1. Bài giải hai chữ: Tùng-Thiên

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa.

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-lưu phận trẻ gắng kiền-thiền
OA vẹn thanh phương
cố giác-viên
KIÊM thạch giồi-trau
cho nổi mặt
MẪU-khuôn Đạo-đức
chắc đồng nguyên.

Mừng thay Cao-Cấp Học-Đường, Nữ-lưu thanh lý hiện giờ tại Nữ-Oa Cung-Điện, vậy chung nhau lớn nhỏ định-tâm nghe Kiêm-Mẫu giáo truyền hai chữ "TÙNG-THIÊN" đây mà học lý xét mình cho vẹn phận tu.

Tùng-Thiên là: định-tâm tùng huệ-lý, Thiên-vận ứng tâm-trung là: phận làm người mỗi sự, vật, lý đều do Thiên-lý; là Lễ, Nghĩa tri phương, vẹn vậy là không phạm vào luật Thiên-điều nơi răn trị. Nầy mỗi con nhìn Trời vi Chủ, Trời là Háo-sanh Cơ-hóa, là Cơ-quang tượng khí; dầu Hàm, Linh, Xuẩn, Động do lý Trời Hóa-sanh, do Âm Dương hòa hiệp, Đạo người muốn bền cầm lý Hiếu-tử vào khuôn-mẫu Tùng-Thiên, thì Tánh Tâm hòa hiệp, Hiếu thuận Đễ xuôi, tròn Đạo đó là xứng ngôi Tam-tài đó, vậy phải phận Đạo người, nhơn hòa Thiên-lý, muôn việc do Thiên hành lý, thoát tục, tâm tánh định hòa thanh.

Tùng-Thiên là Tăng-khí, Tăng-khí mới trọn pháp thân, vậy mới đến chỗ Nhơn-hòa, Thiên-chơn ứng vận, gọi Tùng-Thiên vi thiện, Thanh-lộc thăng bường đó mỗi con.

THI RẰNG

Thăng bường cảnh tượng ứng điềm chơn
Thơ thới thung dung lý diệu vờn
Chánh-pháp Tùng-Thiên hòa vận-mạng
Thiên-chơn đắc Trí, Tín, Nhơn huờn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 6 tháng 10 Đinh-Dậu đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Nữ-Oa Điện, lớp học Cao-Cấp mỗi trẻ nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài giải chữ: Tùng-Lý, Tùng-Pháp, Phận-Nữ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thanh chí Thánh huệ tâm trung
LIÊNG đượm mùi hương ứng lý dung
TIÊN Phật khai chơn thông trí nghĩa
NỮ-lưu Bác-ái khiết Minh-cung.

Bần-Đạo chào mừng chung lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp hiện giờ, vậy chung em lớn nhỏ định-tâm Bần-Đạo truyền ban hai chữ "TÙNG-LÝ" đây học chung nhau xét phận tu-hành.

Bổn phận Đạo Người, Thi-công, Hành-sự đều do nơi tâm định trước hành sau, đó là lý, vậy mỗi em khi định; là định sao cho về lành, về chơn, về hiền, đó là Huệ-lý, thì khi định đó biết nhìn Trời, tức là có Trời trong; Tâm định diệt phàm, Tánh bình diệt tục, Ý hòa diệt trược, đó là Thánh-Tâm; thanh tri trí vật là đắc kỳ Thiên-chơn, vẹn vậy là Tùng-lý, Huệ-khiết thanh tâm là đó.

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm ứng lý giáo lưu thanh
HOA nở mùi thơm đức thạnh hành
TIÊN Phật đồng qui cơ giác-thế
CÔ-Ni tri khí vận huờn danh.

Bổn-Cô mừng Chư-hiền tỷ muội. Chư-hiền tỷ muội định-tâm nghe Bổn-Cô truyền ban hai chữ “TÙNG-PHÁP”.

Tùng-Pháp là: định-tâm qui pháp, thọ lý Thiên-chơn gọi Chơn-tâm vi trí, Pháp-luật tùng Thiên, Vô-Vi tri giác, tế đức tánh, tồn tâm chơn, pháp thân bất lụy đó là Tùng-Pháp.

LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

LIỄU hết trần-ai chí chẳng hoài
THANH tâm thông tánh quyết đừng sai
TIÊN ban Cảm-giác phương tri kỷ
NỮ giữ, Nam gìn vẹn mới hay.

Mừng thay! Dữ-Chơn ban lý truyền ngôn, khải công giáo đức, Chư-hiền tỷ muội tường lãm, giác kích tiền tha, giờ nầy Dữ-Chơn ban hai chữ "PHẬN-NỮ" chung nhau hiền, tỷ, muội giồi-trau cho thành Thanh-nữ, Thượng-lưu, Khiết-trí.

Phận Nữ là: phận kích Khuê-môn, Nữ-nhi bất quản, là vì ngày xưa đa tội thậm trược, ngày nay luân hồi Cấu-xú kỳ thân, Vô-thanh kỳ xúc, Đa-dục kỳ ý gọi là Hậu-Thiên; nhưng muốn vẹn thanh quang lưu thủy, thì hoán hậu trược, tâm chí đắc dương thanh, nghĩa-phương trau-trác, Túc-lý kỳ tánh, Đa-chơn kỳ tâm, Tam-tùng kỳ trí, Tứ-đức kỳ thân, Ngũ-chơn kỳ thể, Ngũ-đức kỳ danh, Bát-quang kỳ bửu, Cửu-khiếu kỳ thông, thọ thanh tâm, xá trược ý, đây là Phận Nữ. Đắc-đạo Tồn-Nguơn Tây Tông kết Ương-Đoài, Trí-Trạch, Chơn triêu liên-đằng tri thống là đó.

NGÂM RẰNG

Phần người thân gái đa đoan
Chư-hiền tỷ muội phòng toan Tâm-điền
Đón ngăn ái, dục, ố, duyên
Tam-tùng, Tứ-đức, cẩn ngôn ân cần.

Chào mừng Nam-Công Hỏa-Đức Nguơn-Khí Độc-Chơn, bài nầy lưu hạ Bửu-Thơ, Chưởng-Quản in ra, đến ngày 6 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp nơi Nữ-Oa Điện, chung nhau xét lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

TÂY-VƯƠNG THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

TÂY Kim Đoài đoạn bớ con hiền
VƯƠNG ký thọ thanh trí giác-viên
THÁNH-Đức liên-đằng điền tín-ngưỡng
MẪU đề minh lý lễ tri-nguyên.

THI BÀI

Đêm chầy Mẹ ngó chừng con
Trông chừng con dại sắt-son nơi lòng.

1. Đêm trong trắng Non-bồng cảnh tịnh
Bớ con thơ dứt bịnh tự cao
Bớ con Nhi-nữ bước mau
Là mau về lý phùng tao Liên-Đài.

2. Tam-tùng thuận trong ngoài cho vẹn
Xuôi vận-cơ khỏi thẹn người tu
Tâm thành thanh lý phá ngu
Bớ con tỉnh giấc Xuân Thu trí Đoài.

3. Tâm trung Trạch dặm dày Công-đức
Tánh Từ-bi tri thức mới là
Mới hay trạch trí Kim-hoa
Liên-Hương cảnh tỉnh âu ca nơi lòng.

4. Gái Nữ-lưu thương đồng ân rưới
Gái Dữ-Chơn tiền hựu hậu qui
Trung-Thiên Thánh-địa phương-tri
Mầu-cơ thành lý Từ-bi dồi-dào.

5. Lố Thanh-dương Thiên-Tào tại thế
Phận hiền-nhơn can phế thọ chơn
Chánh danh Nữ-sĩ Đạo-Nhơn
Trung tâm hòa lý keo sơn hạ mình.

6. Làm cho vẹn tâm thình thinh tiếng
Tiếng con bầy Tông-quyến Lạc-Quân
Nữ-lưu mở cửa Chín-từng
Từng mây mấy lớp vượt bừng cho tan.

7. Đêm đã cạn Mẹ than, Mẹ nhắn
Nhắn chung con tâm trắng, tánh trong
Con ôi! ráng đến Hư-Không
Là tâm bất mậu vẹn lòng hòa yêu.

8. Dụng không tâm tịch triêu chiêm-hốt
Rọi đường thông lý hợp Chơn-như
Nhục, nha vị nhũ hùng-thư
Rạng đông hòa ánh Cửu-tư Nam Càn.

9. Khai Dương-khí vén màn Âm-tịch
Lập Châu-quang duy kiệt địch Đoài
Bớ con Đạo-lý đừng nài
Lập công đừng quản, vẹn tài tế Linh.

10. Muốn tế Linh khai Huỳnh rọi đuốc
Lập Cửu-chơn phải thuộc thanh cầu
Bớ con lý diệu làu làu
Bớ con tu thiệt diệu mầu cứu chơn.

11. x Bớ con Dĩ-đức thành nhơn
Bớ con hoán Hậu tồn Nguơn Thượng-kỳ
Bớ con an lý duy trì
Bớ con tâm định phương tri trí tường.

12. Bớ con tâm chí Thiệt Thường
Bớ con học lý nghĩa-phương rèn lòng
Bớ con gìn lý Bá Tòng
Bớ con tu thiệt xuân đồng thanh dương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 6 tháng 10 Đinh-Dậu đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa, đặng trong đó học chung.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài dạy Trần-Công-Sanh Bái-mạng C.Q Hiệp-Thiên-Đàn Tam-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC châu chiếu rọi cõi trần-u
HOÀNG lịnh chấm công trẻ phát phu
ĐẠI-Đức khả năng truyền Giáo-chánh
ĐẾ khuy bồi đắp vẹn bền nhu.

Trần-Công-Sanh con, Văn-Thù Dương-Tịnh trẻ, định-tâm nghe Thầy ban lịnh gia phong tước lộc, Y, Quan, Xiêm, Tỷ hiện trong giờ đây con.

Con là phận Căn-Linh cửa Phật lâm phàm, hứa với Thầy tế-độ muôn linh, giờ đây con gặp đặng Căn-lành thì con phải nối dài Cội-đức đó trẻ, cho vẹn phận Phật căn đem lý thiệt bày ban khắp khắp, Ngũ-bá Phật-môn con vưng lịnh Thầy giáng trần tế thế, phận trẻ đứng trước hướng đồ, thì mau phải trạch Vô-Vi thanh khí, giáo dục cho tròn bổn phận Văn-Thù Niết-Bàn lâm hạ, Nguyên-căn ánh vọi hồng-trần đó con.

Trước Đàn thời Tý Hạ-nguơn, phận con cúi đầu phủ phục Triều-Thiên túc lý, thiện tâm dùng chánh-chơn giác thế nghe con, phận con tịnh-tâm nghe Thầy Trời ban thanh phước.

THI

Linh-căn giáng-hạ triết Văn thơ
Châu chiếu Thù quang rạng bến bờ
Tử dựng Đời an Dương Phật luật
Trẻ gầy Đạo thạnh Tịnh Thiên-cơ

Hiệp chơn rộng bủa Trung-La đợi
Thiên pháp lưu hành Hảo-hớn chờ
Chưởng hóa Hoàn-cầu đầu mối Ngũ
Quản truyền thế-giái đức công thờ.

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý Hạ-nguơn
Bớ con SANH trẻ, nghĩa-nhơn Thầy bày.

1. Phận Chưởng-Quản Thiên-Đài Dương hiệp
Khắp Tam-Giang bước kịp căn lành
Làm đầu Ngũ-Bá Môn-sanh
Phật-Đường La-Hán khí thanh cứu đời.

2. Khai đường Huỳnh thuận thời lập Đạo
Hiệp Kiền Khôn đào tạo duy duy
Trung thành định lý tường huy
Là cơ Trời định châu-nhi phục hồi.

3. Đạo Qui-nguyên vun bồi Công-đức
Giác đời mê tri thức Trời Cha
Bớ con Đạo-lý âu-ca
Bớ con triêu tịch vĩnh-gia khúc-cầm.

4. Lời Thầy chỉ ráng tầm rõ lý
Lập Tam-Giang qui ký Tam-nguơn
Tiền khai Tinh xuất vờn vờn
Chuyển Thần Xích-Đạo tuần huờn lập Trung.

5. Về phái Phật ung dung Nguơn-Khí
Chánh là Ngôi Bổn-Giác trí tri
Giao thông trên dưới nhiệm kỳ
Lập thành Bổn-Nhứt duy trì Ngũ-chơn.

6. Con đã rõ nhiều cơn nhiều lúc
Đã nhiều khi gạn đục lóng trong
Lục-qui, Tam-thập Bá Tòng
Đúng kỳ Quốc-Đạo xuân đồng Ngô-Ông.

NGÂM RẰNG

Ngô-Ông Ngũ-giáo cứu đời
Tường-vân che khắp con Trời chung qui
Bổn-nguyên đã đến nhiệm kỳ
Phàm-gian mau tỉnh đặng tri Chơn-truyền.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Đại-lễ Hạ-Nguơn trong giờ Trần-Công-Sanh Bái-mạng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, Quan-Y Sắc-phục, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền cho Văn-Thù La-Hán Thiên-Ký một bổn, đặng giữ gìn hành phận. Thiên-Sư lưu hành Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm

******************

5. Bài giải 4 chữ: Đường Chánh Nẻo Tà

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ trưa)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc từ đây ứng điểm màu
KỲ bình triết lý cảm Cung-Đâu
CỔ Kim Đạo-đức Trung-dung rạng
PHẬT độ hữu duyên Bác-ái ròng.

Mừng Chư Đệ-tử, Bần-Đạo giáng Đàn cạn phân "ĐƯỜNG CHÁNH NẺO TÀ" Chư-hiền tường lãm.

Đường Chánh: Đường Đạo-đức; dạy ngay, dạy thẳng, dạy lành; Dạy an, dạy hiệp, tập tành sửa thân; Dạy tu, dạy học, ân cần; Dạy thương, dạy mến dò lần Thiên-chơn.

Đường Chánh: Đường ngay thẳng quang minh quảng đại; chẳng tà-tư cũng chẳng đổ xiêu.

Nẻo Tà: Nẻo mưu chước phân ly bầu-bọc; Nẻo nhố-nhăng ác độc tổn nhơn; Nẻo hư linh-huệ mỏn sờn; Nẻo tà tại chỗ cưu hờn giận nguy; Đa hãm trược làm ly Thiên-đức; Mỏn Chơn-hồn hố vực tâm khuy; Chư-hiền gạn xét cho cùng; Hòa nhau nhìn lý ung dung đề huề.

Nầy Chư-hiền, Nhớ cho kỹ nào thê nọ thảm, bởi vì đâu? tâm ám tánh lu; Vì do ngang độc đa ưu, xem mình thậm trọng hiếp ngu hiếp hèn, Tâm như vậy đó Chư-hiền đành xen tà-tặc, Đa sân si đa ngặt đa ngu, Chung rồi trần trược trần ru, Tham nhiều thậm tội rồi đâu hỡi Hiền.

Than ôi!!!

Đạo Trời khai mở cứu đời cùng
Dạy bảo Nguyên-căn ráng hiệp sum
Khắp cả thế-gian đồng máu thịt
Con chung Trời Đất bớt hoành tung.

MƯU, Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền ngày 9 đến đây, đặng trong lớp học nghe chung sửa phận về lành. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài giải: Lý-Chơn Chánh-Giáo, Thỉ-Chung, Diệu-Lý Phổ-Thông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-ĐĂNG ánh vọi phá mù mê
CỔ-PHẬT giác chơn dạy Bỉnh-tề
CHƯỞNG-GIÁO thay Trời cầm Luật cả
ĐẠI-THIÊN-TÔN lịnh kíp đề huề.

Bổn-Sư mừng Chư Đệ-tử thanh phương Cao-Cấp Học-Đường, chung nhau hiện giờ trong lớp học định-tâm nghe Bổn-Sư dạy truyền "LÝ-CHƠN CHÁNH-GIÁO" đây Chư-hiền.

Phận người tu phải tròn Nhơn-Đạo, là tròn Nhơn tức tròn Đạo, trước hết tránh điều sát sanh vị chi nhơn, đây là đắc nhứt; Nhơn đắc Nhứt kỳ Đại, đó là chí Trượng-phu, năng nhiêu, năng dung hòa tánh Quân-tử; năng nhẫn, năng nhượng ấy là Hư-vô tri-trí, vậy gọi người thức thiện dụ, nghĩa người biết Đạo người, là người chẳng sát sanh mạng của người, Linh-hồn không tuyệt là đó, tròn vậy là mới trọn phận người tu là đó.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

DÀ-LAM kiến khí bất dung tà
CHƠN-TỂ làm gương chốn giái-ba
QUAN-THÁNH sáng trưng đồng Nhựt Nguyệt
ĐẾ-QUÂN Trời định Chủ giềng đa.

Mừng Chư-hiền, Chư-hiền định-tâm Bần-Đạo phân cạn "THỈ-CHUNG" đôi lẽ, đặng chung nhau nhìn lý xét lòng Thỉ-chung, Chung-thỉ là vầy: trước vưng Thiên-mạng thọ kỳ Môn-đệ, thì nơi tâm Chư-hiền phải định trọn, xét tròn, vưng lời Trời dạy đó là do Thỉ, thì nơi tâm Chư-hiền huệ điển ứng trung, vượt qua hắc ám đó là chung qui kỳ Đạo, hữu duyên tường Thiên-thỉ, hữu đức chung phận tường qui, Thỉ-chung tồn Đạo, Chung-thỉ đắc chơn đó Chư-hiền.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

THI

DIỆU-THIỆN Thiên-Cung trí Chưởng-Quyền
LA bền HÁN định thấu Căn-nguyên
PHỔ thông TẾ thế truyền Chơn-Lý
THIÊN phán TÔN Thần ký vững yên.

Bần-Đạo mừng Chư-hiền hiện giờ chung nhau trong lớp học định-tâm, Bần-Đạo truyền ban “DIỆU-LÝ PHỔ-THÔNG” đặng chung Hiền khán ký, Diệu-lý thanh phương, Giác thân thọ mạng; Phổ-tế cứu Linh, Thông chơn thoát tục, vậy đó là Nhơn vị Đạo, Đạo tồn tâm, Đạo-tâm bất lụy, ấy là Thượng-trí phân minh, Trí-quang tri huệ là đó, trọn vậy phải phận người tu, tâm tồn thận-độc, Diệu-Lý Phổ-Thông là đó.

NGÂM RẰNG

Người tu cho thiệt mới là
Người tu thiếu thiệt, chẳng hòa nguồn chơn
Hiền ôi! Dĩ-đức Hóa-nhơn
Mến thương là Đạo, đừng sờn chớ bôi.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 9 tháng 10 Đinh-Dậu đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng trong lớp học nơi Diệu-Linh-Đền nghe chung. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Tý mùng 9 Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC châu ánh vọi chiếu trần-u
HOÀNG lịnh khai chơn giác thế mù
ĐẠI Đạo Qui-nguyên truyền Thống-nhứt
ĐẾ khuy bồi đắp rạng Xuân Thu.

THI BÀI

Đạo Trời Thống-nhứt phá mù
Muội mê đặng tỉnh đời u hiển lần.

1. Đạo cứu thế ân cần giác thế
Đạo Qui-nguyên Côn Lệ Ngọc Châu
Mừng thay Cảm-ứng Cung Đâu
Trung-dung chánh-trực bền lâu phất trần.

2. Từ-bi vẹn ân cần Bác-ái
Rước Sinh-linh vượt hải khổ đây
Trọn bền mới trọn nối dây
Thuận Trời học lý hay hay diệu-hành.

3. Lòng trọn thiệt là thành đó trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ sửa mình
Đạo Trời Cứu Thế đinh ninh
Cứu cơn nhăng-nhố truyền tin khải lành.

4. Muốn cho trọn an ninh thành phận
Thì nơi tâm kỳ tận tri lương
Tri nguồn chơn thiện bước bươn
Tri chơn, tránh bạo hòa thương trọn bền.

5. Đạo là Đạo là nên là thiệt
Đạo là tu phân biệt giả chơn
Tu-hành nguồn thiện keo sơn
Đừng rời tâm tánh, tránh hờn giận riêng.

6. Đạo khai dựng Bổn-nguyên đức hạnh
Đạo phân minh rành rạnh lý-mầu
Đạo tròn Đức vẹn thâm bâu
Đạo Cha dạy hiệp cùng nhau tu-hành.

7. Tu thì ráng tập tành trọn thiệt
Tu thoát mê đặng diệt tánh tà
Tâm chơn, Tánh thiệt, Ý hòa
Đạo người là vậy mới là thuận Thiên.

8. Đừng có dạ chinh nghiêng chia rẽ
Đừng có lòng bác bẻ lời lành
Lành là cứu sống muôn sanh
Lành là cứu độ tường thanh hiện giờ.

9. Lành cho trọn, trọn thờ Trời Chủ
Lành là an qui-củ hốt-chiêm
Lành không chác sự thù hiềm
Lành lo xét phận đặng kềm tánh tâm.

10. Lành đặng trọn thậm thâm huyền bí
Lành trọn lành tri trí quang minh
Lành tròn đức trọn là vinh
Luân-hồi khỏi vướng vào mình đó con.

11. Trước Đàn-nội nỉ non Thầy chỉ
Chung nhau đồng suy nghĩ cho cùng
Nhơn-sanh mau hiệp nhau chung
Chung nhau tu-niệm tao phùng thế-gian.

12. Đạo dạy kỹ vén-màn nhĩ-ngã
Phân sang hèn rời rã nhau hoài
Từ nầy đừng có lầm sai
Sang hèn đều cũng con Thầy một Linh.

13. x Dạy trao chánh-giáo đinh ninh
Mừng chung con dại sắt đinh giữ lời
Bớ con tu thiệt thuận thời
Đừng lòng chia rẽ uổng đời người tu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 9 tháng 10 đến đây đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo tại Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài Mẹ chấm Diệu-Vân: Đầu-Sư Cung-Bích nơi Hội-Thánh Hậu-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ-CUNG, TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng.

THI

DIÊU-Diêu liên đượm vị hương Trời
TRÌ chí tu-hành vẹn thảnh thơi
CUNG Điện giáng-lâm truyền hạ cố
TÂY Kim nấu thuốc dựng trung thời

PHƯƠNG Nam Càn lập Khôn qui hiệp
VƯƠNG Khảm Đoài liền thống chỗ nơi
MẪU Tử tương phùng tường chánh-pháp
Giáng phân con rõ khả vưng lời.

Mừng thay! mừng thay! cảnh tượng xinh huê, con bầy thế-hạ chung về một ngôi. Mừng con! mừng thay! con trẻ Diệu-Vân hiện đây Cơ-Lý khai bày, máy Trời vận chuyển, Cao-Đài Qui-nguyên đó con.

Diệu-Vân con, vậy con định-tâm nghe lời Mẹ đây ban dạy, con nghe xét trọn lời, đứng ra lãnh gánh Đạo Trời, kề vai gánh nặng khai mở nguồn lành, đem lời chơn-pháp diệu-hành, dìu dẫn nương nhau, Chị trước em sau trong cơn Đạo chuyển, Qui-nguyên Nhứt-bổn ớ con thơ; phận con là Nguyên-căn giáng phàm, Chơn-duy lâm hạ, Mẹ trí phần cho con giáo vĩ nơi Hậu-Giang thành chơn đức thiện, vậy mới xứng phận con Trời, vậy mới tròn Sứ-mạng Thiêng-Liêng giao phó đó con.

Con muốn cho thành danh về Đạo, hướng đồ vi-thiện thì con phải thọ lãnh tước Thiên, lập thành Thể, Tướng về Đạo, cho vẻ vang thanh phương Nữ-sĩ Nhu-văn tu học đó con, vậy mới trọn phần đàng trước, vậy mới vẹn chí dìu nhơn qui thiện.

Hiện nay Mẹ ban lời nhắc thêm, trước Thầy Trời có ban phong cho con Đầu-Sư Nữ-phái hướng đường dìu dẫn phái nữ nơi Hậu-Giang, giờ đây Mẹ chấm Cung cho con, cho rạng phần Đạo-Thể. Con định-tâm nghe Mẹ chấm Cung ban Đạo-tước.

KHOAN-CẦM NGÂM-KỲ

Bích-Cung ánh Ngọc hương nồng
Đầu-Sư Nữ-phái xuân đồng dìu Linh
Vén màn trỗi lý Thánh Tinh
Rạng Đông Nguơn-khí, Tâm, Minh, Đức, Tài.

Phận Diệu-Vân, con y lịnh sắm sang Y, Quan, Xiêm, Tỷ đến lễ Tu-My qui về Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, Cao-Đài Thống-Nhứt Trung-Ương Bái-mạng Triều-Thiên cho tròn bổn phận Đầu-Sư, vì phận con Mẹ giao trọng trách nơi Hậu-Giang, con ráng dồi-dào Đạo-đức tế-thế độ Linh, dìu dẫn nương nhau qui về nguồn thiện đó con thơ.

Diệu-Vân, con nghe Mẹ dặn:

THI

Diệu-Vân nầy trẻ, Diệu-Vân con
Sum hiệp nhứt nguồn dạ sắt-son
Cao-Thượng thậm-thâm Đài chiếm Bảng
Qui-nguyên tu-thiệt mới là còn.

Hiện nay Mẹ ban lời dạy bảo con trẻ khả tuân y, Đạo-lý xuôi buồm, nguồn chơn rạng tỏ. Xuân thay! mừng thay! cơ Đạo-đức truyền, Qui-nguyên Thống-nhứt, thấy liền rạng đông.

Diệu-Vân, con nghe Mẹ chỉ:

THI

BÁT-TUYẾT HỒI-VĂN, THUẬN-NGHỊCH, CHIẾT KHAI BÁT CHỈ

Khai cơ chuyển vận ứng Hoàn-cầu
Đại-Đạo Cao-Đài hội Ngũ-châu
Tài Đức hiển minh thông phước hậu
Nghĩa-nhơn, thuần-mỹ, thiện công đầu

Ai-trần định tỉnh yên Trung-cảnh
Thế-tục an hòa hợp Thượng-lầu
Hoài cảm lý Thiên-Hoàng Ngọc chiếu
Ngay tâm Nhứt-thống vẹn kỳ châu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh, gởi cho Diệu-Vân (Kiên-Giang) xem đây xét phận, giúp Trời dìu dẫn Nhơn-sanh tu-hành thiện niệm.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 8 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

9. Bài LINH Bái-mạng Tứ-Bửu Cơ-Pháp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ THÂU HIỀN

THI

NGỌC lịnh ban hành khải Lý-chơn
HOÀNG đồ độ thế rõ cao sơn
ĐẠI ân Trời rưới Châu Nam-Thiệm
ĐẾ khuyết vun-bồi Cực-Bắc Nguơn

GIÁNG giảng Đạo qui đồng Thống-nhứt
THẾ thần định dứt hiệp Tam-nhơn
THÂU Nguyên-căn bổn hồi Ngôi-vị
HIỀN ngõ thuận tùng vẹn trí nguơn.

LINH, con nghe Thầy thâu chọn con hiền ban lý dạy truyền, ban phong tước-vị. Vậy hiện giờ chung Đàn-nội con định-tâm nghe Thầy ban ân, diệu-huệ ban tước trí chơn, phận con Thầy chọn vào lớp Ngoại-Giao Cơ-Pháp. Vậy kể từ đây con vẹn lòng bền cầm Huệ-luật, xét kỷ tường tha, giúp Thầy trau trác mối Đạo cho thanh phương rạng tỏ, đức thuần Tứ-Chơn Bửu-Pháp đó con, con định-tâm Thầy ban Huệ-lý.

THI

VÔ-VI THẬP-TỨ-TỰ

Khai bày Thống-nhứt Chánh Cao-Đài
Thượng Chủ Tài, Danh Đại-Đạo Lý..

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý đây con
Tôn-Thần hộ mạng khải-thông thiện từ.

1. Cơ-Pháp chánh hùng-thư về Đạo
Huệ-luật truyền đào tạo thạnh qui
Bớ con mau ráng ỷ y
Phương trương Đạo-Thể Thầy qui cơ mầu.

2. Dùng pháp chánh làu làu đó trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ Công-bình
Gọi rằng Hội-Thánh chánh minh
Vô-tư đừng vị trọn tin hiện hành.

3. Ban Huệ-luật tập tành giác đác
Rưới Thiên-ân chiếm đạt kỳ công
Nầy con Chơn-Lý khải-thông
Thuận hòa phương giải cho xong phận trò.

4. Thầy chọn trẻ làm đò tế-thế
Đạo-đức gìn đặng kế Lý-chơn
Bớ con tâm lý keo sơn
Tùng ư Thiên-mạng dứt hờn giận riêng.

5. Trong huynh đệ giận phiền chích mích
Con ráng tường tịch mịch hòa chung
Giải khai điều tệ hành hung
Đem về lý thiệt hiệp sum tu-hành.

6. Thầy chọn trẻ duyên lành nối chặt
Thầy chọn con sắp đặt mẫu-khuôn
Thuận hòa Đạo-lý gọi thông
Phần con cư xử cho xong mới mầu.

7. Dầu lớn nhỏ làu làu Huệ-luật
Còn đeo phàm phẩm bực nào đâu
Cũng là quyền pháp thâm bâu
Đều do Nhứt-bổn trước sau cụ tường.

8. Khi hành phận nghĩa-phương tri trí
Hiệp đệ huynh dung vị chơn huy
Gọi là chánh-tín mầu-ky
Thỉ-chung, chung-thỉ duy duy Thiên tường.

THI

ĐOÁI HẬU THUẬN-NGHỊCH

Khai bày Thống-Nhứt chánh Cao-Đài
Nhứt chánh Cao-Đài Thượng Chủ Tài
Đài Thượng Chủ Tài danh Đại-Đạo
Tài danh Đại-Đạo lý khai bày.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý trong giờ LINH Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh, giao lại cho LINH một bổn gìn đây hành phận. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 13 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

10. Bài đọc trước thời Ngọ 14 lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-châu tâm tánh ớ nầy con
HOÀNG lịnh đoán phân gắng bảo tồn
ĐẠI-lễ Hạ-Nguơn nầy cuối Dậu
ĐẾ ân phước rưới trẻ lòng son.

THI BÀI

Hạ-Nguơn Đinh-Dậu năm nầy
Chuyển xoay máy tạo dựng gầy Thượng-Nguơn.

1. Truyền lý thiệt Cao-sơn Lưu-thủy
Bớ con bầy suy nghĩ qui hồi
Bớ con tâm lý vun bồi
Là do nguồn thiện ráng rồi trần-ai.

2. Cơ Thống-nhứt hiện đây chung hiệp
Hiệp nhau mà bước kịp đường chơn
Bớ con Thiên-Tạo chẳng sờn
Các con khuyên chớ giận hờn nhau chi.

3. Cơ Thống-nhứt kịp kỳ Cứu-Thế
Đem nguồn lành can phế khải-thông
Bớ con tâm tánh rạng hồng
Chung nhau tu thiệt lập công thọ thuyền.

4. Chung thế-hạ phỉ nguyền về lý
Trọn tâm thành tri trí phân minh
Bớ con an-mạng sắt đinh
Cho tròn bổn phận cứu tinh độ đời.

5. Độ chung cả thuận thời thiện niệm
Nữ nam đồng đốn tiệm lương năng
Tu-hành bền giữ bổn-căn
Đừng lòng chia rẽ ăn năn trễ kỳ.

6. Nguồn Đạo-đức phương tri diệu-huệ
Xen tâm phàm nguy hệ đó là
Bớ con lý thiệt âu ca
Phận tu ráng học chữ Hòa là thanh.

7. Muốn hòa hiệp đừng sanh tự đắc
Muốn hiệp sum phút-phắt xét mình
Muốn bền tâm-lý trọn tin
Muốn an thì phải đinh ninh nhẫn lòng.

8. Vậy là phận xuân đồng Nguơn-Thượng
Phận làm trò hạnh-nhượng làm gương
Hay phàm giỏi tục sâm sương
Đó là thói chạ bãi thương hoại đời.

9. Đem về thiệt rã rời thiêng đổ
Ỷ phàm hay lạc Tổ xiêu Tông
Lý thanh Thầy dạy rặt ròng
Mừng chung nam nữ an lòng thiệt tâm.

10. Lời Thầy dạy trầm ngâm bớ trẻ
Trẻ chung mà vui vẻ thanh tri
Đó là rường cột duy duy
Chọn tâm trí lý khoa kỳ chấm công.

11. Trong lý thiệt, thiệt trong là Đạo
Thiệt là an cải tạo lập từ
Đó là Đại-lực Hùng-thư
Thế Thiên độ tận đức dư khải bày.

12. Đường Đạo-đức từ nầy sáng hực
Con nào ngoa khó thức khó tri
Bớ con Đạo-lý mầu-ky
Lành an, dữ dẹp, phương tri tâm-điền.

13. x Ngọ thời lý thiệt Thầy truyền
Hạ-Nguơn năm Dậu, Hậu Tiền ký Trung
Địa-cầu thanh khí ung dung
Chung nhau tu thiệt qui tùng Luật-công.

14. Từ đây khuyên bỏ cuồng ngông
Nhìn nhau một Lý, Ngô-Ông diệu-hành
Đó là nguồn thiện tập tành
Thỉ-chung cảnh tượng Đại-thành xuân thay.

15. Bớ con lớn nhỏ gái trai
Bớ con chung lý từ nay trọn hòa
Đây là Đạo-đức Cao-Tòa
Chung nhau tu-niệm dĩ hòa đồng xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Ngọ ngày 14 lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Dậu 14 lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ CAO-ĐÀI Giáng.

Thầy mỗi con, Thầy ban lý dạy truyền chung nhau lớn nhỏ hiện giờ trong Đàn-nội an tâm nghe Thầy than thở!!!

Nầy mỗi con, mỗi con lớn nhỏ nhìn Thầy rõ lý, trọn thiệt hòa tâm, thỉ-chung tồn tại. Các con ôi!!! Hiện đây mỗi con tròn Căn-đức, đa Duyên-lành, sớm gặp Đạo Trời thì mỗi con nhiều đức huệ, vậy chung nhau lớn nhỏ hiện giờ nên nhìn Thầy làm gương, Háo-sanh kế lý, Bác-ái dồi-dào,Từ-bi thậm thạnh, tâm đoái chí hoài, cảm tưởng cùng nhau, dìu dẫn nương nhau, đặng vượt qua cho khỏi chốn khổ hải lao lung trần-ai bụi đỏ, ráng trưởng dưỡng tinh thần, thân, tâm mạng ký, trọng húy Thiên-Điều, đó là Cơ-quang thức thiệt đó mỗi con. Mỗi con an nhau, hòa nhau, thương nhau, mến nhau, đó là: Con hiếu-hạnh, đại kỳ công, chí thành, chí kỉnh đó.

Nầy mỗi con nhớ rằng: Cha Trời vì đâu mà lâm hạ? là vì con, vì bầy con, con Trời mà chưa trọn nhìn Trời, cho nên đồng chung máu thịt mà đành hăm hở hại nhau, vậy mà các con cho rằng toại chí; từ đây mỗi con nơi phàm-gian chung nhau con ruột của Trời là Nhơn-loại, ráng tỉnh lòng hòa thuận cùng nhau, biết rằng Cha Trời Háo-sanh che chở; Mẹ Đất Háo-hóa bọc đùm; thỉ-chung con bầy Háo-chí hòa, thương, yêu, mến nhau; đó là Tam-tài thuận đó mỗi con, đặng vậy thì thế-gian mới trở nên Thạnh-đức. Nầy mỗi con ôi!!!

THI

Chung nhau lớn nhỏ hiện trong giờ
Trỗi lý nhìn Thầy đáo vận-cơ
Thương, mến, hòa, tâm đồng thuận tánh
Chở che lý sáng hiệp sum thờ.

THI BÀI

Thờ Trời là chỗ mến thương
An nhau tắm gội mưa sương chan hòa.

1. Đạo Trời mở đây là độ thế
Độ con bầy can phế rèn tâm
Rèn lòng triêu tịch thậm thâm
Cùng nhau một rún, ráng tầm Tông-duy.

2. Đời cùng Đạo ráng tri Thiên-đức
Đạo cùng Đời hiệp sức tác chơn
Đó là Hồng-Lạc thạnh nhơn
Thiên-Hoàng khai dựng Thượng-Nguơn đầu đề.

3. Đạo mục đích qui về một Lý
Đạo cứu Đời đố kỵ dứt xong
Cứu Đời trong kiếp Đại-đồng
Đem về lý thiệt rặt ròng tu lai.

4. Lòng chí thành đừng lay tấc dạ
Bền tu thân mối lạ đừng mơ
Điều chi gọi dữ đừng ngờ
Tránh ra cho khỏi u ơ khỏi lầm.

5. Lời cạn tỏ mầu thâm bớ trẻ
Vì lợi danh mắc khóe tà-tây
Bớ con, con thiệt nối dây
Con Trời Ngũ-lý từ đây ráng gìn.

6. Ròng Tứ-đức mới minh Bát-bửu
Rõ Tam-tài mới hựu tiền đồ
Chớ rằng phàm giỏi tục phô
Nhìn Trời, nhìn Lý qui mô Đại-thành.

7. Gọi nghĩa-phương thinh danh sáng vọi
Rõ củ-qui nên gọi hiền lương
Đạo chơn Thống-nhứt qui trường
Đạo Trời Cứu Thế là đường Huỳnh khai.

8. x Khôn Càn qui nhứt tại đây
Tả chơn, hữu chánh rạng ngày Trung-Ương
Chung Đàn lớn nhỏ giao tương
Thiện tâm lý ứng kỷ-cương xuân đồng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Dậu ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, học đây hành lý, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc Đạo-Tràng lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

THANH thanh thứ huệ nháng như lôi
ĐÀN-nội giáng-lâm cạn khúc nôi
LÃO tỏ đôi lời phân thất thị
SƯ minh điểm điểm chẳng yên ngồi.

TRƯỜNG THI

1. Yên ngồi sao đặng bớ Hiền
Nhơn-sanh đắm đuối gọi hiền để chi?
Hiền lo cứu thế nhiệm kỳ
Cứu là truyền lý độ si hối hòa.

2. Si là bôi bạc lời Cha
Hòa là thuận lý Đạo-ba bền cầm
Hiền ôi! lãnh gánh đừng lầm
Hiền an thế lụy âm thầm là sao?

3. Hiền ôi! mau sáng suốt mau
Sáng tâm, suốt tánh, giồi-trau lý Trời
Trau-giồi hành thiện tương thời
Đồng chung thế-hạ vưng lời Trời ban.

4. Thở than chớ có ngỡ ngàng
Dương sanh Càn xuất dựng đàng Thượng-Nguơn
Than rằng kiếp số hiện cơn
Ngũ-Lôi xuất hiện vờn vờn tởn ê.

5. Vì đâu Đời thảm Đạo thê
Vì trang lãnh-tụ cứ mê thói xằng
Bày ra những việc dùng dằng
Hại nhau tan nát gọi rằng giỏi hay.

6. Nhắn cho đời rõ hiện đây
Nghịch Trời luật trị từ nay khởi hành
Ai mà còn luyến tung hoành
Thiên-Điều chẳng thứ thôi đành ôi thôi!!!

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ Hạ-Nguơn đặng đồng chung nam nữ nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc sau thời Tý lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU- LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG LÂM-HẠ
NGŨ-LÝ TƯỜNG-QUANG

THI

NGỌC ngà Châu báu Lý Trời trao
HOÀNG trí Trung-minh ánh đượm màu
LÂM thế cứu Linh cơn thống khổ
HẠ trần giác-ngộ buổi hồi đầu

NGŨ-chơn sum hiệp đồng Năm-cõi
LÝ thiệt thuận tùng thấu một bầu
TƯỜNG tận phủ che con cả thảy
QUANG huy sương tuyết thạnh thanh cầu.

THI BÀI

Thanh cầu bất diệt, bất sanh
Như như bất động nêu danh Chơn-hiền.

1. Chơn muốn trọn kiền-thiền Tâm Tánh
Hiền nêu danh vai gánh Đạo Trời
Con ôi! Đạo-đức thuận thời
Con ôi! tu thiệt lập đời hiền lương.

2. Nguồn chơn-chánh kỷ-cương tâm hản
Cội thiện từ chấp vãng khuyết trung
Con ôi! tâm-lý ung dung
Con ôi! buổi thế đồng chung tu-hành.

3. Đạo khai dựng Nguồn lành truyền bí
Đức lưu thông Cội lý đừng rời
Định trên Độc-Nhứt là Trời
Cầm quyền phán định chẳng dời Vô-tư.

4. Rõ đặng vậy hùng-thư đại-lực
Vẹt mây mù hố vực thoát qua
Đại-hùng bền lý vĩnh-gia
Hạ-Nguơn Đại-lễ âu ca Thượng-tuần.

5. Thầy đặng mừng con cần tìm lý
Thầy vui thay tâm chí mỗi trò
Nam-Bang Đạo-lý vừa no
Còn thương đứa khác bụi tro chôn vùi.

6. Nhắn tin lành thôi rồi bớ trẻ
Rồi trần-ai bước lẹ vào trường
Khoa kỳ Đạo-đức phương-trương
Mục đề điểm đậu ngôn tương thiệt hành.

7. Thiệt đúng thiệt bạch thanh thân thể
Lành trí chơn mới dễ thoát mù
Ráng thi bền dẻo lý tu
Ráng đua Công-đức đặng thâu Bảng-vàng.

8. Nơi Phủ-đình châu toàn liên-huệ
Vị thanh phương Trời để chọn hiền
Chọn ròng tâm-lý giác-viên
Chấm công cơ hội huờn nguyên cảm từ.

9. Lập Tam-Hoàng diệt trừ tâm tặc
Khai Thượng-Nguơn sắp đặt mẫu-khuôn
Triệu Thần, qui Thánh, mở truông
Chỉ đường chánh-giác muôn muôn điều lành.

10. Vẹn trọn hiền tập tành nhẫn chí
Hạ thân vàng tâm chí dung duy
Trung Đàn thời Tý hiện đây
Con chung nam nữ nối dây về lành.

11. x Cúi đầu Đãnh-lễ Cao-Xanh
Là nơi chỗ thiệt mối-manh bền cầm
Thờ Thầy là trẻ hảo-tâm
Chung nhau hòa thuận thậm thâm Bệ-rồng.

12. Kính dưng Đại-lễ Trời trong
Thương nhau qui thiện tâm không Thầy mừng
Đó là mở cửa Chín-từng
Chỉ đường Thiên-Quốc tuần tuần tế Linh;
Lời Thầy dặn bảo đinh ninh
Chung Đàn ghi tạc trọn tin xuân tường.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý Đại-lễ Hạ-Nguơn 14 tháng 10 Đinh-Dậu, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Mẹo 15 lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ khuya)

---------o0o---------

KHƯƠNG-CHƯỞNG-ÁN Giáng-Đàn.

THI

KHƯƠNG lãnh mạng Trời quản Giáo-Tông
CHƯỞNG Quyền trí lịnh ứng tâm không
ÁN ban rành rẽ trừ ma-chướng
Giáng thế hộ kỳ Bổn-Giác Công.

THI BÀI

Công-Cô Độc-Nhứt lâm phàm
Bỉnh-hành Đại-lịnh đừng lầm đời ôi!

1. Đời tự tỉnh cho rồi phận sự
Đời trọn thanh tâm tự qui hồi
Phong-Thần Đài-Bảng ghi rồi
Tham Sân ôi hỡi Si tồi nào an.

2. Công danh lợi đừng mang đeo nặng
Luật Thiên-Điều đâu đặng bỏ qua
Công danh, quyền thế ôi là
Là tiêu, là diệt bầy ma-chướng bầy.

3. Mau hối ngộ cơn nầy đời hỡi
Mau tỉnh lòng qui hội Bình-Linh
Thông-Đài hiệp Bảng hư linh
Lành an, dữ dẹp, án minh hiện hành.

4. Thương Chư-hiền Đại-thành trễ bước
Mau qui hồi ngư-vướt Bình-Linh
Phẩm Tiên Trời trí xinh vinh
Tam-Giang qui nhứt, nhứt tin hội kỳ.

5. Đạo Thống-nhứt duy trì căn thiện
Cơn chuyển vần thiện nguyện Trời thâu
Đời ôi! tỉnh lại khỏi âu
Sa ngoa là lụy khó hầu tồn linh.

6. Đả-Thần-Tiên yêu, tinh kìa hỡi!
Vạn-Lý-Đài khêu gợi ám minh
Hồn khôn chạm dạ đinh ninh
Hồn thanh, Hồn trọn cơ kinh Thần trình.

7. Chưởng Thiên-lý án bình Long-Lục
Dựng Thượng-Nguơn hoán tục huờn Sơ
Chư-hiền đừng có u ơ
Qui-nguyên Đạo chuyển một giờ là xong.

8. Kêu thế-gian Ngô-Ông phụng tích
Chớ dể-duôi rày chít-chiu trường
Nầy nầy kìa hỡi náo thương
Tránh ra chỗ đó đừng vương nẻo tà.

9. Con oan nghạnh đó là oan tử
Trời đâu dung, luật xử đâu tư
Hiền lương Trời định tùng ư
Thiện chơn gắng chí Minh-sư độ Hồn.

10. Phần của Lão diệt phồn yêu mỵ
Kêu bớ đời kiến thị tâm qui
Đây là tiên lý châu-nhi
Bình-Linh Sơ-Hội nhiệm kỳ khắc sang.

11. Thương Sanh-linh lầm đàng lỗi bước
Bước đến cùng mòn phước đọa sâu
Chư-hiền tỉnh lý thâm bâu
Công tu, công học, cao sâu ráng dò.

12. x Hạ-Nguơn thời Mẹo bớ trò
Cầm quyền Chưởng-Án diệt lò quỷ vương
Thanh tâm kế lý phương-trương
Thần minh phát huệ giao tương Thiên-kỳ.

13. Tiên-Thiên thanh khí mầu-ky
Đem lời dặn trước Xiểng duy, Triệt mồ
Ban lời căn dặn Môn-đồ
Nhìn Trời chuộc tội Huỳnh-đồ Hoàng-duy.

14. Hiện đây là cuộc châu-nhi
Lão cầm luật cả hộ kỳ Nam-Công
Bỉnh-Hành Đại-Lịnh Hư-Không
Trọn quyền Bỉnh-Lý tróc không triệu Thần.

15. Nguyên-căn mau ráng dò lần
Trễ kỳ ắt phải tinh-thần lụy suy
Chư-hiền Đời Đạo bé nhi
Lão lai Ấu-nhược ráng đi đàng Trời.

16. Ráng mà thuận lý xuôi thời
Ráng tu chuộc tội đừng dời lương-tâm
Nghĩ thôi kiếp số ngán ngầm
Lụy hồn phóng mạng còn cầm phải điêu.

17. Bớ hồn đừng có hiu hiu
Từ nay tỉnh lại bỏ kiêu đắc cường
Bớ ai chơn giả tận tường
Bớ ai nhìn lý tránh phường dọc ngang.

18. Chống Trời, rạch Đất ly oan
Vướng vào luật cả nào an bớ Hồn
Oan tâm nào có bảo tồn
Quên Cha Từ-Phụ, cứ bôn theo phàm.

19. Từ nầy tránh chỗ khóa vàm
Tự tri giác thế đặng làm Thần Tiên
Chỉ đây thế-hạ ráng kiêng
Kiêng Trời chuộc tội Bổn-nguyên qui hồi;
Hiện giờ tu thiệt cho rồi
Địa-cầu thanh khí đắp bồi đồng xuân.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Mẹo ngày 15 tháng 10 Đinh-Dậu lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Ngọ 15 lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG Danh-Hiệu.

THI

CAO-Đài che khắp cõi Trần-quang
ĐÀI rộng thinh thinh bảng rõ ràng
TIÊN Phật giác-mê đời tự tỉnh
ÔNG tròn Ngô vẹn hiển vinh quang.

THI BÀI

Hạ-Nguơn Đinh-Dậu mãn kỳ
Kêu chung thế-hạ duy trì lý thanh.

1. Trong đời ráng thọ thanh Huyền-bí
Đừng vọng tâm quên nghĩ Luật-điều
Lần lần tâm-lý mỏn tiêu
Lần lần cơ lý đổ điêu hoại thần.

2. Học Đạo-đức ráng cần nhu nhược
Học Lý Trời đừng ngược đừng ngang
Con nào hay giỏi nào an
Không tin làm thử, biến an tỏ tường.

3. Bớ mỗi con mở đường diệu-huệ
Bớ con bầy Côn Lệ Ngọc Châu
Hiện đây xuân cảnh nào đâu
Hiện đây an lý thâm bâu con à.

4. Đông có Thầy, Tây là có Mẹ
Lý chở che mau lẹ qui hồi
Bớ con an-mạng cho rồi
Bớ con tỉnh giấc phục hồi Bổn-sơ.

5. Đừng có dạ u ơ như trước
Nay đến kỳ ngư-vướt đăng-khoa
Thành siêu cùng với đọa sa
Do nơi tâm tạo, thiểu đa ứng tường.

6. Bớ mỗi con chung trường Đạo-đức
Nầy con bầy ráng dứt thói xằng
Độ chung tâm tánh trang bằng
Đó là cơ hội Cao Tằng hiển vinh.

7. Lòng chí thành mới minh vật lý
Chớ lãng lơ ngu trí phân vân
Lâu ngày phải vướng cán-cân
Lâu ngày đắm lụy phong vân khó tường.

8. Lòng chí thành thường thường đó trẻ
Học phải hành mạnh khỏe tinh-thần
Hay hay nói nói chẳng cần
Thầy ban phê chọn ân thần đức chơn.

9. Đờn Thiên-lý thuận nhơn thuận nghĩa
Tại sao đời khinh dể máy Thiên?
Từ nầy mau phải giác-viên
Xuân Thu Thiên, Địa, Nhơn nguyền tuân y.

10. Khá định tỉnh đặng tri vận-mạng
Khá phương-châm tỏ rạng huệ-linh
Qui-nguyên thế-giái Ba-nghìn
Lập thành Thất-thập-nhị bình thọ Thiên.

11. x Rõ ràng Mậu-Tuất phùng nghiêng
Dùng nhơn, dùng hậu, đức nguyên duy trì
Hạ-Nguơn Đinh-Dậu mãn kỳ
Kêu chung thế-hạ duy trì lý thanh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày 15 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Hạ-Nguơn Đạo-lý duy trì
Vô-Vi cảnh tượng đồng qui Chơn-truyền
Hiện đây cơ hội nối liền
Thỉ-chung hoán hậu giác-viên thanh từ.

2. Hiện giờ Đạo-lý trứ Thư
Cội nguồn lý thiệt chỉ ư tâm-điền
Cảnh xuân Chơn-Lý phỉ nguyền
Từ-bi, Bác-ái nối liền tâm trung.

3. Đạo chơn diệu-huệ vô cùng
Lạy Thầy Chúa-Tể trùng phùng lý thanh
Vẹn tròn Đạo-đức mối-manh
Ngọc-Linh-Tòa định nêu danh cổ truyền.

4. Chí chơn, chơn-chánh nối liền
Dò phăng pháp thiệt phỉ nguyền vui sanh
Ngày nầy thiện-niệm Cao-Xanh
Vô-Vi Đại-lễ cội lành dò phăng.

5. Kính dưng Chưởng-Giáo Thiên-Đăng
Cầm quyền thưởng phạt, mực giăng thay Thầy
Giác-mê thế-hạ hội nầy
Biện phân tà chánh Đạo Thầy gọi Trung.

6. Chung nhau lớn nhỏ hiệp-sum
Tường an Huệ-luật chấp trung thạnh thành
Đến đây qui hiệp nguồn lành
Tỏ lòng chung-thỉ tâm thành ỷ y;
Hạ-Nguơn Đạo-lý duy trì
Vô-Vi cảnh tượng đồng qui Chơn-truyền.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến ngày 16 tháng 10 Đinh-Dậu, Chư-hiền về Ngọc-Linh-Tòa chầu lễ Vô-Vi, vào lạy Thầy, trước đọc bài nầy rồi mới Đãnh-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước thời Ngọ Vô-Vi lễ Hạ-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC thanh trau-trác khỏi lu mòn
HOÀNG lịnh ban truyền trọn sắt-son
ĐẠI-Đức, Đại-Nhơn tùng Đại-Luật
ĐẾ ân Cứu-Thế vẹn tâm tồn.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ hiện đây
Ban ơn nam nữ hay hay tư mùa.

1. Lòng trọn thiệt là bùa Bổn-mạng
Tâm chí-thành chói rạng thanh phương
Bớ con nam nữ ráng nương
Thỉ tròn, chung trọn khỏi vương lưới tà.

2. Tâm trọn thiệt đó là Dĩ-đức
Hành Đạo chơn thiệt mực mới an
Hiện giờ Cơ-Tạo chuyển sang
Con nào nghịch vận khó toàn đó ru.

3. Đạo dụng Đức, bần ngu thượng trí
Đạo dụng Tài, tài trí phân minh
Đạo-Tâm, tâm trọn giữ gìn
Đạo thanh con vẹn, gọi bình Chơn-nguơn.

4. Thất-thập-triết nguồn chơn lố bóng
Rõ Nhì-nghi đừng lóng đâu xa
Đã rằng Đạo-đức Người Ta
Ta Người in trí đó là huy huy.

5. Con lớn nhỏ duy duy tâm tánh
Tánh bình hòa là hạnh người tu
Khải-thông Chơn-Lý phá mù
Giác đời trọn tỉnh, lạc thù chánh-chơn.

6. Muốn hành Đạo nền nhơn dựng trước
Muốn an hòa, đức phước ráng bền
Đó là chơn-chánh móng nền
Cạn phân, cạn tỏ, đáp đền ơn cao.

7. Vẹn chung-thỉ Trời trao lời dạy
Chung là đâu, Thỉ tại nào đâu?
Thỉ-Sơ Bổn-Nhứt chung đầu
Chung thân nhìn thiện cửa lầu rước đây.

8. Bớ con thơ diệu hay con rõ
Sao mỗi con còn ngó nơi nào?
Dạy trao lý thiệt làu làu
Muốn thanh đốn tiệm, Chung bầu Thỉ qui.

9. Chung với Thỉ, châu-nhi Máy-Tạo
Thương bầy con tâm Đạo lơ là
Đeo mang những sự phù hoa
Chướng mang ngại chướng, Người Ta khó liền.

10. Lời căn dặn Hậu, Tiền Trời Chủ
Quên buổi Tiền, Hậu thủ vô danh
Hậu là chung hưởng lý thanh
Tiền khai đường cả, mối-manh bền cầm.

11. Đừng có dạ tưởng lầm nghi lộn
Rồi đa đoan bề bộn thói đời
Bớ con an lý thuận thời
Bớ con tu thiệt rõ Trời ngự trong.

12. Chỗ chung-thỉ gọi không định có
Nơi có không phải rõ mới là
Bớ con Đạo-đức Cao-Tòa
Vui xuân cảnh tượng thống hòa nhứt chơn.

13. x Giờ nầy Đại-lễ Hạ-Nguơn
Thầy ban lý nhiệm thể đờn vô dây
Trước Đàn thời Ngọ hiện đây
Ban ơn nam nữ hay hay tư mùa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 16 tháng 10 đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi tại Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài giải bốn chữ: Đồng-Tin Ư-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN nhiên, nhiên tự, tự nhiên bình
KỲ cố, kỳ quang trí vị thinh
CỔ vãng thanh chơn kim Tín Nghĩa
PHẬT Tiên, Hiền-ngõ Khí, Thần, Tinh.

Bần-Đạo mừng chung lớp học đến đây đã vẹn năm Đinh-Dậu, cơ mầu thúc hối, Mậu-Tuất kề sang, trong Chư-hiền Đại-Thiên-Phong Cao-Cấp, định- tâm dò lần lý thiệt hành y, noi dấu đường lành trỗi lý tinh-thần bước sang về thiện.

Nầy Chư-hiền, trong đời có chi hơn là Đời-thanh đồng ư chí thiện đó Chư-hiền, Chư-hiền muốn chung nhau trên cõi thế-gian dẫn dắt nhau đến nơi thiện-tâm mỹ-tánh, thì Chư-hiền ráng định-tâm thọ kỳ Chơn-Lý, một trọn một là an, thiệt chung thiệt là hòa, ấy là thiệt một, gọi thanh là Chơn-Lý, trọn qui tâm “Tân-Dân“ là Dương-khí tròn, cảm thanh “Minh-Đức“ là Quang Âm, đây là thanh thanh nhị khí hóa tường-vân, đồng lý hiệp chơn đó Chư-hiền, bền cầm trọn vậy gọi: Đồng Tin Ư Nhứt. Chư-hiền định-tâm Bần-Đạo phân lý Đồng Tin Ư Nhứt. Là Đạo người:

ĐỒNG nhau sự sống, khí hiệp Thiên-lương, Ngôi-Thần ngưỡng húy.

TIN Tâm trung trực, Tin Lý thanh tri, Tin thân túc kỷ, Tin Tánh đức minh, Tin Ý thành chơn, Tin Thể thanh bạch, Tin Quang Chủ-Tể, Tin Trí phân minh, Tin Tri Huệ-luật, Tin Nghĩa tồn nhơn, Cực Tin phất trược là đó.

Ư là: chưng noi theo chỗ một là biết vậy chưng noi vậy, gọi biết hay lành phải, liền ráng noi theo lành phải, Ư là vậy đó.

NHỨT là Một gọi là cực điểm, không dời, không đổi, không sai không lang lợt, gọi không còn cân sánh đâu lần nữa ấy là một; gọi rằng Thiên-chơn tri-giác. Đồng-Tin Ư-Nhứt là vậy đó.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 19 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn trong lớp học nghe chung xét phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung .

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài giải: Thiện-Niệm, Chánh-Đạo Ròng-Lý, Giác-Lý Hồi-Qui

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-ĐĂNG chiếu diệu gắng dò phăng
CỔ-PHẬT quang huy trí nhựt tăng
CHƯỞNG-GIÁO Giác-mê linh Tín Nghĩa
ĐẠI-THIÊN-TÔN định thế ăn năn.

Mừng Chư Đệ-tử, Bổn-Sư mừng cho cơ Đạo đặng rặt ròng, vậy từ đây Chư Đệ-tử bền cầm trau-trác, đừng để hiu tâm, ráng dò phăng cho kịp kỳ thiện-niệm đó Chư-hiền. Hiện giờ trong lớp học chung nhau định-tâm Bổn-Sư truyền ban hai chữ "THIỆN-NIỆM", là thiện tâm chung phận thường tu-niệm là Lý-chơn chiêm-hốt chánh quang, Thỉ-chung qui nhứt, tả an hữu bình, thiện-niệm là vậy đó Chư-hiền.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

DÀ-LAM chơn-pháp chánh tâm gìn
CHƠN-TỂ tế Linh Đạo-đức minh
QUAN-THÁNH lộ châu ròng Thống-hiệp
ĐẾ-QUÂN cang trực lý Trung-bình.

Bần-Đạo mừng thay! Chư-hiền đã dày công học hỏi trong lớp học Cao-Huấn định-tâm nghe Bần-Đạo truyền ban lý-nhiệm, lý thiệt chánh Đạo đây mà xét mình cho trong trắng "CHÁNH-ĐẠO RÒNG LÝ":

Chánh chửng thằng từ trực, qui-củ nhứt tri.
Đạo tâm tường nhơn hậu, chơn nhiệm nghĩa-phương.
Ròng tánh tâm tri trí, đắc huệ thắng si.
Lý tinh duy trung chiếu, quang huy tường bã bất lụy tu-du.

Chư-hiền vưng thửa bền cầm là đắc chơn tồn chánh, tâm tánh thành qui, Tân-dân chí thiện đó Chư-hiền.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

THI

DIỆU tâm THIỆN dụ gắng bền cầm
LA-HÁN phong lưu trí vị thâm
PHỔ-TẾ chơn-ngôn linh ký trứ
THIÊN-TÔN giác thế trạch kim tầm.

Bần-Đạo mừng Chư-hiền định-tâm Bần-Đạo truyền chơn chánh ngữ, gọi là "GIÁC-LÝ HỒI-QUI" đây Chư-hiền, tâm tri giác Lý-chơn, tâm giác tiền kỷ hối phi, tâm giác tâm tiền lỵ, tâm giác ý tiền Si, tâm giác tánh đa Sân, tâm giác trí cang tiền đa Tham vọng, tâm hối tiền phi, tâm tri cải thiện, hồi trí Tân-dân, qui tri Minh-đức, qui-củ bổn-nguyên đó Chư-hiền.

Vậy đến đây lớp học Cao-Huấn niên Dậu an bài, Lý-chơn cứ vịn, trác-trau thiện-niệm, thì niên Tuất kề sang, Chư-hiền gắn bó học hành cho tinh thần càng phát triển, ký nhựt tăng-qui đó Chư-hiền.

THI NGÂM MỪNG THAY!!

Mừng thay Đạo học vẹn tương kỳ
Nhắc cả Chư-hiền dạ cố tri
Ôn lại lời trao từng lớp học
Rõ thông tâm tánh thấu đồng qui.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 19 đến đây đọc sau lớp học Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh đặng trong đó nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (4 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng.

THI

NGỌC-sắc ban phê chấm trẻ hiền
HOÀNG-đồ độ dẫn kẻ huờn duyên
ĐẠI-ân Thiên xá người hối ngộ
ĐẾ khuyết qui hồi phục Bổn-nguyên.

THI BÀI

Tu-hành, giác-ngộ, giác-viên
Tượng thanh bất thố phi thiêng ráng cần.

1. Công-đức cả tinh-thần dò xét
Học Đạo Trời thì quyết tầm chơn
Bớ con tâm-lý vờn vờn
Đừng cho lu tối gọi hơn thói đời.

2. Đó là đặng thuận thời tâm-lý
Đây là an là húy Thiên-chơn
Trong Đàn Đại-lễ cao sơn
Đại qui-củ chánh, nghĩa-nhơn năng hoằng.

3. Tâm là tâm lẽ hằng tin nhứt
Thiện niệm chơn-chánh thức tri tâm
Tri-lương, thức thiệt chẳng lầm
Đạo-tâm bất hoặc qui tầm củ chơn.

4. Tiên-Thiên dạy nghĩa-nhơn qui-củ
Trung-Thiên bày Lý ngũ Chơn tam
Rõ ràng Huệ-luật khiết tham
Thanh tâm, thanh tánh định đam về nguồn.

5. Nguồn là lý tròn vuông tu tạo
Cội qui trung lập Đạo thanh từ
Đại-thành cơ hội hùng-thư
Đại danh, đại nghĩa, Cửu-tư rõ rành.

6. Lời dạy kỹ tu-hành là thiệt
Thiệt trong ngoài tự quyết là đây
Bớ con Chơn-Lý hay hay
Lý-chơn tâm tánh hiện đây nhứt thành.

7. Tâm tri giác là lành tâm đó
Tánh bình hòa tánh thọ thông chơn
Đạo người trọn Đạo tồn nhơn
Đức ta Dĩ-đức tánh huờn tâm qui.

8. Tâm với tánh mầu-ky mầu-nhiệm
Tánh rồi tâm đốn tiệm bất ly
Tánh tâm, tâm lý duy duy
Định chơn thông lý huệ huy bất lìa.

9. Đạo là Đạo khóa chìa then chốt
Người trọn người lý hợp lưỡng tri
Âm Dương quảng kiến nhì nghi
Thanh văn ngôn khiết xảo nguy tượng Càn.

10. Bớ con thơ vén màn thông lý
Bớ con an tri trí quang minh
Bớ con Đạo-đức xinh tinh
Bớ con ráng định, Thần vinh Khí tường.

11. Tinh nhứt cực cân lường chủ định
Chánh cùng chơn tự tỉnh thoát trần
Tỉnh tâm, tâm tỉnh ân cần
Tự tâm, tự giác, tâm thần huỳnh trung.

12. x Đạo-mầu gom lại đồng chung
Trung-Ương nhứt điểm, Huyền-Khung trí phần
Trong Đàn lớp học dò lần
Nữ nam chung cả tinh-thần ráng phăng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 19 tháng 10 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-lễ chung qui Học-Đường, Hạnh-Thanh Cao-Huấn, đọc rồi bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài phong Hội-Thánh Thiên-Lý, Thiên-Thể, Thiên-Pháp (chung qui 14 vị)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ CHỌN HIỀN

THI

NGỌC chơn ánh vọi cõi Nam-Phương
HOÀNG chiếu Chủng-Huỳnh Việt-Thiệm chương
ĐẠI-Đạo hoằng khai Hồng-Lạc thạnh
ĐẾ Huyền tiêu cực giác Thiên-lương

GIÁNG trần phá khiếu truyền chơn-pháp
THẾ sự qui hồi giác kỷ-cương
CHỌN trẻ công dày trao nhiệm lý
HIỀN Nhơn đức thạnh lý giao tương.

TUẤN, con định-tâm nghe Thầy ban phong Thiên-tước thâu chọn vào khuôn, trí chơn Thánh phận là THÁI-BẢO-LÝ đó con, phận con vưng thửa lời Thầy sắm sang Đạo-phục, đến lễ Tu-My Bái-mạng Triều-Thiên thọ thành Đạo-vị, giúp Thầy đem lý thiệt truyền ban dĩ giáo đức chơn, cho tròn Môn-đệ của Thầy Trời Thiêng-Liêng Cha Cả đó con.

THI

Phạm môn thiện tánh lý hoằng khai
Văn chất trác trau vẹn Đức Tài
Tuấn tú phương tri tường vận-mạng
Con vưng lời dạy rõ nguồn hay.

BỜ, con nghe Thầy ban ơn phong thưởng con là THƯỢNG-BẢO-PHÁP cho đủ Tam-Chơn Nguơn-Bửu của Đại-Đạo Trời khai đó con, phần con vui vẻ sắm sang Đạo-phục đến lễ Tu-My Bái-mạng Triều-Thiên, trứ danh tăng phận, kề vai thọ lãnh gánh Đạo Trời đó con, là đem lý Trời ban truyền lưu hậu đức cho tròn Sứ-mạng Thầy sai, Xuân thay!!

THI

Đỗ đàng dày dặm đức ngày tăng
Văn chất phương-châm vẹn trí năng
Bờ Đạo vững cầm chiêm đức thuận
Nước trần ngăn đón tín cần đăng.

THỐNG, con nghe Thầy dạy ban phong thưởng đây con, hiện giờ đây Thầy chấm con ban tước NAM-THIÊN-SƯ, Hỏa hòa Thủy hiệp giúp Đạo cứu Đời lưu thông hành thiện vi đức hòa cang đây con. Vậy con sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng thọ kỳ Thiên-lý sứ quan tuần cơ tế vận đó con.

THI

Hồ hải Hớn sơn hiệp nhứt nguồn
Văn bằng châu-bút điểm danh khuôn
Thống Qui-nguyên nhứt tường thinh mẫu
Con rạng Thiên-Điều lãm trọn vuông.

MỘT, con định-tâm nghe Thầy dạy trao diệu-huệ, Thiên-tước gia ban thanh tâm kỳ thọ nghe con, giờ nầy Thầy chấm con TÂY-THIÊN-SƯ cơ-quang Thiên-lý,vận chuyển Ngũ-hành lưu thông thư sử đó con, con định-tâm Thầy ban huệ lành.

THI

Nguyễn Tông thông lý ứng điềm chơn
Văn vẹn thi thư cảm đức nhơn
Một trọn một y là Thánh-triết
Tâm tồn thận-độc đáo Sơ-nguơn.

THUẬN, con nghe Thầy ban ơn thâu chọn, ban phong tước-vị đây con, giờ đây Thầy chấm công con thọ phần TỨ-PHỐI LỄ-TRÍ khai lý Khảm-môn Tây Kim thống thủy, hoán Dậu hòa Nhâm đó con, phận con sắm sang Đạo phận đến lễ Tu-My Bái-mạng thừa hành Thiên-lý, Thánh-thể trí tri đó con.

THI

Trần ai con trẻ thoát ra vòng
Văn trí Thiên-chơn vẹn lý đồng
Thuận mạng Triều-Thiên trao thể ký
Con tồn Tứ-đức nghĩa-phương đồng.

THÌNH, con định-tâm nghe Thầy ban phước thanh phẩm vĩ gia đem con vào Hội-Thánh đây con, hiện giờ đương duy Kim huệ-sắc chiếu huệ-tư, phong con TRUNG-HIỆP-QUANG, nghĩa là: Hộ Lương-Quang Chơn-Thành-Viện đây con; con sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng giúp Thầy thọ lãnh phận sự, gọi Thủ-quang Bổn-nhiệm đó con. Mảo, Áo, Khăn, Xiêm kiểu cách y phần, nhưng màu tím đổi màu vàng, Mảo đề 4 chữ: THỦ-NHIỆM LƯƠNG-QUANG. Bố-Tử mang chữ QUANG màu vàng, đụt lủng hình tròn 21 phân, chữ 12 phân, vành bìa chấm 5 vòng tròn uốn chiều theo khuôn, vàng trong, trắng kế vàng, đen kế trắng, xanh kế đen, đỏ kế xanh, mỗi lằn 5 ly chia phân đồng khoản, lòng dư là tím, vậy con y lịnh Thầy mừng đó con thơ.

THI

Dương thạnh khai cơ trí vị đầu
Văn tài ráng giúp chấm Cung-Đâu
Thình danh Thánh-địa là Duy-nhứt
Trẻ trọn thửa lời lý thấm sâu.

SÁNG, con nghe Thầy ban ơn thâu chọn con vào Hội-Thánh, vậy con thửa vưng Mạng-lịnh là NAM-HIỆP-QUANG gọi Thâu, gọi “Công-Lễ Lương-Quang”, vậy con chung tâm bồi đắp nền chơn, tượng trưng Đạo-đức đó con, phận con sắm sang Đạo-phục cho tròn lễ Tu-My Bái-mạng thọ kỳ phận sự đây con, sắm Đạo-phục y như Nam-Thiên-Sư, nhưng màu tím đổi màu đỏ, Xiêm cũng viền theo phái, Mảo đề bốn chữ: HỘ-NHIỆM LƯƠNG-QUANG. Bố-Tử cũng y như Trung-Hiệp-Quang, năm vòng ngoài màu chấm như vầy: trong đỏ, vàng kế đỏ, trắng kế vàng, đen kế trắng, xanh kế đen, vậy con an lòng Thầy ban phước huệ.

THI

Đỗ trần định lý mới là hay
Văn vẹn trọn thanh phận trẻ tài
Sáng suốt giúp Thầy hồi Quả-vị
Con đồng khuôn-mẫu kể từ nay.

GIÁC, con nghe Thầy ban ơn phong thưởng con phẩm vị Thiên-tước là ĐÔNG-HIỆP-QUANG gọi Lai-Thâu, tức Công-Nghĩa Lương-Quang. Vậy phận con tồn tâm lương thiện, Công-đức rạng ngời, quang huy ánh vọi, bền cầm Đạo-đức đó con, phận con định sắm sang Đạo-phục đến lễ Tu-My Bái-mạng thọ thân vị Đạo, Đạo-phục y như Đông-Thiên-Sư, nhưng Mảo đề bốn chữ Nho như vầy: LẠI-NHIỆM LƯƠNG-QUANG. Bố-Tử năm vòng tròn theo bìa mình tím, trong xanh, đỏ kế xanh, vàng kế đỏ, trắng kế vàng, đen kế trắng; Cũn Thiên-Sư viền tím, Đông-Hiệp đổi lại màu xanh, chữ Bố-Tử phương nào màu nấy, viền Xiêm theo phái phận, vẹn vậy bảo tồn Đạo-đức đó con.

THI

Châu Ngọc từ đây lố vẹn lành
Văn tài tâm đức rạng bền thanh
Giác tri thế-sự hồi tâm-lý
Con trẻ công đền thấu mối-manh.

QUẾ, con nghe Thầy dạy ban tước-phẩm đây con, giờ nầy Thầy chấm công ban cho con BẮC-HIỆP-QUANG gọi “Công-Phước Lương-Viện”, gọi Hiến-Xuất. Vậy con sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng Triều-Thiên cho tròn phận sự đó con. Đạo-phục y như Bắc-Thiên-Sư vậy, nhưng viền áo đồng theo phương hướng, Bố-Tử năm vòng theo vành, trong màu đen, xanh kế đen, đỏ kế xanh, vàng kế đỏ, trắng kế vàng; mình bìa màu tím, chữ theo hướng, Khăn Đại-phục Ngũ-Hiệp đồng màu tím, chữ QUANG nhỏ mang với Đơn-phục hướng nào màu nấy chữ Nho, con tuân y mạng lịnh Thầy mừng thay đó trẻ.

THI

Huỳnh trung thành ý dứt phù hoa
Văn chất hậu nhơn vẹn trí hòa
Quế đượm thanh hương tường tín hiệp
Con tròn bổn phận trọn giềng-ba.

LƯU, con nghe Thầy ban tước-vị con là TÂY-HIỆP-QUANG đây con, vậy con vưng lấy lời Thầy, sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng Triều-Thiên thọ phẩm Ngọc-sắc, Đạo-phục y như Tây-Thiên-Sư, nhưng áo viền tím đổi lại màu Huỳnh-bạch Mẫu-đơn; Bố-Tử vòng chấm theo vành trong màu trắng, đen kế trắng, xanh kế đen, đỏ kế xanh, vàng kế đỏ.

Năm trẻ dò theo hành phận chung nhau lần lần Thầy sẽ dạy thêm, phần con là Công-Nhơn Lương-Viện gọi Tùng Hiến-Tín-Xuất, vậy con vưng lời Thầy lập thành khuôn-mẫu Đạo-đức đó con.

THI

võ trong con dứt cuộc trần
Văn tài tín trọn thọ kỳ thân
Lưu danh Thiên-Đạo đồng năm cõi
Môn-đệ Cao-Đài nhứt nhựt tân.

THOẠI, con nghe Thầy ban phong con NAM-THIÊN-XU tước-lập, Nam-Tào Lý Thể đây con, vậy con sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng nghe con, phận tròn phận sự Tùng Thiên ớ con thơ.

THI

Đoàn viên nầy trẻ trỗi căn lành
Văn vẹn Đạo thông lý trưởng danh
Thoại thảo Đình-tiền tường Cảm-ứng
Trẻ thơ gieo rạng tín dương thanh.

CHỨC, phận con Thầy chọn phong con BẮC-THIÊN-TRỤC gọi Bắc-Đẩu, vậy con sắm sang Đạo-phục lễ Tu-My Bái-mạng Triều-Thiên đó con.

THI

Nguyễn Tông rạng tiếng bớ con hiền
Văn hóa rõ thông trọn giác-viên
Chức phận Trời trao con gắn bó
Con tròn bổn phận mới là yên.

PHAN, con nghe Thầy thâu con vào lớp THẬP-NHỊ NGUYỆT-TƯỚNG đây con, phận con sửa sang Đạo-phục đến lễ Tu-My Bái-mạng thừa hành phận sự đây con.

ẤN, con định-tâm nghe Thầy ban ân thâu chọn vào lớp Cao-Tăng NGOẠI-GIAO NGUYỆT-TƯỚNG đây con, vậy hai con định-tâm nghe Thầy ban dạy.

THI

Đoàn viên Châu ngọc ớ nầy con
Văn chất Văn thinh mới bảo tồn
Phan, Ấn hai con đồng phủ phục
Thiện-từ đôi trẻ hiệp Càn Khôn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh gởi Tuấn (Mỹ-Tịnh-An), Bờ (Lộc-Thuận), Thống (Chợ-Lớn), Một (Nhị-Bình), Thuận (Thuận-Mỹ), Thình (Tân-Hương), Sáng (Tân-Lý-Đông), Giác (Thuận-Mỹ), Quế (Thanh-Vĩnh-Đông), Lưu (Lộc-Thuận), Thoại (Lương-Hòa-Lạc), Chức (Phước-Thạnh), Phan (Lương-Hòa-Lạc), Ấn (Thuận-Mỹ) mỗi trẻ một bổn đặng học đây y hành.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài giải: Ảnh-Phụng Âm Dương và đèn Chí-công Chí-chánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

CAO-Thượng thậm thâm KÝ vị tầm
ĐÀI tường độ khắp quảng thinh âm
THỐNG qui Thiên định đời chung cội
NHỨT mạch chơn thành Đạo hảo tâm

NGỌC-sắc chuyển khai Tam-Kỳ tuyển
ĐẾ khuy bồi đắp rẽ đôi lầm
CHỦ Cha cực điểm Âm Dương lộ
QUYỀN Tạo-Hóa cầm tín-ngưỡng thâm.

KÝ, con dưng hỏi Thầy về Ảnh-Phụng Âm Dương Nhựt Nguyệt tượng khai, Chí-Công Đăng-Huệ rạng ngày đây con; con định-tâm nghe Thầy phân giảng Nhứt-Cực Vô-Tinh Hư-Khí tượng duy.

Là khi con vào Đãnh-lễ tâm tinh Tín lễ Ngưỡng tri Cao-quang, tượng duy tinh điểm, chủ định Không-Hư trác giác đời mê gọi rằng tinh-huệ giờ đó, hiện đây huệ tâm hiệp kỳ Thiên-lý gọi: Nhãn Thị huệ, Huệ lý Chủ Tâm gọi là định, gọi Nhãn Thị Chủ Tâm.

Phần con Lưỡng-Quang Chủ-Tể gọi xét xem Lý tượng Thể cũng vậy gọi Nhứt-Cực Duy-Tinh, Đông-quang Dương-Khí, Tây ký Trứ Thần, Tinh-Thần huờn Khí ấy là Đạo; Cơ sanh hóa Lý-chơn, Quang hóa sanh là Chơn-Lý Ngôi-Thần vi chủ, chủ định kỳ Thiên đó con.

Đèn Chí-Công nghĩa là: Tiền chưởng Lý quảng tâm, Hậu khai Huỳnh Minh-đức; Tả khai Chơn chẩn tế, Hữu trứ Chánh bình luận, hòa Trung, đó là Ngũ-sắc tường quang chở che vạn-loại, tri hòa tường hiệp đó con, vậy Thầy thấy con nhiều khi e lệ ngạc nhiên vì thói đời xô xát nên con mới dưng lời han hỏi, vậy Thầy cũng mừng thay, thôi con định-tâm học lý Thầy bày, lần đây Thầy sẽ dạy thêm vì cơ Trời thẳng mực chẳng dời không sai. Con định-tâm nghe Thầy than thở!!!

THI

Huỳnh tiền mau đến đặng chầu Cha
Huê đảnh ứng chơn hiệp nhứt Tòa
vị thanh trần đừng trí thọ
Con vưng Thiên-mạng thống Người Ta.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Giáo-Sư KÝ ở Đông-Hòa, Kiên-Giang một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài giải vé Thánh-Ngôn: “Mỗi con nào trọn chí thành”

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ trưa)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI CỨU-THẾ Hiện-Giờ.

THI

CAO ứng Ngũ-Quang chiếu diệu tường
ĐÀI trùng thinh quảng thạnh kỳ phương
CỨU đời về thiệt hòa nhau rún
THẾ sự chung bầu chớ rạch đường.

TIÊN, con có dưng lời xin Thầy trao dạy lời con luận giải một vé Thánh-Ngôn trong Đuốc-Chơn-Lý 49, trương 29 vé 21, con có tâm tìm kiếm học hành Thầy mừng chấm công con đó, con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Phạm tội ngày xưa mới đọa trần
Văn tài rõ thấu ráng thành tân
Tiên ban Ngôi-vị thành chơn đáo
Con trẻ thừa hành lý diệu thâm.

TRƯỜNG THI

1. Mỗi điều Thầy dạy ráng lo
Con nguyền cẩn thận làm trò trọn y
Nào là chung-thỉ củ-qui
Trọn tâm tầm học trí tri thanh từ.

2. Chí tâm hòa thuận nhứt ư
Bình hòa tâm tánh khư khư tâm-điền
Sự đời con mặc kiền-thiền
Vui Xuân về Đạo nối liền Thiêng-Liêng.

3. Thầy ban diệu-huệ tâm hiền
Sắp khuôn-mẫu thuận Hậu, Tiền chung qui
Cho tròn Nhứt-bổn phương tri
Mình an tu thiệt đồng qui một nguồn.

4. Chớ nên quá lý lầm truông
Quên mình rồi lụy đời luôn thẹn thuồng
Dưới thuần xuôi thuận làm khuôn
Trên lo dạy bảo, mẫu vuông Công-bình.

5. Hòa là nhường nhịn thiệt tin
Thuận tùng Thiên-lý đệ huynh để thành
Cho tròn con thảo Cha lành
Bền tâm đừng vội tu-hành thuận xuôi.

6. Rày thông Đạo-đức đừng nguôi
Mai Xuân, chiều Hạ tâm vui chơn Trời
Đừng lòng lơ lãng vận thời
Để tâm cho trọn thờ Trời trí chơn.

7. Ý thành đổi trược Hoàng-sơn
Hiềm nghi tâm biến, tánh sờn đắm thân
Nghị là chí rẽ phân vân
Nghi tâm, tâm loạn thể thân hoại lìa.

THI

Giáo Lý Trời ban bớ trẻ là
Hữu tâm con nguyện động lòng Cha
Thái hòa cảnh tượng chung con dại
Tiên Phật ráo lời giác thế hòa

Thanh Thánh Trung-dung bày cạn tỏ
Con tròn qui thuận hiển hiền đa
Dưng lời nguyên lý quang Thần-mục
Thầy giáng thế truyền tích nghĩa gia.

NGÂM KHOAN

Gia ân Đồ-đệ con Trời
Đại-thành khoa hội thuận thời bớ con
Mừng thay cảnh tượng xuân-đồng
Vẻ vui sắc đẹp Thiên-bồng lộ sương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Giáo-Hữu Phạm-Văn-Tiên (làng Bình-Hàng-Trung, Quận Cao-Lãnh, Tỉnh Kiến-Phong) một bổn gìn đây học lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài ông THÂU, ông LÒNG đắc quả giáng mách gia-tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối.

---------o0o---------

CHƯỞNG-GIÁO CHỨNG-ĐÀN

THI

CHƯỞNG-Quyền trao Lý giác phàm-gian
GIÁO-Chủ nguồn Chơn thọ Sắc Hoàng
CHỨNG hộ Án-tiền minh Điển-huệ
ĐÀN Tinh Khí trọn đức Thần quang.

MƯU, Đệ-tử chấp bút có Tín-Đàn Lão-Sư lâm Đàn, Bổn-Sư chứng Đàn huệ-điển.


TÍN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

TÍN ngưỡng tu-thân ớ hữu hiền
ĐÀN khai Cứu-Thế trạch Căn-nguyên
LÃO lâm phàm-hạ đôi lời mách
SƯ vị tương đồng nhắn cẩn nghiêm.

Trước Đàn-nội lý, chào Nam-Công Hỏa-Đức, chào mừng Chư-hiền nam nữ hiện đây xuân sanh Đại-Đạo, Thống-nhứt thờ Cha, hướng Đạo đồ quang, dìu Linh cứu thế trọn nguyền Linh-căn Sứ-mạng, thì Thiên-Bồng ngôi-vị rạng tường đó Chư-hiền. Đôi lời cạn tỏ thăm viếng chung nhau tỏ lòng nhắc nhở Đạo-Hữu đồng tông Căn-nguyên Linh thuận. Tiện-Sư nhơn lý phàm danh, cầu Nam-Công y lịnh, Tiện-Sư cạn tỏ gia đình đôi lẽ.

- Tiểu Công y nguyện, chào Tín-Đàn Lão-Sư, Tiểu-Giáo nghinh tiếp.

- Hỷ hy, chào Nam-Công Hỏa-Đức.

THI

Trần ảo Trần lao bớ trẻ là
Văn tài Văn thính phận con Ta
Thâu, Lòng Phụ Tử mau noi dấu
Cha vẹn Con tròn khỏi hố sa.

LÒNG con, buổi đời nhăng-nhố, thế-sự éo le. Con ôi! khá mau tu-niệm trọn nguyền, trở lại Đại-thành tồn tâm vi thiện đó con, nếu con không y thửa lời, bạc lòng Phụ Tử duyên xưa chẳng nối, thì đức phúc mòn hao, thì Cha e cho con phải đổ điêu đó trẻ, đôi lời Cha khuyên dạy, con trẻ gắng nghiệm tường, đừng có lương khương, tội Trời không trễ kiếp đó con LÒNG!!!

THI NGÂM RẰNG

Tội Trời, Trời phạt hiện giờ đây
Mau kíp ăn năn chớ trễ ngày
LÒNG trẻ gắng ghi lời dạy dỗ
Đại-thành hội ngộ Thượng-Nguơn nầy.

- Tiện-Sư chào Nam-Công Hỏa-Đức, xin thâu chơn ngưng điển giờ nầy. Có Diệu-Minh-Cung Huệ-Chơn La-Hán lâm Đàn, chào Nam-Công.

- Xin tiếp điển.


DIỆU-MINH-CUNG HUỆ-CHƠN LA-HÁN Giáng-Đàn.

- Trước Đàn lạy Đức Chí-Tôn cùng Chưởng-Giáo. Tiểu-Hán kính mừng Nam-Công Hỏa-Đức Độc-Chơn, Tiểu-Hán xin nương bút cạn phân đôi lẽ.

- Tiện Giáo chào Huệ-Chơn La-Hán, xin nginh tiếp.

THI

DIỆU trung chi diệu thấu Tam-thai
MINH mẫn tâm thành dạ chẳng lay
CUNG kỉnh lễ nghi lòng Đạo-đức
HUỆ tâm, tâm huệ hậu nhơn tài

CHƠN ngôn phân tỏ hiền chung lý
LA-HÁN thọ Trời sắc lịnh sai
Giáng giảng tỏ phân cơ Thống-nhứt
Đàn-tiền huynh đệ hiệp phùng đây.

- Tiểu-Hán mừng chào đệ huynh, tỷ muội, chung hiền xuân thay! vui thay!!!

Đạo Trời khai dựng cứu đời
Lập cơ Thống-nhứt thuận thời Qui-nguyên
Nhơn tâm dẹp bớt đảo điên
Nhìn Càn Khôn chủ vững yên thái hòa.

- Tiện-Hán kính Nam-Công huy lịnh, Tiện-Hán nhơn danh phàm thần-minh đôi lời chỉ giáo gia-đình tròn bổn phận.

- Tiểu-Giáo y lời, xin nghinh tiếp.

THI

Nguyễn la bấy cuộc trần-ai
Văn chất Văn minh đọa miệt mài
Trọng trưởng Bộ ôi! nầy Phải thiếp
Huynh tồn
Chức thọ Bộ, Năm hai.

Than ôi! huynh đệ đồng-bào, Anh em xác thịt đoạn sầu chia ly. Nhưng mà, Chơn-hồn đặng trọn phương-tri, Nhìn xem Gia-tộc lâm ly đây mà. Anh em Bộ phải ráng hòa, Đem chơn giáo huấn giác tha thiết tề. Tử Tôn Cao-tổ Tằng-huyền, Mong nhờ Tộc-lý điểm truyền thuận Thiên. Mừng thay huynh đệ Tử Tôn, Thiếp thần Đạo-đức thể cồn bổng thanh. Than ôi!!!

NGÂM RẰNG

Đạo Trời Cứu-Thế, thế khi
Gặp hồi luật phạt ôi thì thể nao
Tại sao người sáng làu làu?
Không tuân Thiên-lịnh nhủi vào hố sâu.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức, đến đây định thần huệ, ngưng tịnh điển, giã từ kính...

NGÂM

Diệu-Minh Cung-Điện tăng hồi
Lạy Thầy kỉnh giáo Nhiên-Kỳ phục qui
Mãn giờ rút điển đăng phi
Kính chào Hỏa-Đức Độc-Nhi Thiên-Huyền.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Trần-Văn-Lòng (Thân-Cửu-Nghĩa) một bổn, Lê-Văn-Bộ (An-Lục-Long) một bổn, xem đây xét lý hành phận. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Hàng-Trung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nữ nam nơi Thánh-Thất Bình-Hàng-Trung (Sa-Giang), hiện giờ chung nhau học hỏi lý thiệt Trời bày, vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy cho hai chữ “TU-THIỆT” cứu đời.

THI BÀI

1. Nầy nam nữ chung nhau học Đạo
Học rồi hành cải tạo tâm phàm
Tu-hành lý thiệt đừng nhàm
Thiệt cho trọn thiệt mới làm lành thêm.

2. Thiệt đúng thiệt là duyên nối chặt
Nối chặt bền dầu ngặt cũng an
Bớ con đừng có mơ màng
Ráng xa trọng trược buộc ràng từ lâu.

3. An về lý thâm bâu tâm tánh
Tánh bình hòa xa lánh mỵ ly
Cứu Đời đặng tỉnh Đạo duy
Đó là huờn thuốc cứu nguy con bầy;
Con ôi! lớn nhỏ con Thầy
Thầy than! Thầy dạy con bầy gắng ghi.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Bình-Hàng-Trung đặng chung lớp học nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Bình-Hàng-Trung một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc trước Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN thanh huệ-điển ứng Chơn-thần
KỲ trứ oai danh Đạo-đức tân
CỔ vãng kim qui tường lý diệu
PHẬT Tiên sẵn vị trí nhơn cần.

THI BÀI

Mừng thay Đồ-đệ vẹn mừng
Tu thân học lý tinh-thần khải chơn.

1. Trong chỗ học keo sơn bền dẻo
Là định-tâm tầm hiểu vận hành
Đạo là tâm-lý sanh sanh
Đạo là trọn Đạo thiệt thành Đạo chơn.

2. Đạo Dĩ-đức bền nhơn thông trí
Cho rõ ràng thiệt quí Đạo Cao
Cuối năm Đinh-Dậu làu làu
Sang năm Mậu-Tuất dải dầu học tăng.

3. Trong chỗ học rõ căn rõ bổn
Rõ rồi hành dứt hỗn độn nguy
Đạo là chánh-pháp đương qui
Người tu trọn thiệt ỷ y thiện-từ.

4. Đạo mất thiệt biếng lười tâm tánh
Đạo chẳng tường đức hạnh là hư
Mừng thay Môn-sĩ chí ư
Tu tâm học lý khư khư mạng Trời.

5. x Xuân sanh Đạo-đức cứu Đời
Đạo Trời gìn thiệt rõ Trời cứu nguy
Đây là lời dạy gắng ghi
Thiệt tăng lý thiệt là qui Chơn-truyền.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu đến đây.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc sau Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-ĐĂNG tỏ rõ thức đời mê
CỔ-PHẬT độ Nhơn, Nhơn giác hề
CHƯỞNG-GIÁO tế Linh, Linh khả thuận
ĐẠI-THIÊN-TÔN định hiệp chung về.

THI BÀI

Về khuôn Đạo-đức cơn nầy
Mừng chung Môn-tử vẹn tài tâm lương.

1. Tâm trọn thiệt, Thiệt Thường mới vẹn
Chung nhau mà nguồn thiện trác-trau
Bớ chung mau khá bước mau
Qui hồi nhứt mạch trước sau trọn niềm.

2. Lời Lão dạy cổi diềm thì rõ
Ráng học hành chỗ trọ đừng mang
Đó là lý thiệt rõ ràng
Bổn-Sư mừng cả chung Đàn hiện đây.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

DÀ-LAM Thiên-tước của Trời ban
CHƠN-TỂ điểm công sắc Ngọc-Hoàng
QUAN-THÁNH Tông-duy thường chánh trực
ĐẾ-QUÂN huệ khí trọn tròn quang.

THI BÀI

Mừng cơ Thống-nhứt vẻ vang
Mừng chung Môn-sĩ vẹn toàn chánh tâm.

1. Cuối năm Dậu thậm-thâm lý học
Đến Tuất-niên thận-độc hành y
Chư-hiền Đạo-đức duy duy
Rõ thông tâm-lý châu-nhi tuần huờn.

2. Đạo Qui-nguyên đừng sờn tâm dạ
Đạo cao tăng nhĩ-ngả dứt xong
Dẹp Sân thì rõ Đạo-đồng
Bỏ Tham an lý thông không là Trời.

3. Dứt Si tục thuận thời lập hạnh
Đạo phát minh tâm thạnh, tánh bình
Chư-hiền an chí giữ gìn
Tu cho tới Đạo ráng nhìn lý thanh.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

THI

DIỆU-THIỆN huy huy ứng khí thanh
LA tồn HÁN định rõ tường manh
PHỔ chơn TẾ Đạo tâm hòa thuận
THIÊN trí TÔN Thần tánh chớ sanh.

THI BÀI

Mừng chung lớp học thuận nguồn
Thiên-Sư, Tứ-Phối tỉnh tuồng Thiên-chơn.

1. Về Nguyệt-Tướng cao sơn Huệ-Luật
Phận Thời-Quân trung trực thể hành
Đạo cao Chơn-Lý thinh danh
Người thông vận-mạng là thanh Đạo người.

2. Ban lời dạy chung thời rõ lý
Mừng Chư-hiền tri trí thanh chơn
Tu-hành Đạo-đức cao sơn
Gắng tâm ghi tánh chẳng sờn tâm trung.

3. Vưng Thiên-mạng Hóa-nhơn Dĩ-đức
Ra làm lành dùng phước cứu đời
Nhiều lành nhiều phước thuận thời
Đời thanh, Đạo thới vững nơi chung hòa.

4. x Cuối năm Đinh-Dậu Cao-Tòa
Lão mừng chung cả thuận hòa tùng Thiên
Đem lời Đạo-đức giác-viên
Từ-bi, Bác-ái vững thuyền xuân chung.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái Ngũ-Hành-Tòa ngày 28 tháng 10 đến đây, đặng trong lớp học nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc sau Đại-Đàn Bát-Quái thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng.

THI

NGỌC-sắc chấm công trẻ học hành
HOÀNG-đồ khai mở Đạo tồn thanh
ĐẠI Nguyên-căn bổn hồi Ngôi-vị
ĐẾ xá ân đời dựng Đại-thành.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-Đạo Qui-nguyên
Là qui con cả giác-viên thuận Trời.

1. Trước Đàn-nội thuận thời học lý
Vén mây mù tri trí phân minh
Bớ con tâm-lý phù vinh
Bớ con tích đức an ninh tâm-điền.

2. Ráng bền học lý nguyên Trời dạy
Đặng phát minh nhơn ngãi thuận thời
Thuận Thiên hòa lý rõ Trời
Thuận Thiên tâm thiện là đời thới thanh.

3. Trong lớp học nên danh Hiền-sĩ
Thì phải lo tu-kỷ giác-tha
Cho tròn cho vẹn Đạo Ba
Cho nên cho hiệp cho hòa Thiên-chơn.

4. Trong cơ hội đừng sờn Nhiêu, Nhẫn
Trong lý mầu ráng thuận ráng qui
Đây là cơ hội châu-nhi
Đây là vận-mạng thùy-tri nguơn tường.

5. Lòng chí thành Thiệt Thường trau-trác
Lòng vững bền đặng thoát kiếp trần
Ráng an ráng vẹn ân cần
Ráng thông lý thiệt dò lần lý sâu.

6. Trong chỗ thiệt bền lâu trọn thiệt
Trong lý mầu đừng khuyết điểm lương
An lòng cơ hội bước-bươn
Đạo cao nhờ chỗ Thiệt Thường tu thân.

7. Muốn tu thân ân cần dứt tục
Muốn vén màn rửa gụt bụi hồng
Rõ ràng tâm-lý Bá Tòng
Rõ cơ Trời lập Đại-đồng hòa nhơn.

8. Muốn hòa hiệp đừng sờn thảo thuận
Muốn ân cần phải dựng Đạo nhà
Đạo nhà gốc của Mẹ Cha
Cha Trời, Mẹ Đất chung hòa thương nhau.

9. Tình huynh đệ, đồng-bào nhau rún
Muốn thới thanh phải dụng thiện-từ
Đó là tâm-lý hùng-thư
Dầu cho Đời Đạo tâm như là hòa.

10. Trọn hòa thuận mới là an hưởng
Thờ Trời trong kỉnh tưởng hằng hằng
Đạo cao, Đức thạnh năng hoằng
Đạo cao qui thống đặng dằn tánh bôn.

11. x Chung Đàn Đãnh-lễ Kiền Khôn
Mừng chung nam nữ ráng ôn lời Thầy
Dậu-niên mãn lớp xuân thay
Mừng chung sang Tuất nhìn Thầy học thêm.

12. Cho tròn nguồn thiện vững êm
Đó là trật tự tâm nghiêm giữ gìn
Mừng thay Đạo-lý khai Huỳnh
Rõ trong chánh đại Huỳnh-Đình tường chơn.

13. Giờ nầy chỉ nẻo Thượng-Nguơn
Là do tu thiệt keo sơn học hòa
Từ đây Đạo-lý Cao-Tòa
An tâm về Đạo nhà nhà thọ xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu tới đây, đọc rồi bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc sau thời Tý Đàn-Sóc 29/10

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC tường tâm rõ thể chơn-minh
HOÀNG chiếu Thiệm-Nam lý tỏ thinh
ĐẠI xá trần-ai mau tỉnh ngộ
ĐẾ điềm thiện ứng thế trần tin.

THI BÀI

Hiện nay cơ Đạo thạnh hành
Ban truyền diệu-huệ Đại-thành giờ đây.

1. Trong số Ngũ, Châu tài Ngọc đức
Thương phàm-gian ban đuốc rọi đường
Con chung gìn giữ kỷ-cương
Mừng con tu thiệt, Thiệt Thường vẹn tâm.

2. Tu an-mạng cao thâm lý thiệt
Thiệt nơi lòng phân biệt cho rành
Phân là phân đoán trược thanh
Rành thân đừng ố mối-manh trau-giồi.

3. Nay Đạo-đức chỉ Trời che chở
Nay Lý-mầu chỉ rõ nghĩa-phương
Chỉ đường Đạo-hạnh giao tương
Chỉ cho đời tỉnh phương trương thạnh từ.

4. Lòng chí thành hùng-thư thể vẹn
Thân ráng bền đừng hẹn trưa chiều
Khá mau thức tỉnh tiêu-thiều
Khá mau tự hối khỏi điêu Chơn-hồn.

5. Nhìn Thiên-lý thể cồn bổng nổi
Nhìn Trời che qui hội chầu Trời
Nhơn hòa, Địa lợi vững nơi
Thiên sanh, Địa dưỡng là nơi thới thành.

6. Trong chỗ sạch tập tành lý thiệt
Tánh cho trong tâm quyết vẹn chơn
Rõ ràng Đạo-lý Hóa-nhơn
Thạnh hành Dĩ-đức cao sơn tu-hành.

7. Rạng lý thiệt duyên lành đó trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ hành y
Lý Trời dạy bảo phương tri
Dạy tu, dạy học bồi khuy lập Càn.

8. Con ôi hỡi vẹn toàn lý diệu
Là cơ tuần bí yếu cứu Linh
Cứu cơn sóng lửa Đất ghình
Cứu đời ban lý khai Huỳnh Đạo thanh.

9. Chỉ cho rõ Hư-Linh bất mậu
Chỉ cho đời rõ thấu nghĩa sâu
Chỉ cho đời đạng thấu mầu
Dạy trao nghĩa lý làu làu thiệt thanh.

10. x Chỉ cho con rõ mối-manh
Chỉ cho con trẻ nên danh thượng tuần
Bớ con lớn nhỏ đừng ngừng
Mỗi ngày mỗi mới huệ-thần hiển nhiên.

11. Bớ con lớn nhỏ Cao Kiên
Bớ con tu tỉnh Qui-nguyên nhứt nguồn
An thân cho trọn thoát truông
Luân-hồi khỏi vướng trọn khuôn-mẫu thành.

12. Chi chi con vẹn tâm lành
Lành là cội gốc Đại-thành trọn linh
Bớ con tâm-lý đinh ninh
Bớ con giác thế trọn Tin, Thiệt, Thường.

13. Tý thời Đàn-nội nghĩa-phương
Thượng-Sơ đích Nguyệt, sát thường thức thân
Ban lời nhắc nhở Tân-dân
Mỗi con Minh-đức rõ ân đức Trời.

14. Dạy chung nam nữ Đạo Đời
Nhìn nhau một giống rõ Trời mới thanh
Hiện nay cơ Đạo thạnh hành
Ban truyền diệu-huệ Đại-thành giờ đây.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc tại thời Tý Đại-Đàn Sóc ngày 29 tháng 10, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TU-MY

30. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Tu-My

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu để lem chẳng biết cầm
HOÀNG thành danh rạng mới mầu thâm
ĐẠI ân Trời rưới mau thờ Lý
ĐẾ lịnh huy hoàng định thối âm.

THI BÀI

Mừng nay cơ Đạo vững tầm
Chung nhau lớn nhỏ ngấm trầm tu thân.

1. Khắp phàm-gian định-tâm nghe kỹ
Chung con bầy suy nghĩ xét mình
Con Trời gìn lý tâm minh
Con Trời tu thiệt rõ vinh rõ Trời.

2. Trời là luật Công-bình thời vận
Thầy ban khuyên xuôi thuận xét mình
Cha răn, Cha dạy đinh ninh
Chung con nam nữ ráng tin độ đời.

3. Hòa về lý xuôi thời rõ vận
Rõ mạng Trời mới thuận vận Thiên
Rõ Trời tâm dạ Cao Kiên
Rõ thông Thiên-luật giác-viên tâm tường.

4. Lập Chơn-thân thường thường xét phận
Thể trọn thanh dứt bận riêng tâm
Lễ-nghi, trật-tự ráng cầm
Mới là bền vững khỏi lầm màn u.

5. Cứu Chơn-hồn Công-phu luyện tập
Nhìn lý thanh dễ lập dễ trau
Nguơn-thần gầy dựng nền cao
Đó là Công-quả trước sau một niềm.

6. Cứu đời tỉnh cổi diềm dị ngã
Dựng Nguơn-tinh dứt lả lơi sầu
Dứt trần sáng suốt rõ sâu
Rõ sao tròn nghĩa khỏi âu khỏi phiền.

7. Dứt phiền não tâm kiên cảm lý
Đạt Tam-chơn tri trí duy duy
Phất trần cố gắng Tông qui
Nghiêm Tôn triêm Thất tế di minh tường.

8. Lòng chí thành nghĩa-phương trau-trác
Tâm trọn chơn mới thoát kiếp về
Con ôi! tâm lý là quê
Lý tâm cảnh trọn có hề sao nên.

9. Phận người tu đừng quên chữ Đức
Chữ Đức là thiệt mực một chừng
Con ôi! cơ vận sáng bừng
Gần Trời là chỗ ân cần thiện nguyên.

10. Đừng phóng túng rồi điên đảo dạ
Sanh tâm tà bổn ngã hóa kiêu
Vướng vào đó vậy là điêu
Thời kỳ kiên cố Nhẫn Nhiêu Thiên thành.

11. Dùng lý trí tâm sanh tánh phóng
Khó gần Trời phải vọng phàm nguy
Xoay vần thiện ác khó tri
Đánh liều cho luống kiếp kỳ sống dư.

12. Phải rõ biết bấy chừ mang xác
Làm thân người phu phát minh tâm
Vậy là an lý thậm thâm
Thế-gian về Đạo phăng tầm thiện lương.

13. x An tâm tri kỷ trí cương
Đạo người chẳng thẹn đặng nương chơn Trời
An tâm qui thiện xuôi thời
Thới thanh Đời Đạo, Đạo Đời thanh phương.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Tu-My, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
THƯỢNG-ĐẾ QUI-NGUYÊN

THI

CAO minh điển-huệ độ Dương-trần
ĐÀI Địa thiện-môn cứu não tân
THỐNG hiệp chung bầu nhìn Chủ-Tể
NHỨT tâm thuận lý thấy Tường-vân

THƯỢNG hòa Hạ mục thành khuôn-mẫu
ĐẾ lịnh trao lời giác thế tuân
QUI khối cội nguồn ban diệu-lý
NGUYÊN-căn tự tỉnh ký Chơn-thần.

THI BÀI

Mừng con tâm-lý ân cần
Bớ con an-mạng dò lần lời Cha.

1. Ban khuyên dạy giác-tha tri-kỷ
Trong phàm-gian suy nghĩ phận mầu
Bớ con an lý làu làu
Hang thần tiếng dội, bác cầu cứu Linh.

2. Kêu chung cả ráng tin Chơn-tánh
Tánh bình hòa phải hạnh người tu
Giác-viên Đạo-đức nhược nhu
Cho tròn đời thiện chữ tu ráng bền.

3. Lòng chí thành dựng nền Dương-khí
Rõ Trời trong tâm ký tánh qui
Thương nhau an vận thời kỳ
Cố kiên Đạo-lý đừng khuy chữ Hòa.

4. Hòa về Lý Trời Cha dạy dỗ
Hòa về Chơn hối ngộ tâm-điền
Tuy là Đạo-lý Qui-nguyên
Chung nhau dứt hết đảo điên mới hòa.

5. Dứt cho hết vay qua trả lại
Dứt oan gia ly cải thói tà
Đó là hối ngộ thiết tha
Đừng gầy tâm loạn Đạo-ba bền cầm.

6. Con ôi hỡi! nghi lầm là hại
Dầu trí ngu do tại thử kỳ
Biết rằng vay trả chẳng ly
Đó là Công-luật duy duy ấy Trời.

7. Tránh những thói lả lơi bôi bạc
Thuận lý Trời trau-trác thân lành
Thuận Thiên tồn lý là thanh
Thuận Thiên xuôi-vận mối-manh rõ ràng.

8. Lập Thiên-Hoàng vẻ vang Đất Việt
Người thì thông tục diệt mù lui
Đó là thuận lý phục khôi
Nhơn-tâm về một chẳng bôi mạng Trời.

9. Kỉnh Thiên-mạng lập đời chơn thiện
Bồi kỷ-cang Càn-kiện thanh nghi
Trời trong, Người sáng, Địa qui
Tân-dân Minh-đức trí-tri diệu-hành.

10. Khai Thiên-lý Đại-thành Sơ-hội
Tại Thiệm-Nam rõ mối Trời trao
Phát minh Đạo-đức tương giao
Ban truyền Chơn-Lý làu làu Năm-châu.

11. Đời cùng Đạo trước sau hòa hiệp
Ly oan gia tuyệt dục lìa Sân
Bỏ Tham thoát tục Mê thần
Tránh xa đám chạ Vô-thần bất nhơn.

12. An về Lý keo sơn Chơn-Khuyết
Điểm đích tường xảo chiết duy duy
Đạo Đời thống hiệp bỏ nghi
Nghiệp thành Công-đức Thiên huy đuốc Trời;
Thầy khuyên, Cha dạy cạn lời
Con bầy tuân Lý nhìn Trời Công-tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối.

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

THANH Thanh Nhị-khí ký giao phương
ĐÀN-nội lai lâm khả mách tường
LÃO luyện lý Trời ròng trí Thiệt
SƯ-Minh chánh-pháp trọn Tin Thường.

TRƯỜNG THI

1. Mừng chung nam nữ hiện giờ
Gần xa qui hiệp phụng thờ Trời Cha
Tu-My Đại-lễ nguy nga
Khắp trong thế-giái Cả-Và đều xuân.

2. Hiện nay Nam-Thiệm sáng bừng
Nhờ Trời khai khiếu Chín-từng đuốc khêu
Rõ thông sau trước ít nhiều
Nhìn Trời Chủ-Tể dẫn dìu độ Linh.

3. Mở khai Diệu-Huệ phát minh
Truyền Chơn-Lý Đạo trọn tin hiệp hòa
Kêu chung Tứ-giáo Năm-tòa
Cội nguồn qui-củ Cao-Đài hòa khuôn.

4. Chư-hiền nam nữ tỉnh tuồng
Rõ Trời giáng thế chỉ vuông phân tròn
Công-tâm tu thiệt bảo tồn
Đừng cho xiêu đổ khó phòng tà tâm.

5. Hỡi ôi! thế-giái chớ lầm
Cha Trời cứu độ dạy tầm nguyên do
Hạ-Nguơn Hào-Lục Hỏa-lò
Nhố-nhăng rằn rực diễn trò đắc kiêu.

6. Đến kỳ Đạo-đức đổ xiêu
Cha Trời dựng lại mục phiêu Thiên-Hoàng
Phàm-gian vén sạch các màn
Nhìn Trời hòa lý sẵn đàng Thiên khai.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ Tu-My đến đây, đọc rồi giảng giải nghe chung gọi thức tâm hành thiệt.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối)

---------o0o---------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

DA giác phàm-gian chữ Chí-Công
TÔ bồi Chí-Chánh điểm tâm trong
GIÁO chơn Thần-Mục hồi Nguơn-Thượng
CHỦ-Tể muôn loài luật Cửu-Không.

Ngã, Hỷ hy Chư-hiền, Ngã Da-Tô Giáo-Chủ, vưng lịnh Cha Trời truyền ban Giáo-Lý, trong đầu Tam-Nguơn kỳ Hạ quyết phá cho hết mù mê tăm tối cho Nhơn-sanh, vượt ra cho khỏi nơi hắc ám tối tăm vô gián, đặng rõ Thiên-Đàng là nơi cửa sáng, qui tâm hướng thiện, chung nguồn tu thân sửa phận, bền giữ Công-Bình toại chí, giàu lòng Bác-ái, mạnh dạ Từ-bi chống lại với đám quỷ vô thường dị thế, đặng thắng đám cường đồ vô Đạo lục căn, đặng nhìn lý học chơn, trừ tà tâm tục tánh; vẹn vậy trọn Đạo làm người, chẳng xao Chơn-phách, rồi ngày gần đây Cha Trời sẽ thấy thế-gian rửa sạch thân mình, thì Cha Trời sẽ ân-xá cho cái tội khuấy bùn làm lem hết cả và mình mẩy thân thể của Trời Chúa ban cho đó vậy; đó mới mong an phận gần Cha Trời đặng.

Ta vui thay! Ta mừng thay!!! Phàm-gian cũng có một phần biết nhìn Trời là Cha Linh-Hồn của Vạn-loại, biết vậy, kỉnh vậy, Cha Trời sẽ lo cho no ấm, khỏi rách, khỏi đói, lại còn lo cho đủ Lý Thiệt, gầy mối Quân-Tử cho, dựng thành Trượng-phu khí tượng là: Đạo-đức thăng bường, phàm-gian muốn an thân no ấm, khỏi đói rách thì vưng lấy lời Trời, an phận đừng lưu luyến đắm đuối tinh-thần vào chợ đời rằn rực, phiền, hợp, vọng, ly, thoát ra cho khỏi chỗ giựt giành cấu xé, thì khỏi rách lỏa lồ, gọi lành an êm diệu, khỏe khoắn tinh thần, mới để chơn dò bước trên đường Đại-lộ, vậy mới mong thẳng xông, trỗi đến cõi Trời đó phàm-gian.

Kể từ đây phàm-gian nên nhìn lý, nhìn Trời, rõ thông tội phước, xét mình cho trong sạch, đặng Cha Trời cứu độ cho, dìu dẫn cho đến nơi Đại-Thành bằng thẳng, Thượng-Nguơn duy nhứt chánh-chơn đó phàm-gian trần-thế, chung cả Đạo nữ nam trong Đàn định-tâm nghe Ta ban dạy hiện giờ đây.

THI BÀI

Ban lời chỉ dạy hiện giờ
Phàm-gian mau tỉnh đừng chờ thói hư.

1. Chỗ trông vọng ưu tư là lụy
Chúa Trời ban cương-kỷ Đạo người
Hiện Nam Thiên-Quốc thuận thời
Chánh-tâm tu kỷ lập đời thuần chơn.

2. Vi tâm thuận rõ nguồn cơn Đạo
Giác thân phàm thấu đáo thanh phương
Âm Dương hiệp nhứt khai đường
Trung Huỳnh, Hoàng ký gọi nương diệu-mầu.

3. Than ôi hỡi! chung bầu, chung bọc
Trắng, vàng, đen một gốc Trời ban
Chớ nghi Tâm-Đạo lỡ làng
Ráng mà nghiệm xét lập đàng thiện chơn.

4. Trước thế kỷ keo sơn sát cấm
Dựng loài người Đạo thấm ngày ba
Sau người tăng nhứt nguy nga
Trí minh, Tri vật giác ta tri người.

5. Lòng bền lòng vui tươi Thiên-lý
Tâm vẹn tâm kiên húy thành thanh
Dạy trao cho rõ mối-manh
Rõ Trời Ngũ-lý tâm thanh đức tường.

6. Lòng chí thành níu nương cơ thuận
Cơ Qui-nguyên lập vận Thiên-chơn
Gọi rằng gầy dựng Thượng-Nguơn
Tròn câu chánh-giác, nghĩa-phương thạnh hành.

7. Chung tâm rõ người lành là Đạo
Cho trọn lành an hảo tùng lương
Kêu chung thế-hạ bước-bươn
Chơn-thần Cứu-Thế tang thương đổi lành.

8. Tránh cho xa tung hoành xô xát
Hòa trọn niềm đặng thoát luân-hồi
Đạo-tâm đồng dựng vun bồi
Ngũ-chơn, Tứ-chánh, trau-giồi Đạo-ba.

9. Kêu chung cả Trời Cha ban dạy
Dạy tu-hành hòa lại là an
Dỡ tan cho hết các màn
Màn Tham, Si, Ố, Sân càng khí tiêu.

10. Lời Châu Ngọc Cửu-Tiêu ban trí
Trong phàm-gian tâm ký tánh qui
Phát minh chánh-pháp duy duy
Dứt xong hủ tục lụy si lem hồn.

11. Về cho kịp sen bồn thêm muốn
Về với Trời khỏi cuốn theo tà
Tà là độc ác ngụy đa
Mong tìm mưu sự quên Cha, quên Trời.

12. Lập Thiên-Quốc ban lời kềm thúc
Nơi Thiệm-Nam Mỹ-tục Thuần-phong
Rõ ràng Càn xuất Dương thông
Hư-vô không khí Lý Không thạnh hành.

13. Đa vật-chất mối-manh chẳng rõ
Câu lợi quyền lưới trọ nào hay
Cứ mong mình đủ tham tài
Nào hay giả tạm đọa đày vì mê.

14. Đạo Cứu-Thế sao chê hỡi thế?
Trời cứu nguy quên kể lời Trời
Cứ tìm quỷ quyệt vọng khơi
Quên Trời, Trời đọa kiếp đời phải điêu.

15. x Phàm-gian nghe rõ ít nhiều
Nghe rồi tự hối đừng liều mạng ngông
Hay phàm giỏi tục nào xong
Đời mà rõ Đạo, Đời thông thạnh hành;
Chung nhau khắp cả Năm-cành
Qui-hồi một gốc do lành tròn xuân.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc sau thời Tý Đại-lễ Tu-My, đọc rồi mới bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, học hiểu hành y, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

CAO-Thượng vô biên lý ấy Trời
ĐÀI trùng mịt mịt thể thành nơi
NGỌC Châu lố bóng miền Nam-Thiệm
ĐẾ-Khuyết Cửu-Tiêu ký Bắc vơi.

THI BÀI

Cao-Đài Thống-Nhứt vui tươi
Dựng nền đắp móng cứu đời khỏi ly.

1. Cuối Tam-Nguơn chi nguy tâm loạn
Hỗn độn làm đa hoạn phàm-gian
Vì chưng kiếp số tai nàn
Là do thế-sự ngỡ ngàng Đạo-chơn.

2. Ỷ hay giỏi nhiều cơn thái thậm
Khoe tài hay quên gẫm Luật-điều
Sức phàm lừng lẫy đắc kiêu
Phàm tâm sanh biến hiu hiu tự cường.

3. Đa vật-chất mất Thường xa Thiệt
Đành xát xô phàm quyết khuấy đời
Cho nên đành phạm luật Trời
Tam-tài xiêu đổ quá lời phàm khôn.

4. Vì tại đó dập dồn tội lỗi
Mất lòng nhơn, phước mội chẳng màng
Ôi thôi! Đời vậy Đời tàn
Vong ân bội nghĩa, lấp đàng Thiên-Chơn.

5. Đắm Vô-thần keo sơn hãm nhục
Hại lẫn nhau đóng ngục nhốt hồn
Đời ôi! Đời vậy khó tồn
Đời sau ngang ngạnh dọc bôn thói tà.

6. Dùng thuyết độc hại Cha quên Tổ
Dùng kế sâu đào hố hại Đời
Đời ôi! Đời vậy tơi bời
Quên Trời, quên Đất, quên lời chở che.

7. Đời thức tỉnh Đời nghe lời dạy
Đời nhìn Trời tai hại mới qua
Đạo người Ngũ-lý đừng xa
Tam-tài cho trọn ráng hòa Tứ-minh.

8. Trong Năm-hằng ráng tin cho trọn
Sáu-điều nên thông chọn là an
Gọi thâu Thất-phách mở đàng
Gồm trao Bát-bửu vào thoàn Thiên-Liêng.

9. Linh hơn vật là nguyên nghiệp cốt
Đừng đeo mang những lốt dị lầm
Đời ôi! an-mạng phăng tầm
Tầm cho đến lý khỏi lầm Quỷ-vương.

10. Người trọn dữ thiếu thương, mất thiệt
Mang xác người Đạo diệt là ai
Than ôi! Người vậy là ngoài
Than ôi! Người đó hỏi đây đâu người.

11. Đạo người phải vui tươi Bác-ái
Dạ Từ-bi thế thái khinh bầu
Người ôi, người sáng làu làu
Đừng quên Chủng-tộc Đồng-bào một Cha.

12. Quỷ nó xúi Người, Ta chia rẽ
Ma nó làm bác bẽ lời lành
Chỗ nào sáng suốt tròn thanh
Cứu Linh là đó mối-manh trọn niềm.

13. Mối Trời Đất manh tìm Thu lập
Khí Dương sanh Tam-thập Xuân Thiên
Ra lời dạy dỗ Cao Kiên
Kêu chung Đời Đạo vững yên thọ Càn;
Luật Thiên là lý vén-màn
Hòa tâm, thuận tánh rõ đàng Thượng-Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau lễ Tu-My, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối)

---------o0o---------

ĐẠO TRỜI CỨU-THẾ NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

ĐẠO khai mở lý giác đời cùng
TRỜI dạy con Trời thức hiệp sum
CỨU vớt chung nhau hòa Chánh-thể
THẾ Thần mau dứt Hội đồng chung

NGỌC Châu lố bóng khêu Tâm-huệ
ĐẾ lịnh thừa hành Đức Tánh dung
CHỦ Lý Trời Cha che khắp khắp
QUYỀN trên Độc-Nhứt Háo-sanh phùng.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Chung nhau lớn nhỏ ỷ y mạng Trời.

1. Chung nhau hiệp thuận-thời xuôi-vận
Lo tu tâm khỏi bận thói đời
Bớ con lớn nhỏ hiện thời
Muốn cho thanh thới nhìn Trời qui y.

2. Lòng chí thành duy duy Đạo-đức
Ráng trọn bền lo dứt phân vân
Oan gia mau dứt ân cần
Đừng trồng trái chủ lần lần tội tiêu.

3. Đồng sự sống đừng liều xô xát
Dứt Sân Si là thoát ngục hình
Tránh xa quyền thế bất minh
Năm-hằng nắm chặt cho in lòng vàng.

4. Dỡ cho hết các màn tăm tối
Tránh thói cường tự hối tâm trung
Thương nhau mạng số khỏi cùng
Đạo người Dĩ-đức tao phùng Thiên-lương.

5. Đồng như vậy Sâm Sương khỏi vướng
Gọi rõ Trời kỉnh tưởng thinh danh
Ngàn năm muôn thuở tiếng lành
Sử ghi thanh sử Đại-thành sùng tu.

6. Đó là chỗ hòa ngu thành trí
Cãi lời Trời phải lụy đó con
Quên Trời đa trược khó tồn
Nhớ Trời Háo-chí khỏi mòn Chơn-Nguơn.

7. Đạo lập Đời thạnh nhơn đa nghĩa
Thế vững bền Hồn dễ phương-tri
Hồn là thanh-nhuệ quang huy
Hồn là Tinh chiết, Khí duy, Thần hòa.

8. Hồn là chỗ Người Ta trật tự
Hồn là nơi người xử Đạo người
Hồn thanh rõ Tổ-Tông nơi
Cội-nguồn qui-củ, thới thơi thăng bường.

9. Tu lo sửa thường thường chơn-chánh
Thành người tu đức-hạnh dồi dào
Người tu người sáng làu làu
Người tu người rõ một màu không phai.

10. Trời che chở nhứt tài chơn thậm
Đất đở nưng hóa thấm nghĩa-nhơn
Người hòa tâm dạ Cao-sơn
Chiết tâm Vô-ngã, Bổn-nguơn trung bình.

11. Hòa ngu trí dò Linh làm chủ
Điểm Linh-quang qui-củ cội Trời
Nguồn là lý thính gốc nơi
Cao-Sùng vô tận, Đài nơi thinh kỳ.

12. Vi tâm thiện huy huy là thuận
Hãm nhục đa lận đận trược hồng
Đó là giam hãm lao lồng
Lửa lò nám mặt, Đại-đồng lục lăng.

13. Cơ phán xét phạt răn thói độc
Quang minh phân nghịch thuận tỏ tường
Thưởng ban, răn trị nhứt phương
Cả kêu Trung-giái ráng thường xét xem;
Đừng lòng phóng túng rồi lem
Đạo người trọn Đạo vén rèm hòa xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau lễ Tu-My, đọc rồi Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, học lý hành y, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối.

---------o0o---------

TÍN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Vô-Vi lý nhiệm người tri Đạo người
Dạy ban Chung-Thỉ cạn lời
Thỉ là phá khiếu mách lời truyền chơn.

2. Chung tâm thức thiệt đừng sờn
Gọi là Chung-Thỉ giồi nhơn-nghĩa thành
Mẫu-khuôn sau trước phải rành
Đạo-đồng trọn Đạo nguồn lành rõ cao.

3. Tu-My Đại-lễ làu làu
Nữ nam chung cả một màu độ Linh
Đừng lòng nhẹ nặng trược khinh
Việc tu phải xét, phải bình mới thông.

4. Tránh xa thói chạ cuồng ngông
Gần nơi Đạo-đức giữ lòng hòa thương
Đạo-trung bền dẻo lập đường
Thiên-Khai Huỳnh-Đạo là phương độ đời.

5. Ngày nầy chung hiệp một nơi
Ngọc-Tòa Đãnh-lễ nhớ lời hiện đây
Lạy Thầy huynh đệ nối dây
Bảo tồn tâm-lý hay hay diệu-hành.

6. Ngày nay an-mạng tu-hành
Thọ Thiên hành hóa tâm thành phương-tri
Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Vô-Vi lý-nhiệm người tri Đạo người.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến ngày lễ Tu-My, Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa chung nhau về chầu lễ, chung nhau vào Đãnh-lễ, trước đọc bài nầy rồi mới lạy, dầu Nam hay Nữ cũng hành y. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Ngọ lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Ngà Châu Báu của Trời trao
HOÀNG-Thượng chấm công trẻ một màu
ĐẠI-Đạo hoằng khai Nhơn Đức hậu
ĐẾ ân ban rưới sáng làu làu.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Tròn năm Đinh-Dậu nhiệm kỳ huờn Sơ.

1. Dựng Thượng-Nguơn đừng ngơ ngáo dạ
Vẹn tâm thành bản-ngã dứt xong
Bớ con tránh chỗ lao lồng
Bớ con chung cả xuân-đồng nguồn chơn.

2. Lòng chí thành nghĩa-nhơn níu chặt
Gọi chung tâm qui tắc bền cầm
Con ôi! vững chí đừng lầm
Đạo là khuôn-mẫu thâm trầm lý thanh.

3. Trong số một năm cành tươi đẹp
Chung nhau mà dọn dẹp đắp bồi
Cội sung tăng lý qui hồi
Cành tươi, lá đượm, bông dồi, trái đơm.

4. Đạo khai lý mùi thơm bay khắp
Bớ con bầy thọ hấp thanh phương
Thời kỳ Đạo-lý phô trương
Người nên gìn Đạo, Thiệt Thường trọn Tin.

5. Đạo cứu sống muôn nghìn vạn-loại
Do Đạo-tâm nhơn-ngãi hiệp hòa
Hiệp nhau bồi bổ Người Ta
Hòa nhau vun tưới Vĩnh-gia lý mầu.

6. Người thông suốt làu làu người thiện
Người mê man bày biện điều hư
Người ôi! đừng để người dư
Người ngoài khuôn-mẫu biết chừ nào an.

7. Người tự tỉnh rõ ràng thanh lý
Người nhìn Trời, Trời trí lương-tâm
Đó là Đạo-lý vẹn cầm
Người thanh, Ta vẹn phương châm lý Trời.

8. Trời ban dạy con Trời tự hối
Trời ban truyền mỗi mỗi đều chơn
Chung tâm vẹn giữ nghĩa-nhơn
Chung nhau lo Đạo đừng sờn lòng thương.

9. Mất chữ thương vô thường lý thiệt
Người vậy người, ôi biệt Chơn-nguơn
Người mà tâm chẳng Đại-nhơn
Ở trong tục hẹp phải sờn Chơn-linh.

10. Người như vậy khó minh vật-lý
Người trọn người, người quí, người thanh
Người, Trời tâm-lý thạnh thanh
Người tu, người thiệt, thiệt thành là an.

11. Người trọn vậy minh quang Ta sáng
Ta hiệp Người, Người rạng Ta thanh
Đó là vẹn trọn mối-manh
Thượng-Nguơn thờ lý nêu danh nhiệm kỳ.

12. x Từ đây Đạo-lý duy trì
Mỗi điều đều phải thiện tùy lương minh
Đạo cao tâm-lý chơn-kinh
Đạo thông Đức rạng tròn tinh-thần hòa.

13. Nguơn-Thần Đạo-lý Cao-Tòa
Trời kêu, Trời dạy Cả-Và chung qui
Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Tròn năm Đinh-Dậu nhiệm kỳ huờn Sơ.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa Tu-My cảnh tượng, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài dạy sửa Khuôn-dấu Đầu-Sư. Đổi Biển, Liễn nơi Thánh-Thất, Trường-Qui và Khuôn-dấu Thánh-Thất; sửa Khuôn-dấu Thiên-Sư. Sắm Khuôn-dấu Tam-Bửu, Tứ-Bửu Ngoại-Giao, Ngũ-Hiệp-Quang, Nam-Lai, Bắc-Hiến và Nam-Xu, Bắc-Trục. Đổi hai bài Kệ: Chuông, trống và trống chào Đãnh, Hành-lễ về Nam-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 10 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc lịnh ban trật tự gìn
HOÀNG-đồ khai mở trọn quang minh
ĐẠI-đồng huynh đệ thành khuôn-mẫu
ĐẾ Cực lâm trần Độc-Nhứt Tin.

MƯU, con ban lời cho Chưởng-Quản rõ đến đây cơ-vận thượng hành, huệ-lý bày khai, cơ Qui-nguyên nhiệm kỳ cứu khổ, thì mỗi con phải xuôi Cơ thuận Vận, vưng Thiên-mạng, lập đại kỳ công hạ mình độ chúng, cho tròn khí tượng thanh thanh Trung-Ương của Thầy trao gánh nặng đó mỗi con; là xuôi Thiên-cơ, tùng Thiên-mạng, thọ Chơn-tánh, giác thân thành, đặng vậy mới nên là rường cột vưng Trời cứu thế, là đem Đạo-đức phổ tế cứu Linh đó con. Vậy đến lễ Tu-My, mỗi con vưng lịnh Thầy đổi thay Vật Thể cho tròn khuôn-mẫu Thống-nhứt đó trẻ.

Hiện giờ sửa 3 khuôn-dấu của Đầu-Sư lại là như vầy: Dấu phân tấc còn y, kiểu mẫu không đổi, đổi lại chữ Việt-ngữ vòng ngoài đề:

CAO ĐÀI THỐNG NHỨT, TÒA THÁNH CAO ĐÀI VIỆT NAM.

Còn trong: NGỌC, THÁI, THƯỢNG ĐẦU-SƯ cũng y vậy nhưng chữ Việt-ngữ cho hạp lý kỳ.

Cùng đổi Biển, Liễn Thánh-Thất, Trường-Qui lại y như Liễn Thống-Nhứt Tòa-Thánh vậy.

Sửa khuôn-dấu Thánh-Thất lại y như khuôn dấu Hội-Thánh nhưng chữ trong nhiều ít tùy theo phân ra mà sắp đều bằng chữ Việt-ngữ.

Sửa năm khuôn dấu Thiên-Sư lại, vòng ngoài trên đề: CAO ĐÀI THỐNG NHỨT, dưới đề TÒA THÁNH CAO ĐÀI VIỆT NAM. Trong tim vẽ hình Chí-công, Chí-chánh. Chí-công đề: TRUNG, NAM, ĐÔNG, TÂY, BẮC SƯ. Chí-chánh đề THIỆN LẬP.

Sắm cho Tam-Bửu 3 khuôn dấu hình tròn 4 phân, vòng ngoài trên đề: CAO ĐÀI THỐNG NHỨT, dưới đề: TÒA THÁNH CAO ĐÀI VIỆT NAM. Trong vẽ nét Chí-công, Chí-chánh đề như Ngọc-Bảo-Đạo là Chí-công đề: BỬU ĐẠO, Chí-chánh đề NGUƠN THẦN. Bảo-Lý Chí-công đề: BỬU LÝ, Chí-chánh đề: NGUƠN KHÍ. Bảo-Pháp Chí-công đề: BỬU PHÁP, Chí-chánh đề: NGUƠN TINH.

Sắm cho bốn Tứ-Bửu Ngoại-Giao bốn khuôn dấu hình tròn 4 phân, vòng ngoài trên đề: CAO ĐÀI THỐNG NHỨT, dưới đề: TÒA THÁNH CAO ĐÀI VIỆT NAM. Trong đề ba hàng là sáu chữ chia đồng, TỨ BỬU NGOẠI GIAO LIÊN VIỆN là Cơ-Thế; PHÁP VIỆN là Cơ-Pháp; ĐẠO LÝ là Cơ-Đạo, PHỔ HUẤN là Cơ-Lý.

Sắm cho Ngũ-Hiệp 5 khuôn dấu, vòng ngoài trên đề: CAO ĐÀI THỐNG NHỨT, dưới đề: TÒA THÁNH CAO ĐÀI VIỆT NAM. Trong làm nét Chí-công, Chí-chánh. Chí-công đề THỦ NHIỆM, hay HỘI NHIỆM, LẠI NHIỆM, CÔNG NHIỆM, HIẾN NHIỆM. Chí-chánh đề LƯƠNG QUANG.

Sắm Nam-Lai-Tín, Bắc-Hiến-Tín mỗi nơi một khuôn dấu phân tấc cũng y kiểu mẫu qui nhứt, trong đề: LAI NHIỆM TÍN QUANG, HIẾN NHIỆM TÍN QUANG.

Sắm cho Nam-Xu, Bắc-Trục mỗi nơi Văn-phòng một khuôn dấu kiểu mẫu y như Thiên-Sư, trong đề như vầy: Chánh Tim nét Chí-công Chí-chánh. Chí-công đề NAM TÀO như cùng là BẮC ĐẨU, Chí-chánh đề TRỤC QUANG hay XU QUANG.

Kể từ thời Ngọ ngày trước lễ Tu-My đổi bài Kệ-Trống, Chuông lại cho xuôi cơ-vận đó mỗi con, Kệ-Trống như vầy:

THI KỆ
(Mỗi câu ba tiếng trống)

Thinh-Lôi Hoàn-Vũ hưởng Thiên-Ân
Linh-Pháp Nam-Công cứu khổ trần
Vận chuyển Tam-Hồn qui Thượng-Đức
Chúng-sanh hồi hướng đáo Bồng-Vân.

Đổi bài Kệ Hồng-Chung lại như vầy:

THI KỆ
(Mỗi câu ba tiếng chuông)

Văn-Chung Thế-Giái ngưỡng Càn Khôn
Điển-huệ Trung-Ương chiếu bảo-tồn
Đại-xá Linh-Căn chơn Nhứt-Thống
Cao-Đài Chúa-Tể khải Thiên-môn.


Hành-lễ Đàn hay Lễ, hay đến về Đãnh-lễ Trống-chào như vầy:

Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài chào 72 nhưng đến 36 thúc nhịp tiếng luôn đổ vót, lại 3 tiếng.

Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài trước cũng 12 rồi 72 nhưng đến 45 thúc nhịp tiếng đổ vót lại 6 tiếng khi Hành-lễ hay Đãnh-lễ chung Chưởng-Quản chào trước 12 rồi 72 nhưng đến 36 thúc nhịp tiếng đổ vót lại 9 tiếng.

Từ đây Chánh Phối-Sư, Quyền Đầu-Sư đến, về Đãnh-lễ chào Chánh Phối-Sư, Hành-lễ cũng chào Đầu-Sư.

Nam-Tào, Bắc-Đẩu cũng phải chào; Nam-Tào, Bắc-Đẩu chào 24 tiếng trơn 3 lần 8 là đủ.

Khi Hành-lễ chào luôn từ Linh-Mục Bỉnh-Giáo hay Nguơn-Tinh, Nguơn-Thần, cho đến Nam-Tào, Bắc-Đẩu.

Còn về Hội-Thánh, Giáo-Tông chào trước 12 tiếng rồi 81 nhưng đến 61 nhịp tiếng đổ vót lại 3.

Hiệp-Phong-Đài chào 81 tiếng, trước vô 12 rồi 81 nhưng đến 72 nhịp đổ vót lại 3.

Hiệp-Chưởng chào 81 trước 12 rồi 81 nhưng đến 67 nhịp rồi đổ vót lại 3.

Tứ-Bửu Thiên-Lý hay Hội-Thánh chào y nhau là bốn lần bốn 16 tiếng.

Về Thiên-Lý Tôn-Nguơn Thiên-Bảo, chào 36 tiếng mỗi phận, Hành-lễ chung có lại 3 tiếng.

Lai-Tín hay Hiến-Tín cũng chào mỗi phận là 26 tiếng là an phận.

Mừng mỗi con an lý lần lần cơ-vận Thiên khai vận chuyển Lý-chơn đến đâu Thầy dạy cho đến đó.

NGÂM RẰNG

Đạo Trời vẹn vẻ Đức Qui-nguyên
Lý Nhiệm bày khai thấu Hậu Tiền
Thông đặng nguồn lành tường mối một
Cảm chơn giác-thế đáo Cung-Tiên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra ban hành Đạo học hành y cho tròn lý Trời ban, gọi xuôi cơ thuận vận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc trong giờ Ngũ-Hiệp Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ GIÁNG-THẾ CHỌN HIỀN

THI

NGỌC-lịnh sắc ban chọn trí hiền
ĐẾ đồng quảng đại chỉnh bình yên
GIÁNG lâm Đàn-nội qui Tam-Giáo
THẾ-giái thuận tùng cội gốc nguyên.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ hiện đây
Ban ơn Tứ-đức diệu hay trạch hiền.

1. Ban tước-phẩm kiền-thiền bớ trẻ
Ráng giúp Thầy vui vẻ lập công
Trung-Ương Thánh-Cuộc xuân đồng
Cao-Đài Thống-Nhứt Lý Không cứu đời.

2. THÌNH, con trẻ rõ Trời khuôn lập
Vẹn giúp Thầy Tam-Thập
Trung-Quang
Hiệp nhau gánh nặng lên đàng
Gia công hiệp lý rõ đàng duy tâm.

3. Phần Trung-Hiệp con cầm Thủ-Bản
Lo chấn hưng hựu hản hạ mình
Trên thì vưng lịnh Thiên-Đình
Dưới hòa sanh-chúng Công-bình Tâm-trung.

4. SÁNG, con trẻ ung dung Thầy chọn
Nam-Hiệp-Quang dẹp dọn vẹn mầu
Lập công chống vững làu làu
Nhơn-sanh giúp Đạo, Đạo-mầu giúp nhơn.

5. GIÁC, con trẻ Dĩ-nhơn duy hậu
Đông-Hiệp-Quang kết thấu lương đàng
Gia tâm rõ lý nồng-nàn
Bền cầm Đạo-lý sẵn thoàn chèo bơi.

6. LƯU, con trẻ lướt khơi trường thủy
Cuộc Đạo-đồng tâm hỷ hy Quang
Tây-phương Hiệp lý vững an
Đây là Thầy thưởng sắp sang Đại-thành.

7. QUẾ, con trẻ trọn lành Thầy chọn
Bắc-Hiệp-Quang tâm rạng tánh thông
Từ đây con ráng lập công
Cho tròn bổn phận Hư-Không kế huờn.

8. Trong chỗ thiệt vờn vờn phận sự
Chỗ chánh-chơn duy nhứt trứ tâm
Năm con trẻ ráng phăng tầm
Chuyển xoay Thủ phận Nhiệm tầm Lương-thông.

9. Trong năm trẻ Bá Tòng Hội-Thánh
Chậm hay mau tâm tánh huệ huy
Bớ con mầu lý phương-tri
Dựng gầy nhơn-hậu duy trì phương-châm.

10. Trong năm trẻ thậm thâm Thể, Lý
Lễ Tu-My thời Ngọ ký danh
Ngọc-Kinh Sắc-lịnh thanh thanh
Sắc Trời thâu chọn nêu danh kỳ nầy.

11. Qui Tứ-Thánh luật Thầy phán định
Nơi Trung-Ương Nam-Bỉnh chưởng quang
Bớ con mối một Cơ-quang
Thay Thầy Giáo-Lý đừng toan cãi bày.

12. Qui Tam-Giang nối dài liên lạc
Thống-Nhứt nguồn thông đạt Tam-Thiên
Chung nhau năm trẻ vững yên
Vưng Thầy lo phận cố kiên lịnh Trời.

13. x Đạo là dùng Lý cứu Đời
Lập thành Thể, Dụng thuận thời nguyên do
Bớ con lớn nhỏ định dò
Khai Tam-thông Thập-lục so Sơ thành;
Đó là Đạo-đức Đại-thành
Hội Linh duy nhứt nguồn lành là đây.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ trong giờ Thình, Sáng, Giác, Lưu, Quế Bái-mạng, đọc rồi con giao lại Chưởng Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh gởi cho mỗi trẻ Bái-mạng mỗi bổn, đặng học đây hành lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 3 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ khuya)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

40. Bài đọc trong giờ Hội-Thánh Thiên-Lý và Đài-Tam Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành trau-trác rõ ngày xuân
HOÀNG lịnh trạch thâu hớn hở mừng
ĐẠI-Đạo hoằng khai thông Phật-vị
ĐẾ ân ban rưới Thánh, Tiên, Thần.

THI BÀI

Ngọc-Kinh Kim-Khuyết Công-đồng
Huy triều Tứ-Giáo trùng phùng Sắc-công.

1. Đồng phủ phục Huyền-Khung ngự án
Hộ giá trì tỏ rạng giảng công
Giáng-Đàn thời Tý Chơn-không
Bút-son Thầy chấm khải-thông thâu hiền.

2. TRÂN, con trẻ phỉ nguyền hiển hiện
Phó Hiệp-Thiên Càn-kiện tâm duy
NGỌC, con an lý duy trì
Quyền thông Chưởng-Quản lưỡng nghi giờ nầy.

3. TÂM, con trẻ nối dây Đạo-lý
Bửu-Đạo Chơn-Sư vị Kim-Quang
TUẤN, con an lý vẻ vang
Lãnh phần
Bửu-Lý phòng toan khai truyền.

4. BỜ, con trẻ kiền-thiền kim cổ
Bửu-Pháp trao cam lộ thi hành
THỐNG, con an-mạng về lành
Đạo qui chọn thiệt Đại-thành rõ chơn.

5. Nam-Thiên-Sư vờn vờn vặc vặc
Cho rõ tài tâm mặc tánh bình
MỘT, con trọn dạ tâm thình
Tây-Thiên-Sư phận công bình lưu thông.

6. TRIỆU, con trẻ lập công chuộc quả
Công con dày Thượng Hạ tồn thanh
Bớ con Đạo-lý nêu danh
Bớ con tâm lý thanh thanh con à.

7. THOẠI, Thầy chọn con hòa Tinh-Lục
An lòng bền thận-độc phương-châm
Bớ con an lý trầm ngâm
Bớ con định nguyện nơi tâm cho tròn.

8. CHỨC, con vẹn mót bòn đức-hạnh
Một kiếp nầy cho rảnh cuộc trần
Thọ phần
Bắc-Đẩu Tân-dân
Lo tròn bổn phận cán cân trung hòa.

9. THUẬN, phận đẹp âu ca Tứ-Phối
Lễ-Trí tròn bản-ngã đừng gần
Ban con Thiên-đức Tứ-ân
Chọn con truyền lý Nguơn tân Tin tường.

10. PHAN, con trẻ Thiệt Thường Thầy thưởng
Thưởng công con kỉnh tưởng lý mầu
ẤN, con an lý làu làu
Chấm công ban phẩm tước hầu
Ngoại-Giao.

11. Trong hai trẻ bước mau vui đẹp
Hiền chiêu hiền khuôn phép bớ con
Sĩ thanh đãi Sĩ bổng cồn
Lễ-nghi tròn vẹn công đồng Tứ-qui.

12. x Giờ nầy Tam-Giáo chiếu chi
Chấm công ban huệ Thầy huy điển Thần
Mỗi con an-mạng tinh-thần
Dò theo cho trọn Tôn-Thần hộ Linh.

13. Tu-My thời Tý đinh ninh
Là năm Đinh-Dậu khai huỳnh huờn Sơ
Từ đây Thống-nhứt trọn thờ
Qui-nguyên Trời chủ Nhơn thờ hóa nghi;
Thiệm-Nam Thánh-Địa mầu duy
Rõ ràng Thiên-Quốc Vô-Vi Thiên thành.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý, trong giờ Trân, Ngọc, Tâm, Tuấn, Bờ, Thống, Một, Triệu, Thuận, Thoại, Chức, Phan, Ấn Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh ban truyền cho mỗi trẻ Bái-mạng giờ đây một bổn học lý hành y. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 4 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

41. Bài dạy lập Đại-Đàn Tam-Nguơn Giác-Thế (ngày 4 tháng chạp)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chỉnh chiếu cõi trần-u
HOÀNG-lịnh sắc ban trẻ lạc thù
ĐẠI-Đạo phá mê trần mộng ảo
ĐẾ Nguyên do bổn phá mê mù.

Nầy mỗi con, mỗi con nam nữ trong Đàn hiện giờ định-tâm nghe Thầy dạy.

Từ lâu mỗi con đến ngày 4 tháng 12 về Ngọc-Linh-Tòa Hành-lễ, cùng kỉnh tưởng Tam-Tôn lý tiền là phải phận con Trời, trọn niềm Môn-giáo, Thầy cũng mừng cho, nhưng Đạo Trời là chơn-chánh, thế-giái minh trưng, mỗi con vưng lịnh Thầy cho tròn khuôn-mẫu thỉ-chung Đạo-lý đó mỗi con; từ đây Thầy ban ơn ngày đó là Đại-Đàn Tam-Nguơn Giác-Thế, ngày 4 tháng chạp thì nơi Tòa-Thánh thắp đèn, hành Đại-Đàn là không thượng lá Phướn, không đệ áo Khai-Thiên, nhưng hành theo Đại-Đàn Chi-Lễ, cùng các Thánh-Thất, Nhà-tư đều thắp đèn, trọn lòng kỉnh trung như Đại-Lễ vậy. Rồi ngày 5 các con rường cột cùng chung nam nữ về Ngọc-Linh-Tòa Hành-lễ thời Ngọ Đại-Đàn đó là thỉ-chung đó mỗi trẻ, lần lần Đạo Thống-nhứt Qui-nguyên rồi, như ngày Đàn nầy Thầy ban ơn trí lịnh cho mỗi con hành Đại-lễ nơi Tổ-Đình đó mỗi con. Vậy mỗi con an tâm hành-phận lần lần, đến đâu Thầy dạy cho đến đó.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài Thầy gọi Nguyễn-Ngọc-Xứng, Trương-Tấn-Phước, Hương-Vị ở Hậu-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lệ Châu-Côn bớ trẻ là
HOÀNG-đồ khai mở hỡi con Ta
ĐẠI-ân chiếu cảnh nơi
Kiên cuộc
ĐẾ Đạo chấn hưng
Giang Hậu Tòa.

Bớ Nguyễn-Ngọc-Xứng Chơn-Như con trẻ, phận con là Linh-căn giáng thế, thì con phải hiểu biết máy Trời, cơ lý chuyển xoay, tuần-ư tế-vận, con muốn trọn phần vẹn Đạo, thì gắng chí cố kiên, thì Cha Thiêng-Liêng sẽ dẫn con từ bước một, Cha Trời nhìn thấy con thơ vẹn tâm về Đạo, thì cũng đáng mừng cho; vậy con cố kiên định lại Cha Trời sẽ khai Huệ Diệu-huy cho con đó.

Nầy con, cơ Trời sắp đó, phận trẻ vẹn đây, vậy mới gọi nối dây Thiên-lý đó con thơ, mỗi đều tịnh dục, tránh chỗ ước mơ, đó mới gọi Đại-hùng về Lý-nhiệm, phận con chí quyết cứu thế độ Linh, thì Cha Trời cũng khá khen, mừng thay dẫn lý đó trẻ. Vậy phận con Thầy trí phần dìu dẫn tại Kiên-Giang, con phải bền lòng gắng chí cố kiên, hạ mình độ thế, đem Nhơn-sanh đến chỗ bằng an tu-niệm, đặng vậy mới vẹn tâm nghe con trẻ.

Về phần Trương-Tấn-Phước, Thầy nhìn thấy con dồi-dào Tâm-Đạo, vậy Thầy cũng khá khen ban thêm huệ phước đó trẻ, buổi Đạo trỗi cao, thì phận Nguyên-căn phải thay Thầy tế thế, đó là buổi đời con phỉ nguyện về lành, là nhờ thanh ân Thiên-Hoàng chiếu cảnh đó con. Nầy con, nắng mưa trong một buổi, trưa sớm chẳng mấy ngày, đệ huynh hòa nhau cho trọn phận đồng đăng chi Đạo, vậy con là do lý Nguyên-linh ráng dày công Vĩnh-gia Đạo-lý, cho tròn sứ mạng Thiêng-Liêng giao phó đó; phần con hiệp sức cùng Chơn-Như, đệ huynh khắn khít, Anh trước em sau, dìu dẫn nương nhau, lo tu tạo Hậu-Giang Thánh-Cuộc, lần lần huệ lý minh trưng, thì công con chẳng nhỏ, gần đây cơ Đạo nêu cao, Nhơn-sanh hướng thiện, nơi Hậu-Giang Thầy xem về Đạo-đức hẳn còn lạnh lẻo. Vậy con cùng XỨNG hiệp nhau gầy dựng một cảnh Tiểu-Ngọc-Tòa, hiệu Đạo Trời Cứu-Thế, đặng vậy nơi miền Hậu-Giang mới vẻ vang về Đạo đó con, Đạo đặng vẻ vang thì Nhơn-sanh mới an tu thoát tục, còn Đạo bị phàm-tâm dập tắt, do trần-trược phủ che, thì thói đời éo le mãi mãi đè nén. Ôi!!! Như vậy thì Nhơn-sanh xét càng thêm đa lụy, mà Nhơn-sanh đa lụy thì hướng Đạo Nguyên-căn gẫm lại thể nào đó trẻ???

Về phần Hương-Vị, ôi!!! con trẻ, Cha Trời nhìn thấy con nhiều Tâm-Đạo thì Cha lắm mừng cho, nhơn lý tu-hành phải dò Căn qui Bổn, phận tu cần nên trí định, thì muôn việc mới đắc đạt kỳ công. Hiện nay Cha Trời ân-xá cho mỗi trẻ diệu-hành, phận con mau trỗi lý, mau chiếm đoạt khoa kỳ, là Công-tâm đức khải, huynh đệ hiệp hòa, chung nhau lo gầy dựng Tiểu-Ngọc-Tòa, mỗi con vẹn tâm, cơ Qui-nguyên lần lần Thầy xoay chuyển, đặng vậy là thinh danh chói rạng, Đạo-đức bày khai, thì miền Hậu-Giang mới tượng trưng lý sáng, lý Thống-nhứt mới dính liền về Đạo đó con.

Về phần Xứng Chơn-Như con. Nay con đạt kỳ nguyện vọng về lý cứu Linh, thì con gắng chí bền lòng vưng lời Thầy giao phó, trong đó muôn việc chi chi sẵn có Thầy, chung con nam nữ muốn cho Đạo-đức vẻ vang thì ráng nhịn nhau, nhường nhau, xuôi nhau mới hòa nhau, thì mới khỏi lầm tà tâm tục tánh đó mỗi trẻ; vậy là khai khiếu, vậy đó phương trương, vậy tròn lý thiệt, đó là con đến chơn Trời chớ không đâu mà chờ kiếm, vậy chung nhau mỗi trẻ nghe Thầy than thở.

THI

Than thở bớ con ráng xét lòng
An hòa chung hiệp gắng bồi công
Dựng nền Tòa-Ngọc bền tâm nguyện
Cho trọn con Trời rõ Lý Không.

Từ đây mỗi con an tâm nhìn lý, vẹn thể thành chơn thì lý thanh phương càng chiếu vọi đó con thơ chung nam nữ. Về phần Chơn-Như, con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét phần lo tròn Công-quả vụ, nếu không thì ngày kia con đừng trách sao mà Nguyên-căn lại còn đọa, là vì không bền dạ bao nhiêu lý phú thác bỏ qua, đó là tâm đọa trẻ ôi là!!!

THI

Cha gọi Chơn-Như kíp lãnh phần
Điển-quang diệu-lý mở tinh-thần
Giao con trách nhiệm miền Tây-Cực
Cứu độ Nhơn-sanh thoát bể trần.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh, định tại Tòa-Thánh cho tròn lý, gấp đây Chơn Như đến lãnh Sắc-lịnh về Hậu-Giang lo phần trọng trách Thầy giao phó.

Khi XỨNG Chơn-Như về lãnh Sắc-lịnh thì Tam-Hồn, hai Chưởng-Quản dạy Chơn-Như vào Thiên-Bàn Đãnh-lễ, rồi phần các con mới đọc lịnh Thầy ban dạy đây, đọc rồi biểu Chơn-Như phải lập ngôn Minh-thệ giữa Ngọc-Đình, vẹn vậy mới tròn câu giao phó đó chung con.

Bài nầy Thiên-Sư lưu hành khắp Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 6 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

43. Bài phong Võ-thị-Sáu, Trần-thị-Hoặc Đạo-Cô; có dạy sắm thẻ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng.

THI

DIÊU Diêu Hoàng-Điện giáng lâm trần
TRÌ chí
qui ký Nguyễn thân
CUNG mở
Thị minh tường Thị Kính
TÂY Khôn
Sáu khúc Hoặc ân cần

PHƯƠNG châm nhầm hướng Kim tiền Xích
VƯƠNG
Hạnh trổ màu Bạch Tuyết Thần
MẪU Tử phùng Ngô
Hoa đượm nhụy
Giáng phong ban thưởng trẻ vui mừng.

THI BÀI

1. Võ-thị-Sáu con ôi phận đẹp
Kim-Hạnh-Hoa khuôn phép Mẹ chờ
Nữ-lưu phận trẻ trọn thờ
Đạo chơn gắng chí Minh-thơ Mẹ bày.

2. Ban lời dạy an lòng nầy phận
Gắng chí bền lo dựng công thanh
Đạo-Cô tỏ lý nêu danh
Bạch-Quang Diệu-Lệ gái thanh con bền.

3. Lo Công-trình đáp đền ơn nặng
Đem nguồn lành vẹn đặng giồi mài
Đó là vẹn phận Nữ-tài
Thọ phần
Giáo-Tập Cao-Đài giác Linh.

4. Nguyễn-thị-Hoặc Căn-Linh lâm hạ
Xích-Tuyết con nay đã gặp nguồn
Bớ con mau ráng dứt buồn
Trỗi thần giúp Đạo, Mẹ duồng đây con.

5. Phần Đạo-Cô sắt son Bồ-Tát
Xích-Quang Liên-Nhụy đạt ứng hồng
Vẹn phần Chơn-tánh minh đồng
Đem lời Mẹ dạy toan phòng truyền ban.

6. Về Đạo-Cô vinh quang khắp khắp
Phận Nữ-lưu qui cấp cứu Linh
Bớ con tâm-lý đinh ninh
Giáo-Sư Cung-Bích xinh tinh con à.

7. Thọ Giáo-Tập ánh nga cứu thế
Bớ con thơ can phế trọn niềm
Con ôi! Chơn-Lý vững tìm
Gắng công mài đá nên kim khó gì.

8. Dứt cho hết hoài nghi thói chạ
Chung kết liền nặng nhẹ trước sau
Con lo sắm thẻ Biếc màu
Kết liền Chín lớp dồi dào Đạo-Cô.

9. Dài Tám tấc, Tám phân tô điểm
Trên Bốn phân mầu nhiệm Đoài Kim
SÁU, con sắm thẻ Ngân tìm
Màu Huỳnh lộ Bạch hòa Kim ứng tường.

10. May Mười lớp Thiệt Thường tấc trọn
Trên Bốn phân, dưới ngọn Tám phân
Nguồn dài Tám tấc đồng cân
Cho tròn Mẹ biểu Tân-dân cơn nầy.

11. Trong hai trẻ đến đây rạng lý
Mẹ mừng thay ban ký huờn chơn
Con ôi! Tâm Tánh chớ sờn
Phần con thảo thuận gọi đờn nhịp qui.

12. x Mừng thay hai trẻ phương-tri
Gắng công hành Đạo tường qui lý-mầu
Đạo cao phận đẹp làu làu
Kêu con Mẹ thưởng lý-mầu diệu vinh;
Mừng thay Đạo-lý phát minh
Mừng con chung dạ đinh ninh xuân thành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh ban truyền, gởi cho Võ-thị-Sáu (Phụng-Hiệp), Nguyễn-thị-Hoặc (Thượng-Linh-Đàn) mỗi trẻ một bổn, học lý hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 6 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

44. Bài Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Điển của Chơn-Như Nguyễn-Ngọc-Xứng. Thầy dạy Chơn-Như mau trở lại giúp việc Tòa-Thánh

HIỆP-THIÊN-ĐÀI VÔ-VI ĐIỂN
12 giờ trưa, ngày 27 tháng 12 D-L (7/11 Đinh-Dậu)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ

CHƠN-NHƯ, con mau trở lại Tòa-Thánh hầu Cha dạy việc, con chẳng nên cãi Cha ra làm việc đời, vì lúc nầy là lúc Cha cần đến con, tiếp giúp một cánh tay cùng Ngọc-Chơn-Quân để qui Đạo.

Cha dạy Chơn-Quân giao cho con lo chấn chỉnh miền Hậu-Giang, cùng lập Tiểu-Ngọc-Tòa tại Kiên Giang cho gấp rút, đường phải cùng quấy tự con muốn đi ngả nào? Con tự hô hào rằng mình là hướng Đạo, mở Kinh Ngọc-Đế Chơn-Truyền, độ rỗi chúng-sanh, sao con lại muốn vào đơn xin chuyện làm ở thế sự, hay là con quên lời thệ lãnh nhiệm vụ của Cha? Cha bảo con muốn đi ngả phải hay đường quấy tự con; nếu con sợ Thiên-Điều thì con lập tức trở về Tòa-Thánh để vưng lời Cha dạy; còn sự gia đình của con về sự sống, sự ở rồi đây Cha sẽ cho người bảo trợ, con có thấy tự bao giờ có con nào làm việc cho Cha mà bị đói rách không? Con nghe Thi Cha dạy:

THI

Cha gọi CHƠN-NHƯ kíp lãnh phần
Điển quang Diệu-Lý mở tinh-thần
Giao con trách nhiệm miền Tây-cực
Cứu độ Nhơn-sanh thoát bể trần.

Bài nầy Cha có xuống điển tại Tòa-Thánh Diệu-Lý Khải-Thông.

Còn sự lập Tiểu-Ngọc-Tòa, con chớ lo rằng lập không nổi, để Cha gọi các con Định-Tường tiếp giúp cho con Công-quả và tài chánh; rồi Cha sẽ cho các con Hậu-Giang tiếp giúp thêm nữa. Vậy con trở về Tòa-Thánh, con đừng lếu láo ngẩn ngơ mà búa rìu không vị.

CHƠN-NHƯ Bạch: Con xin vâng lời cúi lạy Cha tha tội, bởi vì con thấy gia đình con quá bẩn chật, e con lo Đạo không tròn, sợ bán đồ nhi phế rồi phải bị tội, nay có lời Cha con nào dám cãi; nhưng con sợ Quí Anh-lớn của con ở Tòa-Thánh không nhìn nhận Hiệp-Thiên Vô-Vi Điển của con, rồi các anh ấy đánh đổ tội nghiệp con; vì kỳ hội Tu-My, hôm 25 tháng 12 rồi đây, con có đến Tòa-Thánh, ý con trước để Bái-mạng Vô-Vi, chớ Bái-mạng hữu hình, con có tiền đâu sắm nổi Y, Quan mà Bái-mạng, và con có ý để coi Đức Ngọc-Chơn-Quân là MƯU, coi có tỏ vẻ nhìn nhận con điều gì không? Nhưng con chẳng thấy Chơn-Quân tỏ với con điều gì có vẻ thân mật, hay có vẻ thâu dụng, con rất buồn; song lịnh Cha con không dám thố lộ hay kích bác điều chi với Chơn-Quân giữa hội, con âm thầm lặng lẽ ra đi với một mối hận tâm chán nản, mặc dù con vẫn nở nụ cười để từ giã đôi lời thân mật, con muốn bước một bước thật dài cho tránh khỏi vòng Tòa-Thánh. Chẳng những vậy thôi! lại con thệ với tâm, ngàn năm không bao giờ trở lại chỗ ấy mà gọi rằng hiệp tác.

Hiệp-Thiên-Đài Diệu-Lý Khải-Thông, giả hay thiệt xin lỗi con không dám nói, song tuồng như Thầy nơi ấy quên con là đứa đang lãnh một trách nhiệm nặng nề với sứ-mạng Cha giáo phó, bởi vì nơi Kiên-Giang chính Cha sai con phải đến Tòa-Thánh Định-Tường Hồi-Quán để lãnh lịnh của Cha, vì Cha đã ngự tại Vô-Vi Diệu-Lý Khải-Thông chờ con đến dạy việc cho có giữa nhơn-sanh nơi ấy, sao con đến suốt hơn hai ngày mà chẳng thấy một tí gì trong Đài ấy nói đến con, con cúi lạy Cha tha tội.

(Lời của Cha Thiêng-Liêng trả lời)

Ớ con! Cha đã thử con mới một đôi chút mà Cha thấy lòng con xao xuyến, rồi hỏi vậy đến đại sự con ra thể nào? Từ đây con chớ ngoan cố mà phải phạm luật Thiên-Điều nghe con; nếu con làm như thế các anh con cùng em con theo gương con mà hư cuộc.

Vậy con muốn biết Cha dạy con ra sao, con sẽ trở về Tòa-Thánh sẽ rõ, con đừng bạch chi nữa mà phạm luật Thiên-Điều, con mau về ngay Hiệp-Thiên-Đài Tòa-Thánh.

Thăng.

*********

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ

Thầy mừng Đại-Thiên-Phong

Mừng gặp Chơn-Như giữa Ngọc-Tòa
Mừng con hiệp tác đẹp lòng Cha
Mừng cho Hội-Thánh nhiều tay giúp
Mừng thấy nhơn-sanh hội Nhứt-gia.

Cha chứng lời thệ Chơn-Như, có Ngũ-Lôi giờ nầy hạ tại Đàn chứng lời Chơn-Như.

Cha Thăng.

7 giờ ngày 8 tháng 11 Đinh-Dậu 1957
tại Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Diệu-Lý Khải-Thông.

*********

Tòa-Thánh, ngày 15 tháng 11 Đinh-Dậu 1957
Thừa:
Sao-lục y nguyên văn
Giáo-Sư: Ngọc-Vĩ-Thanh (Ban Hiệp-Thiên-Đài)
Ký lục BỬU-THƠ.

******************

45. Bài đọc sau thời Tý Đàn-Vọng 14/11

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Châu trau trác bớ con Trời
HOÀNG lịnh ban ân xá khắp nơi
ĐẠI-đức chấn hưng nguồn chánh-giáo
ĐẾ khuy bồi đắp kịp kỳ thời.

THI BÀI

1. Lòng chí thành con ôi mỗi trẻ
Gắng công bền vui vẻ lo tu
Bớ con thân thể phát-phu
Bớ con an lý nhược nhu độ đời.

2. Độ cho trọn phận người Đạo-đức
Vẹn tu-hành khỏi vực nghi lầm
Bớ con an-mạng phăng tầm
Bớ con tu tỉnh thậm-thâm Chơn-truyền.

3. Cơ Thống-nhứt Qui-nguyên khải tế
Diệu-Lý hành can phế Chí-công
Chánh-chơn, chơn-chánh rặt ròng
Chánh tâm dò lý tao-phùng Thiên khai.

4. Thiên khai Đạo đừng nài khó nhọc
Ráng bền thường thận-độc phương-châm
An lòng tu tỉnh suy tầm
Tầm qui-củ chánh khỏi lầm lưới ma.

5. Đời cùng Đạo chung hòa thương mến
Mến nhau mà đi đến Thượng-Nguơn
Đại-thành Đạo-đức Cao-sơn
Đời thanh, Đạo thới thể đờn hòa dây.

6. Trong muôn kiếp gặp Thầy Trời độ
Khêu đuốc Trời rọi chỗ tối tăm
Rọi vào hủ-tục thậm-thâm
Sáng bừng thức tỉnh phương-châm Chơn-thần.

7. Đạo an Đạo, xa gần an Lý
Đức thạnh hành ngu trí hòa trung
Bớ con Đời Đạo chung cùng
Chung nhau tu-niệm tao phùng Thiên-lương.

8. Đừng có dạ Sâm Sương như trước
Đạo-đức khai ngư-vướt diên-phi
Con nào gìn lý Tứ-tri
Thoát ra khỏi tục Tứ-phi chẳng lầm.

9. x Bớ con an lý vững tầm
Chung nhau hòa thuận muôn năm một kỳ
Ham chi điều biến vân vi
Về nơi an vững châu-nhi thái hòa.

10. Con chung bầu-bọc đó mà
Cha Trời, Mẹ Đất ôn hòa đệ huynh
Xử xong cốt nhục chi tình
Đừng chia, đừng rẽ tội tình lắm con.

11. Năm-châu chung hiệp sắt-son
Màu da, sắc tóc kỳ trung một bầu
Dưới chơn cho đến trên đầu
Đồng chung sự sống làu làu thể thân.

12. Hiện giờ Đạo-lý Tân-dân
Hiệp đồng thế-giái dứt sân là hòa
Đạo cao Nhơn hiệp Tâm hoàn
Trời che, Đất chở Đạo-ba Người cầm;
Đó là tránh chỗ luân trầm
Về chung một lý thâm trầm Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Vọng ngày 14 tháng 11 Đinh-Dậu, đến đây đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài phong HƯƠNG: Phó-Chưởng-Pháp DƯƠNG, THIỆT, BIỆN, NHÂM: Đầu-Sư và Tá Tam-Bửu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Cửu-Tiêu trứ Lịnh-quang
HOÀNG-đồ thế-giái thấu bình an
ĐẠI-ân, Đại-xá mau qui thuận
ĐẾ Đạo Công-bình sắp kỷ-cang.

Cao-Minh-Hương, phần con gánh nặng, vậy con ráng hành tròn Sứ-mạng Thiên-ban là: Trung-Thiên-Sư lý-diệu ân tế Đức thanh, Oai trị tà tâm tục tánh, hiện giờ con vẹn phận về chơn, Thầy ban ơn tăng đăng con kiêm thêm phẩm Phó Chưởng-Pháp đó con. Vậy con sắm thêm Bố-Tử Chưởng-Pháp để Hành-lễ khi đến phận đó con, không sắm đồ Phó là vì con còn trọn phần Trung-Thiên-Sư, lần đây Thầy sẽ dạy thêm.

Về Huỳnh-văn-Dương, con định-tâm nghe Thầy ban con là Ngọc-Đầu-Sư thiệt thọ đây con. Vậy con lo sắm Đạo-phục đến lễ Thượng-Nguơn Bái-mạng Triều-Thiên đó trẻ.

Về Lê-văn-Thiệt, con định-tâm nghe Thầy huệ lý ban phong con là Thượng-Đầu-Sư thiệt thọ, phận con lo phận lễ Thượng-Nguơn Bái-mạng Triều-Thiên đó con thơ.

Về Đoàn-Văn-Biện, con công dày Thầy thưởng, con định-tâm nghe Thầy ban phong con Phó Bảo-Lý đây con, vậy con an tâm học lý, sắm sang Đạo-phục, lễ Thượng-Nguơn Bái-mạng Triều-Thiên nầy con trẻ.

Về Lưu-văn-Nhâm (Đạo-Trí-Thanh) từ lâu con dày công giúp Đạo, đến đây cơ hội sắp lành, Đạo Trời Thống-nhứt Qui-nguyên, vậy con nên kề vai gánh vác Đạo Trời, bền tâm quyết chí khải-thông Đạo-đức, vẹn vậy thì công con rất dày đó trẻ. Hiện giờ con định-tâm nghe Thầy ban lời phong con Phó Bảo-Đạo đây con, vẹn đó là Tam-Bửu đồng thanh, Đạo chơn khai huệ-lý đó trẻ.

Vậy năm trẻ sắm sang Đạo-phục đến lễ Thượng-Nguơn, về nơi Tòa-Thánh Bái-mạng Triều-Thiên, chung tâm cứu thế, Đạo-đức truyền lưu, Thiện-nguyên Nhứt-lý đó; trong năm trẻ, mỗi con định-tâm hành lý Chơn-tâm, Chánh-tánh, thừa lịnh Cha Trời, muôn điều an lý trường xuân đó mỗi trẻ.

THI

Hương, Dương tâm tánh vẹn Thầy mừng
Thiệt, Biện công tròn dạ kỉnh dưng
Nhâm phận từ đây tường thiện-nguyện
Đạo cao ngày thấy đó ân cần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh ban truyền, gởi cho Hương (Hòa-Định), Dương (Xuân-Đông), Thiệt (Thạnh-Phú), Biện (Lương-Hòa-Lạc), Nhâm (Thượng-Linh-Đàn) mỗi trẻ một bổn xem đây xét lý hành phận cứu độ Nhơn-sanh qui hồi thiện-dụ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 12 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

47. Bài phong NINH: Chưởng-Pháp-Đài, HÀNG: Chưởng-Đạo-Đài. Có dạy sắm Đạo lễ phục

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chấm công trẻ trọn tin
HOÀNG thành Đạo-lý thống thanh vinh
ĐẠI-ân tế-thế thâu Căn-đức
ĐẾ lịnh thừa hành vẹn Chánh-minh.

NINH, con nghe Thầy dạy, phận con Thầy chọn, trẻ khá vưng lời cho tròn chơn rõ chánh đó con, giờ đây Thầy hội Công-đồng Tứ-Giáo Sắc-tứ phê y, ban phong trạch lý thâu hiền trí phận, Thầy gia ơn thưởng tước cho con là Chưởng-Pháp của Hội-Thánh Chánh-chơn Duy-nhứt, vậy trẻ thơ an lý thọ tước lập công cho vẹn phần con thảo đó trẻ.

HÀNG, con định dưng Thầy ban lời phong thưởng cho con là Chưởng-Đạo, phận con an mạng dò chơn giúp Trời cho tròn sứ mạng nầy con trẻ.

Vậy hai con sắm sang Y-phục Đạo, đồng đến lễ Thượng-Nguơn năm Mậu-Tuất 1958 Bái-mạng Triều Thiên, thọ Thiên-ân, phò Thiên-tánh đó hai con.

Về Đạo-phục Cân Quan Chưởng-Pháp Chưởng-Đạo kiểu mẫu khuôn viên như vầy:

Áo Khai-dương kiểu y như Chưởng-Quản, tay áo Đại-phục, Tiểu-phục, Thường-phục viền: Chưởng-Pháp 1 lằn lớn 3 phân ngoài vàng, trong kế 3 lằn 1 phân xanh; trong kế 3 lằn vàng, trong kế 3 lằn đỏ đồng 1 phân; Trôn áo 1 lằn 3 phân màu đen, cổ áo cũng viền như tay áo vậy.

Về Chưởng-Đạo: viền ngoài tay áo 1 lằn lớn 3 phân màu xanh, trong kế 3 lằn 1 phân màu đỏ; trong kế 3 lằn màu vàng, trong kế 3 lằn màu xanh đồng 1 phân; cổ áo cũng vậy, trôn áo viền 1 lằn 3 phân màu đen.

Xiêm viền 1 lằn đồng nhau ngang 5 phân, dọc 3 phân màu vàng.

Ca-Sa màu đỏ đồng nhau, Chưởng-Pháp cùng Chưởng-Đạo lằn vàng, viền hình Kim-Qui thể như Chưởng-Quản, trong lót trắng.

Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo thẻ áo 18 lớp màu đỏ; khăn Đại-phục 9 lớp chữ Nhơn màu vàng, chữ đỏ 12 chữ Nho:

PHỤNG THỪA THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN CHÁNH.

Sắm 1 vuông khăn Tam-Thanh 9 lớp chữ Nhơn để đội Hành-lễ, hay hành Đạo, theo Thường-phục hay Đơn-phục.

Còn Đạo-Cân Hành-lễ Tiểu-phục cùng Đại-phục, còn đội Mảo là Đại-Thiên-phục.

Từ ngày lễ Long-Hoa năm Mậu-Tuất 1958 Đại-Thiên-Phong cùng Thiên-Phong, Thiên-Lý hay Hội Thánh phải sắm khăn Tam-Thanh để đội Hành-lễ hay hành-phận theo Thường-phục cùng Đơn-phục, còn lớp tùy phẩm, khăn phái đội hành theo Tiểu-phục.

Về Chưởng-Quản từ ngày lễ Thượng-Nguơn trưởng lên cũng dùng khăn màu, Ngọc-Cân Thiên-sắc là Đại-phục cùng Tiểu-phục, Mảo là Đại-Thiên phục; hành Đại-lễ thời Tý, khăn Tam-Thanh là Thường-phục cùng Đơn-phục.

Về phần Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo, sắm Mảo y như Chưởng-Quản, nhưng Mảo màu đỏ, chữ Mảo màu vàng, Ngạch quan màu đỏ chữ vàng 12 chữ Nho:

PHỤNG THỪA THIÊN MẠNG DĨ ĐỨC HÓA NHƠN KHẢI THÔNG CHƠN CHÁNH.

Thẻ Mảo bề cao 7 tấc 2, 12 thẻ màu đỏ đồng nhau, trên chót đều gắn Nhãn-Tâm, cách xuống 1 tấc gắn mỗi thẻ 1 chữ Nho, tạo một nền tròn màu trắng chữ vàng, 12 thẻ 12 chữ:

LINH CĂN ỨNG VẬN KHAI KHIẾU QUANG MINH PHỤNG TRIỀU ĐẾ KHUYẾT.

Có gắn Kim-quang tuyến-huệ làm bông là: Mai Lan Cúc Trước, tùy theo nhưng màu vàng. Ngạch Mảo tiền đề chữ ĐỨC, hậu đề chữ CHÁNH màu vàng chữ Nho, trước tạo cặp Phụng màu vàng, sau Lưỡng-Long màu vàng, hai bên tả hữu của chữ Đức cùng Chánh, hai thẻ Kim-Quang, Tam-Thanh, Tiên-Thiên Thần Khí Tinh, tròng chữ màu trắng, chữ vàng, mỗi bên 11 chữ in nhau, chữ Nho:

BÌNH ĐỊNH LINH QUANG ĐẠO ĐỨC LÝ CHƠN DUY CHÁNH NHỨT.

Thẻ dài 9 tấc, trên có Nhãn-Tâm, đắc nhứt, Lạc hậu Thần-Phong dài 1 thước màu đỏ.

Sắm Bố-Tử 18 phân, chữ 12 phân đụt lủng Hư-Không, chữ TÍN màu tím, vành trắng. Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo y nhau, Chưởng-Pháp kỳ Dương, chữ nhỏ mang theo Đơn-phục, chữ THÔNG 7 phân màu xanh, Chưởng-Đạo chữ LẬP màu xanh, Chưởng-Pháp nút áo 3 phân màu xanh, Chưởng-Đạo nút áo 3 phân màu trắng, nút cổ 1 phân màu xanh, Chưởng-Pháp nút cổ 1 phân màu trắng.

Về Chức-Sắc Đại-Thiên-phong Nam Nữ đều Đạo-phục Khai-dương, kể từ lễ Thượng-Nguơn sắm sang đến lễ Long-Hoa cho rồi. Áo Nam-phái 5 nút màu trắng hình tròn 2 phân, khăn đen đội đi hành Đạo 5 lớp chữ Nhơn, còn khăn phái tùy theo cấp phẩm, nút cổ 1 phân hình tròn màu xanh.

Còn Nữ-phái áo đóng 4 nút hình vuông Tứ-tượng 2 phân màu trắng, trên bâu 1 nút hình tròn màu trắng, phải sắm Lúp may Tường-Liên-Kiết cung nào màu nấy.

Về Đạo-Hữu Nam-phái từ đây phải mang Xiêm trắng, áo rộng tay 5 tấc, sắm một vuông khăn trắng 5 lớp chữ Nhơn, để đội Hành-lễ hay Đãnh-lễ cùng học Đạo.

Phái-nữ Đạo-Hữu cũng phải sắm Xiêm, Y, Lúp trắng đội mặc Hành-lễ, Đãnh-lễ cho tròn bổn phận.

Mỗi con sắm sang từ lễ Thượng-Nguơn đến lễ Long-Hoa cho rồi, là Đạo-lý huờn Sơ đó mỗi con, lần lần lý nhiệm tròn tâm nhìn Trời, Trời dẫn từ bước cho đến chỗ Đại-thành, Thượng-Nguơn Đạo-đức đó con thơ chung nam nữ.

NGÂM THI

Đạo-Trời khai dựng cứu Đời cùng
Dạy dỗ tu-hành nhớ hiệp sum
Khắp cả phàm-gian mau thấu lý
Buổi tàn Trời độ thuận đồng chung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh ban truyền, gởi cho NINH, HÀNG mỗi trẻ một bổn, học đây tuân lịnh giúp Trời cho rạng thinh danh Đạo-Đức.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 12 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ khuya)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

48. Bài phong SÁU: Quyền Bảo-Pháp, NGƯU: Đông-Thiên-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ GIÁNG-LÂM

THI

NGỌC-sắc chấm công Nguyễn với
ĐẾ truyền
văn bút gọi văn hoa
GIÁNG trần cứu khổ nầy
Ngưu, Sáu
LÂM thế phân minh lý diệu đa.

Nguyễn-văn-Sáu, con định-tâm nghe Thầy ban thưởng Thiên-Phong cấp vị là Quyền Bảo-Pháp. Vậy con lo sắm sang Đạo-phục đến lễ Thượng-Nguơn Bái-mạng Triều-Thiên giúp Thầy truyền ban Chánh-pháp, chấn chỉnh Chơn-truyền Diệu-lý đó con.

Hà-văn-Ngưu, con định-tâm nghe Thầy gọi danh ban thưởng là Đông-Thiên-Sư, phận con lo sắm sang Đạo-phục đến lễ Thượng-Nguơn phục triều Thiên-lý, vận chuyển cơ-quang huy hoàng Thiên-lý đó trẻ. Vậy giờ nầy hai con định-tâm nghe Thầy ban thưởng.

THI

Nguyễn Tông lai đáo đắc kỳ công
Văn chất cao ngôi vẹn mới thông
Sáu, trẻ từ đây chơn thống hiệp
đồ qui hội cuộc thành trong

Văn tài trí biện gồm Nhơn-hạnh
Ngưu thất thuận tùng thấu nghĩa không
Hai trẻ một nguồn tròn đức nhiệm
Con vưng lời dạy thọ Ngô-Ông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh gởi cho Nguyễn-văn-Sáu (Hòa-Phú), Hà-văn-Ngưu (Tân-Hòa-Thành) mỗi trẻ một bổn học đây xét lý giúp Thầy hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 13 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ sáng)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm


******************

49. Bài phong NĂM: Hiệp-Chưởng-Đài. Có dạy sắm Đạo lễ phục

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

ĐẠO TRỜI CỨU-THẾ, NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

ĐẠO Cao-Đài Giáo-Lý quang minh
TRỜI độ phàm-gian thoát tội tình
CỨU vớt Nguyên-căn hồi phẩm-vị
THẾ Đời chợt tỉnh đáo Thiên-Đình

NGỌC Châu tỏ rạng nơi Châu-Thiệm
ĐẾ Đạo ban truyền Đất-Việt xinh
CHỦ-Tể Kiền Khôn Trời Độc-Nhứt
QUYỀN Oai Tế Trị rất Công-bình.

NĂM, con nghe Thầy dạy; đã bao phen khó cực, đã nhiều lúc gai chông, hiện nay cơ Đạo chưa đặng đắc toàn nhứt mạch, nhưng nền móng đã rạng đông, hiện đến năm Mậu-Tuất phận con đã vẹn, lao khổ dặm dày, bởi đó vẹn đây, thấu cảm Thiên-Đình, thanh phương rạng tỏ; Thầy liền hội Công-đồng Tứ- giáo Huy-lịnh Sắc-phê, ban ân tứ-phước thanh chơn, chấm công tài trạch gia ban tước-lộc Thiên-kỳ tăng đăng Thượng-cấp cho con là Hiệp-Chưởng-Đài. Vậy con vưng lãnh lịnh Thầy thọ kỳ thanh nhã, gọi thinh danh đắc vị tại cõi phàm-gian, nêu gương cho đời tỉnh, đặng con rảnh trí an nhàn, tâm chơn, tánh tịnh, gọi ngư-vướt đắc kỳ, đăng khoa rạng hội, thành đắc Đạo-chơn đó con thơ.

Vậy con sắm sang Đạo-phục đến lễ Thượng-Nguơn Bái-mạng Triều-Thiên cho tròn sứ-mạng, lần lần thanh phẩm rạng hồng, thinh danh càng quang diệu tăng tiến đó con.

Con sắm Đạo-phục kiểu mẫu như vầy:

Khuôn Mảo 3 từng, mỗi từng 15 phân, 3 từng thẻ, mỗi từng 18 phân, khuôn Mảo Thập-nhị Quang-cơ gọi 12 giác, ngạch đỏ, Mảo vàng, ngạch chánh tim 12 phân; tiền, hậu 10 phân; ngạch ngoài tiền Đoài, hậu cung Cấn; kế cung, tiền đề chữ HIỆP hậu đề chữ CHƯỞNG, chữ Nho; kề tả hữu cung tạo cặp Phụng vàng; tiền dưới kế đề hàng chữ nhỏ, chữ Nho: