VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Canh-Tý 1960 - 8 giờ khuya)
---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-VIỆT ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG ân bao quảng mở ruồng thông
BÀNG độ muôn sanh thấu giống dòng
TỔ-Quốc truyền roi nêu Cổ-sử
VIỆT-Nam Châu-Thiệm ánh Tiên Rồng
ĐẠI danh Sùng-Lãm khai bờ cõi
THÁNH xuất Lạc-Long Lộc Tục Tông
ĐẾ kiến phong truyền gương tập thể
NĂM ngàn Chương-Hiến Lạc Cơ đồng.

Bổn-Thánh giáng Đàn, kính chào mừng Đấng Nam-Công Thiên-Chơn giác thế gian thời khai tịch. Mừng chung Giáo-Hội Trung-Ương, gánh Đạo Trời động tác nghĩa-phương, nguồn Thánh-Đức kỷ-cương toan phấn chấn. Năm ngàn năm Chương-Hiến, trước Tây lịch kỷ nguyên, Trời sai Bổn-Thánh xuất thế chốn Nam-miền, khai thế Thục Hớn gia lưu loát, Kinh-Dương tượng lạc danh hiệu Sùng-Nghi, Bổn-Đế nhìn thấy cảnh trí đức lắm khuy, tục phủ tục thiểu tri thời vận. Bổn-Đế nêu lên Tử Hớn, trải Địa-Cồ Nam-Hải Hỏa Càn, nhìn ánh châu Đại-Việt Tộc-Bang, trương Kỳ-Quốc Đại-Nam Chỉ Việt, Tông ở Hớn Hậu nghi côn tuyết, giao lân hôn Bắc Lệ dâng thề, thông Tổ truyền Tông Tế Kiêm Lê, khai thế hệ tác phong phương trí, phân Bá-Tánh Tông-Đường hữu thỉ, ứng vận thời kinh dĩ Dương-Vương, Long hạnh triều Hổ phục giao tương, kề Phụng Liễn thanh âm Âu Kính, Bá Hoa thời định vận cuộc chuyển sang. 

Nay đến đây cương-kỷ mở màn, Chim sút lồng bay bổng bốn phang, Cá thoát chậu hân hoan tự do sông Ngự. Nhìn Cửu-khúc Trường-giang Hà-thử, xem Bạch-Đằng hỏi thử chí Thần Tiên, nhìn Tý động giải phiền, mừng dân tộc giống Rồng Tiên rõ nhành biết gốc, ráng trung kiên bảo bọc Nhân-sanh. 

Bổn-Vương nhắc đến mừng lòng, nơi Đất Việt Trời Nam Phước lộ, chốn Thiệm-Châu Trung-Ương Giáo-Hội, nơi Cửu-Chân Thiên-Quốc chiếu Tu-Di, gọi qui-nguyên thống-hiệp thời kỳ, Năm-Chi ứng trường thi Trời Chúa-Tể. Hảo Nam-Bang sanh nhiều cội Quế, Tiểu-Quốc thay Côn-Lệ hiệu Tân-dân, lắm phước thay tinh tấn sang vần, Tường-vân chiếu muôn Linh năm nơi đà nhìn nhắm. Đến đây Tý niên nêu lá thắm, hoán hậu đắc hoàn Sơ, nhìn xem dân tộc cõi bờ, nhiều Vật Đức đề ca Nhân Thánh, tỏa núi sông sáng ánh thể đêm Thu, chung Hiền-Lương Tôn-Tử lạc thù, phò Tổ-Quốc bảo Tu giống nòi hòa với thuận.

THI BÀI

Hòa chung thuận lý xuôi thời
Nước Non, Sông Biển do Trời tồn an.

1. Nay Bổn-Vương thở than đây hỡi
Dân tộc ta bước tới chí thiền
Giống dòng cần cố Tông uyên
Đồng bào cốt nhục đừng thiêng đổ lòng.

2. Giống Rồng Tiên Thiệm Bồng Hồng trí
Địa Bàng đây Nam Thỉ hữu Nguơn
Lời phân chung cả chớ sờn
Điểm Linh Quang thuận, dứt hờn mến thương. 

3. Câu: Bộ Lạc tượng trương tri trí
Chữ: Chỉ Cồ Giao trí Kinh Hoa
Cửu Chân Cương lệ Nhĩ hà
Non Côn, đảnh Ngự, Cao-Tòa thuận Thiên.

4. Châu Nam-Thiệm căn duyên trung khí
Tái Thượng-Thanh dương dĩ cảm Linh
Đó là cơ hội Khai-Huỳnh
Trung-Ương cực tích, tiền trình Bình-quân.

5. Đạo là Đạo hữu chừng Chơn-giác
Đời Tân-dân đổi ác huờn lương
Thuần-phong, Mỹ-tục lập trường
Rõ ràng Minh-đức Nghĩa-phương tu tề.

6. Lằn tin Đạo Đường-dê, Dấu-thỏ
Hội Long-Hoa, Huỳnh-Tổ khai Dương
Đây là vận cuộc giao tương
Long đồ Nhâm Quý, Hổ nương rừng Tòng.

7. Cảnh Kỳ Quan Ngô-Ông trị biệt
Dứt tánh phàm mới biết lối lề
Chung nhau Nam Nữ đề huề
Hòa tâm nhứt trí, dưng thề hòa chung.

THI

Chung hòa cộng lạc Tộc đồng qui
Bổn-Thánh ban ngôn trẻ cố trì
Ráng thuận xuôi thời nên phẩm vị
Tác phong căn bản Tộc đồng qui.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, Nam-Công Hỏa-Đức, Thiên-Tánh Phục-Quân, bài nầy giao lại Chưởng-Quản  in ra đặng đến Đại-lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 14 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh-Tý 1960 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

ĐẠI-Đạo Trời khai độ khắp cùng
CỒ danh Nhung Lạc hiếu hòa chung
VIỆT-Bang ứng hiện Đàng thông suốt
NAM-Thiệm châu lành Ngõ thống trung
THÁNH-Đức Tam-Hoàng điều Lý Luật
MẪU nghi Thiên hạ chỉnh rành Tông 
Giáng tại Non Côn truyền Tiết lịch
Biện phân phong hóa Hội Hoa-Long.  

Mẹ Hiền Việt-Mẫu, chào tất chung con Đàn- Tiền trang nghiêm tề chỉnh. 

Cả tiếng kêu trẻ thơ trên Thánh-Bang Nam-Quốc, giống Tiên Rồng con nhìn Mẹ thi thật chữ hiếu-tâm. Bớ chung con Hiền-tử đừng chia rẽ gây mầm, Nam-Bang hảo rừng Trầm cội Quế. 

Con ôi! Lời Mẫu-Nghi chỉ vẽ, con sau trước thuận tùng lương. Bớ Nữ-thư nhìn Mẹ cho tường, đồng bầu bọc nhịn nhường cần vui sống. Bớ trẻ: Mẹ mừng con Đại-Cồ trí Khổng, mau trỗi thần lo hành động chỉnh luân thường. 

Con ôi! Đạo-Đức nghĩa-phương, phần Nữ liệt thiệt thường tác phong thuần trí huệ, nhìn trẻ thơ thời qua trên thế hệ, vướng bẫy vòng mưu kế kẻ tà tây, chúng vô Đạo dùng quỷ chước đốt con Ta là Tộc-Việt. 

Đến đây, những lằn  hắc khí, những lối tà thần, phạm luật Trời tiêu diệt tận cần, ngòi ác độc sang vần đổ đọa. Bớ Hiếu-tử Nữ-lưu gương lành từ đây toan bảo hóa, ra hướng đồ phận sự lãnh đạo độ em thơ. 

Con ôi! xứ Việt-Nam nồi xáo hiện giờ, phân giống dòng vì chung con ơ hờ chạy đua theo lằn hắc ám. Kể từ nầy Mẹ đây con  trẻ, mau nhìn Trời bước lẹ đến Trung-Thiên, lo phá tục lả lơi, dựng gầy Năm-hằng, Tám-báu. Mẹ nhìn con chứa chan đổ lụy, sông Tương không ráo, con nhà Nam bao đành mất thảo hỡi nầy con, cuộc giả trăng sóng dợn bóng Hằng, xao xuyến bấy nước tràn con ôi là nguy ngập. Mẹ bảo con ân cần liền đây nhìn lý Trời hòa thân tu tập, chí dẻo bền thương thấp hòa cao. Luật Quân-Bình tâm huyết Mẹ trao, cây thước Ngọc khuôn Vàng là Hạnh-Từ căn bản. Mẹ ban dạy chung con tường hản, đồng Non Côn, chung Sông Lệ luyến theo tà đành đoạn chỗ thân sơ. Mồ Mẹ đây sao con trẻ bơ thờ, đua thế tục rước voi giày dậm đạp. Nhìn thời cơ Trời ban pháp chơn cho con hướng hấp, lý thể thành tục tập hòa Tiên. Lời Mẹ ban trẻ khá kiền-thiền, Mẹ lui tới trao giềng-mối chánh.

THI

Âu-Cơ là Mẹ bớ con Ta
Mẫu xuất Hồ Nhung đó trẻ mà
Hiệp cấu bạn hiền Sùng-Lãm hiệu
Việt-Bàng Hồng-Huệ Chỉ Giao tha.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Nguyên-Nhân lâm hạ cứu nàn Năm-châu. 

1. Đất Việt-Bang dựng lầu Cửu-Ngũ
Cõi Trung-Huỳnh đảnh tụ Tu-Di
Trời Nam người báu là đây
Cơ đồ chấn chỉnh nối dây Lạc-Hồng.

2. Giống Tiên Rồng khải thông Đạo-mạch
Danh tiền đồ trọn tích oai nghi
Bớ con chấp khuyết bồi khuy
Sơn hà tô điểm Đạo qui nhứt thời.

3. Kêu chung con rõ lời Mẹ tỏ
Đừng lả lơi lạc Tổ lìa Tông
Thoát ra Cá chậu Chim lồng
Tự do lập thể, rặt trong trắng ngoài.

4. Có chi bằng thiện tài hoàn mỹ
Nữ Hùng anh căn chỉ thông thời
Kề vai lãnh gánh Đạo-Trời
Truyền tin lành mạnh cứu Đời bảo-sanh.

THI

Bảo hóa muôn sanh lập giống nòi
Việt-Bang Xích-Đạo ánh hằng soi
Trời Nam Huỳnh-chủng xây Thiên-Quốc
Người Báu ngõ Hiền độ giống nòi.

Chào Cửu-Tý, kiếu Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 15 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 - 11 giờ khuya)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc từ nay mở mắt bừng
BÀNG thay cơ hội hậu hoàn Tân
TỔ truyền chánh thể hòa Chơn-Giáo
QUỐC độ phục hưng hiệp Lý cần
ĐẠI hội toàn Linh thông Pháp Đạo
THÁNH ban Minh-đức suốt tinh thần
ĐẾ căn thâm cố đâu ai thấu
Giáng bảo chung trò ngưỡng thực ân.

Bổn-Đế giáng Đàn, chào Đức Thiên-Chơn, Bỉnh quyền phán đoán, gọi Cửu-Tý thế Thiên, tuyên Lý Luật dụ duyên hoàn hữu Tổ. Bớ chung con Ta nơi Hớn thổ, nay tao phùng lương khố Tu-Di. Bổn-Đế mừng thay! Cơ hội nhiệm kỳ, toan  phấn chấn quang huy phát minh tân tiến. Cần diệt tục mới thông mỗi chuyện, cố phá mê Càn kiện thấu thời. Bớ chung con Lương Việt vâng lời, lo tu tỉnh lập Đời noi Tam-Hoàng gương bảo thế.  

THI

Phục thiện muôn Linh quãng Đức thanh
Dụ truyền cơ hội tiến lên nhanh
Dân sinh Trí Đức ròng tinh tấn
Tượng dục đốn thời mối chỉ manh.

THI BÀI

Danh lành, tiếng phải, thể trong
Đây là Lý Luật hữu công gặp nguồn.

1. Chỗ lập đức tròn vuông chung-thỉ
Cần lo lường kinh trí quân bình
Thoát ra khỏi chỗ nghiêng chinh
Về nơi an vững kiện tinh trọn niềm.

2. Danh Đại-Đạo thể điềm bổng nổi
Hoán hậu tiền lập hội Tam-Hoa
Việt-Nam dân tộc nhìn Cha
Cha Hồng-Bàng Thị Chơn-ca khí tề.

3. Mau bước bươn đề huề tâm tánh
Chí hòa đồng lãnh gánh Trời trao
Nêu lên lý tưởng tươi màu
Phụng trì Thiên-Đức giá cao nhơn nghì.

4. Muốn an ninh có chi đâu lạ
Muốn dĩ nhơn hỷ hạ nhịn nhường
Đó là Quốc-Việt Thiên-Đường
Đây là thiện mĩ chung trường trung qui.

5. Đức dĩ đức thực thi Bác-ái
Dọn sạch mình hoán cải tệ đoan
Tân-dân vén sạch mê màn
Hô to một tiếng Càn Cang lập trần.

6. Phải Phương cách Liêm cần Thanh trí
Nhơn Thánh Nhơn, kỉnh húy cho nhau
Điểm Linh sáng suốt làu làu
Đồng cân nhứt thể đâu nào khác đâu.

7. Vật Đức vật cao sâu roi kế
Hạnh thuần chơn nghiệp lệ ích công
Đó là chung trí rặt ròng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng khánh xương.

8. x Dân ta Nam-Việt hùng cường
Biết bao sử sách tỏ tường tú khôi
Hôm nay gánh lãnh Đạo-Trời
Thế Thiên hành hóa cơ thời Tổ qui.

THI

Tổ-Quốc tốt tươi gấm vóc mà
Điểm tô thêu dệt lý Trời Cha
Thuấn Nghiêu, Nhựt Nguyệt tề tương tận
Phục lại Thỉ-Sơ Đạo thống nhà.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ kỷ niệm Long-Hoa đến đây, đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ tối.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng. 

THI

HỒNG-Lạc cháu con khá vén màn
BÀN(G) cờ tranh đấu dẹp đồng an
TỔ truyền Lý Pháp khai lề lối
QUỐC-Việt giống nòi thống kỷ-cang
ĐẠI hội Tộc Tông toàn phục thiện
THÁNH triều Càn Chủ thể khôi quang
ĐẾ thâm căn cố ngôi Thần mạng
Giáng tại Thiên-Đài Quân Bỉnh thoàn.

Bổn-Đế lâm Đàn, chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, mừng chung Đàn-nội, hoan hỉ thay cơ hội châu toàn, danh Đại-Đạo vén màn cho Sanh-chúng. Chủ nghĩa hòa bình thống nhứt Đệ Huynh Tộc chủng, hiệu Cao-Đài vang tụng cả Năm-châu, quyết phá mê giải thoát thành sầu, dìu Sanh-chúng một màu tiến hóa. Đây là bộ máy Thiên thời ân xá, bảo chung đồng mau khá tự tỉnh gọi bước bươn, tránh lối xằng cò cú tranh thương, hòa vạn tộc Hiến-chương duy tân Tái-Thỉ. Dân tộc Việt-Nam nghe Bổn-Thánh lời đây dạy kỹ, Đạo phát minh kinh trí huyền thâm, Đạo phát khai trình độ tiến chớ để trầm, toan phương cách hoán Âm hoàng Dương biểu. Dựng Đạo Nhân Phong-thuần ánh chiếu, luyện yêu hòa đề hiệu Huyền-Linh, rồi đứng lên kêu cả thế gian nhìn nhắm, phê bình đâu vui sống, đâu thình nhân vật. Đạo bảo vệ thế gian toàn tất, Đạo bảo người thi thật câu chuyện ái tha, mới rằng khắp Càn Khôn nhân vật một Trời Cha, đồng nhau rún cộng hòa vô vô hữu thỉ. Đề ân đặt khai thông cương-kỷ, sanh ra trần tư ý rẽ phân. Cơ đến đây phục nhứt tinh thần, muốn hòa sống ngòi Tam-Độc, lửa Tham Sân Si cần dứt hẳn. Đừng giành ăn làm điều rối loạn, cam mặc nhiều đành đoạn cuộc tình thâm, nhượng ở yên tránh lối biến trầm, xa chỗ tệ vịn cầm cương thể Thánh.

THI

Cương liền Minh lạc thống qui chương
Trời, Đất, Người đây vị cách phương
Tinh tấn hiếu thời toàn mỹ thiện
Tú khôi gấm vóc thọ công tường.

THI BÀI 

1. Đất Việt-Bang trước vừa khai Tổ
Bộ Lạc sang giang khố thụ côn
Đến đây danh dự Quốc-Hồn
Nhiệm mầu Quốc-Túy, Càn Khôn phục Thiền.

2. Gọi Trời Nam năng huyền Thánh-Luật
Nhiều Linh-Căn thi thật xướng đề
Xuất thân lập Hội Tam-Huê
Toàn Linh chủ trưởng mục đề Thống-qui.

3. Đạo Trời khai nguy nguy lộng lộng
Hữu nhân tài, trí dõng lĩnh xung
Đứng lên kêu gọi tao phùng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng Đệ Huynh.

4. Danh tiền đồ khai Huỳnh tỏ Đạo
Dám trừ tà khử bạo cứu dân
Cửu-Chân bé bé non sông
Tinh thần nêu Sử sáng bừng bốn phang.

5. Đạo là Đạo Càn cang khai tịch
Cứu trần hoàn vãng dịch lối lề
Phá tan cái tục ủ ê
Cấy trồng thiện mĩ bạn bè gồm liên.
Đó là phục thỉ hữu nguyên
Đây là Quốc-Việt cao kiên trung hòa.

THI

Trung-Dung khai lối hóa hoằng chơn
Thượng Hạ hòa tâm thống nhứt Sơn
Trí cách phương thời cơ vận cuộc
Tổ Tông thân mến chánh tề Nhơn.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Hồng-Hoa nầy đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 5/35 Canh Tý 1960 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc từ đây quyết cổi màn
BÀNG khai Đất-Việt tiếng Nam-Bang
TỔ-Tông truyền thống Cương Dương thị
QUỐC-độ chơn thành Kỷ chiếu quang
ĐẠI-Hớn Kinh-Dương truyền Lộc kế
THÁNH-Bang Quân ứng đắc vinh quang
ĐẾ căn thâm cố tường công trạng
Giáng tỏ thỉ-chung hiển tích đoan.

Bổn-Đế lâm Đàn, chào Đấng Nam-Công, trước Đơn-Điện mừng chung con Ta Nữ Nam Tộc-Việt. Giống Rồng Tiên khai thông lý do Đạo-mầu, đặng hòa tâm quả quyết, cần bước bươn nhiệt liệt kiết siết hai chữ lập trần. Cả tiếng kêu khắp cả xa gần, câu hòa ái duy tân cứu thế. Bớ chung con dân Việt-Nam gánh Đạo Trời trao cần năng đừng lãng phế, lo kề vai, lo tiến bộ thiện kế trác trau, cần tu nghiệp tề biệt trước sau, gìn chánh kỷ một màu tươi cùng sáng. Ban lời tỏ Nguyên-Nhơn tường hản, cần phát minh đắp tảng Tu-Di. Bớ chung trẻ thơ Đạo thể cương trì, dùng chơn tướng bồi khuy trong hồi Trời Cha lọc chọn. Lòng tự tỉnh xem tròn xét trọn, lắm gia tâm hiệp tánh, dẹp dọn thể thân mình. Đó là tránh chỗ hớ hinh, mãi cố gắng bền gìn nghĩa vụ. Đạo làm người chữ nhơn là qui-củ, ra dựng nền ký chú biểu dương. Đây là tiền đồ phẩm giá mẫu gương, đời thay xác tiếng lành trương cao cả bao thế biệt. Biết rõ biết vẹn hành cho thiệt, thiệt là tu chí quyết đạt đề, đó là: tâm mạng vưng thề, trào lưu đãi xinh xuê lắm trẻ.

THI

Xinh đẹp tốt tươi chữ lập trần
Xuê xang hoa gấm cuộc duy tân
Lắm vui đây rạng Rồng Tiên ứng
Gánh Đạo Trời trao hợp đức ân.

THI BÀI

Ân Oai Tế Trị đây là
Thưởng ban răn trị nhà nhà hiền lương.

1. Nhà hiền lương nghĩa-phương khắn khít
Khít bên mình hiển tích đoan trang
Trang nghiêm lý dụ châu toàn
Châu toàn Đạo-Đức ninh an khánh tường.

2. Đạo là Đạo khai đường mở lối
Khánh tường tâm mở hội lối thông
Lối thông bước đến Đại-đồng
Đại-đồng phán đoán ngoài trong chung hòa.

3. Trong chung hòa gần xa hưởng ứng
Ứng cơ thời cuộc vận thuận thanh
Chung nhau bước đến Đại-thành
Hòa đồng lý tưởng rõ rành căn nguyên.

4. Căn người tu Nhân-Nguyên xuất thế
Xuất thế rồi gìn giữ thể thân
Rõ thông phương cách liêm cần
Cần năng thi thố xa gần đồng Linh.

THI

Đồng tâm nhứt trí mới thành công
Hiệp tánh từ đây thấu giống dòng
Đồng chí dẻo bền trên lý tưởng
Cẩn ngôn nghiêm hạnh trọn an lòng.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ kỷ niệm Tam-Tôn đến đây,  đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/35 Canh Tý 1960 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG quang chiếu sáng khắp Năm-châu
BÀNG định khải thông cứu vãn sầu
TỔ chủng Nam-Bang Tôn Tử hiếu
QUỐC-Hồn Đất-Việt Huyền Tằng thâu
ĐẠI-đồng phục thiện truyền Chơn-giáo
THÁNH-Đức hiệu nêu mối chánh đầu
ĐẾ Đạo hoằng khai thâu Ngũ-Đẳng
Giáng ban ân Huệ-Pháp Tam-Bầu.

Bổn-Đế mừng chung Đàn-nội, toàn tất Nam Nữ thiền tâm,  dâng hiến hai chữ lễ trọng  An-Thiên bốn ngày Đại-Hội.

Bổn-Đế mừng đồng Tôn-Tử Ta hiện nay dân tộc Việt, lời Bổn-Đế phán phân định quyết, quyết làm sao dân tộc con Ta thấu biết triệt Hư-không, đặng đứng lên gỡ rối khắp cả Đại-đồng, đem Đạo-pháp cang vòng khổ ách. Chữ chung hòa bình an trong sạch, cơ tiến hành Bổn-Đế mở vạch bớ con Ta là Tộc-Việt. Lằn Xích-Đạo hòa sanh Tục Biếc, dựng nên đời Kim-tuyết Hanh-thông. 

Cả kêu Thế-giái Đại-đồng, bừng mắt rõ Trời Nam độ thế. Nước Việt-Nam sanh nhiều cội Quế, là Nguyên-Nhơn giáng thế lập trần, chuyển sang Đạo-Lý duy tân, trang lãnh Đạo tinh thần anh gương bất khuất.

THI

Dân tộc Việt-Nam thống Tổ truyền
Lạc-Hồng Tôn-Tử cả thâm uyên
Đứng lên hướng Đạo khai đàng sống
Bảo hóa Quần-Linh hiệp nhứt quyền.

THI BÀI 

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Đây là thời Dậu lễ AN-THIÊN bình.

1. Nay Bổn-Đế  Đàn-Linh lai giáng
Nhìn con Ta đắm thán phần đông
Bớ con bươn bước đàng thông
Giống dòng thương mến lập công hiếu hòa.

2. Đừng sanh thói sa ngoa úp ngược
Phải đắm chìm sau trước điêu nguy
Từ đây an mạng bồi khuy
Chơn-Thần Trung Trí Dương thùy độ an.

3. Cả tiếng kêu phàm gian năm cõi
Bừng mắt lên Trời rọi Luật-Công
Cả kêu Thế-giái Đại-đồng
Dẹp an mưu độc thoát vòng lấn tranh.

4. Chớ vì ăn giựt giành quyền lợi
Đem Nhân-sanh xây khối nhục thành
Ôi thôi! mưu độc ma ranh
Đảo điên chi bấy tan tành rún da.

5. Vì cam ở can qua chiến sự
Thói tham tàn hỏi thử ra sao?
Cố cam vật chất lộn nhào
Xéo giày dậm đạp đồng bào tang thương.

6. Người như vậy oan ương gây mãi
Người như vầy quấy phải thiếu bình
Gọi rằng cực điểm văn minh
Văn minh cao hãnh đoạn tình thân sơ.

7. Đồng bầu bọc u ơ lơ lãng
Nhìn cho xa phụng sự đàng tà
Rước voi giày đạp mồ Ta
Ai ôi ! cõng rắn, gà nhà mồi ngon.

8. Văn minh đó hỏi còn hay mất
Vỗ bụng hô nhân vật vị tha
Uốn môi, khua mỏ đó mà
Lòng như hùm độc ôi là ai ôi;
Bớ con lãnh đạo xuân vui
Vai trò cứu-thế dựng ngôi hòa bình.

THI

Hòa tâm, bình tánh, hoán trần ai
Đạo-Đức lưu thông thậm Đức Tài
Tái dựng cơ thời, thời thế sự
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng vui.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày 17 lễ An-Thiên, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 6/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ tối.

---------o0o---------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn. 

THI

ĐẠI-Đạo hoằng khai chốn Thiệm-Châu
CỒ-Bang xuất Thánh khải Thiên-lầu
VIỆT triều chấn chỉnh danh Hồng-Lạc
NAM-Xích ứng Càn dòng giống thâu
THÁNH-Đức đồng con xây dựng lại
MẪU-Nghi ban dạy phục Nguơn đầu
Giáng truyền Lý Luật kêu con hiệp
Đàn-nội vâng tuân dạ phục chầu.

Bớ chung con Nữ-phái, Mẹ mừng con trẻ trọn dạ vâng chẳng cãi mới tròn nên. Con ôi! nào tuổi nọ tên, tên tuổi rạng dẻo bền căn bản thuận. Kể từ đây an xuôi một niềm hầu toan xây dựng, dựng nên đời Nghiêu Thuấn, thấu biết thạnh đức phải hòa thương. Đạo, Đạo Trời! Trời dựng Trung-Ương, cậy Thiên-sứ Nữ-lưu vai trò đồng hướng chúng. Phận Nữ-thư con trang hữu dụng, dụng ghi rành mới đúng với cơ Thiên, lập Hạnh-Đức rõ mặt gái hiền, dùng kiện nữ giải phiền tu xã hội. Mỗi con là Giềng, Mẹ đây là Mối, chữ chung hòa căn cội cả chung con, phải khiết danh trinh giá vén màn, gương dõng mãnh châu toàn trang toản tiết. Chữ tề thân trẻ thơ thố thi để triệt, lý thăng bằng tâm huyết mạch lưu, câu thuần-phong tu nghiệp dứt cừu, ngày tăng bạn loát lưu Tú-sĩ.

THI

Tuấn tú khôi ngô diện mỹ nhân
Thanh danh Nữ-sĩ chí liêm-cần
Thời trang Liên lập công phong hiển
Vận-cuộc Đoài minh trọng Nghĩa-ân.

THI BÀI

Mừng con Nữ-sĩ vén màn
Lo tu, lo học rõ ràng từ đây.

1. Lời Mẹ tỏ, Mẹ bày bớ trẻ
Gái Việt-Nam bước lẹ tiến nhanh
Làm gương Nữ-liệt Hùng-anh
Làm gương Sĩ thượng trí danh huệ thiền.

2. Bớ chung con mối-giềng đây trẻ
Con trau tria Mẹ hé chơn-truyền
Con ôi! Huỳnh-thống Hoàng-yên
Cả kêu thế sự cần chuyên tu tề.

3. Lời dặn bảo vưng nghe bớ trẻ
Con đừng quên lời Mẹ hỡi con
Trẻ ôi, biển cạn non mòn
Bao lời Mẹ tỏ nét son đây mà.

4. Son đây mà con Ta tri giác
Đặng thi đua chiếm đoạt khoa kỳ
Con ôi! Đạo-Đức duy trì
Nêu danh hiền hiếu bồi khuy vững nền.

5. Phận Nhi-nữ phải đền cuộc dục
Chịu chiếu chăn lối tục khuê môn
Hiện đây Diệu-Lý Khải-Thông
Mẹ trông, Trời đợi Tiên Rồng tiền phong.

6. Phải phấn chấn dứt vòng giải khổ
Cả tiếng kêu Tông Tổ đây trò
Hiệp chung một dạ chơn dò
Dò cho trúng nhịp Sáu-pho Mẹ truyền.

7. x Bớ con Nữ hạnh giải phiền
Giải cho rành suốt phỉ nguyền tiến tân
Bớ con vẹn giữ toan cần
Cần tu, cần học, bước lần đến nơi.

  THI

Đến nơi Nữ hạnh Đức lưu thông
Kêu bớ con thơ hiệp giống dòng
Bươn bước đến nguồn toan vén ngút
Tự do thong thả chí hòa đồng.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày 18 lễ An-Thiên, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng Đàn.

THI

HỒNG-ân Trời tứ cả Non-sông
BÀNG đảnh Tu-Di chiếu Đại-đồng
TỔ-Thỉ chung truyền Tông Tộc hội
QUỐC an dân thuận Đạo qui thông.

TRƯỜNG THI

1. Mừng con lớn nhỏ trong Đàn
THÁI-THANH chầu lễ vén màn phá mê
Kêu con lớn nhỏ đề huề
Tổ-Tông Công-đức vâng nghe bình hòa.

2. Đồng tin ư nhứt chung nhà
Việt-Nam Đạo-Đức huy nga lập trần
Cả kêu Thế-giái dò lần
Tự tri giác nhận ân cần từ đây.

3. Mâu dài, Thuẫn nặng phân hai
Giành ăn, giựt ở đọa đày tóc tang
Từ lâu lối tặc hung ngang
Hỏi ai có thấy bạo tàn rồi đâu.

4. Việt-Nam dân tộc một bầu
Chữ thương hàn gắn lành đầu kín đuôi
Tạo chi nồi xáo sụt sùi
Hỏi ra một khối động nhồi hữu cơn.

5. Anh hùng tâm ác hình rơm
Có chi khoe giỏi mãi ôm mảnh sầu
Từ đây rõ thấu đuôi đầu
Giang san gấm vóc một bầu Quần-Linh.

6. Suốt thông cho đúng anh minh
Trượng-phu cần cố giữ gìn tác qui
Thiện đương đát mỹ mới hay
Lỗi thời hư hỏng khoe tài thể nao.

7. Tội chôn nhốt ngột đồng bào
Mua ngày dựng cột làm sao an mừng
Kêu chung quần chủng đừng đừng
Nồi da, xáo thịt vui bừng lạ thay.

Bổn-Đế cả tiếng kêu khắp cả Đồng-bào, từ  đây thuận vận nêu cao tinh thần, thần đúng chơn  tinh tròn nhuệ lộng thống cương Trai Quế giữa  rừng cây, phải ân cần thương xót rún nhau, đoái nhìn nòi giống kể từ đây, bồi sông núi chong đèn trí huệ. Lời vàng ban dạy đây Tộc-Việt con Ta đừng phế, khoan chống Trời đừng rạch Đất oan hệ lắm thảm đa. Có trí cao xây đắp bình hòa, tâm chí thạnh tạo đoan hạnh phúc cho nhơn vật. Đừng biến sanh đố tật, cam lợi quyền giành cao, lòng thiếu thật khó phân minh. Nếu vậy còn chi bờ mẫu cõi Huỳnh, tang tóc cả mãi kình vì đâu? mâu với thuẫn. Kể từ đây dùng Nghĩa-nhơn lý do ái tha xây dựng, tạo nên đời đáng xứng thăng bường. Đạo phô khai cộng lạc tứ phương, khai lối thoát khuôn trường giải tỏa, cho xứng đáng Nguyên-Nhơn lâm hạ, ơn nợ hòa nghĩa cả ghi sâu. Đó là lý thiệt nhiệm-mầu, rằng chiến thắng quỷ sầu vòng bẫy.

THI

Bẫy vòng gài rập hại kìa ai
Quỷ kế sầu bi đát mỗi ngày
Tự tỉnh vén màn nêu Tộc-Lạc
Hòa đồng nhứt thống Đạo Đời đây.

THI TIẾP

Đạo là nhơn hậu Đức hòa thương
Đời thuận qui tuân dân trí đường
Đây hiệp Ta Người Trời Đất một
Đó rằng hối hóa đặng giao tương.

THI BÀI

1. Trong thế sự Trí Tài Tâm Đức
Cần ân cần tuyệt dứt phàm tâm
Đừng lòng tính toán hố hầm
Đừng cam cố hại gây mầm nồi da.

2. Mầm nồi da ôi là tan nát
Hỏi còn chi định đạt lại mà
Thương yêu nhìn thiệt mến hòa
Bình an thế thái Trời Cha che đùm.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Thái-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 17,  đọc rồi mới Hành lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

ĐẠI-Đạo hoằng khai Bốn-biển thông
CỒ-Bang sông núi chín chân đồng
VIỆT danh Hồng-Lạc đâu lem tiếng
NAM-Hải giống nòi chớ ố Tông
THÁNH-Đức xây nền thân Tổ thật
MẪU-Nghi dìu dẫn Tộc huyền Tông
Giáng truyền lời lẽ chung đường cả
Đàn-nội chung nghe Thỉ phục công.

Chào chung Đàn-nội, lễ Tân khai Trung Thái-Thanh thời, dầu Nam Nữ vâng lời Mẹ dạy. Chung trẻ chớ buông lung canh-cải, e vướng mang tội trái Thiên-cơ. Bớ Nữ-nhi chung con Mẹ lắm đợi chờ, chờ Sĩ-Việt Hùng-thư xuất chúng. Đem Lý-chơn ban truyền cho người đồng ca tụng, khắp Năm- phương xây dựng chữ thái hòa. Đó là đáng phận con Ta, nòi Tiên cốt Non-Côn sử xanh bia tạc. 

Chung con ôi! tục mù mau giải thoát, đào luyện chí thanh cao, phải vững chắc Nhân luân Đạo, phong hóa pháp đừng lộn nhào, làm tiêu chuẩn hướng đồ cho nhân vật. Phận Nguyên-Linh lâm phàm từ đây thi thật, nêu hiền gương Hạnh-Đức chơn-thần, đặng nguy nga ánh tuyết rạng bừng, câu sáng lạn rõ ràng Tái-Thỉ. 

Con ôi! Nữ lưu Nhâm Quý, thuộc Khôn cung Lễ Trí Trinh kiên, phải thi đua dò mối phăng giềng, giềng ba đẹp nối liền mối hằng năm lượng, nêu lên lý tưởng, dùng phấn son tô điểm nghĩa danh, tránh xa lối mù lòe loẹt hôi tanh, khuôn chật hẹp từ đây hô to phá vách, đem hòa đồng văn minh trảm thạch, nấu chín hoàn lễ phép vá Trời thưa. Đó là đáp lại lời con hẹn hứa ngày xưa, ngày lâm hạ thệ nguyền cứu-thế trong hồi mạt-pháp. Khắp Năm-châu đang mê man phong trần vật chất, chê con Ta yếu thấp gái quê, đồng trẻ vâng mạng thi thật Đạo-Đức, ngày mai chói rạng danh đề, chỉ huy sống còn cho Vạn-chủng. Bớ chung con Nữ-lưu Hạnh-Đức, luyện Từ-bi chuyên cần Bác-ái, đào tạo thăng-bằng, gương xử trí Thế-gian nhắm nhìn qui mạng. Đạo nêu danh sáng, Đời đắm tiếng nhơ, con phân minh rạng rỡ bớ nhi thơ, toan phấn chấn lý do thuận hợp.

THI

Thuận thời hợp Lý giữa Trời Người
Đem đến mừng an ở vững vui
Chấn động tinh thần phang Trí huệ
Dìu Linh hướng mạng tiếng đâu vơi.

THI BÀI

THÁI-THANH ngày lễ huy hoàng
Nữ Thư giờ Tý vén màn vâng nghe.

1. Đề Nhựt thứ kiên dè tuân mạng
Mục Nguyệt thanh trinh tảng tô bồi
Bớ con hạnh phúc truyền roi
Tương lai dò nắm nhìn soi luyện đào.

2. Tháo khuôn trường nước cao lửa giãn
Đem tự do chói rạng cõi bờ
Bớ con Mẹ luống trông chờ
Chờ chung gái Việt phất cờ bình an.

3. Ngọn kỳ thanh vàng, xanh điểm đỏ
Nêu tâm trung chiếu tỏ bọc bầu
Nhìn nhau như một mới mầu
Thương nhau như ruột tâm đầu ý thông.

4. Đừng nhăng-nhố đèo bồng uốn éo
Phải bị ai giày xéo giống nòi
Tô bồi sông núi hẳn hòi
Lạc-Hồng tiếng sáng lạn ngôi Tam-Hoàng.

THI

Gia đình xã hội với Non-sông
Bền vững chắc an phải cấy trồng
Đạo, Lý, Pháp thiền nêu Bác-ái
Trên Minh, dưới Chánh cấp giai đồng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Thái-Thanh đọc sau thời Tý ngày 18, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc từ đây ứng dụng huyền
BÀN(G) cờ Trời sắp cuộc kề yên
TỔ-Tông Công-đức khai đàng nẻo
QUỐC-Việt Thiệm-Châu thấu lối hiền
ĐẠI-Đạo hoằng thông hanh thỉ hữu
THÁNH ban Lý Pháp khải chung thiền
ĐẾ thâm căn cố nguồn tươi sáng
Giáng tỏ nguyên do cội đước duyên.

Bổn-Đế lâm Đàn, chào Đấng Thiên-Chơn, mừng chung Đàn-nội thời Tý lễ Ngọc-Thanh, nhìn nòi giống chỉ mành Tử-Tôn cành Việt. Đạo Trời mở Nam-Bang huấn thuyết, bảo dạy truyền tâm huyết con cháu Tiên Rồng, Đất Thiệm-Châu Xích-Đạo khai thông, thông Huỳnh-Đạo rặt ròng Nguyên-Nhơn đăng tường ứng Nguơn Phục-Thỉ.

THI

Phục-Nhứt lập Nguơn lịch sử tiền
Nghĩa-nhân Đạo cả hựu đồ nguyên
Chánh-chơn Đức trọng thiền qui pháp
Nhân hậu duy trì Vạn ức kiên.

THI BÀI

Chung Đàn thời Tý NGỌC-THANH
Giáng Đàn ban tỏ mối-manh con hiền.

1. Giống Rồng Tiên hữu duyên đồng cả
Ứng tiền đồ hỷ hạ phước Trời
Đứng lên khai mở vận thời
Thời kỳ Thánh-Đức lập Đời Tân-dân.

2. Đời Tân-dân Nghĩa-nhân thi thật
Cha mừng con tỉnh giấc mộng hồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Khắp trong bốn biển hô tung một lời.

3. Tung một lời Đạo Trời Cứu-Thế
Chiết Khảm cung Ly bế thành Càn
Cháu con Hồng-Lạc vén màn
Nam-Bang Phước Địa rõ ràng Tu-Di.

4. Nền Tu-Di hiện đây Châu-Thiệm
Thượng, Thái, Hồng càn kiện phân minh
Trời ban Ngọc-sắc tiền đình
Nguyên-Nhơn Linh-Chưởng hạ mình giáng lâm.

5. Mình giáng lâm dùng tâm Châu-Thiệm
Nam Bộ-Châu đốn tiệm cơ đồ
Rõ ràng lập vững móng mô
Trời Nam, Đất Việt điểm tô mối-giềng.

6. Cha lâm Đàn ban khuyên dạy bảo
Mừng chung con hảo hảo vinh quang
Con ôi! tinh tấn Càn cang
Chung hòa cộng lạc định an bốn bề.

7. An bốn bề qui về một mối
Phá khuôn tường cá lội chim bay
Chim bay thong thả ngày ngày
Ngày xuân nhạn múa vui say Đạo-mầu.

8. Say Đạo-mầu cúi đầu trước Bệ
Chầu Cha Trời thọ huệ ân cao
Ân cao ban rải một màu
Một màu hòa hiệp đồng nhau tu tề.

9. Đồng tu tề tránh thê thảm đạm
Nhìn sống còn nghĩa thậm tình sâu
Đệ Huynh chung cả một bầu
Bầu Trời an tịnh mở lầu Bính Đinh.

10. Cả tiếng kêu đồng nhìn chủng tộc
Dân Việt Ta cội gốc Quế Trầm
Đại-Cồ Thánh-Đức Cửu-Chân
Đừng cho voi dậm mồ phần Tổ-Tiên.

11. Đừng xô xát là yên xã-tắc
Cần mến thương bồi đắp san-hà
Đồng-bào nhìn một Mẹ Cha
Non-côn, Sông-lệ, Ngự-hà, Ngân-hương.

12. Hà Ngân hương tang thương mấy độ
Bao bấy đều do chỗ rẽ chia
Cho nên Quốc-Độ rạch lìa
Cha đây Tổ-Quốc kêu về Trung-Ương.

13. Về Trung-Ương nghĩa-phương Trời Chủ
Có lối lề Qui-Củ bản căn
Đừng đừng tính việc nhố-nhăng
Nồi da, xáo thịt rực rằn éo le.

14. Rằng éo le mành the chuông nặng
Thương mến nhau dặm thẳng anh phong
Trung kiên gánh Đạo tang bồng
Đem chung hạnh phúc cấy trồng tương lai.

15. Trồng tương lai hay hay khí tượng
Đừng học đòi miễn cưỡng mộng hồn
Khắp trong Thế-giái Càn Khôn
Có ai qua đặng Chí-Tôn ơn Thầy;
Ở ăn mặc ấm ngày ngày
Ăn no cảnh sống từ nay vui hòa.

THI

Vui thay mùi Đạo toại lòng tu
Vén khỏi vân lung chí lạc thù
Giống trống Lôi-Âm hoài kết bạn
Kích chung cảnh tỉnh cố hiền nhu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ  Giáng-Đàn. 

THI

VIỆT-Quốc phục hưng chấn động thinh
NAM-Bang Châu-Thiệm đặng anh minh
THÁNH, Tiên, Phật độ người Trung Nghĩa
MẪU Tử đề huề hiệp chí tin
ĐẠI-Hội Vạn-Linh chào Tứ-hải
CỒ danh Nữ-sĩ tiếng hòa bình
Giáng truyền lời dạy chung con cả
Đàn-nội đồng an Thỉ-Bổn gìn.

Mẹ mừng chung con trẻ, cả Nữ Nam vui vẻ tu hành. Con ôi! Đạo-Đức phát minh, đồng mỗi trẻ vẹn gìn câu hạnh phúc. Lời Mẹ ban con Ta tuân phục, hầu Trác-ma tác túc xứng Nguyên-Nhơn. Phận Nữ-lưu danh dự đoan trang, câu tu tập ân cần đúc rèn tâm chí. Con ôi! Nữ lưu Nhâm-húy, Nam nhân kinh dĩ Bính Đinh, cả Nữ Nam Tín Đức khai Huỳnh, lòng trọn thiệt anh minh hướng mạng, người Đạo-Đức nêu gương lành cho thế-gian tường hản, chữ Bảo-sanh Nhơn-nghĩa thi thật Đại-đồng, câu đồng nhứt tự do lý tưởng.

THI

Tự tạo Tân-dân chí sĩ nhu
Do nhiên định mạng hợp an phù
Nữ Nam mỗi trẻ nhìn chân chánh
Chung-Thỉ hựu huờn rạng ánh Thu.

THI BÀI

Mẹ mừng con trẻ Nữ-lưu
NGỌC-THANH Đại-lễ lạc thù đức tin.

1. Tu bớt việc chống kình chia rẽ
Gái Hùng-anh vui vẻ phất cờ
Huy Hoàng Tam-Bửu huờn Sơ
Nêu cao Thánh-Đức Mẹ chờ bớ con.

2. Câu tu tập vuông tròn chí cả
Mẹ mừng thay hỷ hạ Tiên Rồng
Đây là nòi giống Đức-công
Tổ-Tông đức nghiệp cấy trồng tương lai.

3. Lời Mẹ dạy hiện đây vén ngút
Chữ Trung Hòa Thỉ-Phục Nguơn-Qui
Bớ con Nữ-sĩ bồi khuy
Chợ đời lui tới có chi đâu là.

4. Tránh chợ đời đồng hòa cộng lạc
Nhìn Đồng-bào xe cát đắp cồn
Thuần y mĩ phục thông Khôn
Càn cang hạnh kiểm dựng trồng trần gian.

5. Lời Mẹ dạy bình an hòa chí
Chí bình hòa nghe thấy thẳng ngay
Bớ con vẹn chí anh tài
Tài bồi căn bản từ nay thuận thời.

6. Đừng học lối tơi bời lã chã
Mẹ e cho rời rã thân sanh
Con ôi! Mẹ chỉ mối-manh
Đồng tâm hiệp tánh, ngọn nhành sum sê.

7. Thân chiếu chăn tư bề chật hẹp
Thể thấp hèn khuôn phép tung mây
Hiện nay tu tập nhìn Thầy
Mẹ lo dìu dẫn con bầy lánh mê.

8. Thân Nữ-nhi tư bề lao khổ
Mẹ dẫn con thoát chỗ chăn lòng
Đưa chơn bước đến Thanh-Bồng
Tự do tỉnh giấc suốt thông lập trần.

9. Chí hướng Đạo phải cần dỏng mãnh
Dẻo bền dai, vạn mạnh tung mây
Rõ ràng thi thật cơn nầy
Nghĩa-nhơn, Đức-hậu nối dây giống nòi.

10. Nòi giống lành rọi soi Đời tỉnh
Gặp Trời Cha dứt bịnh trù trì
Đứng ra đoan thiện tiện nghi
Thành công hiển tích duy trì Lý-chơn.

11. Nguồn Chơn-Lý cao sơn minh hải
Khắp Năm-châu thảy thảy nhắm nhìn
Kêu chung Nữ kiệt oai danh
Chỉnh đoan hướng mạng gương lành đời xem.

12. Về phái Nữ tháo rèm sóng dợn
Dựng Tổ-Tông hòa huởn Trí Trung
Tri nguyên Đạo-mạch tao phùng
Phùng Nhơn tấn thiện vô cùng rõ thông.

13. x Nữ-lưu hiền hiếu tấc lòng
Lòng bền dạ chắc dựng trồng ánh khưu
Mẹ mừng con trẻ Nữ-lưu
Ngọc-Thanh Đại-lễ lạc thù đức tin.

THI

Nữ-lưu hiền hiếu bớ con Ta
Mẹ giáng Đàn đây dạy hiệp hòa
Mừng cả con Trời đồng vưng mạng
Vui thay chi xiết lý Cao-Tòa.

HỰU

Cao-Tòa ánh lộng chí khâm khưu
Vui vẻ tung mây dứt hận cừu
Phấn chấn tinh thần thân bất hoặc
Từ đây tiến hóa tránh phiền ưu.

HUỜN

Phiền ưu bất cấu thấu Vô-Vi
Mỗi trẻ phương trương hiệp thống qui
Chí dốc phăng tầm chăm chí hướng
Hướng đồ Mẹ cậy gái hiền đây.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.  

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ tối.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG phước rải gieo đó trẻ mà
BÀNG văn Chương-Hiến hỡi dân Ta
TỔ-Tông Công-đức nêu bền kiến
QUỐC-Việt Thiệm-Châu ánh sáng lòa
ĐẠI-hội Công-đồng hòa loạn nghiệp
THÁNH minh đề xướng thống chung nhà
ĐẾ căn thâm cố nguồn tri-mạch
Giáng giảng Lý-chơn dứt chuyện qua.  

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội Nữ Nam
TU-MY Đại-lễ tâm đồng gánh công.

1. Câu hiển tích rặt-ròng tu tập
Chữ anh minh thận-độc cấp giai
Mới rằng chung đậu anh tài
Tài bồi âm chất Quế Trai hòa Trầm.

2. Bốn ngàn năm cao thâm gấm vóc
Roi đến đây lặn mọc nhiều lần
Cũng vì rời rã tinh thần
Phân vân xao xuyến cá nhân tham quyền.

3. Chữ quyền thế gầy nên phiền não
Câu lợi danh mộng ảo thiếu chơn
Chung con tâm dạ chớ sờn
Luyện trau chữ hiệp, chữ chơn, chữ thiền.

4. Nền Bác-ái giải phiền Sanh-chúng
Phải trung kiên mãnh dũng thuận chiều
Con ôi! đừng có đánh liều
Đánh liều phải vướng bẫy chiều đỏng đưa.

5. Lời đỏng đưa đảo lừa biết mấy
Mấy ai mà nhìn thấy Ta Người
Ta lành Người đặng mạnh hơi
Người khôn Ta đặng thảnh thơi bởi hòa.

6. Hòa cần phải dựng nhà Chơn-Lý
An thuận chiều nhìn thấy rõ nghe
Nghe rồi cần phải kiên dè
Nghe rồi ráng xét lối hè đàng điêu.

7. Đàng điêu nguy Bảy-chìu Sáu-chuộng
Chìu chuộng người lợi dụng ý phàm
Ý mê nào thấu lương tâm
Lương bình, tâm định xa trầm biến nguy.

8. Lời Cha dạy cần tri trí cách
Câu liêm tề trong sạch trắng tươi
Hỏi con người sống mấy mươi
Không lo bồi đắp vững ngôi Linh-Hồn.

9. Người mất Linh sống còn ngây ngất
Người đủ Linh lẽ thật giồi mài
Đây là sứ mạng thiên tài
Đây là trọng trách vui say phá mù.

10. Mấy muôn kiếp nào đâu lăn lộn
Đến Hội nầy Thỉ-Bổn phục Sơ
Chung con đây sẵn Cha chờ
Chờ chung dân Việt phụng thờ non sông.

11. Bồi xã tắc là không đảo ngược
Gìn san hà mực thước kỷ-cương
Con người bền vững Nghĩa-phương
Phương danh nghĩa vụ Ngu Đường bảo minh.

THI

Bảo tồn Quốc-độ bởi Trời Cha
Muốn đặng vĩnh khương phải hiệp hòa
Chấn động tinh thần thân phát triển
Đồng bào nhau rún chớ nồi da.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/36 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC VIỆT-NAM  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân ứng chuyển Thái Trinh đồ
BÀNG xuất Thỉ Nguyên Bộ Lạc Cồ
TỔ Chủ khai thông cơ ứng hiện
QUỐC-Gia lập hiến thời thông mô
VIỆT-Bang Phước Địa Tu-Di khải
NAM-Thiệm Châu lành Đạo Xích phô
GIÁNG biểu gương hòa dân trí mỹ
ĐÀN tiền Cha giáo Đức Huỳnh đồ.

Cha chào mừng trung Đàn-nội mỗi mỗi Nữ Nam, hãy lóng tai nghe rõ suy tầm, Bổn-Đế chỉ cao thâm lý vụ. Lời Cha dạy rõ ràng qui-củ, đem nghĩa-phương huấn tụ qui đồng, Cha mong con an mạng lập công, đừng thiêng vọng phải đổ vong căn bản. Chung con muốn sống còn phải lóng tai nghe cho hản, nắm chơn Trời vầy bạn hiền lương. Đây đâu phải việc thường, phong ba diễn dân tộc Ta thiếu thương đâu còn tồn tại. Muôn việc chi Trời ban khuyên thế-gian đừng cãi, cải-canh Trời hỏi lại thi thố ra sao? Nên tinh tấn nêu trí huệ, phải sáng suốt gương hướng làu làu, nền Thiên-Quốc Đài-Cao trải bày trên Việt-Thiệm. Bớ con Ta nên đốn tiệm, dụng lễ nghi vạch kiếm thấu tận lý do; đừng sè sụt, chớ rút co, không phóng túng toan làm trò của Cha Trời Chủ-Tể. Ai lan truyền đê tệ, ai đem hạnh phúc cho Đồng-bào giữa Thái-Cực thấp cao, dân trí trạch lẽ nào tồn thất. Mỗi con ráng gia tâm thi thật, trọn quyết học hành, toan đúc rèn tâm chí sắp xếp đâu manh, giềng với mối phân rành không cho rách lộn. Mỗi con biết Âm Dương ấp tổn, hoằng hóa trào lưu hiếu kinh Tam-tài thuận, dứt mâu đoạn thuẫn, trọn lòng báo đáp, gầy dựng Tứ-ân, nêu Ngũ-luân mỗi trẻ ân cần, câu Sáu-nghĩa thân thân trí cẩn. Rõ cơ, thông vận, biết mạng thấu thời, nghe thấu lý Trời đào tạo cuộc hòa bình Thánh-Đức. Tham Sân Si muốn cho tuyệt dứt, Pháp Lý Đạo kính cẩn tỉnh trau, sáng suốt làu làu Bảo-sanh Nhơn-nghĩa, lý tình không phế liên kết giữa Huynh Đệ Đại-đồng, chỗ có nơi không, không trong có trắng. Bớ dân Ta nghe dặn, xét mỗi điều đo đắn cả lường đong, chớ chi hiệp chí tang bồng, dùng đức chánh núi sông tô vẽ. 

Đây Đàn Tý gọi Tam-Nguơn ý nghĩa vờn vờn, nghĩ suy luận con đồng đáp thuận. Vậy giữa Đàn trung Cha ban lời dặn, mừng đồng con gánh nặng Đạo Trời trao, chớ buông lung cơ hội đổ nhào, nên thiện chí nêu cao câu sống còn chung hòa ích hữu.

THI

Ích hữu thích thân mới rõ tài
Hòa bình mặc tỉnh lý hoằng khai
Rước Voi cõng Rắn loài Ong, Bọ
Bớ trẻ nêu gương Tâm Đức Tài.

THI BÀI

Con Ta dân tộc Đồng-bào
Suy ân Đàn nghĩa Tam-Đài Hậu Nguơn.

1. Sao Bắc-Cực chánh-chơn Thái-trạch
Khai Thăng-Long Hà-phách phanh đồ
Đến đây dân trí qui mô
Đến đây tâm đức diễn phô nhơn hòa.

2. Đạo lập trần Trời Cha mối chánh
Đức nghiệp cao Tiết Hạnh Trinh kiên
Hanh khai Nguơn đán Phục Nguyên
Đắn đo đúng mực Hậu Tuyên Thỉ Hoằng.

3. Buổi khai dương Cao-Đài đăng hiệu
Tự khán trung tự triệu chứng qui
Thái-Dương Thái-Cực duy trì
Thái-Công Thái-Thượng hoàng huy linh huyền.
Chung con đồng trí thế Thiên
Đạo khai Đời chuyển dân thiền nước an.

THI

An nhà lợi nước bởi hòa tâm
Dân đức tiến tân khá dứt mầm
Thiền mạch chuẩn thằng khai lý tưởng
Đồng-bào tình ý hiệp hòa tâm.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn Tam-Nguơn nơi Diệu-Linh Thánh-Điện thay cho Tòa-Thánh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-ân Trời tứ cõi Nam-Bang
BÀNG thị Long-Quân chỉnh Việt Càn
TỔ Thỉ gầm Trời chân chính độ
QUỐC-gia phát triển tiến tân đoàn.
ĐẠI-đồng võ-trụ khai lai Hội
THÁNH-Đức dựng nền thống mối cang
ĐẾ Đạo hóa hoằng dương Thỉ phục
Giáng-Đàn chứng lễ Thượng-Thanh an.

Cha mừng mỗi con chung Đàn-nội. Cha đây Tổ-Quốc Việt Càn, lời chấm chọn vén màn, từ đây lý do truyền huấn bảo. Bớ con chung Đời Đạo, nên nhớ câu hảo hảo Nam-Bang, chớ hớ hinh xiêu đổ điêu tàn, phải thương tiếc máu xương đồng bào cùng vui sống. Chớ đa mang chữ vọng, đừng tranh lấn miếng ăn, tránh cơn nầy cam ở nhố-nhăng, giành mặc ấm đất bằng sóng dậy. 

Con ôi!  dân Ta phải  thấy, thấy biết  nghe  nhớ lại  an hòa, cuộc  tương tàn  cốt nhục  thiết tha, ai chờ rước ngoài ma quỷ ngạo. 

Con ôi! văn minh sôi trào một chảo, chảo hình hài vật máu chất thành non, đồng con tin tưởng sống còn, còn danh nghĩa núi non dân Việt-Thiệm, định-tâm toan đốn tiệm, cần chấn hưng nhân cách liêm phong, âu toan cổ động chung đồng, đồng phát triển tinh thần tươi sáng. Phải thực ứng lý do rạng rạng, đừng lầm mưu lộn kế của ngoài da. 

Con ôi! dân sự lương hòa, phô diễn thịnh xướng ca khánh lộc, đoạn lìa rắn độc, nên giữ gìn ấu bé gà nhà, toan tiến hóa đón voi ngăn rừng thẩm, đừng hớ hinh mồ cha bị dậm, đoan khổ thay con cháu lặn nhọc mà ôi!!!

THI

Mà con mà cháu hỡi mà dân
Xu hướng làm chi lối Sở Tần
Chước độc chống Trời khoe sức mạnh
Hước hài rạch đất cuộc tao tân.

THI BÀI

1. Tao phùng lý phùng chơn Đạo chánh
Tân-dân phô giàu mạnh vận hành
Con ôi! Tạo-Hóa thanh thanh
Nhắc cân cơ hội trược thanh siêu trầm.

2. Lời Trời dạy phương châm lý tưởng
Chữ nhứt đồng hạnh nhượng Bảo-sanh
Cơ mưu họa phước rõ rành
An bền tồn tại mối-manh thuận thời.

3.- Oai phạt trị là nơi Đại-kiếp
Dân Việt-Nam bước kịp thoát ra
Thẳng xông đến cảnh ôn hòa
Cảnh Trời ban tứ nguy nga sống còn.

4.- Nền Đạo-Đức bảo tồn nguồn thạnh
Chỗ vững bền tuyết ánh tư bề
Bớ con thuận hợp đồng về
Về nơi tịnh định cảnh quê thông bình.

THI

Cảnh cuộc điêu nguy buổi thế tàn
Quê nhà Châu-Thiệm Việt-Nam an
Thông truyền suốt nhận tường nhau rún
Nơi thuận lập trần tiếng nổi vang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang phát độ đức bày khai
NAM-Thiệm chấn hưng Tâm Trí Tài
THÁNH-Phật giáng trần hoằng tiếng gọi
MẪU-Nghi chỉnh thế hiện từ nay.

Mẹ mừng chung Nữ-phái, lễ Thượng-Thanh ban dạy đây lời. Bớ đồng con phái Nữ trong đời, xa hủ tục bền nơi hòa ái. Phải tiến tân trung kiên hầu tự do trên lẽ phải, khá hòa thương đem lại lý tình chung. Hiện đây cuối Hạ-Nguơn cùng, Trời hoằng Lý Pháp Đạo ban đồng câu Phục-Thỉ. Nữ-lưu là Nhâm-húy, chịu hẹp hòi bao thế kỷ lắm lâu rồi. Đến đây Mẹ dẫn huờn ngôi, toan phấn chấn vun bồi trên đức tánh. Việt-Bang làm sao người an nước thạnh, lo tiến tân nêu hẳn độ trình chung. Đó là khai thoát đàng cùng, nhìn nhắm nhận nẻo thông hiền nhân hướng Đạo. Kìa kìa văn minh đa vật chất là ngược ngạo, bởi tranh ăn giựt áo mặc ấm hỡi chồng con. Nữ-lưu hạnh đức suốt thông ta người đồng thể, thể đồng ở an, mau vén màn phải văn minh Đạo-Đức, gương mẫu nêu đánh thức lối tệ đoan, dẹp khối thúi tanh, toan bảo thanh trinh tiết liệt, xa con đàng vong diệt, tránh lối đọa trầm, che mắt lấp tai, tâm tánh cao thâm bảo an dẹp biến. Đó là Sĩ-nhu Càn-kiện, đây là hanh nữ lập trần, thư hùng tuấn tú tung vân, thang chín nấc Mẹ chờ chung gái Việt, thuần-phong ánh tuyết, tục-mỹ nêu lên, chấn hưng cứu thế đắp nền, chủ trương Đạo bảo linh còn sống, hỡi con Ta danh thanh hiền nữ.

THI

ÂU-CƠ là Mẹ hỡi nầy con
Lương giáo hòa yên chớ méo tròn
Chấn động tinh-thần gây lý tưởng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng tông.

THI BÀI

THƯỢNG-THANH ngày lễ đây là
Sửu-niên lịch Đạo âu ca Đại-Thành.

1. Ba mươi sáu siêu thanh đọng diệt
Luật điều ban tha thiết lắm mà
Đời cùng kiếp gấp ôi là
Con Ta mau tỉnh dựng nhà Tu-Di.

2. Con của Trời từ nay cộng lạc
Trái phải rồi đến thác biết cùng
Cũng vì vật chất hoành tung
Khua môi uốn lưỡi hô tung lối xằng.

3. Mẹ nhìn thấy điêu tàn quá ngán
Sao mỗi con không hản mãi lầm
Xát xô nồi xáo thâm tâm
Hỏi ra giành ở ăn cam giết mòn.

4. Trai mất trung đâu tròn nhơn nghĩa
Gái thiếu trinh tiết lệ ố lem
Con ôi! mau phải vén rèm
Con ôi! tri giác hạnh khiêm xây nền.

5. Đời thuần chơn phải nên là Đạo
Người biết thân cổi tháo dị đoan
Đạo người tánh đức châu toàn
Lương tâm bảo vệ phong cang rõ rành.

6. Con an mạng hôi tanh dẹp cất
Đem gương lành thi thật độ Linh
Bớ con yêu chuộng hòa bình
Bình an là Đạo hòa tin tâm hằng;
Bớ con Nữ-phái hành trang
Phong công hiển tích âu toan cổi diềm.

THI

Cổi mở phấn son trí Đạo trang
Đổi thay hình dạng độ đồng an
Chấn hưng phong hóa đem đường chánh
Tình nghĩa lý khai vén hẳn màn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày sau, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

VIỆT-NAM  THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc từ đây khải Xích Càn
NAM-Bang cơ hội vận Khôn sang
THÁNH-Thanh hiền nữ Tân-dân chí
MẪU Tử đề huề Minh-đức toàn.

Mẹ mừng mỗi con Nữ-phái. Vậy con Ta hữu trách lóng kỹ tiếng Mẹ ban đây, trí trang lễ Y Quan Đạo-phục; mỗi trẻ hữu phận, hữu danh, sắm soạn châu toàn tướng nghiêm thể chánh, có ra gương hướng hình chơn, bảo Đạo lập trần, tiến tân khai Đời mới, gọi hạnh phúc thực hành, đem Chúng-sanh về Đạo bác cầu thế gian, đó chung con hiền nhân hiếu tử là gái Việt.

Đây về CỬU-NGÔI: 

1. Nhơn-Luân Bích-Ngôi.
2. Nghĩa-Vụ Quỳnh-Ngôi.
3. Lễ-Độ Diêu-Ngôi.
4. Trí-Huệ Liên-Ngôi.
5. Tín-Đức Quế-Ngôi.
6. Công-Tâm Ngân-Ngôi.
7. Ngôn-Mỹ Nghê-Ngôi.
8. Dung-Thiện Lục-Ngôi.
9. Hạnh-Thuần Thạch-Ngôi. 

Về Mảo: phân tấc có dạy rồi, ngạch mảo chín từng, Cung nào màu đó chấp trung, có đề chữ NGÔI nét màu cung phận 3 phân, tròng trắng 5 phân, từng chót tượng Nhãn-Tâm màu vàng phái Thái; tiền hậu như nhau. Ngạch mảo lọng tường-vân qui-đảnh; cốt mảo màu cung phận, hoa sen 10 lớp nở, 1 lớp búp, y màu. Thẻ mảo 9 cung, trong cung phận sắp chuyền xuôi dèo, hình lớn trên 45 dưới 81 ly, sắp liền, dưới trôn phân lên 3 phân, tượng chữ 3 phân, màu cung phận, tròng 5 phân màu vàng phái Thái. Hai bề của thẻ đồng có cung có chữ, chữ đề như vầy: 

1. Nhơn;  2. Nghĩa;  3. Lễ;  4. Trí;  5.Tín;  6.Công;  7. Ngôn;  8. Dung;  9. Hạnh

Thẻ dài 8 tấc, 9 phân, 1 ly. Lạc-Thần-Phong màu cung phận, dài 891 ly; hình lớn trên 45 dưới 81 ly. 

Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu cung phận, dài 1 thước 1 tấc 1 phân. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung, mỗi cung 54 ly, sắp trên liền dưới cách chiếu, cung phận chủ bìa. Ni-Cô đồng có mang chữ NGÔI, 27 ly, tròng trắng 3 phân, khuôn lệ. 

Ni-Cô thường hành Đạo-phục màu trắng. Điệp-Kiên 118 lá, trong Nghê ngoài viền cung phận, cung Nghê đổi lại. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 14 núc 3 phân hình vuông màu theo cung phận, trên bâu đóng 1 núc hình tròn 1 phân màu đỏ. 

Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền cổ, đinh, tay, trôn 1 lằn 54 ly tùy cung mỗi phận. Thẻ áo 1 lớp 9 tấc 3 phân, lớp màu y cung, cung Quế Tín-Đức Ngôi-Vị thẻ 18 lớp, gồm 9 cung, mỗi cung 2 lớp dài y đồng, hình lớn Cửu-Ngôi thẻ trên 4 phân, dưới 8 phân. Xiêm 7 lá, 3 trắng, 4 viền bìa trôn 5/3 phân. Về cung Quế trước trang trí của ngạch mão có gắn 4 chữ: HÒA LÝ HIỆP THỂ, chữ màu Quế.

Đây về CỬU-TÒA thể thực ứng hành Đạo-Lễ phục nghi tiết như vầy: 

Mảo phân tấc có dạy rồi. Ngạch mảo 5 từng 9 màu, trung ương màu cung phận đơn trí, trên 4 màu, trong 2 từng kề xuôi, trung chiếu chấp, dưới 4 màu 2 từng, sắp chuyền cung do 9 Tòa, trong đề chữ: TÒA 3 phân màu vàng, tròng 5 phân trắng tròn, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu đỏ, tiền hậu như nhau, ngạch lọng tường-vân nguyệt-đảnh. 

Thẻ mảo dài 9 tấc, sắp 9 cung, trong duy chủ, sắp liền, chuyền cung do Tòa phận, lớn trên 45 dưới 84 ly, dưới trôn thẻ phân lên 5 phân tượng chữ CHÂU, màu xanh 3 phân, tròng vàng 5 phân, một bề của thẻ, một bề lót trắng. 

Lạc-Thần-Phong 9 tấc, màu Tòa phận, cốt mảo màu Tòa phận; hoa sen 10 lớp nở y màu. Điệp-Kiên 100 lá, trong Nghê ngoài viền Tòa phận, duy có Tòa Nghê, trong Nghê ngoài màu Bích-Bửu châu chiếu. 

Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu châu chấp trung Tòa phận, dài 9 tấc. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung chấp trung Châu Tòa phận, lằn màu Tòa 4 phân, dưới 4 phân 5 ly, bìa màu phận, kiểu cách y khuôn. 

Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng thước tấc đây như, đồng có mang chữ KINH 2 phân 7 ly, chữ nét tùy cung Tòa, tròng trắng tròn 3 phân. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc. 

Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 1 lằn cung phận 3 phân 4 ly. Cổ, tay, trôn, đinh gọi Qui Tòa Cửu-Qui, áo đóng 11 nút màu Châu Tòa phận, hình vuông 3 phân, trên bâu đóng 1 nút hình vuông màu trắng 1 phân. 

Xiêm 7 lá, 3 trắng 4 viền do cung Tòa phận, 5/3 phân. Thẻ áo 7 tấc 2 phân dài, lớn trên 4 phân, dưới 8 phân; 9 lớp 9 màu, trên Tòa phận, sắp liền xuôi, chuyền cung Tòa chuyền xây dựng.

Về Yểm-Linh-Tự mang 4 chữ, từ: Hương, Nghiêm, Phẩm, Nữ, Ngôi, Tòa; chữ màu tùy cung sắc phận, chữ 7 phân rạng nét, chữ đề danh nghĩa của tiếng gọi vị danh nghĩa vụ, do phẩm vị Điện Ngôi, có Ngôi Quế mang 4 chữ HÒA LÝ HIỆP THỂ, chữ màu Quế 7 phân, tạo rạng nét. Ngôi nầy giai thiền số cửu bán qui, chương trình chương lập. 

Vậy mỗi con an lo sắp đặt tiếng dạy châu toàn, Bái triều Thiên lịnh sứ mạng tạo nhơn đó chung con trẻ.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, chứng chiếu mỗi trẻ hữu danh nghĩa vị học đây sắm sang hành vụ tròn trọn mỹ luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 - 11 giờ trưa)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Xích hòa chi thống hiệp sanh
BÀNG khai nhân vật ứng thừa thanh
TỔ-Tông Công-đức hoằng cương-kỷ
QUỐC-Việt Thiệm-Châu thấu nghĩa nhân.
ĐẠI-hội Quần-Linh truyền chính thể
THÁNH nghi đức tính đát chơn thành
ĐẾ thâm căn cố đồ ninh khánh
Giáng chỉ Nam-châm hướng dẫn lành.

Cha mừng chung con trong Đàn-nội, Nữ Nam hai phái, hãy vui lên nhìn thấy Đạo Tài Tam. Bớ chung con mau an vững sống còn, cần phải suy xét tại tâm, thừa Thiên-mạng nhìn thương bầu bọc. Dưới gầm Trời Nam Á-châu Đông-phương một góc, Trời gia ban Đạo-Xích Khai-Huỳnh. Rằng: Trung-Ương Võ-trụ phát minh, danh Tái-Thỉ Phục-Nguơn cháu con Tiên Rồng đứng ra khai sáng. Lý-chơn tỏ rạng, Pháp-chánh đề khai, Đạo-Đức nghiệp Tài, Trí, Trung, Trinh, Địa Lợi. Mới rằng tiến tân tạo thới, mở đàng thông, đem lợi chủ nhơn hòa, bảo dân Ta tỉnh lại nhìn Cha Tổ-Quốc Lạc-Hồng đây bớ trẻ. 

Hỡi chung con lớn nhỏ, đừng giành ăn, đừng cam mặc, chớ giựt ở, vướng bịnh tham, sơ hở giết hại lẫn nhau. Bớ con Đời Đạo hãy mạnh lòng cổi tháo lối mê mù, mê vật chất, giả tiện quyền danh thế tạm, đành xáo thịt nồi da, mai lưu sử ngàn sau xem nhìn rõ thấy. Con Ta tốt tươi hay tủi hổ, phải biết Trời cao báo bổ, mùa tiết vận hành, nguồn sanh hóa phước thanh lộc trọng, nhường nhau chung sống, nhượng ở thuận mến yên vui, khỏi phải sụt sùi, nào đâu tang tóc, đừng ngang chớ dọc, dựa lối xằng cõng rắn cắn gà ta, đành phanh dạ rước voi giày mồ Tổ. Con ôi! suy xét rành rất hổ, tạo thuẫn mâu đào hố nhốt em khờ. Than ôi! giữa người như vậy đành chịu ngáo ngơ, phui pha lẽ thiệt, tham cam vật chất, phải văn minh đề cao Đạo-Đức, thoát ra lối chạ, dạ hại nhau rời rã nghĩa đồng sanh. Đó là mưu bẫy ma ranh, cùng quỷ chướng gầy đương lưới rập, hại con Ta luống nhiều tấp nập, lượng phong ba đè ngập tán hồn. 

Con ôi! giang san Trung Hiếu bảo tồn, câu xã-tắc chánh minh đề xướng, đồng dưới trên đem chữ hòa nâng lên chung hưởng, dùng gấm hoa cân lượng tô bồi, đừng chinh chớ đổ đào tạo ngàn vui, nêu thanh thới vô cùng gọi chỉnh điều hóa phong thiện mĩ. Cha ban lời khuyên bảo mừng con trẻ tự tỷ, nhục cố ăn giành ở gây điều trầm lụy, giữa đồng bào, bớt theo giỏi đừng hô hào, mượn xin giựt giành lợi quyền hôi tanh đành phối chi tình lý.

THI

Lý bảo an tu kiến sự thanh
Tình thương đâu nỡ mối rời manh
Đó đây chung giống nòi dân chủng
Bao nỡ đấu tranh bạc cội cành.

THI BÀI

Cha là Tổ-Quốc Việt-Nam
Hồng-Bàng Lộc-Tục chứng tâm hiện giờ.

1. Lễ CHIÊU-LINH Tý thời ngày trước
Tốt đẹp thay ngư-vướt viên-phi
Minh mông cá lội lộ kỳ
Tự do thong thả từ đây vui mừng.

2. Chim sẩy lồng tưng bừng bay bổng
Chỗ ngàn vui lộng lộng dù che
Tự do lẽ phải cẩn dè
Tự do đem đến kết bè liên xâu.

3. Bè liên xâu thấp cao bình đẳng
Chí thăng bằng tỏ rạng thực thi
Con ôi thấu rõ là đây
Cao-Đài Cứu-Thế chọn Tài Đức Tâm.

4. Chữ nhân cần cách liêm chánh vụ
Lập thuần-phong qui-củ diễn phô
Diệt trừ tục lụy hộ đô
Lối xằng hủ hoại chi đồ cấp giai.

5. Giai cộng lạc mắt tai thức thiệt
Nhân vui thanh thấu biết Ta Người
Ta là thuận vận xuôi thời
Người đồng thích sống ở đời chuộng an.

6. Con tự giác hoàn toàn tự nhận
Luống theo đời mâu ẩn lộn tâm
Lăm le chước độc sương sâm
Chống Trời rạch Đất bạc tâm vôi lòng.

7. Nhìn nhau rún Đại-đồng Huynh Đệ
Thấy đồng Linh đừng phế Đạo người
Năm-hằng Bốn-đức vui tươi
Bền cầm Tám-báu tỉnh đời phục Nguơn;
Cha ban lời dạy cao sơn
Chuông rung Trống động đừng sờn Đạo-tâm.

THI

Đạo Trời hoằng hóa bớ người ta
Giáo dục dân sanh thống hiệp hòa
Đừng cố ở ăn cam giựt mặc
Tỉnh hồn thấu rõ một Trời Cha.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Thiệm từ đây rõ hiện châu
NAM-Bang cơ hội sớm huờn thâu
THÁNH khai đức độ qui sanh trí
MẪU Tử đề huề lộ bóng châu.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, lễ Chiêu-Linh Sơ-Khải thăng bằng, lý do chơn-chánh siêu thăng, giai cộng lạc con Ta phát minh cứu thế. Từ đây dứt lần oan hệ, lo gầy cuộc thuần chơn, gái mỹ-thiền tuấn-tú hóa-nhơn, đem lý tưởng cứu nguy cho Việt-chủng. Làm làm sao muôn ngàn lời ca tụng, với tiếng gọi hòa bình, đem chánh sách phục chinh lương nhìn Giáo, Nữ-lưu danh nêu anh-hảo, chí bảo tồn rèn đúc vẹn thành khuôn, gia tâm gióng trống, mạnh dạng rung chuông, kêu đời tỉnh tránh tuồng mộng ảo. Nam-Bang Việt hảo, đồng Đạo chơn cổi tháo khuôn trường, lãnh tự do gìn giữ nghĩa-phương, phương trang tử yếu nương danh hiền sĩ. Lo tu thân thống kỷ, chí hòa đồng trang trí thiền cương, lo chấn hưng cơ hội phương trương, trương phô diễn Ngu Đường hiền thực, văn minh Đạo-Đức cần cải tiến phong trang, chấn động tâm lý vén màn, đem lẽ thiệt bảo an nguồn hạnh phúc.

THI

Âu-Cơ là Mẹ bớ con Ta
Giáng dạy giờ đây bảo hiệp hòa
Chấn động tinh thần nêu lý tưởng
Phát minh cổi tục phá sa-ngoa.

THI BÀI

CHIÊU-LINH ngày lễ hiện giờ
Gọi rằng Tụ-Vạn Bổn-sơ qui hồi

1. Lời Mẹ dạy con ôi tỉnh giác
Chữ đồng thanh giải thoát khối sầu
Phấn son vật giả Á, Âu
Màu mè bất chánh lộn nhào lắm con.

2. Đan mỹ-tục sắt-son thanh thới
Dựng thuần-phong ngày mới ngày cao
Nữ-lưu xuất chúng làu làu
Hùng-thư tuốt vỏ nêu cao tinh thần.

3. Đoạn trừ hẳn mấy vần mây cuốn
Trừ ma-ranh quỷ-chướng nghêu ngao
Đạo Ta Tổ-Thỉ làu làu
Cúi đầu cõng rắn xốn xao cõi lòng.

4. Cần tiến tân suốt thông cơ hội
Dựng nên nhà chung khối yêu thương
Giữa người tình lý tỏ tường
Đạo người danh nghĩa phương trương mỹ thiền;
Trời Cha Đất Chủ một quyền
Quyền tay Trời sắp bình yên cuộc đời.

THI

Cuộc khai vận mở thấu cơ-quang
Thời thế chấn hưng dẹp lối tàn
Chung hiệp tu tề quê ứng cảnh
Ngàn vui Mẹ sắm bảo tồn an.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

ÂU lo tu tỉnh bớ con Ta
CƠ Đạo tiến tân lắm trẻ mà
THÁNH-Đức dựng gầy là Phục-Thỉ
MẪU-Nghi điều chỉnh hiện giờ đa.

Nầy mỗi con Nữ-phái: Huệ-Thanh-Bộ phận truyền tin, rõ ràng ứng vận khai Huỳnh, nên tân tiến nhắm nhìn nghe thấu thiệt. Con ôi! an lo cần thiết, mãi lập công chí quyết đúc rèn khuôn. Từ xưa, thời quân chủ Nữ-nhi phải chịu thấp hèn, nay thoát chậu tròn vuông dò căn bản, đứng ra hướng mạng cho xứng bậc hùng anh, cần chấn động tinh thần, điều phong hóa trở nên hoàn toàn thiện mỹ. 

Bớ chung con muội thân tỉ tỉ, hòa thân chú ký lời trao, bậc Nguyên-Nhân tiếng gọi làu làu, đừng dập cuống dưới lằn mây hắc ám, là vật chất với quyền danh thế lợi. Bớ chung con cộng tác tạo hòa, lập Đời mới, cần phát minh bước tới, mẫu gương, vịn nắm kỷ-cương, cương chí thiền, kỷ tròn mỹ, rõ thông lời ứng vụ, đó chung con trẻ.

THI

Vạn-Linh Chiêu-Tụ hiện giờ đây
Kêu bớ con thơ phải hiệp vầy
Vầy hiệp một trường thương mến thuận
Thuận tùng cơ vận thấu lành hay.

THI BÀI

CHIÊU-LINH Đại-lễ Tý thời
Kêu con Nữ-phái nhìn Trời tu lai.

1. Cả tiếng kêu Thiên-tài nhu sĩ
Bái-triều đây tự tỉ nơi lòng
Đứng lên mở cửa Thiên-Bồng
Chấn hưng lẽ thiệt xuân đồng phá mê.

2. Đạo cứu Đời cảnh quê đúng thật
Kiếm thư hùng đả tật Tham Sân
Gương lên ứng thực chín từng
Lập đời Thánh-Đức Tân-dân giữa người.

3. x Bớ con an mạng nhìn Trời
Trời là chí háo con Trời hòa yêu
Trước Đàn giáng dặn đủ điều
Từ đây dưng dạ hướng dìu bảo Linh;
Đem cho nhân vật hòa bình
Thế gian cộng hưởng chánh minh Đạo Trời.

THI

Đạo Trời khai mở cứu Đời nguy
Kêu bớ Nữ-lưu Đạo-pháp trì
Đúng đắn con người thuần ký mỹ
Rõ thông cơ hội Đạo đồng qui.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước thời Tý ngày thứ lễ Chiêu-Linh, trong giờ Huệ-Thanh-Bộ Bái-mạng triều Thiên, phụng Trời hướng mạng. Giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh phán ban đặt thành Ngọc-sắc, gởi cho mỗi trẻ hữu danh một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc ứng qui giống hiệp dòng
BÀN(G) cờ tranh đấu trắc liêm phong
TỔ-Tông Công-đức mau nhìn nhận
QUỐC-độ gấm hoa thống nhứt đồng.
ĐẠI-hội Thần Tiên hoằng Cửu-phẩm
THÁNH-Nhân xuất giáo thấu duy tòng
ĐẾ thâm căn cố đây truyền mạng
Giáng bảo dân Ta phụng Chủ-Ông.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, cả tiếng kêu vang cháu con cần mến thương trung hòa tha ái. Cuối Hạ-Nguơn Trời Cha dựng lại, gọi Phục qui Thỉ tái Thánh thanh thời, Tam-Đại Hoàng-Gia xuất thế lập đời, câu minh chánh dân Ta nước Việt-Nam nhìn an mạng. Chớ tranh ăn xát xô nền tảng, chớ giựt ở cam cố lãng mạn quên Trời. 

Bớ chung con Cha đây Tổ-Quốc một gầm Trời, Xích Nam-Thiệm-Châu đất Việt, lời Cha phân con Ta trí thức, cần nghe thấm nhuần suốt thông hay biết, đừng đê hèn cúi đầu phục vụ kẻ ngoại xâm, rồi biến sanh đến đổi lụy trầm, nòi cùng giống nồi da xáo thịt. Con phải nhớ ơn xưa nghĩa cũ, ai khai sáng Quốc-độ San-hà, ai xây đắp Cửu-chân hùng dũng, ai tạo đoan Hiến-chương quần chúng, ai phán phân bá tánh Đạo nhơn luân. Đến đây! mảng mê say với cuộc ngoa bừng, đem lý tưởng thả trôi dòng hắc hải, con mau nhớ lại nòi giống một Cha, phải tiếc thương xương máu mới là, an nhìn nhắm màu da sắc tóc, đừng toan mưu sâu kế độc, ám hại vô căn, bị ngoài da chích thịt châm dằm, đau đớn bấy thế quyền tư vô giá trị, cả tiếng kêu con Ta dân Việt-Nam mau suy nghĩ, gánh giang-san nêu xã-tắc chung của muôn dân, đâu có phải nào của riêng chủ quỷ, hay một vật nhỏ túi người, cam giành giựt phì da phỉ chúng, muốn làm chủ minh quang mới đúng, phận nâng thành thể dụng trung kiên, cả hai đừng có đổ thiêng, toan tránh chỗ đảo quyền nhân vật, lý do thành thật, pháp lệ thăng bằng, nói đúng, hiền ăn, nhơn từ nhịn ở, chớ cam đừng cố, trở nên đời rạng rỡ Tân-dân, đồng hữu Đạo-Đức minh chánh-giác, trên trí tri thượng đạt, sau trọn niềm cách vật sự lương, giữa Đạo người đầy đủ nghĩa-phương, đâu đến đỗi đổ xiêu thương hãi. 

Bớ chung con nầy nhơn-loại, gọi dân tộc Việt-Bang, biết bao danh sử ánh phương, trang minh chánh liêm khai cửa Ngọ, đừng tự ái, đã đến đây bị rọ máy mưu thầm, thế trọ chước độc tài yêu, gây ra cuộc chít chiu, con quỷ chúa no say đắc chí, cuộc mầm đâu cơ linh khai tế, nói sao xiết, biết bao mà kể, quỷ chước mưu gài chông lểu lểu, cao sâu lưới bủa dạng tâm tâm, con Ta trí thức, đứng lên tháo mở các mầm, diệt hủ tục ham giàu quên sống. 

Từ đây lóng nghe Đạo-mầu tiếng Thanh-la cổ động, Bạch-Ngọc-Chung kích thích thống nhơn gian, rải gieo Bác-ái đem đến mĩ thiện châu toàn, kêu hồn tỉnh nhìn chung sống còn an ở, chuông tỉnh mộng đêm ngày không hở, sao Đạo người chẳng nhớ Tổ nầy Tông, biết nhận giác thật thi Bảo-sanh Nhơn- nghĩa Đại-đồng, đồng tiến hóa đón voi đừng cho giày mả Tổ, toan giải khổ, đừng vô tình cõng rắn cắn gà ta, muốn làm Cha hiền đức vi tân, Đạo con phải hiếu hiền sự kỉnh, phận làm chúa anh minh chủ bỉnh, cần phán phê liêm chính thanh phong, làm tôi tướng trung kiên bảo quốc; Đạo công dân đối trên thành thật, chí trượng phu đở vạc gọi nâng thành, đặng đó tránh chỗ tan tành, cần thi thật không đấu tranh quên Trời Cha Chủ, con Ta biết nhìn qui-củ, toan phấn chấn Đạo nhơn luân, Chồng hòa Vợ thuận một chừng, hòa hữu nghĩa thuận an tình tiết, Anh đâu phụ lòng Em khờ điệt, Anh hòa Em hướng thiệt chỉ thông, Em vẹn giữ nơi lòng, câu húy kỉnh tương Huynh Tỷ thế thay Phụ Mẫu, tránh câu tha cẩu, gọi thuận tùng cơ cấu thiện đây, đây đất Việt cổ thanh tục lộc, truyền nhơn tâm trấn tỉnh yêu hòa chánh giác, về bậu bạn tình liên thông đạt, giữ tín uy chiếm đoạt lương nhân, câu xã-hội phú bần tương y thân ỷ, lý do tục mĩ, dầu voi vịn chí lằn sông. Đó là căn bản Đại-đồng, vị tha xá kỷ rặt ròng trượng phu lời đây Cha phân tỏ, chí sĩ lạc thù lương năng chủ, phá mù không ném đè cùng chen lấn. Bởi Dân-sanh hóa trí hữu đức thừa nhìn cảnh Thiên-La Quốc-độ Việt-Bang, lằn Xích-Đạo mở Huỳnh công chiếu chỉnh, Nam-Công quyền bỉnh, phán đoán đó đây, Luật vô tư chủ mối thay Thầy, tu xã-hội kết thăng bằng cho nhân vật, muốn nước non yên tất, cần giác tri thi âm chất trác hằng ma, chớ nên lẽ phải bỏ qua, rồi lâm vướng vòng ma bẫy quỷ, đó chung con Ta Tộc Việt.

THI

Tổ-Quốc Việt-Nam chỉ Hải Càn
Tông Đường Hồng-Lạc hảo khai bang
Chấn hưng một gốc Trời tươi đẹp
Chớ cạnh phối chi rất ngỡ ngàng.

THI BÀI

Đây là Đại-lễ LONG-HOA
Gọi rằng LINH-DỤ Cao-Tòa duy tân.

1. Mười ba sáu xoay vần phục Thỉ
Thiên-Quốc nêu giải khổ nhơn-gian
Cả kêu thế sự chung thoàn
Chỗ yêu hòa sống bình yên thăng bằng.

2. Chớ cam ăn nhố-nhăng chen lấn
Giành ở cao mâu-thuẫn hố hầm
Ấp yêu mặc ấm sương sâm
Đành quên linh chưởng, chưởng tâm chủng hòa.

3. Cố quyền trọng nồi da xáo thịt
Mãi thế thần chích thịt dầm đâm
Xuôi theo lượng sóng u âm
Nêu cao vật chất đắm trầm điểm quang.

4. Cuối phục vụ tha bang cơ cấu
Ép dân đen nao tấu giáo gươm
Mê man mất cả nghĩa-phương
Dân đen con đỏ máu xương đắm chìm.

5. Cuộc vô cớ đau tim cùng cả
Vì phong tân đày đọa dân sanh
Bạo gan phá hoại điềm lành
Bạo hung dày xéo người lành thở than.

6. Vôi màu bạc đa đoan thâm nhiễm
Đỏ nền đen chứng rạng điêu nguy
Con người gầy cuộc vân vi
Chủ trương trắc hóa còn gì quần sinh.

7. x Dân Ta yêu chuộng hòa bình
Giang san là báu giữ gìn đồng chung
Đứng lên cải thiện hô tung
Tân-dân Minh-đức phục tùng Trời Cha.

THI

Trời Cha Đất Mẹ chở đồng che
Khắp cả Năm-châu dẹp éo le
Thiện ác đáo đầu đâu sót lọt
Thiêng-Liêng tiếng gọi dỡ màn the.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

---------o0o---------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU VIỆT-NAM ĐẠI-CỒ Giáng.

THI

ÂU toan trung trí luận thời an
CƠ cấu Đạo nhơn gọi vén màn
THÁNH-Đức lập nền nêu nghĩa vụ
MẪU-Nghi dựng chỗ nữ nhân đoàn
VIỆT-Bang Xích-Cực khai nguồn sáng
NAM-Thiệm Trung Huỳnh thấu kỷ cang
ĐẠI thống hiệp chung trang sĩ tú
CỒ danh tạc định chấn giang-san.

Mẹ kêu con Nữ-phái, giáo dục lối lề thông, Nữ-lưu gái Việt chí rạng tôn chỉ đặng trắng trong, gương thế sự hướng dìu âm thanh xây đời mới. Cần tỉnh tâm chân bước tới, nhân vị chớ buông trôi, hạnh gương trang sĩ chí. 

Con ôi! Nữ-lưu Nhâm-húy, gắng bền công luyện trí hóa đàng tiền, đứng ra giải khổ trần miền, đang phong mỹ đát thiền duy đức, Tổ y qui Thỉ phục, Tổ-Quốc họp Tổ-Tông, giống tốt gieo trồng, thanh danh nêu Bảng-Ngọc, đời đa đoan người vướng nọc quỷ ma, quên Tổ-Quốc, lìa Mẹ xa Cha, đem danh dự nhồi nhào dưới bóng trăng đáy biển. Tại vầy đời biến, cuộc tóc tang do tại nữ sanh, ham ngồi cao lòng dạ chẳng lành, xúi nam giới giựt giành bã lợi, mê cao lương mến phú quới, dám rỉ rầm giựt lợi quyền hư, uốn ánh sắc nhuận tư tư, bán thân mạng mua điều hủ hoại. Phấn son là hại, lăm le thèm nhem gợi đám trai tơ, dùng thuốc độc đào thơ một chén. Xét ra rất thẹn, biến phong trào đê tiện hôi tanh, quên Tổ-Tông Công-đức nguồn lành, thân vóc ngọc làm manh cho ong bướm, tâm lành lấy bùn nhơ nhúng nhuộm, tánh đức đắm lụy thói dã man, đeo lớp nhược beo mạng hình lã chã, trổ mồi lãng mạn thể thân hình dạng bày phơi, cấu thố dị đoan. Mẹ thương thay! thói chạ điêu tàn, mặt chai mày đá ngỡ ngàng đám con. 

Bớ đồng con Nữ-phái, gái Việt hùng thư, đứng lên gương sáng như như, đem son phấn tô bồi giang san gấm vóc. Là: Hạnh Trinh thận-độc, Khiêm Lễ kềm thân, nhân cách liêm cần, gươm trí huệ đoạn trừ dây oan trái. Chỉ cho rõ câu Tử-Phủ nêu danh gái lành dân Đất Việt, đó chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con Nữ-phái gái nhà Nam
Tuấn tú anh phong tránh khóa vàm
Thế chạ danh tàn nhơ vất lợi
Đứng lên cổi tháo nẻo đường tham.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DỤ năm nầy
Gọi rằng kỷ niệm hiện đây lập trần.

1. Gái hùng anh Tân-dân tiến hóa
Dùng Lý-chơn giải tỏa phong vân
Đem theo lý vụ tinh thần
Tuốt gươm nghĩa hiệp liêm cần trinh kiên.

2. Đoạn lìa tật đảo điên uốn ánh
Phải âm thinh giàu mạnh phương nghiêm
Đừng cho nhơn vật đắm chìm
Tương lai hạnh phúc ráng tìm thố thi;
Gái lành đầy đủ trí tri
Cổi lồng mở chậu chim bay cá mừng.

THI

Chim bay cá lội đổi màu hoa
Núi Ngự sông Ngân chí thấu mà
Gặp đặng toản nền trên lý tưởng
Cách giao mạng vận bớ con Ta.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ Tân-Sửu, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/36/ Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Lạc từ đây phục hải Càn
BÀN(G) cờ tranh đấu sắp gần an
TỔ-Tông công đức mau nhìn nhận
QUỐC độ hòa chung sớm vén màn
ĐẠI-Đạo thâu hiền nêu cứu-thế
THÁNH nhơn thanh dụ gọi gương trang
ĐẾ quyền Chúa-Tể Trời Cha Chủ
Giáng tỏ lý do Việt thống cang.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hồng-Bàng, cả tiếng kêu vang, cháu con vén màn thương hòa ái. Bớ chung con hiện đây mau tỉnh lại, đừng lấn tranh, đừng bàn cãi học thói Tào-mang, tự tâm tánh hiệp nhứt rõ ràng, thông kim cổ, hiểu tương lai, thời thực hiện khỏi lỡ làng danh cùng vị, thương nhau đừng bạc bôi chung thỉ, mến nhau mà xét lại cuộc tương thân, có chi đâu đây Sở đó Tần, con một Cha, dân một nước, nhà một Chủ, phải nêu bổng tinh thần lo đoàn kết. Đừng vô tình làm điều phi lý, cứ ngạnh ngang dùng ác trí xáo thịt nồi da. 

Bớ con! Cha đau đớn lắm mà! Con cùng cháu con Ta giống nòi Hồng-Lạc. Có vì đâu mà phải hồi tan nát, vì tranh ăn, bởi cam chiếm đoạt lợi quyền, trước ngã, sau thiêng, thiêng lối chạ ngã nghiêng theo đường độc ác. Chước quỉ quái lòng ham xuyên tạc, cố mưu sâu chiếm đoạt hoàn cầu, nay kết phe, mai lập đảng, đặng gạt thâu nhân vật, hóa kinh huyền, bớ chung con, con Ta sáng suốt trung kiên, nhìn bầu bọc kết liền trang xã-tắc. Nhìn người biết ta giải ngặt, chớ lả lơi lượm lặt lượng phong ba, lượng sóng thần mâu thuẫn khí ca, ca khí ngược hung ngoa ác độc. Đây dưới gầm Trời Nam một góc, trên đất Thiệm Trung Châu, nêu lên Xích-Đạo mở đầu, tang tóc mãi thái cầu thượng trí. Cuộc bình-quân Hồng-Bàng Lạc-Thỉ, đúng mức đầu Thiên-ý chuyển xoay. Bớ con, bớ dân, bớ hiền lương giáo đệ thiện tài, ngăn cùng đón ngoài trong tri trí, ngoài là nọc mưu ma quỷ, bịnh tham tàn, mỗi con đừng đắm lụy phổi tim, có thuốc thần trấn tỉnh vững êm, mau phục dược hạnh khiêm pháp chính. Thiên-Chơn Nam-Bỉnh Thỉ-Đức hội Tam-Gia. Cả kêu nhân vật chung hòa, nêu nhân vị người ta tương ái, thế gian tượng thái, nhân sự dục quân, gương hòa bình trên dưới một chừng, sau cùng trước do tâm nhã nhặn. Phải thiện chí trung kiên rạng rạng, phải thiền tâm căn bản bảo sanh, thực thi nhơn nghĩa đành rành, câu huynh đệ mối manh tha độ. 

Đạo: Đạo là đàng cao siêu giải khổ, Đạo lập trần tế độ cánh tân, Đạo che đời giác thuyết Tân-dân, dùng Chơn-Lý tin cần gắn hàn óc tim nhơn vật. Đạo ban truyền sáng thật, Đạo bày khai chung tất qui mô, Đạo là dụ giới Hoàng-đồ, Đạo chủ chứa đó đây tỉnh chính. Người có Đạo người thông linh thính, người biết người trừ bịnh hướng xu, người thông trật tự phá ngu, người xét thấu một màu người chánh, người sáng là người Thánh, đoan thanh người hạnh thời cơ, đó trọn niềm phong-mỹ Lạc-Thơ, ra chấp sự đâu lầm chẳng lộn. Người ngay thẳng đâu nào bề bộn, người hiếu hiền đâu tổn lương tâm, người hòa người, người thuận người, pháp lệ tức cầm, đâu tạo việc lối tầm cấu nhược. Chữ uy tín lường đông mực thước, chữ vị tha sau trước hẳn hòi, chữ hòa bình hạnh phúc dìu soi, lòng sáng lạn một ngôi tinh túy. Cả tiếng kêu người nhìn chính kỷ, thống lệ cương chung-thỉ phục trình, đó là Xích-Đạo Khai-Huỳnh, câu Trung-thứ Hồng-Kinh Quân-Luật.

THI

Hồng-Quân Bỉnh-độ Chủ thời cơ
Đạo-Đức thông lưu chuyển Lạc-Thơ
Thay đổi Hà-Đồ xoay Thái-Cực
Thượng lưu thấu đặng kíp lên bờ.

THI BÀI

Lên bờ Đạo-Đức hòa thương
Diệt trừ tật bịnh lương khương xiêu bè.

1. Đây Đại-lễ lóng nghe lời tiếng
Dạy truyền ban đào kiến vị danh
Hồng-Hoa Phục-Thỉ rõ rành
Phục-Hy quạch quái đành rành trắng trong.

2. Muốn Đời tịnh phải thông lề lối
Muốn người an tắm gội bùn nhơ
Quyền danh thế lợi đừng mơ
Mơ màng cam cố vất vơ cõi lòng.

3. Cả tiếng kêu phải phòng yêu ngụy
Lối ác tàn phải thấy từ đây
Ác là quỷ ngạo mưu bày
Đó là yêu nghiệt khoe tài hoặc dân.

4. Con cháu Ta tinh thần bất khuất
Đem Đạo-mầu đánh thức dân sanh
Tránh xa yêu quỷ ma ranh
Tiến tân đề xướng rõ rành phá mê.

5. x Thương chung nòi giống đề huề
Nước nhà dân Đạo tránh thê thảm tàn
Từ đây Chơn-Lý vén màn
Từ đây dẹp đảng bạo tàn sát nhân.

THI

Bạo ngược hung hăng phải hoại thân
Sớm dò mối chánh chỉnh hòa thân
Giống nòi bầu bọc chung nhìn hảo
Chớ để tà ma rập máy thần.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đến đây đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Thiệm từ đây ứng hiện đa
NAM-Bang Quốc-Đạo hỡi con mà
THÁNH thanh thời thuận gìn chơn-mạng
MẪU Tử lai phùng Hoàng-Đạo ca.

Mẹ mừng con Nữ-phái, ráng lo tu nhớ lại trước sau. Mẹ nay hứa dẫn chung con về đến Đạo-Đức sáng suốt làu làu. Nghe Mẹ dặn khá luyện trau thân ngà tâm tánh ngọc. Con ôi! người tu tâm tề thận-độc, gắng hằng tâm an gìn học chớ bỏ qua. Con ôi! Đạo-Đức nước nhà mau nhìn thấy, phải chấn hưng tinh túy mới là, đừng bỏ dở rồi xa lý tưởng. Cả tiếng kêu vang Lạc-Hồng cháu con, giờ nầy vâng nghe Mẹ điểm phê gọi thưởng, gái nhà Nam mau sửa lại tướng mạo thể thức đoan trang, chớ chạy theo lối chạ lỡ làng, vướng nọc phàm gian con rắn độ. Việt-Bang dưới gầm Trời Nam một góc, chí tú khôi sử bút chép để hẳn hòi. Gái Việt-Thiệm danh hồng sử đón voi, trừ rắn trắng, con bạch-tượng quơi vòi, mài nanh dùng da chơn toan dậm sẵn, hả miệng to thế sự tán thần kinh, đời lả lơi điềm lạ quẩn mình, kìa thú dữ rắn voi, đã chực chờ hãm hại. Con Ta mau tỉnh lại, có chi đâu giung ruổi mãi đùa xu, cuộc thế tàn thời vận huệ lu, đành thiêng dưới bóng trăng đáy biển. Con Ta danh trung liệt, chí hùng-thư nữ lưu thuở qua rồi liệt sĩ, trinh kiên rõ ràng nổi tiếng, có nhiều qua cũng nhiều con trí tri toàn kiện, đem phấn son tô điểm giang san, thân yếu nữ trải trường danh phiệt lực. Đến đây lý do tường thức, mỗi con Ta cần suy cổ dễ luận điệu hiện kim lai, đem tác phong đánh tảng cuộc ngụy tài, lòng vặc vặc thề gánh Đạo từ nay gương tiếng gọi. Lời phán phê con gìn tâm học hỏi, đặng tề thân cho an mạng dạ nào bôi, thông suốt phận bản căn tinh túy.

THI

Mừng con Nữ-phái Việt nhà Nam
Mừng đặng tung mây gỡ khóa vàm
Mừng gặp nguồn lành danh Đại-Đạo
Mừng đây Xích-Cực hảo khai bang.

THI BÀI

Mẹ mừng con trẻ giờ đây
Mẹ mong chung trẻ nối dây cho liền.

1. Ngày Đại-lễ cố kiên suy niệm
Gọi Hồng-Hoa đỏ tím chấn hưng
Cơ quan Phục-Thỉ một chừng
Chừng tu, chừng học, chừng ngưng đây mà.

2. Tu là sửa người ta hòa hợp
Học cho thông mối khớp Ta Trời
Ngưng lòng đừng luống lả lơi
Bớ con Nữ-phái Đạo Trời chở che.

3. Cả tiếng kêu kiêng dè cho lắm
Phận con người xét thẳm thấu cao
Con ôi! sáng suốt làu làu
Đừng cho xao xuyến một màu từ đây.

4. Màu tươi đẹp hay hay khí tượng
Cuộc gió trăng phất phướn đê hèn
Kêu con Đạo-Đức tập rèn
Rèn tâm đúc chí hốt-chiêm cơ thời.

5. Nền luân lý của Trời phê phán
Mong chung con tâm hản vịn cầm
Năm-hằng Tám-báu cao thâm
Đây là nguồn cội tại tâm xướng đề;
Kêu chung Nữ-phái vâng nghe
Mẹ mừng tân tiến kết bè chuỗi xâu.

THI

Kết chuỗi liên xâu phận gái hiền
Tu tề tỉnh mộng đặng bền yên
Nữ trang xuất chúng lo tầm học
Bằng cớ thuận chiều Phục-Thỉ Nguyên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 5/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc ứng cơ cảm giác thuần
BÀN(G) cờ thay đổi Luật Bình-Quân
TỔ-Tông Công-đức đây gầy dựng
QUỐC-độ hưng phồn đó thọ vâng
ĐẠI-Đạo ban truyền chơn chánh thể
THÁNH thanh thời vụ nghĩa nhơn cần
ĐẾ thâm căn cố nay bừng ánh
Giáng tỏ lời phân trẻ thấu ân.

Cha đây Tổ-Quốc, kêu con dân Việt, ban dạy đồng chung, dầu Nam Nữ khá thính tùng, giai giới tụ hòa chung toan lập đức. Hiển hiện đây con người đã nói rằng lý do cần trau trác, gọi rằng dụng nhơn học thức, tỏ rõ rành lấp vực xây cồn, có phải cậy khôn tạo xây thế sự. Cha đáng mừng đó siêng tầm mà cư xử, nhưng phải lo gìn giữ đức độ hằng tâm, tri giác chẳng lầm mới tạo đoan trường cửu. Học thông rằng giá bửu, cần thi thật tạo nhơn kiên, học là thức vụ lý truyền, cần trí-huệ tri-liêm cách giác, trí tri là thượng đạt, thượng-lưu lo tạo đát nghĩa nhân. Vậy mới đáng Dân-tân, Dân-tân tộc tiến tân kiên dè mới rành trí hóa. Học không trí cách tạo đoan hay lâm họa, vì cậy khôn đánh dọa hạ tằng, học đó cho nhiều gầy cuộc nhố nhăng, tai cùng họa do chỗ chửng thằng dân Ta hờ hỏng. Hiển hiện đây chung con Ta muốn đạt kỳ nguyện vọng, khá dò theo dấu bước điều Linh, yêu chuộng hòa bình, cần tân tiến bảo sanh thi nhân nghĩa. Lý do là Quế, tình thật tợ Trầm, dứt hết mỗi mầm, đát đương đời mới, là tình thâm Huynh Đệ Đại-đồng, không phân màu da cùng sắc tộc, lý do thận độc, cơ hội tạo hùng anh, Tử-phủ chờ ghi danh, danh Tái-Thỉ hùng anh đừng thiếu mặt. Cha đáng mừng thay con Ta dân Việt, biết lo săn sóc mối chánh giềng chơn, lãnh vai trò Phục-Thỉ lập Nguơn, công chói rạng núi sông rành gấm vóc. Nước Việt đây Trời Nam một góc, Đất Thiệm thái hòa quân mở cửa chín từng, huy hoàng danh tạo thế, bảy ức dư niên hằng roi kế, ghi tạc hẳn hòi, Cha chờ con thi thật phục khôi, trang Đạo sử chép ghi ngôi hiền ngõ.

THI

Mừng con mỗi trẻ Nữ hòa Nam
Mau khá tiến tân khoát khóa vàm
Bước đến nước Trời tôi Chúa-Tể
Đứng ra đỡ vác Đạo nhà Nam.

THI BÀI

Đạo nhà Nam-Quốc Việt-Bang
Móng mô Hồng-Lạc trầm ngâm lập trần.

1. Lễ TAM-TÔN tinh thần tiến hóa
NGUYÊN-THỦ là dẹp giả thành chơn
Tại đây Thiên-Quốc vờn vờn
Tại đây xây dựng chánh-chơn tạo thời.

2. Khôn Càn hiệp lập Đời là Đạo
Khảm Ly phân chủ hảo háo-sanh
Cả kêu dân tộc đành rành
Cả kêu con cháu mối-manh giữ gìn.

3. Đừng phóng túng nghiêng chinh khắc chạm
Phải kiêng dè đen thấm xanh vàng
Đạo Trời khai mở Kỳ-Tam
Đến đây Phục-Nhứt trung tâm Xích-Huỳnh.

4. Lằn Xích-Đạo phù vinh tinh túy
Cuộc Huỳnh-trung kinh dĩ tay Trời
Chọn con hiền hiếu trao lời
Trao toàn lời tiếng lập đời Nguyên-Nhơn.

5. Phải hy hữu đức công sáng lạn
Cho tương lai dĩ vãng hiện giờ
Nghiệm sâu nghiên sát thời cơ
Anh hùng tạo thế Trời chờ trung kiên.

6. Tạo thế thời hữu quyền phán đoán
Hóa nhơn là đổi oán kết ân
Liên tình lý hiệp sự thân
Phong điều bền thuận tinh thần phát minh.

7. x Mừng chung con cháu đồng thinh
Khuôn phò chánh-giác khai Huỳnh là đây
Dựng nền Thiên-Quốc vui thay
Tu-Di che chở ngày ngày Vạn-Linh.

THI

Vạn vật bất di kỷ chánh thành
Nhựt tân nhứt nhựt sự dân sanh
Hảo hòa cộng lạc khai Nguơn-Thỉ
Thống hiệp cuộc cơ thấu hiệu danh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Tam-Tôn Nguyên-Thủ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

 ******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ-QUỐC  Giáng.

THI

VIỆT-Bang nay đặng chấn hưng mà
NAM-Thiệm châu lành thống nhứt gia
THÁNH-Đức dựng nền gương nối hậu
MẪU-Nghi kêu gọi gái con Ta.
ĐẠI-đồng tỷ muội đừng chi phối
CỒ-Tộc giống nòi Hồng-Lạc da
QUỐC-độ giang san đây Tổ-Thỉ
Giáng phân lương giáo đó chung hòa.

Mẹ mừng chung Nữ-phái, phải tề tu nhớ lại nước non sông, muốn tu tô điểm giống dòng, toan phấn chấn chung đồng thương hòa mến. Đây lễ Tam-Tôn Nguyên-Thủ, dân tộc Ta qui-củ ráng dò đoan, dưới gầm Trời Nam Xích trắng trong, trên Đất Việt rặt ròng Quốc sử. Đừng toan ưu lự, lối chạ rồi hư, phải an tâm tề tụ như như, dùng Bác-ái thăng bằng mà xử thế, Bốn-ơn đừng phế, Sáu-nghĩa kềm thân, tránh xa lối chạ Sở Tần, niềm tỉ muội tình thân đoàn kết lại, Lý-chơn nhơn nghĩa, gọi trọn thành thật thấy bình hòa, rõ ràng Quốc-Tổ Thỉ một Mẹ Cha, dân một nước một da một chủng, đừng tranh ăn thân sơ đoạn lũng, đừng cậy tài thao túng nồi xáo phải đau tim. Từ đây sau trước êm đềm, điềm xuân thoại nghiệm suy gìn lãnh.

THI

Nghiệm kỷ luận cương thấu Đạo người
Hoàn thành Thánh-Đức vững bền nơi
Xét soi đây đó rành thời thế
Trước tạo xây nền đặng tốt tươi.

THI BÀI

Tốt tươi xuân sắc đẹp lòng
Đừng cho xiêu đổ Bá-tòng giang san.

1. Tu xã hội vén màn luống cuống
Thiên hạ bình đâu luống công tâm
Bớ con Nữ-sĩ vịn cầm
Kỷ-cương cơ hội phương châm thiệt thành.

2. Cả thế gian tan tành xiêu đổ
Cũng bởi Tham Sân đố rồi Si
Cho nên tai nạn điêu nguy
Ngày đêm giờ khắc ôi thì rấp ranh.

3. Đây gái Việt hùng anh toan xử
Trí sự đời hỏi thử ra sao
Hỏi rồi biết thấy đủ màu
Cần tu tỉnh chính làu làu Tân-dân;
Bớ con, an dạ dò lần
Hùng-thư Nữ-kiệt tinh thần biểu gương.

THI

Biểu lộ Tu-Di tại thế gian
Rõ câu Thiên-Quốc chủ chăn đoàn
Nhân sanh nhìn hướng đừng chi phối
Nhớ biết Đạo người tiếng bổng vang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Tam-Tôn Nguyên-Thủ, đọc rồi mới bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIẸU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 6/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ khuya)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân Thái-Cực ứng từ đây
BÀNG bạc làm chi thuẫn chước gầy
TỔ-Phụ báo truyền gương thống kỷ
QUỐC gia dân Việt nghiệp nhà qui
ĐẠI-đồng huynh đệ Nam hòa Bắc
THÁNH-Đức diễn phô Đông hiệp Tây
ĐẾ-Đạo hoằng khai bày ngõ thiệt
Giáng Đàn chỉ cạn nhứt đường đi.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hồng-Bàng, cả tiếng kêu vang con Ta dân tộc Việt, phải biết, cần phải thông Tổ-Tông Công-đức, nhìn cho thấu nào khuôn vàng đề khai thước mực, chớ hớ hinh ngược úp vòng quanh. Từ đây tu tập thể thức rõ rành, Lý Pháp Đạo mối-manh vịn nắm. Thế-gian chìm đắm, cũng bởi là đâu? Bởi không thấu rõ đuôi đầu, đầu đuôi lộn đổ nhào lã chã, lòng vọng dục biến sanh tan rã, chí tầm thường thiêng ngã dị đoan, buổi nguy lòng ác dạ hung tàn, đâu còn nhớ một đàng chung sống! Cam quyền sanh vọng, cố lợi cuồng ngông, giành ăn chà đạp Tổ-Tông, giựt ở giống dòng chi phối, con người mãi núp trong bóng tối, xé nát bọc bầu, toan chóng Trời danh lợi tóm thâu, dày xéo loạn bởi câu mất Đạo, văn minh ngược ngạo, làm nên điều mạt hảo mất nhơn, người thiếu chánh, dạ thiếu chơn, tâm thiếu nhơn gầy mầm phi nghĩa. Từ đây có Đạo Trời chẩn tế, mau tỉnh lại cân nhắc hai chữ hòa yêu, nền nhân hậu vị tha xá kỷ, đồng tâm hiệp chí, lo bảo an cương kỷ mối chánh Đạo người ta, dẹp lối xằng yêu quỷ tà ma, đừng thiêng đổ nước nhà, đó chung con dân Ta Đất Việt.

THI

Đất nước gấm hoa rạng núi sông
Cả kêu Dân Việt chí tang bồng
Đoái thương bầu bọc đồng xương máu
Chớ để đổ rơi một giống dòng.

THI BÀI

Thương con ban dạy một bài
AN-THIÊN TÁI-THỈ Cao-Đài Phục-Qui.

1. Niên Tân-Sửu đổi thay cơ vận
Hậu đáo đầu chỉ dẫn đàng thông
Con ôi! thế sự chập chồng
Bởi đâu mà có bởi lòng hung ngang.

2. Cả tiếng kêu vén màn chung trẻ
Con giữ gìn kiêng nể Toàn-Năng
Con ôi! lượng sóng phải dằn
Dân Ta phản tỉnh châu toàn khánh khương.

3. Đời vì tục sâm sương huynh đệ
Đạo thiếu hành bỏ phế công trình
Đạo Đời đừng có nghiêng chinh
Từ đây Thiên-Quốc khai Huỳnh thấu Khôn.

4. Lời Cha dạy đinh ninh đồng xét
Tiếng Cha than nhìn thiệt thấu hay
Con ôi! bổn phận Tam-tài
Con ôi! tiến hóa đêm ngày giồi trau.

5. Buổi thế tàn lãng xao nhân-vị
Cơn đáo đầu nào thấy thời cơ
Con ôi! Trời sẵn đợi chờ
Thiệm-Châu Xích-Đạo tượng thờ Tứ-ân.

6. Đạo phát minh Dân-tân Thánh-đức
Đời hòa bình thước mực vịn cầm
Thước là kỷ chánh cao thâm
Mực nguồn cội cả sưu tầm lường đông.

7. Trời khai Đạo Đại-đồng độ tận
Cứu Đời cùng lập vận cuộc thay
Chỉ cho thấu rõ Tam-tài
Ban cho chữ TỈNH ngày ngày tốt tươi.

8. x An-Thiên Tái-Thỉ phục khôi
Cha ban lời dặn vun bồi rèn tâm
Đạo là lý thiệt phá mầm
Đạo là đường cả vịn cầm bớ con.

THI

Vịn máy Thiên-cơ tránh chỗ hư
Cả kêu thế sự thấu nhân từ
Từ tâm giải khổ Đời hòa Đạo
Đất Việt Trời Nam khải huệ thư.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ An-Thiên Tái-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 6/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang ứng vận có duyên xưa
NAM-Thiệm Bộ-Châu vẹn phước vừa
THÁNH-Đức dựng nền tên hiếu chí
MẪU-Nghi phán tố tuổi đừng trưa
ĐẠI-hùng lướt sóng về bến thuận
CỒ lập Tu-Di phục thảo Sơ
QUỐC-độ truyền lưu khai chính tỉnh
Giáng-Đàn chấn động mạng vâng thừa.

Bớ chung con Nữ-phái, trung Đàn-nội Tý thời ngày thứ lễ An-Thiên Tái-Thỉ thuận thời, Trời lập Hội Tu-Di ứng vận. Mẹ mong con xuôi thuận, hướng mạng đoàn em, muôn việc chi chí kỉnh vén rèm, đừng phóng túng cần xem tỉnh xét, cõi thế tục lộn nhào chi xiết, do phàm tâm lòa loẹt màu mè, bớ Nữ-lưu tâm chí dặt dè, kẻo quỷ ngạo lăm le quẩn báo. Trời Toàn-Năng chí háo, Đất tượng dục Hồng-Quân, Đạo làm con chí hiếu hiền nhân, Tam-tài thuận sự thần Tứ-ân Sáu-nghĩa. Một lời dạy con Ta kiên bế, một tiếng trao mỗi trẻ vịn cầm, đừng cho xiêu đổ tánh tâm, kìa kế độc sâu thầm toan triệt mạng. Từ đây phát minh rạng rạng, lo lập công hữu hản lý do, bớ con an mạng lần dò, dò đến bến Trời cho bền vững.

THI

An hòa vững chí quyết phương trương
Đạo-Lý cao sâu chẳng phải thường
Tiến bộ con hiền tiên lập thể
Rõ thông cơ hội thấu phong cương.

THI BÀI

Trời Nam người thuận đắp nền
Tu-Di Thiên-Quốc gọi Đền-thờ Cha.

1. Đừng phóng túng sa ngoa bớ trẻ
Ráng dặt dè kiêng nể mới nên
Tuần tuần thiện dụ đừng quên
Nữ sanh tiến hóa đứng trên Địa-cầu.

2. Đây chọn mặt một màu hiền hiếu
Người dẫn người thấu hiểu suốt thông
Cả kêu phái nữ Đại-đồng
Bừng nhìn Chơn-Lý tránh vòng lao đao.

3. x Hiện đây Thiên-Quốc tạo đào
Từ đây tu tỉnh khỏi nhào lộn quanh
Tiên Rồng nữ phiệt nêu danh
Danh cao phá tục tạo thành nền nhơn;
Đừng cho xiêu đổ mẻ sờn
Tánh tâm hòa hiệp chánh-chơn một màu.

THI

Một Trời, một Đất, một nhà chung
Thiên-Quốc Tu-Di cứu thế cùng
Phấn chấn tâm hồn trang lãnh-đạo
Nêu danh chí cả thấu hòa trung.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý lễ An-Thiên Tái-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Quân xây Thái-Cực-Đồ qui
BÀNG-Cổ lập phong nước Việt đây
TỔ-Phụ loài người Trời chiếu chứng
QUỐC-gia Cửu-Tý Đất châu khai
ĐẠI-đồng gặp buổi thiên lao khổ
THÁNH-Đức Nam-Bang vạn trí tài
ĐẾ-Đạo hoằng loan trên bốn biển
Giáng-Đàn giáo hiệp dưới gìn y.

Cha đây Tổ-Quốc, cả tiếng kêu dân tộc Việt-Nam, phải thố thi hai chữ Đạo-tâm, nhìn Trời Chủ phương châm nền chánh-giác, chớ giành tranh mà xô xát, nỡ lòng nào giựt lợi thiêu thân. Cần phát minh Đạo-Đức duy tân, xây nhơn vật khối hòa chuộng sống. Chớ tham lam, đừng dục vọng; đem nhơn quần đến chỗ tiêu tan, Đạo-lý bình an, nhìn cho kỹ ngôi Càn Phục-Thỉ. Đến đây, Linh-Quang chiếu xuất ban gieo huệ trí, đem hòa bình gieo cấy khắp đồng sanh, cho xứng đáng bậc làm anh, em chuộng phải thi hành xuôi thuận.

THI

Xuôi theo cơ vận bớ trò Ta
Con cả thuận Thiên phải phận mà
Thống hiệp lý tình in trí đặt
Đạo khai cương-kỷ có giềng ba.

THI BÀI

Trung Đàn thời Tý THÁI-THANH
Cả kêu con trẻ chuộng lành thật thi.

1. Châu-Nam-Thiệm hiện đây phát hóa
Sắp kỷ-cương khắp cả thời đây
Ngũ-luân chấn động hằng ngày
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa anh-tài phá mê.

2. Trong cơ hội bỉnh-tề trị biệt
Cả tiếng kêu tâm quyết thiệt tu
Đây là huynh đệ lạc thù
Vui trên cảnh sống hợp phù bổn-căn.

3. Người yêu chuộng thăng bằng người thuận
Đời tỉnh tâm Đời dựng thuần-phong
Lý-chơn nhơn-loại tao phùng
Con người hữu hạnh phúc đồng đức nêu.

THI

Nêu cao đức độ bớ trò Ta
Chấn chỉnh nhơn tâm mới hiệp hòa
Xứng đáng Đạo người cần tỉnh mộng
Thoát cơn xô xát thấu đường Ba.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Lễ Thái-Thanh ngày trước, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ khuya.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ  Giáng Đàn.

THI

VIỆT-Bang khai mở hội Trung-Huỳnh
NAM-Thiệm Bộ-Châu Đạo-pháp tinh
THÁNH-Đức dựng nền trên võ-trụ
MẪU-Nghi giác ngộ cả Hoàn-Dinh
ĐẠI-đồng nhơn vật phò chơn-chính
CỒ tục phát minh phục kỷ ninh
Giáng tại Tu-Di truyền thể thức
Đàn-Linh chiếu chứng đẹp ngày xinh.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, trung Đàn đây lời giáo trẻ vâng tuân. Cả tiếng kêu con trẻ cố nhìn, lời ban phú tròn tin trọn tưởng. Con ôi! lý do đừng miễn cưỡng, quyết tâm tuôn sóng lượng đến bờ an, chiếc thoàn linh khai vận rõ ràng, nơi biển khổ hoàn toàn vượt khỏi. Mỗi con đồng vào thoàn an hòa chung hội, Mẹ chỉ căn lý gọi phương trương, thoàn vững lái khai đường mở ngõ.

THI

Tuôn dòng sóng lượn đến bờ an
Vững chí con Ta hợp nhứt phang
Có Chủ thoàn Trời tay lái thuận
Rước con vượt bể đến Thiên-cang.

THI BÀI

THÁI-THANH ngày lễ đây mà
Mùa Thu TRUNG-DỤ con Ta vững lèo.

1. Niên Tân-Sửu Bảng treo Công-đức
Gái hùng anh thước mực thẳng xong
Hiệp nhau Tỉ Muội Đại-đồng
Hòa nhau trong cảnh Thiên-Bồng Tu-Di.

2. Mẹ giáng Đàn hiện đây ban dạy
Nhắc cần nên con phải thừa thi
Nghĩa-nhơn mỗi trẻ duy trì
Đứng lên biểu dụ gắng ghi Năm-hằng.

3. Lời Mẹ dạy vững vàng chạm khắc
Nhớ lời lành giải ngặt thành công
Nhớ câu Tỉ Muội ngoài trong
Yêu thương nương níu lập công tu tề.

4. Chữ liêm cần đề huề chung-thỉ
Câu thăng bằng Dân-trí Đức-tân
Mở khai đường ngõ tinh thần
Dạy truyền căn bản dò lần thật thi.

5. Chữ nhơn tâm nhiều nguy lắm trẻ
Con chung Đàn vui vẻ đắp bồi
Con ôi! tu tỉnh lập ngôi
Trí Tâm nhân vị hiện đây Đại-Thành.

6. Lập Quốc-Đạo Trời dành phẩm giá
Trông con Ta hỷ hạ tạo đoan
Thương nhau tình lý hợp thoàn
Đừng cho mẻ sứt kỷ cang tô bồi.

7. Phận Nhi-nữ hạnh khôi pháp chính
Làm làm sao người tỉnh ta thông
Hẳn hòi tiến hóa xuân đồng
Tuốt gươm đoạn dứt bẫy vòng trái oan.

8. Lưỡi hùng thư Mẹ ban Nữ-sĩ
Chí đúc rèn biết thấy bồng tang
Đứng lên dẹp dọn mây màn
Đoạn trừ Sáu-quỷ ngổn ngang tâm hồn.

9. Đừng chạy đùa theo nguồn yêu mị
Phải suốt thông nhơn thỉ loại chung
Đó là tránh khỏi nẻo cùng
Đồng hòa cộng lạc hô tung thái bường.

10. x Lý-chơn cứu sống Năm-phang
Đạo-mầu gieo rải Dinh-Hoàn Đường Ngu
Cả kêu phái Nữ đồng tu
Dân Ta tộc Việt cần cù trị tâm;
Tác phong nhân cách cao thâm
Đắp nền Võ-trụ vịn cầm Chơn-như.

THI

Chơn truyền Trời trải chỉnh Đời điêu
Dẫn dắt chung con đến cõi thiều
Hiệp chí hòa đồng trên lý tưởng
Cả kêu thế sự phụng Kim-Diêu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý lễ Thái-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc con Ta hỡi giống nòi
BÀN(G) cờ tranh đấu phải ngừng thôi
TỔ-Tông chung cả đừng chi phối
QUỐC-độ gấm hoa chớ tách rời
ĐẠI-Việt danh đề chân chính cuộc
THÁNH-Nhân xuất thế nghiệp công thời
ĐẾ thâm căn cố Dân-tân phục
Giáng chỉnh giang san Đạo-Đức bồi.

Cha đây Tổ-Quốc, Đại-Thánh lâm Đàn, lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo Thầy định tại Việt-Bang, nền phước địa Thiệm-Châu Xích-Đạo. Cả tiếng kêu chung con Ta tỉnh nhìn châu đáo, Đạo lập trần, Đạo phá tục, Đạo đem chung đồng con cả đến cuộc hòa bình, Đạo chấn hưng cổi tháo cuộc ác khuôn trường, Đạo lập lại kỷ cương, Đạo bảo thế kết đoàn cho giống nòi chữ thương không sứt mẻ. Dân Ta mau lẹ, tin nhìn Trời đập vỡ bẫy vòng mưu khóe nọc rắn voi, đúc rèn tâm chí hẳn hòi, nhìn gấm vóc xét soi bầu với bọc. Mến yêu trừ ngoài ma cùng quỷ khóc, bọn yêu vương bẫy vòng khít khao quanh mình của con Ta thầm thỉ, xúi giục nhau xô xát cho bị lụy lũ quỷ toại lòng. Than ôi! cơn đáo đầu nhìn cuộc Lạc-Hồng, còn nhiều nỗi não nồng cho dân tộc. Trời Nam một góc, danh sử đề chủng tộc Đại-Cồ. Sĩ, Nông, Công, Thương diễn phô, đầy phồn thịnh, Dân-tân Đức-Thánh, đủ Đạo-Đức trí tài chủ bỉnh biên cương. Chung mỗi con đừng ở lối thông thường, lòng chi phối ngoại phương thò nắm. Dân ta yêu chuộng tự do, mến thích hòa bình, từ đây hằng tâm suy gẫm, phải biết rằng áo gấm ai nỡ mặc bằng đêm. Con ôi! bị đâm dằm da thịt bị nêm, đau đớn bấy cả thân hình khắc khổ. Phải biết cuộc thời mạng số, cần hiểu câu Quốc-độ Việt-Nam, đừng cho ai sừng sẻ lụy trầm, toan bảo vệ vịn cầm gương sáng lạn. Đừng vô tình xát xô nhau, bị mưu tà giống nòi nồi xáo, thân sơ nghĩa đoạn, chớ khoe tài cõng rắn loạn nước nhà chung, thiện kế tâm chí hiệp sum, mau rèn đúc khối thành trung trí cách. Phải đứng lên rẽ vạch tất cả vật chất mây mù, hòa một khối đón ngăn chặt bầy voi ngoại lăm le dậm giày mả mồ Tông Tổ. Con Ta chớ hớ hinh nhìn cỏ cây mang câu tủi hổ, phận anh-tài, chí liệt cường, tâm quyết định, tánh bình hòa, lòng kiên trung báo bổ. Nợ non sông, phải toan bồng, dùng Đạo-Đức, gương hạnh pháp bày khai công lý. Dạ thương mến chung đồng, lo bồi đắp cuộc vinh quang. Người tài trí mau vén màn, khai mở rộng quân bình cho giai cấp, đó con Ta dân Việt.

THI

Dân-tân Đức-Thánh cuộc ngày nay
Kêu bớ chung con phận trí tài
Cổ võ lập trần danh giá bửu
Phát huy Đạo-pháp nghĩa nhân đây.

THI BÀI

LIÊN-HOA ý nghĩa rõ ngài
Tam-gia Chỉnh-Giáo Cao-Đài chủ trương.

1. Lập Quốc-Đạo khai đường thống hiệp
Dựng Tu-Di sớm kịp vận hành
Bớ con đừng có tung hoành
Cha đây Tổ-Quốc nguồn lành cội căn.

2. Chớ bị bịp ngoài xâm tay thọc
Đừng mắc mưu tử tặc nọc ong
Nước Ta Việt-chủng Lạc-Hồng
Đại công sáng lạn Tổ Tông lai truyền.

3. Lũ dọc ngang a-man thiếu Đạo
Đủ khóe mưu ngược ngạo bẫy gài
Con Ta, dân Ta trí tài
Vạch lòi mặt nạ đám ngoài xúi xô.

4. Dùng trí đức điểm tô gấm vóc
Đừng mắc mâu thuẫn nọc rắn sâu
Hiện đây là buổi đáo đầu
Đại-đồng phán đoán một bầu Càn Khôn.

5. x Mỗi con thiện chí bảo tồn
Cơ Trời Tái-Thỉ xuân đồng Thiệm-Châu
Dựng Nguơn Trời mở cửa lầu
Vào nhà Thiên-Quốc chung bầu an vui.

6. Lời khuyên dạy bảo đôi lời
Chung con nghe biết tỉnh hồi tánh tâm
Nhớ rằng Đạo-Đức phương châm
Ngăn ngừa tà tặc đánh trầm Chơn-Linh.

7. Muốn cho chơn thật hòa bình
Nêu lên nhân vị lý tình đoàn viên
Lập thành chánh thể hạn quyền
Nước non Đạo-Đức phỉ nguyền Bảo-sanh;
Nghĩa-nhơn phát họa rõ rành
Đại-đồng nhân loại tạc danh Phủ-Đình.

THI

Danh thanh tiếng rạng bởi trung kiên
Đồng chủng mến yêu chớ oán phiền
Lấp lửng lối xằng ma bẫy khớp
Hớ hinh tâm tánh quỷ dìu thiêng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc sau thời Tý ngày trước, đặng trong đó nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ng