1. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con trong lớp học nghe Thầy dạy.

THI

NGỌC lịnh phán phê trẻ khá tường
HOÀNG-đồ mở Hội tại Trung-Ương
Thiệm-Châu Đất Việt Rồng Tiên thuận
THƯỢNG-ĐẾ giáng lâm lập Kỷ-Cương.

Thầy mừng mỗi con, giờ đây mỗi trẻ vưng lời Thầy ban ân giáo chỉ, tỏ rõ mỗi lời, thể đinh ninh dặn bảo đây mỗi trẻ; phận Thiên-lý khai thông Thiên-thể, ráng ninh lòng can phế thiện đức mẫu gương, là mỗi trẻ nên trọng chánh thể của Đạo Trời khi thọ lãnh một phận sự Thầy sai, gọi kề vai gánh Đạo, phải đại-hùng khử bạo trừ tà tại tâm, đem Lý, Pháp nêu lên lối lề gương Đạo-đức là: đi, đứng, nằm, ngồi cần bảo toàn Hạnh Đức; dẹp mất lối tục tánh phàm, gìn giá phẩm Trời ban là: thanh danh siêu tục. Khi đi ra đàng cần gìn giữ Đạo-thể Chánh-tín, Chơn-thần; mưu lấy thiện mỹ tế đời, gọi Tài Tâm vĩ Đức. Huyền biến phổ giác đời tự tỉnh chung hưởng cảnh Đạo-đức hòa thương. Vẹn vậy, mới xứng đáng một Nhân-thanh Hữu-vị Lý, Pháp lập trường; chớ buông trôi mà lỗi phận. Diệu-Toàn-Ban La-Hán là phận sự Hiệp-Thiên, cần đoái thủ lý thanh, để gây trồng nền thanh cao Thánh-đức, phải phương trương tự lực, phải khép mình thi thực hai chữ Từ-bi, dạ trọn Bác-ái, tránh chỗ Tham Sân Si, mới mong dập tắt ngòi Tam-độc. Lý do Trời là gốc, Pháp luật nhìn mối Toàn-Năng, ăn, ở, nói thăng bằng, gọi phụng Trời là Hằng-sống, phải biết thanh cao lộng lộng, soi xét chẳng lầm, đặng dứt hết mưu thầm, Tứ-tri bảo tồn nơi thân mạng. Làm sao gương lành chói rạng, ra vẻ Đạo-đức, Giáo-lãnh, Tập-tràng, dùng lý luận bình an phổ tế, thể thoàn kìa chở khách, dòng khói vượt tách đến bến Từ-Hàng, muôn lẽ châu toàn trong ngoài đừng bôi bạc. Bớ chung con, đây là Đại Linh-căn, cần năng Tam-đạt, cho xứng trò Phổ-huấn giáo lương, đem lẽ thiệt yêu thương, kết nghĩa đồng tương đệ huynh trên võ trụ. Tiền là Qui, Hậu là Củ; con Ta rèn lòng đầy đủ nghĩa lễ độ đời xuân, chữ Từ-bi cứu thế dạ chẳng ngừng, là phương pháp nghĩa dùng ban lý sáng truyền tin cho đời hản. Trời độ tận, thế toan hối hóa hưởng Ân Thiên, phải thoát tục chí Tân-dân, toan lánh mê hoàn Minh-đức. Đạo-mầu thường thức, huyền biến thông hành, Lý Pháp Đạo rành minh thanh trên cảnh tượng. Thầy dặn ban con Ta kính tưởng, chí Đại-thành Đạo-tướng thể đồng in. Thầy cậy con Ta Nguyên-điểm Đại-Linh, trò xứng phận Khai-Huỳnh gương Xích-Đạo, phải vưng tuân toan vĩnh hảo, chữ Công-bình tròn châu đáo, Bác-ái gọi tề thân, đây là lề lối Liêm-cần gọi nhơn-viên dân Đạo-đức. Lập Thiên-Quốc Trời Nam trên mực thước, khai Hoàng-đồ nơi Việt-Quốc cảnh ánh bóng Trung-Thiên, xây Tu-Di Nam đảnh qui thuyền, Tam-huê tụ huờn nguyên, Ngũ-Chi hoàn Tứ-đức, trên Hoàn-dinh nghe tiếng chuông lành, giấc hòe tỉnh thức, rõ thấu Trời duy nhứt Chúa Cha, trống bồng thanh tiếng bổng dội xa, kêu thế tỏ đây là Trời gia ân độ tận. Phận chung con đây vưng lời Thầy dặn, phải ân cần Công-đức luyện chính với mài trau, đừng hớ hinh Linh-điểm lộn nhào. Than ôi! uổng công tu rồi trôi trễ. Con ôi! trần-ai là thẳm bể, vật chất sông sầu, cõi thế-gian muôn việc chi rồi cũng đáo đầu, do báo ứng chung qui Trời Chủ-quyền Tạo-Hóa cân cùng lượng, chữ Đạo-mầu con tròn niệm tưởng, phải tác phong gầy lại chánh tưởng lý háo sanh. Trời lá mối, mỗi trẻ là manh, nêu phong hóa phải minh anh cho thuần mỹ, đó bổn căn Nhân-vị, vẹn với tròn tề trị biệt ròng manh, lẽ phân minh mỗi trẻ học rành, học cho thuộc hành thanh sứ vụ, ban lời dặn nhủ, con Ta linh nghiệm xuất xử ký chú thấm nhiều hay. Kể từ nay, hiện giờ đây, hiển hoằng khai rạng danh Anh Tài Tâm Đức hóa. Hoan hỉ thay! con Ta ghi dạ, đã chạm lòng chung cả thực thi, Thầy đáng mừng thay!!

THI

Mừng chung lớp học khá dò chơn
Đạo-đức nguyên lưu dạ chớ sờn
Rạng rỡ danh tài tròn sĩ thượng
Lối lề Thánh-Đức dẫn dìu nhơn.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Diệu-Lý Tinh-Thần nơi Diệu-Linh Bửu-Điện, gọi Vô-Vi-Cảnh, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, ban cho Diệu-Toàn-Ban, Thánh-Ban mỗi trẻ mỗi bổn, gìn giữ rèn tâm, hòa thân trên Đạo-mạch, rồi nêu vào Thánh-Luật lai truyền, gọi Sử vàng nghĩa Đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc sau Đại-Đàn Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng- Đàn.

THI

NGỌC là quí báu rọi đời thanh
HOÀNG Lịnh sắc phê thấu mối-manh
THƯỢNG-Đức xây nền nơi Đất Việt
ĐẾ Huyền-quang chiếu Trời Nam danh.

Thầy các con, mỗi con nơi lớp học hiện giờ là Tinh-Thần Diệu-Lý, Thiên-ý gọi lãnh gánh Đạo Trời, hoằng khai pháp thiệt, đó là Sứ-mạng tiền đồ Khai-Thiên Tịch-Địa, Đạo-đức tồn, phổ thông Đạo-mầu căn-bổn đó. Chung con định-tâm vưng nghe lời Thầy dạy, đây lời cạn tỏ mỗi trẻ gắng thừa vâng. Con ôi! Đời cuối chót Hạ-nguơn, chung trên võ-trụ phần nhiều nơi tâm dạ đã xa hẳn Đạo-lý, đức nền; chỉ biết rằng sống chuỗi ngày giành tranh với lợi quyền, sống sao cho đặng đủ đầy cao lương mỹ vị, chớ nào có nhớ đến rằng: bao nhiêu vật chất với danh giá hạn quyền đưa đến đó là hữu duyên lành đức trước, đến ngày nay mới đặng thọ hưởng Hồng-phước của Trời ban, khi đặng thọ hưởng vinh hiển cao sang rồi tự cho tự hay giỏi của người gây tạo, vì đó mà nhơn loại trên thế-gian nầy đồng Điển-quang, đồng Linh-giác, gọi đồng Cha Mẹ là Trời Đất chở che, đồng Tổ-Tông hồi Bổn-Thỉ, gọi đồng bầu-bọc rún da. Than ôi! vì màn vô minh vật chất che mắt con Trời, không còn thấy đây là lý do căn-bổn, mãi lòng giành xéo với bọt bóng phù hoa, làm cho đến đỗi trên võ-trụ nầy tóc tang cùng đắm đệm, lụy hồn tiêu tan Thần-mạng, cũng do nguồn đa lợi, cưu cấu đành đoạn tuyệt nghĩa thân sơ cùng đệ huynh chung-thỉ.

Hỡi ôi! thế nên Thầy thân thân giá hạnh Nam-Bang, khai Nam-môn Càn-cang khải xuất, dụng Huyền-linh Diệu-bút, đem lý thiệt thức giác đời mê, đặng tỉnh lòng cảnh quê toan dò bước, Thầy hội Công-đồng Ngũ-giáo với Tam-Tòa, Thầy liền phê Sắc sứ ban mở khiếu Khôn quang, huy toàn nhíp tích là xuất Đại Linh-căn lâm hạ, phụng thừa Thiên-quang lãnh gánh Đạo Trời, truyền tin lành đời tự tỉnh, rồi báo tiếng Trời Cứu-Thế, đại xá cho người hay, đồng chung nhau vén màn sanh-chúng hoàn lại chúng-sanh, xa cảnh giái-ba, bảo toàn Thiên-chơn, qui hồi Thiên-Quốc, Trời lập tại cõi trần-ai; đây là Trời Nam, nền Đất Việt. Bớ mỗi con nên vưng tuân châu đáo, Sắc sứ khôi khâm của Cha Trời sai khiến, làm sao cho tròn bổn phận Hiếu-tử với trung-kiên, cùng nhau Hiền-danh Đại-nghĩa.

Con ôi! lời Thầy ban tỏ lòng đừng bạc, dạ chớ bôi, gắng chí phụng sự đắp bồi, độ đời an ninh hoàn thanh thới đó, lời tuyên thệ của mỗi trò mới toàn châu. Con ôi! chớ mỗi con quên hẳn phận hiền, thả trôi giá phẩm Thiên-ban. Than ôi! trước Tòa Tam-giáo có Ngũ-đẳng chứng tri thì chẳng đặng hưởng ân, lại phải phạm lấy tội khinh lịnh Thiên-điều, Thầy đây đau chua lắm mà con trẻ!! Con ôi! trễ qua một thuở, muôn kiếp khó gần, nhắc đến đây Thầy than chung con Trời nơi trần-hạ, vì đâu mà lã chã, vì miếng mồi danh lợi nó làm cho con Ta thể hình lành lánh, dữ ưa, dạ đảo, ý lừa, mãi đánh liều theo lượng sóng đó trẻ.

THI

Than thay! trần-hạ lắm nồi da
Trời Đất tiếc thương thế nhiễm sa
Xô xát giựt giành danh thế lợi
Đua chen hụp lặn luống ngàn đa.

THI BÀI

Mừng con tu tỉnh cứu đời
Từ nay lập đức độ người bảo linh.

1. Độ đời tỉnh hòa tình huynh đệ
Cứu đời an trước bệ chầu Trời
Con ôi! Đạo-đức lập đời
Thượng-Nguơn tái dựng cơ thời ngày nay.

2. Kêu bớ con hiệu danh Thiên-lý
Phải Đại-hùng vẹn phỉ lòng nhơn
Ra tay dẫn dắt đừng sờn
Dẫn người chung đến Bốn-ơn trau-giồi;
Bớ con sứ mạng xuân vui
Tinh thần tấn hóa vẹn tôi con Trời.

THI

Tiền đồ danh rạng rọi ngàn sau
Dẫn dắt từ đây ánh diệu màu
Đạo-đức độ đời nhìn lý thiệt
Chung hòa đồng hiệp chốn Lầu Cao.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Lý Tinh-Thần nơi Vô-Vi-Cảnh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC thanh ánh chiếu phá mù mê
HOÀNG Lịnh lập trần tạo Thánh quê
ĐẠI hội Tân-dân Minh-đức rạng
ĐẾ Huyền diệu khí Thượng-nguơn đề.

Thầy các con, mỗi con hiện giờ định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo, đồng con trẻ khá vưng tuân, đặng phương-trương trên nền Đạo-pháp, gọi điều chỉnh cảnh cuộc vận hành, đem lại Tân-dân là Thượng-Nguơn tái dựng, sáng suốt Tam-tài từ nay Chơn-thần Thánh-dụ, vì lệ tục từ lâu, ngày 15 tháng 10 là ngày lễ Hạ-Nguơn kiệt thủy, cũng là: Nhưng! đến đây thời sang thanh khí, vận chuyển thanh cầu tụ vật luân huờn bổn thỉ.

Kể từ đây về sau ngày nầy là ngày Đàn thường, đặt tuần bình điểm Nhựt Nguyệt lưu, Thái-ứng vận sang cho đời trí vụ, lần đây Thầy khai lập thanh Đàn của Tam-Nguơn đoán vụ, mừng chung con vẹn chí thừa hành cần thanh sứ vụ, Đạo-mầu vui vẻ phỉ nguyện nối liền an đó chung con.

THI

Vui thay Thánh-đức hỡi nầy con
Tái dựng Thượng-Nguơn Đạo-đức thông
Tam-pháp huy hoàng toan cổi tục
Trung-Thiên Sơ-hội cả xuân đồng.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ học của Thiên-thể Thượng-hội đặng trong đó nghe chung, diệu hành sứ-mạng, rồi giao lại cho Chưởng-quản in ra nêu vào Nhiệm-Luật,

Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ánh hào quang rọi khắp đời
HOÀNG-đồ độ thế dẫn về nơi
ĐẠI Linh-căn thuận qui nguồn thiện
ĐẾ Chủ Càn Khôn khải vận thời.

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe Thầy ban dạy, đây là Đại-Đàn lớp học của Thượng-hội Thiên-phong chung mỗi trẻ, an chí thiền lòng lo tu học chí phương-trương bền thận-độc ứng tường nguyên, bớ con Đạo-mầu hoằng-hóa Pháp Lý tế truyền, chẩn nhơn nghĩa bình yên huyền-hoàng hạp, cả tiếng kêu chung con châu toàn mối ráp, dưng tất thành cao thấp lối lề thông. Muốn lập Đức, phải gia công lo học lý cõi lòng toan dọn dẹp, đây là cảnh đẹp, đây gọi quê tươi, phận mỗi con sau trước trọn mười, cho xứng đáng Ta Người khai Đạo-mạch, lời Thầy tỏ con ôi trạm-tịch, phải dò đon giao tiếp rạng rành; Đạo là chơn, Pháp là chánh, Lý thiệt là thanh, con vui dạ tập tành Tam-bửu, lập Thiên-Quốc chung trò tề tựu, dựng Tu-Di lương-hữu phải kề vai, chữ đệ huynh của chung con hiệp chí trổ Tài, Tâm vững chắc nay mai bền dựng Đức, đem chuông vàng kích vang kêu đời tỉnh thức, trống Lôi-âm tiếng động thiết thực gọi báo tin, chốn Thiệm-Châu Trời giáng khải Huỳnh, rằng độ tận Hoàn-dinh con chung của Trời Đất, bớ chung con lời vàng Thầy tỏ tất; mừng! cậy chung con thi thật mở Huỳnh-Lương, gọi tỉnh đời dứt bỏ Sâm Sương; chung tâm dạ hòa thương tình cố-lữ, bớ chung con là Lương-tử, ráng bảo tồn Trung-thứ rạng thanh danh. Con ôi! Thầy là mối, trẻ là manh, manh-mối hiệp cội nhành sung diềm lá phủ, để che đậy con Trời nơi trần-ai cảnh trụ; bớt nắng mưa lòng ký chú bởi đâu che? kêu chung con căn dặn an dè, toan bồi bổ chớ khoe mình đây là nhành cao Cổ-thọ.

THI

Cổ-truyền Thế-thọ rọi ngàn qua
Đạo-pháp nguyên-lưu đẹp tốt mà
Căn cội Đạo-mầu Chung-thỉ tích
Đuốc khêu sáng tỏ chiếu dài xa.

THI BÀI

1. Chiếu dài xa con Ta đồng sáng
Nhìn đuốc Trời hựu hản thân tâm
Con ôi! dứt bỏ các mầm
Giống nòi Hồng-Lạc con tầm chữ thương.

2. Chữ Tứ-ân Thiệt Thường trau trác
Câu Tam-tài thông đạt chung nhìn
Con ôi! lý dụ chánh minh
Biện phân tỏ rõ đồng nhìn một Cha.

3. Biết một Cha chung hòa huynh đệ
Có chi mà oan hệ ngỡ ngàng
Con ôi! mau vén trần màn
Nầy danh, đó lợi tóc tang bọc-bầu.

4. Kêu chung con khắp đâu tự tỉnh
Tỉnh giấc nồng níu vịn chơn Trời
An lòng xuôi lý thuận thời
Trí-tri cách-vật lập đời Thượng-lưu.

5. Đừng vì danh gầy cừu chác oán
Chớ tham tâm lìa đoạn thân sơ
Lợi quyền nhơ nhuốc u ơ
Đắm mê đeo đuổi thảm thê cõi lòng.

6. Mau tỉnh lại ngoài trong hòa nhứt
Thuận mến thương thi thực dựng xây
Bớ con vẹn chí từ nầy
Nhìn Trời thuận vận hay hay thăng bường.

THI

Thăng bường do tại cảnh hòa Thiên
Đạo-đức hoằng khai Thống-nhứt thuyền
Lý Pháp thông thời đời tỉnh giác
Hòa đồng chung-thỉ thới bình yên.

MƯU, bài nầy đọc trước thời ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường Thiên-thể, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra,

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài giải nghĩa ngôi vị Cửu-Cung Phổ-Hóa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tế trần
TRÌ duy Đạo-mạch quyết đền ân
THÁNH thanh ứng dụng thời khai khiếu
MẪU Tử đề huề khải nghĩa nhân.

Mừng mỗi con, mỗi con định-tâm cần lo học tập, Mẹ rất vui dạ phỉ nguyền con Ta hiền hiếu đó chung trẻ thơ; Hương-Nghiêm Nữ-Phẩm cùng Liên-Tằng Phương-Tử.

THẤT, CẢNH, TÔN, HIỆP đã dày công luận-giải lý nhiệm do lịnh mạng tế truyền nguồn ứng dụ; vậy bốn trẻ thiền tâm vưng nghe Mẹ đây chiếu điển ban ân, giãi bày Thỉ-chung mỗi con tường lãm. Nơi Tây-Lang Huệ-Hương-Cung, có lập sự ngôi-vị CỬU-CUNG PHỔ-HÓA, là ý nghĩa Chủ-giác Âm-thanh, Tịch-đoàn Kim-hành ứng dẫn, Ảnh-phụng hình cao 12 tấc, hình ngang 9 tấc, mình trắng chữ xanh, chữ 18 phân, bìa lục, hồng-quang mà Nghê, kiểu cách tùy phương hợp dụng.

Về hình thức tiết nghi, có giá đèn 5 cấp, 9 ngọn đèn, 1 lư hương, Khôn; giá đèn số 5 Tam-giác, Đông bình hoa đơm, Tây định kết quả, sự lập tùy cơ vô hữu của Thánh-Thất hay Tòa-Thánh; tiền bàn đề 4 chữ NỮ GIỚI THIỀN THÂN; tiền bàn nầy mình Liên, chữ Bích, tùy tạo; bìa Quế có Hồng-quang theo chữ Diêu màu, Ngạch muôn màu Quỳnh, hoa Thạch Ngân.

Ảnh-phụng Thánh-Thất cao 9 tấc, hình ngang 12 phân, ngôi sự đồng y.

Nghĩa là:

Nơi Kim-Khuyết khai nền Cửu-cấp, giáng lâm phàm dẫn dắt Quần-sanh; Gọi rằng phổ-hóa Nam-bình, chín màu ứng hiện đồng Tin Thiệt Thường; Dưới trên phụng sự Nương-Nương, âm thanh Nữ-tú nghĩa phương huy hoàng; Là Ảnh-phụng với tiền-bàn, trắng hình Kim Đoài quang ngưỡng tín, chữ trên xanh giác tỉnh nguồn nhân; Khắc trần thanh ứng trong ngần, nêu cao đức hóa dò lần lý do.

Đế đèn Tam-giác, 5 tấc hợp đồng, gồm: Tam-ngũ chỉ phân khai tịch, thấu Địa, Thiên, Nhân huờn bạch Ngũ-hành; Tam-tài ứng dụng rạng danh, cơ thời vận cuộc Đại-thành Nhơn-gian. Bông với trái thể toàn ngưỡng tín, pháp thanh cao luyện chính mạng tâm; Rõ ràng kết quả mầu thâm, công thành danh thoại muôn năm bảo tồn. Người tu đó giữ gìn an, lý do thế dụng rõ ràng Bổn-nguyên; Chín màu tượng thể dụng an, chấp trung kiên dụ huy hoàng sự thanh; Thế gian soi Hậu nối lành, một điều nghĩa vụ tín thành muôn Thu; Bớ con hòa Đạo gọi tu, thế đây nhìn kỹ chỗ tu phỉ nguyền; Gồm chung lý nghĩa giác-viên, sự lòng phụng lý ngưỡng huyền hoàng khai; Âm thanh Nữ-tú Sĩ-tài, Khai-Thiên Tịch-Địa rạng ngời đây con.

THI

Thể lành ánh chiếu trọn công tâm
Lý vụ thiền thân pháp vẹn tầm
Đạo-mạch tỏ tường phương lập đức
Châu toàn vĩnh-bảo hữu cao thâm.

Mừng Nam-Công, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng của Nữ-Oa Liên-Cung, đặng trong đây mỗi trẻ Cao-Cấp Sĩ-lưu nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước thời Tý Đại-Đàn Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Đoài thanh thới cõi Bồng-vân
THIÊN-Đức ban gia phước-tứ vầng
VƯƠNG khuyết lâm Đàn phê điểm phận
MẪU gương con hỡi chấm Tinh-thần
DIÊU-diêu cõi thọ hoằng chơn-báu
TRÌ-chí tu-hành hóa nghĩa-nhân
CUNG-Điện tương tề an thiện phục
GIÁNG truyền lý thiệt chí yên cần.

Mẹ lâm Đàn mừng chung Nữ-phái, trong giờ đây hà hải chí hòa chung; trung thời Tý Nữ-giới tao phùng, gồm chung-thỉ chị em an phục thiện. Mẹ vui thay! con Ta trung kiên lòng cao yến, xem biển trần là chuyện thông thường; bổng bay qua khỏe mạnh phương-trương, báo tin tốt trần-dương hòa thân vào Đạo-mạch. Con ôi! Mẹ vui sao xiết, Đại Huyền-linh hay biết lẽ thiệt vẹn lập trần; vậy chung con dò đây tiến triển tinh-thần, về trí huệ lần lần bền tấn hóa, Mẹ đây hỉ hạ, về âm thanh nay đã cao lời, chí diệu-dụng thuận thời danh Nữ-tài kiện sĩ, con lập trần dùng ròng Đạo-cương Đức-kỷ, Mẹ dẫn dìu chung-thỉ, trẻ điều chỉnh quyết tề tu. Con ôi! Nam xuân Đại-lực Trượng-phu, Nữ-thư lẽ Đại-hùng vén màn đâu yếu nhượng; Tu đừng lòng miễn cưỡng, tất tim vàng tâm-lý Thể tướng ứng tiền đồ; Dạ xây móng, chí đắp mô, nêu lương hậu môn khuê dùng Đạo-mầu hoát khai rộng cửa, đứng lên gương mẫu dùng Linh-đơn cứu bịnh trần-ai, danh sư sửa chữa vá thương lòng lành vết của giái-ba, gọi Nữ-lưu phiệt lực Cao-tòa, nêu ánh sáng nguy nga nền cõi thọ.

THI

Cõi Trời vạn thọ chẳng chiều trưa
Kêu bớ Thơ-sanh bước vẹn vừa
Thức giấc tỉnh tuồng tuôn lướt vận
Lập trần hoàn Đạo đáo nguồn xưa.

THI BÀI

Mừng con an mạng tu tề
Cứu linh độ thế dưng thề tất tim.

1. Kêu bớ con Tôn-nghiêm nghĩa vụ
Nữ danh tài Tử-phủ Thiên đề
Vưng tuân bước đến Đàng-dê
Lối lề Minh-đức đồng quê Diêu Đàn.

2. Quê Diêu Đàn bình an Vô-cực
Mẹ mừng thay! thước mực rõ rành
Sĩ-nhu Đạo-pháp bổng danh
Đây là cơ hội Thỉ thành Chung qui.

3. Đại Linh-căn phương-tri cứu thế
Cứu người an can phế bổng bay
Vẹn xong danh nghĩa Tam-tài
Đồng con Nữ-trí từ nay thanh cần.

4. Mừng chung con tinh-thần phát giác
Sửa nơi tâm giải thoát lối mù
Dìu Linh về một bảo tu
Hội Sơ Thánh-đức Xuân Thu ứng hồng.

5. Đạo khai Huỳnh Đức-công chánh nghiệp
Hoằng Tân-dân hòa hiệp bốn bề
Rõ ràng thanh thới xinh xuê
Thêm hoa vào gấm toại tề Tu-Di;
Bớ con Nữ đức hạnh trì
Mừng chung đồng cả phẩm nghi liên-đằng.

THI

Liên-đằng Tỉ, Muội bớ trò Ta
Vững bước tròn tâm mới kịp mà
Thấu Lý Trời bày tài đức hóa
Đạo qui pháp dụng ưỡng Chương-Tòa.

Mừng, bài nầy đọc trước thời Tý Đại-Đàn lớp học của Cao-Cấp Nữ-Oa Liên-Cung, đọc rồi Hành-lễ. Giao lại Chưởng-quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài giải nghĩa đôi liễn của Tòa-Thánh, Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-phòng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc Lịnh phê chấm điểm công
HOÀNG thành danh Đạo-đức hoằng thông
ĐẠI thừa Chơn-lịnh Trung oai Bỉnh
ĐẾ Chủ Luật nghiêm điểm chỉnh đồng.

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe Thầy giải phân Lý-luật, Đạo-pháp huệ oai, mẫu-khuôn lề lối đây chung con toàn tất.

TRIỆU, con bạch xin Thầy Giáo-hóa dạy truyền Liễn, Biển từ Tòa-Thánh, khắp Thánh-Thất, Bửu-Tòa, Linh-Đàn; Thầy phê ban, phán giải đây con chung học.

ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU 24

Đôi Liễn nêu Bảng Danh-hiệu Đạo khắp đồng nơi Ngọ-môn, chung cả cảnh Trường-Qui Đạo hoặc Thánh-Thất, Bửu-Ngôi đây trẻ.

Câu 1: CÀN THỐNG TAM TÔNG, QUI TAM BỬU, ĐẠO HOẰNG KHAI TAM GIỚI HIỆP.

Nghĩa là: Càn ngôi Dương-cực, Thống thể Huyền-quang, thế thay Trời hiện nay khai-khiếu thế-gian, ban lời giáo giác, kêu gọi hiệp chung nhìn Trời, qui Tam-bửu: Thần, Khí, Tinh. Tam-Nguơn hòa mạch giữa Trời, Đất, Người đặng vẹn lành thông êm sáng; kêu Tam-Tông Thanh-Giáo thể là Thánh, Phật, Tiên; Cao-Tòa Môn-sanh nhìn mối một; là Trời Chủ-Tể, đồng hộ Đạo, khai lý hoằng pháp lập trần; gọi thông truyền tin đại hóa, Tam-Giới Người tường phụng sự Tam-tài thanh Sứ-mạng đó.

Câu 2: KHÔN THÂU NGŨ GIÁO, CHUYỂN NGŨ HÀNH, ĐỨC HÓA VẬN, NGŨ CHÂU HÒA.

Nghĩa-là: Ngôi Khôn thể Địa-tượng, nay Thiên-thời khai, Địa-cuộc hóa; đến kỳ uyển chuyển Ngũ-hành; Dầu: Lý, Thể, Hình thường lưu động, đặng dưỡng hạo độ luật nghị, thâu hồi Ngũ-Đẳng Giáo-Chi là: Phật, Tiên, Thánh, Hiền, Thần-Giáo; Công-đồng hộ Trời lập Đạo, hóa Đức, vén màn, tốc cái mối Liên-đăng, hòa hiệp giữa Trần-dương là Ngũ-Châu cõi Hoàn-dinh trên Nhơn Vật đó.

Giải-thích: Càn, Khôn, Thổ tỉ Âm Dương, hòa Tam-tài Đạo; lục sanh Đức, khai Tam-Huyền, hoát Lục-khí do Xích Thiên-nhiên chủ phán động, thống-qui hòa hiệp Ngũ-đẳng đăng Linh gọi hội Thiên-đào, Cực-khí đề ban, chấn hưng Thỉ Bích lập trần-hoàn, thay dùng Tứ-khí Điện-cực Thanh-vô, tế dung ứng chiếu, do Hồng-điển hào quang hộ bí tiết, gọi qui thống Tam-Tông, Tam-Bửu hiệp Tam-Giới, khải vận-cuộc thời cơ, Nhị-hình hoằng khai Đạo. Về Huỳnh-Cực hối hóa yếu hoàng, do Xích-chiếu vận chuyển Ngũ-hành, thâu truyền Ngũ-giáo, tế-phổ trần-cương, tề Chơn-kỷ, trên Ngũ-châu rằng: phàm-gian trần-hạ, đó cũng do số Tam-tam ưng cửu, Tam-ngũ đồng gia, lưu hình tế-khí là: Khai-Thiên, Tịch-Địa, lập Đạo phán Huỳnh, chỉ vũ-trụ là căn-cơ, đề bọc-bầu là mô giới, đó là Đạo-giáo hoằng-khai, Đạo-đồng phục thiện đó.

THI

Trời khai Đạo Lý Pháp hoằng ban
Đất tượng vật lương hình vật toàn
Người trọn trung-hòa kiên-nhẫn chánh
Lập trần phản ảnh huệ nhiên an.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Huệ-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc sau thời Tý lớp học Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 10 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
GIÁNG-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC Sắc điểm danh chấm chọn hiền
HOÀNG-đồ cuộc mở dựng Trung-Thiên
THƯỢNG-Nguơn trí thỉ-chung phùng hiệp
ĐẾ Chủ Càn Khôn đồng thuận liên
GIÁNG dạy khuyên con tường Thống-nhứt
THẾ-gian tự tỉnh thức Tam-Huyền
ĐỘ đời nhìn chủng hòa khuôn-mẫu
LINH điển cân bình khối Bổn-nguyên.

Bớ con chung trong lớp học, hữu phận hành, thừa Sứ-mạng, do tiếng gọi Thiêng-Liêng, đồng kề vai gánh Đạo, chí thiện thành, vĩnh-bảo lập Trung-Thiên. Con ôi! phải nhứt tâm chống vững Đạo thuyền, nương đức vận lối hiền tuyên đại hóa; Bớ chung con sao vàng, tại sao là đá giữa Địa-cầu chung trẻ khá phân minh; Đạo của Cha, của Trời, của Thiên-nhiên; Cha Trời bảo trẻ thuận mạng ráng gìn, kìa sóng lượn tràn khuynh ồn ào lang giả cuốn. Bớ con! Cha vì ai? vì trẻ vì Điểm-quang Huyền-linh, lụy tiêu rất uổng, Hội Công-đồng toan khải diệu, tế lý phá mê, lập Chánh-thể, dựng Chơn-thần, quyết dẫn trò tránh khỏi chỗ hố truông, đến đây Đạo kết Đức thành giờ gạn lựa Thí-khoa, con Ta còn u ơ; Than ôi! công tu từ lâu rồi luống phận, con cố nhìn cơ toan thuận vận, phụng Thiên-thời, tránh xa chỗ ác mầm án diệt tận của luật Điều-Thiên.

Bớ con! vai gánh Đạo, chí bình yên, dạ Bảo-pháp rạng Công-tâm, chống thuyền qua cơn gian khổ; Hỡi trò Ta! Định-tâm nghe Trời dặn, hớ hinh phải đổ, lãng dạ lụy thân, chẳng thuận Cha, chẳng an mạng, chẳng hiền đức, mầm ác hiện gần, trong hai lẽ Thầy dĩ bút phán phân, đây Kỷ-Hợi niên dần cận mãn. Con nghe cho hản, xét lý tìm sâu, niệm tín cao thấu rõ đuôi đầu, lời huấn phán phê hầu tri nguyên dữ hiền đều trổ mặt. Than ôi! con Ta thậm ngặt, gặp Cha rồi thông lý luật; bởi tánh phàm đeo tâm ác tặc loạn xung Thiên, bớ chung con vẹn chí kiền-thiền; định cho chánh thấu diệu-huyền, máy Thiên-cơ từ đây soát hiện; lành ân ban, dữ trừ dẹp, do luật chuyển Cao Kiên, Thiên-điều công ứng chiếu, bớ chung con nghe dặn.

THI

Bớ trò nầy trẻ khá nhìn nghe
Luật chuyển thưởng răn dạ cố dè
Tu-niệm thuận thời xuôi vận mạng
Hớ hinh tay vuột éo nhằn le.

THI BÀI

Con Ta công học đã nhiều
Công tu lập thể đắc kiêu mỵ còn.

1. Đây Thầy thể chung con nghe xét
Gặp đàng thông dạ biết dài xa
Đã đi phần tám đó đa
Còn hai thối chí con Ta quảy hồi.

2. Tu lâu năm ôi thôi! cũng luống
Công dở công đắm cuống quẩn quanh
Đạo không xong, Đạo đâu lành
Tới đời nối hậu hỏi thành người sao.

3. Tu như vậy lộn nhào tâm tánh
Chưa phân minh luật định nên hư
Dầu tu cho đến mấy chừ
Vuột tay sa đắm một giờ tột sâu.

4. Thầy than thở con sao thiếu tỉnh
Tự xét mình ghẻ bịnh chỗ nào
Linh-đơn sẵn có Thầy trao
Dán hàn thương tích ghẻ mau sớm lành.

5. Đừng hớ hinh hôi tanh sình lở
Lở lâu rồi dang dở mạng thần
Thể đây dạy đó ân cần
Ráng nghe cho kỹ xét lần tánh tâm;
Mỗi con tự giác cho nhằm
Minh trưng ngày sáng buổi thầm biện phân.

THI

Biện phân chơn, giả cõi lòng con
Rõ thấu nên hư trẻ cố thông
Luật chuyển vận sang thời ứng hiện
Minh trưng đôi lẽ thưởng trừ công.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU Giáng.

THI

DIÊU-Điện chiếu soi khắp cõi trần
TRÌ bình võ-trụ lập đời tân
CUNG-Kinh mở cửa kêu phàm hạ
TÂY-Bộ Đoài Kim dạ hiến dâng
PHƯƠNG-Ngọc huy hoàng tuân Lịnh Mẹ
VƯƠNG-Tôn Tứ-sắc chấm Nguyên-nhân
MẪU-khuôn trao thước con Hiền-nữ
GIÁNG tại Nam-Bang trẻ hiếu thân.

Mừng con Nữ-phái; chung lớp học hiện hành, kêu gọi Tràng Nữ-Oa, Đạo-mầu Cao Thượng-đẳng. Đây là Nguyên-căn vưng nghe lời Mẹ dặn, đặng bền lòng rót cạn pháp truyền trao. Bớ trò Ta Huệ-Thiền, Thanh-Bộ; đồng ứng cảm Thiên-lý làu làu; ban truyền phổ-tế giao tin lành tức mỹ. Phận phổ-thông giáo-huấn, ráng định thần toan xét kỹ; rõ phận tròn chung-thỉ đắc thành công; ra cứu Linh tâm, chí Đại-đồng, nêu gương mẫu trắng trong Trinh-tiết Hạnh; phải Đại-hùng lập đời Đức-thánh, toan cứu nguy vai gánh Đạo Trời trao, hướng trước Tuyên-ngôn phá tục tác-túc Đạo-mầu, huyền biến dụng, thể nêu cao Chánh-qui Tin-nhứt. Nữ-lưu Thượng-trí, phải phân minh cần thi-thực mới thành công. Đạo-lý rặt ròng, tâm thông suốt, pháp thanh danh tròn đồng xứng phận; lập hạnh cho thuần, giác đời nhìn Trời xuôi vận, gọi bảo chung sanh; chí Nhẫn khiêm đức bổng gương lành, danh Tú-kiệt Đại-thành trên võ-trụ; An phẩm-vị, dạ lương-từ, Pháp-mầu qui-củ, dẹp lòng mê ký-chủ chỉnh Điều-cơ; Vậy mới xứng đáng Hiền-sĩ Nhu-thơ ra cứu khổ, hiện giờ tác phong lập trần thanh cương-kỷ; nêu chữ Nhượng, Ý thức Tân-dân tròn nhân-vị; giá phẩm cao gương sáng chiếu rọi giữa đời, thấy cùng nghe xử xong khôi tú; tránh éo le trên thể sự, màn tranh khoe màu ảnh, phận Nữ-thơ toan thọ mạng, thiện chí cần năng, tròn nhiệm-vụ chỗ đỏ, đen dạ rảnh; nêu Bốn-đức, Năm-hằng, gọi con người lằn Tinh-Kiên mực thẳng; Tam-độc trừ xong, đồ sáng suốt xuân đồng Sáu-huệ; chữ thăng bằng Đạo người không phế, nghĩa Tín Trung nêu phận Quế giữa rừng cây, vẹn đó mới hay, toàn phản tỉnh Nữ-tài tròn khắc kỷ. Hữu trọng trách giác-tha xá-vị, vượt Bảy-tình phụng húy báu rạng Tám đề danh; sớm âu toan Trinh-tiết Trung-thành, Tín-uy rạng Nữ-thanh niềm Thượng-học; Câu Hiếu, Đễ đề cao cần săn sóc; Lễ, Nghĩa lành thận-độc khít thân; phải tròn Liêm tâm, mạng tinh-thần; đừng Sĩ phận an cần thể ròng chánh-chơn tinh tấn; phải thông thời, phải thấu cơ Trời khải vận, Đạo hoằng ban độ tận khắp đồng chung. Bớ trẻ Ta Nữ-lưu danh trò Thiên-lý, thế cho Mẹ, thay cho Trời, phải chở che điều an bằng cho lương-dân, dẹp xong màng cơ-cẩn, chỗ lấn tranh, mầm ác ẩn thế đời; chung con hòa diệt tận các làng sầu; thế cho Mẹ, Mẹ Đại-bi, con trẻ Lương-tử làu làu; đứng lên giải phóng hố thẳm, hầm sâu trần lao ngòi độc tối; Chỉ giác cho chung đời nhìn Trời là mối, Đấng Toàn-Năng soi rọi có nào sai; chung con Nữ-sĩ thiện-tài, chí phiệt-liệt Liên Đoài bền đào chuỗi; thay cho Trời, Trời là Đại-từ giáng-lâm mở Hội, ban Háo-sanh tất xá khối Nhơn-Hoàng. Về phận con hướng trước dẫn đàng, kêu sanh-chúng chung thoàn toan lướt trần-ai là bể khổ; phận lái-thoàn phải vững vàng đừng xiêu chớ đổ, trọng trách chống chèo Buồm, Lạc, Trục, Bổ, toan Đại-chí, thiện ý thức đề cao; Trời che khắp cả Năm-màu, con noi dấu toan giàu Bác-ái; Tâm quảng-đại, Tánh hà-hài, Ý thành-chơn, Thân Đại-hùng, Thể Đại-lực, Nghiệp Chánh-đáng; nêu chữ hòa đề mục vờn vờn, cơ Tái-thỉ Thượng-nguơn nguồn Thánh-đức; Thời Cơ Vận Cuộc hòa đồng chỗ Bảo-sanh, câu nhân-nghĩa thi thực mới thành-công. Mọi lý, sự, vật toan xử trí rạng xong, gương anh-tú tinh-thần tấn trỗi. Đạo-đức phát minh trình độ trò Ta cao tiến hóa, cải tạo tư-tưởng, nêu sống vui hỉ hạ, tánh, tâm lập Minh-đức, phải đủ Trung-dung, nhân-cách liêm-cần; đề thiện mục nhẫn, hòa, kiên chánh; đồng nâng cao thời Thánh tạo trồng Dụng, Thể Tiên-nga; chỗ an chung gọi ở đặng hòa, nguồn phẳng lặng gọi nhịn ăn, mến thương giúp nhau là hiệp chí; Mặc ấm thân, xuất nhập viên-thể, trên thời xa câu tủi nhục, Đạo cứu Đời diệt tục, Thánh-thể Thần-mạng vui sống hưởng lành chung. Bớ Nữ-lưu! ban truyền tin phổ-huấn, tuyên đại hóa, trọng trách hướng giáo đời thông, cần thiết lý thực thi tề Pháp Đạo; tròn Nữ-hảo, vĩnh-bảo lối lề Thiên-Quốc, Thượng-đức Phục-thỉ, danh nghĩa Tôn-tử Hồng-Lạc, ứng Khai-Tịch, khiếu Quang-minh Tiền-đồ Môn Đại-Đạo đó.

THI

Kề vai gánh Đạo tế đời nguy
Giác độ nhơn-gian thức vụ trì
Trật tự con người tròn lẽ sự
Hằng tâm về tận phận đồng tri.

Bài nầy Nam-Công đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp Lý Tinh-Thần Thượng-đẳng, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung lời giáo thức-tri bổn phận. Trời sai vai trò phổ-huấn là: Thiên-lý lập trần-hoàn, Thánh-thanh, Tiên-thỉ. Rồi giao lại Chưởng-Quản in ra ban cho Huệ, Thiền, Thanh-Bộ mỗi trẻ một bổn, gìn đây bảo thân tề phận, lập thể Đạo-thành, nêu cao gương mẫu, Nhu-sĩ thạnh mầu nhiệm-vụ; nêu vào Thánh-Luật. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ-CUNG TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU Giáng.

THI

DIÊU-Diêu cảnh tượng chiếu năm màu
TRÌ chí tu-hành thấu trước sau
CUNG-Điện Mẹ ly lâm thế-hạ
TÂY-Phương Đoài-khuyết đáo Tiên-lầu
THIÊN-Chơn khai thấu đàng Nam thống
VƯƠNG Chánh hoàng truyền ngõ Bắc thâu
MẪU-Lệ Âm-thanh thông Khảm bạch
Giáng trần độ tận suốt Khôn mầu.

Bớ trẻ thơ Trung-đàn Tý, con thiền-tâm lễ trọng húy thành dưng, Mẹ mừng con sáng suốt bổng bừng, danh Nhu-sĩ Nữ-thư tâm đồng mạng; Ban lời khuyên con Ta dò chơn hựu hản, cố học hành ánh sáng rọi đời thông; trò Ta thuận lý xuôi cơ, an thời bảo vận; lập Cuộc-đồ độ tận cả đồng-sanh. Con ôi! Mẹ mối, con trẻ là manh, manh-mối thuận rõ rành cơn lập hội; cả tiếng kêu con Ta chung khối, trẻ hiếu hiền danh gọi giáo-truyền. Con an tâm châu-đáo hậu tiền, trò hiếu hạnh kiền-thiền tâm mạng. Con gần Mẹ, Mẹ trao lời vưng nghe rõ rạng, thấy hiểu rành rót cạn chí thiền-tâm. Trẻ ôi! đây là cơ hội gọi Thiên-đồ tỏa cảnh thể Nam-châm, đề hướng thiện con sớm sưu tầm an thiện-phục; phận Nữ-thanh châu-toàn công thi-thực, hạnh lương-thuần thước mực giáo Lương-dân; luyện trí thanh-cao sáng một vầng, khải đức nghiệp ân cần lề nhân-hậu; ra hướng-đồ khêu đèn rọi soi cho chung đời nhìn Trời an tỉnh thấu, đặng hòa đồng tiền hậu hiệp chủng dứt hẳn mầm cưu cấu hố hầm sâu; dạ thẳng ngay hướng trước mở Lầu, duồng Khách-lữ chung bầu tu xã hội. Bớ đồng con Thanh-Bộ, đã khai cửa Từ-Hàng Huệ-quang ngày lộ lộ xứng gương lành vâng Tổ-Thỉ lập Tông-Môn. Cả tiếng kêu khắp hỡi Càn Khôn, đề mục chánh nhìn Trời tề tu mà Phục-Thỉ. Khôn là cương, Càn là kỷ; Giữa Trung-huỳnh vận trí hòa trung; đó là Đạo nhân-vị toan dùng, dùng mới thấu tao phùng Trời, Người, Đất. Con ôi! Ly ứng nhơn, Khảm hóa vật; Khai Đạo Huỳnh tượng thật trụ thành, Mẹ ban lý giáo dẫn lời trao, Nữ-lưu con trẻ tập tành, lề lối chánh mạnh lành sĩ hiền khai võ-trụ. Trẻ Ta! lời Mẹ ban an lòng ký chú, vượt thông thường qui-củ đắc tề tu; kêu bớ con an mạng phá mù, dò tâm-lý phát phu danh Thượng-đức; người ý thức bảo tồn thước mực; Đấng Thanh-nhân thiết thực thân hành, đây là mối nhíp giữa Huyền-hoàng phán đoán trược thanh; con học lý hiểu rành chơn dặm bước.

THI

Dặm chơn trỗi bước bớ trò Ta
Tu học suốt thông hỡi trẻ mà
Thuận vận xuôi thời Trời tế-vụ
Huy hoàng Đạo-mạch thấu ngàn qua.

THI BÀI

Bớ con Nam Nữ Trung-đàn
Giờ đây Mẹ gọi ân ban phước hòa.

1. Về Nữ-phái con Ta cần học
Rõ vận hành săn sóc tâm-điền
Con ôi! thấu rõ mối-giềng
Vâng tuân Sắc sứ giải phiền chúng-sanh.

2. Mẹ thương trẻ sanh sanh bể khổ
Cậy Nữ-thư ân phổ trao ngôn
Bớ con an mạng bảo tồn
Cứu Linh trọng trách khải-thông nhiệm kỳ.

3. Con là gái duy trì tâm đạt
Phải phát minh cải tạo đề anh
Phương-trương tài trí cội nhành
Vĩ-nhân đức hóa tập tành lương năng;
Bớ con cần thấu Đạo hằng
Nữ-lưu gương mẫu thăng bằng lề thông.

THI

Thăng bằng Đạo-mạch phải tri nguyên
Chí dốc dò chơn bớ Nữ thiền
An vận xuôi thời Trời tế độ
Ban truyền pháp diệu cứu đời yên.

Mừng Nam-Công, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp Huệ-Lý Tinh-Thần, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành quí giá bớ trò Ta
HOÀNG Lịnh phán phê cân lượng đa
ĐẠI-hội Công-đồng ròng nghĩa tín
ĐẾ ân chỉ dụ đó con mà.

Thầy mừng mỗi con Thiên-thể của Hội-Thánh, thế thay cho Thầy phổ hóa lời lành, đây con trẻ hiện giờ đến mục đích Đạo-đức giác tha độ đời hướng thiện, đem lại trên võ-trụ nầy nhìn một mến thương; tránh xa chỗ éo le xô xát lấn tranh ác ẩn đa mầm, vậy mỗi trò kề vai gánh Đạo, hưởng đặc ân của Thiên-lý, Trời gia thọ Sắc sứ phẩm danh, phải cần năng diệu biến thông suốt lẽ sự Ninh-bình, giữ chí hòa đồng, thay Trời độ tận muôn-sanh buổi thời Đại-xá. Vậy mỗi trẻ phải năng hành, phải gia công đề cao Đạo, Lý, Pháp ý thức giáo sanh hoàn lương mỹ, nhiệm vụ của một Thiên-thể thay Trời biết bao Sắc tứ Hồng-quang, đủ đầy Phước Lộc có đâu so sánh với ân huệ tối cao thanh giá, mừng mỗi trẻ cần biết cho mỗi trẻ là hướng trước khai đồ; hấp dẫn giáo lương, phải phương-trương gương mẫu, Tinh-anh xuất chúng phi phàm, phải vĩnh bảo nhẫn hòa kiên chánh, phải đặt lối Hạnh-đức Nghĩa-nhơn, phải vị tha vô-kỷ, phải tri trí đắc thành, phải bảo sanh hoàn trí đức, phải nhìn quyết nhứt điểm đồng linh, phải bình hòa tâm tánh, xử trí lý sự phải chí công vô tư, phải tường lối lề hư thiệt, phải giải quyết hoặc gia công cởi mở chỗ lao lụy bẫy lồng, phải kiêng dè khai đàng hậu hóa, Thầy dặn đây mỗi con ghi dạ, cần thi thật hiển hiện Toàn-Năng, nếu không phải chịu trễ tràng, phải phạm tội cản đàng tu-niệm, khó nêu giá trị vô công; Thầy là Thầy, là Cha, là Trời khắp cả Đại-đồng, chủ Tạo-Hóa cân lường từ đây; Hội Tam-Tòa, Tứ-Giáo hiển hiện của Thiên-điều luật, vì qua thời Đại-xá đây là buổi chọn con hiền, dầu dốt, dầu quê, lọc con hữu tâm kiên vụ chí thành, dầu thấp cao xa gần đà hiếu chí, đặng xây dựng Thiên-Quốc là Nhơn-thánh, Vật-đức, Cảnh-hiền, gồm chung đời thạnh thới thạnh Tái Thỉ Sơ Nguơn, về đại danh Thiên-Giáo đã công đồng phục nhứt Qui-nguyên, con tin thiếu hiền hiếu đâu nên nền Trung-Thiên Tu-Di Tụ-đảnh. Vậy hai chữ Tu-hành, Thầy cậy con Thiên-thể, phải thuyết dụ thực thi, quang huy từ đây cần năng diệu-dụng, trên trường tha ái độ Linh-nguyên do lý luật đó con Thiên-thể. Bớ mỗi trẻ hữu danh, duy duy Thánh-nhứt, ráng đi trước nhìn trên thấy xa hiểu rộng, đặng hướng dẫn em dại, nhằm chỗ thiện-phục, thiền-tâm, lập thể, bảo-nhân, tề-vụ cho rạng rỡ trào lưu tiến hóa. Bớ con trình độ khá, rộng, cao, thiện chí nhứt màu, đề cập Đạo-đức phát minh tín vụ đó.

THI

Tín uy ân đặt phải hài lòng
Thọ lãnh Lịnh Trời khá suốt thông
Phước Lộc duyên xưa nay nối nhịp
Hữu danh, hữu dụng thấu thành công.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thượng-Học lớp Thiên-Phong, do Thiên-Thể hằng tâm Hội-Thánh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra ban cho Thiên-Thể mỗi trẻ nhiều bổn gìn đây ban ân cho em dại rõ lý Trời bảo khuyến tu-hành mới rồi thanh cao lý thiệt.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. bài nầy đọc trước thời Ngọ lớp học Đạo-Tràng Thiên-Thể Hội-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng chiếu trần gian
HOÀNG Lịnh Sắc phê lập cuộc an
ĐẠI xá chung linh truyền phục-nhứt
ĐẾ Huyền-quang ứng khải Khôn Càn.

THI BÀI

Mừng con trẻ từ đây rạng rỡ
Lo tu tề khai mở lý do
Bớ con vẹn chí cần lo
Đồng thời cứu khổ vẹn trò hữu danh.

Thầy mừng mỗi con hữu danh về Đạo, dám xả thân trồng tạo nghĩa-nhân, mừng thay! Đó là ý thiện tu chỉnh lập trần, nêu nhân vị ân cần toan phổ hóa, bớ trẻ đâu là vàng, đâu là đá; đá với vàng hỉ hạ đều phải hữu dùng, Thầy mừng con an mạng thính tùng, đừng để trễ tràng với nhiệm vụ khó phùng Thiên-hội; vàng thiệt quý lửa cao thét gội, món quí này cơ hội đến thời dùng; Đạo tại Tâm, Đức tại Tánh; dạy ban con trẻ hòa chung, chung đồng cả tao phùng lương cùng giáo; lời phân đây mong con trọn thảo, thảo nơi tâm khử bạo kính trong; bạo là ngục tối cõi lòng, người tu thiệt rặt ròng toan cởi mở, lý do Căn-nguyên rạng rỡ, quý là rãnh nợ cần cù, vậy với thanh Nhân-vị phát phu, lập Thánh-đức người tu nhiều Bác-ái.

THI

Bớ con Thầy độ biết bao là
Khắp cả trần-ai khá hiệp hòa
Thay đổi cõi lòng này thái độ
Nêu cao trình thiện dựng nên nhà.

THI BÀI

Thầy mừng con cả gái trai
Chung nhau dẫn dắt từ nay một nguồn.

1. Dầu nên hư dầu tròn dầu méo
Con hiếu-hiền phải khéo bớ trò
Mở lòng Bác-ái Sáu-pho
Công Thầy ung đúc một lò đó đa.

2. Con của Cha ruột rà chia cắt
Rải nhiều nơi nay ráp nên hình
Bớ con dứt chỗ nghiêng chinh
Thầy là thợ ráp con in lời nầy.

3. Có chi mà đây vầy đó khác
Hòa lẫn nhau đừng chác là hiền
Con ôi! Đạo-đức phỉ nguyền
Tay chơn máu thịt trẻ liền xét trong.

4. Khắp Năm-châu chung đồng một giống
Bởi nhuộm màu dục vọng rẽ phân
Bớ con Nhân-cách Liêm-cần
Xét mình sửa phận Tinh-thần rõ thêm.

5. Thầy mừng con êm đềm thảo thuận
Lo gầy trồng thiện vận thời an
Đó là Đạo-đức vén màn
Cõi lòng mỗi trẻ bàng hoàng đó chi?

6. Đừng hớ hinh ôi thì rất uổng!
Phải tu-tề yêu chuộng chỗ bền
Đây là Nhân-nghĩa lập nền
Anh-tài xuất chúng dựng nền Tu-Di.

THI

Tu-Di cảnh tượng tại trung tâm
Dặn trẻ hữu duyên vẹn chí cầm
Bền chặt cõi lòng thông suốt phận
Méo tròn khờn mẻ óc nhằng thâm.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Ngọ lớp học Đạo-Tràng Thiên-Thể Hội-Thánh, đọc rồi mới nhập Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TU-MY

13. Bài đọc Đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

MINH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy kỷ-niệm Tu-My
Nhập Tòa Nam Nữ phục trì chầu nghinh
Chung-Niên Kỷ-Hợi phúc-trình
Tu điều hành chỉnh Hạnh-bình Đức-khai.

2. Nêu cao Nhơn-thánh Đức-tài
Lập trần tuấn tú huệ khai phá mù
Cao-Đài Danh-hiệu Hư-vô
Nhơn-sanh ngưỡng tín Hoàng-đồ bổn-lai.

3. Tu-Di Thiên-Quốc Tam-thai
Trung-Thiên Cảnh-tịnh từ nay huy-hoàng
Chung nhau Nam Nữ vén màn
Tạo xây lương-mỹ châu-toàn lý do.

4. Xuân khai lý dụ Cao-lò
Thiên-nhiên chiếu giám cần lo diệu-hành
Chư-hiền nhứt trí thanh danh
Vỡ tan mù tối lập thành kỷ-cương.

5. Phát minh Đạo-pháp phương-trương
Dẫn dìu liên-ái níu nương gương lành
Tu-My danh đặt rõ rành
Cháu con Hồng-Lạc Bảo-sanh Đại-đồng.

6. Khai-Thiên Tịch-Địa thành công
Tiền đồ danh nghĩa khải-thông Đạo-mầu
Nêu cao trí đức mở lầu
Kích Chung cảnh tỉnh giải sầu từ đây;
Ngày nầy kỷ-niệm Tu-My
Nhập Tòa Nam Nữ phục trì chầu Cha.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Tu-My kỷ-niệm đây, đọc khi đồng nhau trước vào Đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành phán giáo bớ trò Ta
HOÀNG Lịnh Sắc phê trước Điện-Tòa
ĐẠI-hội Tu-My hoàn Lục-Luật
ĐẾ-ân Sắc-tứ ánh nguy nga.

THI BÀI

Đạo cao con trẻ hiếu hiền
Tu-My kỷ-niệm hậu, tiền vưng nghe.

1. Nhìn con trẻ Viên-đe còn nặng
Kêu chung đồng Thầy dặn đây lời
Bốn phương, tám hướng con Trời
Phục chầu Thiên-Quốc thuận thời bảo sanh.

2. Thầy mừng thay nguồn lành khai hoát
Mong mỏi trò giải thoát gió mây
Noi gương Cha Chủ là Thầy
Háo-sanh tế tận con bầy Huỳnh-trung.

3. Cả tiếng kêu tao-phùng lương-mỹ
Con thuận thời Thiên vị Thầy gia
Bớ trò thiết dụ tất tha
Cảnh an nhân tỉnh quê nhà đồng tin.

4. Thầy kêu con ráng bình tâm trí
Đặng lóng nghe xem thấy thức thiền
Chung nhau cổi lớp thần-quyền
Phát minh lập hạnh đẹp yên lắm trò.

5. Đạo Qui-nguyên thể đò rước khách
Phận con hiền sáng sạch, trưa trong
Chèo thoàn dặm chỉ ung dung
Nêu lên Sắc sứ thỉ-chung kinh thành.

6. Tu-My hội điềm lành Quốc-Việt
Rỡ mặt mày lương tiết Nữ Nam
Thoát ra lao ngục ác mầm
Từ đây Châu-Thiệm trung tâm Thiên-đồ.

7. Tuấn tú anh khai đồ lập thể
Thanh danh hiền bảo kế vận thời
Bớ con chung cả trên đời
Nhìn Cha Chủ-Tể bền nơi tâm-điền.

8. Cha là Đấng Bổn-Nguyên Nhân Vật
Che bảo chung tồn thất đoán phân
Bớ con hiếu thuận liêm cần
Bớ con an mạng Bốn-ân mục đề.

9. Thầy gia phước xinh xuê ngoạn khắp
Mong chung con đừng vấp Luật-điều
Hòa đồng Nhẫn-ái ứng Nhiêu
Hiệp trên lẽ thiệt mến yêu Cao-sùng.

10. Con suy nghĩ cạn cùng mỗi sự
Mới thấy nên phải xử trước sau
Bớ con an vững một màu
Đề khuôn tác mẫu đồng nhau lập thời.

11. x Danh nêu tiếng tạc chẳng dời
Minh-trưng hiệu cực chỗ nơi thanh thuần
Vui thay Kỷ-Hợi vẹn chừng
Tu-My ngày Lễ sáng bừng bổng danh;
Nữ Nam hưởng ứng điềm lành
Công ghi Đạo-sử rõ rành lưu lai.

THI

Lưu truyền danh nghĩa giác trần-cương
Ứng dụng thành công chí mở đường
Sống vững lập nên hoàn Bổn-Thỉ
Phán phân cơ hội Đạo Huỳnh chương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày Lễ Tu-My đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non Côn ứng hiện đây
HOÀNG-đồ châu chiếu Lệ thuần hay
ĐẠI hòa Cương-kỷ Trời Nam tụ
ĐẾ hiệp Khôn Càn Đất Việt khai.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện hữu trong Đàn thời Dậu ngày Lễ kỷ-niệm Tu-My, đồng tâm về nơi Tòa-Thánh, có thể hòa thân phụng sự hai chữ Cao-Đài chủ nghĩa, cứu an độ tận đồng sanh trên Võ-Trụ; gọi khắp nơi nơi đó là một thiện chí kỳ Tâm, Tài, Đức; Thầy rất hoan hỉ chung mỗi trẻ trò, đặng trung kiên thành chơn nêu diệu-ái. Thầy mong thay! Con trẻ khá phấn chấn nơi dạ tinh-thần, tố giác cõi lòng, phát huy lý tưởng tác động thực thi, châu toàn Sứ-dụ, là cần cố nhiệm mầu trọng trách thừa hành, phải rõ biết phận hiền hướng đồ khai lối, gương mẫu tinh anh tuấn-sĩ, thiện lực thành thân, tiện hoàn thanh thể, cho nên một Môn-đệ của Thiên-giáo Cao-vương, đứng ra chỉ huy trong thời Đạo Trời hoàn-trung Phục-Thỉ là phận thức phận, danh dự tri danh, diệu-hành giác vụ, cho xứng đáng thậm tài, thay Trời tế hội, đặng vậy mới trọn tròn uy tín trung kiên, chí thiền thông lãnh gánh. Giờ nầy Thầy lâm Đàn Diệu-bút phê ban, chấm công điểm phận, chung đây con Nam Nữ, Cha Trời lắm đợi trông chờ con Ta đắc thành thiện-công ưu thời nêu Sắc-lịnh Sứ ban, là Tin-tấn Huệ-nghiêm, Thiên-ân Lục-luật, bảo tồn giá phẩm với tiếng gọi Thiêng-Liêng, thức vị vô vong lẽ tường quang bất diệt, có thể xử xuất nhã thuần, nhu viên mỹ lệ đó chung con Nam Nữ nơi Trần-dương Thiện-chơn Phương-tử.

THI

Thiện căn sớm phục vụ hoàn nguyên
Chơn khí ca dao giác tỉ huyền
Phương pháp thân hành thanh thới hiệp
Tử công ưỡng lộ vị cương danh.

THI BÀI

Mừng con lớn nhỏ trong Đàn
Nguyên-nhơn Căn-chưởng vén màn chúng-sanh.

1. Cả tiếng kêu đồng sanh nhập hội
An nhìn Trời tắm gội trần-ai
Bớ con Nam Nữ Sĩ-tài
Độ linh cứu khổ đừng hoài lòng nhơn.

2. Đem lý hòa nghĩa ơn tế vận
Đem thể hành liên thuận động cơ
Đem nguồn Chánh-khí niệm thờ
Đem nhau đến bến Thỉ-Sơ Đại-đồng.

3. Phải an mạng rặt-ròng liêm-cách
Mến thương nhau Người sạch, Ta tươi
Bớ con an thuận vẹn mười
Nhẫn hòa kiên chánh đừng rời lối nên.

4. Phải Tân-dân đề trên xử vụ
Tròn trí-tri qui-củ anh minh
Đáng trang Nam-tử tiền trình
Tu-My đại-lực phát minh lập trần.

5. Phận Nữ-thư tinh-thần Thư-kiệt
Vén các màn mài miệt Môn-khuê
Từ đây vượt bổng tu-tề
Chấn-hưng Dương-khí Mục-đề giác giao.

6. Phá cái ngục trần-lao phược thố
Đem điển linh lực độ tuấn trinh
Phát thanh thiết vụ khai-huỳnh
Vinh, hư tay lái trưởng-thành căn-cơ.

7. x Ân quang khai lộ đắp bờ
Nữ Nam công rạng hiện giờ danh nêu
Khai-Thiên Nam-tử chỉnh điều
Nữ-tài Tịch-Địa dắt dìu hậu lai;
Đó là tròn trọn cả hai
Đồng con bình phẩm đẳng tài tương công.

THI

Tu-My thiện chí rẽ vầng mây
Nữ-giới mỹ tâm vén ngục đây
Quân-tử vén màn xây vận cuộc
Trâm-anh mở cửa đắp bờ ngay.

MƯU, bài nầy giao Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Tu-My đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ
CỨU-THẾ LẬP-TRẦN

THI

CAO-thượng vô biên chiếu ứng thiền
ĐÀI-minh bất lượng khắp hoàn nguyên
NGỌC tròn trọn bảo đồng thanh thới
ĐẾ Chủ bao la hiệp mối-giềng
CỨU độ Vật Nhơn khai Nhứt-thống
THẾ-gian thức giác thấu Tam-Huyền
LẬP đời thanh thới thông Nguơn-Thỉ
TRẦN-hạ qui hồi đáo Thượng Thiên.

NGÂM

Cao-Đài lập hội Tam-Hoàng
Kêu con trần-hạ vào thoàn Thiên-chơn
Sóng xao gió thổi đoài cơn
Lái an lèo vững vượt đơn nguy tràng.
Bớ con khắp cả trần-gian
An bền chèo chống nghĩa cang bảo thoàn
Vân-lung điều ứng hắc màn
Mau toan thoát bể thoát nàn gió giông.

Bớ mỗi con, mỗi trò, mỗi trẻ, vẹn chí trung-kiên dưng tất lòng thành, nêu danh tôi Trời, hiệu danh chánh-minh trên thời vụ, phải trọn lòng ký chú rạng công tâm, phải quyết toan cứu khổ dẹp mầm, đem đức hóa lấp đầm thăng bằng nêu sứ vụ; làm con Trời hiếu hiền đề cao qui-củ, làm tôi Trời vui thú câu Tín-nghĩa Trung Tín dạ kiện kiên, Trời là háo sanh độ tận tuyền-miên, con chí hiếu biến huyền an Bác-ái, Trời là Công-bình lượng cân mảy may không sót sái, tôi của Trời hà hải chánh-pháp gánh gồng vai, phải xuất thân cho rạng danh trai, toan cổi tục cho rõ tài Liệt-nữ, lễ Tu-My kỷ-niệm nêu lên cho con Ta đồng chung nam nữ, thức giác đề phương-tử cõi lòng thanh. Bớ chung trẻ thơ đến đây Đạo-đức kết tựu bông thành; chim xa rọ, cá thoát chậu chữ Đại-thành tự do nêu cao lương thiền từng giai cấp. Bớ trò Ta Đạo cứu thế, Đạo lập thời, Đạo đem lại hòa trung, bất nê cao thấp kết hòa đồng lửa dập nước ngưng, Đạo thuần Chơn-lý thiệt Bình-quân, đem tươi sáng gieo bừng dưng trao cho nhân loại. Bớ đồng chung đâu đâu ngự lại, thông Luật-điều nên phải thuận xuôi, khá lóng nghe biết hiểu Đạo mùi, mùi thơm nhẹ tiếp dẫn con người vui khỏe; trên trần-dương, trong võ-trụ, muốn sống an khuyên đừng chia rẽ, diệt lối hèn vạch hé pháp Toàn-Năng, phải làm sao đồng thương mến chung bước đến cõi thăng bằng, mục diệu-ái thiện-tăng hòa Đức rạng; phụng Thiên-lịnh, sự Thiên-mạng, buổi hoán huờn rõ rạng chí công tâm, phận danh con người tự biết hiểu hay thấu lẽ cao-thâm, toan tu tỉnh tạo thời đoan thiện vận dứt mầm, phương ở vững an thầm đồng vui sống; Trời cao lộng lộng, Đất rộng mông mênh, ai hớ hinh luật pháp lãng quên, xa tâm đạo đâu bền tánh đức; nếu người như vậy Thầy e cho phải sa hầm sụp vực, thảm cho người hình, vóc thể mạng phải rồi sao!!!

THI

Thể thân hình vóc phận danh người
Chẳng quản Đạo rồi uổng lắm thôi!
Đứng trước tinh-thần kia vạn vật
Tại sao bôi bạc vận nhân thời.

THI BÀI

Tu-My ngày Lễ vén màn
Đây ngày kỷ-niệm vinh quang Lạc-Hồng

1. Cá thoát chậu, Lệ sông ngoạn chí
Chim thoát lồng, Tổ Thỉ hòa sum
Con ôi! thanh khí bao trùm
Che chung Nhơn Vật bọc đùm trần-cương.

2. Thời mạt-pháp, Trời thương lập lại
Vận điêu nguy, Đất dậy tượng sanh
Nhơn-hòa, Thánh-vụ, Đức-thanh
Tân-dân, Minh-đức mối-manh do Trời.

3. Con thiệt con của Trời lãnh nhiệm
Tôi thiệt tôi phục niệm chánh trung
Trò an mẫu hiếu siêu dung
Ba đều chấp vãng rạng trong rõ ngoài.

THI

Rõ rạng ngoài trong đáng chí thiền
Hoàng-đồ Thánh-đức xứng Thần Thiên
Môn-sanh Ngọc-Đế khai thuần độ
Phương-tử của Trời thấu Bổn-nguyên.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Tu-My đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc sứ phê đó trẻ mà
HOÀNG-đồ độ dẫn bớ con Ta
THƯỢNG-Thiên Bửu-pháp Qui-nguyên Bổn
ĐẾ Chủ Càn Khôn Thống-nhứt Tòa.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Mừng chung Nam Nữ thuận qui tu-hành.

1. Lễ kỷ-niệm tâm thành triều-phục
Mừng con Ta kềm thúc lập thời
Học thông lý hạnh ánh ngời
Là phương phá tục rõ Trời cứu nguy.

2. Muốn cứu nguy duy trì chánh-pháp
Muốn giải sầu mối ráp dính liền
Bớ con dứt hẳn thần quyền
Bớ trò xứng phận mối-giềng đàn anh.

3. Đạo cứu khổ sanh sanh hưởng phước
Đạo đừng bày xích chước bịp đời
Đó là phận sự con Trời
Đây là anh-dõng thuận thời trò Ta.

4. Phải kiên nhẫn độ xa rộng lượng
Phải thức danh phận tượng trác ma
Bớ con thấu rõ chánh tà
Bớ trò hiếu đức thiết tha liên-đằng.

5. Cả tiếng kêu Dinh-hoàn nhìn một
Thương mến nhau như ruột là nên
Bớ con thấu rõ tuổi tên
Bớ con an mạng dựng nền tề-tu.

6. Trên võ-trụ Xuân Thu tiền, hậu
Thầy mừng con rõ thấu cơ thời
Bớ con xứng phận con Trời
Anh-minh xuất chúng thuận thời phàm phi.

7. Thầy mừng chung cần tri ráng xét
Xét rõ rành mới biết nên hư
Bớ con dò chí Đại-từ
Tu lai cải vãng như như thống hòa.

8. Tu xã-hội diềm-dà liên ái
Tề kỷ-cương thế thái phân minh
Bớ con thấu phận tiền trình
Cháu con Hồng-Lạc khải Huỳnh thành Khôn.

9. Chí lập Càn bảo tồn lý luật
Tâm dựng nền thi thực nhiệm kỳ
Bớ con an mạng duy trì
Đem nguồn thiền-mỹ bồi khuy khai đàng.

10. Đạo của Trời vén màn sanh-chúng
Đức tự công tâm đứng mực cân
Đó là đàng lối Tân-dân
Đây là bổn phận nghĩa nhân huy hoàng.

11. x Cả kêu chung cả Dinh-hoàn
Trời nay độ tận đồng an chung hòa
Thiệm-Châu Thiên-Quốc Cao-Tòa
Tu-Di Tòng Bá Đạo-ca bửu huyền;
Đem chung đến chỗ bằng yên
Đồng-sanh vĩnh-bảo mối-giềng một ngôi.

THI

Một nền Thiên-Quốc chiếu Năm-châu
Kêu bớ chung con đến cửa Lầu
Ứng dụng thừa hành thanh sứ dụ
Phụng Thiên tác vận lập Nguơn đầu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Tu-My đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non Côn trí thiện tài
HOÀNG-đồ anh-tuấn thọ Châu-trai
ĐẠI-đồng con cả hồi qui chánh
ĐẾ-Khuyết phán phê hiện hữu đây.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Tu-My kỷ-niệm trọn thờ phận thanh.

1. Đạo phát triển tinh-anh tuấn-tú
Kỷ-Hợi lui ký chú Xuân khai
Tý-niên Canh vụ lương tài
Đòn cân Bửu-pháp khai bày tồn vong.

2. Kêu bớ con trắng trong, trong trắng
Mới bảo tồn, đo đắn hỏng chơn
Con ôi! Đạo-pháp vờn vờn
Khai lai điềm thiện Bốn-ơn hóa hoằng.

3. Phận con người Năm-hằng gìn giữ
Đấng trượng-phu danh dự trung kiên
Bớ con đừng để Thầy phiền
Bớ con giỏi bước mối-giềng giồi-trau.

4. Danh Nguyên-nhơn bay cao khắp khắp
Đấng Hùng-anh trước thấp bền nên
Vưng tuân mạng lịnh xây đền
Nêu gương Nhu-sĩ bổng trên cơ thời.

5. Phải tận tâm cứu Đời hòa Đạo
Phải nhứt-tin an hảo mỹ lương
Hòa thân hạnh đức khai đường
Đường nguyên giỏi bước, nghĩa phương lập trần.

6. Do tiếng gọi Bồng-vân Sắc-sứ
Là Thiêng-Liêng danh dự phẩm thiền
Làm sao rạng rỡ mối-giềng
Làm sao nên phận nhân hiền đó đa.

7. Thầy là Chúa, là Cha đây trẻ
Nhìn Chúa Trời vui vẻ trung-kiên
Cha lành, con trẻ phải hiền
Thầy ban lời sáng phỉ nguyền lắm con.

8. Tam-Tôn-Đại vuông tròn phận đẹp
Phụ Sư ân luật phép phục triều
Chúa Trời rọi đuốc đèn khêu
Buổi cùng Cứu Thế trọn dìu muôn linh.

9. Đời cùng tận lằn Huỳnh muốn rã
Nên con người chuộng đọa, ghét siêu
Đời ôi! đời vậy hoại tiêu
Có lằn Xích-đạo tập chiêu tế Huỳnh.

10. Con hớ hinh khó gìn tước phẩm
Với mạng hồn đuối đắm trần sa
Ghét ganh lưới rập quỷ ma
Nếu con còn vướng bẫy tà mất linh.

11. Thầy kêu con phát minh bớ trẻ
Dứt đoạn mầm vui vẻ thoát oan
Đừng cho duyên đức lỡ làng
Bớ con vẹn phận hân hoan đây mà.

12. x Bớ con an phận chung hòa
Phẩm danh giá vị gần xa phải lành
Hữu công, hữu phận mới thanh
Hữu Tài, hữu Đức mối-manh mới tròn.

THI

Mới thông cơ hội thấu lằn tin
Nếu trẻ hớ hinh mạng phải ghình
Canh-Tý cân trừ nêu chọn lựa
Hữu danh, hữu vị cuộc công minh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Tu-My đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

TÍN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Tu-My ngày Lễ năm nầy
Gọi rằng kỷ-niệm sum vầy vui sanh
Hiện giờ thấu rõ mối-manh
Đạo là sự sống mạnh lành hòa chung.

2. Chư-hiền thiện chí chấp trung
Đây là cơ hội tao-phùng căn do
Dầu cho Nam Nữ phận trò
Vưng tuân Mạng Lịnh lần dò về ngôi.

3. Thương nhau vẹn phận thuận xuôi
Hòa đồng phổ biến khúc nôi tỏ tường
Lần lần chấn động nghĩa-phương
Đem đường khai lối sanh thương vững bền.

4. Về đây suy luận đắp nền
Vun trồng hòa ái gầy nên đức dài
Công-tâm quả quyết hằng ngày
Khải-thông vận mạng Tam-tài trác ma.

5. Chư-hiền Nam Nữ gần xa
Gẫm lời Chơn-giáo Quân-hòa Hoàng-huy
Thấu tường lý vụ Tứ-tri
Rèn tâm khuôn-mẫu duy duy tâm-điền.

6. Nhìn chung mới thấu mối-giềng
Hòa thân hiệp mạng nối liền hiện đây
Tu-My ngày Lễ năm nầy
Gọi rằng kỷ-niệm sum vầy vui sanh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Tu-My kỷ-niệm Vô-Vi đến Ngọc-Linh-Tòa, đọc trước rồi mới Đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước Đại-Đàn thời Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng chiếu soi bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ độ thế, thế vào đò
ĐẠI-đồng con cả nên nhìn nhắm
ĐẾ Chủ muôn Linh mở Sáu-pho.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện nay về đây chầu Lễ nơi cảnh Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa phán, Thầy đáng mừng thay! con trẻ vẹn chí suy ân tầm sau hậu nghĩa đó là Đạo, Đạo gốc bởi hòa thương, dưng tất lòng thành, trọn tròn uy tín, đem lại nhứt trí hiệp đồng, đó là tinh-thần phổ thông gián tiếp, gương mẫu hạnh thuần, mùa Đông mà cảnh Xuân của cõi lòng chung con Nam Nữ, giờ đây Thầy mừng vui chi xiết, hạ bút đề bài ban ân chung cho con hiền Nữ Nam toại thiện đó.

THI

Toại lòng vì Đạo bớ trò Ta
Nam Nữ phương-trương phụng chữ Hòa
Chí dốc vượt từng toan vén ngút
Đây là thiện chí hỡi đồng ca.

THI BÀI

Thầy mừng con trẻ Nữ Nam
Về đây chầu Lễ đặt tâm nhứt thiền.

1. Lòng trọn vậy phỉ nguyền chung-thỉ
Có chi bằng hoan hỉ nối xa
Con ôi! Người thuận vẹn Ta
Con ôi! an mạng chung hòa tu-lai.

2. Thầy mừng con ngày ngày phấn chấn
Trẻ an lòng xuôi vận thuận thời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Tin tròn thấy trọn vưng lời lập công.

3. Quyết lập công cần thông mới rõ
Quyết đặt thành đây đó thuận an
Con ôi! phá tất trần màn
Bớ con tu học lập Càn khai Khôn.

4. Cõi giái-ba phần đông tranh giựt
Con của Trời thước mực hòa yêu
Từ đây vận hội tiêu-thiều
Khai đàng hiền ngõ dẫn dìu chung-linh.

5. Đạo là Đạo cảnh bình quê vững
Đức là nơi xuôi thuận lập công
Con ôi! tâm lý rặt ròng
Bớ con thừa mạng Ngô-Ông Chủ quyền.

6. Lời Thầy dạy Hậu, Tiền hòa một
An phận hiền thấu tột đàng ngay
Bớ con danh nghĩa Cao-Đài
Nêu cao Bốn-bể nối dài Năm-châu.

7. Trời Cứu-Thế, thế âu hướng hấp
Thầy cậy con chung tập nết thuần
Cậy con mở cửa Chín-từng
Thấu Trời Đại-háo vui mừng đệ huynh.

8. Chín lớp đất vững bình lương hậu
Con thấu rồi gương mẫu ra công
Khổ lao nghiệp lớn ánh hồng
Đừng cho tràng trễ rặt ròng tồn Linh.

9. Đặng tồn Linh cần gìn lý luật
Nếu hớ hinh thước mực méo hư
Bớ con tâm trọn thiện từ
Tay Trời cân gióng lương từ đâu sai.

10. Chớ nên gọi chí cao tài
Cải-canh thì hỏng Cao-Đài khó che
Bớ con lòng chớ éo le
Bớ con thuận vận vưng nghe tiếng Trời.

THI

Tiếng dạy rành thông bớ trẻ trò
Lời khuyên con xét thấu cần lo
Cha đây trẻ đó niềm thân ái
Lắc lẻo liều hư bởi lửa lò.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày Lễ Tu-My, chung con về nơi Vô-Vi-Cảnh chầu Lễ đọc bài nầy trước thời Ngọ Đại-Đàn, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Sắc-lịnh xướng danh 2 vị Toàn-Ban, 1 vị Diệu-Ban, 5 vị Tín-Ban, 16 vị Xương-Ban

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc chấm danh điểm Sĩ-tài
HOÀNG-đồ độ tận thế từ nay
ĐẠI-ân ban phận con hiền hiếu
ĐẾ Chủ Càn Khôn rạng rỡ mày.

Thầy các con, mỗi con hữu duyên lành đức trước giờ đây vưng nghe Thầy chấm chọn danh hiền, ban phê tứ tước đây chung con danh phận.

THI BÀI

1. Lê-Phát-Hữu, Tu-My Quân-tử (B.Phan)
Giáo-Hữu phong gìn giữ Ngọc-Thanh
Tịnh-Danh Thanh-Tế rõ rành
Trời trao Phật-tánh con hành lập công.

2. Nguyễn-văn-Muốn, gạn lòng lo học (T.Phú)
Công khá dài thận-độc luyện mài
Tịnh-Lễ Độ-Nhân anh-tài
Gia thêm Giáo-Hữu rạng mày Thượng-Thanh.

3. Nguyễn-văn-Cúc, mối-manh Thầy chấm (B.Tâm)
Về
Diệu-Ban, con gẫm nối xa
Giáo-Sư, Thầy chấm đó đa
Bảo tồn Phái-Ngọc chung hòa hiệu nêu.

4. Nguyễn-văn-Sen, Thầy kêu gia dĩ (A.T.T)
Về
Tông-Phương đơn vị Vân-Tường
Bùi-ngọc-Thành, Chanh Thiệt Thường
Vân-Ánh chiếu cảnh phương trương một màu.

5. Huỳnh-văn-Thêm, làu làu kế hậu (X.Đ)
Chi
Vân-Minh con thấu thừa hành
Dương-văn-Hội, trẻ tài thanh (T.H)
Phong-Vĩnh, tu tề mối-manh rạng tròn.

6. Nguyễn-văn-Giỏi, trọn bòn công cả (N.B)
Phận
Phong-Tường hỉ hạ thành thân
Đến đây vừa vẹn tinh-thần
Đề sang Thánh-điện Thanh-Thần Xương-Ban.

7. Nguyễn-văn-Ngoan, bình an tu tỉnh (L.N.T)
Bảo-Đức-Tinh húy kỉnh đê đầu
Lê-văn-Ben, trẻ một màu (X.Đông)
Bảo-Nghiệp-Tinh anh làu làu thành công.

8. Trần-văn-Bé, Nhỏ thông cơ hội (P.Kiết)
Bảo-Thiền-Tinh tự quyết mới tròn
Trần-văn-Nhu, con sắt son (P.Kiết)
Bảo-Không-Tinh trọn mót bòn công cao.

9. Đoàn-văn-Tiểu, mai sau thậm hỉ (M.T.A)
Bảo-Lộ-Tinh tri-trí anh tài
Lương-Thế-Vĩnh, trễ vẹn hay (Sa.G)
Bảo-Yến-Tinh vệ từ nay trọn niềm.

10. Trần-văn-Việt, trẻ tròn bước tới ( " )
Bảo-Ánh-Tinh Thầy đợi đây trò
Văn-Ngọc-Vân, trẻ cần dò (Th.Bình)
Bảo-Vi-Tinh anh Sáu-pho trau-giồi.

11. Lê-Ngọc-Minh, vun bồi Căn-chưởng (B.P)
Bảo-Nhơn-Tinh thọ hưởng phúc lai
Lâm-Hoàng-Dũng, con vui say (S.Gòn)
Bảo-Nghĩa-Tinh tấn hiện đây danh tròn.

12. Lê-Ngọc-Tấn, Phúc, con vưng thấu (L.Th)
Bảo-Linh-Tinh cần thấu lời đây
Lê-văn-Lành, con nhìn Thầy (Đ.Thái)
Bảo-Trinh-Tinh lệ sum vầy đoàn viên.

13. Bùi-văn-Hường, con hiền kiên giác ( " )
Bảo-Huyền-Tinh thông đạt cơ thời
Trương-văn-Đải, trẻ thảnh thơi (L.H.L)
Bảo-Hóa-Tinh tấn lập đời thiện lương.

14. Nguyễn-văn-Be, con tường lý dụ (Đ.Hòa)
Bảo-Hải-Tinh con thấu hậu cơ
Nguyễn-văn-Bé trẻ dâng thờ (Th.Phú)
Bảo-Thông-Tinh chiếu trên bờ Đạo-tâm;
Bớ con vẹn chí bền cầm
Hồng-Hoa Canh-Tý cao thâm đồng Triều.

MƯU, bài nầy con đọc xướng danh trước thời Tý Lễ Tu-My đặng mỗi trẻ nghe chung, giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, mỗi trẻ gìn đây lo phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Sắc-lịnh xướng danh Trung-Thiên-Sư, Nam-Thiên-Xu, Thời-Quân Chi-Dậu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ánh chiếu soi khắp bốn phương
HOÀNG-đồ độ dẫn lập Trung-Ương
ĐẠI-ân xá thế truyền tin sáng
ĐẾ Chủ Càn Khôn hiệp biểu chương.

Thầy mừng mỗi con hữu danh, hữu phận, trọng trách Thầy gia, Đức ân Thầy tế. Vậy chung con giờ nầy Thầy điểm trí phận hiền, vưng nghe gia công phục Triều ứng thiện đó trẻ. THOẠI, QUƠI, DỰ ba trò hữu hiện khá vưng lấy lời đây Huệ-thần Thầy điểm.

THI BÀI

1. Đoàn-văn-Thọai, Thầy phê chấm chọn
Trung-Thiên-Sư, ráng trọn nghe trò
Lập công điều hạnh lần dò
Vần sang trụ cốt Sáu-pho học hành.

2. Phan-văn-Quơi, duyên lành tấn hóa
Nam-Tào-Công, con khá thi hành
Thiên-Xu thấu rỡ mối-manh
Hữu danh, hữu phận tập tành thanh cao.

3. Trần-văn-Dự, một màu bớ trẻ
Công vẹn công bước lẹ liên-đằng
Thời-Quân Chi-Dậu sơn đăng
Công-tâm quả quyết rõ ràng từ đây.

4. Chung ba trẻ thiện tài anh-tuấn
Lo tròn lo xây dựng tương lai
Gia tâm nêu hiệu Cao-Đài
Xây nền Thánh-đức nối dài nhìn xa.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý, chứng Đàn gia ân chung ba trẻ hữu danh Sắc sứ, đặng trong giờ đó hữu trách, Ngũ-Đẳng chứng tri Công-đồng độ tận chúng-sanh chung Nguyên-căn cố gắng hướng đồ dò đây tiếng gọi Sắc gia Lịnh điểm, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho ba trẻ ba bổn gìn đây thức vụ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Sắc-lịnh xướng danh 7 vị Đầu-Sư Bảo-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

HUYỀN-QUANG ỨNG CHIẾU
ĐẠI-ĐẾ CHỦ-QUYỀN

THI

HUYỀN-bí diệu khai phá các màn
QUANG-minh mới thấu cuộc vinh quang
ỨNG truyền Lý Pháp hoằng chơn Đạo
CHIẾU thấu lòng con phụng chánh đàng
ĐẠI-hội Tu-My thâu Sĩ-thượng
ĐẾ ân Qui-nhứt thống Trung-hoàn
CHỦ Cha Đức bủa hòa đồng khí
QUYỀN hạn Trời ban hiệp nhứt tràng.

Thầy các con, mỗi con từ lâu lâm cảnh trần-ai, trước khi có thệ chốn Ngọc-Kinh rằng: khi lâm trần tròn tâm gánh Đạo cứu Đời. Vậy đến đây phải hồi đúng nhịp, nay Thầy gia ban Phước Lộc tấn tước con thơ, vậy mỗi con đặng Thầy điểm danh chấm chọn ráng vẹn chí phụng lấy Lịnh mạng, lo lập công bồi đức chung trò hiện hữu.

THI BÀI

1. Lê-Quang-Ngà, Thiện-Minh con trẻ (SG)
Thầy mừng trò vui vẻ giúp Thầy
Qui-Thống Bảo-Đức từ đây
Bớ con hiệp chí sum vầy phụng dâng.

2. Trần-văn-Hài, vẹn gần lắm trẻ (B.Tre)
Hiệu Huệ-Tâm, con lẹ lập công
Tiên-Thiên Bảo-Đức suốt thông
Thầy gia tước lộc an lòng trò Ta.

3. Nguyễn-văn-Phú, nhìn Cha tu học (T.N)
Bạch-Tân con thận-độc lý do
Đại-Đồng Bảo-Đức bớ trò
Nguyên-nhơn vưng mạng đắn đo trễ tràng.

4. Huỳnh-Công-Thại, vén màn sanh-chúng (CB)
Ngọc-Lân con Thầy dụng Thầy thâu
Đạo-Ái Bảo-Đức nhiệm mầu
Tước Trời gia đó gọi thâu con hiền.

5. Nguyễn-văn-Kiện, Huân giềng đây trẻ (V.Long)
Về Ngoại-giao con lẹ lập công
Lương-Sanh Bảo-Đức vẹn lòng
Đầu-Sư phẩm trỗi an lòng từ đây.

6. Nguyễn-Thành-Ất, vui say mùi Đạo (T.Ôn)
Bạch-Hùng-Tinh, an hảo nhập tràng
Thanh-Tài Bảo-Đức vẹn toàn
Đầu-Sư Ngoại-Tướng vén màn lập công.

7. Lê-Hữu-Đông, suốt thông nhiệm vụ (M.Tho)
Kim-Thiên-Tinh, qui-củ nhắc đây
Thống-Nhứt Bảo-Đức sum vầy
Đầu-Sư Thầy thưởng từ nay trỗi thần.

8. Chung mỗi trẻ lãnh phần trọng trách
Lễ Hồng-Hoa chấm trạch Bái-Triều
Bớ con vẹn chí đuốc khêu
Vào khuôn Thiên-Quốc danh nêu bổng bừng
Chung con đừng thối chí ngừng
Dò đây lời giáo cảnh Xuân Thỉ tề.

THI

Thỉ Sơ nối hậu buổi đời xây
Kêu bớ chung con ráng kịp ngày
Chớ có trễ tràng an thống trí
Chung trò cần học thấu lằn hay.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Lễ Tu-My đây gọi xướng danh đặng tất cả nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn, nhìn đây giúp Thầy hành Đạo lập công đó chung con trẻ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Sắc-lịnh Bái-mạng Hiệp-Phong-Đài, Phó Chưởng-Pháp-Đài, Chơn-Pháp Bảo-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Đông-Nam chốn Thiệm-Châu
HOÀNG-đồ Thiên-Quốc Cao-Đài thâu
ĐẠI-đồng lý luật qui huờn chuyển
ĐẾ Chủ Càn Khôn tóm một bầu.

Trần-Hữu-NAM, Cao-Minh-HƯƠNG, Lê-văn-GIỎI (THẶNG), Thầy mừng ba con Thiên-Thể với Ngoại-Giao, Tinh-Thần Bảo-Đức.

Bớ ba trẻ, Thầy rất luống trông Nguyên-nhân thành công Đắc-đạo buổi thời Khai-Tịch; vậy ba trẻ khá vui vẻ phục lĩnh sắc sứ Trời gia, đây thời Công-đồng Tam-Tòa Ngũ-đẳng. Mỗi con ôi! cảnh tượng huy hoàng, hành trang ánh chiếu đồng là cơ hội lập trần Đạo-đức Tân-dân tinh-thần mẫn khí đó. Vậy ba trẻ mau tiến hóa với cảnh cuộc thời sang trên đà tận độ buổi cùng, khai thông lý luật là Đạo-mạch tri nguyên; giờ đây bớ trẻ ba con vui vẻ, rõ thấu lý nhiệm càng hay, từ đây phát minh danh Đại-nghĩa.

Vậy ba trẻ châu toàn mạnh lành trang Đạo-sử, kế truyền ngàn sau hậu lai nghe thấy sự lòng đó trẻ. Giờ nầy Thầy lâm Đàn diệu-bút điểm phê cho mỗi con nét son màu đậm, với năng lực của hiếu hiền lòng thanh thiện phục đó.

THI

Trần thế, Cao tăng, Lê (Võ) trò
Hữu, Minh, Văn chất (Thặng) hoằng pho
Nam (Châu), Hương thiệm nhìn trò Giỏi
Chưởng-Pháp, Hiệp-Phong, Bảo-Đức lo.

THI BÀI

Mừng nay mối Đạo kết thành
Thiệm-Châu Thiên-Quốc nguồn lành vưng tuân.

1. Trần-Hữu-Nam, Hiệp-Phong nêu bảng
Ráng đò đon tỏ rạng tâm-điền
Tam-Tông danh hiệu đồ tiền
Cây Đà Thiên-Thể phỉ nguyền lắm đa.

2. Cao-Minh-Hương, con Ta thiền chí
Ráng lập thân can phế diệu-hành
Phó nền Chưởng-Pháp mối-manh
Tạo đoan tảng chánh cần thanh cõi lòng.

3. Lê-văn-Giỏi, rặt ròng chung-thỉ
Phận Ngoại-Giao Cương-kỷ giữ tròn
Đầu-Sư ánh chiếu thành công
Nêu cao Quốc-Đạo rặt ròng tinh anh.

4. Cơ Pháp ngưỡng Thầy dành chơn khí
Bảo-Đức trò thức ý thành công
Trung-Ương Giáo-Hội trắng trong
Cao-Đài Danh-hiệu khải-thông Hoàn-cầu.

5. Chí Đại-đồng một màu tinh tấn
Thầy mừng con cơ vận thuận hòa
Con ôi! tu thiệt đây là
Hóa-nhơn Vĩ-đức chung hòa Huỳnh-trung.

6. Đừng chờ đâu tao phùng cho sớm
Cơ vận thời mối tóm trung tâm
Khinh khi tánh đức phải lầm
Nêu cao trình độ vẹn tầm bổn-căn;
Ba trò thiện chí mới rằng
Tử-đình nêu phận liên-đằng đưa chơn.

THI

Tam-hoa Tụ-đảnh gọi nền đây
Huỳnh-Đạo hòa trung tại chỗ nầy
Thiên-Quốc qui huờn tròn chốt cửa
Trời Nam Đất Việt trọn tay Thầy.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Trần-Hữu-Nam, Cao-Minh-Hương, Lê-văn-Giỏi Bái-mạng, đặng trong đó ba trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao mỗi trẻ một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Sắc-lịnh Bái-mạng Thanh-Bộ, Huệ-Bộ, Dung-Bộ, Khương-Bộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối)

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Bửu thọ ân ánh diệu hồng
THIÊN-Đài quang pháp thấu thiền công
VƯƠNG-Tôn tế thế nêu trinh lệ
MẪU Tử đề huề bổng tiết trong
DIÊU-Điện Mẹ ly đề Sắc-chiếu
TRÌ bình trung khí mục ban đồng
CUNG Kinh khai mở kêu Hiền-nữ
Giáng chứng Đàn Trời trẻ ngưỡng mong.

Bớ chung trẻ Từ-Hàng, Huệ-Thanh-Bộ, Dung-Bộ, Phước-Thần, Bộ-Khương chiêu Hồn lễ giao cùng thiết dụ, hiện giờ đồng vưng nghe lời đây. Mẹ hiền gia ban phẩm tước, chứng chiếu đính vào Kim-Khuyết Sử-hồng, Thiền-Bộ Nguyên-nhân trang Nữ-lưu hạnh giới; trước Đàn thời Dậu, con trẻ thừa vâng, phục thiện thanh cần, dọn mình trao tập thể, ánh thuần Thu xinh, gương mẫu lập trần đó trẻ, toàn tất Bộ nghiêm Thiền tín nữ đó.

THI BÀI

Mẹ mừng con trẻ Nữ-lưu
Từ-Hàng, Huệ-Bộ khảm khưu nêu lành.

1. Về Thanh-Bộ mối-manh Mẹ chứng
Ban truyền tin xây dựng thuần-phong
Thư-Hiền-Hảo hiệp lập công
Hộ trì Đạo-mạch Lễ đồng tín uy.

2. Thiên-Phước-Thần phẩm nghi tân tiến
Chí thiền-phong phương tiện dưng thề
Bớ con Nữ-kiệt thấy nghe
Nhân tài vén ngút rẽ mây buổi nầy.

3. Công cho dài từ nay phấn khởi
Đem lằn tin khêu gợi đời nhìn
Đó là Nữ-tú đẹp xinh
Đây là Thiên-Quốc, Thỉ-huỳnh Xích-giao.

4. Kêu chung con một màu cho cấp
Phải giáo dân thể tập liên-đằng
Nữ-thiền anh tú xuân hoàn
Chung đồng mỗi Bộ dạ tăng diệu-hành.

5. Mau chơn bước đến đàng lành
Mở bầu Bác-ái Giáo thành Tập lương
Chỉ cho đời rõ Kỷ-cương
Tu tề điều chỉnh Thiệt Thường tĩnh tâm.

Chào Nam-Công, bài nầy đọc trước thời Dậu Lễ Tu-My, chứng Đàn cho mỗi trẻ Nữ ban ân giới, Bái-mạng thọ lịnh thân hành, giúp Mẹ hành Đạo cứu Linh trong thời đây, tiếng gọi Mẹ hiền gia ngôn điểm danh chấm chọn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ thời đây Bái-mạng thọ hành Sứ-vụ mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Sắc-lịnh Bái-mạng Toàn-Ban, Diệu-Ban, Tín-Ban, Xương-Ban

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời trí bớ trò Ta
HOÀNG đức nêu cao hỡi trẻ là
ĐẠI-hội Công-đồng đây chứng dụ
ĐẾ ân rộng mở rạng nguy nga.

Thầy các con, mỗi con hiện đây Bái-mạng Phục-triều Diệu-Toàn-Ban, Tín, Xương-Ban; trước thời Tý Thầy chứng trong Đại-lễ Tu-My, kỳ thời chung con thừa vâng tuân lịnh, thiện phục chi thời tác vụ đây con hiền hiếu.

THI

Chung Ban lo học tập tành thông
Dâng mạng từ nay hiệp nhứt đồng
Thừa lý tu-tề quê cảnh hiện
Thanh danh tỏ rạng gọi Thanh-bồng.

THI BÀI

1. Chung mỗi trẻ dò chân trúng nhịp
Phải năng cần bước kịp Đài Cao
Bớ con vẹn chí ánh màu
Thuần chơn phục chí làu làu anh-minh.

2. Bớ con chung lằn Huỳnh lơ lạc
Nay Thầy trao thước bạc nhắc cân
Con ôi! tu tĩnh ân cần
Thiền lương yếu trí dò lần Thiên-cơ.

3. Phận Nguyên-nhân Bổn-sơ hữu vị
Nêu danh lành Trung-trí hữu hòa
Con ôi! rạng rỡ Cao-Tòa
Phận hiền mỗi trẻ đồng hòa mẫu-khuôn.

4. Vai gánh Đạo tròn vuông ý thức,
Danh chánh danh lượng tất tề so
Bớ con thiện chí Cao-lò
Bớ con thông rõ Sáu-pho Mục-đề.

5. Trẻ thiết dụ dâng thề tinh tấn
Phải cần năng ngôn thuận nêu lên
Bớ con nầy phận, nầy tên
Bớ trò cố gắng đáp đền từ đây.

THI

Điểm danh mỗi trẻ trí mỗi Ban
Cố chí bền tâm quyết vén màn
Dặm bước đường dài thay đổi cuộc
Tuần tuần thiện-dụ thấy bình an.

MƯU, bài nầy con trước giờ Diệu-Toàn-Ban Bái-mạng thời Tý đây Lễ Tu-My, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, vưng lấy lịnh Thầy Lý trao, Luật phú, thừa hành cho tròn với tiếng gọi của Thiêng-Liêng phê điểm, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ hữu hiện giờ đây thọ pháp mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Sắc-lịnh xướng danh 5 vị Thanh-Bộ, 2 vị Huệ-Bộ, 9 vị Dung-Bộ, 18 vị Khương-Bộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu cõi thọ khán trần-ai
TRÌ tế điểm danh Hiếu-tử đây
THÁNH-Đức Thanh-tài tô Nữ-sĩ
MẪU gương nêu bổng kể từ đây.

Bớ mỗi trẻ hữu duyên tiền nhựt, nay đức phúc hậu trì, cố gìn trọn lời đây, Mẫu hiền gia ân tiếng gọi.

THI BÀI

1. Châu-thị-Sánh, bớ con nghe dạy (A.X)
Mẹ điểm danh con phải phục-triều
Thể-Chơn Tâm-Huệ hiệu nêu
Đạo-Cô, Giáo-Hữu Cung-Diêu phẩm lành.

2. Nguyễn-thị-Đào, mối-manh Căn-chưởng (ATT)
Vưng lấy lời Mẹ thưởng danh hiền
Thể-Nguyệt Chiếu-Tiền thế Thiên
Đạo-Cô phẩm vị Cao Kiên hữu dùng.

3. Nguyễn-Kim-Anh, tao phùng noi dấu (Th.L.Đ)
Lo lập công lòng thấu lý thuần
Thể-Đức Hồng-Thu trông chừng
Bớ trò vững chí đừng ngừng Hiếu-nhi.

4. Nguyễn-Tiết-Hồng, vượt phi lối tối (A.T.Thủy)
Kể từ đây dưng hội chầu Trời
Thể-Cơ Hạnh-Lập thuận thời
Đạo-Cô xuất chúng rõ lời Anh-minh.

5. Nguyễn-Kim-Liên, tao phùng lý luật ( " )
Về đến nguồn thước mực thành công
Nghi-Tiết Tế-Nhơn xuân đồng
Đạo-Cô Tú-Sĩ ngoài trong trọn niềm.

6. Phan-thị-Nhung, vững êm tu tỉnh (Sa.G)
Phẩm
Giáo-Sư húy kỉnh dưng thề
Phong con
Huệ-Bộ xinh xuê
Từ-Hàng Thiên-lý cảnh quê thuận chiều.

7. Nguyễn-thị-Điệp, tiêu thiều trỗi giọng ( " )
Giáo-Hữu ban ánh lộng Quế-Cung
Từ-Hàng Huệ-Bộ lập công
Bớ trò tắm gội rặt ròng thanh cao.

8. Trần-thị-Diệu, trò Ta tao nhã (Đ.Thái)
Dung-Bộ đây con khá thừa hành
Hoàng-Kim tiết ứng rõ rành
Thư-Hiền Hảo-Hiệp tập tành Mẹ trao.

9. Nguyễn-thị-Sua, một màu trỗi tiến ( " )
Dung-Bộ đây Nữ-thiện đưa chơn
Hoàng-Trí danh nghĩa vờn vờn
Thư-Hiền Hảo-Hiệp Bốn-ơn trau giồi.

10. Nguyễn-thị-Hẹ, vun bồi Đạo trọng ( " )
Lo tu thân phước lộng Trời dành
Hoàng-Yến, Dung-Bộ cần thanh
Thư-Hiền Hảo-Hiệp tập tành về sau.

11. Nguyễn-thị-Nầy, làu làu Căn-đức ( " )
Phải trỗi thần thước mực đoan trang
Hoàng-Anh con trẻ vẹn toàn
Thư-Hiền Hảo-Hiệp vén màn Tu-lai.

12. Trần-Kim-Định, anh-tài tuấn tú (Sa.G)
Cần lập công qui-củ trau-giồi
Hoàng-Hồng tâm đức phục khôi
Thư-Hiền Hảo-Hiệp ngày vui mỗi ngày.

13. Phạm-thị-Chinh, Nữ-tài trò trẻ (L.H.L)
Phải phát minh vui vẻ thông lời
Hoàng-Nhạn Sĩ-phiệt lập đời
Thư-Hiền Hảo-Hiệp, rõ lời Mẹ gia.

14. Nguyễn-thị-Thu, con Ta thông phận (T.C.N)
Phải vén màn lực tận đồ Thiên
Hoàng-Lệ, cơ hội phỉ nguyền
Thư-Hiền tập sự rõ giềng mối thanh.

15. Trần-thị-Hoặc, điểm danh đây trẻ (N.Bình)
Phận con hiền bước lẹ Tam-tài
Hoàng-Dung, trẻ khá chung ngay
Thư-Hiền Hảo-Hiệp, từ nay ánh hồng.

16. Trần-thị-Ngữ, cõi lòng nên xét (P.Kiết)
Gái trung trinh lửa thét bớ trò
Thiền-Anh "Châu-Thiệm” Cao-lò
Thư-Hiền Hảo-Hiệp cần dò nguồn cơn.

17. Lê-thị-Lâm, cao-sơn thanh đước (N.Bình)
Thiên-Phước-Thần chí vượt thông thường
Kim-Quế-Tú mỹ ráng tường
Phận trò
Khương-Bộ cân lường từ tâm.

18. Bùi-thị-Bé, thâm trầm duyên-đức (T.Mỹ)
Kim-Bích-Tú tâm thức thiện hành
Huỳnh-Kim-Khánh, trẻ Túy-Nhanh (T.P)
Kim-Diêu-Tú, trọn mối-manh hậu thời.

19. Lưu-thị-Hoa, Mai ôi lời gọi (Chợ-Lớn)
Kim-Quỳnh-Tú ánh vọi đức công
Trần-thị-Hà, trẻ an lòng (Sa-Giang)
Kim-Ngân-Tú Sĩ rặt ròng qui mô.

20. Huỳnh-thị-Huê, điểm tô đức tiết ( " )
Kim-Nghê-Tú tâm huyết rót bầu
Võ-Ngọc-Hoa, trẻ làu làu (L.Thuận)
Kim-Lục-Tú thiền một màu hòa thân.

21. Lê-thị-Nay, tinh-thần bé bé (Bình-Đức)
Kim-Thạch-Tú Mẹ hé mầu cơ
Nguyễn-thị-Hai, con Mẹ chờ (N.Bình)
Kim-Thủy-Tú khá huờn Sơ trinh tài.

22. Lê-thị-Ngợi, dặm dài học lý (Nhị-Bình)
Kim-Hà-Tú chung-thỉ nối dài
Nguyễn-thị-É, con hiểu hay (N.Bình)
Kim-Hải-Tú sĩ Nữ-tài danh đây.

23. Phạm-thị-Bé Hai nầy thơ ấu (N.Bình)
Kim-Bồ-Tú nhìn thấu duyên xưa
Đặng-thị-Chung, trẻ vẹn vừa (N.Bình)
Kim-Hồng-Tú tuấn đừng thưa thớt lòng.

24. Võ-thị-Bé, trắng trong mối hạnh (Sa.G)
Kim-Liễu-Tú nhẫn ánh nghĩa dày
Trần-thị-Ba, con Nữ-tài (Phú-Kiết)
Kim-Châu-Tú thuận từ nay sáng bừng.

25. Lê-thị-Ngộ, màu xuân bông trổ (Đ.Thái)
Kim-Xích-Tú điểm tô đắc thành
Trương-thị-Bé, con bổng danh ( " )
Kim-Thanh-Tú thọ mối lành Mẹ trao.

26. Lê-thị-Nguyệt, một màu Nữ-hạnh ( " )
Kim-Ngọc-Tú Nhân-Thánh hiệu Thần
Bớ con Nhi-nữ Tân-dân
Tây-Ngưu Nữ-Sĩ hữu phần Thánh-Cung.

27. x Hồng-Hoa Canh-Tý tao phùng
Bái-triều chung cả thính tùng lập thân
Nêu danh Canh-Tý nhắn gần
Bắt đầu Thượng-đức, ngày tân mỗi ngày.

THI

Ngày ngày rạng rỡ bớ trò Ta
Tu học lập công hỡi trẻ mà
Tiếng gọi danh hiền do Căn-chưởng
Đừng cho lỡ dở thiết tường tha.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy đọc trước thời Dậu Lễ Tu-My nơi Tòa-Thánh, đọc rồi mới Hành-lễ, giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ một bổn gìn đây sắm sang Y-phận, Đạo-hành Tam-Hoàng lập thể Chánh-chơn Nghiệp Đức. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước giờ thượng bảng Đạo nơi Cao-Thượng Bửu-Tòa (Hậu Giang)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc Sứ-phê Chứng trước Đàn
HOÀNG-đồ dẫn lối Dân-sanh an
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng khai Huỳnh-Đạo
ĐẾ Chủ Càn Khôn vén các màn.

THI BÀI

Giờ nầy chung trẻ thiền-tâm
Thượng nêu Bảng Đạo cao thâm hiệu hòa.

1. Mừng chung con gần xa hưởng ứng
Mong Đạo-qui xây dựng Thiên-đồ
Đây là lèo lái móng mô
Mừng con thuận-vận điểm tô cơ-thời.

2. Danh Đại-Đạo lịnh Trời phú tá
Gọi chở che chung cả Dinh-hoàn
Mỗi con đừng có nghi lầm
Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam thuận-thời.

3. Phải nên hiểu lập Đời là Đạo,
Khai-Huỳnh cơ vĩnh-bảo phô trương
Rõ ràng Giáo-Hội Trung-Ương
Chở che bốn phía giao tương xa gần;
Từ đây lề mạch Tân-dân
Hoằng khai Minh-đức Tin cần phát huy.

THI

Phát minh Đạo-đức tiếng bay xa
Trình độ thới thanh tấn hóa mà
Kêu bớ con Trời chung hiệp chí
Vén màn tư hữu Đại-đồng ca.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ thượng Bảng Đạo đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh, giao lại cho Cao-Thượng Bửu-Tòa một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc chứng trong giờ thượng Phướn nơi Cao-Thượng Bửu-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 11 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Sắc-phê điểm Phướn-huỳnh
HOÀNG-đồ độ thế sửa nghiêng chinh
THƯỢNG nêu Chiêu-tập chung Linh-thuận
ĐẾ Chủ Càn Khôn bảo thái-bình.

Thầy mừng đồng con Nam Nữ khắp cả gần xa, Giáo Lương hiệp hội, hữu chí thiền-tâm, phụng nghinh hiến lễ, Thầy ban lời chấm chọn, Lịnh-sắc Tứ-phê, mừng chung thuận vận nơi Cao-Thượng Bửu-Tòa; trước Thầy có tiên-tri, đến ngày Thượng-phướn chấn động tinh-thần Môn-linh hướng thiện là ngày Quốc-Đạo, Thiên khai Trung-Huỳnh, thống tri Đạo-cuộc, lành an vui sống, do thiền chí Liên-hòa, bảo Dân-sanh hoàn trí đức; là ngày Phục-Thỉ Huỳnh-nghi, lối lề Thượng-đại đó chung con trẻ.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ tựu tề
Giờ đây ngưỡng tín đề-huề thỉ-chung.

1. Rõ thỉ-chung tao phùng Lý-luật
Đạo Trời khai thước-mực nhắc cân
Bớ con tập bước tuần phần
Thiên-chơn Bỉnh-giáo tinh-thần phát minh.

2. Khai Trung-huỳnh Thường, Tin đúng Thiệt
Giống Lạc-Hồng tâm huyết rót bầu
Nêu cao danh hiệu làu làu
Rõ ràng Chánh-tín một màu khiết-tham.

3. Danh Đại-Đạo Kỳ-Tam tế-thế
Phướn Chiêu-Hồn oan hệ làn tin
Nêu cao Thiên-giáo Huyền-huỳnh
Từ-hàng mở cửa Vạn-linh phục Triều.

4. Nay tái diễn Long-Hoa điều chỉnh
Giáo-Hội nêu Trung-bỉnh hòa Tam
Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam
Hanh-thông mở lối thiện tâm ứng thiền;
Bớ con Trung, Hậu giáng Tiền
Hòa chung Giáo-Hội phỉ nguyền Bảo-sanh.

THI

Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng ca
Phướn phất, Cờ bay hớn hở mà
Gióng trống Lôi-Âm mau khối hiệp
Kích chuông giác mộng thống chung hòa.

MƯU, bài nầy con đọc chứng trong giờ thượng Phướn nơi Thánh-cảnh Cao-Thượng Bửu-Tòa (Hậu-Giang), đặng chung con thiện chí đồng hòa, gọi ơn Trời nay ban tứ, liên-đằng kết chặt từ nầy, nêu gương lành dìu linh giải khổ đó chung con Nam Nữ mỗi trẻ.

Giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Sứ-gia nơi đây một bổn, để làm căn-bổn, lời Thầy chỉ vẽ, lối lề thăng bằng quảng đại.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc Đãnh-lễ Đàn Tam-Nguơn nơi Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

TÍN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Tín-trung ân nghĩa hậu nhân
Chung hòa Tiết-phận Tân-dân đây là
Chư-hiền Nam Nữ gần xa
Đến đây chầu niệm đồng ca ân dày.

2. Mừng thay! Môn-đệ Cao-Đài
Danh bay bổng khắp anh-tài xử xong
Lần lần luyện trí suốt thông
Gắn hàn tâm tánh ngoài trong rỡ ràng.

3. Kêu là vén tất các màn
Đồng hòa rõ thấu châu-toàn lý do
Mỗi ai phận sự lần dò
Trung tâm thành kính bền lo chánh thuần.

4. Đây là Đạo-mạch chi quân
Đây là nghĩa-vụ ngày xuân mỗi ngày
Lặng trang rõ vẹn hay hay
Bổn-Sư phân cạn vui say tu-tề.

5. Chư-hiền Nam Nữ đề huề
Ngày nầy chiếu cố chung về Suy-tôn
Tín-trung ân nghĩa hậu nhân
Chung hòa tiết phận Tân-dân đây là.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 4 đến đây chung nhau Hiền-sĩ về đến Ngọc-Linh-Tòa gọi đáp lễ Suy-ân, vào Đãnh-lễ Đức Chí-Tôn, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn Tam-Nguơn nơi Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay trẻ khéo gìn
HOÀNG-đồ độ tất cả muôn Linh
ĐẠI-đồng qui hướng thành Thiên-Quốc
ĐẾ Chủ Càn Khôn bủa thới minh.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện đây về nơi Ngọc-Linh-Tòa Vô-Vi-Cảnh, ngỏ lòng gạn lý Suy-ân của Tôn-Sư tiền hướng. Thầy đáng mừng thay! con trẻ thiện-chí vẹn công, đặt ròng tinh tấn. Bởi thế, cơ hội chóng huy hoàng do chỗ con cả trần-gian, hữu hiện tích đức bảo thiền Tứ-ân bền khít. Vậy Thầy ban ân trước thời Ngọ, gia giáo chung trẻ Văn-đàn, đề chung con ngâm ca suy luận, cho phỉ tình với thời nhiệm vụ là: Tứ-ân châu-đáo thạnh-thuần đó.

THI

Bốn-ân khắn khít bớ trò Ta
Đạo-đức Nguyên-lưu đó trẻ mà
Gạn cõi lòng thành thanh sứ dụ
Nêu gương thiền-chí đắc nguy-nga.

THI BÀI

Bớ con Nam Nữ trong Đàn
Đây là thời Ngọ vén màn rẽ chia.

1. Phụng Tam-Tôn đề-huề suy luận
Tứ-ân trau xuôi thuận tu-tề
Cả kêu chung cả vưng nghe
Phương-trương tâm lý cảnh quê xuân hòa.

2. Đạo là Đạo xây nhà che thế
Con làm gương đừng để hớ hinh
Bớ con vẹn chí Quân-bình
Bớ trò thọ mạng tròn Tin, Thiệt, Thường.

3. Cơ vận-chuyển đây đường nọ nẻo
Con trọn tâm bền dẻo nghe tuân
Việc chi sau trước xa gần
Máy Trời sắp đặt biệt phân tỏ tường.

4. Máy thiện-cơ giao-tương vận-mạng
Mỗi trẻ nhìn hình dạng khó thông
Con ôi! cơ hội hòa đồng
Bớ trò phục vụ có không rõ lời.

5. Thấy chỗ có không Trời chẳng vững
Nhìn nơi không xuôi thuận tồn an
Lần lần rõ có Huyền-quang
Đó là nhiệm cực tích Càn hiệp Khôn.

6. Con thấu rõ chữ không Trung-khí
Chữ có là hình thể tượng trưng
Có là tâm dẻo đức thuần
Có nhiều Âm-chất, ngày xuân mỗi ngày.

7. Dầu lạnh lẻo chua cay hình thức
Về lý do thước mực bảo toàn
Không nầy không sửa mà an
Không màng nê chấp Bốn-phang phục hồi.

8. Có thế cạnh lòng vôi dạ bạc
Có vóc hình Lý lạc, Pháp lìa
Có vầy là có rẽ chia
Dầu cho mấy kiếp đâu hề tới đâu.

9. x Chung con Nam Nữ chung bầu
Trước Đàn Thầy nhắc con thâu vào lòng
Mới mong thấu luật Đại-đồng
Phán phân chung-thỉ vẹn trong rõ ngoài.

THI

Rõ ngoài thế-sự gạn lòng trong
Mới biết nên hư đặng suốt thông
Không có lẽ thường thương hiệp một
Bảo tồn Pháp-chánh thấu Huyền-công.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 4 tháng 12 Kỷ-Hợi đến đây, đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn Tam-Nguơn, nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, gọi đáp nghĩa Suy-ân của chung con; đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Tam-Nguơn nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời tứ trẻ hiền-lương
HOÀNG Lịnh Sắc phê phận Thiệt, Thường
ĐẠI-hội Công-đồng niềm ứng vụ
ĐẾ-ân phán xét cuộc sanh-thương.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ hãy định-tâm vâng nghe Thầy ban lời bảo huấn. Đây là Đàn Tam-Nguơn Ân-nghĩa Tề-giao, Thầy mong chung con trẻ sáng suốt làu làu, niềm Nhơn-nghĩa trước sau thi thực, đó chung trò Môn-sanh Đại-Đạo.

THI

Trò Ta tu học rõ lời thanh
Đạo-đức Nguyên-lưu vẹn chí thành
Thấu đặng Lý-mầu thâu ý dục
Bớ Trò dâng dạ mối hòa manh.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ Trung-đàn
Gọi là thời Tý hiển vang ân tường.

1. Con nhìn Trời chữ thương nêu bổng
Trẻ biết Cha cửa Khổng mài trau
Con ôi! sáng suốt làu làu
Vâng nghe lời dạy chung nhau học hành.

2. Thầy kêu con, Thầy dành Phẩm-vị
Con của Thầy tin cậy hiếu hiền
Rõ thông đây mối kia giềng
Mối Trời Chủ-Tể bình quyền thưởng răn.

3. Thầy chứng tỏ thăng bằng tập hoán
Đặng phát minh hựu hản cơ thời
Đừng cho lỗi bước lìa nơi
Xa xăm lối cả đắm dời mênh mang.

4. Thầy thương con Thầy than Thầy tỏ
Mong hiếu hiền đường ngõ dò chơn
Bớ con tâm tánh chớ sờn
Bớ trò thiện chí cao-sơn tâm-điền.

5. Cảnh vui sanh bình yên lộ bóng
Bớ chung con cửa Khổng ra vào
Đến niên Canh-Tý danh CAO
ĐÀI-thanh Địa-chí Thiên-Tào Phúc gia.

6. Thầy bảo con trung-hòa hai chữ
Con rõ lời ý thức Tứ-tri
Ân cần đắp khuyết bồi khuy
Nêu danh Đại-Đạo hoàng-huy rọi đời.

7. Đời vượt bổng khuôn thời mẫu vận
Gọi vong nhân nghĩa tận diệt tiêu
Bởi nên vướng luật Thiên-điều
Đến cơn phán-đoán chít-chiu trăm bề.

8. Thầy mừng con vưng nghe cho rõ
Nghe rõ rồi đàng ngõ mới thông
Đó là bước tới Đại-đồng
Quảng bao hòa ái thả thong Ta Người;
Đây là lời dặn của Trời
Đây là Lý thiệt vâng lời ngày vui.

THI

Ngày vui đẹp mặt hỡi Tu-My
Thư-nữ suốt thông hiển buổi đây
Lưỡng-phái Thượng-hành qui Hạ-hiệu
Bớ trò chung cả Đạo sum vầy.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Đại-Đàn Tam-Nguơn nơi Tòa-Thánh ngày 4 tháng 12 năm Kỷ-Hợi; Thánh-Thất đọc trước thời Ngọ ngày 5 tháng 12 năm Kỷ-Hợi đây.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn-Lễ Vô-Vi Tam-Nguơn Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc sứ phê bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ cứu thế, thế cần lo
THƯỢNG-lưu thanh-đức nêu nhân-nghĩa
ĐẾ Chủ Kiền Khôn Tạo-Hóa lò.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn Ngọ, hãy định-tâm nghe thấy mọi bề tuân vâng lịnh châu toàn cơ phát triển, đó chung con trẻ.

THI

Phát minh Đạo-mạch bớ trò chung
Đạo-đức Nguyên-lưu mở ngã thông
Trình độ xa dài hoằng lý vụ
Đó chung con trẻ hiệp tao-phùng.

THI

Mừng con tu học bớ trò
Từ đây cơ hội con lo cho tròn.

1. Lập Thánh-đức rặt ròng chung-thỉ
Lo tròn lo xử trí châu-toàn
Định-tâm vén tất trần màn
Thông câu nhân-nghĩa mới an thế thời.

2. Đàn Vô-Vi ra lời Thầy bảo
Mừng con Ta chữ Đạo xét thông
Đạo là vén ngút nơi lòng
Đạo là tập lý khải-thông vận hành.

3. Đạo là Đạo cần thanh bớ trẻ
An vâng nghe vui vẻ bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Nhìn nhau như một suốt thông đây mà.

4. Muốn nên việc chung hòa Trung-lý
Muốn thành công Cương-kỷ ráng gìn
Bớ con tâm lặng, tánh bình
Bớ trò rõ lý đừng chinh mới tài.

5. Lời dạy bảo từ nay lo xét
Mừng con thơ nghe biết mỗi điều
Biết là biết phận danh nêu
Biết tu, biết học đừng xiêu đổ lòng.

6. Thầy mong thay con đồng nhứt trí
Công xét công mới thấy đàng xa
Bớ con vẹn giữ chữ hòa
Bớ trò vẹn chí thấy xa hiểu gần.

7. Lời Thầy dạy con cần thuận vận
Tiếng Thầy than dìu dẫn con hiền
Bớ con đừng để Thầy phiền
Tu cho kết quả bình yên muôn nghìn.

8. Vậy mới phải người in Trời Đất
Vậy mới nên người thật con Trời
Bớ con Thầy dạy nghe lời
Bớ trò vẹn chí thảnh thơi vô cùng;
Bớ con an mạng tao-phùng
Ngày thành Chánh-quả, ngày thông lý mầu.

THI

Lý mầu thể chánh bớ trò Ta
Tu học suốt thông đó trẻ mà
Dứt hẳn lối thường bươn bước tới
Mừng thay con trẻ chí dày xa!

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 5 tháng 12 năm Kỷ-Hợi, đọc trước thời Ngọ nơi Ngọc-Linh-Tòa Đàn Vô-Vi Tam-Nguơn, đọc rồi mới nhập Đàn Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc Hành-lễ Đàn Suy-tôn Tứ-ân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc phê ban chấm chọn hiền
HOÀNG-ân ban rưới cõi Trung-Thiên
ĐẠI Tân-dân đức vui đời sống
ĐẾ Chủ Càn Khôn Phục-nhứt thiền.

Thầy mừng chung con cả, nơi cõi trần-hoàn, từ đây đặng phục hồi Thỉ-Đức, là Đạo-mầu danh rạng chói khắp Non-sông, cơ thời buổi Trời diệt tục huờn chơn, bảo vĩnh mối-giềng; từ đây khuôn thành phát hóa, lề lối suốt thông, Đại-đồng công minh, Chơn-thần Chánh-tín đó. Vậy mới phải Đạo Trời hoằng tế danh Đại luật chuyển hóa lập trần, Lý Pháp huy hoàng, Hư-vô truyền vi diệu chưởng.

THI

Tân-dân chuyển đắc buổi Khai-Thiên
Minh-đức quảng khai rõ mối-giềng
Đạo-mạch huy hoàng trang Thi-sử
Cứu an thế-hạ hản chung quyền.

THI BÀI

Người tu bồi đắp Tứ-ân
Ngày ngày ánh chiếu Tân-dân phá mù.

1. Đạo hoằng hóa bảo tu hòa chí
Dựng Đạo người thiện mỹ mẫu-khuôn
Bớ con tự tỉnh tròn vuông
Bớ trò dò bước hố truông đừng gần.

2. Đạo phát-minh ân cần tiến hóa
Tự xét mình cổi giả thiền-tâm
Tứ-ân suy niệm thâm trầm
Cửu-Huyền Thất-Tổ thỉ thâm chung tường.

3. Đạo ánh sáng rọi đường dẫn lối
Đức nền nhơn cơ hội giải nguy
Bớ con chung cả duy trì
Đạo là sự sống ráng tri đến nguồn.

4. Người ở thế mẫu-khuôn là luật
Mong chung con thước mực gắng dò
Đạo phân chung-thỉ một lò
Đạo Trời lập Tổ cần lo cứu Đời.

5. Đạo phát minh khuôn thời xây vận
Trình độ nêu tinh tấn chỉnh điều
Mong con chung cả xuôi chiều
Tránh xa tội lỗi khỏi điêu đứng sầu.

6. Đạo Cứu-Thế một màu tiến triển
Đạo Qui-nguyên Càn-kiện cương thông
Đạo là che mát Đại-đồng
Đạo là Phục-Thỉ rặt ròng sáng tươi.

7. Hiệp Ngũ-Chi bảo người thọ thọ
Hòa Bốn-phương đây đó liên-đằng
Tam-Hoàng cơ dụng thăng bằng
Lập thành Nguơn-lịch rõ ràng Xuân-khai.

8. Đó là Đạo-hiệu Cao-Đài
Rồng Tiên con cháu từ nay tiền đồ
Đứng lên xây móng đắp mô
Mười phương Thống-nhứt điểm tô chung hòa.

9. Danh nêu tỏ rạng Thiên-Tòa
Đồng siêu Linh thuận con Ta công đầu
Dày công khai mở cửa Lầu
Cứu chung đời tỉnh giải sầu thoát nguy.

10. Gọi rằng Đạo-đức bồi khuy
Chung con hòa hiệp ngày nầy Suy-tôn
Tứ-ân rạng rỡ Xuân-đồng,
Nam-Bang Thiên-Quốc Lạc-Hồng tiếng thơm.

THI

Lạc-Hồng Tôn-tử phục hoàn nguyên
Tịch-Địa khai thông Đạo-đức quyền
Cứu cánh lập trần truyền Thỉ-Tổ
Tứ-ân rạng rỡ bảo đồng Thiên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 9 tháng 12 năm Kỷ-Hợi đến đây, nơi Nhà-tư chung con cả, khi viếng mồ về Hành-lễ thời Dậu, rồi đọc bài nầy sau gọi Suy-tôn Tứ-ân của Đạo người thông Đạo.

Nơi Tòa-Thánh, Thánh-Thất, Đàn-Linh-Cảnh, Trường-Qui đọc sau thời Tý lễ chung, gọi Đạo-mầu phát minh phá tục lập trần đó.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước giờ thượng bảng Đạo nơi Trường-Qui Lương-Hòa-Lạc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban hành mở cửa chơn
HOÀNG-đồ độ dẫn cả Nguyên-nhơn
ĐẠI-ân xá tất toàn Linh hội
ĐẾ Chủ Càn Khôn phục thiện huờn.

Thầy các con, chung con Nam Nữ nơi Lương-Hòa-Lạc định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo đây chung con trẻ. Hiện nay nơi Đất Việt ứng Trời Nam, gọi Đạo-mầu cứu thế Danh-hiệu Cao-Đài, ý nghĩa Càn Khôn khải Lý, hiệp nhứt Âm Dương, đem lại thiện đường, bảo tươi huấn sáng, chung con trần-hoàn tỉnh giác nhìn thức vận thời, rõ thông Trời Người Đất hòa thương yêu mến tạo dựng nhơn nghĩa đức lương, an thường ninh thụ, tránh xa chỗ chia rẽ xô xát nhố-nhăng, thiện chí hiệp đồng mối-giềng Thánh-Đức đó, bớ chung con nơi trần-ai hiền hiếu.

THI

Thượng bảng Đạo huỳnh tế vạn-linh
Treo cờ Tam-bửu độ Hoàn-dinh
Qui-nguyên Ngũ-giáo hòa chung mối
Thống-nhứt chơn thiền Thánh-Đức minh.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Chung thân hòa chí phụng thời Trời trong.

1. Biết một Trời giống dòng thương tiếc
Rõ một Cha tâm huyết dưng thề
Đồng nhau nền Đạo đề huề
Hiệp sum chung-thỉ vưng nghe lời lành.

2. Đạo cứu thế, thế thanh vận thới
Đạo là đàng nhân-ngỡi thăng bằng
Chung con cõi thế bình an
Tự tri tri giác mới rằng thông lưu.

3. Đạo Cao-Đài khâm khưu Nhứt-Cực
Qui Ngũ-chi kêu thúc muôn linh
Phô trương chơn-chánh khai huỳnh
Bảo-sanh nhơn-nghĩa tiền trình khải-thông.

4. x Chung con an thuận xuân đồng
Hòa thương tu thiệt tin trong thới hòa
Trời Nam Đất Việt nguy nga
Tam-huê Tụ-đảnh dựng nhà Tu-Di.

THI

Tu-Di Thiên-Quốc gọi Trời Nam
Qui hiệp Ngũ-châu Đất Việt tâm
Bổn-thỉ phản huờn hoằng Đức hóa
Tân-dân diệu pháp Đạo cao thâm.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Thượng-bảng Đạo nơi Trường-Qui Lương-Hòa-Lạc, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, giao cho nơi đây một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc Đãnh-lễ Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (7 giờ tối)

---------o0o---------

KHỔNG-THÁNH VĂN-TUYÊN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Rước-Xuân Canh-Tý Đạo-mầu
Chung nhau Hiền-sĩ Đãnh-chầu Chí-Tôn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mừng chung Thái-Cực Tổ-Tông giáo truyền.

2. Ngũ-Chi Đại-Đạo Qui-nguyên
Hoằng-khai Sơ-hội Tý-thiền Cửu-linh
Gọi rằng Thiên-Đức thống Huỳnh
Trời Nam Đất Việt ngày xinh mỗi ngày.

3. Rỡ ràng danh nghĩa Tam-tài
Trời Người vạn-vật Đất đây tượng hầu
Bắt đầu Pháp dụng Lý thâu
Đồng-tin Ư-nhứt một bầu Đạo qui.

4. Nữ Nam Hiền-sĩ vinh duy
Hằng tâm tế đức tôn suy nhiên bình
Vẹn tâm hòa một Thái-khinh
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa tiền minh Thỉ-đồng.

5. Khai thông đàng nẻo rặt ròng
Tế truyền trao dụ Lạc-Hồng ứng cơ
Bố ban Bốn-biển Năm-bờ
Chung qui nhập hội dâng thờ Trời Cha.

6. Dẹp xong hầm hố nồi da
Nhìn chung sự sống Cộng-hòa lý do
Mục-phiêu Chơn-chánh lần dò
Chửng thằng uy tín chung dò Thiên-thâu;
Rước-xuân Canh-Tý Đạo-mầu
Chung nhau Hiền-sĩ Đãnh-chầu Chí-Tôn.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 28 tháng 12 năm Kỷ-Hợi, chung nhau Hiền-sĩ Nữ Nam về đến Ngọc-Linh-Tòa Hành-lễ Rước-Xuân, vào Đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (7 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc chiếu soi bớ trẻ trò
HOÀNG thành tâm tánh đức đồng do
ĐẠI-ân ban-tứ Linh-quang ánh
ĐẾ Chủ Càn Khôn Tạo-Hóa Lò.

Thầy các con, chung con Nam Nữ hiện đây thiền-tâm ứng chầu, gọi lễ Rước-Xuân nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, Thầy mong con chung nhau vẹn chí hòa xuân; nêu cao vọi sáng bừng làn tinh tấn, gọi Đạo Xuân bất diệt đó chung con Nam Nữ.

THI BÀI

Xuân thông Đạo-mạch tế-thời
Đầu năm Canh-Tý lập đời Tân-dân.

1. Trong Thế-kỷ Hạ tuần mạt cuối
Gọi Hai-mươi huờn hội Nhơn-Hoàng
Thiên-Khai phán Tý Huyền-quang
Dẫn truyền Tân-Sửu Huyền-Năng tượng thành.

2. Gọi Tịch-Địa Dục-hành Đức-hóa
Đến Nhơn-Hoàng Đạo-Cả chiếu Dần
Tam-Hoàng cơ-hội bình-phân
Huyền-Linh thọ thọ tinh-thần nêu cao.

3. Hội Vạn-linh phùng-tao thăm viếng
Động tịnh nêu phát tiến toàn Linh
Cơ khai Thời chuyển Vận thành
Chí-linh qui-củ mối-manh Hội hòa.

4. Đây Thầy chỉ con Ta dấu bước
Lý thậm cao Pháp-luật thước cân
Đạo nêu danh nghĩa tin cần
Người tu tìm lý dò lần bổn-căn.

5. Đặng toan tránh thói nhăng làn nhố
Bảo vệ tâm dứt đố xa kiêu
Chung con tu học ít nhiều
Có thông có hiểu khỏi liều mạng ngông.

6. Chước quỷ quái phân Tông rẽ Tổ
Kế tinh yêu gầy khổ gieo nàn
Đạo-tâm vén tất trần-màn
Thoát ra cho khỏi nẻo ngang đường tà.

7. Giống Rồng Tiên nguy nga Châu Ngọc
Con biết tu săn sóc mài trau
Đừng cho Ngọc ố, Châu hào
Làm gương khắc kỷ nêu cao Châu lành.

8. Phải phản ảnh lòng thành tín hiệp
Toan tỉnh tuồng tánh suốt nghiệp thông
Trời Nam che mát Đại-đồng
Tiền đồ nhơn-nghĩa tấc lòng Bảo-sanh.

9. x Mừng con Thầy tỏ mối-manh
Rước-Xuân cảnh tỉnh tâm thành thấu nơi
Xuân thông Đạo-mạch tế-thời
Đầu năm Canh-Tý lập đời Tân-dân.

THI

Tân là cải hoán thói đời điêu
Dân họa đàng Thiên khỏi chít-chiu
Sanh Trí Đức Thời Cơ Vận Cuộc
Tri nguyên Đạo-mạch Lý-chơn dìu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ lễ Rước-Xuân nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa ngày 28 đến đây, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân nơi Văn-phòng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 - 7 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu, Châu soi báu quí thay
HOÀNG-Thiên chấm chọn phận Anh-tài
ĐẠI-đồng thiện nghĩa nêu nhơn-phẩm
ĐẾ Chủ muôn Linh Đạo-pháp khai.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ chung nhau Hành-lễ Rước-Xuân, gọi Nghiêm Đàn Hanh-Thông Tín-nghĩa. Thầy mừng thay! chung trẻ thiện chí đồng hòa chữ Hanh-Thông lập trần Bảo-sanh cho nhơn vật, đồng con xét rõ, Thầy mong sao chung trò, thiệt thi Đạo-đức, thiệt thức Đạo-lý giác-mê, dựng tạo gương lành rằng Giáo-dụ, đặng đồng sanh thiện phục, pháp chánh thuần chơn; suốt thông nhiệm sứ con người, cần hữu hành hiệu Đạo, gọi đề chân thẳng xông đàng chung sanh lộ đó. Giờ nầy mỗi trẻ thiện tâm mỹ ý, vưng lịnh Trời, thọ mạng Thiên-nhiên; Nhập-đàn Rước-Xuân Đại-Đạo; hãy định-tâm nghe lời Thầy ban dạy chỉ, vui vẻ phận hiền, mối-manh tin thấu, lành gần, phải đến, dữ tránh, độc xa. Vậy đó con Ta xuôi thời-cơ, an vận-mạng đây đồng hiền-lương Hiếu-tử.

THI

Rước-Xuân Canh-Tý tục nhà Nam
Tập hoán Huỳnh khai mỹ Đạo-tâm
Thuần tục chí-thiền danh Đức-lộ
Mừng niên tân tiến sáng chung hoàn.

THI BÀI

Hanh-Thông nhân vật tươi màu
Lợi Trinh hai chữ nêu cao Ninh-bình.

1. Lợi là dụng Khương-ninh tạo đức
Trinh lành an tri thức đây mà
Trinh tường vận-cuộc nguy nga
Lợi Minh-đức hóa một nhà sống vui.

2. Hanh nguồn sáng tú khôi, tuấn lộ
Thông tiền-đồ thiện kế lương truyền
Đó là Nhơn-thánh Thỉ-nguyên
Nêu cao Vật báu bình yên cảnh huỳnh.

3. Thầy mừng chung hằng tâm-lý thiệt
Thầy ban lời tâm huyết đề bài
Bớ con mài luyện Tam-tài
Trời che, Đất chở từ đây bảo tồn.

4. Con của Trời suốt thông lý luật
Phải phát minh thước-mực mẫu-khuôn
Đừng cho sa hố, lạc truông
Khuôn vàng, thước ngọc tròn vuông tịnh lằn.

5. Cơn lọc Thánh, phân phàm gạn lựa
Phận Nguyên-nhơn gụt rửa Ba-lòng
Tâm-bình, Tánh-lặng, Ý-thông
Thỉ-chung xử trí rặt ròng từ đây.

6. Lập Thánh-Đức chọn Tài, Tâm, Trí
Dựng Chơn-nhơn lọc kỹ hiếu hiền
Tài lành huợt-bác Thiêng-Liêng
Tâm-trung kiên-chánh Thân-thiền Thể-thanh.

7. Trí huệ cảm mối-manh dò xét
Đức hạnh thuần rẽ vẹt mây mù
Đó là phải phận người tu
Nếu còn trọng trược Đạo-mầu khó thông.

8. Đạo phát minh Đại-đồng phục vụ
Trình độ cao qui-củ từ nghiêm
Đó là tiến hóa lành êm
Loài người bảo Đạo thoại-điềm chiếu tâm.

9. x Bớ con lớn, nhỏ vẹn tầm
Phải thông bờ bến đừng lầm lộn hư
Thầy Trời Chí-bửu Đại-từ
Ban đây Sơ-Thỉ hùng-thư tâm giàu;
Hanh-Thông nhân vật tươi màu
Lợi Trinh hai chữ nêu cao Ninh-bình.

THI

Ninh an, Quốc thới bởi Tường-vân
Bình định hòa chung cũng Nghĩa-ân
Nhân-vị Cơ-thời hoàn Bổn-đức
Cánh tân hoán mỹ đáo liêm-cần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 28 tháng 12 năm Kỷ-Hợi đến đây, đọc trước Đàn 3 giờ nơi văn-phòng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, gọi là Hanh-Thông nhơn vật Phục-Thỉ; đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc Đãnh-lễ Rước-Xuân Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 - 7 giờ tối)

---------o0o---------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Cao-Đài

Là cơ Phục-Thỉ Tam-tài hiệu nêu

Thời thanh Vận thới Qui-điều

Tam-Hoàng Chương-hiến đuốc khêu Khôn Càn.

2. Chư-hiền Nam Nữ bình an

Trớ trêu ắt phải vương mang bẫy vòng

Đạo Trời che khắp Đại-đồng

Đức sanh tượng dục Quản-thông minh thành.

3. Tánh phàm đâu dễ giựt giành

Bàn-môn, Tả-đạo tan tành lành nên

Bổn-Sư thiết-dụ tất tim

Môn-đồ Đại-Đạo cẩn-nghiêm chửng-thằng.

4. Lố lăng e vướng lối xằng

Sa đàng Ngoại-giáo mất hằng lạc ngay

Cả kêu Nhu-sĩ gái trai

Báu-linh là chỗ thiện-tài thế Thiên.

5. Tránh xa nẻo chạ Thần quyền

Hầm sâu hố thẳm nào yên đâu nào

Có chi dám gọi hạnh cao

Có chi đức lớn lộn nhào chước mưu.

6. Rước-Xuân Canh-Tý Mặc, Hưu

Đạo là tâm-lý dứt ưu lự sầu

Xuân lành Đại-Đạo cao sâu

Qui-nguyên Tứ-Thánh Chủ bầu Ngũ-chi.

7. Rèn lòng triêu-tịch trí-tri

Tứ-ân khắn khít giải nguy cứu đời

Chư-hiền con hiếu của Trời

Từ-bi Bác-ái thuận thời hiện đây;

Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Cao-Đài

Là cơ Phục-Thỉ Tam-tài hiệu nêu.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc khi về Tòa-Thánh Hành-lễ Rước-Xuân, đồng nhau đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân nơi Tòa-Thánh, Trường-Qui

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (10 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ BAN XUÂN

THI

NGỌC là ánh sáng chiếu Trời Xuân
HOÀNG Lịnh Sắc phê Đất Việt Xuân
ĐẠI-hội Tam-Hoàng Xuân Tý đáo
ĐẾ truyền Bổn-nhứt Nguyệt Dần Xuân
GIÁNG-trần giải khổ gia Xuân mãn
THẾ-giái Phục-triều Thọ Phước Xuân
BAN tứ chửng thằng Xuân đức tế
XUÂN nêu danh nghĩa lễ nghinh Xuân.

Thầy các con, chung con Nam Nữ; trước đây triều thời Tý Đại-Đàn sự Lễ Rước-Xuân, Thầy nhìn xem rọi thấy đáng mừng, mong chung trẻ tuần tuần thiện-phục. Năm Canh-Tý gọi năm sáu chục, gẫm cực kỳ phắt-phút Ba-Mươi-Năm. Kêu bớ con, Văn Đạo gạn tầm, tầm thấy rõ phương-châm Bát-bửu, danh Đại-Đạo truyền ban ích hữu, chữ hòa đồng tề tựu cảnh Bình-quân; cả tiếng kêu khắp cả Linh-quần, cơ Phục-Thỉ xem chừng lý luật. Lời Thầy dạy con Ta thừa trực, tiếng Trời ban phước đức nhân hiền; Bảo đồng sanh vẹn giữ mối-giềng, ban phép lạ hậu tiền tinh tấn. Thầy mừng chung trò Ta thuận vận, thấu cuộc đời nầy thuẫn nọ mâu; thuẫn khoe cứng mạnh đón đầu, mâu bén nhọn nào đâu nhơn đức; Thầy kêu con an hòa tỉnh thức, tránh thuẫn-mâu giành giựt lấn tranh; kìa thuẫn nọ mâu mầm ác hôi tanh, tạo khối độc tan tành điêu Nhân-vật. Đây đào mâu, đó đắp thuẫn; kết cuộc rồi tang tóc với thương tàn; cả tiếng kêu chung cả trần-gian, dẹp mâu-thuẫn tạo an hòa chung vui sống; chớ tranh ăn gây mầm xáo động, quên giống nòi tham vọng nhố-nhăng, thương mến nhau nhượng ở yên bằng; nêu Đạo-đức tâm hằng đoái hậu, tiếc tưởng đồng ái nhân thiện đấu, mặc nhường manh cung khấu lương-tề; bình hòa trị biệt tố thế, gương anh-tuấn đề huề Đức-dục. Niên Canh-Tý lời đây Thầy thúc, bảo trò Ta rèn đúc Bác-y; tường danh phận trí-tri thanh Sứ-vụ; Người-qui, Vật-củ; thể bóng hình ký chú bớ trò Ta, cả tiếng kêu phàm-giái chung hòa, câu nghĩa hiệp xây nhà thiện-mĩ; phải thành Cương toan mĩ Kỷ, Rước-Xuân Trời như ý Xuân tươi, lẽ sáng cao so đáng mười mươi, nêu Đạo cả muôn người nhứt chủ đó.

THI

Muôn người nhìn một bởi hòa chung
Nhứt Chủ Càn Khôn lý luật tùng
Phục-Thỉ đức nền Nhân Thánh hiện
Quân-bình tâm-lý ưỡng Huỳnh-trung.

THI BÀI

Bớ con Nam Nữ trước Đàn
Đây là thời Tý trần-hoàn thay Niên.

1. Năm Kỷ-Hợi vận huyền cuối cuộc
Rước Tý-Xuân tân phúc gia gia
Thiện Tâm, mầu Tánh, Ý hòa
Nêu Xuân Đại-Đạo Trời Cha dẫn đàng.

2. Mau phá tục vén màn hủ hoại
Mực đề khuôn nhơn-ngãi trác-ma
Nêu cao trình độ chung hòa
Hằng tâm tiến hóa ánh Tòa Bửu-chương.

3. Đạo cứu Đời nghĩa-phương lề lối
Dụng bổn-căn tiêu chuẩn vưng nghe
Sống vui, mặc ấm đừng chê
Ăn lành, ở phải là quê Thanh-bồng.

4. Lập Thiên-Quốc Bá Tòng Đạo-pháp
Con của Trời mối ráp bản-căn
Bớ con ráng tránh lối xằng
Đồng qui nhiệm-vụ vén màn chung an;
Bớ con Nam Nữ trước Đàn
Đây là thời Tý trần-hoàn thay Niên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Tý, gọi lễ Rước-Xuân Tòa-Thánh; Đàn nêu Thiên-tứ, đức phúc dụ hòa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc Đãnh-lễ Rước-Xuân nơi Thánh-Thất, Trường-Qui

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

THÍCH-CA NHƯ-LAI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Tây-Phương trước có Khai-Huỳnh
Đến đây lem ố vì khuynh điểm hòa
Cha Trời tế-thế Kỳ-Ba
Hoằng truyền Đại-Đạo dựng nhà Thỉ-sơ.

2. Tam-Hoàng chấn chỉnh mầu-cơ
Hằng tâm Bảo-pháp đắp bờ luật nghiêm
Đến đây Canh-Tý thoại-điềm
Đổi thay trọng trược lặng êm lối xằng.

3. Khai thông lý luật bản-căn
Năm-phương Bốn-cõi thăng bằng suốt thông
Con người còn tánh nghêu ngông
E cho phải vướng bẫy vòng tà tây.

4. Bổn-Sư ban điển dụ đây
Gọi rằng bằng chứng từ nầy thống qui
Con người hữu trí cần tri
Đừng cho lỗi nhịp rồi đi lộn đàng.

5. Chúng-sanh ráng vén trần màn
Rửa lòng cho sạch Niết-bàn đưa chơn
Vui thay Cực-lạc Thượng-Nguơn
Đến đây Canh-Tý Rước-Xuân nêu hòa.

6. Bổn-Sư thức giác khí ca
Lạy Thầy Chúa-Tể Cả-Và hiệp ngôi
Đến đây Nhà-Thánh khâm khôi
Lớp Trường-Thi Đạo Xuân vui thăng bình;
Tây-Phương trước có Khai-Huỳnh
Đến đây lem ố vì khuynh điểm hòa.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng ban truyền khi Đạo-đồng về nơi Thánh-Thất, Trường-Qui Hành-lễ Rước-Xuân, trước vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành trao trí bớ trò Ta
HOÀNG Lịnh Sắc phê đó trẻ mà
ĐẠI-hội Quần-linh nêu Đức-pháp
ĐẾ-Quyền Chủ-Tể gọi Trời Cha.

Thầy mừng chung con hiền hiếu, hữu căn cân nhắc, lý luật phô bày; từ đây Đạo-mầu Tổ-Tông huy hoàng nêu Chánh-thể; Tín-ngưỡng Chơn-thần, Đồng-tin Ư-nhứt, thoát tục siêu phàm đó chung con Nữ Nam nơi Đàn-hội. Đây là ngày Rước-Xuân Canh-Tý, Đạo-lý bão hòa; nơi Nhà-Thánh, Trường-Qui, Đạo-mầu pháp thật, chung con thiền tâm thuận chí gọi Lễ-hiến thanh cao; hãy định-tâm vưng nghe Thầy giáo ban lời dắt chỉ.

THI

Rước-Xuân Canh-Tý phụng Trời Nam
Mừng đặng suốt thông sự nghiệp khâm
Thấu rõ vận hành nền Đất Việt
Huy hoàng ngọn đuốc Thiệm-Châu tâm
Bảo-sanh hòa chủng Cao-Đài Giáo
Nhơn-nghĩa thống-lương Đại-Đạo khâm
Trí-huệ Anh-tài khai lý luật
Đức-thuần Uy-tín lễ phương-châm.

THI BÀI

Đến đây Nhà-Thánh Xuân hòa
Rước nghinh Canh-Tý đồng ca tiếng lành.

1. Xuân Đại-Đạo mối-manh thiện thống
Con muốn thông cửa Khổng ra vào
Khai tâm rõ lý một màu
Dò chơn noi dấu nhìn nhau chung Trời.

2. Trước Đàn-Ngọ vưng lời Bảo-hóa
Noi thời cơ Trời đã giáo-truyền
Giáo con kiêng tránh Thần-quyền
Thăng bằng mực-thước hậu tiền tín-uy.

3. Cảnh Xuân tỏa Đạo mùi tri-giác
Cuộc Xuân khai đức hóa tác phong
Con ôi! Huynh Đệ Đại-đồng
Mến thương nhường nhịn ngoài trong dưới Trời.

4. Dùng nhơn hậu bảo đời xuôi thuận
Dụng nghĩa-phương xây dựng phong trào
Bảo cương tế kỷ một bầu
Năm-hằng Tám-báu làu làu vĩnh an.

5. Sóng văn-minh lượng tràng vật-chất
Năng nhận nhồi ngây ngất con người
Xát xô mưu chước tơi bời
Dùng gươm trí-tuệ đoạn rời dây oan.

6. Đạo phát minh Dinh-hoàn vui sống
Trình độ nêu cao lộng sáng tươi
Nhượng ăn chia mặc thanh đời
Sớt cân ăn ở có Trời ngự trong.

7. Chớ lấn tranh vướng vòng mắc bẫy
Đừng nồi da sình nhẫy hôi tanh
Đó là thói mục tan tành
Chí-thiền bình đẳng phải, lành, tốt, nên.

8. Trước dụng Đạo là trên mỗi sự
Sau lo lường giác-tự đức-lương
Bớ con khai mở Tin, Thường
Trung-hòa Tín Nghĩa là đường lý do.

9. Đặng vậy đó chung đò Pháp-chánh
Mới rõ ràng Nhơn-thánh Thỉ-nguyên
Khai-thông Vật-đức nghiệp hiền
Thới thanh Xuân-sắc bình yên hòa đồng.

THI

Chung hòa nhường nhịn mến nhìn nương
Hiệp chí tu-lai thấu rõ đường
Nghĩa vụ con người cần bảo Đạo
Tác phong thế mỹ ái sanh thương.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 29 tháng 12 năm Kỷ-Hợi 1960, đọc trước giờ Hành-lễ Rước-Xuân nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân Tư-gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-QUANG NGỌC-ĐẾ
PHÁN-THẾ TOÀN-NĂNG

THI

HUYỀN-cực vô song lý gọi Trời
QUANG minh vận chuyển pháp cơ thời
NGỌC ròng Năm-sắc mây lành chiếu
ĐẾ Chủ đoán phân gió mát người
PHÁN định lọc lừa nguồn chọn Thánh
THẾ-gian tự giác gội Hiền tươi
TOÀN kiêm lý luật Ngô-Ông hiểu
NĂNG trí Tông-Thiền Xuân cảnh đời.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hãy định-tâm vưng tuân lời Tu tin Học tưởng, đến đây Thầy thưởng Xuân Đạo văn bài, nơi Dậu-đàn nhà nhà thọ chầu thông Phước Lộc. Bớ chung con hiếu hiền, sớm dương danh Đạo; sau thấu hiểu lý siêu tồn; câu Nhứt-tâm lập đức nghiệp công, mừng Thất-Tổ giống lành trông siêu thoát tội; rọi nguồn sáng Cửu-Huyền học hỏi Tử, Tôn, Tằng tiếng gọi giềng chơn, quí báu thay! Tiên Rồng Tôn-tử, sáng tỏ có đâu hơn; mừng chung cả con Ta nghe đờn Thiên-Chơn ban phiến thiện; chung phàm-gian con Trời đồng qui toàn kiện, thông tâm, hồn, tánh, mạng, phân biện sớm thuần chơn. Ngày Xuân Canh-Tý, Thầy gia giáo rặt ròng Nghĩa-nhơn, trò vưng dạ Bốn-ơn toan trạm-tịch.

THI

Thất-Tổ hòa xuân phục Lịnh Trời
Chấp trung đồng hưởng vụ thanh thời
Cửu-Huyền noi dấu nhà nhà đức
Thất-Tổ hòa xuân phục Lịnh Trời.

THI BÀI

Hòa xuân phục Lịnh chầu Trời
Cảnh vui tâm-lý lập đời thanh-cao.

1. Đời thanh-cao phùng-tao Thánh-Đức
Thánh-Đức nêu mặc tức muôn Xuân
Muôn Xuân Linh thuận gội nhuần
Gội nhuần ân huệ Trời Xuân Thỉ-thành.

2. Xuân Thỉ-thành Người lành, Ta phải
Ta phải lành Nhân-ngãi Người tuân
Người tuân Pháp-luật Đạo Xuân
Đạo Xuân thù lạc tưng bừng lương-năng.

3. Bừng lương-năng trần-gian Thiên-Quốc
Thiên-Quốc che lẽ thật duy tồn
Duy-tồn bảo-hóa lương-ôn
Lương-ôn Đạo-mạch suốt thông thuận hòa.

4. Thông thuận hòa một nhà Tổ-Thỉ
Tổ-Thỉ là căn chỉ đồng Cha
Đồng Cha đừng có bất hòa
Bất hòa e đó con Ta chia lìa.

5. Ta chia lìa còn chi Người vững
Người vững đây cần dựng Đạo-tâm
Đạo-tâm là pháp dẹp mầm
Dẹp mầm kiêu đắc cần tầm Thiên-chơn.

6. Tầm Thiên-chơn đừng sờn Đức tánh
Đức tánh là Thỉ-Thánh Nam-Công
Nam-Công lâm-hạ khải-thông
Khải-thông Đạo, Lý, Pháp đồng Bỉnh-qui.

7. Đồng Bỉnh-qui đời tri thiện-phục
Thiện-phục rồi rửa gụt lòng nhơ
Lòng nhơ đừng có hỏng hờ
Ơ hờ e luống lạc bờ xa căn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng ban truyền chung trong Đạo, đọc trước thời Dậu Tư-gia đồng Đạo Lễ Rước-Xuân, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc Đãnh-lễ Rước-Xuân Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

VÔ-VI CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Đến đây là Diệu-Linh-Đền
Thánh-ngôn dẫn lối dựng nền Đạo-tâm
Rước-Xuân Canh-Tý phương-châm
Mỗi trò dò bước thậm-thâm tu-tề.

2. Nữ Nam đều đặng đề huề
Rước-Xuân cần nhớ nầy quê cảnh nầy
Bổn-Sư ban lý dạy bày
Kêu chư Đệ-tử nhìn ngay mới tường.

3. Lời vàng dẫn lối Đạo đường
Vui say mùi Đạo Thiệt Thường tại Tâm
Bộ, Ban, Pháp-chánh vững cầm
Dò chơn bước đến nguồn thâm Chơn-thần.

4. Rước-Xuân mỗi mỗi vui mừng
Rước-Xuân cần nhớ Đạo Xuân chung hòa
Nguy nga cao lộng một Tòa
Gọi rằng nền tảng gần xa Phục-Triều.

5. Đạo-mầu tâm-lý đuốc khêu
Ráng bền tỉnh-giác đừng xiêu đổ lòng
Cần năng cơ-hội dẫn thông
Thiên-nhiên Phục-Thỉ trắng trong Đạo nền;
Đến đây là Diệu-Linh-Đền
Thánh-ngôn dẫn lối dựng nền Đạo-tâm.

Bài nầy Hỏa-Đức giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 29 tháng 12 năm Kỷ-Hợi, chung nhau về đến Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh Thánh-Điện, Hành-lễ Rước-Xuân; vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc Hành-lễ Rước-Xuân Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ trò
HOÀNG-thành Thánh-Đức Đạo cần lo
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn tứ phước cho.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ Hành-lễ Rước-Xuân Canh-Tý, Trung-Đàn thời Tý nơi Vô-Vi Thánh-Cảnh Diệu-Linh; hãy định-tâm vưng nghe lời Thầy dạy chỉ đây chung con Ta lớn nhỏ thiền-tâm triều-mạng.

THI

Rước-Xuân Canh-Tý ráng dò chơn
Xuân Đạo vui sanh lý lấp hờn
Xuân đức bảo-tồn Nhơn Trí, Tín
Thỉ-Sơ Xuân pháp dạ cao-sơn.

THI BÀI

Rước-Xuân con hỡi Trung-Đàn
Ráng tu, ráng học vén màn từ đây.

1. Đạo giải khổ ngày ngày hòa lý
Xuân cảnh Xuân tri-trí Tân-dân
Rước-Xuân Đại-Đạo sáng bừng
Là xuân êm dịu vui mừng hòa yêu.

2. Năm Canh-Tý đuốc khêu rạng tỏ
Đạo là đàng chỉ Tổ truyền Tông
Bớ con khắp cả Đại-đồng
Bớ trò tu-tỉnh đừng trông lối xằng.

3. Đạo là Đạo thăng bằng đó trẻ
Người cần tu vui vẻ mới hay
Bớ con nhớ lại rõ Thầy
Thầy là Đạo-lý thiệt, ngay, phải, lành.

4. Đừng phóng túng đây giành đó giựt
Đạo là cân là mực mẫu-khuôn
Người tu an mạng tỉnh tuồng
Người tu hòa chí tròn vuông mới thành.

5. Thành người Đạo mối-manh sáng suốt
Con đò chơn thành thuộc Mục-đề
Chung con tự-giác vưng thề
Người tu cần phải phụng nghe tiếng Trời.

6. Tiếng Trời dạy con Trời thọ hướng
Lập nền xuân Đạo-Tướng dụng lương
Kêu con an mạng bước-bươn
Mừng Xuân Thánh-Đức níu nương chung hòa.

7. Đạo dạy kỹ Người Ta có một
Con vưng nghe lời thốt hành y
Bớ con gạn lóng thau chì
Bớ con tự-giác bồi-khuy lập Càn.

8. Xuân Canh-Tý vén màn mây gió
Mừng chung con nhìn ngó cân phân
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Tinh-thần
Chung hòa an tỉnh thọ ân Phục-triều.

9. Thầy mừng ban Xuân nêu lý luật
Con dạ vâng thiệt thức thiệt hành
Từ đây lớn nhỏ cần thanh
Thờ Trời Độc-Nhứt mối-manh châu-toàn;
Rước-Xuân con hỡi Trung-Đàn
Ráng tu, ráng học vén màn từ đây.

THI

Từ đây nền Đạo khá phô trương
Đạo-đức Nguyên-lưu chí lập trường
Gắn bó thừa-hành thanh sắc sứ
Chung trò hiệp tánh đức thành cương.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Tý lễ Rước-Xuân nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh Thánh-Điện, ngày 29 tháng 12 năm Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 - 3 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành đừng để thói đời xen
HOÀNG Lịnh phê ban trẻ chốt then
ĐẠI-Đạo mối Trời phàm khó lộn
ĐẾ-Quyền thưởng phạt đỏ rành đen.

Thầy là Lý, Lý là Luật; mừng chung con Nam Nữ lớn nhỏ, hãy vâng tuân dò bước đề chơn, cho trọn tròn trên lằn tin, đừng sai Lý Luật, mới kết quả viên thành, bớ con lớn nhỏ.

Trước giờ đây gọi Lễ Tân-Xuân; Thầy mừng con vẹn chí vui mừng; vui về Đạo sáng bừng hằng tâm đó.

THI

Xuân lai cõi thọ đó nầy con
Xuân hiển hoàng huy phải vẹn tròn
Xuân cảnh lương hòa chung chí Đạo
Xuân Trời ban tứ hiệp đồng thông.

THI BÀI

Mừng Xuân tâm-lý phải lành
Tân-dân chung-thỉ cần thanh đó là.

1. Xuân Đại-Đạo Khí-ca Chơn-giác
Xuân dịu dàng thể chắc pháp bền
Mừng Xuân tâm tánh dựng nền
Xuân vui, Xuân đẹp, lành, nên, phải, hiền.

2. Xuân tân-tiến dứt phiền đoạn thảm
Xuân Thỉ-sơ Càn Kiện nêu gương
Tân-dân xuân dẻo an tường
Lòng xuân dạ mát giao tương cơ thời.

3. Nền Xuân Đạo lập Đời Thánh-Đức
Phải rõ thông Lý Luật Xuân nêu
Chung con an mạng thuận chiều
Phụng Xuân Thiên-tứ đừng xiêu cõi lòng.

4. Xuân tươi sáng ngoài trong có một
Cảnh Xuân hòa then chốt là đây
Bớ con ghi nhớ lời Thầy
Phụng triều Xuân cảnh ngày ngày thảnh thơi.

5. Gọi Trời Nam Xuân thời tồn vĩnh
Đất Việt tâm Thiên định Tu-Di
Chung trò an mạng bồi khuy
Rồng Tiên con cháu duy trì tiền gương.

6. Phải thông lý nghĩa phương đức hạnh
Phải thiện tâm giàu mạnh cõi lòng
Bớ con an mạng thành công
Bớ trò hòa hiệp Đại-đồng Đệ Huynh.

7. Xuân Đại-Đạo hòa bình vui sống
Xuân Trời trao lớn rộng một bầu
Nguyên-nhơn căn bản Trời thâu
Thâu truyền tuyên pháp cao sâu hướng đồ.

8. x Tân-Xuân xây đắp móng mô
Chung con triều lý điểm tô Đại-thành
Mừng Xuân tâm-lý phải lành
Tân-Xuân chung-thỉ cần thanh đó là.

THI

Tân-Xuân ban tứ đức ròng nhân
Kêu bớ chung con khá vẹn cần
Phước, Lộc, Thọ Trời đời khánh-thạnh
Trao truyền tâm lý trẻ cần chơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày 1 tháng 1 năm Canh-Tý Lễ Tân-Xuân nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc Đãnh-lễ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

MINH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mở lòng Bác-ái thương chung Cả-Và
Con Trời vâng dạ nhìn Cha
Cha Trời lý luật ban gia phải lành.

2. Tân-Xuân Canh-Tý mối-manh
Mối Trời lập hội nêu danh Sĩ-hiền
Bổn-Sư ban pháp giải phiền
Mong chung Nhu-sĩ cần chuyên tu tề.

3. Vưng tuân lý luật đừng xê
Hiếu hiền roi dấu dứt phe đảng sầu
Từ đây xuôi thuận nhiệm-mầu
Thiên khai niên Tý thanh bầu chiếu che.

4. Sang niên Tân-Sửu dặt dè
Gọi rằng Tịch-Địa sum sê diệu-hành
Nhâm-Dần Nhơn hội Đại-thành
Thiện an, tiêu ác, phân rành lý do.

5. Xuôi cơ thuận vận xem dò
Dò chơn Trời đó đắn đo rã rời
Thế-gian con phải nhìn Trời
Cha Trời lẽ thiệt ban lời suốt thông;
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mở lòng Bác-ái thương chung Cả-Và.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng ngày 1 tháng 1 chung nhau Hiền-sĩ về nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, Hành-lễ Tân-Xuân, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời trí bớ con Ta
HOÀNG Lịnh sắc ban trẻ hiếu mà
ĐẠI-hội Công-đồng ròng lý luật
ĐẾ Quyền Độc-Nhứt thiệt Trời Cha.

Thầy là Lý, bớ chung con Nam Nữ nơi trần-gian lớn nhỏ, Lý là Luật, Luật chánh nguồn chơn, bảo con Vĩ-đức Hóa-nhơn lánh xa nơi Luật trị, hỡi chung trò hiếu hiền cần tu học.

THI

Tu tề trị biệt mới bình hòa
Mỗi trẻ trác trau thấu Lý Cha
Nhìn hiệp thuận ròng Tâm, Tánh, Ý
Bảo an Thân Mạng phước Trời gia.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ đây mà
Trước Đàn thời Ngọ con Ta bền cầm.

1. Lời dạy bảo Huyền-thâm Quang-diệu
Con Dương-trần thấu hiểu cần năng
Linh-nguyên bổn-chánh chơn-thằng
Cha Trời ban Lộc, Thọ tăng Phước thiền.

2. Lễ Tân-Xuân bình yên đây trẻ
Con vui lòng bước lẹ kịp kỳ
Rèn lòng cẩn thận Tứ-tri
Năm-lành, Sáu-nghĩa, đừng khuy trọn người.

3. Người tu thiệt hiệp Trời chánh thể
Luyện Chơn-nguơn can phế anh minh
Con chung vững bước tiền trình
Đứng lên hướng Đạo đừng chinh cõi lòng.

4. Thầy mong chung rặt ròng nhơn-hậu
Bớ con Trời nhìn thấu lý do
Bớ con vẹn chí cần dò
Cần dò lý luật, đắn đo lạc lầm.

5. Trời mở hội con chăm tin tưởng
Đừng buông lung miễn cưỡng đồ thiêng
Bớ con an mạng giác-viên
Bớ trò lãnh gánh Đạo Thiên cố bền.

6. Phận người tu đừng quên nghĩa vụ
Nghĩa bảo thân, Vụ bổn lương-tri
Rõ ràng Đạo-đức nhơn nghì
Tân-Xuân Thầy thưởng con y tu tề.

7. Lời Thầy dặn vâng nghe tìm học
Chớ buông trôi rời Ngọc, xa Châu
Nhìn ngay đàng thẳng một màu
Nhìn theo lý tưởng, Trời thâu mà về.

8. Lễ Tân-Xuân đề huề tâm chí
Bảo đàng thông báu quí vô ngằn
Bớ con phụng lý Trời ban
Thương nhau nhìn sống ở an ăn nhường.

9. Xuân Canh-Tý nghĩa-phương hoằng hóa
Xuân hảo Xuân con cả ngưỡng chiêm
Trời Nam lý luật cổi diềm
Tiền đồ Hồng-Lạc Việt tim dựng nền.

10. Bớ con an mạng vững bền
Bớ trò Thiên-Quốc tuổi tên thuận hòa
Mừng con Nam Nữ đây mà
Trước Đàn thời Ngọ con Ta bền cầm.

THI

Bền lòng son sắt đến cùng Ta
Phận sự từ đây đó trẻ là
Danh nghĩa bảo tồn ân đức hậu
Cố kiên nhiệm vụ hiệp hòa đa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ Lễ Tân-Xuân nơi Ngọc-Linh-Tòa, thời Ngọ ngày 1 tháng 1 năm Canh-Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc Đãnh-lễ Tân-Xuân Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. THANH thanh lý luật là Trời
ĐÀN-tiền phục lịnh do thời vận Thiên
LÃO ban lời dặn chung Hiền
SƯ minh Môn hiếu cần chuyên tu tề.

2. Tân-Xuân chung cả đề huề
Giờ đây Đãnh-lễ dưng thề triều nguyên
Từ đây nhìn lý giác-viên
Nam Ban, Nữ Bộ bình yên xuân đồng.

3. Đừng cho thiêng đổ cõi lòng
Từ-bi Bác-ái ngoài trong thuận thời
An lòng hòa thuận hữu nơi
Đây là cơ hội lập đời Tân-dân.

4. Lý do luật chánh tin cần
An hòa tính đức Bốn-ân kiền-thiền
Tân-Xuân vui vẻ bình yên
Mạng thân, Tâm trí, Tánh thiền, Ý minh.

5. Đây lời ban tứ ráng gìn
Chơn-hồn huợt bác vẹn in rặt ròng
Tân-Xuân Canh-Tý suốt thông
Mở đàng Minh-đức nghiệp công chung hòa.

6. Tôn-nghiêm kỉnh húy đây mà
Đường lành nẻo phải Thầy gia phước lành
Chung-qui, Thỉ-chiếu cần thanh
Đạo cao Đức trọng mối-manh đừng rời;
THANH thanh lý luật là Trời
ĐÀN-tiền LÃO tỏ vưng lời SƯ minh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng chung nhau về đến Thánh-Tòa chầu Lễ Tân-Xuân ngày 1 tháng 1, đọc bài nầy Đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ KIM-VIẾT CAO-ĐÀI

THI

NGỌC lành con trẻ phải cần trau
HOÀNG Lịnh trí ban chớ để hào
ĐẠI-hội Dinh-quần hoàn Bổn-thỉ
ĐẾ nghiêm Tổ-đích hiệp chung bầu
KIM ngôn gia giáo trò trung nghĩa
VIẾT điểm danh hiền Sĩ-thượng chầu
CAO ngự thanh Thiên quyền Chủ-Tể
ĐÀI khai Huỳnh-Đạo pháp mầu sâu.

Thầy các con, mỗi con tu học phận cần siêng, bền nhiệm vụ, hạnh đức, Tánh thuần, Tâm an, Ý thiền hòa Thiên-pháp, đến đây ngày Lễ Tân-Xuân rằng niên Canh-Tý, đồng con chung Đàn-nội, chung hòa thời Tý anh minh, lý luật khai huỳnh, Thầy gia ban một bài niệm Xuân cõi lòng an thiện phục, đó chung con Nam Nữ.

THI

Chung con phụng kỉnh ngưỡng ân Thiên
Nam Nữ hòa tuân bảo phận hiền
Phấn chấn tâm hồn đồng ứng dụ
Huyền Linh huợt bác hiệp hòa yên.

THI BÀI

Chung con phục kỉnh vận hành
Ngưỡng ân Thiên-tứ tập tành cuộc an.

1. Nam rạng rỡ danh quang tính đức
Nữ tiết-trinh thước mực hành trang
Tu-my, Thư-nữ vén màn
Từ đây giỏi bước vinh quang cõi lòng.

2. Chí Trượng-phu ngoài trong xử trí
Nữ Thư-hiền kinh dĩ thiền-tâm
Chung hòa an mạng phương châm
Trời Xuân, Đất Lợi, Nhân tầm Hanh-thông.

3. Nguồn Đạo-đức nghiệp công tinh tấn
Lý luật ban dứt lấn oan gia
Tân-Xuân Canh-Tý đây là
Nêu cao lý tưởng đồng hòa mẫu-khuôn.

4. Lời Trời dạy tròn vuông nhiệm vụ
Thầy trao truyền qui-củ Tân-dân
Tân-Xuân Đạo-mạch tinh-thần
Tôn-nghiêm an định liêm cần bảo sanh.

5. Lời Thầy dạy con lành nghe kỹ
Cần tu tề chung-thỉ đừng rời
Ráng tu đến chốn đến nơi
Ráng bền vận mạng nhìn Trời thấu an.

6. Lễ Tân-Xuân Khôn Càn hiệp nhứt
Âm hòa Dương mặc tức tương giao
Đừng cho Âm đổ, Dương nhào
Âm Dương vận khí làu làu tinh anh.

7. Trời Nam mở mối-manh trong trắng
Đất Việt nêu nền tảng Tu-Di
Thiệm-Châu Thiên-Quốc hoàng huy
Ngũ-châu ánh chiếu mầu ky Huyền-huỳnh;
Chung con phục kỉnh vận hành
Ngưỡng ân Thiên-tứ tập tành cuộc an.

THI

Tập tành mĩ-tục với thuần-phong
Cuộc thế phát minh thấu Bá Tòng
Phục kỉnh mạng Trời thời tế vận
Huyền-huỳnh hiển tích thống qui đồng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Lễ Tân-Xuân nơi Tòa-Thánh, ngày 1 tháng 1 năm Canh-Tý 1960, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân nơi Văn-phòng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
CỨU-THẾ HOÀN TRUNG

THI

NGỌC cao giá quí bớ nầy con
HOÀNG Lịnh Sắc-phê khá bảo tồn
THƯỢNG trí xây nền nhân nghĩa hậu
ĐẾ truyền lý luật tín qui đồng
CỨU chung Linh thuận lương thuần mĩ
THẾ-giái tỉnh tuồng đức nghiệp công
HOÀN Bổn-nhứt thời nền Kỷ chánh
TRUNG-dung bình đẳng hiệp Cương Khôn.

Thầy mừng chung con đồng hòa nền cảnh tượng, chữ mẫu-khuôn xuôi thuận trước sau, bớ chung con lớn nhỏ một màu, an tỉnh giấc làu làu xuân sắc; ngày nầy, giờ nầy chung nhau Hành-lễ Tân-Xuân thiện chí mở bừng, nhìn then chốt dạ dâng danh ngôn chánh thuận đó.

THI

Văn-phòng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
Tiếng sáng bay cao rạng rỡ thay
Danh nghĩa Chín-từng then khóa Đạo
Còn chi vinh diệu hiển thời lai.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Trước đây thời Ngọ vinh quang tế đời.

1. Ngôi Chín-phẩm thế Trời tác đức
Cửu-Trùng-Đài thước mực Tu-Di
Đừng cho lu tiếng lời khuy
Anh-tài đứng trước nắm dây liên-đằng.

2. Dây liên-đằng thăng bằng thù lạc
Cơ tạo Vi túc tác làm gương
Bớ con lề lối nghĩa phương
Danh bay bổng khắp níu nương đồng hòa.

3. Mau tiến hóa xây nhà Thánh-Đức
Phẩm Cửu-Trùng thước mực Trời trao
Tân-Xuân Canh-Tý nêu cao
Nêu cao danh Đạo làu làu Tinh-anh.

4. Đây Giáo-Hội mối-manh chung-thỉ
Thế thay Trời cương-kỷ thanh cao
Mừng con chung cả viên đào
Trung-Thiên Thiên-Quốc một màu phát minh.

5. Đạo cứu thế, thế tin qui ngưỡng
Thới thanh hòa hạnh nhượng đồng thông
Nhắm ngay Đạo luật rặt ròng
Gọi rằng Thần-mạng Bá Tòng Huyền-linh.

6. Nguyên Nhơn Vật an ninh bình đẳng
Rèn Đạo-tâm nghe dặn tâm hằng
Vai trò giềng-mối thăng bằng
Hóa truyền đức hậu ngày an mỗi ngày.

7. An mỗi ngày ai ai như một
Như một là rường cột Đạo Trời
Bớ con Thầy dặn vâng lời
Tân-Xuân Đại-Đạo sửa đời hòa an;
Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Trước đây thời Ngọ vinh quang cõi Trời.

THI

Vinh quang cao sáng Đạo nhà Nam
Một cõi Tu-Di Đất Việt tâm
Chánh-thể con người nền bổn đức
Chơn-thần sang hậu đức hòa thâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ gọi Đàn Tân-Xuân nơi Văn-phòng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, rằng Thiên-lý Đạo luật Đức ca liêm tài tiền hướng ân nêu nghĩa Trời giờ đây sự đó, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc Đãnh-lễ Tân-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ sáng)

---------o0o---------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Hành-lễ Tân-Xuân
Phùng tao Nhà-Thánh, vui mừng Tràng-Qui
Chung nhau hiền hữu nhiệm kỳ
Tân-Xuân Canh-Tý tường tri tâm-điền.

2. Vui thay mùi Đạo phỉ nguyền
Cần chuyên chân chánh bình yên sum vầy
Viếng thăm Đạo bạn giờ đây
Tới lui hòa thuận chung nay thờ Trời.

3. Chư-nhu Hiền-sĩ xuân thời
Dầu Nam, dầu Nữ thảnh thơi cõi lòng
Đáng trang xứng phận Bá Tòng
Huy hoàng Đạo-pháp ngoài trong chửng thằng.

4. Cảnh xuân phẳng lặng thăng bằng
Đệ Huynh, Tỉ Muội ngày tăng hạnh-thuần
Đạo-mầu hòa ái chi quân
Đức nêu nghĩa tín dạ vâng thống truyền.

5. Lý do thuyết dụ Bổn-nguyên
Khuôn vàng, Mẫu ngọc chí thiền lập công
Phụng trì ngôi Chủ-Nhơn-Ông
Chơn-thần Chánh-thể rặt ròng hòa yêu.

6. Nhường ăn nhín mặc ít nhiều
Đồng tin an ở độ điều lương-năng
Từ-bi Bác-ái Công-bằng
Tân-dân Thánh-Đức chửng thằng khánh khương;
Ngày nầy Hành-lễ Tân-Xuân
Phùng tao Nhà-Thánh, vui mừng Tràng-Qui.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng khi Đạo đồng Thiên-chức về đến Thánh-Thất; Tràng-Qui, Đạo-Tràng Hành-lễ Tân-Xuân, trước vào đọc bài nầy rồi mới Đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC danh châu vị thể thân trai
HOÀNG Lịnh chọn thâu Tâm Đức Tài
ĐẠI-hội Linh-quần niên Tý Đạo
ĐẾ Thiên khai khiếu Nhơn hòa đây.

Thầy rất hoan hỉ cho chung con hướng thiện tùng lương, thông tường lý luật phục triều Lễ trọng trước Đàn, cảnh Xuân Đại-Đạo vén màn hòa khuôn, bởi thế Thầy gia ân ban tứ Thiên-thơ văn bài đàn pháp, thi vần phê chiếu, chung mỗi con Nam Nữ hiền hiếu, đồng đây trò trẻ lớn nhỏ định chí thiền văn ngôn tâm cảm, thấu rõ diệu mầu ân cao nghĩa dày, thể thức thỉ quang châu toàn thành hiển đó.

THI

Thầy mừng con cả hiệp hòa chung
Hành-lễ Tân-Xuân niên Tý phùng
Sơ nhị Tý thời Dần nguyệt ánh
Thiên-Khai Địa-Tịch Đạo Trung-dung.

THI BÀI

Mừng con lớn nhỏ trước Đàn
Tân-Xuân thời Tý vén màn phù hoa.

1. Tâm phá tục xây đà Đại-Đạo
Khai đàng cũng thông đáo đàng linh
Trời Người Đất thính tài khinh
Nêu trên mỗi sự an gìn lập công.

2. Tạo Thánh-Đức suốt thông khắn khít
Nhơn Thánh là cực tích lương năng
Đức tri mọi vật thăng bằng
Nhà nhà đồng trọn bổn-căn Thiệt Thường.

3. Trời là Chủ Càn Khôn cương-kỷ
Gọi Toàn-Năng phán chỉ định phê
Kêu con phụng lý đề huề
Tác phong thanh luật dâng thề tất tim.

4. Con chung hiệp tôn-nghiêm nhân-vị
Rạng rỡ thay như ý thiền tâm
Đồng nhau dứt tục thoát mầm
Chung hòa cộng lạc cao thâm ninh lòng.

5. Tu xã-hội Tiên Rồng chơn khí
Trị biệt tề xử trí chánh tâm
Bớ con đừng để sai lầm
Tam-Hoàng phục thỉ vịn cầm Nguyên-linh.

6. Lấp hố hầm hòa bình võ-trụ
Đoạn thuẫn mâu, tuấn tú Thường Tin
Thương nhau đến Thiệt phải nhìn
Con người bảo Đạo an ninh cảnh tồn.

7. x Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng
Con Trời hòa lý trắng trong chung thoàn
Mừng con lớn nhỏ trước Đàn
Tân-Xuân thời Tý vén màn phù hoa.

THI

Phù linh thân mạng thể tề y
Hoa đượm thanh hương đức pháp trì
Vén tất trần màn trang Thượng-sĩ
Mặc dầu Nam Nữ gắng bồi khuy.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng chung nhau Đạo-đồng về nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-mầu Hành-lễ Tân-Xuân, đọc trước thời Tý ngày 2 tháng 1 năm Canh-Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc Hành-lễ Khai-Niên Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ sáng.

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành sáng suốt bớ đồng con
HOÀNG Lịnh Sắc phê lý bảo tồn
ĐẠI-hội Linh-quần dâng hiến lễ
Khai-Niên lý luật Đạo-Tràng thông.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện đây Ngọ thời ngày 3 tháng 1 năm Canh-Tý, gọi đồng chung lớn nhỏ tựu tề Hành-lễ Khai-Niên Đạo Xuân thanh thới, Thầy vui thay lý nghĩa giãi bày mong đồng trẻ nhìn ngay chơn vững bước đó, niên Canh-Tý Thiên khai lý luật, Người minh trưng thước mực gắn đo, tuần tuần thiện dụ trẻ trò, Thiên-Hoàng Phục-Thỉ dặn dò bớ con.

THI

Khai-Niên Canh-Tý Đạo nhà Nam
Phá-tục giác-mê tế pháp thâm
Dựng núi Tu-Di qui Tứ-quí
Tam-huê Tụ-đảnh thống thanh khâm.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Khai-Niên Phục-Thỉ vén màn trần-ai.

1. Cảnh vui mừng tưng bừng hớn hở,
Phụng Trời Nam khai mở tâm-điền
Rồng Tiên lãnh Đạo giải phiền
Dựng nền Thiên-Quốc mối-giềng Việt tâm.

2. Qui Tứ-châu cao thâm Vương-giáo
Bá Đạo đồng lượng hảo ứng thiền
Bớ con lãnh gánh cần chuyên
Phất tri ý dục Cao Kiên vai trò.

3. Vai lãnh gánh lần dò chơn bước
Đến Trung-Thiên thiện chước hậu lương
Gọi rằng hướng dẫn sanh-thương
Đem về nhập hội tương-huyền Thỉ Sơ.

4. Lễ Khai-Niên mầu-cơ Thầy tỏ
Tỏ chung con nghe rõ trỗi thần
Mừng con an mạng tin cần
Cần năng trí tín huệ dâng đức thuần.

5. Lễ Khai-Niên vui mừng về Đạo
Thú thích thay châu đáo chơn Trời
Thương con Thầy dạy ráo lời
Tại đây Thánh-Đức thuận thời bớ con.

6. Chí Đại-đồng lập công xứng đáng
Xứng phận hiền cần ráng mở màn
Đáng trang Nhu-sĩ minh cang
Dẫn người tu tỉnh vinh quang cõi lòng.

7. Khai-Niên Tý rõ thông thời khí
Thấu mầu-cơ tâm trí in trồng
Bớ con bước đến Đại-đồng
Đồng hòa Tin nhứt, Thường trong, Thiệt ngoài.

8. Trời khai Đạo Tam-tài tái dựng
Dựng Đất đây thính ứng Lợi Trinh
Bảo-sanh Nhơn Vật Trung-huỳnh
Người-hiền Của-báu đồng Linh đẳng tài.

9. x Trước Đàn thời Ngọ hiện đây
Thầy thương ban dặn lời hay châu toàn
Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Khai-Niên Phục-Thỉ vén màn trần-ai.

THI

Ngọc-Linh-Tòa Cảnh thể Vô-Vi
Đàn chiếu thăng Long lý nhiệm kỳ
Phán đoán nhiệt hàn hoàn Thỉ-đức,
Chung con Đạo-mạch ráng nhìn tri.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ Đàn Khai-Niên nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc Đãnh-lễ Khai-Niên Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ sáng.

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Khai-Niên Nam Nữ tựu tề
Về nơi Tòa-Thánh vưng nghe lý Trời
Khai-Niên Canh-Tý phán lời
Cảnh Xuân Đại-Đạo lập Đời Tân-dân.

2. Rõ ràng liêm chánh đức cần
Anh minh tài trí hiền nhân lương thuần
Nữ Nam Nhu-sĩ ngộ Xuân
Khai-Niên châu đáo bền cần lý do.

3. Khai-Niên Canh-Tý bớ trò
Hội-Sơ Phục-Thỉ ấm no thăng bằng
Người người phẩm vị thanh tăng
Nhìn Trời qui mạng phương châm chí thiền.

4. Thiên-Hoàng nhân hội mối-giềng
Mong chung thế hạ cần chuyên bước đường
Từ đây Thiên-Quốc Đạo trường
Tam-huê Tụ-đảnh nghĩa-phương chung hòa.

5. Tam-Thanh hiền Bỉnh bình hòa
Thông tri Thánh-Đức nhà nhà cộng qui
Khai-Niên Nam Nữ tựu tề
Về nơi Tòa-Thánh vưng nghe tiếng Trời.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến ngày 3 tháng 1 Canh-Tý đồng chung Giáo-Hội Đạo-đồng về nơi Tòa-Thánh Hành-lễ Khai-Niên, vào Đãnh-lễ trước đọc bài nầy mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc Hành-lễ Khai-Niên Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ trò
HOÀNG thành Thánh-Đức Đạo cần lo
THƯỢNG-Nguơn tái dựng ròng nhơn nghĩa
ĐẾ Chủ Càn Khôn Tạo-Hóa lò.

THI BÀI

Khai-Niên Canh-Tý trước Đàn
Đọc bài mở khiếu vén màn bợn nhơ.

1. Đạo là Đạo Thầy chờ, Đời xét
Đời xét Đời sao thiệt sao hư
Khai Xuân Đạo-đức bấy chừ
Mừng Xuân hòa hiệp như như dẻo bền.

2. Lễ Khai-Niên dựng nền Trung-bỉnh
Mừng chung con qui tín trọn niềm
Qui là qui-củ cẩn nghiêm
Tín trung ròng rặt nhìn xem rõ ràng.

3. Lời Thầy dạy vén màn vật chất
Con của Thầy đố tật ráng chừa
Tu hành đừng để thớt thưa
Vưng tuân lý luật chiều trưa kịp chầu.

4. Danh Đại-Đạo nêu cao lý tưởng
Mừng mỗi con thọ hưởng dò chơn
Đừng cho lòng dạ não sờn
Gắng ghi tri thức Hóa-nhơn cõi lòng.

5. Lời Thầy phán Bá Tòng nguồn cội
Con của Trời thấu mối dò manh
Con ôi! vẹn chí tu-hành
Cần năng học tập rõ rành lý do.

6. Con nên nhớ đây đò Đại-Đạo
Quyết vào đò châu đáo hỡi con
Châu toàn nhiệm vụ suốt thông
Đáo nền lương đức rặt ròng bền tâm.

7. Thầy mừng con phương châm tu học
Dạ cẩn nghiêm săn sóc vuông tròn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Hòa đồng Huynh Đệ lập công dẻo bền.

8. Danh nghĩa thuận là nên đó trẻ
Tiếng thanh cao êm nhẹ ấm an
Bớ con vén ngút hành trang
Bớ trò tánh đức Càn-cang chửng thằng.

9. Thầy mừng con Thầy ban Lý thiệt
Mong chung trò tâm huyết rót bầu
Bớ con Trời mở cửa Lầu
Kêu con trần-hạ vào chầu phụng Thiên.

10. Biết chầu Trời cần kiên lý luật
Lý luật là thước mực mẫu-khuôn
Bớ con vẹn chí tròn vuông
Cần năng huợt bác tỉnh tuồng hòa Xuân.

THI

Khai-Niên hòa hiệp lý Trời trao
Xuân lý trắng trong trẻ vẹn màu
Cố gắng bền cầm tâm vững chắc
Kêu trò mừng tỏ hiến lời giao.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Tý lễ Khai-Niên nơi Tòa-Thánh ngày 3 tháng 1 Canh-Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc Đãnh-lễ Khai-Sơ Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

VÔ-VI CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

TRƯỜNG THI

1. Giáng-Đàn ban huệ Khai-Sơ
Môn-sanh Nam Nữ mầu-cơ chửng thằng
Bổn-Sư ban dạy thăng bằng
Khai-Sơ Canh-Tý lý tăng thân thiền.

2. Môn-sanh an phận cần chuyên
Từ nay tu tỉnh bình yên cõi lòng
An hòa nhìn pháp Chí-công
Học tu tin tưởng gạn lòng giồi-trau.

3. Từ đây thông lý vẹn màu
Màu xuân Đại-Đạo làu làu thanh danh
Kêu chung Đệ-tử dạy rành
Người tu đến thiệt mới lành phận an.

4. Ban gia lý luật vén màn
Mừng chung Môn-đệ vẹn toàn suốt thông
Khai-Sơ hòa nhứt hiệp đồng
Hòa chung nhứt trí hiệp trong đồng ngoài.

5. Phụng thờ Ngọc-Đế Cao-Đài
Lá lay e vướng nẻo gai đàng tà
Bền tâm xây đắp Đạo nhà
Sáng trong tươi tốt người ta một nguồn.

6. Từ nay an phận tỉnh tuồng
Dò theo dấu bước thoát luồng u ơ
Giáng-Đàn ban huệ Khai-Sơ
Môn-sanh Nam Nữ mầu-cơ chửng-thằng.

Mừng chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 4 tháng 1 Canh-Tý chung nhau về Diệu-Linh-Đền Hành-lễ Khai-Sơ, vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc Hành-lễ Khai-Sơ Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ CỨU-THẾ NÊU HIỆU CAO-ĐÀI

THI

NGỌC Lịnh ban truyền lý luật chơn
ĐẾ thành Thánh-Đức dựng nền nhơn
CỨU chung trần-hạ hòa khuôn-mẫu
THẾ-giái thuận tùng hiệp Kỷ-cương
NÊU bảng Tam-Kỳ hoằng Phổ-Độ
HIỆU Càn Khôn Chủ thống qui cần
CAO sâu mầu pháp thâu Nguyên-chưởng
ĐÀI thính nhiệm Linh Thỉ bổn ân.

Thầy, Trời, Cha Linh-hồn vạn sanh, nay ban lý giáo rành chung con hiếu hiền Nữ Nam trước Đàn triều Thiên, tâm phục triều Khai-Sơ nghĩa ân lộ lộ, chung trò đây dạ tất tim tìm nghe thật lành nêu danh sĩ, đây là niên Canh-Tý, lễ Khai-Sơ nghĩa ân Đất Trời tế gia trò Ta nên gìn giữ, phận lương hiền Trung-thứ trọn thuần chơn; Thầy kêu, Trời bảo, Cha khuyên, phận hiếu hiền sứ mạng điểm nguyên, lãnh gánh Đạo Hóa-nhơn ròng Vĩ-đức bớ chung con trẻ.

THI

Chung con đồng trẻ hỡi trò Ta
Lương thiện chí công thẳng mực mà
Phải phận tôi Trời danh sáng rỡ
Bốn-ơn Sáu-nghĩa ứng tường đa.

THI BÀI

Ứng tường ân nghĩa lối lề
Mừng con vẹn chí vưng thề thành công.

1. Thề thành công Đại-đồng tế tận
Tế tận linh cuộc vận an hòa
An hòa cơ hội gần xa
Gần xa nhìn lý Trời Cha khỏi lầm.

2. Cha khỏi lầm phương châm tiến hóa
Tiến hóa là giải phá trần lao
Trần lao giải khổ thoát rào
Thoát rào ma chướng đồng nhau thanh nhàn.

3. Nhau thanh nhàn bình an võ-trụ
Võ-trụ bình qui-củ đắp xây
Kêu con chung cả sum vầy
Sum vầy xây đắp từ đây vận hành.

4. Đây vận hành mối lành giềng tốt
Giềng tốt nên chỗ một nhìn ngay
Nhìn ngay Danh-hiệu Cao-Đài
Cao-Đài Cứu-Thế Tâm Tài Đức công.

5. Tài Đức công khải-thông dục mãn
Dục mãn là nẻo thán đàng chông
Đàng chông ôi hỡi phập phồng
Phập phồng không vững lạc dòng giống Tiên.

6. Dòng giống Tiên giải phiền thế sự
Thế sự nhìn trí xử phục triều
Phục triều sẵn đuốc Trời khêu
Trời khêu tâm huệ độ điều thế-gian.

7. Điều thế-gian Dinh-hoàn phục thiện
Phục thiện rồi dẹp biến hòa an
Hòa an thiện chí vén màn
Vén màn tham vọng chung thoàn Trời trao.

8. Thoàn Trời trao chèo sào buồm lạc
Buồm lạc xuôi vượt thoát biển mê
Biển mê sóng sắc ê chề
Ê chề nhồi nhận gớm ghê khách trần.

9. Khách phong trần an cần thoát khổ
Toan vào thoàn thoát độ lung tràng
Lung tràng úp giẻ hiên ngang
Hiên ngang nhồi lộn xem càng gớm ghê.

THI

Gớm ghê dạ tục với phàm tâm
Tham độc Sân lung Si phủ màng
Đè ném khách trần thần lụy rã
Thỉ Sơ Đạo-đức thời vinh quang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 4 tháng 1 Canh-Tý đọc trước thời Ngọ Lễ Khai-Sơ nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc Hành-lễ Khai-Niên Thánh-Thất, Trường-Qui

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng Châu trong lý luật minh
HOÀNG-đồ độ thế khỏi nghiêng chinh
ĐẠI Huyền-quang chiếu ròng nhân nghĩa
ĐẾ Chủ Môn-sanh Xuân Tý tinh.

Thầy mừng chung con nơi trần-ai thế-hạ, hiện giờ đây đồng cả sum vầy; lương hòa ôn hiệp giờ nầy, Khai-Niên mở khiếu chầu Thầy lập công. Xuân Đại-Đạo rặt ròng tươi sáng, Phước Lộc gia đồng cả hản thông; thấm nhuần Thọ giáo Ngô-ông, Tân-Xuân Thỉ Tổ Tông hưng Đạo-mầu; Cao-Đài Danh-hiệu làu làu, Nữ Nam lớn nhỏ một màu chầu Cha; hiệp nhau Nhà-Thánh nguy nga, lớp Trường-Qui củ con Ta thăng bằng; Cả kêu thế-giái dò phăng, phăng dò lý luật bổn-căn rạng ngời. Từ đây thời thuận xuôi thời, do Trời tấn hóa lập đời mỹ lương; Chánh tâm tu kỷ thành cương, Trời Người Đất thính thoại tường Thỉ Chung. Khai-Niên lý luật hòa trung, ở an mặc ấm hạnh cung ăn nhường; Môn-sinh thọ đức thăng bường, nhà nhà vui thú nghĩa-phương lập trần; Tu tề trị biệt nghĩa nhân, tự tri thức giác tinh-thần thông minh; Gọi rằng trí huệ tiền trình, cháu con Hồng-Lạc tròn vinh hiển thuần; Thỉ Sơ Đạo-pháp vui mừng, vui sanh lý tưởng sáng bừng ninh-khương.

THI

An ninh khương thới bớ trò Ta
Tu học ròng chơn đó trẻ mà
Xưng tụng mạng Trời, Thời Vận Thánh
Rõ Cơ-quang định Cuộc thiền đa.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ chung Đàn
Khai-Niên Nhà-Thánh, Đạo-Tràng ngưỡng Qui.

1. Nầy con trẻ đồng tri vận mạng
Vui vẻ thay hựu hản lý mầu
Từ nay cơ hội làu làu
Anh minh sáng suốt chung bầu Càn Khôn.

2. Đạo là Đạo bảo đồng Nhơn Vật
Con thuận con dứt tật đố kiêu
Bớ con tránh chỗ chít-chiu
Bớ trò an mạng đừng liều mạng ngông.

3. Ngông là chỗ chẳng thông lý luật
Chạy luông tuồng thước mực đổ thiêng
Ngông rồi Tâm, Tánh, Ý riêng
Sanh cuồng biến đổi não phiền lấn tranh.

4. Chừng đến đỗi thôi đành luống cuống
Vướng bẫy vòng ánh uốn gió mây
Ôi thôi! nếu vậy xa Thầy
Lộn quanh lụy sụp than dài miệt sâu.

5. Đến chừng đó đáo đầu vay trả
Ai tạo oan thì quả đè thâm
Con ôi! phóng túng là lầm
Lầm sai một mảy hại thầm lắm xa.

6. Lễ Khai-Niên Thầy gia ân huệ
Con vưng tuân dứt tệ về nên
Việc tu đúng Thiệt Thường bền
Rặt ròng xứng đáng là trên mỗi điều.

7. Xuân Đại-Đạo Thầy nêu danh phận
Nhiệm vụ trò xuôi thuận lập công
Đó là tránh khỏi cuồng ngông
Tân-dân Thánh-Đức ngoài trong vén màn;
Mừng con Nam Nữ chung Đàn
Khai-Niên Nhà-Thánh, Đạo-Tràng ngưỡng Qui.

THI

Ngưỡng tín trọn qui lẽ chánh công
Nhà nhà vui thấm Đạo hoằng thông
Ơn cao nghĩa nặng toan đền đáp
Chung-thỉ tỏ tường hiệp nhứt đồng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 4 tháng 1 Canh-Tý mỗi con về nơi Thánh-Thất, Trường-Qui Hành-lễ Khai-Niên, đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc Hành-lễ Tân-Xuân Tư-gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 12 Kỷ-Hợi 1960 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-XÁ GIA XUÂN

THI

NGỌC lộ miền Nam báu quí thay
HOÀNG thành Thánh-Đức rạng từ đây
ĐẠI-ân tận độ Nhân hồi hướng
XÁ tất tội xưa luật lý Thầy.

NGÂM

Thầy mừng con cả Nữ Nam
Tân-Xuân Canh-Tý cao thâm đáp đền
Tứ-ân xây đắp móng nền
Trọn tròn Sáu-nghĩa tuổi tên Mười-lành.

THI BÀI

1. Tên Mười-lành rõ rành xử trí
Tuổi tốt nên thành húy kỉnh tin
Bốn-ơn khắn khít giữ gìn
Châu-toàn Sáu-nghĩa phận bình thân an;
Rõ câu Thất-Tổ hiệp Càn
Cửu-Huyền Khôn thụ Linh-quang sáng bừng.

2. Thầy mừng thay Tân-Xuân Đại-Đạo
Cha trọn hiền qui-củ roi truyền
Làm con dĩ hiếu vi tiên
Nguồn lành sáng tỏ bình yên Tông-đường;
Cao-tằng Phụ-trí, Tử-phương
Tôn-huyền Cửu-dĩ là đường liên-thông.

3. Chồng trọn nghĩa ngoài thông trong sáng
Vợ thâm tình rót cạn lòng tin