1. Bài dạy Đạo-Tràng Mỹ-Lạc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ chiều.

-------o0o-------

Nầy các trẻ ở nơi Đạo-Tràng Mỹ-Lạc hãy định-tâm nghe Thầy dạy:

Vì hiện nay các con chung nhau đến đây học Đạo đặng xét phận sửa mình, vậy mỗi con phải hết lòng lo sao cho thiệt nơi tâm thì trong đó có Thầy.

Nầy mỗi con Nam Nữ hãy xét kỹ rồi dễ hiểu mỗi điều nên hư, lợi hại, an biến chi cũng do nơi Tạo-Hóa; vậy mỗi con có lo chi cũng chẳng qua Trời đặng; vậy từ đây mỗi con an lòng lo tu chuộc tội, thì trong đó tội nó mới mòn đặng.

Vậy hiện giờ mỗi con Nam Nữ định-tâm nghe Thầy dạy kỹ.

THI

1.- Nầy Nam Nữ Đạo-Tràng Mỹ-Lạc
Ráng định lòng học đoạt Lý Trời
Con ôi! mỗi sự bởi Trời
Chớ nên quá vội rồi rời Trời trong.

2.- Nay mỗi trẻ Lý không ráng nghiệm
Đặng học hành cho kịp bước đường
Ráng lo học hỏi thường thường
Chớ nên hờ hỏng vướng đường nạn tai.

3.- Nay Thầy định buổi nay lập hội
Thượng-Nguơn đồng phước tội cân phân
Hiện giờ bồi đáp Tứ-ân
Là Trời ân xá cán cân cân lường.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đặng nghe chung, rồi giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng gởi cho Mỹ-Lạc-Thạnh một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành ra đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng lễ Trung-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Giờ Đại-lễ Trung-Nguơn học Đạo
Bổn-Sư mừng Lý Đạo phát sanh
Bớ nầy Đệ-tử chánh minh
Nữ Nam ráng học tồn Linh buổi nầy.

2.- Học Đạo phải an bài tâm tánh
Đặng nhìn ngôi dứt cảnh tranh thương
Nầy nầy Đệ-tử chải bươn
Hòa tâm nhìn Lý náu nương tu hành.

3.- Lão khuyên chớ tranh giành theo tục
Thì phải gần cửa ngục Thiên-Điều
Có tu, có học ít nhiều
Khuyên Chư Đệ-tử tiêu thiều ráng vưng.

4.- Đây là lý oan ưng chỉ rõ
Sao các con xây trọ nhốt hồn
Chung nhau nhìn lý Kiền Khôn.
Phải lo xét phận lương ôn giữ gìn.

5.- Từ đây ráng tâm thình mới trọn
Hiệp về thanh lỗi mọn Thầy tha
Khuyên đừng có cãi lời Cha
Nhìn câu dĩ-đức khỏi sa đọa đày.

6.- Chư Đệ-tử Cao-Đài danh hiệu
Thì ráng lo thấu hiểu lý mầu
Tu-hành an mạng Thầy thâu
Hòa nhau như một hưởng câu Đại-Thành.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại cho NĂM xem in ra đặng đến ngày lễ Trung-Nguơn đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối đặng trong đó nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung trong đây mà xét lý, đặng xuôi theo cơ vận Thầy thâu chuyển đến Hội-sơ ban Đại-Thành cho mỗi con nào xuôi thuận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc hành lễ An-vị Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU diêu cảnh tượng độ phàm trần
TRÌ niệm ân cần huệ đức tân
THÁNH đức truyền ban nguồn Chơn-Lý
MẪU-khuôn an mạng hiệp tinh thần.

THI

1.- Tinh thần vững an cần lý nhiệm
Mừng Năm-cung biết nghiệm lý mầu
Đêm thanh truyền lý tâm cầu
Đặng lo tu niệm dải dầu hòa Nam.

2.- Từ đây ráng chung tâm hiệp chí
Đặng chung hòa ngu trí huờn nguyên
An lòng cho lặng vững yên
Gọi tu gặp đặng Bổn-nguyên lý Trời.

3.- Mẹ mừng trẻ nhìn Trời nhìn Lý
Nương níu nhau chung lý theo Thầy
Hiện nay nguồn thiện Mẹ bày
Đặng cho mỗi trẻ công dày nhìn gương.

4.- Lời dạy dỗ ráng nương, ráng học
Học cho thông thận-độc bảo tồn
Bớ con lớn nhỏ xuân đồng
Đồng nhau hòa lý Bá Tòng vững yên.

5.- Phận Nhi-nữ hạnh khiêm cho vẹn
Nhìn lý mầu khỏi thẹn, khỏi sai
Con ôi! ráng tránh nạn tai
Con ôi! xuân tượng hiện nay thấy gần.

6.- Ráng học hỏi ân cần trau sửa
Ráng giồi mài bữa bữa mới nên
Nầy con ráng vẹn tuổi tên
Là tên Đạo-đức đứng trên Địa-cầu.

7.- Năm-Cung Nữ làu làu chiếu rọi
Rọi Năm-châu vọi vọi nghĩa nhơn
Bớ con Mẹ tỏ nguồn cơn
Là cơn phút phắt Cao-sơn Thủy-bình.

8.- Nay mỗi trẻ tâm thình trác lý
Dưng lễ mầu huệ huệ lòng thành
Cúc cung gọi tỏ tâm lành
Đê đầu khẩn nguyện Mẹ lành chứng tri.

9.- Mẹ mừng đó châu-nhi chỉ vẽ
Chung mỗi con bước lẹ về ngôi
Đừng lòng chìm đắm nổi trôi
Đừng lòng chia rẽ lấp bôi đường lành.

10.- Thờ Liên-Cửu Nữ-Oa thành kỉnh
Thì nơi tâm đừng dính bợn nhơ
Giống in như vậy trọn thờ
Đừng sai, đừng dối, đừng ngờ, đừng nghi.

11.- Ráng an mạng đặng tri phước đức
Hiện giờ đây ráng dứt tục mù
Ráng làm cho trọn phận tu
Ráng gìn Lý Một, một câu tâm bền.

12.- Có bền dẻo dựng nền mới chắc
Ráng dò theo phút phắt an tâm
Đọc kinh ráng xét trầm ngâm
Ngâm câu hòa thuận lý thâm vào lòng.

13.- Trước Đàn-nội Bá Tòng chứng lễ
Vậy mỗi con vui vẻ hiệp sum
Cho hòa, cho thuận hiệp chung
Là chung tâm chí cúc cung Lý Trời.

14.- Địa-cầu đổi vận thời xây chuyển
Là chuyển xây đổi biến về an
Hiện giờ lý nhiệm sắp sang
Là sang về lý vững an thanh cầu.

15.- Trong năm đứa làm đầu năm cõi
Kể từ đây học hỏi cho thuần
Con ôi! cơ chuyển chẳng ngừng
Các con ngưng lại cơ tuần phải lu.

16.- Nếu như vậy việc tu chẳng trọn
Ráng cứu đời xuôi thuận nhìn Trời
Đó là trọn phận cứu đời
Cứu đời đặng tỉnh, tỉnh đời mỗi con.

17.- Học cho rõ trắng trong như lọc
Tứ-Châu thanh đùm bọc Năm-Cung
Ngàn xưa cũng có hiệp sum
Cũng vì ham muốn phải chung cõi trần.

18.- Nay Đạo mở tinh thần khai khiếu
Rước mỗi con Mẹ biểu danh nêu
Dắt dìu mỗi trẻ Mẹ kêu
Mẹ kêu mỗi trẻ bỏ kiêu nhìn Thầy.

19.- Đời rằn rực đừng gầy mỗi trẻ
Về lý thanh khí nhẹ đó con
Ráng lo học hỏi suốt thông
Chớ đừng ham muốn khó trông gần Trời.

20.- Đời rằn rực nay dời may đổi
Ráng nhìn Trời Mẹ mội phước thanh
Tu-hành cần lý phát sanh
Vững an tâm chí cần thanh Liên-Đài.

21.- Vì rằn rực đọa đày mấy kiếp
Hiện giờ đây về kịp Mẹ mừng
Con ôi! cao vọi Chín-từng
Mẹ lành trông đợi chẳng ngừng nơi tâm.

22.- Trông mỗi trẻ đọa trầm mấy kiếp
Kiếp nầy đây gặp nhịp nghe con
Ráng lo học hỏi lý không
Mẹ ban tâm huyết khải-thông Hoàn-cầu;
Con ôi! danh phận làu làu
Cung thiềm hạc trỗi dẫn đầu đó con.

23.- Nay các trẻ chung tâm hòa lý
Lập Nữ-Oa Liên-Điện thuận thời
Đặng lo xuôi thuận cơ Trời
Đặng an về lý lập đời thới thanh.

24.- Trong Đàn-nội gìn manh rõ lý
Mẹ ban lời thâm thúy gọi minh
Các con an mạng trọn tin
Ơn Trời rưới khắp vạn linh hưởng đồng.

25.- Các con ráng chung đồng tâm thuận
Vưng lịnh Trời gầy dựng nền nhơn
Hiện giờ Mẹ ngự ban ơn
Ban cho mỗi trẻ keo sơn dải dầu.

26.- Nay Liên-Cửu lễ cầu An-vị
Gọi Khánh-thành chung-thỉ xuân tươi
Giáng lâm hạc trỗi cõi Trời
Trần gian phủ phục Đạo Đời thung dung.

27.- Nhìn thấy trẻ tâm trung thành nguyện
Mẹ giáng Đàn Cung Viện gia ân
Ban khai lý nhiệm huệ thần
Chung trường Nam Nữ ráng cần giồi trau.

28.- Bền tâm dạ trước sau cho trọn
Rạng danh nêu Mẹ chọn làm gương
Ráng cho bền dẻo sự thương
Làm gương hậu thế nghĩa phương lý mầu.

29.- Mẹ ban rưới cơ mầu thanh khí
Phát minh khai diệu lý Nữ-ban
Địa-cầu thanh khí vững an
Sáu mươi bảy lý vẻ vang trên đời.

30.- Hoàng hạ ốc cơ Trời kinh hoán
Lý thanh phù dẹp trược đón minh
Bảy mươi hai thể đồng thanh
Đó là thế-giái rõ manh mối Trời.

31.- x Đạo Cha sáng tỏ trên đời
Đạo Cha vẹn lý chẳng dời, chẳng phai
Khuyên con trần thế ngày nay
Khá mau tỉnh mộng vẹn hay vẹn mầu.

32.- Mấy muôn kiếp số đáo đầu
Đến ngày nay thoát vực hầm thẳm sâu
Về cho đến Mẹ bền lâu
Vô ưu, vô lự hưởng câu như bình.

33.- Trong Đàn Mẹ dặn đinh ninh
Năm-Cung, năm đứa sắt đinh dẫn đầu
Dẫn dìu em dại chung bầu
Nhìn Thầy, nhìn Lý cúi đầu xuân khai.

34.- Đừng cho em dại miệt mài
Đứa sau, đứa trước từ rày nhìn Ngôi
CANG con học Đạo vẻ vui
Vui sanh lý nhiệm tới lui trọn lành.

35.- TÁM con chung-thỉ cho thành
Lời vàng Mẹ biểu duyên lành nêu cao
SỬU con an lý chi giao
Duyên xưa nay gặp hiệp nhau nhìn Trời.

36.- QUƠN con hiền hậu thuận thời
Lòng thành chí kỉnh thờ Trời tại tâm
BÔNG con chung-thỉ của công
Tùy theo phận trẻ lập công phước truyền.

37.- Hiệp nhau năm trẻ kiền-thiền
Về phần Viện-Trưởng cung tiền giúp trau
Trước sau, sau trước chi giao
Duyên căn ngày trước phùng tao chung trường.

38.- Cho an, cho vẹn Nữ đường
Nêu cao tiếng tốt cung tường rõ sâu
NHÂM, THÂN hai trẻ hưởng câu
Là câu Mẹ gọi cùng nhau chung bầu.

39.- LỰ, BẰNG an mạng cúi đầu
Khép vào khuôn mẫu hoán cầu lý thanh
ĐẠO con nghe Mẹ nêu danh
Hóa-nhơn dĩ-đức mối manh thiệt thà.

40.- Chung nhau gầy dựng Đạo nhà
Đó là mười trẻ ruột rà thể gương
Từ nầy phải ráng chải bươn
Hóa thân về lý hóa-nhơn đức tồn.

41.- Năm con Viện-Trưởng chung đồng
Hóa thanh diệt trược Non-bồng tại đây
Dắt dìu em dại thơ ngây
Đứa sau, đứa trước nối dây chung trường.

42.- Đừng lòng chia rẽ lương khương
Xa Thầy, xa Mẹ phải vương lưới tà
Nữ ban trỗi lý Đạo nhà
Hồng-Bàng con cháu Liên-Tòa xuân hoa.

43.- Hiệp nhau cho vẹn đồng Cha
Đoàn em cũng phải chung hòa nối theo
Lớn thì đừng có hiu hiu
Nhỏ thì an mạng tùng theo học hành.

44.- Trước sau chung một nguồn lành
Em sau, Chị trước Mẹ đành lắm con
Đó là lý nhiệm khải-thông
Trước qua, sau nối lập công độ đời.

45.- Cửu-Cung chung cả con Trời
Thuộc âm phái Nữ con Trời nào xa
Nữ Nam đều cũng một Cha
Âm Dương nhị lý người ta hai hình.

46.- Trọn thanh thì cũng chung Linh
Về phần sắc tướng thể hình tại đây
Cho tròn, cho vẹn nhẹ hay
Thiêng-Liêng đồng một vượt mây thanh cầu.

47.- Đồng Linh thanh khí làu làu
Dầu cho Nam Nữ huệ mầu điển quang
Đồng minh nhứt điểm Trời ban

Chẳng chia Nam Nữ Trời ban xuân đồng.

48.- Hiện giờ các trẻ an lòng
Lập trường mở lớp Bá Tòng tại đây
Đặng lo học hỏi lý hay
Mười con Cao-cấp hiệp ngay dẫn dìu.

49.- Nữ sanh Giáo-tập độ điều
Học trau lý nhiệm tiêu-thiều tại đây
Gọi là Cao-cấp vẹn hay
Đặng sau dạy lại từ đây roi truyền.

50.- Làm gương cho trọn kiền-thiền
Học hành giác lý chung thuyền độ Linh
Gặp Thầy, gặp Mẹ ráng tin
Hễ tin ráng học đặng minh cơ tuần.

51.- Học thông lý nhiệm tinh thần
Kiếm tìm tội lỗi huệ thần rõ thông
Học hành lo sợ lập công
Lập công bồi đức khải-thông cứu đời.

52.- Cứu đời về một với Trời
Cứu đời đặng tỉnh nhìn Trời trọn nên
Chung bền để bước lần lên
Nữ-ban trỗi lý tuổi tên Liên-Đài.

53.- Nam-Bang vẹn phận từ rày
Tiên Rồng khai khiếu Tam-tài lập công
Năm-châu đương buổi cuồng ngông
U ơ nguồn thiện, chẳng thông Linh-hồn.

54.- Chẳng lo tu-niệm bảo tồn
Văn minh vật chất đành chôn Nguơn-Thần
Ngó theo lượng sóng phong trần
Đất bằng trào chuyển tinh thần tiêu tan.

55.- Cũng vì ỷ giỏi, ỷ ngang
Ỷ khôn, ỷ mạnh, ỷ ngoan cãi Trời
Linh-hồn tiêu diệt tơi bời
Loạn luân mất lý quên người, quên ta.

56.- Văn minh yêu quái quỷ ma
Báo đời tiêu lụy quên Cha, quên Trời
Các con xuôi thuận gặp thời
Ráng lo tu-niệm đặng Trời cứu Linh.

57.- Ra lời Mẹ dạy sắt đinh
Mỗi con ráng học cho minh lý mầu
Người tu Chơn-Lý làm đầu
Ráng lo học hỏi dải dầu mới nên.

58.- Nên rồi con dại đừng quên
Đừng quên cứu độ người nên như mình
Độ cho người hết chống kình
Độ cho người thuận tiền trình tu thân.

59.- Độ đời cách cựu duy tân
Độ đời khỏi lụy phong vân thói đời
Độ cho đời biết sợ Trời
Thuần phong mỹ tục lập đời Thượng-Nguơn.

60.- Độ đời đừng có kể ơn
Định-tâm truyền lý hóa-nhơn cứu người
Văn minh vật chất báo đời
Báo cho người phải lụy đời nhố-nhăng.

61.- Độ đời trở lại Bổn-căn
Độ Đời nhìn Lý dò phăng thấy Trời
Thuần phong mỹ tục lập đời
Bọc bầu chung một làu làu Trời Cha.

62.- Nhìn nhau sự sống mới hòa
Dầu cho khác giống cũng là tình thâm
Trùng phùng diệu lý thậm thâm
Thế-gian chung cả lý thâm con Trời.

63.- Đạo Trời nay định cứu đời
Đời mau tỉnh lại nhìn Trời chung linh
Phong trần chôn nhốt Nguơn-Tinh
Phân chia bầu bọc mất linh đảo huyền.

64.- Mẹ nay ngự giáng Đàn-tiền
Ban lời dạy bảo con liền vưng theo
Giống lành Mẹ định rải gieo
Cứu đời chung sống tùy theo phải mùa.

65.- Từ nầy đừng có thêu thùa
Nhìn Trời trọn sống gọi bùa hộ thân
Các con mau ráng Tân-dân
Làm gương cứu chúng phong vân về lành.

66.- Trước sau hào hiệp về lành
Năm-châu con dại nguồn lành ráng qui
Từ nầy bớt bớt khinh khi
Khinh lành, khi dốt thì nguy tới hoài.

67.- Cơ Trời sắp đặt an bài
Lành an, dữ dẹp Cao-Dày luật ban
Mãn giờ điển huệ thuận an
Giã từ con dại phàm-gian ráng gìn.

68.- Mẹ về Cung-nội Thiên-Đình
Nhìn con trông đợi lộ trình dò phăng
Hạc reo nhặt thúc Bổn-căn
Diêu-Trì Cung-điện lý an tiêu-thiều.

69.- Phàm-gian con dại dập dìu
Từ đây nhìn Lý độ điều chung thương
Cuộc đời lắc léo đừng vương
Thiêng-liêng cảnh tượng quê hương an nhàn.

70.- Muốn nên mau ráng chung thoàn
Đèn Trời rọi tỏ muôn ngàn ánh thanh
Ráng dò Chơn-Lý mối manh
Huờn nguyên Bổn-nhứt Thần Anh Linh tồn.

71.- Cơ-quan vực thẳm bổng cồn
Đổi thay trần trược khỏi dồn nạn tiêu
Kiếp đời ráng tránh bỏ kiêu
Hiệp nhau nhìn Lý đắc kiêu phải lìa.

72.- Cửa Trời nay đủ khóa chìa
Có người khai mở dẫn dìu lý khai
Các con chung cả giờ đây
Vưng lời Mẹ dạy lý hay xuân bình.

73.- Dò theo cơ vận tiền trình
Đừng cho lem ố, Thiên-Đình vắng tên
Lời vàng Mẹ dặn đừng quên
Gìn tâm an lý thì nên gọi bền;
Tụng câu dĩ-đức dựng nền
Độ cho người tỉnh gọi đền ơn cao.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đến ngày 14 tháng 8 Bính-Thân 3 giờ chiều lễ An-vị Nữ-Oa Liên-Điện đồng nhau đọc bài nầy trước giờ hành-lễ. Giờ hành-lễ An-vị Nữ-Oa Chức-sắc đồng Đại-phục hành-lễ, đọc kinh theo hành-lễ Đàn Đức Mẹ tại Tòa-Thánh. Vậy bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước giờ thượng Hồng-Đăng-Huệ nơi nhà tư Ngọc-ĐIỀN-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ khuya.

-------o0o-------

MƯU, con định-tâm chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một bài đặng đọc trước giờ các con hành-lễ, gọi trấn Tôn-Thần thượng Hồng-Đăng-Huệ, chiếu vọi lý diệu Bửu-Thành La-Hán.

THI

1.- Hồng-Đăng-Huệ Bửu-Thành chiếu diệu
Rọi huy hoàng diệu diệu lý khai
Chơn-như lố dạng từ nay
Đăng minh khai khiếu Ân Oai ban truyền.

2.- Rọi khắp cả chung thuyền giác lý
Hồng-Đăng thanh Thầy ký Tôn-Thần
Mỗi con an dạ dò lần
Bửu-Thành Chơn-tánh tinh thần tượng xuân.

3.- x Huy hoàng rọi khắp minh trưng
Hồng-Đăng cơ vận chẳng ngưng mảy hào
Đây là lý nhiệm diệu mầu
Mầu cơ dĩ-đức lý mầu dẫn thông.

4.- Hộ ban đăng diệu lý không
Mối giềng Chơn-Lý lập công Liên-Đằng
Trước sau thứ lớp có ngằn
Từ đây lý nhiệm năng hoằng khải-thông.

5.- Cơ-quang ĐIỀN ráng dày công
Gắng ghi Chơn-tánh nơi tâm trong ngần
Lời vàng Thầy chỉ tinh thần
Huệ-Đăng sáng tỏ con lần dò phăng.

6.- Chơn-như là lý Bổn-căn
Lục-thông thận-độc tâm an mới bền
Hiện giờ con ráng dựng nền
Nền nhơn do chỗ tâm bền đức thanh.

7.- Thiên-Đình Tử-Phủ nêu danh
Ban Tôn-Thần chứng huệ thanh mỗi thì
Ba mươi sáu lý trọn nghì
Sáu mươi bảy nghĩa duy trì tay con.

8.- Bảy mươi hai thể khải-thông
Địa-cầu thanh khí lập công bớ ĐIỀN
ĐIỀN-TÂM Chơn-tánh mối giềng
Buổi đời Bình-Định Chơn-hiền tâm SON.

9.- Một hai cho vẹn phận con
Anh em hòa thuận là công đứng đầu
Hiện giờ Đàn-nội chung hầu
Tập lần nghĩa tín cho giàu gồm chơn.

10.- Giàu Đạo, giàu Đức, giàu Chơn
Tinh thần cho vẹn lòng nhơn vững bền
Hồng-Đăng cơ định Tòa Đền
Nương cơ thuận lý dẻo bền lý khai.

11.- Rọi màn u tối từ nay
Từ nay ĐIỀN trẻ vẹn hay Thầy mừng
Chơn-như học hỏi tuần tuần
Nhìn gương Bổn-Giác tinh thần nhẫn nhiêu.

12.- Lánh xa hai chữ đắc kiêu
Đừng gần ái ố hiu hiu bớ ĐIỀN
Lý-Chơn con ráng kiền-thiền
TÂM-ĐIỀN cho vẹn Thầy liền gia phong.

13.- Ngọc-Đình Sắc-tứ Chơn-Công
Bỉnh-Linh ngày hậu khải-thông Hoàn-cầu
Năm-châu nhìn Lý cúi đầu
Đó là con vẹn lý mầu thuận Thiên.

14.- Hiện giờ lòng dạ lặng yên
Thân chơn tâm chí đừng thiêng mảy hào
Giám-Sanh phong trẻ làu làu
Rõ ràng phái Ngọc định vào Trung-La.

15.- Con lo an mạng nhìn Cha
Sửa sang Xiêm, Áo âu ca phẩm Trời
Trung-Thu Thầy định ban lời
Đàn tiền Đại-lễ mạng Trời thọ an.

16.- Thiên-Đình nhặt thúc cơ-quang
Trước ngày Đại-lễ thọ ban Ngọ thời
Cho tròn con trẻ giúp Trời
Xuôi cơ thuận vận cứu đời gắng ghi.

17.- Cơ tuần Tạo-Hóa châu-nhi
Cho bền nhơn đức mới tri lý mầu
Trước Đàn Thầy dạy làu làu
Mừng con lố dạng cơ mầu Vạn-linh.

18.- Phải cho Thường Thiệt trọn Tin
Phải cho an lặng đừng chinh TÂM-ĐIỀN
Trăm năm triêm ngưỡng tiên hiền
Hiện nay phùng lý Đàn-tiền Thầy phong.

19.- Giờ nầy Thầy tỏ cán cân
Đạo Trời như mực chỉ giăng gạn lừa
Nết hư đừng luyến ráng chừa
Luyến đời xa lý tội thừa đó con.

20.- Tuy là duyên đức rạng đông
Nhưng con phải định mới không mẻ sờn
Tuy là Cổ-Thọ xanh dờn
Để khô mất nước xanh dờn đổi khô.

21.- Xanh tươi Tứ-quí điểm tô
Cây khô lá rụng, rụng khô hao mòn
Thể đây con nhớ nơi lòng
Đặng lo bồi bổ đức đồng Thiên-Liêng.

22.- Nhớ câu con dại thế Thiên
Phải nào đâu dễ oai nghiêm hẳn hòi
Ân, Oai, Tế, Trị vẹn rồi
Phận con lãnh gánh thiệt thòi tránh ngoa.

23.- Cúi đầu thọ lịnh của Cha
Thế Thiên truyền lý hồn ba tay gìn
Nhứt tâm, nhứt đức lộ trình
Diệu Minh Thần Huệ Ngọc-Đình sắc ban;
Cơ bình Ngọc-sắc thọ an
Cầm quyền mối chánh Càn cang xuân Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đến ngày 18 tháng 7 đến đây, con cùng Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài phải đến hành-lễ tại nhà tư của Ngọc-Điền-Tâm gọi thượng Hồng-Đăng-Huệ, vậy các con đọc bài nầy trước giờ hành-lễ đặng Thầy trấn Tôn-Thần Hồng-Đăng-Huệ lý nơi đó. Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các khóm Đạo-Tràng, các Thánh-Thất, đặng Đạo học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài phong SON Ngọc Giám-Sanh Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ khuya)

-------o0o-------

SON, con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay con dại sợ Thầy mến Đạo
Kể từ đây ráng tạo Lý-chơn
Tu-hành tâm chí keo sơn
Cho bền, cho dẻo trọn nhơn giúp Thầy.

2.- Tòng Bá dựng từ nầy ráng định
Phận con thơ tiền định bổn-căn
Tu-hành lý nhiệm dò phăng
Con đừng hờ hỏng mất căn bổn mòn.

3.- Giám-Sanh đó Thầy phong phái Ngọc
Hiệp-Thiên-Đài đùm bọc lý nhu
Đến ngày Đại-lễ Trung-Thu
Đàn tiền thời Ngọ cúi đầu mạng qui.

4.- x Ngọ thời ngày trước phương tri
Hiệp ĐIỀN lãnh lịnh Thầy qui trọn giờ
Anh em hòa thuận trọn thờ
Thờ Cha thuận Lý đừng ngờ xa tâm.

5.- ĐIỀN anh, SON kế em chăm
Một, Hai xuôi vận thậm thâm từ nầy
Tòa-Dương chiếu diệu đông đầy
Tâm thần ráng vững đừng gầy nhố-nhăng.

6.- Lời vàng con ráng dò phăng
Tụng câu dĩ-đức, đức an muôn đời
Thế Thiên hành Đạo giúp Trời
Cứu đời đặng tỉnh hiện thời đừng mê.

7.- Đặng phong đừng có chấp nê
Phải kiêng, phải sợ cảnh quê học hành
Thiện chơn như nối mới thành
Đắc kiêu một mảy phải đành xa khơi;
Hiện giờ lý nhiệm đừng lơi
Học hành trác lý chỗ nơi Thầy dành.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra gởi cho SON một bổn, đặng SON nó học trong đây mà lo phận cho kịp ngày giờ Thầy định. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài phong TRÂM Giám-Sanh cung Liên

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

TRÂM, con nghe Mẹ dạy:

THI

1.- Nay con trẻ duyên lành đặng gặp
Gặp Đạo Cha ráng tập tành thông
Hiện giờ Mẹ giáng thưởng phong
Giám-Sanh phong trẻ Liên-Cung khải mầu.

2.- Từ đây trẻ làu làu phận sự
Ráng tu hành tiên tự bảo thân
TRÂM con ráng học tinh thần
Diệu truyền chơn ngữ tuần tuần rọi gương.

3.- Mẹ ban thưởng con nương Lý Một
Cho nên danh rường cột Lý-chơn
Con ôi! duyên đức keo sơn
Ráng lo học hỏi keo sơn lý mầu.

4.- Lâm trần thế buổi đầu phạm lỗi
Duyên căn xưa gặp hội nổi phù
Ráng lo trau sửa lý mầu
Ráng an tâm tánh đặng hầu khải minh.

5.- x Tuần tuần nguồn thiện giác tinh
Thân danh thinh thuận huệ minh trên đời
Nầy con mau ráng giúp Trời
Công dày, đức lớn thuận thời huờn nguyên.

6.- Khai sơ lập hội nguơn tiền
Làm gương hậu thiện an bình truyền lưu
Gái lành cơ vận danh nhu
Vậy con lo phận Trung-Thu Dậu thời.

7.- Cúi đầu thọ mạng giúp Trời
Đàn tiền ngày trước vận thời ứng minh
Sắc-đình phong trẻ đinh ninh
Đó là thanh phước Thần Tinh Khí tồn;
Mẹ ban phẩm tước con Hồng
Tiên Rồng phải phận Đạo đồng lý xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra gởi cho TRÂM (Mỹ-Phong) đặng nó học trong đây đặng hành phận giúp Thầy. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 2 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy các con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận ráng định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nầy các trẻ Đạo-Tràng Lộc-Thuận
Ráng học hành gầy dựng Thượng-Nguơn
Nầy con ráng thuận Tứ-ân
Đó là Bốn-báu Thầy ban ơn dày.

2.- Kể từ thuở Thầy bày Đại-Đạo
Đến ngày nay cơ tạo huờn Thiên
Các con Nam Nữ vững yên
Tu tâm dưỡng tánh đừng thiêng Thầy mừng.

3.- Công tu niệm đừng ngừng học hỏi
Học cho thông mới khỏi mỵ tà
Mỵ tà là chỗ kiêu sa
Con xa chỗ đó có Cha sẵn chờ.

4.- Nay con dại trọn thờ Ngôi Chủ
Thì an lòng qui-củ học hành
Học lo tìm kiếm lỗi lầm
Thì Thầy xá tội phước lành rưới ban.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nghe chung rồi giao lại NĂM xem rồi in ra gởi cho Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài phong XŨNG Phối-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (12 giờ khuya.

-------o0o-------

XŨNG, con nghe Thầy chọn:

1.- Nay Thầy định chọn con thâu dụng
Hiệp-Thiên-Đài ca tụng hạnh lương
Con ôi! mau ráng chải bươn
Chải bươn học hỏi đặng nương nguồn lành.

2.- Nầy con trẻ nguồn lành ráng dựng
Phẩm
Phối-Sư thâu dụng nhập trường
Nầy con ráng Thiệt Tin Thường
Cho thường trác lý mở đường chánh chơn.

3.- Nay con trẻ thọ ơn Trời phú
Ráng dung hòa qui-củ giồi-trau
Tu hành giữ vẹn trước sau
Cho tròn chung thỉ đặng trau Nguơn-Thần.

4.- Tu nhìn lý ân cần học hỏi
Học cho thông mới khỏi lụy mình
Nầy con ráng vẹn tâm bình
Bình tâm dĩ-đức Thiên-Đình ghi tên.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Lộc-Thuận cho XŨNG nó nghe đặng lo phận giúp Thầy, đọc rồi con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng gởi cho XŨNG một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét Lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 12 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy các con nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận định-tâm nghe Thầy ban ơn:

THI

1.- Nay con dại chung trường học Đạo
Học lý mầu đặng tạo nền nhơn
Thầy mừng con dại khỏi cơn
Là cơn xô xát mất nhơn linh mòn.

2.- Nay con dại tâm tồn thận-độc
Nhìn Lý Trời lo học sửa mình
Học rồi ráng nhớ đinh ninh
Ghi lòng, chạm dạ đặng minh lý quyền.

3.- Nay học hỏi kiền-thiền chánh giác
Cho vẹn hay là thoát kiếp trần
Con ôi! học hỏi tinh thần
Trau-giồi mỗi phút ân cần nơi tâm.

4.- Tu ráng xét thậm thâm huyền bí
Tu ráng thông ngu trí là đâu
Tu đừng bàn chuyện bể dâu
Tu an tánh mạng lâu lâu xuân tường.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận đặng trong đây mỗi đứa học chung, rồi con giao lại NĂM in ra đặng gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 8 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy các con Nam Nữ ở nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ hãy định-tâm nghe Thầy dạy: vì ngày nay, buổi nầy đã đến thời kỳ Thầy qui các con về Hào-sơ, đặng Thầy khai lập Hội-sơ, ban Đại-Thành, thưởng công cho mỗi con nào có công giúp Thầy trong cơn Thầy khai lập, và xá tội cho con nào biết sợ Thầy lo tu sửa phận chuộc tội, nhìn Trời nhìn luật, biết an mạng thuận tùng. Vậy mỗi con ráng trau-giồi sửa phận đặng làm trò Chơn-Lý, làm giống lành của Thầy, đặng Thầy rải gieo ra khắp cả Năm-châu, đặng dùng đó độ rỗi Sanh-linh trong cơn cùng cuối, đặng đem về đàng thông, đặng cùng chung nhau trùng phùng nơi Thiên-Đàng cho tạng mặt đó mỗi con. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy đây rồi xét lý, xét phận nghe mỗi con.

THI

1.- Nay các trẻ chung trường học hỏi
Học hành thông Thầy gọi nêu danh
Con ôi! Học Đạo cần thanh
Là thanh lý nhiệm thanh danh giúp Thầy.

2.- Học lành phận đặng Thầy ban phận
Vậy mỗi con ráng thuận lý mầu
Thuận hành lý thiệt nhiệm mầu
Mầu cơ vận hóa khởi hầu đó con.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thuận-Mỹ đây đặng trong đây học chung, rồi giao lại NĂM in ra đặng gởi cho Thánh-Thất Thuận-Mỹ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 6 giờ sáng)

-------o0o-------

Nầy các con Nam Nữ hiện nay chung trường học Đạo định-tâm nghe Thầy ban ơn.

THI

1.- Nay các trẻ chung tâm học lý
Đặng học hành nhìn lý hòa tâm
Mỗi con nay đặng trầm ngâm
Tụng câu dĩ-đức khỏi lâm đường tà.

2.- Tu phải dựng Đạo nhà cho chắc
Tu an lòng phút phắt lòng nhơn
Nầy con Thầy định ban ơn
Chung trường học tập nền nhơn dựng gầy.

3.- Tu định tánh an bài lý thiệt
Thiệt tu hành dầu nghiệt cũng qua
Xuân sanh khí tượng một tòa
Ban cho mỗi trẻ xuân hòa hưởng chung.

4.- Hưởng là hưởng hạnh cung Thiên đức
Hiệp tâm tường đặng dứt tục mù
Ráng trau tâm tánh cho phù
Từ đây an mạng cúi đầu thọ qui.

5.- Con mau nhớ châu-nhi cuộc đổi
Thì nơi lòng đừng vội phui pha
Cuộc đời cơn Đạo trải qua
Lớp sang, cơn tới nhìn Cha trọn thành.

6.- Nhìn Cha đặng tập tành Lý Một
Nhìn Cha an thận-độc về ngôi
Đừng lòng chia rẽ lấp bôi
Hòa tâm an mạng xuân tươi lộc Trời.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Thuận-Mỹ đặng các con nghe học chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Thuận-Mỹ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài phong MINH, CHỬNG Giáo-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối.

-------o0o-------

Nầy hai con MINH với CHỬNG, định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nầy hai trẻ MINH cùng con CHỬNG
Hãy định-tâm nghe chọn phận hiền
Con ôi! Tiền Hậu nối liền
Phận con hai trẻ buổi tiền hữu duyên.

2.- Nay Thầy chọn Hiệp-Thiên an phận
Phẩm
Giáo-Sư ráng thuận theo Thầy
Con ôi! tánh đức ráng gầy
Gầy nên đức hạnh đặng Thầy ban giao

3.- Khuyên hai trẻ cùng nhau lo phận
Lễ Trung-Thu an thuận thọ hành
Con ôi! duyên đức Đại-Thành
Thành chơn chánh pháp tập tành từ đây.

4.- Hai con ráng nhìn Thầy, nhìn Lý
Lý Vô-Vi thân ký phận hành
Đó là cho trọn chí thành
Thành tâm Chơn-tánh nguồn lành dò phăng.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ MINH, CHỬNG nó học bài tại Đạo-Tràng Thuận-Mỹ hiện đây cho hai đứa nó nghe lo bổn phận, rồi con giao lại cho NĂM in ra gởi cho MINH, CHỬNG mỗi đứa một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trong giờ 10 vị Nguyệt-Tướng bái mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân -8 giờ khuya)

-------o0o-------

Thầy các con, các con Nguyệt-Tướng nghe Thầy dạy:

THI

1.- Giờ Đại-lễ Trung-Nguơn thời Tý
Trước Đàn-tiền thâm thúy lý mầu
Các con an mạng làu làu
Hãy nghe Thầy định cúi đầu thọ qui.

2.- Chung các trẻ gắng ghi bổn phận
Ráng học hành xuôi thuận lý mầu
Hiện nay thời chí khí hầu
Đạo cao Huệ-luật lý mầu phát sanh.

3.- Tu phải rõ mối manh Chơn-Lý
Là Vô-Vi nhi trị tâm thành
Chung nhau gìn giữ lý hành
Nhìn chung Huệ-luật tập tành chánh minh.

4.- Tu an mạng cần thanh cho trọn
Đặng trắng trong Thầy chọn phận hiền
Hiện giờ Thầy giáng Đàn-tiền
Ban lời chỉ dẫn chung thuyền nối duyên.

5.- x Tu tâm lặng tánh bình yên
Mới là phẳng lặng thế Thiên độ đời
Độ đời về một với Trời
Độ đời tu niệm nhìn Trời lo tu.

6.- Các con đừng để lý lu
Đặng Thầy giao phó lý sâu dạy truyền
Từ đây nguyền phỉ chí nguyền
Chung tâm dĩ-đức nối liền thiện duyên.

7.- PHÙNG con mau phải lặng yên
Duyên xưa nay gặp thế Thiên trau-giồi
Định-tâm nhìn lý hiện thời
Học truyền chánh pháp nối đời hậu lai.

8.- CU con an mạng từ nay
Ráng tu dứt tục hiện đây duyên Trời
CỘI con mau rõ vận thời
Thời cơ vận hóa do Trời thành thân.

9.- LƯU con thọ phẩm minh tân
Mỗi ngày cho mới thì thân vững vàng
BÙI con nay đặng vén màn
Là màn mê muội nơi tràng giái-ba.

10.- THÌNH con nhìn lý của Cha
Thì lo kềm thúc thoát ra khóa vàm
HIẾM nay nhìn lý hoàn toàn
Phận con học hỏi luật vàng rọi gương.

11.- Hiện giờ con ráng chải bươn
Học hành trác lý lập phương độ đời
CHỨC con mau rõ luật Trời
Phận hiền trong trắng cho đời noi gương.

12.- Học hành tâm tục đừng vương
Con vương hủ tục Thầy thương, Thầy phiền
HƯỜNG nay phận sự nối liền
Chung tâm hòa lý mối giềng gìn trao.

13.- Mới là phải phận bước mau
Bước mau một bước trước sau thấy gần
Lý-chơn dạy dỗ tinh thần
Độ nhơn cứu chúng ân cần Lý-chơn.

14.- Chớ đừng gây nợ quả nhơn
Chung nhau nhìn lý thì thân vững bền
ĐỆ con an mạng xét mình
Phận hiền thân đẹp tâm thình vẹn hay.

15.- Hiện giờ bổn phận chung đây
Đây từ con nhớ giờ đây chung bền
Đức nhơn mau ráng dựng nền
Hòa tâm chơn tánh đừng kình cự đương.

16.- Lý Trời học hỏi dò nương
Cho thanh gương mẫu bền thương chung đồng
Các con nay đặng an lòng
Là an về lý Bá Tòng thọ xuân.

17.- Lời Thầy dạy dỗ phải tuân
Hiệp cùng THÌNH, BIẾT kính vưng mạng Trời
Chung tâm gìn lý của Trời
Trước dìu, sau dạy thay Trời phận thanh.

18.- Chỉ cho rõ mối, rõ manh
Trước lo độ chúng cần thanh về lành
Chỗ nào sanh chuyện bất lành
Các con chung hiệp lập thành luật minh.

19.- Dạy trao an mạng sắt đinh
Bất tuân lý nhiệm luật minh ban truyền
Chánh chơn, chơn chánh mối giềng
Cho thanh Đại-Đạo phận hiền lập thân.

20.- Từ nầy mỗi trẻ cán cân
Thay Thầy gìn luật nền nhân trau-giồi
Tâm an vẹn phận đắp bồi
Luật vàng học hỏi cho rồi vững yên.

21.- Tâm không đừng để tánh thiêng
Tâm không huệ-luật chẳng riêng hạng nào
Tu hành đức hạnh cho giàu
Tu hành lãnh gánh hạng nào cũng an.

22.- Tu hành nhìn lý sắp sang
Tu hành nhìn lý đừng toan cãi Trời
Tu hành vui vẻ giúp Trời
Tu hành chánh lý luật Trời thọ trao.

23.- Lời vàng Thầy dặn trước sau
Mừng con chung phận hiệp trau BIẾT, THÌNH
Trước sau hòa hiệp an bình
Giúp Thầy khai Lý ráng nhìn Hội-sơ;
Đại-Thành an mạng thuận cơ
Lý-chơn trong trắng Bổn-sơ qui hồi.

MƯU, bài nầy con giao lại cho Năm in ra đặng đọc trong giờ các con Ngoại-Giao bái-mạng thọ lịnh của Thầy trước thời Tý lễ Trung-Nguơn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, đặng học chung xét lý gìn phận từ đây, rồi cũng gởi cho mỗi trẻ Ngoại-Giao mỗi đứa một bổn.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài dạy Giáo-Sư Trần-Hương-Điện ở Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ tối.

-------o0o-------

DIÊU Diêu khai khiếu độ phàm trần
TRÌ chí tu hành huệ lý tân
THÁNH-Đức cho dày công ma-trác
MẪU-khuôn ban điển huệ tinh-thần.

HƯƠNG-ĐIỆN, con nghe Mẹ dạy:

Hiện nay cơ tuần vận chuyển, thế-giái huờn nguyên, Đạo Trời cứu độ hữu duyên, con ráng xét căn duyên cùng cội đức, gái thanh bền lòng sau trước, đừng cho lỗi phận khó nhìn trông, HƯƠNG-ĐIỆN con mau ráng học thông, là thông câu u hiển, rõ điều an biến, vận thới bĩ thời, Đạo Trời con trẻ đừng lơi, thì phước duyên an bền chắc; cơ Trời phút phắt, thế-giái đồng qui.

HƯƠNG-ĐIỆN con ôi! cuộc thế châu-nhi, thì con phải rõ thông lý Trời đủ Ân, Oai, Tế, Trị; lời vàng con xét kỹ, Mẹ hiền trông mến ngày đêm, trông mỗi con qui thuận một niềm, đặng qua cho khỏi Lục-hào đặng có huờn nguyên Bổn-nhứt, tâm phàm ráng sức hòa hiệp rún nhau, xem trước nhìn sau mới gọi chi giao sơn thủy, mỗi lời con xét kỹ, sẽ rõ thấu đuôi đầu, đặng đồng nhau về chỗ một; Thầy Mẹ đã ban lời, đã giác lý một, các con mau thuận gọi huờn nguyên, đó là thuận Thiên, đó là tuần ư tâm định, Đại-Thành Thầy định, thâu vớt Nguyên-Nhơn, chánh lý chánh chơn, ban câu thanh thới, còn con nào không hối, thì nhìn vào huệ-luật cán cân, con nào Minh-đức Tân-dân thì tao phùng ngư vướt; đây Mẹ chỉ sơ sau trước, mỗi con xem đó xét lòng, ráng nhìn chỗ Bá Tòng, ráng nhìn vào Ngôi Chủ.

Vậy con định-tâm nghe Mẹ phân chỉ.

THI

GIÁO lý ban truyền bớ ĐIỆN con
SƯ-phụ Tam-Tôn diệu lý không
TRẦN-ai an mạng Trời định cứu
HƯƠNG vị phẩm hồi giác lý không

ĐIỆN con an mạng thọ tường vân
Chớ có quên nguyền mất Bổn-căn
lòng khẩn nguyện tên còn đó
Quên lửng lâm trần bởi cán cân.

1.- Đêm thanh vắng Mẹ càng dạy dỗ
Mừng mỗi con nhìn chỗ Trời cao
ĐIỆN con mau rõ trước sau
Tam-Kỳ chánh giống phùng tao Nguơn đầu.

2.- Nay con dại đê đầu khẩn nguyện
Đã nhiều phen chung-thỉ thiện căn
Tại sao nay lại nhố-nhăng?
Bớ con tỉnh lại Bổn-Căn Mẹ dành.

3.- Chớ có tưởng Đại-Thành dễ hưởng
Con nào ngoa tự cượng khó xem
Con ôi! tu-niệm để lem
Dầu cho Công-Đức hễ lem khó bền.

4.- x Thỉ-chung cho trọn nỗi niềm
Chớ đừng hờ hỏng khó tìm lý an
Con ôi! cơ cuộc chuyển sang
Sắp đời qui thuận đặng sang Sơ-Hào.

5.- Lý-chơn lui tới ra vào
Lý-chơn con trẻ nhìn vào lập công
Hiện giờ Chơn-Lý khải-thông
Truyền ban lý nhiệm tâm không rõ mầu.

6.- Lý-chơn con phải cúi đầu
Lý-chơn an mạng chực chầu triều nguơn
Hiện giờ Thầy định ban ơn
Hiện giờ con dại nhớ cơn buổi hành.

Quỳnh-Cung chiếu rọi giữa vòng khơi
Giáo-Sư
Hương-Điện nhớ chỗ nơi
Trần-ai mau định huờn Chơn-Lý
Đừng để trò cười chẳng tốt tươi.

1.- Diêu-Cung nay đặng mười mươi
Lâm phàm dạy dỗ xuân tươi bốn mùa
Con ôi! đừng để Linh thừa
Nam-Tào khó cứu khó ngừa phàm tâm.

2.- Con ôi! Chơn-Lý cao thâm
Chẳng lo tu-niệm nhiều năm tội nhiều
Nầy con lý nhiệm tiêu-thiều
Đường dê, Dấu thỏ độ điều là đây.

3.- Ráng lo ráng học nối dây
Ráng an Tâm Tánh từ đây Thầy bày
Ráng nhìn danh hiệu Cao-Đài
Lý-chơn khai dựng an bài xuân sanh.

4.- Tu-hành nhìn mối rõ manh
Thân thân giá hạnh Hồn Anh Linh hòa
Nầy con Chơn-Lý Đạo nhà
Ráng thông cho đến Cung Tòa thì an.

5.- Công cao mà tánh còn ngang
Đó là nghịch lý khó sang Đại-Thành
Dầu cho hay rõ nguồn lành
Rõ rồi liền phải thi hành mới nên.

6.- Hớ hinh thì phải mất tên
Ráng an nhìn lý đừng quên thiệt thà
Cùng nhau ráng hiệp một nhà
Nhìn nhau như một mới là hòa Nam.

7.- Hội-Sơ khai khiếu cửu tam
Tam tam nhi cửu hoán Nam Nữ bình
Con ôi! đừng có chống kình
Vương mang ngũ-nghịch tội tình thế nao?

8.- Con bầy thế-giái bước mau
Bước mau một bước trước sau hiệp hòa
Bớ con nay đã ta-bà
Bớ con tỉnh lại chung hòa mới an.

9.- Bớ con an-mạng sắp sang
Bớ con Qui-Nhứt đặng toan cứu đời
Bớ con nhìn lý nhìn Trời
Bớ con Mẹ định cứu đời mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại cho Năm in ra, đặng gởi cho Giáo-Sư HƯƠNG-ĐIỆN ở Sa-Giang một bổn, đặng xem trong đây mà xét Lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, đặng học chung.

Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc an vị Hồng-Đăng-Huệ Bửu-Thành

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối)

-------o0o-------

THẦY các con, NGỌC-ĐIỀN-TÂM nghe Thầy dặn.

THI

1.- Trong Đàn nghe dặn TÂM-ĐIỀN
Đèn Trời khai-khiếu nối liền duyên xưa
TÂM-ĐIỀN an mạng sớm trưa
Nơi lòng tỏ rạng dây dưa ích gì.

2.- Huệ-Đăng sáng tỏ duy trì
Đèn Trời rọi khắp ngộ kỳ màn u
Con ôi! đừng để tâm lu
Ráng khêu cho sáng Thầy thâu Thầy dùng.

3.- Phận con an mạng thuận tùng
Cầm quyền mối chánh, Thầy dùng nối sau
Con ôi! mau ráng bước mau
Bước mau một bước trước sau cho tròn.

4.- Hiện đây Chơn-Lý xuân đồng
Bửu-Tâm lố dạng Bá-tòng gắng ghi
Con ôi! cuộc thế Châu-nhi
Tinh thần tấn hóa phương-tri nơi lòng.

5.- Từ nầy lố dạng lần lần
Ráng trau cho vững ân cần Chơn-như
Con ôi! ráng giữ Cửu-tư
Tam-thừa phận trẻ khư khư nơi lòng.

6.- TÂM-ĐIỀN tâm dạ Bá Tòng
Đến cơn Bình-Định cứu đồng Vạn-linh
Lời vàng Thầy dạy sắt đinh
Con tua học hỏi đinh ninh lý-mầu.

7.- TÂM-ĐIỀN mau định cúi đầu
Thề cùng Trời Đất chung bầu chẳng thiêng
Trong Đàn nghe dặn TÂM-ĐIỀN
Đèn Trời khai khiếu nối liền duyên xưa.

MƯU, bài nầy con giao lại cho Năm in ra đặng đọc sau thời Ngọ ngày 18 tháng 7 Bính-Thân đến đây, gọi là an-vị Hồng-Đăng Bửu-Huệ trấn định Tôn-Thần. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc sau giờ thượng Hồng-Đăng-Huệ Bửu-Thành

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 7 annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THI

1.- Cơ Trời định hoằng khai lý nhiệm
Độ Vạn-linh cho kịp bước đường
Hiện giờ Đàn-nội chung trường
Mỗi con định tánh thường thường xét xem.

2.- Nguồn Chơn-Lý chớ cho lem ố
Ráng giữ gìn trọn ngộ chơn-truyền
Đây là cơ-vận nối liền
Thỉ-chung mỗi trẻ kiền-thiền gắng ghi.

3.- Ráng ghi nhớ châu-nhi tấn hóa
Bền Đạo-tâm đức dã tường tri
Tuy là quê dốt tiểu-nhi
Trung-La Tinh-tú vượt phi cổi phàm.

4.- Nay Thầy định gởi nhằm trao trọn
Chung Đàn đây an phận kỉnh tâm
Máy Trời cơ Tạo thậm thâm
Gởi chung mỗi trẻ vài ba năm dìu.

5.- Nương Lý Một tiêu-thiều trọn phận
Đặng vén-màn cơ-vận nối liền
Tịch-triêu sau trước nối liền
Chớ cho xiêu đổ phải phiền lòng Cha.

6.- Cơ Đạo chuyển trước qua sau nối
Mỗi mỗi đồng tự hối là nên
Làm người phải có tuổi tên
Là tên Đạo-đức lập nên thiện từ.

7.- Lời vàng ngọc bấy chừ dạy dỗ
Mỗi con an tâm hộ Bửu-Thành
Đây là biết nối duyên lành
Một ngày thọ xuất lập thành Lý-chơn.

8.- Mỗi con ráng Lý-chơn an mạng
Một ngày đây tỏ rạng thế-gian
Đạo Trời Chơn-Lý gia ban
Là cơ lý nhiệm độ an Linh tồn.

9.- Thuận Thiên-Lý Bá Tòng gìn giữ
Lý phát khai ngôn ngữ chánh ban
Hiện giờ Đạo-đức thọ an
Là an mạng vận phòng toan thuận tùng.

10.- Trừ cho dứt nơi lòng sâu độc
Đừng sanh tâm khó học lý hòa
Mỗi con Chơn-Lý Đạo nhà
Dựng nền cho chắc mới hòa mới an.

11.- Hòa về lý sắp sang về thiện
Ráng tránh điều đê tiện nhố-nhăng
Tu-hành cội đức dò phăng
Tiên-Thiên Chơn-Lý gìn căn bổn tròn.

12.- Cơ Trời sắp xuân đồng thế-giái
Đồng nhìn Trời trở lại Đạo-tâm
Giữ gìn đức hạnh thậm thâm
Nhìn nhau như một chẳng châm chích hoài.

13.- Tu ráng vẹn Tam-tài đó trẻ
Trong mỗi con vui vẻ nhìn Cha
Cha Trời ban dạy thiết tha
Dạy con dĩ-đức thoát ra Lục-hào.

14.- Trong mỗi trẻ ráng giàu đức hạnh
Gìn Đạo-tâm đời thạnh chơn minh
Nhìn nhau như một trọn tin
Là tin Trời cứu chung Linh buổi nầy.

15.- Khắp chung cả con bầy mau tỉnh
Tỉnh nơi lòng thương kỉnh trung thành
Giáng trần lập Hội độ lành
Thượng-Nguơn khai lý Bửu-Thành nối dây.

16.- Trong chỗ học lý hay ráng húy
Húy Thiên-ngôn tâm ký Thiên-lương
Vững vàng về thiện lý nương
Là nương Lý Một lập phương độ đời.

17.- Cơ họa phước chẳng dời có đổi
Là nhơn-tâm khó vội cơn lìa
Đạo Thầy giềng-mối khóa chìa
Đạo Cha khai-khiếu qui về một Ngôi.

18.- Các con ráng thuận xuôi mới gặp
Gặp Đại-Thành đặng tập hành y
Trời ban Chơn-Lý duy duy
Các con gìn giữ Thầy qui Khôn Càn.

19.- Hiện đây trẻ vén màn nhìn Chủ
Nhìn nơi lòng qui-củ dò phăng
Dò rồi râm lý trầm ngâm
Cho tròn chánh-giác thậm thâm lý mầu.

20.- Khai khiếu huệ cúi đầu mới trọn
Trọn thiệt thà nhỏ mọn dốt quê
Mỗi con đừng có chấp nê
Thuận tùng Thiên-Lý y phê nối dài.

21.- Các con nhớ Cao-Đài Đạo mở
Mở Đạo-mầu nhắc nhở huờn nguyên
Thuấn Nghiêu an lý thuận Thiên
Thượng-Nguơn Trời lập vững yên lý mầu.

22.- x Hàm-bô Cổ-phúc thâm bâu
Rặt ròng đời thiện hưởng câu xuân bình
Đông minh dương khí tiền trình
Càn Khôn võ-trụ lộ trình qui Thiên.

23.- Hiện giờ Đàn-nội nối duyên
Chung tâm thành ý thuận Thiên bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Vang tai nghe khắp Càn Khôn xuân Trời.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ thượng Hồng-Đăng-Huệ ngày 18 thời Ngọ tại nhà tư của Ngọc-ĐIỀN-Tâm, đặng trong Đàn nghe học chung mà xét lý, rồi giao laị Năm in ra gởi cho gia đình của ĐIỀN một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều)

-------o0o-------

THẦY các con, các con Sa-Giang nghe Thầy dặn:

THI

1.- Để lời dặn Sa-Giang mỗi trẻ
Nữ Nam đồng vui vẻ lo tu
Tu-hành ráng lập Công-phu
Phận hành Công-quả Thầy thâu Thầy dùng.

2.- Nầy con dại ráng tùng mạng lịnh
Đặng lo tu dứt bịnh trầm kha
Tu-hành thì ráng sợ Cha
Cha đang dạy dỗ giái-ba Hội nầy.

3.- Tu ráng định nhìn Thầy, Thầy đợi
Đợi mỗi con trở lại đường chơn
Tránh lần thiệt thiệt hơn hơn
Tránh xa những bọn nọc ong khuấy đời.

4.- Tu phải định nhìn Trời làm chủ
Chớ hớ hinh qui-củ chẳng tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Trong lòng an mạng Kiền Khôn bọc đùm.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Sa-Giang cho mỗi đứa Nam Nữ nơi đó nghe mà học chung gìn phận, rồi con giao lại Năm in ra gởi cho Sa-Giang một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (10 giờ tối.

-------o0o-------

Nầy các con nơi Đạo-Tràng Sa-Giang, hãy định-tâm nghe Thầy dạy:

Là từ đây mỗi con ráng định-tâm xét Lý. Lý Trời dạy Công-bình, Chánh-trực, không tư, không vị. Vậy mỗi con phải noi theo Thầy; cũng vô tà, vô tư, chí công, chí chánh chẳng thiêng, chẳng vị theo thói đời, đó mới phải là con Trời thế hạ, mới trọn chánh chơn, mới Công-bình chánh đáng đó mỗi con; chớ các con còn tư vị tà tâm, ai nói đâu nghe đó, thì Thầy e cho có ngày các con không đặng trắng lý đó mỗi con.

Vậy Thầy dạy đây, mỗi con đứa nào có như vậy hãy định-tâm xét lý, rồi tự hối trở lại lòng nhơn, gặp lý, gặp Thầy, nơi tâm an vững, là Đạo-tâm gìn qui-củ, chẳng thiêng, chẳng vị, khỏi sa đắm quyền môn đó mỗi con. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét Lý.

THI

1.- Nầy nầy Nam Nữ mỗi con
Chung trường học Đạo hiện đây con Thầy
Ráng nghe lời dạy của Thầy
Đặng lo trau sửa nhìn Thầy nơi tâm.

2.- Tu tâm an mạng thậm thâm
Tu-hành xét lý khỏi lâm mỵ quyền
Tu tâm định nhíp cho liền
Là qui-củ chánh khỏi phiền lòng Cha;
Hiện giờ mỗi trẻ đừng ngoa
Sa-Giang gầy dựng Đạo Cha từ nầy.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng học chung rồi con giao lại Năm in ra, đặng gởi cho Sa-Giang một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà răn mình nghe mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy các con nơi Ba-Dinh định-tâm nghe Thầy dạy:

Vì hiện nay là thời kỳ Thầy định khai-khiếu rước Hồn các con cho khỏi đọa, đặng chung hiệp cùng nhau về cho tạng mặt Thầy. Vậy mỗi con an-mạng thuận-thời nhìn Trời, nhìn Luật, tu tâm sửa hạnh cùng nhau trau sửa Linh-Hồn, chớ nên chia rẽ nhau, các con chia rẽ phân tách nhau đó là các con xa Thầy. Nầy chung mỗi con nghe Thầy hỏi? Hỏi các con xa Thầy xa Lý, rồi các con gần ai? Vậy từ đây các con ráng an-mạng thuận-thời, đặng Thầy cứu độ cho, chớ lịnh Thầy thì có đủ Oai, Ân, Tế, Trị. Từ đây các con nên an-mạng nhìn Thầy cho kỹ, rồi các con hỏi lại mỗi con coi mỗi điều nào có ngoài luật Trời, ngoài lịnh Thầy đặng không? Như không, thì mỗi con nên nhìn Thầy mà ăn năn sám-hối tội xưa, đặng Thầy cứu độ cho, chớ các con kình chống với Thầy, lâu ngày Thầy e cho các con xa lý, mà lý xa rồi thì Hồ-mỵ nó kề hông đó mỗi con. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét lý.

THI

1.- Nay các trẻ chung nhau học hỏi
Học cho thông đặng khỏi lụy mình
Con ôi! tội ác gập ghình
Các con kình chống Thiên-Đình quá ghê.

2.- Nay con dại biết thê biết thảm
Ráng hối lòng Thầy giảm tội xưa
Tu-hành đừng có dây dưa
Ráng mau để bước chờ trưa trễ chầu.

3.- Nguồn Chơn-Lý làu làu ngọn Đuốc
Vậy mỗi con ráng thuộc lời ngay
Tu-hành chánh lý đừng sai
Hễ sai một mảy chẻ hai tinh thần.

4.- Tu phải ráng ân cần học lý
Học rồi hành ngu trí đồng xuân
Con ôi! lý nhiệm chẳng ngưng
Các con an-mạng kỉnh tuân thấy lành.

MƯU, bài nầy con đọc tại giờ Đạo-Tràng tại Ba-Dinh đây đặng nghe chung, rồi con giao lại NĂM xem rồi in ra, đặng gởi cho Thánh-Thất Ba-Dinh một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc cầu nguyện cho Đức Bửu-An-Thiên trong 3 ngày đêm tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN.

MƯU, Bổn-Sư mừng Đệ-tử, vậy Đệ-tử định-tâm nghe Bổn-Sư dạy: vì hiện nay nơi tâm con nghe CA nó bỏ xác, con có lòng cầu Thầy dạy cho con đi đến đó đặng đền đáp cái ơn nghĩa ngày xưa, thiệt là con có lòng như vậy, động đến lòng Thầy, nên lịnh Thầy phán cho Bổn-Sư dạy lại cho con tường.

- Con cúi đầu lạy mừng Đức Phật Chưởng-Giáo, xin nghinh tiếp, cúi nhờ Đức Phật dạy truyền.

Bổn-Sư mừng Đệ-tử, nầy Đệ-tử nhớ ngày 13 tháng 7 Ất-Mùi, Đệ-tử có giáp mặt của CA, cũng có lạy CA hai lạy rồi, Đệ-tử có phân tỏ cho CA hay rồi là ngày đó Đệ-tử lạy CA hai lạy đặng đền ơn dắt dìu, chớ đến ngày CA liễu-trần thì Đệ-tử không có đến đặng, vậy lời nói của Đệ-tử có Tôn-Thần đã ghi, đã y lời của Thầy dạy, sao nay Đệ-tử muốn đến đó, là Đệ-tử vì Đạo bạn mà quên phận sự với Thầy sao? vậy Đệ-tử an tâm. Nầy Đệ-tử muôn điều đều do cơ Tạo đó Đệ-tử.

Còn về phần của NĂM cũng có giã từ CA trước rồi, NĂM cũng có phân trần với CA rằng: ngày cuối cùng của CA, NĂM cũng không đến đặng. Vậy Đệ-tử cùng chung chư Đệ-tử nghe Bần-Đạo dạy:

Vậy hiện giờ đây, chư Đệ-tử có lòng thương nghĩa dẫn dìu, mến tình Đạo bạn, thì chư Đệ-tử chung nhau hiệp lại tại Tòa-Thánh thành tâm cầu nguyện cùng Đức Chí-Tôn tại Tòa-Thánh đây trong ba đêm ngày. Kể từ ngày nay đây là Bổn-Sư vưng lịnh Thầy dạy ra một bài đặng chư Đệ-tử đọc trong ba đêm ngày, đặng trong giờ Hành-lễ tại Tòa-Thánh đây cho phỉ lòng, gọi là đáp nghĩa thỉ-chung, tròn câu Đạo bạn, thì Thầy cũng chứng cho mỗi con tròn bổn-phận đó. Vậy chư Đệ-tử định-tâm nghe Bổn-Sư dạy:

THI

1.- Nay đã đến thời kỳ mở khiếu
Nguồn Lý-chơn cơ diệu định phân
Công-bình Tạo-Hóa cầm cân
Đổi thay sống thác dương trần éo le.

2.- Nay anh trưởng lăn xe đến bến
Liễu xác phàm cơ-vận Bính-Thân
Đàn-tiền em dại bâng khuâng
Cúi đầu khẩn nguyện xá ân tội tình.

3.- Nay con dại tâm thình cầu nguyện
Cầu xin Thầy càn kiện giảm phân
Nguyền cùng Trời Đất Chín-từng
Xá ân Huynh-trưởng tao phùng thiện cung.

4.- x Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mở lòng Bác-ái thưởng công chế trừ
Công lao khổ hạnh bấy chừ
Công kia lỗi nọ cân trừ chế châm.

NGỤ THI

5.- Hiện giờ lý thậm thâm khai dựng
Cúi lạy Thầy thâu dụng định gương
Đoàn em nhìn lý chải bươn
Thọ ơn che chở lòng thương nối dài.

6.- Xá tội lỗi từ rày hiệp phận
Giáng Đàn-tiền phân tận đầu đuôi
Chỉ rành cơ-vận ngược xuôi
Đoàn em nhìn đó khỏi bôi lấp lành.

7.- x Ngày xưa vưng lịnh tâm thành
Ngày nay sơ sót phận lành phân vân
Lạy Thầy ân xá chế phân
Tha cho Huynh-trưởng thọ ân Cao-Dày.

8.- Hiện giờ Đàn-nội chung đây
Lạy Thầy Chúa-Tể hiện đây dưng nguyền
Lòng thành vọng bái kiền-thiền
Lạy xin Từ-Phụ Điện-tiền đoái thương.

9.- Xác phàm gây tội oan ương
Nghịch cơ trái lý phải vương luật Trời
Đàn-tiền con dại lạy Trời
Hội Công-đồng lý ban lời xá ân.

10.- Chung đồng em dại bâng khuâng
Thành tâm khẩn nguyện Chín-từng xét suy
Đau lòng em dại xiết chi
Em đây Anh đó phân ly ngỡ ngàng.

11.- Phải chi chung hiệp một đàng
Em nguyền chung-thỉ hoàn toàn phận em
Lý-chơn chia rẽ ố lem
Tuần cơ xây chuyển anh em thiếu hòa.

12.- Phân vân lem ố Đạo nhà
Động lòng Từ-Phụ Thiên-Tòa Ngọc-Kinh
Tạo công Hóa phụ luật minh
Thiên-Điều giăng luật sắt đinh phạt trừ.

13.- Đó là Thiên-Luật vô-tư
Thuận Thiên Thầy thưởng lòng tư luật hành
Công-bình Tạo-Hóa đành rành
Người tu nghịch Lý phải đành vuột tay.

14.- Đó là luật cả chẳng sai
Thưởng minh răn sáng lý hay nhiệm mầu
Hiện giờ Đàn-nội cúi đầu
Lạy Thầy Từ-Phụ dưng cầu nguyện xin.

15.- Chung Đàn con dại đinh ninh
Lòng thành khẩn nguyện cầu xin Đất Trời
Xét xem ân xá hiện thời
Tha cho Huynh-trưởng cung Trời hiệp Ngôi.

16.- Phỉ nguyền em dại khúc nôi
Từ đây hết dạ chuộc bồi tội anh
Chung Đàn khẩn nguyện Cao-Xanh
Nguyễn-văn-CA đặng phước thanh bọc đùm.

17.- Cúi đầu Bệ-Ngọc Cửu-Trùng
Thành tâm khẩn nguyện vô cùng thiết tha
Lạy Thầy, lạy Mẹ ơn gia
Nhỏ ban phước mọn xá CA xuân đồng.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra phát cho Đạo học, đặng cùng nhau cầu nguyện, đọc bài nầy sau thời cúng, trong ba ngày kể hiện đây cho tròn nghĩa tín Đệ Huynh đó chư Đệ-tử, rồi bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh- Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TRUNG-THU

21. Bài đọc trong giờ TRÂM bái mạng Giám-Sanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (4 giờ chiều.

-------o0o-------

TRÂM, con nghe Mẹ dặn:

THI

Trước Đàn nghe dặn con TRÂM
Ráng lo vẹn vẻ thậm thâm lý mầu.

1.- Ngày Đại-lễ Trung-Thu thời Dậu
Mẹ định ban ân huệ phước thanh
Giám-Sanh phận trẻ cần thanh
Cung Liên Mẹ chọn mối-manh nối dài.

2.- Câu Nghi-phẩm ngày sau ánh vọi
Sáng như trăng đã rọi đêm Thu
Gái hiền nhìn lý nhược nhu
Ráng lo trau sửa phát phu vẹn mười.

3.- Vàng ròng đẹp tốt tươi danh tước
Ngọc quí cao tợ nước dường non
Gái hiền nhìn lý suốt thông
Là thông tánh đức Bổn-căn báu Trời.

4.- Trước ráng vẹn Đạo người Tứ-đức
Sau định lòng vững bước Tam-tùng
Duyên xưa nay đặng ngộ phùng
Tường vân che phủ Diêu-Cung lịnh truyền.

5.- Duyên đức cả kiền-thiền chung-thỉ
Ráng vén màn đặng chỉ huy lành
Hậu-Thiên lý nhiệm lập thành
Như sen bỗng trổ bông lành thêm thơm.

6.- Cho trọn phận Thiên-ân trúng nhịp
Mẫu tường nghi bước kịp Mẹ mừng
Học hành lý nhiệm đừng ngừng
Trau-giồi trác lý tuần tuần thiện duyên.

7.- Con là gái thế Thiên Mẹ chọn
Mẹ chọn con gốc ngọn Lý-chơn
Nầy con cho vẹn cho trơn
Lập công dìu dẫn buổi cơn Mẹ dùng.

8.- Dùng con trẻ độ cùng thế-giái
Độ Năm-châu con cái ta-bà
Độ cho chung hiệp một nhà
Một nhà Đạo-đức hiệp hòa xuân sanh.

9.- Độ đời tỉnh mối-manh con chỉ
Độ đời thông chung-thỉ Mẹ trao
Hiện giờ con ráng bước mau
Hạnh, Cung, Từ, Nhượng Mẹ ao ước lòng.

10.- Nầy con dại Bá Tòng tâm dạ
Vững lòng bền an tọa đừng thiêng
Cho thường an mạng thiện nguyên
Cội nguồn vẹn phận bền yên gái lành.

11.- Nhớ cho kỹ Đại-Thành danh hiển
Nhớ rồi thông cơ tuyển chọn danh
Chọn ròng lý nhiệm thanh thanh
Chọn con vững gót mối-manh trao lần.

12.- Gái hiền đức ân cần danh tiết
Chớ dể duôi quả quyết níu chơn
Ra lời Mẹ chỉ nguồn cơn
Trước sau thứ lớp Bốn-ơn vẹn ròng.

13.- Tu ráng trọn xuân đồng cảnh tượng
Nhìn quê xưa mường tượng diẹn tiền
Gái hiền vẹn phận kiền-thiền
Định-Tâm nhìn Lý tránh miền trần-ai.

14.- Duyên xưa đó ngày nay trọn gặp
Gặp duyên xưa cao cấp trau-giồi
Làm sao cho khác hơn đời
Đêm thanh Mẹ giáng ban lời nhủ khuyên;
Con ôi! Đạo-Lý hữu nguyên
Ráng tròn Thiên-đức vững yên Đại-Thành.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng gởi cho TRÂM một bổn, đặng đến thời Dậu Trung-Thu đây TRÂM nó Bái-Mạng Giám-Sanh, giờ đó con phải đọc bài nầy với Thập-Ngũ Linh-Đăng trước giờ hành-lễ, gọi là chứng Đàn bái-mạng của TRÂM, cùng Đầu-Sư Nữ-phái cũng phải đọc. Rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung, để ngày sau các con khỏi phiền nhau rồi chẳng trọn đó mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trong giờ ĐIỀN, SON bái mạng Giám-Sanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối)

-------o0o-------

ĐIỀN, SON hai con nghe Thầy dặn:

THI

Phước lành ban rưới hai con
Là cơ Trời lập khải-thông chung bầu.

1.- Nay Thầy định làu làu lý nhiệm
Là Nguơn-chơn cung điện Ngọc-Kinh
Lý Trời ban báu độ Linh
Phàm-gian nhìn chủ trọn tin Lý Trời.

2.- Nầy hai trẻ cơ Trời thúc nhặt
Mừng hai con sắp đặt thuận xuôi
Hai con an-mạng Thầy vui
Vui là cơ hội thuận xuôi từ nầy.

3.- ĐIỀN, SON trẻ nhớ Thầy tiên diện
Đặng răn lòng phát nguyện về ngôi
Nầy con đừng có lấp bôi
Đàn-tiền nghe dặn hiệp ngôi có Thầy.

4.- Duyên đức trọng Thầy bày, Thầy chỉ
Phận mối-giềng hai trẻ Thầy giao
Hai con nhìn trước ngó sau
Xem qua xét lại âm hao lẽ nào.

5.- Cơ Trời sắp Thiên-Tào ghi bảng
Phận hai con phải rạng danh nêu
Khuyên đừng lòng dạ ngao nghêu
Thân hình đã lụy tội nêu Ngọc-Đình.

6.- Hiện giờ ráng giữ gìn Thiên-đức
Ráng bền lòng trí thức tâm-điền
Một hai, hai trẻ nối liền
Nhìn Trời, nhìn nước, nhìn thuyền của Cha.

7.- Nhìn rồi xét bỏ ngoa thì gặp
Gặp hội Trời Tam-thập-lục thanh
Đó là lý nhiệm mối-manh
Vững an thuyền lái cần thanh lý mầu.

8.- ĐIỀN, SON phận làu làu xả vụ
Lập đời thanh qui-củ Trời Nam
Hiện giờ cần phải khiết tham
Cho trong trắng phận Hồn-Tam đời nhìn.

9.- Thầy cạn tỏ Ngọc-Đình lý diệu
Đặng hai con thấu hiểu vận thời
Lý-chơn, Chơn-Lý giúp Trời
Lý-chơn, Chơn-Lý thuận thời cả hai.

10.- Khắp thế-giái từ đây dò lý
Đặng nhìn Trời thân ký Thiên xuân
Nhớ câu lý nhiệm khả tuân
Làm gương trí giác tượng trưng đời nhìn.

11.- Nầy hai trẻ Thiên-Đình Thầy đợi
Đợi hai con trọn ngỡi thảo Cha
Nguyên-Nhơn con một của Cha
Nguyên-Nhơn giáng thế giúp Cha cứu đời.

12.- x Con ôi! Thầy tỏ cạn lời
Hai con ráng vẹn giúp Trời hai con
Hèn ngu quê dốt đổi thông
Hèn quê giàu lý khải-thông đời nhìn.

13.- Hai con danh rạng Ngọc-Đình
Lời vàng cạn tỏ Công-bình Thầy trao
Bỉnh-Linh nối hậu ngày sau
Phận ĐIỀN duy nhứt âm hao Thầy bày.

14.- SON ôi! phận trẻ như vầy
Hóa-nhơn dĩ-đức giúp Thầy trọn hai
Danh lành vén ngút rẽ mây
Bảy hai thế-giái nhìn đây xuân đồng.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra đặng đọc trong giờ ĐIỀN, SON bái-mạng Giám-Sanh trước thời Ngọ ngày 14 tháng 8 lễ Trung-Thu. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trong giờ XŨNG, MINH, CHỬNG bái mạng Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (1 giờ khuya)

-------o0o-------

XŨNG, MINH, CHỬNG ba con nghe Thầy dặn:

THI

Trước Đàn nghe dặn ba con
Hiệp-Thiên lãnh phận sắt son giúp Thầy.

1.- Lo học hỏi dựng gầy vận mạng
Thọ lịnh Trời danh rạng hiền lương
Ba con mau ráng chải bươn
Dứt xong tục lụy đặng nương Lý Trời.

2.- Ba con phải thuận thời vận hóa
Đặng đồng chung giải phá mê mù
Con ôi! đồ đệ diêm phù
Xét xem cho kỹ cúi đầu ngưỡng triêm.

3.- Căn duyên đức ngưỡng chiêm cho lắm
Chớ hớ hinh khó gẫm, khó tìm
Con ôi! quê cảnh cung thiềm
Con ôi! tỉnh lại cổi diềm từ đây.

4.- Nầy ba trẻ lý hay hay học
Học lý mầu thận-độc thiện từ
Tu hành học lý bấy chừ
Ngày nay Thầy định chế trừ tội xưa.

5.- Thầy ân xá đừng trưa bớ trẻ
Sớm định lòng dứt lẹ tục đời
Ba con ráng định Lý Trời
Lý Trời Thầy định cứu đời rõ thông.

6.- Lý Trời định các con phải tỉnh
Cậy các con dứt bịnh làm gương
Giống lành gieo khắp bốn phương
Giống thanh giống tốt bốn phương gieo đồng.

7.- Mừng con dại đừng phòng nghi kỵ
Nay phải mùa Thiên dĩ tế giao
Mỗi con nhớ lại trước sau
Khó khăn ráng chịu đặng sau đời nhìn;
Ba con an mạng tâm bình
Ba con thuận lý Thiên-Đình nêu tên.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày 14 lễ Trung-Thu đến đây, trong giờ XŨNG, MINH, CHỬNG bái-mạng; đọc rồi giao cho mỗi đứa một bổn học trong đây mà hành phận sự. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc đãnh lễ nơi Tòa-Thánh Đại-lễ Trung-Thu kỷ niệm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ khuya)

-------o0o-------

THẦY các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Ngày Đại-lễ Trung-Thu kỷ niệm
Mừng mỗi con chiêm nghiệm Lý Trời
Các con xuôi vận thuận thời
Thầy ban lời dạy hiện thời thưởng công.

2.- Cơ Đạo-Lý khải-thông nguồn thiện
Mừng mỗi con định nguyện kiền-thiền
Đến đây nhìn rõ mối-giềng
Mỗi con an mạng nối liền thiện duyên.

3.- Phải an vững đừng thiêng thói tục
Đặng Thầy thâu lóng đục phù thanh
Lý-chơn, Chơn-Lý cần thanh
Đại-Thành an Lý mối-manh Thầy bày.

4.- Ráng học lý, lý bày khai khiếu
Chỉ mỗi con thấu hiểu nhiệm mầu
Mỗi con đừng có cơ cầu
Thiệt thà trọn phận làu làu chánh chơn.

5.- Luật Trời định Bỉnh cơn Hành thiện
Nhìn Giáo-Hoàng định nguyện nơi tâm
Trung-Thu khải định thậm thâm
Bá Tòng đôi ngọn định-tâm trọn thành.

6.- Tu ráng tránh chen giành theo tục
Dứt tâm phàm hủ mục đừng ương
Con ôi! Thầy dạy con nương
Học hành hạnh nhượng kỷ cương giờ nầy.

7.- Cuộc Thầy lập dựng gầy Trời Đất
Mừng mỗi con dưng tấc lòng thành
Ngày nầy chung hiệp em anh
Trước sau cho trọn đừng sanh tâm phàm.

8.- Cuộc thay đổi khóa vàm ráng tránh
Máy tuần huờn léo hánh chẳng an
Mỗi con nhìn lý sắp sang
Hình dung Tứ-tượng phùng an xuân Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đến ngày lễ Trung-Thu đến đây con nào về đến Tòa-Thánh vào lạy Thầy, đọc bài nầy rồi sẽ lạy. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét Lý lo phận, xét mình coi mỗi con sự tu hành đến đây có hiệp Chơn-Lý hay chưa đặng vui lòng.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ khuya.

-------o0o-------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Giờ Đại-lễ Trung-Thu thời Ngọ
Thầy mừng chung con ngộ xuân đồng
Mỗi con nhìn chỗ Bá Tòng
Đạo Trời Thầy lập an lòng lý nương.

2.- Về Thiên-Lý kỷ cương Huệ-Luật
Hớ hinh lòng Nhứt-Cực khó mong
Định Thần nhìn lý khải-thông
Nhìn gương Tiên-giác Chủ-Ông hiệp thành.

3.- Đạo-đức thanh tập tành bền dẻo
Thường Thiệt Tin đục đẻo mặc an
Con Trời Trời định sắp sang
Xuôi theo cơ vận vững an như tờ.

4.- Ráng nhìn Lý trọn thờ Trời Đất
Trọn chí thành còn mất rõ thông
Tu-hành gìn giữ Lý không
Tu hành trọn thiệt, thiệt thông mới mầu.

5.- Con nhìn lý, lý mầu nhìn lại
Con nhìn Trời chung đại an tồn
Con nhìn quanh quẩn giáp vòng
Con nhìn Chơn-Lý xuân đồng tượng khai.

6.- Tu cho thiệt một hai, hai một
Tu nhìn Trời rõ tột Lý-chơn
Bính-Thân Thầy tỏ nguồn cơn
Trung-Thu Đại-lễ thọ ơn rõ đường.

7.- Nhìn cho kỹ vong tồn Sáu-mốt
Lý an bình chỉ tột Đại-Thành
Mùi khai lý nhiệm lập thành
Lập thành giềng-mối nguồn lành Bính sau.

8.- Đừng có dạ ước ao sái lý
Nhìn chỗ không Hỏa Thủy hòa Nam
Hiện giờ Đạo-Lý Hồn-tam
Tam-tam Nhị-cửu hoán Nam Nữ hòa.

9.- x Tu hành an mạng thiệt thà
Thiệt thà quê dốt đặng hòa Trời cao
Rừng tre khỉ múa lao xao
Hoan-Bi Thế-Sự trước sau ráng chừa.

10.- Con ôi! đừng để Linh thừa
Ngàn Hồng muôn Tía con vừa phải sa
Trắng trong, trong trắng nhìn Cha
Cao-Xanh huyền bí thay Ba Một thành.

11.- Mỗi con chung tải thỉ thành
Dẫn dìu em dại Đại-Thành thâu thanh
Cơn cùng Tử-Phủ nêu danh
Là cơn cùng cuối trọn thanh trọn hiền.

12.- Hiện giờ Nam Nữ con hiền
Ráng tu đúng thiệt thấy liền Bổn-Lai
Coi chừng cái tánh hay sai
Cái tâm hay lụy, cái hay mất Trời.

13.- Tu tâm nhìn lý thuận-thời
Thuận cơ tấn hóa Lý Trời độ an
Cố kiên Đạo-đức tránh ngang
Tam-thiên đồ đệ dẹp cang nhu tường.

14.- Mấy khi gặp lý gặp trường
Ngộ phùng ngư-vướt cung tường rẽ mây
Thuận thời, thời thuận từ đây
Đừng cho tâm dạ phải đây luật Trời.

15.- Con ôi! Chơn-Lý lập đời
Đời con Chơn-Lý, Lý Trời hiệp Chơn
Con ôi! Nam Nữ cao-sơn
Ráng nhìn lưu-thủy hóa-nhơn nối dài.

16.- Tam-tùng Tứ-đức lý khai
Chánh tâm thì rõ, rõ hay hay tường
Thiên khai lý nhiệm rộng đường
Dắt dìu mỗi trẻ thường thường tỏ xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Trung-Thu, đọc rồi phát cho Đạo học. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy dặn:

THI

1.- Nay đã đến thời kỳ Sơ-hội
Vậy mỗi con đừng vội rồi lìa
Mỗi con an mạng xuôi bề
Bề an cư xử qui về cựu ngôi.

2.- Phải xét kỹ khỏi bôi lấp lý
Ráng xuôi thời ngu trí hòa tâm
Hồng-Bàng khai khiếu diệu thâm
Mỗi con nghe dặn trầm ngâm nơi lòng.

3.- Ngoài thế sự một vòng lửa hực
Trong Đạo-mầu thậm cực ráng bền
Con ôi! mỗi đứa ráng kềm
Là kềm dĩ đức dựng nền tại tâm.

4.- Đạo khai dựng thậm thâm cơ tạo
Nầy mỗi con đừng tạo quả-nhơn
Lời Thầy dạy bảo cao-sơn
Lời Thầy phân đoán nào cơn đâu lầm.

5.- Tâm ráng định cho nhằm đường lối
Đường Khai-Thiên định hối đừng bàn
Hối là hối ngộ lời vàng
Tìm về Lý chánh hoàn toàn thuận qui.

6.- Cơ cuộc đến châu-nhi xây chuyển
Xây cuộc tuần đổi biến về an
Mỗi con thuận lý sắp sang
Mỗi con an mạng đặng toan tính tròn.

7.- Toan lo học khỏi mòn lý thiệt
Tính cho bền huynh hữu diệt hư
Đó là tìm lý Cửu-tư
Tưởng thương mến lý lo tu trau-giồi.

8.- Ngày chí tối đắp bồi Nguơn-Khí
Cho vuông tròn chung-thỉ khí thanh
Hựu thừa luyện khí huờn minh
Chớ cho xao dợn mối-manh khó tường.

9.- Tu ráng xét cho Thường Tin trọn
Trọn tin bền đức chọn Nguơn-Tinh
Xét mình cho trắng gọi minh
Xét mình rõ thấu tội tình gọi thông.

10.- Ngôi Thần chủ tâm không ráng định
Định cho thanh các bịnh đừng gần
Định cho trong trắng, trong ngần
Định-tâm dứt tục, Tham Sân tránh chừa.

11.- Thần đứng trước đặng ngừa Nguơn-Khí
Hiệp tinh thần chẳng vị phàm tâm
Ngôi Thần chơn chắc cao thâm
Ngôi Thần trong trắng khỏi lâm tà thần.

12.- Nguơn-Thần vững tinh thần như suối
Nước trong nguồn cơ hội bí huyền
Hoàng hoàng diệu-lý huyền yên
Tâm trong Nguơn định Thần minh lý mầu.

13.- Lời Thầy dạy đuôi đầu gồm lý
Chớ kỳ trung vô vị bất tư
Định-tâm mới gọi Chơn-Như
Chơn-Như như kiến Cửu-tư Nguơn-Thần.

14.- x Tu Tâm an lý gọi cần
Tu Tâm an mạng tinh thần lý sanh
Tu Tâm luyện Tánh huờn thanh
Tu Tâm tầm lý mối-manh Ý thành.

15.- Tu Tâm ráng xét điều lành
Là thân an thuận thọ cần lý cao
Tu Tâm nguồn thiện chi giao
Là thân khứ trạch phùng tao cơ Trời.

16.- Tu Tâm trước nói định lời
Là tu tỉnh thế lập đời thiện-căn
Tu Tâm hành sự thăng bằng
Là tu bất động gọi an nhìn Thầy.

17.- Hễ tu phải ráng dựng gầy
Phận làm công lý nhìn Thầy là trên
Nơi lòng cho rộng là nên
Lòng đừng so sánh tuổi tên cuộc trần;
Chứa ròng đều thiện ân cần.
Phàm-gian tuy thế tinh thần hiệp Ngôi.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đọc trước thời Dậu lễ Trung-Thu, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (1 giờ trưa.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Đây là lễ Trung-Thu Thầy lập
Ráng học hành đặng tập làm lành
Phận tu phân biệt dữ lành
Dữ là cãi lý, lành là thuận cơ.

2.- Xuôi cơ vận Hội-sơ dễ gặp
Thuận lòng Trời học tập Đại-Thành
Mỗi đều an mạng tập tành
An về Lý Một Đại-Thành sẵn trao.

3.- Cho trọn thiệt trước sau in trí
Cách vật tri quyền lý phân rành
Đây là cơ vận thuận hành
Mỗi đều thuận lý Đại-Thành thiệt tâm.

4.- Nghiêu Thuấn chỉ Đạo-tâm là vậy
Là loài người tin cậy Lý Trời
Xuôi cơ thuận vận hiệp thời
Thời cơ khai khiếu chỉ Trời Đất minh.

5.- Tâm ráng định đặng minh thành kiếp
Minh cho rành trúng nhịp về Ngôi
Tu hành đừng để lấp bôi
Tối tăm mất Lý, mất Ngôi xa Trời.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng trong giờ học Đạo nghe chung. Phần Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung tìm lý sửa mình.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước thời Tý Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 2 giờ tối)

-------o0o-------

THỂ Đức như gương rọi cõi phàm
LIÊN-Hương mùi Đạo gọi khiết tham
TIÊN ban năm sắc tồn châu ngọc
NỮ nhượng tâm nhìn lý vẹn toan.

THI

1.- Chung Đàn-nội Nữ Nam nghe dặn
Ráng vun bồi ơn nặng ngày xưa
Tu tâm đừng để phận trưa
Nếu trưa trễ bước dây dưa luân-hồi.

2.- Nầy Nữ-phái vun bồi cội đức
Diệt tâm phàm đặng thức tri tường
Mỗi em Tin Thiệt cho Thường
Định-tâm nhìn Lý là đường cứu nguy.

3.- Đêm thanh vắng Chị đây mau tỉnh
Tỉnh định lòng dứt bịnh trầm kha
Các em mau ráng nhìn Cha
Cha đang dạy dỗ giái-ba Hội nầy.

4.- Nhìn Thu Nguyệt cung Đoài Chị chỉ
Chỉ mỗi em suy nghĩ nơi lòng
Tu tâm đừng có đèo bồng
Tu tâm an mạng Bá Tòng Thiêng-Liêng.

5.- Trai thì phải bình yên trật tự
Vẹn Tam-tài cư xử phận thanh
Gái thì Tứ-đức tập tành
Ba-giềng Năm-mối đành rành trước sau.

6.- Đừng có để rày xao, mai xuyến
Mất Đạo người u hiển khó phân
Nữ Nam ráng vẹn Tân-dân
Mới thanh Minh-đức cán cân tại lòng.

7.- Nam thì chớ đèo bồng oanh liệt
Chỗ liệt oanh nó diệt Linh-hồn
Nữ-nhi hạnh nhượng khuê môn
Đó là Phương-tử tâm không nhìn Trời.

8.- Dứt các cảnh thói đời dối trá
Bớt điểm tô sắt đá đó em
Tánh lành Mẹ biểu chớ lem
Giữ cho trong trắng xét xem định ngừa.

9.- Về thế kỷ linh thừa luật diệt
Lập đời Nghiêu phân biệt ngụy chơn
Mỗi em đừng tính thua hơn
Thuận hòa nhìn Lý khỏi cơn buổi đời.

10.- Vật chất hóa luật Trời định dẹp
Dụng tinh-thần truyền nhịp chánh chơn
Buổi cùng cứ giữ lòng nhơn
Thoát ly vật dục cho trơn phận lành.

11.- Lời Mẹ dạy tâm thành khử tục
Sao mỗi em nhơn dục chẳng chừa?
Nếu vầy phải chịu linh thừa
Nhìn vào Đại-Kiếp cho vừa lòng tham.

12.- Hiện giờ lý Hồn-tam khai khiếu
Tỉnh tuồng thanh bí yếu Mẹ bày
Đừng cho lem tiếng Cao-Đài
Đừng cho uổng tiếng con Thầy Lý-chơn.

13.- x Em ôi! nhớ lại đòi cơn
Xét về Nữ-phái lòng nhơn chẳng nhiều
Em ôi! kiếp số dập dìu
Em ôi! phận gái nhiều điều khó khăn.

14.- Em ôi! mau ráng dò phăng
Em ôi! phận gái ăn năn cho thường
Em ôi! phận gái đoạn trường
Em ôi! phận gái nhiều đường éo le.

15.- Em ôi! Chị dạy ráng nghe
Em tu an mạng tránh phe mỵ quyền
Em tu phải trọn kiền-thiền
Em tu, em học Mẹ hiền đợi em.

16.- Em tu thân phận xét xem
Giáp vòng tội lỗi ố lem lâu rồi
Cuộc đời đừng luyến phải thôi
Dứt xong vật dục đặng bồi Đạo-trung.

17.- Gái hiền nhìn lý Huyền-Khung
Gái hiền lo phận chấp trung bảo tồn
Đạo tâm xây dựng như cồn
Em nào gan yếu ráng phòng mỵ ly.

18.- Văn minh vật chất thoát ly
Phấn son ráng dứt đường đi thấy gần
Văn minh tấn hóa tinh-thần
Đức tâm phát huệ ân cần thiện tâm.

19.- Văn tường Chơn-Lý thậm thâm
Minh trưng ngọc báu nơi tâm vẹn mười
Vật tri cách vật trạch thời
Chất hình âm chất thuận thời phát minh.

20.- Phát khai tâm lý tiền trình
Minh-Tâm Kiến-Tánh Thiên-Đình Mẹ thâu
Chiếu chăn luân chuyển bể dâu
Luân-xa ráng tránh thâm bâu Bá Tòng.

21.- Đêm Thu Chị chỉ nồng nồng
Thấu cầu tâm lý xuân đồng Thiên-thai
Bồng-Tiên ai khéo thày lai
Lệ-Minh cạn xét lý hay rõ tường.

22.- Non Côn sông Lệ Thiên-Đường
Định-tâm xét lý Ngu-Đường tại đây
Đêm Thu ánh nguyệt vọi đây
Rọi trong phế phủ rẽ mây rõ Trời.

23.- Em ôi! tuy ở trong đời
Tinh-thần học hỏi Lý Trời là Tiên
Phận hiền mau ráng cố kiên
Dẻo bền duyên đức bình yên xuân đồng.

MƯU, bài nầy giao NĂM in ra phát cho Đạo học đặng đọc trước thời Tý lễ Trung-Thu đến đây, đọc rồi mới cúng. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ sáng.

-------o0o-------

THẦY các con, các con nghe Trời sắp:

THI

1.- Nền Đại-Đạo Trời khai buổi chót
Tam-Nguơn tuần Trời sắp huờn Nguyên
Hiện giờ cơ Hậu nối Tiên
Dựng gầy Chơn-Lý khai Thiên tịch huỳnh.

2.- Luật Trời định cơ bình rồi chuyển
Đặng gạn lừa u hiển giao thông
Các con ráng để tâm không
Đặng gìn Thiên-Lý luật công xây tuần.

3.- Các con chớ vội mừng rồi động
Ráng kềm tâm đừng vọng thì an
Nhìn Thầy lo học Thầy sang
Sắp bày do lý đừng toan tính xằng.

4.- Thuận cơ vận năng hoằng diệu lý
Tánh tâm chơn chung-thỉ tường tri
Nhớ rằng Thiên Địa châu-nhi
Các con an mạng đừng ly Đạo-mầu.

5.- Đặng Thầy sắp khuôn bầu hiệp lý
Hiệp Lý Trời chung-thỉ huờn nguyên
Nhứt tâm nhứt đức đừng thiêng
Phàm-gian về một bỉnh yên Luật-điều.

6.- Lý Chơn-Lý tiêu-thiều chánh-pháp
Mỗi con an tâm hạp tánh bình
An lòng đừng có chống kình
Lặng tâm kềm thúc đặng nhìn ngôi xưa.

7.- Trời khai khiếu đừng mưa xuân tuyết
Rưới ban đồng tha thiết lời châu
Bớ con thế-giái đê đầu
Ráng nhìn cho kỹ để lâu trễ hồi.

8.- x Bớ con mau khá qui hồi
Thầy trông, Thầy đợi con ngồi sao con?
Tỉnh lòng chỗi dậy khải-thông
Tỉnh lòng nhìn Lý lập công buổi nầy.

9.- Bớ con tội ác đừng gầy
Bớ con tỉnh mộng đặng Thầy độ cho
Văn minh hóa lý bo bo
Đáo đầu thê thảm khó no ấm lành.

10.- Mỗi con an mạng tu hành
Tuần cơ vận hóa Bỉnh-Hành đây con
Khắp cùng Nam, Bắc, Tây, Đông
Phải nhìn Thiên-Lý thì không lụy cuồng.

11.- Ai ôi kiếp số tai luồng
Đều do Tam-độc phải ruồng chông gai
Cả kêu thế-giái từ đây
Bớt gầy tai nạn nắm tay nhìn Trời.

12.- Con chung bầu bọc hiện thời
Tùy theo cơ vận cũng Trời chớ ai
Hiện giờ mỗi trẻ rẽ mây
Nhìn xem cho kỹ từ đây hiệp hòa.

13.- Hiệp nhau nhìn Lý Đạo nhà
Hòa tâm vững đặt định hòa Tiên-Thiên
Chớ rằng mình vậy giỏi siêng
Công-bình luật trả chẳng riêng con nào.

14.- Văn minh hóa học ồn ào
Cuối cùng đồ chạ nan đào luật công
Văn minh tìm học Lý không
Đặng lo cứu sống Hồn trong Thân bền.

15.- Ơn Trời sao chẳng lo đền
Đền ơn Trời Đất dựng nền cứu nguy
Loài người tâm lý bất tri
Bất thông vận mạng còn chi con người.

16.- Đã sanh ra đứng giữa Trời
Chẳng thương đồng thể Đạo người ở đâu?
Cứ tìm, cứ ước, cứ ao
Cứ mong giành giựt trước sau không rành.

17.- Tại sao mỗi trẻ vậy đành?
Trược trần hóa khí huyết đành hại nhau
Mau mau tỉnh lại mau mau
Con chung ráng tỉnh cùng nhau sum vầy.

18.- Hiện giờ tai nạn đừng gầy
Đừng gầy tai nạn đặng Thầy độ an
Hiện giờ Tạo-Hóa sắp sang
Con nào nghịch Lý khó an Thân-Hồn.

19.- Nỉ non ra rít hơi mòn
Cũng vì ỷ giỏi chẳng tồn đó nghe
Cả kêu con dại éo le
Cả kêu con giỏi bớt phe mỵ quyền.

20.- Cả kêu Hồng-tử tự quyền
Hồn con Thầy nắm do quyền của ai?
Cả kêu khắp cả từ đây
Nhìn Trời, Trời chỉ vào Ngai Mục-Hoàng.

21.- Giám thông đốc lý Thiên Càn
Giáo minh Bỉnh bút lý hoằng khải-thông
Hồng-Bàng cơ vận lập công
Lạc-Long qui Lý tâm không an tồn.

22.- Thôi thôi tỉnh lại an lòng
Chớ nên kình chống Đại-Đồng giả mang
Muốn cho nhiều thở ít than
Thì mau nhìn Lý sắp sang vuông tròn.

23.- Kìa gương Đạo-Lý Bá Tòng
Thuấn Nghiêu khai mở Châu-Tần khải-thông
Nhìn Trời, nhìn Lý thong dong
Nhìn nhau sự sống Càn Khôn bao trùm;
Hiện giờ Chơn-Lý xuân đồng
Mỗi con an mạng Bá Tòng Thiêng-Liêng.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau lễ Trung-Thu đến đây, đọc rồi mới cúng. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau Đại-lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng.

-------o0o--------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Xuân đồng Ngô lập Trời Nam
Mỗi con an mạng đừng toan tự quyền
Mỗi con mau ráng kiền-thiền
Tu tâm sửa hạnh nối liền từ đây.

2.- Hiện giờ Chơn-Lý nối dây
Đạo Trời tế độ đây đời thiện lương
Thuần phong mỹ tục thanh dương
Cang thường luân lý kỷ cương lập trần.

3.- Linh-Hồn Thầy dạy tinh-thần
Tránh xa ác nghiệt ân cần hiền lương
Phát phu thân thể thọ nương
Qui về Lý Một Càn cương mối-giềng.

4.- Con Trời thế-giái chung thuyền
Ra tay tế độ khắp miền trần-ai
Cả kêu bầu bọc xưa nay
Cả kêu con dại đừng đai Lục-hào.

5.- Lục-Long hoán lý Thiên-Tào
Tồn sanh chi lý vĩnh cầu lý nhu
Tồn tâm thân thể phát phu
Mỗi con gìn lý đừng lu phận nầy.

6.- In khuôn in rập từ nầy
Từ nầy chánh giống Tam-Kỳ Đạo Nam
Huờn nguyên trong trắng khiết tham
Bình thân bảo dưỡng Nhứt tam tứ bình.

7.- Mỗi con nhìn Lý tiền trình
Huỳnh-Đình cảm-ứng lộ trình xông pha
Nhìn Trời qui-củ gặp Cha
Nhìn Trời, nhìn luật Hồn Ba thay Trời.

8.- Đứng trong Trời Đất là đời
Đời còn vận khí tay Trời định phân
Con nào nghịch Lý chẳng tuân
Bừng con mắt dậy oan ưng khởi hầu.

9.- Cả kêu thế-giái chung bầu
Các con tỉnh trước dẫn đầu giái-ba
Các con nay đặng gần Cha
Gần Cha, Cha dạy giái-ba cứu hồn.

10.- Sơ khai hỗn độn xây vần
Thượng-Nguơn Thầy thưởng cứu thần màn u
Cứu tinh Thầy định đây ru
Cả kêu thế-giái ráng tu, ráng nhìn.

11.- Một Ngôi Nhứt-Cực lộ trình
Huờn nguyên hựu lý an bình trung minh
Cha Trời chỉ vẽ sắt đinh
Chỉ truyền lý nhiệm Càn sinh Khôn đùm.

12.- Bớ ai Bắc Hải Nam Bình
Đông Thành, Tây Bích hiệp thành mẫu-khuôn
Khôn Càn tỉnh lại Kiền Khôn
Tâm trong võ-trụ xuân luôn tư mùa.

13.- Phàm tâm đừng có thêu thùa
Tánh phàm chống cự ráng ngừa luật công
Luật Trời là Lý không không
Con nào vướng luật đừng mong Thiên-Tào.

14.- Diệt thay ngũ-nghịch ồn ào
Người ta nghịch lý hồn nào thú tâm
Đổi thay luân chuyển thậm thâm
Chuyển xây tồn hoán tối tăm diệt hồn.

15.- Nhớ coi cơ cuộc Đại-đồng
Tội kia án nọ tại lòng bất nhơn
Người mà chẳng trọn, chẳng trơn
Còn chi Đạo-Lý, biết đâu ơn Trời;
Mỗi con Chơn-Lý thuận thời
Rừng tre ráng tránh thuận thời xuân sanh.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau lễ Trung-Thu, đọc rồi mới cúng. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước thời Ngọ Nhà tư Hiệp-Thiên-Đài lễ Trung-Thu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (11 giờ trưa.

-------o0o-------

Nầy mỗi con nghe Thầy dạy: hiện nay là cơn cùng cuối, Thầy lập lại đời thanh; vậy từ đây mỗi con ráng an tâm thuận lý, đặng Thầy ban lý nhiệm, chớ mỗi con còn nuôi cái nhơn-tâm hoài thì mỗi con khó gần với lý tinh-thần đặng; mà các con xa Lý rồi thì tự nhiên xa Thầy; Thầy là Lý, mà muốn gần Lý thì ráng thuận vận cơ, đặng Thầy sắp cho an đặng Thầy sang về Sơ-hội, chớ mỗi con xét lại coi đời; đời cuối Hạ-Nguơn tuần ư tế vận, mà loài người cứ chui nhủi trong con đường cùng, nên phải chịu cùng cuối, là loài người tranh giành xâu xé, mạnh thắng, yếu thua, khôn còn, dại mất; phần đông bực thông minh đặng thế rồi dùng lý trí đặng ép người hèn quê, làm đến đỗi Trời thê Đất thảm, bao nhiêu Linh-hồn mỗi con giành nhau đem chôn vùi nơi hầm sâu, hố thẳm, miễn sao cho vợ ấm, con no, ăn sung, mặc sướng, nào có nhớ chi là đức hạnh, cho là chết rồi mất, chớ có biết đến Linh-hồn khổ hải tội lỗi là sao? cứ quẩn quanh trên trường chiến đấu lợi quyền, mà quên hết mạng mình là Trời định, quyết lòng gầy dựng cơ đồ, nào có biết chi là oan báo, gây điều tội lỗi muôn phần, đồng dẫn nhau chạy vào chảo dầu tiêu diệt, rồi xé thịt nhau, châm gan nhau cho ngây ngất; còn con nào còn tỉnh thì dùng mưu thần, chước quỷ gạt nhau đến ao huyết, chảo dầu rồi xô lộn nhau vào đó, nồi da nhau rồi cười luyến nhau. Ôi thôi! làm cho Cha, Mẹ đau khổ! Vì ai? Vì ai? Vì con! Vì bầy con ngũ-nghịch, tung bầu xé bọc, ném vụt quăng đi, ỷ khôn, khoe giỏi, tối tăm, mong lòng uống huyết, nhai xương lộn nhau nên lo mài nanh múa vút, tung cao hắc khí, chống Trời, rạch Đất. Thôi!!! nhắc đến đây càng gớm ghê cho bầy con ngũ-nghịch, ôi hỡi bầy con!!! Vậy từ đây các con nhìn lý, nhìn Thầy định-tâm nghe Thầy căn dặn.

THI

1.- Nay ngày lễ Trung-Thu đồng trọn
Nhìn Hiệp-Thiên Thầy chọn Dương-châu
Thủy-Triều hoằng kiếp cung Đâu
Ngày nay giáng thế hưởng câu Bá Tòng.

2.- Ơn Trời Đất ban đồng xuân tượng
Mừng mỗi con xuôi thuận làm gương
Chánh chơn Chơn-Lý phương trương
Đủ lèo, đủ lái bền thương chung đồng.

3.- Giờ Đại-lễ an lòng Thầy dạy
Dạy mỗi con nhớ lại thỉ-chung
Ráng lo học lý Huyền-Khung
Làm gương độ chúng Trung-dung nhìn Trời.

4.- Nơi bể thẳm cuộc đời ráng tránh
Chớ dể duôi ỷ mạnh rồi ngoa
Đời cùng hòa hiệp Lý Cha
Nhìn Trời, nhìn Chúa Thầy gia ơn lành.

5.- Thuyền tế độ chơn thành sẵn rước
Vậy mỗi con căn phước ráng gìn
Mỗi con tâm chí ráng bình
Mỗi con vững dạ tâm thình thì nên.

6.- Nầy mỗi trẻ đừng quên vận mạng
Cuộc Trời khai lý tạng tâm điền
Con ôi! đừng để Thầy phiền
Chung tâm nhìn lý, nhìn thuyền của Cha.

7.- Lời châu ngọc thiết tha dạy bảo
Khuyên con đừng mặc áo khỏi đầu
Lý-chơn, Chơn-Lý làu làu
Mỗi con ráng thuận chung bầu Kiền Khôn.

8.- x Thế-gian nhìn một Chủ-Ông
Trần-ai ráng tránh lập công với Trời
Lập công giải nghiệt độ đời
Độ cho đời tỉnh đừng rời Trời trong.

9.- Độ người nhìn lý Hư-không
Độ người an mạng tâm trung chiết điền
Giảm Sân thì thấy bực hiền
Bỏ Tham thì gặp chơn truyền của Cha.

10.- Gần Trời đừng có xảo ngoa
Bỏ Si thì sáng Thầy gia huệ thần
Hễ tu thì ráng ân cần
Hễ tu học lý đặng gần Trời trong.

11.- Chớ rằng cho vậy phí công
Chớ nên mê muội tâm trung lu lờ
Bớ con chung cả hiện giờ
Hiện giờ nhớ kỹ kỉnh thờ ra sao?

12.- Nhìn về Tứ-Thánh trước sau
Cứu tinh Ngôi Một chi giao lịnh Thầy
Âm Dương Tinh Tú sum vầy
Thiên-La Ngũ-Luật từ nầy phát khai.

13.- Pháp Âm ứng hiện giờ đây
Trau-giồi Tứ-đức hiện đây báu Trời
Còn chi hơn nữa bớ đời
Còn ai cứu sống hơn Trời nữa đâu?

14.- Ráng nhìn về Lý cho lâu
Cứu tinh giáng thế kiếm đâu con bầy
Tung cao ngọn lửa từ nầy
Đốt tan vách sắt, dựng gầy gương Linh.

15.- Bớ con mau tỉnh cả kinh
Cha con nay gặp làm thinh vô nghì
Từ đây nhìn Lý duy trì
Nầy Cha, nầy Chúa, Diêu-Trì Mẹ đây.

16.- Lời vàng ráng định lý hay
Nầy da nước suối hay hay ban truyền
Thuận thời sẽ phỉ chí nguyền
Thuận thời an mạng nối liền xuân sanh.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đến ngày 16 tháng 8 đến đây đọc trước thời Ngọ Đại-lễ nhà tư Hiệp-Thiên-Đài, đọc rồi mới cúng. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục của ĐIỀN

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng)

-------o0o-------

ĐIỀN, con nghe Thầy dạy:

Hiện nay cơ Trời sắp định hoằng khai lý nhiệm, thế-giái siêu tồn, tuần ư tế vận, tượng khí thanh phù, Đạo thông kim cổ, cơ lý huyền hoàng, Diệu-Lý Khải-Thông, chánh chơn định nhíp; vậy bổn phận con là Nguyên-Nhơn giáng thế, giúp Thầy hóa lý truyền tân, khải-thông thế-giái, thì phận con phải gìn giữ thể lý về Đạo-đức mới là bền vững, là Đạo-Tướng, Đạo-Thể, Đạo-Tâm hiệp thành Tâm-Lý, hóa nhơn dĩ đức là Đạo-Dụng gồm lý Tiên-Thiên, mượn dương cảm-ứng, hiệp khí thanh phù, tâm trung định nhíp là Đạo-Nguyên, là hư vô bất diệt, là tâm tuần ư Thiên Địa đó là thận-độc, phải phương châm thì như như huờn lý, Chơn-Như vững bền là phất phất xác hình tồn Thiên-Lý. Vậy con nghe Thầy dạy đây, ráng tập hành y mới tròn bổn phận; về phần con hiện giờ đây cơ vận tượng sanh phát khai Lý Một; phận con phải sắm một cái áo Đại-phục, tay áo rộng 7 tấc, áo dài phủ gối 3 tấc, mở khuy nút ngay chánh tim, đóng 12 nút màu trắng hình tròn 3 phân, đóng chừa dưới trôn 3 tấc, trên bâu đóng một nút 1 phân hình tròn màu đỏ; cổ áo, tay áo viền một lằn đỏ 3 phân, bâu để trắng, mở hai tay áo vô 1 tấc mỗi bên, tay áo bên mặt đóng một nút màu vàng hình Tứ-Tượng, tay trái một nút hình Tứ-Tượng màu xanh. Con phải sắm một cái áo Đơn-phục tay 5 tấc kiểu y như vậy không có viền, rồi con phải sắm một cái áo chẹt kiểu như vậy không viền trên bâu màu tím, nút tím hình tròn 1 phân; còn Bố-tử cũng vuông y phẩm Giám-Sanh, chữ Hiền tượng màu tím. Vậy con lo sửa sang Xiêm, Áo đặng đến lễ Trung-Thu bái-mạng thọ thời cho tròn phận nghe con.

Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà lo cho tròn câu Đạo-đức nghe con ĐIỀN.

THI

Đạo Trời lố dạng lý an bình
Khai khiếu Năm-châu độ Vạn-linh
Tế độ thuyền Trời Cha rồi Chủ
Khải-thông lý nhiệm buổi an bình.

An bình con dại lãnh gánh trao
Cơ lý ngày nay trẻ phải giàu
Đó là một cớ nhìn chung-thỉ
Thỉ-chung an mạng thuận lý trao.

Thầy trao lý nhiệm chọn phải người
Đâu để sụt sè chẳng phải chơi
Đạo Trời chánh-pháp thông giềng-mối
Cứu vớt loài người trọn thảnh thơi.

Thảnh thơi mới rõ bởi Trời sanh
Công-đức ráng bền tâm trọn vững
Đặng lo gầy dựng gọi kỉnh tuân
Từ đây Chơn-Lý lý chẳng ngưng.

Chẳng ngưng dạy kỉnh tuân bớ trẻ
Đặng an lòng bước lẹ nghe con
Nầy con chớ để méo tròn
Nầy con an mạng vực cồn đổi thay.

Máy Trời hối thúc con đây
Ráng tuân Thiên-mạng hay hay lý truyền
Con ôi! đừng để Thầy phiền
Nầy con an mạng nối liền thiện duyên;
Bền tâm gắng chí vững yên
Cho tròn Thầy chọn thế Thiên nối liền.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng gởi cho ĐIỀN một bổn, đặng ĐIỀN lo phận cho kịp thời cơ vận hóa đó con. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Ngũ-Hành-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân - 6 giờ sáng)

---------o0o---------

Thầy các con, các con Thiên-Sư, Thất-Đẩu, cùng Tứ-Phối, Thời-Quân, Nguyệt-Tướng định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay các trẻ chung trường học hỏi
Học thể hành về lý khỏi lầm
Mỗi con ráng xét trầm ngâm
Từ đây cơ vận ráng chăm trau-giồi.

2.- Đừng lơ lỏng ráng bồi tâm lý
Là định lòng dứt ngụy tầm thanh
An lòng gọi lý cần thanh
Thiệt thà cẩn thận mối-manh xét lần.

3.- Thiệt đúng thiệt là cần trau sửa
Ráng xét mình bữa bữa cho thường
Xét rồi phải định nghĩa phương
Mỗi điều tâm định kỷ cương rõ tường.

4.- Nhượng nhứt bộ Thiên-Đường mở rộng
Rộng cửa Trời đừng động thì vào
Động tâm Nguơn-khí phải nhào
Nguơn-thần xao dợn lộn nhào Nguơn-tinh.

5.- Chừng như vậy tâm kinh ý động
Khiến thần bì sanh vọng hóa cuồng
Biến sanh, sanh biến luông tuồng
Người ta phải đổi Ma duồng Quỷ lôi;
Lời vàng Thầy dạy khúc nôi
Mỗi con ráng học đặng xuôi vận thời.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đó nghe chung mà xét lý, rồi giao lại cho NĂM in ra đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài phong NỔI Giáo-Sư phái Thái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 7 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối.

-------o0o-------

NỔI, con nghe Thầy dạy:

Hiện nay Thầy ban phong cho con Giáo-Sư phái Thái, vậy từ đây con an mạng giúp Thầy cho trọn phận kỳ nầy; vì con là đứa có căn duyên đức, thì con an lòng bền dạ nối theo, đó là duyên đức nối dài cho đời nhìn, đó là con trọn phận thảo đó con. Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- NỔI con trẻ nghe Thầy ban phước
Định thâu con ngư-vướt kỳ nầy
Con ôi! nhơn đức nối dài
Cho tròn bổn phận Cao-Dày thưởng công.

2.- Con an mạng tâm không ráng định
Định nhìn ngôi dứt bịnh nghe con
Từ đây an mạng khải-thông
Tùy theo cao thấp lập công giúp Thầy.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng tại Chợ-Lớn đây cho NỔI nó nghe đặng nó lo hành phận sự, rồi con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng gởi cho NỔI một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung, đặng xét lý, hễ thiệt thì Thầy thâu dụng đó mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước giờ Đạo-tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Nầy chư Đệ-tử, chư Đệ-tử nghe Bổn-Sư dạy:

THI

1.- Nay mỗi trẻ chung đây học Đạo
Đạo là thuyền, Lý Đạo là chèo
Biển trần nhiều nước hiểm nghèo
Phúc chu do sóng nhiều dèo biến ra.

2.- Thuyền vững lái buồm chèo đã thuận
Đó là xuôi cơ vận lý sanh
Sông dài cồn vực co quanh
Nhờ tay thuyền chủ mối-manh rõ chiều.

3.- Tu thuận lý thuyền chèo an máy
Lập đức dày nhơn ngãi lái lèo
Lập công thể gọi buồm nêu
Qui hồi một mối lý khêu thoát màn.

4.- Biển trần khổ sóng tràn gió dập
Ráng nhìn Trời đừng tập đánh liều
Thuyền Trời kề rước độ điều
Biển trần muốn thoát vào thuyền vượt khơi.

5.- Nay mỗi trẻ an nơi an lý
Phải lập công ban lý cứu đời
Đồng chung vào một thuyền Trời
Chung Linh vượt bể qui hồi cựu Ngôi.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM xem rồi in ra, đặng đến ngày mùng 9 tháng 8 đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Diệu-Linh-Đền đặng trong đây học chung. Rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc sau giờ Đạo-tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Nay các trẻ hòa tâm học tập
Học lý mầu đặng tập làm lành
Muốn lành tâm tánh đồng thanh
Là xa nhĩ ngã, em anh dắt dìu.

2.- Nhìn Lý Một, một điều nhìn lý
Lý phát khai chung-thỉ nối dài
Tu tâm vẹn phận Tam-tài
Tu tâm nhìn lý nối dài thiện-căn.

3.- Độ người tỉnh dò phăng Lý Đạo
Độ người an cơ tạo thiện nguyên
Độ người đồng lý huờn Thiên
Môn sanh cao cấp là duyên đức bền.

4.- Đó là cớ dựng nền Đạo-đức
Gìn luật công thiệt mực răn lòng
Đó là tâm tánh Bá Tòng
Độ cho đời tỉnh thoát vòng mỵ ly.

5.- Độ tìm lý Vô-Vi chỉ bảo
Độ khai đường an hảo tồn linh
Độ nhau tâm tánh chánh minh
Nhìn nhau như một giống in một nguồn.

6.- Đừng có để Ma ruồng Quỷ khảo
Phải mòn linh mất Đạo tại tâm
Chấp trung dùng lý thậm thâm
Khải-thông lý nhiệm tại tâm đừng rời.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Diệu-Linh-Đền ngày 9 tháng 8 tới đây, đặng trong đây học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc sau thời Tý mùng 9 Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 3 giờ tối)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Mừng Đệ-tử nhìn Trời khai khiếu
Dẫn đoàn em lý diệu trung tâm
Học hành cơ lý thậm thâm
Hành y theo đó định-tâm gần Trời.

2.- Nầy Đệ-tử tránh đời nhăng-nhố
Tránh cho xa mới ngộ kỳ tâm
Hiện giờ an mạng thậm thâm
Khai đường lành phải định-tâm cứu đời.

3.- Cứu cho đặng chung Trời, chung Lý
Chung bọc bầu chung húy Luật-điều
Đó là bổn phận dắt dìu
Cho tròn giống tốt rõ điều hóa sanh.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1.- Nay Bần-Đạo nhìn chung Đàn-nội
Phải phận hiền căn cội Nguyên-Nhơn
Hiện giờ Trời định ban ơn
Ban ơn con thuận lòng nhơn dựng gầy.

2.- Nay Bần-Đạo tỏ bày lý nhiệm
Đệ-tử tu ráng nghiệm Lý Trời
Đừng cho xiêu đổ đổi dời
Mấy mươi kiếp số gặp Trời buổi đây.

3.- Gặp Trời ráng nối dây chuộc tội
Đặng Trời thâu xá tội tiền căn
Từ nầy đừng có nhố-nhăng
Từ nầy thanh thới dò phăng Đại-Thành.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1.- Nay Bần-Đạo chỉ cơ xây đổi
Biết nhìn Trời Thầy mội phước thanh
Nhìn Trời, nhìn luật Cao-Xanh
Nhìn vào lý thiệt phận thanh đừng rời.

2.- Bần-Đạo giáng tỏ lời nhắc nhở
Khuyên Chư-hiền chớ ngỡ nghiêng lòng
Chư-hiền đừng có đèo bồng
Chư-hiền thuận lý thoát vòng hiện đây.

3.- Thoát rồi phải nối dây hậu tấn
Gọi dắt dìu Nghiêu Thuấn chung trường
Chư-hiền bổng nổi Ngu-Đường
Chuông rung chỗi dậy dẹp cường Thánh-tâm.

4.- Nay Bần-Đạo giáng lâm phân chỉ
Mừng Chư-hiền suy nghĩ cho lâu
Nghĩ cùng xét cạn thâm bâu
Xét rồi nghĩ lại còn đâu hơn Trời.

5.- x Cả kêu thế-giái nhìn Trời
Nhìn Trời mới sống, quên Trời mất Linh
Cả kêu tỉnh lại bạch minh
Cả kêu Trời định cứu tinh lâm phàm.

MƯU, bài nầy giao lại NĂM in ra đặng đến ngày mùng 9 tháng 8 đến đây đọc sau giờ Đại-lễ thời Tý tại Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng Mỹ-Lạc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (6 giờ chiều.

-------o0o-------

Nầy các con nơi Đạo-Tràng Mỹ-Lạc-Thạnh, ráng định-tâm nghe Thầy dạy: vì hôm nay là thời kỳ Thầy định chuyển mỗi con về cho đến Đại-Thành, là Thầy quyết đem lý thiệt truyền ban cho mỗi con, đặng mỗi con đặng hưởng Đời thanh Đạo thới, là Nghiêu-Thuấn khai truyền; vậy mỗi con nên xét lý thì rõ thấu phận sự của mỗi con ra sao? Hiện giờ mỗi con Nam Nữ muốn hưởng Đời thanh, Đạo thới thì các con xét lỗi cũ tội xưa, rồi các con an theo nguồn lành, dẹp màn mê muội, là mỗi con có biết dẹp điều dữ đó mỗi con. Vậy mỗi con nghe Thầy dạy đây mà xét mình nghe mỗi con.

THI

1.- Nay Thầy lập trường thi Chơn-Lý
Thì mỗi con ráng húy nguồn lành
Lo tu, lo học, lo hành
Hành theo Chơn-Lý nguồn lành rõ thông.

2.- Đừng có dạ ước mong cuộc thế
Ráng định lòng hủy phế mỵ ly
Lý-chơn con ráng gắng ghi
Ghi lời Thầy dạy đặng tri thức lòng.

3.- Tu an mạng Bá Tòng tâm dạ
Ráng dứt cuồng điều chạ tránh xa
Hễ tu thì phải tránh ngoa
Tránh rồi thì thấy Đạo Cha cứu đời.

4.- Đừng có dạ nay dời mai đổi
Tánh đổi dời cuộc đổi lụy thân
Con ôi! học lý Tân-dân
Tân-dân, Minh-đức cán cân Thầy truyền.

5.- Tu phải ráng làm hiền, làm phải
Phải nhìn Trời trở lại đường chơn
Chung bầu đừng có so hơn
So cao đọ thấp, mất nhơn linh mòn.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng tại Mỹ-Lạc đặng học chung, rồi giao lại NĂM xem rồi in ra gởi cho Mỹ-Lạc một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Mỹ-Lạc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 6 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy các con nơi Đạo-Tràng Mỹ-Lạc, định-tâm nghe Thầy thưởng, rồi an tâm học hỏi về Lý-chơn cho trọn phận nghe mỗi con.

THI

1.- Nay Thầy thưởng mỗi con Nam Nữ
Thầy thưởng công ráng giữ gìn chơn
Làm lành gầy dựng nền nhơn
Tế ân ban rưới một cơn cứu đời.

2.- Đời rằn rực nay dời mai đổi
Thầy mừng con mỗi mỗi nhìn Trời
Đó là con khỏi đổi dời
Con ôi! Chơn-Lý dạy đời đó con.

3.- Hiện giờ trẻ ráng thông vận mạng
Một ngày đây tên rạng danh nêu
Ráng chừa cái tật hiu hiu
Ráng an tâm tánh, đắc kiêu ráng trừ.

4.- Trừ cho dứt bấy chừ phàm tục
Trừ phàm tâm hủ mục báo đời
Trừ rồi con sẽ rõ Trời
Rõ Trời con đặng tỉnh đời muội mê.

5.- Nầy mỗi trẻ nầy thê, kia thảm
Thầy khuyên đừng, có thảm ráng xa
Hiện giờ các trẻ gần Cha
Gần Cha, Cha dạy bỏ ngoa thấy hiền.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Mỹ-Lạc đây đặng trong đây học chung, rồi giao lại NĂM xem rồi in ra gởi cho Mỹ-Lạc một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ tối.

-------o0o-------

NĂM, con nghe Thầy dạy:

Hiện nay thời kỳ Hậu-Thiên đã cuối, cơ vận sắp chuyển từ đây, Chơn-Lý Thầy định phát khai Tiên-Thiên ứng hiện, mỗi con ráng hành Đạo-Trung đặng Thầy qui về một mối là Thập-Nhị Khai-Thiên. Vậy con phải sắm Y, Cân, Đạo-phục theo thời kỳ cho kịp bước, đến lễ Liên-Hoa thời Tý bái-mạng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài thiệt thọ đặng hành phận 2 năm kế vận cho đủ số 12, đây là 10 năm nối Tiểu Thời-kỳ, vận hành Sơ-hội qui HỖN huờn NGUƠN cho tròn chánh-pháp là 2 năm sơ lập, ấp-tổn HÒA-PHONG. Vậy con phải sắm đồ Đại-phục như vầy: là Lưỡng-nghi khai khiếu, áo rộng tay 7 tấc, tay áo viền một lằn đen 3 phân, tám lằn đỏ 1 phân, trôn áo viền một lằn đen 5 phân, khai nút ngay chánh tim, đóng từ cổ trở xuống 9 nút, hình tròn 3 phân màu đen, trên bâu đóng một nút màu đỏ 1 phân, cổ bâu áo không có viền, áo dài phủ gối 3 tấc, đóng nút chừa dưới trôn 3 tấc, đóng lên phân làm 9 nút, mở đinh 3 tấc, mở đường xương sống 3 tấc dưới trôn, mỗi đường nầy đều có viền đen 5 phân một lằn, y theo trôn áo. Con sắm Bố-tử hình tròn 18 phân bìa màu trắng, chữ LỊNH màu tím, đục lủng, chữ Nho; rồi con sắm một cái khăn 9 lớp chữ Nhơn, thêu 12 chữ Nho màu vàng, chữ như vầy:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ.

Mão cũng 12 chữ như vầy:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ.

Rồi con sắm một cái áo Đơn-phục, tay 5 tấc không có viền, đóng nút cũng y như áo Đại-phục, mở đinh, xương sống áo cũng y vậy; rồi con cũng sắm một cái áo chẹt tay, kiểu cũng y như vậy, để mặc trong cơn con đi hành Đạo. Vậy con an lòng xuôi cơ vận, Thầy sẽ ban ơn đặng con dĩ đức, tế độ Vạn-linh đó con.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra cho nhiều phát cho Đạo học. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài dạy Đạo-Tràng Mỹ-Tịnh-An

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi khóm Đạo Mỹ-Tịnh-An, hãy định-tâm nghe Thầy dạy kỹ. Hiện giờ đây buổi Đời cơn Đạo; vậy mỗi con nên định-tâm, cân xét cho kỹ nơi tâm rồi định lý coi mỗi con bổn phận phải ra sao? rồi mỗi con tỉnh ngộ nơi lòng, là buổi đời cùng cuối mà Thầy ban cho mỗi con nơi thế-hạ nầy mỗi đứa một ngọn đuốc đặng rọi đàng, thấy rõ đàng bằng nẻo chông mà để bước; vậy mỗi con ráng định xét nếu hờ hỏng rồi phải sa vào nẻo chông gai, hầm sâu hố thẳm. Ôi! Thầy nhìn đó rồi Thầy cũng ngán cho mỗi con, đường Đạo-đức còn mỏng mành. Vậy mỗi con định-tâm tầm Lý Thầy dạy đây đặng trở lại đường thông, chớ các con còn ở nơi đường cùng là tranh giành, xâu xé nhau hoài Thầy e cho mỗi con chẳng khỏi buổi đời cùng cuối đó mỗi con; vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

1.- Nay mỗi trẻ nghe Thầy chỉ dạy
Dạy mỗi con nhớ lại lời Thầy
Lời Thầy dạy trẻ dựng gầy
Gầy nhơn đức hậu từ nầy cho an.

2.- Cơ Trời định sắp sang đó trẻ
Trẻ khá mau bước lẹ về ngôi
Nếu mà còn tánh nổi trôi
Thầy thương cho trẻ phải bôi lấp lành.

3.- Tu ráng học nguồn lành lẽ thiệt
Thiệt nơi lòng phân biệt mỵ chơn
Đừng lòng tính thiệt so hơn
Rồi xa tánh đức vướng cơn Lục-hào.

4.- Tu ráng tránh ồn ào cuộc thế
Tu an lòng can phế nhìn Trời
Đừng lòng nay đổi mai dời
Đổi dời tâm tánh mất Trời nơi tâm.

5.- Tánh tâm định thậm thâm về lý
Lý chung hòa ngu trí đồng xuân
Lời Thầy dạy bảo ráng tuân
Tuân lời chánh pháp gọi vưng mạng Trời.

6.- Tu thì ráng thuận thời xuôi lý
Thuận xuôi nhau ngu trí về ngôi
Đây là hòa thuận gọi xuôi
Nếu còn nghịch lý lấp bôi Thiên-Đàng.

7.- x Nhớ lời Thầy dạy vén màn
Cả Nam cùng Nữ một đàng xuân sanh
Ví dầu Đời Đạo mối-manh
Luật Trời thưởng phạt diệt sanh tự quyền;
Tạo-Công lý nhiệm kiền-thiền
An lòng xét lý thấy liền vị-ngôi.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng tại Mỹ-Tịnh-An đây nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho khóm Đạo Mỹ-Tịnh-An một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài phong LỄ Giáo-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 1 giờ tối)

-------o0o-------

LỄ, con nghe Thầy thưởng:

THI

1.- Nay con dại nhìn Thầy học lý
Thì ráng lo cách-vật trí-tri
Giáo-Sư Thầy thưởng con đây
Thiên-Đài Ban Hiệp hiện đây lo gìn.

2.- Tu ráng học, ráng bình tâm tánh
Tánh bình hòa xa lánh mỵ ly
Hiện giờ an mạng lý hay
Hay lo xét phận từ đây theo Thầy.

3.- x Con an vận mạng dựng gầy
Gầy nền nhơn hậu cho dày đó con
Đây là Thầy định thưởng công
Vậy con an mạng thuận trong buổi nầy;
Công dài mới rõ lý hay
Hay là thoát khỏi tục nầy nạn kia.

MƯU, bài nầy con đọc tại đây cho LỄ nó nghe, đặng LỄ nó nghe đặng lo phận giúp Thầy, rồi con giao lại NĂM in ra gởi cho LỄ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung, thức chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài Mẹ phong DƯA Lễ-Sanh cung Bích

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 3 giờ tối)

-------o0o-------

DƯA, con nghe Mẹ dạy:

Con là đứa có căn duyên đức, tại sao con vì lẽ nhơn-tâm mà con đành xa Lý xa Đạo, vậy con nên định-tâm tới lý gần Thầy, gần Mẹ đặng Mẹ độ cho con, chớ con còn nuôi cái nhơn-tâm hoài thì Mẹ e cho con khó đứng vững đó con. Vậy hiện giờ Mẹ ban cho con Lễ-Sanh Cung Bích thiệt thọ, vậy con an mạng thọ lãnh, duy trì lần lần học tập gần lý, gần Thầy, gần Mẹ đặng Mẹ dẫn dìu cho, chớ nên vì nhơn-tâm rồi vong căn mất bổn đó con, vậy con định-tâm nghe Mẹ dạy đây mà xét lý.

THI

1.- Hiện giờ cơ Đạo sắp sang
Con bền căn đức Mẹ ban lộc Trời
Từ đây xuôi vận thuận thời
Xuôi cơ Tân-đức trau-giồi nghe con.

2.- Lý-chơn ráng học mới thông
Tam-tùng, Tứ-đức khải-thông buổi nầy
Gái hiền phận sự như vầy
Là an vẹn phận Tam-tài đức minh.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra gởi cho DƯA (Mỹ-Tịnh-An) một bổn, đặng nó học mà lo phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài Thầy phong SÂM Giáo-Hữu Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (10 giờ tối.

-------o0o-------

SÂM, con nghe Thầy thưởng:

1.- Từ đây trẻ an lòng học Đạo
Thầy thưởng công trước gọi hồi qui
Hiệp-Thiên phận trẻ duy duy
Thầy ban
Giáo-Hữu hiện đây thanh cầu.

2.- x Từ đây an mạng thâm bâu
Cho bền, cho dẻo hưởng câu Đại-Thành
Phận tu Thường Thiệt cho rành
Hiện đây lãnh phận tập tành cho nên.

3.- Hiện giờ Thầy chọn nêu tên
Là tên Đạo-đức trọn nên thiệt thà
Chung nhau ráng giữ chữ hòa
Bước cho trọn bước Ngọc-Tòa thọ an.

MƯU, bày nầy con đọc trong giờ nầy cho SÂM nó nghe rồi giao lại NĂM in ra gởi cho SÂM một bổn, đặng nó lo hành phận sự cho an lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy các con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay đã đến thời kỳ mở khiếu
Là phát minh lý diệu ban truyền
Mỗi con an mạng thấy liền
Thấy là thấy đặng con hiền thờ Cha.

2.- Con lớn nhỏ chung hòa tu niệm
Tu thì lo chiêm nghiệm Lý-chơn
Đừng lòng tính thiệt so hơn
Đặng an thảo thuận khỏi cơn buổi đời.

3.- Con phải rõ cơ Trời sắp định
Định huờn nguyên do lịnh Hóa-Công
Mỗi con ráng để tâm không
Không không thanh khí rõ thông nhiệm mầu.

4.- Thầy mở khiếu làu làu tâm chí
Đặng chung hòa kỉnh húy Thiên-Ngôn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Chung nhau bầu bọc thọ ơn Cao-Dày.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận đây đặng học chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài Mẹ phong ĐẨU, THẤT chức Phối-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối)

-------o0o-------

ĐẨU, THẤT hai con nghe Mẹ dạy:

Nay đã đến thời kỳ khai khiếu huệ, Mẹ chọn con nào trọn thiệt, lo tu tâm sửa phận. Vậy hai con là đứa con có lòng hối ngộ, xét lý trầm ngâm, vậy hai con định-tâm nghe Mẹ thưởng đây mà lo phận cho vuông tròn phận sự.

THI

1.- Nầy hai trẻ ĐẨU cùng con THẤT
Mẹ thưởng phong chơn thật từ nầy
Phối-Sư hai trẻ từ rày
Từ rày thọ phận giúp Thầy lập công.

2.- Hai trẻ ráng khải-thông tâm tánh
Đặng tránh xa léo hánh tự tôn
Đừng lòng chia rẽ phái môn
Ráng an về một lập công với Thầy.

3.- Con phải ráng nhìn Thầy xét phận
Phận tu hành ráng thuận phẩm danh
Gái hiền ráng trọn phận thanh
Thanh thanh huờn khí mối-manh rõ mầu.

4.- Nền Chơn-Lý làu làu cảnh tượng
Tượng lý khai cân lượng nơi tâm
Đây là lý nhiệm thậm thâm
Căn duyên bền vững định-tâm thấy gần.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng đây cho ĐẨU với THẤT nghe đặng lo phận giúp Trời, rồi giao lại NĂM in ra đặng gởi cho ĐẨU với THẤT mỗi đứa một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 10 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Đạo-Tràng Lộc-Thuận nghe Thầy ban ơn.

THI

1.- Nay trường Đạo cả Nam cùng Nữ
Ráng học hành đặng xử cho rành
Con ôi! hễ muốn tu hành
Hành cho tới Đạo tập tành Lý-chơn.

2.- Trước phải định nền nhơn dựng trước
Là nơi tâm ngư-vướt ngộ kỳ
Con ôi! Đạo-đức duy trì
An tâm thọ mạng ngộ kỳ xuân sanh.

3.- Con ráng rõ mối-manh Đại-Đạo
Là luật Trời khử bạo trừ hung
Con ôi! trần thế lao lung
Tránh xa khỏi đó Đạo-trung vững bền.

4.- Nầy chung cả dựng nền cho chắc
Chắc vững lòng khỏi mắc luật điều
Nhứt tâm, nhứt đức tiêu-thiều
Chớ lần đừng lựa khó điều độ Linh.

5.- x Ráng làm cho trọn bất sinh
Giữ an bất diệt đặng minh tâm-điền
Đó là tu niệm trọn hiền
Trọn ngay trọn thảo khỏi phiền lòng Cha;
Chung nhau an mạng đừng ngoa
Cho tròn tánh-đức có Cha sẵn chờ.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng trong đây học chung, rồi con giao lại NĂM in ra đặng gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài dạy ĐIỀN, SON nơi Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối)

-------o0o-------

THI

ĐIỀN, SON hai trẻ bớ con thơ
Ráng lo học hỏi chớ u ơ
Mau ráng tu tâm kềm thúc lý
Chớ cho xao lãng phải ngáo ngơ.

Từ đây trẻ thuận cơ xuôi vận
Hai con thơ an phận Thầy mừng
Từ đây cơ vận tuần tuần
Tuần ư thiện dụ ân cần nối dây.

Từ đây đã hay hay lố dạng
Lố dạng hình tỏ rạng Năm-châu
Hai con an mạng thâm bâu
Thầy trông, Thầy đợi một câu an bình.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ ĐIỀN, SON học Đạo đặng trong đó các con Nam Nữ nghe chung mà xét lý tìm đàng nối hậu. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý, cung Đoài vi trạch, dân đức chi tân đó mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài phong NGỌC Quyền Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, dạy sắm Khăn và Bố-tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 5 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC, con nghe Thầy dạy:

Vậy con phải lo sắm Bố-tử chữ LỊNH màu tím đặng Thầy định ban phong cho con Quyền Cửu-Trùng-Đài, đặng lo phận sự giúp Thầy cho tròn phận-sự, hiện giờ đây đã đến thời kỳ cơ Đạo xây dựng lập lại đời Nghiêu, vậy con phải sắm một cái khăn 9 lớp, đặng khi con hành-lễ thế cho Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, thì con phải đội khăn nầy cùng Bố-tử chữ LỊNH, khăn màu đỏ chữ Nhơn, 12 chữ Nho màu vàng như vầy:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ.

Vậy con phải an lòng lo phận giúp Thầy đặng xuôi cơ vận, chớ nên thối thác mà sái phận đó con, vậy con lo sắm sửa cho rồi đặng đến lễ Liên-Hoa thời Ngọ ngày trước Bái-mạng cho kịp thời kỳ Thầy chọn mặt nghe con NGỌC. Vậy con định-tâm nghe Thầy ban dạy:

THI

1.- Nay đã đến thời kỳ lập Hội
Là Thượng-Nguơn Thầy mội phước lành
Phận con đã có duyên lành
Phải ra gánh vác cho lành Lý-chơn.

2.- Trước là trẻ đền ơn Tạo-Hóa
Sau giúp NĂM Huynh đãi Đệ thanh
Nầy con Chơn-Lý mối-manh
Phải làm cho trọn thanh thanh cứu đời.

3.- Từ đây ráng thuận thời xuôi vận
Trước phải lo an phận chơn hiền
Giúp NĂM Chơn-Lý nối liền
Em sau Anh trước chung thuyền từ đây.

4.- Cho phải phận nối dây liên ái
Trên phải hòa đừng ngại luống ân
Dưới thì xuôi thuận lập công
Cho tròn chánh-giác khải-thông lý-mầu.

5.- Trong mỗi sự làu làu chung-thỉ
Ráng xét mình cang kỷ mới nên
Nhớ câu thọ mạng Cao Kiên
Nhớ câu chánh-pháp lập nên phận trò.

6.- Ra lãnh gánh làu làu lý nhiệm
Đứng làm Anh ráng nghiệm chơn truyền
Làm sao cho trọn phận hiền
Làm cầu độ chúng vi hiền từ đây.

7.- x Hiện giờ lý nhiệm hay hay
Hiện giờ cơ Đạo vận xây cơ mầu
Giúp Thầy nhẫn nhịn làm đầu
Giúp Thầy vưng mạng cúi đầu trọn tâm.

8.- Hiện giờ lý nhiệm cao thâm
Phải lo học hỏi định-tâm xét mình
Xét mình cho đặng bất sinh
Xét mình vững gót làm anh muôn người.

9.- Xét cho trong trắng cứu đời
Tam-thừa Cửu-phẩm lập đời hòa Thiên
Xét mình nhứt nhựt trọn nguyên
Xét cho trong trắng đứng trên Trùng-Đài.

10.- Xét mình cho trọn Tam-tài
Xét căn duyên đức nối dài khải minh
Xét thân ra gánh cứu Linh
Gánh là phận sự sắt đinh tạo hành.

11.- Cứu Linh về thuận nguồn lành
Hiệp NĂM hòa thuận tập tành cho kham
Căn duyên xuôi thuận trước sau
Căn duyên về thiện chung nhau một thuyền.

12.- Trước qua sau nối cho liền
Trước qua sau nối đức hiền chơn minh
Lời vàng Thầy dạy sắt đinh
Lời vàng lo học Thiệt Tin mỗi ngày;
Cho tròn cho thuận nối dài
Bắc Nam xướng họa Cao-Đài nêu danh.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra gởi cho NGỌC một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung cho rõ lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài phong TRÂN Phó Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, dạy sắm Khăn và Bố-tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (6 giờ sáng)

-------o0o-------

TRÂN, con nghe Thầy dạy:

Từ đây con phải lo sắm Bố-tử chữ LỊNH màu tím, lại phải sắm một cái khăn màu đỏ 9 lớp chữ Nhơn, phải thêu 12 chữ Nho màu vàng như vầy:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ.

Con ráng lo bổn phận từ đây cho vẹn lý đặng Thầy chọn phận ban ơn nghe con; vậy từ đây con ráng xét lý đặng lo phận nối dây Tòng Bá, hiệp cùng THU lo trọn trước sau, anh em hòa thuận một màu, đó mới phải con Trời lãnh gánh đó con thơ, đinh ninh dặn trẻ đôi lời, căn duyên nối hậu giúp Trời ngày nay; vậy con lo cho rồi Khăn, Bố-tử, đặng đến lễ Liên-Hoa thời Ngọ ngày trước con Bái-mạng Phó Hiệp-Thiên-Đài, đặng giúp Thầy trong cơn thời kỳ Đạo chuyển tuần huờn nguyên lý nhiệm đây con.

THI

1.- TRÂN, con trẻ giúp Thầy lãnh phận
Ráng giúp Thầy cho tận kỳ tâm
Hiện giờ Chơn-Lý cao thâm
Nền nhơn vững chắc thậm thâm nối dài.

2.- Nhớ Trời định nối dài liên tiếp
Công của con trúng nhịp trước kia
Giúp nên phận sự chẳng lìa
Dựng gầy chánh-pháp đề huề buổi nguy.

3.- Nay Chơn-Lý phương tri khai khiếu
Vọi Năm-châu nêu biểu Đạo Trời
Công con Thầy đã ghi rồi
Vậy nay con phải giúp Trời mới thêm.

4.- Làm cho trọn đừng hềm nghe trẻ
Phải nhứt tâm bước lẹ Thầy chờ
Nơi tâm an mạng trọn thờ
Ngọc-Kinh Thầy định hiện giờ biểu danh;
Con ôi! phận sự thanh thanh
Anh-Hồn sáng suốt làm anh từ nầy.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho TRÂN một bổn đặng nó lo phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ tối.

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi trường Đạo Thuận-Mỹ định-tâm nghe Thầy dạy:

Hiện năm nầy cơ Trời định hết Hào-lục Thầy định sang về Sơ-hào, đặng chuyển lập Hội-sơ, ban lý Đại-Thành an lý thưởng công cho mỗi con nào biết nhìn Trời, nhìn Luật, lo tu tâm sửa phận, thì đặng hưởng phước Trời cho trọn phận Đời thanh Đạo thới; vậy mỗi con ráng an lòng cho trọn phận, Thầy ban phước huệ cho mỗi con.

Vậy hiện giờ đây các con có lòng lo học hỏi sửa tâm, thì ráng mà lo cho trọn thỉ-chung, đặng đi cho đến Đại-Thành, đặng thọ hưởng Nguơn-Hội. Trước đây mỗi con Nam Nữ cũng phải biết bổn phận của mỗi con là hột giống lành của Thầy rải gieo, vậy mới tròn phận sự đó mỗi con, vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay mỗi trẻ chung nhau lo học
Học rồi hành mới trọn phận hiền
Con ôi! Đạo-đức kiền-thiền
Nơi tâm an mạng Thầy truyền lý cao.

2.- Mỗi con ráng cùng nhau cho trọn
Trọn thỉ-chung phước mọn Thầy ban
Hiện giờ cơ cuộc sắp sang
Là sang nguồn thiện vững an nối dài.

3.- Từ đây trẻ Tam-tài trau sửa
Sửa nơi mình bữa bữa cho thường
Tu tâm hạnh đức là đường
Chung nhau hòa hiệp Ngu Đường thọ xuân.

4.- Lời dạy bảo ráng tuân cho vẹn
Mới trọn mầu khỏi thẹn nước non
Cho tròn bổn phận làm con
Là con thảo thuận sắt son theo Thầy.

5.- Các trẻ ráng dựng gầy Công-đức
Công-đức bền mới dứt phàm tâm
Đó là lý nhiệm thậm thâm
Các con Thuận-Mỹ định-tâm rõ mầu.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thuận-Mỹ đặng nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Thánh-Thất Thuận-Mỹ một bổn đặng lo chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà triêm nghiệm xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài phong THU Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, dạy sắm Lễ-phục

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ khuya.

-------o0o-------

THU, con nghe Thầy dạy:

Nay đã đến thời kỳ Đạo chuyển về Thượng-Nguơn, vậy con phải sắm Y, Cân đặng đến lễ Liên-Hoa tới đây Bái-mạng trước thời Tý, đặng gọi Thầy thưởng công cho con an lòng nối Tiểu thời-kỳ trong cơn Bình-phân Long-lục. Vậy con nên xuôi theo cơ vận chuyển, bước qua cho khỏi Lục-hào, dìu dẫn Vạn-linh đến Đại-Thành an lý, phận con cho tròn phận sự Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, đặng lo bồi bổ nền nhơn, gọi Âm thành Dương khí ký tế, hoằng khai Lý-chơn trong thời kỳ định phân Tứ-Thánh. Vậy con phải sắm một cái áo Đại-phục, rộng tay 7 tấc, áo dài phủ gối 3 tấc, khai nút chánh tim đóng 9 nút màu đỏ hình tròn 3 phân, một nút trên bâu màu đen 1 phân, tay áo viền một lằn đỏ 3 phân, tám lằn đen 1 phân, trôn áo viền một lằn đen 5 phân, khai đường xương sống dưới trôn lên 3 tấc, đinh áo lằn xương sống dưới trôn cũng viền một lằn đen 5 phân y như trôn áo vậy; nút tiền chánh tim chừa dưới trôn 3 tấc đóng phân lên 9 nút; cổ áo, bâu áo không có viền. Con sắm Bố-tử chữ LỊNH màu tím hình tròn 18 phân, mình trắng chữ đục lủng; còn khăn màu đỏ con sửa hàng chữ lại như vầy:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ. (chữ vàng)

Mão con thêu một hàng chữ Nho màu đỏ 12 chữ:

PHỤNG HÀNH THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN LÝ.

Rồi con sắm một cái áo Đơn-phục rộng tay 5 tấc, cũng y như áo Đại-phục nhưng không có viền, rồi con cũng sắm một cái áo Chẹt tay cũng kiểu y như vậy, cũng không có viền, đặng con mặc trong khi đi hành Đạo. Kể từ đây lần lần rồi các con phải lập lại Y, Cân, Dương khí thanh phù cho hạp với cơ Trời vận chuyển, dẹp trược đồng thanh. Về phần khăn đen đội thường, về Chưởng-Quản NĂM, THU hai con cũng sắm khăn hình chữ Nhơn 9 lớp đặng trọn vậy là lý thanh phù; về khăn màu tùy theo Đàn-Lễ đội hành-lễ thế cho Đạo-Khôi, hay là khi hành thường lễ. Vậy con ráng an tâm lo phận đặng Thầy chuyển lập về Thượng-Nguơn cứu độ Vạn-linh còn đang sa đắm biển trần đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra cho nhiều gởi cho THU một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, đặng phát ra cho Đạo học chung mà xét lý, còn nơi Tòa-Thánh thì cũng dán nơi Đông-Lang, Tây-Lang cho Đạo xem đây mà rõ cơ Trời sắp định.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài dạy mở lớp học Nữ-Oa Cao-cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ chiều.

-------o0o--------

Nầy mười trẻ nghe Mẹ dạy:

Hiện nay đây đã đến thời kỳ hoằng khai Đạo-đức, lý nhiệm truyền ban, đó gọi là tế nhơn độ chúng, Nam Nữ đồng hưởng xuân Trời, đồng nhau nhìn Lý, hiệp phận thanh phù, Tiên-Thiên Diệu-Lý, hoát khởi Càn Khôn. Vậy các con Nữ-phái đứng ra dẫn lối chỉ đàng, định-tâm học hỏi về lý cho đầy đủ đặng sát lòng nhơn dục, mới hiệp với Lý Trời trao đó mỗi con.

Vậy năm trẻ Đầu-Sư, năm Viện-Trưởng, Nữ Giáo-Tập, Ban Trị-Đàn, phải sắm một bài học dưng về Hiệp-Thiên-Đài, đặng Chơn-Quân chấp bút Mẹ trao lời vàng cho các con giồi mài Lý Một gọi là khai khiếu, lớp học Cao-cấp nầy Mẹ định ngày mùng 6 mỗi tháng. Vậy các con an mạng thính tùng cho trọn phận thay Trời cứu chúng.

Bài học đề: Nữ-Oa Cao-Cấp, Liên-Thể Giác-Tân, Tinh-Thần Diệu-Lý.

Còn phần của TRÂM, con cũng phải vào lớp Cao-cấp nầy học đặng Mẹ kềm tâm thúc tánh cho trọn phận ban minh kiến trúc nghe con, chung đây mỗi con có mặt tại đây định-tâm nghe Mẹ ban lý thưởng công đặng vui sanh về lý nhiệm.

THI

Cửu-Cung khai khiếu đó con thơ
Hiện nay con dại khỏi bơ vơ
Từ đây an học về Lý Một
Cho trọn phận hiền tiếng Thiên-thơ.

Thiên-thơ Mẹ chọn gái nhà Nam
Bền dẻo an bài trọn khiết tham
Chớ tưởng rằng chơi mau để bước
Tao phùng ngư-vướt trước đền Nam.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ lễ an-vị Nữ-Oa Liên-Điện đặng trong đây mỗi con có phận sự định-tâm lo học đặng Mẹ truyền lý rước Hồn về qui-củ, đọc rồi con giao lại NĂM xem rồi in ra đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng đặng học chung, rồi cũng gởi cho mỗi đứa có phận sự mỗi đứa một bổn đặng học mà xét phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài dạy Đạo-Tràng Nhị-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

Nầy mỗi con Đời Đạo tại nơi Nhị-Bình hãy xét lòng nghe Ta dạy:

Hiện buổi nầy là buổi Ta đến các ngươi, vậy các ngươi quên Ta sao? Ta đây, Ta cứu sống Linh-hồn của các ngươi đây. Ớ nầy các con, mau nhìn Cha đi, Cha đây!!! Cha vì lời hứa với các con nên nay Cha phải giáng lâm đây, con nhìn Cha cho kỹ đi, coi có phải Cha không? Cha là Chơn-Lý, Chơn-Lý là Lẽ-Thật Ánh-Thần; tại sao các con gặp Cha, xem Cha chẳng bằng một vị Tôn-Thần vậy. Cha đang nắm Hồn của các con đặng giồi mài, sao các con đành đoạn không nhìn, con nhìn nơi chót núi cao, nhớ lời Ta tiên-tri còn khắc nơi chót đảnh, là đến đây đem tin lành, ban lẽ thật cho các con; các con gặp Cha không nhìn đặng xin tội, lại còn kiêu ngạo lý chánh; trong huấn giáo các con nhớ coi, lời kiêu ngạo ấy tội ra sao? tội không nhìn Cha nó ra sao? trong khi đó Ta có dặn các con đến thời kỳ nầy, các con muốn gặp Cha nhìn vào cái áo Nĩ rách của Cha máng tại vườn Nho, Ta chỉ cho các con ngày trước, cái áo Nĩ ấy đến đây có một vị Thiên-La Thần vá lại, đặng trùm cho các con khỏi lạnh; vậy các con nhớ khi các con đi với Cha tới mé biển Y-Tô, Cha có chỉ trái bôm màu đỏ, Cha gọi rằng: chừng Cha trở lại cõi thế-gian cho các con ăn trái ấy thế cho cơm mì, vì Cha có làm phép lạ, nhưng trái ấy trổ nhằm mùa nóng nực lắm, nhưng Cha làm phép cho trái ấy tươi tốt, chưng không hư trở nên tốt đẹp, mà trái ấy trở lại mùa xuân mát chớ không nóng nực, chừng ấy các con gặp Cha, Cha liền đưa lưỡi gươm màu đỏ với gậy sắt, dìu các con cắt đứt sợi dây oan nghiệt, đặng Cha cỡi ngựa bạch, đặng đến đời kia vườn Nho khác, chớ các con đừng chờ nơi vườn Nho nầy, Ta không đến đâu; khi Ta đến cũng như người trộm Nho vậy; nhưng Ta đến trộm rưới nước cho Nho, chớ Ta không phá Nho của các ngươi đâu. Thôi nay Ta cho các ngươi một trái Nho báu vô ngằn, ăn rồi sống hoài không chết. Thôi Ta tỏ sơ ít lời, rồi một ngày gần đây Ta sẽ chỉ cho, miễn sao các ngươi nhìn Ta, Ta cứu cho; là Ta có phép làm cho tắt lửa không đốt các ngươi đặng, Ta làm phép cho biển khô cạn, không nhận chìm thuyền của các con Ta nữa. Vậy giờ đây Ta giã kiếu các đứa con Ta.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng đây đặng trong đây học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý. Còn về phần Nhị-Bình, thì Thiên-Sư phải gởi cho nhiều đặng trong đây Đời Đạo mỗi con coi chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài giải nghĩa 4 vé Thánh-Ngôn hồi Nhứt-Tiểu Thời-Kỳ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

PHƯƠNG, con nghe Thầy dạy đây:

Con dưng bài xin Thầy giảng nghĩa bốn vé Thánh-Ngôn của Thầy dạy hồi Nhứt-Kỳ, vậy con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà học rồi xét lý nghe con.

Câu 1: Thanh thanh Nhựt Nguyệt Cửu-Trùng-Thiên
Hiện xuất Cao-Nhơn tại nhãn tiền.

Nghĩa là: Âm Dương là Chơn-công chi khí ẩn diệu huyền-hoàng, trong của trong, trắng của trắng; đó hai vừng thanh khí ấy để chở che vạn-vật giữa cõi thế-gian, gọi là Âm Dương sáng của sáng, tối của tối, người muốn nhìn đó lo đền đáp là tâm tánh dùng chơn thiệt chơn, đặng hiệp lại gọi là định nhíp Âm Dương, tâm tánh không cầm nắm đặng ấy là chơn không, ấy là lý; mà muốn định nhíp trúng nhịp thì an lý nhìn Càn Khôn, lập lại Kiền Khôn là gìn qui-củ là Đạo-tâm, là trong số Cửu, là Càn tam liên, Khôn lục đoạn; phận người đứng giữa định nhíp gọi chấp trung, gọi qui Đạo bán cửu số đó là có khuôn-mẫu, bờ cõi, đặng vậy gọi nhơn hiệp trùng Thiên là vậy đó. Còn buổi nầy Thầy có dạy các con cần phải hành Đạo-Tướng, Đạo-Dụng, Đạo-Thể, Đạo-Tâm, hiệp lý gọi là Đạo-Nguyên, Đạo-Qui rồi Qui-Đạo; là các con phải nhìn Lý Thể, Chưởng-Quản đó kính trọng Lý đó trọn Đạo dắt dìu đó là Thể, Lý định nhíp Âm Dương, chấp trung bồi lý là đó, đó là cơ Trời, đó là huyền bí Hoàng-Yên, hoát khai Đạo-Lý là do Lý Diệu Huyền-Hoàng.

Câu 2: Bất quản Hổ sanh thâu Bắc-Cực
Chỉ huy Long đấu đạt Nam-Uyên.

Nghĩa là: Thầy định sai Phục-Hổ lâm phàm hiệp xác PHÙNG đặng lãnh phận Hiệp-Thiên-Đài trong ba năm cơ động vận xây đặng Thầy chuyển về Trung-Thiên, dạy các con thoát tục mù mê, đặng đến thời kỳ Mậu-Dần Thầy lập khai Tam-Tiểu; nhưng PHÙNG ỷ giỏi, ỷ khôn quên câu Trời định, nên Thầy sai Dà-Lam thâu điển, định về lý không hư, chờ đến Mậu-Dần ban cho ĐƯỢC, ban Hàng-Long lâm phàm thừa hành Thiên-mạng lập Hội Long-Hoa, phán đoán Đại-đồng, lành an dữ dẹp; nguyên đây đồng là Nguyên-Nhơn giáng thế nhưng PHÙNG phạm tội, nên Dà-Lam vưng lịnh Thiên-Điều thâu điển, quản thâu Chơn-Hồn, nên ngày hậu của PHÙNG mất ánh sáng, đó là bất quản kỳ Thiên-Lý, là mất Trời trong; thời kỳ Tam-Tiểu phận sự Hàng-Long có Dà-Lam tế cấp, Minh-Thần phò Thiên-Đức, đủ phận vuông tròn, rồi cơ Đạo phải Bình-phân xem xét, Thiên-Điều định dụng cơ bí sắp cuộc sang thời gọi Bình-phân Long-lục, gọi cơ hội Lục-long, chư Thần vưng lịnh Trời vận chuyển diệt trược huờn thanh, thâu hiền, đọa dữ, cho nhơn-loại chuyển tuần, Đạo Trời qui hồi Bổn-nhứt, là dụng lý chuyển lập Hội-sơ, nên chuyển Nguyên-Nhơn về Hào-sơ, đặng khai Nguơn lập Hội; còn con nào bất tuân Thiên-vận thì đọng lại Lục-hào, có luật Thiên-Điều phạt trị; đây là lành an, dữ dẹp, Luật Trời đủ Oai, Ân, Tế, Trị cho an, đó là chánh phận xuân tượng Lý Trời, đó là Đạo trọn phận Hội-sơ, dẹp dữ đặng hưởng lành an. Cơ Đạo phát khai về Thượng-Nguơn, Thầy sai con Một của Thầy là Nam-Thiên Hỏa-Đức Môn-Sanh lâm phàm cầm nắm mối-giềng, chỉnh đốn tâm tánh, dụng lý Tiên-Thiên, chỉ phân Thành Kiếp, Bỉnh-Luật thưởng răn, trên điển có Bắc-Cực Bí-Quang Đẩu-Tinh, lịnh chỉ huy hoàng, ánh sáng độ rỗi Vạn-linh, cập kỳ trụ cốt, lý minh bày khai cơ hội dìu dẫn cho đến Đại-Thành, mục đích Lý-chơn mở khai Phục Sơ Quân Hội; ban tánh đức, dùng Thánh-tâm, truyền Thánh-đức, hiệp lý thanh phù là Tiên-Thiên khai lập, Đời hưởng Thánh-vật, Đạo thọ kỳ Thánh-Lý, cổi thế thay phàm, con nào tự đắc khó đến lý nầy đặng, đây là đồng Cao-Nhơn xuất thế, thọ bí huyền độ thế giác mê.

Câu 3: Sanh tồn Cư-Pháp vô công trắc
Tử hậu cùng đồ ưởng lộ viên.

Nghĩa là: Hiện buổi nầy các con lãnh gánh Đạo Trời còn quằn quại trên vai, là các con còn mang xác mà rõ mạng các con đặng Thầy thâu vào Vận Hội, thì ráng làm cho dính liền với Lý Trời, thì tự nhiên các con sẽ đến Hội-sơ, Linh-hồn các con hưởng thọ Đại-Thành an tâm, lặng lý, đó là chánh giống con Trời, là biết lập công về không lý thì Thiên-Đàng rộng mở cửa rước các con vào Huệ-Lý là trọn gìn Huệ-Luật răn lòng cư định pháp tâm Chơn-Lý, hiệp tâm lý lập nguyên do là hành nguyên pháp, thọ khí Hư-vô, đó là các con biết mạng các con, đã có vận Trời chuyển về thanh lý thì các con khỏi sa vào con đường cùng, khỏi thiếu lý đó là trọn phận làm con, đặng Thầy thâu phận nêu danh vào Tử-Phủ, hưởng xuân Trời là thanh khí, tránh máy luân-hồi, khỏi lâm Đại-Kiếp tiêu diệt, Linh-hồn viên mãn thong thả, muôn lý vân du, là con đường rộng rất rộng, sáng rất sáng, đời thanh là khỏi cùng, Đạo thới lý thông hiệp Tiên-Thiên, thanh phù là Lý-chơn của Chơn-Lý, là con đường rộng dài vô cùng vô tận đó gọi trường sanh hoát lý là tròn sáng của sáng, gội ơn Trời lo tròn bổn phận đó.

Câu 4: Hữu Đạo, hữu công vô tư khả
Vô công, vô Đạo tổng đồ nhiên
.

Nghĩa là: Loài người ở nơi cõi thế-gian đây mà không rõ qui-pháp của Đất Trời đó là chưa trọn Đạo người nên phải chịu vào Thiên-luật răn phạt, còn con nào biết có người nhờ có Đất chở xác, sanh cây cỏ cho xác dùng gọi nuôi xác; Hồn biết đặng sống đây nhờ hấp thụ không khí của Hồn, không khí của Trời nên mới đặng sống, rồi đặng hay, đặng biết, rồi lo bồi dưỡng tinh-thần, cho không khí thêm nhiều đặng bền lâu là xác chết gọi mất, mà không khí không mất, rồi Không hòa Không, gọi Lý sanh Lý, là hơi thở còn vững vàng bền dẻo chẳng mòn chẳng mỏi, ấy là Hồn sáng thêm sáng, là khỏi luân-hồi là vậy; rồi sự sống Linh-hồn chẳng lay chuyển an thọ gọi liên về thanh khí thanh thanh trùng Huệ-luật hiệp lý phù thanh; mà các con muốn đặng vậy thì hiện giờ đây sẵn Thầy có khai Đạo trong buổi cuối Hạ-nguơn để độ Hồn, thì các con nên đến tại tâm của các con đặng lập công cho dày, là dùng Chơn thâu Tánh, về hòa lý gọi chấp trung, rồi định về Thiên-Lý là Thần-Huệ Tâm-Minh Huệ-Đức, đó là trọn phận; còn con nào không có định-tâm nhìn Đạo, nhìn Lý, nhìn luật cả bao trùm, quên điều thưởng phạt, thì con ấy buổi nầy đồng ở lại chỗ Đại-Kiếp phạt Hồn, răn xác, đọa con đó trở lại cơn hỗn độn, là tâm chẳng có gặp Trời là tại quên Trời, lần lần mỏi rồi mòn rồi tiêu đó; con đường luật cả của luật Trời ban gọi Qui-Điều Chánh-pháp, vậy mỗi con gần Đạo, gần Lý, gần Thầy từ đây nên nhìn Lý mới gặp Lý, đó là tâm bất mỵ, đó là Đạo cả mới hiệp nguồn Trời ban, Thầy thưởng suối nước mát là an lý, thanh lý là giọt sương xuân hấp thụ ấy đó là vị thuốc bổ cho Linh-hồn đó.

Câu 1: Tại Nhơn hữu Đạo đắc Chơn-Tiên
Khai hoán Thanh-Thiên khán sắc Thiên
.

Nghĩa là: Tại Nhơn, người đã gặp Đạo, Đạo gặp mà lòng phàm tâm vẫn còn, các Nguyên-Nhơn ai cũng con Trời mắc tội sa xuống, nay gặp đặng Đạo cũng như cá kia gặp nước vừa bén liền cúi đầu lo tu là bổn phận, đó là vì sợ kiếp luân-hồi, nên xem cõi trần-ai quá ngán, quyết tìm đàng trở lại ngôi xưa, nên sự tu niệm quyết chí bền lòng, trọn thiệt, làm cho thiệt là trước, về cho tận Bạch-Ngọc là trọn phỉ nguyền, người Tiên giác là vậy, nên chí tu hành khai mở khiếu quang, hoán trược huờn thanh, hiệp khí Tiên-Thiên, tồn tâm dĩ đức, chỉnh xem Thiên-Lý dường cảnh Trời xuân, xem sắc tướng cuộc trần là oan báo, nên quyết chí thoát ly cho khỏi trược trần, là an phận nhìn lý hiệp lòng là toại chí; mỗi Nguyên-Nhơn giáng phàm muốn trở lại quê xưa đều phải lãnh một phận sự cho xứng đáng về Thiêng-Liêng gọi là kề vai gánh vác, là học lý, dụng lý độ đời, đó là giải nghiệt oan, huờn đáo Chơn-công, Tiên ban an vị là phận sự Thiêng-Liêng là người Tiên giác đó. Hội nầy Thầy chọn phận CA đặng ngày sau đây Thầy trao gánh nặng, bởi CA là Nguyên-Nhơn lâm phàm, nên đến Tam-Tiểu Thầy ban Huệ-Thần trọn gìn Tòng Bá, dìu dẫn sanh-linh trong cơn cùng cuối mất Đạo-tâm đành xa tánh đức, nên Thầy lập Hội Long-Hoa ân-xá, ban lý diệu mầu, dạy đời tu niệm trở lại ngôi xưa, dĩ phán đoán răn kẻ nghịch Trời xa Lý; trong đó Thầy dạy CA hiệp ĐƯỢC cho đủ Âm Dương thay Thầy trong buổi đó, nên hồi Nhị-Kỳ Thầy lập Hội An-Thiên, ban Tôn-Thần truyền lý nhiệm, phong CA hàm An-Thiên La-Hán, đền công trọn phận sẽ hồi Nguơn-Vị.

Câu 2: Bảo thế khả quan hành khử hậu.
Trì duyên khai thuyết đáo nhơn tiền.

Nghĩa là: Các con gặp đặng duyên lành thì phải cầm nắm bền dẻo, giữ gìn sửa phận, mà sửa phận là đem điều đức hạnh Trời ban đó chỉ vẽ ra cho đời nhìn, độ đời cứu chúng thoát tội Trời, truyền lý chánh của Thầy cho đời học, chỉ Huệ-luật của Trời cho đời tỉnh lòng, ăn năn hối hóa, rồi dĩ đức hóa nhơn vẹn lý, đó là đến lý thiệt lý, mà muốn tu niệm học Lý Đạo trước khá sáng lý thì lòng phẳng lặng, là tâm định tánh bình, Chơn-như khai huệ, đó là Huỳnh-tiền gương dựng độ đời là vậy; đó là biết gìn giữ Thân, Tâm, Tánh, Mạng là trọn sáng, là tâm có Trời ngự, nên biết khử tà, diệt nhơn tâm cừu hận, nhìn nhau như một gọi dựng nền nhơn tại tâm là vậy.

Câu 3: Mạc vong thế hội vô tri Thánh
Khảo cứu dương thi triết thế hiền
.

Nghĩa là: Các con muốn biết sự tồn vong của đời, đời các con thì các con chung nhau học Lý không, hành Thánh tâm, trọn gìn lý nơi tâm là đủ lương tri phương lập gồm lý tinh-thần, rồi lập công cho dày chuộc tội xưa, Thầy xá tội gọi cứu sống Linh-hồn, muôn điều tội phước Thầy xét xem cân lường, dường như Giám-khảo chọn công, chọn lý, trừ quả xá tội đó là trường thi là vậy; mà mỗi con muốn thi đậu thì các con phải học Lý Trời ban, là đem thân ra gánh vác, dìu dẫn đoàn sau, đó là dựng nền nhơn là đó, độ chúng trọn tâm như vậy đó là bực hiền tại thế-giái, đó là còn mang xác mà biết gìn Thánh-đức, định Thánh-tâm, đó là hiệp lý thanh phù, trọn vậy là Thiên Nhơn đồng nhứt lý.

Câu 4: Thần Thánh cư phàm thân vị hảo
Thiêng-Liêng nhứt mạch thoát tiền khiên.

Nghĩa là: Dầu các con chí Nguyên-Nhơn, Thần hay là Thánh, mà thân nầy còn ở tại cõi phàm, thì là cẩn thận gìn giữ quan phòng, chớ nên kiêu đắc là còn mang xác chưa trọn tốt, vì xác nầy còn là lòng nhơn dục còn, chừng nào hồn ra khỏi xác mà trọn phận gần Thầy, về một mối qui-củ trọn niềm, đó là mới chắc thoát khỏi nợ tiền khiên oan trái, chừng đó là trọn một Trời, một lý, một mối, một cơ quan qui hồi hiệp Lý Trời, chừng đó dường như hoa sen kết tựu, là nhờ khi còn mang xác độ đời nhìn Lý Trời, chỉ mạch nước cho đời nhờ, cũng như các con ban phước cho đời là cho nước người khát nước đó, đó là lập Công-đức, mà lập Công-đức là trừ tội đó, là thoát tiền khiên, là không còn nhớ đến điều chi hờn giận thói phàm, oan khiên dứt bỏ, đó là thoát khỏi địa-ngục đó, giềng mối Lý-chơn, bày khai lý thiệt; muốn tránh khỏi nghiệt oan thì nhứt tâm gìn lý Thiêng-Liêng thì Trời ban nhứt đức, đó là trọn phận thanh phù, thoát ly oan khiên xa trần tục, là trường sanh bất diệt, bất sanh là vậy đó. Vậy con PHƯƠNG nên học đây mà nghiệm lý cứu mình cho trọn phận.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng gởi cho Giáo-Sư PHƯƠNG (Lộc-Thuận) một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc trước Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

Nầy các con nơi Sa-Giang định-tâm nghe Thầy dạy: Vậy hiện giờ mỗi con Nam Nữ chung nhau đến đây học Đạo Thầy mừng ban ơn chung. Vậy mỗi con ráng định-tâm thương nhau, nhìn nhau như một, đó là mỗi con trọn mến Thầy, Thầy là lý thiệt, Thầy là Đại-từ, Thầy là Háo-sanh, Thầy là chánh pháp đương nhiên, Thầy là “LẼ THẬT ÁNH THẦN“, Thầy là Chơn Chơn Đắc-nhứt; các con muốn gần Thầy thì mỗi con ráng dứt bỏ nhơn tâm, là chia rẽ mưu sâu hại ngầm nhau đó, đặng đem lại Đạo-tâm, Đạo-tâm là dĩ đức hóa nhơn, nhìn nhau sự sống, nhìn nhau hòa lý, xét lý, làm lành lánh điều dữ, là lánh tội ác, chung nhau nhìn Cha, Cha Cả Thiêng-Liêng không có riêng con nào, con nào sai lạc bấy nhiêu, ngày nay nhìn Luật nhìn Thầy thì Thầy ban tin lành cho, cứu sống Linh-hồn cho, đến đây là đến hồi Thầy đòi mỗi con cùng chung nhau về một lý, ấy là chung nhau về sự hòa thuận, về Lý Một là một Trời, một Đất, một Lý, một nguồn lành, một quyền Tạo-Hóa, chung nhau tu hành đặng hòa nhau; các con Nam Nữ hãy định-tâm nhìn Thầy. Nầy con ôi! mỗi đứa ôi!!! đồng chung nhau một Trời, một Đất, một Cha, một Hoàn-cầu; thôi đừng chia rẽ nhau rồi sanh điều xâu xé nhau, nồi da nhau, rồi phải thon von Cha Thiêng-Liêng lắm các con ôi! Ôi các con ôi !!!

THI

Đau lòng Từ-Phụ bớ bầy con
Ráng học cho thông lý vẹn tròn
Chớ đừng có tưởng người hơn lý
Chung tâm bền chí mới gọi con.

1.- Nay Thầy định qui hồi con dại
Cả tiếng kêu trở lại con bầy
Trở về sum hiệp với Thầy
Thầy đang cứu sống con bầy thế-gian.

2.- Nay Đạo mở Thầy ban phước huệ
Mỗi điều nguy điều hệ ráng chừa
Con ôi! đừng để Linh thừa
Chung nhau Đời Đạo hiện giờ ráng tuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Sa-Giang đặng trong đây mỗi đứa nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Sa-Giang một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý sửa phận về lành.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc sau Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 9 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Đạo-Tràng Sa-Giang định-tâm nghe Thầy dặn:

THI

1.- Giờ học Đạo vừa rồi Thầy dặn
Dặn mỗi con phẳng lặng trang bằng
Con ôi! ráng tránh chuyện xằng
Thì con mỗi đứa gặp căn bổn lành.

2.- Tu cho thiệt thì thành đó trẻ
Trẻ khá mau bước lẹ về ngôi
Đừng lòng chìm đắm nổi trôi
Nổi trôi chìm đắm phải bôi lấp lành.

3.- Tu an mạng tâm thành Thầy chứng
Chứng dạy trao gầy dựng giống lành
Đó là dẫn đến Đại-Thành
Là thành Chơn-Lý phân rành mỵ chơn.

4.- x Tu hành ráng dựng nền nhơn
Là nhơn đức hậu khỏi cơn vấp đời
Con ôi! mỗi sự bởi Trời
Là Trời sắp đặt thuận thời vững an.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Sa-Giang đây, đặng mỗi con Nam Nữ tại đây nghe chung rồi giao lại NĂM xem rồi in ra đặng gởi cho Sa-Giang một bổn đặng học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 3 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy các con nơi Đạo-Tràng Ba-Dinh định-tâm nghe Thầy dạy.

Việc tu niệm các con đừng luống trông ai, miễn sao mỗi con nhứt tâm Thầy ban đức cho rồi vững lòng bền dạ, làm hột giống khỏi ẩm, khỏi hư; còn việc rải gieo để tự Thầy, trọn là con thiệt Thầy ban ơn, chừng đó rồi sự thiệt đó để cứu lấy đời con, đó là bằng cớ Phổ-Độ, đó là các con siêu phàm là đó. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

1.- Chung lớp học cả Nam cùng Nữ
Kể từ đây gìn giữ bổn căn
Vậy rồi học hỏi dò phăng
Phăng tầm Thiên-đức khỏi nhăng-nhố đời.

2.- Trối những kẻ trốn Trời núng lý
Gặp đến hồi gạn Lý gặp Trời
Ôi thôi! chừng đó rã rời
Là tâm hư hoại nên Trời phạt răn.

3.- Phạt những kẻ làm nhăng tính nhố
Phạt cho rồi chỗ khổ khỏi than
Các con tu niệm vững an
Trên Thầy dìu dắt sắp sang Sơ-hào.

4.- Tránh cho khỏi ồn ào hỗn tạp
Tránh cho xa kẻ nạp người dưng
Thiệt thà Thầy dạy ráng tuân
Tuân cơ vận mạng hưởng xuân tư mùa.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Ba-Dinh đây nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Ba-Dinh một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy các con nam nữ nơi Ba-Dinh nghe Thầy thưởng.

THI

1.- Giờ học hỏi vừa rồi Thầy dặn
Kể từ đây phẳng lặng lo tu
Con ôi! Chơn-Lý phá ngu
Ráng lo học hỏi việc tu mới bền.

2.- Con mỗi đứa dựng nền cho chắc
Dựng nền nhơn phút phắt lập công
Ráng lo học hỏi cho thông
Là thông lý nhiệm tâm trong rạng ngời.

3.- Con mỗi đứa nhìn Trời làm chủ
Trong mỗi điều thối ngụ nơi tâm
Con ôi! Chơn-Lý cao thâm
Thâm thâm lý nhiệm thậm thâm xuân đồng.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Ba-Dinh đây đặng trong đây học chung, rồi con giao lại cho NĂM in ra đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài dạy lập Thông-qui nhập Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 8 giờ khuya)

-------o0o-------

MƯU, con định-tâm đặng Mẹ dạy viết ra một đoạn đây đặng đến ngày mùng 6 tháng 9 annam 1956 Bính-Thân đến đây, trong giờ mở lớp học tại Nữ-Oa Liên-Điện, sắp đặt y theo đây cho tròn trật tự gọi Đạo-Tràng Cao-cấp, gọi Diệu-Lý hoát khởi trung tâm khai khiếu, xây dựng tinh-thần Đạo-đức Tiên-Thiên Diệu-Lý hoát khởi Càn Khôn, lập Thông-Qui đề như vầy:

Chủ-Tọa Đạo-Tràng: Huệ-Đăng Cổ-Phật
Chưởng-Giáo Thiên-Tôn.
Phó Chủ-Tọa: Nữ-Oa Kim-Mẫu.
Giám-Đốc: Bổn-Giác Phục-Quân.
Phó Giám-Đốc: Thể-Liêng Tiên-Nữ.
Giáo-Tập Đạo-Tràng: Nữ Đầu-Sư .

Vậy đây Mẹ dạy một bài thi đây đặng đọc nhập học Đạo-Tràng tại Nữ-Oa Liên-Điện đây thế cho bài Đạo-Tràng lưỡng phái.

THI

1.- Nay lớp học Nữ-Oa khai mở
Lý tinh-thần sáng rỡ Năm-châu
Dạy ròng thanh khí Dương-châu
Thanh thanh Nhựt Nguyệt tụng câu khải hoàn.

2.- Nay Liên-Nữ hoàn toàn chiếu rọi
Thức mộng trần nên gọi danh hiền
Phàm gian học lý Tiên-Thiên
Cổi phàm giác thế Hậu-Tiên cơ tuần.

3.- Về phái Nữ đừng ngừng học hỏi
Lý diệu hành ánh vọi huỳnh-nga
Chung đồng mau hóa giái-ba
Ngày nay học lý vượt qua mấy từng.

4.- Rẽ mây mù tuần tuần thiện dụ
Đến Đại-Thành qui-củ dò phăng
Cúi đầu học lý bổn-căn
Hậu-Thiên hoán lý, tầm phăng Cửu-Hoàng.

5.- Lý Chơn-Lý tâm toàn chánh giác
Gọi vén màn học đạt Lý Trời
Dựng thành Trời Đất tốt tươi
Càn Khôn tiểu phận chẳng lơi mối-giềng.

6.- Luyện tâm tánh kiền-thiền lý nhiệm
Mở khiếu huyền Càn kiện hiệp thanh
Đạo qui bán cửu mối-manh
Tâm thành qui Đạo cần thanh nơi lòng.

7.- Dầu Nam Nữ cũng đồng Linh-diệu
Cho trọn thanh bí yếu Huyền-công
Nữ Nam Linh thuận con đồng
Âm Dương nhị lý một vòng thế-gian.

8.- Chia cho có bằng an trật tự
Lý Âm Dương gìn giữ phận thanh
Chung Linh ánh sáng hoàng thanh
Điểm trang Nhứt-cực thanh thanh khinh phù.

9.- Tâm hiệp Tánh làu làu lý nhiệm
Tánh hòa Tâm Nam-Thiệm vén-màn
Hậu cơ trước có chỉ đàng
Khai-Sơ dụng lý Nhiệt Hàn Ôn Lương.

10.- Ráng học hỏi kỷ cương huyền bí
Khải Hoàng-Yên ngu trí hòa Nam
Học hành cho vẹn khiết tham
Diêu-Cung sẵn chực rước đam con về.

11.- Tiên-Thiên lý đề huề tâm tánh
Dạy cổi phàm diệt trược huờn minh
Lời vàng Mẹ dạy cần thanh
Chung tâm học tập mối-manh xuân Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra, đặng đọc nhập học Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Điện. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài bãi Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối.

-------o0o-------

THI

1.- Nay lớp học vừa rồi vẹn phận
Vào lạy Thầy xuôi thuận giồi-trau
Từ đây Liên-Nữ ra vào
Định-Tâm học tập một màu xuân sanh.

2.- Học lý thiệt cho thanh phận gái
Học tu hành thế-giái luật qui
Đạo Trời nguyện niệm duy duy
Nơi tâm bất lụy tượng y lý mầu.

3.- Trong mỗi sự dải dầu thoát tục
Nguyện về ngôi Giám-Mục giáo truyền
Học cho trọn phận gái hiền
Lý quang Trời chỉ nối liền Hậu-sơ.

4.- Nay Mẹ định Thiên-thơ mở lớp
Dạy củ-qui lý hợp tâm an
Máy Trời huyền bí sắp sang
Sang người lương thiện vững an Đại-Thành.

5.- Học cho thuộc thông hành lành phận
Là lập phương cơ vận châm theo
Giống lành Thầy Mẹ rải gieo
Tùy theo mùa tiết Mẹ gieo phải mùa.

6.- Phận Nhi-nữ thêu thùa ráng tránh
Ráng thiệt thà đặng lánh nạn tai
Vá Trời tâm tánh rẽ mây
Xuân đồng Tứ-hải hiện đây Đạo-mầu.

7.- Lý Chơn Lý làu làu sáng tỏ
Người đi đường ráng ngó tỏ tường
Dạy truyền Đạo-đức chi phương
Cả kêu thế-giái ráng nương đặng nhờ.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đọc bãi Đạo-Tràng tại Nữ-Oa, đặng thế cho bài bãi Đạo-Tràng Nữ-phái ngày trước, rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài LỄ, SÂM bái mạng Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (10 giờ tối.

-------o0o-------

LỄ, SÂM; vậy hai con nghe Thầy ban thưởng:

THI

1.- LỄ nay đặng ơn Trời chọn phận
Kể từ đây xuôi vận học hành
Giáo-Sư ban trẻ đành rành
Hiệp-Thiên phái Ngọc tâm thành giồi-trau.

2.- SÂM phận trẻ chi giao chung-thỉ
Hiệp-Thiên-Đài cang kỷ trọn niềm
Lập thành thân thiệt oai nghiêm
Học hành trác lý ngưỡng chiêm nơi lòng.

3.- Trước Đàn-nội xuân đồng Thầy rưới
Ban ơn lành phước mội hai con
Ráng lo học lý Kiền Khôn
Chớ nên húng hính chẳng thông khó lành.

4.- Con ráng học Đại-Thành bước tới
Lý Khai-Thiên cho mới rõ hay
Con ôi! phận sự từ đây
Hiệp ngôi tinh tấn chớ khuây lấp lành.

5.- Ráng học hỏi duyên lành phận đẹp
Đẹp phận hiền lo dẹp phàm tâm
Lý-chơn Chơn-Lý cao thâm
Dùng câu chánh pháp trầm ngâm phận trò.

6.- Thiên-Đài phận đừng cho lem ố
Đặng giúp Thầy Phổ-Độ Vạn-Linh
Độ đời về lý phù khinh
Tránh nơi trọng trược Thần Anh Linh dìu.

7.- Trong hai trẻ tiêu-thiều xứng phận
Nối duyên lành xuôi thuận tế nhơn
Hiện giờ Thầy định ban ơn
Phước Trời ban rưới keo sơn xuân bình.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đọc trong giờ LỄ, SÂM bái-mạng, đọc rồi gởi lại LỄ, SÂM mỗi đứa một bổn, đặng học trong đây mà xét lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung xét lý hành phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 10 giờ khuya)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Giờ học Đạo Diệu-Hành Thể Lý
Khai vận cơ chung-thỉ tường minh
Cơ tuần Tạo-Hóa đinh ninh
Huờn nguyên Bổn-nhứt Đạo minh tứ nguồn.

2.- Thầy lập thể định duồng chánh pháp
Dụng củ-qui chánh hạp trong tâm
Cơ Trời vận chuyển thậm thâm
Khai-Sơ lập kỷ muôn năm một kỳ.

3.- x Lý-chơn Đệ-tử duy trì
Lập nên đời thiện chẳng vì phàm tâm
Học hành Lý diệu thậm thâm
Cùng nhau an mạng khỏi lâm cơn cùng.

4.- Nhớ coi Tam-thập lập trần
Khai-Thiên Tịch-Địa Chín-từng rọi gương
An lòng học lý phương trương
Cho tròn, cho vẹn chuyển nương khỏi lầm.

5.- Cao sâu huyền bí chẳng tầm
Làm sao rõ đặng dứt mầm tục hư
Lý-chơn dạy chỉ như như
Ban lời diệu huệ chẳng tư vị tà;
Con ôi! cho vẹn Đạo nhà
Nhà Nam mở khiếu trong hòa thưởng xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đến ngày 28 tháng 8 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái đây đặng học chung nghiệm lý. Rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung nhau xét phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 7 giờ trưa)

-------o0o-------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

Hiện giờ đây các con có hiểu tại sao mà Thầy khai mở Đại-Đạo hay không? hay là Thiên-ý Trời mở Đạo? các con phải định-tâm xét lý trong lý của các con thì hiểu, là sự thanh phương Càn chiếu cảnh, nên buổi cuối cùng lại còn ánh sáng, ánh sáng nầy có hồi Vô-Thỉ đến nay, tuy có mòn mỏi mà chưa tan rã là nhơn loại thế-gian cũng còn dính lòng tia sáng, tia sáng ấy hiện giờ chiếu thấu đến Ngọc-Kinh, nên Thiên-Đình liền ban phước, là ban cho sự sáng của ánh sáng đó, đặng đem ánh sáng đó đến hòa với sự sáng của các con trên thế-gian, đặng Trời chỉ phân lại thế-gian mới cho hạp với lý sáng.

Rồi cũng đồng con tại sao có sự tối tăm rồi cho đêm tối, là tại các con nào nơi tâm nuôi chứa sự tối ấy truyền lưu lâu đời, rồi sự tối hiệp đồng làm khí tối, rồi đến giờ sáng mà còn tối, thì cơ-quang là máy sáng phải chuyển động cho sáng, rồi sự tối với lý sáng không hiệp, nên sự tối phải sa trở lại chỗ tối, rồi chỗ đó lại tối thiếu không thanh khí, chỗ đó chịu không nổi sự nặng nề của tối nên vùng vẫy đặng tránh chỗ tối, dùng oai chỗi dậy đặng nhìn sáng, hấp thụ thanh khí, thanh khí đó là Trời gọi Thiên-Oai; các con, nhiều khí không gọi là Trời. Vậy các con có rõ Lưỡng-Quang là Chủ-Tể, phải là sự sáng hiệp đồng lý sáng, trong định sáng, Trời sáng, Lý sáng, Ta sáng, đó là Chủ-Tể của mỗi Vật, Sự, Lý là Trời đó không. Trong ba sáng nầy là: thưởng sáng, phạt sáng, Ta hay sáng tức là Trời, tối là Âm, pháp âm để sang nghĩa của sự sáng, là cân lường của sự sáng, là thối ngụ, hối ngộ, cơ Trời sáng, buổi đời coi có sáng không? Tối của Trời Đất là êm đềm mát mẻ, mạnh khỏe của sáng gọi tối lường cân xem xét lý sáng, thể âm ấy là Hoàng-Yên; tối đó thấy tối, trong tối đó có sáng, trong sáng của tối đó gọi tối hằng tối là sáng, đó là ký tế, Đạo Trời mở khiếu trong tối, gọi tối của sáng là tối cao sự tối, chỗ tối rõ sáng, thanh thanh hoàng-hạ ốc, khai hóa là tối thanh-dương, tối nầy hơi thở rộng, tối thanh nổi không khí, tối nhẹ nhàng là tối cao, tối êm dịu là tối học, tối nghĩ động là tối định, tối xét mình là tối tỉnh, rồi nhiều lý nhẹ ấy là Nhựt Nguyệt đồng minh, Ôn-Lương Hóa-Khí, đó là Trời ban sự sáng cho loài người thì người phải sáng, mới rõ chỗ nhẹ đó dầu đêm ngày đồng sáng là tâm sáng, tánh sáng, về người mang xác là trọng trược, mà lòng biết sự sáng đó là lý sáng. Vậy mỗi con tu nên cân sự nặng, lý nhẹ dễ tu, nhẹ là hiệp thanh phù, sáng hòa sáng, nặng bất hạp thanh phù, thì bị oai cho tan sự nặng, đặng chỗ chứa nặng ấy đặng sáng là sống hơi thở, là nặng oai của Thiên, là chỗ đó muốn tìm lý sáng, lý sáng đó hiệp với sự sáng tìm, thì sự tối nặng ở giữa phải chịu sấm sét cho tiêu cái nặng ấy đi, cho sự sáng của chỗ tối tìm sáng, hiệp lý sáng. Vậy mỗi con học lần rồi mỗi con nên tìm lý tinh-thần, xét mình thì rõ chỗ tồn vong đó mỗi con, chớ nên dụng lý trí cải canh rồi Thầy e cho khó gượng thì uổng cho cái Đạo làm người, mà lý làm người không rõ, kết cuộc rồi phải vướng vào chỗ Thiên-Oai đó mỗi con. Vậy chung đồng thế-hạ từ đây định-tâm xét lý cho rõ tường đó con ôi!

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra đặng đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Ngũ-Hành-Tòa ngày 28 đến đây đặng trong đây học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân -10 giờ trưa)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Nầy Chư Đệ-tử hiện giờ học Đạo tại Diệu-Linh-Đền, đây là nơi Đạo-Tràng Cao-cấp, ráng định-tâm nghe Bổn-Sư ban phận sự.

THI

1.- Đây là lý vẹn hay dạy bảo
Gọi là trường học Đạo tinh-thần
Các con học lý ân cần
Cần lo bổn phận tinh-thần thiện hưu.

2.- Đây là học lý hưu tâm tánh
Ý cho thành xa lánh khóa vàm
Bổn-Sư dạy chỉ ráng làm
Làm trò cho vẹn phẩm hàm nào hơn.

3.- Lý Trời định nguồn cơn khai mở
Mở diệu truyền nhắc nhở kiếp hào
Mỗi con đừng có lộn nhào
Tránh xa đồ chạ đặng vào Cô-Da.

4.- Nầy Đệ-tử đừng xa thanh khí
Lập đời Nghiêu ráng húy Thiên-cơ
Phục-Hy lãnh phận trọn thờ
Khai-Sơ chỉ rõ mầu cơ qui hồi.

5.- Truyền Chơn-Lý Đạo tâm bồi khuyết
Dẹp mù mê chấp khuyết rõ không
Hiện giờ ráng luyện Chơn-công
Thanh thanh bí diệu yếu trung điển Thần.

6.- x Lão ban lời dạy tinh-thần
Các chư Đệ-tử học lần giải thông
Mới là rõ lý có không
Mới là tâm lý mới thông diệu mầu;
Lý-chơn ban dạy làu làu
Nầy chư Đệ-tử ráng giàu tâm không.

MƯU, bài nầy giao lại NĂM in ra đặng đến ngày 9 tháng 9/1956 Bính-Thân đến đây đặng đọc trước trong giờ chư Đệ-tử học Đạo tại Diệu-Linh-Đền đặng nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

66. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (10 giờ sáng.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1.- Giờ học Đạo tinh-thần Diệu-Lý
Là tâm trung khả húy Cấp-cao
Học hành gìn giữ trước sau
Vào Đàn đãnh-lễ cùng nhau học hòa.

2.- Nhìn lý thiệt ruột rà chung một
Là một ngôi rõ tột lý mầu
Lý-chơn khai mở làu làu
Tợ nguồn nước suối khác nào mưa xuân.

3.- Học ráng xét đừng ngưng tâm tánh
Tánh bình hòa xa lánh mỵ ly
Định tâm rõ tánh tường tri
Tâm không Chơn-Lý phương tri ngộ kỳ.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1.- Nay Bần-Đạo mừng chư Hiền-sĩ
Định tâm thành nghe kỹ Lão truyền
Nầy nầy cơ vận Hoàng-Yên
Tu tu, niệm niệm đừng thiêng mới mầu.

2.- Tu đừng có cơ cầu húng hính
Tu thương đời là kính chỗ không
Niệm cầu Huynh Đệ Đại-đồng
Niệm rành lý thiệt thoát vòng độ Linh.

3.- Học cho rõ đặng minh Thành Kiếp
Học hành thông định nhíp huờn Thiên
Nhớ câu Tam-thập vững yên
Hai mươi thế kỷ chẳng riêng Đạo Đời.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1.- Nầy Chư-vị định-tâm nghe kỹ
Bần-Đạo phân chung-thỉ hiện giờ
Chung là chung phận trọn thờ
Thỉ sơ hậu tấn hiện giờ hoán cung.

2.- Chung mau ráng hiệp sum nhau rún
Chung trau-giồi ca tụng nền nhơn
Chung lo liên tiếp giọng đờn
Chung thành tâm chí vờn vờn cao-sơn.

3.- Chung rõ lý nguồn cơn huờn thỉ
Chung xét lòng thân ký sơ giao
Thủy thanh Lưu-thủy Thầy trao
Thủy bình tâm tánh cùng nhau chung bầu.

4.- Nay Bần-Đạo lý mầu phân tỏ
Khuyên Chư-nhu Hiền ngõ xét lòng
Cơn nầy luân chuyển Đại-đồng
Cơn nầy Hiền ngõ thoát vòng lao lung.

5.- Tu cho rõ hiệp sum về lý
Cơ tuần huờn chung-thỉ đồng thanh
Hồng-Bàng Long-Lục Em Anh
Dụng cơ triêu-tịch mối-manh khai bày;
Tu Tâm định Tánh hằng ngày
Đồng chung Đời Đạo Thiên-tài ban xuân.

MƯU, bài nầy giao lại NĂM xem rồi in ra đặng đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Diệu-Linh-Đền đến ngày mùng 9 tháng 9 đến đây học chung mà xét lý. Rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

67. Bài đọc sau thời Tý lớp học Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay con trẻ chung nhau học hỏi
Hiện giờ đây đãnh-lễ Huyền-Khung
Khải-Thông Chưởng-Giáo Thiên tùng
Thay Thầy Giáo-lý vô cùng Ân Oai.

2.- Ngày Đại-lễ hiện đây tâm trọn
Vậy mỗi con Thầy chọn nối dài
Mỗi con trau sửa từ nầy
Cho tròn chánh-pháp đặng Thầy ban phong.

3.- Phong mỗi trẻ khải-thông lý nhiệm
Vẹn phẩm Trời Nam-Thiệm nêu danh
Nam phương khai mở mối-manh
Dạy người tu niệm em anh nhìn Trời.

4.- Trong mỗi sự thuận thời mới trọn
Trong cơn cùng Thầy chọn khải-thông
Ráng nhìn về lý Huyền-Khung
Chơn-công tâm lý khải-thông phục Triều.

5.- Tu lành phận độ điều vạn vật
Hựu tiền đồ là bực công tâm
Học hành lý thiệt thậm thâm
Trúc cơ điển huệ trầm ngâm bửu tường.

6.- Nhìn cho kỹ cung tường Bạch-Ngọc
Nhìn lý sâu thận-độc bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Nơi tâm cho trọn là Môn-sĩ Trời.

7.- Tu an mạng nhìn Trời cơ tấn
Nhìn định-tâm khảo vấn cho rành
Đó là một cớ tu hành
Thượng-Nguơn bày tỏ tâm thành lý cao.

8.- Con phải rõ chi giao chẳng dễ
Thấy Trời thương ráng nể, ráng kiêng
Lời vàng Thầy dạy cố kiên
Gặp cơn nghiêng ngửa phải siêng định tìm.

9.- Nay Thầy chỉ gọi điềm độ thế
Độ về thanh can phế trọn niềm
Con ôi! qui-củ học tìm
Thanh thanh Nhựt Nguyệt êm đềm lý minh.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng đến ngày mùng 9 tháng 9 đến đây đặng đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý thanh phù mà sửa phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

68. Bài dạy sắp đặt trong giờ 2 Chưởng-Quản bái mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ khuya.

-------o0o-------

MƯU, con chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một đoạn đây đặng đến lễ Liên-Hoa đến đây trong giờ hai Chưởng-Quản bái-mạng, các con coi theo đây mà hành phận. Thời Tý kiểng nhứt hai Chưởng-Quản sắm soạn đồ, kiểng nhì Thập-Ngũ Linh-Đăng lạy Thầy, rồi mỗi con từ Đầu-Sư đến Thiên-Sư phải vào Bửu-thơ mời hai Chưởng-Quản vào Nguơn-Thần Chánh-Chiếu, địa vị Chưởng-Quản; kiểng ba, MƯU con thi-lễ Chưởng-Giáo rồi vào Cửu-Trùng-Đài địa vị lạy Thầy; trống chào Chủ Tam-Hồn, rồi con phò Lịnh Thần-Kỳ; Bửu-Thành, Thanh-Phong phò đèn vào Nguơn-Thần Chánh-Chiếu ra lời mời hai Chưởng-Quản vào ngôi vị bái-mạng, thọ kỳ Ngọc-sắc giúp Thầy hành Đạo; trong giờ đó Vi-Hộ, Tinh-Quân phò đèn đi theo hộ trì Chưởng-Quản Cửu-Trùng- Đài; Thông-Thần, Thanh-Sơn phò đèn đi theo hộ trì Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài; vào đến địa vị Chủ Tam-Hồn, Chưởng-Quản, Thập-Ngũ Linh-Đăng đồng đãnh-lễ, đánh trống chào Chưởng-Quản rồi thôi. MƯU, con khởi bài đọc; trước khi khởi bài đọc con định-tâm năm phút trong đó có Thầy dạy, rồi đồng nhau Nam Nữ đồng đọc, rồi bài Chưởng-Quản đãnh-lễ, đánh trống chào Chưởng-Quản, rồi đồng nhau đãnh-lễ, rồi hành-lễ theo Đại-lễ.

Nầy các con Nam Nữ hiện nay cơ Đạo Thầy chuyển đến Hào-sơ, vậy chung đây mỗi con ráng học hỏi về Tiên-Thiên cho thanh phù Lý Thể đặng Thầy gọi danh nghe mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra cho nhiều đặng Thiên-Sư phát cho Đạo học, rồi lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà lo phận nghe mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

69. Bài đọc trong giờ NĂM, THU bái mạng Chưởng-Quản

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 8 Annam 1956 Bính-Thân - 5 giờ sáng)

-------o0o-------

NĂM, THU hai con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Giờ Đại-lễ Liên-Hoa thời Tý
Ban ơn lành thâm thúy Đạo Cao
Bá Tòng hai ngọn tương giao
Vờn vờn tuyết bủa thanh thao cung Trời.

2.- Âm Dương hiệp lập đời Nghiêu Thuấn
Là máy Trời gầy dựng Thượng-Nguơn
NĂM, con an mạng cao sơn
Ra tay gánh vác trong cơn khốn cùng.

3.- Công khó cực tao phùng duyên đức
Hiện giờ đây tri thức nguồn lành
Con ôi! ân huệ Đại-Thành
Thầy ban cho trẻ phận lành huờn ngôi.

4.- Hỗn-Nguơn phận cổ khôi kiêm phục
Đứng làm trai lóng đục về thanh
Khó khăn day trở mối-manh
Phận con gánh vác đặng thanh Đạo Trời.

5.- Công của trẻ thuận thời xuôi vận
Cõi Thiên-La Thầy dựng Phủ-đình
Từ đây phận trẻ vẹn xinh
Hai năm chánh phận đức tin trọn niềm.

6.- Phong Ấp-tổn thoại điềm cho NGỌC
Trước cùng sau đùm bọc nương dìu
Anh Em hòa thuận tiêu-thiều
Giác-viên phận trẻ đằng-kiều Thầy trông;
Ngọc-Đình danh tạc bảng phong
Phận con tỏ rạng định xong Khôn Càn.

7.- THU, con trẻ rõ ràng duyên phận
Vưng mạng Trời cơ vận thuận xuôi
Hiệp-Thiên-Đài phận hiệp ngôi
Âm Dương ký-tế phục khôi nguơn đầu.

8.- Đạo Trời lập khuôn bầu thế-giái
Nhờ Âm Dương thông khải nguồn lành
Hoằng-Thông Thủy-Đức đạt thành
Hóa-nhơn dĩ-đức thọ thành
Linh-Thông.

9.- Nay Ngôi Một Nam-Công giáng thế
Phận hai con can phế mở khai
Âm Dương hiệp nhứt rẽ mây
Hóa sanh vạn vật hiện đây Đạo Trời.

10.- Đạo Trời lập thuận thời cứu độ
Nhờ Âm Dương khải ngộ sanh linh
Dùng câu dĩ-đức huệ minh
Thần Anh Linh hiệp Càn sanh Ngôi Càn.

11.- Càn Khôn hiệp Dinh-hoàn ánh sáng
Cứu muôn Linh vạn toán hội xuân
Bọc đùm che chở chẳng ngưng
Ban Linh-hồn vẹn thọ xuân Thiên-Hoàng.

12.- Luật Trời sắp rõ ràng danh hiệu
Phận hai con danh biểu Ngọc-Đình
Thay Thầy truyền lý độ Linh
Ba kỳ vận chuyển danh thinh chẳng mòn.

13.- Nay cơ Đạo xuân đồng Bổn-nhứt
Gìn phận lành thiệt mực Lý-chơn
Ngọc-Đình sắc-tứ ban ơn
Nêu cao danh hiệu lòng nhơn trọn niềm.

14.- Cơ Đạo chuyển thoại điềm khắp cả
Dựng Tiên-Thiên trợ tá Hồng-Quân
Thiên-Hoàng cơ hội mở xuân
Đại-Thành thế-giái tuần ư thuận tùng.

15.- Nay Thầy chuyển Thông-Thần phú tá
Phó Hiệp-Thiên trau sửa khóa chìa
Em sau Anh trước đề huề
Thuận thời xuôi lý xuân Trời vang tai.

16.- x Lý-chơn nay đủ cánh vai
Chung tâm tu niệm từ nay cổi phàm
Xuân đồng cảnh tượng hòa Nam
Con bầy nhìn Lý Hồn Tam thay Trời.

17.- Huy hoàng ngọn đuốc của Trời
Mẫu-khuôn chung-thỉ giúp Trời độ Linh
Mở khai Chơn-Lý chánh minh
Đạo Trời ban phước Vạn-linh thâu hồi.

18.- Cả kêu thế-giái nhìn Trời
Đuốc-Chơn-Lý rọi cứu đời vững an
Thanh thanh Nhựt Nguyệt vén màn
Đương kim chiếu diệu hoàn toàn bổn lai.

19.- Báu Trời ban rưới từ nay
Ngũ-Hành nương cuộc Đẩu khai siêu tồn
Con bầy nhìn lý xuân đồng
Muôn năm ngàn kiếp thoát vòng hội ni.

20.- Khải-thông lý nhiệm từ đây
Gồm thâu Tứ-Thánh nối dây Đạo Trời
Xá ân con cả nhìn Trời
Gia ban phước huệ Đạo Trời Thiên xuân.

21.- Mẫu-khuôn Tạo-Hóa Chín-từng
Nối liền sơ hậu tinh-thần huờn nguyên
Đạo Trời Bổn-nhứt do nguyên
Vô-Vi Huệ-Luật Cao Kiên Đại-Thành.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra cho nhiều đặng đến Đại-lễ Liên-Hoa đến đây NĂM, THU bái-mạng trước thời Tý đến đây, trong giờ đó mỗi con Nam Nữ đồng đọc bài nầy gọi là gội nhuần ơn mưa mốc của Tạo-Hóa dựng gầy; mỗi con trong giờ nầy sắm một cây đèn, Nam Nữ cũng vậy; gọi là: huy hoàng chiếu diệu tâm trung, hoát khai lý nhiệm độ hồn thế-gian; Âm Dương hiệp nhứt vén-màn, Đông Tây Nam Bắc cơ hàn trở thanh.

Còn phần Thiên-Sư lưu hành bài nầy các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học trước cho thuộc đặng đồng đọc trong giờ đó, Thiên-Sư gởi thơ cho Đạo, các Thánh-Thất, các khóm Đạo-