VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu lễ THƯỢNG-THANH
Vào năm Ất Tỵ mối-manh xuân hòa
Đạo Trời ban rải gần xa
Chung nhau nam nữ âu ca tiếng lành.

2. Lý-chơn phô diễn mối-manh
Nêu cao lý tưởng bảo-sanh trung bình
Đạo cao Đức trọng dạ in
Mến thương nòi giống màu huỳnh tại Nam.

3. Rõ câu Đạo-Đức tại tâm
Thượng-Thanh nêu tiếng cần thanh thuận thời.
Nhớ câu Đạo-Đức cứu đời
Là đem Chơn-Lý rõ lời cao danh;
Về đây chầu lễ Thượng-Thanh
Vào năm Ất Tỵ xướng danh xuân hòa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng Quản in ra đặng đọc trong giờ Chư-Hiền nam nữ về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chầu lễ Thượng-Thanh, đọc rồi Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC giáng Đàn trung chứng lễ minh
HOÀNG Thiên tế thế THƯỢNG-THANH bình
THƯỢNG Nguơn Thỉ Tổ trên nhơn sự
ĐẾ chủ muôn sinh gạn lý tình.

THI BÀI

1. Nay ngày lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ
Kêu chung con xét kỹ phận tu
Làm sao cứu chữa trần u
Thiện-tâm, thiện-niệm công-phu rõ ràng.

2. Từ nay phải vén màn xét nhận
Chữ phong luân cẩn thận tu tề
Nói rằng Dấu-thỏ Đường-dê
Công cao, Đức cả qui về Tu-Di.

3. Đạo cứu Đời là đây bớ trẻ
Một kỳ nầy bước lẹ theo Thầy
Hòa tâm hiệp lý sum vầy
Bền gan chặt dạ đêm ngày thuận Thiên;
Thượng-Thanh ngày lễ đầu tiên
Là năm Ất Tỵ vui phiền hai nơi.

THI

Hai nơi Thành Kiếp có vui phiền
Đạo-Đức lập trần mới vững yên
Chiếm đạt quả công do thiện chí
Tăng phần công nghiệp đó là duyên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ đến đây, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG tài tâm trí đắc tài trung
GIÁO lý phô khai giáo lý đồng
VÔ thượng thanh cao vô ưu trược
VI nhơn tự triệu vi nhơn tùng.

THI BÀI

1. Tùng Thiên-mạng chí tùng Thiên-mạng
Lãnh đạo tâm tỏ rạng đức công
Hiện giờ cần phải suốt thông
Chung trong môn đệ gạn lòng xét tâm.

2. Đừng mơ ước gây mầm chi phối
Để cho tròn phước mọi muôn sinh
Nhớ câu Đạo-Đức chánh minh
Là minh lý sự nhận nhìn tồn vong.

3. Thượng-Thanh Lễ Đạo-đồng chầu chực
Nguơn-Thỉ đây lấp vực hóa cồn
Đây là tái dựng nền thông
Thông câu thận độc ngoài trong êm lèo.

4. Chữ diệu thần Thầy nêu Minh-Huệ
Pháp Vô-Vi đâu dễ đổi dời
Rõ ràng muôn việc bởi Trời
Oai-Ân Tế-Trị loài người sạch trong.

THI

Loài ma lũ quỉ đã kề hông
Người phải có tu dọn cõi lòng
Sạch bợn tẩy nhơ rồi thế tục
Trong ngoài êm đẹp thấy đường thông.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. PHỤC-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Thế gian nhìn Đạo nhìn ngay tâm hồn
HY sinh tạo Đức bảo tồn
ĐẠI-thành thanh thới ngoài trong êm lèo.

2. THÁNH là sáng suốt dẫn dìu
Khai tâm mở tánh hành điều Lý-chơn
ĐẾ là căn bản thế nhơn
Đề danh hiệu cả thể đờn nhặt khoan.

3. Kêu chung nhơn loại thế gian
Càn Khôn phản khắc tâm tàng xét soi
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ hẳn hòi
Ra đề bài học vịnh nơi thiện từ.

4. Tu hành đừng để giờ dư
Gắng công học tập diệt trừ họa lây
Phục-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Thế gian nhìn Đạo nhìn ngay tâm hồn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra được đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG danh xướng điệu trước đơn nghi
BÀNG Cổ sơ khai cuộc thống qui
TỔ phụ loài người Trời Chúa-Tể
QUỐC gia Đạo Đức xét nhìn tri.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, Đệ nhứt Hùng-Vương Nam-phương Đông-Á, khai Việt-Bang chuyển hóa điều lạc bộ định bảo tịch biên, thoát ra tiếng ưu phiền lổ mang da mục, đến đây quốc gia thuần thục, sản xuất đủ hùng anh, nhiều tử tôn danh chí sĩ, ráng thuận hòa bảo tồn cương kỹ, kết lại mối tình thương, giống nòi chớ có sâm sương, nhìn Đạo Đức là phương nước xanh cứu nàn lửa đỏ đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Tai nàn nước lửa đã bừng sôi
Kêu bớ con dân vững đứng ngồi
Đạo-Đức làm đầu bền cứu khổ
Thế nhân chung cả bị dầu sôi.

THI BÀI

1. Bị dầu sôi than ôi! quá ngán
Phận làm người giai đoạn đớn đau
Chung con dân phải một màu
Đừng lòng chia rẽ xôn xao hỏng hờ.

2. Nếu hỏng hờ bơ vơ bớ trẻ
Ráng cần chuyên bước lẹ thanh vân
Phận tu cần phải ân cần
Phận tu cứu thế ban ân rõ ràng;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ rõ ràng
Thượng-Thanh bài dặn Khôn Càn khắc sanh.

THI

Khắc chạm diệt sanh rõ Đạo mầu
Ba ngàn thế giái trọn tay thâu
Quyền oai Trời chủ quyền phê phán
Dạy lẫn chung nhau lý nhiệm mầu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 - 2 giờ sáng)

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN mạng bảo tồn bớ mỗi ai
NÔNG dân tiến bộ Đức Tâm Tài
ĐẠI hùng lướt sóng bình minh dọa
ĐẾ chủ thế nhân trước mỗi bài.

THI BÀI

1. Trước muôn bài Thiên Khai Huỳnh-Đạo
Chủ thế nhân hóa tạo thời gian
Chung tâm hiệp chí vén màn
Xét thông kim cổ nẻo đàng thảnh thơi.

2. Nẻo thế quyền, đường Trời đã khác
Nẻo bế tàn đường thoát luân xa
Đây là đường Đạo hiệp hòa
Phát minh văn hiến âu ca thái bường.

3. Muốn thái bường tình thương chung thỉ
Thì có chung Nhâm, Quý, Bính, Đinh
Kêu chung nhân thế tâm tình
Tâm lành tình sạch đặt khuynh hướng nhằm.
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ cao thâm
Chư hiền tu học vịn cầm thỉ chung.

THI

Thỉ là trên trước gọi Trời cao
Chung cuộc Đất đây đủ sắc màu
Kêu bớ loài người cần xét kỹ
Tuần hoàn luân chuyển giáp rồi giao.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 - 2 giờ sáng)

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM tâm Đãnh-lễ trước Thiên-Tòa
HOÀNG-Đạo Trung-Ương lịnh của Cha
HUỲNH chủng Việt-Bang nền phước địa
ĐẾ quyền dân chủ nước nhà đa.

THI BÀI

1. Nước nhà đa Đạo hòa lý tưởng
Lý tưởng cao thọ hưởng Thiên-ân
Hòa là Phước Lộc vĩnh cần
Đạo là đường sáng suốt phân minh tròn.

2. Đạo là Đạo sắt-son đâu dợt
Đức là nền cao tột Tu-Di
Lạc-Thơ kia chỉ Vô-Vi
Hà-Đồ Thỉ-Đức chung qui an toàn.

3. Nay Bổn-Đế vén màn cho rõ
Mong Hiền-lương nhìn đó biết đây
Chung qui cảnh cuộc sum vầy
Thiện duyên dày chặt trong ngoài trí trung;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ bình phan
Thượng-Thanh chấp vãng Khôn Càn khắc sanh.

THI

Khắc sanh, sanh khắc, khắc rồi sanh
Bỉ độn sơn bi mối có mành
Thiên Địa tuần huờn giai cứu lụy
Tụ tề luân chuyển thế gian oanh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN gan tu tỉnh nữ lưu em
QUANG cảnh từ đây khá cổi rèm
PHẬT độ tận tâm tâm tận độ
NỮ lưu tỉnh mạng xét lòng xem.

Chị đây Phật-Nữ danh hiệu Kiên-Quang, giáng Đàn-trung mừng cả trần gian, Nam cùng Nữ ráng tu phong kỹ đó đồng em mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Đó đồng em xét xem lý sự
Gái hạnh khiêm gìn giữ đường thông
Công Ngôn Dung Hạnh cân đồng
Tánh tâm thân mạng ngoài trong tỏ tường.

2. Gái Việt-Nam nghĩa phương bảo thể
Nơi Đông phương cũi quế rõ phân
Rõ câu Minh-đức Tân-dân
Thâu lời dặn bảo ân cần Lý-chơn.

3. Gái đủ trinh hạnh minh phận sự
Tiết hùng thư xét xử mọi bề
Gái lành biết cảnh biết quê
Gái thanh cao giá mọi bề trắng trong.

4. x Học chi cái loại bưởi bòng
Mến chi những việc bẫy vòng ràng chơn
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ cao sơn
Ra lời chị dặn nhịp đờn thủy lưu.

THI

Lưu Ly tay vịn đựng Ma-Ha
Chẳng dợn đó em cổi tục mà
Vững bước đằng kiều qua bĩ ngạn
Kêu chung phái yếu xét gần xa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Bang Xích-đạo đã Khai-Huỳnh
NAM xứ định thời nhắm hướng khuynh
THÁNH Đức châu vi khai thỉ sử
MẪU nghi là Mẹ dĩ hoàn kinh.

Mẹ đây nữ phái Thánh-Mẫu Việt-Nam, giáng Đàn Trung mừng cả hòa tâm, đây ngày thứ đêm thâm thời Tý, Mẹ ban ân chỉ dạy cho con cả một bài để tâm thiện chí trổ tài, đem hạnh Đạo phô khai lý tưởng đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con Mẹ dạy tủi thương con
Tánh tục phàm tâm mãi vẫn còn
Chấm dứt hoài chơn về Thiên-Quốc
Mẹ con đoàn tụ chốn Bồng-non.

THI BÀI

1. Nhìn con dại xót thương lắm trẻ
Phận người tu dạ nhẹ rồi hư
Con ôi! Quân Phụ chi Sư
Sách biên kinh đọc lượng tư nổi niềm.

2. Tư nổi niềm chị em hiu hắt
Ráng đoàn viên Mẹ dắt dẫn đây
Con ôi thế sự đổi thay
Sao con ngưng bước uổng hoài quả công.

3. Dầu sao cũng Chủ-Ông điều hướng
Trời đâu lầm con tưởng con ngoan
Con ôi! Cuộc thế hành tàng
Lời trao đã tận con đàng vững thông.

4. x Chuông reo, hạc ré Thiên-Bồng
Giã con lui điển Hư-Không Mẹ hồi
Thương con đổ lụy con ôi!
Thương con lạnh lẻo xa nôi đó mà!!!

NGÂM

Xa nôi lạnh lắm con ôi
Về chung nhà Đạo, đứng ngồi nằm yên
Phận con phái yếu thiền quyên
Mẹ ban ơn dạy mối giềng thỉ chung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN bằng Minh Huệ chiếu trần ai
TUYÊN bố chúng sanh Đạo Đức Tài
KHỔNG trước đề văn hoằng sử tự
THÁNH nêu ý thức có đầu bài.

THI BÀI

1. Có nhân thế có muôn sự vật
Có đầu bài có thật, giả phân
Đó là có cuộc phong vân
Có còn có hoại có ân oán mà.

2. Tại cái có người ta vạn vật
Luật định rành còn mất chuyển luân
Có thương có tiếc buồn mừng
Có quên có nhớ có chừng dữ nhơn

3. Có cội phước có sờn dư bỏ
Có biết nhìn chừng đó du hành
Mới thông sao dữ sao lành
Mới phân thiệt giả mới rành Trời cao.

4. Mới có Đạo phân màu đen trắng
Định là tâm pháp tảng tánh sưu
Dặt dè ý thức lự ưu
Biết là luật định hưu hưu hoại hoằng.

5. Mới tìm Đạo đề văn bài sử
Mới chép ghi rằng chữ lưu truyền
Phân rằng mộc bổn thỉ nguyên
Loài người quí báu Cao Kiên bọc đùm.

THI

Cao vọi không không gọi pháp huyền
Đài trùng mịt mịt hóa Tam Thiên
Nhơn sanh là chủ lò Công-tạo
Quá khứ vị lai chí đạt kiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 - 3 giờ sáng).

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH là chí thiện cõi tâm từ
CA niệm vị tha Đạo Pháp ư
GIÁO lý ngàn xưa nhiều sửa đổi
CHỦ truyền khuynh hướng lắm lòng dư.

THI BÀI

1. Lắm lòng dư rồi hư Chánh Pháp
Tại nhơn tâm ý hạp dạ riêng
Cho nên lắm phải đau phiền
Phật là Bác-Ái diệu huyền Từ-Bi.

2. Noi Chánh Lý hy hy thiện mĩ
Đặng giải phân Đức Trí Tài Tâm
Tham sân si ái hại thầm
Chúng sanh sanh chúng đừng lầm mới siêu.

3. Đạo là phải nhẫn nhiêu gương hậu
Đạo là đàng thông thấu Bồng-Lai
Niết-Bàn thiện chí Tâm Tài
Tâm lành tài Đức đến ngay Niết-Bàn.

4. Ngay Niết-Bàn muôn ngàn hớn hở
Cõi thọ vô biên trọ phước trùng
Chúng sanh Đạo-Đức hô tung
Chúng sanh là Phật trùng trùng Năm châu;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ mở đầu
Tái qui điều chỉnh cao sâu muôn vàng.

THI

Muôn vàng cảnh đẹp hoặc lòng thiêng
Phất sự, định tâm mới giải phiền
Tiến bộ nhìn Trời về cõi Phật
Nhơn nhơn bất xú được hườn nguyên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 - 3 giờ sáng).

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. HUYỀN Thiên thanh bĩ Hư-vô
ĐẠO tâm bất tận móng mô phô bày
LÃO thông kim cổ đừng sai
TỔ Tông công đức trí tài tại tâm.

2. Diệu-Linh Thánh-Điện huyền thâm
Vô-Vi kỷ niệm Sáu năm lễ nầy
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ phô khai
Chủ-Ông nhân thế Cao-Đài độ Linh.

3. Rõ thông Đạo-Pháp đẹp xinh
Châu vi Thánh-Đức điều chinh lập trần
Nữ nam chung cả ân cần
Chư hiền tăng tiến dò lần Huyền-Vi.

4. Nhớ câu cảm ứng tường tri
Tường tâm tri lý Vô-Vi thấu tròn
Một lòng lòng Đạo-Pháp sắt-son
Đây là Thiên-giác quả công phanh hà.

5. Xét coi Thái-cực hiệp hòa
Bốn phương tám hướng gần xa chuyển đồng
Ban lời căn dặn ngoài trong
Ráng tu tỉnh mạng lập công cứu đời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, giao bài nầy lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đãnh, Hành-lễ Ngọ thời ngày Lễ kỷ niệm Vô-Vi Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ lâm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều).

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Đây là ngày lễ CHIÊU-LINH
Danh đề TỤ-VẠN khai Huỳnh lập công
Xét xem cho rõ mới thông
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo lập công tu tề.

2. Chung nhau nam nữ đề huề
Lạy chầu Thượng-Đế vưng thề bảo-sanh
Rõ ràng nhơn-nghĩa nêu danh
Là nêu ý thức tập tành hòa thương.

3. Đắp nền nhơn lý thiệt thường
Mong sao lớn nhỏ một đường tu lai
Tu hành trọng mến đức tài
Bền tâm tín ngưỡng Cao-Đài phát minh.

4. Lạy Thầy trông tựu đơn đình
Cầu cho Bá tánh thanh bình quốc gia
Bảo-sanh nhơn-nghĩa sẵn đà
Thiền tâm chí háo mới là cao xinh;
Đây là ngày lễ Chiêu-Linh
Danh đề Tụ-Vạn khai huỳnh lập công.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước khi Chư-Hiền về chầu Lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn tại Tòa-Thánh, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lộ miền Nam Xích Đạo tâm
HOÀNG Thiên luân chuyển chẳng sai lầm
THƯỢNG hành Hạ hiệu tâm hòa một
ĐẾ Chủ Càn Khôn nguyệt ký thâm.

THẦY các con, mỗi con định tâm nghe Thầy dạy: Hiện giờ đồng chung nam nữ chầu Lễ Chiêu-Linh dâng tấc lòng thành cầu an cho nhơn thế. Thầy điểm công ban ân cho đồng con mỗi mỗi.

THI

Lòng thành dâng hiến tột nguy nguy
Nơi chốn Ngọc-Kinh rạng ứng nghi
Ban tiếng gia ân con thế hạ
Tồn tâm cảm thiện khuyết trì duy.

THI BÀI

1. Khuyết trì duy Huyền nghi chứng mạng
Ban ân lành rạng rạng nhơn sanh
Kêu con gìn giữ tâm lành
Cho tròn tín lễ kỉnh thành qui mô.

2. Gương trật tự Hoàng-Đồ lộ lộ
Hiện minh oan giải khổ trần ai
Rõ thông danh sáng Đức Tài
Trí Tâm điều tục Cao-Đài Việt-Nam
Chiêu-Linh Tụ-Vạn siêu âm
Bổng bay bốn hướng trầm ngâm công thành.

THI

Công thành kết tựu cuộc vinh vang
Phước đức Cha ban đã rõ ràng
Mong trẻ bền lòng về nếp Đạo
Ngày sau gương sáng tiếng kêu vang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG Đạo từ tâm Đạo đắc sanh
GIÁO chơn hoằng hóa giáo chơn thâm
VÔ hư bất lộn vô tâm triệt
VI thiện bảo sinh vi thiện thành.

Bổn-Sư mừng Chư Đệ tử nữ nam ban ân môn đồ mỗi mỗi, đã thành tâm dâng hiến lễ trọng nguyện cầu, hãy định tâm nghe Bổn-Sư dạy bảo.

THI BÀI

1. Đây ngày lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn
Mừng Môn-sanh thân mạng khiêm cung
Kỉnh chầu tín ngưỡng Huyền-Khung
Thiền tâm cảm hiến nguyệt thâm Diêu-Trì.

2. Đây thời Dậu điện nghi rực rỡ
Ban ơn lành cửa mở rước dìu
Chung sanh tu học độ điều
Trước sau nương dẫn một chiều Đạo-tâm.

3. Lời dạy bảo thâm trầm suy luận
Mong hiền nhân xây dựng chí bền
Làm sao danh rạng tiếng nên
Là nên gương mẫu tợ nền Tu-Di;
Chiêu-Linh ngày lễ năm nầy
Ban ơn chung cả gái trai gìn lòng.

THI

Gìn câu Đạo-Đức dứt phàm tâm
Kêu bớ trẻ thơ thiện chí tâm
Tiến đến Đạo nhà Trời sắp đặt
Hy sinh cứu thế lẽ phương châm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. PHỤC lịnh lo tu cứu đời
HY sinh bảo thế vâng lời Trời Cha
Càn Khôn vận chuyển đây là
Điều hành võ trụ, dựng nhà Tu-Di.

2. Đông Tây phản khắc Khảm Ly
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo điện nghi chỉnh điều
Thừa hành phận sự nhẫn nhiêu
Ngăn ngừa Tốn Chấn phong điều khắc Lôi.

3. Sơn đầm Đoài Cấn, Trạch bồi
Nguơn do phản bổn phục khôi thi tường
Thánh truyền lời dạy nghĩa phương
Mong chung thế hạ kỷ cương trau giồi;
ĐẠI cuộc lo tu cứu đời
ĐẾ quyền bảo thế vâng lời Trời Cha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ ngày lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG Hoa khai diễn tại miền Nam
BÀNG ứng cảm cơ pháp diệu thâm
TỔ Thỉ lưu lai tường hiến định
QUỐC gia khai mở đạt phương châm.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, lâm khai Cang trên bốn ngàn năm chương hiến, Hùng-Vương oai hiển, con cháu hãy noi gương, đừng có sâm sương mà vướng bẫy vòng quỉ chướng đó đồng con dân mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần tịnh niệm nhớ Trời Cha
Nhớ cảnh nhớ quê nhớ Đạo nhà
Nhớ đến tiền đồ công sáng lập
Nhớ câu Đạo-Đức tiếng vang xa.

THI BÀI

1. Tiếng vang xa nhà ta có Đạo
Giống nòi đâu nồi xáo hỏng hư
Việt-Nam dân tộc bấy chừ
Liệt oanh bồi đắp danh từ Nam phương.

2. Từ Nam phương biên cương vững chắc
Nhờ nêu cao phương pháp đức tài
Rõ ràng Huỳnh-chủng Xích-khai
Mở mang chín cõi hiện đây vĩnh trường;
Chiêu-Linh kỷ niệm tỏ tường
Nêu danh Tụ-Vạn nghĩa phương lập trần.

THI

Nghĩa vụ từ đây bảo Đạo nhà
Kề vai gánh vác Quốc san hà
Diệt trừ quỉ chướng vô thần ngọa
Trừ tẩy hung tà guồng họa qua.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN Thánh đâu xa phải kiếm tầm
NÔNG trang vi thiện ứng tồn tâm
ĐẠI công kết quả giờ sưu học
ĐẾ cố căn thâm nẩy nở tầm.

THI BÀI

1. Đây ngày Lễ Chiêu-Linh ngày thứ
Trước Mẹo thời đoàn tụ nữ nam
Chư-Hiền rèn đúc khối tâm
Quyết tin Trời cứu vịn cầm Chơn-như.

2. Đừng có để giờ dư phải lãng
Phải hy sinh cho rạng danh tu
Hy sinh nhơn nghĩa cần cù
Hòa trung bảo thế định thu vận hành.

3. Đạo Trời lập mối-manh chung thỉ
Tái Thượng-Nguơn kinh dĩ huyền hoàng
Chuyển xây cơ vận rõ ràng
Lập nền Thánh-Đức Dinh-Hoàn tùng phương.

THI

Tùng theo đường thẳng của Trời khai
Lý pháp thế an mời rõ tài
Một kiếp làm người cần tỉnh mạng
Muôn năm bóng khuất nghĩa nào phai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM cảnh Đài Linh ứng lộ đồ
HOÀN(G) thành Đạo cả gọi qui mô
HUỲNH trung Long Hổ khai bằng cớ
ĐẾ Chủ thế nhân pháp diệu phô.

THI BÀI

1. Ngày kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn
Ất Tỵ niên tỏ cạn đây lời
Thứ ngày chầu Lễ Ngọ thời
Rõ thông vận chuyển lịnh Trời sắp phân.

2. Đạo cứu thế, thế cần phản tỉnh
Đạo lập trần quyền bỉnh Chủ-Ông
Đông phương châu Á đức công
Thế Thiên hành hóa ngoài trong một niềm.

3. Đạo Cao-Đài hạnh khiêm trung trực
Hòa Lý-chơn một mực thi hành
Rõ ràng nhơn-nghĩa bảo-sanh
Khải thông Diệu-Lý tài danh trọn niềm.

THI

Trọn tâm niềm định tín qui trung
Phát hộ cơ khai đức hạnh tùng
Chứng hiện con người lòng rạng rạng
Nêu cao nhân lý cúc hòa cung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN gan tu tỉnh cứu đời mê
QUANG điểm từ đây Đức Đạo kề
PHẬT tự giác mê khai Bác-ái
NỮ lưu hạnh hữu chí an bề.

THI BÀI

1. Chí an bề quán quê nữ liệt
- Hạnh đức nêu trinh tiết lập trần
Chiêu-Linh Tụ-Vạn tinh thần
Năm nầy khai diễn ân cần lý do.

2. Bớ chung em lần dò tín đức
Tránh cho xa hố vực hiểm nghèo
Đạo cao Đức trọng sơn keo
Làm gương hậu tấn dẫn dìu tương lai.

3. x Dậu thời ngày thứ dạy bài
Mong chung nữ sĩ nghe theo tu hành
Đây là phận sự nữ thanh
Cố tâm tỉnh mạng nêu danh rõ ràng.

THI

Danh lành gái sạch trọn sành sanh
Rõ được lý chơn đạt mối manh
Trí đức hạnh từ tâm quãng đại
Bền gan học tập gọi hà phanh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Bang Trời mở Đạo đồng qui
NAM-Thiệm Bộ-Châu Phước Lộc tri
THÁNH triết đề bài thân chứng Thọ
MẪU nghi tinh tấn cuộc trường thi.

Mẹ đây Thánh-Mẫu danh tục Âu-Cơ, khai bá tánh trọn định cõi bờ, đem nhân lý giáo truyền tôn tử đó con ta mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Mỗi thời Tý thứ ngày Mẹ dạy
Mong đồng con xét lại phận hiền
Lo tu tỉnh phận cố kiên
Luật Trời thưởng phạt ròng chuyên buổi nầy

2. Buổi nầy buổi phô khai công đức
Phận người tu thời thức tỉnh tâm
Đừng cho xiêu đổ lộn lầm
Phải nhìn lý tưởng Đạo tâm trọn tròn;
Chiêu-Linh Tụ-Vạn sắt-son
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo song long vững nền.

THI

Sông núi từ đây phải vịn cầm
Đừng cho lem ố gái nhà Nam
Hạnh từ đức độ dìu sanh chúng
Cơ hội bày khai chẳng sót lầm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN minh Đạo-Đức bảo tồn sinh
TUYÊN bố thế gian bị đổ chinh
KHỔNG sự nhơn luân thuần túy Mão
THÁNH khai Đức độ mới thanh bình.

THI BÀI

1. Mới thanh bình lý tình đầy đủ
Đức độ khai có Chủ có Cha
Bớ chung nhơn thế cộng hòa
Có hòa có hiệp Đạo nhà qui mô.

2. Cái qui mô tiền đồ Trời định
Trời định cho đức tín bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mở lòng thấy rõ Chí-Công lập trần;
Chiêu-Linh Tụ-Vạn tinh thần
Tinh thần lành trọn dân tân hiện giờ.

THI

Hiện giờ Cơ Đạo mới khai hoa
Đạo Đức nêu cao chữ hiệp hòa
Đoàn kết chung nhau thờ Thượng-Đế
Chủ quyền Chơn-Đạo gọi Trời Cha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót Lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH mến Đạo-Chơn mới rõ người
CA oanh tiếng hiệp đặng vui tươi
GIÁO truyền nhơn nghĩa mà bảo thế
CHỦ Tể Càn Khôn cả dinh vơi.

THI BÀI

1. Cả Dinh-Hoàn vơi vơi Trời biển
Kêu nhơn sanh cứu kiến Linh hồn
Muốn cho thân mạng bảo tồn
Từ đây cố gắng chung đồng tu lai.

2. Tu phải rõ đường ngay nẻo phải
Dò đúng chơn nhơn ngãi thi hành
Đừng ham cái lối tung hoành
Xát xô đau đớn mất lành bị nguy;
Chiêu-Linh lý tưởng duy trì
Chót ngày thời Ngọ Phật nay dạy truyền.

THI

Phật là Bác-ái vốn Từ-bi
Nay gặp lý chơn cố thiện trì
Dạy dỗ chung nhau nền nếp Đạo
Truyền ban Chánh-Pháp cuộc đồng qui.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 3/40 Ất Tỵ 1965 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-QUÂN Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu lễ Vô-Vi
Chiêu-Linh kỷ niệm hy hy cõi lòng
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo bá tòng
Thế thay Thánh Điện ngoài trong trọn niềm.

2. Lâm thời trọn định oai nghiêm
Chung nhau nam nữ cẩn nghiêm rõ rành
Phải thông hai chữ tu hành
Thỉ chung gìn một tâm thành xét xong.

3. Cứu Linh phương pháp lập công
Tu-Di Thánh-Đức, tâm đồng bảo sanh
Nhớ câu Đạo-Đức tỉnh hành
Tỉnh tâm định tánh hiệu hành đúng chơn.

4. Đúng là an phận tùy cơn
Khai đàng mở lối cao sơn tâm điền
Tu là cứu khổ giải phiền
Cứu an thế sự bình yên vững nghì;
Về đây chầu lễ Vô-Vi
Chiêu-Linh kỷ niệm hy hy cõi lòng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong Đàn Ngọ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn Vô-Vi Thánh-Điện đặt nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi Đãnh, Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ LONG-HOA
Danh đề LINH-DỤ một nhà Đạo-tâm
Từ đây Đạo-Lý phương châm
Vững vàng hướng chúng vịn cầm Chơn như.

2. Đạo cao Đức trọng thiện từ
Lễ nghi kỷ niệm bấy chừ tiếp sau
Rõ ràng Đạo-Đức nêu cao
Bền tâm cứu thế một màu đừng quên.

3. Làm sao rõ phận tuổi tên
Dầu cho gian khổ dẻo bền thuận xuôi
Khuyên đừng lùi bước dạ nguôi
Thành công rực rỡ thuận xuôi một chiều.

4. Đừng xa chớ gọi hắt hiu
Muôn trùng dợn bủa vững lèo lướt xong
Sử danh ghi tạc chí công
Thay Nguơn đổi Hội cấy trồng thiện duyên.

5. Chở che nhơn loại bình yên
Phận tu hành phải cố kiên chủ hòa
Về đây chầu Lễ Long-Hoa
Danh đề Linh-Dụ một nhà Đạo-tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Chư-Hiền nam nữ về chầu Lễ Long-Hoa, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC ẩn non côn đã mở khai
HOÀNG Thiên điểm đặt đấng anh tài
THƯỢNG hành Hạ hiệu Thầy trông đợi
ĐẾ Chủ nhơn gian chuyển vận đây.

THẦY các con, mỗi con hãy vưng lấy lời Thầy dạy bảo mà tiến đến thành công đây đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Đây ngày lễ LONG-HOA LINH-DỤ
Kỷ niệm nêu qui củ rõ ràng
Mậu Dần vận chuyển Khôn Càn
Vào niên Ất Dậu cơ quan điều hành.
Mỗi con Đạo-Đức tập tành
Thiên-cơ sắp đặt mối-manh đuôi đầu.

2. Đời có Đạo đâu đâu an vững
Đạo cứu Đời xây dựng thái hòa
Đạo cao Đức trọng vinh hoa
Đời thanh Đạo thới nhà nhà yên vui;
Khuyên chung con cả đắp bồi
Dân-tân Thánh-Đức cứu đời từ đây.

THI

Từ đây cứu thế, thế bền tu
Đạo Đức lưu lai vạn kiếp thù
Đại hội Long-Hoa chương sử tạc
Cán công mỗi trẻ ký Xuân Thu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG tài tạo Đức phước công to
GIÁO lý mở khai đủ sáu pho
VÔ vị hữu danh chưa rõ mặt
VI nhơn tự triệu pháp cần dò.

THI BÀI

1. Phước cần dò Sáu-pho cửa mở
Bớ môn đồ hớn hở tu thân
Từ đây Đạo-pháp bền cần
Từ đây tiến hóa dò lần Thượng qui.

2. Lễ Long-Hoa ngày nay kỷ niệm
Linh-Dụ là ký điểm tại tâm
Ký là gởi phận đâu lầm
Tâm thành kết quả phương châm chơn truyền.

3. Đạo lập trần mối-giềng Trời Chủ
Đời tân-dân qui củ hẳn hòi
Xây nền Thánh-Đức rọi soi
Lòng trong đất Tổ bỏ vòi năm nơi.

THI

Năm châu bốn biển vốn như nhà
Hễ biết nhìn Trời tất một Cha
Chớ có hớ hinh rồi gây hấn
Ân cần tỉnh mạng khỏi sai ngoa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU con bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. LONG-HOA LINH-DỤ Giáng Đàn
Mở khai lớp học vén màn trần u
LONG là hình cửu chân du
HOA là sắc mở cần cù khai thông.

2. LINH tâm tự chủ chín rồng
Nêu lên Hồng chủng hà công sơn kỳ
Đây là hảo hiệp nguơn qui
Đây là Nam-Thiệm tiên tri mở đàng.

3. Có câu Xích-Đạo vén màn
Có câu nhơn nghĩa vinh vang tụ tề
Càn Khôn phản khắc gớm ghê
Càn Khôn hiệp nhứt xinh xuê Đạo mầu.

4. Từ đây cơ hội bắt đầu
Từ đây nhơn lý cao sâu lập tràng
Long-Hoa Linh-Dụ giáng Đàn
Mở khai lớp học vén màn trần u.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải theo thường lệ Đạo-Tràng của ngày Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh--Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG Thanh Bạch Xích chuyển màu khai
BÀNG độ năm nơi trọn đức tài
TỔ QUỐC gầm Trời Nam đất Việt
GIÁNG ĐÀN phân tỏ con dân đây.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng khai sáng nước Việt-Nam trổ sanh nhiều anh tuấn, đến đây Thượng-Nguơn xây dựng Đạo-Pháp khai môn, Chí-Tôn cậy con ta tiền hướng Đạo đó đồng con nữ nam mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần vận chuyển đổi rồi thay
Kêu bớ con dân hớn hở mày
Một kiếp dày công rồi rõ mặt
Muôn năm bóng khuất tiếng vang tai.

THI BÀI

1. Tiếng vang tai CAO-ĐÀI CỨU-THẾ
Lễ Long-Hoa cang phế đồng con
Cang là gan chắc bảo tồn
Phế là không khí nhẹ còn thả thong.

2. Bảo Đạo-Đức lập công cứu thế
Tồn Đạo-tâm đừng trễ bước đường
Giống dòng thương mến nhịn nhường
Đừng mong xáo lộn tận tường tu lai.

THI

Tận tâm dốc chí sĩ nông phương
Đem mối Đạo Cha hướng dẫn đường
Một thuở công tâm nêu Đức độ
Đệ huynh hội hiệp tránh sâm thương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều)

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN Thánh từ đây phận cứu bày
NÔNG Công Sĩ cũng đáng Thương thay
ĐẠI nhân năng xá điều sanh chúng
ĐẾ Chủ Cha chung chọn trí tài.

THI BÀI

1. Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ
Kêu đồng chung qui củ giữ gìn
Muốn cho nhân loại thanh bình
Dồi mài Đạo-Đức sửa tình tục phong.

2. Chủ-Nhơn-Ông mở lòng Bác-ái
Lãnh đạo thì nhơn ngãi thi hành
Thương nhau đừng có tung hoành
Thương nhau an mạng bình thanh vĩnh trường
Đạo hoằng hai chữ nghĩa phương
Đạo cao Đức trọng mở đường độ Linh.

THI

Mở cửa Từ-bi được cứu Đời
Cao-Đài danh rạng khắp nơi nơi
Lý-chơn phô diễn đồng La cõi
Bác-ái độ lần đến chỗ nơi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM-Thập Lục-Thiên khí hạo thanh
HOÀNG đồ củng cố đạt chơn thành
HUỲNH trung Thiên tướng rành minh biện
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo lý rành.

THI BÀI

Long-Hoa ngày thứ Chiêu-Linh
Gọi rằng kỷ niệm thanh bình ngày sau.

1. Đạo là Đạo Trời cao đã định
Đời tỉnh Đời nắm vịn Chơn truyền
Đạo cao Đức cả tuyền miên
Đạo Đời tròn vẹn hữu quyền Chí-Tôn.

2. Lằn Xích Đạo chí công vận chuyển
Mở Nam Càn đổi biến về an
Đạo cao cơ hội vén màn
Đạo Cao-Đài quốc gia bang vĩnh trường.

3. Đạo cứu Đời dẹp sân thương tránh
Đạo nêu lên sức mạnh Từ-bi
Đạo là giải thoát nẻo nguy
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Vô-Vi trung hòa;
Dung nghi đức hạnh tài ba
Long-Hoa căn dặn thái hòa chủ trương.

THI

Chủ Tể Kiền Khôn có một Trời
Năm châu sáu giống khắp nơi nơi
Rõ thông nhơn loại hòa được sống
Quyền trị thưởng răn có một Trời.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN gan tiết hảo hạnh thư sinh
QUAN(G) sát năm châu biết phận mình
PHẬT tại tâm thành không dấy bợn
NỮ lưu sáng rõ tạo danh thinh.

Chị đây Phật-Nữ danh tạc Kiên-Quang, cả tiếng kêu nữ phái trần gian, mau phản tỉnh vén màn mà tu kỹ đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi cơn trụy lạc mỗi cơn phiền
Chớ để tiếng đời, đám gái điên
Đa dục tình tư phi lý tưởng
Khá mau phản tỉnh phản hồi duyên.

THI BÀI

1. Phản hồi duyên thiền quyên giới hạn
Cuộc nhân luân Lý tảng, Pháp mô
Bớ em đừng có mờ hồ
Mà quên phận gái Hoàng đồ xuất thân.

2. Cái thói tục phong vân tràng rợp
Cuộc đua thuyền nguyệt khớp tánh rêu
Đó là cái sự đứng điêu
Đoàn em tỉnh mộng theo chiều Thiêng-Liêng
Long-Hoa Linh-Dụ giải phiền
Năm nầy Ất Tỵ hảo nguyên thu tề.

THI

Thu đạt đại công bớ nhạn sương
Xuân khai lý tưởng chí cang trường
Hè bày lối sự thanh trừng trị
Đông chí hòa tâm hữu nghĩa phương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT xuất hồ nhung khải tánh lê
NAM Bang Xích đạo ứng kinh quê
THÁNH thanh nhơn hậu truyền cơ kín
MẪU tử từ đây sử sắc đề.

Mẹ đây Thánh-Mẫu bớ Nữ phái Việt-Nam, phải mẫu gương cổi mở tánh tham, lo Đạo-Đức định tâm cứu thế đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần tu tỉnh mỗi lần cao
Kêu bớ chung con phải vén rào
Tín đức nữ sinh noi đức Mẹ
Hạnh khiêm phát họa thức tri mau.

THI BÀI

1. Thức tri mau vén rào u tối
Đặng rõ thông cơ hội Trời bày
Chung con nữ sĩ tâm tài
Long-Hoa kỷ niệm từ đây thuận tùng.

2. Danh Linh-Dụ phải đồng dẫn lối
Tiếng Lý-chơn cần hội chung thân
Bớ con Đạo-Đức ân cần
Bớ con tỉnh mộng dò lần bổn căn.

THI

Bổn tánh từ đây phải giữ gìn
Kề vai gánh Đạo chớ lòng chinh
Phải thông cơ hội rành sau trước
Thấu triệt vận hành Đạo Chánh Minh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN hóa từ đây tiến kịp thời
Năm châu bốn biển thể đồng nơi
TUYÊN ngôn KHỔNG xuất đề thanh sử
THÁNH triết kỳ tâm chẳng biến dời.

THI BÀI

1. Chẳng biến dời Đạo Trời cứu thế
Chơn-Lý là cội quế rừng cây
Cù lao chín chữ là đây
Đông-phương Nam-Á bày khai cứu đời.

2. Long-Hoa mở định rồi vận mạng
Linh-Dụ nêu hựu hản phản qui
Chung nhau nhu sĩ từ đây
Đề cao Đạo-Đức con Thầy phô khai.

3. Kể từ đây an bài nhơn thế
Cứu đời cùng thế hệ sùng tu
Nhơn sanh vén ngút rẽ mù
Nhơn gian tự tỉnh cần tu cứu đời.

THI

Cứu đời đời phải tỉnh đừng mê
Bước đến thanh vân Đạo-Đức kề
Thế sự du hành vi bất tức
Huỳnh đề hoàng đảnh cảnh đồng quê.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH cổ huyền lương chí học hành
CA ngâm thi phú chỗ nêu danh
GIÁO hoằng khai trí tâm bền định
CHỦ tín cần ôn sử lịch xanh.

THI BÀI

1. Sử đã đề mối-manh tạo thế
Lịch ghi ngày can phế như như
Xanh là màu biếc thiện từ
Long-Hoa Linh-Dụ khư khư chơn truyền.

2. Đạo cứu Đời cần chuyên đừng vội
Đời nhìn Trời phước mội bớ đời
Nhớ câu Đạo-Lý xuân tươi
Nhớ lời Phật pháp rõ lời Từ-bi.

THI

Từ-bi, Bác-ái lẽ Công-bình
Đạo lý Trời khai gọi Chánh-Minh
Đời biết nhìn thời thời ứng vận
Cho hay cơ hội cuộc tồn tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu lễ Vô-Vi
Long-Hoa kỷ niệm kỉnh Thầy tại tâm
Biến an thế sự cơ cầm
Định lâm đề đặt mầu thâm Thiên-Tòa.

2. Căn nguyên cội cả đó đa
Ngọc-Linh Thánh-Điện diệu hòa đề danh
Trầm ngâm lý tưởng rõ rành
Nêu lên cơ hội tập tành lý do.

3. Biến an an biến thận dò
Là cơ Trời định sáu pho khai bày
Nêu cao danh nghĩa Cao-Đài
Thương nhau như một từ nay trọn niềm.

4. Đạo cao Đức rộng miên tuyền
Thuận xuôi là phận hậu tiền là đây
Lý-chơn Chơn-lý phô bày
Cháu con Hồng-Lạc trọn tài lập công.

5. Nêu lên trí Đạo cao thâm
Thới thanh thong thả định nhầm xét thông
Vô-Vi Đàn tịnh bá tòng
Mong chung nam nữ trọn lòng thỉ chung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ Vô-Vi kỷ niệm Long-Hoa tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo thay cho Ngọc-Linh-Tòa; đọc rồi Đãnh, Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

Thượng Thanh Huỳnh Bạch Xích khai Càn
Hạ thủ kiêm tề nội ngoại an
Nội hữu oai phong tề chỉnh mạng
Ngoại lưu cơ hội cuộc vinh quang.

Đây ngày Lễ kỷ niệm HỒNG-HOA PHỤC-THỈ, THẦY ban lời giáo chỉ mỗi con. HỒNG là nòi giống bảo tồn, HOA tròn Tứ-đức vuông tròn Trời Nam.

Vậy đồng con Hành-lễ thời Ngọ rồi mới Đãnh-lễ trước 3 giờ chiều lập Đàn rước Chủ-Nhơn-Ông, trong đó có lý chơn xét rọi của Đạo-tâm hồn mạng của đồng con mỗi mỗi.

THI

Có không không có có rồi không
Chủ phán Nhơn-Ông triệt Đại-đồng
Cái có mà không không của có
Chỗ không lại có có hòa không.

THI BÀI

1. Lễ Hồng-Hoa Phục ba hoàn Thỉ
Kỷ niệm đề Tài Trí Đức Tâm
Đạo cao lý sáng phương châm
Không lầm chẳng lộn thăng trầm từ đây.

2. Đạo là chỗ bày khai lý tưởng
Dựng nên đời thịnh vượng chung đồng
Trời ban một đấng Chủ-Ông
Chủ-Ông thường ngự tâm trong mọi người.
Hồng-Hoa Phục-Thỉ vui tươi
Phong trào ấp tổn mười mươi rõ lòng.

THI

Rõ đặng huyền vi gạn nổi lòng
Có cùng không có có rồi không
Không lai biến chuyển hoàn toàn có
Có lại long lai có đó không.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu lễ Hồng-Hoa
Danh đề Phục-Thỉ Đạo nhà Trời Nam
Chủ-Ông chấp khuyết tại tâm
Giờ nầy kinh nghiệm mầu thâm cơ thời.

2. Đạo cao Đức trọng có Trời
Trời ban lời dạy sơn dời vững an
Vâng nghe mới rõ ngọc vàng
Nếu không phải có bẻ bàng thể thân.

3. Chung nhau môn đệ ân cần
Thiền tâm rước chủ lập trần trị ta
Về đây chầu lễ Hồng-Hoa
Danh đề Phục-Thỉ Đạo nhà Trời Nam.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Rước Chủ Tam-Hồn, xong gọi Chủ-Ông hiện ngự vào Đãnh-lễ, đọc bài nầy toàn mặc Đại-phục và nghiêm nghị trong giờ hữu duyên.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Dậu thời tiền nhựt HỒNG-HOA
Môn đồ nam nữ một nhà Việt-Nam
Cao-Đài Giáo-Hội cao thâm
Trung-Ương Hoàng-Đạo tánh tâm thuận tùng.

2. Trước Đàn-Lễ bái Huyền-Khung
Nhứt tâm nhứt trí hô tung chí thành
Đạo cao Đức trọng nêu danh
Đạo hòa lý tưởng mối-manh phô bày.

3. Rõ thông nền Đạo Cao-Đài
Biết ơn Trời Đất nay mai chẳng lầm
Xét xem thế cuộc thăng trầm
Ai ai tỉnh mạng diệu thâm chơn truyền.

4. Đạo là cứu thế qui nguyên
Đức là công nghiệp ròng chuyên tế hòa
Dậu thời tiền nhựt Hồng-Hoa
Môn đồ nam nữ một nhà Việt-Nam.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới Hành-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (7 giờ chiều)

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. PHỤC ban hiệu ứng công bình
HY sinh cứu thế điều đình hòa an
ĐẠI-đồng nhơn loại vén màn
ĐẾ là căn bổn vinh quang vận thời.

2. Biết rằng Đạo-Lý Pháp-Trời
Đức tài khai sáng bền nơi nhiệm mầu
Tánh tâm, tâm tánh một màu
Chung đồng son-sắt làu làu bổng bay.

3. HỒNG-HOA PHỤC-THỈ in ngày
Phán phê, phê phán đâu sai lầm đường
Gìn lòng hai chữ nghĩa phương
Gieo trồng Đức Thánh ninh khương chương trình.
Phục ba hiệu ứng công bình
Hy sinh cứu thế điều đình hòa an.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng Đạo nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (7 giờ tối.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG-Lạc xét thông nhận tỉnh lòng
BÀN(G) cờ thay đổi rõ Huyền-công
TỔ tiên Nam-Việt rành nhơn lý
QUỐC độ đương phong vị bá tòng.

Cha đây Tổ-Quốc tiên tục Hùng-Vương khai cơ tạo dựng phong cương, đem danh nghĩa nêu cao Nam đường Quốc độ đó đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Con mỗi mỗi nghe lời Cha dặn
Phải cần tu mới đặng thành công
Luật Trời phán xét Đại-đồng
Lành an dữ dẹp ngoài trong in là.

2. Con một Cha chung hòa mới tỉnh
Trò chung Thầy quyết định thành công
Tu là thí thục bảo đồng
Một kỳ ứng đổ song song bạn hiền.

3. Lễ Hồng-Hoa nối liền Phục-Thỉ
Con của Trời nhìn kỹ Nam châm
Môn đồ cần phải định tâm
Định rồi thi thật khỏi lầm kế ma;
Đây là kỷ niệm Hồng-Hoa
Danh đề Phục-Thỉ thiết tha lập trần.

THI

Thiết là cắt ruột đặng trao con
Tha cứa cốt gân điểm sử son
Việt-Quốc hùng cường vương thống đạt
Nam phương Xích-đạo chỉnh Càn Khôn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối)

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN Thánh Phật Tiên cũng xác phàm
NÔNG Thương Sĩ thượng Công dân kham
ĐẠI Đồng cứu thế hòa nhơn trực
ĐẾ Chủ Càn Khôn xét chẳng lầm.

THI BÀI

1. Lễ HỒNG-HOA đây là PHỤC-THỈ
Mong chung đồng cương vị xét soi
Làm sao danh phận hẳn hòi
Làm sao ý thức vịn noi muôn đời.

2. Ngày kỷ niệm vận thời ôn lại
Mong thế nhân trái phải xét nhìn
Đạo cao Đức trọng tài minh
Gọi rằng dân trí ngưỡng tin thẳng lèo.

THI

Thẳng xông cho đến Bạch-Hoàng-Kinh
Một kiếp tu thân đổi cuộc huỳnh
Hai lẽ vịn cầm nền Lý-Pháp
Bốn-ơn khắn khít đạt hanh trinh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 4/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ HỒNG-HOA
Là năm kỷ niệm chung hòa thế nhân
Nêu lên tín ngưỡng Tứ-ân
Khai sanh hoằng hóa tân-dân thuận lèo.

2. Nêu cao Thánh-Đức rõ chiều
Bổn-nguyên an phận đuốc khêu rọi đàng
Chung nhau nam nữ vén màn
Đồng tâm quyết chí bơi thoàn Trời trao.

3. Đến đây ấp tổn phong trào
Là phong vũ lộ viên đào thiện lưu
Thứ ngày thời Ngọ tầm sưu
Tầm cho đúng chỗ kềm cưu vững tròn.

4. Từ đây cơ hội bảo tồn
Tồn tâm bảo mạng xuân đồng cố tri
Hồng-Hoa kỷ niệm năm nầy
Là năm Phục-Thỉ chọn Tài Đức Tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ sáng)

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN gan điều chỉnh hạnh thuần phong
QUANG đạt trổ nên rạng giống dòng
PHẬT tại thiền tâm qui Ngũ-pháp
NỮ sinh em hỡi gái Nam-Đông.

THI BÀI

1. Đông-Nam-Á gái thông Đạo-lý
Tạo gương lành tài trí khai cơ
Bớ em tu tỉnh hiện giờ
Bớ em an mạng thiên thơ khai đề.

2. Muốn lập trần qui về Chơn-Lý
Chơn-Lý là thiện mĩ toàn lương
Em ôi! Lý pháp lập trường
Trường công quả vụ nêu gương muôn đời;
Hồng-Hoa chỉ dặn đôi lời
Bớ em liệt nữ nhìn Trời tránh nguy.

THI

Tránh khỏi nguy nan đến Đạo-mầu
Kêu chừng thế sự chớ thiêng âu
Tỉnh tâm an lạc không rời Đạo
Đoàn kết bền yên được giải sầu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ sáng.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Quốc từ đây thấu nhiệm mầu
NAM phương tín đức tại tâm thâu
THÁNH Thần lý tưởng Thiêng-Liêng chủ
MẪU tử đề huề tránh nạn âu.

Mẹ đây con hỡi nhi nữ Nam-Bang, lóng tai nghe lời dặn đá vàng, tu tỉnh mạng vén màn ô trược, tiến mau vững bước dự được hội Long-Vân cho phỉ lòng Đạo-Đức lập trần, câu Thánh-Đức tân-dân Phục-Thỉ đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mở khai Thánh-Đức bớ con Ta
Tiến bộ Tam-dân chí cộng hòa
Hạnh đức gái hiền nêu sách sử
Phục-Nguơn điều chỉnh đổi phong ba.

THI BÀI

1. Đổi phong ba con Ta vững dạ
Chỉnh nhân luân thoát họa loạn tâm
Bớ con dân nước chớ lầm
Bớ con tiến hóa vịn cầm Lý-chơn.

2. Lý-Đạo-Pháp Tái-Nguơn Phục-Thỉ
Mong con Ta xét kỹ hướng đồ
Ra tay xây đắp móng-mô
Đề cao Lý-pháp điểm tô tâm điền.

THI

Tâm tánh từ đây vẹn chí bền
Thể thân an lạc Đạo đừng quên
Gái hiền gìn giữ lời Mẹ bảo
Phải thấu vận cơ tạo cuộc nên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ sáng.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN tài hạ bút cứu trần gian
TUYÊN bố từ đây Đạo vén màn
KHỔNG sự chúng đồ cao lý tưởng
THÁNH minh cơ hội cuộc bền an.

THI BÀI

1. Cuộc bền an dẻo gan chắc dạ
Chí lập trần đồng cả phát minh
Phát khai Chơn-Lý Tòa-Huỳnh
Mở cơ hội cả vẹn gìn lương tâm.

2. Gìn lương tâm cao thâm vô tận
Đem nhân hòa hướng dẫn thế gian
Nhơn nhơn tự tỉnh vén màn
Mở khai cương kỷ rền vang công bình;
Hồng-Hoa kỷ niệm đức tin
Đây là thời Mẹo đẹp xinh chót ngày.

THI

Bao la võ-trụ gọi Năm-châu
Xét rõ nơi tâm thấu lạc sầu
Lành dữ thưởng đền cân Tạo-Hóa
Kêu chung nhân thế trọn bền thâu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ sáng.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH hợp Đạo chơn Lý phát sanh
CA ngâm tiếng tốt vẹn duyên thành
GIÁO truyền cơ hội hòa căn bổn
CHỦ Tể Càn Khôn chỉ mối manh.

THI BÀI

1. Chỉ mối-manh duyên lành tạo Đức
Tạo Đức là tuyệt dứt phàm tâm
Tham sân si ái hại thầm
Đây là hố thẩm đừng lầm hại nhau.

2. Nếu hại nhau làm sao có Đức
Mất Đức rồi cồn vực hết phân
Đó là oan trái vần vần
Đó là vận hội ân cần tại đây.
Hồng-Hoa giáng dạy một bài
Từ tâm thiện niệm Cao-Đài cứu nguy.

THI

Muốn cứu khổ nguy đến Phật-Đàn
Thiền tâm tịnh định thoát nguy nàn
Kêu chung nam nữ về chung một
Phật độ vô biên xét tại tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. HUYỀN-Linh Cảm-ứng cứu đời
ĐẠO-tâm thiền-định thông lời hiển u
LÃO minh Chơn-Lý thần phù
TỔ-Tông công đức hành du Khôn Càn.

2. Giáng phân cơ hội rõ ràng
Đàn tiền kỷ niệm minh quang cảnh hòa
HỒNG-HOA PHỤC-THỈ gia gia
Vô-Vi kỷ niệm thiết tha vận hành.

3. Diệu-Linh Thánh-Điện môn sanh
Vận cơ luân chuyển Đàn thanh Thiên-Tòa
Cao-Đài danh nghĩa rộng xa
Đề rằng cẩn thận thịnh ba tạm hành.

4. Nêu lên Đức độ oai danh
Nêu lên ý nghĩa mối manh chu toàn
Đạo cao Đức trọng vinh quang
Tứ ân, Ngũ phước kỷ cang nhơn thời;
Huyền-Linh Cảm-ứng cứu đời
Đạo-tâm thiền-định thông lời hiển u.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ kỷ niệm Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện Phục-Thỉ Hồng-Hoa lâm đặt Thiên-Tòa Hoàng-Đạo; đọc rồi Đãnh, Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ TAM-TÔN
Danh đề NGUYÊN-THỦ bảo tồn Lý-chơn
Phận tu như thể nhịp đờn
Trên hòa dưới thuận nghĩa nhơn phím cầm.

2. Năm nầy Ất Tỵ cao thâm
Là năm chọn lọc phương châm lập trần
Châu vi Thánh-Đức tinh thần
Đề cao lý tưởng ân cần tỉnh tu.

3. Đã rằng thân thể phát phu
Phụng trì Tông-Tổ Đường Ngu phục hồi
Đạo cao Đức trọng vinh khôi
Chư Hiền nam nữ yên ngồi diệu thâm.

4. Chí công đâu có định lầm
Lành an dữ dẹp sưu tầm xét trong
Về đây chầu Lễ Tam-Tôn
Danh đề Nguyên-Thủ bảo tồn Lý-chơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Chư-Hiền nam nữ về chầu Lễ Tam-Tôn, đọc rồi mới Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC sắc Trời giao trọn Giáo-Hoàng
HOÀNG đồ Đông Á tại Nam-Bang
THƯỢNG qui Tam-Bửu đề Thánh-Đức
ĐẾ phục Nguơn tiên đã rõ ràng.

THẦY các con, mỗi con về chầu Lễ TAM-TÔN NGUYÊN-THỦ, định tâm vâng nghe lời Thầy dạy bảo đây chung con nơi Đàn nội Ngọ thời tiền nhựt.

THI

Tiền đồ Nhựt chiếu chỉnh Đông phương
Nam-Thiệm Bộ-Châu hướng dẫn đường
Nghiệt ác tiêu trừ con rắn trắng
Đạo Cao-Đài giáo dẹp voi rừng.

THI BÀI

1. Dẹp voi rừng vui mừng Đời, Đạo
Khuyên đừng ai tiết tháo theo phàm
Bớ con Đời Đạo suy tầm
Bớ con tỉnh mạng vịnh cầm Chơn-như.

2. Đạo cứu Đới danh từ đề trước
Đời muốn an phải vượt mây mù
Nhớ câu căn bản nghiệp tu
Viên phi ngư vướt đâu đâu một Trời.

3. Giữa cuộc đời thế thời tạo loạn
Do nhơn tâm tham choáng sân si
Cho nên Thái-Cực khuyết khuy
Bàn tay Trời chỉnh điện nghi lập trần.

THI

Lập trần cứu thế phận điều Linh
Chí dốc rẽ mây thấu khí kuỳnh
Tâm định trùng dương hòa cảnh tịnh
Tánh thông Thánh-Đức hiệp Hoàn-Dinh.

MƯU, con bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ Tam-Tôn Nguyên-Thủ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG quyền thưởng phạt buổi thay Trời
GIÁO dụ Nam-Công kíp phục hồi
VÔ thượng Chí-Tôn nhơn sự kiến
VI linh bảo hộ vận sanh thời.

THI BÀI

1. Đây thời Dậu TAM-TÔN Đại-lễ
Tiền nhựt phân thế hệ một bài
Bổn-Sư chỉ dạy ngày nay
Chữ thương thế chữ trí tài lập công.

2. Chữ Đức trọng là thông vận mạng
Chữ Tâm điền xét cạn công bình
Nghiệp tu rạng rõ khinh khinh
Kề vai gánh Đạo khai Huỳnh Xích thông.

3. Ngày thứ chín ở trong năm Tỵ
Ngày mừng vui bi lụy bắt đầu
Làm sao tránh khỏi tai âu
Làm sao thoát nạn nhịp cầu hồng ương.

4. Phải tin cậy nghĩa phương Đạo-Đức
Phải thuận Trời lấp vực thành cồn
Nhớ câu Đạo-Đức bảo tồn
Nhớ câu vận mạng giống dòng mến thương.

THI

Mến thương thương mến mến rồi thương
Thương mến mến thương thương phải thương
Mến phải thương thương thương thiệt mến
Mến thương thương mến chỗ hòa thương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Ngôi Trời trên cõi Đại-La
Nhơn gian thế sự người ta thế nào
Trời sanh Trời sắp một bầu
Người thay, đời đổi trước sau đâu lầm.

2. Biết rồi sự biết rõ tâm
Cái khôn cái dại ác thầm lành sâu
Càn Khôn vũ trụ một bầu
Ngang bằng xổ thẳng làu làu đâu sai.

3. Co quanh dò dại phân hai
Quá khôn quá dại lợt phai tánh Trời
Thánh nay đề chữ mấy lời
Đạo-Tràng chung cả thuận thời lóng nghe.

4. Đừng lòng gây tạo éo le
Quá rồi khó vững còn e quá đời
Phải thông muôn việc bởi Trời
Phải thông kim cổ chỗ nơi khỏi lầm.

5. Đạo-Tràng ngày lễ diệu thâm
Tam-Tôn Nguyên-Thủ vịnh cầm người ta.
Ngôi Trời trên cõi Đại-La
Nhơn gian thế sự người ta thế nào.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong Đạo-Tràng thường lệ Lễ Tam-Tôn Nguyên-Thủ đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG-Quân thay đổi vận thời đoanh
BÀNG bạc làm chi chuyện chẳng lành
TỔ phụ giống nòi niềm sắc đá
QUỐC gia khuynh chuyển Đạo Nam thành.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hùng-Vương, giáng Đàn-Trung bày tỏ nghĩa phương, danh đề sử Thiệt Thường rõ mặt đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Đạo chuyển lọc lừa thay
Bớ trẻ làm sao rõ mặt mày
Bổn phận nam nhân cần xử thế
Kêu con Cồ Việt dạ đừng phai.

THI BÀI

1. Dạ đừng phai Tam-Tài phận sự
Chí hùng anh cư xử hiện giờ
Kề vai gánh Đạo sinh thơ
Hô to tiến bộ vận cơ đợi chờ.

2. x Tam-Tôn Nguyên-Thủ bến bờ
Đây là kỷ niệm đợi chờ Đường-dê
Rõ ràng Dấu-thỏ bày đề
Xét thông bổn phận đâu hề quên đâu.

THI

Đâu là nên cuộc mới dò phăng
Đạo Đức khuyên chung trẻ ráng dằn
Dân tộc Việt-Nam gương tiết tháo
Bớ con đừng có dạ lo xằng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN mạng vận cơ tại trí quang
NÔNG bô dân dụ tạo khuynh thoàn
ĐẠI-đồng Bác-ái Từ-bi tạo
ĐẾ Chủ chung Linh chiếu cuộc an.

THI BÀI

1. Chiếu cuộc an vén màn sanh chúng
Thâu vận cơ sử dụng lâu dài
Tam-Tôn Nguyên-Thủ năm nầy
Là năm khuyên nhắc đức tài thành công.

2. Người ở thế trong vòng luân chuyển
Luật đổi thay u hiển nguy nguy
Thâm thâm diệu diệu duy trì
Bớ chung nhân loại điện nghi đến chầu.

3. Lòng nước lửa rất sâu mà tối
Ai mà ai đừng vội, định tâm
Kề tai nghe dạy sưu tầm
Ra tay cứu thế vén mầm muội mê.

THI

Muội mê chi lắm bớ bầy con
Phải tỉnh cho mau thấu mất còn
Còn mất mất còn thông vận mạng
Khúc quanh công cán trổ màu son.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM-Thập Tam-Thiên Đạo-Đức hoằng
HOÀNG-đồ luân chuyển biến rồi an
HUỲNH trung xuất hiện nguồn chơn tướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn kiến dụ giăng.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ Tam-Tôn
Nhớ câu Nguyên-Thủ xét công tỉnh trầm.

1. Đừng có dạ âm thầm chờ ngụy
Người phản tâm tà mị tiêu lần
Phản tâm, phản tánh, phản thân
Xét trong nhơn thế có đồng vị nhân.

2. Đây Bổn-Đế giáng phân đôi lẽ
Mong Hiền-nhân bước lẹ khỏi trầm
An tâm xét lại tại tâm
Tâm là Đạo-Đức phương châm điều hành;
Ra lời ban chỉ mối-manh
Mong chung Đời Đạo xét rành cái thân.

THI

Cái thân cái thể với Linh-Hồn
Cái mạng người đời cái dại khôn
Cái sức ăn no đòi cái béo
Cái phần ngủ kỹ cái nào thông.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN nhẫn được chung chí lập trần
QUANG minh khai mở cuộc tân dân
PHẬT hoằng Thánh-Đức khai chơn pháp
NỮ sĩ tiền phong triệt nghĩa nhân.

Chị đây Phật-Nữ danh tự Kiên-Quang, giáng Đàn-Trung khai mở lớp màn, hoằng Thánh-Đức dân-tân khải vận đó chung em nữ phái.

THI

Chung tâm chung tánh mới chung hòa
Em hỡi từ đây tiến bước đa
Nữ sĩ vén màn nêu lý tưởng
Phái phe rồi phải bị nồi da.

THI BÀI

Đây là thời Dậu thứ ngày
Kêu chung phái nữ trí tài cần tu.

1. Nghe lời Chị phát phu gương mẫu
Buổi thế cùng tiền hậu đổi thay
Kêu em nữ sĩ anh tài
Phát minh tạo thế bày khai vận hòa;
Chung nhau em hỡi một nhà
Bớ em tỉnh mạng nhìn Cha nhìn Trời.

THI

Cha Trời Chúa-Tể của trần gian
Sắp đặt Càn Khôn đã rõ ràng
Phán đoán lọc lừa mà Tái-Thỉ
Kêu chung em hỡi tránh bùn than.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ Tam-Tôn, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Cồ giáng hạ tại miền Nam
NAM-Thiệm Bộ-Châu Xích-Đạo tâm
THÁNH-Đức ngày nay hòa cổ sử
MẪU nghi Thiên hạ lý từ thâm.

Mẹ đây Thánh-Mẫu khuyên dạy chung con nữ nhi Nam-Việt, hãy định tâm cương quyết lo tu tỉnh gương sau, như vậy có xây dựng phong trào Tái-Nguơn Phục-Thỉ đó đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Mỗi mỗi con phấn son phái yếu
Nhìn sơn hà mới hiểu lý chơn
Phấn son cơ hội đâu sờn
Phấn son tô điểm sơn hà Việt-Bang;
Tam-Tôn Nguyên-Thủ rõ ràng
Mong chung nữ phái sắt-son châu toàn.

THI

Sắc là khoe hiện yếu nhân nương
Son phấn điểm tô sơn hải đường
Chí dốc phăng cầm nêu lý tưởng
Nhà Nam gái Việt bảo sanh thương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN minh vật chất hại đời điêu
TUYÊN bố Đạo khai dựng vững chiều
KHỔNG sử ôn nhuần khêu đuốc huệ
THÁNH nhân mở hội gấm hoa thêu.

THI BÀI

1. Đây thời Mẹo chót ngày kỷ niệm
Lễ Tam-Tôn chấm đếm kỳ công
Rõ ràng Nguyên-Thủ bá tòng
Rõ ràng lý tưởng bá tòng minh sơ.

2. Đạo thường dạy ngày giờ trong trắng
Mong chung ai dò dặn vững tâm
Từ đây cơ hội yên trầm
Trầm tư về Đạo vịn cầm Chơn-như.

THI

Chót ngày Đại-lễ gọi Tam-Tôn
Giờ Mẹo khai thông lý bảo tồn
Ý thức vận hành thanh thới phận
Chung qui lý tưởng trọn ngoài trong.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót Lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH thân cho mấy cũng trần gian
CA tụng lời Tiên mới vén màn
GIÁO lý dạy ròng tu tích đức
CHỦ quyền Trời chỉ hiệp bình an.

THI BÀI

1. Lượng bình an vén màn nhân thế
Mong chung đời thiện kế vịn cầm
Tam-Tôn Nguyên-Thủ cao thâm
Năm nầy Ất Tỵ phương châm kịp thời.

2. x Cả kêu sanh chúng trong đời
Ngưỡng tâm đức tín đắp bồi cội nhân
Ghi lòng hai chữ tân-dân
Xây nền Thánh-Đức Tứ-ân trau giồi.

THI

Trau giồi Đạo-Đức dứt phàm tâm
Thánh-Đức nêu lên dạ vững cầm
Xây dựng móng nền người có Đạo
Bày khai lý tưởng tánh hòa tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày chót Lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG

Ngày 17 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Huyền-công cảm ứng cơ thời
Vô-Vi kỷ niệm Đạo Đời duy tân
Tam-Tôn Nguyên-Thủ ân cần
Lý-chơn nguồn cội tinh thần từ đây.

2. Tạm lâm đề đặt xinh thay
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo an bài Đạo-tâm
Mậu Dần cơ hội mầu thâm
Bước sang Ất Dậu vịn cầm Chủ-Ông.

3. Đạo cao lý tưởng xuân đồng
Đức nêu thánh thể ngoài trong một nguồn
Tam-Tôn lời dặn mẫu khuôn
Đề rằng Nguyên-Thủ tỉnh tuồng thỉ chung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Vô-Vi kỷ niệm Ngọc-Linh-Tòa; đọc rồi Đãnh, Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lành Linh điển chiếu Nam phương
HOÀNG lịnh Sắc phê hạnh đức tường
THƯỢNG hạ chung hòa khai Thỉ-đức
ĐẾ quyền bế vãn cuộc tang thương.

MƯU, con định tâm vào ngày nầy thường lệ hằng năm Thầy giáng dạy một bài để đọc trước thời Tý thứ ngày được đồng con nam nữ nghe chung cho rõ lời phán phê đây thời luân chuyển đó.

THI

Trong giờ thiền định khó gìn yên
Thật khổ xao tâm thế sự phiền
Rắc rối Đạo Đời vì chẳng hiệp
Tý thời Thầy rọi thiểu lòng nhiên.

THI BÀI

1. Thiểu lòng nhiên bình yên sao được
Người thiếu bền mất thiệt thường chung
Con ôi! Thế sự hoành tung
Cũng vì thay đổi chẳng tùng Lịnh Cha.

2. Tùng Lịnh Cha xét xa biết cạn
Biết cạn lời vận hạn đồng vui
Vui sanh Đạo pháp thấm mùi
Vui nhau tin tưởng đâu nguôi lý tình.

3. Nguôi lý tình đâu in lời thệ
Phục Thượng-Nguơn xiết kể là bao
Con ôi! Thế sự viễn thao
Con ôi! Phận Đạo cứu mau đời cùng.

4. Cứu đời cùng nhau trùng phùng lại
Mới chung hòa nhơn ngãi sớt chia
Con ôi! Đừng có thối lìa
Hỏi chung phước họa gương bia chỗ nào?

5. Nhìn cuộc thế xôn xao đoanh chớp
Đạo cứu Đời khai hợp đào sanh
Đạo là hiện chiếu mây lành
Đạo là gạo trọng muối thanh tế thời.

6. Đạo Cao-Đài do Trời khai sáng
Chung con Trời vận mạng thọ kỳ
Đến ngày thác xác hồn qui
Vạn-Linh Thiên hóa đúng kỳ đồng sanh.

7. Kỳ đồng sanh uy danh lãnh đạo
Luật tuần hoàn tiết tháo thi đua
Con ôi! Thế sự thêu thùa
Nhơn gian điên đảo hơn thua hạ hèn.

8. Thua hạ hèn ưa khen mua tặng
Giựt giành nhau vận mạng liều quên
Sử xanh nếu được đề tên
Là tên lãnh đạo đã quên cuộc phàm.

THI

Cuộc phàm thay đổi tại năm nầy
Bớ trẻ có tu phải nhớ Thầy
Tiên đoán đã nhiều con mỗi mỗi
Từ nay nghe dặn khỏi lầm sai.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài thừa lấy lịnh con đọc sau thời Tý cuối Đàn Thơ-Nhi, đọc rồi in ra ban cho Đồng-Nhi Nhi-Đồng mỗi bổn để học thuộc lòng mà hộ thân bảo mạng xây đắp vận hội tương lai.

Giao cho Giáo-Hội cả nam cùng nữ mỗi con một bổn mà làm đuốc rọi đàng, hầu lãnh đạo hướng dìu cho xứng phận của thời lọc chọn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN


CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN HÀNH
Thầy dạy ngày 21/5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

------------------------

GIÁO-HỘI THỬA TUÂN Y HUY CẤP
BỬU-THÀNH HỘI-CHỦ
Trung-La Dị-Dược
NỘI-HỮU-QUÂN

(Ký tên)

NGUYỄN-VĂN-ĐIỀN


CQ. HIỆP-THIÊN-ĐÀI CQ. CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Tế-Trung Bảo-Quân An-Thiên Thỉ-Đức

(Ký tên) (Ký tên)

TẾ-LINH-THÔNG AN-HÒA-ĐỨC


******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC hòa châu hiệp sáng muôn đời
HOÀNG lịnh Sắc phê đã kịp thời
THƯỢNG Đức lập trần rành Tái-Thỉ
ĐẾ ân độ tận khắp nơi nơi.

THẦY các con, mỗi con dằn tâm rèn lòng vưng nghe lời Thầy dạy bảo. Hiện nay là ngày thiền định pháp lập thể nhân điều hành vận mạng do Chủ-Ông thừa lịnh đó chung con mỗi mỗi.

THI

Chung đồng võ trụ khắp trần ai
Hiệp thuận vận cơ tránh nạn tai
Phải biết có Trời về với Đạo
Biện phân nhân thế khỏi lầm sai.

THI BÀI

1. Khỏi lầm sai từ đây mỗi mỗi
Lo tu hành vận hội bền cầm
Tu thân rèn đúc Đạo-tâm
Bình yên định tánh phương châm tỉnh thời.

2. Phải thấu hiểu Đạo-Trời có một
Phải xét xem ngang dọc thẳng ngay
Ngang bằng tạo lấy Đức Tài
Suốt thông thẳng mực lý khai chơn truyền.

3. Đừng có dạ đảo huyền thay đổi
Đừng để cho vận hội sàng lừa
Phải thông lọc chọn dày thưa
Phải thông lý tưởng đừng trưa trễ giờ.

4. Trưa trễ giờ ai chờ ai đợi
Ai đợi ai ta mới người ta
Tự ta dò vịn thanh hòa
Tự ta tỉnh mạng xét ra rõ đàng.

5. Đừng có dạ thở than vô ích
Phải thiệt lo trạm trịch vận hành
Rõ ràng nầy mối nọ manh
Ra tay cứu thế Trời dành thưởng công.

6. Trời thưởng công an lòng tâm định
Ráng mà lo dứt bịnh trù trì
Rõ ràng công cuộc oai nghi
Phải thông người sống từ đây con Trời.

7. Đây con Trời vâng lời dặn bảo
Chớ hớ hinh điên đảo tâm hồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Kiền Khôn định mạng có không rõ đàng.

8. Từ đây phải vén màn mê muội
Quá muội mê gây rối lắm mà
Nhớ câu Đạo trọng dài xa
Nhớ câu vay trả thiết tha cuộc đời.

9. Lập Thánh-Đức bền nơi Tái-Thỉ
Nguồn Nam châm pháp úy địa bàn
Đây là về đến Thiên-Đàng
Hoàng-đồ củng cố hân hoan vĩnh tồn.

10. Khắp Năm châu Đại-đồng thưởng phạt
Thiệt con người Đạo đạt tiến triều
Éo le biển khổ hắt hiu
Trần ai đắm lụy chít chiu đọa trầm.

11. Lượng trùng dương ì ầm nhồi nhận
Nếu hớ hinh cơ cẩn lụy xiêu
Than ai khổ hải khúc khiêu
Từ thoàn đón rước chẳng nhiều đó đa.

THI

Chẳng nhiều người phải thuận lòng Ta
Rất tiếc bởi mê lắm đọa mà
Đó cũng công bình khai Lý Pháp
Hớ hinh bị vướng cuộc chinh tà.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài vưng lấy lịnh con đọc sau Đàn Tịnh-Định Tý thời ngày 22, đọc rồi in ra ban hành cho Đạo học.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

Đây ngày Thiền định rọi màn u
NGỌC lịnh HOÀNG phê phán xét thu
THƯỢNG tọa ĐẾ truyền Huyền Chánh-pháp
Điểm công nam nữ quyết tâm tu.

THẦY các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban ơn dạy chỉ: kể từ đây chung thỉ hiệp hòa, kề vai gánh Đạo đó đa, dày công cán vưng lịnh Cha chí lập trần nêu cao lòng cứu thế đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Giờ nầy mãn lễ gọi thời Thân
Cúi lạy một Cha dạ kết gần
Đàn điệp chung tâm chèo Bác-Nhã
Rước đồng sanh chúng khỏi trùng phân.

THI BÀI

1. Biển trần khổ vơi vơi võ-trụ
Kêu chung con thối ngụ tại tâm
Con ôi! Thế sự tối tăm
Tranh đua nồi xáo lụy lâm Cả-Và.

2. Cơ Phục-Thỉ Đạo Cha rộng mở
Cuộc tuần-hoàn rạng rỡ oai danh
Than ôi! Thế sự tan tành
Cũng vì thế sự tranh giành vị ngôi.

3. Lời Thầy dạy xét soi vận mạng
Vận chuyển luân thân mạng phải xuôi
Đó là cơ hội đâu nguôi
Đây là trí đức vun bồi nghiệp công.

4. Luật phán xét Đại-đồng thưởng trị
Buổi tuần hoàn tiêu hủy ác nhơ
Chung con lãnh đạo Trời chờ
Hướng dìu sanh chúng đuốc khêu toại lòng.

5. Người lãnh đạo trắng trong như lọc
Dầu gian nguy thận độc giữ gìn
Bớ con Đạo-Đức Chánh-minh
Bớ con cứu thế Khai-Huỳnh Xích thông.

6. Đây sẵn có Chủ-Ông tọa ngự
Mong đồng con xét xử tại lòng
Cuộc đời kết lại là không
Đều là vật tạm, lập công với Trời.

7. Công với Trời vận thời xây tạo
Đại Từ-bi tiết tháo phụng thừa
Chung con đừng có thớt thưa
Chung con lãnh đạo dìu đưa giống dòng.

8. Hội Long-Hoa Tiên-Rồng sum hiệp
Ngày mừng vui thoát kiếp tang thương
Dẹp xong thế sự biến trường
Cuộc an bình đẳng hòa thương giống nòi.

9. Lời Thầy dặn hẳn hòi bớ trẻ
Trong năm nầy tách tẻ lòng ai
Than ôi! gầy cuộc nạn tai
Rước voi cõng rắn đọa đày thể nhân.

10. Con rắn trắng quây quần hóc xó
Cắn gà con nhà khó chứa nuôi
Sang giàu hỷ hạ rước voi
Đạp chà dày dặm ôi thôi mả mồ.

11. Bầu Thái-Cực ô hô bị bể
Khắp Năm châu quan hệ rẽ đôi
Ỷ khôn ràng ráp sao rồi
Thái hòa cực điểm thuận xuôi tâm điền.

THI

Kể từ Ất Tỵ đến Ngọ niên
Quan hệ xiết bao cuộc não phiền
Bền đến Long-Hoa ròng Thỉ-Đức
Bao phen vận chuyển lọc lừa riêng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài vâng lấy lịnh con đọc sau Đàn Ngọ giờ Đãnh-lễ, mãn Đàn đọc rồi mới lạy.
Bài nầy in ra Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ AN-THIÊN
Năm nầy TÁI-THỈ huờn nguyên rõ ràng
Đây là Đạo-Đức vén màn
Đây là phục lại kỷ cang lập trần.

2. Tuy rằng vận hội vần vần
Lành an dữ dẹp tinh thần phát minh
Ân cần tạo dựng đức tin
Lọc lừa nhân thế thanh bình hiện đây.

3. An-Thiên kỷ niệm năm nầy
Huờn nguyên Phục-Thỉ chọn Tài Đức Tâm
Mở khai Thánh-Đức trầm ngâm
Mở khai vận hội phương châm tỉnh tuồng.

4. Tạo đào hạnh đức tròn vuông
Phương chơn pháp chánh dẫn nguồn cội nhơn
Sơn hà hai chữ vờn vờn
Quê cha đất tổ tỉnh tuồng tri nguyên
Về đây chầu Lễ An-Thiên
Năm nầy Tái-Thỉ Đức-duyên tại tồn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ về chầu Lễ An-Thiên kỷ niệm tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi mới Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC rọi Á-Châu sáng nhiệm mầu
HOÀN(G) thành Tái Thỉ Khôn Càn thâu
THƯỢNG hành trung hạ triều phê phán
ĐẾ Chủ nguy nguy hoán chuyển mầu.

THẦY các con, mỗi con nghe Thầy ban ân dạy chỉ trong Đàn thời Ngọ Đại-lễ kỷ niệm An-Thiên trước ngày đây đồng con mỗi mỗi.

THI

Vận hành lai động bớ đồng con
Đạo-Đức khai thông mới bảo tồn
Tạo thế lập trần tồn Thánh-Đức
Danh lưu kim bửu cổ đàng thông.

THI BÀI

1. Cổ đàng thông rặt ròng lý tưởng
Đem nhơn quần tín ngưỡng Huyền-Khung
Bớ con an mạng thính tùng
Cơ-Thiên sắp định hiệp chung tỉnh tuồng.

2. Cơ phán xét bao trùm võ trụ
Luật tuần hoàn qui củ chỉnh điều
Lành an dữ dẹp khúc khiêu
Ban hành Sắc lịnh đề nêu lưu hành.

THI

An-Thiên Tái-Thỉ của năm nầy
Đạo-Đức trổ tài có rẽ mây
Một kiếp muối dưa gương chỉnh tục
Muôn năm lưu sử rõ danh tài.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG hành vụ pháp lý hoằng khai
GIÁO dục thế nhân tỉnh mạng tài
Đạo Đức gây trồng đường hướng mạng
Tâm tài trí hạnh kết tương lai.

THI BÀI

1. Kết tương lai xa dài Đạo-Đức
Đạo-Đức là thước mực thế nhân
Nêu lên lý tưởng tinh thần
Từ-bi, Bác-ái, Công-bằng chỉnh khuynh.

2. Đạo là đuốc thanh bình chói rọi
Để thanh trừng ác tội lọc lừa
Bình tâm về Đạo đừng trưa
Mới rằng bình đẳng vẹn vừa thuận an.

3. Đạo là Đạo Khôn Càn vận chuyển
Dùng Vô-Vi diễn biến hoằng khai
Đạo tâm bền vững Đức Tài
Đạo là cơ hội lưu lai bảo tồn.

THI

Cơ thời khai mở Đạo nhà Nam
Đại hội An-Thiên chọn trí tâm
Nam Hải sông kiên sơn diễn cuộc
Tam-Kỳ Thánh-Huấn lý mầu thâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ kỷ niệm An-Thiên, đọc rồi Hành-lễ, rồi đọc lại Hộ-Đàn xong bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Phục huờn vận hội chuyển xây
An-Thiên Đại-hội năm nầy hoán thu
Nêu lêu Tái-Thỉ bền lâu
Hoàn toàn phán đoán nhiệm mầu định phân.

2. Giờ lành Đạo học tân dân
Lập nền Thánh-Đức ân cần đoàn viên
Đoàn là kết chặt lý quyền
Duyên lành rõ Đạo hậu tiền luận suy.

3. Đây là thông đạt Vô-Vi
Cao thâm huyền bí đoán kỳ tiên ngôn
Lý-chơn, Chơn-lý bảo tồn
Dằn tâm, điều tánh xuân đồng hậu qui.

4. An-Thiên kỷ niệm tường tri
Phục-Nguơn Tái-Thỉ nối dây xa dài
Phục huờn vận hội chuyển xây
An-Thiên Đại hội năm nầy hoành tung.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải Đạo-Tràng thường lệ Lễ kỷ niệm Đại hội An-Thiên Đạo nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ ngự trần gian
Đạo-Đức nhắc khuyên thế cuộc tàn
Chánh nghĩa cứu Đời tình kết chặt
Lý-chơn giải thoát sự bi quan.

THẦY các con, mỗi con vâng nghe Thầy ban ơn dạy chỉ: ngày nầy là ngày Tịnh Lý Định tâm khai đàng Chánh giác cho nhơn sanh phản tỉnh mà nhớ lại cội nguồn, có đắp bồi nền Thánh-Đức cho châu toàn sự sống còn cho nhơn thế. Vậy đồng con lãnh đạo phải hy sinh mọi tư tưởng để đào tạo lý tưởng thăng bằng trên vũ trụ, gọi rằng gương mẫu đó đồng con nữ nam mà lãnh đạo.

THI

Mỗi con nên nhớ tiếng Cha Trời
Nhắn nhủ từ lâu mỗi chẳng vơi
Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng
Đôi phen khổ cực vạn phen vui.

THI BÀI

1. Ngày Tịnh-Định mùa Thu tháng sáu
Bốn mươi năm danh Đạo dội vang
Đến đây cơ hội vinh quang
Mong chung lãnh đạo đăng đàng ghi tên.

2. Đừng lúng túng mà quên phận sự
Mất cán công lu chữ hướng dìu
Bớ con nam nữ mến yêu
Bớ con lãnh đạo phải dìu thế nhân.

3. Cái công cả tinh thần quan trọng
Cuộc vinh quang lộng lộng nguy nguy
Con ôi thế sự thau chì
Con ôi biến đổi buổi nầy Tái-Nguơn.

4. Đừng có thói lòng nhơn sanh ác
Đừng có mê mộc mạc hư danh
Con ôi thế sự tung hoành
Đó là ngày định cao xanh chỉnh tuồng;
Bớ trang lãnh đạo mẫu-khuôn
Bớ con hứa hẹn tròn vuông Thầy chờ.

THI

Thầy chờ con trẻ hiện giờ đây
Hiếu nghĩa thi công rõ mặt mày
Cứu thế độ đời tu tỉnh mạng
Hy sinh cho trọn dạ đừng phai.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài đọc sau thời Tý hiện nay đặng trong Đàn nghe chung rồi in ra Thiên-Sư lưu hành Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 6/40 Ất Tỵ 1965 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lộ Châu soi rõ mặt mày
HOÀNG đồ củng cố kể từ nay
THƯỢNG hòa hạ lục đừng phai lợt
ĐẾ Chủ Càn Khôn chuyển gạn đây.

THẦY các con, mỗi con lãnh đạo dầu nam cũng như nữ hãy định tâm nghe Thầy phán phê đây lời khán định.

THI

Phán đoán tồn vong bớ cuộc đời
Phê đề danh sử phận con Trời
Khán trong nhân thế dài luân chuyển
Định lập Thượng-Nguơn vận ứng thời.

THI BÀI

1. Vận cơ hội phô thời trùng trập
Cuộc chuyển xây thâu thập thế qui
Bớ con chọn lựa thau chì
Bớ con lãnh đạo nghiệm suy nơi lòng.

2. Ai xa Đạo vướng vòng quỉ chướng
Ai gần Trời thọ hưởng Đức công
Hiện đây phán đoán Đại-đồng
Hiện đây danh nghĩa rặt ròng Lý-chơn.

3. Ngày Định-Tâm vờn vờn in một
Con của Trời rường cột nào đâu
Mùa Thu tháng sáu nhiệm mầu
Ngày hai ba đó rõ sầu bớt vui.

4. Sau thời Tý đắp bồi tâm huyết
Trước Đàn-Trung kinh nguyệt rọi soi
Bớ con chung cả hản hòi
Bớ con tu tỉnh cần noi Thiên-đàng.

5. Đừng có tánh vui càng buồn đại
Hỏi đồng con điềm thoại lặng thông
Đến cơn gạn lựa đau lòng
Nhìn chung nam nữ bưởi bồng lộn lăn.
Năm nầy cần cố ăn năn
Năm nầy cơ hội rộn rằn đảo quanh.

THI

Đảo huyền Thiên hạ quá chừ thôi
Đạo-Đức khuyên con phải đắp bồi
Một kiếp tu lai khai lý tưởng
Muôn ngàn ý thức tạo nguồn vui.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài đọc sau thời Tý ngày 23 Đàn Định-Tâm tháng 6 đặng trong đó nghe chung.
Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 - 7 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ THÁI-THANH
Chung nhau nam nữ Hương-Thanh vui mừng
Năm năm kỷ niệm tưng bừng
Xem chừng luồng gió ngó chừng tiến thân.

2. Chủ-Ông Bỉnh sự ân cần
Hướng dìu sanh chúng dò chân Chúa-Trời
Vận cơ thời mạng định rồi
Nầy năm Ất Tỵ vui cười Đạo cao.

3. Nhớ rằng lý tưởng thanh cao
Nhớ câu Đức trọng người mau tỉnh người
Quẩn quanh rồi chịu tơi bời
Cần lo học tập cho rồi cán công.

4. Vui say Đạo-Lý phổ thông
Giáo-Hoàng vũ trụ khải thông vận hành
Đứng ra vén dở các màn
Kêu chung sanh chúng tầm đàng bảo sanh;
Về đây chầu Lễ Thái-Thanh
Trọn niên Trung-Dụ Hương-Thanh vui mừng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước khi đồng chung nam nữ về chầu Lễ, Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lịnh nhắc con sách tỷ trăng
HOÀNG-thành tròn trọn méo mà răn
THƯỢNG Tiêu đâu phải như phàm tục
ĐẾ Chủ vận cơ thời thế giăng.

THẦY các con, mỗi con về chầu Lễ Thái-Thanh Trung-Dụ định tâm nghe lời đây Thầy ban ơn dạy chỉ đồng chung con nam nữ.

THI

Mỗi việc chi chi có Lịnh Trời
Con trò bổn phận phận là ngôi
Trẻ trung Đại-Đạo sao hoài bước
Võ trụ xây vầy chớ dạ nguôi.

THI BÀI

1. Chớ dạ nguôi đâu lui phận sự
Đạo là tâm tâm tự xét lòng
Xét coi đây bưởi đó bồng
Hoài chơn gian khổ bá tòng vô danh.

2. Đạo muốn thành mối manh phải rõ
Xét tình đời rạng tỏ gian nguy
Con ôi muốn gạn thau chì
Hô to lãnh đạo diệt phi tánh phàm.

THI

Phi phàm nhập Thánh bớ đồng con
Niết đảnh chờ trông trẻ vẹn tròn
Dầu nữ nam đồng công mãn lượng
Tiến thân gánh vác sắc bền son.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ Thái-Thanh Trung-Dụ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG hoa tại đắc túy màu hoa
GIÁO triết Lý-chơn thấu cội mà
VÔ thượng tri ân thành giác ngộ
VI linh ứng hiện cuộc vinh hoa.

THI BÀI

Đây là thời Dậu trước ngày
THÁI-THANH TRUNG-DỤ nối dài năm năm.

1. Ngày kỷ niệm phương châm học Lý
Hết sức con mới thấy Lịnh Trời
Bổn-Sư nay dặn đủ lời
Vịn chơn Thiên-Đức lập đời dân-tân.

2. Chung nam nữ ân cần học tập
Nếu hớ hinh tấp nập luồng giông
Hiện đây chuyển phạt Đại-đồng
Đồng chung vận hội khải thông Đạo-mầu.

3. Từ Nam Á Bắc Âu cũng thế
Tội phản Trời bị kế ma ranh
Than ôi luật phạt rõ rành
Lành an dữ dẹp thôi đành ngáo ngơ.
Thái-Thanh thời Dậu hiện giờ
Ai nghe nấy tỉnh khỏi ngơ ngáo lòng.

THI

Ngơ ngáo làm chi vật chất mà
Làm lành biết phải cứ nhìn Cha
Trời đâu có phụ người Trung nghĩa
Lãnh đạo gương lên tiếng diệu hòa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ kỷ niệm Thái-Thanh Trung-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. PHỤC hoàn Thượng-Đức hiện đây
Gạn xem nhơn thế chẳng đầy Đạo-tâm
Bởi mê muôn sự lạc lầm
Lầm theo chước quỉ ma cầm hồn nhơn.

2. Thái-Thanh Trung-Dụ vờn vờn
Đạo-Tràng cố học thể đờn sẵn dây
Khắp trong võ trụ Đông Tây
Xét xem Nam Bắc không Thầy là hư.

3. Vận cơ thời hội mạng tuần
Mong chung nam nữ thiện từ thố thi
Lập nền Thánh-Đức hiện đây
Qui trung dung tướng tỏ bày đức công.

4. Trung-Ương Đại-Đạo bao trùm
Càn Khôn qui nhứt xuân đồng bốn phương
Thái Âm chiều uốn nghi đương
Rạng đông ánh tỏa Thái Dương tỉnh đời.

5. Đông Châu Nam Á thuận thời
CAO-ĐÀI CỨU THẾ bền nơi lập trần
Khảm Ly thay đổi ân cần
Rõ câu Đoài Cấn dò lần trạch sơn.

6. Núi Đông nhịp khắc tợ đờn
Lóng nghe cho rõ Chánh-chơn sum vầy
Phục hoàn thiện đức hiện đây
Gạn xem nhơn thế chẳng đầy Đạo-tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ ngày Lễ Thái-Thanh Trung-Dụ để nghe học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG nhung huỳnh chủng chính miền Nam
BÀNG kiện danh nêu pháp hậu tâm
TỔ phụ muôn đời danh giá vị
QUỐC gia Đạo-Đức lý cao thâm.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hùng-Vương, khai sáng Việt-Nam cơ hội phong cương, đem chân-lý tận tường lập hội đó đồng con nữ nam mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần biến đổi mỗi lần cao
Thế thượng chung qui có mấy màu
Sự thật phản hồi ròng pháp thật
Chánh chơn nhơn cuộc chớ lao xao.

THI BÀI

Tý thời tiền nhựt Thái-Thanh
Danh đề Trung-Dụ rõ rành vận cơ.

1. Nền Đại-Đạo đợi chờ Dương chấn
Tiếng lôi thinh Đoài Cấn độn sơn
Bớ chung Giáo-Hội đừng sờn
Nếu sờn tâm chí thể đờn hết thông.

2. Đây sẵn có Chủ-Ông tọa ngự
Đạo-Đức đầy xuất xử cõi lòng
Chung qui cơ hội bá tòng
Bá an Tòng vững ngoài trong tay Trời.
Đạo Cao-Đài giáo lập đời
Châu vi Thánh-Đức vận thời luận suy.

THI

Vận xây thời bảo hội đồng qui
Mạng ứng vị ngôi cuộc triết trì
Chớ có hớ hinh tình đáp nghĩa
Nào ai thấu tột chỗ hưng suy.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Thái-Thanh Trung-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng

THI

THẦN là Chánh trực chỉnh thời cơ
NÔNG vụ Năm châu ứng hiện giờ
ĐẠI hội sưu tầm ma trác kỷ
THÁNH nhân ĐẾ chuyển co minh thơ.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ Thái-Thanh
Danh đề Trung-Dụ tồn sanh thuận thời.

1. Vận là chuyển thời khai yến lộ
Hội chung đồng cuộc độ địa hành
Biết rằng mạng ứng sanh sanh
Đừng ai canh cải cải canh bị trầm.

2. Đây là hội cao thâm huyền bí
Do Đất Trời Sửu Tý dịnh khai
Nhớ câu Dần khải vận tài
Đừng quên năm Mẹo Cao-Đài rạng danh.

3. Đây Long Hổ mối manh sắp Hội
Kinh Phụng Loan Kê Thố phô bày
Than ôi! ai hỡi là ai
Ai là có Đạo, ai hoài Công-phu.
Thái-Thanh Trung-Dụ vén mù
Thái-Thanh rẽ ngút người tu thấy rành.

THI

Thấy rành nghe rõ biết gần xa
Lãnh đạo từ đây hớn hở mà
Xá hết thân phàm tâm tánh hiệp
Đạo cần tỉnh mạng đính giềng ba.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ Thái-Thanh Trung-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM-qui Ngũ-giới Lục-tăng minh
HOÀNG-Đạo vĩnh khai thế sự vinh
HUỲNH chủng Nam-Bang hoằng Xích khí
ĐẾ tiêu Trung-Dụ bảo tồn sinh.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ Thái-Thanh
Năm năm kỷ niệm mối manh lập trần.

1. Danh Trung-Dụ Mùi Thân Dậu chuyển
Tuất lặng im, Hợi yến Long Lân
Tý khai Thiên-Lý tân tân
Sửu trầm Địa tịch Dần dân rõ Trời.

2. Ánh Thái-Dương vận thời cơ cuộc
Hội Tam-Huê mạng được điểm danh
Từ nay hai chữ dữ lành
Lành an dữ dẹp mối manh nối dài;
Thái-Thanh xây dựng nhân tài
Tạo thành Đức Độ bày khai vận thời.

THI

Vận hội thời cơ mạng chuyển qui
Bớ chung thế sự rõ tâm trì
Đồng ai nên thấu lòng an tỉnh
Triết học thừa nông chữ Tứ-tri.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ kỷ niệm Thái-Thanh Trung-Dụ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Quốc từ đây Đạo-Đức khai
NAM Bang cơ hội chọn Tâm Tài
THÁNH nêu Đức trọng là trinh hạnh
MẪU tử Đàn trung hướng giáo lai.

Mẹ đây Thánh-Mẫu, kêu dạy chung con nữ lưu lòng Đạo-Đức, hãy định tâm nghe lời đây mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần xuất thế mỗi lần nguy
Kêu bớ con Ta Đạo pháp tri
Lắng tiếng Mẹ hiền hoàn cựu vị
Đừng mê phàm tục đạm sầu bi.

THI BÀI

1. Đạm sầu bi cũng vì mê mộng
Gái nhà Nam dứt vọng ngông cuồng
Con ôi thế sự hố truông
Con ôi trần tục cọp ruồng gấu tha.

2. Thân liễu yếu đậm đà tội lỗi
Cuộc đời điêu một khối nguy nan
Bớ con rán vén các màn
Bớ con màu sắc phanh gan loài người;
Thái-Thanh Trung-Dụ Tý thời
Mẹ mừng con trẻ vưng lời Mẹ khuyên.

THI

Nữ lưu tỉnh mạng lập đời thanh
Kêu bớ con thơ vẹn chí thành
Một kiếp làm người bền Đạo-Đức
Phải thông vận mạng đoạn hà phanh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

THOẠI điềm khươi tỏ cõi lòng chung
HOA đượm Đoài cung tỏ hiệp sum
PHẬT giác đời mê cần tỉnh mạng
NỮ nhi bổn phận hạnh dung trung.

Chị đây em hỡi Nữ phái nhà Nam phải mẫu gương vén sạch các màn, nêu gương mẫu mở đàng cho hậu tấn đó đồng em nữ lưu phái yếu.

THI BÀI

1. Phận nữ lưu danh đề phái yếu
Nên tu hành toan liệu mẫu gương
Em ôi nhớ cảnh đoạn trường
Chiếu chăn sa vọng lối thường hôi tanh.

2. Phải tỉnh mạng rõ rành vận mạng
Ngôi vị xưa cao sáng như như
Em ôi an phận thiện từ
Tu trong đời loạn khỏi dư linh ngoài;
Thái-Thanh Chị giáng dạy bài
Mong chung nữ phái từ đây vẹn gìn.

THI

Vẹn chí bền lo Đạo nước nhà
An toàn hạnh đức với giềng ba
Đứng lên phá tục làm gương mẫu
Dựng lại đời thanh hiệp thuận hòa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 - 4 giờ chiều)

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

THI

VĂN minh hoá Đạo cứu đời u
TUYÊN liệu làm sao vạch rẽ mù
KHỔNG sự của đời đang quẩn lộn
THÁNH tâm Đức trọng mở đường tu.

THI BÀI

1. Tam-cương-lĩnh đời nầy lu kém
Bát-mục-đề trèm trẹm bởi mê
Than ôi thế sự ê chề
Luật bình răn phạt gớm ghê nhơn loài.

2. Đời có Đạo, Đạo khai lối thoát
Đạo tỉnh đời chiếm đạt vận hành
Cả trong thế sự tung hoành
Cũng vì mê mộng mới đành máu rơi.

3. x Thái-Thanh Trung-Dụ ban lời
Đây là Thánh-Triết dạy đời Á Đông
Mẹo thời ngày chót rặt ròng
Kêu chung nhân thế bền lòng gắng tu.

THI

Gắng chí tu tâm rõ Đạo mầu
Bền lòng son-sắt có bền lâu
Phải gương tướng hạnh thay đời mới
Chí tại Xuân Thu áo đổi bâu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 - 4 giờ tối)

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

THÍCH mến Đạo-tâm tánh hiệp phù
CA oanh tiếng sáng gọi Công-phu
GIÁO truyền nhơn-nghĩa thay lằn tối
CHỦ sự hướng Linh vẹn pháp tu.

THI BÀI

Ngọ thời ngày chót Thái-Thanh
Gọi rằng Trung-Dụ mối-manh vuông tròn.

1. Đạo là Đạo bảo tồn vận mạng
Đường rộng xa xứng đáng tiến thân
Cả kêu thế sự ân cần
Thánh Tiên Phật Đạo dò lần Lý-chơn.

2. Đừng dựa chỗ bốn ơn đổi biến
Ai ở đời u hiển phải thông
Nhớ rằng trường cửu bá tòng
Đó là cội Đạo nguồn thông Đức Tài.

THI

Cội nguồn nhân thế bớ đời tu
Vịn nắm làm sao gọi vén mù
Phải tỉnh gương đời về với Đạo
Từ đây cơ hội chẳng hề lu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8/40 Ất Tỵ 1965 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng Đàn

THI BÀI

1. HUYỀN là Lý-Pháp nhân Đạo chính
Thế gian đây yên tịnh lo liều
Diệu-Linh Thánh-Điện đuốc khêu
Tại sao người có khúc khiêu ngạo cười.

2. Lễ kỷ niệm vận khươi Trung-Dụ
Rằng Thái-Thanh qui củ Cao-Dày
Vô-Vi kỷ niệm đây ngày
Tạm nơi Thiên-Quốc Cao-Đài định phân.

3. Năm Ất Tỵ tinh thần cao cả
Lãnh đạo ai mực mẻ tinh đề
Bớ con huynh đệ đề huề
Đồng tâm tỷ muội gương đề danh nêu;
Thái-Thanh Trung-Dụ ban đều
Anh em xét nhận mếm yêu pháp Trời.

THI

Giáng lý gương cao dẹp phái chi
Kêu con nam nữ dạ kiên trì
Rõ rằng danh nghĩa thâu thần mạng
Phải biết tạc danh thế vị tri.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra toàn Đạo đọc trước giờ Đãnh, Hành- lễ nơi Diệu-Linh Thánh-Điện ngày Lễ kỷ niệm Vô-Vi Thái-Thanh Trung-Dụ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ LIÊN-HOA
Đồng chung nam nữ một nhà Đạo-tâm
Tu-Di cuộc vững an tầm
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo phương châm lập trần.

2. Đến đây cơ hội tân-dân
Chư-Hiền định mệnh được tầm Lý-chơn
Cơ-Thiên Đạo-Lý keo sơn
Đồng chung nam nữ nghĩa-nhơn trọn niềm.

3. Đạo cao Đức trọng ngưỡng chiêm
Bước rành một bước hạnh khiêm lập trần.
Tiến tân tân tiến một vầng
Mong chung Hiền-sĩ dò lần Lý-chơn.

4. Tùy thời biến diệt thời cơn
Đây là Thiên-Quốc nghĩa-nhơn chung hòa
Về đây chầu lễ Liên-Hoa
Đồng chung nam nữ một nhà Đạo-tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ Đãnh-lễ Chư-Hiền về chầu Lễ Liên-Hoa, đọc rồi mới Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC-Sắc lịnh phê phán định phàm
HOÀNG-Thiên đâu phụ hạng thiền tâm
THƯỢNG hành hạ hiệu công cung cách
ĐẾ Chủ Trời Cha chấm điểm tâm.

THẦY các con, mỗi con định tâm vưng nghe lời Thầy ban ơn dạy chỉ trong Đàn mỗi trẻ đồng nam nữ hãy vưng nghe lời đây Thầy ban ân dạy chỉ.

THI

Đạo truyền cứu thế tỉnh thiền thân
Kêu bớ con thơ dạ kỉnh vâng
Đừng có trớ trêu liều mạng vận
Xét trong thế sự nguyện vâng tuân.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ LIÊN-HOA
Đây là tiền nhựt cộng hòa Lý-chơn.

1. Đạo cứu thế như đờn khớp nhịp
Đời thuận qui một kiếp đạt thành
Đạo cao lý tưởng mối-manh
Đời đầy Đức trọng rõ rành vận-cơ;
Đạo truyền cứu thế hiện giờ
Đời thanh thời phận cậy nhờ Lý-chơn.

THI

Lý là gạn rọi cả nhơn gian
Chơn thật tề tu mới rõ ràng
Bổn phận con người thân hóa Đạo
Đừng cho xiêu đổ vững bền an.

MƯU con, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ Liên-Hoa, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ LIÊN-HOA
Chung nhau Đệ-tử an hòa tập tu
Năm nầy Ất Tỵ du du
Kêu chung môn đệ phát phu chỉnh tề.

2. Từ đây cơ hội vinh huê
Đạo Đời hai ngả danh đề cảm thông
Liên-Hoa Đại-lễ xuân đồng
Lưu danh hậu thế bá tòng lưu lai;
Liên-Hoa kỷ niệm đây ngày
Đồng chung môn đệ nam tài nữ danh.

THI

Nam Bắc chiến tranh đã rã rời
Cũng vì thiếu Đạo mới chia đôi
Biết nhìn như một ai đâu lạ
Công cuộc lấn tranh tại rã rời.

MƯU Đệ-tử, chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Dậu ngày trước, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối)

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ LIÊN-HOA
Đồng chung Hiền-sĩ chung hòa lo tu
Giờ nầy Đạo học phát phu
Cả nam cùng nữ lạc thù tánh tâm.

2. Cả kêu chung cả sưu tầm
Tầm cho đến Lý phương châm Đạo-mầu
Chư-Hiền nam nữ đâu đâu
Nhìn Trời học Đạo áo bâu rõ nguồn.

3. Đây là Đạo-Lý mẫu-khuôn
Mẫu là thể thức, Khuôn vuông đức tài
Từ đây Đạo-Lý phô khai
Kêu chung Hiền-sĩ anh tài tự tu.

4. Rõ ràng cơ hội vinh vu
Cả nam cùng nữ lạc thù thiết tha
Ngày nầy Đại-lễ Liên-Hoa
Năm nầy Ất Tỵ cộng hòa Lý-chơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Đạo-Tràng đặng trong đó nghe học chung của ngày Lễ kỷ niệm Liên-Hoa.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ tối.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG-Lạc ngày nay đủ cánh vai
BÀN(G) cờ tranh đấu xét anh tài
TỔ Tông ghi nhớ là danh phận
QUỐC độ tế thời chớ để sai.

Cha đây Tổ-Quốc, tiếng gọi Hồng-Bàng, mong chung con an phận vén màn, gương khai Quốc Hùng-Vương bớ trẻ nữ nam mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần cứu thế mỗi lần thay
Kêu bớ con thơ thiện chí tài
Phận sự tâm tài thân trí dõng
Mong chung nam nữ tiến từ đây.

THI BÀI

1. Chung nam nữ con ta đất Việt
Phải an hòa thanh triệt tề tu
Con ôi an phận vinh phù
Rước voi cõng rắn lối ngu nên chừa;
Liên-Hoa Đạo-Đức sớm trưa
Mong chung thế sự vẹn vừa Lý-chơn.

THI

Lý là hướng dẫn Đạo người thông
Chơn chất từ đây xét rõ lòng
Mong cả nữ nam đừng sót phận
Kể từ phận trẻ đức hòa công.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN Thánh từ đây giáng tố trần
NÔNG bô thủ phận gọi tân dân
ĐẠI hùng lướt sóng qua cơn khổ
ĐẾ Chủ muôn sinh Đạo-Đức vâng.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ LIÊN-HOA
Mong chung đệ tử an hòa cấp giai.

1. Giai hòa cấp thiện tài thanh lọc
Cấp hiệp giai thận độc tu tề
Kêu chung nam nữ đề huề
Kêu chung Đạo-Đức vâng thề tu lai;
Tu tâm bình bình tánh hằng ngày
Tu thân tích đức từ nay trọn niềm.

THI

Liên-Hoa kỷ niệm của năm nầy
Đạo-pháp trau giồi dạ chớ sai
Phải rõ nhịp cầu trong lý tưởng
Tưởng niềm sinh dưỡng rộng đàng khai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM Thập Tam Thiên Thế giái văn
HOÀNG đồ thay đổi đến thăng bằng
HUỲNH Trung khai khiếu nên đời mới
ĐẾ Chủ Cha chung mới vững an.

THI BÀI

1. Mới vững an vén màn sanh chúng
Làm mẫu gương sử dụng rõ ràng
Đạo cao Đức trọng vén màn
Pháp thông Lý rõ khai đàng tương lai;
Liên-Hoa giáng dạy một bài
Mong chư đệ tử vẹn Tài Đức Tâm.

THI

Tài cao trí cả đức làm gương
Pháp thật Lý chơn Đạo mờ đường
Hướng dẫn chúng sinh về đến chỗ
Rõ ràng cơ hội chuyển vinh cương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

HOẠI điềm ứng hiện tại Trời Nam
HOA nở chung em dạ vẹn tầm
PHẬT Pháp Liên-Hoa thân hóa phẩm
NỮ lưu em hỡi khá phương châm.

Chị đây em hỡi, kêu gọi chung em gái nhà Nam tu tỉnh làm gương sáng suốt đời xem, được hướng dẫn chị cùng em tiến hóa đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần giáng thế bụi lem lòng
Kêu bớ người tu dạ phải thông
Tiến hóa phẩm đề danh Phật vị
Ngàn năm lưu lại giá thanh tòng.

THI BÀI

1. Liên-Hoa hội kêu chung em hỡi
Cần cố tu đừng đợi chờ đâu
Em ôi nữ sĩ mở lầu
Khai đàng thông suốt bắt cầu tương lai.

THI

Cầu tương lai đó có công nhiều
Các bạn nữ lưu đuốc phải khêu
Đừng để nhố nhăn lìa đức tánh
Cùng lo bồi đắp vị danh nêu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/40 Ất Tỵ 1965 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

ÂU lo Mỹ cốt rạng Trời Đông
CƠ vận chuyển xây hiệp giống dòng
THÁNH-Đức Trời Nam Châu Thiệm Xích
MẪU nghi kêu trẻ khá hòa ngay.

Mẹ kêu con nữ phái cần tu tỉnh lập công, cơ hội an lòng, suốt thông Bác-ái đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con mỗi trẻ mỗi ngày tu
Phải nhớ nguyên căn nhược thắng nhu
Vén hết các màn cơn khổ hạnh
Từ nay tinh túy lắm con thu.

THI BÀI

1. Tinh hoa đẹp lòng hoa hóa phẩm
Túy nhụy khai xanh đậm dấu đề
Kêu con nữ sĩ đề huề
Tiến thân về Đạo dựa kề Mẹ đây;
Liên-Hoa kỷ niệm kỳ nầy
Bớ con tỉnh mộng sum vầy bớ con.

THI

Bớ con con rõ mối Vô-Vi
Cá lội chim bay hiện tại đây
Đừng có lăng xăng không rộn rịp
Cùng nhau nương tựa mối Vô-Vi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ NGỌC-THANH
Chung đồng nam nữ tâm thành hậu qui
Rõ ràng cơ hội duy trì
Vạn-Linh tiến hóa thiên kỳ dẫn thông.

2. Vạn-Linh Bác-ái Đại-đồng
Đồng chung số phận gạn lòng niệm tâm
Đây lời hiền đọc trầm ngâm
Chư nhu lễ trọng phương châm rõ ràng.

3. Từ đây Đạo-Đức vinh quang
Cuối năm Ất Tỵ bước sang hội đầu
Mừng thay Bính Ngọ nhiệm mầu
Án tiền Trời định gồm thâu thưởng trừng.

4. Cả kêu thế sự vượng xuân
Tinh anh nhuệ trí nêu danh hữu chừng
Muôn điều roi dấu đồng ưng
Ngàn năm rực rỡ chín từng xanh xanh;
Về đây chầu Lễ Ngọc-Thanh
Chung đồng nam nữ tâm thành hậu qui.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Chư-Hiền về chầu Lễ Ngọc-Thanh Đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lộ Châu soi phải tỉnh tuồng
HOÀN(G) thành Đạo cả dẹp đèo truông
THƯỢNG lưu chí khí xây nền móng
ĐẾ Chủ nhơn gian sắp mẫu khuôn.

THẦY các con, mỗi con về chầu Lễ Ngọc-Thanh, cả nam cùng nữ định-tâm nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Đây mỗi mỗi nữ nam nghe dặn
Phải an hòa nắm đặng tình thương
Đừng cho mẻ sứt giữa đường
Uổng công tu niệm vị cương mất nền.

2. x Tu hành chí phải dẻo bền
Bền rồi mới thấu hư nên phận mình
Người tu niềm giữ đức tin
Nếu không vững chắc bị quên Linh-Hồn.

3. Tu hành Đạo-Đức trọng tôn
Đây là trật tự Càn Khôn sắp bày
Ngọc-Thanh thời Ngọ sắp bày
Thầy ra lời dặn con Thầy xét tâm.

THI

Xét rành được rõ cái nhơn tâm
Xét thấy từ đây tránh lỗi lầm
Chí hướng đạt thành đừng để méo
Mới rằng tu tỉnh diệu mầu thâm.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước Lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng Đàn

THI

CHƯỞNG Quản Ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO truyền Đạo-Lý khắp nơi nơi
VÔ tâm hành thiện là về Đạo
VI diệu lưu truyền dạ thảnh thơi.

Bớ môn đồ nam nữ phải bền tâm trật tự gìn trau, đừng loạn tánh đổ nhào Bổn-Sư e cho môn đồ mất Đạo đó đồng chung mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Lễ Ngọc-Thanh tâm thành ứng hiện
Mong môn đồ Càn kiện gìn trau
Gìn tâm cho khéo vướng rào
Giữ thân cho sạch tạo đào tương lai.

2. Gìn thấy rõ Tâm Tài Đức độ
Đại gia đình là chỗ tồn an
Kêu chung môn đệ vén màn
Kêu chung nam nữ bình an lập trần;
Ngọc-Thanh dưng hiến tinh thần
Đây là căn bản tân tân mở đường.

THI

Kêu chung đồ đệ nữ cùng nam
Phải biết tu thân cố định tâm
Nếu trẻ hớ hinh lơi trật tự
Chủ-Ông định mạng soát nhiều năm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU đệ tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Phục-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Triều tâm thuận tánh hay hay thăng bường
Càn Khôn tin tưởng Không-Dương
Chủ-Ông sắp định nghĩa phương định hành.

2. Lý do Đạo-Đức muôn sanh
Đây ngày Đại-lễ Ngọc-Thanh Đạo-Tràng
Cả kêu thế sự vén màn
Về phần Đạo-Đức châu toàn tự do.

3. Đạo cao Đức trọng sáu-pho
Chuyên cần học hỏi phải cho vững bền
Lý-chơn, Chơn-lý xây nền
Đạo tâm nhận gạn đáp đền ơn cao.

4. Từ đây Thánh-Đức làu làu
Tu-Di cảnh tượng gồm trao cho dày
Phục-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Triều tâm thiện tánh hay hay thăng bường.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

HỒNG chủng oai danh đượm núi sông
BÀNG chung nhân thế xét rồi thông
TỔ tiên sáng lạn khai bờ cõi
QUỐC độ chia đôi bốn nạn trong.

Cha đây Tổ-Quốc danh thị Hồng-Bàng, quyết sáng lạn núi sông vững an bờ cõi, tự hiệu Hùng-Vương, chỉnh lập phong cương, bỉnh nền Nam-phương Việt-Quốc, đến đây đồng con đừng ngây khật chia xẻ tình thương, gây cuộc máu xương đặt lòng vong Tổ, cái thói tam vô thần đố, con ta phải tránh cho xa, luật Thiên-Điều định diệt kẻ ngoa, ngày phán đoán đem ra trị tội đó đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Đồng nam nữ mỗi con dân Việt
Phải tu thân mới biết đàng đi
Tu là xét phận tứ tri
Thế nhân hữu Đạo mầu ky an hòa.

2. Phái Vô-thần quên Cha mất Chúa
Buổi cuối cùng bủa bủa chung vào
Đó là án định Thiên-lao
Đây là Đạo-Pháp vững giàu tồn an;
Ngọc-Thanh Cha dặn rõ ràng
Ngọc-Thanh Đại-lễ Chưởng quang Hậu tài.

THI

Tý thời Đại-lễ kỷ Nguơn sanh
Kêu bớ đồng con niệm Thỉ thành
Chung hiệp an hòa Ngọc lộ thống
Đồng tâm dưng hiến Thanh thiền Thanh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Lễ kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 - 4 giờ sáng)

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI BÀI

1. Thần với Thánh dày công tạo vị
Tiên Phật đồng xét kỷ ái tha
Đây là Đạo-Đức một nhà
Đây là Công-quả, đây là quả công.

2. Đừng có tưởng Phụng Rồng xuất thế
Đừng có mong thỉ hệ là ai
Phận tu đủ Đức Tâm Tài
Đứng ra gánh nạn, đở tai cứu nàn.

3. Phải huyền biến thời an lúc biến
Phải tùy nơi tục tuyển cho phù
Mới rằng sáng suốt người tu
Mới rằng trọn phận định thâu thiệt thành.

4. Công với của chưa thành chức vụ
Phải hy sinh cẩm tú Đạo-nhà
Đây là Đạo-lý âu ca
Đây là tâm sự người ta đang chờ.

5. Người với ta một nhà thương thiết
Tạo rảnh rang định quyết Đạo-mầu
Đây là Trời định Trời thâu
Thâu người thiện chí ta cầu ta an;
Ngọc-Thanh định mệnh vén màn
Ngày lành kỷ niệm vén màn phát minh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI BÀI

1. Lễ Ngọc-Thanh thứ ngày kỷ niệm
Mong đồng chung màu tím nhuận tâm
Khá khen Hiền-sĩ sưu tầm
Tầm xa xét cạn trầm ngâm sẽ gần.

2. Phải xét kỹ cái thân là trước
Mạng hồn đây mực thước tôn ti
Chớ cho đảo lộn thau chì
Thịt da xương máu cẩn tri có phần.

3. Đừng có để Sở Tần tâm tánh
Hư mẫu khuôn lạt hạnh con người
Nhớ rằng Đạo-Lý vui tươi
Nhớ câu tỉnh mạng mười mươi an hòa.

4. Đây kỷ niệm tinh hoa Đại-lễ
Ngọc-Thanh là qui chế Hạ-Nguơn
Ra lời Lão dặn vờn vờn
Mong chung Hiền hữu nghĩa nhân xét lòng.

5. Trong hai chữ Bá-tòng Đạo-pháp
Đức Từ-bi rập rạp thỉ chung
Chư-Hiền nam nữ thính tùng
Chư-Hiền xét thấy Đạo-trung an hòa.

Chào Thiên-Đức Giáo Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI BÀI

1. Đây ngày Lễ Ngọc-Thanh kỷ niệm
Mong đồng em đốn tiệm nữ lưu
Em ôi! Nguơn-Thỉ phục khôi
Em ôi! phái yếu đứng ngồi hạnh trau.

2. Đừng có để lộn màu trần bụi
Mong đồng em cơ hội vịn dò
Em ôi chiến sự lửa lò
Cũng do phái yếu đắn đo khoe màu.

3. Trời đã định Đạo Cao cứu thế
Mong đồng em đừng phế kỷ cương
Bớ em Đạo-Lý phương trương
Bớ em định tỉnh vị cương con người.

4. Đừng có để tả tơi danh phận
Ráng tu hành mạng vận tịnh an
Từ đây Đạo-Lý vén màn
Từ đây cơ hội châu toàn nhận suy.

THI

Nhận rõ Đạo-tâm mới tỉnh tuồng
An-hòa tỉnh mạng lập mẫu-khuôn
Thế nhơn phận sự gầy nền móng
Sống vững niềm thanh thấu lớp tuồng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ chiều)

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT Quốc gia thăng trẻ hữu tâm
NAM Bang nội ứng kỷ cương thăng
THÁNH nhơn xuất thế hòa tâm lý
MẪU tử từ nay hữu hạnh tâm.

Mẹ đây Thánh-Mẫu danh hiệu Âu-Cơ, kêu chung con nữ sĩ hiện giờ, nhìn cho kỹ Thiên-Thơ Nam-Bang là núi ngọc đó đồng con mỗi mỗi.

THI BÀI

1. Mỗi con trẻ nhắm ngay đường thẳng
Đạo cứu Đời Mẹ dặn chung con
Cứu đời xây dựng phong cương
Gương cao nữ hạnh nghĩa phương lập trần.

2. Con nữ phái tân dân tiến bộ
Đức Thánh nền kiên cố hướng đầu
Tu-Di cảnh tượng gồm thâu
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo giải sầu chúng sanh;
Từ đây Đạo-Đức mối-manh
Ngọc-Thanh kỷ niệm rõ rành tại đây.

THI

Rõ mặt nữ lưu chí lập trần
Rành câu Chơn-Lý tạo tân-dân
Trời chiều móng dựng thay thời thế
Đất Việt ban ân vạn quốc cần.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. VĂN tài trổ mặt nhà Nam
TUYÊN ngôn Đạo-Đức bảo tồn lý do
Từ đây cơ hội ráng dò
Phước hoằng Đức hóa Sáu-pho mở truyền.

2. Từ đây Đạo-lý chơn-truyền
Nhớ câu Đạo-Pháp phỉ-nguyền lương tâm
Ngọc-Thanh Ất Tỵ cao thâm
Kêu chung Nhu-sĩ sưu tầm Lý-chơn.

3. Lý-chơn Đạo-lý thể đờn
Mừng chung nhơn thế nghĩa-nhơn trau-giồi
Phận tu nền móng đắp bồi
Phận tu phải rõ khúc nôi cơ thời.

4. Nhớ câu người hiệp với Trời
Người Trời một thể rõ lời lập Nguơn
Nhớ rằng Đạo-lý Chánh-chơn
Chánh-tâm Chơn-mạng đâu sờn Công-phu.

5. Đây là Đạo-pháp luyện tu
Tránh xa tà mị hiệp phù dân sinh
Ngọc-Thanh Thánh dặn sắt đinh
Châu soi, đuốc rọi phát minh trọn niềm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. THÍCH thân bảo vệ sống còn
Sống mà hữu dụng sắt-son Đạo-mầu
CA oanh tiếng Đạo từ lâu
Giọng ca cứu thế khai bầu Càn Khôn.

2. GIÁO truyền Đạo-pháp trung tôn
Trung hòa tôn lý trọng Ông-Chủ nhà
CHỦ quyền thế sự gia gia
Khai thông đường cả gọi là Đạo-tâm.

3. Lý-chơn, Chơn-lý cao thâm
Pháp thông, Đạo thuận bền lâu nhân hòa
Ngọc-Thanh Chơn-lý vinh gia
Đây là kỷ niệm xét xa rõ gần.

4. Đạo là yên vững tinh thần
Tinh trong Thần trắng dò lần chỗ tu
Ngọc-Thanh căn dặn diêm phù
Mong chung nhơn thế muốn tu rèn lòng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót kỷ niệm Ngọc-Thanh, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11/40 Ất Tỵ 1965 (6 giờ chiều)

---------o0o---------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Ngọc-Thanh
Năm nầy Ất Tỵ rõ rành Lý-chơn
Diệu-Linh Thánh-Điện cao sơn
Vô-Vi cảnh tỉnh khải đờn Vô-Vi.

2. Rõ ràng Đạo-Đức phương tri
Tri ân trọng niệm màu ky nhiệm mầu
Trước Đàn-lễ bái cúi đầu
Gọi rằng Đãnh-lễ nguyền cầu Chí-Tôn.

3. Tiếp theo Hành-lễ bảo tồn
Phương châm Đạo-pháp Càn Khôn trau giồi
Thời kỳ vận chuyển khúc nôi
Tạm lâm Đàn đặt tại nơi Thiên-Tòa.

4. Cao-Đài cứu thế nguy nga
Lòng thành ứng hiện Cao-Tòa thuận qui
Hiện đây kỷ niệm Vô-Vi
Diệu-Linh Thánh-Điện mầu ky cơ thời.

5. Hiện đây người hiệp với Trời
Trời là Chơn-Lý phân ngôi Đại-thành
Về đây chầu Lễ Ngọc-Thanh
Năm nầy Ất Tỵ rõ rành Lý-chơn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ Đãnh, Hành-lễ Vô-Vi tạm nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi tiếp Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ TU-MY
Chung nhau nam nữ duy trì Đạo-tâm
Chung niên Ất Tỵ sưu tầm
Bước sang Bính Ngọ phương châm Đạo-mầu.

2. Tu hành Đạo-Đức bền lâu
Xét trong thế kỷ bể dâu lụy trầm
Chuyển sang Đạo-Lý cao thâm
Lập trần cứu thế tại tâm mỗi người.

3. Giáng sanh là phận cứu người
Đến đây giáng thế lập đời Thượng-Nguơn
Đạo tâm Đức tánh đâu sờn
Phận tu phải rõ nghĩa-nhơn ban đầu.

4. Nghĩa là thận trọng lưng bâu
Nhơn tâm biến đổi vui sầu lộn lăn
Phận tu tâm tánh phải dằn
Phận tu phải thấu bổn căn duy trì;
Về đây chầu Lễ Tu-My
Chung nhau nam nữ hiền nhi sưu tầm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ Chư-Hiền về chầu Lễ Tu-My Đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC lành há dễ để đời khinh
HOÀNG lịnh Sắc phê thế hạ bình
THƯỢNG đức oai cầm cân thưởng trị
ĐẾ ân vận chuyển dụ hanh trinh.

THẦY các con, mỗi con nam nữ hãy định-tâm vâng nghe lời Thầy ban dạy. Đây là ngày Đại-lễ kỷ niệm Tu-My, để nhắc đến ngày giáng trần lập Đạo, vần vần mở khai Thánh-Đức, Tái-Thỉ Phục-Nguơn, lập trần cứu thế giữa cơn mạt kiếp giông tố bão bùng, lành an dữ dẹp là thời chuộc tội Bác-ái Đại-đồng, máu hồng lan chảy khắp cả Năm-châu, thần sầu quỉ khóc đó mỗi con nam nữ Đạo Đời chung thỉ.

THI BÀI

1. Đây ngày Lễ Tu-My kỷ niệm
Ất Tỵ sang Bính Ngọ đếm theo
Sáu lăm nay đã trọn chiều
Đáo đầu hai sáu danh nêu thượng tuần.

2. Chữ Bính Ngọ Xích-Huỳnh giao tế
Số mười hai Thượng-Đế phân công
Đứng lên cứu thế cương phong
Tại Châu Nam-Thiệm Lạc-Hồng sách ghi;
Trước Đàn thời Ngọ Tu-My
Các con kỷ niệm năm đầy trọn tu.

THI

Trọn tu cần học thấu niềm tâm
Lời dạy lưu lai trẻ phải tầm
Một kiếp muối dưa đây kết quả
Cần tu cần thấu dụ cương thâm.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng Đàn

THI

Dậu thời hành lễ trước Đàn nghiêm
HỒNG Lạc trùng hưng thế sự niềm
BÀNG hội cháu con chầu TỔ-QUỐC
Giáng lâm hướng dẫn mới ngày thêm.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hùng-Vương khai núi sông, oai sáng bốn phương, nêu anh tuấn cháu con nhìn nhớ đó đồng con dân mỗi mỗi.

THI

Dậu thời tiền nhựt Lễ Tu-My
Kỷ niệm lời Cha dũng tín nghi
Tạo lấy thời gian thay thế kỷ
Tái-Nguơn Phục-Thỉ hiện giờ đây.

HỰU

Giờ đây đoàn kết giống Tiên Rồng
Kêu bớ chung con điện núi sông
Núi có đá đồi cao chất ngất
Sông sâu nước chảy phải dày công.

HUỜN

Dày công xây dựng đãnh Tu-Di
Sông biển thông lưu lẽ chẳng kỳ
Một góc Trời Nam kề Xích-Đạo
Khai Huỳnh rành rõ mối Vô-Vi.

NGÂM

Vô-Vi mối Đạo Tam-Kỳ
Kêu con nam nữ duy trì Đạo-tâm
Lập đời Thánh-Đức cao thâm
Máu hồng chuộc tội đìa đầm nơi nơi.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ Tu-My, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

THI

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng Đàn-Trung
Kêu cả thế gian phải thuận tùng
Đạo lý gia đình đồng Tổ-Quốc
Nhớ câu cứu thế buổi đời cùng.

THI BÀI

1. Giữa thời Tý Tu-My kỷ niệm
Lễ cuối năm đốn tiệm Thỉ-chung
Trung-Nguơn thế kỷ khai thông
Đứng ra chuộc tội máu hồng đổ rơi.

2. Ta giáng sanh trong thời Trung cổ
Tây Bắc Âu Châu Lỗ dị đoan
Khai thông Đạo lý hoàn toàn
Lưu lai truyền bá lan tràn Năm châu.

3. Nay nhắc lại đuôi đầu vận hội
Cuối Hạ-Nguơn ác khối xung Thiên
Gây ra tai họa tuyền miên
Đời cùng thế tận bí huyền chuyển xây;
Đông phương Trời mở Đạo đây
Lập Nguơn Tái-Thỉ sum vầy Giáo-tôn.

THI

Giáo-lý truyền lưu khắp bốn phương
Vô-Vi vần chuyển điện phong cương
Phạt trừng, ân thưởng dùng Chơn-Lý
Thiên thượng giao công rõ bốn đường.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn

THI

THẦN Thánh Tiên gia tự Phật-Đàn
Hỏi ai NÔNG nổi cứu nhơn gian
ĐẠI công xây dựng Tu-Di đãnh
THÁNH-Đức châu sinh có địa bàn.

THI BÀI

Có địa bàn vén màn Tái-Thỉ
Dùng Lý-chơn rọi thấy nhơn tâm
Châu vi là tiếng lưu trầm
Rộng dài xa lớn vịn cầm giác giao.

THI

Giác thế giao thông cả thế gian
Tự do tu luyện lý phong cang
Đạo đời dân nước nhìn cho kỹ
Mới thấy buồn vui buổi thế tàn.

HỰU

Buổi thế tàn điêu đó thấy không
Hỏi ai nhơn thế cả chung đồng
Nhìn nhau mừng sống về với Đạo
Cứu tạo xác hồn đạm nước trong.

HUỜN

Nước trong đở khát chí hùng anh
Đất chứa Vạn-Linh mãi sạch sành
Trời định chí công điều mực thước
Người cân nhắc đúng dạ lương sanh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày thứ Lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng Đàn

THI

TAM Thập Tam Thiên thế giái giăng
HOÀNG Thiên nhứt định điện nhi thằng
HUỲNH trung nhị khí đô triều ứng
ĐẾ dụ khuynh huyền bí diệu đan.

NGÂM

Tu-My ngày thứ rõ ngày
Thế nhân phản tỉnh Cao-Đài cứu nguy
Giáng sinh giáng thế đâu kỳ
Đông Tây Nam Bắc đồng qui phục Triều.

THI

Phục Triều thuận Lý biết người ta
Vạn vật xét thông thấy rõ mà
Hữu trách cảm linh thần cách cảm
Loài người là Chúa thế gian đa.

HỰU

Thế gian đa tội tại quên Trời
Phải biết rõ rành đặt chỗ nơi
Vạn vật dưới quyền nhơn loại chủ
Người ta Trời Đất núi sông vui.

HUỜN

Núi sông vui sướng cuộc thanh bình
Gạn đục lóng trong điện Lợi Trinh
Nguơn dụ Hanh tường khai kỷ sử
Phong cương điển tụ khối sinh linh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (5 giờ khuya.

---------o0o---------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng Đàn

THI

KIÊN dè cho lắm hỡi đoàn em
QUANG chiếu minh tâm nữ sĩ thiền
PHẬT tức tâm điền khuyên muội hỉ
NỮ lưu phái yếu chớ lòng lem.

NGẬM NGÙI

Chớ để lòng sanh dạ chí lem
Hỏi qua phái yếu có chi thèm
Một lời nhắn nhủ tâm tà dẹp
Cái kiếp phù hoa phải xét xem.

THI

Phải xét cần xem mới rõ lòng
Thông rồi cố giữ dạ bền trong
Phong ba trào nổi cùng Nam Bắc
Hóa biến dời an Tây kế Đông.

HỰU

Luật Điều Chị nhắc bớ đoàn em
Phận sự người tu phải cổi rèm
Phải biết quỉ vương đương rập bẫy
Hớ hinh bị sụp lấm lòng lem.

HUỜN

Lấm lòng lem bợn gớm rồi ghê
Khó rửa cái tâm khó bộn bề
Một kiếp phù sinh đồng mạng bạc
Hai lần sanh trưởng thảm sầu thê.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (5 giờ khuya.

---------o0o---------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn

THI

VIỆT-Quốc chiến tranh gẫm cũng kỳ
NAM-Bang khởi nghĩa cộng hòa nghi
THÁNH tâm điều khiển về chung thỉ
MẪU tử đề huề chưởng Đạo nguy.

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU, cải tạo non sông, chỉ rõ giống Tiên Rồng, dầu nữ nam phải chủ trương Đạo-Đức đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần thay đổi mỗi lần đau
Kêu bớ nữ lưu dạ ví đào
Ứng hiện phong trào thay thế kỷ
Niệm lòng chơn pháp dụ tình cao.

HỰU

Dạ chiếu tình thâm tế nhụy cao
Danh thinh chói rọi bốn phương thao
Cố nhân hoài chí toan phương cách
Thế sự du hành điện ứng giao.

HUỜN

Đượm đồng sông núi ứng đồng giao
Thân mạng trong trong hội thống đào
Cơ cuộc sanh tồn toan kế vụ
Kiên thông yếu mệnh đạm như thao.

NGÂM

Như thao tích lược tịnh đồ
Cực kỳ tích sử thâm cao thính tề
Vận hành Tám-báu hà khê
Chung niên Bính Ngọ danh đề trước khuy.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Đây là thời Mẹo chót ngày
Hiền Nhu lớn nhỏ trình bày Đạo-tâm
Tu hành diệu diệu thâm thâm
Tu-My Xích-Kỷ phương châm nhiệm mầu.

2. Đạo cao Đức trọng làu làu
Nhơn luân phong hóa tạo đào nghĩa nhơn
Cao-Đài cứu thế qui chơn
Là qui Ngũ-Giáo khải đờn hòa yêu.

3. Chư Nhu lớn nhỏ đủ đều
Đủ hòa đều thuận Thiên điều ghi công
Đó là người Đạo suốt thông
Đó là cảnh tỉnh trắng trong chung Đàn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Đồng tâm khẩn bái Phật đường
Tu-My thời Ngọ lệ thường nhựt trung
Chót ngày cơ hội hiệp sum
Chung niên Ất Tỵ suy tùng thọ xuân.

2. Gọi rằng Bính Ngọ vui mừng
Mừng vui buồn thảm tuần tuần đồng qui
Đến đây Đạo-Đức duy trì
Phát minh nhận định Trời ghi công đầu;
Ngọ thời nhựt chí làu làu
Đây là ngày chót một màu phát minh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày chót Lễ kỷ niệm Tu-My, đọc rồi mới Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 12/40 Ất Tỵ 1965 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

TUYÊN-VƯƠNG Á-THÁNH Giáng Đàn

THI

TUYÊN bố từ đây phải chuộng hòa
VƯƠNG khai Thỉ-Đức Tổ nguơn đa
Á châu tai nạn do mờ ám
THÁNH mới phàm đây hiển toại hoa
Nêu lại bài thi đề hiệu tục
Đầy gương son-sắt rọi gần xa
Anh hùng cần Đạo nêu danh sử
Sống tại đường Tiên thác ngõ ca.

HỰU

LÊ Lợi từ non cũng ngụ quê
VĂN tài bị kém đức nêu đề
NINH tồn trần thế anh hùng điện
Thác đắc Đạo-tâm Thánh sắc xuê.
Kêu cả tử tôn tìm ngõ ngự
Gởi thân Thánh-Đức cảnh đồng quê
Một cơn lọc chọn nên bền dạ
Hai nẻo phân minh dạ chỉnh tề.

HUỜN

Tu-My kỷ niệm tại Vô-Vi
Ngọc giác Linh tâm hậu đát tri
Tòa hội Mậu Dần hoàn Thánh-Điện
Trước Đàn chào tất hữu hiền qui
Sau phân đôi lẽ lưu lời dặn
Ghi lại vài trang chỉ nẻo đi
Dời đổi vật thay đời thấu Đạo
Mừng vui bình tỉnh phản tình suy.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Vô-Vi kỷ niệm Tu-My lâm đặt tại Thiên-Tòa, đọc rồi Đãnh, Hành-lễ.
In ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh gởi đến mỗi thân thuộc, mỗi tiền thân Á-Thánh mỗi bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Rước-Xuân
Là nơi Đạo-Lý vui mừng Vô-Vi
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo hay hay
Gọi rằng Thiên-Quốc chọn Tài Đức Tâm.

2. Sang niên Bính Ngọ vui thầm
Xuân về cảnh Đạo ca ngâm cứu hồn
Ngọc-Linh-Tòa cảnh bảo tồn
Tương lai ứng hiện vui đồng nơi nơi.

3. Nhớ xem Xuân Đạo mười mươi
Lọc Người chọn Thánh giao thời mạng trao
Chung con tu tỉnh làu làu
Chung con nam nữ một màu dạ vâng;
Về đây chầu Lễ Rước-Xuân
Là nơi Đạo-Lý vui mừng Vô-Vi.

MƯU, con bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong khi đồng con về chầu Lễ Rước-Xuân tại Tòa-Thánh thay cho Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi Đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (4 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC chiếu rọi Xuân khắp thế gian
HOÀNG Thiên Xuân tứ cõi an toàn
THƯỢNG Nguơn tái lập đời thông suốt
ĐẾ cốc căn Xuân nhơn loại choang.

THẦY các con, mỗi con nam nữ Đạo Đời đã đi theo chí hướng hứng hưởng Đạo-Trời để mưu cầu cuộc an toàn trong guồng Thánh-Đức. Vậy giờ nầy định-tâm nghe Thầy ban ơn trong giờ Rước-Xuân đây đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Thầy giáng dạy bầy con
Chỉ rõ nên hư lẽ mất còn
Kêu bớ bầy con rằng thế sự
Càn Khôn sanh khắc nạn tai tồn.

HỰU

Nạn tai tồn tựu loại nhơn hao
Vạn vật đổi thay cả sắc màu
Rộn rực lăng xăng tuồng sắp giảng
Rước Xuân Bính Ngọ lược thao thao.

HUỜN

Lược thao anh tuấn hưởng hòa Xuân
Tâm chí mừng vui tiếp rước dâng
Tánh mạng thân tâm ngầm ngấm Đạo
Rước Xuân tương hội bốn guồng Xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong Đàn Hành-lễ Rước-Xuân Vô-Vi tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Rước-Xuân
Chung con nam nữ vui mừng chỗ nao
Rước chi những việc âm hao
Tam-Tôn vĩ Đại một màu cứu Linh.

2. Tại sao con trẻ phê bình
Rước-Xuân mùa tuyết dạ vâng đâu là
Rước là tôn trọng nguy nga
Bàn môn tả đạo con ta dựa kề.

3. Tại sao mỗi trẻ có thề
Đến đây quên hẳn mạng đề gởi thân
Thay Trời truyền bảo Bốn-ân
Các con lơ đỉnh nghiêm tôn kẻ ngoài.

4. Chung con cả thảy từ đây
Nhớ chừng Luật phạt con bầy hồng thu
Về đây chầu lễ gọi tu
Đồng con nam nữ phận nhu tỉnh hồn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ mỗi con Đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC chiếu Năm châu đã chuyển vần
HOÀNG Thiên mở hội cứu sinh dân
THƯỢNG lưu xét rõ hồi qui hướng
ĐẾ Chủ Cha chung khải cửa tân.

THI BÀI

1. Đây thời Tý Rước-Xuân Bính Ngọ
Ất Tỵ lui rời bỏ thời qua
Năm nầy thế sự điêu ngoa
Kẻ siêu người đọa con Ta xét tròn.

2. Con phản Cha đâu còn Đạo-Đức
Trò phản Thầy cồn vực bất phân
Làm tôi quên cả nghiệp cần
Chôn vùi đất Tổ, cần phần lợi nhơ.

3. Người như vậy ơ hờ số mạng
Lập Thượng-Nguơn lọc gạn sành sanh
Bớ con tâm chí trung thành
Mới là tồn tại trọn lành đó đa.

4. x Nền nhơn Thánh-Đức nguy nga
Con ngang, tôi nghịch bị sa ngục hình
Khó mà nuôi chứa sinh sinh
Tu-Di Thiên-Quốc công bình thưởng răn.

THI

Thưởng phạt phân minh lắm trẻ trò
Đừng sanh ngoa nghịch dạ nhiều lo
Luật Trời phán đoán đâu sai sót
Thời Tý Rước-Xuân Cha dặn dò.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý Đàn Rước-Xuân tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau nam nữ hiện giờ
Lập thân hành Đạo đợi chờ thành công
Nơi đây nhà Thánh suốt thông
Trường Qui, Lớp Học, Văn Phòng Đạo khai.

2. Nữ nam lớn nhỏ chầu Thầy
Rước-Xuân Bính Ngọ trổ Tài Đức Tâm
Đồng nhau Đãnh-lễ mầu thâm
Dâng thề hứa hẹn vịn cầm Lý-chơn.

3. Mở khai rạng rõ nền nhơn
Sáng tu Thánh-Đức hương trầm cứu Linh
Tái-Nguơn Phục-Thỉ nguy nguy
Rước-Xuân Bính Ngọ năm nầy học chung.

4. Tỏ bày Đãnh-lễ Huyền-Khung
Phải tồn tâm lý qui tùng mầu cơ
Chung nhau nam nữ hiện giờ
Lập thân hành Đạo đợi chờ thành công.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra gởi khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-Phòng đọc trong giờ đồng Đạo Đãnh-lễ mà Rước-Xuân, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC ngà quí báu rõ cầm chung
HOÀNG lịnh Sắc phê trẻ phải tùng
THƯỢNG đạt phân minh tình thế sự
ĐẾ kỳ ứng phất Á Đông Trung .

HỰU

Á-Đông Châu-Thiệm cuộc Trời bày
Thưởng phạt phân minh chẳng có sai
Một cuộc đua chen là cớ sự
Mưu đồ hạnh phúc Đạo Cao-Đài.

HUỜN

Đạo Cao-Đài giáo chỉ qui nguyên
Ngũ lý từ đây chớ não phiền
Phục vụ Thiên-Hoàng hoàn Thánh-Đức
Tu-Di Thiên-Đức thế Huyền kiên.

NGÂM

Rước-Xuân Bính Ngọ hiện giờ
Ráng xem xét kỷ đợi chờ Thiên-ân
Tu-Di Hoàng-Đạo dò lần
Phán phê võ trụ Bốn-ân làm đề
Xuân về cảnh Đạo sum xê
Xuân Trời ban tứ đầu đề Phục-Nguơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Rước-Xuân các Thánh-Thất, Trường-Qui, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC sáng giồi trau chớ để mòn
HOÀNG Thiên đâu phụ trẻ lòng son
THƯỢNG hành Hạ hiệu bồi phong hóa
ĐẾ Chủ điều khuynh cuộc Bốn-ơn.

THI BÀI

Rước-Xuân Bính Ngọ vào nhà
Rước Trời vào dạ hiệp hòa dưới trên.

1. Trước Thất-Tổ đừng quên phụng sự
Sau Cửu-Huyền noi giữ nhân luân
Đây là Đạo-Đức chín từng
Loài người có Đạo vui mừng cảnh Xuân.

2. Người có Đạo nhà hưng nước thạnh
Người biết tu là cảnh giang sơn
Hiệp hòa xã hội vờn vờn
Gia đình tổ ấm Bốn-ơn vẹn gìn.

3. Phải tránh xa cái hình thịt thúi
Mất Đạo-tâm thể mội lòn đê
Ro re nước đổ lạt khe
Mất tiêu hồn suối khó dè lớp ngăn.

4. x Rước-Xuân Thầy dặn chữ hằng
Dầu cho sao đổi dợt lăn mãi bền
Đạo kỳ sớm phất phới trên
Là trên châu Á đắp nền hướng Tây.

NGÂM

Đắp nền Đạo-Lý Tây Âu
Đông phương tướng hiện khai đầu năm phương
Đạo đâu lui bước cạnh đường
Đạo là cuộc sống dân thương sắp cùng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra gởi khắp nơi Đạo Hành-lễ Rước-Xuân Tư-Gia trước Đàn đọc, sau Đàn đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau Đãnh-lễ trước Đàn
Vô-Vi cảnh tỉnh mở đàng Phục-Nguơn
Diệu-Linh Thánh-Điện vờn vờn
Hoằng ban Đạo-pháp cao sơn danh đề.

2. Đắp nền Thánh-Đức sum sê
Đồng con cúi lạy dâng thề Rước-Xuân
Lạy rồi Hành-lễ vui mừng
Tý thời vui đẹp trong chừng từ đây.

3. Tai nghe thấy rõ lịnh Thầy
Phán phê Tái-Phục Cao-Đài thành công
Giao thừa hưởng ứng rặt ròng
Tỵ lui Ngọ lãnh Đạo thông phần hiền.

4. Bớ con muốn giải nổi phiền
Ráng cần học Đạo hậu tiền gắng ghi
Hiện giờ Đàn-lễ Vô-Vi
Thiên-Tòa lâm đặt năm nầy chuyển luân.

5. Đồng con an phận kỉnh dâng
Lập đời là Đạo trong chừng bình an
Chung nhau Đãnh-lễ trước Đàn
Mãn rồi tái đọc rõ ràng xét tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước và sau Đàn Rước-Xuân Vô-Vi tại Thiên-Tòa.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 12/40 Ất Tỵ 1966 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Mẹo thời chầu Lễ Tân-Xuân
Trước vào kỉnh bái vui mừng Ngọ niên
Mùa Xuân Đạo-Đức hậu tiền
Kêu con nam nữ giải phiền được an.

2. Đạo là cứu khổ cứu nàn
Mong chung mỗi trẻ đồng thoàn vững tâm
Đây là Đạo-Đức phương châm
Đây là cơ hội thâm trầm chuyển luân.

3. Diệu-Linh Thánh-Điện Bốn ân
Tân-Xuân tân tiến hữu phần hữu vi
Đạo là pháp lý duy trì
Đạo là đàng cả để qui nhơn loài.

4. Tân-dân Thánh-Đức từ đây
Thượng-Nguơn Tái-Thỉ sum vầy Đạo-tâm
Lý-chơn nhơn loại phương châm
Đàng lành nẻo dữ vịnh cầm luận suy.

5. Đạo là lập Lý Vô-Vi
Biết Trời biết Đất, Người đây Ta đồng
Đừng ham giống bưởi dứt bồng
Đứng đây trông đó ngó mong lối tà;
Đạo là sáng suốt nguy nga
Đạo là chơn chánh chung hòa hiệp tin.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc Đãnh-lễ trước trong giờ Hành-lễ Tân-Xuân, đọc rồi tiếp Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC-Linh-Tòa định hóa hoằng khai
HOÀNG lịnh Sắc phê cuộc sắp bày
THƯỢNG Đức chuyển sang hồi mạt kiếp
ĐẾ ân tái phục hiện là đây.

THI BÀI

Tân-Xuân Bính Ngọ trước Đàn
Vô-Vi cảnh tịnh vén màn muội mê.

1. Nêu gương cội lý Bồ-đề
Anh hùng khai sáng đầu đề khải thông
Chuyển sang thưởng phạt Đại-đồng
Đồng chung nam nữ rèn lòng vẹn tu.

2.xx Về Thánh-Đức gồm thu nhơn loại
Cảnh Tu-Di là núi Thái-Thanh
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo rõ rành
Gọi rằng Thiên-Quốc để dành hữu duyên.

3. Trong kiếp số vui phiền có chỗ
Mong chung con giải khổ lương tâm
Bớ con đừng có tưởng thầm
Mà quên mạng vận phải lầm lưới ma.

4. Giờ Tân-Xuân Thầy ra lời dạy
Mong chung đồng tỉnh lại lập công
Lập công Thầy thưởng chung đồng
Cuộc an toàn sống ngoài vòng bẫy ma;
Nầy năm Bính Ngọ đây là
Là cơn gạn lọc một nhà chung vui.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Tân-Xuân Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Tân-Xuân
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chín từng rọi xa
Tân-Xuân Bính Ngọ nguy nga
Gọi rằng Xuân Đạo sáng lòa Năm châu.

2. Xuân Trời mỗi mới nhiệm-mầu
Để ban chung cả một bầu chúng sanh
Xuân lai tân tiến rõ rành
Xuân mừng người thiệt nhơn sanh con Trời.

3. Xuân thanh Thánh-Đức thuận thời
Xuân chào con cả vâng lời tỉnh tu
Cúi đầu Đãnh-lễ Xuân Thu
Nhớ câu hòa ái người tu bảo tồn;
Tân Xuân tiến hóa Xuân đồng
Đồng chung Đời Đạo an lòng lãnh Xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ mỗi con về chầu Lễ Tân-Xuân nơi Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC Sắc Lịnh ban trước Bửu-Tòa
HOÀNG Thiên nhứt luật qui Tam-Gia
THƯỢNG lưu ghi tạc bền tâm chí
ĐẾ Chủ nhơn sanh chưởng thoại hoa.

THI BÀI

1. Lễ Tân-Xuân chung con nghinh kỉnh
Rước vào tâm đức tính gìn trau
Rước-Xuân trẻ rước lẽ nào
Thầy ban lời dặn biết đầu rõ đuôi.

2. Chủ-Nhơn-Ông là ngôi Ông-Chủ
Để thay Trời đổi củ điều tân
Kỉnh Thầy con xét xa gần
Biết Thầy, biết Đạo trẻ cần biết thêm.

3. Lễ Tân-Xuân giữa đêm Dần một
Bính Ngọ nguyên quyền độc Thiên-Hoàng
Bớ chung con trẻ đồng thoàn
Cần xem xét kỹ vén màn muội mê.

4. x Tân-Xuân Ngọ tới Tỵ về
Là niên khởi hỏa đầu đề dương khai
Đạo kỳ phất phới từ đây
Rọi Đông Nam Á tỏ bày nạn âu.

THI

Tân-Xuân Phước Lộc tứ trần gian
Mỗi trẻ Thọ qui mới rõ ràng
Một kiếp kỹ hồi tân tiến hội
Nguồn Xuân Bính Ngọ đủ kinh hoa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý Lễ Tân-Xuân tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Tân-Xuân
Trường-Qui, Nhà-Thánh tinh thần hòa chung
Văn-Phòng, Lớp-Học chung cùng
Là nơi rèn luyện tao phùng đoàn viên.

2. Rõ ràng lọc Thánh chọn hiền
Gạn tâm lóng tánh phỉ nguyền tương lai
Rõ ràng đệ-tử Cao-Đài
Dầu nam dầu nữ hiện nay vững bền.

3. Rèn lòng mới thấu danh nên
Kiên gan được biết dưới trên trong ngoài
Con người có Đạo Tam-Tài
Con người thiệt đúng đừng sai tâm điền
Tân-Xuân Thầy dạy phỉ nguyền
Tân-Xuân Bính Ngọ mối-giềng Dương Đông.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-Phòng đọc trước trong giờ Đãnh-lễ, chầu Lễ Tân-Xuân, đọc rồi mới lạy.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC trao con hiếu trẻ gìn tâm
HOÀNG lịnh Sắc phê pháp vững cầm
THƯỢNG Đức giáo truyền thay võ trụ
ĐẾ ân ban thưởng lý trầm ngâm.

THI BÀI

1. Lễ Tân-Xuân Tý thời chầu chực
Bính Ngọ niên thước mực đo giăng
Tân-Xuân Thánh-Thất công bằng
Trường-Qui là chỗ cớ bằng tập trung.

2. Về Lớp-Học tao phùng chánh giác
Nơi văn phòng khai hoát Tam-Gia
Công-phu, Công-đức đây là
Kêu con tỉnh mộng nhìn Cha vững tìm.

3. Xuân Đại-Đạo khai dương Đông Á
Cuộc chuyển luân tai họa Trời Âu
Bớ con đừng có u sầu
Bớ con đừng có quên đầu vịn đuôi.

4. Người có Đạo đâu nguôi lẽ phải
Có Đạo là nhơn ngãi tập trung
Bớ con an mạng thính tùng
Cao-Đài phướn phất cờ tung cứu nàn.

THI

Cứu lấy nhân sanh cõi giái ba
Mong chung thế sự phải in là
Khuyên đừng mất Đạo mà hư phận
Sống có Trời Cha thác có Ta.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý Lễ Đàn Tân-Xuân nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Lớp-Học, Văn-Phòng, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

Khai Niên Bính Ngọ nhắm đường dài
Kêu bớ con bầy nhớ ngõ đây
Hỏi lại chí bền thông nẻo Đạo
Nhìn xem cho kỹ hướng chiều mây
Cha đây Chúa-Tể trên nhân loại
Thầy của chung trò dưới vận khai
Trời ngự Nam-Bang hoằng Xích Cấn
Đất bày cuộc thịnh Lợi Trinh Đoài.

THI BÀI

Về đây chầu Lễ Khai-Niên
Năm nầy Bính Ngọ thấy liền vận cơ.

1. Trời thường dạy đừng lười với biếng
Đất chở nâng Càn kiện chung đồng
Bớ con an mạng suốt thông
Bớ con đừng có bưởi bồng bị hư.

2. Con của Thầy ráng trừ tâm độc
Tâm độc là ngang dọc quên Trời
Bớ con đừng tưởng trò chơi
Trò chơi phải bị cuộc đời cười chê.

3. Cười cái bọn vầy bè hiệp lũ
Vầy hiệp rồi quến rủ điêu ngoa
Bớ con nếu thiệt con Ta
Ta đây Trời Chủ chung hòa dưới trên;
Tân-Xuân Bính Ngọ vang rền
Vô-Vi cảnh tịnh đừng quân đuôi đầu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn Khai-Niên Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi Hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu Lễ Khai-Niên
Kêu con chung cả Thầy khuyên hiệp vầy
Nữ nam đều cũng con Thầy
Chung qui tỉnh mộng trổ Tài Đức Tâm.

2. Lý chơn Đạo pháp cao thâm
Khai niên Bính Ngọ trầm ngâm thuận thời
Hiện đây Đạo-Đức lập đời
Đời thanh Đạo thới con Trời hòa tâm.

3. Khai niên khai thấu Huyền thâm
Vui buồn hiển hiện an tâm thoại hòa
Cao xanh vững chắc một Tòa
Cao-Đài cứu thế sáng lòa xuân xanh.

4. Khuyên con nhìn rõ mối-manh
Khuyên con an mạng lập thành vi ngôi
Đạo Trời hữu phận rõ mùi
Mừng chung thế sự vun bồi lương tri.

5. Đây là Thánh Đức Tu-Di
Đây là căn bản luận suy mối-giềng
Khai-Niên lời dặn Cha hiền
Mong chung con dại hậu tiền gắng ghi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ chung con Đãnh-lễ khi về Thiên-Quốc chầu Lễ Khai-Niên, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (12 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC là quí báu bớ bầy con
HOÀNG lịnh Sắc phê xét mất còn
THƯỢNG đạt thiện tâm an tỉnh mạng
ĐẾ ân qui tụ chỉ vuông tròn.

THI BÀI

Khai-Niên Bính Ngọ Thiên-Tòa
Tý thời đọc trước sau ca Khải-Hoàn.

1. Đạo tồn tại khai Càn Khôn chỉ
Xích cực nêu tiêu biểu Bính Đinh
Phất cờ Vạn kiếp độ Linh
Tam Thanh nối hậu nêu hành tư gia.

2. Kể từ đây khắp nơi nhà Thánh
Trường-Qui đều nêu mạnh Đạo kỳ
Văn-Phòng, Lớp-Học oai nghi
Khai-Thiên Thập-Nhị đồng qui năm màu.

3. Chữ khai Thiên tạo đào sự sống
Lễ Thượng-Thanh phục vọng uy phong
Cờ bay phướn phất khắp đồng
Là châu Nam Á phương Đông cổi màn.

4. Lập Thượng-Nguơn ngôi Càn vi chủ
Tái-Thỉ Thanh qui củ thuận chiều
Khai-Niên Thầy dặn ghi nêu
Đừng quên tôn lý hắt hiu đắm chìm.

THI

Đắm đuối làm sao thấy cửa Trời
Đông phương kinh cấp thảnh lòng thơi
Trời Nam một góc nêu danh nghĩa
Phản tỉnh tìm thông Đạo cứu Đời.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn thời Tý Lễ Khai-Niên Bính Ngọ, đọc rồi Hành-lễ. Sau Đàn đọc bài Phúc-Chúc Khải-Hoàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (5 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Về đây chầu lễ Khai-Sơ
Chung con nam nữ hiện giờ chầu tuân
Khai-Sơ khai thấu chín từng
Mong chung nam nữ vui mừng cảnh xuân.

2. Đường dài gió ngựa đâu ngừng
Nầy an nọ biến tưng bừng thế gian
Chung con vén sạch các màn
Đừng cho nhơ bợn nhìn đàng tiến thân.

3. Đạo là tôn trọng tinh thần
Đạo là gạo muối phải cần độ chung
Lời vàng Thầy nhắc con tùng
Đừng quên lý Đạo bị cùng tận nguy;
Ban lời Thầy dặn tiên tri
Trong niên Bính Ngọ đường đi ngại ngùng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trong giờ chung con Đãnh-lễ về chầu Lễ Khai-Sơ tạm đặt tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (5 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

NGỌC sáng như gương bớ trẻ trò
HOÀNG Thiên đâu phụ đứa cần lo
THƯỢNG-Nguơn tái dựng đời tân tiến
ĐẾ Thánh đức tâm mãi vịn dò.

THI BÀI

1. Mãi vịn dò cần lo tu học
Học cho thông ngọn gốc người tu
Kêu con an mạng phá ngu
Đường ngay ngõ thuận lẽ nhu tâm lường.

2. Lễ Khai-Sơ vịn nương căn bản
Phận hiền lương hựu hản danh đề
Con chung hòa thuận đề huề
Phải bền chí cả dâng thề tất tim.

3. Đạo là Đạo mỗi ngày thêm mới
Lo tu thân bước tới vị đơn
Nghe lời Thầy dặn Bốn-ơn
Đừng quên lý pháp đức nhơn đắm chìm.

THI

Khai-Sơ khai thấu cuộc Trời Nam
Một góc phương Đông Đạo Xích Càn
Hai hướng nẻo đường đơn Bính Lý
Bốn-ơn, Năm-lẽ vị đương tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước Đàn-lễ Khai-Sơ Vô-Vi, đọc rồi Hành-lễ. Sau Đàn đọc bài “Mừng thay Võ-thuận Phong-điều”, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (6 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Khai-Niên Thánh-Thất, Trường-Qui
Văn-Phòng, Lớp-Học một kỳ Tân-Xuân
Chung nhau nam nữ vui mừng
Con chung khắp cả dạ vưng chầu Trời.

2. Bớ con lớn nhỏ thuận thời
Nhắm xem cho đúng chỗ nơi an bền
Nhớ rằng hai chữ tuổi tên
Là tên tuổi Đạo được bền nêu cao.

3. Bớ con tránh sự ồn ào
Bớ con tỉnh mạng Trời trao phận hiền
Đây ngày Đạo-Đức phỉ nguyền
Trọn tâm kỉnh trọng lời khuyên của Thầy.

4. Tránh xa cái lũ tà tây
Vô thần mất Đạo ác gầy máu xương
Công bình Tạo-Hóa cân lường
Lịnh ban phạt trị lũ phường con hoang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước trong giờ mỗi con về chầu Lễ Khai-Niên Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-Phòng, Lớp-Học, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (6 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

THI

Thánh-Thất, Trường-Qui NGỌC sẵn trao
HOÀNG Thiên định lập Văn-Phòng sau
THƯỢNG hành Hạ hiệu chung hòa thuận
ĐẾ Chủ Cha chung Lớp-Học cao.

THI BÀI

Trung-Đàn thời Tý Khai-Niên
Chào mừng Bính Ngọ hậu tiền thuận trao.

1. Nơi Thánh-Thất một màu kính phục
Trường-Qui đều cung chúc đệ huynh
Văn-Phòng, Lớp-Học chánh minh
Cao-Đài cứu thế em anh thuận hòa.

2. Lễ Khai-Niên chung hòa sum hiệp
Đàn Tý đây vạn kiếp độ hồn
Chung con nam nữ bảo tồn
Chung con tỉnh mộng Càn Khôn chứng lòng;
Lời vàng Thầy dặn chung đồng
Gắng ghi chung thỉ ngoài trong rõ ràng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (5 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng Đàn

THI BÀI

1. Năm Bính Ngọ Tân-Xuân chầu chực
Gia gia đều thi thực đó đa
Phong luân Nhân lý âu ca
Thi hành nhiệm vụ nhà nhà chung vui.

2. Đạo cứu Đời lập ngôi nhân phẩm
Đạo chỉnh Đời thể gấm thêu hoa
Đạo cao Đức trọng đây là
Đạo Đời chỉnh sự cộng hòa dưới trên.

3. Đạo là Đạo đắp nền chung thỉ
Đạo bảo sanh Tam-Húy bền tâm
Cửu-Huyền Thất-Tổ trầm ngâm
Nêu gương Thánh-Đức hương trầm đốt xông.

4. Ngày Tân-Xuân suốt thông vận hạn
Lễ Tân-Xuân tỏ rạng phục qui
Nêu cao Đạo lý duy trì
Nêu lên chơn pháp gắng ghi tâm điền;
Tân Xuân Bính Ngọ rưới duyên
Tân-Xuân Thầy dặn con hiền dạ vâng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên Sư lưu hành khắp nơn Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học hành theo lời dặn đọc trước và sau Đàn Tân-Xuân Nhà-tư.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 1/41 Bính Ngọ 1966 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy ngày chín tháng giêng
Đây là thủ tục tại miền Á Đông
Việt-Nam Nguơn-Đán gieo trồng
Mùa Xuân Bính Ngọ hội Tông môn hòa.

2. Cửu-Huyền Thất-Tổ gia gia
Khai-Niên chào rước âu ca tiếng lành
Nữ nam cơ hội nêu danh
Vịnh cầm Đạo-lý rõ rành từ lâu.

3. Phong-cương Nhân-lý một bầu
Cha con, chồng vợ gồm thâu mối-giềng
Từ đây chấm dứt đảo điên
Ráng lo tu tỉnh dạ kiên chí bền.

4. Biết rằng cơ vận tuổi tên
Là tên thoát tục giải khuyên trọn nghì
Khai-Niên Bính Ngọ gắng ghi
Nhà nhà phải nhớ tiên tri Thầy Trời;
Bớ con Thầy dạy vâng lời
Đạo là cứu sống cuộc đời muôn sinh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Thiên-Sư lưu hành khắp nơn Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN