Ngày 18 tháng 3 nhuần Annam 1955 (12 giờ khuya)
-------o0o-------

THU, NĂM hai con nghe Thầy dặn: là chơn ngụy Thầy đã chia rành, vậy hai con chung . . . . .

Cơ Đạo tới đây chánh hiệp đề huề cầu nguyện ơn trên Thầy Mẹ đặng chọn một chỗ gọi là Thánh-Địa đặng tạo lập Tòa-Thánh phụng thờ và sùng bái cho đặng vĩnh viễn, Thầy cũng chứng cho. Hai con nhớ kỹ lại coi từ khi Tòa-Thánh hư hoại đến nay Sanh-chúng ra sao, Chúng-sanh ra thể nào? Thì hai con xét lấy nếu cơ Đạo trễ nải một ngày thì nhơn sanh phải chịu thống khổ. Vậy ngày nay hai con và trong Hội-Thánh đồng ý chung lo trong cuộc đó là cơ tiền định để dành ngày nay.

Đây Thầy khuyên các con mỗi việc nào phải lấy chỗ không mới làm ra có được, còn lấy theo ý phàm cái ta cái người và cái vật rốt cuộc rồi trở lại chỗ không là không rồi phận sự, Thầy ước ao các con chung tâm hiệp trí hòa thuận cùng nhau đồng lo gánh nặng tạo lập đắc thành, chừng ấy các con mới ảnh hưởng cuộc đời hạnh phúc đó.

THU, con giao bài nầy lại cho NĂM coi rồi phải in ra phát cho Thập-Ngũ Linh-Đăng và gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng mỗi người coi cho rõ và gởi bố cáo hai con sắp lập mần Tòa-Thánh cho các nơi đặng hay, NĂM đừng để trễ.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

Ngày 12 tháng 5 Annam 1955 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con phải nói cho NĂM hay Thầy định thời Mẹo 14 thượng lá Phướn đúng 5 giờ rưỡi chuông nhứt, các Chức-sắc phải mặc toàn Đại-phục; chuông nhứt phải vào tại Bửu-Điện lạy Thầy rồi đứng dậy, Thập-Ngũ Linh-Đăng mặt trở ra ngoài cột Phướn rung kiểng thì Tinh-Quân và Vi-Hộ rút lá Phướn lên rồi đánh 12 tiếng trống, cúi đầu quì xuống lạy Thầy, rồi chuông 3 nhập Đàn cúng thời Mẹo.

THU, con giao bài nầy cho NĂM nó coi đặng sắp đặt cho trong Chức-sắc đặng hay , NĂM đừng để trễ.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

1. Bố Cáo: kể từ ngày 15/5/1955 lễ Tam-Tôn năm nầy sắp tới tất cả bổn đạo gom hết về Tòa-Thánh mới làm nơi làng Phú-Kiết

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Năm thứ 30)
Phái: Chơn-Lý HỒI-QUÁN

Ngày 29 tháng 4 năm 1955.

-------o0o-------

Vưng Lịnh THẦY ra BỐ-CÁO

KÍNH LỜI:

Trong Thập-Ngũ Linh-Đăng cùng chư Chức-sắc, chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng Trường-Qui rõ.

Tôi vưng lịnh Thầy có Thánh-Giáo Đức Hiệp-Thiên ra đề ngày 28 tháng 4/1955 dạy tôi ra Bố-Cáo cho trong chư Chức-sắc rõ kể từ ngày 15 tháng 5/1955 lễ Tam-Tôn năm nầy sắp tới đều gom về Tòa-Thánh mới làm nơi làng Phú-Kiết, Sóc-Vọng Đàn, Lễ chi cũng gom một chỗ mà thôi, còn tại Hội-Quán một năm còn 9 ngày như xưa vậy mà thôi. Nay Hội-Thánh ra Bố-Cáo nầy xin chư Chức-sắc niệm tình lưu ý.

HỘI-THÁNH rất mong ơn.
Nay Kính
CỬU-TRÙNG-ĐÀI
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

2. Bố Cáo số 57: về việc bổn Đạo cùng chăm lo xây dựng Tòa-Thánh

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Năm thứ 30)
Phái Chơn-Lý: HỒI-QUÁN

Ngày 1 tháng 5 năm 1955

BỐ-CÁO SỐ 57

Kính lời Chư Chức-sắc rõ:

Kể từ ngày có lịnh Thầy dạy cho Hội-Thánh lo chọn đất lập Tòa-Thánh. Thánh-Giáo ngày 18 tháng 3 nhuần 1955 ngày đó đến nay Hội-Thánh đã tạo thành rồi một cái Đông-Lang 5 căn 2 chái cây đồng vách bổ kho lợp lá, một cái Tây-Lang tạm cây đồng chôn chưn lợp lá, vách lá, và đắp nền Cửu-Trùng-Đài với nền Tây-Lang chánh; nhờ ơn các Đại-Đức, chủ Thánh-Thất, các chủ khóm Trường-Qui tỏ bày cho chư Chức-sắc Đại-Thiên-Phong, Tiểu-Thiên-Phong Nam Nữ sẵn lòng hảo tâm giúp đỡ sổ tài chánh cho Hội-Thánh mới đào tạo đặng các cớ nói trên đây số thâu là 35.000 đồng. Mà số xuất hết 38.000 đồng theo số mới thâu thì thiếu nhưng mà nhờ có bạc Đề-Bô cũ đến nay Hội-Thánh còn tiền hiện chỉ tồn có 3.000 đồng mà thôi; cúi nhờ ơn chư Chức-sắc xét giùm cho Hội-Thánh, khởi ra nhứt nhứt không có một món chi cả, sắm cho đến tộ chén, ván ngồi, tách trà ghế đẳng, vật dụng món chi cũng đào tạo mới hết. Đại-Hồng-Chung cũng sắm rồi, Trống-Chầu cúng Thầy cũng sắm rồi, tới đây Hội-Thánh nhứt định lập cái Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài, hai món nầy phỏng định vụ làm cột đúc soạn lợp ngói phỏng định 60.000 đồng nên Hội-Thánh ra Bố-Cáo nầy nhờ sức của chư Chức-sắc Đại, Tiểu-Thiên-Phong Nam Nữ niệm tình ra sức tương tiếp cho Hội-Thánh trong ơn nặng nề nầy Hội-Thánh rất mong ơn muôn thuở xin chư Chức-sắc định tâm suy nghĩ bắt đầu hư hoại năm 1945 đến nay 1955 có Thánh-Giáo lập lại trong đó có phải 10 năm chăng? Xin nhờ ơn Chức-sắc xét lại còn chi hơn nữa.

Nay kính: Bố-Cáo
Thay mặt cho Hội-Thánh
Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

3. Bài dạy đọc trong lễ Khánh thành Thánh-Thất An-Lục-Long

Ngày 11 tháng 3 âm lịch 1955 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy các con Nam Nữ ở Thất An-Lục-Long có lòng mộ Đạo công quả giúp vùa ngày nay tạo thành một cảnh Thánh-Thất dưng lễ khánh thành Thầy cũng chứng cho, nhưng các con phải nhớ lời Thầy dặn trước:

Bạch-Ngọc từ xưa đã ngự rồi
Chẳng cần hạ giái vọng cao ngôi
Sang hèn trối kệ tâm là quí
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.

Nếu các con nhớ được lời Thầy dặn trên đây thì mỗi việc chi khỏi than phiền thiếu hụt, thấp thỏi thua đời. Thầy ước sao các con để trọn tấc lòng thành kính chung hiệp lâu dài trên hòa dưới thuận, đó là một cuộc lễ long trọng dưng hiến cho Thầy đó.

Thầy khuyên các con bề cư xử tùy theo bổn phận của mình đừng có sánh so theo phần thế tục rồi có chỗ than phiền, nếu than phiền thì mất điều Chơn-Lý nghe các con.

Đây Thầy cho các con một bài đặng đọc trong giờ Tý lễ khánh thành đọc rồi lo phận nghe các con.

THI

1.- Các con ráng để lời nghe dặn
Trước có công sau đặng hưởng phần
Mấy lời Thầy chỉ Thầy phân
Có răn, có thưởng, có phần phước riêng.

2.- Nay các trẻ hữu duyên may gặp
Thì các con ráng tập, ráng làm
Đó là dặn cả Nữ Nam
Các điều cho thiệt ráng làm thì hơn.

3.- Thầy chẳng dạy đăng sơn thiệp thủy
Thầy đã cho người chỉ rõ ràng
Khó là cuộc biến đổi an
Sửa cho an đặng vững vàng trọn vui.

4.- Trong chỗ vững nhờ xuôi theo lý
Hiểu đặng mùi tự trị đừng nao
Vui chung chẳng luận nghèo giàu
Biết thân Đạo-đức khỏi hao tinh thần.

5.- Mỗi con được sớm mừng là vậy
Vậy nhờ đây trước thấy rõ nhiều
Khuyên cần ráng nhắc nhau theo
Theo lần tới chỗ tiêu diêu cõi trần.

6.- Thầy sẵn có để phần là vậy
Trước chỉ cho con thấy đặng lần
Lần theo trong đó một chừng
Đừng bôn đừng vội cũng đừng ngáo ngơ.

7.- Mỗi con biết Thiên-cơ khó lậu
Thầy ngày nay tỏ dấu lần lần
Mỗi ngày Thầy mỗi đoán phân
Là phân cho trẻ tự tân mỗi ngày.

8.- Hễ biết Đạo sợ Thầy thì dễ
Nếu cả gan chẳng nể thì lầm
Tháng ngày lừa lọc diệu thâm
Mỗi con biết sợ biết tầm rõ thông.

9.- x Mỗi con nào trọn tấc lòng
Thì lo vùa giúp của, công được tròn
Đó là con phải phận con
Đó là chỗ phải người tua biết người.

10.- Có danh, có Đạo, có Đời
Có lo, có lập, có Trời chứng cho
Đó là chỗ phải phận trò
Trò theo học lý, lý dò đục trong.

11.- Mỗi con nào chẳng hết lòng
Đến cơn Thầy gạn đừng trông khẩn cầu
Nói chừng hay trước chẳng lâu
Vì cơ Tạo-Hóa trước sau sẵn rồi.

12.- Trước khuyên sau chỉ đủ lời
Mỗi con nào rõ Đạo Trời làm theo
Đạo không chọn lựa nghèo giàu
Để tâm kỉnh trọng làm theo gọi lành;
Ngày nay dưng lễ khánh thành
Nhớ lời Thầy dặn cho rành đừng quên.

THU, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra gởi cho TRỌNG một bổn phát cho Đồng-Nhi học thuộc lòng đến ngày lễ Lạc-Thành Thánh-Thất, đọc tại giờ Tý, cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất mỗi người một bổn đọc rồi chiêm nghiệm.

******************

4. Đức Phục-Hổ chịu 12 roi đặng gánh tội cho thế gian

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH ĐỊNH-TƯỜNG

Ngày 1 tháng 5 Annam (8 giờ tối)

-------o0o-------

ĐỨC PHỤC-HỔ CHỊU 12 ROI ĐẶNG GÁNH TỘI CHO THẾ-GIAN.

Thầy giao ngọn Thần-Phong cho Linh-Thông Cảm-Giác. Khi Phục-Hổ ở hướng đông đi lên, thì Linh-Thông Cảm-Giác trong bàn Nguơn-Thần đi ra ngay cửa Bửu-Điện; Linh-Thông, Phục-Hổ hiệp nhứt tại nơi cửa Bửu-Điện.

- Ta là Phục-Hổ vưng lịnh Đức Tam-Tôn: phải chịu 12 roi đặng gánh tội lỗi cho Thế-gian.

Nói rồi nằm dài dưới đất, Linh-Thông hai tay chấp ngọn Thần-Phong đánh xuống một roi nhịp ba lần, như vậy cộng đủ 12 roi.

Roi thứ nhứt . . . . Thầy dạy: Càn Khôn Định-Chỉ.

Roi thứ hai . . . . Thầy dạy: Thế-Giái Vận-Hành.

Roi thứ ba . . . . Thầy dạy: Khải-Thông Chơn-Lý.

Rồi đứng dậy giơ tay lên, giờ nầy vưng lịnh Đức Chí-Tôn hiệp cùng Linh-Thông Cảm-Giác tử sanh chẳng quản, lao khổ chẳng nài. Thề rằng nếu tôi có lòng hai thì phú có Trời tru, Đất diệt; rồi cùng nhau vào Bửu-Điện lạy Thầy.

Ra sau bàn Nguơn-Thần, Phục-Hổ bạch Đức Chí-Tôn: con với Linh-Thông Cảm-Giác thề trước Thiên-Bàn, thề đổ máu hồng, thịt nát xương tan, nguyền cứu vớt Chúng-sanh trong cơn thống khổ, rồi lại Thầy.

Ta cứu Người, Người biết Ta không?

Linh-Thông cứu Đời lập công, thờ Thầy Độc-Nhứt (giao - lãnh).

Thầy dạy Linh-Thông và Phục-Hổ bắt tay trái và mặt, Linh-Thông mặt dương, trái âm; Phục-Hổ mặt âm, trái dương.

Thầy dạy Linh-Thông với Phục-Hổ giao lãnh.

Ngày 1 tháng 5 AL 1955 (8 giờ tối)
Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

5. Ngọn Thần-Phong

TÒA-THÁNH ĐỊNH-TƯỜNG
Ngày 1 tháng 5 Annam 1955 (9 giờ tối)

-------o0o-------

ĐỨC KHƯƠNG-THƯỢNG Giáng-Đàn

(NGỌN THẦN-PHONG)

- Đệ tử cúi đầu mừng Đức Thượng-Phụ, xin Thượng-Phụ tha tội, có điều chi chỉ dạy.

Nầy Đệ-tử:

Kể từ Đệ-tử lãnh Thiên-ân
Chuyển gạn mấy phen với mấy lần
Lý trắng, Lý trong chưa đúng Lý
Ngày nay mới đặng giúp tay chơn.

Ngọn bút đã phê không dễ thấu
Thần Địa cúc cung giúp Phục-Quân
Phong định phong không phong Ấp-tổn
Phong khởi có Ta định Linh-Thông.

Thăng.

******************

6. Bài chứng minh Đức Tam-Tôn đắc quả vị Huệ-Đăng Cổ-Phật

Ngày 1 tháng 5 Annam 1955 (tiếp 9 giờ tối)

-------o0o-------

ĐỨC TAM-TÔN
HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng.

- Đệ-tử cúi đầu mừng Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin Đức Huệ-Đăng tha tội, có điều chi chỉ dạy.

- Nầy Đệ-tử nghe dạy:

HUỆ điển soi gương cõi thế-gian
ĐĂNG đẳng mười năm chịu khổ nàn
CỔ vãng kim như nào ai thấu?
PHẬT Tiên thấy vậy lụy tuôn tràng.

Thăng.

Sau Ngài dạy tiếp trong 6 điều:

1. Trừ ma tư chướng.
2. Giúp Thiên-nhơn.
3. Định huờn chúng.
4. Cơn thống khổ.
5. Trong hai lẽ.
6. Có cùng không.

Thầy dạy tiếp: Đạo-Tràng Chợ-Lớn, giờ nầy là (9 giờ tối) ngày 1-5-1955.

Nói Thầy là Bàn-Môn,
Kế Đức Tam-Tôn quở: Đệ-tử lậu Thiên-cơ.

Thăng.

Chưởng-Quản Cửu Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

7. Dạy sắm Ngọn Thần-Phong

Ngày 11 tháng 5 Annam 1955 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con phải mua ba khổ vải đỏ vàng xanh, mỗi khổ 12 phân rồi may dính lại; đỏ trên, vàng giữa, xanh dưới rồi quấn ngọn Thần-Phong, Thần-Phong phải chêm gốc trở lên, ngọn nhỏ, quấn dưới gốc trở lên ngọn, xé vải trắng phân đồng buộc 12 nuộc, buộc cho có mối; đúng thời Ngọ 14 chuông nhứt Chức-sắc mặc toàn Đại-phục phải lên cho đủ, Phục-Hổ chấp lịnh ở trong bàn Nguơn-Thần đi ra cửa Bửu-Điện, tay mặt cầm lịnh, tay trái cầm thẻ chấp ngay ngực đi vô Bửu-Điện xá Thầy ba xá, rồi cắm tại đó, rồi lạy Thầy, phải đánh 12 tiếng Trống rước lịnh Đức Chí-Tôn. Còn Chức-sắc và Đạo-hữu hễ nghe tiếng Trống thì đồng cùng nhau niệm danh hiệu của Thầy như vầy: Nhứt Tâm Qui Hướng Huyền-Khung Kim-Khuyết Ngọc-Hoàng Đại-Đế Đại-Thiên-Tôn Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Niệm rồi cúi đầu, ở đâu niệm đó. Khi Phục-Hổ vô tới Bửu-Điện thì NĂM với con trong bàn Nguơn-Thần bước ra, con phải chấp ngọn Thần-Phong khi đánh Trống rước lịnh rồi thì hai con vào lạy Thầy. Rồi NĂM phải ban hành Thánh-Giáo trước Bửu-Điện, khi đọc Thánh-Giáo rồi thì con trao ngọn Thần-Phong cho NĂM, rồi NĂM giao lại cho Phục-Hổ chấp ngọn Thần-Phong, rồi chuông ba nhập Đàn cúng thời Ngọ.

THU, con giao bài nầy cho NĂM nó coi đặng ban hành cho trong Chức-sắc trong giờ đó đặng hay mỗi người lo phận.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

8. Bài dặn ông THÀNH trong giờ bái mạng Quyền Trung-Thiên-Sư

Ngày 20 tháng 5 Annam 1955 (9 giờ tối)

-------o0o-------

THÀNH, con nghe Thầy dặn:

1.- Trước Đàn nhớ dặn nghe THÀNH
Trung-Sư Quyền lãnh Thầy dành cho con
Chớ nên than thở méo tròn
Thầy đà quyết định thì con chớ từ.

2.- Con nhìn mấy đứa nhàn cư
Bao giờ gặp được Chơn-Sư bí truyền
Hiện giờ cơ Đạo huờn Nguyên
Phần con biết vậy thì siêng học hành.

3.- Thuận hòa nhường nhịn Đạo sanh
Chớ nên kình chống phải đành ngáo ngơ
Khuyên con đừng có hỏng hờ
Giúp Thầy Phổ-Độ hiện giờ Đạo qui.

4.- Nhớ câu Đạo-Lý duy trì
Tới đây là đúng Tam-Kỳ Đạo Nam
Sợ Thầy nghe dạy cần ham
Đó là bổn phận phải làm nghe con.

5.- Đoái nhìn thế cuộc nước non
Kẻ sa người ngã đâu còn thạnh danh
Trước Đàn nhớ dặn nghe THÀNH
Trung-Sư Quyền lãnh Thầy dành cho con.

THU, con nghe Thầy dặn; bài nầy khi THÀNH Bái-mạng thì con đọc cho nó nghe, đọc rồi đánh 21 tiếng trống rồi lạy Thầy, rồi đứng dậy; rồi con giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho THÀNH một bổn đặng nó coi theo đó giúp Thầy hành Đạo.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

9. Bài luận giải Làng-Đạo, Làng-Văn

Ngày 21 tháng 5 Annam 1955 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dạy đặng sửa bài học của TRỌNG luận giải Làng-Đạo, Làng-Văn. Con giải đi có Thầy dạy cho.

- Bạch, con vưng theo lời Thầy.

Nguyên bài nầy Thầy dạy cho MƯU năm Đinh-Sửu 1937 đến năm nầy là năm Ất-Mùi 1955, đã đúng thời kỳ hữu dụng nên Thầy nhắc lại cho MƯU đặng đem ra truyền bá trong Đạo học chung, nếu con nào trọn tin cần học thì lần lần sẽ thấy cơ mầu trong đó.

Đầu đề Thầy cho như vầy:

Làng-Đạo: người tu cho đến mục đích của Đạo. Là tu cho đến chỗ, đến nơi của Thầy.

Hễ biết trì trai giái sát.

Thì phải biết Diệu Minh Thần Huệ. Mà Diệu Minh Thần Huệ, Phi Kỳ Ngụy Tướng, Đắc Kỳ Đạo Tâm, Thắng Kỳ Lý Dã, Phùng Kỳ Sơ Dã.

- Câu th 1: Làng-Đạo hễ biết Trì-trai Giái-sát, nghĩa là: người tu hành theo Đạo Trời hay là Đạo Phật, Đạo Tiên, Đạo Thánh thì phải gìn giữ theo luật của Đạo. Đạo thì phải ăn chay, giữ theo Ngũ-giái cấm, trong năm điều cấm:

1. Đừng giết mạng.
2. Đừng gian tham, trộm cắp.
3. Đừng nói láo.
4. Đừng dâm loạn.
5. Đừng ăn thịt, uống rượu.

- Câu th 2: Thì phải biết Diệu Minh Thần Huệ, nghĩa là: nếu biết ăn chay giữ giái thì phải học cho thông bốn điển DIỆU MINH THẦN HUỆ là bốn cái điển sáng của Trời ban.

Chữ DIỆU là Diệu Trung chi Diệu là tìm cái hay ở trong cái hay, có câu: Diệu Trung Diệu ẩn châu đáy biển mà biển phải cho phẳng lặng thì Ngọc Minh Châu mới phát hiện ra đặng.

Chữ MINH nghĩa sáng; chữ Nhựt, chữ Nguyệt mới kết thành chữ Minh. Chữ Nhựt thuộc Dương, chữ Nguyệt thuộc Âm mà Âm Dương hiệp nhứt mới sáng đặng; còn ở nơi người thì tạng tâm và tạng thận cũng thuộc về Âm Dương.

Ngôi- Chị có dạy:

Người tu định nhíp Âm Dương
Hình thân bảo dưỡng bảo toàn Linh minh.

Chữ THẦN là ngôi một ở nơi tâm, mà tâm phải giữ gìn và học hỏi làm theo cái lý một đừng cải-canh bác luật, phải tìm tòi hỏi han có Thần ứng nhiệm.

Chữ HUỆ là sự sáng ở nơi tâm người mà phát hiện ra gọi là Huệ phát Minh tâm, người tu muốn đặng phát huệ thì phải học theo ba bài học Giái, Định, Huệ. Đức Mẹ có dạy rồi.

- Câu th 3: Mà Diệu Minh Thần Huệ, nghĩa là: Thầy dạy trong bốn chữ nầy thuộc về lý chớ không phải có hình thể chi, lấy lý mà tìm thì biết đặng.

- Câu th 4: Thì Phi Kỳ Ngụy Tướng, nghĩa là: bốn điển nầy không phải là một cái tướng dối hay là không có lẽ thiệt, người tu theo Chơn-Lý thì phải chuyên ròng tập sửa cái tánh phàm nầy trở lại cái tánh Đạo, lòng không có bốn tướng nầy.

1. Là Ngã tướng, lòng không tham.
2. Là Chúng sanh tướng, lòng còn si mê.
3. Là Nhơn tướng, lòng còn hay cố giận.
4. Là thọ giả tướng, lòng còn đắm sa ái dục.

Nếu người tu mà lòng không vướng vào bốn tướng nầy mới gọi là Phi Kỳ Ngụy Tướng.

- Câu th 5: Đắc Kỳ Đạo Tâm, nghĩa là trong bốn tướng nói trên đó cũng thuộc về nhơn tâm người tu biết nhơn tâm là khó, là khó về cho tới Đạo-tâm thì phải mau cải hối, là chừa bỏ gọi là hóa-nhơn thành Đạo gọi là Đắc Kỳ Đạo Tâm là vậy.

- Câu th 6: Thắng Kỳ Lý Dã, nghĩa là: mỗi việc chi phải do nơi lý một là Chơn-Lý, là lẽ thiệt thì phải hơn Dã-lý vậy.

- Câu th 7: Phùng Kỳ Sơ Dã, nghĩa là: người tu như vậy đó là gặp đặng cái tánh lành của Trời ban phú từ xưa, có câu Thầy dạy:

Nhứt tâm đừng lựa nay mai
Nhứt tâm mới gặp Cao-Đài cảnh xưa.

Tới đây vừa mãn Làng-Đạo, kế tiếp đoạn Làng-Văn.

Làng-Văn thuộc về phần đời, là đời thanh phải có nối chơn truyền cho đúng, gọi là nối Nghiêu có Thuấn lãnh trao chơn truyền, hễ biết Minh-đức Tân-dân thì phải biết Lễ Nghĩa Liêm Sỉ; Lễ Nghĩa Liêm Sỉ, Phi Kỳ Vật Dã, Đắc Kỳ Đạo Dã, Phi Kỳ Đài Tướng, Đắc Kỳ Nghiêu Thuấn, Thọ Kỳ Sơ Dã.

- Câu th 1: Làng-Văn, hễ biết Minh-đức Tân-dân như hồi Nhị-Kỳ Đức Văn-Vương cũng nối theo chơn truyền của vua Nghiêu Thuấn kêu là Minh-Quân gọi là ông vua sáng mới lấy đức hóa dân, lần lần thâu phục lòng người đem lại chỗ lành gọi là chí ư chí thiện đó gọi là đời trước. Qua đời sau nói thì phải đem những lời Minh-đức Tân-dân mà thuật đọc cho các anh em và chị em biết lời nói và công chuyện làm cũng phải cho y cho giống mới gọi là trước qua sau nối, chữ Minh là cách-vật trí-tri, là phải trí cái Lương-tri cho cùng cách nói sự và mỗi vật, chữ Đức là Tánh-Đức trước khi của Trời, là người tu nhờ cái ấy mà biết Đạo. Tân-dân là dân phải biết Đạo-Đức giúp Trời gọi là dân mới, mới thêm việc mới, lành thêm việc lành.

- Câu th 2:

Thì phải biết Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ:

Nghĩa là: nếu biết được Minh-đức Tân-dân rồi thì phải biết Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.

Chữ LỄ là chữ ư kỉnh, Thầy dạy:

Cung kỉnh ấy là nền Đạo-Đức
Kiêu căng vốn thiệt gốc yêu tà.

Mắt chẳng xem chưng sắc chẳng phải Lễ.
Tai chẳng nghe chưng lời chẳng phải Lễ.
Miệng chẳng nói chưng lời chẳng phải Lễ.
Tâm chẳng động chưng việc chẳng phải Lễ.

Chữ NGHĨA là tận ngã nghĩa vụ, nghĩa là mỗi phương diện chi ta phải làm cho có nghĩa, là sự lành sự phải làm cho tới cùng.

Chữ LIÊM là thanh liêm trong cách, lòng không tham dục, chẳng vấy bợn nhơ, trọn đời đừng sái.

Chữ SỈ nghĩa hổ là mỗi việc chi của mình làm mình không hổ với lương tâm của mình thì sẽ làm, như vậy mới không lỗi với Thánh Thần cùng non nước cỏ cây.

- Câu th 3: Lễ Nghĩa Liêm Sỉ, Phi Kỳ Vật Dã.

Nghĩa là: trong bốn chữ nầy không phải vật có hình thể, phải lấy lý mà tìm thì mới biết đặng.

- Câu th 4: Đắc Kỳ Đạo Tâm.

Nghĩa là: nhờ lấy lý mà xét mỗi ngày mới đặng thửa Đạo vậy.

- Câu th 5: Phi Kỳ Đài Tướng.

Nghĩa là: cũng chẳng phải có Đài, hay là có Tướng có hình vậy.

- Câu th 6: Đắc Kỳ Nghiêu Thuấn.

Nghĩa là: làm đặng như vậy là đặng thửa như Đời vua Nghiêu vua Thuấn vậy gọi là nối chơn truyền, hằng ngày giữ gìn mối Đạo lấy đức hóa dân gọi là thạnh thế.

- Câu th 7: Thọ Kỳ Sơ Dã.

Nghĩa là: đó là trở lại chưng hồi ban đầu, được như vậy nối theo chơn truyền của Nghiêu Thuấn.

+ Tới đây giải đủ hai bài Làng-Đạo, Làng-Văn.

* Làng-Đạo người tu phải tới mục đích của Đạo.

* Làng-Văn người đời thì phải nối theo chơn truyền của Nghiêu Thuấn.

Vậy mới gọi là Đời thanh, Đạo thới đó.

GIẢI TRỞ LẠI LÀNG-ĐẠO, LÀNG-VĂN.
Người tu mà không tới mục đích.

LÀNG ĐẠO

Biết Trì Trai Giái Sát,
Mà không Diệu Minh Thần Huệ.
Thì Thọ Kỳ Ngụy Tướng,
Đắc Kỳ Nhơn Tâm.
Thắng Kỳ Trí Dã,
Phùng Kỳ Ngụy Dã.

- Câu th 1: Biết Trì Trai Giái Sát.

Nghĩa là: Người tu không trọn tin Đạo-Lý, chỉ biết có một điều ăn chay để làm bùa hộ thân, lấy đó gọi là bằng chứng của sự tu đó thôi.

- Câu th 2: Mà không thông Diệu Minh Thần Huệ.

Nghĩa là: không thông bốn điển sáng của Trời, thành ra tối tăm thì sự tu đó nó không bổ ích chi cho mình đặng.

- Câu th 3: Thì Thọ Kỳ Ngụy Tướng.

Nghĩa là: phải chịu thửa cái tướng dối giả và không có cái lẽ thiệt vậy.

- Câu th 4: Đắc Kỳ Nhơn Tâm.

Nghĩa là: đặng thửa cái nhơn tâm duy nguy, nhơn tâm là bất nhứt vậy.

- Câu th 5: Thắng Kỳ Trí Dã:

Nghĩa là: đặng thửa cái lý trí, là cái tài khôn riêng của phàm nhơn tâm vậy.

- Câu th 6: Phùng Kỳ Ngụy Dã.

Nghĩa là: gặp thửa cái hay vậy gọi là tu nhiều mà tội lại sanh là do tại chỗ cải canh không nhằm.

Mãn LÀNG-ĐẠO, kế giải tiếp LÀNG-VĂN.
Người đời mà không nối theo chơn truyền.

LÀNG VĂN.

Biết Minh-đức Tân-dân,
Mà không có Lễ Nghĩa Liêm Sỉ,
Thức Kỳ Vật Dã,
Đắc Kỳ Ngụy Dã,
Thọ Kỳ Đài Tướng,
Luyến Kỳ Nhơn Dã,
Phùng Kỳ Chung Dã.

- Câu th 1: Biết Minh-Đức Tân-Dân.

Nghĩa là: còn những người ở đời học theo sách Thánh Hiền bắt chước những lời Minh-đức Tân-dân là nói cho có chớ lời nói với công việc làm không giống nhau.

- Câu th 2: Mà không có Lễ Nghĩa Liêm Sỉ.

Nghĩa là: không có Lễ Nghĩa Liêm Sỉ thì cũng không có bổ ích chi cho mình gọi là khoe học văn chương. Văn chương thì có Thiệt, Thường thì không.

- Câu th 3: Thức Kỳ Vật Dã.

Nghĩa là: thửa biết cái vật đó là không có lẽ thiệt vậy.

- Câu th 4: Đắc Kỳ Ngụy Dã.

Nghĩa là: đặng thửa cái sự nguy hiểm vậy.

- Câu th 5: Thọ Kỳ Đài Tướng.

Nghĩa là: chịu thửa cái tướng hữu hình là nơi phàm xác vậy thôi.

- Câu th 6: Luyến Kỳ Nhơn Dã.

Nghĩa là: luyến theo phần hữu hình cái người và cái vật, chia rẽ Ta Người sang hèn cao thấp, giết lẫn cùng nhau.

- Câu th 7: Phùng Kỳ Cùng Dã.

Nghĩa là: chỉ rằng Minh-đức Tân-dân mà gặp thửa cái đường cùng là người lúng túng là đứng đâu lún đó, day trở không nhầm, than dài thở vắn.

Thầy có dạy:

Đời lở dở Đạo không rồi đó.

Rốt cuộc ngồi khoanh lăn theo chỉ có tiếng kêu Trời là trước hết.

THU, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra cho nhiều gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng mỗi người một bổn, còn một bổn thì gởi trả cho TRỌNG nó coi nó học. (Quyền Nam-Sư TRỌNG chủ T.T An-Lục-Long)

******************

10. Bài dặn ông NGỌC trong giờ bái mạng Quyền Bắc-Thiên-Sư

Ngày 28 tháng 5 Annam 1955 (10 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC, con nghe Thầy dặn:

1.- Trước Đàn Thầy dặn NGỌC con
Bắc-Sư Quyền lãnh giúp tròn lập công
Hiện nay chánh kiếp Đại-đồng
Thưởng răn tại thế luật công chẳng vì.

2.- Chớ đừng viện cớ Từ-bi
Từ-bi là luật hễ khi thì lầm
Tu hành đừng tính nhiều năm
Phận con đừng có than thầm không nên.

3. - Con ôi! kiếp trước nay đền
Phải lo trả nợ mới nên phận hiền
Giúp Thầy hành Đạo cho siêng
Công bù của trợ là duyên phước đầu.

4.- Ví dầu thời cuộc tới đâu
Tới đâu thì cũng nhớ câu Đạo-thành
Tu-hành cần lánh lợi danh
Khóa vàm ràng buộc dắt quanh lộn đường.

5.- Chỉ rành dạy kỹ là thương
Lòng Tin Thiệt ráng cho Thường sắt-son
Trước Đàn Thầy dặn NGỌC con
Bắc-Sư Quyền lãnh giúp tròn lập công.

THU, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi khi NGỌC Bái-mạng thì NĂM phải đọc trước Bửu-Điện cho nó nghe, đọc rồi cũng đánh 21 tiếng trống rồi NGỌC lạy Thầy đứng dậy, rồi NĂM phải in ra đặng phát cho NGỌC một bổn đặng nó coi theo đó mà hành Đạo.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

11. Bài Đức Khương-Thái-Công dạy chung

Ngày 5 tháng 6 Annam 1955 (4 giờ chiều)

-------o0o-------

KHƯƠNG THÁI CÔNG Giáng

KHƯƠNG bỉnh Tam-Kỳ Đạo khải-thông
THÁI chấp trung thành vĩ đại công
CÔNG-đức, Công-phu, rành Công-nghiệp
Giáng dạy tu-hành rạng Tánh Tông.

THI

1.- Trời êm gió mát cao thâm
Xuôi theo cơ Đạo khỉnh khầm như như
Mừng câu Tử hiếu, Phụ từ
Anh em hòa thuận chẳng tư, chẳng tà.

2.- Anh em hòa thuận một nhà
Vun bồi Đạo-Lý gọi là Thượng-Nguơn
Ai mà tính thiệt so hơn
Riêng phần nhìn thấy Hạ-Nguơn buổi đời.

3.- Dần Thân Tỵ Hợi tơi bời
Đố ai tránh khỏi máy Trời Luật-Công
Tu hành Chơn-Lý chuyên ròng
Đừng mê mới được thoát vòng mỵ ly.

4.- Phải tường hai chữ thị phi
Phải thông tâm-lý đường đi chẳng lầm
Thị là tìm lý u thâm
Thị lo cách vật trí lương tâm bình.

5.- Phi danh tâm chịu bất bình
Phi đồ cơ vật rẽ khinh thanh phù
Phải thông quá khích bóng cu
Muốn tu phải biết thông u hai đường.

6.- Đạo Thầy chánh lý tầm phương
Đạo gieo rạng tiếng Thiên-lương trên đời
Cơn cùng Thầy lập chỗ nơi
Biết tin, biết sợ có Trời cứu nguy.

MƯU, phải dưng về Hiệp-Thiên-Đài.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con phải giao lại cho NĂM nó coi rồi nó phải in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng coi rồi nghiệm.

******************

12. Bài dặn ông THUỘC trong giờ bái mạng Quyền Thái-Đầu-Sư

Ngày 17 tháng 6 Annam 1955 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THUỘC, con nghe Thầy dặn:

1.- Trước Đàn nhớ dặn nghe con
Thầy khuyên con ráng lo bòn quả công
Phận tu vì Đạo hết lòng
Thì con đừng có ngán trong Hội nầy.

2.- Nhớ lời Thầy dặn từ đây
Đầu-Sư Quyền Thái phận nay ráng dò
Tu hành đừng có rút co
Tới đâu Thầy dạy cứ dò tới nơi.

3.- Nhớ câu thưởng phạt thay Trời
Chớ nên dục vọng quá nơi mỏi mòn
Thiệt lòng Thầy quá thương con
Để lời dạy dỗ giữ tròn chớ sai.

4.- Lo cho xứng đáng Tam-tài
Lập công trừ tội chớ nài khó khăn
Phải rành trong lý Bổn-căn
Phăng tầm cho trúng đặng phăng mối-giềng.

5. Trước lo phận sự làm hiền
Thì con ráng tránh độc quyền dọc ngang
Trước Đàn nhớ dặn nghe con
Thầy khuyên con ráng lo bòn quả công.

THU, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi khi THUỘC Bái-mạng thì đọc trước Đàn cho nó nghe, khi đọc rồi đánh 18 tiếng trống, rồi lạy Thầy đứng dậy, rồi NĂM in gởi cho THUỘC một bổn đặng nó coi đó hành phận sự.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

13. Bài học Đạo-Tràng 3 giờ chiều 17/6/1955

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 17 tháng 6 năm 1943 (9 giờ trưa)

-------o0o-------

Nầy mỗi con, ngày nầy là ngày lễ An-Thiên, Thầy để lời dặn trước cho mỗi con hay, đừng có dạ mơ màng quên lời Thầy xưng danh trong Tam-Kỳ Thánh-Huấn đó, nếu mỗi con nào nhớ vậy Chung-Thỉ cho tròn thì cái phận lành tự nhiên được khỏe, khỏe là tại sao? Có phải là tại nhớ câu:

ĐẾ ân truyền xá kẻ làm lành.

Đó phải vậy không? Vậy Thầy nói vắn tắt bấy nhiêu mỗi con trọn tin Thầy đừng buồn lời dị nghị. Vậy mỗi đứa chép ra để dành ngày sau khỏi trách.

ĐƯỢC, bài nầy con giao lại cho CA đặng nó in ra cho nhiều đặng phát cho mỗi đứa có mặt ngày nay cùng là dán tại Đông-Lang Tây-Lang đặng coi cho rõ.

Bài học Đạo-Tràng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 6 năm 1955.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

14. Bài dạy chung Nữ phái

Ngày 17 tháng 6 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ trưa)

-------o0o-------

THỂ đức dường gương ánh giữa Trời
LIÊN Đài năm sắc vọi nơi nơi
TIÊN trần tại tánh đâu cần hỏi
NỮ định tâm thành để cứu đời.

- Tôi chào Phục-Hổ Chơn-Tánh.

- Tôi kính mừng Ngôi-Chị, tôi xin tiếp điển.

THI

1.- Mừng nay gặp Hội mây rồng
Nhờ ơn đức hậu tao phùng đoàn viên
Mấy năm day trở chinh nghiêng
Chị em xa cách An-Thiên đợi chờ.

2.- Mùa Thu Thầy đã định giờ
An-Thiên cơ-vận hậu sơ nối thành
Được xuôi nhờ tánh tâm bình
Lòng lo trả nợ phận gìn mới xong.

3.- Tránh đàng hoa nguyệt bướm ong
Phấn son vật chất chớ mong trau-giồi
Ráng xem ráng ngó vận thời
Điểm tô thì hại cái đời Nữ ban.

4.- Em ôi! Chị tiếc mới than
Tiếc vì tánh đức Mẹ ban từ nào
Ráng lo Đạo-đức dồi dào
Cho an phận gái biết trau Linh-Hồn.

5.- Tu hành đừng có bôn chôn
Cho bền mới vững, hễ bôn thì lìa
Đê đầu khẩn nguyện sớm khuya
Nguyện thì có nguyện một tia chẳng hành.

6.- Em ôi! hôm sớm tập tành
Làm y như vậy Mẹ lành cứu cho
Chị thương nên chị quá lo
Lo cho em dại bo bo bụi hồng.

7.- Mừng em mau đặng thoát vòng
Lạy xin Từ-Mẫu giáng trần độ em
Từ nầy ân đức oai nghiêm
Ráng lo thoát khỏi chị em trùng phùng.

8.- Nếu em vào chỗ cuối cùng
Chị đây hết đỡ, hết bồng bớ em
Đêm ngày ráng học ráng xem
Mỗi câu, mỗi vé ráng đem vào lòng.

9.- Em ôi! kiếp số Đại-đồng
Dể ngươi thì vướng hết trông sum vầy
Đại-Thành Chơn-Lý sắp đây
Ráng phăng trúng nhịp cầu dây đến bờ.

10.- Em ôi! chị hết sức chờ
Cớ sao em lại bơ thờ quá ghê
Phải nhìn Dấu-thỏ, Đường-dê
Phải tìm, phải học cảnh quê đợi chờ.

11.- Điển-Linh chị giáng nội giờ
Em tua chữ dạ những lời chị đây
Đờn cầm trỗi giọng lên dây
Khải hoàn phúc chúc hay hay diệu huyền;
Ghi lòng ngày lễ An-Thiên
Mùa Thu Ất định Mùi yên vững Mùi.

Tôi xin Phục-Hổ Chơn-Tánh dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

15. Bài dạy chung Nam Nữ ráng lo tròn công quả

Ngày 17 tháng 6 Annam 1955 (10 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy các con Nam Nữ hỡi, nghe Thầy dặn:

Thầy được thấy các con chung hiệp trong giờ nầy thì các con ráng chung lo vùa giúp trong cuộc Thánh-Tòa cho mau thành tựu, trước khi Thầy có dặn:

Mỗi con ráng để lòng cho thiệt
Bề thiếu dư Thầy biết trước rồi
Của trần giả tạm con ôi!
Ráng lo làm phải hết rồi có cho.

Vậy ngày hôm nay đứa của, đứa công giúp vùa lo phận công-quả cho tròn, chừng ấy các con sẽ hưởng cuộc đời hạnh phúc, trong giờ nầy Thầy giáng tỏ bấy nhiêu lời là đủ.

THU, con phải đọc trong giờ bãi cuộc nhóm cho mỗi đứa nghe chung. Đọc rồi con giao lại cho NĂM nó phải in gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng coi cho rõ.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

16. Bài Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật dạy chung

Ngày 21 tháng 6 Annam Ất-Mùi 1955 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

HUỆ đức như gương chiếu cõi Trời
ĐĂNG minh diệu bút rạng nơi nơi
CỔ danh khuyên chớ khoe hay giỏi
PHẬT giáng Nam-phương định cứu đời.

Nầy Đệ-tử, nghe Ta dạy:

1.- Ta xét rõ các lời, các lẽ
Có người vui, có kẻ bần dùng
Mừng cho người đặng có lòng
Ta mà nhọc sức hao công nệ gì;
Đã rằng Đạo thiệt Vô-Vi
Phải cần chỗ có đặng qui mối giềng.

2.- Khuyên các trẻ phải bền tâm tánh
Đặng đồng tâm lo gánh Đạo Trời
Muốn cho các trẻ thảnh thơi
Tinh thần an vững gặp lời ráng nghe;
Hiệp nhau trên dưới đề huề
Lãnh phần Chơn-Lý ngạnh nghề ích chi.

3.- Đó là mầu nhiệm Vô-Vi
Đó là huờn thuốc để sau cứu đời
Ta nay phân rõ các lời
Muốn nên Tiên Phật thì đời phải tu.

4.- Ai mà còn tánh ngao du
Thì thôi đừng tưởng sự tu của mình
Đã rằng Thầy dạy cứu Linh
Mỗi điều mỗi cãi thì Linh đâu còn.

5.- Lâu ngày nhìn lại thon von
Ôi thôi! Chừng ấy hao mòn xiết chi
Muốn cho phận đặng Thầy qui
Thì toan tránh chỗ thị phi tao mầy.

6.- Đã rằng con trẻ giúp Thầy
Giúp sao chẳng thấy sum vầy hiệp tâm
Phân minh đen trắng sáu năm
Các con ráng xét để lầm màn u.

7.- Ngày giờ nhặt thúc bóng cu
Muốn tu thì phải thiệt tu mới thành
Từ đây Thầy sắp Đại-Thành
Tin Thường cho Thiệt Thầy dành có nơi.

8.- Tu là quê dốt hơn đời
Nhờ trong sự dốt học thời mới nên
Học thì chí phải cho bền
Bền câu đức hạnh dựng nền đó con;
Mấy lời Ta dặn sắt-son
Ai mà dạ yếu, tâm dòn phải hư.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc trong Đạo nghe chung.

******************

17. Bài dạy ông TẠI có tên là VỆ

Ngày 21 tháng 6 Ất-Mùi 1955 (9 giờ trưa)

-------o0o-------

KHƯƠNG-CHƯỞNG-ÁN Giáng-Đàn

Nầy Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng gởi cho VỆ nó coi xét lấy nó cho tròn phận sự.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

KHƯƠNG thanh an vận của Trời sai
THÁI nhứt tin ban đắc vẹn toàn
CÔNG phận dốc tâm hành cơ tạo
Giáng dạy VỆ đồng TẠI mới an.

TẠI, nghe lão dạy:

THI

1.- TẠI nay là phận an lòng
Còn phần của VỆ đèo bồng tự cao
Tu hành phải xét trước sau
Phải bền tâm chí chớ xao tấm lòng.

2.- Trước kia TẠI cũng có công
Nửa chừng VỆ lại sanh lòng tự cao
Rồi sanh ra chuyện mầy tao
Chẳng tin, chẳng vị ồn ào lố lăng.

3.- Lão khuyên TẠI ráng ăn năn
Cho an chữ báu mới phăng nhằm đường
Phải lo cho trọn nghĩa phương
An lòng nhẫn nhịn là đường cứu nguy.

4.- Có công sẽ đặng Thầy ghi
Giữ gìn cho trọn Thầy qui vào trường
Anh em hòa thuận nhịn nhường
Đó là Đại-lực lập phương cứu mình.

5.- Trên đời xét Lý nào vinh
Có câu thọ nhẫn là minh Ngu Hiền
Gia đình chẳng nể không kiêng
Cũng là chẳng nhẫn thành điên đảo sầu.

6.- Nói chi đến việc Đạo-mầu
Nếu không có nhẫn thì đâu có hiền
Lớn thì phải nhượng, phải kiêng
Nhỏ thì phải nhẫn là yên là thành.

7.- Tuy bài vĩ VỆ đề danh
Kỳ trung phải học chung hành mới nên
Chung tâm đặng có dụng nền
Nền nhơn Thầy dụng phải bền mới thông.

8.- Phải rành hai chữ Sắc Không
Phải thông Tâm-lý Chủ-Ông dạy truyền
Cùng nhau chung ở một thuyền
Gặp cơn bão tố giải khuyên mới mầu.

9.- Đừng ham húng hính cơ cầu
Cơ cầu nhiều lúc nạn sầu nối sau
Đất bằng sóng bủa lao xao
Cũng vì chẳng nhẫn mầy tao mới lìa.

10.- Thân chung tâm lại rẽ chia
Cũng vì tại chỗ mỵ ly nơi lòng
Muốn nên phải học mới thông
Muốn cho có tuổi có công phải bình.

11.- Trương-Lương gắng chí giữ gìn
Nhẫn tâm kiêng trọng mới thình thinh danh
An lòng đức nhiệm là thông
Chẳng nên giả dối rồi sanh lòng tà.

12.- Con chung mà dạ chẳng hòa
Đó là phá Đạo, đó là dể ngươi
Làm sao cho trọn tốt tươi
Làm sao cho trọn tươi cười xuân thanh.

13.- Đó là thiệt đứa có danh
Đó là phải phận tu hành cứu nguy
Phải thông Cửu-chuyển Tam-Kỳ
Tam-Kỳ Cửu-chuyển Nhứt-Kỳ định phân;
TẠI nay là phận an lòng
Còn phần của VỆ đèo bồng tự cao.

MƯU, con phải dưng lên Hiệp-Thiên-Đài xem xét đặng trao lại cho VỆ nó coi đặng nó xét mình rồi dưng lên Cửu-Trùng-Đài coi rồi in ra đọc giữa Đạo-Tràng nghe chung.

Thăng.

******************

18. Bài dạy phận sự của Thiên-Công Hỏa-Đức

Ngày 21 tháng 6 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ ĐĂNG CỔ PHẬT Giáng

HUỆ là Ngọc-sắc của Thầy ban
ĐĂNG Kim Hoàng-Lịnh trước bệ vàng
CỔ danh đành phận đà an vị
PHẬT giáng lâm phàm cứu thế gian.

MƯU, Đệ-tử nghe Bổn-Sư dạy:

Nền Chơn-Đạo đương hồi day trở
Cậy cùng con giúp đỡ chơn tay
Giúp cho thành tựu gọi tài
Phần con phải biết ân oai Ngọc-Đình.

Nếu con chẳng tỏ bạch minh
Ngũ-Hành-Tòa thiếu Huệ-Linh điển lờ
An-Thiên Hội cả định giờ (Mùa Thu)
Tay chơn giúp đỡ bơ thờ tội con.

- Bạch Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, nay Đệ-tử cúi đầu lạy Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật vì Đệ-tử đây là phận em út nếu tỏ những chuyện của Đại-Đức dạy đó thì tốn hao công-quả, rồi chẳng biết mấy anh lớn của Đệ-tử có quở trách hay không, nên Đệ-tử cam chịu tội với Thầy lo sám hối chớ Đệ-tử không dám tỏ.

Nầy Đệ-tử thọ Ngọc-sắc, lãnh Đại-lịnh, hiệp Đại-bản, nay Đệ-tử lãnh phận sự mà không tròn tội ấy là dường nào.

Nầy Đệ-tử, Đệ-tử là Thiên-Công Hỏa-Đức giáng phàm, Đệ-tử có lãnh Ngọc-sắc của Đức Chí-Tôn, hứa sẽ hết lòng giúp đỡ cho Hoằng-Thông Thủy-Triều La-Hán; Thiên-Công Hỏa-Đức Tinh-Quân, mà ngày nay Đệ-tử thoái thác không có Đại-hùng Đại-lực giúp đỡ cho tròn phận sự thì tội nầy Đệ-tử phải chịu ra sao? Rồi hai ngôi Thủy-Tinh cùng Hỏa-Tinh không ký tế rồi mối Đạo ra sao? Còn Nhơn-sanh đương hồi khốn khổ làm sao cứu vớt?

Nầy Đệ-tử sợ chỗ Chức-sắc nói Hiệp-Thiên-Đài hai mối đó là tại chúng nó không rõ cơ Trời mầu nhiệm nên dám buông lời phạm thượng thì tội hữu sở qui chớ can chi mà Đệ-tử sợ, vì chúng nó đâu rõ Ân Oai Tế Trị, bởi vì phận sự của Đệ-tử là giúp đỡ tay chơn, Đệ-tử có nhớ phận hay không?

- Bạch Đức Huệ-Đăng, Đệ-tử hết lòng ghi nhớ chớ không dám quên.

Đặng như vậy thì Đệ-tử phải hành cho đúng phận sự thì phận của Đệ-tử Thầy sẽ tha tội cho.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho trong Đạo nghe chung, và gởi cho MƯU một bổn, con một bổn đặng hai con coi theo hành phận sự.

******************

19. Bài Đức Khương-Thái-Công dạy chung

Ngày 21 tháng 6 Annam 1955 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

KHƯƠNG THÁI CÔNG Giáng

Bổn-Sư mừng Đệ-tử.

- Con cúi đầu mừng Đức Phụ-Sư, xin tiếp giá.

KHƯƠNG Thủy giúp Thầy giáo Đạo Nam
THÁI Công lo lập buổi Kỳ-Tam
CÔNG minh tội phước rành siêu đọa
Giáng dạy Phục-Quân hiệp cõi phàm.

Nầy Đồ-đệ nghe Ta dạy.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Phụ-Sư, xin Phụ-Sư dạy truyền.

THI

1.- Kể từ thuở Thầy truyền Đại-Đạo
Thầy quyết lo dạy bảo Nhơn-sanh
Khuyên người cải dữ về lành
Là nơi Thầy định cơ thành tại đây.

2.- Dạy người biết Đạo, biết Thầy
Biết tin Ngôi-Một từ đây đừng rời
Đặng lo cứu vớt Đạo Đời
Cứu là mình tỉnh thì Đời khỏi mê.

3.- Con ôi! kiếp số nặng nề
Ráng tin cho trọn an bề phận thông
Chớ nên han hỏi đèo bồng
Ngày nay ngỗ nghịch, mai không gặp Thầy.

4.- Con ôi! Đạo chuyển kỳ nầy
Thỉ-chung cho trọn nay vầy mai sang
Lão nay phân cạn các đàng
Con tua giữ vẹn cho an phận đành.

5.- Dặn chư Đệ-tử điều nầy
Là ngăn có chỗ sắp bày có nơi
Đặng phe người nghịch biết Trời
Biết Trời là luật sửa đời lập phương.

6.- Lập thành Chơn-Lý phô trương
Phương thành Đạo-đức nối đường mới thêm
Xuôi theo Chơn-Lý dễ tìm
Tìm nơi điển Huệ Thần Minh Diệu mầu.

7.- Diệu là Lý diệu thâm sâu
Mầu cao vọi vọi định thâu Lý thành
Đó là chỉ rõ mối manh
Diệu-mầu Trời định hạ hành Thượng-Nguơn.

8.- Dò trong xét đục rành cơn
Bề an bề biến tường căn kiếp người
Đoái nhìn thấy rõ các nơi
Các nơi ngang ngạnh Luật Trời nào dung.

9.- Ôi thôi! vì tại bất tùng
Thiên-Điều ra Lịnh Đả-Thần sẵn đây
Gồm chung thế-giái Hội nầy
Tu hành thiệt ít nhiều gây ngạnh cường.

10.- Ai mà tâm Thiệt Tin Thường
Lục-Long cơ-vận chuyển nương thọ thành
Bởi chưng tin sợ học hành
Học thông Lý thiệt cần thanh thanh mầu.

11.- Vô tài bất ngụy Thầy thâu
Hữu tài hữu nghịch Thầy đâu cần dùng
Lão phân lời chót nhớ dùng
Dùng câu đức hạnh khiêm tùng an thân.

12.- Nếu ai còn chí phân vân
Chê khen cao thấp Lý phân đâu rành
Đại-Thành ngư-vướt thạnh danh
Viên-phi cố cập khỏi tranh Bá Tòng.

13.- Buổi đời cá chậu chim lồng
Hoành tung chí dõng rồi trong chỗ cùng
Đại-Thành là chỗ thung dung
Ai mà muốn gặp phải tùng Lý-chơn.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xét lại, nếu bỏ qua thì có tội.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con phải giao lại cho NĂM nó coi rồi nó phải in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng coi cho rõ.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

20. Bài của bà Nguyễn Thị LẦU liễu đạo giáng bút nhắn với chồng con

Ngày 21 tháng 6 Annam 1955 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

1.- Tôi nay là Nguyễn-Thị-Lầu
Cung-Quỳnh phái Nữ hưởng phần Giáo-Sư
Phỉ nguyền một dạ khư khư
Nên Thầy tha lỗi khỏi phần đọa sa.

2.- Em xin Quí-vị gần xa
Ráng tin cho trọn mới là đặng an
Thiếp nay nhìn lại gia đàng
Tu hành thì thiếu viện bàn Thiên-cơ.

3.- Cho nên chỉnh đốn dật dờ
Canh ngang cải dọc hỏng hờ Lý-chơn
Quyết lòng cố tính thua hơn
Quyết nên danh tục quên ơn Cao-Dày.

4.- Tu hành dư mấy năm nay
Gặp hồi cơ chuyển Đạo xây sắp bày
Không tin dồn dập mỗi ngày
Cả lời không Lý đặng bày ngạo CAO.

5.- Chẳng hòa nào thấu Lý sâu
So kình quyền thế tha cầu vọng tâm
Chưa rành Thầy giáng Đạo Nam
Đã không rành Đạo lại thầm cải canh.

6.- Nhắn cùng chàng hỡi CÔNG-DANH
Ráng mà hối ngộ khỏi sanh mỵ tà
Mỵ tà Trời chẳng dung tha
Thiên-Điều Luật phán xét ra đau lòng.

7.- Nhắn con chỉ rõ Đại-đồng
Cơn cùng Trời định khó trông khẩn cầu
Đoái nhìn Ấu-Tử thâm bâu!!!
Ráng xem, ráng ngó bỏ câu tự cường.

8.- Khuyên rày bỏ dạ lương khương
Lương khương thì có tai ương dựa kề
Rốt cùng rồi chịu thảm thê
Luật Trời phán định đâu hề có sai.

Vậy tôi xin chào Phục-Hổ Chơn-Tánh, tôi xin lui điển.

Thăng.

******************

Ngày 6 tháng 7 Annam 1955 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi phải in ra gởi cho DANH chồng Thị-LẦU một bổn đặng nó coi nó xét.

******************

21. Bài Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật dạy BIỆN

Ngày 22 tháng 6 Annam 1955 (10 giờ tối)

-------o0o-------

BIỆN, nghe Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật cho Thi đây nó tự xét.

BIỆN sanh tâm phận ghét gian hùng
Chẳng giữ phận tròn khó đứng chung
Biển nghiệt sông dài lòng đoái tưởng
Oan ương gieo giống nghĩa hiếu phương.

Diệu-Đức gia phong đường chỉnh lập
Tin tin thị thị yến hiền thâm
Bất minh nhi lộ ô yên bật
Vạn sự Thiên Nhơn bất phục tâm.

Oan gia trái chủ gieo tâm giống
Toan dứt vô trồng bất vị thâm
Muốn dứt ruộng dâu toan tỉa đậu
Mặc dầu lạnh xác có no lòng.

No lòng mà lạnh cũng là qui
Chớ sanh phi thị bất tường tri
Vui vẻ nơi lòng không gọi Lý
BIỆN sanh tâm phận hiệp Tam-Kỳ.

BIỆN, nghe Ta dặn để ráng nhớ nghe con.

******************

22. Bài Nguyễn Thị Lầu mách có số người dị luận phi lý đối với Hội-Thánh

Ngày 24 tháng 6 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ tối)

-------o0o-------

Tôi là Nguyễn-Thị-Lầu xin chào Phục-Hổ Chơn-Tánh, xin mách ít lời.

- Tôi chào chị Giáo-Sư.

Tôi xin tỏ một điều là có bọn nghịch Trời phá Đạo có dâm dua tâm tể với anh lớn cựu Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài rằng: Mấy anh lớn Hồi-Quán thâu góp bạc tiền quá nhiều rồi viện cớ lập Tòa-Thánh cho tiêu số bạc, rồi dỡ nhà Giáo-Sư TRÂN đem về làm, lại còn thâu thêm cho nhiều mà lợi dụng, rồi viện cớ Thầy dạy ngày 1 tháng 5 mà nộ chức-sắc và hôm nay muốn lập Bàn-môn nên làm lá phướn đề chữ:

PHỤNG THỪA NGỌC SẮC DĨ ĐỨC HÓA NHƠN CƠ ĐỒ THỐNG NHỨT.

Và tấm hoành để:

TAM GIÁO QUI NGUYÊN PHỤC NHỨT.

Giờ nầy em xin nhắc bấy nhiêu lời, xin lui điển.

Thăng.

******************

23. Đức Khương-Chưởng-Án dạy

Ngày 3 tháng 7 Annam 1955 (8 giờ tối)

-------o0o-------

KHƯƠNG-CHƯỞNG-ÁN Giáng-Đàn

MƯU, bớ Đệ-tử nghe Ta dạy.

Đồ-đệ có lòng thương đời thì Bổn-Sư cũng khá khen, nhưng Đồ-đệ ôi!!! thương sao cho nổi mấy đứa đó mà thương đó Đồ-đệ. Bởi vì chúng nó còn đứng trong vòng Chơn-Lý đây chớ tâm nó ngoại giáo rồi là vì nó cãi Thầy; Thánh-Ngôn, Thánh-Giáo của Thầy nó viện lời bác bẻ để chúng nó đứa thì học lý Da-Tô, đứa thì nghe sấm Nguyễn-Bỉnh-Khiêm, đứa thì học tiên tri của Lão-Tổ, đứa thì lo Giác-Lý Di-Đà. Nhưng mà lời của Phật Tiên dạy một nơi mà chúng nó giải nghĩa ra một ngả rồi sanh chứng vọng tâm nên đành ngã vào lý trí cho vừa theo ý muốn rồi lâu ngày Chơn-Lý phải xa; mà Chơn-Lý mà xa rời thì con ma tự đắc, con quỷ tự kiêu nó kề vai mà dìu dẫn than ôi! than ôi!!! Nếu như vầy rồi mà trông chi trở lại cùng nền Đạo-đức, Đạo-đức là qui mô, làm người mà mất qui mô chỗ đâu mà nương dựa. Nầy Đồ-đệ ôi! buổi Đời cơn Đạo nhiều nỗi éo le vậy, Đồ-đệ hơi đâu mà thương mà tiếc, mà thảm mà sầu. Nầy Đồ-đệ cứ giữ một lòng thương người Đạo-đức tiết nghĩa chánh chơn, lo mà dìu dắt người tin Thầy lo học Đạo. Đó là tròn phận sự, còn những đứa cãi Trời, cãi Đạo chống ngược Luật Trời thì Thiên-Điều phải ra Lịnh, bực như Thầy là Đại-Từ, Đại-Bi, Chí-Tôn, Chí-Đại mà chẳng biết làm sao mà thương cho nỗi mấy đứa ôi thôi! Cãi bấy nhiêu thì tội lỗi bấy nhiêu, vậy mà còn hiu hiu tự đắc, cứ tưởng cho mình là hay là giỏi, là khôn là lanh mà quên hẳn phận mình là ở trong vòng Tạo-Hóa mà đành quên Tạo-Hóa là Vô-Tư.

Vậy Ta cho một đoạn thi đây mà tự xét.

THI

KHƯƠNG lãnh Thiên-Điều Luật thưởng ban
CHƯỞNG Lịnh kỳ nầy tại thế-gian
ÁN trừ tội nghịch Phong-Thần bảng
Giáng dạy người hiền để bước sang.
Bước sang cho vững ngộ sơ kỳ
Ngộ đặng sơ kỳ Đạo Lý tri
Tri ngộ lương tri trì duy Đạo
Duy trì Đạo-đức hữu thùy tri.

MƯU, con ráng học cho thuộc rồi dưng lên Hiệp-Thiên-Đài xem cho rõ kẻo trễ.

Thăng.

THU, con giao bài nầy cho NĂM nó coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe và gởi cho MƯU một bổn, con một bổn đặng đọc cho thuộc lòng đặng hành phận sự.

******************

24. Bài dạy Đức Chơn-Quân đến Tòa-Thánh Mỹ-Phong lãnh 4 chữ ĐỊNH-TƯỜNG CHƠN-LÝ

Ngày 12 tháng 7 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử trong ngày nay con phải đến Mỹ-Phong vô Đài Thượng-Cổ của chúng nó đặng Bổn-Sư dạy Đệ-tử thâu hai chữ Vạn-Linh đặng chúng nó thả cho chúng-sanh vượt ra cho khỏi vòng mê muội; rồi chúng nó có dẫn con đi đâu con cứ đi, có Chư-Thần ủng hộ cho chẳng có sao đâu con đừng sợ. Nhưng sự đi đứng, nói năng phải cho cẩn thận; phải nhẫn nại, phải kiêng dè, phải thâu hết các ánh sáng của chúng nó; còn chừng con gặp CA, con nghe nó nói đến chỗ đầu dây thì con định-tâm, chừng đó Bổn-Sư dạy cho đặng thâu các lời nói của nó, đó là con thâu các ánh sáng Định-Tường Ngọc-Sắc. Sau khi yên rồi con lạy CA hai lạy gọi là con lãnh gánh Đạo Thầy, ngày nay con thay mặt cho nhơn sanh cám ơn CA nó giao Định-Tường Chơn-Lý lại gánh tội cho thế gian là đó. Vậy con lo sửa soạn đi đừng thoái thác, có Bổn-Sư sai Chư-Thần theo ủng hộ cho, còn mỗi việc có Bổn-Sư dạy cho.

Rồi từ đây trở về sau Đệ-tử có về Tòa-Thánh thì đừng có đi đường nầy chẳng tiện.

Đệ-tử dưng về hai Chưởng-Quản xem rồi thôi, để sau rồi sẽ in ra.

Thăng.

******************

25. Bài chỉ về Hỗn-Nguơn La-Hán phải lãnh gánh Đạo trong buổi cuối Hạ tuần huờn Nguyên Thượng-cổ

Ngày 18 tháng 7 Annam Ất-Mùi 1955 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử nghe Ta dạy:

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

KHƯƠNG lãnh thời kỳ giáo Đạo Nam
THÁI thanh lo hiệp buổi kỳ Tam
CÔNG minh vững dạ bền mới vững
Giáng dạy tu hành mới đặng an.

Nầy Đệ-tử, nghe Ta dạy.

- Con vưng mạng, xin Sư-Phụ dạy truyền.

Hiện nay có nhiều đứa nghe nói rằng Đại-Kiếp Đại-Thành mà chẳng biết ở đâu và chẳng biết mình tu mình học như vầy đây có trúng Lý Thầy dạy hay không. Thiệt cũng thương thay cho mấy đứa đó, nhắm mắt đi đùa, chẳng biết sao chơn sao ngụy, chẳng phân nẻo chánh với đường tà, than ôi! Tu như vậy rồi làm sao cho đến chỗ đến nơi, vậy các con phải ráng mà học mới hiểu mới thông. Đây Lão chỉ sơ cho một ít đặng thấy mà phăng tầm, đặng an lòng tu niệm, vì thời kỳ Thầy đem NĂM ra thọ lãnh Cửu-Trùng-Đài, thay Thầy giáo Đạo, mở rộng Trời Nam mà dạy dỗ nhơn-sanh làm lành lánh dữ đặng qua cho khỏi hạ tuần hườn nguyên Thượng-cổ, Thầy ban cho NĂM Hỗn-Nguơn La-Hán đó, lấy đó mà các con nhìn thì dễ hiểu, bởi vì chữ Hỗn là Hỗn-độn chuyển vần nên phải chịu những điều rắc rối. Đó là Hạ-tuần, còn Nguơn là ban đầu khi khai mở Đạo-đức, đó là huờn nguyên Thượng-cổ gọi là Bổn-nhứt, nghĩa là loài người đều có Đạo-đức muôn người như một, nên kêu là Bổn-nhứt là vậy đó nên gọi là Đại-Thành; đứa ít tu ít học, nghịch Trời, nghịch Đạo, xa Lý xa Thầy làm sao thấu Lý nầy đặng, rồi phải chịu nổi chìm theo buổi đời cùng cạn, than ôi! lúng túng rồi trở lại phá Trời, đặng giựt giành, đặng xưng mình là cao thượng. Than ôi! bởi vậy cho nên Thầy có nói trước tại các con ít học nên chẳng hiểu là Thầy nói trước.

Thanh thanh Nhựt Nguyệt Cửu-Trùng Thiên
Hiện xuất cao nhơn tại Nhãn tiền.

Đây Lão chỉ nhắc cho vậy các Môn-đồ ráng tin thì thấy, ráng học thì hay, xét thì rõ Lý. Vậy Ta cho một đoạn thi đây đặng đọc mà xét mình.

THI

1.- Kìa là đứa xa nền Đạo-đức
Lại mà mong thống nhứt Nguơn-Hanh
Lịnh Thầy lại cải lại canh
Chẳng tuân Thiên-Mạng giành tranh mối-giềng.

2.- Nay Lão chỉ đặng tìm Chơn-Lý
Đặng học hành xét kỹ lo tu
Nói chi đến bọn quáng mù
Quáng mù mà lại viện điều bất minh.

3.- Lão nhắc lại mà kinh mà sợ
Kiếp với Thành nó ở chỗ nầy
Hỗn-Nguơn nay lãnh phận đây
Là nơi Thầy chỉ sắp bày thấy không.

4.- Hỗn là chỗ sơ khai hỗn độn
Chưa phân rành Đạo-đức chi chi
Nguơn-Hanh là chỗ mối dây
Thầy đem ra định chuyển xây thấy rành.

5.- Nguơn là trước dựng thành Trời Đất
Hanh là Thông hiệp nhứt lập đời
Nếu ai sớm rõ vận thời
Khỏi cơn hỗn độn phản hồi Bổn-sơ.

6.- Nay Lão tỏ Thiên-cơ một tí
Nơi Đại-Thành Lão chỉ đây nầy
Nguơn là trở lại đầu dây
Học cho thông suốt là đây đâu tìm.

7.- Hỗn là chịu nhiều điều rắc rối
Chịu cho bền là nối chữ Nguơn
Miễn là tâm tánh đừng sờn
Định tâm cho vững gặp cơn buổi đầu.

8.- Vui vầy Đạo-đức bền lâu
Bền lâu Đạo-đức hưởng câu Đại-Thành
Trông chi những chuyện hình sành
Những thân xác đất để dành chọi bia.

9.- Cuối cùng phải lụy rồi lìa
Lìa xa tánh đức khóa chìa đâu thông
Muốn nên phải giữ bực trung
Đừng gần chuyện đó hễ chung thì lìa.

10.- An lòng cẩn thận sớm khuya
Sớm khuya cẩn thận chớ lìa Đạo-Tâm
Những lời Lão chỉ ráng tầm
Ráng tầm cho tới đặng chăm học hành.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xét đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung, rồi giao lại cho NĂM in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng đọc cho Đạo nghe chung.

Thăng.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

26. Bài dạy chung Nữ phái

Ngày 21 tháng 7 Annam 1955 Ất-Mùi (2 giờ khuya)

-------o0o-------

THỂ hiệp phân rành Đạo-Đức sanh
LIÊN chung đã định Lý chơn thành
TIÊN phàm qui nhứt thường an thiệt
Giáng giảng công thành diệu lý minh.

Tôi chào Phục-Hổ Chơn-Tánh, nay tôi giáng Đàn đặng tỏ bạch minh sau trước.

- Em cúi đầu chào mừng Ngôi-Chị, xin tiếp điển.

THI

Minh thành diệu lý ở trần gian
Võ lộ ân tường đại phúc ban
Đã đành Trời Đất ban nguồn báu
Phải giữ danh lành để tiếng sau.

1.- Tiếng sau là tiếng duy trì
Duy trì bền vững hậu kỳ noi gương
Em ôi! bỏ tánh lương khương
Ráng tin cho trọn đặng nương theo Thầy.

2.- Hiện giờ chị giáng Đàn đây
Chỉ cho em dại mối dây phăng tầm
Định tâm níu chặt thì nhằm
Hỏng hờ phải lụy chớ cầm rằng chơi.

3.- Em ôi! ráng giữ tấc hơi
Ráng cầm cho chặt chớ lơi mối-giềng
Đứt dây Thầy nối lại liền
Khải-Thông Chơn-Lý An-Thiên định thành.

4.- Em ôi! ráng học, ráng hành
Tránh đàng hoa nguyệt chị đành lắm em
Tu hành Đạo-đức cẩn nghiêm
Tam-tùng Tứ-đức ngưỡng triêm cho nhằm.

5.- Em ôi! Đạo chuyển âm thầm
Em tua học hỏi cho nhằm mới nên
Làm người có tuổi có tên
Phải thông Đạo-đức là nên gái lành.

6.- Phải cho an phận tu hành
Phải minh Lý thiệt cho rành mới thông
Phải rành nầy bướm nọ ong
Phải toan dứt hẳn mới trông tu hành.

7.- Em ôi! chị đã dạy rành
Nếu em thưa thớt phải đành lụy thân
Công-bình Tạo-Hóa cân phân
Tu hành Thầy thưởng, tham sân luật trừ.

8.- Các em nhớ Mẹ Đại-Từ
Phải tua sửa hạnh đặng trừ tội xưa
Tánh phàm đừng để dây dưa
An lòng cho vẹn sớm trưa Mẹ mừng.

9.- Trông nhìn thế sự rưng rưng
Hoang đàng hoa nguyệt bất tuân Luật Trời
Phong tình thế lục lả lơi
Văn minh vật chất là nơi báo đời.

10.- Phấn son tô điểm vẽ vời
Mặt chai, mày đá tánh Trời phải lu
Em ôi! gặp Đạo phải tu
Hạnh thuần trau sửa tu du bất lìa.

11.- Em ôi! kiếp số dựa kề
Máy Trời xây chuyển an bề tường Sơ
Chị đây, em lại ngáo ngơ
Quá thương em dại tỏ cơ vận hành.

12.- Thiên-cơ Thầy sắp định thành
Bất tuân thì lụy thôi đành hết trông
Trước Đàn nương điển khải-thông
Nhắn cho em dại lập công kỳ nầy.

13.- Cùng nhau em chị sum vầy
An lòng Từ-Mẫu lịnh Thầy cũng vui
Từ nầy chị sẽ tới lui
Dắt dìu em dại ráng xuôi Đạo Trời.

14.- Ráng tin, ráng định kịp thời
Ráng tin cho trọn buổi đời trải qua
Diệu-Thần Điển-Huệ lui ra
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân xa đàng.

Tôi xin dưng lên Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

27. Bài dạy chung tu hành phải bền chí gắng công học tập

Ngày 23 tháng 7 Annam 1955 Ất-Mùi (5 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử nghe Ta dạy.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Chưởng-Giáo, Đệ-tử xin tiếp giá.

CHƯỞNG-quản ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO ban truyền Đạo khắp nơi nơi
THIÊN ân mở rộng nguồn Chơn-Lý
TÔN chỉ Cao-Đài định cứu đời.

Nầy chư Đệ-tử cùng chư Môn-đồ, Bổn-Sư ban ơn chư Môn-đồ, mừng chư Đệ-tử; chư Đệ-tử nghe Ta dạy truyền.

Nầy Đệ-tử:

Đèn đặng tỏ nhờ người khêu ngọn, Lý đặng rành nhờ chỗ suốt thông, nay đến kỳ Chơn-Lý khải-thông, nhờ Giáo-Tập dày công dạy dỗ, học cho tỉnh định thành nơi chỗ, nơi định thành tìm chỗ qui hồi, phải sớm tua Đạo-đức vun bồi, nơi cảnh tịnh vô hồi xuân đẹp; phàm tâm toan đẹp, vật dục chớ chen vào, một mảy đừng xen, bình tâm như giấy trải, kềm tâm điều phải, xa lánh mỵ tà, một buổi đã trải qua, việc học hành Lão xem vừa khá khá, ráng thông câu vàng đá, thì rõ nghĩa cao sâu, non côn đà có ngọc, phải đến kiếm ngọc lành, vàng ròng nơi sông Lệ, nếu mà đến trễ khó gặp đặng vàng mười, nay Lão đã tỏ cạn lời, ráng kịp thời Công-trình thêm tấn bước, muốn Thầy Trời ban phước thì lo bồi đắp cội lành; ráng học, ráng minh, ráng hành theo chánh Lý, an tâm vững chí đặng lo dìu dắt đoàn sau, mới trọn phần mình là người trước.

THI

Vàng ròng, Ngọc báu của Thầy trao
Bền chí đặng gìn chớ lộn thau
Vàng thau phân biện cho rành
Ngày nay có lộn, mai đành sửa đi.

Định nhằm đường nẻo cứ đi
Phải đi cho trúng Trường-Qui của Thầy
Trước sau hòa thuận sum vầy
Vững lòng an học Thiên-tài sánh đôi.

Đừng lòng nay nữa mai thôi
Tự cao, tự đắc; Quỷ lôi, Ma trì
Phải tường hai chữ Tứ-tri
Phải thông, phải hiểu châu-nhi tuần huờn.

Công thành Thầy sẽ ban ơn
Chớ nên húng hính gặp cơn hiểm nghèo
Đạo Thầy Chơn-Lý rải gieo
Muốn gieo cho rộng xuôi lèo mới nên.

Làm người có tuổi có tên
Tuổi tên về Đạo là nên thân lành
Đắc thành Tiên trịch đề danh
Vô-Vi hiệp nhứt cần thanh bạch bình.

Hay hay gió mát an gìn
Muốn an bền vững phải nhìn phải xem
Tánh tâm đừng có ố lem
Thể thân cần phải xét xem mỗi ngày.

Quảng bao đường cả rộng dài
Quá thương nên Lão tỏ bày thiệt hơn
Định tâm thấy rõ Chơn-Như
Công-trình lo học Ngọc-Hư giúp tài.

Muốn cho tròn phận con Thầy
Phải tin, phải học, phải đầy đừng lơi
Lý khai Đuốc rạng nơi nơi
Đó là Đuốc Huệ rọi nơi tâm điền.

Cùng nhau chung ở một thuyền
Lái lèo cho vững thì yên đến bờ
Điển-Linh Lão giáng nội giờ
Phải lo học hỏi trọn thờ thì nên.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

28. Bài ông Quyền Tứ-Bửu VÕ liễu đạo nương bút dạy gia tử

Ngày 26 tháng 7 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ trưa)

-------o0o-------

QUYỀN TỨ-BỬU VÕ Giáng-Đàn

- Tôi xin chào Ngài Quyền Tứ-Bửu, xin tiếp điển.

Xuống điển nương diệu bút, chào Thủy-Đức Linh-Thông, chào Thiên-Công Phục-Hổ, Thánh-Tòa nay yên chỗ nhờ có Đức Huệ-Đăng, lãnh mối-giềng giáng dạy biến an, nhờ Chức-sắc trọn phần tin trọng, động lòng Thầy thâu dụng, đó là cơ tiền định trước rồi, như tôi nay đặng phản hồi, tỏ những nỗi nguồn cơn sau trước, cũng nhờ Thầy ban phước, chế độ xá ân, theo Huệ-Đăng giúp đỡ, nay bổn phận tôi đà an chỗ, giáng Đàn đây phân tỏ đôi lời.

Thưa Quí Ngài muốn đặng phản hồi, xin phải ráng vun bồi Đạo-đức, cùng nhau hiệp sức lo gầy dựng Đạo nhà, một lời Thầy Mẹ phán ra, phải trau giồi đừng hơ hỏng, Lý-chơn nay đà mở rộng, phải ráng lo qui thuận mới an thân, đừng bàn tính phân vân thì uổng công mình tu niệm.

THI

Tôi Trần Tông tên đề là VÕ
Bởi đến kỳ nên bỏ xác phàm
Nơi trần thế khóa vàm chẳng dính
Nguồn Đạo-đức phần tôi trọn kính
Nhờ ơn Thầy dĩ định thâu dùng
Các tội lỗi Thầy đà xá phủi
Tôi đoái nhìn rồi tủi gia đình
Cùng gia tử chẳng thình Đạo-đức.

1.- Đạo-đức chẳng tròn chẳng vẹn
Tôi quá buồn lòng hổ thẹn vơi vơi
Con ôi! là HÓA, quá rồi
Lục-căn, Lục-dục chẳng rời chẳng buông.

2.- Tu nầy phải chịu luông tuồng
Luông tuồng càng lắm hố truông gập ghình
Cha về dạy bảo đinh ninh
Khuyên con chữ dạ phải minh chánh tà.

3.- Con ôi! Cha trước thiệt thà
Nay Thầy thâu dụng đó là phận an
Nếu con còn tánh dở dang
Sa mê tửu nhục chẳng an thân lành.

4.- Con tu con học cha đành
Con mà hoang đảng cha phanh gan vàng
Mấy lời cha nhắn, cha than
Khuyên con gắng chí cha an, cha mừng;
Mãn giờ diệu bút điển linh
Tôi xin kiếu phận an phần thung dung.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, bài nầy con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra gởi cho HÓA một bổn đặng nó coi như vậy mới thỏa lòng của Thân-Phụ của nó.

******************

29. Bài dạy chung tất cả Nam Nữ mỗi vị phải làm 1 bài có chữ tùy theo, đặng dưng lên Thầy Mẹ đặng tùy theo bổn phận Thầy cho bài về Tâm Tánh

Ngày 27 tháng 7 Annam 1955 Ất-Mùi (1 giờ trưa)

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn

Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

Nầy Đệ-tử, nay Lão giáng Đàn đây đặng mừng cho chư Đệ-tử đương đứng trong trường Chơn-Lý và ban ơn chư Môn-đồ. Hiện nay Lão mừng là mừng cho chư Đệ-tử đặng nhờ ân huệ của Thầy ban cho hai chữ Định-Tường Chơn-Lý gia phong Ngọc-sắc, thâu dụng Môn-đồ khải-thông Lý nhiệm. Vậy từ đây các Đệ-tử nơi Định-Tường ráng lo bồi đắp tinh thần, vun bồi bổn giác xuôi theo cơ tạo dựng, đặng nương theo Thầy mà qua cho khỏi sông mê bể khổ.

Nầy các Đệ-tử nơi Định-Tường ráng định tâm nghe những lời của Lão phân. Đệ-tử ôi! Chư Đệ-tử ráng mà kềm tâm thúc tánh, chớ bọn tà tâm trái nghịch chúng nó cứ nhiễu nhương ám hại hoài, chớ không khi nào mà nó thôi đâu. Bực như Thầy là Chúa-Tể cả Kiền Khôn mà giá hạnh Nam-Thiên truyền ngôn mở Đạo mà chúng nó còn cãi còn nghịch, huống hồ gì các Đệ-tử đây thì chúng nó lập mưu nầy kế kia mà phá hại cho các Đệ-tử cho thối chí ngã lòng mà lìa xa Đạo-đức, rồi phải vướng vào tội nghịch, phạm luật Thiên-Điều thì chúng nó mới vừa lòng. Vậy các Đệ-tử có lòng qui thuận theo Chơn-Lý Định-Tường của Thầy khai lập đây thì nghe Lão dặn đây gọi là an lòng theo cơ tạo dựng, đặng đồng tâm hiệp sức vun bồi nguồn cội đó gọi là khải-thông Chơn-Lý, cứu vớt Sanh-linh qua cho khỏi hạ tuần gọi là hườn nguyên Bổn-nhứt. Vậy kể từ nay cho tới ngày 15 tháng 8 mùa Thu Ất-Mùi đây thì các Đệ-tử, các Môn-đồ mỗi người dầu Nam dầu Nữ phải làm một bài đặng dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét đặng Thầy tùy theo bổn phận của mỗi đứa đặng Thầy ban cho mỗi đứa một bài tâm tánh, nghĩa là ngày đó là ngày Thầy chọn mặt mà ban ơn cho mỗi đứa có lòng theo Thầy từ bấy lâu nay nhiều phen sấm sét mà an lòng chữ dạ sắt đinh, không lay không sờn, đó là Thầy ban phước đặng vững lòng lo tu niệm, còn đứa nào không chịu là tự ý đứa đó.

Làm bài dưng như vầy:

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài thì biên 2 vé 8 câu, trong 8 câu trong đó phải có chữ ĐỊNH rồi đề tên là Ngọc-Chơn-Nguơn.

Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài thì cũng biên 8 câu 2 vé, trong đó phải có chữ PHÁN, rồi cũng đề Ngọc-Linh-Thông.

Còn từ Ngũ-Hành Thiên-Sư ban Chánh, ban Quyền cũng dưng 2 vé 8 câu, trong đó phải có chữ BÌNH rồi cũng đề Thiên-Tước và Tên.

Còn Thập-Bát La-Hán cũng dưng 2 vé 8 câu trong đó có chữ HÒA.

Còn Đầu-Sư Nữ phái ban Chánh, ban Quyền cũng dưng 2 vé 8 câu trong đó phải có chữ BÌNH rồi cũng đề Thiên-Tước và Tên làng tổng tỉnh.

Về phần Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài cũng dưng 2 vé 8 câu, trong đó có chữ AN, rồi cũng đề tên và Thiên-Tước và chỗ ở.

Còn Chức-sắc Cửu-Trùng-Đài Nam Nữ lưỡng phái và Đạo-Hữu cho tới Đồng-Nhi đều dưng 4 câu 1 vé có chữ BỀN rồi cũng đề và chỗ ở và Thiên-Tước.

Còn phần của MƯU thì phải dưng 8 câu, trong đó có chữ BỈNH rồi đề tên và Thiên-Tước.

Còn phần của MƯU thì kể từ lễ Trung-Thu thì phải ở lại Tòa-Thánh Định-Tường hiệp với THU đặng chấp bút Lão dạy từ Giáo-Hữu cho đến Đạo-Hữu. Vậy con phải dẹp cất chuyện gia đình đặng lo tròn phận sự, rồi kể từ đây trở về sau THU và MƯU hai Đệ-tử bớt chuyện làm ăn theo thế đặng Thầy ung đúc tinh thần đặng giúp Trời hành Đạo nghe hai con.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con phải giao bổn Thánh-Giáo nầy lại cho NĂM nó coi rồi NĂM phải ra Bố-Cáo gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng hay, NĂM phải thi hành đừng để trễ. Còn bài nầy thì con đọc tại giờ Đạo-Tràng nghe chung chớ đừng có ấn hành gởi các chỗ, để sau rồi sẽ gởi.

******************

Ngày 27 tháng 7 Annam 1955 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

THU, con nghe Mẹ dặn:

Trong hai bài Thánh-Giáo của Thể-Liêng Tiên-Nữ giáng Đàn khuyên dạy về Nữ-phái thì con phải đọc trong ngày 27 là Đàn Đức-Mẹ thời Tý, con phải đứng ra đọc sau thời cúng đặng cho Nam Nữ nghe chung đặng phỉ lòng của chúng nó, rồi con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra đặng gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

30. Bài dạy Đạo-Tràng Chợ-Lớn

Ngày 1 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (3 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Chưởng-Giáo, xin tiếp giá.

Nầy Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng đọc cho các đứa ở nơi Đạo-Tràng Chợ-Lớn nghe chung mà xét mình.

THI

Nầy các trẻ Đạo-Tràng Chợ Lớn
Phải ráng tu tránh chỗ bợn nhơ
Đây là mở rộng vận cơ
Vận cơ xây chuyển ơ hờ uổng công.

Phải lo học hỏi mới thông
Thông mùi Đạo-đức là ơn ban lành
Phải an bề thiệt cho rành
Rành câu Đạo-đức dạy tin dạy bền.

Bền là đứng vững đừng sai
Sai nền Đạo-đức chẻ hai tinh thần
Muốn tu thì chí phải cần
Phải cần hai chữ tu thân mới là.

Nếu ai còn chí bất hòa
Cơ Trời xây chuyển phải sa Đại-đồng
Các con ráng học thì thông
Ráng lo an phận thong dong khác đời.

Lão nay vưng lãnh mạng Trời
Đến đây dạy dỗ cho đời noi gương
Kỳ nầy phải ráng chải bươn
Nếu con húng hính đành vương đọa sầu.

Nếu ai chẳng hiệp Đạo-mầu
Thì thôi đừng có dựa hầu uổng công
Giáng Đàn Chơn-Lý Khải-Thông
Các con Chợ-Lớn lập công kỳ nầy.

MƯU, hãy đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung rồi dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 2 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn, con xem xét bài của Chưởng-Giáo dạy tại Đạo-Tràng Chợ-Lớn rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra cho THỐNG một bổn đặng THỐNG phải chép chuyền ra cho Đạo học và gởi cho các chủ Thánh-Thất mỗi người một bổn đặng đọc trong Đạo nghe chung.

******************

31. Bài dạy ông HƯỜNG hỏi chi những việc hoang đàng

Ngày 5 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng gởi cho HƯỜNG đặng nó coi mà xét mình.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

THI

Nầy nầy để tiếng bớ HƯỜNG
Đêm khuya cầu khẩn thường thường hỏi han
Hỏi chi những việc hoang đàng
Vì lòng chẳng định mơ màng HƯỜNG ôi.

Muốn tường thiệt giả khúc nôi
Định tâm thì rõ, thả trôi đâu rành
Từ đây hai lẽ phải đành
Phải đành một lẽ cho rành phận đi.

Chánh chơn tà mỵ thị phi
Phải cân, phải quấy, phải tri cho cùng
Thị là yếu thị qui tùng
An lòng tu niệm ngộ phùng tường sơ.

Tu hành Chơn-Lý ngáo ngơ
Tại sao mà lại lãng lơ duyên lành
Tại tu mà Lý không hành
Cho nên chẳng trọn thôi đành lương khương.

Lâu ngày rồi chịu oan ương
Lâu ngày như vậy phải vương tội Trời
Nghĩ ra rồi cũng như đời
Nghĩ ra rồi cũng tơi bời như ai.

Nghĩ vì đường cả không hai
Nghĩ vì Đạo cả Thiên khai một đường
Nầy nầy để tiếng bớ HƯỜNG
Đêm khuya cầu khẩn thường thường hỏi han.

MƯU, dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi gởi cho HƯỜNG nó coi mà xét mình.

******************

32. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng lễ Trung-Thu

Ngày 4 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (2 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn

Ớ nầy các trẻ nơi Định-Tường Chơn-Lý ráng nghe Lão dạy đây mà an lòng học hỏi, đặng cần lo Đạo-đức nghe mỗi con. Vậy ngày nay mỗi con đứng vào Chơn-Lý có gặp điều day trở đừng có ngã lòng, vì là biết chỗ day trở đó là nó muốn giành phần dữ.

Vậy các con ráng nhịn thua đặng lần lần ra cho khỏi chỗ hạ tuần huờn nguyên Bổn-nhứt, rồi thấy lần lần các con trở nên người Đạo-đức lo kềm giữ tánh Trời, rồi cảnh tượng phát sanh lý nhiệm mầu thêm tươi nhuận, rồi chừng đó sẽ đặng an bường, trọn phần là người dĩ-đức hóa-nhơn, ngộ cảnh Trời Nghiêu, Đất Thuấn nghe mỗi con.

THI

1.- Từ đây các trẻ ráng nghe
Ráng nghe lời chánh, kiêng dè phàm tâm
Lý Trời diệu diệu thâm thâm
Mở mang nguồn thiện an lòng ngộ xuân.

2.- Mấy lời Lão dặn nhớ chừng
Nhớ hành theo đó thì đừng có ngoa
Ớ nầy các trẻ gần xa
Gần lo trau sửa, xa thì noi gương.

3.- Cùng nhau thận độc châm phương
Là phương Lý nhiệm rành phương an bền
Hiện nay Chơn-Lý dựng nền
Nền nhơn phán định tâm bền rõ thông.

4.- Lão mừng các trẻ rõ thông
Đã thông thì phải lập công dắt dìu
Chớ đừng tập tánh hiu hiu
Hiu hiu tự đắc hạo tiêu khí mòn.

5.- Xét rành chung đó là con
Là con Tạo-Hóa hòa trong buổi nầy
Trước làm con phải hòa đây
Đây hòa, đây thuận, đây nầy bình an.

6.- Đó là con đặng vẻ vang
Đó là con phải phòng toan cứu đời
Đó là học thức tri thời
Đó là thiện niệm cứu đời giải nguy.

7.- Phải thông hai chữ học nhi
Chánh chơn cho vẹn Thầy qui vào trường
Các con giữ phận Định-Tường
Rõ thông Đạo-Lý là đường cứu nguy.

8.- Lành nầy, phước nọ bất tri
Lão thương đứa đó phải đi đường cùng
Các con Chơn-Lý qui tùng
Thầy ban Thầy thưởng, Thầy dùng Thầy thâu.

9.- Đó là Lý nhiệm cao sâu
An lòng theo đó thì đâu có lìa
Chỉ rành nầy khóa, nầy chìa
Các con giữ chặt khỏi lìa khỏi sa.

10.- Tiêu thiều nhạc trỗi thi ca
Trời cao Đất rộng Người Ta hiệp thành
Nhớ câu tránh dữ gặp lành
Tránh điều kiêu đắc phận hành trác ma.

11.- Kêu chung đó gọi Người Ta
Người Ta đó gặp người ta sao vầy
Các con ráng xét điều nầy
Xét cho cùng cạn điều nầy mới hay.

12.- Con ôi! ân đức ban đây
Còn con nào trái sẵn đây oai Trời
Con ôi! Chơn-Lý dạy đời
Đừng cho đời dạy Lý Trời đó con.

13.- Giáng-Đàn phân tỏ sắt-son
An lòng tu thiệt khải-thông Đạo-mầu
Nêu danh ban thưởng giải sầu
Các con an dạ khỏi sầu đặng an.

14.- Phước lành Tạo-Hóa gia ban
Bền lòng kiên nhẫn tránh đàng lập phe
Từ đây các trẻ ráng nghe
Ráng nghe lời chánh kiêng dè phàm tâm.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi đến ngày lễ Trung Thu đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung, rồi giao lại cho NĂM in ra phát cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

Thăng.

******************

33. Dạy sắm Ngọc-cân Chơn-Quân

Ngày 4 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Huệ-Đăng, xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử, nghe Ta dạy.

- Con cúi đầu vưng Lịnh, xin Đại-Đức dạy truyền.

Nay đã đến thời kỳ của con ra lãnh phận sự hiệp với THU tại cõi thế gian đặng lo khải-thông Chơn-Lý, cứu vớt Nhơn-sanh cho tròn phận sự của Thầy sai. Vậy con phải sắm một cái khăn màu đỏ 12 lớp chữ “NHỨT” phía trên, phải gắn một hàng chữ vàng 12 chữ Nho đề như vầy:” PHỤNG THỪA NGỌC SẮC BỈNH HÀNH ĐẠI LỊNH DIỆU LÝ KHẢI THÔNG”.

Vậy con phải sắm cho kịp đặng ngày lễ Trung Thu Bái-mạng, con chớ nên để trễ thì sái với Thánh-ý thì phải có tội với Thầy.

Vậy con phải dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét đặng ngày 14 thời Ngọ con phải Bái-mạng thọ Cân gọi là giờ đó, ngày đó con trọn phần lãnh Lịnh.

Vậy con phải dưng bài nầy về trước, đặng giờ con Bái-mạng Thầy dạy Hiệp-Thiên-Đài viết ra một bài đọc trước giờ Bái-mạng, gọi là: Thiên Ban Tế Thế. Rồi từ đây con phải thọ Ngọc-Cân mà hành-lễ chớ không còn đội mão hay là khăn Thường-phục nữa.

- Bạch Đại-Đức, như ngày thường khi hành-lễ mặc Thường-phục rồi đội khăn nào xin Đại-Đức dạy truyền.

Đệ-tử nghe Bổn-Sư dạy, kể từ ngày con Bái-mạng rồi thì dầu ngày thường hay là Sóc-Vọng, Đại-lễ con cứ đội khăn Lịnh của Thầy ban, gọi là:

Thường thường thọ lãnh Ngọc-Cân
An lòng cho vẹn Tân-dân bút truyền
Khải-thông Chơn-Lý thế Thiên
Vững bền an vận trịch tiên danh đề.

Trước sau cho trọn đề huề
Thay Thầy giáo Đạo an bề thỉ-chung
Hiện nay là buổi cuối cùng
Vạn-Linh chiêu tập ngộ phùng tường Sơ.

Thọ tri chiếu diệu huyền cơ
Ninh tồn thận-độc huệ sơ chơn thành
Chơn-Như bảy tánh phải rành
Tâm không phải định rành thanh nhiệm bình.

Để lời dặn bảo đinh ninh
Định-tâm cho trọn gọi khinh thanh phù
Nhắc lời Đạo-đức tu du
Chơn-Thân bất lụy hiển u tâm tường.

Thiên-Công Hỏa-Đức Nam-phương
Lâm phàm cứu thế thọ nương Lý Trời
Phải phân sau trước các lời
Phải tuân phải học cứu đời lập công
Từ nầy Chơn-Lý Khải-Thông
An thường cơ-vận diệu trung ban hành.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, đừng để trễ Bái-mạng mà có tội nghe con.

- Bạch, Đệ-tử cúi đầu lạy Đức Huệ-Đăng xin bạch lời nầy.

Ta vui lòng cho.

- Bạch Đại-Đức, con về Tòa-Thánh hay là hành-lễ nhà tư phải mặc đồ nào, đội khăn nào xin Đại-Đức dạy truyền.

Nầy Đệ-tử, khi con hành-lễ tại nhà tư thì mặc đồ Đơn-phục, đội khăn đen gắn chữ “Phối-Sư”. Còn khi mới về Tòa-Thánh lạy Thầy thì cũng mặc Đơn-phục gắn chữ “Phối-Sư”, đội khăn đen. Nhưng từ nầy con lạy Thầy nơi giữa Trung-Ương, chớ không có lạy nơi Địa-vị nơi Cửu-Trùng-Đài nữa. Thôi Ta giải nghĩa bao nhiêu đó cứ đó mà hành, tới đâu Ta sẽ dạy thêm tới đó.

Thăng.

******************

34. Bài đọc trước thời Tý lễ Trung-Thu

Ngày 5 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ sáng)

-------o0o-------

KHƯƠNG thanh chứng kiến Lễ Trung-Thu
THÁI trác kim danh giải phá mù
CÔNG-đức, công-trình bình công-nghiệp
Mừng nay Đệ-tử thọ danh thu.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử nghe Lão dạy.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

THI

1.- Ơn Trời Đất Âm Dương định nhíp
Mừng các con gặp nhịp Thiêng-Liêng
Luật Trời cơ hậu vận tiên
Các con an phận tiền duyên an đành.

2.- Nhìn một lúc thôi đành lụy ứa
Vâng Lịnh Thầy lập sửa sanh tâm
Ai ôi, Máy-Tạo cao thâm
Bởi vì tự đắc phải lâm đường tà.

3.- Nhờ các trẻ chung hòa mới tỉnh
Nếu tự kiêu đồng bịnh như ai
Lời vàng con chớ sót sai
Con tua chữ dạ chớ phai Đạo Trời.

4.- Nay Lão giáng ra lời ban thưởng
Ráng lo tu bồi dưỡng tinh thần
Con ôi! hạo khí nhiên cần
Đức Tin Thường Thiệt huệ thần phát sanh.

5.- Nay các trẻ mối-manh đã gặp
Gặp đặng rồi ráng tập làm y
Đó là tâm đặng duy duy
Duy duy khả Định-Tường qui nơi lòng.

6.- Mới vững chí toan phòng Lục-dục
Dẹp Thất-tình thoát ngục trầm kha
Giờ nầy Đệ-tử chầu Cha
Nghe lời Lão thưởng bút hoa diệu thần.

7.- Huy hoàng chiếu diệu hồng trần
Sáng trưng ánh nguyệt trong ngần đêm thu
Huệ minh chiếu diệu màn u
Các con ráng học phá ngu tâm phàm.

8.- Tang thương cũng tại khóa vàm
Nghiêng nghèo vì bởi luận đàm tiên tri
Quên câu Tạo-Hóa Tiểu-Nhi
Thiêng đâu xây đó chẳng ly mảy hào.

9.- Lòng mong sóng nổi ba đào
Mỵ quyền óng dậy phong trào vương mang
Để lời Lão nhắc Lão than
An lòng theo vậy vẻ vang thân lành.

10.- Đạo Trời mở dạy tu hành
Đạo Trời đâu dạy tung hoành dọc ngang
Đức bền tin trọn dễ sang
Vô tâm vi thiện Thầy ban Đại-Thành.

11.- Phận tu chịu nhọc là đành
Chịu ngu, chịu dốt đừng giành đừng than
Lọng dù phải tránh đừng mang
Cố cùng là phận phải trang tu hành.

12.- Đại-Thành Chơn-Lý lưu danh
Các con đứng vững là thành là nên
Đó là phận có tuổi tên
Làm y như vậy đừng quên đừng rời.

13.- Thay Thầy giáng dạy tỏ lời
Ban ơn Đệ-tử cho đời noi gương
Đại-Thành Chơn-Lý phô trương
Ban ròng lời thiệt dạy phương bỉnh tề.

14.- Từ đây các trẻ đề huề
An theo cơ-vận, dựa kề theo Cha
Lời vàng Lão đã ban ra
Từ đây các trẻ âu ca Đạo Trời.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi đọc trước thời Tý lễ Trung-Thu, đọc rồi sẽ cúng, theo đó mỗi người phải có một ngọn đèn gọi là Thầy ban ơn huệ đó con.

Thăng.

******************

35. Bài chứng minh ông Phối-Sư HIỂN đắc vị Diệu-Thiện La-Hán Phổ-Tế Thiên-Tôn

Ngày 6 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

- Tôi cúi đầu chào Đức Diệu-Thiện La-Hán, xin chào Thiên-Tước Phổ-Tế Thiên-Tôn lâm Đàn, xin tiếp giá.

Tôi chào Thiên-Công Hỏa-Đức giáng phàm Phục-Quân Chơn-Tánh, nay tôi mừng diệu điển đặng vững phần, vậy lòng ráng bền chí định giữ tâm không đặng giúp Trời hành Đạo cơn buổi chót.

DIỆU là an phận của Trời ban
THIỆN duyên nay gặp đặng nguyên toàn
LA phận dốc công truyền Lý nhiệm
HÁN định lo tròn giúp Huệ-Đăng.

Thiên Ban Tước Vị

PHỔ thông chơn ngữ truyền Lý nhiệm
TẾ độ người lành rõ Đạo cao
THIÊN ân ban thưởng người tâm Đạo
TÔN định dương trần khá tỉnh mau.

THI

Trước tôi cũng Phối-Sư Phục-Hổ
Ra giúp Thầy Phổ-Độ Kỳ-Ba
HIỂN danh trước đó tên là
Dương trần giáng thế hiệp hòa tánh chơn.

Sáu năm La-Hán keo sơn
Gia đình thiếu hụt chẳng sờn chẳng lay
Gìn câu Đạo-đức chẳng hoài
Tâm trung chẳng động nên Thầy ban ơn.

Chí tâm học hỏi từ cơn
An thường thủ phận hóa-nhơn đức dài
Gìn lòng giữ phận Tam-tài
Kỉnh thờ một Đấng Cao-Đài Thiêng-Liêng.

Tam-Tôn quí trọng khôn thiêng
Chấp trung huờn Đạo định yên Khôn Càn
Nhiều cơn gặp lúc tai nàn
Chẳng xiêu, chẳng ngã, chẳng màng khó khăn.

Buổi Đời, cơn Đạo nhố nhăng
Vững lòng an dạ quyết phăng đến cùng
Giúp Thầy đã trọn thỉ-chung
Đến ngày bỏ xác Diệu-Cung an phần.

Hiện giờ Thầy dạy lâm trần
Giúp người lương thiện độ lần người mê
Ngọc-Đình Sắc-tứ định phê
Phổ thông tế độ Đường-dê lâm Đàn.

Ra lời cạn tỏ thở than
Mong sao chư vị sắp sang theo Thầy
Thanh bường khí tượng hay hay
Đức tin vẹn vững vẹt mây cung tường.

Trước sau hòa thuận nhịn nhường
Đó là tròn phận Định-Tường gái trai
Nhớ rằng Đại-Đạo Trời khai
Nghịch Thiên-Điều Luật nhìn cây Đả-Thần.

Dầu cho cao thấp xa gần
Định an bề thiệt khuyên đừng nghịch Thiên
Đó là thân phận đặng yên
Đó là mới gặp thiện duyên buổi đầu.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

36. Bài đọc trước thời Dậu ngày 14 lễ Trung- Thu

Ngày 7 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ sáng dường gương phải ráng cầm
ĐĂNG minh chiếu diệu vọi u thâm
CỔ định người xưa ròng Lý nhiệm
PHẬT hóa duyên lành rạng Tánh Linh.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử chấp bút có Thể-Liêng Tiên-Nữ lâm Đàn.

- Đệ-tử vưng lịnh.

DIỆU-THIỆN CUNG Chứng-Đàn,

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng.

Bổn-Cô mừng Phục-Quân Chơn-Tánh lâm Đàn nương bút.

- Em cúi đầu chào mừng Ngôi-Chị, xin tiếp.

THỂ như châu báu của Trời sanh
LIÊNG dẫn hương nồng ứng huệ minh
TIÊN ban chầu chực thành tâm định
NỮ giữ Nam gìn chưởng Đức thanh.

THI

Đêm khuya ánh nguyệt vọi là Thu
Trằn trọc thương em thuyết lý nhu
Khuyên nhủ trần gian bừng mắt dậy
Xem đèn rạng tỏ chớ rằng lu.

Rằng lu quên hẳn cuộc Trời khai
Chơn-Lý từ đây đủ cánh vai
Khuyên nhắc ai ai đừng ngó tránh
Nhìn xem cho rõ mới là hay.

Hay dở, dở hay, hay rồi dở
Dở hay, hay dở ở chi đây
Chi đây mà ở gọi vui vầy
Vui vầy như nợ nợ trần gây.

1.- Nợ trần em ráng dứt dây
Đừng cho buộc quấn thì cây hư lần
Dầu cho cây có lớn dần
Dây oan không dứt lần lần phải tiêu.

2.- Phước lành dầu có bao nhiêu
Bao nhiêu rồi cũng tiêu liều nơi đây
Nầy em phận gái thơ ngây
Đêm thu rạng tỏ chị đây ráng nhìn.

3.- Em ôi! tâm tánh ráng bình
Kìa gương chị dựng em nhìn rõ trong
Mùa Thu em gặp Chủ-Ông
Không lo học hỏi rồi mong Thu nào.

4.- Đêm thanh trăng tỏ làu làu
Em không gìn giữ lộn nhào khó mong
Nầy em chữ dạ ghi lòng
Đêm Thu chị nhắn nồng nồng bớ em.

5.- Em ôi! Chơn-Lý chớ lem
Thể thân tâm trọn chị em trùng phùng
Từ đây khuyên ráng thính tùng
Tùng ư chí thiện Mẹ dùng Mẹ khuyên.

6.- Bền lòng đừng có đảo điên
Hêu đòi vật chất Thiêng-Liêng khó gần
Sắp sang khí tượng hầu gần
Khuyên em an phận lo cần sự tu.

7.- Trước là ráng trọn Công-phu
Phận hành Công-quả nhiễm nhu Công-trình
Em ôi! phận gái giữ gìn
Gìn an đức hạnh Thiên-Đình Mẹ ghi.

8.- Đó là trọn phận Nữ-nhi
Đó là an phận được ghi cung Tường
Em ôi! phận gái đoạn trường
Em ôi! phận gái nhiều đường khó khăn.

9.- Em ôi! phải ráng ăn năn
Em ôi! phận gái kẻ chăn người cầm
Em ôi! Lý nhiệm năng hoằng
Em ôi! ráng học, ráng tầm thoát mê.

10.- Nhìn em Mẹ quá ủ ê
Nhìn em ngó lại cảnh quê xa ngàn
Em ôi! chớ tính, chớ bàn
Tính bàn rồi phải khốn nàn đó em.

11.- Lời vàng ráng học, ráng xem
Diệu huyền chánh giác ráng đem vào lòng
Nầy nầy gái bưởi trai bồng
Tuổi trần đâu phải Bá Tòng dựng xây.

12.- Đêm Thu chị giáng Đàn đây
Thể cho em rõ đặng khuây tấm lòng
Chí bền an học là xong
Chí bền Đạo-đức Bá Tòng thiên niên.

13.- Tránh điều gái phụ trai niên
Tránh điều già có láo liêng cuộc trần
Em ôi! kiếp số xây vần
Người tu phải tránh chớ gần chỗ ni.

14.- Người tu phải tránh thị phi
Người tu phải tránh du dương ly kỳ
Em ôi! đừng có trù trì
Em ôi! ráng chải bươn thì mới nên.

15.- Làm sao tiên trịch đề tên
Làm sao em chị đừng quên hiệp hòa
Mãn giờ điển huệ lui ra
Giã từ em dại chị mà hồi cung;
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân
Xa Đàn lui điển thi văn ngưng đề.

Tôi xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 8 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ tối)

-------o0o-------

THU, con nghe Mẹ dặn:

Bài của Thể-Liêng giáng dạy phái Nữ đó con phải giao cho NĂM coi rồi in cho Đồng-nhi học thuộc lòng đặng ngày 14 lễ Trung-Thu đọc thời Dậu, đọc trước thời cúng, đọc rồi phát cho các chủ Thánh-Thất đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

37. Bài dạy đọc trong giờ Đạo-Tràng Thạnh-Phú

Ngày 8 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (12 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đọc tại Đạo-Tràng Thạnh-Phú nghe chung.

- Con cúi đầu lạy Đức Bổn-Sư, xin tiếp giá.

THI

1.- Nầy Nam Nữ Đạo-Tràng nghe dặn
Chẳng mấy khi con đặng gần Thầy
Hiện giờ Lão giáng Đàn đây
Tỏ phân sau trước cầu dây Liên-Đài.

2.- Đó là con đặng an bài
An lòng Đạo-đức ngày ngày an thân
Học rành Minh-đức Tân-dân
Lễ nghi toàn vẹn thể thân đặng mầu.

3.- Chớ nên húng hính cơ cầu
Sân si chẳng dứt nạn hầu nối sau
Học hành Lý thiệt giồi trau
Cho an bổn phận chớ xao Tánh Trời.

4.- Đạo là mầu nhiệm cứu đời
Ráng lo học hỏi tánh Trời sáng bia
Thiệt tu thì lý chẳng lìa
Thiệt tu thì rõ khóa chìa tại đây.

5.- Hiện giờ cơ Đạo chuyển xây
Học hành bền vững phận đây chẳng lờ
Giờ nầy Lão chỉ Thiên-cơ
Thiên-cơ là chỗ Bổn-Sơ qui hồi.

6.- Đó là Thầy có định rồi
Tinh thần học hỏi vun bồi đừng lu
Mới là trọn phận người tu
Mới là an mạng thiên-thu vững bền.

7.- Trước kia Thầy có dựng nền
Tới đây học hỏi vững bền chớ thôi
Đây là Thầy trước định rồi
Định rồi trước có hiệp rồi Trường-Qui.

MƯU, con đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung, rồi dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

THU, con giao bài nầy lại cho NĂM nó coi rồi in ra gởi cho Đạo-Tràng Thạnh-Phú và các chỗ có Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

38. Bài Ngôi-Chị Thể-Liêng Tiên-Nữ nhắc Phối-Sư Lê-Thị-ĐẨU

Ngày 10 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn

- Tôi cúi đầu mừng Ngôi-Chị, xin tiếp.

THI

1.- Nầy bớ ĐẨU, em nghe Chị nhắn
Ráng tỉnh lòng Chị nhắn đây em
Tu hành em ráng xét xem
Cho an phận gái kẻo lem tánh Trời.

2.- Đừng mê những việc dối đời
Khuyên em ráng nhớ mười lời Mẹ khuyên
Luật Trời ân đức oai nghiêm
Nếu em hờ hững hạo nhiên đâu còn.

3.- Em ôi! khá định bảo tồn
Em ôi! phải định tỉnh lòng mới nên
Trước thề sau lại em quên
Thề cùng Trời Đất giúp nên Đạo Thầy.

4.- Trước thề sau lại như vầy
Hỏi em như vậy tội nầy ai mang
Thương em Chị mới thở than
Nhắn cho em định vững an theo Thầy.

5.- Làm sao em chị sum vầy
Làm sao đẹp mặt nở mày bớ em
Phận lành phải nhắm phải xem
Xuôi theo cơ-vận thì em khỏi lìa.

6.- Nếu mà lòng dạ còn chia
Thiên-Điều chẳng hẹp cũng chia có phần
Em ôi! ráng tỉnh lần lần
Đạo Thầy như nước trong ngần chẳng xao.

7.- Em nguyền Mẹ cũng ước ao
Dè đâu nay lại lộn nhào vớt trăng
Đó là thiệt quá nhố-nhăng
Nhố-nhăng như vậy Bổn-căn đâu còn;
Dầu cho Công-đức như cồn
Vương mang ngũ-nghịch bảo tồn đặng không?

Tôi xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi gởi cho Phối-Sư ĐẨU coi mà xét mình.

Thăng.

******************

39. Bài Đức Tịnh-Đàn Lão-Sư phân trần với ông CA về tội nghịch cơ vận mà phải liên lụy đến cha

Ngày 10 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ sáng)

-------o0o-------

TỊNH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

- Em cúi đầu chào Đức Lão-Sư, xin tiếp giá.

Lão chào Phục-Quân Chơn-Tánh, nầy Đệ-tử, vậy Đệ-tử chấp bút Bần-Đạo dạy viết ra một bài gọi là tỏ dấu huờn nguyên.

- Con vưng Lịnh, con có lời phạm thượng, con cúi đầu xin thọ tội Lão-Sư.

Đệ-tử an lòng định-tâm nghe Lão dạy.

THI

Giáng-Đàn phân việc trước sau
Lão mừng chư vị bước mau theo Thầy
Mừng cho chư vị kỳ nầy
Gắng ghi lời dạy của Thầy ngày xưa.

Đau lòng nhớ lại sớm trưa
Sớm an lo phận, trưa thì cải canh
Đức dày Trời định làm anh
Thầy cho an phận thanh thanh dưỡng nhàn.

Cơ Trời Thầy định sắp sang
Đem thân ra đứng cản ngang Lý Trời
Nghĩ coi tiền buổi hiện thời
Tội chi bằng tội nghịch Trời bớ CA.

Sao Ngài chẳng nhớ lại Cha
Vì ai Trời lại giáng ba cấp phần
Lịnh sai lâm hạ giáng trần
Đặng đền cái tội của Ngài nghịch Thiên.

Máy Trời cơ Đạo huờn nguyên
Thưa Ngài chống ngược lụy liên Cha già
Đau lòng Lão với Phổ-Đà
Đến nơi Diệu-Thiện Cung Tòa tỏ phân.

Ơn nhờ Đức Phật Huệ-Đăng
Từ-bi rộng xét khó khăn chẳng nài
Đến chầu Bạch-Ngọc lạy Thầy
Xin tha Cha đặng khỏi đày trần gian.

Thưa Ngài nầy tiếng Lão than
Vì ai Đức Phật gian nan như vầy
Thưa Ngài nhớ lại lời nầy
Thưa Ngài nhớ lại Luật Thầy phạt NHƠN.

Thưa Ngài nhớ lại nguồn cơn
Thưa Ngài nhớ lại thiệt hơn là vầy
Người tu mà cãi Lịnh Thầy
Thưa Ngài Lão hỏi tu nầy về đâu.

Người tu phải nhớ nghĩa sâu
Người tu phải nhớ cù lao ơn đền
Người tu hiếu chí là nền
Người tu lấy tội mà đền nghĩa Cha.

Lời vàng nầy Lão thốt ra
Huờn nguyên Bổn-nhứt Ân CA cãi Trời
Vì Cha Lão mới cạn lời
Vì Cha Lão mới tỏ lời nầy đây.

Nếu không ai cãi mặc ai
Nếu không ai cãi nhìn cây Đả-Thần
NGÀN nay biết tỏ phân trần
Nghịch Thiên CA chịu xây vần đến Cha.

Năm Mùi con phải nhớ Cha
Cúi đầu Thầy Mẹ cha già an cung
Làm sao Cha đặng thung dung
Làm sao tránh tiếng bạo hung cãi Trời.

Đó là tri thức học thời
Đó là an vận Lý Trời tránh ngang
Cạn lời Lão tỏ, Lão than
Nghe không là tự cho an phận rồi.

Nhớ câu Đạo cả của Trời
Nhớ câu bẻ nạng chống Trời đặng không
Nhớ câu Thiên Địa bất dung
Nhớ câu nghịch Lý dã vong thánh đề.

Làm sao thảo thuận xuôi bề
Làm sao cho vẹn an bề Tứ-ân
Giáng-Đàn lời Lão tỏ phân
Định-tâm nhớ lại cán cân buổi đầu.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi gởi cho CA coi mà xét mình.

- Bạch Đức Tịnh-Đàn Lão-Sư, con không dám gởi bởi vì phận con nhỏ nhích dốt nát, còn phần của Bửu-An-Thiên là anh Lớn, quan quyền nên con không dám xin Lão-Sư tha tội cho con nhờ.

Nầy Đệ-tử, Đệ-tử nói như vậy sai Lý rồi bởi vì bổn phận của Đệ-tử Thầy sai thì phải lãnh mạng, tại sao mà thoái thác, Ta e cho có tội với Thầy. Đệ-tử phải biết rằng dầu cho có thiên lao vạn khổ cũng chẳng lay chẳng sờn mới tròn phận lãnh gánh Đạo Thầy cho chớ. Nầy Đệ-tử đây Lão phân chuyện cùng cho Đệ-tử nghe, như chúng nó có giết Đệ-tử chết thì Đệ-tử mau về với Thầy chớ có sao mà Đệ-tử quá sợ.

- Con cúi đầu bạch Đức Lão-Sư, con không sợ chết, con sợ là sợ cho anh Lớn không tin không nghe rồi nói nặng nề, rồi động đến Thầy rồi con có tội.

Đệ-tử có lòng sợ vậy cũng phải, chuyện đó Thầy chứng cho, còn ai xúc phạm điều chi thì tội hữu sở qui Đệ-tử không nên cãi.

Thăng.

******************

40. Bài Thiên-Công Hỏa-Đức bái mạng Ngọc-cân

Ngày 10 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (12 giờ khuya)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con phải chấp bút, đặng Thầy dạy viết ra một bài gọi là THIÊN BAN TẾ THẾ, đặng đến ngày 14 thời Ngọ lễ Trung-Thu MƯU Bái-mạng con đọc cho nó nghe.

MƯU, con nghe Thầy dạy đây đặng lo tròn phận sự nghe con.

THIÊN-Công Hỏa-Đức phải lâm phàm
BAN lịnh giúp Thầy tại cõi Nam
TẾ Trị Ân Oai quyền Bỉnh chấp
THẾ Thiên hành hóa hiệp Kỳ-Tam.

THI

1.- Trước Đàn nhớ dặn nghe MƯU
Nhơn duyên tiền hiệp hậu lưu buổi nầy
Phụng thừa Ngọc-sắc thay Thầy
Bỉnh-hành Đại-lịnh kỳ nầy nghe con.

2.- Con chớ khá thon von tấc dạ
Kể từ đây sắt đá giúp Thầy
Thay Thầy hóa Đạo là đây
Thì con phải nhớ lời Thầy chớ quên.

3.- Đó là chỗ dựng nền Chơn-Lý
Thì chớ nên thối chí ngã lòng
Lâm trần Hỏa-Đức Thiên-Công
Thọ phần thưởng phạt Đại-đồng đệ huynh.

4.- Đó là phận Hỏa-Tinh Phục-Hổ
Hiệp Thủy-Triều Phổ-Độ Kỳ-Ba
Hai Ngôi Thủy hiệp Hỏa hòa
Khải-thông Chơn-Lý bút hoa diệu truyền.

5.- Trước phải nhớ phận hiền làm trước
Sau đừng quên nhu nhược khiêm từ
Hằng ngày giữ luật chẳng tư
Chẳng vì thế tục gọi như như bền.

6.- Lời Thầy dạy muốn nên phải nhớ
Muốn Đạo thành khuyên chớ lả lơi
Chớ nên xao lãng tánh Trời
Chớ đừng xao lãng những lời dạy khuyên.

7.- Con là đứa có duyên có kiếp
Nên ngày nay hòa hiệp theo Thầy
Định-Tường tiền định là đây
Từ đây con phải nhớ vầy làm y.

8.- Nay đã đúng Tam-Kỳ Phổ-Độ
Qui Định-Tường yên chỗ yên nơi
Các con nay được qui hồi
Huờn nguyên Bổn-nhứt phản hồi phục Sơ.

9.- Đó là chỗ Thiên-cơ tiền định
Nay đúng thời thọ lịnh thi hành
Mùa Thu cơ Đạo hóa sanh
Là cơ Tạo-Hóa lập thành Thượng-Nguơn.

10.- x Tu hành hễ thiệt thì hơn
Chớ nên dùng giả vướng cơn khốn nàn
Đại-Thành Thầy định sắp sang
Mỗi con ráng Định-Tường an khỏi sầu.

THU, con giao bài nầy lại cho NĂM nó coi rồi in ra đặng trong giờ MƯU Bái-mạng thọ Ngọc-Cân lãnh Lịnh, rồi phát trước Bửu-Điện một bổn giờ đó có Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần đều chúc mừng cho Định-Tường Chơn-Lý có người lãnh Lịnh giúp Thầy trong giờ đó phải đánh một hồi trống chào trước 12, 72 rồi lại 3 là đủ, rồi NĂM cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất đọc cho Đạo nghe.

Thăng.

******************

41. Bài Vương-Đoàn Lão-Sư khuyên trách ông CA về tội nghịch cơ vận

Ngày 11 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

VƯƠNG-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

- Đệ-tử cúi đầu chào Đức Lão-Sư, Đệ-tử xin tiếp giá.

Lão chào Phục-Quân Chơn-Tánh, nầy Đệ-tử nay Ta giáng Đàn đặng tỏ lời sau trước. Nầy Chư-hiền ôi buổi Đời cơn Đạo siêu đọa bởi tại đâu; có phải là tại cái tâm phàm ỷ khôn, ỷ mạnh, ỷ giỏi, ỷ hay mà làm cho nền Đạo phải chinh nghiêng, nhơn sanh ngưng bước mà còn líu lo cho rằng hay hơn Trời Đất. Than ôi! Trời thảm, Đất sầu, Thánh Thần châu mặt, là châu mặt cho người nghịch Trời, nghịch Đất, xa Lý xa Thầy rồi làm sao tránh khỏi Thiên-Điều Luật phán bởi vì Thầy là Chúa-Tể cả Kiền Khôn, nay đã đến thời kỳ giá hạ Nam-Thiên, mở sanh Đại-Đạo, có chư Phật Thánh Tiên phò trì, dùng huyền cơ diệu bút độ rỗi nhơn sanh qua cho khỏi cuối cùng huờn nguyên Bổn-nhứt. Mà Chư-hiền xét lại đó coi, người thì lo học hỏi Lý Trời, an gìn cơ vận, giữ vẹn Lý chơn, còn người thì toan mưu phá Đạo, ỷ quyền, ỷ sang, ỷ khôn, ỷ giỏi cho mình là cao thượng, hiếp đáp người hiền, xem Đạo Trời quá nhẹ, đặt lời canh cải, bày bác mạ nhục, khi nhơn rồi dụng phàm ngôn sửa dời Thánh-Ngôn Thánh-Giáo. Hỏi vậy coi vậy mà có tội hay không? Hay là làm vậy rồi đặng an thưởng. Ôi thôi! nhắc đến đâu Lão càng thêm lụy ứa là lụy ứa cho cái tội cãi Trời rồi Thiên-Điều ra Luật rồi chừng đó mới định ra sao. Còn như bổn phận Lão đây nhờ Huệ-Đăng Cổ-Phật hết lòng tâu rỗi mà xin khỏi hạ trần nên Đức Chí-Tôn mới hội hết Tam-Giáo công đồng đặng có ban ơn tha khỏi tội tái kiếp hạ trần, vậy có phải là làm cho náo động Thiên-Đình rồi tội nầy ra sao đây, vậy than ôi!

THI

Nay Lão đặng thoát vòng tội nghịch
Lão giáng Đàn hơn thiệt tỏ phân
Cũng nhờ Lịnh có xá ân
Cũng nhờ Lão biết ăn năn mỗi ngày.

Ai ôi! khuyên chớ khoe tài
Đặt điều ngỗ nghịch, bày lời vô căn
Tại sao lại nhố lại nhăng
Tại sao lại dám chống ngăn Đạo Trời.

Ỷ khôn phạm thượng nhiều lời
Dụng lời Trời Phật đặt điều vô căn
Ai ôi! mau khá ăn năn
Nếu còn kình chống Luật răn đừng phiền.

Tu hành phải học làm hiền
Tu hành mà lại dụng quyền lập phe
Cạn lời Lão nói ráng nghe
Ngục hình Trời định nhốt phe mỵ quyền.

Nầy CA ráng định Cha khuyên
Vì CA Cha phải lụy liên tội Trời
Trước kia con gánh Đạo Trời
Nay sao con lại phá Trời đó con.

Đau lòng cạn tỏ thon von
Khuyên con ráng định Luật Công chẳng vì
Sao con chẳng nghĩ, chẳng suy
Làm chi nên tội lụy liên cha già.

Ngày xưa cha cũng thiệt thà
Sanh con ngỗ nghịch thiệt là quá ghê
Nhìn con cha quá ủ ê
Nhìn con cha lại thảm thê từ hồi.

Lý chơn CA phải qui hồi
Thì cha khỏi tội, con rồi phận con
Lời vàng cha dặn sắt-son
Con tua chữ dạ con tùng lịnh cha.

Mãn giờ điển huệ lui ra
Khuyên con ráng định cha già an thân
Cúi đầu lạy Đức Chí-Tôn
Sau chào Chơn-Tánh Phục-Quân xa đàng.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi gởi cho CA nó coi tự nó xét.

Thăng.

******************

Ngày 15 tháng 8 Annam Ất-Mùi 1955 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con xem xét bài nầy rồi giao lại cho NĂM in rồi ấn hành gởi cho CA nó coi rồi tự ý CA, còn bổn phận NĂM tròn phận sự.

******************

42. Bài dạy lễ Trung-Thu đến thời Ngọ 16/8 hành lễ nơi nhà tư của ông THU (Linh-Thông Cảm-Giác)

Ngày 12 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (4 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, Lão ban ơn cho chư Đệ-tử, chư Môn-đồ. Nầy chư Đệ-tử, chư Môn-đồ đã đặng Thầy ban ơn, Thầy thâu dụng. Vậy từ đây các Đệ-tử phải ráng lo học hỏi trau giồi đức tánh đặng theo cho kịp thời kỳ, đó là biết sợ Thầy, biết lo cứu vớt chúng sanh. Nay Lão giáng Đàn đây đặng cho Đệ-tử hay vì Đức Chí-Tôn nhìn thấy trong vòng Chơn-Lý từ đây đã có lòng lo sợ học hỏi thì cũng khá khen nên dạy Lão đến đây tỏ dấu cho Đệ-tử hay mà lo an lòng chớ quá vội bôn rồi sanh lòng tự đắc mà có lỗi với Thầy. Vậy ngày lễ Trung-Thu nầy đến ngày 16 tháng 8 các Đệ-tử, các Môn-đồ phải đến nhà của THU mà hành lễ thời Ngọ, trong đó là Lịnh của Đức Chí-Tôn ban ơn các Đệ-tử biết nhìn nhận chỗ định phán Âm Dương thay Thầy sửa trị phong trào. Vậy chư Đệ-tử an lòng xuôi theo cơ vận chuyển rồi sau Lão dạy thêm.

Vậy hãy dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

43. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 16 lễ Trung-Thu nơi Hiệp-Thiên-Đài

Ngày 15 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (3 giờ khuya)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu chào Đại-Đức Huệ-Đăng, xin tiếp giá.

Lão mừng chư Đệ-tử, Lão ban ơn chư Đệ-tử, chư Môn-đồ. Vậy ngày nay là ngày lễ Trung-Thu chư Đệ-tử, chư Môn-đồ đến Hiệp-Thiên-Đài chầu lễ Đức Chí-Tôn nghe Lão ban ơn.

THI

1.- Ngày Thu đến Hiệp-Thiên-Đài
Từ đây các trẻ nhớ hoài đừng quên
Mới là trọn phận người nên
Mới là an mạng tuổi tên vững bền.

2.- Đó là Chơn-Lý dựng nền
Đó là con rõ hư nên cuộc đời
Con ôi! đừng có đổi dời
An lòng cho vẹn sáng ngời như Trăng.

3.- Đạo-mầu con ráng dò phăng
Đạo-mầu con ráng giữ căn cội nguồn
Mới là con khỏi luông tuồng
Đó là con khỏi ma ruồng, quỷ lôi.

4.- Chớ rằng tưởng vậy rồi thôi
Phải lo học hỏi khúc nôi mới tường
Thanh thanh khí tượng an bường
Dựa nương yên lặng kỉnh nhường thiệt tin.

5.- Mới là con được tồn Linh
Đó là con được phát sinh Lý mầu
Chớ nên húng hính cơ cầu
Giữ tròn bổn phận mới hầu bước sang.

6.- Vậy rồi tâm tánh đặng an
Là an cơ-vận sắp sang định nhằm
Con ôi! Chơn-Lý ráng tầm
Tầm cho tới Lý khỏi thầm hổ ngươi.

7.- Vậy rồi Người tốt Ta tươi
Đó là mình đặng tươi cười xuân xanh
Đó là mình gặp mối-manh
Đó là mình gặp huệ sanh phát mầu.

8.- Loài người trên đó gọi đầu
Nầy con ráng xét coi đầu để chi
Nhiệm mầu ấy gọi Vô-Vi
Vô-Vi là chỗ duy duy tâm bền.

9.- Từ đây Thu định dựng nền
Các con ráng nhớ từ trên dưới rành
Ráng lo trau sửa hòa sanh
Chớ nên phóng túng cải canh Lý Trời.

10.- Ngày nầy Thầy lập để đời
Các con chữ dạ gặp Trời nơi tâm
Tu hành dùng Lý diệu thâm
Tu hành phải nhớ thậm thâm an bình.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi đặng đọc trong ngày 16 tại Hiệp-Thiên-Đài, đọc rồi phát cho Đạo học.

Thăng.

******************

Ngày 15 tháng 8 Trung-Thu 1955 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn, bài của Huệ-Đăng dạy vậy con xem xét rồi giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra đặng đọc trong thời Ngọ ngày 16 đọc trước thời cúng, đọc rồi phát cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe đặng nhớ đinh ninh.

******************

Ngày 17 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (4 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu chào mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, vậy Đệ-tử chấp bút đặng Lão dạy viết ra một đoạn gọi là HẬU SƠ QUI HỒI.

- Bạch Đại-Đức, con vưng lịnh.

THI

Nầy bớ TRIỆU con nghe Lão thưởng
Lão khen con tích nhược nhu hòa
Đạo-mầu Trời nối lần ra
Khuyên con an dạ nghe Ta ban lời.

Giáo-Sư Thiên-Tước của Trời
Ban con khá lãnh giúp Trời nghe con
Hiệp-Thiên-Đài giúp cho tròn
Đó là con đặng sắt-son nối dày.

Đạo Thầy vững đặt từ đây
Tiền duyên nối hậu thay Thầy ngày sau
Đó là Thầy có ước ao
Khuyên con an lãnh bước mau theo Thầy.

Cùng nhau chung-thỉ cho đầy
Nối dây liên lạc từ đây trọn niềm
Chúng-sanh đương buổi đắm chìm
Chung nhau đặng có vớt đem lên bờ.

Công cao quả vị sẵn chờ
Làm anh buổi chót dắt dìu đoàn em
Tu hành là phận cẩn nghiêm
Giờ nầy Lão thưởng ngưỡng triêm thì nhằm.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi cho TRIỆU nó hay.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con xét bài của Huệ-Đăng cho TRIỆU rồi cho TRIỆU nó hay như nó cúi đầu vưng lịnh thì nó phải đem trình cho NĂM ấn chứng cho nó.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
NGỌC-CHƠN-NGUƠN

******************

44. Bài Đức Khương-Thái-Công khuyên chung môn đồ đệ tử ráng tu tâm sửa tánh lo công phu, công quả; gìn giữ Tam-thừa Cửu-phẩm, vẹn phận Tam-tài cho đoàn hậu noi gương

Ngày 21 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (1 giờ chiều)

-------o0o-------

KHƯƠNG từ giáng dạy lập đời Nghiêu
THÁI định Chư-hiền chớ hiu hiu
CÔNG tâm giữ vẹn bình minh nguyện
Giáng giảng cho đời bớt tự kiêu.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, Lão ban ơn chư Đệ-tử, chư Môn-đồ từ đây Chơn-Lý Khải-Thông. Vậy chư Đệ-tử, chư Môn-đồ ráng lo tròn phận sự tu tâm sửa tánh lo Công-phu, Công-quả với Thầy đặng Thầy ban ơn rồi ngày sau sẽ thấy cái ngu cái dốt đó nó trở nên người Đạo-đức rồi đoàn sau nó sẽ noi gương theo mà dùng câu dĩ-đức hóa-nhơn, được như vậy rồi thì mới gọi là Đời thanh Đạo thới, đó mới là trở lại đời Nghiêu mới là hườn nguyên Bổn-nhứt, chừng ấy mình mới hay là Đạo dụng hiền rồi cái hiền đó nó trở lại cứu mình khỏi nơi chìm đắm. Vậy chư Đệ-tử, chư Môn-đồ nghe Lão dặn đây mà an phận đặng dễ bề tu niệm.

THI

Nầy các trẻ Định-Tường nghe dặn
Có mấy khi gặp đặng Thầy Trời
Ráng lo an phận cho rồi
Nếu còn kình chống luật Trời chẳng tư.

Nếu con nào vậy là hư
Luật Trời cứ giữ khư khư chẳng dời
Muốn cho mình khác hơn đời
Thì lo gìn giữ Đạo Trời lo tu.

Nếu mà húng hính nhàn du
Thì thôi đừng có kể tu Đạo Thầy
Xét coi thế giái con bầy
Có đâu mà đặng như vầy đây không?

Buổi cùng mình gặp Chủ-Ông
Ráng lo học hỏi cho thông Đạo-mầu
Năm nầy Thầy định bắt đầu
Kẻ siêu người đọa có hầu đâu xa.

Lời vàng nầy Lão phán ra
Khuyên chư Đệ-tử chớ xa Đạo Trời
Khá lo an phận theo thời
Thời cơ vận hóa của Trời định phân.

Công-bình Tạo-Hóa cầm cân
Ráng lo dứt hẳn Tham Sân nơi lòng
Mỗi điều khuyên chớ đèo bồng
Đó là bổn phận an lòng thì nên.

Đó là có tuổi có tên
Tuổi tên về Đạo là nên đâu lầm
Luật Trời xây chuyển âm thầm
Phải lo an học khinh thầm phải xa.

Đại-Thành Thầy chỉ chẳng xa
Khuyên cùng Đệ-tử chớ xa phải lìa
Từ đây các trẻ an bề
An bề theo Đạo đặng về cựu Ngôi.

Nếu mà hờ hỏng lôi thôi
Ma dìu, quỷ dắt nó lôi mình hoài
Làm sao trọn phận Tam-tài
Tam-thừa, Cửu-phẩm phải dùng đừng buông.

Đó là mình khỏi hố truông
Luật Trời phán định mẫu-khuôn an bền
Từ đây Chơn-Lý dựng nền
Nêu danh Đệ-tử đặng đền công lao.

Chớ đừng thấy khó rồi nao
Cứ gìn mực thiệt dầu sao cũng vầy
Dầu cho thay đổi cũng Thầy
Có ai qua đặng ơn Thầy Chí-Tôn.

Nghe rồi biết vậy đừng bôn
An lòng lo học Càn Khôn cứu đời
Phải lo an vận theo thời
Nếu mà canh cải Luật Trời chẳng dung.

An lòng lo học thung dung
Có lòng tự đắc khó trông gặp Thầy
Chớ rằng nói vậy rồi vầy
Phải cho Tin Thiệt nơi Thầy cứu sang;
Nếu mà lòng dạ chẳng an
Thì thôi đừng có thở than uổng lời.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con xem xét bài rồi con giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra rồi gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

45. Bài dạy ông HƯƠNG có lòng cầu nguyện cho chức sắc được dung hòa, mà riêng ông HƯƠNG tánh còn xa Đạo nên Đức Huệ-Đăng khuyên ông dằn bớt lửa lòng, mỗi việc chi cần lui lại một bước mới không uổng công tu niệm

CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI VÔ-VI

Trả lời cảm tạ:

Giáo-Sư Thượng-HƯƠNG-Thanh ở làng Hòa Định.

-------o0o-------

Đôi lời cám nghĩa Thượng-HƯƠNG-Thanh
Đạo-đức khuyên trau giữ theo rành
Một kiếp bước qua cơn Mậu Hổ
Ba kỳ cho rạng Thượng-HƯƠNG-Thanh.

Trước nghe lời dạy cùng câu hỏi
Sau giữ phận lành chỗ trược thanh
Tiếng gọi chữ tu tu hiểu Đạo
Bền lòng cho vẹn vẹn theo rành.

Tỏ lòng cám ơn Giáo-Sư Thượng-HƯƠNG-Thanh.
CHƯỞNG-QUẢN VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI

******************

Ngày 21 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (2 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy chào Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng có gởi cho HƯƠNG nó coi mà xét phận.

- Con cúi đầu xin vưng lịnh.

HƯƠNG, Đệ-tử có lòng mong sao cho Chức-sắc đặng dung hòa mà có lòng cầu nguyện thì Thầy cũng chứng cho. Vậy Đệ-tử phải làm như vầy thì an bề con khỏi lo điều chi trở ngại, mà rồi cho khỏi vương vào cái tội cãi Trời. Nầy con phải biết phận con là gần Thầy mà tánh con còn xa lắm, vậy con muốn cho tâm tánh được gồm thì con ráng nhớ mà dằn cái lửa lòng của con thì nó mới đặng an rồi các chuyện đời con tua giũ bỏ, bởi vì con biết rằng Lý Vô-Vi thì khó kiếm chớ vật chất thì thiếu gì. Vậy từ đây con phải an lòng lo học hỏi cho nó trở nên phần Đạo-đức, con là người gìn giữ Đạo Thầy thì con phải lo bồi dưỡng đức hạnh, mà con muốn cho có đức thì mỗi điều con phải lui lại một bước. Nầy HƯƠNG Đệ-tử, Bổn-Sư cũng biết Đệ-tử là người có duyên có phước nhưng con phải lo bồi đắp cội lành, chớ đâu con không bồi đắp mà lại muốn phá thêm rồi phước duyên mòn hao rồi con cũng hao mòn, rồi chừng đến cùng con làm sao vun bồi cho nổi. Vậy con muốn cho tròn thì con ráng lui lại một vài phân thì thân lành mới vững, con nhớ lại coi công con tu niệm quì lạy đã lâu, công-phu, công-quả cũng nhiều mà nay Bổn-Sư khuyên nhắc con đừng có quên thì rất uổng, con xét coi phước đức với con như cơm với đũa, con thì siêng dà siêng đùa mà không cơm thì lấy chi mà con no bụng, vậy con ráng bớt Sân Si chút chút rồi ơn Thầy tế độ thì duyên lành con nó vững chắc. Nói cạn là con thiệt là có công mà không đức, cũng như có chén đũa mà không cơm rồi làm sao mà no đặng, vậy con định-tâm nghe Lão dặn.

THI

1.- HƯƠNG ôi! con nhớ như vầy
Con an như vậy có Thầy đợi đây
Đã đành vén ngút rẽ mây
Mà con ngó lại có hay chỗ nào.

2.- Từ đây con phải dồi dào
Đừng cho lưng thiếu khó vào khó an
Thương con Lão mới thở than
Nhớ câu Lão thưởng vững an thì thành.

3.- Công con Thầy cũng ghi rành
Nhưng mà cái lỗi khó dành cho ai
Phần con ráng nhớ mới hay
Hay thêm chuyện mới mới hay là vầy.

4.- Trên thì có Lão vưng Thầy
Con làm cho vẹn phận nầy mới siêu
Nhớ rằng đừng tập hiu hiu
Hiu hiu tự đắc phải tiêu Linh-Hồn.

5.- Xưa nay tội lỗi dập dồn
Ngày nầy an mạng tội nầy Thầy tha
HƯƠNG ôi! trước hết dung hòa
Đó là con trẻ an hòa thuận Thiên.

6.- Nhớ rằng mình có tiền khiên
Ráng lo hối ngộ oan khiên đặng mòn
Từ đây an phận bảo tồn
Thì con đặng thưởng như cồn có cây.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi gởi cho HƯƠNG nó coi mà xét mình.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con xem xét bài rồi con gởi cho HƯƠNG nó coi như HƯƠNG nhìn nhận thì HƯƠNG đem trình cho NĂM ấn chứng mà gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng học chung.

******************

46. Bài dạy PHÚ tại Đạo-Tràng Thân-Cửu-Nghĩa

Ngày 24 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (12 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Chưởng-Giáo Thiên-Tôn, con xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử hãy chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một đoạn đặng đọc cho PHÚ nó nghe mà xét mình.

PHÚ, con nghe Bổn-Sư dạy:

1.- Đạo Thầy dạy huờn nguyên Bổn-nhứt
Tại sao con chưa thức tục trần
Từ đây con ráng ân cần
Dứt xong phàm tục đặng lần theo Cha.

2.- Nếu mà lòng dạ còn ngoa
Thì thôi đừng có cậy Cha cứu đời
Xét coi trong có Lịnh Trời
Còn loài ma quỷ báo đời cứ mê.

3.- Tục đời con cứ chấp nê
Làm sao con được gặp quê hương nhà
Lời nầy Lão chỉ đây là
Nếu con còn lụy khó hòa Lý-chơn.

4. Trời cao, Đất rộng, Người nhơn
Còn loài ma quỷ nó hơn chỗ nào
Nầy con Chơn-Lý dồi dào
Tục trần còn lụy phải nhào Chơn-Nguơn.

5. Mậu-Dần ra luật từ cơn
Tới nay con trẻ vướng cơn lưới tà
Xưng mình con có thờ Cha
Chỗ nào con có định Cha cứu đời;
Từ đây con phải dứt đời
Nếu con còn lụy thì Trời khó mong.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi đọc trong giờ Đạo-Tràng cho PHÚ nó nghe mà xét mình, rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho PHÚ một bổn, và gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

Thăng.

******************

47. Bài Triệu-Thị-DƯ đắc quả Liễu-Thanh Tiên-Nữ

Ngày 25 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ sáng)

-------o0o-------

LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

- Em chào Liễu-Tiên lâm Đàn, em xin tiếp.

Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân, tôi chào chư vị Thiên-Phong, tôi chào hai Chưởng-Quản, mừng hai Chưởng-Quản đặng Thầy dạy bảo cơn buổi chót. Từ đây xin Quí-vị vững chí bền lòng đặng giúp Thầy hành Đạo cho tròn bổn phận một đấng người hiền thay Thầy giáo Đạo mở khai Chơn-Lý, cứu vớt Sanh-Linh đương buổi đắm chìm nơi vật chất.

Sau con cúi đầu chào Mẹ, mừng câu Thiên Tải Kỳ Phùng, 17 năm xa cách lời vàng, nay đến thời hoằng khai Lý nhiệm, con giáng Đàn phân giải trước sau nơi Chơn-Lý Định-Tường của Thầy thâu dụng phần xác thịt con mừng Mẹ còn đứng vững theo giúp Thầy cho trọn thỉ-chung, phần Thiêng-Liêng con đã an cung, Thầy ban thưởng Liễu-Thanh Tiên-Nữ.

LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Phát-Ngôn.

THI

Triệu-Thị-DƯ xưa là tên thế
Con liễu trần chẳng bể thinh nguyên
Sắc Lịnh Thầy phong thưởng Liễu-Thanh
Hòa Tiên-Nữ giáng Đàn dạy dỗ.

------------

Nầy Nữ-phái ráng nghe Chị giải
Ráng định lòng đường phải cứ đi
Tu hành học hỏi gắng ghi
Đó là trọn phận Nữ-nhi gái lành.

Làm người quí tại tu hành
Ráng lo học hỏi cho rành Lý trung
Giữ gìn Tứ-đức Tam-tùng
Hạnh Khiêm Từ Nhượng ngộ phùng tường Sơ.

Gặp Thầy khuyên chớ u ơ
Gặp Thầy thì học, ngẩn ngơ thì lìa
Rõ ràng đủ khóa, đủ chìa
Âm Dương tương khắc định hòa Đạo nguyên.

Sanh tồn Tiên Hậu Nhị Thiên
Đó là chỗ định hòa nguyên Khôn Càn
Em ôi! đừng có mơ màng
Em lo tu niệm Thiên-Đàng đợi trông.

Tu hành phải hiệp Lý không
Như gương rọi bóng xa không đợi chờ
Đã đành trên đó trọn thờ
Ngôi Thần chỉ định chẳng ngờ vực sâu.

Ngộ Phùng Thiên Tải thâm sâu
Tùng Ư Chí Thiện Diệu Ư Duy Huyền
Đã rằng Phật hóa hữu duyên
Hữu duyên nhờ tại định nguyên thân bình.

Hòa nguyên Lý thiệt minh linh
Tam thân qui nhứt định linh nhi hiền
Giải xa rồi chỉ nhãn tiền
Thuận Thiên hòa Lý thấy liền thiện căn.

Từ nay em ráng ăn năn
Chớ nên hờ hỏng khó phăng Liên-Đài
Trời cao Đất rộng Sông dài
Tu hành cho trọn gọi tài thế Thiên.

Bớ em thế giái tuyền miên
Phải nhìn Huệ-Luật Cao Kiên Thiên Đài
Thiên thời Địa lợi Tam-Tài
Buổi cùng mà gặp Cao-Đài cứu nguy.

Hết lòng thờ Đấng Uy Uy
Hóa-nhơn thành Đạo châu-nhi qui hồi
Đố ai tránh khỏi Máy Trời
Dữ thời dữ trả, lành thời lành ban.

Mãn giờ lui điển định an
Khuyên em ráng định sắp sang Chị mừng
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân
Xa Đàn lui điển định ngưng thi bài.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, thiện nguyện Đệ-Nhứt phát ngôn.

******************

Ngày 30 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Mẹ dặn:

Con xem xét bài của Liễu-Thanh Tiên-Nữ phát ngôn, rồi con giao lại cho NĂM gởi cho ĐẠO một bổn và các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

(Quyền Đầu-Sư cung Quế, Trần-Thị-ĐẠO, làng Phú Kiết)

******************

48. Bài dạy ông ĐỄ về việc trách con là HÒA có hiếu sao lại chết thê thảm

Ngày 25 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (11 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng gởi cho ĐỄ nó coi mà tự tỉnh.

- Đệ-tử vưng lịnh.

ĐỄ, Đệ-tử nghe Lão dạy, Đệ-tử có lòng khẩn nguyện hỏi về phần con của con, Lão cũng đáng thương. Vậy Đệ-tử định-tâm nghe Bổn-Sư dạy đây mà xét Lý.

THI

HÒA thiệt nó là con có hiếu
Hiếu với con chẳng hiếu với Thầy

1.- Vì kiếp trước dẫy đầy tội lỗi
Đến kiếp nầy chẳng hối nơi tâm
Mậu-Dần Luật phán u thâm
Khinh thầm Thiên-Luật họa lâm tai kề.

2.- Xác phàm chịu thảm thê đền tội
Để gương đời chớ vội tự khi
Luật rằng Ngũ-nghịch tội ghi
Ỷ mình hay giỏi khinh khi Thiên-Điều.

3.- Cơn thái bình lòng kiêu Thiên-Tước
Cứ quẩn quanh theo bước hồng trần
Nên đành phải chịu xử phân
Đặng đền cái tội nghịch Thiên khi Trời.

4.- ĐỄ con có khẩn cầu han hỏi
Nên Lão nay phân giải con tường
Từ đây con trẻ an lòng
Lập công bồi đức đặng phòng tránh nguy.

5.- ĐỄ con nhớ trước khi lập Hội
Hội Mậu-Dần phước tội cân phân
Muốn tròn phải xét Tứ-ân
Luật Trời, Luật Nước phải cân cho đồng.

6.- Phải hiểu chỗ có không Thiên-Lý
Tạo-Hóa Công một tí chẳng sai
Thiên-Điều có một không hai
Lành an dữ dẹp nào ai dễ nào.

7.- x Nếu ai khinh rẽ thì nhào
Đừng trông Bắc-Đẩu Nam-Tào cứu nguy
Nầy con phải rõ Tứ-tri
Trời cao Đất rộng chi chi rõ tường.

8.- Chậm mau vì tại cân lường
Tiền căn hậu kiếp là đường tự nhiên
Lão khuyên ĐỄ phải lòng yên
HÒA vì buổi trước tiền khiên nặng nề.

9.- Kiếp nầy HÒA nó phải đền
Trả cho xong nợ dựng nền kiếp sau
Lão thương nên tỏ âm hao
Từ đây khuyên ĐỄ bước mau theo Thầy.

10.- Biết rằng con có công đầy
Công con thiệt có chắc đầy hay lưng?
Con nguyền Công-đức hiến dưng
Cho HÒA chuộc tội khỏi luân xa hồi.

11.- Khuyên con chớ nghĩ xa vời
Tội con con chuộc cho rồi phận con
Lời vàng Lão hứa sắt-son
HÒA nay tái kiếp làm con người hiền.

12.- Kiếp nầy nó gặp thiện duyên
Không nhiều cũng ít nối liền kiếp sau
Từ nầy khuyên ĐỄ khá mau
Khá mau tu niệm giồi trau Đạo-mầu.

13.- Khuyên con chớ nhố-nhăng sầu
An lòng tu niệm cơn sầu trải qua
Thiệt con đáng phận làm cha
Tại con còn thiếu dạy la buổi đầu.

14.- Ngày nay con quá ưu sầu
Đạo-tâm lơ lãng ác hầu nối sanh
Nơi lòng phải định cần thanh
Oan gia nên dứt thiệt thanh mới mầu.

MƯU, dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi gởi cho ĐỄ nó coi mà xét Lý.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con xem xét bài rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho ĐỄ một bổn, và gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

49. Bài chứng minh ông Đoàn-Thiên-KIM đắc quả Huệ-Đoàn Lão-Sư

Ngày 25 tháng 8 Annam 1955 Ất-Mùi (9 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ Ân Thiên báu định lâm Đàn
ĐOÀN gọi Thiên Kim cõi thế gian
LÃO minh trác Lý do kim cổ
SƯ định ra lời để cứu nàn.

- Con cúi đầu chào mừng Đức Huệ-Đoàn Lão-Sư, xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, mừng chư Đệ-tử ban ơn chư Môn-đồ. Vậy Đệ-tử hãy định-tâm nghe Lão dạy.

- Con cúi đầu vưng lịnh Lão-Sư.

THI

Nầy các trẻ Định-Tường Chơn-Lý
Ráng nhẫn hòa kẻo quỷ kề hông
Trời cao Đất rộng chí công
Nầy chư Đệ-tử chớ mong cãi Trời.

Con phải biết Thiên thời Thầy định
Khuyên các con tùng Lịnh của Trời
Đó là phải phận cứu đời
Đó là an vận thuận thời Thuấn Nghiêu.

Khuyên trẻ bớt hiu hiu tự đắc
Lão e cho phải mắc mưu tà
Làm sao cho trọn thiệt thà
Làm sao cho trọn an hòa dưới trên.

Trẻ chớ tưởng trọn nên trọn phải
Mà dể ngươi canh cải lời Thầy
Tỉnh lòng đặng nhớ câu nầy
Là câu Thiên-Luật phạt bầy con hư.

Con phải biết Vô-tư là Luật
Luật Thiên-Điều thẳng mực nào sai
Lời nầy dặn cả gái trai
Chớ nên vội ỷ mình nay con Thầy.

Con Thầy thì phải thương Thầy
Thương Thầy thì chớ viện bày nhố-nhăng
Từ đây khuyên ráng ăn năn
Từ đây khuyên trẻ giữ căn cội lành.

Lão xưa nhờ có chí thành
Đến ngày bỏ xác Thầy dành vị ngôi
Huệ-Đoàn Thầy thưởng khúc nôi
Lão-Sư là phận khúc nôi diệu huyền.

Người tu phải giữ phận hiền
Đây lời Lão chỉ kẻo phiền lòng ai
Lời vàng chớ sót đừng sai
Một câu nghịch Lý thiên tai vạn hình.

Muốn tu tâm tánh phải bình
Trên hòa dưới thuận giữ gìn bực trung
Lời vàng Thầy dạy cúc cung
Hóa-nhơn về Đạo bạo hung ráng trừ.

Muốn nên tâm tánh như như
Chớ nguôi đừng vội khư khư một đường
Phải rành hai chữ Định-Tường
Định-tâm sáng tỏ rõ đường Thuấn Nhiêu.

Khuyên rày bỏ tánh hiu hiu
Khuyên ai phải bỏ tự kiêu thói tà
Cùng nhau chung-thỉ mới hòa
Cùng nhau cho trọn thiệt thà mới nên.

Lịnh Thầy Ân Đức oai nghiêm
Bình tâm, định tánh ngưỡng triêm cho nhằm
Chớ nên bày bác mưu thầm
Chớ nên nghịch Lý hại ngầm nết Linh.

Chỉ rành lẽ trọng đàng khinh
Ráng mà cân xét chớ binh vực mình
Nầy con Chơn-Lý ráng bình
Bình tâm, định tánh như hình rọi gương.

Từ nầy Chơn-Lý phô trương
Trương bườm Chơn-Lý lập phương kỉnh thờ
Điển-Linh Lão tạm ngưng giờ
Xa Đàn lui điển Lão mà hồi cung.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con xem xét bài rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

50. Bài dạy lập Diệu-Linh-Đền

Ngày 3 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi - 6 giờ chiều)

-------o0o-------

NĂM, con nghe Thầy dạy: vậy từ đây con phải lập ra một cảnh Diệu-Linh-Đền vì trong kiếp Mậu-Dần Thầy lập Hội Long-Hoa Thầy có tiên tri rằng: Thầy có ba cảnh Đài-Linh và Thầy còn nhiều Tòa-Thánh; hiện giờ Thầy lố dạng Thiên-cơ là Tam-Cảnh Đài-Linh là: Ngọc-Linh-Tòa và Diệu-Linh-Đền và còn ……. Đó mới đủ Tam-Cảnh Đài-Linh, đó mới tròn phận của cơ Thầy vận chuyển. Vậy ngày hôm nay các con nhìn Ngọc-Linh-Tòa và Diệu-Linh-Đền và Bửu……… cũng như Bạch-Ngọc-Kinh đó mới trọn phận con Thầy là vì lời Thầy sẽ tỏ trước. Còn MƯU ngày hôm nay là Nguyên-Nhơn ở Ngôi-Một giáng trần, vậy các con nên nhìn chỗ đó đặng học hỏi mới phải phận người tu mới tròn con Trời thế hạ, chớ nói chi đến bọn cuồng ngông thì chúng nó đã xa dời còn chi mà trông đợi.

Vậy từ đây các con có về đến Diệu-Linh-Đền vào lạy Thầy thì phải đọc bài: Mừng thay võ thuận phong điều. Còn hành-lễ mỗi ngày thì phải hành thường lễ mặc Thường-phục, đó vậy mới tròn phận. Vậy từ đây các con an lòng xuôi theo cơ-vận lần lần Thầy sẽ dạy thêm đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi đặng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài in ra phát cho Đạo học chung.

Thăng.

******************

51. Bài ông Thượng-Trung-Nhựt chứng quả Liên-Đoàn Lão-Sư

Ngày 4 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (11 giờ khuya)

-------o0o-------

LIÊN tiếp từ đây giáng tố trần
ĐOÀN viên phân tỏ cuộc phong vân
LÃO lâm Đàn-nội nguồn Chơn-Lý
SƯ giảng cho tường Lý tinh thần.

- Con cúi đầu chào mừng Đức Liên-Đoàn Lão-Sư, xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, mừng chư Thiên-mạng, mừng chư Đệ-tử, ban ơn chư Môn-đồ, vậy từ đây chư Đệ-tử, chư Môn-đồ ráng vững chí bền lòng đặng vưng lịnh mạng Trời, xuôi theo cơ vận giúp Thầy hành Đạo cứu vớt Sanh-linh trọn phận con hiền của Cha Cả Thiêng-Liêng an lòng tu niệm bền vững thỉ-chung qua cho khỏi hạ tuần huờn nguyên Bổn-nhứt.

THI

1.- Thượng-Trung-NHỰT Nhứt kỳ phận Lão
Quyết giúp Thầy mở Đạo nguồn Nam
Tại còn mang cái xác phàm
Sa mê vật chất tánh phàm đeo đai.

2.- Tuy phận Lão mắc ngay đường tội
Nhờ có công lặn lội giúp Thầy
Đó là bổn phận Lão đây
Thầy ra ơn cả xá ân tội tình.

3.- Lịnh sai Lão phân minh Đàn-nội
Kiếp Mậu-Dần Lão vội lâm Đàn
Ra lời Lão tỏ nồng nàn
Tỏ phân sau trước vững vàng lo tu.

4.- Thương những hạng ngao du tâm tánh
Vắng tiếng đờn xa lánh Lý-chơn
Trước ngày Lão hứa keo sơn
Giúp Thầy trác Lý từ cơn Mậu-Dần.

5.- Cơ Trời định bình phân Long-Lục
Trổ tâm phàm Lục-dục Thất-tình
Lời vàng chẳng những đoái nhìn
Ngỗ ngang kiêu đắc tung hoành dọc ngang.

6.- Đành mất Lý hoang đàng trổ giọng
Dựa tiếng Thầy trổ giọng tà tây
Lý-chơn lem ố tiếng lây
Làm cho náo động đến Thầy quá ghê.

7.- Từ đây chịu thảm thê đền tội
Chớ ỷ mình chớ vội tung hoành
Từ đây hai lẽ phân rành
Khuyên chư Đệ-tử tu hành cho an.

8.- Cạn lời Lão thở than cho đó
Chớ trổ mòi thì khó an thân
Ráng lo học hỏi cân phân
Ráng tu cho thiệt Thiên-ân sẵn dành.

9.- Khuyên Nam Nữ phải đành an phận
Ráng dung hòa lận đận khỏi mang
Lão thương trẻ chịu mơ màng
Tỏ phân sau trước rõ ràng gắng ghi.

10.- x Vững lòng Chơn-Lý phương tri
Ráng hành cho thiệt Thầy qui vào trường
Trung-Ương Thầy sửa Định-Tường
Khuyên chư Đệ-tử phải tường Lý sâu.

11.- Nhắc cùng trẻ dại đâu đâu
Thường an cho thiệt lâu lâu gần Thầy
Năm Mùi Thầy định nối dây
Đờn cầm trỗi giọng hay hay diệu huyền.
12.- Từ đây nguyền phỉ chí nguyền
Khuyên chư Đệ-tử vững yên thì nhằm
Ra lời Lão tỏ trầm ngâm
Khuyên chư Đệ-tử ráng chăm chí bền.

13.- Chở che ơn nặng lo đền
Hạnh Khiêm Từ Nhượng vững bền an thân
Mãn giờ điển huệ tạm ngưng
Khuyên chư Đệ-tử ráng vưng mạng Trời.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.

Thăng.

THU, con xem xét bài rồi giao lại cho NĂM nó coi rồi in ra cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

52. Bài Hoan-Bi Thế-Sự dạy sắm Cực Đồ Thần Báu

Ngày 4 tháng 9 Annam 1955 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

KHƯƠNG kỳ lãnh phận bủa Thiên oai
CHƯỞNG lịnh minh truyền diệu lý khai
ÁN định từ đây Đồ Thần-Báu
Giáng dạy phân rành chẳng sót sai.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, con xin tiếp giá.

MƯU, Lão mừng Đệ-tử, Đệ-tử nghe Lão dạy.

- Con cúi đầu vưng lịnh.

Vậy con chấp bút Lão dạy viết ra một đoạn, gọi là HOAN-BI THẾ-SỰ, rồi con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi giao lại cho Cửu-Trùng-Đài ấn chứng rồi đọc trong thời Tý ngày 14 Đàn đến đây, đọc rồi sẽ cúng. Con tỏ cho hai Chưởng-Quản hay đến nay là kỳ thưởng phạt khởi hầu. Vậy hai Chưởng-Quản ra lịnh dạy cho BÌNH, nó phải đến Tòa-Thánh, rồi nó phải làm một món gọi là Cực-Đồ Thần-Báu, dạy BÌNH nó làm như vầy: Cực-Đồ đó đóng bằng cây 6 vách, mỗi vách 6 phân, bề dài 6 tấc sơn ba màu: đỏ, vàng, xanh; nắp đậy ngang. Cực-Đồ nầy để đựng ngọn Thần-Phong. Kể từ ngày nầy về sau Cực-Đồ Thần-Báu phải để nơi bàn án chớ không có phò nữa, khi đệ ngọn Thần-Phong thì hai Chưởng-Quản và con ở nơi bàn Nguơn-Thần đúng kiểng ba thì Hiệp-Thiên-Đài khai ra rồi trao lại cho Cửu-Trùng-Đài, rồi Cửu-Trùng-Đài trao lại cho con. Phần con phải phò ra đến Trung-ương rồi quì đó lạy Thầy, rồi quì tại đó mà phò Lịnh, rồi Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài khởi bài đọc, khi đọc bài thì Tinh-Quân và Thanh-Sơn phò đèn hai Chưởng-Quản đọc, đừng ai đọc tiếp mà sái lịnh. Còn Thanh-Phong và Thông-Thần La-Hán phải phò đèn đứng hai bên chỗ con quì, khi đọc bài rồi thì con lạy Thầy, đánh một hồi trống trước 12 rồi 72 lại 3, rồi con đứng dậy xá ba xá; Thông-Thần đi trước, con đi giữa, Thanh-Phong đi sau; đến nơi bàn án con đứng giữa, Thông-Thần đứng bên tả, Thanh-Phong đứng bên hữu đồng xá ba xá rồi con trao ngọn Thần-Phong cho Hiệp-Thiên-Đài để vào Thái-Cực-Đồ, Cửu-Trùng-Đài đậy nắp, rồi con và Thông-Thần, Thanh-Phong bước ra, đánh trống nhập Đàn cúng.

Ngậm ngùi ra đoạn thi văn
Phán Hoan-Bi Thế-Sự minh ám bằng.

THI

1.- Luật Trời định đến hồi thưởng phạt
Đổ lụy hồng thương kẻ nghịch Thiên
Từ nầy Thiên Luật oai nghiêm
Bớ con Đời Đạo ráng xem, ráng nhìn.

2.- Nhìn cho rõ tội tình nghịch Lý
Kẻo kêu oan uổng tiếng đó con
Người tu ráng thuận bảo tồn
Nghịch Thiên Công-đức như cồn cũng tiêu.

3.- Kể từ thuở Thầy khêu ngọn đuốc
Đã nhiều phen giáng bút độ đời
Độ đời, đời lại nghịch Trời
Nay Trời ra Luật phạt đời ngỗ ngang.

4.- Kể từ thuở Thầy ban lịnh Lão
Chưởng-Án rành khử bạo trừ hung
Thay Thầy Diệu-Lý Khải-Thông
Dạy đời tu niệm bạo hung phải chừa.

5.- Đã nhiều lúc lọc lừa dạy dỗ
Hội Mậu-Dần chỉ rõ kỳ Ba
Đó là Đại-Hội Long-Hoa
Kẻ siêu, người đọa gọi tha thiết lòng.

6.- Nay đã đến Đại-đồng phán đoán
Lão chỉ cho chớ nán đợi chờ
Năm Mùi ngày bốn, hai giờ
Lão ra lời phán sờ sờ đời ôi!.

7.- Cơn chuyển phạt Ngũ-Lôi xuất thế
Cực Thần-Đồ huệ huệ Báu-Linh
Nhuộm hồng một khối hôi tanh
Khách trần yêu chuộng giành tranh đem về.

8.- Thê thảm đạm khó bề dung chế
Luật đương nhiên chẳng dễ mưu tài
Quỷ ma xảo quyệt diệt bài
Thay đời tu niệm ngày ngày thảnh thơi.

(ĐỒNG THINH CHUNG ỨNG)

9.- Từ đây các trẻ con Trời
Vững an tu niệm nghe lời Trời khuyên
Ví dầu mà có đảo điên
Khuyên con cứ giữ lặng yên tu hành.

10.- Ráng đi cho đến Đại-Thành
Đó là con trẻ trọn lành hưởng an
Hiện giờ là buổi sắp sang
Ráng bền, ráng vững, ráng an, ráng bình.

11.- Từ đây khuyên bỏ chống kình
Đặng Thầy thâu dụng Huỳnh-Đình nêu danh
Lão khuyên mỗi trẻ cần thanh
Cứ lo học hỏi mối-manh Lý Trời.

12.- Làm sao mình khác hơn đời
Chịu quê, chịu nhục con Trời Trời thâu
Khắp cùng con dại đâu đâu
Ráng lo tu niệm hưởng câu Đại-Thành.

13.- Từ đây lần lựa phân rành
Kẻ xuôi, người nghịch thôi đành gạn riêng
Đặng rồi phải học phải kiêng
Chớ nên tự đắc rồi thiêng chỗ tà.

14.- Từ đây các trẻ hiệp hòa
Noi theo cơ-vận, Ngọc Ngà tuổi tên
Từ đây khuyên ráng chí bền
Lục tâm sáu tháng nêu tên Bảng-Vàng.

15.- Lời khuyên của Lão nồng nàn
Trướng Rồng Thầy định khoát màn Chơn-như
Khuyên đừng thiệt thiệt, hư hư
Định-tâm Chơn-Lý khư khư Định-Tường.

16.- Anh em hòa thuận an bường
Đờn cầm trỗi giọng phải tường mới nên
Từ đây khuyên trẻ đừng quên
Quên câu Đạo-đức khó nên thân lành.

17.- Thiên-Đàng Bệ-Ngọc đừng giành
Cứ lo tu thiệt thì thành người tu
Định lòng lo lập Công-phu
Chạy mau gặp cọp, sụt lui gặp chồn.

18.- Phải lo trau sửa Linh-Hồn
Đeo đai xác thịt chẳng tồn, chẳng an
Tu hành đừng có thở than
Miễn sao mình đặng vững an thân lành.

19.- Mỗi con thành nguyện chí thành
Đừng than mỗi sự mưu thành phản mưu
Tránh xa ác nghiệt lòng cưu
Định tâm cho trọn khỏi ưu lự sầu.

20.- Tránh xa húng hính cơ cầu
Định tâm tu niệm khỏi cầu vái van
Tu hành phải ráng định an
Huờn nguyên Bổn-nhứt sắp sang Đại-Thành.

21.- Vẻ vang Đạo-đức tu hành
Kiếp mười phân sáu một thành hiệp ba
Tu hành đừng có vội ngoa
Vững bền tâm định có Cha dạy truyền.

22.- Nên rằng Phật hóa hữu duyên
Hữu duyên là chỗ thuận Thiên bảo tồn
Thiệt trung thần định vững thần
Thì thân thể định nhiên cần huệ tâm.

23.- Ráng lo tìm Lý diệu thâm
Đó là mình đặng thấy nhằm phận vui
Phải rành đường nẻo tới lui
Trở day tùy cuộc thuận xuôi an bình.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 10 tháng 9 Annam Ất-Mùi 1955 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con xem xét bài của Khương-Chưởng-Án, rồi con giao lại cho NĂM nó coi, vì năm Mậu-Dần Thầy dạy một bài Hoan Bi Thế Cuộc, nay đã đến năm Ất-Mùi đúng thời kỳ của Khương-Thái-Công lãnh lịnh thay Thầy thưởng phạt, nên Người dạy ra một bài gọi là Hoan Bi Thế Sự. Vậy các con dầu Nữ dầu Nam phải coi đó mà xét mình hằng bữa, chớ Luật Vô-tư không thế nào tư vị ai cả. Vậy NĂM phải in ra cho nhiều đặng gởi cho các chủ Thánh-Thất và Đạo-Tràng đặng truyền ra cho mỗi người chép mà học đặng ngày sau vui lòng khỏi trách.

(Bài nầy Đàn thời Tý ngày 14 tháng 5 Annam 1955, đọc trước thời cúng).

******************

53. Bài Phổ-Đà Viện-Trưởng

Ngày 5 tháng 9 Annam Ất-Mùi 1955 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỔ-Độ truyền khai Tam-Kỳ Tiểu
ĐÀ đặng lưu hành lý diệu thâm
VIỆN cung kỳ định hòa Tiên-Nữ
TRƯỞNG giáo tinh thần huệ phát minh.

- Em chào Ngôi-Chị Phổ-Đà Viện-Trưởng, em xin tiếp.

Lâm Đàn nương Diệu-bút Thần
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân lâm trần.

1.- Long-Hoa Hội Mậu-Dần Thầy lập
Chẻ lòng tin dồn dập đến nay
Cơ Trời Lý Đạo vần xây
Không tin không học đổi thay đâu rành.

2.- Lâm Đàn-nội thôi đành lụy ứa
Vắng tiếng đờn ngã dựa Bàn-môn
Khoe tài ỷ giỏi cậy khôn
Lập phe, kết đảng đặng mong phá Trời.

3.- Kể từ thuở Đất Trời gầy dựng
Cổ kim đồng chí những đến nay
Khắp cùng cả thảy ai ai
Khắp trong Trời Đất có ai được vầy.

4.- Tại sao lại Đạo Thầy dám cãi
Tại sao mà canh cải Lý-chơn
Trời che Đất chở từ cơn
Tại sao mà lại quên ơn Cao-Dày.

5.- Sao chẳng nhớ Cao-Đài Đạo mở
Sao chẳng lo trả nợ cho rồi
Đã rằng Thiên-Dõng khôi khôi
Sơ nhi bất lậu trốn Trời đặng không.

6.- Kỳ Tam-Tiểu Hàng-Long giáng thế
Cũng chẳng tin, chẳng nể lời chơn
Lâm Đàn phân tỏ thiệt hơn
Mới hoài tâm chí thiệt hơn tin lần.

7.- Thầy ân xá tinh thần ung đúc
Trong mười năm ngọn bút hao mòn
Lục-Hào Long-Hội bình phân
Cơ Trời Lý nhiệm chuyển ngưng vội lìa.

8.- Sao chẳng nhớ Thầy phê các án
Luật Thiên-Điều chẳng oán, chẳng tư
Đạo Trời Chơn-Lý khư khư
An lòng cơ-vận tùng ư diệu bình.

9.- Trước Thầy định giữ gìn giềng-mối
Sau ngày nay trở vội cãi Thầy
Trước kia đã có công dày
Nay làm như vậy phước nầy còn không?

10.- Sao chẳng xét chỗ không là có
Có mà không không đó mới mầu
Việc chi phải có đuôi đầu
Trước kia là có sau đâu thấy gần.

11.- Lời tôi nói ân cần xét kỹ
Nếu dể ngươi liên lụy Tôn-gia
Chẳng tin ỷ giỏi thì ngoa
Chẳng tin chẳng học Thầy tha hay hành.

12.- x Lâm Đàn phân tỏ ngọn ngành
Trước kia nhờ có HƯƠNG ANH tỏ bày
Gặp cơn Đạo chuyển kỳ nầy
Lạ lùng trầm ngấm âm thầm chuyển xây.

13.- Huờn nguyên Bổn-nhứt là đây
Cơ Trời sắp dựng chuyển xây đổi dời
Chẳng thông, chẳng rõ vận thời
Cả gan chống cãi Luật Trời quá ghê.

14.- Tâm phàm lại luống chấp nê
Đường-dê Dấu-thỏ khen chê tự lòng
Tu hành trôi nổi bình bồng
Nếu mà như vậy Đại-đồng nghĩ sao?

15.- Giáng-Đàn phân tỏ trước sau
Chào hai Chưởng-Quản bước mau theo Thầy
Từ nầy Lý nhiệm khai bày
Chào chư Thiên-mạng ngày ngày thuận Thiên.

16.- Mừng cùng Nam Nữ lưỡng biên
Lý-chơn gìn giữ định yên theo Thầy
Mãn giờ thi cú ngưng bài
Tạm lui điển huệ tôi rày hồi Cung;
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân
Xa Đàn lui điển mừng câu khải hoàn.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 10 tháng 9 Ất-Mùi 1955 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con nghe Mẹ dặn: con xem xét bài của Phổ-Đà rồi con giao lại cho NĂM coi rồi in ra cho nhiều ấn chứng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

54. Bài dạy sắm áo, Bố-tử, Ca-sa Chơn-Quân và ban hành Thánh-Huấn đề Ngọc-Chơn-Quân

Ngày 6 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Thượng-Phụ, xin tiếp giá.

MƯU, Lão mừng Đệ-tử, vậy Đệ-tử chấp bút đặng Lão đề ngôn ban Lịnh.

- Con cúi đầu vưng Lịnh, xin Phụ-Sư dạy truyền.

Vậy Đệ-tử hãy tỏ cho Hiệp-Thiên-Đài hay đặng người tỏ cho Cửu-Trùng-Đài rõ là vì ngày hôm nay đã đến thời kỳ hoằng khai lý nhiệm, cứu vớt Sanh-linh, dắt dìu vào đàng tu niệm, làm lành lánh dữ, bồi đắp Linh-Hồn, vậy con phải sắm áo Chơn-Quân đặng mặc cúng theo thời cho tròn phận sự rồi Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài, Phục-Hổ ba xác nầy hiệp nhau, hòa thuận nhau cứu đời gọi là tam thân qui nhứt, đó là lo bồi đắp Chơn-Linh, qui hồi về Ngôi Bổn-Giác, cho người nhìn đó mà tu hành, ấy là gọi trên đó là Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn, Tam-Hồn qui nhứt, kính trọng Ngôi Một là Thầy Trời, Phục-Quân Chơn-Tánh lâm phàm là Nam-Phương Hỏa-Đức Tinh-Quân, là Phục-Hổ La-Hán. Vậy con là hàm xác của Phục-Quân thì từ đây con phải sắm áo Chơn-Quân kiểu như vầy:

Áo dài rộng tay 7 tấc, cổ bâu; trên bâu gài một nút màu đỏ bề tròn 1 phân; chánh giữa từ cổ trở xuống 12 nút màu đỏ, hình lục giác 3 phân. Áo dài phủ gối trừ dưới 3 tấc đóng trên phân làm 12, áo mở tay 1 tấc mỗi bên gài 1 nút hình tứ tượng 3 phân, bên trái nút xanh, bên mặt nút vàng, cổ áo tay áo viền màu đỏ viền 12: 1 viền lớn 2 phân, 11 viền nhỏ 1 phân. Còn Bố-tử tiền chữ LINH, hậu chữ BỈNH hình tròn 2 tấc 1 phân, trong vẽ 3 vòng đỏ chữ 1 tấc 2, màu đỏ rồi đục lủng. Còn Ca-sa bớt lằn để 5 dọc 9 ngang; phải sắm một chữ BỈNH nhỏ để mang lạy Thầy theo Đơn-phục. Khi con sắm rồi con mời hai Chưởng-Quản vào bàn Nguơn-Thần, con trình bày cho hai Chưởng-Quản đặng hay rồi hai Chưởng-Quản tỏ dấu vui mừng là Thầy có sai người gánh tội cho Nhơn-sanh, đặng Chưởng-Quản dắt dìu Nhơn-sanh qua cho khỏi Hạ tuần hườn nguyên Bổn-nhứt. Con phải sắm cho kịp đặng ngày lễ Liên-Hoa con Bái-mạng đặng Chưởng-Quản ban tờ phong thưởng cho con, khi lập tờ phong thưởng trước thời Ngọ ngày sau trong Đàn đó từ Phối-Sư trưởng lên phải mặc Đại-phục, Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài dùng bút son phê tờ nơi bàn án, phê rồi đọc cho trong Đàn nghe chung. Đọc rồi đánh 1 hồi trống trước 12 rồi 72 lại 3. Từ đây con gởi Thánh-ngôn, Thánh-giáo, Thánh-huấn về Đạo con đề Ngọc-Chơn-Quân cho y lịnh dạy.

- Bạch Đức Thượng-Phụ tha tội cho con bạch lời nầy.

MƯU, Đệ-tử có điều chi, con bạch đặng Lão phân cho.

- Con cúi đầu vưng Lịnh Thượng-Phụ, bạch: hôm ngày con Bái-mạng Ngọc-Cân sao Thượng-Phụ không dạy sắm áo Chơn-Quân đặng Bái-mạng một lần để đến nay Phụ-Sư mới dạy truyền thành ra hai lần, con cúi đầu xin Phụ-Sư tha tội dạy truyền.

MƯU, Đệ-tử đâu có rõ Lý nhiệm mầu Trời Đất, đây Lão thể sơ một ít cho con tường mà an phận giúp Thầy, tới đâu sẽ dạy lần thêm tới đó chớ biết là mấy lần, thể như vầy:

Kìa trước mắt con dễ thấy dễ hiểu là cái đồng hồ nó đi từ phắt, từ phắt đến phút, rồi phút đến giờ, giờ lại ngày, ngày qua đến tháng, rồi đầy tháng đến năm. Trong 12 giờ rồi trở một nhưng ngày tháng năm chẳng trùng thì thế kỷ cũng trải đưa, tuổi trần cũng từ từ rồi hết thôi. Lão chỉ sơ cho đó mà an lòng lo định-tâm đặng có giúp Thầy hành Đạo cho tròn bổn phận chớ nên han hỏi đèo bồng mà phải phạm tội với Thầy.

- Con cúi đầu lạy Đức Phụ-Sư tha tội để Đệ-tử định-tâm.

Vậy Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, để trễ có tội với Thầy.

Thăng.

******************

Ngày 10 tháng 9 Annam Ất-Mùi 1955 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THU, con xem xét bài Thánh-giáo rồi con giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng coi cho rõ cơ Đạo ngày nay Thầy sắp chuyển lần là vậy, trong mỗi đứa lo phận hằng ngày đừng dể ngươi có tội.

******************

55. Bài dạy chung

Ngày 6 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (6 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ điển duy duy thường chiếu diệu
ĐĂNG minh vọi vọi nghĩa huy phương
CỔ kim hà tất hành tâm lý
PHẬT giáng Nam-phương thoại Huỳnh-quang.

- Con cúi đầu lại mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, mừng chư Đệ-tử, ban ơn chư Môn-đồ. Vậy chư Đệ-tử, chư Môn-đồ nghe Lão dạy đây đặng định-tâm mà chiêm nghiệm đặng xét mình đó gọi là giải sầu nghe mỗi con.

THI

1.- Nầy các trẻ Định-Tường Chơn-Lý
Ráng học hành chớ nghĩ chuyện ngoài
Tu hành đúng thiệt tiêu tai
Tu hành đúng thiệt đúng hay mới bền.

2.- Hay là biết gầy nền Đạo-đức
Bền vững lâu Huệ-Luật thấy rành
Chuyện ngoài là chuyện biến sanh
Biến sanh nhiều chuyện rồi sanh rối nhiều.

3.- Nhớ định tỉnh đặng khêu đuốc huệ
Đặng vén màn nguy hệ trái oan
Tu hành học Lý mới an
Oan tâm xa tánh phải mang lưới đời.

4.- Đời rằn rực nay dời mai đổi
Ráng định lòng Đời Đạo cân phân
Cân là Đạo-đức biện minh
Phân rành Lý thiệt Bổn-căn cội nguồn.

5.- Tu phải học định duồng hậu tấn
Đặng cùng nhau khỏi lấn, khỏi chen
Mỗi ngày Đạo-đức tập rèn
Tập rèn Đạo-đức như đèn được khêu.

6.- Ôn tầm kỹ mấy điều trên đó
Đặng mình trong đó có phận nào
Phận nào học phải giồi trau
Giồi trau Lý thiệt khỏi đau đớn lòng.

7.- Khuyên Đệ-tử xét trong lời đó
Xét nhìn xem gắng vó theo Thầy
Tại sao lại nhắc câu nầy
Tại vì xác thịt nay đầy mai lưng.

8.- Than ôi hỡi! oan ưng cuộc thế
Oan ưng nầy ly hệ tại đâu?
Tại vì làm việc cơ cầu
Cơ cầu gầy cuộc nạn hầu nối sau.

9.- Khuyên Đệ-tử khá mau hối ngộ
Đặng theo Thầy tránh chỗ nạn tai
Thiệt thà nhẫn nhịn là hay
Hay hành Lý thiệt khỏi sai khỏi lầm.

10.- x Đạo-mầu Lý nhiệm diệu thâm
Chẳng tin, chẳng học ngàn năm chẳng gần
Dạy ròng Huệ Lý tinh thần
Khuyên chư Đệ-tử ân cần mới nên.

11.- Học hành phải gắng đừng quên
Hễ quên thì phải mất tên Đại-Thành
Nầy nầy ráng dứt chen giành
Nầy nầy ráng dứt cho rành ngụy chơn.

12.- Được vầy Trời Đất ban ơn
Được vầy thì khỏi vướng cơn nạn sầu
Vận cơ khí tượng sắp hầu
Thân hành an vững Sơ Hào định sang.

13.- Đến chừng đó vậy bình an
Sang Thầy thâu dụng bình an thân lành
Đó là Tử-Phủ nêu danh
Mới là trọn phận thanh thanh con Trời.

14.- Xác phàm tuy ở trong đời
Lành thay cõi thế có Trời dẫn trong
Khuyên con tránh chỗ cuồng ngông
Khuyên con ráng tránh ỷ đông hiếp người;
Vui xem Đạo-đức tươi cười
Giồi-trau Đạo-đức hưởng đời Thuấn Nghiêu.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con xem xét rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

56. Bài Đức Phục-Hổ bái mạng Chơn-Quân, có trống chào Tam-Hồn qui nhứt

Ngày 6 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ tối)

-------o0o-------

HUÊ đượm hương nồng rạng Lý-chơn
LÂM Đàn ban điển hộ Chơn-Quân
LÃO lai trần thế đề chánh trực
TỔ dạy MƯU thề cứu thế gian.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Lão-Tổ, xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, mừng chư Thiên-Mạng, chư Đệ-tử, ban ơn chư Môn-đồ, Lão vưng lịnh Đức Chí-Tôn giáng Đàn, vậy Đệ-tử chấp bút định-tâm đặng Lão dạy viết ra một bài đặng hai Chưởng-Quản đọc trong giờ con Bái-mạng Chơn-Quân, rồi từ đây con phải định-tâm mà xét mình lo cho tròn phận sự nghe MƯU.

THI

Trước Đàn giờ Tý hiện đây
Liên-Hoa Đại-lễ Phật Tiên Thánh đồng.

1.- Trên Từ-Phụ Chí-Tôn chứng Lễ
Đủ Phật Tiên Thần Thánh hộ trì
Từ đây điển huệ diệu uy
Định-Tường Sắc-tứ Vô-Vi nhiệm mầu.

2.- Nguồn Chơn-Lý làu làu Thầy mở
Độ thế gian khai mở khiếu huyền
Huyền đời tu thiệt là hiền
Tránh nơi Đại-Kiếp nối liền Hào Sơ.

3.- Nay đã đến mầu cơ Thầy định
Sai Phục-Quân lãnh lịnh giáng trần
Hiệp MƯU dùng huệ điển Thần
Thay Thầy lãnh Lịnh giúp lành dẹp hung.

4.- Giờ Đại-lễ Đàn trung lãnh Lịnh
Kể từ đây hoán Lịnh Khôn Càn
Chơn-Quân: Y, Yểm, Lịnh cầm
Tam-Hồn qui nhứt Định nhằm Tường khai.

5.- Cơ Trời định mười hai là đủ
Một Ngôi trên là Chủ Tam-Hồn
Đó thờ Chúa-Tể Kiền Khôn
Đó là Độc-Nhứt Chí-Tôn Cao-Sùng.

6.- Tam-Tôn-Đại vô cùng huyền diệu
Lục-Long-Đồ dưới hiệu trên phân
Cứu Linh là chỗ chấp trung
Bỉnh-hành nối hậu hiệp chung thỉ thành.

7.- Trên đầu đội phụng thừa Đại-lịnh
Khai hai tay cứu định bốn phương
Bộ-Châu Tứ-Đại gọi Dương
Gom về một chỗ điển nương Lục-Hào.

8.- Ban Đuốc Huệ làu làu màu đỏ
Rọi bốn phương thấy rõ Đạo-mầu
Từ đây Sanh-chúng cúi đầu
Từ đây Sanh-chúng phục chầu Chí-Tôn.

9.- Khuyên phải biết Càn Khôn Cứu-Thế
Răn đừng lòng lãng phế Đạo Cao
Từ đây Chơn-Lý giồi-trau
Phải nhìn nơi chỗ Thầy trao tay phàm.

10.- Trao Lý nhiệm đặng làm khuôn-mẫu
Thế Thiên hành Bắc-Đẩu Nam-phương
Lịnh trên ban báu Chơn-Quân
Chẳng tin, chẳng học, chẳng tuân thì lìa.

11.- Khuyên thế giái khóa chìa nhìn kỹ
Lý-chơn thành Thiên Thỉ tải Chung
Thánh trao dạy bảo Trung-dung
Phật Tiên Cảm-ứng vô cùng Từ-bi.

12.- Nay Thầy định Vô-Vi hiệp nhứt
Qui Tam-Hồn hiệp nhứt tay Thầy
Phục-Quân nay giáng thế đây
Cũng do nơi chỗ tay Thầy lịnh sai.

13.- Thầy Cứu-Thế mượn tay người thế
Đặng đứng đi chỉ vẽ giác mê
Tục đời khinh dể chấp nê
Nhìn xem Đại-Kiếp khen chê tự lòng.

14.- x Ai ôi! kiếp số Đại-đồng
Vương vào tội nghịch hình đồng chẳng an
Đến chừng đó vậy đừng than
Vì chưng nghịch Lý phải mang tội tình.

15.- Khuyên đời phải bớt chống kình
Ráng lo tu niệm an bình tánh tâm
Phải nhìn vào chỗ Chơn-Quân
Vưng Thầy truyền dạy phải tuân mới bền.

16.- Chở che ơn nặng lo đền
Dạy truyền là nghĩa phải nhìn mới nên
Ngàn năm muôn thuở còn tên
Thay Thầy truyền Đạo dựng nền nối dây.

17.- Đại-Thành sắp định từ đây
Nửa Sơ nửa Lục chuyển xây lạ lùng
Khuyên đời mau khá thính tùng
Khai-Thiên Tịch-Địa ngộ phùng an thân.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét, rồi đặng đọc trong ngày con Bái-mạng, khi hai Chưởng-Quản đọc rồi con lạy Thầy rồi đánh 3 hồi trống trước 12, ba hồi mỗi hồi 6 chập, mỗi chập 12 rồi lại 3 dùi, rồi liền đó đóng 12 tiếng chuông ấy là chào Tam-Hồn qui nhứt cứu vớt Vạn-Linh qui hồi Bổn-Giác.

Thăng.

******************

57. Bài dạy Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

Ngày 11 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ tối)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Chưởng-Giáo Thiên-Tôn, con xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.

THI

1.- Nầy Nam Nữ Đạo-Tràng Thuận-Mỹ
Ráng học hành xét Lý nghe con
Từ đây lo học bảo tồn
Chớ nên húng hính khó gần Đạo Cha.

2.- Từ đây khuyên chớ có ngoa
Anh em hòa thuận đó là học tu
Xét coi những hạng ngao du
Có đâu để tiếng ngàn thu danh lành.

3.- Từ đây khuyên bớt cành nanh
Ráng lo tu thiệt em anh thuận hòa
Đó là con trọn thiệt thà
Thiệt thà cho trọn ráng hòa tánh tâm.

4.- Lý-chơn phải ráng học chăm
Chăm phương Đạo-đức khỏi lâm đường tà
Nầy nầy khuyên trẻ ráng hòa
Ráng hòa ráng thuận đó là thuận Thiên;
Đó là con trọn bình yên
Nếu còn kiêu đắc phải thiêng chỗ tà.

MƯU, dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn:

Con xem xét bài rồi con đọc tại Đạo-Tràng nghe chung rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho Thuận Mỹ một bổn và các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng mỗi chỗ một bổn đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

58. Bài dạy đọc trong giờ Đạo-Tràng

Ngày 14 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

Nầy Nam Nữ Định-Tường Chơn-Lý ráng định-tâm nghe Bổn-Sư gọi đây mà học hành đặng an lòng lo cho tròn phận sự.

Nầy lời Lão gọi:

THI

1.- Nầy Nam Nữ nghe lời Lão gọi
Thì các con phải học mới bền
Đặng rồi cho trọn phần nên
Nên người Đạo-đức vững bền tánh tâm.

2.- Từ đây Chơn-Lý ráng chăm
Chăm lo trau sửa thậm thâm nhiệm bình
Đặng rồi phải ráng giữ gìn
Giữ gìn đức hạnh bớt kình chống ngang.

3.- Cạn lời Lão tỏ, Lão than
Than vì con trẻ còn mang xác phàm
Mãn đời, đời lại chẳng nhàm
Chẳng nhàm đời ngụy có làm chi nên.

4.- Từ đây Thầy định nêu tên
Ráng lo tròn phận tuổi tên Đại-Thành
An lòng tu thiệt tin thành
Nếu còn giả dối phải đành lụy thân.

5.- Tu hành đừng có phân vân
Ráng bền tin trọn nhứt tâm mỗi ngày
Từ đây Công-đức thiệt dày
Đức dày phước được hưởng tài núi sông.

MƯU, con đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung, rồi dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con xem xét bài rồi con giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho mỗi người nghe cho rõ.

******************

59. Dạy sắm áo Khai-Thiên và ngôi Ngọc-Ỷ, giá áo Khai-Thiên, thẻ Bỉnh-Linh, hai đôi liễn Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài và địa vị Chơn-Quân chầu Thầy

Ngày 17 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, con xin tiếp giá.

Lão mừng Đệ-tử, mừng chư Đệ-tử, ban ơn chư Môn-đồ. Vậy từ đây chư Đệ-tử, chư Môn-đồ ráng lo tìm Lý học hành đặng sửa mình cho khỏi đàng tội lỗi đặng đứng vững trong trường Chơn-Lý, gắng vó theo Thầy cho tròn phận lành an lòng tu niệm, cho phải phận con Trời, ráng lo dĩ-đức hóa-nhơn đặng làm gương cho đoàn hậu tấn.

MƯU, con tỏ cùng hai Chưởng-Quản hay, kể từ đây Hội-Thánh phải sắm một cái Áo Khai-Thiên, một Ngôi Ngọc-Ỷ đặng phần con phải đội Lịnh Khai-Thiên gọi là lãnh Lịnh Tam-Hồn đặng Thầy qui Tam-Bửu đặng chuộc tội cho thế gian, dắt dìu vào đàng tu niệm và sắm một cái giá để trong bàn Nguơn-Thần đặng khi đem áo Khai-Thiên vào để nơi giá đó. Giá kiểu như vầy: bề cao 12 tấc chánh giữa, hai bên 8 tấc bề cao, chánh giữa bề ngang 6 tấc, hai bên mỗi bên 3 tấc, ba chữ NHỨT ngang giữa 6 tấc, hai bên 3 tấc, dưới chữ NHỨT giữa có chữ TÂM, dưới có không bàn; kiểu giá áo như vầy:

Còn phần của con phải sắm một cái thẻ màu đỏ 12 lớp, thẻ nầy bề dài 6 tấc, dưới 3 phân, trên 1 phân, trên thêu một chữ BỈNH, mỗi lớp thêu chữ LINH màu vàng. Con tỏ cho hai Chưởng-Quản đặng sắm 2 đôi Liễn, trên Hiệp-Thiên-Đài, một đôi làm y theo Thầy cho ngày trước, còn đôi Liễn Cửu-Trùng-Đài làm như vầy:

NGỌC GIA TÒA ĐỊNH DĨ HÓA THIỆN TRUYỀN CHƠN HUY DO NHỰT

SẮC PHONG THÁNH TƯỜNG ĐỨC NHƠN NGUYÊN KHAI LÝ HOÀNG THIÊN NGUYỆT.

Hai đôi Liễn nầy phải dùng bằng chữ Nho, mấy điều dạy trên đây phải sắm từ đây đến ngày mùng 7 tháng 11 Ất-Mùi cho rồi. Còn phần của con kể ngày từ con mặc áo Chơn-Quân vào Đàn cúng đến Trung-Ương lạy Thầy rồi ra đứng chầu Thầy thì con phải đứng lên ngang địa vị Hiệp-Thiên-Đài, đó là trọn phận Chơn-Quân chầu Thầy đó, con chớ nên hờ hỏng mà có tội nge MƯU.

Dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

60. Bài đọc trong khi dùng bữa độ thân

Ngày 17 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (12 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu chào Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Lão dạy viết ra một đoạn đặng khi dùng bửa độ thân mà đọc.

- Con xin vưng lịnh.

THI

Tịnh Thô diêm phẩm độ thân phàm
Đạm bạc lòng tương giữ vẹn kham
Đỡ dạ quả hoa trong hai bữa
Ơn nhờ Tịnh-Phạn đoái thương phàm.

Nhứt Tâm Qui Hướng Tịnh-Phạn-Vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi dưng về Cửu-Trùng-Đài ấn chứng đặng dán tại Đông-Lang, Tây-Lang đặng Đạo coi đó mà học đặng khi dùng bữa mà đọc đó gọi là thọ ơn Tịnh-Phạn độ đời rồi cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng mà học chung vì cơ Đạo chuyển định Sơ Hào thì mỗi việc gì Thầy cũng sắp về Đạo-đức gom về một gọi là Bổn-nhứt.

Thăng.

******************

61. Bài dạy Đạo-Tràng Đại-lễ Liên-Hoa

Ngày 19 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (9 giờ tối)

-------o0o-------

VÂN tường che phủ thế gian
TRUNG tâm định đến sắp sang theo Thầy
TỬ-đình nêu gọi con bầy
Giáng-Đàn phân giảng ngày ngày thuận Thiên.

- Con cúi đầu chào Đức Đại-Tiên Vân-Trung-Tử, con xin tiếp giá.

MƯU Đệ-tử, Lão mừng Đệ-tử, mừng chư Đệ-tử, ban ơn chư Môn-đồ, vậy từ đây chư Đệ-tử ráng an lòng tu niệm đặng tránh chỗ chen giành thì các Đệ-tử sẽ đặng Thầy thâu dụng. Nầy các Đệ-tử nhớ lại coi, nhớ lại là nhớ trong kiếp Mậu-Dần Thầy quyết lập Hội nên Thầy sai Hàng-Long giáng cứu vớt Sanh-linh, dùng huyền-cơ diệu-bút nên gọi là Long-Hoa định Đại-đồng phán đoán cả thế gian trong mười năm đó là kiếp Mậu-Dần, đến nay là thời kỳ cuối hạ tuần Thầy định theo cơ vận là huờn nguyên Bổn-nhứt, là đem Đạo-đức chỉ rõ dạy truyền, nếu con nào mà nghịch trong Lý Trời sắp định thì Lão e cho vắng mặt trong buổi Đại-Thành.

Vậy Lão ban cho một bài thi đặng đọc nghe nghiệm Lý mà xét mình.

THI

1.- Nầy nhắn nhủ Chư-hiền Đệ-tử
Ráng bền lòng đặng giữ Đạo Trời
Từ đây Thầy định thay đời
Nếu tu còn ở nơi đời phải thay.

2.- Nhắn cho chư vị nầy nay tỉnh
Tỉnh định lòng dứt bịnh trầm kha
Lỗi lầm nhỏ mọn Thầy tha
Tha là tha kẻ nhìn Cha buổi nầy.

3.- Buổi nầy buổi Thầy đây ráng định
Định cho nhằm các bịnh dứt xong
Dứt rồi trẻ gặp Chủ-Ông
Chủ-Ông sẵn có ráng thông ráng nhìn.

4.- Kể từ thưở Thầy bình Long-Lục
Thấy nhiều tay lục đục tánh phàm
Tại vầy đành phải sa hầm
Hố hầm huyết đượm cứ trầm ngấm thân.

5.- Sao chẳng nhớ cái thân người đó
Có cùng không phải rõ ai cho
Cuộc đời cứ giữ bo bo
Tu hành chẳng học cứ lo tranh giành.

6.- Tu như vậy thôi đành uổng phận
Phận người đây chẳng thuận với Trời
Đó là người nghịch vận thời
Đó là người quyết chống Trời mới ghê.

7.- Rồi đến đỗi người thê đời thảm
Rồi đến cơn khó giảm khó tha
Thế gian cứ giữ lòng ngoa
Làm sao cho đặng thoát ra khỏi vòng.

8.- Từ đây định Đại-đồng phạt dữ
Nhắn cùng ai còn dữ ráng nghe
Khỉ kêu véo vắt rừng tre
Trời đâu cứu đặng những phe nghịch Trời.

9.- Lão xin hỏi khắp trong Đời Đạo
Luật thay Đời nhờ Đạo Lý thông
Nếu nhờ thì ráng lập công
Lập công ráng học cho thông chỗ nhờ.

10.- Còn ai định không nhờ thì tự
Tự mình toan mưu sự cho rồi
Ngày sau khuyên chớ kêu Trời
Kêu Trời ngày chót uổng đời người ôi.

11.- Nay đã đến thời kỳ Thầy định
Khuyên các con tùng lịnh bảo tồn
Kiếp đời nạn khổ tai dồn
Đó là Thiên-Luật diệt phồn tinh ma.

12.- Năm Mùi Thầy định phán ra
Phán ra Điều Luật chẳng xa chẳng gần
Muốn nên thì ráng chí cần
Cần lo học hỏi dò lần Đường-dê.

13.- Khuyên đừng học thói khen chê
Khen chê đến đỗi ủ ê thân hình
Luật Trời cứ giữ Công-bình
Khuyên con phải ráng giữ gìn Đạo-tâm.

14.- Tu hành chớ kể nhiều năm
Không lo tích đức nhiều năm tội nhiều
Lão khuyên tránh thói hiu hiu
Lão khuyên tránh chỗ tự kiêu thói tà.

15.- Từ đây ráng thuận ráng hòa
Ráng hòa ráng thuận Đạo nhà vững an
Cạn lời Lão tỏ, Lão than
Xin chư Đệ-tử tránh ngang dọc đời.

16.- Di-Tề trước cũng ngán đời
Tránh xa vật chất tầm nơi thanh nhàn
Châu-Hy trước cũng người phàm
Vì trong chỗ thiệt thoát vàm khóa danh.

17.- Trương-Lương muôn thuở tiếng thanh
Công thành thân thối cần thanh Đạo-mầu
Truyện kinh chép để làu làu
Nhan-Uyên chữ dạ một màu Đạo-tâm.

18.- Quyết lòng tìm Lý diệu thâm
Quyết lo học Đạo thậm thâm tươi cười
Bá-Nha hòa lý Tử-Kỳ
Trọn niềm nghĩa tính đồng qui một đường.

19.- Cổ kim Lão chỉ tỏ tường
Ráng mà gìn giữ Thiệt Thường sạch trong
Tránh lần xóm kiến, chòm ong
Vầy ba, hiệp bảy dụng đông phá đời.

20.- Đó là một đám nghịch Trời
Trời ra Cứu-Thế đổi dời Hồn thay
Từ nầy ráng nhớ đừng sai
Trong cơn chuyển phạt hễ sai thì lìa;
Từ đây bề thuận an bề
Bước mau một bước đồng về Hào Sơ.

MƯU, Đệ-tử dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 20 tháng 9 Annam Ất-Mùi 1955 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con xem xét bài của Vân-Trung-Tử rồi con giao lại cho NĂM coi rồi in ra đặng đọc tại Đạo-Tràng 9 giờ lễ Liên-Hoa, rồi cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

62. Bài của Giáo-Sư THẤM liễu đạo siêu thăng giáng Đàn phân tỏ nguồn gốc

Ngày 19 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (11 giờ khuya)

-------o0o-------

Tôi là THẮM Giáo-Sư ngày trước
Cơn liễu trần vững bước theo Thầy
Lâm Đàn phân tỏ giãi bày
Chào hai Chưởng-Quản ngày ngày lập công.

- Tôi chào Ngài Giáo-Sư, tôi xin tiếp.

1.- Lâm Đàn-nội Phục-Quân chào hỏi
Cùng Linh-Đăng Thập-Ngũ mối giềng
Từ đây điển huệ nối liền
Đó là Thầy định cứu hiền trừ hung.

2.- Khuyên chư vị gắng công theo Đạo
Đặng học hành cải bạo về chơn
Biết rằng Lý thiệt truyền phân
Ráng lo học hỏi đặng cân xét lòng;
Chớ nên ỷ giỏi đèo bồng
Hớ hinh một mảy hại dòng giống tiêu.

3.- Trừ cho dứt hiu hiu bịnh nặng
Thì Quí Ngài sẽ đặng gần Thầy
Thầy ra lời phán như vầy
Con nào hối ngộ buổi nầy xá ân;
Con nào còn tánh phân vân
Thì đâu hưởng đặng xá ân của Thầy.

4.- x Tôi xin tỏ lại lời nầy
Ráng tin cho trọn đặng Thầy sắp sang
Cuộc đời tùy ngộ nhi an
Nếu mà nương dựa phải mang đường sầu.

5.- Chớ nên húng hính cơ cầu
Thì thôi Đại-Kiếp khó hầu bước qua
Tu hành đừng có xảo ngoa
Chịu thua, chịu nhục thoát ra chen giành.

6.- Nếu còn vương đó phải đành
Phải đành chịu đó nó hành phải hư
Từ nầy khuyên ráng khư khư
Khư khư về Đạo khỏi dư Linh ngoài.

7.- Người tu đừng có cậy tài
Cậy tài thế lực Luật đày đọa thân
Từ nầy khuyên ráng học tân
Mỗi tân, mỗi nhựt đặng phân nhằm đường.

8.- Từ đây khuyên ráng nhịn nhường
Nhịn nhường cho trọn gọi đường cứu nguy
Đạo Thầy khai mở duy duy
Duy duy lý nhiệm Thầy qui nhằm đường.

9.- Từ đây an phận thủ thường
Ráng lo hòa hiệp an bường học tu
Tôi mừng ông Thái Đầu-Sư
Năm rồi ông có giúp dư công dài.

10.- Thưa ông tôi tỏ lời nầy
Bạc tiền bốn chục giúp rày in kinh
Đó là đủ phận hồi minh
Hai đàng an phận khỏi chinh vật dời.

11.- Vật kia đổi lấy bạc rồi
Đó là hòa hết từ nầy lo tu
Ráng lo bồi đắp Công-phu
Kiếp nầy cho vẹn Thầy thâu đem về.

12.- Đó là hội hiệp đề huề
Trước sau lời hứa đề huề Diệu-Cung
Đến chừng đó vậy thung dung
Mới là trọn phận bấm cung phím đờn;
Xa Đàn lui điển mãn giờ
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân phản hồi.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 20 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (1 giờ chiều)

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dặn:

Con xem xét bài của Giáo-Sư THẮM rồi con giao lại cho NĂM in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung rồi xét vì Đạo Thầy từ đây không phải dụng hay mà chê dở, miễn con nào mà Công-quả với Thầy thì mãn kỳ trách nhậm là ngày siêu thăng. Nay Thầy ân xá nên Thầy cho THẮM lâm trần đặng tỏ nỗi thiệt hư cho các con coi đó mà tỉnh ngộ, đó là vì lòng Thầy Từ-bi nên phải hết lòng tỏ cạn còn nghe không thì tự ý, chớ nay đã đến thời kỳ Đại-đồng thưởng phạt khởi hầu thì các con liệu lấy, thời kỳ Mậu-Dần Thầy có nói Thầy xử đoán Thầy không tư vị, vậy trong giờ nầy Thầy giáng tỏ bấy nhiêu lời Thầy khuyên các con coi trong đó mà lo sợ lần.

******************

63. Bài của Nguyễn-Thị-LẦU liễu đạo đắc vị Thoại-Hoa Tiên-Cô lâm đàn phân trần độ rỗi đoàn em

Ngày 19 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (1 giờ khuya)

-------o0o-------

THOẠI điềm ứng chỉ Ngọc-Chơn-Quân
HOA đượm vững vàng dạ khuâng khuâng
TIÊN ban truyền giáo nguồn Chơn-Lý
CÔ phận giúp tròn lúc chuyển xây.

- Tôi chào Thoại-Hoa Tiên-Cô, tôi xin tiếp.

Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân, tôi xin lâm Đàn nương bút.

THI

Lâm Đàn nương bút phân trần
Tên LẦU họ Nguyễn dương trần ngày xưa.

1.- Nay đã đặng Mẹ lừa lọc chọn
Thâu vào Cung phước mọn ban ơn
Lâm Đàn chỉ dắt đoài cơn
Có công Mẹ thưởng Thoại-Hoa hương Trời.

2.- Nhờ tôi có đôi lời mách giải
Giúp Lý-chơn trái phải đôi lần
Tiên-Cô mẹ thưởng an phần
Lâm Đàn giáng thế phân trần độ em.

3.- Nầy Nữ-phái ráng xem, ráng ngó
Ngó cho nhằm xem rõ rồi hay
Từ đây em ráng kề vai
Kề vai gánh vác chớ lay Đạo Thầy.

4.- Nầy Nữ-phái kỳ nầy ráng định
Định cho nhằm tùng lịnh Lý-chơn
Mấy lời Chị tỏ nguồn cơn
Khuyên em nhớ lại đội ơn Cao-Dày.

5.- x Tránh điều ỷ giỏi khoe tài
Đó là em dại an bài Mẹ ban
Từ đây Chơn-Lý định an
An rồi phải định Thầy sang Sơ-Hào.

6.- Năm Mùi đuốc huệ làu làu
Phải tin, phải học khỏi nhào Chơn-Nguơn
Đã rằng sóng vỡ đoài cơn
Cơn cùng phải dậy dẹp hơn giúp hiền.

7.- Ráng thông rồi phỉ chí nguyền
Khuyên em ráng định nối liền nghe em
Em ôi! ráng xét, ráng xem
Xét xem cho rõ kẻo lem ố lòng.

8.- Đừng cho trôi nổi bình bồng
Đó là em dại biết phòng mỵ ly
Cơ Trời lý nhiệm Châu-nhi
Em ôi! phải trọng chớ khi thì lầm.

9.- Hèn quê ngu dốt ráng tầm
Chớ nên xảo trá hại thầm lắm em
Trớ trêu khó định rồi lem
Lem tâm ố tánh thì em phải lìa.

10.- Từ đây ráng thuận xuôi bề
Bề an Thầy định chẳng hề có sai
Giáng-Đàn phân tỏ ngày nay
Khuyên em ráng nhớ chớ sai khó gần;
Mãn giờ ngưng ngọn bút Thần
Tôi chào Chơn-Tánh Phục-Quân xa Đàn.

Xin dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

Ngày 20 tháng 9 Annam Ất-Mùi 1955 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

THU, con nghe Mẹ dặn:

Con xem xét bài của Thoại-Hoa Tiên-Cô rồi giao lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

64. Bài mách: Thầy có sai người báu giáng trần phổ thông Chơn-Lý lãnh gánh cơn Bình-định

Ngày 23 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (8 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, con xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, mừng chư Đệ-tử ban ơn chư Môn-đồ. Nầy chư Đệ-tử, chư Môn-đồ ráng định-tâm nghe Bổn-Sư chỉ đặng rõ mà gìn giữ nguồn lành, đặng duy trì nguồn Chơn-Lý nghe mỗi con, mỗi con gìn giữ là gìn giữ nguồn Đạo-đức tại tâm là vì Thầy có sai Người-báu giáng trần đặng một ngày kia phổ thông Chơn-Lý truyền giáo Đạo Thầy gọi là lãnh gánh cơn Bình-Định? Vậy các Đệ-tử, các Môn-đồ an tâm nghe Lão chỉ cho mà vững dạ tu hành.

THI

NGỌC ẩn Dương-trần ráng giúp trau
TIÊN phàm tuy thấy người khó rõ
QUẾ lộn cõi trần khó thấy đâu
Mách sơ các trẻ ráng định trao.

MƯU, đây là lời nói trước khó phân trắng Lý, thôi Lão tỏ sơ một ít đó đặng ngày sau khỏi viện lời canh cải, mà phần con thì Lão dạy rồi đó thì con biết đó, thì con ung đúc cho người sáng suốt đặng ngày kia Thầy thâu dụng nếu con không lo phận sự thì lỗi ấy về con nghe MƯU.

Dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

******************

65. Bài dạy Đạo-Tràng Thân-Cửu-Nghĩa

Ngày 24 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (2 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu chào mừng Đức Chưởng-Giáo Thiên-Tôn, con xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một bài gọi là ban ơn cho mấy trẻ Đạo-Tràng Thân-Cửu-Nghĩa.

- Con xin vưng lịnh.

THI

1.- Nầy các trẻ học hành xét kỹ
Học thì lo xét Lý cho nhằm
Chớ nên bày bác mưu thầm
Thầm lo canh cải hại thầm lắm con.

2.- Đạo Trời khí tượng nước non
Các con phải học mới thông Đạo-mầu
Khắp trong con cả Hoàn-cầu
Có đâu mà đặng giải sầu như đây.

3.- Khuyên con phải nhớ đầu dây
Là dây đờn đứt đến đây nối liền
Nhớ rồi nguyền phỉ chí nguyền
Mừng rằng con đặng thấy liền Hào-Sơ.

4.- Kìa kìa một đám bơ vơ
Không ai kềm thúc ngáo ngơ duyên lành
Từ đây các trẻ ráng hành
Hành theo lý thiệt chuyện lành đến cho.

5.- Từ đây các trẻ ráng lo
Lo gìn Đạo-đức Trời cho an bình
Người đời Đạo-đức phải gìn
Không lo gìn giữ có hình mất Linh.

6. Khuyên con có học phải tin
Tin Thường Lý Thiệt, thiệt Linh cứu đời
Nầy nầy các trẻ hiện giờ
Giờ con học Đạo hiện giờ nầy đây.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét rồi đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung gọi là ban ơn.

Thăng.

THU, con xem xét bài rồi đọc trong Đạo-Tràng nghe chung rồi giao lại cho NĂM in ra gởi cho Thân-Cửu-Nghĩa một bổn, cũng gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

66. Bài dạy Lễ-Sanh Huỳnh Tài Phòng (Thạnh Phú)

Ngày 25 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (10 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu lạy mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, con xin tiếp giá.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, Đệ-tử định-tâm chấp bút đặng Lão dạy viết ra một bài đặng gởi cho PHÒNG nó coi mà tự tỉnh.

- Con vưng lịnh.

PHÒNG, con nghe Lão dạy:

THI

1.- PHÒNG toan chớ nghĩ xa vời
Ráng lo tu thiệt rõ Trời chuyển xây
Tuần huờn cơ Tạo chuyển đây
Đây là vay trả lộn xây lăn rồi.

2.- Tạo công Hóa sự luân hồi
Đó là một cuộc thế đời chuyển luân
Nầy con báo ứng chẳng ngưng
Lão khuyên con trẻ ráng tuân mạng Trời.

3.- Xét qua nghĩ lại hiện thời
Đó là con rõ máy Trời đó con
Đành rằng phận trẻ thon von
PHÒNG toan báo hiếu nhưng con chưa rành.

4.- Nầy con ráng giữ cội lành
PHÒNG toan báo hiếu phải rành Đạo-tâm
Ngày xưa có gã Dương-Châm
Lòng toan cứu Mẹ đổ mâm Ngọc-Bình.

5.- Thoát thân ra khỏi Phủ-Đình
Định-tâm về Đạo Huỳnh-Đình thọ qui
Công danh phú quý dứt ly
Lạy cầu Thái-Ất qui y Đạo-mầu.

6.- Tâm lành sáng tỏ làu làu
Lòng thành chí hiếu Thiên-Tào chép ghi
Luật Trời máy tạo phương tri
Chuyển luân thay đổi chẳng ly mảy nào.

7.- Nầy nầy bớ trẻ Tài PHÒNG
Tài lo tích đức, Tài phòng cứu cha
Con nhìn Nhựt Nguyệt xa xa
Khi lu, khi tỏ cũng là tại mây.

8.- Đọa siêu cao thấp là đây
Con lo tu thiệt đặng khuây khỏa lòng
Nầy nầy bớ trẻ Tài PHÒNG
Ráng lo tu thiệt thoát vòng luân xa.

9.- An lòng tu thiệt đừng ngoa
Đó là con trẻ cứu cha nơi lòng
Khuyên con bớt bớt đèo bồng
Một lời ký hứa, một vòng Châu phê.

10.- Sự rồi xét lại thảm thê
Khuyên con dứt hẳn đừng nê chấp lòng
Khuyên con tự tỉnh nơi lòng
Muốn toan tránh tội thoát vòng lo tu.

11.- Học hành nhiệm lý phá ngu
Tham sân phải tránh ngao du xin đừng
Con ôi! ráng mở mắt bừng
Cuộc đời an biến con đừng lấn chen.

12.- Một lòng Đạo-đức tập rèn
Hạnh Khiêm Từ Nhượng khỏi hèn hạ thân
Đạo Trời mỗi nhựt mỗi tân
Chẳng tân thì cũ rồi phân lẽ nào.

13.- Đuốc khai sáng tỏ làu làu
Rọi cho đời tỉnh định vào đường tu
Danh lành tiếng để ngàn thu
Tham Sân Si Ố bấy lâu tiếng gì?

14.- Ngàn kinh, muôn sử duy trì
Nhớ coi có chép vô nghì nối không
Vô nghì là đám minh mông
Đứng lâu chật đất Luật-Công dạy trừ.

15.- Tu hành lòng dạ nhơn từ
Đó là phải phận thiện từ đời Nghiêu
An lòng rõ chỗ tiêu diêu
An lòng Đạo-đức tịch triêu thanh cần.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn:

Con xem xét bài rồi con giao lại cho NĂM coi rồi cũng in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đọc cho Đạo nghe chung và cũng gởi cho PHÒNG một bổn đặng nó coi nó học. (Lễ-Sanh Huỳnh-Tài-PHÒNG, làng Thạnh-Phú)

******************

67. Bài dạy chung

Ngày 25 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (5 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

- Con cúi đầu chào mừng Đại-Đức Huệ-Đăng Cổ-Phật, con xin tiếp giá.

MƯU, Đệ-tử định-tâm chấp bút rước Đức Chí-Tôn giáng Đàn.

- Con vưng lịnh.

NGỌC-Đình giá hạ chỉ Nam-phương
HOÀNG-Lịnh nhắc chừng cuộc chuyển nương
ĐẠI-Huệ điển phong THU, MƯU hiệp
ĐẾ ân truyền dạy dốc lòng thương.

- Con cúi đầu lạy Đức Chí-Tôn, con xin nghinh giá.

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Thầy nay định Lý-chơn trong sạch
Tại các con hắc bạch chưa rành
Tu vầy đâu trọn phận lành
Các con chẳng trọn khó hành Lý-chơn.

2.- Thầy than thở nguồn cơn con rõ
Thầy quyết lòng khai mở Lý-chơn
Nay Thầy phân tỏ thiệt hơn
Các con phải ráng vít trơn thịt liền.

3.- Dư một đoạn chinh nghiêng lắm lúc
Cũng đã lâu ngọn bút hao mòn
Thầy vì hết dạ thương con
Nay Thầy giáng thế sắt-son dạy truyền.

4.- Thầy nay định diệu huyền khai mở
Quyết dẫn dìu nhắc nhở các con
Chỉ đàng phân tỏ thon von
Thầy khuyên con trẻ lập công buổi nầy.

5.- Nhìn khắp cả con bầy thế hạ
Cả thảy đều vương họa Ngũ-Lôi
Cũng vì tranh cãi nổi trôi
Cũng vì chia rẽ kéo lôi tranh giành.

6.- Luật Trời định thưởng lành phạt dữ
Phận các con Chơn-Lý xử tròn
Tuy là chung cả là con
Không đồng tại chỗ méo tròn cải canh.

7.- Thầy khuyên trẻ em anh hòa thuận
Đặng cùng nhau gầy dựng Đạo nhà
Các con muốn thảo với Cha
Trước sau hòa thuận vào ra một lòng.

8.- Cõi trần thế một vòng lửa hực
Đạo-đức khai mỗi nhựt mỗi tân
Các con đừng dạ phân vân
Ráng cho trọn nghĩa thể thân vững bền.

9.- Thầy dạy trẻ dựng nền nối hậu
Dụng bút Thần, Tiên Hậu nối liền
Lý-chơn trau sửa chơn truyền
Dứt trần tu thiệt thấy liền Hào-Sơ.

10.- Nhìn một đám ngáo ngơ Chơn-Lý
Kể từ đây du hí phỉ tình
Lý-chơn các trẻ ráng gìn
Gìn cho xong phận Thiên-Đình nêu tên.

11.- Đạo quí báu đừng quên ráng học
Thầy quyết lòng đùm bọc mỗi con
Thầy nhìn chung cả héo von
Đứa siêu, đứa đọa bầy con chẳng đồng.

12.- Thầy khuyên trẻ phải đồng vén ngút
Dám cãi Trời lấp Ngọc vùi Châu
Dài công vun bén đã lâu
Đến nay nhìn lại thấy câu cãi Trời.

13.- Chữ bĩ thới nhìn Trời suy nghĩ
Muốn bảo tồn xét thỉ tỷ chung
Đạo Trời chẳng chứa đứa hung
Luật Trời đã định chẳng dung kẻ tà.

14.- Thầy khuyên trẻ thiệt thà chịu dại
Đặng theo Thầy trở lại Ngôi xưa
Biết rằng Thầy lọc con lừa
Lọc lừa chánh lý phải ngừa bợn nhơ.

15.- MƯU con chớ lòng ngừa chuyện thế
Lời Thầy khuyên con dễ nhìn xem
Nếu vầy Chơn-Lý phải lem
Làm sao cho trắng mãi lem tới là.

16.- Khắp trần thế còn xa Thầy lắm
Tại vì con chẳng dám ra lời
Con vầy đâu có sợ Trời
Nếu vầy Thầy phải đổi dời chuyển xây.

17.- Đứa nào cãi thì thây mặc nó
Con cứ toan chỉ rõ dạy truyền
Thầy ban cơ-bút diệu huyền
Khuyên con phải ráng nối liền mới nên.

18.- Cơ Đạo chuyển nầy tên nọ tuổi
Cuộc đời thay tại buổi hiện thời
Nầy con giữ dạ giúp Trời
Mở mang Chơn-Lý độ đời cứu nguy.

19.- Con phải nhớ Vô-Vi Thầy định
Mặc ai mà cãi Lịnh mặc ai
Thầy nhìn con cả gái trai
Trong nguồn Chơn-Lý hiện nay con Thầy.

20.- Giữ cho vẹn con bầy hòa hiệp
Khuyên các con giữ nhịp đờn cầm
Đạo nên con khỏi đọa trầm
Nếu hư thì gặp hố hầm hiểm nham.

21.- Lời Thầy chỉ Hồn-Tam qui nhứt
Thần Anh Linh hiệp nhứt buổi nầy
Đó là cơ Đạo thể đây
Trong không mà có, có đây mối giềng.

22.- Nay Thầy dạy nối liền sắp tới
Khuyên các con phải mới lấy mình
Lời vàng dạy bảo đinh ninh
Khuyên con phải ráng sắt đinh mới mầu.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con giao bài nầy cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng đọc cho Đạo nghe chung.

******************

68. Bài dạy chung

Ngày 26 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (6 giờ chiều)

-------o0o-------

Thầy mừng các con, các con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

1.- Ngọc-sắc gia phong nguồn Chơn-Lý
Khuyên các con hữu ký sanh thân
Đó rồi nhìn lại phong trần
Thì con mới rõ con gần đặng Cha.

2.- Thầy thường dạy đừng xa Chơn-Lý
Xa Lý rồi tâm chí hao mòn
Chung cùng thế hạ là con
Chỗ nầy Thầy định sắt-son an bình.

3.- x Muốn bình con trẻ ráng gìn
Phải gìn Chơn-Lý đừng kình chống đâu
Luật Trời cơ Đạo huờn thâu
Thâu về chỗ một dạy câu chí thành.

4.- Ví dầu gặp khổ phải đành
Phải đành biết khổ thân lành chớ xa
Đó là thân bảo kỳ thân
Đó là con trẻ tự tân thoát hình.

5.- Thánh xưa thường có xét mình
Trong ngoài vững sạch gọi mình Tân-dân
Xét rành Quân Phụ Sư Ân
Thân lành phận đẹp ân cần đường tu.

6.- Khuyên đừng húng hính nhàn du
Khuyên đừng chơi ác đừng thâu giả quyền
Thương con Thầy chỉ mối giềng
Làm trò xong phận thấy liền Bực-Sư.

7.- Nay Thầy ban báu Chơn-Như
Lý-chơn khai mở chí ư đờn cầm
Tam-Hồn qui nhứt âm thầm
Định gom về một chẳng lầm sót sai.

8.- Các con xét một rồi hai
Chỗ ba về một định ngay mối giềng
Hễ tin thì rõ thấy liền
Đó là cơ định nối liền giăng giăng.

9.- Khuyên con ráng định ráng phăng
Con phăng trúng nhịp Bổn-căn gặp Thầy
Các con ráng nhớ lời nầy
Đạo Thầy gom lại con bầy lòng nhơn.

10.- Tu hành xét rõ nguồn cơn
Nhớ câu dĩ-đức hóa-nhơn độ đời
Đặng vầy thanh thới lập đời
Đạo Thầy cảm ứng Ta Người hiệp tu.

11.- Tu hành trước hết phải nhu
Nhược nhu cội gốc người tu phải hành
Các con cứ vậy thì thành
Thầy còn lui tới dạy rành Lý-chơn.

MƯU, con dưng về Hiệp-Thiên-Đài xem xét.

Thăng.

THU, con nghe Thầy dặn, con giao bài nầy lại cho NĂM coi rồi in ra gởi cho các chủ Thánh-Thất và các khóm Đạo-Tràng đặng trong Đạo chép truyền ra học.

******************

69. Bài dạy chung

Ngày 27 tháng 9 Annam 1955 Ất-Mùi (7 giờ sáng)

-------o0o-------

HỚN-Bang khai mở Đạo nhà Nam
CHUNG tâm xa lánh cuộc khóa vàm
LY kỳ trần tục huệ khiết tham
Giáng mở chơn truyền Nhứt hiệp Tam.