1. Bài đọc chín giờ thay bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI THÔNG
Ngày 20 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (1 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng như gương bớ trẻ trò
HOÀNG thành Quốc-Đạo ấm êm no
THƯỢNG hành hạ hiệu đô công đức
ĐẾ Chủ muôn sinh có dặn dò.

TRƯỜNG THI

1.- Dặn dò con trẻ cần tu
Bền tâm gìn Đạo lạc thù đệ huynh
Chín giờ Thầy dặn đinh ninh
Gọi rằng Thìn Tỵ chứng minh năm Mùi.

2.- Đến đây Thái-Cực lăn nhồi
Mong chung sanh-chúng phải bồi đức công
Oai Ân Diệu-Lý Khải-Thông
Là thông mạng phước Xuân đồng thỉ chung.

3.- Nhớ Trời cần phải qui tùng
Qui-nguyên Bổn-nhứt Xuân đồng Trung-Ương
Nhớ nhau Đạo học một trường
Nhớ con Trời Đất níu nương sống cùng.

4.- Mạng Trời Lịnh chuyển Luật chung
Chung cơ thưởng phạt hiền hung có ngằn
Thiêng-Liêng sứ mạng bủa giăng
Tuần huờn Phục-Thỉ người an lạc thù;
Dặn dò con trẻ cần tu
Bền tâm gìn Đạo lạc thù đệ huynh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến 9 giờ ngày 23 tháng 5 nầy đọc thay cho bài trước.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc 3 giờ thay bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI THÔNG
Ngày 20 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (1 giờ trưa.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu điển huệ rọi trần u
TRÌ chí giác mê được phá mù
THÁNH-Đức đắp nền xây Cực-Lạc
MẪU Nghi hướng thiện bảo đồng tu.

TRƯỜNG THI

1.- Kêu con chung cả dưới trần
Ba giờ tiếng gọi ân cần xét tâm
Con ôi! Đạo-Lý cao thâm
Thìn kêu, Tỵ nhắc thiều âm diệu thời.

2.- Thiên-cơ là máy của Trời
Thiên-Điều mắc mỏ bền nơi tâm-điền
Thành tâm mới thấu diệu huyền
Tùng ư chí vận hậu tiền đồng qui.

3.- Phong trào thay đổi chi chi
Kiên tâm nhìn Đạo tránh nguy thoát nàn
Hễ tu con trẻ vén màn
Dầu Nam dầu Nữ vững vàng thể thân.

4.- Cuộc đời thay chuyển phong vân
Tuần huờn Nguơn-Hội vần vần cuốn đưa
Từ đây Mẹ dặn nhớ chưa
Năm-châu tầm Đạo sớm trưa tại cần;
Kêu con chung cả dưới trần
Ba giờ tiếng gọi ân cần xét tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến 3 giờ ngày 23 đọc thay cho bài trước.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui học hành.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trong giờ đãnh-lễ mãn Định-Tâm 23/5

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG quyền thưởng phạt gọi thay Trời
Nhơn thế phàm tâm đoạn rẽ đôi
GIÁO-Lý Không-Hư do Luật định
VÔ-VI ứng cảm để lập Đời

THI BÀI

Lập Đời là Đạo lẽ hằng
Chung nhau Môn-tử dò phăng lời truyền.

1.- Trong Ngũ-Giáo qui nguyên hiển hiện
Tại Thiên-Tòa điều kiện Trời sai
Cả kêu thế sự từ nay
Đừng lòng bôi bạc long lay Linh-Hồn.

2.- Đạo thể Đạo Càn Khôn hiệp nhứt
Nầy đồng con phiền phức nhau chi
Con ôi! vàng lộn thau chì
Quả trai gọi ngọc biếm bì rồi sai.

3.- Thông lý nhiệm từ nay tiến bộ
Cố cảm ky lộ lộ ngưng lòng
Con ôi! Đạo-đức Bá Tòng
Khua môi uốn lưỡi bẫy vòng sa chơn.
Đến đây ngày cuối Định-Tâm
Đọc bài Thầy dặn phương châm siêu tồn.

THI

Siêu Linh Thầy chỉ bớ bầy con
Thoát khỏi cái tham gọi đó còn
Rõ Đạo biết người thông vận mạng
Tri nguyên Đạo-mạch sắc bền son.

MƯU Đệ-tử, chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong 3 giờ đãnh-lễ mãn Định-Tâm ngày 23/5/42 Đinh-Mùi.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ AN-THIÊN TÁI-THỈ

4. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trong ngà trắng đối kim huỳnh
HOÀNG-Lịnh lọc phân rạng rỡ minh
THƯỢNG hạ giao trung thiên hạ trạch
ĐẾ quyền chủ định hiện đinh ninh.

THI BÀI

1.- Hiện đinh ninh khai Huỳnh chữ dạ
Chữ dạ tròn rõ ngã đường thông
AN-THIÊN Đại-hội hiệp dòng
Hiệp dòng giống Đạo như đồng Tông-môn.

2.- Nay chung trẻ rõ Tam-Tôn-Đại
Biết Nhơn-Ông-Chủ ngãi lập trần
Mỗi con an dạ xét lần
Ôn lời Thầy dạy Tiên Thần Thánh ban.

3.- Bao năm qua Phật Đàn chỉ rõ
Tiếng Sám kinh vàng đó Môn-đồ
Đừng ai bịa đặt hào hô
Đừng đừng khoe tặng vật đô công thành.

4.- x An-Thiên qui hiệp đồng sanh
Về đây chầu lễ nêu danh Đạo người.
Đinh-Mùi vật đổi sao dời
Nêu cao TÁI-THỈ dựng đời thuần phong.

THI

Thuần phong mỹ tục dưới Trời Nam
Đất Việt làm gương mở khớp vàm
Vận hội khải thông nguồn Lý Đạo
Phô khai diệu pháp triệt Huyền-Tam.

MƯU con, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ mỗi con về chầu lễ An-Thiên đến đây, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là hồn trẻ bớ bầy con
HOÀNG Phụ khuyên chung chớ méo tròn
THƯỢNG Đức gắng ghi lời huấn bảo
ĐẾ ân hướng dẫn đến an tồn

THI BÀI

1.- Đến an tồn chung con hiếu Đạo
Được ban ân cổi tháo bẫy vòng
Con ôi! thế sự chập chồng
Phận tu tiến hóa suốt thông vận hành.

2.- Con phải biết sao lành, sao dữ
Được phán phê chánh thứ kịp thời
Con ôi! thế sự nơi nơi
Tuần huờn luân chuyển đâu rời Luật Công.

3.- Hễ biết Đạo đừng trông chuyện lạ
Buổi Phục-Nguơn con đã biết rồi
Biết rồi đừng sợ, đừng thôi
Cần an tu tỉnh khúc nôi tỏ tường.

4.- Câu Tái-Thỉ nghĩa-phương xây dựng
Qui sinh-linh xuôi thuận Lịnh Trời
Tuy rằng vật đổi sao dời
Muốn an thì phải đắp bồi đức công;
Từ đây Thánh-Đức gieo trồng
Tu-Di Hoàng-Đạo Ngô-Ông chủ quyền.

THI

Chủ cả thế gian đó gọi Trời
Cha chung thiên hạ khắp năm nơi
Thầy truyền Chơn-Lý là Ngôi-Một
Khuyên cõi trần ai chớ bỏ rời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ kỷ niệm An-Thiên đến đây trong đó học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5/42 Đinh-Mùi 1967 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ Vô-Vi
AN-THIÊN TÁI-THỈ năm nầy Mùi niên
Đạo cao Đức trọng giải phiền
Đạo cao pháp nhiệm hậu tiền chung qui.

2.- Vô-Vi lễ trọng kỳ nầy
Tạm nơi Tòa-Thánh hay hay thăng bường
Lập trần xây dựng nghĩa-phương
Lập trần ý Thánh phong cương rõ ràng.

3.- Rảnh tâm ôn lại Đạo vàng
Tu-Di Thiên-Quốc khai đàng Khôn thông
Ngôi Càn là một Chủ-Ông
Lọc lừa Tái-Thỉ xuân đồng vị hương.

4.- Lời vàng Thầy dạy con nương
Trước vào đãnh-lễ thanh phương Ngọ Đàn
Đãnh rồi lễ bái nghiêm trang
Suốt thông căn bản vén màn rẽ chia.

5.- Diệu-Linh Thánh-Điện tu tề
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đề huề tạm nghinh
Chung con đồng trọn đức tin
An an biến biến vẹn bình giải nguy;
Về đây chầu lễ Vô-Vi
An-Thiên Tái-Thỉ năm nầy Mùi niên.

MƯU Đệ-tử, chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng; bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ hành-lễ Vô-Vi tạm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THÁI-THANH TRUNG-DỤ

7. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 6/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THIÊN

1.- Đây ngày Tịnh-Định Tâm-Trung
Bổn-Sư giáng dạy Đạo đồng gắng ghi
THÁI-THANH TRUNG-DỤ luận suy
Chung nhau qui hội sum vầy thỉ chung.

2.- Về đây chầu lễ cúc cung
Mùa Thu bán nguyệt xét trong vận hành
Rõ thông khí tượng trọng thanh
Phải bền được xét cho rành tánh tâm.

3.- Cúi đầu đãnh-lễ cao thâm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chiếu châm lối lề
Đây là cảnh tượng sum sê
Phận hành phải thấu Đường-dê thỏ tầm.

4.- Thanh bình cơ hội cao thâm
Lý-Chơn Pháp thật diệu âm phổ truyền
Dựng xây Thái-Cực bình nguyên
Vận hành tiến hóa diệu huyền khải thông;
Đây ngày Tịnh-Định Tâm-Trung
Bổn-Sư giáng dạy Đạo đồng gắng ghi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ mỗi mỗi về chầu lễ Thái-Thanh, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 6/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Đông phương khải Đạo Nam
HOÀNG Thiên chấm chọn trẻ bền tâm
THƯỢNG lưu phong viễn Long-Hoa hội
ĐẾ Chủ nhơn gian thống kỷ thâm.

THI BÀI

1.- Về với Đạo đừng mong chác lợi
Lập đức công cơ hội huy hoàng
Đức Tài Tâm Trí vẹn toàn
Đây là tu tỉnh bơi thoàn độ Linh.

2.- Phải suốt thông vận hành luân chuyển
Bộ máy Thiên Càn kiện cao minh
Tránh xa lối tặc tâm tình
Biết thân biết phận biết gìn hồn linh.

3.- Lễ Thái-Thanh niên trình Thu trọn
Tý môn khai Khôn ký Cửu-thiên.
Ngọ thời ngày lễ nhựt tiền
Thầy ban lời dạy tâm-điền mỗi con.

THI

Tâm trung từ thiện cứu nhơn gian
Trọng trí tài khai Đạo vén màn
Hữu chí suốt thông hoằng điện mạch
Vô duyên đâu rõ cõi Dinh-hoàn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Thái-Thanh đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 6/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Lạc khai cơ gọi vén màn
BÀNG cờ thế sự dở lòng dang
TỔ Tiên Đạo-đức hoằng tôn tử
QUỐC độ vĩnh gia Đạo dẫn đàng.

THI BÀI

Đây là thời Tý THÁI-THANH
Trung-dung Thu trạch mối manh vận thời.

1.- Kêu chung con Đạo Đời Dân Nước
Phải suốt thông tội phước hậu tiền.
Mỗi con tu tỉnh giải phiền
Mỗi con giác ngộ nối duyên thanh hòa.

2.- Lời căn dặn con Ta tiền đạo
Câu Trời Nam thấu đáo thỉ chung
Đài minh đất Việt tao phùng
Năm-châu qui hội tâm lòng tại đây.

THI

Tại đây Trời giáng dạy đồng con
Thế sự long lay bị méo tròn
Một khối giác tri khai lối thoát
Ban lời hướng Đạo kỷ hòa cang.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 6/42 Đinh-Mùi 1967 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng chiếu soi khắp thế gian
HOÀNG đồ chuyển vận định Dinh-hoàn
THƯỢNG hành hạ hiệu chinh tâm phục
ĐẾ thẳm căn qui hợp nhứt tràng.

THI BÀI

1.- Đây thời Ngọ Vô-Vi đãnh-lễ
Tạm Thiên-Tòa khai huệ chúng sanh
Đạo là hướng dẫn mối manh
Đức Tài Tâm Trí rõ rành Lý-chơn.

2.- Phải tịnh định nhơn nhơn tự tỉnh
Phải giác tri dò vịn cơ Thiên
Phải thông hai chữ giải phiền
Siêu nhân thoát khỏi gọng kiềng lợi nhơ.

3.- Trước Đàn-nội hiện giờ đãnh-lễ
Phải nghiêm trang áo vỏ xiêm nghê.
Phải tường hai chữ cảnh quê
Chủ-Ông dẫn lối Đàng-dê thỏ mầng.

THI

Trước Đàn chung hợp hiến dưng tâm
Sau lại khép thân vị đức tầm
Hành-lễ nghiêm trang lòng xét phận
Tàn canh bóng lố rựng Đông phang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ đãnh, hành-lễ Vô-Vi tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ NGỌC-THANH HẬU-CHƯỞNG

11. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (7 giờ tối.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo Trời khai mở cứu Đời
Bớ chung tỉnh mộng thuận thời tu thân
Tu là tu chỉnh cuộc trần
Trần ai bụi đỏ dò lần tẩy nhơ.

2.- Hiền nhu đừng có bơ thờ
Rủi thay trái bước lạc cơ vận hành
Kêu chung đừng có tung hoành
Hoành tung hỏng mạng mất danh bảng đề.

3.- Đệ huynh tỷ muội đề huề
Đừng chinh chớ lịch tránh thê thảm mà
Nhớ câu sanh-chúng chờ ta
Ta tu người tỉnh Đạo nhà phát minh.

4.- Nhớ câu Xích-Đạo khai Huỳnh
Cao-Đài nêu bảng đẹp xinh Chư-hiền
Gắng công kết hậu tiến tiền
Rằng tu, rằng học tâm-điền thảnh thơi;
Đạo Trời khai mở cứu Đời
Bớ chung tỉnh mộng thuận thời tu thân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ đãnh, khi về chầu lễ Ngọc-Thanh đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Năm-châu Đạo phát minh
HOÀNG Thiên chấn chỉnh thế nhơn tình
THƯỢNG hòa hạ mục danh nêu bảng
ĐẾ cuộc Trời khai độ chúng-sinh.

Trước Đàn-nội Thầy ban lời mừng cả đồng con, chí bền tu dạ chẳng mỏn mòn, dầu khổ cực biết xuôi cơ thuận vận; chung con bền tâm giác nhận, nguồn Chân-lý độ trần mê. Thầy mong trẻ hãy đề huề sớm tạo cơ Thánh-Đức Tân-Dân chung mỗi con Nam Nữ.

THI

Mỗi con Nam Nữ gánh khuôn Trời
Khuyên trẻ bền lòng chớ bỏ rơi
Một thuở khó khăn ghi Bảng ngọc
Muôn năm danh rạng chẳng hề vơi.

THI BÀI

1.- Nhà Đại-Đạo nhờ con lãnh gánh
Nữ Nam đồng khỏe mạnh tiến thân
Con ôi! Đạo-đức chuyên cần
Nêu cao danh nghĩa dò lần diên-phi.

2.- Đạo là Đạo diên trì trễ bước
Đời là Đời xuôi ngược gió đưa
Bớ con Đạo-Lý sinh thừa
Danh nêu Tử-Phủ sớm trưa toại kỳ.

THI

Toại đắc kỳ tâm thỏa dạ mà
Mùa xuân én luyện tuệ xinh hoa
Hồn thân phấn chấn tâm thơ thới
Trí dõng dò đon Đạo-đức nhà.

MƯU con, bài nầy giao lại Chưởng Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Ngọc Thanh, đọc rồi hành-lễ.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- CHƯỞNG tâm tu tỉnh tánh bền
GIÁO truyền bớ trẻ đừng quên mới thành
VÔ-VI tạo đức là hành
Xiêu dời e phải biến sanh thói tà.

2.- Bớ chung Nam Nữ gần xa
Cần tu, cần học đường hòa lối an
Nhớ câu Đạo-Lý Khôn Càn
Nhớ rằng giềng mối địa bàn chúng sanh.

3.- Nhớ người gánh Đạo rõ rành
Hướng chung nhơn loại tập tành tu lai
Phải thương chung cả trong ngoài
Dẫn đàng trúng bước mở khai khiếu Huyền.

4.- Nhìn xem thế sự bình yên
Muôn điều do Đạo căn nguyên cứu Đời
Biết rằng muôn việc bởi Trời
Trời che Đất chở cho người tu thân.

5.- Trong giờ Đạo học tinh thần
Lóng nghe mỗi tiếng dò lần mới nên
Chưởng tâm tu tỉnh tánh bền
Giáo truyền bớ trẻ đừng quên mới thành.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng Quản in ra đọc trước trong giờ Đạo học thường lệ lễ Ngọc-Thanh giảng giải nghe chung.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 1/42 Đinh-Mùi 1967 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG là màu đỏ bớ bầy con
BÀNG bạc làm chi chỗ mất còn
TỔ Phụ chung thờ là đại nghĩa
QUỐC gia tô vẽ cõi lòng son.

Bớ chung con Nam Nữ, Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hồng-Bàng, đã lắm lúc hiên ngang mới khai thông bờ cõi, dưới Trời Nam vọi vọi, trên Đất Việt nơi nơi, gấm hoa tô vẽ sáng ngời, lẽ đây con cháu lòng lạnh lẽo đành cam chia rẽ đó đồng con Nữ Nam mỗi mỗi.

THI

Con Ta có Đạo-đức là con
Đạo-đức đừng cho phải mẻ mòn
Tam-Pháp Tứ-Ân triêm nghĩa ngưỡng
Tu tề xã hội tạo quy phong

THI BÀI

1.- Tạo quy phong Đạo nhà sáng rựng
Cuộc nhà Nam tôn trọng thống truyền
Vui thay phản bổn huờn nguyên
Mừng con dân nước hữu duyên dẫn đầu.

2.- Bền chí hướng cao sâu soi rọi
Yên tâm hồn giềng mối tề tu
Bớ con Đạo-Lý phá ngu
Mỗi con Nam Nữ đạt thu ngộ hiền.

THI

Ngộ hiền bớ trẻ lẽ nào quên
Biết số biết căn phải đắp nền
Xây dựng hình đồ cao Thiên-Quốc
Con chung dân nước khá đề tên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Ngọc- Thanh được trong đó nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc sau thời Tý ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đình-Mùi 1967 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc đồng con chớ méo tròn
NAM-Bang Quốc-Đạo sử đề son
THÁNH danh rạng rỡ trên bờ cõi
MẪU Tử nhìn yêu chớ mẻ mòn.

Bớ chung Nữ-phái phải tuân mạng Mẹ truyền ban, kể từ khai sáng đất Việt-Nam, Mẹ vưng lịnh Diêu-Cung lập xong nền phong hóa. Nầy chung trẻ, mỗi con noi gương Mẹ, Tâm là vàng, Thân bền đá, Dạ ngọc, Chí gọi kim châu; đứng lên lãnh gánh dẫn đầu, dùng lý tưởng giảng thâu tâm phàm tục. Con đừng cho thiếu hụt nếp sống gái nhà Nam, chớ cho ai xỏ mũi khóa hàm, đừng để chúng giày vò trên sách sử; phong cương gìn giữ, dung hạnh đoan trang, đó là nhành vàng, đây là ngọc diệp, lời Mẹ dặn con Ta chung đồng lóng nghe cho kịp, muốn Đạo thành danh thiếp rạng hồng, Đạo đã thành con trẻ mãi long đong, dầu Đời Đạo mỗi con còn vậy e bị luồng gió giông lôi trôi theo dòng lã chã đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Bớ con Mẹ đã giảng nhiều lời
Dân nước Đạo nhà chớ lả lơi
Chớ tưởng bóng dâu là mối vững
Gió đùa bạt rã thể trầm khơi

HỰU

Trầm khơi lạnh nhạt lắm bầy con
Phải tiến thân sanh mạng vững tồn
Một thuở hiện thân tâm chỉnh hạnh
Nêu cao gương nữ cả non sông

HUỜN

Non sông rạng rỡ bảng đề danh
Kêu bớ chung con Đạo đắc thành
Mỗi trẻ gắng bền trên chí cả
Vững an thân mạng cuộc nhà nên

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày sau lễ Ngọc-Thanh được trong đó nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi lâm đặt tại Tu-Di Thiên-Quốc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

Hãy để vào TÒA một sắc hoa
Nữ Nam danh THÁNH đã chung nhà
Đạo khai đất VIỆT điều Tam-Giáo
Đức độ Nam BANG chỉnh Tứ-Gia

THI BÀI

1.- Đây ngày kỷ niệm Vô-Vi
Chung con đồng học được tri vận hành
Mỗi con thấy rõ mối manh
Vô-Vi Diệu-Lý huệ lành ban ân.

2.- Đạo tâm an vững lập thân
Đức tài tế độ cội nhơn Bá Tòng
Dẫn xong cơ hội song song
Tam Đàn Tý Ngọ tròn vòng Mẹo khai.

3.- Dậu thời luân chuyển xưa nay
Tồn vong sanh diệt tự tay Thợ Trời
Chung qui khắp cõi nơi nơi
Trước Đàn đãnh-lễ con Trời vững tâm.

4.- Định bình hành-lễ cao thâm
Bớ chung con cả vịn cầm Chơn-như
Nhớ câu tác thiện túc ư
Nhớ câu thiện đạt khư khư tâm điền.

5.- Từ đây con trẻ phỉ nguyền
Đạo thì có biến, có yên mới thành
Đời thay vật đổi mối manh
Đây là cơ tiến tung hoành tự nhiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ Đàn Vô-Vi Thánh-Điện lễ Ngọc-Thanh lâm đặt tại Tu-Di Thiên-Quốc; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Sắc-lịnh phong ông Đỗ-Văn-BỜ chức Hiệp-Phong-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Ban Phong.

THI

NGỌC lộ hình dung tại Bệ-nghi
HOÀNG Thiên chấm chọn trẻ duy trì
THƯỢNG hành hạ hiệu xây Thiên-Quốc
Nối chí Thánh-Nhân khóa mở khuy.

BỜ, con nghe Thầy dạy:

Con tâm chí dẻo bền, bởi lòng tu không sứt mẻ, lời Thầy giáng ban ân cho con trẻ, con cúi dạ lập công; nơi nơi đều vào Luật phạt Đại-đồng trong kiếp số, mà trẻ được ban ân bằng son đỏ, con vâng Lịnh thi hành, thọ phận sự HIỆP-PHONG-ĐÀI danh sử tạc đó, lãnh gánh Đạo Trời ghi Bảng-Vàng yêu dấu đó con thơ BỜ trẻ.

THI

Đỗ-Văn-BỜ trẻ gắng công tu
Đạo-Lý suy gương phải tạc thù
Bạn nghĩa trí nhân giai cấp lộ
Nêu danh Bảng-Ngọc đạt Xuân Thu.

THI BÀI

1.- BỜ là bến con Ta gánh nặng
Chữ Đạo-tâm trẻ đặng Bảng-Vàng
Bớ con Đạo-đức là thoàn
HIỆP-PHONG-ĐÀI tước Thầy ban ân trò.

2.- Trò có Đạo trò lo giáo dục
Trò thành công phúc chúc là Thầy
Trò mong thành Đạo sum vầy
Cơ quan luân chuyển từ nầy Thầy trao.

BỜ, con nghe Thầy dặn :

THI

Thời gian biến loạn cậy nhờ con
Đời Đạo điêu nguy tại méo tròn
Lẽ sống tự nhiên thương cái chết
Chết nhìn Quốc-Đạo nghiệp nhà trông.

MƯU, bài nầy con đọc xướng danh trước Đàn Ngọ ngày trước lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi giao lại Chưởng Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh đến tận gia đạo của BỜ lập Lễ Đàn giao, BỜ tiếp nhận đến lễ Tân-Xuân bái mạng thọ lãnh chơn truyền giúp Thầy hành Đạo dìu hướng nhân sanh, xong.
Thiên Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học hiểu chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Sắc-lịnh phong 4 vị: Chánh, Phó Chưởng-Pháp và Chánh, Tá Thượng-Bửu-Pháp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là vật báu của nhà Nam
HOÀNG-Lịnh ban ân trẻ biết tầm
THƯỢNG cố dìu nhân đường thoát tục
ĐẾ thâm căn bổn lối hồi tâm.

Nầy chung con định-tâm vưng nghe lời Thầy ban ân đây đồng con chung thỉ.

THI BÀI

1.- Lê-Văn-THIỆT trọn tâm tu niệm
Chưởng-Pháp-Đài, Chánh nhiệm vụ trao
Bớ con phận sự làu làu
Tân-Xuân bái mạng Thầy giao quyền hành.

2.- Võ-Văn-THÌNH, Thầy dành tước phẩm
Phó Chưởng-Pháp hoa gấm đậm màu
Con lo sắm soạn trước sau
Tân-Xuân bái mạng bước vào Đài-Nghi.

3.- Nguyễn-Văn-TỴ, con tuy thưa thớt
Thầy nhìn con chí thật tâm bền
Thượng tuần Bảo-Pháp gọi tên
Tân-Xuân bái mạng Chánh nền gắng ghi.

4.- Nhan-Tấn-VỊ, Thầy qui bớ trẻ
Tá-Thượng-Bảo con lẹ cúi đầu
Đây là cơ vận cao sâu
Phải tuân vận mạng lo âu tu tề;
Chung con Hành-Pháp trọn bề
Quyền ban Pháp Hiến con nghe Lịnh Trời.

THI

Tân-Xuân khai sắm bớ đồng con
Môn-đệ thậm thâm khải diệu thông
Chớ tưởng ta an mà bỏ luật
Thầy thương người loạn héo lòng son.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Truyền, gởi đến mỗi trẻ hữu danh một bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài chứng minh bà Nguyễn-Thị-NĂM đắc quả vị Thủy-Tuyền Phật-Nữ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

Giáng tại Đàn-trung tỏ quả công
Nguyễn-Thị-NĂM nay thọ Bá Tòng
Mẹ hạ chỉ phong con đắc Đạo
THỦY-TUYỀN PHẬT-NỮ đáp đền công.

Mẹ chứng Đàn THỦY-TUYỀN PHẬT-NỮ giáng Đàn tỏ phân chung thỉ cho mỗi em con trong Đàn-nội cùng nơi được rõ, mừng câu hữu công là đắc quả.

THI

Nguyễn-Thị-NĂM phàm tục tức tôi
Lãnh phận Kim-Hương Chưởng-Hội rồi
Kết quả liễu trần về Niết-cảnh
THỦY-TUYỀN PHẬT-NỮ, Mẹ đề ngôi.

THI BÀI

1.- Mẹ dành ngôi đề danh PHẬT-NỮ
Chức THỦY-TUYỀN kim tự sắc phong
Chung em còn ngự trần hồng
Ráng lo tu Đạo-đức công quả dày.

2.- Ngày kết liễu Cao-Đài nêu Bảng
Bớ chung em còn nán đợi chi
Đạo-tâm cần phải duy trì
Đó là bổn phận Mẹ qui, Mẹ chờ.

3.- Mãn giờ ngưng bộ Thiên-thơ
Hạc reo, Sáo thổi bút cơ thu hồi
Chung em Chị tỏ đôi lời
Diêu-Cung Bàn-Niết phong khôi qui Tuyền.

THI

Qui-nguyên TUYỀN vụ THỦY kề cương
Kêu bớ chung em hiệp nhứt trường
Thủy liễu thân phàm đương đát kịp
Quay về Cực-Niết ứng Tòa-Chương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo xem học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Sắc-lịnh phong chức Thỉ-Bồ Kim-Hương, Ngự-Hải Linh-Nghiêm, Đầu-Sư Cung-Bích, Hộ-Viện-Trưởng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/42 Đinh-Mùi 1967 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu cõi thọ yến Khung-kinh
TRÌ chí lập công thọ thái bình
THÁNH-Đức mở khai cơ cuộc lọc
MẪU Nghi điều chỉnh chọn Đồ-sinh.

THI BÀI

1.- Nầy mỗi trẻ nghe lời Mẹ chọn
Ráng lập công Mẹ bón Tòa đơm
Lê-Thị-CHO, trẻ danh thơm
Kim-Hương Thỉ-Liễu tiếng thông muôn đời.

2.- Hồ-Thị-THẤT, con Trời giáng thế
Ngự-Hải nay tinh huệ sắc phong
Tam-Nghiêm con trẻ cúc cung
Cho tròn bổn phận thỉ chung Mẹ mừng.

3.- Hồ-Thị-HAI, con vưng lời Mẹ
Phẩm Đầu-Sư bớ trẻ thọ truyền
Đây là Cung-Bích mối giềng
Hướng đồ dìu chúng kiền-thiền đây con.

4.- Bùi-Thị-SÁU, Mẹ trông Mẹ đợi
Đến đây là cơ hội chủ trương
Hộ-Viện-Trưởng, trẻ khai đường
Bấy lâu ung đúc Tòa-Chương Mẹ chờ;
Ngân-Đạo Huệ-Quang con thơ
Đến đây trẻ vững đàng xa bước dài.

THI

Đường dài siêng bước có nào xa
Phận trẻ Bảng danh đã sáng lòa
Gắng chí bền lòng gương đáo thỉ
Ráng bòn công-quả đúng giềng-ba.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy đọc xướng danh trước Đàn Ngọ ngày thứ lễ Ngọc-Thanh được trong đó nghe chung, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Truyền gởi đến con Ta mỗi bổn; lễ Tân-Xuân bái mạng thọ tước giúp Đạo cứu Đời.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ TU-MY XÍCH-KỶ

21. Bài đọc đãnh-lễ tại Thiên Tòa Hoàng Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ TU-MY
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo gắng ghi tâm điền
Bổn căn Phật chọn hữu duyên
Trời ban ân huệ lặng yên tâm thành.

2.- Huyền vi cảm ứng lòng lành
Tu-Di là Đạo nêu danh phận hiền
Đạo cao Đức trọng định thiền
Mong chung Nam Nữ thiện duyên nối dài.

3.- Rạng danh Đại-Đạo Cao-Đài
Rõ rằng Bảng-ngọc không sai tên đề
Mong chung thế sự đề huề
Đạo Đời Dân Nước kiêng dè lời chơn.

4.- Lý phân Pháp định nghĩa-nhơn
Xuân Thu bút tước đâu sờn đức công
Biết trên có Chủ-Nhơn-Ông
Thế Thiên phán định đoán thông cuộc kỳ.

5.- Nam phương Hoàng-Đạo là đây
Đông Tây hòa hiệp hay hay thăng bường
Bắc gây chuyển cuộc tang thương
Tuần hoàn là Luật Trung-Ương duy trì;
Về đây chầu lễ Tu-My
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo gắng ghi tâm điền.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ đãnh-lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (3 giờp khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng lại trong gọi Chủ Hồn
HOÀNG-Đồ khai mở tạo phương Đông
THƯỢNG hoằng Đại-Đạo nơi Nam-Việt
ĐẾ chuyển Càn Khôn thống nhứt đồng.

THẦY các con, mỗi trẻ vâng lời Cha đây ban ân dạy bảo: Nay trước Đàn Ngọ ngày lễ kỷ niệm Tu-My năm Đinh-Mùi Lịch Đạo bốn mươi hai năm qua, mỗi con rõ thông cơ vận hóa truyền, biết bao lần an biến biến an, cũng do phàm tâm thói đời cao ngược, tánh tục sôi trào xôn xao trên vũ trụ luật tuần hoàn. Bởi! máy Âm Dương chuyển qui thưởng phạt, trong cơn phạt trị mà chung con Nam Nữ lãnh gánh Đạo Trời hữu công; nay Thầy ban lời gia ân định thưởng đó đồng chung mỗi mỗi.

THI

Ban ân đồ đệ hữu công tu
Hướng dẫn chúng sanh tránh oán thù
Thanh thới cuộc hòa về với Đạo
Tránh cơn phạt trị đạt bình thu.

HOÁN

Bình Thu Xuân chuyển khải Hoàng-đồ
Thương tiếc cho ai chẳng đắp mô
Một tiếng Trời trao là ngọc sáng
Hai lần thưởng phạt sách đề pho.

HUỜN

Sách đề pho để Đạo truyền ban
Chung hậu nhận xem thấy rõ ràng
Kiến thỉ luật Trời ai mấy lọt
Tề tu thân mạng kỷ hòa cang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

GIA Đạo phải hòa được mới an
TÔ bồi Chơn-Lý kỷ đồng cang
GIÁO đồ noi dấu chầu Thiên-mạng
CHỦ Tể là Trời khải Việt-Bang.

THI BÀI

1.- Đây thời Tý Tu-My kỷ niệm
Gọi GIÁNG-SINH đốn tiệm Tây-Phương
Công-bình trau trác Tòa-Chương
Cha Trời sai định phô trương Hoàn-cầu.

2.- Khai thế kỷ mở bầu không khí
Cứu dân sanh chung thỉ dạy bài
Hai mươi thế kỷ danh oai
Mong chung đồ đệ con bầy nhìn Cha.

3.- Muốn chuộc tội phải xa cuộc ác
Muốn rửa lòng chơn hạc reo bay
Nhớ câu công lý đức tài
Do Trời phán xét đừng ai cãi Trời.

THI

Cãi Trời phải bị Luật trừng răn
Kêu bớ sinh linh vững dạ hằng
Rửa sạch ba lòng về Niết-Quốc
Hòa nhau tu tỉnh bước Thiên-Đăng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO truyền Thất-thập-nhị hà nơi
VÔ cùng là Đạo nhìn chung thỉ
VI Diệu Thần Minh Huệ phán đời.

THI BÀI

1.- Kêu Đệ-tử chung trò Nam Nữ
Tu học hành nhìn chữ nhìn câu
Bớ đừng vơi dạ đắm sầu
Bớ trò gánh Đạo nhớ thâu trí tài.

2.- Dầu sao cũng Cao-Đài Quốc-Đạo
Chưởng Huyền công chung thỉ bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Thanh bình tế thế Chủ-Ông khai đàng.

3.- Câu Đại-Đạo Dinh-hoàn hành hiệu
Cúi lạy Trời hiền hiếu làm anh
Đó là Bảng-ngọc đề danh
Đó là Thiên-Quốc rõ rành trò Ta.

THI

Trò Ta tu học đã từ lâu
Phải rõ Lý-Chơn chữ Đạo-mầu
Nhìn thấy nghĩa-phương phương chủng Á
Trời Nam Đất Việt thống chung bầu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ lâm đặt tại Tu-Di Thiên-Quốc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy kỷ niệm Vô-Vi
Lập Đàn hành phận TU-MY năm nầy.
Gọi rằng XÍCH-Đạo phô bày
Chấn hưng Cương-KỶ đức tài độ chung.

2.- Tạm lâm Thiên-Quốc phụng cung
Tu-Di đoàn tụ thuận tùng lễ nghi
Lập Đàn đãnh-lễ trước khi
Roi truyền hành phận nguy nguy Ngọ thời.

3.- Chung nhau Nam Nữ con Trời
Đường-dê Dấu-thỏ cứu đời bằng an
Nhớ câu Đạo-Lý huy hoàng
Xét xem tỏ rõ vén màn muội mê.

4.- Chung nhau Môn-đệ đề huề
Xuôi cơ Trời sắp vẹn bề lập công
Mỗi trò cần học suốt thông
Hướng dìu sanh chúng Đạo đồng noi gương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc đãnh-lễ trước thời Ngọ; tiếp hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đàn Lễ TAM-NGUƠN GIÁC-THẾ

26. Bài đọc đãnh-lễ lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN tự như nhiên mới thiệt hòa
KỲ quan tạo tác khó chi mà
CỔ kim hiệp chí là xây thế
PHẬT dạy Từ-bi diệu dụng đa.

THI BÀI

1.- Ngày kỷ niệm TAM-NGUƠN Đàn Lễ
Phật kêu chung thế hệ nhìn Trời
Tiên ban Cảm-Ứng thuận thời
Thánh truyền Tri-Giác con Trời tiến thân.

2.- Thần Chứng-Minh Bốn-ân khắn khít
Nhơn-nghĩa tròn tịch mịch Hư-Vô
Đây là Ngũ-Giáo điểm tô
Tuần hoàn võ trụ diễn phô cơ thời.

3.- x Về đây chầu lễ lạy Trời
Tam-Nguơn Đàn trọng gương đời Hiếu Trung
Nghĩa Sư tình đệ cúc cung
Tri ân hiếu hạnh vô cùng đặt tâm.

4.- Tạm lâm lễ định hương trầm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo khôi khâm huy hoàng
Trước vào đãnh-lễ Khôn Càn
Ba lòng rửa sạch lập Đàn Tam-Nguơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ đãnh-lễ chung Nam Nữ về chầu lễ Tam-Nguơn, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 11/42 Đinh-Mùi 1967 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng của Linh-Hồn
HOÀNG-Cực tế gia chính chúng khuôn
THƯỢNG trí giác tâm khai lối thoát
Bẫy vòng triển đạt Tổ Tông môn.

THI BÀI

1.- Đây thời Ngọ Tam-Nguơn Đàn Lễ
Gọi trước ngày Diệu Huệ Thần Minh
Ngọc-Linh-Tòa hội đơn đình
Mậu-Dần phán xét Huỳnh-Đình thuận cơ.

2.- Tam-Tôn-Đại ai chờ ai đợi
Mẫu là khuôn thơ thới diệu hành
Có khuôn, có mẫu mối manh
Tiện nghi cơ sắp lập thành Chủ-Ông.

3.- Chủ-Ông đó là không được thấy
Đến đây là đượm máy thay Trời
Đó là phán đoán lập đời
Lập đời phải phận chỗ nơi cương trì.

THI

Ngọ thời tiền nhựt bớ bầy con
Cả Nữ dầu Nam phải giữ tròn
Thế sự vận hành là tiến bộ
Đạo là gạo muối lý rành thông.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Đàn Lễ Tam-Nguơn, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc sau thời Tý nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban truyền mở Lý-Chơn
HOÀNG-Thiên chính ngự tại Cung-Đơn
THƯỢNG-Tiêu phê phán chung trùm cả
ĐẾ định Cao-Đài cứu thế nhơn.

THI BÀI

1.- Đây thời Tý Tam-Nguơn Đàn-Lễ
Thầy ban ân con trẻ Nữ Nam
Bớ chung Đạo-đức vịn cầm
Bớ đồng lớn nhỏ cần thâm thính đờn.

2.- Đờn không dây cao-sơn lưu-thủy
Chung thế gian nghe kỹ xét lòng
Bớ con nhớ chữ Bá Tòng
Đờn kêu lãnh đạo rửa lòng định tâm.

3.- Luật định phạt đọa trầm người dữ
Buổi cuối cùng hỏi thử than ôi!
Bớ con Đời Đạo tâm hồi
Tâm hồi tỉnh mạng đắp bồi Đạo Cao.

4.- Nêu Đạo Cao một màu chung thỉ
Lập Thượng-Nguơn tu kỷ khai cương
Thế nhơn tôn trọng luân thường
Từ-bi Bác-ái Hiến-chương Công-bình.

THI

Công-bình là luật bớ bầy con
Phán đoán xét trong đã suốt thông
Có chí có tu Trời thưởng đó
Ác nhơn phải chịu dập dồn con.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý lễ Tam-Nguơn tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Dậu Đàn Suy-Tôn Tứ-Ân tại Tư-Gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy viếng mộ chung đồng
Mỗi con xét nhận nơi lòng tri ân
Trên là Thất-Tổ uyên thâm
Sau là Huyền-Tử tâm cần chạm ghi.

2.- Viếng mồ cuối chót năm nầy
Rõ thông tế tự nghĩ suy tâm thiền
Năm nào ngày Chín roi truyền
Thỏa tâm tu niệm hốt-chiêm Đạo người.

3.- Ba muôn đặt kiếp cuộc đời
Sáu ngàn dư đó hỏi rồi bao lâu
Hỏi rồi mới rõ xa sâu
Đừng đừng tranh chấp gặp sầu khổ đau.

4.- Trớ trêu máu đổ ruột xào
Câu chung chữ thỉ một màu vui tươi
Trước Đàn đồng đãnh-lễ khôi
Đây là thời Dậu dạ mười trầm đăng.

5.- Lập Đàn hành-lễ nghiêm trang
Nữ Nam tôn tử Huyền an Cửu hòa
Nhớ nhìn công đức Tông gia
Gọi rằng kỷ niệm âu ca lưu trì.

6.- Chọn câu Cương Kỷ duy duy
Cang thường phong hóa trí tri đức tài
Nhớ câu Thượng-Đế Cao-Đài
Ban ân tri niệm rộng dài Tổ Tiên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo hành trước sau thời Dậu ngày 9 tháng 12 ngày Tảo Mộ tại Tư-gia mỗi mỗi, gọi rằng kỷ niệm chung niên.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước và sau thời Tý Đàn Suy-Tôn Tứ-Ân tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (10 giờ tối)

-------oOo-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng rọi gương cả thế nhân
HOÀNG Thiên tế độ khắp xa gần
THƯỢNG hành khuôn mẫu sau noi dấu
ĐẾ Nhứt bổn căn Đạo Lý-Chơn.

THI BÀI

1.- Nay đã cuối Đinh-Mùi năm mãn
Ngày thanh gieo giai đoạn tục truyền
Ban ân con trẻ phỉ nguyền
Là ngày viếng mộ mối giềng từ lâu.

2.- Phụng Thất-Tổ lo âu bồi đắp
Kỷ niệm lòng triệt tập kỳ gia
Mỗi con Nam Nữ thiết tha
Nhớ câu còn mất xây tòa tại tâm.

3.- Trước thời Tý đăng trầm xông kính
Kỷ niệm chung trí tín mỗi con
Đọc xong hành-lễ tỏ lòng
Sau thời đọc lại gọi đồng lễ dâng.

4.- Nguyền Thất-Tổ cảm ưng tôn tử
Lo tu hành xét xử Tông-Môn
Cửu-Huyền noi dấu bảo tồn
Lý-Chơn Pháp Đạo xuân đồng mỗi năm;
Đọc bài diệu diệu thâm thâm
Đồng chung Nam Nữ đăng trầm hiến dâng.

THI

Hiến dâng Chơn-Lý đức Trời ban
Có Đạo có tâm hiếu nghĩa toàn
Tổ tín Tông-Đường đây viếng mộ
Thỉ chung Đàn Tý hát ca vang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước và sau thời Tý tại Tòa-Thánh, Thánh-Thất, Trường-Qui, gọi Thầy ban ân mỗi con khuôn mẫu.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (4 giờ chiều)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đến đây ngày lễ Rước-Xuân
Ngọc-Linh-Tòa định vui mừng xiết bao
Vô-Vi cảnh tượng làu làu
Gọi rằng Tòng Bá một màu hòa thương.

2.- Chung nhau ghi nhớ kỷ cương
Thỉ chung đẹp dạ Tòa-Chương danh đề
Cuối năm Đinh-Mùi đề huề
Bước sang niên Mậu Đường-dê thỏ tìm.

3.- Rước-Xuân hòa thuận tốt êm
Là Xuân khí hạo cổ kim lưu truyền
Thương nhau tầm pháp giải phiền
Gương hoằng hậu thế hậu tiền thuận xuôi;
Nữ Nam tới tới lui lui
Hiếu trung gìn giữ khỏi chui nhủi chìm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc đãnh-lễ Rước-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung trò về đến Thiên-Tòa
Thiện tâm cảm ứng dung hòa Rước-Xuân
Vui nhau mỗi mỗi vui mừng
Mừng là cơ phạt hưởng Xuân Đạo Trời.

2.- Xuân đồng ban thưởng tỉnh tươi
Đây là cơ thưởng phục khôi định thiền
Mỗi trò tâm dạ Thánh-Thiên
Huyền-Khung đãnh-lễ xuân duyên toại lòng.

3.- Rước-Xuân ân huệ Thiên-Bồng
Năm-châu bốn bể lập công Trời chờ
Nghĩa-phương mở bộ Thiên-thơ
Gọi rằng Tam-lược Lục-thao chuyển hòa;
Chung trò về đến Thiên-Tòa
Thiện tâm cảm ứng dung hòa Rước-Xuân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ đồng trẻ về tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Rước-Xuân, đọc rồi đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc sau thời Tý lễ Rước-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 - 4 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng như gương cố vịn cầm
HOÀNG Linh kêu gọi kẻ hiếu tâm
THƯỢNG-Nguơn tái Hội Long-Hoa diễn
ĐẾ cố tri nguyên ngộ trí tâm.

Thiên-Đức điện hằng cơ chấn chỉnh
Chung con lãnh đạo bảo đồng châm
Thỉ nguồn ban chuyển con gìn mối
Đất Việt Trời Nam độ Quốc-dân.

Nầy mỗi con chung nhau về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo tỏ thức Xuân vui, vì Thánh-Đức đến đây cuối niên Đinh-Mùi, bước sang Mậu-Thân Đạo Đời Dân Nước đương bị hồi thế cuộc nhồi đưa. Vậy chung con mãn an lòng, bền chặt dạ mặc tình thế sự điêu nguy mà ta bền tâm trên bước đường dài; Thầy chấm ghi công ban thưởng đây mỗi con đồng nhau mỗi mỗi.

THI

Rước-Xuân ngày Đạo trẻ vui vầy
Rước lấy Xuân hòa tâm hiển vi
Rước được Xuân Trời là tái tạo
Rước Xuân Quốc-Đạo gọi giờ đây

Rước nguồn Xuân trí mau sum họp
Xuân tại Trung-Ương Pháp Lý bày
Xuân vẹn lương tâm đề phán đoán
Ngũ-châu qui thống điển Thần oai.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý lễ Rước-Xuân tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc sau thời Tý lễ Rước-Xuân nơi Diệu-Linh Thánh-Điện

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban lành Đạo thống qui
HOÀNG Thiên tế thế trẻ duy trì
THƯỢNG hành hạ hiệu đua công quả
ĐẾ Chủ Càn Khôn sắp hiện đây

Danh nghĩa ráng bền đồng triết lý
Bảng đề Tử-Phủ diệu minh khai
Đông Tây Nam Bắc đều lăn lộn
Con hiểu Trung-Ương định chỗ nầy.

TRƯỜNG THI

Chung con chầu lễ Rước-Xuân
Phải thông Lý Đạo vui mừng tiến thân
Đạo cao đâu nệ vinh bần
Có vinh lúc nhục tinh thần nêu lên;
Vô-Vi kỷ niệm đừng quên
Rước-Xuân Thiên-Quốc biến lần trở an.

THI NGÂM

Vô-Vi Bửu-Điện Thánh-Linh
Đồng con tu tỉnh khai Huỳnh độ nhơn
Lý-Chơn Pháp báu trắng trơn
Thầy ban ân huệ gọi đờn không dây.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau Đàn Tý Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện Rước-Xuân tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước thời Mẹo Tân-Xuân nơi Diệu-Linh Thánh-Điện

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (8 giờ tối)

-------oOo-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ giáng trần ai
Kêu bớ con thơ hớn hở mày
Lãnh gánh Đạo Trời đừng thối chí
Xót thương đồng loại gọi như Thầy.

THI BÀI

1.- Gọi như Thầy mối dây rải khắp
Đừng chấp nê cố chấp tâm phàm
Bớ con chung thỉ uyên thâm
Bớ con lãnh đạo định tâm xuân hòa.

2.- Con chớ tưởng Đạo Cha nhẹ rẻ
Đời cuối cùng cứu trẻ Nguyên-căn
Con ôi! Chơn-Lý tầm phăng
Đạo Trời điều chỉnh bổn căn yêu hòa.

THI

Yêu chuộng cứu Linh thuận ý Ta
Muôn việc rộng thương mới hiệp hòa
Hướng dẫn Đạo Đời về với Lý
Bền lòng son sắc đến gần Cha.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo Tân-Xuân Diệu-Linh Thánh-Điện lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc trước thời Ngọ Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (4 giờ khuya)

-------oOo-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trong trắng sạch chẳng hề lu
HOÀNG Lịnh ban giao trẻ phá mù
THƯỢNG đạt thiện tâm khai chánh giác
ĐẾ truyền cổi tục gọi hằng tu.

THI BÀI

1.- Đây ngày lễ Rước-Xuân Thánh-Thất
Khắp Trường-Qui tâm tất hiến dâng
Mỗi con Nam Nữ vui mừng
Vui về nếp Đạo mừng Xuân Đất Trời.

2.- Trước hành-lễ đọc lời Thầy dặn
Rõ nơi lòng an mạng hòa Xuân
Từ đây Đạo-đức cao từng
Người tu xét lý Bình-Quân đạt thành.

THI

Đạt được Lý-Chơn rõ Đức Tài
Xuân ban mỗi trẻ hiện giờ đây
Xuân về với cảnh rằng tu tỉnh
Đón rước mừng vui pháp chuyển khai.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Ngọ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tân-Xuân ngày lễ năm nầy
Ngọc-Linh-Tòa định Đức Tài lập công
Đinh-Mùi năm đã mãn xong
Mậu-Thân hớn hở tân phong huy hoàng.

2.- Thưởng công mỗi trẻ vén màn
Suốt thông danh phận hoàn toàn thế Thiên
Đạo cao đức trọng qui nguyên
Là qui tâm chí hậu tiền xét trong.

3.- Mỗi con lãnh đạo an lòng
Kề vai ra sức lập công cứu đời
Tỉnh tu an mạng thuận thời
Tân-Xuân tân tiến vâng lời Trời Cha.

4.- Đồng con Nam Nữ thuận hòa
Đồng con tỉnh mộng dựng nhà Mậu-Thân
Vô-Vi ngày lễ Tân-Xuân
Ban lời Thầy dạy vui mừng tỉnh tu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Ngọ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa lâm đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc đãnh-lễ, hành-lễ Rước-Xuân nơi Tư-Gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Rước-Xuân Đại-Đạo hòa đồng
Nhà nhà vui vẻ Bá Tòng tại tâm
Mậu-Thân Xuân Đạo hương trầm
Nhắc chung Thất-Tổ trầm ngâm tỉnh tuồng.

2.- Đây là Đạo-Lý mẫu khuôn
Làm gương lưu lại tròn vuông Tằng Huyền
Á-Đông Nguơn-Đán cố kiên
Là ôn chung thỉ giác viên tu tề.

3.- Dặn đây chung cả đề huề
Rước-Xuân phải nhớ Xuân về tại tâm
Rước-Xuân lời dặn hương trầm
Là Xuân cổ thọ diệu âm thanh hòa.

4.- Rước-Xuân chung cả Tư-gia
Rước-Xuân Đại-Đạo âu ca tỉnh tuồng
Đây là Đạo-Pháp mẫu khuôn
Không thêm, đừng bớt tròn vuông lưu truyền.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi đọc trước giờ hành-lễ Rước-Xuân tại Tư-gia, đọc rồi đãnh-lễ, lập Đàn hành-lễ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc đãnh-lễ Tân-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau về cảnh Thiên-Tòa
Trẻ già Nam Nữ lạy Cha chầu Trời
Gọi rằng đãnh-lễ vui tươi
Tân-Xuân niên Mậu đắp bồi tại Thân.

2.- Cả kêu chung cả xa gần
Tuần hoàn là Luật ân cần cố kiên
Đạo Đời Dân Nước hậu tiền
Thiên-cơ sắp định biến yên do Trời.

3.- Chi chi phải thuận vận thời
Thuận xuôi, xuôi thuận kết rồi rõ không
Việc chi biến đổi đừng mong
Việc nào vui vẻ an lòng nhìn theo;
Trong giờ đãnh-lễ xuôi chiều
Tân-Xuân qui hợp sơn keo gắng lòng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ chung nhau đãnh-lễ khi mới về chầu lễ Tân-Xuân, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc sau thời Tý Tân-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Tân-Xuân Đại-Lễ tại Thiên-Tòa
Hoàng-Đạo khai thông Lý diệu đa
Rửa sạch ba lòng hòa chí cả
Đắp nền Thiên-Quốc bớ con Ta.

THI BÀI

Tân-Xuân Mậu chiếu kỷ cang
Thân thân giá hạnh Cha ban phước lành.

1.- Xuân Đại-Đạo Thầy dành cho trẻ
Mong mỗi con vui vẻ lập công
Bớ con cuộc thế nhơn phòng
Mùi thơm của Đạo gạn lòng con vui.

2.- Xuân Đại-Đạo Xuân mùi êm dịu
Tân-Xuân là Trung Hiếu Nghĩa Nhơn
Con ôi! Xuân tỏ Lý-Chơn
Rằng Xuân cổ thọ lóng đờn không dây.

THI

Đờn Trời phải lóng thấu thời cơ
Đờn khải không dây họa sách thơ
Đờn bấm phím kêu nhơn thế sự
Đờn hòa chung thỉ khỏi u ơ.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý lễ Tân-Xuân tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc trước và sau thời Tý Tân-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-Phòng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh-Mùi 1968 - 4giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tân-Xuân thân phận kỷ cương
Mỗi con rõ thấu nẻo đường Đạo qui
Hiệp nhau Thánh-Thất sum vầy
Trường-Qui, Lớp-Học tỏ bày thỉ chung.

2.- Nhớ câu thảo thuận hiếu trung
Ghi lời Thầy dặn bọc đùm cho nhau
Nhớ rằng thuận trước dìu sau
Gương nêu Bảng-Ngọc hoa đào mùa Xuân.

3.- Nương nhau học lý tinh thần
Dìu nhau hòa huởn dò lần thang mây
Nhớ câu tu tỉnh nhìn thầy
Nhìn rồi phải học, học bài thế Thiên.

4.- Nêu lên tâm tánh Cao Kiên
Trổ tài trí đức mối giềng dò phăng
Muốn tu tỉnh mạng tìm căn
Tân-Xuân Thầy dặn Đạo hằng toại duyên.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, đọc trước Đàn Lễ Rước-Xuân, đọc rồi đãnh-lễ, hành-lễ xong đọc sau Đàn đãnh-lễ bãi Đàn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước và sau thời Dậu Tân-Xuân Tư-Gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/42 Đinh Mùi 1968 4 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tân-Xuân Tôn Tử lập Đàn
Cửu-Huyền noi dấu đồng thoàn Đạo Chơn
Nêu lên Thất-Tổ cao sơn
Hiếu trung nhân hậu Bốn-ơn ghi lòng.

2.- Tánh Tâm Tài Trí Đức công
Suốt thông Nghĩa Tín an lòng vui Xuân
Nhà nhà đồng cả dạ vâng
Tỉnh tu gương sáng Mậu-Thân huy hoàng.

3.- Đến đây mở cửa vén màn
Vén cho đời thấy rõ đàng thỉ chung
Long-Hoa Hội diễn tao phùng
Chiêu-Linh đồng Tụ qui tùng bớ con.

4.- Dặn đây bút ngọc nét son
Khắc ghi tâm dạ trọn trong thuận hòa
Xuân đồng Nam Nữ âu ca
Tân-Xuân kỷ niệm Tư-gia sum vầy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi mỗi trẻ đọc trước hành-lễ Tân-Xuân Tư-gia; đọc rồi đãnh-lễ, lập Đàn hành-lễ, sau Đàn đọc rồi đãnh-lễ bãi Đàn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN