1. Sắc-lịnh ông Đỗ-Văn-BỜ bái mạng Hiệp- Phong-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/43 Mậu-Thân 1968 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ trò
HOÀNG Thiên chiếu chứng đứa bền lo
THƯỢNG lưu chí khí xây cơ hội
ĐẾ chứng Đàn nghiêm bái mạng đây.

BỜ, con nghe Thầy dạy:

Nay con được Thiên-ân tước thưởng đứng lên dìu dẫn đoàn em trong Giáo-Hội; phận con là Tam-Tông thay Thầy sắp lấy Luật-Qui mà nêu danh Đại-Đạo. Đây là Trung-Ương, đây là Thiên-Quốc Tu-Di Huyền Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đó con.

THI

ĐỖ đạt Hiệp-Phong quí báu thay
VĂN tài thức vụ chí đồng đây
BỜ cao ngăn nước đâu tràn ngập
Phẩm vị Tam-Tông phận thế Thầy

Dân Nước Đạo Đời con phải hiểu
Non cao biển rộng nặng quằn vai
Tấm lòng trung hiếu tầm cơ hội
Đến chót Tu-Di hớn hở mày.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn thời Tý lễ Tân-Xuân Mậu-Thân trong giờ BỜ bái mạng lãnh phận Hiệp-Phong-Đài giúp Thầy hành Đạo, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành, gởi cho BỜ một bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Sắc-lịnh quý vị bái mạng Chánh, Phó Chưởng-Pháp và Chánh, Tá Thượng-Bửu-Pháp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/434 Mậu-Thân 1968 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là hồn trẻ bớ bầy con
HOÀNG Lịnh Sắc phê chớ méo tròn
THƯỢNG Ỷ sẵn quyền Tam-Đại chứng
ĐẾ ban ân tước nét đề son.

Mừng chung con hiện giờ triều bái mạng Trời, thề hứa hẹn thế Thiên hành hóa, là kề vai lãnh gánh Đạo phận Thiên-chức mỗi con đừng sơ hở.

THI

Lê-Văn-THIỆT hỡi đà dày công
Chưởng-Pháp Thầy ban Chánh phận thông
Bớ trẻ Văn-THÌNH Quyền Chưởng-Pháp
Nguyễn-Văn-TỴ sẵn vững an lòng

Nầy con Nhan-Tấn danh đề VỊ
Chuyển gạn trị răn thấu Luật Công
Kiếp số phạt trừng trò đặng thưởng
Huệ Linh Diệu chiếu cõi lòng trong.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý lễ Tân-Xuân Mậu-Thân trong giờ mỗi trẻ hữu danh bái mạng lãnh phận Giáo-Hội giúp Thầy hành Đạo, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành gởi cho mỗi trẻ mỗi bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Sắc-lịnh bà Lê-Thị-CHO bái mạng Thỉ-Bồ Kim-Hương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/43 Mậu-Thân 1968 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu Cung Điện giáng Đàn trung
TRÌ chí lập công phải thính tùng
THÁNH-Đức Tu-Di màu tứ giác
MẪU Nghi mở Hội trẻ thi công.

Lê-Thị-CHO, con nghe Mẹ dạy:

Phận con công đức trí tài hướng dẫn Nữ-lưu đã lắm nhiều quả vị; hiện đây thông hiểu phận Thiên-ân tước huệ Mẹ ban con cúi đầu thọ mạng Thỉ-Bồ Kim-Hương, giới Nữ-nhi trò là Chưởng-Hội, giờ cúi bái thọ tước Mẹ gia ân trẻ định tâm thấu lời châu ngọc.

THI

LÊ thứ an khương bởi Đạo-mầu
THỊ thành thôn dã khắp đâu đâu
CHO dài công đức siêu tài cán
Lãnh phận Kim-Hương hướng dẫn đầu.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Tý lễ Tân-Xuân Mậu-Thân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo trong giờ CHO bái mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành gởi cho CHO một bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Sắc-lịnh quý vị bái mạng Ngự-Hải Linh-Nghiêm, Đầu-Sư Cung-Bích, Hộ-Viện-Trưởng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/43 Mậu-Thân 1968 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Cung đơn chiếu chọn thơ nhi
Hồ-Thị-THẤT, con bái mạng đây
TRÌ chí Tam-Nghiêm gương hướng Đạo
MẪU đề Ngự-Hải trẻ bền ghi.

Mẹ gọi chung mỗi trẻ, đồng con lóng nghe tiếng Mẹ sớm dò chơn, Hồ-Thị-THẤT, Hồ-Thị-HAI, Nguyễn-Thị-SÁU, phải định tâm lắng nghe lời đây Mẹ căn dặn chung trò mỗi mỗi trẻ.

THI

Hồ-Thị-HAI, con sớm bái triều
Lãnh phần trách nhiệm Lịnh Cung Diêu
Đầu-Sư Cung-Bích thay cho THẤT
Nguyễn-Thị-SÁU, thơ Hộ-Viện khêu.

Xét rọi mỗi trò đừng nhắm nghỉ
Tánh tâm chung trẻ Mẹ soi nhiều
Tinh thần mở rộng khai đường tiến
Mẹ gọi chung đây dạ khắc ghi.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Tý Tân-Xuân Mậu-Thân trong giờ mỗi con bái mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành giao cho mỗi trẻ mỗi bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/43 Mậu-Thân 1968 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trắng đừng lem bớ trẻ trò
HOÀNG Thiên đâu phụ đứa nhiều lo
THƯỢNG lưu trí định thông tâm huệ
ĐẾ Chủ ban ân sách sẵn pho.

THI BÀI

1.- Sách sẵn pho con trò học hiểu
Học trước hành sau hiểu phận mình
Hiểu rồi con trẻ trọn tin
Nếu không con thử Luật chinh của Trời.

2.- Than ôi hỡi! lập Đời là Đạo
Đạo cứ Đời con thạo thông mà
Bớ con Nam Nữ chung hòa
Trung-Ương Thầy định con Ta vai kề.

3.- Tuy sóng gió đừng quên Lý Đạo
Sóng gió là cơ Tạo sắp sang
Đến đây cơ hội hầu tàn
Thượng-Nguơn trí sáng mở đàng Qui-nguyên.

4.- Nền Thánh-Đức là thuyền độ thế
Núi Tu-Di xe huệ dự thừa
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đàng cưa
Trung-Ương tải định không trưa không chiều;
Đạo Đời nương náu dắt dìu
Định tâm tường lý cao triều Sáu-pho.

THI

Sáu-pho mở rộng thấu Thiên-thơ
Con trẻ Nữ Nam đã hiện giờ
Đi trước dẫn đường về Bác-ái
Đến sau roi dấu khỏi u ơ.

MƯU, con đọc bài nầy trước thời Ngọ ngày trước lễ Liên-Hoa, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc đãnh-lễ Đại-lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/43 Mậu-Thân 1968 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC vàng chì bạc khá phân minh
HOÀNG Lịnh bảo chung Đạo kết tình
THƯỢNG đạt công lao tùng hạ ứng
ĐẾ hoằng ân huệ chuyển thanh bình.

THI BÀI

Đây là ngày lễ NGỌC-THANH
Chung niên phản bổn thới thanh Nguơn đầu

1.- Kêu chung hỡi một bầu con cả
Gái cùng trai an dạ tu trì
Thế đời đừng có phân bì
An tâm tu tỉnh nguy nguy Xuân đồng.

2.- Trước Giáo-Hội hết lòng hướng dẫn
Ngũ-Giáo là kề cận Trung-Ương
Đoàn em thiện chí nhịn nhường
Noi theo gương sáng khai đường cứu Linh.

3.- Cơn kiếp chót chúng sinh nguy ngập
Luồng phong ba tấp nập nhộn nhàng
Các con hứa trước Thiên-Bàn
Hạ mình cứu thế vén màn muội mê.

4.- Trong cơn thệ mười lăm điều đó
Hỏi ngày nay con có nhớ không
Trung-Ương là chỗ qui đồng
Tu-Di Thiên-Quốc hưởng trông ơn Thầy.

THI

Ơn Thầy dạy bảo đã từ lâu
Lời tiếng rải gieo khắp khắp mầu
Rất tiếc con Ta không nhớ kỹ
Quên lời châu ngọc thảm ai sầu.

MƯU, bài nầy con đọc trước trong giờ đồng đãnh-lễ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/43 Mậu-Thân 1968 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Đây là thời Ngọ lễ tiền Thanh
Đó trẻ gắng công níu mối manh
Lượng sóng tấp đưa không ngưng ngớt
Cân so Đời Đạo được thông rành.

THI BÀI

1.- Thông mối Đạo tại sao Trời mở
Buổi kỳ ba con trả nợ vay
Thầy thương nên giáng tỏ bày
Cho con trả nợ Đức Tài Trí Tâm.

2.- Cao-Đài hiệu cao thâm quảng đại
Gắng tu tâm trở lại Ngôi-xưa
Con ôi! bốn biển sóng đưa
Làm sao biết sớm hiểu trưa lo lường.

3.- Mau bước đến con đường Bác-ái
Đặng làm gương cảnh thoại dìu Linh
Bớ con thế sự nhơn tình
Ráng thông kim cổ Thần Tinh Khí hòa.

4.- Người ở thế tưởng đà sức mạnh
Mà quên Trời biến tánh tự cao
Đến chừng xiêu đổ lộn nhào
Mạnh trong cái yếu xôn xao nỗi niềm;
Nhớ câu thế sự trước xem
Sau con phải ngó đừng đem thân vùi.

THI

Thân thân giá hạnh cõi Nam-Thiên
Đại-hội Vạn-Linh mở mối giềng
Một kiếp muối dưa tâm tỉnh mộng
Kỷ cương Chưởng chưởng dạ bình yên.

MƯU, đọc bài nầy trước thời Ngọ ngày trước Ngọc-Thanh, giao Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc đãnh-lễ Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11/43 Mậu-Thân 1968 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trong ngà trắng kim vàng thau
HOÀNG Lịnh khuyên con chớ lộn màu
THƯỢNG hạ tương hòa lo mối chánh
ĐẾ ân hiệp hội chuyển phong trào.

Phong trào tạo dựng cuộc Trung-Ương
Mỗi trẻ chớ xem Đạo rẻ thường
Trong ngọc trắng ngà xem rõ kỹ
Kỹ rồi mới biện lại vàng thau.

THI BÀI

Vàng thau phân biện cho rành
Mới là biết ngọc hiểu manh mối đầu.

1.- Ngà tuy trắng không đâu phải ngọc
Học kinh Thầy sách đọc rõ mùi
Nhắc đây con trẻ ngậm ngùi
Nơi nào Thầy ngự là nơi Thiên-Tòa.

2.- Khắp các nơi trước qua rồi đó
Nếu thành công đâu có phải đây
Trung-Ương Thầy dựng Thầy bày
Cậy con chơn tướng đủ đầy Lý-Chơn.

3.- Tu-Di sơn vờn vờn Tam-cõi
Hướng nhơn sanh đến mỗi thái hòa
Khai nền Thánh-Đức gần xa
Bảo tồn hạnh đức tài tâm ra vào.

THI

Nhứt-Cực chuyển khai ứng Lưỡng-Nghi
Nghi an Tam-Tài tạo cơ khai
Tam-Tài biến hóa Ngũ-Hành chuyển
Bát-Quái luân thừa Thất-Đẩu qui.

MƯU, bài nầy con đọc trước trong giờ đãnh-lễ mỗi con về chầu lễ Tu-My, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11/43 Mậu-Thân 1968 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ GIÁNG TẠI TRUNG-ƯƠNG CỨU THẾ

THI

NGỌC-sắc Lịnh ban chọn Đức Tài
HOÀNG-Thiên cứu độ cuộc trần ai
THƯỢNG-Nguơn mở cửa con vào trước
ĐẾ lập thứ ngôi trẻ đẹp mày

GIÁNG lọc chọn hiền bình lượng cán
TẠI đây phê phán tội đề ngay
TRUNG-ƯƠNG đâu dễ kia mơ mộng
CỨU được ta rồi độ THẾ đây.

NGÂM

Thế gian phước ít tội nhiều
Nam-Tào ghi sổ quá nhiều trị răn
Bốn phương sóng dợn nhố nhăng
Tướng, hề, trung, nịnh lộn lăn phong trào.

THI

TU-MY tiền nhựt trước trung thời
Cuối mãn niên Thân thảm thảm ôi
Lắc lẻo đồi gồ khe vực thẳm
Hố sâu lọc thủy thủy chuyền đôi.

Chuyền đôi mà tắm khỏe thân phàm
Phàm tục ngày an cổi áo khôi
Bày biếm chữ sồng đeo mối thảm
Thảm đời kề kỷ quá thê thôi.

THI BÀI

Đây là tiền nhựt TU-MY
Trước Đàn thời Ngọ bày khai nhiệm mầu.

1.- Lòng các con làu làu rỡ rỡ
Vẻ vang thay xem tợ chí trung
Làm sao phải phận đại hùng
Gian nguy khổ khắc con đồng tu thân;
Rõ ràng Tạo-Hóa cầm cân
Trước vay sau trả Mùi Thân Dậu kề.

THI

Trước Dậu qua rồi Dậu kế đây
Thân rồi hỏi lại thảm thân ai
Chớ tưởng người hay quên Luật định
Quên Trời quên Đạo cảnh nhiều mây.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ tiền nhựt lễ Tu-My, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc đãnh-lễ Đàn Lễ Tam-Nguơn lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đến đây vừa hết Mậu-Thân
Bước sang Kỷ-Dậu lần lần khải thông
Đông tàn cơ cuộc não nồng
Kề xuân tinh tấn rửa lòng niệm kinh.

2.- TAM-NGUƠN đoàn tụ nghiêng mình
Tri ân người cổ lượng gìn tại tâm
Lễ khai cơ hội hậu tiền
Tạm Thiên-Tòa Đạo Hoàng huyền Tạo-Công.

3.- Tu-Di an vững Bá Tòng
Khai nền Thánh-Đức Lạc-Hồng bảo sanh
Từ đây Chơn-Lý mối manh
Từ đây đất Thiệm Nam Thành Châu Bang.

4.- Khai thông Thiên định cung Càn
Luyện Khôn Khảm chuyển thoại đàng khuôn minh
Trước đây Nam Nữ thần tinh
Vô-Vi qui thống tiền trình khai thanh;
Cúi đầu đãnh-lễ sành sanh
Ngày Tam-Nguơn Lễ nêu danh lần lần.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Tam-Nguơn, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước Đàn Lễ Tam-Nguơn lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 – 2 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-NGUƠN khai lễ tại Thiên-Tòa
HOÀNG-Đạo nêu danh rạng gấm hoa
THƯỢNG-Hội hướng đàng dìu chúng chúng
ĐẾ ân ban huệ trẻ con Ta.

THI BÀI

Ngọ thời khai Lễ TAM-NGUƠN
Đông tàn năm hết nghĩa-nhơn vận kề.

1.- Khai mối Đạo bút huê Chơn-Lý
Trong mười năm thân ký điển minh
Đến đây Đàn Lễ nghiêng mình
Tri ân trọng niệm tinh thần nêu cao.

2.- Người đứng trước một màu dẫn chúng
Nay đoàn em ca tụng rõ ràng
Mở bài miệng đọc hoàn toàn
Nguồn lành phấn khởi minh choang diệu hoằng;
Thỉ chung, chung thỉ vén màn
Tương lai noi bước chung tràng học tu.

THI

Học hành cố nhớ bớ bầy con
Rõ đặng Lý-Chơn biết mất còn
Cuộc thế lộn lăn lằn sóng lượn
Bảo tồn Đạo Pháp khỏi thon von.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Tam-Nguơn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước và sau Đàn Suy-Tôn Tứ-Ân mùng 9 tháng 12 tùy nơi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non Côn đã lộ màu
HOÀNG thành mối Đạo trẻ cần trau
THƯỢNG-Nghi tọa Chủ bền tâm niệm
ĐẾ bảo chung niên Kỷ-Dậu cao.

THI BÀI

1.- Đây ngày Chín Mậu-Thân tháng chót
Chung đồng con giá ngọc cần trau
Đừng cho đen trắng lộn màu
Đừng ham thế mạnh lăn nhào tánh tâm.

2.- Ngày Tảo-Mộ thanh thanh Nhựt Nguyệt
Phải minh tâm bước kịp chung hòa
Tu thân tích đức gần xa
Tôn nghinh Thất-Tổ nhà nhà an vui.

3.- Vui về Đạo rõ mùi cao quí
Vui về Đời lý trí phanh phui
Ngày nầy cơ hội vun bồi
Là tu tỉnh mạng dẫn dìu hậu lai;
Cửu-Huyền gương sáng nối dài
Trong trong trắng trắng Tam-tài Ngũ-luân.

THI

Ngũ-luân bền vững lập đời Nghiêu
Tứ kiện sông non rõ mất chiều
Còn Đạo còn người còn kỷ toán
Mất đi cương phẩm phải đành triêu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Tý tại Tòa-Thánh, Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng; Nhà Tư đọc thời Dậu, đọc rồi hành-lễ, xong đọc sau Đàn rồi lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước Đàn Vô-Vi lễ Tam-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 - 4 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI XUYÊN HUỜN ĐIỆU

CHƯỞNG hoa trẻ đắc hoa
GIÁO chơn khuyên bảo chúng hòa
VÔ tâm tác thiện cần phải có
VI diệu pháp thân rõ thứ ba.

KIÊN QUANG LỐI

Cuộc thứ ba gần xa sanh chúng, khắp nhơn sanh thao túng lắm mà, lắm mà là lắm xuyên qua, xuyên qua con Ta phải tránh, tránh con Ta con Ta vững lòng. Vững lòng mỗi sự lý không, là không lem ố chung đồng phải tu. Muốn thân ký tại Đường Ngu, Ngu Đường Thánh-Đức người tu dẫn đường. Dẫn đường về đến Tòa-Chương, Tu-Di cảnh cuộc phương trương lái lèo.

THI

Lái lèo lèo lái bớ đồng sanh
Đạo-Lý dìu Linh tránh nẻo quanh
Đã sẵn Đạo thoàn đưa rước chúng
Sông mê biển khổ mựa cành nanh.

HỰU

Cành nanh khó lập được công to
Bác-ái lòng đây phận phải dò
Công lý Bình Linh Thầy nói trước
Từ-bi Đạo chuyển sách nhiều pho.

HUỜN

Sách nhiều pho để dạy đồng tu
Tại trẻ nhẹ xem tạo oán thù
Xương máu chập chờn đành chóa mắt
Bớ con xét kỹ lý phù du.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy đọc trước Đàn Vô-Vi lễ Tam-Nguơn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Kinh đọc 9 giờ thường nhựt nơi nơi thay cho bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo Trời sắp đặt nhiệm mầu
Bớ con Nam Nữ cúi đầu thuận Thiên
Chín giờ con trẻ cần chuyên
Đọc kinh bái nguyện giác viên thân hồn.

2.- Đây là Thìn Tỵ suốt thông
Công tâm tánh mạng xuân đồng ký giao
Nhớ câu luân chuyển một màu
Nhớ lời giáo huấn tạo đào lý tâm.

3.- Cơ khai Đạo Pháp hương trầm
Lập Đời Thánh-Đức thậm thâm diệu huyền
Cơ là vận chuyển hậu tiền
Khai thông chỉ lối Khôn Kiền Hóa-Công.

4.- Mỗi con tu học cần thông
Bảo thân bảo mạng định trong tâm-điền
Càn Khôn vận chuyển mối giềng
Kỷ cương nhơn loại giải phiền cứu nguy.

5.- Rõ thông Luật Pháp Vô-Vi
Một Ngôi Không Tướng trí-tri điểm đầu
Đạo Trời sắp đặt nhiệm mầu
Bớ con Nam Nữ cúi đầu thuận Thiên.

MƯU, bài nầy con đọc trước Ngọ Đàn Vô-Vi lễ Tam-Nguơn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học, đọc thay cho bài Chín giờ vừa qua.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Kinh đọc 3 giờ thường nhựt nơi nơi thay cho bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo-mầu Mẹ sắp mối giềng
Ba giờ khởi đọc thân thiền chỉnh thân
Dầu cho lăn lộn Sở Tần
Đến đây miệng đọc tâm cần định tâm.

2.- Định rồi mới rõ diệu thâm
Mùi Thân giác dụ Dậu trầm cẩn nguy
Nữ Nam đều thấm trí-tri
Trí là lập hạnh tri Thần Huệ Minh.

3.- Nhớ câu Pháp Lý sửa mình
Nhớ lời Đạo-đức tâm linh mạng tồn
Lập thân hành phận lòng thông
Phải thông cơ hội chuyển đồng Tứ-vi.

4.- Tuần huờn thế cuộc thạnh suy
Phận người tu niệm gắng ghi chơn hiền
Mỗi ngày xét thấu tâm-điền
Dò lời Mẹ dạy phỉ nguyền thỉ chung.

5.- Định huệ mới rõ Huyền-Khung
Định thần trẻ thấu Đạo trung tâm-điền
Đạo-mầu Mẹ sắp mối giềng
Ba giờ khởi đọc thân thiền chỉnh thân.

MƯU, bài nầy con đọc trước Ngọ Đàn Vô-Vi lễ Tam-Nguơn. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học, đọc đổi cho bài vừa qua kể từ đây.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước thời Ngọ Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa lâm đặt tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ miền Nam bớ trẻ trò
HOÀNG Thiên chấm chuộng kẻ cần lo
THƯỢNG hành hạ hiệu đua công quả
ĐẾ kịp từ đây mở Sáu-pho.

THI BÀI

1.- Sáu-pho của Cha Trời đã mở
Hỡi chung con hực hở dân sanh
Con ôi! thế sự tan tành
Nơi nào Thầy định, Đại-Thành đó con.

2.- Thầy thường nói con Ta vững bảo
Ngoài cơ Trời vĩ tạo vi thông
Con ôi! Phán-đoán Đại-đồng
Từ đây mực thẳng đau lòng gỗ thưa.

3.- Luật thưởng phạt chung con ngừa phải
Hiểu sâu rồi chớ ngại sót sai
Từ đây con rõ đức tài
Rước-Xuân Đại-Đạo Cao-Đài chủ trương;
Ngọc-Linh-Tòa định an bường
Tạm nơi Hoàng-Đạo nghĩa-phương tại lòng.

THI

An an biến biến biến rồi an
Kêu bớ Nữ Nam tiến bước đàng
Đàng khải thông lưu rành thỉ trúc
Bớ con tỉnh mộng rẽ cường gian.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa hiện tạm nơi Tòa-Thánh; Còn bài mỗi con Nam Nữ về đọc trước khi đãnh-lễ là bài Thầy đã dạy trước rồi: NGÀY XUÂN ĐẾN HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc đãnh-lễ Rước-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung con Nam Nữ tựu về
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đề huề Rước-Xuân
Nay Thầy mở khối Hồng-ân
Ban cho mỗi trẻ tinh thần diệu thâm.

2.- Trước đây đãnh-lễ phương châm
Xuân hòa hiệp chí vịn cầm Lý-Chơn
Rước-Xuân thông thỏa nghĩa-nhơn
Tâm bền tạo đức qui huờn tề tu.

3.- Rước-Xuân Kỷ-Dậu nhiệm mầu
Đạo cao Đức trọng chậm mau vững lòng
Chung con Nam Nữ lập công
Trời ban Đất thưởng Xuân đồng trẻ thơ.

4.- Từ đây Thầy mở Thiên-cơ
Sáu-pho điều chỉnh bổn sơ trọn bề
Chung con Nam Nữ tựu về
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đề huề Rước-Xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ mỗi con Nam Nữ về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Rước-Xuân, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc hành-lễ Rước-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Rước-Xuân Kỷ-Dậu bớ con Ta
NGỌC sáng hồn con đó trẻ mà
HOÀNG Lịnh THƯỢNG qui người thiện chí
ĐẾ triều định đoán thật Trời Cha.

THI BÀI

1.- Trời Cha dạy con Ta tu tỉnh
Phải rèn lòng dứt bịnh trầm kha
Từ đây sum hiệp một nhà
Đồng hòa chung hiệp diệu ca kinh Trời.

2.- Trời thường dạy con Trời tỉnh ngộ
Trọng Linh-Quang bảo hộ tánh tâm
Đây là Thầy dạy cao thâm
Các con tiến hóa siêu tầm Lý-Chơn.

3.- Nguồn Chơn-Lý là đờn đang mở
Khải nhịp nhàng than thở bầy con
Ráng tu mới dễ bảo tồn
Hữu duyên gặp đặng Bá Tòng chở che;
Rước-Xuân Thầy dạy con nghe
Cần tu, cần tỉnh, cần dè dặn tâm.

THI

Tâm bền mới rõ cuộc nhà nên
Đạo-đức khuyên con cố đắp nền
Phước Lộc là đây đâu trẻ kiếm
Xuân Thu điện khánh lẽ nào quên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Rước-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc hành-lễ Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui
Thầy ban ân huệ thậm suy xét lòng
Từ đây xét rõ Bá Tòng
Gió đưa không ngã lửa trong đâu sờn.

2.- Đạo cao cơ hội nghĩa-nhơn
Đức dày mới thấy dây đờn khải-thông
Trường-Qui, Thánh-Thất an lòng
Rước-Xuân Đại-Đạo ngoài trong một bề.

3.- Nhớ đời Ngũ-Bá sum sê
Kết rồi Đức thắng Tài tê tái tài
Xét xem hai chữ Bá Tòng
Bá là cội chắc, Tòng công kích ngoài.

4.- Mỗi con bền dẻo đừng sai
Nữ Nam như một lòng đây Đạo-mầu
Thế nhân cơ hội cao sâu
Mưu thần kế độc lem châu ngọc mòn.

5.- Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Trung-Ương hứa lãnh lập công đây mà
Thánh-Thất đồng Đạo ruột rà
Chung nhau Khóm-Đạo kết đà yêu thương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc hành-lễ Rước-Xuân Tư-Gia mỗi mỗi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tư-Gia Đạo-đức hữu phần
Là con hiếu hạnh lập trần ân ban
Tư-Gia Thất-Tổ rõ ràng
Là nơi Trời định con đàng qui nguyên.

2.- Nhiều công tu tỉnh tham thiền
Trời ban phước đức hậu tiền đồng qui
Mãn năm, mãn tháng là đây
Tuần huờn trở lại điện kỳ Linh-Tiêu.

3.- Hứa rằng Kỷ-Dậu đọa siêu
Dầu siêu, dầu đọa độ điều mạch cơ
Lấn tranh công cuộc hiện giờ
Đó là phàm tục Trời chờ Đất trông.

4.- Nhớ câu nhân thế Đại-đồng
Đàng vay khỏi khẩn vẹn lòng chơn tu
Trời ban Linh-điểm Linh-phù
Mỗi con nhớ kỹ ai đâu điều hành.

5.- Rõ ràng Thái-Cực tan tành
Dầu tan tành đó sành sanh nơi lòng
Gọi rằng Đạo-đức Bá Tòng
Bá an Tòng vững chung đồng Trời qui;
Rước-Xuân Đại-Đạo một kỳ
Trung-dung là phận đàng đi vững bền.

MƯU con, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Đàn Lễ Rước-Xuân của Tư-Gia mỗi mỗi.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Rước-Xuân Diệu-Linh Thánh-Điện lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Rước-Xuân Đại-Đạo hiện giờ
Là Vô-Vi cảnh trọn thờ Đức Tâm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo diệu thâm
Trọn tròn bái nguyện sưu tầm Lý-Chơn.

2.- Nhớ câu Hạnh Đức vờn vờn
Suốt thông Hiếu Đễ cao-sơn cội nguồn
Rước-Xuân Kỷ-Dậu mẫu khuôn
Đồng con Nam Nữ tỉnh tuồng tu lai.

3.- Bền tu tâm chớ lợt phai
Thoát thân khỏi tục Cao-Dày chứng tri
Lập Nguơn khai Hội Thỉ qui
Người tu giải khổ thùy tri chung hòa.

4.- Bớ con Đạo hạnh xây nhà
Đạo tâm tướng mạng gia gia thăng bường
Đồng con Nam Nữ an bường
Điện tiền Thái chưởng phong cương kỷ thờ;
Rước-Xuân Đại-Đạo hiện giờ
Là Vô-Vi cảnh trọn thờ Đức Tâm.

MƯU, bài nầy con giao Hội-Thánh in ra được đọc đãnh, hành-lễ Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc hành-lễ Tân-Xuân Diệu-Linh Thánh-Điện lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng lại trong bởi có trau
HOÀNG-Thiên giáng định trẻ chung màu
THƯỢNG qui Tam-Giáo thay đời mới
ĐẾ lập Trung-Ương Pháp diệu cao.

THI BÀI

1.- Tân-Xuân dạy con Ta tỉnh mộng
Kỷ-Dậu là điều động Pháp-Luân
Cơ quan Thường-Chuyển chẳng ngừng
Bánh xe tiến hóa ân cần tiến mau.

2.- Tân-Xuân lễ Thầy trao Chánh-pháp
Diệu-Linh là Qui-pháp Linh-quang
Con xem thế tục nhộn nhàng
Xem rồi trẻ rõ Thiên-Đàng tại tâm.

3.- Tu chớ cãi lời thâm thúy giáo
Giải khổ cho con Đạo tỉnh tuồng
Phong trào luân chuyển tràng tuôn
Bớ chung Nam Nữ suốt thông vận hành;
Ham chi cái sự tung hoành
Máu trôi ruột mỏng thôi đành nguy nan.

THI

Nguy nguy Bạch-Ngọc bớ bầy con
Kim-Khuyết cội thâm xét mới thông
Nhược thiệt nhược hư do sanh-chúng
Tham thiền chánh-giác lặng mà trong.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trong lễ Tân-Xuân Diệu-Linh Thánh-Điện tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc hành-lễ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Linh-Tòa Điện Lễ nguy nga
HOÀNG Lịnh Tân-Xuân rõ sắc hoa
THƯỢNG đạt thiện tâm tầm mối chánh
ĐẾ hoằng Chơn Đạo Lý cao xa.

THI BÀI

1.- Lý cao xa Đạo Cha gieo rải
Mong đồng con nhớ lại thỉ chung
Bớ con Nhơn-nghĩa Đại-đồng
Bảo-sanh chỉnh sự diệu phong cơ thời;
Bao năm Cha chỉ cơ Trời
Là cơ phán xét xong rồi lập Nguơn.

2.- Tân-Xuân có giọng đờn lưu thủy
Định reo vang cương kỷ chỉnh tề
Hát hò Xuân Đạo xinh xuê
Xuân quyền thế tục ủ ê từ nầy.

3.- Luật phạt trị đắng cay bùi ngọt
Lý ban ân ngà ngọc Trời ban
Nam-Tào Bắc-Đẩu pháp giăng
Lập Nguơn Tái-Thỉ cội căn một nguồn.

THI

Nguồn cội con Ta Đức hóa Nhơn
Nguơn-căn Thiên-Lý phải bền phân
Nhớ rằng sức mạnh so sông biển
Phạm Lý Luật Điều lẽ chẳng hơn.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc lễ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa trong thời hành-lễ. Bài đãnh-lễ đọc bài: Ngày Xuân đến Hiệp-Thiên-Đài.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc hành-lễ Tân-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Tu-Di Thánh-Đức phục triều Nguơn
NGỌC lộ Trung-Ương HOÀNG Lịnh huờn
THƯỢNG thống kỷ cương tường pháp chánh
Tuần huờn pháp chuyển hiện giờ đây.

THI BÀI

Tân-Xuân Đại-lễ vui thầm
Là vui về Đạo phương châm vận hành.

1.- Trời thường dạy Dân-sanh Dân-trí
Trời thường kêu bền chí lập công
Con ôi! thế sự chập chồng
Tân-Xuân Thầy chuyển phải phòng yêu ngôn.

2.- Nền Thánh-Đức Xuân đồng Đại-Đạo
Cuộc Trung-Ương con tạo công tâm
Con ôi! Đạo-Pháp vui thầm
Là vui về Đạo chẳng lầm đàng đi.

3.- Chung đồng trẻ phải suy cho thấu
Thấu ơn Trời cố tạo thiện danh
Bớ con thế sự tung hoành
Thầy mong trẻ trọn hiểu mình người tu;
Thầy dìu con đến Đường Ngu
Rõ thông Pháp Chánh Xuân thu bút kề.

THI

Xuân niên Kỷ-Dậu trẻ trò con
Phải thấu vận Thiên chỉ mất còn
Lăng líu tiếng đời bay bóng gió
Sóng đưa thuyền Đạo đến Sơn Côn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Đàn Lễ Tân-Xuân tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc hành-lễ Tân-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 12/43 Mậu-Thân 1969 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

Cửu-Cung Tứ-Thánh ngôi thờ
Đến đây ôn lại cái ngờ nỗi nao.

1.- Ngờ tại chỗ tại sao ta thạnh
Giựt giành chi yếu mạnh thế nhân
Bớ con Nam Nữ Sở Tần
Muôn đàng về một, một lần đâu sai.

2.- x Thiêng-Liêng chấm chọn như vầy
Tài Tâm Đức Tánh trong ngoài vững yên
Đây là Thầy nhắc con thêm
Tài Tâm Đức Tánh hốt-chiêm trọn tròn.

3.- Đức công Thầy bảo con bền
Tạo khai nguy khuyết nơi trên dưới đồng
Rõ ràng hai chữ Bá Tòng
Tân-Xuân Thánh-Thất có không một nguồn.

4.- Chung con Nam Nữ tỉnh tuồng
Tân-Xuân Kỷ-Dậu mẫu khuôn chỉnh điều
Tu tâm dầu rõ ít nhiều
Thành chơn là Đạo tránh kiêu đắc mà.

5.- Thánh-Thất nơi nơi vinh hoa
Trường-Qui tiến hóa hiệp hòa học tu
Đạo-Tràng Chơn-Lý phá ngu
Mở đàng sáng suốt bảo tu cứu đời;
Cửu-Cung Tứ-Thánh ngôi thờ
Đến đây ôn lại cái ngờ nỗi nao.

Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng Đàn là Cha Trời mong chỉ dẫn mỗi con xét rõ cuộc biến an do Luật Trời chỉnh phán.

Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ Tân-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng.
Thiên-Sư lưu hành Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN