1. Đức Ngọc-Chơn-Quân đọc sau Đại-lễ Khai-Niên Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI BÀI

Mừng thay Hiền-sĩ Môn-đồ
Chung nhau Nam Nữ điểm tô nguồn lành.

1. Khai-Niên Mậu tập tành lý sáng
Rõ Tuất xuân tâm hản khí hầu
Đệ ôi! Tâm-lý làu làu
Tử ôi! Diệu Huệ bác cầu thế-gian.

2. Tu an-mạng vinh quang thọ thọ
Bổn-Sư mừng võ võ trông hiền
Hiện giờ Lão giáng Đàn-tiền
Ban ơn chư đệ nối liền lý da.

3. Bổn-Sư chỉ Đạo Cha có một
Chọn Chư-hiền rường cột khai lai
Mừng thay cảnh tượng từ đây
Trời ban Huệ-lý Cao-Đài rạng danh.

4. Mừng chung cả tập tành thanh thể
Thể chánh-chơn mới dễ thuận hòa
Chư Môn-sĩ ráng nhìn Cha
Cha Trời dạy mến dạy hòa dạy thương.

5. Lòng chí kỉnh tâm nương nguồn thiện
Kêu Môn-đồ Càn-kiện trác trau
Chung nhau Nam Nữ một màu
Chung nhau nhìn Lý Thiên-Tào ghi công.

6. x Khai-Niên Mậu-Tuất xuân đồng
Mừng chung Môn-sĩ Lạc-Hồng điểm tô
Mừng thay Hiền-sĩ Môn-đồ
Chung nhau Nam Nữ điểm tô nguồn lành.

MƯU, nầy Đệ-tử, bài nầy đọc sau giờ Đại-lễ Khai-Niên nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa đây đặng chung nhau Nam Nữ trong Đàn nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Sắc-lịnh ông NĂM Bái-mạng Hiệp-Chưởng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc thưởng ban trẻ Bổn-nguyên
HOÀNG-đồ chấn chỉnh chốn Trung-Thiên
ĐẠI ân xây dựng nền Cao Đạo
ĐẾ Chủ huấn truyền ráng cố kiên.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ Thượng-Nguơn
Gia phong Hiệp-Chưởng-Đài chơn giúp Trời.

1. Đứng làm anh rõ thời xuôi vận
Ra hướng đồ tâm thuận mạng Thiên
Bớ NĂM, Trời Đất Qui-nguyên
Một nguồn chơn-chánh pháp quyền Chủ-Ông.

2. Con an-mạng là thông Ngôi-Chủ
Đắc Đạo là nhơn thụ nghĩa sâu
Bớ NĂM, Tâm-lý bền lâu
Bớ con
Cố lý tri mầu Vấn cơ.

3. Phần của con Thầy chờ Thầy đợi
Thầy đợi con con hỡi trỗi thần
Bớ con an-mạng dò lần
Lần theo Thiên-lý tâm cần thọ qui.

4. Đứng làm anh trí-tri mới rạng
Lập Tam-Tông hựu hản đây là
Tam-Hồn qui nhứt Cao-Tòa
Tam-Tông chánh vị đặng hòa Tam-Chơn.

5. Qui Tam-Bửu thể đờn trúng nhịp
Rõ lý mầu bước kịp theo Thầy
Công cao, Đức trẻ vững đầy
Công dày, Quả mãn rõ ngày Thiên-xuân;
Bớ NĂM, Thầy thưởng con tuân
Đại-đồng huynh đệ bâng khuâng vui đầy.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ lễ Thượng-Nguơn ngày trước, trong giờ NĂM Bái-mạng Hiệp-Chưởng-Đài; đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành đặng NĂM nhìn đây mà xét lý giúp Thầy hành phận. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ sáng.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm

******************

3. Bài Mẹ gọi bà Chánh Phối-Sư Lê-thị-Đẩu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều).

---------o0o---------

ĐẨU, con nghe Mẹ dạy:

Nầy con, phận sự thọ chơn kỳ chánh, đặng lo tránh máy luân hồi xây vần biến đổi, thoát ra cho khỏi ngục hình là chốn lửa lòng gọi trần-ai khổ hải, bao nhiêu Công-đức, mấy lúc gay go, gạn tâm lý rõ cao siêu của lòng tín ngưỡng, phận tu hạnh nhượng chỗ xét phải bình tâm. Hiện đây, Cơ-quang Trời Qui-nguyên thiện căn hồi Bạch-Ngọc, phận con là Nguyên-nhơn lâm hạ nên phải lắm lúc éo le, nên Mẹ phải ban lý cận kề kêu con dạy trao cho tròn phần Giáo-huấn. Con ôi! con đã hiểu rằng: dầu cho Chơn-duy Thiên-phẩm, mà ngược vận thì Nguơn-khí phải lộn nhào. Hiện đây cơ Trời vận chuyển, thì máy Tạo phải vần xây, về Thiên-lý là trăm ngàn mắc mỏ; Thượng-Nguơn xây dựng do Thiên, thưởng ban răn trị trong nguồn Thiên-điều Tạo-Hóa.

Bớ con! Bớ ĐẨU, con định-tâm nghe lời Mẹ kêu, Mẹ gọi hiện giờ đây.

THI

DIÊU Diêu Cung-Điện-tông qui
TRÌ chí bền tâm
thị diệt phi
THÁNH-Đức rạng ngời con
Đẩu trẻ
MẪU-khuôn nhơn hậu khả tuân y.

THI BÀI

Tuân y lời Mẹ qui hồi
Bớ con ĐẨU trẻ vun-bồi tâm trung.

1. Đạo tề-gia vô cùng an lạc
Về nội-qui trợ đạt thuận hòa
Rõ ràng Đạo-đức âu ca
Trên vui dưới đẹp xướng ca thanh bường.

2. Đạo làm người nghĩa-phương bớ trẻ
Xứng Tam-tài tứ hải rạng thanh
Con ôi! Mẹ chỉ mối-manh
Tu tề an hảo nêu danh đời nhìn.

3. Con là gái hữu trinh hữu tiết
Phận tu hành chí quyết tỉnh tâm
Chơn-tâm thiềm ký khéo lầm
Căn-nguyên đừng vội khó tầm Bổn-nguơn.

4. Con ôi hỡi! chữ Nhơn bền chặt
Chữ Nghĩa tròn tâm mặc, tánh an
Trí-tri con ráng vén màn
Lễ nghi thọ mạng vẹn toàn Liên-hoa.

5. Tín Trung tín phương tha thận-độc
Phận Nữ-lưu ráng học lý thanh
Chuyên ròng Tứ-đức tâm thành
Về phần Bát-bửu tinh anh sáng lòa.

6. Tìm Ngũ-chơn ngọc ngà con hỡi
Luyện thân phàm khêu ngợi Lục-thông
Thất-tình con ráng dẹp xong
Chơn-như dò xét tâm ròng Thất-quang.

7. Luyện Cửu-ly hóa Càn Khôn ký
Hiệp Cửu-linh thâm thúy Hư-vô
Con ôi! vững bước tiền đồ
Thỉ-chung, chung-thỉ qui mô trọn niềm.

8. Nầy con ĐẨU Mẹ kềm, Mẹ dẫn
Tại sao con ngơ ngẩn duyên lành?
Con ôi! tâm định diệu-hành
Thiền tâm duy Đạo, kiền thanh tánh bình.

9. Con ôi hỡi! ráng nhìn lời Mẹ
Một kỳ nầy bước lẹ kẻo sa
Con ôi! Nguơn-Hạ cuối Ba
Dựng thành Sơ lý sang gia Địa-cầu.

10. x Lời lành Mẹ nhắc làu làu
Thượng-Nguơn Đại-lễ bái chầu thọ thân
Con ôi! lời dạy tâm thông
Đại-Thiên-Phong xứng con Rồng cháu Tiên;
Hiệp sum cơ hội đào nguyên
Lập công Mẹ chấm Bổn-nguyên xuân hòa.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh gởi cho Chánh-Phối-Sư Lê-thị-ĐẨU (Xuân-Đông) xem đây lo phận, lễ Thượng-Nguơn qui hồi Bái-mạng Triều-Thiên giúp Trời hành Đạo, tránh chỗ lỗi lầm y lời thành nguyện của ĐẨU.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Mẹ dạy:

Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm

******************

4. Sắc-lịnh hai ông: NINH, HÀNG Bái-mạng Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn.

THI

NGỌC Châu ánh vọi cõi Nam-Bang
HOÀNG Thượng giáng lâm cứu thế-gian
ĐẠI-Đạo từ đây đà Thống-nhứt
ĐẾ Qui Nguyên-bổn đắc tường an.

Mừng thay hai trẻ NINH, HÀNG phận tu an mạng vinh quang thanh tràng.

Hiện nay Đạo Trời Thống-nhứt Máy-tạo Qui-nguyên, Hội đồng Thánh chỉ, phận hai con tâm vẹn tin Trời, chí bền ngưỡng Lý.

Vậy giờ nầy, ngày nầy, tháng nầy, năm nầy, Đạo Trời Trời lập đủ thông khí Dương Âm, cho rạng cơ thiện mỹ, vững nền Đạo Thể, Tướng, Dụng; tường Chơn rõ Chánh, khôi Lý hiệp Pháp qui Đạo-nguyên, gọi Trời Cứu-Thế.

Phận hai con thọ kỳ Nhị-Chưởng, Pháp, Đạo chánh-chơn gọi Khai-Thiên cùng Tịch-Địa, giờ Trời ngự thiện truyền đó trẻ. Hai con thành tâm nghe lời Thầy ban ân gia tước chấm điểm trí tâm.

THI

Nhị-Chưởng nầy con gắng chí bền
NINH, HÀNG Pháp, Đạo, Lập, Thông nên
Con thơ gắng chí Khai-Thiên huệ
Lưỡng lộ nhứt quyền chủ Thượng Thiên.

THI BÀI

1. Lê-văn-NINH Cao Kiên hữu dụng
Đoàn-văn-HÀNG cung phụng lập chơn
Âm Dương hòa nhịp thể đờn
Giúp thành Hội-Thánh cao sơn thạnh hòa.

2. Con ôi hỡi! nhìn Cha chỉ bước
Phận sự tròn ngư-vướt đăng khoa
NINH con Thông dụng Pháp hòa
HÀNG con tự Lập thể hoa xuân tường.

3. Hai con thơ khai đường chánh thể
Tâm anh minh can phế huờn Sơ
Dứt xong phàm tục u ơ
Thượng-Thanh vén ngút thọ Cơ-quang Trời.

4. Phần Chưởng-Pháp thọ thời Thiên-luật
Thông vẹn thông thậm cực dựng xây
Hiệp sum Thiên-lý nối dây
Thông cơ chánh thể rẽ mây giúp Trời.

5. Về Chưởng-Đạo gồm nơi hình thức
Vưng lịnh Trời thẳng mực gầy nên
Đạo cao chơn dụng vững bền
Nhơn-sanh nhìn lý đủ nền tá nương.

6. NINH với HÀNG kỷ-cương cơ-hội
Bền Thánh-tâm chẳng vội phận mầu
Ra tay thọ phận thuyền cầu
Rước người khỏi khổ làu làu xinh thay.

7. Ban lý thiệt từ nay bền giữ
Lập Trung-Ương Hà Thử Đồ-Thơ
Con ôi! Nguơn-Hạ huờn Sơ
Khai cơ, lập đức vững bờ Đạo-tâm.

8. x Trước Đàn ban lý thậm-thâm
NINH, HÀNG hai trẻ vững tâm Thầy chờ
Tam-Thiên Hoàng-giái Nguyên-cơ
Thượng-Nguơn hiển hiện trọn thờ triều xuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ trong giờ NINH, HÀNG Bái-mạng Chưởng-Pháp, Chưởng-Đạo. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gọi ban dưng NINH, HÀNG mỗi trẻ một bổn học đây xuân Trời hành phận.

Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Thiên-Nguơn La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Năm

******************

5. Sắc-lịnh hai ông: DƯƠNG, THIỆT Bái-mạng Ngọc, Thượng-Đầu-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG HỘI-THÁNH THÂU HIỀN

THI

NGỌC lịnh ban lời trạch trẻ thơ
HOÀNG thành Đạo-đức rõ nguyên cơ
HỘI con căn bổn trao phần nặng
THÁNH cuộc THÂU HIỀN lập Thượng-Sơ.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ Thuợng-Nguơn
Bớ DƯƠNG cùng THIỆT, Hóa-nhơn thủ huờn.

1. Lời Thầy thưởng vờn vờn thanh khí
Tiếng Thầy ban tri trí phân minh
Đầu-Sư dìu dẫn chúng sinh
Đem về nguồn thiện an ninh cơ tuần.

2. DƯƠNG phái Ngọc đừng ngừng Lý Đạo
Về Công-trình xây tạo nguồn thanh
THIỆT con, tâm chí trọn lành
Vun bồi Công-quả làm anh dẫn dìu.

3. Về Đầu-Sư tiêu-thiều lương hiệp
Chung nhau mà bước kịp liên-đằng
Con ôi! tâm chí trang bằng
Bớ con tu tỉnh năng hoằng lý thanh.

4. Trước Đàn-nội mối-manh Thầy tỏ
Mừng hai con dứt bỏ cuộc trần
Định-tâm hòa lý ân cần
Bớ con Nguyên-đức dò lần Cửu-Tiêu.

5. x Kề vai gánh nặng nhẫn nhiêu
Phận tu con trẻ đừng xiêu thanh lòng
Hiện nay Đạo-đức Đại-đồng
Đệ huynh cốt nhục Lạc-Hồng triều xuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Thượng-Nguơn, trong giờ DƯƠNG cùng THIỆT Bái-mạng thọ phận Đầu-Sư, kiến tri Hội-Thánh chánh-chơn duy nhứt, giúp Thầy hành Đạo cho tròn sứ mạng Thầy sai. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Sắc-lịnh ông NHÂM, BIỆN, SÁU, NGƯU Bái-mạng Tá Tam-Bửu và Đông-Thiên-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc hiện nay chọn trẻ hiền
HOÀNG-đồ khai dựng cõi Trung-Thiên
ĐẠI công Trời thưởng thâu trao dạy
ĐẾ-Khuyết vun bồi mới vững yên.

THI BÀI

1. Lưu-văn-NHÂM con ôi gắng chí
Đoàn-văn-BIỆN cương-kỷ minh trưng
Nguyễn-văn-SÁU trẻ kỉnh tuân
Hà-văn-NGƯU trẻ lý ưng con à.

2. Lời Thầy thưởng Cao-Tòa ánh vọi
Trước Đàn-tiền Thầy gọi danh lành
Bớ con tâm-lý mối-manh
Về phần Thiên-lý cần thanh thọ kỳ.

3. Phó Tam-Bửu huyền vi châu ngọc
Chọn con thơ thận-độc phương-châm
Con ôi! an-mạng thậm-thâm
Ngũ-hành cơ lý định tâm NGƯU tồn.

4. Cơ Đạo chuyển thể cồn bổng nổi
Mừng mỗi con qui hội Thượng-triều
Trung-Thiên Thiên-Quốc mến yêu
Lập thành Đạo-thể nhẫn nhiêu cứu đời.

5. Về Thiên-lý thuận thời trau-trác
Cầm luật lo mau thoát buộc ràng
Thoát ra cho khỏi mê màng
Rẽ mây vén ngút rõ Càn thanh Khôn.

6. Phần Thiên-lý bảo tồn tâm lý
Bớ con thơ tri-trí cân phân
Nầy con NHÂM trẻ Tân-dân
BIỆN con an-mạng, SÁU cần qui-y.

7. NGƯU con thơ nhiệm kỳ chơn thật
Đứng Ngũ-hành tâm tất lưu thông
Kỳ trung an-mạng lập công
Bốn trò nhìn lý xuân đồng vui sanh;
Càn Nam khải lý Khôn thanh
Thỉ-chung, chung-thỉ rõ manh mối Trời.

THI

Mối Trời Thống-hiệp bớ con bầy
Đại-Đạo Qui-nguyên hiện buổi đây
Càn xuất Nam-Bang Châu-Thiệm Quốc
Trung-Thiên chánh đức thuận theo Thầy.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý lễ Thượng-Nguơn trong giờ NHÂM, BIỆN, SÁU, NGƯU Bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ Bái-mạng giờ đây mỗi bổn, xem đây thừa hành Thiên-mạng đồng qui lý nhiệm. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

7. Bài dạy từ 16/1 Mậu-Tuất trưởng lên nơi Ngọc-Linh-Tòa và Diệu-Linh-Đền đọc bài Chưởng-Giáo thay bài Sám-hối

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
CHỦ-TỂ KIỀN KHÔN

THI

NGỌC Châu ánh vọi chiếu phàm-gian
HOÀNG lịnh giác-mê buổi thế tàn
ĐẠI-Đạo Trời khai thâu Thánh-đức
ĐẾ quyền Độc-nhứt chọn Hiền-trang
CHỦ-Ông Vô-nhị hòa khuôn-mẫu
TỂ phổ qui Trung hiệp kỷ-cang
KIỀN định thiền tâm đồng tín ngưỡng
KHÔN bình thống cuộc thuận Thiên-Hoàng.

THU, con nghe Thầy dạy: phận con Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, vậy con vưng lấy lời Thầy sắp sang cơ vận ban lý chung nhau đến ngày 16 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 trưởng lên nơi hai cảnh Vô-Vi: Ngọc-Linh-Tòa, Diệu-Linh-Đền; khi Hành-lễ đọc bài Chưởng-Giáo Thầy dạy vừa rồi thay bài Sám-Hối mới là vẹn lý Thượng-qui cơ Trời vận chuyển đó con thơ.

THI

Phận THU Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
Cầm luật Công-bình rạng rẽ mây
Giúp vững Trung-Ương thành Thánh-cuộc
Muôn năm ngàn thuở tạng con Thầy.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng THU xem đây hành phận cho tròn bổn phận Thầy sai. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài dạy hai ông: HƯƠNG, HIỆP Bái-mạng Phó-Chưởng-Pháp và Quyền Chưởng-Đạo-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc bớ con trẻ thọ triêm
HOÀNG nghi chấm điểm rạng danh khiêm
ĐẠI-ân ban rưới gia thanh phẩm
ĐẾ Chủ Khôn Càn vẹn hốt-chiêm.

THI BÀI

1. Cao-Minh-HƯƠNG, con ôi nghe dặn
Vưng mạng Trời gánh nặng mới an
Đạo Trời khuôn-mẫu rõ ràng
Con Quyền Chưởng-Pháp danh càng rạng danh.

2. Nguyễn-Trọng-HIỆP mối-manh Thầy tỏ
Công con dày dứt trọ đắc thành
Phận Quyền Chưởng-Đạo trọn lành
Thông cơ Lập Đức Thầy dành vị cao.

3. Vưng lời Thầy trước sau gắn bó
Mừng hai con võ võ Thầy chờ
Trước Đàn thời Mẹo hiện giờ
Hai con thọ mạng Bổn-sơ chủ hòa.

4. Phận HƯƠNG trẻ Cao-Tòa phận sự
Con chớ nài Trung-Thứ vững bền
Đạo Cha cậy trẻ đừng quên
Kề vai thọ phận dẻo bền thành tâm.

5. Phần con HIỆP phương châm lý diệu
Gọi muôn ngàn hay hiểu hòa yêu
Con ôi! Công-đức Mặc Nhiêu
Vẹn lời thầy dặn trưa chiều rạng cao.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Mẹo lễ Thượng-Nguơn ngày 15 tháng 1 Mậu-Tuất, trong giờ HƯƠNG với HIỆP Bái-mạng Triều-Thiên. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành cho HƯƠNG, HIỆP mỗi bổn, đặng gìn lời Thầy dạy đây hành phận. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 12 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

9. Bài Thầy ban ân Chức-sắc Đại-Thiên-Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

------o0o------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ THÂU HIỀN

THI

NGỌC Châu trau trác bớ nầy con
HOÀNG Lịnh điểm danh trẻ hữu công
ĐẠI Sắc ban phong chung mỗi phận
ĐẾ Quyền thăng thưởng nữ nam đồng
GIÁNG-Đàn khêu dạy qui hiền ngõ
THẾ cuộc con Trời khả hiểu thông
THÂU Chánh ban Chơn tường mối Một
HIỀN nhơn thọ phận ráng nhìn trông.

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ trước Đàn Đại-lễ Thượng-Nguơn, chung mỗi con Nam Nữ phận sự Đại-Thiên-Phong định-tâm nghe Thầy gọi danh ban thưởng, chấm điểm, tri tân, khả vưng y Thiên-mạng lo hành phận, diệu chơn gọi tròn sứ mạng. Giờ đây Đạo-đức khai bày thì mỗi con chung tâm tu thiệt phước Trời an hưởng tồn vinh đó mỗi trẻ. Nầy mỗi con tri phận thọ kỳ Thiên-Phong, Thiên-Lý tước lập. Đến đây là Dương-khí Khai-Sơ, thời Mẹo ngày sau Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, xướng danh cho mỗi trẻ chung nhau Nam Nữ vẹn phận hành y, trong đó có Thầy ban lý hộ kỳ Thần Huệ.

THI

Chung nhau Nam Nữ có công dày
Thầy chấm thưởng ban rạng mặt mày
Gắng chí bền tâm tu đúng thiệt
Thượng-Nguơn Dương-khí hiện giờ đây.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý, trước giờ con đọc xướng danh cho mỗi trẻ, đặng Thầy chấm đậu là Đại-Thiên-Phong. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Sắc-lịnh 4 vị Đạo-Cô và 1 vị Nữ Giáo-Tập Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Kim Đoài xuất Xích hòa nang
PHƯƠNG lập luyện trau Bích thủy quang
VƯƠNG chủ Cửu-Chân thâu Chấn nhíp
MẪU-khuôn uy tín Khảm khai cang
DIÊU Diêu duy nhứt Ly tri kỷ
TRÌ thị cô hoàn Chấn Quý an
CUNG ứng liên hoa Nhâm khắc Bính
Giáng thâu ký tế Mậu Đinh sang.

THI BÀI

1. Nguyễn-thị-Hoặc vưng lời Mẹ thưởng
Phẩm
Giáo-Sư chiêm ngưỡng bớ con
Rạng danh cung Bích bảo tồn
Thọ kỳ Giáo-Tập cương Khôn kỷ Càn;
Xích-Quang Liên-Nhụy Đạo toan
Ngọc-châu Xích-bích Tiết an lưu hoàng.

2. Đoàn-thị-Nết Mẹ ban Thiên-tước
Phẩm
Lễ-Sanh ngư-vướt bớ con
Cung Quỳnh chơn huệ khải-thông
Thọ qui Giáo-Tập lập công nữ kỳ;
Huỳnh-Cô Kiện-Huệ duy trì
Đạo-Cô Ngọc Bích Quỳnh tri phẩm Trời.

3. Trần-thị-Hằng thuận thời Mẹ điểm
Phẩm
Giám-Sanh đốn tiệm Liên-cung
Đó là Nữ-sĩ Đức Tùng
Rõ thông Bát-Bửu vô cùng thanh phương;
Thanh-Huệ Kiện-Diêu nhụy sương
Đạo-Cô xuất thế châm phương cứu đời.

4. Hồ-thị-Xuyến con Trời lâm hạ
Phẩm
Khóa-Sanh Mẹ đã phong đây
Cung Liên tỏ rạng hay hay
Đoan-Kim Thạnh-Huệ hiện nay cứu đời;
Đạo-Cô thọ mạng giúp Trời
Rạng danh hiền nữ cứu Đời Đạo gương.

5. Nguyễn-Hồng-Nghiêm bước bươn hướng Đạo
Phẩm
Lễ-Sanh an hảo phận mầu
Nữ-lưu Giáo-Tập làu làu
Thế Thiên hành Lý Giáo giao thạnh hành;
Lời vàng kêu dạy cần thanh
Hồng-Nghiêm Cung-Điện nêu danh rạng hồng.

6. Trong năm trẻ hữu công tri đức
Gắng tâm bền hà thức thanh châu
Con Hồng, cháu Lạc xuất đầu
Đem nguồn Đạo-đức vẹn mầu truyền ban.

THI

Truyền ban nguồn thiện bớ nầy con
Năm trẻ gắng tâm rõ Lý không
Nữ-sĩ Tây Kim thông Cửu-chuyển
Qui-nguyên Thống-nhứt thấu Càn-tông.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Dậu trong giờ HOẶC, NẾT, HẰNG, XUYẾN, NGHIÊM Bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, trao cho năm trẻ Bái-mạng giờ đây mỗi trẻ một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Mẹ dạy:

Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

11. Sắc-lịnh phong 9 vị Giáo-Sư, trong đó 1 vị có La-Hán, đồng ở Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu rọi trẻ Lưu danh
HOÀNG lịnh y phê văn tấu thanh
ĐẠI-sắc điểm công Nhâm thượng khẩn
ĐẾ ban phước huệ thưởng ân lành.

THI BÀI

Mừng con chung cả Thượng-Linh
Đàn-tiền thời Tý nêu danh trẻ hiền.

1. Thượng-Nguơn dựng mối-giềng qui-thống
Lý Cha Trời ban rộng tước gia
Chung nhau gầy dựng Đạo nhà
Thiện duyên nối chặt con hòa rún nhau.

2. Phan-Thành-Nhung trước sau công lớn
Phối-Sư ban hở hớn đây con
Lãnh phần
phái Thái sắt-son
Giúp Trời hành Đạo khải-thông lý mầu.

3. Trần-Chánh-Trực làu làu phận sự
Phẩm
Giáo-Sư tiên tự nêu gương
Thái-Thanh tâm chí bước bươn
Tăng-qui, Phật-nhựt mở đường Bồng-lai.

4. Đặng-văn-Luận hiện đây rõ mặt
Phẩm
Giáo-Sư tu tắt Thánh-tông
Công-trình
phái Ngọc rạng đông
Thánh, Tiên, Phật lý Hư-không Tam-tề.

5. Đặng-văn-Nên đề huề chung lý
Phẩm
Giáo-Sư Thầy trí con gìn
Thọ phần
phái Ngọc thanh minh
Dày công tâm rạng Thần, Tinh, Khí hòa.

6. Lê-văn-Tư Cao-Tòa Công-đức
Giáo-Sư tăng tế thức thăng danh
Phong con
phái Ngọc đành rành
Chấm công điểm phận mối-manh tượng Thần.

7. Nguyễn-văn-Điều Tân-dân an-mạng
Phẩm
Giáo-Sư tỏ rạng thanh danh
Rõ ràng
phái Ngọc Thánh thanh
Bớ con tu tỉnh Thầy dành vị ngôi.

8. Phan-Thành-Sâm xứng ngôi thanh phận
Phẩm
Giáo-Sư dìu dẫn đoàn sau
Phong con
phái Thượng thanh màu
Công tâm quả quyết phùng tao liên-đằng.

9. Trần-văn-Tuội năng hoằng Công-đức
Phẩm
Giáo-Sư thừa trực cơ mầu
Phong con
phái Thượng làu làu
Vẹn tâm hòa tánh thâm bâu thượng thừa.

10. Lưu-Quang-Bửu muối dưa Thầy chọn
Phẩm
Giáo-Sư con trọn tin Trời
Phong con
phái Ngọc hiệp thời
Chánh-chơn La-Hán cứu đời dạy tu.

11. x THANH-VÕ KIÊM-TIÊN khai thu
Giúp Trời tế thế phá mù hòa Thiên
Cơ-quang dạ vững cố kiên
Vô-Vi chiếu huệ Đàn-tiền châu phê.

THI

Châu phê Ngọc bút điểm danh hiền
Kêu gọi mỗi con thấu lý Thiên
Nam-Thiệm Bộ-Châu Trời giáng ngự
Dựng thành Quốc-Đạo Đức Qui-nguyên.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý gọi nêu danh. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh, gởi cho mỗi trẻ trong đây một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

12. * Bài dạy đến 1 tháng 2 Mậu-Tuất, các Thánh-Thất, Trường-Qui đổi bảng hiệu Thống-nhứt cho y khuôn-mẫu. Con dấu nơi Hội-Thánh, Thánh-Thất và các Ban cũng đến ngày ấy mới hành. ** Dạy trống chào Phó, Quyền Chưởng-Quản và Tá Tam-Bửu Đãnh-lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lịnh treo cao bảng hiệp thành
HOÀNG tường Qui-thống lý Cao-xanh
ĐẠI-đồng huynh đệ nhìn Trời Chủ
ĐẾ Khuyết vun bồi thuận nghĩa thanh.

Nầy mỗi con, chung nhau trong nguồn Đại-Đạo, vưng lấy lịnh Trời xuôi theo cơ vận, thừa lý ban trao, đến ngày 1 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 các Thánh-Thất, Trường-Qui thay đổi Bảng-hiệu Thống-nhứt cho y khuôn-mẫu, vưng theo Thiên-Sắc đó mỗi con.

Còn con dấu các Thánh-Thất đến ngày ấy mới hành, gọi tròn nhiệm lý, nơi Hội-Thánh các Ban cũng y vậy. Vậy mỗi con vưng y lời Thầy phán, lần bước rõ đường chánh-chơn đó mỗi con.

Còn về phần Phó, Quyền Chưởng-Quản Đãnh-lễ đánh trống chào như vầy: đồng 72 tiếng trơn, hoàn thủ, hoàn dĩ. Phó, Quyền Tam-Bửu chào 45 tiếng trơn trong khi Đãnh-lễ là vẹn phận.

THI

Thỉ-chung, chung-thỉ rõ đây trò
Môn-đệ Cao-Đài vẹn lý do
Vưng thửa lời Cha bền dẻo hạnh
Nghe Trời nghiêm lịnh dạ cần lo.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho các Thánh-Thất, Trường-Qui học đây hành phận. Thiên-Sư lưu hành Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ điển rọi đêm hỡi các trò
ĐĂNG tường CỔ tích PHẬT, Thần lo
CHƯỞNG tâm về Đạo rành nhơn hậu
GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN, Tạo-Hóa lò.

THI BÀI

1. Nầy Môn-sĩ Nữ Nam nghe dạy
Trước Đàn đây rõ Đại-thành Sơ
Hiền ôi! Đệ-tử hiện giờ
Qui-nguyên Thống-nhứt trọn thờ Lý-chơn.

2. Mừng Môn-đệ buổi cơn mau thoát
Thoát khỏi mù tâm đạt Bổn-nguyên
Cơ Đạo chuyển chinh nghiêng mấy lúc
Mừng Chư-hiền thoát tục gần Cha
Hiền ôi! Môn-sĩ ráng hòa
Cơ-quang trúng nhịp thoát ra Lục-hào.

3. Nầy Chư-đệ đừng xao dạ ngọc
Hễ tu-hành thận-độc phương-châm
Bổn-Sư nhìn cảnh ngán thầm
Thế-gian ít đức khó tầm nguyên do.

4. Đời vì tục so đo chi bấy
Bớ Chư-hiền ráng thấy bề trong
Hiền ôi! Tâm-lý Hư-không
Hòa chơn Thánh-đức Thiên-bồng sẵn đây;
Trong Đàn thời Ngọ ngày nầy
Mừng chung Nam Nữ hay hay xuân hòa.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa đây. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc 1/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

CAO Thượng phân minh Lý ấy Trời
ĐÀI tường chí thiện gọi năm nơi
NGỌC Châu ứng hiện Trung-Ương cuộc
ĐẾ Chủ Tam-Thiên đức thạnh thời.

THI BÀI

Thạnh thời do Đạo người thanh
Bớ con mỗi trẻ nguồn lành chớ lơi.

1. Đạo làm người nơi nơi chi nghĩa
Đạo vẹn rồi mới dễ phân minh
Người mà Đạo-lý vẹn tinh
Ấy là người trọn Đức-minh tâm tồn.

2. Bớ con thơ dĩ ngôn duy đức
Bớ con bầy thậm cực khai chơn
Đức là hậu đức Hóa-nhơn
Thể thanh chánh thể chẳng sờn nghĩa-phương.

3. Chơn là Đạo, Đạo chơn vẹn lý
Chơn tinh chơn tri-trí thuận thời
Ấy là chánh thể thanh thời
Tâm chơn rõ Đạo, Đạo người chấp trung.

4. Lời Thầy dạy vô cùng đó trẻ
Khá học hành bước lẹ bớ con
Trung-Thiên Nam-Việt khí tồn
Là trung khí tượng, đức tôn thạnh tường.

5. Trung là chỗ tường phương thạnh lý
Dứt điều mê chỉnh ý Thánh quang
Rõ câu Đạo-đức vĩnh an
Thoát ra khỏi tục, dục toan vật trừ.

6. Lời Thầy dạy bấy chừ ráng xét
Xét rồi do rồi biết lấy thân
Rõ câu Đạo-đức Tân-dân
Tân-dân về lý ân cần đức minh.

7. Ráng định-tâm sắt đinh học hỏi
Học rồi hành mới gọi Trung-dung
Bớ con tránh chỗ đời cùng
Đường tu đúng nghĩa khải trung rõ Trời.

8. Đường cùng tận là nơi xô xát
Ráng an tâm tự giác phương-tri
Con ôi! Tâm-lý thọ qui
Tri thời rõ vận, vận duy tâm thành.

9. Lòng chí kỉnh mối-manh trau-trác
Lý Đạo khai tâm giác, giác thanh
Đó là cơ lý phương danh
Đạo chơn chánh thể, thể thanh xây tuần.

10. Lời dạy bảo ân cần cơ hội
An theo Thầy, Thầy gọi phước tri
An lòng tu thiệt thường ghi
Tâm tồn thận-độc bồi khuy thọ Càn;
Bớ con an-mạng vẹn toàn
Cơ-quang Trời nắm vén màn rõ xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn Sóc đến đây đọc sau thời Tý ngày 1 tháng 2 Mậu-Tuất, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài dạy Đạo-Tràng Sa-Giang

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy Nam Nữ mỗi con nơi Sa Giang nghe Thầy dạy.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ mỗi con nghe dạy
Nơi Sa-Giang nhớ lại lời Thầy
Nhớ là an-mạng vui thay
Thượng-Nguơn hiển hiện giờ đây con à.

2. Trong Đạo-đức Trời Cha Chủ-Tể
Kêu con chung kính nể lý mầu
Con ôi! Đại-Đạo một màu
Bớ con chung cả làu làu khải chơn.

3. Châu Nam-Thiệm nền nhơn đức hậu
Kêu thế-gian nhìn thấu Kiền Khôn
Rõ ràng Đạo-đức duy tôn
Gọi là Tịch-Địa Non-Côn đây là.

4. Nền Quốc-Đạo gầy ra cơ thể
Chung con bầy khai thế tế linh
Con ôi! Đạo-đức chánh minh
Tân-dân về Đạo, Đức gìn hòa xuân.

MƯU, bài nầy con đọc tại nơi Thánh-Thất Bình-Hàng-Tây đây, đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Sa-Giang một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài dạy Đạo-Tràng Chợ-Lớn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 1 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Chợ-Lớn định-tâm nghe Thầy dạy. Kể từ ngày nền Đạo Cao-Đài chính Thầy khai mở đến đây đặng 33 năm, vậy nơi phàm-gian có học đặng tiếng Thầy dạy hay chưa? Xét lại đều chưa! Vậy mỗi con nơi Chợ-Lớn hãy vưng lấy lời Thầy đặng làm rường cột nơi Chợ-Lớn là chiếc thuyền lành đặng gần đây chở chuyên khách Đạo tại nơi đây về Ngọc-Kinh nghe mỗi trẻ. Vì thuyền Đạo là Tâm-lý, nếu mỗi con quên Tâm-lý tức là quên chiếc thuyền của Thầy Trời đã sắm, nhưng sự chở chuyên đó chẳng riêng khách chủ, khách khỏi đắm đuối sông mê, chủ cũng đặng an nhàn thoát bể vậy. Hiện giờ chung nhau con cả Nữ Nam nghe Thầy ban ân chấm chọn dạy bảo nghe con trẻ.

THI BÀI

1. Nầy con cả Nữ Nam lớn nhỏ
Ráng mà tu đường ngõ có Trời
Tuy rằng lộng lộng vơi vơi
Kỳ trung Thầy chọn con Trời sẵn duyên.

2. Duyên Đạo-đức chơn hiền nghĩa tín
Mừng con thơ tâm kỉnh lời vàng
Con ôi! Tâm-lý là thoàn
Thoàn Trời Cứu-Thế mở đàng thiện chơn.

3. Người tu niệm nghĩa-nhơn trau trác
Bớ con tu mau đạt Tam-lương
Thầy kêu Thầy dạy con bươn
Bươn theo lời dạy nghĩa-phương thuận hòa.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng tại Chợ-Lớn nghe chung. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Chợ-Lớn một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Thầy chứng lòng hiếu chí, nên cho các con mở khai Đại-lễ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn trong hai ngày 14 và 15 tháng 2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chấm công rưới huệ ân
HOÀNG-đồ độ dẫn thuận hòa thân
ĐẠI-ân Thiên tứ Châu Nam-Thiệm
ĐẾ Giáng-Đàn nay tỏ lý cần.

Nầy mỗi con nơi Thượng-Linh-Đàn hữu tâm ôn chiếu Sư-ân Chí-Tôn tri ngộ chơn thành, dạ vẹn hoằng khai khuôn-mẫu thiện từ, tượng tâm chí nguyện khẩn cầu, thức tri lý diệu xuôi cơ thuận vận, dưng tấc lòng thành nguyện vọng chung tu thoát tục huờn thanh, chơn ý muốn mở khai Đại-lễ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, vì lòng hiếu chí động Thiên, Cha Trời ban phước, chứng cho mỗi con vẹn lòng tri cố Tứ-ân Bát-nghĩa, Thầy cũng mừng thay! liền lâm Đàn dĩ bút ban phê châu Đạo chấm điểm hiếu lễ tri ân của mỗi con, đặng khai mở nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn tại xã Tân-An-Luông trong hai ngày đó mỗi trẻ.

Tuy về hình thức không chi cho mấy, nhưng tinh thần Đạo-đức chung qui ký thiện, Thầy đáng mừng thay con Trời rõ thiện ấy là:

THI

Con Ta nay đặng vẹn tâm thành
Chung hiệp tu hành rạng chí thanh
Tế-thế độ linh ròng Bác-ái
Thống qui tròn trí nổi thinh danh.

Vậy mỗi con chung tâm sắp đặt ngày lễ y theo lời Thầy dạy đây là siêu tồn Tâm-lý đức nhơn đó chung con trẻ.

- Tháng 2 Mậu-Tuất 1958, ngày 14 thời Ngọ hành Tiểu-lễ thượng Phướn trước Đàn đọc bài: Trời Ban Lời Dạy Chung Lành.

- 3 giờ chiều ngày 14 Đạo-Tràng đọc bài: Chung Nhìn Cho Rõ Có Trời, Đại-Thành Bổn-Giác giảng giải.

- Thời Dậu hành Đại-lễ trước Đàn đọc bài: Cao-Đài Thống-Nhứt Qui-Nguyên.

- 9 giờ tối ngày 14 Đạo-Tràng đọc bài: Con Chung Trời Đất Thuận Hòa, Ngọc-Chơn-Quân giảng giải.

- Tý thời hành Đại-lễ mặc toàn Đại-phục gọi Đại-Thiên-phục đọc bài: Trời Nam Nay Mở Cửa Lầu, đọc sau thời.

- Ngày 15 Mẹo thời hành Đại-lễ đọc bài trước thời: Thành Tâm Tu Thiệt Mới Là.

- Ngày 15 Ngọ thời hành Đại-lễ đọc bài trước Đàn: Từ-Bi Bác-Ái Mặc Tuồng. Mãn lễ hạ Phướn.

Nầy chung nhau mỗi con an tâm hòa khí vẹn lành tỏ tâm Bác-ái dìu dẫn chung nhau về Đạo. Đó là Đại-lễ long trọng cống hiến Thầy Trời đó mỗi con.

Về phần Lê-Hữu-ĐÔNG, KIM-THIÊN-TINH con trẻ, phận con là Tinh Tú lâm phàm cứu thế độ linh. Vậy con ráng vẹn tâm giúp đỡ huynh đệ của con trong kỳ lễ nầy vẻ vang lý thiệt là thanh phương phẩm vị Tứ-Bửu Ngôi Trời đó con trẻ. Con định-tâm nghe Thầy kêu nhắc ban ân dạy đây con.

THI

LÊ thứ chung nhau mãi kiếm Trời
HỮU tâm con trẻ dẫn về nơi
ĐÔNG Tây huynh đệ đề huề chỗ
KIM ngọc trùng phùng mới thảnh thơi
THIÊN Địa chở che nào tách tẻ
TINH anh sáng tỏ chớ chia rời
TỨ-ân hiển hiện tường chung mối
BỬU rạng thanh danh Đạo cứu Đời.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn một bổn xem đây hành phận. Gởi cho Lê-Hữu-Đông một bổn gìn đây hành vẹn lý Thầy. Thầy trí phần chớ lơ đỉnh mà thiếu phận nghe con trẻ.

Thiên-Sư lưu hành bài nầy các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 2 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

18. Bài đọc sau thời Tý Đàn Vọng 14/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn lố Đông bớ trẻ nhìn
HOÀNG thành Đạo-lý trọn lòng tin
ĐẠI-ân xá thế Đời tu niệm
ĐẾ Chủ Khôn Càn Đức rộng thinh.

THI BÀI

Rộng thinh Trời Đất đây mà
Bớ con tỉnh mộng chung hòa thuận Thiên.

1. Đừng ỷ giỏi lộ quyền xen thế
Dụng Từ-bi tâm huệ an tồn
Biết rằng lớn rộng Càn Khôn
Chở che vạn loại Luật Công chẳng dời.

2. Biết chỗ biết do Trời là Lý
Lý Trời đâu xen mỵ lố tà
Lý truyền vô trí vi gia
Biết rồi ráng thuận, thuận hòa kính dâng.

3. Con lớn nhỏ tâm tuân tánh thọ
Ý phải dằn thế trọ mới tồn
Dạy chung lớn nhỏ Tử-môn
Cạn lời phân lẽ tự tôn là nhào.

4. Các con gọi làu làu Trời Chủ
Chỗ tin Trời hấp thụ ra sao?
Con ôi! dạ chớ phai màu
Mỵ quyền hắc khí biết bao lẫy lừng.

5. Vì vậy đó tưng bừng kiếp số
Thật thảm thay Thầy hổ phận Thầy
Bao lâu ung đúc nối dây
Con Thầy quá ngỡ lời Thầy lắm thay.

6. Vô-Vi lý từ nay rạng tỏ
Luật Công-bình điểm thọ tô rồng
Phán phân Bỉnh-Lý Nam-Công
Phiền chung lớn nhỏ an lòng thử xem.

7. Đừng bàn tính rồi lem danh Đạo
Đạo của Trời, Trời bảo Thần vưng
Bớ con muốn vẹn ráng tuân
Tuân lời Chơn-Lý khỏi bừng sấm oai.

8. Phận người tu đừng phai Tam-húy
Muốn tồn thân tiên trị phàm tâm
Đừng cho nứt mục trổ mầm
Thỉ-chung lớn nhỏ phăng tầm bớ con.

9. Trời là Chủ mà con thiếu thẳng
Trời là Cha con đặng hiếu chưa?
Thầy Trời trò lại chẳng vừa
Là Tam-Tôn-Đại phụng thừa mấy ai.

10. Thọ Thiên-mạng đừng thay Thánh-ý
Thọ phẩm Trời một tí phải thông
Trời nay mở cửa Hư-không
Phong-đô khép chặt con trông thấy rành.

11. Người mở cửa Thiên thành chánh Ngọ
Lầu Thiên-chơn huấn bỏ đây là
Bớ con đừng có kê cà
Nầy Công, nầy Đức, nầy Ta, nầy Người.

12. Dựng Thượng-Nguơn vui tươi cười gẫm
Gẫm cho con thủy đậm châu rơi
Bớ con duyên đức ôi thời
Phân mười tám hiệp hai thôi ráng dò.

13. Thuyền Trời rước, đắn đo chi bấy
Gọi giỏi hay con cậy tâm phàm
Phận con hay giỏi cố cam
Phận con giỏi đó phần làm ra sao?

14. Các nơi trước lộn nhào vì vậy
Ỷ giỏi hay bàn cãi Luật-điều
Thương thay lâm chỗ chích chiu
Người tu vướng Luật đổ xiêu bao là.

15. Hỏi như vậy chánh tà hai lẽ
Dụng giỏi hay bác bẻ lý Trời
Hỏi rồi thấy rõ các nơi
Hỏi tồn hay diệt hỏi rồi ngán thêm.

16. Phần Trời Cha ngày đêm chua xót
Thương vì con sót lọt phần nhiều
Con ôi! Tâm-lý ráng khêu
Trung nên, trung lý; chánh yêu, chánh bền.

17. Thầy dạy kỹ đừng quên bớ trẻ
Muôn muôn lời nhớ lẹ xét thêm
Bớ con tỉnh lại thúc kềm
Đọa siêu tồn diệt bớt thêm tay Thầy.

18. Tay Thầy chỗ mối dây mối nhíp
Mối dây ban liên tiếp cứu con
Dứt dây chi trẻ hao mòn
Cứu con tồn tại sao con quên Thầy?

19. Vì chữ thương nay đây còn nán
Tại bầy con bàn tán Thiên-cơ
Bàn bàn, cãi cãi u ơ
Thôi con định lại bàn sơ lý nầy.

20. Chỗ sống chết coi Thầy hay trẻ
Nơi trả vay ai nhẻ đó con
Tại sao mai mất, nay còn
Tại sao siêu đọa sao tồn nạn tai.

21. Chỗ giàu sang đêm ngày thong thả
Nơi thì tiều đó đọa, kìa điêu
Tại sao có sáng, có chiều
Loài người nghe nói thú kêu không ừ.

22. Chỉ sơ đó bớ con tư lự
Cãi với bàn, bàn thử do đâu
Bớ con hay giỏi khoe màu
Hay đây ai sắm giỏi hầu ai ban.

THI

Ai ban chung cả khắp Hoàn-cầu
Năm sắc, năm lời định giảng thâu
Sống thác tồn vong nào có khác
Không Trời ai Chủ hỡi Hoàn-cầu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Đàn Vọng đến đây ngày 14 tháng 2 năm Mậu-Tuất 1958 đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trước Đàn thời Ngọ 14/2 nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chấm công trẻ trọn thành
HOÀNG-Thiên đâu phụ phận bần thanh
ĐẠI-đồng con trẻ mau về lý
ĐẾ Chủ Càn Khôn nắm mối-manh.

THI BÀI

Trời Ban Lời Dạy Chung Lành
Đầu đề kêu chỉ con rành mỗi con.

1. Trời là Chủ Càn Khôn thế-giái
Ứng Cao-Đài thế thái bao la
Qui chung Tam-Giáo Cao-Tòa
Thâu truyền Tứ-Thánh một nhà khải chơn.

2. Từ Vô-Thỉ là cơn khai hóa
Khí Hư-vô thanh nhã hiệu Thiên
Trược tồn trí Địa thinh hiên
Khối thành thể rộng chủ quyền vận xây.

3. Thiên vi Càn, Càn khai Hư-khí
Càn vi Thiên, Thiên trí cơ tuần
Phong vân Tinh Tú chi quân
Đổi thay vận chuyển tuần tuần thạnh suy.

4. Khôn vi Địa trí-tri cơ hóa
Địa vi Khôn kích thả Ngũ-hành
Lưu thông ứng hiện khắc sanh
Nguơn là lý sáng Thỉ thành ứng Nam.

5. Hanh làu làu Kỳ-Tam Qui-nhứt
Chung qui là Địa trị vận hành
Vô-Vi Linh-huệ Thiên-anh
Thiên-Linh Huyền-Cực Hư thành Thái thông.

6. Khai Tam-huê chơn không hòa khí
Tụ-đảnh là vượng ký Bắc tiêu
Huyền-Khung vô tận biện phiêu
Bỉ thương không thể diêu diêu Tông tường.

7. Càn chỉ Nam là đường Xích kích
Gọi Bính Đinh là tích Đạo-thơ
Cửu-Tiêu Bí-Khuyết tín thờ
Hư-Vô Huyền-Cực Thỉ cơ Chung thành.

8. Chung gọi Bắc phân rành hậu cố
Thỉ gọi Nam tiên lộ hiệp hòa
Thỉ-chung Nam Bắc duy gia
Trước sau đen đỏ gọi là Âm Dương.

9. Âm diệu pháp Dương tường tri thọ
Cơ hóa sanh rạng tỏ Ly khai
Đông thành diêm vẹn phù tài
Hòa tam Tổ Mộc vận xây thanh lòng.

10. Ứng Đạo người hữu công vô Đạo
Cảm Âm Dương tâm tải Tam-thông
Phương Tây cung Khảm vật đồng
Gọi là Địa hóa nồng nồng thinh thinh.

11. Cơ Địa lợi vô hình luân chuyển
Lý Lợi Trinh hiển hiện thế đây
Vẹn thông Nhơn Nghĩa nhơn tài
Hòa thương trí dõng Kim Đoài Cấn sang.

12. Lễ ban Trí tin trung quang Tín
Do tâm trung chấn chỉnh Tốn thâu
Bốn màu tám sắc đâu đâu
Huờn trung Trời Chủ một màu kỷ-cương.

13. Cơ vận chuyển Tin Thường thấy Thiệt
Bớ con Hồng chí quyết đừng sai
Cao Thiên, Đài Địa xinh thay
Đây là khuôn-mẫu nhẹ hay Công-bình.

14. Cao vô tận kháng minh vật lý
Không sót sai một mảy ấy Trời
Rộng dài bao quãng nơi nơi
Vững hình Đài cảnh qui hồi bọc nang.

15. Tiếng gọi Đất vị cang thể hóa
Gom về trung nào đã dày nưng
Lời đây con trẻ kỉnh vưng
Càn Khôn, Trời Đất danh tuân Cao-Đài.

16. x Trước Đàn kêu gọi hiện đây
Tháng hai thời Ngọ lễ nầy tri ân
Kêu con lớn nhỏ chỉ chừng
Vẻ vang sắc đẹp trọn tuân cơ thành;
Trời ban lời dạy chung lành
Đầu đề kêu chỉ con rành mỗi con.

THI

Mỗi con Nam Nữ hiện giờ đây
Thầy chấm công tâm thọ lý Thầy
Chánh-pháp thể chơn hòa tánh hiệp
An tu dò lý mới là hay.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến thời Ngọ 14 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 đến đây đọc trước Đàn Khai-Lễ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước Đàn thời Dậu 14/2 nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà con hỡi ráng giồi-trau
HOÀNG lịnh dạy tu hiệp một màu
ĐẠI xá mỗi con lòng Bác-ái
ĐẾ quyền Trời Chủ sáng làu làu.

THI BÀI

Cao-Đài Thống-Nhứt Qui-Nguyên
Kêu con lớn nhỏ chung thuyền tu thân.

1. CAO vô tận ân cần dạy dỗ
Luật xét xem vô thố bất phi
Ấy là Độc-Nhứt nhiệm kỳ
Cầm quyền phán đoán dinh khuy là Trời.

2. ĐÀI thinh thinh vô nơi cân lượng
Đã đở nưng cảnh tượng hóa sanh
Cả kêu chung cả nhìn lành
Cao Trời, Đài Đất hóa sanh dẫn dìu.

3. THỐNG là mối Cửu-Tiêu lý thiệt
Mối do Trời, giềng kiện Đạo người
Đó là máy nhíp vui tươi
Trời che, Đất chở, phần Người hòa tâm.

4. NHỨT là một mầu thâm thận-độc
Hiệp với Trời kiện kích bí truyền
Trời cao, Người sáng, Đất yên
Tam-tài xuôi thuận Địa, Thiên, Nhơn tài.

5. QUI về một người đây phải mới
Gọi Tân-dân thơ thới huờn Sơ
Thượng-Nguơn Minh-đức kịp giờ
Hàm-bô cổ-phúc trọn thờ Chơn-tâm.

6. NGUYÊN là bổn mầu thâm diệu-huệ
Căn trọn lành bổn thể thanh phương
Nguyên do nhiên sắc phương-trương
Hành Kim thanh bạch nghĩa thường trị nguy.

7. Trong sáu chữ phương tri nguơn-bửu
Thọ Hư-vô hản-hựu Tam-hồn
Tam-thân, Tam-thể mẫu-khuôn
Tam-thông ứng vận bảo-tồn Tam-lương.

8. Qui Tam-bửu khiêm khương hạnh đức
Gọi Tam-huê thậm cực tồn thanh
Căn-linh Thể sáng Tâm thành
Nguyên do Tâm-lý thấy rành Hoàng-yên.

9. Lý trọn lý, Thể tiên thanh thể
Mừng mỗi con đừng phế phận hiền
Từ nay Tụ-đảnh Khôn Kiền
Chung tu chung học rõ quyền Trời che.

10. Mừng mỗi trẻ ráng nghe lời dạy
Dựng Thượng-Nguơn là Đại-thành Sơ
Mỗi con khuyên chớ u ơ
Mong lòng chia rẽ phải ngơ ngáo lành.

11. Năm Mậu-Tuất mối-manh Đạo-đức
Nhằm tháng hai Lạc-cực lễ chầu
Dậu thời là vọng nhiệm mầu
Thầy Trời chấm lễ làu làu nhựt tiên.

12. x Ban ân Nam Nữ phỉ nguyền
Đồng chung chầu lễ giác-viên sửa mình
Hiện giờ Thường Thiệt đức Tin
Người tu thoát tục độ Linh hạnh thuần.

13. Trời Cha, Đất Mẹ vận tuần
Con chung thế hạ vui mừng tu thân
Hiện nay tri-trí Tân-dân
Hiệp Tâm, hòa Lý tinh-thần Cao Kiên;
Cao-Đài Thống-Nhứt Qui-Nguyên
Kêu con lớn nhỏ chung thuyền tu thân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến thời Dậu ngày 14 tháng 2 Mậu-Tuất, đọc trước Đàn nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc sau thời Tý 14/2 nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
CỨU-THẾ HUỜN-SƠ

THI

NGỌC-sắc trí ban trẻ trọn hiền
HOÀNG thành Đạo-đức gọi Qui-nguyên
ĐẠI ban Thượng-lịnh truyền ân xá
ĐẾ Chủ Khôn Càn giáo lý Thiên
CỨU vớt Hoàn-cầu hồi Thượng-trí
THẾ-gian tường Đạo thấu trung tiền
HUỜN tâm Nguơn-Hội thành trông thấy
SƠ đáo thiện đồng đức rạng duyên.

THI BÀI

Trời Nam nay mở cửa lầu
Kêu chung thế hạ chực chầu Trời Cha.

1. Chầu Cha Trời đây là con cả
Nhìn Cha Trời căn quả dứt xong
Luật Trời thưởng phạt Đại-đồng
An tu nhìn Lý một lòng hòa yêu.

2. Nhìn Cha Trời nhẫn nhiêu nhường nhịn
Nhìn Cha Trời dứt bịnh tự cao
Cha Trời sẵn mở cửa lầu
Rước con phàm-giái vào chầu Cửu-Tiêu.

3. Đến chầu Trời hiu hiu phải bỏ
Dạng Từ-bi tâm rõ rún nhau
Chung tâm tu thiệt làu làu
Hòa nhau thế hạ một màu kỉnh tuân.

4. Đừng xô xát tưng bừng nhăng-nhố
Hòa chung tâm cứu khổ an thân
Chơn-linh Nguơn-khí tinh thần
Bồi vun nền Đạo trọn phần thanh cao.

5. Tinh thần Đạo dồi dào Bác-ái
Giữ Công-bình phải trái hòa trung
Chung con tránh chỗ đường cùng
Về đường Đạo-đức thông đồng Tam-Thiên.

6. Cao vô tận bí huyền Trời Chủ
Mở khiếu quang rọi đủ trần-ai
Ráng tu an-mạng vẹn tài
Sánh cùng Trời Đất từ đây rạng hồng.

7. Trời Háo-sanh che đồng thế hạ
Đất bọc đùm năng hóa năng dung
Đạo người an lý chấp trung
Thương nhau bầu bọc hòa chung sống nền.

8. Người đặng sống đừng quên vận mạng
Dầu căn cai bất đáng vô kỳ
Vô can mà sát là nguy
Vay vay, trả trả thôi thì đổ xiêu.

9. Tâm mất nhơn người tiều thể tụy
Tánh độc sâu thể ví mất linh
Ý mê đắm đuối lợi tình
Xác người hồn chẳng vẹn minh lãng thần.

10. Nhiều như vậy tảo tần xa lý
Lộng xung Thiên hắc khí đột quang
Vậy rồi Thiên-luật sâm tang
Đời nhiều tai họa tại màn độc sâu;
Trời Nam nay mở cửa lầu
Kêu chung thế hạ chực chầu Trời Cha.

THI

Trời Cha kêu gọi bớ chung con
Nhường nhịn hòa nhau mới bảo tồn
Tránh chỗ nhố-nhăng an hiệp mến
Đại-đồng huynh đệ nhứt Càn Khôn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến thời Tý ngày 14 tháng 2 đến đây đọc sau giờ Đại-lễ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước thời Mẹo 15/2 nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ
CỨU-THẾ KỲ-BA

THI

CAO tột Bỉ-thương luật Nhứt bình
ĐÀI tường khắp Nhị Hóa-công minh
NGỌC Châu Tam-lý chơn nhơn hậu
ĐẾ huệ đình Trời Tứ nghĩa tin
CỨU độ con Hồng thông đức ngưỡng
THẾ thanh cháu Lạc bác khai huỳnh
KỲ tâm Thỉ Tổ Tông hoàng chủ
BA vẹn Đạo người cửu trường sanh.

THI BÀI

Thành tâm tu thiệt mới là
Thành tâm nhìn Lý đặng xa giả quyền.

1. Thành tâm Đạo Cao Kiên hữu dụng
Thành tâm tu cung phụng mạng Trời
Trời nay giáng thế cứu đời
Tá danh Cha Chủ hiện thời tại Nam.

2. Tá Cao-Đài gọi Tam chuyển vận
Cuối Hạ-Nguơn gầy dựng Hội-Sơ
Thiên-Hoàng xây đắp tỏ cơ
Ráng nhìn nhứt mạch đừng ngơ lạc đường.

3. Tu cho trọn tin thường mối chánh
Đạo là chơn thể thạnh thanh Thiên
Đạo chơn-chánh thể nối liền
Xác hồn sáng suốt kiền-thiền tánh tâm.

4. Thiệt đúng thiệt khỏi lầm tánh giả
Thiệt Đạo Trời, Trời đã tỏ bày
Thiệt người nào có rẽ hai
Thiệt Trời người thiệt Cao-Đài Bổn-nguyên.

5. Mới là chỗ Cao Kiên Tam-lý
Vận mạng xây đố tỵ xa tâm
Pháp-luân Thường-chuyển cao thâm
Tân-dân Minh-đức bền cầm Chơn-như.

6. Mới là mới duy tư xét phận
Nhìn Trời Cha con thuận hay chưa
Kêu con an-mạng phụng thừa
Kêu con định tỉnh kẻo trưa chuyến đò.

7. Khai Tam-Hoàng khuôn do mẫu hiệp
Lập tâm trung bước kịp lý mầu
Đó là tâm mới giảng thâu
Nhơn tâm phàm cất đặng thâu lý mầu.

8. Lý Trời ban thuận thời xuôi vận
Hiếu hạnh tròn độ tận nhơn gian
Độ đời người phải vén màn
Xa nơi ích kỷ đặng toan thuận hòa.

9. Trời cao vọi sáng lòa lý sáng
Đạo con người thọ mạng tỉnh tâm
Chơn-như Thần kỉnh, quỷ khâm
Mỗi điều mất Đạo vô ân thần tiều.

10. Ráng tránh chỗ lời yêu tiếng mỵ
Thất-tình thường ý vị hồn tê
Thoát ra hủ tục hèn đê
Nhìn Càn đặng sẵn, Khôn đề huề xuân.

11. Từ đây ráng ân cần học Đạo
Chớ hớ hinh quả báo hiện thời
Thượng-Linh-Đàn Mẹo lễ Trời
Trước giờ chấm điểm ban lời Ngọc Châu.

12. Chung nam nữ sẵn chầu ngày lễ
Nhìn lời Cha mới dễ hiệp hòa.
Thành tâm tu thiệt mới là
Thành tâm nhìn Lý đặng xa giả quyền.

THI

Giả quyền tuồng mộng bớ nầy con
Chơn-chánh vẹn tâm mới đặng thông
Đạo-đức xuân tươi đồng dẹp tục
Lý khai hoằng hóa thuận Thiên tồn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến thời Mẹo ngày 15 tháng 2 Mậu-Tuất đọc trước Đàn Đại-lễ nơi Thượng-Linh-Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Ngọ 15/2 nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC rạng nhờ con vẹn chí trau
HOÀNG đồ Huỳnh-khí sáng làu làu
ĐẠI Qui-nguyên bổn Trời Cao thống
ĐẾ Chủ muốn bình định phán mau.

THI BÀI

Từ-Bi Bác-Ái Mặc Tuồng
Bớ con tu tỉnh mẫu-khuôn trau-giồi.

1. Khuôn Trời định qui hồi một mối
Mẫu phận con tự hối thể qui
Đến đây chánh giống Tam-Kỳ
Đồng qui Nguơn-Thượng phương tri hội lành.

2. TỪ là lý Càn sanh nhơn trí
Rõ chữ Từ gìn quí đường cương
Từ mừng sáng láng hiền lương
Muôn người như một trên nương dưới hòa.

3. Thông Tam-đạt Từ hòa ba thể
Đồng rún nhau kết nghĩa tri âm
Dìu nương phận thiếu thậm thâm
Từ là thẳng mực tánh tâm mừng hiền.

4. BI thương xót hậu tiền hoạn nạn
Đem lòng nhơn hựu hản giúp vùa
Thương người thấy khổ yếu thua
Thương người đắm đuối tâm tua đoái hoài.

5. BÁC là lý rộng dài dời hiển
Bác chí thành tuyến dại tế nhân
Bác là thẳng mực đồng cân
Bác là quên xác tâm cần cứu Linh.

6. ÁI Đạo-đức định nhìn chung một
Dầu hạng nào một gốc con Trời
Nhìn nhau sự sống vui tươi
Ái yêu yên tịnh thảnh thơi Đạo Đời.

7. MẶC là lặng nơi nơi đồng ý
Gọi như như Nguơn-khí chẳng xao
Dị đoan chẳng ghé tâm vào
Nhìn ngay thức thiệt xét mau ý hành.

8. TUỒNG sóng lượn tranh giành xâu xé
Mặc tâm như đừng vẻ động thiêng
Tuồng đời rằn rực đắm chìm
Phận tu con Mặc cổi diềm bước qua.

9. Tuồng đời thạnh phải già nghiệp chướng
Thoát tuồng đời khỏi vướng trái oan
Mặc tuồng tâm vẹn Thiên-đàng
Trung-Dung Cảm-Ứng Công-Bình Giác-Mê.

10. Đừng có vọng động hề một mảy
Ráng Mặc tuồng khỏi hoại đó con
Hiện giờ Thầy dặn sắt-son
Kêu chung Nam Nữ ráng thông Mặc tuồng.

11. x Hiện nay thời Ngọ tròn vuông
Đủ đầy Cảm-ứng An-Luông Linh-Đàn
Ban ân lớn nhỏ vẻ vang
Đến đây Công-đức vinh quang khải truyền.

12. Mừng thay Tâm-lý huờn nguyên
Trước thời mãn lễ Ngọ yên xuôi buồm
Từ-Bi Bác-ái Mặc Tuồng
Bớ con tu tỉnh mẫu-khuôn trau-giồi.

THI

Trau-giồi lý Đạo hạnh thuần phong
Mỹ ý tục thanh chánh đức thông
Muôn kiếp gặp Trời mau thoát bể
Đáo tường giác-ngạn Chủ-Nhơn-Ông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến thời Ngọ ngày 15 tháng 2 Mậu-Tuất đọc trước Đàn Đại-lễ nơi Thượng-Linh-Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc giảng giải lớp Đạo-Tràng 9 giờ tối

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

THƯỢNG-TRUNG-NHỰT, LIÊN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng.

THI

THƯỢNG hạ dân chí Lạc-Hồng
TRUNG bình
văn chất triết Hư-không
NHỰT tri
Trung điểm tường Cương-kỷ
LIÊN hiệp đệ huynh thấu Tổ Tông
ĐÀN-nội lâm cơ truyền Thống-nhứt
LÃO phân chung-thỉ Đạo hòa đồng
SƯ minh môn chánh ròng khai tượng
Giáng tỏ ngụy chơn đặng thức thông.

TRƯỜNG THI

Con chung Trời Đất thuận hòa
Chư-hiền định lại Đạo nhà Trời Nam.

1. Ngọc Châu Thiệm Việt Càn Tam
Chư-hiền Đạo-sĩ khiết tham trị phàm
Người tu dứt bỏ khóa vàm
Người tu Thiên-Đạo lý nhằm nguyên do.

2. Chung nhau Nam Nữ mỗi trò
Đạo Trời mối một ráng dò thống qui
Chư-hiền rõ lý mầu vi
Hiệp hòa Chơn-pháp, vân vi là tà.

3. Đạo cao, cao Đạo khác xa
Đạo cao thoát tục thuận hòa trung tâm
Ai mà cao Đạo phải lâm
Cao Tâm, đắc Tánh, kiêu thầm Ý mê.

4. Tam-chơn Tâm, Tánh, Ý hề
Tam-thông, Tam-chánh đề huề Ngũ-qui
Mừng thay Đời Đạo nhiệm kỳ
Mến thương thương mến đồng qui cơ tuần.

5. Chư-hiền lời dạy ráng tuân
Xác phàm mập ốm một chừng rã tan
Kêu chung Nam Nữ hành tàng
Máy Trời, Trời Chủ đừng toan giấu Trời.

6. Người tu phải ráng thuận thời
Thuận thời hòa lý là nơi trung bình
Biết rằng thân nhục hồn vinh
Hay rằng chung nhịn là tin sống lành.

7. Ngôi Cao lời Đạo dạy rành
Là Trời Chủ Tể ráng hành cho kham
Người tu Tam-luật định làm
Trí-tri lương hiệp cho nhằm mới thanh.

8. Trung-dung lời chánh Thánh thành
Vô-Vi Cảm-ứng dữ lành công tâm
Giác-mê nhứt quyết cao thâm
Công-bình là chỗ phương châm diệt tồn.

9. Chung tu chung học rặt ròng
Đừng canh đừng cải Lạc-Hồng ngáo ngơ
Chơn-nhơn Hiền-sĩ hiện giờ
Ráng an Tâm-lý trọn thờ Trời Cha.

10. Trời cao chánh-pháp Đạo-ba
Thinh thinh đất rộng âu ca vững tòa
Con chung Trời Đất thuận hòa
Chư-hiền định lại Đạo nhà Trời Nam.

THI

Trời Nam vận mở lý Tâm-điền
Chỉ chỗ dữ lành chỗ động yên
Yên đặng chung tu chung dạ Phật
Ai mà tâm động thiếu kiền-thiền.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 tháng 2 Mậu-Tuất đọc giảng giải trong 9 giờ tối cùng chung nghe xét lý mầu.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài Đức Ngọc-Chơn-Quân giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 3 giờ chiều 14/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

NGÔ-MINH-CHIÊU, MINH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng.

THI

NGÔ-Ông ứng vận Đạo hoàn Nam
MINH mẫn tâm trung dạ khiết tham
CHIÊU tập thiện nhơn khai mối nhíp
MINH quang cơ thiện Nhứt kỳ Tam
ĐÀN-tiền thọ mạng Trời sai khiến
LÃO đắc công thành chí vẹn kham
SƯ giáo Thiên-ngôn tròn sứ vụ
Giáng lâm Đàn-nội kiện chơn tâm.

TRƯỜNG THI

Chung nhìn cho rõ có Trời
Đạo Cao-Đài Giáo thuận thời cứu Linh.

1. Vô-Vi Điển Huệ Diệu Minh
Chơn Thần thọ mạng Thường Tin Thiệt hành
Khai chơn Tam-đạt gọi thanh
Từ-bi, Bác-ái, Công-bình nghĩa sâu.

2. Chư-hiền chung cả một màu
Tam-Kỳ Tam-Tiểu bác cầu thế-gian
Phái Chi hòa hiệp nhứt tràng
Cao-Đài Danh-hiệu Càn Cang trung bình.

3. Thương nhau vẹn phận tồn vinh
Thiên-Hoàng Sơ-Hội Bình-Linh Đạo-đồng
Bổn-nguyên huyền-bí Hư-không
Phán phân gieo rải giống dòng tượng sanh.

4. Việt-Nam Thiệm ứng khai thành
Vạn thù Qui-nhứt trăm cành Cội-tông
Nhìn nhau, thấy rún Đại-đồng
Con chung Trời Đất Hư-không năng hoằng.

5. Thỉ-chung, chung-thỉ duyên căn
Kêu chung Hiền-sĩ dò phăng thiện từ
Sống an tu-niệm mao lư
Định-tâm truyền lý thiện từ đặng an.

6. Kêu đây Hiền-sĩ chung Đàn
Nghe lời Lão tỏ định an nguồn lành
Giỏi hay hay giỏi tranh giành
Kết rồi nhìn lại dữ lành thể nao?

7. Nhìn Trời thoát tục ước ao
Thượng-Nguơn Tâm-lý tương giao lương tề
Giành tranh nhiều luống ủ ê
Cha Trời che khắp chẳng chê con nào.

8. Con Trời tránh chỗ phong trào
Vững an bờ Đạo làu làu Tân-dân
Thuận hòa Minh-đức ân cần
Âm Dương Tạo-Hóa dò lần mẫu-khuôn.

9. Tam-tài ráng vẹn tròn vuông
Tam-chơn Tứ-đức Bát-phương xuân hòa
Thượng thừa Tam-lý Cao-Tòa
Tối cao nhơn hậu hiệp ba, ba tồn.

10. Biết năng Trời Chủ Kiền Khôn
Tánh tâm kềm thúc hố truông thoát luồng
Hầm sâu đậy nắp xuôi buồm
Thuận Thiên tồn Lý, Lý duồng đến nơi;
Chung nhìn cho rõ có Trời
Đạo Cao-Đài Giáo thuận thời cứu Linh.

THI

Cứu Linh bất cập luyến theo phàm
Tự cứu Linh tồn trí vị tâm
Tâm giác tỉnh tâm, tâm bất mậu
Tánh thông kỳ tánh, tánh siêu phàm.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 tháng 2 Mậu-Tuất 3 giờ chiều, Ngọc-Chơn-Quân đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn, đặng chung nhau trao đổi lý lành hành thiện. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc 9 giờ tối mùng 9/2 đêm Cơ-quang biến chuyển

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-điển Vô-Vi chuyển vận hành
ĐĂNG tường lý diệu đắc kỳ thanh
CỔ kim Đạo-đức đồng thông nghĩa
PHẬT tức tâm trung thuận đáo thành
CHƯỞNG chấp hiền chơn thiền Cảm-ứng
GIÁO ban Môn-đệ giác tri lành
ĐẠI ân Thiên xá chung qui hiệp
THIÊN trứ TÔN Thần điển nổi danh.

Bổn-Sư mừng chung Môn-tử, hiện nay đến đây là cảnh Vô-Vi chung hiệp cùng nhau tu tâm học lý, mừng thay! thương thay! chung nhau lớn nhỏ hiện thời Bổn-Sư nhắc cho chư Đệ-tử hai chữ “ĐẠO-THÀNH” nghe chung xét phận.

ĐẠO là: thế-gian thọ Đạo hòa tâm, do tâm Dĩ-đức, người ngự trên cõi thế, gọi cõi Hoàn-gian đều là Đạo người ta chủ. Đệ-tử chung xét Đạo người, người Đạo rồi chưa; người Đạo Tâm nhơn trí dõng, Đạo người Tánh nghĩa Ý chơn vẹn đó; Đạo do tâm Dĩ-đức thạnh.

THÀNH: người Đạo tri trí Đạo người, người thành Đạo, Đạo thành thanh Ta, Ta tươi Người sáng; Ta an Người trí; Ta huệ Người tin; Ta thông Người thạnh, người là Đạo, Đạo vẹn người, thanh tồn ư Nguơn-khí. Thấu tinh quang, Thần Minh đắc lý Diệu trung huyền, Huệ bí nhứt hòa đắc trung tâm cực, đó Chư-hiền.

THI

Đạo-Thành Người thạnh mới gần Ta
Tu học cho thông đặng thuận hòa
Nhắn hỏi mẫu-khuôn chung Đệ-tử
Lòng nhơn gom lại Đạo-Thành đa.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

DÀ-LAM lời dạy lý Bồ-đề
CHƠN-TỂ chủ quyền diệt tánh đê
QUAN-THÁNH minh trưng vô thắng kỷ
ĐẾ-QUÂN nghĩa trượng đắc huờn quê.

Mừng chung Chư-hiền Nhơn-sĩ, đến đây xuân Mậu-Tuất, thế sự gọi Tân-niên, Lão mừng thay! Đạo Trời kỳ tăng thạnh lý Tôn Thần vận chuyển thế giái tri tâm hướng Đạo, thì trên quả Địa-cầu ô trược lần lần trở lại thanh phương, máy tuần huờn hấp thanh thụ đức. Luật Công-bình thanh thạnh trược lui. Đó là phàm-gian lần lần thông đồ Thiên-trí, gọi cơ phạt giảm, lý thưởng tồn đăng. Lão mừng thay! phàm gian đặng vậy thật mừng thay! nhưng Lão nhìn lại Đạo, Đạo Trời mầu-nhiệm Nguyên-lý tâm ngưng. Chư Hiền-sĩ ôi! lẽ là Chư-hiền thậm tội Cha Trời lắm đa. Vì Đời đang nhìn Đạo, mà Đạo thiếu mẫu-khuôn, Nguyên-Nhơn đa cao đắc thấu động Thiên-Tiêu, làm cho nguồn tinh-quang ngừng. Thôi nhắc đến đây buồn thay! mừng Chư-hiền nghe Ta chỉ máy Trời ban diệu-lý, giáo-huấn thiện-từ, phải là Thiên-điều ân xá không, một mảy lý thưởng ngưng, rồi phàm-gian nhơn tâm sôi nổi, đắm đuối hiểm nham, lăm le độc ác, Thiên-điều chiếu luật sửa phạt phàm-gian, rồi phàm-gian như vậy, phần Nguyên-Nhơn hướng lý Đạo-đồ vi ngược, lý ngưng, Tạo-Công cân lượng thể sao, cùng sanh-chúng, chúng-sanh đó Chư Đại-hiền Nhơn-sĩ. Nếu vậy kết cuộc rồi Chư-hiền Nguyên-nhơn đứng trước Nhơn-sanh, ngày cân phán hóa cập, nhơn gian sanh-chúng tiền đồ lý diệu đó. Thương thay! một Chơn-như, một Tinh Tú, một Căn-linh, khi lâm phàm hào quang ánh cõi, võ-trụ rạng đông, lâu ngày rồi Chư-hiền đành đem hào quang ấy chôn ngập vào chỗ hầm sâu hố thẫm ô trược, hôi tanh. Uổng thay! thương thay! đành phụ tâm tuyệt diệt Nguơn-khí Linh-quang hỡi Chư-hiền.

Than ôi!

Nguyên-nhơn Căn-đức giáng lâm trần
Hứa độ thế-gian đắc hiệp thân
Nào hỡi luyến tâm đa ý dục
Quên lời Thiên-phụ ưỡng phù vân.


DIỆU-THIỆN BỒ-TÁT PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

THI

DIỆU-THIỆN khai quang lý thạnh hành
BỒ-Đề TÁT dã cội tông thanh
PHỔ thông TẾ pháp thiền tâm thấu
THIÊN trí TÔN nghiêm Lão đắc danh.

Bần-Đạo mừng Chư Thiên-mạng, Chư Hiền-sĩ, Chư Môn-đồ Thiên-lý. Giờ đây Bần-Đạo lâm Đàn ban lời giáo lý; vậy Chư-hiền định-tâm nghe Bần-Đạo than thở, nhắn nhủ chỉ rõ Đạo người thạnh suy, tồn diệt đó Chư-hiền. Vì Đạo Trời đến đây là ba mươi ba năm tròn kiến cơ Thống-nhứt hiện hành, lý Qui-nguyên sẵn chực, phận Chư-hiền là rường cột cổ thọ diệu chơn, gọi Nguyên-căn cứu-thế; phiền Chư-hiền định nghe Bần-Đạo tỏ phân đôi lẽ Cứu-Thế chăng ru. “CỨU-THẾ”, muốn Cứu-Thế Cứu tâm nghiêng ngửa, Cứu cho an đừng bựa mảy nhơ, Cứu là khảo xét đừng hờ, Cứu tâm rọi lý kim thơ trác hoàng. Cứu năng khán tâm trung phút-phắt, Cứu tâm thanh vặc vặc tự tri. Đó là thậm cứu tâm nguy, đừng cho khuyết điểm duy trì trác-ma. Định huệ tâm tiền tha giác kỷ, Ngó bề trong đừng vị thói phàm. Đó là diệu dõng thánh tâm, kỳ chơn tâm lý Hư-không Tôn Thần. Tâm bất mậu Tân-dân tâm tỉnh, hóa tường quang minh cảnh kính thông, gọi là tâm lý Ngô-Ông, Thần Minh Diệu Huệ tâm hồng điểm thanh. Tri tâm lý Thiên minh Huệ-nhãn, là Nhãn-Tâm hựu hản tề ngôi. Nê-huờn phục trí tú khôi, Tam-quang tin ốc độc hồi Cực vô. Thông minh thuận kỉnh khiêm đôi, thế đời hòa Đạo qui hồi pháp thân. Cảnh trung hành diệu lạc thần, Tường-vân thanh phủ tử quân xuân đề. Cơ-quang Trời trí thiện kề, mừng Chư Môn-sĩ túc hề thuận Thiên. Ngô-Ông là Lý Bổn-nguyên, Ngô hòa Ông chủ tăng huyền Thượng qui.

NGỘ RẰNG

Thượng qui đại nghĩa khải tương phù
Trung lý bình nhơn thắng ý mù
Hạ cố đồng tâm chơn đắc Đạo
Tu kiên lương hiệp thạnh thiên thu.

Bần-Đạo chào Nam-Công Hỏa-Đức Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy đến ngày mùng 9 tháng 2 Mậu-Tuất đọc trong 9 giờ đêm gọi Cơ-quang biến chuyển, Môn-sĩ triệu tâm khâm rõ thông khí tượng chung văn kiến thức. Còn ai mối nhíp chẳng liền, điểm danh kém phận giờ đó hiện đây, Đạo thiểu tường đa, văn khan thức thiệt đó Chư-hiền.

Bài nầy giao Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc sau thời Tý mùng 9 nơi Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu ánh lộ đủ năm màu
HOÀNG Thượng cảnh soi khá xét sâu
ĐẠI Đức an thông cơ vận chuyển
ĐẾ khuy bồi đắp thể dồi dào.

THI BÀI

Mừng thay chung cả trong Đàn
Vô-Vi-Cảnh tịnh vẹn toàn thuận qui.

1. Kêu chung cả phương tri lý hậu
Rõ thỉ-chung mới thấu cơ Thiên
Mừng thay con cả kiền-thiền
Mỗi điều nhìn lý, lý quyền trị tâm.

2. Đạo rạng rỡ cao thâm cơ-vận
Đức thạnh thường xuôi thuận mầu khâm
Bớ con Tâm-lý phương châm
Bớ con tu tỉnh tỉnh tâm gìn lời.

3. Nhìn chung cả con Trời đây đó
Cả tiếng kêu đường ngõ dẫn thông
Ráng đi qua khỏi Đại-đồng
Là cơ phán đoán Lạc-Hồng xinh thay.

4. Nhìn cho kỹ từ nay ôn cố
Nhìn thấy rồi hối ngộ cho mau
Cả kêu chung cả phùng tao
Thầy Trời kêu dạy chung nhau thuận hòa.

5. Đừng có dạ kê cà chi bấy
Vững tâm thành đặng thấy cho thông
Rõ ràng Đạo-đức Bá Tòng
Rõ giềng, rõ mối, rõ lòng tu duy.

6. Lòng chí thành phương tri Tâm-lý
Lòng vững bền đố kỵ ráng xa
Đặng gần đặng hiệp con Ta
Đặng an về lý dung hòa nền nhơn.

7. Trong số một cao-sơn lưu-thủy
Người xét sâu ráng tỷ trỗi thần
Quẩn quanh theo lối phong vân
Rã tan mấy lát, tảo tần bấy lâu.

8. Mừng con cả cửa lầu Thầy mở
Kêu chung con nhìn chở che lành
Bớ con tu tỉnh tròn thanh
Bớ con an lý mối-manh thuận hòa.

9. Khí Tiên-Thiên giác tha tha kỷ
Gọi lý thanh đố tỵ chi chi
Kêu con an học cố tri
Cố nhơn tự tỉnh tri thùy quảng tâm.

10. Cơ vận chuyển mầu thâm Tâm-lý
Máy tuần huờn thân ký tánh qui
Thoát ra khỏi tục nhiệm kỳ
Dẫn Nhơn-sanh đến Trường-Qui Đại-đồng.

11. Đại là lý Đời thông quảng kiến
Đồng phán phân u hiển Kiếp Thành
Bình-Linh cơ hội tồn thanh
Thượng Sơ hoằng trí Tam-thanh Tông tường.

12. Kêu chung cả nghĩa-phương phận sự
Cứu Nhơn-sanh Hà-thử Đồ-thơ
Tuần ư tế vận kịp giờ
Người tu rảnh nợ trọn thờ chơn qui.

THI

Chơn qui lý thiện ớ nầy con
Kêu cả đâu đâu chỉ mất còn
Siêu đọa do Trời, Trời Chủ Tể
Đừng sanh tâm lụy lụy rồi ngông.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trong giờ Lưu-Quang-Bửu Bái-mạng Thanh-Võ Kiêm-Tiên La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu rực rỡ đã Lưu danh
HOÀNG Thượng trí
Quang rọi lý thanh
ĐẠI-Hội Long-Hoa Chơn
Bửu ứng
ĐẾ Quyền phân giải phận con hành.

THI BÀI

Nầy con Nguyên-đức đây là
Chấm công Thầy chọn con Ta thanh từ.

1. Ban Hiệp-Thiên Cửu-tư truyền giáo
Khai đường Huỳnh cơ Đạo rạng đông
Bớ con
Quang-Bửu Lạc-Hồng
Cháu con Đạo-đức Thiên-bồng lưu danh.

2. Lưu-Quang-BỬU tâm thành ứng vận
Thanh-Võ là hựu hản Kiêm-Tiên
Nầy con Năm-mối Ba-giềng
Hội Sơ qui Thượng hậu, tiền chấp trung.

3. Đồng Giáo-Tập vô cùng thông lý
Ra giúp Trời diệt mỵ thành duyên
Hiệp-Thiên-Đài phận mối-giềng
Cơ-quang bảo Luật dĩ hiền dìu linh.

4. Phận Thiên-Đức Huỳnh-Đình thanh thể
Đừng đắm trần rồi trễ chuyến đò
Sử xanh nêu hạnh chơn trò
Phủ-Đình Thiên-cảnh phăng dò tâm thông.

5. Đồng nhứt thể lập công tham khiết
Lập công tâm chí quyết thờ Cha
Xử xong Đạo-nghĩa đây là
Xử xong chánh-pháp Cao-Tòa thanh phương.

6. Phận con thơ Thiệt Thường tâm lý
Thầy trí phần tiên thỉ-chung qui
Trước Đàn phận-sự nhiệm-kỳ
Định-tâm quyết chí trí-tri trọn hành.

7. Từ đây trẻ tâm thành an hưởng
Dày công lo hạnh nhượng học hành
Học tu, tu học nguồn lành
Đạo thanh phận Đạo Cao-Xanh soi lòng.

8. Ra hướng Đạo Bá Tòng tâm tánh
Dầu gió giông dạ mạnh Từ-bi
Rõ ràng đức thắng tâm nguy
Đạo chơn tu tỉnh phương tri thuận thời.

9. Ban lời dạy con Trời Đàn-nội
Giờ Bái-triều rõ mối đại hùng
Phận tu diệt tục Trung-dung
Phận làm hướng Đạo thỉ-chung vẹn hòa;
Nầy con Nguyên-đức đây là
Chấm công Thầy chọn con Ta thanh từ.

THI

Thanh từ nầy phận ớ nầy con
Kêu dạy lo tu lý bảo tồn
Đứng trước hướng đồ dìu chúng hiệp
Qui hồi nguồn thiện đức hòa đồng.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Tý trong giờ BỬU Bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho Lưu-Quang-BỬU một bổn gìn đây hành phận.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 8 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

29. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu diệu chiếu cõi trần-ai
HOÀNG Thượng cân phân chẳng sót sai
ĐẠI sắc thưởng răn cơn hiển hiện
ĐẾ quyền Trời Chủ hiệu Cao-Đài.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ hiện giờ
Dầu đâu cũng Đạo, Đạo-mầu bớ con.

1. Tu an-mạng sắt-son tín-ngưỡng
Mừng mỗi con thân nhượng chưa là
Trong chữ tín tâm trung hòa lý
Trung tâm thần thần ký tánh quang
Hỏi con chung-thỉ vén-màn
Con nào vén đặng vào thoàn Trời Cha.

2. Màn Lục-dục sa ngoa giả dối
Màn lợi danh thúc hối bẫy vòng
Tham Sân che mất chơn không
Bịnh Si màn nhược lao lồng nhốt sâu.

3. Màn vật-chất làu làu chôn ngột
Màn muội mê tâm dốt gọi hay
Quẩn quanh thói tục lá lay
Quên Trời chí háo, cứ nài mình cao.

4. Đừng để lộn lăn nhào ích kỷ
Biết phận mình quên nghĩ đến người
Đạo thành Người tốt, Ta tươi
Đạo thành chung một, một nơi chơn hòa.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ mỗi con có mặt sau gọi lớp học Diệu-Linh-Đền, gọi tinh thần tri giác mới thanh thanh tri-trí. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Tý mùng 9 nơi Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC châu gìn giữ bớ chung con
HOÀNG lịnh kính vưng mới bảo tồn
ĐẠI Đức lập thân nầy bảo tánh
ĐẾ khuy bồi đắp dạ tâm son.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ chung Đàn
Ráng lo học hỏi bảo toàn Nguơn-Chơn.

1. Chung cả thảy lòng nhơn ráng vịn
Ráng thúc kềm dứt bịnh đắc kiêu
Tu hành an-mạng nhẫn nhiêu
An tâm tu thiệt đừng liều mạng ngông.

2. Tu là vẹn tâm không mới trọn
Trọn tâm thành đẹp chọn thiện từ
Bớ con tu tỉnh khư khư
Vén màn mê muội Cửu-tư tri tồn.

3. Luật Chí-công diệt bôn trừ ngụy
Phận tu-hành đừng vị tánh phàm
Bớ con an lý khiết tham
Lo tròn bổn-phận tánh khâm thượng tuần.

4. Đừng nghi kỵ tâm ngưng tánh vội
Khắp năm châu nhìn mối Trời Cha
Mỗi con thiếu hiệp thiếu hòa
Thầy e vô phước con xa chơn Trời.

5. Thầy than thở vô hồi đó trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ xét mình
Phận tu Đạo-đức chơn tin
Phận tu phải xét xét mình dò chơn.

6. Đừng có dạ cưu hờn chác oán
Thầy e cho đa thán, đa thê
Đến chừng rõ phận ủ ê
Ôi thôi! hết kể khó kề lý thanh.

7. Kêu chung con mối-manh ráng định
Định xét tâm chơn tín duy tân
Từ nầy an-mạng cân phân
Bớ con nhìn Lý, Lý cần do Thiên.

8. Nhơn chí kiện Cao Kiên Càn xuất
Diệt màn u tâm tức Phật qui
Lời châu Thầy dặn nhiệm kỳ
Thiên-Đài mối nhíp mầu vi Luật-điều.

9. Khuyên chung con hiu hiu ráng bỏ
Kêu con bầy máy trọ đừng gầy
Kêu chung lớn nhỏ con Thầy
Con Thầy thì phải nhìn Thầy mới an.

10. Nầy chung con bình an tâm lý
Lý Trời ban ngu trí huờn trung
Bớ con tránh chỗ đường cùng
Thương nhau như một hòa chung mới thành.

THI

Mới thành người Đạo ớ nầy con
Phận sự từ đây dạ sắt-son
Gắn bó theo Thầy tâm chí quyết
Tròn tu giải thoát dạ ngày thông.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Diệu-Linh-Đền, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Thạnh-Phú 10/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con nơi Thánh-Thất Thạnh-Phú hiện giờ tinh thần khá cao, vậy mỗi con ráng định-tâm bền cầm lý thiệt chung nhau vun đắp nền hòa thì muôn việc chi mới đắc thành về Đạo-lý đó mỗi con. Vậy lời Thầy dặn đây các con ráng phương châm gìn giữ đặng vẹn phận người tu đến lý Minh-đức Tân-dân đó mỗi con Nam Nữ hiện giờ định-tâm nghe Thầy ban thưởng dạy truyền đây trẻ.

THI BÀI

1. Mừng Nam Nữ hiện giờ học Đạo
Học rồi hành đắp tạo nền nhơn
Kêu chung mỗi trẻ chớ sờn
Gắng ghi tâm chí đặng huờn ngôi xưa.

2. Mừng chung cả đừng trưa bổn phận
Ráng vẹn lòng Đạo tận Đức thanh
Con ôi! Tâm-lý mối-manh
Bớt điều chia rẽ khỏi sanh thói tà.

3. Trên cao cả một Tòa Bạch-Ngọc
Kêu dạy con thận-độc lời Cha
Kêu con dạy dỗ hiệp hòa
Con đừng chia rẽ, phận Cha đau lòng.

4. Mừng mỗi con Đại-đồng tâm chí
Vẻ Từ-bi Nguơn-khí khai bày
Con ôi! Đạo-đức thậm dày
Ráng lo tròn phận tâm tài thọ xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ trong lớp học tại Thánh-Thất Thạnh-Phú, trong đó mỗi con nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy Đạo-Tràng Thuận-Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 - 7 giờ tối)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy dỗ, gắng chí bền lòng dò theo mối nhíp nghe mỗi con hiện giờ có mặt tại đây, còn con nào kém diện thì học lý dò theo thỉ-chung sau trước một màu, đó là con Trời kỳ trí đó mỗi trẻ hiện giờ tại cõi phàm-gian.

THI BÀI

1. Mừng con cả nơi trường học Đạo
Ráng nhìn Trời gầy tạo đức minh
Con ôi Đạo-đức ngưỡng tin
Tin Trời trỗi bước cho xinh phận mầu.

2. Con chung cả làu làu sứ mạng
Ráng nhìn Trời tỏ rạng thinh danh
Con ôi! Tâm-lý mối-manh
Mối Trời khai mở, manh hành phận con.

3. Năm Mậu-Tuất sắt son bớ trẻ
Đặng chung nhau vui vẻ trỗi thần
Nơi đây con cả nhìn lần
Công Thầy ung đúc tinh thần Thầy sai.

4. Chung mỗi trẻ từ nay ráng nhớ
Nhớ lời Thầy nhắc nhở thúc kềm
Lần lần cơ hội trỗi thêm
Mừng con lãnh gánh khải tìm cứu Linh.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ tại đây đặng mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Thuận-Mỹ một bổn học chung.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài Đức Ngọc-Chơn-Quân đọc trước thời Ngọ ngày 15/2 mãn lễ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn để ban ân chung nơi đó

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chấm công mỗi trẻ hiền
HOÀNG-đồ khai lý rưới ân Thiên
ĐẠI tường chơn pháp trao con đó
ĐẾ lịnh thưởng ban trước Điện-tiền.

Mừng thay mỗi con Nam Nữ hiện nơi đây, dầu Đạo Đời đồng đặng rõ lý Trời Cha, dung hòa tâm tánh, Thầy khá mừng thay ban ân cho đó. Về phần mỗi trẻ Nữ Nam già trẻ hiện giờ nơi Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn đây, đã chung công lo lường trong hai ngày lễ thêm vẹn tâm tri niệm ân sâu, Thầy đáng mừng đáng khen. Giờ đây Thầy ban lời trước Đàn Ngọ đông quang gọi chấm công gia phước, mỗi con ráng gìn lòng tu thiệt trỗi thần. Gần đây lễ kỷ niệm Long-Hoa nơi Tòa-Thánh, Thầy sẽ ngự phê ban Thiên-tước cho mỗi con mỗi phần rạng rỡ Thánh-danh đó chung con trẻ.

Nầy chung con trước Đàn-tiền định-tâm nghe Thầy dạy.

THI

Chấm công ban thưởng gọi nêu danh
Long Hội điểm Hoa trí tước lành
Rạng rỡ đức công thanh phước huệ
Gọi là tu thiệt thấu duyên thanh.

THI BÀI

Mừng thay chung cả con bầy
An tu ngày trỗi thêm đầy huệ minh.

1. Nhìn nhau một đức tin gắn chặt
Đặng dò lần sắp đặt mẫu-khuôn
Bấy lâu xao lãng mộng tuồng
Ngày nay huynh đệ tròn vuông đề huề.

2. Kêu chung con cảnh quê, quê cảnh
Cảnh phàm-gian quê rảnh luân hồi
Bớ con an lý gọi vui
Vui tươi lý Đạo tròn mươi vẹn mười.

3. Lý chơn pháp lập Đời về Đạo
Đạo cứu Đời tâm hảo hòa chung
Dẫn nhau ra khỏi đường cùng
Thông đồ để bước thuận tùng Lý Thiên.

4. Lời kêu dặn kiền-thiền vưng trẻ
Hột giống lành đừng để ẩm hư
Trỗi thần an lý như như
Đạo Qui Nhứt Thống chỉ ư mạng Trời.

5. Mừng chung cả công thời của rạng
Đã dày tâm hựu hản mở khai
Gọi là Đại-lễ giờ đây
Chung Đàn mỹ mãn Thầy nay vẹn mừng.

6. Kêu ban thưởng Ngọ Xuân ngày chót
Ngày mười năm chơn dốc Vọng Đàn
Tháng hai, năm Tuất vẻ vang
Gọi là kỷ niệm xuân quang ôn hòa;
Ban lời Thầy thưởng đó đa
Chung con phước huệ Thầy gia diệu-mầu.

THI

Diệu mầu soi điểm mỗi lòng con
Công-đức tước thanh đó sắt-son
Ghi nhớ phận lành là hiệp chí
Thỉ-chung huynh đệ thuận an tồn.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn thời Ngọ ngày 15 hiện đây ngày mãn lễ, đặng mỗi con trong đó nghe chung, gọi Thầy chấm công gia ân rưới phước. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Thánh-Thất Thượng-Linh-Đàn một bổn để gìn chung vui lý.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 15 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ sáng.

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

34. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Thánh-Thất Nhị-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ nơi Nhị-Bình, định-tâm nghe Thầy ban lời dạy dỗ đây mỗi con.

THI BÀI

1. Mừng Nam Nữ mỗi con lớn nhỏ
Ráng tu-hành cho rõ lý mầu
Con ôi! Trời mở cửa lầu
Rước con thế hạ vào chầu Cửu-Tiêu.

2. Nầy Nam Nữ trưa chiều khắn khít
Ráng học-hành tịch mịch Hư-vô
Hiện giờ để bước Hoàng-đồ
Là đường quảng đại qui-mô lộ hồng.

3. Nền Quốc-Đạo giống dòng chung hiệp
Hiệp về lành bước kịp vận thời
Bớ con chung hiệp thuận thời
Thời kỳ Trời cứu, cứu đời chung tu;
Hiện đây Đạo-đức phá mù
Mừng con Nam Nữ ráng tu Tin Thường.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng nơi Nhị-Bình hiện giờ đây đặng trong đây Nam Nữ mỗi con nghe học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài dạy ông Lê-văn-Hoài nơi Trường-Qui Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

---------o0o---------

Lê-văn-HOÀI, con nghe Thầy dạy:

THI

LÊ Tông rạng rỡ cuộc ngày nay
VĂN chất bâng bâng hớn hở mày
HOÀI hối nhìn Trời, Trời chấm điểm
Con qui hồi thuận vẻ vang thay.

THI BÀI

1. Nầy con trẻ vưng lời Thầy dạy
Mừng cho con nhớ lại lời Thầy
Con ôi! sum hiệp vui vầy
Nữ Nam lớn nhỏ con Thầy đồng qui.

2. Cơ Thống-nhứt nhiệm kỳ Chơn-Lý
Mừng cho con Thầy trí phận hiền
Con ôi! Đạo-đức huờn Nguyên
Lập thành Sơ-Hội nối liền lý Thiên.

3. Lòng chí thành giác viên tâm lý
Rõ Trời trong thân ký nguồn chơn
Rõ ràng Thiên-lý dựng nhơn
Trung-Thiên Thánh-cuộc tại miền Việt-Nam.

4. Nơi Châu-Thiệm Hồn-tam Qui-nhứt
Khai Đại-Thành đánh thức Năm-châu
Bớ con Đạo-đức bền lâu
Qui hồi Đạo-pháp lý hầu huờn Nguyên.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Đạo-Tràng đây đặng cho HOÀI nghe mà xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho HOÀI một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 21 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

36. Bài dạy chung Đạo-Tràng Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 - 1 giờ tối)

---------o0o---------

Mừng mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Đạo-Tràng tại Bình-Phan, vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ.

THI BÀI

1. Mừng Nam Nữ mỗi con lớn nhỏ
Nơi Bình-Phan nghe rõ lời Thầy
Kêu chung Nam Nữ giờ đây
Xa gần chung ứng lý Thầy dạy trao.

2. Mừng chung cả trước sau gìn lý
Lý Trời khai ngu trí hòa trung
Rõ ràng Thống-nhứt hiệp sum
Qui-nguyên nguồn thiện vô cùng đặng thông.

3. Người tu thiệt lập công khải lý
Hiệp phái chi nhơn húy Thiên-điều
Con ôi! Đạo-đức tiêu-thiều
Chung nhau hòa thuận dẫn dìu cùng nhau.

4. Đừng xao lãng mầy tao chia rẽ
Nhìn chung Trời đừng tẻ tâm trung
Con ôi! hiệp lý tao phùng
Thiên-cơ vận chuyển trùng phùng lý xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây nghe chung xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Bình-Phan một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc 30/2

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 2 Mậu-Tuất 1958 (10 giờ tối)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

CAO sâu huyền diệu cứu đời cùng
ĐÀI dựng Trung-Thiên cõi Á-Đông
NGỌC báu Thiên ban nơi Việt-Quốc
ĐẾ quyền Trời Chủ dụng Tiên Rồng.

THI BÀI

Rồng Tiên là giống Lạc-Hồng
Nam-Bang Càn xuất khải thông lý Trời.

1. Kêu thế-gian thuận thời qui thuận
Mừng Trung-ba xuôi vận tu lai
Bớ con thế hạ ngày nay
Bớ con tu tỉnh rạng ngày Khai-dương.

2. Mừng mỗi con thường thường tin đức
Vẹn lòng lành thoát vực vun cồn
Rõ ràng Trời Chủ Độc Tôn
Bớ con Nam Nữ hậu ôn thỉ thành.

3. Kêu chỉ rõ mối-manh tâm lý
Đừng ngóng trông lãng trí rồi hư
Đạo Cao Trời dạy nhơn từ
Đức minh Đoài cảnh, Khảm trừ, Ly tô.

4. Lòng trọn thiệt Môn-mô, Đệ-thọ
Tánh bình hòa Phủ đỏ, Đình thanh
Chỉ cho con rõ điềm lành
Dạy chung con cả tránh giành giựt nhau.

5. Ráng hòa hiệp phùng tao lý diệu
Ráng thuận Thiên bí yếu thiện hành
Thiết ngôn tâm tất tánh thanh
Cửu-trường chánh-pháp nghiệp thành chơn tâm.

6. Kêu chung cả thậm-thâm con dại
Bớ con hiền nhớ lại lời Cha
Kêu con lớn nhỏ hiệp hòa
Bớ con tự tỉnh đừng xa chơn truyền.

7. Thầy dạy kỹ con phiền gìn giữ
Đừng đổ xiêu phương tử phương châm
Bớ con tâm lý thậm-thâm
Bớ con an-mạng trầm ngâm Công-bình.

8. Tu hòa khí tồn Linh thận-độc
Tu thoát mê dứt nọc Tham Sân
Nghị nghi nhiều lắm mỏn thần
Thương nhau lui tới ân cần chung lo.

9. Bớ con thơ đây lò Tạo-Hóa
Phước họa là kỷ dã tâm vi
Bớ con cân lượng nhiệm kỳ
Bớ con mỗi đứa mau tri Tâm-điền.

10. Thầy quá thương ban khuyên con dại
Con thương Thầy đừng cãi nghe con
Con ôi! đừng để Linh mòn
Nguyên-căn dò bổn bảo tồn phận thanh.

11. Kêu bớ con lời lành Thầy nhắc
Con bao đành tai mắt làm lơ
Con ôi! khuyên chớ bơ thờ
Vương vào Thiên-luật ngáo ngơ duyên lành.

12. Con ôi hỡi cội lành sung tược
Công vun bồi hòa nước mát êm
Bớ con ngày mới mới thêm
Dứt xong phàm tục hốt-chiêm tri thời.

13. Cuối Hạ-Nguơn buổi Đời mất Đạo
Phận Cha Trời chí hảo thương con
Thân thân giá hạnh Nam-côn
Mở khai Đại-Đạo xá ân con bầy.

14. Dùng Huyền-Linh ngày ngày dạy dỗ
Khai Lý-chơn Phổ-Độ quần sinh
Nguyên-căn khuyên chớ chống kình
Vưng lời Trời dạy huệ minh qui hồi.

THI

Qui hồi nguồn thiện trở về Nguơn
Trời xá Nguyên-căn để dựng nhơn
Kêu bớ con bầy mau hối ngộ
Đại-đồng phán-đoán Luật cao sơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 30 tháng 2 Mậu-Tuất Đàn Sóc đến đây đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước Đạo-Tràng Phú-Hòa-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Phú-Hòa-Đông, định-tâm nghe lời Thầy ban khuyên dạy dỗ đây chung mỗi con dầu Đời hay Đạo.

THI

Phú-Hòa-Đông xã hỡi nầy con
Đời Đạo chung tu khải hết mòn
Chung hiệp nhìn Trời, Trời Cứu-Thế
Từ đây cơ lý khải thông đồng.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ gái trai hiện tại
Ráng tu-hành đừng cãi lời Trời
Thuận tùng tâm lý qui hồi
Chớ ngang đừng dọc thuận thời là an.

2. Lời Thầy dạy Càn-cang nghĩa pháp
Con cãi Thầy phải thác phải nguy
Con ôi! Đạo-lý trí-tri
Con ôi! tu thiệt Thầy qui con về.

3. Đời cùng Đạo ủ ê do cãi
Cãi Luật-điều đâu tại tồn đâu
Con ôi! Chơn-Lý thâm bâu
Vưng lời an lý rõ câu đáo đầu.

4. Cơ thiện ác dưng hầu hưởng ứng
Kêu chung con ráng thuận mạng Thiên
Nhìn Trời tâm húy Cao Kiên
Nghịch Trời khó vững khó yên con bầy.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông một bổn đặng học đây xét lý chung nhau. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Phú-Hòa-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 9 giờ khuya)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ trong lớp học nơi Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông định-tâm nghe Thầy nhắc nhở, dạy dỗ ban khuyên hiện giờ đây mỗi trẻ.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ gắng công tu học
Học cho rành thận-độc phương-châm
Phú-Hòa-Đông trẻ thậm-thâm
Lo bề Đạo-đức phăng tầm Lý-chơn.

2. Tu an-mạng cao-sơn lưu-thủy
Người nghĩ suy tự tỷ tâm trung
Con ôi! Thiên-lý tao phùng
Rõ căn rõ bổn hiệp sum một nguồn.

3. Đừng để dạ luông tuồng sai lạc
Bớ con mà mau thoát kiếp về
Chung tâm nhìn Lý dĩ hề
Thọ kỳ Thiên-mạng đề huề tánh tâm.

4. Mừng chung cả thậm-thâm kiên húy
Rõ Trời trong, trong ấy trắng trong
Rõ ràng Đạo-đức Hư-không
Có nghe, có hiểu hiểu cần lập công.

5. Công về Đạo, Đạo đồng tế thế
Tránh chỗ nguy chỗ hệ đó con
Đừng cho Linh-điểm hao mòn
Ráng an bền trọn mót bòn đức thanh.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng tại Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông đặng trong đây Nam Nữ nghe chung, rồi giao Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài dạy Quí vị hữu phận soạn giải về Đạo-thể các cấp đặng dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Luật

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN quang chiếu rọi cõi trần-ai
KỲ xúc cảm Chơn-Lý ứng hay
CỔ vãng Từ-bi Trung-thứ hậu
PHẬT thường giác-thế diệu-huyền thay.

Bần-Đạo chào mừng chư Hiền-sĩ, định-tâm nghe Bần-Đạo giảng dạy đây mà gìn học cho tròn qui-củ chơn truyền.

Từ đây THU Hiền-sĩ, chỉnh đốn bài giải nghĩa mấy lớp học Cao-Cấp Vô-Vi Diệu-Lý; lớp học Cao-Huấn Khải-Thông; lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa sắp vào một bổn. Đạo-Tràng Bát-Quái Huệ-Luật Diệu-hành sắp vào một bổn. Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường sắp vào một bổn. Đề hiệu như vầy:

- Từ lớp học Vô-Vi Diệu-Lý, Cao-Huấn Khải-Thông, Nữ-Oa Cao-Cấp đề: THIÊN-ĐẠO CHƠN-TRUYỀN VÔ-VI THÁNH-LUẬT.

- Đạo-Tràng Bát-Quái đề: THIÊN-ĐẠO LÝ-TRUYỀN HUỆ-LUẬT PHÁP-CHƠN.

- Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường đề: ĐẠI-ĐẠO QUI-NGUYÊN CAO-ĐÀI NHỨT-BỔN, CHƠN-CHÁNH DIỆU-HÀNH TRUNG-THIÊN NHIỆM-LUẬT.

THU, Hiền-sĩ truyền ban cho Tam-Bảo, Ngũ-Hành Thiên-Sư sắp sang tròn vẹn ba Bộ Luật chờ lịnh dưng đến Bửu-Thơ Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài chỉnh đốn ban truyền; Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài ấn tống. Trước ấn hành dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi xem xét, Thiên-Sắc điểm ban.

Hiền-sĩ truyền cho Tam-Bảo Tinh-Duy, Ngũ-Hành Thiên-Sư soạn mỗi bài Thánh-Huấn, Thánh-Giáo Thầy dạy từ Ất-Mùi đến đây về thoát tục, cùng trật tự sắp vào Luật-Bình-Quân nối hậu.

Từ đây mỗi Luật, Lịnh, Bài, Khuôn đồng phải dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi đặng Thầy ban danh điểm lý.

Nầy Chư-hiền chung nhau về nhiệm kỳ La-Hán thuộc Hiệp-Thiên-Đài phận sự, cùng Thiên-lý, từ đây ráng vẹn vẻ tâm trung tôn nghiêm cao phụng, đừng hớ hinh rồi điêu động đó Chư-hiền.

Hiện chung nhau Chư-hiền định-tâm nghe lời Bần-Đạo điểm danh ban truyền bổn phận.

1. Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài: soạn bài Thầy dạy Đạo-Thể của Tam-Hồn phải luận giải từ chi tiết. Xong phận đến ngày 14 tháng 3 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm, đặng sau rạng rỡ thinh danh trong Thiên-Đạo Chơn-Truyền Vô-Vi Thánh-Luật đó Hiền-sĩ.

NINH, ĐẮC hai Hiền-sĩ luận giải Đạo-phận Thể, Lý La-Hán Ban Hiệp-Thiên-Đài, ngày 30 tháng 3 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Thầy chấm điểm nêu vào Thánh-Luật cho rạng tỏ đó Hiền.

2. Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài: NGỌC, Hiền-sĩ sắp sang khuôn-mẫu nền nhơn Trung-Thiên Thánh-cuộc Đền Thờ đến mỗi văn-phòng, khuôn-viên từng tiểu tiết, rồi dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm cho rạng tỏ thinh danh trong Đại-Đạo Qui-Nguyên Cao-Đài Nhứt-Bổn, Chơn-chánh Diệu-Hành Trung-Thiên Nhiệm-Luật đó Hiền-sĩ. Soạn rồi đến ngày 14 tháng 3 Mậu-Tuất chuyển dưng.

3. TÂM Hiền-sĩ; TUẤN, BỜ, Tam-nhơn Hiền-sĩ: soạn lời tiên-tri cơ-vận từ Nhứt-Tiểu Thời-kỳ nhứt niên Đại-Đạo đến đây. Ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm đặng nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Vô-Vi Thánh-Luật đó chư Hiền-sĩ, gọi thinh danh thượng lưu hạ cố.

4. BIỆN, Hiền-sĩ luận giải Đạo-phục Thể cấp của Chưởng-Quản từ mỗi tư tiết cho rành. Đến ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm đặng nêu vào Thánh-Luật.

5. SÁU, Hiền-sĩ luận giải Đạo-phục Thể, Lý khuôn hành chào đáp của Tam-Bảo Chánh, Phó cho rành. Ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm đặng nêu vào Thánh-Luật.

6. THỐNG, Hiền-sĩ soạn luận giải Đạo-phục cấp phẩm Lý, Thể từ Tứ-Bửu, Thiên-Sư, Nam-Tào, Bắc-Đẩu. Ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Thánh-Luật, tỏ rạng thanh danh Đạo-Lý đó Hiền-sĩ.

7. THẠCH Hiền-sĩ, mừng Hiền-sĩ luận giải Đạo-Thể Y, Quan cấp phẩm từ Đạo-Hữu đến Đại-Thiên-Phong cho rành phận sự. Đến ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật.

8. HƯƠNG, Hiền-sĩ luận giải Đạo-Thể một bài từ Tam-Tông Nhị-Dụng Hình-Đài. Đến ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Thầy chấm điểm đặng nêu vào Nhiệm-Luật đó Hiền-sĩ.

9. HIỆP, Hiền-sĩ luận giải một bài từ Tam-Thanh Đầu-Sư, Tứ-Bửu Hội-Thánh đến Ngũ-Hiệp-Quang, Lai-Tín, Hiến-Tín. Đến ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm đặng nêu vào Nhiệm-Luật đó Hiền-sĩ.

10. Ngũ-Hành Thiên-Sư, chung nhau luận giải Đạo-phục Y, Quan thể tướng cấp phẩm Thời-Quân, Tứ-Phối. Đến ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm đặng nêu vào Huệ-Luật Pháp-Chơn.

11. CỘI, Hiền-sĩ luận giải Đạo-phận Nguyệt-Tướng từ tiểu tiết. Đến ngày 9 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Huệ-Luật Pháp-Chơn.

12. THẢO, Hiền-sĩ luận giải Đạo-phận Thể, Lý Giáo-Tập. Ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật.

13. HIẾU, Hiền-sĩ luận giải Đạo-phận Thể, Lý Trị-Đàn quang minh trí dũng. Đến ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Trung-Thiên Nhiệm-Luật.

14. HIẾM, luận giải Đạo-phận Thể, Lý Đồng-Nhi đến Giám-Sanh. Ngày 9 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Thầy chấm điểm nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật.

* Đây về Nữ-phái, mừng Thiên-giáo ban truyền. Vậy từ đây rạng rỡ thinh danh.

15. NHÂM, Hiền-sĩ cô nhân, luận giải Đạo-phận Lý, Thể Đầu-Sư, Viện-Trưởng, tuần tuần tiểu tiết. Đến ngày 6 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Tây-Cung Thiên-Mẫu chấm điểm nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật nối hậu chơn truyền.

16. SẮC, luận giải Đạo-phận Giáo-Tập. Ngày 6 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi, Thầy chấm điểm nêu vào Thánh-Luật.

17. HAI, Hiền-Cô luận giải Đạo-Cô Quang-Lý, Đạo-phận Lý, Thể. Ngày 6 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Thiên chấm điểm nêu vào Thánh-Luật.

18. TRÂM, luận giải Hạnh-nữ Đạo-phận cấp phẩm Đồng-Nhi đến Giám-Sanh, dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi, Linh-Tiêu chấm điểm nêu vào Thánh-Luật.

19. KIỂN, THÌNH luận giải Đạo-phận Trị-Đàn Nữ-phái. Ngày 6 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Cung chấm điểm nêu vào Thánh-Luật.

20. HỚN, TÀI, LƯỠNG, LIỄU luận giải Đạo-phận từ Đạo-Hữu đến Giáo-Hữu Nữ-phái cho rành cấp phẩm. Ngày 6 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Cung chấm điểm nêu vào Thánh-Luật Hậu-Truyền.

ĐẨU, LƯỢNG luận giải Đạo-phận Thiên-ban từ Giáo-Sư đến Chánh-Phối-Sư cho rành, dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Vương điểm phận nêu vào Thánh-Luật.

THẤT, CẢNH, TÔN, HIỆP luận giải Ngôi-vị Cửu-Cung cùng Ảnh-phụng từ tiểu tiết. Ngày 6 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Cung điểm phận nêu vào Thánh-Luật.

21. NĂM, CHO, NỐI, PHƯỚC, NẾT luận giải Cửu-Liên-Châu Đăng-Huệ. Ngày 6 tháng 4 Mậu-Tuất dưng về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi Tây-Cung chấm điểm nêu danh ban lý nơi Thánh-Luật.

22. SÁU, Hiền-Cô Nhơn-sĩ, luận giải Nữ-Điện Liên-Oa, Liên-Đằng Ngôi-Vị. Ngày 6 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Vương ban điểm thinh danh nêu vào Thánh-Luật Hậu-Truyền đó.

23. PHƯỚC, Hiền-Cô Nhân-sĩ, luận giải phận sự Thơ-Ký cho rành. Ngày 6 tháng 4 dưng về Hiệp-Thiên-Đài Tây-Cung chấm điểm nêu vào Nhiệm-Luật.

Vậy từ đây Chư-hiền Nam Nữ, định-tâm xét phận do phận sự của mình lãnh phần giác-lý phổ-truyền Thiên-Đạo trong các Ban, Bộ dầu Nam Nữ có trọng trách luận giải một bài gọi tri phận sự. Ngày 14 tháng 4 lễ Long-Hoa kỷ niệm dưng về Hiệp-Thiên-Đài Thầy ban ơn chấm điểm rõ thông phận sự thinh danh rạng tỏ trong Trung-Thiên Nhiệm, Thánh-Luật, đó Chư-hiền. Giờ đây Bần-Đạo xin kiếu.

THI

Thiên-sắc ban phong trí phận trò
Chư-hiền Nam Nữ vẹn lòng lo
Thọ ân xây đắp nền Chơn-Đạo
Ráng trọn thuận hòa vững lái đò.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến ngày 9 tháng 3 Mậu-Tuất đến đây đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền, đặng kỳ trung Thiên-Lý thọ giác hướng đồ. Chưởng-Quản Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi ai có danh điểm đây mỗi Hiền một bổn, lo phận cho tròn chớ nên trễ thiếu đó mỗi Hiền Nam Nữ. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc sau lớp học Diệu-Linh-Đền giải nghĩa: Tín-Ngưỡng, Chơn-Nguơn, Nhãn-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-thần mới tỉnh khỏi mê mù
ĐĂNG chiếu tứ phương trí vị du
CỔ đắc công tâm kim diệu huệ
PHẬT Tiên thống đạt tín uy thu.

Mừng chư Đệ-tử, Bổn-Sư lâm Đàn ban truyền hai chữ “TÍN-NGƯỠNG”. Vậy chư Đệ-tử định-tâm học lý. Tín thông chơn tín, Tín trị tâm thiêng, Tín uy giác thế, Tín thọ tâm trung, kỳ chơn Tín tịnh, tâm định Tín minh, Tín tri khiêm hạnh; gọi Tín hòa chơn chánh Tín tri Tin. Ngưỡng tiền tri hậu, Ngưỡng húy giác thân, gọi tinh thần lương hiệp, Chơn Tín Ngưỡng quang. Ấy là Tín-Ngưỡng.


DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

---------o0o---------

Bần-Đạo mừng chư Hiền-sĩ. Vậy chư Hiền-sĩ định-tâm Bần-Đạo ban truyền hai chữ: “CHƠN-NGUƠN”. Chơn-Nguơn là nguồn sáng. Chơn-Nguơn là Bổn-giác, Chơn nghĩa thiệt, Nguơn nghĩa đầu, trước hết là thiệt, thiệt là chủ sự vật, lý, thể định xem xét qui khai, thiệt đầu mỗi mỗi gọi Linh. Linh đủ hay, hiểu, quên, nhớ, gọi đầu đề mỗi mỗi, tồn, vong của muôn loài gọi Hồn. Hồn tinh anh sáng suốt, gọi Anh-Hồn. Hồn của sự, vật, thể cử động, là Thần-Hồn gọi hữu vi, Hồn thanh bạch không nặng nề tối tăm, biết bình trị tri lương giác sự, trí vật, ấy hồn Linh. Gồm đủ Tam-Nguơn gọi Tam-Hồn, tồn lương tâm thiệt tin đó là Bổn-Giác, gọi người ta. Người ta vẹn đủ Chơn-Nguơn đó là trọn Linh, đặng hơn muôn loài thể thấy đây là vậy.


DIỆU-THIỆN BỒ-TÁT PHỔ-TẾ THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

---------o0o---------

Bần-Đạo chào mừng Chư-hiền, hiện giờ chung nhau học Đạo, hãy định-tâm nghe Bần-Đạo truyền ban hai chữ “NHÃN-TÂM”.

Nhãn định Tâm thâu, lưỡng quang do nhứt định là Chủ-Tể. Đức Chí-Tôn ban dạy Chư-hiền điểm ra chơn thể Nhãn-Tâm tượng trưng chiêm ngưỡng, nghĩa là Tiên-Thiên chơn tín đó, là Nhứt-Cực Hư-Vô, thể đình huờn trung chủ. Không-Hư là Thái-Cực, ấy là Độc-Nhứt, trước trên hết của muôn loài, là cái trước đầu, đầu là chủ bộ Tiên-Thiên của sự sống muôn vật trên cõi thế gian gồm là chỗ một vậy.

Lý là định, loài người hay bình linh, dầu sáng, tối, nên, hư cũng do định là trước; đó là Bổn-Nhứt, lý Chơn-Nguơn là đó.

Về Đạo-lý hay Đạo người, Đạo-đức đồng phải có ba, Nhứt-Tiểu Thời-Kỳ Thầy dạy thể con Mắt, Trí tả kỳ Dương, Tín hữu kỳ Âm, chiêm ngưỡng giác định. Đó là mới khai nên phải dùng Ngôi-Hai Thể, Lý qui Âm, Dương hiệp nhứt hoát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa chủ ư kỳ Đạo.

Gọi Thần-Mục Quang-Minh Tợ Điển là vậy đó.

Lần lần Cơ chuyển Lý khai, Đạo tròn Lý mở, Đức Chí-Tôn truyền dạy “TÂM-NHÃN”, là tượng thể con mắt, bề trong không chơn mày, không lông nheo, Tâm định nhãn quang, tinh thần tâm trí Vô-Vi nhi-trị tâm phàm. Đó là Trung-Thiên, gọi Không hòa Hư, lý Vô-Cực, Tánh giác Tâm, Tâm trị Tánh, Hậu-Thiên Nhơn-Đạo là đó.

Chuyển đến Tam-Tiểu, gọi lý Tiên-Thiên, là Nhãn Thị Chủ Tâm, Tam-Lương hòa nhứt. Người Ta, Đất, Trời, Đạo-Đức một ngôi, một lời, một thể, chiêm tồn, ngưỡng tín, định chơn là đó. Xem thấy tâm định làm y, gọi Nhãn là Tâm, Tâm ấy là Trời, Thiệt gọi Tinh, Tinh là Thần, Thần Thiệt là Lý. Lý là Trời, chỗ sáng suốt tánh kỳ quang, gọi phân minh, chủ đó gọi Trời.

Còn tượng trưng năm màu, lý chiêm ngưỡng răn trị năm tà nơi lòng, trở lại năm lành; Tâm, Tánh, Ý, Mắt, Tai trở nên chí mỹ. Thân thể xây nền chánh nghiệp, là chí thiện, sự vật là có. Phải xem thể có đó gọi phong anh, mây cảnh, sửa đen về đến trắng. Lưỡng đó gọi mây lành, lý là chánh nghiệp của Đạo-Người, là thể vậy đó. Chánh thể, thể nghĩa vẽ đồ lý chánh tượng trưng, chiêm tâm ngưỡng hành chánh, chánh hòa thể thân trở lại tồn chơn là Chơn-Lý. Chơn hữu lý, lý khai chơn do xem xét, biết, hay đều gồm lại chơn, rồi hành chánh, gọi người Chánh Thể. Ta Chơn-Nguơn gồm Chơn-Giác, gọi Chơn-Thần bình Chơn-Đạo, Cảm-Ứng hòa Trung-Dung, Công-bình tri giác ấy là Đạo. Đạo do tâm, tâm tri-giác, gọi xem lý xét phận lý hiệp gọi gồm khai Nhãn-Tâm Chơn-Lý là đó.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng nơi Diệu-Linh-Đền đây đặng nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà con hỡi ráng bền trau
HOÀNG lịnh chấm công trẻ một màu
ĐẠI-Đức cân phân tường sắc tứ
ĐẾ quyền Trời Chủ sáng làu làu.

THI BÀI

Mừng con lớn nhỏ hiện giờ
Thiện tâm tu học dải dầu dò chơn.

1. Con ôi hỡi buổi cơn ráng tránh
Tránh cho xa tâm tánh bất bình
Con ôi! Đạo-đức chánh-minh
Minh-tâm Kiến-tánh đinh ninh nghiệp lành.

2. Lòng chí thành tồn thanh danh thiện
Phận người tu Càn-kiện Cao-minh
Từ đây Đạo-đức phù vinh
Từ đây Chơn-pháp lý minh Đạo-mầu.

3. Lời Thầy dạy làu làu cơ hội
Lời Thầy trao con hỡi vưng hành
Hội-Sơ Nguơn-Thượng Đại-Thành
Con thành người Đạo là danh hướng đồ.

4. Bao nhiêu năm hải hồ Bác-ái
Đến đây là thế thái vui xuân
Ban khuyên con trẻ vui mừng
Bớ con tu thiệt một chừng là an.

5. Lòng chí thành công trang đức thạnh
Thới thanh thay dạ mạnh Từ-bi
Con ôi! Chơn-Lý nhiệm-kỳ
Bớ con Đạo-đức đồng qui chơn truyền.

6. Đạo gầy dựng bình yên trật tự
Tự tâm con cư xử xét xem
Con ôi! Đạo-đức chớ lem
Do cơ Thống-nhứt Thầy đem đến lành.

7. Mừng chung cả tâm thành mới thiệt
Chớ lãng xao quỷ quyệt xen vào
Đinh ninh toan tránh ồn ào
Là trong muôn một, một màu Qui-nguyên.

8. Xuân khai Kỷ phỉ nguyền Đạo-lý
Thu lập Cang ngu trí hòa trung
Mất hòa phải vướng chỗ cùng
Nếu con thiếu thuận khó trùng phùng nhau.

9. Trời là Luật trước sau như nhứt
Người hòa tâm mới thức giác tâm
An hòa là Đạo khỏi lầm
Nhố-nhăng là ngụy ngày thâm tục phàm.

10. Trời định phạt hiểm nham đời mỵ
Trời thưởng ban chung-thỉ chánh-chơn
Trời ban Thiên-Luật cao sơn
Trời là lý sáng hòa nhơn hóa tường.

11. Trời dạy trẻ nghĩa-phương tri thiện
Trời khuyên Đời phân biện giả chơn
Trời là Thần chỉnh tín chơn
Con nào mất Đạo khó huờn cảnh quê.

12. Cảnh mang xác nhơn hề hòa tánh
Quê Đạo Tâm Tánh thạnh bạch thanh
Dạy đây ráng vẹn con lành
Bớ con chung cả nghe rành mỗi con.

13. Câu qui-củ sắt-son thằng-chửng
Con tu-hành gầy dựng cho y
Bớ con tránh chỗ tâm phi
Phi kỳ tâm Đạo phải đi đường cùng.

THI

Đường cùng ôi hỡi thấy kìa con
Thiên-luật chẳng dung khó vẹn tồn
Mất lý vong căn rồi hỡi trẻ
Làm sao cho đến Ngọc-Kinh Cung.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh-Đền, đọc rồi bãi Đàn. Giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc sau thời Tý Đàn Vọng 14/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-lịnh ban hành Đạo đáo Trung
HOÀNG-đồ Huỳnh chiếu trẻ huờn dung
ĐẠI-ân ban rưới tiền Nam-Thiệm
ĐẾ-Khuyết đắp bồi rõ hiệp sum.

THI BÀI

Hiệp sum tu niệm bền lòng
Bớ con Hồng-Lạc xuân đồng thuận Thiên.

1. Đừng có dạ chinh nghiêng nhau nữa
Ráng hòa tâm bửa bửa trau-giồi
Bớ con an-mạng qui hồi
Bớ con chung hiệp vun bồi nền nhơn.

2. Lòng chí thành chánh-chơn, chơn-chánh
Lòng trọn lòng lập hạnh cứu đời
Bớ con tu tỉnh thuận thời
Bớ con mỗi đứa biết Trời ráng qui.

3. Qui cho kịp nhiệm kỳ mang xác
Lập thiện công đặng thoát tội Trời
Con ôi! Thiên-luật chẳng dời
Con ôi! thọ phận con Trời đừng thiêng.

4. Lòng trọn thiệt là duyên nối chặt
Nối chặt bền dầu ngặt trải qua
Con ôi! Đời Đạo thuận hòa
Nhìn Trời Từ-háo Cao-Tòa sáng trưng.

5. Phận tu thiệt là tuân Thiên-mạng
Phận tu hiền tỏ rạng thinh danh
Con ôi! thiện niệm là thành
Đạo Trời khải lý trọn lành là an.

6. Con an-mạng vẹn toàn sau trước
Trước cùng sau mực thước do Trời
Đó là cơ lý vui tươi
Đây là thanh phước dành nơi giống lành.

7. Giống lành tốt tập tành thêm tốt
Giống Lạc-Hồng điểm một tiền duyên
Phận con vưng mạng Cao Kiên
Phận tu chung trẻ phỉ nguyền tự tân.

8. Con cả thảy ngày xuân Đạo-đức
Đạo hoằng khai tâm tức thạnh hòa
Đức thanh phước hậu âu ca
Kêu con chung cả nhìn Cha trọn niềm.

9. Khai Thiên-Hoàng là điềm qui Thượng
Đại-Thành sang cảnh tượng Hanh Nguơn
Con ôi! muôn sự dứt hờn
Trở về Tâm-lý háo nhơn thăng bường.

10. Lời chỉ cạn con tường nghe trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ hành y
Bớ con cứu thế nhiệm kỳ
Làm gương hiền đức đặng qui con bầy.

11. Trong chỗ thiệt, thiệt đây hòa Lý
Dựng nền nhơn tri-trí phân minh
Trung-Thiên Việt-Quốc Nam-Huỳnh
Là nơi Trời định huờn Linh Đạo-mầu.

12. Khắp phàm-gian đâu đâu cũng một
Một Trời Cha hòa một Luật-điều
Đại-đồng con cả danh nêu
Hòa tâm huynh đệ dẫn dìu tu lai.

THI

Tu lai chung hưởng cuộc Đời thanh
An hưởng cảnh xuân Đạo thới danh
Thế-giái an hòa qui Thượng-hội
Nam-bang Thánh-cuộc đáo trung thành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 tháng 3 Mậu-Tuất, Đàn Vọng đến đây đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài Nhập Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN sắc tứ qui Sĩ khá vưng
KỲ xem trong trắng rạng danh xuân
CỔ tâm giồi luyện hoằng khai tỏ
PHẬT thỉ chung hòa khải Cửu-từng.

THI BÀI

Mừng thay lớp học hiện hành
Thiên-Phong-Đường lập tập tành nơi đây.

1. Trong Hội-Thánh từ nay rạng tỏ
Là chánh-chơn nhứt đó đây hòa
Chung nhau học hỏi âu ca
Kỳ trung Nhiệm-Luật một ba hậu truyền.

2. Chung Hội-Thánh nối liền muôn thuở
Thay thế Trời khai mở nền nhơn
Dựng gầy Thể-đức Lý-chơn
Cao-Đài Nhứt-bổn vờn vờn thế-gian.

3. Nền Đại-Đạo thống Càn Khôn hiệp
Là Qui-nguyên trúng nhịp thuận tùng
Chung nhau tu-niệm qui trung
Là trung tâm điểm Hư-không năng hoằng.

4. Đạo Nhứt-bổn tâm hằng chấn chỉnh
Lý Huờn-nguyên chí kỉnh mạng Thiên
Rõ thông Năm-mối Ba-giềng
Cột rường trụ cốt thanh Thiên Địa thành.

5. Thống hiệp hòa cội cành nhơn hậu
Là Tam-Hoàng Thỉ thấu, Chung tân
Đạo Cao-Đài Giáo lập trần
Đời thanh rõ Đạo, Đạo cần nghiệp thanh;
Mừng thay lớp học hiện hành
Thiên-Phong-Đường lập tập tành nơi đây.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc Nhập Học Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường của Hội-Thánh, từ đây trưởng đến.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài Bãi Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

TRƯỜNG THI

1. Học hành Đạo-Lý Diệu-Chơn
Mừng chung Hội-Thánh cao-sơn thiện từ
Kêu chung lớn nhỏ chỉnh ư
Vào triều Lý bái Không Hư mạng Trời.

2. Thuận Thiên tồn lý vững nơi
Cúi đầu phủ phục vưng lời lập công
Đây là rường cột Đạo-đồng
Tay lèo, tay lái nhìn trông Thiên-tường.

3. Trước là Lễ Nghĩa châm phương
Sau là hướng lý dìu nương thuận hòa
Đạo Cha truyền thấu nguơn ca
Tâm thành thiện mỹ mới là thinh danh.

4. Gọi là xứng phận làm anh
Anh là dẫn lối Đại-Thành cho em
Đừng cho Đạo-cả ố lem
Chung nhau tu học xét xem hằng ngày.

5. Đó là Đạo-đức anh tài
Thế Thiên giáo dục buổi nầy đáng ngôi
Dạy chung nhìn lý tâm xuôi
Phận tu nhiêu nhẫn phủi rồi trần-ai.

6. Gọi rằng Hội-Thánh nhơn tài
Tài truyền Lý sáng, tài hay thương hòa
Tam-Hoàng Đời Đạo xướng ca
Trời ban phước đức Cao-Tòa thủy nhơn;
Học-hành Đạo-Lý Diệu-Chơn
Mừng chung Hội-Thánh cao-sơn thiện từ.

MƯU, Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc Bãi Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, sau giờ vẹn học.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là châu báu của Trời trao
HOÀNG-Lịnh tứ ban trẻ trọn màu
ĐẠI-Đức dò phăng cho trúng nhịp
ĐẾ-Ân truyền xá hiệp chung bầu.

THI BÀI

Chung bầu tu-niệm nầy con
Đạo Qui-củ chánh sắt-son nguyên kỳ.

1. Đạo đồng Đạo là qui Nhơn-đức
Đạo Trời khai kêu thức phàm-gian
Bớ con rường cột vén màn
Kề vai gánh nặng vẹn toàn Đạo-tâm.

2. Đứng làm anh trầm ngâm xét kỹ
Lãnh vai trò chung-thỉ nhựt tăng
Làm anh Tam-luật năng hoằng
Làm anh hướng Đạo phải dằn lòng nao.

3. Lời Thầy dạy chung nhau dò xét
Lẽ chánh-chơn tâm thét bụi trơn
Bớ con duy nhứt vờn vờn
Việt-Nam Tòa-Thánh đâu sờn tiếng thanh.

4. Trung-Huỳnh khai mối-manh ứng vận
Châu-Thiệm hòa tinh tấn thậm chơn
Việt-Nam Thánh-cuộc cao-sơn
Ngọc-Kinh Cung chiếu Đức Nhơn Tam-Hoàng.

5. Lập Trung-Thiên vén màn tục lụy
Gọi Nước Trời chơn thị làu làu
Rõ ràng áo nọ một bâu
Mối-giềng Trời Chủ vãng thâu một quyền.

6. Giống Rồng Tiên duyên tiền Trời định
Gọi Lạc-Hồng cảnh tịnh huy hoàng
Long thăng, Hổ giáng vẹn toàn
Tượng trưng Lý Thể dựng Càn khai Sơ.

7. Qui Tam-hồn Thiên-thơ mở lớp
Dựng Tam-tông mới hợp vận thời
Năng hoằng Tam-bửu một nơi
Tam-huê Tụ-đảnh vận thời dìu Linh.

8. Đừng có dạ nghiêng chinh rồi hỏng
Con của Trời đừng vọng phàm tâm
Con Trời nhìn Lý chớ lầm
Con Trời Trời dạy phăng tầm dò Chơn.

9. Đứng làm anh cao-sơn về lý
Đứng làm anh Trời trí gánh to
Đạo-mầu gánh nặng qua đò
Gánh Trời trao đó đắn đo sao rồi.

10. Gánh Đạo Trời vun bồi tế thế
Dựng nền nhơn Dụng, Thể, Tướng, Chơn
Đạo Trời Nguyên lý cao-sơn
Đạo Trời Năm-lý thể huờn Bốn-khuôn.

11. Gánh Đạo Trời tròn vuông phận trẻ
Gánh Đạo Trời nặng nhẹ phân hào
Đạo Trời hòa thuận gọi Cao
Đạo Trời chung hiệp thương nhau vuông tròn.

12. Phận làm anh bảo tồn danh Đạo
Phận làm anh tâm hảo khai quang
Nhớ câu Bác-ái vinh vang
Đại-đồng huynh đệ thế-gian con Trời.

THI

Con Trời chung hiệp mới là con
Dìu dẫn nương nhau gọi bảo tồn
Đạo-đức rạng màu hòa với nhẫn
Phát minh thể dụng nghĩa nhơn giàu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 14 đến đây, đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Thiên-Phong-Đường của Hội-Thánh.

Trong Hội-Thánh mỗi con dưng bài xin học đề như vầy: Cao-Cấp Thiên-Phong Học-Đường, Trung-Thiên Nhiệm-Luật.

Còn sắp khuôn-mẫu trong giờ học Đạo, Thông-Qui đề:

- Giám-Đốc: Đại-Thành Bổn-Giác Ngọc-Chơn-Quân.
- Phó Giám-Đốc: Đại-Quang Bổn-Thể Giáo-Tông.
- Giáo-Tập: Hiệp-Phong-Đài, Hiệp-Chưởng-Đài.

Bài nầy Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài dạy Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, giải nghĩa 2 chữ “Hội-Thánh”

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quý báu trẻ mài trau
HOÀNG-Lịnh điểm phê phận thức mau
ĐẠI-Đức gia ban lo giữ phận
ĐẾ Tiêu Cửu chuyển rạng danh Cao.

Mừng mỗi con, mỗi con chung nhau học hỏi hiện giờ đây, gọi đồng tâm ư nhứt. Giờ nầy mỗi con định-tâm Thầy dạy cho rõ hai chữ “HỘI-THÁNH” đây mỗi con.

Hội là chung hiệp về lành, Hội qui tâm tín-ngưỡng, Hội một khối tin Trời, Hội nhau đem lời chơn giáo dục, Hội lo giải phá phàm-tâm đem lại Đạo-tâm. Phàm-tâm là ham muốn vật chất, thế quyền, xát xô nhăng-nhố, vì đó mà phải phạm tội Trời. Giờ Đạo khai Lý Trời ban dạy con lành, tự tỉnh nơi lòng nhiều con; vậy Hội lại đem nguồn lành đó, giải phá phàm-tâm trước đó, phàm-tâm tan mất tự nhiên trở lại Đạo-tâm. Đạo-tâm là Đạo thâm cảm trong tâm, giờ phút nào tâm không mất Đạo, gọi Đạo vào trong, trong giàu Đạo; đó gọi Hội lành, sáng tự tâm thanh Thánh. Tượng trưng Lý, Thể Hội-Thánh, đây là hai Lý, Thể tượng trưng Âm, Dương trong hai hòa một Luật.

Hội-Thánh phải thế Thiên gọi Thánh-Thanh-Thiên, Tiên-Tri-Thần, là phận sự Hội-Thánh, là sáng trong, là phận sáng, tâm trong đó là Trời trí. Tiên-Tri-Thần là: Cảm-ứng rõ Lý Càn Khôn, hữu báu, định tâm chọn chánh-chơn gồm chung gọi là Đạo vậy. Trong đó, Nhơn-sanh đồng bái phụng lý sáng đó, đồng nhau hội tâm chiêm ngưỡng, chỗ sáng là đồng sáng, ngày ngày thêm sáng, lý nhơn hòa, sanh thuận, là đồng sáng, trọn sáng đó.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng nêu vào Trung-Thiên Nhiệm-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc sau Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, giải nghĩa: Đạo-Đức Nền Nhơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc oai ân đủ bớ con
HOÀNG Thiên thâu chọn trẻ tâm không
ĐẠI-Ân võ lộ cơn nầy hỡi
ĐẾ Chủ Càn Khôn gọi trắng trong.

Thầy mừng mỗi con chung nhau Hội-Thánh, hiện giờ học hỏi Đạo-Đức tại đây. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy ban dạy “ĐẠO-ĐỨC NỀN NHƠN” đây mà học xét đó con thơ trong mỗi trẻ.

Đạo là Diệu-pháp Hư-vô, thậm cao thậm thâm chơn huệ. Đức là chánh nghĩa vi nhơn, Đạo-Đức định, Vô-Vi ứng, Đạo là hòa thuận. Đức gồm Hạnh, Nhơn, Từ, Nhượng; Đạo là Tri-giác Diệu-hành; Đức là Minh-tâm Huệ-tánh, tỉnh khang, Thần Mộ, Triêu Tịch vi tư, thiện trí. Gọi là giờ phút tâm tánh thường định xét lòng, gìn luật Trời, giữ mạng vận, trọn lòng Nhơn, ấy là Đạo. Đức thân thể chẳng rời, Đức trong mỗi phút thường thường bền lòng tin Đạo là thiệt, gọi giữ luật, nói thiệt gìn Lý, làm thiệt phụng thờ Thiên-luật, tồn Tánh Đức, vẹn vậy hòa Tâm Đạo. Tâm-Đạo, Tánh-Đức vẹn giữ gìn kiên cố đó mới vẹn sáng chung, gọi Tân-dân Minh-đức, do chỗ Thân Thể vẹn tốt, Tâm Tánh trọn lành, Lý Pháp dồi dào. Phận người đủ Đạo, Nhơn Nghĩa thạnh hưng; phận người đầy Đức, Lễ Trí diệu hành; phận người trọn sáng, Tín Trung thận-độc; phận người thiệt ngay, Hiếu Đễ thường tồn; phận người an hảo, Liêm Sỉ phân minh; Đạo người bền vững đó. Trọn vậy gọi xây dựng Nền Nhơn, tâm Chơn thể Chánh. Muốn vẹn giữ trọn nhơn, phải gìn giữ luật Công-Bình cho trọn, là vẹn. Đạo là Nền, Đức là Nhơn, Công là Minh, Bình là Lý. Đạo-Đức Công-Bình trọn, Trung-Thiên toản ngọc tại phàm-gian đó mỗi con.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường, đặng trong đó nghe chung. Rồi giao lại Chưởng-Quản in ra đặng nêu vào Trung-Thiên Nhiệm-Luật.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài Trương-văn-Hồ Bái-mạng chức Giáo-Hữu Huệ-Khiết Hòa-Linh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh triệu thâu trẻ trọn hiền
HOÀNG phong Thiên-tước trạch Căn-nguyên
ĐẠI-ân thâu dụng truyền Chơn-pháp
ĐẾ-Khuyết vun bồi phước nối liền.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ Căn lành
Ban ân thâu chọn nêu danh sáng bừng.

1. Trương-văn-Hồ vui mừng xuân cảnh
Lãnh phận trò lập hạnh tiên chơn
Con ôi! Thiên-tước vờn vờn
Điểm danh
Giáo-Hữu cao-sơn hướng đồ.

2. Phận Giáo-Tập qui mô cho chắc
Hiệp-Thiên hành vặc vặc Lý khai
Huệ-Khiết Hòa-Linh vẹn hay
Trí phần La-Hán Huỳnh khai Thiên thành.

3. Nguồn Đại-Đạo nêu danh Nguyên-lý
Hiệu Cao-Đài Hoàng Thỉ Nguơn do
Bớ con Đạo, Pháp Cao-lò
Đừng hờ phải hỏng làm trò trọn trong.

4. Phận Hiệp-Thiên xuân đồng Dương-khí
Lý Thể thanh tâm ký Thiên-lương
Gặp nguồn con vẹn bước bươn
Thanh danh tỏ rạng giao tương Huyền-hoàng.

THI

Huyền-hoàng qui Thượng Thỉ hòa Nguơn
Sơ-Hội chấm công đức chớ sờn
Một kiếp dải dầu danh tiếp hậu
Nguyên-căn Đạo-đức trọn cao-sơn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ HỒ Bái-mạng, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho HỒ một bổn gìn giữ sửa lòng do mạng Trời hành-phận.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-HÀNH

Thầy dạy:

Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 2 giờ tối)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

50. Bài phong Nguyễn-thị-Cầm chức Lễ-Sanh Cung Liên

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng-Đàn.

THI

TÂY Kim Đoài Khuyết trẻ vun bồi
PHƯƠNG hướng chí châm Đạo-đức ngôi
VƯƠNG Chủ ân quang truyền Giáo-lý
MẪU-khuôn lương hậu ngưỡng chiêm thời.

Nguyễn-thị-CẨM, con định-tâm nghe Mẹ ban phong trí phận nghe con trẻ.

THI

NGUYỄN Tông rạng rỡ hỡi Nguyên-căn
THỊ trực tâm trung đức hạnh hằng
CẨM hảo Từ-Hàng quang liễu huệ
Con tròn Thiên-Đức vẹn trang bằng.

THI BÀI

1. Nguyễn-thị-Cẩm con ôi vưng mạng
Phẩm
Lễ-Sanh phong tạng thanh danh
Liên-cung con trẻ liên hành
Đây là Thiên-tước mối-manh trọn niềm.

2. Phần Đạo-Cô Cao Kiên bớ trẻ
Tâm trọn bền Môn trẻ Mẹ Sư
Khải-Âm Quang-Liễu thiện từ
Đứng ra hướng Đạo chỉ ư thuận hòa.

3. Con sắm thẻ màu hoa Ngân Liễu
Vàng đậm thay tiến triển tâm trung
May liền bốn lớp hoàn dung
Phận hành chơn-diệu hạnh-cung trược trừ.

4. x Y, Quan vẹn vẻ Nữ-thư
Long-Hoa triều bái Không-Hư giáo tường
Tuần tuần thiện dụ Càn cương
Bớ con CẨM trẻ vịn nương đức đầy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Nguyễn-thị-CẨM Chợ-Lớn học đây lo phận vuông tròn, vưng lời Mẹ chọn, Mẹ sai lập công bồi đức.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Mẹ dạy:

Ngày 13 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (3 giờ chiều)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

51. Bài đọc trước Đạo-Tràng Cao-Huấn, giải nghĩa 2 chữ: "Cao-Huấn"

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời phú bớ nầy con
HOÀNG lịnh điểm ban trẻ chí tròn
ĐẠI-Đạo hoằng khai ròng độ chúng
ĐẾ ân gìn giữ trọn lòng son.

Mừng mỗi con chung nhau trong lớp học hiện giờ, định-tâm nghe Thầy ban dạy hai chữ “CAO-HUẤN” đây mà xét phận.

Nầy mỗi con, phận mỗi con trong lớp học nầy đặng Thiên-tước trỗi Cao thọ kỳ đại nhiệm, Thiên-Huấn chơn tri, môn thành tâm thọ, là lớp học nầy gọi rằng: đặng Đại-Học Tri-Tường Thanh-Đạo, Thượng-Học do tâm tri chủ, tâm Cao lý vô tận, Đại-Thiên-Phong tri cơ đại hỷ xả, đồng tin qui nhứt, nghĩa đồng thanh, lý Cao là đó. Chơn-chánh tâm thông, Tin Thường giác Thiệt, lý giáo Huấn thuận hành, gọi Cao Đẳng thọ Huấn Chơn, đó mỗi con.

Vậy giờ nầy Thầy mừng chung mỗi con định-tâm nghe Thầy ban lý đây mỗi trẻ.

THI

Mỗi trẻ trọn tu đặng vẹn bền
Đạo-mầu huyền diệu đáo kỳ nên
Đức thanh công hiệp tường Chơn-Lý
Chung phận con Trời thiệt chớ quên.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn đây, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non-Côn tỏ rạng thêm
HOÀNG Thiên kêu dạy trẻ xuân điềm
ĐẠI-Thành chung phận nầy con hỡi
ĐẾ-Khuyết vun bồi lý thạnh kim.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ chung trường
Chung lo học tập gọi nương lý thành.

1. Bớ con trẻ nguồn lành lố lý
Chỗ lành êm ngu trí chung qui
Bớ con cơ hội nhiệm kỳ
Bớ con tự tỉnh đặng tri phận mầu.

2. Chung lớp học làu làu xuân cảnh
Là vui tươi đặng rảnh nợ trần
Con ôi! chung học thọ ân
Học thông lý thiệt dứt Sân Si mù.

3. Trong mỗi trẻ Xuân Thu tri giác
Trong mỗi con mau thoát kiếp về
Nầy nầy con trẻ nhìn quê
Vui tươi tu niệm qui về lý chung.

4. Trong lớp học Cao-sùng Đạo-đức
Giờ chung đây tri thức nhiệm kỳ
Gọi rằng Đãnh-lễ duy duy
Trên hòa dưới thuận ỷ y mạng Trời.

5. Lòng chí kỉnh thờ Trời vi chủ
Mừng mỗi con Qui-củ giữ gìn
Lời vàng Thầy dạy đinh ninh
Chung Đàn con dại ráng in vào lòng.

6. Con ôi trẻ xuân đồng giúp Đạo
Nầy chung con ráng tạo công thành
Đây là Chơn-pháp tồn thanh
Rõ thông vận-mạng tập tành Đạo thông.

7. Thông về Đạo lập công mới vững
Thông nguồn lành gầy dựng bổn-căn
Gọi là học lý ăn năn
Gọi là tri giác năng hoằng thanh phương.

8. Trong Đàn-nội lập trường chung trẻ
Cho vững lòng vui vẻ thêm thanh
Đây là tâm lý mối-manh
Đây là cơ hội nêu danh con hòa.

9. Đạo cứu Đời xây Tòa âm chất
Phận người tu ráng thật nơi lòng
Người tu trọn thiệt lý thông
Người tu an lý đừng trông vọng hành.

10. Phận người tu phải lành căn-bổn
Phận người tu dứt hỗn độn nguy
Bớ con tu tỉnh tri-thùy
Bớ con an lý gọi đi trọn niềm.

THI

Trọn niềm về Lý thoát điều hư
Nhìn Chủ Càn Khôn định chí ư
Rõ thấu nhiệm mầu hồi Bạch-Ngọc
Muôn điều do lý rạng Chơn-như.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn nơi Tòa-Thánh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài phong Chấn-Tý Diệu-Giác Quảng-Tiên và gọi danh Huyền-Quang xuôi cơ vận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh tứ chơn trẻ cố gìn
HOÀNG đồ Môn-đệ trỗi Thần Tinh
ĐẠI Qui-nguyên bổn nầy con cả
ĐẾ Chủ Càn Khôn Nhứt-thống minh.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ Căn lành
Ban phong điểm phận thạnh hành bớ con.

1. Nầy CHẤN-TÝ sắt son tâm dạ
Thầy chọn con kỳ hạ công tâm
Bớ con an-mạng thậm-thâm
Kêu con chung hiệp vững tầm từ đây.
Diệu-Giác Quảng-Tiên sum vầy
Đây là La-Hán ngày ngày Huỳnh tăng.

2. Thọ phận Sư liên-đằng Thống-nhứt
Giúp cho Trời Đại-lực Đại-bi
Bớ con Thiên-lý nhiệm kỳ
Qui-nguyên Bổn-nhứt là tri Thiên thời.

3. HUYỀN-QUANG trẻ rõ lời chung-thỉ
Thầy mừng con Cang-kỷ minh trưng
Lần lần khí tượng thạnh xuân
Con an tâm lý chuyên cần là nên.

4. Con là đứa xây nền Đại-Đạo
Ráng nhìn Trời tâm hảo bền nhơn
Chuyện chi mất lý chớ sờn
Hiệp hòa về Đạo cao-sơn lý mầu.

5. Thầy dạy đây làu làu bổn phận
Con xuôi cơ Tinh tấn Thần quang
Chung nhau huynh đệ một thoàn
Cha Trời vui đẹp Thống an Nhứt nguồn.

6. Lập Trung-Thiên tỉnh tuồng tế thế
Dựng Thượng-Nguơn khai huệ cứu nguy
Bớ con tâm-lý phương tri
Bớ con tự tỉnh thị phi ráng ngừa.

7. Trong thế sự đừng thưa rồi hỏng
Ráng dặt dè đừng đọng mỵ quyền
Con ôi! phận sự kiền-thiền
Nguyên-căn lâm hạ nối liền thiện chơn.

8. Muốn nối liền nền nhơn dựng trước
Đặng xuân sanh mực thước Càn qui
Rõ thông Thể Lý thức tri
Rõ rồi con phải đồng qui nguồn lành.

THI

Nguồn lành nầy hỡi trẻ HUYỀN-QUANG
Phận sự từ đây hiệp nhứt tràng
CHẤN-TÝ, ẢNH-TINH tăng DIỆU-GIÁC
Hai con hòa thuận gọi chung toàn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Địa-Ảnh-Tinh với Huyền-Quang mỗi trẻ một bổn xem lý xét phận giúp Thầy. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*********

CHUẨN-Y SẮC-LỊNH BAN-TRUYỀN

Thầy dạy:

Ngày 19 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 12 giờ trưa)

HỘI-THÁNH THỬA TUÂN-Y HUY-CẤP

Đ.T Bảo-Nguơn Đ.T Bổn-Giác Đ.T Chiếu-Đức
Tuế-Tinh-Quân Ngọc-Chơn-Quân Hồng-Đăng-Quân
Đặng-Phước-Đức Nguyễn-Văn-Mưu Huỳnh-Mộc-Thành

C.Q Hiệp-Thiên-Đài Q.C.Q Cửu-Trùng-Đài
Hanh-Thông La-Hán Hòa-Phong La-Hán
Đoàn-Văn-Thu Nguyễn-Văn-Ngọc

******************

54. Bài giải nghĩa ngôi vị phụng thờ Đức Chí-Tôn (khuôn đèn Thập-Ngũ Linh-Đăng, đèn Ngũ-Lý, Đông Liên-Hoa, Tây Tựu-Lý)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ điển rọi đêm đặng phá mù
ĐĂNG tường chiếu diệu lý Xuân Thu
CỔ Kim hồi hướng hòa tâm lý
PHẬT độ đời mê nhớ phận tu.

Bổn-Sư mừng chư Đệ-tử trong lớp học Cao-Huấn hiện giờ chung vẹn đồng đây, định-tâm nghe Bổn-Sư dạy chỉ lý thiệt, nguồn chơn, thông tri ngôi vị, dễ bề tín ngưỡng tỉnh tâm đó Đệ-tử.

Ngôi vị phụng thờ là lý tượng trưng, thể dụng hiện hành, hốt-chiêm ngưỡng sự trí-tri. Khuôn đèn Thập-Ngũ Linh-Đăng, 5 tấc tam giác. Đây là Tam-Ngũ huờn nguyên, khuôn thành mẫu hiệp vận hành, 15 ngọn đèn:

1. Là Nhứt-Cực Huyền-Quang.
2. Lưỡng-Nghi Nhị-khí Âm Dương chiếu diệu.
3. Là kế Tam-Tài thuận nghĩa hòa tinh.
4. Là kế Tứ-qui Bửu-định.
5. Kế Ngũ-Hành lưu thông vận chuyển Thiên-lý ứng hành, sanh sanh hóa hóa, qui nhứt là Càn Khôn võ-trụ phẩm-nghi. Trong số năm chấm điểm Trung-Ương là Trung-bình, Chí-công, Chí-chánh, lý Khai-Thiên là Tam-Ngũ thanh phù.

+ Nhứt-Ngũ là:

1. Huyền-Linh.
2. Khí-Quang.
3. Huyền-Quang.
4. Hoàng-Yên.
5. Huỳnh-Quang.

Hoàn trung Hư-vô Bí-diệu, trược phù.

+ Nhị-Ngũ Tịch-Địa là:

1. Hóa Trí Tri Nhơn.
2. Hóa Dục Nan Vật.
3. Hóa Thân Kiện Cảnh.
4. Hóa Thủy Thành Sơn.
5. Hóa Súc Tượng Cầm, du hành vạn loại.

+ Tam-Ngũ là Đạo-Chơn:

1. Nhơn hòa Hậu.
2. Lý hòaThể.
3. Thân hòa Phận.
4. Diêm hòa Phù, gọi Hồn hòa Xác.
5. Trí hòa Tín, gọi Đạo hòa Đức.

Lý hằng tâm, tượng khai chiêm-ngưỡng là đó.

Chung qui Nhứt-Cực Sanh; Âm-Dương Hóa; Tam-Tài Thông; Tứ-Tượng Định; Ngũ-Hành Lưu là: Sanh, Hóa, Thông, Định, Lưu. Từ-Bi Sanh; Bác-Ái Hóa; Công-Bình Thông; Trung-Thứ Định; Cảm-Ứng Lưu. Hòa Khí-thanh, thành Thanh-khí. Lý là: Nguơn-Hanh hòa Nhơn-Hậu, Càn thuận Thiên, Lợi-Trinh hòa Nghĩa-Đức. Khôn trí Địa, Lễ thuận Trí, đạt Tín-Quang. Gọi là Hư-Vô Vô-Cực, Huyền-Cực, Trời che, Đất chở, Người thương là đó. Chí-Công là Nhơn-Từ, Chí-Chánh là Hạnh-Khiêm, gọi Công-bình ngay thẳng hòa nguyên là đắc nhứt đó.

Về Đông Liên-Hoa, Tây Tựu-Lý, gọi đắc quả, tượng lý Công-bình, trưởng dưỡng tinh-thần, tâm quang quảng huệ gọi tâm phát huệ chiếu rọi màn u, tượng trưng lý sáng, thấu luật Công-bình, vẹn phận mới đắc quả. Liên-Hoa gọi Chơn-Thể Trung Thiên vị lập, Đèn màu Xanh tượng lý Anh-Hồn Chơn-Nguơn Ly trấn; đèn màu Đỏ thể Thần Chơn-Hồn, quảng đại kỳ Nhơn, vị dụng nguyên do thể chơn nguyên thể đó.

Đèn Ngũ-Lý là: trước màu Đỏ, Tâm hòa Đạo kỳ Thiên, gọi Tiên-giác; sau màu Đen, Tánh hòa Đức kỳ Địa, gọi Hậu-cố chánh chơn; Đông màu Xanh Nhãn thuận kỳ Cang, tương hiệp trí-tri; Tây màu Trắng Mũi trị tà kỳ Phế, hòa Tín, Nghĩa; Tứ-Phối hoàn trung kỳ lương đạt, ý vị tường vân, Huỳnh khai tường Thiên Đạo, Tiên minh kỳ Thỉ-thủ, hoàn trí chung thành Đệ-tử gọi Khuôn-Mẫu, Củ-Qui, Khai-Thiên, Tịch-Địa, Diệu-Huệ, Tinh duy, Chơn-Pháp, Tam-Hoàng đó vậy.

THI

Khai-Thiên, Tịch-Địa thống Nhơn-Hòa
Tam-Ngũ hoàn trung Diệu luật ca
Trích yếu Tam-tam, Tam-thập-lục
Địa-cầu Thập-ốc, Thất-nhì đa.

MƯU Đệ-tử, bài nầy đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn đặng chung nhau trong lớp học nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung rồi nêu vào Vô-Vi Thánh-Luật, bài lớp học đây gọi hiện đây.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Sắc-lịnh phong ông Lê-văn-Hoài chức Tứ-Bửu Ngoại-Giao Cơ-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

HOÀI, con nghe Thầy dạy:

THI

Tông rạng rỡ cuộc thành qui
Văn chất từ tâm thấu nhiệm kỳ
Hoài hiệp chung nguồn nầy trẻ thảo
Con vưng Thầy dạy thống tài huy.

Lê-văn-HOÀI, con định-tâm nghe Thầy ban lời dạy bảo. Hiện giờ Thầy định ban phong con Tứ-Bửu Ngoại-Giao Cơ-Lý; vậy con vưng lấy lời Thầy đặng lập công bồi đức cho rạng rỡ thinh danh đây con trẻ.

Giờ trước Đạo-Tràng con định-tâm nghe Thầy ban ơn phong thưởng đây con.

THI BÀI

1. Ơn Trời Đất chở che vạn loại
Bớ con thơ hà hải mến thương
Chung nhau giúp Đạo khai trường
Cứu Linh tế thế mở đường Đạo-tâm.

2. Lời Thầy dạy con cầm cho chắc
Vẻ vang thay đặt sắp nhiệm-mầu
Con ôi!
Cơ-Lý làu làu
Lãnh phần
Tứ-Bửu cửa Lầu mở khai.

3. Lòng chí thành đừng thay dạ ngọc
Kêu con thơ săn sóc Tâm-điền
Con ôi! an-mạng phỉ nguyền
Người tu gặp nhịp nối liền Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bình-Phan đây, đặng cho HOÀI nghe lo hành-phận giúp Thầy, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho HOÀI một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài dạy Đạo-Tràng Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Mừng chung Nam Nữ hiện giờ tại lớp học Đạo-Tràng Bình-Phan. Vậy mỗi con định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ nghe mỗi con lớn nhỏ hiện giờ đây.

THI BÀI

1. Mừng Nam Nữ mỗi con lớn nhỏ
Ráng an lòng dứt bỏ đường tư
An lòng định nguyện như như
Tu tâm sửa tánh diệt trừ tà-tây.

2. Lòng chí thành hay hay diệu-huệ
Con an lòng đuốc tuệ Thầy soi
Bớ con tu thiệt cho rồi
Là rồi bổn-phận gọi hồi Đạo-nguyên.

3. Bớ con thơ cố kiên tâm tánh
Đặng lánh xa cái bánh luân-hồi
Con ôi! tu thiệt tươi vui
Ráng mà học lý đặng nguôi thế thần.

4. Lời Thầy dạy ân cần trau trác
Bớ con thơ mau thoát Lục-hào
Con ôi! tránh chỗ ồn ào
Qui hồi Đạo-đức làu làu minh trưng.

5. Con ôi hỡi! ráng tuân vận-mạng
Thuận kỳ Thiên tỏ rạng chánh-chơn
Con ôi! an phận dứt hờn
Từ nay con dại chớ sờn chánh tâm;
Ngày nầy an học thậm-thâm
Mừng chung Nam Nữ định-tâm xuân hòa.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng hiện giờ đây đặng trong đây mỗi con Nam Nữ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho Trường-Qui Bình-Phan một bổn.

Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài dạy Đạo-Tràng Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Lộc-Thuận, định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ đây mỗi con.

THI BÀI

1. Nầy con cả Nữ Nam hai phái
Kể từ đây phải trái ráng gìn
Con ôi! tu thiệt, Thiệt Tin
An Thường về Đạo là minh lý mầu.

2. Lời Thầy dạy làu làu phận sự
Con bền lòng tiên tự bảo thân
Con ôi! Minh-đức Tân-dân
Tâm thành chí thiện, thiện cần cứu nguy.

3. Lời châu ngọc con tri vận-mạng
Cho trọn bền cho rạng Đạo Cao
Con ôi! thế sự ồn ào
Đó là Máy-tạo đáo đầu ứng ban.

4. Lòng Đạo-đức kỷ-cang gìn giữ
Bớ con thơ cư xử phận hiền
Con ôi! Đạo-đức kiền-thiền
Chớ lơi đừng lộn nối liền thỉ-chung.

5. Trong số Một vô cùng thông cảm
Nầy con thơ thê thảm tránh xa
Phận tu lớn nhỏ hiệp hòa
Điều qui thân thể đây là Thượng-qui.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi con nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn. Còn Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc 30/3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC hằng mài luyện sáng ngày tăng
HOÀNG lịnh ban phong gọi nhịp đằng
ĐẠI-Đức trường tồn chung mỗi trẻ
ĐẾ-Quân giảng háo Đạo khai hoằng.

Mừng mỗi con Nam Nữ chung nhau trong Đàn-nội, hiện giờ định-tâm nghe Thầy ban ơn dạy chỉ rõ ràng Đạo-đức diệu-hành đây mỗi con.

Nầy mỗi con ôi! Cơ Trời, Trời sắp, thế sự chớ cải-canh, Đạo-đức trí tân, thân thể trọn lành, gọi thiện từ thông thế hệ. Nguyên-lưu lòng không phế, Nghĩa-đức dạ thành chơn, phận tu thiệt Sân Si khá tránh, lòng tham luyến phải chặt ngăn, Đạo-lý năng hoằng, gọi thuận Thiên hòa vận-mạng. Cuối Tam-Nguơn Đạo Trời tỏ rạng, Tiên khí ứng Càn thanh, điều tối tăm đành tan rã. Khí Dương khai hóa Âm-phủ phải tuyệt lìa, trần ư thêm hưởng ứng, Tạo-Hóa nắm Công-bình, Pháp-luật diệu-minh, du hành thường hoán chuyển. Thượng-qui người chí thiện, Ngọc lộ Cửu Nam-châm, Chơn duy hoàn Việt-Thiệm, Trung-Thiên nhơn đốn tiệm, Thiên-Quốc Cửu-trung-thanh, Bình-Quân khai Nhựt Nguyệt, Đạo-đức nảy Âm Dương, Sơ huy tường Nguơn Thượng, Phật Nhựt đắc Tăng trì, huy hoàng ròng Đạo-đức. Mỗi con vẹn Đạo người, định-tâm nghe cho hản, nhìn Trời Huệ-khí Tâm mới rạng, Tánh định vén vô-minh, Ý chơn thành xa vật chất, mới thấu kỳ vận mạng. Phận người, biết người, mới xứng đáng Đạo người, khuôn Huệ-Luật bất ly Ta càng sáng. Ta Người vô chấp hản, Ý mỹ vẹn hòa thương, Nhơn hậu vịn nương, thuận tùng đừng rời Tánh. Đạo cao người khiêm hạnh, Đức thạnh bởi nhẫn nhiêu, tâm tánh tiêu-thiều, Tam-lương hòa Cửu-chuyển. Phận người thông u hiển, vận-mạng chẳng lầm sai, phương tiện vẹn tài, gọi trí-tri ròng chung-thỉ. Phận người bền cang-kỷ, Ngũ-lý ứng Tâm trung, gọi trí đạt kiết hung, Tín-uy đồng chơn-chánh, trị phàm-tâm là Đạo thạnh, diệt tánh phóng trọn Đức cao, Ý thiệt tươi màu, lòng nhơn càng tỏ rõ.

Đôi lời Thầy dạy dỗ, mừng con trẻ ráng tuân y, gọi Đạo-pháp chánh-qui, Thượng-tông thông Minh-đức, Ta Người đồng siêu cực, tượng khí thống Hư-vô. Trong Đàn Sóc nội giờ, thành tâm dưng Tý-hội, Sơ tuần mau bước tới, chữ dạ đáo Tân-dân, thiện mỹ thể ân cần, Kinh-Cung thâu chơn ngọc. Linh-quang điểm ốc, nhiên khí rạng tâm trung đó mỗi con; trong Đàn mỗi con định-tâm nghe Thầy ban dạy đây trẻ chung Nam Nữ.

THI BÀI

Chung Đàn Nam Nữ mỗi con
Ứng chầu Đàn Sóc sắt-son nghe rành.

1. Trong giờ Tý tâm thành chiêm ngưỡng
Thầy dạy truyền Hạnh Nhượng đây là
Bớ con ôi hỡi chung hòa
Mến thương dìu dẫn nhìn Cha, Cha lành.

2. Kêu bớ con tâm thành an-mạng
An tu-hành tỏ rạng công tâm
Con ôi! tránh chỗ lạc lầm
Con ôi tu tỉnh phương-châm vận hành.

3. Máy tuần-huờn bạch thanh hữu ứng
Buổi đáo đầu ráng thuận mới thông
Trung-Ương Thánh-cuộc Xuân-đồng
Gọi là Thiên-Quốc Nam-Công Bỉnh-Hành.

4. Thầy thương con mối-manh Thầy chỉ
Con thương Thầy chung-thỉ đừng quên
Luật hành nầy tuổi nọ tên
Đây lừa, đây gạn, đừng quên mới tồn.

5. Nhìn Võ-trụ Càn Khôn khuôn-mẫu
Dựng Đại-Thành truyền thấu Diệu-chơn
Người tu Đạo-đức chớ sờn
Phận tu nhìn lý dứt hờn, giận, kiêu.

6. Bớ con thơ Nhẫn Nhiêu là lý
Vẹn Lý-chơn phẩm vị mới còn
Ban lời để gạn lòng con
Giỏi hay phàm tục héo von buổi cùng.

7. Con ôi! ráng an tùng là thuận
Hiếu kỳ Thiên thiện thuẫn nối sau
Nếu con tâm tánh lộn nhào
Xa Trời nghi Chủ Cha sao cứu mà.

8. Phận con Ta đây là rường-cột
Dựng Trung-Ương Thầy thốt cạn lời
Con ôi! muôn sự bởi Trời
Rõ Trời trẻ phải dứt rời phàm-tâm.

9. Cha vì con thậm-thâm dạy bảo
Con bao đành chẳng thảo vậy con
Thảo Cha lý diệu mới thông
Nghịch Cha đây hỡi Luật-Công oai kề.

10. Bớ Nguyên-căn thảm thê trần bụi
Cứ đeo mang lạc hội xa Trời
Con ôi! Đạo-đức cứu đời
Con nghi tà quái con ôi lẽ nào.

11. Nầy bớ trẻ làu làu duyên tước
Tại sao con hữu phước vô phần
Đạo-thành nhơn hậu Tân-dân
Máy Trời Trời sắp con cân tánh phàm.

12. Vì căn xưa thiện thâm nối hậu
Nối cho bền mới thấu ơn Trời
Tâm-phàm đắm đuối hải vơi
Thầy thương cho đó hữu lời vô than.

13. Bớ con thơ nghe toàn lời dạy
Tự xét lòng trái phải mà tri
Tuần huờn thưởng phạt nhiệm kỳ
Ân Trời che chở con qui thiện từ.

14. Chung Đàn-nội hùng-thư tri giác
Nghe lời Trời rồi đạt Nghĩa-Nhơn
Nghị nghi Thiên-lý mạng sờn
Oai, Ân, Trị, Tế vờn vờn hiện đây.

15. Con tỉnh lại từ nay cho chóng
Phá Đạo Trời kinh động Hoàng-Tiêu
Con ôi! thương trẻ chích chiu
Nhìn con Thầy ngán dám liều mạng ngông.

16. Đạo Trời khai con đừng trông phá
Con phá Trời Luật Cả đây con
Tiên-tri ngày trước vẫn còn
Đạo thành gom lại sắt-son nhơn hòa.

17. Đạo qui-thống con Ta năm cõi
Độc-mộc-tài Thầy hỏi cứu ai?
Tu-hành Bác-ái vẹn hay
Từ-bi chữ dạ nhắc hoài bớ con.

18. Lòng độc ác đâu tồn đó trẻ
Phận người tu vui vẻ tế tâm
Mưu sâu, trí độc, chước thầm
Đeo đai ích kỷ gọi cầm Đạo Cha.

19. Muốn tránh nguy đừng xa Chơn-tánh
Muốn thăng bường sửa hạnh chút mà
Tại sao chẳng chịu thiệt thà
Chống Trời chẳng dễ đâu mà đâu con.

20. Cũng vì ai hao mòn Ngọc-bút
Phận con Trời chẳng chút thuận Trời
Con ôi! Luật cả chẳng dời
Vương mang ngũ-nghịch thôi rồi hỡi con.

21. Con quên Cha ráng dòm cho kỹ
Hiện đáo đầu con thấy phận con
Thấy rồi nào hỡi ước mong
Cha Trời rơi lụy Cha trông đau lòng!

THI

Đau lòng Từ-Phụ bớ bầy con
Bác bẻ lời Cha phận hết trông
Thậm Tuất, Dậu Chơn tường Đức-thánh
Nghịch Trời bất tại Tý nào thông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đàn Sóc 30 tháng 3 đến đây đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài dạy Đạo-Tràng Tân-Phú-Trung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

Nầy mỗi con Đạo Đời Nam Nữ hiện giờ nơi Tân-Phú-Trung, hãy định-tâm nghe lời Thầy Trời ban khuyên dạy chỉ cho rõ nẻo lành, đường thiện chung mỗi trẻ.

THI BÀI

1. Nầy Nam Nữ mỗi con Đời Đạo
Ráng chung hòa an hảo tu thân
Con ôi! Đạo-đức Tân-dân
Cứu nguy thế hạ ân cần Qui-nguyên.

2. Chung Nam Nữ kiền-thiền tự tỉnh
Ráng nhìn Trời dứt bịnh tự tôn
Con ôi! Đạo-lý Hư-Không
Người đời lỗi phận hết trông tại thường.

3. Đừng để dạ ngang cường chia rẽ
Xát xô nhau bác bẻ Lý-mầu
Con ôi! Nam Nữ chung bầu
Rún nhau một bọc làu làu đệ huynh.

4. Nhìn Cha Trời tâm in chữ dạ
Lý Hóa-sanh nay đã cao sâu
Ráng mà đền đáp thậm cầu
Bớ con hiếu chí làu làu Nghĩa-Nhơn.

5. Đừng có dạ gây hờn chác oán
Mà lỗi lầm tâm thán, tánh nguy
Con ôi! phán đoán thau chì
Thuận Thiên tồn tại, tánh si phải lìa.

6. Trời Cứu-Thế qui về nguồn thiện
Nhớ Trời Cha Càn-kiện Cao-minh
Con ôi! Tâm-lý đức tin
Thường minh Nhơn-đức giữ gìn nguồn chơn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng hiện đây đặng Nam Nữ nghe chung, dầu Đời Đạo ráng an tâm hòa lý Trời ban cứu-thế về chơn đó mỗi con, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Tân-Phú-Trung một bổn.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Đạo-Đức Qui-Điều Một

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THẦY mừng mỗi con có bổn-phận về Thiên-lý vận hành Thời Cơ Quân Phối, hiện giờ lý nhiệm năng hoằng, chung nhau trong lớp học hữu trách, ráng định-tâm nghe lời Thầy ban lời dạy chỉ đây mỗi con.

THI

NGỌC là khí sáng để che đời
HOÀNG Chủ Càn Khôn lý hiển Trời
ĐẠI trác Tam-nguơn thông vận mạng
ĐẾ quyền Độc-nhứt Luật Thiên thời.

Nầy mỗi trẻ, lớp học nầy là lớp học gọi Huệ-Luật Lưu-thông. Vậy chung mỗi con đủ Đạo Thầy chọn phong sắp phận hãy vưng lấy lời Thầy thiện hành đặng làm gương mẫu đây mỗi con, là an lòng thận-độc trác-trau Thiên-lý, cố kiên chánh-giác Qui-Điều, gọi Đạo-Đức Qui-Điều, Tam-Thiên Giác-thế, gọi Huệ-Luật Diệu-Hành đó trẻ.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU MỘT

Bổn phận Ngũ-Hành, lý vận chuyển lưu thông về Thiên-lý. Thời-Quân, là Nhựt ký Dạ quang, Thời tri Quân lập. Tứ-Phối, trác Đức thị Thiên, trí nhơn điện hậu. Thập-Nhị Nguyệt-Tướng là: Đạo-pháp thoát thân, đãi chiêu Hiền-sĩ, thâu lý hiển truyền. Trong đây vưng lời hành y nhứt Luật tôn nghiêm rạng rỡ đó trẻ.

1. là: Phận người tu trước hết phải hạ mình độ chúng, muốn vẹn phận muôn điều cẩn thận Nhẫn Nhiêu, tha lỗi người tức xá tội mình.

2. là: Phận người tu cần tế-độ chúng-sanh, là thương mến đồng nhau, phải xem người trước mình, phải xem Đạo trước mình, gọi ta hữu đức. Phận người tu phải cho nhiều đức mới nên người Đạo-đức, đủ Đạo-đức mới tròn chơn, Đạo mới thạnh lý. Vậy mới gọi tròn Căn-tín. Bổn phận tu đừng rời Tâm-lý, Tâm hữu định gọi Tâm tri Lý, rõ Tâm-lý vận chuyển đổi dữ về lành, đổi khó hòa tâm, đổi tư đồng thể. Muốn hạ mình phải thọ trí pháp thân, tự thân thường chuyển, tâm tri Đạo-phận. Đó mới vẹn lý lưu thông.

3. Phận người tu, phải đủ Oai, Ân, Tế, Trị là tự phận xét phận, ta đại-lực trị tâm-phàm, gọi dùng Thiên-oai trị Nhơn-ngã đó là Thánh. Tự xét phận là người tu phải nối chí Háo-sanh, dùng Ân Tế-thế, gọi phất hết tội lỗi xưa của người, ấy là phá cái án luân-hồi của mình vậy.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào “Huệ-Luật Diệu-Hành Trung-Thiên” nối hậu đó con.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Đạo-Đức Qui-Điều Hai

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là Chủ lý sáng dường bao
HOÀNG-Lịnh định phân rạng nổi màu
ĐẠI-hội qui chung Càn tín nghĩa
ĐẾ đồng tin cậy Khôn đình Cao.

Nầy mỗi con hiện giờ chung nhau học hỏi lý thiệt vẹn mầu, hãy định-tâm nghe lời Thầy ban khuyên dạy chỉ. Nầy mỗi con, phận sự người tu chấp chưởng diệu thể, trí dũng dụng nhơn cho trọn Tín Trung, vẹn trò Cao Sư Môn thiện, thì mỗi con ráng trọn tuân lời, hành y sứ lịnh, mới phải phận con Ta, dựng lại Thượng-Nguơn thong thả an nhiên về Đạo-đức thiện bền đó con. Phận người tu khít khao Lễ Luật, chớ đừng sơ sót thì lỗi phận nghịch thời của Đạo-đức đó mỗi con.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU HAI

1. Khi thọ phận Đạo-đức gọi mình thừa hành phận sự là có trọng trách, Sứ-mạng Sắc-lịnh Thầy ban, thì ráng gìn giữ từ lời nói cho tôn-nghiêm đừng rời Đạo-đức, là nói sao cho người an, người vui mừng tươi đẹp, gọi nói lành; gặp nhau chiêu đãi, cần dùng lễ mà đãi, gọi thiện duyên tương đáp, Lễ Nghĩa độ chung, Đạo Thường Thiệt ứng, vắng nhau nhắc nhở, dùng trí dũng biện chơn, là nhắc điều lành cho nhau, nghiệp thiện cùng nhau, nêu gọi Công-đức chung nhau, đó gọi là lời nói êm dịu. Vẹn vậy là lý tri-âm ứng hiện, huynh đệ tương tề đó.

2. Là phận sự người tu tùng ư Thiên-mạng, phụng sự Thiên-mạng, là tự nhiên trong mỗi người đều tinh-huệ, biết phụng Lý là giác thân, biết phụng Thiên là tri-kỷ, biết phụng Luật là thanh-nhơn. Mỗi con lòng gìn giữ cho vẹn phận người tu bền thân ứng chuyển, chánh-pháp tồn tâm đó là lưu thông, Pháp-Diệu thọ kỳ Thiên-lý tri nguyên đó.

Mỗi con định-tâm nghe Thầy ban khuyên dạy chỉ Đạo-Đức Qui-Điều dựng lại Thượng-qui Cứu-linh Tế-thế đây con.

THI

Cứu Linh phận sự của chung trò
Tế-thế hòa thương gắng chí lo
Đạo-đức gương mầu lưu hậu tấn
Dựng gầy thanh thới đáo nguyên do.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật.

Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài đọc sau Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà thân thể ráng giồi-trau
HOÀNG Cực nguyên lưu vẹn Nhứt màu
ĐẠI-Đạo truyền ban hòa Nhị-khí
ĐẾ quyền Trời Chủ hiệp mầy tao.

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ chung Đàn
Phụng hành Thiên-lý vào thoàn mẫu qui.

1. Bớ con trẻ nhiệm kỳ Minh-đức
Gọi Tân-dân tri-thức diệu-hành
Tượng trưng Chánh-pháp tồn thanh
Đồng ư chí thiện lập thành nguyên do.

2. Đừng để tiếng du trò Chơn-Lý
Ráng Cao Kiên tâm chí thuận tùng
Đó là thiện nguyện Trung-dung
Vẹn tâm trí dõng vô cùng thanh phương.

3. Kêu rường cột giao tương Thiên-kỷ
Rạng con nên tri bỉ giác thân
Con ôi! Đạo thạnh kiên cần
Bớ con nghe dạy dò lần tu lai.

4. Lời vàng ngọc đâu ngoài nguyên thiện
Phận người tu Càn-kiện Cao-minh
Con ôi! Thượng-hội Linh-Bình
Bớ con tự tỉnh hòa tin nhiệm kỳ.

5. Lời Trời nhắc con tri cho kíp
Tiếng Thầy trao trẻ hiệp vào tâm
Con ôi! tỉnh giấc mộng lầm
Con ôi! tỉnh thức Đạo-tâm khai hoằng.

6. Lời Chánh-pháp phăng tầm trúng nhịp
Là con thơ bước kịp chơn Thầy
Con ôi! Tạo-Hóa diệu hay
Truyền ban Hạnh Nhượng từ đây xuân đồng.

7. Phận người tu dứt vòng tục lụy
Đặng về mau đừng vị thói đời
Con ôi! Đạo-đức thuận thời
Con ôi! tu tỉnh tuồng đời thoát ra.

8. Cho xứng phận con Ta lâm hạ
Cho vẻ vang con cả thuận Thiên
Bớ con Tâm-lý nối liền
Bớ con tri-giác huờn nguyên đó là.

9. Kêu chung cả Cao-Tòa Đạo-đức
Khắp phàm-gian tỉnh thức rõ Trời
Con ôi! an-mạng thuận thời
Về cùng nguồn thiện lập đời Thượng-qui.

10. Con tu thiệt là tri Thượng-hội
Con Thường Tin tự hối vẹn thanh
Đạo cao tâm tánh trọn lành
Mười phân con thấu tâm thành là nên.

11. Phận người tu tuổi tên Hiền-sĩ
Phận người tu tri kỷ giác tha
Bớ con ôn lại lý hòa
Trang bằng Đạo-đức là nhà nguyên lưu.

12. x Chung Đàn Nam Nữ vẹn hưu
Thoát ly vật chất đừng cưu chuyện xằng
Đó là Đạo-lý trang bằng
Hưởng xuân Trời tứ liên-đằng Tam-lương.

THI

Tam-lương ôn nhuận trọn lòng son
Kêu trẻ Thầy trao rõ mất còn
Phận đẹp thân lành thường chí mỹ
Tâm thanh, Tánh bạch, Ý chơn thông.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Huệ-Luật Diệu-Hành Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành các Thánh-Thất, các khóm Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài Thầy quở trách giờ khuya bàn cãi đủ lời

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 3 Mậu-Tuất 1958 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lịnh hoằng khai Lý nhiệm-mầu
HOÀNG thành Thống-nhứt một quyền thâu
ĐẠI-ân xá thế nầy con hỡi
ĐẾ Khuyết vun bồi sáng biết bao.

THI BÀI

1. Nầy mỗi trẻ nghe lời Thầy hỏi?
Vì sao mà cứng cỏi cãi Trời
Giờ khuya bàn cãi đủ lời
Chê bai, ngạo báng lý Trời vậy con?

2. Nầy con trẻ sắt-son tỉnh lại
Nhớ mạng Trời tồn tại tu thân
Con ôi! tâm tánh phàm trần
Cải-canh bác luật mỏn thần đó con.

3. Vắng dạng nhau đừng công đừng kích
Phận tu-hành tịch-mịch quang minh
Con ôi! tin trọn thừa tin
Không thì tự trẻ khỏi kình chi chi.

4. Con ôi hỡi Châu-nhi hưởng ứng
Cơn đáo đầu mưu thuẫn ứng hầu
Con ôi! Thiên-luật làu làu
Con còn nghi nghị tâm câu tánh lìa.

5. Con ôi hỡi giờ khuya an tịnh
Nghe tiếng con đa bịnh Tham Sân
Con ôi! lý sáng tinh thần
Bớ con hữu phước vô phần lìa Cha.

6. Thầy còn dạy con xa giáo-huấn
Bởi vì con đa thuẫn gọi hay
Bớ con an lại từ rày
Thì con trông cậy dặm dày lập công.

7. Phận làm trò phải xong mỗi lẽ
Phận làm con đừng tẻ tâm-trung
Con ôi! Phụ Tử tương phùng
Mới là xứng phận hiệp chung nguồn lành.

8. Tại vì đâu con canh trò cải?
Canh-cải rồi hỏi lại ra sao?
Nếu con như vậy phải nhào
Nếu con nhào đổ Cha đâu che đùm.

9. Con ôi hỡi vô cùng là Đạo
Tại sao con tâm bạo vậy con?
Từ đây Thiên-luật sắt-son
Bất dung vô vị nầy con nhớ chừng.

10. Cơn Phán-đoán oan ưng các lẽ
Phận con thơ nầy lẽ nào đâu?
Con ôi! Khí-tượng dưng hầu
Bớ con nhớ lại đuôi đầu thuận Thiên.

11.