1. Bài đọc hành-lễ Tân-Xuân Tư-gia mỗi mỗi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tân-Xuân Kỷ-Dậu năm nầy
Tư-Gia mỗi mỗi Thiên-Đài Bảng Phong
Từ đây ân tứ đức công
Khai minh Thất-Tổ suốt thông Cửu-Huyền.

2.- Bực trung là phận nhơn hiền
Tam-cang lĩnh phận bác điều Huyền-vi
Người tu cần phải cố tri
Tam-thừa thiện đạt trí-tri Cửu điều.

3.- Chữ tu là phận ít nhiều
Làm sao tỉnh khởi đuốc khêu chủng hòa
Tư-Gia Đạo-đức sáng lòa
Mỗi con tỉnh mộng thiết tha thuận hành.

4.- Mỗi ngày đều mỗi làm lành
Đến khi Nhứt-thống Thầy dành chỗ nơi
Phận tu đừng có lả lơi
Phong cương kỷ thể Đạo người vững an.

5.- Vén cho trong sạch các màn
Công tu rạng rỡ rõ ràng Xuân vui
Tân-Xuân rõ thấu các mùi
Là Tân-dân tự niềm vui nỗi niềm.

6.- Thế gian Đạo-Lý sum vầy
Vui cho phận đẹp tại đây đủ đầy
Tân-Xuân Kỷ-Dậu năm nầy
Tư-Gia mỗi mỗi Thiên-Đài Bảng Phong.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Lễ Tân-Xuân Tư-Gia mỗi mỗi. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc hành-lễ Khai-Niên Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Linh-Tòa cảnh gọi Vô-Vi
Kêu bớ trẻ thơ giữ trọn nghì
HOÀNG chiếu Lịnh ban Quyền phán đoán
THƯỢNG khai kim cổ Đạo đồng qui.

THI BÀI

1.- Cuộc phán xét Thầy đà dạy trước
Cửu-Tý là Tinh-Dược định phê
Xét trong thế sự tái tê
Nam-Công Bắc-Cuộc qui về Huyền-Linh.

2.- Lễ Hồng-Hoa tưng bừng niên Dậu
Thưởng phạt ghi diện mạo Thần Tiên
Đã đành cam chịu hậu tiền
Chung nhau nhớ lại thân hiền bảo thân.

3.- Xét thế sự muôn phần mạt Đạo
Xét loài người ngược đảo tâm khuynh
Ra lời Thầy phán tội tình
Phán cho Luật định Tiên-Đình pháp ghi.

4.- Con mỗi trẻ thùy tri thế sự
Nữ Nam đồng gìn giữ chỗ không
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng
Đồng chung tu niệm gạn lòng trắng trong;
Đây Thầy đặt Chủ-Nhơn-Ông
Phán phê ơn oán rặt ròng huệ minh.

THI

Diệu Huệ Thần Minh sáng lập đời
Kêu con tỉnh mộng chỗ rành nơi
Phải thông kim cổ an rồi biến
Biến đó rồi an hội vận Trời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ Khai-Niên Ngọc-Linh-Tòa. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc hành-lễ Khai-Niên Kỷ-Dậu tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Kinh chờ rước trẻ tu hiền
HOÀNG-Lịnh Sắc phê phải cố kiên
THƯỢNG-Hội chỉnh nghi tròn lý dụ
ĐẾ ân rộng mở cảnh trần yên.

HỰU

Khai-Niên Kỷ-Dậu thấu buồn vui
Mở cửa Đạo cao thưởng thức mùi
Xuân rõ đến hè cành lá rụng
Thu đồng Đông yểm gạn lòng phui.

HUỜN

Tình phê tê tái bớ bầy con
Lý Pháp đâu dung dữ mẻ mòn
Mòn đó đó đây đây có đó
Người tu tránh khỏi éo le lòng.

NGÂM

Éo le lòng tại khi Trời
Đạo không xét phận bụi đời nhuộm thân
Rửa lòng trẻ phải ân cần
Tam-Thừa Cửu-Phẩm dò lần đàng thông;
Hiện giờ có Chủ-Nhơn-Ông
Cầm quyền thưởng phạt Đại-đồng đó đa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ Khai-Niên Kỷ-Dậu Tòa-Thánh. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc hành lễ Khai-Sơ lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ miền Nam chuyển Thánh-Cơ
HOÀNG-Thiên tế thế trẻ trông chờ
THƯỢNG lưu chấm chọn con hiền hiếu
ĐẾ Đạo Qui-nguyên buổi hiện giờ.

THI BÀI

Hiện giờ Đại-Đạo phô khai
Kêu con tỉnh mộng Cao-Đài Qui-nguyên.

1.- CAO là chỗ huyền huyền Bạch-Ngọc
ĐÀI định phân thận-độc hoàng huy
Khai-Sơ Lịnh chuyển năm nầy
Là năm Kỷ-Dậu từ đây tuần huờn.

2.- Tránh sát sanh lòng nhơn biểu lộ
Vẹn từ tâm cứu độ nhơn quần
Nhớ câu an vững một chừng
Một Trời, một Đất, Người Xuân một Người;
Diệu-Linh Thánh-Điện hiện thời
Khai-Sơ tạm đặt tại nơi Thiên-Tòa.

THI

Thiên-Hoàng Bỉnh-Luật thế Trời Cha
Gạn lọc thưởng răn đó trẻ là
Trọn chí tu hành thông pháp chính
Thưởng răn lọc chọn chỗ hiền ngoa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ kỷ niệm Khai-Sơ tạm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo. Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc hành-lễ Khai-Niên Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Khai-Niên Kỷ-Dậu năm nầy
Trường-Qui Thánh-Thất diễn bày rõ Xuân
Khai là khai mở sáng bừng
Khai thông đàng lối một chừng tỉnh tu.

2.- Niên nầy niên Dậu gồm thu
Kỷ cương Chánh-pháp lạc thù quả công
Nêu lên hai chữ Đại-đồng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa an lòng vững an.

3.- Nhớ rằng vận pháp chuyển Càn
Khôn thâu Ngũ-Giáo vén màn mỵ ly
Thanh bường hòa thuận mầu ky
Thương nhau như một đường đi rộng dài.

4.- Đạo Trời thâu chọn Đức Tài
Tánh hòa Tâm hiệp Ý ngay mạng tồn
Khai-Niên Thầy dạy chung đồng
Một bài tiên đoán ngoài trong tu tề;
Xét xem người đã tái tê
Vì quên Trời Đất gièm chê Đất Trời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc lễ Khai-Niên Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng. Thiên-Sư lưu hành Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc hành-lễ Khai-Niên Tư-Gia mỗi mỗi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/44 Kỷ-Dậu 1969 - 8 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Khai-Niên Kỷ-Dậu Tư-Gia
Huệ ân chan rưới nhà nhà mỗi con
Nữ Nam an phận chung đồng
Tránh xa tai nạn dẹp lòng phàm phu.

2.- Hướng về Đạo-đức tỉnh tu
Trời ban ân huệ Đường Ngu thanh bường
Thất-Tổ mỗi trẻ điện chương
Bực trung là trẻ làm gương Cửu-Huyền.

3.- Nhớ câu duyên phận hậu tiền
Làm lành là thiện nối liền tương lai
Phủ gia ai cũng như ai
Mỗi con tu tỉnh hiện đây phước lành.

4.- Đó là Nhơn-Đạo con thành
Về phần Thiên phẩm sạch sành là siêu
Dạy đây con trẻ biết nhiều
Đừng khi Đạo Pháp Luật-Điều mạng a.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

7. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (4 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau Nam Nữ hiện giờ
Tròn tâm đãnh-lễ kỉnh thờ Lý-Chơn
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vờn vờn
Trung-Ương gầy tạo nghĩa-phương tu hành.

2.- Khai thông Đạo-Pháp rõ rành
Dùng chơn thiện mỹ tập tành chúng-sanh
Đây là ngày lễ Thượng-Thanh
Đầu năm Kỷ-Dậu Thầy nêu danh hiền.

3.- Mỗi con nào được hữu duyên
Dầu Nam, dầu Nữ không riêng trẻ trò
Từ nay Thầy mở Sáu-pho
Mỗi con nên dứt cái trò lả lơi.

4.- Việc tu hành phận cứu đời
Thân Tâm Tánh Mạng phải khươi tỏ tường
Đó là gương mẫu sách chương
Mỗi người nhìn học rõ phương Trời chờ;
Chung nhau Nam Nữ hiện giờ
Tròn tâm đãnh-lễ kỉnh thờ Lý-Chơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ đãnh-lễ của mỗi trẻ về chầu lễ Thượng-Thanh nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi đãnh-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (4 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng Trời trao bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ Đạo-mạch trẻ cần lo
THƯỢNG-Huyền xét rõ nhơn gian sự
ĐẾ Chủ chuyển thông Tạo-Hóa lò.

THI BÀI

1.- Tạo-Hóa lò Lý-Chơn ánh chiếu
Phần mỗi con rõ hiểu thưởng răn
Rõ rồi cần phải ăn năn
Từ Tâm bình Tánh Ý dằn gọi tu.

2.- Nêu chữ Đạo lạc thù công đức
Nêu chữ Chơn thước mực răn lòng
Bớ con Pháp Huệ suốt thông
Diệu Minh độ dẫn đàng thông rõ Trời.

3.- Đàng thông đó là nơi lành phải
Lành an tâm sự phải nên làm
Được vầy là dứt ý tham
Được vầy mới rõ bình tâm vẹn hiền.

4.- x Thượng-Thanh Thầy chỉ mối giềng
Mối là qui củ, giềng chuyên độ đời
Đây là cảnh ngoại thảnh thơi
Đó là nhơn vật đời đời an vui.

MƯU, bài nầy Thầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (4 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Thượng-Thanh Thầy mở Đạo-Tràng
Chín giờ chung học vén màn rẽ chia
Chung tâm tu tỉnh đề huề
Lập công bồi đức hướng về đường an.

2.- Công-phu Công-quả rõ ràng
Công-trình lo học hân hoan vui vầy
Chi chi trên có LịnhThầy
Cầm cân phước mạng an bài dẫn thông.

3.- Kẻ tu là kẻ lập công
Không nao khổ nhọc bền lòng bình thân
Nước xao gió dợn phập phồng
Thuyền an lái vững Chủ-Ông hộ trì.

4.- Thượng-Thanh Kỷ-Dậu hiện đây
Mỗi con ráng học sum vầy thuận cơ
Đời tâm nhiều có ước mơ
Ước mong sang trọng đợi chờ vinh quang.

5.- Tại sao Đời có tụ tan
Là do chen lấn theo màn lợi danh
Đạo là cần phải tu hành
Thoát ra khỏi tục dọn sành sạch sanh.

6.- Sạch rồi đừng có khoe danh
Sạch là khải rộng mối manh Thiên-Đàng
Thượng-Thanh Thầy mở Đạo-Tràng
Chín giờ chung học vén màn rẽ chia.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ Thượng-Thanh giảng giải trong đó nghe chung. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng tinh anh bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ ra Lịnh dẹp phong đô
THƯỢNG-Nguơn Phục-Thỉ cơ đương chuyển
ĐẾ Chủ Thầy Cha mở Sáu-pho.

Xét thấy than ôi cơn mạt kiếp
Dạy ròng tu tỉnh mãi con dò
Công-Bình Luật cả đâu sai xót
Bác-Ái người thương phải liệu lo.

HỰU

Phải liệu lo tu tránh bụi hồng
Lem vào thân thể rửa nhiều công
Ma-Ha Cực-Thủy vui nhiều mát
Cam Giá Bồ-Đề cảnh trắng trong.

HUỜN

Trắng trong như lọc bớ bầy con
Đường hướng Tây Diêu gọi Bá Tòng
Ở thế phải nhiều công với đức
Sang chơn cảnh ngoại dạ không không.

NGÂM

Không không có có tại đây
Lập công bồi đức vui vầy Thiên-nhiên
Đó là chung thỉ Hoàng-Huyền
Nam-Tào Bắc-Đẩu gióng chiêng rước Hồn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc sau thời Tý ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trong chớ để lộn màu thâm
HOÀNG Lịnh khuyên con mãi vững cầm
THƯỢNG bảo hạ bươn đô quả vụ
ĐẾ hoằng Chơn-Lý Đạo khương trầm.

NGÂM

Thức giấc từ đây tỉnh tuồng
Chung con rõ thấu vui mừng Trời che
Con ôi! ác nghiệt giấc hòe
Tham sân mê muội kiêng dè lắm đa.

THI

Dè lắm đa con chớ lộn nhào
Núi sông kia cũng bị thừa hao
Lý-Chơn in dạ là thanh chúc
Rọi thấu cõi Trời rõ chỗ cao.

NGÂM

Chín Cung để bước con Ta
Về cho đến Đạo chung nhà Thiên-nhiên
Nhớ câu mãn hậu qui tiền
Nhớ rồi gìn giữ mối giềng tiến thân.

HUỜN

Tu tâm luyện tánh bảo thân sanh
Kêu bớ chung con nhớ rõ rành
Gieo giống lựa cho thiền giống tốt
Thiện duyên dài nối cội cành danh.

NGÂM

Tu tâm tỉnh mộng xét lóng
Tánh Tham Sân dứt Si lòng chớ đeo
Muốn cho chung thỉ êm lèo
Từ đây Thể Tướng xuôi theo trọn bề.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày sau lễ Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trao mỗi trẻ mỗi phần riêng
HOÀNG Lịnh dạy chung chung phận hiền
THƯỢNG hạ an hòa lo tế thế
ĐẾ ân chấm chọn con cần chuyên.

THI BÀI

1.- Nay đã đến phận hiền Công-quả
Đem từ tâm gương mẫu cả đồng
Hảo Nam-Bang đó Tiên Rồng
Mở khai Đại-Đạo Thiên-Bồng trước ghi.

2.- Lập Trung-Ương chuyển xây Nguơn Hội
Kiếp cùng Thành phước tội cân phân
Công-bình Thiên-Lý mực giăng
Thầy vì thương cả thế gian buổi nầy.

3.- Đã lắm lúc hoằng khai ân xá
Mong đồng con hối hóa tự tân
Thiên-Điều Luật Cả mực giăng
Đây thoàn Chơn-Lý bổn căn rước người.

4.- Sóng cuồn cuộn đua bơi chi bấy
Chừng tỉnh hồn rõ thấy kiếp sa
Chung con trở lại với Cha
Bến mê xa tách thoát ra biển hồng;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ Xuân đồng
Dạy cho con rõ Bá Tòng tại tu.

THI

Tại con sa đọa mấy ngàn năm
Thầy vớt trao tay trẻ vịn cầm
Thoát khỏi hầm sâu và hố thẳm
Đến bờ giác ngạn ngưỡng hương trầm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Ngọ thời ngày chót, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ thời Ngọ Vô-Vi lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2/44 Kỷ-Dậu 1969 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trắng rặt trong chớ lộn ngà
HOÀNG-đồ mở rộng rước con Ta
Vô-Vi THƯỢNG Lịnh qui Chơn-mạng
ĐẾ hội Công-đồng Ngũ-Giáo đa.

THI BÀI

1.- Nay Đàn Lễ Vô-Vi bớ trẻ
Lịnh Cửu-Tiêu chấm chọn Mạng Thần
Thay Thầy cứu độ thế nhân
Diệu Huệ Thánh-bút Minh trưng văn bài.

2.- Nền Đại-Đạo chính Thầy ghi dặn
Không giao phàm, xa án giá lâm
Ban lời nhắc chỉ rõ ràng
Tùy theo Thủy Thổ vén màn bảo tu.

3.- Mau bước đến Đường Ngu bớ trẻ
Nguơn-Thỉ đây con lẹ định-tâm
Tu-Di Thỉ-Đức phương châm
Trung-Ương Đại-Đạo muôn năm một kỳ;
Chuyển luân cơ hội là đây
Hườn Nguyên phản Bổn rõ Tài Đức Tâm.

THI

Tài năng tu tỉnh hướng dìu nhơn
Đức độ khuyên chung chớ mẻ sờn
Tâm Đạo mỗi điều làm phải định
Trung-Ương lừa lọc buổi hồi cơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Ngọ thời lễ Vô-Vi tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN

14. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/44 Kỷ-Dậu 1969 (1 giờ khuya)

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn.

Ta kêu chung Nam Nữ Chư-hiền, Ta đang đang chấp quyền Chưởng-Án; nay Lão lâm Đàn-nội, kính chào Hỏa-Đức được tỏ phân đôi lẽ. Chung Chư-hiền rõ thấu Luật Nam-Tào thưởng răn, còn lọc chọn cho đủ đầy vận hội cơ Thiên tuần chuyển, mới hiểu thông Thánh-Đức xây nền, tận độ chúng-sanh về với lòng Cha tỉnh tu thoát tục.

THI

Về với lòng Cha bớ mỗi Hiền
Tu hành gương mẫu độ tâm thiền
Rõ thông Pháp Lý xây nền móng
Cảnh cuộc Tu-Di Phục-Thỉ Nguyên.

THI BÀI

1.- Nay ngày lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn
Lão mừng thay tiến đặng nhiều bề
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo sum sê
Tu-Di Thánh-Đức dựa kề Dân-tân.

2.- Chư-hiền khá vui mừng Rước-Chủ
Chỗ Tam-Hồn qui củ mối giềng
Nhớ câu Nguơn-Thỉ là thuyền
Vô-Vi tâm định diệu huyền Khải-thông.

THI

Đây là Phục-Hổ Chủ-Nhơn-Ông
Bổn-Giác rõ xa khắp Đại-đồng
Lời dặn: nghịch Trời e đổ sụp
Qua rồi có lớp trắng rồi trong.

TRƯỜNG THI

Mừng thay Võ-thuận Phong-điều
Trời ban ân độ lắm nhiều Nguyên-Nhơn
Mong sao Hiền-hữu đừng sờn
Ngày vui vẻ đẹp khải đờn Thượng-qui.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc tiếp sau bài mừng Chủ Tam-Hồn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/44 Kỷ-Dậu 1969 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Chiêu-Linh Tụ-Vạn lễ ngày nay
NGỌC sáng như gương mỗi phút mài
HOÀNG Lịnh ban ân nhơn THƯỢNG đạt
ĐẾ đồng bền chắc chẳng long lay.

THI BÀI

1.- Thầy nhìn thấy thế nhơn khắp khắp
Bị Luật-Điều nập tấp trị răn
Thưởng ban là ít rõ ràng
Về phần tu niệm vén màn muội mê.

2.- Nay đến lúc Luật đề lọc chọn
Thánh-Đức minh tròn trọn Dân-tân
Tu-Di con cả dò lần
Bảo thân dùng giái dò lần Tam-Thiên.

3.- Ngôi Vô-Tướng diệu huyền cơ chuyển
Cảnh Thiên-Tòa mài luyện chớ lơi
Thiên-Khai Huỳnh-Đạo lập đời
Pháp-Luân Thuần-Chuyển nghịch Trời án ghi;
Chiêu-Linh cổi lớp đát bi
Tâm từ cứu thế gắng ghi công dài.

THI

Công-bình bớ trẻ nhớ rành câu
Luật định vướng cơn mãi chịu sầu
Phải cố nhìn Trời tu thoát tục
Qui về Thiên-Quốc mới bền lâu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc thời Ngọ ngày trước, đọc rồi hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/44 Kỷ-Dậu 1969 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây là kỷ niệm CHIÊU-LINH
Danh đề TỤ-VẠN trí sinh Đức Tài
Không thông ráng học hiện đây
Không thông đừng có trổ tài Bàn-môn.

2.- Rún trên, trên xét Đại-đồng
Lập quyền giả tạm thắt vòng trớ trêu
Chi chi xét thấy đủ điều
Nào khôn, nào dại đánh liều Tốn cung.

3.- Càn Khôn hiệp nhứt hòa trung
Cãi Trời bị Luật suốt thông vận hành
Biết tu chẳng biết dữ lành
Âm Dương chuyển gạn Đạo thành gương cao.

4.- Tánh tâm khuyên chớ lãng xao
Kêu nhơn sanh tỉnh mộng ao mờ hồ
Vô Thần phủ nhận cơ đồ
Trời ra Luật Cả trị đô mỵ tà;
Chiêu-Linh ngày lễ đây mà
Đạo-Tràng thường lệ xây nhà Hiến-chương.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giờ Đạo-Tràng thường lệ 9 giờ giảng giải nghe chung. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau thời Tý tiền nhựt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/44 Kỷ-Dậu 1969 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là hồn trẻ lập Trung-Ương
HOÀNG Lịnh Sắc phê mở rộng đường
Nhớ chỗ Đạo-mầu là lẽ thiệt
Miền Nam Đất Việt Thượng căn tường.

THI BÀI

1.- Trời mở Đạo Cao-Đài danh hiệu
Mong chung con khai khiếu tiến hành
Định-Tường thâu khối nhơn sanh
Lập Trung-Ương tụ mối manh bao trùm.

2.- Muốn bao trùm sum sê mát mẻ
Thầy mong con vui vẻ lập công
Kề vai gánh Đạo trắng trong
Con là vô tướng Đạo-đồng lưu danh;
Đây là Thầy chỉ mối manh
Phật Tiên Thần Thánh phải đành dựng phong.

THI

Tý thời tiền nhựt lễ Chiêu-Linh
Thầy giáng dạy con đã sắt đinh
Chơn-Lý phô khai đờn minh triết
Chánh nguồn suối chảy đá mòn xinh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý tiền nhựt lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau thời Tý thứ nhựt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/44 Kỷ-Dậu 1969 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- CAO thâm huyền diệu lập đời
ĐÀI nêu Kim-Khuyết thuận thời dựng cơ
THƯỢNG cờ Tam-Bửu hiện giờ
Lịnh-Kỳ Vô-Cực Đạo thơ chơn truyền.

2.- Đây là Thầy mở mối giềng
Mỗi con mỗi phận hậu tiền bền tâm
Tý thời Đông-Á hương trầm
Là nơi tỉnh mộng giác đồng thuận cơ.

3.- Trung-Thiên Hoàng-Đạo Bổn-sơ
Nhớ câu luân chuyển phắt giờ chẳng ngưng
Reo hò tu tỉnh vui mừng
Mừng câu an mạng vâng tuân mạng Trời;
Bớ con đừng có đổi dời
Tánh tâm hòa một lập đời Thuấn Nghiêu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý kỷ niệm Chiêu-Linh ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN