ĐẠI-LỄ LONG-HOA

1. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Mừng chung Nam Nữ hiện hành
Nhìn nhau tu niệm duyên lành nối sau
Từ đây Đạo-đức dồi dào
Thuận hòa yêu mến hiệp nhau tu hành.

2.- Đạo Trời khai mở mối manh
Ngày nay qui thống con lành một ngôi
Cao-Đài Danh-Hiệu chung vui
Đồng chung bồi bổ đặng xuôi mạng Trời.

3.- Hiện nay Đạo-đức cứu Đời
Dùng chơn Chánh-pháp vận thời tế Linh
Thương nhau bỏ dứt chống kình
Hòa nhau cho vẹn đặng bình tánh tâm.

4.- Long-Hoa kỷ niệm thậm thâm
Trước qua sau nối ráng tầm chánh chơn
Phận tu dĩ-đức hóa-nhơn
Đặng an về lý rõ cơn làm người.

5.- Thử xem dưới Đất trên Trời
Đạo người cho vẹn cơ thời rạng đông
Tam-tài an phận xử xong
Đó là vinh hiển Thiên-Bồng sẵn đây.

6.- Chung nhau dìu dẫn sum vầy
Nghĩa-phương trau trác từ nay mới là
Lão mừng chung hiệp đây là
Nền nhơn vun đắp huy nga nơi lòng.

7.- Vui thay cảnh tượng Thiên-Bồng
Hạ-Nguơn vận chuyển xuân đồng huờn Nguyên
Chung nhau lớn nhỏ kiền-thiền
Thầy Trời sắp đặt hậu tiền hòa xuân.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ kỷ niệm Long-Hoa đồng nhau về đến Tòa-Thánh chầu lễ, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà quí báu bớ nầy con
HOÀNG phú cho đây ráng vẹn tồn
ĐẠI-Đức an bền thân bất hoặc
ĐẾ ân xá thế khải Hư-không.

THI BÀI

Mừng thay chung cả con Trời
Nữ Nam già trẻ vưng lời tu thân.

1.- Trời ban lý Tân-dân Minh-đức
Bớ con lo thậm cực sửa trau
Con ôi! Đạo-đức làu làu
Chung lo xét phận dồi dào thuận Thiên.

2.- Phận người tu kiền-thiền Tâm-lý
Phận người hiền tri-trí phân minh
Thể thân chí mỹ Tánh bình
Tâm hòa, Ý hiệp là xinh đó là.

3.- Đạo làm con Cao-Tòa Hiếu-nghĩa
Đừng có lòng khinh dể Chơn-tâm
Con ôi! Lý diệu mầu thâm
Thương nhau như một phăng tầm sửa sang.

4.- Lời Thầy dạy rõ ràng đây trẻ
Thống-nhứt nguồn vui vẻ mến thương
Con ôi! nhìn lý Thiệt Thường
Đạo trung bền vững, nghĩa-phương bền cầm.

5.- Tránh những chuyện âm thầm xô xát
Phận người tu Tam-đạt huy huy
Con ôi! vẹn đó nhiệm kỳ
Con ôi! tu tỉnh là tri vận hành.

6.- Muốn cứu Linh tâm thành dứt tục
Đạo là Chơn kềm thúc an hòa
Chung nhau như một mới là
Thương nhau như ruột thiết tha bọc bầu.

7.- Lời Thầy dạy dưng hầu bớ trẻ
Thương mến nhau đừng bác bẻ khi
Con ôi! chung hiệp duy trì
Bớ con tự tỉnh đồng qui thiện từ.

8.- Lòng chí thành hùng thư trau trác
Vẹn về tâm thông đạt Tam-lương
Từ đây an mạng kỷ cương
Nhìn Trời, nhìn Lý, náu nương theo lành.

9.- Lời châu ngọc tâm thành thọ phận
Bớ con mà cơ vận rạng đông
Nầy con chung cả Đại-đồng
Qui-nguyên an hưởng Lý không Trời dành.

10.- Đừng có dạ cành nanh xô xát
Ráng an tu đặng thoát kiếp về
Con ôi! Đạo-đức đề huề
Con ôi! chung Lý đồng về với Cha.

11.- Lời Trời dạy ôn hòa lương hiệp
Lời Trời trao bước kịp theo Trời
Cả xem khắp cả nơi nơi
Nhìn Châu Nam-Thiệm thuận thời trước đây.

12.- Nguồn Chơn-pháp từ nay Thầy chọn
Dựng Trung-Thiên phê ngọn bút son
Gọi rằng Thiên-Quốc Lạc-Hồng
Đứng lên hướng Đạo khải-thông phàm trần.

THI

Phàm trần ráng tỉnh khỏi lầm sai
Ân đức chở che rất rộng dài
Phận sự Đạo người linh hiển hiện
Rõ Trời vi Chủ vẹn xinh thay.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đại-lễ kỷ-niệm Long-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG THẾ CỨU LINH

THI

NGỌC sáng dường gương bớ trẻ hiền
HOÀNG đồ chấn chỉnh Đạo Qui-nguyên
ĐẠI ân Trời xá chung đồng cả
ĐẾ-Khuyết vun bồi hiệp một thuyền
GIÁNG giảng nguồn chơn thông Bốn-thảo
THẾ gian thương mến thấu Ba-giềng
CỨU chung Nam Nữ tâm hồi hướng
LINH thuận nhìn Trời đạt bổn duyên.

THI BÀI

Thầy thương, Thầy dạy con bầy
Ráng lo học Lý dựng gầy Thượng-Nguơn.

1.- Kêu bớ con lòng nhơn dựng trước
Mừng nhau mà tâm vượt mây mù
Con ôi! Thống-nhứt Đường Ngu
Thảo hiền ghi sử thiên thu vẫn còn.

2.- Đạo dạy con bảo tồn Tâm-lý
Đạo của Trời, Trời trí nguyên do
Con ôi! sâu chống, cạn dò
Thấy trong biết đục cần đo tâm mình.

3.- Nguồn chung sống quang minh quảng đại
Con vẹn nhìn trái phải mà phăng
Phàm gian chung xét liên-đằng
Phàm gian tự giác mới rằng thoát nguy.

4.- Thiếu Đạo-tâm khó tri mạng vận
Cứ lủi lầm đường tận cùng nhơn
Đó là ngọc báu phải sờn
Bổn-nguyên phải mất khó huờn Thượng-qui.

5.- Con ôi cả ráng tri lý thiệt
Mừng chung con chí quyết an như
Mừng thay hai chữ thiện từ
Mừng con thuận vận Chơn-sư giáo truyền.

6.- Kiếp đời sống hậu tiền suy nghiệm
Đạo làm người đốn tiệm phương châm
Con ôi! Tín-đức cao thâm
Con ôi! Trung Nghĩa trầm ngâm mới hoài.

7.- Muốn thành Phật vẹn hai huờn một
Tấc lòng nguyên gọi tột Chơn-như
Vẹn tâm Minh-đức mỹ từ
Vẹn tâm chí thiện đồng ư nhứt nguồn.

8.- Tâm là lý tròn vuông thân thể
Tánh trang bằng chẳng nệ nhọc thân
Mến thương hòa nhẫn ráng cần
Xá người lỗi mọn Tân-dân phận mình.

9.- Thầy mở Đạo muôn Linh đồng cứu
Gọi Qui-nguyên hản hựu nầy con
Ngã thiêng phước đức bất tồn
Định-tâm gìn một Càn Khôn khai hoàng.

10.- Đạo là Đạo vinh quang võ-trụ
Đạo thông Trời qui-củ hốt-chiêm
Con ôi! chung cả tôn nghiêm
Hành-tàng do trẻ ngày thêm mỗi ngày.

11.- Kể từ đây đừng thay Tâm-Đạo
Mừng chung con an hảo diệu hành
Con ôi! Đạo-lý cần thanh
Con ôi! tự tỉnh tu hành ngày tăng.

THI

Ngày tăng thần trỗi thể càng tươi
Phận vẹn đồng xinh thống hiệp xuôi
Thuận lý thông nguồn tri vận mạng
Thương nhau như một rõ ngày vui.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 lễ kỷ niệm Long-Hoa đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG THẾ KHAI CƠ

THI

NGỌC-Sắc gia ban phận chí thành
HOÀNG-đồ bao quảng mở nguồn thanh
ĐẠI qui Bổn-nhứt rằng Nhơn-hậu
ĐẾ Đạo thống Linh trọn tánh hanh
GIÁNG điểm danh hiền trao Lý nhiệm
THẾ Đời tự giác thấu chơn hành
KHAI truyền Pháp-luật kiền-thiền thể
CƠ hội Thượng-Nguơn rạng mối manh.

Thầy mừng mỗi con chung nhau trong Đàn-nội Tý lễ trung thời, xa gần Nam Nữ, trước vẹn lòng Chơn-tín, đến đây chung hiệp chầu Cha, sau huynh đệ đề huề hiệp sum nhứt mạch, tìm lý chung hòa tỏ lòng yêu thương về Đạo, kỉnh mến hòa Tâm. Thầy nhìn thấy vẹn đây lần lần cơ Qui-nguyên rạng rỡ, Lý Thống-nhứt hiện hành. Vậy Thầy cũng mừng thay! mong thay! chung con cả đinh ninh chữ dạ, vẹn trọn thuận hòa như nhứt xa gần thông một; đó là bọc bầu thanh khí nhẹ nhàng che chở chung con đó mỗi trẻ. Vậy chung nhau nam nữ, trẻ già gần xa định nghe Thầy than thở hiện giờ đây. Nầy mỗi con ôi! mỗi con nhớ lại coi cái hay của phàm là lý trí, cái giỏi của tục là chước sâu, từ lâu rồi; nay mỗi con nhìn lại coi cái bản ngã đó có nên về Đạo-đức giúp ích cho Đời không? có làm chi cho vẹn phận của mỗi con không? có an vững gì không? chắc là không. Có là có làm cho mỗi con nghi lầm, tưởng lộn nhau, rồi giành tranh xâu xé nhau, rồi lâu ngày sanh sự hại ngấm nhau. Ôi! cái đó nó tối, nó nặng, nó hư, nó thúi. Vậy mỗi con nên dứt bỏ nó đi, cho thân thể mỗi con nó nhẹ, nó thanh, nó an, nó vững đó mỗi con. Còn Đạo-đức an hòa, thương mến, nếu mỗi con không chê đó ấy là hèn quê thì rước nó về đặng chứa nó, lâu chừng nào càng tốt chừng nấy, càng thơm, càng nhẹ đó mỗi con. Mỗi con vẹn y, lần lần lý Thống-nhứt, nghĩa Qui-nguyên càng tỏ rạng. Mừng chung mỗi con máy Huyền-vi là Hư-vô Dương-khí. Ấy là không không mà có, có đó do không, gọi máy Trời, mà mỗi con đều muốn thò tay vào, Thầy e cho phận tay con rồi hỏng. Vậy Thầy mừng chung mỗi con đồng thương mến cùng nhau về Đạo, hòa thuận nhau về Lý. Còn mối Vô-Vi huyền bí do Trời chỉnh sắp định an đây con trẻ. Chung nhau con cả hiện giờ định-tâm nghe Thầy Trời ban dạy.

THI BÀI

Chung Đàn Nam Nữ ứng chầu
Xa gần già trẻ làu làu tín uy.

1.- Giờ Đại-lễ nhiệm kỳ Long-hội
Khai Bút-hoa phước tội Bỉnh-hành
Cân phân phán đoán đành rành
Gọi con Hiền-sĩ phận thanh trí cần.

2.- Chung nhau một dò lần Thiên-lý
Thuận Qui-điều thân ký nguồn chơn
Qui con huờn đáo Thượng-Nguơn
Ban lời dạy bảo dĩ nhơn hậu thuần.

3.- Kêu con dại ân cần kềm thúc
Muốn cứu đời tánh tục diệt trừ
An lòng Thường Thiệt Tin ư
Làm gương duồng thiện thạnh từ hoằng khai.

4.- Kêu chung con hiện nay Thầy chỉ
Chỉ cho con chung thỉ tỏ tường
Trên đời quý tại hòa thương
Trang bằng an lặng nhịn nhường sống chung.

5.- Thầy kêu dạy hiệp sum sau trước
Phận tu hành mực thước do Trời
Thiệt tu an mạng thuận thời
Thiệt tu thận-độc vẹn rồi phàm tâm.

6.- Cái phàm tâm hại ngầm chung trẻ
So thấp cao phân tẻ xa lần
Lý xa hồ mỵ nó gần
Nó gần nó hại mỏn thần mỗi con.

7.- Muốn Thống-nhứt sắt son nhịn nhục
Muốn cứu Linh tâm túc Huệ-thần
Muôn điều về thiệt lập thân
Tánh tâm qui thống xa gần nhìn đây.

8.- Kêu chung con từ nay tỉnh lại
Tỉnh tuồng đời trái phải cân phân
Rực rằn là chỗ phong vân
Làm cho lem ngọc ố thân con hiền.

9.- Kêu bớ con mối giềng trau trác
Muốn cứu đời phải giác tâm trung
Hạ mình cứu thế ung dung
Tâm thành chí háo vô cùng đức công.

10.- Con chung cả ráng thông Thiên-luật
Gọi Công-bình thừa trực Vô-tư
Con nào tâm vẹn hùng thư
Mừng thay Thiên-lý lương từ bền tâm.

11.- Chung con cả thế gian trung giái
Nhìn Cha Trời thế thái an vui
Kỳ Thiên hiếu chí xuân tươi
Phong-điều Võ-thuận tươi cười ấm no;
Hàm-bô Cổ-phúc điểm tô
Trời Nam người báu chung dò tầm phăng.

THI

Tầm phăng trúng nhịp đáo Thiên-bồng
Thong thả luân-hồi gặp lý Không
Tự giác tri tân Thường Tin Thiệt
Bền lòng kiên cố đắc tao phùng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ kỷ niệm Long-Hoa đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

MINH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

MINH mẫn tâm trung sáng rạng lòng
ĐÀN viên chung hiệp thấy ngày thông
LÃO lâm Đàn-nội truyền Chơn-Đạo
SƯ giáo môn hành vẹn đức công.

TRƯỜNG THI

1.- Người tu vẹn phận mới là
Chữ tu trí thể ôn hòa sửa trau
Kêu chung hiện hữu làu làu
Đạo Cao-Đài Thống-Nhứt màu thạnh thanh.

2.- Kêu chung nhìn lý cho rành
Lão phân cho cạn tin thành Qui-nguyên
Cao-Đài danh hiệu Huyền-Thiên
Cửu-Tiêu Bí-Khuyết chơn truyền Thánh-danh.

3.- Mừng chung Đạo-đức diệu hành
Quyết tâm tế thế đừng sanh thói tà
Tránh điều giả dối kiêu sa
Thuận Thiên hòa khí nhìn Cha thiện từ.

4.- Công-bình chánh giác chí ư
Từ-bi trau luyện Không-hư hiệp kỳ
Vẹn tâm Bác-ái trí-tri
Khuôn thành mẫu hiệp là qui Chơn-truyền.

5.- Thỉ chung vững bước nối liền
Thế Thiên giáo dục Căn-nguyên hiện hành
Từ đây tu thiệt là thành
Luân-xa đừng vướng tập tành thể thân.

6.- Thượng-Nguơn thân phận Tân-dân
Chọn ròng Minh-đức cán cân cột rường
Chỉnh tâm nhứt mạch tiện phương
Gìn nhơn giữ hậu mến thương dẫn dìu.

7.- Kêu chung phân chỉ đủ điều
Đạo đồng Cơ-lý đừng thêu dệt phàm
Cơ-quang Thống-nhứt Hồn-Tam
Đó là sự sống vẹn tâm rõ mầu.

8.- Tam-Tông dưng hiến làu làu
Qui Trung Tam-Bửu viên đào Tam-Huê
Đồng thanh Tam-Giáo dĩ hề
Khiết tham Tứ-Giáo đề huề Đức Nhơn.

9.- Thương nhau khó nhọc đừng sờn
Giúp nhau về một cao sơn thủy tường
Đó là chỉnh đốn nghĩa-phương
Tâm thanh thể bạch thần cương kỷ hoàng.

10.- Tánh, Tâm, Ý nhẫn vẻ vang
Trung-Thiên Thánh-cuộc vén màn chỉ Nam
Lạc-Hồng con cháu thậm thâm
Thỉ tri Đạo-hạnh, chung tầm nguyên do.

11.- Đạo Trời Bát-nhã lý đò
Rước đưa hiền ngõ lần dò vượt khơi
Kìa kìa nhìn rõ chơn Trời
Nhượng nhau hòa hiệp, nhiêu thời đặng vui.

12.- Sâm Sương không vướng tốt tươi
Đồng qui Tâm Tánh khỏi bôi mạng Trời
Thương nhau hòa một vẹn rồi
Thuận nhau an vững lập đời thuần phong.
Vĩ-nhơn mỹ hậu vẹn lòng
Tâm trung rõ lý Bá Tòng tượng Ly.

THI

Ly tường trung Đạo đắc Càn Dương
Khảm chiết thủy lưu Ý diệt cường
Chấp vãng Ngũ-trung thông vận mạng
Khai Huỳnh tỏ rõ rạng Khôn phương.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Long-Hoa, Thiên-Chơn đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 1 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là tiếng rạng của Tâm người
HOÀNG trị Tánh phàm Ý mới tươi
ĐẠI độ Trượng-phu hoàn đức cả
ĐẾ quyền Trời Chủ chẳng lưng vơi.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện hành
Ráng tu, ráng xét, ráng rành Đạo-tâm.

1.- Phận người tu phương châm Đức-hậu
Phận người hiền phải thấu chánh chơn
Con ôi! dĩ-đức hóa-nhơn
Bớ con tự tỉnh đừng sờn nghĩa-phương.

2.- Phận người tu giao tương mỹ thiện
Rõ Lý Trời Càn-kiện Cao-minh
Con ôi! dứt hết mộng tình
Đó là thói chạ ráng minh phận lành.

3.- Phận người tu gần thanh, xa trược
Phận người tu ngư-vướt đợi chờ
Con ôi! Tâm-lý Thiên-thơ
Con ôi! tự tỉnh trọn thờ Lý Không.

4.- Phận người tu rõ trong thấy đục
Xét phận mình kềm thúc hằng ngày
Làm sao vẹn phận Tam-tài
Làm sao an hảo từ nay siêu hồn.

5.- Muốn đặng siêu bảo tồn Nguơn-khí
Muốn thuận Trời tri-trí rạng đông
Con ôi! Huynh Đệ Đại-đồng
Con ôi! tự giác dứt vòng mỵ ly.

6.- Con ôi hỡi! nhiệm kỳ lý diệu
Mừng chung con tích thiểu thành đa
Con ôi! Đạo-đức ôn hòa
Con ôi! tri kỷ giác tha mới rành.

7.- Nhìn cho kỹ Đại-Thành trước mắt
Thầy khuyên con tu tắt kỳ nầy
Con ôi! an mạng sum vầy
Con ôi! Nhơn Nghĩa vẹn hay mới thành.

8.- Thương chung con tâm thành thọ giáo
Trước cùng sau ngọc báu ráng gìn
Vẹn bền chơn chánh đức tin
Đừng thiêng đắm đuối phải minh Lý Trời.

9.- Sống ở thế đồng thời chung phận
Gọi con bầy tinh tấn hòa yêu
Tu thân tích đức tiêu-thiều
Trang bằng về Đạo đằng kiều níu nương.

10.- Tu phải trọng Kỷ-Cương sau trước
Nhìn Củ-qui mực thước Trời giăng
Phận tu rõ Bổn tồn Căn
Phận tu an mạng liên-đằng đưa chơn.

11.- Muốn vẹn thương dứt hờn bớ trẻ
Muốn vẹn bền vui vẻ tuân y
Con ôi! gạn lựa thau chì
Con ôi! phận đẹp thể qui hướng mầu;
Phận tu từ thiện làu làu
Phận tu Đạo-phận duyên mầu Thần Tiên.

THI

Thần Tiên cảm-ứng lý chơn-truyền
Kêu mách phàm gian luật phải kiên
Một tiếng mất nhơn mòn vết ngọc
Đôi lời vong đức dễ nào yên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ kỷ niệm Long-Hoa đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 15

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 1 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành đâu nỡ để mòn hao
HOÀNG Lịnh sắc phong vẹn trước sau
ĐẠI-lực, Đại-hùng từ thiện mỹ
ĐẾ qui Nguyên-bổn Đạo đồng cao.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ vẹn lành
Chung trường Nam Nữ thi hành vẹn y.

1.- Lòng trọn thiệt nhiệm kỳ lý sáng
Bớ con thơ phải hản lời Cha
Kêu chung Nam Nữ trẻ già
Hiện nay Thầy định Cao-Tòa Thượng-qui.

2.- Đạo Qui-nguyên con tri mỗi phận
Thống-nhứt là Thiên-vận thời sang
Kìa kìa Nam xuất khai Càn
Màn Âm tuyệt dứt Cơ-quang Dương tài.

3.- Cái thế tục từ nay tan rã
Đạo-đức kiêm Thượng Hạ hòa Trung
Con ôi! Tâm-lý hiệp sum
Con ôi! Chánh-pháp hô tung mỹ thuần.

4.- Dựng phong tục ân cần sáng suốt
Thầy đã khai ngọn Đuốc rọi đêm
Con ôi! tâm tánh thúc kềm
Con ôi! tu thiệt đừng hiềm chi nhau.

5.- Bớ chung con làu làu Trời Chủ
Luật Hóa-Công khí tú diệu yên
Con ôi! Đạo-đức trường-miên
Con ôi! Huệ-luật kiền-thiền thạnh danh.

6.- Con ôi hỡi! điểm canh đó trẻ
Con ôi! mà vui vẻ xuân sanh
Con ôi! Tâm-lý vẹn thanh
Con ôi! tu thiệt duyên lành nối sau.

7.- Con chung cả biết bao phi thố
Muốn tránh nguy ráng độ cho xa
Bớ con đừng có kê cà
Bớ con an lý chung hòa níu nương.

8.- Phận người tu khai đường mở nẻo
Khai đường lành, dẫn nẻo Qui-y
Phận tu con vẹn trung qui
Một ngày kết lý vẹn tri chơn Trời.

9.- Thanh phẩm vị cơ thời đưa đến
Bốn ơn lành thương mến Đạo người
Phẩm thanh con hỡi vui tươi
Duyên lành nối hậu rõ lời đây con.

10.- Lời Thầy chỉ sắt son chung thỉ
Con tu hành xét Kỷ tri Cang
Con ôi! Tâm-lý nồng nàn
Bớ con nhìn một chung đàng về ngôi.

11.- Nhắc xa gần đừng bôi lời lẽ
Nhắc chung nhau đừng tẻ hai đường
Hầm sâu, hố thẳm tang thương
Rực rằn dời đổi đừng vương con à.

12.- Thuận Thiên-lý dung hòa tâm tánh
Mến thương nhau khiêm hạnh thành danh
Bớ con tu tỉnh mới lành
Bớ con chia rẽ khó thành người tu;
Con ôi! luân chuyển tu-du
Trả vay, vay trả nhược nhu xuân đồng.

THI

Xuân đồng che mát cả phàm gian
Kêu bớ trẻ thơ ráng vén màn
Màn thế trần ai mau thoát khỏi
Đạo cao Đức rạng trọn duyên toàn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đến ngày 15 tháng 4 lễ kỷ niệm Long-Hoa đọc trước thời Ngọ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

TRƯỜNG-THI

1.- Chung nhau Nam Nữ tu hành
Qui hồi tâm tánh nguồn lành cội Tông
Thương nhau huynh đệ Đại-đồng
Dẫn nhau trỗi đến Thiên-bồng an vui.

2.- Vô-Vi cảnh tượng xuân tươi
Thỉ-Sơ nối Hậu mười mươi tri kỳ
Hiện đây lý diệu phương tri
Đạo-nguyên Bổn-nhứt kịp kỳ thạnh thanh.

3.- Qui-nguyên Tam-Giáo Đại-Thành
Giao tương huyền trí nguồn lành dò phăng
Rõ ràng huynh đệ bổn-căn
Dẫn nhau đến bến Từ-hàng an nhiên.

4.- Ban lời chỉ rõ mối giềng
Đàn-Linh Tam-cảnh Bổn-nguyên tuần hoàn
Kêu chung định nguyện vén màn
Kêu chung chỉ rõ Tâm toàn Tánh thông.

5.- Ráng nhìn cho rõ Chủ-Ông
Ráng thông vận mạng lập công trau giồi
Chung nhau Nam Nữ qui hồi
Chung nhau thương mến về nơi cảnh nhàn.

6.- Đến đây Đạo-đức vinh quang
Chung nhau định nguyện Càn cang chuẩn thằng
Mỗi ngày phải vẹn Đạo hằng
Thượng-Nguơn cơ vận trang bằng nối sau.

7.- Chung nhau vẹn phận giồi trau
Vô-Vi xuân sắc phùng tao hậu tiền
An thân Tam-lý thấu nguyên
Đồng qui Thượng-hội giác viên vẹn hành;
Chung nhau Nam Nữ tu hành
Qui hồi tâm tánh vẹn lành cội Tông.

Mừng Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 16 về Vô-Vi Cảnh chầu lễ, vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy. Từ đó hiện sau ngày thường có về đến mỗi cảnh Vô-Vi vào đãnh-lễ, trước đọc bài nầy thay cho bài “Mừng Thay”, thời kỳ Mậu-Dần đà nhiệm phận.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trắng nhờ tay thợ khéo giồi
HOÀNG thành Đạo-đức mới an vui
ĐẠI-đồng phán đoán nơi Tòa-Ngọc
ĐẾ Chủ năm lành tượng khí tươi.

THI BÀI

Mừng con lớn nhỏ xa gần
Về nơi Cảnh Tịnh tinh thần xuân sanh.

1.- Con lớn nhỏ muốn thanh ráng xét
Định nơi tâm chấp khuyết vãng thâu
Con ôi! Tâm-lý làu làu
Con ôi! tu tỉnh bước mau thuận hòa.

2.- Về với Đạo xây nhà âm chất
Đạo quang minh tồn thất rõ ràng
Con ôi! Tâm-lý vẹn toàn
Là chung bổn phận Càn cang tri thừa.

3.- Lời dạy bảo chiều trưa căn dặn
Lễ Long-Hoa mực thẳng Thầy giăng
Con ôi! tu tỉnh lý tăng
Thỉ-chung răn thưởng Thiên đăng ký trì.

4.- Nơi Ngọc-Tòa đồng qui về một
Nơi Tịnh-Đàn thanh thốt qui cơ
Huờn Nguyên xây trở hiện giờ
Tạo-công Hóa-lý Pháp-sơ qui triều.

5.- Năm Mậu-Tuất tiêu thiều trọng trược
Bớ chung con mực thước dò lần
Bớ con lớn nhỏ ân cần
Bớ con tự tỉnh thể thân nhiên điềm.

6.- Lời chỉ rõ cổ kim mỗi sự
Tiếng ban khuyên cư xử diệu-hành
Con ôi! Tâm-lý tồn thanh
Con ôi! chí nguyện em anh xuôi lèo.

7.- Cơ Đạo chuyển đây chèo nọ mái
Phận người tu thế thái sao sao
Tu là nhìn Lý giồi trau
Tánh tâm hòa nhứt hiệp tao hòa mầy.

8.- Kể từ thuở Thầy gầy nguồn Đạo
Bao nhiêu lần Hóa-Tạo trở đương
Do đâu gạn chuyển vấn vương
Cũng do tâm tánh kỷ cương chi ngoài.

9.- Thương bầy con hay thay Thánh-ý
Thương vì con tri-trí chẳng thường
Hiện giờ Thầy mở con đường
Khai Huỳnh Công Lý Pháp thường Đạo thông.

10.- Kêu chung con chỉ Tông phân Tổ
Gọi Lạc-Hồng phùng ngộ thuần lương
Chỉnh tâm tánh định bước bươn
Huyền-Hoàng thống thệ Ngu Đường tâm trung.

11.- Khai Tam-Hoàng vô cùng giác thế
Đem lời lành can phế giáo truyền
Mừng thay con trẻ Qui-nguyên
Tánh tâm về một nối liền chung tu.

THI

Chung tu học lý vẹn từ nay
Phận đẹp thân lành đặng thấy đây
Ráng định đừng lơ cơn chuyển gạn
Qui-nguyên huờn đáo thuận nhìn ngay.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 16 tháng 4 Mậu-Tuất 1958, mỗi con về Vô-Vi Cảnh Ngọc-Linh-Tòa hành-lễ kỷ niệm Vô-Vi, đọc bài nầy trước thời Ngọ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài dạy Đạo-Tràng Xuân-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

Nầy mỗi con hiện giờ nơi Đạo-Tràng Xuân-Đông định-tâm nghe Thầy ban dạy:

THI BÀI

1.- Nầy Nam Nữ mỗi con nghe dạy
Hiện giờ đây nhớ lại phận lành
Con ôi! Tâm-lý tồn thanh
Ráng lo học tập cho rành phận tu.

2.- Con ôi hỡi! nhược nhu là phận
Phận người tu phải thuận vận hành
Bớ con nhớ lại cội lành
Đó là giống tốt Thầy dành đó con.

3.- Lời Thầy dạy sắt son tuân nhớ
Nhớ đặng lo nhắc nhở Tâm trung
Con ôi! Đạo-đức chấp trung
Hóa-nhơn dĩ-đức vô cùng thanh phương.

4.- Con ôi hỡi! Kỷ-cương Trời Đất
Đạo vẹn bền đừng mất hòa thương
Gia đình Đạo-đức nhịn nhường
Đừng lòng chia rẽ Sâm Sương lụy thần.

5.- Con ôi hỡi! đồng thương là gốc
Gốc người tu thận-độc phương-châm
Con ôi! an mạng thậm thâm
Tự nhiên khí tượng phương châm thanh từ.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Xuân-Đông đặng trong đây nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Xuân-Đông một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài giải nghĩa hai chữ NGŨ-LUÂN nêu vào Thánh-Luật

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối)

-------o0o-------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ lưu tu niệm vẹn về lành
OA phận thể sen rạng Thánh-danh
KIÊM trạch bạch quang thông Phật-vị
MẪU-khuôn tri giác đắc viên thành.

Mừng mỗi con hiện nay chung lớp học Cao-Cấp nơi Liên-Điện, đặng Lịnh Thiên-Tiêu ban lý mở lớp học tập giác thân phụng giáo. Kiêm-Mẫu đáng mừng thay! Vậy chung nhau con cả định-tâm nghe Mẹ ban cho hai chữ “Ngũ-Luân” đây mỗi con.

Ngũ-Luân là năm mối:

1.- là Kỷ-Cương Phong-Hóa.
2.- là Phụ Tử gọi Cha Con.
3.- là Phu Phụ gọi Chồng Vợ.
4.- là Huynh Đệ gọi Anh Em.
5.- là Bằng Hữu gọi Bậu Bạn.

Nghĩa là: Kỷ Phong phải thanh trọn Sáng; Cương Hóa trọn chánh đến Ngay, trên dưới vẹn hòa, thì vẹn gìn Nhơn-hậu, hằng định vẹn lành, lý gọi nền thể Mối thông bọc đùm Giềng xét.

- Về Cha Con nghĩa là Xuôi Thuận. Cha trọn Lành Mối của Con; Con trọn Thảo Giềng của Cha. Vẹn vậy là thường Nghĩa, đó là Đạo.

- Chồng Vợ nghĩa là Kỉnh Mến lý là tân lễ. Chồng trọn Mến Mối của Vợ; Vợ trọn Kỉnh gọi Giềng của Chồng, là thông tân lễ phúc đáp vinh quang là Đạo.

- Anh Em nghĩa là Thuận Nhượng, lý là tường trí. Anh vẹn Thuận Mối dìu dẫn đoàn Em; Em trọn Nhường nương cậy đoàn Anh, gọi Giềng của Anh. Lý gọi tường Trí, vẹn đó là Đạo vậy.

- Bậu Bạn là Tri Âm, lý là Tín-Định. Đồng tri âm gọi tương thân; định xét nhau đừng xa chữ Tín, gọi Giềng Mối tương giao, Lý là Bằng-Hữu, nghĩa đồng thời hòa nhứt giao liên, gọi là Đạo.

Đạo người gìn đây cho trọn, dầu Nam Nữ thường hành. Trời ban Năm-phước hiện hữu, thì phận người khỏi phạm năm điều răn đó trẻ. Gọi trước mắt xem Luật-điều, Tâm trung gìn giữ phận, thì Thân Thể Tánh Tâm đều không phạm, Đạo gọi Ngũ-uẩn Giai-không. Ấy là phương tiện Thần Tiên tạ thế đó mỗi con.

Giờ học hỏi trước đây, mỗi con định nghe Mẹ ban dạy đôi lời, gìn đây gọi là Thánh-Luật Thiên ban, Tâm trung bất lụy, gọi Nữ-sĩ thượng hành, Tiên ban hiện hữu đó.

THI

Bớ con chung cả phận Tài-nhơn
Nữ thiện Đạo thông trỗi Dữ-chơn
Thống lý Mẹ bày rành Hướng-đạo
Năm-châu thế thái thấu Cao-sơn.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy Thiên-Chơn đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Điện lớp học Cao-Cấp nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài giải nghĩa hai chữ THUẦN-MỸ nêu vào Thánh-Luật

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 8 giờ tối.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thân trong sạch Đức hòa Nhơn
LIÊN Điện hương cao ý rạng Chơn
TIÊN định qui-y tường hậu nghĩa
NỮ lưu em hỡi chí keo sơn.

Bổn-Cô mừng chung mỗi em hiện hành trong lớp học vừa rồi, hãy định-tâm nghe Chị ban dạy hai chữ “THUẦN-MỸ” đây mà học hỏi hành y, vẹn đến Nữ-lưu Minh-đức.

Em hỡi, Thuần nghĩa là ròng, Mỹ nghĩa là tốt. Mỗi em muốn tu hành đến nơi tốt tươi ròng sáng, phải gìn giữ Ngũ-quang, gọi Phong-thuần, Tam-nhơn gọi Tục-mỹ, mới thông suốt đương đông, đường lành Nhơn Đức Lý Tân-dân, Thiên-Hoàng khải Lý, Tý khai Nguơn-Hội nữ kiện toàn thanh đó. Ngũ-quang nghĩa Ngũ-thông trừ Ngũ-tặc, Lương minh Hạnh hiếu vị Chơn, gọi tri ân thọ đáp.

1.- Thiên-Ân sanh phúc Ngã, Ngã giác Tâm qui thạnh đáp Cao-Sùng.

Nghĩa là: Đạo làm người hữu linh là biết xét, biết thương, biết nhẫn, dung xá nghĩ tưởng lý Người hiệp Ta gọi Xác vẹn Hồn, Hồn chủ Xác, định Hồn vi chủ, gọi là Ta ấy là: Ơn Trời sanh ta, tượng lý che ta, ta xét phận ta tự tỉnh, thức thiệt, mới nhiều lo bồi đáp chớ quên, vì ơn Trời cao sùng vô cùng tận.

2.- Phụ-Ân sanh Ngã, Ngã giác Tâm qui, thạnh đáp Thinh-Sùng.

Nghĩa là: Ơn Cha ta sanh xác ta, ta xét biết phận sự tỉnh tâm, vẹn mới đừng nguôi, gọi không phui pha, nhiều lo bồi đáp ơn rộng của Cha ta. Vậy vẹn lành Đạo làm con đó.

3.- Mẫu-Ân cúc-dục Ngã, Ngã giác Tâm qui, thạnh đáp Trường-Sùng.

Nghĩa là: Ơn Mẹ ta đẻ xác ta, rồi nuôi ta, ta xét tâm ta hằng lo đừng để lợt lạt, nhiều lo bồi đáp ơn dày của Mẹ ta, mới trọn phận Đạo người làm con chẳng hổ đó.

4.- Sư-Ân giáo phủ Ngã, Ngã giác Tâm-qui, thạnh đáp Đức-Sùng.

Nghĩa là: Ơn Thầy ta dạy bảo, vỗ về cho ta, ta xét mới lòng nhiều lo bồi đáp đức rạng công Thầy, Tâm thờ Tánh thệ. Vẹn đó mới nên phận người tu, chẳng thiếu phận đó.

5.- Kỷ-Cương Ân-trì cố Ngã, Ngã giác Tâm-qui, thạnh đáp Trí-Lập.

Nghĩa là: Mối-giềng đất nước gìn giữ, trật tự săn sóc, chăm nom khuyên bảo ta, ta xét phận ta, nơi tâm đừng vong phản ơn ấy, nhiều lo đền đáp nghĩa sâu. Vậy mới Đạo người tri quang thắng vạn vật đó.

Năm sáng nầy gồm Năm Lý gọi Năm Lành, biết Năm Mối ròng thanh, thân thể chung Tâm phận đó.

Tam-Nhơn là Mỹ-Tục:

1.- là Chánh-Nhơn gọi là Tâm trí kỳ Nhơn, nghĩa là: Đạo người phải vẹn ngay thẳng, muôn sự lý đồng ngay. Ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, định nghiệp đồng ngay, gọi là Nhơn-Đức Thánh-Đạo là đó.

2.- là Chơn-Nhơn Lý Tiên-Nhơn, nghĩa là: Đạo người tròn Thiệt, Lý cảm-ứng đồng Thiên, muôn điều cơn hành phận đồng Thiệt, Lý Định, Phán, Thâu, Vãng, Chấp, Di, Hoằng, Hóa, Tế, Trị đều Thiệt, gọi Nguyên-Nhơn Tiên khí, ứng cảm tri Chơn kỳ Đạo là đó.

3.- là Thiên-Nhơn gọi Lương Nhơn tri Mạng, nghĩa là: Đạo người vẹn giác thấu thế hệ nguyên do, mà xử đáng. Ấy là người vẹn thọ mạng vận của Trời ban, muôn điều định-tâm rõ Trời là chủ, không bôi bạc mạng mình, không sái cơ vận lý Trời Đất, gọi Thượng-lưu, gồm ba bực: Thượng-lưu là Chí-thiện, Quân-tử là Chí-mỹ, Trượng-phu là Chí-chơn. Đạo người vẹn đó là Mỹ-tục, nghĩa là phận người phạm luật đọa đến cõi trần ai diêm phù bất quảng đều có tội nên phải đọa trần, nên gọi là hang sâu, bị máy Luân-hồi vay trả. Đó là màn Vô-minh che mất Tánh Trời ban phú, chỉ biết có Tánh-phàm là ham muốn, Tâm-tục chuộng rực rằn, vật chất, Ý-mê quyền thế sang trọng theo đời là dị đoan chướng ngại. Người tri Đạo người, gọi người biết người, là linh hơn muôn loại, vén màn vô-minh, tránh xa hủ tục giả tài, là người vẹn tốt, là người mang xác ở nơi Đời, là hang sâu không cửa, lò lửa lẫy lừng, vẹn giữ Ba Thiệt gọi Tam-chơn, đó tròn Mỹ-tục là vậy. Đặng vậy là Thuần-mỹ, gọi Ròng Tốt là đó.

THI

Nữ-lưu mang xác phải kiền-thiền
Ở tục lòng thanh gọi thạnh giềng
Rặc Tốt thiệt Ròng tường Tám Báu
Ba Lành, Năm Phải đặng huờn Nguyên.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa Liên-Điện, rồi giao Chưởng-Quản in ra đặng nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc sau Đại-Đàn Nữ-Oa Cao-cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ bình Thiên-hạ giáo Nhơn-luân
THÁNH thanh Nam Nữ gìn đây trọn
MẪU Tử tương phùng Đức trí Ân.

THI BÀI

Mừng con Nữ-sĩ học hành
Chung tâm quyết chí tập tành tu lai.

1.- Trong Đàn Tý hiện đây Mẹ thưởng
Mừng mỗi con liên đượm hương Trời
ĐÊM chầy tăm tối khắp nơi
Trần ai bụi đỏ lòng vơi đức lìa.

2.- CHẦY dày dặm thảm thê lao lụy
Kêu bớ con nương gậy thừa tri
Con ôi! Tạo-Hóa Tiểu-nhi
Về phần Nữ-phái hiện nay vén màn.

3.- MẸ thương con nồng nàn dạy bảo
Con bao đành chẳng thảo làm lơ
Đoài Kim Thượng-khuyết vất vơ
Phận tri uy tín kiêm thờ Bổn-nguyên.

4.- NGÓ về Tây yếu quyền Bí-khuyết
Phận Nữ-lưu đồng thiệt mối manh
Con ôi! Tâm-lý ráng hành
Con ôi! tự tỉnh xét rành mới an.

5.- CHỪNG mực thước Mẹ ban con trẻ
Đến chơn Trời vui vẻ hành y
Con ôi! Đạo-đức tiên-tri
Chỉ con Nữ hậu đường đi khỏi lầm.

6.- CON của Mẹ phương châm tu học
Nhìn ngôi Càn thận-độc phương-châm
Con ôi! Đạo-đức mầu thâm
Trần ai là bụi đừng lầm lủi dung.

7.- ME thương con vô cùng than thở
Thân hẹp hòi ráng sợ mạng Trời
Sợ là vẹn hạnh gương đời
Manh-kha đừng đắm nhìn coi rõ ràng.

8.- Phận Nữ-lưu vén màn mê muội
Đêm thanh thao cơ hội Liên-đằng
Đóa hoa búp kính nhụy tăng
Ráng ngừa ong bướm, ráng ngăn trong ngoài.

9.- Cuộc trần thế bi ai thổn thức
Cõi Tây-Cung Vô-Cực dược linh
Chí tâm vào cửa Trường-sinh
Bồ-đào viên mãn ráng nhìn cổ kim.

THI

Cổ kim phận Nữ bị chăn cầm
Mau thoát tuồng đời trí vị thâm
Giáng thế quang cô thông Bát-bửu
Qui hồi Thiên-cảnh đáo Bồng-vân.

HỰU

Bồng-vân Cực-lạc lý Ta-bà
Kêu bớ Nữ-nhi đạt nghĩa ba
Càn xuất Dương khai mau dứt trược
Khôn thanh Âm tuyệt thống Liên-tòa.

HỌA

Liên-tòa Mẹ ngự ớ nầy con
Mau đến khải Tiêu trí ngọc tròn
Cầm nắm kỳ rao tài Liệt-nữ
Bá Tòng gương vọi trí-tri tồn.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài dạy Đạo-Tràng Mỹ-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

THẦY mừng mỗi con, các con Nam Nữ hiện giờ Đời Đạo chung đây, định-tâm nghe Thầy ban dạy nghe chung xét phận qui hướng về lành đây chung mỗi con Đời Đạo.

THI BÀI

1.- Mừng Nam Nữ hiện giờ Đời Đạo
Nơi Mỹ-Phong lo tạo Lý-mầu
Con ôi! Đạo-lý làu làu
Là phương cứu sống chung bầu bọc đây.

2.- Chung Nam Nữ đừng gây chia rẽ
Dầu Đạo Đời đừng tẻ mạng Thiên
Con ôi! Đời Đạo Qui-nguyên
Tuần huờn xây chuyển Cao Kiên mới tồn.

3.- Trong thế sự Càn Khôn vi Chủ
Nếu mỗi con chẳng ngụ thối lòng
Đến cơn Phán-đoán Đại-đồng
Nghịch Thiên tiêu diệt Lạc-Hồng đâu con.

4.- Lời Thầy dạy non mòn biển cạn
Tiếng Thầy ban tỏ rạng bớ đời
Bớt lần húng hính lả lơi
Qui hồi Đạo-lý là vui tươi cười.

5.- Xuân Đại-Đạo mười mươi ít gặp
Gặp Trời thâu ráng tập lòng lành
Con ôi! để bước về lành
Nếu con húng hính thôi đành hoại thân.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng đây đặng chung nhau nghe chung xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Mỹ-Phong một bổn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc sau thời Tý mùng 9 nơi Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà Đạo-đức hỡi nầy con
HOÀNG Điện Tiêu-diêu sáng chẳng mòn
ĐẠI-Đạo Qui-nguyên thâu trẻ thiện
ĐẾ quyền Trời Chủ vẹn lòng son.

THI BÀI

Tam-Hồn Qui-nhứt hiện thời
Là nguồn Đại-Đạo của Trời lập ra.

1.- Đạo có Hồn đủ ba khuôn mẫu
Thấu Tam-Hoàng Thỉ-Thủ Vô-Vi
Tam-Hồn Qui-nhứt nhiệm kỳ
Tam thân Tông chỉ đồng tri Lý Trời.

2.- Muốn thành Đạo thông Đời nhìn Luật
Luật thanh thanh Thánh-Đức rạng hồng
Lập Ngôi Bổn-Giác Huyền-Công
Giao tương trên dưới khải thông Linh-Bình.

3.- Luật Trời định tâm thành là hiển
Hiển rồi con tự biện xét xem
Tam-Hồn qui định hốt-chiêm
Tam-Thân qui thuận cổi rèm là nên.

4.- Cần chơn chánh dựng nền cơ thể
Là Trung-Thiên cứu thế về thanh
Luật bình Tâm-lý muôn Linh
Luật thông Tam-luật Linh-minh tâm tường.

5.- Phận Bỉnh-hành Thiên-Chơn thường thiệt
Kêu phàm gian chí quyết nhìn Ngôi
Rõ ràng Tam-tỉnh thuận xuôi
Người tu đừng nghịch ôi thôi uổng đời.

6.- Khai Cửu-lý thuận thời trí dõng
Là Nam-Công quang tổng thưởng răn
Con ôi! thế thái an bằng
Là qui Đạo-đức lẽ hằng tường cơ.

7.- Rõ Đạo-nguyên trọn thờ Trời Chủ
Vẹn tâm thành qui củ dò phăng
Đạo là phẳng lặng trang bằng
Tam-Hồn qui hiệp kiều-đằng cứu Linh.

8.- Cơn Phán-đoán tâm in khí tượng
Buổi cân phân ráng trượng kỳ tâm
Đó là thuận lý không lầm
Đây là vận hội chớ cầm rằng chơi.

9.- Lý Qui-nguyên thôi thời vui cảnh
Huynh đệ đồng thơi thảnh xuân Trời
Càn Khôn thống hiệp thuận thời
An hòa về Đạo oai Trời tứ ân.

10.- Xá người thiện độ lần người tỉnh
Diệt quỷ ma vướng bịnh tướng khanh
Đạo người an thiệt rõ lành
Dứt xong ích kỷ gìn manh mối Trời.

11.- Trời chủ Lý con Trời lâm hạ
Là Nam-Công Thiên-Hỏa Nhứt-Tiêu
Cứu Linh tế thế độ điều
Bớ Đời, bớ Đạo nhẫn nhiêu nhìn nguồn.

12.- Đừng mê man ngông cuồng quá lẽ
Luật phán phân nặng nhẹ đâu lầm
Con ôi! chung cả phương châm
Người tu tự giác trầm ngâm đây là;
Ban chung mỗi trẻ gần xa
Trường sanh bất diệt thoát ra cửa bàn.

THI

Bàn-môn con trẻ ráng dò lần
Dò xét tại đâu phải vướng thân
Bàn cãi ngoại chơn kiêu gọi giỏi
Sư-minh Môn-nghịch mất hay còn.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo tại Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền ngày 9 tới đây, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài dạy về ý nghĩa Tam-Hồn, Tam-Tông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban lời gọi đức danh
HOÀNG Thiên chẳng phụ phận tâm thành
ĐẠI ân phong thưởng người trung hậu
ĐẾ-Khuyết dựng gầy chỉnh mối manh.

THU, con định-tâm nghe Thầy ban dạy.

Hiện giờ cơ Đạo huờn Nguyên, Đạo-đồng Thống-nhứt, Thầy định gồm thâu đủ Tam-Hồn về một là xá ân ban lời Giác-thế, mở Lý khải Hồng-ân, ban xá tội cho phàm gian, lập Tam-Tông dựng gầy cơ thể nền Nhơn, qui Tam-Bửu, chỉnh đốn lập đời thới thanh Đạo-đức đó con. Phận con là một đứa con yêu dấu mến thương nơi Cửu-Tiêu lâm hạ, Lý ký Thủy-Triều Hanh-Thông đó trẻ.

Vậy con nhìn Lý xét mình, ký tế cùng Hỏa-Đức Thiên-Chơn, khải thông vận mạng thiện từ cho phàm gian, đem Đạo-đức gieo truyền, lập nền nhơn Trung-Thiên Thánh-cuộc đó con.

Về tinh thần phò giác Tri-quang, Bổn-nguyên truyền thấu, trong buổi Cửu-Tý Bỉnh-lý Luật ban. Đây là đầu mối dây của Đại-Đạo dựng thành Sơ-lý đó con.

Về Tam-Hồn của Đại-Đạo là lý huợt bác nguyên do, ấy là Linh-Hồn trí kỷ; Anh-Hồn hộ Chơn, tả thông thanh; Thần-Hồn khai Cửu-Dật, hộ hữu chánh huờn bạch, Tam-Hồn Qui-nhứt, Linh-Hồn thông thệ Tam-giới liên kỳ. Ngôi là Thần-Hồn, Bổn là Linh-Hồn, Giác là Anh-Hồn, gom lại Ngôi Bổn-Giác tự tay Thầy, Linh-Hồn cầm Thiên-Vận, Ngôi Bổn-Giác chủ Tam-Hồn là vậy. Phép tu hành nguồn Đạo-đức chung qui căn cũ; Thể, Lý, Tánh, Tâm, Thân, Ý, Âm, Dương, Phủ, Tạng, Động, Tịnh, Hay, Biết đồng Qui-nhứt. Bổn là Phật Tâm gọi là nhứt Phật. Phận người tu gồm Lý Ba, Thuận Thiên dưng tấc lòng thành, trí-tri cách-vật, Cảm-Ứng Huyền-Linh, Mầu-cơ thông hiển, Thái-Cực tượng lý Từ-bi, chạm dạ Bác-ái, thuận thời Công-bình Tánh quảng; Đó là Tam-tề hiệp lương, nhứt định siêu tăng, là gồm lý Tam-Thanh; duy duy Tam-Bửu đó con. Muôn điều thoát tục trược là Phật gọi Nhứt-huệ, Tam-độc diệt trừ, Tam-thông hiển hiện, Tam-giác ngô thân, Tam-kỳ thức thiệt. Đó là Tiên-giác đó con.

Vậy phận tu gìn Lý Bổn-nguyên là Đạo. Đạo vô hình nhưng hữu dụng là học lý tri lý, phải nhìn thể xét lòng Trí-tri Minh-đức là đó, gọi Đạo Tân-dân cảm giác, Đức hóa thiện từ, dụng tướng khả vĩ Đạo vi duy, diệt mỵ ly tướng trược, tha Chúng-sanh tướng, hòa Tứ-chơn là nguyên do kỳ định. Tam-nhứt là Ba-một thọ Càn, thế Thiên giác thế độ Linh là: Che, Chở, Thương, Mến, Nhẫn, Nhiêu, Dung, Thứ, tỉnh tâm thoát tục, gọi trong nhứt định Lý, Thể tương tề tâm tỉnh trị biệt, Âm thanh, Dương hòa, Tam-huê tường tri, Tam-ngũ là chủ Kiền Khôn, Tam-Hồn Qui-nhứt là đó. Tam-Tông Khôn thể Hồn khuôn, Tông mẫu, khuôn mẫu nối liền mẫu khuôn hòa thuận. Tam-Tông là hình thể trợ kỳ cho Tam-Hồn, gọi là Hồn Xác là đó. Tam-Tông lý Tam-tam tri chơn chánh, lý tả qui, hữu cũ là ngôi Khôn, Càn tượng. Muốn cho thành Đạo, Càn Khôn phải hiệp nhứt, Tâm hữu minh trưng, phải lập Luật mới Bình-Linh võ trụ đặng. Luật Trời dò định thành lập Thượng-Nguơn, nêu Tam-Hồn qui hiệp Đại-Đạo khai hoằng, Tam-Tông ứng hiện, Thống-nhứt Kỷ-Cương đồng thông thuận thời Tam-Bửu trắng trong, là Qui-nguyên Tứ-Thánh đó con.

THI

Mừng THU lao khổ trẻ bền gan
Muôn đắng ngàn cay vẹn chẳng phàn
Thành lập Đạo-đồng che vạn loại
Giáo nhơn tu niệm vững chơn thoàn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Vô-Vi Diệu-Lý khai mở tinh-thần, chung đây con cả nghe chung định học xét lý trấn tỉnh tâm thần, y tuân Thiên-lịnh, trỗi bước kịp thời Đạo-đồng tế thế, cứu Linh khỏi nơi sa đọa đó mỗi con. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung. Bài nầy nêu vào Thánh-Luật.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài dạy về Tam-Thập-Lục Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu trắng trong trẻ hỡi nầy
HOÀNG đồ gầy dựng lý tường thay
ĐẠI ân con hỡi tròn Tâm-lý
ĐẾ phận Trời trao thống hiệp đây.

NGỌC, con nghe Thầy dạy; Đầu đề khó nhọc, hiểu phận lành tăng, Đạo-đức trang bằng, Vô-Vi ứng cảm, thanh tường cơ hội, Trung Lý hoằng chơn, chí dốc chẳng sờn, tâm thành đáo vận, Nền Nhơn hậu cố, thế-giái siêu tồn, Công-đức chánh minh đó trẻ.

Nầy con NGỌC, Tam-Hoàng khai dựng, Thánh-Đức hiện hành, muôn Linh tắm gội ân Trời. Vậy con định-tâm nghe Thầy dạy chỉ nền nhơn Thánh-cuộc đây con trẻ.

Nền Nhơn thâu Vạn-lý giáo thiện muôn Linh, Thánh-cuộc siêu tồn, Vô-Vi Thánh-Luật, tri giác tâm trung, tánh phàm dứt hẳn, Thanh Thánh hiện thì, Khai-Thiên Tịch-Địa do Trời vi chủ. Tam-nhứt, Tam-tam, Tam-thập-lục, lý Càn Khôn hiệp nhứt mẫu khuôn tượng hành, Càn xuất Dương khai Diệu-Lý thạnh thành, Qui-nguyên Giáo-lý là đó. Đạo-Dụng, Tướng, Chơn; trừ lêu lổng lập Chơn dung, dụng thể Chơn trừ giả thể, gọi tường Chánh-Thể; gìn Đạo-Dụng khử dẹp Si, bền Nguyên do Tâm-lý gọi Đạo-tâm, đổi lý trí phi thố phỉnh phờ, đặng vậy đắc thành Đức hậu, Nhơn hòa, Tam-thập-lục thanh, Thánh-Cơ hoát khởi là:

1. Thánh-Cuộc.
2. Thánh-Công.
3. Thánh-Địa.
4. Thánh-Tâm.
5. Thánh-Tánh.
6. Thánh-Ý.
7. Thánh-Thân.
8. Thánh-Thể.
9. Thánh-Ngôn.
10. Trọn gìn Thánh-Giáo.
11. Thông Thánh-Lý.
12. Thánh-Nghiệp.
13. Thánh-Đức.
14. Thánh-Khán thành nhãn.
15. Thánh-Tri nguyên vận mạng.
16. Thánh Từ thiện niệm lưu giác hậu.
17. Thánh-Minh đồ kiên cố Thiên-mạng.
18. Thánh-Học Đạo bất hoặc.
19. Thánh-Trí quãng liêu.
20. Thánh-Cơ thanh lập.
21. Thánh-Tín tồn tâm.
22. Thánh-Ư tin nhứt.
23. Thánh Nhiên hạo tế thế.
24. Thánh Kỷ tri Cang.
25. Thánh Qui củ hiệu.
26. Thánh Nhơn chơn nghĩa.
27. Thánh Húy giác tâm.
28. Thánh-Đạo phá mê.
29. Thánh-Nguơn Đức trọn.
30. Thánh Triêu Tịch kỳ thọ.
31. Thánh Thuần huờn vô.
32. Thánh Sản tăng nhân.
33. Thánh Tôn thọ nghiêm.
34. Thánh Thỉ chung qui.
35. Thánh Thường thân Đạo.
36. Thánh Vật tường tinh.

Vậy giờ nầy Tam-qui Tâm-lý, vẹn giữ tôn nghiêm chung phận đó NGỌC con. Vậy phận con vẹn gìn lần lần trỗi lý đây con trẻ.

THI

NGỌC trẻ an gìn lý quảng bao
Vẹn lành Tâm-lý Đạo càng cao
Thánh thanh Trung Địa thành Thiên-Quốc
Đó phận con gìn thấu nghĩa sau.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng nơi Vô-Vi Cảnh đây, đặng trong đây chung mỗi trẻ nghe chung đó gọi học hành rõ Tam-Thập Lục-Thánh Thanh Hòa Nhứt, mỗi con vẹn đó là Thánh đó mỗi con. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung. Bài nầy nêu vào Thánh-Luật cho rạng rỡ thanh danh công tâm tri giác thượng hành lưu hậu đó mỗi con.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài dạy chung lớp học Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 1 giờ tối)

-------o0o-------

Nầy mỗi con hiện giờ chung nhau lớp học Diệu-Linh-Đền Cảnh, đặng vẹn tâm thuận Thiên tồn Lý. Vậy Thầy ban lời khả chấm danh hiền, gọi huy quang khí, trí huệ nêu gương chung mỗi trẻ. Vậy chung con cả, Ôi! Cơ Trời Qui-nhứt, Lý thiệt bày khai, vậy chung nhau an mạng hiện đây sẽ thấy Diệu-Thần Thiên-Cơ ban phú đó con trẻ.

Từ đây, mỗi trẻ là Thanh-phương Môn-đệ Cao-sư Chơn-giáo, thì mỗi Sự, Lý, Thể, đồng tín nghĩa, phương châm chơn pháp, tồn ư khí hạo đó con thơ, chớ tưởng đây rồi đó thiếu, rồi Tâm thiêng Tánh phóng, rồi quỷ Ý hêu sanh, làm cho Công-đức tiêu mòn, rất uổng lắm con ôi.

Ôi! nhắc đến càng chua lòng cho con hữu công mà thiếu định. Con ôi! cơ Trời tế thiện, thế giái huờn trung, phần mỗi con Thầy trí phần Cương-Kỷ. Bớ con đinh ninh từ đây thương Thầy ghi nhớ hai chữ Thuận-Hòa là an mạng Thượng-qui trỗi Lý đó chung con.

THI BÀI

1.- Nầy chung cả con thơ lãnh gánh
Gánh rồi trau Đạo-hạnh tánh khiêm
Con ôi! Đạo-đức vững tìm
Con ôi! Đại-Đạo tâm kềm nhìn Cha.

2.- Cha ban dạy chung hòa lớn nhỏ
Ráng thuận lòng đừng bỏ lời chơn
Con ôi! muôn sự chớ hờn
Từ-bi, Bác-ái đừng sờn tâm trung.

3.- Trong muôn một vô cùng thâm thúy
Bớ con mà thân ký nguồn lành
Con ôi! trỗi bước Đại-Thành
Con ôi! Sơ-hội thâu lành gắng ghi.

4.- Con ôi cả chung qui thảo thuận
Con ôi mà cơ vận bày khai
Từ nay Đạo-đức khai bày
Mỗi con ráng định vẹn tài Tu-my.

THI

Ty-my Đạo-đức rạng đây là
Vẹn phận tu hành bớ trẻ đa
Gắng chí bền lòng qua bĩ ngạn
An thân tu học rỡ ràng thanh.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, chung mỗi con trẻ nghe chung xét phận, rõ lời hậu khí dẫn lai, Thánh thanh tri giác của Nguyên-căn Thầy chọn; đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài dạy Đạo-Tràng Thạnh-Phú

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

THẦY các con, mỗi con nơi Thánh-Thất Thạnh Phú định tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI BÀI

1.- Mừng Nam Nữ nơi trường chung học
Ráng an lòng đùm bọc chung nhau
Con ôi! Đạo-lý làu làu
Bớ con chung định cùng nhau dẫn dìu.

2.- Lời Thầy dạy nhẫn nhiêu trau trác
Phận mỗi con định đạt sửa mình
Con ôi! Tâm-lý Thường Tin
Cho tròn tu Thiệt vẹn minh phận mầu.

3.- Con ôi hỡi làu làu trật tự
Kêu con hòa phụng sự nền nhơn
Chung con lớn nhỏ dứt hờn
An tâm thương mến Vĩ Nhơn Đức hòa.

4.- Lời Thầy dạy thiết tha lắm trẻ
Chung mỗi con vui vẻ hành y
Con ôi! bền giữ Tứ-tri
An thân thận-độc là qui củ thành.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Thánh-Thất Thạnh-Phú đây, đặng chung Nam Nữ nghe chung xét lý sửa mình, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Sắc lịnh ông Lê-Văn-Hoài bái mạng Tứ-Bửu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sắc gia phong trẻ thảo hiền
HOÀNG thành Đạo-đức đặng huờn Nguyên
ĐẠI công giúp vững nền Thiên-Quốc
ĐẾ-Khuyết tô bồi rất hữu duyên.

Lê-Văn-HOÀI, con là phận Nguyên-căn lâm phàm, hiện nay gặp Đạo, Thầy thâu gia ban tước lộc là căn đức rạng ngời. Thầy mừng con kiên tâm vững dạ, thọ lý chơn-truyền, trỗi Thần tu học, giác thế độ nhơn, đem nguồn lành gieo truyền cho sanh-chúng, hưởng Phước Trời ban, là Đức-nghiệp đó con, đặng vậy mới xứng phận Tứ-Bửu Cơ-Lý thông truyền Diệu-chơn, Chánh-giáo Cao-Tòa Thượng-Sơ Nguơn-Thỉ đó con.

Vậy trước Đàn con định tâm vưng nghe lời Thầy ban ngôn chấm điểm Sắc-tứ gia ơn đây, rồi gìn giữ lời Trời, hành thông sứ mạng Trời sai là Nhiệm-lý.

THI

LÊ thứ vẹn an hưởng Đức Thầy
VĂN tài phổ hóa rạng ngày nay
HOÀI Tâm qui hướng tồn nghiêm thiện
Con trẻ công dày Lý diệu hay.

THI BÀI

1.- Lê-Văn-HOÀI con ôi nghe thưởng
Tứ-Bửu là báu Thượng-Tiêu ban
Định lòng an lý khải Càn
Dương-châu Tâm-lý sắp sang diệu hành.

2.- Về Cơ-Lý mối manh Thánh-Giáo
Đem thông truyền lý Đạo tế Nhơn
Đời nhìn lý thiệt hóa nhơn
Là truyền đức hậu cứu cơn đời cùng.

3.- Đem về Lý ung dung chánh-pháp
Định khải thanh lý hạp cơ tuần
Đạo-mầu thế hạ nhìn tuân
Nhờ con thảo thuận trọn vưng giáo truyền.

4.- Con ôi hỡi Cao Kiên hữu dụng
Phận Thầy sai cung phụng về thanh
Giáo Chơn chỉnh đốn thiệt hành
Chơn truyền lý nhiệm phương danh sử truyền.

5.- Cơ Thống-nhứt Qui-nguyên Đại-Đạo
Kêu con bầy thuận thảo hòa yêu
Con ôi! tu thiệt xuôi chiều
Truyền ban thế hạ dẫn dìu chúng-sanh.

6.- Về Ngoạo-Giao tập tành ân hậu
Tế độ đời khải thấu Kinh-Cung
Con ôi! phàm giái thuận tùng
Công con rất lớn vô cùng thanh phương.

7.- Cơn phổ chúng dùng phương dẹp trược
Ứng-cảm giao Ngoại phước Nội phần
Nhìn lời Cha dạy học lần
Người tu an mạng tâm thành thuận Thiên.

THI

Thuận Thiên dò lý đặng phăng tầm
Tứ-Bửu Ngoại-Giao pháp thậm thâm
Phổ-huấn chúng-sanh hồi hướng thiện
Cao-Đài danh rạng bớ HOÀI ngâm.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn trong giờ HOÀI bái-mạng, gọi Sắc-tứ Lịnh Trời ban con hiền thọ lý, triều húy Thượng-Tiêu hạ mình cứu chúng, vẹn đây rạng đó, Lý hiệp đức cao đó con thơ. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành gởi cho HOÀI một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Thầy chỉ mối Huyền-Linh Cơ-Quang Thầy lập Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là Khí tượng ánh Hoàn-cầu
HOÀNG Lịnh chủ quyền Thái-Cực thâu
ĐẠI hóa hoán sanh tri diệt khắc
ĐẾ Tiên Huyền-bí diệu mầu đâu.

THẦY mừng thay con HƯƠNG định tâm nghe Thầy ban ơn chấm điểm phận, ban Lý dạy truyền đây trẻ.

Vậy con khá tuân y thừa hành phận sự, xá thế tục, thâu Hạo-khí, trí thể châu rạng ngài. Thầy thâu truyền công dụng đây con trẻ. Giờ nầy con định-tâm nghe Thầy chỉ rõ mối Huyền-Linh, Cơ-quang Thầy lập Đạo đó con.

1.- là năm Giáp-Tý, Thầy dạy Thần-quang Diệu-trí, khai hóa Thiên-thời, Đạo Trời mở vận huy hoàng điểm đích, Lý gọi Hà-trược, cảm thượng kỳ ứng khai khuôn mở mẫu. Tứ-Thánh đắc Lịnh Thượng-Tiêu, đồng qui Giác-thế, gọi Giáng-hạ, thể gọi Mộng-Thần, thể gọi Hào cảm Quang-truyền Thần-Ứng. Đây là Tiên-tịch gọi Thiên khai ư Tý.

2.- Sang năm Ất-Sửu 1925 Khí hóa tượng Hồn chỉnh đốn Lợi Trinh, Nguơn Hanh còn tỏ, huờn đáo Hậu-Thiên, tiền đồ Giác-thế, huệ điển ứng tâm, Tâm Thần chỉnh đốn, Đàn-nội tượng Hồn, Hóa-dục Quần-sanh là Địa-Hoàng tương hội.

3.- Đến Bính-Dần cơ Nhơn khải Lý hoàng vi gọi Nhơn-Hoàng lập cơ Phổ-Độ. Phật, Tiên, Thánh, Thần, hộ trì Linh-Tiêu, chính mình Thái-Cực lâm Đàn, xá ân vạn loại, gầy dựng Đạo-mầu, qui Quần-linh Đại Ân-xá, dùng Cực-linh điển huệ, thâu Thập-Nhị Thời-Quân, ban trao ngày Trời đêm Đất; gọi Sanh, Hóa tháng lịnh, gọi Thánh-Linh thanh hội lập Hội-Thánh, chính Cực-Tiêu chiếu điển, bày khuôn khai mẫu thống ngự Tam-giái là Ân-xá con hiền, Oai-trị nghịch-tử, khải Kim-Khuyết, Ứng-diệu Diệu-điển Quang-huy Bạch-Ngọc-Kinh, hào quang huy huy Tứ-giáo, Cơ xây Vận trở thành lập Thượng-qui Thái-Cực Vi-Hoàng, Cao-Đài Danh-hiệu, Trời Đất rộng thinh, cửa Trời khai mở chánh cang trung. Từ cuối Hạ-Nguơn, loài người cùng cạn Đạo-đức, vật chất đầy tràn, bổn chất tiêu tan, vô minh bít phủ. Vì đó, trên mặt đất nầy khí sáng tiêu tan, trược độc xung Thiên; rồi động Thanh-vân dội Sấm, khí trược đó tiêu hoại, thì trên võ trụ nầy phải tan rã. Vì Đấng Cha Lành Háo-sanh Vô-diệt, chính là Cha cả Thiêng-Liêng không lẽ để nhìn con chung bị tiêu diệt, nên dùng Tam-Hoàng Bổn-lý Giác-tâm, Thần thanh Sấm-trược, qui Tam-giáo, Tứ-Thánh, Sắc-lịnh ban phê, sai chung Môn-đệ lâm trần, hộ kỳ Quảng-Huệ, luật Trời Đại Ân-xá phàm gian, mở khai Đại-Đạo, tượng trưng luật Công-bình diệt tục mù, thâu chơn chánh, thuần mỹ Thể, Vật, Pháp, Lý Tâm-Linh; nhìn hào quang của Chư-Phật, Chư-Tiên gồm vào mối một, tượng khí Huyền-Quang, ứng Huyền-Linh, sửa đoan võ trụ. Phật, Tiên, Thánh, Thần đồng nhau vưng Lịnh Trời lập công cứu thế; tri Cơ-quang, lập Bí-khuyết, khải Bỉ-thương, nên dụng nhiều Huyền-cực Hư-vô, khai Huyền-quang trăm mối, truyền lý muôn ngàn, cơ phán tán lập công, Đa-na đẳng là vậy. Vì đó cơ thể chỉnh đoan nhiều Chi, nhiều Phái, đặng nhiều lời dạy bảo cho phàm gian là đó. Vì phàm gian nhiều bịnh độc ác cãi Trời nên Thiêng-Liêng dụng nhiều Lương-huệ đặng cứu, cho nên đến năm Mậu-Thìn 1928 cơ Đạo mở khai Tứ-giáo, mỗi ai truyền Môn-pháp, nhưng kỳ trung Chánh-kỷ do Trời Cha vi Chủ.

4.- Đến năm Canh-Ngọ 1930 cơ phân tán lan tràn, cơ Trời hoàn khuôn, trí mẫu, chiếu điển trí vị Lý-chơn, sai Tứ-triệt hộ kỳ, hộ Thất-Thánh thi công, phân Tam-Giang khuôn mẫu. Đó là thể đồ cơ Đạo trí-tri Minh-đức, Đại-Thành Bổn-Nhứt thời đây, vần xây chẳng ngớt, tấn hóa phổ thông, đua công hiến đức, háo chí Thánh khai tâm.

5.- Đến năm Mậu-Dần 1938, Thầy chỉnh lập Đại-hội Công-đồng, triệu Tứ-Giáo, Ngũ-Chi về Linh-Tiêu ban Sắc-lịnh thi trường Phán-Đoán Đại-Đồng, cân phân phước tội, Thất-Hiền bỏ xác, ứng chực triều Thiên thiểu phần đăng vị, là khí Hậu-Thiên còn mến cư trần tâm nhiễm. Nên đến Hội Long-Hoa phán đoán kiếp Mậu-Dần trong Thất-Thánh, Thất-Hiền cũng còn thiểu quả. Cơ Nhứt-trí phán phân, gọi sấm tan mù tối, đổi Địa-cầu diệt trược huờn thanh. Lòng người từ đây thức tỉnh vẹn rồi còn sót lọt, Thầy cho Sa-tăng đoái tội lập công. Thầy liền Bình-phân Long-Lục sau chín năm phán xét, gọi Thập-ngũ dư bình, hòa thân thọ Đạo dụng Dương hoán Âm. Từ Mậu-Dần đến năm Quí-Tỵ, Lý cân phân, Thể thừa hành. Từ Ất-Dậu thưởng phạt răn. Đến Ất-Mùi cơ phạt răn, lý thưởng ban nhiệm kỳ của Hạ-Nguơn, Thiên-cơ liền khai Sơ lập, chuyển về Hào-sơ. Tam-thập đủ đầy, lập thành Sơ-hội, Thượng-Nguơn mở khiếu Thiên-La, trí quang Thiên-Đế, đổi Hổn qui Thiên-Lý Nguơn-Hanh, ứng vận trong Tam-Kỳ ba lần mười có Tam-tiểu Thời-kỳ ẩn trong, ứng chuyển Hạo-nhiên là ba mươi ba năm, nền Nhơn gầy dựng. Đến năm Bính-Thân, Công-bình khai Lý, tượng trưng Chí-công, Chí-chánh, Từ-bi, Chí-chơn, Chí-định, là tả hữu tương tề, Bác-ái là vô tà, vô tư. Đến năm Mậu-Tuất, Thầy tỏ lý Tam-Hồn qui nhứt của Thân, Dậu; Khai-bày rạng rỡ Tam-Tông, lập thành Chánh-thể, mở Huyền-cơ thâu Tam-Bửu, Âm Dương ký tế, ôn hòa lương hiệp, Hội-Thánh thành qui chơn chánh duy nhứt. Vẹn đây là Đạo-Thể, chơn-chánh rạng đồng. Tam-Hồn là Ngôi, Bổn, Giác; lý ứng Thần, Khí, Tinh; khải Tam-Tài, trí Tam-Tông là khai Thể, Lý Thập-Nhị Hoàng-Đồ, Tam-Quân thọ chủ Cơ-quang Đại-Đạo qui Bá-giáo là lý đó. Tam-thập-lục, Âm Dương hiệp nhứt là Thiên-Lý, Hội-Thánh vẹn tròn, vưng Thiên-Mạng hoằng khai lý nhiệm giáo huấn Chơn-hiền, do Thiên Chủ-Tể, Cao-Đài Thống-Nhứt Đại-Đạo Qui-Nguyên, Trung-Ương Thiên-Quốc, là Tam-thập-lục thừa Thiên, lương đồ duồng thiện, thới thanh Đời Đạo; trong đó đủ Thể, Lý, Dụng đồng Đạo Nguyên do, cơ Lý là đó. Nếu vẹn thành võ trụ phụng Thiên, là đến năm Tân-Sửu 1961 hoàng khí diệu hồng, Thiên Nhơn đồng trí dõng, Tinh kỳ Anh chất.

THI

CAO sâu mầu nhiệm lý Khôn thành
MINH mẫn tâm trung rõ lý thanh
HƯƠNG đượm Việt-Nam nơi Thánh-Cuộc
Vưng nghe lời giáo định tâm hành.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường chung Hội-Thánh khải thủ đề qui của máy Trời truyền ban Đạo-lý, xây dựng Thượng-Nguơn, Tân-dân Minh-đức, thiện mỹ thể thân đó trẻ. Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Dạy sắm Đạo Lễ-phục Hiệp-Chưởng, Hiệp-Phong-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trắng lại trong Pháp-luật tròn
HOÀNG đồ tế thế gọi lòng con
ĐẠI ân ban rưới Châu Nam-Thiệm
ĐẾ Chủ Khôn Càn lý dẫn thông.

HƯƠNG con nghe Thầy dạy: về Đạo phận Tam-Tông, về Giáo-Tông Thầy có dạy rõ rồi. Hiện đây cơ thể rạng hồng, Thầy dạy ban ra đây, chung nhau học hỏi rõ biết Dụng, Tướng, Thể, Đạo vẹn hành, Lý-chơn thể chánh đó chung con.

Về Hiệp-Phong-Đài, Hiệp-Chưởng-Đài, là Tông-qui nhứt điểm, quảng trí mục đích Đạo Trời, cơ Lý, Thể nền nhơn vẹn đó.

+ Đạo-phục Hiệp-Chưởng-Đài:

Mão 3 từng, mỗi từng 15 phân, chung cộng là 45 phân 4 tấc 5 phân. Đó là Cửu-căn Tông-trí phụng Thiên. Ba từng Thẻ, mỗi từng 18 phân, là gọi trọn Tâm chỉnh đốn Tam-Tông, lý Tam-tài, thọ Tứ-ân, hoằng Tứ-đức. Khuôn Mão 12 giác là Thập-nhị quang lý khai cơ, thấu 12 lý Thiên-Hoàng hướng trí. Ngạch đỏ, Mão vàng, Tâm tồn xích tận, trị xác huỳnh thông. Ngạch chánh tim 12 phân phía tiền, đó là tiền trình thừa mạng, tối trọng diệu thanh; hậu 10 phân gọi đốn tiệm như như, mười phân bất hủy, tấc dạ du hành. Ngạch ngoài tiền Đoài hậu Cấn. Tiền đề chữ HIỆP, hậu đề CHƯỞNG. Kề tả, hữu cung Tiền tạo phụng vàng, đó là khải ân tri ngộ, chiết Cấn điền Đoài, đề chữ Nho gọi Nam-Châm ứng chỉ. Thượng kỳ có đề hàng chữ Nho trước Ngạch:“PHỤNG THỪA THIÊN MẠNG TRÁC LÝ HUỆ TÂM KHẢI CHƠN TƯỜNG CHÁNH”. Lý gọi vưng thửa mạng Trời trác trao lý sáng, học hỏi chẳng ngừng, Thiên xuân ứng vận, Tâm sáng diệt mù, mở khai nguồn thiện, rõ Chánh-giáo Trời trao, tâm trung thận-độc. Hai ngạch trong kế tiền, hậu gắn Nhãn-Tâm gọi ngưỡng tin bất diệt. Dưới tiền đề chữ HIỆP, hậu đề chữ CHƯỞNG, lý gọi hiệp Ba thấu Càn, trí chưởng Tam-Nguơn. Thẻ Mão lương tri tâm tánh, gọi Liên-Mạo Thần-Quang. Thẻ Mão đề chữ Nho màu vàng, đề 12 chữ: “TRUNG THỨ TÍN MINH QUANG HUY CHƠN CHÁNH CẢM GIÁC THÔNG CƠ”. Nghĩa là: Trung không dời đổi, Thứ vẹn Bác-ái, Tín đồng nhìn một, Minh kiêm toàn sáng suốt, Quang quảng đại tế nhơn, Huy nguồn lành ban bố, Chơn-Lý thiệt diệu hành, Chánh giả thiệt không lộn, Cảm lành lòng rõ lý, Giác thâu chẳng lầm, Thông rõ Trời ban phước, nhơn hậu đắp nền, gọi Liên-đằng Tín-ngưỡng. Thẻ từng kế đề hàng chữ Nho “HIẾU HẠNH LỄ NGHĨA NHƠN TỪ KHIÊM TRÍ LIÊM HẬU ĐỄ HÒA”. Lý là nền nhơn, Hiếu Nghĩa dẫn đầu, Hạnh cung Đạo phận, Lễ độ rạng danh, Nghĩa phương cư xử, Nhơn Từ nhiệm vụ Đạo người, Khiêm Trí trọn xét thân an hưởng, thái hòa gồm chung thọ phận, cải tục tối tăm, sáng lòng an trí, Liêm trong trắng vẹn bình, Hậu cố tri Sư-giáo, Đễ xuôi lý tránh quyền, em anh phẳng lặng, Hòa nhượng nhịn giao tề, chung tâm thệ lạc. Từng kế gọi ngoài đề “ĐẠO ĐỨC TỒN CHƠN LÝ THANH XINH LẠC ĐÀO NGUYÊN TIÊU CỰC”. Lý gọi phận người Đạo-Đức, tâm tánh bền cầm lý thiệt, gọi là xinh tốt vui mừng, an phận về nguyên lý đề huề, Ngôi Trời xuôi vận, thanh thới ta bà, chẳng trưa phận sự, không tối Đạo người là Thượng-lưu đó. Kim-Quang, Phượng-Thằng, Thẻ gọi thòng xuống màu đỏ, ánh vọi đèn Trời thì chánh chơn về một; tròng vàng chữ trắng lý tương sanh, là Thổ sanh Kim, gắn kim tuyến, gọi trung huờn bất xú, gắn vàng theo tròng đó là Lý, Thể đồng hảo; trên gắn Nhãn-Tâm, chữ Nho 12 chữ “TÂM THÀNH HUYỀN DIỆU TÁNH NHIỆM HƯ VÔ ĐẠO ĐỨC THÂN LẬP”. Lý Tâm vẹn thiệt trong, rõ đặng lý Trời trọn sáng không lu, rọi thấu khôn trùng dạ hẹp, kiên húy trọn niềm, tánh nhiệm Hư-vô, tánh không vọng, nhiệm đức Bổn-Nguyên, không mê thầm, Lý Trời không tư, Công-bình báo ứng, Đạo-đức thân lập, gầy dựng Đạo người, phải mến thương chung hiệp, thân vẹn giữ Đạo-đức đừng rời. Tâm, Tánh, Thân trọn vậy là hòa một; Trời, Người hòa lý.

Thẻ dài 8 tấc, gồm Bát-Bửu, trên 4 phân, qui tả hữu tứ qui, dưới 8 phân, gọi qui thần trí lập Bát-chánh bền cầm. Lạc-Thần-Phong hậu 9 tấc gọi Cửu-chuyển Bạch Thanh, nền màu trắng. Khăn 12 lớp chữ NHƠN, gọi Nhị-thập Chơn, Nhơn hòa ý hiệp, màu đỏ, lý tâm thành son sắt, đề 12 chữ Nho y như ngạch Mão vậy. Mão nầy Kim-Quang Tông-Mạo. Khăn nầy gọi Ngọc-Trí-Cân.

Áo Khai-dương Đơn-phục, tiền tạo cung Đoài màu trắng, hậu tạo cung Cấn màu xanh, gọi chiết Cấn điền Đoài Kim khắc Mộc, Mộc thành Khôn. Áo đóng 12 nút 3 phân màu trắng. Đó là hành Kim sát trược, Đạo-đức trí gồm tối mục, Tam-cang qui nhứt. Trên bâu đóng 1 nút màu đen một phân, đó là hành Thủy, nhứt trí không dời không đổi, gọi cố nhập. Cổ áo, tay áo Đại-phục, Tiểu-phục, Thường-phục, viền một lằn 3 phân màu xanh nơi ngoài, đó là tương giao ký tế chánh chơn, cùng Hiệp-Phong-Đài; trong 11 lằn vàng 1 phân, đó là phẩm cấp hữu qui hậu cố; mở trôn đinh 3 tấc, dậm dày tùy thân, gọi phước dư, là Đạo-đồng che chở nhơn vật của Càn Dương. Khăn Tam-Thanh y lớp, là lý cấp phẩm thạnh hành, Vĩ-nhơn thành Đạo, tượng Tông Tam-giáo Qui-nguyên, hào quang chiếu cảnh, lý gọi Tam-huê Tụ-đảnh. Khăn đen chủ lễ kỉnh luật Cửu-Tiêu, khi đi hành đạo chẳng rời phụng sự. Xiêm viền đen là lý Bỉnh-chánh hậu Khôn. Ca-sa màu trắng lý hành Kim, thuộc thọ Đoài Khuyết. Kết lằn xanh hình Đoài Cấn, lý gọi chiết điền. Bố-Tử 21 phân, gọi lý Cửu-chuyển gồm tâm, Thập-nhị tường châu ứng vận. Chữ 12 phân, Tứ-đức phẩm thanh là tối thượng thừa vẹn dạ. Chữ đục lủng lòi chữ Hư-Vô đắc nhứt lý Huyền-Hư. Chữ HIỆP trắng, hành Kim tâm ngăn trược, bìa vàng gọi Thổ sanh Kim, chữ Nho đeo theo Đơn-phục 7 phân. Chữ CHƯỞNG màu trắng, đó là rạng Kim tường phế thọ Dương diệt Âm là Đạo đó. Chữ 7 phân ngừa Thất-tình thọ Chơn-Như Bảy-tánh.

+ Về Hiệp-Phong-Đài:

Nút áo 3 phân màu xanh, gọi Chưởng kỳ Âm, Phong kỳ Dương, Âm Dương hiệp, hộ trì Tông-Nghiêm Đại-Đạo. Xiêm viền đỏ, ký tế Hiệp-Chưởng, tả Phong, hữu Chưởng, nhứt thị trung Tông.

Áo Đơn-phục, tiền cung Ly màu xanh, hậu cung Khảm màu trắng, là Ly hành Mộc thuộc nhơn linh; hậu cung Khảm màu trắng hành Kim, vật ninh thoát khỏi trọng trược, gọi người thanh, thể bạch, lý Trung-Thiên là vậy. Trên bâu là tương giao Hiệp-Chưởng, gọi đồng qui Tín-Nghĩa. Chữ mang theo Đơn-phục, chữ PHONG màu xanh, lý thọ Dương Tông chỉ. Chữ Bố-Tử màu xanh, chữ HIỆP bìa đỏ, cơ vận hành xuân sanh Hè Chưởng. Y Phục viền một lằn 3 phân màu trắng, ký tế Hiệp-Chưởng, 11 lằn xanh là phẩm phận Thiên-ban Tước-vị kỳ Dương.

Đạo-phận Hiệp-Phong, Hiệp-Chưởng y, nhưng khác lý là Âm Dương tri lý đó.

Còn Mão Hiệp-Phong, Lạc-Thần-Phong màu xanh, đó là thanh phận. Mão Hiệp-Phong y như Hiệp-Chưởng, đó là đồng lý, nhưng đổi lại tiền cung Ly màu xanh, hậu cung Khảm màu trắng. Đó là tượng lý tả hữu chánh chơn, hộ trì Tông-Mục, Đạo Thể đó. Hàng chữ trước ngạch quan, tiền đề HIỆP, hậu đề chữ PHONG, tiền màu xanh, hậu màu trắng, lý Dương khai Ly thạnh, Âm đức thông trung là lý đó. Khăn Đại-phục màu đỏ, đề chữ xanh in như chữ Mão vậy.

Ca-sa màu xanh, lằn kết màu trắng, trong lót xanh, kết lằn Ly Khảm, lý Thiên-cơ vận hành Đạo người thông sáng. Hiệp-Phong phổ hóa môn linh; Hiệp-Phong lý kỳ Dương, cố kiên Giáo-lý thông thơ; Hiệp-Chưởng Cố kiên Chơn-Đạo, Vấn truyền Giáo-Tông giáo chơn thông mục đích, mục tông qui lý.

Tam-Tông là đây Hương trẻ. Giờ học Đạo vừa rồi chung nhau nghe lời Thầy dạy.

THI

Tam-Tông ứng vận lý kề đây
Năm bảy năm qua thẳng bước hay
Mậu-Tuất dạy truyền thông Tý hội
Cửu-thông Đạo-đức xác hồn qui.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong Cao-Cấp Học-Đường nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Trung-Thiên Nhiệm-Luật. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành điển sáng rọi đây là
HOÀNG-Thượng huấn chơn trí hạnh đa
ĐẠI-Đạo hoằng khai truyền thuận thảo
ĐẾ quyền ân xá mối Liên-hoa.

THI BÀI

Đại-Đàn lớp học hiện giờ
Chung con Hội-Thánh trọn thờ Luật Cha.

1.- Chỉnh khuôn mẫu gần xa an hưởng
Đốn củ qui hòa nhượng dẫn dìu
Con ôi! Tâm-lý tiêu-thiều
Thượng hòa hạ mục đằng-kiều níu nương.

2.- Kêu con cả khai đường tế thế
Đường quang minh Đạo Thể Dụng nhơn
Chung nhau Hội-Thánh đừng sờn
Ráng lo kiên cố Vĩ-nhơn đức thành.

3.- Con ôi hỡi trăm cành về cội
Mối do Thầy thúc hối giáo chơn
Dạy rành Chánh-pháp Luật Nguơn
Tam-Hoàng Minh-đức trắng trơn thanh thoàn.

4.- Lập Thượng-qui ngôi Càn ứng hiện
Khai Thanh-dương đốn tiệm vẹn mầu
Con ôi! thiện mỹ lo âu
Đường thông để bước cửa Lầu Trời khai.

5.- Lập Thiên-Quốc trăm cay ngàn đắng
Dựng Trung-Thiên dặm thẳng đường chơn
Trung-Ương Thánh-Cuộc vờn vờn
Khảm Ly khử nhíp cao sơn Khôn Càn.

6.- Đứng làm anh dẫn đàng minh mẫn
Phận hướng đồ tâm tận tế linh
Công-bình diệu pháp cao minh
Đạo thành do đức trọn Tin Thiệt hòa.

7.- Về trật tự thiết tha khiêm nhượng
Trên trọn hòa em tưởng công anh
Mến thương sau trước vẹn thanh
Dạy trao công lý kính dưng bình hòa.

8.- Trong Hội-Thánh âu ca công đức
Thầy mở khai ngạn trực dẫn đường
Bớ con chung hiệp Đạo thường
Qui-nguyên trung nhứt điểm tường trí quang.

9.- Nguồn Đại-Đạo Càn-cang võ trụ
Dựng nên Đời đốn thủ mẫu khuôn
Biết Trời kỉnh trượng tròn vuông
Biết ơn Đất chở khỏi thuồng thẹn tâm.

10.- Dựng Tam-Tông phương châm chánh thể
Tịch-mịch tường tri kế thiện từ
Đạo đồng minh mẫn hùng-thư
Trước sau xuôi thuận Chơn-sư Bỉnh-tề.

THI

Bỉnh-tề Thu lập thấu Xuân khai
Phận sự con Ta hớn hở mày
Đạo-đức duy trì huờn Bổn-khí
Lạc-Hồng con cháu rạng ngày nay.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Thiên-Phong-Đường, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Sắc-lịnh phong 7 vị Thanh-Bộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng-Đàn.

THI

TÂY Kim Đoài khuyết bớ nầy con
PHƯƠNG tiện Hội-Sơ lý bảo tồn
VƯƠNG khí rạng hồng tinh khiết nữ
MẪU khuôn tiên hậu vẹn tròn thông.

THI BÀI

1.- Lê-Thị-HẢO Lễ-Sanh Mẹ chấm
Liễu-Tư hoàn Thanh-Tuyết Đạo-Cô
Đáng trang Nữ-sĩ tiền đồ
Từ-Hàng ứng cảm qui mô thạnh hành.

2.- Lương-Hồng-NGỌC Giám-Sanh Mẹ chọn
Khai huệ tâm dưng trọn công tâm
Hạnh-Quang Liên-Huệ thậm thâm
Chí tâm khai khiếu phương châm nguồn lành.

3.- Lương-Ngọc-NỮ Lễ-Sanh ứng vận
Dày công tâm xuôi thuận Mẹ mừng
Thanh-Quang Minh-Huệ Chín-từng
Tiên ban khai khiếu trọn vưng lời vàng.

4.- Phan-Thị-NEM vẹn toàn phận đẹp
Phẩm Giám-Sanh khuôn phép Mẹ mừng
Hạnh-Quang Huy-Kiện tròn xuân
Đứng ra trỗi lý tinh thần bớ con.

5.- Thái-Thị-RẠNG sắt son bớ trẻ
Phẩm Giám-Sanh vui vẻ hành y
Thanh-Quang Huệ-Tánh nhiệm kỳ
Tiên-Cô khai lý Hoàng-đồ Đạo chơn.

6.- Nguyễn-Thị-CẨM cao-sơn lưu-thủy
Phần Đạo-Cô tri-trí Lễ-Sanh
Khải-Âm Quang-Liễu thừa hành
Con ôi! phận đẹp duyên lành nối sau.

7.- Nguyễn-Thị-PHẤN làu làu phận sự
Mẹ mừng thay Hà-Thử Đồ-Thơ
Đạo-Cô dương trí kịp giờ
Thanh-Quang Hạnh-Tú huờn Sơ đắc thành.

THI NGÂM

Đắc thành duyên đức rạng đồng Thu
Nguyễn-Thị-PHẤN,
Thanh-Quang Hạnh-Tú
Vưng lý chung đoàn tường mối chánh
Từ đây rạng rỡ ứng cung Đâu.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Dậu trong giờ Đạo-Cô Bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành, giao cho mỗi trẻ hữu danh trong đó mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Sắc-lịnh phong 2 vị Toàn-Ban La-Hán, 68 vị chức sắc Cửu-Trùng-Đài thuộc Viên-Ban, Phương-Bộ đồng ở Thượng-Linh-Đàn, Kiên-Giang, Gò-Vấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc tứ qui tước lịnh ban
HOÀNG thành Diệu-lý thấu Càn-cang
ĐẠI-Đồng huynh đệ đồng chầu chực
ĐẾ-Khuyết vun bồi đặng vững an.

Trước Đàn thời Dậu chung mỗi con Nam Nữ hiện hành, định-tâm nghe Thầy ban phong trí phận, chung tâm Thống-nhứt nhìn Trời, Qui-nguyên nguồn thiện đó mỗi con. Con nào khiếm diện văn trí hậu kỳ đó trẻ.

THI BÀI

1.- Lê-Văn-HOÀI bớ con vẹn chí (Kiên-Giang)
La-Hán ban trẻ phỉ nguyền đây
Diệu-Thông Pháp-Kiện sum vầy
Hiệp-Thiên con vẹn giúp Thầy nghe con.

2.- Trương-Văn-ĐẾN sắt son Thầy chấm (K.G)
Phẩm Cửu-Trùng con gẫm thừa hành
Giáo-Sư Thầy điểm thiện danh
Đó là phận đẹp con lành hốt-chiêm.

3.- Nguyễn-Văn-QUI hạnh khiêm bớ trẻ (K.G)
Thầy mừng thay vui vẻ thống cơ
Giáo-Sư đừng có bơ thờ
Trỗi tâm thọ mạng hội Sơ mới tròn.

4.- Huỳnh-Huê-KÝ bảo tồn nguồn thiện (Đ.H)
Phẩm
Phối-Sư tâm biện cho rành
Lãnh phần tu học tập tành
Con qui hướng thiện thân danh sáng bừng.

5.- Bùi-Văn-CHINH tuần tuần thiện dụ (Đ.Hòa)
Giáo-Hữu ban qui củ tỏ tường
Con ôi! tu tỉnh nghĩa-phương
Cao-Đài Thống-Nhứt Trung-Ương trác kỳ.

6.- Bùi-Văn-HIẾU đồng thời diệu vợi (Đ.Hòa)
Giáo-Hữu ban nhơn ngỡi Cao-Dày
Huỳnh-Văn-XỨNG trẻ cao tài (Kiên-Giang)
Phong con
Giáo-Hữu rạng ngài đây con.

7.- Nguyễn-Văn-HƯƠNG tâm tồn thận-độc (K.Giang)
Phối-Sư ban lừa lọc thanh ngôi
Nguyễn-Văn-VÀNG trẻ thuận xuôi (K.G)
Phối-Sư Thiên-tước tới lui Ngọc-Tòa.

8.- Lê-Văn-HIỂU thiệt thà tu học (K.Giang)
Giáo-Sư ban thận-độc tước Trời
Lê-Văn-HIỂN trẻ hiện thời (K.Giang)
Lễ-Sanh phái Ngọc con Trời, Trời ban.

9.- Võ-Quang-KHUÊ Ngọc cang thiện chí (K.Giang)
Giáo-Sư phong y ỷ Hiệp-Thiên
Thanh-Vân La-Hán mối giềng
Ngọc-Tòa Tiểu-Cảnh kiền-thiền lập công.

10.- Nguyễn-Thị-SAU dẫn thông nhiệm vụ (K.Giang)
Giáo-Sư ban Quế củ hốt-chiêm
Nguyễn-Thị-TRỌNG trẻ
Liên thiềm (K.Giang)
Phong con
Giáo-Tập vững tìm Giáo-Sư.

11.- Phan-Thị-CHÍNH phụng nga Quỳnh thiện
Thầy ban phong Càn-kiện
Giáo-Sư
Châu-Thị-NĂM trẻ như như (K.Giang)
Liên Cung Giáo-Hữu Chơn-sư giáo truyền.

12.- Nguyễn-Văn-THƠ Trời Cha phiền nhắc
Phẩm
Phối-Sư sắp đặt Lý Trời
Nguyễn-Văn-PHI trẻ thuận thời (Gò-Vấp)
Thọ kỳ Thiên-tước rõ lời Trời phê.

13.- Nguyễn-Văn-VẠN tinh xuê Thầy chọn (Th.L.Đàn)
Phẩm
Phối-Sư Thái trọn vưng lời
Lê-Văn-KIẾN ráng thuận thời (Th.L.Đàn)
Phối-Sư phái Thái lập đời thuần nhơn.

14.- Võ-Văn-KHUÊ buổi cơn qui thống (Th.L.Đàn)
Phẩm
Phối-Sư Thái trọng vàng trung
Lê-Văn-LÝ trẻ thứ dung (Thượng-Linh-Đàn)
Giáo-Sư phái Thái cúc cung mạng Trời.

15.- Lê-Văn-MONG thuận thời xuôi vận (Th.L.Đàn)
Phẩm
Giáo-Sư Ngọc thận tâm trung
Đỗ-Văn-CẨN trẻ hiệp sum (T.Linh.Đàn)
Giáo-Sư phái Ngọc Chín-từng khải chơn.

16.- Đỗ-Văn-AN Giáo-Sư huờn Ngọc (Th.L.Đàn)
Đặng-Văn-THÀNH Thượng tốc
Giáo-Sư
Võ-Văn-HƯƠNG trẻ nhơn từ (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư Ngọc phái hùng-thư cứu đời.

17.- Trần-Văn-ĐÀN xuôi thời phái Ngọc (Th.L.Đàn)
Thọ
Giáo-Sư thận-độc phương-châm
Võ-Văn-THỨ trẻ thậm thâm (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư phái Ngọc Đạo-tâm vẹn mầu.

18.- Lê-Văn-BÀO làu làu phái Ngọc (Th.LĐàn)
Phẩm
Giáo-Sư thận-độc phương trương
Tô-Văn-MẦU
Ngọc khải dương (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư Thiên-tước lập đường thuần phong.

19.- Phạm-Văn-LỢI vững lòng thọ Ngọc (Th.L.Đàn)
Phẩm
Giáo-Sư thận-độc trác trau
Võ-Văn-LUÔNG trẻ
Ngọc màu (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư Thầy chấm chung nhau đáp đền.

20.- Đặng-Văn-BÉ xây nền Giáo-Hữu (Th.L.Đàn)
Ngọc phái tròn thế thái nhơn hòa
Phan-Văn-LIÊM đặng
Ngọc ngà (Th.L.Đàn)
Phong con
Giáo-Hữu vẹn Ba thấu Mười.

21.- Võ-Văn-TRƯỞNG trẻ tươi phái Ngọc (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh ban săn sóc thuận tùng
Nguyễn-Thái-BẢO con
Thượng trùng
Giáo-Hữu vẹn phận chiều trưa chung mầu.

22.- Nguyễn-Thái-HÒA Lễ-Sanh chầu Ngọc (Th.L.Đàn)
Phạm-Văn-BÌNH thận-độc
Giáo-Sư (Th.L.Đàn)
Chấm con phái
Ngọc như như
Hồ-Văn-TRÌNH trẻ Cửu-tư
Ngọc tường (Th.L.Đàn)

23.- Giáo-Sư phận Thiệt Thường trung hậu
Ban phong con khai thấu Huyền-vi
Nam tài phong thưởng nhiệm kỳ
Về phần Nữ-sĩ con tri nhơn hòa.

24.- Đỗ-Thị-SÂM âu ca lý diệu (Th.Linh-Đàn)
Giáo-Sư tường Thiên chiếu Bích cung
Phạm-Thị-MINH con tao phùng (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư ban trẻ Liên cung thuận thời.

25.- Nguyễn-Thị-KHUYÊN lập đời cung Bích (Th.L.Đàn)
Giáo-Hữu tường tịch mịch Hư-vô
Hồ-Thị-KIỂN trẻ điểm tô (Th.L.Đàn)
Phong con
Giáo-Hữu tiền đồ Liên cơ.

26.- Võ-Thị-MÙI Thiên-cơ ứng lý (Th.L.Đàn)
Phong cho con tri-trí
Giáo-Sư
Bích cung con trọn thanh từ
Vẻ vang chung hiệp chỉ ư mạng Trời.

27.- Võ-Thị-CAM Liên Trời cung điểm (Th.L.Đàn)
Giáo-Sư ban Càn kiện qui trung
Phan-Thị-TƯƠI hiền
Quế cung (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh tồn lý quế dùng tránh xa.

28.- Phan-Thị-HƠN thiết tha cung Quế (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh tròn Côn-Lệ chơn Trời
Trần-Thị-HƯƠNG thời
Diêu cung (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh thọ lý vô cùng trở thông.

29.- Huỳnh-Thị-TRONG tâm không Quỳnh ứng (T.L.Đàn)
Giáo-Sư đây xuôi thuận thọ tâm
Lê-Thị-BẢY trẻ phăng tầm (Th.L.Đàn)
Phong con
Giáo-Hữu phương châm cung Quỳnh.

30.- Lê-Thị-CHÍN cung Quỳnh diệu ảnh (Th.L.Đàn)
Phẩm
Giáo-Hữu thơi thảnh thuận thời
Võ-Thị-MƯỜI đặng tươi cười (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh cung Bích liễu rồi trần ai.

31.- Huỳnh-Thị-LIỄU dặm dày lao khổ (Th.L.Đàn)
Giáo-Hữu đây hạnh ngộ Quế cung
Bùi-Thị-NHAN trung duy trì (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh Liên ngọc đồng qui nguồn lành.

32.- Trần-Thị-LONG hòa sum thanh phận (Th.L.Đàn)
Phẩm
Lễ-Sanh cơ vận Quế nguyên
Nguyễn-Thị-CHỚ trọn vững thuyền (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh cung Quế kiền-thiền tâm trung.

33.- Phan-Thị-ĐÉM Đạo phùng nguồn sáng
Giáo-Sư tường hựu hản Quỳnh nga (Th.L.Đàn)
Võ-Thị-ÉN đã dẻo bền (Th.L.Đàn)
Chấm con
Giáo-Hữu tuổi tên Liên tề.

34.- Võ-Thị-THÊU đề huề Giáo-Hữu (Th.L.Đàn)
Ứng
Liên cung tề tựu Trung-Ương
Hồ-Thị-TƯ cương kỷ bình (Th.L.Đàn)
Giáo-Hữu cung Bích Huỳnh-Đình nêu danh.

35.- Phạm-Thị-THÊ cội cành vun tưới (Th.L.Đàn)
Giáo-Hữu đây thọ mới Quỳnh nga
Nguyễn-Thị-LỤA trẻ âu ca (Th.L.Đàn)
Phong con
Giáo-Hữu đây là Bích cung.

36.- Nguyễn-Thị-ĐỀ chấp trung Giáo-Hữu
Khai
Diêu cung tề tựu về lành
Duy-Thị-PHÓ trẻ
Lễ-Sanh (Th.L.Đàn)
Tùng theo duyên trước căn lành
Bích châu.

37.- Nguyễn-Thị-KÝ làu làu Giáo-Hữu (Th.L.Đàn)
Diêu cung tường Bát-Bửu Nữ-tinh
Nguyễn-Thị-KIÊN cố
Lễ-Sanh (Th.L.Đàn)
Cung
Diêu ứng vận tồn thanh trược trừ.

38.- Huỳnh-Thị-NHO phước dư ứng cảm (Th.L.Đàn)
Phẩm
Lễ-Sanh nhiệm đảm Quỳnh cung
Trần-Thị-CHÍN trẻ khải-thông (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh cung Quế tâm không rõ thời.

39.- Nguyễn-Thị-THIẾT do Trời vi chủ (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh ban qui-củ Quế cung
Võ-Thị-TỬU trẻ tao phùng (Th.L.Đàn)
Lễ-Sanh cung Bích vô cùng Xuân thay.

40.- Trương-Thị-NÂU từ nay thừa lịnh (Th.L.Đàn)
Giáo-Hữu con tâm định Quỳnh nga
Thưởng ban Nam Nữ Cao-Tòa
Trước Đàn thời Dậu sáng lòa tước ban;
Điện-tiền Nam Nữ lưỡng ban
Chấm danh điểm phận Càn-cang thượng hành.

THI

Thượng hành hạ hiệu bớ chung con
Thống-nhứt Qui-nguyên lý bảo tồn
Khắp cả phàm gian Trời Chủ-Tể
Đừng mong chia rẽ bớ nầy con.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Long-Hoa. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh chấm điểm mỗi bổn, khi đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy: Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 ( 9 giờ tối.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-V-Mưu Huỳnh-M-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông L.H Hòa-Phong L.H

******************

26. Thầy ban lời châu phê chấm điểm cho các con nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn tâm chí Đạo-đức vô cùng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban hành lý diệu trung
HOÀNG thành cơ thể hiệp hòa chung
ĐẠI ân xá thế đồng thương mến
ĐẾ Chủ Càn Khôn vạn tượng dung.

Thầy mỗi con, các con nơi Thượng-Linh-Đàn Thánh-Thất hiện nay, định-tâm chung tánh, hòa khí tượng nguyên, Thầy rất mừng thay! Đạo dĩ đức do tâm trí tạo, thuận ôn hòa chí hảo bền thương. Thầy ngự nơi Bạch-Ngọc-Kinh thấu đặng cõi lòng chung con ước nguyện mong mỏi, đồng Đạo Đời thương hòa tu thiệt, đó là tâm chí Đạo-đức vô cùng. Thầy liền lâm Đàn ban phê chấm điểm. Vậy chung mỗi con Nam Nữ vẹn tâm thiện chí lo tu tạo Thánh-Thất Cao-sùng, đó là Thánh-đức. Mỗi con ôi! tuy nhiên, mỗi con phần nghèo khổ, yếu hèn đó là vật chất, nhưng Thầy rọi điển, thấy tinh thần thanh huệ tâm trung của mỗi con đắc kỳ đức tánh đó. Những lời cầu nguyện ước xin chung mỗi trẻ đó, hiện đây đắc thành ngôi vị đó trẻ.

Vậy phận Thầy ban lời gia ân Sắc-tứ cho mỗi trẻ y hành, nhưng cũng tùy thời ứng dụng cho vẹn thành kỳ đó trẻ. Giờ nầy Thầy ban lời châu phê tứ phước, các con định nguyện thanh từ, là Đại-lễ long trọng dưng hiến Cao-Tòa hiển hiện đó trẻ.

THI

THƯỢNG-Nguơn Thầy dựng thể nền nhơn
Dĩ-Đức tu lai tánh định huờn
LINH thuận hướng qui về điểm đích
ĐÀN-tiền cơ lý vọi cao-sơn.

THI BÀI

Thượng-Linh-Đàn nội thiện từ
Ban ân chung cả hùng-thư tu hành.

1.- Nay Thánh-Thất lập thành qui thống
Dưng Sớ cầu nguyện vọng tạo tu
Con ôi! lễ trọng ngàn thu
Thầy ban phước huệ tu du con gìn.

2.- Võ-Văn-KHUÊ tâm bình cứu thế
Phận của con can phế trọn tin
Chơn-Thần lý diệu phù khinh
Mừng thay
Lê-Kiến giữ gìn Quả-công.

3.- Nguyễn-Văn-VẠN tâm trung chơn thật
Thầy mừng thay Thần chất qui truyền
Con ôi! Đạo-đức phỉ nguyền
Đứa công, đứa của nối liền thỉ chung.

4.- Lê-Văn-LÝ vững tùng tu thiệt
Bớ con thơ chí quyết là thành
Mỗi con thiện nguyện vẹn lành
Thiên thời ứng chuyển phước thanh gội nhuần.

5.- Chung lớn nhỏ ân cần hòa thuận
Lo tạo xây cơ vận Tiểu-Tòa
Tân-An-Luông đặng huy nga
Thượng-Linh ánh vọi phước đa cứu đời.

6.- Dùng Đạo-đức thuận thời tế chúng
Dầu của công Đạo dụng như như
Đặng dư nên giúp tội trừ
Cầm cân ban thưởng Vô-tư Công-bình;
Gầy nên Đền-tượng đẹp xinh
Quê hèn là phận dạ in Cao-sùng.

THI

Cao-sùng Thánh-Thất chỗ thờ Cha
Công đó Phước đây Đức rạng đa
Tâm quyết diệu hành Trời giúp sức
Chuyển xây huynh đệ hiệp chung hòa.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho Thượng-Linh-Đàn tỏ lời Thầy ban phê gia phước, huynh đệ tương tề, tạo tu Thánh-cảnh, trong đó có Thầy hộ cho.

Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

(Có Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Hành)

******************

27. Sắc-lịnh phong Phan-Thị-Nhung, Võ-Thị-Huê cùng chức Giáo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu Cung Điện giáng phàm trần
TRÌ chí tu hành mới rảnh thân
THÁNH-Đức từ đây ngày chói rạng
MẪU-khuôn Đạo-lý ráng suy gần.

MẸ mừng hai con, Phan-Thị-NHUNG; Võ-Thị-HUÊ. Giờ nầy hai con về chầu lễ Long-Hoa kỷ niệm, mong sau thấy rõ diệu huyền, đặng tầm phăng cho trúng nhịp. Mẹ rất mừng thay! vậy hai con vẹn tâm qui hướng, rõ thấu thỉ chung đó con. Nầy hai con, Đạo Trời khai hóa, vận chuyển Ba-kỳ, một mảy chẳng ly, một hào không sót, vần xây hốt-chiêm, cơ vận chẳng ngưng, Thiên-ý khả tuân, qui hồi Trung-lý đó trẻ. Mẹ nay vạch hé, con thấu Huyền-vi đây hai con. Đạo Trời ứng chuyển, Tam-thể Kỳ qui là: Nhứt-Kỳ Hậu-Thiên Cơ Thể hành Pháp là Tiền khai, Nhị-Kỳ Trung-Thiên Cơ Thần hành Đạo là chuyển Hậu, Tam-Kỳ huờn Sơ Huỳnh-Đạo Cơ-Lý hành Chơn, Đạo-Tướng ứng Trung, Qui-nguyên Thống-lý đó trẻ.

Đến đây khuôn mẫu thông tri thanh thanh Nhựt Nguyệt, thị nãi chi quân, Trung-Thiên Thánh-Cuộc, Tiên-Thiên Lý-Diệu. Vẹn đó Đạo thanh đó hai con.

Hai con nghe Mẹ nhắc.

THI

PHAN, VÕ Âu-Cơ vẹn Tử Tôn
THỊ tường chơn THỊ nữ huờn Khôn
NHUNG, HUÊ hai trẻ ròng tâm định
Vưng kỉnh mạng Trời thấu chỗ không.

THI BÀI

1.- Nầy hai trẻ NHUNG, HUÊ nghe dạy
Mừng hai con nhớ lại Mẹ hiền
Ba kỳ vận chuyển Qui-nguyên
Mở cơ Thống-nhứt mối giềng ứng Trung.

2.- Lời Mẹ chỉ vô cùng thâm thúy
Đạo-đức thành tri-trí nhơn từ
Con ôi! cơ hội bấy chừ
Con ôi! Tâm-lý hùng-thư thoát mù.

3.- Đêm đã cạn Xuân Thu vừa rạng
Kề Dương châu hình dạng bâng bâng
Rạng Đông con trẻ ân cần
Giấc hòe tỉnh lại tinh thần xinh thay.

4.- Ráng thức tỉnh rửa mày tươi đẹp
Nước Ma-ha là phép diệu huyền
Tam-Kỳ hậu chuyển huờn Nguyên
Qui Trung chiết Khảm giác viên trung hòa.

5.- Trung lý diệu Cao-Tòa Bạch-Ngọc
Là chỗ nơi đùm bọc mỗi con
Cơ-quang chỉ rõ bảo tồn
Thuận Thiên dĩ đức Đệ-môn Cao-Đài.

6.- Ba mươi năm Dương khai Càn rạng
Phụng múa Long hình dạng xinh thay
Hành Kim Đạo thể Anh-tài
Phận tu hai trẻ đừng hoài Mẹ trông.

7.- Phan-Thị-NHUNG Mẹ phong Giáo-Hữu
Điểm
Bích cung Công tựu Quả đơm
Hữu công, hữu lý tiếng thơm
Phận con chí dốc khỏi ôm ấp sầu.

8.- Võ-Thị-HUÊ trước sau nhớ Mẹ
Sắc-lịnh phong vui vẻ thọ tuân
Phong con
Giáo-Hữu ân cần
Điểm danh
Quỳnh Ngọc Chơn-Thần thọ Cung.

9.- Phận hai con tâm trung khả định
Đạo thậm cao uy tín hướng thành
Trông chi những việc tung hoành
Đó là thói chạ thân đành lụy thân.

THI

Lụy thân Hồn hoại hỡi HUÊ, NHUNG
Đạo-đức thông lưu chẳng phải cùng
Khắp cả Năm-châu đồng bầu bọc
Đại-đồng huynh đệ hiệp hòa chung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Phan-Thị Nhung, Võ-Thị-Huê mỗi trẻ một bổn, đặng học đây mà lập công về lý đó hai con.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

Có Chuẩn-Y Sắc-Lịnh Ban-Truyền)

******************

28. Sắc-lịnh: Đệ, Hiếu, Thôn, Cân, Thảo, Lộc bái mạng Toàn-Ban La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 - 9 giờ trưa)

-------o0o--------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh sắc ban triệu trẻ hiền
HOÀNG-đồ thành lập lý Tiên-Thiên
ĐẠI ân xá thế truyền Chơn-Lý
ĐẾ Chủ Càn Khôn khải lý nguyên.

THI BÀI

Trước Đàn chung trẻ ứng chầu
Bái Triều Thiên-Lý vưng hầu mạng Thiên.

1.- Nghe Thầy thưởng cần chuyên bớ trẻ
Phận người tu vui vẻ y hành
Chung con an mạng tập tành
Hiệp-Thiên Ban lập nêu danh muôn đời.

2.- Hồ-Văn-ĐỆ con ôi ứng cảm
Con vưng lời mầu thẳm huy huy
Thanh-Minh La-Hán nhiệm kỳ
Trao con yên khí hộ kỳ Nam-Công.

3.- Lê-Văn-HIẾU khải-thông tâm tánh
Thầy chấm công phong Thánh Phật ban
Thanh-Tâm La-Hán Càn-cang
Huệ-Chơn tri lý vẻ vang nguồn lành.

4.- Nguyễn-Văn-THÔN Thầy nêu danh trẻ
Phận con tu vui vẻ lập công
Thanh-Diệu La-Hán khải-thông
Điển Trời báu lạ vô cùng hào quang.

5.- Đoàn-Văn-CÂN bằng trang bớ trẻ
Đạo chuyển xây con lẹ tự tâm
Thanh-Huệ La-Hán thậm thâm
Điển Trời Bốn-báu người tầm Thiên-Chơn.

6.- Lê-Ngọc-THẢO Thượng-Nguơn đây trẻ
Thần điển linh vui vẻ tước trao
Thanh-Thần Nguơn-báo tương giao
Phận con gìn giữ trước sau trỗi lành.

7.- Nguyễn-Phước-LỘC Đại-Thành dò bước
Cuộc trần ai ráng vượt thoát ra
Thanh-Võ Diệu-Chơn Cao-Tòa
Gìn lòng học Lý huy nga nơi lòng.

8.- Phẩm Khóa-Sanh Bá Tòng tầm bước
Phái Ngọc ban sau trước giữ gìn
Thọ kỳ Thiên-mạng rất xinh
Ráng lo học lý cứu Linh mới mầu.

9.- Trong sáu trẻ làu làu phận sự
Ráng trỗi thần chống cự phù hoa
Vui thay Nguơn-Thượng vĩnh a
Khúc cầm thanh thới chung hòa đệ huynh.

THI

Đệ huynh chung cả khắp phàm gian
Tỉnh giấc mộng kha ráng vén màn
Muôn kiếp đọa đày nay gặp Hội
Đại-đồng huynh đệ ráng chung thoàn.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý trong giờ Đệ, Hiếu, Thôn, Thảo, Cân, Lộc Bái-mạng, đặng sáu trẻ nghe chung, vưng y hành phận, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ một bổn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo -Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Sắc-lịnh phong 74 vị Thanh-Bộ Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY trước khai cơ lý trạch tài
PHƯƠNG hòa Đông giái vẹn từ đây
VƯƠNG khai Bồng-cảnh hào quang chiếu
MẪU Tử đề huề thuận thấu hay
DIÊU Điện ban phê truyền Nữ-sĩ
TRÌ duy phổ hóa giác Âm Đoài
CUNG tường giá hạ thâu Môn-tử
Giáng giảng Thượng-qui rạng rỡ thay.

Nầy mỗi con Nữ-phái, định-tâm nghe Mẹ chấm điểm Nguyên-Căn gia phong tước vị, duyên đức nối dài, chung tâm giác chơn, giáo truyền thỉ chung Tỷ Muội, hòa thuận tường tâm Từ-Hàng Huệ-Luật, Đạo-đồng trí cảm, dẫn nhau về cho tạng mặt Mẹ đó mỗi con, lý gọi Đạo-Cô Tiên độ.

THI BÀI

1.- Trần-Mai-LIÊN phận con Giáo-Hữu (Chợ-Lớn)
Mẹ trạch con tề tựu phổ thông
Thanh-Quang Thúy-Nhụy lập công
Tiên ban Nữ-sĩ xuân đồng Đạo-Cô.

2.- Nguyễn-Hồng-NGHIÊM điểm tô thanh tuyết (Sa-Giang)
Phẩm
Lễ-Sanh tâm huyết Mẹ truyền
Tri-Quang Kiêm-Huệ giác viên
Đạo-Cô xứng phận cửa thiền mở khai.

3.- Hồ-Thị-HAI vẹn tài thanh bạch (Chợ-Lớn)
Mẹ mừng thay kim thạch giáo truyền
Quang-Âm Khai-Huệ cố kiên
Tây-Cung hành hóa miên-tuyền tế Linh.

4.- Dương-Thị-NGÀ phát minh bớ trẻ (L.Hòa-Lạc)
Vẹn tâm thành vui vẻ hân hoan
Hiển-Phương Linh-Diệu vén màn
Đạo-Cô ứng vận vẹn toàn thân sanh.

5.- Bùi-Thị-ĐẨU mối manh tiên giác (Lộc-Thuận)
Mẹ ban phong tâm đạt Chơn-Như
Phổ-Linh Đức-Cảm hùng-thư
Đứng ra hướng đạo dĩ từ Tân-dân.

6.- Nguyễn-Thị-NĂM cán cân con rõ (Thuận-Mỹ)
Mẹ ban lời phân tỏ trược thanh
Hiển-Ngộ Đại-Bi tâm thành
Giác đời tỉnh mộng về lành đắc công.

7.- Võ-Thị-TRỈ tâm không điển rọi (T.Cửu-Nghĩa)
Rọi thấy con học hỏi thiện hành
Kiêm-Quang Diệu-Giác cần thanh
Bớ con thọ phận Mẹ lành đợi con.

8.- Phan-Thị-NHÂM sắt son công đức (Lương-H.Lạc)
Dụng nguyên do đánh thức đời mê
Diệu-Căn Từ-Huệ dĩ hề
Trao con Pháp-chánh cảnh quê con tường.

9.- Nguyễn-Thị-LÂU bước bươn bớ trẻ (L.H.Lạc)
Mẹ mừng con vui vẻ y hành
Bửu-Châu Thanh-Chiếu nêu danh
Đạo-Cô Dữ-tử sĩ thanh kiêm toàn.

10.- Đoàn-Thị-PHƯỚC châu toàn lố bóng (L.H.Lạc)
Phận của con tri giác thống qui
Linh-Giác Từ-Liên nhiệm kỳ
Nguyên-Căn khải lý duy trì thể chơn.

11.- Đoàn-Thị-PHƯỚC cao-sơn lưu-thủy (L.H.Lạc)
Mẹ mừng con nhơn ý thạnh hành
Bửu-Linh Quang-Đức trọn thành
Ban phong căn dặn tập tành trác trau.

12.- Bùi-Thị-SÁU trước sau như một (Thuận-Mỹ)
Mẹ dẫn con về tột Cung-Kinh
Ngân-Đạo Huệ-Quang vẹn xinh
Nguyên-Nhơn con trẻ gắng gìn chớ buông.

13.- Nguyễn-Thị-LƯỢNG tròn vuông Mẹ điểm (Mỹ-Phong)
Phận của con đốn tiệm từ nầy
Kiện-Linh Diệu-Huệ sum vầy
Phước Trời ban rưới hay hay tư mùa.

14.- Võ-Thị-TRANG con tua chữ dạ (Lộc-Thuận)
Đêm mỏi mòn nay đã Dương Đông
Lịch-Đức Phong-Đào xuân đồng
Kêu con Mẹ thưởng lập công mới thành.

15.- Nguyễn-Thị-LÙNG con lành Mẹ dặn (Thuận-Mỹ)
Phận con thơ bước thẳng tinh-quang
Kiêm-Nữ Trinh-Anh vẹn toàn
Vẻ vang con Mẹ vén màn trần u.

16.- Nguyễn-Ngọc-ANH ngàn thu gặp Mẹ (L.N.T)
Điểm Linh-quang phân tẻ đã lâu
Tuyết-Phương Lương-Khiết nhiệm mầu
Vẹn xong tinh dụ Mẹ thâu con về.

17.- Phạm-Thị-BẢY đề huề lý sáng (L.Hòa-Lạc)
Đừng trông mong, đừng nán cuộc trần
Huệ-Anh Tinh-Túy ân cần
Đây là Đạo-đức nhiệm thân Thiệt Thường.

18.- Nguyễn-Thị-SẮC tâm tường vận mạng (T.C.N)
Mẹ mừng con hựu hản lý khai
Hồng-Ánh Đằng-Phương vẹn tài
Phong con chấm điểm từ nay khai bày.

19.- Đoàn-Thị-KIỂN từ nay Mẹ chọn (L.Hòa-Lạc)
Khải Lục-thông dẹp dọn Từ-bi
Tây-Quang Âm-Phổ xinh thay
Noi gương tiền lý vẹn hay hậu kỳ.

20.- Phạm-Thị-DƯA duy trì Đạo học (Mỹ-Tịnh-An)
Chớ than phiền thận-độc ngày tăng
Diệu-Lạc Ninh-Phong liên-đằng
Gia ban Thiên-tước gọi thăng công lành.

21.- Cao-Thị-THÔI trang bằng kềm thúc (Thân-C.Nghĩa)
Chỗ có không, không có thất tồn
Từ-Dương Thiện-ánh Đệ-môn
Đạo-Cô Thiên lập Chí-Tôn vưng thờ.

22.- Nguyễn-Thị-TƯ Thiên-thơ chiếu vọi (Thuận-Mỹ)
Phận của con học hỏi dồi dào
Con ôi! Tâm-lý làu làu
Huệ-Phúc Xuân-Quang vẹn mầu Đạo-Cô.

23.- Đoàn-Thị-BẢY Hoàng-đồ cố gắng (L.Hòa-Lạc)
Mẹ chấm con lòng thẳng dạ ngay
Thiền-Vân Cung-Thiệm xuân thay
Ráng lo lập đức trỗi tài Nữ-lưu.

24.- Võ-Thị-HOA tâm ưu dạ mặc (Lộc-Thuận)
Phận người tu dè dặt mẫu khuôn
Hiển-Chiếu Tường-Tâm tròn vuông
Chấm công duyên đức hố truông ráng ngừa.

25.- Nguyễn-Thị-TỴ Tam-thừa đây đó (Thuận-Mỹ)
Đó rồi đây con rõ thì mừng
Tuyết-Phong Hồng-Hạnh Chín-từng
Đạo-Cô Đồ-đệ Thiên-Xuân cõi Trời.

26.- Nguyễn-Thị-TÀI thuận thời xuôi vận (L.Hòa-Lạc)
Bớ con tường bổn phận vẹn xong
Lộc-Khánh Bửu-Linh khải-thông
Đem lời Mẹ dạy Đạo-đồng giác tha.

27.- Nguyễn-Thị-QUẢNG con Ta nhớ lại (L.Hòa-Lạc)
Kiếp giáng trần khổ hải đó con
Phổ-Diên Hậu-Đức sắt son
Gắng ghi lời Mẹ bảo tồn Nguơn-linh.

28.- Nguyễn-Thị-TÌNH đinh ninh lời Mẹ (T.M.C)
Ráng trỗi thần bước lẹ liên-đằng
Vân-Tuyền Thúy-Xuân trang bằng
Kêu con gắng chí là ăn năn tròn.

29.- Lê-Thị-CHO mót bòn Công-quả (Thuận-Mỹ)
Phận nguyên do vững dạ thiện từ
Rõ ràng Đạo-đức hùng-thư
Vân-Quang Thu-Hảo chỉ ư cung thiềm.

30.- Đoàn-Thị-HỚN hạnh khiêm rạng rỡ (T.Bình)
Mẹ mừng thay tay mở ngọc lành
Ban con Thiên-tước phước thanh
Đức-Mỹ Diệu-Chơn tinh anh cứu đời.

31.- Nguyễn-Thị-TRĂM vận thời nghi phẩm (Mỹ-Phong)
Bớ con lo suy gẫm học hành
Nghi-Phong Kiêm-Ảnh ngọc lành
Mẹ trao con lãnh cội cành rạng thông.

32.- Nguyễn-Thị-BUI Hư-không là Lý (X-Đông)
Lý ứng tâm, tâm ấy tỉnh tri
Hà-Thanh Bửu-Nguyệt nhiệm kỳ
Đạo-Cô Mẹ sứ ráng ghi linh gần.

33.- Lê-Thị-PHÁT tuần tuần thiện dụ (Th-Phú)
Phận con thơ qui-củ sẵn sàng
Con ôi! Đạo-đức vén màn
Thanh-Thủy Hồng-Thu vẹn toàn lập công.

34.- Huỳnh-Thị-CHỈNH tâm trong, tánh trắng (Phú-H.Đông)
Mẹ ban lời căn dặn đây là
Huệ-Từ Linh-Quang diềm dà
Đạo-Cô thông trí thân hòa nguồn chơn.

35.- Nguyễn-Thị-CHUỘC dứt hờn tiểu túy (P.Hòa-Đông)
Ráng hòa tâm tri kỷ hiện thời
Trí-Quang Thanh-Nữ con Trời
Đào viên đồng pháp môn nơi Cung-Đình.

36.- Dương-Thị-KIM giữ gìn Căn-bổn (Th.Phú)
Chớ lộn lầm dứt hỗn độn nguy
Huệ-Công Thanh-Nữ duy trì
Bớ con tỉnh lại đường đi rộng dài.

37.- Đoàn-Thị-MỘT Cao-Đài cứu trẻ (L.Hòa-Lạc)
Trẻ khá mau vui vẻ lập công
Huệ-Đức Tiên-Linh khải-thông
Nối liền sau trước trắng trong sạch ngoài.

38.- Lê-Thị-HOA bày khai Đạo-đức (Th.Phú)
Đại-hùng tri tự thức tâm trung
Huệ-Căn Thanh-Cảm vô cùng
Phận con tri giác tao phùng Hậu Tiên.

39.- Lê-Thị-DI hữu duyên Phật hóa (Bình-Đức)
Vậy con mà mau khá Tân-dân
Huệ-Tài Trí-Quang thọ thân
Linh-đơn đó trẻ dò lần bước noi.

40.- Nguyễn-Thị-BỌ thiệt thòi bổn phận (P.H.Đ)
Nay Mẹ ban cơ vận rạng hồng
Chơn-Thanh Tiên-Nữ Thiên-Bồng
Phận con dò bước rặt ròng Lý-chơn.

41.- Nguyễn-Thị-VÀNG cao-sơn tâm tánh (P.Đức)
Ban bút phê ngôi Thánh Mẹ trao
Thể-Hoa Tiên-Nữ làu làu
Bớ con vượt ngút thoát rào phù hoa.

42.- Nguyễn-Thị-XƯA con Ta phận đẹp (Bình-Đức)
Dưng tấc lòng khép nép ứng chầu
Đơn-Kinh Tiên-Nữ Cung-Đâu
Chấm con ban thưởng con âu thọ phần.

43.- Trần-Thị-TƯ ân cần ngày tốt (Chợ-Lớn)
Ngày tốt ngày Mẹ thốt lời châu
Huệ-Hương Tiên-Nữ thâm bâu
Bớ con nhớ Mẹ khỏi sầu khỏi than.

44.- Nguyễn-Thị-CẢNH Càn-cang gắng vịn (T.B)
Phận của con tâm tịnh thường thường
Liên-Đài Thanh-Sĩ Chơn đường
Phận con tỏ rạng nghĩa-phương ngọc ngà.

45.- Nguyễn-Thị-CÒN đây là Sắc-lịnh (P.H.Đ)
Ban cho con an tịnh rạng thời
Con ôi! an mạng đổi dời
Tín-Từ Chơn-Nữ lòng thôi diệu hành.

46.- Dương-Thị-NGHỆ Đại-Thành để bước (T.H.Thành)
Bớ con thơ ngư-vướt diên-phi
Liên-Hoa Xích-Ngọc duy trì
Chấm con chí hiếu Mẹ qui giáo truyền.

47.- Cao-Thị-A mối giềng ứng vận (Thủ-Thừa)
Mẹ mừng thay xuôi thuận đây là
Liên-Đồng Ánh-Châu Cao-Tòa
Phận con Mẹ chấm thiết tha giáo truyền.

48.- Lê-Thị-LƯỠNG mối giềng Công-đức (Th.Phú)
Mẹ cậy con đánh thức đời mê
Thể-Công Tiên-Nữ dĩ hề
Đạo-Cô châu ngọc tuệ xuê rạng ngời.

49.- Trần-Thị-TƠ thuận thời Mẹ điểm (L.Hòa-Lạc)
Phận của con đốn tiệm lý mầu
Thể-Đào Hạnh-Kim làu làu
Duyên xưa Đức trước vẹn sau thuận hòa.

50. - Nguyễn-Thị-LIỄU ngọc ngà thân thể (An-Th.Thủy)
Con rõ Trời tâm huệ ráng khêu
Trung Trinh liệt nữ tiêu diêu
Hương-Ngân Thiện-Sĩ cung thiều giọng thanh.

51.- Nguyễn-Thị-NẾT con lành của Mẹ (X-Đông)
Ráng giữ gìn ngọc hé rồi lu
Liên-Duy Tiên-Nữ tu du
Chấm con trỗi lý ngàn Thu Xuân hòa.

52.- Đoàn-Thị-XUÂN con Ta Cung Điện (L.Hòa-Lạc)
Ráng tri thời phân biện liễn song
Long-Kiêm Thanh-Nữ trắng trong
Phận con Mẹ trí Lý không thiện từ .

53.- Nguyễn-Thị-NGỰ Cửu-tư gìn phận (L.Hòa-Lạc)
Rõ lý mầu cơ vận nhiệm kỳ
Đồng-Thanh Tiên-Nữ duy trì
Phận con chí dốc thọ qui mạng Trời.

54.- Nguyễn-Thị-BỞI nhìn lời Đạo-đức (Thuận-Mỹ)
Thoát cuộc trần thừa trực diệu hành
Hiệp-Liên Tiên-Hạnh đành rành
Phận con cố gắng nguồn lành mừng thay.

55.- Đoàn-Thị-GIAO ngày nay gặp Mẹ (L.Hòa-Lạc)
Mẹ kêu con vạch hé màn trần
Lý-Thanh Thánh-Nữ ân cần
Mẹ nay chấm điểm tinh-thần Đạo-Cô.

56.- Nguyễn-Thị-TRONG tiền đồ căn đức (T.M.C)
Mẹ mong thay tâm thức tri tâm
Tây-Quang Thanh-Sĩ đừng lầm
Bớ con căn đức phương châm học hành.

57.- Võ-Thị-PHỤNG cội lành đây trẻ (Thuận-Mỹ)
Phận con tu vui vẻ hành y
Tây-Liên Khiết-Hạnh đồng qui
Giúp Trời cứu thế Đạo tri Cô tường.

58.- Võ-Thị-TIẾNG Ngu Đường Đạo-đức
Kêu con thơ mau thức rửa mày (Lộc-Thuận)
Hồng-Linh Thánh-Sĩ hoằng khai
Đạo-Cô giáng thế hiện đây rạng hồng.

59.- Nguyễn-Thị-LƠN Ngô đồng chầu chực (Thuận-Mỹ)
Bớ con thơ thậm cực trác-trau
Liên-Công Thánh-Quang Mẹ giao
Đạo-Cô Tiên-giác trước sau cứu đời.

60.- Lê-Thị-RỐT thuận thời dốc chí (Lộc-Thuận)
Chỗ trược trần đắm lụy rồi hư
Liên-Tòa Tinh-Sĩ thiện từ
Đạo-Cô ứng lý hùng-thư thức thành.

61.- Trần-Thị-ẤT nguồn lành nối hậu (Thuận-Mỹ)
Mẹ chấm con kềm đấu về thanh
Liên-Kỳ Quang-Nữ mối manh
Phận con tự giác rạng danh Từ-Hàng.

62.- Nguyễn-Thị-DẪU an toàn là mới (T.Hòa-Thành)
Mới xét mình tự hối tu lai
Hoa-Viên Đào-Liễu thiện tài
Đạo-Cô thân lập từ nầy rạng danh.

63.- Lâm-Thị-A tâm thanh mừng đó (Thuận-Mỹ)
Phận con thơ đường ngõ rỡ ràng
Hoa-Thông Nhụy-Thúy vẹn toàn
Phận con giác thế Càn-cang giúp Trời.

64.- Huỳnh-Thị-BÉ nghe lời Mẹ dặn (Thuận-Mỹ)
Mẹ dặn con bước thẳng Xuân thay
Hoa-Thanh Nữ-Sĩ cao tài
Đạo-Cô lâm hạ hiện đây Hoàng-đồ.

65.- Kiều-Thị-LÀI qui mô Tông Tổ (Thuận-Mỹ)
Phận Nữ-lưu chớ hỗ thân ngà
Phổ-Âm Tri-Lịch Cao-Tòa
Đạo-Cô hoán hậu dương gia duyên tài.

66.- Trần-Thị-CỦA dặm dày lao khổ (Chợ-Lớn)
Phận tu hiền Phổ-độ lập công
Con ôi! Đạo-đức Bá Tòng
Phổ-Thanh Tri-Thể Lạc-Hồng lưu lai.

67.- Nguyễn-Thị-RO Cao-Đài Thiên-Quốc
Đạo-đức thuần thừa trực tinh duy (Thuận-Mỹ)
Phổ-Oai Thánh-Tuyết nhiệm kỳ
Đạo-Cô Chơn-pháp vẹn thì nhựt tăng.

68.- Đoàn-Thị-DUYÊN liên-đằng đây trẻ (L.Hòa-Lạc)
Tuyết hạnh thuần mau lẹ tâm trung
Phổ-Minh Tâm-Huệ tao phùng
Vẹn lòng Mẹ chấm lý trung Mẹ bày.

69.- Trần-Mai-HOA dặm dày cực nhọc (Chợ-Lớn)
Mẹ thưởng con săn sóc Tâm-điền
Phổ-Ngân Diệu-Pháp kiền-thiền
Bớ con tự tỉnh nối liền chung qui.

70.- Nguyễn-Thị-NỐI âu ca lý diệu (Thuận-Mỹ)
Cái thói đời võ điệu du dương
Phổ-Hương Công-Thiệm lý tường
Bớ con căn đức phương trương tâm thành.

71.- Cao-Thị-BẢY tu hành đúng thiệt (L.Hòa-Lạc)
Phận Nữ-lưu phân biệt mới tường
Đoài-Giao Kiêm-Tuyết chỉnh thường
Phận trò Nữ-sĩ Ngu Đường thới thanh.

72.- Phan-Yến-NGỌC thinh danh là quý (P.H.Đ)
Thân ngọc ngà thâm thúy phương châm
Đoài-Liên Tùng-Túy thậm thâm
Chữ tu con vẹn thâm trầm nghĩa-phương.

73.- Nguyễn-Thị-HỐI cung tường ứng vận (T.H.T)
Ráng bền lòng đặng tận tâm chơn
Hạnh-Thanh Viên-Lập cao-sơn
Đạo-Cô phận sự vờn vờn đó đây.

74.- Bùi-Thị-THÌNH hiện nay tinh tấn (L.N.Thuận)
Mẹ mừng con ráng tận kỳ tâm
Trí-Cơ Quang-Nghĩa phương châm
Phận tu thận-độc thậm thâm cơ tuần.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Đại-lễ Long-Hoa, gọi nêu danh ban tước Đạo-Cô, trong đó có Thầy chứng cho. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho mỗi trẻ có danh nêu đây mỗi bổn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc sau giờ Đại-lễ Vô-Vi kỷ niệm Long-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ điển Tiên-Thiên vọi tượng hoàng
ĐĂNG tường Chơn-pháp vẹn bằng trang
CỔ Kim vãng nhẫn tường Chung-Thỉ
PHẬT đắc Thiên-triều đặng vẻ vang.

THI BÀI

Mừng chung Nam Nữ hiện giờ
Mừng chung Môn-tử Thiên-thơ thâu dùng.

1.- Mừng chung hưởng Nhơn tùng Thiên ứng
Chư-hiền thanh dựng lý Tiên-Thiên
Mừng chung tâm lý vững vàng
Trung-Thiên Thánh-Cuộc vén màn trần ai.

2.- Mừng khắp cả từ nay sáng suốt
Mừng Lý Trời Thống-nhứt diệu hành
Mừng thay chung cả giờ đây
Thuận xuôi hai chữ rẽ mây rõ Trời.

3.- Mừng gặp Hội gặp nơi Trời chấm
Mừng chung nhau định thấm xét cao
Mừng chung lý diệu huệ giàu
Mến thương nhịn nhục trước sau thiện từ.

4.- Lòng chí thành Cửu-tư thệ học
Phải cân phân thận-độc phương-châm
Xét mình trau trác thâm trầm
Xét mình qui hướng dò tâm sửa lòng.

MƯU, Đệ-tử, bài nầy đọc sau giờ Đại-lễ Vô-Vi kỷ niệm Long-Hoa hiện giờ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Khôi Linh-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu Thầy trao Thợ khéo gìn
HOÀNG đồ khai mở phận Môn-tin
ĐẠI ân Võ-lộ Trời Nam-Thiệm
ĐẾ Đạo hoằng ban cứu thế bình.

THU, con định-tâm nghe Thầy ban dạy Đạo-phục Tam-Hồn hữu thể, Chơn-tướng tượng trưng lý bạch, học đây gìn phận xét mình rồi nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật nối hậu mẫu khuôn, vẹn y Chánh-pháp, Diệu-lý Chơn-truyền đó trẻ.

THI

Tam-Hồn tỏ rạng Đạo nầy THU
Nam-Thiệm Bộ-Châu lý vén mù
Việt-Quốc Trung-Thiên Trời mở Hội
Đại-đồng Tín Thiện đáo Xuân Thu
Tín-tường Bổn-Thỉ thông liên ngoạn
Linh-Chủ trứ Nguơn Bổn giảng-thâu
Anh-Giác Thần-Ngôi tri huợt bác
Thông lương qui nhứt đắc tu du.

Đạo-Thể Linh-Hồn:

Đạo-Khôi là: Mão, lý gọi Thanh-Thiên Nguơn-Mạo. Mão nầy ngạch tiền, hậu đồng nhau; chánh tim 15 phân, tượng lý Tam-ngũ, uốn nguyệt, lý gọi Hạnh-qui; trên chót ngạch tiền tượng cung Càn, lý Trời Càn khải thông Thiên; Hậu trên chót tượng cung Khôn, lý gọi hậu kỳ thông trạch là Tịch-Địa, Diệu-Lý Thiên Địa Huyền-Hoàng hóa sanh vạn loại; có ảnh Thánh-Tâm kế gọi Nhãn-Tâm, tượng trưng Tâm-Huệ, lý kiến thị phế can; kế đó tiền đề chữ BỔN, lý gọi Tinh-Duy Bổn-Nhứt; hậu đề chữ GIÁC, lý gọi tri thức hậu tiền, Bổn-Nguyên giác trí; kế đó đề hàng chữ Nho: “PHỤNG THỪA NGỌC SẮC BỈNH HÀNH ĐẠI LỊNH DIỆU LÝ KHẢI THÔNG” gọi Ngôi Thiên-Chơn Cực-Điểm lâm phàm, là Hỏa-Đức Linh-Quang của vạn loại, là lý sáng muôn muôn vô cùng huy huệ, gọi thanh phương võ-trụ Tam-trùng Tàng-giái, lý gọi Tiên-Môn Càn-Cực, giá hạ lâm phàm, hoằng hóa lý êm dịu, gọi sanh hóa, du hành, tương quang bất tức, Nhứt-Cực vưng mạng Thiên-Tiêu Bí-Khuyết, cứu thế hoằng khai Diệu Huệ rọi vào màn u tối trở nên rỡ rỡ, tuân y Sắc-tứ Ngọc-Đế, Cha Trời. Từ Vô-Thỉ đến đây Linh-Diệu Cửu-Tý Thiên-Chơn mới lâm phàm một lần đây đặng cầm nắm cán cân thưởng lành phạt dữ, trong buổi Trời xây dựng Thượng-Sơ, truyền Đạo cứu Đời, thới thanh vị lập, nên gọi Con Một của Cha Cả Thiêng-Liêng, là Trời Chủ-Tể, nắm mối Chưởng-Quyền; khai manh huấn lý, vưng Đại-lịnh Bình-Linh phân đoán, đem lý sáng ban truyền phàm gian, gọi là độ Đời về Đạo-lý. 12 chữ nầy màu vàng, gắn vào ngạch Mão màu đỏ, lý gọi tâm huệ rọi Huỳnh-Trung, Huỳnh Huyền tương hội, xác sạch, tâm tỏ lý gọi chánh nghiệp, nhơn tuyền-miên đức. Khuôn Mão 12 giác màu đỏ, là Thập-nhị Khai-cơ, qui trung là giáo Tam-tài, Đời tỏ, lý khai tâm hữu cứu Quần-linh; Định Tam-Nguơn Đạo tri cảm, Giác Tam-đạt Nhơn ứng hòa, gắn 12 Thẻ vàng, trên Thẻ đề 12 chữ: “CÀN KHÔN ĐỊNH CHỈ THẾ GIÁI QUI HỒI HOẰNG KHAI CHƠN LÝ”. Trên thẻ gắn Nhãn-Tâm, chữ màu đỏ, lý là Huỳnh-tương ứng vận, do lý tượng chiêm, định-tâm quảng kiến, phế can bất mậu. Càn thay quyền Trời phân rõ Tam-tài Đạo-lý là Trời, Đất, Người hòa lương. Khôn Lục-Can, gọi Khôn thay quyền cho Đất, Lục-Can là Tam-Hồn; Lý Thể Thần, Anh, Linh, Thân, Nghiệp, Định, Càn Khôn hiệp nhứt; thuận hòa là khuôn mẫu, lý gọi sanh Lý-chơn, hóa Thể-chánh, định nhíp Âm Dương, gọi rõ thông lý sáng, thể tối vượng tâm, Công-bình chẳng lạc là lý đó. Thẻ cao 4 tấc, lý tri phẩm Tứ-quang: Biết, Hay, Xét, Định; tỏ tường Trời soi, Đất chứng, Người xét, Nghiệp thanh. Biết, Hay nhờ định mới rõ nguồn lành an sáng tỏ là đó. Lạc-Thần-Phong 9 tấc màu vàng, Cửu-tư thức thiệt, Chung-Thỉ mãn viên. Thẻ Hoằng-Khai hai bên thòng xuống, mỗi bên 6 tấc màu Tam-Thanh, Tiên-Thiên lý Thần, Khí, Tinh. Mỗi bên gắn chữ Nho, tròng vàng, chữ đỏ. Một bên trước mặt của Thẻ thọ “PHỤNG THỪA BÚT DIỆU TẾ THẾ ĐỘ LINH”, lý là phúc vị chơn Đông tường Thiên-lý, phụng Chỉ vưng Sắc thế Thiên Bỉnh-Bút Huệ-Tâm, Diệu-Tánh, cứu độ muôn Linh tròn câu Bổn-Giác, phắt dị chánh, Tây tường Địa-dục, Bổn lý điển thông Giác thế, hồi thủ trí Sơ, qui thượng khai Huỳnh, tượng Hoàng kiện Tâm, thông Thiên khải huyền, truyền ban nhiệm lý, là đem trọn nguồn lành chánh chơn giáo dục, thế sự tường tâm bất hoặc, tránh ra khỏi chỗ tối tăm mất lý, trở nên người sáng, rõ Trời thanh phương cao cả, sáng suốt vô cùng, vô tận; rõ Đất ơn nghĩa rất dày, lớn rộng bao la, khó lường vô tận, sáng suốt vô cùng, vô tận, rõ lý rồi định báo đáp, xứng ngôi tấn hóa tinh-thần, thông tri mạng vận là vậy đó. Giờ nầy chung mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI

Hồn khôn chủ sự cả Hoàn-cầu
Kêu bớ phàm gian gẫm lý sâu
Chớ tưởng thấp cao rồi vướng Luật
Muôn ngàn lý sáng giảng rồi thâu.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng chung mỗi con nghe chung xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chói Nam-Bang bớ trẻ tường
HOÀNG cơ Trời Chủ giáo đồng phương
ĐẠI quang cương-kỷ ròng nguyên nghĩa
ĐẾ-Khuyết khải chơn trí Trung-Ương.

THI BÀI

Mừng thay con cả học hành
Rõ thông vận mạng nguồn lành trác trau.

1.- Con chung cả hiệp nhau lo Đạo
Phận con Trời vẹn đáo kỳ tâm
Vẹn lo Đạo-lý phương châm
Vẹn gìn Pháp-luật thậm thâm lý mầu.

2.- Lời Trời dạy làu làu vận mạng
Mỗi con an hựu hản nghĩa-phương
Con ôi! Tâm-lý Thường thường
Nhìn Trời tu Thiệt Tin tường ngưỡng chiêm.

3.- Trong lớp học vẹn tìm lý sáng
Học rồi hành hựu hản nguyên do
Con ôi! Tạo-Hóa cao lò
Nếu con thiếu học khó dò sơ tri.

4.- Đạo Chơn-Đạo củ-qui thận-độc
Đạo cứu Đời đùm bọc nghĩa-phương
Khải thông chánh thể cung tường
Chánh tâm tu kỷ Ngu Đường rạng danh.

5.- Lý Tam-Hoàng mối manh Thượng-Hội
Thỉ huờn Sơ chung nối thiện căn
Rõ ràng Đạo-đức trang bằng
Đây là cơ vận tầm phăng cho nhằm.

6.- Lời Trời dạy vẹn tâm gìn giữ
Đắc Huyền-Vi tùng thử Hư-Vô
Con ôi! Tâm-lý Hoàng-đồ
Bớ con dò Lý qui mô thuận thời.

7.- Lời Chơn-Lý vững nơi tâm dạ
Kêu bớ con nhĩ ngã ráng chừa
Rõ ràng vá đặng Trời thưa
Rõ thông Tâm-lý đừng trưa phận mầu.

8.- Lý Pháp-chánh Cung Đâu ứng hiện
Đạo Thể hành Càn-kiện Cao-minh
Bớ con Tâm-lý đức tin
Đạo cao tột lý tánh bình vẹn xong.

9.- Đừng có tưởng Thiên-Bồng đâu lạ
Cõi phàm gian nay đã tượng thanh
Chung nhau nhìn lý thiện hành
Thỉ-chung qui nhứt rạng danh Thiên-Bồng.

10.- Trong chỗ thiệt Hư-Không khải Lý
Gọi đời thanh tri-trí phân minh
Đó là cơ hội ninh bình
Đó là vận khí rất xinh đây là.

THI

Đây là Thiên-Quốc Đạo đồng khai
Dạy bảo phàm gian thấu Đức Tài
Hữu Chất, hữu Âm hằng trỗi ngọc
Muôn ngàn lời dạy hiện giờ đây.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý lớp học Cao-Huấn Đại-Đàn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài giải nghĩa 4 chữ Tòa-Thánh Trung-Ương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành bền giữ gọi gìn trau
HOÀNG-Thượng điểm công trẻ một màu
ĐẠI-Đạo hoằng khai truyền Chánh-pháp
ĐẾ-Quân mỹ cập diệu Chơn cao.

NGỌC, con định-tâm vưng lời Thầy ban dạy, Tam-thập-lục Thánh, tuần ư định tuyết, thấu rõ tuần cơ đây trẻ.

THI

Chưởng-Quản Ngôi Cao gọi Thánh-Tòa
Thay Thầy xây dựng nghĩa duy gia
Ngọc-Kinh Cung Điện ròng thanh bạch
Bớ trẻ trau giồi Thánh-Cuộc đa.

1. Tòa-Thánh là: Tòa cao vọi tinh thần phát triển, Tòa thể hành u hiển tinh quang; phận con Chưởng-Quản vị cang, tinh thần tấn hóa ngàn vàng Đạo danh. Nầy Ngọc trẻ, định-tâm an lòng bước lẹ, nghe Thầy trao vui vẻ y hành, xứ Việt-Bang Tòa Ngọc thanh thanh, nơi Châu-Thiệm điềm lành ứng vận. Tòa hữu thể mối manh Thiên-lý, thâu tinh thần Nhơn ký Thiên-lương. Đây là Thầy dựng Trung-Ương, Tòa nêu danh sĩ hiền lương thuận hòa. Tòa là lý huy nga Cung Điện, Tòa Ngọc-Kinh điển tuyết khai Dương, tiền khai mối Đạo dọn đường, đó là tiền Đạo hậu nương chuyển Thần. Chiết cung Khảm nghĩa-phương dựng lại, qui về Trung thế giái Ngũ-chơn, Năm Chi qui hướng cao-sơn, đó rõ nầy NGỌC trẻ, Năm-châu ứng cảm nghĩa-nhơn Khôn hòa; lý tỏ Càn Nam ca tiếng Đạo, dưng tấc lòng Hóa-Tạo một ba. Đó là Tam-Giáo Thánh-Tòa, Đạo người thọ thọ vĩnh gia khúc cầm. Dựng Càn-cang cao thâm nghĩa lý, Khôn hiệp Càn, Càn ký Khôn thâu. Hiện đây Bác-ái Hoàn-cầu, hiện nay cơ hội giảng thâu Công-bình. Tòa lý thiệt phát minh thuần mỹ. Nầy NGỌC trẻ, Tòa cao siêu vạch hé Huyền-vi, gồm thâu Bát-bửu nhiệm kỳ, thới thanh Đời Đạo đồng qui chơn-truyền.

Nầy NGỌC con, Tòa là Lý, Thánh là Thanh, Ngôi cao tỏ rạng thanh khí tường tâm, thể đức không lầm, Lý-chơn tế thế.

2. Là Thánh: Thánh là lý thông minh sáng suốt, dẫn đường thông rọi đuốc phá u, nhìn tinh-thần quang Kỷ Cang tu, gọi Thánh-Cuộc Xuân Thu Trời lập. Trung tín kỷ vạn thù hòa nhứt, Ương bình hòa thậm cực cao siêu. Đó là giềng mối Cửu-Tiêu, cuộc đời Trời chuyển mến yêu chung bầu. Tòa ánh sáng nguy nga rỡ rỡ, Thánh thanh thanh rãnh nợ trần ai. Tòa Cao vạn tượng thông Đài, Thánh Trung-Dung-Thứ rạng ngài hoằng Chơn. Tòa cao vững chắc nền Nhơn, Thánh là cơ cuộc vờn vờn Càn tri. Trung-Ương Thánh-Cuộc Châu-nhi, Đại-đồng Huynh Đệ chung qui Đạo Trời. Đạo là xây dựng chỗ nơi; khai Dương Tướng, Thể, Dụng, Đạo Đời Nguyên do.

Nầy NGỌC con, Tòa ánh sáng huy hoàng, Thánh thanh phương-nghĩa, trung tâm võ-tru, cuộc tuần huờn lý, Tòa-Thánh Cao-Đài Trung-Ương Đại-Đạo, Thánh-Cuộc Thiệm-Châu.

THI

Tòa Ngôi Thánh vọi hiệu Cao-Đài
TrungƯơng bình đại xá đây
Đạo-Pháp cuộc qui Trời Chủ-Tể
Thiệm-Châu Thiên-Quốc Bỉnh-Linh nầy.

MƯU, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng chung nhau lớp học Cao-Huấn nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, rồi nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài dạy Đạo-Tràng Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 -10 giờ khuya)

-------o0o-------

Nầy mỗi con hiện giờ nơi Đạo-Tràng Bình-Phan định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI BÀI

Mừng thay chung cả con Trời
Chung tâm học hỏi vừa rồi tươi xuân.

1.- Con ôi cả Chín-từng cửa mở
Mở cửa lầu hăm hở về lành
Con ôi! Đạo-lý tồn thanh
Thanh thanh diệu huệ tâm thành vẹn thông.

2.- Con chung cả Ngô-Ông sáng suốt
Rõ Trời trong ráng thuộc cơ mầu
Con ôi! Tâm-lý làu làu
Mừng thay chung cả một màu xuân sanh.

3.- Lời châu ngọc tâm thành ghi nhớ
Nhớ cho bền đặng trở về ngôi
Đó là nguồn thiện chẳng bôi
Đó là chung cả thuận xuôi lý mầu.

4.- x Hiện đây chung cả làu làu
Trường-Qui chung hiệp tập tành khải-thông
An lòng thấy rõ lý Không
Bình-Phan tu niệm lập công hội nầy.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng hiện đây chung nhau mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài dạy Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ tại đây học hỏi Đạo-đức, hãy định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy bày đây chung mỗi trẻ.

THI

Đạo đức rạng đông bớ trẻ là
Tràng phương Bửu-pháp gắng lòng a
Sa thông Tâm-lý đồng bền vững
Giang thủy tuân qui trí phận ca.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện giờ
Chung lo học hỏi Thiên-thơ giáo truyền.

1.- Thầy mừng đặng phỉ nguyền con thảo
Nên dạy truyền Lý Đạo con tường
Con ôi! Đạo-đức nghĩa-phương
Ráng lo gìn giữ giao tương liên-đằng.

2.- Lời châu ngọc Đạo hằng khải Lý
Phận mỗi con tâm chí giữ gìn
Con ôi! an phận Thường Tin
Học thông Lý Đạo là minh Pháp-mầu.

3.- x Đạo Cao lý thiệt làu làu
Gắng ghi trau trác đồng vào Trường-Thi
Kêu con Nam Nữ nhiệm kỳ
Rõ thông giác kỷ là qui Thượng-hành.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Sa-Giang đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

Mừng mỗi con, mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy bảo đây mỗi con.

THI

Lớp học thanh thanh lý ứng hành
Ban truyền Môn-pháp phận cần thanh
Chánh chơn tầm lý khai Thần Huệ
Muôn thuở một lần rõ mối manh.

THI BÀI

1.- Mừng chung cả Nữ Nam lớn nhỏ
Giữa chợ đời dứt bỏ rực rằn
Đó là con hữu bổn căn
Hữu căn, hữu bổn dò phăng giữ gìn.

2.- Mãn giờ học Thường Tin trọn Thiệt
Thiệt tu tâm chí quyết tất tường
Con ôi! an lý nghĩa-phương
Con ôi! phận đẹp dò nương hiện thời.

3.- Đời giả tạm con ôi mau tỉnh
Tỉnh nơi tâm chí kỉnh, chí thành
Con ôi! Đạo-đức cần thanh
Thầy ban lời thưởng nêu danh từ nầy.

4.- x Hiện đây con trẻ sum vầy
Vầy vui về Đạo hiện đây con à
Đạo cao lý diệu âu ca
An thân tu tỉnh vĩnh gia xuân tường.

MƯU, bài nầy con đọc hiện thời sau giờ Đạo-Tràng nơi Sa-Giang đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung xét lý. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài dạy Đạo-Tràng Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ khuya)

-------o0o-------

THẦY mừng mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Thánh-Thất Ba-Dinh giờ đây mỗi con phải định-tâm nghe Thầy ban ân dạy chỉ chung mỗi trẻ.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ trọn niềm
Từ đây an phận vững tìm Lý-chơn.

1.- Trong phận sự cao-sơn lưu-thủy
Chung con lành suy nghĩ dò phăng
Con ôi! Tâm-lý bổn căn
Ráng lo học tập ăn năn trọn niềm.

2.- Con ôi hỡi hạnh khiêm gương mẫu
Bớ con là nhìn thấu Hư-Vô
Lòng con vẹn sạch tường đồ
Tâm con chung hiệp qui mô sẵn sàng.

3.- Lời châu ngọc Thầy ban phê chọn
Con Cột-rường ráng trọn Đức-tin
Con ôi! Tâm Tánh vẹn bình
Gần Trời Trời dạy ráng tin diệu hành.

4.- Lời Thầy dạy tâm thành thì rõ
Rõ lời Thầy dứt bỏ nhố nhăng
Đó là con trẻ rõ căn
Phận tu Bác-ái ăn năn nơi lòng;
Phận tu rõ lý Hư-không
Không tâm dĩ-đức vẹn tầm nguyên do.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng hiện giờ đây chung nhau mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ HỒNG-HOA

38. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đại-lễ HỒNG-HOA
Tuần huờn võ-trụ âu ca thượng kỳ
Thượng-Nguơn Sơ-hội huyền vi
Thới thanh Đời Đạo phương tri diệu hành.

2.- Thuần phong mỹ tục rạng danh
Việt-Nam Đạo-đức cần thanh thể bình
Chung nhau Đời Đạo đẹp xinh
Chơn-tâm Chánh-thể trọn tin Chơn-thần.

3.- Hiện đây Lý diệu ân cần
Hiện đây Chánh-pháp dò lần khải thanh
Vui thay Đạo-lý mối manh
Hàm-bô Cổ-phúc thinh danh tỏ Càn.

4.- Trung-Thiên ứng hiện vinh quang
Gọi là Thiên-Quốc Càn-cang thiện từ
Kỷ thông Bác-ái hùng-thư
Cang tường kỷ luật phước dư Đại-đồng.

5.- Từ-bi Minh-đức hoằng thông
Muôn Linh bền chắc trắng trong thuận hòa
Công-bình Đạo-đức vĩnh gia
Thạnh thanh diệu huệ người ta hiệp nguồn.

6.- Tỉnh tri Lý Thể tròn vuông
Trung-dung Cảm-ứng xuôi buồm Thiên-Chơn
Rạng hồng Châu-Thiệm nghĩa huờn
Rồng Tiên con cháu hậu nhơn Cao-Dày.

7.- Vẹn xong danh phận Tam-tài
Hiệp hòa thương mến ngày nầy thanh quang
Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Tuần huờn võ-trụ âu ca thượng kỳ.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Tinh-Quân, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Hồng-Hoa chung nhau về Tòa-Thánh, dầu Nam Nữ vào đãnh-lễ, đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài dạy nghi lễ Rước Chủ Tam-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành Tử-đệ tuân
HOÀNG-đồ qui hiệp thấu Trời xuân
ĐẠI cơ Thành cuộc gầy nhơn hậu
ĐẾ-Khuyết lâm phàm huệ Cửu-chân.

Thầy mừng chung con, mỗi con chung nhau Nam Nữ đến đây chung trí lễ chầu, nhìn ngay lý diệu thâm cao, cơ Trời khai mở cửa Lầu tại Nam, vào Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa là ngày kỷ niệm dựng gầy Thượng-Nguơn Đời Đạo, mừng chung con bầy chớ nên lãng chí, mà lạc mối Chơn-tín đó mỗi con. Vậy 8 giờ rưỡi Kiểng nhứt, 9 giờ vào Bửu-Điện đãnh-lễ đồng vào Bát-Quái sắp lưỡng ban Nam Nữ hướng mặt vào trong, Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài rung một hồi Kiểng dài, rồi đồng niệm:

"Tam-Hồn Qui-Nhứt, Ngự Tọa Huờn Trung, Đại-Đồng Phán Xét, Bỉnh-Luật Thiên-Nhiên, Thưởng Răn Đại-Hội"

Niệm ba lần rồi cúi đầu, kế Vi-Hộ rung Kiểng Chiêu-hồn 3 lần dài, chung nhau đọc bài.

TRƯỜNG THI

1.- Trung-Thiên Thầy dựng hiện giờ
Cả kêu phàm giái nương nhờ lo tu
Bỉnh-Hành Đại-Lịnh phá mù
Dựng Tam-Hoàng lý Xuân Thu duy Càn.

2.- Phán phân Đời Đạo rõ ràng
Lành thâu dữ dẹp bình an muôn đời
Cả kêu vạn loại nhìn Trời
Bình-Linh Trời cứu thuận thời qui Thiên.

3.- Cả kêu chung cả vào thuyền
Cả kêu con dại nhìn quyền Trời Cha
Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Tòa
Vưng Trời Bỉnh luật phán qua Đại-đồng.

4.- Tam-Hồn Qui-nhứt trắng trong
Thay Tam-Hoàng lý dẫn thông Đạo-mầu
Tam-Quân Chánh-thể làu làu
Gồm thâu Tam-Bửu tượng hầu vận thanh.

5.- Tam-Tôn chánh vị Thiên-danh
Khải-Thông Diệu-Lý Đại-Thành tế Linh
Chung nhau để bước Huỳnh-Kinh
Đặng thông Đại-Đạo Hoàn-dinh Xuân kỳ.

Giờ nầy Tam-Hồn từ từ nơi cột Phướn vào, khi Tam-Hồn vào đến Ngũ-Trung đình lại, đồng nhau mật niệm: “Tam-Hồn Qui-Nhứt, Chánh-Vị Tam-Tôn, Đồng-Qui Tam-Bửu”, niệm rồi cúi đầu, phân nhau vào Bửu-Điện, lần lượt đồng nhau đãnh-lễ rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành khải Lý-trung
HOÀNG Thiên chấm điểm Đức tao phùng
ĐẠI-Đồng phán xét cơn lừa gạn
ĐẾ Đạo hoằng khai Diệu Huệ chung.

THI BÀI

Tu hành ráng rõ máy Trời
Đặng thông vận mạng hòa nơi Lý-mầu.

1.- Con ôi hỡi! làu làu phận sự
Đặng an lòng cư xử Đạo người
Con ôi! Lý thiệt vui tươi
Con ôi! Đạo-đức là nơi trang bằng.

2.- Nhìn Lý thiệt bổn căn duy nhứt
Phận tu hành thậm cực diệu hành
Con ôi! tu thiệt là lành
Phận tu dứt tật mới thanh đó là.

3.- Con ôi hỡi con Ta ráng hiểu
Hiểu lý sâu lo liệu hòa thương
Rõ thông Đạo-đức kỷ cương
Rõ rồi tỉnh lại lo lường trước sau.

4.- Phận người tu làu làu minh chánh
Phận người tu Tâm thánh Tánh an
Con ôi! bớ trẻ vén màn
Bớ con trau trác vững an mới thành.

5.- Lời Thầy dạy con lành gìn giữ
Cơn đáo đầu khỏi lự bôn-phi
Con ôi! gạn lựa thau chì
Làm người thông Đạo tâm qui củ bình.

6.- Lời Chơn-pháp thanh thanh khí tượng
Bớ con thơ kỉnh tưởng tâm trung
Con ôi! Thiên-lý huờn chung
Đáo đầu hưởng ứng trùng phùng Đệ Huynh.

7.- Chung khắp cả an bình thoát tục
Ráng hòa thân cúc dục cao thâm
Con ôi! Đạo-đức phương châm
Con ôi! tu tỉnh thậm thâm mới tường.

8.- Lời Thầy dạy phương trương dò xét
Xét cho rành lẽ thiệt điều ngay
Đệ Huynh chung hiệp Nhơn-tài
Rõ Trời Cứu-Thế Cao-Đài hiệu danh.

9.- Khắp phàm gian con lành chung cả
Ráng rõ Trời tai họa tránh xa
Tránh luồng giả dối ta-bà
Thoát ra nhăng-nhố đặng hòa Kiền Khôn.

10.- Lòng trọn thiệt Chơn-hồn chẳng lãng
Lòng rõ Trời mới hản Đạo-người
Tham Sân Si dứt tốt tươi
Tam-thông bền chặt vui cười vẻ vang.

11.- Lòng rõ thiệt bỏ ngang, bỏ dọc
Dứt đắc kiêu thận-độc cơ Trời
Con ôi! Tâm-lý lương thời
Mừng con hòa khí thuận thời Xuân-sanh.

12.- x Người tu an mạng mối manh
Người tu thoát tục thới thanh Đạo Đời
Tu hành ráng rõ máy Trời
Đặng thông vận mạng hòa nơi Lý-mầu.

THI

Lý-mầu Trời sắp bớ nầy con
Phận sự Thầy trao gắng bảo tồn
Chớ trễ đừng trôi tường Đức-nghiệp
Thiệm-Nam Trung-khí Đạo qui đồng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Hồng-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Sắc-lịnh xướng danh 90 vị Toàn-Ban La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG THẾ THÂU HIỀN

THI

NGỌC-Sắc Oai Ân trạch Đức Tài
HOÀNG thành danh Đạo rạng ngày nay
ĐẠI ân bố hóa đồng qui hội
ĐẾ Chủ Khôn Càn hiệp thống đây
GIÁNG giảng Công-bình hòa Nhứt-mạch
THẾ đời tự tỉnh Bổn-nguyên vầy
THÂU Nguyên-căn cội truyền Sơ-Thượng
HIỀN Thánh ứng chầu Nguơn-Hạ xây.

Mừng chung con lớn nhỏ Căn-duyên, Nguyên-đức Sứ-mạng lâm phàm. Hiện đây Trời khai Đại-Đạo, chọn Linh-quang qui hội tiền tri, Triều-Thiên phụng Lý, khuôn mẫu bền cầm, hướng đồ dẫn Đạo, tế thế độ Linh, gọi lập Công bồi Đức. Vậy giờ đây Thầy điểm danh trí phận thâu hiền, chung con hữu danh vưng tiếng gọi định lòng thọ mạng Cao Kiên, tuân y Thiên-sắc, đại-hùng phò lý tế nhơn cho tròn sứ-vụ, trọng trách Thầy ban nghe chung con trẻ.

THI BÀI

1.- Nguyễn-Văn-TÍCH Thầy ban lời chọn (An-Lục-Long)
La-Hán phong con trọn vưng lời
Diệu-Thể Chơn-Sứ thuận thời
Từ-Hàng mở cửa con Trời cứu nguy.

2.- Trần-Văn-LỄ ráng tri vận mạng (A.L.Long)
Phận Nguyên-căn hựu hản tỏ tường
Diệu-Thân Chơn-Sứ nghĩa-phương
Rõ ràng danh Thánh níu nương Phật từ.

3.- Lê-Văn-XŨNG Cửu-tư tâm tánh (Lộc-Thuận)
Phận hướng đồ Khiêm Hạnh Thầy thâu
Diệu-Công Chơn-Sứ nhiệm mầu
Đạo cao Đức rạng thông lầu Thiên-Chơn.

4.- Nguyễn-Văn-NGUƠN đừng sờn Tâm-lý (T.C.N)
Rõ máy Trời thâm thúy Huyền-vi
Diệu-Hành Chơn-Sứ nhiệm kỳ
Sứ-Quân công thiện trí-tri đắc thành.

5.- Nguyễn-Ngọc-MINH con lành nghe chọn (L.Hòa-Lạc)
Chọn con thơ dẹp dọn đồ hư
Diệu-Cơ Chơn-Sứ thiện từ
Phận con trọng trách Ba-dư học hành.

6.- Nguyễn-Văn-DỰA nghe rành danh điểm (Bình-Đức)
Phận con thơ đốn tiệm bớ con
Diệu-Nhựt Chơn-Huyền sắt son
Từ-bi ứng vận con tròn lời phê.

7.- Nguyễn-Văn-THẾ qui về Thầy điểm (Lộc-Thuận)
Con rõ Trời thiện niệm cơ tuần
Diệu-Nguyệt Chơn-Hoàng chuyển vần
Phận con Đạo-đức sắt son tâm thành.

8.- Trần-Văn-XINH con lành nghe dạy (An-Lục-Long)
Dạy con vưng rõ Đại thành Sơ
Diệu-Tinh Chơn-Sứ mầu cơ
Giúp Thầy hành Đạo hiện giờ đây con.

9.- Võ-Ngọc-HOẰNG lo tròn phận sự (Lộc-Thuận)
Thầy điểm danh cư xử cảm Đâu
Diệu-Thủy Chơn-Sứ làu làu
Phận con quảng xuất giảng thâu vận hành.

10.- Nguyễn-Văn-TÀI nêu danh đây trẻ (Thuận-Mỹ)
Thầy ban phê vui vẻ hành tuân
Diệu-Hỏa Chơn-Sứ sáng bừng
Phận tu con ráng ân cần trác trau.

11.- Đoàn-Văn-AN con mau trỗi lý (L.Hòa-Lạc)
Có Thầy chờ chung thỉ trọn niềm
Diệu-Phong Chơn-Sứ mát êm
Bớ con vẹn phận ngày thêm ngày lành.

12.- Văn-Bá-ĐẶNG Đại-Thành ứng vận (T.Bình)
Con phận hiền ráng cận Thiên-lương
Diệu-Thần Chơn-Sứ vẹn tường
Từ tâm thiện niệm rõ đường Thuấn Ngu.

13.- Bùi-Văn-QUÃNG phận tu trọn chí (Th.Mỹ)
Rạng danh lành thân ký Thiên-Chơn
Diệu-Khí Chơn-Sứ Bổn-nguơn
Tuần ư Thiên-lý hóa-nhơn Đức dày.

14.- Phạm-Văn-PHÓ Tam-tài xứng phận (N.T.T)
Hiếu kỳ Thiên cơ vận thuận xuôi
Diệu-Quang Tinh-Sứ qui hồi
Tinh-anh Tam-bửu thấu ngôi Giác-huyền.

15.- Nguyễn-Văn-VĨ kiền-thiền tâm tánh (T.C.N)
Đặng hòa bình là Thánh chi thanh
Xích-Đồng Tử-Tinh mối manh
Cửu-Tiêu xích-kích thanh danh con Trời.

16.- Nguyễn-Văn-TRANH thuận thời xuôi vận (Thuận-Mỹ)
Rõ máy Trời tâm tận thiện từ
Xích-Quảng Tử-Cống Không-hư
Lâm phàm cứu thế Chơn-sư giáo truyền.

17.- Nguyễn-Văn-BÊ phỉ nguyền tu trọn (T.Mỹ)
Thầy chấm danh định chọn con hiền
Xích-Dương Thiên-Công mối giềng
Phận con Tâm-lý bảo tồn Quần-linh.

18.- Đoàn-Văn-THẠNH tâm minh tánh quảng (L.H.Lạc)
Thầy chọn con hựu hản mới thêm
Xích-Huệ Tử-Trí vững êm
Phận duyên căn đức thúc kềm mẫu khuôn.

19.- Huỳnh-Văn-CÒN tránh luồng giông gió (Thạnh-Phú)
Điểm danh hiền con rõ lý mầu
Xích-Bửu Tử-Tín làu làu
Phận tu dày dặm dải dầu lập công.

20.- Nguyễn-Văn-LỄ an lòng bớ trẻ (T.B.Thạnh)
Phận con lành bước lẹ về ngôi
Xích-Thạnh Tử-Lý qui hồi
Cần thanh danh rạng tươi vui muôn ngàn.

21.- Cao-Văn-SAO vững thoàn đây trẻ (M.T.An)
Trẻ khá mau vui vẻ lý tăng
Xích-Thành Tử-Cơ liên-đằng
Sư-minh giáo dục năng hoằng khải-thông.

22.- Nguyễn-Văn-TRỪ an lòng thoát tục (Lộc-Thuận)
Chỗ phù hoa ý dục đeo đai
Dương-Châu Tử-Đồ anh-tài
Thối thân bền Đạo nhìn ngay mạng Trời.

23.- Triệu-Văn-LẮM vưng lời Cha bảo (T.Phú)
Lý Quang-âm cơ tạo tuần ư
Dương-Kỳ Tử-Lộ hùng-thư
Phận con định xét Ba-dư giồi mài.

24.- Nguyễn-Văn-CHỬNG từ rày thanh trí
Phát minh tường ngôi vị Hoàng-yên
Dương-Chơn Tử-Ngọc giác viên
Con vưng Thầy dạy hậu tiền trỗi thân.

25.- Nguyễn-Văn-CHẨN tế cần ân bố (Thuận-Mỹ)
Quảng đại thay kiên cố Đạo-đồng
Dương-Thọ Tử-Chánh thạnh tòng
Danh hiền lý diệu tấc lòng Từ-nghiêm.

26.- Võ-Văn-LÂN hạnh khiêm Thầy thấy (T.Mỹ)
Kể từ đây nương gậy thừa Thiên
Dương-Quang Tử-Minh bí huyền
Trí phần trách nhậm hậu tiền thạnh tâm.

27.- Đỗ-Văn-PHƯƠNG thậm thâm Đạo-đức (Lộc-Thuận)
Bớ con mà thừa trực từ đây
Dương-Tấn Tử-Tinh vẹn hay
Phương châm bớ trẻ hiện nay hiển tường.

28.- Trương-Văn-ON thiệt thường cố gắng (L.Hòa-Lạc)
Thầy thấy con tâm nặng lự ưu
Dương-Tài Tử-Định làu làu
Phận hiền xá phú nhìn ngay thanh bần.

29.- Nguyễn-Văn-TRƯƠNG dò lần Công-đức (L.H.Lạc)
Ráng thừa hành gọi thức thế Thiên
Tế-Lý Bảo-Quân giác viên
Thọ chơn sứ-mạng Triều-Thiên thệ lòng.

30.- Lê-Văn-THƠ Bá Tòng che mát (Nhị-Bình)
Cổ-thọ tươi nhờ nước mát êm
Tế-Pháp Bảo-Quân mới thêm
Tam-Hồn kề cận tôn nghiêm thiện từ.

31.- Nguyễn-Văn-TRI bấy chừ trồi sụt (L.B.Điền)
Vì điểm linh hạ bút Thầy thâu
Tế-Đạo Bảo-Quân làu làu
Phận con tự giác cơ mầu hồi qui.

32.- Lê-Văn-NỬA duy trì tâm tánh (Hòa-Định)
Thọ kỳ Thiên-đức hạnh công tâm
Tế-Thần Bảo-Quân thậm thâm
Lập công chuộc quả trầm ngâm lý hành.

33.- Trần-Ngọc-MINH ráng rành phận sự (T.Mỹ)
Chớ trù trì tâm tự đại-hùng
Tế-Khí Bảo-Quân tao phùng
Trỗi thần bớ trẻ Thầy dùng Thầy thâu.

34.- Cao-Văn-PHƯƠNG bền lâu Công-đức (B.Ninh)
Phận con Trời phải thức tâm trung
Tế-Tinh Bảo-Quân thứ dung
Nhiệm kỳ vẹn phận nhơn tùng Thiên-Chơn.

35.- Trương-Văn-TRIỆU Bổn-nguơn vững chắc (L.H.L)
Thầy thâu con đặng sắp đặt khuôn
Tế-Từ Bảo-Quân tròn vuông
Thâu hiền trí phận hố truông tránh lần.

36.- Nguyễn-Văn-TRÒN ân cần học tập (N.Bình)
Phận duyên lành Tam-thập thành công
Tế-Nhơn Bảo-Quân xuân đồng
Bớ con nghe dặn tấc lòng trọn vưng.

37.- Châu, Huyền-QUANG tuần tuần thiện dụ (Phước-Tuy)
Phận Chơn-như qui-củ trỗi thần
Tế-Trung Bảo-Quân ân cần
Chơn hiền thống lý thọ Xuân Thiên-kỳ.

38.- Nguyễn-Văn-HOAI tri thùy ngọc ẩn (T.C.N)
Con an lòng dìu dẫn tay Thầy
Tế-Dung Bảo-Quân sum vầy
Phận trò thảo thuận nhìn ngày đăng khoa.

39.- Đỗ-Văn-NĂM con Ta niên thiếu (T.C.Nghĩa)
Nhưng thạnh lòng bí yếu Thầy trao
Tế-Thế Bảo-Quân làu làu
Đạo cao Đức rạng dồi dào diệu thanh.

40.- Nguyễn-Văn-TỶ cội cành sau trước (T.C.N)
Ráng lần dò mực thước bớ con
Tế-Nghĩa Bảo-Quân sắt son
Công dày lo học mót bòn lành thêm.

41.- Đoàn-Văn-TẶNG tôn nghiêm trí dõng (L.H.Lạc)
Phận con tu đừng hỏng tánh tâm
Tế-Cơ Thông-Lập phương tầm
Trí-tri cách-vật dò tâm tánh bền.

42.- Đoàn-Văn-BÌNH giữ gìn Nguơn-khí (L.H.L)
Chớ hớ hinh đắm lụy uổng thay
Tế-Trứ Giác-Chơn cao tài
Lìa dua dứt bợ vẹn hay con Trời.

43.- Đoàn-Văn-LỘC thuận thời Công-đức (L.H.L)
Phận tu thân phẩm bực Tiên ban
Huệ-Thiền Kim-Ngọc sắp an
Đức cao danh cả Càn-cang tỏ tường.

44.- Trần-Văn-HAI nhịn nhường Thầy chấm (P.K)
Phận mầu thanh tâm tánh thấm nhuần
Huệ-Tú Thông-Khôi Chi-quân
Bổn-lai diện-mục hữu chừng hữu qui.

45.- Trần-Văn-HIẾU trí-tri đó trẻ (Phú-Kiết)
Nhìn con Trời trọn thiệt gia ân
Huệ-Kiến Đạt-Huờn Tân-dân
Chọn con hiếu hạnh tinh thần phát minh.

46.- Lê-Văn-TRỌNG trọn tin tấn lý (Lộc-Thuận)
Rõ phận mầu phẩm vị cao siêu
Huệ-Tánh Tuệ-Minh nhẫn nhiêu
Lý Trời chan rưới dẫn dìu hiền thông.

47.- Hà-Văn-GIỎI qui cơ thấu vận (Bình-Đức)
Phận thừa hành tri thức duy duy
Huệ-Đức Khiếu-Tri nhiệm kỳ
Bớ con rạng rỡ châu-nhi cuộc đời.

48.- Nguyễn-Văn-BÊ về nơi an tịnh
Rõ Trời trong chỉ định huy hoàng
Huệ-Luật Kim-Chuyên hân hoan
Bớ con tri kỷ rỡ ràng khải-thông.

49.- Văn-Bá-NHỜ Ngô-Ông đây trẻ (Th.Bình)
Trẻ khá mau vui vẻ hành y
Định-Chơn Tập-Lý nhiệm kỳ
Bớ con tự giác đồng qui chung nguồn.

50.- Phạm-Văn-SEN mẫu khuôn Đạo-đức (Mỹ-Tịnh-An)
Rõ máy Trời tri thức tồn tâm
Con ôi! chỉnh đốn phương châm
Định-Nghiệp Thông-Đức tại tâm mỗi thì.

51.- Đoàn-Văn-KHANH trí-tri sau trước (L.H.L)
Con của Trời mực thước dò phăng
Con ôi! tự tỉnh liên-đằng
Định-Võ Tường-Như trang bằng đó đây.

52.- Đỗ-Văn-TÂM hay hay trỗi trỗi (Lộc-Thuận)
Phận thanh mầu mỗi mỗi đồng qui
Định-Hỏa Huệ-Tâm gắng ghi
Bớ con tăng lý dương duy nơi lòng.

53.- Đoàn-Văn-VỊ Bá Tòng tâm tánh
Rõ máy Trời bền thạnh Cơ-quang
Định-Thủy Tánh-Hoàng vẻ vang
Lập công về lý Càn-cang bọc đùm.

54.- Trương-Văn-TRỌNG tao phùng thanh khí (L.Hòa-Lạc)
Phận tu hiền đừng vị thói đê
Định-Vân Cảnh-Lục tiện bề
Đây là yên quảng lòng tri Thiên-thời.

55.- Nguyễn-Văn-HAI cơ Trời Qui-nhứt (N.Bình)
Con của Trời gạn đục lóng trong
Tảo-Thố Huờn-Chơn vô cùng
Phận mầu đẹp phận tao phùng Thiên-Chơn.

56.- Dương-Văn-CỚ hóa-nhơn dĩ-đức (T.Hương)
Phận mầu thâm thừa trực mạng Thiên
Tảo-Phi Thậm-Kiết giác viên
Đạo cao ngày rạng Cao Kiên kiện bình.

57.- Nguyễn-Văn-CÒ ráng nhìn cho chắc (Nhị-Bình)
Vững an lèo thắt ngặt lướt sông
Tảo-Tệ Tồn-Nhơn Xuân đồng
Đó đây, đây đó an lòng thuận qui.

58.- Tống-Bửu-XINH đừng vì thói tục (Long-An)
Ráng nhìn Trời kềm thúc ngoài trong
Tảo-Nê Hòa-Khí xuân đồng
Trược thanh huờn dứt trọn lòng nghe con.

59.- Huỳnh-Văn-TRIỀU sắt son bền dẻo (L.An)
Phận tu hành rõ nẻo nên hư
Tảo-Tân Diệu-Chí hùng-thư
Bớ con tri giác nhơn từ thông minh.

60.- Huỳnh-Tài-PHÒNG đinh ninh lời dặn (T.Phú)
Chẳng mấy khi con đặng gần Trời
Tảo-Ngộ Thức-Tâm thuận thời
Đây là lý thưởng rõ Trời tế tâm.

61.- Tống-Bửu-GIỚI phương châm về lý (L.An)
Về với Trời tri-trí phận hiền
Cù-Thông Tôn-Lý kiền-thiền
Cơ Trời hòa khí hậu tiền huờn trung.

62.- Nguyễn-Văn-BIỀN cúc cung tâm tánh (Th.Mỹ)
Ráng dò chơn đừng sánh so đời
Cù-Thức Nghiêm-Tông thảnh thơi
Phận con Thầy chọn vững nơi ôn hòa.

63.- Cao-Văn-ON con Ta duyên đức (Bình-Ninh)
Về với Trời đừng vực, đừng ngờ
Cù-Trí Thông-Cơ hiện giờ
Từ-Hàng mở cửa gọi huờn Thiên-Chơn.

64.- Đoàn-Văn-ĐỨC cao-sơn lưu-thủy (Lương-H.Lạc)
Rõ Trời trong xét kỹ rõ tâm
Cù-Thinh Quang-Cảnh thậm thâm
Phận con quảng kiến trầm ngâm lý mầu.

65.- Nguyễn-Văn-CHÍN làu làu phận sự (P.Đức)
Kêu con thơ thừa trực mạng Thiên
Cù-Đạt Quảng-Thời Cao Kiên
Bớ con Thầy điểm danh hiền Căn-linh.

66.- Đoàn-Văn-TỐNG xinh tinh diệu đức (L.H.Lạc)
Phận bé nhi thậm cực công tâm
Cù-Khảo Tâm-Thanh thậm thâm
Trí phần giác đát trầm ngâm diệu hành.

67.- Trần-Ngọc-THÁI nêu danh đây trẻ (Phụng-Hiệp)
Ráng ân cần vui vẻ lập công
Thông-Nguơn Tinh-Huệ trọn thông
Phận hiền lập đức Bá Tòng tánh tâm.

68.- Trương-Văn-ON Lễ-Sanh phái Thượng (L.H.L)
Chấm danh hiền cảnh tượng khí hầu
Lục-Vân Tế-Yến nhiệm mầu
Phận con ráng vững rõ câu con Trời.

69.- Trần-Văn-THẢO Lễ-Sanh thời thọ (A.L.L)
Phái Thượng ròng dứt trọ minh trưng
Cảnh-Quang Hành-Dật thọ xuân
Đây là
La-Hán tuần tuần Trời trao.

70.- Đoàn-Văn-A đừng xao dạ ngọc (L.Hòa-Lạc)
Phận con hiền săn sóc đêm ngày
Túc-Trí Tất-Truyền từ đây
Bớ con vị Phật Cao-Đài nêu danh.

71.- Đoàn-Văn-NGA thanh thanh lý thiệt (L.Hòa-Lạc)
Bớ con mà tâm huyết y vưng
Huệ-Nghĩa Thanh-Yên kỳ Xuân
Đây là Tâm-lý vui mừng mới hay.

72.- Trương-Văn-CHÍN từ nay con hỡi (L.H.Lạc)
Rõ lý mầu bước tới lập công
Thanh-Khí La-Hán xuân đồng
Phận hành Chơn-Diệu tao phùng lý thanh.

73.- Trần-Văn-CANG mối manh hiền ngõ (Thanh-Bình)
Lời Thầy trao máy trọ cổi rèm
Thanh-Tánh La-Hán định xem
Bớ con hạo khí ráng đem đến bình.

74.- Nguyễn-Văn-CHÍN tâm in tánh mặc (T.Phú)
Phận hiền Môn-đệ mặc cuộc đời
An lòng tỉnh lại rõ nơi
Thanh-Y La-Hán lập đời thuần lương.

75.- Nguyễn-Văn-LÝ giao tương nguồn thiện (Sa-Giang)
Về với Thầy chí nguyện lập công
Thanh-Vân Tường Lý khải-thông
Đây là Công-đức rõ lòng an tu.

76.- Cao-Văn-KỲ phát phu mừng trẻ (Th.Mỹ)
Phận an tu vui vẻ thiệt hành
Thanh-Hỏa Huỳnh-Quang mối manh
Đây là cửa Phật tập tành từ nhơn.

77.- Phan-Văn-NHÌ cao-sơn lưu-thủy (Phú-Đức)
Phận con Trời thừa trực huy huy
Thanh-Nghĩa Mộc-Quân duy trì
Phận hiền Tam-tỉnh đồng đi về lành.

78.- Nguyễn-Văn-TÔN nêu danh nguồn thiện (Th.Phú)
Bớ con thơ Càn-kiện Cao-minh
Thanh-Tính Quang-Thần tâm in
Đây là Công-đức lộ trình đăng khoa.

79.- Đoàn-Văn-TÁM Đạo-ba gìn giữ (Mỹ-Tịnh-An)
Phận tu hiền cư xử đời thanh
Tịnh-Chơn Chánh-Pháp nêu danh
Đạo-mầu cơ hội thạnh thanh nơi lòng.

80.- Nguyễn-Văn-ĐIỆU Bá Tòng tâm tánh (L.H.L)
Tâm quang minh là Thánh chi thanh
Tịnh-Lý Thành-Quơn mối manh
An lòng trau trác em anh thuận hòa.

81.- Nguyễn-Văn-NGỌC con Ta dày dặm (Th.Thừa)
Đạo-đức tồn thủy đậm bích huờn
Tịnh-Dục Nhơn-Lưu dứt hờn
Phận ngày tâm trỗi hóa-nhơn Cao-tằng.

82.- Huỳnh-Văn-THÊ trang bằng trật tự (L.H.Lạc)
Về với Trời hắc bạch phân minh
Tịnh-Trí Tinh-Quân đẹp xinh
Đây là vận chuyển khải Huỳnh thông Khôn.

83.- Trần-Văn-BẠN Đệ-môn xuôi thuận (M.L.Thạnh)
Đạo-đức tồn cơ vận trác trau
Tịnh-Thủy Duy-Sơn bước mau
Đây là Cơ-pháp trước sau hữu chừng.

84.- Bùi-Văn-MÙI vui mừng về lý (Thủ-Thừa)
Phận tu hiền tri-trí rạng đông
Tịnh-Tâm Giác-Bửu cao thâm
Đây là Thiên-vận trầm ngâm nơi lòng.

85.- Châu-Văn-THẮNG lý trong huờn thiện (T.Mỹ)
Đạo hòa thông đức hiện hiển nhiên
Văn-Lạc Long-Chơn thế Thiên
Từ-Hàng giác thế xa quyền về chơn.

86.- Trần-Văn-HÓA vờn vờn căn đức (L.H.Lạc)
Tại sao con chẳng thức phận tu?
Văn-Minh Đức-Huệ nhược nhu
Ráng tròn bổn phận vượt u biển hồng.

87.- Cao-Văn-BẢY nguồn thông Trời khải (Hòa-Định)
Phận người tu hà hải độ tâm
Văn-Hồng Trí-Huệ thậm thâm
Đạo cao Đức rạng phương châm học hành.

88.- Trương-Văn-LƯỢNG tâm thành từ niệm (L.T)
An thân sanh chiêm nghiệm thi hành
Văn-Công Hổ-Tiện phương danh
Đạo-đồng tế lý mối manh học hành.

89.- Hồ-Văn-CƯU tâm thành Thầy điểm (N.Bình)
Phận con hiền phát tiệm đốn thân
Văn-Triêu Duy-Chánh tinh thần
Đạo Trời Tam-giáo Công-đồng Tứ-qui.

90.- Võ-Văn-TRƯỞNG Giáo-Sư Thần trỗi (T.Linh-Đàn)
Phận tu hiền cơ hội sĩ công
Tri-Quang Bảo-Huệ lý thông
Liễu trần tinh tử rặt ròng ngày mai.

91.- x Chung nhau lớn nhỏ hiện đây
An-Thiên trỗi lý Xuân thay giúp Trời
Lần lần qui hiệp trung thời
Trung-Thiên Thánh-Cuộc vưng lời Trời Cha.

92.- Qui-nguyên Tam-giáo Cao-Tòa
Công-đồng Tứ-lý qui gia dựng nền
Việt-Nam Thiên-Quốc nêu tên
Thuần phong mỹ hội Phật Tiên cứu đời.

THI

Cứu đời qui thuận bớ nầy con
Tam-giáo nguyên do đức bảo tồn
Khai khiếu Trung-huỳnh ròng Đạo-đức
Thế Thiên giáo dục lý Xuân đồng.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý gọi nêu danh trong Đàn Đại-lễ Hồng-Hoa, đặng đồng chung triều lý, thọ phận giúp Trời trong cơ Đạo Qui-nguyên Thống-nhứt. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho mỗi con hữu danh điểm phận đây mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

( Có CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN như trước)

******************

42. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 4 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non-côn thủy lộ Châu
HOÀNG đồ Xuân sắc ứng Cung-Đâu
ĐẠI ân xá thế Chơn-linh hiệp
ĐẾ Chủ muôn loài vạn trượng thâu.

THI BÀI

Mừng thay võ-trụ Khôn Càn
Cha Trời Chủ-Tể Huyền-Quang rạng ngời.

1.- Kêu chung cả nơi nơi Qui-nhứt
Phận mỗi con thậm cực hòa yêu
Con ôi! Tâm-lý tiêu-thiều
Bớ con bầu bọc nhẫn nhiêu chung hòa.

2.- Con ôi hỡi! Đạo-ba nhơn dụng
Phận người tu cung phụng lý mầu
Con ôi! Tâm-lý làu làu
Tâm là Đạo-huệ Diệu-mầu xinh tinh.

3.- Lý trong trắng Tâm thình Tánh sáng
Lý diệu hành rõ cạn Đạo người
Con ôi! lời cạn mòn hơi
Bớ con tự giác vẹn nơi Tâm-điền.

4.- Lời châu ngọc Bí-huyền khai khiếu
Khai tâm trung Diệu Huệ Thần Minh
Đây là Bốn-báu tươi xinh
Vưng lời bền giữ trọn tin trung hòa.

5.- Một là tránh kiêu sa giả dối
Hai là lo tự hối tỉnh lòng
Ba là bền giữ Luật-công
Bốn là dứt tục Tham Sân tánh bình.

6.- Năm quảng đại thông minh sáng suốt
Đặng tránh Si rõ đuốc Trời ban
Bớ con Năm-báu rõ ràng
Ngũ-chơn ứng vận vẹn toàn Xuân khai.

7.- Vẹn Ngũ-chơn Nhơn-tài thống hiệp
Đạo vẹn người bước kịp liên-đằng
Gọi là người vẹn Đạo hằng
Lễ, Nghi, Nhơn, Tín, Trí tăng định tường.

8.- Thông Đạo-lý bước bươn cho kịp
Rõ Đức-minh hòa nhịp mới hay
Thông minh định chánh đức tài
Gồm thâu Tứ-đức rạng ngài Dương-đông.

9.- Cần trượng-phu tâm trong đừng lộn
Nghĩa chơn thành dứt hỗn độn tâm
Con ôi! phương tiện bền cầm
Là phương pháp thạnh thâm trầm độ thân.

10.- Dứt Tam-độc mới gần Trời Chủ
Dứt Thất-tình đốn thủ nghĩa-phương
Thế tình Lục-dục thói cường
Tránh xa dứt hẳn, Bỉ-thương Ngôi tồn.

11.- Trong lời dạy bút mòn chung trẻ
Ráng vưng lời bước lẹ Tân-dân
Con ôi! nguồn thiện ân cần
Con ôi! Chơn-pháp lý đồng thạnh quang;
Mừng thay võ-trụ Khôn Càn
Trời Cha Chủ-Tể Huyền-Quang rạng ngời.

THI