1. Bài đọc sau thời Ngọ lễ Khai-Sơ Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Nầy Chư Đệ-tử cả Nam cùng Nữ, hiện nay Chư Đệ-tử cùng chung nhau về nơi Diệu-Linh-Đền Hành-lễ tỏ dấu mến thương nhau, kính phụng Thiêng-Liêng hòa tâm Chơn-Lý. Vậy Chư Đệ-tử định-tâm nghe Bổn-Sư dạy.

THI

1. Nay Đệ-tử cả Nam cùng Nữ
Về Vô-Vi Môn-tử đề huề
Cúi đầu Đãnh-lễ dưng thề
Cùng nhau hòa-hiệp chung thề độ Linh.

2. Tu cho thiệt dĩ kinh huyền bí
Thọ Lý-chơn tâm lý ban truyền
Từ đây an-mạng kiền-thiền
Chung tâm hiệp tánh phỉ nguyền lòng Cha.

3. Khắp thế hạ còn xa Thầy lắm
Kẻ sa mê người ngấm biển hồng
Kẻ thì lụy chốn Đại-đồng
Người thì mê muội một vòng vô minh.

4. Mừng Đệ-tử ráng Tin ráng Thiệt
Đặng an lòng phân biệt ngụy chơn
Một lòng tế độ keo sơn
Cứu đời định tỉnh khỏi cơn Đại-đồng.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Mừng Đệ-tử Tân-Xuân Đinh-Dậu
Giờ Khai-Sơ truyền thấu Điển-Quang
Hiện giờ Chơn-Lý đặng an
Ráng lo cứu chúng sắp sang năm nầy.

2. Tu phải ráng dựng gầy Duyên Đức
Dựng nền Nhơn tuyệt dứt tục mù
Nầy nầy Đạo-Đức tạc thù
Tới lui dạy dỗ vẹt mù thế-gian.

3. Tu định tỉnh bình an trật tự
Đó là nguồn tiên tự Giác-Mê
Cứu đời khỏi chỗ thảm thê
Cứu đời an lý cảnh quê chung bầu.

4. Trời mở Đạo làu làu Ân Luật
Ban nguồn lành thậm cực Oai Ân
Ráng lo học lý Tân-dân
Ráng an nhìn Thiệt lập thân giúp Trời.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Mừng Chư-Sĩ vén màn mê muội
An theo Thầy đừng vội tinh thần
Chư-Hiền mau ráng ân cần
Cần tu cần học tập lần Thượng-Qui.

2. Tu phải rõ Châu-Nhi cuộc đổi
Ai ngoa cường Tánh dội Hồn tiêu
Hiện giờ tránh chỗ hiu hiu
Buổi cơn răn phạt khỏi tiêu Linh-Hồn.

3. Nầy Chư-sĩ đừng lầm ngoa nghiệt
Ráng an lòng phân biệt cho rành
Nầy nầy Đạo-Đức tu hành
Chớ sai một mảy duyên lành phải hư.

4. Nhìn cho kỹ Cửu-Tư, Cửu-Lý
Bền Tâm thành Tri Trí vững chơn
Bớt lòng húng hính đoài cơn
Đặng Thầy thâu dụng định Nhơn cứu Đời.

MƯU, bài nầy đọc sau giờ Hành-lễ Khai-Sơ hiện đây, đọc rồi giao lại NĂM in ra, đặng phát cho Đạo học. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài dạy ông NGỌC sắm Đạo Y-phục như CQ. Cửu-Trùng-Đài để Bái-mạng phụ giúp CQ.Cửu-Trùng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC, con nghe Thầy dạy:

Hiện giờ con phải sắm Đạo Y-phục theo như Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, đặng đến lễ Thượng-Nguơn thọ phận cho an lý tuần ư tế vận, vì phận sự Bắc-Thiên-Trục nay con đã vẹn rồi, nên Thầy định ban phong cho TRIỆU, còn phận con lo phận sự phụ giúp với Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, cùng La-Hán Hòa-Phong thêm vẹn mới đó con, đặng trọn phận làm trai biết lo gánh Đạo cứu Đời, độ thế-gian nhìn Trời tu niệm đó con thơ. Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy vui lòng lo phận đó con.

THI

NGỌC ngà vô giá Đức Trời trao
Tuần ư vẹn Lý định bước mau
Tòng-Bá Tuyết-Sương tâm quyết định
Định lòng an tịnh Đức phùng tao.
Phùng tao Thiên-Đức buổi đời
Ráng lo tu thiệt đừng rời Trời trong
Hiện giờ con ráng lập công
Chung cùng nguyên thỉ dẫn thông nguồn Lành;
Dẫn dìu Sanh-chúng tu hành
Cho bền duyên phận Bửu-Thành giúp an.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra gởi cho NGỌC một bổn, đặng NGỌC học trong đây lo hành phận giúp Thầy đặng kịp buổi Thầy qui nhứt.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc sau giờ Hành-lễ nơi Trường-Qui Nhị-Bình thuộc Tân-Xuân của Tư-gia Bửu-Thành La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ trưa)

---------o0o---------

Nầy mỗi con hiện giờ chung nhau nơi Trường-Qui Nhị-Bình đây gọi Đãnh-Lễ Tân-Xuân nầy Đinh-Dậu. Vậy mỗi con ráng hòa hiệp sum vầy, tỏ lòng hứng cảnh thủy lai chung cảm; giờ hiện đây Thầy mừng mỗi con, mỗi con định tâm nghe Thầy dạy.

THI

1. Nầy mỗi trẻ nghe Thầy ban thưởng
Mến thương Thầy kỉnh tưởng bạn hiền
Từ đây Chơn-Lý nối liền
Cùng chung nhắc nhở mối-giềng Thiêng-Liêng.

2. Lòng chí kỉnh cố kiên Đạo-Đức
Tự nơi tâm tri thức nguồn lành
Cùng nhau châu đáo Bửu-Thành
Hòa Chơn-Lý chánh Đại-Thành xuân sang.

3. Củng cố cập bình an nghiêm giái
Cũng tâm dò theo máy tuần huờn
Phận tu cực nhọc đừng sờn
Bình Tâm định Tánh rõ đờn Thiên-Xuân.

4. Nầy Đinh-Dậu Tân-Xuân Thầy chọn
Chọn tâm thành phê ngọn Bút-son
Mỗi con học lý cho thông
Trau-giồi Đạo-Đức lập công cứu Hồn.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ của các con Hành-Lễ tại Trường-Qui Nhị-Bình, đọc rồi giao lại NĂM in ra đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trong giờ TRIỆU Bái-mạng Bắc-Thiên-Trục

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

TRIỆU con nghe Thầy dạy:

THI

BẮC Đẩu Cuộc Tinh giáng lâm trần
THIÊN ban Thất-Tịch lý tinh thần
TRỤC cơ tuần chuyển gìn nguồn cả
Phẩm vị Đế-Thiên đã sáng bừng.

1. Nay con đặng Thầy thâu chọn phận
Con ráng an cơ vận lo tu
Con ôi! Chơn-Lý phá ngu
Máy Trời Thầy sắp, Thầy thu con Hiền.

2. Duyên Đức rạng nối liền Đạo-Đức
Lặng tánh tâm tri thức Đạo cao
Hiện giờ phẩm-vị Thầy trao
Mừng con chung lý trước sau một nguồn.

3. Thương hòa mến dẫn duồng tâm lý
Nhìn Đạo-Trung thân ký Đài-minh
Thương Thầy mến bạn trọn xinh
Thỉ-chung cho trọn Đức tin lý bền.

4. Thầy ban thưởng dựng nền bớ trẻ
Thầy mừng con vui vẻ hành y
Tu hành trật tự tường qui
Nhớ câu Thiên tải châu-nhi đãi thời.

5. Thầy chọn trẻ giúp Trời khai khiếu
Dạy cho con bí yếu rõ nguồn
Định lòng đừng để luông-tuồng
Lễ nghi Nghĩa Tín thuận buồm là nên.

6. Ráng học hỏi đáng trang nên phận
Thầy mừng con ráng tận kỳ tâm
Đại-Thành an lý thậm-thâm
Một cơn cực nhọc muôn năm xuân tường.

7. Đạo Bát-Chánh thường thường đỉnh lý
Luyện cho nên huyền-bí kỳ tâm
Vẹn rồi rõ lý thậm thâm
Tịnh tâm Chơn-Lý trầm ngâm cơ tuần.

8. Ban lời thưởng Thầy mừng con dại
Nhẫn nhiêu tường lập Đại-Thành Sơ
Dẫn người đừng để lỡ cơ
Độ người lầm lạc Thiên-Thơ chỉ bày.

9. Tâm ráng định nầy nầy con TRIỆU
Chỗ tu thân Trung Hiếu Nghĩa Nhơn
Tâm thành rõ thấu Bốn-ơn
Trọn lòng tu niệm một cơn rõ thành.

10. Trước Đàn-nội lời lành Thầy thưởng
Tước Trời ban bồi dưỡng cho xinh
Hiện giờ Đàn-nội đinh ninh
Bút son phê chọn Ngọc-Kinh con dò.

11. Từ đây trẻ ráng dò lý-nhiệm
Hoát Môn-quan Nam-Thiệm Trời khai
Huờn Thiên hoán hậu hiện đây
Nam thành Bắc lập hay hay cơ Trời;
Bắc-Thiên-Trục lý thuận thời
Thầy ban con TRIỆU nhớ lời hòa Xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 14 tháng 1 Đinh-Dậu thời Ngọ lễ Thượng-Nguơn, đọc trước giờ TRIỆU Bái-mạng Bắc-Sư Phó, đọc rồi con giao lại cho TRIỆU một bổn. Giờ Bái-mạng đến kiểng ba con vào Đãnh-lễ cùng Thập-Ngũ Linh-Đăng, rồi Tinh-Quân phò lịnh, hai Nguyệt-Tướng phò đèn vào Ngũ-Hành-Tòa, rồi Tinh-Quân ra lời mời Thiên-Đế Trục-Quân Thất-Tinh Đẩu-Cuộc vào Bửu-Tòa Bái-mạng triều Thiên, thọ kỳ Thiên-Tước lãnh phận giúp Trời khải thông Chơn-Lý chung lo gầy dựng Thượng-Nguơn, rồi Tinh-Quân đi trước Nguyệt-Tướng; Thiên-Đế, Nguyệt-Tướng đồng vào Bửu-Điện, khi vào đến địa vị quì gối Bắc-Trục, NGỌC gắn thẻ Thất-Tinh cho TRIỆU gọi là giao lãnh, TRIỆU Đãnh-lễ đồng đọc bài Thầy dạy đây, thời nầy NGỌC Hành-lễ Chưởng-Quản, Chức-sắc mặc toàn Đại-phục; đọc rồi bài, TRIỆU vào Hiệp-Thiên-Đài Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành bài nầy các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung mà xét phận.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc Khai-Sơ chỉ Đại-Thành
KỲ Tâm Chơn-Lý khải mối-manh
CỔ Kim chánh-giác nguồn qui nhứt
PHẬT Thánh Thần Tiên định thưởng lành.

THI-BÀI

1. Thưởng lành phạt dữ Trời trao
Mừng chung Môn-Sĩ bước mau theo Thầy
Đạo Cha qui hiệp con bầy
Chung nhau về một dựng gầy nền Nhơn.

2. Ráng lo học lý keo sơn
Xa nơi trọng trược buổi cơn tung hoành
Định-tâm Dĩ-Đức tập tành
Huờn nguyên nhứt bổn lập thành tánh tâm.

3. Đầu Xuân Lão đã giáng lâm
Thượng Nguơn khai khiếu sáng tâm rõ lành
Lý-chơn khai dựng cho rành
Mỗi điều mất thiệt mau đành tránh xa.

4. Mừng Chư Hiền-sĩ gần xa
Nam ban Nữ phái nhìn Cha trọn nguyền
Nhứt Tâm, nhứt Đức kiền-thiền
Người tu tránh cuộc thế quyền mới an;
Đây là lời Lão thở than
Mừng chung giờ học bình an Đức Trời.

MƯU, bài nầy Đệ-Tử giao lại NĂM in ra đặng đến lễ Thượng-Nguơn, đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối, đặng trong đây Nam Nữ nghe học chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc Đãnh-lễ nơi Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa (ngày lễ Thượng-Nguơn)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

THI

1. Giờ nầy Đại-lễ Vô-Vi
Mừng chung Đệ-tử phương tri lý mầu
Lý-chơn khai dựng làu làu
Nêu gương Tiên-giác trọn màu y nhiên.

2. Khai-Dương an mạng thuận Thiên
Chánh tâm Tu-kỷ nối duyên đức dày
Thượng-Nguơn kỷ niệm năm nầy
Là năm Thầy định con bầy hiệp sum.

3. Con nào còn luyến hoành tung
Thầy thương đứa đó khó chung nguồn lành
Chỉ con Sơ Dậu tập tành
Tập cho thiệt tánh, tành thanh tâm bình.

4. Tục mù dứt bỏ lình đình
Thuấn Nghiêu để bước Đại-Thành vững tên
Muốn cho thân phận trọn nên
Thì an tâm tánh đừng quên thiệt thà.

5. Tỉnh lòng dứt bỏ kê cà
Tục mê đừng nối đặng hòa Thanh-Dương
Lý-chơn khai mở kỷ-cương
Phùng tao cơ hội đặng nương lý Trời.

6. Chánh tâm tu thiệt cứu Đời
Cứu cho Đời tỉnh nhìn Trời hòa tâm
Lý Trời gìn giữ khỏi lâm
Lâm đường tai họa tại tâm hỏng hờ.

7. Hiện đây Nam Nữ đừng ngờ
Xuôi chèo Bác-nhã vững bờ phương tri
Giờ nầy Đại-lễ Vô-Vi
Mừng chung Nam Nữ phương tri lý mầu.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng đến lễ Thượng-Nguơn, mỗi con về Ngọc-Linh-Tòa Vô-Vi Cảnh, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ trưa.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

Ngày nầy Đại-lễ Thượng-Nguơn
Chung Đàn Nam-Nữ nhớ ơn dạy truyền.

1. Về Vô Cảnh Vi Huyền Diệu Lý
Gọi vưng lời kỉnh húy nơi tâm
Lão mừng ban lý thậm thâm
Chỉ truyền dạy dỗ tánh tâm hiệp hòa.

2. Mừng Chư-Sĩ Đạo nhà bồi đắp
Là nơi tâm ngăn rắp Lục-tà
Đừng cho bìm sắn láng nhà
Mở mang trí huệ một tòa Ánh-Dương.

3. Tu nhìn quyết kỷ-cương khuôn-mẫu
Ráng xét mình đừng tẩu bôn ba
Nhứt tâm, nhứt đức gặp Cha
Bền tâm an lý khỏi sa Lục-Hào.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Vưng Thiên-Mạng ban lời dạy dỗ
Lễ Thượng-Nguơn hạnh khổ ráng bền
Hạnh là hạnh nết cẩn nghiêm
Khổ khuôn tâm lý cho vuông cho tròn.

2. Đừng phóng túng phải mòn Âm-chất
Đừng sa ngoa rồi mất Thiên-Lương
Mỗi điều ngoại lý đừng ương
Học ròng Chơn-pháp kỷ-cương Huyền-Hoàng.

3. Tu thì phải vén màn mê muội
Nghe tiếng ru đừng vội đổ lòng
Tâm xiêu phải vướng bẫy vòng
Vướng rồi phải lụy Đại-đồng phạt răn.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Bần-Đạo cũng hỷ Chư Hiền-sĩ
Hỷ Chư-Hiền Ngô dĩ văn bài
Mừng thay Chơn-Lý trai tài
Mừng đây đáng mặt râu mày chơn tu.

2. Ngã ban vấn Phá Ngu hai chữ
Mừng Chư-Hiền giải thử Đời nghe
Ráng bền tâm thiệt tránh phe
Như như chơn-chánh éo le đừng gần.

3. Phá cái giấc mộng trần lai láng
Phá mù mê phân đoán cho nhằm
Phá cho thiệt sạch Sân thầm
Phá cho tiêu tục noi ngầm chờ cơn.

4. Phá cho hết đường trơn lấp lửng
Phá những điều ròng rởn ương gieo
Phá rồi nghiệp ác khỏi đeo
Tánh-Minh Tâm-Huệ Ý-Nhiêu báu Trời.

5. Đặng như vậy ngu thời huờn lý
Khoát màn mê tri trí tường sơ
Dứt xong mê muội ước mơ
Tránh nơi độc ác rõ cơ vận hành.

6. Đặng như vậy Tâm thành Phật ứng
Dứt trược trần gầy dựng Tiên Thiên
Hồng-Quân thay đổi nhãn tiền
Hư-không huờn lý não phiền dứt xong;
Đó là gặp đặng Chủ-Ông
Phá Ngu là vậy Chơn-Công ứng liền.

MƯU, bài nầy giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 16 tháng 1 Đinh-Dậu, đọc sau thời Đại-lễ Vô-Vi thời Ngọ tại Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi bãi Đàn, về phần Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Tân-Xuân Thầy chọn con hiền
Ban lời dạy dỗ nối liền Lý-chơn.

Nầy mỗi con hiện nay, mỗi con về nơi Tòa-Thánh chung nhau học hỏi, Huệ-Lý đương nhiên, trước sửa mình, sau truyền ban roi truyền hậu huấn, vậy mới đáng phận Tu-My Giáo-Tập Cảm-Ứng Thiên-Dương, Tú-Thanh Hoàng-Nguyệt. Vậy Thầy ban lời mừng chung mỗi con nơi lớp học, từ nầy ráng an lý sửa tâm dựng nên Trời Đất, mới đừng rời hai chữ Chơn-Lý phá ngu, đặng vậy mỗi con mới tròn phần hướng Đạo, duồng Linh khải chơn giác thế, chung nhau trở lại Bổn-Sơ, là nơi Đạo Đời thanh thới xuân thay! mừng thay!!!

THI

1. Đầu Xuân Dậu Đàn-Trung tỏ rạng
Cao-Huấn trường hiệp bạn Chơn-Nhơn
Tánh Minh Tâm Huệ cứu cơn
Thi hành Chơn-Lý gìn ơn huấn nguồn.

2. Khai tâm lý tỉnh tuồng Đời hỡi
Trăm điều do kìa bởi Trời cao
Thói phàm đừng có lao xao
Nay Gà mai Phụng mầy tao chia lìa.

3. Nhìn Cang Kỷ qui về với lý
Thoát trần-ai ngu trí hòa trung
Cuộc đời vạn-vật đồng chung
Sanh tồn, tử diệt Huyền-Khung độc quyền.

4. Đời tỉnh lại kiền-thiền Đạo-Đức
Đặng nhìn Trời thẩm vực khỏi sa
Bớ con Đời Đạo nhìn Cha
Thói đời hay giỏi khó qua Luật-Điều.

5. Đây Thầy chỉ chẳng nhiều chẳng ít
Mỗi con lo phòng tích Đức Trời
An lòng xuôi vận thuận thời
Đại-Thành, Đại-Kiếp luật Trời Bỉnh đây.

6. Đừng có gọi là hay nào giỏi
Khắp Trần-Hoàn chung cõi Thế-gian
Ngũ-Lôi tiêu diệt nghịch ngang
Vô Quân, vô Phụ tiêu tan rã rời.

7. Kêu con cả tỉnh đời hòa hiệp
Hiệp Khôn Càn cho kịp Trời qui
Hạ-Nguơn cùng cuối Châu-Nhi
Qui hồi Bổn-Nhứt Vô-Vi ban truyền.

8. Con nào nghịch đừng phiền đừng trách
Quên Đất Trời hống hách ráng nhìn
Ỷ hay xem nhẹ Thiên-Đình
Luật-Điều một mảy rọi hình chẳng sai.

9. Chung Đàn-nội hiện nay Thầy thưởng
Ráng học hành Hạnh Nhượng huờn xuân
Đây là Đinh-Dậu ráng tuân
Tuân lời dạy bảo Lý ưng Nguơn đầu.

10. Lời Thầy phán làu làu Ngọc-Sắc
Ráng thiệt thà khỏi mắc tội Trời
Cấp-Cao Huấn Lý hiện thời
Cho thanh Giáo-Tập thuận thời khỏi sa.

11. x Đàn tiền phê ngọn Bút-hoa
Mừng chung Nam Nữ trải qua Lục-Hào
Lý-chơn thâu định cho giàu
Định tâm sửa tánh khỏi nhào Chơn-Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 19 tháng 1 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành bài nầy cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung mà xét lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN-Kỳ Cổ-Phật đã An-Thiên
KỲ dị túc tâm tại nhãn tiền
CỔ danh liên Thánh tồn tái Giáo
PHẬT tại tâm thành tức hóa duyên.

1. Hóa duyên Phật độ hiện thì
Chư-Hiền định lại duy trì Đạo Cha
Bớt lòng phóng túng sa ngoa
Bớt cơn xô xát thoát ra cửa bàn.

2. Tu tâm chí định vén màn
Cổi diềm về lý khỏi lầm tà tây
Lý-chơn, Chơn-Lý hay hay
Trung-Dung, Cảm-Ứng, Từ-Bi, Công-Bình.

3. Nước tràn ngập khắp Bình-Dinh
Đê bờ Đức Hạnh, Thường Tin Thiệt thành
Thiệt là tránh chỗ tung hoành
Thành an phận trọn nguồn lành do nguyên.

4. Tin hay xét lý Cổ Kim
Thường an cư xử chẳng thiêng đổ lòng
Đó là thấy rõ Non-Bồng
Đây là Cực-Lạc khỏi phòng kiếm đâu.

5. Thánh Minh sáng tánh chẳng âu
Qui hồi Thiên-Quốc hưởng câu Linh tồn
Đó là tránh chỗ bẫy vòng
Đó là tránh chỗ Đại-Đồng Ngũ-Lôi.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM in ra, đặng đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn tại Tòa-Thánh đặng trong đây học chung lo phận.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng, Đạo học mà gìn lý.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-Điển Vô-Vi ánh cõi Trời
ĐĂNG thanh định rọi khắp nơi nơi
CỔ kim vi thiện tồn tâm lý
PHẬT giáng Nam-Phương Lý cứu Đời.

1. Cứu Đời trở lại nguồn chơn
Nhờ đem lý thiệt Hóa-Nhơn dạy truyền
Giờ nầy học hỏi phỉ nguyền
Mừng Chư Đệ-tử kiền-thiền tại tâm.

2. Đó là Thượng-Cổ thậm thâm
Chuộng lành lánh dữ trầm ngâm người hiền
Cổ là xưa tránh não phiền
Chấp trung truyền hậu kiêm hiền noi chung.

3. Cảm tâm ứng Lý Huyền-Khung
Hoàng hoàng võ-trụ cúc cung Đạo Trời
Đời thanh Đạo thới hiện thời
Muôn người về một tánh Trời giồi-trau.

4. Lần lần kẻ trước người sau
Chung thuyền Bác-Nhã Trời cao độ điều
Lần lần sẽ thấy tiêu-thiều
Bổn-Lai Diện-Mục đằng kiều vững chơn.

5. Chung giờ học hỏi keo sơn
Định-tâm bền lý Bốn-ơn trau-giồi
Chớ nên xa lý ngược thời
Lão e đọng lại tánh Trời phải xa.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 19 đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng trong đây mỗi đứa học chung. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước giờ NGUƠN Bái-mạng Giáo-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

NGUƠN, con nghe Thầy ban thưởng.

THI

Trước Đàn Thầy thưởng con NGUƠN
Giáo-Sư phái Ngọc hóa nhơn vững bền.

1. Ráng an mạng đặng đền ơn trọng
Hiệp-Thiên-Đài phước cộng chung ban
Tam-thừa tâm-chí vững an
Về phần Cửu-phẩm đáng trang tu-hành.

2. Tánh cho lặng Tâm bình Ý hiệp
Đặng dò theo cho kịp bước đường
Nhịn nhường tâm huệ khôi trương
Tánh Tâm Ý nhịn kỷ-cương giữ gìn.

3. Nhiêu là chỗ rộng dung Tâm Tánh
Ý bình hòa nhìn cảnh nhớ quê
Dung người mình khỏi thảm thê
Hòa người mình đặng ngọc phê thân triều.

4. Liễu cho hết trưa chiều tráo chác
Thôi cuộc đời thượng đạt thiện tâm
Ý thôi báu lạ thậm thâm
Tánh thôi đừng luyến đừng ham giựt đời.

5. Tâm Tánh Ý thuận thời thọ mạng
Là Tam-thừa, Cửu-phẩm rạng danh
Lần lần dứt trược về thanh
Trước lo tu mạng Tánh thanh Đức mầu.

6. Định Thần mạng làu làu trật tự
Mạng Trời sai tiên tự Đạo Nhơn
Tánh thông Dĩ-Đức keo sơn
Đây là Tánh Đức cứu cơn lụy Hồn.

7. Tánh Trời phú như cồn điểm tượng
Tánh Trời ban Hạnh Nhượng xuân lai
Làm sao cho vẹn phận trai
Làm sao cho vẹn râu mày tu thân.

8. Phải dứt bỏ Tham Sân cho tuyệt
Phải ngăn ngừa quỷ quyệt tinh ma
Phải phân cho rõ chánh tà
Phải lo gầy dựng Đạo nhà độ Linh.

9. Trước Đàn-nội Thầy minh mỗi sự
Vậy NGUƠN con tiên tự trau-giồi
Ráng lo Đạo-Đức vun bồi
Hạnh Khiêm Từ Nhượng Đức Trời đây con.

10. Công hóa cập sắt-son ban lịnh
Con định lòng tùng lịnh mạng Trời
Công-phu viên mãn qui hồi
Chỉnh tuân Đạo-Đức lý Trời ban giao.

11. Trước Đàn-nội Thầy trao lời dặn
Dặn con thơ Nhẫn Lặng Nhiêu Hưu
Cuộc đời lòng chớ đeo cưu
Tánh Tâm mạng vận tường lưu thế hành.

12. Nay con gặp duyên lành Thầy chọn
Chọn con thơ phê ngọn Bút-son
Hiện giờ ráng học lý không
Không không là lý lập công đừng sờn;
Trước Đàn Thầy thưởng con NGUƠN
Giáo-Sư phái Ngọc hóa Nhơn vững bền.

MƯU, bài nầy con giao lại cho NĂM in ra, đặng đến Lễ Thượng-Nguơn ngày 14 thời Ngọ, đọc trước giờ Nguơn Bái-Mạng Giáo-Sư, đọc rồi phát cho Nguơn một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài phong BẢY Giáo-Sư Cung-Diêu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

BẢY, con nghe Mẹ thưởng.

THI

1. Ban lời thưởng BẢY con nghe kỹ
Phẩm Giáo-Sư Mẹ dĩ ban phong
Cung Diêu Mẹ chọn đây con
Lãnh phần thiệt thọ lý không học hành.

2. Ráng học hỏi Mẹ đành lắm trẻ
Trẻ khá mau bước lẹ Mẹ mừng
Con ôi! khai khiếu Chín-từng
Tiên-Thiên huệ lý ân cần nghe con.

3. Lời châu ngọc bút son ban đó
Mẹ mừng con phẩm thọ phận lành
Nầy con an lý Đại-Thành
Ráng dò đến chỗ tập tành đời Nghiêu.

4. Trước con phải Nhẫn Nhiêu Hưu phận
Sau chung hòa xuôi thuận mến yêu
Chớ đừng tập tánh hiu hiu
Mẹ phong, Mẹ chọn tiêu diêu thâu dùng.

5. Thâu con dại qui tùng mạng lịnh
Dùng con thơ tâm định Mẹ sai
Sai con ra sức kề vai
Giúp vùa Chơn-Lý rẽ mây Hội nầy.

6. Lời vàng ngọc phê đây con nhớ
Ráng an lòng nhắc nhở xét mình
Con ôi! noi dấu tiền trình
Phổ-Đà Tiên-Nữ Cung Quỳnh đăng Tiên.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, gởi cho Giáo-Hữu BẢY (Phú-Kiết) một bổn, đặng BẢY học đây mà hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài phong NẾT chức Giáo-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

NẾT, con nghe Mẹ thưởng.

THI

1. Mẹ phong thưởng Giáo-Sư bớ NẾT
Phẩm tước Trời tựu kết thể sen
Giáo-Sư thiệt thọ Mẹ nhen
Lần lần trỗi lý gọi xen nhụy vàng.

2. Diêu-Cung-Điện tập rèn chơn bước
Ráng lần dò Ngư-Vướt ngộ kỳ
NẾT con hôm sớm duy trì
Tiên ban Phẩm-vị ngộ kỳ xuân lai.

3. Phận Giáo-Tập từ nay ráng vẹn
Cho trọn thanh khỏi thẹn nước non
Ban truyền lý thiệt sắt-son
Đó là phận trẻ lập công kịp kỳ.

4. Kể từ thuở Mẹ qui khai khiếu
Mẹ chọn con Mẹ biểu danh nêu
Lần dò Chơn-Lý khúc khiêu
Vẻ vui sắc đẹp đừng xiêu đổ lòng.

5. Diêu-Cung-Điện Non-Bồng Mẹ đợi
Đợi con thơ nhơn ngỡi chiếu bừng
Gắng ghi tâm chí tuần tuần
Vuông tròn tấc dạ đừng ngừng giồi-trau.

6. Con an mạng đừng xao Tánh Đức
Mẹ mừng con tuyệt dứt trược trần
Ráng lo học hỏi tinh thần
Đến ngày rãnh nợ dựa gần Diêu-Cung.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng gởi Giáo-Hữu NẾT (Xuân-Đông) một bổn, đặng NẾT học trong đây hành phận. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài xướng danh Chức-sắc Đại-Thiên-Phong lưỡng phái (96 vị)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 6 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy mỗi con, từ lâu gặp Đạo thờ Thầy học lý, đến đây là 31 năm rồi, Đạo Trời qui hiệp Chơn-Lý khải-thông, Chánh-pháp đương nhiên, qui hồi Thượng-Nguơn khai dựng, lần lần Thống-Nhứt một nguồn, chung cả Thế-gian nhìn Trời Duy Nhứt. Hiện đây Bính-Thân đã mãn, Đinh-Dậu khai lai, Hào-Sơ thâu Hiền, cơ Trời định thưởng ban người Đạo-Đức dày công, giúp vững Đạo Trời, xuôi cơ thuận vận, Tiên-Thiên Diệu-Lý, hoát khởi Càn Khôn, hóa minh Dương khí, ánh sáng rọi đời, tế Linh độ Chúng. Vậy mỗi con, trọn tâm tu niệm, dìu dẫn Nhơn-sanh đến nguồn lành, thoát ly trọng trược, mỗi con chung Đàn trong tuần Thượng-Nguơn, Đại-Lễ Tý thời, định-tâm nghe Thầy ban phong Tước-Vị nghe mỗi con.

THI BÀI

1. Dương Ngọc Cúc công dày Thầy gọi (Phú-H.Đông)
Chánh-Phối-Sư cơ hội Tiên-Phong
Từ nầy con ráng lập công
Tu tâm định tánh trầm ngâm Lý Trời.

2. Lê văn Thức thuận thời lập hạnh (Tân-H.Thành)
Chánh-Phối-Sư rành rạnh Tiên-Phong
Học hành chuộc tội lập công
Giáo truyền Chơn-Lý Hạnh Cung Khiêm Từ.

3. Triệu văn Thiểu bấy chừ tu thiệt (Th.Phú)
Chánh-Phối-Sư ánh Nguyệt Tiên ban
Từ nầy Dương khí ánh quang
Phận con ráng vẹn sắp sang trọn niềm.

4. Huỳnh văn Mùi êm đềm bớ trẻ (Tân-H.Thành)
Chánh-Phối-Sư phong trẻ đây con
Tiên-Phong chấm trẻ dày công
Từ nay hòa hiệp khải-thông nơi lòng.

5. Cao văn Cúc Bá-tòng Tâm dạ (Bình-Thành)
Chánh-Phối-Sư nay đã phỉ nguyền
Tiên-Phong phận trẻ kiền-thiền
Mừng con trỗi lý mối-giềng dò phăng.

6. Phan văn Khuê bền gan thử thét (Bình-Thành)
Chánh-Phối-Sư chấp khuyết bồi trung
Tiên-Phong Hạnh Nhượng Khiêm Cung
Thưởng ban con trẻ cúc-cung mạng Trời.

7. Nguyễn văn Linh thuận thời Thầy thưởng
Chánh-Phối-Sư triều ưỡng Ngọc-Kinh
Tiên-Phong Lý Diệu Huệ Minh
Phận con định lý phù khinh cứu đời.

8. Huỳnh văn Ngưu tỉnh đời bớ trẻ (Th.Phú)
Chánh-Phối-Sư vui vẻ cho lành
Tiên-Phong con hiểu cho rành
Đây là phong Thánh đừng sanh lý ngoài;
Nữ Nam an-mạng thưởng tài
Đại Phong Thiên-Tước từ nầy phát minh.

9. Dương thị Tím trọn tin Mẹ thưởng (Bình-Thành)
Chánh-Phối-Sư chiêm ngưỡng tu thân
Tiên-Phong con trẻ ân cần
Đêm trong Mẹ thưởng dò lần Thiên-La.

10. Nguyễn thị Lòng cung Nga Mẹ chọn (Bình-Thành)
Chánh-Phối-Sư phê ngọn Bút-son
Tiên-phong phận đẹp khải-thông
Từ nầy ráng hiệp lập công cho dày.

11. Đỗ thị Cơ chẳng hoài tâm chí (L.Hòa.Lạc)
Chánh-Phối-Sư thân ký Mẹ thâu
Tiên ban Mẹ dạy đề câu
Ban con Tước-vị định thâu vào trường.

12. Phạm thị Thiên tìm đường chánh-giác (Bình-Thành)
Chánh-Phối-Sư huợt-bát Tiên ban
Từ nay con dại vén-màn
Đêm Thu Mẹ chọn đá vàng rõ tên.

13. Trần thị Nhàn nêu lên Bảng-Ngọc (Phú-H.Đông)
Chánh-Phối-Sư thận độc phẩm Tiên
Tiên ban Nữ trạch phỉ nguyền
Chơn-Minh Ngọc-Bích kiền-thiền nghe con.
Nam ban Nữ phái thọ ân;
Phước Trời ban rưới đầu xuân thọ đề.

14. Trần văn Tốt định nghe Thầy thưởng (M.L.T)
Bực Thiên-Phong chiêm ngưỡng Phối-Sư
Đạo Trời ban lý Cửu-Tư
Phối-Thiên, Phối-Địa vẹn ư Nhơn hòa.

15. Nguyễn văn Thiên Phối-Sư thiệt phận (Phú-H.Đông)
Bực Thiên-Phong cơ vận hiện thời
Tu Tâm thuận lý giúp Trời
Giúp Trời lãnh gánh độ Đời Đức Tâm.

16. Trần văn Lợi Tân-Dân Minh-Đức (Thanh-Bình)
Phẩm
Phối-Sư tri thức phận chơn
Thiên-Phong Thiên-Tứ Hóa-Nhơn
Rõ ràng phước huệ keo sơn từ nầy.

17. Lâm văn Báu dưng Thầy trình lễ (Thuận-Mỹ)
Phẩm
Phối-Sư cang-phế trau-giồi
Thiên-Phong chánh phận giúp Trời
Lòng son Dĩ-đức đừng rời Trời trong.

18. Võ văn Thông lập công hành phận (Lương-H.Lạc)
Kể từ đây cơ vận thời Thần
Phối-Sư Thầy thưởng tinh thần
Thiên-Phong chánh vị ân cần lo tu.

19. Võ văn Thình Công-phu độ thế (Lộc-Thuận)
Phẩm
Phối-Sư giao tế Ngoại-Giao
Thiên-Phong phẩm-vị Thầy trao
Phần con ráng vẹn trước sau giồi mài.

20. Đỗ văn Cội sum vầy tài thuận (Lộc-Thuận)
Tước Thiên ban cơ vận
Phối-Sư
Từ nầy an mạng Thảo-Lư
Thiên-Phong chánh phận phước dư ráng dò.

21. Phạm văn Bùi phận trò Chơn-Lý (Lộc-Thuận)
Phẩm
Phối-Sư thân ký ráng thông
Thiên-Phong an hưởng lập công
Ngoại-Giao tế thiện khải-thông nhìn Trời.

22. Cao văn Tư thuận thời xuôi vận (Lương-H.Lạc)
Mấy năm chầy lận đận với Đời
Phối-Sư phong trẻ hiện thời
Thiên-Phong trật tự con Trời ráng nghe.

23. Nguyễn văn Tỵ tránh phe dan díu (Lộc-Thuận)
Phẩm
Phối-Sư đừng thiếu hòa nhơn
Tiên-Phong Giáo-Tập keo sơn
Đàn Trời khải-lý chánh-chơn độ Đời.

24. Nguyễn văn Phu tước Trời ban thưởng (Lộc-Thuận)
Vị
Phối-Sư Hạnh Nhượng ôn hòa
Tiên-Phong huấn lý thiệt thà
Hiệp Trời tâm nội Đất hòa Người thanh.

25. Hồ văn Chỉ từ nay manh-mối (Lộc-Thuận)
Định tâm thành đừng thối chí trai
Phối-Sư phong trẻ từ rày
Tiên-phong phận sự nối dày Lý-chơn.

26. Nguyễn văn Rớt Hóa-Nhơn Dĩ-Đức (Lộc-Thuận)
Chức
Phối-Sư tri thức cách giao
Thiên hòa, Địa lợi ra sao?
Tiên-Phong ánh lý cùng nhau học hành.

27. Huỳnh văn Tôi Đại-Thành để bước (Phú-H.Đông)
Ráng kịp kỳ ngư-vướt đăng khoa
Phối-Sư thọ phận giúp Cha
Tiên-Phong ráng định âu ca mạng Trời.

28. Nguyễn văn Thâu Đạo Trời hưởng ứng (Thân-C.Nghĩa)
Phẩm
Phối-Sư ráng xứng phận trai
Tiên-Phong mạng vận hiện nay
Hiệp hòa Thiên-Đức từ đây bốn nguồn.

29. Đỗ văn Sáng tỉnh tuồng thọ phận (Tân-L.Đ)
Chức
Phối-Sư xuôi thuận nghe con
Tiên-Phong ráng học mới thông
Đường chơn để bước lập công con à.

30. Tạ Kim Thân ráng mà bước tới (Thuận-Mỹ)
Trong bốn nguồn ráng mới trọn thanh
Phối-Sư chỉ rõ mối-manh
Tiên-Phong cảm lý trọn thanh rõ Trời.

31. Nguyễn văn Hai đừng rời tâm dạ (Thuận-Mỹ)
Phẩm
Phối-Sư an tọa ráng lo
Tiên-Phong học lý ráng dò
Chức Trời ban thưởng làm đò độ Linh;
Nữ Nam Đạo-Đức trọn tin
Thiên ban Tước-vị Ngọc-Kinh tứ phần.

32. Hồ thị Bến ân cần Đạo-Đức (Phú-H.Đông)
Phẩm
Phối-Sư tri thức Cung Thiềm
Thiên-Phong Mẹ thưởng nỗi niềm
Trắng trong Mẹ chọn cổi diềm nghe con.

33. Nguyễn thị Khuê sắt-son phận sự (Thanh-Bình)
Phẩm
Phối-Sư trật tự ráng lo
Thiên-Phong con chớ đắn đo
Định-tâm thiện nguyện đồng do lý Trời.

34. Văn thị Trượng cứu đời cho tỉnh (Thanh-Bình)
Phẩm
Phối-Sư chí kỉnh chí thành
Thiên-Phong Tước-vị đành rành
Mừng con an-mạng lập thành tu thân.

35. Nguyễn thị Ruộng nhứt tân tâm chí (Thanh-Bình)
Kể từ đây thọ Lý
Phối-Sư
Thiên-Phong con trẻ như như
Mẹ mừng cho đó Cửu-Tư ban truyền.

36. Lê thị Liêng ngôi tiền ráng thuận (Lương-H.Lạc)
Là qui mô cơ-vận xuôi lèo
b phong trẻ thuận dèo
Thiên-Phong lý thiệt hiểm nghèo ráng xa.

37. Đào thị Cảnh Mẹ ban gia phước (Lộc-Thuận)
Phẩm
Phối-Sư xem trước hành sau
Tiên-Phong hạnh nhượng giồi-trau
Phận hiền Chơn-Lý cùng nhau một nguồn.

38. Lê thị Tỉnh xuôi buồm thuận gió (Thuận-Mỹ)
Tước
Phối-Sư con rõ hành y
Tiên-Phong phận sự duy duy
Đây là phong thưởng thức tri báu Trời.

39. Lý thị Tôn vưng Trời thọ mạng (Lộc-Thuận)
Chức
Phối-Sư hình dạng lố thanh
Tiên-Phong con rõ mối-manh
Hành y Chơn-Lý đừng sanh thói kình.

40. Văn thị Kế tâm bình bớ trẻ (Thanh-Bình)
Phẩm
Phối-Sư vui vẻ rõ thông
Tiên ban phong trẻ dày công
Lý-chơn ráng hiệp viễn vông xa vời.

41. Nguyễn thị Trinh chánh minh Trời thưởng
Mẹ mừng con hạnh nhượng làm gương
Phối-Sư hòa lý ráng nương
Tiên-Phong phái Nữ kỷ-cương học hành.

42. Đỗ thị Huê phận lành thêm mới (Lộc-Thuận)
Con ráng dò cho tới chữ tu
Phối-Sư hiệp lý nhược nhu
Tiên-Phong chánh-giác hễ tu thì thành.

43. Huỳnh thị Lẽ duyên lành nay gặp (Lộc-Thuận)
Phẩm
Phối-Sư ráng tập cho y
Cung-Liên phận trẻ gắng ghi
Tiên-Phong rõ phận Vô-Vi ban truyền;
Nam thanh Nữ phái kiền-thiền
Trong Đàn thời Tý phỉ nguyền gia phong.

44. Lương văn Nghĩa lập công bớ trẻ (Thuận-Mỹ)
Thiệt
Giáo-Sư thay thẻ Xích màu
Lý-chơn do tại Thiên-Tào
Phận hiền con nghĩa đứng vào Thiên-Phong.

45. Nguyễn văn Bàng phải thông phận sự (B.Đ)
Kể từ nầy tiên tự trau-giồi
Giáo-Sư thiệt thọ phẩm bồi
Thiên-Phong đổi thẻ qui hồi màu Xanh.

46. Phan văn Dành đừng canh đừng cải (Phú-H.Đông)
Kể từ đây nhớ lại lý Trời
Ráng tu thì rõ vận thời
Giáo-Sư thiệt thọ ban lời thẻ Xanh.

47. Nguyễn văn Thàng mối-manh ráng học (Thuận-Mỹ)
Học ráng bền thận-độc giồi-trau
Giáo-Sư thiệt thọ ban giao
Đổi thay sắc thẻ trước sau một nguồn.

48. Nguyễn văn Vàng tỉnh tuồng nghe kỹ (Phú-Kiết)
Tước của Trời chung-thỉ giữ gìn
Giáo-Sư Thầy chỉ cạn tình
Thiên-Phong Giáo-Tập hễ ghình vuột tay.

49. Nguyễn văn Biếu ngày nay Thầy thưởng
Phẩm
Giáo-Sư chiêm ngưỡng cho thường
Thiên-Phong Tước-vị nhịn nhường
Hữu công Thầy thưởng kỷ-cương ráng gìn.

50. Đoàn văn Phẩm tâm bình tùng lịnh (Lương-H.Lạc)
Chức
Giáo-Sư Thầy định phong con
Thiên-Phong phận sự ráng thông
Trước lo xứng phận lập công cho dày.

51. Nguyễn văn Thanh từ rày gắng chí (Thân-C.Nghĩa)
Phẩm
Giáo-Sư thân ký ráng dò
Tiên-Phong chung hiệp cao lò
Tước Trời thọ hưởng lần mò nương theo.

52. Nguyễn văn Vọng sơn keo gắn bó (Thuận-Mỹ)
Đạo muốn cao chịu khó trau-giồi
Giáo-Sư con trẻ vun bồi
Tiên-Phong nhìn lý ráng rồi Trần-ai.

53. Phan văn Nhì hiện nay Thầy gọi (Ph.Đức)
Chức
Giáo-Sư cơ hội tuần tuần
Tiên-Phong con trẻ học lần
Đạo-Tràng Giáo-Tập ân cần mới nên.

54. Nguyễn văn Tường đừng quên hạnh nhượng
Phẩm
Giáo-Sư mường tượng phận Sư
Tiên-Phong lo vẹn ngụ cư
Trau-giồi Đức Hạnh đừng tư thói đời.

55. Lê văn Tố nhìn Trời, Trời thưởng (Lộc-Thuận)
Chức
Giáo-Sư chiêm ngưỡng Công-trình
Từ nầy Chơn-Lý ráng gìn
Tiên-Phong chánh-pháp Tâm bình Tánh an.

56. Nguyễn văn Theo Thầy ban Thiên-Tước
Ráng dò lần ngư-vướt ngộ kỳ
Giáo-Sư ban trẻ duy trì
Tiên-Phong phái Thượng biến tùy sửa an.

57. Nguyễn văn Thủ sắp sang thanh khí (Thân-C.Nghĩa)
Phẩm
Giáo-Sư tri trí cho thanh
Tiên-Phong Thầy thưởng đành rành
Dứt xong tục lụy Đại-Thành nêu danh.

58. Trần văn Thuận Tánh thanh rồi định (Thuận-Mỹ)
Vưng Lịnh Trời dứt bịnh lôi thôi
Giáo-Sư ban trẻ phục khôi
Tiên-Phong Chơn-Lý làm tôi con Trời.

59. Nguyễn văn Nhiễu ra lời Thầy chọn (Thuận-Mỹ)
Kể từ đây phước mọn ráng làm
Giáo-Sư bổng nổi như cồn
Tiên-Phong phận đẹp xuân đồng cần lo.

60. Trần văn Ngữ đừng so thói chạ (Thuận-Mỹ)
Ráng tránh điều tai họa hiện thì
Giáo-Sư trật tự ngộ kỳ
Tiên ban phong thưởng thau chì ráng phân.

61. Trần văn Ba đừng cân sang trọng (Thuận-Mỹ)
Giữ chí bền đừng vọng rồi hư
Giáo-Sư, Giáo-Tập thiện ư
Tiên-Phong Thánh chí Cửu-Tư trau-giồi.

62. Hồ văn Truyền vun bồi chánh-giác (Thuận-Mỹ)
Ráng dứt trần mau thoát kiếp về
Giáo-Sư thọ mạng dưng thề
Tiên-Phong Đạo-Đức dựa kề bực thanh.

63. Cao văn Kỳ đừng canh đừng cải (Thuận-Mỹ)
Nhớ thuở xưa qua ải phải khờ
Giáo-Sư phong trẻ hiện giờ
Tiên-Phong phái Ngọc đừng ngờ đời ngoa.

64. Trần văn Xuyến thoát ra chỗ tục (Th.Phú)
Thọ tước Trời Thần mục tợ khang
Giáo-Sư phong trẻ rõ ràng
Tiên-Phong Thánh-Tước vén màn muội mê.

65. Nguyễn văn Tứ cảnh quê lo phận (P.Th)
Nhìn Trời cao cơ-vận số phần
Giáo-Sư con ráng dò lần
Tiên-Phong phụng múa chín-từng chầu Cha.

66. Nguyễn văn Cự đừng tha thiết phận (Tân-H.Thành)
Thọ phẩm Trời xuôi vận là nên
Giáo-Sư thọ lãnh trước Đền
Tiên-Phong Giáo-Tập ráng bền học thêm.

67. Đoàn văn Ngỡi vững êm lèo lái (Tân-H.Thành)
Chức
Giáo-Sư bỏ thái bỏ kiêu
Tiên-Phong Thiên-Tước đủ điều
Từ đây an-mạng xô riều nước trong.

68. Đoàn văn Tiễn, viễn vông chi bấy (Tân-H.Thành)
Mấy năm chầy nay thấy Hào-Sơ
Giáo-Sư vẹn lý mầu cơ
Tiên-Phong Đạo-Đức đừng ngơ ngáo lành.

69. Nguyễn văn Nhâm thậm thâm trí óc (Tân-H.Thành)
Ráng bền lòng dục tốc bất thành
Giáo-Sư phong trẻ phước lành
Tiên-Phong học lý cho rành mới nên.

70. Nguyễn văn Niên đừng quên Dĩ-Đức (Tân-H.Thành)
Kể từ nầy Phật tức Tâm-Điền
Giáo-Sư ban trẻ phỉ nguyền
Tiên-Phong lập kỷ nối liền tiền nhơn.

71. Trương văn Ký Bốn-ơn khắn khít (Tân-H.Thành)
Ráng vuông tròn đừng chít rồi nghiêng
Giáo-Sư phong trẻ vững yên
Tiên-Phong phái Ngọc đừng riêng phẩm hàm.

72. Trương văn Kĩnh khóa vàm ráng tránh
Kể từ đây xa lánh đồ hư
Giáo-Sư an mạng thảo-lư
Tiên-Phong giữ phận đừng tư vọng cầu.

73. Huỳnh văn Tài dải dầu Chơn-Lý (Tân-H.Thành)
Thầy mừng con xử trí cho kham
Giáo-Sư vẹn phận khiết-tham
Tiên-Phong thọ lãnh huờn Tam Nhứt Càn.

74. Hồ văn Nha vẹn toàn bớ trẻ (Tân-H.Thành)
Ráng Công-phu định vẻ tinh thần
Giáo-Sư sát dục ân cần
Tiên-Phong thâu định huệ thần xuân sanh.

75. Nguyễn văn Chín mối-manh khai khiếu
Ráng dò phăng bí yếu lý truyền
Giáo-Sư ban trẻ phỉ nguyền
Tiên-Phong Ngọc-Sắc nối liền Thanh Dương.

76. Đoàn văn Thanh vũ sương cảm hứng (Lương-H.Lạc)
Phước Đức Trời lòng khứng ứng tâm
Giáo-Sư Thiên-Tước triều khâm
Tiên-Phong chánh-giác Đạo-Tâm minh tường.

77. Nguyễn văn Tường an thường thủ phận (Lộc-Thuận)
Xa thói đời cơ-vận thạnh chơn
Giáo-Sư con dại keo sơn
Tiên-Phong thọ mạng buổi cơn cứu đời.

78. Lê văn Tố thuận thời huấn Lý (Lộc-Thuận)
Kể từ đây thân ký Thiên-Xuân
Giáo-Sư con ráng nghe tuân
Tiên ban phái Thái lý ưng báu Trời;
Thượng-Nguơn Đinh-Dậu thuận thời
Nữ Nam nghe thưởng Tước Trời gắng ghi.

79. Võ thị Tạc phương tri bớ trẻ (Phú-H.Đông)
Giáo-Tập ban vui vẻ nghe con
Giáo-Sư thiệt phận khải-thông
Thiên-Phong Tước-vị lập công khứ trình.

80. Ngô thị Mười tâm bình Mẹ thưởng (Phú-H.Đông)
Phẩm
Giáo-Sư hạnh nhượng Đức dày
Thiên-Phong thay thẻ kỳ nầy
An lòng học hỏi giải bày Trung-Dung.

81. Cao thị Thôi cúc cung vách Ngọc (Thân-C.Nghĩa)
Đại-Thiên-Phong Mẹ lọc chọn con
Giáo-Sư, Giáo-Tập công bòn
Đem nguồn Chơn-Lý chiều lòn độ Linh.

82. Nguyễn thị Long Chơn-công tinh Lý (Lương-H.Lạc)
Đại-Thiên-Phong tâm ký chơn ư
Rõ ràng nguyệt ánh
Giáo-Sư
Hoàng-Yên rọi tối khư khư chơn thành.

83. Nguyễn thị Giáp nguồn lành diệu dụng
Đạo-Đức sanh kỉnh phụng Mẹ mừng
Giáo-Sư phận trẻ tuần tuần
Thiên-Phong Đại-Tước trông chừng lập công.

84. Phan thị Hàng Liên-Cung chiếu vọi (Nhị-Bình)
Phẩm
Giáo-Sư Mẹ gọi danh nêu
Tiên-Phong học tập khúc khiêu
Tuần tuần ư tế đừng thêu dệt trần.

85. Nguyễn thị Liêng ân cần học lý (Thuận-Mỹ)
Kết cuộc đời thân ký tay Trời
Giáo-Sư phận sự giúp Trời
Tiên-Phong Tước-phẩm thuận thời Cung-Liên.

86. Phan thị Khuyên cố kiên học hỏi (Nhị-Bình)
Đạo-Đức rành mới khỏi lầm sai
Giáo-Sư Mẹ thưởng ngày nay
Tiên-Phong Cung-Bích nối dây Đạo Trời.

87. Cao thị A nghe lời Mẹ chọn (Bình-Thành)
Chọn con thơ phê ngọn Bút-son
Giáo-Sư phận trẻ ráng tròn
Tiên-Phong phái Nữ bảo tồn Quỳnh-Cung.

88. Võ thị Tộc Đạo-Trung ráng giữ (Thanh-Bình)
Hạnh hòa khiêm cư xử dắt dìu
Giáo-Sư Mẹ gọi tiêu-thiều
Tiên-Phong Chánh-Lý liên triều hạc mây.

89. Trần thị Huê cán cân gìn giữ (Nhị-Bình)
Đạo-Đức thành Môn-tử trọn niềm
Giáo-Sư phân giải Cung-Thiềm
Tiên-Phong Cung-Bích êm đềm ngưỡng chiêm.

90. Dương thị Nghệ hạnh khiêm ráng vẹn (Tân-H.Thành)
Ráng nhịn thêm khỏi thẹn Nữ-lưu
Giáo-Sư Thiên-Tước nhiêu hưu
Tiên ban phong thưởng đừng cưu thói đời.

91. Nguyễn thị Kỳ đừng rời Tâm-Tánh (Thuận-Mỹ)
Ráng tu thân ráng tránh chỗ ngoa
Giáo-Sư Thiên-Tước Mẹ gia
Tiên-Phong Châu-Ngọc âu ca nguyệt hàng.

92. Hồ thị Duyên rõ ràng phận sự (Thuận-Mỹ)
Chức
Giáo-Sư tiên tự thi hành
Tiên ban Giáo-Tập phải rành
Lập thân Đạo-Đức cho lành gái thanh.

93. Cao thị Đính thanh danh nữ phận (Thuận-Mỹ)
Con ráng tường cơ-vận Châu-Nhi
Giáo-Sư dưng tấu Mẹ ghi
Tiên-Phong phận trẻ phương-tri cột ngà.

94. Cao thị Chín thiệt thà an lý (Thuận-Mỹ)
Mẹ thương con hạ ký bút phê
Giáo-Sư, Giáo-Tập thêm xuê
Tiên-Phong Quỳnh cõi sơn kê phụng chầu.

95. Dương thị Ngà lý mầu Mẹ gọi (Lương-H.Lạc)
Mừng con thơ theo dõi vào trường
Giáo-Sư an mạng tinh thường
Tiên-Phong vị lập Cung tường Liên thanh.

96. Thái thị Bảy mối-manh đây trẻ (Phú-Kiết)
Đã bấy lâu con trẻ đâu con
Giáo-Sư ban trẻ lập công
Tiên-Phong Liên sắc khải-thông Tâm-Điền.

97. x Nữ Nam Đại-Lễ Đàn-Tiền
Gia ban Tước-vị chung thuyền độ Linh
Hiện giờ Tam-Giáo huệ-minh
Hộ trì Đàn-nội sắt đinh huệ nguồn.

98. Từ đây xuôi lý thuận buồm
Ra tay rước bạn tỉnh tuồng chung qui
Cao-Đài Ngọc-Sắc phê y
Thâu hồi dưng tấu đơn trì chấm công.

99. Tước Trời Sắc-Tứ châu phong
Ngọc ngà Huỳnh-Đạo khải-thông lý mầu
Nữ Nam Đàn-nội cúi đầu
Vưng lời Thầy Mẹ làu làu đồng xuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý lễ Thượng-Nguơn Đinh-Dậu đến đây gọi là xướng danh ban phận, bỉnh lý Chưởng-Quyền gia Thánh cho mỗi con Nam Nữ trong Đàn có danh phận thưởng phong, đặng đoàn em của con đặng vui lòng lo tu tâm sửa tánh, lập thân hành Đạo cứu thế độ Linh. Từ đây về sau, mỗi con thọ mạng từ Đại-Thiên-Phong trưởng lên, ráng hết lòng học hỏi, thì Thầy sẵn ban ơn cho mỗi con.

Đọc rồi MƯU con giao lại cho Chưởng-Quản in ra phát cho Đạo học, còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng học chung mà lo phận, rồi Thông-qui con giao lại cho Chưởng-Quản ban lịnh cho Đầu-Sư ban tờ hồi âm đặng Nam Nữ mỗi con lo phận.

Về các con Nam Nữ Thiên-Phong từ Giáo-Hữu trở lại, thời Mẹo ngày sau Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài đọc xướng danh rồi ban phận cho mỗi con học nghe mà hành phận.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

Nầy Chư Đệ-tử: Ngũ-Hành Thiên-Sư, Thất-Đẩu, Tứ-Phối, Thời-Quân, Nguyệt-Tướng; hiện nay chung nhau về đây học hỏi về lý diệu Tiên-Thiên, gọi là sửa trau tâm tánh, hiệp lý thanh phù. Vậy Chư Đệ-tử định-tâm nghe Bần-Đạo ban lời khuyên nhủ đây mà xét lý.

THI

1. Vào lớp học là an tâm tánh
Học lý Trời xa lánh đồ hư
Học ròng Thiên-Đức Chơn-Như
Lý không định nguyện Cửu-Tư trau-giồi.

2. Học rồi xét cho rồi phận sự
Học rồi hành tiên tự sửa lòng
Tránh nơi ngang dọc bình bồng
Tránh điều húng hính Non-Bồng dò chơn.

3. Chữ chánh-pháp hóa nhơn truyền Lý
Chữ chí-thành tâm ký rửa lòng
Tránh nơi Đại-Kiếp Đại-Đồng
Tránh xa Lục-Tặc, thoát vòng mỵ ly.

4. Đạo Trời lập phương-tri độ chúng
Độ đời mê khả dụng nguồn lành
Độ đời an lý tu hành
Độ đời tỉnh mộng Đại-Thành chung tu.

5. Đạo mau ráng xa mù mê hoặc
Chỗ mê mù tâm ngặt tánh nguy
Đạo là Chơn-Lý duy duy
Đạo là Đạo-Đức cứu nguy bảo Hồn.

6. Đạo là Lý Thể cồn bổng nổi
Lý là Trời mỗi mỗi đều không
Đạo là gầy dựng Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ tâm không điểm tường.

7. Đạo quyết tránh cang cường ngang dọc
Dùng Lý-chơn thận-độc tu tâm
Thận là định nguyện thậm thâm
Vô vô nhứt nhứt gọi tâm điểm Càn.

8. Độc là lý khoát màn mê muội
Tự nơi lòng chẳng vội, chẳng thiêng
Độc là nhứt điểm Cao-Kiên
Sửa tâm rõ thấu giác-viên bốn bề.

9. Độc vô vị đề huề soi xét
Mình xét mình, mình thét trược mình
Đó là rõ lý Bình-Dinh
Rõ thông tám hướng dĩ kinh tá quyền.

10. Chữ thận-độc nối liền yếu lý
Huyền trung Huyền một tí điểm quang
Hoàng hoàng Dĩ-Đức lập Càn
Hoàng-Yên chiếu diệu vén màn yếu tâm.

11. Học cho rõ thậm-thâm Chơn-Lý
Chữ Chơn là: Huyền-Bí Hoàng-Yên
Lý thanh rọi lại Bổn-Nguyên
Rõ thông sáng suốt vững yên Nguơn-Thần;
Lâm Đàn Lão chỉ đường gần
Mừng Chư Đệ-tử tinh thần xét xem.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 29 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đây nghe mà học chung.

Phần Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài dạy THU, NĂM sắm Thẻ HANH-THÔNG, THIÊN-NGUƠN

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

THU, NĂM hai con nghe Thầy dạy đây mà lo phận.

Vậy NĂM, con phải sắm một cái thẻ màu vàng 12 lớp, bề dài 6 tấc 6 phân, bề ngang nơi dưới 6 phân 6 ly, mỗi lớp gắn một chữ NGUƠN, còn nơi trên chừa xuống 5 phân gắn một chữ THIÊN.

NĂM, con nghe Thầy dạy: vì phận con Thầy sai lâm trần lãnh gánh giúp Thầy trong hồi hỗn độn huờn Sơ, đến đây đã đặng qua khỏi Lục-Hào, Đạo sắp huờn Nguyên Bổn-Nhứt, Thượng-Nguơn khởi đầu, Thế-giái nhìn Trời, muôn người hưởng ứng Đại-Thành; vậy phận con vừa vẹn, nên Thầy phong con là: THIÊN-NGUƠN LA-HÁN. Vậy con hãy an lòng cho xuôi cơ thuận vận.

Còn THU, con cũng sắm một cái thẻ màu vàng 12 lớp, mỗi lớp gắn một chữ THÔNG, trên xuống 5 phân gắn một chữ HANH, đó là Linh-Thông Chánh-Phận, Cảm-Giác Độ-Linh, Thủy-Triều cứu thế, Anh-Hồn vẹn phận Cung-Đâu; thẻ nầy bề dài 6 tấc 6 phân, bề ngang 6 phân 6 ly nơi dưới.

Vậy hai con an mạng đặng cứu Linh đó hai con.

THI

NĂM nầy Đinh-Dậu lập Thượng-Nguơn
THU nguyệt an tâm rõ tiếng đờn
Hai trẻ định-tâm làm hướng Đạo
Con Trời ánh vọi lý tường nhơn.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra đặng phát cho Đạo học mà xét lý. Còn NĂM, THU lo phận đến Trung Xuân, Tam-Cảnh triều lý phẩm Tiên, thọ ư Ngọc-Sắc, giúp vững Đạo Trời; vì năm nầy Đinh thuộc Dương, Dậu thuộc Âm, ấy là Đạo Trời trỗi lý đó con.

Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các Khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Nầy Chư Đệ-tử nghe Bổn-Sư dạy đây mà an tâm tu niệm, học hành cho thanh bổn phận.

THI

HUỆ là ánh sáng lý Đương-nhiên
ĐĂNG thanh hoán lý định Giác-viên
CỔ kim Chơn-Lý là Duy-nhứt
PHẬT độ Trần-ai hiệp Bổn-nguyên.

THI BÀI

1. Bổn-Nguyên Chơn-Lý cội lành
Tu hành tâm lý cho rành mới nên
Tâm là Dĩ-Đức đừng quên
Tâm kỳ điểm tượng Cao-Kiên Luật-Điều.

2. Tâm thành Chơn-Lý tiêu-thiều
Tâm bình rõ luật dắt dìu nương không
Tâm bình thì rõ Chủ-Ông
Tâm kiên, tánh định Chơn-Công huệ nguồn.

3. Hiện giờ an-mạng Trời duồng
Rõ thông tâm tánh tỉnh tuồng Thế-gian
Tâm là sáng sáng Hồng-Quang
Tâm là Nhứt-Cực rõ trang trang bình.

4. Lý-chơn tâm huệ vô Linh
Lý là thấy thiệt nghe gìn tại tâm
Lý Trời lý diệu u thâm
Rõ thông lý thiệt tâm trung định thần.

5. Lý khai chánh-pháp xuân đồng
Rõ lời lý chánh an lòng hành y
Lý ban thanh khí hay hay
Tâm không thâu giảng bồi khuy xét mình;
Đó là tâm lý yếu tin
Xét xem sau trước chơn-minh chánh tường.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 29 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đây chung đồng Đệ-tử nghe chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ sáng)

----------o0o---------

THẦY các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

THI

1. Nầy các trẻ về đây học hỏi
Học hành rồi mỗi mỗi an lòng
Trước Đàn ban lý xuân đồng
Mừng chung mỗi trẻ Thiên-Bồng đưa chơn.

2. Học cho rõ buổi cơn sau trước
Buồi đời nguy cơn nước lụt tràn
Thấy rồi định nguyện cho an
Định là ngăn lụt khỏi tràn Bình-Dinh.

3. Ngăn lụt nước sắt đinh Tâm-Đạo
Gìn lý Trời lo tạo chánh-tâm
Tránh điều tục lụy thậm thâm
Tránh ngang, tránh dọc tánh tâm hiệp hòa.

4. Về cho đến Đạo nhà bĩ ngạn
Xa Biển hồng tỏ rạng thanh thanh
Nước đời là chỗ giành tranh
Nước đời thói chạ biến sanh tục mù.

5. Nước đời chỗ võng dù rằn rực
Nước đời nguy giành giựt lợi quyền
Dùng Chơn-Lý thiệt kiền-thiền
Dùng tâm huệ lý mối-giềng dò phăng.

6. Nước đời chỗ mất căn mất bổn
Là đua nhau Khí tổn Thần tiêu
Nước đời đặng thế hiu hiu
Nước đời ỷ mạnh đè xiêu người hèn.

7. Nước đời chạ tập rèn độc ác
Ngấm biển mê sóng sắc đưa chơn
Lần mò lặn hụp đoài cơn
Đến chừng hối ngộ nghĩa-nhơn đâu còn.

8. Con sóng sắc làm mòn Linh-Huệ
Chôn nhốt Hồn oan hệ loài người
Khắp trên Thế-giái mấy mươi
Quên Trời đều phải lụy nơi biển trần.

9. Ôi! Đời hỡi lần lần tỉnh lại
Tỉnh lại coi nào hại nào nên
Đời thì so sánh tuổi tên
Đời ham sang trọng lại quên mạng đời.

10. Đời quên hết ơn Trời ơn Đất
Đời nhớ coi còn mất lẽ nào
Đời ngoa gầy cuộc ồn ào
Đời xưng hay giỏi nghịch Trời quên Cha.

11. Bớ đời tỉnh kỳ ba Đạo mở
Đạo của Trời nhắc nhở Luật-Điều
Đạo Trời khai lý tiêu-thiều
Xá ân người thiện, độ điều người ngay.

12. Đời mạt kiếp hiện đây xây dựng
Xây cơ Trời gầy dựng Thượng-Nguơn
Lập thành Sơ-Hội keo sơn
Đại-Thành ban lý nghĩa-nhơn trung hòa.

13. Con nào nghịch đày ra Hải-đảo
Dùng Ngũ-Lôi phạt khảo đủ điều
Tại vì đời quá hiu hiu
Quên Trời, quên Đất đắc kiêu báo đời.

14. Chừng đến đỗi thôi thời hết kể
Chừng ôi thôi đâu dễ đó đời
Hiện đây sẵn có thuyền Trời
Lướt khơi vượt sóng thuận thời an thân.

15. x Biển hồng tài sắc phong vân
Về nơi Đạo-Đức thọ ân Đất Trời
Cả kêu Thế-giái thuận thời
Đạo Trời cứu thế hiện thời Lý-chơn.

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 29 đến đây thời Tý hành Đại-Đàn, gọi Thầy ban ơn lớp học Cao-Cấp thể hành Tân-Dân, đọc bài nầy sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành bài nầy cho các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Dạy tạo Ảnh-Phụng Thái-Dương, Thái-Âm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nghe Thầy dạy: hiện đây Bính Thân an lự, Đinh Dậu khai bày, Âm Dương hiệp nhứt, hoát khởi Kiền Khôn, Ngũ-Lý Khai-Dương, Chí-Công Huệ-Luật, Chí-Chánh lập Cang, Chí-Chơn Tâm định, Tiên-Thiên ứng Lý, dứt trược huờn thanh, gọi qui hồi Bổn-Nhứt; vậy mỗi con an mạng hành lý Tiên-Thiên, bồi dưỡng Đạo-Trung, hòa chơn cứu Thế, an dựng Chơn-Nguơn, giồi-trau Tam-Bửu, định kiến Tam-Hồn, dựng lý Đại-Thành, khai minh Tam-Thể, hạnh khiết tâm Thân, đồng thanh hiệp thủ; vậy mỗi con về: Lý, Thể, Dụng, Tướng đều phải định lại Thanh-Dương, cho hạp thời Dương Lý, Thế-giái âu ca là Đạo Trời Thống-nhứt, Chơn-Lý độ Hồn dứt ly trọng trược đó mỗi con.

Vậy hiện giờ hai Ngôi-Vị: Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh, mỗi con lập lại như vầy cho Thể Lý khai Chơn, rõ biết Đạo Trời là Âm Dương qui nhứt, ánh vọi Ngôi Càn, dạy ban Tiên Thiên lý-nhiệm; đặng mỗi con nhìn đó, niệm đây sửa tâm về Đạo, thâu tánh phóng hóa Đức nhơn, thành ý thuận, đó là trau-giồi nguồn thiệt, đặng vậy mới đến Thượng-Nguơn, vậy mới đến Hội-Sơ an hưởng Đại-thành, Đạo-Nguyên Bổn-Nhứt, Cao-Đài Danh-Hiệu, cứu độ Vạn-Linh, ánh quang Huyền-Hoàng chiếu diệu trần-u, Giác-Mê Thế-Hạ, Đạo-Qui Nhứt-Thống, cứu sống muôn loài, thạnh thanh tâm tánh đó mỗi con. Lập như vầy:

Vậy mỗi con an tâm lo phận nơi Tòa-Thánh, các Thánh-Thất, hai Ảnh-Phụng nầy Thầy định đến thời Ngọ ngày 14 tháng 2 Đinh-Dậu an vị, đặng vậy mới đáng phận từ đây, mỗi con nhìn rõ, thấy rõ là Lý-chơn khai-khiếu, năm nầy là cơ-vận khai Sơ, Thượng-Nguơn thành vị, hoát khởi Ngôi Càn, là Âm Dương hiệp nhứt, Đạo Trời hoằng thông, sanh sanh hóa hóa đó là Tiên-Thiên Diệu-Lý, Tâm định, Tánh thâu, Ý thành, Qui-Nguyên Bổn-Nhứt; Đạo Trời là vậy đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Năm in ra, đặng đọc nơi Đạo-Tràng nơi Tòa-Thánh cho Đạo nghe. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Mẹ ban ơn TỪ-LINH, TỪ-QUANG có công giúp vững Đạo Trời trong cơ Qui-Nguyên Thống-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

TỪ-LINH, TỪ-QUANG nghe Mẹ thưởng:

Công khó cực an lòng vưng mạng, lo kiến thiết tâm trung, giúp vững Đạo Trời trong hồi Qui-Nguyên Thống-Nhứt.

Hai con nghe Mẹ thưởng.

THI

DIÊU diêu Cung-Điện vén màn u
TRÌ chí tâm thành ánh vọi Thu
THÁNH-Đức ban ơn LINH, QUANG Nữ
Rõ ràng Công-Đức định phá mù.

THI BÀI

1. Phá mù tối Thế-gian rõ lý
Thống-Nhứt nguồn Thượng-Trí khai lai
Nêu cao hai chữ Cao-Đài
Gồm thâu trăm mối vững tài Núi Sông.

2. Hai trẻ đã có công chỉnh lập
Nên Mẹ mừng Tam-Thập huờn Sơ
Đạo Trời tiên ký hậu cơ
Đêm thanh Mẹ thưởng mối tơ Mẹ bày.

3. Năm Đinh Dậu Mẹ rày khối hiệp
Hậu, Trung, Tiền gặp nhịp Thầy qui
Tránh nơi Đại-Kiếp hiện thì
Đại-Thành Mẹ thưởng ngộ kỳ hai con.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ hiện đây, rồi giao lại Năm in ra, đặng gởi cho TỪ-LINH, TỪ-QUANG hai trẻ đặng rõ câu Diệu-Lý, Mẹ bày khai cơ-quang Thống-Nhứt một nguồn, qui thành tâm cứu Linh độ Thế, do lý hiệp hòa đó con.

Còn Thiên-Sư gởi cho Tòa-Thánh Hậu-Giang một bổn, lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ Thượng-Nguơn nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ chung trường học Đạo hiện giờ nơi Đạo-Tràng tại Tòa-Thánh Định-Tường, vậy mỗi con định Tâm nghe Thầy dạy: vì hôm nay là cơ Đạo định Huờn-Nguyên, Qui-Hồi Bổn-Nhứt, đặng cứu Linh độ Chúng cho khỏi chỗ Biển Hồng lai láng, Đại-đồng kiếp số; vậy Nam Nữ chung trường mỗi con có chí hiệp hòa, định-tâm xét lý cứu đời hiện giờ nghe Thầy ban thưởng:

THI

1. Nầy Nam Nữ chung trường học Đạo
Lễ Thượng-Nguơn ráng tạo Tâm-Điền
Từ đây mau ráng kiền-thiền
Định-tâm học lý khỏi phiền lòng Cha.

2. Tránh cho khỏi chỗ ngoa đời ngụy
Về với Thầy an vị an nơi
Đừng lòng húng hính chiều mơi
Chiều mơi húng hính khó đưa đến bờ.

3. Mỗi con chớ có ngờ lý thiệt
Lý thiệt là tục diệt mù lui
Hiện giờ mỗi trẻ đừng nguôi
Đừng nguôi Dĩ-Đức ráng xuôi hiệp hòa.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đây, rồi giao lại Năm in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước Đàn thời Ngọ ngày 15/1 trong giờ các con Nam Nữ của Thầy nơi Tam-Giang chầu lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

Mừng thay! Mừng thay! Vui sanh, vui sanh cảnh tượng nhứt nguồn, mừng thay thuận lý lập đời hiền lương, xuân thay hỷ hỷ ngã!!!

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
VIẾT CAO-ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG

Mừng mỗi con, mỗi con Nam Nữ nơi Tam-Giang ngày nay biết nhìn Trời, nhìn lý, an tâm, định tánh huờn chơn, hoát khai Chơn-Lý một nguồn, phụng sự “CAO-ĐÀI DANH HIỆU“. Vậy trước Đàn đây, Thầy ban đủ cho mỗi con Nam Nữ nơi Tam-Giang; mỗi con định-tâm nghe Thầy ban thưởng.

THI

NGỌC-Sắc phán cân buổi hiện thời
HOÀNG-Lịnh định phân luật của Trời
ĐẠI-Đạo Trời ban nguồn Chơn-Lý
ĐẾ-Khuyết thâu hồi Đạo cứu Đời
VIẾT ra lý thiệt rải nơi nơi
CAO thượng Chí-Công chớ lả lơi
ĐÀI-Trùng Bảng-Ngọc nêu danh trẻ
GIÁO-Lý tâm thành ánh sáng ngời.

THI BÀI

1. Mừng nay sum hiệp con bầy
Con bầy Nam Nữ nhìn Thầy hiện đây
Tiền, Trung-Giang, Hậu nối dây
Thương yêu như một hay hay lý truyền.

2. Từ nầy Đạo cả phỉ nguyền
Rõ thông lý tưởng chung thuyền độ Linh
Rõ ràng Đạo Cả chánh-minh
An tâm nhìn một vẹn sanh lý mầu.

3. Cao-Đài danh hiệu làu làu
Làu làu Ngọc-sắc lý mầu huệ chơn
Vui sanh Đạo-Đức cứu cơn
Cứu cơn cùng cuối Hóa-Nhơn Đức Tài.

4. Đạo thành mới rõ phận hay
Đông, Tây, Nam, Bắc từ đây chung đồng
Thoát ly trần trược bẫy vòng
Huyền-Hoàng Võ-trụ Đại-đồng thành an.

5. Phước thay Môn-tử Nam-Bang
Biết Trời kiên luật ánh quang sáng bừng
Từ nầy hòa hiệp tinh thần
Cao-Đài Thống-nhứt tuần tuần Lý-chơn.

6. Từ-bi, Bác-ái Cao-sơn
Công-bình chánh-trực Hóa-Nhơn hiện thì
Đạo Trời con trẻ duy trì
Truyền ban Thế-giái ngộ kỳ nguồn chơn;
Trước Đàn Thầy định ban ơn
Tam-Giang Qui-Nhứt buổi cơn hiện thì.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn Ngọ hiện đây đặng trong đây Nam Nữ chung Đàn nơi Tam-Giang nghe chung, rồi giao lại Năm in ra đặng gởi cho Tam-Giang mỗi nơi một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài dạy Đạo-Tràng An-Lục-Long

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi trường học Đạo An-Lục-Long trong giờ học định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1. Nầy Nam Nữ nơi trường học Đạo
Học dò theo máy tạo cơ tuần
Con ôi! duyên đức chẳng ngừng
Mỗi con an-mạng tinh thần trỗi thêm.

2. Đừng có dạ nghi hiềm rồi hoại
Thương mến nhau trở lại nguồn lành
Hiện giờ thầy rưới ơn lành
Các con an lý tập tành khải-thông.

3. Thầy đã định tồn vong trong buổi
Là buổi đời cơ hội phán phân
Con ôi! nhớ lại cán cân
Lành an phước thưởng Tham Sân luật trừ.

4. Trong lý thiệt nhơn từ hạnh nhượng
Làm gương lành ảnh hưởng đời Nghiêu
Đừng lòng tự đắc hiu hiu
Lý-chơn, Chơn-Lý nhẫn nhiêu là bền.

5. Con lớn nhỏ dựng nền độ chúng
Đặng Thầy thâu Thầy dụng từ nầy
Mỗi con chung độ con bầy
Đó là mỗi trẻ dưng Thầy đồng xuân.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đây đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi con giao lại NĂM in ra gởi cho An-Lục-Long một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài dạy Đạo-Tràng Nhị-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi NHỊ-BÌNH định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

1. Nầy mỗi trẻ chung trường học Đạo
Đinh-Dậu niên khai tạo thế hòa
Hiện đây Chơn-Lý Đạo nhà
Ráng lo học hỏi chung tòa ban giao.

2. Mừng mỗi trẽ cùng nhau gắng chí
Lo trau-giồi thân ký giúp Thầy
Cơ-quang máy tạo hiện thì
Định đem nguồn thiện duy trì độ Linh.

3. Vậy con cả đinh ninh lời dặn
Ráng làm trò cho đặng thành thân
Trung-Ương phải lãnh đòn cân
Đem lời Chơn-Lý Tân-Dân dạy truyền.

4. Truyền lý thiệt kiền-thiền tâm tánh
Đặng chung nhau xa lánh tung hoành
Con ôi! đừng có tranh giành
An tâm Thầy chọn tâm thành Thầy ban.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Nhị-Bình hiện đây đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra đặng Thiên-Sư gởi cho Nhị-Bình một bổn, cũng lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

Mừng Môn-sanh, Kiêm-Mẫu mừng các con, đầu Xuân Đinh-Dậu lâm Đàn, nhìn xem cảnh tượng rõ ràng vui sanh.

THI

NỮ-lưu phận gái biết kiền-thiền
(H)OA đượm sen màu ráng cố hiền
KIÊM Ngọc giồi-trau cho rõ mặt
MẪU ban Môn-tử thuận mối-giềng.

THI BÀI

1. Mừng con cả Nữ-lưu bền học
Mẹ kiêm quyền đùm-bọc dạy trao
Nữ-lưu chơn-chánh phùng tao
Tiên-Thiên khai huệ giúp nhau về lành.

2. Lời Mẹ biểu tâm thành bền vững
Rõ lý Trời cơ dựng Thượng-Nguơn
Lý-chơn gắn bó keo sơn
Càn Khôn hoát khởi cứu cơn đời cùng.

3. Lòng chí-thành Đạo-Trung tùng thính
Tránh đều ngoa Đức tín dẻo bền
Gạn lừa lóng đục lành nên
Mắt ngơ thói chạ vẹn tên tuổi lành.

4. Đêm trong trắng Mẹ đành lắm trẻ
Lớn nhỏ đều vui vẻ tề thân
Mỗi con tự lập Tân-Dân
Mỗi con học lý tự tân nhìn Trời;
Đàn-Tiền lui điển hiện thời
Hạc reo, Tiêu thổi ánh Trời quang huy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 6 tháng 2 Đinh-Dậu đến đây đọc trước giờ học Đạo tại Nữ-Oa Liên-Điện đặng mỗi con nghe học chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các khóm Đạo-Tràng, các Thánh-Thất Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

Ngôi-Chị mừng chư Hiền-Muội, vậy Tân-Xuân Đinh-Dậu khai lớp Cấp-Cao, Chư-Muội định-tâm nghe Bổn-Cô huấn lý.

THI

THỂ lý khai chơn buổi cuối cùng
LIÊNG đượm hương nồng Đạo dẫn thông
TIÊN Thiên Diệu-Lý qui Sơ-Hội
NỮ giữ tâm gìn hội ngộ phùng.

THI BÀI

1. Lòng chí thành mối-manh Chị rọi
Mừng mỗi em nghe gọi lập công
Em ôi! ráng học lý không
Đặng em mỗi đứa Chơn-Công rõ Trời.

2. Sát Lục-dục đặng rời trần-trược
Xa thói đời đặng vượt từng mây
Em ôi! lý diệu hay hay
Mỗi em Cao-Huấn hiện đây nghe truyền.

3. Phận Nữ-lưu kiền-thiền Tánh-Đức
Đặng rõ ràng tri thức khai lai
An lòng vẹn phận từ nay
Học rồi truyền lại thảo ngay cứu Đời.


BẠCH-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

BẠCH sắc vị kiêm lý vượng Đoài
LIÊN Hoa ánh vọi cõi Thiên-Thai
TIÊN ban cõi tục lời Chị gọi
NỮ phận vượt phàm chí chẳng hoài.

TRƯỜNG THI

1. Chẳng hoài tâm chí là nên
Mừng em chung lớp tuổi tên rõ ràng
Em ôi! mau ráng khoát màn
Học cho vẹn Đạo cứu nàn trần-u.

2. Nữ-lưu hạnh kiểm nhược nhu
Nữ-lưu Giáo-tập phá ngu độ Đời
Đêm thanh sen nở thuận thời
Nhìn trăng mùa Hạ rõ Trời mùa Xuân.

3. Đêm Thu ánh Nguyệt nào lưng
Khai chơn Đông-Chí Hồng-Quân đổi dời
Đoài Kim Chị gọi hiện thời
Gái hiền vi trạch tân thời dân sinh.

4. Học hành Chơn-Lý tánh minh
Rõ Trời kỉnh phụng ngưỡng tin rõ mầu
Lý Trời ban dạy làu làu
Chín-từng hoán cải khải mầu mười hai.

5. Lập thành ngôi chủ khai-lai
Xuân Thu Bút-tước nhìn ngay Bỉnh-hành
Trăm khe qui lại nguồn Lành
Trăm cành do chủ Đại-Thành thọ Thiên;
Đêm thanh Chị tỏ Đào-Nguyên
Giã từ em dại Cung Tiên Chị hồi.

Bần-Đạo tiễn chơn Tiên-Muội. Chào Nam-Công, Trung-Đàn xin ngưng điển, vậy Hỏa-Đức giao bài nầy lại cho Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 6 đến đây đọc sau giờ học Đạo-Tràng tại Nữ-Oa, đặng trong đây nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc sau thời Tý lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 -10 giờ trưa)

---------o0o---------

Nầy mỗi con hiện giờ trong Đàn-nội nghe Mẹ dạy đây đặng kềm tâm thúc tánh nghe mỗi con.

THI

DIÊU diêu Cung-Điện rọi Điển Huỳnh
TRÌ chí vững lòng nhớ đinh ninh
THÁNH-Đức cứu con cơn khổ ách
MẪU từ Tử-Hạnh rõ Thiên-Đình.

THI BÀI

1. Đêm trong trắng mỗi con nhớ lại
Nhớ Trời che tồn hoại Trời phân
Nhớ rồi ráng vẹn Tân-Dân
Nhìn con đổ lụy Mẹ phân đôi lời.

2. Con ôi cả thói đời ráng tránh
Giỏi hay phàm tâm tánh phải xao
Tánh tâm con trẻ lộn nhào
Thì thôi kiếp số dễ nào thoát ra.

3. Đêm đã cạn bước qua bĩ-ngạn
Có thuyền Trời ánh dạng rước người
Người ôi! chớ luyến giởn cười
Vào thuyền Chơn-Lý có người cứu cho.

4. Người tỉnh lại đặng do Thiên-Luật
Chớ giỏi hay vượt bực rồi sa
Người ôi! người giỏi, người ngoa
Gặp hồi Thiên-Luật khó qua thiệt thà.

5. Người ráng tỉnh đặng mà nhìn Chủ
Chủ là Trời bao phủ Thế-gian
Khắp trong cả cõi Dinh-Hoàn
Con nào mất Chủ nhìn tràng Ngũ-Lôi.

6. Trong Đàn-nội khúc nôi Mẹ tỏ
Nữ Nam đồng nghe rõ hiện đây
Nghe rồi tỏ lại đời hay
Kêu đời tỉnh lại hiện đây Bỉnh-hành.

7. Thừa Thiên-Mạng Đại-thành bỉnh bút
Thế Thiên hành bỉnh luật phán phân
Huy hoàng Đại-Lịnh cán cân
Lành an dữ dẹp thọ vâng mạng Trời.

8. Đêm đã cạn dầu thời đã hết
Nhìn ánh trăng tránh vết đau tâm
Rạng đông tòa ánh dương lâm
Hoàn toàn chiếu rọi tối tăm sáng liền.

9. Mừng con dại kiền-thiền Đạo-Đức
Lập Thiên-Hoàng tuyệt dứt Ma-Vương
Từ nầy những thói nhiễu nhương
Chư Thần tróc quái hủy thương xác hồn.

10. Năm Đinh-Dậu hiệp đồng bớ trẻ
Dắt dìu nhau bước lẹ về Nguơn
Buổi đầu trở lại keo sơn
Hội-Sơ chọn phận Bốn-ơn cho tròn.

11. Đêm trong trắng bảo tồn Linh thuận
Mẹ ban lời cơ-vận tỏ phân
Học cho thiệt học mới xuân
Tu cho tới Đạo Thiên-ân huệ nguồn.

12. Đên thanh bạch tỉnh tuồng đời hỡi
Đêm thanh là Đạo ngỡi giữ gìn
Nữ-lưu an lý tâm bình
Nữ-lưu Tiên-phẩm Huỳnh-Đình đồng viên;
Xuân thay cảnh tịnh Đào-Nguyên
Huỳnh-Tương, Ngọc-cúc giác-viên Bá-Tòng.

MƯU, bài nầy giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày mùng 6 đến đây đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, đọc rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

1. Mừng Môn-sĩ đồng tâm tìm lý
Vậy từ đây tâm húy Thiên-Cơ
Hiện giờ an-mạng huờn-sơ
Chung tâm hiệp chí Hội-Sơ thấy gần.

2. Năm Đinh-Dậu xuân tồn định hựu
Dương hạ khai tề tựu học tu
Lý-chơn khai hóa phá ngu
Lý-chơn, Chơn-Lý tu du roi truyền.

3. Tâm ráng định kiền-thiền độ chúng
Nhìn chung bầu nhau-rún một ngôi
Hiện giờ an lý thuận xuôi
Muôn điều tâm định lập ngôi tức Trời.

4. Chung giờ học thuận thời tìm lý
Lão khai bài thâm thúy lắm là
Bính-Thân chuyển lập Cao-Tòa
Bước sang Đinh-Dậu Đạo nhà khải-thông.

5. Muốn cho vẹn rõ thông Mậu-Tuất
Dò máy Trời rõ thức rõ tri
Lý-chơn cứu thế Huyền-vi
Định sang Kỷ-Hợi Châu-Nhi chung nguồn.

6. Sang Canh-Tý tinh thần phát triển
Khắp thế gian u hiển mới tường
Rõ ràng Đạo-Đức phương-trương
Lập thành Tân-Sửu kỷ-cương luật điều.

7. x Chỉ cho Chư-sĩ an chiều
Hễ tu thì đặng đánh liều là hư
Đạo Trời thâu dụng như như
Tu tâm, định tánh chí ư Đại-Thành.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại cho Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày mùng 9 tháng 2 Đinh-Dậu đọc trước giờ học Đạo-Tràng tại Diệu-Linh-Đền đặng nghe chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

1. Ban lời dạy chung trường Đệ-tử
Cậy giúp Trời trọn chữ Giáo-Sư
Đem lời Chơn-Lý tuần ư
Ra tay dìu dẫn khư khư đá vàng.

2. Mở khiếu huệ vén-màn trần-trược
Dẫn dìu nhau đặng vượt mây mù
Kìa là sóng sắc phù-du
Khói đen che mắt ráng tu sáng liền.

3. Mây bao phủ mối-giềng đều khuất
Cậy gió đông đánh thức mù tan
Khuyên tu đừng luyến dọc ngang
Người tu Chơn-Lý vững an mới là.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Bần-Đạo ngự định xem VÔ cảnh
Ban lý truyền lập đãnh VI tân
Hiệp-Thiên ban lập bỏ Sân
Thanh thanh mới trọn Tân-Dân năm nầy.

2. Nơi cảnh huệ lịnh Thầy thường chiếu
Lập ngôi Càn bí-yếu Thầy ban
Cho rành mới đặng vững an
Ngôi Càn Bổn-Giác Trời ban hội nầy.

3. Từ Vô-Thỉ đến đây là mấy
Có Nguơn nào gặp thấy đặng vầy
Trời Cha dạy dỗ là Thầy
Ngôi Càn Thầy ngự Thầy bày Lý-chơn.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Khắp Vũ-trụ buổi cơn mạt-kiếp
Dựng Đất Trời mối nhíp Trời Nam
Ráng lo bền vững khiết tham
Có Châu Nam-Thiệm Lôi Am xuân tường.

2. Ngã Diệu-Thiện ban thường lời chỉ
Mừng Chư-Hiền suy nghĩ Đạo-Tâm
Học hành rõ lý thậm-thâm
Ban truyền Thế-giái rõ tâm tánh hòa.

3. Bần-Đạo thấy cuộc hòa vừa khá
Về Lý-chơn kinh tá Ngọc-Kinh
Chư-Hiền đừng có hớ hinh
Chư-Hiền an-mạng đinh ninh nơi lòng;
Huờn Thiên hoán hậu thoát vòng
Thượng-Nguơn Thầy dựng Đạo-đồng thế-gian.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 9 tháng 2 Đinh-Dậu đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Diệu-Linh-Đền đặng nghe chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc sau giờ Đại-lễ Chưởng-Giáo Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, các con hiện đây nghe Thầy dạy:

THI

1. Mừng con trẻ lần lần huệ tánh
Ráng bền tâm xa lánh mù mê
Con ôi! đừng có ủ ê
Biết Trời định cứu cảnh quê ráng dò.

2. Trong chỗ cứu thể đò vượt bể
Con nào an mới dễ đưa chơn
Con nào còn vướng buổi cơn
Ôi thôi phải lụy nghĩa-nhơn đâu còn.

3. Nay Thầy cậy chung đồng lớp học
Ráng hòa nhau thận-độc giờ đây
Đặng mà độ chúng vẹn hay
Độ người người tỉnh nhìn Thầy lo tu.

4. Cơn mạt kiếp ngao du liên lụy
Thầy đoái nhìn gian ngụy phần đông
Ôi thôi! kiếp số Đại-đồng
Phạt hồn trị xác một vòng gớm ghê.

5. Thầy nhìn cảnh thảm thê thế-hạ
Vì con bầy gây họa cãi Trời
Luật-điều duy nhứt chẳng dời
Thẳng băng như mực phạt đời ngỗ ngang.

6. Thầy nhìn thấy lòng tham quá ngán
Luật Thiên-Điều phán đoán công minh
Tại sao tu thiệt chẳng tin?
Con bầy cứ luyến văn minh hoại đời.

7. Cứ ỷ giỏi quên Trời quên Đất
Mà chưa hay tồn thất tại đâu
Cứ gây thêm cuộc bể dâu
Biển hồng lặn hụp chịu câu rã mòn.

8. Sóng cuồn cuộn lại đồng nhảy xuống
Đặng làm mồi cá dựng sấu to
Gọi rằng hay giỏi tự do
Luật-điều răn phạt bụi tro xác hồn.

9. Chẳng hiểu biết giống dòng nhau rún
Chung một nguồn phóng túng hoành tung
Giết nhau mà gọi hiệp sum
Hại nhau giành xé hô tung mới kỳ.

10. Gây nhiều tội thôi thì quá ngán
Cứ lủi lầm chẳng ráng nhìn Trời
Chẳng thông chẳng rõ vận thời
Thời kỳ Trời cứu nghịch Trời quá ghê.

11. Chừng đến đỗi thảm thê chạnh dạ
Nhớ đến Trời thì họa phủ đầu
Bớ con chung cả làu làu
Tỉnh lòng nhìn lại có Trời cứu đây.

12. Biết Trời cứu nhìn ngay Chơn-Lý
Có người dìu truyền lý dễ tu
Đó là đường cả phá ngu
Phá tan mù tối Trời thu dạy truyền.

13. Còn ỷ giỏi nhìn miền Đoài cõi
Hỏi Chấn cung cơ hội mới tường
Dậy bừng Tây-Vức phương trương
Lành an dữ dẹp kỷ-cương phụng chầu .

MƯU, bài nầy con giao lại NĂM in ra, đặng đến ngày 9 tháng 2 Đinh-Dậu đọc sau giờ Đại-lễ Chưởng-Giáo tại Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Tràng Thân-Cửu-Nghĩa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ trưa.

---------o0o---------

Mừng mỗi con Nam Nữ nơi trường học Đạo tại Thân-Cửu-Nghĩa hiện giờ định-tâm nghe Thầy dạy ban ơn chung mỗi trẻ.

THI

1. Nầy Nam Nữ nơi trường học lý
Định bền lòng kỉnh húy Lý-chơn
Con ôi! nhìn lại buổi cơn
Là cơn mạt-kiếp Hóa-Nhơn độ hiền.

2. Tu là phận mối-giềng trau sửa
Sửa là an gụt rửa cho thường
Con ôi! học lý ráng tường
Từ đây cơ-vận hoàng đường chánh-minh.

3. Học là chỗ dĩ-kinh huyền rõ
Rõ rồi an dứt bỏ tục mù
Đạo Trời Chơn-Lý phá ngu
Thế-gian tỉnh lại xét câu kiếp-thành.

4. Mỗi mỗi sự cho rành sau trước
Do nơi Trời mực thước cân phân
Đạo khai luật cả Oai Ân
Cuồng ngông là lụy, Tân-dân là bền.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Thân-Cửu-Nghĩa, đặng trong đây mỗi đứa nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra gởi cho Thân-Cửu-Nghĩa một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận, ráng định-tâm nghe Thầy ban phước dạy truyền đặng thông nguồn Chơn-Lý, đặng ngày gần đây Thầy thâu, Thầy dụng ban truyền lý-nhiệm, hầu có độ Linh cứu Chúng trong cơn đắm đuối biển trần đó mỗi con. Vậy mỗi con nghe Thầy dạy kỹ.

THI

1. Nầy Nam Nữ nơi trường học Đạo
Ráng định lòng đặng tạo Lý-chơn
Cho ròng lý thiệt đoài cơn
Là cơn Thầy dụng Hóa-Nhơn Đức dày.

2. Đừng có dạ nay bày, mai bác
Ráng nhìn Trời đặng thoát kiếp về
Đinh Tân Dậu định đề-huề
Mừng con mỗi đứa dựa kề theo Cha.

3. Từ đây ráng tránh xa thói chạ
Ráng định lòng tránh họa là nên
Nên rồi thì rõ tuổi tên
Chánh-chơn Thầy chọn nêu lên Đài-Trùng.

4. Ban lời dạy vô cùng huyền-diệu
Là khai chơn bí-yếu con tường
Mỗi con an-mạng Thiệt Thường
Năm nầy ráng học mở đường tại tâm.

5. Học cho rõ thậm-thâm cơ thuận
Thuận cơ Trời xuôi vận chung hòa
Bắc Nam Thầy định chung Tòa
Đông Tây hòa hiệp gọi là nhìn Ngôi.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thánh-Thất Lộc-Thuận đặng nghe chung, rồi giao lại NĂM in ra đặng gởi cho Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài dạy mời các Tôn-giáo, Chi-phái về chầu lễ Long-Hoa năm Đinh-Dậu 1957

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ tối)

---------o0o---------

MƯU, THU, NĂM cùng mỗi con nghe Thầy dạy. Năm Đinh-Dậu hiện giờ đây là cơ tuần vượng chuyển, thế cuộc sắp sang, sang rồi là định; vậy hiện nay cuối Hạ-Nguơn đời mạt kiếp, mỗi con an tu niệm đã đặng thọ lấy ơn nhuần trải sang khỏi hồi khốn khổ nơi Lục-Hào, vượng chuyển tuần ư nguồn Đạo-Đức vượt khỏi chỗ cuối cùng, dò chơn lai đáo sơ minh, là cơ Trời định thay đời về Đạo-Đức, dựng cuộc thái-hòa, ban ơn người đặng trọn lành, biết nhìn Trời tu tâm hòa lý, trong buổi Hạ-Nguơn cuối cùng mạt kiếp, loài người xa hết Đạo-Tâm, loạn luân mất lý, Tứ-Đại Thánh-Nhơn đã bao phen tái giáo truyền ban Đạo cả, tùy thời ban lý dạy truyền, lập kỷ thanh phương, khai cang bảo thế, kể từ Vô-Thỉ đến đây Phật, Thánh, Thần, Tiên lâm phàm chẳng ngớt, khai giáo chẳng ngừng, đem Đạo-Đức độ Đời, truyền Lý-chơn cứu Chúng, nhưng Đời quá ngang cải-canh bày bác; dụng chước phàm, mưu quỷ, phá dỡ Đạo-mầu, xem luật Công-bình quá nhẹ, quyết lòng đánh tảng Thiên-Lương, lập lấy quyền phàm quyết chiếm đoạt Hóa-Công, xem Địa-cầu cùng nhơn-loại như món đồ chơi lớp cợt, làm đến đỗi Quỷ khóc, Thần sầu; Phật, Tiên, Thánh đều châu mặt, là châu mặt cho kẻ nghịch ngang rồi kết lại đành hay phàm giỏi tục, đặng lãnh cho trọn kiếp cùng mạt vong hồn xác, đồng chung nhau nhảy vào chảo dầu chiến tranh, đem thân hồn làm mồi cho năm món đồ độc ác là Ngũ-Lôi phạt trị kẻ nghịch lý, quên Trời, ngũ nghịch con bầy như vậy, bởi thế nên ác khí xung Thiên, náo động Thiên-Đình, Thầy nhìn thấy cảnh tang thương, biến đổi, con đồng Thế-hạ vướng vào luật Thiên-Điều trăm ngàn tội lỗi, vậy nên Ngọc-Tòa Thượng-Tiêu Công-đồng phê án tận tiêu tội nghịch, đặng lập lại đời thanh, xây tuần Thượng-Nguơn khai dựng; Thầy nhìn vào điểm Linh-Quang ngày xưa Trời ban cho mỗi con đến đây chợt mất, uổng thay! tiếc thay! Nên Thầy liền hội Công-đồng lý, ban đình lại, đặng chính mình Thầy giá hạ Nam-Phương, là nơi thiện tâm, Càn lập, Thổ vượng, khai Kim, đặng Thầy mở khiếu cho Thế-gian; Phật, Thánh, Tiên, Da hộ trì dĩ Oai Ân Tế Trị, khử mỵ vi thanh, thạnh thanh ứng cảm, chọn lựa Nguyên-Nhân, cùng con nào còn chút đỉnh Đạo-tâm, dùng huệ-đức xá-ân, ban huệ-thần là Vô-Vi Diệu-Lý dẫn dìu, lập lại Thượng-Nguơn Sơ-Hội; còn con nào chẳng thuận, thì Thiên-Điều Huệ-Luật Vô-Tư, Thầy mở Đạo trước Bính-Dần ba năm, đến năm Bính-Dần Đạo Trời thành lập, đến năm Mậu-Dần đủ 12 năm là cuộc đời đến cơn thưởng phạt, nên Thầy dùng Trung-Ương quả Địa khai dựng Châu-Thiên, tạo lò Bát-Quái tại đất Định-Tường, sai Chư-Thần tróc hết ngụy hồn giam tại Nam-Lao, thượng Thần-Đăng huệ-lý phán xét Thế-gian, dĩ huệ-lý xá-ân đứa hiền, dùng quyền luật phạt răn kẻ nghịch, ngạ-quỷ, ma-hồn, tá dĩ tay phàm, dụng hữu hình vật-chất Ngũ-Lôi phạt trị đày lưu, còn hồn nào còn dính chút đỉnh tia sáng mảy lành đình lại cho lập công chuộc tội, nên Thầy mở Hội tuần-tra ban ơn chế giảm lập hội Long-Hoa, sai Hàng-Long lâm phàm dĩ Diệu-bút khai chơn, minh trưng lý thiệt dạy truyền, còn hồn nào dạy dỗ chẳng nghe đày ra Hải-quần muôn khóm; nếu chẳng biết ăn năn, hăm hở theo thói ngụy lòng tà, thì đến năm cơ dựng đời về Thượng-Nguơn, thì các hồn đó Luật-Điều định diệt, nền Đạo xoay tuần định qui hồi Thống-Nhứt cho tỏ rạng mối Đạo; đến năm Ất-Mùi là 30 năm gọi Tam-thập như lập, lý-diệu huờn Sơ, Thầy ban huệ-lý, bố Thiên-ân, mở khai nguồn Chánh-pháp, chiếu diệu Huyền-Hoàng, ban Thiên-Tánh Phục-Quân, truyền huệ-lý Vô-Vi, diệu-huyền khai khiếu, dụng lý Tiên-Thiên, dựng gầy tâm tánh cho loài người về Đạo Lý, qui Thế-giái một bầu, nơi Tam-Giang lập thành Tam-Cảnh đủ mối đủ giềng, lần lần hoát khởi Ngũ-châu, Thế-gian nhìn Trời, muôn người đều có Đạo-Đức, nhìn Trời là Độc-Tôn, lập thành chánh-giác, cang-kỷ minh trưng, đến đây 32 năm là năm Thầy phán đoán Bỉnh-hành, ban Tôn-Thần hộ trì Đại-Thành Bổn-Giác lãnh phận lập Càn, qui Tam-Hồn, lập Tam-Thân, thừa Tam-Lý, thể thanh dụng chánh, gồm Tam-Bửu, Nam-Công con một Thượng-Tiêu nơi cung Bạch-Ngọc, phụng thừa Thiên-mạng giáng-lâm Bỉnh-bút, ban truyền huệ-lý thay Thầy chưởng ban Giáo-lý, chấp chưởng Huyền-Quang, Bỉnh-hành Đại-Lịnh, nơi Trung-Ương là cơ định nhíp Kiền Khôn hiệp nhứt, hoát khởi Tiên-Thiên, dựng Thượng-Nguơn thành Đạo cứu Đời về thiệt, bền vững Đạo-Tâm, khai Huệ-Luật, Kiền Khôn khuôn-mẫu.

Vậy đến ngày lễ Long-Hoa 14-15-16 tháng 4 năm Đinh-Dậu đây Thầy qui con bầy Đông, Tây, Nam, Bắc về tại Trung-Giang, hội hiệp cùng nhau đặng hưởng ân-huệ Trời cao Lý-chơn ban rưới, thức tỉnh mộng trường phá tan mù tục, từ lâu mỗi con nào mà chưa hưởng nhờ ân-huệ lý-diệu Long-Hoa, thì tỉnh lòng ngày đó Thống-Nhứt một nguồn nơi Trung-Giang là đất Định-Tường đặng vui sanh, Chơn-Lý là nguồn lành của Trời ban lý thiệt, rồi đồng nhau thống-nhứt về lành, phụng sự Cao-Đài Cứu-Thế, rõ lý Trời cứu độ tá-danh đó mỗi con.

MƯU, THU, NĂM; ba con là hướng Đạo nơi Trung-Giang, là hưởng Long-Hoa trước, đi trước; đến đây ba con phải dày công ban lời châu ngọc nầy ra cho các Tôn-Giáo, các phái Đạo rõ, rồi ba con mời chúng nó ngày kỷ niệm Long-Hoa là ngày Trời hội con hiền biết gìn giữ nguồn lành, đặng Thầy ban ân-huệ cùng nhau nhìn Trời tu tâm sửa tánh, thống-nhứt một nguồn, hưởng ứng Lý-chơn, diệt mù phá tục, trở lại Thượng-Nguơn, Đạo Đời thanh thới, dứt bỏ cuồng ngông, nghêu ngao ngoại lý, dứt bỏ vọng tâm, định lại rõ thông cơ Trời tuần-ư tế-vận, Vật-Ninh Nhơn-Hòa Hàm-Bô Cổ-Phúc; sống lo tu, thác ngự Ngôi-Xưa, đây là Trời Nghiêu Đất Thuấn đó mỗi con; lần lần mỗi con dò bước theo Thầy, Dĩ-đức Hóa-nhơn, hạ mình độ Chúng, noi dấu Háo-sanh đi cho đến Đại-Thành Bình-Linh Sơ-Hội, đó mới gọi Thế-gian trọn hưởng Thiên-ân, xuân sanh Tứ-quí cứu đời về thanh, hòa nhau trọn lý, chung nguồn gìn giữ Đạo Cha, muôn người như một trọn lành trọn nên.

MƯU, bài nầy con giao Chưởng-Quản in ra đặng gởi cho Tam-Giang, các Giáo các Phái Đạo, các Tôn-Giáo mời đến ngày kỷ-niệm Long-Hoa hội diện nhau tại Trung-Ương là nơi cơ Trời tiền định, qui-nguyên con bầy đặng truyền ban lý thiệt, thống-nhứt nguồn lành, rõ Trời tá-danh là Cao-Đài Cứu-Thế hiệu danh; đặng chung nhau tu niệm, tránh chỗ lấn tranh xô xát; con Trời chung một tu hành, muôn năm Đất Việt nguồn lành Trời khai, Hồng-Bàng con cháu nối dây, Lạc-Long thâu định rẽ mây chỉ Trời.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài dạy hai trẻ SƠN-VÂN, CHƠN-SẮC nơi Hậu-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

Nầy Trần-Hữu-Lân, CHƠN-SẮC Thiên-Thành-Tinh; Huỳnh-Mộc-Thành, SƠN-VÂN Hồng-Cực-Tinh, hai con là làm Anh cả hướng Đạo nơi Hậu-Giang, vậy hai con hãy vưng lấy lịnh Thầy, đứng ra thành lập mối-giềng Đại-Đạo tại Hậu-Giang, là khuôn-mẫu Thiên-Đình, đặng Thầy qui con bầy nơi Hậu-Giang, thống-nhứt một nguồn, vậy con ráng định-tâm nghe lời Thầy dạy noi theo dấu bước của Trời, ngày thành Đạo công dày Huỳnh-Đình rạng danh đó hai con. Vậy hiện giờ đây con mời hết các Anh Em con về nơi Tòa-Thánh Hậu-Giang, là nơi Cao-Thượng Bửu-Tòa, rồi con đọc lời Thầy dạy đây cho Anh Em của con nó nghe, rồi con sắp y theo lời Thầy dạy đây gọi là giềng-mối của Trời khai Đại-Đạo cứu Đời đó hai con.

SẮP NHƯ VẦY:

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài

Thượng-Đầu-Sư Thái-Đầu-Sư Ngọc-Đầu-Sư

1. Tứ-Bửu 2. Tứ-Bửu 3. Tứ-Bửu 4. Tứ-Bửu

Đông-Thiên-Sư Nam-Thiên-Sư
Nam-Thiên-Xu

Trung-Thiên-Sư

Bắc-Thiên-Sư Tây-Thiên-Sư
Bắc-Thiên-Trục

Vậy con an tâm vưng lấy mạng Trời, rồi Thầy cũng sắp cho Tiền-Giang nữa, cho rõ ràng cơ Trời Thống-Nhứt Cao-Đài danh hiệu là vậy đó con, thôi vắn tắt con nên nghiệm xét.

MƯU, con đọc hiện tại đây cho Chơn-Sắc, Sơn-Vân nó nghe, rồi giao lại cho nó in ra để ngày sau có cần dùng.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài dạy SƠN-VÂN, CHƠN-SẮC ở Hậu-Giang trong cơ Thống-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

SƠN-VÂN con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

1. Nguồn Đại-Đạo Thầy giao con trẻ
Nơi Hậu-Giang mạnh khỏe lo trau
Con ôi! Thống Nhứt cho giàu
Vạn-Linh mới đặng một màu đó con.

2. Thầy thấy trẻ sắt-son tìm lý
Thầy mừng con nên ký sắc ban
Hiệp cùng CHƠN-SẮC vén-màn
Tam-Giang qui nhứt rõ ràng công cao.

3. Lời Châu-Ngọc trước sau phân chỉ
Hai con an suy nghĩ độ điều
Độ Đời tâm phải uốn chiều
Đặng con Dĩ-Đức tiêu-thiều tấn lên.

4. Tu phải rõ nào tên nào tuổi
Mối Đạo-Trời cặm cuội nghe con
Đến chừng Thế-giái rõ thông
Rõ ràng Bảng-Ngọc ghi phong Điện-Vàng.

5. Hiện đây trẻ vén-màn chỉ rõ
Lập Củ-Qui cứu khổ một khuôn
Giúp Trời Chơn-Lý khải-thông
Cao-Đài Thống-Nhứt hai con công dày .

MƯU, bài nầy con đọc hiện đây cho CHƠN-SẮC, SƠN-VÂN cùng mỗi con Nam Nữ nghe chung cho rõ lý nhiệm-mầu, cơ Qui-Nhứt Kiền Khôn Võ-trụ, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Tòa-Thánh Hậu-Giang một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành khắp Tam-Giang cho Đạo học chung mà xét lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 1 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Chợ-Lớn, định-tâm nghe Thầy ban ơn khuyên dạy, hiện giờ đây mỗi con.

THI BÀI

1. Ban lời dạy mỗi con Nam Nữ
Ráng học hành cư xử cho tròn
Từ đây tâm tánh bảo tồn
Cho an lý nhiệm như cồn bổng lên.

2. Nay cơ Đạo dựng tên mỗi trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ lập công
Đó là Chơn-Lý khải-thông
Khải-thông Chơn-Lý gắng công cứu đời.

3. Đời quá lụn nên Trời mở Đạo
Mở Đạo-mầu gầy tạo Chơn-Như
Mỗi con tâm tánh khư khư
Đó là an-mạng chỉ ư con Trời.

4. Con Trời ráng cứu Đời về thiện
Cứu Đời là phân biện tánh tâm
Định lòng lý-diệu thậm thâm
Cơ-quang khai mở muôn năm roi truyền.

5. Con chung cả sẵn thuyền ráng chống
Cho bước qua gió sóng văn-minh
Từ từ rõ lý cứu Linh
Cứu Linh là chỗ đức tin vẹn tròn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Chợ-Lớn đây, đặng trong đây mỗi đứa nghe chung, rồi giao lại cho Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Chợ-Lớn một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài dạy đọc tại Tòa-Thánh Tiền-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ trưa.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nơi Tam-Giang, định-tâm nghe Thầy chỉ dạy:

Hiện nay cuộc đời cơn Đạo nhiều nỗi éo le, nên lòng người thường hay biến đổi, quên hẳn lý Trời, cứ dụng phàm tâm ý tục, bởi vậy nên Thầy định qui con bầy về một, lập kỷ thành cang, cho đủ Tam-Hồn khải-thông lý-nhiệm, cứu độ Đạo Đời khỏi chốn bùn than; mỗi con nơi Tam-Giang nhìn lý thuận Trời, Thầy chuyển lập Ngôi Càn, rõ cơ huyền-bí đó mỗi con, đặng vậy mới dứt trược huờn thanh.

Hiện nay nơi Trung-Giang Thầy lập ngôi Bổn-Giác, Nguơn-khí là Linh-Hồn đủ giềng-mối mẫu-khuôn, Càn Khôn võ-trụ, lần đây Tiền-Giang Thầy định lập Anh-Hồn là Nguơn-Tinh, cùng mẫu-khuôn Đạo-lý, Hậu-Giang Thầy lập Thần-Hồn là Nguơn-Thần, dùng lý thông, lập thể khuôn-mẫu Tông-Nho, đó là thể Tam-Giang đồng Tam-Lý, rọi Tam-Giáo, huệ Tam-Chơn, qui Tam-Hồn, là Tam-Hồn qui nhứt, chánh vị Tam-Tôn, đồng qui Tam-bửu, chiếu vọi Tam-huê, minh trưng Tam-đảnh, Đạo Trời hoát khởi Càn Khôn thế-giái, đồng qui Tam-thanh ứng cảm, dứt tục tồn linh, diệt ma chướng, trừ quỷ mỵ đó mỗi con. Vậy hiện giờ Thầy nhìn thấy mỗi con nơi Tam-Giang định-tâm về Đạo-Đức, lập thành trung lý hiệp hòa. Thầy mừng thay!!! mong mỗi con an tâm bền lý, đi cho đến Đại-thành, vẹn tròn lý thiệt, Cơ-quang Trời Đất, gần đây Thầy sẽ tỏ nhiều lý diệu-mầu, miễn sao mỗi con an về Đạo-Đức lần lần Thầy sẽ dạy trao, chớ Đạo-mầu Cơ-quang mắc mỏ lắm mỗi con; mỗi con nơi Tam-Giang định-tâm nghe Thầy dạy trao phân chỉ lần lần nghe mỗi con.

THI

NGỌC-Sắc ban khai lý diệu-huyền
HOÀNG-Đồ ánh vọi rõ mầu kiên
ĐẠI lý Khải-Thông tâm hòa tánh
ĐẾ khuyết vận hành rõ nhãn tiền.

TRƯỜNG THI

1. Nhãn-Tiền Trời cứu đó con
Từ đây con định sắt son Tâm-Điền
Cơ-quang Thầy chỉ mối-giềng
Một là Nhứt-Cực đồ nhiên báu Trời.

2. Âm Dương hiệp nhứt thuận thời
Điểm quang hai lý lập đời thới thanh
Chỉ cho rõ chỗ mối-manh
Tam-Tài chánh phận Càn sanh Khôn đùm.

3. Chỉ người tránh chỗ đời cùng
Khai chơn Tứ-Tượng trùng phùng Vô-Vi
Ngũ-Hành vận chuyển vinh khuy
Gồm thâu Nam-Trục, Châu-Nhi tuần huờn.

4. Tiên-Thiên lý-diệu vờn vờn
Vô khinh, vô xú chẳng khờn, chẳng hao
Mỗi con gắng chí rõ cao
Rặt ròng Chơn-pháp Đài-Cao khai hoàng.

5. Hiệp nhau rõ lý nồng nàn
Tam-Giang qui nhứt vén-màn nghe con
Cao-Đài danh hiệu sắt-son
Mở khai lập Lý-chơn không trung bình.

6. Ban lời dạy dỗ ninh bình
Đạo Cha khai mở Thiên-Đình Thầy qui
Mừng con nay đặng tường tri
Con bầy thống-nhứt Vô-Vi Cha truyền;
Rõ ràng tâm lý phỉ nguyền
Bền tâm về Đạo vào thuyền Chơn-Linh.

MƯU, bài nầy con đọc tại Tòa-Thánh Tiền-Giang đây, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, gọi là mừng nhau như một con bầy, rồi con giao bài nầy lại cho NĂM in ra đặng lưu hành Tam-Giang, đặng mỗi con học chung nhau, lần lần rõ lý vẹn hòa.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trong giờ thượng Ảnh-Phụng Thái-Âm, Thái-Dương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 12 giờ khuya)

---------o0o---------

THẦY các con, các con nghe Thầy dạy:

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ, VIẾT CAO-ĐÀI-GIÁO, qui Tam-Bửu gồm Tam-Hồn, thâu Tam-Thân, lập Tam-Thể, hiệp nhứt Âm Dương, mở khai Đại-Đạo, qui Tứ-Thánh, lập Bổn-Giác Giáo-Lý độ đời, Dĩ-Đại Huyền-Hoàng, lập Càn hoát khởi Kiền Khôn Võ-trụ, Tam-Tôn-Đại do Trời vi chủ.

THI

NGỌC Lịnh ban hành chỉ Âm Dương
HOÀNG đồ định nhíp lý chuyển nương
ĐẠI đắc nhứt Thiên thành tâm ngự
ĐẾ ban con cả vẹn lòng thương.

TRƯỜNG THI

1. Nay cơ Đạo Trời khai Chơn-Lý
Chỉ Âm Dương thể dĩ tâm tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Định tâm thâu tánh định Khôn ký Càn.

2. Trung Xuân lý vén-màn Đinh-Dậu
Ban diệu-huyền rọi thấu Thế-gian
Cơ Trời Đạo mở Nam-Bang
Âm Dương hiệp nhứt bốn phang qui tùng.

3. Lập Trung-Giang khắc tùng qui phục
Qui Tam-Giang diện mục khai lai
Âm Dương huệ-lý hiện nay
Rừng tre Phụng múa hay hay con bầy.

4. Cơn hỗn độn Sơ khai Đạo-Đức
Lập Khôn Càn chủ thức Trời ban
Lập thành Chơn-Lý vén-màn
Cao-Đài danh hiệu nồng nàn Âm Dương.

5. Cơ huệ-lý đôi vừng Nhựt Nguyệt
Máy vận xây hàn nhiệt giao thông
Tuần-ư luân chuyển chơn không
Ánh soi vặc vặc đại công chiếu đời.

6. Nay đã đến kỳ thời ánh thoại
Chiếu Huyền-Quang cơ hội giờ đây
Khắp cùng Tứ-Đại rẽ mây
Địa-cầu Sáu-Tám từ đây xây vần.

7. Lập Sáu-Bảy ân cần Trời chỉ
Là thới thanh kinh dĩ Âm Dương
Tiên-Thiên huệ-lý chuyển nương
Tân-Dân Minh-Đức kỷ-cương khai hoàng.

8. Trong Thất-thập vén-màn nhìn Chủ
Là Ngũ-phương bao phủ Trời Cha
Bộ-Châu Tứ-Đại Nhứt-gia
Tiên-Thiên hậu khí huyết ba tinh Càn.

9. Dầu Thể, Lý cũng đàng Huỳnh-Đạo
Dầu Hư-Vô cũng Tạo-Hóa phân
Đây là chỉ rõ mực cân
Bính-Đinh Càn Nhứt Dậu Thân Khôn Càn.

10. Thầy chỉ chỗ chung hòa về lý
Nếu lòng sai một tí khó gần
Dạy trao mỗi trẻ hiểu lần
Con nào xuôi lý tinh thần huờn Sơ.

11. Thoát kiếp đọa Thiên-Thơ lần bước
Đến Đại-thành Ngư-vướt ngộ kỳ
Hiện giờ Chơn-Lý duy trì
Trời ban lời dạy đồng thì tung hô.

12. Nhìn Cao-Lý Qui-Mô bền giữ
Rõ Đài-Trùng Hà-Thử đâu xa
Định-tâm lý hiệp gần Cha
Gần Cha, Cha cứu chuyển qua Sơ-Hào.

13. Lập Sơ-Hội Thiên-Tào xá tội
Xá con hiền phước mội Thầy cân
Từ đây con dại Tân-dân
Âm Dương Tinh Tú giáng trần cứu Linh;
Mỗi con hướng Đạo ráng minh
Mỗi con ráng vẹn sắt đinh trọn mầu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra phát Đạo học, đến ngày 14 tháng 2 Đinh-Dậu thời Ngọ, thượng Ảnh-Phụng trước thời, rồi đọc bài Thầy dạy đây, đọc rồi mới Hành-lễ, thời nầy từ Phối-Sư trưởng lên mặc Đại-phục cho long trọng trong thời. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất đặng học trong đây mà hành phận cho y lời dạy.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài dạy sắp đặt trong giờ hai Chưởng-Quản Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

MƯU, con nghe Thầy dạy:

Vậy con chấp bút đặng Thầy dạy viết ra một đoạn đây gọi là Thiên-Ban Huấn-Lịnh, đặng mỗi con học theo đây, đặng đến ngày 14 tháng 2 đây con nào có phận sự hành y theo đây đừng sai lịnh.

- Con cúi đầu lạy Thầy, xin nghinh lịnh.

Trước thời Tý, kiểng nhứt, hai Chưởng-Quản thay đồ Đại-Thiên-phục, kiểng nhì vào Nguơn-Thần Chánh-Chiếu, trước kiểng ba năm phút con cùng Thập-Ngũ Linh-Đăng vào Bửu-Điện Đãnh-lễ; trống chào chủ Tam-Hồn, rồi Tinh-Quân phò lịnh; Vi-Hộ, Thanh-Sơn phò đèn vào văn-phòng Nguơn-Thần với Thập-Ngũ Linh-Đăng; Ngọc-Đầu-Sư mời hai Chưởng-Quản vào Bửu-Điện Đãnh-lễ thọ lịnh Thiên-ban Ngọc-sắc Thiên-Nguơn, Hanh-Thông, định lý Huệ-triều, thế Thiên hành-hóa độ rỗi Vạn-Linh, Qui-hồi Bổn-nhứt, Thiên-Lý khai chơn, buổi cơn vận chuyển, U-hiển Huyền-hoàng, Khải-thông Chơn-Lý. Còn phận con ở nơi địa vị, thời nầy con phải mang Thẻ Định-Huờn-Chúng, khi hai Chưởng-Quản vào địa-vị, đi ngã Thiên-Khai Môn-Lộ, Huệ-Lý Âm Dương; vào đến nơi địa-vị, con cùng hai Chưởng-Quản, Thập-Ngũ Linh-Đăng, Nam Nữ lưỡng phái đồng Đãnh-lễ, rồi hai Chưởng-Quản quì nơi địa-vị, còn Chức-sắc đồng đứng dậy, rồi con gắn Thẻ cho hai Chưởng-Quản, rồi đọc bài Thầy dạy, rồi hai Chưởng-Quản lạy Thầy, đánh Trống-chào Chưởng-Quản, gọi Bái-mạng trước thời, rồi con cùng Chưởng-Quản, Thập-Ngũ vào lạy Thầy; Trống-Chào Chủ Tam-Hồn, Chưởng-Quản; rồi khai Trống, Chuông, rồi Hành-lễ; giờ nầy đồng Đại-Thiên-phục, hành Đại-lễ, gọi là cơ-vận lai tiền, Đạo-Nguyên Bổn-Nhứt đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra phát cho Đạo học, đặng hành y theo đây. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc trong giờ hai Chưởng-Quản Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (12 giờ khuya).

---------o0o---------

THU, NĂM hai con định-tâm nghe Thầy ban ơn đây con.

THI

THU xuân cang-kỷ Đạo lập Đời
NĂM Dậu mối-giềng Đức thạnh thời
Hai gương khai dựng hoàng Thiên-Thượng
Trẻ sáng Đạo-mầu Đế độ Đời.

TRƯỜNG THI

1. Lập Đời Đạo-Đức Thượng-Ngươn
Đời thông Đạo-Lý Thiên-ơn huệ nguồn
Thiên ban Chơn-Lý phá cuồng
Hoàng-Huyền chiếu diệu tỉnh tuồng hết ngông.

2. Qui hồi Lý-nhiệm HANH-THÔNG
Nguyên lưu Bác-ái THIÊN-NGUƠN công thành
Bổn căn Đời Đạo về lành
Nhứt nguồn Chơn-Lý Cao-Đài thành chơn.

3. Thiên-Nguơn khai dựng buổi cơn
Ban ơn Tế-Thế Hóa-Nhơn Hỗn-Kỳ
Đạo Trời Chánh-pháp duy trì
Đức Nhơn Hạnh-Nhượng rõ kỳ Hoằng-Thông.

4. Độ Đời là Chủ-Nhơn-Ông
Đời mau nhìn lý lập công thoát đời
Bổn-Nguyên Bỉnh-Luật hiện thời
Giác-Mê tỉnh thế thay Trời hội ni.

5. Phụng triều Tiêu-Cực Huyền-Vi
Thừa hành phận sự Châu-nhi hóa Càn
Ngọc Hồn trau chuốc vén-màn
Sắc ban thọ lãnh hoàn toàn Oai Ân.

6. Bỉnh-Linh khải-ngộ Tân-dân
Hành tàng Thế-cuộc cân phân tế quyền
Đại-đồng Huynh Đệ kiền-thiền
Lịnh Trời thọ lãnh thay quyền thưởng răn.

7. Khải chơn Đời hỡi ăn năn
Hoàng đồ củng cố Bổn-căn Đạo-mầu
Thiên-Đình Sắc-chỉ làu làu
Xuân Trời ban rưới Đồng-bào thọ qui.

8. Hiện đây Đinh-Dậu Châu-nhi
Phụng chầu Thủy Hỏa phương tri mới tròn
Cả kêu ba tiếng bổng cồn
Long-Hoa rõ Lý vững lòng mới nên.

9. Chối Trời là mất tuổi tên
Làm tôi Trời Đất đừng quên Đạo-mầu
Lá lay khuyên trẻ đừng sầu
Bác cầu Nam Bắc một màu Đạo-Tâm.

10. Trung xuân Đinh-Dậu thậm thâm
Gáy khuya ba tiếng Phụng lâm Sắc-Đình
Bệ-tiền Chưởng-Quản cáo trình
Sắc ban Thiên-Đức Huỳnh-Đình hiện đây.

11. Thế Thiên hành hóa nối dây
Âm Dương Nhị-lý hay hay dẫn đường
Bá-Tòng Đạo-Đức Cung-Tường
Long lanh ký tế nhịn nhường độ Linh.

12. Thiên-Nguơn La-Hán xinh tinh
Hoằng-Thông Thủy-Kiếp Đức minh gương bồng
Tiên-Thiên xây dựng cột đồng
Vững an Đại-Đạo Lư-Bồng sẵn Ngôi.

13. Trước Đàn phân tỏ khúc nôi
Khai-Thiên Tịch-Địa phục khôi Nguơn đầu
Đại-đồng kiếp số dải dầu
Dẫn người qua khỏi chung bầu Thiên-Ban.

14. Lần lần đến chỗ bình an
Tú-Tinh Nhựt-Nguyệt Càn cang giúp Thầy
Trời Cha kêu cả con bầy
Con bầy tỉnh mộng nhìn Thầy từ đây;
Âm Dương hiệp nhứt Đông Tây
Nhứt phân ức vạn nối dây Liên-Đài.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 tháng 2 Đinh-Dậu, đọc trước thời Tý trong giờ hai Chưởng-Quản Bái-mạng THIÊN-NGUƠN, HANH-THÔNG.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài dạy Đạo-Tràng Thuận-Mỹ chữ Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con nơi Thuận-Mỹ định-tâm nghe Thầy dạy một bài chữ ĐẠO đây đặng học cho rõ lý Đạo-mầu là Chơn-Lý khai chơn, cứu đời mê-muội trở nên sáng suốt, thoát ra khỏi chốn luân trầm, bể khổ minh mang, sóng dồi gió dập đó mỗi con. Vậy mỗi con Nam Nữ từ đây nên đinh ninh chạm dạ nhớ rằng: Đạo cho tới Đạo khử bạo về thanh đó mỗi con.

THI

1. Đạo là Đạo cứu Đời mê muội
Đạo lập đời cơ hội thoát mê
Đạo kêu con cả chung về
Đạo là Minh-Lý chẳng hề nhố-nhăng.

2. Đạo cứu thế nhớ căn nhớ bổn
Đạo cứu cơn hỗn độn lập Nguơn
Đạo là chí-chánh chí-chơn
Đạo truyền sự thiệt chỉ cơn Đời cùng.

3. Đạo-Đức chỉ qui tùng Thiên-Luật
Đạo rõ thông thậm cực thanh dương
Đạo là an-mạng kỷ-cương
Đạo là cứu độ bảy thương trở hòa.

4. Đạo dạy kỹ thiệt thà thương mến
Đạo chỉ con rõ đến cung Thiềm
Đạo chơn con ráng học tìm
Đạo thành là chỗ vững tìm lướt khơi.

5. Đạo là lý an nơi tâm tánh
Đạo dạy Đời xa lánh thói tà
Đạo khuyên chung một gọi hòa
Đạo Trời hiệp nhứt Cao-Tòa Âm Dương.

6. Đạo phân đoán kỷ-cương Thiên Lý
Đạo chỉ đường tri trí cách giao
Đạo Trời huyền bí chi giao
Đạo khai Đời tỉnh trước sau chung nguồn.

7. Đạo là chỗ tỉnh tuồng Đời lụy
Đạo chỉ rành chơn ngụy có phần
Đạo cao con trẻ ân cần
Đạo Trời lập lý tinh thần độ Linh.

8. Đạo cứu thế dĩ-kinh thần khúc
Đạo dạy đời thoát tục rõ thanh
Đạo cao truyền lý nêu danh
Lập đời Thượng-Cổ thanh thanh lý truyền.

9. Mỗi con ráng phỉ nguyền Đạo-Đức
Đừng cho lem tri thức nơi tâm
Hiện giờ Trời đã giá lâm
Cứu an Thế-giái thậm thâm một Trời.

10. x Thuận Thiên lòng chớ đổi dời
Đạo chơn Lý chánh lập đời thuần phong
Ráng nhìn ráng học lý không
Thượng-Nguơn vững bước Chơn-Công bền lòng.

11. Tránh nơi Đại-Kiếp Đại-Đồng
Về nơi an lý Lạc-Hồng vui sanh
Đây là Đạo-Lý mầu danh
Cao-Đài cứu độ thế thanh Đạo thành;
Mỗi con cho trọn tâm lành
Đạo Trời qui nhứt Đại-Thành trọn xuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Thuận-Mỹ, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe học chung, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Thuận-Mỹ một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng 19/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc khai Chơn-Lý diệu-hành
KỲ vọi xuôi nguồn trược hóa thanh
CỔ Kim tu thiệt là trọn Đạo
PHẬT độ người hiền chỉ mối-manh.

THI BÀI

1. Nầy mỗi vị Chư-Hiền tu niệm
Tu bền lòng tiết kiệm làm gương
Hiện giờ Trời rưới mưa sương
Gội nhuần nhớ lại kỷ-cương nơi lòng.

2. Tu an-mạng bình bồng khỏi vướng
Tu định-tâm Hạnh-Nhượng mới hòa
Từ nầy Chơn-Lý Đạo nhà
Đạo nhà bền chắc đó là người thanh.

3. Thầy chỉ rõ mối-manh cho đó
Khuyên Chư-Hiền chịu khó giữ gìn
Chớ rằng đó vậy hớ hinh
Hớ hinh một mảy mất tin lạc nguồn.

4. Tu thì ráng tỉnh tuồng nhớ lại
Nhớ nơi lòng sao hoại sao nên
Vậy rồi đành lãnh một bên
Một bên chơn thiệt là quên lợi quyền.

5. Tu thì vẹn phỉ nguyền mới phải
Phải phận trò trở lại Ngôi-Xưa
Từ nầy đừng hẹn sớm trưa
Đánh lừa phải vướng rồi thưa thớt lòng;
Đó rồi trôi nổi bình bồng
Vậy rồi phải vướng bẫy vòng Hiền ôi!!!

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại NĂM in ra đặng đến ngày 19 tháng 2 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung. Rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI BÀI

1. Mừng Đệ-tử ngày nay vẹn phận
Học Đạo-Tràng Cao-Huấn thuận chơn
Tuần tuần dĩ-đức hóa-nhơn
Mỗi ngày mỗi mới keo sơn lý Trời.

2. Tu phải học thuận thời xuôi lý
Ấy là trò rõ Trí, Tri lương
Học hành mới rõ kỷ-cương
Học thông mới sợ khỏi nương giả quyền.

3. Trong lý thiệt kiền-thiền châu đáo
Trong trắng trong khỏi ngáo ngơ sầu
Ai ôi! thời chí khí hầu
Ráng nhìn cho kỹ một bầu mới hay.

4. Trong lý thiệt đừng sai một mảy
Trong Lý-chơn nhơn-ngãi mới an
Lần lần tránh chỗ gian nan
Lần lần tu thiệt Trời ban phước mầu.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Bần-Đạo nhắc đáo đầu hưởng ứng
Thiện ác phân Nghiêu Thuấn chỉ chừng
Lành an dữ dẹp tưng bừng
Bớ ai đừng dữ, dữ đừng than van.

2. Lời Lão nhắc, nhắc sang về Đạo
Đặng tránh nơi hung bạo bớ đời
Đời mau thuận lý nhìn Trời
Trời là lý thiệt thuận thời hòa tâm.

3. Cơ Trời định thậm thâm báo ứng
Đạo-Đức dày mới vững đời ôi!
Đời ngoa đời dữ thôi rồi
Đời cùng, người tận vô hồi thở than.

4. Cũng vì bởi đời ngang đời dọc
Đời quên Trời, đời độc hại đời
Đời sao mà dám cãi Trời
Đời quên Cha Chúa vận thời cải-canh.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Đời quá nghịch, quá ngang, quá dữ
Đời nhớ đời nhớ thử thể nào
Hiện giờ hễ dữ thì nhào
Thuận thời xuôi lý Nam-Tào dẫn thông.

2. Bần-Đạo chỉ chỗ không chỗ có
Chỗ không nầy không đó là Trời
Không không đâu có đổi dời
Không vui bất-cập, không rời tánh tâm.

3. Bần Đạo chỉ thậm-thâm Chơn-Lý
Chỉ cho đời Ngu Trí là đâu
Thuận Trời bền lý vững lâu
Quên Trời, quên Đất nào đâu bảo-tồn.

4. Nhìn cho kỹ Kiền Khôn đâu hỡi
Nhìn rồi lo Đạo ngỡi cho giàu
Chớ nên gầy chuyện ồn ào
Ráng xuôi cơ-vận khỏi nhào Chơn-Nguơn;
Ban lời Lão chỉ keo sơn
Chớ nên lơ lãng buổi cơn khó tồn.

MƯU, bài nầy Hiền-sĩ giao lại cho Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 19 tháng 2 Đinh-Dậu đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng trong lớp học chung mà xét phận sửa tâm về lành. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

Thầy mừng các con, các con nơi lớp học Cao-Huấn định-tâm nghe Thầy dạy:

THI

NGỌC-Đình ban lý độ Dương-trần
HOÀNG-Lịnh lưu truyền lý Tân-Dân
ĐẠI-Đạo Trời khai miền Nam cõi
ĐẾ khuyết vun-bồi lý tinh-thần.

THI BÀI

1. Tinh thần vững gồm thâu Nguơn-khí
Vững tinh thần tâm chí Thiên-Lương
Thiên thành Nguơn định tin nương
Qui hồi Tam-Bửu chuyển nương Huyền-Hoàng.

2. Đây là lý hành tàng hư thiệt
Lý là không là thiệt là như
Lý là quí báu không hư
Vô vô bất tận không hư định bình.

3. Học ráng định cho thình tâm tánh
Có là Đời xa lánh mới hay
Không hư chơn thật nối dây
Hành tàng họa phước hiện đây Công-bình.

4. Ráng tự liệu nơi mình cho rõ
Rõ lý Trời dứt bỏ điều hư
Đó là lần bước Chơn-Như
Chơn-Như dò lý không hư tâm thành.

5. Đó là chỗ nguồn lành đó trẻ
Trẻ dò lần vui vẻ hành thêm
Trước Đàn lý diệu vững êm
Gọi là thanh tịnh Trời thêm tinh thần.

6. Ban lý diệu tinh thần dạy dỗ
Dạy chung trường cứu độ Vạn-Linh
Từ nầy tâm chí rõ xinh
Rõ ràng chánh-giác, chánh-minh mới mầu.

7. Trường học Đạo làu làu lý thiệt
Phận cấp cao ráng diệt tục đời
Đó là con trẻ thuận thời
Thuận Thiên tồn lý rõ Trời cứu nguy.

8. Trời cứu độ trí-tri phân chỉ
Chỉ mỗi con Chung-Thỉ Bổn-Nguyên
Bền lòng gìn giữ cẩn nghiêm
Chơn-Như êm lặng vững yên rõ nguồn.

9. Nguồn lý thiệt tỉnh tuồng thì rõ
Rõ rồi bền rạng tỏ xuân sanh
Lý-chơn, Chơn-Lý cần thanh
Thanh thanh là lý Thần Anh Linh tường.

10. x Mỗi con học lý an thường
Chơn không chiếu diệu mở đường Huỳnh-Tâm
Lý-chơn ban dạy thậm-thâm
Lý-chơn khai huệ muôn năm ninh bình.

11. Sát vật chất thâu trong vật lý
Sát vật tường tâm lý vật thanh
Thiên-Thai huệ huệ Hoàng-Kinh
Thanh thanh khai ứng hòa xinh khinh tùng.

12. x Dạy con lý diệu huệ Bồng
Mỗi con học lý chung đồng định-tâm
Tiên-Thiên hoát-khởi thậm-thâm
Trung-Thiên hạnh kiết lòng không có ngoài;
Lòng không học lý thái hoài
Mầu cơ nhiệm lý tượng Đoài ứng Khôn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 19 tháng 2 Đinh-Dậu đến đây đọc sau thời Tý Đại-Đàn phò trì lớp học Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài dạy Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Sa-Giang định-tâm nghe Thầy dạy đây, đặng cùng nhau chung tâm hòa lý, hiệp lại một nguồn, lành an lý thiệt đó mỗi con.

Nầy mỗi con định-tâm xét lại đó coi, từ lâu các con vì lẽ nhĩ-ngã, tính toan cao thấp, nên đành chia rẽ tánh tâm, Thầy nhìn thấy cảnh rất đau lòng, đến đây cơ Trời qui nhứt con bầy về nơi lý thiệt đặng khải-thông nguồn lành, khắp cả Thế-gian chung nhìn một Trời, tu tâm sửa hạnh cùng nhau trọn phận, Thượng-Nguơn cứu đời đó mỗi con, gọi là Qui-Nguyên Bổn-Nhứt, là muôn người đều có Đạo-Đức hưởng lấy đời thanh, Vật-ninh, Nhơn-hòa, Đạo-thới, sống lo tu thác ngự Ngôi-Xưa đó mỗi con.

Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy đây mà xét lý, hiệp cùng nhau về Đạo-Đức đó mỗi con.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ định-tâm về Đạo
Nơi Đạo-Tràng khử bạo rẽ chia
Con ôi! nhìn lý chung về
Về nơi Chánh-giác đề huề Lý-chơn.

2. Chơn-Lý thiệt cứu cơn mê muội
Mỗi con thơ cặm cuội chung lành
Cùng nhau ráng học ráng hành
Phát minh Đạo-Lý Thầy đành lắm con.

3. Nay Chơn-Lý khải-thông nguồn thiện
Mừng các con phân biện tánh phàm
Con ôi! mỗi sự đừng lầm
Đừng xen thói chạ chia mầm Đạo Cha.

4. Đạo Cha dạy gần xa một giống
Một giống là đời sống lo tu
Tu hành là chỗ phá ngu
Độ điều tâm tánh phát phu lý-mầu.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Sa-Giang đặng trong đây Nam Nữ nghe chung xét phận vững dạ làm lành cho trọn thiệt, đó là mỗi con kỉnh lễ long trọng cùng Thầy đó mỗi con.

Rồi con giao bài nầy lại cho Chưởng-Quản in ra đặng Thiên-Sư gởi cho Sa-Giang một bổn, rồi lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài dạy Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 7 giờ khuya).

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Ba-Dinh định-tâm nghe Thầy dạy cho một chữ ĐỨC đây đặng mỗi con gìn lý đó, hành y đó, là huờn thuốc cứu lấy Thân-Hồn đó mỗi con:

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ ráng gìn chữ ĐỨC
Đức do nguồn tri-thức lương-tâm
Con ôi! lý-diệu thậm-thâm
Đức do nhẫn nhịn nơi tâm cho thường.

2. Đức muốn trọn ráng tường tâm lý
Đức muốn dày thân ký Hạnh-Cung
Đức Trời ban rưới ung dung
Đức thông Chánh-giác Trung-dung nơi lòng.

3. Đức là chỗ Bá-Tòng tâm tánh
Đức là do tâm thạnh lý-mầu
An lòng nhìn lý làu làu
Đức thanh do chỗ kiện hầu chẳng vương.

4. Đức thanh thới kỷ-cương Đạo-Đức
Đức tâm bền dứt bỏ lấn chen
Đức không ước sự đời khen
Đức an nhìn lý chẳng xen thói tà.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Ba-Dinh đây, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ học chung, hành theo lý thiệt cho khỏi rẽ tánh chia lòng, rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Ba-Dinh một bổn, rồi lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Dạy Hội-Thánh: một phần ở lại Hành-lễ nơi Tòa-Thánh, một phần đến tại Tòa-Thánh Tiền-Giang vào thời Dậu ngày 29/2 đặng Thầy sắp đặt mẫu-khuôn Thống-Nhứt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con trong trường Chơn-Lý, Thập-Ngũ Linh-Đăng, Đầu-Sư Nữ, Thập-Bát La-Hán, Ban Hiệp-Thiên-Đài, Thời-Quân, Tứ-Phối, Nguyệt-Tướng, Giáo-Tập, Trị-Đàn Nam Nữ hãy vưng lấy lịnh Thầy, đến ngày 29 tháng 2 đến đây, các con chia nhau Hành-lễ nơi Tòa-Thánh, rồi sắp đặt cùng nhau đến Tòa-Thánh Tiền-Giang trong thời Dậu ngày 29 tháng 2 Đinh-Dậu, đặng Thầy sắp đặt mẫu-khuôn Thống-Nhứt, chung lý Tam-Giang, rõ thông Tam-Thể, gồm lý Tam-Hồn của Đại-Đạo mẫu-khuôn, định Tam-Bửu Qui-Nguyên, trừ tà tâm, khử bạo tánh, nối liền Nhứt Lịnh, sắc ban Tiền-Giang hướng lập.

Vậy mỗi con nơi Tam-Giang y lời Thầy dạy chỉ, cơ Thống-Nhứt sẽ rõ nguồn đó mỗi con. Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Tam-Giang, nghe Thầy tỏ sơ một tý đây thì mỗi con xét rõ diệu-mầu bởi nơi Đạo Trời, Thầy định huệ-lý cứu đời, còn tà thần nó cũng quyết dụng mưu thần gầy ra trận thế, báo hại Sanh-Linh, lắm khi phá rối Đạo-Trời, nó lom len xen vào nền Đạo, dụng quỷ chước, dẫn dắt các con đi cho đến con đường tiêu diệt, nếu con nào yếu vía, nhẹ hồn, hay thiêng, hay vị thì phải bị lưới rập của Bàn-Môn; vậy nên ngày nay Thầy dụng lý Tiên-Thiên, lập lại Tam-Quang chiếu Đãnh, Qui Tam-Bửu, gồm Tam-Hồn thâu Tam-Thân, truyền Tam-Thể, dụng lý trừ tà, dụng Chơn-Huyền thâu giả Đạo, đều về Giáo-Chánh, Huấn dạy lý ban truyền cùng nhau; vậy mỗi con nơi Tam-Giang định-tâm vưng lịnh, thọ mạng Cao-Kiên, cho dễ bề cơ Trời xoay chuyển, gầy dựng Thượng-Nguơn, ban Đại-Thành, Vạn-Linh thọ ân Trời thọ Thiên-Mạng, lo trau-giồi Đạo-Đức độ Linh-Căn về cho đến Bình-Linh Sơ-Hội đó mỗi con, mỗi con nơi Tam-Giang ráng nghiệm lý cho rõ lòng đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 29 nói trên, thân hành đến đó có Tiền-Giang trùng tân phùng lý, tỏ thể hứng vui sanh, mỗi con an lòng đắc lịnh. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng nơi Tam-Giang, xem mà học chung đó các con.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài do Hội-Thánh Tiền-Giang lập Đàn cầu cơ, được Đức Chí-Tôn ban lịnh đến thời Dậu 29/2 phải đón tiếp Hội-Thánh Chơn-Lý, vì Thầy có cho lịnh ngày giờ đó Hội-Thánh Chơn-Lý đến đây để Thầy sắp đặt mẫu-khuôn Thống-Nhứt


P-Đ: KIẾN-MINH CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
Đ-T: TUẾ-TINH-TỬ MINH-KIẾN TÝ-THỜI
Đ-K: CHẤN-TÝ. Ngày 23 tháng 2/32 Đinh-Dậu
HUỆ-THANH ------o0o------

THI

BẠCH chiếu hào quang khắp cảnh trần
HẠC truyền giáo lý cứu muôn dân
ĐỒNG tâm lập quả lo tròn phận
TỬ sĩ nầy bao khổ nhọc thân.

Tiểu-Thánh chào mừng chư Thiên-mạng, Đàn-trung lưỡng phái, Tiểu-Thánh đắc lịnh báo tin, vậy chư Thiên-mạng khá cung nghinh tiếp lịnh Phụ-Hoàng lai lâm chỉ phán. Tiểu-Thánh chào xuất ngoại hộ cơ.

TIẾP ĐIỂN

THI

NGỌC quí con ôi khá trọng gìn
HOÀNG đồ Thầy phế độ Chơn-Linh
THƯỢNG lưu cố gắng qua đời khổ
ĐẾ dựng Đạo cao vững Đức tin
GIÁO hóa chơn-truyền dìu trẻ tục
ĐẠO mầu hôm sớm luyện Nguơn-Tinh
NAM-Bang hạnh ngộ Tam-Kỳ Giáo
PHƯƠNG hướng thẳng đi học Sử-Kinh.

Thầy Linh-Hồn mừng mỗi trẻ, giờ nay Thầy ly cung Bạch-Ngọc, hạ nơi cảnh trần để lời cùng các con mỗi mỗi, vậy các con định-tâm lóng nghe, Thầy miễn lễ.

Cơ Đạo giờ đây Thầy sắp đem lại một, vậy thì các con từ nhỏ đến lớn mỗi mỗi đều có bổn-phận, để lo thúc đẩy cho bộ máy đầu tiên được lưu hành cùng làm gương mẫu cho đoàn hậu tấn mà Thầy sắp qui về chung với các con. Vậy thì các con dù có khổ trí lao thân nhọc nhằn đi nữa cũng cố ráng để làm tròn Sứ-mạng mà Thầy đã ban truyền từ bấy lâu nay.

Nầy các con ôi! Đời còn nhiều giai đoạn, khảo lòng lan tràn sự thống khổ! Phận hướng Đạo các con phải kiếp làm, làm sao vạch rõ con đường Thống-Nhứt, hầu các Chơn-Linh Căn-Chưởng xem phương hướng qui về; nếu các con trễ tràng từ phút thì khổ cho đám con Thầy còn đang xa xăm trông ngó.

Nay đây Thầy muốn đem các con về chỗ một, thì Thầy phải dạy các con từ trên đến dưới đều phải dung hòa, từ cả mọi phương diện, rồi đây các con sẽ rõ sự huyền-vi biến chuyển, sẽ đi đến với các con; Đạo muốn được trường tồn thì phần hướng Đạo các con cũng phải tìm nguồn vững chắc là nguồn mạch sống của Dân-sanh.

Vậy các con nơi đây, trước hết phải xem lại những lời chỉ phán của thời gian qua mà làm tròn với phận-sự, một phương diện Phước Địa tạm gọi Hội-Thánh cũng phải có những gì để biểu dương lòng Thiên-Đạo của các con. Vậy thì, các con nơi đây phải lập một ban phước thiện đầu tiên, sau lập thành công nghệ, nếu hai sự được đắc thành thì phần hướng Đạo các con mới có thể vững chải trên bước đường tiến hóa của cơ Đạo đó.

Vậy muốn cho cả Tam-Giang lần lượt theo lịnh Thầy phán cùng hành theo Nhứt luật thì Thầy lần lượt dẫn các con từ bước một mới có thể hoàn thành đi đến nơi, vậy ngày Nhị-Thập-Cửu, Dậu thời các con Nam Nữ đẳng đẳng đón tiếp phái Đạo Chơn-Lý trong giờ ấy đến, cùng tiếp: Thánh-Lịnh thành lập Ban Hiệp-Thiên-Đài cùng Cửu-Trùng-Đài theo Thánh-Lịnh đã dạy nơi ấy, nhưng phải sửa lại chỗ Đông-Thiên-Sư; sửa lại Đông-Hiệp, Bắc-Hiệp, Tây-Hiệp, Nam-Hiệp hiểu chăng? Tý thời phận sự các con, phái Đạo hiến Đại-Lễ giờ Tý, Đại-Lễ xong lập Đàn-cơ sẽ có lời dạy về Thống-Nhứt.

Vậy các con tịnh tâm hộ điển, Thầy điểm truyền các con nơi Hội-Thánh Minh-Chơn-Lý Hồi-Quán đây.

BÀI

Thầy đã định kêu con lớn nhỏ
Cả Tam-Giang đây đó dung hòa
Lập thành Thống-Nhứt Đạo-Gia
Sửa đời mỹ tục nhà nhà tu thân.

Chuông cảnh tỉnh vang rân trỗi giọng
Trống Lôi-Âm động động vang vầy
Giục lòng con trẻ Đông Tây
Qui về nguồn cội xe dây Tam-Miền.

Đời đã khổ con hiền ẩn bóng
Thế điêu nguy Thế mỏng đời tàn
Đạo-mầu các trẻ hành trang
Cho qua buổi khổ, cho an lòng Thầy.

Thầy kêu con từ đây ghi nhớ
Đạo muốn thành anh đỡ em nâng
Giúp vùa sửa thế lần lần
Cho ra vẻ Đạo lòng nhân Cao-Đài.

Thầy thương trẻ tương lai thống khổ
Mới vội vàng điều độ các con
Gợi khêu cạn mực bút mòn
Mà con còn phải đầu non chơn Trời.

Nếu chẳng hiệp con ơi thuyền Đạo
Sóng dập dồn trận bão cuồng phong
Làm cho lắm cảnh long đong
Phải cam chung chịu họa hồng tràng lây.

Nên Thầy mới lời đây phân cạn
Dạy các con tự hản lo lường
Sớm chiều toan tính tạo bươn
Cho thành Thống-Nhứt cột rường Đài-Cao.

Cao là muốn con nào đủ Đức
Để lái thuyền thẳng trực về Nguyên
Cao chi đời tạm ảo quyền
Sớm than chiều tủi đâu yên con à.

Đạo đâu có chia ba xẻ bảy
Đạo Thầy khai chỉ dạy một thôi
Tại con phàm-tục nắn nhồi
Vẽ viên chạm trổ ôi thôi Thầy buồn!!

Nay đã đến qua truông kinh khủng
Các con lo cung phụng lời vàng
Chung về một gốc cho an
Trễ tràng ắt phải đeo mang họa sầu.

Đạo đặng thành do câu Thống-Nhứt
Đạo suy đồi bởi sức phàm con
Muốn cho con trẻ vẫn còn
Dạy con lới nhỏ cân đòn chung nhau.

Nơi Hườn-Cung một màu Thành-Lập
Trung-Ương lo bối đắp xây nền
Vững lèo kiên cố bốn bên
Sửa đường đắp móng cho nên nhân tài.

Tiền khai Đạo Cao-Đài Thống-Nhứt
Thì các con ráng sức lo hành
Mỗi ban, mỗi phận đề danh
Lối lề vạch rõ lo hành lịnh ban.

Nơi Cao-Thượng hản tàng lời phán
Hậu-Giang lo Bỉnh-cán Qui-Nguyên
Liên dây chung đứng Tam-miền
Dựng cơ Thống-Nhứt Đạo Tiên mới thành.

Nay đã có Thầy dành bí ẩn
Là Trung-Giang thủ phận tu trì
Hội-Thánh Chơn-Lý Vô-Vi
Lập thành Thống-Nhứt Tam-Kỳ vẻ vang.

Trước lịnh phán đôi hàng Thầy điểm
Các con lo đốn tiệm thời cơ
Bươn mau kẻo trễ thời giờ
Bóng vàng vội xế đò chờ chợ trưa.

Nguyễn-văn-Mưu Thượng-Thừa cố gắng
Ngọc-Chơn-Quân tịnh lặng tiếp truyền
Phục-Hổ La-Hán Thiêng-Liêng
Đại-Thành Bổn-Giác cầm giềng Lý-chơn.

Mau chung gánh keo sơn Thống-Nhứt
Vững lái lèo một mực thẳng đi
Đời tàn Đạo-Đức tầm suy
Chung là sự sống chia ly Đời tàn.

Phận Chưởng-Quản lo toan với phận
Hiệp-Thiên lo chỉ dẫn lịnh truyền
Đoàn-văn-Thu Đạo-Đức siêng
Linh-Thông Cảm-Giác căn hiền thuở xưa.

Nay đã đến Thượng-Thừa chung một
Khá qui về tiếng tốt còn thơm
Từ đây Đạo-Đức bảo-tồn
Trong ngoài thủ phận nhu ôn hằng hàm.

Phận Chưởng-Quản cho kham Chưởng-Quản
Cửu-Trùng-Đài đăng bảng Dân-sanh
Nguyễn-văn-Năm Thầy sẵn dành
Thiên-Ngươn La-Hán chung cành liên xâu.

Nay đã đến bắt cầu liên nhịp
Con cố công đón tiếp căn lành
Đem về Thống-Nhứt tạo thành
Lập Đời của thế bảng danh Cao-Đài.

Phận Đầu-Sư nghiêng tai Thầy dạy
Phận sự lo trang trải giúp vùa
Đạo-Thành công trẻ sớm trưa
Lo phần dân Đạo bốn mùa trổ bông.

Thái-Đầu-Sư ân-phong Bảng-Nhạn
Nguyễn-văn-Đễ cố ráng phận tròn
Giúp đời lo Đạo sắt-son
Cho mau Thống-Nhứt sau còn đẹp xinh.

Thượng-Đầu-Sư đinh ninh giữ lấy
Đoàn-văn-Hàng cày cấy tâm trung
Muốn nên cơ Đạo ngày cùng
Con lo Thống-Nhứt tham chung giúp Thầy.
Đại-Giác Kiêm-Tiên La-Hán
Con cố công thì bảng con cho
Muốn nên một kẻ Kiệt-Hào
Con nên nhẫn nại lo trau Đạo-mầu.

Ngọc-Đầu-Sư canh thâu Thầy nhắc
Lê-văn-Ninh tu tắt về nguồn
Chiêu-Thánh La-Hán y khuôn
Ráng lo giúp Đạo lãnh tuồng chung vai.

Phận Tứ-Bửu Thiên-Đài giữ phận
Phạm-văn-Thuộc trực tấn tu hành
Muốn nên Đạo-sử lưu danh
Dung hòa lo Đạo lập thành Thống-Qui.

Nguyễn-văn-Tại Tu-My trẻ thảo
Phận sự lo đào tạo Quả-công
Từ đây giữ lấy nơi lòng
Đạo là Thống-Nhứt kỳ công lo làm.

Nguyễn-Trọng-Hiệp Ngũ-Tam trọn đủ
Từ đây lo chăm chú sớm chiều
Muồn cho trẻ đặng danh nêu
Ráng lo Công-quả dắt dìu đoàn em.

Đoàn-văn-Thình xét xem mỗi bửa
Đạo tầm suy sửa chữa mới nên
Muốn cho Thống-Nhứt đặng bền
Phải dày công khó mới nên con à.

Huỳnh-văn-Dương lời Cha phân cạn
Đông-Thiên-Sư cố ráng lo tròn
Giúp Đời giữ Đạo sắt-son
Lo phần Thống-Nhứt mót bòn Quả-công.

Tây-Thiên-Sư gánh gồng chung phận
Đỗ-văn-Bờ trực tấn tiến nhanh
Dắt dìu phổ biến Dân-sanh
Qui về nguồn cội lập thành công cao.

Bắc-Thiên-Sư một màu thanh bạch
Nguyễn-văn-Tâm trọng trách bấy chừ
Định-Phong La-Hán tầm Sư
Ráng lo gánh vác Tứ-dư đủ đầy.

Nam-Thiên-Sư xe dây liên bạn
Phạm-văn-Tuấn cho hản Đời tàn
Con ôi! Đạo-Đức hành trang
Đạo là có một chung đàng dẫn đi.

Trung-Thiên-Sư gắng ghi lời phán
Cao-Minh-Hương cố ráng lo tròn
Thấy con Thầy luống bòn hòn
Con ôi! tiến bước mót bòn lập công.

Bắc-Thiên-Trục dẫn thông tên tuổi
Nguyễn-văn-Triệu chung chuỗi liên xâu
Vác khuân đem ván bắt cầu
Cho người qua lại khỏi hầu thở than.

Nam-Thiên-Trục lời vàng Thầy điểm
Hồ-văn-Thống hạnh kiểm đoan trang
Ngọc-Thống-Thanh vững bước đàng
Dắt dìu Thống-Nhứt vén-màn tương lai.

Phó Chưởng-Quản Thiên-Đài Thầy phán
Lê-Ngọc-Trân đăng bảng Đạo-Tâm
Thông-Thần La-Hán sưu tầm
Dung hòa Thống-Nhứt chỉ chăm kịp kỳ.

Quyền Chưởng-Quản khoa thi đã mở
Cửu-Trùng-Đài một thuở sắt-son
Nguyễn-văn-Ngọc Đạo-Đức bòn
Hòa-Phong La-Hán vẫn còn tên nêu.

Bảng danh sách Thiên-Điều Thầy điểm
Cho các con hạnh kiểm song toàn
Lóng nghe lời dạy Thầy than
Thời kỳ đã đến sớm toan qui về.

Vẽ Thống-Nhứt chớ xê lòng trẻ
Thầy ban ân vén hé Huyền-vi
Các con sớm kịp thời kỳ
Đem nguồn Thống-Nhứt Tam-Kỳ danh lưu.

Phận Nữ-phái cần cù phận liễu
Nữ Đầu-Sư Đại-biểu thế lời
Phạm-thị-Tám nhớ con ôi!
Lo tròn chức vụ độ Đời Đạo nên.

Lê-thị-Cang tâm bền cố gắng
Nữ tài lo dày dặn phong sương
Dắt dìu em chị lo lường
Chung về nguồn cội là phương Đạo thành.

Nguyễn-thị-Quơn đêm thanh con nhớ
Nầy con ôi một thuở lo lường
Dắt dìu em chị khuếch trương
Đem về Thống-Nhứt lập trường Đạo-Gia.

Nguyễn-thị-Sửu muốn qua Tây-Vức
Thì con tua một mực thẳng về
Con ôi! bốn buổi là quê
Dắt dìu là phận đồng về Vị-ngôi.

Nguyễn-thị-Bông trả rồi Công-quả
Từ đây lo bảo tá Nữ-tài
Chỉ chăm lo Đạo tương lai
Bước bươn dẫn dắt lạc loài chị em.

Phần Viện-Trưởng xét xem Công-quả
Phan-thị-Nhâm giữ dạ một màu
Con ôi! bước lẹ chơn mau
Lo phần Đạo-Đức dồi-dào điểm tô.

Lê-thị-Lự họa đồ Thầy vẽ
Con cần lo vạch hé màn Trời
Quả-công là phận con ôi!
Đủ đầy hôm sớm đò Trời rước đưa.

Nguyễn-thị-Thân muối dưa giữ dạ
Phận liễu bồ chớ khá lờ lu
Muốn nên như cá hóa cù
Con nên cố gắng phanh tu phục huờn.

Nguyễn-thị-Bằng keo sơn son-sắt
Tình chị em lượm lặt dung hòa
Con ôi! Công-quả kỳ ba
Lo phần âm chất Bửu-Tòa vượt lên.

Nguyễn-thị-Đạo công bền cố gắng
Liệt tài lo dày dặn chị em
Muốn nên trong trắng vén rèm
Cho ra vẻ Đạo xét xem đêm ngày.

Phần Thống-Nhứt Nữ-tài con trẻ
Khá chung lo nặng nhẹ gánh gồng
Rủ nhau thẳng lối lập công
Cao-Đài Thống-Nhứt gieo trồng nơi nơi.

Thầy cạn tiếng truyền lời đêm vắng
Dạy Nữ Nam đường thẳng lối ngay
Bước-bươn cho kịp đây ngày
Long-Hoa Đại-Hội chọn Tài Đức thi.

Trường Công-quả Tam-Kỳ sẵn có
Con muốn nên phải rõ thời kỳ
Đời tàn Đạo thạnh bươn đi
Nêu cao Thống-Nhứt Tam-Kỳ Sử xanh.

Đây là Thầy các con nơi Hội-Thánh Chơn-Lý về cơ Thống-Nhứt cùng điểm truyền các con phận sự khá kiểm điểm, văn lại đoan trang, để trước bàn Thầy, ngày Nhị-thập-cửu Dậu thời sẽ tiếp Thánh-Lịnh nơi ấy, hai Thánh-Lịnh hòa vận lại, nơi đây thì đọc trước, kế tiếp Thánh-Lịnh nơi ấy.

Về phần hà-phanh thể luyện, các con Nữ-phái đã có phần rọi điểm; về phần Nam-phái Vân-Sơn, Địa-Hựu, Nguyễn-Ngọc, Viết (Bồng-Lai), Phuông (Ngọc-Điện) khá y lịnh sơ thoàn tịnh định, rồi lần lượt Thầy sẽ chỉ rõ bí quyết cho mỗi con nghe. Phần Chơn-Tâm Thầy thấy con quá nhọc tâm trí, rất hy sinh với Đạo-Đức, vậy Thầy chấm công con đó. Từ đây mỗi kỳ Đàn lệ Tam-Thập con trọn quyền thuyết trình ngày ấy, thôi ngoài ra Thầy ân xá con quá nhọc về phần Bạch-Mai con cũng thế, bá-nhựt vừa qua con hoàn toàn sứ-mạng, Thầy cũng đủ hiểu phận sự hai con lắm bận về cảnh gia đình, nhưng chí hy sinh Thầy cũng thông cảm cho hai con đó. Vậy Thầy cho hai con hồi gia làm tròn phận sự đó nghe.

Phạm văn Phát, Thầy thấy con cũng lắm công dày từ-thử, vậy nay Thầy cho con Thánh-danh là Địa-Thâu-Tinh, sau rồi Thầy sẽ cho bài phù hộ mạng, các con ráng lo tròn phận sự rồi đây Thầy sẽ chí tận truyền.

Thầy đã cạn lời, các con ghi nhớ nơi Bồng-Lai Tịnh Thầy chiếu điển tạm ngưng Đàn thời gian sẽ tái, vì đang hồi khảo đảo, các con định trí an là hay Đàn nơi đây Thầy cho mỗi ngoạt ngày Tam-Thập Đàn Nhị-Thập-Nhị Thầy thâu lại, để các con lo hà-phanh thể luyện, nếu có chuyện cần Thầy sẽ chuyển Đàn thêm nghe; với Huỳnh-Quang-Sắc Thầy chiếu điển mỗi ngoạt Ngọ thời lập Đàn-cơ ngày Nhị-Thập-Nhị theo tâm nguyện khẩn cầu, các con nơi ấy xin Ngài thượng-lương; vậy Thầy hạ lịnh Tỵ thời Sơ nhứt các con chung Đãnh-lễ.

Kiến-Minh, con đem lời nầy cho các trẻ nơi ấy nghe. Các con còn bạch gì chăng? Tại sao các con nơi đây mà Thầy không điểm nhuận cùng ban thưởng Thầy phải tạm dạy nơi Hồi-Quán Chơn-Lý chăng? Vì Thầy muốn đem lại Thống-Nhứt giữa Tiền, Trung, Hậu ba giang tạm làm cơ sở Thống-Nhứt, nên hiểu vậy giờ đã định trên ngày ấy các con thủ lễ tiếp lịnh truyền nghe.

Thầy ban cho phận sự Hiệp-Thiên-Đài Tuế-Tinh-Tử được tạo Ngọc-ấn Hiệp-Thiên-Đài do phần Liêm-Trinh-Tinh đảm nhiệm y theo kiểu vở Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài Trung-Ương nhưng đề chữ như vầy:”HIỆP THIÊN ĐÀI ĐẠI THÀNH BẢO NGƯƠN TUẾ TINH QUÂN” nên hiểu. Còn các con chưa điểm truyền sau sẽ dạy, Đàn Nhị-Thập-Cửu Tý thời sẽ rõ. Các con còn biện bạch điều chi chăng? Đạo muốn thành thì các con nên dung hòa để làm nền tảng cho lề lối Thống-Nhứt Đời đang biến chuyển, nếu các con chậm trễ Thầy e cho phải ngã vấp vào lối cùng, khó bề tròn với phận sự đó nghe. Nếu cố ráng làm tròn Sứ-mạng mới vượt qua những lối gay go hiểm trở.

NGÂM

Các con lớn nhỏ y lời
Lo tròn mỗi phận chiều mơi dung hòa
Muốn nên Thống-Nhứt Tam-Gia
Xây nền đắp móng trước là mới nên
Giã con Nam Nữ bốn bên
Thầy hồi Linh-điển, tâm bền nghe con.


TM Ban Hiệp-Thiên-Đài TM. Cửu-Trùng-Đài
Pháp Đàn: Kiến-Minh P.H.Trưởng: Kiêm-Ngọc
LIÊM-TRINH-TINH KIẾN-TÂM
(đóng dấu) (đóng dấu)

**********

Sao y theo nguyên văn
ngày 5 tháng 3 Đinh-Dậu 1957

KÝ-LỤC

Giáo-Sư: NGỌC-NGUƠN-THANH
Xã Thân-Cửu-Nghĩa

******************

49. Bài dạy Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Đạo-Tràng định-tâm nghe Thầy dạy cho rõ hai chữ TÂM-LÝ đây mà gìn lòng trọn tâm về lý thiệt.

THI BÀI

1. Tâm-Lý định là khai Thiên-Hạ
Tâm-Lý truyền tránh họa lấn tranh
Tâm thanh, Lý vẹn mối-manh
Tâm tầm lý thiệt Thần Anh Linh hòa.

2. Tâm-Lý khởi âu ca Thiên-Lý
Tâm-Lý thông Ngu-Trí hòa Nam
Tâm hành Lý huệ khiết-tham
Tâm trong Lý rõ là kham phận hiền.

3. Tâm-Lý chánh nối liền Sơ-Hậu
Tâm-Lý tường khải thấu Huyền-vi
Tâm an, Lý định mầu-ky
Tâm chơn, Lý chánh Vô-Vi ban truyền.

4. Tâm-Lý huấn kiền-thiền Đạo-Đức
Tâm-Lý tri tuyệt dứt Nhơn-Tâm
Tâm tồn thận-độc thậm-thâm
Tâm ư Thiên vận Lý khâm lai bình.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Lộc-Thuận đây, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Lộc-Thuận một bổn, còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa 6/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 6 giờ trưa)

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-lưu con cả vén màn trần
(H)OA đượm hương Trời dứt Tham Sân
KIÊM ngọc giồi-trau cho rõ mặt
MẪU-khuôn vặc vặc dựng nền nhân.

THI BÀI

Nền nhơn Đạo-Lý đừng rời
Tâm thành chánh-giác cứu đời nạn tai.

1. Trong Nữ-phái hiện đây Cao-Cấp
Học Đạo-Tràng ráng tập Chơn-Thân
Bền lòng vẹn-vẻ Tân-Dân
Vưng lời dạy bảo thể thân trọn lành.

2. Đêm đã cạn Mẹ dành Ngôi-Vị
Bớ con bầy kiến thị Tâm-Trung
Con ôi! Nhi-Nữ chấp trung
Mở khai lý sáng tường trung hóa Càn.

3. Trời Nam ứng đường vàng cứu Chúng
Nầy Trần-ai ca tụng kinh Trời
Nhớ câu Trời Đất lập Đời
Lập Đời Đạo-Đức hiện thời thới thanh.

4. Nay Mẹ chỉ mối-manh con rõ
Rõ vận hành Mẹ tỏ con nghe
Nữ-lưu tránh chỗ éo le
Về nơi Đạo-Lý dẹp phe dẹp quyền.

5. Nguyên-Nhân ráng chống thuyền rước bạn
Bác-Nhã thoàn tỏ rạng Lý-chơn
Đêm thanh Nguyệt-Ánh trong cơn
Sóng yên gió tạnh thiện nhơn Thiên-Hoàng.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra đến ngày mùng 6 tháng 3 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp tại Nữ-Oa Liên-Điện đặng mỗi trẻ nghe học chung. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng Đạo học chung mà định-tâm hành lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp 6/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ Đức chánh chơn lý diệu-hành
LIÊN hương Đạo dẫn khiết đồng thanh
TIÊN phẩm hòa thân, thân thần huệ
NỮ nhân Cửu-Lý trược hoán thanh.

THI BÀI

1. Lời Chị thể mỗi em ráng vẹn
Đức cho dày khỏi thẹn Đạo người
Chánh tâm an lý thuận thời
Chơn-Thân bất lụy rõ Trời ẩn trong.

2. Lý Trời dạy tâm không mới rõ
Diệu-mầu khai sáng tỏ đó em
Hành thân nhờ chỗ xét xem
Liên-Đài đâu khó mỗi em ráng bền.

3. Hương nồng lý Thần kinh Quỷ phục
Đạo cho ròng diệt tục rõ Trời
Dẫn dìu là lý thuận thời
Khiết thanh Tam-Độc dứt rời cho xa;
Đồng tâm bền giữ Đạo Cha
Thanh thanh Nhựt Nguyệt hiệp ba lập Càn.


BẠCH-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

BẠCH sắc lý thanh vẹn gái hiền
LIÊN thông Chơn-Lý ráng cố kiên
TIÊN trần tuy cách nhưng chẳng lạ
NỮ giữ vẹn mầu tục hóa Tiên.

THI BÀI

1. Bạch màu trắng thể cho Đời rõ
Sắc Bạch là chẳng có ố lem
Lý Trời thể đó Đời xem
Thanh thanh trong trắng chẳng lem ấy Trời.

2. Vẹn như vậy Người Trời đồng thể
Gái đặng trong khỏi bể Đức-Tin
Hiền ôi! em ráng đinh ninh
Liên-Đằng trúng nhịp phù khinh tin tường.

3. Thông Đạo-Lý là đường cứu độ
Chơn-Tâm thành Tánh ngộ Đức Trời
Lý thông an mạng vận thời
Ráng an Tâm-Huệ lập đời thuần phong;
Cố thân an lý rõ thông
Kiên tâm củng lý khỏi lo dong dài.


LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

LIỄU Trần mới ngộ buổi tiền-duyên
THANH thanh khí hiệp định cố kiên
TIÊN ban sẵn chực người Đạo-Đức
NỮ giữ Tâm thành Ý chớ thiêng.

THI BÀI

1. Đêm đã cạn Chị nay phân tỏ
Mừng chung trường mau rõ Đạo-Chơn
Em ôi! lý thiệt keo sơn
Em ôi! Chơn-Lý cứu cơn đêm mù.

2. Đêm tăm tối ánh Thu đã rọi
Rọi cho em tránh khỏi bụi hồng
Em ôi! kiếp số Đại-đồng
Ráng tu ráng học bền lòng dựng nhơn.

3. Đêm phẳng lặng thiệt hơn Chị chỉ
Chỉ mỗi em rõ thỉ rõ chung
Nếu em bác bẻ chẳng tùng
Khó thông Đạo-Đức phải cùng phải tiêu.

4. Đêm thanh vắng Cung-Diêu mở cửa
Khai đường Huỳnh trau sửa Hoàng-Yên
Ban lời Chị chỉ Đào-Nguyên
Mỗi em kiên lý vững yên Đạo-mầu.

5. Giờ học Đạo làu làu lý thiệt
Đã vẹn tròn hàn-nhiệt ôn-lương
Định nhìn Tây-Điện kỷ-cương
Cúi đầu phủ phục mưa sương chan hòa.

6. x An tâm nhìn lý Bửu-Tòa
Ngưỡng-chiêm Qui-củ ngọc ngà hiến dưng
Mãn giờ Điển-Huệ Thần ngưng
Kiếu em trần thế Chín-từng hạc reo.

Đạo-Muội kính chào Thần-Điển Chơn-Quân, dưng ngôn Đạo Phục-Quân Chơn-Tánh, nhờ Đại-Thành Bỉnh-Lý thông truyền, lưu hạ ngôn bài Thánh-Chỉ, Bửu-Thơ Toàn-Điện, Bá-Tòng khai lý hòa chơn, đến ngày mùng 6 tháng 3 đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp, đặng trong đó nhìn chung xét phận huờn thanh.

Thiên-Sư lưu hành các Từ-Hàng độ thế tường văn.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ chung Đàn hiện đây nghe Mẹ dặn:

THI

DIÊU diêu thanh thới Thượng-Nguơn hành
TRÌ chí phương Nam mở Đạo thanh
THÁNH Địa Trời che miền Nam-Thiệm
MẪU-khuôn Đạo Cả lập Đại-Thành.

THI BÀI

1. Đêm đã cạn Mẹ đây bớ trẻ
Mừng mỗi con ngoài vẻ Đạo trong
Đạo Trời Tiên khí Thiên-Công
Vô-Vi khai khiếu rõ công chơn đồng.

2. Đêm đã mãn thoát vòng về Hội
Nơi Đại-Thành căn cội Trời Cha
Mỗi con đừng có sai ngoa
Thế cường ráng tránh cho xa mới bền.

3. Nơi Nam-Thiệm dựng Đền Tiêu-Cực
Có thuyền Trời sẵn chực rước con
Bớ con đừng để hao mòn
Linh-Quang Mẹ phán bảo-tồn huờn Thiên.

4. Huyền-Trung-Diệu vô biên khai huệ
Vi pháp thân ánh tuệ rọi Đời
Huyền-Vô thậm cực là Trời
Duy duy diệu-pháp cứu đời mẫn mê.

5. Đêm trong trắng tránh thê tránh thảm
Định-tâm thần ứng-cảm lý-không
Không là không diệt không vong
Không sai chỗ thiệt nhìn trong lý hoàng.

6. Đêm phẳng lặng đường vàng để bước
Níu chơn Trời đặng lướt vượt khơi
Biển trần khổ lắm con ôi
Lên bờ giác-ngạn thảnh thơi Bá-Tòng.

7. Đêm chầy lụy một vòng lửa hực
Do Tham Sân thậm-cực báo Đời
Lao lung Tứ-bích nhốt người
Thang Trời đó trẻ thoát Đời mau leo.

8. Mau tránh chỗ nạn eo trần tục
Là hang sâu thể ngục vô hình
Ngục nầy nhốt trẻ mất Linh
Ngục trần vách sắt vô minh tường đồng.

9. Ráng định lại tránh vòng tục lụy
Mới siêu phàm dứt ngụy huờn chơn
Định lòng Dĩ-Đức Hóa-Nhơn
Định-tâm tìm lý cứu cơn Đời cùng.

10. Trước Đàn-nội Mẹ dùng Diệu-Bút
Ban lời vàng hối thúc các con
Con ôi! đồng kẽm cũng giòn
Thiệt cho đúng thiệt mới còn đó con.

11. x Cạn lời Mẹ tỏ thon von
Mừng chung Đàn-nội sắt-son tu-hành
Đó là Đạo Cả Tâm thành
Tu-tâm sửa hạnh trọn lành đồng xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 6 tháng 3 đến đây, đọc sau giờ Hành-lễ thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, gọi là Mẹ thưởng ban phước huệ, bền lý tu-hành. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái 28/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 8 giờ trưa)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc Trời dành ráng lập công
KỲ vị tránh phàm ngộ Chủ-Ông
CỔ kim báu quí là nguồn thiện
PHẬT Thánh Thần Tiên Đức nối thông.

TRƯỜNG THI

1. Hiện giờ lớp học chung trường
Các Chư Môn-sĩ Tin Thường Thiệt chưa
Tin thì bỏ tánh ghét ưa
Tin thì hiệp lý đừng vừa thói quen.

2. Tin Trời đừng dựa tiếng khen
Tin Trời định tỉnh đừng xen mỵ quyền.
Thường thường tâm định kiền-thiền
Thường an về lý mối-giềng tại tâm.

3. Thường thường tâm chí thậm-thâm
Định tâm hòa lý trầm ngâm trọn hiền
Thiệt tu an-mạng phỉ nguyền
Thiệt tu định tánh Chơn-Hiền bền trau.

4. Thiệt hành tâm tánh chẳng xao
Thiệt hành Đạo-Lý phùng tao chơn-thành
Chư-môn Sĩ-tử nghe rành
Lão phân, Lão dạy lời lành bền tâm.

5. Chư-Hiền an lý thậm-thâm
Chư-Nhu, Chư-Sĩ trầm ngâm Cha Trời
Rõ câu Đạo-Lý cứu Đời
Rõ rồi an mạng thuận thời mới nên.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái ngày 28 tháng 2 đến đây đặng trong đó nghe chung, rồi Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái 28/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-Điển Không-Hư lý diệu-huyền
ĐĂNG thanh ánh vọi Đạo trỗi nguyên
CỔ thông Đức-Tánh lưu hậu thế
PHẬT độ tận tường phế thông kiên
CHƯỞNG Lý thay Trời ròng chánh-niệm
GIÁO dạy chơn-thành giác ngưỡng triêm
THIÊN ban Ngọc-sắc quyền răn thưởng
TÔN chỉ Cao-Đài dạy cẩn nghiêm.

THI BÀI

1. Ban lời dạy Bổn-Sư chỉ rõ
Mừng các trò nhìn đó sửa lòng
Sửa là lóng đục về trong
Đục trong gạn lóng dò trong xét ngoài.

2. Bổn-Sư dạy từ rày ráng nhớ
Nhớ nơi lòng đừng hớ đừng hinh
Lỡ tay một mảy phải chinh
Lỡ tay nhào lộn mất Linh thôi là.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI BÀI

1. Bần Đạo chỉ Đạo nhà cho đó
Ráng bền lòng chịu khó mới an
Từ đây định nhíp vén-màn
Từ đây Thể, Lý Liên-Đằng sắp sang.

2. Dứt các chỗ dọc ngang cho vẹn
Dứt các điều hổ thẹn Đạo người
Bớ Chư Môn-sĩ hiện thời
Tu cho tới Đạo cứu đời muội mê.

3. Cứu Đời tỉnh tránh thê tránh thảm
Tránh lợi quyền thảm đạm lấn tranh
Lần lần dò cạn mối-manh
Định-tâm về thiệt khỏi sanh đường tà.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

THI BÀI

1. Chư-Hiền ráng chung hòa về lý
Ráng an lòng tâm chí dẫn thông
Tránh lần ngang dọc cuồng ngông
Chư-Hiền an học lập công cho dày.

2. Bần-Đạo nhắc Tam-Tài Tứ-Đức
Tam-Tài thông hưởng phước Trời ban
Đức Trời thọ lãnh lập cang
Xét mình cho kỹ bỏ ngang cãi Trời.

3. Đạo Trời dạy cứu đời về thiệt
Đạo Trời ban dứt tuyệt giả quyền
Đạo Trời tâm tánh kiền-thiền
Đạo Trời ban rưới diệu-huyền độ Linh.

4. x Chư-Nhu ráng nhớ sắt đinh
Mãn giờ học hỏi vững yên ninh bài
Tuy là mình học lý hay
Hay là ráng vẹn, vẹn hay mới lành.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 28 tháng 2 đến đây đọc sau giờ học Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 9 giờ trưa).

---------o0o---------

Thầy các con, các con chung Đàn nghe Thầy ban phước đây mỗi con.

THI

NGỌC-Sắc ban huy lý Đại-Thành
HOÀNG-Đồ cứu thế chỉ mối-manh
ĐẠI-Đạo Trời khai qui Tam-Đãnh
ĐẾ khuyết bí-huyền rãnh tâm lành.

THI BÀI

1. Bớ con cả hiện thời Đàn-nội
Mừng mỗi con Thầy mội Phước Trời
Con ôi! Chơn-Lý thuận thời
Thời cơ cứu độ lịnh Trời Bỉnh ru.

2. Con mỗi đứa hễ tu ráng định
Rõ Chơn-Tâm dứt bịnh trầm kha
Thế thời ráng tránh cho xa
Lặng an thiệt lặng đặng ca tụng hiền.

3. Lập Thiên-Hoàng diệu-huyền cứu thế
Dứt tục mù cang-phế vẹn xong
Đạo-Chơn con trẻ lập công
Công tu, công học lý thông độ hồn.

4. Biển trần-thế một vòng sóng bủa
Ráng vào thuyền định sửa lòng thanh
Thuyền Trời rước bạn Thần Anh
Bạn hiền mục đích huệ thanh nơi lòng.

5. Trước Đàn-nội bút hồng ban thưởng
Thưởng mỗi con kỉnh tưởng Chơn-Hiền
Muốn chơn tránh chỗ độc quyền
Độc quyền xa lánh là hiền đó con.

6. Mừng mỗi trẻ sắt-son về lý
Lý Trời khai kinh-dĩ Huyền-Hoàng
Con ôi! mau ráng vén-màn
Tham Sân dứt bỏ rõ ràng thấy Cha.

7. Trời đã dạy chữ A là Một
Một là Trời nhìn tột Núi sâu
Con ôi! định lại Trời thâu
Thói Đời rằn rực nhiễm lâu Linh mòn.

8. Nhìn rồi tỷ đinh ninh chạm dạ
Nhìn nơi lành hỷ hạ Thánh-Hiền
Định lòng vui vẻ Đào-Nguyên
Cứu Hồn cho tỉnh cho yên mới mầu.

9. Con ráng định ráng vào tâm tánh
Giàu lòng nhơn Đức-Tánh ráng kềm
Lần lần tâm-huệ phát thêm
Kêu con Thầy chỉ cẩn nghiêm mới tường.

10. Lành là chỗ Tin Thường Thiệt Đức
Lành là tâm tri thức Đạo người
Đạo người là thể của Trời
Trời là lý thiệt chẳng dời chẳng phai.

11. Trời là chỗ cứu tai Sanh-chúng
Tại Chúng-sanh cứ dụng độc quyền
Từ đây ban dạy lý hiền
Làm người muốn trọn ráng hiền lành thêm;
Tâm thành rõ lý cẩn nghiêm
Thanh thanh khí tượng vững yên muôn đời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 28 đến đây đọc sau giờ Hành-lễ Đại-Đàn thời Tý Đạo-Tràng Bát-Quái rồi bãi Đàn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền 9/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN thanh lý diệu độ Linh-Hồn
KỲ tâm thọ mạng dứt hình bôn
CỔ kim như thị hà an mạng
PHẬT hóa duyên lành rõ mới đồng.

THI BÀI

1. Đồng một lý con Hồng cháu Lạc
Đồng một Trời thượng đạt thiện tâm
Đồng thời đồng lý cao-thâm
Đồng an về trọn phương-châm nghĩa-mầu.

2. Đồng tâm định chung bầu Trời Đất
Đồng loài người tồn thất tầm thương
Đồng an tu-niệm Thiệt Thường
Đồng thanh Trời ứng lý tường huệ thân.

3. Đồng nhìn chỗ cán cân Tạo-Hóa
Đồng làm lành Trời xá lỗi xưa
Đồng tu đừng hẹn sớm trưa
Đồng nhìn chỗ thiệt khỏi thưa thớt lòng.

4. Đồng định nguyện dứt vòng tục lụy
Đồng qui hồi Ngôi-Vị Thiên-La
Đồng tung hô tiếng Trời Cha
Chở che vạn-loại đồng ca thuận hòa.

5. Đồng chung một ruột rà nhau rún
Khắp Trần-Hoàn đồng cũng sống chung
Đồng thời kỉnh-húy Huyền-Khung
Đồng thương đồng mến đồng chung hòa-bình;
Đồng tu tránh việc chống kình
Trời che Đất chở người gìn đồng thương.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày mùng 9 tháng 3 đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền, đặng trong đây nghe học chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền 9/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

THI BÀI

1. Ban lời dạy Bổn-Sư huy Lịnh
Mừng mỗi trò thiện-nguyện từ đây
Bớ trò an-mạng vẹn hay
Là trò Chơn-Lý tại đây giáo-truyền.

2. Nhớ lời dạy nối liền Tánh-Đức
Tánh-Đức là cội phước sự tu
Hiện giờ Chơn-Lý phá ngu
Phá điều mê muội tu-du Đạo Trời.

3. Ban lời chỉ vận thời khí tượng
Nguồn thiện luân kỉnh nhượng là an
Chung nhau tránh chỗ lòng tham
Hưu hưu cuộc thế vẻ vang trò hiền.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

1. Bần-Đạo nhắc Chư-Hiền ráng định
Câu họa thâm tại bịnh tự kiêu
Ỷ mình hay giỏi hiu hiu
Ỷ khôn vướng dại rồi tiêu Linh-Hồn.

2. Ỷ mình giỏi xây vòng làm tệ
Ỷ mình ngoa oan hệ là ngu
Ỷ sang hiếp hạ bóng cu
Mây tan bóng lặn sang mù phải điêu.

3. Chỉ Chư-Sĩ bấy nhiêu thức tỉnh
Tránh cho xa mấy bịnh nói trên
Tránh quyền về lý là nên
Tránh nơi chen lấn tuổi tên Đại-Thành.


DIỆU-THIỆN LA-HÁN PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

1. Đạo phải học phải hành Chư-Sĩ
Nầy Chư-Hiền ráng tỷ cho xa
Lần lần tránh chỗ đời ngoa
Đời ngoa đời lụy khó qua Lục-Hào.

2. Nay Chư-vị ráng giàu Bác-ái
Ráng lập thành thế thái an tu
Đó là đường cả Huỳnh-Du
Trở về Chơn-Lý tu-du Tâm-Điền.

3. Ban lời chỉ kiền-thiền Đạo-Đức
Đạo là đường Huệ-Luật tại tâm
Đức thanh Nhơn-Hậu Cao-sơn
Đức dày tránh chỗ buổi cơn cuối cùng.

MƯU, Hiền-sĩ giao bài nầy lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày mùng 9 tháng 3 đến đây đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền, đặng trong đây nghe học hành y về lý thiệt, gọi cứu Hồn mê muội.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng đặng trong đây nghe chung mà xét lý.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 2 Đinh-Dậu 1957 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con trong Đàn nghe Thầy dặn.

TRƯỜNG THI

1. Trước Đàn Thầy dặn mỗi con
Ráng tu ráng học sắt-son nguồn lành
Con ôi! Đại-Kiếp Đại-Thành
Lưỡng-điều Qui-pháp Công-bình hòa phân.

2. Ráng bền ráng dẻo Tân-Dân
Làm gương Minh-Đức Tham Sân ráng chừa
Tu-hành học lý đừng thưa
Đừng sai lời dạy chiều trưa khó bền.

3. Con chung định lý dựng nền
Con chung nhờ chỗ Cao-Đền chở che
Con ôi! Thầy dạy ráng nghe
Nghe Thầy dứt bỏ nầy phe nọ tà.

4. An lòng Chơn-Lý Đạo nhà
An tâm tu thiệt gọi hòa Lương-tri
An thân rõ lý Huyền-Vi
Thuận Thiên tồn lý phương-tri cuộc thời.

5. Cuộc sang vật đổi sao dời
Càn Trời ứng hiện lập đời thuần-phong
Chỉ cho con rõ luật công
Chỉ cho mỗi trẻ tâm-không rõ Trời.

6. Éo le là chỗ tơi bời
Con nào còn luyến lụy đời kiếp căn
Thượng-Nguơn mỗi trẻ dò phăng