1. Dạy lập Nhị-Cửu Hoàng-Đồ, Tam-Thiên Hồ, Bá-Tánh Hoa-Đăng, Lư-Bồng-Cảnh, Hiệp-Phong-Đài-Cảnh, vị trí Tam-Tôn Huê-Đảnh, Vườn Kiểng, Thập-Nhị Khai-Huỳnh Khách-Đình Bảng-Ngọc, Cửu-Hà Viện-Khúc Nha-Môn, Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NĂM, THU hai con nghe Thầy dạy:

THI

NĂM, THU hai trẻ gắng tâm bền
Đạo-Đức từ nầy phải lập nên
Chơn-Lý hiện đây cơ Thống-nhứt
Cao-Đài Cứu-Thế thể Qui-nguyên.

NĂM, THU nghe Thầy dạy, phận sự của hai con là Thiên-Nguơn độ chúng, phải Dĩ-đức hòa chơn, gọi là: Nguơn-Thỉ lâm thời, Thượng-Nguơn khai dựng, Nguơn-Hanh Giáo-Lý, đó là cơ Khai-Thiên Tịch-Địa đó hai con.

Vậy hiện giờ phần NĂM con gánh nặng cho tròn bổn phận Thầy sai, hầu có qui hồi cựu vị trong cơ Thập-nhị niên đăng kỳ thọ lý đó con. Vậy con, về phần Cửu-Trùng-Đài, con tạo thể Đạo-Dụng cho tròn, hầu có hòa nguyên, là thể hành Qui-nguyên độ thế, nơi Thánh-địa hiện giờ, con phải lo sửa sang theo cơ Đạo vận chuyển, con phải lập cho y khuôn-mẫu, Thể-Dụng như vầy:

Là trước cột Phướn lập Nhị-Cửu Hoàng-Đồ, là lộ 18 thước bề ngang, bề dài từ Đông-cơ chí Tây-cuộc, lập thêm hai cái hồ nước trồng sen nữa gọi Tam-Thiên-Hồ, lý gọi là Tam-Hồ Thủy-bình, hình như vầy:

1. là Thái Cực Thanh Hồ.

Ngoài lộ, hai cái hồ là:

2. Đông-Nghi Thủy-Liễu.
3. Tây-Nghi Bồ-Lập.

Hình hồ nầy mỗi cái 12 thước vuông.

Chánh tim từ lộ ra lập thành 36 thước vuông, đất bằng trồng 100 thứ hoa gọi là Bá-Tánh Hoa-Đăng, vườn hoa nầy phải đốt 9 ngọn đèn gọi lý khai khiếu. Bên hữu vườn hoa lập Lư-Bồng-Cảnh, nền 12 thước vuông, 2 từng ở, 3 từng không, thượng lầu hạ hiên, nóc trên vuông 3 thước; Cảnh nầy cách ngoài hồ có lộ, rộng hẹp tùy theo. Bên tả lập Hiệp-Phong-Đài-Cảnh, cũng kế Đông-Nghi-Hồ, y kiểu như Lư-Bồng vậy, nhưng con làm tạm cũng đặng.

Qua khỏi đây để 12 thước vuông, chánh vuông, lần đây Thầy dạy các con lập Tam-Tôn Huê-Đảnh.

Kế đây chánh tim con tạo chỗ đất bằng, trồng 96 thứ kiểng-vật, vuông kiểng-vật 24 thước vuông, gọi tượng trưng 96 ức Nguyên-nhơn.

Con lập một cái nhà 12 căn, mỗi căn 3 thước, bề ngang rộng hẹp tùy nơi, gọi là Thập-Nhị Khai-Huỳnh, Khách-Đình Bảng-Ngọc, là cơ thâu Giáo-Chủ.

Còn Tây-Châu Vị-Lập con lập một cái nhà 9 căn, 8 căn 3 thước, 1 căn 4 thước, gọi là: Cửu-Hà Viện-Khúc Nha-Môn, mỗi căn đồng có ngăn phòng kề theo Phổ-Đà-Cảnh, hướng về Phổ-Đà nối theo Tây-Lang.

Còn sau Bửu-Thơ con lập một cái nhà Thiên-Phong-Đường 3 căn tạm lá để Hội-Thánh ngơi nghỉ.

Vậy con cần lo kể từ đây cho đến lễ Liên-Hoa năm Mậu-Tuất (1958) cho yên phận, Thầy trông cậy hai con, lần lần Thầy sẽ dạy thêm, còn chi chi mỗi sự Vật, Thể, Lý đồng có Thầy.

Còn hiện đây Thầy có chuyển Nho-Tông Nguơn-Thần về Trung-Ương Thánh-Cuộc đặng hiệp với các con lo kiến trúc Thánh-Đền.

Còn THU, con ráng lo về tinh thần Đạo-Đức, từ đây cơ Qui-nguyên đó con, vậy mỗi con nên biết rằng chi chi sẵn có tay Thầy, các con nhìn chỗ tay Thầy thuận Thiên, phận sự từ đây các con nên mở lòng Từ-bi, tế độ cứu vớt Sanh-linh dầu Nữ dầu Nam, dầu lớn nhỏ thảy đều an dạ tu thân, bền tâm vi thiện, Chơn-Lý tâm trung đó mỗi con, rồi lần lần trong chỗ tu thiệt đó nó cứu các con an thân ấm phận, ấy là: sống lo tu-niệm, thác đáo Thiên-Cung là nơi Bạch-Ngọc, thong thả Linh-hồn, bất sanh bất diệt đó con thơ trong mỗi đứa định-tâm nghe Thầy ban ơn.

THI NGÂM

NĂM trẻ gắng công thành Thánh-địa
THU thông diệu-huệ tế Nhơn-gian
Đạo thành trung chánh Trời ban huệ
Chánh giống Tam-Kỳ Đất thạnh quang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ Trung-Nguơn đến đây, NĂM đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng trong đó nghe chung, đồng tâm về Đạo, hiệp chí bền công, lập thành đức cả.

Vậy bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng sớm khi, theo lẽ kèm theo Bố-Cáo mời hết Đạo các nơi về nơi Tòa-Thánh chung lo cho thành Lý Đạo của Thầy ban dạy về Đạo-Dụng hiện giờ đây.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc Đãnh-lễ Trung-Nguơn nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ Trung-Nguơn
Vô-Vi-Cảnh định thiệt hơn phân tường
Tu-hành Đạo-đức nghĩa-phương
Ngọc-Linh ban lý giao tương Huyền-hoàng.

2. Dạy chung Đạo-lý vén màn
Hòa nhau như một chung thoàn tu thân
Lạy Thầy tâm vẹn Tân-dân
Thoát ly tục lụy ân cần diệu-chơn.

3. Vô-Vi diệu-huệ vờn vờn
Khai chơn Thiên-lý chẳng sờn chánh qui
Đạo tâm, tâm lý duy duy
Lạy Thầy Chúa-Tể bồi khuy tinh thần.

4. Hiện giờ an-mạng ân cần
Cần thương, cần mến tinh thần Trời ban
Gọi chung tu thiệt vén màn
Gọi qui tâm thiện lập Càn chỉ Khôn.

5. Đây là Đạo-đức Khải-thông
Thông chơn chơn định chơn không ứng hồng
Tu tâm vẹn lý Bá Tòng
Tâm thành vi thiện, tánh đồng xuân sanh.

6. Chánh tâm dưng hiến tâm thành
Nhìn Vô-Vi-Cảnh cần thanh tâm tường
Cúi đầu Đãnh-lễ Không-Dương
Lạy Thầy Chúa-Tể kỷ-cương chẳng sờn;
Ngày nầy Đại-lễ Trung-Nguơn
Vô-Vi-Cảnh định thiệt hơn phân tường.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 16 tháng 7, các Đệ-tử về Ngọc-Linh-Tòa Vô-Vi-Cảnh, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy, Nam Nữ đồng y.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc sau thời Ngọ lễ Trung-Nguơn nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

Mỗi con hiện giờ chung nhau trong Đàn-nội, tại Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, Nam cùng Nữ định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Ngọc-sắc chánh chơn lý diệu huyền
Linh tồn tế thế đặng vững yên
Tòa chơn minh pháp thông trật tự
Cảnh tượng huệ-thần vẹn Cao Kiên.

THI BÀI

1. Con mỗi đứa cả Nam cùng Nữ
Đạo-đức tròn cư xử vẹn mầu
Hiện giờ lý diệu làu làu
Cơ Trời cứu độ con hầu vưng theo.

2. Đạo Thống-Nhứt Thầy gieo giống tốt
Đạo Qui-Nguyên chỉ tột Lý-chơn
Người tu đừng tính thiệt hơn
Nhẫn-nhiêu dung chế buổi cơn vững vàng.

3. Người Đạo-đức tâm toàn Bác-ái
Dạ Từ-bi thế thái an ninh
Con ôi! Đạo-đức đức tin
Tránh nơi bị lụy phù khinh Linh-hồn.

4. Đạo chơn-chánh thể cồn bổng nổi
Đức thạnh hành cơ hội Trời ban
Đó là trật tự bình an
An theo Đạo-lý sắp sang trọn lành.

5. Lành là chỗ tu-hành đúng thiệt
Thiệt là do phân biệt chánh tà
Tránh điều giả dối kiêu sa
Tránh nơi hỗn tạp thoát ra tục mù.

6. Tu phải xét phá mù tâm tánh
Vẹn tâm thành sửa hạnh hiền lương
Hiện giờ an-mạng bước-bươn
Ròng chuyên Đạo-đức, níu nương chơn Trời.

7. Trời thường dạy con Trời tỉnh ngộ
Xác thân hình ánh lộ Chơn-như
Con ôi! an-mạng Cửu-tư
Con ôi! tu thiệt khư khư tâm-điền.

8. Đừng có để Thầy phiền bớ trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ tu thân
Đó là Minh-đức Tân-dân
Chỉ ư chí thiện lập thân bỉnh tề.

9. x Hiện đây Thầy chỉ đường về
Từ-bi Bác-ái dĩ hề công tâm
Lý Trời ban dạy thậm thâm
Công-bình chánh trực trọn tâm kỉnh thành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 16 tháng 7 Đinh-Dậu, đặng đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi bãi Đàn.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trong giờ Huỳnh-Mộc-Thành Bái-mạng Đạo-Cân Thần-Hồn, có trống chào Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỲNH-MỘC-THÀNH, con nghe Thầy dặn:

Trước Đàn-nội hiện giờ con thành tâm phủ phục thọ mạng Cao Kiên định-tâm triều lý.

Phận con hôm nay cơ Trời Thiên-luật vận chuyển con thơ về đến đây nơi Trung-Ương Đạo-đức là: Thầy định Thống-nhứt nguồn chơn, lần lần Thầy sẽ Qui-nguyên Đại-Đạo, con bầy sum hiệp một nguồn, khải-thông Đạo-lý, vậy con ráng vưng theo Thiên-mạng, giúp Linh-hồn Đại-Đạo là ngôi Bổn- Giác, con phải đến Đạo-Tràng từng lớp cùng nhau trao đổi học hành, tỏ lòng mến thương dìu dẫn chung nhau; phận con là Thần-Hồn, lo kiến trúc tạo tác, vậy con hiệp cùng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, đệ huynh trao đổi thuận hòa, giúp Thầy mau thành Đạo-dụng, đó là phận con chẳng phụ lòng Thầy đó con thơ, phận con nhớ lời Thầy dặn trước là: Linh Căn Cứu Thế, thọ lý Cao Kiên, xả thân vì Đạo, độ thế quên mình đó con.

Nầy THÀNH con, cơ Trời Qui-nguyên lập thành Thượng-cổ, Đạo Đời vận chuyển, Lý Thể vần xoay, vậy chung nhau hòa thuận, hội hiệp tao phùng đó là: Phụng-hành Thiên-mạng đó con, vậy mới gọi Đức hòa vạn lý, Đạo tế Nhơn-gian, con định-tâm nghe Thầy ban Sắc-lịnh gia phong Thiên-tước đây con.

THI

Huỳnh Đạo Trời khai buổi hiện giờ
Mộc chơn ly nhíp lý huờn sơ
Thành tâm gánh vác tường không lý
Dưng tấc lòng thành Thống-nhứt cơ.

THI BÀI

Trời Nam Người Báu độ Đời
Đem nguồn Chơn-Lý thuận thời truyền lưu.

1. Con ôi hỡi! hưu hưu cuộc thế
Về với Trời Thiên-tế Đức thanh
Về là qui hiệp nguồn lành
Với nhau như một đạt thành củ-qui .

2. Nơi Trung-Ương Thầy qui con cả
Cơ thưởng răn nay đã có Trời
Con ôi! Tu thiệt thuận-thời
Thay Thầy truyền Đạo cứu Đời bớ con.

3. Lập Thượng-Nguơn sắt-son tâm dạ
Dựng Đại-thành nhĩ-ngã dứt xong
Con ôi! Đạo-lý Bá Tòng
Nguyên-Căn con trẻ Thiên-Bồng giáng lâm.

4. Ra lãnh gánh thậm-thâm diệu-huệ
Qui nhứt nguồn Côn Lệ là đây
Lần lần diệu-huệ rõ hay
Chung nhau phận sự từ đây cho tròn.

5. Vô-Vi lý Hư-Không tồn tại
Thầy định MƯU trung thoại Huệ Minh
Thanh tâm Thần Diệu phù khinh
Khải-thông bốn điển khiết trinh nhứt nguồn.

6. Cơ Đạo chuyển như cồn bổng nổi
Đạo-đức mầu khai hội tế linh
Ban lời dặn trẻ đinh ninh
Trước Đàn Thầy rọi điển-linh Nguơn-Thần.

7. Qui Tam-thân tuần tuần thống hiệp
Tam-thể đồng bước kịp thời kỳ
Tam-Hồn qui nhứt hiện đây
Tam-Tôn huê ứng Huyền-huy Hoàng-đồ.

8. Tam-Bửu vẹn liễu bồ thành dựng
Tam-Tông tường xuôi thuận cơ Trời
Tam-Hoàng huệ huệ cứu đời
Rõ thông Tam-Lý đừng rời Trời trong.

9. Qui Tam-giáo lý không chấn chỉnh
Hiệp Ngũ-chi thức tỉnh đời mê
Tam-chơn thống đạt cảnh quê
Trung-Ương Huỳnh-Đạo tương tề Ngọc-Kinh.

10. Tiên-Thiên lý thọ khinh hoán trược
Chỉ Âm Dương tâm vượt tục mù
Dùng chơn chánh lý phá ngu
Định-tâm học Đạo, Xuân Thu thuận tùng.

11. Lập Đại-Đạo vô cùng công đức
Phận THÀNH con thị trực tâm trung
Trước Đàn Đãnh-lễ Huyền-Khung
Vưng lời Thầy dặn thuận tùng Thiên-cơ.

12. x THÀNH con Thầy chọn hiện giờ
Thiêng-Liêng trách nhậm vưng thờ Chí-Tôn
Khắp trong thế-giái Càn Khôn
Trong nguồn Đạo-Đức tỉnh tuồng thoát nguy.

13. Hiện giờ tài đức bồi khuy
THÀNH con lãnh gánh Vô-Vi có Thầy
Con an phận sự sum vầy
Bạn hiền sum hiệp rõ ngày Qui-nguyên;
Chung nhau mỗi trẻ thế Thiên
Tế linh độ chúng cao kiên thọ hành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 14 tháng 7 thời Ngọ, đọc trước giờ THÀNH Bái-mạng, thọ lãnh Y-Cân, Ngọc-Sắc giúp Thầy hành Đạo.

Trong giờ Bái-mạng Tinh-Quân phò lịnh, Thanh-Sơn phò đèn, đồng về Hiệp-Thiên-Đài, hai Chưởng-Quản ra lời mời Nguơn-Thần Đại-Đạo vào Bửu-Đình Bái-mạng, thọ Sắc-lịnh phụng Thiên, giúp Trời hành Đạo, rồi đồng nhau vào Bửu-Điện, khi MƯU con đọc bài nầy rồi đánh 72 tiếng trống chào, đánh như vầy: trước 12, ba lần 24 đó là 72, rồi lợi 3 dùi, rồi đồng hành Đại-lễ thời Ngọ, còn MƯU con về Hiệp-Thiên-Đài an nghỉ.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn 19/7

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

Thầy các con, các con hiện giờ chung nhau trong lớp học định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy truyền.

THI

CAO sắc dạy trao trẻ gắng tầm
ĐÀI tường diệu-lý rõ u thâm
THỐNG thanh chơn-chánh Trời Nam dựng
NHỨT mạch qui hồi phục chánh tâm

CỨU độ đời tu ròng đức hạnh
THẾ thần ráng dứt Đạo phương châm
QUI về Thiên-Quốc chầu Trời chủ
NGUYÊN lý khai truyền gọi thậm thâm.

THI BÀI

1. Trời cao vọi phương-châm nhìn lý
Chung Đàn-tiền tâm ký chơn-không
Âm Dương luân chuyển ráng thông
Ngày đêm tối sớm lập công trọn niềm.

2. Lập Công-đức mối-giềng nắm chặt
Lập Công-tâm vặc vặc Chơn-như
Nhẫn Nhiêu tâm chí khư khư
Hưu hưu cuộc thế Cửu-tư trọn niềm.

3. Người tu thiệt cổi diềm cho lẹ
Đặng sáng bừng đừng nạnh hẹ ai
Người tu một mảy đừng sai
Người tu thuận lý ai ai thuận hòa.

4. Ráng giác kỷ tiền tha mới rõ
Ráng định lòng dứt bỏ thói ngang
Người tu định nhíp vén màn
Người tu trọn thiệt vẹn toàn thanh tâm.

5. Dứt trọng trược phương châm đức hạnh
Rõ thanh phương Thánh thạnh Trung-dung
Ban lời Thầy chỉ Đạo-trung
Hạ mình độ chúng hiệp sum tu-hành.

6. Tránh A-tỳ tươi cành sung gốc
Rõ Đạo-mầu thận-độc phương-châm
Lễ-nghi Nhơn-đức thậm thâm
Mến thương hòa thuận tại tâm hằng ngày.

7. Thầy thường nói Cao-Đài danh hiệu
Chỉ cho con rõ hiểu Đạo-mầu
Lý-chơn phân dạy làu làu
Nhiệm kỳ chung-thỉ một màu Đạo-tâm.

8. Cao vô tận non thâm khó sánh
Đài rộng thinh Tứ-Thánh qui nguyên
Chỉ đời rõ lý Cao Kiên
Tạo cân Hóa lượng chép biên vô hình.

9. Trong Đàn-nội ráng nhìn Trời chủ
Lập Chơn-thần qui-củ hốt-chiêm
Nhìn Trời xét lý cẩn nghiêm
Hư-vô hữu dụng luật nghiêm Tam-Hoàng.

10. Trực trung trực dụng thoàn độ chúng
Độ chung nhau nhìn trúng chơn-truyền
Đạo thành, Đức thạnh, Lý nguyên
Đạo thành Cứu Thế giác-viên cơn nầy.

11. Vậy mới phải Cao-Đài danh hiệu
Dựng Kiền Khôn thấu hiểu mẫu-khuôn
Tu-hành đừng để hầm truông
Ngã thiêng thói chạ vọng cuồng hoại thân;
Tánh Trời Minh-đức Tân-dân
Trí-tri cách-vật thọ thân xuân Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 tháng 7 đến đây đọc sau thời Tý, Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước trong giờ Đạo-Tràng Bát-Quái 28/7

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN lý Trời ban thể sáng lòa
KỲ tâm truyền dạy lý âu ca
CỔ Kim Chơn-Lý ròng thanh Thánh
PHẬT độ phàm trần cứu Giái-ba.

TRƯỜNG THI

1. Ban lời chỉ dạy thiết tha
Lão mừng Đạo-Đức kỳ ba khai bày
Rõ chơn chánh lý dặm dài
Vàng thau chớ lộn từ nầy cố kiên.

2. Chư-hiền an-mạng giác-viên
Tu thân tích đức mới yên phận lành
Gìn tâm giữ phận tâm thành
Chơn-thần chánh trực phải rành thanh phương.

3. Thói đời đừng vị đừng nương
A-tỳ đừng vướng, Sâm Sương đừng gần
Đạo-tâm diệu-huệ tinh thần
Truyền chơn hóa chánh ân cần thiện lương.

4. Ráng lo học lý bước bươn
Bền tâm nhìn lý kỷ-cương chơn Trời
Trời Cha chung cả của đời
Kêu khuyên răn dạy thuận thời lo tu.

5. Đã rằng Chơn-Lý phá ngu
Phá tan mây phủ Xuân Thu qui tùng
Rõ câu Đạo-lý vô cùng
Là vô cùng tận tao phùng Từ-bi.

6. Đạo-tâm bền dẻo duy duy
Tam-tài thận-độc phương-tri Khôn Càn
Đạo-mầu là lý vén màn
Kêu chung dạy dỗ mở đàng Thiên-chơn.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu, đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái, đặng trong lớp học nghe chung. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau Đạo-Tràng Bát-Quái 28/7

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ thần điển phóng độ trần-u
ĐĂNG đẳng như như rõ phận tu
CỔ lý truyền lưu, Kim khải-ngộ
PHẬT từ trung Thánh cảm Tiên du

CHƯỞNG quyền răn thưởng cơ Trời định
GIÁO Lý Cao-Đài định phá ngu
THIÊN Địa tuần huờn Nguơn-Thượng lập
TÔN đường Chơn-Lý Đại-Thành thâu.

THI BÀI

1. Thâu chơn huệ chánh một nguồn
Kêu chung thế sự tỉnh tuồng là an
Tỉnh lòng nhìn lý sắp sang
Tỉnh tâm tu-niệm Trời ban Đại-Thành.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

2. Tu cho thiệt duyên lành nối chặt
Nối chặt bền vặc vặc Trung-dung
Rõ ràng chấp khuyết bồi trung
Huyền-Khung khai khiếu cúc cung là bền.

3. Lời châu ngọc là nền Đạo-đức
Ráng học hành tâm tức Phật điền
Đừng cho thiêng đổ phải phiền
Điển-quang Thần-mục vững kiền nguyên do.

4. Lời chánh-pháp chỉ cho Hiền rõ
Chung trường đây dứt bỏ thói đời
Chí-công luật cả của Trời
Thưởng răn thẳng mực hiện thời đây ru.


DIỆU-THIÊN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

5. Ngâm nga vọng du dương ru tiếng
Giống cải lương thọ biến nơi tâm
Hiền ôi! tỉnh lại thậm thâm
Tu cho thành lý định-tâm thờ Trời.

6. Trời thường dạy Đạo Đời Qui-nhứt
Thống-nhứt nguồn thậm-cực Đạo qui
Chư-hiền bền chỗ Tứ-tri
Trời soi Đất xét Vô-Vi răn trừng.

7. Từ nay ráng mở bừng mắt sáng
Rõ luật công phán đoán thẳng dây
Vô chơn Trời diệt từ đây
Ai mà phá Đạo từ nay ráng nhìn.

8. Nhìn Thiên-luật rộng thinh bao phủ
Phạt con nào mất Chủ mất Cha
Nghịch Trời, nghịch Đất đem ra
Vô Quân, vô Phụ, Giái-ba lộn nhào.

9. Luật Trời định làu làu chánh đáng
Thưởng người hiền nguồn sáng rọi tâm
Ai mà bạc Đạo chích-châm
Đày ra Hải Đảo thậm thâm luật trừ.

10. Lập Thượng-Nguơn từ từ chơn-chánh
Dựng Đại-thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Nam-Bang Đạo-Đức ân cần
Rồng Tiên con cháu dò lần đường chơn.

11. Châu Nam-Thiệm Dĩ-nhơn thành Đạo
Kêu thế-gian ráng dạo đàng Huỳnh
Ngô-Ông chủ lập linh bình
Khách trần thức tỉnh ân cần tu thân.

12. Phải rõ lý Tân-dân Minh-đức
Phải rõ câu Phật tức Tâm-điền
Thánh thai thanh khí kiền-thiền
Trung tâm chơn-chánh phỉ nguyền thới thanh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu đến đây, đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái tại Ngũ-Hành-Tòa đặng trong lớp học nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

Thầy mỗi con, mỗi con chung nhau hiện giờ trong Đàn-nội định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Cao-Đài Thống-Nhứt chỉ đường chơn
Đại-Đạo Qui-Nguyên lý chẳng sờn
Trời Chủ Giá-Lâm cơn kiếp chót
Khải-Thông Thiên-Lý lập nền nhơn

Càn Khôn Khai-Khiếu thông đồng lý
Võ-Trụ Đại-Thành chánh hiệp chơn
Ngũ-Uẩn Giai-Không ròng Ngũ-lý
Lục-Thông Thượng-Đạt nhứt tường Nguơn.

THI BÀI

1. Tường lý-diệu Hóa-nhơn Dĩ-đức
Tỉnh giấc hòe Chín-ức Nguyên-nhơn
Còn dư sáu bực một cơn
Trời khai Đại-Đạo keo sơn dẫn về.

2. Chín-ức tư tương tề cho chóng
Ráng nhìn Trời ráng lóng nghe kêu
Con ôi! đừng có dệt thêu
Con ôi! trần-thế ráng nêu danh lành.

3. Nêu là chỗ tâm thành lãnh gánh
Gìn Đạo Trời lập hạnh thuần lương
Thanh thanh mỹ tục kỷ-cương
Chơn chơn qui lý phong sương tín hề.

4. Nhìn cho kỹ đặng kề lý thiệt
Xa kiếp Đời phân biệt ngụy chơn
Con ôi! tâm chí Hóa-nhơn
Con ôi! tu thiệt buổi cơn thoát vòng.

5. Vòng lao lụy cọp đồng hăm hở
Ngóng cổ trông phá vỡ Đạo-mầu
Tu thân là tránh cơn sầu
Nhịn cho trọn nhịn làu làu thiện lương.

6. Người Đạo-đức giao tương Thiên-lý
Xét trong ngoài tâm ký nguồn lành
Đó là phận sự tu-hành
Đó là an-mạng Thầy dành phẩm Tiên.

7. Dẹp các tục tâm thiêng tánh lụy
Tránh mê hồn đừng vị Bàn-môn
Rõ ràng Thiên-luật chí-công
Lành an, dữ dẹp tâm không thế thần.

8. Ban lời dạy ân cần cứu thế
Thế đời ôi! đừng phế Đạo người
Đạo người phải ráng nhìn Trời
Đạo người tránh chỗ tơi bời buổi đây.

9. Người vong lý từ nay mài miệt
Kẻ vô thần quỷ quyệt xa căn
Mong lòng nuôi thói nhố-nhăng
Xát xô nhau rún lộn lăn nhiều bề.

10. Tại phương Nam đề huề Đạo-Đức
Rõ Đạo-mầu đánh thức phàm-gian
Đạo-tâm thắng đặng lòng ngang
Đắc thành Đạo-đức vững an xuân tường.

11. x Chỉ cho trần-thế rõ đường
Đức thanh thành Đạo tránh đường tiện đê
Rõ ràng Nam-Thiệm cảnh xuê
Là xuê lý Đạo lý hề huờn Thiên;
Dạy chung Đàn-nội giác-viên
Tại ư Đạo sắp Hoàng-Thiên thanh từ.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu đọc sau thời Tý lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn 19/7

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN chơn chánh-pháp hóa thông truyền
KỲ vị chơn không công lý huyền
CỔ Thích Đạo Nho tâm thấu đạt
PHẬT Tiên tế thế khải chơn-truyền.

TRƯỜNG THI

1. Chơn-truyền Trời tế nhơn-gian
Hiện đây bền giữ gìn an theo Trời
Chư-hiền an-mạng thuận-thời
Thời cơ-quang chuyển lập đời Thượng-Nguơn.

2. Dạy ròng Dĩ-đức Hóa-nhơn
Ban truyền Chơn-Lý khác hơn tục phàm
Nữ Nam đều phải ráng làm
Làm sao rõ Đạo đổi phàm về Tiên.

3. Chơn-Công truyền lý giác-viên
Giác đời thức tỉnh húy kiên luật-điều
Chơn-tâm, Chơn-tánh tiêu thiều
Làm gương truyền lý độ dìu từ tâm.

4. Đó là huyền-diệu cao thâm
Chung nhau nhìn lý phăng tầm thiện-lương
Xét mình cho vẹn khỏi vương
Khỏi vương vào tội kỷ-cương Tam-tài.

5. Chư-hiền an lý dặm dài
Chư-hiền thận-độc từ nầy Đạo thanh
Đó là Chơn-Lý nêu danh
Đó là chánh lý mối-manh thuận thời;
Chi chi Đạo-đức cứu đời
Hòa thương yêu mến có Trời ngự trong.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 tháng 7 Đinh-Dậu đến đây, đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng trong đó nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ tối.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-điển rọi đêm đặng sáng bừng
ĐĂNG thành diệu-lý trọn lòng tuân
CỔ Kim Đạo-đức là an mạng
PHẬT, Thánh, Thần, Tiên mở Chín-từng.

THI BÀI

Chín-từng Bạch-Ngọc Trời khai
Chỉ đàng dẫn lối hiện nay cứu đời.

1. Đừng có dạ rã rời chia rẽ
Đừng có nghi bác bẻ lý Trời
Ráng bền ráng vẹn thuận thời
Gặp cơn lừa lọc luật Trời chẳng sai.

2. Trời mở Đạo từ nay tế thế
Đem nguồn lành trừ kế tinh ranh
Dẫn dìu Đạo-Lý tồn thanh
Từ-bi, Bác-ái thạnh thanh tu-hành.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

3. Tu an-mạng tâm thành trọn thiệt
Thiệt tu-hành phân biệt giả chơn
Xét mình mỗi phút mỗi cơn
Rõ hay mình lỗi một cơn sửa liền.

4. Sửa về lý mối-giềng trọn định
Định nhìn Trời dứt bịnh tự cao
Chung tâm học hỏi ra vào
Thuận Thiên hòa lý làu làu thiện-lương.

5. Tu cho thiệt Sâm Sương đừng vướng
Tu an lòng qui hướng Trời Cha
Đó là Người hiệp với Ta
Ta Người hiệp một nào xa Cha Trời.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

6. Phận người tu thuận thời xuôi lý
Phận người hành tri trí phân minh
Tu-hành lòng vẹn đức tin
Tin Trời, Trời cứu ráng in lòng thành.

7. Lời Bần-Đạo phân rành sau trước
Mừng Chư-hiền ngư-vướt đăng khoa
Phật Tiên tâm định nào xa
Thoát ra khỏi tục Trời Cha dẫn dìu.

8. Trong mỗi sự độ điều chánh-pháp
Mừng Chư-hiền mối giáp nối liền
Đó là nhìn lý Cao Kiên
Đó là an mạng thuận Thiên dã tồn.

9. Tu cho thiệt Non-Bồng sẵn chực
Thiệt người tu thị trực Lý-chơn
Lý Trời Dĩ-đức Hóa-nhơn
Chơn tâm Đạo trọn cao-sơn tâm-điền.

10. Trong lớp học phỉ nguyền Đạo-lý
Chung hiệp lo tri trí phân minh
Người tu ráng trọn đức tin
Người tu an lý trọn xinh nơi lòng.

11. x Đạo thành thấy rõ Thiên-Bồng
Cơ Trời Cứu Thế thoát vòng trần-ai
Lý-chơn, Chơn-Lý đừng sai
Thẳng tâm huệ tánh từ nay trọn thành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 19 tháng 7 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn tại Tòa-Thánh, đặng trong lớp học nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trong giờ thượng Bảng Cao-Đài Thống-Nhứt nơi các Thánh-Thất, Trường-Qui

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ VIẾT CAO-ĐÀI
GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG QUI-NGUYÊN
THỐNG-NHỨT CỨU-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC-sắc Thầy treo trước Ngọc-Đình
HOÀNG-đồ chấn chỉnh chớ nghiêng chinh
ĐẠI-ân xá thế về qui một
ĐẾ-Khuyết ban phong lý thái bình

VIẾT Đạo-đức thanh truyền chánh lý
CAO-ĐÀI danh hiệu tế Sanh-linh
Giáo-Chơn truyền chánh khai Tam-phẩm
Nam-Thiệm từ nầy trở thạnh minh.

THI BÀI

1. Cao vô tận chở che Linh thuận
Đài rộng thinh cơ-vận huờn Sơ
Thống thanh mối một hiện giờ
Nhứt nguồn Đại-Đạo đừng chờ đâu xa.

2. Qui về một nhìn Cha Chúa-Tể
Nguyên bổn-căn lập thể Lý-chơn
Tam-Kỳ vận chuyển ban ơn
Truyền cơ Phổ-độ keo sơn tu-hành.

3. Nêu Đại-Đạo nguồn lành tin nhứt
Trong buổi đời thậm-cực tu thân
Đạo thanh, Đời thới Tân-dân
Thung dung Nghiêu, Thuấn thọ ân đức Trời.

4. Nhìn Đạo-đức thuận thời lễ nghĩa
Gọi tu-hành kỉnh nể Chí-Tôn
Nhơn-gian thọ phận tâm không
Nguồn chơn lý chánh Tam-tông nhứt nguồn.

5. Nhìn Giáo-lý tỉnh tuồng chánh-pháp
Hoằng khai chơn cơ hạp Thiên-lương
Độ đời nhìn lý Kỷ-cương
Nhơn-gian tu-niệm đồng nương chơn Trời.

6. Trời khai Đạo cứu đời đặng tỉnh
Thương mến nhau tâm kỉnh Đất Trời
Trọn lành đẹp phận con Trời
Trọn lành, trọn thiệt gọi đời Thượng-Nguơn.

7. Trong thế-gian dĩ nhơn hậu đức
Độ chung đồng tỉnh thức tu thân
Nhớ câu Đạo-đức chi ân
Nhớ Trời, Trời cứu cán cân chẳng lầm.

8. Lời Thầy dạy thâm trầm lắm trẻ
Ráng dò phăng bước lẹ về chơn
Phận tu thuận lý bền nhơn
Người tu trọn thiệt lập Chơn-Lý hoàng;
Ban lời dạy dỗ hiện đây
Nhìn Trời một mối hay hay tư mùa.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung cho thuộc, chờ ngày gần đây Thầy ban lịnh thượng Bảng-hiệu CAO-ĐÀI THỐNG NHỨT. Trước giờ thượng, các con đồng nhau nơi Thánh-Thất hay khóm Đạo, trao đồ Đơn-phục vào Đãnh-lễ, gọi thành tâm vưng lịnh Cha Trời, thì đọc bài nầy rồi mới lạy, Đãnh-lễ xong rồi thượng Bảng, thượng lên rồi đồng vào Đãnh-lễ là an lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Mẹ dạy Ngô-thị-Bảy, Hộ (Sóc-Trăng): Thanh-Hoa Nữ-Sĩ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGÔ-THỊ-BẢY, HỘ; con định-tâm nghe Mẹ dạy:

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng bút thần
TRÌ bình chơn điển rưới Hồng-ân
THÁNH Thanh-Hoa nở liên hương đượm
MẪU tự tâm thành rõ lý gần.

Nầy BẢY con, Mẹ trước ngày ban cho thanh phận Thánh-danh Thanh-Hoa Nữ-Sĩ, là Mẹ đã rọi con Nguyên-căn lâm phàm, Đức Tài Tâm vẹn, đáng trang Nữ-sĩ tu thân, hôm nay con phải kề vai gánh vác Đạo Trời, đó là con tròn Sứ-mạng Thiêng-Liêng giao phó hiện đây. Nầy con, Đạo Trời trong hai lẽ, trưa sớm chẳng bao hồi, chợt đó rồi đây, phận tu-hành củ-qui con gìn trọn. Bớ BẢY con, con phải nhớ lời Mẹ dạy trước nhìn lý tiên tri giác thế, rồi con tri kỷ rõ cang, đây Mẹ ban lời dạy chỉ cho con rõ từ cổ chí kim là: Cổ như thị, Kim hà như thị; trước Tam-Hoàng Di-Đà giác thế, biến chuyển cơ-quang mọng sanh Thập-nhị Tông-gia, là Nhứt-kỳ Thượng-Nguơn ngày trước, kết lại Thống-nhứt mới thành Đạo chơn như khiết. Sau đến Nhị-kỳ Trung-Nguơn, Tam-Giáo thay Tam-Tông gọi nối liền Giáo-lý, mà còn phải chịu biến chuyển đó con; đến cuối Nhị-kỳ, Trời hóa phách giáng-lâm chỉnh thế tá hiệu Da-Tô, trong đó cơ biến lý sang Thập-nhị Môn-đồ lập 12 dòng, là cơ thử thách, kết lý rồi cũng Thống-nhứt mới thành chơn, trong đó Trời truyền tin chỉ luật Công-bình chánh-trực mới đặng. Đến đây chính mình Đức Ngọc-Đế tá danh Cao-Đài lập Đạo trong buổi cuối Hạ-Nguơn, cơ phân tán có 12 phái, đến đây cơ Thống-nhứt Qui-nguyên lập thành Thượng-Nguơn mới được. Vậy con muốn cơ Đạo mau Thống-nhứt về lành, thì con nhìn lời tiên tri của Thầy Mẹ, cùng các Đấng Phật, Tiên, Thánh, Thần thì rõ lý. Về Thể Tướng con nhìn ngay vào chỗ thiệt hành Thiên-lý, phận con gieo Thần-Đạo trọn qui nguồn là không xa cội cả, nầy con trong cơ Đạo phân tán từ lâu đó là Cơ-quang Trời định cho mỗi con nam nữ lập công, đến đây vạn-thù Trời định qui nhứt-bổn là: Thiên-lý muốn mở hội Đăng-khoa cho mỗi con lập đức đó a, Mẹ ngự nơi Diêu-Điện nhìn con cùng mỗi con bên Nữ-phái đồng hết dạ lo lường mong sao cho Đạo-đức đạt thành, thì Mẹ cũng đáng thương cho con cùng mỗi con vậy, nên Mẹ ban lời chỉ cho con đường tu tắt, thọ lịnh xá-ân của Thiêng-Liêng, hiện giờ con gìn lòng Bác-ái là dìu dẫn nương nhau, chị trước em sau, qui-hồi Nhứt-mạch, mạnh dạ Từ-bi là thay Mẹ đem lý Trời tế độ nhơn-gian tu tâm hòa lý, đặng hầu tránh chỗ Tứ-khổ miên-tràng, đồng nhau bước đến Thượng-Nguơn, chung hưởng Đại-thành an lý. Bớ con, phép tu-niệm con định-tâm nhìn Lý, Thể, Dụng đồng chơn, hiệp Nguyên tường Thái-Cực, con là một đứa con sáng suốt, Thiên-Bồng lâm hạ, đó thật là Linh-Căn hữu duyên về Đạo-đức hiện nay mới sớm gặp Đạo Trời, phận con vưng nghe lời Mẹ. Con ôi! chớ nên lở dở Công-trình, thì Huỳnh-Đình dài dặm xa vọi.

Nầy con ôi! trong bốn chữ “Qui-Nguyên Thống-Nhứt” là: Thiên-cơ thậm cực cứu đời đồng sơ, vậy con định-tâm nghe Mẹ dạy đây mà an tâm tu-niệm, hành chơn Công viên Quả mãn thì Diêu-Cung Liên vọi rạng hồng đó con.

THI

Ngô phụng tương giao lý thạnh thanh
Thị tường Đạo-đức rõ ca oanh
Bảy nguồn bích thủy trong trong trắng
Hộ nhớ Mẹ hiền rõ mối-manh

Thanh tánh chơn tâm cơn thống Đạo
Hoa tươi đượm sắc buổi thinh danh
Nữ lưu rạng tiếng tròn nhơn-nghĩa
tử Huỳnh-Đình vị phẩm danh.

THI BÀI

1. Đêm trong trắng BẢY con Mẹ chọn
Điểm Linh-quang
Hộ trọn Mẹ mừng
Nữ-lưu hoán cải Chín-từng
Tự tâm tri giác đừng ngừng bớ con.

2. Mau bước đến bảng son bớ trẻ
Gánh Đạo Trời vui vẻ nghe con
Đạo Trời khai dựng Lý Không
Hư-vô bất diệt lập công đạt thành.

3. Công là chỗ con thành tâm trọn
Nhìn Mẹ hiền dẹp dọn nhơn-tâm
Xét xem cho kỹ khỏi lầm
Kêu con Mẹ chỉ siêu trầm con tri.

4. Đạo chuyển lập Ba-Kỳ qui nhứt
Mở khiếu quang đánh thức đời mê
Thiên-khai Huỳnh-Đạo đề huề
Trước sau tả hữu đồng về một ngôi.

5. Đừng có dạ lấp bôi rồi trễ
Nầy con thơ oan hệ giờ đây
Tu tâm qui-củ mối dây
Khai-Thiên, Tịch-Địa, rẽ mây huyền-huỳnh.

6. Đêm đã cạn Mẹ nhìn con trẻ
Đã dày công mau lẹ bổn cơ
Phăng tầm cho gặp Hội Sơ
Lục-Hào thoát khỏi, Thiên-thơ sẵn bày.

7. Đêm trong trắng đừng hoài tánh đức
Thẳng đến nguồn Tây-Vức nghe con
Lời vàng Mẹ chỉ sắt-son
Ngọc Châu Côn Lệ chí-công định tiền.

8. Con phận gái kiền-thiền tâm-chí
Nhìn Cửu-Thiên Huyền-Nữ Tý cơ
Vá Trời danh rọi Ngọc-thơ
Ra tay nấu đá chẳng lơ lãng lòng.

9. Vá cho kín Trời trong Tâm định
Nấu trược trần là bịnh vọng khơi
Xét mình nhìn lý gan phơi
Bền tâm chấp-khuyết chẳng rời lòng chơn.

10. Nay Mẹ chỉ buổi cơn đó trẻ
Bền tâm trung đừng rẽ lời vàng
Con ôi! định lý vén màn
Nhìn Trời Thống-nhứt sẵn đàng Bồng-Lai.

11. Dày Công-đức vẹn hay tri kỷ
Là tu-hành rõ thỉ rõ chung
Thoát ra cho khỏi đường cùng
Đừng cho lúng túng trong vòng nhố-nhăng.

12. Mẹ chỉ tắt hữu căn hữu bổn
Cơ của Trời chuyển Hỗn huờn Nguơn
Lần lần trỗi lý chánh-chơn
Cứu đời thoát tục dứt hờn bỏ kiêu.

13. Đừng nê chấp rồi xiêu tâm tánh
Chớ đổ lòng bị mánh tinh ranh
Đạo là tri trí thanh thanh
Nhựt tân nhứt nhựt mối-manh Thiên-Hoàng.

14. Dứt hết tục vẹn toàn Đạo-đức
Mới rõ ràng thậm-cực Đạo Trời
Đó là Thiên-lý cứu đời
Đó là Đạo cả lập đời thuần phong;
BẢY con nhìn lý Chủ-Ông
Sắc không, không sắc con thông vững bền.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi cho NGÔ-THỊ-BẢY, Thanh-Hoa Nữ-Sĩ (Sóc-Trăng) một bổn cho BẢY, Hộ học mà xét lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Mẹ dạy Trần-thị-Hai (Bạc-Liêu)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

Trần-Thị-Hai, con nghe Mẹ dạy:

THI

DIÊU-Điện điển-quang giáng tố trần
TRÌ duy tâm tánh rõ Tân-dân
THÁNH thanh chơn nữ ròng Minh-đức
MẪU đạt củ-qui trẻ đắc cần.

HAI, con trẻ định-tâm nghe lời Mẹ kêu dạy đây con.

Từ lâu trẻ cách bước xa khơi, lắm cơn trông đợi nguồn lành là Đạo Trời Qui-nguyên Thống-nhứt, hy vọng của con ngày nay đã đến hồi phỉ nguyện.

Vậy con ráng về Trung-Ương Thánh-Địa nhìn lý Mẹ trao, buổi cơn Thiên-Khai Huỳnh-Đạo, Chơn-Lý phô bày, gồm thâu Pháp, Đạo xuân tượng chánh-chơn Đạo Đời thanh thới, gọi Nam-Bang Thiên-Quốc vén màn, cứu cả Vạn-linh qui hồi Đạo-đức đây con.

HAI, con định chơn, phẳng lặng tâm-điền nghe Mẹ nhắn lời khuyên nhủ đây con.

THI

Trần-ai thế sự bởi lao lung
Thị đắc Đạo Chơn-Lý hiệp sum
Hai trẻ tỉnh tâm qui nhứt thống
Con vưng lời Mẹ rõ Trung-dung.

THI BÀI

1. Đêm đã cạn tỷ nhau chung lụy
Kêu con thơ Mẹ chỉ tỵ ngang
Con ôi! Đạo-đức vén màn
Lập thành chơn tướng sẵn đàng Lý-chơn.

2. Con ôi hỡi! buổi cơn thế sự
Cuộc trần-ai con tự giác tâm
Phù hoa bọt bóng chẳng lâm
Là con tránh chỗ phàm tâm thuận thời.

3. Cơ Đạo chuyển đến hồi qui nhứt
Nhìn tiên-tri thậm cực Lý-chơn
Con ôi! Dĩ-đức Hóa-nhơn
Nhìn Chơn-Lý hiệp keo sơn nơi lòng.

4. Diêu-Cung-Điện Thiên-Bồng thong thả
Khai Lý-mầu kêu cả chung qui
Thiên-Khai Huỳnh-Đạo mầu-ky
Chơn-thần Đạo-tướng bồi khuy đây là.

5. Cơ Đạo chuyển Kỳ-Ba lừa lọc
Chỉ cho con thận-độc Tâm-điền
Con ôi! mau ráng kiền-thiền
Khiết tham Đạo-đức tại miền Trung qui.

6. Đêm thanh vắng phê ghi châu bút
Kêu con thơ hối thúc tu-hành
Chỉ con cho rõ nguồn lành
Chỉ đàng Thiên-Quốc Đại-thành trung tim.

7. Con ôi! ráng vững êm tâm tánh
Lộ minh châu đức hạnh thuần lương
Kêu con Mẹ chỉ kỷ-cương
Mối-giềng Đại-Đạo con nương dò lần.

8. Nương về lý ân cần trau sửa
Chung Trường-Qui bửa bửa học hành
Học chơn hành thiện là thành
Đạo Trời ân-xá con lành hối tâm.

9. Đêm trong trắng thậm-thâm diệu-huệ
Ban Bút-thần Côn Lệ Mẹ bày
Con ôi! Đạo, Đức, Tâm, Tài
Mẹ kêu con trẻ sum vầy Trung-Ương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho TRẦN-THỊ-HAI (Bạc-Liêu) một bổn học mà xét lý dò phăng về nguồn cội.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài dạy đọc trước giờ Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ trong lớp học tại Sa-Giang, định-tâm nghe Thầy dạy:

Nầy mỗi con, mỗi con nhớ lại coi Thầy thường nói mỗi con an tâm hòa lý, còn chi chi do Thầy sắp đặt, chớ mỗi con cứ giành nhau, tranh nhau, hay phàm giỏi tục, rồi sanh tâm chia rẽ móc bươi, vậy rồi mỗi con có phải phận con Thầy đó không mỗi con??? Vậy mỗi con an tâm thọ mạng, rồi Thầy sắp các con vào khuôn-mẫu, sang các con về Đại-thành, từ nầy mỗi con nên đinh ninh nhớ lời Thầy dạy, chớ có vọng khơi rẽ chia tâm tánh, Thầy e cho mỗi con mắc mánh tinh ranh đó mỗi con.

Vậy giờ đây mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI BÀI

1. Nầy con dại định-tâm nghe kỹ
Nghe rồi con suy nghĩ lời Thầy
Chung nhau hòa-hiệp sum vầy
Vầy chung về Đạo dựng gầy Thượng-Nguơn.

2. Tu an mạng nhớ ơn Trời Đất
Cho trọn tâm tu thật mới hòa
Chánh-chơn, chơn-chánh Cao-Tòa
Từ đây Chơn-Lý dung hòa bớ con.

3. Phận mỗi trẻ sắt son học lý
Học cho thông kiên-húy tâm-điền
Đó là con trẻ kiền-thiền
Thiền tâm kiền tánh mối-giềng dò phăng.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe học chung, rồi giao Chưởng-Quản in ra gởi cho Sa-Giang một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài dạy đọc sau giờ Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nơi Thánh-Thất Ba-Dinh, định-tâm nghe Thầy ban ơn hiện giờ chung cả Nam Nữ đây mỗi con.

THI BÀI

1. Nầy con cả Nữ Nam nghe thưởng
Thưởng chung con kỉnh tưởng lý Trời
Con ôi! an lý thuận thời
Thời kỳ Trời cứu chung đời người tu.

2. Con chung cả phát phu trọn phận
Ráng an lòng cẩn thận từ đây
Ơn Trời ban rưới rẽ mây
Khêu cao ngọn đuốc hay hay con Trời.

3. Ban lời thưởng thuận thời chơn-chánh
Mừng mỗi con nhập Thánh thoát trần
Đó là con tránh bụi trần
Ơn Trời ban rưới lần lần tươi xuân.

4. Trong thế-sự ráng tuân lời dạy
Dạy con thơ nhớ lại hiện giờ
Ban lời gọi thưởng con thơ
Ba-Dinh con dại trọn thờ Trời Cha;
Đó là con trọn phận Ba
Tam-tài thuận lý thoát ra cuộc trần.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Ba-Dinh, trong đó học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Ba-Dinh một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa 6/8

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

Nầy mỗi con hiện giờ trong lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp định-tâm nghe Mẹ dạy đây mà xét phận.

THI

NỮ-sĩ tu tâm cảm lý Trời
(H)OA hòa màu rạng vọi nơi nơi
KIÊM bằng tỷ muội hòa tâm-lý
MẪU giác con tuân gọi cứu đời.

THI BÀI

1. Mừng Nữ-phái đứng ra trỗi lý
Lý diệu-hành Huyền-bí khai quang
Con ôi! Chơn-Lý vén màn
Đạo thông khải huệ lập đàng Thiên-chơn.

2. Ra dìu dẫn thuận cơn tế thế
Tế phước chơn cho thế tỉnh tâm
Rõ ràng Chơn-Lý thậm-thâm
Rõ câu chánh-trực trầm ngâm lai tường.

3. Chơn-Lý định thường thường chiếu diệu
Chánh thông truyền ráng hiểu cho thông
Thông rồi phải ráng lập công
Công là Bác-ái chơn không giải bày.

4. Cho rõ phận Cao-Đài độ thế
Độ chung nhau đừng phế Trời trong
Trời là Huyền-bí Hư-không
Không-hư ứng Lý tâm trong thọ kỳ.

5. Cân Tạo-Hóa Châu-nhi luân chuyển
Chỉ cho đời u hiển phân minh
U là sa đắm chống kình
Hiển thông Đạo-đức tâm thình Từ-bi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 6 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa, đặng chung trong lớp học nghe chung xét lý.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thanh trong trắng rọi màn trần
LIÊN(G) tiếp cõi Trời vẹn chánh Thần
TIÊN ứng Lý-chơn thông diệu-điển
NỮ-lưu trỗi lý rõ tinh-thần.

THI BÀI

1. Đêm trong trắng, trắng trong kiêng nể
Mừng chung trường có thể hòa tâm
Hòa là rõ Đạo cao thâm
Tâm bền gìn giữ phương-châm về lành.

2. Đêm thanh vắng tập tành khuôn-mẫu
Bớ chung em đừng tẩu phi tâm
Định lòng an lý trầm ngâm
Rõ Trời Cứu Thế thậm-thâm hiện giờ.


BẠCH-LIÊN TIÊN-NỮ
GIÁNG-ĐÀN TRUYỀN LÝ

THI

BẠCH-Hạc bay cao khắp cõi Trời
LIÊN-đằng bền dẻo chốn kinh thời
TIÊN ban sẵn vị Huỳnh-Đình lý
NỮ-sĩ kề vai gánh Đạo Trời

Giáng-thế kêu chung nam nữ học
Đàn-tiền liên kết đặng thanh thời
Truyền khai lời Đạo trong muôn một
Lý nghĩa siêu tồn đặng vững nơi.

TRƯỜNG THI

1. Vững lòng tu thiệt thảnh thơi
Nơi tâm vững Đạo thuận thời Từ-bi
Đó là giống tốt Tam-Kỳ
Đây là Nghiêu, Thuấn tri thùy chánh-chơn.


THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm Chị ứng chỉ Trời trong
HOA nở liên quang lý trọn không
TIÊN dược phá mê cơn kiếp chót
NỮ nam chung lớp vẹn bền công.

THI BÀI

1. Đời hỗn độn xa Trời mất Lý
Đời vọng khơi dụng trí hiếp nhơn
Bớ em tỉnh lại lập chơn
Chánh-chơn duy nhứt khỏi cơn luân trầm.

2. Đời tự đắc nên lầm máy Tạo
Luật Châu-nhi diệt bạo độ hiền
Bớ em nhìn lý kiền-thiền
Tâm thành tánh đức khỏi phiền khỏi than.

3. Đạo vẹn Đạo Trời sang về Lý
Sống tu thân thọ Kỷ thành Cương
Đó là đời hứng lộ sương
Thiên-ân chan rưới Huỳnh-tương Thiên-Bồng.

4. Lời Chị chỉ xuân đồng Thiên-lý
Bớ em thơ tâm ký tạc xương
Bớ em lễ nghĩa Đạo phương
Quang minh trật tự khỏi vương thói tà.

Tiểu-Muội chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 6 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 đến đây, đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp đặng trong lớp học nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nữ-phái hiện giờ chung nhau trong Đàn-nội định-tâm nghe Mẹ dạy.

THI

DIÊU-diêu tâm lý Mẹ khai bày
TRÌ chí tu-hành chớ để sai
THÁNH-Đức từ đây tâm vặc vặc
MẪU-khuôn hạnh nhượng vẹn tâm tài.

THI BÀI

1. Tài Diệu-lý học hành rõ Huệ
Chớ dể duôi rồi trễ chơn đò
Con ôi! Chơn-Lý ráng dò
Dò chơn rõ chánh vẹn trò lập công.

2. Học thì chớ lơ lòng lãng phận
Ráng bền lần cho tận Thiên-lương
Bền lòng gìn giữ kỷ-cương
Xa nơi vật chất Sâm Sương thói đời.

3. Con ôi hỡi! thuận thời tu thiệt
Cho xuôi cơ phân biệt nơi lòng
Rõ ràng Đạo-lý Bá Tòng
Thiêng-Liêng lý diệu xuân đồng thuận Thiên.

4. Bền tâm chí Cao Kiên chơn toản
Rõ Đạo-trung thân hản Huệ-thần
Chớ nên thối chí xa gần
Xa là gạn lựa, gần là chấm công.

5. Tâm cho thiệt là thông vận-mạng
Tâm trọn chơn mới tạng gái hiền
Bớ con ráng tránh thế quyền
Gần nơi Lý-thiệt hậu tiền thuận Thiên.

6. An tâm lý cố kiên nhơn đức
Hòa Đạo-trung tâm tức Phật thanh
Đó là con rõ mối-manh
Đây là Cam-lộ thạnh thanh thừa hành.

7. Lời Mẹ chỉ con hành cho kíp
Dứt bụi trần gặp nhịp huờn Sơ
Bớ con đừng có u ơ
Bớ con thuận lý Thiên-thơ học hành.

8. Học cho rõ phận hành đúng thiệt
Học cho thông để diệt mỵ ly
Đó là chấp-khuyết bồi-khuy
Đây là con trẻ gắng ghi Đạo-mầu.

9. Bớ con dại khí hầu tấn hóa
Tấn tinh-thần Đạo-đức hóa sanh
Con ôi! ráng kịp tâm thanh
Trong trong trắng phận Thần, Anh, Linh hòa.

10. Con an mạng Đạo nhà trọn dựng
Dựng Chơn-thần hòa thuận tánh tâm
Rõ ràng diệu-huệ thậm-thâm
Hư-vô Huyền-bí trầm ngâm lai tường.

11. Trước Đàn-nội mở đường rõ lý
Kêu bớ con tâm chí ráng bền
Thuận hòa Đạo-đức gầy nên
Em sau, Chị trước dựng nền Đạo-trung.

12. Muốn Cứu Thế hiệp sum về Đạo
Phải hạ mình, phải thạo nghĩa-nhơn
Lập thành tâm chí chánh-chơn
Đứng ra hướng lý thành chơn mới là.

13. Độ đời tu mới là thuận lý
Độ chung nhau thân ký nguồn lành
Lập công chánh nghiệp tập tành
Khai Chơn bày Lý cho thành thiệt tin;
Đó là Vật thới, Nhơn ninh
Thương yêu hòa thuận Ngọc-Kinh Huệ-thần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 6 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 đến đây, đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trước Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN tịnh lý tư thống-nhứt nguồn
KỲ bình tâm tánh khỏi lầm truông
CỔ khai chơn-pháp đường Huỳnh-Đạo
PHẬT Thánh cứu đời tế mẫu-khuôn.

TRƯỜNG THI

1. Nhìn nhau cho rõ phận mầu
Nhìn chư Đệ-tử làu làu ớ đây
Nhìn Trời hiền hữu nối dây
Nhìn cơ tấn lý hay hay thiện từ.

2. Bớ hiền trần trược bấy chừ
Khóa vàm, dù võng ráng trừ ngăn tâm
Trừ là nhìn lý u thâm
Người tu phải tránh thói mầm xát xô.

3. Như như bất động Cam-lồ
Bình yên trật tự Hoàng-đồ Huyền-ky
Bớ hiền mau rõ châu nhi
Lành an, dữ dẹp chẳng ly mảy hào.

4. Người tu còn luyến ồn ào
Đó là người dữ bị rào mất nhơn
Người tu ráng tránh buổi cơn
Thế tình tâm mặc Thiên-chơn vững cầm.

5. Thiên-chơn cư tịnh phăng tầm
Dò phăng thân pháp thậm-thâm bồ-đoàn
Cứu đời thuận lý vén màn
Cứu đời nhìn lý vẹn toàn tu thân;
Tránh xa si, mỵ, tham, sân
Cứu là vi thiện tự tân đức bền.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 9 tháng 8 Đinh-Dậu 1957, đọc trước giờ Đạo-Tràng Tinh-Thần Diệu-Lý tại Diệu-Linh-Đền, đặng trong lớp học nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ trong lớp học tại nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận, định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy truyền đây mỗi con.

THI BÀI

1. Nầy mỗi trẻ định-tâm nghe dạy
An học hành Thiên tải Lý truyền
Con ôi! Chơn-Lý phỉ nguyền
Nguyền tu trọn phận kiền-thiền Đạo-tâm.

2. Thầy ban chọn thậm-thâm chơn thiện
Vậy mỗi con Càn-kiện nơi tâm
Đó là lý diệu trầm ngâm
Rõ cơ Trời định thậm-thâm qui tường.

3. Từ đây ráng an thường thủ phận
Phận tu-hành tâm tận Thiên-lương
Đó là con ráng bước-bươn
Bước nhầm đường phải bươn hành phận chơn.

4. Chung lớp học Hóa-nhơn Dĩ-đức
Đó tâm tồn thậm cực thượng lưu
Từ đây Đạo hạnh hưu hưu
Hưu hưu cái thế đừng cưu tánh phàm.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Lộc-Thuận đây đặng trong đây mỗi con nam nữ nghe chung, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền 9/8

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-điển rọi đêm ấy chợ đời
ĐĂNG thành Diệu-lý khắp nơi nơi
CỔ kim Đạo-đức là thanh thạnh
PHẬT Thánh dạy tu đức dựng thời

CHƯỞNG lý đoán phân cho rõ mạch
GIÁO truyền thế-hạ rạng con Trời
ĐẠI-thành Nguơn-Thượng mau xoay chuyển
THIÊN định TÔN Thần giáng cứu đời.

1. Cứu đời hòa thuận tu thân
Tránh nơi tội lỗi Tham Sân chia lìa
Cứu đời căn-bổn qui về
Cứu đời thuận lý dựa kề Thiên-lương.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

2. Bớ Chư-hiền ráng nương lý thiệt
Thiệt nơi lòng phân biệt trắng đen
Đen là ưa chuộng tiếng khen
Trắng trong thanh phận chẳng xen tánh phàm.

3. Bớ Chư-hiền nhìn Trời làm chủ
Thức giấc hòe qui-củ dò phăng
Qui là tâm-lý ăn năn
Củ bền thân phận ngày tăng thiệt thà.

4. Thiệt đúng thiệt mới là phải Đạo
Thà thân bần tâm dạo Non-bồng
Vui say Đạo-đức Bá Tòng
Tiêu-diêu cõi thọ vô cùng thung dung.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

5. Nầy Hiền-sĩ Đạo-trung ráng vẹn
Nầy Môn-nhu đừng thẹn Đạo người
Đạo người hòa hiệp lý Trời
Đạo người Tam-đạt thuận thời Tứ-chơn.

6. Sát Lục-dục chi sờn tâm dạ
Dẹp Sân Si nhĩ-ngã cho rồi
Chư-hiền tu thiệt là xuôi
Cuộc đời tâm mặc cho rồi trần-ai.

7. Đạo là Đạo nhìn ngay Chơn-Lý
Trời là Trời một tí chẳng dung
Tránh ra cho khỏi đường cùng
Qui nguyên về lý trùng phùng Thiêng-Liêng.

8. Ráng an-mạng giác-viên cho chóng
Ráng dò lòng trược lóng về thanh
Húy tuân xét lỗi lập thành
Xét mình cho vẹn là lành hiền ôi!

9. Đạo vẹn Đạo khỏi chui khỏi nhủi
Đạo của Trời trong buổi đời đây
Đạo Trời Chơn-Lý hay hay
Đừng cho tà mỵ dựa gây thói xằng.

10. Đạo là Đạo trang bằng cứu thế
Đem nguồn lành phổ-tế nhơn-gian
Chư-hiền mau ráng vén màn
Chơn-thần ghi tạc Đạo hằng người tu.

11. Tránh cho khỏi chỗ lu chỗ tối
Kế quỷ ma thừa hội phá Trời
Vô-thần kiếp số hiện thời
Luật-điều vô vị con Trời tránh xa.

12. Tránh ma quỷ gần Cha gần Lý
Nguồn quỷ vương dục ý chớ lầm
Chỉ cho Chư-vị thâm trầm
Đại-thành, Đại-kiếp ráng tầm nguồn chơn;
Ban lời Lão chỉ đức nhơn
Nhìn Trời Dĩ-đức Hóa-nhơn thuận thời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 9 tháng 8 Đinh-Dậu đến đây, đọc sau giờ Đạo-Tràng Tinh-Thần Diệu-Lý tại Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh Đền, đặng chung trong lớp học nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý tinh thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

Thầy các con, các con nghe Thầy ban lời dạy dỗ nghe mỗi con.

THI

NGỌC-sắc Trời ban bớ trẻ bầy
HOÀNG-đồ võ-trụ ớ Đông, Tây
ĐẠI-ân xá thế cơn nầy trẻ
ĐẾ-Khuyết lâm phàm lý gọi Thầy

CAO thậm Hư-vô khai Diệu-huệ
ĐÀI tường che chở trẻ sum vầy
Danh lành muôn thuở đời nhìn đó
Hiệu triệu lời lành Đạo-đức đây.

Nầy mỗi con, mỗi con Nam Nữ trẻ già chung nhau Đời Đạo, định-tâm nghe Thầy Trời dạy bảo nhủ khuyên, đặng tỉnh lòng cho rõ cơn nầy Đạo Trời Cứu Thế. Bớ các con lãnh-đạo, hướng đường kề vai gánh vác Đạo Trời, thì các con là Môn-đệ của Thầy Trời, là con của Cha Trời Thiêng-Liêng, thì phải vưng lấy lời Trời dạy bảo mới xứng phận tôi con của Trời Đất là: mỗi con phải ráng lập lấy Chơn-thân, Chơn-thể, Chơn-thần tức là Linh-hồn đó, các con muốn tròn Chơn-thần là Linh-quang Thần trọn, thì mỗi con phải y như lời Thầy dạy thì con mới giống Cha, trò thuận lý Thầy đó mỗi con, là Cha Trời Háo-sanh, Công-bình, Chánh-trực, Vô-tà, Vô-tư đó mỗi con thì mỗi con cũng phải Từ-bi, Bác-ái, Công-bình, sáng suốt gìn giữ điểm Linh-quang đừng cho lem ố, ấy là tánh đức Trời trao, là mỗi con trọn phận xét mình cho trong sạch, lập ngôi Thần tại tâm cho chắc chắn, đừng cho xiêu đổ, dĩ tánh đức lập thân, rồi tà mỵ nó dang ra khỏi mỗi con, mỗi con trở nên con Trời sáng suốt, thoát tục huờn thanh Chơn-thần Ngôi-vị, vậy mới xứng đáng con Trời nơi thế-hạ, “Phụng-Thừa Thiên-Mạng, Dĩ-Đức Hóa-Nhơn”, cứu độ người mê dẫn về Đạo-đức Chơn-chánh, chung nhau tu thiệt một nguồn, đặng đồng nhau như vậy đó là Đời có Đạo, muôn người như một mới gọi Đời thanh, Đời thanh tức là Đời thạnh lý, xuôi theo cơ-vận Đất Trời, thì Đời không phạm luật Trời, Đời không phạm luật Trời tức là Đời Đại-thành an Lý, thạnh vượng xuân sanh, Đời an hòa, Đời thạnh đức, nhơn-loại vui sanh, cang kỷ minh trưng sáng suốt đó mỗi con, mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy chỉ.

THI BÀI

1. Trước Đàn-nội kêu con Thầy chỉ
Bớ con thơ suy nghĩ cho rành
Đạo Trời Cứu Thế hóa sanh
Cứu cơn hỗn-độn lập thành Thượng-Nguơn.

2. Kêu con cả gìn nhơn gìn đức
Kêu con bầy tri thức Đạo-tâm
Đạo là u-hiển cao thâm
Mến thương hòa thuận là tầm tội xưa.

3. Dựng Cang-kỷ đặng ngừa quỷ ý
Lập Ngũ-hằng tri trí thuận Thiên
Tánh Trời ban phú cố kiên
Đạo-tâm thạnh mậu trầm ngâm yên lòng.

4. Thoát khỏi tục lao lồng trần trược
Đừng rực rằn tránh ngược tránh ngang
Tung hoành là lố là lăng
Nghịch Trời, nghịch Lý phải mang Luật-điều.

5. Đời hoại lụy Đời điêu Đạo-đức
Cứ nhố-nhăng quên phức Trời trong
Đó là Đời quá cuồng ngông
Vương mang Ngũ-nghịch Đại-đồng phạt răn.

6. Đời quên Trời, Đời an sao được
Đời mất lành đa trược Đời ôi!
Đời quên Cha Chúa thôi rồi
Tứ-ân xiêu đổ Đời tồi mất lương.

7. Tiên-Thiên Lý Nam-phương Càn lập
Lập lý thanh Tam-thập-lục-thiên
Bớ Đời mau tỉnh giác-viên
Nhìn Trời tu thiệt Cao Kiên toản đồng.

8. Khai ngôi Càn Ngô-Ông tâm định
Đạo Qui-nguyên Trời định ráng nghe
Con ôi! ráng tránh đảng phe
A-tỳ vướng luật ráng dè ráng thông.

9. Chỉ cho trẻ lập công cứu thế
Lập công tâm can-phế chánh-chơn
Tinh-thần Đạo-đức chẳng sờn
Dụng nguồn đức hạnh tỉnh tuồng thành thân.

10. Lập căn đức cán cân nắm chặt
Đạo thiệt hành dầu ngặt cũng qua
Ráng lo dứt hết lòng tà
Tu cho thiệt lý dĩ hòa làm gương.

11. Đừng có vị có nương thói chạ
Rồi trở cho Trời đọa con Trời
Con Trời thì phải thuận Trời
Con Trời thì nhớ những lời Trời trao.

12. Trời trao dạy trước sau chơn-chánh
Trời ban lời ráng tránh độc quyền
An lòng tâm-lý vững yên
Thiệt cho đúng thiệt đừng thiêng vọng cầu.

13. Luật-Bình-Quân làu làu diệt tục
Con nào mang hủ mục là hư
Đạo Trời Chơn-Lý khư khư
Tránh xa phe đảng ráng trừ mỵ ly.

14. x A-tỳ bớ trẻ tránh đi
Thầy Trời kêu dạy ỷ y chơn Trời
Rồng Tiên con cháu Đạo Đời
Đời an hòa Đạo, Đạo thời thuận Thiên;
Nam-Bang Thiên-Quốc vững yên
Trời Nam Người-báu, Của-hiền Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con giao Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 9 tháng 8 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài phong ông Phạm-văn-Thuộc chức Đầu-Sư phái Thái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

THUỘC, con nghe Thầy ban thưởng.

THI

NGỌC-sắc Thầy ban trẻ trọn thành
HOÀNG-Thiên chấm điểm lý thinh danh
ĐẠI ban phẩm-vị Tam-tài thuận
ĐẾ-Khuyết Huỳnh-Đình ngọc trác thanh.

Nầy THUỘC, con hãy vưng lấy lời Thầy dạy đây mà kề vai gánh vác Đạo Trời, khải-thông giềng-mối Kiền Khôn võ-trụ, Tam-tài đẹp phận vững chắc Tam-Nguơn Thần, Khí, Tinh trỗi lý đó con. Vậy con nghe Thầy ban lời thưởng công cho con thiệt thọ Đầu-Sư phái Thái, đặng con lo dìu dẫn đoàn em tu-hành thạnh thanh Đạo-đức đó con.

THI

Phạm môn tuyển lập xứng ngôi lành
Văn chất thơ nhi phẩm vị thanh
Thuộc thấu Đạo Trời mau lãnh gánh
Con vưng Thầy chọn vững tâm thành.

THI BÀI

1. Nầy con trẻ ráng nghe lời ngọc
Mừng con thơ thận-độc lời vàng
Con ôi! trỗi lý vén màn
Qui hồi tâm định dẫn đàng nhơn-sanh.

2. Đem Đạo-đức mối-manh truyền lý
Đứng làm trai tri trí cách giao
Bớ con thọ lãnh Trời trao
Làm đầu Phái-Thái chi giao nguồn lành.

3. Ráng định tỉnh tập tành mầu lý
Tâm như như thân ký sơ qui
Đây là Phật tức tâm y
Rõ ràng Công-đức phương-tri lý mầu.

4. Lập Công-phu dải dầu dài dặm
Phẩm-vị Trời Vô thậm Vi thanh
Rõ ràng tâm chí Thánh-anh
Bớ con an-mạng mối-manh khai bày.

5. Kề vai gánh Tam-tài, Tam-đạt
Rọi Tam-thanh chánh-giác Phật-Tông
Chí tâm định nguyện Hư-không
Chí thành chí kỉnh là thông diệu-hành.

6. x ĐỄ nay đã trọn phận lành
Qui hồi Cung-Điện Đại-thành Thiên-danh
Phận con nhìn trọn mối-manh
Thế thay cho ĐỄ lập thành thể chơn.
Rõ ràng Công-đức cao sơn
Công tâm quả quyết keo sơn kỳ nầy.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng trong giờ Đạo-Tràng ngày Đàn-Sóc nầy đây, Chưởng-Quản đọc cho THUỘC nghe, đặng cùng nhau Huynh Đệ tỏ phân xuân lý cùng nhau trong giờ Đạo-Tràng, các con Nam Nữ định-tâm mừng chung cho THUỘC đặng Hồng-ân ban rưới lãnh gánh giúp Trời trong cơ Trời thâu định, rồi giao cho Tứ-Bửu THUỘC một bổn đặng lo sắm sang Y, Phục, Quan, Minh; đến lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên, lãnh gánh giúp Trời hành Đạo, tế-độ vạn-linh, an ninh thanh thới qui hồi chơn thiện. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài phong ông Nguyễn-văn-Đắc chức Quyền Thái-Đầu-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ trưa.

---------o0o---------

ĐẮC, con định-tâm vưng Thầy ban ơn chọn trẻ:

THI

NGỌC-lịnh ban hành chọn chánh-chơn
HOÀNG-đồ diệu-huệ thậm lòng nhơn
ĐẠI-ân Trời rưới con duyên đức
ĐẾ chọn Nguyên-căn trí phẩm chơn.

ĐẮC, Thầy chọn con hiếu hạnh rõ đức tâm thanh, Thầy trao cơ lý, vậy con an tâm nhìn trọn lời Thầy, ra lãnh gánh Đạo Trời giúp Thầy hành Đạo, cứu độ nhơn-sanh buổi cơn Đạo-đức hiện giờ đây con.

THI

Nguyễn Tông ánh rạng trẻ thừa hành
Văn chất bâng bâng lý ứng thanh
Đắc Đạo nhìn Trời, Trời tế phước
Con vưng Thầy dạy rõ tâm thành.

ĐẮC, hiện giờ Thầy định ban cho con Chánh-Phối-Sư phái Thái, thiệt thọ Quyền Thái-Đầu-Sư, cho đủ mối-giềng khải-thông chơn-pháp, vậy con định-tâm dò bước theo Thầy xuôi cơ thuận vận, chớ nên thối thác mà có lỗi đây con, nầy là phẩm-vị Thiên-Tào, cơ quan chọn định con Nguyên-nhơn lâm phàm gặp đức duyên xưa, mau tỉnh lòng vững bước nối liền, cho phải phận con Trời cứu cơn trần trược đó con, vậy con định-tâm nghe Thầy ban ơn chọn phận đây con.

THI BÀI

1. Thầy chọn trẻ ra làm rường cột
Níu nương nhau như một dẫn đàng
Dẫn dìu Đạo-đức tường quang
Dìu nhau tu-niệm Trời ban nguồn lành.

2. Chánh-Phối-Sư tâm thành thiệt thọ
Quyền Đầu-Sư con rõ diệu-hành
Bớ con Thầy chọn tâm thành
Bớ con Dĩ-đức cho lành Tam-Nguơn.

3. Lập căn cội Hóa-nhơn vi-thiện
Rõ mầu-ky phương tiện Phật thanh
Từ nay lý diệu Thái-Thanh
Công-phu, Công-đức, nêu danh Phủ-Đình.

4. Mừng con trẻ tâm thình ký tạc
Đừng lơi lòng, đừng chác sụt sè
Đừng bôn, đừng vội, đừng le
Vững tâm thiệt vững chở che chung Trời.

5. x ĐẮC con Thầy chọn ban lời
Từ nầy con trẻ thuận thời là an
Nầy con chơn-phẩm Trời ban
Phận con thọ thọ kỳ quang vưng lời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày Đàn-Sóc đến đây đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối đặng trong đó chung mỗi con nghe lời Thầy ban dạy cùng nhau trên thuận dưới hòa, cho phải phận con Trời mối-giềng Đạo-Đức, rồi gởi cho ĐẮC ở Bình-Đức một bổn, đặng học trong đây lo sắm sang Y, Quan, vẹn phận đến lễ Trung-Thu Bái- mạng Triều-Thiên thành thanh phẩm-vị. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng học xem rõ cơ Trời sắp thành rường cột, tỏ dạ thuận Thiên trong cơ Trời định lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài phong ông Hồ-văn-Số chức Tứ-Bửu Thơ-Văn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

SỐ, con nghe Thầy chọn mặt:

THI

NGỌC-lịnh chọn con rõ Báu Trời
HOÀNG-Thiên tế-thế khắp nơi nơi
ĐẠI-ân tế đức ròng Chơn-thể
ĐẾ định ban truyền Thánh tương thời.

Hiện giờ Thầy ban ơn chọn con Tứ-Bửu chánh qui, vậy con an mạng thi hành, vưng lời xá thân hành thiện, giềng mối thọ kỳ cho vẹn phận Nguyên-nhơn cứu thế độ Linh đó con thơ.

THI

Hồ Tông cửu-khiếu thấu tinh-thần
Văn tượng khí thanh lý định cần
Số Ngũ-châu Thiên-cơ ứng vận
Vưng lời Thầy chọn nhứt hòa tân.

THI BÀI

1. Thầy chọn trẻ Thầy ban Tứ-Bửu
Thiệt thọ hành tề tựu tâm trung
Con ôi! Chơn-Lý cúc cung
Con ôi! Đạo-đức hiệp sum thừa hành.

2. Chánh phận sự Đại-thành lễ nghĩa
Rõ Báu Trời mới dễ tâm nghiêm
Con ôi! Chơn-Lý cổi diềm
Văn phòng Thiên-lý vững tìm Minh-thơ.

3. Lòng chí dốc đừng sơ đừng sót
Nhìn Trời Cha bòn mót công thanh
Trung-Thu con rạng thinh danh
Thọ Thiên triều lý mối-manh chánh giềng;
Bớ con SỐ trẻ kiền-thiền
Thọ kỳ Bửu-Phẩm mối-giềng Trời trao.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Sóc đến đây đọc trong giờ Đạo-Tràng, Đạo nghe chung, mừng chung rõ lý mẫu-khuôn giềng-mối, rồi gởi cho SỐ (Phú-Hòa-Đông) một bổn, đặng lo sắm sang đến lễ Trung-Thu Bái-mạng triều Thiên.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài phong ông Trần-văn-Thành chức Tứ-Bửu Thơ-Văn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THÀNH, con nghe Thầy dạy ban ơn phong thưởng đây con thơ.

THI

NGỌC-Đình Sắc-tứ Luật-điều qui
HOÀNG-lịnh chấm công trẻ ngộ kỳ
ĐẠI-Đức Đại-thành con trỗi lý
ĐẾ ân phong thưởng trẻ tương kỳ.

THÀNH, con hiện giờ Thầy ban công cho con Dĩ-đức thạnh hành, gần đây Thầy trí phận, giờ nầy con định lòng nghe lời Thầy ban phong chọn phận.

THI

Trần-ai nay trẻ ráng trong ngần
Văn chất anh tài trọn nhựt tân
Thành chí bền tâm qua bĩ ngạn
Con vưng lời dạy gội Thiên-ân.

THI BÀI

1. Chánh-Phối-Sư, hiện đây phong trẻ
Vậy con thơ vui vẻ dò chơn
Thẻ màu con vẹn keo sơn
Cho tròn Tứ-đức nghĩa nhơn con à.

2. Chấm phận sự lương hòa ôn hiệp
Mừng con thơ bước kịp nguồn lành
Con ôi! Chơn-Lý tâm thành
Ngày sau con vẹn duyên lành khải-thông.

3. Ráng nhìn chỗ Ngô-Ông chủ lập
Ráng nhìn Trời mới gặp Trời trong
Ban lời phong thưởng có không
Không không mà có, có trong thiệt thường;
Con ôi! an lý tâm tường
Tường cơ thiện dụ mở đường Huỳnh-tương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đàn-Sóc đến đây đọc trong giờ Đạo-Tràng, trong đó Đạo nghe chung cho rõ lý, rồi giao lại Quyền Tứ-Bửu THÀNH một bổn đặng lo sắp sang bổn phận, lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên thọ phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài phong ông Phan-văn-Khuê chức Quyền Tứ-Bửu Thơ-Văn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

KHUÊ, con nghe Thầy chọn phận, ban Hồng-ân huệ-lý đây con.

THI

NGỌC-sắc dò chơn chọn phận trò
HOÀNG-đồ con trẻ ráng tròn lo
ĐẠI-thành độ thế hồi tâm định
ĐẾ-Khuyết vun bồi đức thể đò.

Bớ KHUÊ, hiện nay Thầy chọn con đem vào giềng chơn mối chánh, giúp Thầy độ thế đây con. Vậy con an tâm thọ lãnh Quyền Tứ-Bửu, vẹn phận củ-qui, vậy con chớ phụ lời Thầy, an tâm thọ mạng cứu độ phàm-gian qui hồi Đạo-đức, tượng trưng huệ-lý mẫu-khuôn, tuần cơ thanh vận hiện thời cho trọn nhiệm kỳ đây con trẻ.

THI

Phan Nam Trời mở Đạo Chơn-thần
Văn hóa Đạo thành thạnh chánh thân
Khuê trẻ trỗi cơ khêu đuốc huệ
Con vưng Thầy dạy dạ ân cần.

TRƯỜNG THI

1. Ân cần Đạo-lý giồi-trau
Rõ thông Tứ-đức trước sau một màu
Con ôi! tâm lý dồi dào
Nguyên-nhơn lâm hạ tránh rào luân-xa.

2. Hiện giờ con trẻ gần Cha
Cha kêu Cha dạy con hòa Thiên-lương
Đạo Trời cang-kỷ giao tương
Tới lui đường cả học nương vận hành.

3. Trọn hiền phải phận con lành
Trọn chơn trọn chánh Đại-thành thọ qui
Rõ ràng Đạo-đức bồi khuy
Thinh danh về Đạo tường qui thuận thời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Sóc đến đây đọc trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối Đạo nghe chung rõ lịnh, rồi gởi cho Phan-Văn-Khuê, Chánh Thượng-Phối-Sư (Bình-Thành, Thủ-Thừa) một bổn, đặng sắp sang lễ Trung-Thu Bái-mạng triều Thiên, cho kịp kỳ Thầy điểm phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài phong Liêm-Trinh-Tinh chức Hiệp-Phong-Đài, dạy sắm Đạo-Lễ phục

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ tối)

---------o0o---------

LIÊM-TRINH-TINH, con định-tâm nghe Thầy dạy, gọi danh ban Thiên-ân đây con.

THI

NGỌC-sắc Thầy nêu trước Ngọc-Đình
HOÀNG Thiên ân huệ gọi danh thinh
ĐẠI nguyên căn đức ròng khuôn-mẫu
ĐẾ khuyết vun bồi tước phẩm vinh.

LIÊM-TRINH-TINH con, hiện nay cơ Đạo khải-thông, chuyển gồm Thống-nhứt con bầy chung hiệp một nguồn đạt thành Nhứt-bổn, phận con Thầy chọn lý ban giao phẩm-vị Hiệp-Phong-Đài tinh-thần báu huệ, nêu gọi Đại-thành an lý, kỷ cang chánh-chơn đó trẻ, hiện giờ con vưng lấy lời Thầy an tâm nhìn lý, rồi lần đây Thầy sẽ đem lý dạy truyền mỗi con qui hồi nhứt mạch là: Đại-Đạo Qui-Nguyên, lập thành qui-củ, phận con vẹn tâm bền lý đứng ra hướng Đạo thuận thời thì Huỳnh-Đình chói rạng, danh thơm Liên-Hoa ứng phẩm đó con, Trời khai Đạo mở Lý truyền ban, dẫn mỗi con từ nơi tục lụy lao lung, trở lại Tiên-Thiên chi-lý, gọi hoán trược huờn thanh, vậy mới gọi Tân-dân Minh-đức, bền vững tánh Trời Thiên-lương tri lý đó con, chớ mỗi con nê cựu chấp tân, rồi cứ quẩn quanh theo lối hồng-trần đặng hưởng hồng-phước vinh hoa phú quí, cứ mảy may trong máy luân-hồi, biết chừng nào thành chơn đắc Đạo đó con, cơ Trời vận chuyển hoán Hậu huờn Thiên lập thành Nguơn-Thượng Đạo-đức khai bày, khải-thông diệu-huệ, cứu thế độ Linh, vậy mới phải Cao-Đài Phổ-Độ, cứu vớt Linh-căn đó con, vậy con tuân y Sắc-lịnh tấn hóa tinh-thần nhiệm kỳ chánh-giác khai chơn, con sắm áo Đại-Thiên-phục, Đạo-cân, Lễ-phục, cho hạp lý Trung-Thiên khai khiếu, đặng Thầy rọi điển-quang huệ thần ngôi chủ tâm trung kềm tâm liền nhíp trúng nhịp liên-đằng, là Tam-Kỳ vận chuyển, thể lý thành chơn, đặng vậy Đạo mới thành qui-củ. Thầy mừng con an mạng vưng lời, trọng nguồn Đạo-Đức, rõ phận tu tâm, rồi đứng ra hướng đồ tế linh độ chúng, dìu dẫn nương nhau đến lý Trời Cha ban dạy.

Con sắm áo Đại-phục tay rộng 7 tấc, gọi gồm trọn Chơn-như, áo dài phủ gối 3 tấc Khai-dương, đóng 12 nút màu trắng 3 phân hình tròn, đóng chừa trôn 3 tấc, gọi phước dư nhơn-vật che chở tùng Thiên, trên bâu đóng 1 nút 1 phân hình tròn màu xanh, gọi Thập-nhị Khai-Thiên, Tinh-anh nhứt mạch, áo mở đinh lên 3 tấc, dưới trôn viền một lằn 3 phân màu đỏ; tay áo, cổ áo viền một lằn xanh ngoài, trước 3 phân, 11 lằn nhỏ sau, trong 1 phân, gọi khải-thông Tam-thập-lục Lý, sắm thẻ áo 12 lớp màu xanh.

Con sắm một cái Xiêm 8 lớp: 5 lớp 3 tấc 5 phân, viền 1 lằn vàng 5 phân nơi trôn Xiêm lằn dọc viền 3 phân, 3 lớp toàn trắng 3 tấc, bề dài ngang kết lại 12 tấc, dây vải cột mỗi bên 6 tấc gọi 12 tấc.

Con sắm hai Bố-tử gọi tiền hậu tâm thân, hình tròn 21 phân chữ HUỆ màu xanh thể Chơn-Anh, chữ Nho 18 phân đục lủng lòi chữ, con sắm một Đạo-cân 12 lớp chữ Nhứt màu đỏ để đội khi Hành-lễ Đại-phục cùng Tiểu-phục, thêu 12 chữ Nho như vầy: PHỤNG THỪA NGỌC SẮC TINH ANH THÔNG LỊNH CHÁNH PHÁP HUỆ CHƠN.

Con phải sắm Đằng Ngọc-Sắc Tam-Thanh, mỗi màu 4 phân, đỏ, xanh, vàng chung lại 12 phân để khi hành Đại-lễ, hay Đại-đàn, gọi Ngọc-sắc Bố-tử, Đại-phục Triều-Thiên, lần lần Thầy dạy con sắm Mảo cho y nguồn Tiên-giác, lý gọi Đại-Thiên-phục, huệ lý chơn đoàn.

Con sắm một cái áo tay 5 tấc gọi áo Đơn-phục, đóng 12 nút trắng hình tròn 3 phân, mở đinh 3 tấc, bâu áo Đơn-phục đóng 1 nút 1 phân hình tròn màu trắng, con sắm một chữ HIỆP chữ Nho, nhỏ 7 phân vuông, một khăn Tam-Thanh để đội, thửa Y-Cân nầy dùng gọi Đơn-phục, khăn thêm Thường-phục. Con sắm áo chẹt tay để mặc đi đường hành Đạo, đóng nút cũng y như áo Đơn-phục, vậy mới tròn bổn phận Tiên-gia chi giáo đó con.

Con an mạng vưng lời Trời ban thêm thanh phước đó con, con lo tròn Đạo-thể đến lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên, có Tam-Hồn chứng kiến, Huy-Lịnh Hiệp-Phong Bửu-Lý đó con.

THI

Liêm lý thanh thanh lý ứng tường
Trinh thành Đạo-thể rạng giao tương
Tinh Anh huệ huệ cơ phùng lý
Con trẻ vưng lời Đạo-đức nương

Trần thế bụi nhơ thân chớ vấy
Văn tường thi phú Bửu thanh sương
Dưỡng chơn trưởng chánh thông Tam-đạt
Trẻ ráng thuận-thời thấu kỷ-cương

Giềng Đạo Trời khai ròng lý thiệt
Mối chơn nhứt-mạch nắm Huỳnh-tương
Cao sâu bất tận Vô-Vi lý
Đài rộng thinh thinh diệu điển tường

Thống đạt chơn-truyền cơ nhứt-mạch
Nhứt phân ức-vạn Đạo thông đường
Qui nguồn tương hiệp chơn không chiếu
Nguyên lý cội Tòng đắc nghĩa-phương

Trời Đất chở che ngưới chánh lý
Độ đời tu-niệm trọn hòa thương
Linh thông ứng cảm tường Thiên-đức
Căn-bổn giữ gìn khỏi thống thương.

THI NGÂM

Thống thương rồi mất điểm Linh-quang
Bớ trẻ bền lòng tận Cửu-đăng
Văn-Dưỡng nầy con thông vận-hội
Liêm-Trinh thuận lý độ Nguyên-căn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi cho LIÊM-TRINH-TINH (Tiền-Giang) một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung đặng rõ thông Đạo Trời lập thành khuôn-mẫu.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài Mẹ gọi Thanh-Thủy, Thị-Đời chỉ cơ Thống-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ khuya.

---------o0o---------

THANH-THỦY, con định-tâm nghe Mẹ chọn.

THI

DIÊU-diêu Cung Điện rọi phàm-trần
TRÌ niệm lời nguyền trẻ tấu phân
THÁNH-Đức điển-quang khêu đuốc huệ
MẪU-khuôn kêu gọi gái Tân-dân.

THANH-THỦY, con thơ định-tâm tường lý diệu, dò chơn trúng nhịp vẻ vang Đạo-đức, huờn đáo Thiên-Cung, trùng phùng Mẫu Tử, an hưởng Thiên-Bồng tiêu diêu tự toại, bất sanh bất diệt đó con, con vưng Mẹ gọi.

THI

Thanh thanh phận nữ thọ huy hoàng
Thủy liễu bồ nan lý thạnh quang
Thị kiến tường tâm danh Nữ-sĩ
Đời thanh Đạo thới thấu Cơ-quang.

THI BÀI

1. Đời mến Đạo vững an tâm chí
Mẹ mừng thay Mẹ chỉ con tường
Gọi con thuận lý giao tương
Đạo Trời Thống-nhứt lập phương tu-hành.

2. Đêm đã cạn cơn nầy đây trẻ
Phận Linh-căn vui vẻ xuân sanh
Nữ-lưu con trẻ tồn thanh
Mẹ nêu danh sáng trâm-anh hướng đầu.

3. Đêm trong trắng làu làu phận sự
Bớ con thơ Hà thử phanh Đồ
Nhìn Trời Huyền-bí Hư-vô
Động cơ quang tịnh khai mô chơn huỳnh.

4. Phá Cửu-khiếu tội tình gụt rửa
Rọi Cửu-cung bửa bửa xét mình
Hiện giờ an mạng sắt đinh
Bền tâm vững tánh tiền trình khai chơn.

5. Đạo-tâm vẹn Hóa-nhơn Dĩ-đức
Gọi chánh tâm thậm-cực Hư-vô
Đạo chơn khải lý Hoàng-đồ
Huyền-linh cơ-vận Cam-lồ lộ sương.

6. Đêm thanh bạch Mẹ nương bút ký
Phê bút-son Mẹ chỉ thỉ-chung
Con ôi! phận gái lao lung
Thoát ra khỏi khổ vô cùng rõ thông.

7. Phận Nhi-nữ tâm không Mẹ biểu
Xa phù hoa thọ yểu cân phân
Nữ-lưu thanh phận thỉ cần
Chọn con Mẹ gọi tinh thần Đạo thanh.

8. Con ôi hỡi! mối-manh Đạo-lý
Do học hành tâm chí giồi-trau
Đó là con vẹn bước mau
Thuận Thiên tồn lý phẩm cao tự bình.

9. x Gọi con an lý phù khinh
Nêu danh Ngọc-bảng Thần, Tinh, Khí hòa
Móng nền Đạo-đức Cao-Tòa
Nhìn con Mẹ gọi chung hòa tu thân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng gởi Tòa-Thánh Tiền-Giang, Hiệp-Phong-Đài chuyển giao cho THANH-THỦY (Gò-Vấp) học xem trong đây mà xét lý, lần đây Mẹ sẽ gia ban Thiên-tước cho xứng phận Linh-căn lâm phàm, truyền lý cứu đời thoát ly vật dục, trở lại chánh-chơn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung, mừng chung con Trời từ đây hòa lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài phong Trần-Công-Sanh Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài Tam-Giang và ban cho Văn-Thù Dương-Tịnh La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 3 giờ khuya)

---------o0o---------

TRẦN-CÔNG-SANH, LINH-CHÂU-TỬ Thánh-danh, con định-tâm nghe Thầy ban thưởng.

THI

NGỌC-sắc từ đây trẻ chí bền
HOÀNG thành thọ lịnh vẹn phùng nên
ĐẠI-thừa Cửu-chuyển qui Tam-thể
ĐẾ-Khuyết Tứ-chơn Thống-nhứt nền

Giá hạnh độ Linh con khá nhớ
Lâm trần Cứu Thế trẻ đừng quên
Khai quang giáo chánh đời nhìn lý
Đạo-đức cố kiên gọi đáp đền.

LINH-CHÂU-TỬ con, từ lâu con dày công giúp vững Cơ-quang Diệu-Lý, Thầy cũng khá khen, vậy hôm nay Thầy ban ơn thanh phước gia phẩm Phật-Tông, mừng con an mạng cứu Linh trong cơ Đạo-lý đó con, hiện đây Thầy ban con "Văn-Thù Dương-Tịnh La-Hán" ấy là lý Trời khai khiếu, Ngũ-Bá Tông-Qui Bồ-Đoàn giáng thế đã đến kỳ đó con, phận con vưng thửa lịnh Thầy sắm sang thẻ lịnh La-Hán đương qui Tông Lý, đến Đại-lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên, cho rõ con Trời hiếu hạnh, lãnh gánh Đạo Trời tuân y Sắc-lịnh, đặng con đem chơn-chánh Đạo-lý giáo truyền, chung phận sự Hiệp-Thiên-Đài Tam-Giang, qui nguyên nhứt lý đó, phận con rõ trọng trách Thầy trao, từ đây Vô-Vi Thầy định Chơn-thần Qui-nguyên Nhứt-mạch, phận con định-tâm tầm lý mới vẹn thấu Huyền-vi đó con thơ.

THI BÀI

1. Ban lời gọi Đạo-đồng Cao-lý
Thống-nhứt nguồn tri trí phân minh
Con ôi! an-mạng đinh ninh
Con ôi! phận trẻ ráng bình Chơn-như.

2. Con là phận Hùng-thư đơn hóng
Vậy ngày nay con lóng tiếng Thầy
Con ôi! Đạo-đức từ nầy
Trung-Ương Thánh-cuộc sum vầy Phật Tiên.

3. Thanh Thánh lý mối-giềng Tam-giáo
Phục-nhứt là châu đáo khai chơn
Đạo trung huỳnh lý keo sơn
Huệ huy chiếu diệu Hóa-nhơn thạnh hành.

4. Con an-mạng tập tành giao chuyển
Con an tâm u hiển rõ tường
Con ôi! lãnh gánh lên đường
Tam-Giang thống-nhứt lập trường Lý-chơn.

5. Đạo là Đạo buổi cơn vận chuyển
Đạo-đức dày Thầy tuyển Nguyên-căn
Phận con nhơn đức dò phăng
Phận con nhìn lý Thiên-đăng thạnh niềm.

6. x Hiệp-Thiên Chưởng-Quản cõi Tiền
Chơn trò Đạo-thể nối liền Trung-qui
Hậu lương giác thế ỷ y
Kề vai dẫn chúng phương-tri năng thời.

7. Gọi con Ngọc-bút phê lời
Vưng không do trẻ, Đạo Trời như như
Bớ con có chí Hùng-thư
Gặp duyên cơ hội lượng từ Đạo thanh;
Công dày Đạo-đức đạt thành
Bảng-son Thiên-Quốc duyên lành sáng trưng.

THI NGÂM

Trần-ai con trẻ chớ sa tên
Công đức phận trò trỗi lý nên
Sanh hóa đặng Linh mau thoát tục
Con vưng lời dạy nhớ đừng quên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi LINH-CHÂU-TỬ (Tiền-Giang) một bổn, đặng xem đây xét lý lo phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài Hồng-Đăng-Quân chấp bút dạy phận sự Tam-Hồn

Ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 4 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-LÂM TRUYỀN-GIÁO

THI

NGỌC-Kinh điển GIÁNG khuyến con trần
HOÀNG lịnh ly LÂM lý cạn phân
ĐẠI giác chỉ TRUYỀN xây cảnh Thánh
ĐẾ Thiên huấn GIÁO trẻ chuyên cần.

THẦY đại-hỷ Hồng-Đăng-Quân,

THÀNH (Sơn-Vân) con định-tâm chấp-bút nghe Thầy dạy. Từ đây con khá y hành, đừng quá dè dặt tự khiêm, mà bê trễ phận sự của Thầy sắp đặt, con nên nhớ kỹ, quyền phận rõ rệt sự hành của Tam-Hồn.

1. ANH-HỒN: Đại-Thành Bảo-Nguơn “Tuế-Tinh-Quân” thừa tiếp điển-quang phô bày Giáo-Pháp, khuyến khích quần lê cải tà qui chánh. (Tiền “Tiên” thuộc Tinh).

2. LINH-HỒN: Đại-Thành Bổn-Giác “Ngọc-Chơn-Quân” thừa tiếp điển-quang giáo hóa Nguyên-Căn, độ rỗi Vạn-Linh qui hồi cựu vị. (Trung “Phật” thuộc Khí).

3. THẦN-HỒN: Đại-Thành Chiếu-Đức Hồng-Đăng-Quân thừa tiếp điển-quang, kêu gọi Chúng-sanh phấn khởi tinh-thần lập công bồi Đức. (Hậu “Thánh” thuộc Thần).

THÀNH con, về phần “Nguơn-Thần” Nho-Tông chuyển thế, bảo vệ hữu vi, tương hiệp “Thiên-Nguơn” tạo xây hình thức, phô bày đôn đốc những thể lệ, con phải trực tiếp lịnh Thầy truyền nghe chăng?

BÀI

1. Đền Thánh-Tòa Trung-Ương mở rộng
Lịnh Thầy truyền qui-thống Sanh-linh
Nơi đây trung điểm Đạo-Huỳnh
Thiên-thai Chơn-thể vẻ xinh đậm màu.

2. Lư-Bồng-Cảnh rạng làu ban đặt
Hiệp-Phong-Đài thọ sắc lịnh Trời
Tam-Tôn Huê-Đảnh ánh ngời
Mối-giềng Đại-Đạo độ đời kỳ Ba.

3. Ngôi Khai-Huỳnh Long-Hoa Thập-nhị
Giáo-Chủ qui Thiên ký độ Đời
Bửu-Đồ chiếu rọi Năm nơi
Toàn Linh thống khổ Thầy Trời chở che.

4. Con hiếu Đạo khá nghe hành đúng
Còn nhiều Ngôi đây cũng cố kiên
Kiểu mẫu kế hoạch thảo truyền
Hợp đồng ý chí phỉ nguyền thành công.

THÀNH, bài nầy con trình với Phục-Quân Nam-Công, Chưởng-Quản giềng-mối Thập-Ngũ Linh-Đăng rõ lời Thầy dạy, đặng chung nhau xây đắp chóng thành Thánh-cảnh, thâu cơ đạt vận, Chưởng-Quản khá in ra nhiều bổn phát cho toàn Đạo được biết mà ủng hộ Nguơn-Thần, cổ võ trên nền tảng căn bản kiến trúc huy hoàng đó nghe.

(Thầy ban ơn thâu điển)
(Thăng)

Đại-Thành Bổn-Giác HỒNG-ĐĂNG-QUÂN
NGỌC-CHƠN-QUÂN (chấp bút)

******************

32. Bài dạy Sơn-Vân, Chơn-Sắc mời Đạo nơi Hậu-Giang về Cao-Thượng Bửu-Tòa nghe Thầy sắp đặt khuôn-mẫu mối-giềng Đại-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Đinh-Dậu - 11 giờ trưa)

---------o0o---------

Nầy Trần-Hữu-Lân CHƠN-SẮC Thiên-Thành-Tinh; Huỳnh-Mộc-Thành SƠN-VÂN Hồng-Cực-Tinh, hai con là làm anh cả hướng Đạo nơi Hậu-Giang, vậy hai con hãy vưng lấy lịnh Thầy đứng ra thành lập mối giềng Đại-Đạo tại Hậu-Giang là khuôn-mẫu Thiên-Đình, đặng Thầy qui con bầy nơi Hậu-Giang Thống-nhứt một nguồn. Vậy con ráng định-tâm nghe lời Thầy dạy noi theo dấu bước của Trời, ngày thành Đạo công dày Huỳnh-Đình rạng danh đó hai con. Vậy hiện giờ đây con mời hết các anh em con về nơi Tòa-Thánh Hậu-Giang là nơi Cao-Thượng Bửu-Tòa, rồi con đọc lời Thầy dạy đây cho anh em của con nó nghe rồi con sắp y theo lời Thầy dạy đây gọi là giềng-mối của Trời khai Đại-Đạo cứu đời đó hai con.

Sắp như vầy:

CQ. CỬU-TRÙNG-ĐÀI CQ. HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Thượng-Đầu- Sư Thái-Đầu-Sư Ngọc-Đầu-Sư

1. Tứ-Bửu 2. Tứ-Bửu 3.Tứ-Bửu 4.Tứ-Bửu

Nam-Thiên-Xu
Đông-Thiên-Sư Nam-Thiên-Sư

Trung-Thiên-Sư

Bắc-Thiên-Sư Tây-Thiên-Sư
Bắc-Thiên-Trục

Vậy con an tâm vưng lấy mạng Trời rồi Thầy cũng sắp cho Tiền-Giang nữa, cho rõ ràng cơ Trời Thống-nhứt CAO-ĐÀI danh hiệu là vậy đó con, thôi vắn tắt con nên nghiệm xét.

MƯU, con đọc hiện tại đây cho CHƠN-SẮC, SƠN-VÂN nó nghe, rồi giao lại cho nó in ra để ngày sau có cần dùng.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài dạy chung do Hồng-Đăng-Quân chấp bút

Ngày 29 tháng 7 năm Đinh-Dậu (24-8-1957) -2 giờ khuya)

---------o0o---------

CHÚA-TỂ KIỀN-KHÔN, CHA LINH-HỒN VẠN-LOẠI

THI

NGỌC minh chiếu Giáng cõi Nam-miền
HOÀNG sắc chỉ
Truyền trẻ cố kiên
ĐẠI chúng Chơn
Linh trình lập quả
ĐẾ sanh quang
Điển tạo ngôi duyên

CỨU nàn vận Chuyển thông Thần Phật
THẾ khổ xây
Trung định Thánh Tiên
KỲ hạ luật
Qui còn hữu đắc
TAM-Tôn nhứt
Thống hóa nhơn hiền.

THẦY mừng con SƠN-VÂN, con nên định trọn tâm thành tiếp điển Thầy truyền, Thầy để lời chào cả con trưởng ấu yêu dấu Nữ Nam nơi Trung-giái. Các con đồng cả Nữ Nam trong thế-hạ, trải qua tấn tuồng bi kịch, các con đành cam khóc hận, chánh tâm là phải, nhưng các con cố nhớ tiên-tri Thầy đã dạy rành, không sai một tí hào ly… nếu các con không ôn cố tri tân, mãi ngại ngần là bỏ Thầy xa Đạo vậy!...

Hiện giờ Thầy chọn lọc những con hiếu hạnh, giao phần trọng trách thật hành Đạo-đức, hùng dũng thương yêu, hòa hiệp trên bước tiến cứu khổ vạn-linh, phô truyền chánh-giáo, rạng danh Huỳnh-Đạo, dụng lý chấp trung, trọng lấy chữ HÒA là nền tảng thống qui của Thầy từ bấy lâu ước vọng. Nên Thầy định mở cửa Thánh-Đền Trung-Ương khuếch trương Bồng-Lai Thế-giái (cõi trần) đặng các con nhìn vào Chơn-thể Đạo-tướng, xuất hiện Đạo-dụng, vậy mới am hiểu Đạo thông, để đi ngay về tận cùng Thầy, không còn điều trở ngại.

Các con khá chú ý cùng là nhớ kỹ tiên-tri Thầy đã định, mà qui hướng lập đức bồi công, không uổng kiếp khổ lòng tu học.

BÀI

1. Thiên-cơ chuyển tiên-tri dĩ đáo
Cả con trần tâm Đạo mến Thầy
Nữ Nam hiệp sức chung vầy
Hoát khai Thánh-địa dựng gầy Báu-linh.

2. Trung-Ương cảnh Đạo-Huỳnh Nam-Thiệm
Bản đồ Thiên tùng tiệm Non-bồng
Cho an tài đức lập công
Vạn niên hữu hạnh thình lòng Phật Tiên.

3. Cơ chuyển biến Tam-miền qui thống
Thế Đại-thành quá động đáo bình
Thì con cố gắng hy sinh
Đem bầu nhiệt huyết tận tình giúp Cha.

4. Khắp Ngũ-châu biết hòa thương mến
Nhờ con hiền tuân mệnh Thầy Trời
Đạo-mầu hoằng hóa kịp thời
Cũng do chí hướng phế đời mới nên.

5. Ngày vẻ vang tuổi tên truyền thống
Đại-đồng tôn hành động Cao-Đài
Con nào hối ngộ sớm hay
Cải tà qui chánh chờ ngày gặp Cha.

6. Phận con nghèo tâm hòa con có
Đủ tinh-thần nào khó chi con
Tiền tài dù hết Đức còn
Anh Linh Thiên-cổ bảng son rạnh rành.

7. Lập Quả-công Thầy dành mỗi trẻ
Dầu Nữ Nam lớn bé tuổi tên
Điểm tô ngôi vị vững bền
Đừng vì cõi tục mà quên Thiên-Đường.

8. Thầy mong con lập trường Đạo quí
Buổi mạt đời có chí là ngoan
Ngày sau tự toại cảnh nhàn
Giờ nầy con trẻ chớ than phận đời.

9. Con khá thửa vưng lời Thầy phán
Trường Quả-công bạo dạn sớm lo
Đừng lòng dụ dự trễ đò
Chớ phân nhĩ-ngã so đo sự hành.

10. Tam-Giang đồng đua tranh tiến bộ
Dù Đạo Đời chung chỗ rún nhau
Cảnh mầu độ tất đồng-bào
Việt-Nam phước địa Thiên-Tào định đây.

THI

Cao-Đài Thống-Nhứt trẻ chưa tường
Bởi thế cam đành khổ vấn vương
Đố kỵ tỵ ganh kình tác quái
Tranh đua nghịch lẫn chống hành lương

Thông thời định mạng tùng Chơn-Lý
Biết phận kiền tâm thẳng chánh đường
Chớ khá diên trì mau tỉnh ngộ
Đại-Từ ân-xá rộng lòng thương.

Các con khá nghiệm tường lời Thầy cạn phân giảng giải, mà sớm bước hành phận cho tròn nhiệm vụ.

SƠN-VÂN, con trao bài cho Lưỡng-Đài Chưởng-Quản xem qua cùng in ra truyền khắp nơi, được đồng cả con Thầy nhận thức cơ vận, đúng thời kỳ Thiên-thơ tiền định, mà trỗi chơn cho kịp hội Đại-Thành Đạo-đức thông nguyên.

Thầy ban phước hạnh, con cố gắng công.

-Thăng-

Chứng kiến
Đại-Thành Bổn-Giác
NGỌC-CHƠN-QUÂN HỒNG-ĐĂNG-QUÂN
Chấp bút

******************

34. Bài Mẹ phong ÂN chức Phối-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

ÂN, con định-tâm nghe Mẹ ban ơn phong thưởng.

Hiện nay cơ Đạo chuyển đến Thượng-Nguơn, Mẹ định rước mỗi con về cho đến nơi Diêu-Điện, nên Mẹ định ban ơn phong thưởng cho con đó là: Mẹ nhắc nhở kềm thúc cho con cùng mỗi con nơi phái Nữ, vậy con sắm sang Áo, Mảo đến lễ Trung-Thu con Bái-Mạng Triều-Thiên, lãnh phẩm Phối-Sư, giúp Trời hành Đạo đó con ÂN. Vậy con định-tâm nghe Mẹ ban lời ân huệ rưới cam lộ cho con.

THI BÀI

1. Nay con dại Mẹ thâu Mẹ chọn
Chọn con thơ phê ngọn bút-son
Phối-Sư phong trẻ bảo tồn
Từ đây con dại xuân đồng hòa tâm.

2. Con an mạng thậm-thâm căn đức
Đặng dò chơn trở vực thành cồn
Hiện giờ an lý khải-thông
Tới lui Đạo-đức thoát vòng trần-ai.

3. Con nhớ lại lá lay mấy kiếp
Nay gặp Trời trúng nhịp huờn Thiên
Con ôi! an-mạng Cao Kiên
Thuận tâm hòa tánh giác-viên con à.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn cho ÂN nó nghe mà lo phận, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho ÂN một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài phong Giang-Tô chức Phối-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 5 giờ tối -

---------o0o---------

GIANG-TÔ, con định-tâm nghe Mẹ ban ơn thăng tước.

THI BÀI

1. TÔ, con có chí tâm lo Đạo
Mẹ mừng con tâm dạo đàng Huỳnh
Hiện giờ Mẹ ngự Cung-Đình
Ban lời phong thưởng tiền trình lộ sương.

2. Phẩm Giáo-Sư con nương về lý
Kêu con thơ tâm chí trỗi thần
Con ôi! an lý dò lần
Lần theo mối nhíp tinh-thần xuân sanh.

3. Khuyên con trẻ đừng canh-cải Mẹ
Ráng an lòng bước lẹ nghe con
Lời vàng ban trẻ sắt-son
Vưng theo lời Mẹ khải-thông độ đời.

4. Trẻ căn đức con Trời lãnh gánh
Gánh Đạo Trời lập hạnh Từ-bi
Lần lần Chơn-Lý ỷ y
Nương theo Đạo-đức trí tri Mẹ bày.

5. Con ôi hỡi! dặm dài trần trược
Mẹ kêu con ráng vượt tung mây
Đó là con vẹn hay hay
Định-tâm thoát tục sum vầy nguồn chơn.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn đây, cho GIANG-TÔ nghe lo phận, sắp sang đến lễ Trung-Thu Bái-Mạng Triều-Thiên, cho tròn bổn phận Căn-Linh con Trời Thế-hạ; rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho GIANG-TÔ một bổn coi mà lo phận.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài dạy chung đọc sau giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi trường học Đạo tại Thánh-Thất Chợ-Lớn định-tâm nghe Thầy dạy.

THI BÀI

1. Nầy mỗi trẻ nữ nam nghe dạy
Dạy mỗi con nhớ lại như vầy
Con ôi! an lý nhìn Thầy
Thầy là Lý thiệt con bầy thuận Thiên.

2. Con ôi ráng giác-viên cho chóng
Thói đời tàn dù võng hoại hư
Con ôi! Chơn-Lý như như
An tâm nhìn Lý khỏi dư linh ngoài.

3. Con định lý có Thầy huệ-điển
Rọi mỗi con dẹp huyễn nhơn-tâm
Định lòng học lý thậm-thâm
Tùng ư chí thiện tại tâm đừng rời.

4. Nghe lời dạy thuận-thời an lý
Rõ tâm-điền tri trí phân minh
Lời Thầy dạy dỗ sắt đinh
An tâm tu thiệt cho minh phận lành.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đây đặng trong đây mỗi con nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Chợ-Lớn một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài Mẹ Phong ĐÁ chức Giáo-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 5 giờ tối)

---------o0o---------

ĐÁ, con nghe Mẹ dạy:

Hiện giờ Mẹ ban ơn con phẩm Giáo-Sư, vậy con an tâm thọ lãnh tước Trời, đặng giúp Mẹ hành Đạo nghe con.

THI BÀI

1. Nầy con ĐÁ vưng lời Mẹ gọi
Gọi con thơ học hỏi lý Trời
Con ôi! an lý thuận thời
Thời cơ cứu khổ con Trời kề vai.

2. Con an mạng dặm dài hành lý
Lý là Trời tâm ký bớ con
Đặng lo tu thiệt bảo tồn
Tồn tâm thận-độc xuân đồng Thiêng-Liêng.

3. Con thuận lý cao kiên ghi tạc
Bớ con thơ an lạc tâm trung
Hiện giờ chấp khuyết ung dung
Đừng cho xiêu đổ vô cùng huờn Thiên.

4. Phần Thiên-tước giác-viên thọ thọ
Con an lòng dứt bỏ cuộc trần
Lý-chơn con ráng ân cần
Cần tu, cần học, tinh-thần phát sanh.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn đây cho ĐÁ nghe đặng lo phận, sắm sang đến lễ Trung-Thu Bái-mạng triều lý Thiên-Cung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng gởi cho ĐÁ một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38.Bài Mẹ phong NGỌC chức Giáo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 5 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC, con nghe Mẹ ban ơn thâu dụng.

THI BÀI

1. Mẹ nhìn trẻ thon von Đạo-Đức
Mẹ nhìn con vô cực thiết tha
Bớ con an mạng âu ca
Mẹ phong Giáo-Hữu ráng hòa thuận cơ.

2. Con là gái Bổn-sơ căn đức
Hiện giờ đây thậm cực vưng lời
Con ôi! mỗi sự bởi Trời
Giàu sang, nghèo khổ một thời đó con.

3. Khuyên con trẻ bớt thon von dạ
Đặng an tâm an dạ tu-hành
Con ôi! thân phận vẹn lành
Đó là gặp phước thanh thành củ-qui.

4. Lời Mẹ dạy gắng ghi chớ lợt
Thói đời điêu con bớt u sầu
Bớ con đừng có vọng cầu
HƯNG nay đã đặng ứng chầu Diêu-Cung.

5. Con an mạng chấp trung nối hậu
Mẹ ban ơn dìu thấu Cung-Diêu
Con ôi! Đạo-đức tiêu-thiều
Kêu con Mẹ mách thuận chiều hiếu tâm.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng đây, đặng NGỌC nghe lo phận tu-hành, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho NGỌC một bổn đặng xem cho rõ lý, sắm sang Y-phục đến lễ Trung-Thu Bái-mạng chầu Trời, tu tâm hành phận, đừng để điêu lòng Đạo-Đức, uổng kiếp căn duyên giờ đây gặp lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài Mẹ phong TƯ chức Giáo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ khuya)

---------o0o---------

TƯ, con nghe Mẹ thưởng:

Ban ơn con hiện giờ, ngày nay Mẹ ngự tại đây chấm công con trẻ, ân đức thưởng ban độ rỗi con, rồi con vưng lấy lịnh Mẹ độ lại đàng sau, cho tròn bổn phận con Trời, tế Linh độ chúng.

THI BÀI

1. Nầy con trẻ nghe lời Mẹ thưởng
Thưởng cho con an hưởng phẩm Trời
Con ôi! Mẹ dạy nghe lời
An tu nhìn lý thuận thời bớ con.

2. Phẩm Giáo-Hữu Mẹ ban con đó
Bớ con thơ ráng ngó nhìn đây
Từ nầy Chơn-Lý nối dây
Là dây liên nhịp hay hay liên-đằng.

3. Con an mạng Đạo hằng bền lý
Mẹ ban con tâm chí giữ gìn
Con ôi! an-mạng tâm thình
Thình tâm tu thiệt Công-trình gắng ghi.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng đây, đặng TƯ nghe lo phận, sắm sang Bái-Mạng Triều-Thiên giúp Trời hành Đạo, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho TƯ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nơi Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông, nghe Thầy ban ơn chỉ dạy.

THI BÀI

1. Nầy con trẻ Phú-Hòa nam nữ
Phép tu-hành cư xử cho thanh
Thanh là trọn thiệt thà rành
Thanh là bất động tâm thành mới an.

2. Tu cho trọn cơ quan thấu hiểu
Thấu phận hiền định hiểu nghĩa-phương
Giữ gìn tâm tánh giao tương
Ôn hòa lương hiệp kỷ-cương trau-giồi.

3. Mừng chung cả qui hồi nhứt-mạch
Mừng mỗi con ngọc thạch phân minh
Nguồn lành chạm dạ đinh ninh
Đây là giống tốt đẹp xinh con Trời.

4. Nghe lời dạy thuận-thời lành phận
Hành chánh-chơn cẩn thận thể thân
Cho tròn cho vẹn Tân-dân
Thuận Thiên an lý mười phân vẹn bền.

5. Tu an lý dựng nền chơn thiệt
Trí tri lương định diệt thói tà
Rõ ràng nhìn lý Trời Cha
Cha Trời dạy bảo thoát ra lao lồng.

6. Nhìn chung cả Đại-đồng huynh đệ
Mến thương nhau một thể đồng-bào
Từ-bi, Bác-ái giồi-trau
Xuôi cơ tu thiệt trước sau an thành.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông đặng trong đây Nam Nữ nghe chung, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ tối)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ chung nhau trong lớp học, định-tâm nghe Thầy dạy:

THI BÀI

1. Nầy con cả Nữ Nam nghe dạy
Dạy mỗi con nhớ lại cội lành
Lành là lập hạnh đoan thanh
Lành an nhìn lý sắp thanh thượng tuần.

2. Lành là chỗ vui mừng chung hiệp
Lành là chơn dò kịp máy Trời
Lành thân, tâm đặng thảnh thơi
Lành là thấu lý nơi nơi thuận nguồn.

3. Lành chẳng có luông tuồng tâm tánh
Lành vẹn lành tránh mánh tinh yêu
Lành không gần chuyện chít-chiu
Lành an học lý Thiên-điều tế chơn.

4. Lành là chỗ Dĩ-nhơn Hóa-đức
Lành là tâm tri thức phận người
Lành an xuân cảnh tươi cười
Lành tâm tánh nhẹ chiều mơi thuận tùng.

5. Lành là thấu vô cùng tâm lý
Lành an lòng kiên húy Hư-vô
Lành tròn tâm tánh qui-mô
Lành an lành lý điểm tô nguồn lành.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Phú-Hòa-Đông, đặng chung nhau Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

LỄ TRUNG-THU

42. Bài Mẹ phong Nguyễn-thị-Còn chức Giáo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ tối)

---------o0o---------

CÒN, con định-tâm nghe Mẹ ban phong Thiên-Tước đây, an tâm thọ lãnh giúp Trời hành Đạo nghe con.

THI

Nguyễn Tông con trẻ đặng thanh danh
Thị thấu nguồn lành rõ mối-manh
Còn tiếng Mẹ kêu con ráng lóng
Con vưng lời thưởng rõ duyên thanh.

THI BÀI

1. Nay con trẻ Mẹ kêu Mẹ thưởng
Là Căn-linh con hưởng nối dài
Con ôi! cuộc khổ bao nài
Ráng lo trọn phận Tam-tài Tứ-qui.

2. Phẩm Giáo-Hữu hiện đây Mẹ thưởng
Bớ con thơ kỉnh tưởng tâm trung
Hiện giờ tâm-lý cúc cung
Con an về lý Huyền-Khung Hoàng-Kỳ.

3. Diêu-Cung-Điện Mẹ đây ban huệ
Kêu Linh-căn đuốc tuệ rọi lòng
Con ôi! an lý Bá Tòng
Bớ con phụng mạng xuân đồng thiện căn.

4. Bền tâm-lý dò phăng chơn-chánh
Vẹn tu-hành lập hạnh Đạo qui
Bền lòng dò bước củ-qui
Mẫu-khuôn bớ trẻ hiện đây con tường.

MƯU, bài nầy con đọc tại trong Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông, đặng cho CÒN nghe hiểu, sắm sửa Áo, Mảo đến lễ Trung-Thu về Tòa-Thánh Bái-Mạng Triều-Thiên, cho rõ ràng danh phận Linh-Căn, chớ cho trễ kỳ Mẹ chọn, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho CÒN một bổn, gìn giữ sửa mình cho rạng tiếng con Trời. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Dạy sắm Y, Cân Tuế-Tinh-Quân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

MƯU, con chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một bài đây gọi là Sắc-lịnh, đặng chung nhau mỗi con trong nguồn Cao-Đài Thống-Nhứt, sắm cho Đại-Thành Tuế-Tinh-Quân, một phận sự Y-Cân cho tròn phận Tam-Hồn Qui-nhứt, Chánh-vị Tam-Tôn, Qui-hồi Bổn-nhứt mới đặng.

Sắm Y-Cân thể như Liêm-Trinh-Tinh vậy, nhưng khăn màu trắng, chữ xanh, là Thầy nhìn biết Đại-Thành Bảo-Nguơn Tuế-Tinh-Quân, tuy là Linh-căn chánh phận Nguơn-Tinh là Ánh-sáng, nhưng về bề xác thịt là gia-đạo chẳng đặng rảnh rang, nên Thầy sắp Trần-Văn-Dưỡng Tứ-Bửu mà Quyền địa-vị Nguơn-Tinh, trong cơn Tuế-Tinh-Quân vắng mặt, đặng Hành-lễ cho Tam-Hồn không thiếu phận sự. Vậy phận mỗi con Thầy sai, mỗi con lo tròn Thầy chấm công đó mỗi con.

Còn về phận sự hành cho trọn Đạo-thể mới thấu Đạo-nguyên, là do Tuế-Tinh-Quân xét lý, Thầy mừng mỗi con đừng có ý chi cho rằng phe phái, buổi cơ Thống-nhứt, Minh Pháp Đạo Trung Lý đó mỗi con, nếu mỗi con còn nhĩ-ngã phân vân Thầy e cho mỗi con lầm lý của đương-nhiên, rồi sụt sè lâu ngày phải lạc xa cơ Trời Qui-nguyên Bổn-nhứt đó.

THI

Đặng gặp căn-duyên ráng chí thành
Phước Trời trao gởi chỗ thanh danh
Đức lành chan rưới nguồn chơn-pháp
Con trẻ thuận tùng rõ mối-manh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng gởi cho Tòa-Thánh Tiền-Giang một bổn, đặng chung nhau mỗi con lo cho Anh-Hồn vẻ vang long trọng, đặng đến ngày lễ Trung-Thu Bái-Mạng Triều-Thiên đủ mặt Tam-Giang, nhìn lý cho rỡ ràng phận sự Anh-Hồn Đại-Đạo, sáng suốt quang minh, từ đây Đạo Qui-nguyên, Pháp, Đạo, Lý cho tròn Tiên-Thiên lý diệu đó chung con cả nữ nam.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài Đãnh-lễ Trung-Thu tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

THẦY mừng mỗi con, mỗi con nghe Thầy dạy:

TRƯỜNG THI

1. Giờ nầy về đến Thánh-Tòa
Bình thân định nguyện sáng lòa tâm trung
Cúi đầu Đãnh-lễ Huyền-Khung
Hốt-chiêm tâm định ung dung lương bình.

2. Xét xem trước có tội tình
Giờ nầy quì tấu Đơn-Đình Linh-Tiêu
Xét rồi rõ thấu trăm chiều
Xác phàm đa vọng quá nhiều nhố-nhăng.

3. Xét rồi thệ nguyện ăn năn
Thân quì, miệng đọc dò phăng tâm-điền
Sửa mình cho trọn giác-viên
Thân phàm kềm thúc ngưỡng chiêm trọn hành.

4. Tâm không khấn bái thân đành
Thình chơn chánh-pháp nguyện rành từ nay
Ăn năn là sám-hối đây
Tiền khiên hậu quả thệ thay thoát hình.

5. Đó là gìn trọn chữ Linh
Đó là Đạo-đức tâm gìn Đạo-tâm
Rõ ràng Thiên-lý u thâm
Người linh hơn vật nhờ tâm trọn thành.

6. Các con y vậy mới lành
Đó là người thuận Đạo thành vẹn ba
Tam-tài, Tứ-đức nào xa
Tam-Thiên qui-nhứt âu ca hiệp hòa;
Giờ nầy về đến Thánh-Tòa
Bình thân định nguyện sáng lòa tâm trung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày lễ Trung-Thu, mỗi con Nam Nữ về chầu lễ, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy, rồi mới Đãnh-lễ Triều-Thiên, đặng xét mình trọn lý. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con giờ nầy chung nhau Nam Nữ trong Đàn-nội, định-tâm nghe Thầy ban ơn đó mỗi con.

THI

CAO sắc tượng trưng lý thạnh khai
ĐÀI tường bao phủ cả hay hay
CỨU cơn đời lụy xa phong hóa
THẾ-giái từ nầy ráng nhớ đây.

THI BÀI

Nhớ đây là Đạo Cao-Đài
Cao-Đài Cứu-Thế hiện Thầy dạy trao.

1. CAO vô tận mở trao Diệu-huệ
ĐÀI thinh thinh Côn Lệ bao trùm
Con ôi! nhìn lý qui tùng
Lý cao Càn thể tượng Trung-dung huyền.

2. Đài chơn mẫu thể Khôn truyền thấu
Chở muôn loài nào khấu nào sơn
Chở che ánh vọi vờn vờn
Gọi là Trời Đất đâu sờn Háo-sanh.

3. Tại thế-giái rẽ khinh cơ tạo
Cứ rẽ khi bạc Đạo bôi Trời
Than thầm chóa mắt cho đời
Đời sao mất Đạo con Trời quên Cha.

4. Tội ngỗ nghịch Thiên-La ghi chép
Trong phần đông phi phép Đạo người
Xung Thiên ác khí thấu Trời
Luật-điều sấm sét lập đời sáng trưng.

5. Dựng Thượng-Nguơn tuần tuần tế thế
Chọn rặt ròng can-phế tu lai
Đạo Trời khai dựng giờ đây
Đạo Trời Cứu-Thế hay hay hội nầy.

6. Dạy các trẻ sum vầy về thiện
Thoát tục mù Càn-kiện hóa phân
Cho tròn bổn phận Tân-dân
Thạnh hành Minh-đức chi ân Thiên tường.

7. Người chung thể cửu trường ngôi chủ
Người chung tâm rõ thấu Tam-cang
Âm Dương rõ lý vén màn
Hoằng khai Tứ-đức vững thoàn thạnh danh.

8. Con ôi ráng mối-manh dò nắm
Dò chơn Trời thể tắm Cam-lồ
Lập thành Đạo-đức qui mô
Đạo Cha sắp dựng Hoàng-đồ thế-gian.

9. Phá hết tục sắp sang Vô-Thỉ
Lập Chơn-thần cương-kỷ qui Thiên
Thế-gian huệ huệ Cao Kiên
Đại-thành vững đặt bình yên chung hòa.

10. Đạo là Đạo Kỳ-Ba vận chuyển
Con nào ngang u hiển khó tường
Thuận Trời Đạo-đức phương trương
Nghịch cơ tấn hóa thống thương ôi là.

11. Cơn kiếp chót người đà mất Đạo
Mất Đạo rồi tâm tạo nhố-nhăng
Bớ con nhìn lý ăn năn
Đại-thành, Đại-kiếp đọa đăng hiện giờ.

12. x Máy Trời chỉ rõ vận-cơ
Dương sanh Âm tuyệt đừng mơ phải nhào
Bớ con tránh chỗ ồn ào
Phàm-gian chung cả làu làu thưởng răn.

13. Thiên-điều luật cả Trời giăng
Sáu mươi mốt tuổi lễ tăng lục tuần
Phút qua phắt lại chẳng ngừng
Kiếp đời trăm tuổi ráng cần Chơn-nguơn.

14. Đây là Thầy chỉ buổi cơn
Ăn năn cho sớm khỏi hờn kiếp nguy
Thầy là trọn phận Từ-bi
Thanh thanh chơn luật huy huy rọi đời.

15. Con ôi! đừng có đổi dời
Nhớ lời dạy dỗ thuận thời tu thân
Chánh-chơn, chơn-chánh cán cân
Thầy than tròn lý về tuân con à.

16. Bớ con đừng có kê cà
Rày đây rồi đó nào là riêng đâu
Luân qua chuyển lại vui sầu
Đọa, siêu do chỗ cơ cầu thuận chơn.

17. Hiện giờ Thầy chỉ thiệt hơn
Thế-gian nhìn lý Hóa-nhơn thường thường
Đừng mong nghịch lý cang cường
Rồi lâm vào luật khó tường bổn-căn.

18. Chung Đàn con cả dò phăng
Thành đây, Kiếp đó ráng phăng nhằm đường
Từ-bi, Bác-ái, nghĩa-phương
Công-bình, Chánh-trực giao tương xuân thành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu, đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 4 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con định-tâm nghe Thầy ban lời dạy bảo.

Nầy mỗi con! Đời quá mê man theo lối lả lơi vong căn lành, mất bổn tánh chánh-chơn của Trời ban ký. Than ôi! Về Đạo: Đạo chưa thông cơ ứng cảm huệ-thần, tưởng cho phận tu hễ đem thân vào Đạo là đủ, tưởng lạy Trời là rồi; chớ nào có biết lạy Trời là rõ tâm, thân đã có lỗi, ngày nay đem thân quì lạy, gọi phạt trị thân phàm, khép khuôn thành mẫu, trau-giồi đức tánh, hối hóa tự tân, ăn năn tránh kiếp đời từ lâu ngang ngược, định thần trở lại chánh-chơn, sửa tâm an hòa như như tâm lý, sửa tánh bình yên đặng xa lánh cơn vọng động kiêu sa, trừ ý dục, thoát ra khỏi chỗ ích kỷ tổn nhơn, đó mới phải phận tu-hành, đồng chung nhau như vậy mới rõ thông Đạo-Đức đó mỗi con.

Hiện giờ đây Thầy đã huệ-thần ban điển, Huy-lịnh chiếu rọi Thần-quang, dạy truyền phàm-gian thoát ly tục lụy, ăn năn sám-hối tội lỗi từ xưa của mỗi con, đặng mỗi con hòa nhau một nguồn, an tâm thọ mạng, thuận Lý tùng Thiên, tròn câu con Trời, nhìn chung sự sống, tránh thói chạ tâm phàm tánh tục, chen lấn xát xô, nhìn Trời vi thiện thì Trời ân-xá tội xưa, tế độ hiện giờ mở đường thông, rước Nguyên-căn và Linh-quang sa phàm ngày trước đó mỗi con.

Vậy mỗi con Nam Nữ Đạo Đời chung nhau nhìn lý hòa tâm, thuận Thiên-cơ, xuôi vận-hội, nhìn Trời đặng Trời ban lý dạy truyền, dẫn các con về đến Thượng-Nguơn là: Đại-thành thanh thới, sống chung nhau, dĩ Đạo, hành Đức, tu thân, thác Linh-hồn qui hồi cựu-vị đó mỗi con.

THI

Cao-Đài Cứu Độ trẻ phàm-gian
Bớ Trẻ Nhìn Cha rạng ánh quang
Đạo-Đức Giồi-Trau hòa với thuận
Chánh-Chơn Như Nguyện đáo cơ-quang.

THI BÀI

1. Nầy con trẻ rõ câu Trời cứu
Ráng nhìn Trời Trời hựu tội xưa
Bớ con đừng có đảo lừa
Bớ con tu thiệt đừng vừa tánh ngang.

2. Người tu thiệt đá vàng thấy rõ
Người tu-hành dứt bỏ đồ hư
Con ôi! Chơn-Lý như như
Con ôi! an lý Cửu-tư trau-giồi.

3. Thông Đạo-lý mới rồi phận sự
Thông cơ mầu tiên tự bảo thân
Con ôi! Minh-đức Tân-dân
Con ôi! an lý dứt Sân chung hòa.

4. Hòa là phận Cao-Tòa lý-diệu
Hòa chung nhau rõ hiểu tinh-thần
Con ôi! nhìn lý định thần
Hạ-Nguơn cùng cuối ân cần thọ qui.

5. Cơ xoay chuyển châu-nhi thay đổi
Dựng nền nhơn qui hội Thiên-khoa
Đó là con biết nhìn Cha
Tránh nơi Đại-kiếp Cao-Tòa thanh thanh.

6. Con nhìn Lý mối-manh cơ-vận
Con nhìn Trời mới thuận vận hành
Đến cơn Đạo chuyển về lành
Mỗi con chẳng thiếu Thầy đành lắm con.

7. Đừng cho sót sắt-son tâm chí
Cũng đừng trồi đừng lụy biển mê
Bớ con đừng có chấp nê
Thiên-Bồng đây trẻ qui về tâm trung.

8. Mỗi mỗi sự Huyền-Khung dĩ định
Khuyên mỗi con dứt bịnh tự cao
Nầy con an mạng bước mau
Bớ con Thành Kiếp làm sao Thầy chờ?

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ Trung-Thu đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trước thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya)

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ Lý hiện đây rõ chánh thần
LIÊN(G)-Đài ban dạy nữ nam vâng
TIÊN ban giác thế chung nhìn lý
NỮ giữ, nam gìn nhứt nhựt tân.

THI BÀI

1. Nầy chung cả nữ nam Đàn-nội
Chị giáng Đàn cơ hội lời phân
Bớ em mau ráng dứt Sân
Công dày, Quả mãn dò lần Tiên-Thiên.

2. Em ôi hỡi! Cao Kiên hữu dụng
Bớ em thơ ca tụng lý Trời
Em ôi! an mạng thuận thời
Dầu nam dầu nữ nhìn Trời ký qui.

3. Cơ Đạo chuyển một ly khó chống
Cơ lập thành nhứt thống Đạo Cao
Bớ em mau ráng bước mau
Đừng lòng chia rẽ lộn nhào thống bi.

4. Trong cơ hội châu-nhi vận chuyển
Trong cơ Trời an biến một cơ
Chớ đừng nghe việc vất vơ
Thỉ-chung, chung-thỉ Bổn-sơ nhứt thoàn.

5. Thói tà tặc ngăn đàng cản ngõ
Thói quỷ vương võ võ đám xằng
Phận tu an mạng trang bằng
Các em tỉnh giấc đặng dằn lòng bôn.

6. Danh Đại-Đạo thể cồn bổng nổi
Bớ chung em mỗi mỗi tỉnh tuồng
Em ôi! tránh chỗ ngông cuồng
Em ôi! nhìn lý Chị duồng bớ em.

7. Đừng có để cho lem tiếng Đạo
Đạo như như là Đạo cứu Đời
Chi chi thưởng phạt do Trời
Chi chi em hỡi thuận thời qui cơ.

8. Cơ lập Đạo Hào-Sơ xây dựng
Độ đời điêu xuôi thuận một nguồn
Khoa kỳ Công-đức lái buồm
Trương lèo thoát chốn phong cuồng nổi cao.

9. Sóng văn-minh lộn nhào hồn xác
Chị chỉ cho em thoát về ngôi
Rõ thông Đạo-lý em ôi!
Lời nầy cơ-vận chỉ thôi em tường.

10. Phần mỗi em cang cường ráng dứt
Dứt nợ trần đánh thức tuồng chơi
Em ôi! tỉnh lại thảnh thơi
Bớ em nhìn lý qui hồi Diêu-Cung.

11. Mẹ thường gọi hiệp sum trọn thiệt
Thầy ban lời phân biệt con đường
Các em nhìn Mẹ, Thầy thường
Mẹ thì đùm bọc, Chị thường dẫn em.

12. Chung nam nữ ráng xem cho lắm
Tỉnh tâm thần rõ thấm bẫy vòng
Nữ nam nay ráng vững lòng
Vưng lời Thầy, Mẹ xuân đồng bớ em.

13. Thầy thường dạy xét xem sau trước
Mẹ thường ban ngư-vướt Đông Tây
Chị thường kêu chỉ nối dây
Bớ em chung cả từ nay qui hồi.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Tý, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con chung nhau trong lớp học định-tâm nghe Thầy chỉ dạy.

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau lớn nhỏ con bầy
Bớ con an lý sum vầy nghe con
Bền lòng gầy dựng Đạo-trung
Là cơ Nhứt-thống sống chung nhìn Trời.

2. Qui-nguyên Tứ-Thánh vưng lời
Hiệp sum cảnh tượng thuận thời bớ con
Đạo-nguyên thành lập sắt-son
Là do Trời định khải-thông vận hành.

3. Bớ con an lý tâm thành
Bớ con chợt tỉnh rõ lành do đâu
Ráng vui về Đạo bớt sầu
Xá-ân Trời cứu đáo đầu khỏi vương.

4. Hiếu tâm lập hạnh nghĩa-phương
Chơn-thần xuất hiện mở đường dạy tu
Chớ thiêng giả mỵ vướng u
Uổng cho một kiếp rồi lu Linh-hồn.

5. Bớ con thận-độc bảo tồn
Bớ con nhìn lý của đồng công cao
Rồi đây thấu sự nghèo giàu
Kẻ dư người thiếu giúp nhau có Thầy.

6. Chi chi do lý dựng gầy
Thiếu dư Thầy rọi, lưng, đầy Thầy đây
Có duyên mới gặp hội nầy
Hội nầy Trời chấm ngày ngày tồn hay;
Chung nhau lớn nhỏ con bầy
Bớ con an lý sum vầy nghe con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng chung nhau trong lớp học nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ LINH

THI

NGỌC-Sắc Trời ban Phật, Thánh, Thần
HOÀNG-đồ độ dẫn tế Tân-dân
ĐẠI thừa Tam-đạt ròng Minh-đức
ĐẾ-Khuyết ban truyền định thống gần

GIÁNG thế độ Đời thông Nhứt-mạch
THẾ thần đừng dựa rạng tường thân
ĐỘ Đời thức tỉnh cơn nầy lẹ
LINH bổn lo tròn hưởng Thiên-ân.

THI BÀI

1. Nay cơ Đạo Thiên-ân độ chúng
Lập Thượng-Nguơn lý dụng tại đây
Con ôi! Chơn-Lý nối dây
Ban truyền lý thiệt từ đây dạy bày.

2. Khai Huỳnh-Thiên Cao-Đài danh hiệu
Rõ Đất Trời khuyết thiếu bồi trung
Qui-nguyên giáo lý hiệp sum
Lập thành Đại-Đạo Trung-dung Công-bình.

3. Diệu-lý ứng Tam-tài cảm giác
Phất trần-ai mau thoát kiếp về
Cúi đầu Đãnh-lễ dưng thề
Nhìn Trời, nhìn Chúa đề huề phái chi.

4. Cho trọn thiệt thùy tri chơn-chánh
Qui nhứt nguồn Phật, Thánh, Tiên, Thần
Bớ con mau ráng ân cần
Dầu nam, dầu nữ tinh-thần khai chơn.

5. Trong Đạo-đức Kỳ-Ba ân huệ
Rọi đời cùng cang lệ nối dây
Đạo Trời tượng lý hay hay
Trung-Ương Huỳnh-Đạo một Thầy Độc-Tôn.

6. Khắp phàm-gian đừng bôn đừng tảo
Hội Vạn-linh đào tạo tâm trung
Long-Hoa Tam-lý hiệp sum
Nhìn cơ Nhứt-thống vô cùng về thanh.

7. Cơ phán xét mối-manh Đài tượng
Đọa cùng siêu hình tượng duy duy
Con nào nhìn lý dể khi
Đâu tường cơ hội Trời qui một nguồn.

8. Qui con cả tỉnh tuồng thức giấc
Chỉ cơ Trời tồn thất Bỉnh-linh
Bớ con phàm-giái trọn tin
Nhìn Trời vi chủ Vật-ninh Nhơn-thời.

9. Cơ Tạo-Hóa lập đời minh hiển
Cơ thưởng răn vận chuyển tường sơ
Bớ con đừng có u ơ
Năm-châu tỉnh mộng kịp giờ Triều-Thiên.

10. Nhìn nhìn trẻ não phiền thê thảm
Tại phàm-gian chưa cảm lý Trời
Cho nên chống vận nghịch thời
Sanh lòng nhăng-nhố báo đời lẫn nhau.

11. Đạo cùng Đời nầy mau về lý
Một lời khuyên Thầy ký bút phê
Đừng cho đến đổi ủ ê
Ráng mà nhìn lý khỏi tê tái lòng.

12. Tu phải rõ Bá Tòng vận-mạng
Nhìn lý Trời danh rạng thượng-lưu
Mỗi điều phân biện đừng cưu
Hạ mình độ chúng hưu hưu tánh phàm.

13. x Hiện đây cơ định ráng tầm
Trung-Ương Thánh-Địa âm thầm rõ chơn
Cơ Trời vận-mạng Hóa-nhơn
Tụng câu Dĩ-đức lập chơn chánh tường.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con chung nhau trong lễ hiện giờ định-tâm nghe Thầy ban ân dạy chỉ.

THI

NGỌC-Đình sắc-tứ tượng thống ky
HOÀNG-đồ cửu lý, lý tường tri
ĐẠI ân ban rưới con chung cả
ĐẾ lịnh Hoàng-Thiên đủ điều-qui.

THI BÀI

Qui-điều Trời định giờ đây
Bớ con chung cả nối dây Đạo-mầu.

1. Con chung cả làu làu phận sự
Khắp Tam-Giang hà thử đâu đâu
Đâu đâu mà phải vướng sầu
Đâu đâu mà đặng ứng chầu Chí-Tôn.

2. Siêu hay đọa do bôn với định
Diệt với tồn vưng lịnh hay kiêu
Con ôi! tránh chỗ chít-chiu
Con ôi! Trời cứu khỏi xiêu đổ lòng.

3. Con ôi! ráng thoát vòng vật-chất
Có công dày tồn thất thọ an
Con ôi! nhìn chỗ Cơ-quang
Con ôi! Đạo-đức sắp sang hiện giờ.

4. Lòng chí thành đừng ngờ đừng vực
Chớ nghị nghi khó chực chầu Cha
Con ôi! Đạo-đức âu ca
Con ôi! Đạo-lý dung hòa thuận-cơ.

5. Lòng chí thành huờn Sơ lập cảnh
Thể dụng đồng có hạnh mới nên
Lời Thầy căn dặn đừng quên
Gắng ghi lời dạy là nên đây là.

6. Đạo dụng Đức, Đức hòa vẹn Lý
Đạo Trời khai tâm ký vận-cơ
Đó là Chơn-Lý huờn-sơ
Đây là Trời cứu u ơ đâu tường.

7. Bớ con cả vào trường dễ định
Đặng học hành dứt bịnh bớ con
Hiện giờ Chơn-Lý Khải-thông
Bớ con định nguyện lập công duy trì.

8. Lòng chí thành tri thùy cơ hội
Thầy qui nguồn phước tội cân phân
Con ôi! tránh chỗ phong vân
Con ôi! nhìn lý Tân-dân mới lành.

9. Lòng trọn thiệt Thầy dành qui-củ
Chớ lả lơi quá cụ rồi điêu
Con ôi! thuận lý tiêu diêu
Con ôi! nhìn một, một chiều lương năng.

10. Bền tâm chí nhớ căn, nhớ bổn
Nhớ cơn nầy tránh hỗn độn lây
Con ôi! diệu-huệ vẹn hay
Thoát ra khỏi tục nhìn ngay lý Trời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài dạy Đạo-Tràng Xuân-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ tại lớp học tại Trường-Qui Xuân-Đông, hãy định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ Xuân-Đông Đời Đạo
Ráng nhìn Trời gầy tạo Lý-chơn
Con ôi! an biến buổi cơn
Cũng do nhĩ-ngã mất nhơn nơi lòng.

2. Con an mạng Đạo-đồng qui-nhứt
Trời xá-ân tri thức tâm-điền
Con ôi! lớn nhỏ đừng phiền
Hòa nhau một mối nối liền Thượng-Nguơn.

3. Đời cùng Đạo keo sơn hòa hiệp
Đặng chung nhau bước kịp vận hành
Con ôi! chung hiệp làm lành
Lành là con cả tu-hành an tâm.

4. Trong chỗ thiệt thậm-thâm cứu chúng
Cứu chung nhau nhau-rún đồng-bào
Bớ con chung cả làu làu
Hòa nhau về lý một màu an thân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ tại đây, đặng chung đây Đạo Đời nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Xuân-Đông một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài phong ĐẨU chức Chánh Phối-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy con ĐẨU, định-tâm nghe Mẹ ban ơn phong thưởng cho con thanh phận đây con, vậy con nhìn lý củ-qui cho tròn bổn-phận Căn-linh con Trời đó con, vậy con ráng định rõ mầu.

THI BÀI

1. Nầy bớ ĐẨU con an nhìn lý
Chánh-Phối-Sư Mẹ ký cho con
Phẩm danh Chơn-Lý sắt-son
Vậy con thọ lãnh bảo-tồn Linh-quang.

2. Con phải định sẵn sàng chỗ thiệt
Thiệt là do phân biệt Không-hư
Con ôi! Chơn-Lý Cửu-tư
Rõ ràng danh phận điểm tô hiện giờ.

3. Đêm trong trắng đừng ngờ bớ trẻ
Mừng con thơ vui vẻ lãnh phần
Con ôi! ráng định Chín-từng
Từng mây mấy lớp dò lần Mẹ đây.

MƯU, bài nầy con đọc hiện đây cho ĐẨU nó nghe, cho ĐẨU lãnh phận giúp Mẹ cho kịp thời kỳ Đại-Đạo Qui-nguyên, cơ tuần vận chuyển, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho ĐẨU một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc trước thời Ngọ 16 lễ Trung-Thu nơi Nhà-Tư Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

THI

NGỌC-sắc chấm công trẻ chánh tâm
HOÀNG-đồ tế-thế gọi phương châm
ĐẠI ân ban rưới thông chơn-pháp
ĐẾ Khuyết dạy bày lý diệu-thâm.

THI BÀI

Chung Đàn nam nữ giờ đây
Vui sanh về Đạo nối dây Liên-Tòa.

1. Con chung cả ráng hòa tâm tánh
Nhìn thỉ-chung chơn-chánh, chánh-chơn
Con ôi! tránh chỗ buổi cơn
Buổi đời nhăng-nhố, cơn hờn lẫn nhau.

2. Nhìn chung-thỉ trước sau, sau trước
Ráng giữ gìn mực thước cân phân
Con ôi! mỗi nhựt mỗi tân
Đến đây cơ Đạo phán phân hầu gần.

3. Chung Đàn-nội tinh-thần chắc chắn
Gắng ý kiên mực thẳng đàng ngay
Con ôi! đừng để lầm sai
Chi chi do chỗ vẹn hay phận mầu.

4. Đạo xây dựng làu làu đức hạnh
Đức hạnh tròn là thạnh phong điều
Con ôi! Chơn-Lý tiêu thiều
Con ôi! tâm-lý độ điều Linh-căn.

5. Cơ Thống-nhứt dò phăng gìn lý
Để xen quyền một tí là hư
Lý là an vẹn như như
Không thiêng, không đổ khư khư chơn thành.

6. Đạo là Đạo cội cành xanh lá
Cổ-thọ che con há nào quên
Đạo-mầu chẳng chuộng tuổi tên
Miễn sao chung cả đừng quên mạng Trời.

7. Mạng Trời chỗ thuận-thời xuôi-vận
Mạng Trời do trên thuận dưới hòa
Mạng Trời an mạng mới là
Mạng Trời định trí thuận-hòa dò chơn.

8. Khai Thượng-Nguơn Hóa-nhơn Dĩ-đức
Dựng Thiên-Hoàng tâm tức dựng Trời
Dựng Trời tâm-lý Đạo Đời
Đời an nhìn Đạo, Đạo thời độ Linh.

9. Đặng như vậy mới minh vật lý
Đặng thuận chơn tâm chí nhứt thành
Muôn người đều phải tu-hành
Chung nhau Nhơn Vật là lành đó con.

10. Trong chỗ một sắt-son tu thiệt
Thiệt người tu phân biệt chánh tà
Tà là giả dối kiêu sa
Tà là bươi móc bất hòa tâm trung.

11. Chánh là lý hiệp sum hòa thuận
Chánh thẳng ngay nhường nhịn mến thương
Chánh là cang-kỷ Thiên-phương
Chánh tâm tu kỷ Sâm Sương chẳng gần.

12. Vẹn Đạo-đức tinh-thần phát huệ
Vui say đồng Côn Lệ thạnh đời
Đời ninh vật báu nơi nơi
Mưa hòa gió thuận, thuận thời Thượng-Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 16 tháng 8 mỗi con về tại Nhà-tư Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, hành Đại-lễ thời Ngọ, đọc bài nầy trước rồi mới Hành-lễ. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài phong ông Lê-Hữu-Đông chức Tứ-Bửu Ngoại-Giao

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ-ĐỜI

THI

NGỌC-sắc ban phong trẻ thảo hiền
HOÀNG-đồ con trẻ gắng cần siêng
ĐẠI-ân ban rưới cam-lồ thủy
ĐẾ Khuyết kêu con dạ kết liền

GIÁNG giảng chơn-ngôn phân giả thiệt
THẾ đời tỉnh mộng thấu chơn-truyền
ĐỘ Linh xuôi thuận đồng qui hội
ĐỜI Đạo một nguồn mới thảnh duyên.

LÊ-HỮU-ĐÔNG, con nghe Thầy dạy. Vậy phận con hiện đây Thầy ban phong con tăng tước Chánh-Phối-Sư cho trọn phận Tứ-Bửu Ngoại-Giao, đem Đạo-đức truyền ban, kêu cả Tam-Giang nhìn Trời tá danh Cao-Đài, qui con bầy Thống-nhứt một nguồn, an tâm tu thiệt đặng tránh điều giả dối kiêu sa của thói đời tục lụy từ lâu đó con. Giờ nầy con định-tâm nghe Thầy ban ơn kêu gọi, chọn danh ban phong Thiên-tước đây con.

THI

thứ Sanh-linh ứng chực Trời
Hữu công độ thế vững bền nơi
Đông Tây qui hiệp nhìn chơn-chánh
Sau trước thuận tùng Đạo cứu Đời.

THI BÀI

1. LÊ-HỮU-ĐÔNG con ôi! nghe chọn
Phận con thơ dẹp dọn trược trần
Con ôi! vững chí ân cần
Bút-son Thầy phán dò lần bớ con.

2. Chánh-Phối-Sư Bảng-son danh tạc
Phái Thượng màu xanh trọn tinh anh
Ngoại-Giao con trẻ hiểu rành
Cầm quyền
Tứ-Bửu Đại-thành lập công.

3. Trưởng Liên-Giao con thông vận-mạng
Phận con thơ mau rạng tiếng lành
Con ôi! Đạo-đức sắp thành
Mở cơ Thống-nhứt duyên lành chọn đây.

4. Con ráng vẹn ráng hay về lý
Phần con thơ Thầy trí phận mầu
Tam-Giang Thống-Nhứt một màu
Qui-Nguyên Đại-Đạo bác cầu thế-gian.

5. Vì thói chạ đeo mang nhĩ-ngã
Thói quỷ ma bàn tả phá Trời
Cao-Đài Thống-Nhứt thuận-thời
Nếu còn chia rẽ rã rời phải hư.

6. Đạo như vậy ôi chừ nào trọn
Đạo như vầy thỏn mỏn đường chơn
Đạo sao nhiều não lắm hờn
Đạo mà mất lý phải sờn Thiên-danh.

7. Dựa tiếng Đạo mối-manh hư mục
Dựa tiếng Trời thói tục còn đeo
Tu vầy đâu khỏi nạn eo
Tu vầy nhiều họa nhiều gieo độc sầu.

8. Phận con trẻ làu làu phận sự
Ráng vén-màn chống cự ngụy tà
Sanh-linh nhìn lý hiệp hòa
Con ra dẫn dắt chung nhà qui Trung.

9. Lời tiên-tri vô cùng thấm nhuận
Lập Trung-Ương gầy dựng Đạo chơn
Tiền khai, Hậu chuyển một cơn
Qui về trung điểm vờn vờn Huỳnh-tương.

10. Khai Huỳnh-đạo nghĩa-phương thống hiệp
Đạo Pháp minh trúng nhịp Lý khai
Khải-thông chơn tướng hiện đây
Lập thành Đạo-thể mỗi ngày trỗi thêm.

11. Đem Đạo-đức thúc kềm dạy dỗ
Lập Linh-hồn qui Tổ tường Tông
Chấp-trung tượng lý Ngô-Ông
Bình phân Bỉnh-Lý Huyền-Khung khai bày.

12. Nhìn Đại-Đạo Cao-Đài thống hiệp
Mới trọn lành bước kịp liên-đằng
Con ôi! Đạo, Pháp, Lý hằng
Trung-Ương chấp khuyết rõ ràng nào sai.

13. Chỉ cho rõ Cao-Đài danh hiệu
Phận con an thấu hiểu Đạo-mầu
Đó là Đạo-đức làu làu
Đây là Trời định bước đầu lập chơn.

14. Lời chỉ trước buổi cơn khai Đạo
Chơn-Lý khai cảnh đáo Tam-gia
Chấp trung thuộc Khảm âu ca
Trắng, vàng, đỏ, tím, xanh hòa đen cao.

15. Chỉ cho trẻ trước sau trường hợp
Vì Thiên-cơ mở lớp khoa kỳ
Long-Hoa vận chuyển châu-nhi
Ba lần lập hội tri-thùy Bình-Linh.

16. Kêu con trẻ Thầy minh nghĩa cạn
Vậy con nhìn cho hản cơ tuần
Con ôi! Đạo chuyển chẳng ngừng
Thượng-Nguơn Thầy chọn tuần tuần Căn-linh.

17. Con nhìn lý trọn tin Trời chủ
Dạy hiệp hòa qui-củ tỏ phân
Thầy đâu dạy việc phân vân
Thầy là Chúa-Tể cầm cân soi lòng;
Bớ con an mạng Bá Tòng
Bớ con thọ phận rặt ròng thuận Thiên.

THI NGÂM

Kim-Thiên Tinh-Tú giáng phàm-trần
Lê-Hữu-Đông Thiên hiệp lý cần
Con trẻ bền công Thầy chọn phận
Ngoại-Giao Đạo-đức trọn tinh-thần.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho LÊ-HỮU-ĐÔNG, Tứ-Bửu, Trưởng Liên-Giao Đại-Đạo một bổn đặng xem đây lo hành phận cho tròn thiện dụ.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài dạy bốn ông: Dưỡng, Thuộc, Đông, Số Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
Gia ban Sắc-Lịnh thâu chọn Chơn-Hiền.

THI

NGỌC lịnh Sắc-phong trẻ mối-giềng
HOÀNG Thiên phê bút rưới ân Thiên
ĐẠI-Thừa khai khiếu bày Minh-đức
ĐẾ gọi chơn thành Đạo triết nguyên

Gia phẩm chánh-qui cơ thống-hiệp
Ban ơn Bốn-Trẻ trọn căn duyên
Sắc Trời thưởng gọi con Hiền-Ngõ
Lịnh tại Huỳnh-Đình vững húy kiên

Thâu trẻ Dưỡng đây cùng Thuộc đó
Chọn con Đông chí Số bình yên
Chơn Trời dò nắm đừng cho vuột
Hiền Thánh bái chầu thấu Cửu-Tiêu.

THI BÀI

Trước Đàn Trời huệ Ân-Thiên
Đồng chung Tiên, Phật, Thánh, Hiền phò chơn.

1. Chung bốn trẻ dĩ nhơn lập đức
Mấy muôn đời gặp phước kỳ nầy
Vui thay! cảnh tượng sum vầy
Tam-Giang thống hiệp ngày ngày xuân sanh.

2. Nầy con DƯỠNG phận thanh Thầy chọn
Hiệp-Phong-Đài, ráng trọn Cơ-quang
Kiêm phần
Tứ-Bửu lưỡng toàn
Đem nguồn Đạo-Đức dẫn đàng Hiệp-Thiên.

3. Phó Nguơn-Tinh, Cao Kiên hữu dụng
Nơi Tiền-Giang sự phụng Trời cao
Ra tay giúp đỡ tinh mầu
Tuế-Tinh hòa thuận dải dầu xuôi cơ.

4. Phần Tuế-Tinh Thiên-thơ thông điển
Phần của con u hiển kinh bài
Ban hành Thánh-Giáo hằng ngày
Lưu thông Tam-cảnh từ nầy Tam-Giang.

5. Bớ con THUỘC thuận an thọ phận
Thái-Đầu-Sư cơ-vận Thầy trao
Anh em hòa hiệp trước sau
Dẫn dìu một phái làu làu Công-phu.

6. Đó là vẹn phận tu nhằm lý
Phất cuộc trần tâm ký Thiên-xuân
Con ôi! Chơn-Lý chẳng ngưng
Phần con đẹp phận Chín-từng tượng cơ.

7. Nầy con SỐ Thiên-thơ Thầy chọn
Chọn nhơn-hiền ráng trọn tâm trung
Chánh phần
Tứ-Bửu hiệp sum
Em sau, anh trước nhìn chung một Trời.

8. Đi cho đến kỳ thời Đại-Đạo
Gọi Qui-nguyên gầy tạo Thượng-Nguơn
Chánh tâm tu-kỷ chẳng sờn
Bửu-thơ bốn báu vờn vờn Phòng-văn.

9. Đời cùng Đạo lẽ hằng xuôi nhịp
Bốn nguồn lành theo kịp mạng Trời
Ráng lo an lý thuận thời
Trên hòa dưới thuận vưng lời khiến sai.

10. Bớ con ĐÔNG từ nay khuôn-mẫu
Trước Đàn tiền vọng thấu Huyền-Khung
Ngoại-Giao, Tứ-Bửu chấp trung
Phận con dè dặt kiết hung thói đời.

11. Dụng Từ-bi nghe lời Thầy dặn
Bác-ái ròng thọ đẳng Tam-chơn
Rõ ràng
Tứ-Bửu cao-sơn
Liên-Giao phận Trưởng, Hóa-nhơn hiện giờ.

12. Kêu bớ con đừng ngờ chớ vội
Phận tu-hành đừng nguội chớ bôn
Con ôi! Đạo-đức bổng cồn
Ban ơn bốn trẻ lịnh đồng Tứ-qui.

13. Liêm-Trinh-Tinh, đừng vì chuyện nhỏ
Mà rộn lòng đường ngõ lộn lăng
Đạo cao chơn tướng làm bằng
Đạo tròn thể dụng, khai hoằng Năm-châu.

14. Đạo, Pháp, Lý nào đâu có lạ
Gọi Đạo-nguyên vững dạ thấu rành
Tam-thanh, Tam-phái trọn thành
Màu Kim phục nhứt ngọn nhành Thầy phân.

15. Khai Trung-Thiên giác tân thế-hạ
Thoát tục mù mối lạ bấy lâu
Đó là Đạo-đức phát phu
Lập thành Thượng-cổ làu làu Hội-Sơ.

16. Cuối Hạ-nguơn hiện giờ cơ chuyển
Dựng Thượng-tuần u-hiển Tân-dân
Người tu nhìn lý cán-cân
Người tu nhìn chỗ Oai Ân Đất Trời.

17. Mừng cho con thuận thời rõ lý
Nơi Tiền-Giang hiệp chí đệ huynh
Trước sau, sau trước tâm thình
Lịnh Trời ban rưới con nhìn thỉ-chung.

18. Hiệp anh em cúc-cung Thiên-mạng
Rõ phận mầu hình dạng Thuấn Nghiêu
Hàm-bô, Cổ-phúc tiêu-thiều
Ban lời dặn bảo độ điều lý sâu;
Trước Đàn thời Ngọ Trung-Thu
Ban ơn bốn trẻ Thầy thâu chọn dùng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến thời Ngọ ngày trước lễ Trung-Thu, đọc trong giờ Liêm-Trinh-Tinh Bái-Mạng Triều-Thiên, hành phận Hiệp-Phong-Đài, Tam-Giang lưu hành Kinh-sám cùng Thuộc, Đông, Số đồng chung Bái-Mạng một Đàn.

Trước giờ đến chuông ba, đồng Chưởng-Quản vào Hiệp-Thiên-Đài, Tinh-Quân phò lịnh, Thanh-Sơn hộ trì Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, đồng ra lời mời Hiệp-Phong-Đài vào Bửu-Đình Bái-Mạng Triều-Thiên giúp Trời hành Đạo trong cơn Đạo Trời Qui-Nguyên Thống Nhứt.

Còn Thái-Đầu-Sư, hai Tứ-Bửu ngự tại Đông-Lang, Tứ-Thánh chứng kỳ, trong Thập-Ngũ Linh-Đăng, từ Đầu-Sư trở sau đồng đến Đông-Lang, phải có Định-Phong mang thẻ thế cho Lịnh-Kỳ, rồi Ngọc-Đầu-Sư, Chiêu-Thánh, ra lời mời Thái-Đầu-Sư cùng Tứ-Bửu vào Bửu-Đình Bái-Mạng Triều-Thiên thọ kỳ Sứ-mạng giúp Trời hành Đạo, độ rỗi dẫn dìu Vạn-Linh tu-hành vi thiện, đồng nhau thứ tự, định vào Bửu-Điện, đồng Đãnh-lễ Huyền-Khung, rồi con đọc bài nầy cho bốn trẻ nghe mà gìn lý, khi đọc rồi Đãnh-lễ đánh trống chào: Hiệp-Phong-Đài 72 tiếng, thể chào Nguơn-Tinh vậy, còn các phẩm gìn trật tự mà hành, xong phận gởi bài nầy cho mỗi con thọ lãnh mạng Trời trong giờ nầy một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung; về phần Hiệp-Phong-Đài, phải lưu hành bài nầy Tòa-Thánh Tam-Giang xem đây xét lý, đặng cùng nhau hiệp hòa trỗi lý, bước kịp theo cơ Trời Thống-Nhứt Qui-Nguyên đó mỗi con.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Ba ông: Đắc, Thành, Khuê Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 10 giờ khuya)

---------o0o---------

THẦY mừng ba con ĐẮT, THÀNH, KHUÊ. Ba con định-tâm nghe Thầy gia ban Thiên-tước, trọn tâm thọ lãnh nhiệm kỳ, giúp Thầy hành Đạo, kề vai gánh nặng chớ lòng lơi.

THI

NGỌC-lịnh ban hành Sắc-tứ ân
HOÀNG-đồ truyền dạy lý Tân-dân
ĐẠI Thiên cơ hội thâu nguyên thiện
ĐẾ Đạo chơn-truyền tượng Đại-thành.

THI-BÀI

Trước Đàn chọn phận Ba con
Đắt kỳ Công-đức Thành, Khuê thông tường.

1. Nầy con ĐẮT vào đường Thái thậm
Quyền Đầu-Sư mau chậm hiện giờ
Giúp Thầy Đạo-lý huờn Sơ
Anh em dìu dẫn đừng ngơ ngáo lành.

2. Quyền Đầu-Sư tâm thành trọn phận
Ráng nhìn Trời, nhìn vận, nhìn cơ
Bớ con đừng có u ơ
Phận con trọn thiệt, Thầy chờ Thượng-Tiêu.

3. Nầy THÀNH trẻ ráng khêu đuốc huệ
Dứt cuộc trần Côn Lệ đây con
Gia đình an lý sắt-son
Dứt lìa oan trái, khải-thông phận mầu.

4. Thầy chọn trẻ làu làu phận sự
Chánh-Phối-Sư thọ ngự Bửu-Quyền
Bớ con an lý kiền-thiền
Bớ con Thiên-tước phỉ nguyền kề vai.

5. Nay con KHUÊ dặm dày công cán
Hiệp chánh giềng nền tảng móng xây
Phong con
Quyền Tứ-Bửu đây
Ráng lo trọn phận nối dây liên-đằng.

6. Trong ba trẻ Đạo hằng bền nắm
Thiệt phận hiền gội tắm Cam-lồ
Đắp nền, xây móng, dựng mô
Rõ ràng thanh-phước điểm tô cơn nầy.

7. Ba con ráng nhìn Thầy cho chóng
Ba con thình trược lóng tường thanh
Ba con nhìn chỗ mối-manh
Ba trò Môn-tử thinh danh vờn vờn.

8. x Trước Đàn thời Ngọ keo sơn
Trung-Thu Đại-lễ tiền cơn lịnh triều
Huệ thần ba trẻ mến yêu
Lãnh phần trọng trách tịch triêu thuận tùng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Trung-Thu, đọc trong giờ của Đắt, Thành, Khuê Bái-mạng, trước Bái-mạng ba trẻ cũng đồng ngự tại Đông-Lang có Tứ-Thánh chứng vị, rồi Tịnh-Vân cùng Diệu-Mật phò Lịnh-Kỳ, đến mời ba trẻ vào Bửu-Đình Bái-mạng Triều-Thiên giúp Trời hành Đạo cho tròn sứ mạng Thiêng-Liêng giao phó, rồi phân nhau thứ tự vào Bửu-Đình Đãnh-lễ, rồi MƯU con đọc bài nầy, rồi nhập Đàn Hành-lễ, trống chào tuần theo cấp phẩm, xong phận thời nầy con nhượng lại cho Nhị-Hồn Hành-lễ, cho vẹn phận Đạo trung đó con, xong rồi phát cho mỗi con thọ phận đây mỗi trẻ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài Thầy cho biết trước đến ngày 8 có Ban Liên-Giao Cao-Đài Thống-Nhứt đến hiệp cùng Đức Ngọc-Chơn-Quân đi khắp Thánh-Thất, Trường-Qui để tỏ lòng nêu Bảng Cao-Đài Thống-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

MƯU, con nghe Thầy dạy:

Con chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một đoạn đây, đặng mỗi con xem biết hành phận, ngày 8 tháng 8 Đinh-Dậu đến đây có ban Liên-Giao Cao-Đài Thống-Nhứt, do Hiệp-Phong-Đài hướng Đạo, để đến Tòa-Thánh Trung-Giang hiệp cùng con với Hồng-Đăng-Quân để đi khắp các nơi Thánh-Thất, Trường-Qui đặng tỏ lòng thành tâm nêu bảng Cao-Đài Thống-Nhứt do Sắc-lịnh của Thầy ban, đến ngày 8 con trao lời cùng Hồng-Đăng-Quân, Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài thân hành thay thế cho con hiệp cùng Hiệp-Phong-Đài mà hành phận, cho tròn sứ mạng Thầy sai. Phần con trong ngày đó phải ở tại Tòa-Thánh đặng thừa lịnh Thầy sai khiến, mỗi con đừng cãi lời phải sai Thiên-lý, trong phận mỗi con đi tiện phận mời Kim-Thiên-Tinh sum hiệp cùng nhau để đi hành phận giúp Thầy, chung nhau tỏ lòng mến thương hòa thuận đó con, đặng rõ thông huynh đệ tương tề, chung tâm thống hiệp nguồn chơn, vẻ vang đẹp phận nở mày xuân-sanh.

THI

Cao-Đài Thống-Nhứt chiếu tường đông
Đại-Đạo Qui-Nguyên rõ tánh không
Lý Thiệt Bày Khai nguồn cội cả
Trang Bằng Thanh-Thới ký Trời trong

Vận-Thời Cơ-Hội tu hành thiệt
Xoay Chuyển Đạo Đời Đức nghiệp công
Nam-Việt Thạnh-Hành Trời rưới phước
Thiệm-Châu Ánh Vọi lý tường thông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 8 tháng 8 đến đây, Hiệp-Phong-Đài cùng Ban Liên-Giao đến đem ra đọc nghe chung, rồi Tiền, Trung, Hậu hiệp nhau lo tròn phận sự Thầy sai. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài Mẹ kêu Trang-thị-Hương thức tỉnh kiếp trần sống tạm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

Trang-Thị-Hương, con nghe Mẹ dạy:

THI

DIÊU diêu Cung Điện rọi phàm-trần
TRÌ chí tu-hành rõ chánh thân
THÁNH-Đức kêu con mau thức tỉnh
MẪU-khuôn qui-củ Đạo dò lần.

Bớ con Trang-Thị-Hương, bấy lâu con có để chút Tâm-đạo là con thấy đâu dĩ Đạo làm lành, thì con để ý mến thương kỉnh tưởng, Mẹ cũng mừng cho con có Tâm-đạo, nhưng con vưng lời Mẹ trỗi lý dò chơn cho đến Đạo-tâm khuôn-mẫu qui-củ hốt-chiêm, mới trọn lòng chơn thiệt đó con, phận con là Nguyên-căn lâm phàm, nên con mới đặng hưởng Hồng-ân của Trời ban rưới, chan hòa Hồng-phước.

Vậy con nên nối dây thiện-duyên cho thêm bền bỉ bớ HƯƠNG con; con nhớ lại, tỉnh lại coi, cuộc đời dầu phú quí vinh hoa, cao sang quyền quới cũng do duyên lành căn đức; con hữu duyên, hữu đức thì ráng năng bòn đức, cũng thể cây kia đặng vun phân tưới nước, thì cảnh tươi xuân sẽ trường cửu phước lành. Đây lời Mẹ chỉ vắn tắt cho con rõ, là phận con là Nguyên-căn sa trần, giờ nầy, buổi nầy Trời Đại xá-ân, con nên qui thiện, sống thọ Đạo tu thân, Dĩ-đức thành thanh, ngày thác xác qui hồi Cung Điện, con chớ dể duôi trễ kỳ Thiên-khoa Trời thâu chọn. Ôi!!! biết mấy muôn kiếp mới gặp đặng cơ Trời cứu thế đó con, vậy giờ nầy con định-tâm về Đạo nghe Mẹ ban lời kêu dạy đây con.

THI

Trang bằng phận gái cõi Thiên-Bồng
Thị trực tâm trung rõ lý không
Hương đượm màu hoa nơi cõi thế
Hen con nghe Mẹ hiệp chung đồng.

THI BÀI

Chung đồng tu-niệm bớ con
Đạo người trau sửa sắt-son duyên lành.

1. Đêm đã cạn tâm thành Mẹ chỉ
Chỉ cho con chung-thỉ tỏ tường
Con ôi! mau ráng lập trường
Nhìn xem cuộc thế là đường trả vay.

2. Khi giàu sang phải hay cơn khổ
Lúc thong dong phải rõ buổi cùng
Nguyên-căn mau ráng hiệp sum
Bớ con duyên đức nối dùng về sau.

3. Người ở thế đâu nào đâu lạ
Hễ thấy đây phước họa phúc thì
Định-tâm nhớ lại tri thùy
Hết đồng Xuân sắc, trưa thì Đông điêu.

4. Nhìn cuộc thế chít-chiu vay trả
Cõi phàm-gian đô dã vần xoay
Kiếp đời trăm tuổi thể mây
Gió tuôn mây rã giỏi hay chi là.

5. Thân Tứ-khổ: trẻ, già, đau, chết
Phận Liễu-bồ còn hết trí tri
Phận con là gái Nữ-nhi
Nguyên-căn Mẹ nhắc con tri tâm-điền.

6. Mau thức tỉnh nối liền nguồn thiện
Định nhìn Trời phát nguyện nghe con
Đạo Trời cứu thế khải-thông
Hay phàm giỏi tục luật công chẳng vì.

7. Bớ HƯƠNG trẻ đừng bì cuộc thế
Cuộc thế đời oan hệ lắm con
Văn-minh vật-chất phấn son
Đó là phàm tục vậy con nhìn Trời.

8. Trước có duyên nay thời hưởng phước
Ráng tỉnh lòng căn-đước vun-bồi
Đó là thức tỉnh qui hồi
Ban lời kêu dạy vun-bồi Đạo chơn.

9. x Bớ con HƯƠNG trẻ buổi cơn
Buổi đời giàu có rõ cơn gặp nguồn
Bớ con mau ráng tỉnh tuồng
Bớ con nhìn Mẹ, Mẹ duồng về Ngôi.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông, gởi cho Trang-Thị-Hương (Gia-Định, Bình-Lợi) một bổn xem mà xét lý, đặng rõ Trời cứu thế kỳ ba, nghe không tự trẻ, ngày sau khỏi trách Mẹ không mách bảo. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo- Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài Mẹ phong bốn vị: Sắc, Liễu, Dưa, Tài chức Giáo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

SẮC, LIỄU, DƯA, TÀI. Bốn trẻ định-tâm vưng lời Mẹ ban phong thăng thưởng, lãnh gánh giúp Trời hành Đạo nghe mỗi con.

THI

SẮC-tứ Mẹ phong phẩm đức hồng
LIỄU tồn Thiên-lý thấu Chơn-công
DƯA toan trỗi bước hòa tâm tánh
TÀI thượng lưu hành dạ nhứt đồng.

THI BÀI

Thanh phần phẩm-vị Thiên-Bồng
Bốn con thảo thuận định lòng Mẹ thâu.

1. Mẹ nêu gọi Trung-Thu ban lịnh
Kêu con thơ Sắc-lịnh gia ban
Bớ con SẮC trẻ thuận an
Mẹ phong Giáo-Hữu mau toan qui trường.

2. Nay con LIỄU kỷ-cương thường lý
Mẹ mừng con tâm chí thẳng ngay
Ban phong Giáo-Hữu vẹn tài
Nêu tên Bảng-ngọc từ rày gắng ghi.

3. DƯA, con thơ trí-tri cách-vật
Lòng bền lòng chơn thật tồn tâm
Ban con Giáo-Hữu ân thâm
Cho tròn thanh nữ thành công Mẹ mừng.

4. TÀI, con thơ tâm vưng lời dạy
Mẹ chọn con trái phải Mẹ bày
Ban con Giáo-Hữu Nữ-tài
Cúi đầu thọ mạng Cao-Đài bảng nêu.

5. Chung bốn trẻ ráng khêu tâm huệ
Rọi đường ngay Côn Lệ cho mầu
Đứng ra trỗi lý làu làu
Đắc kỳ Công-quả dưng cầu Thiên-chơn.

6. Đồng lãnh gánh keo sơn Đạo-lý
Ra dẫn dìu tâm chí đừng lơi
Thong dong tâm lý thảnh thơi
Thọ kỳ Giáo-Tập thuận-thời Qui-nguyên.

7. Bốn con ráng nối duyên thiện nguyện
Đem nguồn lành Càn-kiện tỏ phân
Con ôi! Đạo-đức Tân-dân
Tánh tâm Minh-đức Tham Sân diệt trừ.

8. Phận Nữ-nhi bấy chừ nhỏ hẹp
Đến đây tường phận đẹp Thiên-Bồng
Tránh nơi môi đỏ, má hồng
Lìa cơn trần trược thoát vòng văn-minh.

9. Nhìn qui-củ phù khinh Thiên-lý
Cho trọn tâm huờn ký Hư-vô
Đạo thành đức hạnh điểm tô
Đoan trang gái hạnh móng mô dựng gầy.

10. Trong chỗ thiệt sum vầy chơn-chánh
Luật Công-bình sáng ánh chiếu đời
Bớ con bốn trẻ thuận thời
Vưng lời Mẹ gọi con Trời cứu Linh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Lễ-Sanh SẮC (Thân-Cửu-Nghĩa) một bổn; LIỄU (An-Thạnh-Thủy), DƯA (Mỹ-Tịnh-An), TÀI (Lương-Hoa-Lạc) mỗi con một bổn, đặng xem học trong đây lo phận giúp Trời hành Đạo, dìu dẫn nương nhau cho đến nguồn lành đó mỗi con. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài phong ba ông: Thức, Cự, Ngỡi vào Ban Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THỨC, CỰ, NGỠI ba trẻ định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy dỗ, khuyên răn, thâu dụng, trao gánh giúp Trời trong thời kỳ nguồn Đạo vận chuyển qui nguyên đây bớ các con.

THI

Cao-Đài danh-hiệu giáng phàm-trần
Thống-Nhứt chung bầu trí vị tân
Đại-Đạo giờ đây thâu vẹn toán
Qui-Nguyên cội cả lý tinh-thần.

Thầy mừng mỗi con, mỗi con an tâm thương yêu triều mến chung nhau, dìu dẫn nương nhau, độ rỗi cùng nhau, tròn câu Nhứt-bổn, hòa lý chánh-chơn, Đạo trung rạng tỏ, Thầy rất vui mừng đó mỗi con. Vậy ba trẻ định-tâm nghe Thầy ban ơn gọi danh thăng tước chọn phận giúp Trời cho xứng phận Căn-linh giúp Trời lãnh gánh đó chung con.

THI BÀI

1. Bớ con THỨC hỡi ôi an lặng
Nhiêu, nhẫn, bình nay đặng Thầy thâu
Con ôi! Đạo-đức cao sâu
Thầy mừng con trẻ vẹn mầu phẩm danh.

2. Chánh-Phối-Sư duyên lành thiệt thọ
Con đừng bôi nầy nọ chi con
Con ôi! phẩm-vị sắt-son
Cậy con ráng trọn khải-thông tâm-điền.

3. Nầy THỨC con não phiền chi bấy
Thuyền ngược nghiêng chèo đẩy chống dò
Hòa nhau chung chí lần mò
Buông chèo bỏ lái thuyền đò sao con?

4. Cây Đại-thọ nên non đâu đặng
Mộc bé thay nhiều nhánh nhiều cây
Chung nhau dụm đục mới hay
Nên non tốt đẹp Đông, Tây đề huề.

5. Nghe lời Cha vưng thề kiến trúc
Nền Đạo chơn dĩ túc dĩ chơn
Thầy than cùng trẻ buổi cơn
Bớ con đừng bỏ đừng hờn nhau chi.

6. Nay Thầy chọn duy duy Đạo-đức
Bớ con thơ trẻ THỨC thượng lưu
Lãnh phần Giáo-Tập nhiêu, hưu
Đứng ra trỗi lý lự ưu thôi là.

7. Đem chơn-chánh một tòa sáng rỡ
Dìu dẫn nhau định trở về lành
Đó là an lý Đại-thành
Đây là phận sự duyên lành kết sen.

8. Nầy con CỰ Thầy khen con trọn
Định nơi lòng phước mọn ráng bòn
Phối-Sư ban thưởng bảo-tồn
Lãnh phần Giáo-Tập xuân-đồng bớ con.

9. Kêu bớ NGỠI khải-thông chơn-chánh
Phẩm Phối-Sư con gánh Đạo Trời
Lãnh phần Giáo-Tập cứu đời
Đứng ra dẫn dắt thuận thời tu thân.

10. x Ba con thọ lãnh Thiên-ân
Kề vai gánh vác Tham Sân đừng gần
Đạo-trung lòng dĩ tinh-thần
Đạo Trời qui-nhứt dò lần nguồn chơn.

11. Lời Thầy căn dặn keo sơn
Trước sau, sau trước bền nhơn-đức dày
Đó là trọn phận Tam-tài
Trời cao, Đất rộng, Nhơn tài hòa thương;
Rõ ràng Đạo-đức kỷ-cương
Đạo Đời trọn thiệt, Thiệt Thường thọ xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng gởi cho Chánh-Phối-Sư THỨC, Giáo-Sư CỰ, Giáo-Sư NGỠI đồng ở nơi Tân-Hòa-Thành mỗi trẻ một bổn, đặng học trong đây hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài phong THẢO chức Phối-Sư Ban Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (4 giờ chiều)

---------o0o---------

THẢO, con nghe Thầy ban thưởng.

THI

thứ từ nay ứng chực Trời
Văn tài con trẻ vẹn thanh thời
Thảo con thông suốt ra dìu dẫn
Con cái chung đồng Đạo cứu Đời.

THI BÀI

1. Nầy con THẢO, Tập tành công-đức
Dò chơn Trời thanh-phước gội nhuần
Phối-Sư ban rưới Thiên-ân
Mối-giềng Giáo-Tập trọn phần Thầy sai.

2. Chớ than nghèo lá lay vật chất
Đặng thanh bần tâm tất Thần Tiên
Con ôi! Chơn-Lý giác-viên
Phận con Thầy chọn, con hiền Thầy trao.

3. Trao gánh nặng âm hao con rõ
Đứng làm trai hiền ngõ Đại-hùng
Nhịn nhường hòa thuận chấp trung
Hồi minh chỉ ám vô cùng khải chơn.

4. Lòng Bần-sỉ cao sơn bể thẩm
Đức thạnh hành xét gẫm cổ kim
Có chi mà phải kiếm tìm
Đạo thông đức thạnh tâm kềm tánh thâu.

5. Đó là trọn cao sâu Đạo-đức
Vị-ngôi cao thị trực như như
Trọn tâm tu thiệt ngụy trừ
Đúng kỳ mãn nhiệm Đại-Từ Trời thâu;
Bớ con THẢO trẻ làu làu
Vưng Thầy giúp Đạo nhiệm mầu tồn xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Giáo-Sư THẢO một bổn, học xem trong đây hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài phong NĂM chức Phối-Sư Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ tối.

---------o0o---------

NĂM, con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

Nầy NĂM, con nhớ phận trò
Bền tâm học lý lần dò lập công.

1. Lời vàng ngọc con thông mới trọn
Nghe Thầy kêu dẹp dọn thể thân
Đạo Trời Chơn-Lý nghĩa-nhân
Bớ con ráng vẹn Tân-dân mới là.

2. Thầy kêu gọi chung nhà lãnh gánh
Hạ bút phê phong Thánh con đây
Phối-Sư con ráng nối dây
Hiệp-Thiên truyền lý diệu hay độ đời.

3. Phận của con gần Trời đó trẻ
Ráng nhìn Trời bước lẹ nghe con
Chơn-thân, Chơn-thể bảo tồn
Chơn-tâm, Chơn-tánh dứt vòng trược nhơ.

4. Phẩm Phối-Sư Thiên-thơ trẻ đạt
Xứng phận trò giải thoát mây mù
Con ôi! Chơn-Lý lạc thù
Con ôi! lui tới kích cù tâm-trung.

5. Lòng chí thành Trung-dung tâm dạ
Dưng tất thành bươn bả lập chơn
Con ôi! Đạo-đức dĩ nhơn
Thuận Thiên tồn lý chớ sờn tâm trung;
Bớ con Sắc-lịnh Huyền-Khung
Bớ con Đạo-lý vô cùng Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Giáo-Sư NĂM (Lương-Hòa-Lạc) Ban Hiệp-Thiên-Đài một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài Thầy phong hai ông: Thình, Biết phẩm Nguyệt-Tướng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ khuya)

---------o0o---------

THÌNH, BIẾT hai con định-tâm nghe Thầy ban ơn gọi danh ban thưởng nghe hai con.

THI BÀI

1. THÌNH con trẻ nghe lời Thầy thưởng
Lãnh phận Trời kỉnh tưởng nơi tâm
Con ôi! Đạo-đức trầm ngâm
Phối-Sư thọ lãnh chớ cầm rằng chơi.

2. Theo cho kịp chỗ nơi Thầy chọn
Thập-nhị khai Nguyệt-Tướng trọn huy
Đó là Huệ-Luật phương-tri
Đây là cấp phẩm huy huy ánh bừng.

3. BIẾT rõ Đạo ráng tầm học lý
Giáo-Sư phong tâm chí bớ con
Ngoại-Giao Đạo-đức khải-thông
Đem nguồn Đạo-đức gắng công độ đời.

4. Trong hai trẻ dứt rồi trần trược
Trỗi lý thêm đặng vượt mây mù
Tới lui, lui tới dải dầu
Đạo tròn, Đức sáng làu làu chí-chơn.

5. Công với Đức keo sơn hai trẻ
Hạnh với Khiêm vui vẻ hạ mình
Đó là vượt khỏi thế tình
Đây là Đạo hạnh Thầy nhìn mừng thay.

6. Trong hai trẻ ngày mai trỗi lý
Thầy trao lời Thầy ký châu phê
Kêu con căn đức qui về
Về cho đến lý trọn bề tu thân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thình Giáo-Sư (Tân-An), Giáo-Hữu Biết (Chợ-Lớn) mỗi trẻ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài phong hai vị: Cho, Năm cùng chức Giáo-Sư Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ khuya)

---------o0o---------

CHO, NĂM hai trẻ định-tâm nghe Mẹ gọi danh ban phẩm-vị đây con.

THI

CHO trẻ từ nay rõ vị thanh
Con an nhìn lý rõ thinh danh
NĂM tròn công-nghiệp là chơn phận
Con Thống-nhứt nguồn trọn mối-manh.

THI BÀI

Mối-manh Đạo-đức sum vầy
Bớ hai trẻ định ngày ngày trỗi thêm.

1. CHO ráng trọn Căn-nguyên lần chót
Mẹ kêu con bòn mót Công-tâm
Duyên xưa, đức trước thậm-thâm
Bớ con nhìn Mẹ thâm trầm Huyền-vi.

2. Ban thanh-phước duy duy lãnh mạng
Phẩm Giáo-Sư rót cạn chí thành
Đêm thanh thánh chí rõ lành
Lãnh phần Giáo-Tập thi hành độ Linh.

3. NĂM, con ráng bồi-khuy cho chóng
Mẹ nhìn con, con lóng tiếng đây
Giáo-Sư ban gọi hay hay
Lãnh phần Giáo-Tập nối dây liên-đằng.

4. Phần con trẻ rõ ràng Dĩ-đức
Lập công cao đặng dứt oan khiên
Gái thanh hai trẻ tuyền-miên
Đêm Đông Mẹ đợi, Cửu-Huyền Tây-Vương.

5. Nơi Cung Điện bước-bươn chớ trễ
Phần hai con một thể lập công
Viên-thành, Quả-vị thưởng phong
Tiêu diêu Thiên-Quốc non-bồng Triều-Thiên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Giáo-Hữu CHO (Thuận-Mỹ), Giáo-Hữu NĂM (Thuận-Mỹ) mỗi con một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài phong hai vị: A, Nghệ cùng chức Giáo-Sư Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ khuya)

---------o0o---------

A, NGHỆ hai con nghe Mẹ chọn.

THI BÀI

1. A với NGHỆ Giáo-Sư hai trẻ
Mẹ chọn con vui vẻ giúp Trời
Lãnh phần Giáo-Tập thuận thời
Hai con căn đức cứu đời qui Thiên.

2. Đem lý thiệt giác-viên tế độ
Bớ con thơ hối ngộ vưng lời
Bớ con căn đức cứu đời
Bớ con Đạo-đức thuận thời tế nhơn.

3. Mừng hai con keo sơn cấp phẩm
Mừng hai con mau tẩm Cam-lồ
Đạo Trời tâm định điểm tô
Gội nhuần mưa mốc móng mô dựng gầy.

4. A, con ráng sum vầy nguồn thiện
Phần của con đừng luận biện chi
Dây oan ráng dứt tri-thùy
Dò chơn tấn lý ngộ kỳ Thiên-ân.

5. NGHỆ, con vẹn cán cân lường đấu
Phần của con Mẹ thấu hết rồi
Gia-đình Đạo-đức khúc nôi
Phần con trỗi lý trọn xuôi thuận hòa.

6. Con là gái Đạo nhà chấp khuyết
Ráng định lòng chí quyết là nên
Gái thanh ráng vẹn tuổi tên
Căn-linh giáng thế đừng quên phận mầu;
Bớ con an lý cúi đầu
Lãnh phần trọng trách làu làu Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Giáo-Sư A (Thủ-Thừa), Giáo-Sư NGHỆ (Tân-Hòa-Thành) mỗi con một bổn, đặng x