Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

1. Bài đọc đãnh-lễ nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ THƯỢNG-THANH
Chung nhau Nam Nữ tâm thành nguyền dưng
Bền tâm tu niệm một chừng
Biết Trời hành Đạo vui mừng tự do.

2.- Xét trong Tạo-Hóa một lò
Tam-Thanh ứng hóa bốn mùa chuyển luân
Toàn-Năng quyết định một chừng
Tuần hoàn vũ trụ cảm ưng hiện hành.

3.- Rõ thông sao dữ, sao lành
Thấy xa xét rộng nêu danh Đức Tài
Tu-Di cảnh tượng lâu dài
Đắp nền Thiên-Quốc Thần khai Tinh hoằng.

4.- Nêu cao Khí tượng Xích đằng
Thượng-Thanh ứng biến giáng thăng sơ đồ
Tinh thần đào tạo móng mô
Tinh vi Thần dụng Hà-Đồ Lạc đoanh.
Về đây chầu lễ Thượng-Thanh
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo điểm danh con hiền.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ đồng con Nam Nữ về chầu lễ Thượng-Thanh, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu rọi đêm phá giấc mê
HOÀNG-Thiên cứu độ các con về
THƯỢNG minh cảnh vật miền an toại
ĐẾ Chủ Càn Khôn lịnh phán phê.

THẦY các con, mỗi con an tâm tu tỉnh mà tránh bịnh nhố nhăng của trần ai ác tạo, đem về Đạo-Lý hóa hoằng xây mô Thánh-Đức tế độ nhơn gian cho tròn Bác-ái của thể hành, chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con mỗi phận mỗi lần sanh
Vì có lỗi xưa phải chịu đành
Một kiếp làm người tu tỉnh mạng
Châu Nam guồng Đạo-pháp trần đoanh.

THI BÀI

THƯỢNG-THANH Thầy dạy một bài
Đây năm Bính-Ngọ đường khai Hà-Đồ.
Tâm Tánh Mạng điểm tô rèn đúc
Thân thể hình thoát tục đua chen

Bớ con đừng mến thói quen
Ngựa quen đường cũ bị xen lối thường;
Năm nầy Phán-đoán Phong-cương
Tam-cang Bát-bửu nghĩa-phương đạt điều.

THI

Nghĩa vụ phương trương Đạo cứu Đời
Cho tròn tâm tánh dạ đừng vơi
Ráng nhìn cho rõ thân hành Đạo
Một gánh Trời trao chớ dễ lơi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN tự như nhiên rõ nhiệm mầu
KỲ trung công cuộc chớ nào lâu
CỔ kim sáng tạo dày tân khổ
PHẬT quyết độ trần đọa hố sâu.

THI BÀI

THƯỢNG-THANH ngày lễ Dậu thời
Đây là tiền nhựt ban lời dặn đây.

1.- Năm Bính-Ngọ Lịnh Thầy phán xét
Tháng hai là một nét khai cơ
Phải nhìn Đạo-Lý hiện giờ
Gắn bâu liền áo đừng ngơ ngáo lòng.

2.- Lễ kỷ niệm phân công hiền trẻ
Phải tuân hành cho lẹ cứu đời
Phận nào tên nấy vưng lời
Phải thi hành thật con Trời hữu công;
Kề vai gánh nặng trọn lòng
Tô bồi Thiên-Quốc Đại-đồng nhắm xem.

THI

Nhắm nhìn cho kỹ thấu thời cơ
Kêu bớ hiền nhơn chớ ngáo ngơ
Thiện chí Trời trao vai lãnh đạo
Hy sinh rõ phận thấu Thiên-thơ.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày kỷ niệm THƯỢNG-THANH
Đồng nhau chầu lễ tâm thành tín tôn
Kỷ là rõ mối Càn Khôn
Niệm câu cố gắng ngoài trong rõ ràng.

2.- Khảm Ly nay đã mở màn
Thượng đề năm mới, Thanh hằng khí tươi
Chuyển luân Nhựt Nguyệt Tinh dời
Nhịp giây kể phúc qua thời khắc sang.

3.- Rõ tâm đó thiệt rõ đàng
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vinh vang nỗi niềm
Nhớ câu Đạo-Lý hậu tiền
Nhớ rồi cần phải bền yên cõi lòng.
Thượng-Thanh lớp học gắng công
Thượng-Thanh Bính-Ngọ chung đồng mạng qui.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng thường lệ ngày lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, trong đó Đạo nghe học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành khải Pháp thông
HOÀNG-Thiên ung đúc trẻ dày công
THƯỢNG-Thanh Nguơn-Thỉ thay đời mới
ĐẾ chứng Đàn trung triệu Lạc-Hồng.

THẦY các con, mỗi con vưng nghe lời Thầy ban ân dạy chỉ. Đây Tý thời tiền nhựt lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, chính mình Thầy giá hạnh Nam-Phương, ngự triết Huyền Xích-Đạo, chứng kiến cho Tổ-Quốc Việt-Nam giáng Đàn phân giải, là chỉ phân nòi giống Tiên Rồng ở gốc Trời Nam guồng gầm đất Việt, đó đồng con mỗi mỗi.

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím Thượng-Thanh Bạch Xích cơ
BÀNG khuynh giăng giảng Đạo trông chờ
TỔ Tông công đức khai thông mối
Lãnh thổ kiến trang chớ hỏng hờ.

Trước Đàn trung, kính lạy Chí-Tôn chứng rõ mối Đạo Trời khai lý tưởng, chỉnh nhân loại điều hành nhân luân, tạo cuộc đời mới cho phàm giới thanh khí nhẹ bầu vũ trụ Càn Khôn Phục-Nguơn Tái-Thỉ, xây nền Thánh-Đức Tu-Di Thiên-Quốc; đó chung con Đạo Đời mỗi mỗi.

THI BÀI

Tý thời ngày lễ THƯỢNG-THANH
Đây là tiền nhựt em anh chung hòa.
Được mở đường âu ca Đại-Đạo
Chữ Tam-Kỳ tiết tháo vun bồi
Con dân đất nước phục khôi
Đừng xa chữ Tín khó rồi phận tu;
Năm nầy phán xét báo thu
Lành an dữ dẹp đổi thù về thương.

THI

Về một với Cha Tổ-Quốc đây
Con dân Đất Việt khá sum vầy
Biết rằng nền Đạo xây cơ thể
Chánh đáng tại Tâm tạo Đức Tài.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng.

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN an cư trạch tại Nam-Châu
NÔNG nghiệp từ đây chuyển hủy sầu
ĐẠI kiếp số răn loài quỷ chướng
ĐẾ căn ôn lại áo liền bâu.

THI BÀI

1.- Áo liền bâu đuôi đầu phải rõ
Hột rải gieo bì vỏ bị lem
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ vén rèm
Mùa xuân Bính-Ngọ pháp khem trẻ trò.

2.- Gieo giống Đạo Sáu-pho cấy gặt
Rải hột hiền dầu ngặt cũng qua
Chung nhau thế sự đây là
Loài người mất Đạo Thiên-Tòa phán răn.

3.- Đừng ỷ giỏi lẽ rằng thể mạnh
E có ngày dò dặn tiêu tan
Bớ đời đồng phải vén màn
Thỉ chung như một xem đàng Thiên-khai.

THI

Thiên-cơ Thiên-Đức đã thay Trời
Khai mở nền nhơn điều chỉnh đời
Tái-Thỉ Phục-Nguơn xây Thánh-Đức
Tu-Di Thiên-Quốc vận xuôi thời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Thượng-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ trưa)

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Kỳ điều hướng nhơn gian quyền
HOÀNG-Đạo khai thông thế sự kiên
HUỲNH chủng bảo sanh thay vận cuộc
ĐẾ ân tế độ phận thiền duyên.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ đây là
Kêu chung Nam Nữ chung nhà mến thương.

1.- Nhà Đại-Đạo kỷ cương xây dựng
Đường dẫn thông chơn tướng phất cờ
Chơn dung hình thức hiện giờ
Chánh tâm tu kỷ ngây thơ trưởng thành.

2.- Chư-hiền ráng mối manh vịn nắm
Dầu Nữ Nam mãi tắm Cam-lồ
Rõ ràng bồi đắp móng mô
Phải thông lý tưởng điểm tô vận hành;
Thượng-Thanh Trời phán rõ rành
Đây là Nguơn-Thỉ Trời dành chuẩn phê.

THI

Chuẩn điều phê phán lẽ còn không
Kêu bớ Nguyên-nhân xét kỹ lòng
Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng
Mươi-lăm-năm trải rõ đàng thông.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI hà chuyển xuất Thánh nhơn gia
HOA trổ mùa xuân khí tượng nga
PHẬT tại tâm-điền khuyên tại thủ
NỮ lưu em hỡi ráng chung hòa.

THI BÀI

Nữ lưu phận gái nhà Nam
Đạo-mầu gieo giống khôi khâm luân thường.

1.- Gái có Hạnh nghĩa-phương trường cửu
Gái rèn lòng ích hữu đoàn viên
Bớ em nay được phỉ nguyền
Bớ em gái Việt thoại điềm đinh khương.

2.- Phận Nhi-nữ thông đường dẫn lối
Đường lối đây cơ hội đưa sang
Em ôi! họa phước hành tàng
Tại tâm phái nữ vén màn xét trong.

3.- Về Tứ-đức bền lòng tiến hóa
Mối Tam-tài em khá giồi trau
Em ôi! thế hệ đưa mau
Em ôi! điều chỉnh giạo rào thỉ chung;
Thượng-Thanh thời Dậu tao phùng
Em nghe Chị dặn vô cùng vui tươi.

THI

Vui vầy sum hiệp gọi đào viên
Kêu bớ chung em thấy phỉ nguyền
Một kiếp vững vàng vang tiếng hát
Reo hò Quốc-Đạo hậu hoàn tiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc chấn hưng Đạo-đức Cao
NAM-Phương thạnh vượng triệt Đài thao
THÁNH-Nhân xuất thế thay đời mới
MẪU Tử đoàn viên trọn trước sau.

Mẹ đây Thánh-Mẫu, kêu dạy chung con Nữ-lưu phái yếu, đó đồng mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần cứu thế mỗi lần thanh
Đạo-pháp nguyên lưu gốc cội lành
Lý sự của Trời hằng ứng cảm
Phương trương Đạo-mạch Mẹ nêu danh.

THI BÀI

1.- Mẹ nêu danh Thượng-Thanh Bính Ngọ
Mong chung con dứt trọ mờ hồ
Cuối cùng rồi cũng chung vô
Trước đây phải định gắng lo kịp giờ.

2.- x Bớ con Nữ-phái Mẹ chờ
Bốn-ơn trau trác kịp giờ thoát nguy
Năm nầy thuộc Hỏa cung Ly
Nếu vương Ngũ-nghịch bị suy Nguơn-thần.

THI

Ngọ là Bính-Ngọ kỵ mùa Thu
Kim loại lọc lừa đúng mới thâu
Vàng bị thét rày sanh hóa nước
Thiên sơn Địa độn thủy hào du.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ chiều)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- THƯỢNG-THANH ngày lễ năm nầy
Chưởng quyền trị thưởng trọn oai giáo truyền
Hoàng-đồ củng cố hậu tiền
Đây là thời Mẹo giải phiền Chư-nhu.

2.- Mẹo là thuộc Mộc du du
Mộc tàn sanh Hỏa Xuân Thu hậu kề
Kêu chung Nhu-sĩ đề huề
Chư-hiền nên nhớ qui về Trung-Linh.

3.- Cả kêu thế sự hòa bình
Bình an tịnh trí giữ gìn trước sau
Mẹo thời ngày chót gọi sau
Sau ngày kỷ niệm trước vào ngày nay.

4.- Thiên-cơ Thiên-lý Thiên-khai
Thiên-Chơn Thiên-Đức Thiên-tài Thiên-văn
Chư-nhu hiền sĩ đây rằng
Rằng lời dặn bảo, bảo rằng Chư-nhu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2/41 Bính-gọ 1966 (6 giờ chiều)

-------o0o------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- THƯỢNG-THANH Phật dặn đây lời
Rèn lòng Bác-ái có Trời cứu cho
Bác là tâm chí rộng dò
Ái lòng thương chúng sanh lo chẩn triều.

2.- Từ-bi dạ Phật đã nêu
Từ an Chánh-pháp vị tha kêu đồng
Bi là giải cứu ngoài trong
Ta Người nhìn Một trọn thông trọn bền.

3.- Thượng-Thanh thời Ngọ đừng quên
Đương trung nhựt chí đắp nền Tu-Di
Công-bình Đời Đạo gắng ghi
Mới là đúng Lý nghiệm suy cõi lòng.

4.- Thăng bằng tiếng gọi đương trung
Trung-Linh Thiên-Quốc ung dung Phật Đài
Thượng-Thanh Phật dặn một bài
Thượng-Thanh cơ định Xuân khai Thu huờn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày kỷ niệm THƯỢNG-THANH
Gọi rằng Nguơn-Thỉ rõ rành Thiên-Tôn
Vô-Vi Đàn Ngọ xuân đồng
Mừng cho nền Đạo ngoài trong hữu chừng.

2.- Thượng-Thanh Bính Ngọ dạ vâng
Thượng-Thanh lời dặn ân cần khắc ghi
Năm nầy cơ hội trở xây
Địa-cầu thay đổi đêm ngày chuyển luân.

3.- Trước Đàn đãnh-lễ rằng xong
Kề liền hành-lễ suốt thông mới là
Tạm nơi Thiên-Quốc chung nhà
Điều hành tân tiến xây nhà Tu-Di.

4.- Cảm-ứng mới thấu lý hay
Cảm thông được biết năm nầy Đạo sanh.
Dặn đây đừng có cải canh
Ghi lòng xét thấy Đại-Thành giác tha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc đãnh, hành-lễ Vô-Vi kỷ niệm Thượng-Thanh, lâm đặt tại Thiên-Tòa.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN

13. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu bái CHIÊU-LINH
Gọi rằng qui tụ nhắm nhìn tiến tân
Đạo Đời cứu cánh ân cần
Lân lân trí não mười phân vẹn mười.

2.- Thể thân ra đứng trong đời
Nhắm nhìn cương kỷ thuận thời qui trung
Linh-hồn Đạo-pháp tao phùng
Mở khai đường cả hô tung thanh bình.

3.- Cao-Đài Cứu-Thế sinh sinh
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo thuận in diệu hành
Tu-Di Thiên-Quốc mối manh
Châu vi Thánh-Đức rõ rành pháp khai.

4.- Rõ thông Đại-Đạo rộng dài
Rõ thông ý thức từ nay xuôi dèo
Đạo cao Đức trọng giống gieo
Đức nhơn hướng chúng tùy theo sức mình;
Về đây chầu lễ Chiêu-Linh
Gọi rằng Tụ-Vạn nhắm nhìn tiến tân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Rước Chủ Tam-Hồn. Mừng Chủ-Tam-Hồn xong, nhưng Vô-Vi không được quyền thế, rồi đồng đãnh-lễ đọc bài nầy, đọc rồi đãnh- lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ miền Nam bớ trẻ gìn
HOÀNG-đồ củng cố phải đinh ninh
THƯỢNG-lưu nên phải thông Chơn-Lý
ĐẾ Chủ Trời Cha phán xét minh.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ân dạy chỉ, Đạo Lý-chơn chung thỉ rõ ràng. Từ đây, dầu Nam dầu Nữ chữ dạ bằng an, mau tỉnh mộng vén màn sanh chúng, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi năm kỷ niệm lễ Chiêu-Linh
Tiếng nói qui trung Đạo cứu tình
Thế sự dập dồn đời biến đổi
Thấu câu Tụ-Vạn thới an bình.

THI-BÀI

1.- Lễ CHIÊU-LINH nghe lời Thầy dặn
Mong chung con êm lặng tu tề
Rõ câu TỤ-VẠN vâng thề
Mau chơn bước đến cảnh quê mạnh lành.

2.- Đạo là Đạo sanh sanh tiến hóa
Trời là Trời cứu đọa vạn loài
Nhớ câu Đạo-pháp kỳ tài
Nhớ rồi liền phải nhìn ngay vận hành;
Tu-Di Thiên-Quốc rõ rành
Lập nền Thánh-Đức dỗ dành con nên.

THI

Con nên Thầy mới thỏa thong lòng
Trẻ mãi tu thân được trắng trong
Mong cả chúng sanh về Cực-Lạc
Chờ chung thơ bé tại Non-Bồng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG Quyền thay đổi cuộc phong ba
GIÁO Lý phô khai Bính-Ngọ mà
VÔ Thượng thậm thâm vi diệu pháp
VI Tân-Dân Thánh-Đức tường ca.

THI BÀI

1.- Trước giờ tiền nhựt CHIÊU-LINH
Danh đề TỤ-VẠN sắt đinh trọn niềm
Từ đây Đạo-Lý vững êm
Kêu chung Nam Nữ tâm kềm tánh thông.

2.- Đạo là Đạo ngoài trong gìn giữ
Cuộc chuyển luân có Chủ-Nhơn-Ông
Cứ lo tu tỉnh rặt ròng
Đừng sanh ác tặc bị vòng quỷ vương.

3.- Đạo cứu lại tang thương mấy độ
Đạo là đàng về đến Tổ Tiên
Đạo là quyết giải não phiền
Đạo là độ tận hữu duyên con Trời;
Chiêu-Linh Tụ-Vạn ban lời
Mong chung Nam Nữ thuận thời bảo thân.

THI

Bảo vệ nước non với cửa nhà
Chung nhìn sau trước phận con Ta
Trau dồi Tánh Đức gây nền móng
Chớ dạ phân chi bị lưới ma.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Giáng-Đàn phân dạy ít lời
CHIÊU-LINH TỤ-VẠN thuận thời bổng bay
Đây là kỷ niệm năm nay
Bốn năm điều chỉnh thẳng ngay trọn niềm.

2.- Từ đây Đạo-Lý vững tìm
Mong chung hiền hữu cần xem xét mình
Càn Khôn phản khắc định bình
Khảm Ly điền chiết trọn tin cõi lòng.

3.- Việc chi sẵn có Chủ-Ông
Đây là cớ sự trắng trong vận hành
Đạo cao Đức trọng Lý sanh
Đạo hoằng xuống thế dỗ dành bổn căn.

4.- Từ nầy cơ vận chuyển sang
Chuyển truyền Pháp chánh đo giăng Nguyệt thì
Kêu chung hiền hữu duy trì
Đừng lòng xiêu đổ thùy tri cuộc cờ;
Chiêu-Linh lớp học hiện giờ
Đây lời căn dặn đừng ngờ mẻ tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím đừng xa thuốc phá màu
BÀNG cờ thay đổi lắm lao xao
TỔ Tông gìn trọn lòng Trung Hiếu
QUỐC độ non sông chớ xẻ đào.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hùng-Vương, an tâm chịu nỗi đoạn trường, khai Quốc độ Nam phương tỏ rạng. Cả tiếng kêu con dân phải lóng nghe cho hản, cuộc xát xô đổ cạn bởi kém hòa. Kể từ đây công cuộc quốc gia, nên thới thịnh xây nhà Đạo-đức. Mỗi con nên nhớ rằng, dày công xây cồn tạo vực, cố điểm tô gấm vóc góc Trời Nam, lằn Xích-Đạo là Linh-Hồn của vũ trụ; đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Cha dạy ớ con dân
Căn dặn đó đây phải rõ mừng
Mừng đặng Lịnh Trời khai Quốc-Đạo
Cao-Đài Cứu-Thế xét đòn cân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ-niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya)

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh giáng lâm quyết độ đời
NÔNG dân tai nạn khắp nơi nơi
ĐẠI-đồng thưởng phạt răn người ác
ĐẾ Chủ Cha chung chớ rã rời.

THI BÀI

1.- Mong thế hạ Tam-dân cố gắng
Dùng Đạo-tâm mà thắng nẻo tà
Chư-hiền Nam Nữ chung nhà
Giờ đây chầu lễ ráng hòa tồn an.

2.- Lễ CHIÊU-LINH vén màn sanh chúng
Phần Đạo-tâm tận dụng chữ Hiền
Chớ nên để đến Trời phiền
Chớ nên trái Lý chẳng yên, chẳng lành.

3.- Đừng có dạ biến sanh hư hỏng
Biết rằng Trời lộng lộng đâu vơi
Biết tu, biết phận, biết đời
Biết đâu đâu cũng một Trời như đây;
Chiêu-Linh thời Mẹo thứ ngày
Lão gia ban dặn một bài gắng ghi.

THI

Gắng phận lo tu bớ mỗi Hiền
Dầu cho Nam Nữ dạ bền kiên
Chớ nên nguôi chí sanh tâm loạn
Loạn đó chẳng bền phải ngửa nghiêng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng .

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-thừa Cửu-phẩm độ Linh-căn
HOÀNG chiếu Thiên-La phải nhớ rằng
HUỲNH-Đạo nhuộm màu trần thế tục
ĐẾ thâm căn bản nhớ ăn năn.

THI BÀI

1.- Nhớ ăn năn nhố nhăng bị hỏng
Thiêng đắm đời chìm lặng đó đa
CHIÊU-LINH kỷ niệm đây mà
Nhựt trung chí Ngọ thiết tha vận hành.

2.- Dặn chung đời làm lành lánh dữ
Chữ làm lành căn cứ Đạo-mầu
Làm sao áo giữ gìn bâu
Đạo tồn Nguyên-Thỉ rõ đầu biết đuôi.

3.- Đừng có để lòng nguôi dạ lạnh
Gìn Cực-Đồ-Thái Thánh-Đức thâu
Đó là Đạo-Lý giải sầu
Đây là cứu thế mở bầu Càn Khôn.

4.- Phải tín trọng Chí-Tôn là trước
Phải hiểu ai mực thước dắt dìu
Hồi nào nương níu chích chiêu
Biết khôn lớn phận níu kiêu lụy mà;
Lão gia giáng dặn chủ hòa
Tam-Tôn chạm khắc mới qua nạn hè.

THI

Một đấng Nguyên-nhân giáng hạ trần
Tỉnh tu hướng chúng khải Tân-dân
Đại-công Đại-hội danh nêu sử
Đại-chí Đại-đồng bảo nghĩa nhân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN tâm tiến đến mức thành công
QUANG cảnh nhân gian lắm bập bồng
PHẬT độ chung Linh Trời Cứu-Thế
NỮ Nam em hỡi dạ chung đồng.

HỰU

Chung đồng xây đắp cuộc Tân-dân
Chiêu Tụ Tam-huê thế giái cần
Đạo-đức tà thần nhìn phải rõ
Mẫu khuôn khai mở diệt Tham Sân.

HUỜN

Diệt tận Tham Sân mới gặp Trời
Danh đề Đại-Đạo chớ nào chơi
Khắc ghi ba chữ Tam-Tôn-Đại
Độ tận nhơn gian hướng vận thời.

NGÂM

Vận thời Trời định đây mà
Kêu em Nam Nữ nhìn Cha tu tề
Bớ em sau trước đề huề
Bớ em xét rõ phán phê Công-bình.
Đạo cao đức trọng cố gìn
Chủ-Ông thường ngự sửa tình tục phong
Bớ em đừng phản Chủ-Ông
Phản rồi phải đọa pháp công rọi đời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc phân chia thảm lắm mà
NAM-Bang bạch tượng giậm mồ Cha
THÁNH-Nhân xuất thế ngăn loài rắn
MẪU Tử đề phương tiện dụ hòa.

HỰU

Dụ hòa nòi giống bớ bầy con
Nữ hạnh đức nêu chớ mẻ mòn
Thoát khỏi tuồng đời qua lượn sóng
Trùng dương phẳng lặng thấu Non-Bồng.

HUỜN

Non-Bồng nước nhược rửa bùn nhơ
Nữ phái Việt-Nam vững dạ chờ
Mối Đạo Tam-Kỳ qui Ngũ-Giáo
Hoằng truyền Tứ-hải sẵn Minh-thơ.

NGÂM

Rõ ràng sẵn có Minh-thơ
Kêu chung Nữ phái Mẹ chờ dìu con
Từ đây lòng sắt dạ son
Chủ-Ông trọng tín lập công đức dày.
Làm sao gương mẫu bổng bay
Làm sao đứng trước trổ tài dìu Linh
Nhớ rằng Nguơn-Thỉ giáng sinh
Thiên-danh Hỏa-Đức Công-bình phán phê.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bày nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN CHÍ-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng vang ngựa hý hùm
TUYÊN ngôn phục vụ dạ hòa sum
CHÍ-chơn nghĩa chánh xây đời mới
THÁNH-Đức Tu-Di ngựa hý rùm.

HỰU

Hý rùm vang dội cõi Trời Nam
Lạc mã thẳng cương đất Việt tâm
Cờ phất phướn bay chuông trống đổ
Lập Đời là Đạo vẹn phương châm.

HUỜN

Phương châm mối chỉ vịn kim Nam
Xích-Đạo khai thông thể rạng tâm
Bảo hộ người hiền gương sáng suốt
Chánh tà phân rõ định cao thâm.

NGÂM

Đây là thời Mẹo chót ngày
Trung-dung Thánh dặn một bài tự tu
Điều hành nghiên cứu phá mù
Phát huy ý thức chọn Tài Đức Tâm.
Chiêu-Linh Qui-Tụ trầm ngâm
Một lời một bước vịn cầm câu Kinh
Thánh ban lời dặn Khảm trình
Ngày Xuân Bính-Ngọ ngày Đinh thấu Mùi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- CHIÊU-LINH kỷ niệm năm nầy
Đông-Dương âm lịch gọi đây mùa Hè
Nguyệt soi tròn méo khắt khe
Thiên-La thâu sắp dặt dè hiền nhơn.

2.- Tú Tinh Thần Nữ Thái-Dương
Phút qua phắt lại phải tường áo cơm
Vong ân bạc nghĩa mẻ sờn
Nỡ nào quên Đạo tà thần xen tâm.

3.- Xen rồi ruồng rẫy mưu thầm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vịn cầm vuột tay
Lá lay chi bấy lá lay
Kiếp trần thế tục đắng cay trăm bề.

4.- Kêu chung Nam Nữ đề huề
Kêu chung hiền hữu dặt dè pháp công
Trên thời nhìn Chủ-Nhơn-Ông
Thầy, Cha mà Chúa suốt thông lập thành.

5.- Muốn cho bền giữ thân danh
Đừng cho mất Đạo rõ rành người tu
Chiêu-Linh thời Ngọ nhặt du
Phật ban lời dặn Ngựa cù đạp Dê.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc đãnh-lễ, hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- CHIÊU-LINH kỷ niệm Vô-Vi
Diệu-Linh Thánh-Điện nghiệm suy xét lòng
Xét rồi mới rõ Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ có không Ta Người.

2.- Nhớ câu Đạo-Lý vui tươi
Nhớ rồi mới biết Đạo người ra sao
Bàn-khê Khương-Tử sáng màu
Công danh trong sạch tạo đào gương minh.

3.- Tạm lâm Đàn Điện Tòa minh
Trước vào đãnh-lễ Khai-Huỳnh thiện tâm
Ngâm nga Kinh Kệ sưu tầm
Thông quang nhận định cho nhằm là hay.

4.- Hành lâm Đàn Ngọ an bày
Hòa nhau Nam Nữ đọc bài rõ sâu
Rõ là một đấng nhiệm mầu
Thay Trời mở cửa khai bầu Càn Khôn.

5.- Đó là lãnh phận Tam-Tôn
Chủ-Ông Nguơn-Thỉ Nam-Công lập trần
Lão gia Thái-Tổ Thượng từng
Ban lời Cảm-ứng dặn chừng người tu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước và sau Đàn Ngọ Vô-Vi kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc trong giờ đãnh-lễ, sau hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc 9 giờ sáng thay cho bài trước. Và không còn đọc bài Cầu Kỉnh Nguyện Lành sau 9 và 3 giờ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Giáng Đàn ban lý pháp mầu
Thìn thời kinh niệm đặng thâu hoạch trình
Tiên-Thiên cung Tốn khai Huỳnh
Phong trào vận chuyển ráng nhìn ráng xem.

2.- Mẹo thời hành-lễ định bình
Xét rồi đêm sốt động hình Tây an
Rạng ngày công vụ vinh quang
Chung nhau xây dựng vén màn thể thân.

3.- Đây là phương tiện Tân-dân
Lập đời Thánh-Đức Hội Dần triều Nguơn
Thanh-phương Bạch-nhựt vờn vờn
Thần Minh Diệu bút khải đờn nhịp thông.

4.- Năm nầy Bính-Ngọ rặt ròng
Chiêu-Linh mùi Đạo Non-Bồng đổi thay
Đổi bài Kinh Sám vui say
Say vì mùi Đạo thấm hay trong ngoài.

5.- Chọn Tâm chọn Tánh chọn Tài
Nêu cao Đức-Thánh chí dày dạ an
Đứng lên hướng Đạo rõ ràng
Rõ mùi Đạo-đức một đàng cứu linh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU; Đệ-tử giao bài nầy Chưởng-Quản in ra đến ngày 30 tháng 3 Bính Ngọ 1966 đọc thường nhựt 9 giờ thay cho bài trước, từ đây không còn đọc bài cầu nguyện sau 9, 3 giờ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc 3 giờ chiều thay cho bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Mùi Thân mến Đạo trọn ngày
Đến đây kỷ niệm Nữ Tài Đức Tâm
Một ngày đừng để luống thầm
Tam-công bảo mạng vịn cầm Lưu-ly.

2.- Pha lê quả hướng Bồ-Đề
Tịnh Tâm bình Tánh kiêng dè siêng năng
Cao-Đài tri niệm Bổn-căn
Trai tài, gái Hạnh Trinh thăng lợi bình.

3.- Nữ-lưu an mạng sắt đinh
Nam nhân chí cả khai Huỳnh Đạo thông
Nhớ trên thờ Chủ-Nhơn-Ông
Hướng dìu đến bến Phụng Long Trời chờ.

4.- Làm sao phương tiện Trời chờ
Mùi Thân thời khắc đừng mơ ước ngoài
Đạo cao chọn chí anh tài
Đồng về đường cả trọn bền vững tâm.

5.- Ba giờ ba tháng trọn năm
Chiêu-Linh Mùi dẫn vui thầm tiến qua
Từ đây đồng Đạo một Cha
Một Thầy một Chúa một nhà tưởng tin.

6.- Trai là Trung Hiếu Nghĩa tình
Gái thông Hạnh Đức vẹn gìn Tiết tâm
Trinh tường Hanh Lợi cao thâm
Một ngày được trọn tại tâm là bền.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong thời Mùi Thân thay cho bài trước, ngày 30 tháng 3 khởi xướng. Trước khi khởi toàn thể nơi nơi trang trí Đơn-phục đãnh-lễ Chí-Tôn trước, khởi sau.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bố-Cáo đổi bài đọc 9 giờ và 3 giờ của Văn-phòng: Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

Văn-Phòng: NHỊ-CHƯỞNG HÌNH-ĐÀI
Phòng-Văn:CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 28 tháng 3 nhuần/41 Bính-Ngọ (18/5/1966)

BỐ-CÁO

Vưng Lịnh Thiêng-liêng dạy:

Kể từ ngày 30 tháng 3/41 Bính-Ngọ 1966 trở đi, Thường-nhựt khi đến 9 giờ sáng đọc bài:

“GIÁNG ĐÀN BAN LÝ PHÁP MẦU”
TG = 16/3/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng.

Và 3 giờ chiều đọc bài:

“MÙI THÂN MẾN ĐẠO TRỌN NGÀY”
TG = 16/3/41. Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

Thay cho hai bài đọc vừa qua và không còn đọc bài:

“CẦU KỈNH NGUYỆN LÀNH”

Bổn-Sĩ kính gởi đến toàn thể Đạo đồng hành đắc lịnh. Vì Bổn-Sĩ trễ tiếp nhận nên phải khởi hành từ ngày 29 tháng 3 nhuần/41 trở đi, nhờ toàn Đạo cảm cho./.

NAY BỐ
Phó Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
Tế-Lý Bảo-Quân
TẾ-NHIỆM-THÔNG

******************

Đại-lễ LONG-HOA LINH-DỤ

28. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo Trời khai mở Kỳ-Ba
Qui-Nguyên Tam-Giáo hiệp hòa Ngũ-Chi
LONG-HOA LINH-DỤ tinh duy
Mong chung hiền hữu ngộ kỳ đồng sanh.

2.- Lạy Thầy thiện chí tập tành
Vì công cán phận rõ rành Lý-chơn
Trung-Ương Đại-Đạo vờn vờn
Khai thông vũ trụ dây đờn Năm-châu.

3.- Đây là kỷ niệm làu làu
Đây là cơ hội nhiệm mầu dựng xây
Vận cơ ngày lẹ sum vầy
Tuần huờn Nguơn-Hội nối dây chung hòa.

4.- Đạo Cao Đức Trọng nguy nga
Đức nhơn trí dõng sanh hòa tuyền-miên
Long-Hoa kỷ niệm dị nhơn
Năm nầy Bính-Ngọ khải đờn Vô-Vi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ đãnh-lễ, Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Long-Hoa, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC vọi Nam-phương Đất Việt tâm
HOÀNG-Đồ hướng vị pháp Trời Nam
THƯỢNG lưu chí khí khai cơ hội
ĐẾ Chủ dìu chung lý dụ cầm.

THI BÀI

1.- Trời đã định hoằng khai Đại-Đạo
Đất chở che Hóa-Tạo tuần hành
Người đời thụ hưởng thịnh sanh
Ta tròn ta hiếu phổ hanh thông thời.

2.- Đạo là Đạo do Trời Chủ-Tể
Đức-Thánh khai củi quế phân minh
Bớ con Đạo-đức thanh bình
Nhơn gian thế sự giữ gìn trọng tôn.

3.- Đạo là Đạo cao thâm vô tận
Đức rộng dài thời vận lưu hành
Loài người thế sự đồng sanh
Cuối cùng phải thấu mối manh hiệp hòa;
Long-Hoa kỷ niệm Đạo nhà
Tu-Di núi vững âu ca thuận thời.

THI

Thầy mừng con trẻ khắp đâu đâu
Nam nữ ráng Tu chớ kết sầu
Thượng đạt thiện tâm vi hạ thuận
Tiền đồ rộng mở hậu lai mầu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản Ba-mươi-sáu cõi Trời
GIÁO truyền cứu thế khắp năm nơi
VÔ biên sanh chúng nghe lời dặn
VI diệu pháp truyền tận tế thời.

THI BÀI

1.- Tận tế thời vưng lời Trời dặn
Phải lo tu mới đặng thành công
Tu là lòng dạ trắng trong
Tu lo cải tạo cán công Thiên-Tòa.

2.- Tu phải rõ gần xa sau trước
Tu phải tìm mực thước bởi đâu
Tu đừng nuôi cái tâm sầu
Tu cần sáng suốt rõ đầu thấu đuôi.

3.- Tu là phận dưỡng nuôi Hạo-khí
Tu cứu đời bồi vị tạo căn
Tu đừng bài việc nhố nhăng
Tu lo cải tạo dò phăng chơn truyền;
Long-Hoa lời dặn cố kiên
Mong chung Đồ-đệ mối giềng vịn nương.

THI

Dậu thời tiền nhựt lễ Long-Hoa
Giáng dặn chung nhau nhớ hiệp hòa
Dầu Nữ cùng Nam khêu Linh-điểm
Đạo Trời tu chỉnh cứu sơn hà.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THƯỜNG THI

1.- Phục triều Việt-Quốc Nam-Bang
Chung nhau dân chúng rõ Càn thấu Khôn
Năm-châu xiêu đổ mẫu khuôn
Tại Châu Nam-Thiệm Chí-Tôn ngự Đài.

2.- Khải thông lý tưởng hiện đây
Hóa hoằng Chơn-Lý mối dây trang bằng
Xây trồng thời vận bổn căn
Bồi tô lý tưởng chỉnh an trong ngoài.

3.- Rõ danh hai chữ Cao-Đài
Lập truyền Cứu-Thế từ nay rõ ràng
Đạo Cao cơ hội vén màn
Nêu câu Thánh-Đức hoàn toàn Phục-Nguơn.

4.- Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vờn vờn
Tu-Di Thỉ-Đức Bốn-ơn dựng gầy
Long-Hoa kỷ niệm lễ nầy
Đạo-Tràng chung học vắn dài cố kiên;
Học rồi vững dạ chớ nghiêng
Tâm hồn chắc chắn bền yên tụ tề.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng học nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím thỉ chung có trắng vàng
BÀNG chi màu sắc đỏ xanh cang
TỔ Tiên dân Việt Trời du mục
QUỐC độ Bắc chinh thịnh tiến Nam.

HỰU

Tiến hóa miền Nam mở rộng bờ
Núi sông ký vượt buổi khai sơ
Bắc chinh ngăn tặc tranh triều Thục
Lưu vực Hồng-Hà sáng Bộ Thơ.

HUỜN

Bộ Thơ cơ thể nêu cương kỷ
Vận hội lưu hành vọi khiếu cơ
Long lanh nước bích tiền Long-Cửu
Thống-nhứt Hà-Đồ Xích-Đạo thơ.

NGÂM

Ngâm rằng cơ biến rồi an
Có tà biết chánh rõ ràng là đây
Gọi kêu Tam-Giáo sum vầy
Qui-nguyên Thống-nhứt nhìn Thầy tồn an;
Cao-Đài Chúa-Tể rõ ràng
Ngũ-Chi Ngũ-Giáo vén màn nhìn chung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LONG-HOA kỷ niệm năm nầy
Là năm Bính-Ngọ cơ bày cuộc sang
Từ đây Đạo-Lý vén màn
Từ đây cơ Đạo vững an tiến hành.

2.- Thế thời nhơn thế tung hoành
Đạo khai lý tưởng Trời dành chỗ an
Ngang bằng sổ thẳng rõ ràng
Công-bình Chánh-trực bảo toàn Lý-chơn.

3.- Châu-vi Thánh-Đức Nghĩa-nhơn
Tu-Di Hà-Lạc Đồ Nguơn Thỉ thành
Từ đây Đạo-pháp nêu danh
Nào danh, nào phận mối manh chơn truyền.

4.- Lo Tu bổn phận giải phiền
Cứu Linh độ thế Ta thuyền Người đông
Đạo-mầu xây dựng lý không
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa rặt ròng Thỉ qui.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LONG-HOA kỷ niệm hiện đây
Năm nầy Bính-Ngọ nối dây liên-đằng
Đâu soi sánh với Nguyệt đăng
Cái lờ vật tỏ nói rằng thấp cao.

2.- Thái-Đồ vinh hạnh một màu
Hà-Thơ không khí làu làu Xuân khai
Hiện nay Thánh dặn một bài
Mong chung nhân thế trổ tài hy sinh.

3.- Đạo cao Đức trọng khai Huỳnh
Lần lần thấu rõ tâm tình chúng sanh
Chúng là đông đẹp hiển linh
Sanh sanh hóa hóa thanh bình Vô-Vi.

4.- Lớp lang trật tự duy trì
Đây là căn bản điện nghi hiệu hòa
Chung nhau Thánh-Đức một nhà
Nhà sanh sánh vị thiết tha tâm hồn;
Long-Hoa kỷ niệm bảo tồn
Long-Hoa Bính-Ngọ Đại-đồng Nghĩa-nhơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè căn bản Đạo nhà Nam
QUANG chiếu tam minh mở khóa vàm
PHẬT tự tâm-điền khuyên giác ngộ
NỮ lưu trỗi bước hướng theo nhằm.

THI BÀI

Dậu thời ngày thứ LONG-HOA
Đây là kỷ niệm Đạo nhà Việt-Nam.

1.- Đạo cứu thế tự tâm khắn khít
Đức độ dìu triêu tịch ghi công
Đó là xây dựng song song
Đây là chung cả Đại-đồng nghĩa-nhơn.

2.- Sống có Đạo đâu sờn ý thức
Sống mà lo tích cực lập trần
Sống lo tu tỉnh tinh thần
Sống đâu quyên chuyển phải cần tâm ư.

3.- Thác khỏi tội Ta hư Người quở
Thác được mang hoa nở trái đơm
Thác mà danh rạng tuổi thơm
Thác nhơ còn sống đâu sờn công lao;
Long-Hoa ban dụ trọn màu
Mong em Nữ hạnh đừng xao tinh thần.

THI

Tinh hoa Đức Hạnh Tiết Trinh Trung
Để lại lời thanh chí thạnh tùng
Một kiếp làm người không sứt mẻ
Hai lần Xuân đẹp hợp hòa chung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ tối)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc từ xưa có để lời
NAM-Bang Xích-Đạo Cửu-Long vơi
THÁNH thanh lời dặn chung Nam Nữ
MẪU Tử đề huề độ khắp nơi.

THI BÀI

LONG-HOA kỷ niệm năm nầy
Là năm Bính-Ngọ Cao-Đài rạng danh.

1.- Danh Đại-Đạo phát sanh cứu thế
Kêu bớ đời ly hệ dò đon
Từ đây cơ hội bảo tồn
Tồn an Linh-điểm dẫn còn độ chung.

2.- Chung Nam Nữ phải tùng Mạng Lịnh
Ráng vịn cầm số Chín Qui-nguyên
Bớ con dân tộc dứt phiền
Đem tâm duy nhứt thấy liền chuyện hay;
Long-Hoa kỷ niệm năm nầy
Là năm Bính-Ngọ Cao-Đài rạng danh.

THI

Rạng danh nổi tiếng cõi Trời Nam
Kêu bớ con dân tránh khóa vàm
Phấn chấn tinh thần qua bĩ ngạn
Từ đây để bước đến vinh quang.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ tối.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LONG-HOA thời Mẹo chót ngày
Đây là kỷ niệm Cao-Đài hoàng huy
Năm nầy Bính-Ngọ hay hay
Qui-nguyên mở cửa từ đây qui tùng.

2.- Chư nhu Nam Nữ hiệp sum
Trở về với Đạo hô tung cộng hòa
Ngũ-Chi qui hiệp một nhà
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo thiết tha vững vàng.

3.- Từ đây Đạo-Lý vén màn
Màn trần vén sạch rõ ràng hăng say
Đạo cao Đức trọng là vầy
Tu-Di đại cuộc hay hay thăng bường.

4.- Cả kêu chung cả Thiệt Thường
Đồng chung Cảm-ứng tỏ tường Lý-chơn
Long-Hoa kỷ niệm vờn vờn
Đây là qui hiệp Giáo chơn bắt đầu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LONG-HOA kỷ niệm năm nầy
Là năm Bính-Ngọ chọn Tài Đức Tâm
Đạo cao Đức trọng uyên thâm
Đây là thời Ngọ trầm ngâm chót ngày.

2.- Phật ra lời dặn như vầy
Dặn chung sanh chúng nhìn ngay hiện giờ
Lý-chơn tâm lý trọn thờ
Tu-Di cảnh giác Lạc-Thơ Hà-Đồ.

3.- Trời Nam xây dựng móng mô
Chủ nền Đất Việt điểm tô vững vàng
Từ đây Đạo-đức vén màn
Cao-Đài Qui-thống Chủ Càn thâu Khôn.

4.- Nhìn trên quyền một Độc-Tôn
Chiếu Qui Điều Lệ hành trang khải triều
Dặn rằng chớ tạo chích chiu
Mong chung sanh chúng chớ liều mạng ngông;
Long-Hoa kỷ niệm giống dòng
Năm nầy Bính-Ngọ suốt thông cơ thời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày kỷ niệm LONG-HOA
Vô-Vi tôn tín mới là Hạnh Khiêm
Diệu-Linh Thánh-Điện vững tìm
Mong chung phận sự trang nghiêm chỉnh tề.

2.- Bốn-ơn bút ngọc dấu phê
Là Trời nhứt định qui về Trung-Ương
Tổ-Đình qui hiệp Tòa-Chương
Cao-Đài danh hiệu nghĩa-phương thuận hành.

3.- Đạo Trời cơ hội thanh thanh
Kêu chung nhơn thế lòng thành cảm ưng
Dưới trên sau trước một chừng
Chừng an, chừng biến, chừng ngưng thuận dò.

4.- Đạo là Lý khải Sáu-pho
Đây là lời dặn hô to ghi lòng
Lời nầy đọc trước Sàng-Long
Tạm nơi Tòa-Thánh gạn lòng hiền nhu.

5.- Đọc rồi đãnh-lễ cho phù
Tiếp hành-lễ trọng vân vu tâm hồn
Trước là kỉnh trọng Tam-Tôn
Đặt quyền phê phán Nhứt-Tôn hiện giờ;
Thiên-Hoàng mở cửa Thiên-thơ
Dẫn chung thế sự đến bờ giác-mê.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ Đàn Vô-Vi kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi đãnh-lễ, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ HỒNG-HOA PHỤC-THỈ

40. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ HỒNG-HOA
Cúi đầu đãnh-lễ chung hòa tại tâm
Tu hành rõ lý cao thâm
Đây là Hỏa-Đức giáng lâm lập trần.

2.- Phật, Tiên, Thần, Thánh hộ cần
Nguơn-Thỉ Bổn-Giác cán cân lọc lừa
Tu hành đừng nói sớm trưa
Cũng đừng ngần ngại vẹn vừa thỉ chung.

3.- Thiên-Tòa Hoàng Đạo hiệp sum
Tu-Di Thánh-Đức trùng trùng mở khai
Tâm thành kề cập hiện đây
Thành tâm mở Đạo xa dài diệu an.

4.- Hồng-Hoa kỷ niệm rõ ràng
Chung nhau Môn-đệ vén màn Tham Sân
Đạo cao Đức trọng vần vần
Chớ cho xiêu đổ tinh thần khải thông.

5.- Độc-Tôn tiếng gọi Chủ-Ông
Mừng chung Môn-đệ xét lòng lễ nghiêm
Vào đây đãnh-lễ tín triêm
Thệ lòng xét lý thúc kềm thuận cơ.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại chưởng-Quản in ra đọc trong giờ chư Môn-đệ Nam Nữ về đến Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng như gương trẻ giữ gìn
HOÀNG-đồ củng cố Đạo khai minh
THƯỢNG nghiêm hạ tín hoằng năm cõi
ĐẾ Chủ Trời Cha đức trí sinh.

Thầy các con, mỗi con vưng nghe lời Cha dạy bảo, ráng hòa thương hiện Đạo thực thi. Đó là cơ hội cứu nguy, đừng tà tặc bày gây guồng tang tóc, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần tu tỉnh tỉnh cần tu
Lắm lúc bi ai lắm lúc trù
Định mệnh chung đây Trời định mệnh
Nhơn gian tình lý hiệp hòa trung.

THI BÀI

1.- Tu phải rõ Sáu-thông mới vững
Tu cần lo xây dựng thiện tâm
Cần lo lánh tục vui thầm
Tu là tỉnh mạng vịn cầm Lý-chơn.

2.- Núi Tu-Di vô hình sơn thách
Nơi chỉ đường thúc bách siêu hình
Bớ con nhân sự thế tình
Bừng tâm nhìn kỹ Bính Đinh đèn Trời.

3.- Đèn bất diệt xây thời sắp hội
Mong đồng con hòa khối tinh ư
Đây là thương mến như như
Như như bất động khỏi hư thọ hiền;
Hồng-Hoa Phục-Thỉ nối liền
Đây ngày kỷ niệm giải phiền chung sanh.

THI

Giải thoát chúng sanh khỏi tội Trời
Cứu nguy chung cả khắp năm nơi
Mong đồng nhơn thế hòa tâm tưởng
Chớ có đua tranh phạm tội Trời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản cần lo hiệp mối giềng
GIÁO truyền Chưởng-Đạo Pháp tuyền-miên
VÔ hoằng Tam-Bảo Tam-Thanh hóa
VI Bát-Bửu hằng Thập trọn tuyên.

Bổn-Sư mừng chung Giáo-Hội dầu Nam hay Nữ, hãy gia tâm phát tự lập công. Hiện đây Phán-Đoán Đại-Đồng, Luật lừa chọn Luật nghiêm công lý mà thừa trừ trong cơn cân nhắc, đó Đồ-đệ chung hiền mỗi mỗi.

THI

Xét công cán của Nữ-Hương đây
Đẳng cấp Tam-Nghiêm Ngũ-Đẳng khai
Nhìn thấy Cửu-Cung hoằng Cửu Cửu
Minh Thiên thế giới nữ đồng qui.

HỰU

Đồng qui cựu vị lập công to
Bính-Ngọ là đây chớ rút co
Luật định thừa trừ rồi hủy thể
Hứa lòng tránh phản thảm tàn tro.

HUỜN

Tro tàn bao kiếp mới hoàn nguyên
Thân hiện người ta nhớ lý quyền
Lý dẫn Linh-hồn về Thoại-Quốc
Quyền qui tế độ bản thân yên.

NGÂM

Bốn mùa tám tiết đổi thay
Thế gian tỉnh mạng nhớ ngày tử sanh
Kêu chung Đệ-tử chơn thành
Quyết tâm lãnh gánh Trời dành vị ngôi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 - 4 giờ khuya)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Phục triều kỷ niệm HỒNG-HOA
Mong chung nhơn thế âu ca thái bình
Cố cần nhơn lý đinh ninh
Phong cương vị lập Công-bình hóa khai.

2.- Càn Khôn là cửa Cao-Đài
Âm Dương nhíp Khảm Ly bày nhơn gian
Chấn Tốn sấm chuyển lôi phang
Cấn Đoài là Luật cân đong vơi đầy.

3.- Tý cung ngôi cả cao thay
Sâu dày lớn rộng tâm tài sanh sanh
Sửu cung mở nổi tung hoành
Sanh sôi vạn vật trùng trùng minh mang.

4.- Mẹo cung mở nẻo vén màn
Thìn Tỵ tạm bợ vinh quang cũng là
Ngọ cung khai cửa nhìn Cha
Thiên-Tòa dương lực nhà nhà ấm êm.

5.- Mùi cung Đoài trạch khuyết chìm
Nhờ trong Dần ẩn thân nghiêm hội hoằng
Dậu cung ôn lại kiếp căn
Tuất cung Hợi cảnh liên đằng Ngũ-châu.

6.- Ngôi Trời trên hết Địa-cầu
Rộng xa dày thẳm cao sâu vô ngằn
Đạo-Tràng đọc giảng rõ rằng
Suốt thông mối Đạo dò phăng đàng Trời;
Hồng-Hoa Thánh chỉ rõ lời
Hồng-Hoa tin cậy Đạo người Trời ban.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng Đạo nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG trần là bụi bớ bầy con
BÀNG-Cổ sơ khai chỉ mất còn
TỔ-Quốc gia đình nghiêm xã hội
Dân Nam ghi nhớ sử non sông.

Cha đây Tổ-Quốc khai sáng nước Việt-Nam, cả năm ngàn năm nêu cao Văn-hiến; nhớ xem xét thấy bao lần an biến, đến sau lịch sử ghi lại bút son. Hiện nay, sao chung cả mỗi con tộc dân đành chận gầy phi tiếng, luống hằng bày gầy chuyện nồi da; chẳng nhớ khi Nam chiến Bắc hòa, đàng tha vị nép mình rằng du mục. Thâu Cửu-Chân ngụ suy tập tục, xây bến bờ hối thúc hóa văn toàn; đó công nghiệp năm ngàn nay con cháu xem ra sống riêng từ mảnh một, tội lắm cho giống nòi đó mỗi con.

THI

Con dân nòi giống gọi Tiên Rồng
Đất Việt Trời Nam thấu núi sông
Cuộc sắp Qui-nguyên truyền Bá-chủ
Người thông nhận thấy tín nghiêm đồng.

HỰU

Nghiêm đồng Xích-Đạo khắc Huỳnh Cơ
Ba-chục-sáu dư lửa hực hờ
Nép lạch Bảy-mươi-hai điểm cạn
Văn minh dựa thế tỏa mù mờ.

HUỜN

Mù mờ mà tỏa cuộc Thiên-văn
Người ngốc muốn khôn khoe uốn rằng
Thế sự lở bồi trong chớp chóa
Nhân gian lạc biển hiện Linh-quang.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN công chánh trực tố tà tây
NÔNG phiến chơn minh cáo ngụy lai
ĐẠI thống tiểu đề hoàn tất mạng
ĐẾ uyên căn thẳm Đạo rằng đây.

TRƯỜNG THI

1.- Mẹo thời ngày thứ HỒNG-HOA
Là ngày kỷ niệm Đạo nhà Qui-nguyên
Hồng là Thiên chúc trang nghiêm
Hoa nêu dân Việt điện triêm chủ hòa.

2.- Chủ trương mối Đạo Trời Cha
Qui-nguyên Ngũ-giáo lọc ra sắp màu
Tu-Di Hà-Lạc Đồ-thao
Nguơn-Thỉ Thánh-Đức sâu cao Thiên-Tòa.

3.- Nhơn sanh biến chuyển thiết tha
Vật sôi xuẩn nổi hoàn ca linh bầu
Cuối chót Nguơn-Hạ nghiệt sầu
Xây cơ lập hội vận thâu chuyển thời.

4.- Biết rằng Huyền-pháp là Trời
Đừng ai chen lộn đầy vơi mà lầm
Hồng-Hoa kỷ niệm cao thâm
Nam-Công Hỏa-Đức Dương Âm thưởng trừng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ khuya.

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy kỷ niệm HỒNG-HOA
Mong chung nhơn thế nhìn Cha nhìn Trời
Đạo khai quyết định cứu Đời
Đạo khai xây dựng năm nơi hiệp hòa.

2.- Hiệp sum chung thỉ sâu xa
Rẽ chia phải bị ý ma sôi trào
Loạn rồi công cuộc đổ nhào
Nhân tâm biến đổi xôn xao mọi bề.

3.- Gầy ra công cuộc ủ ê
Máu rơi thịt đổ người tê tái lòng
Nhớ rằng yên vững Non-Bồng
Bình an Cực-Lạc suốt thông Thiên-Đàng.

4.- Con người đừng có mơ màng
Ỷ tài thế tận uổng oan kiếp đời
Việc chi chi tại Luật Trời
Luật Trời Chủ cả Luật Trời muôn muôn.

5.- Hồng-Hoa kỷ niệm mẫu khuôn
Đây lời dặn bảo tròn vuông vẹn gìn
Thứ ngày thời Ngọ đinh ninh
Mầng chung nam nữ xét mình thật thi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng)

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN cố Lý-chơn Đạo triết khai
QUANG minh Pháp chánh Đức hoằng lai
PHẬT mang tám nạn vì sanh chúng
NỮ tiến nam tròn sáng nạn tai.

THI BÀI

1.- Cứu nạn tai lá lay phàm tục
Chúng Tăng Ni ngã gục lợi danh
Nào là tự nhá lạc phanh
Mượn danh Phật-Giáo tung hoành phàm phu.

2.- Cái thói chạ phi ngu đường dụ
Chỉ mẩn mê thích thú lộc nô
Phật gia nguy ngập ngụ đồ
Tu hành Lục-tặc xát xô đồ trì.

3.- Đạo là Đạo duy duy Nhựt Nguyệt
Đức tự Đức thị thực Tinh quang
Có câu cơ hội Dinh-hoàn
Công thành từ thiện vén màn thực thi.

4.- x Hồng-Hoa Phật để tiên-tri
Nữ trinh cần nhớ ỷ y Linh-hồn
Nữ sinh Đạo-pháp suốt thông
Gương cao Trinh tiết Hanh đồng Lợi ghi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT là sang chuyển chí hùng dân
NAM tự Xích qui truyền á cần
THÁNH-Đức cung nghinh cần bất liễu
MẪU khai phong hóa kiến vinh luân.

Mẹ đây Thánh-Mẫu sanh hóa vạn dân Nam, lập Tông-môn Tổ sáng phiệt khâm, Bắc hòa ngụy Nam chinh khai lãnh thổ. Kỷ dân tộc Cương liền giềng thọ, giọng thố ân trọn hiến hoán phô, điền chân ngũ điểm tô sông núi, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Đạo Trời Cứu-Thế bớ hiền nhân
Nhận lấy lời châu gánh Đạo mầng
Dẫn dắt chúng sanh chung Nữ giới
Về nhà tỉnh mạng tập liền thân

Công-bình trác ngọc soi linh huệ
Xé tỏa màn the kiến thuận phân
Chung cả thế gian nhìn Trí Đức
Bớ con phái yếu thấy tường vân.

HỰU

Tường vân che phủ bốn phương Trời
Thiện ác phân ranh tỏ rõ rồi
Chứng kiến tâm thành danh giá hiệp
Thỉ chung như nhứt lẽ nào vơi.

HUỜN KIM PHÚ

Lẽ nào vơi là Trời chứng kiến
Kêu chúng sanh u hiển phân minh
Bớ con ôi cơ hội tội tình
Hội tội tình đồng huynh thấu đệ
Sắp an hòa thiện kế bảo sanh
Từ đây đức trí tâm thành trọn vững an.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây là kỷ niệm HỒNG-HOA
Chót ngày thời Mẹo gọi là lễ dưng
Tưng bừng thấy rõ nhiệm chừng
Định-Tường trung điểm vui mừng lắm đa.

2.- Nêu lên Hoàng-Đạo Thánh-Tòa
Tu-Di danh hiệu âu ca thanh bình
Lạc-Đồ Thỉ-Đức bảo sinh
Dựng nền Thánh-Đức phê bình phán cân.

3.- Xét trong dân trí rặt ròng
Hồng-Hoa Phục-Thỉ suốt thông vui mừng
Từ đây hài hỷ vui xuân
Yến chào, nhạn đáp Mỹ-thuần Tục-phong.

4.- Trước là tôn trọng Chủ-Ông
Sau là phải xét có không kỳ nầy
Kỳ nầy Thái-Cực vận xây
Phục hồi Nguơn-Thỉ sum vầy Năm-châu.

5.- Biết thương nhân loại giải sầu
Biết nhìn chủng tộc tạo bầu khí thanh
Hồng-Hoa Đại-lễ rõ rành
Là ngày Hỏa-Đức giáng sanh lập trần.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngọ thời ngày chót HỒNG-HOA
Đây đồng kỷ niệm trẻ già tín tôn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Tiên tri nhắc nhớ tâm hồn thảnh thơi.

2.- Trung-Ương trung điểm Đạo Trời
Định-Tường chiêu tụ bốn nơi năm màu
Phận hiền tu học làu làu
Chớ xa trần tục Trời Cao Đất Dày.

3.- Cố kiên Đạo phận Tam-tài
Vịn gầy tạo tiến đổi thay vận hành
Từ đây Đại-Đạo rõ danh
Chủ-Ông Bỉnh-phán mối manh đuôi đầu.

4.- Nhìn xem thế sự một bầu
Vui thầm mến Đạo đâu đâu vững bền
Hồng-Hoa kỷ niệm nêu lên
Mười năm biến hóa đặt tên từ phần.

5.- Độc-Tôn Hỏa-Đức cán cân
Tam-Tôn Nguơn-Thỉ Tam-dân dẫn dìu
Ra lời Phật dặn bấy nhiêu
Mong chung sanh chúng đừng kiêu lụy mình.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Hồng-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ khuya.

------o0o------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy kỷ niệm Vô-Vi
HỒNG-HOA Đại-lễ từ đây vui mừng
Đạo khai cứu thế hòa xuân
Thiên-Nguơn Hỏa-Đức giáng trần Phán-phê.

2.- Đạo là PHỤC-THỈ đề huề
Xây nền Thánh-Đức danh đề Tu-Di
Từ đây vận hội trí-tri
Diệu-Linh Thánh-Điện độ qui con hiền.

3.- Nhớ câu căn đế hậu tiền
Đạo thành nhìn Chủ-Ông truyền Lý-chơn.
Trước Đàn đãnh-lễ đền ơn
Tiếp truyền hành hiệu đâu sờn xét suy.

4.- Xét vì thời Ngọ diệu trì
Lòng thành ứng hiện luận suy tâm-điền
Ra lời Lão dặn Đạo truyền
Mong chung Đồ-đệ nối duyên kỳ nầy;
Hồng-Hoa kỷ niệm là đây
Là ngày Hỏa-Đức thế thay Lịnh Trời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc đãnh, hành-lễ Vô-Vi trước thời Ngọ, tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo thay cho Diệu-Linh Thánh-Điện.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Hoàng-Lịnh Ban-Hành dạy lập Tông-Vị THẤT-TỔ BỔN CỬU-HUYỀN

Tòa-Thánh, ngày 7 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ)

HOÀNG-LỊNH

BAN HÀNH

Bổn-Đạo cư ngụ nơi nào không phương tiện lập Thiên-Bàn, cần lập Ngôi-Vị Tứ-Ân.

Tông-vị y thể như sau đây:

Bổn-vị lập thờ lớn, nhỏ, tốt, thường tùy thể; nhưng mình đỏ, nét đen, nếu thêm bìa vàng, chỉ xanh, toàn chữ Nho.

******************

Đại-lễ TAM-TÔN NGUYÊN-THỦ

53. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ TAM-TÔN
Chung nhau Nam Nữ bảo tồn Lý-chơn
Gọi rằng NGUƠN-THỦ ban ơn
Đây là kỷ niệm cổ gương kim hiền.

2.- Hàng-Long La-Hán nối liền
Giáng trần gìn mối giữ yên thời kỳ
Lý-chơn Đạo-hạnh duy trì
Nêu cao căn bản kiến tri kế truyền.

3.- Cúi đầu đãnh-lễ bệ tiền
Lòng thành dưng tất kiếp duyên con Trời
Từ đây phận đẹp bền nơi
Mong chung Môn-đệ vẹn lời tỉnh tu.

4.- Rõ ràng cơ hội phá ngu
Thuận tùng hội vận Ngọ thu an bền
Ngày nầy kỷ niệm nêu lên
Mong chung Nam Nữ đừng quên lòng thành;
Mỗi năm lễ Định-Tâm hành
Ba ngày nghiêm trí tôn Càn tín Khôn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trong giờ Nam Nữ về chầu lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguơn-Thủ, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành nhơn thế hãy gìn trau
HOÀNG-Lịnh oai nghiêm rạng rỡ màu
THƯỢNG-Đức hội đồng khai Đại-Đạo
ĐẾ nghiêm vạn lý chuyển thừa giao.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiển hiện giờ đây, hãy định-tâm vâng lấy lời Thầy, lo tu niệm an lòng cho mạng vận, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Thầy dạy bớ bầy con
Gìn giữ học thông chớ méo tròn
Đạo cứu Linh-hồn Đời mới tỉnh
Đạo là đàng cả rọi ngoài trong.

THI BÀI

1.- Rọi ngoài trong lòng không lem ố
Để thiền tâm kiên cố hiền hòa
Đạo cao Đức trọng gia gia
Đạo là quyết cứu Cả-Và thế gian.

2.- Đạo Trời mở chuyển sang Thành Kiếp
Đạo tôn nghiêm nối tiếp ngàn sau
Đạo là Chơn-Lý một màu
Đạo cần tiến hóa trước sau an chiều;
Tam-Tôn kỷ niệm lời nêu
Tam-Tôn Nguơn-Thủ đuốc khêu vận hành.

THI

Ngọ thời kỷ niệm lễ Tam-Tôn
Kêu bớ đồng con phải bảo tồn
Đạo-đức rèn lòng công cán thạnh
Lý-chơn hiện thể cuộc chung đồng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguơn-Thủ, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG độ muôn sinh hóa cập thì
GIÁO Chơn-Lý khải thông đường đi
VÔ tâm lập Hội Trời dành phước
VI diệu pháp thân Đạo Pháp trì.

THI BÀI

TAM-TÔN kỷ niệm Dậu thời
Đây là tiền nhựt Đạo Trời đuốc khêu.

1.- Trời cao vọi độ đều sanh chúng
Đất rộng dày sản dụng Lộc hoằng
Loài người lãnh phận chủ chăn
Trước là sáng tạo lập an hậu truyền.

2.- x Bổn-Sư giáng chỉ nối duyên
Nối liền duyên phận bền yên tâm thành
Đây là kỷ niệm ghi rành
Trong năm Bính-Ngọ Kiếp Thành vẹn tri.

THI

Vẹn tâm gìn trí Nữ cùng Nam
Giữ đúng Lý-chơn chẳng thể lầm
Một kiếp khổ thân tu tỉnh mạng
Hai mươi thế kỷ chuyển hồi tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ trưa.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Phục triều Đại-Lễ TAM-TÔN
Gọi rằng NGUƠN-THỦ bảo tồn gương soi
Tam-Tôn phận sự hẳn hòi
Xứng Thầy đáng Chúa trổ tài nghĩa Cha.

2.- Vô-Vi đuốc rọi sáng lòa
Làm thân làm thể chung nhà Tu-Di
Giờ nầy chung học nhau đây
Xét mình phát tiến động khai triêm thời.

3.- Càn Khôn bộ máy Đất Trời
Khảm Ly sanh khắc hoán đời Tân-dân
Thiên sơn Địa bỉ ân cần
Ân nêu xứng đúng nghĩa vần vần đông.

4.- Hiện nay Bính-Ngọ tỏ bày
Là năm Đạo tướng Môn khai Đức truyền
Tam-Tôn kỷ niệm phỉ nguyền
Rằng là cội lý giải phiền chung tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguơn-Thủ được trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG chủng dân Nam tiến hóa mầu
BÀNG cờ chiếu chỉnh sẵn tay thâu
TỔ-Tông Công-đức lòng ghi hẳn
QUỐC độ nêu cao dạ chạm sâu

Giáng dẫn nhơn quần hòa chí cả
Đàn-tiền Nam Nữ hiệp tâm cầu
Con chung mau tỉnh đừng phân rẽ
Nòi giống chớ quên chẳng lộn đầu.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hùng-Vương khai sáng nước Việt-Nam đặng Năm ngàn năm Văn-hiến. Đã dày công Bắc chinh Nam tiến, chỉnh triệt Cửu-Chân thống nhứt đề Việt-Nam quốc độ. Trong bao phen điêu khổ, cũng lắm lúc bị xéo dày, nhưng dân Việt rèn chí hùng anh, đở vạt nâng thành, lòng quyết định bảo tồn giang san trên nhơn-lý. Trọn hy sinh tâm trí, vẽ tô gấm vóc một gầm Trời tinh hoa huyền chiếu. Đến đây, chung con dân nên hiểu: gầy đao binh là tiêu diệt, Đạo-đức dẫn chung con tiến đến Nhơn-nghĩa là bảo tồn. Chiết Khảm thông Khôn, điền Ly Càn vọi, Đuốc Chơn-Lý Đạo nêu cao sáng tỏ mà, đang gọi kêu con dân tỉnh mạng mà nhìn Trời, rồi tránh nơi xâu xé, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Tuần hoàn Luật định của Trời Cha
Kêu bớ con dân sớm hiệp hòa
Thuận nước xuôi thời về với Đạo
Thanh bình cực thịnh hướng đền ca

Mỗi cơn giông gió chìu nương cuộc
Một thuở khai sanh chẳng dễ mà
Đôi lúc trở xây đâu khỏi nạn
Muôn hồi Bỉnh trị diệu âm tha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh chứng tâm Thánh-Đức triều
NÔNG dân mau sớm hướng thời Nghiêu
ĐẠI-đồng nhơn-nghĩa thông cơ hội
ĐẾ thẳm căn tường kế Thuấn khêu.

THI BÀI

1.- Nghiêu với Thuấn thời qua tiếng dội
Thể chuông ngân Quốc nội ngoại khâm
Đó là Thánh-Đức hương trầm
Đông Tây Nam Bắc diệu âm lưu truyền.

2.- Nay sẵn có chuyến thuyền Chơn-Lý
Đủ lái lèo thân ký tưởng tin
Độ người thoát khỏi bể tình
Về nơi Cực-Lạc hòa mình tỉnh tu.

3.- Sớm hồi đầu nhìn câu tự giác
Sẵn trong mình Tam-đạt Lục-thông
Đem ra sử dụng chung đồng
Làm gương noi dấu giống dòng hòa an.

4.- Hội Long-Hoa Dinh-hoàn chầu chực
Hiệp con Trời tích cực khai đầu
CAO-ĐÀI danh hiệu nêu câu
Tam-Kỳ Phổ-Độ người mau rõ người;
Tam-Tôn Thánh dặn đây lời
Tứ phương xét kỹ tìm Trời tại tâm.

THI

Người Đời về Đạo thuận hồi Thiên
Mau sớm tu thân được giải phiền
Bước lẹ nhịp nhàng thang chín nấc
Đàng ngay thẳng chí mới thành duyên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-tài Tam-bửu đạt Tam-dân
HOÀNG-Lịnh cúi tuân phải triệt cần
HUỲNH chủng Đông Nam nhiều phước tứ
ĐẾ huyền hóa Đạo chỉnh nền nhân.

THI BÀI

1.- Chỉnh nền nhân vui mầng sum hiệp
Nhìn đàng ngay bước kịp vận hành
Bớ đời đừng có tung hoành
Bớ đời nhìn thấu ngọn nhành gốc che.

2.- Cuộc éo le màn the án diện
Sự xáo nồi loạn biến thần sầu
Nhớ rằng áo mặc còn bâu
Hình dung tướng mạng nhớ câu thợ Trời.

3.- Câu thợ Trời sắp thời hòa vận
Lập Hội-Nguơn kiến cẩn kỷ hoàn
Từ đây Đạo-Lý vén màn
Thế nhơn tròn xét rõ đàng tiến tân;
Tam-Tôn căn dặn tinh thần
Thánh ghi lời chuyển xa gần xét chung.

THI

Xét thấy đồng chung một lý tình
Mối giềng Trời sắp đã đinh ninh
Nhơn-luân Phong-hóa là căn bổn
Chớ có hớ hinh bị loạn tình.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè cho lắm hỡi cùng em
QUANG sát thỉ chung gái vén rèm
PHẬT tại tâm từ thông chánh giác
NỮ lưu phái yếu chớ đừng lem.

THI BÀI

1.- Chớ đừng lem cung khem tiền tục
Phái yếu là hoa cúc mùa xuân
Hoa tùng Thu tiết tưng bừng
Hoa thơm nhụy đậm bảo thân cho mầu.

2.- Phải hướng Đạo nêu cao gương mẫu
Phải biết mình nên thấu vận thời
Hành tàng hư thiệt cuộc đời
Biết rồi em phải biết Trời định phân.

3.- Luật biến đổi vần vần Thái-Cực
Bớ đồng em tỉnh thức giấc hòe
Thức rồi vén cả màn the
Dìu nhau đến bến Trời che an tồn.

4.- Che an tồn Càn Khôn ứng chuyển
Em cảm nhìn thiện nguyện tu tề
Tu là nhìn xứ nhìn quê
Tu là đoàn kết bốn bề Nữ lưu;
Tam-Tôn ghi rõ rành câu
Mong em cố học nhịp cầu Thiêng-Liêng.

THI

Cầu Thiêng-Liêng có đó mà em
Tiến bước chung nhau đến vững êm
Chí dốc tìm đường về Cực-Lạc
Tâm tồn từ đạt trở đầu khem.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI- THÔNG
Ngày 15 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc hùng anh đã rỡ oai
NAM-Bang Xích-Đạo tạo nhơn tài
THÁNH-Vương tiền Tổ dày công nghiệp
MẪU Tử từ đây lắm gặp hoài.

Mẹ đây Thánh-Mẫu Nghi-Tô con dân trên Đất Việt, dưới gầm Trời Nam, Mẹ đã dày công phân minh bá tánh được nghiêm kỳ tông tích cho nền phong hóa, đó chung con Nữ lưu mỗi mỗi.

THI

Mỗi thời, mỗi vận thế mà thôi
Đừng tưởng quẩn quanh lối lở bồi
Dẫu có chuyển vần sang mức tiến
Gắng công bảo phận đặng xong rồi.

THI BÀI

1.- Được xong rồi được vui phận sự
Được xét xong gái hữu nam khê
Bớ con kín cổng chỉnh tề
Đừng cho lở vỡ bộn bề kiếp sanh.

2.- Kiếp phù sanh mối manh cương kỷ
Phải tề tu bỉnh trị tâm phàm
Bớ con phải học đừng lầm
Bớ con xét lý hương trầm đốt xông;
Tam-Tôn Mẹ chỉ giống dòng
Giống nêu Hồng-Lạc, dòng Tông Đại-Cồ.

THI

Đại-Cồ cương kỷ bảo Nhơn-luân
Phận gái xét thân đúng mức chừng
Chớ có xé rào bôi Phong-hóa
Thân hình thay đổi hoại màu xuân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN hóa tự do của nước nhà
TUYÊN truyền chỉnh giáo chớ bê tha
KHỔNG tri lý sự đề minh bút
THÁNH sắp Sử Kinh của nước nhà.

THI BÀI

1.- Của nước nhà Nho-gia tự giáo
Văn tự nêu chính cáo danh minh
Đó là cơ đạt Quân-bình
Văn cung tự cấp nguyên sinh chế truyền.

2.- Câu văn tự hiên hiên do hiến
Mở Đường-dê kiện biến tài siêu
Chỉ thông Dấu-thỏ đề nêu
Sử son Quốc độ đuốc khêu Đức Tài;
Tam-Tôn Thánh dặn một bài
Nước non hòa điệu chọn Tài Trí Tâm.

THI

Tài ra chấp bút vạch đường ngay
Trí độ chỉnh tu nghiệp cả đây
Tâm tín loài người nêu đuốc huệ
Đề danh Tam-đạt chẳng hề sai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH triệt Lý-chơn chỉ tỉnh tâm
CA oanh Đạo-Pháp tỏa hương trầm
GIÁO hoằng bốn bể sanh sanh thuận
CHỦ trưởng thoàn đưa chúng chúng trầm.

THI BÀI

1.- Thời Trung-cổ biết bao loạn biến
Nạn rẽ chia ranh biển núi sông
Phân manh xẻ múng giống dòng
Thiết tha nhơn loại vô cùng đau thương.

2.- Nguy đến đổi cang-thường đọa đắm
Cuộc phong-luân thái thậm hụp trồi
Lý do thốt động máy Trời
Thích-Ca Giáo-Chủ thuận thời cứu Linh.

3.- Lập thân minh thoát ly Kinh Điện
Hòa cấp giai kiến diện hình tàng
Xét rồi tâm thiện nào an
Kịp thời độ rỗi cứu nàn chúng sinh.

4.- x Đây lời Phật tỏ tiền trình
Con đàng tịnh độ xét mình phát khai
Tam-Tôn Phật dặn một bài
Tam-Tôn là Đạo hay hay thăng bường.

THI

Thăng thưởng công cao phước tứ hoằng
Ban truyền chánh giáo lẽ siêu đăng
Chơn Minh Diệu Huệ Thần khai tố
Định mệnh chung sinh triết kiện thằng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày kỷ niệm TAM-TÔN
Linh giao Thần cảm-ứng tâm thái hòa
Ngày nầy cũng chẳng phải xa
Không gần chẳng thấy bốn ba năm rồi.

2.- Nêu lên ý thức phục khôi
Nguơn-Thỉ Bổn-Giác là ngôi Bỉnh-Hành
Hàng-Long là phái vẹn gìn
Phục-Hổ lãnh lịnh thưởng lành trị yêu.

3.- Mới rằng chỉnh lại đời Nghiêu
Đường-dê Dấu-thỏ đuốc khêu phá mù
Nhớ câu thọ mục hằng du
Mở khai lý tưởng Xuân Thu Đông tàn.

4.- Hè là hỏa lực dở dang
Hè là công cuộc gằng sàng Hiếu Trung.
Ngày nầy kỷ niệm Tam-Tôn
Lão ban lời dặn Xuân đồng nhạn đưa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ trong giờ chầu lễ, đọc rồi đãnh-lễ mới tiếp hành-lễ.
Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài đọc đãnh-lễ Định-Tâm tháng 5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ ĐỊNH-TÂM
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo thay nhằm Ngọc-Linh
Định thiền Đạo-Lý dĩ kinh
Thể Thần Diệu Huệ Minh cần giồi trau.

2.- Lạy Thầy chầu lễ kỉnh giao
Phải lo đào tạo làm sao rõ lời
Mới rằng con cả của Trời
Mong chung Nam Nữ thuận thời qui cơ.

3.- Lạy Thầy hiển hiện chín giờ
Đây là Thìn Tỵ ban sơ Thiên-Tòa
Nghi trang Đại-phục nguy nga
Thiền tâm tín trọng tôn hòa thiện minh.
Ngày nầy Tịnh-Định sắt đinh
Là ngày phán đoán Ngọ trình án công.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ đãnh-lễ của mỗi con chầu lễ Định-Tâm, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

66. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 20/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Năm-châu thế giới gìn
HOÀNG-đồ Bốn-biển vận thời in
THƯỢNG hành hạ hiệu đô Công-quả
ĐẾ Chủ Trung-Thiên cả thái bình.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban lời dặn bảo. Đây ngày Tịnh-Định của Thiên-Đức lâm phàm Bỉnh-Hành Đại-Lịnh Phán-Đoán Đại-Đồng cân phân tội phước, thưởng trị của kiếp số Trời giao, đây đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con tu tỉnh tỉnh cần tu
Chớ để lem tâm tâm bị mù
Tiến hóa nhìn Trời Trời Chủ-Tể
Trung bình xét phận phận phàm phu.

THI BÀI

1.- Lời Thầy dạy chung con Nam Nữ
Ráng tôn ti qui củ tại tâm
Qui là giềng cả trắng trong
Củ là cội lý ngoài trong rõ Trời.

2.- Lập Nhơn-luân trong thời Phục-Thỉ
Ai ngỗ ngang phải bị hoại tâm
Tu thân tỉnh mạng đâu lầm
Trai Trung gái Hiếu vịn cầm củ qui;
Định-Tâm lời dặn Thầy ghi
Mỗi con ôn học trí-tri tâm-điền.

THI

Tâm thành sớm thấy Đạo nhà nên
Tánh Đức thông minh dạ mới bền
Chí cả điều hành khai Đức độ
Thân danh nêu sử lẽ nào quên.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 20/5 Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

67. Bài đọc sau thời Tý ngày 20/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là Hồn sống của toàn sinh
HOÀNG Lịnh bảo chung sớm kiện gìn
THƯỢNG Đức Thánh quyền thần tỉnh mạng
ĐẾ ân tế độ khắp minh minh.

Thầy các con, mỗi con định tâm nghe Thầy ban lời căn dặn hiển hiện đây đồng con mỗi mỗi.

THI

Tý thời Định-Tịnh lễ bày khai
Qui-củ hai mươi thế kỷ nầy
Bính-Ngọ tháng năm Trời gạn lọc
Thiên-La Thiên-Đức Bỉnh quyền đây.

THI BÀI

1.- Mong chung cả Nữ Nam dân Việt
Phải nhìn Trời phải biết con người
Con người có Đất, có Trời
Tại tâm rèn đúc ngôi lời đâu quên;
Định-Tâm là bảo thúc kềm
Thúc thành cương kỷ, kềm thêm mẫu hòa.

THI

Con người có Đạo sống nhờ chung
Non nước vững an thoát nẻo cùng
Dân tộc thuận hòa gìn Hiến-pháp
Nhơn-luân Phong-hóa chí hoàn trung.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

68. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 21/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng trắng trong lý gọi mầu
HOÀNG đồ khen tặng Á đồng Âu
THƯỢNG khuynh hạ chiết điều minh đạt
ĐẾ Chủ Cha chung hiệp buổi đầu.

THI BÀI

1.- Buổi đầu có thế gian, nhơn vật
Buổi điều hành thời tấc trọng tim
Buổi mai xây lại buổi điềm
Gọi Âm Dương định cổ kim đây là.

2.- Luật tấn hóa gọi đà Khôn nhíp
Dầu Đông Tây số kiếp thuận qui
Khắc thời phút phắt duy duy
Tuần hoàn mau chậm thùy tri năng hành;
Định-Tâm Thầy chỉ mối manh
Đừng lòng canh cải đừng sanh tâm phàm.

THI

Tâm phàm bãi bỏ bởi nhiều si
Tánh sáng thông minh luận điệu kỳ
Chí cả thăng trầm xem đó cuộc
Thân danh gắn chặt đức hoàng huy.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 21 tháng 5 Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

69. Bài đọc sau thời Tý ngày 21/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC phải gìn trau gọi trác ma
HOÀNG-Thiên chứng kiến cả công mà
THƯỢNG danh lưu sử đô thành quả
ĐẾ chuộng chung con diệu chí đa.

THI BÀI

Tý thời ngày lễ ĐỊNH-TÂM
Định là Phán-đoán, Tâm tầm mỗi gương.

1.- Ai tu tỉnh, ai nương cửa Đạo
Ai thiện tâm, ai hảo van nguyền
Ai mà bôi lọ Cao Kiên
Ai thâu giả cuộc, ai phiền ý ai;
Định-Tâm Thầy dặn đây bài
Tý thời ngày thứ âm hoài ứng thinh.

THI

Ứng hiện Tu-Di pháp diệu chơn
Cảm căn cố dụ dạ đâu sờn
Từ xưa nay có nhiều an biến
Bi đát bởi người chí thiếu nhơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày 21 Định-Tâm tháng 5 Bính-Ngọ, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

70. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 22/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC mài trong sạch tại lòng con
HOÀNG-Lịnh định chung chớ mỏi mòn
THƯỢNG-Hội phân rành ranh giới vụ
ĐẾ-ân tri nghiệm dạ bền son.

THI BÀI

1.- Ngày ĐỊNH-TÂM vui thầm hưởng Lý
Thời Ngọ đây tâm ký Diệu Thần
Huệ Minh bút tỏa định phân
Quyền uy phán xét chẳng gần đâu xa.

2.- Trên Ngôi-Một Trời Cha sắp định
Bỉnh Luật-Điều dò vịn chung nhau
Định-Tâm cơ hội một màu
Xét lòng con trẻ Thầy trao Pháp-mầu.

THI

Pháp Đạo hoằng khai thấu lý do
Thưởng chung dẫn cả máy an dò
Thiên-cơ nhíp Khảm loài người tỉnh
Địa-cuộc từ đây mở Sáu-pho.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 22 Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

71. Bài đọc sau thời Tý ngày 22/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trong báu quý lắm mà con
HOÀNG-Lịnh phê chung trẻ dạ tròn
THƯỢNG trí xét mình cho rõ phận
ĐẾ Quyền Cha Chủ mở đàng thông.

THI BÀI

1.- Mở đàng thông lập công đức vụ
Mong con ta qui củ giữ gìn
Con ôi! Đạo-Pháp chánh minh
Ráng gìn cho thấu tiền trình từ đây.

2.- Đạo Cứu-Thế Cao-Đài Danh-Hiệu
Đức độ chung vọi vọi dài xa
Bớ con thấy rõ Linh-Tòa
Ngọc là hồn trẻ khai ba báu lành.

THI

Báu quý bớ con mãi vẹn gìn
Hoàn thành mối Đạo sắt thành đinh
Sắp khuôn ghi chặt tròn phân tấc
Báu quý hỡi trò phải phát minh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày 22 Định-Tâm, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

72. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 23/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là đuốc tuệ rọi tâm trung
HOÀNG-Lịnh diệu vi pháp triệt khung
THƯỢNG chiếu Dương khai tam khí nhuệ
ĐẾ quyền chỉnh đạt vạn linh tùng.

THI BÀI

1.- Đây thời Ngọ Hai-ba năm Ngọ
Mãn lễ triều Dấu-thỏ Đàng-dê
ĐỊNH-TÂM phán xét bốn bề
Xét trong vũ trụ, xét về thiện hung.

2.- Trong mỗi con qui tùng Thiên-mạng
Gần đến ngày danh rạng tiếng thơm
Danh là cơ hội hiệp sum
Tiếng nêu lãnh đạo áo cơm an bài.

3.- Áo có bâu Tam-tài chiếu sáng
Thỉ điều chung Nguơn đoán vui vầy
Áo là thân thể hay hay
Bâu là ơn nghĩa từ nay qui tùng.;
Định-Tâm tam nhựt nghinh cung
Định-Tâm xét lý tao phùng lương tri.

THI

Phùng lương tri kỷ dĩ phương tề
Tích cực đáo duyên huyển điếu nghê
Giống trống Thiên-La kêu thế giới
Kích chung Bắc-Đẩu bảo an huề.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 23 tháng 5 Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ AN-THIÊN TÁI-THỈ

73. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ AN-THIÊN
Tu-Di Hoàng-Đạo khởi kiên trung thành
An-Thiên Đại-hội tập tành
Gọi rằng kỷ niệm nêu danh Đạo Trời.

2.- An-Thiên dành dụm thuận thời
Hy sinh lãnh đạo cứu đời hiện đây
Chư-hiền Nam Nữ sum vầy
Con Thầy nên phải nhìn ngay lý truyền.

3.- Trung-Ương chỉnh đạt cố kiên
Là trung tâm điểm bền yên mọi điều
Phong trào nhồi nhận chích chiu
Đuốc Trời soi rọi đuốc khêu tỏ tường.

4.- An-Thiên minh định bốn phương
Thay Trời Phán-đoán rọi gương chung hòa
Nhơn sinh hoán triệt vang ca
Thi hành đúng phận trẻ già kiến tân.

5.- Đạo-mầu chỉnh đốn tinh thần
Tinh anh bảo Đạo Thần dân trung bình
Thái hòa cơ cuộc minh linh
Thanh-Thiên Bạch-Nhựt lý tình giác tri.

6.- An-Thiên kỷ niệm là đây
Ba mươi năm chẳng dựng gầy tại Nam
Kiên dè Giang lộn tại tâm
Lịnh Trời qui chuyển tường âm diệu hành;
Cúi đầu đãnh-lễ sanh sanh
Toàn-Năng chứng kiến rõ rành Trời Cha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Chư-hiền Nam Nữ về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chầu lễ kỷ niệm An-Thiên, trước đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

74. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành khải Lý-chơn
HOÀNG-Thiên chỉnh hướng hoán qui huờn
THƯỢNG-lưu sử sách con Trời tiếp
ĐẾ Chủ Càn Khôn đắc Đạo Chơn.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ về chầu lễ An-Thiên, hãy định tâm vâng nghe lời Thầy Trời ban dạy đây đồng chung mỗi mỗi.

THI

An-Thiên Đại-hội cháu con Rồng
Kỷ niệm Tiên-gia mở núi sông
Định tỉnh tự tu danh lãnh đạo
Hòa tâm xét thấy Chủ-Nhơn-Ông.

THI BÀI

1.- Lễ kỷ niệm AN-THIÊN năm Ngọ
Đại-hội nầy trước có Kiên-Giang
An-Thiên khai khiếu rõ ràng
Tiền, Trung tiếp Hậu-Giang đàng chuyển luân.

2.- x An-Thiên kỷ niệm vui mừng
Là ngày Đại-hội mãn Xuân Hạ hoằng
Chung con Nam Nữ bình an
Ngăn ngừa Lục-dục chửng thằng dò tâm.

THI

Dò lóng Lý-chơn Đạo-đức thành
Nhơn hòa Địa-lợi mở Trinh Hanh
Thiên-thời ban bố nguồn cơn tỉnh
Đức độ thạnh thời đượm mối manh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

75. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản Ba-mươi-sáu cõi Trời
GIÁO truyền trần thế Bảy-hai nơi
VÔ cùng võ trụ bao la cuộc
VI Diệu Thần Minh chỉnh vụ khơi.

THI BÀI

1.- AN-THIÊN-Hội con Trời tề tựu
Ba-mươi-lăm năm hữu chơn truyền
Tự do tỉnh tín ngưỡng quyền
Cao-Đài Phục-Nhứt giải phiền chúng sanh.

2.- Đạo cứu thế rõ rành chung thỉ
Kỷ cương thông thiện chí hoằng thông
Đạo cao Đức rộng Bá Tòng
Phật Tiên Thần Thánh ngoài trong vững tìm.

3.- Đạo điều chỉnh bằng êm cương kỷ
Máy Kiền Khôn Ngọ húy cao thâm
Mong đời tỉnh giác kiên đồng
Đồng chung mạng vận ngừa phòng ngã tâm.

4.- Người tự giác phương châm cơ hội
Phải kiến tân đừng thối chí tu
Quỷ vương mê rủ người mù
Quỷ vương khiếp sợ người tu tỉnh đời.

THI

An-Thiên kỷ niệm dặn đây lời
Đệ-tử môn sinh thuận đến nơi
Tiến hóa tâm ư thâu Pháp thật
Tân-dân Thánh-Đức tạo yên thời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

76. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Năm nầy Bính-Ngọ Hỏa sanh
Tháng Mùi kiêm vượng tung hoành khắc giao
Tiên-Thiên Bát bộ Quái đào
Hậu-Thiên tiều tận Tam thao Lục trì.

2.- Tiên-Thiên không khí cực vi
Vô hư tú đạm Huyền nghi Năng toàn
Hậu-Thiên điêu khắc bi hoan
Hậu tồn vật chất Thiên can lọc hành.

3.- Nhớ câu hoán triệt tung hoành
Trung thừa Thiên thặng Đài danh Cao điều
Nguyên tôn thuận lý Thuấn Nghiêu
Bản đồ Tiên-giác Thiên-Điều Phục-Nguơn.

4.- An-Thiên kỷ niệm lễ huờn
Là năm chuyển gạn chỉnh cơn phong trào
Tái-Thỉ định mạng thao thao
Độc-Tôn Bỉnh-Luật lý trao lọc lừa.

5.- Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Trung-thừa
Tại đây thưởng phạt vẹn vừa cán cân
Tu-Di núi vững vờn vờn
Là chơn chánh nghĩa lập nhơn lý tình.

6.- Xây nền Thánh-Đức toàn minh
Cuối cùng tàn tận mạt sinh vô thường
Thiên-bình lọc chọn minh sinh
Quyền oai định đạt Thiên-Đình hốt-chiêm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ Đại-lễ kỷ niệm An-Thiên, được trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

77. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 - 5 giờ sáng)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím trắng đen xanh cũng màu
BÀNG trong tâm-lý rõ từ đâu
TỔ Tiên khai mở sông bờ núi
QUỐC độ Trời Nam Đất Việt cao
Một gốc hoằng thay nòi giống tốt
Hai guồng dữ đát mục đồng bào
Tiên Rồng đoanh múa khai tâm đảnh
Minh cuộc phong trào ấp-tổn khao.

Cha đây Tổ-Quốc, khai mở gốc Trời Nam, Minh Vương An thành tựu; quân nô tham tàn sanh tâm thú, quyết toan đô đạt đất Việt-Bang; trên Trời Cha ủng hộ Kinh An, dân du mục tù đoàn khí tưởng. Quyết hy sinh thiện chí không miễn cưỡng, dạ định thần tương tựu kế truyền, đặt thành hoạch sử Bắc chinh, cơ Nam tiến Cửu-Chân đào thống. Cha cả kêu chung con phải nhìn nòi giống, đạt nhơn luân, hoàn cương kỷ, vịn Tổ-Tông, được Qui-nguyên Tân-dân hoàn Thánh-Đức, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi kỳ Đại-lễ mỗi kêu con
Căn dặn dân Ta chớ mẻ mòn
Ngăn đón bầy voi cùng lũ rắn
Giậm mồ Tiên Tổ cắn gà con.

THI BÀI

1.- Lễ AN-THIÊN năm nầy kỷ niệm
Trong Linh-hồn đốn tiệm đề chơn
Linh-hồn dân tộc vờn vờn
Hy sinh cứu quốc đâu sờn chí hiên.

2.- Hồn nhơn loại hoằng truyền bốn bể
Sáng dường châu ngọc thể vàng cao
Muôn ngàn năm cũng hực màu
Từ-bi Công-lý người ao ước nguyền.

THI

Ao ước nguyền sao có Đạo hồn
Nhơn sinh yên vững thấu Càn Khôn
Núi sông bờ cõi tu chung tỉnh
Dân tộc Nam-Bang được biết hồn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ An-Thiên kỷ niệm, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

78. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN là chánh trực nghĩa công minh
NÔNG nổi cho ai lắm hoại tình
ĐẠI cuộc chung tâm rằng thiện chí
ĐẾ thâm căn viễn thấu thanh bình.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ AN-THIÊN
Đây là kỷ niệm nối duyên Thỉ hoàn.

1.- Đây lời dặn Thánh cùng điểm bút
Đó nhơn sinh sát dục thông cơ
Thông rồi mới ngán hiện giờ
Suốt thông Sáu vững Ba chừa vĩnh an.

2.- Đạo Trời mở Càn cang Khôn thập
Phân Nhị chi tường tập thủy sơn
Đây là võ trụ lưu huờn
Tung hoành gìn Luật chia nhơn bốn bề;
An-Thiên dặn trước Mẹo đề
Niệm tâm mới rõ Đường-dê trăng trầm.

THI

Thỏ giỡn trăng tròn trọn giữa Thu
Đông Thiên đường cả sáng minh âu
Mã đề dương tiến dân gian lộc
Chỉnh đạt Tu-Di bốn cõi thâu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

79. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngọ thời ngày thứ AN-THIÊN
Đây là kỷ niệm hốt-chiêm tâm tường
Đạo người thấu rõ nghĩa-phương
Nghĩa-nhơn phương sách sử trường tỉnh tâm.

2.- Đạo Cao-Đài Giáo siêu thâm
Tế-nhơn Độ-thế diệu âm hướng hoằng
Chỉnh cho nhơn thế thăng bằng
Rõ đàng nhơn ái nhìn an thanh hòa.

3.- Quỷ vương khuyến dụ người ta
Người ta yếu vía thiết tha não nề
Tu hành minh định đừng mê
Nếu mê bị quỷ yêu kề dẫn sai.

4.- Sai rồi thân mạng bị hoài
Uổng thay người sống quên ai cứu hồn
Chung hòa tạo thế sống còn
Còn hồn, còn mạng, còn son-sắt màu.
Đây lời Thánh dặn làu làu
Chư-hiền Nam Nữ viên đào Thần Tiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

80. Bổn văn trình bày của Phòng-văn: Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

Ngày 17 tháng 6/41 Bính-Ngọ (3/8/1966)

BỔN-VĂN TRÌNH-BÀY

Trong giờ Đạo học, lễ kỷ niệm An-Thiên Tái-Thỉ, Bổn-Sĩ kính đến toàn Đạo các cấp khắp nơi, cũng nhờ Giáo-Hội Cao-Đài Việt-Nam lưu tống.

Kính thưa quý Đạo:

Hiện nay cơ Thiên định mệnh, Thiên-Đức Qui-nguyên, Cao-Đài Cứu-Thế, Tái-Thỉ Hanh Trinh, Phục hoàn Nhứt-thống. Chung ta Giáo-Hội lãnh đạo phải đồng chí nhứt tâm, hòa tánh, có xây dựng Tân-Dân Thánh-Đức, chúng ta cần nhiệt liệt anh hào, mà đả phá mê mù đắm sa mộng mị.

Để hướng chúng sanh tiến hóa đến mục đích triệt đồ, hoán cải du dương của con đường phi hồn mạt phá. Ta đem Chân-lý bảo vệ Kỷ Cương, dùng Chánh-pháp mở đường thông, nêu nghĩa danh Đại-Đạo.

Bực siêu thừa lãnh đạo nhớ nhứt nhựt tân, nhựt nhựt tân, được tạo Thiên-chức cho ta xứng trang cứu thế, mà nhiên hậu cho mai lưu là Linh-hồn non sông ôn kỷ.

Đây trong giờ Đạo học, Bổn-Sĩ Phó Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, lãnh đạo tinh thần cho nhân dân giáo chỉ, phô diễn đôi lời để hiểu nhau theo guồng: Chân Thiện Mỹ.

Đây Bổn-Sĩ trình qua Giáo-Hội, nhờ Ngũ-Hành Thiên-Sư lưu hành lời đây Huấn-Lịnh./.

******************

81. Đài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Ngọ thời ngày 21/6 lễ Định-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây Thiền-định Tâm bình
Là ngày Hai-mốt chương trình ĐỊNH-TÂM
Định là sưu giác phương châm
Tâm thành nhìn Lý hương trầm Trời ban.

2.- Từ đây đãnh-lễ rõ ràng
Trang nghiêm Lễ-phục hoàn toàn Đạo phong
Đại-phục quì dưới Bệ Rồng
Vang rền lời đọc tâm không khẩn nguyền.

3.- Mong chung bá tánh bình yên
Bình hòa xã hội, yên kiên nước nhà
Lạy Thầy kính trọng Thiên-Tòa
Thay cho Cảnh-Tịnh chung hòa cảnh thông.

4.- Lý-chơn khai mở Xuân đồng
Trước Đàn nhập Lễ Hư-không Ngọ thời
Lạy Thầy chính lý cứu đời
Vô-Vi êm thịnh rõ nơi trọng truyền;
Định-Tâm nguyện đỉnh chí thiền
Tiếp hành-lễ Ngọ phỉ nguyền giờ đây.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Định-Tâm ngày trước, đọc rồi đãnh-lễ tiếp hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

82. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 21/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng lại trong trắng tỏ bừng
HOÀNG-đồ rộng lớn biết bao chừng
THƯỢNG-Thiên thừa thặng thông danh tỷ
ĐẾ cội căn duyên dương chiếu bừng.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ơn dạy chỉ:

Đây ngày Tịnh-Định tinh thần Trời giao Nam-Công Hỏa-Đức Bỉnh-Luật Hành trừ, để Tái-Thỉ Phục-Qui Thượng-Nguơn Thánh-Đức, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Ngọ thời ngày lễ Tịnh-Tâm thần
Hoán triệt hậu cơ chỉnh hiệu tân
Thánh-Đức Tu-Di nêu nghĩa cả
Thừa hành pháp chánh điện Tân-dân.

THI BÀI

Nay đã đến ngày giờ Phán-đoán
Lành thưởng công, ác phản Luật trừ
Định-Tâm chỉnh pháp du dư
Tịnh thần phê nhận thiệt hư tích dùng;
Ngọ thời ngày trước đề đung
Trước Đàn qui niệm tâm trung dựng gầy.

THI

Dựng lý kỷ cương nhớ Lịnh Thầy
Hy sinh sung sướng tín uy ngay
Xả thân cầu Đạo là nhơn hậu
Điều chỉnh thuần phong nghĩa vẹn đầy.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước lễ Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

83. Bài đọc sau thời Tý ngày 21/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành chiếu tỏ bốn phương mà
HOÀNG cảnh người đây thấu nhụy hoa
THƯỢNG chí thoát ra vòng bẫy tục
ĐẾ qui Môn-tử tạo vinh ba.

HỰU

Vinh ba cảnh sống của loài người
Dân tộc giới ranh thấu vận thời
Sanh bổng khí điền nhìn trí thức
Dục trị kỳ thân hưởng cuộc đời.

HUỜN

Hưởng cuộc đời an triệt diệu âm
Đời tu tỉnh mạng thấu hương trầm
Đạo khai cứu thế ròng năm mối
Thống-nhứt phục kiên trác bởi đời.

NGÂM

Định-tâm xét lẽ cứu đời
Lành an dữ dẹp năm nơi qui tùng
Nầy năm Bính-Ngọ ngộ phùng
Đường-dê Ngựa cúi Thỏ tung hô thành;
Tý thời ngày Tịnh-Định thanh
Giáo-Hoàng Thiên-Đức điểm danh mỗi phần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày trước Định-Tâm, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

84. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 22/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành bền giữ được kiền thân
HOÀNG Lịnh sắc phê để thấu cần
THƯỢNG Trí Đức Tài Nhân Lễ Nghĩa
ĐẾ quyền Bỉnh trị sắp Tân-dân.

THI BÀI

1.- Sắp Tân-dân xây vần Tiên Hậu
Thiêng-Liêng điều viễn cận phi hành
ĐỊNH-TÂM thấu rõ mối manh
Định-Tâm tầm lý phát sanh nhơn hòa.

2.- Hòa về lý gặp Cha Chúa-Tể
Đạo cứu Đời thức hệ ý Trời
Năm non bốn bể muôn đời
Hoàn cầu vũ trụ do Trời định phân.

3.- Luật phán xét đâu cần tô điểm
Đâu dễ bày dễ kiếm thô sơ
Con chung đừng có mộng mơ
Tôn thờ Chơn-Lý thấu cơ Thiên thành;
Định-Tâm tháng sáu Ngọ danh
Trung niên hoán thủ mối manh dựng gầy.

THI

Dựng gầy Thánh-Đức tạo Tu-Di
Bồi đắp nền nhân lý diệu khai
Trưởng dưỡng tinh thần thân thức dụ
Tồn an cơ cuộc phá mê mù.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 22 tháng 6 Định-Tâm, đọc rồi hành- lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

85. Bài đọc sau thời Tý ngày 22/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Đạo-Đức mở khai NGỌC trác ma
Lý-chơn truyền diễn HOÀNG-đồ ca
Pháp-nhân hoằng ứng THƯỢNG hành hiệu
Thiên-phẩm vững bền ĐẾ thịnh đa.

THI BÀI

1.- Đời biến loạn Đạo toan cứu thế
Dẫn sanh linh thoát bể luân trầm
Chữ thương kết lại tại tâm
Thầy mong nhơn loại tránh thầm thuẫn mâu.

2.- Con ôi hỡi than sầu bởi thế
Gầy cuộc ra oan hệ báo đời
Tại sao con lại quên Trời
Trời là Cha Cả nhìn đời chung con.

3.- Chớ ỷ khôn méo tròn uốn ánh
Quên mạng Trời bẻ cánh nhạn đua
Mùa Xuân anh yến khoe mùa
Đơn tài độc xác phải thua ý Trời.

4.- Mau phản tỉnh nhìn Trời định sắp
Bốn mùa đây tạo lập vận hành
An an biến biến tung hoành
Cuối cùng kết lại tồn sanh một nguồn.

THI

Một Trời, một Đất, một Người ta
Hai lẽ phân minh rõ chánh tà
Ba cõi thỉ chung do tại sự
Bốn mùa luân chuyển thấu Trời Cha.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày 22/6 Định-Tâm, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

86. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 23/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành trẻ cố kiên
HOÀNG-môn triệu tập tử tôn hiền
THƯỢNG khai lý tưởng hoằng Chơn-Lý
Đế Chủ Càn Khôn nối hậu duyên.

THI BÀI

Ngọ thời ngày Tịnh ĐỊNH-TÂM
Hai-mươi-ba trỗi vịn cầm xuất giao.

1.- Năm Bốn-một năm nào đó trẻ
Bính-Ngọ đây mở trọ Nam Môn
Đường-dê tín nghĩa bảo tồn
Nêu câu Dấu-thỏ học ôn mỗi bài.

2.- Môn chánh Ngọ Trời Khai Đại-Đạo
Môn tả bàn lái dạo lề đàng
Cao-Đài Chơn-Lý vén màn
Kêu con thế hạ nhập thoàn Định-Tâm;
Đao binh kiếp số gây mầm
Bỉnh Quyền Thiên-Đức hương trầm phán phê.

THI

Phán xét phê ngâm chỉnh Đạo-mầu
Rõ ràng Chơn-Lý vững bền lâu
Loài người mất Đạo phai căn bổn
Kêu bớ nhân sanh xét lại đầu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 23/6 Định-Tâm, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

87. Bài đọc sau thời Tý ngày 23/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Ai mà tầm NGỌC đến Non Cao
Ai muốn sáng tâm HOÀNG nhập đào
Ai trí thức minh thi THƯỢNG sách
Ai về quê cũ ĐẾ chiêu giao.

THI BÀI

1.- Đây Tý thời ngày lành TÂM-ĐỊNH
Phận Nam-Công níu vịn cơ Trời
Nam là Hỏa-Đức thuận thời
Công là Bỉnh Luật thay Trời phán phê.

2.- Sự xét đoán tựu tề sanh chúng
Bính-Ngọ niên khả dụng đó đây
Mạng Trời lãnh tụ con bầy
Sanh sanh chúng chúng nhìn đây Luật-Điều;
Định-Tâm năm Ngọ uốn chiều
Xét công thưởng trị khắc điêu tâm thiền.

THI

Tâm là nguồn sống của nhơn gian
Tâm định tu lai cổi các màn
Tâm ác biến sanh nhiều thứ tội
Tâm thành có thể cuộc nhà an.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày 23 tháng 6/41 Định-Tâm, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

88. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 24/6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 6/41 Bính-Ngọ 1966 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Thế gian quý báu NGỌC nguy mà
Nhân tình yên ổn HOÀNG luật đa
Thanh cao anh tuấn nêu THƯỢNG sĩ
Gốc cội vững bền ĐẾ căn là.

THI BÀI

1.- Đây thời Ngọ ngày Hai-mươi-bốn
Ngày ĐỊNH-TÂM sưu Bổn tầm Nguyên
Là năm Bính-Ngọ giao quyền
Phong trào Ấp-tổn đảo quyền chúng sanh.

2.- Phong trào đã chỉ rành tiên ước
Giáo Qui-nguyên đủ trược giác-tha
Ngũ-châu Chi Phái một nhà
Phục-Nguơn Tái-Thỉ âu ca Đạo Trời.

3.- Đông-Nam-Á thuận thời thới vận
Bắc-Tây-Âu văn tận minh tàn
Đó là lũ nghịch dân loàn
Sau lưng trước mặt đôi đàng tội chung.

4.- Đây ngày chót đang trung bế mạt
Giờ Định-Tâm giác đát lời Thầy
Mong con sum hiệp vui vầy
Nhìn Trời mức tiến sắp bày Hội cơn.

THI

Hội Vạn-Linh minh tụ tập qui
Nhơn sinh tỉnh mạng trước Đơn Trì
Kiên tâm Chơn-pháp khai đàng tiến
Trực chỉ phận hiền thoát lụy nguy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 24/6 đọc rồi hành-lễ, xong đọc đãnh-lễ gọi mãn lễ Định-Tâm, đãnh-lễ bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO

89. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ LIÊN-HOA
Linh thông vụ giác đây là khải-thông
Hiện đây Phán-đoán Đại-đồng
Thời gian luân chuyển thoát vòng bẫy ma.

2.- Con nào sớm biết nhìn Cha
Trời ban sự sống chung hòa thanh cao
Đạo nguyên sáng suốt làu làu
Mong chung thế sự một màu đừng phai.

3.- Màu xanh Bỉnh thế từ nay
Xét chung đoán trọn một tay thợ Trời
Nhớ câu Đạo-đức thuận thời
Nhớ Tông, nhớ Tổ rõ đời tồn vong.

4.- Phước nhiều sớm gặp Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ có không tại lòng
Đến đây luân chuyển Đại-đồng
Đồng chung thay đổi gạn thông chọn hòa;
Về đây chầu lễ Liên-Hoa
Linh thông vụ giác đây là khải-thông.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ toàn Đạo về chầu lễ Liên-Hoa, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

90. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ miền Nam được giải sầu
HOÀNG-Thiên chẳng phụ trẻ bền lâu
THƯỢNG-lưu vững chí nêu danh nghĩa
ĐẾ Chủ nhơn gian áo chủ bâu.

THI BÀI

1.- Áo có bâu đuôi đầu đừng lộn
Thầy mong chung Ấp-tổn vững tâm
Lý-chơn đừng để lem lầm
Lý-chơn giải cứu cổi mầm nhơn sanh.

2.- Đạo là Đạo Trời dành cho đó
Cho con nào biết rõ cuộc thay
Con ôi! khắp cả nạn tai
Trời trao Chơn-Lý cứu bầy con mê.

3.- Đạo CAO-ĐÀI đề huề chung thỉ
Buổi Tái-Nguơn Cương Kỷ chỉnh Điều
Bớ con đừng có hắt hiu
Bớ con tỉnh mộng bước theo đuốc Trời.

THI

Đuốc Trời Chơn-Lý mãi dò phăng
Chỉnh thế độ nhơn thể mực giăng
Bỉnh Luật thay Trời thanh độ cuộc
Bớ con chung cả sớm ăn năn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Liên-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

91. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG chưởng tâm trung chưởng Đạo ca
GIÁO-hoằng Giáo-Lý giáo đồng gia
VÔ công bất đắc nhơn viên Đạo
VI diệu pháp truyền triệt thấu đa.

THI BÀI

1.- Đây thời Dậu LIÊN-HOA tiền nhựt
Linh-quang soi vụ luật giác-tri
Chung nhau Môn-đệ duy trì
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Trời qui Đức Tài.

2.- Châu-vi lập ngày ngày phải mới
Nhựt nhựt đa thế thới nhơn hòa
Chớ nên ngăn cấm người ta
Người ta là chỗ thuận hòa lịnh vưng;
Liên-Hoa chỉ dẫn mực chừng
Môn-đồ Đệ-tử phải tuân Luật-Điều.

THI

Liên-Hoa Tam-Giáo hiệp đào viên
Mong mỏi chúng sanh dạ giải phiền
Tiến bước thang mây về cõi Phật
Thánh Tiên minh giác bổn hoàn nguyên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Liên-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

92. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LIÊN-HOA Đại-lễ năm nầy
Là năm kỷ niệm dạy bài giáo dân
Đạo-Tràng cơ hội liêm cần
Liên tâm Hoa nở tinh thần đó đây.

2.- Chư-hiền sớm phải nhìn Thầy
Là Trời Cứu-Thế đêm ngày đồng qui
Đêm là gạn lọc thau chì
Ngày ngày sáng rỡ tỏ bày Lý-chơn.

3.- Lý-chơn Chơn-Lý đâu sờn
Mong chung nhơn thế biết ơn Đất Trời
Biết rồi bình định nơi nơi
Biết tâm, biết tánh, biết đời, biết ta.

4.- Biết rồi mới tạo sự hòa
Biết thương sự sống, biết nhà đỡ vong
Đó là biết Chủ-Nhơn-Ông
Đây là Đạo-mạch cán công lập trần;
Liên-Hoa sắp lại lần lần
Đạo Đời Dân Nước dò lần Đạo Chơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải thường lệ lễ Liên-Hoa được Đạo nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

93. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (7 giờ tối )

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím rồi đây nhuộm đủ màu
BÀNG cờ thay đổi chẳng hề xao
TỔ Tông Công-đức ai ai rõ
QUỐC độ chia đôi bị sái màu.

THI BÀI

1.- Nay ngày lễ LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO
Kỷ niệm khai cơ Đạo Ngọ-môn
Mỗi con dân nước bảo tồn
Tồn an chính lý Càn Khôn một bầu.

2.- Quyền Bỉnh Luật Trời thâu Phục-Thỉ
Thánh-Đức khai cương kỷ Trung-Ương
Nói lên Đạo-đức vĩnh trường
Định-tâm mới rõ Ngu Đường trị dân.

3.- Người Việt-Nam ân cần Đạo-đức
Nhớ Tổ Tiên thuở trước khai cơ
Bắc chinh Nam tiến huyền thơ
Lập thành Quốc-độ tạo bờ Việt-Nam;
Liên-Hoa Cha dặn ráng cầm
Cầm lời giáo huấn sưu tầm Lý-chơn.

THI

Lý-chơn Chơn-Lý đuốc Trời soi
Đạo-mạch khải-thông được thấy rồi
Rồi gặp Đạo Trời đời phải tỉnh
Vong căn mất bổn dẫn quì voi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

94. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (7 giờ tối.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh Phật Tiên thống lý sầu
NÔNG dân đương bị cái tai âu
ĐẠI-đồng Phán-đoán thay đời mới
ĐẾ thẳm căn uyên áo có bâu.

THI BÀI

1.- Áo có bâu cổi sầu sanh chúng
Mong Chư-hiền cố củng Đạo-tâm
Cuộc thay, cuộc đổi đừng lầm
Tân-dân Minh-đức vịn cầm Tu-Di.

2.- Đạo của Trời hiện đây Phục-Nhứt
Cuộc tuần hoàn chánh thức từ đây
Liên-Hoa Thánh dặn một bài
Chư-hiền Nam Nữ từ nay vịn cầm.

THI

Vịn cầm Đạo-đức tại tâm trung
Kêu bớ dân sanh phải thính tùng
Hồi hướng qui hoàn về với Đạo
Bảo tồn mạng vận mới thung dung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Liên-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

95. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngọ thời ngày thứ LIÊN-HOA
Linh nguyên cảm vụ dong đà chính thông
Đây là cơ hội lập công
Nay là vận mạng suốt thông Huyền-Hoàng.

2.- Liên-Hoa Tam-Giáo vinh quang
Ra công điều CHỈNH-GIÁO đàn ứng tâm
Vận khai cơ hội sưu tầm
Tầm nguyên Chơn-Lý mầu thâm diệu hòa.

3.- Đồng nhau xét lại người ta
Người ta nên phải chủ hòa yêu thương
Hiện giờ cơ hội huy cương
Bàn tay Đạo-đức lập phương cứu Đời.

4.- Phương danh danh hiệu con Trời
Trời trao sự sống lập đời từ đây
Phục-Nguơn Tái-Thỉ sum vầy
Tu-Di Thánh-Đức chọn Tài Đức Tâm.

5.- Thiên-Tòa Hoàng-Đạo cao thâm
Lập thành Thiên-Quốc trầm ngâm Ta Người
Liên-Hoa Thánh dặn đây lời
Chư-hiền Nam Nữ thuận thời Trời ban;
Vong căn mất Đạo giả tâm
Từ đây lừa lọc ưng oan thưởng trừng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

96. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN nhẫn tại tâm gọi chí bền
QUANG minh soi rọi mãi nào quên
PHẬT Từ-bi tánh hoằng Chơn Đạo
NỮ phái xét thân chỉnh mới nên.

THI BÀI

1.- Lễ LIÊN-HOA năm nầy Bính-Ngọ
Nữ lưu em xét rõ vận hành
Đạo thông Công-đức rạng danh
Năm nầy CHỈNH-GIÁO rõ rành trược thanh.

2.- Trược là chỗ mối manh tung tác
Thanh là nơi thượng đạt thiện tâm
Trược thanh đừng có lộn lầm
Biết thanh, biết trược vịn cầm kỷ cương.

3.- Bớ chung em nghĩa-phương Nhi-nữ
Ráng tiến hành gìn giữ Hạnh Khiêm
Gái lành giá sạch hốt-chiêm
Làm gương thế hạ cổ kim đông thành;
Liên-Hoa ngày lễ đề rành
Chị kêu, Chị bảo gái thanh noi đường.

THI

Noi đường tu tỉnh khắp chung em
Thế sự đa đoan khó cổi rèm
Phấn chấn nhìn Trời dò đuốc sáng
Đêm đông tỏ rõ bước nhìn xem.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

97. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (7 giờ tối)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT Quốc chia đôi rất thảm bi
NAM Bang danh nghĩa gẩm cần suy
THÁNH an Thần trấn tùng Thiên-Lý
MẪU Tử đề huề gạn thấu ghi.

THI BÀI

1.- Thấu Thiên-Lý ghi lòng học hỏi
Vậy mới rằng tiếng gọi Trí Tài
Gạn lòng trong đó tìm sai
Tìm sai mau sửa khỏi tai họa kề.

2.- Kêu Nhi-nữ đề huề Mẹ dặn
Chẳng mấy khi gặp đặng Mẹ hiền
Bớ con đừng có não phiền
Cơ Trời thời vận chọn hiền trị gian.

3.- Lễ Liên-Hoa Mẹ ban lời dặn
Gái Việt-Nam bước thẳng đường ngay
Đó là gái Hạnh Đức Tài
Làm gương nhơn thế từ nay Mẹ mừng.

THI

Mẹ mừng con Mẹ đến cung trăng
Sáng suốt gương soi thể bóng Hằng
Một kiếp làm người đừng để ố
Từ nay Chơn-Lý xẻ đường giăng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

98. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (7 giờ tối.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây là thời Mẹo chót ngày
Kêu Chư-hiền hữu trổ Tài Đức Tâm
Tài là học hỏi sưu tầm
Đức nêu Bác-ái cao thâm diệu hiền.

2.- Tâm lành bền chí không thiêng
Đúng ba lẽ thiệt bổn nguyên trọn tròn
Loài người được vậy suốt thông
Suốt thông mới tránh cuồng ngông luông tuồng.

3.- Mới rành nầy hố nọ truông
Hố truông là chỗ mẫu khuôn lộn lầm
Từ đây Thánh dặn vịn cầm
Liên-Hoa sắp đặt cao thâm đổi dời.

4.- Đổi thông quyền cả Đất Trời
Có tay thuyền Chủ dạy đời bảo tu
Từ nay dẹp cả mê mù
Mới an thân mạng phá ngu ngộ hiền;
Liên-Hoa Chỉnh-Giáo Phục Nguyên
Thánh ban lời dặn cố kiên bớ trò.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

99. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- LIÊN-HOA Phật dặn đây lời
Là Qui Tam-Giáo đồng thời Ngũ-Chi
Qui-Nguyên Phục-Thỉ duy trì
Lập nền Thánh-Đức đồng qui một trường.

2.- Đông Tây Nam Bắc ngũ phương
Bàn tay ứng chiến kỷ cương Thiên-Tòa
Nêu khai máy sắp sáng lòa
Một Trời Chúa-Tể Cả-Và thế gian.

3.- Mỗi lần chỉnh thế vén màn
Diệt trừ tà quái rõ ràng hiển vinh
Từ đây Đạo-pháp khai Huỳnh
Đạo-chơn lập Hiến tiền trình vẻ vang.

4.- Đạo-lý căn bản vén màn
Bồ-đề Đạo-đức gọi thoàn rước Linh
Nhớ câu Phục-Thỉ đinh ninh
Hàm-bô Cổ-phúc sắt đinh một màu;
Liên-Hoa Phật dặn làu làu
Liên-Hoa kỷ niệm vàng thau lọc lừa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

100. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi Liên-Hoa Chỉnh-Giáo lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 9/41 Bính-Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ LIÊN-HOA
Năm nầy kỷ niệm Thiên-Tòa Vô-Vi
Tạm xong lễ phận duy trì
Mãn niên Bính-Ngọ phụng tri Thánh-Đền.

2.- Đạo cao do tại chí bền
Mong chung hiền sĩ ghi tên Bảng Vàng
Suốt thông vận thế mới ngoan
Suốt thông cơ hội vén màn tu lai.

3.- Từ nầy Đạo-pháp bày khai
Là khai lý tưởng dựng gầy Tu-Di
Đạo cao Cảm-ứng duy trì
Cảm thông Ứng hiện đồng qui một đường.

4.- Hà-phanh cơ hội cuộc chương
Luyện Thần Tinh Khí hữu phương trọn tròn
Lời vàng Lão dặn sắt-son
Mong chư hiền sĩ suốt thông vận hành;
Liên-Hoa tâm chí tập tành
Liên-Hoa kỷ niệm nêu danh Ngọc-Đình.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ Đàn Vô-Vi tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ NGỌC-THANH HẬU-CHƯỞNG

101. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ NGỌC-THANH
Chư-hiền Nam Nữ rõ rành phận tu
Chung nhau huynh đệ hiệp phù
Trước sau vui đẹp đường tu niệm đồng.

2.- Chị em lớn nhỏ ngoài trong
Thuận tùng yêu mến xuân đồng tại tâm
Đến đây Bính-Ngọ cuối năm
Xét trong tâm lý hương trầm nhờ tu.

3.- Vâng lời khuyến bảo từ lâu
Dựng gầy nền Đạo bắt đầu tại Nam
Tu-Di Thiên-Quốc cao thâm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo hương trầm bay xa.

4.- Vờn vờn Cổ-thọ sáng lòa
Bốn-phương Tám-hướng nhìn Cha tâm thành
Về đây chầu lễ Ngọc-Thanh
Chư-hiền Nam Nữ rõ rành phận tu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong khi Chư-hiền Nam Nữ về Thiên-Tòa chầu lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

102. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng Trời trao trẻ ráng cầm
HOÀNG-đồ Đại-Đạo phải phương châm
THƯỢNG-lưu tâm trí không nao núng
ĐẾ Chủ năm nơi Pháp Luật thâm.

THI BÀI

1.- Pháp Luật thâm hương trầm xông đốt
Lễ NGỌC-THANH trụ cốt gạn lừa
Đạo Trời lộng lộng thưa thưa
Đạo cao tại tánh vẹn vừa trí tâm.

2.- Chữ trí tâm vịn cầm bớ trẻ
Trí Đức Tài nét vẽ Bảng Vàng
Bớ con họa phước hành tàng
Đổi thay thay đổi cái màn lớp đông.

3.- Đạo là Đạo trên thông dưới lạn
Đạo độ đời đuốc sáng rọi đàng
Chung nhau về một Đạo thoàn
Lướt xông sóng gió bình an bến bờ;
Ngọc-Thanh kỷ niệm hiện giờ
Chung con lớn nhỏ lão thơ an bề.

THI

An an biến biến cõi trần ai
Thay đổi, đổi thay cuộc sắp bày
Trí định tâm thành ròng đức độ
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa trải đàng ngay.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

103. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản đoàn em phải hết lòng
GIÁO truyền Tam-đạt bảo đồng xong
VÔ tâm bước thẳng về nơi Một
Đạo-Lý Tam-Huyền để dạ không.

THI BÀI

1.- Để dạ không bền lòng xứng phận
Dạ không không là đấng thiện tâm
Bao lâu học hỏi phương châm
Đến đây hành hiệu chớ cầm rằng chơi.

2.- Phải xứng đáng Đạo Trời lãnh gánh
Phải chung tu sửa hạnh từ đây
Đạo cao Đức trọng nối dây
Đạo thông kim cổ gặp Thầy, gặp Cha.

3.- Đạo là Đạo chung hòa hiệp chí
Đạo bảo sanh khai Trí Đức Tâm
Tài ra lãnh gánh vịn cầm
Tài cao độ dẫn đường nhằm, ngõ thông.

THI

Ngọc-Thanh kỷ niệm lễ bày khai
Tiền nhựt Dậu thời đổi vận đây
Chí dốc lên Non tầm thuốc báu
Tu-Di chắc vững dược Linh-Đài.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

104. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC qui Thánh-Đức Châu-vi
HY sinh bảo Đạo từ đây vui lòng
ĐẠI cương chỉnh sửa đức công
ĐẾ căn lãnh đạo phải phòng nhơn tâm.

2.- Ngọc-Thanh lớp học hương trầm
Dưới trên hòa thuận mầu thâm chơn-truyền
Lý-chơn Đạo-mạch vững yên
Dẫn đường tu niệm cố kiên trọn tròn.

3.- Đạo là chơn chánh sắt-son
Đức là che chở rõ còn vững an
Chung nhau lớp học Đạo-Tràng
Thánh ban lời dặn nhìn đàng thẳng ngay.

4.- Tu Tâm luyện Tánh từ đây
Càn Khôn phản khắc mưa mây bao trùm
Nhớ trên thờ một Chủ-Ông
Nhớ rồi rèn đúc tâm không bảo tồn;
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Ngọc-Thanh ngày lễ Độc-Tôn trọn quyền.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ Ngọc-Thanh, được trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

105. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/41 Bính-Ngọ 1966 - 12 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG tím trắng xanh ấy bởi màu
BÀNG cờ tranh đấu hỏi rồi sao?
TỔ Tông Đạo-đức cần noi dấu
QUỐC độ thanh bình Đạo-Lý cao.

THI BÀI

1.- Cha Tổ-Quốc Hùng-Vương Đệ-nhứt
Lập kỷ cương thước mực roi truyền
Bao lần Nam tiến Bắc chinh
Lập thành Quốc-độ hữu quyền sử ghi.

2.- Thâu Cửu-Chân độ qui nhứt Luật
An núi sông vượt lực liệt thao
Đến đây con chớ chia rào
Phân vân vô Đạo tạo đào hố hang.

3.- Phải chung hiệp một đàng suôn ngõ
Bực anh tài đừng bỏ Cửu-tư
Phải gìn Đạo-đức thiện từ
Phải nhìn Trời Đất khỏi hư gia đình;
Ngọc-Thanh lời dặn đinh ninh
Mong chung dân nước kết tình Đạo-tâm.

THI

Đạo-tâm khai mở Trí Tài Tâm
Đức Tánh lưu Minh-đức tánh thâm
Muốn được Đời an cần giữ Đạo
Rõ thông vận mạng phải trang cầm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

106. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Mặt Trời lố mọc hướng Đông
Việt-Nam nhìn thấy vui lòng nhìn xem
Lố cao bóng ác tung rèm
Màn u rựng sáng hành tàng Hỏa khai.

2.- Ngọc-Thanh Thánh dặn một bài
Mãn niên Bính-Ngọ bày khai Đinh kỳ
Ra lời Thánh dặn chi chi
Tuần huờn võ trụ Phục-Hy ra đời.

3.- Có Cha, có Chủ, có Trời
Có là thờ kính thuận thời đồng qui
Phục-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Lập nền Thánh-Đức sum vầy thỉ chung.

4.- Biết Trời trọn dạ thính tùng
Trời che Đất chở bao trùm từ đây
Rạng đông ác lộ gọi ngày
Đây là thời Mẹo bày khai vận hành;
Mỗi người đều phải làm lành
Đêm Đông gặp sáng tâm thành là nên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

107. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-cang Ngũ-lý phận Trời trao
HOÀNG-Đạo Trung-Ương vững một màu
HUỲNH chủng Nam-phương khai Lý thiệt
ĐẾ quyền Trời Chủ trước đồng sau.

THI BÀI

1.- Trước đồng sau một màu chung thỉ
Cương kỷ gìn báu quý Lập-Trần
Cơ khai Đạo mở tinh thần
Đắp nền Thánh-Đức xa gần đồng qui.

2.- Đạo Lập-Trần nghĩ suy luận điệu
Có Đạo người cốt yếu Trời trao
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa làu làu
Hà-phanh thời định ngày cao tinh thần;
Ngọc-Thanh Thánh dặn lần lần
Kêu chung hiền sĩ dò lần vẹn tu.

THI

Vẹn gìn trọn chữ Đạo Trời trao
Kêu cả sanh linh phải một màu
Dưới gốc Trời Nam khai Xích-Đạo
Trên nền Đất Việt phước đồng cao.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

108. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm ứng vận trước Huỳnh-Đình
HOA đượm màu tươi rạng rỡ xinh
PHẬT độ trần ai qua bể khổ
NỮ lưu tiếng sáng được thơm lành.

THI BÀI

1.- Được thơm lành mối manh gìn giữ
Hạnh Đức Khiêm cư xử Tiết Trinh
Dậu thời cơ vận tòa tinh
Trăng Thu chiếu rọi vẹn gìn làm gương.

2.- Phận Nữ-phái phải thường trau trác
Chớ lả lơi khó đạt Chơn-như
Em ôi! bỏ thói nhàn cư
Nhàn cư bất thiện mạt Từ phai Bi.

3.- Nơi Tây-Vứt nhiều khi Chị đợi
Mong chung em bước tới Đơn Đình
Đồng chung chầu Mẹ Thiên-Kinh
Chị em hội hiệp đẹp xinh Thiên-Tòa.

THI

Thiên-Tòa Hoàng-Đạo bảo người tu
Phận gái gắng công trải hạnh thu
Nhìn rõ Tây-Phương miền Cực-Lạc
Xét xem chung thỉ mấy hồi lâu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

109. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT Quốc nêu cao Đạo-đức mà
NAM phương Xích khí khải âu ca
THÁNH ban Tiên-Nữ điều cương kỷ
MẪU tự Khôn Huỳnh bảo giác tha.

TRƯỜNG THI

NGỌC-THANH thời Tý thứ ngày
Mẹ ban lời dặn một bài thỉ chung
Nữ lưu Đạo-pháp qui tùng
Hạnh đề Trinh Tiết, hoành tung đọa hồn.

THI

Đọa sầu uổng lắm bớ bầy con
Mẹ dặn con nghe rõ mất còn
Còn mất lý do do lý thiệt
Cân phân chung thỉ hỡi chim non.

HỰU

Chim non kêu tiếng lắm thon von
Dạy bảo con Ta rõ mất còn
Muôn việc rồi không nào rõ thấu
Thấu sao cơ hội mãi vuông tròn.

HUỜN

Vuông tròn cho trọn Đạo người ta
Phận sự từ đây trẻ phải hòa
Kín cẩn cao tường thân nữ đẹp
Xiết bao mạng vận chớ phui pha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

110. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- NGỌC-THANH Đại-lễ năm nầy
Mẹo thời ngày chót chọn Tài Đức Tâm
Tài là chí cả bền cầm
Về nền Đức-độ cao thâm lưu hành.

2.- Tâm bền mới được nêu danh
Là danh Đạo-đức pháp thành trị thân
Đến đây lập hội Tân-dân
Đến đây Phục-Thỉ dò lần Thượng-qui.

3.- Dựng nền Thánh-Đức duy trì
Là gương sửa trị Điện Nghi chung hòa
Thiên-Hoàng trí đức sanh ca
Là ca tiếng Đạo thiết tha độ Đời.

4.- Nhớ câu tồn tại nhờ Trời
An tâm sống vững thuận thời qui phong
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa rặt ròng
Bảo-sanh Bảo-mạng xuân đồng nghĩa-nhơn;
Nhớ rằng Đạo-pháp Chánh-chơn
Năm lừa bảy lọc tuần huờn là đây.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

111. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- NGỌC-THANH kỷ niệm năm nầy
Ngọ thời ngày chót dạy bài tỉnh tâm
Dạy đây xét kỹ đừng lầm
Chúng sinh xét thấy phương châm Phật mầu.

2.- Chi chi đều có đuôi đầu
Chi chi phải nhớ một câu chí thành
Nhớ rồi cần xét mối manh
Xét trong Lục-tặc cạnh tranh bởi tà.

3.- Xét rồi phải tránh cho xa
Tránh xa mới rõ người ta một hồn
Xét rồi mới rõ vong tồn
Xét tâm, xét tánh, xét trong, xét ngoài.

4.- Ngọc-Thanh Phật dặn một bài
Là bài tâm tỉnh trí tài bảo thân
Ráng tu học hỏi siêng cần
Cần rồi mới biết Thiên-ân tế thời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

112. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- NGỌC-THANH kỷ niệm năm nầy
Đại-Đàn thời Ngọ khai bài Vô-Vi
Tạm lâm sắp đặt tại đây
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo sum vầy nói chung.

2.- Đọc bài thân mạng cúc cung
Đọc rồi đãnh-lễ vẹn tùng lễ khai
Từ đây mới rõ thiên tài
Chi chi Trời sắp đừng ai cãi bàn.

3.- Nhớ câu họa phước hành tàng
Nhớ rồi xét lại vén màn muội mê
Nhớ rồi mới thấy cảnh quê
Nhớ câu Thiên-mạng Trời phê nét vàng.

4.- Thỉ chung chung thỉ rõ ràng
Đạo cao đức trọng vinh quang Ta Người
Vô-Vi Lão dặn đây lời
Nhớ chung chữ Đạo vâng lời tu thân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ Đàn kỷ niệm Vô-Vi lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ TU-MY XÍCH-KỶ

113. Bài đọc đãnh-lễ nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ TU-MY
Chung nhau Nam Nữ đồng qui một trường
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Hiến-chương
Cúi đầu đãnh-lễ nghĩa-phương thi hành.

2.- Nhớ câu Đạo-Lý đạt thành
Nhớ rằng hòa hiệp là câu trau mình
Năm nầy Bính-Ngọ cuối Huỳnh
Bước sang năm Mùi tiền trình vẻ vang.

3.- Từ đây Đạo-Lý hoàn toàn
Phải lo tu tỉnh vén màn muội mê
Nhớ câu Đạo-đức trọn bề
Nhớ rồi mới biết đàng về chung Cha.

4.- Tu-My lập tại Thiên-Tòa
Mỗi người mỗi phận cộng hòa tại tâm
Đạo Trời huyền diệu cao thâm
Đức nhơn độ thế vịn cầm vững an.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc đãnh-lễ khi về chầu lễ Tu-My tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

114. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng lại trong báu quý thay
HOÀNG Thiên chấm chọn kẻ anh-tài
THƯỢNG-lưu chí cả đừng nao dạ
ĐẾ Chủ ban ân đã đủ đầy.

THI BÀI

1.- Đây ngày lễ TU-MY kỷ niệm
Mong chung con đốn tiệm thể thân
Đạo cao Phước cả Đức tròn
Mong chung thế sự an trong tâm hồn.

2.- Lễ Tu-My cuối năm Bính-Ngọ
Đinh-Mùi khai cổi trọ rẽ chia
Trung-Ương Hoàng-Đạo sum sê
Là nơi chấm chọn cảnh quê tu hành.

3.- Tu-Di cuộc âm thanh thuận thảo
Thánh-Đức nền cổi tháo nạn tai
Nhớ câu Đạo Hiệu Cao-Đài
Cao-Đài Cứu-Thế bày khai chơn truyền.

THI

Chơn-truyền Đạo pháp tại Trời Nam
Đại cuộc Tu-Di giữ tại tâm
Thánh-Đức xây nền trên đất Việt
Một gầm Xích-Đạo triệt phương châm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

115. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/41 Bính-Ngọ 1966 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

DA Đạo mở khai chữ Chí-công
TÔ bồi nhân thế dọn lòng không
GIÁO truyền pháp thiệt bình dân chúng
CHỦ-Tể là Trời phải suốt thông.

THI BÀI

1.- Đây thời Dậu TU-MY tiền nhựt
Ta Giáng-Đàn thước mực bày truyền
Chúng-sanh nhớ Đạo là duyên
Chúng-sanh tỉnh mạng giải phiền tại tâm.

2.- Đạo của Trời bao năm tồn tại
Bảo Dân-sinh điềm thoại tiên-tri
Cả kêu Dân-trí duy trì
Lập nền Dân-đức đua thi Tâm Tài.

3.- Khắp Âu Á ai ai cũng một
Là một Trời một cuộc đồng sanh
Đừng lòng chia rẽ rấp ranh
Bày ra chi phối phải đành nguy cơ;
Tu-My Ta dặn hiện giờ
Là giờ kỷ niệm trong chờ chúng sanh.

THI

Chúng chúng đồng sanh cõi thế gian
Làm sao sao phải được an toàn
An toàn về Đạo đâu tai khổ
Khổ tại thế gian khổ tại tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN