Bài số 1 📽️

1. Bài dạy đọc giờ Ngọ hành lễ Khai-Sơ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân - 3 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-Đình lố lố báu thanh thanh
HOÀNG cố đương kim chiếu diệu danh
ĐẠI-Đức ban truyền người hối ngộ
ĐẾ minh Chơn-Lý định mối manh.

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy: 

Ngày nay các con lớn nhỏ chung nhau về đến Diệu-Linh-Đền mà hành-lễ Khai-Sơ ráng định-tâm nghe Thầy dạy; vì hiện giờ Thầy giáng dạy đây, các con đương học đây, đó là Thiên Nhơn đồng lập thành Sơ-hội, đó là tròn phận cứu vạn-linh. Còn phần của các con mà đặng gần Thầy học hỏi dò phăng đó là các con đều có duyên căn thiện phước mới đặng gặp Đạo Trời khai mở. Vậy các con nên gìn lấy căn phước đó cho vững bền thì một ngày đây sẽ đặng ơn Trời cứu độ, mà nếu các con muốn rõ đặng thiện căn, muốn đặng hưởng ơn Trời tế độ thì các con gắng chí học hành và các con ráng níu lấy chơn Trời, giữ gìn bổn-căn cho trọn đó là mới trọn phận con Trời, mới đáng mặt Tu-my, mới trọn niềm dĩ-đức, mới phải phận đứng về Đại-Thành, mới xứng phận giúp Trời lập thành Sơ-hội. Vậy các con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét lý.

THI

1.- Nầy các trẻ hiện giờ cả thảy
Ráng mà xem cho rõ phải đồng
Đồng nhau về một lý Không
Đồng chung trau sửa cho thông cơ mầu.

2.- Con phải nhớ buổi đầu cho kỹ
Đạo Thầy khai hữu thỉ hữu chung
Con nào còn tánh bạo hung
Mau toan rõ phận chuyện hung hiện gần.

3.- Các con rõ tinh-thần Đạo chuyển
Các con thông an biến xây vần
Các con khuyên ráng ân cần
Mỗi ngày chung hiệp tinh-thần Lý-chơn.

4.- Thầy nhắc lại mấy cơn Đạo chuyển
Con nào an là hiển vinh mầu
Ngọc-Linh-Tòa định hội đầu
Đầu dây phán xét làu làu còn ghi.

5.- Trong cơ hội ráng suy cho kỹ
Phận làm người ráng tỷ cho xa
Hiện giờ chung gọi một Cha
Ráng mà chung hiệp, chung hòa cùng nhau.

6.- Bớt những thói tự cao, tự đắc
Ráng nhìn Trời phút phắt dò lần
Trước đây là kiếp Mậu-Dần
Hàng-Long giáng thế dạy lần dẫn qua.

7.- Thầy chỉnh lập Long-Hoa Đại-hội
Mở trường thi phước tội chia rành
Thiện nhơn Thầy sắp Đại-Thành
Đặng Thầy ung đúc để dành ngày nay.

8.- Hiện đây trẻ phước thay mới gặp
Diệu-Linh-Đền trẻ gặp mới là
Chỗ nầy quê dốt thiệt thà
Chỗ nầy Thầy định đặng mà phán phân.

9.- Các trẻ thiệt hữu căn hữu kiếp
Hưởng xuân Trời gặp nhịp đờn cầm
Đó là cơ chuyển âm thầm
Nối Long-Hoa hội âm thầm bình phân.

10.- Khuyên con trẻ chớ an xác thịt
Khuyên các con chớ nghịch lý Trời
Nầy con Chơn-lý lập đời
Chơn-Quân giáng thế thay Trời tế nguy.

11.- Con ráng học đặng tri Thiên-mạng
Chỗ quê hèn cứu nạn, cứu tai
Con nào ỷ giỏi khoe hay
Cải canh, bác luật hiện đây Bỉnh-hành.

12.- x Giờ nầy Thầy chỉ con rành
Các con canh cải tung hoành khó an
Đặng an nào có thở than
Khỏi điều than thở sắp sang Sơ-hào.

13.- Bính-Thân Nguơn-hội định hào
Kiếp Thành hai lẽ kẻ vào, người ra
Con ôi! Đạo Cả của Cha
Cha nay mở Đạo thiết tha dạy truyền.

14.- Lời khuyên tiếng dạy liền liền
Chơn-Quân gìn giữ mối giềng Vô-Vi
Muôn điều Thầy dạy chi chi
Các con an mạng duy duy nhiệm mầu.

15.- Trước sau Thầy chỉ đuôi đầu
Đuôi đầu là chỗ lý mầu phát sanh
Mậu-Dần ĐƯỢC chỉ mối manh
MƯU nay định nguyện Bỉnh danh Luật-điều.

16.- Các con nghiệm xét các điều
Điều hơn, điều thiệt độ điều định phân
Vô-Vi trước định một lần
Đủ mười năm Đạo tinh-thần dạy ban.

17.- Thầy liền phân định sắp sang
Hồng-Bàng Ấp-tổn Lục-Long gồm gìn
Mở khai khiếu huệ cơ bình
Tiên-Thiên hóa khí giữ gìn Đạo-Trung.

18.- Hiện giờ chung cả con chung
Chung tâm học hỏi phải chung chí thành
Chuyển xây cho đến Đại-Thành
Độ Linh cứu chúng Bỉnh-Hành phận MƯU.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra đặng đến giờ Ngọ hành-lễ Khai-Sơ rồi đặng NĂM đọc trong Đàn, Đạo nghe chung mà xét lý; rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học trong đây mà xét phận.

Thăng.  

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 2 📽️

2. Bài dạy hai chữ Đạo Trung gìn lý Tiên-Thiên, Thập-Ngũ Linh-Đăng theo lẽ nên học thuộc đặng giảng giải nơi Đạo-Tràng

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân - 8 giờ sáng)

-------o0o-------

MƯU, con nghe Thầy dạy:

Hiện nay Thầy dạy các con hành Đạo Trung, gìn lý Tiên-Thiên, vậy Thầy dạy các con ráng hành y đặng Thầy qui các con cho an phận.

Đạo Trung là Đạo tại tâm, từ đây các con mỗi mỗi sự hiện tại đều dụng Đạo lập sự; nghĩa là: đi, đứng, nằm, ngồi, nói, làm đều phải có Đạo; đó là Đạo Trung, là trung tâm không ngớt Đạo; Đạo-tâm vững rồi thì các con ráng định tìm cội đức, cội đức là do chỗ Đạo-tâm nghĩa là hiện buổi bình sanh đừng làm điều chi sái lý, tránh chỗ nhố-nhăng, xa điều nhĩ-ngã đó là cội đức; các con muốn đến Hội-sơ là các con phải dứt hết nhơn tâm nhìn vào Ngôi Một, hành phận tâm không, đó là các con đến chỗ tự tâm thành Đạo đó, mới đến Thiên-Hoàng đó mới đến Hội-sơ, cho tròn vậy đó là thanh khí; thanh khí là mỗi mỗi đồng thanh vô trược, nghĩa là mỗi sự nói thanh, làm thanh, hành thanh mỗi mỗi đều thanh; đó là các con còn mang xác mà nơi tâm vắng trược, đó tức là Thánh; vậy hiện nay Thầy quyết đem các con cho đến chỗ Thánh-tâm. Vậy các con ráng học hỏi về lý tinh thần đặng hành theo Thánh-Đức, rồi lần lần đi cho đến chỗ như như, rồi học chỗ Chơn-như mới đặng. 

Nầy các con, các con là hột giống lành, hiện nay đã đến mùa, vậy các con hãy ráng chòi ngòi, nứt mọng đặng Thầy gieo rải hóa sanh cho đời nhờ, chớ các con cứ co rút hoài rồi làm sao cho nên phận. Kể từ đây các con nên dứt hết Tam-độc đặng gần Thầy, chớ còn một mảy trọng trược thì cũng khó mà theo đó mỗi con, bởi vì trược khí nặng nề các con không dứt, rồi sự nặng thêm cái nặng, ắt là phải sa vào chỗ kiếp hào. Vậy từ đây trước hết là các con phải dụng thanh ban ngôn thiện dã, rồi trung tâm dụng thanh Đạo hành Lý dã, rồi trung tâm định huệ, sát dục, thọ kỳ thanh dã, trung tâm dụng Đạo, định khứ kỳ thanh dụng xứ Đạo dã, trung tâm định Đạo, tạ kỳ thanh khí vật dã, trung tâm định kỳ thân Đạo, hưởng thọ kỳ thanh Đạo hành chi lý dã, huấn hữu không lý dã. Vậy các con ráng hành y theo đây đặng Thầy qui về Trung-Thiên mới đặng. 

Các con định-tâm nghe Thầy dạy: 

THI

1.- Tiên-Thiên dạy bỏ tham, bỏ giận
Đạo trung ban an phận lý Trời
Tiên-Thiên dụng lý định lời
Đạo trung gìn giữ lý Trời phát ngôn.

2.-x Tiên-Thiên hành thiệt lý Không
Đạo trung bồi đắp lập công vô hình
Tiên-Thiên phất phất xác hình
Đạo trung huệ lý, lý bình tại tâm.

3.- Tiên-Thiên mỗi mỗi đều không
Đạo trung không giận, không mê, không rời
Tiên-Thiên thanh khí là Trời
Đạo trung là chỗ đắp bồi Càn Khôn.

4.- Tiên-Thiên chỉ dạy có không
Đạo trung dụng có hành không thiệt mầu
Tiên-Thiên không khí thanh cầu
Đạo trung vững chắc làu làu lý Không.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng học chung; còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý, theo lẽ bài nầy Thập-Ngũ Linh-Đăng nên học đặng giảng giải nơi Đạo-Tràng cùng nhau cho rõ lý thì lần lần đây Địa-ngục sập vách thì mỗi con sẽ thấy an tọa Bồng-Lai.

Thăng.  

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 3 📽️

3. Bài dạy đọc trước thời Tý lễ Thượng-Nguơn năm Bính-Thân trong giờ Chủ Tam-Hồn đội áo Khai-Thiên

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC Lịnh lưu hành lý khải-thông
HOÀNG minh chiếu diệu huệ không không
ĐẠI sắc Thiên ban tường Đại-đức
ĐẾ ân Nam Bắc bủa Tây Đông.

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

Bớ các con, các con yêu dấu hiện nay có Ta đến đây, vậy các con ráng nhìn Ta đặng Ta độ rỗi cho, hiện nay Ta ngự tại Ngôi Bổn-Giác đây, đang kêu các con đây, đang gọi các con đây. Bớ các Môn-đồ, bấy lâu các Môn-đồ của Bổn-Giác đã sa đọa lưu trần, có lòng trông mong cho gặp Ngôi Bổn-Giác đặng chuộc tội, vậy nay có Ngôi Bổn-Giác Thầy lập tại đây; vậy các Môn-đồ, các con yêu dấu hãy ráng nhìn đó đặng rồi Ngôi ấy dìu dẫn cho, đặng chuộc cái tội mê mù gần trót hai ngàn năm nay. Bớ con bầy, bừng mắt lên đặng nhìn Chơn-lý, Chơn-lý là Trời, Chơn-lý cứu sống muôn loài thế gian, Chơn-lý là ánh sáng thanh dương, ấy là Cung Bạch-Ngọc, Chơn-lý là ngọn đuốc rọi đêm, phá tan mù tối của thế gian, hiện đây có người cầm đuốc rọi cho các con bầy đặng tỏ mà nhìn Trời, đặng lo chuộc tội. Bớ con! bớ các con yêu dấu, bớ các Môn-đồ mau tỉnh lại nhìn đây, đây là Trời, Trời ngự đặng ban ơn cho đó; kia: kia là Luật, Luật là luật Thiên-điều, luật Thiên-điều vô tư. Các con yêu dấu, các Môn-đồ đến chi đó, mau trở lại đây, đây Ta cứu đây, đây Ta độ đây, Ta là Ngôi Bổn-Giác, Ngôi Bổn-Giác là Ta. Bớ con bầy mau tỉnh lại nghe Ta dạy: 

THI

Hiện giờ Đại-lễ Thượng-Nguơn
Đàn trung thọ lịnh khai Thiên cứu đời.

1.- Đời ráng tỉnh nhìn Trời cho kỹ
Đời bớt mê suy nghĩ cho rành
Đời ôi! đừng có tung hoành
Đời ôi! tỉnh lại tu hành mới an.

2.- Trong thế giái đừng toan gây nạn
Định về Ngôi an mạng thờ Trời
Đời ôi! Thiên luật của Trời
Đời ôi! ráng tỉnh đặng Trời cứu nguy.

3.- Trời là Lý Vô-Vi ban phú
Bớ con bầy khí tú sẵn đây
Bớ con lý nhiệm hay hay
Bớ con cuộc thế đổi thay hiện giờ.

4.- Trời đã nhắn, đã chờ các trẻ
Trời khuyên mau tỉnh lẹ nhìn Trời
Con ôi! cơ hội đổi dời
Các con mau tỉnh có Trời sẵn đây.

5.- Trời đã định hiện đây lập hội
Hội-sơ Hồng chuộc tội thế gian
Con nào muốn đặng bình an
Nhìn Trời, Trời cứu Trời ban phước lành.

6.- Khi lập hội lập thành số Cửu
Nhứt định Tam dương tú nguyệt thanh
Đó là Trời mở nguồn lành
Các con nhìn đó lập thành Mười-hai.

7.- Kể từ thuở đến đây là mới
Mới Đạo-mầu ráng mới nhìn Trời
Biển khô núi ngã là đời
Đó là một cớ báo đời đó con.

8.- Trời đã dạy sắt son tìm Lý
Lý Vô-Vi ngu trí hiệp hòa
Chung nhau về thiện mới hòa
Chung nhau nhìn lý hiệp hòa Trời che.

9.- Trời đã dạy ráng nghe, ráng tỉnh
Trời đã sai Nam-Bỉnh giáng trần
Đời ôi! mau ráng tỉnh lần
Hiện đây Trời dạy ráng cần tỉnh mê.

10.- Công danh chạ là thê, là thảm
Phú quới nhơ là tạm đó con
Đời ôi! hơi thở đời mòn
Khuyên đời ráng tỉnh bảo tồn chữ Linh.

11.- Đời chỗi dậy đặng minh vật lý
Đời nhìn Trời khả húy mới an
Nhìn Trời nhiều thở ít than
Nghịch Trời phải lụy nhiều than thở mòn.

12.- Trời lập hội bảo tồn Linh thuận
Khuyên chung đời gầy dựng Đạo nhà
Bớt lần thế sự ta-bà
Bớt lần tai nạn đặng mà bảo Linh.

13.- Trời đã dạy ráng minh Thành Kiếp
Ráng nhìn Trời gặp nhịp Đại-Thành
Hiện giờ Trời định dạy rành
Lý-chơn vững trọn Đại-Thành đó con.

14.- x Con nào ngây điếc ngông cuồng
Ráng nhìn Thiên luật khỏi buồn, khỏi than
Con nào độc ác đeo mang
Thì con đó chịu đừng than thở thầm.

15.- Con nào còn tính mưu thầm
Thì con đó lãnh chẳng lầm, chẳng sai
Con nào kiêu ngạo bẽ bai
Thì con đó lãnh trọn cây Đả-Thần.

16.- Con nào viện cớ chẳng gần
Thì con đó ráng nhìn lần Ngũ-lôi
Con nào nhìn lý lấp bôi
Thì con đó chịu nổi trôi biển hồng.

17.- Con nào ham muốn Đại-đồng
Thì con đó chịu đừng phòng dẫn ai
Con nào lòng dạ chẳng ngay
Thì con đó phải bước ngay kiếp hào.

18.- Tu hành gầy cuộc ồn ào
Thì con đó trọn xác nhào, hồn tiêu
Con nào tự đắc hiu hiu
Ngũ-lôi hỏa kiếp diệt tiêu Linh-hồn.

19.- Con nào toan sắm bẫy vòng
Thì con đó chịu vào vòng lao lung
Con nào còn tánh bạo hung
Luật Trời đã định gom chung biển hồng.

20.- Luật Trời khai mở Đại-đồng
Thưởng ban, răn trị một vòng nầy đây
Luật-điều ban thưởng người ngay
Diệt trừ đứa nghịch hiện đây đâu nào.

21.- Con nào nghịch lý thì nhào
Con nào hung ác nan đào luật công
Hiện giờ Bổn-Giác tâm không
Bỉnh-Hành Sắc-lịnh thưởng công phạt tà.

22.- Công là nhìn chỗ thuận hòa
Công lo tích đức chung hòa một ngôi
Tà là chìm đắm nổi trôi
Cứ lo nghịch lý lấp bôi mạng Trời.

23.- Hiện đây rồi chịu đổi dời
Gom chung một khối nghịch Trời thúi tanh
Lần lần bỏ tánh cành nanh
Lần lần tỉnh lại đừng sanh nghịch Trời;
Dĩ ngôn phán đoán hiện thời
Thượng-Nguơn giờ Tý nhìn Trời bớ con.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra đặng phát cho Đạo học đặng đến lễ Thượng-Nguơn Bính-Thân đọc trước thời Tý là trong giờ con đội áo Khai-Thiên, khi đội lịnh Khai-Thiên con phải mang thẻ Định-Huờn-Chúng, phải chào Chủ Tam-Hồn trong giờ đó là phán xét, khi đọc rồi bài con lạy Thầy rồi lên Hiệp-Thiên-Đài định-tâm đặng Thầy dạy. Vậy bài nầy Thiên-Sư phải lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà lo phận để ngày sau trách Thầy thiếu dạy. Vậy MƯU con định-tâm. 

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 4 📽️

4. Bài dạy Ngũ-Hành Thiên-Sư cách đi và quỳ lúc hành-lễ. Cách nguyện niệm khi hành, đãnh-lễ. Dạy về Tang lễ, Hôn phối và bài đọc thế bài Cầu-siêu.

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (4 giờ chiều.

-------o0o-------

Nầy Năm trẻ Thiên-Sư nghe Thầy dạy:

Vì nay Thầy định đem nguồn Đạo về Trung-Thiên, gìn lý Tiên-Thiên là trước, vậy năm con an mạng đặng Thầy sắp dạy cho chớ nên bàn cãi Thiên-cơ rồi tà mỵ nó xen, chừng đó rồi phải hại lắm con ôi! vì Ngũ-hành Thiên Địa xa mù mà các con cứ lấy hữu vi mà Thể thì sái Lý xa lắm, vì Hội-sơ ngày trước thì các con Đạo-tâm vẫn chặt, nhưng chẳng biết chỗ phân đoán Âm Dương nên Phục-Hy chỉ ra Bát-Quái là thể mất còn đó là Lý. Còn phần của các con hiện buổi Hạ-nguơn là kiếp Mậu-Dần là Ngũ-Hành Thiên-Sư là dạy không hành có, đó là Hạ-Thiên; vì bởi đó còn ở cuối Hạ-nguơn vừa nối Hào-sơ nên cơ Trời định vậy. Còn hiện nay bước qua Hào-sơ Thầy dạy có hành không nghĩa là: dùng hữu vi hành không lý, thì các con là Ngũ-phương Thiên-Sư, mà nay các con phải hành lý của phương, đó mới trọn Tiên-Thiên diệu lý đó là chấp trung, nghĩa là năm con ngự hiện Hào-sơ hành lý Hội-sơ, đặng cơ tuần vượng chuyển, Phục-Hy chỉ Kim-Qui là Thể, còn các con mang xác đây là ở trong Thể đó; hiện đây các con phải hành với lý không đặng khí thanh hòa với thanh khí, đặng Vô-Vi phát huệ. Vậy năm con từ đây ráng dứt hết trược khí mới đặng, vì năm con là cái áo của Đạo thì năm con ráng làm sao cho sạch thì Đạo mới trong. Vậy từ lễ Thượng-Nguơn Bính-Thân trưởng lên khi đi hành-lễ các con đi như vầy mới phải, gọi là Tiên-Thiên diệu lý, hoát khởi Càn Khôn, đây cũng là Thể nhưng Thể của Lý; đi như vầy: 1. Nam, 2. Đông, 3. Trung, 4. Tây, 5. Bắc. Còn khi quì mà hành-lễ, quì như vầy: 

ĐÔNG NAM

TRUNG

BẮC TÂY

Vậy đây là định, hành, tuần, chuyển; đi là động, quì là định, ngưỡng là húy, chiêm là sanh; nghĩa là: Nam-Thiệm Bộ-Châu, Đông-Thắng Thần-Châu; Đông khắc Nam, Nam sát Đông, Đông sanh huệ, Nam sanh lý; Nam khắc Đông, Đông sát Nam, Nam sanh diệu, Đông sanh huyền, huệ vượng lý, lý định huệ, diệu vượng huyền, huyền bình diệu. Tây Hạ Châu, Bắc-Cù Lư-Châu, Tây khắc Bắc, Bắc sát Tây, Tây sanh khí, Bắc sanh tinh; Bắc khắc Tây, Tây sát Bắc, Bắc sanh thần, thần diệt cấu, Tây sanh tú khí, tú khí diệt trược, Tây sanh dương khí, thần vượng khí, khí vượng tinh; Nam thọ tiền, Nam sanh Lý một; Bắc thọ tiền, Bắc trực hư vô; Đông thọ tiền, Đông thành dương khí; Tây thọ tiền, Tây dĩ diệu minh; Đông thành, Nam lập; Nam thành, Đông khai; Tây thành, Bắc chiếu; Bắc thành, Tây thâu.

Vậy đây Thầy chỉ là có, mà chỗ có là không, chỗ không là lý, chỗ lý sanh có, chỗ có là không, lý; vậy Thầy thể cho dễ hiểu nghĩa là: Ngũ-hành đây là có, mà chỗ có nầy ở trong chỗ không, nghĩa là dụng có hành không, học không hành có đó là lý; còn tìm học tìm lý của lý, hành với lý; còn về Thất-Đẩu là hai đó là thể, Nam phương Nhựt, Bắc phương Nguyệt, Nam dương, Bắc âm, hai nầy hai của cái mười, mười nầy mười của cái không trùm; Nam của dương, Bắc của âm, Nam của tồn, Bắc của diệt, Nam tồn, Bắc diệt, hai nầy hai của sự tồn diệt; Nam Bắc Tinh Đẩu, trước của cái trước, sau của cái sau, lý của lý, thể của cái thể. 

Vậy từ đây khi Nhập-môn trả mười bài thì phải trả ngay văn phòng Thất-Tinh là Nam-Sư phó; còn Công-phu, Công-quả theo đây thì Nam-Sư phó phải ghi rồi dưng lên Thái-Đầu-Sư xem xét. Còn phận sự văn phòng Đẩu-Cuộc là Bắc-Sư phó là phải xem xét kềm thúc về sự học tập lý tinh thần trong đây và thông qui Đạo-Tràng, lập sổ chiếu phận cầu phong, soạn bài giải nghĩa, chỉ dẫn mỗi điều, đó là sanh của cái sanh là vậy; làm rồi dưng lên Đầu-Sư, Đầu-Sư dưng lên Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài xem, đó là tinh thần hiệp nhứt.  

Còn từ đây mỗi tháng ngày mùng 9 các con Thiên-Sư, Thất-Đẩu, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài phải đến Diệu-Linh-Đền hành-lễ Chưởng-Giáo Đại-lễ thời Tý, thời nầy phải có Chưởng-Quản chứng Đàn, không hai cũng một, theo lẽ phải có Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài mới đủ lễ; ngày mùng 9 mở lớp học thời Tý, hành Đại-lễ Vô-Vi. 

Còn hiện đây các con hành-lễ nơi nơi mỗi ngày đồng niệm như vầy, khi vào hành-lễ Tứ-thời hay mỗi khi xá rồi quì xuống đãnh-lễ Tam-qui rồi xá xuống một xá niệm: Nhứt Tâm Qui Hướng Ngọc-Hoàng Đại-Đế Đại Thiên-Tôn Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Còn nơi Vô-Vi niệm: Cao Đài Ngọc Đế. 

Xá thứ nhì niệm: Nhứt Tâm Qui Hướng Diêu-Trì Thánh-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn Đại Bồ-Tát.

Xá thứ ba niệm: Nhứt Tâm Qui Hướng Huệ-Đăng Cổ-Phật Chưởng-Giáo Thiên-Tôn.

Xá thứ tư niệm: Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh.

Còn lạy gọi đãnh-lễ bài nào niệm Thiên-danh trong đó, lạy Thầy 12 lạy; còn chư Phật, Tiên, Thánh 9 lạy, còn sự nguyện niệm như vầy, lạy xuống niệm Thiên-danh rồi nguyện: Mưa hòa gió thuận, đất nước thái bình; lạy thứ nhì nguyện: Sanh-linh ngộ Đạo, dĩ đức hóa nhơn; lạy thứ ba nguyện: thuận Thiên tồn Lý, diệt trừ Tam-độc, xa lánh mỵ tà, Ta Người hiệp Lý; vậy rồi thôi chớ nên nguyện riêng mà phạm tội với Thiên-điều luật. 

Còn về phần của nơi nhà tư của các con, nếu gặp cơn đau ốm bịnh hoạn thì là Lục-căn hành Lục-dục, phạt thể nhục, trả quả trần, vậy các con muốn tránh chỗ đó thì ráng tu đặng sửa mình cho trong sạch thì tội căn nó phải tiêu mòn. Từ đây các con nên dứt lần mỗi sự lình đình khẩn nguyện vái van, nếu còn cậy người khác cầu nguyện đó là còn mắc quả còn thêm tạo quả nữa, vậy khi mỗi con có bịnh hoạn, tai nạn đó là phải đền tội đó thôi. Vậy thì tự mỗi con định tâm đọc kinh tầm lý đó là tự hối, đó là chuộc tội, còn con nào khi cha mẹ già yếu đau ốm bịnh hoạn thì phận làm con nếu muốn báo hiếu thì trước vào lạy Thầy rồi đọc Thánh-Ngôn Thánh-Giáo, đọc cho Cha Mẹ, Ông Bà nghe; đọc bài nào theo hạp lý với đó đặng Ông Bà, Cha Mẹ tỉnh lòng hối ngộ, tự tỉnh ăn năn đó là báo hiếu đáp nghĩa. 

Còn về Tang-lễ, kể từ đây khi người bịnh dứt hơi thở thì các con có ở tại đó lập Đàn Cáo-phó tại trước Thiên-bàn rồi Thân-tộc đồng lạy Trời đó là đủ, sắp sang yên rồi người đầu khóm làm tờ dưng về Hội-Thánh, Hội-Thánh Cáo-phó sau, còn ở xa không tiện thì cũng lập tờ dưng về Thánh-Thất Cáo-phó cho đó là Thỉ Chung như nhứt là vậy. 

Còn về phần Đạo bạn viếng thăm thì đặng đến trước Linh-sàng đọc bài "Thăm xác" mà thôi, còn Cầu-siêu thì nơi Thiên-bàn chớ không nên đến Linh-sàng; còn về sự Cầu-siêu theo thời cúng và 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 8 giờ tối đó là đủ; trong đám đãi toàn chay. Còn cách thờ phượng: Linh-sàng để trong, Mộc-nhục để ngoài, đầu day vô Linh-sàng; còn phần cung phụng hương đăng hoa quả mà thôi chớ nên lình đình mà phạm Luật. Còn về phận tuần tang thì các con hành y theo đây: khi Ông Bà, Cha Mẹ, Chồng Vợ thác xác rồi từ đó cho đến 96 ngày nơi thân tộc muốn báo hiếu đáp nghĩa thì phải hành như vầy: là phải ăn chay cho thanh vật, rồi khi hành-lễ tứ-thời rồi đọc bài Cầu-Hồn "Trời đã định hoằng khai Đại-Đạo", cho đủ 100 ngày, 96 ngày ngày đó cầu cho Chơn-linh đó, còn 4 ngày cầu cho Vạn-linh; còn muốn Cầu-siêu, mỗi ngày Thân-tộc đúng 8 giờ tối lập Đàn Cầu-siêu nơi Thiên-bàn đó rồi thôi, chớ đừng đến Linh-sàng; còn muốn cậy Chức-sắc Cầu-siêu là đến 100 ngày chung nhau cầu nguyện một đêm, đó là cứu độ Vạn-linh, rồi thôi chớ đừng gọi là tuần tự chi hết rồi lâu ngày phải sa vào tục lụy lình đình cúng tế. 

Còn về Hôn-phối thì hai đàng đều có Đạo mới đặng Cầu-hôn, nhưng phải làm chay mới trúng Lý. 

Còn Thập-Ngũ Linh-Đăng, Thập-Bát La-Hán hàm, Ban Hiệp-Thiên-Đài, Chức-sắc, khi liễu trần bỏ xác thì không có Cầu-siêu.

Vậy các con đọc bài Thầy cho đây đặng thế cho các bài Cầu-siêu. 

THI

1.- Sống ở thế trau-giồi Đại-Đạo
Trọn giúp Thầy gầy tạo lý mầu
Mỗi ngày lo Đạo làu làu
Ngày nầy bỏ xác Thiên-Tào chấm công.

2.- Khi còn sống khải-thông Chơn-lý
Đến ngày nầy Hồn ký Thiên-Tòa
Hiện đây Chơn-lý là nhà
Nguyền cho Chơn-phách Liên-Tòa an ngôi. 

3.- Nhìn cho rõ cuộc đời mỗi sự
Sống lo tu, thác ngự ngôi xưa
Hồng-trần là chỗ nắng mưa
Thiên-Đàng Bệ-Ngọc không trưa không chiều.

4.- Khi còn sống dắt dìu em dại
Hiện giờ đây trở lại ngôi xưa
Lập thân hành Đạo sớm trưa
Trau-giồi trác Lý Thầy đưa đến bờ.

5.- Khi còn sống trọn thờ Ngôi Một
Lúc qui hồi về tột Ngọc-Kinh
Hiện giờ đặng rõ bạch minh
Đó là một cớ tiền trình lý tu.

6.- Nền Đạo-đức tu du bất lụy
Hiện giờ đây an vị phẩm tiền
Hồng-trần là chốn não phiền
Trung-Thiên là cảnh vững yên muôn đời.

7.- Hồng-trần đó nay dời mai đổi
Cõi Tiên-Thiên mỗi mỗi không không
Sống lo trau sửa lập công
Hiện đây gặp đặng lý không của Trời.

8.- Khi còn sống thuận thời xuôi vận
Hiện giờ đây an phận chầu Thầy
Tu tâm là định mỗi ngày
Thế Thiên hành Đạo ngày nầy hưởng xuân. 

9.- Khi còn sống biết tuân biết sợ
Hiện giờ đây rảnh nợ oan khiên
Tu hành tâm chí vững yên
Biết lo Đạo-đức lặng yên tâm bình. 

10.- Khi còn sống biết nhìn Trời Đất
Lúc lâm chung đâu mất phẩm danh
Biết lo gìn giữ khí thanh
Hiện đây sẽ đặng thanh thanh Liên-Tòa.

11.- Khi còn sống Đạo nhà vững chắc
Hiện giờ đây khỏi mắc tội Trời
Thảnh thơi thong thả muôn đời
Trăng thanh gió mát cho đời ngưỡng triêm.

12.- Khi còn sống trọn niềm lo Đạo
Hiện giờ đây đặng dạo Thiên-La
Đoái nhìn vào cõi giái-ba
Kẻ nhăng, người nhố ta-bà đáng thương.

13.- Được viên mãn đoái thương trần thế
Đặng duyên thành định huệ dắt dìu
Lập công ban Lý tiêu-thiều
Khuyên đời đặng tỉnh trưa chiều thành công.

14.- Thành Đạo-đức là công vô lượng
Lý vô biên cảnh tượng phương trương
Tu hành trước giữ lòng thương
Tụng câu dĩ-đức là phương cứu đời.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra giao lại cho Thiên-Sư một bổn. Còn Thiên-Sư phải lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung trong đây mà xét lý rõ phận. 

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 5 📽️

5. Bài Thầy ban phong PHƯƠNG (Lộc Thuận) phẩm Giáo-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (5 giờ tối.

-------o0o-------

PHƯƠNG, con nghe Thầy gọi:

THI

PHƯƠNG trương Chơn-lý hữu tâm thành
Gọi trẻ ban phong định bảng danh
Công-đức đắp bồi cho rõ mặt
Từ đây Chơn-lý ráng cần thanh.

1.- Cuộc Trời dựng khải-thông Chơn-lý
Thầy gọi con tâm chí giúp Thầy
Con toan trọn phận Tam-tài
Giồi-trau đức hạnh từ nầy nghe con.

2.- Lời Thầy dạy sắt son chạm dạ
Đặng vững bền cám tạ ơn Trời
Hiện đây Thầy định ban lời
Tước Trời ban thưởng thuận thời nghe con.

3.- Giáo-Sư định ban con phái Ngọc
Hiệp-Thiên-Đài Thầy lọc chọn đây
Khuyên con mau khá nối dây
Thuận Thiên hành Đạo giúp Thầy nghe con.

4.- Lời châu ngọc ban phong bớ trẻ
Kể từ đây vui vẻ giúp Trời
Mỗi điều an biến tùy thời
Học hành trác lý có Trời dạy trong.

5.- Xa vật chất Chủ-Ông sẵn ngự
Tránh thói đời tiên tự bảo thân
Đạo Thầy mỗi nhựt mỗi tân
Tân dân tân học dễ phân chánh tà.

6.- Khuyên con trẻ Đạo nhà gầy dựng
Khuyên con thơ ráng thuận lý sâu
Mỗi lời, mỗi vé, mỗi câu
Xét xem cho kỹ lâu lâu thấy rành.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho PHƯƠNG (Lộc-Thuận) một bổn đặng PHƯƠNG nó coi trong đây mà lo phận giúp Thầy. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài Thầy dạy TUẤN giúp Thầy lo Đạo

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (6 giờ tối.

-------o0o-------

TUẤN, con nghe Thầy dạy:

1.- Nầy con TUẤN nghe lời Thầy dạy
Thầy mừng con nhẫn nại tâm-điền
Con ôi! Chơn-lý nối liền
Thầy mừng con trẻ vững yên mỗi ngày.

2.- x Con lo trau sửa Tam-tài
Thương Thầy mến bạn ngày ngày an tâm
Mỗi ngày học hỏi lý thâm
Thuận Thiên hòa Lý trầm ngâm lời lành.

3.- Mừng con triêm ngưỡng nguồn lành
Bảng son ban phước duyên lành gia ban
Phận lành con ráng định an
Cho bền như vậy vững an Đại-Thành.

4.- Sống lo giúp sức hiếu sanh
Đến ngày bỏ xác thấy rành ngôi xưa
Hiện giờ sớm tối cùng trưa
Định-tâm tầm lý Thầy đưa đến bờ.

5.- Khỏi nơi chìm đắm dật dờ
Trọn lành tâm kỉnh hiện giờ nhìn ngôi
Duyên lành mặc kẻ lấp bôi
Phận con ráng định nhìn ngôi thì thành.

6.- Dạy trau lý nhiệm nguồn lành
Tu tâm dĩ đức Thầy đành lắm con
Ban phong Thầy dĩ bút son
Mừng con an phận cậy con giúp Thầy.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra, rồi Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung, rồi cũng gởi cho TUẤN một bổn đặng TUẤN nó học trong đây mà lo phận giúp Thầy.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài U-minh nơi Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân - 8 giờ sáng)

-------o0o-------

MƯU, con định-tâm chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một bài đặng đọc trong giờ kệ Hồng-chung tại Diệu-Linh-Đền gọi là U-minh theo thời hành-lễ đặng thức tỉnh vạn-linh u hồn đang mê muội, nay nghe tiếng chuông Hồng thức tỉnh qui về Bổn-Giác mà chầu Thầy chuộc tội; kiểng ba rồi đóng 12 tiếng không đó là gọi:

Niệm:

Khai Thiên Đại-Đạo độ phàm trần (đóng 3 tiếng)
Ban truyền Chơn-Lý định lưu thông (đóng 3 tiếng)
Vạn-Linh phủ phục Càn Khôn chủ (đóng 3 tiếng)
Định nguyện về ngôi đặng thoát vòng. (đóng 3 tiếng)

1.- Thoát vòng trở lại ngôi xưa (từ đây đóng 1 tiếng)
Là ngôi Độc-Nhứt không trưa không chiều
Vạn-Linh sa đắm dập dìu
Nay Trời mở Đạo độ điều Vạn-Linh.

2.- Chuông Hồng Thầy gọi U-Minh
Ra lời cứu độ mê linh ngục hình
Vạn-Linh mau bớt chống kình
Sơ-hào lập hội Bửu-Đình Hồng-Hoa.

3.- U-Minh tăm tối gần xa
Mê hồn thức tỉnh chầu Cha phăng lần
Vạn-Linh mau ráng ân cần
Nhìn vào Ngôi Một học lần Lý-chơn.

4.- Hiện giờ Trời định xá ân
Vạn-Linh mau khá ăn năn hồi đầu
Chuông Hồng tiếng gọi làu làu
Vạn-Linh ráng tỉnh định vào Lý-chơn.

5.- Vạn-Linh đô hội ngưỡng triêm
Cơ Trời cứu độ định đem Linh về
Khá mau phủ phục dưng thề
Đồng chung về một, đặng về ngôi xưa.

6.- Mê Linh đừng có dây dưa
Sớm lo thọ mạng chờ trưa trễ chầu
Vạn-Linh mau khá cúi đầu
Đồng chung về một chực chầu Ngọc-Kinh.

7.- Vạn-Linh chạm dạ đinh ninh
Phục triều Ngươn Chủ đồng tin trọn thờ
U mê tăm tối bơ thờ
Tiếng Hồng-Chung gọi hiện giờ cứu nguy.

8.- Tỉnh lòng nhìn lại trước khi
Trước khi mê muội nay qui theo đèn
Tối đêm đèn rọi sáng liền
Cúi đầu qui hướng Đàn-tiền hiện đây.

9.- Phổ thông vén ngút rẽ mây
Huyền cơ chiếu diệu hay hay thăng bường
Mênh mang sóng bủa khôn tường
Gió đưa nước dập vô thường hiểm nguy.

10.- Diệu-Linh-Đền lập tại đây
Vạn-Linh nhìn định hiểm nguy trở hiền
Diệu-Linh Ngôi Một ngự tiền
Độ Linh cứu chúng hiện thời Bổn-Quân.

11.- Tỉnh lòng nhớ lại bâng khuâng
Vạn-Linh đồng hiệp thọ vưng cúi đầu
Lý-chơn sáng tỏ làu làu
Thuyền Trời cứu độ một màu Năm-châu.

12.- Nguồn lành ban khắp đâu đâu
Đâu đâu rồi cũng tóm thâu một bầu
Đạo Trời khai mở lý mầu
Vạn-Linh nhìn Một cúi đầu trọng tôn. 

13.- Chung Linh nhìn một Càn Khôn
Đại-Thành vững đặt Chí-Tôn tay Thầy
Chung Linh Thầy gọi con bầy
Con bầy mau phải nhìn Thầy tồn Linh.

14.- Thiên-Công Hỏa-Đức Nam-Phương
Là ngôi Bổn-Giác thọ vưng mạng Trời
Giáng trần trong buổi hiện thời
Khai Sơ lập Hội thay Trời độ Linh.

15.- Hồn nào tự tỉnh huệ minh
Hồn nào ám muội mê linh khó tồn
Tiên Thiên hoát khởi Càn Khôn
Tam-Thiên thế-giái Độc-Tôn tay Thầy.

16.- Hiện giờ chung cả con bầy
Đồng mau về một chớ gầy nạn tai
Đồng bào chung một rún nhau
Giáng trần chia rẽ mầy tao sang hèn.

17.- Bớ con tỉnh lại nhìn đèn
Chung tâm hòa lý kẻo phiền lòng Cha
Con bầy thế-giái bao la
Cũng đồng một rún, một nhau, một nhà.

18.- Nhìn nhau sự sống mới hòa
Tay chưn máu thịt ruột rà khác đâu
Các con phân tẻ bể dâu
Sa mê tục lụy bấy lâu chia lìa.

19.- Hiện đây Thầy lập khóa chìa
Ban ngôi Bổn-Giác nối liền mười lăm
Ngôi Trời diệu diệu thâm thâm
Khóa Trời lãnh nắm, chìa cầm nơi tay.

20.- Cửa Trời Người mở chớ ai
Cả kêu thế-giái nhìn ngay chỗ nầy
Âm Dương hiệp nhứt là Thầy
Đương Kiêm chiếu diệu con bầy tỉnh mau.

21.- Chánh duy Tứ Tứ giồi-trau
Ngũ-Hành Thất-Đẩu chuyển giao Hội Hào
Đuốc khai lý nhiệm diệu mầu
Từ đây con dại cúi đầu nhìn Cha.

22.- Phụng thừa Ngọc-sắc bút hoa
Khải-thông Diệu-lý Đạo Cha ban truyền
Bỉnh-hành Đại-lịnh Chưởng-Quyền
Đại-đồng phán xét nối liền Hàng-Long.

23.- Vạn-Linh cung phụng Chủ-Ông
Kỉnh thờ Ngôi Một mới mong gặp Thầy
Con ôi! tai nạn đừng gầy
Bớt gầy tai nạn đặng Thầy độ an.

24.- Sơ-hào Thầy đã định sang
Tu tâm dĩ đức Thầy ban Đại-Thành
Hội Nguơn ban thưởng người lành
Chung Linh mau tỉnh nguồn lành dò phăng.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra cho nhiều đặng NĂM ban hành cho Thập-Ngũ Linh-Đăng, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài đặng khi về Diệu-Linh-Đền hành-lễ Chưởng-Giáo đặng học trong đây mà gợi U-Minh đó là điều cứu Linh, đó là Công-quả vô hình đó con.

Còn Thiên-Sư cũng lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng học chung mà triêm nghiệm.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài Thầy dạy Thiên-Sư, Thất-Đẩu, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài mỗi vị phải sắm tập xin bài học: lớp Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (8 giờ sáng)

-------o0o-------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

Vì từ đây các con Thiên-Sư, Thất-Đẩu, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài mỗi con phải sắm mỗi con một cuốn tập học, sắm rồi dưng về Hiệp-Thiên-Đài đặng Thầy dạy trong đó đặng học cho xuôi theo cơ vận, vậy mỗi con phải ráng xét lý đặng xuôi thời thuận cơ, đặng Thầy ra tay dìu dẫn cho, đặng một ngày các con đem nguồn lành đặng dìu dẫn các em của các con về cho đến nguồn lành là Đạo-đức. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy: 

THI

1.- Bớ các trẻ gần Thầy nghe dạy
Dạy các con đem lại Trung-Thiên
Đó là nơi chỗ vững yên
Các con mau ráng cần siêng học hành. 

2.- Nay Thầy định nguồn lành ban rải
Khuyên các con đừng cãi lý mầu
Muốn nên mau phải cúi đầu
Cúi đầu về chỗ Đạo-mầu Lý-chơn.

3.- Khuyên các trẻ nền nhơn khả định
Định nhìn ngôi tùng lịnh khải-thông
Hiện giờ đã sẵn Chủ-Ông
Các con phải ráng lập công cứu đời.

4.- Các con muốn phước Trời ban thưởng
Khuyên trẻ đừng tự cượng cải-canh
Con ôi! lý thiệt cần thanh
Hiện giờ cực khổ, mai thanh lý mầu.

5.- Các con nhớ làu làu lời gọi
Gọi các con nhắn với đoàn sau
Đặng nhìn lý một chung nhau
Đặng tuân Thiên-mạng cùng nhau an bền.

6.- Cơ Trời định dựng nền Chơn-lý
Thầy khuyên con khả húy khả kiên
Hiện giờ các trẻ xa biên
Còn đang trông đợi căn nguyên Đạo Trời.

7.- Nầy các trẻ nghe lời ráng thuận
Đặng học hành gầy dựng Tiên-Thiên
Hiện giờ ráng định vững yên
Đó là mỗi trẻ biết kiêng mạng Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra rồi Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài Thầy định ngày 30/4, 1/5 lập Đại-Hội Hồng-Hoa

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

MƯU, con chấp bút đặng Bổn-Sư dạy viết ra một đoạn đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng đây đặng nghe chung mà xét phận.

- Con vưng lịnh.

Nầy chư Đệ-tử hiện giờ đang học chung trường Chơn-lý hãy nghe Bổn-Sư dạy đây mà lo phận. Các Đệ-tử biết vì sao mà hiện giờ Thầy kềm thúc hối các Đệ-tử học hành như vậy không? là vì cơ vận của Thầy lập Hội-sơ, nhưng con phải biết lập Hội-sơ đâu phải dễ, vậy chư Đệ-tử ráng định-tâm, ráng xét chớ hờ hỏng mà mang hại nghe chư Đệ-tử. Vậy đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 Thầy định lập Đại-hội Hồng-Hoa, vậy nay các con nghe Thầy lập hội thì các con nên biết trong đó có lý mầu, vậy các con nên định-tâm mới rõ lý, còn ngày sau là ngày 2 tháng 5 mỗi năm các con Thập-Ngũ Linh-Đăng, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài phải đến Diệu-Linh-Đền đặng hành-lễ Vô-Vi, vậy các con xuôi cơ thuận vận thì lần lần sẽ thấy rõ lý diệu-mầu của Đại-Đạo, là Đạo Cả của Thầy lập.

MƯU, con giao bài nầy cho NĂM đọc trong giờ Đạo-Tràng nghe chung rồi in ra. Còn Thiên-Sư thì lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung trong đây mà thức tỉnh.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài dạy Đạo-Tràng Nữ-phái ngày 17/1. Đạo-Tràng Nữ-phái phải có Chưởng-Quản chủ tọa

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (1 giờ khuya.

-------o0o-------

Nầy Nữ-phái, các con nghe Mẹ dạy:

Vậy nay nguồn Đạo Thầy định đem về Trung-Thiên nên Thầy dạy các con hành lý Tiên-Thiên, vậy các con ráng vững bền gắng chí học hành cho thông suốt, đừng viện lý cải-canh rồi phải có tội với Trời, rồi uổng cho một kiếp tu-hành, mà kết cuộc rồi phải chịu sa đọa; vậy các con đương đứng trong trường Chơn-lý hiện đây hãy ráng định-tâm xét lý tìm học; học cho thông mới kiêng, mới sợ, mà có sợ mới có lo; vậy các con hãy đinh ninh nơi lòng là tiếng của Mẹ gọi đây thì các con sẽ đặng vững bền đó mỗi con. Vậy các con nghe Mẹ dạy đây mà tự tỉnh. 

THI

1.- Đêm thanh vắng Mẹ kêu con dại
Hiện giờ đây nhớ lại Mẹ hiền
Đêm chầy Mẹ giáng Đàn-tiền
Ban lời dạy dỗ nối liền thiện duyên.

2.- Nầy các trẻ Mẹ khuyên ráng tỉnh
Tỉnh giấc nồng chí kỉnh nghe con
Con ôi! lời dạy sắt son
Mẹ khuyên con trẻ khải-thông lý mầu.

3.- Con ráng xét cúi đầu thọ mạng
Một ngày kia tỏ rạng gái hiền
Con ôi! tai nạn liền liền
Các con ráng định Mẹ hiền cứu cho.

4.- Nầy các trẻ ráng lo, ráng sợ
Chớ dể-duôi gầy nợ oan khiên
Làm sao cho đặng bằng yên
Thì con sẽ đặng tự nhiên Linh tồn.

5.- Nầy các trẻ mau đồng xét lý
Xét rồi xem ráng húy, ráng kiên
Kiên tùng Thiên-mạng vững yên
Các con nghịch lý khó yên chẳng tồn.

6.- Nầy các trẻ xuân đồng ban rưới
Mẹ khuyên con vun tưới ráng bền
Con ôi! phận sự ráng đền
Đó là con trẻ vững bền thiện căn.

7.- Trẻ muốn thuận ăn năn xét lý
Xét xem rồi ngu trí là đâu
Đừng lầm ngu trí bể dâu
Đừng chia nhĩ ngã lâu lâu xa Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng đến ngày 17 tới đây đặng NĂM đọc trong giờ Đạo-Tràng Nữ-phái nghe chung mà lo phận. Còn kể từ đây trong ngày học Đạo-Tràng của Nữ-phái tại Tòa-Thánh phải có Chưởng-Quản chủ tọa lớp học, không hai cũng một, theo lẽ phải có Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài mới trọn phận dắt dìu.


Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài dạy đọc trước thời Ngọ ngày 16 Đạo-lễ tại cảnh Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

MƯU, con định-tâm nghe Lão dạy. Vì ngày 16 tháng 1 đây các con về Ngọc-Linh-Tòa hành lễ Vô-Vi, vậy các con ráng nhớ như vầy là nhớ Thỉ Chung cho trọn phận hiền, đặng vậy thì Bổn-Sư rất mừng, là mừng các con an mạng trọn niềm nơi tâm, lo gìn Đạo-đức, trọn phận con Trời khỏi vương mang tội nghịch, nhưng đây là lời Lão nói, còn mỗi điều nên hư, quấy phải thì chư Đệ-tử ráng định-tâm tầm lý, chớ cho vậy là trọn phận lành rồi sanh lòng kiêu đắc thì Chơn-nguơn khó lập nền rồi phải bị hư sụp thì uổng cho một điểm Linh-quang khi giáng trần đã hứa rằng lập công chuộc tội nhưng càng lâm hại, càng hết trông hết đợi, ôi thôi! 

THI

1.- Nhìn các trẻ hiện giờ thiệt ngán
Ngán các con tính tán cãi bàn
Con ôi! duyên đức lỡ làng
Lỡ là Đệ-tử chẳng màng lời châu.

2.- Nguồn Chơn-lý thâm sâu diệu lý
Nhìn các con không chí kiêng dè
Tu hành học hỏi sụt sè
Biếng lười nhăng-nhố cả bè ít đâu.

3.- Các Đệ-tử đâu đâu cũng vậy
Vậy là đời lý thị khác xa
Bởi vì Chơn-lý dạy hòa
Còn nơi tục lụy dụng hòa hành hung.

4.- x Đó là hầm nấp lao lung
Các con dè dặt kẻo chung xa Trời
Khua môi uốn lưỡi báo đời
Các con tưởng vậy qua Trời hay sao?

5.- Từ đây các trẻ ráng mau
Ráng mau nhìn lại tại sao đặng vầy
Đặng vầy các trẻ gần Thầy
Gần Thầy khuyên trẻ đừng bày cải-canh.

6.- Mỗi ngày ráng xét mối-manh
Mối-manh về lý, lý sanh chơn hòa
Các con chung hiệp dụng hòa
Đặng làm gương mẫu Đạo nhà lập công.

7.- Lần lần lý nhiệm phổ thông
Truyền ban thế-giái khải-thông lý mầu
Lý-chơn sáng tỏ làu làu
Thay Thầy truyền rọi Thiên-Tào ghi công.

8.- Thế-gian đồng học lý không
Vô biên Thánh Phật lập công độ đời
Từ đây các trẻ nhìn Trời
Đặng Trời truyền lý cứu đời lập công.

9.- Nầy con Thầy lập Chủ-Ông
Mỗi con có rõ Chủ-Ông nghĩa nào?
Nầy con ráng tránh ồn ào
Tránh xa tục lụy định vào Đạo trung.

10.- Tiên-Thiên mỗi sự thiệt không
Ráng lo hiệp lý, nếu không khó gần
Đạo trung gìn lý tinh thần
Tinh thần Đạo-đức là cần chịu quê.

11.- Mặc dầu đời thế khen chê
Chẳng ham, chẳng sợ tiếng quê thua đời
Làm sao dĩ đức độ đời
Độ cho đời đặng nhìn Trời học tu.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng ngày 16 đây đọc trước thời Ngọ Đại-lễ tại cảnh Vô-Vi, đọc rồi sẽ cúng. Đọc rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài dạy ĐIỀN phận sự lãnh gánh giúp Thầy trong cơn Bình-Định

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ trưa.

-------o0o-------

ĐIỀN, con định-tâm nghe Thầy dạy:

Vì hôm nay cơ Đạo đã đến Hội-sơ, phận của con đã mang xác nầy định đến Hào-sơ, vậy nầy con định-tâm tầm lý học hành đặng Thầy đem đến Hội-sơ cho tròn phận con Thầy thế hạ. Vậy nay con ĐIỀN, phận của con là lãnh gánh giáng trần giúp Thầy trong cơn Bình-Định, vậy hiện giờ đây con phải ráng học hỏi đặng Thầy ung đúc tinh-thần cho, chớ dể-duôi rồi sái lý Thầy dạy, thì phải hữu Thỉ mà vô Chung, chừng đó rồi Thầy chẳng biết làm sao mà dìu dắt độ rỗi. ĐIỀN, con phải biết phần con là lãnh gánh độ đời, đó là trả nợ, nếu con không trọn thì phải có tội chớ con đừng ỷ rằng là hữu duyên thì sái lý, hữu duyên thì phải lo bồi đắp cội lành con một cho trọn phận, vậy con định-tâm nghe Thầy dạy:


THI

Để lời ban dạy con ĐIỀN
Định-tâm học hỏi nối liền thiện duyên
Con ôi! cơ cuộc oan khiên
Thầy khuyên con trẻ chớ thiêng chỗ xằng.

Cứ lo gìn trọn lý hằng
Đó là tự tỉnh học bằng thẳng chung
Lo gìn Đạo-đức chấp trung
Một ngày con đặng Đạo trung an thuyền.

Con ôi! an biến nhãn tiền
Thầy khuyên con trẻ thấy liền tránh xa
Đó là trọn phận giúp Cha
Đừng cho lem ố rồi xa tánh Trời.

MƯU, con đọc tại đây cho ĐIỀN nó nghe rồi giao lại cho NĂM in ra rồi giao lại cho ĐIỀN một bổn đặng học mà giữ phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài dạy TRÂN về hàm La-Hán Thông-Thần

 VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ khuya)

-------o0o-------

TRÂN, con nghe Thầy dạy:

Nay con dưng hỏi Thầy về bổn phận của con hàm La-Hán Thông-Thần, vậy Thầy dạy cho đây, con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Thông-Thần hai chữ bớ con TRÂN
Nầy trẻ định lòng lý dễ phân
Có phải đâu xa mà tìm kiếm
Ở nơi huệ luật cẩu nhựt tân.

1.- TRÂN con trẻ ráng phân chánh lý
Đó là Thông về lý tinh Thần
Con ôi! tâm vững chí cần
Đó là Thông hiểu huệ Thần Phật-Tông.

2.- Thông lý một chẳng mong, chẳng vọng
Thần định ngôi bất động như như
Không xao, không dợn khư khư
Vững an tánh đức Chơn-như tâm-điền.

3.- Thông lý Đạo chơn hiền tri giác
Mỗi ngày đồng chẳng khác như như
Chẳng thiêng, chẳng vị, chẳng tư
Ngôi Thần vững chặt không-hư sánh đồng.

4.- Con muốn rõ ráng phòng xét phận
Dẹp sân si cừu hận nghe con
Con ôi! tâm lý ráng Thông
Cho tròn bổn phận lập công buổi nầy.

5.- Con gìn giữ đặng gầy Chơn-lý
Mỗi điều hay xét lý Thông truyền
Phật-Tông hàm xác nối liền
Tánh tâm chơn hiệp dính liền chẳng đôi.

6.- Trong tâm định một ngôi Thần vững
Thánh phàm thanh thọ hưởng chung bầu
Phật-Tông sáng tỏ làu làu
Phận con hàm xác ráng rào thể thân.

7.- Nầy bớ trẻ mỗi tân mỗi nhựt
Mỗi nhựt là tân nhựt nhựt tân
Mỗi ngày phải lập cán cân
Cân lường tâm lý định phân mới nhằm.

8.- Đó là chỗ âm thầm xét lý
Lý Vô-Vi thâm thúy lắm con
Từ đây Thần huệ định Thông
Ân oai tế độ nhìn trong rõ ngoài.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra. Rồi Thiên-Sư lưu hành cho các chỗ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài TUẤN hỏi về 6 khoản

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (7 giờ tối)

-------o0o-------

TUẤN, con định-tâm nghe Thầy dạy:

Vì con xin dưng hỏi Thầy trong 6 khoản, vậy con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét lý.

1/ Giá đèn Thập-Ngũ Linh-Đăng là khuôn mẫu của thể Càn Khôn, thì các con phải tạo hành y như vầy mới trúng lý: hình tam giác đều 5 tấc bề cao cũng 5 tấc trong đây gồm chung Thái-Cực, Ngũ-Hành, lư hương phải làm bằng loại Thổ đó mới trúng lý. 

2/ Về phần Thiên-Sư, Thầy có dạy rồi ngày 9 tháng 1 Bính-Thân 1956; vậy các con coi theo đó mà hành phận sự.

3/ Con xin hỏi về câu Tánh Linh Thầy ban phú từ xưa là vầy: Trung, Tín, Hiếu, Đễ, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ; tám món báu nầy các con gìn giữ trau-giồi cho trong sạch mới là quý báu đó, là gìn trọn báu linh đó là các con chẳng xa nguồn cội, các con gìn giữ nguồn cội rồi về Vô-Vi, các con phải định-tâm tầm tám món báu: Thanh, Đức, Thỉ, Chung, Diệu, Minh, Thần, Huệ; đặng trọn như vậy là Chơn-Nguơn vững chặt. 

4/ Nầy TUẤN, con nghe Thầy dạy: Về Cửu-Huyền là trên 4, con là 1, dòm xuống là 4; còn Thất-Tổ: trên 3, con là 1, dòm xuống 3 là Thất-Tổ. Đây là Thầy chỉ cho con biết đó thôi chớ ở đâu mà thờ, các con tu hành sửa phận đó là cứu lấy đặng một Chơn-Linh, các con dìu dẫn đàng sau trở xuống noi dấu tu hành khỏi lầm vào đàng tội lỗi đủ trọn là 4 nữa đó là 5; còn về bốn trưởng lên là tiếng gọi, là thiện duyên roi truyền như dây quấn cây chớ kỳ trung cũng chung Linh vậy thôi chớ đâu mà thờ. Còn sự thờ phượng là Hứa-Chơn-Quân xuất thế cuối Nhơn-Hoàng thấy chúng sanh sa ngã quên nghĩa Cha Mẹ, phóng tâm thất hiếu nên Ngài dạy lập Tông Miếu đặng thờ kềm thúc nhơn tâm, lấy hương đăng ghế bàn làm trật tự, đặng nhìn đó là lễ nghi thì biết nhìn đây Cha Mẹ là Hiếu Đễ, đặng kỉnh trọng nơi tâm đó là không ngớt Đạo, rồi lâu ngày sanh ra chuyện lình đình cúng tế, nhơn tâm xen lộn rồi bàn bàn cãi cãi, rồi tự lập tại gia thờ phượng sanh lòng chia rẽ, từ đây xiêu lạc mỵ tà; còn về phần đơm giỗ là chiêm ngưỡng cội lành, đến ngày của Cha Mẹ, Ông Bà thác xác đó con cháu chung nhau định-tâm nhắc nhở nguồn lành đặng cùng nhau vỗ về Đạo-đức đó thôi; còn sự cúng hiến lình đình là tại Khổng-Dung đời nhà Hớn, từ nhà Châu nhỏ giọt đến nhà Hớn loài người kính mến Trọng-Ni nên thường hay nhắc nhở, còn Khổng-Dung xưng là cháu bảy đời của Trọng-Ni nên thường thường hay viện cớ thủ lợi bày ra cúng hiến lình đình đặng thủ lợi và háo danh, chớ các con tu hành cho trọn Đạo, gìn giữ Chơn-nguơn, trau-giồi Bổn-tánh là đủ rồi. Còn phần Hiếu Đễ là khi còn sống thì con cháu phải thừa ý Cha Mẹ, Ông Bà để trau-giồi đức tánh đó là Tam-tài thuận, trau-giồi trọn nghĩa Tứ-ân đó là trúng lý; Thầy thể vầy cho các con dễ thoát tục khỏi bận lòng của mỗi con, hiện giờ các con còn sống mang xác đây các con có hiểu chuyện nào ở nơi quá khứ không, nếu không thì người quá khứ cũng không hiểu chuyện hiện tại, còn khi chết rồi Thầy cho đọc kinh đủ 100 ngày đó là Thầy vui lòng cho các con gọi định-tâm báo hiếu, đặng lấy cái quá khứ của Cha Mẹ, Ông Bà đó rồi lấy lời Thầy dạy đặng ăn năn làm lành để một ngày khác cũng bỏ xác như vậy; còn siêu hay đọa là tại buổi hiện thời đây, còn mang xác đây là trường thi, hễ Công viên, Quả mãn, xuôi Cơ thuận Vận, gìn giữ báu linh khi bỏ xác thì là ngày siêu thăng. Từ đây các con chẳng nên định đem điều chi nấu nướng gọi là cúng tế thì phạm về Đạo Luật rồi lâu ngày sanh chuyện lình đình; hương đăng hoa quả Thầy cũng cho dùng đỡ gọi là lễ nghi, chớ một ngày đây rồi Thầy sẽ dạy thêm đặng đem về một mới là Bổn-Nhứt, hiện giờ Thầy cũng thấy có đứa cũng còn viện cớ dọn nơi bàn hay ván ngựa mà cúng, thiệt Thầy quá phiền cho các con còn luyến tục mà quên mất mạng vận của Trời ban, còn về phần Quan hôn Tang tế vậy các con hãy hành y theo bài Thầy dạy ngày 9 tháng 1 Bính-Thân. 

Vậy các con xuôi theo cơ vận, đến đâu Thầy sẽ dạy cho đến đó, vậy các con định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1.- Sự tu niệm định-tâm xét lý
Xét cho cùng rồi tỷ các điều
Các con chẳng rõ trưa chiều
Sớm lo tích đức, trưa chiều vững an.

2.- Làm nhiều chuyện nghinh ngang tế lễ
Sát thú cầm chẳng nể, chẳng kiêng
Chẳng nhìn, chẳng sợ oan khiên
Trả vay, vay trả chẳng riêng mảy hào.

3.- Ráng mà dứt ồn ào cúng tế
Định an bình huệ huệ tinh-thần
Từ đây ráng dứt lần lần
Lần lần phủi sạch cuộc trần cho thanh.

4.- Tu phải ráng cần thanh xét lý
Tu ráng tìm chánh lý thi hành
Nói ăn đi đứng cho lành
Ngồi nằm xem hướng cho rành mới nghe.

5.- Muốn tu thiệt đừng nghe tiếng chạ
Muốn gần Thầy có lạ chi đâu
Tỉnh lòng thoát tục cho mau
Nhìn vào chánh-pháp hưởng câu Đại-Thành.

6.- Tu phải rõ phải rành mỗi sự
Chớ biếng lười dụ dự gặp tà
Tà là giả dối kiêu sa
Định-tâm về Đạo thì xa tà thần.

7.- Các con phải ân cần nhớ dạy
Dạy cho con nhớ lại lời Thầy
Hiện giờ Thầy giáng dạy đây
Các con tuân mạng xuân hay tư mùa.

8.- Năm với tháng thêu thùa tốt xấu
Thầy hỏi con cái xấu ở đâu?
Nầy con nhớ lại mỗi câu
Ráng tu cho thiệt cần đâu tháng ngày.

9.- Nầy các trẻ Tam-tài lãnh phận
Cứ tháng ngày lận đận bói khoa
Các con nhìn kỹ thấy Cha
Những loài ma quỷ sánh ra thể nào?

10.- x Lình đình cúng tế ồn ào
Vái van cầu khẩn Thiên-Tào Đẩu-Tinh
Quá xem nhẹ luật Công-bình
Tưởng đâu cúng tế lình đình an thân.

11.- Làm ra nhiều chuyện nhố-nhăng
Đặt ra ngày tháng số căn đổi dời
Các con mỗi sự bởi Trời
Ráng tin cho trọn có Trời thưởng ban.

******************

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

Dạy tiếp:

Ngày 27 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

Con nào chẳng thuận khó an
Đặt điều trạch nhựt là toan cãi Trời.

1.- Tu như vậy sánh đời nào khác
Nầy xét coi tự giác chỗ nào
Lình đình cúng tế ồn ào
Đứa cho là lệ chưng hào Tông-môn.

2.- Thầy hỏi chỗ Tông-môn bớ trẻ
Thầy hỏi đây các trẻ trả lời
Tông là Tông chỉ lập đời
Môn là chung cả thọ thời thế ban.

3.- Đây Thầy chỉ thế gian chung một
Chỉ Tông-môn đâu thuộc nối dòng
Nhơn tâm chia rẽ tấm lòng
Lập môn chia rẽ bởi vòng mỵ ly.

4.- Kế ma quỷ phân ly bào bọc
Làm cho người mắc nọc nồi da
Hiện giờ chung cả con Ta
Nhìn nhau như một chung hòa đó con.

5.- Thầy khuyên trẻ khải-thông cho rộng
Tây-Hạ-Châu đâu trọng Tông-môn
Cũng chung một quả Càn Khôn
Tại sao chỗ có chỗ không chẳng đồng.

6.- x Cũng vì tại ở nơi lòng
Đứa lo chung hiệp, đứa phòng chia ly
Phải nhìn Tứ-Thánh trước khi
Cứ lo truyền Đạo hiện đây thể nào?

7.- Thế-gian thân tộc nghèo giàu
Đến ngày thác xác hạng nào cũng Linh
Hiện giờ chánh-pháp ráng minh
Tông-môn là thể gia đình đó thôi.

8.- Nếu sa trần tục kéo lôi
Đến chừng tỉnh lại lấp bôi đường lành
Lễ nghi cội đức tu hành
Ráng kiêng Trời Phật kỉnh thành Tổ Tông.

9.- Tổ tiên là chỗ không không
Nầy con cháu chắt kỉnh trong tâm hoài
Làm người ráng trọng Tam-tài
Chung Linh nhìn một ngày ngày Tứ-ân.

10.- Nầy lời Thầy dạy ráng phân
Các con xét lẽ đâu gần đâu xa
Xét rồi thấy rõ gần Cha
Gần Cha các trẻ đâu xa Cửu-Huyền.

11.- Thiện duyên là chỗ nối liền
Thiện căn cội phước nối liền trước sau
Duyên xưa con trẻ ráng trau
Cội Tông Công-đức cùng nhau chung đồng.

12.- Giảng xa Thầy chỉ nơi lòng
Tổ Tiên Tông Đức nơi lòng mỗi con
Các con nhìn chỗ suốt thông
Quảy đơm tế lễ, tâm không mới mầu.

13.- Vô tâm thủ lễ làu làu
Dắt dìu sau trước đồng vào đàng tu
Bớt lần thờ phượng ngao du
Hao tâm tốn vật vậy đâu ích gì.

14.- Đạo tâm con ráng duy trì
Roi truyền đức hạnh hậu kỳ lập thân
Đó là mỗi trẻ nhựt tân
Nhựt tân nhứt nhựt tự tân nơi lòng.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra rồi gởi cho TUẤN một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung. 

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài dạy đọc trước giờ Ngọ lễ Khánh-thành Thánh-Thất Thuận-Mỹ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ khuya.

-------o0o-------

TÂM, con nghe Thầy dạy:

Nay con dưng hỏi xin Thầy dạy về hành-lễ khánh thành nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ, đặng tỏ lòng cầu nguyện vững an về lý thiệt, đó là các con cũng có lòng như vậy thì Thầy cũng vui lòng cho, đây các con muốn Thiệt, Nên, Bền, Tốt thì các con chung nhau gìn lý tinh-thần hòa nhau về Đạo-đức, kính mến thỉ chung, an tâm theo cơ vận chuyển, thuận lý xuôi thời; và các con mỗi đứa cũng nên khánh thành nơi tâm của mỗi đứa, đó là Đại-lễ dưng hiến cùng Thầy đó, vậy đây các con lập Đàn cầu lễ thiện nguyện thì Thầy cũng chứng cho nhưng Thầy cũng ước ao sao thể ngoài vẻ đẹp, trong tâm mỗi trẻ ráng trọn lòng tin nơi lý thiệt vậy cho nên phận, rồi các con làm hột giống lành và các con làm nguồn suối cho nước chảy cho thong thả, đặng lưu thông tịnh thủy, đặng tỏ rạng Chư-hiền, đặng chung Linh nhìn đây, đến đây đặng hưởng nhuần trong khe nước mát, đặng dùng đây gội rửa cho sạch sẽ đục trần tục thói đã lem ố bấy lâu, đặng vậy rồi thì công của mỗi con dầu Nam dầu Nữ đồng chung thọ hưởng tượng cảnh xuân tươi tứ quí của Đất Trời, đó là Tòng danh Bá tuổi, hiện giờ đây mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy: 

THI

1.- Nay các trẻ thành tâm phủ phục
Lễ hiến dưng cung chúc khánh thành
Đồng con chí nguyện về lành
Trông cho Thánh-Thất Lạc-Thành vững an.

2.- Trong mỗi đứa lo toan cầu nguyện
Trước Đàn-tiền thiện nguyện kính dưng
Thiêng-Liêng lý thiệt ứng trung
Rưới ban nguồn thiện thung dung cứu đời.

3.- Bớ các trẻ thuận thời xuôi lý
Gặp duyên lành thân ký roi truyền
Cùng nhau chung phỉ chí nguyền
Em sau anh trước nối liền Lý-chơn.

4.- Chung tâm chí nền nhơn gầy dựng
Thế Thiên hành cơ thuận Lạc-Hồng
Chánh chơn lý nghĩa Đại-đồng
Làm gương Đại-giác cho ròng rặt chơn.

5.- x Tránh điều so thiệt tính hơn
Miễn sao chung cả biết ơn bọc đùm
Càn sanh Khôn dục bao trùm
Mong chung con dại thọ tùng Lý-chơn.

6.- Ngửa nghiêng sóng vỡ đòi cơn
Thuyền Trời tế độ ban ơn dắt dìu
Đông Tây Nam Bắc trưa chiều
Khá mau tỉnh lại rõ điều độ Linh.

7.- Hiện giờ Chơn-lý phát minh
Độ Hồn bảo Xác chung Linh buổi đời
Nhìn xem mỗi sự bởi Trời
Thuận Thiên hòa lý Đạo Đời thảnh thơi.

8.- Chung nhau chớ luyến điều chơi
Trời ra cứu độ nơi nơi ráng nhìn
Nhìn con chất ngất tội tình
Ráng lo đền đáp tiền trình bớ con.

9.- Cùng nhau Chơn-lý khải-thông
Lập công bồi đức, Đạo-trung vô hình
Chung nhau về một ráng nhìn
Nhìn Trời Chúa-Tể an bình thể thân;
Mỗi ngày tập tánh Tân-dân
Trau-giồi trác lý, lý tân Đạo Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng đọc trước giờ Ngọ ngày 11 tháng 2 Bính-Thân lễ khánh-thành nơi Thánh-Thất Thuận Mỹ, đọc rồi sẽ cúng.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài dạy đọc trong giờ Tý lễ Khánh-thành Thánh-Thất Thuận-Mỹ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng)

-------o0o-------

Thầy các con, các con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay Thầy lập trường thi bớ trẻ
Khuyên các con mau lẹ đến trường
Bính-Thân cơ Đạo Định-Tường
Nhìn xem các trẻ đến trường ít ai.

2.- Cơ Trời định ngày nay thâu rọt
Ráng theo Thầy cực nhọc đừng than
Cuộc đời cơ Đạo sắp sang
Các con chậm bước khó an thân lành.

3.- Tuần cơ hậu sớm toan lo liệu
Nếu hớ hinh phải chịu hỏng hờ
Con ôi! tu niệm trọn thờ
Kỉnh thành không lý khỏi ngờ vực sâu.

4.- Nguồn Chơn-lý thâm bâu bí yếu
An thân lành khỏi liệu, khỏi lo
Ví dầu mà có ấm no
Đừng quên kẻ khó giúp cho trọn tài.

5.- Thầy còn phải đêm ngày giáng dạy
Khuyên các con nhớ lại Tam-tài
Trẻ thờ một Đấng Cao-Đài
Trong ngoài như một Cao-Dày chấm công.

6.- Từ đây ráng khải-thông Chơn-lý
Dưng tấc thành khả húy chỗ không
Vưng lời xuôi vận lập công
Các con trọn phận Chủ-Ông dắt dìu.

7.- Dắt các trẻ đem về chỗ một
Khai khiếu quang chỉ tột nguồn lành
Con ôi! mau ráng tu hành
Đặng Thầy dạy dỗ để dành độ Linh.

8.- x Con ôi! Đạo Cả chánh minh
Các con ráng chánh, ráng minh nơi lòng
Tránh xa bàn cãi đèo bồng
Đem về chỗ một Bá Tòng thinh danh.

9.- Lý-chơn mau ráng cần thanh
Đặng nhìn vào chỗ mối manh tay Thầy
Các con thế sự đừng gầy
Thiệt thà cho trọn con bầy bớ con.

10.- Hiện giờ Thầy lập Chủ-Ông
Ân Oai Tế Trị không không bao trùm
Anh em nhau rún bọc đùm
Ráng nhìn chỗ một đừng lòng rẽ chia.

11.- Nguồn lành ban lập khóa chìa
Nhìn vào chỗ một đặng về với Cha
Ớ con! Đời Đạo gần xa
Cha Trời cứu độ có xa đâu tìm.

12.- Con ôi! Chơn-lý êm đềm
Khai-Thiên Tịch-Địa mở diềm ráng phăng
Mau mau tỉnh ngộ ăn năn
Ngôi Càn Khôn chủ chỉ giăng mực Trời.

13.- Dạy đây Đời Đạo nhớ lời
Nhớ rồi tỉnh xét coi Trời hay ai
Đừng lòng khinh dể bẽ bai
Đau lòng Từ-Phụ từ đây con bầy;
Hay hay khí tượng kỳ nầy
Mừng cho các trẻ nhìn Thầy giờ đây.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng đọc trong thời Tý lễ Khánh-thành Thánh-Thất Thuận-Mỹ, đọc rồi bãi Đàn; còn thời Dậu ngày trước đọc bài Thầy cho ngày 28 tháng 6 Al 1941 "Nầy nầy cả Đạo Đời ôi!"; còn thời Mẹo ngày sau đọc bài Thầy dạy ngày 4 tháng 8 Al 1941 "Hiện nay đời ráng nương đời"; còn thời Ngọ ngày sau đọc bài Thầy dạy ngày 24 tháng 9/1940 "Ngày giờ Thầy sắp định đây".

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài Thầy dạy ân xá NHÀN biết ăn năn hướng tâm về Đạo

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NHÀN, con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Hiện nay con định qui hồi
Thì con chạm dạ những lời Thầy đây
Mừng con có chí sợ Thầy
Tội xưa Thầy xá từ nầy nghe con.

2.- Ngày qua xiêu lạc nhớ không
Có gieo oan nghiệt luật công ghi rồi
Phận con tội phải luân hồi
Ngày nầy con tỉnh qui hồi thiện căn.

3.- Nơi lòng con biết ăn năn
Luật Trời ân xá bút văn phê rành
Từ đây con trọn kỉnh thành
Hướng tâm về Đạo tu hành nghe con.

4.- Lý Trời con ráng kỉnh tuân
Mãn kỳ trách nhậm khỏi luân xa hồi
Trọn lo phụ giúp Đạo Trời
Đúng kỳ Thầy định phản hồi Tiên ban.

5.- Khuyên con khó nhọc đừng than
Ráng hành trọn phận vững an theo Thầy
Từ đây cuộc thế đừng gầy
An lòng về một có Thầy dẫn thông.

6.- Ráng nhìn vào Chủ-Nhơn-Ông
Đó là con giữ xác thân an bền
Lần lần gầy dựng chơn nền
Vẹn tròn đức hạnh vào đền Nam-môn;
Nơi nầy Thầy ngự khải-thông
Dắt dìu rước bạn Đạo trung giữ gìn.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra, rồi Thiên-Sư gởi cho NHÀN một bổn đặng học trong đây mà xét phận; rồi cũng lưu hành cho các chủ Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà tự tỉnh.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài phong CUI Thời-Quân chánh phận

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 1 Annam 1956 Bính-Thân - 4 giờ chiều)

-------o0o-------

CUI, con nghe Thầy gọi đây định-tâm đặng giúp Thầy nghe con.

Vì con là đứa có căn duyên phước. Vậy nay Thầy gọi con ráng giúp Thầy lập công, vậy con ráng an mạng xuôi thời một ngày kia con sẽ đặng gần Thầy, vậy hiện giờ đây Thầy phong con Thời-Quân chánh phận, vậy con sửa Thẻ đặng lo bái-mạng giúp Thầy chớ nên thoái thác rồi phải trễ thời kỳ nghe con. 

Vậy con định-tâm nghe Thầy gọi.

THI

CUI ôi! con ráng theo Thầy
Thời-Quân phận sự từ nầy nghe con
Lời Thầy nay gọi ban phong
Vậy con xuôi phận lập công cho bền.

Lý-chơn con ráng dựng nền
Nền nhơn tại thế ráng bền ráng trau
Gọi tên Thầy định ban giao
Phận con ráng định bước mau theo Thầy.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho CUI một bổn, đặng nó học trong đây mà lo phận giúp Thầy.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài dạy đọc trong giờ Đạo-Tràng lễ Khánh-thành Thánh-Thất Thuận-Mỹ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

MƯU, con định-tâm đặng Thầy dạy viết ra một bài đặng đến ngày 11 tháng 2 Bính-Thân 1956 đọc trong giờ Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Thuận-Mỹ đặng học chung mà xét Lý.

THI

Nầy con Đời Đạo cơn nầy
Nầy con thọ Đạo Đời đây ráng nhìn.

1.- Nhìn cho kỹ Thiên-Đình mở hội
Dạy các con chuộc tội ngày xưa
Phước Trời ban rưới mốc mưa
Ráng mà nhuần gội để trưa trễ chầu.

2.- Các con nhớ đuôi đầu chung thỉ
Đạo-lý khai ráng tỷ nhìn Trời
Lý-chơn khai mở cứu đời
Cứu đời cho tỉnh tơi bời khỏi mang.

3.- Trời lập hội định an người thiện
Con nào ngoa bất thiện ráng nhìn
Ráng nhìn vào luật Công-bình
Chớ nên kình chống xác hình khó an.

4.- Cạn lời lẽ thở than bớ trẻ
Cả con bầy tỉnh lẹ về ngôi
Nếu còn chìm đắm nổi trôi
Nổi trôi chìm đắm thôi rồi còn chi.

5.- Thầy nay định tại đây lập hội
Hội Sơ Hồng xá tội thế-gian
Nhìn Trời tu niệm vững an
Nếu còn nghịch lý khó an xác hồn.

6.- Muốn cho đặng bảo tồn Linh thuận
Ráng nhìn Trời xuôi thuận cơ mầu
Lý-chơn khai mở làu làu
Tại sao các trẻ chẳng vào cửa tu?

7.- Cứ mãi mãi ngao du thế sự
Dụng tánh phàm chống cự Lý Trời
Đến chừng vướng Luật của Trời
Đến chừng phạm Luật Đạo Đời xét sao?

8.- Xét cho kỹ ráng mau xét Lý
Cuộc tuần huờn chung thỉ là ai
Nếu cho lời nói nầy sai
Cải-canh cượng Lý từ nay ráng nhìn.

9.- Dữ lành đó Công-bình thưởng phạt
Thưởng con hiền, định phạt con ngoa
Lời Thầy nay định ban ra
Các con nhìn đó thấy xa rõ gần.

10.- Con nào nghịch chẳng cần học hỏi
Ỷ khôn lanh khoe giỏi nói hay
Đặt điều kiêu ngạo bẽ bai
Mong lòng đố kỵ cự ngay Lý hiền.

11.- Công-bình luật liền liền phán xét
Xét dữ hiền thưởng phạt tại Trời
Chớ rằng mình giỏi hơn Trời
Coi Trời quá nhẹ thì Trời phải sao?

12.- Trời đã dạy mầy tao chung hiệp
Hiệp về lành gặp nhịp cứu nguy
Các con Đời Đạo hiện đây
Chớ nên vội cãi, bớt gầy nạn sâu.

13.- Con ráng hiệp đồng bào chung hiệp
Hiệp về lành chung hiệp với Trời
Đời ôi, Đạo hỡi nhìn Trời
Nhìn Trời Trời cứu, phá Trời Trời răn.

14.- Mau định tỉnh ăn năn chuộc tội
Hội Hồng-Hoa gánh tội thế-gian
Hiện giờ Trời giáng Nam-Bang
Lập ngôi Bổn-Giác thế gian ráng nhìn.

15.- Mau nhìn lại đừng kình, đừng chống
Luật Bỉnh-Hành nhứt thống nguồn lành
Bớ con nhìn chỗ Cha lành
Cha ban lời thiện sao đành chẳng nghe?

16.- Ráng xuôi thuận ráng nghe chánh lý
Ráng nhìn Trời, Trời chỉ ráng nghe
Khuyên đừng có lập phái phe
Rẽ chia nhau rún Thầy e phải nhào.

17.- Bớ mấy đứa ồn ào lanh xảo
Bớt khoe mình mộng ảo đây con
Ráng nhìn vào chỗ không không
Lành an dữ dẹp luật Công chẳng vì.

18.- Nhìn cho kỹ cân bì hai lẽ
Đạo với Đời mỗi trẻ liệu lo
Từ nầy đừng có rút co
Cũng đừng ngoan ngạnh ráng lo xét lòng.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng lễ Khánh-thành Thuận-Mỹ nghe chung; rồi Thiên-Sư lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung trong đây mà xét phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài dạy đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thuận-Mỹ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (2 giờ chiều)

-------o0o-------

MƯU, con nghe Thầy dạy:

Vì hôm nay là ngày các con chung nhau tại đây đặng cầu nguyện cho Đất Nước Thái Bình. Vậy Thầy cũng khá khen và cũng mừng cho các con có lòng thiện nguyện, vậy thì các con ráng gắng bước theo Thầy đặng cứu độ đoàn em của các con nó còn đang xiêu lạc đó. Vậy hiện đây, các con là hột giống xuân tươi quí báu, thì các con nên nhớ trong mình của mỗi con có Ngọc-lành của Trời ban phú, đặng ráng gìn giữ cho trắng trong, đừng cho lem ố thì uổng cái công của các con gìn giữ bấy lâu đến nay không đặng bền vững. Vậy các con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Nay các trẻ chung nhau hiến lễ
Nguyện cùng Trời dưng lễ cầu xin
Chung đồng thế-giái Huệ Minh
Đặng nhìn Trời Đất sắt đinh tu hành.

Lời nguyện đó Thầy đành lắm trẻ
Vậy các con bước lẹ với Thầy
Các điều tai họa đừng gầy
Cứ lo tu thiệt từ nầy nghe con.

Lời Thầy dạy thon von nơi dạ
Cũng vì thương tâm dạ chua bào
Con ôi! tránh chỗ ồn ào
Đặng Thầy cứu độ ra vào thảnh thơi.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thuận-Mỹ hiện giờ đặng học chung rồi con giao lại cho NĂM in ra; rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài dạy đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Sa-Giang

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 4 giờ chiều)

-------o0o-------

Thầy các con, các con ở tại Sa-Giang ráng định-tâm nghe Thầy dạy. Vậy từ đây mỗi con ráng lo học hỏi về lý thiệt của Thầy đặng sửa mình cho trong sạch, cho hiệp với lý không của Thầy, đặng lo chuộc tội, đặng một ngày đây Thầy thâu dụng đặng độ Linh, đó là các con lập công vô hình, mà các con muốn lập công độ chúng thì trước khi các con phải độ các con, trước độ các con là các con ráng học hành, xuôi cơ thuận vận của Trời Đất đó là thuận vận. Vậy nay Thầy dạy đây mỗi con ráng chạm dạ ghi lòng đặng lo tròn phận sự đó mỗi con, vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Nầy các trẻ Sa-Giang nghe dạy
Dạy các con nhớ lại nguồn lành
Con ôi! Đạo-lý ráng hành
Hành theo Chơn-lý Thầy đành lắm con.

Lời Thầy hứa sắt son bớ trẻ
Ráng học hành bước lẹ theo Thầy
Mỗi điều độc ác đừng gầy
Cứ lo làm phải có Thầy độ Linh.

Lời Thầy dạy sắt đinh bớ trẻ
Chớ dể-duôi khinh rẻ phải hư
Con ôi! Chơn-lý như như
Các con an mạng chỉ ư đờn cầm.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đạo-Tràng tại đây, đọc rồi con giao lại cho NĂM in ra rồi gởi cho mấy đứa ở Sa-Giang một bổn. Rồi Thiên-Sư cũng lưu hành các Thánh-Thất, các Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất An-Lục-Long

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ trưa.

-------o0o-------

Thầy các con, nầy các con nơi Thánh-Thất An-Lục-Long định-tâm nghe Thầy dạy, vì ngày hôm nay là ngày Thầy định đem nguồn Đạo về cho đến Đại-Thành, vậy các con phải ráng học hỏi cho thông suốt lý đương-nhiên của Trời, giữ gìn tánh đức, trau sửa phận hiền, đặng thân phàm đặng nhẹ nhàng đặng hiệp với lý Tiên-Thiên, rồi mới hiệp với thanh khí, đặng vậy mới bảo tồn Chơn-lý mới đặng. Vậy các con Nam Nữ hiện giờ chung nhau học hỏi tại đây ráng định-tâm nghe lời Thầy dạy.

THI

1.- Nầy các trẻ chung trường Chơn-lý
Hiện giờ đây xét lý nghe con
Nầy con Chơn-lý nước non
Các con bền chắc sắt son có Thầy.

2.- Nầy chung trẻ gần Thầy ráng định
Định về ngôi dứt bịnh nghe con
Nầy con cuộc thế giả không
Thiêng-Liêng là gốc, lý không là nguồn.

3.- Con ráng xét xuân đồng khí tượng
Ráng dung hòa hạnh nhượng cho thường
Con ôi! Đạo-đức dựng trường
Trường thi bát chánh gọi trường Tiên ban.

4.- Nầy các trẻ sắp sang cơ hội
Hội Hồng-Hoa chuộc tội ráng nhìn
Con ôi! tâm tánh ráng bình
Bình tâm định tánh đặng nhìn ngôi xưa.

5.- Ngôi xưa đó không trưa, không tối
Khuyên con thơ nhuần gội cho thường
Nầy con cơ hội ráng tường
Ráng tường Chơn-lý là đường cứu nguy.

MƯU, con đọc bài nầy trước giờ Đạo-Tràng tại An-Lục-Long đặng nghe mà học chung, đặng xét lý mà lo phận, rồi con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho mấy đứa ở An-Lục-Long một bổn.

Còn Thiên-Sư thì cũng lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài Thầy dạy CẦN

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (7 giờ tối.

-------o0o-------

CẦN, con nghe Thầy dạy:

Nay con có dưng lời gọi rằng con không rõ lý nhiệm mầu nên con phải lầm sai cùng cơ vận chuyển, ngày nay con đặng rõ lý nên nguyền hồi đầu hướng thiện, xin Thầy tha tội đặng con nguyện tự tỉnh từ đây, thì Thầy cũng khá khen cho con là đứa con biết xét phận, nhưng xin Thầy dạy con điều nào đặng con đến thưa gởi cùng Anh-lớn của con cho tròn chữ Đễ, thiệt con là đứa con biết gìn Đạo Nghĩa, Tín, Đễ; biết giữ gìn Thầy thật đáng khen; nhưng hiện giờ đây con muốn cho Thầy dạy con mà thưa gởi với Anh-lớn của con thiệt là con quá đáng; là vì nặng Đạo Đễ, Tín mà con quên câu hiếu thuận đó con. Con xét coi Thầy ban lời dạy dỗ, chỉ rõ nguồn lành, mở khai cơ hội rồi tự ý con nào có muốn thuận tùng theo lý một, xuôi cơ thuận vận thì Thầy sẵn lòng độ rỗi dìu dẫn cho; còn con nào không chịu nghe theo gọi rằng hay giỏi hơn Trời thì tự ý đứa đó chớ Thầy cũng chẳng nài nỉ làm chi, bởi vì Thầy mở Đạo độ Đời, dẫn dìu vạn-linh qua cho khỏi Lục-hào đem về Nguơn-hội, còn con nào không chịu nghe theo thì tự ý đứa đó, bởi vì cơ Trời sắp định Oai Trị kẻ ngoa, Tế Ân người thiện, chớ như Thầy đây là Cha Cả Thiêng-Liêng, đâu phải vì con nào mà bỏ con nào, Đạo Trời khai mở chẳng khác nào như ban rưới mưa xuân, con nào chịu gội nhuần là thọ hưởng, còn con nào chê không chịu thọ kỳ vũ lộ, thì đến kỳ phân đoán chừng đó sẽ hay, còn con gọi rằng chưa đúng lý thì con tìm đâu đúng lý hơn Thầy thì con theo chớ kỳ trung Thầy cũng không ép, rồi đến ngày phân đoán thì con cũng gặp Thầy thì chừng đó sẽ rõ đó con, chớ hiện giờ con buộc Thầy dạy con đặng con nói với CA vậy con xét coi phận con thể nào, con nhìn Thầy ra sao? thì tự mình con xét. Nầy con, con Thầy đâu phải có bao nhiêu đây, đâu phải riêng một ai, không độ một ai, không oán ghét một ai; phước Trời ban bố mở khai cơ hội dìu dẫn người hiền, còn con nào ngoan nghiệt thì còn luật Thiên-điều phán xét, chớ kỳ trung Thầy đâu có lẽ nào mà quên luật, bởi vì luật Thiên-điều sáng rõ ánh vợi hai chữ “Vô-Tư” đó mỗi con. Còn Đạo Trời đến hồi Thầy định qui về chỗ một gọi là Bổn-nhứt, lập thành Nguơn-hội, thế giái nhìn Trời là Chúa Tể Kiền Khôn, chớ đâu phải có bao nhiêu đây rồi thôi sao mà các con đành núng nảy với Thầy. CẦN, con là đứa có học vậy đây Thầy dạy ít, con đặng rõ thông. Vậy con ráng định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

1.- CẦN con trẻ nghe Thầy phân dạy
Dạy cho con nhớ lại mỗi điều
Con ôi! tội phước hai điều
Mỗi con tự xét trưa chiều khỏi than.

2.- Nguồn Đại-Đạo sắp sang bớ trẻ
Nầy mỗi con bất bẻ ráng nhìn
Bớt lần viện cớ chống kình
Đặng xuôi cơ vận, đặng gìn Lý-chơn.

3.- Nầy con nhớ nguồn cơn sau trước
Cuộc chuyển xây ngư-vướt cân lường
Tam-Kỳ Thầy lập Định-Tường
  Đúng mười năm định trong trường Long-Hoa.

4.- Đó là trọn kỳ ba vận chuyển
Cơ bình phân u hiển ai tường
Ất-Mùi khai khiếu dẫn đường
Lập thành Sơ-hội Ngu Đường từ đây.

5.- Cơ Trời sắp vận xây tuần chuyển
Sai Phục-Quân u hiển giao thông
Nam-Phương Hỏa-Đức Thiên-Công
Giáng trần chỉnh lập khải-thông diệu-huyền.

6.- Cơ Trời định nối liền Sơ Hậu
Qui Vạn-linh truyền thấu hậu tiền
Vô-Vi Diệu-Lý ban truyền
Khải-Thông chánh pháp nối liền Hàng-Long.

7.- Thầy định lập Chủ-Ông gồm lý
Lập Khôn Càn thay thế Khảm Ly
Hoán cung định sắp Vô-Vi
Định đem về một huệ huy lý mầu.

8.- Con ráng xét đuôi đầu cho kỹ
Xét rồi xem đâu Thỉ đâu Chung
Trí phàm chớ gọi rằng khôn
Trái Thầy nghịch lý Luật Công chẳng vì.

9.- Xuôi cơ vận thì Thầy xá tội
Nghịch vận cơ khoan vội khoe mình
Chớ rằng khoe giỏi ỷ mình
Nghêu ngao bãi biển gọi mình suốt thông.

10.- x Lý Trời chẳng thuận nào thông
Cải-canh nhăng-nhố đừng trông gần Thầy
Nầy con ráng nhớ như vầy
Cổ kim mỗi sự hỏi Thầy hay ai?

11.- Vô-Vi Trời định hay ai?
Chim bay cá lội từ đây ráng nhìn
Các con chớ sẵn lộ trình
Xông pha lướt sóng gọi mình giỏi hay.

12.- Giỏi nầy hay nọ từ đây
Tay phàm phá Đạo nhìn cây Đả-Thần
Hồng-Hoa Thầy định mở lần
Diệu Minh Thần Huệ độ trần cứu Linh.

13.- Con nào nghịch lý chẳng tin
Thầy thương đứa đó hết vinh tới buồn
Từ nầy mặc sức ngông cuồng
Mặc tình vong lý luông tuồng hố truông.

14.- Mặc dầu thế tục ước mong
Ước mong mà chẳng suốt thông ích gì
Con nào chánh-pháp duy trì
Đại-Thành chọn mặt thọ kỳ Tiên ban.

15.- Hiện giờ Thầy ngự Nam-Bang
Ban ngôi Bổn-Giác quyết toan cứu đời
Con nào xuôi thuận vận thời
Đến trường Thầy lập có Trời cứu cho.

16.- Con nào yêu chuộng tự do
Tự do vong lý, tự do xa Thầy
CẦN con ráng xét Lý Thầy
Xét cho tới Lý coi Thầy hay ai?

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho CẦN một bổn. Còn Thiên-Sư thì lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài Thầy dạy ĐIỀN

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 2 giờ chiều)

-------o0o-------

TÂM-ĐIỀN nghe Thầy dạy:

1.- TÂM-ĐIỀN phận trẻ học hành
Hành thông mỗi sự lập thành Tám-linh
Con ôi! Chơn-lý ráng minh
Minh Tâm Kiến Tánh sắt đinh theo Thầy.

2.- Con ôi! cuộc thế đừng gầy
Đừng gầy cuộc thế có Thầy dạy trong
Phận con ráng học lý không
Lý không là chỗ không không cuộc trần.

3.- Từ đây ráng tập lần lần
Chớ nên húng hính huệ thần phải lu
Con ôi! định huệ phá ngu
Diệu Minh Thần Huệ đừng lu TÂM-ĐIỀN.

4.- Con ôi! cơ chuyển nối liền
Từ đây gắng chí phận hiền suốt thông
Hiện giờ nhìn Chủ-Nhơn-Ông
Cho tròn bổn phận lập công với Thầy.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ Đạo-Tràng đây nghe chung rồi giao lại cho NĂM đặng in ra gởi lại cho ĐIỀN một bổn đặng học làm căn bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Thầy dạy THÌNH nghĩa hai câu: Mau bước đến Ngọc-Kinh Chín Bệ và Nguơn ba Nguơn tuần huờn dựng lại

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 6 giờ tối)

-------o0o-------

THÌNH, con nghe Thầy dạy:

Con dưng hỏi Thầy câu “Mau bước tới Ngọc-Kinh Chín-Bệ”, vậy con định-tâm nghe Thầy dạy đây: là các con mau vào Bửu-Điện là thể Ngọc-Kinh, là khi con vào đến cửa Cửu-Trùng-Đài ngưỡng lên thấy Hiệp-Thiên-Đài là nơi độ hồn giải nghiệt, rồi vào Cửu-Trùng-Đài đó là cung Khôn rồi từ từ các con ráng đến Châu-Thiên là các con qua khỏi Ngôi-vị Thể-Liêng, đó là các con sửa trau trong sạch bụi hồng, Đạo nguyên trọn phận, thoát khỏi vật chất, định nhíp Âm Dương, vượt phi lý vật, chấp vãng Đạo trung, hành trung Thiên, gìn lý Tiên-Thiên là gốc; vì Châu-Thiên là thể của ngôi Càn, vậy các con định hành y theo chánh lý, đó là các con trọn phận theo thể của lý nầy, trong ngoài như một, đó là các con còn mang xác mà các con đã đến cảnh Ngọc-Kinh là Ngôi Thầy ngự. Vậy đây Thầy thể cho các con dễ hiểu Độc-Nhứt lý không là Thầy, là diệu vô lý diệu đó là lý Không, còn thể một là Ngôi Bổn-Giác, là cơ quan diệu-lý, độ rỗi vạn-linh, diệt tồn siêu đọa rồi ban ngôn định phán, phán định hoát khởi Càn Khôn, Âm Dương hiệp nhứt Thiên Lý phát sanh, hóa sanh ngôi Càn gọi là Tiên-Thiên Đạo-Lý, là từ Đầu-Sư đến Thiên-Sư là cung Càn, còn qua khỏi ngôi vị Thể-Liêng sắp xuống đó là cung Khôn, là từ Giáo-Hữu trở xuống Đạo-Hữu mỗi bên Nam Nữ là ba bực ngay chánh tim lằn Huỳnh-Đạo, trắng trong như lọc đó là chánh pháp đương nhiên, còn hai bên là sáu đoạn, đó là thể của cung Khôn, lý chữ Cửu Ba là sang Nguơn hạ, lý của lý, trong ba mà chín hiệp thành Vô-Vi, lý gọi lý Đạo qui, hiệp nhứt nhứt hiệp, vi Thiên Thể, Thể Thiên hiệp nhứt là Trời, đó là Hồn, Hồn là Ngọc, Ngọc có trau đoàn viên kinh điện, người đặng tỉnh qui Đạo cung Khôn hạ Thiên, lần lần tìm đến Đạo qui cung Càn, tâm-điền hư vô hiệp lý, tỉnh tâm Người Trời đồng nhứt thể. Vậy các con vào cửa tu ráng hành lý Tiên-Thiên đặng lần lần nhìn lý hiệp định, thoát khỏi Lục-hào là đến lý một đó là cung Càn, đó là Hội-sơ; vậy đây Thầy chỉ sơ cho đây, các con định-tâm xét lý học tập lần lần đến đâu Thầy sẽ dạy thêm, chớ lý mầu mắc mỏ, các con ráng học hành theo lý rồi đây sẽ thấy chỗ hay đó mỗi con. 

Còn “Nguơn Tam Nguơn tuần huờn dựng lại” là từ dựng nên Trời Đất sanh hóa muôn loài đến đây là cuối Hạ-Nguơn trong đây là ba nguơn hội thưởng lành, sáu hào phạt dữ; đến đây cuối Hạ-Ngươn cuối Hào-Lục, cơ thưởng người lành, hào kiếp phạt kẻ dữ, đem người Thánh-Đức đến Hào-sơ, dùng chánh pháp ban truyền, trau sửa Chơn-Nguơn, đặng Thầy lập Hội-sơ Thượng-Nguơn khai dựng. Vậy từ đây mỗi con ráng xuôi cơ thuận vận đặng Thầy đem cho đến Thượng-Nguơn là Đại-Thành an lý, chớ cải canh Thầy e chỗ Kiếp Hào; kể từ Thầy khai Đại-Đạo Bính-Dần đến đây là 11 kỳ Đại-hội mà các con ráng cho trọn thì thấy đủ 12, đó là lập thành Đạo Cả của Thầy đó là Đại-Thành. Vậy đây là Bính-Thân, các con nhìn thể Chơn-Quân để rõ lý mầu, Thành Kiếp hiện đây; Tồn Vong, Ưu Khuyết tại đây; đây Thầy thể cho mỗi con dễ rõ máy Trời, thể như cái đồng hồ 60 phút mà xoay đến số 11 phải nhịp đó là cơ động lực sắp sang, ôi các con mau ráng tỉnh; nhắc đến đây lại càng chua xót đó mỗi con, mà qua khỏi chỗ nầy thì số 12 dễ đến mà gặp đặng số 12 rồi thì một Trời, một Lý, một Người-ta. Thôi Thầy đây các con ráng tìm lý học hỏi cho thông đặng sửa mình mà chuộc tội, chớ nên hư quấy phải chẳng xa nhưng khó gần đó mỗi con. Vậy mỗi con nghe Thầy dạy đây mà xét lý.

THI

Nguơn Tam Nguơn tuần huờn vận chuyển
Chuyển vượng tuần cơ biến sắp an
Hội Hào liên tiếp sắp sang
Thưởng lành phạt dữ biến an Luật Trời.

Nam-Uyên Ngôi Một của Trời
Giáng phàm ngự định thay Trời độ Linh
Vén màn chỉ rõ u minh
Cả kêu thế-giái phát minh nhìn Trời.

Khai-Thiên Tịch-Địa lập đời
Là Ngôi Bổn-Giác thay Trời từ đây
Con bầy tai nạn đừng gây
Ráng nhìn Ngôi Một từ đây an bình.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho THÌNH (Lộc-Thuận) một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành cho các khóm Đạo-Tràng, các Thánh-Thất đặng học chung mà xét phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài Thầy dạy BỜ hỏi về hành vi Bát-Quái và số Lạc-Thơ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (7 giờ sáng.

-------o0o-------

MƯU, con nghe Thầy dạy. Vì nay BỜ nó dưng hỏi Thầy về hành vi Bát-Quái và số Lạc-Thơ định cung nào và mấy số xiêu phong cung lịnh phải hướng nào, Huệ-đăng phù trược ra sao. Vậy con định-tâm chấp bút đặng Thầy dạy vẽ ra đặng các con coi theo hành y khỏi sái Lý. Kiểu như vầy:

Vậy nay Thầy dạy đây các con coi theo đây tạo hành cho trúng lý Tiên-Thiên thì Đạo mới phát sanh lý một, đây là Thể mà thể của Lý. Vậy các con ráng tìm lý mà hành bổn phận mới trọn phận Tam-tài đó mỗi con.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài Thầy giải nghĩa thêm về phận hành của Ngũ-Hành, Thất-Đẩu

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (3 giờ chiều.

-------o0o-------

TRỌNG, con nghe Thầy dạy:

Con có luận giải bài Thầy dạy về Ngũ-Hành Thất-Đẩu ngày 26 tháng 10 Annam Ất-Mùi 1955 (6 giờ tối), con có tìm học đến đó, Thầy mừng cho con có lòng tìm học. Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy thêm đây mà xét lý nghe con.

CÂU 1: Lời vàng Thầy dạy Thiên-Sư
Năm con lo phận đừng tư vị tà.

Nghĩa là: lời Thầy ban dạy đây là cố cho các con nên phận, trước giúp Thầy độ Linh và bảo thân cho mỗi con, là tròn phận sự đừng tư vị tà, đặng vậy rồi là lý bảo thân, thì mỗi con nên nhìn lời nầy như vàng  ngọc nơi  tâm  hoài thì  tà mỵ nó phải xa; tà mỵ là kiêu căng tật đố dọc bạo đó thói tà.

CÂU 2: HƯƠNG với TUẤN, TÂM con nghe dạy
BỜ cùng DƯƠNG nhớ lại lời Thầy

Nghĩa là: đây là Thầy kêu năm con đặng dạy cho năm con phải lập thành Chơn-Thể của Ngũ-Hành, đặng từ đây nên trù xét suy nghĩ tại sao Thầy kêu đặng dạy bảo đinh ninh như vậy, đặng cho tròn bổn phận Thầy sai.

CÂU 3: Hiện giờ Thầy chỉ như vầy
Mỗi con lo phận đặng Thầy khiến sai.

Nghĩa là: hiện giờ đây Thầy ban lời giáng dạy, vậy mỗi con lo phận cho vuông tròn, đặng Thầy thâu dụng sai khiến phận sự về Thiêng-Liêng.

CÂU 4: HƯƠNG là cốt Trung-Ương xây chuyển
Vững như tròng đại trụ kình Thiên

Nghĩa là: Trung-Thiên-Sư là Trung-Ương trụ cốt, là chánh tim thì phải vững vàng như đại trụ chống vững Trời cao, đừng lay đừng thiêng mới tròn bổn phận, đặng vậy rồi xây chuyển bốn phương mới đồng lý, không lưng không tràn, không xiêu không dợn, rồi Huệ-lý của Đạo mới phát sanh, chớ trụ cốt không chắc, xây chuyển Ngũ-Hành không nổi thì Đạo phải biến vì Lý chẳng sanh.

CÂU 5: Nam-Xu TUẤN phải lặng yên
Đừng lơi, đừng nhặt, đừng thiêng mới mầu.

Nghĩa là: về phần Nam-Thiên-Sư, về Tiên-Thiên chánh phương Nam là cửa chánh-môn gọi tồn Thiên-lý, là Bính Đinh thuộc Hỏa, đây là cung Càn là trước lập thành Trời Đất, còn về Ngũ-Hành con phải định-tâm nhìn vào chỗ trước gọi là Thiên-Nhơn đồng nhứt lý, lý hiệp lý; phận sự Nam-Thiên-Sư định-tâm cung Càn hoát khởi, tuần chuyển diện mục huệ lý phát sanh nhờ Trung-Ương xây động vững vàng, Ngũ-Hành mới tồn cơ vận chuyển, Đạo-lý mới an, Đạo-lý an nhớ học hỏi, học hỏi nhờ kinh bài Thầy dạy, khi xây chuyển phải lặng yên mới trúng lý nhiệm mầu chơn-như rạng tỏ.

CÂU 6: Bắc-Phương-Trục làu làu nước định
Phần của TÂM khả định mới thanh

Nghĩa là: Bắc-Thiên-Sư thể là thuộc Thủy thì phải định cho yên tịnh phẳng lặng mới vững yên vậy, trọn phận thể sanh nên làu làu Đạo-đức, Đạo là đàng sanh tồn muôn lý, Đức là nước trong cứu chúng, đó là Tiên-Thiên diệu-lý, đó là cung Khôn.

CÂU 7: Trung-Ương Thổ vượng Bắc sanh
Chuyển nương Tứ-quí Nam thanh Đông bình.

Nghĩa là: Trung-Ương của Ngũ-Hành là mầu Kỷ Thổ, phải định-tâm vượng lý đặng vậy yên xong là Trung-Ương phương lập, nghĩa là: Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi khi bài vở tờ giấy về Lý, Thể; thì Trung-Thiên-Sư phải xem xét mỗi sự mỗi Lý gọi là xem Lý xét vật; rọi mình đó gọi là vượng, vượng thành thì chủ định, đó là Trung-Ương, là chủ tâm định phải dạy Thời-Quân phụ giúp về Thiên-Lý, trong Tứ-quí là bốn mùa mới sống đặng, sống rồi mới bình yên.

CÂU 8: DƯƠNG con khá Mộc thành Thiên-Đức
Phần của con Đông dứt thanh cần

Nghĩa là: phần Đông-Thiên-Sư Ngũ-Hành thuộc Mộc, về cung Ly thì ráng đắp bồi cội đức, là dạy bảo loài người dứt tục về thanh, sánh với Mộc-Tinh-Quân gọi là Thiên-Đức; vì loài người sa xuống thế gian sa mê trọng trược mà nay muốn trở về Càn Khôn thì ráng gìn chữ Đạo-tâm cho đầy đủ gọi là đắp móng xây nền, trước độ mình sau độ chúng sanh; hiện đây mang xác mà phải ráng cần gìn giữ khí thanh, là dĩ đức rồi hóa nhơn tâm là điền Ly gọi là dứt trược.

CÂU 9: Tây-Phương bạch sắc định dùng
BỜ con phải biết kim tùng định khơi.

Nghĩa là: Tây-Thiên-Sư Ngũ-Hành thể Kim màu bạch, vậy phải ráng định-tâm dứt trược cho trong trắng, nghĩa là: chánh Tây thuộc Kim thì thể nầy phải phủi sạch bụi hồng cho trong sạch, nơi tâm cho trong trắng, vén màn mê muội nơi tâm, gội rửa cho trong gọi là chiết Khảm, kỳ trung cũng làu làu dĩ đức, dĩ đức rồi thì hóa nhơn tâm, nghĩa là: nơi tâm dẹp trược thâu thanh cho tỏ rạng như sao ghim nửa lừng, không vơi không chuyển làu làu chói rạng.

CÂU 10: Nầy năm trẻ chớ lơi mối Đạo
Ráng giúp Thầy khử bạo trừ hung.

Nghĩa là: Nay Thầy kêu năm con là: HƯƠNG, TUẤN, TÂM, DƯƠNG, BỜ đây là Thể, đặng Thầy dụng Thể truyền Lý cứu vớt vạn-linh, vậy năm con đừng quên lời Thầy ban dạy, đừng lơi mối Đạo; mà hễ định-tâm gìn lý thì ráng diệt cấu trừ tà nơi tâm của mỗi con, chớ còn một mảy thì phải lem mối Đạo thì các con phải chịu luật Thiên-điều chuyển gạn, chừng đó Thầy đâu cứu đặng. Vì Thiên-Sư là khuôn mẫu của Thể Kiền Khôn cũng như cái áo của Đạo, nếu các con để lem ắt là luật Thiên-điều phải rửa dẹp.

CÂU 11: Con ôi! Chơn-Lý Đạo nhà
Năm con hiệp định cho hòa Đạo sanh.

Nghĩa là: Con ôi! Chơn-Lý Đạo nhà là năm con phải gầy dựng Chơn-Lý nơi tâm của mỗi con như lập một cảnh nhà mới nơi tâm cho tốt, cho sạch, nền cho chắc; rồi tâm, can, tỳ, phế, thận cũng phải hòa điều thì xác của mỗi con mới vững mới sống, xác như nhà năm con là Ngũ-tạng thì hòa nhau mới đặng.

CÂU 12: Nầy năm trẻ mối-manh vừa gặp
Ráng thuận hòa học tập cho nhuần

Nghĩa là: nay năm con gặp đặng mối manh của Thầy chỉ dẫn thêm mới thì năm con ráng lo phận cho nhuần thì Đạo mới an, hễ các con an thì Đạo bị chuyển, hễ Đạo chuyển là cơ biến mà các con giao chuyển thì Đạo mới sanh, Đạo sanh cơ an, vậy từ đây các con đừng lơi mối Đạo.

CÂU 13: Chuyển xây nương vượng cho thuần
Hiệp nhau cho thuận hễ ngừng huệ lu.

Nghĩa là: Chuyển xây nương vượng cùng nhau cho thuần, đừng vội ráng hòa, hiệp, thuận, mến cùng nhau đừng cho ngưng tinh thần thì huệ thần của mỗi con phải lu lờ.

CÂU 14: Nầy năm trẻ phá ngu giải lý
Chuyển cùng giao Thiên húy Địa sanh

Nghĩa là: Nay Thầy gọi năm con, Thầy dạy mau phá ngu; mà muốn phá ngu thì ráng học lý tinh thần cho thông suốt, đó là phá ngu đặng cùng nhau chuyển giao gọi là hành phận sự đó là lập công vô hình, là phải húy phải kiêng Thiên-lý thì thể nầy phát sanh lý một tại tâm đó là Âm Dương hiệp nhứt lý sanh.

CÂU 15: Âm Dương hiệp nhứt mối manh
Nhờ trong năm hướng phán thanh định mầu.

Nghĩa là: Càn Khôn định nhíp cho nhằm đó là mối giềng Chơn-Lý chánh pháp đương nhiên tỏ rạng, là nhờ trong ngũ phương lưu hành lời châu tiếng ngọc Đạo học vững dạ bền lòng về Chơn-Lý.

CÂU 16: Trong năm trẻ làu làu phận sự
Kể từ đây mỗi sự xét xem

Nghĩa là: Trong năm Thiên-Sư từ ngày Thầy dạy đây, thì năm con phải định-tâm xét phận làu làu rồi mỗi sự về Đạo phải hiệp nhau xem xét; rồi định điều nào, hành với sự nào cho trong trắng, rồi lập sổ xét xem rồi dưng lên Đầu-Sư cùng Chưởng-Quản, hễ về tinh-thần thì Thiên-Sư, Đầu-Sư dưng về Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài; còn về phần hữu vi thì dưng về Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, đó là định nhíp Âm Dương; rồi về giềng mối là một đó là thuận lý; còn Thầy dạy mỗi sự lý thể về Đạo, mà hành thiếu lý thì Thiên-Sư hiệp nhau trao đổi cho trắng trong, rồi như Thập-Ngũ Linh-Đăng thêm hay là sửa lại cho trúng lý, đừng tư vị rồi lâu ngày sanh điều canh cải mà phải ngoại giáo thì phải hại lắm mỗi con; mỗi sự chi, lý chi Thầy dạy thì Thiên-Sư ráng xem xét đừng cho dư hay thiếu thì khỏi sái lý.

CÂU 17: Đặng vầy Chơn-Lý khỏi lem
Năm con mỗi phận hiệp xem kinh bài.

Nghĩa là: Hành y theo vậy đó là Chơn-lý khỏi lem ố, còn Thiên-Sư từ đây phải ráng hiệp nhau xem xét kinh bài của Thầy; phải định coi bài nào định vào lý nào, bởi vì lời Thầy dạy nhiều đoạn tùy theo bổn phận mỗi con hay là cơ vận Ân, Oai, Tế, Trị.

CÂU 18: Trong Thánh-Huấn, Thánh-Ngôn, Thánh-Giáo
Kể từ đây châu đáo lưu hành.

Nghĩa là: Thánh-Huấn là bài giải nghĩa văn xuôi cùng văn vần, Thánh-Ngôn là lời Thầy dạy đọc đặng trầm ngâm hay đọc theo Đàn Lễ, Thánh-Giáo là lời dạy về tạo tác hữu vi, cùng sắp đặt trật tự lễ nghi về Đạo-đức. Vậy kể từ đây ráng châu đáo, nghĩa là cẩn thận lưu hành đừng cho thiếu sót thì Đạo sáng thêm.

CÂU 19: Năm con phận sự phải rành
Chuyển nương các chỗ đạt thành dẫn thông.

Nghĩa là: Năm Thiên-Sư phải hiểu rành phận sự về tinh thần đừng vị tà nhà, đừng tư quyền thế, đặng vận chuyển mối Đạo cho rành lý, đặng Đạo cùng chung nương hứng Lý Trời mà học hành cho thông suốt mới thoát tục, mới khỏi lu tinh thần của Đạo, đó gọi là dẫn thông lý một.

CÂU 10: Phần sắp đặt khải-thông Tiểu-Dẫn
Hiệp bản kinh bài vỡ đề danh.

Nghĩa là: Phần của Thiên-Sư phải lo sắp bản in kinh đặn khải-thông Chơn-Lý, mỗi cuốn Đuốc-Chơn-Lý phải soạn bài nào lời Thầy dạy gồm chung định làm Tiểu-Dẫn, còn mỗi bài phải rút ra một câu đề trước gọi đề danh; chung rồi phải ấn hành, phải lãnh phận xem xét trong mỗi cuốn kinh hay Đuốc-Chơn-Lý, rồi lưu hành ra cho Đạo học.

CÂU 21: Từ đây phận sự cần thanh
Ngũ-Hành Thất-Cuộc chuyển thanh giao nhuần.

Nghĩa là: Từ đây phận sự năm con phải ráng cần cho thanh cho sạch Ngũ-Hành, Thầy ban hai ngôi Thất-Tinh Đẩu-Cuộc hiệp chung nhau chuyển giao lý tinh thần sanh hóa ra cho vẹn, gọi là chung nhau nhuần gội lý Trời ban.

CÂU 22: Trong năm đứa đừng ngừng Công-quả
Thầy ban thêm Bắc-Đẩu Nam-Châm.

Nghĩa là: Trong năm trẻ đừng ngừng đừng lơi Công-quả của mỗi con, Thầy ban thêm Bắc-Đẩu Nam-Châm là Nam-Sư phó, Bắc-Sư phó.

CÂU 23: Trục, Xu giao chuyển thậm thâm
Cơ-quang trách phụ định nhầm thất minh.

Nghĩa là: Hai ngôi Thất-Tinh Đẩu-Cuộc là Nam-Thiên-Xu, Bắc-Thiên-Trục là hai nhưng hai nầy gồm cả bao trùm đặng xây chuyển thì lý phát sanh thể như cối xay, dằn xay; đẩy tới một, kéo lại một; đó là hai mà vận chuyển phải gom tròn, đó là lý diệu thậm thâm u hiển, giao thông về lý.

CÂU 24: Ngọc Trọng phục trách nhuận linh
Gọi là Thất-Đẩu thinh thinh bao trùm.

Nghĩa là: NGỌC, TRỌNG là thể của Nam-Uyên Bắc-Cực trước sau của Ngũ-Hành nên gọi phụ trác; chớ kỳ trung tồn, diệt, u, hiển gồm trong sanh hóa là hai ngôi bao trùm hết, là sáng thêm sự sáng đó là nhuận linh; là linh trọn thuận lý, đó là Thất-Đẩu huệ linh, đó là cứu nguy, lý sanh lý, sanh thêm sự sanh là vậy.

CÂU 25: Xét xem sổ sách bọc đùm
Cho minh cho bạch cùng chung gọi hòa.

Nghĩa là: NGỌC, TRỌNG hai con phải ráng xem xét hành sự bài vỡ, sổ sách về lý tinh thần, dạy dỗ dắt dìu gọi bọc đùm với nhau cho minh bạch sáng láng đặng cùng nhau tìm lý dung hòa cho lý phát sanh.

CÂU 26: Năm con trừ dứt tà nhà
Gián can Huynh Đệ đặng hòa khử hung.

Nghĩa là: Năm con thể của Thiên-Sư trước phải trừ dứt tà nhà, là diệt điều giả dối kiêu sa, không tư vị mình, xử mình là trước, rồi mới can gián anh em, khi can gián cần phải dùng chánh lý để tâm không rồi cùng nhau xét lý thuận hòa vậy gọi là khử hung, là mỗi con đồng chung nhau tìm kiếm sự hung bạo nơi tâm của mỗi con mà trừ khử đó là Chơn-Lý.

******************

Thầy các con, Thầy dạy tiếp:

 Ngày 28 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ tối)

-------o0o-------

CÂU 27: Đạo Thầy năm trẻ lo chung
Lãnh phần Thất-Cuộc bọc đùm dưới trên.

Nghĩa là: Cơ Đạo Trời khai mở phải đủ Ngũ-Hành, mà Ngũ-Hành có Thất-Đẩu đó là cơ vận chuyển mới sáng lý đặng, mà lý sáng qui Đạo, lý sáng có bọc đùm là Đạo qui.

CÂU 28: Xét xem trong trắng ngoài êm
Năm con lo phận ngày đêm mỗi thì.

Nghĩa là: Năm con ráng xét xem về lý tinh thần cho trong trắng, đừng lơi giờ nào ngày đêm như một, mối Đạo ráng giữ gìn nơi tâm hoài đó là Đạo sanh lý một.

CÂU 29: Trong ngoài mỗi mỗi điều gì
Năm con ráng xét xem thì mới nên.

Nghĩa là: trong là lý, ngoài là sự, mỗi mỗi năm con cần xét xem minh quang lý vật như vậy mới nên điều đức hạnh là yên lặng.

CÂU 30: Ví dầu huynh đệ chinh nghiêng
Năm con hiệp lại giải khuyên cho mầu.

Nghĩa là: ví như trong huynh đệ có chinh nghiêng nhĩ ngã, thì năm con ráng đồng tâm hiệp chí giải khuyên cho mầu đó là Đạo-đức.

CÂU 31: Giải khuyên Chưởng-Quản dẫn đầu
Mối manh khai mở làu làu dẫn thông.

Nghĩa là: Hai Chưởng-Quản ra cầm nắm mối Đạo, khai mở dạy truyền sáng tỏ mối manh của Đạo đó gọi Âm Dương hiệp nhứt, đó là Đạo sanh.

CÂU 32: Đầu-Sư tam phái trắng trong
Dắt dìu chỉ dẫn khải-thông lý mầu.

Nghĩa là: Đầu-Sư ba phái, trong ba đây: Ngọc, Thượng, Thái phần ai nấy sửa mình cho trong trắng như nước tịnh là thiệt trong, là danh thể Đạo đừng cho đục, trắng là trắng như sắc tự nhiên của Trời phần ai nấy sửa đừng cho lem ố, đặng làm đầu dìu dẫn trong ba phái lý, sự sạch trong của mình là chỉ dẫn đàng sau đó là khải-thông lý mầu.

CÂU 33: Đó là phận sự làu làu
Ba con một phận một màu cho thanh.

Nghĩa là: ba con hành y vậy là phận sự làu làu sáng rỡ tỏ rạng trong ba con đặng trong sạch rồi đàng sau mới noi dấu hành theo, đó là lý nhiệm mầu, còn ba con còn đục lem thì đàng sau noi dấu sự đục lem thì ba con chẳng trọn phận mà mắc tội lớn không lành, mà không rành chỗ lành làm sao mà thanh đặng.

CÂU 34: Rủi mà xảy việc biến sanh
Thiên-Sư năm trẻ cần minh giãi bày.

Nghĩa là: Đây Thầy thể, rủi mà anh em xảy ra việc sanh biến với nhau thì Ngũ-Hành Thiên-Sư phải cần minh cho an sự, giải khuyên cho hết nhĩ ngã, phần nầy về phần Trung-Thiên-Sư chánh phận vì nên hư mỗi sự do tại trung tim nhưng Đông, Tây, Nam, Bắc cũng hiệp lại giúp thêm ý kiến về Đạo-đức đặng sửa ngược ra xuôi.

CÂU 35: Năm con năm phận cho dài
Đừng lơi, đừng nhặt hoài hoài chuyển giao.

Nghĩa là: năm con bổn phận Công-quả cho dài là đầy đủ đừng lơi là đừng thối chí, đừng nhặt là đừng thêm quá lý, giữ bực trung hoài hoài là thường thường cho đủ Đạo-tâm đặng chuyển giao với nhau về lý tinh thần; mỗi phút, mỗi giờ rồi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cho đến thế kỷ v.v… muôn đời để noi dấu sự sáng láng của lý Đạo Trời mà sửa phận.

CÂU 36: Năm con phải nhớ phận sau
Năm con là luật Thiên-Tào hiệu danh.

Nghĩa là: trong năm con phải nhớ bổn phận của mỗi con ra sao? đặng hành y theo đó cho khỏi sái, vì Ngũ-Hành Thiên-Sư là luật của Thiên-Tào là luật Vô-tư, đó là ánh sáng đặng vậy danh hiệu của Trời khỏi lem.

CÂU 37: Dắt dìu Chưởng-Quản Tam-Thanh
Đem ra tới luật xử phân Ngũ-Hành.

Nghĩa là: hai Chưởng-Quản hiệp lý là Đạo sanh hóa ra khắp cả võ-trụ đặng đời nhờ gọi là cứu sống muôn loài thế gian là Đạo sanh hóa đến đâu là sự sống đến đó, dầu nhơn vật nhìn Đạo Trời thương nhau như một, chẳng hại lẫn nhau đó là cứu sống muôn loài trên cõi thế gian. Còn Đầu-Sư Tam-phái hành trong cho trắng đừng đục, đừng lem phận rồi giác lý của Thầy dạy cho đời học hỏi, học hỏi hiểu đặng rồi tự hối về Đạo, về Đạo mới sửa phận chuộc tội đặng, vậy mới trọn phận dắt dìu. Còn Thiên-Sư phải dụng sự Công-bình, siêng năng học lý, trác lý cho đời nhờ, giữ luật Trời cho đời kiêng phục là tránh tội, đặng vậy đó là luật xử mình cho đời noi dấu hành theo khỏi phạm luật Trời, đó là luật tự-nhiên; rồi tự-nhiên là luật đó là Thể Lý gọi Vô-Vi nhi trị, đó là Đạo trọn rồi đặng đoàn sau noi dấu hành theo, đồng vậy là Đạo Trời sáng tỏ, loài người khỏi phạm tội đó là Đời thanh Đạo thới.

CÂU 38: Năm con năm phận cho rành
Làm gương tại thế hiệp thành luật minh.

Nghĩa là: năm con phận sự Thiên-Sư phải rành lý Thiên-Sư, có Ân Oai Tế Trị, nhưng phải có Đạo-tâm Đức-tánh, trước trị mình cho hết sanh, trừ mình cho hết tà, khử mình cho hết ly; giải mình cho thoát tục rồi phổ tế cho Đạo nhờ chung, đó là gương sáng tại thế gian gọi là luật sáng của đương nhiên.

CÂU 39: Đạo-mầu lý-nhiệm phát minh
Nhờ trong năm trẻ biện minh phán lành.

Nghĩa là: Đạo Trời lý nhiệm mầu phải cần học mới sáng láng, vậy năm con cần lưu hành Thánh-Ngôn, Thánh-Huấn ra cho khắp học chung, chỗ nào học ít hiểu ít, năm con cần đến đó dạy bảo dẫn dìu, vậy đó là lý nhiệm phát sanh, lý phát sanh nhờ trong năm trẻ là từ đây khắp trong võ-trụ Đông, Tây, Nam, Bắc nơi nào còn thiếu Đạo-đức thì năm con cần đem lời lành đến đó mà truyền ban. Đâu Thầy thể như miền Nam thiếu Đạo-đức thì Trung-Thiên-Sư với Nam-Thiên-Sư đến tận đó đặng chỉ dẫn; dầu Bắc, Tây, Đông cũng vậy nhưng phải có trung tâm mới đặng, mà chỗ nầy chẳng xa cũng ở trong Đạo trong mình của mỗi con đây, mà mỗi con cư xử nơi mình đặng yên về Đạo-đức rồi thì bốn biển đồng qui thuận đặng vậy Đạo Trời thiệt sáng.

CÂU 40: Nữ Nam chung cả về lành
Dưới trên hòa thuận hiệp thành lý cao.

Nghĩa là: Nữ Nam chung nhau về lành đó là Đạo Thầy, đó là đường cả mà biết cả cùng nhau về lý thì Trời Người đồn hiệp lý, vậy mới vững bền đó là Tam-Tào thuận, đó là lý cao siêu.

CÂU 41: Dắt dìu anh trước em sau
Lập công trừ tội bước mau theo Thầy.

Nghĩa là: Anh trước em sau, anh lớn dẫn em nhỏ, dìu là nương Lý Trời chung sửa phận vậy gọi là lập công; mà lập công gắng chí thì Thầy xá tội tôi gọi trừ tội, vậy đó gọi bước mau nghĩa là hành y nhứt tâm nhứt đức, Thầy ân xá cho khỏi luân hồi đặng về ngôi cũ đó gọi bước mau theo Thầy.

CÂU 42: Các con còn một Hội nầy
Chung nhau về một đặng Thầy ban ân.

Nghĩa là: các con từ Vô-Thỉ đến nay chẳng biết bao phen Tứ-Thánh lâm phàm độ rỗi mà các con mài miệt nơi chốn dương-trần, sa mê vật chất quên lửng tánh Trời ban, xa lý xa Thầy, quẩn quanh theo máy luân-hồi đến nay cuối Hạ-Nguơn, cuối Hào-Lục, chính mình Thầy giá hạ Nam-Thiên, ngự vào ngôi Bổn-Giác đặng độ rỗi cứu vớt các con qua cho khỏi Hào-Lục đem về Nguơn-Hội, nên Thầy ra lịnh xá ân cho con nào biết hối ngộ trong mấy muôn kiếp trước đặng qui về chỗ một, dạy các con chung hiệp về lý tinh thần là Đạo-đức đặng Thầy xá tội ban ân, còn con nào chẳng thuận Thiên-lý thì ở lại Hào-Lục.

CÂU 43: Tu hành phải bớt Tham Sân
Kết phe lập đảng phải ngưng lần lần.

Nghĩa là: ngày nay các con đặng gặp Thầy cứu độ thì các con ráng tu hành, mà các con tu hành thì phải dứt Tham Sân, nó hại các con đọa trần từ xưa đến nay, vậy nay các con gặp Thầy, gặp Đạo thì phải dứt đi thì các con mới gần Thầy, mà gần Thầy thì đừng kết phe phái, hủy bỏ dứt vì nó đó là tà, là trược, là bạo; nó báo Đời cho hoại, Đạo phải lu.

CÂU 44: Hễ tu bồi dưỡng tinh thần
Cho an cho vẹn huệ thần tốt tươi.

Nghĩa là: hễ muốn tu hành trước phải bồi dưỡng tinh thần, mà bồi dưỡng tinh thần là xét mình, rồi diệt Tham Sân Si nơi tâm, đó là bồi dưỡng đặng vậy rồi huệ sáng, ngôi thần tươi nhuận vững chắc.

CÂU 45: Tục đời dập tắt đừng bươi
Trắng trong như lọc nơi nơi cúi đầu.

Nghĩa là: tục đời là chỗ hủ hoại Bổn-căn nên dẹp hết nơi tâm gọi là dập tắt đừng nhớ đến gọi đừng khêu nổi lên đặng nơi tâm trắng trong như lọc, như nước có lược, thanh có khử đặng nơi nơi nhìn theo chỗ chơn-chánh khả tùy.

CÂU 46: Đó là cầm nắm Đạo-mầu
Thương Thầy mến bạn làu làu cẩn nghiêm.

Nghĩa là: các con hành đúng với lý rồi tức là các con cầm nắm đặng mối Đạo rồi dùng lý mầu truyền ban roi truyền gọi là chấp vãng khuyết trung duy duy tâm Đạo, trước qua sau nối giữ gìn là cẩn nghiêm quan hạnh đến Đạo đó là thương Thầy là nơi tâm định không xa Thầy, đặng vậy rồi thì chẳng xa lạ liền gần đặng trao đổi học hỏi.

CÂU 47: Kỉnh thành trung đức mới thêm
Lễ nghi nghĩa tín khỏi lem danh Thầy.

Nghĩa là: Tâm trung gìn giữ chữ chí kỉnh chí thành đức tánh, Đạo trung; đó là gìn giữ Đạo trung, đó là gìn giữ trật tự, Đạo-hạnh đầy đủ thì chẳng lem tiếng con Thầy còn hư.

CÂU 48: Từ đây các trẻ nhìn Thầy
Dưới trên hòa thuận con bầy xuân vui.

Nghĩa là: từ đây các trẻ phải ráng nhìn vào lý thiệt đặng noi dấu theo Thầy là Đấng Háo-sanh, đặng đồng nhau dưới trên hòa thuận đem lại bực trung, chẳng tranh danh không chen lấn nhau, đó là xuân tươi của lý mầu Trời ban rưới đó là vui vẻ về lý mầu là chỗ tồn Linh.

CÂU 49: Phải rành hai chữ tới lui
Phải thông cơ vận ngược xuôi an bình.

Nghĩa là: các con ráng định-tâm về Đạo cho tới lý thì cái đời rằn rực đua tranh nơi tâm nó phải mất đó là tự nhiên nó hư lui, đặng vậy rồi an bình gọi bảo thân đó là mình đặng thông máy vận chuyển, thời nào phải xây ra sao, là do luật Tạo-Hóa định rồi xuôi theo cho khỏi ngược lý đặng vậy mới an bình mới tồn Linh đó mới trọn phận con Trời thế hạ.

CÂU 50: Mỗi điều trước phải xét mình
Xét xem cho kỹ lý thành vững yên.

Nghĩa là: mỗi điều trước phải xét mình, xét xem cho kỹ bổn phận của mình từ đầu đến đâu có chi là đúng, là dùng lý thiệt về tinh thần Đạo-đức mà sửa mình là trọn phận người tu, vậy đó là an là vững.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra, rồi Thiên-Sư gởi cho TRỌNG một bổn cho TRỌNG nó học, rồi cũng lưu hành cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung. Còn Thiên-Sư cũng chấp vào nơi Văn-phòng một bổn đặng học chung mà gìn giữ cho trọn lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài dạy phong TRI chức Giáo-Sư

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 5 giờ sáng)

-------o0o-------

TRI, con trẻ nghe Thầy phong thưởng:

THI

1.- Nay Thầy định ban phong con dại
Hiện giờ đây tự tại Thiên-ân
Giáo-Sư Thầy định ban phong
Từ đây khuyên trẻ gắng công học hành.

2.- Nay tước phẩm con đành thọ hưởng
Hưởng lộc Trời khí tượng xuân tươi
Con nhìn khắp cả nơi nơi
Nơi nơi đâu có tươi cười như đây.

3.- Con phải ráng rẽ mây vén ngút
Ráng định lòng gạn đục lóng trong
Đạo Trời con ráng lập công
Đặng Thầy dìu dẫn khải-thông lý mầu.

4.- Nay con trẻ làu làu phận sự
Ráng giúp Thầy tiên tự bảo thân
Hiện giờ Thầy lập cán cân
Ráng nhìn ráng định nhựt tân mỗi ngày.

5.- Con khá ráng giúp Thầy lo Đạo
Trọn phận hiền lánh bạo gần chơn
Tránh điều so sánh thua hơn
Định-tâm tầm lý là phương cứu mình.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra gởi cho TRI một bổn đặng TRI nó học mà lo phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài dạy lập Thông-qui Đạo-Tràng Cao-cấp và cách khai Hồng-chung Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân (9 giờ sáng.

-------o0o-------

MƯU, con nghe Thầy dạy:

Vậy đến ngày mùng 9 đến đây là ngày các con chung nhau học hỏi về lý tinh thần, đó là Đạo-Tràng Cao-cấp. Vậy khi học con nói với Tịnh-Vân La-Hán làm thông qui như vầy mới đúng về Lý Một.

Chủ Tọa: Huệ-Đăng Cổ-Phật Chưởng-Giáo Thiên-Tôn.
Phó Chủ Tọa: Dà-Lam Chơn-Tể Quan-Thánh Đế-Quân.
Giám-Đốc: Bổn-Giác Phục-Quân.
Phó Giám-Đốc: Phổ-Tế Thiên-Tôn.

Còn Giáo-Tập đề hai Chưởng-Quản, còn không có thì đề Đại-Giác La-Hán với Chiêu-Thánh La-Hán.

- Bạch Đức Chí-Tôn tha tội, con xin bạch một điều.

- Thầy vui lòng cho.

- Con cúi đầu bạch: nay Hội-Thánh có sắm Hồng-chung rồi, vậy bạch Thầy coi chừng nào khởi hành và khi khai Hồng-chung phải ra sao? Cúi lạy Thầy xin Thầy dạy bảo, vậy đến ngày mùng 9 đây có khởi chưa?

- MƯU, con nghe Thầy dạy. Vậy nay các con sắm rồi thì ngày mùng 9 đến đây thời Ngọ hành-lễ Chức-sắc mặc toàn Đại-phục, còn con và hai Chưởng-Quản thì khai Hồng-chung trong thời Ngọ, khi khai Hồng-chung con khai trước, rồi Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, rồi Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, trước đóng 12 tiếng.

KỆ

Khai chung đã thấu cõi Thiên-La (đóng 3 tiếng)
Cầu nguyện chung đồng cõi Giái-ba (đóng 3 tiếng)
Vạn-Linh đô Hội triều Ngươn Chủ (đóng 3 tiếng)
Hối ngộ qui hồi mới gặp Cha. (đóng 3 tiếng)

Kệ rồi đóng 12 tiếng chuông rồi thôi, rồi Chức-sắc lạy Thầy rồi vào đứng U-Minh. Vậy các con ráng hành y theo đây đừng cho thiếu nghe mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM xem rồi in ra đặng học trong đây hành phận sự; rồi Thiên-Sư cũng lưu hành cho các khóm Đạo-Tràng, các Thánh-Thất đặng học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài phong CHẨN chức Giáo-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 2 Annam 1956 Bính-Thân - 4 giờ chiều.

-------o0o-------

CHẨN, con nghe Thầy dạy:

THI

1.- Nay Thầy định ban phong con CHẨN
Phẩm Giáo-Sư lo phận Thiên-Đài
Nầy con tước lộc của Thầy
Ban con lo phận giúp Thầy nghe con.

2.- Trẻ phải ráng sắt son bổn phận
Cho vuông tròn an phận chơn hiền
Cùng nhau Chơn-lý nối liền
Nối liền mối Đạo phận hiền như như.

3.- Con phải ráng đặng cư xử phận
Phận người tu ráng thuận lý mầu
Lý mầu chỉ rõ đuôi đầu
Tránh Đời về Đạo đổi sầu ra vui.

4.- Từ đây trẻ an vui về lý
Đặng Thầy thâu chung thỉ dạy truyền
Từ đây đừng để Thầy phiền
Gần Thầy ráng trọn phận hiền nghe con.

5.- Thầy ban thưởng bút son bớ trẻ
Bớ CHẨN con bước lẹ theo Thầy
Thiệt thà quê dốt con Thầy
Thiệt thà hiếu đễ lời Thầy dạy đây.

6.- Từ đây trẻ nối dây cho trọn
Cho trọn hiền lỗi mọn Thầy tha