1. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Thanh-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

Nầy các con, mỗi con Nam Nữ định-tâm nghe Thầy dạy.

THI BÀI

1.- Nơi Trường Đạo Thanh-Bình Nam Nữ
Mỗi con an cư xử học hành
Học rồi an mạng diệu hành
Học cho thông suốt nguồn lành giồi trau.

2.- Chung Nam Nữ ráng giàu Bác-ái
Mở từ tâm thế thái an hòa
Con ôi! Đạo-đức là nhà
Con ôi Đạo-lý Cao-Tòa cứu Linh.

3.- Người có Đạo là minh chơn giả
Trọn tâm lành là háo chí sanh
Con ôi! tâm định là thanh
Là tu biết Đạo Đại-Thành đưa chơn.

4.- Nhà có Đạo là Nhơn hòa Hậu
Phận người tu phải thấu vận hành
Con ôi! Đạo-đức tập tành
Con ôi! tâm-lý diệu hành mới cao.

5.- Nước có Đạo nước giàu Bác-ái
Nước đặng thanh thế thái thạnh nhân
Đây là phước đức muôn dân
Nước non bền vững ráng cần mỗi con;
Lời vàng Thầy dạy sắt son
Con chung Đời Đạo ráng tròn chữ Nhơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài dạy NGỌC-ĐƯỜNG, TRẦN-VĂN-CHẨN, DIỆP

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành sắc tứ Thiên
HOÀNG-đồ độ dẫn trẻ huờn Nguyên
ĐẠI-ân xá thế qui Căn-chưởng
ĐẾ Chủ huyền vi Nhứt-thống yên.

Nầy mỗi con, chung mỗi con hiện giờ hữu danh Thầy chấm chọn, định-tâm nghe Thầy gọi danh ban phước, mách lý giáo truyền đây chung mỗi trẻ.

THI BÀI

1.- NGỌC-ĐƯỜNG trẻ Linh-Căn tá thế
Đã bao phen đổ lệ với đời
Con ôi! nay gặp Thầy Trời
Thầy ban cho trẻ đôi lời khâm tuân.

2.- Ngày tháng qua tinh thần tâm quảng
Cư xử đời con hản qui chung
Thương con chi xiết cõi lòng
Mau toan lẹ bước Đại-đồng tu chơn.

3.- Cuối Hạ-Nguơn trăm cơn khổ não
Chớ dần dà khó tháo đàng ra
Nay đây Tam-Ngũ qui gia
Chỉ con Nhứt-Cảnh Cha đà độ con;
Mấy lời Thầy để sắt son
Mặc con tự liệu cân đòn chớ chinh.
CHẨN, con nghe Thầy dạy:

4.- Sao Thái-Tuế, TRẦN linh VĂN CHẨN
Hỡi mong con lộn lẫn mà chi
Tưởng rằng tu đã Qui-y
Đạo Trời cứu sống con nghi nỗi gì?

5.- Cơn khảo sát chánh qui cũng phải
Là nơi phàm lưới bẫy bao con
Con tin quá mệt mỏi mòn
Hỏi như Khổng, Mạnh có lòn Càn Khôn.

6.- Trời Đất đã bảo tồn sanh khí
Sống muôn đời Nguơn-khí vẫn còn
Trung-dung tịch diệt đâu con
Cũng là Huỳnh-khí bầu tròn đoanh trong.

Bớ con, con ôi! con muốn rõ đặng theo Thầy, bàn bài nầy đây rõ. Không tu thoàn trần tịch diệt đâu còn, tự ý nơi con, chớ Thầy nhìn con trẻ đau lòng cho con, đã gặp Thầy mà vẫn còn, than ôi! lững đững chưa tin có Trời, vậy rồi làm sao yên thân đó trẻ.

DIỆP, con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

1.- DIỆP, gần đến nơi ngày lộ diện
Lo tạo đoan mới biện tinh thần
Rõ câu Minh-đức Tân-dân
Thầy ban son đỏ Thiên-ân đủ đầy.

NGÂM THÁN

Cớ sao con lại khỏa khuây với Thầy
Tài vật đối phụ; lợi nầy na đương
Ngày tới ai chứng, cho con đăng đài
Ngôn thiểu, tri đa cho con, nhà triết lý, thâm uyên tỏ tường.

MƯU, bài nầy con chờ đến ngày gần đây, có mấy trẻ hữu danh Thầy gọi trong đây đến Tòa-Thánh ứng chầu Thiên-Lý, khi trẻ vào đãnh-lễ, con đem bài Thầy dạy đây, đọc trong giờ đó nơi Bửu-Điện cho nghe xét lý; vẹn vậy là tròn bổn phận của con vưng lời Trời dạy. Khi đọc rồi con giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Mỹ-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

Thầy mừng mỗi con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ chung nhau học Đạo nơi Trường-Qui Mỹ-Phong, định-tâm nghe lời Thầy ban dạy đây chung con trẻ.

THI BÀI

1.- Nầy Nam Nữ mỗi con chung học
An lo tròn thận-độc phương-châm
Con ôi! Đạo-Lý thậm thâm
Phận tu an lý phương châm lý mầu.

2.- Lời Chơn-pháp làu làu vén ngút
Chớ mê man lóng đục cho thanh
Con ôi! tránh chỗ lấn tranh
Nhẫn nhiêu an hưởng thới thanh cuộc hòa.

3.- Đời chung hòa Cao-Tòa hạnh phước
Đạo chung tu cội đước thạnh từ
Con ôi! an hưởng phước dư
Đạo Đời chung hiệp khỏi tư lự sầu.

4.- Đời hòa Đạo nhiệm mầu sáng suốt
Đạo cứu Đời rọi đuốc phá mù
Con ôi! Đạo-đức tiên tu
Tề thân lập hạnh xuân thu vẹn thuần.

5.- Cơ lập hội tuần ư vận hóa
Mừng Đạo Đời mau khá tỉnh lòng
Con ôi! dòng giống Lạc-Hồng
Vén màn minh mẫn Đại-đồng làm gương;
Thương nhau Đời Đạo níu nương
Thuận hòa tu học kỷ cương thanh từ.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Mỹ-Phong hiện đây đặng chung mỗi trẻ nghe chung xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài giải nghĩa Lạc-Thần-Phong Mạo và Lúp Thường-phục chức sắc Đại-Thiên-Phong Nữ-phái (chưa đủ)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thân trong sạch mới là nên
LIÊN hiệp trước sau Đức dựng nền
TIÊN tục biện minh lòng sáng suốt
NỮ-lưu em hỡi nhớ đừng quên.

Chào mừng chung Nữ-phái, trong lớp học Cao-Cấp Tinh-Thần giờ nầy nơi Nữ-Oa Liên-Điện giờ rồi học vừa vẹn chung em nghe Chị phân tỏ Đạo Thể, Dụng, Chơn đây mà dò lý mẫu khuôn chung học. Giờ đây ĐẨU, LƯỢNG hai em vưng lời chơn giáo lý sáng Chị truyền.

Về Phối-Sư Lạc-Thần-Phong Mạo dài 1 thước là: Trọn mười hậu cố nhơn từ, võ nghê phướn phất tinh xuê đường hoàng. Giáo-Sư Lạc-Thần-Phong Mạo 9 tấc là: Cửu Căn đốn tiệm thạnh hành, hậu tồn tiền kính thể thành hảo ly. Lúp Phối-Sư 1 thước dài: Phẩm nghi tròn vẹn trọn mười; Phối Thiên, Phối Địa Ta Người hoàn trung. Lúp Giáo-Sư 9 tấc là: Sen vàng chín phẩm Thần Tiên, tượng trưng thể lý giác viên chửng thằng. Lúp Thường-phục Chánh-Phối-Sư, ứng 5 cung hình tượng chung y khuôn-mẫu; về phân tấc là 8 phân mỗi cung, gồm 5 cung; Chánh Phối-Sư 72 ly cũng gồm 5 cung y thể, nghĩa là: Năm cung chánh phận phối tam, Hư-vô Tam-giái Hoàng-đồ hòa năm. Phối-Sư Tam-tài kính trọng trọn thờ, rõ thông Tứ-đức âm dương kích bình; Gồm chung Cửu-chuyển đầu tin, đó là thể dụng lý gìn trác trau. Giáo-Sư Năm-hằng hai lý tay trao, một niềm nhặt nhiệm trước sau chung hòa. Phối-Sư tạo 2 chữ Nho nhỏ 3 phân tròng trắng chữ theo màu cung; hai chữ HUỆ kết vào Lúp Thường-phục, cùng Tường-Liên Cô-Lạc, là Lúp đi hành Đạo, thể y Đầu-Sư, Viện-Trưởng, Chánh Phối-Sư vậy; Lý gọi rằng Ứng tường trí huệ nữ trinh, danh lưu phối hiệp thể minh lý bình. Giáo-Sư tạo 2 chữ TRÍ chữ Nho khuôn mẫu đồng y, lý gọi: thọ chánh Giáo-Sư minh tế thế, hạnh trí-tri can phế Tân-dân. Về Lạc-Thần-Phong Mạo, chung phận Nữ-phái, cung nào màu nấy. Bề ngang trên 4 phân, dưới 72 ly, dài tùy tước phẩm, là Bốn trên Tứ-đức cận kề, 72 là chín tu tề Cửu-căn; Hậu-Thiên trỗi lý sáng tăng, phát minh khải lý trang bằng thanh phương.

THI

Nữ lưu danh rạng hỡi nầy em
Xác gọi tục phàm lý trọn xem
Trỗi lý Tân-dân tường Vận-hội
Noi gương Thánh-Mẫu chí khai rèm.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Điện, đặng chung định rõ lời, giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Tý Đại-Đàn lớp học Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 7 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ứng châu thanh lý gọi Dương
HOÀNG Thiên chấm điểm trẻ cần nương
ĐẠI ân Trời xá mau qui thuận
ĐẾ Chủ Càn Khôn dạy mến thương.

THI BÀI

Trung Đàn Nam Nữ chung đây
Vô-Vi cảnh tượng dặm dày học tu.

1.- Trong số Một lý nhu Trung-thứ
Bớ mỗi con gìn giữ Công-bình
Con ôi! Cảm-ứng thiệt tin
Từ-bi học lý danh thinh đức dày.

2.- Lòng Bác-ái từ nay sẵn chực
Gọi tế linh thậm cực diệu hành
Trung là Trung Tín thạnh hành
Không dời, không đổi nguồn lành giồi trau.

3.- Dung là lý thâm sâu cao nhẹ
Người thương người vui vẻ thứ tha
Con ôi! Đạo trọn Người Ta
Con ôi Người trọn, Ta hòa khí thanh.

4.- Lòng Cảm-ứng ân cần lý thiệt
Dạ Công-bình là quyết thẳng ngay
Công là an mạng đêm ngày
Công tâm chỉ tột trong ngoài cảm chơn.

5.- Công là dạ không không ngay thẳng
Công-bình an phẳng lặng không xao
Bình là bình trí một màu
Tự mình giác kỷ làu làu thạnh lương.

6.- Gìn phẩm nghi nghĩa-phương trật tự
Gọi bình tâm cư xử thanh tâm
Đây là bình đẳng bền cầm
Lễ nghi trật tự không lầm chẳng nguy.

7.- Cảm lý Trời quang huy chiếu diệu
Cảm Lý-chơn vinh diệu Tam-lương
Cảm chơn lý ứng nghĩa-phương
Đây là tri giác dạ Thường Thiệt Tin.

8.- Chữ Từ-bi danh thinh muôn thuở
Từ tâm nhơn sáng rỡ một màu
Từ là tâm thiện lương giao
Từ qui cung dĩ trước sau thạnh tường.

9.- Bi hòa lý níu nương căn-bổn
Thương người hèn căn-bổn thê lương
Ra tay tế độ danh tường
Nhìn nhau như một phương trương diệu hành.

10.- Bi là lý khai đường hòa chúng
Bi giác thân nhau rún chung bầu
Thức tri Trời Đất một bầu
Đồng chung một lý thấp cao con Trời.

11.- Bác là Ái rộng thời quảng vận
Là quang minh xuôi thuận Huyền-Hoàng
Bác là lý sáng minh quang
Rõ thông nhơn-nghĩa vẹn toàn xử xong.

12.- Ái thọ mạng thanh lòng cứu thế
Ta biết người không phế lý luân
Thương nhau tâm-lý hạnh xuân
Tiếng cười, tiếng khóc, máu xương cũng là.

13.- Xét rõ kỹ giác tha nhơn vật
Lời Thầy phân ninh vật ái Thiên
Con ôi! Ái-chúng hòa nguyên
Người tu Bác-ái thể thuyền độ nhơn;
Lời vàng Thầy dạy cao-sơn
Chung nhau lớp học dĩ nhơn qui đường.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Diệu-Linh-Đền, Diệu-Lý Tinh-Thần, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài giải nghĩa Thường-hành Đạo-phục Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT chớ là riêng
ĐẠI-ĐẠO QUI-NGUYÊN chỉnh mối giềng
Phận sự mỗi con mau gắng chí
Truyền ban lý thiệt chánh chơn nguyên.

Thầy mừng THU con, giờ nầy con định-tâm vưng nghe Thầy dạy truyền Đạo-Thể lý thanh đây con, đặng chung nhau mỗi trẻ học hỏi rõ lý pháp môn, Lý Thể Dụng hành rỡ ràng tâm-lý Chơn-Đạo Chánh-thể Mỹ-thuần đó chung trẻ.

Về Đạo-Thể Thần-Hồn diệu hành duy duy tri Đạo, thể Đạo-phục, lý gọi Đạo y trí dụ, là áo Chẹt mặc đi hành Đạo, thước tấc diệu pháp chung qui; phần bâu áo viền 3 lằn đỏ, vàng, xanh lý gọi Tam-bửu: Thần, Khí, Tinh; về Tam-tài gọi: Huyền, Xích, Huỳnh; về Tam-giáo: Nho, Thích, Đạo; về Tam-lương: Tri, Năng, Diệu. Nghĩa là: phần người tu gồm Tam-bửu giữ gìn kiên cẩn tại tâm, mới quang minh Cương-kỷ, mới đắc Đạo, phải lập thành Công-đức, mới đức đủ, phải chỉnh đoan; Nguơn-Thần là: sắp sang hữu dụng là hình xác, vững Nguơn-Thần là trí tâm không, dứt điều tham luyến gọi lụy tri ái dục, tuyệt dục vững Thần, Thần vững Khí thanh, vẹn khí thanh là tâm hưu rõ thông lý sáng, là dứt tánh sân, khí thanh, Tinh trọn, vẹn Tinh trọn là Tam-tỉnh, là giác thân triêu tịch, người xét người mới phải người thanh. Trong chỗ thanh thông rõ Huyền-trung, là nơi mầu cơ máy sáng của Tạo-Hóa. Công-bình luật trị thưởng vô tư, sát Huỳnh hoàng ứng, là tránh chỗ luyến tục, đắm luyện trần mê. Vẹn vậy rõ thông Tam-tài Đạo trọng, quảng đại sánh Càn Dương, Bác-ái sánh âm pháp, Khôn minh Từ-bi hòa khí sánh thời cơ vận chuyển là Mỹ-thuần Phong-cương lý huệ. Vẹn vậy mới giàu lòng Bác-ái, Trung-thứ sánh trọn nghĩa-phương nhu sĩ, an dạ Cảm-ứng Huyền-pháp, Pháp-luân, suốt thông Cửu-chuyển sánh cùng Tiêu khí Tinh quang. Từ-bi trọn dạ, khí tượng tăng qui, sánh cùng Thiên quang, Nhựt phẩm, Nguyệt phướn, Tường cơ, chung qui lý gọi Nguơn-Thần, giáo chỉ khuôn khai, mẫu hóa rạng hồng đó.

Hai tay áo mở vô 1 tấc, đóng 2 nút đen, trắng là: Nhứt tri môn vẹn tùng qui, khai Hoàng cơ thể duy duy thanh từ. Nút đen Dương minh Thủy đức; nút trắng luyện khai thạnh Kim, trí tri thanh bạch. Nút 3 phân hình vuông là từ tâm mẫu quảng, củ-qui tri chơn, giác Kỷ Cương hòa khuôn viên. 12 nút áo màu trắng hình tròn, là từ tâm khai khiếu Kim sanh. Trên bâu 1 nút 1 phân màu đỏ, đó là Kim sanh Hỏa khắc bạch thanh khử tà; vững vàng tâm-lý Cao-Tòa phương trương. Cơ pháp sư thu thâm tuyền, Thần-Hồn Đại-Đạo trấn nguồn, lý là Tịch-Địa xuân đồng thuần cơ; Thới thanh Thiên-lý Thượng Sơ, Tam-Hoàng Huyền khí Bổn-Sơ Thượng kỳ.

THI

Thượng-Nguơn khai dựng hiện giờ đây
Sơ-hội phương trương rạng rỡ ngày
Chỉnh lập Tam-Hoàng thanh thới vận
Thánh thanh Đức tỏ ứng Huyền-cơ.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Lý Tinh-Thần Cao-Cấp nơi Diệu-Linh-Đền, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài dạy khuôn mẫu tạo dựng Thánh-Thất

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trắng lại trong quý báu lành
HOÀNG-đồ Đạo-Đức trẻ cần thanh
ĐẠI-ân võ lộ chung con trẻ
ĐẾ Chủ muôn loài pháp luật danh.

NGỌC, con định-tâm vưng nghe Thầy ban lý dạy truyền, về hữu vi Thánh-Cảnh, rõ rạng thanh thể chơn duy đây con trẻ.

Về phần vận chuyển cơ thể sắp khuôn mẫu, là Thánh-Thất chi tiết của Thánh-Tòa có ba cảnh như nơi nào lập thành Thánh-Thất, phải gìn đây khuôn mẫu là:

1.- Hình dài Cửu-Trùng-Đài 36 thước, 9 căn, mỗi căn 4 thước, có lầu không, chuông, trống.

2.- Là 27 thước, 9 căn, mỗi căn 3 thước, hình ngang dầu đâu là 9 thước.

Số 1 có hạ hiên, mỗi bên 3 thước chung qui là 15. Không nên lập Hiệp-Thiên-Đài, hoặc vẹn hành là mặt dựng trước thể lầu chuông, trống, chánh tim làm nóc bằng kề theo chuông, trống.

Về Bắc-Khuyết, lập Ngôi-vị Tứ-Linh, hình Tứ-Tượng, đặng vẹn thờ ngôi vị Nguơn-Thần, nóc bề cao:

- Số 1 là 9 thước Cửu-Trùng (Tứ-Linh 12 thước).
- Số 2 là 7 thước 2 tấc (Tứ-Linh 9 thước).

3.- Về bề dài Cửu-Trùng 15 thước 5 căn, mỗi căn 3 thước, bề cao 6 thước 3 tấc (Tứ-Linh 8 thước 1 tấc), hình ngang 9 thước tạo mặt dựng hoặc thanh lầu chung Thánh-Thất có nóc cao nhọn, không ngăn từng.

Tứ-linh số 3: Là lớn nhỏ tùy nơi phương tiện.

Nơi Thánh-Thất không đặng lập Phổ-Đà hay là Tây-Thiên Điện. Chung qui lập Đông-Lang, Tây-Lang hoặc Hậu-Đường là vẹn.

Vậy mỗi con vẹn hành, lần lần sáng suốt minh quang, Thánh-Thất thâu định Thánh-Nhơn, Diệu-Thể Thánh-Học Đường-Chơn, gọi Đạo-Tràng cứu thế đó.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền , đặng chung mỗi trẻ học chung rõ lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TRUNG-NGUƠN

8. Bài đọc đãnh lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đại-lễ Trung-Nguơn
Thế gian cầu kỉnh mong ơn Đất Trời
Cầu cho nhiều phước thạnh thời
Mà quên lo phận con Trời tu thân.

2.- Trời khai Đạo-đức xá ân
Con Trời biết phận vẹn phần mới nên
Con ôi! tâm-lý dựng nền
Phước Trời ân xá đáp đền hòa thương.

3.- Ngày ngày trau trác nghĩa-phương
Thành tâm xét phận an khương đó là
Phận hiền lo vẹn Đạo-Ba
Phận tu gìn lý Người Ta hiệp nguồn.

4.- Lá lay chi chỗ ngông cuồng
Vái van cầu khẩn tục luồng còn đeo
Chánh tâm chơn tánh vững lèo
Hiếu, Trung, Đễ, Nghĩa, Lễ, Nhiêu, Tín hòa.

5.- Rõ ràng Ngũ-phước lâm gia
Cha, Con, Chồng, Vợ âu ca mỹ-thuần
Phong-cương hằng bữa ân cần
Đệ Huynh gắng chí tinh thần giồi trau.

6.- Thái hòa chung cả trước sau
Vô tâm vi thiện phùng tao Thiên tề
Hàm-bô Cổ-phúc đề huề
Ta Người hiệp lý vưng thề Đức Nhơn.
Ngày nầy Đại-lễ Trung-Nguơn
Thế gian cầu kỉnh mong ơn Đất Trời.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Trung-Nguơn, đọc trước giờ về Tòa-Thánh vào đãnh-lễ, đọc bài nầy mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
QUI NGUYÊN TRUYỀN LÝ

THI

CAO vọi thậm cao Đạo gọi Trời
ĐÀI trùng quảng mịt pháp nào vơi
THỐNG chung chi phái Chơn hòa Giáo
NHỨT Chủ Khuyền-Khung Chánh giác Đời
QUI hiệp thiện từ hoằng bốn bể
NGUYÊN-Nhơn huờn đáo khắp năm nơi
TRUYỀN ban tin huệ đồng thương mến
LÝ thiệt thường hành vững vận thời.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ Trung-Nguơn
Chung nhau Nam Nữ cao-sơn chầu Thầy.

1.- Con ôi hỡi từ đây lo học
Lo giồi trau thận-độc phương-châm
Con ôi! lý thiệt thậm thâm
Con ôi! tu học vẹn tầm nguyên do.

2.- Đạo là Đạo đây đò rước bạn
Đạo cứu Đời hình dạng an khương
Anh minh sáng suốt nghĩa-phương
Dạy ròng nhơn hậu Thiệt Thường từ tâm.

3.- Đức đủ đầy phương châm gìn giữ
Đức rặt ròng cư xử cho an
Con ôi! tâm lý vẹn toàn
Rõ Trời ân xá chung thoàn lướt khơi.

4.- Đạo Qui-thống truyền lời Chơn-pháp
Lý hiệp sum mối ráp dính liền
Con ôi! tâm-lý huờn Nguyên
Lo tròn lời dạy Cao Kiên thuận hòa.

5.- Con ôi hỡi đây là cơ thể
Rõ Trời trong can phế thanh thanh
Con ôi! Đạo-Lý thạnh hành
Nhìn gương Nghiêu, Thuấn trọn lành hòa yêu.

6.- Rõ cơ Trời Thiên-điều mực thẳng
Ráng lo tu cho hản phận mầu
Lá lay chi bấy cuộc sầu
Qui hồi thiện niệm một bầu chung con.

7.- Thầy mòn tiếng thon von dạ ngọc
Kêu chung con thận-độc diệu hành
Nam-phương Càn ứng rõ rành
Bớ con chung cả tâm thành lương qui.

8.- Con ôi hỡi trí-tri cách-vật
Lo tu thân tồn thất vẹn thông
Bước ngay một bước chơn công
Hòa tâm tu học khuyên đồng chung qui.

9.- Chỗ tu hành tri thùy tâm tánh
Cho an nhau thiện hạnh đức khiêm
Con ôi! tránh chỗ nổi chìm
Về cùng Đạo-Lý ngưỡng chiêm mạng Trời.

10.- Lo tu thân xuôi thời thuần-mỹ
Lo xét xem cương-kỷ phương-trương
Đừng rời Đạo-đức nghĩa-phương
Đạo Đời gìn đó giao tương cơ tường.

THI

Đạo-mầu cơ hội trẻ tường qui
Lý diệu minh trưng thấu nhiệm kỳ
Chánh-pháp bền cầm thông vận mạng
Chơn-thân xuất xử đắc khoa kỳ.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 tháng 7 lễ Trung-Nguơn, đọc trước giờ Ngọ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

CAO Thượng Không-Dương Chủ-Tể Hoàng
ĐÀI minh vật lý thể thành an
NGỌC châu chiếu cảnh tường Ba-giái
ĐẾ-Khuyết Bắc-Tiêu trí Kỷ-Cang.

THI BÀI

Đạo-mầu con trẻ bồi khuy
Phận trò Đạo-đức trí-tri vận thời.

1.- Đạo Chánh-pháp lập Đời thuần hậu
Lý chơn-truyền khải tấu cơ-quang
Con ôi! họa phước hành-tàng
Tự tâm tri giác vén màn muội mê.

2.- Bớ con thơ dưng thề nhứt nguyện
Lo cho tròn quang hiển Lý-chơn
Con ôi! dựng lại Thượng-Nguơn
Bớ con tu học cao-sơn tinh thần.

3.- Ráng học lý đặng gần Chơn-pháp
Cố gìn tâm thiện hạp mỹ lương
Con ôi! đừng dạ Sâm Sương
Lo tròn tâm lý giao tương cơ mầu.

4.- Lo cho tròn dải dầu tự giác
Người rõ Ta tâm đạt diệu hành
Con ôi! Đạo-Lý cần thanh
Lo cơ Thống-nhứt Nhứt-danh Cha Trời.

5.- Bớ phàm gian thọ thời trung cảnh
Chỗ Trung-Ương dạ mạnh Từ-bi
Giàu lòng Bác-ái diên-phi
Đạo-Tràng ngư-vướt thùy-tri tri-thùy.

6.- Lo tu thân đừng vì thế chạ
Lo học hành phải hạ thân nầy
Độ Linh cứu thế sum vầy
Chung Linh khỏi tội mầu vi thanh từ.

7.- Con chung cả Hùng-thư hái thuốc
Đáo Non-Nam mua chuộc Linh-đơn
Phát minh nguồn thiện cao-sơn
Độ đời chung tỉnh chớ sờn công lao.

8.- Con ôi hỡi Trời cao có mắt
Rọi trần ai phút phắt đâu lầm
Con ôi! tâm lý bền cầm
Dùng phương Đạo-đức dứt mầm lấn tranh.

9.- Cõi thế hạ tung hoành xâu xé
Xứ Việt-Nam Trời hé mầu linh
Đạo Cao Đức rạng thái bình
Năm-châu phủ phục Trung-huỳnh Càn-cang.

10.- Lý Khai Dương dẫn đàng thanh thới
Tuyệt màn âm thế giới nhìn Trời
Con ôi! chung cả nơi nơi
Năm-châu nhau rún rõ Trời tỉnh mau.

11.- Phải hòa thuận khỏi nhào chẳng đổ
Nhìn Cha Trời võ lộ chứa chan
Tránh xa cái thói dọc ngang
Chống Trời rạch Đất là màn đọng điêu.

12.- Nơi Châu-Thiệm nhẫn nhiêu hòa khí
Đem nguồn lành bố thí lan tràn
Kêu con khắp cả Dinh-hoàn
Việt-Nam Thiên-Quốc mở đàng Thiên-cang.

13.- x Chung con lớn nhỏ sắp sang
Thuận Thiên tồn mạng dọc ngang Luật trừ
Thiên-Điều Luật-Cả Vô-Tư
Oai Trời sấm sét Ngô-Ông Thư-Huyền.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Trung-Nguơn, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Người tu ráng vẹn phận mầu
Một là lo học làu làu tâm qui
Hai là rõ lý đồng qui
Ba lo sửa phận trí-tri thanh lòng.

2.- Bốn lo trau sửa nơi lòng
Năm lo chuộc tội lập công cứu hồn
Sáu lo cho trọn thoát vòng
Bảy lo tránh bẫy xuân đồng Thần Tiên.

3.- Tám lo bổn phận giác viên
Ai tu cũng phải cố kiên mạng Trời
Chín lo vận mạng thuận thời
Mười lo xét phận làm người xong chưa.

4.- Mười lo nhìn một vẹn vừa
Số mười đầy đủ phải ngừa trước sau
Dò lần tu học tương giao
Rõ thông Đạo-đức khỏi nhào khỏi điêu.

5.- Dứt cho trong sạch đắc kiêu
Diệt trừ chướng nghiệp khỏi xiêu đổ lòng
Con ôi! Đạo thạnh tao phùng
Minh-tâm Kiến-tánh xuân đồng chung Linh.

6.- Ví dầu giông tố chẳng chinh
Tu-Di vững chắc dám kình Kiền Khôn
Rõ thông phận sự lập công
Minh trưng thiện mỹ hóa phong thanh màu;
Người tu ráng vẹn phận mầu
Một là lo học làu làu tâm qui.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Trung-Nguơn, Thiên-Chơn đọc giảng giải trước Đạo-Tràng 9 giờ tối, chung nhau nghe xét phận, hòa tâm về Đạo, thuận nguồn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc sau thời Tý chánh lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu ánh vọi cõi trần ai
HOÀNG-lịnh sắc phong hớn hở mày
ĐẠI-Đạo Qui-nguyên thuần mỹ tục
ĐẾ quyền Trời Chủ chọn Tâm Tài.

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý Trung-Nguơn
Là ngày Đại-xá gia ơn phàm trần.

1.- Đại-xá thế, thế cần tự tỉnh
Kêu chung con dứt bịnh rẽ chia
Chung hòa học lý sớm khuya
Hiệp tâm tu học khỏi lìa phận chơn.

2.- Con ôi hỡi keo sơn gắn chặt
Lo tu thân sắp đặt mẫu khuôn
Con ôi! tu tỉnh tròn vuông
Là lo thoát tục hố truông bẫy vòng.

3.- Nhìn lý thiệt gạn lòng trong sạch
Nhìn Trời Cha hắc bạch phân minh
Con ôi! tâm lý vẹn gìn
Phận hiền lo phận tâm thình rõ chơn.

4.- Con ôi hỡi! buổi cơn tu học
Lo vẹn tâm thận-độc phương-châm
An bề nhìn trọn lý thâm
An bền kiên húy vững tâm Cao-sùng.

5.- Đạo truyền dạy tao phùng huynh đệ
Khắp phàm gian Côn-lệ thạnh từ
Con ôi! tu tỉnh như như
Bớ con trọn nguyện thiện từ tường tri.

6.- Máy Trời sắp quang huy cứu thế
Gọi Thiên-cơ đâu trễ không ngừng
Thiên-Điều cân đoán tuần tuần
Châu-nhi Phục-Thỉ Trời xuân cảnh lành.

7.- Con chung cả điềm lành Trời tế
Chung phàm gian can phế tu lai
Tam-Hoàng Đạo trọng thanh tài
Bước sang Ngũ-Đế đủ đầy Đức Tâm.

8.- Đến Nghiêu Thuấn thậm thâm thuận vận
Đem mỹ thuần thiện tận mỹ từ
Vô-Vi nhi-trị hùng-thư
Trai tròn Trung Tín, Nữ ư Trinh tường.

9.- Đặng rặt ròng nghĩa-phương Đạo hạnh
Kề Sáu-vua Đức thạnh ninh thuần
Đường, Nghiêu, Thang, Võ, Châu, Tần
Đạo-tâm truyền nối ân cần Hiến-chương.

10.- Buổi nầy trẻ phương trương hữu phước
Có gương xưa người trước tiền đề
Dữ lành phân đoán thanh nê
Xét soi thấy rõ khen chê tỏ tường.

11.- Bớ con thơ giao tương Thiên-Lý
Phận người tu ráng trị tâm phàm
Đừng cho nứt mục trổ mầm
Ráng dè cần dặt khôi khâm tinh thần.

12.- Trung Đàn-nội đừng lầm lộn lý
Lý Âm Dương Trời trí mỗi con
Gọi rằng Linh-điểm đồng cân
Dầu sao con mặc xét thân trọn niềm.

13.- Nghe lời phải ngưỡng chiêm mới phải
Gặp nguồn lành dạ cãi là sao
Kêu con Thầy chỉ âm hao
Cãi lành bỏ phải lẽ nào đó con.

14.- Lời Thầy tỏ bảo tồn Thất-ức
Chớ phui pha hố vực ngấm thầm
Con ôi! một mảy để lầm
Công-phu từ trước rủi lâm uổng mà.

15.- Người trọn tu Trời Cha che chở
Đừng ngỗ ngang rồi thở than thầm
Con ôi! Thiên-Lý mầu thâm
Sa vào máy trọ muôn năm khó huờn.

16.- Chớ có cậy Nguyên-nhơn Đạo hạnh
Phạm Luật-điều rét lạnh vô tư
Con ôi! Nam Nữ hiện chừ
Điều-Qui cứu thế mau từ tối thâm.

17.- Phận người tu phương châm chung thỉ
Lửa cao lò cương kỷ thẳng băng
Bớ con tu tỉnh dò phăng
Phận tu tự hối bổn-căn trọn niềm.

18.- Tu bỏ Luật tâm hiềm rất nặng
Gìn Luật-điều mới đặng tròn vuông
Thuận hòa hai chữ mẫu khuôn
Thế gian nhìn Đạo khỏi thuồng thẹn tâm.

19.- Lời chánh-pháp con cầm cho chặt
Dạ từ tâm vặc vặc gương lành
Con ôi! bước đến Đại-Thành
Khéo sa Đại-Kiếp tức mình đây con.

20.- Ngày Tu-My sắt son Đại-lễ
Ngày Công-đồng chuẩn tế thiện nhơn
Oai trừ người dữ mất nhơn
Lập đời Thánh-Đức Thượng huờn Sơ qui.

THI

Sơ-Hội Bình-Linh Đạo đồng qui
Nguơn-Thượng Trời ban trẻ ráng tri
Đại-Kiếp Đại-Thành nầy phương tử
Phán phân nhứt mạch dạ Tu-My.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày lễ Trung-Nguơn đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 9 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC thạch phân minh trẻ mới tài
HOÀNG thành Đạo-Dụng khỏi lầm sai
ĐẠI qui Căn-chưởng vô phiền não
ĐẾ phán con bầy chớ lá lay.

THI BÀI

Đạo Trời xây dựng Trung-Thiên
Cả kêu chung trẻ bỏ quyền tránh kiêu.

1.- Đạo là lý tịch triêu lương hiệp
Đức đủ đầy là nhịp cầu an
Thọ Môn-đồ lý vén màn
Dứt ngòi Tam-độc vẹn toàn phận chơn.

2.- Đạo hoằng hóa nghĩa-nhơn kế hậu
Đạo truyền ban rõ thấu can trường
Con tu mau vẹn nghĩa-phương
Thầy ban lời dạy chỉ đường thỉ-chung.

3.- Con đọc bài Huyền-Khung khai khiếu
Miệng đọc lời nghe hiểu giác tri
Rõ lời Trời giáo mầu vi
Xét thân con trẻ rồi tri chung hòa.

4.- Tu hạ mình gọi là lập Đức
Chỗ hạ mình lấp vực thành cồn
Con ôi! rõ chỗ có không
Rõ lời giáo huấn Ngô-Ông dụ thành.

5.- Tu an lý dò manh thuận mối
Ráng kềm tâm đặng nối Nhơn-Hoàng
Đệ Huynh chung cả phàm gian
Đại-đồng chủng tộc vững an chầu Trời.

6.- Thầy cạn tỏ đây lời vĩ đại
Thầy độ con con phải vưng lời
Khuyên đừng vướng tiếng chống Trời
Chống Trời tiếng gọi con ôi! phận nào.

7.- Luật Công-bình làu làu son sắt
Lý Cửu-chơn vặc phắt phút bình
Con ôi! chung cả đừng chinh
Thưởng ban răn trị cao thinh Bỉnh quyền.

8.- Lời tỏ cạn mối giềng cơ hội
Lo tu thân sám hối hồi qui
Đừng cho án sát tên ghi
Uổng cho tiếng Đạo đường đi lại cùng.

9.- Thầy chua xót con chung nhiều nghịch
Chỗ sái cơ di dịch đây hư
Cơ-quang rạng ánh khuyết thư
Vô-Vi sang chuyển lượng từ tứ cơ.

10.- Phận Đạo-đức Bổn-sơ dò bước
Phận Đạo-đồng ráng vượt mây mù
Con ôi! tâm lý Xuân Thu
Mậu là Phán-Đoán, Tuất du Cơ-Tuần.

11.- Con chung cả vui mừng tu học
Đạo hòa thương tránh dọc xa ngang
Con ôi! họa phước hành-tàng
Đạo Đời nhứt Luật vén màn phụng Thiên.

THI

Phụng Thiên mạng vận phải xuôi lèo
Lắc lở rồi đây khó vịn đeo
Tay vuột lụy thần nơi khổ hải
Luân trầm ôi trẻ! khó nhìn theo.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau lễ Trung-Nguơn, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI CỨU-THẾ NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

CAO Thượng vô biên khí tượng đồ
ĐÀI-Hoàng Đại-Đạo thấu qui mô
CỨU chung đời sống con phàm giái
THẾ hạ vưng lời giữ đạm thô
NGỌC quý cõi Trời là háo hiệp
ĐẾ quyền giáo khải chúng sanh đô
CHỦ nhơn giác lý truyền phong mỹ
QUYỀN trị tâm phàm thuần lễ phô.

THI BÀI

1.- Cung Bạch-Ngọc Thầy ly giá hạnh
Con nỡ nào nguội lạnh xiêu lòng
Con ôi! tu tỉnh lập công
Lo tròn lý thiệt an lòng hồi qui;
Con ôi! tâm-lý duy duy
Đại-đồng Phán-đoán châu-nhi đây nầy.

2.- Bớ con thơ nhìn Thầy nhìn Lý
Rõ Lý Trời chung thỉ gắng công
Con ôi! tu học vẹn lòng
Lo tròn bổn phận vẹn xong Đạo người;
Tu thân tích đức thuận thời
Tu tâm luyện tánh rõ Trời cứu nguy.

3.- Con ôi hỡi vần xây cơ Đạo
Qui Vạn-thù Bổn đáo Trung-ương
Dựng thành Thiên-Quốc kỷ cương
Gia-hòa, Gia-tất giao tương Gia-tùng.
Đạo-mầu do Chủ Huyền-Khung
Đạo Cao do lý, lý trung tâm tường.

4.- Dựng Đạo nhà Ngu Đường roi Đức
Khai khiếu quang tri thức vận hành
Con ôi! thuận lý tu hành
Con ôi! dò bước Đại-Thành Sử-chơn;
Lời Thầy giáo dục cao sơn
Đờn Trời thơ khải nghĩa-nhơn lễ mầu.

5.- Hội Bình-Linh diệu mầu pháp luật
Dò Lý Trời thừa trực vưng hành
Con ôi! tâm định cho rành
Buồn, vui, mừng, tủi do cành cự đương;
Máy Trời che phủ bốn phương
Năm-châu nào sót kỷ cương nhứt nguồn.

6.- Dạy chung con tỉnh tuồng tự giác
Nhắn chung ai mau thoát lợi quyền
Rún nhau dòng giống Rồng Tiên
Chung hòa thanh thới Đạo thiền thân sanh;
Giựt giành đen tối lấn tranh
Đó là đa tội biến sanh thói tà.

7.- Con chung phận người ta một giống
Gầy chi điều náo động lòng Trời
Vay rồi phải trả kíp thời
Trời Nam Càn xuất Đạo Trời cứu nguy.
Tuần huờn thiện ác châu-nhi
Dữ lành Luật đoán Trường-thi lập trần
Con ôi! tu tỉnh ân cần
Là tu thoát tục tinh thần thạnh xuân.

THI

Thạnh hành xuân sắc rõ Huyền-Linh
Đạo-Pháp Lý-chơn dạ sắt đinh
Chánh giống Rồng Tiên thanh dẫn lộ
Quần sinh qui hướng đặng an ninh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Trung-Nguơn đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, khắp Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc đãnh lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ khuya)

-------o0o-------

MINH-CẢNH-CUNG DIỆU-CHƠN LA-HÁN Giáng Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau Hiền-sĩ lễ chầu
Vô-Vi cảnh tượng làu làu thọ Nguơn
Về đây Xuân cảnh chớ sờn
Trung-Nguơn ngày lễ cội nhơn đức nguồn.

2.- Chung nhau tu học xuôi buồm
Hạ mình cứu thế tỉnh tuồng làm gương
Tu hành tránh chỗ Sâm Sương
Muôn năm tiếng rạng thanh phương đương liền.

3.- Chung nhau Hiền-sĩ phỉ nguyền
Hòa nhau cứu chúng miên-tuyền lý sâu
Chung nhau tu học vẹn mầu
Chung nhau tự giác khí hầu ngày tăng.

4.- Lo tu tự tỉnh mới rằng
Lo trau phận sự vẹn dằn tánh bôn
Thương nhau dò lý Càn Khôn
Mẫu khuôn, khuôn mẫu tròn vuông Đạo-đồng.

5.- Rõ ràng Thượng-hội Tây Đông
Trời Nam người báu Hư-không thạnh từ
Chung nhau Hiền-sĩ Hùng-thư
Định-tâm dứt trược vẹn trừ đắc kiêu.

6.- Bít ngòi độc vật chích chiu
Thọ Chơn, Pháp, Đạo tiêu-thiều dây hoang
Tu thân vẹn phận là an
Chung nhau rõ lý sắp sang cơ mầu;
Chung nhau Hiền-sĩ lễ chầu
Vô-Vi cảnh tượng làu làu thọ Nguơn.

Kính chào Nam-Công Cửu-Tý, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, về Vô-Vi Cảnh Ngọc-Linh-Tòa chầu lễ Vô-Vi, vào đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới lạy. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là châu sáng dạ cần trau
HOÀNG-lịnh sắc phong chí vẹn màu
ĐẠI-xá Nguyên-căn trao gánh nặng
ĐẾ quyền Trời Chủ Tứ-phương hầu.

THI BÀI

Vô-Vi ngày lễ Ngọc-Tòa
Chung tâm kỷ niệm thuận hòa là Xuân.

1.- Con lớn nhỏ ráng tuân vận mạng
Lo tu hành hình dạng Thiên-lương
Giàu lòng Bác-ái nghĩa-phương
Mạnh tâm Đạo-đức mở đường thông lưu.

2.- Tu ráng xét bớt ưu ngưng lự
Tu học hành tiên tự bảo thân
Con ôi! dứt hết Tham Sân
Do tâm tự giác ân cần thạnh nhơn.

3.- Tông cội lý cao-sơn rực rỡ
Tổ hốt-chiêm hớn hở thuận hòa
Bớt lần ích hẹp kỷ tha
Vui sanh dung thứ con Ta chung bầu.

4.- Đạo Qui-nguyên làu làu lý diệu
Thầy mừng con bí yếu Thầy truyền
Con ôi! tu tỉnh nối liền
Lo tròn tâm định lý nguyên phăng tầm.

5.- Lý vẹn an dứt mầm quyền thế
Lý rõ rồi Côn-Lệ bớ con
Lý sâu Giáo-Lý khải-thông
Vén tan mây phủ lập công rõ lành.

6.- Chỗ nhố nhăng Đại-Thành khó gặp
Chỗ dung hòa trước thấp sau nên
Con Thầy nhiều phận nhiều tên
Không riêng chẳng vị Chủ-quyền Hóa-Công.

7.- Bớ con thơ an lòng thậm chí
Bớ con mà tri-trí phân minh
Em anh chung phận ráng gìn
Anh em hòa thuận dạ bình mới an.

8.- Con ôi hỡi vén màn xô xát
Lo kềm tâm tri giác Tăng-qui
Con ôi! Chơn-Lý duy trì
Con ôi! tri giác tâm y ỷ thường.

9.- Thầy kêu con Định-Tường Tường-Định
Luật Thiên-Điều cơ Tịnh-Tư-Lương
Luật-Điều Âm-Pháp duy Dương
Không ly bất lạc Phong-cương đoan tề.

10.- Đừng vọng tưởng lỡ quê, lỡ vị
Chỗ u ơ chung-thỉ đâu rành
Đã tu mà mất cội lành
Phận tu kết cuộc thân đành đắm sa.

11.- Mau thức tỉnh nhìn Cha cho chóng
Văn yêu ngôn mỵ lộng báo đời
Dị đoan óng dậy tơi bời
Đạo người phạm nghịch ôi rồi diệt tiêu.

12.- Mượn danh Đạo gây điều náo nhiệt
Cuộc phong ba trào chuyển phiệt nguy
Đạo còn vậy đó ôi thì
Đạo mà nhào lộn tồi suy danh Trời;
Bớ con tu thiệt nghe lời
Lời Trời ban dạy rõ lời Trời ban.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 16 tháng 7 Mậu-Tuất, đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi nơi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài phong 3 vị Phương-Bộ và 3 vị Thanh-Bộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Diêu cảnh tượng rọi trần ai
TRÌ chí từ đây rõ Đức Tài
THÁNH-địa gồm thâu con Nữ-sĩ
MẪU khuôn chung-thỉ rạng ngày mai.

Mẹ mừng con lớn nhỏ, vẹn tâm cố trí, chăm lo hành Đạo, Mẹ sẵn lòng dẫn con từ bước, nhắc nhở từ lời, do cơ vận hóa đó chung con trẻ. Giờ nầy Mẹ lâm Đàn kêu gọi ban phong con trẻ mỗi đứa hữu danh, vưng y Thiên-mạng, từ đây chung tâm hiệp chí, hòa thuận nguồn lành, rạng rỡ thinh danh, thạnh chơn Đạo-sĩ đó mỗi trẻ.

THI BÀI

1.- Nguyễn thị KÝ ngày nay trỗi lý (Th.L.Đàn)
Rõ lời châu thân ký nguồn lành
Giáo-Sư ban trẻ thạnh danh
Y-cung tiền định lòng thành thọ qui.

2.- Phạm thị LẦU mầu ky ứng vận (Bình-Phan)
Mẹ mừng thay xuôi thuận một niềm
Con ôi! tâm-lý hốt-chiêm
Giáo-Sư Mẹ điểm cẩn nghiêm tu hành.

3.- Trần thị CHANH tâm thành Mẹ dắt (Sa-Giang)
Bớ con thơ phút phắt dò lần
Phong con
Giáo-Hữu ân cần
Lo tròn tâm lý tinh thần phát minh.

4.- Lê thị BÀNG vững thàng chung-thỉ (Bình-Phan)
Bớ con thơ kinh dĩ lo tu
Lễ-Sanh cung Bích phá mù
Tuyết-Quang Thanh-Lộ, Đạo-Cô con gìn.

5.- Trần thị NHUNG tâm thình Mẹ chọn (Bình-Phan)
Phẩm
Lễ-Sanh con trọn cung Diêu
Tuyết-Thanh Trí-Lộ tiêu-thiều
Từ-Hàng mở cửa độ điều chung tu.

6.- Lê thị ĐẦM vén màn rằn rực (Bình-Phan)
Lo tu hành vượt bực từng mây
Giám-Sanh phong trẻ hiện đây
Tuyết-Ngân Hoa-Lộ, Liên-Đài thọ cung.

7.- Chung mỗi trẻ an tùng Thiên-vận
Rõ mạng Trời xuôi thuận thanh cơ
Trung-Thu Đại-lễ huờn Sơ
Bái triều Tây Khuyết cậy nhờ lý ban.

THI

Lý Trời ban giáo bớ nầy con
Dạy dỗ ban phong trẻ ráng thông
Một kiếp gặp nguồn lo tự hối
Khoa kỳ vẹn gặp trẻ tròn công.

Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn, xem đây hành phận giúp Trời cho vẹn phận, từ đây thanh lý. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Y lời tấu của Lưu-Văn-NHÂM xin lập Ngọc-Long Thánh-Thất

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu Trời trao trẻ khéo cầm
HOÀNG-đồ độ dẫn trẻ thiền tâm
ĐẠI-ân xá thế hồi qui hướng
ĐẾ Đạo Trời khai lý cao thâm.

Lưu Văn Nhâm con trẻ, hiện nay con đã dày công lo Đạo, vẹn chí Từ-bi. Vậy Thầy chấm công con, trọn niềm thanh trí, rất xứng đáng Thiên-tước Tam-Nguơn Chơn-Bửu đó con. Dâng sớ tấu xin lập thành Thánh-Thất nơi tỉnh Vĩnh-Long, xã Chánh-Hòa. Thầy đáng mừng cho con trọn tròn tâm lý. Nhưng về tinh thần có Thầy ban huệ Thiên-Lý hộ trì. Về sự hữu vi, phận con phải tường trình khuôn mẫu đó trẻ. Về phần Danh-hiệu Thánh-Thất, nếu con hiệp chung huynh đệ, tỷ muội xuân hầu vẹn tâm thành lập do Thiên-sắc gọi NGỌC-LONG THÁNH-THẤT. Về khuôn mẫu Thầy có dạy rồi, là 3 cấp, tùy theo sở hữu của mỗi con, tạo dụng đó. Phần chung Nam Nữ, mỗi con vưng nghe Thầy ban lời chỉ giáo, định hiểu, bình tâm tạo đắc, mặc tánh trọn thành là lý vậy.

THI BÀI

1.- Y lời tấu của con NHÂM trẻ
Sự Thất-Thanh đôi lẽ do con
Gắng công vẹn chí khải-thông
Ba cây dụm lại xuân đồng hòn non.

2.- Lời châu ngọc sắt son đây trẻ
Đạo đắc thành vui vẻ nhơn từ
Con ôi! công trẻ Hùng-thư
Rạng danh ngày hậu chỉ ư cơ mầu.

3.- Lời Thầy ban làu làu phận đẹp
Tuổi tên thanh là phép diệu hành
Nam-nhi cứu thế tồn thanh
Sử ghi chí hảo Cao-danh rạng hồng.

4.- Con hữu công Thiên-Bồng sẵn vị
Con trọn niềm chung-thỉ nghĩa-phương
Con ôi! Công-đức giao tương
Đó là lý diệu kỷ-cương dính liền.

5.- Nguyễn Thị Trăm phỉ nguyền đây trẻ
Con hữu tâm vui vẻ trắng trong
Con ôi! Công-đức non Côn
Thầy phê Son-bút Tước-phong con nhờ.

6.- Con hữu đức duyên xưa giờ gặp
Nối cho liền tành tập bớ con
Hữu căn hữu bổn sắt son
Phỉ nguyền
Giáo-Hữu Thầy phong tước Trời.

7.- Chấm cung Bích ánh ngời Diêu-Điện
Con vưng thề đốn tiệm triều Thiên
Bớ con Phật hóa hữu duyên
Từ-Hàng mở cửa phỉ nguyền thỉ-chung.

8.- Hội Long-Hoa là ròng Trung-Lý
Qui Quần-Linh Ngôi-vị Trung-Thiên
Cửa lầu Trời mở Hoa-Liên
Đừng mơ đâu trẻ cửa Thiên đây là.

9.- Mau luyện đá vá Trời hòa khí
Con vẹn tâm rõ Lý Trời dìu
Chơn-Thần Thiên-Quốc danh nêu
Cao-Đài Cứu-Thế Trời kêu vưng tròn.

THI

Vưng tròn bổn phận bớ nầy con
Trời mở Long-Hoa trẻ khá thông
Nguyễn-Thị-Trăm con toan thống hiệp
Khoa kỳ Thiên-Hội đắc thành công.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Phó Bảo-Đạo một bổn, chung Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn một bổn, Nguyễn-Thị-Trăm một bổn, xem đây xét lý.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài giảng giải Nhứt Điệu Huỳnh Hà của Hà-Xuân-NGUƠN

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT
NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

CAO danh Dương khí Cực Huyền-Quang
ĐÀI Địa quảng thinh Trinh Lợi Cang
THỐNG mối do Trời truyền Huệ-Lý
NHỨT phang Đạo-đức thấu châu tàng
NGỌC ngà quý báu tường chung-thỉ
ĐẾ Khuyết Cung-Kinh rõ vén màn
CHỦ Cả muôn loài Thiên-Lý ứng
QUYỀN răn thưởng Tạo-Hóa Nhi Càn.

HÀ XUÂN NGUƠN con trẻ, con luận giải bài Cửu-Khúc Huỳnh-Hà-Điệu dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi cầu Thầy soi xét; Thầy mừng thay con trẻ vẹn lòng. Vậy con định-tâm thầy chấm điểm đây, gọi thanh danh nối hậu đó trẻ thơ. Vậy con vẹn chí bền cầm, tuần tuần cơ-quang Thầy cạn tỏ. Giờ nầy con định lòng Thầy giải cho một điệu: NHỨT CẦM KHÚC KHOẢN, học lần tùy theo Thiên-vận, Thầy sẽ bày tường đó trẻ; lời Thầy cạn tỏ, con khá tuân y, gắng chí rõ thông lý thiệt, chỗ thiệt tỏ tường, nghĩa-phương ý thành thạnh pháp đó con.

Giờ đây Thiên-Lý hạnh từ, tư lương nhứt mạch; cổi trần huờn khí, gọi rõ thấu phẩm Tiên, thông cơ vận thể, thể thấu lý thông, thông lý diệu hành, thành tâm là đắc Đạo, đắc Đạo do dĩ-đức hóa-nhơn, thạnh từ Pháp-Huệ. Đạo người bền cầm Pháp-Huệ, thì rõ thấu mạng vận muôn ngàn, thanh tri tâm-lý, tránh khỏi chỗ khó khăn, trần ai lao lụy, khúc khuỷu, là Cửu-khiếu quang minh, là Thần Tiên tạ thế. Gọi ngôi Thần thông quảng, bền vững chẳng lu, Tiên giác tự tri, Đạo người đầy đủ tri giác, là Phật tánh, thông lưu khí tượng đó. Vẹn trong trong ngoài trắng, Chín phẩm Từ-Tôn, gọi Liên-Hoa Cửu-Phẩm đó. Vậy con nghe Thầy tỏ lý Cửu-Phẩm Liên-Hoa:

1/ là Nhứt-phẩm sát Tam-độc: Tham, Sân, Si; vững ngôi Thần trừ Tham tại tánh, Nguơn-khí trong là tránh giận hờn, Tinh thông sáng suốt tròn chơn, xét mình hằng phút cao sơn tâm tường, đừng mê rồi mất Thiên-lương, Chơn-Thần Khí rạng Tinh huờn Tam-quang.

2/ là Nhị-phẩm sát Tam-dục lợi danh, tửu, sắc, đắc kiêu, đừng có lụy lợi danh, tham luyến, đừng sa mê tửu điếm mất linh, cũng đừng ỷ giỏi mất bình, đó là Tam-dục làm khuynh Chơn-hồn.

3/ là Tam-phẩm trừ Tam-tặc: là trái lý loạn luân, bạc Đạo, phải thông suốt tâm trừ trái lý, Tánh bình thanh diệt mỵ loạn luân, Ý chơn trị tục hòa nhơn, đừng lòng bôi bạc Đạo-chơn biến Thần, định về lý do tuần cơ vận, sát Tam-độc huờn nguyên Tam-bửu, trừ Tam-dục tri-trí Tam-chơn. Diệt Tam-tặc cảm ứng Tam-quang, gọi tri đạt Tam-thông, Tam-bửu tồn thanh, là Thần tròn, Khí vẹn, Tinh duy. Tam-chơn là: Chơn-thân, Chơn-thể, Chơn-nghiệp. Tam-quang là: Tâm quang minh rõ thông báo ứng, Tánh quang minh xây dựng đức nhơn, Ý quang minh thành chơn thanh thới, đắc trí dõng nhơn, nghĩa-phương lễ độ là Đạo đó. Giờ nầy con nghe Thầy giảng giải Nhứt-Điệu Huỳnh-Hà.

THI

Cửu-Khúc Huỳnh-Hà-Điệu


Xuân-Nguơn
Đức Hóa-Nhơn
Lập-Đạo Thành-Chơn
Đại-Thành Thạnh Nghĩa-Nhơn
Nầy Trẻ Tu Hành
Tránh Buổi Cơn
Đặng Tròn
Chơn

Nầy con trẻ HÀ XUÂN NGUƠN trọn, Thầy dạy tu nên chọn danh trò. Đức Hóa-Nhơn: lý rằng Đức thạnh nước đò, nơi lòng phàm tục lần dò về thanh. Lập-Đạo: Tâm gầy dựng một màu một sắc, Đạo bền cầm nhặt nhặt không lìa; Lý Trời lý sáng đây kia; kia đây đồng lý qui về một ngôi. Thành-Chơn: thành trọn thiệt thiệt thành do lý; lý trắng trong bất mỵ là chơn; trắng trong trong trắng cao sơn; Chơn-như thiệt trọn hựu huờn đồng chung. Đại-Thành: Đại qui nhứt Hoàng-Thiên trọn một; do thành tâm rõ tột cơ mầu; Đại-Thành trọn thiệt chung bầu; Thiên-Hoàng nhứt trí làu làu tín trung. Thạnh Nghĩa-Nhơn: thạnh nhiều đức, nhiều nhơn kế hậu; Đạo nghĩa tròn tâm thấu Huyền-năng; trọn tâm vi thiện hữu bằng; đó là thạnh nghĩa dạ tăng nhơn hòa. Nầy Trẻ: lời Trời dặn con tròn chung-thỉ, Cha trọn lành con tự trọn hiền; tránh xa cái lối độc quyền, hòa tâm về lý tỉnh tuồng thanh phương. Tu-Hành: Tu là sửa hằng ngày hằng bữa, Hành diệu chơn gội rửa trược trần; Tu lo bồi bổ tinh thần, Hành tròn chơn-nghiệp ân cần khít khao; Tinh thần vẹn vậy chẳng hao, đó là hạo khí trước sau một nguồn. Tránh Buổi-Cơn: Tránh xa chỗ buổi cơn hầm hố, về với nguồn an chỗ Trời che; Buổi đời mưu chước éo le, chờ cơn nước bí lập phe tranh giành. Tránh xa khỏi chỗ cạnh tranh, về nơi Đạo-đức thới thanh Đạo Đời. Đặng Tròn-Chơn: con vẹn giữ trọn tròn lời dạy, đặng làm gương nối lại hậu lai. Chữ chơn sánh lý Tam-tài, muôn điều Chơn-Lý Cao-Đài nêu danh. Chữ Chơn xây dựng Đại-Thành, Tam-Hoàng Chơn vẹn Càn-cang Mỹ-thuần; Đó con Nguơn.

THI

Cửu-Khúc luận sang trẻ gạn lòng
HÀ XUÂN NGUƠN phận đắc kỳ công
Làm gương Chơn-Đạo tường nghi phẩm
Con vẹn y hành đáo Lý-không.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho NGUƠN Sa-Giang một bổn học lần, tuần tuần Thiên-vận lý truyền, Thầy sẽ dạy thêm hoàng thư Cửu-Khúc đó trẻ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành con hỡi ráng giồi trau
HOÀNG-Lịnh Thầy ban trẻ một màu
ĐẠI-Đức Hội kỳ tường Thánh-Đức
ĐẾ-Quân Huyền-bí sáng làu làu.

THI BÀI

Mừng con lớn nhỏ hiện giờ
Chung lo học tập vưng thờ Trời Cha.

1.- Lo gánh Đạo tâm hòa ý hiệp
Phần của con trúng nhịp là an
Con ôi! tâm-lý vén màn
Đạo cao Đức cả chung thoàn níu nương.

2.- Phần tu thiệt khai đường mở nẻo
Ngôi phẩm cao lời khéo khuyến lành
Đó là xứng phận làm anh
Đó là chung trẻ nguồn lành giồi trau.

3.- Phận làm anh chung nhau hòa nghĩa
Thiếu nghĩa-phương đâu dễ vững vàng
Gọi rằng anh lớn minh quang
Khai nguồn êm dịu Càn-cang Mỹ-thuần.

4.- Mỗi trẻ nhớ xây vần Máy-tạo
Buổi Dương khai dụng Đạo-đức bền
Chớ rằng nầy tuổi nọ tên
Tuổi tên thì phải dựng nền tế minh.

5.- Phần gánh Đạo phải nhìn bổn phận
Trọn cùng không còn ẩn điều chi
Làm anh bồi khuyết đắp khuy
Làm anh hướng Đạo đừng đi sai luồng.

6.- Phận làm anh cột rường Trời Chủ
Phận làm anh khuyên nhủ dẫn dìu
Dẫn mình về đến nhẫn nhiêu
Lời ăn tiếng nói độ điều mến thương.

7.- Thầy cạn chỉ con đường Hiếu Hạnh
Con nào còn cường ngạnh phải điêu
Con ôi! đừng để chích chiu
Mình an người thái Ngọc-Tiêu ban lành.

8.- Đứng làm anh phải rành chơn giả
Đừng có cho xiêu ngã cõi lòng
Ngăn đường đón ngõ bẫy vòng
Ngũ-lôi ứng chực Đại-đồng phán phê.

9.- Kêu bớ con đề huề chung-thỉ
Thân vóc hình tri kỷ giác tha
Nầy con chung cả người ta
Linh-Quang nhứt điểm thiết tha Thầy bày.

10.- Chỗ trật tự do Thầy vi chủ
Phải công bình vĩ thủ mẫu khuôn
Bớ con đừng có luông tuồng
Loạn ly trật tự hố truông nơi lòng.

11.- Đừng trái lý mất thông mất sáng
Chịu tối tăm mắc oán u ơ
Từ đây thanh khí ứng chờ
Chung con hòa khí Thiên-thơ rưới lành.

12.- Đừng có dạ biến sanh cao thấp
Chỗ thấp cao dồn dập điêu linh
Tục trần xô xát bất minh
Đạo mà còn trược Thần Tinh Khí mòn.

13.- Ngày nhặt thúc mót bòn công nghiệp
Bớ con thơ giao tiếp hạnh từ
Con ôi! hay giỏi bấy chừ
Có chi gọi đặng lự tư nên vì.

THI

Nên vì con trẻ ráng dò đon
Học hỏi rõ thông chỗ mất còn
Còn mất lẽ nào Trời báu ứng
Máy Trời xây chuyển lý ngày thông.

MƯU, bày nầy con đọc trước Đại-Đàn thời Ngọ ngày 14 tháng 7 Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài giải nghĩa Đạo Lễ-phục Tam-Thanh Đầu-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc tứ phê phán luật hành
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp Nhơn-sanh
ĐẠI-ân Trời xá chung phàm-giái
ĐẾ Chủ Càn Khôn cương-kỷ thanh.

Thầy các con, mỗi con an lòng vưng học, lý thiệt bày khai, Thầy ban pháp diệu, kiền thân thanh thới đó chung trẻ. Giờ đây HIỆP, con định-tâm nghe Thầy giảng dạy về Đạo-phục Thường-y Lễ phận Đầu-Sư đây chung con trẻ.

Khăn Đại-phục, phái nào màu nấy đó là: gồm lý Tam-Thanh ứng bửu vận hành Nho, Thích, Đạo. Khăn 15 lớp chữ Nhứt là: gồm Tam-ngũ rõ thông Tam-giái. Khăn Tam-Thanh, Khăn đen, thể Tam-tài dụng đại qui căn; Lý khai cảm-ứng năng hoằng; Từ-bi Bác-ái Bổn-căn Công-bình.

Áo Đơn-phục, tay 5 tấc không viền, gồm lý Ngũ-hành. Thường-phục có viền là: Rõ Trời trước có năm lành, phủ che vạn loại chỉ rành Âm Dương; Đạo người gìn giữ nghĩa-phương; Đạo hằng năm mối kỷ cương tỏ tường; Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín giao tương; gọi là Đạo trọng bỉ-thương Đạo người.

Áo Đại-phục, tay rộng 7 tấc; Phận tu lễ trọng kiền-thiền; Chơn-như Bảy-tánh mối giềng dò phăng. Viền 1 lằn 3 phân, trong 5 lằn 1 phân, ngoài 1 lằn 1 phân là: Trong số ngũ nhứt phân ức vạn, là đứng đầu tỏ cạn ba công; ngoài là: vẹn lý 1 bày thể thanh an mạng xuân đồng đào viên. Lằn 3 phân là: Vẹn Tam-tài làm đầu một phái, rõ Lý Trời phải trái cũng đồng. Trên cổ viền cũng y vậy là: Dưới trên thể thúc kềm thân, thể ngoài vẹn chí lý trong nhơn bình. Phái nào viền màu nấy. Phái Ngọc thuộc thay Nho gia, Xưa xuất thế Phục-Hy màu đỏ, kế Phật-đường rõ tỏ Huỳnh-Tương; Đạo Tiên thanh bạch nghĩa-phương, gọi rằng Cảm-ứng níu nương ba màu.

Ca-Sa phái nào màu nấy, hòa lý lót trong gọi hòa liên. Phái Ngọc lót vàng, phái Thượng lót đỏ, phái Thái lót xanh. Nút cổ cũng lý liên hoa. Viền 15 lằn là: Tam-ngũ qui gia, liên-đằng hóa cách, thể như lót vậy; lý diệu gọi là: thanh truyền y-bác liên hoa ứng hồng.

Đầu-Sư áo đóng 3 nút, hình tròn 3 phân, phái nào màu nấy, lý là: Tam-tài châu đáo Huyền-hoàng; khải-thông Tam-Giáo trước đàng dìu chơn.

Thẻ áo 18 lớp là: Tượng lý thể cơ-quang Nhị-cửu, do Không-Dương hản hựu chấp trung. Thẻ áo bề dài 9 tấc, bề ngang trên 36 ly, dưới 63 ly. Thẻ áo nầy dầu phẩm nào hình ngang từ Đầu-Sư đến Lễ-Sanh y khuôn-mẫu, lý gọi là: Trong số 9 kềm thân khai khiếu, rõ chín thông bí yếu chín chơn.

Bố-tử 18 phân, chữ 12 phân để liền vẽ chữ là: số Nhị-cửu Hoàng-đồ hạnh tuyết; Số 12 trạm-tịch khuyết cang; Xích Huỳnh Thanh, Tam-thể tao phùng. Đây là Thánh-Đức khải cung giúp Đời. Chữ mang 7 phân, phái nào màu nấy, có giảng giải chung thể trước rồi.

Về Đạo-Quang chung qui Thầy giảng giải sau.

Về Xiêm cũng đồng khuôn mẫu. Viền 1 màu là lý tượng trưng.

Vậy chung mỗi con vẹn hành cho trọn phận đó chung con trẻ.

THI

Tam-Thanh thay Giáo gọi Tam-tài
Thể dụng hướng đầu vẹn chớ sai
Lý khiết minh trưng hòa bửu trứ
Đạo đồng tường pháp dạ tròn thay.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài giải nghĩa Đạo Lễ-phục Tứ-Bửu Thiên-Thể

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu bớ nầy con
HOÀNG-lịnh ban hành khải Cửu-Cung
ĐẠI-Đức đại công lo tế thế
ĐẾ quyền nắm mối lý Hư-không.

Thầy mừng con HIỆP, con định-tâm vưng nghe Thầy ban dạy, an phận diệu hành, trắng trong minh pháp đó trẻ.

Về Tứ-Bửu Hội-Thanh Thánh-Đức, là Thiên-Thể, thừa hành Thiên-Lý, Pháp-chơn, Lý-chánh, khuôn mẫu chỉnh tề, thước tấc Áo Xiêm qui củ, giảng phân rồi. Xiêm viền phái nào màu phái. Chữ Yểm-Linh Luật-Tự 7 phân hình tam giác là: Huệ-khí, Luật-thanh, khử trừ Thất-tình. Áo đóng 4 nút 3 phân, hình tam giác, gọi tiểu nhi nghiêm lịnh. Nút cổ phái nào màu phái, 1 phân là: nhứt phân bất hoặc. Bố-tử 21 phân là: cơ chỉnh thể Tam-thất, Chơn-qui. Cơ-Đạo vành vàng; Cơ-Pháp vành xanh; Cơ-Lý vành đỏ; Cơ-Thế vành đen. Trong 4 Đức đỏ, vàng, xanh, đen, thể Tứ-Linh kiêm lý, thể hành. Chữ BỬU 12 phân, màu vàng, đây là: Phật Nhựt Tăng Qui, màu vàng mây rán Huỳnh-cang trung bình. Ca-sa lót, lằn nối liền liên phái, Tam-Giáo Liên-Hoa, kết lằn 18 thể như Chánh Phối-Sư, nhơn hòa Thiên-Lý. Số Nhị-cửu tăng tề y trạch. Thẻ áo 15 lớp là: số Tam-ngũ kiền thiền thân phận. Hình dài 81 phân là: Thông Bát-Bửu nhứt tri chủ định, gọi lễ y tùng lịnh Thiên-cơ; Báu lành vận chuyển huờn Sơ; Đạo thông Đời rõ mầu cơ thiện từ. Tay áo Đại-phục, Thường-phục viền 1 lằn 3 phân, trong 4 lằn 1 phân, ngoài 1 lằn 1 phân, lý gọi Tam-tài trọn Đạo người cư xử, trong Tứ-chơn phương tử tứ qui, 1 ngoài nhứt điểm trí tri, dưới trên Đạo-đức hạnh trì thể thanh; đó chung con trẻ. Khăn Đại-phục, Tam-Thanh, Khăn đen 8 lớp chữ NHỨT, lý kỉnh bát chơn nhứt trí đó.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài giải nghĩa Thường-hành Đạo-phục và Đơn-phục Anh-Hồn Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC tốt Thầy ban trẻ gắng cầm
HOÀNG-đồ Tứ-đức khải huyền thâm
ĐẠI-đồng con cả mau chầu Hội
ĐẾ-Khuyết vun bồi Đạo-đức tâm.

THU, con định-tâm nghe Thầy phân giảng chánh thể Chơn-phục Đạo-lễ Anh-Hồn đây con trẻ.

Đạo-phục diệu hành, Y-thanh Thường-dụng, là Áo-Chẹt đi hành Đạo, đóng 12 nút trắng, mỗi nút 3 phân gọi tương giao, tương cập Thần-Hồn. Bâu áo viền 3 lằn xanh, vàng, đỏ; mỗi lằn 1 phân liên nhau gọi Tinh, Khí, Thần gọi tinh giác cảm qui, khai Hậu-Thiên sanh hóa, ký tế Thần-Hồn, Tiên-Thiên, Hậu-Thiên, Thần, Anh giao tế, thọ Linh-Hồn vạch hé Vô-Vi là màu tím. Áo chẹt mở tay 1 tấc. Đóng tay mặt 1 nút màu đỏ hình vuông; bên trái 1 nút màu trắng hình vuông, đồng 3 phân, lý gọi: Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo dại; đỏ là tâm, trắng ấy phế tăng; Thần, Anh giao tế cân phân, Anh minh Thần vững Tân-dân thạnh thời. Áo thước tấc khuôn mẫu Tam-Hồn qui nhứt, đồng lý, thể y. Về Đơn-phục Anh-Hồn, thước tấc mẫu-khuôn y thể, tiền thọ cung Càn màu xanh, Hậu cung Khôn màu đỏ. Về Thần-Hồn Đơn-phục y thể, tiền cung Càn màu đen, hậu cung Khôn màu vàng nghĩa là: Xanh thuộc Mộc, Mộc năng sanh Hỏa, lý Háo-sanh tiền hóa hậu thâu; Càn Khôn sanh hóa phán thâu, Anh-Hồn sáng suốt làu làu tế Linh. Thần-Hồn: tiền cung Càn màu đen thuộc Thủy; hậu cung Khôn màu vàng thuộc Thổ: Thủy khắc Thổ rửa tan trần bụi, thọ kiêm sanh thanh thủy phục khôi; Thủy thanh Thổ tịch phản hồi, đây là Thổ tướng Huyền-khôi Kim-thành. Càn Khôn phản khắc Thần thanh; Anh minh sanh hóa Thần, Anh, Linh tồn.

Thần-Hồn chữ Yểm-Thần Linh-Tự chữ KHAI, gọi khai trược Huỳnh thông Khôn trí. Chữ hình vuông 1 tấc màu đen là: Thần tròn vuông tấc mẫu khuôn; Hậu Thiên hành Thủy thuộc Khôn trí Càn.

Anh-Hồn chữ HUỆ màu xanh, hình vuông 1 tấc; Khai hành thủy thanh sanh huệ lý; Thần-Hồn an Tinh, Khí thông lưu; Tấc lòng vẹn giữ khâm khưu, Anh minh Thần quảng Linh thông lưu bình. Về lý là: Thần tròn phản khắc trần ai, rõ Trời khai Khảm thọ thay Thánh từ; Anh-Hồn sanh khắc hóa trừ, huờn Linh ký tế chủ ư Bí-huyền; Tinh hay xem xét hậu tiền, tiền sanh hậu khắc giác viên Tinh tồn. Khí chơn vẹn vẻ bảo tồn; thâu Tinh, Thần sát rặt ròng Thần an. Tam-Hồn qui nhứt vén màn, phản sanh hóa khắc châu toàn phẩm nghi. Càn Khôn võ trụ Hóa-nhi; Nguơn, Hanh, Trinh, Lợi duy trì bình phân. Âm Dương nhị khí Tam-Tôn, gọi là Tam-ngũ Đạo phân Hậu Tiền. Thần-Hồn thanh vẹn giác viên; Anh-Hồn chơn-giác phách Huyền-Hoàng cơ. Linh-Hồn thông đạt Hậu Sơ; Tam-Hồn thành trụ gọi cơ vận hành. Lưu thông Tam-giái hóa sanh; Tiên-Thiên hậu chuyển vận hành không ngưng. Đạo thông Tam-lý Đạo-xuân, Đời hòa Tam-thể cơ tuần bình an.

THI

Bình an trật tự rạng thương hòa
Tam-Lý rặt ròng thấu Mẹ Cha
Tam-Thể cơ tuần huờn vận mạng
Tam-Tài Ngũ-Đẳng thống qui đa.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn, đặng chung lớp học mỗi trẻ nghe chung. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài dạy lập Đông-Thắng Thần-Châu và Tây-Ngưu Hạ-Châu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu tỏ rạng khắp phàm gian
HOÀNG-Lịnh phán phê hữu nhứt tràng
ĐẠI-Hội Quần-Linh cân xét tội
ĐẾ quyền răn thưởng cả Dinh-hoàn.

NGỌC, con vưng nghe thầy ban ơn dạy chỉ khuôn mẫu Thánh-Duy Bửu-Tòa Thánh-Cảnh đây con trẻ. Vậy phận con thọ phận Cửu-Trùng, hành vi Thể, Dụng con vẹn an lòng thành lập hai Ngôi gọi Thánh-Phước Nhị-lý:

1/ là Đông-Thắng Thần-Châu Thánh-Cảnh.

2/ là Tây-Ngưu Thần-Châu Phước-Cảnh.

Hai cảnh nầy lập ngoài Ngũ-Hành-Tòa cùng Nữ-Oa Liên-Điện, Nhị-Lý đương diện. Thành lập để cho Thiên-Thần Nam Nữ cư túc hành Đạo, cùng học đường, trác lý thọ chơn huy hoàng Thánh-Cuộc đó con.

1/ Đông-Thắng Thần-Châu kỳ Dương Thánh-cảnh, lập trước gọi ngoài Ngũ-Hành-Tòa: bề cao 12 thước, 3 từng, 2 từng lầu, 1 từng trệt. Bề lớn hình vuông 18 thước. Thượng lầu, nhị-hiên, trên dưới đồng thanh. Tứ-châu thông hoát, kiểu cách thanh kỳ, Thần Tiên quang trí; phương trương trung khí, Chơn-Lý Thể, Dụng, Vô-Vi bất dịch đó trẻ.

2/ là Tây-Ngưu Thần-Châu Phước-Cảnh, gọi Tây Hạ Bộ Thanh, thúy kỳ Đoài túy đó trẻ. Dụng, Thể hai cảnh in nhau, gọi giao tương nhứt lý đó.

Lần đây, Thầy thâu chọn ba trăm năm chục Thiên-Thần hộ trì Cửu-Tý, phán đoán huy hoàng, Bình-Linh Hoàn-Hội Thượng Kỳ. Thầy chọn ba trăm năm chục Phước-Thần, thiên kim trí trạch, đặng hộ quang trì diệu, Thiên-Chơn Huệ-Luật Sơ-Hội Thượng Qui, dẹp an thiện ác, là lý đó. Gọi đương nhiên chơn dụng, diệu hành Qui-Pháp.

Vậy con trẻ vưng y, tuần cơ khải lý.

THI

Thiên-Thần lâm hạ hộ Nam-Công
Giúp đỡ thừa vưng Cửu-Tý không
Phụng mạng Thiên-Chơn trừ tróc quái
Độ an vận mạng Thượng-Nguơn đồng.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn đặng mỗi trẻ học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, thỉ đề chung hản, nêu vào Thánh-Luật lưu hậu nhiệm qui.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC qui Tinh Khí tượng Thần cơ
HOÀNG ốc cố tri điểm đích sơ
ĐẠI khải lý mầu thông Diệu Huệ
ĐẾ huyền khai khiếu tỏ Thiên-thơ.

THI BÀI

Chung Đàn lớp học mỗi con
Giờ đây an mạng sắt son thuận lòng.

1.- Vui mừng trẻ tâm trong ứng vận
Thới thanh thay xuôi thuận một màu
Con ôi! chung cả làu làu
Ráng qui nguồn thiện trác trau học hành.

2.- Dầu lớn nhỏ tâm thành thọ mạng
Lo học tu tỏ rạng thỉ-chung
Con ôi! hòa thuận tao phùng
Lo tròn bổn phận Hạnh Cung Khiêm Từ.

3.- Lời Trời dạy từ từ mực thước
Vẹn bền tâm ngư-vướt rạng thanh
Con ôi! chung-thỉ trọn lành
Lo an về lý tâm thành qui mô.

4.- Lập công đức điểm tô chơn thể
Đức đủ đầy can phế lý thông
Bước sang về đến Hư-không
Bền cầm tâm-lý chủ trong lý thuần.

5.- Lời Thầy dạy ân cần bớ trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ tu hành
Con ôi! an mạng tồn thanh
Mẫu khuôn chung-thỉ Thầy dành vị ngôi.

6.- Con ôi hỡi đừng bôi chữ Đức
Con ôi tròn tâm thức tánh minh
Đó là xứng đáng môn tin
Đồ y dấu Đạo khải Huỳnh thông Khôn.

7.- Thầy thường dạy non Côn, sông Lệ
Là tánh tâm can phế đồng qui
Báu Trời khai mở nhiệm kỳ
Là tâm chơn chánh trí tri thanh từ.

8.- Con ôi hỡi hùng thư tâm-lý
Gọi bền lòng gắng chí tu lai
Con ôi! tránh chỗ miệt mài
Vẹn tâm tu học rạng ngày Trời che.

9.- Trời kêu dạy con dè kiên cẩn
Vẹn tâm trong xây dựng diệu mầu
Con ôi! tâm-lý làu làu
Là phương Đạo-lý thạnh mầu hoàn y.

10.- Lời Thầy dạy duy trì Đạo-đức
Ráng dẻo bền thước mực cân phân
Con ôi! Minh-đức Tân-dân
Bớ con tu tỉnh ân cần hòa thương.

11.- Lòng trọn thiệt nghĩa-phương Thầy tỏ
Lòng vững bền đây đó một nguồn
Một là rõ lý tròn vuông
Thấp cao sau trước tỉnh tuồng chung tu.

12.- Một là chỗ hiền ngu nhìn chủng
Không rẽ chia nhau rún đồng bào
Nguồn là chỗ một trước sau
Nguồn là suối nước làu làu Bổn-nguyên.

THI

Bổn-nguyên chung một gọi nguồn lành
Một điểm Trời ban lý vẹn thanh
Cao thấp quê hèn cùng trí dõng
Chung nhau về một đến qui thành.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn hiện nay, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc trước trong giờ Đạo-Tràng Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban dạy.

THI BÀI

1.- Thầy mừng trẻ chung trường học lý
Thầy dạy truyền kiên húy giồi trau
Con ôi! mau ráng bước mau
Một cơn Thầy chọn ráng giàu công tâm.

2.- Con ôi hỡi phương châm Đạo-đức
Vẹn về lành thoát vực qui cồn
Con ôi! chung cả Kiền Khôn
Có Châu Nam-Thiệm Chí-Tôn khai hoằng.

3.- Hội Bình-Linh thâu Căn Nguyên Chưởng
Con hữu duyên mới hưởng phước Trời
Con ôi! khắp cả nơi nơi
Đừng lòng bôi bạc quên lời Thầy than.

4.- Nhìn trần thế ôi càng thêm ngán
Lo cho con nhiều thán ít ân
Con ôi! tâm-lý tinh thần
Là phương cứu chữa ân cần thoát nguy.

5.- Con ôi hỡi châu-nhi hưởng ứng
Lo nhìn Trời gầy dựng tâm trung
Tránh xa cho khỏi ngang hung
Về nơi Đạo-đức tao phùng Hội-sơ.

6.- Lời Thầy dạy trọn thờ rõ lý
Rõ lý rồi tâm chí thạnh thanh
Rõ Trời gìn mối thạnh manh
Cho tròn bổn phận cần thanh thoát tuồng.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bình-Phan hiện giờ đây đặng chung đây mỗi trẻ Nam Nữ nghe học chung xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài phong HOANH Lễ-Sanh phái Ngọc, Văn-Huệ Tinh-Quân La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, HOANH con nghe Thầy dạy. Hiện giờ Thầy giá hạ Nam-Phương mở khai Đại-Đạo cứu độ quần linh, xá ân người thiện. Vậy con là Linh-Căn lâm hạ, giờ nầy gặp Đạo, gặp Trời, con vưng nghe theo lời Thầy gọi danh ban phận, giúp Thầy cho vẹn phận Tu-my trong thời kỳ Thầy Qui-nguyên Đạo-đức, dựng lại Thượng-Nguơn Đại-Thành thới thanh Đời Đạo đây trẻ. Thầy điểm danh con, ban phong con Lễ-Sanh phái Ngọc VĂN-HUỆ TINH-QUÂN La-Hán. Vậy con lo sắm sang Y, Cân, Quan, Tỷ; lễ Liên-Hoa bái-mạng chầu Trời hành phận gọi không bôi bạc lời Trời đó trẻ.

THI BÀI

1.- Mừng thay trẻ hữu duyên hữu đức
Gặp Đạo Trời tỉnh thức qui-y
Con ôi! mau ráng bồi khuy
Cho tròn bổn phận trí-tri thanh từ.

2.- Lời Thầy dạy hùng-thư nghe trẻ
Đừng lả lơi bác bẻ phải nguy
Con ôi! an mạng viên-phi
Là cơ Thầy chọn con qui nguồn lành.

3.- Lời châu ngọc tâm thành ráng định
Định nhìn nguồn mau tỉnh xét lòng
Con ôi! hậu cố Bá Tòng
Làm gương dẫn dắt Đại-đồng đệ huynh.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây cho HOANH nó nghe đặng xét lòng hành phận tùy thời giúp Đạo cho vẻ vang thanh phận Nguyên-căn đó trẻ. Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung, rồi Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho HOANH một bổn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thánh-Thất Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 - 4 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC quý Trời trao bớ trẻ là
HOÀNG-đồ Đạo-đức hỡi con Ta
ĐẠI-đồng phân phán cơn nầy đó
ĐẾ Chủ Càn Khôn vẹn chỗ hòa.

THI BÀI

Mừng nay cơ Đạo tấn hành
Sa-Giang Nam Nữ tâm thành cố tri.

1.- Con ôi hỡi Đạo qui Nguyên Bổn
Đem nguồn lành dứt hỗn độn nguy
Con ôi! chấp khuyết bồi khuy
Cho tròn lý diệu Đông Tây qui hồi.

2.- Lời Trời dạy Xuân vui tu học
Phận làm trò thận-độc phương-châm
Con ôi! Đạo-pháp cao thâm
Ráng gìn cơ hội vẹn tầm nguyên do.

3.- Đạo cứu thế thể đò rước khách
Chung mỗi con ráng vạch mây mù
Hạ mình độ chúng vẹn tu
Làm rường cột trụ thành Thu Xuân hòa.

4.- Lời dạy bảo con Ta dò xét
Cho rõ ràng đường thiệt chớ sai
Con ôi! tâm-lý thanh tài
Tu thân tích đức là hay đó mà;
Con ôi! Tạo-Hóa một Tòa
Lửa cao ngọn lửa huy nga hiện giờ.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thánh-Thất Sa-Giang đây, đặng trong đây Nam Nữ mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Ba-Dinh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Ba-Dinh, định-tâm vưng nghe lời Thầy ban dạy đây đặng an lòng lo tu thân tích đức cho rạng rỡ thân sanh vẻ vang khuôn mẫu Đạo-đức trang bằng, gọi lập công bồi đức mới chuộc lấy tội xưa, gọi dựng gầy tâm trung Thượng-qui Sơ-hội hòa lý Thánh-đức Dương-châu, gọi thới thanh Đời Đạo, đó chung Nam Nữ mỗi trẻ.

THI BÀI

1.- Mừng Nam Nữ ráng tu tầm lý
Tâm vẹn bền ngu trí hòa trung
Con ôi! Đạo-lý Bá Tòng
Chung tâm thuận lý Xuân đồng tâm qui.

2.- Đời đắm lụy Đạo tri lý diệu
Đạo cứu Đời, Đời hiểu thành tâm
Con ôi! đừng có lạc lầm
Cơ Trời sắp định mầu thâm lắm là.

3.- Con ôi hỡi! nhìn Cha dò lý
Lý Trời ban xét kỹ mới tường
Lo tu gìn vẹn nghĩa-phương
Lo tròn bổn phận mở đường dìu Linh.

4.- Đừng thối dạ sắt đinh cho lắm
Cuộc Thầy thâu Thầy phán hiện hành
Con ôi! gạn lựa dữ lành
Lành an, dữ dẹp tập tành tu lai.

5.- Con ôi hỡi! dặm dài cực nhọc
Tu lo tròn thận-độc chánh tâm
Đây là mầu nhiệm thậm thâm
Tự con tri giác phăng tầm nguyên do.

6.- Đạo là Đạo thể đò rước khách
Phận mỗi con ráng sạch trần ai
Đừng lòng xiêu đổ lá lay
Vững bền về lý hiện nay cơ thành.

7.- Lo tích đức Thầy dành thanh phước
Lo thiện tâm mới được vẹn chơn
Phận tu thâu tánh keo sơn
Dầu giông dầu gió đừng sờn Đạo-tâm.

8.- Đạo phá tan những mầm xâu xé
Đạo cứu Đời dứt khóe nhố nhăng
Đạo đem lý thiệt trang bằng
Đạo bình phàm tánh, Đạo dằn thói hư.

9.- x Con ôi! Đạo-lý khư khư
Bình-Linh đắc vận Cửu-tư thanh hoằng
Từ đây mau ráng vén màn
Tránh xa hủ tục rõ đàng Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây Nam Nữ nghe chung rồi xét lý. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Ba-Dinh một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài chứng Đàn bái mạng nơi Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC quý lành cao của Đất Trời
HOÀNG-đồ khai mở khắp năm nơi
ĐẠI-ân xá thế chung cùng cả
ĐẾ Chủ Khôn Càn cứu thế đời.

Thầy mừng mỗi con, chung mỗi con định-tâm vưng nghe lời Thầy ban dạy. Đạo Trời Thống-nhứt, Giáo-lý Qui-nguyên. Bớ các con, các con dầu đâu đâu xa gần đồng là con cả của Cha Trời, Mẹ Đất; thì đừng có sanh dạ rẽ chia, vậy mới đến thới hòa hạnh phúc đó mỗi con. Vậy giờ đây mỗi con khá tuân y Thiên-lý, giữ vẹn chí hòa yêu, mến thương thuần mỹ, thì Cha Trời mới thỏa dạ đó chung mỗi trẻ.

Nầy mỗi con ôi! buổi đời cuối Hạ-Nguơn, đã mất hết Bổn-tánh, sanh tâm ganh ghét, đành xô xát hại nhau, cũng do ngòi Tam-độc. Vì đó, Thầy mới mở khai Đại-Đạo đem lý thiệt ban truyền chỉ rõ cho phàm gian biết rằng chung nhau là đồng bào chủng tộc, đừng biến tâm vì danh cao, vì lợi cả mà quên người, quên ta, đành nồi da rún, xáo thịt nhau, mà phải đắm lụy điêu đứng với nhau.

Kể từ đây, mỗi con khắp cả lớn nhỏ Nữ Nam, hễ biết phận người là con của Cha Trời nơi thế hạ, thì ai ai cũng lãnh một điểm Linh-quang của Đất Trời điểm ban thể lý. Vậy khá bền vững Đạo trung, nhìn nhau như một mới hòa, có hòa mới có an, vẹn an nhau mới vững bền Đạo trọng Tam-tài đó trẻ.

Hiện giờ đây trước Đàn thời Tý, chung nhau Nam Nữ về hiệp nhau đây gọi rằng chầu bái Linh-Tiêu lo giúp Trời; thì Thầy mong sao mỗi con vẹn lòng in như sở nguyện, là anh trước em sau, dìu dẫn nương nhau trọn hòa thương yêu, trọng Đạo-lý là nền, Đức Nhơn đãi hậu đó chung con trẻ.

Cạn lời Thầy tỏ tâm huyết, con vưng vẹn đó, thanh lòng, ngày thới lai hưởng phước đó.

THI BÀI

Chung nhau lớn nhỏ Trung Đàn
Phép Trời Thiên-Lý vén màn Trần-ai.

1.- Đồng nhau một kề vai gánh Đạo
Độ dìu nhiên dựng tạo đức minh
Bớ con thống hiệp vật ninh
Bớ con chuyện trước Thầy xin phủi rồi.

2.- Cuộc trần-thế tươi vui nhờ Đạo
Đạo cứu Đời, Đạo hảo mới thanh
Con ôi! Đời Đạo chung lành
Đó là Thiên-Quốc mối manh thuận hòa.

3.- Chỉnh đốn lại Đạo nhà thuần mỹ
Lo sửa đoan thủ vĩ đệ huynh
Bớ con an mạng phục Huỳnh
Mở lòng Bác-ái Ngọc-Kinh Thầy mừng.

4.- Vẹn Bác-ái cảnh xuân hầu tượng
Dạ Từ-bi đặng hưởng Thiên-ân
Tu lai cải vãng tinh thần
Dò tâm hối giác ân cần quang huy.

5.- Lời Trời dạy con tri cho kíp
Đạo của Trời liên nhịp Trời ban
Bớ con chung cả trước Đàn
Kề vai gánh Đạo chung thoàn thiện lương.

THI

Thiện lương phải phận đáng con hiền
Thọ mạng Trời Cha phục Bổn-nguyên
Gánh vác Đạo Trời lo tế thế
Chung nhau dìu dắt hưởng ân Thiên.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, trước giờ chung mỗi trẻ bái-mạng gọi thọ mạng giúp Trời hòa tâm cứu thế, đem nguồn lành giác ngộ chung Linh. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền chung mỗi trẻ hữu diện giờ đây mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Thầy treo giữa Ngọc-Đình
HOÀNG-đồ độ thế đặng an ninh
ĐẠI-ân Đại-xá kỳ ba đó
ĐẾ Chủ Càn Khôn bớ thế vinh.

Nầy phàm gian thế hạ, phàm gian có biết Ta không? Ta là Trời, Ta là Thầy, Ta là Cha Linh-hồn của vạn-loại. Hiện nay giá hạ Nam-Bang, mở khai Đại-Đạo dìu dẫn Quần-linh trở lại Đạo-lý chánh chơn, là Đạo-đức, đặng tránh xa ngòi Tam-độc hại lẫn từ lâu. An vưng theo Ta, biết nhìn lý rõ thấu Đạo người là con chung của Trời Đất thì an tâm cộng hòa tâm chí mến yêu nhau, dìu dẫn nhau, dung chế cho nhau, chơn chánh lẽ thiệt tránh chỗ vọng tưởng xa khơi rồi bị lụy hay là phóng túng, rồi đành lòng xô xát nhau một cách vô lý mà phải phạm lấy tội Trời, thì dầu hồn xác phải phạm Luật-điều điêu lụy đó chung con trẻ.

Giờ nầy chung con Đời Đạo định-tâm nghe lời Cha ban dạy đây mà xét lý.

THI

TRƯỜNG cửu nhờ tu đó trẻ là
QUI tùng Thiên-mạng bớ con Ta
BÌNH an hòa hiệp lo tu thiệt
ĐỨC đủ ơn cao Đạo vẹn ba.

THI BÀI

1.- Đời với Đạo chung hòa thanh thới
Lo cho tròn Đạo ngỡi là thanh
Con ôi! nhìn lại cội lành
Đạo Trời Cứu-Thế, thế thanh đây là.

2.- Con chung cả giái-ba nghe kỹ
Trong phần đông đừng vị tục phàm
Con ôi! tránh chỗ khóa vàm
Vướng vào phải lụy có làm chi đâu.

3.- Đời hòa Đạo vẹn câu thuần mỹ
Đạo cứu Đời cang kỷ minh trưng
Chung nhau Đời Đạo vui mừng
Là do vẹn lý, lý ưng ninh hòa.

4.- Dầu Đời Đạo con Ta chung một
Một Luật-điều ngu dốt cũng là
Trí ngu đồng cũng một Cha
Đạo-trung Thầy chỉ ráng hòa là an.

5.- Đạo vẹn Đạo định làm nên Đức
Đời nên Đời phải thức trí-tri
Con ôi! Đời Đạo chung qui
Hiện nay Thầy gọi ráng tri rõ lành.

6.- Đạo cứu thế thế thanh thới hưởng
Đời hiệp nguồn hạnh nhượng chung an
Đến cơn phán đoán vén màn
Rõ Trời vi chủ chung thoàn lập công;
Ban lời Thầy tỏ trắng trong
Chung con Đời Đạo qui đồng là Xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Bình-Đức đặng ban ra Đạo Đời xem chung rõ lý.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Đạo-Đức Qui-Điều Mười, dạy về Tam-Tông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non Côn trẻ gắng tầm
HOÀNG-đồ quảng đại lý cao thâm
ĐẠI công lập Đức tường châu sáng
ĐẾ Chủ ghi tên Dương khử Âm.

Thầy mừng chung lớp học hiện hành nơi Ngũ-Hành-Tòa giờ nầy chung mỗi trẻ định-tâm vưng nghe Thầy dạy.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MƯỜI

Về phần Tam-Tông là Giáo-Tông, Hiệp-Phong-Đài, Hiệp-Chưởng-Đài. Tam-Tông là chỉnh đoan giáo dục, chánh thể Đạo-đức cho đoàn em là: đem lý thiệt Thầy bày khải-thông diệu-pháp, dùng lễ độ mà chấp vấn lương giao, phải gìn kỷ-cương Đạo-pháp. Từ Lý, Thể, vật minh dĩ dụng an hòa, dụng Chơn-Đạo giác phán hậu kỳ. Phải thông vận mạng nguyên do, về lý Đạo; về Đạo-Dụng cần có nghĩa-phương, về Đạo-Thể phải có hạnh đức, về Đạo-Tướng phải đoan trang phổ hóa, về Đạo-Lý phải thông lưu chánh thể minh trưng, chơn nguyên Đạo-Lý, phải tránh xa tục lụy mơ màng, phải thân hành Từ-bi noi gương Vô-Cực, phải Bác-ái hiệp chí Háo-sanh, phải Công-bình thế thay Huệ-Luật, phải Minh-đức phất sự đời nhìn, phải Tân-dân gồm thâu thiện mỹ, nêu cao Thánh-đức, phải Cảm-ứng huyền vi đặng thông truyền hậu cố, phải Trung-dung vẹn tâm Thứ Nhiêu, cầm cân tri-trí Quân-tử, phải an mạng thành trụ rạng chí Trượng-phu, phải bình tánh Đại-hùng, làm gương Lễ, Nghĩa, Tín uy. Về Giáo-Tông là thành trụ thay cho Trời, Trời là tổ Háo-sanh, Giáo-Chủ là Tông minh thiện mỹ. Phải dứt hết tự tôn, phải vưng Thiên-mạng, phải thông hiểu vận hành, chỉnh đoan trong ngoài gồm ba cơ là: Lý, Pháp, Đạo.

Về Hiệp-Phong kỳ Dương, phải đủ Huyền-linh, phương viên năng dụng sắp soạn Kinh-bài của Thầy cùng Thiêng-Liêng dạy bảo cho vẹn, phải bố thí lương danh, phải phổ thông, phải thâu dụng, lời Trời ban dạy cho rỡ ràng. Phải hiệp chí cùng Giáo-Tông, thừa vưng Thiên-mạng, bất trắc lâm thời, quyền thế Giáo-Tông Tý dụng.

Về Hiệp-Chưởng, phải cố tri hữu dụng, phải có tinh thần giáo dục đoàn em, phải an mạng Chấp tri Vấn dụ, phải lương giao Tông thể, đặng lo phổ huấn nguồn lành. Phải Lễ-nghi giác truyền cơ thể; phải hiệp chí thừa mạng Giáo-Tông, Tín qui phương viên Lễ Nghĩa. Phải trí cách tri lương, vưng Thiên-lịnh năng giao hậu dụ bất trắc tùy cơ tịnh lý giáo lương, Huyền-Năng năng giác, Cố-Vấn ngoại kỷ nội tri lương dụ, vô vô tâm tục, phất phất tánh trần.

Về Giáo-Tông, Hiệp-Phong-Đài, Hiệp-Chưởng-Đài: đủ Huyền-Linh giác thế; đủ Huyền-Năng thành thể dụng chơn; đủ Huyền-Luật trị biệt tâm phàm; đủ lý do phán phân giáo dục đoàn em, kịp kỳ Thánh-Đức, dụng lý giáo truyền, thông tri bất động, an mạng vưng Trời, thương người độ thế, chung tu lập đức, Đức thạnh Đời thanh, rõ chơn Đạo thới đó.

THI

Cha Tổ lý truyền trẻ thuận qui
Nhứt-Tông thành Mục Đạo duy duy
Tả Phong Dương khí Càn Khôn hiệp
Hữu bật Cố Lương Chưởng Đức y.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Đạo-Đức Qui-Điều Mười-Một; dạy về Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng dường châu trẻ ráng gìn
HOÀNG-Thiên hộ mạng phận Thường Tin
ĐẠI ân ban xá con hồi hướng
ĐẾ Chủ Trời Cha Thiệt phải nhìn.

Giờ mãn học đầy đủ tinh thần của mỗi con. Vậy giờ nầy định-tâm nghe Thầy ban dạy chung đây xét phận diệu hành chung trẻ.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MƯỜI-MỘT

Về Chưởng-Pháp-Đài, Chưởng-Đạo-Đài là chốt then ninh vật, gọi Đạo-đức dụng trì. Chưởng-Pháp gìn giữ Đạo-pháp chung nhau cho an vẹn là nêu cao tinh thần Đạo-đức, dùng Huệ-Luật Vô-Vi tự giác trị phàm tâm, qui hồi thiện Đạo gọi tâm Thánh-đức, ta trị tâm phàm ta, giác tha in một, gương hạnh độ điều, dùng lễ độ Đạo-pháp giáo dục đoàn em, về Hội-Thánh phải giữ gìn cho an phận. Về xem xét mỗi sự tinh thần thể pháp lý chơn do Chưởng-Pháp-Đài cùng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, rồi phải dưng trình thượng cấp, phải công bình chú định phương trương. Dầu việc nhỏ, sự to, lý thiệt phải thông Đạo-nghĩa, tinh thần mà xem xét. Về xử đoán phân minh muôn việc chi cần có Đầu-Sư tùy theo phái, tri lý, cùng tinh thần Tam-Bửu với Thiên-Sư thanh bằng hộ lý, trí Đạo mới vẹn.

Về Chưởng-Đạo-Đài, là thành trụ vật ninh Thánh khuôn Hội mẫu, là lý sáng đó. Phải chăm lo trong ngoài đủ thiếu, bồi bổ xây dựng chung tâm cùng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài giáo dục dìu dẫn đoàn sau, sum vầy liên-đằng huynh đệ. Thọ Thiên-mạng, vưng Thiên-lý, lập Đạo-dụng thể thanh, chung qui Đạo-pháp, lý Minh-đức hậu kiền-thiền, tâm trung bất hoặc phải làm gương mỗi lý, phải tập tành mỗi sự, phải chánh pháp thể nguyên cho xứng đáng cột-rường tri trụ đó.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc ngày 29

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC-sắc gia ban cứu cõi trần
HOÀNG-đồ dìu dẫn thấu Tân-dân
ĐẠI-ân Trời xá mau hồi hướng
ĐẾ-Khuyết gọi danh lẹ Pháp-thân
GIÁNG tố trần gian qui thống hiệp
THẾ Đời tỉnh giấc Bổn-nguyên gần
ĐỘ an hòa thuận nhìn Trời Chủ
LINH điểm quang minh dạ trí cần.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ chung Đàn
Trẻ già đồng hưởng vinh quang lý thuần.

1.- Con ôi hỡi! vui mừng lo học
Đặng vẹn thân thận-độc minh tâm
Đạo cao lý diệu thậm thâm
Đức dày phước đủ bền cầm nguyên do.

2.- Đây trường Đạo ráng dò chung-thỉ
Dạ hiệp hòa cương-kỷ thuận khuôn
Con ôi! tránh chỗ hố truông
Định-tâm qui thuận dứt luồng phong vân.

3.- Cuộc phong vân tinh thần xa cách
Về với lành ngọc thạch ráng minh
Đạo-tâm lý diệu thường tin
Do Trời vi Chủ dạ in mới là.

4.- Con ôi hỡi! bao la võ-trụ
Con vẹn lòng qui-củ phẩm nghi
Con ôi! Môn-pháp ỷ y
Kiền-thiền tâm tánh vẹn tri Chơn-thần.

5.- Chơn-thần ứng ân cần tâm huệ
Chánh-thể thanh Côn Lệ huy nga
Thuận nguồn Người hiệp với Ta
Trỗi thần vững bước vĩnh gia khúc cầm.

6.- Đạo Thống-nhứt phương trương nhằm hướng
Nhìn Nam-Châm kỉnh tưởng Bắc-Huyền
Biển trần lặn hụp đò thuyền
Có Trời rọi đuốc hậu tiền đinh ninh.

7.- Sóng ba đào văn minh vật chất
Cuộc phong ba tại mất Bổn-căn
Mất thần xa Bổn vô Căn
Làm cho điêu đứng nhố nhăng buổi đời.

8.- Sóng dồi dập chơi vơi biển thẳm
Mau lướt khơi khỏi ngấm giữa vời
Bớ con đừng tưởng trò chơi
Con nào đắm lụy mỏn hơi rã thuyền.

9.- Kìa giác-ngạn hiện tiền trước mắt
Ráng phương châm dìu dắt buồm loan
Từ-Hàng bến Đạo sẵn sàng
Dựa kề tránh gió mới an con à.

10.- Sóng cuồn cuộn dập dồn lã chã
Dội vỗ gành tan rã bọt bèo
Đó là cuộc cớ nạn eo
Tưng bừng sóng sắc đánh tiêu bãi cồn.

11.- Cồn nhờ sóng đẩy dồn xe cát
Cồn rã rời dời dạt sóng tan
Con ôi! lưỡng lộ hành-tàng
Nhìn gương Tiên-giác lái thoàn khỏi nguy.

THI

Khỏi nguy, khỏi lụy, khỏi hư thoàn
Vẹn chí tu lai dạ nhứt phang
Sóng sắc dông quyền đưa bóng bọt
Biển trần đủ khổ lướt về an.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn Sóc ngày 29 đến đây, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc sau Đại-Đàn lớp học Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
THỐNG-NHỨT ĐẠO-MẦU

THI

NGỌC-lịnh thân hành khải lý trung
HOÀNG-Thiên dạy bảo thứ hoàn dung
ĐẠI-ân xá thế mau vưng mạng
ĐẾ-Khuyết huy hoàng cố thuận tùng
THỐNG hiệp con Trời an lập Đức
NHỨT Qui Nguyên Bổn vật ninh phùng
ĐẠO khai Nam-Thiệm truyền năm cõi
MẦU nhiệm diệu chơn bốn biển chung.

THI BÀI

Mừng thay chung cả tao phùng
Thuận Thiên tồn Lý Xuân đồng thới thanh.

1.- Con an mạng mối manh Trời khải
Lo tu hành nhìn lại nguồn chơn
Con ôi! dĩ-đức hóa-nhơn
Tự tâm tri giác cao sơn thủy bình.

2.- Đừng có dạ nghiêng chinh như trước
Ráng lần dò mực thước cân phân
Ngọc lành Trời trí con cầm
Châu thanh rọi thế dẫn đường lần thông.

3.- Đường thông suốt Bá Tòng nêu gọi
Đại-Thành chơn điềm thoại khoa đăng
Con ôi! tu tỉnh dò phăng
Tu thân dò lý tránh nhăng nhố đời.

4.- Con thử xét vận thời chung-thỉ
Có chi bằng thâm thúy lành an
Phong cương chơn chánh vẹn toàn
Đó là cổ võ trên tràng Đạo-trung.

5.- Đạo Trung-dung vô cùng khí tượng
Người thiệt tu hòa nhượng là nền
Con ôi! Đạo-Lý mới bền
Đừng cho mất Lý xa nền Đức Nhơn.

6.- Trước dùng Đạo cao sơn tri trí
Sau roi truyền vật quý Đức Nhơn
Chấp-trung lý thiệt vờn vờn
Đó là phương pháp cao-sơn tu tề.

7.- Thông Đạo nghĩa đề huề sứ dụ
Trọn kỉnh thành qui-củ hốt-chiêm
Rõ thông lễ độ cẩn nghiêm
Đó là hậu đức chớ tìm đâu xa.

8.- Hoàn trung lý con Ta hiếu thuận
Lý trắng trong gầy dựng Tân-dân
Gọi rằng Minh-đức ân cần
Ân Trời khí huệ tâm cần rõ thông.

9.- Con dựng gầy Chủ-Ông trung lý
Gọi ngôi Thần kinh vĩ thạnh tài
Con ôi! đây Đạo đây Thầy
Chung con xét lý, lý hay vẹn hành.

10.- Con tự xét rõ rành chung-thỉ
Xét rồi phân, rồi tỷ cho cùng
Con ôi! Đạo-đức chấp trung
Tự con chung trẻ thuận tùng tự tri.

11.- Thầy cạn tỏ Thầy đây bớ trẻ
Là mẫu khuôn vạch hé mầu cơ
Lập đời Thánh-đức khai Sơ
Trắng trong như lọc rửa nhơ bụi trần.

THI

Bụi trần lẫn lộn tại tâm phàm
Nghiệp chướng vô minh bởi tánh Tham
Nguơn-Khí rã rời Sân thúc dục
Xa Trời Tinh mất bị mê man.

HỰU

Mê man thúc dục thói xa Trời
Nghiệp chướng bụi trần lấp mất hơi
Lẫn lộn đeo đay Tinh Khí mỏn
Đắm chìm bể thẳm lãng Thần vơi.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Chợ-Lớn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 7 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành khéo giữ bớ nầy con
HOÀNG-lịnh y hành mới suốt thông
ĐẠI-Đạo Qui-nguyên rồi Thống-nhứt
ĐẾ quyền Chủ-Tể cả Càn Khôn.

THI BÀI

1.- Mừng con cả Nữ Nam lớn nhỏ
Lo tu hành đường ngõ diệu chơn
Con ôi! Đạo-đức Hóa-nhơn
Là an hậu thể keo sơn về nguồn.

2.- Mừng chung cả tỉnh tuồng thoát tục
Thuyền kề gần hối thúc chung đàng
Con ôi! đừng có mơ màng
Cao-Đài Thống-Nhứt rỡ ràng hiện nay.

3.- Con ôi hỡi! buổi nầy Qui-thống
Cho vẹn bền lướt sóng văn minh
Con ôi! vẹn trọn đức tin
Tân-dân Minh-đức đặng bình Nhơn-tâm.

4.- Lời Thầy dạy phương châm các trẻ
Đặng an lòng vui vẻ tu lai
Con ôi! Đạo-lý vẹn hay
Là hay cứu sống chung loài thế gian;
Con ôi! Đạo-đức hành trang
Lập công bồi đức vững vàng là nên.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Chợ Lớn, đặng chung con Nam Nữ nghe chung gìn lý y hành cho vẹn phận con Trời thế Thiên hành hóa, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Chánh-Hưng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc lịnh ban chọn trẻ hiền
HOÀNG-đồ độ dẫn Bổn huờn Nguyên
ĐẠI-đồng huynh đệ mau về lý
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo-đức duyên.

Thầy các con, mỗi con hiện giờ nơi Trường-Qui Chánh-Hưng, hãy định-tâm vưng nghe Thầy dạy, là sự dạy dỗ lý thiệt gọi danh đã vừa vẹn dạ tiền. Còn hiện đây Thầy trạch danh giáo dục nguyên do trí phận. Giờ đây, nầy Văn-Thù La-Hán lãnh gánh Đạo Trời trao Sắc-lịnh nầy cho tròn sứ dụ đây.

THI BÀI

1.- Lâm Hoàng Bá con nghe Thầy chọn
Lo lập công đừng mỏn tâm trung
Quyền vưng Chưởng-Quản Cửu-Trùng
Liên-Hoa triều bái cúc cung y hành.

2.- Nguyễn văn Đời con lành nghe dạy
Chánh Phối-Sư phái Thái Thầy ban
Con ôi! an mạng hành trang
Lập công giúp Đạo khải ban lý mầu.

3.- Đừng có ngại vướng sầu đó trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ y hành
Văn-phòng khai mở nguồn lành
Gầy nên công đức Đại-Thành hữu danh.

4.- Cớ con ngại thanh thanh bạch bạch
Cơ gạn lòng thử thách đó con
Từ đây đừng có thon von
An tâm lo phận cho tròn là nên.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng nơi Trường-Qui Chánh-Hưng hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh, rồi Thiên-Lý đến tận nhà của BÁ trao Sắc-lịnh cho tròn sứ dụ của mỗi con, do Văn-Thù hướng đồ đó.

Thiên-Sư lưu hành, gởi cho ĐỜI một bổn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Sắc-lịnh phong 3 vị Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ khuya)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Diêu cung điện giáng phàm gian
TRÌ chí tu hành mới đặng an
THÁNH-Đức từ đây thanh nữ kiệt
MẪU khuôn chung thỉ cõi Nam-Bang.

THI BÀI

1.- PHƯỚC, con trẻ vưng lời Mẹ chọn
Cơ Từ-Hàng con trọn tuân y
Đạo-Cô ban trẻ nhiệm kỳ
Liễu-Chơn Thanh-Nữ duy trì bớ con.

2.- PHÚ, con trẻ sắt son dạ ngọc
Lo tu hành thận-độc
Giáo-Sư
Đạo-Cô Cung Quế thọ trì
Liễu-Chánh Quang-Nữ duy duy tâm-điền.

3.- THƯA, con trẻ nối liền duyên hậu
Phận tu hành khải thấu nguyên lưu
Đạo-Cô Mẹ chọn khâm khưu
Liễu-Pháp Thanh-Quang thạnh hưu tâm thần;
Giáo-Sư Cung Bích ân cần
Chung nhau cang trí tánh thần cơ quang.

MƯU, bài nầy con cũng đọc sau giờ Đạo-Tràng hiện giờ đây, đặng trong đây nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh gởi cho mỗi trẻ mỗi bổn y hành, sắm sang Y, Thường, Quan, Tỷ; lễ Liên-Hoa bái chầu Thiên-Lý giúp Trời hành Đạo trỗi tài Thanh-nữ Sĩ-hiền, khỏi lem ố trâm anh phường Nữ-sĩ đó.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*****************

39. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Mỹ-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

Thầy mừng các con, mỗi con định-tâm nghe Thầy ban lời dạy đây chung con trẻ nữ nam hiện hữu.

THI

NGỌC-sắc Trời ban lý diệu-hành
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp đồng sanh
ĐẠI-ân xá thế qui hồi hướng
ĐẾ-Khuyết thông quyền Đạo hiệp thành.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ học hành
Học cho thông suốt nguồn lành tế nguy.

1.- Đạo là tu nghĩ suy cương-kỷ
Lo tập tành chung-thỉ hòa yêu
Con ôi! đừng có đổ xiêu
Vững lòng lập đức nhẫn nhiêu tế truyền.

2.- Lời Thầy dạy dứt quyền về lý
Lý mới tròn trừ mỵ hòa chơn
Con ôi! Đạo-đức cao-sơn
Vẹn tròn Đạo-đức thạnh nhơn hậu kỳ.

3.- Ban lời nhắc chung qui Đời Đạo
Đạo cứu Đời thiện hảo giao thân
Đời an nhìn lý tinh thần
Đạo Đời hòa chủng ân cần là an.

4.- Lòng trọn thiệt vẹn toàn thanh thới
Thiệt là nguồn người mới cách tri
Con ôi! Đời Đạo nhiệm kỳ
Kỳ thời Đạo thạnh, đồng qui tu hành.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài dạy Lúp, Lạc-Thần-Phong, Thẻ áo Giáo-Hữu, Lễ-Sanh, Đạo-Hữu Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-sĩ từ đây quyết thoát mù
OA tường chánh nghĩa bởi nhờ tu
KIÊM thông Chơn-pháp do tri lý
MẪU thuận khuôn hòa hiệp trí ngu.

Mẹ Kiêm-Mẫu mừng chung lớp học hiện hành, đặng đủ tinh thần phát triển vẹn dạ cổi mù thoát tục, lo tu học lý tránh chỗ nhố nhăng, định-tâm đồng hòa thương yêu mến nhau về Đạo-lý, chung thuận Thiên-lý hội ngộ bạn lành, dẫn nhau về đến Đại-Thành hưởng ân Thiên ban tứ. Giờ đây HỚN, TÀI, LƯỠNG, LIỄU; bốn trẻ vưng nghe lời Mẹ giảng giải Đạo-phục của Thiên-chức, Thiên-ban sắc phẩm đây mà học chung trong mỗi trẻ.

Giáo-Hữu lúp dài 8 tấc; Lễ-Sanh lúp dài 7 tấc; Lúp Đạo-Hữu dài 6 tấc. Giáo-Hữu lúp dài 8 tấc là: về Bát-Bửu thọ thân tiên thủ; Lúp Thường-phục, Đơn-phục viền 5 cung đồng chung Nữ-phái, mỗi cung 63 ly là: Phận Giáo-Hữu Cửu-căn ứng chuyển, sáu hòa ba phân biện Khôn Càn; Đó là tiền thủ vinh ban, tuần ư tế vận vẹn toàn Nữ-lưu. Lúp Thường-phục cùng ngạch Mão gắn chữ TÍN màu theo cung, kiểu cách chung qui, gọi Giáo-Hữu hòa thân chung bạn, trọn đề huề tâm rạng Tín Trung.

Về Lễ-Sanh, Lúp Thường-phục, Đơn-phục dài 7 tấc y Lúp Đại-phục. Thường-phục, Đơn-phục viền 5 cung, mỗi cung 62 ly gọi: Về cấp phẩm Tam-tùng Tứ-đức, cập tinh-quang phẩm tỷ Thần thông; sáu hòa hai lý lập công, Nữ-lưu lục đoạn rặt ròng lưỡng tri. Lúp Thường-phục, ngạch Mão gắn chữ LỄ, lý gọi: Vào cửa Lễ cung nghinh học tập, định triều Thiên rèn tập về lành. Mão Giáo-Hữu, Lễ-Sanh, Lạc-Thần-Phong Giáo-Hữu 8 tấc bề dài, gọi: hậu kỳ bát-tuyết tinh quang. Lễ-Sanh 7 tấc là: Thất-chơn tự giác tâm trung, trừ tan tình ý hậu trang tánh bằng. Thẻ áo 3 lớp tùy màu y cung, 55 phân hình dài là: Năm lành nhờ vẹn Năm-hằng, Tam-qui tùng lý trang bằng Tam-chơn. Lễ-Sanh 1 lớp hình dài 5 tấc là: Vừa gieo mạng thọ cung Tín Lễ, gìn giái răn năm phải kiền thân. Về Giáo-Hữu, Lễ-Sanh vừa thọ tước Thiên-sắc gọi Thiên-phong, áo Trung-Thiên tín dụng. Về Thiên-chức Nam Nữ Thiên-phong, Đại-Thiên-phong: thẻ trắng gọi Tiên-phong, lý gọi phó cho tước vị hiện đó nên y lớp cùng thước tấc mẫu khuôn.

Về Đạo-Hữu, Lúp trắng dài 6 tấc, lý gọi khai huỳnh gieo mạng hòa Khôn; màu trắng gọi là chưa thọ tước. Xiêm khuôn mẫu y một nhưng không có viền. Thẻ áo 1 lớp 4 tấc màu trắng lý gọi: Nhứt tâm triêm ngưỡng mẫu khuôn, ngán Đời theo Đạo tròn vuông vưng hành.

Vậy chung lớp học mỗi con định học xét lý lần lần Kiêm-Mẫu dạy thêm.

THI

Phẩm nghi rạng rỡ Luật chơn truyền
Phận trẻ học hành gắng cố kiên
Lo vẹn phận mầu tồn tánh đức
Thiên thu danh rạng gọi miên-tuyền.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Điện đặng trong đó Thanh-Bộ thể hành nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ tối)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly ngự cõi trần
TRÌ bình phối hiệp giáo hòa thân
CUNG kinh khí tượng truyền Chơn-pháp
TÂY-Bộ Từ-Hàng thọ mực cân
PHƯƠNG hướng đệ môn dò dấu bước
VƯƠNG không phủ dục đáo tinh thần
MẪU khuôn Lễ Tín ban phàm giái
Giáng thế chỉnh cơ Nữ-sĩ cần.

THI BÀI

Mừng thay! Thanh-Bộ Từ-Hàng
Khải-thông lý diệu vén màn trần ai
Rạng danh Đạo Cao-Đài Cứu-Thế
Dụng mỹ thuần can phế khải chơn
Con ôi! Đạo-đức lý nhơn
Việt-Nam Châu-Thiệm dựng Nguơn-hội lành.

Mừng thay! lành thay! con trẻ chung nhau, thanh thể hội kỳ cùng Thanh-Bộ Từ-Hàng, chung Thánh-Ban mỗi phận, Cung-Viện tương tề chung qui giờ đây hòa thân nguồn thiện, tu học Pháp-chơn, duy trì hạnh đức, Mẹ đáng mừng thay! lành thay cho con trẻ trong Đàn Tý Đại-triều Mẹ ban gia ân huệ chung con trẻ. Mẹ mong thay con lớn nhỏ vẹn lòng thương nhau thuận lý, nhu sĩ phương trương, trâm anh kiệt dụ, Bốn-đức trau dồi, Năm-lành gắn bó, Cửu-khiếu khai quang, hướng đồ gương hạnh, Đạo-Thể, Tướng, Dụng huờn Nguyên, Tổ Tông minh pháp, tránh xa lối vật chất rực rằn là văn minh dị tấc du phù, định lại Chơn-thần chánh-giác cho xứng phận nữ lưu, Thanh danh Sĩ Đạo, kế hậu cố truyền, vén màn vô minh là nghiệp chướng oan gia trái chủ.

Nầy mỗi con ôi! Đời quá lả lơi mất lý, lụy quyền, vong Đạo đắm hung, lạc Đức bạo ngang quyến luyến. Vì vậy mà Trời sầu Đất thảm, ác khí xung Thiên, tối tăm phủ ngục, rồi đồng nhau nhào vào hầm sâu là chước độc, hố thẳm là quỷ mưu, Chơn-nguơn tiêu mất, Bổn-khí rã rời, người mất Đạo người mạt vong cương kỷ. Vì đó nên Mẹ phải khai cửa Từ-Hàng dùng Huyền-linh diệu-bút giáng dạy chung con Nguyên, Linh, Căn, Chưởng rõ thấu nguyên do, nhìn nhau là bầu bọc, nhau rún thậm kỳ, mến thương ruột thịt đặng tránh nạn nồi da táo nhục, chống Trời rạch Đất tung hoành, bùn bụi nhố nhăng, lợi danh xô xát. Từ đây mỗi con an dạ vưng lời Mẹ giáo dạy, tu tề trị biệt tâm phàm qui hồi Đạo-đức, lập lại Minh-đức Tân-dân, Hội-sơ Thánh-đức Đại-Thành Thượng-Nguơn Tam-Hoàng lý chiếu, thì cõi giái ba nầy trở nên thế giái Cực-Lạc Trung-Thiên, thới thanh cảnh tượng đó.

Mỗi con ôi! tuy là mỗi con là Nữ-lưu nang bọc, nhưng học theo chí Thần Tiên là quang minh quảng đại, giàu lòng Bác-ái, mạnh dạ Từ-bi, nhìn nhau năm châu bốn bể đồng chung là bầu bọc, rún nhau, ruột thịt, mỗi con chung cả phàm gian tròn đây lời dạy thì những quỷ kế, ma mưu trở nên dã man vô dụng.

Nầy mỗi con ôi! cái thói hay của phàm là văn minh cực điểm, vật chất sôi trào, mong lòng tìm đồ độc vật để hại nhau cho phỉ dạ. Than ôi! cái giỏi của tục là thế ngược vô thần dị đoan óng dậy, mong mỏi theo ý dọc bùn sóng dợn phạt đê, đặng có hỷ hạ với cái thú tâm độc ác, những điều trái ngược ngũ-nghịch lăng loàn. Gần đây Luật-điều chiếu hình dụng Ngũ-lôi phạt răn tiêu diệt đó con trẻ phàm gian.

Vậy chung mỗi con là Phương-Tử, Chơn-Thần hãy tránh cho xa thói tục tưng bừng tối tăm vô thần mất Đạo, thạnh lòng nhơn đức chơn huy, đặng Mẹ ra tay dẫn dắt chung nhau về đến thái hòa an ninh thạnh thời, sống an thân tu tâm lập đức, ảnh hưởng Trời xuân, Hàm-bô Cổ-phúc, gọi Niết-Bàn tại thế, Thiên-Quốc phàm gian đó. Ngày thác xác là thuở Linh-qui đây trẻ, chung con định-tâm vưng nghe Mẹ dặn.

1.- Trung Đàn-nội mối manh dò xét
Đặng gần Trời rẽ vẹt mây mù
Con ôi! Đạo-lý tu du
Kiền thân bất lụy lạc thù thiện lương.

2.- Nầy con hỡi! Kỷ-cương Mẹ nhắc
Bớ con mà tu tắt Mẹ truyền
Từ đây Chơn-pháp kiền-thiền
Thuần-phong là Đạo, Mỹ-nguyên là nguồn.

3.- Đêm đã cạn tỉnh tuồng bớ trẻ
Qui thanh phương vui vẻ Đạo mùi
Tránh xa cái thói tanh hôi
Lả lơi phong nguyệt hoa cười bèo trôi.

4.- Thọ Đạo-lễ vẹn rồi xuất xử
Là Võ-nghê thiết giáp trừ tà
Bớ con Đạo-Tướng âu ca
Khải-thông Đạo-Dụng huy nga Đạo-đồng.

5.- Thể Liên-Hoa lòng không cảnh có
Thân ngàn vàng tâm rõ Huyền-vi
Con ôi! Đạo-pháp nhiệm kỳ
Trung tâm búp kín huệ tri đóa tường.

6.- Nhìn Non-Côn tránh phường mất thiệt
Xem Lệ-Giang nữ kiệt ánh châu
Đó là tế thế thâm bâu
Liễu-bồ khai tịch não sầu phá tan.

7.- Đêm trong trắng vén màn nhăng nhố
Đề huề nhau đến chỗ trang bằng
Con ôi! nhìn lại Đạo-hằng
Là nguồn Ngũ-đức Bổn-căn phận người.

8.- Mẹ ban dạy thuận thời phận đẹp
Lý minh trưng khuôn phép Mẹ truyền
Con ôi! Đạo-đức phỉ nguyền
Khuê-môn mở cửa cung thiềm tách châu.

9.- Gương Âu-Cơ làu làu Đức hóa
Dụng thanh từ Cao-dã Không-dương
Nữ-lưu tô điểm kỷ-cương
Chỉnh đoan mỗi sự, Huyền thương giao tề.

10.- Cơ sóng dợn gớm ghê thói tục
Nơi Việt-Bang Tiên Bụt giác mê
Đó là dẹp thói tục nê
Văn minh Đạo-đức đề huề an nhiên.

11.- x Trâm anh rạng rỡ miên-tuyền
Lạy cầu Chúa-Tể Chủ quyền Trời Cha
Đại-đồng huynh đệ âu ca
Hóa-nhi bé bé vĩnh gia Thiên-Hoàng.

12.- Văn minh Đạo-đức vén màn
Mù mê vật chất dở dang vô dùng
Thế gian nhìn lý qui tùng
Nữ-lưu Nam Việt Đại-hùng tiền khai.

13.- Buồn thay cuộc thế lá lay
Trời che bôi bạc miệt mài dị đoan
Sanh lòng độc ác hung ngang
Ôi thôi! là thảm nghĩ càng ủ ê!!!
Bớ con Nữ-sĩ đề huề
Hòa thân nguồn thiện mới xuê Xuân tường.

THI

Xuân tường cảnh báu cõi Trời Nam
Việt-Quốc Trung-Thiên dụng khiết tham
Khai cửa Từ-Hàng thâu Nữ-sĩ
Truyền ban Huệ-Luật Nhứt hòa Tam.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Tý Đại-Đàn lớp học Cao-cấp Nữ-Oa của Nữ-lưu Thanh-Bộ Toàn-Ban. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài dạy sắm thẻ Tuyết-Lệ-Liễu Mão Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ thân trong trắng mới là thanh
LIÊN hiệp chung tu vẹn vẻ lành
TIÊN Bụt cũng là tri giác phận
NỮ-lưu em hỡi nhứt tâm thành.

Bổn-Cô mừng chung lớp học hiện hành Cao-cấp vừa rồi biết bao là tinh thần tiến triển, Bổn-Cô đáng mừng thay! Vậy chung mỗi em từ sứ vụ Thánh-Hội Thể-duy, Thiên-ban Đức hậu, Thiên-Thể, Thanh-Bộ Từ-Hàng, Thiên-Lý Đạo-Cô, chung mỗi em giờ nầy định-tâm Chị giảng giải vẹn phận chung qui, đây là Đạo-Thể khuôn viên đặng nêu vào Thánh-Luật roi hậu chơn truyền. Về phần mỗi em sửa trau y vẹn nay đến lễ Tu-My cho xong mỗi phận đó chung em. Về Nữ-phái Thanh-Thúy Liên-Hoa, gọi liên-đằng hoán hậu, đóa thanh, thẻ Mão Bộ Cô gọi Tuyết-Lệ-Liễu, hình dài: Đầu-Sư 12 tấc, hình ngang trên 4 phân, dưới 8 phân, gồm 5 cung màu, cung phận trung tim, sắp liên huờn thể Tường-Liên-Kiết vậy, gọi rằng: Tuyết-bạch Nghê-vân hộ mạo huy, Lệ minh võ điệu nữ thanh y; Liễu bồ ứng bạch phương trương Đạo, thể dụng hảo sanh phướn phất tùy. Viện-Trưởng thẻ Tuyết-Lệ-Liễu Thúy-Mạo hình dài 9 tấc gồm 5 cung kết liên thể như Đầu-Sư khuôn mẫu, hình ngang trên là trước, dưới là sau, y chung khuôn mẫu thước tấc qui nhứt. Chánh Phối-Sư thẻ hình dài 9 tấc, 4 cung kết liền, liên huờn y thể. Phối-Sư 9 tấc hình dài, 3 cung màu kết liền y thể. Giáo-Sư 8 tấc hình dài, 3 màu cung, kết liền y thể. Giáo-Hữu thẻ 8 tấc, 2 màu cung y thể. Lễ-Sanh thẻ hình dài 8 tấc, thẻ 1 cung màu phận, hậu thẻ lót trắng.

Đây là khuôn-mẫu; giờ học hỏi Chị tỏ bày chung mừng mỗi em vẹn phận. Kể từ đây càng trỗi thêm cho xứng đáng Đạo-đức cột rường của Trung-Ương Thánh-Cuộc Tòa-Thánh Việt-Nam, Môn-đệ Cao-Đài, Phật, Tiên, Thánh, Hiền, Thần quang ngự nơi Thiên-Quốc, rồi đem Đạo-lý khải ban cho Đời học tỉnh đó chung em.

Vui thay! mừng thay! Đại-Thành hầu ứng, Thượng-Hội tương tề, thới thanh tỏ dấu đó chung em. Hỷ hoan y ỷ.

THI

Mừng thay Đạo-lý khải-thông truyền
Chánh-pháp nguyên lưu đức cố kiên
Thiên-Quốc thới thanh Châu-Thiệm ứng
Lạc-Hồng con cháu thỉ-chung nguyên.

Bổn-Cô kính chào Nam-Công Hỏa-Đức Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Điện. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Trời trao bớ trẻ là
HOÀNG-đồ Đạo mở rước con Ta
ĐẠI-ân Thiên-tứ con chung cả
ĐẾ-Khuyết độ Linh đáo Thánh-Tòa.

THI BÀI

Mừng thay! con trẻ vưng lời
Lo tu, lo học thuận thời thọ Xuân.

1.- Con ôi hỡi! vui mừng tu học
Thầy sẵn thoàn chở bọc mỗi con
Từ đây cơ hội vuông tròn
Phận tu lo xét mót bòn công tâm.

2.- Lời dạy bảo thậm thâm cơ hội
Lo tu hành phước tội cân phân
Con ôi! Đạo-pháp dò lần
Qui-nguyên Thống-nhứt tinh thần hiệp sum.

3.- Lời Thầy dạy chuỗi chùm xâu kế
Rõ lý mầu can phế thọ thân
Hòa tâm lý sáng ân cần
Yêu thương về Đạo tinh thần phát minh.

4.- Lập Thánh-Cuộc con gìn lời dạy
Phải tế nguy hòa lại đủ nhơn
Con ôi! lời dạy cao-sơn
Chữ hòa chung hưởng vờn vờn tâm thanh.

5.- Ban lời dạy đây rành mỗi phận
Con vẹn lòng lo tận thiện từ
Con ôi! Đạo vẹn hùng-thư
Ra công lập đức phước dư Trời bày.

6.- Đồng an mạng Cao-Đài môn thọ
Vẹn sửa đoan đường ngõ minh trưng
Thuần-phong Mỹ-tục ân cần
Cơ Trời giáo lý hòa thân hiệp hành.

7.- Con chung cả nguồn lành Thầy tỏ
Lành là an dứt trọ nhố nhăng
Con ôi! tu học lý hoằng
Đó là tươi tốt bổn-căn thuận hòa.

8.- Lời Trời dạy Cao-Tòa Thiên-Lý
Con vẹn lòng tri-trí phân minh
Con ôi! tâm-lý vẹn bình
Bình tâm rõ lý dứt kình chống ngang.

9.- Đạo là Đạo vẹn toàn Đạo Pháp
Lý thanh phương mối ráp liên-đằng
Đức đầy cơ hội hóa hoằng
Thanh tâm gìn giữ vẹn tầm nguyên do.

10.- Đời với Đạo đừng so đo dạ
Đạo cứu Đời tránh họa phân vân
Đạo là tế thế tinh thần
Chung nguồn lành tốt ân cần Hạnh Khiêm.

11.- Đời chung hòa vững êm tâm định
Thương mến nhau dứt bịnh lấn tranh
Thương nhau muôn việc đều lành
Mến nhau hòa lý Đại-Thành thới thanh.

12.- Đạo là phận làm lành lánh dữ
Lành là do cư xử Đạo người
Lành là Người hiệp Ta tươi
Lành là tỉnh phận mười mươi tri thời.

13.- Lánh chỗ dữ móc bươi xúi giục
Lánh chỗ hung nước đục béo cò
Lánh xa những thói lửa tro
Lánh điều vọng động, vào đò Thiên-Chơn.

14.- Lánh thế tục buổi cơn xâu xé
Lánh thói đời tìm khóe báu linh
Về nơi Đạo-Lý an bình
Về nơi tu học dạ gìn từ tâm.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Diệu-Lý Tinh-Thần nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền hiện đây, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài giải viền áo, nút áo Anh-Hồn, Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chỉnh đoan mối Đạo Trời
HOÀNG-đồ khai mở khắp nơi nơi
ĐẠI-ân Thiên-tứ Huyền ban lộ
ĐẾ Chủ đoán phân luật sửa thời.

THU, con nghe Thầy giải nghĩa Đạo-Thể Anh-Hồn, Thần-Hồn đây, lần dò đây gìn học rồi roi hậu chơn truyền, gọi rằng mẫu khuôn Thánh-Luật đó chung trẻ.

Về Đạo Lễ-phục Anh-Hồn: viền 11 lằn xanh 1 phân, 1 lằn 3 phân màu xanh là: Anh-Tinh thủy bích tri thỉ túy năng hóa sanh cơ hội tế gian; Thủy năng sanh Mộc rõ ràng, đó là Vô-Thỉ Thủy tàn bí quang. Đó là khí sáng Càn cang, nước Tinh chiếu Hỏa, Hỏa thông tiền kỳ; hóa sanh ứng Mộc lập đời, Anh-Hồn huy chiếu chói đời an Xuân. Viền 11 lằn tay áo, cổ áo đó là: Số Cửu-chuyển Tam-quang khí hạp, quang kỳ Ly, Ly thuận Tam-huyền; Lần lần sanh hóa lý yên, Đạo người sáng suốt do Huyền-Linh thông. Anh-Hồn hòa khí suốt thông, cơ-quang ứng chuyển dựng đồng tề tu. Áo đóng 12 nút trắng 3 phân, trên bâu đóng 1 nút 1 phân hình tròn màu xanh đó là: Tinh duy nhứt điểm Ly ứng cảm chơn, Tiên gia ứng lý giáo nhơn Duy tinh duy nhứt chẳng sờn điển quang.

Về Thần-Hồn, Đạo Lễ-phục viền tay, cổ áo 11 lằn đen 1 phân, 1 lằn đen 3 phân là: Thần là xác Nguơn-Thần hậu cố, gọi Thần-Hồn giản tố thể chơn; Đó là hành Thủy sắc huờn, Thủy kỳ tiền Thỉ Hậu phương thể hành. Đây là hành Thủy Thổ sanh, cơ quan vận chuyển tâm thành Qui-nguyên. Trên bâu đóng 1 nút màu đen 1 phân là: Hành Thủy hậu trí về xác vật chánh thể trị tà; Gọi rằng Tịch-Địa âu ca thạnh hành. Tam-Hồn qui hiệp mối manh, Thần là Hậu khí Tinh Anh tiền đồ. Qui chung Tam-thể qui mô, Tam-Hồn ứng vận là tô điểm lành. 12 lằn viền lý gọi: Qui Cửu-chuyển hòa quang Tam-Lý, Huyền-Quang Huyền-Linh khí Huyền-Năng; Tam-Huyền luyện tập năng hoằng, Tam-Hồn qui nhứt là tràng tu lai. Thần-Hồn là thể vững tài, Anh-Hồn ánh sáng trong ngoài rọi soi; Linh-Hồn quảng xuất truyền roi, Tam-Hồn qui nhứt đặng hồi khí quang. Vẹn đây cơ hội rõ ràng, Tam-Chơn bửu lập hành tàng vận qui. Tam-Giáo gọi hiệp nhiệm kỳ, Tam-Huê xuân cảnh Tam-Hoàng khai quang. Vén màn thế sự bình an, định truyền lý sáng vẹn toàn Tam-Tông. Tam-Tôn vận khí xuân đồng, đó là Trời chiếu ân hồng thế gian. Chung qui lập mẫu thành khuôn, dựng Nguơn mở Hội Tam-tào thông lưu.

Vậy chung lớp học, chung mỗi con vưng tín dò đây học hỏi sửa mình, rõ cơ Trời sắp dựng, mỹ-thuần Tân-dân đức rạng thanh lý giáo truyền đó chung mỗi trẻ.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Lý-Tinh-Thần nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh-Đền hiện giờ đây. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài dạy lập Bàn-Cai-Quản Thánh-Thất

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chiếu soi khắp cõi trần
HOÀNG-đồ độ dẫn cả muôn dân
ĐẠI-ân tế cấp đem về Đạo
ĐẾ Chủ Càn Khôn pháp luật cần.

Thầy mừng thay! con trẻ chung nhau học hỏi lý thiệt Trời bày; kể từ đây mỗi con y hành, Thầy ban lời giáo dục cho rạng rỡ lý thiệt mỹ-thuần đây con trẻ.

Giờ đây NGỌC, con định-tâm nghe Thầy ban dạy cho rỡ ràng khuôn mẫu Hiến-chương Đạo-đức, qui củ chánh chơn duy nhứt đó trẻ; là Đạo-pháp kiền-thiền pháp môn tinh trí. Khắp Thánh-Thất từ đây sắp đặt khuôn mẫu về một Luật, thể hành diệu pháp đây là: “LẬP BÀN-CAI-QUẢN THÁNH-THẤT”.

1- là Hội-Trưởng.
2- Phó Hội-Trưởng.
3- Từ-Hàn
4- Phó Từ-Hàn.
5- là Thủ-Bổn
6- là Phó Thủ-Bổn.
7- là Thông-Công Quản-Viện.
8- là Thông-Công Lương-Viện.
9- Thơ Ký.
10- là Phó Thơ Ký

+ Về Nữ phái là:

1- là Thông-Quang Tri-Viện.
2- là Thông-Lương Tri-Viện.
3- là Thông-Lý Nhơn-Viện.
4- là Giao-Tế Nhơn-Viện.
5- là Hộ-Tri Dụng-Viện.

Về Hành-lễ, Hội-Trưởng chứng Đàn thời Tý, còn mỗi thời khác mỗi phận hiện hữu dầu ai chứng Đàn đồng vẹn. Phải có Lễ-Viện Nam cùng Nữ vậy cho tròn. Phải có Nhi-Đồng hành phận lễ triều. Mỗi Thánh-Thất phải cấp Đồng-Nhi về Tòa-Thánh, phải hành phận 2 năm, không thì phải thường trình châu đáo mới vẹn phận.

Vậy mỗi con y hành cho rạng rỡ minh quang, chớ nên di dịch hay canh-cải mà sai chơn-truyền đó trẻ.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TRUNG-THU

46. Bài đọc đãnh lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Mừng thay! Đạo-pháp thạnh từ
Phận tu trọn thiệt khư khư thừa hành
Tu lai cải vãng về lành
Chung qui về lý tập tành thuần phong.

2.- Trung-Thu Đại-lễ Lạc-Hồng
Màu Xuân ánh vọi liên thông diệu huyền
Thượng-Nguơn cơ hội phỉ nguyền
Công tâm quả quyết nối liền Liên-Hoa.

3.- Chung tâm dưng hiến một tòa
Về nơi Toản-Thánh tâm hòa vui thay!
Dẹp lần ích kỷ lá lay
Tự tâm tri giác trong ngoài yêu thương.

4.- Đồng tâm tỉnh lý nghĩa-phương
Cơ-quang tế chúng Huỳnh-Tương cao Triều
Đạo Trời Thống-Nhứt độ dìu
Chung nhau Hiền-sĩ ráng điều tế tâm.

5.- Lời vàng Lão nhắc mầu thâm
Lạy Trời chầu Hội vững tầm chung qui
Nhìn nhau như một nhiệm kỳ
Trung-Thu lễ trọng hiện đây rạng nguồn.

6.- Lạy Trời dạ phỉ tỉnh tuồng
Chầu Thầy hòa lý mẫu khuôn thấu thời
Về đây dưng dạ kỉnh Trời
Hảo tâm hòa Đạo giúp Đời tinh ư;
Mừng thay! Đạo-pháp thạnh từ
Phận tu trọn thiệt khư khư thừa hành.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Trung-Thu đồng qui về Tòa-Thánh chầu lễ, trước đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ánh chiếu soi khắp cõi trần
HOÀNG thành Thống-nhứt thọ Tân-dân
ĐẠI-ân Thiên xá chung phàm hạ
ĐẾ Chủ khai cơ kỉnh Thượng ân.

THI BÀI

Mừng thay! chung cả con Trời
Lo tu, lo học lập đời thới thanh.

1.- Chung con cả thân lành thọ mạng
Vưng lịnh Trời hựu hản tuân y
Con ôi! tâm-lý trí-tri
Phải tu phải học đồng qui chơn truyền.

2.- Trong thời Ngọ Đàn-tiền Đại-lễ
Gọi Trung-Thu mát mẻ ôn thuần
Con ôi! cổi mở ngại ngừng
Hòa tâm là Đạo hưởng Xuân cảnh Trời.

3.- Con chung hỡi thuận thời hòa khí
Lo tu hành tâm chí vẹn thanh
Rõ ràng khí tượng mối manh
Mở khai tế thế trọn lành hiền nhơn.

4.- Con Đời Đạo thọ ơn Trời Chủ
Muôn việc đều qui-củ do Thiên
Định-tâm chung hiệp một thuyền
Đồng qui y phận nối liền cảnh Xuân.

5.- Con ôi hỡi! ráng tuân vận mạng
Là an lòng tỏ rạng thẳng ngay
Nền nhơn Toản móng Cao-Dày
Đây là cơ hội từ rày ráng trong.

6.- Người rõ Trời người thông vận mạng
Người trọn người phải hản Đạo-đồng
Chung Linh Thần-Mục Chủ-Ông
Đây là Đạo-pháp Đức công lương thuần.

7.- Lời Trời dạy tuần tuần thiện dụ
Về Đạo người qui-củ đâu rời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Trời là sanh hóa bởi Trời là an.

8.- Lời Chơn-pháp rõ ràng Chơn-tín
Con của Trời phải tịnh lý minh
Nhìn Trời che khắp mông minh
Con Trời quảng đại tâm gìn từ lương.

9.- Trời giáng thế kỷ-cương chỉnh đốn
Phải nhìn Trời dứt hỗn độn nguy
Bình tâm thấu Đạo duy duy
Con Trời tận thiện ỷ y vân trường.

10.- Trời là Chủ khai đường Huỳnh-Ốc
Đạo làm con thận-độc thới hòa
Đạo cao lý sáng huy nga
Phận người Minh-đức chung hòa mới thông.

11.- Kêu bớ con Đại-đồng khắp khắp
Ráng mến thương tế cấp Dân-sanh
Đây là nhơn hậu nối lành
Thứ Nhiêu trung điểm rõ rành chánh-chơn.

12.- Nhìn chung nhau kèn đờn cũng phận
Đạo với Đời xuôi thuận chầu Trời
Đó là Thánh-Đức thạnh thời
Đây là mỹ-tục lập đời Lương-quang.

THI

Lương-quang chung trẻ cố kiên gìn
Phận đẹp thể chơn Tánh trọn thinh
Tâm sáng thoát mù thân cố trứ
Ý thành xa dục thống qui bình.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ứng châu soi pháp lý tường
HOÀNG-đồ tế độ khắp Năm-phương
ĐẠI-ân Thiên xá thông Ba-giái
ĐẾ-Khuyết giá lâm cứu Bốn-phương.

THI BÀI

Chung Đàn thời Dậu lễ triều
Trung-Thu Mậu-Tuất đằng kiều Sơ qui.

1.- Con ôi hỡi! trí-tri cách-vật
Lý Bảo-Nguơn chơn thật hiện hành
Sửa đoan tục lụy về lành
Đây là Thượng-hội Trời dành Nguyên-căn.

2.- Ngọc là quý Trời Cha ban thưởng
Trong mỗi con kỉnh nhượng thọ ưng
Con ôi! mở cửa Chín-từng
Châu lành vô giá phong-thuần mỹ-lương.

3.- Phép tu hành níu nương vận mạng
Lý Trời trao tâm hản lo hành
Hoàng-đồ tế cấp quần sanh
Năm phương nguyên chưởng nêu danh hội nầy.

4.- Đại Thiên-ân sum vầy về lý
Thông hiểu rành Ba-giái tận tường
Rõ rồi khải thấu kỷ-cương
Đế quyền Trời Chủ mở đường minh trưng.

5.- Khắp bốn phương tưng bừng mây cuốn
Tại phong trào yểu uổng mạt căn
Đó là oan trái lộn lăn
Đó là sóng tục nhố nhăng thói tà.

6.- Tại bầy con Trời Cha dám cãi
Cãi Trời Cha nên hoại xác hồn
Đeo mang quỷ ý mị thần
Dị đoan óng dậy báo Dân-sanh mòn.

7.- Kêu bớ con bảo tồn Linh-chưởng
Vưng lời Trời hòa nhượng xót thương
Hòa thân về Đạo níu nương
Nhượng nhau bầu bọc khỏi Sâm Sương tàn.

8.- Xót chung-thỉ thấp cao đoàn một
Thương tuân vưng lời thốt đây gìn
Mến nhau chung thuận đức tin
Văn Chương Từ Hiến Lễ Kinh Sư từ.

9.- Lời kêu dạy Ba-dư ráng học
Lời nhắn chung ngọn gốc tỉnh mà
Bớ con chung hiệp đây nhà
Chữ hòa cộng hưởng con Ta một niềm.

10.- Lời Thầy dạy cổ kim như một
Lời Thầy than cạn tột bớ con!
Dầu cho văn khí quảng thông
Phạm vào ngũ-nghịch đừng trông an tồn.

THI

An tồn thân mạng tánh bình minh
Lệ thủy trường giang ý thánh trinh
Châu chẳng rọi tường do sóng dợn
Thái hòa an thuận đáo Cung Kinh.

HỰU

Cung Kinh Thầy phế giá lâm trần
Độ thế tận tường rõ gắng cần
Tế cấp hiện hành hoàn Thánh-Cuộc
Gieo nguồn Đạo-đức đắc tinh thần.

HUỜN

Tinh thần Đạo-mạch đắc thông chơn
Minh-đức Tân-dân do phát huờn
Khai mở cửa Lầu thâu Sĩ-Thượng
Thần Tinh đắc Đạo đạt Sơ-Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài Đức Thiên-Chơn giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng)

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo Trời lịnh Thống-nhứt nguồn
Qui-nguyên giáo lý mẫu khuôn diệu hành
Truyền ban Pháp-luật rạng danh
Cơ-quang vận chuyển sắp rành Củ-qui.

2.- Đạo cao Đức hạnh duy trì
Trung-Ương Thánh-Cuộc đồng qui chơn truyền
Phàm gian an mạng hốt-chiêm
Dưng tâm thiện niệm cố kiên học hành.

3.- Tân-dân Thể Tướng lý rành
Gọi là Minh-đức cần thanh tỏ tường
Thạnh danh Đạo-hạnh Nghĩa-phương
Tu lai cải vãng rõ đường Thiên khai.

4.- Trung-Thiên ứng vận ngày nay
Chung tu chung học rạng tài minh trưng
Chánh tâm tu kỷ cảnh Xuân
Đó là trị biệt mỹ-thuần huờn Sơ.

5.- Trí-tri Cách-vật huyền cơ
Đây là Dân-đức trọn thờ Ngôi-trong
Ban lời Lão mách lập công
Trung-dung, Nhiêu-thứ rạng hồng Pháp-luân.

6.- Khải-thông diệu-lý chẳng ngưng
Đạo Trời tế chúng hữu chừng hữu phang
Lão lâm Đàn-nội bày tàng
Mừng chư Hiền-sĩ vén màn thấu chơn.

7.- Mừng thay! Nam Nữ cao-sơn
Phụng thừa Thiên-mạng chánh chơn tu tề
Đạo-mầu cơ hội đề huề
Thỉ-chung duy nhứt tránh thê thảm trần.

8.- Gọi rằng: Tín Ngưỡng Tinh Thần
Là an tu tỉnh ân cần giác tri
Bền tâm thận-độc ỷ y
Hạ trần ai cũng chung qui con Trời.

9.- Mến thương như ruột đừng rời
Nhìn nhau như một con Trời thân sơ
Đạo-đồng khai mở huyền cơ
Chỉ chung Nam Nữ hiện giờ hành y.

10.- Mến thương hòa vận hiệp thì
Trung tâm huệ chiếu duy trì tế lương
Đồng nhau nhìn xét nghĩa-phương
Cuối cùng khỏi vướng rõ đường Thiên ban.

11.- Mừng chung Hiền-sĩ vén màn
Tu lai cải vãng vẹn toàn tròn vuông.
Đạo Trời lịnh Thống-nhứt nguồn
Qui-nguyên giáo lý mẫu khuôn diệu hành.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Trung-Thu Thiên-Chơn đọc giảng giải trong 9 giờ tối để nghe học chung, rõ thông lý Đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ
GIÁNG-ĐÀN KHẢI-THÔNG

THI

THỂ sáng như gương Hạnh Trí Tài
LIÊN-đằng trúng nhịp hiện thời đây
TIÊN ban ứng vận đồng qui hội
NỮ-sĩ vén màn hiệp nhứt nầy
GIÁNG-thế chỉnh đoan hòa chủng tộc
ĐÀN-tiền Chị tỏ thuận sum vầy
KHẢI cơ truyền lý tường nhau rún
THÔNG Pháp Luật Trời thấu nghĩa dày.

THI BÀI

Trung-Thu Đại-lễ sum vầy
Tý thời trung điểm tỏ bày nguồn cơn.

1.- Kìa Nữ-phái hậu nhơn đức cố
Lo tu hành báu bổ thân sanh
Em ôi! Đạo-pháp Môn thanh
Bớ em xét lý rõ rành mẫu khuôn.

2.- Lời Trời dạy hố truông ráng tránh
Vưng lời Trời lập hạnh thiện từ
Em ôi! an dạ như như
Lâm Đàn Chị tỏ khư khư em gìn.

3.- Đêm tỏ rạng ninh bình linh khí
Ánh hằng quang thái trí minh trưng
Rọi soi khắp cả ba từng
Đây là diệu pháp ân cần thông tri.

4.- Em ôi! nhớ mầu vi cao pháp
Nhìn lý minh bồi đáp ơn Trời
Dạ u đông đặc ngụt ngờ
Thái Âm ánh vọi hiện giờ sáng trong.

5.- Là Thiên-luật không không mà có
Kêu chung em dò đó tu hành
Em ôi! mau ráng tu hành
Phàm gian tri giác Đại-Thành hiện đây.

6.- Em ôi hỡi! lá lay chi bấy
Phận Nữ-lưu nghe thấy rộng xa
Phát minh vén ngút mới là
Định-tâm nhìn cảnh quê nhà hồi Sơ.

7.- Cuộc trần duyên u ơ sấp ngửa
Cuộc trần hoàn thấy thửa chợt đâu
Nợ trần Tứ-giã cột câu
Vay vay, trả trả dải dầu quẩn quanh.

8.- Em ôi hỡi! nguồn lành thanh thới
Tiếng sáng nên ngày mới ngày cao
Sử ghi danh Đạo làu làu
Trâm-anh gương hạnh nhiệm mầu trỗi tăng.

9.- Kêu chung em phàm gian thế hạ
Phận tu hành mau khá trỗi thần
Tránh xa máy trọ phong trần
Thoát ra khỏi tục dò lần Tây-Thiên.

10.- Phận Nhi-nữ thuyền quyên đức hạnh
Làm gương lành tâm Thánh, tánh Tiên
Đây là cơ hội mối giềng
Đây là lý sáng nối liền thể Châu.

11.- Phận trâm-anh làu làu phận sự
Vén màn trần Hà-thử Đồ-thơ
Em ôi! Mẹ quá đợi chờ
Chờ em lớn nhỏ hiện giờ trỗi tâm.

12.- Bớ mỗi em tránh mầm xâu xé
Là rực rằn mưu khóe thế thần
Bớ em lập lại mỹ-thuần
Bớ em Nữ-kiệt tinh thần quang huy.

13.- Tồn Phong-hóa là tri Thiên-vận
Thới thanh Đời là phận Hiền-nhơn
Cứu Linh Đạo-pháp mở đường
Nữ ban thiện đức luân-thường lý nguyên.

14.- Em ôi hỡi! Hạo-nhiên là ngọc
Tâm huệ-thần là gốc châu lành
Em ôi! Thượng-hội Đại-Thành
Đó là Thiên-Quốc Trời dành vị cao.

15.- Cuộc trần thế ba đào sóng dậy
Ráng nhìn Trời nương cậy cội tòng
Cuộc đời quyền thế có không
Lý Trời không có em đồng ráng tri.

16.- Mang xác trần đâu chi đâu lạ
Cuộc tuần ư nhựt dạ du thì
Rồi đây hết đó bỉ suy
Bóng-cu Hốt-kích thùy tri sở tàng.

17.- Máy luân-xa là đàng luân chuyển
Cơ tuần huờn u hiển trả vay
Bớ em thế phiệt Nữ-tài
Thoát ra máy trọ Cao-Đài nêu danh.

18.- Lễ Trung-Thu đêm thanh mát mẻ
Ánh Hằng-nga khí nhẹ rọi đời
Rọi tan mù tối năm nơi
Minh trưng sáng suốt thảnh thơi ngoạn lòng.

19.- Bớ em thơ Thiên-Bồng sẵn vị
Nầy em mà nhìn Chị nghe em
Mau chơn bước đến vén rèm
Đơn-Đình chầu Mẹ Chị Em viên đào.

20.- Chung Đàn-nội làu làu tín-ngưỡng
Vầy bạn hiền hạnh nhượng chung hòa
Em ôi! tu tỉnh đó đa
Nữ lưu tiếng sáng huy nga Lạc-Hồng.

THI

Lạc-Hồng ứng vận cõi Trời Nam
Đạo-đức nêu cao chữ khiết tham
Pháp-Luật diệu hành tâm phát huệ
Lý-chơn khắn khít thấu Diêu-Tòa.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Tý, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ CỨU-LINH

THI

NGỌC-sắc tứ gia trẻ thảo thân
HOÀNG-đồ độ dẫn phận hiền nhân
ĐẠI chơn chánh-giáo truyền Minh-đức
ĐẾ Chủ Khôn Càn khải Thánh-ân
GIÁNG cõi Nam-Bang trao lý diệu
THẾ đời thọ mạng đắc Tân-dân
CỨU cơn mạt pháp hoàn Sơ-thỉ
LINH giác trần ai Thượng-hội dâng.

THI BÀI

Trung-Đàn thời Tý hiện đây
Nhìn chung con cả sum vầy mẫu khuôn.

1.- Con chung cả tỉnh tuồng thọ mạng
Do lý mầu hình dạng thới hòa
Cao-Đài Thống-Nhứt Thượng-Tòa
Cha Trời Chủ Kỷ con Ta thừa hành.

2.- Mừng chung con nguồn lành sau trước
Ráng lần dò mực thước cân phân
Qui-nguyên Giáo-lý tinh-thần
Tam-Hoàng Đạo-pháp dò lần bước mau.

3.- Con chung cả làu làu lý sáng
Lo tu hành danh rạng hậu lai
Tu là tâm lý thanh tài
Cứu cơn tục lụy đây ngày Trời qui.

4.- Mừng chung con ráng tri công đức
Đức đủ đầy mới thức vận cơ
Từ đây Thiên-hội huờn Sơ
Từ đây chung định, u ơ phải lìa.

5.- Thầy mừng con qui về một mối
Dựng Trung-Ương Đại-Hội Bình-Linh
Con ôi! mau khá khai Huỳnh
Thương chung bầu bọc ráng nhìn một Cha.

6.- Biết một Cha chung hòa tu học
Đặng ngày mai lừa lọc thâu hiền
Cha lành qui thống mối giềng
Mừng con phàm hạ nối liền đức nhơn.

7.- Con ôi hỡi! cao-sơn tâm-lý
Lý Trời trao chung-thỉ ráng soi
Đừng cho mang tiếng trổ mòi
Đừng cho lạc bổn nhìn coi đôi đàng.

8.- Nhìn cho rõ vén màn trần thế
Diệu hành chơn can phế phương trương
Bớ con tránh chỗ Sâm Sương
Đạo Trời, Trời Chủ níu nương trẻ là.

9.- Người trọn Đạo thiệt thà chung phận
Gìn Tín-uy thọ vận Trời ban
Con ôi! đừng để lỡ làng
Công tu cực nhọc lại mang tiếng xằng.

10.- x Từ đây phận sự trang bằng
Đừng chinh rồi hỏng ráng dằn sóng Sân
An lòng nhìn lại cán cân
Cao-Lò Tạo-Hóa nghĩa nhân duy tồn.

THI

Duy tồn thiện đức Đạo đồng qui
Tu tỉnh rẽ mây thống hiệp đây
Luật pháp Qui-Điều Trời Chủ Kỷ
Bớ con dò bước đáo khoa kỳ
Trẻ vưng lời dạy tường Ba-mối
Đời trọn thuận Thiên Bốn-báu tri
Lập đặng công dày trừ nghiệp chướng
Thọ môn tuân mạng chớ bôn phi.

HỰU

Bôn phi phóng túng phải lầm sai
Tu học cho thông lý rạng tài
Trời Chủ Môn tuân thân thọ pháp
Đồng qui thuận lý rạng đây ngày.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Trung-Thu đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành khải Lý-chơn
HOÀNG thành Thánh-Cuộc pháp cao-sơn
ĐẠI-ân xá thế hoàn Trung-khí
ĐẾ Chủ Càn Khôn thạnh toản nhơn.

THI BÀI

Đạo cao tâm lý chánh chơn
Đạo-mầu ban dạy đức nhơn hậu thuần.

1.- Lời Thầy tỏ tuần tuần thiện dụ
Tiếng Thầy ban Qui-củ tỏ tường
Rõ ràng Đạo-đức nghĩa-phương
Đồng chung tri giác giao tương Huyền-hoàng.

2.- Ban lời dạy hành-tàng hư thiệt
Tự tâm tường nhiệt huyết rót bầu
Con ôi! cơ vận làu làu
Bớ con tỉnh mộng khí hầu tượng sanh.

3.- Đạo Thống-nhứt mối manh Trời Chủ
Đạo Huờn-nguyên Qui-củ Trời bày
Đạo chơn chánh giáo Thiên-tài
Đây là danh hiệu Cao-Đài Bổn-nguyên.

4.- Đức đủ đầy thiện duyên khắn khít
Đức nghiệp nhiều là tích thiện căn
Đức nhơn nối hậu liên-đằng
Tiền soi, hậu cố trang bằng thỉ-chung.

5.- Lý vẹn lý cao-sơn chữ dạ
Lý minh trưng Thầy tỏa mọi tia
Lý thanh tâm hiệp qui về
Lý thông, lý định dĩ hề nguyên lưu.

6.- Chơn-Tâm rõ hưu hưu an cảnh
Chơn-Ý tồn lập hạnh lo tu
Chơn-Thân thể vẹn phát phu
Chơn qui Bổn Tánh thiện nhu phận trò.

7.- Pháp luật Trời lần dò cho vẹn
Pháp huệ minh là vén mây mù
Pháp điều Thiên-lý Xuân Thu
Pháp nguyên nhiên hạo người tu ráng gìn.

8.- Chánh-tâm trị phàm tình trở Thánh
Chánh-nghiệp tồn là hạnh đức cao
Chánh-tường chung-thỉ bước mau
Chánh-chơn, chơn chánh làu làu Đạo-ca.

9.- Đây Thầy tỏ con Ta vưng mạng
Phận tu hành rỡ rạng thân sanh
Thiền tâm, kiền tánh mối manh
Tu tề trị biệt thinh danh rạng ngời.

10.- Nơi phàm gian do Trời Chủ lý
Muôn việc đều Cửu-khí đoán phân
Thiên-Chơn khắn khít tinh thần
Dò theo pháp chánh ân cần minh trưng.

11.- Vẹn pháp chánh là vưng Thiên-vận
Rõ máy Trời xuôi thuận là an
Cơ mưu họa phước rõ ràng
Đáo đầu báo ứng vén màn lập Sơ.

12.- Cơn đáo đầu đừng ngờ không có
Có cùng không tỏ rõ đây là
Định nhằm phải phận con Ta
Nhìn soi Thiên-lý đâu mà tồn qui.

13.- Kêu bớ con ráng tri mỗi sự
Con ráng nhìn ráng xử phận tròn
Đành rành Thỉ đãi Chung con
Đãi con êm dịu bảo tồn tâm thanh.

14.- x Đây Thầy cạn tỏ mối manh
Đãi con hối hóa lòng thành vĩ nhơn
Đạo cao tâm-lý chánh chơn
Đạo-mầu ban dạy đức nhơn hậu thuần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời tứ cõi trần ai
HOÀNG-lịnh gánh trao trẻ hạnh tài
ĐẠI-Đức khả tuân Thiên sứ mạng
ĐẾ ân mới hưởng phước Cao-Đài.

THI BÀI

Nầy con Nam Nữ hiện hành
Trung-Thu Đại-lễ tâm thành Hiến-chương.

1.- Lời Trời dạy nghĩa-phương tu học
Học rồi hành thận-độc phương-châm
Con ôi! chung trẻ vẹn tâm
Rõ Trời vi Chủ ráng cầm nguyên do.

2.- Lời Đạo-đức thể đò rước khách
Tiếng Thầy ban là mách vong tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Bớ con tự tỉnh có không ráng rành.

3.- Chỗ Bổn-Đức mối manh thiện mỹ
Chỗ không tròn chung-thỉ ráng xa
Gần lời chơn-pháp mới là
Gần nguồn Thiên-lý âu ca sửa lòng.

4.- Đạo là Chủ Hư-không giáo dục
Đạo là đầu Côn-lệ tỏ tường
Đạo là Đạo-pháp nghĩa-phương
Đạo-mầu tâm trí lý thương huờn huyền.

5.- Đức nối hậu mối giềng nhơn tín
Đức nhơn cao tâm định tường quang
Bớ con cơ hội hành-tàng
Bớ con tu học vén màn lố lăng.

6.- Lý thiệt lý trang bằng mát mẻ
Lý là nguồn thanh nhẹ cứu đời
Lý minh chủ xét xem thời
Đó là tâm-lý bền nơi diệu hành.

7.- Vậy giờ đây con lành chầu lễ
Nghe Thầy truyền vui vẻ tu lai
Con ôi! thế sự lá lay
Phận tu trong trắng, đứng ngoài cho xa.

8.- Về chánh nghiệp con Ta duyên đức
Là Xuân sanh tri thức vong tồn
Tân-dân sanh nghiệp Xuân đồng
Đồng linh sanh hóa an lòng hòa thân.

9.- Đạo là Đạo Trời dành khuôn mẫu
Đạo khai Thiên con thấu y hành
Bớ con an mạng về thanh
Tự tâm tri giác rõ rành nguyên do.

10.- Đây Thầy dạy chung trò Dân-đức
Dân tân qui, Đức tức tân nguyên
Con ôi! phận sự kiền-thiền
Đây là kiện dụng nối liền khí thanh.

11.- Rõ tâm-lý nêu danh hướng Đạo
Thông vận hành đào tạo công tâm
Con ôi! định nhíp chớ lầm
Vận cơ tấn hóa mầu thâm diệu huyền.

12.- Rõ Dân-trí kiền-thiền qui pháp
Là an như mối ráp cơ tuần
Đáo đầu hai lẽ oan ưng
Đáo đầu hưởng ứng tin cần hốt-chiêm.

THI

Hốt-chiêm chánh pháp lý tinh quang
Cơ hội Thầy bày đã sắp sang
Muôn kiếp một lần con gắng dạ
Ngày mai sáng suốt vẹn chung thoàn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 16 nơi văn phòng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ THỐNG-NHỨT GIÁO-CHI

THI

CAO cả Vô-Vi Lý Diệu-Chơn
ĐÀI bình cơ vận pháp huờn Nguơn
NGỌC lành Trời tế chung phàm hạ
ĐẾ Chủ muôn linh Trung-thứ huờn
THỐNG hiệp chung bầu hoàn Năm-cõi
NHỨT phương Đạo-đức khải ba cơn
GIÁO truyền nguồn thiện đồng chung hưởng
CHI Phái tường qui nghĩa chớ sờn.

THI BÀI

Trung-Thu Đàn trọng Lễ triều
Hiệp-Thiên Xuân-cảnh nhẫn nhiêu trung hòa.

1.- Khắp trần hoàn âu ca liên ứng
Nữ Nam đồng xây dựng Đạo-tâm
Bớ con chung định phương châm
Hòa nhau về lý bền cầm nguyên do.

2.- Đạo cứu Đời đây dò cảnh tượng
Đạo-mầu thanh phương hướng cơ tuần
Con ôi! Đạo Pháp Lý ưng
Hòa thân liên mạng tinh thần hốt-chiêm.

3.- Lo tu lai cổi diềm về lý
Đạo đồng qui tri-trí phân minh
Môn thanh Đạo-pháp đinh ninh
Vén mây rẽ ngút chung nhìn Trời Cha.

4.- Rõ Trời Cha chẳng xa lương thiện
Định nhìn Trời Càn-kiện Cao-minh
Con ôi! Môn-pháp xinh tinh
Đạo-mầu cơ hội vẹn ninh tâm-điền.

5.- Lời Trời dạy phỉ nguyền sau trước
Lo tu hành tác phước ân cần
Đây là cơ hội Tân-dân
Chung tu chung học hòa thân mới là.

6.- Con vưng mạng Đạo Cha thừa lịnh
Lo tu hành dứt bịnh nhố nhăng
Con ôi! Đạo Pháp Lý hoằng
Tu lai cải vãng cao tăng lắm mà.

7.- Chung con thơ Đạo nhà dò xét
Xét cho rồi lẽ thiệt điều hư
Lần dò lý sáng Cửu-tư
Lần theo cơ hội chỉ ư tâm-điền.

8.- Lòng chí thành phỉ nguyền chung-thỉ
Lo tu thân suy nghĩ cho cùng
Ban lời dạy bảo hòa chung
Ban lời căn dặn vô cùng nghĩa-phương.

9.- Rõ nghĩa-phương giao tương chung phận
Lo nỗi lòng xuôi thuận bỏ kiêu
Con ôi! đừng có chích chiu
Bớ con tri giác đừng liều mạng ngông.

10.- Rõ lý Trời Chủ-Ông thường ngự
Rõ Chủ-Ông trật tự minh quang
Hiệp-Thiên Dương-khí vén màn
Hiệp-Thiên Hanh Thỉ Tổ quang Tông trì.

11.- Lời Trời dạy chung qui đây đó
Đó cùng đây đồng rõ phận hiền
Bớ con an mạng nối liền
Nối theo cơ vận phỉ nguyền lắm đa.

THI

Lắm đa trần tục phải xiêu lòng
An mạng nhìn chơn rõ Chủ-Ông
Một kiếp tu hành thông vận mạng
Muôn năm ngàn thuở rạng danh trong.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 16 tháng 8 Mậu-Tuất 1958, đọc trước thời Ngọ nơi Văn-phòng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài giải nghĩa Đạo Lễ-phục Ngũ-Hiệp-Quang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà quý báu bớ nầy con
HOÀNG Đạo minh trưng phận sắt son
ĐẠI hiệp chung hòa tường vận mạng
ĐẾ huyền Bí-khuyết thống qui trung.

Thầy mừng con HIỆP, giờ nầy học hỏi Đạo-đức đủ đầy gọi rằng: huy hoàng Thiên-Thể; chung trẻ định lòng vưng nghe Thầy dạy Đạo-phục của Ngũ-Hiệp-Quang, để rõ thông khuôn mẫu roi truyền nối hậu.

Về áo Đại-phục, tay 7 tấc. Áo Tiểu-phục, tay 5 tấc, có giải nghĩa rồi. Đồ Đạo Lễ-phục gọi Nhơn-Tào Y Trí Quang, là bộ máy Ngũ-thể vận hành. Trên kế bâu có tượng quả tim màu trắng hình ngang 8 phân, hình dài 12 phân, đóng 4 nút trắng 1 phân đó là Tứ-quí Kiện-sanh, hộ bốn góc tượng tim. Cổ rộng bâu uốn lồi, may trên đó là thọ lịnh Bát-quang Thiên-khí tri thời, dưới đóng 5 nút, 4 nút trắng 3 phân, 1 nút theo màu, là Ngũ-thể hành kim lý vượng, thông Tứ-qui phương tượng điểm màu, 3 phân hình tròn là: Tam-tào thọ làu làu vận chuyển, Ngũ-Hiệp-Quang đốn tiệm thể thanh. Viền tay, cổ áo Đạo Lễ-phục là: ngoài gọi trước 1 lằn 1 phân, trong cách chiếu nhứt chi 1 lằn 1 phân, kề cách chiếu 1 lằn theo phái Cửu-Trùng. Còn thể ai đặng Thầy thâu vào Thiên-Sư, Ngũ-Hiệp, chưa có phẩm Cửu-Trùng thì để trống 1 lằn 1 phân vậy. Trong viền 1 lằn 3 phân đồng qui củ hướng màu nghĩa là: Trước là Thỉ một cơn tri giác, lý thể hành thanh nhứt đạt nhứt tin. Trong 3 phân, Tam-qui vẹn phận ninh bình, trước sau trung lý vẹn gìn vận cơ. Trung duy gọi 1 lằn viền màu phái là: Thọ tước phái kiền thân trỗi lý, Nhứt tâm tồn y ỷ căn cơ. Trong tiếp gọi sau, 1 lằn 1 phân màu hướng là: Thỉ chung như nhứt trọn thờ; Trong ba vãng chấp mầu cơ vẹn tròn; Thỉ là nhứt mạch chung tồn nhứt qui. Xiêm viền theo phẩm Cửu-Trùng-Đài là phẩm tước có giảng giải rồi. Khăn Đại-phục màu tím 9 lớp chữ Nhứt, Ngũ-hành vận chuyển bốn phương, đây là Ngũ-thể níu nương lý mầu. Màu tím là hòa khí. Bố-tử 21 phân, chữ 12 phân đục lủng lồi nét chữ QUANG là: Ngũ-Quang ánh vọi làu làu, chữ màu theo hướng, lý thường gọi phương châm nhằm hướng, sanh Năm-hằng nương vượng năm màu. Chữ Yểm-Quang Linh-Tự, phương nào màu nấy, là tượng thể lý. Chữ có giảng giải rồi. Ngũ-Hiệp không có Ca-sa là thể vận hành y nương Bát-Quái, gọi Thanh y thể giác phục khuôn, là Thánh vị chơn thuần Thần quang là vậy. Khăn Tam-Thanh trọn thờ Tam-Giáo, gọi Tam-Huê ứng Đạo Trung-qui, lớp y khuôn mẫu, để hành Đơn cùng Thường lễ. Đạo Lễ-phục nầy Ngũ-hành lý thể, khuôn mẫu hình kiểu khuôn viên, tựa thể Bát-Quái.

Về Thiên-Sư viền màu tím gọi Tiên-Thiên hòa khí. Ngũ-Hiệp-Quang Hậu-Thiên viền màu phương hướng, là hòa thể gọi thọ Đạo-phục Ngũ-hành lý thể. Cổ áo lằn lớn viền phủ bâu, vai, màu tùy lý thể. Phía tiền trên kề bâu, dưới gọi trôn đồng viền, trải xéo hình thể Kim-qui, gồm chung Tiên Hậu-Thiên gọi lý thể Đạo-phục là: Tam-Tào Thanh-Y Trí-Quang.

Về Nam-Thiên-Xu, Bắc-Thiên-Trục, Nam-Lai-Tín, Bắc-Hiến-Tín, Đạo-phục đồng qui khuôn mẫu lý thể y hành.

Vậy chung mỗi con học lần gìn đây khuôn mẫu roi truyền thể dụng Đạo-đức đó mỗi trẻ.

THI

Mỗi con chung học thể khuôn thành
Đạo-Đức nguyên lưu trí vị thanh
Đạo Dụng, Tướng hành qui-củ lập
Vẹn tròn Thiên-tước nhứt duy danh.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, đặng chung phận trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài giải nghĩa Đạo Lễ-phục Hiến-Tín, Lai-Tín

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 - 3 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu bớ nầy con
HOÀNG-lịnh ban phê rạng rỡ trong
ĐẠI-hội Trung-ương Hiền, Thánh, Phật
ĐẾ triều Đơn Điện Tiên, Thần đồng.

Thầy mừng mỗi con, HIỆP con định-tâm vưng nghe Thầy dạy về Đạo-Thể Hiến-Tín-Quang, Lai-Tín-Quang.

Bố-tử tiền chữ LAI, hậu chữ TÍN; Hiến-Tín tiền chữ HIẾN, hậu chữ TÍN. Khuôn viên y qui-củ, vành Lai-Tín màu đen, Hiến-Tín màu đỏ, gọi ký tế lý gọi sau trước tương tề. Lai với Hiến tiền gìn hậu giữ, đồng quang minh trật tự thể nguyên. Chữ 12 phân màu theo chung-thỉ hướng qui, phương cũ, gọi gồm võ-trụ phẩm nghi, Âm Dương vận chuyển là đây; Đây là hai thể đồng qui chung bầu.

Khăn Đại-phục màu tím, Lai-Tín 6 lớp gắn hai chữ THIÊN-CÔNG, gọi là Thiên-Tào thể dụng Thiên-Công, là nhơn viên trí xuân đồng thể thanh. Khăn Tam-Thanh 6 lớp chữ Nhứt y khuôn mẫu là Nam-Tào-Quang Lục-Tinh-Quân dụng thể. Khăn đen y khuôn mẫu. Áo Đại-phục, Tiểu, Thường, Đơn-phục đóng 6 nút 3 phân màu đỏ, gọi Đạo Lễ-phục Lục-Tinh Dương-Chiếu, Xích-Đạo ưng khai khiếu trần ai. Bâu áo đóng 1 nút hình tròn 1 phân màu đỏ, là tượng trưng Dương khí. Đạo y Thường Dụng khuôn mẫu y vậy.

Về Hiến-Tín, Khăn Đại-phục 7 lớp chữ Nhứt, gắn 2 chữ THIÊN-TRỰC. Khăn màu tím chung hòa màu sắc. Khăn Tam-Thanh, Đơn, Thường, Đạo cân cùng khăn màu đen đồng y khuôn mẫu. Áo đóng 7 nút màu đen, nút hình tròn 3 phân là: Tam-tài lý ứng tròn tin; Thể-hành Bắc-Đẩu, Thất-Tinh diệu tường.

Về Ngũ-Hiệp Đạo-y Thường Dụng, gọi Đạo-phục mặc đi hành Đạo, nút khuôn viên y kiểu, bâu đóng 1 nút màu tím 1 phân là: Nhứt phân hòa hiệp ức vạn chung qui.

Về Lai-Tín cùng Hiến-Tín, Xiêm viền Lai-Tín màu đỏ, tỏ màu Dương chiếu; Hiến-Tín màu đen rạng rỡ hậu qui. Chữ Yểm-Thần Linh-Tự, Lai-Tín-Quang màu đỏ nương tiền; Hiến-Tín-Quang màu đen hậu qui, chung thỉ mối giềng đồng thanh.

Về Thẻ áo Đại-phục Ngũ-Hành Thiên-Sư, Ngũ-Hiệp-Quang, thẻ dài 9 tấc, 14 lớp hình ngang, y khuôn mẫu. Số Thập-tứ Cửu-qui Ngũ-chuyển, lý thể hành u hiển giao thông.

Về Nam-Thiên-Xu, Bắc-Thiên-Trục, Lai-Tín-Quang, Hiến-Tín-Quang, thẻ áo Đạo y phục, thẻ dài 9 tấc, 13 lớp hình ngang y đồng khuôn mẫu là: Nam-Tào Bắc-Đẩu điển giăng, hậu tiền soi hản hòa căn, chung thành tỏ rạng viên đăng hiệp hòa. Mười ba trước khải sau hòa; Hiến, Lai là thể một nhà Lý-Khương. Mỗi con nhìn lý giao tương, đồng nhau hòa hiệp nghĩa-phương diệu hành.

Vậy chung mỗi con trẻ dò đây học lý mẫu khuôn đó chung con.

MƯU, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường ngày 14 tháng 8 Mậu-Tuất 1958, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Trời trao trẻ thọ bền
HOÀNG-đồ độ dẫn vẹn đừng quên
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo-đức nền.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-lý khai bày
Mừng chung thế hạ từ nay tu tề.

1.- Tu là lý đề huề chung hiệp
An theo Thầy bước kịp liên-đằng
Bớ con an mạng dò phăng
Bớ con tu học dò Căn Chưởng hành.

2.- Lễ Trung-Thu tâm thành thấu thiệt
Mậu-Tuất tường phân biệt hiện đây
Phân là phân đoán rẽ mây
Phân trong, thấu đục mở khai tâm-điền.

3.- Khắp phàm gian nối liền Nguyên-bổn
Lo tạo tu Thể Dụng bốn mùa
Vần sang thấu lý chát chua
Đó là lãnh đạm thêu thùa hoại vong.

4.- Thầy kêu con định trong mỗi trẻ
Nhìn cơ Trời vui vẻ tu thân
Trung tâm dựng lại Ngôi Thần
Trung tâm chỉnh đốn ân cần Lý-chơn.

5.- Thanh Đức-hóa Cao-sơn Thủy-bích
Thới Đạo-tâm trạm-tịch tương tề
Bớ con Nam Nữ đề huề
Dựng gầy thuần-mỹ đồng về một Cha.

6.- Trời là Chủ con Ta tu tỉnh
Trời Công-bình con kỉnh dò chơn
Trời là oai lực đức huờn
Trời trao lời giáo nghĩa-nhơn lý mầu.

7.- Trời dạy trẻ rõ câu Tam-húy
Trời cứu đời, đời thấy qui y
Cứu đời qua khỏi chỗ nguy
Cứu đời, đời tỉnh trí-tri rạng hồng.

8.- Cứu đời cùng về thông đó trẻ
Trẻ khá mau bước lẹ Thiên-Đàng
Nhứt tâm tri giác vén màn
Nhứt tâm học Đạo ngày càng rõ chơn.

9.- Muốn thoát nguy tránh cơn xô xát
Mới an hòa mau thoát lợi quyền
Hiện giờ chung cả Đàn-tiền
Muốn tu ráng học kiền-thiền tánh tâm.

10.- Tâm phải định tránh mầm sóng dậy
Thâu tánh huờn tin cậy Chủ-Ông
Phóng tâm đảo tánh điên lòng
Đó là hoại thể lửa lòng đốt Linh.

11.- Muốn thoát nguy phải in khuôn mẫu
Lo độ Linh đặng thấu nguồn lành
Thấu rồi an mạng tu hành
Thấu Đời dò Đạo tâm thành Qui-nguyên.

12.- Rõ Trời cứu phải yên, phải lặng
Trời cứu đời dứt hẳn thói ngoài
Bớ con chung cả từ nầy
Từ tâm giác ngộ Cao-Đài thừa vưng.

13.- Đạo Trời khai tỏa xuân cảnh tượng
Mừng mỗi con ảnh hưởng từ tâm
Bớ con an mạng thậm thâm
Tánh ngang dứt sạch mưu thầm chước sâu.

14.- Noi Háo-sanh tụng câu chí thiện
Dò máy Trời Càn-kiện mỹ chơn
Thờ Trời hòa hiệp vầy nhơn
Chung tu chung học cao-sơn rạng tường;
Đây là Đạo-pháp nghĩa-phương
Thoát nguy lập Đức bước bươn về hòa.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ ngày 14 tháng 8 Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Sắc-lịnh đọc trong giờ 4 vị Đạo-Cô bái mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Diêu Cung-Điện giáng lâm trần
TRÌ chí tu hành vẹn tánh cần
THÁNH-Đức rải gieo chung Nữ-sĩ
MẪU khuôn tánh hạnh hiệp hòa thân.

THI BÀI

Lâm Đàn giảng giải lý mầu
Kêu con Nữ-phái làu làu giáo chơn.

1.- Lê thị BÀNG nghĩa nhơn đây trẻ (Bình-Phan)
Phẩm
Lễ-Sanh Mẹ hé lý mầu
Tuyết-Quang Thanh-Lộ một màu
Đạo-Cô xuất thế dải dầu đoan trang.

2.- Lương Kim XUYẾN con an Mẹ chọn (Sa-Giang)
Phẩm
Lễ-Sanh dẹp dọn khải-thông
Huỳnh-Quang Trí-Hạnh thiện công
Đạo-Cô Chơn-pháp Hư-không Từ-Hàng.

3. - Trần thị NHUNG vẹn toàn chung thỉ (Bình-Phan)
Cái cuộc đời con tỷ cho rành
Tuyết-Thanh Trí-Lộ vẹn hành
Nữ-lưu lành tốt Đại-Thành đưa chơn.

4.- Lê thị ĐẦM cao-sơn tâm dạ (Bình Phan)
Phẩm
Giám-Sanh Mẹ đã ban giao
Tuyết-Ngân Hoa-Lộ làu làu
Hạnh từ trau-trác thanh màu nữ sanh.

5.- Bớ con thơ điềm lành Mẹ ứng
Phận mỗi con xây dựng Đạo trung
Đừng cho đường cả phải cùng
Tránh xa rằn rực Hạnh Cung Khiêm Từ.

6.- Cuộc trần thế dinh-hư, tiêu-trưởng
Về với lành chung hưởng thái hòa
Con ôi! tâm-lý huy nga
Đạo là cứu thế âu ca diệu hành.

7.- Phận mỗi con thinh danh giữ vẹn
Đặng chung nhìn khỏi thẹn Đạo người
Nữ-lưu con vẹn mười mươi
Làm gương Thanh-Bộ xuôi tươi Đạo-đồng.

8.- Mừng nữ kiệt dứt vòng tránh bẫy
Ráng hân hoan mới thấy Tiên ban
Từ đây trỗi lý vén màn
Trâm-anh tài phiệt rõ ràng hạnh khiêm.

9.- x Ban lời Sắc-tứ Luật nghiêm
Trung-Thu thời Tý ngưỡng triêm thệ lòng
Từ đây thoát tục huờn không
Tu lai cải vãng lập công mỹ-thuần.

10.- Bớ con mở cửa Chín-từng
Bái chầu Thánh-Mẫu ân cần trỗi tâm
Dò lần lý thiệt mầu thâm
Thọ kỳ Thiên-mạng bền cầm nguyên do;
Bớ con tuyết hạnh đây đò
Đạo-Cô cổi tục lần dò hoàn xuân.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Tý trong giờ của Đạo-Cô mỗi trẻ bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh gởi cho mỗi trẻ hữu danh một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài giải nghĩa Đạo Lễ-phục Anh-Hồn, Thần-Hồn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc lịnh ban thể thúc kềm
HOÀNG-đồ vưng dạ dựng thành êm
ĐẠI ban Đạo-luật Chơn-truyền luận
ĐẾ Chủ mẫu khuôn chớ bớt thêm.

THU, con nghe Thầy dạy Đạo Lễ-phục Anh-Thần-Hồn đây con trẻ, để roi giáo qui-củ chơn truyền hậu cố.

Về Anh-Hồn, Đạo Lễ-phục Thường, Tiểu, Đại-phục, trôn viền 1 lằn đỏ 3 phân, mở đinh, trôn hậu 3 tấc, gọi bỉ thương chiếu tinh quang Anh chủ, hậu hồng quang qui-củ Xích-Huỳnh. Về Thường-hành Đạo-phục, gọi áo mặc hành Đạo, trên bâu đóng 1 nút 1 phân hình tròn màu vàng. Áo Khai-Dương đóng 12 nút màu trắng 3 phân hình tròn là: Noi chánh lý ngăn ngừa tâm loạn, Thọ Anh-Hồn rạng rạng tinh duy. Thổ sanh Mộc tướng Anh tri; Mộc, Kim tương khắc trược phi thanh tồn. Khuôn bầu tròn vẹn chủ không, dưới Tam-qui giác điểm tông chiếu kỳ. Đó là nhứt điểm tinh duy, huỳnh tăng cảm-ứng Tiên trì Nhựt đăng. Cổ áo 3 lằn xanh, vàng, đỏ là: Tinh thông, Khí nhẹ, Thần tồn; tế giao Thần trọn bảo tồn Vô-Vi. Thẻ áo 12 lớp màu xanh, hình dài 12 tấc, để hộ tùng Đạo lễ Thường, Tiểu, Đại-phục. Thẻ hình ngang, trên 36 ly, dưới 63 ly, y khuôn qui củ. Thẻ 12 lớp, 12 tấc là: Thông Tam-lý vần sang Cửu-chuyển, Nhơn Tam-lương Địa ứng Tam-năng; Thiên cơ thấu lý Tam-quang, gồm chung huyền khí, hoàng an đẳng tề. Thông Tam-huê đề huề giáo hóa; trưởng dưỡng sanh cao dã kỳ Thiên. Thẻ màu xanh Tiên ban huệ tâm thanh cảm, là: Thượng-Hoàng xanh toản phách quang, gọi rằng tôn tín giác Càn Ly qui. Thường hành Đạo-phục, mở hai tay vào 1 tấc, đóng nút, bên dương 1 nút 3 phân hình vuông màu xanh, bên âm 1 nút 3 phân hình vuông màu đỏ, là: Thanh kỳ Dương, Dương khí chiếu Thanh Hoàng Tinh, là Trời Chủ; Hồng kỳ Âm, Âm trụ Huỳnh cơ, hình vuông vi tác hạnh nhơn diệu hành, cố kiên Tứ-đức hậu chơn nghĩa đồng; thông Sơ Thành Nhị-pháp huờn Tam là vậy.

Áo hình dài phủ gối 3 tấc, qui củ nhứt khuôn, đồng qui chung thể có dạy rồi.

Về Xiêm viền tấc phân y khuôn mẫu có dạy rồi. Viền màu vàng là nương vượng giao thông, thông Bổn-Giác, Anh-Hồn là thể đó.

Về Thần-Hồn, Đạo-lễ Thường, Tiểu, Đại-phục, mở hậu trôn, đinh 3 tấc. Viền 1 lằn xanh 3 phân là: Nguơn-Thần thể Hậu-Thiên Huỳnh trí ốc trụ, lý khai cơ dưỡng dục vật ninh. Áo đóng 12 nút 3 phân màu trắng hình tròn. Bâu 1 nút màu đen hình tròn, có giải nghĩa rồi. Xiêm viền phân tấc y khuôn mẫu. Viền màu vàng là giao tế với Anh-Hồn, gọi có xác, xác cần phải sạch sáng đặng rõ linh, linh nguyên bổn hản tồn vong. Thẻ áo màu đen 12 lớp, 12 tấc hình dài, hình ngang trên 36 ly, dưới 63 ly, y khuôn mẫu có dạy rồi. Thẻ màu đen là: hậu phương lý trị thủy, thâu tánh phóng, gọi hậu tự hắc Âm, Âm thinh Chấn sát Thủy, khải-thông, Huyền chiếu Hoàng, hữu khắc trược, hữu sanh chơn là Đạo vậy.

Về Đạo-cân Thần-Hồn gọi: Thần quang khai huệ, (Ngọc Minh Cân) màu đỏ, thêu gắn 12 chữ đen, chữ Nho: PHỤNG THỪA NGỌC SẮC THẦN ĐĂNG HUỆ LỊNH CHÁNH PHÁP KHAI MINH, nghĩa là: thọ Thần-Hồn phụng thừa Ngọc-Sắc, phải mở khai khuôn mẫu tắc qui; Thần minh đăng tịch huệ kỳ, thừa vưng Thiên-lịnh duy trì tế nhơn. Chánh tâm pháp luật vờn vờn, đây là Chiếu-Đức lập công Hồng-hoàng, gọi rằng Đăng-tích Quân-cang, điền Ly chiết Khảm minh toàn khai cơ.

Về Vô-Vi Đạo-cân 6 màu: đỏ, vàng, xanh báu Thái-Cực-Đồ; đen, trắng, tím thần Vô-Vi-Cảnh.

Khăn đồng chữ Nhứt 12 lớp là: Gồm Cửu-chuyển Tam-quang nhứt trí, hòa Tam-Hồn phách giác Thần Linh.

Bố-tử hình tròn 21 phân, chữ 18 phân, vành vẽ 3 vòng lằn đỏ, cách chiếu Kim hào chữ 18 phân đục lủng lòi nét, chữ màu đen (chữ KHAI) là: Định-tâm rõ phận mầu Khôn mở, là Tịch-Huỳnh rạng rỡ Thánh-Tâm. Đây là Minh-đức cao thâm, Tân-dân thuần mỹ bền cầm nguyên do. Hậu-Thiên hành Thủy uyên âm, đó là sắc hắc Thỉ Tông hóa hồng, phân ba Xích khí Huyền-công, chiếu hào kim trữ trắng trong thông truyền.

Về Anh-Hồn, Kiêm-quang Huệ-trí, (Ngọc Giác Cân) là: khăn màu trắng đội hành-lễ Tiểu, Đại-phục, thêu gắn 12 chữ Nho màu xanh là: PHỤNG THỪA NGỌC SẮC TINH ANH THÔNG LỊNH CHÁNH PHÁP HUỆ CHƠN.

Nghĩa là: Vưng Thiên-mạng thọ môn sắc chiếu, bảo tồn linh huệ khiếu phàm gian. Anh-Hồn Nguơn-Thỉ thanh quang, hành Kim hóa Thủy thông (Càn Khôn) tế linh. Thừa Thiên-lịnh chơn minh chánh-pháp, tồn phách quang Quân thọ ngọc châu. Ngăn ngừa tục trược vưng hầu hộ linh. Thần tri giác mạng trọn tin thiệt thường.

Về Vô-Vi Đạo-cân, đội hành Đơn, Thường Lễ, khăn 6 màu đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, tím. Tam-Hồn thanh Tam-thể mẫu khuôn. Khăn đồng 12 lớp chữ Nhứt.

Về Bố-tử lý gọi: tự tâm thức Đạo. Bố-tử 21 phân hình tròn, chữ 18 phân chữ HUỆ, đục lủng lòi nét, chữ xanh, vành vẽ 3 lằn thiểu phân, vòng theo vành, màu đỏ chiếu kim hào, gọi thanh tâm huệ phát minh khai, Tam-Hoàng tri xích rạng ngài, ẩn kim hào, chiếu thanh tín tự Huệ-tinh ư nhứt là đó.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI THỐNG-NHỨT NGỌC-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

CAO cả muôn Linh lý gọi Trời
ĐÀI tường mịt mịt tượng thành nơi
THỐNG qui Chánh-pháp truyền Chơn-giáo
NHỨT mạch thanh từ Đạo đáo thời
NGỌC-lịnh truyền ban thông bốn thảo
ĐẾ Huyền Bí-Khuyết cứu năm nơi
CHỦ-Ông thường ngự trung tâm điểm
QUYỀN trị tánh tà mới thảnh thơi.

THI BÀI

Mừng thay lớp học hiện hành
Lo tròn sứ mạng tập tành Lý-chơn.

1.- Lời Trời dạy Cao-sơn Lưu-thủy
Thầy mừng chung suy Kỷ tỷ Cang
Con ôi phàm giái vén màn
Qui hồi tâm lý rõ Càn thấu Khôn.

2.- Thông cơ hội bảo tồn diệu huệ
Mừng chung nhau gìn thể Trời bày
Làm sao rạng rỡ danh tài
Làm sao Danh-hiệu Cao-Đài đừng lu.

3.- Con ôi hỡi! Xuân Thu ứng vận
Là Tam-Hoàng cơ thuận mỹ hòa
Cao siêu lý sáng huy nga
Bớ con trần tục đây là Trung-Thiên.

4.- Lý Tân-dân Cao Kiên hữu dụng
Minh-đức tròn cung phụng thừa chơn
Đệ huynh dứt sạch giận hờn
Chung lo học hỏi phăng chơn Từ-Hàng.

5.- Trong lớp học vẹn toàn con thảo
Đại-Thiên-Phong châu đáo lập công
Con ôi! huynh đệ Đại-đồng
Cậy con Bác-ái vẹn lòng cứu nguy.

6.- Muốn cứu nguy duy trì đức tính
Đặng vẹn thông chí kỉnh Thiên-lương
Chung Linh nhìn vẹn thạnh tường
Đừng lòng chia rẽ Sâm Sương rã rời.

7.- Nơi Nam-Thiệm Đạo Trời khai mở
Dựng Thượng-Nguơn day trở nhiều lần
Vì do phàm tục trược trần
Quên lời Trời phán Tham Sân lẫy lừng.

8.- Lập Thiên-Quốc vui mừng bớ trẻ
Phật, Thánh, Tiên, Thần huệ hiền nhơn
Ngự an Sơ-hội thành chơn
Đem nguồn Thiên-lý cao-sơn giáo truyền.

9.- Nền Quốc-Đạo kiền-thiền cho lắm
Đồng thương hòa thể gấm thêu hoa
Con ôi! cơ hội đồng ca
Bớ con trọn tỉnh vĩnh gia nguyên dò.

10.- Nước Việt-Nam là đò Bát-Nhã
Gọi Niết-Bàn cứu cả phàm gian
Con ôi! Thầy ngự Xe Loan
Thân thân giá hạnh cứu nàn chúng sinh.

11.- Cuối Hạ-Nguơn ôi nhìn thảm đạm
Người mất lành ác cảm xung Thiên
Luật-Điều phạt trị liền liền
Cũng do tâm luyến lợi quyền hại nhau.

12.- Nay Đạo Trời nêu cao Danh-hiệu
Là Cao-Đài Cứu-Thế dìu Linh
Cả kêu phàm giái ráng nhìn
Nhìn Trời Đất Thiệm Hoàn-dinh qui hồi.

THI

Qui hồi nguồn thiện bớ Hoàn-dinh
Xuôi thuận chung hòa dạ ngưỡng chiêm
Phụng sự Tứ-ân tâm bất lãng
Mỹ-thuần tươi tốt thọ tôn nghiêm.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Sắc-lịnh phong 2 vị Đạo-Cô ở Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Kim hành Thủy chiếu tinh quang
THIÊN-khí huyền huy Huỳnh khải Hoàng
VƯƠNG ứng Xích Hồng Vô cực Thỉ
MẪU đề Thái thiếu Lạc-Đồ Cang
DIÊU Bồng cảnh tượng thanh cao khuyết
TRÌ kiện bỉ thương thới thảm tàng
CUNG điện Đơn-Đình huờn Tử-Phủ
Giáng phân Thống-nhứt Bổn-nguyên Đàn.

THI BÀI

1.- Nguyễn thị Ngái bớ con nghe dạy (Sa-Giang)
Lo lập công trở lại đường chơn
Kêu con Mẹ tỏ nguồn cơn
Đạo-mầu mở cửa cao-sơn tu hành.

2.- Mẹ phong con phẩm lành Giáo-Hữu
Thọ
Quế-Cung tề tựu lập công
Con ôi! an mạng xuân đồng
Đêm thanh Mẹ đợi Thiên-Bồng đã lâu.

3.- Nguyễn Hồng Hậu lo âu phận sự (Sa-Giang)
Đặng tu tề Dữ-Tử Nữ-lưu
Đạo-Cô ứng vận khâm khưu
Hiển-Hạnh Quang-Lộ thông lưu Nữ tài;
Bớ con an mạng từ nầy
Lo tròn bổn phận Cao-Đài nêu danh.

THI

Nêu danh Sĩ-tử bớ nầy con
Phận sự Từ-bi chớ mỏi mòn
Rạng rỡ nữ tài kề gánh Đạo
Bớ con nữ kiện hạnh khiêm tròn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Nguyễn-Thị-Ngái, Hồng-Hậu mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài giải chữ ĐẠO 13 nét

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

HUYỀN-KHUNG THƯỢNG-KHUYẾT NGỌC-ĐẾ HƯ-VÔ

THI

HUYỀN-Cực Chủ-quang chiếu Bỉ-khinh
KHUNG duy Thần trí đức nhơn bình
THƯỢNG hành hạ hiệu thông Chơn-Đạo
KHUYẾT điểm tất thành Ly đoạn khuynh
NGỌC ẩn Huỳnh-Trung Đinh Khảm vật
ĐẾ minh thanh trược Lạc-Đồ xinh
HƯ-không bất tận Khôn Nhâm Quý
VÔ Hỏa thanh phù Càn Ngọ Đinh.

HỰU

Đinh ninh Thầy dặn bớ con thơ
ĐOÀN thống lạc liên sớm kịp giờ
VĂN chất toàn bằng tương khối Đạo
NGHIỆM suy chung thỉ Thượng huờn Sơ.

HUỜN

Huờn Sơ thành Đạo bớ nầy con
Thuần-mỹ cố kiên thấu lý không
Chữ Đạo đứng đầu người chí nghĩa
Đức nhơn hậu cố nghiệm càng thông.

Bớ con NGHIỆM, con dưng hỏi Thầy chữ Đạo 13 nét, đó là con muốn thử Thầy, nhưng Thầy nhìn con Thấy rõ lòng con (kiến dụ), nên Thầy cũng phân tỏ cho con tường, chớ lẽ hỏi lý căn biến bổn nào có ích chi con.

Con ôi! Chữ Đạo-đức cao siêu là thoát tục, chữ Đạo chơn vô dục bất thiêng, Đạo-tâm vô tận nối liền, về phần Đạo-lý hậu tiền suốt thông. Phần Đạo-học tấc lòng cho thiệt, thể Đạo đồng phân biệt trí-tri. Đạo-nguyên Bổn-Thỉ duy duy, lập thành Đạo-dụng giái qui-củ tường, đó con trẻ.

Vậy con định-tâm vưng nghe Thầy tỏ.

THI BÀI

1.- Trước phận người gọi trên mỗi sự
Lý Âm Dương hiệp tự chánh chơn
Đó là bình phẩm cao-sơn
Đạo là sắp đặt mẫu khuôn loài người.

2.- Người chấp trung vui tươi trí dụ
Hiệp Càn Khôn Khí-tú Trung-dung
Bốn ngang hai sổ nhiệm phùng
Muôn điều tồn lại Phúc trung điểm đầu.

3.- Nhơn đắc nhứt làu làu phận sự
Tả đắc phương chơn ý hậu tồn
Đạo người chưng trọn trực công
Không không, có có tự trong tỏ tường;
Đây là cơ hội nghĩa-phương
Bớ con NGHIỆM trẻ kỷ cương xuân thời.

THI

Hai-mươi-bốn thảo sử hằng ghi
Tự hỏi nơi mình đắc nhứt tri
Một điểm phi thường chưng đón tục
Thiên-Hoàng Nhơn Hội Địa Trinh duy
Trinh duy Địa Lợi vật ninh hoàn
Nguơn khí Hanh tường thống kỷ-cang
Lễ Nghĩa Nhơn Từ ròng trí dõng
Đạo cao lý diệu tánh minh quang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Phối-Sư NGHIỆM một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài phong ông NGỌC, chánh vị Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ GIÁNG-THẾ CỨU-LINH

THI

CAO tột Thanh Thiên lý diệu hành
ĐÀI vân tường chiếu dạ cần thanh
NGỌC Châu soi rọi nơi phàm giái
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo đắc danh
GIÁNG cõi trần ai truyền chánh giáo
THẾ gian mau tỉnh thọ môn thanh
CỨU cơn hỗn độn hoàn Sơ-hội
LINH điểm qui hồi thấu mối manh.

THI BÀI

1.- Bớ con NGỌC lo tròn bổn phận
Lo sửa đoan cơ vận ứng chầu
Tạo tân quang thỉ nhiệm mầu
Liên-Hoa triều bái làu làu lưỡng nghi.

2.- Phần Cửu-Trùng con tri mỗi sự
Cơn dặm dày huờn thử tuần cơ
Con ôi! qui hiệp kịp giờ
Thầy đem con trẻ Thầy chờ trỗi danh.

3.- Phận của con căn lành thọ sắc
Đứng làm anh phẩm cấp thạnh hành
Con ôi! Đạo phận cần thanh
Y, Quan tề chỉnh ngày lành chầu Cha.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng học chung. Khi lưu hành kèm thêm Bố-Cáo cho chung Đạo-đồng đặng rõ. Đến lễ Liên-Hoa chung về Tòa-Thánh chầu lễ, cùng thành tâm đón rước lý mầu huynh trưởng đủ tinh thần đoái chiếu, giúp Trời hành Đạo dìu em đi cho đến buổi Đạo Trời Thống-nhứt Qui-nguyên rạng rỡ đó trẻ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài phong bà ĐẠO, chức Đầu-Sư cung Quế

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối)

-------o0o-------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Điện Mẹ ly giáng tỏ bày
PHƯƠNG trương Đạo-đức rạng ngày mai
VƯƠNG kim khuyết bỉ truyền chơn sắc
MẪU lịnh thâu con thọ chánh đài
DIÊU cảnh Bồng-Vân hoằng Bốn-đức
TRÌ duy Đạo-hạnh thấu Năm ngay
CUNG-Kinh khai khiếu con phàm hạ
GIÁNG giảng lý mầu Trung-thứ tài.

THI BÀI

Đêm Thu Mẹ trắc hậu tường
Nhứt khai điển diệu bác thường dạ thanh.

1.- Con ôi hỡi! mối manh Mẹ tỏ
Phận ĐẠO con nghe rõ tuân y
Đạo-mầu con trẻ duy trì
Chấm công Mẹ thưởng ỷ y ĐẠO à.

2.- Phận Đầu-Sư con Ta vưng dạ
Thế cho BÔNG nay đã tuổi già
Tước Trời Mẹ thưởng đó đa
Lãnh phần
Cung Quế âu ca diệu hành.

3.- Ra hướng đồ ráng lành thiện mỹ
Ngày vẻ vang chung-thỉ nghe con
Con ôi! sông núi hao mòn
Đạo Trời hoằng hóa bảo tồn nguơn do.

4.- Đêm đã cạn con lo trau trác
Phổ tâm trung độ Tác-Bồ lưu
Tu thân thế sự đều hưu
Đây là thiện đức khâm khưu tinh thần.

5.- Nhìn rõ Mẹ dò lần chơn bước
Ngày trọn ngày ngày phước ngày nhơn
Đạo-chơn hoằng hóa chánh chơn
Tế Linh hộ lý cao-sơn thủy-bình.

6.- Tu tề thân tâm in tánh mặc
Tu bền lòng vặc vặc lòng son
Tu lai cải vãng rõ trong
Bình tâm trị tục rõ thông chơn truyền.

7.- Bớ con thơ hữu duyên căn bổn
Dựng Đại-Thành tế khổn chẩn nguy
Chung nhau hòa lý nhiệm kỳ
Rún nhau bầu bọc hoàng huy tỏ tường.

8.- Con ôi hỡi! nghĩa-phương thanh thới
An xét mình người mới Đức giàu
Con ôi! chung cả một màu
Mẫu khuôn rạng rỡ làu làu Mẹ vui.

9.- Con hữu căn Xuân tươi cảnh tượng
Phận Nguyên-nhơn thọ hưởng tước Thiên
Kề vai gánh Đạo phỉ nguyền
Giúp Trời hành Đạo hậu tiền như như.

10.- Mẹ mừng thay! thiện dư tương hội
Nên máy Trời trao mối nhà Nam
Lập thành Thiên-Quốc cao thâm
Trung-Ương đất Việt muôn năm roi truyền.

11.- Phật, Thánh, Tiên, Thần, Hiền giáng hạ
Tứ-Giáo đồng hộ giá Ngọc-Tiêu
Bộ-Châu Nam-Thiệm danh nêu
Trung-Thiên thanh khí đằng kiều Bồng-Lai.

12.- Địa cầu thụ hiện nay Sáu-bảy
Trung vẹn mười nhơn ngãi chung hòa
Thượng-Nguơn Sơ-hội đây là
Đại-Thành Thánh-đức một nhà chung vui.

THI

Chung vui về Đạo trọn hòa yêu
Nhơn đức danh nêu thấy đủ điều
Cảnh tượng Tam-Hoàng khai hóa trưởng
Thiệm-Nam Thiên-Quốc thới thanh triêu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho ĐẠO một bổn, đặng sắm sang Đạo Lễ-phục, đến lễ Liên-Hoa bái-mạng triều Thiên giúp Trời hành Đạo, cho rỡ rạng Nữ-sĩ Đạo-mầu đó.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài dạy phận sự Bàn-Cai-Quản Thánh-Thất; có Lễ-Viện, Hộ-Đàn, Trưởng Giáo-Nhi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.