1. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Chánh-Hưng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe lời Thầy ban dạy đây chung con trẻ.

THI BÀI

Ban lời chấm dạy chung trò
Mỗi con tu thiệt lần dò về Ngôi.

1.- Lời Trời dạy vưng thời tu học
Lo cho tròn thận-độc phương-châm
Con ôi! an lý thậm thâm
Cơ Trời sắp đặt thâm trầm Huyền-vi.

2.- Lời Châu-bút tiên tri mấy lúc
Đến ngày nay gạn đục lóng trong
Cao-Đài Thống-nhứt Đại-đồng
Chung nhau bầu bọc một lòng hòa yêu.

3.- Đồng con trẻ chích chiu chi bấy?
Vưng mạng Trời đặng thấy an ninh
Con ôi! Đạo-đức chánh minh
Minh-tâm Kiến-tánh giữ gìn nguyên do.

4.- Lời châu ngọc con dò cho lắm
Vưng làm lành thể gấm thêu hoa
Con ôi! chung một Trời Cha
Thương nhau hòa mến đó là tình thâm;
Ban lời Thầy tỏ trẻ tầm
Tầm là diệu dụng đặng nhằm chỗ nên.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng hiện giờ nơi Trường-Qui Chánh-Hưng đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài phong Tân-thị-PHÚ: Hóa-Dục Liên-Thông Viện-Trưởng và NHÀN: Liên-Tâm Thúy-Nhụy Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 8 giờ khuya)

-------o0o-------

Mẹ mừng con PHÚ, con định-tâm vưng nghe Mẹ chọn, giờ đây con vẹn phận kề vai gánh Đạo đó trẻ, bởi vì trẻ là một Nguyên-nhơn lâm hạ thì phải làm sao cho tròn Sứ-dụ mới là.

THI BÀI

1.- Tân-Thị-PHÚ, con nghe Mẹ gọi
Trẻ vưng lời học hỏi đây con
Liên-Thông Viện-Trưởng khai thông
Ban lời
Hóa-Dục lập công phận mầu.

2.- Lời Mẹ gọi dải dầu phận Nữ
Phận Nữ-tài gìn giữ lời vàng
Tu-My bái-mạng rõ ràng
Chớ nên canh cải lỡ làng trẻ thơ.

3.- Mẹ nhắn trẻ hiện giờ NHÀN đó
Vưng lời vàng chịu khó tu thân
Đạo-Cô đây trẻ ân cần
Liên-Tâm Thúy-Nhụy tinh thần cao siêu.

4.- Phẩm Giáo-Sư tiêu-thiều Tây-Điện
Bớ con mà Càn-kiện cung Diêu
Đó là phận đẹp an chiều
Các điều trước đó chích chiu ráng chừa;
An lòng vá lại Trời thưa
Phận con Kiện-sĩ đừng trưa phận hiền.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây cho PHÚ nghe, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho PHÚ một bổn, gởi cho Bỉnh-Linh-Công một bổn, đặng giao cho NHÀN.

Phận Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Xuân-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ định-tâm nghe Thầy ban lời dạy bảo.

THI

TRƯỜNG trải Ba-kỳ Đạo phát minh
QUI-nguyên Tam-giáo khắp Hoàn-dinh
XUÂN Thu mở Hội ĐÔNG con trẻ
Thượng Phướn Trời Nam lý đức minh.

THI BÀI

Mừng chung Nam Nữ hiện hành
Lo tu, lo học, tập tành Đạo chơn.

1.- Chung Nam Nữ cao-sơn tâm tánh
Dò lý mầu lập hạnh phong thuần
Giáo lương dân thiện đừng ngừng
Đồng tâm tu tỉnh Cửu-từng mở khai.

2.- Lòng trọn thiệt đây ngày thống hiệp
Dò Lý-chơn trúng nhịp mới là
Đạo cao Minh-đức thiết tha
Lời Trời ban dạy chung hòa tu lai;
Đừng lòng sai lạc mảy may
Chung nhau nhìn lý hiện đây xuân Trời.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Mỹ-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo gọi rằng ban linh đơn diệu dược cứu bịnh trầm kha chung trần ai thế hạ.

THI

NGỌC lành giồi luyện mới là cao
HOÀNG lịnh ban phê hiệp nhứt màu
ĐẠI-Hội Bình-Linh cân phước tội
ĐẾ ân Đại-xá trẻ qui vào.

THI BÀI

Mừng chung Nam Nữ học hành
Ban lời dạy chỉ cho rành lẽ tu.

1.- Mong đồng trẻ vén mù rẽ ngút
Gọi định lòng gạn đục lóng trong
Tuần tuần thiện dụ trọn lòng
Mới là xứng phận tin ròng chơn minh.

2.- Lòng trọn thiệt phải gìn Thánh-đức
Đặng chung hòa tâm thức bọc bầu
Con ôi! Linh-điển làu làu
Đừng cho sờn mẻ vẹn âu giữ gìn.

3.- Lời Chơn-pháp con in vào dạ
Đặng tránh lần cái họa dị đoan
Phát minh Nam Nữ vén màn
Thoát ly trần trược rõ ràng anh minh;
Hiện giờ Đạo-lý tâm thình
Thình tâm thoát tục là xinh mới mầu.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ trước Đạo-Tràng nơi Trường-Qui Mỹ-Phong, đặng chung mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Nữ Phước-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ sáng)

-------o0o-------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-Sĩ phát minh tế cấp trần
OA thùy thúy nhụy bửu tương thân
KIÊM thuần mỹ tục phong hoàng chiếu
MẪU lệ gia ban luật pháp cần.

Kiêm-Mẫu mừng chung lớp học vẹn lòng, ứng chầu Thiên-hội, thọ mạng tuân y. Vậy Kiêm-Mẫu đây lời lý thanh ban tỏ, con trẻ vẹn tường quang; đó chung con trọn.

Về Đạo-phục Nữ-Phước-Thần, gọi Thiên-Thần; đầu đội Lúp tùy theo cấp Cửu-Trùng, màu hường là Thường, Tiểu, Đại-phục; trên choàng Tràng-hoa màu xanh biếc; hình Tràng-hoa bề lớn 5 phân, choàng phủ ra sau, dây Tràng-hoa thòng xuống 9 tấc, thể như Lạc-Thần-Phong Mạo vậy; phía tiền Tràng-trinh gắn 9 hoa cúc, nên gọi Tràng-hoa đủ 9 màu là: Biếc màu, Huỳnh, Diêu, Liên, Quế, Ngân, Nghê, Lục, Thạch; gọi rằng: Chín-cung lâm hạ cứu đời, Thiên-Thần hộ mạng giúp Trời cứu nguy; Tràng công đức cả nhiệm kỳ, Hoa đơm cúc nở tinh duy Nữ-tài.

Về Áo Thường-phục, Tiểu-phục, Đại-phục tay rộng 5 tấc, 7 tấc hay 3 tấc, y khuôn mẫu Chức-sắc Cửu-Trùng hay Đồng-Nhi, nhưng áo nguyên sắc màu xanh biếc, áo Khai-Dương đóng 18 nút màu đỏ, hình vuông 1 phân, trên bâu đóng một nút hình tròn màu đỏ 1 phân; trong nách áo có gắn Vân-phách 9 màu thể như Hoa của Tràng-Khôi vậy; phách nầy lớn 45 phân, dài 63 phân, hình xéo vót sắp màu lấy thân làm chủ là trước, phách màu biếc là trước; về Hoa-Tràng cũng lấy Hoa cúc biếc bên mặt là trước, trước Tâm-tử có tạo một hoa lài màu tím, hoa nầy hình tròn 18 phân, trong hoa ấy dư ra hai mối dây, hình ngang 10 phân, choàng đến vai cùng nách áo, ràng mối phía hậu lưng, khuôn trán công. Về Nữ-Phước-Thần phải vẹn thanh phận phước vụ Thần quang đó trẻ, gọi Liên-Hoa vui vẻ ràng thân; Lúp có gắn hai chữ thể phẩm Cửu-Trùng đó, có buộc dây Toàn-Kích Ngũ-Cung y phận, dây nầy bề lớn 10 phân, bề dài tùy theo thân trẻ, buộc ngang thể dây lưng gọi ngăn biệt Âm Dương ứng dụng, cho rõ ràng cung phụng diệu hành; áo để luôn không mở đinh trôn. Về áo Đơn-phục màu trắng, kiểu mẫu in vậy, nút đồng y, gắn chữ Thiên-danh Phước-Thần, gắn ngang tiền tâm, 5 chữ chia 2 hàng, chữ toàn màu đỏ, hình chữ 7 phân; Lúp Đơn-phục màu trắng viền 5 Cung y mẫu, dài tùy cấp Cửu-Trùng, không kết Hoa tràng, có đeo chữ theo cấp Cửu-Trùng. Về Đồng-Nhi hay Đạo-Hữu thì không mang chữ, Lúp trắng; về áo Thường-hành Đạo-phục kiểu cách đồng y, Lúp đội màu trắng có Tràng-hoa, cùng mang chữ cấp bực Cửu-Trùng hoặc không tùy cấp. Về hành-lễ: Thường, Tiểu, Đại-lễ; mặc Thường, Tiểu, Đại-phục có mang Tùng hình ngang 9 tấc màu vàng, Thường-phục áo tay 5 tấc; hành Thường-lễ không mang Hoa-lài, không buộc dây Toàn-kích; Tiểu-phục hành Tiểu-lễ buộc dây Toàn-kích, không mang Tâm-tự Hoa-lài; Đại-phục hành Đại-lễ mặc toàn qui Đại-phục. Hành-lễ Nhà-tư hay đãnh-lễ mặc Đơn-phục gọi Tiên-lễ đơn chiếu.

Vậy mỗi trẻ vui an thanh trí bình tâm đặng vưng dạ vẹn lòng, rõ không mà có đó trẻ thơ.

Về bổn phận phẩm sự diệu hành nơi Tòa-Thánh hay Thánh-Thất cách hành y như Đạo-Cô vậy; nơi Nhà-tư in thể Từ-Hàn; thêm phận là hầu đứng đến hai Châu-Thiên, Cửu-Trùng, trí dụ tịnh Đàn trật phẩm cho lễ trọng, cùng hộ trì Thiên-Thể, Cửu-Cung, Hướng-viện lý gọi thọ Thiên-Lý lịnh hành cơ Lý, trí thể vụ, đi vào Tòa-Thánh cố ghi Thần tri Hoàng chiếu là lễ độ đó.

THI

Phước-Thần giáng thế hộ Thiên-Chơn
Lâm hạ tế Linh dựng Thượng-Nguơn
Vưng lịnh Cha Trời thừa mạng Tý
Bớ chung nghe kỹ khỏi khua sờn.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp hiện ngày 6 tháng 10 Mậu-Tuất đây, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài giải Đạo Lễ-phục Nữ Phước-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ Lý hòa Tinh Tín hiệp lương
LIÊN-Tòa thuần quảng cuộc Trung-Ương
TIÊN ban Phật vị chung Hiền, Thánh
NỮ bộ luật điều pháp diệu khương.

Bổn-Cô chào chung lớp học Thanh-Bộ mỗi ban đồng Thiên-ân phận sự, giờ mãn lớp học Bổn-Cô giảng phân Đạo-Thể của Phước-Thần đây cho vẹn mầu qui củ roi truyền; vậy chung nhau mỗi em định-tâm vưng nghe trọn lý.

Về Thiên-Thần Nữ-Phước, Lúp Thường, Tiểu, Đại-phục màu hường lý gọi Bồng-danh Thiên-Đạo Thần húy kỉnh tuân, mỗi nhựt thủ triều Thần-quang, chiếu lễ đó. Tràng-hoa lý gọi: Tràng màu xanh gương lành thể Ngọc biếc không phai chẳng lợt, Kim-thủ Cô-đơn gọi Kim-cô tinh ứng của Tràng, cao lên 9 phân hình Kim-chuyên gắn Kim-tuyến, 5 lằn hình tam giác, lý gọi Tràng-trinh, hình lớn của Tràng 5 phân, hình cao của Tràng 5 phân, hình Trinh của Tràng 9 phân, hoàn Chiếu của Tràng cách trong 15 phân, lý gọi Trung-thủ Trinh-tràng tế lương thuần đó. Phần Nữ-Phước Thần-quang chiếu dụ, nêu gương lành qui củ rạng trinh; Đạo-mầu kết quả thành thanh, Thiên-Thần Trời sắm mối-manh chầu Trời. Dây Thông-Thần Câu-phược dài 9 tấc, hình ngang 5 phân gọi: Hoàng cố hậu cửu chơn trí dụ, do Năm-hằng thành tựu hậu lai; Ba phân Tràng rọi Tam-tài, mười lăm hàm khiếu vẹn tài ứng trung; Số 15 Cửu-cung khai khiếu, khải Lục-thông Bồ-liễu Tịch-huỳnh; Đó là Đạo-pháp chánh minh, chung nhau mỗi trẻ giữ gìn Tám-phân; Chín hoa cúc tuần tuần ứng chiếu, hình tròn là nên hiệu Tam-Hoàng; Cúc hoa đua nở vén màn, bốn phân chín lớp trang hoàng đóa khôi; Gọi rằng Tứ-đức hẳn hòi, hoa đơm nhụy thúy vẻ vui thới là; Nữ sanh Chín bực Liên-Tòa, Tây-Đoài đắc vụ con Ta rạng hồng; Áo màu xanh rặt ròng Ngọc bích, giáng cõi trần khuyến khích Tinh-anh; Khai dương dạy trước đã rành, kiêm mười tám điểm nút đỏ xanh tế hòa; Số mười tám đồng là Bát-Bộ, câu thập tròn hối ngộ cần liêm; Hình vuông Tứ-đức thuận khuôn, nhứt phân ức vạn tỉnh tuồng là tu; Trên bâu nhứt điểm đỏ màu, hình tròn trọn phận làu làu nhứt qui; Nên tâm chẳng lợt vô phi, đó là màu đỏ Nữ-nhi dặt dè; Hai Vân-phách màu khoe chín phận, giúp Cửu-cung thiện tận tế nhơn; Thể Thần Thiên-Lý Bồng-vân, Phách thông huyền ứng công tràng hiến cơ; Bề ngang xuôi hòa chung đồng chín, gồm Cửu-tam Thiên-tịch Địa-hoàng; Nhơn-linh luân lý châu tàng, Cửu-Thiên Cửu-khiếu Cửu-cung Cang thành; Gọi phép lạ mối manh hiến thể, truyền lý mầu người dễ nhìn xem; Kim-chuyên Phách-vụ vén rèm, đây là phép luật Thần đem độ điều; Hoa lài Tâm-tử tiêu-thiều, hình tròn mười tám đóa thiều nhụy đơm; Mười hai lớp thúy thâm, Rỡ ràng thần huệ tâm toàn hậu qui; Tím tâm yểm tự đề huề, Mười phân trán hậu kiêng dè luật công; Đây Toàn-kích năm màu năm cõi, gồm Năm-cung ánh vọi huy hoàng; Mười nên mười phải vững an, tốt tươi lành phải vinh vang phẩm lành; Phải gắn chữ Thiên-danh Đơn-phục, cho tỏ tường danh chúc Phước-Thần; Rõ ràng màu đỏ bảy phân, là ngăn Bảy giặc Tân-dân tâm-điền; Phân hai hàng chữ Nho nguyên, phương Nam Việt giác nho truyền lễ nghiêm; Lúp Đơn-phục mối giềng Ngũ-sắc, phân giải rồi sắp đặt nhiệm kỳ; Tùng che thân Thần-quang huỳnh sắc, gồm chín tròn sắp đặt chín chiều; Gọi rằng chín tấc danh nêu, Nữ trinh đồng phước tiêu-thiều là đây; Chung nhau Thần-Nữ hay hay, Tế-Linh hộ giá thẳng ngay một lòng; Áo không mở trôn đinh vẹn phận, vì phẩm Thần cơ vận tùng lương; Đây là tỏ lý mở đường, Nhìn đây sắp đặt nghĩa-phương luật-điều; Roi truyền kế hậu nhìn theo, Chơn-truyền Thánh-Luật bao nhiêu phải dò.

THI

Phải dò qui củ thể hành y
Đừng để đổi dời phải vướng ly
Một mảy thu hào rằng Thánh-Luật
Bớ em Nữ-sĩ ráng tâm suy.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thánh-Luật chơn truyền kế hậu.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa Cao-cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ tối.

-------o0o-------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Bộ mở khai lý pháp truyền
PHƯƠNG châm tu học đặng huờn nguyên
VƯƠNG-Hoàng Hư-khí hoằng Chơn-giáo
MẪU trí Tử đồ hóa chánh duyên
DIÊU-Điện trông con hồi Cửu-phẩm
TRÌ bình tâm tánh đáo Bồng-Thiên
CUNG Kinh lâm hạ ban ân huệ
Giáng thế Trung-Huỳnh bảo định thiền.

THI BÀI

Mừng chung Môn-tử Nữ-lưu
Đồng nhau tỷ muội khâm khưu bái triều.

1.- Dưng tấc lòng tiêu-thiều chầu chực
Mẹ mừng thay thước mực Mẹ ban
Bớ con Nữ-sĩ vén màn
Từ đây chung phận bảo toàn Lý Thiên.

2.- Lo tu học Huyền-hoàng Mẹ tứ
Định phá mê thông trứ danh tài
Con ôi! Môn-đệ Cao-Đài
Phương trương lương trí đổi thay màn trần.

3.- Nữ phát minh ân cần lý diệu
Lo tu tề đa thiểu huờn hư
Đây là cơ hội thiện từ
Thanh danh trí lập khư khư vận hành.

4.- Mẹ ban lời điềm lành Mẹ ứng
Giáo dục con xuôi thuận cho tròn
Cơ-quang Thống-nhứt bảo tồn
Mong chung mỗi trẻ xuân đồng vẻ vui.

5.- Phận Từ-Hàng đây thời hướng lý
Ra truyền tin bố thí Đạo-mầu
Vén màn trần trược hang sâu
Khai đường Huỳnh-khí dựng lầu Nguơn-hanh.

6.- Kêu bớ con mối manh Mẹ tỏ
Trẻ thuận tùng đường ngõ dò chơn
Nữ-công đoan hạnh chớ sờn
Chánh tâm liêm dụ cần nhơn kiện thời.

7.- Con ôi hỡi! con Trời vưng dạ
Đem nguồn lành phổ hóa giáo dân
Chung nhau vi thiện ân cần
Chánh tâm trị biệt tinh thần nguyên do.

8.- Con vẹn chí lần dò tâm lý
Mẹ ban lời Thiên-ý hóa hoằng
Háo sanh pháp luật liên-đằng
Mẹ là háo dưỡng trang bằng quảng bao.

9.- Con ôi hỡi! làu làu danh dự
Cho trọn niềm gìn giữ Tam-lương
Tránh xa thói tục Sâm Sương
Định nhìn cơ vận Thiên-Đường Thượng-qui.

10.- Lời giáo dục con tri kẻo lộn
Nếu sa mê đức tổn, thần hao
Đừng cho tâm tánh lộn nhào
Định bình thành tựu làu làu Thần-quang.

11.- Trung thời Tý Mẹ ban lời nhắc
Phận mỗi con sắp đặt Mẹ hiền
Mẫu khuôn vững vẹn phỉ nguyền
Có chi nhào lộn hại riêng con à.

12.- Đêm trong trắng Hằng-Nga chiếu cảnh
Rọi mỗi con Phật, Thánh, Thiên-Bồng
Đó là cốt cách Tiên Rồng
Có chi là quí Lạc-Hồng khai Thiên.

THI

Khai-Thiên Tịch-Địa dựng Tam-Hoàng
Châu-Thiệm Trời Nam xứ Việt-Bang
Ứng dụng cảm chơn hoằng Lý Pháp
Phong thuần mỹ hội tế nhơn gian.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Thiên-Thanh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ứng kề đây quí báu mà
HOÀNG-đồ xây dựng bớ con Ta
ĐẠI-đồng pháp luật tường chơn Đạo
ĐẾ Chủ Càn Khôn tế thế đa.

Thầy mừng mỗi con, vậy chung nhau mỗi trẻ định-tâm vưng nghe Thầy ban lời giảng giải Đạo-Thể Y-phục, Đạo-triều của Thanh-Thần gọi Thiên-Thần-Quang đây trẻ.

Về Khăn Thường, Tiểu, Đại-phục gọi Ngọc-Cân lễ triều, 8 lớp màu tím chữ Nhơn, trên nóc vẽ Bát-Quái Tiên-Thiên màu đen, áo nguyên sắc màu đỏ thể Ngọc-phái, đóng 18 nút màu xanh hình tròn 1 phân, trên bâu 1 nút hình vuông màu xanh 1 phân, áo Khai-Dương thước tấc y khuôn mẫu, không mở đinh, trôn; tiền tâm mang Quả tâm-tử hình tròn 18 phân màu trắng để liền, Quả tròn 12 phân vẽ màu đỏ hình tinh duy kề hậu y, sắm Tịch-vân-phách hình xéo vót trên 45 hình ngang, dài 65 phân màu Tam-Thanh Tiên-Thiên, sắm Củng phân Tứ-duy, hình ngang 9 tấc, tâm thân cột dây Ngọc-sắc Tam-Thanh Tiên-Thiên Thần, Khí, Tinh; Đạo y Đơn-phục màu trắng, rộng tay 5 tấc hoặc 3 tấc tùy theo Chức-sắc, Đồng-Nhi hay các cấp Thường, Tiểu, Đại-phục cũng ứng theo thể công, đội khăn Tam-Thanh để hành Đơn, Thường-lễ đồng nguyên, 8 lớp chữ Nhơn, áo đóng nút y khuôn mẫu, mang chữ Pháp-danh 5 chữ chia 2 hàng, chữ Nho, chia trên 3 chữ, dưới 2 chữ, mang hình ngang tự tiền tâm, Thường-hành Đạo-phục thể y khuôn-mẫu; Tiền, Hậu nguyên lý màu trắng, khăn đen 8 lớp chữ Nhơn, là trọn tròn bổn phận; về Củng màu xanh, dây Ngọc-sắc hình ngang 12 phân; hình dài 12 tấc.

Về cấp phẩm Cửu-Trùng áo Thường, Tiểu, Đại-phục, mỗi cấp viền lằn trắng nơi tay áo thể Cửu-Trùng vậy.

Về Ấm-Sanh, Khóa-Sanh, Giám-Sanh viền chỉ vàng nơi tay áo, một cấp viền 1 lằn 1 ly; về Đơn-phục tay áo có gắn hình tam giác, hình ngang 6 phân, dài 12 phân, rồi thêu chỉ vàng, hình Kim-chuyên xanh mỗi phẩm 1 lằn.

Còn từ Lễ-Sanh trưởng lên chỉ tím mỗi phẩm 1 lằn 3 ly, gắn phương trôn của tiền tay áo Đơn-phục là vẹn vậy chung mỗi trẻ.

Vậy chung mỗi con y hành sau Thầy giảng giải đây chung trẻ.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc điểm danh đặng giáo truyền
HOÀNG Thiên qui hội trẻ huờn nguyên
ĐẠI-ân xá thế nầy chung trẻ
ĐẾ-Khuyết Cung kinh trọn chủ quyền.

THI BÀI

Mừng nay chung hiệp con hiền
Rặt ròng Nguyên-chưởng hậu tiền Linh-căn.

1.- Lời Trời dạy dò phăng Môn-sĩ
Ra truyền tin báo lý đời hay
Con ôi! xứng phận Cao-Đài
Truyền ban lý sáng dặm dày từ lương.

2.- Phận con trẻ bước bươn khải lý
Lo cho tròn tâm chí Đại-hùng
Con ôi! chấp khuyết bồi trung
Mừng thay! chung trẻ diệu dùng lý do.

3.- Đạo cứu thế thể đò rước bạn
Con an lòng chống báng là hư
Con ôi! dò bước Mâu-Lư
Bớ con nên phận Hùng-thư dược thần.

4.- Đừng có dạ bội ân bạc lý
Cố vưng lời vẹn chí làm gương
Con ôi! tránh chỗ Sâm Sương
Đoàn viên hội ngộ kỷ-cương tế thời.

5.- Đời vì tục cãi lời chơn chánh
Quá ỷ hay hiu quạnh lạnh lòng
Cho nên vướng luật Đại-đồng
Cũng vì đó vậy luật công phạt trừ.

6.- Thầy thấy vậy ôi chừ chán ngán
Điểm Linh-quang á ám đọng điêu
Từ-bi uy lịnh Thiên-Điều
Đại-ân xá thế độ dìu Nhơn-sanh.

7.- Ban lý diệu mối manh diệu pháp
Dùng Vô-Vi mối ráp Thiên-Công
Đây là sắp đặt Đại-đồng
Thuần-phong mỹ-tục gạn lòng tế lương.

8.- Thâu Nguyên-căn thiệt thường Đạo dụng
Lịnh Sắc-ban tước phụng cứu Linh
Phận con hướng Đạo tâm bình
Giàu lòng Bác-ái đinh ninh tế thời.

9.- Đem Đạo-pháp độ đời tu học
Dụng chữ hòa săn sóc chúng-sanh
Chung nhau về đến Đại-Thành
Tránh đường sai sót cội cành là đây.

10.- Kêu chung con nối dây Thiên-đức
Phải Tân-dân thừa trực Thiên thời
Dựng nên Nhơn hội thanh đời
Thới thanh đồng Đạo rõ lời lành an.

11.- Mong chung con vẹn toàn mỗi sự
Phụng Lý Trời gìn giữ công tâm
Trung-Ương tiếng gọi mầu thâm
Cột rường xứng phận phương châm diệu hành.

12.- Hạnh Từ-bi nêu danh Môn-tử
Chí Công-bình gìn giữ trị phàm
Con ôi! Bổn-nhứt huờn Tam
Tam-tam, Tam-cửu thậm thâm biện tường;
Từ đây an mạng lo lường
Lo tu hướng Đạo khai đường Tân-dân.

THI

Tân-dân phá tục của tật phàm
Minh-đức từ đây trẻ chớ nhàm
An mạng Thiên-Bồng nầy Việt Thiệm
Trung-Ương Ngũ-sắc gắng bền an.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo của lớp học Cao-Cấp Ban Hiệp-Thiên-Đài nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Tín-Ban Đồng-Tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là món quý cả trên đời
HOÀNG lịnh Thầy ban trẻ thuận thời
ĐẠI-Đức Đại-ân giàu Bác-ái
ĐẾ quyền Chủ-Tể khắp năm nơi.

Thầy mừng chung mỗi con cố tâm vưng dạ, lời Thầy ban dạy đây cho rõ ràng bổn phận, lần đây Thầy giảng giải cho rõ ràng lý nghĩa của cơ-quang thể dụng diệu hành Thiên-cơ thể pháp do nguyên đây con trẻ.

Về Y-Cân thể Đạo-phục của Đồng-Tử đây cho rõ. Về Đồng-Tử định thừa hành Thiên-Lịnh hộ trì Thiên-Thể do Thiên-mạng nhứt triều đó. Về Đạo Lễ-phục gọi áo Thường, Tiểu, Đại-phục toàn màu trắng, tay rộng 5 tấc, 7 tấc, 3 tấc do tùy cấp phẩm in y tròn khuôn mẫu từ lâu có giảng dạy trước rồi; áo Khai-Dương đóng 18 nút hình tròn 1 phân màu đen, áo không mở đinh trôn; sắm Bố-tử hình tròn 18 phân màu đen, để liền vẽ chữ đỏ 12 phân, chữ NHƠN phía tiền, chữ NGHĨA phía hậu. Mình trắng chữ xanh khuôn mẫu y; tiền chữ LỄ, hậu chữ TRÍ. Mình vàng chữ trắng, tiền chữ TÍN, hậu chữ TRUNG. Mình đỏ chữ vàng, tiền HIẾU hậu chữ ĐỄ. Mình xanh chữ đỏ, tiền chữ HÒA, hậu chữ THUẬN. Đây phân dạy Ngũ-chơn Tông lý Thánh thanh trí thể, Ngũ-tông tròn Ngũ-sắc, sắm năm sắc Ngọc-Đái là: đỏ, đen, xanh, vàng, tím thay cho trắng; mỗi Tông 200 phận, thể thân diệu dụng do Thầy thâu chọn, sắp định trí tông; hành Thường, Tiểu, Đại-lễ mặc Thường, Tiểu, Đại-phục là vẹn phận; Thường-phục không Bố-tử, không Ngọc-đái, Tệ-đai; Tiểu-lễ mặc Tiểu-phục thọ Tệ-đai, không đeo Bố-tử; Đại-phục chung qui toàn thủ, khăn màu tím gọi Thuần-cân Thánh-lễ 10 lớp chữ Nhứt. Ngũ-Tông chung qui, khăn Tam-Thanh đồng 10 lớp chữ Nhứt, khăn đen Thường-hành Đạo-phục cũng 10 lớp chữ Nhứt, áo Đơn-phục kiểu mẫu đồng y, khăn Tam-Thanh; gắn chữ Thánh-danh 7 phân màu đen, gắn tiền tâm chỉ trực, lý hành khuôn mẫu, Thường-hành Đạo-phục y khuôn mẫu chung qui.

Về Tước-phẩm Cửu-Trùng: Ấm-Sanh, Khóa-Sanh, Giám-Sanh viền tay áo một cấp 1 lằn 3 ly trưởng lên, không viền cổ. Từ Lễ-Sanh trưởng lên mỗi một cấp 1 lằn 1 phân; tay áo, cổ áo màu theo phái. Giờ đãnh-lễ, học Đạo, hành-lễ chung qui mỗi phận đồng có mang dây Nhung-Khoa gọi Nhu-Thí-Đạo nơi bàn tay mặt; Nhung nầy 5 màu: đỏ, vàng, trắng, đen, xanh; kết liền liên chỉ, trên 2 tấc, dưới thả rời 6 tấc gồm 8 lớp gọi Bát-Bửu Nhung-Khoa, hình ngang mỗi lá là 8 phân, trên chót 4 phân, có tạo Phược-chuỗi máng trong bàn tay mặt; về Xiêm 8 lá, mỗi lá 35 phân màu đen, trôn viền 1 lằn màu vàng 5 phân đồng mỗi lá, xuôi để trống không viền.

Vậy mỗi con an học lần đây Thầy giảng giải thêm rõ đồng chung trẻ.

THI

Thánh-Nhân xuất thế bớ nầy con
Nho tánh tế lương rõ lý trong
Thánh tuyết Trung-dung ròng Thứ Nghĩa
Hiện đây chung hiệp Ngũ-chi đồng.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Lý Tinh-Thần nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ HẠ-NGUƠN

11. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đến đây Mậu-Tuất năm nầy
Hạ-Nguơn kiệt thủy diệu hay Thiên-huyền
Đây là bằng cớ Trung-nguyên
Đàn tràng kỷ niệm nối liền đến nay.

2.- Gọi rằng Kỷ lý đăng tai
Thọ ơn Trời Đất nối dài niệm ơn
Gọi rằng Đàn Vọng Hạ-Nguơn
Chung-niên cuối hậu qui huờn thạnh thương.

3.- Dò lần Lễ Nghĩa chi phương
Lễ chầu bái yết kỷ-cương Đất Trời
Hiện đây cơ hội đổi thời
Lần lần Trời định đến nơi Đại-Thành.

4.- Tam-Nguơn dựng lại mối manh
Rõ Trời khai giáo nêu danh Cao-Đài
Phàm gian Lão mách rõ hay
Tồn tâm vận khí ngày mai thấu tường.

5.- Tam-Hoàng Trời lập thiệt thường
Mở truyền Nguơn-lịch tỏ tường Năm-châu
Chấn hưng lý sáng cao sâu
Thượng-qui Sơ-hội vãng thâu Huyền-Hoàng.

6.- Chung nhau Hiền-sĩ chung thoàn
Lo trau Minh-đức vẹn toàn Tân-dân
Phát khai Đạo-pháp tinh thần
Nhìn Trời dò lý ân cần mới thay;
Đến đây Mậu-Tuất năm nầy
Hạ-Nguơn kiệt thủy diệu hay Thiên-huyền.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày Đàn Lễ Hạ-Nguơn đến đây đọc trong giờ Chư-hiền về nơi Tòa-Thánh, vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng học hành cho tròn bổn phận.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bà đọc nơi Trường-Qui Phú-Long

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành gieo khắp cả cùng đâu
HOÀNG-lịnh Sắc ban trẻ một bầu
THƯỢNG bảng mở trường truyền lý sáng
ĐẾ ân Đại-xá khắp Năm-châu.

THI BÀI

1.- Thầy mừng trẻ hiện đây tu học
Ráng lần dò thận-độc phương-châm
Con ôi! tâm lý thậm thâm
Mở cơ Thống-nhứt vẹn tầm Qui-nguyên.

2.- Nơi Phú-Long vẹn tuyền kỉnh húy
Tỏ lòng thành tri trí phát minh
Con ôi! tránh chỗ nhơn tình
Khen chê lười biếng có vinh chi mà?

3.- An một niềm Cao-Tòa kỉnh lễ
Lo tu thân cho dễ vén màn
Nầy con chung cả Châu-tàng
Lo tròn Sứ-dụ mới an phận hiền.

4.- Lời Thầy dạy Hậu, Tiền, Trung bỉnh
Là chơn truyền cứu bịnh trần ai
Con ôi! Thiên-Quốc diệu hay
Con ôi! tu thiệt vẹn tài Lạc-Long;
Lời Trời ban dạy Đại-đồng
Chung con Long xã Phú tòng thiện chơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh gởi cho Trường-Qui Phú-Long một bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Mẹ phong THẮNG: Quảng-Chí Tiên-Nữ Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 2 giờ tối)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ lâm giáng cõi trần
TRÌ bình thế sự đắc hòa tân
THÁNH thanh chấn chỉnh chung tu học
MẪU Tử đề huề đặng rảnh thân.

THI BÀI

1.- Nầy con THẮNG nghe lời Mẹ dạy
Lo cố kiên lập Đại thành Sơ
Con ôi! Thống-nhứt kịp giờ
Qui-nguyên Tam-Giáo trên bờ Nam-Bang.

2.- Phận của con Châu-tàng tâm lý
Nghe Mẹ phong Mẹ trí phận hiền
QUẢNG-CHÍ TIÊN-NỮ nối liền
Khai minh lớp học diệu huyền Mẹ ban.

3.- Phận Giáo-Sư Châu-tàng tâm chí
Nối
Cung Liên kinh dĩ Huyền-hoàng
Từ đây Nữ-sĩ vén màn
Phát minh Đạo-đức vén màn tế Linh.

4.- Con phải cố bước bươn tiếng Đạo
Cho rõ ràng Nữ hảo Nam-bang
Chung tu tế cấp sẵn sàng
Đại-bi Đại-lực ngôi càng phẩm cao.

5.- Đặng vậy đó HUÊ-LINH ao bấy
Rõ Trời trong nương gậy Từ-Hàng
Đạo-Cô vận hội Châu-tàng
Phận con Hiền-nữ vẹn toàn lời khuyên.

6.- x Vưng lời Mẹ đó con hiền
Giã con Mẹ kiếu Thiên-Đàng vững cơ
Điển linh ngưng tạm trong giờ
Dặn con ráng nhớ đừng ngơ tỉnh lòng.

MƯU, bài nầy con đọc cho THẮNG nghe, kêu VĂN-THÙ chứng Đàn giờ đọc, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, giao cho VĂN-THÙ BỒ-TÁT y hành phận sự.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời trí bớ nầy con
HOÀNG-lịnh ban phong khá bảo tồn
ĐẠI sắc tứ trao lời quí báu
ĐẾ-ân tế cấp trẻ viên đào.

THI BÀI

Mừng thay con hỡi diệu hành
Bớ con tu tỉnh rõ rành Lý Thiên.

1.- Kết liên chuỗi nhơn hiền Thống-nhứt
Tỏ lòng lo tri thức Qui-nguyên
Phát minh Đạo-pháp nối liền
Giống in Trời Chúa hậu tiền từ lương.

2.- Lòng Bác-ái Nghĩa-phương Đạo-pháp
Dạ vững bền tế cấp cơ thời
Ai ai đồng cả con Trời
Bớ con cứu vãn hiện thời cho an.

3.- Con ôi hỡi! Vén màn sanh-chúng
Lo cho tròn kỉnh phụng Thiên-điều
Đừng lòng xiêu đổ chích chiu
Đừng lòng vọng động nhào điêu ngã dời.

4.- Người lãnh đạo trọn nơi trọn chỗ
Người hướng đồ cực khổ lẽ thường
Con ôi! dò lý bước bươn
Mau lo tế chúng lập đời an ninh.

5.- Đời có Đạo, Đời vinh Thượng-hội
Đời thờ Trời cơ hội hóa hoằng
Đời ôi! con hỡi mực giăng
Nguyên-nhơn Sứ-dụ dò phăng nhằm đường.

6.- Bớ con Trời Thiệt Thường là lý
Rõ Trời trong ngu trí mà chi?
Biết rằng hủ tục pháp phi
Ngồi trên phán đoán ích chi đó là.

7.- Chí thiện từ con Ta đồng một
Điểm Linh-quang do ruột thịt nhau
Đừng lòng chia rẽ mầy tao
Khắp trong bầu bọc làu làu tình thâm.

8.- Buổi đời điêu đa mầm xâu xé
Vì tâm phàm kiếm khóe hại nhau
Phân vân sang hạ nghèo giàu
Giành tranh chen lấn mầy tao náo trường.

9.- Trời mở Đạo khai đường lập Hội
Kêu chung con tỏ mối Trời Cha
Cha lành đồng khắp Cả-Và
Đất nưng gọi chở con Ta ninh tường.

10.- Gọi Trung-huỳnh nghĩa-nhơn xuất xử
Nhìn chung mà cư xử thuận hòa
Đây là huynh đệ đồng gia
Trước đều một rún hoằng ra hóa truyền.

11.- Gồm chung lại Bổn-nguyên tâm lý
Đừng nồi da dùng trí hiếp hèn
Tỏ tường Thiên-lý rọi đèn
Thấy trong hang tối nhúm nhen nhơn từ.

12.- Nghĩa huynh đệ nên hư chỉnh vụ
Trên dạy truyền, dưới thụ sửa đoan
Anh hiền, em chớ dọc ngang
Anh hòa, em chớ ngỡ ngàng mất nhơn.

13.- Trên Công-lý chánh chơn Bác-ái
Dưới bình hòa đồng phải chung nên
Làm anh đừng ỷ mình trên
Thiếu thương em dại rồi quên chữ hiền.

14.- x Khắp trong phàm giái miên-tuyền
Anh em xuất xử hòa yên thuận mầu
Hại nhau nhìn lại ai đâu
Ghét nhau hỏi lại em sầu, anh sao?

15.- Nầy con Thiên dõng nan đào
Dựa quyền hiếp lý phải nhào Chơn-nguơn
Bớ con tỉnh lại cao-sơn
Phàm gian nhìn lý nghĩa-nhơn bảo tồn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là thanh khí hội Tam-Tinh
HOÀNG Thống-nhứt Thiên điển diệu bình
ĐẠI dụng hóa hoằng tri khải dụng
ĐẾ ân tế giảng hậu lai Dinh.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu Hạ-Nguơn
Ban lời giáo dục cao-sơn lời lành.

1.- Mừng chung cả con tin thừa lịnh
Thiên-lý truyền động tịnh lương giao
Con ôi! Đạo-pháp làu làu
Bớ con chung dạ một màu phát minh.

2.- Đủ phép lạ vận bình cơ hóa
Tế lương sanh con khá vưng y
Con ôi! nhìn kỹ thau chì
Gạn lòng phấn khởi đường đi Thiên-đàng.

3.- Phải Tân-dân, phải an, phải thuận
Phải phát minh, phải phận hướng đồ
Xây nền đắp móng lập mô
Đừng lòng tự đắc khó tô điểm lành.

4.- Phải truyền tin nguồn lành đời hứng
Phải làm đò phải dựng lương thuần
Xá thân sanh nhục chớ cần
Nhìn nhau cứu độ dò lần đến an.

5.- Phận Thiên-lý phải ban Thiên-ý
Mới vẹn an, an ấy chung đồng
Chung nhau thoát khỏi lao lồng
Thiên-lương dò chí cảnh không tạ thiền.

6.- Phận giáo lương dẫn yên đời thạnh
Chữ chung hòa dạ mạnh từ tâm
Chung nhau gắng chí phương châm
Dạ vưng phương pháp thậm thâm tế thời.

7.- Đem thân phàm công đời lập đức
Gọi làm thuyền chở phước giúp nhơn
Bớ con công rạng đức huờn
Đó là hành hóa cao-sơn con à!

8.- Con của Ta đâu là ai chủ?
Do lý mầu hấp thụ Âm Dương
Ơn Cao-Dày nghĩa là đường
Làm thân bảy thước phải tường Càn Khôn.

9.- Xứng râu mày nghiêm tôn nhứt trí
Vén màn trần thân ký mạng Thiên
Chơn-thân dạ vẹn tín nguyền
Tam-Hoàng ứng dụng Mười-khuyên ráng dò.

10.- Dầu Nam Nữ mỗi trò Thiên-lý
Phải phát minh một tý cực thường
Đứng ra mở cửa Thiên-đường
Dẫn nhau về đến nghĩa-phương diệu mầu.

11.- Đời có Đạo, Đời đâu ly loạn
Đời quang minh Đời hản trị tâm
Đó là Đời thiện vững cầm
Đời thanh phong mỹ thuận tầm thuần lương.

12.- Nước có Đạo, níu nương Thiên-lý
Mới thạnh hành báu quí Phong-cương
Rõ ràng gấm vóc Cửu-trường
Giang-sơn tiếng rạng giao tương trung hòa.

13.- Về phận người đây là lời tỷ
Bớ con mà xét kỹ là chi
Người đây đủ Đạo hoàng huy
Đức hoằng hậu cố có chi hơn nầy.

14.- Nhơn vật thụ sum vầy liên chuỗi
Dùng chữ Nhơn khải thấu Tam-Huyền
Bớ con định tỉnh phỉ nguyền
Đạo Đời hai lẽ Bổn-nguyên nhứt tài.

15.- x Đời là hình xác thể đây
Đạo là khuôn mẫu diệu hay chủ thời
Đó là Đạo-lý tế Đời
Đây là Đời thiện nhìn Trời hòa chung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu Đàn Lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 7 giờ khuya)

-------o0o-------

LIÊN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

LIÊN hiệp đồng nhau mới phải tu
ĐÀN viên chung-thỉ vén mây mù
LÃO lai Đàn-nội truyền chơn-giác
SƯ nhắn Chư-hiền thấu nghĩa Thu.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo là hòa hiệp chung bầu
Bớ Hiền tri giác một màu là nên
Tu thì Bổn-mạng đừng quên
Tu thì dò lý xây nền hậu lương.

2.- Tránh xa thói tục Sâm Sương
Đừng gần chỗ ác, đừng vương chỗ tà
Chung nhau Hiền-sĩ đây là
Mau chơn bước đến nền hòa lạc hoan.

3.- Bớ Hiền dạ vững bình an
Rõ câu thận-độc châu-tàng thân sanh
Rõ thông Đạo-đức mối manh
Thỉ Sơ chung trí thời sanh trí hòa.

4.- Phương trương đức hóa Cao-Tòa
Châu huờn huyền chiếu linh tha năng tường
Rặt ròng nầy nghĩa nọ phương
Nầy chơn nầy hậu khai đường tương liên.

5.- Rõ sao Tín Nghĩa ngưỡng huyền
Bỉ thương phương hậu miên-tuyền vân hoa
Đó là vận hội chung hòa
Phẩm nghi võ trụ gần xa một bầu.

6.- Phận tu thiệt vẹn làu làu
Phận hiền tri trí vẹn bầu xuân khai
Chung nhau Môn-đệ Cao-Đài
Đồng thương mến Đạo đoàn đào thâm bâu;
Đạo là hòa hiệp chung bầu
Bớ Hiền tri giác một màu là nên.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Đàn Lễ Hạ-Nguơn Cửu-Tý đọc giảng trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối đặng nghe chung rõ lý.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 7 giờ khuya)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
NGỌC-ĐẾ CHỦ QUYỀN

THI

CAO thượng sắc ban khải lý thuần
ĐÀI chơn ninh thụ phải cần tuân
THỐNG qui nguyên bổn Trời ân lộ
NHỨT mạch Đạo-đồng pháp tế xuân
NGỌC chiếu năm màu truyền tiếng giác
ĐẾ ban đức hóa thấu dạ vưng
CHỦ-Nhơn-Ông hiện thời mạt nghĩa
QUYỀN thưởng phạt công dựng thỉ tuần.

THI BÀI

Mừng chung thời Tý Đạo-đồng
Nữ Nam chầu chực rặt ròng đức huy.

1.- Mừng chung cả Ấu-nhi Trưởng-thọ
Dưng tấc lòng đường ngõ khai bày
Chung nhau lớn nhỏ giờ đây
Nghe lời Thầy tỏ cầu dây phăng tầm.

2.- Con ôi! ráng phương châm diệu vụ
Phải nên danh phải dụng tụ lương
Con ôi! Đạo-pháp nghĩa-phương
Xứng trang đáng phận thiệt thường nguyên do.

3.- Ban lời dạy đây đò Tạo-Hóa
Phận làm đò con khá hản tàng
Thân nầy uyên xá tước hàm
Ủy điều trứng mỏng châu-tàng đở nâng.

4.- Đó là phận Nguyên-nhân lâm hạ
Đủ Huyền-linh năng hóa năng phương
Con ôi! mau cố bước bươn
Bể trần ráng vượt định phương thẳng lèo.

5.- Chở khách Đạo xa eo tránh ngặt
Khỏi phong ba dè dặt dã tràng
Đó là phận sự đò thoàn
Bớ con Phương-tử tầm đàng Bổn-nguyên.

6.- Chung đồng thoàn phỉ nguyền tự toại
Đáo cao đê dựa bãi Từ-Hàng
Chung nhau đồng đặng vững an
Không phân khách chủ vẹn toàn tồn Linh.

7.- Về đến bến rồi trình Công-đức
Tùy Đức-công thước mực điểm danh
Chánh minh Giám-khảo mối manh
Hữu công hữu phận thưởng rành nào sai.

8.- Chừng đó vậy vui thay Môn-sĩ
Ráng giờ đây cương-kỷ dò lần
Diên-phi Ngư-vướt ân cần
Đua công lập đức tinh thần cố kiên.

9.- Về Thiên-lý phỉ nguyền cơ hội
Xứ Việt-Bang là mối Trời Nam
Vậy con chung hiệp hòa tâm
Ứng chầu Thiên-Quốc cho kham mới là.

10.- Thầy phân tỏ con Ta nghe kỹ
Đây cạn lời trẻ nghĩ cho cùng
Con ôi! Đạo-pháp tao phùng
Cực đây là phận vui chung Đồng-bào.

11.- Cảnh xuân tượng rạng màu Hồng-Lạc
Hiệu Cao-Đài hình dạng Bồng-Vân
Con ôi! vẹn giữ Tứ-ân
Bớ con tri giác tinh thần hòa nguyên.

12.- Đạo làm con chữ Hiền là thước
Gìn giữ Nhơn đứng trước đầu dây
Chữ Chơn, chữ Chánh hiện đây
Chữ Hòa, Tín, Dụ, Cần hay Liêm tề;
Về phần Thiên-lý chớ xê
Rèn lòng chữ dạ đề huề hoàn xuân.

THI

Hoàn võ cảnh xuân nghĩa mặn mà
Chung đồng Âu, Á hỡi con Ta
Năm-châu đâu thể riêng bầu bọc
Chớ có xát xô hỡi ruột rà.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Đàn Lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành gieo khắp cả Năm-châu
HOÀNG lịnh Sắc-phê trẻ một màu
THƯỢNG lộ đăng trình khai cửa Đạo
ĐẾ quyền đã định trẻ đừng xao.

THI BÀI

Kêu chung Rường-cột Cao-Đài
Đồng chung Thiên-mạng thể tài tế lương.

1.- Đây mỗi trẻ nghĩa-phương hai chữ
Dò lại tâm xét thử lẽ nào
Đừng lòng nê chấp mấy màu
Mấy màu đồng cũng chung bầu Càn Khôn.

2.- Thầy mở Đạo thể cồn bổng nổi
Con dã tràng đưa dội nên cồn
Kìa kìa tích mục nhồi dồn
Đó là nên vững cồn non cũng là.

3.- Nọ lở sạt thiết tha tan rã
Cũng dã tràng vội vã mà rời
Tỷ đây con trẻ rõ lời
Tu chơn tá giả, giả rồi thành chơn.

4.- Chớ nghịch vận cao-sơn cũng sụp
Vì ngược chiều đổ úp rồi sao?
Sánh con với lý Thiên-Tào
Cũng như hột cát có nào là chi?

5.- Mỗi con rõ hiện đây cơ hội
Vững nên cồn giả vội đâu y
Cuộc đời lượng sóng chớ chi
Dày công xe cát cũng vì vận cơ.

6.- Đây đặng bồi, bờ kia phải lở
Gọi Địa-cầu day trở thể hành
Dạy đây con trẻ rõ rành
Tự con mỗi trẻ mối manh ráng dò.

7.- Thầy đâu lầm nào tro nào bụi
Thầy cầm quyền vận hội sắp đoan
Con Trời đừng có lòng ngang
Hễ ngang thì vuột, ngược đàng vướng gai.

8.- Đừng có ỷ phàm tài điêu đọng
Đừng có mê dù võng mà hư
Cũng đừng vọng tưởng lượng tư
Phật là tri giác Chơn-như tâm-điền.

9.- Tránh lũ ma thế quyền óng dậy
Là dị đoan bao bấy hại đời
Đó là hủ tục con ôi!
Đó là bảy giặc ngược thời hoại Linh.

10.- Đừng lầm tưởng văn minh vật chất
Lòng cưu mang phải thất Pháp-thiền
Đeo đai vật dụng đảo điên
Tỉnh lòng chung mến khỏi thiêng đổ lòng.

11.- Đạo Tam-tài Trời trong là chủ
Chữ Nguơn Hanh hấp thụ Lợi Trinh
Biến ra thể tướng mối manh
Nhơn hòa Lễ độ Nghĩa thanh Trí hòa.

12.- Thầy cạn tỏ con nhìn cho chóng
Đừng độc quyền rồi hỏng Nguyên-căn
Chung nhau lớn nhỏ tầm phăng
Tín trung Mậu Kỷ con an Huyền-Hoàng.

13.- Qui Tứ-châu vén màn trần hiểm
Gọi Thiệm-Nam đốn tiệm Cửu-chân
Con Hồng, cháu Lạc tinh thần
Tu-Di trí định Trung huờn Huỳnh khai.

14.- Chữ Càn sanh Cao-Đài danh hiệu
Mở Ngọ-môn bí yếu tượng tâm
Đuốc Trời châu chiếu cao thâm
Khắp trong Hoàn-võ đừng lầm dể-duôi;
Thượng-Nguơn Sơ-hội Đạo mùi
Nguơn Hanh ứng dụng cảnh vui xuân hòa.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là món báu bớ nầy con
HOÀNG lịnh đã trao trẻ chí tròn
THƯỢNG phướn phất cờ Châu-Thiệm ứng
ĐẾ Thiên chứng dụ Chủ-Nhơn-Ông.

THI BÀI

Mừng thay cơ vận Đạo-hằng
Chung nhau phàm giái đừng ngăn Lý Trời.

1.- Trời cứu sống con Trời Hồn Xác
Tại sao mà vô giác bất tri?
Ban lời giáo thiện lập nghi
Nết phàm vô thiện bạt nghì là chi?

2.- Nếu hữu thiện tâm tri hòa chí
Nếu vẹn nghì đừng hủy mạng Thiên
Con ôi! phàm giái ráng kiên
Công-bình Tạo-Hóa nào riêng chỗ nào.

3.- Mừng chung con làu làu thế giái
Vẹn chí bền thế thái phương trương
Con ôi! hai chữ Thiệt Thường
Hòa thân về lý khỏi Sâm Sương lòng.

4.- Lời Trời dạy Đại-đồng công lý
Chung đệ huynh, muội tỷ mỗi con
Dò lần dấu bước chơn tròn
Nếu mà ngược vận mỏi mòn Bổn-Nguơn.

5.- Bớ con thơ nghĩa-nhơn đây trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ thừa Thiên
Đừng mê tà mỵ vọng quyền
Đừng lòng phóng túng đảo điên mất thần.

6.- Phải định tỉnh ân cần tri giác
Muôn việc chi tồn thất do Trời
Đây là Tạo-Hóa vận thời
Phụng Thiên hòa vận xuôi thời hòa tâm.

7.- Tánh tự đắc bụng hầm, miệng hố
Chỗ tối sân lao khổ nhốt hồn
Nầy danh vọng dục khó tồn
Gọi rằng quyền thế thể cồn sóng tan.

8.- Đừng dục vọng mới an thần mạng
Lợi đeo mang là án tiêu hình
Đa danh, đa lợi, đa tình
Đa trần, đa chướng vô minh ném đè.

9.- Nhìn nhau một tránh phe xa đảng
Tránh độc sâu mới hản đường về
Nầy nầy cảnh tượng xuân huê
Khéo tu mới gặp trược đê phải nhào.

10.- Thầy dạy đây chung nhau xét thử
Phải thì do tiên tự thử tường
Thầy đâu có phải trò phường
Thầy là Nguyên-khí tế lương phàm trần.

11.- Tại làm sao quên ân bội nghĩa
Nầy chở che lại dể khi lòng
Âu toan nầy bẫy nọ vòng
Hại nhơn đành đoạn mà trông cãi Trời.

12.- Về Thượng-hội là đời thanh trụ
Phải hòa tâm hấp thụ Háo-sanh
Tại sao huynh đệ chung cành
Hại nhau giết lộn cho đành đời ôi!?

13.- Con như vậy luật Trời sao trẻ?
Gọi Vô-tư rồi trẻ tránh đâu?
Khắp trong võ-trụ Hoàn-cầu
Gọi rằng Thượng-trí tìm câu sống đời.

14.- Giỏi giành chết ngược thời gầy tội
Hay tìm nguy kiếm mối Ngũ-lôi
Đến chừng phạm luật ôi thôi!
Mới hay mình phạm luật rồi còn chi;
Trước đây chung cả gắng ghi
Công-bình vô vị hoàng huy nhứt thành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau Đàn Lễ Hạ-Nguơn, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu rọi soi sáng đủ màu
HOÀNG thành Nguơn-khí gọi là cao
ĐẠI-ân chấm điểm danh Hiền-sĩ
ĐẾ-Khuyết ban gia hiện nhứt màu.

THI BÀI

Mừng nay con trẻ trọn niềm
Bớ con vẹn chí thoại điềm Thầy ban.

1.- Lời Châu-bút vén màn tâm lý
Rõ Trời trong ngu trí hiệp hòa
Chung nhau tu học vĩnh gia
Thiên-Phong-Đường lập con Ta trọn niềm.

2.- Từ đây ráng cổi diềm bớ trẻ
Trẻ vui say mạnh khỏe mùi Chơn
Tránh xa điều nhố nhăng hờn
Về nơi lương hiệp gọi đờn trúng dây.

3.- Nay lớp học rạng ngài tỏ rõ
Con vẹn lòng đường ngõ Thầy ban
Phận trò Thiên-Thể Châu-tàng
Bớ con vững dạ trang bằng tồn tâm.

4.- Thầy ban dạy phăng tầm bớ trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ hành y
Con ôi! phận sự nhiệm kỳ
Trung tâm ứng lý bồi khuy lập Càn.

5.- Xứng Rường-cột vén màn sanh-chúng
Con vẹn bền cơ dụng diệu thuần
Nêu cao Đạo-đức tinh thần
Chung qui Đời Đạo dò lần Thiên-lương.

6.- Đừng có dạ Sâm Sương chi bấy
Rõ Trời trong phải thấy đủ điều
Con ôi! mạng vận tiêu-thiều
Bớ con vẹn chí đằng-kiều đưa chơn.

7.- Tu phải rõ nghĩa-nhơn làm gốc
Đặng kiêng dè thận-độc phương-châm
Con ôi! diệu dụng phương tầm
Đừng lòng thiêng vị sanh mầm tư riêng.

8.- Con là phận mối giềng thông lý
Phận tu hành tri trí quang minh
Con ôi! phận sự đức tin
Ráng mà tồn tại trọn tin vưng thề.

9.- Đứng làm anh cảnh quê phân xử
Cuộc tuần ư Phương-tử rạng danh
Con tròn cơ hội mối manh
Chung qui tu tỉnh duyên lành nối sau.

10.- Lời phân dặn trước sau con hỡi
Lo cho tròn Đạo ngỡi ngày nay
Từ đây vẹn chí Tam-tài
Từ tâm thiện dụ rạng ngài phương châm.

11.- Học cho rõ thậm thâm phận sự
Lời Thầy truyền con tự giác tâm
Đây là phương pháp cao thâm
Đòn cân Thầy trí con tầm lý do.

12.- Kề vai gánh vẹn trò Chơn-pháp
Đừng lỡ làng mối ráp khó liền
Con ôi! an mạng phỉ nguyền
Chung qui tu tỉnh vẹn tuyền là xuân.

THI

Là xuân cảnh tượng ứng Thiên-Bồng
Thiên-Quốc Việt-Nam cõi Á-Đông
Chấn chỉnh lý mầu Cao-giáo pháp
Trọn tâm dưng hiến lễ mầu thông.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ hành-lễ Đại-Đàn lớp học Cao-cấp Thiên-Phong-Đường, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 6 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu rọi sáng muôn từng
HOÀNG Thượng giáng lâm tế cảnh xuân
ĐẠI-Đạo hóa hoằng truyền lý diệu
ĐẾ quyền chỉnh sử hậu cơ tuần.

Thầy mừng chung lớp học Thiên-Phong-Đường. Giờ nầy HƯƠNG, con định-tâm vưng nghe Thầy ban lời giáo dục Đạo-Thể Thời-Quân đây con trẻ.

Áo Thường, Tiểu, Đại-phục kiểu mẫu còn y, Mão đổi lại là Kim-Khôi Thời-Thủ, Mão nòng trong hình Bát-quái, cao 18 phân màu vàng nguyên sắc. Trên nóc Mão tạo lên hình khôi cao 18 phân, hình Tứ-tượng, cốt kề nồng liền vót đến trên còn 3 phân; trên chót tạo một bàn trứ quang hình tam giác Kim-Chuyên, trên nóc nhọn, nơi trứ quang ráp với Khôi-Mạo, có lót 3 lá (Kiêm-Thự), mỗi lá Tam-Thanh màu, sắp Tiên-Thiên, sắp dùng phân 3 ngọn, ngang mỗi lá, hình ngang 3 phân, dài 5 phân; Ngạch Mão toàn màu vàng, uốn nguyệt cao 21 phân, chót nguyệt trên gắn hình Nhãn-Tâm màu đỏ, tiền hậu từng hai gắn chữ thể: tiền chữ NGỌ, hậu chữ CHI màu đỏ; còn từng sau gọi dưới, tiền gắn chữ QUÂN, hậu gắn chữ THỜI. Về Hoa-Nguyệt Lương-Trùng hay là Kim-tuyến, nhưng tạo mai trước là trọn nghĩa; Lạc-Thần-Phong trên 36 ly, dưới 63 ly hình ngang, dài 9 tấc đồng màu vàng; dây buộc Mão mỗi bên dài 4 tấc, bề ngang 3 phân, không có Ca-sa, vì mất phẩm vị Cửu-Trùng-Đài nên mang giáp gọi Tín-giáp; Giáp nầy 4 manh dài, 2 manh vắn, lợp trên của vai, 4 manh dài mỗi manh là 63 phân, hình ngang 45 phân, bề dài ra đến 45 phân, uốn bầu co thắt mỗi bên 1 tấc, eo cũng 1 tấc, rồi nở ra đồng y vậy, trên vai có 2 manh vắn lợp trên manh dài hình quả tâm, ngang hình 36 phân, dài 39 phân; Giáp nầy mình trong màu trắng, ngoài bìa có viền 4 lằn đỏ, vàng, đen, xanh; chung qui Giáp đồng viền mỗi lằn 5 phân, hữu cách Nhứt chiếu, thể như chi Ngọ; Nơi tâm Giáp, tiền tạo chữ NGỌ màu đỏ, hậu tạo chữ CHI màu đỏ. Tý; tiền tạo chữ TÝ màu đen, hậu tạo chữ CHI màu đen; Mẹo, tiền tạo chữ MẸO màu xanh, hậu tạo chữ CHI màu xanh; Dậu, tiền tạo chữ DẬU màu trắng lót vàng, hậu tạo chữ CHI màu trắng lót vàng; Chi Mùi, tiền tạo chữ MÙI màu đỏ, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Chi Thân, tiền chữ THÂN màu Huỳnh-Bạch, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Chi-Tuất, tiền tạo chữ TUẤT màu xám tro gọi Bạch-tuyết, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Hợi, tiền chữ HỢI màu đen, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Sửu, tiền chữ SỬU màu đen, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Dần, tiền tạo chữ Dần màu xanh, hậu tạo chữ CHI màu vàng; Thìn, tiền tạo chữ THÌN màu xanh, hậu tạo chữ CHI màu vàng ; Tỵ, tiền tạo chữ TỴ màu đỏ, hậu tạo chữ CHI màu đỏ; chữ nầy đồng 12 phân. Sắm Xiêm thước tấc y khuôn mẫu nguyên sắc màu vàng, không viền. Khăn Tam-Thanh gắn 2 chữ Nho tròn 3 phân, là thể Chi vậy, mình trong lót trắng gọi nền trắng 4 phân. Khăn Đại-phục lớp y phận Thời-Quân toàn màu vàng, cũng gắn 2 chữ tùy Chi, tùy màu y mẫu, do có Chi-Dậu gắn chữ trắng, mình vàng; mỗi phận phải sắm dây Ngọc-Sắc Tam-Thanh Tiên-Thiên ứng, hình ngang 18 phân tề tuyên phủ dương cang hình dài 18 tấc để hành-lễ Thường, Tiểu, Đại-lễ như vầy: Thường-phục hành Thường-lễ, đội khăn Tam-Thanh, áo viền 1 lằn vàng 1 tấc, tay cùng cổ áo không mang giáp, kkông choàng Ngọc-sắc; Tiểu-phục mặc áo tay rộng 7 tấc, viền 1 lằn vàng 1 tấc, thọ Ngọc-sắc Càn Khôn, đội khăn Huỳnh-Cân Quân-Tín; Đại-phục hành Đại-lễ, đội khăn Quân-Tín cân, mang giáp, thọ Ngọc-sắc; Đại-Thiên-phục đội Kim-Khôi vì Thập-Nhị Thời-Quân là Thiên-Công Vương-Sứ cõi Thiên-La lâm hạ nên thể hành Thiên-cơ, thời vụ đức hóa vận hành là đó.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu bớ nầy con
HOÀNG-lịnh đã phê trẻ bảo tồn
ĐẠI-lực Đại-hùng qua bỉ ngạn
ĐẾ ân giáo pháp lý tinh thần.

Thầy mừng chung lớp học định-tâm vưng nghe Thầy ban lời giáo dục tỏ rõ Đạo-Thể của Ngũ-Bộ Công-Thần, cùng Tả-Ban Hữu-Bậc cho tỏ tường. Về Trung Địa-Sát Công-Thần, Nam Hỏa-Sát Công-Thần, Đông Mộc-Sát Công-Thần, Tây Bạch-Sát Công-Thần, Bắc là Hắc-Sát Công-Thần, Nam-Tào là Tiền-Sát Công-Thần, Bắc-Trục là Hậu-Sát Công-Thần.

Về Thiên-danh Ngũ-Bộ, khi chấm chọn Thầy sẽ điểm danh.

Về Trung-Quang Địa-Sát: Áo, Khăn Đại, Tiểu, Thường-phục toàn màu vàng, đóng 5 nút trắng 3 phân hình tròn, trên bâu 1 nút 1 phân màu trắng.

Về Nam-Quang Hỏa-Sát-Thần: áo màu đỏ, 5 nút vàng 3 phân, trên bâu 1 nút 1 phân màu vàng.

Về Đông-Quang Mộc-Sát-Thần: áo màu xanh, đóng 5 nút màu đỏ 3 phân hình tròn, trên bâu đóng 1 nút 1 phân màu đỏ.

Về Tây-Kim Sát-Thần: áo toàn màu trắng, áo Khai-Dương, 5 nút màu đen 3 phân hình tròn, trên bâu đóng 1 nút màu đen hình tròn 1 phân.

Bắc-Quang Hắc-Sát-Thần: áo màu đen, đóng 5 nút xanh 3 phân, trên bâu 1 nút 1 phân màu xanh.

Tiền-Sát Công-Thần: áo đỏ, đóng 6 nút đen 3 phân, trên bâu đóng 1 nút 1 phân màu đỏ đồng hình tròn.

Về Hậu-Sát Công-Thần: áo đen, đóng 7 nút màu đỏ, trên bâu đóng 1 nút 1 phân màu đen đồng hình tròn.

Xiêm: phương nào màu nấy, viền 1 lằn 5 phân hình xuôi, ngang đồng mẫu, viền như vầy: vàng viền trắng, trắng viền đen, đen viền xanh, xanh viền đỏ, đỏ viền vàng. Tiền, Hậu Công-Thần: đen viền đỏ, đỏ viền đen.

Khăn Đại-phục 9 lớp chữ Nhơn màu tím; khăn Tam-Thanh Thường-phục, khăn đen thường hành cũng đồng 9 lớp chữ Nhơn; áo viền tay tùy cấp Cửu-Trùng-Đài; Ấm-Sanh 1 lằn l ly, viền tương sanh như nút áo vậy; Khóa-Sanh 2 lằn; Giám-Sanh 3 lằn; Đạo-Hữu, Đồng-Nhi để trơn; về Lễ-Sanh cũng viền tương sanh 1 lằn 1 phân (không lằn chủ cấp), trưởng lên mỗi phận 1 lằn, cổ áo không viền; sắm Bố-tử hình tròn 18 phân, hình chữ 12 phân phương nào màu đó, chữ Thần màu đỏ tương sanh như nút áo vậy, sắm Bố-tử mình để liền (thể) Trung-Ương. Thổ-Sát Công-Thần ngũ bộ, Thủy-Sát Công-Thần ngũ bộ, Hỏa-Sát Công-Thần ngũ bộ, Mộc-Sát Công-Thần ngũ bộ, Kim-Sát Công-Thần ngũ bộ, Tiền-Sát Công-Thần xích chiếu, Hậu-Sát Công-Thần hắc cố, Mang-Giáp bốn manh, Trung mang giáp trắng, Tây mang giáp đen, Bắc mang giáp xanh, Đông mang giáp đỏ, Nam mang giáp vàng. Giáp nầy hình dài 63 phân, hình ngang 45 phân, uốn nguyệt tượng hậu tâm, chung quanh bìa giáp viền 1 lằn tím; sắm dây Câu-phược gọi Ngọc-đái, năm màu Ngũ-hành hình ngang lớn 12 phân, dài 12 tấc. Tiền, Hậu Thần Sát mang giáp Tam-Thanh, trong vàng kề xanh, ngoài gọi trước đỏ, sắm Ngũ-sắc Kỳ: đỏ, vàng, xanh, đen, trắng; Thần nào phò Lịnh-kỳ đó để hành-lễ Thường-nhựt hoặc Đàn Lễ nơi Tòa-Thánh; Đạo Lịnh kỳ nầy hình ngang 3 tấc, hình dài 6 tấc xéo vót ép lề 1 bên. Còn Tiền, Hậu Công-Thần Đạo Lịnh kỳ gồm 5 màu đỏ, vàng, trắng, đen, xanh trong chánh tim có tạo nét Chí-Công, Chí-Chánh 5 phân 2 tấc màu tím, cán Lịnh-kỳ 6 tấc đồng, sơn đỏ. Công-Thần 7 phận đồng gắn chữ vào khăn Đại, Tiểu Thường-phục Lôi-Thần.

Về Mão gọi Từ-Lư-Mão (Chánh-trực Thần-quan) dài dẹp; Tiền, Hậu trên 36 phân, dưới vừa đội cao 54 phân, tượng Ngũ-đảnh, phân đồng màu tím, ngạch vàng, gắn tiền đảnh Nhãn-Tâm, nơi ngạch tiền gắn Thần, hậu gắn Lôi, chữ tùy phương hướng một khuôn mẫu, ngạch 5 phân về cạnh, nguyệt ngạch chánh tim 12 phân, 7 Lôi-Thần hành-lễ phò thể Ngũ-hành Thiên-Sư cùng Nam-Tào, Bắc-Đẩu.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường đặng trong đó nghe chung, lần lần Thầy giảng giải nghĩa lý trong đó từng phần, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật học lý diệu-hành tròn sứ lịnh ban truyền.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 1 giờ tối)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây là Ngọc-Linh-Tòa
Chung nhau Nam Nữ đồng hòa thân sanh
An lòng vững dạ đành rành
Bớ chung Nam Nữ đồng thanh khẩn nguyền.

2.- Đạo chơn chánh pháp mối giềng
Tu tâm thiện niệm cố kiên phận mầu
Lần lần cơ hội bền lâu
Gọi Vô-Vi Cảnh rửa sầu chúng-sanh.

3.- Phải thông chung-thỉ cho rành
Thỉ-chung như nhứt Đại-Thành tồn qui
Rõ ràng cơ hội duy trì
Bớ Chư-hiền ráng đồng qui vận hành.

4.- Rõ thông lý diệu tâm thành
Thượng-qui Sơ chiếu Hội lành Trời ban
Đừng lòng xiêu đổ mới an
Cơ thời Trời sắp Châu-tàng tùng lương.

5.- Trung-dung Đạo trọng Thiệt Thường
Thường thường dò lý tỏ tường phân minh
Từ đây cơ hội vừa bình
Chuyển sang Thánh-đức phát minh Đạo-đồng.

6.- Chung nhau kỉnh lý Hư-không
Hạ-Nguơn Mậu-Tuất rặt ròng niệm chơn
Gọi rằng lý diệu cao-sơn
Định lòng mới thấu nghĩa huờn âu ca;
Về đây là Ngọc-Linh-Tòa
Chung nhau Nam Nữ đồng hòa thân sanh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng chung nhau Nam Nữ về Ngọc-Linh-Tòa Vô-Vi Cảnh, trước vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC tường Ngũ-sắc tế trần ai
HOÀNG-lịnh ban phong trẻ vẹn tài
ĐẠI-Đức hóa hoằng nơi thế hạ
ĐẾ truyền Diệu-pháp gọi xuân thay.

THI BÀI

Mừng chung Nam Nữ trọn niềm
Từ tâm thiện niệm cổi diềm chầu Cha.

1.- Đừng có dạ thiếu hòa rồi hoại
Bớ chung con tự toại phương trương
Con ôi! nhơn-nghĩa Thiệt Thường
Đặng lo châu đáo nẻo đường cùng thông.

2.- Dẫn chung nhau lập công bồi đức
Dìu cùng nhau tri thức tâm-điền
Đó là cơ vận phỉ nguyền
Thuận Thiên tồn lý nối liền hậu lai.

3.- Lòng chí thành Anh-tài thời ứng
Rõ Trời trong xây dựng Đạo-mầu
Con ôi! sáng suốt làu làu
Phận hiền chung tỉnh bác cầu trần gian.

4.- Tu là chỗ vén màn sanh-chúng
Đặng đồng nhau khả dụng diệu hành
Chung nhau lớn nhỏ thi hành
Hành trang tri hóa Đạt-thành Thượng-lưu.

5.- Con ôi hỡi! khâm khưu là phận
Phận người tu xuôi thuận mới là
Đây là đắc Đạo đó đa
Chung nhau lo vẹn Cao-Tòa nền nhơn.

6.- Chung mỗi con cao-sơn tâm chủ
Rõ cơ thời hấp thụ phước Trời
Dò lần đây bến nọ nơi
Xét thân xem lý rõ lời giáo lương.

7.- Lòng trọn thiệt bước bươn theo lý
Lý hóa hoằng tri trí thuận thời
Nầy con, nầy đức, nầy Trời
Nầy nhơn, nầy hậu rõ lời thậm chơn.

8.- Kêu chung con nghĩa-nhơn Thầy tỏ
Năm Tuất là đường ngõ cùng thông
Lần đây Đạo khởi lý Không
Mở khai Diệu-huệ Đại-đồng chầu Cha.

9.- Lời Chơn-giáo con Ta thừa mạng
Đừng đổ lòng mới hản lý tu
Con ôi! Đạo-pháp duyên phù
Nữ Nam vưng dạ Xuân Thu thạnh hành.

10.- Ngày Đàn Lễ tâm thành Tướng, Dụng
Lễ Hạ-Nguơn mường tượng Thượng-qui
Lý-chơn khai mở nhiệm kỳ
Kỳ thời Thầy sắp vui y vẻ hành.

11.- Đó là lý mối manh Thiên-đức
Con lần dò Thiên mực Càn khai
Nam-Phương Quốc-Việt Bồng-Lai
Bớ con Nam Nữ Anh-tài tồn nhân.

THI

Tồn nhân hữu hậu hóa hoằng chơn
Đạo-pháp tu du dạ chớ sờn
Một kiếp tu tề tròn dạ ngọc
Bớ con trọn tỉnh mới huờn Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ nơi Ngọc-Linh-Tòa Vô-Vi Cảnh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Nhị-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lịnh ban hành khải lý thông
HOÀNG-đồ xuân sắc tượng ung dung
ĐẠI-ân xá thế nơi phàm tục
ĐẾ Chủ Càn Khôn trẻ sắt son.

THI BÀI

Mừng thay lớp học Nhị-Bình
Chung nhau Nam Nữ đặng tin nhứt thời.

1.- Lòng trọn thiệt nhìn Trời mở vận
Thầy mừng chung xuôi thuận trọn niềm
Con ôi! Đạo-đức hốt-chiêm
Nầy nầy con dại vững tìm đến nơi.

2.- Kêu chung con thuận thời là Đạo
Đạo cứu Đời chí hảo hòa tâm
Con ôi! an mạng định thầm
Thầm suy xét lý bền cầm nguyên do.

3.- Lời Thầy dạy thể đò rước khách
Nơi trần ai Thầy mách Đại-Thành
Con ôi! vun đắp nền lành
Tam-Hoàng diệu dụng tâm thành từ đây;
Ban lời Thầy tỏ lý hay
Là hay cứu thế hiện đây xuân hòa.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Nhị-Bình đây đặng trong lớp học đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài giải Đạo Lễ-phục La-Hán và dạy gắn chữ Yểm-Linh-Tự các cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc ban gia phước đức đầy
HOÀNG thành luật pháp kể từ đây
ĐẠI-ân Trời xá nơi trần thế
ĐẾ Chủ muôn Linh nắm mối dây.

Thầy mừng con thơ chung mỗi trẻ, đồng con định-tâm vưng nghe học lý Luật-điều Thầy ban tỏ giờ đây. NINH, con nghe Thầy giảng giải Đạo-Thể của La-Hán đây con trẻ.

Về Áo, Xiêm y khuôn mẫu Thầy đã có giảng giải rồi. Áo Khai-Dương là Tiên-Thiên khai lý, mở màn âm tâm chí hóa truyền, mở khai dương pháp thấu nguyên, cội nguồn tỉnh giác mối giềng từ lương; Áo đóng 10 nút hình tròn 3 phân màu trắng là: thừa Thiên-lịnh 10 phân cho vẹn, gọi châu-tàng hựu hản thỉ-chung; Trọn tròn nhơn đức nghĩa phùng, Tam-tài nắm chặt chấp trung huyền-hoàng; Về màu trắng rõ ràng thanh bạch, gọi hành Kim trong sạch hóa hoằng; Kim là sanh thủy lương năng, dào dồi đức tánh truyền ban Lý Trời. Trên bâu đóng 1 nút 1 phân màu đỏ hình tròn; Chung phân sự qui hồi nhứt mạch, tượng tâm trung rẽ rạch mây mù; Hỏa thường thử thách tu du, khắc Kim hóa Thủy Thủy phù thanh tri. Áo không mở đinh, trôn gọi: Bền trọn phận truyền thông lẽ phải, báo tin lành gieo rải tiếng Trời.

Về La-Hán phận mang thẻ, thừa vưng Thiên-mạng xuôi thời Phật-Tông; khăn 10 lớp chữ Nhơn để hành hóa gọi: Thường-hành Lễ-phục, vẹn nhơn tức thập toàn Lương-mĩ, thủ lễ mầu thành trỉ hườn thanh; Noi gương Phật tánh tâm thành, tiền nhơn hậu đức đạt thành nguyên do. Khăn Đại-phục, Tiểu-phục nguyên màu tùy phái Cửu-Trùng cấp phẩm.

Về chữ Yểm-Tự-Quang sắm 4 chữ Thiên-danh La-Hán màu tùy phái Cửu-Trùng. Con nào thọ phận La-Hán mà chưa có phẩm Cửu-Trùng màu chữ tạo (Huỳnh) là phận; Chữ mang tiền tay mặt gọi: Nam-phái hữu chánh đáo tả chơn; Nữ-phái tả chơn huờn hữu chánh, chơn chánh huờn nhứt trung, tượng trưng công tín, chữ Công-bình, nút hình chánh trực, đây là Tứ-đức thanh từ, Càn Khôn Ly Khảm tiền thư, thỉ-chung tả hữu khư khư Đơn triều.

Kể từ đây con thơ mỗi trẻ Nam Nữ thọ Thiên-sắc hưởng Thiên-ân, Đại-Thiên-phong phải sắm 4 chữ đơn lễ mang hành Đơn-phục, sắm thể như vầy: Nữ-phái, Đầu-Sư chữ Đầu-Sư cung Bích, như Chánh Phối-Sư thể Chánh Phối-Sư Bích, Phối-Sư thể; Phối-Sư cung Bích. Về Nam-phái thể, Quyền Ngọc-Đầu-Sư, về Chánh Phối-Sư thể; Chánh Phối-Sư Ngọc, Giáo-Sư thể; Giáo-Sư phái Ngọc, Nam Nữ Chức-sắc Cửu-Trùng còn Thiên-Phong còn mang 3 chữ như trước, vì còn hành thể Hậu-Thiên, Nam-phái Thiên-Lý, Thiên-Thể thế thay Lý Thể, Hội-Thánh là Tam-Bửu, Tam-Thanh mang chữ Đơn-phục như vầy: thể Ngọc-Bửu Nguơn-Thần, Tam-Thanh thể, Đầu-Sư phái Ngọc; Phó Tam-Bửu mang chữ Đơn-phục, thể; Tá-Ngọc Bửu-Đạo.

Chung con Nam Nữ vẹn chí học lần cơ vận đến đâu Thầy truyền đến đó, Ban luật Thừa luật thanh quang luật, Đạo-pháp đó chung con trẻ.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành khải Lý-chơn
HOÀNG-đồ độ dẫn dựng Di-sơn
ĐẠI-ân chiếu cảnh nơi Châu-Thiệm
ĐẾ trí Lôi-Thần mở Hội-Nguơn.

THI BÀI

1.- KHUÊ, con trẻ vưng lời Trời dạy (L.H.Lạc)
Nam-Xích-Quang điềm thoại Thầy truyền
Hỏa-Lôi-Sát Công-Thần quyền
Đây là Nhứt bộ vững tìm tu lai.

2.- CHƠN, con trẻ từ nay vưng dạ (M.L.Thạnh)
Bắc-Hắc-Quang Thầy đã ban phong
Thủy-Lôi-Sát Công-Thần thông
Đây là Nhị bộ Thiên-Bồng giáng lâm.

3.- TẮC, con dại thậm thâm công lực (L.H.Lạc)
Đông-Thanh-Quang thừa trực lý mầu
Mộc-Lôi-Sát Công-Thần thâu
Vẹn tròn Tam bộ rõ câu thanh từ.

4.- BA, con trẻ Hùng-thư thanh sĩ (Thạnh-Phú)
Tây-Bạch-Quang kinh dĩ diệu hành
Kim-Lôi-Sát Công-Thần hanh
Vẹn tròn Tứ bộ Đại-Thành đắc khoa.

5.- KỈNH, nầy con nhìn Cha bền chí (H-Định)
Trung-Huỳnh-Quang kiên húy mạng Trời
Thổ-Lôi-Sát Công-Thần thời
Đây là Ngũ bộ cứu đời vững an.

6.- LÂU, nầy TƯ vẹn toàn bổn phận (T.C.N)
Nam-Tào-Công cẩn thận thọ triều
Tiền-Sát Công-Thần Xích-Chiếu
Đây là Lục bộ đằng kiều liên xâu.

7.- NỮ, nầy con bền lâu mới rõ (L.H.Lạc)
Bắc-Đẩu-Cuộc con rõ điểm tô
Hậu-Sát Công-Thần Hắc-Cố
Đây là Thất bộ móng mô Đạo Trời.

8.- Trong bảy trẻ thuận thời thọ mạng
Lễ Tu-My tỏ rạng bái triều
Chực chầu Thiên vận Cửu-Tiêu
Hành chơn thanh thể đằng kiều huờn gia.

9.- Thông Ngũ-lý, Ngũ-hành, Ngũ-bộ
Dùng thể chơn tế độ quần linh
Đây là dụng thể nêu danh
Cầm cân bỉnh lý mối manh Trung-Huỳnh.

10.- Trọn vưng lời Huỳnh-Đình nêu bảng
Lo phận mầu tỏ rạng là xong
Đừng canh đừng cải ngược dòng
Rồi sanh nghịch lý khó trông cơn nào.

THI

Cơn nào mà gặp Hội Tam-Hoàng
Thời lý diệu truyền Địa thụ an
Nhơn tức trí hòa linh tụ khí
Mậu Huỳnh khai Kỷ tại trần gian.

MƯU, bài nầy hiện đây con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rõ lý Trời lập, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-Diệu-Hành, cấp sự gởi tận mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn đặng lo sắm sang Đạo-phục, triều Thiên thừa hành Thiên-mạng kịp thời, khéo lỗi nhịp sai hồi đó chung con trẻ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn đó trẻ là
HOÀNG-đồ độ dẫn phận con Ta
ĐẠI-ân xá thế nầy chung phận
ĐẾ-Khuyết vun bồi nghĩa mặn mà.

THI BÀI

Mừng thay chung lớp học hành
Nầy nầy con trẻ rõ rành nguyên do.

1.- Ban lời dạy chung trò ráng học
Phải mau toan săn sóc tâm-điền
Con ôi! tâm-lý phỉ nguyền
Nầy nầy con cả diệu huyền Trời ban.

2.- Con lớn nhỏ khoa tràng Đạo-lý
Dò trúng chơn chánh kỷ-cương thời
Phải toan lo phận con Trời
Con Trời thì khá vưng lời Trời trao.

3.- Nầy con trẻ chung nhau vai gánh
Phải vững bền đức hạnh lương thuần
Từ đây mở cửa Chín-từng
Từ đây lo liệu xem chừng Thiên-oai.

4.- Ban cùng thưởng Anh-tài sáng suốt
Phạt cùng răn phải thuộc đặng nhìn
Con ôi! mau khá giữ gìn
Bớ con chớ khá hớ hinh lộn nhào.

5.- Đạo là Đạo làu làu trật tự
Con của Trời phương tử mới mầu
Con ôi! mau mở cửa lầu
Con ôi! tỉnh lý làu làu Trời che.

6.- Mau tự giác vưng nghe lời dạy
Cho trọn niềm phải trái trí tri
Bớ con tâm-lý duy duy
Bớ con vẹn chí đường đi rộng dài.

7.- Đạo khai dựng từ nay Thánh-đức
Lý ban truyền đánh thức đời mê
Con ôi! tránh chỗ ủ ê
Con ôi! Thầy định cảnh quê con tường.

8.- Lời Trời dạy thiệt thường khả dụng
Quên mạng Trời Nguơn lụn Thần suy
Con ôi! tỏ rạng thau chì
Nầy con, nầy nghĩa Thầy qui chung bầu.

9.- Cả tiếng kêu làu làu Căn-chưởng
An nhìn Trời thọ hưởng Đại-Thành
Con ôi! Thầy tỏ điềm lành
Bớ con tự giác cho rành phận con.

10.- Lời châu ngọc vuông tròn Thầy phán
Mừng chung con phải hản lý mầu
Đến đây Sơ-hội bắt đầu
Thượng-Nguơn ứng dụng cửa lầu mở khai.

11.- Rọi cho con danh tài Thiên-lý
Phận con hiền phải ký tâm trung
Con ôi! Đạo-pháp tao phùng
Bớ con hờ hỏng đường cùng đó con.

12.- Cơn chuyển gạn non mòn biển cạn
Nhìn chung con còn lãng lơ lòng
Con ôi! biển khổ mênh mông
Mau toan buồm lạc thoát vòng nhố nhăng;
Đây là Thiên-Quốc Thiệm-Nam
Ngũ-châu tụ đảnh trang bằng Tu-Di.

THI

Tu-Di trang điểm khải huỳnh hoa
Đạo-đức nguyên lưu đó trẻ là
Một kiếp tu tề thân trị biệt
Nầy nầy con cả định thông là.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài giảng dạy Đạo Lễ-phục Giáo-Tập Thánh-Ban

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 6 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn bớ trẻ là
HOÀNG thành chơn Đạo rất huy nga
ĐẠI ân chiếu giáng nơi trần thế
ĐẾ luật Trời ban trước Thánh-Tòa.

Thầy mừng mỗi con, chung lớp học định lòng vưng nghe lời Thầy ban giáo đây chung con. THẢO, trẻ định-tâm cố học Thầy ban dạy Đạo-Thể Giáo-Tập đây trẻ thơ.

Về Giáo-Tập, Áo Khai-Dương không mở đinh, trôn; Thầy có giảng giải chung phận trước rồi; Áo đóng 6 nút hình tròn màu trắng 3 phân gọi rằng: vẹn Lục-thông tri thời tiền ứng, Sáu lần ba Thập-bát chuẩn thằng; Âm Dương Nhị-cửu hóa hoằng, Khải-thông lý thiệt huy hoàng Tam-chơn; Tràng hoán hậu Lục-thông chơn giác, thấu Tam-thừa định thoát mê mù; Số ba huờn cửu đuôi đầu mười hai; số mười hai khai lai Tý hội, Thập-nhị chơn giềng mối Lục-hào; Chia ra tỏ rõ làu làu, gọi rằng Nhị-cửu trước sau rõ Trời. Trên bâu đóng 1 nút màu đỏ hình tròn 1 phân; Định nhứt tâm tôn nghiêm nhứt niệm, gọi hóa hoằng đốn tiệm truyền tin; Nguồn lành tế cấp Hoàn-dinh, chung nhau rõ lý vẹn xinh đức tài. Khăn Thường-hành Đạo-phục 6 lớp chữ Nhơn; gọi rằng lý diệu hóa hoằng, Tam-thiên Tam-bá giăng giăng giáo truyền; Gồm về Tam-bửu huờn nguyên, Tam-tề Tam-lý giác viên Lục-thời; Lục-Long cơ vận thọ thời, Thiện nhơn tròn mỹ rõ Trời truyền ban; Gọi rằng Giáo-Tập danh vang, truyền tin báo ngữ lành an thiệt thường; Giáo nhơn vi thiện hạnh đường, Đạo-mầu tế cấp luân thường kỷ cang.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành lý diệu chơn
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp hiền nhơn
ĐẠI-ân xá thế hồi Ngôi-vị
ĐẾ Chủ Càn Khôn nhứt luật chơn.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện hành
Trường-Qui khai mở học rành Lý-chơn.

1.- Lòng trọn thiệt vờn vờn tâm lý
Rõ Trời trong vẹn chí tu lai
Con ôi! Nam Nữ giờ đây
Bình-Phan hậu hữu từ nay vẹn hiền.

2.- Lời Trời dạy chung thuyền chơn chánh
Chơn thuần quang, chánh hạnh lập trần
Con ôi! an mạng tin cần
Cần tu sửa lỗi lần lần huờn nguyên.

3.- Nguồn Thống-nhứt Cao Kiên hữu dụng
Trời qui nguyên sự phụng mạng Trời
Thâu truyền Đạo-pháp thuận thời
Thời cơ Đạo-đức do Trời định phân.

4.- Con an mạng tinh-thần phát triển
Ráng dò lòng u hiển quang minh
Lần theo dấu bước anh minh
Minh-tâm Kiến-tánh Anh gìn Đạo-chơn;
Hiện giờ Trời dựng Thượng-Nguơn
Chung nhau phàm giái cao-sơn tu tề.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong lớp học Bình-Phan đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 7 giờ khuya)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con nơi Thánh-Thất Sa-Giang định-tâm vưng nghe lời Thầy ban ân giáo truyền đây con trẻ, Nữ Nam trong mỗi trẻ.

THI

THÁNH thanh trong trắng sáng làu làu
THẤT định-tâm trung rạng rỡ màu
SA hiệp chung mầu hoàn Thánh-Địa
GIANG thông cơ pháp lý qui mầu.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện giờ
Chung nhau tu học trọn thờ Lý Thiên.

1.- Thầy mừng trẻ Cao Kiên hữu dụng
Ráng chung hòa cung phụng lời chơn
Con ôi! tâm-lý chớ sờn
Dặt dè rạng rỡ cao-sơn tâm-điền.

2.- Lời Thầy dặn phỉ nguyền đây đó
Đó cùng đây đường ngõ Cao-Dày
Con ôi! chung cả danh tài
Tài hòa thương mến, tài nay đồng huờn.

3.- Lòng trọn thiệt hóa-nhơn dĩ-đức
Ráng an tâm chung thức tỉnh tuồng
An tâm thọ mạng tròn vuông
Thỉ-chung hòa khí xuôi buồm thẳng xông.

4.- Lần lần nầy đức, nọ công
Lo tu, lo học vẹn trong vẻ ngoài
Từ đây Nam Nữ hòa hay
Thương yêu xây dựng Cao-Đài nền nhơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Thánh-Thất Sa-Giang đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Ba-Dinh định-tâm vưng nghe Thầy ban ơn giáo truyền lý thiệt đây con trẻ.

THI

THÁNH thanh cơ lý hoán trần ai
THẤT định tâm thiền rạng rỡ thay
BA pháp hiệp nguồn thành chánh Đạo
DINH hoàn qui hội rạng Cao-Đài.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Chung nhau tu học trọn thờ Lý Thiên.

1.- Con ơi hỡi Cao Kiên hữu dụng
Ráng dò lần cung phụng lý mầu
Con ôi! lý sáng làu làu
Là phương cứu thế mở lầu rước con.

2.- Lời dạy dỗ mong con phàm hạ
Mau nhìn Trời tránh họa lấn tranh
Trẻ ôi! Đạo sắp Đại-Thành
Sao con phàm hạ còn canh cải hoài.

3.- Thầy tuyên ngôn giờ nầy chung nhớ
Gần đây là cơ mở qui nguyên
Kêu con lớn nhỏ kiền-thiền
Trễ qua một bước e nghiêng thuyền trò.

4.- Con vưng dạ vào đò Chơn-Lý
Đò của Trời, Trời trí có nơi
Con ơi! đừng hẹn chiều mơi
Mau chơn kẻo trễ, trễ rồi phải sa.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 8 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành khải lý thông
HOÀNG thành Đạo-đức trẻ dày công
ĐẠI-đồng huynh đệ tâm bền dẻo
ĐẾ Chủ muôn Linh hiệp nhứt đồng.

HỰU THI

Thánh-Thất Thượng-Linh ráng hướng Đàn
Đạo-Tràng khai mở vẹn bền an
Tu lai tế cấp dân hồi thiện
Cho vẹn phận mầu đặng vững thoàn.

THI BÀI

Mừng thay lễ trọng phận mầu
Tinh-thần cao cả làu làu hòa yêu.

1.- Lời châu ngọc Thầy nêu danh sĩ
Chung mỗi con cương-kỷ dẻo bền
Nữ Nam an mạng mới nên
Nên người nhơn hậu đứng trên Địa-cầu.

2.- Lời Thầy dặn trước sau chung thỉ
Cả tiếng kêu cạn nghĩ con à!
Từ đây an mạng chung hòa
Hòa thân nhìn Đạo đặng mà cứu Linh.

3.- Hiện nay ráng tránh xa kình chống
An theo Thầy nhứt thống rồi qui
Nguyên-căn nay gặp hội thi
Đua công lập đức duy duy tâm-điền.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Đạo-Tràng Thượng-Linh-Đàn Thánh-Thất đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn hỡi các trò
HOÀNG thành mối Đạo phận cần lo
ĐẠI ân xá thế nầy chung phận
ĐẾ Chủ Càn Khôn hiệp nhứt đò.

THI BÀI

Mừng thay con cả chung trường
Lo tu, lo học mở đường tế lương.

1.- Lòng trọn thiệt níu nương lý diệu
Thầy mừng thay bí yếu Thầy truyền
Bớ con chung cả phỉ nguyền
Rỡ ràng danh phận kiền-thiền pháp môn.

2.- Lòng chung tu như cồn bổng nổi
Mỗi con an cơ hội dựa kề
Con ôi! Nam Nữ đề huề
Thuận hòa ân hưởng tu tề thành danh.

3.- Danh Đại-Đạo mối manh khuôn mẫu
Dạy cho đời tỉnh thấu nguyên do
Con ôi! vẹn chí làm trò
Vưng nghe lời dạy lần dò từ nay.

4.- Lòng nhứt định đừng sai chữ Đức
Rõ lý mầu thiệt mực sửa mình
Con ôi! vững trọn đức tin
Rồi xong phận sự đặng minh phận hiền;
Ban lời dạy bảo Đàn-tiền
Mong chung mỗi trẻ nối liền kề Xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Trường-Qui Bình-Đức định-tâm vưng nghe lời Trời ban dạy đây chung con trẻ.

THI

TRƯỜNG cửu ráng tu giữ vẹn lòng
QUI hồi Chơn-pháp rõ tường trong
BÌNH an tu tỉnh ròng năm mối
ĐỨC hạnh thuận xuôi mới rặt ròng.

THI BÀI

Mừng thay! con trẻ học hành
Lo tròn bổn phận tâm thành tu lai.

1.- Lời Trời dạy hằng ngày trọn thiệt
Vẹn chí bền tâm quyết rót bầu
Con ôi! lý sáng làu làu
Dạy ròng mỹ tục một màu thuần phong.

2.- Lập Thánh-đức tâm trung lo trọn
Kỉnh húy Trời dẹp dọn thân hiền
Con ôi! an mạng kiền-thiền
Tân-dân chí thiện nối liền Thiên-xuân.

3.- Lòng vẹn trọn húy tuân vận mạng
Cho tỏ tường hình dạng cõi Trời
Con ôi! lý thiệt là Trời
Trời khai Huỳnh-Đạo lập đời mỹ nhân;
Rõ ràng tâm chí liêm cần
Thể thanh chánh thể tinh-thần phát minh.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Bình-Đức đặng trong đây mỗi trẻ học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Đạo-Đức Qui-Điều Mười-Sáu: dạy sắm bàn Ngũ-Lôi nơi Bát-Quái. Đạo-Đức Qui-Điều Mười-Bảy: dạy phận hành 5 Tông Đồng-Tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu cảnh rạng tinh quang
HOÀNG-lịnh sắc phong luật pháp an
ĐẠI-hội Công-đồng trung Thiệm ứng
ĐẾ Huyền Tam-ngũ kỷ hòa cang.

Thầy mỗi con, chung nhau lớp học Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa định-tâm vưng nghe Thầy ban ơn giảng giải giáo dục đây con trẻ.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MƯỜI-SÁU

Về Ngũ-Bộ Lôi-Thần Công-Soát phải thừa hành Thiên-mạng, phụng Thiên-lịnh, phò Thiên-Thể Ngũ-Hành Thất-Đẩu.

Về Ngũ-Hành Thiên-Sư cùng Nam-Tào Bắc-Đẩu Tam-công hành vụ, cần phải có Ngũ-Bộ cùng Hậu, Tiền Công-Thần chiếu cố hộ trì, vẹn tròn không sót, là phận sự tường thanh.

Về Hội-Thánh phải sắm một Ngôi-bàn Ngũ-lôi để nơi Trung-Ương Bát-Quái. Ngôi nầy hình Tứ-Tượng, hình vuông 8 tấc, sắm 5 giá cặm lịnh Ngũ-lôi Thần-kỳ, ký theo phương hướng; sắm một ngôi đèn hình Bát-Quái sơn màu vàng, định sau Hạnh-lôi Huỳnh-kỳ, đèn nầy hình cao 30 phân, hình lớn 32 phân, đến ngày lễ Tu-My có lịnh Chơn-Quân an trấn.

Về phận sự hành-lễ của Thất-Bộ Lôi-Công, trước kiểng nhì 5 phút phải đãnh-lễ nơi địa vị, xong rồi vào Bát-Quái thọ lịnh, đợi Ngũ-Hành Thiên-Sư vào đến Bát-Quái, Ngũ-Bộ Hay Tả-ban, Hữu-bậc đồng thi-lễ cử án Tam-Lôi, rồi phò lịnh đứng nghiêm hầu Ngũ-Hành cùng Thất-Đẩu.

Về hai Lôi-Thần kỳ của Nam-Tào cùng Bắc-Đẩu, Hậu Lôi-Sát Công-Thần Hắc-Cố tịch kỳ thì định ngang cung Cấn của Ngũ-lôi vị; về Tiền Lôi-Sát Công-Thần Xích-Chiếu tiên kỳ, phải định ngay cung Tốn của Ngũ-lôi vị; về Thất-Bộ Công-Thần khi định đến đãnh-lễ, hành-lễ thì trước thi-lễ Nguơn-Thần nơi Ngũ-Hành-Tòa là vẹn, vào đến Bát-Quái thi-lễ Ngũ-Lôi Ngôi-vị, phương nào Thần đó; phải đến địa vị hướng mặt vào Trung-ốc Mầu-kỷ, mới Cử-án xong rồi mới vào đãnh-lễ hay hành-lễ.

Từ đây Ngũ-Hành Thiên-Sư cùng Nam-Thiên Tào-Xu, Bắc-Đẩu Trục-Cuộc, kiểng nhì vào đến Bát-Quái an tọa ngự nơi Bát-Quái hướng mặt vào Ngũ-lôi Ngôi-vị chờ lịnh mới vào Bửu-Điện hành-lễ; khi hành mãn lễ, Lôi-Thần phò lịnh đưa Ngũ-Hành Thất-Đẩu về đến Ngũ-Hành-Tòa thi-lễ Nguơn-Thần rồi mới về Bát-Quái phục lịnh trí kỳ, rồi đồng nhau vào Bửu-Điện, tùy địa vị đãnh-lễ là vẹn phận Lôi-Thần phá khiếu khai Huỳnh, chiết Khảm thành Khôn, sấm tan mù tối nên tường trình Xích-Đạo, gọi đi ra vào đãnh-lễ, hành-lễ Ngọ môn chánh kỷ chơn cương là trọn phận. Áo Đơn-phục gắn chữ Thiên-danh thọ Thần.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MƯỜI-BẢY

Về Đồng-Tử có 5 Tông, mỗi Tông 200 phận.

1.- là Tông-Thiên thọ thời Ngọc-đái màu xanh, Bố-tử mình đen chữ đỏ, tiền chữ NHƠN, hậu chữ NGHĨA, hành-lễ phò Tam-Bảo đến Tứ-Bửu Thơ-Văn.

2.- là Tông-Bá thọ Địa-vận, hành-lễ phò Thiên-Thể, từ Tam-Tông đến Ngũ-Hiệp cùng Lai-Hiến, Bố-tử mình trắng chữ xanh, tiền chữ LỄ, hậu chữ TRÍ, dùng dây Ngọc-đái màu đỏ.

3.- là Tông-Phương thọ nhơn hòa, Bố-tử mình vàng chữ trắng, tiền chữ TÍN, hậu chữ TRUNG, Ngọc-đái màu đen, hộ trì Văn-phòng Ngoại-Giao tương cập cùng Thập-Nhị Nguyệt-Tướng.

4.- là Tông-Lý thọ Lạc-thơ, Bố-tử mình đỏ chữ vàng, tiền chữ HIẾU, hậu chữ ĐỄ; Ngọc-đái màu tím, lo giúp đỡ chỉnh đoan về Lễ-viện, phụng sự kinh bài luật lệ Đạo-pháp trong hồi hiếu hiến.

5.- là Tông-Định thọ Đồ Hà diệu dụng, Bố-tử mình xanh chữ đỏ, tiền chữ HÒA, hậu chữ THUẬN, Ngọc-đái màu vàng, Tông nầy lo phận thừa hành Thiên-lịnh, lo bổn phận là sửa sang trật tự mỗi mỗi đèn, hoa, hương, quả tượng trưng lễ đồ thanh vật tinh hiến, khắp chung Tòa-Thánh Tu-Di.

Năm Tông nầy ngự nơi Thanh-Trí Điện, khi đến giờ hành-lễ, thi-lễ Nguơn-Thần nơi Thanh-Trí-Điện rồi vào Bửu-Tòa hành-lễ là vẹn phận.

Năm Thánh-Tông Đồng-Tử nầy có 25 chi, mỗi Tông 5 chi:

1. Tông-Thiên có 5 chi: chi Thông, Quang, Minh, Thanh, Trí.
2. Tông-Bá: chi Ngọc, Huyền, Mặc, Huệ, Hoàng.
3. Tông-Phương: chi Tăng, Tín, Vân, Phong, Thiện.
4. Tông-Lý: chi Huỳnh, Thái, Cơ, Chí, Từ.
5. Tông-Định: chi Hiếu, Tử, Tiên, Thành, Khương.

Vậy mỗi trẻ diệu-hành, đến đâu lần Thầy dìu dẫn giáo dục đó trẻ.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trong giờ thượng bảng Trường-Qui Phú-Kiết

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 8 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ trần ai trẻ ráng tường
HOÀNG thành mối Đạo phải phô trương
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng cùng nơi Đạo
ĐẾ Chủ Càn Khôn khắp bốn phương.

THI BÀI

Mừng thay mối Đạo tấn hành
Tuần tuần thiện dụ tâm thành mỗi con.

1.- Lời Trời dạy vuông tròn tâm lý
Mở nguồn lành Thầy trí nhơn hiền
Đạo cao anh dõng qui nguyên
Phương trương khắp khắp cõi miền Đạo qui.

2.- Lời Trời phán phải y mỗi trẻ
Chung Đạo Đời vui vẻ hành y
Con ôi! tâm tánh nhiệm kỳ
Chơn-thần Chánh-thể đồng tri vận hành.

3.- Lời Trời trí tâm thành thấy rõ
Mừng chung đời đường ngõ đưa chơn
Hiện đây cơ hội Thượng-Nguơn
Thế đời mau tỉnh cao-sơn tâm-điền.

4.- Tránh nhố nhăng não phiền đời hỡi
Thương mến nhau nhơn ngỡi giồi trau
Con ôi! hòa hiệp cho mau
Đến cơn gạn lựa khỏi nhào Chơn-Nguơn.

5.- Lời Thiên-Lý cao-sơn công luật
Đủ oai ân thừa trực bớ đời
Từ nay an mạng thuận thời
Thới thanh Đời Đạo con Trời chung qui.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ thượng Bảng nơi Trường-Qui Phú-Kiết, trong giờ của mỗi con thành tựu thượng Bảng tao kỳ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài dạy nơi Trường-Qui Phú-Kiết

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ chung nhau nơi Trường-Qui Phú-Kiết định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy chỉ đây mỗi con.

THI

TRƯỜNG cửu nhờ tu đó trẻ là
QUI nguyên Tam-Giáo ấy nầy Cha
PHÚ chơn trí phận đồng chầu Hội
KIẾT phận tham thiền trẻ chớ ngoa.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ con Trời
Vưng lời Trời dạy đừng rời rã tâm.

1.- Lời Thầy phán phương châm nhìn học
Lo sửa đoan thận-độc phương thành
Con ôi! cơ hội sắp rành
Nầy nầy Nam Nữ ráng thanh nguyện trò.

2.- Đây là lý gọi đò rước bạn
Con vẹn lòng hựu hản tâm-điền
Con ôi! Trời Đất mối giềng
Phận con trọn thiệt nối liền manh chơn.

3.- Lời châu bút nghĩa-nhơn Thầy dạy
Dạy chung hòa tự toại Đạo hành
Con ôi! chung cả nhìn lành
Nhìn an tâm thuận cội cành đồng sung.

4.- Lời Trời tỏ vô cùng thông suốt
Mừng mỗi con cầm đuốc rọi đàng
Là an tâm tánh vén màn
Thương nhau dò học châu-tàng thuận cơ.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Phú-Kiết đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Đạo-Đức Qui-Điều Mười-Tám: dạy phận hành của Xương-Ban Thanh-Thần, Ban Trị-Đàn, Ban Giáo-Tập, Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 5 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu bớ nầy con
HOÀNG-lịnh gia phong trẻ bảo tồn
ĐẠI sắc định thâu phò mạng Tý
ĐẾ ân lập Hội Thượng-Nguơn Tông.

Thầy mừng mỗi con hiện đây chung học vẹn phận vừa rồi, mỗi con thơ vưng nghe lời Thầy ban dạy:

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MƯỜI-TÁM

Về Thiên-Thần Sứ-mạng ráng trọng, phải tuân Thiên-lịnh, phải thừa hành Thiên-mạng, phải lo học hỏi lý diệu hành cho tròn bổn phận, phải liên tương Công-đức Hiệp-Thiên-Đài, thuận hòa chung-thỉ, phải trọn tròn cơ hội, tuân y theo Sắc-lịnh Trời ban, Mạng-lịnh Trời sắp.

Về phần hành-lễ vào Đông-Thắng Thần-Châu thi-lễ Nguơn-Thần, rồi vào Bửu-Điện đãnh-lễ trước giờ, xong rồi đứng hầu Đàn từ Châu-Thiên đến Cửu-Trùng thỉ-chung toàn vẹn, đừng để sót sai, phải gần với Toàn-Ban La-Hán, lo học tập Thiên-lý, lý diệu mới phát minh đó trẻ. Từ nay Nghiêm-tôn rạng rỡ chớ nên trôi trễ phận hiền.

Về Ban Trị-Đàn từ đây gìn giữ trật tự trong ngoài, lãnh nhiệm kỳ cố kiên sau trước đó, trong khi hành-lễ, thi-lễ nơi Thanh-Quang-Điện là đủ, rồi vào Bửu-Tòa hành-lễ.

Về Giáo-Tập từ đây ngự chung Thanh-Trí-Điện, nhưng khi hành-lễ phải vào Đông-Lang thi-lễ Tứ-Thánh.

Mong chung mỗi Ban cố tâm gìn phận cho rõ ràng danh nghĩa Thiên-lịnh sắc ban.

Về Ban Hiệp-Thiên-Đài Thường-vụ Thiên-Lý ngự chung với La-Hán, hành vụ chung thừa hành nhứt luật. Khi hành-lễ, thi-lễ Nguơn-Thần Trợ-Tá nơi Nam-Thiệm Bộ-Châu Thanh-Điện, rồi vào thi-lễ Nguơn-Thần Chánh-Chiếu, vào Bửu-Tòa tùy địa vị đãnh-lễ trước kiểng nhì 5 phút, rồi hữu phận phò Tam-Hồn cùng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng-Đài. Về việc phò thể phải thân hành kề cận mỗi phận, mỗi danh cho rạng rỡ, dầu Đồng-Tử cũng y hành diệu dụng, mừng chung con y tuân lịnh mạng.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái hiện đây, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
ĐẠI XÁ TRẦN THƯƠNG

THI

NGỌC-lịnh sắc ban hội Vạn-linh
HOÀNG thành đức cả tế quần sinh
THƯỢNG Cờ, treo Phướn nêu danh Đạo
ĐẾ-Khuyết Khung-Kinh gọi tiếng Huỳnh
ĐẠI Thống-nhứt qui nơi thế hạ
XÁ ân Nguyên-chưởng đáo Trung-đình
TRẦN ai toan tránh huờn lương hậu
THƯƠNG Bỉ ánh hồng tiền ứng trình.

THI BÀI

Mừng thay chung cả con Trời
Vừa an lớp học thuận thời là đây.

1.- Năm Mậu-Tuất nối dây học tập
Vẹn chung niên Tam thập tam qui
Bước sang Kỷ-Hợi nhiệm kỳ
Rặt ròng khuôn mẫu thành tri trọn thường.

2.- Lập luật lệ khai đường Huỳnh-khí
Thâu chơn duy vọi thấu Năm-châu
Con ôi! an lý cao sâu
Ngày tăng pháp diệu đuôi đầu phân minh.

3.- Đạo là Đạo Hoàn-dinh rõ trọn
Đạo cứu Đời dẹp dọn trần nhơ
Đệ huynh chung cả hiện giờ
Làm gương lành tốt vưng thờ Chí-Tôn.

4.- Biết một Cha đừng bôn đừng vội
Lo tu tề tắm gội Cam-lồ
Đây là Thiên-Quốc qui mô
Đạo Trời cứu thế Hà-đồ Lạc-thơ.

5.- Đừng vọng tưởng vất vơ xa lý
Thầy dạy đây thông trí cơ tường
Con ôi! tỉnh lý phương trương
Đạo Trời giác thế Ngu Đường sánh đâu.

6.- Lập Tam-Hoàng rõ câu Trời Chủ
Chỉ con Trời qui củ chánh minh
Rõ ràng háo chí tồn vinh
Nghĩa-nhơn thiện dụ Đơn-đình khai cơ.

7.- Lòng trọn thiệt Thầy chờ đây trẻ
Con khá mau vui vẻ rộng dài
Đây là Đạo Pháp Lý hay
Cuồng ngông phải lộn, lộn hoài là điêu.

8.- Lời Trời dạy đuốc khêu soi tối
Giữa đêm đông Trời gọi ráng nghe
Tránh xa nầy đảng nọ phe
Đảng phe là chỗ éo le báo đời.

9.- Phải định lại nhìn Trời là Chủ
Chúa muôn loài qui củ Háo-sanh
Trời Cha là mối, con manh
Đất đây giềng thể cội cành lá đơm.

10.- Chỗ chung hòa danh thơm tiếng tốt
Chỗ thuận Thiên là hợp vận thời
Năm-châu đều cũng con Trời
Con Trời thì phải nhìn Trời Háo-sanh.

11.- Còn chỗ nào cành nanh phe đảng
Là dị đoan là quáng, là mù
Nầy nầy hiền ngõ danh tu
Người tu vẹn thiệt phá mù lấn tranh.

12.- Chỗ ninh thụ hóa sanh Càn xuất
Rọi Tam-tài Dương tuất Đạo hằng
Đây là Thiên-vận điển giăng
Con nào nghịch lý khó toan vững bền.

13.- x Từ đây Đạo-đức là nền
Lý Trời tế cấp dựng nên Nước Trời
Cả kêu phàm giái nhìn Trời
Chung hòa để sống đừng rời rã tâm.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10 Mậu-Tuất 1958 - 6 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC cao quí giá bớ nầy con
HOÀNG-lịnh sắc phê trẻ ráng thông
ĐẠI-hội con bầy lo học tập
ĐẾ-ân Trời tế Đạo hòa đồng.

THI BÀI

Mừng thay chung cả Trung-Đàn
Nữ Nam mỗi trẻ ráng tầm nguyên do.

1.- Ban lời dạy đây đò Tạo-Hóa
Đò rước người, người khá vào khuôn
Thẳng buồm lướt sóng giông truông
Trườn qua khổ hải tròn vuông an bờ.

2.- Giữa dòng khơi u ơ lắm trẻ
Bể khổ là nặng nhẹ đắn đo
Dã tràng vỗ dập cam go
Gió giông nhiều nỗi ráng lo lái lèo.

3.- Cuộc trần thế hiểm nghèo thể biển
Nếu dể-duôi lượng hiểm lụy thoàn
Con ôi! thân vững châu-tàng
Đức nhân là nước, buồm loan Đạo-mầu.

4.- Vẹn tâm bền lý cao lèo lái
Xuôi gió bườm tường tải vận cơ
Con ôi! Đạo-pháp là bờ
Từ-Hàng là bến cậy nhờ thuyền an.

5.- Cuộc trần ai mênh mang vô bến
Muốn đến bờ phồn thịnh lý mầu
Nam châm chỉ hướng làu làu
Nhìn xem cho kỹ mới hầu phương trương.

6.- Lời cạn tỏ kỷ-cương tâm-lý
Rõ Trời trong Tâm Ý Tánh minh
Con ôi! Đạo-pháp ráng gìn
Đó là cứu sống tiền trình hậu lai.

7.- Con ôi hỡi Cao-Đài danh hiệu
Ráng phụng thờ huyền diệu Trung-huyền
Bớ con an lý tự nhiên
Sóng êm, gió thuận tôn nghiêm tỏ tường.

8.- Ráng nhìn lý Trung-Ương là đuốc
Rọi trung tâm thấy được trước sau
Đêm đông tăm tối đen màu
Khách trần khó thấy Nam-Tào phương châm.

9.- Nhìn đuốc tuệ phăng tầm đồ hướng
Đi về nơi thạnh vượng qui mô
Bớ con vẹn chí điểm tô
Khêu đèn, cầm đuốc tường Đồ Lạc thông.

10.- Ngọc đuốc Trời Chủ-Ông nhơn trí
Bớ con thơ nhìn lý rõ mầu
Con ôi! tâm-lý vãng thâu
Rành thâu rõ vãng đuôi đầu thạnh cơ.

11.- Con trần ai đừng ngơ ngưng vội
Rủi lạc phương tự hối biết bao
Gió giông sóng dợn ba đào
Nhìn cây Cổ-Thọ làu làu Tu-Di.

12.- Nếu hờ hỏng chỗ nguy nơi khốn
Tại tối tăm bề bộn lạc đường
Chẳng nhìn chỗ Bỉ tỏ thương
Quẩn quanh lối cũ phải vương bẫy hầm;
Tỏ lời dạy dỗ âm thầm
Bớ con Nam Nữ bền cầm Chủ-Ông.

THI

Chủ-Ông nhơn hội phụng Tam-Hoàng
Địa vận tế lương sự lý an
Đầy đủ cơ mầu Thiên chuẩn pháp
Đức truyền hậu cố Đạo thành Cang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn-Sóc hiện đây, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Chánh-Hưng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu rọi cõi trần ai
HOÀNG-lịnh sắc ban lý chẳng sai
THƯỢNG Phướn, nêu Cờ danh Đại-Đạo
ĐẾ ân tế rưới khắp từ nay.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện giờ
Chung nhau học tập lý thơ Thầy truyền.

1.- Kêu con cả vững yên lo Đạo
Đừng thối thần xây tạo Qui-nguyên
Con ôi! chung cả một thuyền
Qui hồi tâm-lý miên-tuyền bền an.

2.- Lo cứu thế vững vàng là gốc
Dựng Thượng-Nguơn thận độc phương châm
Cao-Đài danh hiệu mầu thâm
Qui-nguyên Tứ-Giáo thỉ thầm Năm-chi.

3.- Nền Thánh-đức duy duy cơ hội
Đại xá ân người gội Cam-lồ
Lập thành Đức móng Đạo mô
Chung nhau lo trọn tường đồ thế Thiên.

4.- Con thức tỉnh giác viên trần thế
Thế điêu nguy oan hệ tài đa
Thương hòa chung-thỉ con Ta
Con Ta mau ráng thoát ra hố hầm.

5.- Lời phân tỏ bền cầm qui tắc
Đặng lo tròn phút phắt cơ tuần
Hạ-Ngươn vận chuyển Thượng-xuân
Đó là Thiên-hội nhơn quần linh qui;
Mừng chung Nam Nữ gắng ghi
Tạm ngưng điển huệ hồi qui Ngọc-Tòa.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Chánh-Hưng đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, gởi cho Trường-Qui Chánh-Hưng một bổn, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Phú-Long

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành ban khắp cả trần gian
HOÀNG-lịnh sắc phong trẻ vén màn
ĐẠI-Đức tế truyền cơn Đại-hội
ĐẾ quyền Trời chủ cả Năm-phang.

THI BÀI

1.- Mừng Nam Nữ trong trường học Đạo
Nơi Phú-Long an hảo tu tề
Con ôi! Đạo-pháp đề huề
Chung tu, chung hiệp đặng về một Cha.

2.- Nhìn một Cha chung hòa Đạo học
Lo cho tròn thận-độc phương-châm
Con ôi! diệu pháp cao thâm
Ráng an nhìn lý chớ cầm rằng chơi.

3.- Lời Thầy tỏ hiện thời kiên cố
Đặng rèn lòng nhìn Tổ nhớ Tông
Rõ ràng con cháu Lạc-Hồng
Từ đây ứng vận Đại-đồng làm gương.

4.- Con ôi hỡi nghĩa phương hai chữ
Con bền lòng tiên tự bạch thanh
Thỉ-chung Trời mối, con manh
Mối manh kềm thúc cho rành mới thông.

5.- x Lời vàng Thầy dặn sắt son
Chung nhau như một Tân-dân chung Tòa
Con ôi! tâm tánh hiệp hòa
Hòa thân liên ái Đạo nhà dựng xây.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Phú-Long đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc trong giờ thượng bảng Trường-Qui Phước-Thạnh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành rải khắp cả Hoàn-dinh
HOÀNG lịnh ban phong chung Chúng-sinh
THƯỢNG Phướn, treo Cờ danh Đại-Đạo
ĐẾ quyền Trời Chủ cả muôn Linh.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-đức năng hoằng
Bớ con phàm hạ Đạo hằng dò phăng.

1.- Chung Nam Nữ ăn năn tu học
Đặng chung hòa thận-độc phương-châm
Đời hòa Đạo hạnh lý tăng
Chung nhau nhìn một trang bằng là vui.

2.- Lòng trọn thiệt vun bồi Đạo-pháp
Chung Đạo Đời vui hạp an ninh
Con ôi! Đạo-đức cứu Linh
Chung Linh thuận vận đặng gìn chánh chơn.

3.- Lập chánh thể nền nhơn tế hậu
Dựng Chơn-thần truyền thấu Năm-phương
Chung nhau Đời Đạo kỷ-cương
Thuận hòa hiệp chí níu nương mới thành.

4.- Lo cho trọn tâm thành ứngvận
Giống Lạc-Hồng xuôi thuận là đây
Thượng-Nguơn xuôi vận vui vầy
Vầy vui Thánh-đức rạng ngài bớ con;
Chung tu chung lý vuông tròn
Mỗi con Đời Đạo bảo tồn nghĩa-nhơn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thượng-bảng nơi Trường-Qui Phước-Thạnh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước trong giờ Đạo-Tràng Trường-Qui Phước-Thạnh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Trường-Qui Phước-Thạnh định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ đây mỗi trẻ.

THI BÀI

1.- Lời Trời dạy chung nhau nhìn lý
Lý của Trời chung-thỉ cứu Linh
Con ôi! Đời Đạo giữ gìn
Gìn thân đủ Đạo cảnh bình an ninh.

2.- Lời châu bút Thầy minh Vật Thể
Thể người đây can phế Đạo-đồng
Con ôi! an mạng trọn lòng
Lo tròn Đạo phận Bá Tòng từ đây.

3.- Giống Rồng Tiên hay hay cơ hội
Dựng Thượng-Nguơn phước mội Năm-châu
Từ đây Đạo luật giảng thâu
Công-bình Trời tế làu làu nguyên do.

4.- Lời chơn chánh trẻ dò mới rõ
Rõ cơ thời dứt bỏ dị đoan
Đó là mối lạ mơ màng
Càng mơ màng ước phải mang tội tình.

5.- x Lời Thầy than giáo anh minh
Bớ con Đời Đạo ráng gìn lo tu
Hiện đây cơ hội Xuân Thu
Kỷ-cang Bút-tước Lạc-thù Thiên-chơn;
Đây là Trời dựng Thượng-Nguơn
Kêu chung phàm giái nghĩa-nhơn cho tròn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Trường-Qui Phước-Thạnh đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Mỹ-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành rải khắp cả trần ai
HOÀNG-lịnh ban phong trẻ Trí Tài
ĐẠI hội Nhơn-quần khai Tý vận
ĐẾ ân ban rưới cả muôn loài.

THI BÀI

Mừng thay con cả chung trường
Nữ Nam tu học khai đường hòa yêu.

1.- Dầu Đời Đạo tiêu-thiều thân ái
Phải tu tề phải trái hòa chơn
Con ôi! gầy dựng nghĩa-nhơn
Chung nhau chánh lập buổi cơn hiện hành.

2.- Lời Trời dạy tâm thành chung xét
Xét cho rành lẽ thiệt điều hư
Con ôi! tỏ rạng thiện từ
Đừng lòng chia rẽ phải dư linh ngoài.

3.- Lời tỏ cạn từ nay chung hiệp
Dầu Đạo Đời bước kịp liên-đằng
Con ôi! lượng sóng phải dằn
Đặng an về lý rõ bằng thẳng an.

4.- Tỏ nỗi niềm chung đàn con cả
An cho rồi khỏi đọa Linh-hồn
Con ôi! tâm-lý bảo tồn
Tề lương tâm-lý thể cồn Thiên ban;
Hiện giờ an mạng châu-tàng
Từ đây nhìn một, một đàng chánh chơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài giải Đạo Lễ-phục Nữ Giáo-Tập

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-lưu Sĩ-thượng chiếu Thanh-vân
OA ứng cơ-quang rọi Cửu-từng
KIÊM ngọc rạng ngời ròng báu quí
MẪU khuôn thành tựu thấu Năm-ân.

Giáng-Đàn mừng chung mỗi trẻ, Kiêm-Mẫu huệ lý thông truyền, chung con nơi lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa, hãy định-tâm vưng nghe lời Kiêm-Mẫu giáo dục giảng giải Đạo-Thể Nữ Giáo-Tập đây chung mỗi trẻ. Giờ nầy SẮC con định-tâm tầm lý nghe lời đây Mẹ tứ phước giãi bày.

Về Giáo-Tập là Giáo-lý Thiên ban, Tập tành chơn chánh, Thần-mạng thọ môn, mẫu khuôn thừa trực, Đại-Thiên-phong thành chơn chánh Dụng, Thể, Tướng; Nguyên y khâm tuân pháp luật, thế thay Thiên-lý Giáo dục hậu lai, Tập thể thuần túy lương phong, hạnh nhân gương chiếu, đức hóa tường đồ, tánh tâm thông suốt, Tam cõi thông minh, Thập phương ứng dụng diệu hành, truyền tin lành báo thông ngữ thoại, ban vui cho nhơn loại, cứu khổ Chúng-sanh, cội đức rõ rành, nguồn nhơn đề mục; phận Nữ-sĩ tu du kềm thúc; muốn siêu phàm tâm tánh mau thoát tục, hữu phận lập công, hữu danh kế hậu, Linh-quang nhập Thánh, vật dục đoạn rồi, Đạo-sĩ phương thời, đường hoàng sứ dụ, hốt-chiêm qui củ, liêm chính rạng đông, Đại-lực Đại-hùng, tượng trưng Ngũ-giới, Tam-tài cơ hội, thiện dụ tồn ư, định-tâm qui cửu, Đạo học Tam-thời, Tam-linh hiệp Trời, Tam-Thiên Cảm-Ứng. Nữ Giáo-Tập áo Khai-Dương có giảng giải thể dụng rồi; Lúp đội Thường-hành Đạo-thể, Tường-Liên Nhứt-Kiết là ứng dụng nhứt tri Tín-quang ngưỡng giác, Giáo vụ Tập thân, thành thể định tâm thông lý, Đạo-mạch kiền-thiền, áo kết 8 nút hình vuông Tứ-tượng, hình lớn 3 phân, màu nương cung phận, phẩm Giáo-Tập hạnh gương tỏ rạng, thành danh hiền Giáo bạn Tập tề, Gọi rằng Nữ-sĩ Đạo kề, bổng bay tiếng sáng đề huề Tông-nghiêm. Áo 8 nút tiền ư Bát-bửu, Trinh-thần, Tín-định, Hiếu-chiêm, Đễ-vụ, Lễ-ngưỡng, Nghĩa-tường, Liêm-thân, Sỉ-tín; Tin cần dụng là Đạo; nút áo hình vuông tượng trưng Tứ-đức, Hạnh, Khiêm, Từ, Nhượng; hình lớn 3 phân là Tam-tài trí vụ, Phong-luân Cương-kỷ; Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn-hòa; màu ứng theo cung gọi: Trí cảm dụng cơ, huờn ư sở thích; trên bâu kết 1 nút 1 phân, hình tròn màu đỏ là: Nhứt tâm chí quyết thừa hành, Trọn tròn sứ dụ khâm thành khôi cơ; Đạo-phục khuôn-mẫu đồng qui bất dịch; Lúp gắn chữ phẩm vị Cửu-Trùng là vẹn.

Về chữ Yểm-Linh-Tự, tạo 4 chữ hình 7 phân, chữ Nho màu theo cung, chữ đề: GIÁO-TẬP THIỀN-BỘ, mang hình trí Công-bình, tiền phận, gọi chơn-chánh hạnh tài tế vận, Đạo hoằng Đức hóa.

Nầy SẮC trẻ, con toan lo học cho rạng danh Sư-trưởng, Giáo-chi đó con; Giáo-Tập là: một Sư-giáo truyền ban Đạo-pháp, cho hậu lai tập thuận mẫu khuôn; Lý Thiên thừa thế giáo truyền, Lương-sanh ứng dụng Đồ-nguyên Môn tề; phải phấn chấn, toan trỗi lý, dụng chơn niệm, tồn tâm-lý cảm Thiên-lương, trí qui phương nghĩa đó trẻ.

THI

Nữ nhân tiến hóa triển Tinh-anh
GIÁO-Lý muôn Linh phát khởi thanh
TẬP thể thành thân chơn chánh hiệp
Truyền ban Pháp Đạo tu tề thành.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức húy Thiên-Chơn, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp đặng chung nhau lớp học nghe chung rõ thông mục đích đề ban, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thánh-Luật roi hậu chơn truyền.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ sáng.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU Lâm-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng cõi trần
TRÌ bình tâm tánh chỉnh đoan cần
CUNG Kinh tường ánh soi lòng trẻ
TÂY-Khuyết Thượng-Khung rọi trí thân
THIÊN Địa trung hòa truyền pháp chánh
VƯƠNG không ứng dụng thấu Chơn-thần
MẪU hiền Tử hiếu huy hoàng cảnh
Lâm thế Đàn tiền chiếu diệu xuân.

Mẹ mừng thay! cho con trẻ Nữ-lưu đặng rạng rỡ thinh danh tu tề học tập, cảnh tượng Thiên-Bồng, Thiên-khai tại thế. Mẹ mừng thay! lành thay! cơ hội thiện kỳ, thiện dân ứng vận, huy hoàng con cháu Rồng Tiên, noi gương lành của Tông-đường, tiền gương quyết chí khai lai lòng thành dựng nên Trời Đất, ngày trước Tổ-Thỉ của mỗi con vượt sang biển Bắc, xây đắp Nam sơn, là qui mô Đất Việt, về thể dụng là lìa Bát-đồ, Trung hoạn cương cuộc vào Nam hướng xây móng Việt-thùy, mở phong luân, chỉ Trời Cha cho loài người tín ngưỡng, Âu-Cơ truyền hóa lý thuần, cho người diệu dụng, sau nối đến Lạc-Long-Quân, bình phân trật tự kỷ toán, cương huỳnh, văn chương hiến pháp, đến chốn Tiền ngân, Giang thủy chỉ lệ hữu kim, cho đời nhìn là quí, phân non côn, tịch tích ngọc ứng, cho thế nhìn là báu trân thể đó rèn lòng, bình minh toan dụng; lần lần trên Địa-cầu khí thanh luân chuyển, thế sự cuộc sang, Thiệm-Châu Cửu-Chân tế vụ, con Hồng cháu Lạc là Rồng thịnh, Tiên-thân cốt cách, do hấp thụ Đạo-đức; Hồng, Âu thông lý đoán quyền, nhờ Long-Vương Trí Lễ, tỉnh tường đến đây chung mỗi trẻ là Tôn-tử phải bền giữ Thỉ-Tổ nhiệm mầu, đặng noi đàng Chánh-pháp đó chung con phận. Đến thời kỳ Thiên-Khai Huỳnh-Đạo, tế Đại-xá Nguyên-căn, thì Mẹ mừng thay cho con trẻ vẹn chí vững tâm xây cơ qui hội, Đào-Đàn Nguơn-Thượng, Thánh-Đức hoằng khai duy duy Trung Tín đó chung con trẻ.

THI BÀI

Rồng Tiên con cháu lưu lai
Ứng cơ chầu hội hiện nay diệu hành.

1.- Châu-Thiệm-Bộ nguồn lành Tịch-Địa
Đồng Khai-Thiên đỏ, tía, vàng, xanh
Đây là kỷ toán lập thành
Thượng-Nguơn Thiên-Quốc mối manh Đạo-mầu.

2.- Trời giá hạnh làu làu Lương-giáo
Mẹ ban lời an hảo bớ con
Tiên ban cốt cách khải-thông
Trâm-anh tiếng gọi sắt son lưu truyền.

3.- Về Nữ-lưu miên-tuyền nhụy thúy
Ráng bền tâm suy nghĩ dò chơn
Con ôi! khó nhọc đừng sờn
Nhiệm mầu dạ trỗi hóa-nhơn khai trường.

4.- Ra hướng Đạo Thiệt Thường Tin đức
Đem nguồn lành đánh thức đời mê
Tỉnh tuồng xa lánh ủ ê
Bớ con Nữ-sĩ đề huề tu lai.

5.- Lập phong hóa dân sanh ngày ứng
Cần vụ chơn chánh dựng thể thuần
Bớ con Nữ-kiệt chi quân
Bình hòa tâm trí Tú-xuân đường hoàng.

6.- Phải Tân-dân nhìn Càn Tú định
Vẹn Anh-minh dứt bịnh phân vân
Tài-danh nghiệp-chánh liêm-cần
Cơ thời năng hóa tinh-thần dựng xây.

7.- Niềm Thánh-đức đêm ngày dân thuận
Thiện mỹ từ hậu thuẫn Nhơn-nguyên
Cửu-cung Cửu-phẩm hoàng-huyền
Khai-Thiên Tịch-Địa tại miền Nam-Bang.

8.- Hùng-thư Anh-dõng châu-tàng
Tu tề nghĩa vụ vén màn phù hoa
Lo tu Người hiệp cùng Ta
Ta Người hiệp nhứt chung hòa an Xuân.

Bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa Liên-Điện, đặng mỗi trẻ nghe tỉnh lý xét chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài giải Đạo Lễ-phục Nữ Trị-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thân quí giá bớ trò em
LIÊN hiệp chung nhau học vén rèm
TIÊN giác phá mê trần mộng ảo
NỮ hiền Nhu-sĩ phận nhìn xem.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, kính Cửu-Tý nương Đàn tỏ phân giảng giải Đạo-Thể Nữ Trị-Đàn cho rõ ràng đặng nêu vào Thánh-Luật kế hậu chơn truyền đây chung em Nữ-phái.

Giờ đây KIỂNG, THÌNH hai em định-tâm nghe Bổn-Cô phân tỏ, giải phân Lý Thể Trị-Đàn.

Chữ Trị là an bình ninh tự, Trị là thông phận sự phẩm nghi; Trị là thấu rõ thể vụ nhựt thì, Trị là xem xét quang huy trong ngoài. Đàn: Đàn-tiền gìn giữ đêm ngày, Tịnh an trí vụ ngưỡng oai linh toàn; Lễ thông diệu dụng vững vàng, thỉ-chung sắp đặt lặng an Đàn hòa; Đây là lý diệu thể mà, thể yên phẳng lặng lý gia tinh thần; Nêu cao không khí trong ngần, Mẫu khuôn qui củ hưởng Xuân thới thành.

Đạo Lễ-phục y khuôn mẫu, về Đơn-phục mang 4 chữ gọi Yểm-Linh-Tự TRỊ-ĐÀN XUÂN-BỘ; gọi Nữ xuân thông quảng trật tự đó; áo kết 4 nút hình vuông 3 phân, màu tùy cung, trên bâu kết 1 nút hình tròn màu trắng 1 phân; Về tiền thể y nguyên Dương ứng, Bốn nút là diệu dụng Tứ-chơn; Một là hạnh đức cao-sơn, hai là trật tự nghĩa-nhơn năng hoằng; Ba là: từ niệm khiêm toàn diệu âm; Bốn là kỉnh nhượng ấm đầm thỉ-chung; Ba phân thông hiểu phăng tầm Tài-tam; Hình vuông: vuông là khuôn mẫu vững vàng, thiệt vuông là phận tròn trên Kim Đoài; Trên bâu nhứt điểm vẹn hay, tròn vuông hòa hiệp Một tài hóa Ba; Qui về Bốn-đức một Tòa, Âm Dương phản phút gọi là thể nguyên. Mừng chung lớp học mỗi em định học, Bổn-Cô tỏ bày tuần tuần tỏ rạng chơn truyền Đạo-pháp tường quang rạng rỡ.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa đặng chung lớp học nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài giải Đạo Lễ-phục Ban Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lịnh ban hành khải Cửu-Cung
HOÀNG Thiên chứng giám Đạo huờn Trung
ĐẠI thừa Thánh-Luật tròn vinh diệu
ĐẾ Chủ Khôn Càn lý Thượng-Khung.

Thầy mừng thay con trẻ chung nhau tu học hiện giờ, vậy chung nhau định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo đây chung mỗi trẻ.

THU, con định-tâm thông lời Thầy phán giáo dục Đạo-Thể của Toàn-Ban Hiệp-Thiên-Đài bổn phận đây con trẻ.

Về qui củ Áo, Mão Khai-Dương Tiên-Thiên khí tượng Thầy đã dạy trước rồi. Về phận sự diệu hành Thiên-Lý gọi tập dụng thanh phương đó trẻ.

Áo kết 5 nút màu đỏ hình tròn 3 phân, trên bâu kết 1 nút 1 phân hình tròn là: Về Dương vụ kỳ quang Xích-Đạo, tượng hỏa diêm khắc bạo trừ tà; Gọi là màu đỏ Dương gia, tượng trưng tâm-lý gọi Ca-Thích thiền; Năm-hằng Đạo-pháp huờn nguyên, bền cầm Năm-luật giác-viên thân hình; Nêu trên một nút nhứt kinh, do Trời Độc-Nhứt nhứt tin chiếu Càn; Đây là phận sự Thiên-can, lập thành Dương-khí bình an diệu hành.

Chữ mang tỏ phận 4 chữ phái nào màu đó, chữ 7 phân đề: HIỆP-THIÊN DIỆU-BAN. Đây là tượng trưng phận sự rạng rỡ đó trẻ.

Về Hiệp-Thiên-Đài là Dương-tín gọi diệu pháp mầu thâm là thanh vụ. Phận Giáo-Tập mang chữ Yểm-Thần-Tự đề 4 chữ: GIÁO-TẬP THÁNH-BAN; đồng mang kiến tường Công-chí, là thường trạm tiền tâm, khí tượng ứng hầu Đạo-đức đó trẻ, chữ nầy để mang với áo Đơn-phục hành Đơn-lễ cùng Đạo học; về hành-lễ qui củ thể hành, tường y chung-thỉ. Hiệp-Thiên Diệu-Ban, thọ pháp luật gìn qui Thiên-lịnh, thọ Thiên-mạng diệu hành nghĩa-phương pháp lý; Giáo-Tập Thánh-Ban thọ Thần-mạng Thánh tồn trí vụ, vưng Thiên-lịnh, thọ Thiên-mạng Pháp Đạo, thừa hành chơn giác, bình tịnh ninh nhơn là trí hòa nghĩa vụ đó.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Đạo học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn Lý ấy Trời
HOÀNG-đồ rộng rải khắp năm nơi
ĐẠI-ân tế cấp chung hòa sống
ĐẾ-Khuyết vun bồi đặng thảnh thơi.

THI BÀI

Mừng thay lớp học rõ ràng
Kỉnh Trời truyền lý vén màn trần ai.

1.- Năm Mậu-Tuất đến đây ngưng nghỉ
Kỷ-Hợi sang chung-thỉ trỗi thần
Bớ con đồng cả hòa thân
Thuận tùng chọn chấm ân cần tu lai.

2.- Chí quảng đại đây ngày phổ hóa
Thầy mừng thay bươn bả theo thời
Vận sang Nguơn lập Đạo Đời
Chung tu nhìn lý rõ lời chánh chơn.

3.- Ngày Đại-lễ cao-sơn Chưởng-Giáo
Dạy chung con châu đáo lý ban
Thầy mừng con trẻ châu-tàng
Chung đồng phận sự đường hoàng khôi ngô.

4.- Phải phát minh Lạc-Đồ thiện dụ
Lập thuần phong hóa tú luân an
Đây là Thiên-Quốc Càn-cang
Xuân Thu Bút-tước rõ ràng ngày nay.

5.- Lời Trời trí danh tài diệu dụng
Chung Ngũ-Linh cung phụng lý mầu
Con ôi! cơ hội làu làu
Bớ con tri giác một màu Thường Tin.

6.- Phải tự lập cho mình Minh Kiến
Rạng thinh danh tùng thiện lương tề
Gọi rằng con vẹn đề huề
Mừng thay chung phận qui về một ngôi.

7.- Đạo cứu Đời vun bồi lý diệu
Đạo huờn nguyên Đức-thánh hiệu Thiên
Mừng con an mạng giác viên
Chung qui Đời Đạo miên-tuyền ái thân.

8.- Phải do Trời cán cân công lý
Chỗ thưởng răn chung-thỉ tỏ tường
Đây là cơ hội Ngu Đường
Đây là Ngũ-lý Thiệt Thường đồng chơn.

9.- Lời cạn tỏ nghĩa-nhơn dõng trí
Chữ Liêm cần Thầy trí thâu hiền
Chánh chơn Chơn-pháp nối liền
Đây là nhơn hội kiền-thiền pháp tân.

10.- Phải tích đức giáo dân vi thiện
Phải lo tròn nhơn nguyện Thiên tùng
Thông lời Trời giáo hòa chung
Chung tu, chung tỉnh cúc cung Thiên thời.

11.- Lo cho kịp cứu đời trọn tỉnh
Rõ Trời trong Đạo kỉnh Đức truyền
Đây là an lý Đào-viên
Đồng nhau nhìn lý khỏi phiền não nhơ.

12.- Lời giáo dục cao-sơn lắm trẻ
Ban-Hiệp-Thiên ráng để lòng tin
Chớ cho xiêu đổ nghiêng chinh
Đứng ra hướng Đạo dìu Linh tế thời.

THI

Tế thời ninh vật Đạo hằng trau
Giáo dục dìu Linh thẳng một màu
Đại-lực Đại-hùng toan thoát tục
Kêu Đời tự tỉnh hướng hồi mau.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo hiện đây nơi Diệu-Linh-Đền, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài dạy tạo Ngũ-Hành-Tòa, Thanh-Quang Điện, Thanh-Trí-Điện; Thập-Nhị Nguyệt-Tướng ngự Thập-Nhị Khai-Huỳnh Khách-Đình Bảng-Ngọc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời tế hỡi nầy con
HOÀNG-lịnh ban phong trẻ khá tròn
ĐẠI-lực Đại-hùng qua bể ngạn
ĐẾ-ân tế khắp hỡi nầy con.

Thầy mừng mỗi con chung trẻ, đến đây lớp học Diệu-lý tinh-thần vừa vẹn trong niên Mậu-Tuất; vậy Thầy mừng thay con trẻ Tin Thường Thiệt; Nhơn, chí đức; Thầy mong thay con trẻ bền cầm Đạo-pháp, trỗi lý bước sang Kỷ-Hợi tấn hành pháp diệu đó chung con trẻ. Giờ đây Thầy ban ơn chung con trẻ, mừng thay! Xuân thay! con cả chung trường cố kiên phận sự, gắn chặt keo sơn, tuần tuần khí vận, thoại điềm đức hóa đó chung mỗi con hiển hiện lý sáng, trỗi tường quang chiếu.

NGỌC con, phận sự Chưởng-Quản Cửu-Trùng vưng nghe Thầy ban dạy, đến đây cơ vận huờn Sơ, Thượng-qui ứng dụng, khai tượng Ngũ-châu, Tu-Di ứng Thánh-Cuộc, Thiên-Bồng trỗi tiếng bổng bay. Vậy con nghe Thầy giáo dục Đạo-Thể Thánh-cơ quang chói cảnh ánh thiện nguyên Tam-Hoàng Sơ-Bổn, Ngũ-Hành-Tòa điện, dựng lập khuôn mẫu thể đây; hình vuông 21 thước, hình cao 18 thước, 7 nóc gọi Ngũ-Hành Thất-Đẩu, mỗi căn phân đồng; Trung-qui Huỳnh-trụ 3 từng; một từng trên thờ Nguơn-Thần cùng Đạo học; từng hai Ngũ-Hành Thất-Đẩu ngự hoặc hành dụng diệu chơn, lưu hành thông cáo Đạo-pháp kinh bài; từng ba tùy chơn diệu dụng Ngũ-Bộ Thất-Lôi ngự hành cùng Thời-Quân trí sự hành cơ, tạo thành túc tác, khởi hành phụng Thiên-lịnh Đồ-Thơ, thừa Thiên-mạng tế chú.

Tạo một ngôi Thanh-Quang-Điện để Trị-Đàn tịch ngự diệu hành hai từng, hình cao 15 thước, hình lớn 18 thước, từng trên thờ Ngôi-vị Nguơn-Thần Trợ-Tá cùng là Đạo học hay Hạnh-Đường tùy cơ, từng sau ngự vụ diệu dụng; khi tạo do Thiên-lịnh, thừa Thiên-mạng, tích giáo Đồ-Thơ.

Chung tạo một cảnh Thanh-Trí-Điện, hình cao 15 thước, hình vuông 18 thước, hai từng. Điện nầy Giáo-Tập, Đồng-Tử định nghỉ cùng hành phận; một từng trên thờ Nguơn-Thần Trợ-Tá, thừa khi Đạo-Tràng cùng Hạnh-Đường tùy cơ tuần tuần Thầy giáo; từng hai Đồng-Tử, Giáo-Tập ngự cùng hành phận.

Vậy Thầy gia ban giáo truyền mừng con vưng tuân về tạo chỗ nền thừa cơ vận, trí mạng giáo chơn Thiên-tế đó chung con trẻ.

Về Thập-Nhị Nguyệt-Tướng ngự cùng diệu hành phận sự nơi Thập-Nhị Khai-Huỳnh, Khách-Đình Bảng-Ngọc, là Tòa-Điện Ngoại-Giao Liên-Hòa Giáo-Chủ, tâm-lý mật truyền thể vụ; Điện nầy gồm đồ trí, từng chót 12 chi đủ gọi Giáo-Tông Tòa-Điện gọi Thông-Quảng Giáo-Tông-Đài, sắp đặt mẫu khuôn, trí định phụng Thiên-lịnh, thừa Thiên-mạng đồng con trẻ, tuần tuần thiện dụ Thầy sẵn giáo tường đó là chung nhau lớn nhỏ.

THI

Chung nhau lớn nhỏ ráng dò nguyên
Giáo-lý Trời trao rõ mối giềng
Phận sự tuần tuần noi Chánh-pháp
Tượng trưng Thánh-Luật đặng bình yên.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền Đạo học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TU-MY

53. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau về đến Thánh-Tòa
Tu-My Đại-lễ hiệp hòa mến thương
Xây nền đắp móng níu nương
Dựng gầy khuôn mẫu phương trương tâm-điền.

2.- Từ đây cơ hội nối liền
Phàm gian tỉnh giấc nhơn hiền lập thân
Thượng-qui Sơ-hội Tân-dân
Phổ truyền đức hóa ân cần giáo lương.

3.- Chư-hiền Nam Nữ trong trường
Vưng lời Trời dạy Trung-Ương dựng thời
Làm sao thế hạ nhìn Trời
Lập nền phong hóa thuận thời thới thanh.

4.- Dứt xong Tam-độc cho rành
Lìa tà diệt quỷ mối manh thiện từ
Tam-tài Tứ-đức Hùng-thư
Ngũ-thường ứng dụng, Lục-thông ư hoàng.

5.- Rõ câu thường bã vén màn
Nhứt tâm hành thiện chung thoàn Trời Cha
Tu-My ngày lễ đây là
Chung niên Mậu-Tuất vĩnh gia giáo tường.

6.- Sang năm Kỷ-Hợi bước bươn
Hội-sơ lố bóng thới phương thanh hòa
Chung nhau Ban Bộ giờ đa
Phương trương trách vụ một nhà đồng thanh.

7.- Cao-Đài danh hiệu rõ rành
Biện minh thanh trược Đại-Thành huờn Ba
Chung nhau về đến Thánh-Tòa
Tu-My Đại-lễ hiệp hòa mến thương.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Tu-My đọc trước giờ đồng nhau về đến Thánh-Tòa chầu lễ, vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời trí bớ nầy con
HOÀNG-lịnh ban phê trẻ bảo tồn
ĐẠI-hội Nhơn-quần lo Pháp Đạo
ĐẾ-Khung tứ phước lý truyền thông.

THI BÀI

Tu-My giờ Ngọ trước thời
Đây là ngày lễ nhìn Trời phổ chơn.

1.- Chung con cả cao-sơn tâm tánh
Lo gieo trồng Đức-thánh tồn Dương
Con ôi! an lý thiệt thường
Đồng tin ư nhứt phong cương mỹ thuần.

2.- Trời kêu dạy dạ vưng mới phải
Lo cho xong nhơn ngãi rạng hồng
Đạo Trời xây dựng Bá Tòng
Tu-Di vận chuyển Đại-đồng phán phân.

3.- Cầm Công-luật Thiên-Chơn thay khiếu
Lo chỉnh đoan Bí-yếu tế thời
Gọi rằng Đạo-lý dựng Trời
Vô-Vi diệu-huệ đừng lơi Lương tồn.

4.- Nhìn lý sáng xét trong mới thấu
Thấu đường lành đừng tẩu bôn phi
Con ôi! Đạo-Dụng thể tri
Trượng-phu Quân-tử mầu ky cơ thời.

5.- Châu-Nam-Thiệm Đạo Trời tế thế
Lập Tam-Hoàng cang-kỷ thệ yên
Chỉ đời rõ rạng mối giềng
Tỏ phân chung-thỉ miên-tuyền lý do.

6.- Qui Tam-Giáo: Đạo, Nho, Thích vụ
Pháp củ qui Da-tú Công chơn
Đây là cơ hội hoán huờn
Mừng chung thế hạ đừng hờn lấn tranh.

7.- x Thương nhau dẫn đến Đại-Thành
Mến nhau tế cấp nguồn thanh tu tề
Đây là Đạo-mạch đề huề
Ngũ-chi hiệp nhứt cảnh quê tỏ tường.

8.- Chung nhau cơ hội phô trương
Công tiền tác vụ phong cương thiện thành
Mừng chung nhìn thấu cội cành
Nữ Nam già trẻ rõ lành ráng qui.

9.- Con ôi! trần hạ duy trì
Nắm cầm Đạo-đức duy duy mỗi thời
Tuần cơ huờn hóa lập đời
Hành Kim trị Thủy thông lời Thiên ban.

10.- Kêu con Thầy chỉ ngõ đàng
Ngõ hiền, đàng Đạo châu-tàng công tâm
Kêu con dạy bảo phương-châm
Rõ câu thận-độc mầu thâm Thầy bày.

11.- Chung đây cơ hội Anh-tài
Rèn lòng trỗi lý nhìn ngay Đạo-đồng
Bớ con tu tỉnh thoát vòng
Bớ con đừng có nghi phòng đường chơn.

12.- Dạy con tu thiệt dĩ-nhơn
Con nào mất đức buổi cơn đổ lìa
Kêu con rường cột qui về
Lả lơi một mảy đâu hề dễ đâu?

13.- Ban lời Thầy tỏ cơ mầu
Sang năm Kỷ-Hợi thâm bâu học hành
Bước mau tiến triển nhìn thanh
Đạo là cứu khổ ban lành phàm gian;
Cột rường đừng có lỡ làng
Vị thân thân kỷ vị tha bất tồn.

THI

Bất tồn Thiên-lý khó huờn ngôi
Phận sự từ nay khá vững bồi
Một thuở trọn lành muôn kiếp hưởng
Kêu con phàm hạ trẻ Xuân thời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Tu-My đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 - 9 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc tứ phê trẻ rõ Trời
HOÀNG Thiên chiếu giáng khắp cùng nơi
ĐẠI cơ quang cuộc do Trời sắp
ĐẾ chủ tùy phương đặng giáo Đời.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu Tu-My
Gọi rằng tiền nhựt đồng qui chực chầu.

1.- Tu-My hội làu làu phân phán
Cân phước duyên hựu hản lý do
Con ôi! Tạo-Hóa Cao-lò
Tuần huờn phục thỉ thuyền đò rước Linh.

2.- Châu-nhi đáo đầu kinh định phán
Tế ân oai bỉnh cán Công-bình
Bớ đời chung-thỉ phục vinh
Bớ đời tự giác đừng chinh mới tồn.

3.- Chung một thoàn thể cồn bổng nổi
Con dã tràng nhồi dội cát xe
Con ôi! tâm tánh dặt dè
Bớ con tự giác vưng nghe hiệp hòa.

4.- Nhìn Trời Cha đây là tự lập
Có mối giềng Tam-thập-tam chơn
Bước-bươn Tam-trí trạm nhơn
Việt-Nam Quốc-Đạo vờn vờn gương thanh.

5.- Khắp phàm gian mối manh rối loạn
Cuộc biến thiên luật đoán phạt hung
Nam-Bang Đạo-đức hô tung
Đây là nhơn hội Cửu-Trùng Thiên-Chơn.

6.- Truyền bốn biển cao-sơn Giáo-Chủ
Rõ Đạo Trời qui củ phá mê
Nguyên-nhơn Trời dẫn dắt về
Kề vai gánh Đạo đề huề Xuân ban.

7.- Châu Nam-Thiệm vén màn năm cõi
Phá mù mê lập hội Quần-linh
Ban vui lành sống dân sinh
Cứu nguy thế hạ Khai-Huỳnh Thích-Ca.

8.- Bớ đời tỉnh Trời Cha cứu khổ
Chỉ cho đời nhìn Tổ nhớ Tông
Đệ huynh chung cả Đại-đồng
Nhìn Trời tự giác rặt ròng chánh chơn.

9.- Lo tập thể dĩ-nhơn tác hậu
Dựng nhơn luân truyền thấu nguyên do
Định lòng an lý lần dò
Định-tâm thoát tục vẹn trò Thiên-Chơn.

10.- Đủ thanh trình độ cơn đời lụy
Cuộc phù hoa tà mỵ ráng xa
Văn minh vật chất sa ngoa
Phát minh Đạo-đức con Ta cổi phàm.

11.- Dùng Đạo-đức đặng làm nên nghĩa
Tín Trung chơn mới dễ thành nhơn
Đây là tuần tế hoán huờn
Tác công phong lập chánh chơn tu tề.

12.- Kêu gọi dựng đề huề chủng tộc
Nhìn Trời Nam thận-độc cơ thời
Trung-Ương Đất Việt lập thời
Thiệm-Châu Thiên-Quốc Nước Trời cứu Linh.

13.- Mừng chung con Chủng-Huỳnh Kim thể
Mang đai-cân Côn Lệ Đạo-đồng
Đây là nhứt trí hanh thông
Thiên-cơ ứng dụng chấp trung Huyền-hoàng.

14.- Dựng Thượng-qui lập Càn Khôn thọ
Là Âm Dương đây đó hòa chung
Đây là cộng lạc tao phùng
Trời Nam Đất Việt hô tung danh Trời.

THI

Danh Trời xá thế hiệu Cao-Đài
Tiếng sáng bay sang bổng rạng đây
Thanh thới chung hòa Càn xuất hiện
Hoàng-đồ Thái-cực giáo Tam-tài.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ Tu-My đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI DANH HIỆU NGỌC-ĐẾ CHỦ QUYỀN

THI

CAO sắc chơn thanh xá thế gian
ĐÀI nêu thiện sĩ tiếng châu-tàng
DANH bay bổng khắp truyền năm cõi
HIỆU ánh huy hoàng thấu bốn phang
NGỌC lịnh Công-đồng qui Thượng-hội
ĐẾ Huyền-bí khải dựng Trung-cang
CHỦ-Ông thường ngự nơi Châu-Thiệm
QUYỀN lập Tu-Di cõi Việt-Bang.

THI BÀI

Trung-Đàn thời Tý Tu-My
Gọi rằng kỷ niệm hiện đây thống huờn.

1.- Năm Mậu-Tuất nền nhơn tế cập
Kỷ-Hợi lo xây đắp móng nền
Kêu con Nam Nữ ráng bền
Nam-Ban, Nữ-Bộ đứng lên hướng lành.

2.- Phải Từ-bi khai đàng mở ngõ
Nêu Công-bình tỏ rõ Đạo Trời
Khải-thông Thiên-lý cứu đời
Gọi rằng Bác-ái thuận Thiên Đạo Đài.

3.- Khắp Hoàn-võ đây ngày Điện-hạ
Nhìn Việt-Bang hỷ hạ kiến triều
Rõ ràng Đạo-đức danh nêu
Cứu nguy tế khổn thạnh diêu cõi Trời.

4.- Ban lý sáng dựng đời Thánh-đức
Rõ Tân-dân sanh trí thức hoàng
Đây là Thầy tỏ nồng nàn
Chim bay cá lội vén màn đắc kiêu.

5.- Kêu chung con phục khôi trạm-tịch
Khai khiếu huỳnh nghĩa dịch tác cơ
Nhơn luân dựng lại hiện giờ
Đổi thay Nguơn-Hạ treo cờ Tam-Thiên.

6.- Gọi Huyền-Linh Bổn-nguyên Trung-lý
Thượng phướn đề Thiên-ý chiêu hồn
Bổng bay danh Đạo non côn
Lưu truyền tiếng thiện Càn Khôn đắc thành.

7.- Kêu bớ Đời nguyên danh Đạo dụng
Đừng giết nhau da rún ruột rà
Con ôi! trước cũng một nhà
Trời Cha, Mẹ Đất trung hòa chung sanh.

8.- Lời Trời tỏ mối manh vận hội
Khắp cùng đâu đồng đội chung Trời
Lấn chen hay giỏi thói đời
Giành tranh vật chất con Trời quá ngông.

9.- Đồng xương máu, cũng đồng sự sống
Vì quá tham quá vọng cuồng tâm
Sân si mê muội gây mầm
Người đồng chung sống ngàn năm vững đời.

10.- Tranh cùng đấu rối đời Linh hoại
Ác cảm xung đường đột thái vô
Con ôi! nghiêng ngửa Hà-Đồ
Vì tham, vì giận mưu mô thảm sờn.

11.- Phận Đạo người thiếu tri thời thế
Trong Năm-châu mẫu lệ phong cương
Tại sao giành lấn phi thường?
Hại nhau chẳng tưởng chẳng thương bớ đời?

12.- Khắp Âu, Á nhìn Trời cho chóng
Tránh cuồng ngông, đừng vọng thói phàm
Nhìn Trời diệu dụng phăng tầm
Chung hòa mới sống, dứt mầm quỷ ma.

13.- Ai chống Trời, ai mà rạch Đất
Ai vong Thần, ai mất Trời trong
Mau nhìn Thiên-luật Hư-không
Ngũ-lôi phạt trị một vòng bớ con;
Lời vàng Thầy dạy sắt son
Kêu chung bốn biển đừng ngông gây mầm.

THI

Gây mầm xâu xé mất lòng nhơn
Thế cuộc điêu linh bởi mạt nguơn
Dong ruỗi phù hoa mê chất vật
Ôi Đời mất Đạo ngửa nghiêng sờn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Tu-My đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trao cho trẻ Sĩ-nhân tài
HOÀNG-lịnh châu phê chọn trẻ đây
ĐẠI khải ân truyền tin báo ngữ
ĐẾ quyền Trời Chủ hiệu Thiên-Đài.

THI BÀI

Mừng con nầy hỡi con nầy
Mừng con chầu lễ giờ nay Bái-triều.

1.- Lễ Tu-My đuốc khêu cứu khổ
Là ban lành tế độ cập thì
Từ tâm chơn hỷ tri thùy
Vô tâm vi thiện khoa kỳ Thiên-xuân.

2.- Dựng móng mô tuần tuần thiện dụ
Học tập là qui củ chuẩn thằng
Con ôi! lượng sóng ráng dằn
Hay phàm giỏi tục nào an bao giờ.

3.- Xa tổn lương gọi thờ Tôn-chỉ
Tránh mạt nhơn tánh ý phàm phu
Hay phàm chia rẽ trí ngu
Còn đeo giỏi tục chẳng phù Quần-linh.

4.- Đừng toan tính nầy chinh kia chạ
Chớ chác tâm cưu dạ hoại thần
Quẩn quanh hủ tục tham sân
Hại đời lắm hoại muôn lần hoại luôn.

5.- Xứng Đạo người hố truông đậy lấp
Nhìn đường ngay đặng lập thể thân
Nguồn lành gieo mạng tin cần
Chánh chơn liêm hậu Tân-dân bớ trò.

6.- Kêu chung đời lần dò tâm-lý
Phải dựng phong mỹ trí thủy thanh
Nhơn tồn đức hóa Dân-sanh
Trí-tri Dân-đức Đại-Thành hiền lương.

7.- Phải thương nhau níu nương đoàn thể
Nhìn chung Linh mới dễ thành thân
Vô-Vi Diệu-Lý tinh-thần
Truyền lành cứu khổ tế nhân chủ hòa.

8.- Rộng dài thay lâu mà bền vững
Do Đạo-mầu xây dựng cơ thời
Khải-thông tính thiện của Trời
Là Trời Cứu-Thế dựng đời Thượng-qui.

9.- Con nào còn sân si tỉnh lại
Đi ngược đường là hoại Chơn-nguơn
Mau chơn bước đến cao-sơn
Tu-Di Tòng Bá vờn vờn Tòa danh.

10.- Châu Việt-Thiệm cội cành trung-lý
Đủ Phật, Tiên, Thánh dĩ Thần, Nhơn
Châu-nhi phục thỉ Thiên huờn
Đại-Thành Đại-Kiếp chánh chơn bớ đời.

11.- Phải chung hòa bền nơi vững chỗ
Dạy truyền đây cứu khổ trần oan
Bớ đời vọng tưởng mơ màng
Mơ màng mối lạ phải mang nghịch Trời.

12.- Con nghịch Trời thôi rồi mạt pháp
Sẵn Công-bình thưởng phạt Chí-Công
Bớ con, bớ trẻ đừng ngông
Tránh xa tranh lấn dứt vòng lố lăng.

13.- Đừng nuôi quỷ loạn căn lầm lụy
Chớ chứa ma tà mỵ mê man
Chơn-thần lẽ thiệt vén màn
Nguyên-nhơn Trời Chủ Càn-cang xuân hòa.

THI

Xuân hòa Thu lập Kỷ huờn Cương
Thông lý Trời trao khỏi lụy thương
Thức vận tri thời thân trí cập
Mừng mong trần cuộc thuận giao tương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Tu-My đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ban bố rải khắp Hoàn-dinh
HOÀNG-lịnh sắc chơn trẻ gắng gìn
THƯỢNG-hội qui hiền nêu tiếng Đạo
ĐẾ-Quân Trời trí Thiên-Chơn huỳnh.

THI BÀI

Giờ nầy Đại-lễ Tu-My
Gọi rằng kỷ niệm trí tri Mậu thuần.

1.- Sai Lôi-Thần tuần tuần hộ Tý
Phán Thiên-Công Nhâm, Quý, Bính, Đinh
Thập-Can Chi ứng Thần kinh
Thời-Quân xuất quảng đơn đình mẫu khuôn.

2.- Đây thẳng mực tròn vuông bớ trẻ
Đừng hớ hinh mánh khóe bớ trò
Xoi hang mạch nước đục đò
Đó là phá hoại nguyên do Đạo Trời.

3.- Con như vậy bớ đời nhìn thử
Loạn phong cương kỷ sử đề sao?
Mong thay sửa tục cho mau
Đừng lầm cao lộng lộn nhào chước sâu.

4.- Phải tỉnh lại dứt sầu xa não
Tránh phân vân dối giảo kìa con
Lòng lành an mạng cho tròn
Bớ con Đời Đạo héo von bởi tà.

5.- Con ráng nhìn Trời Cha nầy trẻ
Con ráng thương vui vẻ bọc bầu
Thói tà kiêu hãnh độc sâu
Đồ hư do cãi móc câu đây là.

6.- Nhìn Dân-sanh chung hòa chung lạc
Phải định lòng giải thoát nọc xằng
Con ôi! lượng sóng ráng dằn
Công-bình báo ứng trang bằng nầy đây.

7.- Mau tự lập hay hay tâm-lý
Rõ phận hiền, hiền ấy là chi
Xứng danh xứng phận kịp thì
Tránh xa hủ tục đặng tri mạng thời.

8.- Thấu vận mạng do Trời là Chủ
Nếu nghịch Trời vĩ, thủ ra sao?
Chơn-nguơn khéo đổ chớ nhào
Bổn-căn nguồn cội làu làu bớ con.

9.- Chung Đời Đạo bảo tồn chung-thỉ
Lý bảo sanh dõng trí hòa thông
Nghĩa-nhơn tâm tánh Đại-đồng
Đồng qui Đại-hội Vân-Long tương tề.

10.- Phải lo học mới kề cập lý
Nếu ỷ hay tà mỵ níu chơn
Con ôi! nhớ lại cao-sơn
Không thông ráng học hoán huờn tượng sanh.

11.- Cân Tạo-Hóa thiệt lành là thưởng
Phạt dữ hung mạng tướng Khai-Thiên
Bớ con cơ hội miên-tuyền
Qui-nguyên Thống-nhứt cần chuyên mới rành.

12.- Qui bá màu trược thanh đầy đủ
Khắp cùng đâu Trời Chủ Trời thâu
Con Trời ngược vận phải sầu
Trời là Cha, Chúa, Thầy; Âu, Á đồng.

13.- Khắp bốn biển là trong võ trụ
Là trong Trời qui củ rún nhau
Từ đây phàm giái tỉnh mau
Chung hòa dứt bạo thanh cao thượng kỳ.

THI

Thượng-hội kỳ Xuân Tứ-quí hòa
Trung-Ương Thiệm điểm Quốc-Thiên gia
Hạ phàm thế giái nhìn Trời Chủ
Qui hiệp một nền phụng một Cha.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Tu-My đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ trưa.

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

1.- Về đây là Ngọc-Linh-Tòa
Chỗ nơi cội lý dựng nhà Đạo chơn
Bớ con an mạng chớ sờn
Chung tu nhìn lý buổi cơn trỗi thần.

2.- Tu-My ngày lễ tinh-thần
Vô-Vi tiếng gọi ân cần bớ con
Đừng lòng bác bẻ khó tồn
Mừng xuân Đại-Đạo lập Khôn thành Càn.

3.- Mừng con chung cả vén màn
Thỉ-chung đắc nhứt bền an con à
Chung nhau an mạng vĩnh gia
Bớ con tỉnh lý âu ca vận thời.

4.- Nhìn nhau như một thờ Trời
Đạo Trời, Trời Chủ con Trời thuận Thiên
Bớ con đừng có não phiền
Thỉ-chung nầy trẻ vào thuyền về nơi.

5.- Kêu chung Nam Nữ hiện thời
Chung đồng tu học chắc rồi hay chưa?
Đừng cho đến đỗi Linh thừa
Canh lời cải lý ráng ngừa mới an.

6. Mừng chung Hiền-sĩ châu-tàng
Mừng chung Ban Bộ vén màn phát minh
Từ đây Trung-khí Khai-Huỳnh
Thiện tri tâm thử xét nhìn thấu hay.

7.- Bớ chung Đời Đạo giờ đây
Tu thân tập thể từ nay thiệt thà
Về đây là Ngọc-Linh-Tòa
Chỗ nơi cội lý dựng nhà Đạo chơn.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến ngày lễ Tu-My về Ngọc-Linh-Tòa chầu lễ Vô-Vi, vào đãnh-lễ, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc trước thời Ngọ lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu giáng rọi trần ai
HOÀNG-lịnh sắc ban gọi trí tài
ĐẠI-hội huy hoàng nầy thiện sĩ
ĐẾ ân ban tế đáo Bồng-Lai.

THI BÀI

Thầy mừng con trẻ trong Đàn
Vô-Vi cảnh tượng châu-tàng phận nêu.

1.- Trương lý sáng đuốc khêu đây trẻ
Phương diệu hành vui vẻ trọn tròn
Con ôi! Đạo-đức bảo tồn
Tuần ư tế vận thấu trong rõ ngoài.

2.- Lời tỏ cạn Cao-Đài cứu thế
Cứu đời mê oan hệ đọa đày
Đem lời thanh khiết tỏ bày
Dẫn nhau về thiện từ nay vén màn.

3.- Tránh lấn xô bình an thời thế
Chung hòa tâm thế hệ xuân thời
Nhìn trong lý thiệt lập đời
Mỹ thuần Trời giáo con Trời hòa thân.

4.- Chung thế sự Tân-dân trí vụ
Dạ vững bền qui củ tồn lương
Chung con mau ráng bước bươn
Bươn về với Đạo níu nương vận thời.

5.- Lòng tự giác lập đời trong sạch
Dọn mình an Đạo-mạch thông truyền
Bớ con rường cột mối giềng
Bớ con tu tỉnh nối liền Thiên-văn.

6.- Cả tiếng kêu ăn năn bớ trẻ
Ỷ giỏi hay bác bẻ rồi điêu
Con ôi! Đạo-pháp nhẫn nhiêu
Con ôi! tự tỉnh khỏi chiu chích lòng.

7.- x Dạy đây con trẻ tin phòng
Sót sai một mảy vướng vòng tà tây
Thầy kêu Thầy dạy hoài hoài
Thầy ban cơ hội đây ngày thanh phương.

8.- Kêu con bớ trẻ ráng nương
Kêu con tự giác thông đường Thiên khai
Bớ con xứng phận Anh-tài
Bớ con tự biết mình đây thân phàm.

9.- Bớ con trọn chí bền tâm
Bớ con tin lý thậm thâm thuận hòa
Kêu con Thầy dạy thiết tha
Đạo Đời mau xét nhìn Cha một Trời.

10.- Con ôi! an lý thuận thời
Trọn tròn vưng lịnh về nơi Thiên thành
Ban ân con trẻ tồn thanh
Chung qui niên Tuất tập tành Hợi lai;
Giã con Nam Nữ trần ai
Thầy thăng Điện-Ngọc Thiên-Đài Kinh-Cung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Tu-My đọc trước thời Ngọ lễ Vô-Vi nơi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Trời nêu giữa Ngọc-Đình
HOÀNG-đồ độ dẫn trẻ tròn tin
ĐẠI-ân xá thế đời mau tỉnh
ĐẾ Chủ Trời Cha cả Vạn-linh.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện giờ
Chung đồng tu học vưng thờ Trời Cha.

1.- Nơi Thánh-Thất con Ta trọn thiệt
Học Đạo-Tràng chí quyết dò chơn
Thuận tùng Mỹ trọn thuần chơn
Đây là cơ hội vờn vờn tâm qui.

2.- Lòng trọn thiệt trí-tri cách-vật
Lo tu hành dưng tấc lòng thành
Châu phê, bút điểm thưởng lành
Gia ân con trẻ tâm thành hưởng ơn.

3.- Lời Thầy tỏ nghĩa-nhơn khắn khít
Bớ con thơ trạm-tịch nơi lòng
Tánh tâm bước đến Đại-đồng
Đệ huynh hòa chí rạng trong trọn ngoài.

4.- Thương mến nhau Cao-Đài nêu Bảng
Mừng con thơ hựu hản lời Thầy
Hòa tâm hiệp tánh sum vầy
Chớ cho xiêu đổ phận Thầy thiết tha.

5.- Ban lời dạy đây là tâm huyết
Mong con hiền trọn thiệt tu tề
Chung con hòa chí dưng thề
Làm đò rước khách qui về một ngôi;
Dạy con con chớ lấp bôi
Vưng nghe hành trọn đặng khôi khâm tường.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ đây đặng mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài dạy tháng 11 tạm ngưng lớp học Thiên-Phong-Đường để lo cử lễ trấn thần Ngũ-Lôi Thần-Kỳ nơi Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu gia Châu sắc lịnh danh
HOÀNG-đồ Thượng-hội Lạc-Thơ thanh
ĐẠI-Thành Trung-bỉnh Bình-Linh tụ
ĐẾ triệu Lôi-Thần Hỏa-Đức hanh.

Thầy mừng mỗi con; THU, con phải trao lời trong Thiên-Thể Linh-Quang của Hội-Thánh đặng hay, ngày học đến phải tạm ngưng trong năm Mậu-Tuất, định sang đến Kỷ-Hợi lịnh Thầy ban tế con trẻ vưng học roi truyền, là vì ngày 14 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 đến đây, về phần Cửu-Tý phải thọ Thiên-lịnh ban truyền Thiên-mạng, đúng 3 giờ chiều thâu Thái-Cực-Đồ Huỳnh-trung Hạnh-khí, đến Bát-Quái ban trấn Tôn-Thần, giữ gìn Ngôi-vị Ngũ-Lôi kỳ pháp, với Tả Hữu Kim-Chuyên lịnh cho vẹn Thiên-cơ Huyền-năng thành định Trung-ương Võ-trụ Bát-Quái Đồ Thiên tròn thể lý cơ năng, Qui-nguyên Thống-nhứt lập đời Thánh-đức đó trẻ; với ban trí Thời-Quân, Tứ-Quí, Bát-Tuyết Giao-thông, Tam-cõi Đạo hoằng khai khí, đức hóa vận truyền đó trẻ.

Hiện đây Hội-Thánh sắm 3 lằn là: Phược-Quang Ngọc-Đái, hòa Đai-Cân Ngọc-Đái 1 lạc, hình dài 18 tấc, hình ngang 18 phân; 6 màu trên trắng, đen, xanh, tím, đỏ, vàng. Về Đai-Cân 2 lằn, mỗi lằn hình dài 15 tấc, hình lớn 15 phân, 6 màu chia đồng nhứt cách hữu chiếu, trước đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, tím đặng giờ trấn lịnh Chơn-Quân hành vụ.

Vậy THU con cùng NINH phải toan kiến vẹn Lý, Thể đó trẻ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc trong giờ PHÚ, CHÂU bái-mạng Thanh-Thần; CHÊNH bái-mạng Phước-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn tế lệ giang
HOÀNG-đồ ứng dụng Thủy ngân an
ĐẠI-Thành Trời định đây giềng mối
ĐẾ phán Lôi-Thần chỉnh thủ cang.

THI BÀI

Mừng nay Phật tánh lâm phàm
Tiên ban giáng thế Thánh tâm hộ thời.

1.- Thiên-Thần xuất cứu đời về thiện
Thanh-Phước-Thần u hiển quang minh
Trước Đàn Đại-lễ Trung-Huỳnh
Điểm danh ban thưởng rõ rành mỗi tên.

2.- PHÚ, con trẻ đừng quên Bổn-mạng (Sa-Giang)
Thiên-Cơ-Tinh tỏ rạng anh minh
Thanh-Thần cơ hội phù khinh
Hộ trì Cửu-Tý trọn xinh đẹp lòng.

3.- CHÂU, con trẻ Bá Tòng đây trẻ (Sa-giang)
Thiên-Xích-Tinh ngưỡng thể Sơ giao
Thanh-Thần Trời trí làu làu
Hộ Thiên-Chơn-Hỏa một màu lập công.

4.- Về Thần-Nữ tánh trong tâm định
Nay giáng phàm thừa lịnh Nam-Công
Gọi rằng Tinh-Tú Thiên-Bồng
Phò trì Đại-Đạo khải-thông cứu đời.

5.- CHÊNH, con hỡi ứng thời độ thế (Chợ-Lớn)
Thiên-Bích-Tú lưu kế Thần-Quang
Phước-Thần Thiên-khí vén màn
Thầy mừng Nữ-sĩ vững an rõ lòng;
Phật, Tiên, Thánh Đức Thần thông
Diệt trừ tà mỵ rặt ròng hiền lương.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thiên-Thần bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, đặng mỗi trẻ hữu danh nhìn đây hành phận giúp Trời. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài đọc trong giờ TẠI, HUÊ, THẮNG, NHÀN bái-mạng thọ Thiên-ân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Diêu Cung-Điện thanh thới là
TRÌ bình tâm-lý hỡi con Ta
THÁNH danh Phật tánh Thần soi mạng
MẪU Tử tao phùng trẻ vén màn.

Mẹ mừng Thanh-Bộ ứng chầu Nữ-lưu phận trẻ làu làu thanh phương, giờ Đại-lễ Tu-My kỷ niệm ban lẽ lời căn dặn đây con.

Về Thanh-Bộ Tiên ban Phật tánh. Nầy con TẠI, HUÊ, THẮNG, NHÀN mỗi trẻ lo cho tròn danh nghĩa Mẹ truyền đây mỗi trẻ. Vậy phận Nữ-lưu mau hoán hậu trược huờn Thanh-dương, xây móng Đạo, đắp nền nhơn, truyền lưu đức hóa, cứu thế nguy vì cơn mất Đạo, ban tiếng lành vui sống, hiền an đăng thọ.

Vậy giờ nầy con định-tâm vưng nghe lời Mẹ, lập lấy công to trong hồi Thiên-cơ thâu chọn đó trẻ.

THI BÀI

Mừng con Nữ-kiệt tu hành
Nguyên-nhơn lâm hạ Mẹ lành dẫn thông.

1.- Về Thanh-Bộ an lòng tham khiết
Phá mù mê tâm huyết rót bầu
Kề vai gánh Đạo huờn Đâu
Tiên ban cốt cách giải sầu trần oan.

2.- Phải phấn chấn Tinh-quang Hư-khí
Rõ Trời thâu y ỷ rõ lòng
Con ôi! an mạng Bá Tòng
Đạo-Cô báo ngữ dày công thiện từ.

3.- Nguồn mỹ thiện Ba-dư tế hậu
Lo tu tề huờn thấu lý nhu
Con ôi! an mạng lạc thù
Mừng thay cơ hội Xuân Thu thanh tồn.

4.- Phận khai khiếu đừng bôn chớ vội
Mẹ mừng thay phước mội chứa chan
Đêm thanh Nguyệt xế vén màn
Liễu-bồ xây dựng thấu Càn thông Khôn.

5.- Lời Mẹ tỏ đây cồn bổng nổi
Thân hẹp hòi gặp hội giao tương
Nầy con, nầy nghĩa, nầy phương
Nầy cơ tấn hóa kỷ-cương tu tề.

6.- Lập Thiên-Quốc cao đê tế khuẩn
Dựng Đại-Thành thiện thuẫn tồn lương
Thuần phong Nữ-hạnh khai trường
Đem lời Mẹ giáo níu nương tế bày.

7.- Kêu con thơ đây ngày lãnh vụ
Lo cho tròn khí tú tồn lưu
Con ôi! tỉnh mộng dạ hưu
Khâm tuân lời dặn hạnh khưu thư hùng.

8.- Gái thanh trí tao phùng vị cố
Lo cho tròn nầy chỗ đây nơi
Con ôi! Đạo-lý cứu Đời
Mừng chung Đời Đạo thuận thời là Xuân.

9.- Vén màn trần phá vừng vân kịt
Rõ Trời xanh trạm tịch Điều-qui
Đây là Nữ-sĩ quang huy
Đây là ứng dụng con tri thừa hành.

THI

Thừa hành Thiên-mạng bớ nầy con
Phận sự tu lai khá bảo tồn
Một kiếp vưng lời muôn kiếp hưởng
Con ôi! xuôi vận mới là thông.

Mừng, bài nầy Nam-Công đọc trước giờ Thanh-Bộ Tiên-Cô bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho mỗi trẻ mỗi bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài đọc trong giờ PHÚ bái-mạng Hóa-Dục Liên-Thông Viện-Trưởng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng cõi trần
TRÌ nguyên Trung-khí trẻ hòa thân
CUNG Kinh ngọc chiếu huờn Sơ-hội
TÂY Khảm hành Kim đáo vĩ tân
THIÊN Địa tuần huờn qui Thượng-bổn
VƯƠNG Hoàng Thánh-nữ hạ nguyên thần
MẪU-Nghi sắp đặt đây lành nghĩa
Giáng tại Đàn-tiền đắc vị Xuân.

THI BÀI

Mừng con duyên đức chói ngời
Hòa tâm vưng dạ cứu đời đồng tu.

1.- Tân-Thị-PHÚ Sĩ-nhu Hiền-nữ
Mẹ mừng con danh dự cảnh bồng
Bớ con tỷ muội Đại-đồng
Mẹ mừng con trẻ dọn lòng cứu Linh.

2.- Lễ Tu-My Hoàn-dinh thành tín
Ngưỡng trông chờ Sắc-lịnh Thiên-ân
Việt-Nam Trời tế Chơn-thần
Huyền-lưu Thượng-Đế giáng trần lập cơ.

3.- Đại ân xá Thượng-sơ dựng lại
Kêu Nguyên-nhơn mau phải làm đò
Rước Linh huờn đáo Cao-lò
Đại-đồng phán đoán Đạo, Nho, Thích triều.

4.- Lập Đại-hội trưa chiều đây phận
Gọi Trung-Thiên cơ vận Đại-Thành
Tuần tuần thiện dụ cần thanh
Việt-Nam Châu-Thiệm nêu danh Cao-Đài.

5.- Gọi Thiên-Quốc Anh-tài hành lý
Là Nước Trời Thánh-ý hoàng huy
Bớ con nầy PHÚ Nữ-nhi
Liên-Thông Viện-Trưởng cứu nguy tế thời.

6.- Câu Hóa-Dục bền nơi xứng phận
Con vẹn lòng vưng tận mỹ từ
Con ôi! Đạo-lý Hùng-thư
Rạng danh Nữ-phiệt khư khư Liên-Tòa.

7.- Giờ Đại-lễ nhụy hoa thâm thúy
Giữa Đàn-trung Mẹ trí phận hiền
Rõ ràng Cửu-Viện huờn nguyên
Thế thay cho Mẹ Bổn-nguyên trung hòa.

8.- Phải xuất chúng Đạo-Ba tề cập
Phải từ tâm mới gặp vận thời
Dày công tiếng rạng bốn nơi
Năm-châu chầu chực Đạo Trời dựng Nguơn.

9.- Danh Nữ-kiệt hoàng-huyền tri giác
Tiếng Hiền-nhu mau đoạt Khoa-kỳ
Diên-phi ngư-vướt duy duy
Bổng bay ánh ngọc ngộ kỳ Hội Thiên.

10.- Lời Mẹ tỏ Cao Kiên hữu dụng
Bớ con mà cung phụng Tây-Đoài
Đạo Trời Nữ-phiệt kề vai
Điền Đoài chiết Cấn anh tài ngân hoa.

11.- Mẹ chấm chọn con Ta hành hóa
Ban lời vàng trẻ khá dạ vưng
Đạo-Thành danh rạng tiếng Xuân
Có chi mà sánh Chín-từng Bảng phong.

THI

Bảng phong danh chọn phận lương tài
Tân-Thị-PHÚ con vẹn thấu hay
Hóa-Dục Liên-Thông Cơ-Viện-Trưởng
Đạo-Cô Thanh-Bộ Sĩ Cao-Đài
Mãn giờ ngưng điển hồi Diêu-Điện
Từ giã trẻ hiền Mẫu Giá-hoài
Phụng múa điệu Xuân Đồng-Tử hộ
Hạc reo tiếng hạnh tạ Cung-Đài.

Mừng! Bài nầy Nam-Công đọc trước giờ PHÚ bái-mạng Phục-triều trước Đơn-Đình thọ lịnh, cho PHÚ nghe vưng dạ trọn niềm gia công giúp Trời hành phận tròn câu Sứ-mạng thừa tuân, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, chuyển đến tư-gia chỗ PHÚ một bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

66. Bài đọc trong giờ trấn Ngũ-Lôi Thần-Kỳ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lịnh sắc phê để trí Thần
HOÀNG thành khuôn mẫu lập đời tân
ĐẠI huyền thâu triệu nầy Khương-Thượng
ĐẾ phái Thái-Công định trí Thần.

MƯU, con định-tâm vưng nghe Thầy dạy, đến 3 giờ chiều ngày 14 nầy con vào Bửu-Điện đãnh-lễ, rồi Chưởng-Quản khai cửa Thái-Cực-Đồ, trao Thái-Cực Thần-Phong, con chấp lịnh vào nơi Bát-Quái, trấn ngôi-vị Ngũ-Lôi Thần-Kỳ; giờ trấn lịnh con định-tâm thay cho Khương-Chưởng-Án; giờ đây đủ Phật, Tiên, Thánh, Thần hộ trì. Dị-Dược-Tinh phò Hạnh-Huỳnh Đạo-Lịnh dẫn hướng, đủ Hội-Thánh lưỡng ban Thiên-Lý, Thiên-Thể gọi rằng phán đoán, Kiếp Thành đổi thay Lạc-thơ Hà-đồ, Hậu chuyển huờn Tiên-Thiên, dựng Thượng-qui Sơ-hội. Phận con phải thọ Đai-Cân Bỉnh-Lịnh, tạo luật tế truyền, Ân Oai tỏ rõ; Thầy mừng cơ hội tấn hành, Thượng-Nguơn xây dựng, Thánh-Đức tỏ bày đó chung con trẻ.

MƯU, con tiếp điển; có Khương-Thái-Công giáng.


KHƯƠNG-CHƯỞNG-ÁN THÁI-CÔNG THƯỢNG-PHỤ Giáng.

THI

KHƯƠNG-Bỉnh lời vàng lãnh lịnh đồng
CHƯỞNG-Quyền hộ mạng Thiên-Chơn không
ÁN ban Cửu-Tý truyền Qui-pháp
THÁI vận đoán phân thấu Đại-đồng
CÔNG-Luật quản truyền trừ quỷ tặc
THƯỢNG Thiên gia vụ Tinh-Quân phòng
PHỤ sanh Đồ-Cực Lôi-Kỳ ứng
Giáng sắp Ngũ-Quang Hỏa-Đức thông.

Ngã mừng Chư-hiền, chung nhau Nam Nữ hiện giờ hữu phận; Phật tánh, Tiên ban; Thánh, Thần thọ sứ. Ngã mừng thay! nguồn Đại-Đạo sắp Qui-nguyên, Thượng-Nguơn Trời xây dựng, lý thiệt đặng hóa hoằng, cơ Đại-đồng phán đoán, đà ứng dụng từ đây. Thiên-Điều luật thẳng mực Oai, Ân, Tế, Trị; Kiếp Thành rạng rỡ, lành thưởng dữ răn; Trời có sai Lôi-Thần tạ thế, khử bạo trừ tà; nay đến thời Thiên-Chơn Bỉnh-Luật, Cửu-Tý thưởng ban, sắp khuôn mẫu cho phàm gian, chỉnh thuần phong mỹ tục. Giờ nầy cả tiếng kêu Ngũ-phương Lôi-Bộ, Tam-thập-lục-thiên, khả vưng tuân lịnh Ngã, gìn giữ Ngũ-Lôi-Kỳ, hộ Thiên-Chơn, Đại-đồng phán đoán, dựng Thiên-Quốc Trung-Thiên tại thế, thưởng lành phạt dữ, thế Thiên giáo dục Quần-linh, nhìn Trời lập Đức dĩ Đạo, thoát ra cho khỏi tội lỗi đọa đày của Luật-Điều Thiên-Lý là Ngũ-Lôi trị phạt, Ngũ-nghịch bội Thiên. Về Tam-thập-lục Thiên-Can, Thất-thập-nhị Địa-Sát cùng Tứ-trụ Linh-Quang, hãy vưng lịnh Thiên-Chơn chớ nên vi phạm, phải chịu đọa đày huờn lụy tro bụi.

THI BÀI

Ngũ-Lôi Ngôi-vị trấn Thần
Bớ đời mau tỉnh tránh lần thói ngang.

1.- Nay Hỏa-Đức châu toàn Bỉnh-Luật
Thưởng phạt răn Thái-Cực Thần-Đồ
Thần-Kỳ Ngũ-Sắc Hư-Vô
Hậu, Tiền Chiếu Cố móng mô Đạo Trời.

2.- Mau tỉnh giấc thuận thời về Đạo
Nhìn Sứ-Quân xây tạo chung hòa
Hành Kim Nguơn-Thượng đây là
Thiên-Can Hỏa-Dĩ Linh-Châu tha đàng.

3.- Sai Huyền-Can giữ an Môn-Ngọ
Lo trị tà diệt trọ Càn quang
Thâu truyền Huyền-Tịch lý năng
Trấn cung Khôn Tý vén màn hậu phương.

4.- Trạch Bạch-Triêu Thần Trung cương trí
Trấn Khảm cung kinh dĩ gạn lừa
Ngọ sang Thần Mộc vẹn vừa
Trấn cung Ly Mẹo vưng thừa Nam-Công.

5.- Tế Quang-Tín thần thông nhiệm vụ
Trấn Trung-Ương đốn thủ Chơn-Huỳnh
Tiền Soi Hắc-Cố Thiên-Tinh
Tượng-Nguyên Tuyết-Tịch giữ gìn Bậc Ban.

6.- Ban lời phán Thành-Hoàng linh vụ
Bổn-Cảnh linh qui củ khử tà
Vưng Trời Thổ Trạch Hỏa Hòa
Mộc-Quân Kim Tướng Thủy Phù Huỳnh-Công.

7.- Năm Địa-Thần trắng trong Địa-Võng
Về Thiên-La Thiên động Ngũ-Tinh
Thần-Quang Phong Võ vẹn in
Mười phương chiêu tập giữ gìn Kỳ-Lôi.

8.- Triệt Anh-tài Tướng ban Môn-lý
Hóa Hào-quang chói chí năm Thần
Dò cho vẹn đến tinh thần
Bát-Đồ Tứ-Lạc Tứ-ân tế đời.

9.- Kêu gọi trấn nêu lời gia giáo
Ngũ-Vân-Thần lo tạo Quả-công
Đây là cơ hội lập trần
Nắng mưa giờ khắc ân cần luật qui.

10.- Giúp Nhơn-Hiền mách qui Đời Đạo
Chánh trực tâm khử bạo trừ tà
Tam-Thiên Tam-cõi đây là
Ngũ-môn, Ngũ-đức, Ngũ-hòa huờn Thiên.

11.- x Chơn-thần Thiên Địa Trung-huyên
Từ đây vưng lịnh Hỏa-Thiên-Đức thừa
Nam-Công Nhứt-Cực hiện giờ
Bỉnh-Hành Sắc-tứ Thiên-cơ Trung-huỳnh.

12.- Đây là Hoàng-khí Quân-Tinh
Lâm phàm cứu khổ Hoàn-dinh lập trần
Thiên-Tôn Sứ-mạng ân cần
Vưng phò Cửu-Tý dò lần vận cơ.

13.- Đến chừng lập đặng Hội-sơ
Tôn-Thiên đắc lịnh Điện-thơ phản hồi
Chơn-Thần vưng lịnh chẳng rồi
Đọa sa huờn tục chịu nhồi luật Thiên.

14.- Giã từ Thanh Thánh Thần Tiên
Thiên-Cung ngã đáo Triều-Thiên ban hồi
Đơn-Đình quì tấu khúc nôi
Bình-Linh Tụ-đảnh lập rồi Tu-Di;
Cúi đầu tạ bái Phụ-Nghi
Thái-Công Triều-Lịnh hoàng huy vụ tròn.

THI

Nhiệm vụ tròn xong buổi cảnh trần
Ba ngàn thế giái ráng qui tuân
Đại-Thành Sơ-hội là ân thưởng
Đại-Kiếp trị trừ vô thế thần.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn Huyền-Linh Cửu-Tý, bài nầy đọc trong giờ trấn Ngũ-Lôi Thần-Kỳ; trước khi đọc đóng 72 tiếng chuông, trước vô 3 rồi 6; khi đọc rồi đánh 36 tiếng trống, trước vô 3 sau rồi 9; rồi tiếp đọc bài “Trấn Sứ-Quân Thời-Thần”; trước đánh 15 tiếng trống, đọc rồi đánh 30 tiếng trơn. Từ đây Thời-Quân hành-lễ hay đãnh-lễ, trống chào y theo lời dặn đây là vẹn, Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

67. Bài đọc trong giờ Lôi-Thần bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu châu soi đủ Phật Thần
HOÀNG-đồ Tiên Thánh chỉ nguồn ân
ĐẠI-Thành Hiền-ngõ kỳ khoa ứng
ĐẾ Chủ Nhơn-quần đức hóa dân.

THI BÀI

1.- KHUÊ con trẻ vưng lời thọ mạng (Lương-H.Lạc)
Trước Đàn-tiền tỏ rạng oai danh
Nam-Xích-Quang dụ đành rành
Hỏa-Lôi-Soát Công-Thần thanh Đồ-thành.

2.- CHƠN con hỡi sửa sang danh dự (M.L.T)
Bắc-Hắc-Quang Nghĩa trứ Thầy nêu
Thủy-Lôi-Soát Công-Thần nghiêu
Bái triều thọ mạng khúc khiu y hành.

3.- TẮC nầy trẻ ngày nay lành phận (Lương-H.Lạc)
Đông-Thanh-Quang xuôi thuận mới là
Mộc-Lôi-Soát Công-Thần gia
Phận hiền con hỡi! nhìn Cha trọn tường.

4.- BA nầy trẻ nghĩa-phương con hỡi (Th-Phú)
Tây-Bạch-Quang bước tới cửa Đài
Kim-Lôi-Soát Công-Thần danh
Hanh thông Tịch-Địa mối manh con dò.

5.- KỈNH nầy con chuyến đò Thiên-Tý (H.định)
Trung-Huỳnh-Quang mầu kỷ phận trò
Thổ-Lôi-Soát Công ráng lo
Phận hiền chấp khuyết đừng cho lỡ dời.

6.- LÂU con hỡi! thuận thời xuôi vận (Thân-C.Nghĩa)
Nam-Tào-Công là phận đây trò
Tiền-Công Thần-Xích gắng lo
Về phần
Soát-Chiếu công to hướng huyền.

7.- NỮ nầy đây Hậu-Thiên cố cập (Lương-H.Lạc)
Bắc-Hắc-Cuộc con tập điểm tô
Hậu-Soát Công-Thần Hắc-Cố
Đây là Thất-Bộ móng mô trọn tròn.

8.- Về Nhứt-Bộ KHUÊ con đi trước
Kề con CHƠN tinh dược trần hoàn
Đây là Nhị-Bộ châu-tàng
Hậu-Thường Ngũ-giái gồm trang Ngũ-hành.

9.- Sang Tam-Bộ TẮC danh Thầy điểm
Tứ-Bộ là đốn tiệm BA trò
Nầy nầy con KỈNH Trung-lò
Gọi rằng Ngũ-Bộ thể phò Ngũ-phương.

10.- Tiền Lục-Bộ LÂU nương triều dụ
Hậu Thất-Qui cuộc thụ Bộ âm
Phần con NỮ trẻ phương châm
Thành tâm cho vẹn chớ cầm rằng chơi.

11.- Phải thẳng dạ đừng lơi giờ phút
Phải Công-bình chẳng chút đổ xiêu
Dày công Tam-phẩm trưa chiều
Công-trình học tập khít nghiêm triệu kỳ.

12.- x Bớ con vưng dạ đồng qui
Ngũ-phương Tả Hữu thức tri mạng Trời
Bảy trò Thầy dặn vưng lời
Hớ hinh tha thiết cơ Trời luật nghiêm.

THI

Luật nghiêm phán đoán hiện giờ đây
Thiên-Cửu Bỉnh-Linh thế lịnh Thầy
Thưởng phạt Công-bình thông phận sự
Đổi thay Nguơn-hội cuộc trần xây.

Bài nầy đọc trước giờ Lôi-Thần bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

68. Bài đọc trong giờ trấn vụ Thời-Quân Nhựt-Thần và chữ Yểm-Linh-Tự Thời-Quân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 11 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ GIÁNG THẾ LẬP TRẦN

THI

CAO chiếu điển quang dẫn chúng-sanh
ĐÀI y thanh khí trụ thành danh
NGỌC lành hộ mạng thâu Hiền-sĩ
ĐẾ Chủ Càn Khôn sắp đặt rành
GIÁNG ứng thoại điềm huờn hội cả
THẾ gian mau tỉnh đáo hòa manh
LẬP thuần phong mỹ chia năm hướng
TRẦN hạ thọ thời định bát thanh.

THI BÀI

Thập-Nhị Chi-Quân thuộc hành
Mười hai trẻ trọn tâm thành lập công.

1.- Dần, Mẹo Mộc Chơn-Công sở thuộc
Tỵ, Ngọ Hỏa Lạc đuốc Thơ-can
Thân, Dậu thuộc Kim châu-tàng
Hợi, Tý thuộc Thủy rõ ràng duy tinh.

2.- x Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc Huỳnh
Đây là Hành Thổ Trung-bình Ngọ khai
Lục xung, Lục hạp đây nầy
Mười hai trẻ ráng thọ tài Sứ-Quân.

3.- Tý Sửu hạp tuần tuần sanh hóa
Ngọ Tuất hạp mau khá phương năng
Tý, Thân hạp lý đà giăng
Dần, Hợi hạp Bổn-căn Đạo người.

4.- Thìn, Dậu hạp thuận thời Địa-dục
Ngọ, Mùi hạp phúc đức Thiên-chơn
Đây là hạp lý huờn nguơn
Rõ ràng Lục-hạp vờn vờn cảnh Xuân.

5.- Tý, Ngọ xung; Thìn, Tuất là xung
Dần, Thân, Tỵ, Hợi xung hành tường
Ngọ, Dậu oan ương xung trí
Sửu, Mùi xung Nhâm, Quý, Canh, Tân;
Lục-Thập Tứ-Quí danh thần
Mười hai trẻ trọn ân cần từ nay.

6.- Càn vi Thiên, Thiên phong Cấu thay