ĐẠI-LỄ LONG-HOA

1. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau lễ Long-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con Nam Nữ chung trong giờ đây định-tâm nghe Thầy ban ơn.

THI BÀI

Từ đây Đạo Lý chơn-truyền
Bớ con chung cả phỉ nguyền Đạo-tâm.

1. Con mỗi đứa trầm ngâm lời Đạo
Lo học-hành tránh bạo về an
Chung đồng Nam Nữ nội Đàn
Mến thương về một rõ ràng Lý-chơn.

2. Trời là luật ban ơn người thiện
Vậy mỗi con phát nguyện tu thân
Éo le bớ trẻ đừng gần
Thuận Thiên tồn lý dò lần Thượng-Nguơn.

3. Nhìn Đạo-Đức lòng nhơn cho trọn
Tránh độc quyền đặng chọn Diệu-Minh
Thân, Tâm, Tánh, Mạng trọn xinh
Thanh thanh nhị khí Thần, Anh, Linh tường.

4. Bớ các trẻ cang cường ráng dẹp
Dẹp cho rồi phận đẹp lành thêm
Nhược nhu là lý thúc kềm
Hoàng-đồ củng cố cẩn nghiêm luật Trời.

5. Tu an mạng thuận thời xuôi vận
Dạy chung nhau dìu dẫn trọn nên
Tánh tâm tua phải cho bền
Nhứt tâm hành thiện dựng nền toản chơn.

6. Con chung hiệp đáp đền Tạo-Hóa
Giữ chữ hòa Thầy há nào quên
Bớ con Thế-hạ muốn nên
Nên người Đạo-Đức đừng quên thiệt thà.

7. Thiệt Đạo-Lý là hòa là hiệp
Nhìn Cha Trời cho kịp bước đường
Hiện giờ Đạo-Đức phương-trương
Hiện giờ Chơn-Lý kỷ-cương Đạo-mầu.

8. Mừng con cả chung bầu võ-trụ
Nhìn Cha Trời qui-củ nhứt nguồn
Rõ ràng Thế-giái tròn vuông
Rõ ràng danh hiệu thuận buồm cao danh.

9. Lòng chí thành mối-manh Thầy chỉ
Chỉ cho con chung-thỉ lo tu
Phục khôi tâm chí lạc thù
Đừng lòng thiêng vị dải dù mà hư.

10. Nhớ cho kỹ Cửu-tư, Cửu-lý
Nhớ nơi lòng kỉnh-húy Thiên-lương
Bớ con mau kịp bước bươn
Hồi tâm thống-nhứt mến thương chung hòa.

11. Đặng như vậy đó là tâm lý
Đặng bảo-tồn tâm chí thanh phương
Qui-nguyên huỳnh điểm nhứt tương
Lập thành Đạo Cả thường Thường Thiệt Tin.

12. Đừng có dạ bán tin mất lý
Nghi Cha Trời một tý nào đâu
Bớ con an lý Cung-Đâu
Bớ con an mạng nhìn sâu chơn Trời.

13. Trời là lý cứu Đời cho tỉnh
Sao nhìn con còn bịnh mê man
Con ôi! đừng có lỡ làng
Quẩn quanh lại trở cãi bàn Thiên-cơ.

14. Tu mà lại lòng ngơ dạ ngáo
Kể từ đây châu đáo cho thường
Long-Hoa Thầy chỉ tận tường
Mở cơ thống-nhứt chỉ đường Thiêng-Liêng;
Tu tâm tánh vẹn huờn nguyên
Thượng lưu tâm chí giác-viên xuân tường.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Long-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi Hành-lễ. Bài nầy lưu hành Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Dậu lễ Long-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 12 giờ trưa)

---------o0o---------

THẦY mừng chung Tam-Giang hết lòng vì Thầy mến bạn, hội hiệp về đây dưng tấc lòng thành khải-thông Chơn-Lý một nguồn, vẹn tâm Thống-Nhứt, quyết chí tu thân, mong Đạo Trời Thống-Nhứt một cơ, huy hoàng CAO hiệu ĐÀI chơn, rõ thông Kiền Khôn lập nên khuôn-mẫu vận thời, thới thanh Đạo-Lý.

Vậy Thầy cũng mừng cho chung Đàn mỗi con đồng chung Nam Nữ nghe Thầy ban ơn.

THI

NGỌC quí giồi mài mới gọi xinh
HOÀNG Thiên giáng hạ lý diệu-minh
THƯỢNG lưu tâm tánh ròng Bác-ái
ĐẾ thạnh thanh thời huệ nhứt Tin.

TRƯỜNG THI

1. Đạo Trời qui lại nhứt nguồn
Đông, Tây con cả tỉnh tuồng nhìn Cha
Hiện giờ chung cả Giái-ba
Nhìn Trời tu thiệt đặng xa cuộc trần.

2. Rõ thông lý-diệu tinh-thần
Nhớ chơn chánh pháp ân cần thanh thanh
Hiện giờ Thầy chỉ mối-manh
Mừng con mỗi đứa cần danh con Trời.

3. Lòng con nhuộm đã lâu đời
Ráng lo gụt rửa lý Trời cứu cho
Bền lòng tu niệm khỏi lo
Chuyện ngoài gác bỏ chẳng so sánh Đời.

4. Thanh thanh diệu-lý Đất Trời
Cố tâm kiên phận thuận thời xuôi cơ
An tâm thọ-mạng huờn-sơ
An lòng học lý Thiên-Thơ dạy truyền.

5. Lòng vàng thanh lý phỉ-nguyền
Thỉ-chung Đạo-Đức nối liền Thiêng-Liêng
Phục tâm khôi tánh vững yên
Rõ thông cơ-vận cao-kiên nơi lòng.

6. Cao-Đài Chơn-Lý Bá-Tòng
Khải-thông tâm tánh xuân đồng chung Linh
Thầy Trời độ rỗi Quần-Linh
Mừng con hòa hiệp đồng tin Đất Trời.

7. Bớ con đừng có đổi dời
Nhìn Trời, Trời cứu thuận-thời là an
Bớ con tránh chỗ dọc ngang
Lập thành khuôn-mẫu Trời ban điềm lành.

8. Con ôi! an-mạng tu-hành
Thuận Thiên tồn lý Đại-Thành tánh tâm
Tu là lý thiệt trầm ngâm
Ngàn hồng muôn tía định-tâm một màu.

9. Rẽ chia rồi cũng ra vào
Đổi thay đây đó có nào đâu xa
Tỉnh lần an-mạng nhìn Cha
Cha kêu, Cha dạy thoát ra ngục hình.

10. Tửu, Tài, Sắc, Tướng lình đình
Nộ xung khí trược hại mình đọa thân
Bớ con Trời dạy Tân-Dân
Là do qui-củ cán cân thạnh-thời.

11. Bớ con an-mạng nhìn Trời
Bớ con tu thiệt đừng rời Đạo-Tâm
Huệ-Chơn rõ lý trầm ngâm
Huệ-Thần thoát tục phương châm hiện giờ.

12. Long-Hoa lễ trọng đừng ngờ
Thưởng ban răn trị bơ thờ đọa thân
Nầy nầy con cả Tứ-ân
Lo cho tròn Đạo tấc phân vẹn bền.

13. Ráng lo đáp nghĩa lý đền
Đền ơn Tạo-Hóa là bền mến thương
Rõ thông vận-mạng kỷ-cương
Hòa nhau về lý náo nương tu-hành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Long-Hoa, đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới Hành-lễ. Bài nầy lưu hành Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi lễ Long-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

THẦY mừng mỗi con, các con nghe Thầy dạy.

TRƯỜNG THI

1. Mừng thay cảnh tượng xuân màu
Rõ cơ Trời dựng làu làu Thượng-Nguơn
Long-Hoa Đại-lễ khải đờn
Đờn Trời khải lý Bốn-ơn Năm-nguồn.

2. Lý-chơn Chánh-pháp tròn vuông
Rõ câu hòa-thuận, rõ buồm gió xuôi
Tu-hành lòng dạ đừng nguôi
Là cơ qui Đạo ráng thôi thói Đời.

3. Bớ con tỉnh lại nhìn Trời
Trời kêu con cả thuận-thời về thanh
Đài-Phong Bảng-Ngọc nêu danh
Cao-sùng vô tận Thần Anh Linh hòa.

4. Tiên-Thiên Diệu-Huệ Ngọc-Tòa
Nhìn ngay Chưởng-Giáo toản lòa Đăng minh
Bớ con Trời quyết độ Linh
Độ Linh về trọn đặng in một màu.

5. Nhìn xem Bắc-Đẩu, Nam-Tào
Từ đây Thượng-cổ ráng giàu Đạo-tâm
Thượng-Nguơn giác cổ tri thâm
Kim thành chơn-ngữ Đạo Tâm Đức Tài.

6. Xứng trang đáng phận con Thầy
Tránh nơi tục lụy đọa đày bấy lâu
Quỷ ma mau khá lo âu
Cúi đầu qui hướng mới hầu tồn Linh.

7. Vái van ma chướng lình đình
Từ đây ráng dứt đặng nhìn Trời Cha
Hiện đây là Ngọc-Linh-Tòa
Con nào còn tục khó hòa tánh tâm;
Thiên-Điều giăng luật cao thâm
Con nào vướng luật đọa trầm đó con.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Long-Hoa ngày 16 tháng 4, mỗi con về Vô-Vi Cảnh Ngọc-Linh-Tòa chầu lễ Vô-Vi, vào lạy Thầy trước đọc bài nầy, đọc rồi mới lạy; bài nầy lưu hành Tam-Giang.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Long-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy ban ơn mỗi con Nam Nữ chung cả Thế-gian từ đây định-tâm nhìn Đạo tu tâm, Dĩ-Đức cứu hồn, đặng tránh nơi tội Trời, từ lâu sai lạc đó mỗi con; đặng vậy Luật-Điều xá tội tiền khiên, ban chơn Giáo-lý, giác thế độ mê từ nầy đó con. Hiện giờ Ngọ thời Đại-lễ Vô-Vi Long-Hoa Trung-Thứ Diệu-Lý khai chơn, mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn chung cả Đạo Đời Nam Nữ đây mỗi con.

THƯỢNG-NGUƠN ĐẠO-LÝ LẬP ĐỜI.

THI BÀI

1. Long-Hoa hội Vô-Vi kỷ-niệm
Lý trung tuần Nam-Thiệm tường sơ
Khải-Thông Diệu-Lý mầu cơ
Chỉ phân vạn-loại huờn-sơ Thiên-Hoàng.

2. Trên rực rỡ vén-màn nhìn lý
Dưới thành tâm thân ký mến thương
Rõ ràng Diệu-Lý phương-trương
Đạo-mầu qui nhứt kỷ-cương khai thành.

3. Lập Tam-Thân Thầy dành Ngôi-Vị
Thâu Tam-Hồn Thầy ký điển-quang
Khải-Thông Tam-Thể vén-màn
Qui-Nguyên Tụ-đảnh mở đàng Tam-Huê.

4. Chỉ cho rõ đề-huề thông-đạt
Đạo Tam-Nguồn huệ phát minh-chơn
Tam-thừa, Cửu-phẩm cao sơn
Thượng lưu thừa lịnh thông chơn chánh bình.

5. Trong số Cửu chuyển thành Thập-nhị
Khải Chơn-như quả vị Lục-thông
Ngũ-chơn lý diệu Chơn-công
Âm Dương nhị khí chấp-trung huyền-hoàng.

6. Khai Huỳnh-Đạo vén-màn Trung-Lý
Chỉ Xích-Cơ kinh-dĩ Tiên-Thiên
Huyền-vi Bỉnh-Nhứt nhị Uyên
Qui-hồi nhứt mạch giác-viên đẩu tường.

7. Dương kỳ quang phương trương Dương khí
Âm kỳ minh huệ lý tịnh cơ
Thông kỳ Tinh-Tú điểm sơ
Đều do trung định huệ cơ khải thành.

8. Xích-Yên Xích Thiên thanh nhiệt chiếu
Huỳnh-Yên Huỳnh Địa đấu hàn thâm
Gọi là ký tế thân tâm
Thanh thanh Vô-Thỉ chơn thân hòa tường.

9. Công quá kích tránh phường nhăng-nhố
Mình xử mình bằng hố đầy hang
Khải-thông tâm-huệ Thiên-Hoàng
Tánh tâm hòa hiệp vẹn toàn lòng nhơn.

10. Vững chí sáng kỷ-cương Minh-đức
Khải Chơn-như thậm cực tương sanh
Muốn cho rõ đặng lý thanh
Định lòng tương khắc phát thanh Tâm-điền.

11. Ngày Đại-lễ vững thuyền rước bạn
Rước về lành chỉ cạn đường tu
Tránh xa mối lạ ngao du
Thượng-Nguơn ngày sáng Xuân Thu Đất Trời.

12. Con chung cả rõ Trời ráng tỉnh
Tỉnh giấc hòe thoát bịnh trầm kha
Con Trời phải biết Trời Cha
Biết Cha thì phải thuận hòa Anh Em.

13. Hòa về lý Thầy đem đến bến
Hòa chánh-chơn mới đến chơn Trời
Thượng-Nguơn ngày định hiện thời
Tâm hòa Đạo-Đức lý Trời dẫn thông.

14. Đặng như vậy cuồng ngông khỏi vướng
Đặng rõ chơn Hạnh Nhượng cho giàu
Từ nầy Đạo-Đức làu làu
Giàu lòng Bác-ái diệu-mầu Từ-bi.
Công-bình luật-cả gắng ghi
Thưởng ban người thiện từ đây con bầy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Long-Hoa, đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa Cảnh, đọc rồi mới Hành-lễ; bài nầy lưu hành Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài Tam-Hồn Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ trưa.

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con hiện giờ chung cả Nhơn-loại đặng nhờ ân-huệ Trời ban, là Đạo Trời thành lập cứu Đời, truyền ban lý sáng, chỉ rõ chánh-chơn.

Đến đây Thầy qui đủ Tam-Hồn, gồm thâu Tam-Bửu, Thể Lý vẹn toàn, Diệu Minh Thần Huệ, huy hoàng chiếu rọi màn u trần-thế, tịnh lý tư lương, khai dựng Thượng-Nguơn, Đạo thanh Đời thới đó chung cả con bầy.

THI BÀI

Long-Hoa Đại-lễ giờ nầy
Tam-Hồn qui nhứt dựng gầy Tiên-Thiên.

1. Đạo-Đức trọng bình yên trật tự
Đủ xác hồn cư xử trắng trong
Nầy con chung cả một vòng
Đừng hiềm chuyện cũ khó phòng vận-cơ.

2. Đạo phát huệ Thiên-thơ khai khiếu
Dụng Huyền-linh bí yếu dẫn đường
Cao-Đài Thống-Nhứt phương-trương
Lý-chơn khai dựng lập phương độ Hồn.

3. Thần Anh Linh bảo-tồn Đại-Đạo
Hiệp Tứ-nguồn thể áo một bâu
Chỉ đường chơn-chánh cao sâu
Năm-cành do tại khí hầu khai Dương.

4. Bớ con cả kỷ-cương ráng thuận
Có Thầy Trời cơ-vận độ điều
Đại-Thành Tam-lý dắt dìu
Vạn-Linh qui thuận trưa chiều khỏi than.

5. Cơ Đạo chuyển sắp sang về lý
Cơ Đạo khai tri trí Thiên-lương
Rõ thông vận-mạng phương-trương
Đạo Trời khai dựng náo nương bớ Đời.

6. Cơ Đạo chuyển nơi nơi lời dạy
Dạy con đồng chung lại thuyền Cha
Thuyền Cha chở trẻ thiệt thà
Thuyền Cha chở trẻ dung hòa trọn tu.

7. Tam-Hồn Đạo duy duy diệu-huệ
Tiếp điển Trời giải uế xác thân
ĐỨC, THÀNH, MƯU trẻ Tân-dân
Thượng-Tiêu lâm hạ cán cân Đạo Trời.

8. Thần Khí Tinh thuận-thời Đạo chuyển
Thần Anh Linh u-hiển dẫn dìu
Ba con khải lý cung Thiều
Ra làm anh cả độ điều Vạn-linh.

9. Dầu sấm sét đừng kinh bớ trẻ
Dầu nhố-nhăng ba trẻ vững lòng
Bước sang Thế-giái Đại-đồng
Đem nguồn Đại-Đạo gieo trồng độ Linh.

10. Phải an-mạng Diệu-Minh Thần-Huệ
Thâu Chơn-như đuốc tuệ Trời khêu
Chỉnh tâm rõ thấu huyền nêu
Chuyển gồm Tam-cửu vén rều khai Thiên.

11. Định Thần-Mục giác-viên Thế-giái
Luyện Châu-Thiên Ngọc-Đái Đoài-Châu
Phương trương tâm-huệ khí hầu
Thâu Thần, sát Quỷ làu làu Thánh-Tâm.

12. Vô thậm-cực thâu cầm Thiên-Lý
Vi pháp thân tâm chí Bồ-Đề
Định qui động khắc tướng huề
Do tâm chơn-phách Đẩu tề Tinh sang.

13. Lời Thầy dặn vững an ba trẻ
Mừng con thơ thỏ thẻ chỉ chừng
Chỉ con Thiên-Lý sáng bừng
Cậy cùng ba trẻ tuần tuần Cung-Đâu.

14. Lời Thầy dạy lý sâu nghĩa cạn
Ráng vẹn toàn rồi hản phận lành
Con ôi! Thế-giái Đại-Thành
Thiên-Triều Thầy rước viên thành Thiên-Xuân.

15. Hậu-Thiên dứt định-tâm Thiên-Lý
Nơi thân hình tâm ký hoàng vô
Rõ sâu báu Thái-Cực-Đồ
Vô-Vi cảnh tượng qui mô tay cầm.

16. Đỏ, Vàng, Xanh thậm thâm Thái-cực
Đất, Trời, Người Tam-bực gồm đây
Đen hòa Trắng Tím hay hay
Vô-Vi Diệu-Huệ từ đây thống truyền.

17. Mở tâm huệ vững thuyền Chơn-Lý
Chỉ Cao-Đài thâm thúy độ Linh
Nam-Phương Huỳnh-Đạo Xích-Kinh
Hư-vô bất tận Nhựt, Tinh, Nguyệt hoàng.

18. Sánh Tam-quang vén-màn không lý
Thâu Tam-tài tri trí giáo đời
Tam-thân, Tam-cõi vưng lời
Thế-gian khuôn-mẫu rõ Trời cứu cơn.

19. Lập Tam-thể hóa-nhơn dẫn chúng
Lập Đại-Thành lý dụng huờn nguyên
Tam-Hồn qui nhứt Cao-kiên
Thỉ-chung sơ hậu giác-viên tâm tường.

20. Ba con ráng thường thường tâm chí
Rõ Đạo-Trung Trời ký điển-quang
Rõ thông Chơn-Lý Thiên-Hoàng
Di-Đà, Thái-Thượng, vén-màn Phục-Hy;
Thượng-Nguơn ba trẻ gắng ghi
Đại-Thành Thầy rước hỷ duy linh bình.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Long-Hoa, đọc trước giờ của Tam-Hồn Bái-mạng trong thời thọ lãnh Cân, Y, Đạo-phục.

Giờ Bái-mạng Tam-Hồn Đạo-Lý ở nơi Hiệp-Thiên-Đài, đồng Chưởng-Quản Tam-Giang đến Hiệp-Thiên-Đài, có Tinh-Quân phò Lịnh, Thanh-Sơn phò Đèn, đồng vào Hiệp-Thiên-Đài mời Chơn-Đạo Tam-Hồn vào Bửu-Điện lạy Thầy thọ lịnh Thiên-Triều, cầm giềng mối chánh, độ điều vạn-linh, rồi đồng vào Bửu-Điện.

Khi vào, Bửu-Thành, Thanh-Phong phò Ngọc-Chơn-Quân; Diệu-Mật, Tịnh-Vân phò Hồng-Đăng-Quân với Tuế-Tinh-Quân vào Bửu-Điện; Tam-Hồn đồng lạy Thầy, đánh Trống chào Chủ Tam-Hồn, nhưng lợi dùi ba lần, rồi đánh 36 tiếng Trống, 24 tiếng Hồng-Chung, rồi đọc bài Thầy cho đây; khi đọc rồi đánh Trống chào Chủ Tam-Hồn, rồi đọc Thánh-Giáo Hành-lễ y theo Đàn-lễ. Bài nầy Thiên-Sư lưu hành Tam-Giang, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc từ đây ứng điểm màu
KỲ tâm vặc vặc thể bóng sao
CỔ Kim vi-thiện tùng cơ pháp
PHẬT độ thanh từ đức ráng giàu.

THI BÀI

1. Nay lớp học Lão xem vừa khá
Mừng Chư-nhu ráng tá danh thanh
Từ từ rõ mối rõ manh
Chớ nên thái quá rồi sanh tự cường.

2. Bớ Chư-sĩ can trường ráng định
Nhìn rồi xem tùng lịnh hành y
Lời truyền Môn-sĩ gắng ghi
Lời ban Chư-sĩ phương tri tâm-điền.

3. Lòng chí thành kiền-thiền cho trọn
Trọn học hành lỗi mọn ráng trừ
Hiền ôi! an-mạng từ từ
Rõ thông cơ-vận cân trừ chẳng sai.

4. Mừng Môn-sĩ hiện đây an-mạng
An thân lành hình dạng rõ chơn
Ban lời Lão chỉ đức nhơn
Chi chi chớ vội thọ ơn đừng rời.

5. An là phận thuận thời mới phải
Phải là lo nhơn-ngãi cho tròn
Hiền ôi! vực thẫm bổng cồn
Chi chi do tại xác hồn ráng trau.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 19 tháng 4 Đinh-Dậu đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng trong lớp học nghe chung mà xét lý. Phần Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

HUỆ sáng rọi đêm đặng cứu Đời
ĐĂNG tuần cơ hội đặng thảnh thơi
CỔ Minh Đệ-tử nghe lời Lão
PHẬT độ người hiền khỏi chơi vơi.

THI BÀI

1. Mừng Đệ-tử từ nay an-mạng
Kể từ đây hình dạng Thiêng-Liêng
Từ nầy an-mạng cố kiên
Chớ nên phóng túng rồi riêng lý Trời.

2. Dựng Thượng-Nguơn cơ Trời xoay chuyển
Mừng Môn-đồ u hiển tường tri
Từ nầy Đệ-tử gắng ghi
Bổn-Sư chấp chưởng Huệ-uy luật Trời.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Mừng Chư-sĩ thuận thời an lý
Rõ vàng thau thân ký về lành
Từ đây Chư-sĩ thi hành
Đứng ra gánh vác tâm thành mở khai.

2. Mở nguồn sáng hiện đây độ chúng
Khai lý-mầu định dụng chánh-chơn
Hiền ôi! mau ráng keo sơn
Chớ nên thối chí lòng nhơn phải mòn.

3. Bớ Chư-sĩ tâm dòn phải bể
Vững theo Thầy can-phế Đức thanh
Môn-đồ hễ thiệt thì thành
Ráng an tu-niệm danh lành khỏi lu.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Mừng Hiền-sĩ Công-phu luyện tập
Luyện Nhơn-tâm đặng lập Đạo-chơn
Hiện giờ Diệu-Lý cứu cơn
Cơn cùng Trời cứu thọ ơn Cao-sùng.

2. Mừng Chư-sĩ qui tùng Thiên-mạng
Mừng Hiền-nhu tỏ rạng danh lành
Hiền ôi! lý diệu là thanh
Nhìn gương Tiên-giác thành thanh cơ mầu.

3. Nhìn cho kỹ đáo đầu hưởng ứng
Rõ Tạo-Công ráng dựng Đạo-tâm
Diệu chơn cứu độ thậm thâm
Chung nhau về lý trầm ngâm nơi lòng;
Hiền ôi! an dạ Bá Tòng
Rõ ràng danh hiệu xuân đồng Thế-gian.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 tháng 4 Đinh-Dậu đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

THẦY các con, mỗi con nghe Thầy dạy.

THI BÀI

1. Chung Đàn-nội hiện đây mỗi trẻ
Mừng con thơ vui vẻ tề thân
Bớ con an lý Tân-dân
Duy chơn đắc nhứt thọ thân chơn tường.

2. An về lý Thiệt Thường ráng định
Định tâm thành dứt bịnh trần-ai
Con ôi! Diệu-Lý vẹn hay
Từ đây con dại nhìn ngay lý Trời.

3. Dựng Thượng-Nguơn cơ Trời xoay chuyển
Luật đổi thay u hiển ai tường
Bớ con đừng có cang cường
Bớ con nhìn lý chung trường tu thân.

4. Dứt các bịnh Tham Sân cho vẹn
Về đến Thầy khỏi thẹn Đạo người
Con mau tránh chỗ tơi bời
Con Tin Thường Thiệt thuận-thời là nên.

5. Mừng chung cả đừng quên vận-mạng
Kể từ đây mau rạng Đạo-tâm
Tu-My an lý thậm-thâm
Làm thân Nam-tử trầm ngâm diệu-huyền.

6. An thân phận kiền-thiền độ chúng
Đặng rõ Trời thâu dụng thiện-từ
Con ôi! an lý từ từ
Định-tâm hành thiện thọ ư thuận-thời.

7. Cơ sắp đặt là Trời ban lý
Con thuận tùng thân ký về chơn
Tuần tuần Dĩ-đức Hóa-nhơn
Ấm no về Đạo, thua hơn đừng màng.

8. Chung nhau một nhìn thoàn Chơn-Lý
Chung tâm hòa thân ký ngôi xưa
Bớ con ráng lọc Thầy lừa
Thầy thâu, Thầy dạy đừng thừa nghe con.

9. Chung Đàn-nội sắt son hòa thuận
Phận con Trời tịnh động hòa chơn
Lần lần Dĩ-đức Hóa-nhơn
Chớ thiêng, chớ vị mất nhơn con à.

10. Lòng chí-thành vẹn hòa Vô-Cực
Đại-Thiên-phong là bực Chơn-như
Từ đây đừng để tiếng hư
Về an lý thiệt khư khư diệu bình.

11. Mừng con dại tâm thình là vẹn
Mừng con bầy đừng thẹn dốt quê
Con ôi! tránh chỗ thảm thê
Bớ con chung hiệp đề-huề lương tri;
Cạn lời ban dạy huy huy
Đại-La rộng mở Châu-nhi thâu lành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 19 tháng 4 , đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ 12/4 An-vị Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

THẦY các con, chung Đàn mỗi con Nam Nữ nghe Thầy ban ơn dạy truyền nghe mỗi con.

THI BÀI

1. Con lớn nhỏ Nữ Nam nghe dạy
Hiện giờ đây an-vị Ngọc-Tòa
Cùng nhau chung hiệp Linh hòa
Lớn thì nhiêu-nhẫn, nhỏ hòa Đễ cung.

2. Đừng có dạ gọi chung riêng thế
Nhìn Cha Trời can-phế noi gương
Háo-Sanh khai mở chơn đường
Khai-Thiên Tịch-Địa cang trường nối sau.

3. Chung nhau cả trước sau một khối
Nương níu nhau nhìn mối Thiêng-Liêng
Thuận hòa nhìn một Cao-kiên
Tuần-ư Tế-vận giác-viên xuân tường.

4. Chung Đàn-nội nhịn nhường sau trước
Thanh thanh phương ngư-vướt khoa kỳ
Từ đây Chơn-Lý duy trì
Chơn chơn tế-độ lý trì cần thanh.

5. Đó là trẻ hùng anh Đạo-Lý
Đó là con tâm chí tế lương
Bớ con mau ráng bước-bươn
Mở lòng Bác-ái náo nương diệu bình.

6. Mừng chung một giữ gìn danh hiệu
Cao-Đài khai Bí-yếu độ hồn
Bớ con Chơn-Lý xuân đồng
Đại-Thành Nguơn-Thượng rặt ròng từ chơn.

7. Mừng con cả Cao-sơn Diệu-Lý
Biết nhìn Trời Trời ký Diệu-Minh
Con ôi! chánh lý độ Linh
Con ôi! Chơn-mạng dĩ kinh mục huyền.

8. Nhìn cho kỹ giác-viên giềng-mối
Rõ vận-hành, rõ hội Trời ban
Bớ con đừng có mơ-màng
An tâm tu thiệt rõ đàng Huỳnh-Tương.

9. Lòng chí-thành náo nương nguồn thiện
Rõ cơ tuần phát nguyện từ đây
Huyền-vi Bí-yếu vén mây
Độ chung Thế-hạ hội ni nhìn Trời.

10. Cạn lời dạy thuận-thời tuế vận
Xả tâm phàm đặng thuận bớ con
Con ôi! đừng để Anh mòn
Tài bồi Diệu-Huệ rặt ròng nghĩa cao.

11. Con ôi cả trước sau cũng vậy
Vậy là vầy Thầy thấy lương tâm
Bài dài con thốt diệu thâm
Thanh thanh tâm tánh trầm ngâm diệu-hành.

12. Đạo vượng chuyển diệu thành cơ-vận
Mở Long-Hoa cơ thuận tế Linh
Ngọc-Tiêu Linh-Điện chánh-minh
Tòa-Quang an-vị đinh ninh huy thành.

13. Mấy muôn kiếp Thầy dành một thuở
Hiện giờ đây nhắc nhở nguồn lành
Ngọc-Linh-Tòa huệ tâm thành
Lễ chầu an-vị trọn lành trọn xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 12 tháng 4 đến đây, thời Ngọ an-vị Ngọc-Linh-Tòa, đọc bài nầy trước Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ, gọi Thầy ban ơn chung cả Nam Nữ mỗi con; thời nầy mặc toàn Đại-phục, hành Đại-lễ Vô-Vi.

Phần Thiên-Sư lưu hành bài nầy các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài dạy sắm đèn Chí-Công, Chí-Chánh thế cho chưng Hoa, Quả nơi Thiên-Bàn. Biểu-Chiêu và đôi Liễn trước cửa Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

NĂM con nghe Thầy dạy: (nơi Tòa-Thánh)

Hiện giờ gánh nặng phần con, vậy con sắp đặt cho đoàn em của con nó lo sắm hai ngôi đèn Chí-Công, Chí-Chánh; bề cao lớn 5 tấc, bề lớn vuông 1 tấc, ngôi đèn màu xanh toàn sắc thế cho bình bông, ngôi đèn đỏ thế cho vị quả.

Đạo chuyển về Tiên-Thiên, về lý thờ phượng nơi Thiên-Bàn con phải sắp đặt đạt lý Hư-Vô, thể thanh vị vật, là Trung-Thiên tín-ngưỡng; từ đây mỗi con vào Hành-lễ nhìn đó sửa tâm, Châu-Thiên vận chuyển ứng hành độ hòa thanh khí đó mỗi con.

NĂM, con sắm một chiếc vải trắng bề ngang 9 tấc, bề dài 1 thước 8 tấc, viết 6 chữ Nho màu đen “VẠN LINH ĐÔ HỘI TRIỀU THIÊN“, đến lễ Long-Hoa 8 giờ tối ngày 14, 8 giờ huy lịnh độ Hồn thì đem treo ngoài cột Phướn 3 thước, day mặt chữ vào Bửu-Điện.

Vậy con nên vưng lấy lịnh Thầy, đặng Thầy xá tội Vạn-Linh gọi con khai dựng tâm thành nhơn đức cứu độ Sanh-chúng đó con.

Còn SÁU, con xin Thầy dạy một đôi Liễn nơi cửa ngõ theo bảng hiệu nơi đường, vậy Thầy cũng dạy đây con coi theo mà hành phận.

Liễn mỗi chiếc 11 chữ Nho như vầy:

TÒA ĐỊNH CHƠN THÔNG QUI THÀNH NHỨT MẠCH ĐẠO HÒA NHƠN.

THÁNH TƯỜNG LÝ DIỆU NGUYÊN CŨ ĐỨC HUỲNH MÔN ĐỘ THẾ.

Chữ màu đen, mình Liễn màu đỏ. Như mỗi con có làm thì theo đây đừng thêu dệt nghe mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng coi theo đây mà hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc Ngọ thời khai Đại-Hội Long-Hoa do Tuế-Tinh-Quân chấp bút

ĐÀN NGỌ THỜI KHAI ĐẠI-HỘI LONG-HOA

---------o0o---------

Hoàng đô chủ ẩn hiện Kim-Quang
Thôi điểu giao hòa tiếng gọi vang
Lập chí định thoàn Thiên Lý hiệp
Đắc huờn liễu nhứt chiếu Không-gian.

Tiểu-Thánh thừa sắc Đâu-Suất Thiên-Cung đến báo tin có Đạo-Tổ lâm trần chứng Đại-Hội Long-Hoa, Tiểu-Thánh dưới bệ ứng chầu hộ cơ.

TIẾP-ĐIỂN

THÁI-Cực huờn sanh lập chánh truyền
THƯỢNG minh liễu tử độ Linh-Nguyên
ĐẠO khai bí quyết thông Tam-Giái
TỔ Huệ chơn-ngôn thức độc quyền
LONG Hội Trung-Giang khai Giáo-pháp
HOA huy nhứt chiếu thống trường-miên
ĐẠI ân Chơn-Lý minh tường tận
ĐỊNH phục vị cao điểm Phật Tiên.

Đại-Lão Thượng-Tôn chào mừng các Môn-đồ tha phương qui về chầu lễ Long-Hoa Đại-Hội, Đại-Lão ban ân lãnh đẳng đẳng.

BÀI

1. Cơ Thống-Nhứt ngày ngày ứng dụng
Nhờ thợ tài đúc trúng nên khuôn
Bước ra đởm nhận vai tuồng
Khuyên chung cố gắng qua truông cứu đời.

2. Nay Lão Tiên tùy thời độ thế
Khen Sĩ-tử thật tế bước hành
Long-Hoa Đại-Hội Dân-sanh
Thống-Nhứt qui Ngũ Đức lành chơn ngôn.

3. Cửu-phẩm trên bảo-tồn tánh-mạng
Lục-dục thần nhục đoạn Nguơn-Thần
Đây ngày hiển hiện pháp thân
Thoát vòng quả báo dứt lần dây oan.

4. Thượng-Tôn dạy Trung-đàn chỉ giáo
Chữ Đại-đồng vọng hảo răn chung
Môn-đồ nhiệm vụ thính tùng
Đồng chung thủ lễ nấu nung Cao-Đài.

5. Cơ truyền Đạo cao tài cầm mối
Thống Tam-Giang nguồn cội dung hòa
Lưu truyền Đại-hội Long-Hoa
Cao-Đài tân pháp kỳ ba hộ bày.

6. Mối căn cơ do hai động tịnh
Dương Âm Dương Nguơn-lịnh Thỉ khai
Phân tường Vô-Cực Cao-Đài
Mạc Nguyên Tịch-Địa luật rày thành chung.

7. Long-Hoa Hội quang cung trích trượng
Thích-Ca khai phân lưỡng Ngũ-quang
Ha-ha Di-Lặc hội tràng
Nhứt đóa ảnh chiếu xuất quang Long đầu.

8. Điềm Phật Thánh sòng nâu cứu thế
Chỉ rõ đường cải chế Thiên-điều
Lành thì tồn tại Tiêu-diêu
Diệt vong ác, phải Luật-điều thưởng công.

9. Vậy mới gọi Ân-hồng linh-diệu
Hầu tầm đường quang khiếu thông khai
Điện-ảnh hữu tượng lạ thay
Chứng Tiên tròn Đức Phật đài yên ngôi.

10. Lời phân cạn trò ôi! vô vọng
Giờ cuối cùng giữ móng tu-hành
Tồn Linh, bảo Khí, dưỡng Thần
Thanh tâm hỏa dục bước lần thang Tiên.

11. Tu chánh khí Tâm-điền mới đắc
Hành Quả-công tu tắt Tam-quang
Nê-Huờn ôn dưỡng cung Đàn
Linh-Quang xuất lộ không gian chiếu ngời.

12. Thương cho thế nơi nơi Lão dạy
Cứ tâm phàm canh-cải hơn thua
Tháng ngày chí những bốn mùa
Tự tôn, tự đại vẽ bùa đó Ta.

13. Lòng giữ mãi hàm sa sa ảnh
Dắt giống dòng vào cảnh chậu lồng
Sẻ chia hai chữ Đại-đồng
Tương tàn cốt nhục Lạc-Long chỗ nào?

14. Phong tục bại Đạo cao nghiêng đổ
Mà không tầm thấu chỗ Minh-quang
Lý-chơn xa lối lạc đàng
Làm cho mê tín trước màn người tu.

15. Người một nhà bóng cu Tần Sở
Tánh si mê day trở thêm hoài
Khóc người Bắc tuyết Nam mai
Cười cho thế lại đổi thay sự người.

16. Ở cõi tạm thuyền bơi giữa bể
Sóng lắc nhồi số hệ do đâu?
Không người Ý hiệp Tâm đầu
Ra tay chèo chống ngỏ hầu tự do.

17. Khi Hỏa đến mới cho hỏa nhiệt
Lúc Ly băng mới biết băng hàn
Đợi cho lửa hết gió tàn
Tấm thân bảy thước đã mang lấy sầu.

18. Khai Long-Hoa đáo đầu phục Thỉ
Chọn Đức Tài thế vị cầm giềng
Dựng gầy Đạo-Lý nhà Tiên
Lập thành Thống-Nhứt Tam-miền nhứt gia.

19. Ngọc-Chơn-Quân Bửu-Tòa lãnh Sắc
Khá y hành qui tắc luật điều
Sứ truyền phụng chỉ Thiên-Tiêu
Đừng vì sự cực bỏ nhiều chỗ to.

20. Cứ một dạ đắn đo chớ nệ
Cầm mối-giềng cứu thế độ Đời
Từ đây ráng nhớ thửa lời
Nghiêng tai bít mắt chiều mơi vững lòa.

MƯU, từ đây trò khá vững tâm lo phần cơ Thống-Nhứt cầm giềng-mối cứu thế trợ đời, đừng vì biếm bày mỉa mai mà trò thối chí ngã lòng nghe.

Lão ban ơn ...

-Thăng-

Đại-Thành Bảo-Nguơn TUẾ-TINH-QUÂN

*****************

12. Bài đọc Mẹo thời 15/4 lễ Long-Hoa do Tuế-Tinh-Quân chấp bút

Mẹo thời: Ngày 15 tháng 4 Năm Đạo 32

---------o0o---------

BẠCH sắc kêu vang buổi thế cùng
HẠC chầu Ngọc-Bệ độ Nhơn-Trung
ĐỒNG tâm xây dựng huy hòa thống
TỬ sĩ lo toan kíp thính tùng.

Tiểu-Thánh báo lịnh có Đại-Đức lâm Đàn chứng Đại-Hội Long-Hoa, Tiểu-Thánh chào xin kiếu.

TIẾP-ĐIỂN

Nhị-Thập dư niên độ Chúng-sanh
Bạch minh vô chủ lập tâm thành
Hạ thừa phản bổn thăng cao cảnh
Lập vị ân cần chứng Đạo danh.

Thầy Linh-Hồn mỗi con, Thầy rất vui mà đặng thấy các con cả Tam-Giang đông đủ trước Điện-tiền, tín-ngưỡng sùng tu, chẳng nệ đường xá xa xuôi, để dung hòa lại một ngày Đại-hội nầy, nêu cao tinh-thần cao cả của các con trong thời kỳ biến chuyển cuộc thế đổi thay, mà nối lại sợi dây tương thân hòa ái giữa Tiền, Trung, Hậu; nêu cao tinh-thần thống-nhứt bất diệt của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, trong bảy năm qua, khỏi phí công của các con giày sành đạp sỏi từ vật chất đến tinh-thần từ lâu. Vậy nay Thầy ban ơn cho các con thảy thảy trong kỳ Đại-Hội Long-Hoa đặng hưởng nhiều quả đẹp, vậy Thầy để lời cho các con đôi câu, các con suy tầm mà hiểu sự kết quả của Đại-Hội Long-Hoa nghe.

Lập Hội Trung-Giang Long-Hoa phân Chánh-Tín.
Khai-Minh Chơn-Lý kết quả chỉnh Nhơn Lương.

Và câu:

Vạn-Cổ Nhứt-Truyền Thiên-Thơ Chơn Đạo-Pháp.
Thiên-Kim Tam-Giáo tịnh thời Lý Tánh-Thông.

THI

LONG đầu NGŨsắc ẢNH quang-minh
HOA kiết TAM chi ĐỨC lập hình
ĐẠI khải GIÁO truyền TU tánh-mạng
HỘI qui LÝ diệu HIỂN Tiên-minh
CHÁNH Chơn NGỌC luật ÂN nhơn thiện
PHÁP hiện QUANG minh HIỂN dục tinh
HUỜN thạnh THƯỢNG thanh CAO diệu cảnh
NGUYÊN căn THỐNG-Nhứt ĐẠO quang-minh.

THI CHIẾT TỰ

Mộc nhập nhựt trung chiếu ánh hồng
Phóng quang văn ẩn chửng miền Đông
Trọng hòa hiệp nhứt huy chơn-diệu
Thả thị tương dương Đạo Chủ-Ông.

THI BÀI

1. Nguồn Chơn-Lý Lý-chơn mới đúng
Mạch Vô-Vi vi cũng chơn hư
Dưới con thừa lịnh Đại-Từ
Tâm không Bổn-Giác Chơn-Như mới thành.

2. Con đúng bực chớ tranh khinh bạc
E bất thành hục hạc hai đầu
Ra công giúp Đạo dải dầu
Ba con ráng liệu nhịp cầu rung rinh.

3. Lời Lão nhắc quang minh chánh thể
Nên Đạo Trời còn kể chi thân
Ngoài lo Đạo-Đức Tân-Dân
Trong tròn chức vụ chuông ngân đổ rền.

4. Cơ Qui-Nguyên ước nên hạnh phúc
Thể lập thành bỉnh chúc quang huy
Ba con phải ráng tương tùy
Đây là hành pháp lưỡng nghi có người.

5. Nay Thầy Trời Chơn-Như Tam-Thể
Để xét xem cải chế tánh phàm
Con nào bất hám bất ham
Thầy trao Bửu-Pháp cửu tam đắc thành.

6. Trung cho mấy khó tranh Tào-Tháo
Hay tài ba nào đáo Lý-Sơn
Gian hùng Đổng-Trác ai hơn
Ai qua Bàng-tặc Tông Chơn Tống trào.

7. Học Bao-Chuẩn lẹ mau đắc thắng
Làm Nhạc-Phi tâm trắng gan son
Quan-Công trung dõng tiếng còn
Đừng như Tắc-Ngũ bít non ích gì.

8. Lời thô sơ chung đi luận lấy
Xét nơi trong còn thấy có ai
Ai Chơn, ai Đức, ai Tài
Ai là hộ Đạo Cao-Đài toàn chung.

9. Đời đã cùng nên dùng Đạo-Đức
Thế đã tàn kém bực Nhơn-tài
Tiếng vang khóc tủi Trần-ai
Giang sông thì có Cao-Đài chở che.

10. Con Quân-tử chung bè liên phiếm
Đem con khờ hết hiểm thoát nguy
Vang tai hai chữ Tam-Kỳ
Nêu cao Thống-Nhứt tế vi lúc nầy.

11. Các con đã vì Thầy vì Đạo
Dầu khổ tâm lần tháo mối dây
Đường ngay nối thẳng theo Thầy
Lập đời Thượng-Cổ tạo xây móng nền.

12. Con đã có tuổi tên Từ-thử
Thế dầu sao con cứ tiến hành
Lọc lừa Dân-trí, Dân-sanh
Dân thanh, Dân trược lập thành Đạo-Tiên.

13. Các con ôi! Trung, Tiền nghe dạy
Chữ Đại-đồng chẳng sái đâu con
Con còn méo sửa lại tròn
Cho ra hữu dụng là con Cao-Đài.

14. Nơi Trung-Ương con tài Thống-Nhứt
Đã từ lâu khổ cực lắm nhiều
Cậy con gánh vác làm phiêu
Cho tròn nhiệm vụ luật điều thưởng ban.

15. Sao con lại không tàng lời dạy
Có nhiều con quấy phải chưa tường
Giữa đường giục gánh buông cương
Trách Thầy sao lại dẫn đường đổi thay.

16. Con chẳng hiểu Thầy bày tùy thế
Cho các con hầu dễ thi hành
Lần lần Thầy ráp cho thành
Rồi Thầy định luật để dành tương lai.

17. Con biết rằng đây ngày chiêu mộ
Cho các con đa số cánh vi
Giúp Thầy khai Đạo Tam-Kỳ
Hoàn toàn Thống-Nhứt lần đi nước ngoài.

18. Nơi Trung-Giang kề tai Thầy dạy
Nay đến ngày con phải tùng qui
Chi chi giữ lấy tương tùy
Trên hòa dưới thuận hầu đi chung đường.

19. Con còn phái Định-Tường Chơn-Lý
Thì các con tư trị bên trong
Nay con chung một Đại-Đồng
Thì con chiều chuộng phần đông con à.

20. Thầy đã lập phân ba Tam-Cảnh
Tiền, Hậu, Trung vác gánh Cao-Đài
Qui về con một đừng hai
Sẻ chia bao nỡ chơn tay xác hồn.

21. Thầy phân rõ Chủ Hồn giềng-mối
Tuế-Tinh-Quân chớ vội buồn lòng
Con là có Đức có Công
Nay Thầy ban thưởng gánh gồng Chơn-Quân.

22. Con Anh cả khâm tuân số một
Để chỉ huy then chốt Hậu, Trung
Dầu cho khổ nhọc lao lung
Ráng bền tâm chí khí hùng nghe con.

23. Ngọc-Chơn-Quân, thính tùng Thầy điểm
Con số hai hạnh kiểm hoàn toàn
Dưới phần chỉ dẫn hành trang
Dắt dìu Sanh-chúng lớp lang Đại-Đồng.

24. Hồng-Đăng-Quân, tâm trong thanh tịnh
Ngày đêm lo nương vịn một hai
Giúp Đời lo Đạo đôi vai
Cho thành Thống-Nhứt kịp ngày Thầy ban.

25. Con nên hiểu Đạo vàng quí giá
Thì con tua giữ dạ cho tròn
Một lòng trọng giữ sắt-son
Nếu con chẳng vẹn Thầy còn thay con.

26. Phần hướng Đạo lòng son cố gắng
Con vững lèo buồm thẳng lướt sang
Dắt dìu Giáo Phái chung đàng
Thầy đây hả dạ lời vàng dạy chung.

27. Ban Chưởng-Quản cúc-cung trọn phận
Bổ túc vào hướng dẫn đoàn Em
Trong ngoài dòm ngó xét xem
Tạm quyền chủ sử vén rèm lối đi.

28. Thời gian qua ngồi lỳ có vị
Nay đến ngày chuẩn bị tiến hành
Lập trường Thống-Nhứt rạng danh
Thương Thầy mến Đạo chớ đành dạ lơi.

Từ đây ban Chưởng-Quản Trung-Ương và Tam-Giang chỉnh đốn và xiết chặt hệ thống, để xoay chuyển cho đúng nhịp nhàng theo trào lưu, để cứu cánh Nhơn-sanh, các con nên thương yêu khá tuân mạng lịnh Thiêng-Liêng, chớ bất mãn cùng ngờ vực điều chi, làm cho cơ Đạo phải thối hóa, uổng cho công trình từ-thử mà phải mang trọng tội nghe các con cả Tam-Giang, cả con yêu mến của Thầy nên chú ý.

Các con chung cả Tam-Giang
Ngày cùng tháng tận hành trang sớm về
Thấy con nhiều trẻ bộn bề
Thầy đây đem dạ tràn trề thương con.

-Thăng-

Đại-Thành Bảo-Nguơn Đại-Thành Bổn-Giác
TUẾ-TINH-QUÂN NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc Ngọ thời 15/4 lễ Long-Hoa do Hồng-Đăng-Quân chấp bút

Ngọ Thời, Ngày 15 tháng 4/32 Đinh-Dậu 1957

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG CAO-THƯỢNG-ĐẾ
NGỌC-HOÀNG ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

NGỌC chiếu Nam-Phương độ khách trần
HOÀNG-Ân mở Đạo chuyển Tân-dân
ĐẠI-Căn hồi Bổn Tam-Kỳ thống
ĐẾ lập Cao-Đài tạo Vĩ nhân.

Cha Linh-Hồn vạn-loại, hôm nay Thầy mừng cả con Ái-truất Nam Nữ trưởng ấu, giờ nầy Thầy giáng điển cho rõ Huyền-Linh Diệu-bút, cùng ban ân lành toàn thể các con, lưỡng phái Tam-Giang, đúng theo Thiên-thơ tiền định, lễ kỷ niệm Long-Hoa, cùng là ngày Qui-Nguyên Thống-Nhứt Đạo, vậy các con cần nghe Giáo-Lý.

THI BÀI

1. Thầy chiếu lịnh Tam-Giang Thống-Nhứt
Chuyển Đại-đồng lập Đức bồi Công
Các con Thầy vẫn thương đồng
Khó giàu đều cũng một lòng với nhau.

2. Đừng cao thấp trước sau chen lấn
Rồi sanh câu hờn giận cùng nhau
Ngọc-Kinh Thầy ngự Ngôi cao
Bởi thương con dại giáng trao đôi bài.

3. Thầy mở Đạo Cao-Đài danh hiệu
Lấy Cơ-Quan Huyền-Diệu độ Đời
Nam-Bang rộng mở Đạo Trời
Các con Nam Nữ nghe lời Thầy khuyên.

4. Đại-Đạo vốn là thuyền cứu khổ
Các con tua Phổ-Độ nhơn-sanh
Nhớ câu chí-kỉnh chí-thành
Tưởng lời Thầy dạy nhọc nhành bấy lâu.

5. Con đâu rõ cơ mầu máy Tạo
Đừng dể duôi quên Đạo của Trời
Hạ-Nguơn Thầy dạy hết lời
Dạy cho con hiểu Luật Trời Huyền-Công.

6. Dạy con bỏ hết lòng tật đố
Dạy con đừng đánh đổ lời Tiên
Dạy con mau bỏ chữ quyền
Dạy cho các trẻ đặng hiền mới thôi.

7. Nầy Nam Nữ con ôi! đồng cả
Để hết tâm hết dạ nghe Thầy
Đường đi Nam, Bắc, Đông, Tây
Nơi nào thì cũng có Thầy độ con.

8. Một máu thịt gìn tròn thương mến
Độ cùng nhau đi đến Tây-Phương
Đời con lắm cảnh đoạn trường
Có Thầy vẹt ngút đem đường rẽ mây.

9. Đọc câu kệ của Thầy sửa tánh
Thường ngày lo tu cảnh Linh Quang
Tu sao đi đến Thiên-Đàng
Tu cho thoát tục an nhàn Hồn
Linh.

10. Trung-Ương Thầy chọn gìn giềng-mối
Thủ cơ quan hả hối định phân
Thời gian công trạng tảo tần
Vun mầm thống nhất đã gần thành công.

11. Cảnh Minh-Tân hết lòng lo lắng
Toàn Nữ Nam cay đắng từ lâu
Huờn Cung bắt đặng nhịp cầu
Tam-Giang noi hướng ngõ hầu bước ngay.

12. Tiền Giang, Minh-Kiến-Đài thừa sắc
Cứu Sanh-linh thúc nhặt kỳ công
Ngân-Hoa nhiệm vụ Đại-Đồng
Khai trường Thống-Nhứt bền lòng Đạo Cha.

13. Trung-Giang cảnh đầm đà lý thật
Hồi-Quán nêu âm chất Định-Tường
Khải-Thông hình thức phô trương
Đem cơ Thống-Nhứt lên đường hoát khai.

14. Hậu-Giang vọi Cao-Đài huy hiệu
Bửu-Tòa xây dìu níu Lạc-Hồng
Bước sang Đại-Hội
Hoa-Long
Chuyển luân máy Tạo công đồng Vạn-Linh.

15. Nay đã lộ Đạo Huỳnh sáng tỏ
Công các con lớn nhỏ Tam-Giang
Tiến thêm rạng rỡ huy hoàng
Mới rằng xứng phận chu toàn thành công.

THI

Kỷ niệm Long-Hoa tuyển Sĩ-Hiền
Tam-Giang thống nhứt rạng Rồng Tiên
Truyền ban Đại-Đạo trên Hoàn-Vũ
Khổ tận đời xoay đáo phục nguyên.

Cơ Thống-Nhứt, Đạo lắm gay go trở ngại, song muôn việc vẫn có Thầy chủ sự, các con Nam Nữ yêu dấu gắng bền tâm, chớ do dự mà không đem lại kết quả, làm cho sự Qui-Nguyên Thống-Nhứt quá diên trì nhọc công và đau đớn lòng Thầy lắm trẻ!!!

Con ôi! “Tận Nhơn Lực Mới Tri Thiên Mạng”. Lời Thầy dạy con nghe có điều chi tai hại đâu con? Các con cãi Thầy cùng khi Lịnh rồi các con nhận thấy sự tai hại dường bao đó vậy… .

Từ đây cơ Đạo tiến triển phục hưng, các con đồng cả vững đức tin, chớ nghi hoặc mà huốt kỳ điểm thống đó mỗi con, “Linh bất Linh tại ngã”. Các con nên nhớ lời Thầy dạy: ”Đạo không thành tiên tri phải hoại, Đạo không thành cái sái bởi con”, các con khá nghiệm.

NGÂM

Đinh ninh các trẻ thương yêu
Ban ơn Đại-Lễ Linh-Tiêu Thầy hồi.

Đại-Thành Bổn-Giác Chấp-Bút
NGỌC-CHƠN-QUÂN HỒNG-ĐĂNG-QUÂN

******************

14. Dạy ĐIỀN sắm Đạo-Cân Tam-Thanh Vô-Vi Diệu-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Ngọc-Điền-Tâm, con nghe Thầy dạy:

Hiện nay cơ Đạo xoay chuyển về Tiên-Thiên chi lý, vậy con phải sắm một Đạo-Cân Tam-Thanh Vô-Vi Diệu-Lý, đặng Thầy ung đúc tinh-thần tuần tuần dò Lý phăng Liêng, vậy con ráng lo cho kịp ngày Đại-lễ Tam-Tôn thời Ngọ ngày trước Bái-mạng nghe con, vậy hiện giờ con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI BÀI

1. ĐIỀN con trẻ gắng công tập luyện
Kể từ đây phát nguyện hành y
Con ôi! tâm chí gắng ghi
Chơn chơn diệu nhứt phương tri khải-hoàn.

2. Con ôi hỡi nồng-nàn Chơn-pháp
Con an lòng mối ráp cho liền
Con ôi! tâm lý kiền-thiền
Cho thông vận-mạng nối liền Chơn-Quân.

3. Lời Thầy dạy ráng tuân bớ trẻ
Lời Thầy ban vui vẻ thi hành
Lần lần sẽ thấy nguồn lành
Nguồn lành trang trải Đại-Thành phát minh.

4. Công hóa kích vẹn tin ĐIỀN trẻ
Diệu-Huệ mầu vui vẻ thanh thanh
Con ôi! an-mạng rõ danh
Là danh vi thiện rõ manh-mối Trời.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Nhị-Bình đây, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Ngọc-Điền-Tâm một bổn đặng coi đây mà hành phận. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Giải nghĩa nguyên bốn câu Thi:
"Ruồng thông gai góc đến non Tiên..."

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ khuya)

---------o0o---------

CHIẾN, con nghe Thầy dạy:

Hôm nay con dưng bài cầu Thầy giảng nghĩa hai câu Thánh-Ngôn của Thầy dạy CHIẾU ngày trước, vậy Thầy dạy đây con định-tâm nghe cho rõ lý xét mình cho trọn thỉ-chung đó con.

THI

Ruồng thông gai góc đến non Tiên
Dốc gặp Chơn-Sư học Bửu-truyền
Sức mạnh công dày thương bấy trẻ
Cho hay Phật vốn ở Tâm-Điền.

GIẢI NGHĨA

1. Ruồng cho phỉ lòng tham thành Phật
Thông minh đâu có tật vọng cầu
Gai chông phàm tánh dải dầu
Gốc căn dục vọng có hầu chi nên.

2. Đến gặp đặng Phật Tiên cho phỉ
Non cao đèo chẳng tỷ cứ trèo
Tiên gia đâu có hiểm nghèo
Dốc lòng chơn-chánh ứng dèo Thiên-cơ.

3. Gặp Đạo Cả còn mơ mối lạ
Chơn chẳng nhìn mong họa rối đời
minh Thiên-Lý là Trời
Học cho rõ lý do Trời tại tâm.

4. Bửu Minh-châu thậm-thâm chánh-giác
Truyền nguồn lành đời thoát bẫy vòng
Sức là đại lực, đại hùng
Mạnh lòng Bác-ái, ngăn lòng tà tây.

5. Công Huệ-Luật ứng trong tâm-lý
Dày tánh thông kiên-húy Đức-nhơn
Thương con Thầy chỉ nguồn cơn
Bấy lâu lơ lãng muốn sờn Chơn-Linh.

6. Trẻ nghe dạy ráng in vào dạ
Cho thấm nhuần xướng họa Thiêng-Liêng
Hay là tu tỉnh năng viên
Phật tâm tri-giác tức uyên năng thành.

7. Vốn là Bổn Linh-Nguyên Huyền-bí
tại tâm Trời ký mỗi con
Tâm thành trong trắng lý thông
Điền ngăn Bốn-vách hư-không vô cùng.

THI

Vô cùng Trời dạy bớ trẻ thơ
Nguyễn phủ tu thân chớ hỏng hờ
Văn họa bút thi phê lời dạy
Chiến con tu thiệt có Thầy chờ.

CHIẾN, con dưng lời hỏi Thầy về cơn khổ nạn của con, ý con muốn nợ trần mau rảnh, ấy cũng là… Vậy con nghe Thầy dạy:

TRƯỜNG THI

1. Nầy con trẻ chớ nên hờ hỏng
Kiếp làm người đừng vọng đâu xa
Muốn cho trọn Đạo người ta
Trau-giồi tánh đức mới là thuận cơ.

2. Tám món Báu hiện giờ Thầy chỉ
Vậy con thơ suy kỹ tỷ cang
Đừng cho duyên đức lỡ làng
Ráng an tu thiệt vén màn người ta.

3. Trung với Tín tâm hòa tánh định
Hiếu Đễ rành dứt bịnh tự do
Lễ dày Nghĩa nặng Cao-Lò
Liêm thành nhơn dã, Sỉ trò chẳng thông.

4. Nay con đặng suốt thông cải thế
Khuyên con đừng có phế Đạo người
Chở che ơn nặng Đất Trời
Muốn cho thoát nạn thuận thời hiếu tâm.

5. Rõ Thiên-Lý thậm-thâm báo đáp
Qui ư Thiên mối ráp dính liền
Mẹ Cha xác thịt nhãn tiền
Ơn đền, nghĩa trả phỉ nguyền Đạo con.

6. Đừng có dạ cuồng ngông thái quá
Chỗ đền ơn con khá bền lòng
Trần-ai thay đổi một vòng
Tiểu-nhi bé bé mảy hồng chẳng ly.

7. Người tri thức gắng ghi Đạo Cả
Dựng nền nhơn thong thả Huyền-Hương
Chín từng Ấu-muội hiếu nương
Nên câu Ôn-Tịch nghĩa-phương ngọc ngà.

8. Con mau nhớ Đạo nhà hiếu thuận
Thì buổi đời xây dựng bền an
Bớ con đừng có thở than
Vuông tròn Đạo Cả vẻ vang xuân tường.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Phối-Sư CHIẾN ở Sa-Giang một bổn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Giải nghĩa nguyên bốn câu Thi:
"Phụng gáy non Nam Đạo trổ mòi..."

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

NGUƠN, con nghe Thầy dạy:

Thầy nhìn thấy con hiện nay định-tâm tầm lý, ý con muốn đem nguồn Chơn-Lý phô bày cho rõ thông cơ-vận, chỉ rõ tiên tri giác thế; vậy Thầy cũng khá khen. Con ôi! nơi phàm-gian ít kẻ nhìn Trời học lý tu thân đành quên trước bỏ sau, nên Thầy nhìn phàm-gian lắm cơn khốn khổ đó con. Vậy hiện giờ con định-tâm nghe Thầy giải nghĩa bốn câu Thi của con xin Thầy giảng giải đây con.

THI

Phụng gáy non Nam Đạo trổ mòi
Trổ mòi nhơn vật bốn phương Trời
Trời Âu, biển Á chờ thay sắc
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

GIẢNG GIẢI

1. Phụng đội lớp Gà trong thọ xác
Gáy Hớn Hồ trổ phát phong ba
Non cao khai mở thanh gia
Nam-Bang Thánh-Địa dĩ hòa Đạo-chơn.

2. Đạo Trời lập cao sơn lý thiệt
Trổ nguồn lành phân biệt chánh tà
Mòi hư lem ố Đạo nhà
Trổ ra thứ chạ sa ngoa báo Đời.

3. Mòi hư tệ thôi thời nhăng-nhố
Nhơn tâm đầy hầm hố bẫy vòng
Vật Nhơn đều lụy Đại-đồng
Bốn phương tám hướng lửa hồng nổi cao.

4. Phương Đạo-Đức lộn nhào theo Quỷ
Trời phạt răn vì ỷ thói phàm
Trời sai con Một lâm trần
Âu-phương gọi Chúa khải cầm hiện đây.

5. Biển trần khổ hiện nay chộp rộp
Á-Đông nhìn trường hợp Chúa Cha
Chờ Cha Trời cứu Giái-ba
Thay đời đen tối định hòa Thiên-kim.

6. Sắc đẹp lý tránh điềm thạnh nộ
Sắc Trời phong cứu khổ về nguyên
Trắng nhiên Lý Thể hành Kim
Mây lành che phủ mát êm Tâm-điền.

7. Lành dạy tránh Sâm Sương tiền sĩ
Phủ-Đình thâu chung-thỉ con nên
Khắp trong Thế-giái đừng quên
Nơi nơi đều nhớ nơi trên là Trời.

THI NGÂM

Thiên ban Chơn-Lý rọi Năm-châu
Điềm ứng vận-hành chuyển Cung-Đâu
Đạo-Đức ráng trau phàm-gian hỡi
Nhà an, Nước thạnh hưởng phước sâu

Ứng lý khai huê mở cửa lầu
Nam-Bang đuốc huệ vọi làu làu
Hồng-Bàng Đạo-Đức gầy Nam-Thiệm
Lạc-Quân cơ-vận toại Xuân Thu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi cho Chánh Phối-Sư NGUƠN ở Sa-Giang một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ tối)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN thanh trong trắng gọi Tam-thừa
KỲ xúc tâm tường định muối dưa
CỔ dốc ban truyền nguồn Đạo-Đức
PHẬT tức Tâm-điền chớ đảo lừa.

THI BÀI

1. Đảo lừa thế giỏi hay trần tục
Bớ Chư-hiền thế mục chớ đeo
Hiện đây mau tránh hiểm nghèo
Hòa nhau gìn Đạo khỏi đèo bồng cao.

2. Cao rồi hỏng phải nhào rồi lộn
Bớ Môn-nhu bề bộn dứt đi
Tánh Trời ban điểm trước khi
Hiện nay bền giữ đặng tri thức tường.

3. Chư-hiền ráng Tin Thường Đạo-Đức
Đạo là đường thậm cực Huyền-Công
Ráng nhìn vào lý Chơn Không
Khai-Thiên Tịch-Địa khắc đồng huệ-minh.

4. Âm Dương lý hộ tin Tâm chủ
Thập-bát Ban qui-củ Hoàng-đồ
Chỉ chừng Chơn-Lý tượng mô
Nêu thanh huờn lý huyền cô bí truyền.

5. Chư Đệ-tử mối-giềng ráng thuận
Tu cho thành cơ-vận rõ chơn
Hiện giờ lố bóng đức nhơn
Là nhơn hòa lý đức chơn phô bày;
Chư-Hiền đừng ngán dặm dày
Chư-Hiền tu thiệt rõ Tài Đức Tâm.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 28 đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái tại Ngũ-Hành-Tòa trong đó học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 10 giờ khuya)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

HUỆ sáng dường gương ứng trọn màu
ĐĂNG tường Chơn-Lý gọi trước sau
CỔ Kim tùng lịnh Trời vi chủ
PHẬT độ Đời cùng Thống-nhứt đầu.

THI BÀI

1. Đầu Nguơn-Hội Tam-Hoàng ứng hiện
Kêu Môn-đồ phân biện tánh tâm
Chớ nên khinh dể rồi lầm
Phàm-gian mau tỉnh định nhầm Qui-nguyên.

2. Cơ Thống-Nhứt giác-viên cho chóng
Hiệu Cao-Đài cứu sống hòa thương
Đại-đồng huynh đệ bước-bươn
Tránh nơi kiếp số về nương chơn Trời.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Bần Đạo chỉ vận thời đây đó
Ráng bền thương dầu khó cũng qua
Hiền ôi! gầy dựng Đạo nhà
Nam-Bang trỗi lý dung Tòa Đạo Cao.

2. Chấn chỉnh lại trước sau Giáo-Lý
Trong Tứ-nguồn vạch lý rạng thông
Linh-Hồn Đạo cả Chơn-công
Đó là con một Hư-không lâm trần.

3. Bỉnh Đại-Lịnh tinh thần khai huệ
Tại sao đời điêu tệ chẳng nhìn?
Thay Trời truyền lý giác thình
Đức hòa Vạn-loại Dân-sinh tâm thành.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Nơi cựu vị Thầy dành hiền phận
Bớ Môn-nhu ráng tận kỳ tâm
Tu-hành diệu-huệ thậm-thâm
Dẫn người lầm lạc qui tầm chánh-chơn.

2. Bần-Đạo chỉ keo sơn tâm tánh
Tánh bình hòa Hiền-Thánh còn đâu
Ra tay dìu lý thâm bâu
Dùng Chơn-Lý Đạo dải dầu giác Linh.

3. Đạo Thống-Nhứt dễ minh chơn biểu
Rõ Cao-Đài thấu hiểu cứu đời
Hiền ôi! mau ráng thuận-thời
Qui-Nguyên Đạo cả sắc Trời gia phong;
Hiện giờ kỉnh tụng Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ tâm trong thuận hòa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 28 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái tại Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đó nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc sau Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 10 giờ khuya)

---------o0o---------

THẦY các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

Trước Đàn gọi trẻ cột rường
Đạo Trời lãnh gánh cang trường giác chơn.

1. Nơi Bạch-Ngọc keo sơn thanh khí
Nhìn mỗi con tâm chí trọn thành
Thầy mừng chi xiết con lành
Từ nầy mừng trẻ tập tành cho y.

2. Dứt thói chạ thị phi thế tục
Đạo Trời khai diện mục chánh-chơn
Rõ câu giăng thủy suối đờn
Đố ai ngăn cản cho sờn đâu con.

3. Nhăng với nhố thon von mòn mỏi
Thầy quá thương ban gọi đủ điều
Cũng vì ỷ giỏi hiu hiu
Nên đành phải lụy dập dìu ngổn ngang.

4. Mỗi con gắng sắp sang đừng dợn
Tâm cho hòa dứt bợn rìu dơ
Thói đời lăng chạ vất vơ
Đáo đầu hưởng ứng khó ngờ khó than.

5. Trước Đàn-nội Thầy ban chung luật
Làm trọn lành thị trực khoa kỳ
Con nào còn tánh vân-vi
Thầy e đọng lại Châu-nhi khó tồn.

6. Nguồn Chơn-Lý xuân đồng bổng khắp
Cả Thế-gian Thất-thập-nhị Chi
Dầu đâu rồi cũng ỷ y
Rõ Trời cứu độ tri thùy ngôn thanh.

7. Nơi Chơn-Lý mối-manh Thầy gởi
Ráng bảo tồn con hỡi cột rường
Đàn-tiền an-mạng nhịn nhường
Dưng thề Thầy chấm chung trường hiếu tâm.

8. Thầy căn dặn thậm-thâm Chánh-giác
Mừng con thơ mau thoát kiếp về
Hiện giờ phủ phục dưng thề
Cứu Linh mê muội đem về đàng thông.

9. Phải xá phận lập công ma-trác
Độ người tu tri-giác công dày
Bớ con đừng có miệt mài
Bớ con an-mạng từ rày Qui-nguyên.

10. Nơi Thượng-cung Nguồn nguyên Cội cả
Ban Cam-lồ thường bả lộ sương
Con ôi! mau ráng định nương
Đặng về Chơn-Lý kỷ-cương Tâm-điền.

11. Tâm là chỗ miên-tuyền chơn-chánh
Tánh-Đức Trời ban hạnh đoan trang
Đạo người đặng vậy bình an
Thuấn Nghiêu tại thế, Cổ an Phúc bình.

12. Đời Đạo hiệp giữ gìn căn đức
Mừng con thơ tri thức nguồn chơn
Oanh ngâm suối chảy tợ đờn
Sao con còn điếc để hờn kiếp sau?

13. Nay Cha Cả ước ao con thuận
Về Linh-Tiêu xây dựng Ngọc-Đình
Công-phu, Công-quả, Công-trình
Hãy đem về chánh tượng hình mến thương;
Trước Đàn gọi trẻ cột rường
Đạo Trời lãnh gánh cang trường giác chơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 28 đến đây, đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ HỒNG-HOA

20. Bài đọc Đãnh-lễ Hồng-Hoa nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

TRƯỜNG-THI

1. Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Là Châu Nam-Thiệm âu ca Đạo Trời
Tu hành Đạo-Đức thuận thời
Đem nguồn Chơn-Lý cứu đời muội mê.

2. Bổn-Sư ban bút châu phê
Kêu Chư Đệ-tử qui về nguồn chơn
Điện-tiền Đãnh-lễ keo sơn
Lòng thành vi-thiện Hóa-nhơn đời nhìn.

3. Từ đây Chơn-Lý tiền trình
Cứu cơn nhăng-nhố hòa bình tánh tâm
Bổn-Sư ban dạy thậm-thâm
Bớ Chư Đệ-tử định-tâm cho thường.

4. Định-tâm tầm lý nhịn nhường
Đạo-Trung giữ chặt, cang cường dứt xong
Hiện giờ ráng để tâm không
Là không vui giận, đặng trong tinh-thần.

5. Lý-chơn Đệ-tử dò lần
Dò theo đúng thiệt ân cần Đạo-Tâm
Từ-bi, Bác-ái thậm thâm
Công-bình, Chánh-trực trầm ngâm đừng rời.

6. Rõ ràng xứng phận con Trời
Con Trời vi thiện cứu Đời dạy tu
Đừng lòng húng-hính nhàn du
Chớ nên tự đắc Công-phu phải mòn.

7. Đạo chơn thận-độc bảo-tồn
Là phương lý diệu xuân đồng Giái-ba
Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Là Châu Nam-Thiệm âu ca Đạo Trời.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Hồng-Hoa các con Nam Nữ về đến Tòa-Thánh đọc bài nầy rồi mới lạy, gọi chuyển nương cơ-vận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo hành y.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn.

THI

KHƯƠNG kỳ bỉnh-chấp luật-điều qui
THÁI-Cực động hành chớ tự khi
CÔNG định, công minh, công Huệ-luật
GIÁNG giảng phân rành thế-sự tri.

THI BÀI

1. Tri thế-sự Môn-nhu mau tỉnh
Tỉnh nơi lòng ráng kỉnh Hư-không
Bớ Đời mau định thoát vòng
Hòa tâm an tánh trọn lòng lo tu.

2. Nầy Chư-Hiền trí ngu nhìn một
Nhìn nhau rồi là ruột thịt nhau
Chớ nên xô xát ồn ào
Thiên-Điều giăng luật ráng giàu lòng nhơn.

3. Lão phân cạn buổi cơn cho rõ
Đừng dể duôi đường ngõ khó thông
Từ đây an-mạng rửa lòng
Lão ban lời dạy ráng phòng tánh tâm.

4. Cơ Đạo chuyển thậm thâm Huyền-bí
Thống-Nhứt nguồn một tý Trời Cha
Ai mà lòng dạ còn ngoa
Lão e liên lụy khó qua Luật-Điều.

5. Hiện giờ Lão đủ điều chỉ dẫn
Nếu ai mà chẳng thuận phải xa
Đắc kiêu là vướng tà ma
Khôn lanh quỷ quyệt rồi sa Lục-Hào.

6. Nay Lão chỉ ráng mau tự hối
Trước giờ đây cơ hội Lão bày
Mừng Chư Môn-sĩ vẹn tài
Mừng Chư Thiên-mạng nhớ Thầy Vô-tư.

7. Đừng để tiếng Linh dư điêu đứng
Kiếp cùng Thành cơ-vận hiện thời
Bớ ai muốn phá Đạo Trời
Bớ ai chống Đạo phá Đời ráng xem.

8. Năm Đinh-Dậu đừng lem tâm tánh
Lem lâu ngày mất hạnh người tu
Mất rồi còn kể chi ru
Ôi thôi! như vậy ngao du thói đời.

9. Lão ban dạy thuận thời là vẹn
Nếu sa ngoa phải thẹn đó Hiền
Anh Em chung hiệp phỉ-nguyền
Độ Linh về thiện nhìn quyền Trời Cha.

10. Luật-Điều định kỳ ba thưởng phạt
Thưởng người hiền, luật phạt người ngang
Từ đây chơn ngụy cách sang
Vàng thau nổi mặt vẻ vang thấy rành.

11. Chư-hiền ráng tập tành Đạo-Đức
Công tu-hành gìn luật gắng ghi
Đừng lòng thị thị, phi phi
Đã tu còn tội tại nghi nghị càng.

12. Hiện giờ ráng vén màn trọng trược
Bừng mắt lên nhắm trước rõ sau
Đạo Trời Chơn-Lý chi giao
Mở khai Tám-hướng phùng tao Năm-nguồn.

13. Tỉnh giấc mộng xa tuồng vật-chất
Rõ Luật-Điều tồn thất tại đâu
Tránh xa cái tánh cơ-cầu
Gần nơi Đạo-Lý rõ mầu Diệu-linh.

14. Nay nguồn Đạo phát minh Thượng-cổ
Lập Tam-Hoàng chỉ rõ Hư-vô
Chư-hiền xa chỗ cùng đồ
Về nơi thông lộ hải-hồ độ Linh.

15. Lời Lão chỉ sắt đinh vặc vặc
Chư-hiền gìn cơn ngặt để dùng
Hiện giờ ráng giữ Đạo-Trung
Mến thương hòa thuận Hạnh Cung Khiêm Từ.

16. Vẹn vậy đó đặng trừ tà tặc
Năm-quỷ lòng nó ngặt lắm mà
Chư-hiền chớ có kê cà
Đứng lên trỗi lý dĩ hòa thảo anh.

17. Đạo Vô-Vi hóa thanh sanh khí
Dạy loài người ngu trí hòa trung
Hiện giờ Đời Đạo hưởng chung
Hiện giờ Chơn-Lý vô cùng trở thông.

18. Thông là chỗ tâm không nhĩ-ngã
Thông rõ Trời dứt quả oan khiên
Môn-đồ duy nhứt giác-viên
Quảng bao chuyện nhọc tâm thiêng thói tà.

19. Nơi Đằng-kiều dung hòa trúng nhịp
Trúng nhịp rồi mới kịp bước đường
Hiền ôi! an-mạng thủ thường
Thường Tin một lý, lý tường rõ xuân.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày trước rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc thanh thanh ứng bạch màu
KỲ dị tu-hành rõ trước sau
CỔ Kim phương tiện bình Chơn-Lý
PHẬT độ người hiền rõ tương giao.

THI BÀI

1. Tương giao lý phùng tao Chơn-pháp
Rõ Đạo-mầu lý hạp tuần cơ
Hiện giờ cơ Đạo huờn sơ
Mừng Chư Đệ-tử rõ cơ vận-hành.

2. Cơ Trời định Đại-Thành qui hội
Vận thời sang chỉ mối tường manh
Hành tàng hư thiệt trược thanh
Bớ Chư Môn-đệ cần thanh xét mình.

3. Cơ họa phước tiền trình gương dựng
Hiện giờ đây cơ-vận tương tề
Ví dầu ngu trí đừng nê
Chấp trung cho vẹn qui về Bổn-căn.

4. Nhớ cho kỹ buổi nhăng cơn nhố
Bởi vì đâu hầm hố chẳng qua?
Chư-Hiền mau ráng nhìn Cha
Thương Thầy mến Đạo dụng hòa độ Linh.

5. Thầy ban chọn xinh tinh Chơn-Lý
Kêu Chư-Hiền Thầy ký mối-giềng
Hiền ôi! đừng để Thầy phiền
Mến thương như một kiền-thiền Thiên-xuân.

MƯU, Đệ-tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng mỗi mỗi Nữ Nam đồng nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành bài nầy các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

Thầy mỗi con, các con Nam Nữ nghe Thầy dạy:

THI

NGỌC-Đình Sắc-tứ Luật-điều nguyên
HOÀNG kiến thuận-thời trọn giác-viên
ĐẠI-lễ Hồng-Hoa đời mau tỉnh
ĐẾ lịnh thừa hành Bỉnh-Luật uyên.

THI BÀI

1. Luật-Uyên dựng Lạc-Hồng cứu thế
Đời quá ngang hủy phế lời chơn
Bớ con Tòng Bá vờn vờn
Bớ con tỉnh lại nghe đờn Thiêng-Liêng.

2. Tâm ráng định giác-viên bớ trẻ
Trẻ khá mau bước lẹ về ngôi
Bớ con Thầy dạy lâu rồi
Từ đây Chơn-Lý vun bồi thành thân.

3. Thầy thường dạy Tân-dân Minh-đức
Thầy thường ban thậm-cực lời châu
Con ôi! Nam-Thiệm mở lầu
Cả kêu trần-thế vào chầu Linh-Tiêu.

4. Đừng cố vị hiu hiu thế chạ
Về nguồn lành mối lạ ráng chừa
Con ôi! tránh chỗ Linh thừa
Con ôi! tu thiệt đánh lừa hư thân.

5. Thầy căn dặn nhựt tân tâm tánh
Ráng bình hòa lập hạnh người tu
Lý-chơn mau ráng lạc thù
Ra vào Đạo-Đức lập Thu Xuân tường.

6. Đạo là Đạo thiệt thường chánh nghĩa
Ráng định lòng chớ dể duôi khi
Con ôi! tâm thố tánh phi
Nếu con như vậy lương tri khó bền.

7. Thầy than thở đừng quên bớ trẻ
Cha Đại-Từ vui vẻ con nhìn
Con ôi! vững bước tiền trình
Cậy con mỗi đứa tâm bình dựng nhơn.

8. Con ôi hỡi! buổi cơn bùn bụi
Thầy cậy con đặng gọi đàng sau
Bớ con nhìn lý tương giao
Cha Trời ban dạy con mau thuận tùng.

9. Bớ con trẻ ráng phùng Thiên-Lý
Ráng thương Thầy tâm ký huệ-thần
Con ôi! an-mạng ân cần
Thương Thầy mau ráng dò lần chánh-chơn.

10. Đờn cầm trỗi Cao-sơn Lưu-thủy
Bớ con hiền suy nghĩ rồi đi
Nghĩ rồi an lý phương-tri
Con ôi trần-thế nhiều khi đợi chờ.

11. Chờ cùng đợi hiện giờ bốn bể
Chờ lịnh Trời qui thệ tùng ư
Con đành xao dạ bấy chừ
Bớ con trỗi lý thiện từ sớm con.

12. Thuyền Chơn-Lý sắt-son lãnh phận
Ráng thành tâm cho tận chí bền
Con ôi! hưởng phước ráng đền
Đền ơn Trời Đất dựng nền Đức chơn.

13. Công tế thế đừng sờn bớ trẻ
Rạng danh hiền đừng nạnh hẹ lâu
Hiện giờ cố gắng thâm-bâu
Khuôn hòa mẫu thuận bền lâu sáng bừng;
Bớ con Chơn-Lý đừng ngừng
Thương Thầy mến Đạo tuần tuần Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ, còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Tý lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HỚN-CHUNG-LY Giáng-Đàn.

THI

HỚN Hồ nay đặng rõ nguồn chơn
CHUNG hiệp nhìn Trời tránh buổi cơn
LY phân chia rẽ là hư hoại
GIÁNG chỉ chơn thành Dĩ-đức Nhơn.

THI BÀI

1. Đức Dĩ-đức Chư-hiền ráng định
Nhơn nền Nhơn cư tịnh thâu chơn
Chư-Hiền mau ráng keo sơn
Rõ thông cơ-vận Hóa-nhơn Tâm-điền.

2. Ngăn Lục-dục mối-giềng gìn giữ
Xa trược trần cư xử về thanh
Hiền ôi! an lý rõ thanh
Tánh tâm hiệp nhứt nêu danh nguồn lành.

3. Đời mạt kiếp thôi đành tiêu lụy
Quá nhố-nhăng tiều tụy hại nhau
Giành tranh hay giỏi ba đào
Đất bằng dậy sóng lộn nhào gớm ghê.

4. Bổn-Sư dạy ráng nghe bớ trẻ
Kêu Môn-đồ tỉnh lẹ cứu đời
Thoát ra rằn rực tơi bời
Tu cho đúng thiệt rõ Trời ẩn trong.

5. Đừng dựa Đạo rồi vong tánh đức
Dẫn Nhơn-sanh đến chực hang sâu
Đạo Trời chơn-chánh làu làu
Đạo đâu dạy việc lộn nhào hoành tung.

6. Tu như vậy vô cùng nham hiểm
Mượn danh Thầy mong chiếm đồ cơ
Đó là một thói u ơ
Làm cho lem ố ngáo ngơ Đạo-mầu.

7. Nay Bần-Đạo làu làu ban dạy
Kêu Chư-hiền trở lại đàng tu
Đạo Cha khai mở phá ngu
Đạo Cha đâu dạy đứa mù làm ma.

8. Đạo Trời định Kỳ Ba cứu chúng
Đạo đâu dùng mưu chúng hại nhau
Tại sao mà có ước ao
Tại sao tu-niệm dụng cao hiếp hèn?

9. Tại sao lại còn xen thói chạ
Truyền đồ hư mối lạ mù người
Làm cho lem tiếng Đạo Trời
Đạo Trời cứu cả cuộc đời Năm-châu.

10. Đem Chơn-pháp thâm bâu dạy dỗ
Người tu-hành đánh đổ Lý-chơn
Cứ nhìn phàm tánh là hơn
Cứ mong chiếm đoạt Thủy-Sơn mới vừa.

11. Người như vậy là thừa Linh đó
Kiếp Ngũ-Lôi xoay trọ hại Đời
Chư-hiền tỉnh lại nhìn Trời
Bỏ ngang, bỏ dọc thuận-thời tu thân.

12. Nơi Nam-Thiệm Tân-dân Đạo cả
Là thanh-phương Địa dã Thánh-Đền
Chư-Hiền sao lại còn quên
Đức thâu nhơn-loại tuổi tên Ngọc-Đình.

13. Nguồn báu vật tiền trình Đạo-Đức
Thới thanh đời tâm tức hòa chơn
Hàm-bô Cổ-phúc keo sơn
Khắp trên Võ-trụ Đức Nhơn thái-hòa;
Hồng-Bàng khai khiếu một Tòa
Lạc-Long ứng vận nhà nhà hưởng xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa đọc trước thời Tý, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHÃI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn-nội hiện giờ định-tâm nghe Thầy chấm công ban phước.

THI BÀI

1. Trước Đàn-nội Nữ Nam con cả
Thầy mừng chung con đã trọn lòng
Thiên-ân Thầy huệ Thiên-Bồng
Mở khai thanh phước đức hồng ban con.

2. Vui vẻ đẹp sắt-son Đạo-Đức
Vưng lịnh Trời lấp vực hóa cồn
Con ôi! công-nghiệp rạng hồng
Thầy ghi Bảng-Ngọc Thiên-Bồng sáng thanh.

3. Thanh thanh khí sanh sanh diệu huệ
Ban tinh-thần lý tuệ tâm trung
Từ đây con trẻ ngộ phùng
Thanh danh bổng tiếng ánh hồng thiều-quang.

4. Nam cùng Nữ Càn cang gắn bó
Đến Đại-Thành danh rõ Thiên-La
Cứu Đời tránh khỏi Giái-ba
Cứu đời thoát tục đặng hòa Thiên-lương.

5. Mừng con trẻ náo nương Chơn-Lý
Chơn là Trời Lý thị phương-viên
Rõ rồi tâm chí cố kiên
Thi hành Đạo-Đức Mười-khuyên bền lòng.

6. Đạo Trời mở dứt vòng lửa hực
Dạy con bầy thậm-cực thương nhau
Nhìn coi một thể Đồng-bào
Cha Trời, Mẹ Đất con nào riêng đâu.

7. Chung con cả ráng thâu Tam-đạt
Đem về nhà tự giác răn lòng
Chớ cho phóng túng đèo bồng
Hố hầm nó chực, bẫy vòng nó giăng.

8. Tu thì phải vững an Đạo-Đức
Đạo Trời khai bền thức rõ tri
Ban phong con trẻ gắng ghi
Để dành khả dụng tường tri Đạo-mầu.

9. Linh báu vật nào đâu mà kiếm
Ở nơi tâm thượng chiếm thiện lương
Để hoài chẳng héo chẳng ương
Để lâu càng sáng phương trương hương Trời.

10. Thầy ban thưởng ráo lời con cả
Ráng thiệt thà tai họa nó xa
Nhìn coi Chơn-Lý Đạo ca
Mừng con bền giữ giác tha Đời nhờ.

11. Kêu con dại hiện giờ tỉnh lại
Tỉnh tuồng đời tránh hoại tránh tiêu
Ỷ mình hay giỏi hiu hiu
Nhố-nhăng thái quá rồi tiêu xác hồn.

12. Hòa với hiệp con đồng Dĩ-đức
Mát mẻ thay thậm-cực thới thanh
Tại sao mà cứ tranh giành
Làm cho nên tội thôi đành diệt vong.

13. Bớ con cả đừng trông thói chạ
Thói chạ làm phải đọa từ lâu
Khắp trong Thế-giái một bầu
Có ai sống đặng bấy lâu tự cường.

14. Thôi tỉnh lại nhịn nhường hòa thuận
Nhìn Trời Cha cơ-vận ứng đây
Chỉ Đời an-mạng nối dây
Nhìn Cha, nhìn Chúa từ đây kiên lòng;
Cả kêu Nam-Thiệm Lạc-Hồng
Rồng Tiên con cháu xuân đồng tái lai.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con Nam Nữ định-tâm nghe Thầy dạy:

THI BÀI

Thầy mừng con cả gái trai
Từ đây duyên-đức nối dây chơn-truyền.

1. Đạo Chánh-pháp mối-giềng Thầy chọn
Chọn con thơ phê ngọn Bút-son
Rõ ràng điển huệ rọi thông
Dĩ-Nhơn Tế-Đức khải-thông diệu-hành.

2. Con ôi hỡi! mau đành tùng lịnh
An theo Thầy dứt bịnh trầm kha
Con ôi! an lý nhìn Cha
Cha là Chơn-Lý dạy hòa hiệp tu.

3. Nầy con trẻ bóng cu hóa kích
Ráng dò theo tịch mịch trọn Chơn
Con ôi! ráng tránh buổi cơn
Buổi cơn lao khổ tại cơn quên Trời.

4. Nay tỉnh lại thuận-thời an-mạng
Chữ song tu cho rạng tánh tâm
Hòa-bình Võ-trụ thậm-thâm
Là do bình định tánh tâm dung hòa.

5. Đó là gọi Đạo nhà Chơn-Lý
Đó là an Đạo húy Đức thanh
Chỉ cho Đời rõ mối-manh
Thạnh đời do Đạo mối-manh dạy truyền.

6. Truyền Ba-mối, Năm-giềng gắn chặt
Thanh sử ghi dứt tặc thành chơn
Tránh nơi hỗn độn nghe đờn
Thiên-Hoàng hóa Đạo dựng nhơn phục kỳ.

7. Người đủ Đạo người thì Linh thuận
Người trọn Linh cơ-vận an thân
Người ôi nhìn chỗ cán cân
Người tu người tránh Tham Sân bớ người.

8. Người rõ vận Đời thay vật đổi
Người rõ câu mỗi mỗi do Trời
Người tu người mới nên người
Người đừng núp Đạo phá Đời người ôi!

9. Người đừng có kéo lôi về tối
Người chánh-chơn tự hối ăn năn
Người ôi! đừng mất Bổn-căn
Người ôi! Chơn-Lý mực giăng Thiên-Tào.

10. Bớ Đời ráng ra vào Đạo-Lý
Đạo-Lý rành thân ký Trời Cha
Bớ Đời tránh chỗ Giái-ba
Là nơi xô xát bẫy sa đốt hồn.

11. Đạo cứu chúng ráng tùng Đời hỡi
Đem nguồn lành khêu gợi tánh tâm
Chỉ cho rõ lý thậm-thâm
Thậm kỳ Chơn-pháp, thâm tầm Huyền-công.

12. Nhìn vào lý chơn không thoát tục
Tránh hang sâu rửa gụt tội xưa
Nầy con hung dữ phải chừa
Chừa cho hết dữ khỏi thừa Chơn-Linh;
Ban lời dạy dỗ đinh ninh
Ban ngôn giác đác phân minh chánh tà.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI BÀI

1. Hồng-Hoa Đại-lễ vừa rồi
Vô-Vi cảnh tượng qui hồi củ tân
Về đây dưng hết tinh-thần
Định lòng học hỏi dò lần Thượng-Nguơn.

2. Đạo Cha mở rộng suối đờn
Đạo Cha truyền dạy Hóa-nhơn hội kỳ
Từ nầy nhìn lý duy trì
Tấc lòng thành kỉnh tri-thùy rõ cơ.

3. Hiện đây Chơn-Lý Thiên-thơ
Đạt thành chánh-giác kỉnh thờ Chủ-Ông
Nhắm xem cho rõ Lạc-Hồng
Rõ rồi an-mạng Bá Tòng kêu ca.

4. Lý-chơn dạy bảo Người Ta
Người hòa, Ta thuận bước qua khỏi cùng
Nhắm xem cho rõ tương-phùng
Phùng Chơn tương Lý, hoán cùng tường thanh.

5. Tới đây thăm viếng nguồn lành
Mỗi con ráng để tâm thành về sau
Đó là Sơn Thủy chi giao
Mối-manh nắm chặt khỏi xao Tâm-điền.

6. Trước Đền phủ phục kiền-thiền
Dưng thề trọn thiệt mối-giềng dò phăng.
Ban lời dạy bảo Bổn-căn
Mừng Chư Đệ-tử đức phăng, phước bồi;
Hồng-Hoa Đại-lễ vừa rồi
Vô-Vi cảnh tượng qui hồi củ tân.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Hồng-Hoa Nam Nữ về Cảnh Vô-Vi Diệu-Linh-Đền, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, Nam Nữ mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy:

THI BÀI

1. Ngày Đại-lễ Vô-Vi cảnh tượng
Chung trường đây hạnh nhượng bớ con
Ráng an bền tánh sắt-son
Ráng tu đúng thiệt để bòn đức thanh.

2. Chung Nam Nữ mối-manh ráng định
Ráng bảo tồn tâm thịnh tường sơ
Con ôi! đừng có u ơ
Ráng nhìn cho kỹ khỏi ngơ ngáo lòng.

3. Cơ Đạo chuyển rặt ròng Chơn-Lý
Cơ Đạo khai chung-thỉ tượng Càn
Hiện đây Chơn-Lý vén-màn
Màn trần tục lụy vững thoàn bước qua.

4. Thầy kêu dạy lời xa lý cạn
Học cho tường cho hản keo sơn
Trăm điều Dĩ-đức Hóa-nhơn
Mối-giềng Thầy định chẳng sờn Tâm-trung.

5. Lời dạy bảo hạnh cung thứ tự
Lời ban truyền mình tự sửa mình
Vô-Vi thậm giác chánh-minh
Vô-Vi nhi trị Người tin, Ta thuần.

6. Bớ con cả ân cần xem xét
Đừng để cho mất nét sợ Trời
Con ôi! an-mạng thuận thời
Cơ quan động chuyển xa Trời lộn quanh.

7. Đừng để tiếng cành nanh thái quá
Phải rõ câu vàng đá mặc tình
Đạo-trung gìn giữ hòa bình
Bình an tâm tánh chẳng kình thói ngang.

8. Đạo phải giữ bình an trật tự
Đạo Trời khai đừng cự Đạo Trời
Con ôi! an-mạng vưng lời
Cả kêu Thế-giái thuận thời hiện đây.

9. Vô-Vi Cảnh rẽ mây cứu chúng
Cứu con bầy ca tụng kinh Trời
Cứu con chung cả con Trời
Cứu con Thế-hạ thờ Trời luật kiên.

10. Nơi Đại-kiếp tung hoành quyền tích
Phải thoát ra khắn khít Từ-bi
Từ-bi, Bác-ái phương-tri
Từ-bi, Bác-ái, Châu-nhi Đại-Thành.

11. Dựng Thượng-Nguơn người lành ảnh hưởng
Lập đời thanh hạnh nhượng hòa tâm
Rõ ràng Chơn-Lý cao thâm
Rõ chơn, rõ chánh trầm ngâm lời vàng.

12. Thầy đã định vén-màn mê-muội
Gầy Tam đồng cơ hội lưu thông
Thiệm-Nam Thiên-Quốc Chơn-Công
Khai chơn lập chánh khải-thông Hoàn-cầu.

13. Khắp Thế-giái cúi đầu thọ mạng
Nhìn Đạo Trời hiệp bạn hiền lương
Giữ gìn Chơn-pháp kỷ-cương
Các điều giả dối Sâm Sương diệt trừ.

14. Tu phải biết thiện từ Cha Chúa
Tu định lòng công của ráng hiền
Giúp nhau thương mến nối liền
Đồng nhau bầu-bọc chung thuyền Trời Cha.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Hồng-Hoa, đọc trước giờ Đại-lễ Vô-Vi, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ Nam nay ráng nhớ phận trò
(H)OA đượm màu xuân lý ấm no
KIÊM thạch Đức mầu tâm hoát khởi
MẪU Tự Kinh-Tàng lý ráng dò.

THI BÀI

1. Dò Chơn-Lý hiện thời bớ trẻ
Mẹ Kiêm-Quyền vạch hé Lý-chơn
Con ôi! suối chảy tợ đờn
Ngâm nga Chơn-Lý bỏ hờn giận kiêu.

2. Bớ con trẻ ráng dìu dẫn chúng
Ráng an lòng ca tụng Đức thanh
Ví dầu cơ cuộc bất lành
Lòng nhơn vi thiện ráng thành khai ngôn.

3. Nguồn Đạo-Đức tâm tồn Chơn-Lý
Dầu dầu sao một tí chẳng sai
Bớ con an-mạng công dày
Dày công độ chúng Cao-Đài bảng nêu.

4. Nêu danh thiện gọi khêu đuốc tuệ
Ánh trên bờ giác huệ rõ chơn
Con ôi! Chơn-Lý cứu cơn
Cơn cùng thế chạ Hóa-nhơn cho dày.

5. Đêm đã cạn Mẹ rày dìu dẫn
Dìu con thơ định dẫn về thông
Con ôi! mau ráng lập công
Cho tròn bổn phận làm con Mẹ lành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 6 tháng 5 đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp tại Nữ-Oa Liên-Điện. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc sau Đạo-tràng Cao-cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ đức như gương chiếu nguồn lành
LIÊNG đượm lý Trời vậy mới thanh
TIÊN ban sẵn chực người Chơn-Lý
NỮ giữ, Nam gìn vẹn lý xinh.

THI BÀI

1. Xinh phận gái thanh thanh khí tượng
Học hành thông hạnh nhượng lý hòa
Đó là gầy dựng Đạo nhà
Bớ em Nữ-phái vững mà dò chơn.

2. Lý Chơn-Lý keo sơn chánh-giác
Kêu các Em mau thoát kiếp về
Từ đây học hỏi đề huề
Vào trường Cao-Cấp dưng thề độ Linh.


BẠCH-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

1. Bớ em dại ráng tin cho trọn
Tin lý Trời, Trời chọn khải-thông
Dầu cho dông gió bão bùng
Các Em đừng vội, Đại-hùng Đại-bi.

2. Em ôi buổi Châu-nhi cuộc đổi
Chuyển rồi xoay thúc hối Sinh-linh
Đó là luật cả Thiên-Đình
Các em trò Đạo ráng bình định-tâm.

3. Đừng có vội lãng tâm lơ tánh
Bác-ái giàu Đức-hạnh mới cao
Đó là trọn trước trọn sau
Đó là chung-thỉ phùng tao vướt kỳ.


LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

1. Nay cơ hội duy trì chánh-giác
Mừng mỗi em mau thoát kiếp Đời
Em ôi! mỗi sự bởi Trời
Trời là Chơn-Lý cứu Đời muội-mê.

2. Khuyên em dại đừng nê, đừng chấp
Đạo khải chơn Tam-thập phát minh
Từ nầy ráng vẹn Đức tin
Thượng-Nguơn vững bước tiền trình lập công.

3. Công chánh nghiệp khải-thông tâm tánh
Đem nguồn lành lập hạnh cùng nhau
Đó là Đạo-Lý giồi-trau
Trau-giồi cho trọn trước sau chơn-thành.

Mãn giờ Tiểu-Tiên kính Nam-Công Ngôi-Một, lưu hạ ngôn bài, Bửu-Thơ khai khán, Chưởng-Quản ấn tích lưu thông, đến ngày 6 tháng 5 đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa, chung trường Hạnh-Đức đường chơn, rõ thân Diệu-Lý dung hòa. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU diêu Cung-Điện lý tương hoàng
TRÌ chí tu-hành thiệt mới an
THÁNH-Đức thanh tâm thần diệu cảm
MẪU-khuôn Chơn-Lý hoát Thế-gian.

THI BÀI

1. Thế-gian đó còn đang Dĩ-đức
Dĩ-đức mà chưa thức Đạo-tâm
Hiện giờ Mẹ đã giáng-lâm
Đem nguồn Chơn-Lý trầm ngâm dạy truyền.

2. Con chung cả vững thuyền học lý
Học rồi hành tâm chí trọn nên
Nên là lẽ thiệt đừng quên
Nên là an-mạng thuận Thiên bảo-tồn.

3. Nầy Nữ-phái ráng phòng tà tặc
Tà nơi tâm nó ngặt lắm con
Tu-hành con ráng sắt-son
Chơn-Thần tâm-định khỏi dòn khỏi hư.

4. Tu cho thiệt mới trừ giả dối
Tu như như đừng vội đừng xiêu
Nghe lời rù quến đứng điêu
Đừng cho xiêu đổ nghe liều hư thân.

5. Tu Chơn-Lý Tham Sân ráng dứt
Tu vững lòng thậm-cực Từ-bi
Tu-hành an-mạng phương-tri
Tu tâm hành phận trí tri Đạo-mầu.

6. Đêm đã cạn làu làu lời dặn
Dặn mỗi con an lặng tuồng Đời
Con ôi! đừng có đua bơi
Đua bơi theo thế mãn hồi phải hư.

7. Nơi Diêu-Điện Chơn-Như Mẹ huệ
Huệ bầy con thân thể tốt tươi
Con ôi! muốn trọn vàng mười
Thì con an-mạng vưng lời Mẹ đây.

8. Đạo Trời mở rẽ mây vén ngút
Đạo Trời khai chỉ đục thành trong
Phận tu ráng giữ tâm không
Là không giả dối đặng phòng thói ngoa.

9. Đời rằn rực nên xa Chơn-Lý
Đời ngổ ngang nên hủy Thiên-lương
Nữ-nhi con trẻ chải bươn
Về cho tới Đạo đặng nương Đức Trời.

10. Mừng con cả thuận-thời an-mạng
Mừng con thơ tỏ rạng hành chơn
Mỗi điều hễ thiệt là hơn
Đêm thanh Mẹ dặn keo sơn con à.

11. Con chung cả thương mà Mẹ chúc
Thương Mẹ thì gạn đục tâm thanh
Tâm là dò lý mối-manh
Thanh là trong trắng đừng sanh thói kình.

12. Mừng con cả ráng gìn Thiên-Lý
Hiện giờ đây thân ký về lành
Muốn cho đến chỗ Đại-Thành
Bền tâm tu thiệt cho rành người tu.

13. Tu tránh chỗ võng dù quyền thế
Thân xá thân can-phế tâm chơn
Đó là Dĩ-đức Hóa-nhơn
Đó là con trẻ đáp ơn Đất Trời;
Bớ con Nữ-phái hiện thời
Bớ con vững bước cứu Đời thọ Xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 6 tháng 5 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa, đọc rồi mới bãi Đàn. Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Dạy sắm Đèn Chí-Công Chí-Chánh từ Tam-Cảnh Đàn-Linh đến Thánh-Thất, Nhà-Tư và sửa Đèn Bửu-Lý Vạn-Chơn nơi Tam-Cảnh thành Đèn Chí-Công Chí-Chánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ định-tâm nghe Thầy dạy:

Hiện giờ Đạo chuyển về lý Tiên-Thiên; muôn điều: Sự, Vật, Thể đều đem về Lý Không, đặng chuyển về Không Lý.

Các con nên nhớ rằng: không không, có có; có có, không không; lòng không chỗ có, tâm có chỗ không, huệ khai chánh-giác, thượng đạt truyền lưu, vậy mỗi con hãy y lịnh Thầy truyền.

Nơi Thiên-Bàn, từ Tam-Cảnh Đàn-Linh, Vô-Vi khai huệ, cùng các Thánh-Thất, các Nhà-tư của mỗi con, phải sắm hai ngôi đèn Chí-Công Chí-Chánh thay cho Hoa Quả, y như Tòa-Thánh vậy, gọi là: lý hoán hậu huờn thanh đó mỗi con.

Còn nơi Tam-Cảnh, đèn Bửu-Lý Vạn-Chơn sửa lại Chí-Công Chí-Chánh cho vượng qua khỏi Nhị-Chơn, đem lại Nhứt-Bình, bóng trong đổi lại màu tím thay cho màu vàng, hình ngoài màu vàng đổi cho màu đỏ, gọi: Phật-Nhựt Tăng-Qui, mấy đèn nầy đến thời Mẹo lễ Tam-Tôn phải thay, đó là y phận đó mỗi con.

Vậy mỗi con gắng chí nhìn chơn, rồi lần lần Thầy dẫn về đến cơ Qui-Nguyên đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, coi theo đây hành y đó, gọi là khuôn-mẫu đó mỗi con.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối.

---------o0o---------

NHỊ-LANG HIỂN-THÁNH ĐẠI-THIÊN-VƯƠNG Giáng-Đàn.

THI

NHỊ lý Âm Dương chỉ máy Trời
LANG thông tâm tánh rõ nơi nơi
HIỂN u tồn thất đồng qui hội
THÁNH-Đức thanh từ phán đoán Đời
ĐẠI-đồng Huynh Đệ cơ Trời định
THIÊN Địa tuần huờn hiện buổi Đời
VƯƠNG Tôn Tiên ấn thâu thần lý
GIÁNG chỉ tâm tường rõ vàng mười.

THI BÀI

1. Ngã danh tạc Ngọc-Tiêu Hiển-Thánh
Hiệu Nhị-Lang thanh hạnh Vương-Châu
Đại-Vương cảm-ứng Cung-Đâu
Thừa hành Thái lịnh thượng chầu Ngọc-Kinh.

2. Nay nương bút ban linh diệu điển
Giáng phân tường u hiển tỏ phân
Lão xưa tróc quái Phong-Thần
Tiền đồ khử bạo hộ cần Thái-Công.

3. Vưng Thiên-lịnh huệ thông Thần-lực
Lập đời thanh thừa trực Nhị-Kỳ
Chỉ cho đời rõ mầu-ky
Cường vô quá lý Vô-Vi vượt trần.

4. Lập thanh thới tinh-thần Đạo-Đức
Phá ngụy quyền dẹp tật Tham Sân
Vưng Trời giúp vẹn Phong-Thần
Trừ tà diệt ngụy tinh-thần phò chơn.

5. Đặng chỉ rõ Tâm-nhơn Tánh-đức
Kiếp đao binh tuyệt dứt loài tà
Lập thành cang-kỷ giềng-ba
Đời thanh nhìn Đạo thới hòa Lý-chơn.

6. Hiện nay buổi cùng nhơn tận Đạo
Luật Thiên-Điều diệt bạo thay Đời
Nam-Công vưng thửa mạng Trời
Giáng trần Bỉnh-Luật thay Trời thưởng răn.

7. Kêu Thế-giái ăn năn cho chóng
Ai nghịch Trời ráng lóng tai nghe
Hiện đây bớ đảng bớ phe
Hoành tung nghịch lý đây nè luật răn.

8. Thiên-oai sẵn Trời ban Lịnh Lão
Hộ Nam-Công châu đáo ứng chầu
Luật-điều vưng hộ Cung-Đâu
Độ người chơn-chánh thâm-bâu về lành.

9. Tróc Quỷ chướng, Ma ranh đầu nạp
Vưng lịnh Trời Ngũ hạp, Lôi oai
Thưởng răn luật lãnh hiện đây
Bớ Đời cùng Đạo hiện nay nhìn lần.

10. Đừng có rẽ tinh-thần Đạo-Đức
Cơ Thượng-Nguơn đổi vực thành cồn
Ai mà còn nghịch khó đồng
Ngũ-Lôi chướng nghiệp một vòng phạt răn.

11. Ai muốn thuận ráng ăn năn lẹ
Cơ thưởng răn nặng nhẹ chẳng lầm
Nguyệt gương cảnh lý Âm thầm
Soi đời một mảy chẳng lầm đời ôi!!!

12. Khương-Chưởng-Án ban lời thúc hối
Phận Lão toan kịp hội Trời Nam
Hiện giờ diệt trước tội Tham
Sân Si Ngũ-nghịch thậm-thâm diệt lần.

13. Cho rõ mặt Thiên-Bồng báo ứng
Độ người hiền gầy dựng Đời thanh
Nam-Công Bỉnh-Luật đành rành
Ba kỳ khai Huệ Đại-Thành Tứ-Qui.

14. Bốn sắc-lịnh Thiên-huy Huệ-Luật
Đời quá ngang thậm-cực cãi liều
Nên đành luật diệt đời điêu
Ôi thôi! nhìn thấy chít-chiu đau lòng.

15. Thương chung cả một vòng mạt kiếp
Lại hở hăm liên tiếp thói tà
Bớ Đời tỉnh lại chút mà
Bớ Đời nhìn lý an hòa cứu Linh.

16. Nay Ngọc-sắc Ngọc-Kinh sáng rỡ
Ban Nam-Công tay mở Cực-Đồ
Vạn-Linh chừng đó ô hô
Cũng vì ngang dọc độc cô nghịch Trời.

17. Xem cho kỹ ôi Đời đa lụy
Khắp Năm-châu tiều tụy hai phần
Hiện đây Lão chỉ chỗ gần
Trọn Châu Nam-Thiệm mười phần vớt ba.

18. Ôi! Ôi hỡi gần xa tỉnh lại
Tỉnh tuồng thanh nhơn-ngãi đây là
Ăn năn Trời xá kia cà
Buông lung ôi hỡi đâu mà còn đâu.

19. Bớ Đời hỡi cơn sầu khai diễn
Tâm định an đừng biến mới thanh
Ai mà còn luyến cạnh tranh
Đạo Đời như vậy Đại-Thành khó nên.

20. Đạo phá Đạo vì quên vận-mạng
Chẳng lo tu cho rạng danh hiền
Tu-hành lòng dạ đảo quyền
Lợi danh còn mến, thế quyền lòng mê.

21. Tu như vậy là thê là thảm
Tu như vầy thảm đạm người ôi!
Ban lời Lão chỉ tấc hơi
Đạo Đời ráng tỉnh nhìn nơi Luật-Điều;
Mãn giờ thâu điển huờn Tiêu
Giã từ Hỏa-Đức Đẩu-Tiêu-Đâu hồi.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Hiển-Thánh Tiểu-Vương xin lui điển.

Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày mùng 9 tháng 5 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp nơi Diệu-Linh-Đền, đặng trong đó nghe chung, gọi dặn lòng đặng ngày sau khỏi trách Trời tại sao tu mà còn đọa, là tại vì mang tâm dạ cãi Trời. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung mà giữ gìn tâm phận.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-Điển khai chơn buổi cuối cùng
ĐĂNG hồng chiếu rọi huệ lý trung
CỔ danh Tòng-Bá kiêm Chưởng-Giáo
PHẬT xuất Thiên-Hoàng Thế-giái phùng.

THI BÀI

1. Phùng Chơn-Lý rõ thông vận-mạng
Rõ cơ Trời hình dạng tượng xuân
Chư-Hiền ráng mở mắt bừng
Bừng con mắt dậy đặng ngừng lòng ngang.

2. Nay Đạo cả sắp sang thay đổi
Sắp người hiền sang hội kỳ công
Thay Đời Đạo-Đức rặt ròng
Đổi Đời rằn rực dẹp vòng mỵ ly.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

3. Bần-Đạo chẳng khinh khi quá lẽ
Tại thói Đời nhiều kẻ khi Trời
Đại-Từ khuyên dạy chiều mơi
Cứ cho là vậy buông lời cải canh.

4. Vương vào luật thôi đành quá ngán
Đến chừng vương hết nán đợi chờ
Hiền ôi! răn phạt hiện giờ
Mau mau tự hối trọn thờ chánh-chơn.

5. Ráng tỉnh lại dựng nhơn Dĩ-đức
Ráng tu-hành cho dứt trái oan
Đừng cho duyên phận lỡ làng
Đến chừng đó vậy hết phàn Trời Cha.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

6. Đạo dạy kỹ thâu ba định một
Tại Chư-Hiền nhốt ngột hang sâu
Làm cho điêu đứng bấy lâu
Đến nay Thống-Nhứt cứng đầu muốn chia.

7. Hiền ôi! nhớ một tia khó cự
Luật Thiên-Điều Trời ngự định trao
Tuần huờn tiên hậu hoán giao
Cả-Và Thế-giái phùng tao đáo đầu.

8. Lành hay dữ làu làu thưởng phạt
Luật Châu-nhi nay giáp đến hồi
Bớ ai đừng có cự Trời
Viện lời canh-cải phá Đời Trời răn.

9. Đừng đến đỗi rồi ăn năn muộn
Mau qui hồi xuôi thuận hồi đầu
Chư-Hiền tiếng gọi làu làu
Đừng cho phí uổng dải dầu từ lâu.

10. x Hiền ôi! lệ nhỏ thâm-bâu
Nhìn Đời chóa mắt u sầu thảm thê
Cũng vì ỷ giỏi đảng phe
Nên đành vướng luật lũ bè đều tiêu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 9 tháng 5 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền Vô-Vi Cảnh, đặng trong đây nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý tinh thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối)

---------o0o---------

THẦY các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

Kể từ ngày mùng 9 tháng 5 Đinh-Dậu đây trưởng lên mỗi con khi Hành-lễ, hay Đãnh-lễ nguyện câu: "Huệ-Đăng Cổ-Phật Chưởng-Giáo Đại Thiên-Tôn" cho y sắc-lịnh từ đây nghe mỗi con.

THI BÀI

1. Chung Đàn-nội hiện giờ cảnh tượng
Là Vô-Vi mường tượng Thiên-La
Mỗi con an-mạng nhìn Cha
Cúi đầu phủ phục dung hòa Lý-chơn.

2. Con ôi hỡi Cao-sơn Lưu-thủy
Buổi Đời cùng phân chỉ đây con
Hiện giờ lòng sắt dạ son
Tu cho tới Đạo khỏi mòn Chơn-Linh.

3. Bớ con cả Phù-vinh là lý
Bớ con thơ thân ký về lành
Làm sao cho đến Đại-Thành
Làm sao cho trọn cho rành Đức thanh.

4. Muốn trọn Đức đừng sanh ác cảm
An mạng đồng du lãm thói Đời
Về cùng Cha Cả là Trời
Trời là Chơn-Lý cứu Đời mỗi con.

5. Ráng bền chí khải-thông chánh-pháp
Ráng dung hòa mối ráp mới liền
Con ôi! mau ráng kiền-thiền
Con ôi! Chơn-Lý độ hiền tế nguy.

6. Cơn khổ ngặt ráng suy cho kíp
Đặng về mau cho kịp Thầy mừng
Con ôi! tâm tánh đừng ngừng
Con ôi! an-mạng tuần tuần dò chơn.

7. Nghe tiếng Cha giận hờn ráng bỏ
Nghe tiếng kêu trần trọ đừng mang
Con ôi! Thầy đã mở đàng
Các con ráng tỉnh vén-màn cải-lương.

8. Về với lý bước-bươn Sơ-Hội
Về với Trời phước tội Trời cân
Bớ con mau ráng Tân-dân
Bớ con rường cột xa gần hiện đây.

9. Giờ Đại-lễ giờ nầy tâm dạ
Lễ ứng chầu xướng họa cho y
Buổi nầy Chưởng-Giáo Châu-nhi
Thay Trời thưởng phạt luật kỳ Thái-Công.

10. Khuyên con trẻ cuồng ngông ráng dứt
Khuyên con bầy tri thức Thiên-lương
Con ôi! an-mạng Thiệt Thường
Con ôi! tỉnh giấc mộng trường bấy lâu.

11. Lòng chí thành rõ câu Trời cứu
Cứu con bầy Trời hựu tội xưa
Bớ con biết lỗi sớm chừa
Chớ đừng húng-hính phải thừa Chơn-Linh.

12. Lời vàng ngọc con in vào dạ
Lời khuyên ban siêu đọa Thầy bày
Con ôi! an-mạng dặm dày
Con ôi ! tỉnh giấc cơn nầy đây con.

13. x Hiện giờ an-mạng suốt thông
Con ôi! kiếp số Đại-đồng tránh đi
Đừng lòng nghị nghị, nghi nghi
Thuận Thiên tồn lý phương tri xuân tường.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày mùng 9 tháng 5 Đinh-Dậu đến đây, đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo tại Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TAM-TÔN

36. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng lễ Tam-Tôn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ trưa)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI BÀI

1. Nay ngày lễ Tam-Tôn Thần-Đáng
Vào nơi trường cho hản lý mầu
Học-hành tâm dạ thâm bâu
Nhớ câu Chơn-Lý bền lâu viên-thành.

2. Bền Dĩ-đức mới thành người thiện
Lâu chẳng xiêu mới biện chánh tà
Đạo-trung ban dạy thiệt thà
Tiên-Thiên lý-diệu dung hòa tánh tâm.

3. Sát Lục-dục dễ tầm Đạo-Đức
Dẹp Tham Sân tri thức Thiên-lương
Đạo Trời an-mạng dễ nương
Nương đường thông lý kỷ-cương mới rành.

4. Tu cho thiệt mới thành đó trẻ
Tu bền lòng ra vẻ người tu
Chớ đừng ẩn núp oán thù
Chớ nên húng-hính lối mù phá chơn.

5. Bổn-Sư chỉ keo sơn tâm tánh
Chớ dể duôi mất hạnh người tu
Mất rồi còn kể chi tu
Mất rồi phải lụy ngàn thu xa ngàn.

6. Mừng Đệ-tử chung thoàn tỉnh lại
Tỉnh là đừng có cãi lời Cha
Cãi Trời, Trời đọa Giái-ba
Ngũ-Lôi luật trị phải sa đó là;
Tu-hành an-mạng thiệt thà
Có người dẫn chỉ ráng hòa mới nên.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Tam-Tôn đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng Nam Nữ nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi lễ Tam-Tôn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Vô-Vi
Tam-Tôn kỷ-niệm Đạo tri căn lành.

1. Tri tâm kỷ viên thanh thành giác
Bổn-Sư ban động tác chí-chơn
Nầy Chư Đệ-tử keo sơn
Tu tâm hành phận dụng nhơn đức dày.

2. Dùng Đức-Hạnh rõ tài căn-bổn
Dùng lời thanh dứt hỗn độn nguy
Từ đây cuộc đổi vinh khuy
Đức bền ác tuyệt Châu-nhi đáo đầu.

3. Môn-sanh ráng cúi đầu cho chóng
Phải an lòng đừng vọng rồi điêu
Bổn-Sư chỉ chỗ chít-chiu
Chít là châm chích, chiu liều mạng đông.

4. Đó là chỗ cuồng ngông đó trẻ
Trẻ phải mau trở lẹ về chơn
Đó là Đạo-Đức Cao-sơn
Thế-gian đô giả thành chơn thâu hồi.

5. Đời hỗn độn đời ôi chán ngán
Phận người tu tránh thán về an
An là phẳng lặng định sang
An là vi thiện Đạo an Đức trì;
Ngày nầy Đại-lễ Vô-Vi
Tam-Tôn kỷ-niệm Đạo tri căn lành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Đại-lễ Tam-Tôn, Chư Đệ-tử Nam Nữ về Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, vào lạy Thầy đọc bài nầy rồi mới lạy. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ trưa)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ lý khai Chơn-Lý diệu-hành
ĐĂNG Tiên quả mãn Đạo tròn thanh
CỔ Kim chơn-ngữ khai thần huệ
PHẬT tại tâm-điền giác Đạt-thành.

THI BÀI

1. Thành Đạo-Đức rõ Chung tròn Thỉ
Đệ-Tử ôi! suy nghĩ cho bền
Người thì định lại mới nên
Ta thanh phán kỹ đừng quên mới tròn.

2. Chư Đệ-tử tâm tồn an phận
An tâm là cơ-vận thuận-xuôi
Từ đây miệng đọc rõ mùi
Mùi đây rõ đó mới rồi trần nhơ.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Bớ Chư-Hiền đừng ngơ ngáo dạ
Rồi trở lòng mối lạ kề hông
Chớ nên bác bẻ Chơn-Công
Nam-Tào cứu mạng lòng không mới tường.

2. Lão phân cạn rõ đường Thiên-Lý
Đường về Trời Chơn ký Lý cầm
Đạo Chơn diệu-huệ âm thầm
Chư-Hiền ngỡ vậy tâm cầm rằng chơi.

3. Nay ngày lễ vừa rồi Lão thưởng
Ban câu văn kiến trượng du du
Chư-Hiền ráng vẹn Công-phu
Vô-Vi Thiên-cảnh Xuân Thu mô gìn.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Bần-Đạo chào muôn nghìn Hiền-sĩ
Ban đôi lời non nỉ thở than
Tu sao không rõ hành-tàng
Đến đây tâm tánh lỡ làng Hiền ôi!!!

2. Dầu cuộc thế lở bồi Hiền mặc
Dầu sao sao dầu ngặt cũng cam
An tâm tu thiệt đừng nhàm
An tâm Dĩ-đức dễ tầm đường thông.

3. Thông Đạo-Lý cuồng ngông mới dứt
Thông chơn-truyền mới thức diệu-mầu
Hiền ôi! Chơn-Lý bác cầu
Chẳng sai đừng lộn làu làu độ Linh.

4. Muốn độ chúng ráng tin cho trọn
Hạ thân vàng dẹp dọn quyền riêng
Đó là tâm chí huờn-nguyên
Thay Trời cứu thế giác-viên tha tường.

5. x Tu tâm Dĩ-đức lập đường
Là đường cứu độ Vô-lường, Vô-biên
Mới là phải phận thế Thiên
Mới là chơn-chánh Cao-kiên chứng lòng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Tam-Tôn, Chư-Hiền về Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa hành Đại-lễ Vô-Vi, đọc sau thời Ngọ, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài phong THÔN chức Giáo-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

THÔN, con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

1. Kêu con trẻ bớ THÔN nghe chọn
Kể từ đây dẹp dọn trược trần
Giáo-Sư ban trẻ ân cần
Hiệp-Thiên Ban Lập tinh-thần Thầy thâu.

2. Thâu con trẻ thâm-bâu căn đức
Dạy con thơ ngư-vướt độ Đời
Con ôi! an lý thuận-thời
Kề vai lãnh gánh độ đời cứu nguy.

3. Cơn mạt kiếp thau chì nổi mặt
Thầy mừng con vặc vặc lòng son
Con ôi! tâm tánh bảo-tồn
Dựng Nhơn-đức thuận xuân đồng viên-phi.

4. Đạo Trời định Ba-Kỳ Khải Lý
Chọn con hiền tri trí Thiên-lương
Vậy con an-mạng níu nương
Nương chơn lập chánh bền thương công dày.

5. Con trọn thiệt Cao-Đài thâu dụng
Vậy từ đây ca tụng nguồn lành
Con ôi! Đạo chuyển Đại-Thành
Chọn con duyên đức trọn lành thế Thiên.

6. Phận tu thiệt Cao-kiên hữu dụng
Dụng chơn-hiền sự phụng tánh tâm
Lý bền mới rõ thậm-thâm
Chơn chơn duy nhứt tại tâm sáng bừng;
THÔN con an-mạng Thầy mừng
Bước ra trỗi lý tinh-thần nghe con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi cho THÔN (Mỹ-Lạc-Thạnh) một bổn coi đây lãnh phận.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo coi chung rõ lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài Hỏa-Vương-Công Linh-Châu-Tử dạy chung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối.

---------o0o---------

HỎA-VƯƠNG-CÔNG LINH-CHÂU-TỬ LIÊN-THỂ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

Ngã chào mừng Chư Thiên-mạng, Chư Hiền-sĩ.

Chư Hiền-sĩ ôi! ráng vưng lấy lịnh Trời, an tâm thọ mạng, thuận lý tồn ư kỳ Chơn-Lý, cứu độ Đạo Đời, thanh cơ huệ lý đó Chư-Hiền, đặng vậy thì Chư-Hiền mới vẹn kỳ công, trọn phần hướng Đạo, cứu độ Chúng-sanh đương lúc đắm chìm, quên Trời xa Đạo đó Chư-Hiền; hiện giờ Đạo Đời nghe Bổn-Công ban chỉ dặn truyền, bớ Chư-Hiền...

THI-PHÚ LỐI-VĂN

Đời hỗn tạp giành tranh xâu xé, đồng cùng nhau kiếm khóe báo đời, Đời phá Đời trở lại chê Đời quá tục, than ôi! lòng tham dục, ung đúc nhố-nhăng, bởi vậy đành cam chịu khó khăn, vậy mà chưa chịu ăn năn, đặng hòa nhau thương mến, thuận Thiên hòa lý, dẫn nhau đến chỗ thái hòa.

Đạo, Đạo mà chẳng thuận-hòa, mượn tiếng Đạo phóng ra những điều điêu tệ, cả gan làm nhiều oan hệ, mà dám xưng mình thượng đạt thiện tâm. Ôi! Đạo mượn tiếng, tâm lại gây mầm, đặng tính mưu thầm mua lòng tín ngưỡng của Chúng-sanh, rồi đồng dẫn nhau đến nơi sa mạc. Ôi!! biết bao nhiêu người lầm nghe lời oan thác, đặng mình chiếm đạt danh nhơ, ôi Đạo như vậy làm cho hư danh Đạo Cả. Ôi!!! con Trời Thế-hạ, mà quên Trời sanh tâm tìm mối lạ, dẫn Vạn-Linh vào đường tiêu đọa, mà lại cười vui, ôi hỡi Đạo vậy ôi!!!

Nay Bổn-Công ban lời han hỏi, ôi như vậy là người hay giỏi, mau đứng ra đáp lời của câu hỏi hiện giờ đây? Đừng có mượn tiếng Đạo, dựa hơi Thầy mà phóng tâm gây cơn biến đổi, hiện giờ cơ Trời lập thành Sơ-Hội, xây dựng Thượng-Nguơn, mở khai quang, lập Đạo-Nhơn, truyền ban Tánh-Đức, kêu khách trần mau tỉnh thức, xa lánh tuồng đời, Dĩ-đức đặng có an lý, tâm tức thọ Thiên-Chơn, rõ ràng Dĩ-đức Hóa-nhơn, rõ lý Trời xây dựng Thượng-Nguơn, đặng nhìn Trời tâm hảo bền nhơn.

Đến đây ba mươi hai năm Đạo chuyển, ban lời u hiển, chỉ dẫn người hiền tránh khỏi não phiền, vậy ai trọn linh trọn hiền, mau tránh chỗ oan khiên, đặng cố kiên lòng Đạo-Đức thoát vực trở lại bình an.

Bổn-Công nhắn cùng ai đừng quá ngỡ rồi than, khó toan hay giỏi, mau tỉnh lòng nghe Trời gọi mà xuôi thuận, phước mội Trời-Đất mới gia ban.

Đời cùng cạn tỉnh lòng, lóng nghe tiếng Trời ban, cảnh tịnh, tỉnh giấc hòe đặng dứt bịnh xôn xao.

Đời hỗn-độn lộn nhào, xa căn mất Đức, xa Trời nào có tri-thức, Đạo-Đức là chi. Ôi Đời mất luân, Đời xa lý, Đời quá ngụy, quên hẳn Đạo-hằng, biệt mất Tam-cang, quên đành Ngũ-lý, Ngũ-nghịch đeo mang, nên lòng người thọ ngụy xa chơn, đặng phỉ dạ ngang.

Đời hỗn-độn cứ keo sơn câu xâu xé, ỷ tánh phàm bác bẻ Đạo-mầu, nên phải chịu đáo đầu, luân-hồi biết bao điều vay trả.

Loài người ôi sao lạ, người quên người nên người đành hăm hở hại người, mà lại vui cười gọi rằng là toại chí, người vậy hỡi người ôi!!!

Bổn-Công biết Đạo người là Thượng-trí, Chúa muôn loài là vì Trời có ký Linh-quang.

Bớ người sao đến đây, đành mang tiếng bất quang, quên Đạo trọng, người như vậy người đâu xuôi thuận, ấy bởi vì nghịch vận, mất đức, xa phận người linh.

Người ôi! Thiên-Điều luật sắt đinh, người mất lý, người mượn danh Đạo, dẫn Chúng-sanh vào hang sâu tăm tối, nếu không tự hối, ôi người đành an theo luật phạt trị có Ngũ-Lôi.

Người: người ăn nhau, người uống huyết, thương người, tiếc người vì tham sống mà cuồng vọng, làm cho phải mất Linh.

Ôi! người như vậy người in thú lạ, người đành gieo họa, là vì: tâm dạ vật cầm, nên tâm tánh ngấm ngầm vào chảo dầu đang dợn ba đào, đặng nấu người bạc Đạo lòng vôi.

Bổn-Công vưng Thiên-Lịnh chỉ rõ khúc nôi, cho cuộc đời mau thức tỉnh, Nam-Công Thiên-Quang Nam-Bỉnh, thọ lịnh Trời trấn tỉnh Đại-Thành, cứu vớt người lành, thừa Thiên-mạng diệt trừ lòng bạo ngược, vậy ai nghe rồi, ráng vượt qua cho khỏi chỗ phe đảng, húng-hính trưa chiều, đặng vậy mới khỏi chỗ Luật-Điều. Bổn-Công vưng lịnh răn phạt đủ điều, tỉnh giấc hòe đừng đổ cũng đừng xiêu, thì thoát khỏi chỗ tàn điêu.

Cơ-quang là máy sáng, của Chí-Công luật cả, ai tu còn giả mau tỉnh lòng nhìn oai ngã, vưng lịnh Trời phong tả phạt răn.

Lòng cho trọn thiệt, tâm vẹn ăn năn, nhìn Bổn nhớ Căn, khỏi lộn lăn trong máy Trời vận phạt, đặng an bề thiện đạt, đặng mau thoát kiếp về.

Người thảo thuận Tam-Hoàng khai huệ, gọi Tam-Huê Tụ-đảnh Thiên-khai, ai còn chút lá lay, ai ngó lại nhìn ngay cây Ngọc-sắc. Cơ Trời thúc nhặt, Thế-giái ráng qui hồi, tỉnh lại Thống-nhứt nhìn Trời, Trời là nơi lý sáng. Đời Đạo ráng định-tâm nghe cho hản, rõ câu Thiên-mạng định Vi-tôn, nghe cho kỹ vực cồn bền mới rõ, đây cân lường đó, đây đó nguyên lý phải do Trời.

Thôi Bổn-Công ban dạy đôi lời, cho Đạo Đời xem nghe đặng ngày kia gặp Luật-Điều, khỏi trách Cô-Gia không phân cạn. Ôi thôi! tụng câu Thiên- mạng, Đạo Đời tỏ rạng danh hiền, vậy mới gọi kiền-thiền tánh tâm đồng ư nhứt, tồn tâm mà tri thức, thưởng phạt Luật-Điều, Trời định hiện giờ đây Hồng-Lạc, ráng rẽ mây.

Chào Nam-Công, Bổn-Công mừng Nhứt-mạch Huy-hoàng Khải-thông Chơn-Lý, Bỉnh-Luật Công-thanh kiến trúc, chào Nam-Công Hỏa-Đức, Bổn-Công xin lui điển, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra, phát cho Đạo học chung. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài dạy Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ, định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ nghe mỗi con.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ mỗi con nghe dạy
Dạy con hiền tự toại lành nhơn
Con ôi! Thống-Nhứt cứu cơn
Dùng chơn Dĩ-đức Hóa-nhơn độ Đời.

2. Đời cùng cạn ôi thời quá ngán
Thầy ban kêu tránh thán về an
Con bầy mau bỏ tật ngang
Nhìn Trời qui lý sắp sang Thầy bày.

3. Mừng chung cả sum vầy một mối
Ráng dung hòa dưng hội kỳ công
Con ôi! Chơn-Lý lý thông
Trong cơ Thầy chuyển huệ trung điểm tường.

4. x Con ôi! an-mạng nhịn-nhường
Thầy là Chơn-Lý sum vầy hòa thương
Con ôi! mau ráng bước-bươn
Đứng ra trỗi lý đặng nương chơn Trời.

5. Hiện đây Thầy chỉ vận thời
Thời cơ khí tượng do Trời an thân
Con ôi! cơ cuộc thoạt tân
Các con ráng dứt Tham Sân thấy gần.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đây, đặng trong trường học Đạo hiện giờ tại Thuận-Mỹ đây nghe chung rõ cơ Thầy ban thưởng, lập công cho an dạ; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Thuận-Mỹ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 6 giờ tối)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ -PHẬT Giáng-Đàn.

THI BÀI

1. Nhiên sắc trắng thể Chư-Hiền rõ
Kể từ đây dứt bỏ tánh phàm
Hiền ôi! tránh chỗ khóa-vàm
Vô-Vi cảnh tượng ráng làm cho nên.

2. Về lý thiệt đừng quên vận-mạng
Nầy Chư-Hiền ráng rạng lương tâm
Hiền ôi! Chơn-Lý cao thâm
Minh quang lý diệu thậm thâm chơn-truyền.

3. Mừng Môn-sĩ ráng kiền-thiền tánh
Ráng bình hòa mau lánh thói Đời
Kềm tâm hòa hiệp thuận thời
Xuôi cơ nhứt thống khỏi dời dạt phân.

4. Cao vô tận thậm thâm chơn-pháp
Mừng chung trường cơ hạp ráng dò
Hiền ôi! Tạo-Hóa Cao-Lò
Cân phân xét đoán lần dò theo chơn.

5. Tâm cho trọn chớ sờn đừng vị
Mừng Môn-nhu chuẩn thị phương-châm
Cơ Trời an-mạng thậm-thâm
Cơ-quang nhặt nhặt thâm trầm xét xem;
Hiện giờ ráng vẹn đừng lem
Qui-nguyên lý diệu Trời đem đến nguồn.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 19 tháng 5 Đinh-Dậu đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, Đạo học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học mà xét lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 6 giờ tối)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI BÀI

1. Mừng chung cả Thiên-phong vĩ đại
Ráng học hành đừng hoại tánh tâm
Vưng Trời giáo lý bền cầm
Lễ nghi, trật tự phương-châm chẳng rời.

2. Mừng chung cả hiện thời trác lý
Chung trường đây tâm ký về chơn
Hiền ôi! Thiên-Lý trỗi đờn
Vững thành an-mạng đừng sờn Vị-ngôi.

3. Nghe tiếng kêu ráng hồi Qui-nhứt
Về với Trời tri thức Thiên-lương
Hiền ôi! Đạo-Đức níu nương
Mừng thay cảnh tượng mở đường Đạo qui.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

4. Nay Bần-Đạo Vô-Vi huệ bút
Ban lời đây phúc chúc Đạo-mầu
Hiền ôi danh phận làu làu
Cha lành con thảo dưng hầu tấc tim.

5. Tánh phàm tục ráng kềm cho lắm
Vì bấy lâu trầm ngấm cuộc đời
Hiện đây nghe đặng tiếng Trời
Kềm tâm, thúc tánh vận thời ráng xuôi.

6. Nay gặp Đạo hiền vui với Đạo
Vui sanh rồi dứt bạo nơi tâm
Bạo cường họa đáo cơ thâm
Hiền ôi! an lý khỏi lầm màn u.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

7. Bần-Đạo ngán ôi ru đó Sĩ
Luật Thiên-Điều Trời dĩ tay phàm
Hiền ôi! Đạo-Lý phăng tầm
Tầm cho trúng nhịp khỏi lầm Quỷ-vương.

8. Giờ khải-ngộ Hiền nương cơ-vận
Dứt cuộc trần cơ-vận ráng nhìn
Hiền ôi! lòng đoái thái bình
Hiền bình vận thái tâm gìn Đức-nhơn.

9. Hiền hướng Đạo dẹp cơn lao khổ
Độ đời an, dạy dỗ đời thanh
Hiền nhìn vào mối lập manh
Hiền chơn nhìn chánh, mới thanh chung bầu;
Ban lời dặn bảo làu làu
Mừng Chư Hiền-sĩ một màu từ đây.

THI NGÂM

Từ đây Đạo-Đức một nguồn
Qui-nguyên giềng-mối tỉnh tuồng thế-gian
Chư-hiền định tỉnh cơ-quang
Máy Trời sáng tỏ truyền ban lý-mầu.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 đến đây, đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau giờ Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con trong lớp học Cao-Huấn hiện giờ chung nhau trong Đàn-nội, định-tâm nghe Thầy ban ơn dặn chỉ.

THI BÀI

Ban lời căn dặn con thơ
Phận tu con ráng trọn thờ Thiên-lương.

1. Con ôi hỡi kỷ-cương khai lập
Thầy nhìn con Tam-thập Thầy ban
Ban cho Điển-Huệ Linh-Quang
Mở khai Chơn-Lý sắp sang vận-hành.

2. Con chung cả Cha lành kêu dặn
Con dò theo đặng lặng trang bằng
Con ôi! ráng nhớ Liên-đằng
Cầu dây Trời nối năng hoằng dẫn con.

3. Dẫn con đặng Khải-Thông Chơn-Lý
Con ôi là tâm chí nghe con
Buổi Đời nay héo mai dòn
Mừng con trỗi lý phước bòn vững chơn.

4. Nghe tiếng Cha con huờn đáo vị
Nghe Cha kêu con ký tâm-trung
Con ôi! mau ráng tương phùng
Cùng Cha sum hiệp vô cùng rõ thông.

5. Thon von đó vì con còn cãi
Hiện giờ đây nhơn-ngãi huệ tường
Con ôi! lớn nhỏ chung trường
Nghe Thầy than thở mở đường Huỳnh-Trung.

6. Bớ con cả Trung-Dung là Đạo
Vậy con thơ ráng dạo cho thông
Diệu-Trung, Diệu-Lý, Chơn-Công
Kêu con Thầy dặn cúc-cung cơn nầy.

7. Cờ túng nước cờ xoay đổi thế
Dùng chốt ngăn cho dễ đón xe
Pháo mau thối hậu kiên dè
Ngựa băng điền khứ qui về tướng trung.

8. Trong cuộc thế bạo hung mất lý
Phận người tu thân ký về lành
Con ôi! tránh chỗ tung hoành
Vương vào e phải đó đành mất xe.

9. Về với Cha, Cha che Mẹ chở
Đừng phóng tâm hăm hở Linh mòn
Con ôi! Chơn-Lý bảo-tồn
Tuần tuần thiện dụ thoát vòng mỵ ly.

10. Con ôi hỡi! Châu-nhi thế sự
Kể từ đây đừng dụ dự chi
Hiện giờ máy tạo phương-tri
Kêu con Thầy dặn vượt-phi theo Thầy.

11. Nhìn con trẻ dặm dày chua xót
Bớ con thơ đừng lọt chớ trồi
Cha kêu con ráng qui hồi
Nhớ Cha khó đứng khó ngồi bớ con.

12. Vì bầy con tâm mòn dạ héo
Ban châu lành kêu réo hoài hoài
Tại sao con cứ miệt mài?
Luật-Điều xuất viễn từ rày bớ con.

13. Đổ lụy ngọc thon-von con hỡi
Cơ tuần-huờn chẳng đợi đâu là
Nhìn Thầy tỉnh lại chút mà
Nhìn Thầy tự hối dĩ hòa lập công.

14. x Chung Đàn Thầy huệ điển không
Nầy con thoát tục khỏi vong căn lành
Bớ con Ngôi-vị Đại-Thành
Kêu con Thầy dặn hiền lành gặp Cha;
Ban lời Thầy dạy thiết tha
Con ôi! tỉnh mộng chung hòa mến thương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 tháng 5 đến đây đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trong giờ Ngọc-Điền-Tâm Bái-mạng Đạo-Cân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-ĐIỀN-TÂM con nghe Thầy dặn:

Hiện giờ cơ cuộc Đạo Đời, Thầy định qui lại một nguồn đặng Thầy truyền ban Giáo-Lý, dạy truyền dìu dẫn Vạn-Linh khắp cả Năm-châu qui hồi Bổn-Nhứt, ứng hội Trời Nam, phận con duyên đức nối hậu về sau trong cơ Bình-Định. Vậy hiện giờ Thầy ban Ngọc-sắc, con an tâm thọ mạng đái lãnh Ngọc-cân thanh Đạo, thọ lịnh Cao-kiên, trên Thầy ban rưới huệ-thần, ung đúc điển-quang cho tỏ rạng, đặng một ngày đây con thừa hành phận sự, Bỉnh-Lý Giác-Thế độ Linh trong cơ Bình-Định đó con. Từ đây con vưng thửa mạng Trời, tịnh an cư tịnh, triết khiết Chơn-Như, cẩn quang Tam kiết, động tịnh thâu thanh, cận Thiên Thiên cận, cảm lý giác chơn, lý thông diệu-huệ, đặng thông thư đơn gương ảnh tâm trung cho trẻ từ từ trực trực đó con. Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

NGỌC báu Trời ban giúp Đạo Trời
ĐIỀN ngăn Lục-tặc
Ngọc ứng thời
TÂM thanh chiếu cảnh tường Hương-
Quế
Nghe dặn vững-bền Phật
Tiên bồi

THI BÀI

Đàn-tiền nghe dặn bớ con
Ngọc Trời Tâm định rõ thông Quế Điền.

1. Nghe lời dặn mối-giềng tám cõi
Gồm Trung-Qui cơ hội Bình-Linh
Con ôi! Chơn-Lý đinh ninh
Qui-Nguyên Đạo Cả nhứt tin Tam-màu.

2. Lời Thầy dạy làu làu Ngọc-sắc
Bớ con thơ phút-phắt dò chơn
Con ôi! Đạo-Đức trỗi đờn
Tay con bấm phím vờn vờn Khai-Thiên.

3. Lời Thầy dạy cố kiên cho lắm
Để tâm không đặng sắm Tam-chơn
Con ôi! Huệ-Lý Thập-ơn
Qui Tam thâu Lục chẳng sờn huờn nê.

4. Thất-thập Lý chiếu huê huyền-diệu
Nhị quang huy vưng thiệu công chơn
Thọ thai Thánh Lý bảy nhơn
Thập sang nhứt triệt Hóa-nhơn vi Càn.

5. Lục-thập lý Ngọc Vàng Thất-phách
Thông Tam-thông trí cách minh-quang
Nhị-thông Thập-giác Tứ-quang
Gồm chơn khai chánh vén-màn châu tâm.

6. Ngô-Ông định lòng không không cố
Cố tâm không không đó Hư-vô
Vô-hư chiếu đạt Hoàng-đồ
Vô Vô Thủy Thủy qui mô Hồ Càn.

7. Lòng không đó vẹn toàn thói chạ
Không lòng đây ngăn dạ cường sanh
Con ôi! Chơn-Lý mối-manh
Con ôi! Đại-Đạo tác thanh Bồ-Đề.

8. Đi với đứng đề-huề luyện tập
Nơi Ngọc-Tiêu Cửu-thập-nhị Chơn
Khai-Thiên Tâm-Huệ Huyền-Chơn
Nhị sang Nhứt-Cực Thái-Hoàng xuất thông.

9. Trước Đàn-nội Tam-Tôn Đại-lễ
Lễ Ngọ thời đừng trễ cơ tuần
Tam-tam, Tam-cửu, Ngũ-tuần
Ngũ-tam, Ngũ-lý, Cửu-Quân, Tam-Càn.

10. Ngọc quí báu Huyền-Quang ánh tuệ
Tâm cho thanh Sông-Lệ nhìn châu
Điền ngăn Ngũ-Tặc làu làu
Dặn con chung-thỉ dải dầu Non-Côn.

11. Ngọc Côn đó Vô-Vi tâm lý
Quế Hương khai thâm thúy nồng-nàn
Tiên-Thiên tâm dạ vững vàng
Huờn thanh cách trược rõ ràng Căn-Linh.

12. Ghi chạm dạ sắt đinh bớ trẻ
Chớ lả lơi khinh rẽ phải nhào
Thiên-ban Sắc-lịnh làu làu
Công-đồng khai huệ Nam-Tào hộ chơn.

13. Đỏ, Vàng, Xanh Tam-Thanh ứng vận
Con ráng bền xuôi-thuận phanh đồ
Lạc-Thơ chơn đáo độc cô
Chơn-Như gồm đủ Hải-Hồ Cửu-Chơn.

14. Đen cùng Tím Thỉ-Nguơn, Nguơn-Thỉ
Trắng màu Kim nhứt Tý tay thâu
Trắng trong, trong trắng làu làu
Gọi Kim sanh Thủy, Thủy hầu ký sang.

15. Tím ứng vận sắp sang Tứ-quí
Trung-La-Trung thâm thúy chuyển vần
Gọi thông Dị-Dược Thư-hùng
Tăng-Qui, Nhựt-Phật, Bửu-Thành vạn dân.

16. Tâm tri giác thân thân nhứt nội
Gọi Ngọc-Thơ thừa hội Thổ-Quang
Trung-Thiên con trẻ vén-màn
Tiên-Thiên khai huệ vẹn toàn thế Thiên;
Tâm-Điền con ráng cố kiên
Ngọc thanh Quế điện vận Thiên xuân đồng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến thời Ngọ lễ Tam-Tôn, đọc trước giờ Ngọc-Điền-Tâm Bái-mạng, vưng Sắc-Chỉ thọ Đạo-Cân, hành phận Đạo-Chơn, tồn tâm khai nhứt, Bái-mạng trước Đàn; khi đến kiểng ba, Tinh-Quân phò lịnh Chưởng-Quản vào Hiệp-Thiên-Đài, rồi Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài ra lời mời Trung-La Dị-Dược-Tinh Bửu-Thành La-Hán độc qui-củ sắc, vào Bửu-Đình Bái-mạng, thọ lãnh Đạo-Cân, đặng giúp Thầy hành Đạo trong cơn Bình-Định, khi đọc bài thì Bửu-Thành quì tại Trung-Ương, cận Ngôi Chưởng-Án, đọc bài rồi đánh Trống chào 72 tiếng, y thể chào Chơn-Quân; giờ nầy phần MƯU con phải mang Thẻ Định-Huờn-Chúng, Thập-Ngũ Linh-Đăng, Chức-Sắc đồng mặc Đại-phục; Bái-mạng rồi Bửu-Thành đồng phò Chủ Tam-Hồn y như Đại-lễ mỗi khi.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài phong Lưỡng-chức Giáo-Hữu Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

LƯỠNG, con nghe Mẹ gọi nêu danh phong thưởng. Vậy con ráng dò lần đặng Mẹ nêu tên vào Bảng-Ngọc cho tỏ rạng danh hiền đó con.

THI BÀI

1. Ban lời dạy kêu con Mẹ thưởng
Vậy từ đây kỉnh tưởng nghe con
Chọn con tâm-đức bảo-tồn
Phong con Giáo-Hữu vực cồn đổi thay.

2. Về phận sự từ nay Giáo-Tập
Vưng Mẹ hiền định lập củ-qui
Công tâm ráng vẹn duy trì
Vào trường học hỏi ngộ kỳ Thiên-xuân.

3. Bớ con trẻ mau tuân y lịnh
Mẹ chọn con ban lịnh Giáo-chơn
Rõ thông diệu-lý trỗi đờn
Tuần tuần duyên đức dứt hờn giận kiêu.

4. Con đừng để đổ xiêu tánh-đức
Buổi đời cùng con ráng thức thanh
Đêm khuya con rõ thinh danh
Rõ rồi an-mạng cần thanh nơi lòng.

5. Đêm đã cạn dứt vòng lửa hực
Về với Trời thậm-cực khai chơn
Văn minh giả dối mất nhơn
Chánh tâm chơn-pháp buổi cơn về lành;
LƯỠNG con an mạng thọ thành
Thành tâm hành phận duyên lành khải xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Lễ-Sanh LƯỠNG (Thạnh-Phú) một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài dạy Đức Ngọc-Chơn-Quân trong ngày Định-tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

MƯU, con định-tâm nghe Thầy dạy:

Hiện nay là ngày con về Ngọc-Linh-Tòa định-tâm, là ngày Thầy dạy con an nghỉ nơi Vô-Vi-Cảnh trong mỗi năm, đó là cơ Trời sắp định, đặng Thầy ban thêm Huệ-điển Thông-chơn Diệu Minh Thần Huệ cho con đó, đặng con vững dạ Đại-hùng, khử ám hồi minh cho thế-hạ, đặng tường lý qui-nguyên trong cơn Đạo chuyển đó con. Nầy con, thế-cuộc rực rằn biết bao là trần trược đó con, phàm-gian mảng mê theo câu vật-chất, nào có hay biết Đạo-Lý là chi, vì đó mà thế-gian đâu có rõ Đạo Trời Cứu-Thế đặng trở nên Đời thạnh thế, cứ dòm ngay vào đống bạc trường tình lộn lăn với thói đời văn minh biến đổi, mà quên hẳn nguồn lành, bởi vậy nên đành mang lấy tội tình, là Đạo người không biết ơn Trời che cùng Đất chở, cứ ỷ hay phàm giỏi tục đành xâu xé lẫn nhau, phải chi nhìn nhau là đồng con chung của Tạo-Hóa, rồi thương mến hòa nhau rõ thông Đạo-Lý, là cứu sống hòa chung. Còn phần Đạo, Đạo mà chẳng lo tu thân tích đức cho vẹn chữ hiền, đặng đem nguồn lành tế Linh độ Chúng, Đạo mượn danh mà tâm muốn gây mầm xâu xé đặng nồi da xáo thịt lẫn nhau, vậy mà lại xưng mình là Đạo-Đức. Ôi!!! Đạo như vậy là làm cho lem danh Đạo Cả, xấu tiếng Trời Cha, từ đây con nào lãnh lấy Đạo Trời, mượn tiếng Trời Cha mà còn làm nhiều điều nhăng-nhố, thì bừng mắt lên xem luật Trời khởi cơn phạt trị đó mỗi con.

THI

Đạo Trời khai mở tại miền Nam
Ban dạy thế-gian tránh khóa-vàm
Kêu cả chúng-sanh mau tỉnh giấc
Thuận thời đừng ngỡ ráng bền tâm.

TRƯỜNG THI

1. Khiết tham cho sạch Ba-lòng
Tham, Sân, Si tục ráng phòng tránh xa
Con ôi! chung cả Giái-ba
Thuận Thiên tồn lý dung hòa tu thân.

2. Trời Nam Càn xuất Tân-dân
Mở khai Thiên-Quốc cán cân Hoàn-cầu
Con ôi! an-mạng làu làu
Con ôi! thuận lý dải dầu thuận Thiên.

3. Nam-Bang nay đã giác-viên
Biết lo bồi bổ Cao-Kiên tâm-điền
Bớ con chung cả kiền-thiền
Thuấn, Nghiêu, Hồng-Lạc tại miền Nam-Bang.

4. Đạo thanh, Đời thới sắp sang
Sắp vào khuôn-mẫu vững an muôn đời
Vững là tu-niệm thuận-thời
Kỉnh tuân Đạo-Đức thờ Trời khải chơn.

5. Từ đây Chơn-Lý cứu cơn
Cứu là trọn thiệt, tránh cơn mỵ tà
Đạo Đời con cả chung là
Nhìn nhau thuận lý đặng hòa Thiên-xuân.

6. Con ôi! Thầy dạy ráng tuân
Ráng nhìn Đạo-Đức đừng ngưng nơi lòng
Cơ Trời thưởng phạt Đại-đồng
Nhìn Châu Nam-Thiệm Lạc-Hồng vẻ vang.

7. Đạo Đời Nam Nữ bỏ ngang
Thương nhau nhìn lý Trời ban huệ-thần
Định-tâm Đạo-Đức ân cần
Thuần-phong mỹ-tục dò lần Thượng-Nguơn.

8. Giáng-Đàn phân tỏ nguồn cơn
Phàm-gian con cả nhớ ơn Chúa Trời
Thưởng răn luật-cả chẳng dời
Lành an, dữ dẹp Đạo Đời đồng chung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Thiên-Sư lưu hành ra cho nhiều Đạo Đời coi chung mà xét lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc trước Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc từ đây ứng đủ điềm
KỲ chơn thanh bạch rạng danh kiêm
CỔ danh Đạo-Đức tường minh-chánh
PHẬT, Thánh, Thần, Tiên rõ tánh kiền.

THI BÀI

1. Ban lời dạy chỉ điềm Huệ-Lý
Ráng tu hành tâm chí như như
Hiền ôi! ráng nhớ khư khư
Nhớ tu ráng học tránh hư về lành.

2. Lời Lão chỉ cho rằng đó Sĩ
Khuyên Chư-hiền nhớ kỹ dưng thề
Hễ tu mau thoát kiếp về
Thoát ra khỏi kiếp dựa kề Thiên-lương.

3. Về với lý chải-bươn Sơ-Hội
Về với Trời, Trời mội phước thanh
Hiền ôi! tránh chỗ cành nanh
Như như bất động là thanh tâm hòa.

4. Điềm lành ứng Cao-Tòa Diệu-Huệ
Đạo-Đức thanh lý tuệ ứng trung
Lần lần rõ lý Huyền-Khung
Lần lần ánh vọi trọn chung-thỉ thành.

5. x Mừng chung lớp học duyên lành
Mừng Chư Đệ-tử tâm thành trọn xuân
Mãn giờ thâu điển định ngưng
Giã từ Hỏa-Đức Huyền-Xuân Lý-Hoàng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 29 tháng 5 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Ngũ-Hành-Tòa, khải-thông Bát-Quái. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc sau Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-điển rọi đêm bớ trẻ hiền
ĐĂNG thành diệu-pháp dứt tiền-khiên
CỔ danh chánh đức thay Trời lý
PHẬT tịnh như bình tự giác-viên
CHƯỞNG lý khai chơn Huyền-Linh diệu
GIÁO-Tông chỉnh lý thạnh tự nhiên
ĐẠI quang thể hạnh trường tế-huấn
THIÊN Thỉ TÔN Thần điểm trường miên.

THI BÀI

1. Mừng chung Sĩ, Bổn-Sư ban dạy
Dạy Chư-hiền nhớ lại Hiếu Tâm
Oan khiên dứt bỏ thậm-thâm
Đồng thanh Nghiêu Thuấn trầm ngâm Đạo-mầu.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

2. Bần-Đạo chỉ làu làu cơ-vận
Đạo Trời khai ráng thuận bớ Hiền
Lý-chơn tâm định dứt phiền
Dứt phiền tránh não hiện tiền giờ đây.

3. Đạo là Đạo hay hay hòa thuận
Thuận vận-cơ lo phận đức bền
Hiền ôi! Đức-Hạnh là nền
Nền nhơn Thầy định tại miền Nam-Bang.

4. Châu Nam-Thiệm thế-gian phủ phục
Là có Trời diệt tục lập chơn
Đạo Trời mau khá thọ ơn
Ơn Trời ban rưới buổi cơn hiện giờ.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

5. Mừng Chư-Hiền trọn thờ Trời chủ
Nhìn Đất Trời qui-củ hốt-chiêm
Ninh bình thanh vật cẩn nghiêm
Gồm thanh thọ Đức mối-giềng thông lưu.

6. Khuyên Chư-Hiền chớ cưu thói chạ
Cho trọn thanh tránh đọa nhớ chơn
Hiền ôi! nhớ lại buổi cơn
Là cơn bùn bụi Hóa-nhơn về lành.

7. Bần-Đạo chỉ nguồn lành trước mặt
Thuận hòa nhau sắp đặt tường cơ
Đừng lòng nghe bóng u ơ
Gìn chơn lập chánh Bổn-Sơ tỏ tường.

8. x Ráng an mới rõ Thiên-Đường
Trời khai Huỳnh-Đạo là đường thông Thiên
Hiền ôi! mau ráng giác-viên
Hễ tu đúng thiệt đừng thiêng thói Đời.

9. Dặn cho Hiền-sĩ đủ lời
Người tu mất thiệt luật Trời chẳng dung
Tránh xa thói chạ đời cùng
Quên Trời phá Đạo tâm cùng tánh nhăng.

6. Đạo người phải nhớ Bổn-căn
Lành siêu, dữ đọa luật giăng đây là
Mãn giờ hồi đáo Diệu-Tòa
Giã từ Hỏa-Đức Lão mà hồi Cung.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 29 tháng 5 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái tại Ngũ-Hành-Tòa. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ chung Đàn định-tâm nghe Thầy ban dạy. Nầy mỗi con, mỗi con định-tâm suy nghĩ cho cùng coi tại sao mà Thầy phải mở Đạo, là vì Thầy nhìn thấy cảnh tượng phàm-gian đến đây đã mất hết Thiên-chơn, Đạo người lem ố, xa Luân-lý, mất Tam-cang, quên Đạo-Đức, đó là thói đời mạt kiếp cuối cùng; nên Thầy liền giá hạ Nam-Thiên, mở khai Đại-Đạo, dùng Huyền-Linh Diệu-bút ban ơn truyền Lý thiệt, chỉnh đốn tánh tâm cho loài người, chỉ rõ Từ-bi, mở khai Bác-ái, lập lý Công-bình, Vô-Vi nhi trị, thoát tục huờn thanh, cứu đời mê muội trở lại chánh-chơn, gầy dựng Thượng-Nguơn Đại-Thành thanh thới. Ôi, nào có dè đâu, bầy con quá ngỗ nghịch, cuồng vọng sa ngoa, đã đem thân vào Đạo mà lòng chẳng có Từ-bi, tâm không Bác-ái, sanh tâm theo quyền thế, đành làm cho lem ố danh Đạo Trời, Thầy quá gớm ghê thay cho bầy con dám cả gan coi luật Thiên-Điều quá rẻ, nên dám mượn danh Đại-Đạo đặng tạo danh Đời, dựa hơi Thầy đặng làm điều ngang dọc. Ôi!!! đứng ra khoe mình thượng trí, gạt đoàn em cho mê mù, thuyết luật quyền phàm cho phỉ dạ, rồi dẫn Chúng-sanh vào chốn hầm sâu hố thẫm, là nơi hoành tung xâu xé nêu danh Cao-Đài thể ngoài, tâm trong đa mang nanh vút, mượn Đạo làm thuyền đi buôn cho phỉ dạ; con như vậy, người như vậy tội ấy mới sao? Chúng-sanh đương trông đợi nguồn lành, đặng tu tâm thoát tục, mà nhìn vào Đạo quá ngán cho đoàn Anh hướng Đạo đa quyền, đa danh, đa lợi; đem Chúng-sanh ra sa mạc chôn vùi bùn than, đặng mình cao lãnh vị ngôi. Ôi! Luật-Điều sẵn sàng phạt trị bầy con mượn danh Đạo mà phá Đạo, loạn Đời đó bầy con. Vậy hiện giờ chung nhau trong Đàn-nội, mỗi con hiện đây nghe lời Thầy đặng tránh xa đám con cuồng vọng đó, đặng tu tâm hành Đạo định chơn bền lý, chuộc lấy tội lỗi từ lâu, đặng trọn lành, rồi đoái lại cứu Đời trở nên Đạo-Đức thới thanh, đó là bình an trật tự, vậy mới trọn phận hướng Đạo Thầy sai, con kề vai gánh Đạo đó mỗi con; vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI

NGỌC-lịnh Trời ban giữa Ngọc-Đình
HOÀNG-đồ độ thế buổi nghiêng chinh
ĐẠI-đồng Huynh Đệ hòa nhau rún
ĐẾ-Khuyết Luật-Điều dữ chẳng vinh
GIÁNG-THẾ độ Linh cơn mạt kiếp
PHÀM-GIAN ráng tỉnh đặng danh thinh
ĐỘ-ĐỜI thức tỉnh nhìn Tòng-Bá
TU-NIỆM an hòa cõi Thiệm xinh.

THI BÀI

1. Mừng Nam-Thiệm rõ Trời tu thiệt
Bớ bầy con oan nghiệt nghịch Trời
Lăm le theo lối quyền đời
Đạo không rồi Đạo phá Trời phải tiêu.

2. Nay Chơn-Lý đuốc khêu độ thế
Dạy đời tu cho dễ thoát nàn
Nhìn xem cả cõi Dinh-Hoàn
Nạn tai dồn dập lỡ làng hoại hư.

3. Châu Nam-Thiệm khư khư Đạo-Đức
Nhìn Trời Cha đặng dứt tâm phàm
Chớ thiêng theo thuyết Vô-Thần
Vô-Quân, Vô-Phụ, khó gần chỗ an.

4. Luật-Điều diệt thói ngang, thói dọc
Dạy chung Đời thận-độc Đạo-tâm
Nam-Phương Càn xuất thậm-thâm
Gọi là chánh lý Càn cang tâm hòa.

5. Kêu chung cả trẻ già Đời Đạo
Nhìn Cha Trời đặng thạo Thiên-Đàng
Nam-Phương Thiên-Quốc vén-màn
Chỉ Trời, chỉ Đất huệ thoàn phá ngu.

6. Nhìn cho kỹ Xuân Thu diệt tục
Lập chánh thần Nhãn-Mục quang minh
Đạo Trời ban lý dạy Tin
Chỉ đường trừ tội định minh chánh tà.

7. Đừng thiêng lối kê cà thần lụy
Đâu cũng thờ tâm vị Bàn-môn
Đó là một chỗ cuồng ngông
Vô chơn, bất chánh sắc không chẳng tường.

8. Nghe Thầy dạy cang cường ráng dứt
Nghe Trời kêu tri thức cho mau
Lần lần trọn phận trước sau
Trời che Đất chở phùng tao Tam-tài.

9. Qui Tam-bửu từ nầy ánh vọi
Lập Tam-thân nêu gọi Đạo-Qui
Lập thành Tam-thể ỷ y
Khai Chơn hóa Lý Vô-Vi nhi bình.

10. Lập Đại-Đạo ân cần dứt tục
Đừng có đeo thói mục hư thân
Trung-Thiên hành phận cán cân
Tiên-Thiên lý diệu tượng trưng lý mầu.

11. Đạo trọn kỉnh làu làu chánh-giác
Tâm trọn chơn tánh giác lý thanh
Đó là Đạo-Lý mối-manh
Đạo-Trung chấp vãng vô cùng thạnh thanh.

12. Đạo là lý mối-manh Trời Chủ
Đạo Từ-bi qui-củ Công-bình
Giàu lòng Bác-ái mới xinh
Rõ thông Đạo-Đức Ngọc-Kinh ánh Thần.

13. x Chung Đàn Nam Nữ ân cần
Nghe Thầy ban dạy dò lần mới nên
Nghe rồi mỗi trẻ đừng quên
Lành an dữ dẹp hư nên hiện giờ.

14. Cùng nhau Đạo-Đức trọn thờ
Nhìn Trời vi Chủ khỏi lờ tánh tâm
Thầy ban lời dạy thậm-thâm
Dầu cho Đời Đạo ráng tầm Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 29 đến đây, đọc sau thời Tý Đại-Đàn của lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo Đời học chung mà xét lý gọi sửa mình rõ cơn Trời cứu.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ lưu phận gái ráng kiền-thiền
(H)OA đượm hương nồng lý giác-viên
KIÊM ngọc giồi-trau cho rõ mặt
MẪU-khuôn vặc vặc tượng lòng son.

THI BÀI

1. Đêm thanh vắng kêu con Mẹ chỉ
Chỉ con thơ chung-thỉ từ nầy
Con ôi! mau ráng sum vầy
Chung nhau lớn nhỏ từ rày khải chơn.

2. Kiền tâm tánh, thiền thân chơn-huệ
Bớ con thơ sông Lệ ráng bòn
Con ôi! vực thẩm bổng cồn
Con ôi! Chơn-Lý Bá Tòng Thiên-xuân.

3. Giồi lý thiệt là tuân mạng vận
Trau nguồn lành xuôi-thuận mạng Trời
Con ôi! Mẹ dạy vưng lời
Con ôi! tùng thiện thuận-thời là an.

4. Mừng con dại thiết tha than thở
Vẹn lòng son đừng ngỡ rồi hư
Học hành nhìn lý Cửu-tư
Vẹn tròn Đạo-nghĩa khỏi dư linh ngoài.

5. Đêm đã cạn dặm dày nhăng-nhố
Mừng mỗi con tránh hố hầm sâu
Con ôi! nhìn kỹ thâm-bâu
Qui-hồi học lý khỏi âu xa vời;
Mừng con nay biết nhìn Trời
Bền tâm Dĩ-đức có Trời dạy trao.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 6 tháng 6 Đinh-Dậu 1957, đọc trước giờ Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ trưa.

---------o0o---------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thanh trong trắng gọi hoa tươi
LIÊN đượm hương nồng ánh thảnh thơi
TIÊN Phật gắng công nhìn mới rõ
NỮ ban khuyến hữu vững trên Đời.

THI BÀI

1. Mừng Nữ-phái mỗi em chung lớp
Kể từ đây lý hợp hòa thương
Em ôi! mau tránh đoạn trường
Đoạn trường là chỗ thói cường dọc ngang.

2. Em mau ráng sắp sang về lý
Ráng vưng lời Trời ký nguồn chơn
Em ôi! nghe dạy bỏ hờn
Hòa nhau về lý khỏi sờn Chơn-Linh.


BẠCH-LIÊN TIÊN-NỮ
vưng lịnh TÂY-VƯƠNG Giáng Đàn.

THI

BẠCH phân lý chánh cõi phàm-trần
LIÊN tiếp cõi Trời gắng chí cần
TIÊN Phật chỉnh thường cơ lý hóa
NỮ thông Đạo-Lý ráng ân cần.

THI BÀI

1. Kêu em hỡi Nữ-lưu ráng định
Xa cuộc trần dứt bịnh trầm kha
Phấn son nó hại lắm mà
Đắm say mất nết khó hòa Thiên-lương.

2. Lời Chị biểu bước-bươn em hỡi
Thói du dương nhơn-ngỡi đều tiêu
Cang-thường, Luân-lý đều xiêu
Ngũ-luân, Tứ-đức tàn điêu bởi Đời.


LIỄU-THANH TIÊN-NỮ
(Phát ngôn thanh huệ-điển)

THI

LIỄU phàm thì vẹn mới là an
THANH Đạo-tâm bền cuộc sắp sang
TIÊN Phật từ đây huyền lý-diệu
NỮ-lưu an-mạng thọ cơ-quang.

THI BÀI

1. Đêm đã cạn kêu Em Chị chỉ
Chỉ cho Em chung-thỉ từ nầy
Em ôi! phận gái dặm dày
Em ôi! cuộc thế đọa đày lắm Em.

2. Vì vật-chất luốt lem Chơn-phách
Thói phấn son hống hách báo Đời
Du dương ru tiếng mất Trời
Trường tình hủ bạc đổi dời tánh tâm.

3. Loạn Luân-lý thậm-thâm ủy mỵ
Xa Cang-thường xướng kỵ lả lơi
Loài người linh trọn thuận-thời
Bền cầm Tứ-đức rõ Trời ngự Tâm.

4. Em phận gái trầm ngâm Đạo-Đức
Nhìn cuộc đời dễ thức, dễ tri
Nữ-lưu thân phận bộc nhi
Đắng cay nhiều cách, hiểm nguy nhiều bề.

5. x Hôi tanh xét lại não nề
Kẻ chăn người chủ trăm bề lao lung
Bớ em nhìn lý cúc-cung
Tu cho thoát kiếp tao-phùng Trời che.

6. Luân-hồi xa tránh éo le
Nặng nề thoát khỏi vưng nghe lời vàng
Em ôi! đừng có lỡ làng
Qui-hồi về lý mở đàng Thiên-xuân.

Bài nầy kính Nam-Công lưu hạ Bửu-Thơ lưỡng nghi khai ấn, đến ngày 6 tháng 6 đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa chung lớp học nghe chung. Chào Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 1 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ chung trong Đàn-nội, hiện giờ định-tâm nghe Mẹ dạy.

THI

DIÊU-Điện từ đây mở cửa Trời
TRÌ bền tâm dạ đặng thành nơi
THÁNH thanh rõ lý đồng trau chỉnh
MẪU tự khuôn thành định đáo thời.

THI BÀI

1. Thời Trời định mở khai Đại-Đạo
Mẹ kêu con dạy bảo chừng chừng
Mở khai Cửu-huệ Chín-từng
Kêu con Nữ-phái ráng ngừng thói chơi.

2. Về với lý thuận-thời tu-niệm
Buổi đời xoay đốn-tiệm thiệt chơn
Con ôi! diệu-huệ cứu cơn
Là cơn trần-tục thọ ơn Đất Trời.

3. Ban lời dạy thuận-thời cho chóng
Lập Đạo-tâm nhứt-thống hòa thương
Chung Đàn con dại bước-bươn
Ráng lo học lý đặng nương chỗ lành.

4. Về với lý tu-hành đúng thiệt
Phận người tu tục diệt mù lui
Tục là bùn khuấy lấp bôi
Mù là cuồng vọng kéo lôi lũ bè.

5. Nầy con cả ráng dè phe đảng
Chỗ đảng phe tránh hẳn cho xa
Lũ bè gầy cuộc luân-xa
Nhố-nhăng báo hại thiết tha con Trời.

6. Ráng tu thiệt thuận-thời xuôi-vận
Phận làm người phải thuận Đạo người
Đạo người phải rõ Đất Trời
Trời là Chúa-Tể cứu Đời về an.

7. Đời xa Lý quá ngang, quá dọc
Đời hại Đời Thân-Tộc rẽ chia
Đồng chung nhau rún chia lìa
Trời Nam Người báu đề-huề thuận Thiên.

8. Đời mất Đạo đảo điên Đời hỡi
Đời xa Trời vì bởi quá ngang
Đời ôi! Đời vậy Đời tàn
Luật-Điều trị phạt rõ ràng hết ngang.

9. Người mất Đạo người an đâu đặng
Người nhìn Trời phẳng lặng Chơn-Như
Người mà mất Đức người hư
Trời Nam ứng hiện Hùng-thư ngôi Trời.

10. Khai Thiên-Lý lập Đời Đạo-Đức
Dụng Tiên-Thiên tri thức Bí-Huyền
Ban lời Mẹ chỉ mối-giềng
Ban lời Chơn-Lý hậu tiền thuận Thiên.

11. Kêu con dại giác-viên cho chóng
Kêu con bầy xây đắp móng nền
Móng là thanh đức đừng quên
Nền cao Đạo-Lý muốn nên trọn thành.

12. Chung Đàn-nội tâm thành Mẹ chỉ
Chỉ mỗi con suy nghĩ trước sau
Đó là lý thiệt phùng tao
Phùng chơn tâm chánh, Tao hòa thiện căn;
Đêm chầy kêu trẻ ăn năn
Ăn năn vi thiện dò phăng Thiên-Đàng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 6 tháng 6 đến đây đọc sau giờ Đại-Đàn thời Tý lớp học Nữ-Oa, đọc rồi bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN thông Chơn-Lý rõ vàng mười
KỲ vị tâm thành trọn thảnh thơi
CỔ định tường quang Trời Cứu-Thế
PHẬT-Tông thể lý dễ dàng tươi.

TRƯỜNG THI

1. Vàng tươi dễ hiểu cơn nầy
Là cơn Trời cứu con bầy Thế-gian
Thảnh thơi cá nước mênh-mang
Ngộ kỳ ngư-vướt sắp sang lý-mầu.

2. Xuân sanh khí tượng làu làu
Diệu Minh Thần Huệ dưng hầu thiện-nguyên
Thu thành thanh khí giác-viên
Tương quan vân thiện bình yên Đạo-đồng.

3. Thuấn Nghiêu chung hiệp Bá-Tòng
Hàm-bô Cổ-phúc nồng nồng Thiên-lương
Đạo Chơn khai mở kỷ-cương
Cội nguồn chỉnh đốn Tuyết Sương lộ tường.

4. Cội Tông tâm lý Thiệt Thường
Nguồn lành khai mở chung trường an thân
Hạ-Nguơn buổi chót cán cân
Lành an dữ dẹp tự tân thượng hành.

5. Nguơn đầu qui hiệp nguồn lành
Đại-đồng thành kỉnh Chúng-sanh thuận-thời
Đó là Đời rõ Đạo Trời
Đây là Thiên-Quốc cơ Trời tại Nam.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 9 tháng 6 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền, đặng trong lớp học học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI THIÊN-TÔN

THI

HUỆ điển thông chơn lỗi chớ hờn
ĐĂNG thành Diệu Huệ rõ nguồn cơn
CỔ danh Tòng Bá kiêm thanh phận
PHẬT giáng lâm phàm độ chẳng sờn.

THI BÀI

1. Huệ lý sáng chiếu đêm mù tối
Rọi cho Đời tự hối nơi tâm
Điển-Thần Trời ký thậm-thâm
Thông cơ Trời lập định-tâm tu-hành.

2. Chơn là lý Đại-Thành Sơ-Hội
Lỗi ăn năn đừng vội đón ngăn
Chớ nên tập tánh lố lăng
Hờn nhau xô xát lộn lăn khó hòa.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

3. Đèn Trời rọi sáng lòa cõi thế
Thành tâm bền mưu kế dứt xong
Diệu-huyền định nhíp chơn-không
Huệ tâm nhìn lý đừng trông thói xằng.

4. Rõ cơ lý an bằng trật tự
Nguồn Lý-chơn lý sự nào hơn
Cơn cùng tu-niệm Hóa-nhơn
Đó là Công-đức nhìn ơn Cao-Dày.

5. Xưa nay cũng Đức Tài Tâm Đạo
Tên tuổi lành diệt bạo tại tâm
Vững vàng định nguyện thậm-thâm
An bền về lý trầm ngâm nguồn lành.

DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

6. Nay Bần-Đạo phân rành chơn giả
Thanh tâm trong nhĩ-ngã đừng gần
Phận người Đạo-Đức ân cần
Cần trau, cần sửa, đừng gần chỗ ngoa.

7. Cơ Đạo chuyển gồm Ba qui Nhứt
Mừng Chư-Hiền tri thức nơi tâm
Phật Tiên ban dạy thậm-thâm
Định-tâm thâu-vãng phương-châm lý-mầu.

8. Chẳng an-mạng khó hầu gặp lý
Sờn tâm trung Nguơn-khí chẳng an
Hiện giờ Đạo cả Thiên ban
Ban lời dạy dỗ đặng sang về lành;
Lời vàng Bần-Đạo phân rành
Chư-Hiền mau định tập tành rõ hay.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 9 tháng 6 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền đặng trong đó nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy mỗi con, các con hiện giờ chung Đàn-nội Định-Tâm nghe Thầy dạy:

THI

NGỌC-lịnh ban hành khải Đạo-trung
HOÀNG-đồ Chơn-Lý rõ Huyền-Khung
ĐẠI-Thành Trời cứu con Hồng-Lạc
ĐẾ-Sắc luật răn buổi cuối cùng.

THI BÀI

1. Lời Chơn-pháp Trời ban dạy dỗ
Kêu con bầy nhìn Tổ nhớ Tông
Tu-hành đừng có cuồng ngông
Định-tâm về Đạo đừng trông thói xằng.

2. Đạo là Đạo trang bằng tịnh thủy
Chung Đàn-tiền chung-thỉ trọn xuân
Bớ trò mau mở mắt bừng
Thầy khuyên, Thầy dạy trông chừng trò nghe.

3. Cha kêu dạy tránh phe, tránh đảng
Cha ban lời con hản là nên
Hiền lành an định đừng quên
Cha kêu con dạ là nên đó là.

4. Đời cùng Đạo đâu là đâu khác
Đồng con Trời tự giác hòa thương
Con ôi! mau ráng bước-bươn
Con ôi! Trời định kỷ-cương Tam-tài.

5. Khai Tứ-đức từ rày an lý
Huệ Ngũ-chơn tâm chí bền thâu
Con ôi! an-mạng thâm bâu
Con ôi! cơ cuộc bền lâu vững bền.

6. Tròn chung-thỉ là nên phận sự
Trọn Đạo-tâm đừng dụ dự chi
Con ôi! cơ cuộc Châu-nhi
Đáo đầu hưởng ứng tường khuy bồi Càn.

7. Mừng chung cả rõ ràng Tâm-Lý
Tâm qui hồi Lý vẹn thành chơn
Con ôi! Dĩ-đức Hóa-nhơn
Tu-hành thọ lịnh keo sơn mới là.

8. Phần con dại thiệt thà an-mạng
Kể từ đây hình dạng thanh phương
Đạo-mầu Huyền-bí khai cương
Hoàng-đồ củng cố giao tương thọ trì.

9. Đạo là Đạo vinh khuy con mặc
Đạo-tâm an dầu ngặt cũng cam
Hiện giờ cơ chuyển hòa Nam
Lập thành chánh-giác hóa Tam lập Càn.

10. x Từ đây Đạo-Lý vén-màn
Từ đây Đạo-Đức sẵn sàng độ Linh
Con nào mau ráng Thiệt Tin
Thường thường đừng vội nhứt tin xuân tường.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 9 tháng 6 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Diệu-Linh-Đền, Vô-Vi-Cảnh, đọc rồi bãi Đàn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài dạy Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ trong lớp học tại Thánh-Thất Lộc-Thuận, định-tâm nghe Thầy ban ơn chỉ dạy.

THI BÀI

1. Nầy mỗi trẻ định-tâm nghe dạy
Hiện giờ đây nhớ lại như vầy
Nhớ Trời giáng dạy giờ đây
Cúi đầu thọ mạng nối dây duyên lành.

2. Muốn cho đến Đại-Thành an lý
Thì phải lo thân ký nền nhơn
Đó là tránh chỗ buổi cơn
Buổi cơn an biến Hóa-nhơn mới bền.

3. Bền tâm chí dựng nền Đạo-Đức
Đó là con mới dứt thói đời
Trước sau, sau trước do Trời
Trời phân cân phạt thưởng đời Độc-Tôn.

4. Bớ con dại đừng bôn chớ vội
Ráng bền lòng hứng gội ơn Trời
Hứng rồi mới tránh thói đời
Đời là thay đổi luân-hồi nhố-nhăng.

5. Nay con biết nhìn căn nhớ bổn
Thì tránh nơi hỗn-độn mới là
Đó là mới tới an hòa
An tâm hòa Đạo mới là an thân.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đây, đặng trong đây Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài phong ông Huỳnh-Mộc-Thành Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 5 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỲNH-MỘC-THÀNH, con nghe Thầy dạy:

Hiện giờ Thầy định chọn con là Nguyên-Nhơn lâm phàm, Thầy gia ban con Đại-Thành độ thế, Chiếu-Đức khai chơn, Hồng-Đăng-Quân là lưu ly ánh vọi màn trần, huệ-điển bày khai một chừng, điểm định minh-trưng, Nho lý giác thế thành chơn. Phận con hiện giờ là Thần-Hồn của Đại-Đạo, Hồng-Cực Tường-Tinh lâm phàm độ chúng, vậy phận con phải sắm Y, Cân Chơn-Quân cho rõ ràng phận sự, mới tròn sứ-mạng Thầy sai, nhứt chơn hướng Đạo, đặng rõ ràng Tam-Hồn qui-nhứt, chánh-vị huệ-lý Tam-Tôn, Tam-Thân hiệp nhứt, Tam-Thể thông lưu Đạo-Lý, đây là cơ Đạo thuận Thiên độ thế, hưởng ứng Tiên-Thiên lý diệu, sát trược khí, nhơn loại mới rõ lý Đạo-mầu đó con, vậy con nghe Thầy dạy.

THI

NGỌC báu Thầy trao trẻ ráng giồi
HOÀNG đồ con trẻ trọn vun-bồi