1. Bài đọc trong giờ thượng Bảng Đạo nơi Trường-Qui Tân-An-Luông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc giáo gia khải lý mầu
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp Năm-châu
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng chiêu Hiền-sĩ
ĐẾ Chủ Càn Khôn mở cửa Lầu.

Thầy mừng chung con cả nơi phàm-gian, đến đây tự tỉnh nhìn Trời hướng qui nguồn thiện. Giờ đây là giờ thượng bảng Đạo vàng chữ đề Thống-nhứt Tam-Bửu Lịnh-kỳ, ý nghĩa giáo lý Qui-nguyên Ngũ-chi phục nhứt chơn-chánh hóa hoằng Đạo Đời thanh thới hòa thuận phận hành Thể Lý cửu trường đồng tin ư nhứt đó.

Vậy mỗi con chung nhau hiện giờ tại Trường-Qui Tân-An-Luông, định-tâm vưng nghe lời Thầy chỉ giáo đây con nam nữ.

THI BÀI

Mừng thay cơ Đạo tấn hành
Đạo Đời chơn-chánh lập thành móng-mô.

1. Trời Nam mở Đạo đồ Quốc-Việt
Giáo thuần phong tinh tuyết mỹ lương
Rồng Tiên con cháu khai đường
Cao-Đài Thống-Nhứt Trung-Ương huấn từ.

2. Đạo phá mê hùng-thư diệt tục
Đức-Thánh truyền hối thúc hòa chung
Chung con hòa ái trùng phùng
Hiệp khuôn xuôi mẫu chấp trung vững bền.

3. Nêu danh hiệu dựng nền Thiên-Giáo
Bảng Cao-Đài sanh háo trọn thành
Bớ con đồng cả chúng-sanh
Nhìn Trời Cứu-Thế bớt giành giựt tham.

4. Nay cơ Trời cuối Tam huờn Nhứt
Dựng Thượng-nguơn Thánh-đức Tam-Hoàng
Thới thanh Đời Đạo châu toàn
Thuần phong mỹ tục chung thoàn thuần chơn.

5. Tứ-giáo qui nghĩa phương nhơn hậu
Trung-dung tường hiểu thấu cảnh không
Tứ-ân khắn khít xuân đồng
Năm-hằng, Tám-báu rặt ròng thanh nhân.

6. x Tam-tài Đạo phận cao sơn
Âm Dương hiệp nhứt vờn vờn lưỡng nghi
Thờ Trời Độc-Nhứt duy duy
Chơn-thần Chánh-tín Tứ-tri rèn lòng.

THI

Rèn lòng chơn chánh chí hòa chung
Đạo-đức nguyên lưu dạ thính tùng
Dò bước chớ ngừng thời ứng khí
Thượng-Nguơn Trời lập thứ hoàn trung.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ thượng Bảng Đạo Trường-Qui Tân-An-Luông, đặng trong đó nghe chung tiếng Trời giáo thiện, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Tân-An-Luông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc lịnh phê trẻ vén màn
HOÀNG-đồ độ dẫn đặng bình an
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn sắp đặt toan.

Thầy mừng chung con hiện giờ nơi Trường-Qui Tân-An-Luông định-tâm vưng nghe lời Thầy Trời ban dạy phá mê chung thế-hạ đây vưng tuân thoát tục huờn thanh hỡi con Trời nơi trần-giái.

THI BÀI

Chung con nam nữ Đạo Đời
Vưng nghe Thầy dạy thờ Trời chánh-chơn.

1. Con ôi hỡi buổi con phá tục
Mừng mỗi con thoát ngục trần lao
Thoát thân ra khỏi ồn ào
Qui hồi hướng thiện dồi dào lý do.

2. Danh Cao-Đài công lò răn thưởng
Đừng ơ hờ miễn cưỡng hoại hồn
Con ôi! muốn đặng bảo tồn
Qui hồi Đạo-mạch Càn Khôn chủ quyền;
Bớ con Thống-nhứt kiền-thiền
Thành tâm ứng dụng chung thuyền nhìn Cha.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng chung nhau mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ LONG-HOA

3. Bài đọc Đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

LIÊN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ LONG-HOA
Là ngày kỷ niệm chung hòa tánh tâm
Đạo-mầu Lý thiệt phương châm
Đạo Trời ban dạy chủ tâm định thầm.

2. Hiền ôi! dò bước chớ lầm
Thượng-Nguơn Thánh-Đức dứt mầm lấn tranh
Đức cao nền vững an lành
Đạo là nhà mát, nền thành đồng qui.

3. Nhà mà có chủ hiện đây
Sửa sang trau-trác ngày ngày thanh cao
Chư-hiền đừng để lộn nhào
Chớ cho lạc chủ trước sau vững bền.

4. Chủ nhà Đạo-đức đừng quên
Trời là chủ cả nhà nền thế-gian
Từ đây chung tất vén màn
Chủ-Ông sắp đặt châu toàn thỉ-chung.

5. Buổi nay Đạo-đức tao phùng
Phương tri viên tín thứ trung định hòa
Ánh quang chiếu diệu Cao-Tòa
Ban truyền lý diệu Trời Cha chủ quyền.

6. Đạo người tín đức kiền-thiền
Mến thương hiệp thuận tròn nên đức nhà
Ngày nầy Đại-lễ Long-Hoa
Là ngày kỷ niệm chung hòa tánh tâm.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, để đọc trong ngày về chầu lễ kỷ niệm Long-Hoa, trước đọc rồi mới Đãnh-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Trời phê chấm chọn hiền
HOÀNG thành Đạo-đức phải cần chuyên
ĐẠI-ân hồng xá con trần-hạ
ĐẾ phán thưởng răn một chủ quyền.

THI BÀI

Ngày lành Trời giáng dạy bài
Long-Hoa kỷ niệm anh tài dò chơn.

1. Con ôi hỡi hậu nhơn thắng kỷ
Tiên thức thời giác bỉ thanh huờn
Bớ con vẹn trọn keo sơn
Chung hòa Đời Đạo chánh-chơn vững lòng.

2. Mừng chung cả Đại-đồng bầu-bọc
Đồng rún da một gốc con Trời
Sống tuy khác biển cách dời
Đứng trên phàm-giái do Trời chỉ huy.

3. Kêu chung con nhìn đây Trời cứu
Trời cứu con, con hữu tâm thành
Bớ đời dò bước về lành
Phong-thuần mỹ-tục Đại-thành kề đây.

4. Ban lời dạy hay hay cảnh tượng
Con đừng lòng miễn cưỡng đổ xiêu
Tránh xa hủ tục chít-chiu
Đừng lòng sừng sẻ nhẫn nhiêu là nền.

5. Bớ con thơ an bền mới vững
Chữ ghi lòng Anh-tuấn tu tề
Vô-Vi trị biệt dĩ hề
Đồng chung tự giác đề huề lý do.

6. Thầy mừng con cần lo hạnh phúc
Thoát mê mù thừa trực mạng Trời
Bớ con an lý thuận thời
Chống thuyền chèo Bác-nhã Trời đã giao.

7. Thầy mừng con Thầy trao gánh nặng
Dầu nhọc nhằn an mạng lo lường
Con ôi! Đạo-đức phương trương
Đừng ngừng chớ vội níu nương thuận thời.

8. Đây Thầy nhắc chỗ nơi Thầy ngự
Con an lòng gìn giữ trọn niềm
Con ôi! mau ráng cổi diềm
Mừng chung con cả hốt-chiêm lập trần.

9. Ban lời dạy tinh-thần thuần hậu
Vưng lời Thầy mới thấu sự hay
Vưng tuân lời giáo Cao-Đài
Dò cho đúng nhịp anh tài nữ nam.

10. Gương Tứ-Thánh khiết tham bớ trẻ
Thầy ban lời vạch hé Huyền-vi
Học hành hạnh đức nhiệm kỳ
Nêu gương sáng suốt dễ tri vận hành.

11. Đừng có dạ tung hoành xô xát
Chớ buông lung rồi chác tội tình
Con ôi! hạo khí Dương tinh
Trắng trong như lọc mới in gương Thầy.

12. x Ban lời chỉ rõ từ đây
Thỉ-chung cho trọn mối dây ráng dò
Từ đây Tạo-Hóa Cao-lò
Định-tâm mới thấu cần lo bảo tồn.

THI

Bảo tồn tâm lý Đạo ngày cao
Kêu trẻ chung con gắng một màu
Thánh-Đức hiện thời hòa với hiệp
Trung bình lý dụ dạ đừng xao.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa hiện đây, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ ĐỘ THẾ ĐỜI AN

THI

NGỌC ánh sáng trưng rọi khắp cùng
HOÀNG-đồ khai mở trẻ hòa chung
THƯỢNG-Nguơn Trời lập toan chầu Hội
ĐẾ Chủ Càn Khôn khá hiệp sum
ĐỘ rỗi phàm-gian con Thống-nhứt
THẾ nhơn đức hóa hiếu Tam-tùng
ĐỜI nhìn Huynh Đệ đừng xô xát
AN phận trung bình thấu bọc đùm.

NGÂM

Trung hòa bình đẳng lễ nghi
Long-Hoa Thầy tỏ từ nay kiên lòng
Nhỏ thời đừng có đèo bồng
Lớn an trật tự rặt-ròng tín uy.
Chớ cho vàng lộn với chì
Thập toàn nhiệm vụ Tứ-tri kiền-thiền
Tu cho đến thiệt phỉ nguyền
Thanh cao đức hóa Bổn-nguyên thấu huyền.

THI BÀI

Thấu huyền diệu-pháp Toàn-Năng
Đạo Trời khai mở bổn-căn tu tề.

1. Kêu con thơ đề huề lo Đạo
Dựng nền nhơn an hảo phương tri
Đạo thành cơ hội hoàng huy
Phàm-gian nhìn lý nhiệm kỳ hỉ hoan.

2. Con chung cả vén màn chia rẽ
Làm sao cho vui vẻ hòa Nam
Đồng tin ư nhứt khiết tham
Bóng Dương lộ lộ rọi tâm chỉ Càn.

3. Phải phấn chấn rõ ràng Đạo Thể
Lo xử xong đừng phế Đạo người
Chung đồng bền vững vui tươi
Em sau, anh trước cảnh thời thới thanh.

4. Đạo cứu Đời mối-manh khắn khít
Đời nhìn Trời trạm-tịch hòa trung
Tín uy ngưỡng lý ung dung
Vén màn nghiệp chướng hòa chung sống nền.

5. Nêu Chơn-thần vững bền nghĩa vụ
Đạo làm người qui-củ trác-trau
Bớ con trần hạ bước mau
Đường Trời khai thấu Đài-Cao mở Lầu.

6. Vưng tuân mạng qui vào Thiên-Quốc
Là nước Trời lẽ thật Hoàng-Đình
Rồng Tiên con cháu tiền trình
Việt-Bang Châu-Thiệm anh minh Đạo thuyền.

7. Lo tu tề kiền-thiền trí cách
Phải lập thân cội mạch dò đon
Nghĩa nhân hai chữ bảo tồn
Tam-tài tín đức suốt thông hạnh thuần;
Bớ con Thầy đặng vui mừng
Trung-Thiên Thánh-cuộc Cửu-chân huy hoàng.

THI

Huy hoàng ngọn đuốc rọi đời thông
Thiên-lý mở khai độ khắp đồng
Cá chậu, chim lồng bơi cất cánh
Ta-bà Thiên-Đức hỡi Tiên Rồng.

THI NGÂM

Rồng Tiên tươi đẹp uốn chiều mây
Thịt, máu, rún, nhau khá hiệp vầy
No ấm áo cơm nhìn Trời Chủ
Tung hoành lãng mạn khó gần đây.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

MINH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Minh-tâm Kiến-tánh rõ Trời
Đạo-mầu dò bước vưng lời giáo răn
Chư-hiền phẳng lặng trang bằng
Đây là đức hóa năng hoằng tri lương.

2. Bần-Sư tỏ lối Thiên-đường
Chung vui hòa thuận nghĩa phương tu tề
Đệ huynh, tỉ muội đề huề
Bảng vàng điểm tượng cảnh quê đây mà.

3. Trên đời sáng suốt người ta
Khắp miền phàm-giái nhẫn hòa cứu an
Tu thân lập hạnh đoan trang
Vị tha giác kỷ châu toàn thiện lương.

4. Hiền ôi! nam nữ chung trường
Ngày vui vẻ đẹp giao tương mỹ thuần
Ngày nay mở cửa Chín-từng
Phương trương nền Đạo sáng bừng thế qui.

5. Chỉnh đoan bá giáo hồi qui
Càn Khôn Thiên Chủ nhiệm kỳ thanh tân
Rõ ràng Minh-đức lập trần
Xuân thanh, Thu hiếu liêm cần tín uy.

6. Nhơn-nguyên nghĩa vụ dõng trì
Thượng-Nguơn Thánh-Đức hoàng huy cội lành
Phước duyên nay gặp Đại-thành
Trời Nam, Đất Việt nêu danh tiền đồ.

7. Rồng Tiên xây móng đắp mô
Thiệm-Châu Thiên-Quốc Hà-đồ Lạc-thơ
Đồng thanh tương ứng nội giờ
Huy hoàng ngọn đuốc Thiên-thơ rọi đời.

Chào Nam-Công, bài nầy Hỏa-Đức giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng Thiên-Chơn đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối lễ kỷ niệm Long-Hoa Kỷ-Hợi đặng nghe chung tiếng Đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT CAO-ĐÀI CHÚA-TỂ KIỀN KHÔN

THI

HUYỀN khí ứng ban rọi giái-ba
KHUNG Kinh phế Điện giáng Thiên-Tòa
KIM Triều lâm hạ kêu Hiền-sĩ
KHUYẾT chấp Trung-huỳnh chọn Tử ca
CAO thống ĐÀI thâu huờn Bổn-nhứt
CHÚA Trời Cứu-Thế hội tam-gia
TỂ nghiêm từ giác truyền ân xá
KIỀN phán KHÔN tường độ tận đa.

THI BÀI

Độ đời cứu thế tế nguy
Dẫn dìu sanh-chúng chung đi đường lành.

1. Kêu con thơ mối-manh Thầy chỉ
Dùng Đạo-tâm căn chỉ cao đê
Đón ngăn lượng sóng ê hề
Đừng cho xao dợn cảnh quê Nam Càn.

2. Kêu chung con vén màn trần trược
Dứt tục mù chí vượt trần-ai
Nầy công, nọ đức rạng tài
Đạo nhà Trời Chủ đừng ai cãi bàn.

3. Bớ con thơ châu toàn Dương-khí
Lập trần hoàn kinh-dĩ Cực-đồ
Rồng Tiên đắp móng gầy mô
Trời Nam, Đất Việt Hoàng-đồ vĩ nhân.

4. Thầy kêu con, con cần vưng dạ
Do lý mầu xướng họa đồ nguyên
Bớ con Đời Đạo chung thuyền
Bớ con phấn chấn giác-viên tu tề.

5. Phải Tân-dân dưng thề tâm tất
Lập thuần-phong ninh-vật Niết-bàn
Bớ con Đời Đạo vén màn
Chớ mê mù vật chất tàng hoại Linh.

6. Lời Thầy tỏ tiền trình con hỡi
Phận tiền trình nhơn-ngỡi cho giàu
Tránh xa thói tục ồn ào
Bước bươn hòa chí nêu cao tinh thần.

7. Con của Trời liêm, cần, trinh, hạnh
Con của Trời gồng gánh lý do
Hạ mình dường thể cầu đò
Chữ khiêm rước bạn, sào đò trí trung.

8. Lời Thầy tỏ suốt thông bằng phẳng
Con định lòng nghe dặn đây mà
Con ôi! xây dựng Đạo nhà
Long-Hoa kỷ niệm đây là Hợi niên.

9. Phải rõ chữ Cao Kiên hữu-dụng
Phải thông câu nhìn đúng ngó ngay
Từ đây rạng rỡ Tam-tài
Từ đây dưng nguyện Cao-Đài tại tâm.

10. x Thỉ-chung đừng để lạc lầm
Thỉ-chung chung-thỉ phăng tầm chánh-chơn
Rặt ròng Thánh-Đức Thượng-Nguơn
Dùng câu trí huệ đừng sờn lý do.

11. Con ôi! Tạo-Hóa cao lò
Con ôi! tự giác dò cho đến nguồn
Tiếng kêu vang dội Ngọc-chuông
Bạch-kinh khởi Cổ tỉnh tuồng đời ôi.

12. Giấc Hòe chợt thức Mẹo thời
Linh-quang Dương lộ chiếu nơi Đông bình
Rã tan trược lóng Âm huỳnh
Vờn vờn xuân cảnh Hoàn-dinh sáng bừng;
Con ôi! Đạo-đức thấm nhuần
Cứu đời đặng sống tinh thần ninh an.

THI

An hòa ninh thụ bớ chung con
Đạo-đức nguyên lưu chí bảo tồn
Gióng trống Từ-hàng đời tỉnh giác
Độ Hồn chuông báo Đạo qui đồng.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý lễ kỷ niệm Long-Hoa Kỷ-Hợi, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ CAO-ĐÀI ĐỘ TẬN THẾ-GIAN

THI

NGỌC soi sáng suốt cả lòng người
ĐẾ Khuyết điển quang chiếu khắp nơi
CAO Thượng-Nguơn qui ĐÀI tế cấp
ĐỘ Đời TẬN Đạo THẾ-GIAN hồi.

THI BÀI

Cha Trời Bác-ái Háo-sanh
Đất đồng nưng đở Háo-thành trưởng chi.

1. Long-Hoa lễ nhiệm kỳ hoằng hóa
Kỷ niệm lòng vàng đá Mậu-Dần
Mười năm lập hội Tân-dân
Luật Trời đâu sái Tý cần phát minh.

2. Đây Kỷ-Hợi con nhìn cho kỹ
Hội Hồng-Hoa suy tỉ vận hành
Hoan, Bi, Thế, Sự tồn thanh
Con Trời, Trời cứu Đại-thành Sơ-nguyên.

3. Nền Đại-Đạo bí huyền khai khiếu
Con trần-gian hành diệu lập thân
Chớ nên phóng túng loạn thần
Dò cho trúng nhịp bước lần về chơn.

4. Đây Thầy nhắc keo sơn con hỡi
Dầu Đạo Đời nhơn ngỡi tu tề
Con ôi! an mạng dưng thề
Bớ con tri giác cảnh quê trọn niềm.

5. Càn vi Thiên Nam huyền Hỏa hạp
Dựng trung tâm Lục-giáp ứng Đinh
Trung-Ương Mậu, Kỷ huyền huỳnh
Đạo Trời Cứu-Thế, thế nhìn hòa chung.

6. Chữ Đạo-mạch chấp trung tín ngưỡng
Con trần-ai đừng miễn cưỡng chi
Trời Nam người báu là đây
Thiệm-Châu Đất Việt mở khai Hội đầu.

7. Kêu chung con dò lần Đạo-đức
Nếu buông lung hố vực kề hông
Đời sang Đạo ứng Thiên-bồng
Cháu con Hồng-Lạc giống dòng thuần lương.

8. Nhìn Chủ-Ông Thiệt Thường chung-thỉ
Khải lý mầu cương-kỷ minh trưng
Từ đây mở cửa Chín-từng
Bớ con vẹn chí trông chừng Thần-nguơn.

9. Lời Trời dạy vờn vờn tâm lý
Lo cho tròn y ỷ phương châm
Con ôi! tu tỉnh bền cầm
Lý do tự giác trầm ngâm cơ thời.

10. Mừng con thơ lập Đời là Đạo
Lo tu tề an hảo ninh khương
Con ôi! để bước Thiên-đường
Con ôi! tri ngộ lập phương huy hoàng;
Bớ con! an mạng châu toàn
Xa điều phàm tục Khôn Càn vưng tuân.

THI

Vưng lời tuân mạng bớ nầy con
Đạo-đức nguyên lưu khá bảo tồn
Thuận chí thừa hành thông lý vụ
Muôn ngàn pháp diệu thấu phương thông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau Đại-lễ Long-Hoa kỷ niệm Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (6 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là báu quí trẻ gìn trau
HOÀNG-lịnh sắc phê đức hóa giàu
ĐẠI-hội công đồng hòa lý Đạo
ĐẾ ân ban tứ hướng hồi mau.

THI BÀI

Đạo Trời khai mở lý mầu
Long-Hoa kỷ niệm con giàu lý do.

1. Giàu Bác-ái ấm no Đạo-đức
Nhiều Từ-bi thoát vực đến cồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Đừng lòng tính việc chia môn rẽ vời.

2. Chung con cả Đạo Đời hòa thuận
Niệm Chơn-thần gầy dựng chánh qui
Bớ con vẹn chí duy trì
Bớ con tỉnh giấc đồng qui Chơn-truyền.

3. Lời Trời dạy chung thuyền Bác-nhã
Hoan hỷ lòng bươn bả gắng công
Từ-Hàng có Chủ-Nhơn-Ông
Đến nơi kề dựa tránh dòng sóng xao.

4. Kìa ngạn trực hình cao thể chắc
Mau đến bờ là thoát biển mê
Con ôi! chừng ấy đề huề
Vững an thanh thới khỏi tê tái lòng.

5. Lời Thầy tỏ Đại-đồng chung trẻ
Đại bao quanh, Đồng lẹ mẫu-khuôn
Lễ nghi trình độ tỉnh tuồng
Trung hòa nhiêu thứ tròn vuông vẹn lòng.

6. Kêu bớ con thoát vòng sóng chụp
Sóng vô tình kề chực báo đời
Ôi thôi! lượng sóng ngoài khơi
Phù hoa vật chất sóng nhồi thuyền xiêu.

7. Mau nhìn Trời, Trời dìu bớ trẻ
Lập Chơn-thần cho lẹ bớ trò
Đại-hùng thuyền vững làm đò
Lái an lèo chắc lần dò về Ngôi.

8. Kêu bớ con xuân vui hòa chí
Con của Trời nghe thấy vưng tuân
Đừng cho xiêu đổ giữa chừng
Lụy sa bể thẳm biết chừng nào an.

9. Nhắc chung con đôi hàng lụy đổ
Khóc trần hoàn hầm hố gay go
Đa mang vật chất bo bo
Loạn tâm mất Đạo vào lò Ngũ-lôi.

10. Mảng quên Trời lấp bôi Đạo-đức
Vì vậy nên khó thức vô tri
Người mà như vậy còn chi
Lung lăng kiêu đắc khốn nguy reo hò.

THI

Reo hò theo lối buổi Đời điêu
Mất Đức vong căn đã đổ xiêu
Mau tỉnh nhìn Trời qui hướng thiện
Dò chơn trúng bước mến hòa yêu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Thầy chấm chọn lời tâu gia hạn hoàn thành Hiệp-Thiên-Đài thể cảnh và dạy lập Bộ Công-đức, chỉnh đoan Đạo-sử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quí giá lắm nầy con
HOÀNG lịnh ban phê khá bảo tồn
ĐẠI-hội Công-đồng gầy Thánh-Đức
ĐẾ Huyền diệu-lý khải đời thông

MƯU, con vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo, dò bước bớ trẻ thơ, con chớ luống ưu sầu, vì câu tài bồi mà lãng xao điển-huệ; Đạo-lý, lý hoá hoằng hữu thể, con vẹn tròn gồng gánh xử xong. Về Âm-chất con ban lịnh triệu hồi huynh đệ, muội tỉ của con tỏ bày rồi đồng thời chung lo lý vụ, tạo nền tác móng có chi con!!

- Bạch Thầy: con không dám quá luống tâm về thể vụ, nhưng: con thọ tội rằng, con nhìn thấy đệ huynh, tỉ muội đã dặm dày nào công, nào của, rủi thay huynh đệ khiếm kham vật hữu, nếu quá nặng lòng Nhơn-sanh, thì con đây khuẩn trí.

- Bạch Thầy tha tội về ngày tháng hạn định đã cận kề, thêm phần vật liệu thiếu kém mọi bề. Vì đó mà con ưu sầu sợ lo trễ lịnh.

MƯU, con định-tâm vưng nghe Thầy dạy, con lo phận con trọn vẹn chí giồi-trau, ma trác chấp chưởng nguyên do, về âm chất Đạo đồng bươn bước. Nầy con, chung con đồng cội đước, cho nên Thầy truyền Lý Thể đặng mỗi trẻ lập công, nầy Thiên-lý gạn lòng chấm chọn đây Thầy tỏ sơ cho con rõ. Về thể hình trên thế-gian, hữu phước hồng do Trời ban tế, Trời khiến sai đừng phế Đạo con, mỗi trẻ chung đồng mảng lo đắm đuối với cuộc trần hồng, thiếu nghiệp công, rồi làm sao cho xứng danh đây là trụ cột, xương rường Đại-Đạo. Thầy là Chúa-Tể Kiền Khôn, Cha Linh-hồn vạn-loại, đủ Công-bình Huyền-Năng ứng chiếu, lẽ vì vô tài để sai khiến có mấy trẻ đây sao? Thầy mong chung Tinh sáng Thần cao, gia tâm bồi đức, ngày kết phận thanh danh chói rạng, công nghiệp sáng bừng, thì khỏi cảnh trần sai khiến đó. Vậy mỗi con an tâm vưng tuân đều hay nguồn lành Trời đem tới.

MƯU, con nhớ lại coi từ ngày Thầy dạy cho mỗi con tạo thành Thánh-cuộc, đến đây biết bao lời chỉ trước, tỏ sau, vậy Thầy mong chung con xét niệm. Về phận con, từ đây ra lịnh sắp Bộ Công-đức cho đoàn em nam nữ, chỉnh đoan Đạo-sử rường cột Đạo-đồng, từ cấp phẩm bình an trật tự, sắp vẹn trọn Kỷ-Hợi mỹ công. Vậy con chọn truyền Diệu-Toàn-Ban Hiệp-Thiên-Đài gia tâm công vụ đó.

- Bạch Thầy: con vưng mạng, bạch kính lạy Thầy con bạch, về Hiệp-Thiên-Đàn thể cảnh, con lao lư khó nỗi hòa lịnh kịp thì, lạy Thầy đại ân-xá cho đồng con hạn kỳ kiến hậu.

MƯU, con trọn lòng vưng tuân tất dạ, Thầy chấm chọn lời tâu, vậy con an lòng chờ lịnh Tứ-Thánh công đồng sau ngày sắc phê lịnh chiếu, nhưng Thầy mong thay chung con trẻ xét mình, là con Trời lý là tiểu Càn Khôn hành hóa, Đạo hữu phước cho mỗi con là:

Trời Nam lập hội độ Dinh-hoàn
Đất Việt vưng tuân trước ứng thoàn
Hồng-Lạc tiền đồ đô căn chưởng
Thiệm-Châu Thiên-Quốc tiếng huy hoàng.

MƯU con ban lịnh triệu điệu toàn tất Đạo đồng, ngày 6 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 đây ứng dụ, rồi con đọc bài Thầy dạy ngày 19 tháng 2 Kỷ-Hợi, đặng trong đó nghe chung. Về hành vi Thầy dạy cho con trước đó, con tỏ lời giáo trí hậu tường, vậy con bình tâm, Thầy ban lời đây con rõ đó, trong giờ triệu ứng con cho phép huynh đệ ân nghĩa tỏ bày, đó cũng tinh thần tấn hóa của Ban, Bộ tín qui, sứ vụ đó. Vậy con định thần có Tôn-thần trợ thêm Tinh-quang, Thần-trí, xác thân đầy đủ khỏe mạnh giúp Trời đây con.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ chung tất ứng thời đặng tỏ tường nghe xét của chung mỗi con, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài dạy không còn hành Đàn Sóc Vọng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ ĐỜI

THI

NGỌC-sắc Trời phê cứu cõi trần
HOÀNG-đồ dắt dẫn buổi tao tân
ĐẠI-đồng huynh đệ hòa nhau rún
ĐẾ Chủ Cha chung hiệp nhứt cần
CỨU vãn con thơ truyền nghĩa vụ
THẾ-gian tỉnh mộng thấu tinh-thần
ĐỘ dìu đây trẻ mau hồi hướng
ĐỜI thuận Thiên-điều khỏi lụy thân.

- MƯU, con vâng Thầy dạy.

- Con cúi đầu vưng lịnh thọ thuyền.

- Con chớ luống bâng khuâng, mà tinh thần xao lãng trẻ an lòng cho tròn nhiệm vụ Thầy sai, chỗ bâng khuâng là phải, là ngày nầy Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, nhơn vì hữu sự tha đăng, không có ở nơi Tòa-Thánh, đặng chứng Đàn Hành-lễ phận, đó là tròn đó. Bởi vì, phàm sự nan trì nhơn-tâm thay đổi, ấy là lẽ hữu nhiên, con chớ quá ưu lòng, mà phải dợn xao Bốn-báu. Buổi nay con tha cảnh, giờ đây cũng là nhiệm vụ, lo phần Đạo-dụng. Thầy mừng trẻ an dạ bảo tồn, kiền-thiền trí huệ, con vì sứ mạng quá lo, vì trọng trách quá sợ, thấu lẽ phân qua. Thầy nhìn mỗi con trẻ kia là ngày nay có biết chi là ngày Trời ban Tứ-đức tân, tinh thần cách cựu của Đạo Trời đó trẻ. Bớ chung con trẻ hữu dụ lòng cảm ứng lý do, gọi đồng chung đàng Đạo, ráng định-tâm vưng tuân theo lời Thầy dạy đây, đặng bước sang cho kịp vận hành, của cơ-quang võ-trụ. Mỗi ngày, đây là Đàn thường tuần mỗi tháng, của phận sự con trẻ, Môn-đệ Đạo Trời, lý chung qui tinh thần hội hợp về Đạo-lý, học tập kềm thân, liên lạc đệ huynh, bạn vàng Đạo-luật, gọi tồn Đạo tín qui ngưỡng dụ, Tân-dân diệu hành lễ độ, lần đây Thầy sẽ đổi không còn Hành-lễ Đàn Sóc Vọng nữa khi mời khai Đạo. Thầy tạm mượn nương với lẽ mến quen của mỗi con, đặng dễ bề độ dẫn cho mỗi trẻ, nhìn lý lập thân, chớ đến đây mỗi trẻ phải đủ tinh thần, Minh-đức là cách Tục-mục lập nhơn-luân Hậu-đức, đáo Thượng-Hội nhìn lý do, thông Tam-tài, hoằng Tam-bửu, Đạo-lý phát minh, trụ thành Thánh-đức, diệt mê phá tục, siêu phàm tâm bản ngã, nhập Thánh Trung-dung, Thứ-nhiêu hòa thuận, giờ chung hiệp trung Đàn đó là phương pháp Đạo quyền biến thể, mẫu-khuôn chơn-chánh, trật tự giáo truyền, dẫn chung con đến đó mà tự giác, thức thân hòa thân chỉnh dụ, chớ Thầy chẳng phải bảo con trẻ cúng lạy Thầy đâu.

Hỡi ôi! là con trẻ, bổn phận mỗi trẻ Thầy chấm mỗi Ban, hay là Đại-Thiên-Phong tiến trưởng, ráng lo gìn phận cho tròn, chớ có lả lơi ngày giờ luống qua khó đợi. Thầy nhắc lại, con xét tỉnh lòng, mỗi trẻ đến đây học lý nhiệm mầu, lành phải tai nghe, miệng nói lễ độ tín qui, trật tự hữu thì, vào Bửu-Tòa nhìn khuôn thấy mẫu; thức trước, tri sau, quang minh lý thể, phương diện pháp luân, đủ đầy Đạo-dụng, có chi phước đức thiện duyên, bằng buổi xá ân hội Công-đồng do Trời chứng dụ. Mỗi trẻ ôi! ráng thức tâm, thấu phận giác thân, định tình ngụ suy cho tỏ tường rồi làm sao cho xứng trang đáng bực Đại-Thiên-Phong cứu Đời về Đạo đó.

Bớ mỗi con! Thầy ngự nơi Điện-Ngọc lắm nghe tiếng trẻ thỏ thẻ rằng, đã sợ Trời, câu đó dội vang đến chốn Bạch-Ngọc-Kinh Cung đó trẻ, Thầy đáng mừng thay cho đó, mến tiếc là đây, là chung con nói sợ, nói sợ làm chưa sợ, nói sợ trong lúc tỉnh lòng, giờ mê sân quên Trời đâu đặng nói; nói sợ Trời, tâm con tưởng Trời lại ngự xa; nói sợ Trời mà ngày Trời lập, vì vật chất lợi quyền cản ngăn, con dẹp Trời một bên, quì mọp cúi vưng lợi quyền sai khiến; nói sợ Trời lòng muốn nhố-nhăng; nói sợ Trời nhìn trong Đàn-nội đâu ứng chực, rồi làm sao cảm giác lý Trời, Trời đâu con sợ? Bớ chung con nghe Thầy cạn tỏ, mỗi con duyên đức Nguyên-nhơn, sa chốn trần ai đây, bị cái Hỏa-khanh chôn nhốt các con từ vô-thỉ đến đây. Ôi! Con Trời lắm con đày đọa, nào là quyền sai, lợi khiến, thế lực khảo tra, trong vầng vân lung tứ bít, ngục hình Tửu, Sắc, Tài, Khí; mỗi con tự biết rằng, là con của Trời gọi Tam-tài đạo trọng, Chúa muôn loài, linh hơn vạn vật. Biết vậy, hay vậy, mà sao mỗi con yếu hèn, để cho loài ma lủ quỷ khiến sai dắt dẫn, đọa đày trong chỗ ngục hình là Thế, Quyền, Danh, Lợi, Tửu, Sắc tơi bời đó trẻ. Đến đây, con Trời đặng gặp Trời, Trời tận đến mỗi con mở khám dẹp ngục lao tù đề xá, Tứ-bích phá tan, đưa tay dẫn con ra khỏi chốn Hỏa-khanh, thể cá xa chậu hồi giang, chim sẩy lồng tự do bay bổng, ý chi mỗi con chẳng chịu trao tay cho Cha Trời dắt dẫn, lại phủi tay đặng mài miệt ở lại chốn ni, thôi thảm thay cùng ngao ngán.!! Con ôi chốn ngục hình, quyền tranh, lợi khảo, kề thân cận diệt, nầy Chơn-hồn điểm linh, của chung con rồi đây sao tồn tại đó con thơ, Thầy than đây mong con chớ nói tiếng quen khó bỏ. Than ôi! Ngục hình mở cửa, con trẻ gọi quen chỗ chẳng ra, thiệt cái hay của chung con, Thầy đây rất ngán, cho cuộc đời xôn xao trong khối tối đó.

THI

Tối tăm đâu thấu đáo chơn Trời
Cuộc thế tuần ư dựng thiện thời
Đời tỉnh giấc hòe mau thoát ngục
Đừng xôn xao dạ ráng bươn hồi
Kích chung vang dội nơi Châu-Thiệm
Gióng Trống Trời Nam Đất Việt tươi
Kêu cả trần-hoàn đồng hướng lý
Vững an dựng lại chỗ nầy nơi.

THI BÀI

Nầy nơi Đạo Đức khai trường
Kêu con trần thế bước bươn tựu tề.

1. Chung con cả đề huề lánh tục
Có Trời Cha mở ngục giải nguy
Gọi rằng phóng thích hiện đây
Xá ân thế hạ vui thay ta-bà.

2. Phá Bốn-vách con Ta thong thả
Dẹp lợi danh đày đọa con Trời
Chậu lồng Trời dẹp xong rồi
Kêu con chầu Hội thuận thời huờn qui.

3. Con của Cha nay đây tao hiệp
Phải đề huề bước kịp Đại-thành
Con ôi! Đạo cội, con cành
Lá sum-sê phủ mát thanh che Đời.

THI

Che đời đặng mát khỏi đắm chan
Nắng lửa hực đưa thế dở dang
Núp bóng lâm dò hoàn Cổ-thọ
Chở che giông tố cạnh bên đàng.

MƯU, bài nầy con chờ chừng nào có lịnh Thầy dạy, hay là trong giờ nào có chiêu tập tương đồng, con đem ra đọc cho mỗi trẻ hữu phận cùng Đại-Thiên-Phong nghe rõ, xét mình đồng mỗi trẻ biết hay xét lý, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc sau thời Tý Đại-đàn Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Điện Mẹ ly lâm hạ trần
THIÊN-Đài đề bút khải đời tân
VƯƠNG Từ-Tôn chiếu quang Thần-điển
MẪU giáo con vâng cảm ứng xuân
DIÊU cảnh hóa hoằng truyền diệu huệ
TRÌ bình xương khánh thấu huyền ân
CUNG Kinh mở cửa kêu Hiền-nữ
Giáng thế dẫn chung trẻ bước cần.

NGÂM

Lâm Đàn nhìn trẻ hiền thơ
Lắm điều cam khổ bơ vơ hoại hoằng
Bước mau về đến Từ-hàng
Mẹ hiền chờ đợi con mau tách dời.
Con ôi! Mẹ tỏ cạn lời
Phù hoa bọt bóng con Trời chớ mê
Bớ con chung cả vưng nghe
Hai tay Mẹ rước con về Bồng-vân.

Mẹ mừng con Nữ-phái, ban ơn chung Đàn-nội Nam Nữ, toàn tất giờ xuân.

Nữ-phái con ôi! vẹn chí tin cần, lo tròn đức hóa, ngày gần thành công, kêu con Nam Nữ Lạc-Hồng, tiền đồ Đạo-mạch toan bồng dương danh. Bớ con nghe Mẹ dặn: người Đạo-Đức dùng thanh vô trược, phận hướng đồ chí vượt thông thường, Mẹ mừng thay Đạo-đức phương trương, tề phong mỹ thiện gương lý dụ, con của Mẹ ráng nhìn qui-củ, phải vị tha vô kỷ dạ phù, căn bổn nắm Xuân Thu danh Hiền-sĩ, Mẹ giáo truyền con thơ suy nghĩ, phải rặt ròng như ý độ đời, giữa trần gian bể khổ chơi vơi, do phương hướng nhìn Trời chỉ lối, lập Thánh-Đức Mẹ giềng con mối, chỉnh tục phàm lập khối chung hòa, Mẹ nhìn con ban phước diềm dà, nơi Đất Việt Trời Nam Càn xuất. Kêu chung cả Nữ hiền tri thức, xây móng nền Thiên-Quốc khương ninh. Bớ con thơ Nhu-sĩ khai Huỳnh, danh sĩ phiệt phủ đình đề khắc chạm, Mẹ nhìn con ban lời căn dặn, gọi danh hiền con thấu lòng chưa. Con ôi! Đừng để trễ trưa, nhìn kiếp sống vẹn vừa tất bóng, tuy nhiên gọi Trời Cha cao lộng, tâm trọn lành vô vọng tâm chơn, đó là Trời ngự vờn vờn, câu chí kỉnh cao sơn con nên nhớ, con ghi chạm tiếng lành rạng rỡ, con chớ cho vướng nợ trần oan, tỏ tường thay Nữ-kiệt vén màn, đem Đạo-đức tin lành mà tế chúng, khắp Năm-châu con Trời nhau rún, nhìn Chơn-thần ca tụng Đạo Tam-tài, danh kiện-nữ trung trinh là giá phẩm, chữ Tiết-hạnh nêu cao cho đời gẫm, chí khiêm từ tề tụ dụ thuần phong. Bớ Nữ-nhi hữu phước gắng công, gìn Ngũ-giáo lý thông vai trò Đạo-mầu đồ hướng.

THI

Đồ-Thiên chỉ hướng dẫn dìu Linh
Ngũ-giáo phò Thiên, Đạo thống Huỳnh
Tứ-Thánh hướng hồi Thiên Chủ-Tể
Thượng-Nguơn hoàng đức ứng Tòa-Dinh.

THI BÀI

Mừng con chung cả Trung-Đàn
Nam-Ban, Nữ-Bộ vén màn về Nguơn.

1. Con ôi hỡi cao sơn lưu thủy
Vưng tuân thừa Thiên-ý tác phong
Con ôi! nghĩa vụ nghiệp công
Bớ con tấn hóa khải thông thoát phàm.

2. Đạo Qui-nguyên thâu Tam hoàn Nhứt
Kích Ngọc-chung kêu thức Dân-sanh
Gia công gióng trống Đại-thành
Trí nhơn Dân-đức mối-manh do Trời.

3. Trong khắp cả con Trời khác giống
Chung bọc bầu thác sống đồng y
Thế-gian hòa hiệp nhiệm kỳ
Chung hòa tự tỉnh giác tri do Trời.

4. Càn Thanh-dương duy thời duy nhứt
Thế ứng Thiên thẳng mực huy hoàng
Khôn thông nghĩa vụ vén màn
Càn Khôn giao tế rõ ràng xuân khai.

5. Bớ Nữ-lưu mau thay tránh tục
Đặng phát minh tác túc nền nhơn
Từ đây Bát-bửu vờn vờn
Sen vàng Chín-phẩm hoán huờn lý do.

6. Mẹ thương con chung lò trần-giái
Mẹ ban lời nhắn dạy con hiền
Con ôi! nữ hạnh kiền thiền
Bớ con danh dự thế Thiên sáng bừng.

7. Mẹ dạy con chẳng ngừng giờ phút
Mẹ nhìn con chẳng chút nào ngưng
Con ôi! mong trẻ biết mừng
Vui say mùi Đạo vén vừng vân-ô.

8. Con nhìn Mẹ điểm tô Tâm-đạo
Lý Mẹ truyền châu đáo phúc trình
Bớ con Nữ-kiệt khai Huỳnh
Bớ con tự giác xét mình mới thông.

9. Cảnh trần gian nầy Tông đây Tổ
Dựng ngôi Thần tế phổ hậu lai
Bớ con chung hiện giờ đây
Bớ con ngộ lý Nữ-tài phương trương.

THI

Phương trương Đạo-đức hỡi nầy con
Nữ-sĩ hùng-thư gắng lập công
Vụ nghĩa tin cần thông lý thiệt
Ngôi Thần vững chắc sắc màu son.

THI NGÂM HỰU

Màu son vặc vặc tiếng hòa Nam
Thống-nhứt Qui-nguyên trẻ vững tầm
Giáo-Hội huy hoàng đề mục đích
Trung-Ương Đại-Đạo Thiệm-Châu tâm.

HUỜN NGÂM

Thiệm-Châu Trời giáng mở nguồn
Hoàng-đồ Đất Việt tròn vuông khoa kỳ
Đàn-trung Mẹ giáng chung đây
Mừng con nam nữ nhìn ngay Huyền-hoàng.
Huờn Cung hồi điển châu toàn
Tạm xa con trẻ huệ quang trí bình
Mẹ đây con đó ráng nhìn
Tới lui thăm viếng ngày in mỗi ngày.

Mừng, bài nầy Nam-Công đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, ngày 6 tháng 4 Kỷ-Hợi đây, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ Long-Hoa
Vô-Vi kỷ niệm đây là Hợi niên
Đạo-mầu an lý hốt-chiêm
Tu lai cải vãng vững êm tấn hành.

2. Hiền ôi! mỗi vị tâm hành
Vẹn tròn thoát tục về thanh Đạo người
Chư-hiền an mạng vui tươi
Ngày nầy chầu lễ xuân vui y lời.

3. Chi chi biết phải có Trời
Trời ban phá tục bền nơi ráng dò
Kêu chung lớn nhỏ cần lo
Trung hòa tu tỉnh vẹn trò thanh nhân.

4. Từ đây an vững tin cần
Đề huề cơ hội dò chân nhịp nhàng
Quá thì phải sái nấc thang
Trễ thì lỗi bước lỡ làng đổ thiêng.

5. Chư-hiền Nam Nữ cần chuyên
Tân-dân Minh-đức phỉ nguyền thỉ-chung
Nghĩa-nhơn hai chữ ung dung
Vẹn tròn như đó tao phùng Lý Thiên.

6. Từ nay mau khá kiền-thiền
Phá mê sanh-chúng vững yên tâm hòa
Ngày nầy Đại-lễ Long-Hoa
Vô-Vi kỷ niệm đây là Hợi niên.

Kính Cửu-Tý, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày lễ Long-Hoa kỷ niệm, đọc giờ về chầu lễ Vô-Vi nơi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là pháp diệu báu vô ngằn
HOÀNG-Thượng chọn danh đức hóa tăng
ĐẠI phán Đồng phê truyền Thống-nhứt
ĐẾ Huyền Bí-Khuyết dạ trang bằng.

THI BÀI

Thương Thầy mến Đạo hòa tâm
Tu lai cải vãng chớ lầm lý do.

1. Tu an mạng cần lo sửa lỗi
Nếu trễ hồi thành khối vô minh
Dứt xong Tam-độc ý bình
Thoát ra cơ hội vẹn gìn tâm trung.

2. Từ đây khá tao phùng Thiên-lý
Dò lý Trời như ý bớ con
Tu lai cải vãng bảo tồn
Tuần tuần thiện dụ có không thấy rành.

3. Kêu chung con ngày thanh tâm chủ
Con vững bền qui-củ tỏ tường
Con ôi! tu tỉnh bước bươn
Dò lần đến lý nghĩa phương thanh cần.

4. Lời Trời dạy Tân-dân phá tục
Lập Chơn-thần rửa gụt trần nhơ
Con ôi! mau bước kịp giờ
Đồng tu nhìn lý khỏi u ơ lòng.

5. Ráng trọn thiệt lập công bớ trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Một nguồn Thiên-Đức suốt thông giữ gìn.

6. Kêu con thơ Huỳnh-Đình chầu hội
Nhìn lý do đổi tối nhìn thanh
Chung qui an mạng tập tành
Tuần tuần thiện dụ toàn anh ninh hòa.

7. Từ đây trọn chung Cha Trời Chủ
Đặng hỉ hoan qui-củ lương thuần
Lặng trang tâm tánh một chừng
Bớ con dò bước ngày xuân thấu huyền.

8. x Kêu chung con cả nhân-hiền
Gánh gồng nhơn Đạo phỉ nguyền ngày siêu
Lần lần tránh chỗ chít-chiu
Lần lần dò trúng đằng-kiều hùng-thư.

9. Âm Dương hiệp nhứt khư khư
Bền an cơ hội khỏi tư lự sầu
Giờ đây chung cả cúi đầu
Long-Hoa kỷ niệm đồng chầu Trời Cha.

10. Vô-Vi cảnh tịnh Ngọc-Tòa
Tâm thành ứng lý Nam hòa Đạo thông
Bớ con hội giác nơi lòng
Đừng xa Đạo-pháp rặt ròng vị nhân;
Chung nhau Nam Nữ ân cần
Đàn-tiền Thầy dạy dò lần đến chơn.

THI

Đến nơi Đạo-đức thấu nguồn Chơn
Chung hiệp hòa thân dạ chớ sờn
Nghĩa Tín dụ thành công nghiệp sáng
Rặt ròng tâm lý đáo huờn Nguơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa nơi Vô-Vi-Cảnh Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc sau thời Tý Đại-đàn lớp học Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc chọn thâu trẻ trí tài
HOÀNG-đồ khai mở hiện giờ đây
ĐẠI-ân xá thế kêu Căn-chưởng
ĐẾ Chủ Càn Khôn lý diệu hay.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ chung Đàn
Lo tu lo học hướng đàng dìu nhơn.

1. Trọn phận sự đâu sờn tâm chí
Đấng nhân-tài tri trí phân minh
Dốc tâm độ tận chúng-sinh
Dẫn về đến lý đệ huynh trùng phùng.

2. Lời Trời dạy hòa chung Nam Nữ
Con của Trời cương-kỷ minh trưng
Con ôi! Đạo-pháp vưng tuân
Bớ con nguyên đức vui mừng trí nhơn.

3. Lời Trời dạy chánh-chơn tâm lý
Thiệt vưng lời ngu trí biện minh
Nầy con rường cột đinh ninh
Gương lành hướng lý sắt đinh nơi lòng.

4. Đời hòa Đạo Lạc-Hồng tiền hướng
Đạo cứu Đời cảnh tượng thới thanh
Đạo cao huệ luật cần thanh
Đạo-mầu dò bước rõ rành nguyên do.

5. Phận Thiên-lý là đò rước bạn
Phận làm đò phải hản thỉ-chung
Từ nay an mạng thính tùng
Đức công, nghiệp chánh tao phùng Thiên-chơn.

6. Lời Trời dạy cao sơn tế thế
Thế hướng hồi côn lệ trọn nguồn
Bớ con, Thầy chọn lý duồng
Vưng tuân tiếng gọi tròn vuông đây mà.

7. Thân thể chơn diềm dà tâm tánh
Đặng mát êm đức hạnh nâng cao
Bớ con, tránh chỗ ồn ào
Bớ con tự giác làu làu thanh nhân.

8. Lời châu-bút Thầy phân nghe kỹ
Muốn hy hiền đừng lụy trần mê
Con ôi! Đạo-đức đề huề
Tuần huờn võ trụ khỏi tê tái lòng.

9. Cảnh Thượng-đức Thiên-bồng tái thế
Buổi Nguơn qui thiện kế truyền lai
Bớ con đừng có miệt mài
Bớ con lớn nhỏ từ nay thuận hòa.

10. Trung Đàn-nội nghe Cha bớ trẻ
Thầy gia ân lời lẽ chọn danh
Chung nhau bước đến Đại-thành
Phủ Đình danh tạc rõ rành muôn năm.

11. x Mừng con an mạng khôi khâm
Thiên thu tiếng tốt mối-manh Đời nhìn
Hiện đây phê bút Thường Tin
Mừng con dò bước Thiệt in đừng rời;
Đó là lãnh gánh Đạo Trời
Anh-tài hành hóa lập Đời thuần lương.

THI

Thuần phong Thánh-Đức tế Đời thanh
Lương hiệp thiện ôn thấu mối manh
Nam Nữ tựu tề nơi Linh-Điện
Thầy mừng con trẻ bút đề danh.

NGÂM

Đề danh Hiếu-tử nhân-hiền
Xá ân gia phước căn duyên thọ tùng
Giã con hồi điển huờn Cung
Loan xa huờn điện Cửu-Trùng thanh phương.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học nơi Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh Bửu-Điện, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài Kinh Thái-Dương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Thẳng ngay ánh sáng Tòa-Dương
Rọi cho đời thấu Thiệt Thường tại tâm
Mẹo thời thông suốt phương châm
Giấc Hòe chợt tỉnh rã mầm phát minh.

2. Thái-Dương ngọn đuốc Hoàn-Dinh
Chiếu soi khắp cả ngưỡng Tin kính cầu
Sanh sanh bể khổ ngấm lâu
Nay nhìn Trời Chủ chung bầu Càn Khôn.

3. Từ nầy Đạo-đức bảo tồn
Một ngày tâm vẹn lập công thiện từ
Đáng trang xứng phận hùng-thư
Mỗi điều cần đặng Ba-dư học hành.

4. Trời Cha mở hội Đại-thành
Dựng nền Thánh-Đức mối-manh lý truyền
Dân-sanh no ấm phỉ nguyền
Về phần Dân-trí chữ hiền nêu cao.

5. Hóa hoằng Dân-đức làu làu
Tân-dân trí cách nhiệm mầu Hiến-chương
Thẳng ngay ánh sáng Tòa-Dương
Rọi cho đời thấu Thiệt Thường tại tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để thay cho bài Thái-Dương ngày trước, trọn tròn Sơ-Nguơn ứng chiếu lai truyền. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài Kinh Nhựt-Trung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Thẳng bằng sáng suốt minh trưng
Thái-Dương Trung-Dụ Ngọ ưng làu làu
Rạng ngời huệ chiếu đâu đâu
Hang cùng nẻo thẩm nhiệm mầu thấp cao.

2. Thế-gian Linh-điểm một màu
Phát minh mù rã đừng xao điển thần
Phăng dò đức hạnh liêm cần
Phải nhìn cơ hội bước lần vận qui.

3. Bốn mùa thay đổi vần xây
Đồng do khí tượng đêm ngày lai lâm
Đây là Máy-Tạo cao thâm
Vong, tồn, siêu, đọa, Dương Âm chuyển tuần.

4. Nhựt-Trung cảm ứng một vừng
Hóa-nhi hiến thụ, tụ ngưng độ người
Non-nhơn, Nước-trí lập Đời
Tam-tài Đạo trọng bền nơi tâm tường.

5. Trời qui mở hội Trung-Ương
Lập nền Thiên-Quốc khai đường cảnh xuân
Thẳng bằng sáng suốt minh trưng
Thái-Dương Trung-Dụ Ngọ ưng làu làu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng thay cho bài Nhựt-Trung ngày trước. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài Kinh Thái-Âm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Một ngày đặng vẹn một ngày
Thái-Dương ngưng rọi giờ đây Đoài tường
Thái-Âm mát mẻ Thần-cương
Đoài-quang tế cấp nghĩa phương ngụ lòng.

2. Càn Khôn luân chuyển chung đồng
Ngày, đêm, giờ, phút, Hư-không chủ quyền
Đạo người tâm tánh vững yên
Diệu-huyền trạm-tịch Bổn-nguyên Hoàng-đồ.

3. Nguơn-Thần đặng thấu móng mô
Chơn-Linh trong trắng điểm tô Tam-tài
Thiên-sanh Địa-dục hay hay
Về phần Trưởng-dưỡng từ đây hiếu thuần.

4. Minh-sư Môn-hạnh hòa xuân
Tín uy khắn khít Bốn-ân Trung-hòa
Dựng xây Thiên-Quốc Cao-Tòa
Trời Nam che mát Cả-Và Thế-gian.

5. Trung-Ương là chỗ huệ tâm
Nhựt soi, Nguyệt chiếu cao thâm diệu-hành
Thượng-Nguơn Thánh-Đức nhân thanh
Muôn loài no đủ Đại-thành đồng qui.

6. Đạo-mầu khai mở nhiệm kỳ
Độ Linh cứu khổ tế nguy rộng dài
Một ngày đặng vẹn một ngày
Thái-Dương ngưng rọi giờ đây Đoài tường.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, thay cho bài Thái-Âm ngày trước. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Kinh Cầu-siêu Cửu-Huyền Thất-Tổ thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Trời khai mối Đạo Tam-Kỳ
Cao-Đài danh hiệu hoàng huy chung đồng
Gọi rằng mở cửa Thiên-Bồng
Độ Hồn siêu thoát tránh vòng luân-xa.

2. Cứu Linh nhìn một Trời Cha
Khắp trong võ-trụ hướng hòa nguồn chơn
Khôn Càn hiệp nhứt vờn vờn
Qui-nguyên Bổn-đức keo sơn huy hoàng.

3. Tam-hồn thông lý vén màn
Siêu phàm thoát tục châu toàn trắng trong
Linh-quang diệu huệ thần-thông
Nhìn Trời Chúa-Tể dứt vòng muội mê.

4. Trời kêu Hồn tỉnh mau về
Vưng tuân lời dạy hiến thề thọ môn
Cảnh quê thân mạng tâm đồng
Sống lo gánh Đạo, Đức công Cao-tòa.

5. Phận người vẹn giữ Giềng-ba
Bốn-ơn khắn khít chung hòa mẫu-khuôn
Dương danh tiếng sáng tròn vuông
Lập nền Thượng-Đức xuôi buồm nghĩa-nhơn.

6. Độ siêu Thất-Tổ huờn Nguơn
Cửu-Huyền dẫn lối chánh-chơn một màu
Nhìn chung linh điển làu làu
Trời che, Đất chở nhiệm mầu rún da.

7. Xem người phải xét phận ta
Ta tươi người tốt đó là đồng siêu
Luân-hồi quả báo mòn tiêu
Thanh-vân Bồng-cảnh đằng-kiều thới thanh.

8. Muôn điều chứng dụ rõ rành
Công-bình chẳng sót mối-manh tri thùy
Trời khai mối Đạo Tam-Kỳ
Cao-Đài danh hiệu hoàng huy chung đồng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng thay cho bài Cầu-Siêu chung Linh Thất-Tổ Cửu-Huyền thời Tý ngày trước. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Kệ Thanh-Thiên (đọc sau thời Mẹo, Dậu thường nhựt)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

KỆ RẰNG

I. Giáng phàm cứu độ sắp tròn vuông
Càn Chủ Khôn qui chữ mẫu-khuôn
Luân-Lý Cang-Thường nền cội cả
Nghĩa-Nhơn Trung-Hiếu Đức thông nguồn
Đại-Thành Nguơn-Thượng đồng Ma-trác
Đắc vị con hiền thấu tỉnh tuồng
Khuyên nhủ chung hòa tua gắng chí
Tam-Kỳ lưu hậu tiếng bia đồn.

II. Tiếng bia đồn trải khắp muôn năm
Cuộc thế ráng tu tránh dã tâm
Dứt hết các mầm không lẫn lộn
Nhìn Trời Chủ-Tể khỏi sai lầm
Tin, Thường, Thiệt, Nhứt tường chơn báu
Chỗ sáng lai truyền tận chánh khâm
Lành dữ buổi đời vay có trả
Hoàng-Thiên thưởng phạt chắc không lầm.

III. Chắc không lầm sót tiếng Mười-khuyên
Mới đặng danh đề bảng Phật Tiên
Muốn vững tô tài giềng hậu quả
Phải lo ung đúc mối tiền duyên
Tam-Hoàng Sơ-Hội câu thành ngữ
Đất Việt Hoàng-đồ lẽ tự nhiên
Thoát tục siêu phàm là nhập Thánh
Huệ-thần kiên cố tại Tâm-điền.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, thay cho bài Kệ ngày trước.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Sắc-lịnh phong 27 vị Thanh-Bộ, 45 vị Khương-Bộ; Trung-Thu Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

TÂY-VƯƠNG KIM-KHUYẾT VÔ-CỰC TỪ-TÔN Giáng.

THI

TÂY-Thiên Âm-khí khải thanh cầu
VƯƠNG-Mẫu giáng lâm xuất Nguyệt đâu
KIM Trạch vun bồi danh Nữ-sĩ
KHUYẾT trung chứng dụ tiếng liêm mầu
VÔ tâm tác đức công thành nhứt
CỰC điểm huy hoàng rạng Cửu-màu
TỪ thuở Tịch-Khai huờn đáo hậu
TÔN đường nguyên lý thống chung bầu.

Mẹ mừng con Nữ-phái, ráng phấn chấn tu tề, vén ngút rẽ mù, thân lương trí dụ, thành tâm qui-củ, rạng rỡ Nữ-lưu. Vậy giờ đây, mỗi con vưng nghe Mẹ điểm công ban thưởng, Nguyên-nhơn căn-chưởng, hữu phận thanh danh, hùng-thư hòa Đạo-mạch đó trẻ.

THI BÀI

1. Nguyễn-thị-Tịnh Mẹ nay chấm chọn (V.Lợi)
Vưng tuân lời cho trọn phận hiền
Bửu-Quang Linh-Nữ kiền-thiền
Đạo-Cô xuất chúng mối-giềng Mẹ ban.

2. Đặng-Tuyết-Hồng châu toàn cơ hội (V.Lợi)
Lo tu tề dò mối chớ rời
Bửu-Linh Thanh-Lịch thuận thời
Đạo-Cô đây trẻ vưng lời mới nên.

3. Bớ con Liên, đừng quên nguồn sáng (P.Dinh)
Chí Nữ-lưu Mẹ gạn Nguyên-căn
Bửu-Đăng Tiên-Nữ trang bằng
Đạo-Cô dò bước liên-đằng bớ con.

4. Hồ-thị-Sâm, sắt son chung-thỉ (Phụng-Hiệp)
Bổn phận con cương-kỷ ráng gìn
Linh-Đồng Tế-Cơ anh minh
Đạo-Cô giáng thế hòa in tâm tường.

5. Khiêu-thị-Hóa, thiệt thường bớ trẻ (Tắc-Vân)
Con bảo toàn thân thể Nữ-lưu
Linh-Phong Nguyệt-Chiếu khâm khưu
Đạo-Cô Phật-tánh hưu hưu cuộc trần.

6. Trần-thị-Hoài, ân cần lập đức (Tắc-Vân)
Mau dò chơn hố vực thoát qua
Linh-Diệu Kiện-Quang Cao-Tòa
Đạo-Cô cứu thế con Ta thuận hành.

7. Trần-thị-Lẹ, tâm thành dưng dạ (Tắc-Vân)
Lo tu tề tránh họa hậu lai
Linh-Pháp Khai-Huyền Nữ-tài
Đạo-Cô cứu thế từ nay bảo tồn.

8. Nguyễn-thị-Thu, Càn Khôn khuôn-mẫu ( " )
Phận sĩ hiền truyền thấu nguyên do
Linh-Cơ Thiên-Giác bớ trò
Đạo-Cô Mẹ chọn con lo trỗi thần.

9. Phạm-thị-Triệu, ân cần học lý (Nhị-Bình)
Lo cho tròn kinh dĩ tên đề
Linh-Hiển Tiên-Nương dưng thề
Đạo-Cô diệu dụng cảnh quê trọn niềm.

10. Đỗ-thị-Đính, tôn nghiêm dò bước (Lộc-Thuận)
Phận Nữ thanh chí vượt từng mây
Linh-Chiếu Thánh-Nữ hay hay
Đạo-Cô Phật-tánh danh tài Tiên-ban.

11. Nguyễn-thị-Tươi, bình an tâm lý (Thuận-Mỹ)
Lo tu tề tri trí phân minh
Ngân-Tiên Tây-Hà đinh ninh
Đạo-Cô Trời giáo con gìn tại tâm.

12. Bùi-thị-Tưởng, mầu thâm Nữ-phiệt (Thuận-Mỹ)
Lo cố kiên tâm quyết y hành
Ngân-Điện Đoài-Huy trọn lành
Đạo-Cô hóa hải thông manh mối giềng.

13. Trần-thị-Giềng, bình yên trật tự (Thuận-Mỹ)
Lo cho tròn Hà-thử thanh phương
Ngân-Hà Lệ-Châu giao tương
Đạo-Cô khải lý khai đường cứu Linh.

14. Trần-thị-Lâm, tâm thình tác túc (Thuận-Mỹ)
Lo cho tròn đề mục thiện từ
Ngân-Thinh Thánh-Ngọc như như
Đạo-Cô trỗi bước hùng-thư rạng ngời.

15. Lê-thị-Năm, con ôi lo phận (An-Lục-Long)
Nữ-lưu là mạng vận ráng dò
Ngân-Hoa Đóa-Thúy cần lo
Đạo-Cô Mẹ chọn phăng dò bình tâm.

16. Lê-thị-Tư, phương châm tự hối (An-Lục-Long)
Đạo cứu Đời tắm gội Thiên-ân
Ngân-Loan Khôi-Tú tinh thần
Nhiệm kỳ Phật-tánh con cần lý nguyên.

17. Trần-thị-Nhàn, kiền-thiền thể dụ (Phú-Kiết)
Lo cho tròn qui-củ Nữ-tài
Ngân-Hương Tường-Vị hay hay
Đạo-Cô Công-đức từ nay vẹn lòng.

18. Châu-thị-Thêu, con Hồng cháu Lạc (Thuận-Mỹ)
Mừng con thơ huợt bác bước-bươn
Lịch-Khánh Phong-Đào Thiệt Thường
Đạo-Cô bớ trẻ rõ tường hạnh khiêm.

19. Trần-thị-Tần, hốt chiêm nghĩa tín (Th.Bình)
Lo cho tròn Lễ kính Từ-nghiêm
Lịch-Tuyền Tố-Nga ngưỡng triêm
Đạo-Cô vận mạng Mẹ đem đến nguồn.

20. Võ-thị-Trừu, tỉnh tuồng hồi hướng (Lộc-Thuận)
Phẩm Lễ-Sanh vị thưởng Cung-Nghê
Lịch-Phong Cẩm-Tú đề huề
Đạo-Cô lo liệu mau về Mẹ trông.

21. Nguyễn-thị-Biếu, rặt ròng căn chưởng (T.L.Đ)
Lo bước mau Mẹ thưởng Thiên-ân
Lịch-Tuyết Cẩm-Vân tinh thần
Đạo-Cô kế hậu lo lần lý do.

22. Lâm-Bạch-Loan, Oanh trò nhớ Mẹ (Sài-Gòn)
Mau trỗi thần lẹ lẹ nối duyên
Lịch-Phương Nghĩa-Sĩ kiền-thiền
Đạo-Cô rõ phận giải phiền phù hoa.

23. Phạm-thị-An, con Ta nghe dặn (Phước-Hải)
Dò chơn Trời mới đặng bình an
Lịch-Đào Quang-Huy rõ ràng
Đạo-Cô kế lý châu toàn Giáo-Sư.

24. Nguyễn-thị-Hiệp, bấy chừ công phận (Thuận-Mỹ)
Mẹ thưởng đây cơ vận hậu lai
Hồng-Nga Thoại-Ánh nhân tài
Nữ-lưu hóa hải Cao-Đài Đệ-môn.

25. Trần-thị-Sửa, bổng cồn trinh hậu (Thuận-Mỹ)
Mẹ chấm con, con thấu mối-giềng
Hồng-Ngọc Tường-Minh thế Thiên
Đạo-Cô cứu khổ bình yên hóa hoằng.

26. Nguyễn-thị-Bê, liên-đằng trúng nhịp (Bình-Đức)
Lo bước mau cho kịp vận hành
Hồng-Châu Quang-Lộ mối-manh
Đạo-Cô Nữ-phiệt trâm-anh tiếng đồn.

27. Trần-thị-Trạng, Non-côn Sông-lệ (An-lục-Long)
Tánh hòa tâm cho dễ tu lai
Hồng-Chiếu Cung-Đơn hay hay
Đạo-Cô hòa hải từ nay bảo tồn.

28. x Mẹ mừng con trẻ vững thông
Đạo-Cô rõ thiệt xuân đồng sắc ban
Thiên-Thần con trẻ vén màn
Điểm danh trí phận châu toàn phước lương.

29. Lê-thị-Tam, bước bươn đây trẻ (An-lục-Long)
Hoàng-Nguyệt-Tú vui vẻ lập công
Con ôi! an mạng khải-thông
Phước-Thần tế thế rặt ròng tinh quang.

30. Nguyễn-thị-Hòa, vén màn trần trược (An-lục-Long)
Hoàng-Thủy-Tú chí vướt từng mây
Lê-tông-thị-Túc, nối dây (An-Lục-Long)
Hoàng-Kim-Tú tuấn Nữ-tài ninh khương.

31. Đoàn-thị-Kiều, bước-bươn mau chóng (T.Hòa-Thành)
Hoàng-Lương-Tú cửa Khổng ra vào
Trịnh-thị-Huy, con một màu (T.Hòa-Thành)
Hoàng-Huệ-Tú nhân bước mau Mẹ chờ.

32. Nguyễn-thị-Xinh, nữ thơ đây phận (T.Hòa-Thành)
Hoàng-Diệu-Tú kiên cẩn nơi tâm
Lệ-thị-Xăn, trẻ bền cầm (T.Hòa-Thành)
Hoàng-Nhân-Tú tuấn tinh thần phát minh.

33. Trương-thị-Cúc, giữ gìn trinh tiết (L.Hòa-lạc)
Hoàng-Mỹ-Tú chí quyết tu tề
Văn-thị-Ngọc-Hoa, Mẹ phê (L.Hòa-Lạc)
Hoàng-Huê-Tú vẹn chỉnh tề thân sanh.

34. Đoàn-Cẩm-Hồng, mối-manh Mẹ tỏ (L.Hòa-Lạc)
Hoàng-Huy-Tú con rõ lý do
Trương-thị-Năm, trẻ bớ trò (L.Hòa-Lạc)
Hoàng-Nguyên-Tú đức con dò lập công.

35. Đoàn-thị-Dẫn, con cần tu học (Lộc-Thuận)
Hoàng-Yến-Tú thận-độc phương-châm
Lê-thị-Hạnh, con định-tâm (Lộc-Thuận)
Hoàng-Nhạn-Tú tuấn cần cầm lý do.

36. Nguyễn-thị-Ngâu, cần lo tu tỉnh (Lộc-Thuận)
Hoàng-Liên-Tú húy kỉnh lời châu
Võ-thị-Như, con làu làu (Lộc-Thuận)
Hoàng-Hồng-Tú phận phùng tao lương tề.

37. Cao-thị-Bé, đề huề cơ hội (Hòa-Định)
Hoàng-Xích-Tú giềng mối đây trò
Lê-thị-Được, con lần dò (Hòa-Định)
Hoàng-Bạch-Tú trẻ đi cho đến nguồn.

38. Nguyễn-thị-Chín, mẫu-khuôn Nữ-sĩ (Hòa-Định)
Hoàng-Châu-Tú cương-kỷ trác-trau
Dương-thị-Thôi, trẻ một màu (Thạnh-Phú)
Hoàng-Phương-Tú kiệt Nữ hào Đạo-tâm.

39. Nguyễn-thị-Năm, mầu thâm diệu dụng (P.Th)
Hoàng-Thể-Tú sự phụng chơn-thần
Nguyễn-thị-Rãnh, trẻ lương thuần (L.N.T)
Hoàng-Huyền-Tú con vui mừng tu lai.

40. Nguyễn-thị-Khôi, mhìn ngay ngó thẳng
Hoàng-Ngọc-Tú tâm lặng rõ công
Đặng-thị-Hiệp, trẻ suốt thông (Nhị-Bình)
Hoàng-Thông-Tú Nguyệt lập công cứu đời.

41. Lê-thị-Tên, thuận thời xuôi vận (Nhị-Bình)
Hoàng-Vân-Tú thoại liêm chí cần
Lê-thị-Như, trẻ dò lần (Bình-Đức)
Hoàng-Trí-Tú phương mười phân một màu.

42. Lê-thị-Ba, làu làu Sĩ-phiệt (Nhị-Bình)
Hoàng-Tín-Tú tâm huyết rót bầu
Nguyễn-thị-Phượng, trẻ bước đầu (Cần-Thơ)
Hoàng-Thanh-Tú trẻ Mẹ thâu trung hòa.

43. Nguyễn-thị-Liễu, gia gia đồng tất (Hòa-Phú)
Hoàng-Biếc-Tú chơn thật thọ ân
Nguyễn-thị-Bế, con tường vân (Nhị-Bình)
Hoàng-Quỳnh-Tú thoại liêm cần tu thân.

44. Nguyễn-thị-Triều, nghĩa nhân giáo hậu
Hoàng-Quế-Tú truyền thấu cung tường
Bạch-Cúc con trẻ rõ đường (Sài-Gòn)
Hoàng-Diêu-Tú phiệt lập trường thần qui.

45. Lâm-Bạch-Mai, nghĩ suy rõ cạn (Sài-Gòn)
Hoàng-Ngân-Tú xứng đúng con hiền
Lê-thị-Tuyết, trẻ kiền thiền (Lộc-Thuận)
Hoàng-Hà-Tú con mối-giềng dò phăng.

46. Lê-thị-Nhung, bổn-căn tu tỉnh (Lộc-Thuận)
Hoàng-Lục-Tú chính đính nghe trò
Phạm-thị-Nở, con cần lo (Phú-Đức)
Hoàng-Thạch-Tú trẻ bước cho nối dài.

47. Phạm-thị-Bẹ, Cao-Đài Môn-đệ (P.Hòa-Đông)
Hoàng-Bích-Tú thiện kế vị thanh
Đỗ-thị-Tiền, con tâm thành (Lộc-Thuận)
Kim-Hoàng-Tú Nguyệt nêu danh Phủ-đình.

48. Võ-thị-Xương, giữ gìn Đạo-đức (Lộc-Thuận)
Kim-Huyền-Tú tri thức đồng qui
Đỗ-thị-Cúc, trẻ gắng ghi (Lộc-Thuận)
Kim-Long-Tú quảng phương tri Nữ-tài.

49. Cao-thị-Thân, từ nay Mẹ chọn (Bình-Ninh)
Kim-Nguyệt-Tú dưng trọn tất thành
Trần-thị-Nga, con tồn thanh (Phú-Kiết)
Kim-Loan-Tú phiệt Mẹ lành dẫn đây.

50. Trần-thị-Ba, nối dây liên lạc (Phú-Kiết)
Kim-Chi-Tú huợt bác lý do
Huỳnh-thị-Hai, trẻ phận trò (P.Hòa-Đông)
Kim-Trí-Tú đây lần dò hòa thân.

51. Nguyễn-thị-Bé, ân cần tu học (Phú-Long)
Kim-Tuyết-Tú thận-độc phương-châm
Văn-Kim-Châu, trẻ vui thầm (Thanh-Bình)
Kim-Vân-Tú quảng tinh thần hậu lai.

52. x Phật, Tiên, Thần, Thánh đổi thay
Tuần huờn Thánh-Đức Cao-Đài cứu Linh
Hộ trì Đại-Đạo Khai-Huỳnh
Ngũ-Chi diệu pháp Thiệt, Tin, Thường tồn.

THI

hấm chọn con thơ lý bảo tồn
Phân rành khuôn-mẫu gọi Càn Khôn
Phật, Tiên, Thần, Thánh chơn hòa giáo
Thế hạ tuần ư Thỉ-Nguơn đồng.

Mừng, bài nầy Nam-Công đọc trước thời Dậu Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa, gọi xướng danh Nữ-sĩ nhu hiền, sắc phê lịnh chấm căn nguyên trí phận, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, giao cho mỗi trẻ hữu danh một bổn, đặng mỗi con xem đây lãnh gánh giúp Trời, trong hồi Thiên-ân chấm chọn mỗi trẻ đặng gia phong, lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên đây là nhiệm vụ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC sáng chiếu soi khắp cõi trần
HOÀNG-đồ dẫn dắt buổi tao tân
ĐẠI-đồng Huynh Đệ hòa chung một
ĐẾ Chủ Càn Khôn Thống-nhứt cần.

Thầy mừng con trong Đàn thời Ngọ, hiện nay ráng bền tâm hòa chí, chung lo gánh Đạo cứu Đời. Thầy mong thay! con trẻ dưng tất lòng thành dò lý Thiên-ban, trau-giồi Đức-tánh, chung lo lập hạnh lương ôn, đồng thời gội nhuần ơn mưa mốc, chung nhau anh trước em sau, vững bước trên thanh đồ quảng đại. Con ôi! cơ thời thiện chiếu, phận nhân hiền đa thiểu mỹ từ, đấng trượng-phu xuất xử mười mươi, lo sắp đặt bảo tồn nhơn-nghĩa. Thầy than thở, gọi danh con là Nhu-sĩ, phận làm trò con nghĩ nơi lòng, khắp Càn Khôn chung cả một bầu, đành chẳng quản gần xa thô bỉ. Vậy, Thầy mừng thay! con trẻ lành thay! toan phấn chấn xây nền nhơn-hậu, con vẹn chí cuộc trần bất cấu, ráng hạ mình khai thấu khiếu quang, phải xét mình trong trắng châu-tàng, câu hữu dụng diệu-hành hòa lý. Nền Thiên-Quốc Môn-đồ bất phế, cảnh Trung-Thiên nuôi chứa Nhân-hiền, kể từ đây mỗi trẻ cố kiên, phải chữ dạ Từ-bi tâm tánh, nền Bác-ái người tu giàu mạnh, luật Công-bình vai gánh đừng rời, gọi rằng con thế cho Trời, lo cứu khổ kêu Đời tỉnh mộng. Nhìn tiền hướng Phật, Tiên, Giáo, Khổng, dùng Đức Nhơn kỉnh trọng chúng-sanh, phải quyên thân vạch rọ mối-manh, toan đại-lực phá mê cho trần-hạ. Con ôi! Đạo Trời lương nhã, phận con Trời mối lạ ráng chừa, muôn việc chi thân thể ngăn ngừa, tâm cho tỉnh mới là tâm huệ, tánh bình hòa oan hệ khỏi mang. Thầy dặn đây con trẻ vén màn, chỗ lợi trọng quyền cao ý mê con ráng dứt, con phải rành Đạo-đức Trung-dung, bớ con thơ Thiên-mạng thính tùng, lời Chơn-Lý hòa chung lo tu học, rèn lòng thận độc, vẹn tô bồi săn sóc Đạo tường tâm. Thầy mừng thay! con trẻ ráng tầm, nguồn Đạo-đức Chơn-thần là Chủ-Tể. Trong Đàn thời Ngọ hiện đây, gọi nêu danh lớp học Thiên-Phong, Thầy phê chọn con Ta nhìn tròn câu chung-thỉ.

THI

Thỉ-chung Trời mở Đạo nhà Nam
Chung-thỉ con Ta dạ chớ nhàm
Chí quyết tu hành vầy Thượng-Hội
Hoằng khai Thánh-Đức rõ mầu thâm.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Ngọ thời phê sắc vén màn khai lai.

1. Cậy chung con nhơn tài gánh Đạo
Nhiệm vụ toan vĩnh bảo lịnh Trời
Vưng nghe lời chánh thuận thời
Ta an, Người vững Đạo Đời thới thanh.

2. Có chi bằng Thiên-danh thiện mỹ
Chẳng mòn hao phẩm vị Phật Tiên
Tu sao cho đặng phỉ nguyền
Tu sao cho rõ mối-giềng Trời Cha.

3. Câu hòa hiệp con Ta gìn khít
Chữ nhịn nhường trạm-tịch thanh nguyên
Rèn lòng Bác-ái miên-tuyền
Từ-bi chữ dạ giác-viên xuân thời;
Bớ con chung cả chầu Trời
Vưng nghe lời dặn bền nơi tâm-điền.

THI

Định-tâm điền mẫu mới tròn khuôn
Kêu bớ con thơ ráng tỉnh tuồng
Gắng chí bền lòng do bước Đạo
Lương hòa ôn hiệp có Trời duồng.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ, ngày 14 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959, gọi Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Sắc-lịnh phong 4 vị Diệu-Ban, 3 vị Tín-Ban, 15 vị Xương-Ban

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ nhà Nam trẻ ráng tầm
HOÀNG-đồ Thiên-Quốc lý cao thâm
THƯỢNG hòa Nguơn-Hội đồng qui hiệp
ĐẾ Chủ Càn Khôn khải huệ tâm.

Thầy mừng chung con hữu duyên Thầy thưởng, an lo Công-đức lập trần dày dặm bảo tồn nhơn-hậu. Chung con vưng tuân lời phê chấm chọn, lo cho tròn bổn phận căn lành. Bớ con thơ an dạ tập tành, đây sắc lịnh Trời phê trí dụ. Thầy mong thay con Trời nhìn qui-củ, chỗ duyên lành hấp thụ nối dài thêm, bớ chung con nghe chọn tâm kềm, hòa khuôn-mẫu thế Thiên hành hóa.

THI BÀI

1. Trần-văn-Bảy, con Ta nghe dạy (Thạnh-Phú)
Phẩm
Lễ-Sanh trẻ phải thọ vưng
Ban con phái Ngọc nguồn xuân
Diệu-Ban thân Hiệp-Thiên tuân đồng toàn.

2. Nguyễn-văn-Út, Diệu-Ban Thầy trạch (T.A.L)
Lo cho tròn ngọc thạch Thiên-ân
Tuy là Giáo-Hữu tinh thần
Con tròn bổn phận ngày gần tước tăng.

3. Nguyễn-văn-Chấn, bổn căn đây trẻ (T.An.L)
Ngọc-Linh-Quang vui vẻ trỗi thần
Diệu-Ban Giáo-Hữu Tân-dân
Rõ ràng phái Ngọc con cần bước mau.

4. Võ-văn-Hải, phùng tao Thiên-Đức (T.An.L)
Thầy chấm danh tri thức diệu hành
Phong con
Giáo-Hữu Ngọc-Thanh
Diệu-Ban bớ trẻ mối-manh con tường.

5. Về Đồng-Tử tỏ tường chung-thỉ
Gọi
Tông-Định cương kỷ lo bền
Nguyễn-văn-Kiểng, trẻ đắp nền (T.C.N)
Chi phân
Khương-Lạc ngày nên diệu mầu.

6. Nguyễn-văn-Đức, làu làu nguyên đức ( " )
Lãnh chi
Khương-Loan thức cơ thời
Bớ con an phận nhìn Trời
Ngày thêm sáng suốt lập đời Tân-dân.

7. Lương-văn-Đức, Vui con cần học (Thuận-Mỹ)
Tông-Lý đây thận-độc phương-châm
Tử-Khí Thiên-phẩm thậm thâm
Trọn phần Đồng-Tử bền cầm lý do;
Thiên-Thần giáng thế cao lò
Giúp Trời hành Đạo lần dò về ngôi.

8. Đỗ-văn-Tính, mừng vui về Đạo (Lộc-Thuận)
Nhựt-Quang-Tinh trẻ thạo chơn đường
Lê-văn-Phê, trẻ thiệt thường (Lộc-Thuận)
Nhựt-Trí-Tinh quang giao tương huyền hoàng.

9. Nguyễn-văn-Sanh, châu toàn lý thiệt ( " )
Nhựt-Cơ-Tinh phân biệt nguyên do
Nguyễn-văn-Châu, trẻ cần lo (Lộc-Thuận)
Nhựt-Hồng-Tinh trọn ấm no nơi lòng.

10. Lê-Ngọc-Một, Bá Tòng trắc ẩn (Phú-Đức)
Nhựt-Yến-Tinh cơ vận dò đoan
Phan-văn-Phước, trẻ sắt son (Phú-Đức)
Trỗi danh duyên trưởng bớ con vưng lời;
Nhựt-Thông-Tinh chiếu quân thời
Đây là cơ hội con Trời hòa Nam.

11. Nguyễn-Ngọc-Thận, chỗ Tam hòa Nhứt (THT)
Nhựt-Tường-Tinh tri thức vận hành
Dương-văn-Khoái, trẻ tập tành (T.Hương)
Nhựt-Trinh-Tinh phận cần thanh bảo tồn.

12. Phan-văn-Quí, suốt thông Công-đức (T.C.N)
Nhựt-Hải-Tinh một mực thấu Thiên
Lê-văn-Minh, trẻ kiền-thiền (Lộc-Thuận)
Nhựt-Sơn-Tinh quảng mối-giềng tại tâm.

13. Nguyễn-văn-Giá, phương châm Đạo-mạch
Nhựt-Thạch-Tinh hé vạch đây trò
Hồ-văn-Thông, lý ráng lo (P.Hòa-Đông)
Nhựt-Huyền-Tinh chiếu đi cho đến bờ.

14. Nguyễn-Chí-Hiếu, bơ vơ rồi hỏng (P.Hòa-Đông)
Nhựt-Đức-Tinh cửa Khổng đây con
Phạm-văn-Dúng, trẻ lòng non (P.Hòa-Đông)
Nhựt-Pháp-Tinh quang vuông tròn tu lai.

15. Cao-văn-Ánh, Khôi tài tâm lý (Thuận-Mỹ)
Nhựt-Hùng-Tinh cương kỷ minh trưng
Thanh quang Thần chiếu lý ưng
Chung con vưng mạng ngày xuân rỡ ngày.

THI

Rạng rỡ ngày xuân Đạo-đức mầu
Lâm trần chấm trẻ, trẻ bền lâu
Lý do con hỡi mau tu tỉnh
An mạng dưng thề đáo cửa Lầu.

NGÂM

Mừng con duyên đức nối liền
Ngày xuân Đại-Đạo mối-giềng hòa Nam
Giã con mỗi trẻ mầu thâm
Ngọc-Kinh hồi giá canh thâm xa Đàn.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý gọi xướng danh của mỗi con trẻ hữu duyên căn đức đặng nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ một bổn đặng xem đây hành phận, lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đọc học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài Ngũ-Giáo, đọc sau bài Giáo-chủ Da-Tô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày13 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Kính mừng Thần-Giáo hộ trì
Loan xa bảo giá kịp kỳ huờn Sơ
Khương-Thái-Công tâm hiện giờ
Phò Thiên sắc lịnh vận cơ thừa hành.

2. Bỉnh-Linh hộ mạng Đại-thành
Bảng vàng Trời trí giúp lành cứu nguy
Oai, Ân, Tế, Trị nhiệm kỳ
Đạo Trời ứng dụng hoàng huy chơn truyền.

3. Tuần- huờn võ-trụ hòa nguyên
Thưởng công lành phải ban truyền lý do
Từ đây Tạo-Hóa cao lò
Tam-Hoàng Nguơn-Thượng lần dò hội qui.

4. Thẳng băng huệ-luật duy trì
Trừ tà dẹp quỷ Châu-nhi đáo đầu
Trời Nam khai mở cửa Lầu
Qui-nguyên Ngũ-Giáo một màu chánh-chơn.

5. Anh minh chánh trực vờn vờn
Lập đời Thánh-Đức bốn ơn nhiệm kỳ
Kính mừng Thần-Giáo hộ trì
Loan xa bảo giá kịp kỳ huờn Sơ.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng đọc kế sau bài Da-Tô, gọi rằng Ngũ-Giáo đồng qui giúp Trời cứu Linh độ thế huờn-nguyên trí-bổn đó. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Tý trong giờ BÉ, PHÓ Bái-mạng Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ bình cơ hội thấu đời tân
THÁNH thanh Nữ-sĩ ròng Chơn-pháp
MẪU Tử đề huề Thống-nhứt cần.

THI BÀI

Mẹ kêu con trẻ ban lời
Gia ân đại xá chỉ nơi con kề.

1. Nguyễn-thị-Bé mau về với lý
Con Nguyên-căn Mẹ trí đức tài
Quang-Tâm Thanh-Hảo vẹn hay
Đạo-Cô xuất chúng từ nay cứu đời.

2. Trần-thị-Phó con Trời mở cửa
Rước bạn hiền kề dựa Mẫu-nghi
Tường-Thông Kiết-Chơn duy duy
Từ-Dương cứu chúng khỏi nguy vững bền.

3. Bờ giác-ngạn là nền Thiên-Quốc
Bớ con thơ dưng tất lòng thành
Con ôi! Đạo mối con manh
Chấm danh truyền lý cần thanh tu tề.

THI

Tu tề trị biệt rửa phàm tâm
Kêu bớ con thơ trẻ vững cầm
Đạo-đức huy hoàng thông lý dụ
Muôn ngàn cơ hội diệu mầu thâm.

Mừng MƯU đọc, bài nầy đọc trước thời Tý trong giờ , Phó Bái-mạng Đạo-Cô đặng nghe đây hành phận, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Nhị-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

THI BÀI

Mừng thay Nam Nữ tu hành
Lo tròn bổn phận tập tành từ đây.

1. Lời Thầy dạy rẽ mây vén ngút
Mong mỗi con thoát tục huờn thanh
Con ôi! Thầy mối con manh
Thầy là Chơn-Lý con hành phận nhơn.

2. Bớ con thơ Bốn-ơn khắn khít
Lo tu tề trạm-tịch như như
Thầy là một đấng Đại-Từ
Mong con nhìn lý khư khư tâm-điền.

3. Lo bền chặt mối-giềng Đại-Đạo
Rõ lý mầu an hảo thuần lương
Mong thay chung cả bước-bươn
Nhìn Trời Chủ-Tể Thiệt, Thường, Tin chơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nơi Trường-Qui Nhị-Bình nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ HỒNG-HOA

27. Bài đọc Đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

LIÊN-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ HỒNG-HOA
Nam-Công giáng thế Cả-Và độ Linh
Rõ ràng căn chỉ Khai-Huỳnh
Thiên-Chơn Nhứt-Cực Ngọc-Đình lai lâm.

2. Từ đây Đạo-pháp lý thâm
Bỉnh-hành Đại-lịnh phương châm bảo tồn
Chư-Thần chỉnh đốn mẫu-khuôn
Thượng-Nguơn Sơ-Hội tròn vuông diệu hành.

3. Hư-Vô Cửu-Tý Đại-Thành
Bình-Linh khai hội nêu danh Sĩ-hiền
Kêu chung nhân đức giác-viên
Khai đường mở ngỏ Bổn-nguyên Thượng-tuần.

4. Thới thanh Đời Đạo vui mừng
An-ninh Vật-thụ Khánh-thuần Bửu-quang
Dân-sanh mau ráng vén màn
Trung-hòa dõng trí châu toàn thiên lương.

5. Hóa hoằng Minh-đức nghĩa phương
Tân-dân phá tục Thiệt Thường Tin duy
Đây là huyền-bí mầu ky
Đồng chung phàm hạ ngộ kỳ Chủ-Ông.

6. Thượng qui Thánh-Đức rặt ròng
Việt-Nam Châu-Thiệm Tiên Rồng tiền ca
Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Nam-Công giáng thế Cả-Và độ Linh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trong giờ Chư-hiền về chầu lễ Hồng-Hoa nơi Tòa-Thánh, trước vào Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Châu soi báu chiếu đời
HOÀNG-đồ độ dẫn trẻ về nơi
ĐẠI ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn tế thanh thời.

THI BÀI

Hồng-Hoa thời Ngọ đây trò
Cửa Lầu Trời mở sẵn đò Thiên-Chơn.

1. Buổi cuối chót Hạ-Nguơn tuần dụ
Trời giá lâm tinh tú hộ trì
Mở khai chánh Ngọ hoàng huy
Phương Nam Càn xuất độ nguy cứu nàn.

2. Cơ hoán huờn phàm-gian mau tỉnh
Dựng Thượng-Nguơn phán định oai ân
Từ đây nhìn thấu Chơn-Thần
Phá mê dẹp tục liêm cần ngưỡng triêm.

3. Đạo lập trần Linh-Bình cương-kỷ
Đức pháp nguyên chung-thỉ bổn-căn
Bớ con khắp khắp dò phăng
Cảnh Trời êm lặng ăn năn vào thuyền.

4. Chiếc Từ-Dương Cao Kiên hữu dụng
Rước khách trần vạn chủng nguyên do
Gọi rằng đây Bát-nhã đò
Sẵn lèo sẵn lái Hiền-nho mũi sào.

5. Tuôn sóng gió nhiệm mầu thoát bể
Chốn sông sầu oan hệ thoát qua
Bớ con Thầy dạy vưng mà
Vào thoàn Trời Chủ đồng hòa vững yên.

6. Bến Từ-hàng mối-giềng Giác-ngạn
Đồng dựa kề rõ rạng Liên-kiều
Lần chơn trúng nhịp an chiều
Phăng tầm bờ chắc tiêu diêu cõi lòng.

7. Nền Đạo-đức Bá Tòng bớ trẻ
Mừng con thơ vui vẻ vưng tuân
Thả thong ngoạn cảnh Trời xuân
Mong con mau bước đừng ngưng trễ kỳ.

8. Mừng chung trẻ duy trì Đạo-mạch
Rõ cơ thời ngọc thạch phân minh
Châu toàn vĩnh bảo lòng in
Đạo đầy, Đức đủ đẹp xinh lý Trời.

9. x Thượng-Nguơn Thánh-Đức bền nơi
Chánh tâm tu kỷ chớ rời rã tâm
Đạo-mầu con trẻ phương châm
Vui say mùi Đạo để tầm Bổn-nguyên.

THI

Bổn tánh Trời ban buổi Thỉ-Nguyên
Linh-quang ánh chiếu khắp trần-miền
Nay Trời thâu chọn mau hồi hướng
Đức hoá năng truyền trẻ giác-viên.

MƯU, con giao bài nầy Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành người thuận cõi đồng sanh
HOÀNG-lịnh sắc phê khải mối-manh
THƯỢNG hội thâu hiền con vẹn chí
ĐẾ-Huyền Bí-khuyết Hiến-chương thành.

NGÂM

Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn-thành
Chung hòa lập hội mối-manh mỹ thuần
Từ đây Châu-Thiệm cảnh xuân
Việt-Nam Thiên-Quốc vui mừng ấm no.
Kề vai gánh Đạo bớ trò
Dắt nhau Huynh Đệ lần dò bến Ngân
Phát minh trí đức Tân-dân
Chúng sanh thuận mạng tinh thần Rồng Tiên.

THI BÀI

Rặt ròng tươi đẹp phận hiền
Hồng-Hoa Đại-lễ bền yên thuận hòa.

1. Kêu con thơ Đạo-nhà dựng lại
Lo tu tề nhơn-ngãi phô trương
Con ôi! an mạng thủ thường
Bớ con tự giác lập trường thanh cao.

2. Phận làm người làu làu linh báu
Đừng để lem vĩnh hảo nhẹ hay
Bớ con đừng để lá lay
Trời Nam người báu từ đây của hiền.

3. Phải phấn chấn tâm-điền khuôn-mẫu
Rõ Thiên-cơ truyền thấu lý do
Bớ con! chung cả gọi trò
Dò theo tiếng gọi chung đò tách khơi.

4. Sóng văn minh ngoài khơi đang dợn
Vật chất nhồi rùng rợn bủa giăng
Con ôi! muốn đặng an bằng
Dựa kề bến Đạo Từ-Hàng chở che.

5. Chung trần-ai ráng nghe lời dạy
Gẫm cuộc sang tồn tại cân so
Ráng nhìn cho kỹ cần lo
Trí, nhơn, dõng, tín, nghĩa dò phương trương.

6. Lòng trọn thiệt kỷ-cương liêm cẩn
Lo bảo tồn cơ vận thỉ-chung
Muốn cho thoát chỗ đường cùng
Hòa thân Đạo-đức đồng chung thuận thời.

7. Kêu chung con trong đời Thầy tỏ
Cuộc tuần huờn phải rõ lập thân
Luật-điều huyền bí oai ân
Lành siêu, dữ đọa đời cần thức tri.

8. Dựng Thượng-Nguơn Trời qui Bá-giáo
Hiệp năm nhành thể áo có bâu
Đời ôi! tránh chỗ bể dâu
Đồng an ứng dụ, Trời thâu nhân hiền.

9. x Từ đây nghe dạy kiền-thiền
Lả lơi e hỏng não phiền lắm đa
Bớ con gầy dựng Đạo nhà
Chung tu chung học con Ta thuận thời.

THI

Thuận Thiên tồn lý thấu thời cơ
Mau bước về chơn mới kịp giờ
Ngọn gió vô tình tuôn tấp nập
Núp cây cổ thọ sẵn Trời chờ.

MƯU, con giao bài nầy Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

THANH thanh Nhựt Nguyệt Cửu-Trùng-Thiên
ĐÀN LÃO-SƯ nguồn Đồ-Lạc tiền
Bảng hổ danh đề khoa đức nghiệp
Lục-Long Huỳnh ứng Bổn huờn Nguyên.

THI BÀI

Ba Nguơn tiền trải mãn kỳ
Cuối cùng buổi Hạ Trời qui tuần huờn.

1. Đời cùng cạn nghĩa nhơn tan rã
Đạo mạt vong linh rã, thể tiêu
Luân-thường cương-kỷ đổ xiêu
Ôi thôi! chán ngán chít-chiu Đạo người.

2. Đa danh lợi tơi bời mạng sống
Dựa mỵ quyền cuồng vọng nhố-nhăng
Giành tranh xâu xé rực rằn
Nồi da xáo thịt nghĩ càng thon von.

3. Chư-hiền ôi! bảo tồn Thượng-Đức
Nhìn Cha Trời kề bực Từ-Dương
Xá ân Đại-lịnh mở trường
Mau lo hối hóa bước bươn theo Trời.

4. Đạo lập trần thuận thời xuôi vận
Thấu Chơn-thần hướng dẫn đây là
Đồng tâm chung hiệp Cao-Tòa
Đừng đeo vật chất ruột rà phân vân.

5. Trời lập hội khoa tân trí đức
Dựng Tam-Hoàng nghi thức rõ rành
Khắp chung trần hạ về lành
Tránh xa kiếp đọa Đại-thành Trung-Thiên.

6. Mau bước đến Từ-thuyền Bát-nhã
Đặng tách khơi lướt giả tuôn tràng
Thẳng xông cao trực mẫu-khuôn
Gọi bờ Đạo-đức tỉnh tuồng thả thong.

7. Câu Thiên Địa Đại-đồng luân chuyển
Con của Trời u hiển tâm minh
Hạ-Nguơn mạt kiếp nghiêng chinh
Thượng-Nguơn Thánh-Đức ninh bình vật xương.

8. x Chư-hiền cần nhớ nghĩa phương
Mau toan chầu hội Nam phương cửa Trời
Gọi là Thiên-Quốc thuận thời
Trời Nam người báu cứu đời hòa xuân.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, con giao bài nầy Chưởng-Quản in ra, Thiên-Chơn đọc giảng giải trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối Đại-lễ Hồng-Hoa Kỷ-Hợi đặng trong đây Chư-hiền chung nghe lời Đạo-đức Lão phân chung-thỉ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng.

THI

KHƯƠNG-Thượng Tử-Nha hiệp bảng Thần
THÁI thanh trì hộ Thiên-Chơn cần
CÔNG tường Cửu-Tý Bình-Linh hội
Giáng tỏ Đại-thành Đại xá ân.

Bớ Chư-hiền Nam Nữ hiện giờ trung Đàn thời Tý, an lặng tâm trung định nghe lời Lão nay cạn tỏ. Chư-hiền ôi! câu Thiên Địa buổi tuần huờn, chuyển xây thay đổi, Thiên-Điều luật giữa hội Công-đồng Tứ-giáo là lành an dữ dẹp. Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần vưng Ngọc-sắc dẹp ngụy phò chơn, đồng hộ giá loan xa Nam-Thiệm Trời giá hạnh, truyền tin lành đại xá tội xưa, cho trần-ai con Trời hối hóa tự tân tri giác thức thời, cứu độ Linh-căn qui hồi Thượng-Đức. Về Nguyên Nhơn mau toan kề vai gánh Đạo lập lấy công cao, cho châu toàn với sứ dụ. Chư-hiền ôi! lời phân cạn tiếng tỏ bày, mong thay Chư-hiền suy nghĩ, đặng tỉnh giấc nồng tránh buổi đêm Đông nhìn Trời cảnh tượng bình minh hướng Đông điển quang Thần-Dương lộ lộ, cơ thời Trời cứu khổ, phận con Trời nhìn Tổ lập Tông đường, khắp trần-gian chung cả bốn phương, nhìn Trời Chủ nhịn nhường toan hòa thuận, bỏ dạ tham đừng đắm đệm miếng mồi chung đỉnh, khêu đuốc lành tỏ rạng gầy dựng cõi Như-Lai. Chư-hiền nay ráng làm sao cho xứng phận Tam-tài, bền thiện vụ thoát ra cho khỏi chỗ luật-điều án kêu là tiêu diệt, xa hỏa sân ôn lương thường thiệt, nhìn rún da tinh tuyết liêm thuần, nghe tiếng gọi Thiêng-liêng người Căn-đức phải vui mừng, mừng gặp lối chánh gọi đường về Thiên-Quốc, nghe tiếng lành lòng thành dưng tất, ánh Linh-quang thoát tật mê si. Chư-hiền ôi! Lão nhắc thuở Nhị-Kỳ, biết bao Căn-chưởng mảng Tham Sân Si, đành đem thân hồn đến chỗ Đài Thần mà hiệp bảng, đó là gương thưởng phạt cơ Trời định. Buổi nay Chư-hiền nhìn cho hản, đặng nhẹ lòng quyền thế lợi danh, giàu trí huệ huy hoàng trên nền Cực-lạc. Đạo làm người Thân, Tâm, Tánh, Mạng, muốn bảo tồn đừng chác chứa hố hầm sâu, Chư-hiền xem cảnh trần-ai buổi đáo đầu, kìa Tiểu-nhi xa điều thưởng phạt đà kề khít. Bớ Chư-hiền lòng an tâm trạm-tịch, toan dẫn dìu nhau tránh khỏi cạnh lề chiu-chít phân vân. Đây là ngày Đại-lễ kỷ niệm năm Hợi, Lão đề bút tỏ đôi vần, khắp trần thế bừng mắt dậy nhìn cơ Trời xây rồi lại chuyển, gọi gạn lừa u hiển rất phân minh. Bớ Hiền-nhu Ban, Bộ khai Huỳnh, an gánh Đạo đừng chinh cơ hội, nước Ma-ha âu toan tắm gội, sạch bụi trần khối tối trong trắng điểm Huyền-quang, kề đây ngày Hạ-Nguơn Thượng-Đức trải đáo huờn sang, đời thường thiệt bảo toàn, chỗ hung ngang Lão e phải vướng vào Thiên-Điều luật Công-bình răn phạt.

THI

Công-bình luật cả bớ trần-ai
Thưởng phạt quang minh hiện buổi đây
Khử bạo trừ tà chiêu Thánh-sĩ
Hộ trì Linh-Đức vẻ vang thay!!

THI BÀI

Vẻ vui sắc đẹp cảnh bình
Chơn-thần Chánh-thể Đạo minh lý truyền.

1. Pháp huyền-diệu miên-tuyền Bỉnh-luật
Có chỉ Nam châm trực thế Thiên
Lão đây vưng lịnh tuân quyền
Phong-Thần hộ Thánh giúp Tiên Phật trì.

2. Trời khai Đạo hoàng huy Ngũ-giáo
Con của Trời hiếu thảo vưng tuân
Trời nay mở cửa Chín-từng
Khoa thi Tài Đức ngày xuân đáo tràng.

3. Bớ Chư-hiền ngôi Càn Dương-khí
Rọi mù tan kinh dĩ lập trần
Tam-Hoàng phá tục tế ân
Trung-Thiên cơ thể nghĩa-nhân bảo tồn.

4. Hội Tam-Huê khải-thông trí đạt
Cõi Tu-Di danh tạc Sĩ-nhu
Rõ ràng tiếng đẹp ngàn thu
Tiền đồ Việt-Quốc Năm-châu kỉnh lòng.

5. Có chi hơn Bá Tòng Đại-Đạo
Rõ đặng rồi hòa Hạo-khí nhiên
Hiền ôi! mau tránh não phiền
Ta-bà cõi Thọ, Phước duyên Lộc tường.

6. Lão lãnh lịnh Không-dương chấp vãng
Hiệp bảng Thần tỏ rạng Kỳ-Ba
Hiền ôi! đừng cò kê cà
Thưởng đây phạt đó bước qua bẫy luồng.

7. Tam-thập-lục Bính đồng khai dụ
Cơ Trung Đinh qui-củ Thiên-chơn
Hiền ôi! luật định vờn vờn
Dựa kề Nhâm-Cửu hoán huờn minh trưng.

8. x Tỏ đây Hiền-hữu vui mừng
Người tu đến thiệt Thần vưng, Hiền phò
Từ đây Tạo-Hóa Cao-lò
Mong Chư-hiền rõ mau dò Ngọ-môn.

NGÂM

Phương Nam chánh Ngọ cửa Trời khai
Mở rộng Thiên-huy cảnh tượng đây
Kêu bớ trần-gian mau tới Hội
Tránh xa kiếp số rã rời thây.

Kính chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Hồng-Hoa đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN

THI

HUỆ-ĐĂNG chiếu rọi khắp trần-gian
CỔ-PHẬT lai lâm quyết vén màn
CHƯỞNG-GIÁO thay Trời hoằng Bốn-báu
ĐẠI-THIÊN-TÔN chỉ hiệp Đài quang.

THI BÀI

Nầy Chư Môn-đệ trong Đàn
Đây là thời Mẹo vén màn vô minh.

1. Lễ Hồng-Hoa Đạo-Huỳnh tế thế
Có Nam-châm thiện kế giáo truyền
Môn-đồ Nam Nữ kiền-thiền
Hồng-Hoa Long-Hội bản quyền Hiến-chương.

2. Khắp trần-ai nghĩa-phương dò bước
Bổn-Sư truyền mực thước vưng tuân
Từ đây mở cửa Chín-từng
Khoa tràng thí dụ tinh thần đức tâm.

3. Bớ Môn-đồ cao thâm cảnh tượng
Lo tu tề miễn cưỡng phải hư
Hiền-nhân thanh thới như như
Xứng trang đáng phận thiện từ tu lai.

4. Khắp trần-gian vui say vật dục
Nợ oan gia câu thúc bản thân
Ôi thôi! đắm đuối mỏn lần
Xác tiêu, Hồn hoại quanh vầng mây đen.

5. Bổn-Sư nhìn bao phen lắm bấy
Thấy Dân-sanh khổ hải đắm chìm
Cũng vì danh lợi sắn bìm
Giành tranh xâu xé xoi tim con Trời.

6. Bớ Môn-đồ thuận thời xuôi vận
Lo gìn lòng cơ thuận quang tân
Từ đây Linh-điểm trong ngần
Rọi cho đời tỉnh tinh thần thông lưu.

7. Kêu trần-ai hưu hưu cái thế
Đạo Tam-tài can phế kiền-thiền
Trời che, Đất chở mát yên
Chung hòa nhơn hội Bổn-nguyên bảo tồn.

8. Nầy Thế-kỷ Thỉ-Tôn chung đáo
Hai mươi lần hoằng Đạo Sơ ban
Đó là Trời định vén màn
Đại-thành Thượng-đức Càn-cang lập trần.

9. Bớ Môn-đồ phải cần Đạo-đức
Lãnh vai trò thước mực đồ phiêu
Dẫn nhau vẹn bước đằng-kiều
Thiên-Bồng quê cũ tiêu diêu cõi lòng.

10. x Môn-đồ cột trụ Bá Tòng
Đừng cho xiêu ngã ngoài trong lỡ làng
Từ đây chung hiệp một thoàn
Đừng trưa, chớ trễ dở dang căn lành.

THI

Căn xưa duyên trước mới vào đây
Bỏ tánh kiêu căng đặng gặp Thầy
Mau bước kịp giờ không lỡ Hội
Trễ qua một bước khó gần Thầy.

Mừng Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Kỷ-Hợi niên, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là châu báu bớ nầy con
HOÀNG-Lịnh sắc phê chọn đức thông
ĐẠI-Hội Công-đồng nguồn Tứ-giáo
ĐẾ Huyền Chủ phán thống qui tồn.

THI BÀI

Hồng-Hoa kỷ niệm Đạo Trời
Lái thoàn Bát-nhã cứu Đời khỏi sa.

1. Ngày kỷ niệm con Ta Nhứt-cực
Gọi Nam-Công Thiên-trực lâm trần
Đây là cơ hội tinh thần
Chúng-sanh, Sanh-chúng tỉnh lần dò chơn.

2. Kêu bớ con tiếng đờn xuân dụ
Định kêu ca khuyên nhủ cõi trần
Dò chơn thiện mĩ liêm cần
Phong luân thuần hậu tinh thần trí trung.

3. Bớ con Ta đường cùng hố thẳm
Mau dừng chơn kẻo đắm hầm nguy
Đường bằng Thiên-Quốc về đây
Quang minh quảng đại hay hay thăng bường.

4. Cảnh trung hòa nghĩa-phương nhiêu thứ
Cảm Thiên-lương thiện ứng tâm thiền
Tu-Di Đạo Pháp Lý Nguyên
Ngũ-châu thống hiệp Cao Kiên hữu dùng.

5. Hội Tam-Huê Huyền-Khung Chủ-Tể
Cửu-Trùng-Thiên thiện kế anh tài
Nêu cao danh hiệu Cao-Đài
Qui chung Bá-Giáo rạng ngài Không-dương.

6. Bớ con Trời bước bươn về lý
Định bình an Xương-kỷ Khánh-cương
Trời trao hai chữ Thiệt Thường
Con Trời mau tỉnh tỏ tường chủ Tin.

7. Mau trỗi thần giữ gìn cơ hội
Con của Trời chớ lỗi vận lâm
Bớ con nghe dạy bền cầm
Ba-ngàn Thế-giái ráng tầm Đệ Huynh.

8. Lời Thầy tỏ con ninh vào dạ
Đặng dứt điều bản-ngã phân vân
Háo-sanh Cha-cả tinh thần
Nguồn lành năm sắc phước ân tế thời.

9. x Từ đây vận khí chí thời
Lai lâm nguồn sáng con Trời chữ tâm
Đây lời Thầy tỏ mầu thâm
Hớ hinh xiêu ngã ráng tầm bớ con.

THI

Bớ con dò bước đến thanh triều
Vưng dạ trọn niềm tránh chít-chiu
An mạng thừa hành là Sứ-vụ
Bớ trò xứng đáng tiếng Thầy kêu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (12 giờ trưa)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Vô-Vi kỷ niệm chung hòa cảnh xuân
Kêu chung Nam Nữ vui mừng
Đây là cảnh tượng trông chừng lý do.

2. Từ đây Tạo-Hóa Cao-lò
Diệu-Linh Bửu-Điện cần lo bảo tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Anh em sau trước suốt thông diệu truyền.

3. Lời phân Hiền-sĩ thấu nguyên
Ngày xuân cảnh tượng bình yên đây mà
Chung nhau dò bước Ngọc-hoa
Bỉnh-Hành Đại-Lịnh huy nga Thượng-tuần.

4. Cơ-quang vận chuyển chẳng ngừng
Mong chung phàm-hạ tinh thần hốt-chiêm
Từ đây cơ hội cẩn nghiêm
Đừng cho xiêu đổ thoại điềm hân thanh.

5. Đồng nhau nhìn lý Đại-thành
Về đây chầu Lễ cội cành dạ vưng
Ngưỡng trông Thiên-Đức mĩ thuần
Chung thời Viên-vụ Phương-vưng hiến hòa;
Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Vô-Vi kỷ niệm chung hòa cảnh xuân.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng ngày Đại-lễ kỷ niệm Vô-Vi Hồng-Hoa Kỷ-Hợi chung nhau về Diệu-Linh Thánh-Điện; vào Đãnh-lễ, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (12 giờ trưa.

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT GIÁNG-THẾ ĐỘ LINH

THI

HUYỀN Diệu điển quang Huệ ứng Thần
KHUNG tường Minh-đức lập đời tân
KIM hoàn, Cổ tích thông Chơn-pháp
KHUYẾT điểm tô bồi thấu chánh ân
GIÁNG cõi trần-ai truyền đại xá
THẾ đời tự tỉnh thống qui cần
ĐỘ chung hòa hiệp nguồn căn bổn
LINH thuận hướng hồi chuyên dụ dân.

Thầy mừng chung con trước Đàn-nội, Thầy ban lời phê chọn con trẻ khá thừa tuân.

Con ôi! ngày nầy là ngày kỷ niệm Hồng-Hoa, con Ta tỉnh lòng gạn xét, tỏ rỏ thỉ-chung, đặng vưng dạ tao phùng rõ thông mỗi sự, từ đây con Trời phương tử, khá an mạng thấy nghe lời nói của Cha Trời, đây là kỷ niệm Vô-Vi phát minh lòng chơn giác, gồm là ngày Hồng-Lạc tiền đồ danh lành Tử-môn con Trời thế Thiên hành hóa dụ, mỗi con hữu căn duyên đức, Thầy chấm chọn gọi thâu dụng gia ân, Sắc-lịnh huy hoàng tước Trời mạng thọ, đó là bực Nhân-hiền khai đàng ngõ, mỗi con Nam Nữ toan phấn chấn cho xứng phận đáng trang, chớ để lỡ làng phải chịu trễ tràng Thất-ức dư niên, mới phỉ nguyền cơ hội.

Con ôi! cơ Trời là giềng-mối, phận nhân-hiền phải đủ mẫu-khuôn, kể từ đây vẹn chí tròn vuông, nâng cao Sứ-mạng tỉnh tuồng mà qui hội, mỗi trẻ nhìn trước ngó sau mau tự hối, buổi cuối cùng nhân-tài đặng tắm gội đức hòa duyên, có chi bằng Sử-tạc Danh-biên, người Nhu-sĩ truyền tin lành báo ban tiếng Đạo, lời vàng hậu lai châu đáo, tiếng ngọc thể đinh ninh, chỗ hòa tâm Tin-nhứt tiền trình phận Dõng Trí, Nghĩa Nhơn là kiến thức, Thầy cạn phân con Ta thừa trực, gọi cột rường thước mực thước Trời gia, kêu Nguyên-căn Nam Nữ chung hòa, lóng cho rõ Trời Cha ban phận sự, lãnh vai trò lương thuần gìn giữ, phải phất trần trật tự kiền-thiền, dầu Nữ Nam cảm giác mối-giềng, tuân Thiên-mạng hậu tiền xuất xử, dạ thông suốt rõ ràng phương tử, tánh Trung-dung Nhiêu-thứ mục đề, trẻ hay già lớn nhỏ dưng thề, câu chánh trực khai đường hiền ngõ, phận chơn-nhơn bền đây rõ đó, nguồn trung hòa Dấu-thỏ trẻ trò dò tuân, đồng cùng nhau mở cửa Chín-từng, Trai Đại-hùng phá tục đâu ngưng, Nữ Thư-kiệt vui mừng nền phong mĩ, kể từ đây Kỷ-Cương chung-thỉ, dạ vững bền ngăn đón sóng làn quanh, dùng Đạo-pháp mối-manh, tế ban cảnh trần-gian đồng thanh thới, qui Thượng-hội rửa lòng cho mới, bền trí tri bước tới cõi Niết-bàn, vào cửa Lầu Triều-bái Thiên-Cang, mau chầu Hội Huỳnh-Đình hướng lý, sao cho xứng đáng tiền đồ nhân vị, kế lai thời hậu ký sự lòng, cõi Việt-Nam Thiên-Quốc Vân-bồng, nơi Trung-điểm Thiệm-Châu là Cực-lạc, khắp năm nơi tội tình đồng chác, nên trễ kỳ chậm thoát bể thẳm với sông sầu, kêu Nguyên-căn đã đến Thiên-lầu, toan rước bạn Hiền-nhân là Cố-lữ, nhìn rún da Năm-châu là bằng hữu, đồng con Trời nay chung Hội Tộc tại Nam Càn, khí Thanh-dương Đất Việt vén màn, thêm Đại-phước Trời ban hoằng đức báu, cứu Tinh rành anh hảo, độ thế thiệt nhân-tài. Bớ con thơ Nam Nữ từ đây, lo bước kịp buổi Trời qui vào nền Thánh-Đức đó.

THI

Nền nhơn Thánh trí đức hoằng năng
Kịp buổi Trời ban trẻ vững an
Vào chốn Đại-thành thanh Sứ-dụ
Con tròn bổn phận lý tầm phăng.

THI BÀI

Mừng thay! Nam Nữ nhân-tài
Ngày nầy Đại-lễ hay hay Lạc-Hồng.

1. Nơi Vô-Vi rặt ròng khí tượng
Thầy mừng con định dưỡng tâm trung
Thầy là Dương-khí Huyền-Khung
Từ tâm ân huệ bảo tồn Diệu-Linh.

2. Chữ thanh thanh đinh ninh trường cửu
Mối Vô-Vi hản hựu bớ trò
Chung con Nam Nữ vào đò
Thiên-chơn chỉ hướng phăng dò cao đê.

3. Con của Trời dưng thề bước tới
Phải Tân-dân ngày mới mỗi ngày
Làm sao xứng phận Tam-tài
Đáng trang Nhu-sĩ Cao-Đài bảng nêu.

4. Cơ Thống-nhứt ứng chiều thời khí
Buổi Qui-nguyên lộ hiện trí kỳ
Bớ con đây máy Huyền-vi
Trễ tràng ắt phải lỡ thi khóa lành.

5. Trễ một bước phải đành muôn kiếp
Con tỉnh lòng mối nhíp nối liền
Tu hành Thân-mạng vững yên
Bớ con tri dụ cần chuyên nơi lòng.

6. Kêu mỗi trò Đạo-đồng hòa khí
Cứu đời điêu can phế vén màn
Thỉ-chung tự giác châu toàn
Đêm dài chợt sáng mau toan rửa mày.

7. Trời lâm hạ Cao-Đài đề hiệu
Gọi chở che, con hiểu vưng tuân
Bớ con gặp hội Trời xuân
Hòa thân về lý liêm cần chánh tâm.

THI

Chánh tâm tu-kỷ trị tà thần
Nhìn lý chở che cúi dạ vâng
Thuần mĩ trau-giồi gìn Tám-báu
Bốn-ân, Sáu-nghĩa khá ân cần.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ kỷ niệm Vô-Vi-Cảnh nơi Diệu-Linh Bửu-Điện lễ Hồng-Hoa Kỷ-Hợi, đọc trước thời Ngọ, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc sau thời Tý Đại-đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là châu báu của Trời trao
HOÀNG Lịnh ban phê chớ lộn màu
ĐẠI chí tâm thành thông Lý Đạo
ĐẾ linh con trẻ phải đồng vào.

Thầy mừng mỗi con Nam Nữ Trung-đàn hiện giờ đây lý diệu châu toàn, gọi lớp học huy hoàng là Cao-Huấn, Thầy thâu chọn con thơ xây dựng, Đại-Thiên-Phong bổn phận thanh nhân. Bớ con Ta Nhu-sĩ liêm cần, cơ Thống-nhứt bước lần ngày tấn hóa. Con ôi! thanh cao quí giá, hạnh đức siêu tồn, luật Đạo ban phao nổi như cồn, tiếng vang dội rõ rành câu cứu thế. Con ôi! lòng trọn thiệt nhiệm mầu đừng phế, con biết con con nể mạng Trời, con mỗi trẻ chớ lả lơi, Thầy e phải rã rời Nguyên cùng Đức, lập Thiên-Quốc Nguyên-Nhơn tri thức, Đại-Thiên-Phong lý luật suốt thông, ra hướng đồ dẫn lối Đại-đồng, Đạo huyền biến khải-thông do Đời tỉnh, Thầy tỏ bớ con níu vịn, chớ buông lung vướng bịnh trầm kha, lời nhắn kêu chung trẻ con Ta, Ta giáng thế Cao-Tòa tri giác, lãnh Thiên-ân mạng Trời thọ đạt, chí Đại-hùng huợt bác quyết phá mê, kêu bớ con mau tránh ủ ê, bình tỉnh lại xét mình cho kỹ, khắp trần-ai thỉ-chung chung-thỉ, có chi bằng Nhân-vị tiền đồ, kêu bớ con dựa móng đắp mô, vưng tuân mạng Môn-đồ không hổ phận, gánh Đạo Trời ráng nghe cho tường tận, chớ lỡ làng cơ vận bán đàng, phận mỗi con sau trước vén màn, Thầy nhìn dưới bệ thở than nầy con hỡi, buổi bình an con Ta bạt ngỡi, lúc tai nàn trẻ đợi chờ ai? Phận Nguyên-căn thân thể vóc trai, con xứng phận râu mày chưa trẻ? Thầy ban khuyên mừng chung vui vẻ, nghiệm suy lời Thầy hé Huyền-vi, lập Thượng-Nguơn đồng hỡi ráng tri, vì đâu phải Thầy theo từng bước. Con ôi! Nguyên-căn ngư-vướt, chí sách đèn tâm vượt thông thường, kêu bớ con tiếng gọi tỏ tường, Thầy điểm bút dạy khuyên đâu sót, nhắc trẻ thơ Thầy nay đổ giọt; chạnh tủi thay! bùi ngọt châu lời, mãn Tam-Nguơn mới gặp vận thời, Thầy ly Điện theo con khuyên bảo. Con ôi! sao các trẻ đành lòng chẳng thảo, tiếng giáo truyền an hảo con bôi, nhắn nhủ chung tâm khuyết vun bồi, câu gạn lựa Công-bình thẳng mực, phần hướng đồ mong chung thừa trực, tâm dẻo bền mới thức phận mầu, kể từ đây cơ hội làu làu, mừng chung trẻ dải dầu chung-thỉ, bớ con thơ ngụ lòng mà suy nghĩ, chớ bạc bôi chung-thỉ chẳng tròn, phải làm sao xứng đáng con Trời, câu xuất xử thế Thiên hành hóa, lời dạy bảo chữ lòng vàng đá, cho tỏ tường chơn giả gạn gần đây, Đạo Lý Pháp hay hay, biết bao lời kêu gọi con Ta đành bôi bạc; vật chất giả, lợi quyền nhơ, lòng các trẻ lăm le muốn chác, cơ thảm buồn tồn thác trẻ nào phân. Con ôi! tâm lý tin cần, cơ-quang chuyển con dò lần là thấu luật, lòng duôi-dể ngổn ngang nào tri thức, gặp buổi cùng hố vực bớ kìa con, Thầy rọi lòng thấy rõ thon von, con nhiều nghĩ Đạo Trời là thường sự, lời than chót con Ta phương tử, ráng định lòng nhớ thử lời Cha, luật thưởng răn đây đó nào xa, chớ bôi bạc Thầy mảng thương thay con lâm nhọc cực, Đại-Thành đây Đại-Kiếp đó con Ta tri thức, con chẳng tin mãi bước thấy liền, bớ con thơ Căn-chưởng Nhân-nguyên, dò lời nói khỏi phiền Cha Trời là Từ-Phụ.

THI

Cha Trời ban dạy ráo lời con
Thấy trẻ buông lung chỗ méo tròn
Cạn lý rõ nguồn kìa bớ cả
Chung qui Đạo-đức ráo lời con.

THI BÀI

Ráo lời cạn tiếng bớ con
Thiên-phong Đại-tước sắt son ghi lời.

1. Mừng chung con nhìn Trời Chúa-Tể
Con vững bền can phế Lý-chơn
Con ôi! tâm lý vờn vờn
Lời châu, tiếng ngọc cao-sơn diệu truyền.

2. Con xét phận đây hiền Thiên-chức
Đại-Thiên-Phong thước mực hướng đồ
Giáo-Sư Giáo-tập móng mô
Suốt thông Pháp-diệu điểm tô Đạo-mầu.

3. Lời Thầy dạy làu làu Ngọc-sắc
Dạy từ lời dẫn dắt từ cơn
Bớ con nhớ lại chớ lờn
Thầy đây dạy bảo nghĩa ơn Cao-dày.

4. Thầy vì con bao nài trần tục
Ly Điện mà hối thúc mỗi điều
Con ôi! Đại-kiếp khúc khiêu
Thầy nhìn đổ lụy uốn chiều dẫn con.

5. Con thương Thầy bảo tồn Linh-điểm
Con gần Thầy, Thầy điểm danh hiền
Bớ con đừng có đổ thiêng
Luồng giông, lằn gió não phiền vừa đưa.

6. Mau dựa Tổ đừng trưa trễ phận
Cơn bão bùng tàn tận hư điêu
Con ôi! cảnh tượng chít-chiu
Bớ con mau tránh, Tịch-triêu móng nền;
Chở che bốn phía đặng yên
Đây là Huyền-diệu Cao Kiên phép mầu.

THI

Phép Trời huyền-diệu độ bầy con
Kêu bớ trẻ thơ ráng suốt thông
Dựa bến Từ-hàng toan tránh sóng
Ẩn bờ Giác-ngạn khỏi giông truông.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trong giờ thượng Bảng Đạo Trường-Qui Thủ-Thừa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc Lịnh phê Đạo hóa hoằng
HOÀNG-đồ độ thế chỉnh Nguyên-căn
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng đề qui thống
ĐẾ Chủ Càn Khôn quyền thưởng răn.

THI BÀI

1. Thầy giáng thế độ đời tu-niệm
Mừng con Trời đốn-tiệm thân sanh
Dò cho trúng bước Đại-thành
Thượng-Nguơn qui hội nguồn lành hòa thân.

2. Nêu Bảng Đạo Tân-dân phá tục
Thượng Bửu-kỳ hối thúc Qui-nguyên
Lập trần cương-kỷ bình yên
Nhìn Trời Chủ-Tể giác-viên trung hòa.

3. Lập Thượng-Nguơn huy nga nguồn sáng
Trí, Dõng, Nhơn rạng rạng lương-thuần
Trần-gian tự tỉnh vưng tuân
Vào Lầu Cửu-Tý ngày xuân thới hòa.

4. Trời Cứu-Thế kêu ca dạy bảo
Thương mến nhau an hảo tỉnh lòng
Đạo Đời xuôi thuận ngày thông
Tránh xa hầm hố gai chông cõi lòng.

5. Nhìn một Cha Đại-đồng Huynh Đệ
Khắp trần-hoàn oan hệ tại Tham
Vì đâu thói ác nhập tâm
Là do mưu độc Sân thầm hóa Si.

6. Mau tỉnh lại nhìn quê rõ cảnh
Dầu dại khôn, yếu mạnh đồng Linh
Đừng đa danh lợi nghiêng chinh
Hại nhau tang tóc xét nhìn rồi sao?

7. Phải tự giác đồng nhau thương mến
Nhịn nhường chung bước đến nền hòa
Dầu cho khác giống, khác da
Cũng đồng bầu-bọc người ta một thời.

8. Lập Thánh-Đức dựng đời lương thiện
Dạ Tân-dân Càn-kiện cao minh
Việt-Nam Thiên-Quốc Trung-Huỳnh
Mở cơ Thống-nhứt chương trình Qui-nguyên.

9. x Kêu con lớn nhỏ vào thuyền
Biển trần tách tẻ vững yên bến Từ
Rõ ràng Nam-kiệt Nữ-thư
Phá mê thoát tục đoạn trừ trái oan;
Thiệm-Châu Đạo-đức vén màn
Tiền đồ Đại-Đạo châu toàn Hội-Sơ.

THI

Hội thời chung hiệp đáo Nguyên-Sơ
Thiên Địa tuần huờn Thành Kiếp cơ
Lành thưởng, dữ răn năng trí dụ
Công-bình Huyền-bí buổi đây giờ.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ thượng Bảng Đạo nơi Trường-Qui Thủ-Thừa, đặng chung con nghe dạy, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Thủ-Thừa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành gieo rải khắp năm phương
HOÀNG Lịnh dạy con phải lập trường
Thượng Bảng, treo Cờ là Thống-nhứt
ĐẾ Quyền Chủ-Tể khá mau bươn.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ trong đây
Lo tu, lo học ngày ngày vui sanh.

1. Nơi Thủ-Thừa mối-manh ngày trước
Nay gặp hồi ngư-vướt tấn hành
Con ôi! nối chặt duyên lành
Từ đây cơ hội tập tành thiện lương.

2. Lời dạy bảo Thiệt, Thường, Tin nhứt
Chung con bầy ráng dứt phân vân
Từ đây chung hiệp hòa thân
Đặng lo lập đức tin cần hốt-chiêm.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài U-Minh Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ khuya)

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-Sĩ gắng công để độ hiền
H(OA) tươi năm sắc ứng Quỳnh-liên
KIÊM Cung hạ giáng kêu Hồn tỉnh
MẪU tế phước hồng cứu U-miền.

Kiêm-Mẫu mừng chung Nữ-phái khá dày công lập đức, lo tròn Sứ-dụ Tam-công, gọi là duyên thành đức rạng. Công-quả để đền bù quả xưa, tăng siêu nghiệp chướng trở thành Âm-chất gọi đức nhơn thành mô móng, chắc bền do tâm vững đó. Công-trình khai khiếu Đời thông Đạo-pháp, tránh chỗ tội lỗi nhố-nhăng, gọi phương năng cứu thế, thế tỉnh ta thông. Công-phu độ Hồn dẫn hướng, gióng trống kích chung, vang dội tiếng lành, gợi lòng Nhơn-loại, đặng dằn bớt ý dục mến mê lối ngược trên thế-gian, đặng nhiều nơi đầy chỗ; Trống, Chung tiếng gọi thiện từ, thì Tâm Hồn của Nhơn-loại không quá lăm le cuồng vọng, phóng túng, ngang độc, ngụy cường, lạt bớt lòng Tham, Sân, Si; chỗ mưu độc chước tà, đầy hang sâu hố thẳm, lần lần sáng lại, lý tượng Nhơn trí Lục-thông Chơn-thần Thất-uyên ứng thành Huệ-giác đó. Kiêm-Mẫu mong con Nữ-phái về Tòa-Thánh, Tây-Thiên, Phổ-Đà cùng Bửu-Cảnh, Thánh-Thất toàn nơi khá gắng tâm Công-phu Chung động tỉnh thế hồi tâm, ngày thanh đêm thới; Thân, Mạng, Thể, Hồn, chung Linh ngưỡng lòng siêu tín đó trẻ.

THỨC TỈNH MỘNG HỒN U-MINH GIÁC-THẾ

Trước vào kích 24 tiếng Hồng-chung, định-tâm mật-niệm: Nhứt-Tâm Qui-Hướng Huyền-Khung Kim-Khuyết Ngọc-Đế Từ-Tôn, Hoằng-Khai Đại-Đạo, Cứu-Khổ Giải-Nàn, Sanh-Chúng Phá-Mê, Rõ-Trời Hối-Hóa, Ứng-Vận Thuận-Thời, Hòa-Chung Khuôn-Mẫu, Thái-Bình Thới-Thanh Ninh-Thụ, Siêu-Thoát Linh-Hồn.

Đúng 2 phút, kích 12 tiếng. Ngưng 3 phút kích 9 tiếng không. Rồi đọc:

THI

Lạy Thầy Chúa-Tể độ Hoàn-dinh (3 tiếng)
Lạy Mẹ tế tăng khắp cõi Huỳnh (3 tiếng)
Che chở Cao-Dày đồng vạn-vật (3 tiếng)
Khải thời hoằng đức nhớ đinh ninh. (3 tiếng)

THI

Phật, Tiên, Thánh đức hữu Thần minh (2 tiếng)
Chơn chánh lương Hiền khải Đạo Huỳnh (2 --)
Kêu gọi muôn Linh bình thỉ tượng (2 --)
Càn Khôn mở Hội đáo Đơn-đình. (2 --)

TRƯỜNG THI

1. Kích Chung vang dội cõi trần
Tỉnh Hồn thức giấc dò chân kịp chầu
Tại Nam Trời mở cửa Lầu
Lương-nhân Bá-tánh oan sầu tử thương.

2. Chung-Linh mau ngộ Thiên-đường
Vong, tồn cũng thể vào trường xá ân
Trời Cha ban bố tường vân
Độ Hồn khai khiếu Linh cần hướng qui.

3. Tuần huờn máy tạo nhiệm kỳ
Hạ-Nguơn cuối chót, Trời xây Thượng bình
Sinh sinh tỉnh giấc tâm thình
Sông sầu bể khổ tách mình về Nguơn.

4. Mê Hồn phát giác nhìn chơn
Thọ ân thuận vận buổi cơn lập trần
Thể Hình Vật Lý tinh thần
Do Trời tấn hóa sáng bừng sống an.

5. Chung qui Hồn nhập Niết-bàn
Phụng triều Chúa-Tể châu toàn tiêu-diêu
Vạn-Linh đừng hẹn trưa chiều
Nghe lành cung phụng đằng-kiều đưa chơn.

6. Hàm-Linh Xuẩn-Động Hóa-Nhơn
Nguồn sanh tấn phát bình phân trưởng kỳ
Xuẩn hàm thiện động tịnh duy
Hoán tinh tấn trí Nhơn nghì níu nương.

7. Độ an dẫn khắp sanh thương
Hòa chung về Đạo khương bường phục khôi
Bốn-ơn khắn khít vun-bồi
Thân Tâm Tánh Mạng vững ngôi Tam-tài.

8. Năm-hằng Sáu-nghĩa xinh thay
Vuông tròn chung-thỉ từ đây thuận-hòa
Chuông kêu thức tỉnh giái-ba
Rõ ràng Đạo-mạch Tam-Tòa cứu an.

9. Chuông kêu muôn loại trần gian
Hướng hồi ngụ trí vén-màn vô minh
Trời Nam khai mối Trung-Huỳnh
Xá chung Linh thuận đồng tin một thời.

10. Thế-gian mau phải nhìn Trời
Vào thoàn Bác-nhã tách rời biển mê
Đừng cho Hồn, Xác ủ ê
Trời khai lẽ sống đề huề Thượng qui.

11. Muôn Linh tự giác kịp kỳ
Phụng Thiên hòa Lý Tứ-tri bền lòng
Trời kêu con cả Đại-đồng
Đến nguồn thiện mĩ ngưỡng trông ơn lành.

12. Loài người Linh cảm thuận thành
Nguơn, Hanh, Trinh, Lợi vẹn hành thanh cao
Nghe chuông tâm dứt lộn nhào
Tề Thân trị Tánh một màu hòa Nam.

13. Ý mê rửa gụt khiết tham
Đồng chung hối hóa mầu thâm cõi lòng
Chuông kêu nhìn chỗ giống dòng
Chuông kêu Minh-đức Bá Tòng hoằng chơn.

14. Tam-Hoàng khai dựng vờn vờn
Nhược nhu cứu khổ Nghĩa-nhơn Đức thuần
Tiếng chuông kêu thấu Chín-từng
Từng mây bảy lớp gió xuân đẩy đùa.

15. Thuận Thiên tồn Lý tâm tua
Hàm-bô Cổ-phúc đổi chua ngọt lòng
Tiếng chuông kêu đáo Thiên-Bồng
Nguyên Linh ứng chúng Hư Không chứng nguyền.

16. Đạo-mầu Bổn-nhứt Qui-nguyên
Càn Khôn khuôn-mẫu bình yên trụ lành
Vạn-linh bước kịp Đại-thành
Mối-manh trong trắng tinh anh lương thuần.

17. Hướng hồi cơ hội mạng tuân
Trời ban cứu thế, thế đừng cải-canh
Nhìn Trời thuận vận tập tành
Dò chơn chí thiện dân sanh thanh bầu.

18. Rõ ràng tinh tấn khí hầu
Thoại điềm trí dõng thấu mầu nhiệm linh
Đạo Trời che mát Hoàn-dinh
Cứu con trần thế an bình một Ngôi.

19. Dạy ban lý thiệt trau-giồi
Bớ con vưng mạng tô bồi Đạo-tâm
Tuần tuần thiện dụ phương châm
Đây là Thiên-Quốc cao thâm luật điều.

20. Đọa siêu máy tạo bóng thiều
Âm Dương chứng dụ rõ điều Hóa-Công
Vô-tư Trời Chủ Càn Khôn
Toàn-Năng phán đoán Hư Không diệu-huyền.

21. Muôn Linh rõ thấu hậu tiền
Cúi đầu thọ mạng đừng nghiêng ngửa lòng
Đại-Thành Đại-Kiếp ráng thông
Thưởng Ban Răn Trị mảy lông chẳng rời.

22. Muôn Linh mau ráng thuận thời
Tự tri tự giác rõ Trời cứu nguy
Niết-bàn Cực-lạc là đây
Muốn siêu bước tới đêm ngày dẫn thông.

Bài nầy đọc mỗi câu kích 1 tiếng chuông, rồi mật niệm: "Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn, Cứu Linh dẫn đến Đại-Đồng bình quang".

Rồi mới đọc tiếp, mãn câu mới kích chung. Chia cho tròn trong 1 giờ chung qui toàn vụ.

Giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Diệu-hành, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng thay bài U-MINH Nữ-phái ngày trước.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài U-Minh Tam-Cảnh Đàn-Linh và dặn thêm trong thời 9 giờ, 3 giờ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc Lịnh phê chấm chọn Hiền
HOÀNG-đồ độ dẫn đặng bình yên
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn cứu khắp miền.

Mừng con vưng lịnh Thầy ban phê, ban khải giác độ Linh, gọi bài U-minh thức tỉnh muôn hồn tồn thuận đặng diệu-hành Tam-Cảnh Đàn-Linh chung trẻ. Trước vào kích 12, định-tâm niệm 6 chữ Thiên-danh Thầy, rồi kích 12 tiếng chuông không, tiếp đọc:

THI

Huyền-quang điển rọi Diệu Minh Thần (3 tiếng)
Nhựt Nguyệt đương kim Huệ cực ân (3 tiếng)
Giềng-mối Tam-đàn hoằng Chánh-pháp (3 tiếng)
Vận thời đích niệm thoại tường vân. (3 tiếng)

TRƯỜNG THI

1. Tường vân che mát Dinh-hoàn
Cao-Đài Cứu-Thế vén màn trần-ai
Vạn-Linh đừng có lợt phai
Qui hồi Chơn-giáo Bồng-Lai thanh nhàn.

2. Từ đây Đạo-đức vinh quang
Thiên-thời Địa-lợi giải nàn Chúng-sanh
Nhơn-hòa khuôn-mẫu mối-manh
Thuận Thiên tồn lý rõ rành thỉ-chung.

3. Huy hoàng ngọn đuốc Huyền-Khung
Rọi soi khắp cả Huỳnh-trung sáng bừng
Tam-Hoàng khai Hội tế xuân
Vạn-Linh khâm lịnh phục vưng bảo tồn.

4. Thanh thanh cơ hội khải-thông
Lập trần Trời Chủ rặt ròng tinh quang.
Đạo-mầu phá tục vén màn
Hòa Nam thành chúng Dương Càn Ngọ Đinh.

5. Kêu con khắp cả Hoàn-dinh
Mau chơn bước đến Bính huỳnh chầu Cha
Trung-Ương Châu-Thiệm sáng lòa
Việt-Nam Thiên-Quốc một tòa Trùng-Thiên.

6. Đó là cảnh tịnh bình yên
Tu-Di Tòng Bá Cao Kiên hữu dùng
Tam-huê Tụ-đảnh hòa chung
Huy hoàng diệu-huệ Huyền-Khung độ Hồn.

7. Đàn-Linh Tam-Cảnh bảo tồn
Cơ-quang mầu pháp khải-thông tỏ tường
Linh-Đàn chấm chọn nghĩa phương
Dựng nền xây móng giao tương Huyền-hoàng.

8. Tam-Hồn qui nhứt vén màn
Chủ-Ông huợt bác châu toàn diệu tinh
Bỉnh-hành phán đoán Công-bình
Chánh-chơn Trung-khí Liêm Trinh Hanh tường.

9. Thống qui Tam-bửu Khánh-khương
Tam-Tông thừa dụ khai đường Thể Nguyên
Thế-gian thọ mạng giác-viên
Tam-Huyền ứng Chủ thế Thiên châu toàn.

10. Tam-Tôn Nguơn-khí ánh Càn
Gọi rằng Nhứt-cực Bỉnh-quang bình truyền
Độ Hồn bảo Xác vững yên
Bớ Đời nhìn lý vào thuyền Từ-Dương.

11. Hồn Linh hồi hướng bước bươn
Vô tư Trời Chủ Thiệt, Thường Đời thông
Chí công Luật cả Đại-đồng
Xá ân người thiện, thưởng công người lành.

12. Oai nghiêm trị bạo rõ rành
Khử tà trừ mỵ nêu danh Sĩ-hiền
Hồn-Linh tự giác huờn nguyên
Dựng nhà Thánh-đức cần chuyên trung hòa.

13. Hội Trời khai mở sáng lòa
Hàm-linh Xủng-động Trời Cha tế thời
Muôn Linh ráng thuận vận thời
Tránh xa Đại-Kiếp về nơi Đại-Thành.

14. Muôn Linh đừng có cải-canh
Vướng vào tội nghịch mất lành phải tiêu
Muôn Linh tránh chỗ chít-chiu
Sẵn đèn trí huệ rọi dìu đường thông.

15. Muôn Linh khắp cả Đại-đồng
Cao che, Đài chở còn trông chỗ nào?
Chớ nên canh-cải ồn ào
Lầm sai một mảy lộn nhào rã tan.

16. Đến chừng xiêu đổ ngổn ngang
Tiêu Hồn, hoại Xác thảm than lắm mà
Muôn Linh cơ hội thân hòa
Đừng cho lở dở Đạo nhà ngửa nghiêng.

17. Muôn Linh khắp cả tuyền-miên
Mau chơn bước đến phụng quyền cao sâu
Muôn Linh đừng trễ tràng lâu
Quang-âm luân chuyển ngày thâu đêm tàn.

18. Trời khai Hoàng-Đạo cứu nàn
Xá-ân trần-hạ vén màn Năm-phương
Muôn Linh tự giác bỏ cường
Qui hồi Thiên-Đức chung trường Trời Nam.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng thay cho 2 bài U-Minh Cảnh-tượng Vô-Vi, Qui-nhứt Tinh Tam dụng đó. Kể từ đây mỗi con Nam Nữ trong nền Đạo-đức khắp cả đâu đâu, khi về đến Tòa-Thánh hoặc Bửu-cảnh Thánh-Thất, nghe lịnh 9 giờ hoặc 3 giờ thì mỗi trẻ phải ngưng sự động chuyển đặng đọc kinh, ấy là Ngọc-Kinh chiếu huệ vén màn trần-ai, bận cơn chung con lỡ làng cơ hội, đa sự quẩn quanh, thì mỗi trẻ ngưng sự động thời, định-tâm bình tánh, hướng mặt về nơi Bắc-Khuyết, thành tâm chiêm ngưỡng nguồn lành, trông ơn Đại-xá môn sanh gội nhuần, mật niệm Thiên-danh Vô-cực 6 chữ 3 lần; mong con chớ xao lãng phận mầu, kiền-thiền tri giác đó, lẽ nầy là bất tất dĩ thôi.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Hôn-phối Nữ-phái trình kiến tại gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI vân tường sắc chiếu hào quang
HOA nở phải mùa Liên dịu dàng
TIÊN Phật giáo lương nầy Nữ-sĩ
CÔ Hiền giai mỹ ngẫu thuần choang.

Kính chào Hỏa-Đức, Bổn-Cô vưng lịnh Từ-Tôn, nương bút đề văn phê điểm một bài, đặng từ đây diệu dụng tròn khuôn vuông mẫu về Hôn-Nhơn Chi-Lễ, có ngăn đón các tục rực rằn linh đình, đem lại chánh-chơn Đạo-lý, thể thành duy nhứt.

Kính Thiên-Chơn đợi Lịnh,

- Bổn-Giáo đón nghinh tiếp điển.

- Bổn-Cô vưng tuân ban dạy:

Mừng chung Thượng-lưu Nữ-phái, chung Bộ Thanh, Thiền, Phương vị, từ đây đến phận Thành-thân Hôn mĩ đó căn đề của cõi thế vần sang.

Vậy đến ngày Hôn-nhơn, tiền nhựt xuất gia của hàng Nữ-lưu Đạo-đức. Thời Tý đồng nhau Hành-lễ, gọi chứng vụ trình bày hòa thiện niệm. Rồi Cha Mẹ của Nhi-thơ đồng Thân-Tộc vui lòng Chứng-lễ, cho thơ duyên Đãnh-lễ Tứ-ân, gọi đáp đền nghĩa ơn thậm trọng, che chở sanh nuôi dạy bảo hộ trì là Đạo phận, rồi Phụ Mẫu của Thơ-sanh mời chung Thân-Tộc đến nơi ngoài Ngôi-vị Tứ-ân an tọa, phân trật tự Nữ Nam cùng lễ tường giai cấp, đồng thân tộc Phụ Mẫu của Thơ-nhi, xuân vui chứng lễ, Nữ thơ đứng ra phía trước, hướng mặt vào trong cúi đầu Thi-lễ, rồi đọc bài Bổn-Cô ban chỉ như đây:

Con là (tên): . . . . . . . . . . . . . . trưởng sanh trong Tông môn Đạo-Đức nhà Họ: . . . . . . . . . đến đây ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . . . là ngày Đạo con đây vưng tuân mạng lịnh Cha Mẹ giáo truyền gọi rằng Vu-Qui kê-cập. Con cúi đầu lạy Cha Mẹ, Tộc-thân đôi bên Nội Ngoại xin tỏ đôi lời gọi báo đáp cao ân thâm nghĩa, phần Nữ sanh hữu phận Tam-tùng, thân đây quyết giồi-trau cho rạng tỏ câu Tứ-đức, dạ kiền-thiền, thư nữ thanh yên, trâm-anh hạnh-tử. Đây là ngày hy hỉ Mẹ Cha, thấu lòng mai sanh hiếu tử.

Thưa Cha Mẹ, Thân-Tộc Đại-nhân; ơn cao, nghĩa dày, Cha sanh Mẹ dưỡng, Thân-Tộc hộ phò, con đây ghi chạm nơi tâm, giờ phút chẳng ngừng lo toan bồi bổ.

Cha Mẹ, Tộc-Thân ôi! phận Thơ-nhi nữ điệu, có chi đủ đầy năng lực dưng hiến cho nguyền phỉ phận con cháu lòng non.

Ngày mai đây là ngày con vưng lịnh Thành thân, Hôn duyên giao kết, cất bước ra đi, xa hiên tách giọt mái nhà của Cha già Mẹ yếu, hòa thân Nhi-nữ, núp vào bóng tùng phu, gắn mối chỉ hồng, ngự tọa đồng khối tương tình, chịu sứ mạng Tơ-loan Nguyệt-Lão vấn vương ràng bó, đây lời trẻ thơ cạn tỏ, gọi tiếng hiếu đáp lễ nghi, con là phận gái nữ lưu, nguyền bền cầm Tám-báu cho rạng rõ tận tường, đáng trang lương hạnh, gương lành hòa với câu hiền-từ sanh sắm, nhi thơ trinh thảo, nữ trí tiết thanh, trưởng thành hiền phụ, Tam-tùng qui-củ, Tứ-đức tánh thông, Bát-bửu chữ lòng, xứng phận trâm anh thư kiện, liệt nữ gương-mẫu, phong tục mĩ thuần. Trong buổi đời, ai là gái Đạo-đức thấm nhuần, cảnh cuộc trần đặng vững an thơ thới đó. Đây là một lý chánh giữa Ba-giềng, phận nữ thanh, nguyện làm sao rạng húy thung-huyên, khôi tuấn tú toan lo tròn thinh quang cốt cách, phần con đây Nguyên-Nhơn hoàn sự Đạo, xét kiếp đời người lao não với nợ trần ai, phận nữ duyên thân thể hình hài, khuôn chật vật thấp hèn chiếu chăn của luân hồi bộ máy.

Nhưng: gẫm kỹ là cũng tự nhiên luật điều trong thế thái, cuộc cảnh trần hữu hoại phải hữu sanh, do Âm Dương kết tụi bông thành; nhưng: người Đạo-đức tường Chánh-thể, lập Chơn-tình hòa nghĩa-vụ. Phận con đây: Cha sanh ân quãng, Mẹ nuôi dỗ nghĩa dày sâu, hấp thụ đã lâu, cân sánh tợ non Nam cùng biển Bắc, chữ lòng bền chắc, lo xử xong gương Nữ thanh cao, trâm anh thư tiết, lòng Đạo-đức, dạ chí thành, tâm dưng tất làu làu, làm sao lập thân nầy thành người Đạo-pháp, cho dương danh hiếu chí thỉ-chung, hậu thế kiến bổng lương, đó là nghĩa-phương cội nguồn an như Tòng Bá, muôn năm thanh sử Đạo đề danh Nhơn-nguyên tiền đồ nữ-liệt, Tổ-Tông hoan hỉ, Tôn Tử kế lai, hai chữ thiện từ gương mẫu, nơi đây con cúi đầu trọng tỏ, báo đáp ân nghĩa dày sâu, hòa Thân-bằng quí đức. Nhưng cũng một sứ mạng Đạo-luật Tân-dân, xây dựng móng nền thuần mĩ, cầu xin Phụ Mẫu mến tri, Thân thân đồng chứng vụ, lễ nghĩa kính chào chung qui toàn tất.

Khi đọc bài nầy vẹn rồi kỉnh bái Thung-đường nhứt trí chung thành, chớ cải-canh sanh biến di dịch đắm tục, phạm tội ngược thời, phải hư Đạo-phận.

Kính chào Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để diệu-hành theo phần Hôn-Lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Hôn-phối Nữ-phái Vu-Qui Thành-Lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối.

---------o0o---------

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI hà Nữ-sĩ đáng hiền trang
HOA đượm hương nồng lý vén màn
TIÊN cảnh phá mê trần mộng ảo
CÔ nương bút diệu giáng Thiên-Đàn.

Bổn-Cô Thoại-Khí Tiên-Hoa Hương-vị, kính chào Nam-Công Hỏa-Đức xin lâm Đàn nương bút bởi lịnh Từ-Tôn, Cẩn thần chờ Lịnh.

- Bổn-Giáo đón nghinh tiếp điển.

- Bớ chung em Nữ-phái, hướng chí hòa thân về Đạo, vưng nghe lời Chị giáo truyền, gìn đây làm khuôn-mẫu, chánh-chơn phá tục, đồng thanh phát minh Nữ-sĩ, lối lề huợt bát, thuận thời Thánh-Đức đó.

Bài giáo dục thiện truyền đây rõ:

Con là: . . . . . . . . . . . . hiển đây ngày. . . . . tháng. . . . năm. . . . . . là ngày con hòa thân vào bóng Tùng Phu, tương tình hội nghĩa với anh:. . . . . . . thệ lòng ghi nhớ câu Giai-ngẫu tự Thiên-thành. Giờ đây hai Họ nồng nàn, lương duyên do yêu hạp, đầy đủ nghĩa xướng tùy phong-hóa hoàng huy, nhơn-luân hực hỡ.

Vui xuân thay! Phụ Mẫu Công Nhạc đôi đàng, nầy tưng bừng sự hậu lai soi kế, Đạo vào con Nữ-lưu mẫu-khuôn đâu dám phế, buổi Lễ nầy kính dưng Cha Mẹ rạng chứng minh, chí thương con giáo dục tươi xinh, đây kính cẩn nghiêng mình thọ mạng. Kể từ nầy hai con chữ Tình rót cạn, chữ Hiếu trẻ kỉnh thờ, những lời lẽ giáo truyền Đạo-đức Cha Mẹ ban gia con thửa lòng khâm tuân tất vụ.

Cha Mẹ, Thân-Tộc ôi! giữa đôi bên đoái tường chứng thú, cầu hải hà giao phú lý phân minh. Như con đây, giờ nầy níu vịn ân tình, câu Xuất-giá Tùng-phu là phận-sự, phần trâm-anh tinh quang ngày qua con tròn Hạnh nữ, Công , Ngôn, toàn Dung trứ nhân thanh, từ đây roi kế hậu, câu tiết liệt nguồn cội mối manh, lòng phấn chấn dưng hiến vui chàng Phu-tuấn, câu hiếu chí khôn sao kể hứng, cầu Thung-đường Phụ Mẫu biết cho, con kính cẩn nghiêng mình vâng dạ. Về Chồng Vợ hai con bày tỏ, mến thương nhau hòa nhã mặn nồng, chữ Nghĩa đạo chồng, chữ Tình đức vợ, phận trấp khăn em nguyền nâng đở, về gia đình nội trợ thiếp châu toàn. Tuấn-Phu ôi! Đấng Nam-nhân Trí-dõng Nghĩa-quang, câu xuất xử mong chàng dĩ Đạo. Dầu nghèo khổ muối dưa lành háo, chữ thuận hòa lao não nguyện sớt chia, gặp hồng phước mong chàng lương duyên đừng thay đổi. Hai ta hình thể là đôi, tình chung cảm trọn thành giềng-mối. Bến Ngân-liễu, sông Bồ-lệ, nước Tề-tương, thấm nhuần hòa một khối, chiêu đãi nhau thể như buổi hội giờ đây, câu tuấn tú Phu Thê nghĩa tình nầy hẹn hò đến xương tàn cốt biệt. Phu minh chánh, Thê thề lương tiết, cuộc trần duyên bất diệt phút thì, dầu lìa thác song the không chiết nhánh, chữ cội nguồn vợ chồng chung gánh, gọi Ba-giềng lòng mạnh khá giồi-trau, thờ Bốn-ân sáng suốt làu làu, về Năm-mối Phu Thê đồng ma trác.

TÚC-ĐẾ KHẢI-HOÀN
(Dâu Rể đồng thinh ứng)

- Dâu đọc: Vui mừng thay Đạo-đức vẻ vang.
- Rể đọc : Lễ Tân-Hôn vững chắc bền an.
- Dâu đọc: Chữ mĩ-thuần bổng nổi Bốn-phang.
- Rể đọc : Nghĩa Tình đây cơ hội hân hoan.
- Dâu đọc: Chữ Hiếu Đễ nguồn cội kỷ-cang.
- Rể đọc : Kỷ-cang trọn thiệt, Đạo người rõ biết.
- Dâu đọc: Lập đời Thánh-tiết, Âm Dương thanh khiết.
- Rể đọc: Cuộc trần Cực-niết, chánh-chơn tường-kiết. Tường nhân Hôn-kiết, tâm đầu ý hiệp trải huy hoàng chí quyết, cuộc duyên trần phược phiệt nối dài ra. Tuy biết rằng: duyên Tứ-giã luân-hồi sanh-hóa, gẫm cực kỳ cõi trần hữu giả, định thành chơn. Hai con nay tương tề, sánh buổi lễ Hôn-Nhơn, toan xuất xử mục đề hoàn Đạo-đức.
- Dâu đọc: Vui vẻ thay! đẹp mặt nở mày.
- Rể đọc : Trai đủ tài, Gái hạnh xinh thay.
- Dâu đọc: Chữ tuấn tú ý hiệp từ đây.
- Rể đọc : Nhìn cũng thể, bức ảnh Rồng Mây.
- Dâu đọc: Vui vẻ thay! Đạo-đức nối dài.
- Rể đọc : Vui tươi thay! xuôi thuận trong ngoài.
- Dâu đọc: Hớn hở nầy, Hiếu Nghĩa Tình đây.
- Rể đọc : Rạng rỡ thay! phá tục rẽ mây.

Đọc rồi đồng nghiêng mình phủ phục, tùy theo cấp. Về Tiên ban Phật-Tánh Thi-lễ là đủ, chớ không Đãnh-lễ để bảo toàn sứ-mạng Thiên-danh.

Kính chào Cửu-Tý, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để diệu-hành Hôn-Phối. Khi rước Dâu về vào Đãnh-lễ Hôn-Phối, người Cụ-bỏ, Thân-Tộc, Phụ Mẫu đồng ngự tọa trật tự, chứng vụ. Rồi con Dâu trình bày lễ vụ đó là vẹn phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Hôn-phối Nam-phái trình kiến tại gia

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng.

---------o0o---------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

TRÍ-tri cách-vật đắc trung hoà
ĐÀN-nội lai lâm chỉnh tục đa
LÃO giáng giờ đây tường cội Đức
SƯ truyền khí vận Đạo an nhà.

Bần-Sư lâm Đàn chào Nam-Công Hỏa-Đức, ban truyền chỉnh lại kỷ-cương, phá mê cho đời thoát-tục, dựng lại mĩ-thuần, Thánh-Đức thới thanh đời Đạo.

Về Hôn-Nhơn từ đây chung nhau đồng Đạo, gìn lấy lời Lão ban truyền, đặng lập thành khuôn-mẫu chánh chơn Tín Lễ, chớ bày ra điều rực rằn, linh đình vô cớ, xa căn, lỗi thời, ngược vận mà đắc tội với Thiên-Điều răn trị.

Nay là ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . . . Con là: . . . . . . . . . . đã trưởng thành, đúng ký tế vu-qui thành kê cập, cuộc trần ai, duyên Tứ-giã, lẽ dĩ nhiên. Đạo người đành mang câu vay trả giữa chợ đời. Nay con vưng lịnh Tông-Đường của Cha Mẹ giáo truyền, phận con phải thừa lập mối-giềng, Hôn-nhân lễ phối, ấy gọi căn-bổn đạo người, bước chơn trường giai ngẫu.

Thưa Cha Mẹ,

Cha sanh con, Mẹ nuôi con, Thân-Tộc ước mong Nhi-Tôn khôn lớn, hữu phước thay nay đặng trưởng thành, hữu phần lại ở trong nhà Đạo-đức, hấp thụ đủ pháp luật nghiêm từ, đồng Tôn-minh giáo-hóa. Con xét ra: Ơn Cha cân tợ non Nam, nghĩa Mẹ sánh tài biển Bắc, con gẫm lại não lòng, biết chi báo đáp cho cùng ơn nghĩa cao sâu, xa đến đây 24 năm cực nhọc, thêm chạnh lòng Phụ Mẫu nhiều lo.

Cha Mẹ ôi! con rất đắn đo với nguồn hiếu chí, bâng khuâng nơi dạ hằng ngày, nhưng khó đây tự toại phương trương là dễ, con xin bày tỏ cầu Cha Mẹ Thân-Tộc chứng tri, con xem Lý Trời ban, xét lòng hiếu chí là: Thân, Vóc, Tóc, Da, Tánh, Tâm, Bổn-mạng; về Linh điểm Trời ban, Thể nầy Cha sanh, Mẹ sắm, trước hết con bền cầm Đạo-đức, tề thân; Lý Pháp tu tâm trị tánh, cho vẹn tròn một nghĩa tử phương tri, sánh Đạo Tam-tài không hổ phận Nam-nhi, trong Ba-giềng cả con không xiêu đổ, con nguyền thừa vưng lời Cha Mẹ dạy dỗ, làm sao cho xứng đáng một thanh nhân dương danh roi hậu thế, Tứ-ân vẹn tròn tâm, chữ Ngũ-thường con đâu dám phế, lo cho tròn lành thân thể Tu-my, con có ý chí đại hào kề khít nguồn chơn giác; tánh trượng-phu toan chiếm đoạt, đứng làm người Bát-bửu đúc thành khuôn, con nguyền tròn hai chữ Nghĩa-phương tường diệu dụng.

Nay là ngày phận trẻ đáng Thành-Hôn, giữa giờ đây con tỏ lời đền đáp nghĩa ân, ngày mai nọ trẻ lãnh thêm một phần trò lương duyên giai ngẫu; con biết rằng: cuộc trần nầy là phược oan vấn cấu, nhưng Đạo người hữu Luân-lý, đắc Thanh-nhân, rành Đức-nghĩa, Trí Trung Tín-uy hoàn Lễ-độ, con xem lý xét tường tận rõ, chỗ luật điều chứng tỏ lý Âm Dương, do bộ máy tuần hoàn của Càn Khôn võ-trụ, Đạo Tam-tài phận người hấp thụ, ứng vận thời xuôi thuận sánh cuộc Hôn-nhơn; con vưng lời Cha Mẹ, khép thân nầy tọa ngự mối cang-thường, dùng chánh thể xử cư rạng rỡ, quyết roi truyền Tông Tổ hiếu lai, chữ lương duyên giờ đặng vui say, đồng Thân-tộc Mẹ Cha, tươi ân đây chứng lễ. Con cúi đầu kính cẩn đáp phụng lý dày sâu.

Đọc rồi Thi-lễ, hay Đãnh-lễ tùy theo phẩm cấp Thiên-danh Ngọc-sắc thọ-mạng bảo-tồn, đây chung qui toàn tất là vẹn, chớ bày ra canh-cải rực rằn linh đình ngược thời lỗi phận đạo người đó chung Hiền-sĩ.

Kính chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để diệu-hành về Lễ-Bổn Hôn-Nhơn khuôn-mẫu, khi nơi Tư-gia đồng Đạo có đến cuộc Hôn-Nhơn, lễ tường Ký Phối Tử Tôn, ngày mai là ngày kết cuộc Hôn-Nhơn, thời Tý Hành-lễ, rồi Phụ Mẫu của trẻ thơ đồng Thân-Tộc vào Đãnh-lễ, toàn chứng vụ.

Về phận trẻ thơ Hành-lễ xong, Đãnh-lễ Tứ-ân, thay đồ Đạo-Lễ, mặc Đạo-phục, đến trước nhà hướng mặt vào trong, đọc bài đây chung qui toàn vụ là vẹn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Hôn-phối Nam-phái Cửu-Lễ Nghinh-Hôn

VÔ VI DIỆU LÝ KHẢI THÔNG
Ngày 23 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

TRÍ Nhơn Nghĩa Lễ Tín uy thời
ĐÀN-nội giáng lâm tỏ khúc nôi
LÃO vén mây mù khuôn phá tục
SƯ minh chung thỉ khá tuân vui.

Tiện-Sư chào Nam-Công Hỏa-Đức, lâm Đàn ban lời giáo dục hậu qui, mẫu-khuôn chỉnh đốn cơ thời cách cựu, Đạo Tân-dân, thông Minh-đức huệ đó. Chung qui Đạo đồng từ đây, nơi Tư-gia có Hôn-Nhơn cho Tôn Tử gìn lấy lời đây bảo toàn nhiệm vụ, là ngày rước dâu, đàng Nam đến đàng Nữ, cử lễ Nghinh-Hôn, khi vào Đãnh-lễ Thầy cùng Tứ-ân xong rồi, về Phụ Mẫu của liễu thơ đồng mời Thân-Tộc vào chứng minh, khi đến Thi-lễ Thiêng-Liêng đồng chứng vụ. Chàng Rể, nàng Dâu phân Âm Dương đứng ngoài hướng vào trong phút nghinh cúi đáp, rồi đọc bài Tiện-Sư ban đây cho toàn lễ độ.

Kính chào Cha Mẹ, Thân-Tộc, Tông-Đường, Cung-bằng, Quí-trưởng. Nay đây là ngày . . . tháng . . năm . . . Ngày của hai con đặng thọ ân nghĩa Cha Mẹ đôi đàng, ban giáo rằng: Vu-Qui kê-cập, giờ nầy là giờ Lễ trọng của hai con, để đáp đền ơn sanh dưỡng, ước mong của Phụ Mẫu cực lòng hơn hai mươi năm dặm dày câu nuôi dạy. Giờ nầy con đây là Rể đã hòa thân vào bóng Nhạc-gia, khâm tuân Phụ lịnh Mẫu truyền khép khuôn Nghĩa-tế, đảm đương thọ lãnh khối đoạn trường của Mẹ Cha giao tách là Ái nữ đầy tưng tiêu, kiện cẩn bấy chầy. Nhưng con đây định hứa rằng: Vĩnh bảo chắc khối tâm huyết của Phụ Mẫu ban cho con dại, con sẽ trọn niềm gìn giữ trau tria trở nên một khối tương tình yêu báu, mối Nhơn-Đạo nầy chung con, món báu đây lần lần phát minh, chỉnh tề chơn chánh của Đạo người, bình an Luân-lý Cang-thường của nhiệm vụ, khối tâm trường Phụ Mẫu gởi trao, câu Nghĩa Tín lòng con đầy đủ, Lễ Hiếu chung qui Tử-Tế châu toàn. Con cúi đầu kính bái Mẹ Cha, lời hứa hẹn con đây là trượng-phu thuyết khẩu, Tông-đường ngưỡng trông Thầy Mẹ chan rưới phước hồng cho hai con Nghĩa-mặn Tình-nồng, dầu lao khổ Phu Thê tròn nhiệm vụ. Đạo người linh hơn vạn vật, chúa của muôn loài, là có trật tự lễ nghi, lẽ ái ân Đạo-đức kính trì, nền phong hóa tề ban tu xã hội, phận con đây hòa thân vào Đạo, rõ phận người giềng-mối định quang-minh, cuộc Hôn-Nhơn ý nghĩa giao tình, tình chơn chánh đủ đầy lễ nghĩa. Buổi hội đây: hai con hòa Dâu Rể, chữ hiếu chung tình nghĩa trẻ gánh gồng, hai con thành tâm Đạo-đức ngưỡng trông, nguồn liên lạc thiện duyên ban tế, con cúi đầu cẩn bái xin Phụ Mẫu Thân-Tộc chứng tri hoài đoái trẻ thơ đồng là dụ Tế.

Đây là tròn nhiệm vụ lễ Tân-Hôn, xong phận khi về là thi kính.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để diệu-hành theo lễ Hôn-Phối làm khuôn-mẫu.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Về phần quyển Thiên-Đạo Chơn-Truyền, Trung-Thiên Nhựt-Tụng đến đây thời chung nhiệm. Mỗi bài thay đổi, đến ngày lễ kỷ niệm Vô-Vi diệu-hành, khí thời lâm chí, vận hội thanh cầu Đạo-đức.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo đây chung trẻ.

THI

ĐẠO-đức hoằng khai bớ trẻ là
TRÀNG phang Bửu-pháp hiệp chung nhà
CỨU cơn cùng cuối đồng qui hội
THẾ tỉnh hướng hồi mới kịp mà.

THI BÀI

Mừng thay chung trẻ học hành
Lo tu, lo học tập tành công tâm.

1. Lời Thầy dạy phương châm bớ trẻ
Lo tu tề mau lẹ về ngôi
Ngày giờ đừng có lấp bôi
Trễ qua một buổi thôi rồi khó trông.

2. Lời Trời dạy rặt ròng chơn-chánh
Mong mỗi con sửa hạnh cho tròn
Từ đây Công-đức mót bòn
Tu tề trị biệt bảo tồn Linh-quang.

MƯU, bài nầy đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận định-tâm vưng nghe lời Thầy ban dạy đây chung mỗi con.

THI

THÁNH thanh cơ hội đắc huyền-vi
THẤT định tâm trung thấu nhiệm kỳ
LỘC cả ân cao lo báo bổ
THUẬN thời thấu lý tánh tường tri.

THI BÀI

Mừng thay! Nam Nữ trong giờ
Chung nhau học tập phụng thờ Trời trong.

1. Lời chơn-chánh khải-thông phổ tế
Mừng mỗi con can phế chữ lòng
Con ôi! đức hóa thành công
Dò chơn trúng nhịp Bá Tòng tánh tâm.

2. Kêu con thơ mầu thâm Thầy tỏ
Đạo-đức thành thấy rõ đây mà
Bớ con đừng có kê cà
Mau chơn bước đến Ngọc-Tòa chầu Cha.

3. x Bớ con, Đạo-đức huy nga
Bớ con, tâm vững Đạo nhà bền an
Bớ con, vững chí chung thoàn
Bớ con, khắn khít bảo toàn Linh-quang.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Sắc-lịnh phong HÊN, Lễ-Sanh phái Ngọc Diệu-Ban

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối.

---------o0o---------

HÊN, con nghe Thầy chọn.

THI BÀI

Thầy thâu, Thầy chọn con hiền
Bớ HÊN vững dạ cho bền từ đây.

1. Lời Thầy dạy hay hay khí tượng
Trẻ đừng lòng miễn cưỡng bớ con
Diệu-Bang Thầy chấm sắt-son
Lễ-Sanh phái Ngọc mót bòn công lao.

2. Từ đây trẻ làu làu bổn phận
Lo tu tề cẩn thận lý do
Con ôi! ân đức vẹn trò
Trò đây duyên phận ráng do mạng Trời.

3. Lời Thầy chấm con ôi ráng nhớ
Nhớ nơi lòng hớn hở lập công
Con ôi! tâm chí rặt ròng
Vưng tuân mạng vận xuân đồng từ đây.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây cho HÊN nghe, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho HÊN một bổn xem đây hành phận, giúp Thầy trong hồi Đạo Trời thâu chấm.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài dạy các lớp học Cao-Cấp tiếp ngưng, qua Lễ Trung-Thu mới mở khai học lại

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc Lịnh phê bớ trẻ mà
HOÀNG-đồ độ dẫn bớ con Ta
ĐẠI-ân Trời tứ đây hiền hiếu
ĐẾ-Khuyết vun bồi rạng rỡ mà.

Thầy mừng chung con trẻ Nữ Nam Cao-Cấp, vưng nghe Thầy ban lời giáo dục, Thầy nhìn thấy con trẻ đều mong ước rằng lớp học mở khai chung con học tập, thương thay! tiếc thay! Thầy mong trẻ tâm chánh hóa hoằng, vưng tuân thành Đạo. Vậy Thầy mừng chung con cố gắng lời đây, vận thời phải lành hưởng ứng, bớ chung con vui vẻ trỗi lý xét lòng, an mạng suốt thông, rõ Trời vi Chủ, học phải hành, hành đây lời nhắc, vậy mỗi con thong thả ngày giờ, mỗi phận mỗi Ban, đến tràng luật nghiêm tôn chỉ, y ỷ mạng Trời, suốt thông vận khí, đây là Kỷ-Hợi Đạo chuyển chẳng ngừng, Tý xuân hoằng hội, đồng hòa Thiên-mối, nhơn hậu giềng chơn, vẹn chí chớ sờn, mong con giúp Thầy do chỉ Nam căn bổn, vậy phận sự Sử-điều Hiệp-Thiên động định, Cửu-Trùng húy trọng, vẹn chí dò chơn, Công-đức cao-sơn, Đệ Huynh rành lý dụ đó, Thầy ban lời con rõ, dầu Nữ dầu Nam, nhìn rõ ánh Trung-thu mở lớp đó chung con; mỗi con tánh tâm phải hợp, mới thấu phước ban, tâm vẹn vén màn, gia tâm trỗi lý, đây là cơ-quang vẹn chỉ, con trẻ khá xét trong, rõ thấu chỗ không, gắng lo xây móng, lời Thầy ban con Ta chớ xao vọng, Đạo-đức trỗi tinh thần, đây là lý, lý ấy ráng cần; Cơ lừa, Quang lọc đó chung con trẻ.

THI

Cơ-quang máy sáng bớ trò Ta
Lọc chọn hiếu trung rạng rỡ mà
Khá khá trỗi thần thông Sứ-dụ
Trễ qua một mảy phước mòn đa.

Bạch Thầy: những lớp học Cao-Cấp nầy, đến qua lễ Trung-Thu mới mở học, vậy e trễ tràng, tâm trung đoàn em xao lãng đó.

Bạch Thầy: xá ân khai mở Thể đây, Lý đó, nhắc nhở nguồn lành, trăm lạy Thầy tế ban chung con hưởng phước.

MƯU, con vưng Thầy dạy (dạ) con trẻ tất thành, mừng con Thầy sao không dạy, nhưng con mỗi trẻ chỗ cãi vẫn còn, học thiếu hành, liên-đằng đâu trúng nhịp, cơ-quang là mối nhíp, trẻ gắn khó liền, Đạo Qui-nguyên con trẻ cứ ngồi yên, Thầy e khó bảo tồn duyên đức, đây là ngày Đạo Trời giao tiếp, phần Môn-đệ thiếu xuôi cơ, cũng bởi phàm tánh lãng lơ, quên hẳn mạng Trời là mực thẳng, Thầy mong con tâm lặng, cơ lọc có lừa, vận khí chuyển gồm đưa sang rồi thâu định, do Trời Trung Bỉnh, Thiên-luật hữu nguồn, vậy con vẹn tỉnh tuồng, lý mầu Trời tế.

Bạch Thầy: về Hiệp-Thiên-Đài, Thiên-luật định phân, ngày phàm trỗi phút, cúi lạy Thầy kính chúc Tứ-chơn huởn cơn đồng con tạ phụng.

MƯU, con an mạng, mỗi phút có Thầy, mỗi tiếng con bầy, mỗi lời chung trẻ, Thiên-cơ Thầy thấu rõ, đây là Thiên-vận bớ chung con, cùng chung đồng Hiếu-tử. Con ôi! Năm-châu Hà-thử, Giác-thử phước hà phang, phấn chấn lỡ làng, có Trời cân mãi mãi.

THI

Mãi lo kiên định, mãi lòng lơi
Mãi cố công-tâm, mãi đổi dời
Mãi lọc chọn lừa, đây mãi tới
Chung con mãi quyết Chủ là Trời.

MƯU con, bài nầy đến lễ Hồng-Hoa kỷ niệm đến đây trẻ đọc chung mỗi con nghe chung, nhựt thời tăng định, đọc rồi con giải nghĩa đặng trong đó xét lòng, thấu rõ lý không diệu-hành thể dụng, con trung qui phụng, phụng đức thế Thiên đó con, đọc xong giao lại Chưởng-Quản in ra cho nhiều đặng ban ra cho chung con học xét.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Về mỗi lớp Cao-Cấp chung con rõ phận, ngày định về hiệp Điều-qui xét mình Tứ-đại đó là rạng rỡ lý mầu Trời thâu ứng dụng đó.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc sau Đại-đàn lớp học Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

HUYỀN-QUANG ỨNG DIỆU NGỌC-ĐẾ CAO-ĐÀI Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN-bí Hư-vô Huệ lý hay
QUANG Minh tế thế hiện giờ đây
ỨNG truyền cơ hội nơi Châu-Thiệm
DIỆU pháp lập trần Đất Việt nay
NGỌC-sắc ban phê hoàn Bổn-nhứt
ĐẾ Qui-nguyên thống dựng Tam-tài
CAO-ĐÀI Danh-hiệu tường che chở
Giáng tại Đàn-Trung chiếu chỉ khai.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ Trung-đàn thời Tý, Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp của Bát-Quái học đường, chung con định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy chỉ đây con trẻ. Bớ các con ôi! cơ thời Trời đã định Đạo-Đức lập trần, kêu trong thế-hạ khá dò lần cho trúng nhịp tinh thần truyền pháp diệu. Con ôi! định lòng giác ngộ, nghe cho rõ lời Thầy, mối Đại-Đạo Trời mở đây là do cứu chữa thói đời A-tỳ theo lối chạ, Đạo là phẳng lặng trang bằng, Đạo là mở thông đường sáng, Đạo là chỉnh đoán phận người, Đạo dựng lại tươi cười cho Sanh-chúng, Đạo ban vui cho vạn-chủng, Đạo cứu khổ cho trần-ai, Đạo định một chẳng hai, Đạo quyết cứu tai tế nạn, Đạo Trời Trời phán, tánh tục mạt cượng cầu, Đạo là chỗ cao sâu, Đạo là thanh khí nhiệm mầu, tường trình Chơn-Lý, Đạo khai Xuân Kỷ, Đạo chỉnh khiết Thu Cương, Đạo vững chắc an bường, Đạo là chỗ nghĩa-phương liêm chính, Đạo chí công uy tín, Đạo pháp thiền tự tỉnh Hư-vô, Đạo trí tri hạnh đức hiền từ, Đạo món hợp của người đời soi rọi, Đạo muốn tường người cần học hỏi, Đạo đặng thông tiếng gọi dò chơn, Đạo dĩ-đức hóa-nhơn, Đạo ban khai Thiên-vụ; Đạo là chơn, chơn là qui-củ; Đạo là lý, lý hấp dẫn lương thuần nhơn thụ đồng siêu, kêu bớ con tránh chỗ chít-chiu; về với lý, lý huệ diệu vô vô bất diệt, Đạo ròng lý thiệt phải thường xét phận thanh; Đạo là mối, Đức là manh; lý thiệt là liên-đằng, đưa chơn người về Thiên-Quốc, Đạo muôn năm nhứt bực, Đạo hóa thành Ngũ-sắc tường vân, Đạo thấm nhuần diệt hết tham sân; Đạo phá tục cho phàm-gian, tránh xa điều mê muội; Đạo tinh duy lề lối, Đạo cứu hồn chung hội ninh tường, Đạo dẫn Nhơn-sanh đến nơi siêu thoát. Người có Đạo: Thế, Quyền đừng chác; Người thiệt tu tánh ác dứt xong, Đạo thương mến khắp đồng, Đạo đề ban cho Đời chung hòa thống hiệp; người thiệt Đạo, Đạo-tâm vô diệt; mãi sáng bừng ánh tuyết huy hoàng; Đạo là ngọn đuốc không tàn, dầu gió giông càng ngày càng đầy tỏ; chung con nghe cho rõ, rõ lý Trời là Đạo đó bớ trần-ai; Đạo cứu chung khổ ách nạn tai; Đạo hòa giải cho Đồng-bào nhìn ruột thịt, Đạo với người gìn trau kềm khít, người Đạo gần đồng biết mạng Trời; kêu bớ con thuận vận xuôi thời, vận khí tỏ Thiên-thời che mát, Đạo làm người thông câu Tam-đạt, Đạo tề tu Tứ-đức phước tạc ghi, Hạnh Khiêm Từ Nhượng duy trì, là huờn thuốc giải nguy cơn hấp hối, người tu thiệt cuộc trần đừng quá vội, chớ buông lung phất hết chỗ tội tình, nhìn chung linh hòa hiệp tươi xinh; Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín in vào tâm hảo; chỗ chiết Khảm điền Ly là Đạo, thể chung con hiếu thảo tâm tường, rửa trược trần mượn Cam-lộ Nhành-dương, trừ ý dục mê mù bùn bụi, về điền Ly đủ đầy giềng-mối, dựng Tam-Hoàng phước mội lưu thông, Trời tột cao sáng tỏ Chủ-Ông, Đất năng hòa minh mông sức chở, nhưng một chủ Lợi Trinh rực rỡ, gọi trụ thành bằng cớ vận qui, đến Nhơn-Hoàng hòa dính liền Ly, ngôi Càn hiện từ đây Khôn thuận, khai Hoàng-Đạo nối dài thiện thuẫn, hòa Tam-dân Sanh Trí Đức ân, nêu mỹ thuần Lục-thông Khôn tánh; Thầy dạy đây chung con sửa hạnh, lo cho tròn Tụ-đảnh Tam-huê; bớ con tránh chỗ ủ ê, hòa chung mối cảnh quê Thượng-đức.

THI

Thượng-lưu đức hóa thắng lòng phàm
Thấu đặng Huyền-quang vẹn nhứt tâm
Khắp cả Hoàn-dinh đồng trí cách
Đừng mê quyền lợi phải sai lầm.

THI BÀI

Sai ngoa ôi phải lạc lầm
Đổ tâm xiêu tánh hố hầm kề bên.

1. Con trần-ai có tên có tuổi
Tên làm người trong buổi Đạo khai
Đừng cho xiêu đổ miệt mài
Tuổi trần Trời tế đây ngày suốt thông.

2. Thọ Phước Lộc lập công cho vẹn
Lập công cao khỏi thẹn tuổi tên
Công cao cứu tệ về nên
Đó là tên tuổi đứng trên Địa-cầu.

3. Tên người Đạo làu làu sáng suốt
Tuổi lành nên học thuộc Lý Trời
Con ôi! tu tỉnh cứu Đời
Trẻ già đồng cũng một thời nầy đây.

4. Lời Trời dạy hay hay chơn-pháp
Con nhìn Trời mối ráp dính liền
Con ôi! nguyền phỉ chí nguyền
Chung qui tu tỉnh kiền-thiền nơi tâm.

5. Trong lý do phương châm con hỡi
Con vui lòng nhơn ngỡi dò đon
Đừng cho Tâm Tánh Mạng mòn
Phương trương nghĩa tín bảo tồn thiện lương.

6. Lập Thánh-đức nghĩa-nhơn Thượng-hội
Xây móng nền đồng khối hòa chung
Bớ con tránh chỗ đời cùng
Bớ con tự tỉnh tao phùng nguyên do.

7. Ngũ-Hành trẻ thiện trò vận khí
Thất-Đẩu quang kinh dĩ Tam-lương
Thời-Quân, Nguyệt-Tướng khai đường
Công-Thần, Lôi-Bộ ráng tường minh trưng.

8. Đủ oai ân cảnh xuân tế cấp
Gìn luật Trời thân thấp lý cao
Bớ con sáng suốt làu làu
Hớ hinh tay vuột kiếp nào gần đây.

THI

Gần đây Thầy dẫn chớ lòng lơi
Kêu bớ con thơ muốn thảnh thơi
Qui-củ ráng dò cho trúng nhịp
Hớ hinh một mảy khó bền nơi.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Bát-Quái đến đây đặng mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Thể và Đài-Tam Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc chấm phê bớ mỗi trò
HOÀNG-đồ thâu chọn trẻ cần lo
THƯỢNG-lưu qui hướng nguồn Thiên-đức
ĐẾ-Khuyết vun bồi duyên đức dò.

Thầy mừng mỗi con vưng tuân mạng lịnh, thọ sắc dò chơn, kính Trời cứu thế, lãnh gánh Đạo-mầu khai huệ lành an; bớ chung con lớn nhỏ vén màn, lo phấn chấn tinh thần giải thoát, thành sầu tối tăm mê mù cho Sanh-chúng; giờ đây Thầy giá hạnh Đàn-trung, đủ Công-đồng Tứ-Giáo Phật, Tiên, Thánh, Thần hộ trì gia ân chung con Thiên-mạng; vậy mong con hựu hản, thấu lý dò chơn, kịp bước về Ngươn Đại-Thành thanh thới, là siêu phàm thoát tục đó chung con trẻ.

THI

Chung nhau thọ mạng hiện giờ đây
Đủ Tứ-Giáo chơn hớn hở mày
Đồng cả con Trời nghe tiếng dặn
Phùng lương khải thiện đức hoằng khai.

THI BÀI

Mừng con thọ sắc lịnh Trời
Đây là Thiên-mạng vưng lời thanh cao.

1. Nguyễn-Trọng-Hiệp, Thầy trao bổn phận
Chưởng-Đạo Quyền cơ vận phương trương
Con ôi! cảnh cuộc sâm sương
Mừng con phấn chấn nghĩa-phương tu tề.

2. Con vẹn thanh cảnh quê tiền hướng
Cảnh Bồng-vân thiện tượng ngôi lành
Tam-tài an chắc mối-manh
Mãn kỳ trách nhậm Cao-Xanh rước Hồn.

3. Bớ con Nhứt, nầy cồn bổng nổi
Hữu duyên xưa phước mội giờ đây
Đại-hùng xây dựng Đạo Thầy
Công dày Trời thưởng ngày ngày sáng thêm.

4. Mừng con Thình, hốt-chiêm đây trẻ
Trông hai con vui vẻ giúp Trời
Đầu-Sư Quyền lãnh thuận thời
Dân sanh qui hướng lập đời thuần lương.

5. Phận hai con nghĩa-phương trụ cốt
Đứng hướng đồ khối hợp Tam-Thanh
Em sau, Anh trước rõ rành
Hai con
Nhứt trẻ Thình danh tu tề.

6. Cao-văn- thuận Thời-Quân trí
Chi-Mẹo đây Thầy ký Cung-Ly
Rõ ràng Bác-ái Thiên-kỳ
Phục-Hy lề lối con tri vận hành.

7. Đạo không Tốn phương danh lý dụ
Tướng vượng thanh qui-củ độn thành
Con ôi! Thầy mối con manh
Chuyển xây về Đạo ngày lành suốt thông.

8. Biết với Thình, Cu đồng Phùng
Bốn trẻ thông Đạo Thể Lý bền
Pháp mầu ứng dụng mới nên
Ngoại-Giao dùng đức dựng nền Tu-Di.

9. Mừng bốn trẻ hiện đây tâm chí
Dưng tất thành cương-kỷ suốt thông
Ngoại-Giao thấu hiểu ngoài trong
Xây nền, đắp móng Đại-đồng hòa chung.

10. Về Nguyệt-Tướng Nghĩa-phùng Tín-trực
Dạ lương tề thước mực tiếp giao
Phô trương Huệ-luật lý mầu
Hạ mình độ thế Hoàn-cầu rước Linh.

11. Hợi với Thủ, Khởi, Quì ninh dạ
Nhiểu với Trừu ngày khá Tân-dân
Giúp Thầy cứu thế tinh thần
Chấm đây sáu trẻ bước lần trúng chơn.

12. Thầy điểm danh cao sơn Thiên-mạng
Bớ chung con tỏ rạng nhứt tin
Qui-nguyên Thống-nhứt Huyền-huỳnh
Việt-Nam Thiên-Quốc ngày xinh lý mầu.

13. x Bớ con trước Bệ cúi đầu
Vưng tuân Ngọc-sắc một màu từ đây
Con nào còn dạ lá lay
Ngũ-Lôi Bỉnh-luật từ nay diệu-hành;
Duyên xưa đây gặp hội lành
Lập công cho vẹn Đại-thành bảng nêu.

THI

Bảng nêu danh Sĩ hữu công dày
Gánh Đạo cứu Đời đủ cánh vai
Huynh Đệ thỉ-chung con hiệp đức
Dứt xong tánh tục mới là hay.

NGÂM

Chứng con thọ mạng cứu đời
Trước Đàn lãnh Sắc-lịnh Trời hoàng huy
Công-đồng Tứ-Giáo giờ đây
Hoàng-đồ đủ phận anh tài tế lương.
Giã con còn ngự trần-dương
Vưng lời lập đức Hiến-chương bảng đề
Ngọc-Kinh Tứ-Giáo hồi về
Thầy thăng Điện-Khuyết Long kề Giá qui.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Hồng-Hoa trong giờ mỗi trẻ hữu danh Thiên-điều chấm chọn, ban Sắc-lịnh truyền, chi huy hoàng rực rỡ gọi con Trời Thiên-mạng cứu linh độ thế, dĩ-đức lập trần, tinh thần duy nhứt, rường cột Trung-ương, Đại-Đạo khai tịch gọi tiền đồ hiếu thuận đó. Rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho mỗi trẻ trong Đàn hữu diện thọ mạng lịnh phê mỗi bổn, đặng học đây giúp Trời cứu thế đó.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Sắc-lịnh Tín-Ban, Xương-Ban Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ GIÁNG-THẾ THÂU HIỀN

THI

NGỌC-Sắc chấm phê gọi trí hiền
HOÀNG thành Căn-bổn đắc tường nguyên
THƯỢNG hành Hạ hiệu nầy chung trẻ
ĐẾ Lịnh phán đây mỗi mỗi chuyên
GIÁNG hạ lập trần qui thống hiệp
THẾ-gian hồi hướng thuận hòa yên
THÂU đồng Phật, Thánh Tiên, Thần-giáo
CHƠN-tánh ban trao ứng thỉ tiền.

Thầy các con, bớ mỗi con căn đức, Thánh-trí, Thần-quang, chung nhau Đàn-nội Bái-triều thọ mạng, chầu Trời lãnh phần Thiên-sắc Tước-phẩm Thầy trao, gọi Đồng-Tử Ngũ-Tông, Thiên-Thần chánh trực; mau định-tâm vưng nghe Thầy Trời ban dạy đây con trẻ hiện giờ, thanh bầu khí tượng, Thiên-triều hạnh húy Không-dương, Tứ-giáo Tam-Tòa chứng lễ Tứ-ân, Nguơn-Thần hộ phước, đồng con dưới Bệ ngưỡng lành tâm thanh lý ứng.

THI

Đồng-Tử Thánh Tông giáng thế đây
Thanh-Thần, Tinh-Tú hội thời nầy
Phục-Triều Chín-Bệ hoàn Thiên-Quốc
Khải pháp lập trần sáng suốt thay.

THI BÀI

Sáng trưng hào chiếu quang tường
Thánh-Tông Đồng-Tử Nghĩa-phương Nhơn-hòa.

1. Thanh-Thần đây chánh Tòa chơn trực
Ngũ-Giáo đăng Thái-Cực hộ trì
Cứu tinh Hỏa-Đức ngôi duy
Thiên-Chơn lâm hạ giờ đây Bỉnh-hành.

2. Chỉnh khuôn-mẫu nêu danh phá tục
Dựng Thượng-Nguơn hối thúc mĩ thuần
Rõ ràng Cửu-Tý Tả xuân
Tinh duy Vô-Cực Chín-từng giáng lâm.

3. Lập Cơ-quang thậm thâm nguyên lý
Cứu đời cùng kinh dĩ khải-thông
Gọi rằng là Chủ-Nhơn-Ông
Tam-Tôn Nguơn-Khí rặt ròng lý do.

4. Thâu Ngũ-Giáo vào đò Chơn-giác
Phò Không-Dương thượng đạt cơ thời
Đây là Phật-tánh phục khôi
Trung-Thiên Thánh-cuộc vưng Trời nền xây.

5. Lập Thiên-Quốc giờ nay tạo thế
Lãnh lịnh Trời điển Huệ Minh Thần
Diệu linh pháp diệu Tân-dân
Bỉnh-hành Đại-lịnh Chơn-thần hiện nay.

6. Bớ Đồng-Tử chung đây hữu diện
Vưng mạng Trời Càn-kiện Cao-minh
Vào khuôn Bác-nhã tâm thình
Vưng tuân mạng lịnh Đạo-Huỳnh Trời Nam.

7. Mừng Thanh-Thần chủ tâm chiêm ngưỡng
Chớ hớ hinh miễn cưỡng phải hư
Bớ con đồng cả thiện từ
Mong chung Căn-đức hùng-thư phá mù.

8. Phải phục Lịnh lo tu lập đức
Làm Đệ-môn thề trực Nam-Công
Chớ đừng lạc bước ngoại vòng
Lục-hào mạt kiếp Đại-đồng phạt răn.

9. x Từ đây vưng dạ làm bằng
Dậu-thời Đại-lễ đây rằng Hồng-Hoa
Bái-Triều thọ sắc Trời Cha
Nam-châm chỉ hướng con Ta bền dò;
Bớ con Tạo-Hóa Cao-lò
Ngày nầy thệ nguyện làm trò khép khuôn.

THI

Khép khuôn về Đạo ráng hòa thân
Kêu bớ con thơ khá nhớ cần
Mau bước đến nguồn trông thấu vận
Luật-điều chứng dụ dạ tròn vâng.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Dậu lễ Hồng-Hoa trong giờ Đồng-Tử Thanh-Thần Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành cho mỗi trẻ hữu danh trong Đàn mỗi bổn học đây hành phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Sắc-lịnh Khương-Bộ Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu cung điện rọi trần-ai
TRÌ chí tu-hành mới khỏi sai
THÁNH-Đức Thượng-Ngươn nầy thống lý
MẪU-khuôn qui-củ kể từ đây.

Mẹ mừng con Nữ-phái, hữu căn Mẹ chấm hữu phước Mẹ truyền, trong Đàn đây chung con vưng lịnh Bái-triều, thọ mạng Từ-Tôn, phục chầu Thiên-sắc, dựng móng Đạo nền nhơn, hãy cố tâm học tập lý mầu, biết rằng con Trời tiền đồ hướng lý, duyên đức thậm trì, Sứ-mạng chớ bạc bôi, mới tròn câu Môn-đệ của Cao-Đài Đại-Đạo đó chung con trẻ.

THI BÀI

Nữ-Nhi Nhu-sĩ Phước-Thần
Lo tu lo học ân cần bớ con.

1. Lời Trời dạy sắt-son ghi nhớ
Đặng bền tâm rực rỡ mẫu qui
Bớ con vàng chớ lộn chì
Hạnh thuần phong mỹ duy trì lý do.

2. Kêu chung con trẻ trò thơ ấu
Duyên đức bền mới thấu phận hiền
Bớ con an mạng kiền-thiền
Nữ xuân Nhu-sĩ mối-giềng Đạo cao.

3. Lời châu ngọc trước sau ninh dạ
Rạng rỡ đây chung cả con hiền
Con ôi! Mẹ giáo con yên
Mẹ nêu danh trẻ bảng tiền Phủ-công.

4. Giống Rồng Tiên trắng trong như lọc
Câu tiết trinh thận độc từ nầy
Bớ con an mạng sum vầy
Bớ con dò bước từ đây đừng ngừng.

5. x Hồng-Hoa Đại-lễ Thượng-xuân
Phước-Thần phục lịnh vưng tuân mạng Trời
Bớ con an mạng vưng lời
Bớ con dò bước thuận thời vẹn thông;
Bớ con Nữ-sĩ lập công
Tiểu-thơ trò trẻ rặt ròng thanh phương.

THI

Thanh-xuân Nữ-tú ứng điềm lành
Nhơn vị thuần phong tiếng Thánh danh
Bút-tước lập trần ròng sĩ phiệt
Khôn thông lý dụ nhứt Càn sanh.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Phước-Thần Bái-mạng thời Dậu ngày trước Đại-lễ Hồng-Hoa, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh một bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Sắc-lịnh nhị vị Tá Tam-Bảo và Tứ-Bửu Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc lịnh phê bớ trẻ trò
HOÀNG thành mối Đạo chấm công to
ĐẠI nhân qui-củ dò chơn-pháp
ĐẾ điểm Tước ban bớ trẻ trò.

THI BÀI

1. Phạm-văn-Bùi, vưng tuân lời dạy
Phó-Nguơn-Thần con phải dò chơn
Con ôi! Đạo-pháp vờn vờn
Công tâm quả quyết chánh-chơn thừa hành.

2. Nguyễn-văn-Hai, thanh thanh tâm-lý
Thầy ban lời tri trí tước tăng
Phó-Nguơn-Khí trẻ Bửu-quang
Đây là Huệ-luật châu toàn thiện duyên.

3. Đoàn-văn-Hường, bình yên trật tự
Về Thơ-văn cư xử châu toàn
Bớ con an lý vén màn
Định-tâm thoát tục Càn cang lương thuần.

4. Kêu bớ con ngày xuân Đạo-đức
Lễ Hồng-Hoa thừa trực Triều-Thiên
Bệ-tiền con trẻ phỉ nguyền
Phục chầu Thiên-sắc chung thuyền đồng con;
Khải-thông Tam-bửu sắt son
Bút nghiên Tứ-quí vuông tròn Đạo-tâm.

THI

Đạo-đức nguyên lưu bớ trẻ trò
Chánh-chơn qui-củ ráng lần dò
Thiện duyên nguồn sáng ròng cơ hội
Lương hậu cứu đời đủ ấm no.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Dậu trong giờ ba trẻ Bái-mạng đặng nghe học chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ một bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Sắc-lịnh Thái-Bửu-Lý và nhị vị Tứ-Bửu Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng chiếu đời thông
HOÀNG Lịnh điểm phê Lý Pháp đồng
THƯỢNG hội chọn con nầy Thượng-đức
ĐẾ Nguyên Bổn-nhứt khá dày công.

Bớ con Ta căn đức Trời thâu, Lý chọn, bút điểm tước phê, mừng con hiền hiếu vận kề, Bái-triều thọ mạng vưng lịnh lập công ý chí Đại-đồng, trọn lòng gánh Đạo, gọi thế Thiên hành hóa đây chung con trẻ.

THI BÀI

Bớ con nghe dạy ba trò
Vưng tuân mạng thệ lần cho đến nguồn.

1. Đoàn-văn-Biện, mẫu-khuôn tăng trỗi
Nguơn-Khí đây cơ hội huy hoàng
Gọi rằng Bửu-Lý vinh quang
Tế truyền diệu dụng bền an trọn thành.

2. Trần-văn-Thành, mối-manh Đạo khải
Về
Thơ-Văn Bác-ái lưu thông
Đây là
Tứ-Bửu chánh phòng
Đạo cao, Lý sáng, Pháp trong cho đời.

3. Phạm-văn-Thất, thuận thời đại lực
Về
Thơ-Văn thừa trực mạng Thiên
Con ôi! diệu huệ mối-giềng
Rõ ràng Bốn-báu phối hiền hòa lương.

4. Kêu bớ con nghĩa-phương tinh tấn
Trí huệ quang Thiên vận năng truyền
Con ôi! nguyền phỉ chí nguyền
Nêu danh Đạo-sử nối liền muôn năm.

THI

Muôn kiếp có Ta nắm Chủ-quyền
Đạo-mầu mở rộng khắp năm miền
Lạc-Hồng Tôn Tử tiền đồ vĩ
Bốn biển khâm khôi Đạo Bổn-nguyên.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý trong giờ ba trẻ Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Sắc-lịnh Toàn-Ban Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng dường trăng chiếu cõi trần
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp muôn dân
THƯỢNG hành Hạ hiệu tường khuôn-mẫu
ĐẾ Chủ Càn Khôn đức hạnh cần.

Thầy mừng chung con hữu căn Thầy chấm chọn, hữu phước Trời gọi danh, Phật-tánh Đại-thành cứu đời tế khốn, Thầy mừng con nhứt tâm nhìn bổn, nhứt đức thành chơn kề vai gánh Đạo, dẫn dắt Chúng-sanh về đến Thượng-Nguơn, lập trần thuần cương tinh kỷ, nhơn luân thiện mĩ, đó là thống hiệp giới tam, Thiên-lịnh khôi khâm bớ con Toàn-Ban thọ hành La-Hán. Vậy chung con nghe cho hản, lời lịnh Thầy phán trao, sáng suốt làu làu tinh thần tấn hóa đó.

THI BÀI

Bớ con Linh-điểm Nguyên-Nhơn
Giáng phàm cứu thế chánh-chơn thuận thời.

1. Trước nguyền thề tiếng lời ghi đó
Nay phải hồi con rõ vưng tuân
Cho tròn bổn-phận minh trưng
Bệ-tiền bái yết Chín-từng chầu Cha.

2. Bớ chung con huy nga lời lẽ
Hộ Cửu-chân đức vẻ lý trung
Chỉ căn Thầy đặt Nam-Công
Dẫn con lâp đức khải-thông vận hành.

3. Kêu chung con mối-manh Thầy tỏ
Hữu duyên căn đây đó gặp nguồn
Con ôi! mau ráng tỉnh tuồng
Bớ con dò bước tròn vuông thuận thời.

4. Thọ Phật-tánh giúp Trời cứu thế
Truyền tin lành phổ tế Năm-châu
Báo ban tiếng Đạo làu làu
Đây là Sứ-mạng một màu hồi qui.

5. Bớ con thơ ỷ y pháp diệu
Con vưng lời tích thiểu thành nhơn
Bớ con lời giáo vờn vờn
Nguyên-Nhơn xuất thế hoán huờn lý do.

6. Căn với Đức đừng cho sót lọt
Thiện với Duyên bòn mót mới tồn
Con ôi! tiếng nổi như cồn
Môn-đồ Đại-Đạo bảo tồn hòa chung.

7. Phải nhẫn nhịn tao phùng ích hữu
Phải tề tu hản hựu kỷ tha
Rặt ròng Bác-ái huy nga
Từ-tâm, Bi-tánh Cao-Tòa Chí-công.

8. Phải đinh ninh trắng trong tâm chủ
Phải nhìn Trời qui-củ Công-bình
Phải thông lý Thiệt, Thường, Tin
Hớ hinh tay vuột mất linh lỡ làng;
Từ đây diệu-lý bình quang
Đạo-mầu xuất xử châu toàn thanh phương.

THI

Đạo-mầu hoằng hóa bốn phương Trời
Độ dẫn chung linh khắp cõi nơi
Qui thống hiệp hòa Bồng-cảnh đức
Bớ con Căn-chưởng khá vưng lời.

NGÂM

Vưng lời học lý lập thân
Tam-tài rạng rỡ tinh thần phát minh
Lịnh phê Sắc-tứ tiền trình
Chọn con rường cột Đạo-Huỳnh kế lai.
Giã con tạm ngự trần-ai
Công dày, Đức đủ xuân thay cõi Trời
Mãn giờ thâu điển quang hồi
Cung-Kinh tọa ngự thanh thời tế nguyên.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Tý trong giờ Toàn-Ban La-Hán Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Sắc-lịnh Thanh-Bộ Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối.

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Điện Mẹ ly giáng tế trần
THIÊN Đàn nương bút giáo lời chân
VƯƠNG Từ-tôn trí con Hiền-nữ
MẪU độ trần gian trẻ thảo thân
DIÊU tích Đoài Kim truyền lý thiệt
TRÌ nguyên Bổn-nhứt thấu Chơn-thần
CUNG kinh đoàn tụ Quần Tiên sĩ
Giáng cõi Thiệm-Châu chỉ nghĩa ân.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, hiển nay Mẹ lọc chọn con hiền, hữu căn đủ đức, duyên thạnh thiện thông; Mẹ điểm công truyền cơ pháp thiện. Vậy giờ đây Mẹ mong con phổ biến lý thiệt Mẹ bày, vẹn chí Nữ-tài rõ ràng là Nữ-lưu thượng trí. Bớ con thơ Linh-quang báu quí, Mẹ mong con gìn giữ chớ rời, lý thiệt là Trời lời ban đồng vẹn giữ; con Ta Phương-tử Hiền-nữ khá vẹn công, Minh-đức rặt ròng khải-thông nhiệm vụ, châu toàn qui-củ, cơ hội thanh phương, Nữ hạnh khai đường dắt linh dẫn chúng, Năm-châu hòa chủng, bốn biển bọc-bầu, lý thiệt làu làu Bác-ái thâm sâu, Từ-bi cao vọi. Bớ con thơ mau toan vào hội, lo cho tròn giềng-mối Mẹ chờ con, Đạo-pháp bảo tồn trẻ đinh ninh giờ đây là Sứ-mạng, an lòng thành sáng, cơ hội phụng Trời Nam, Đạo-đức khiết tham con Ta ròng lý thiệt, Trung-đàn đây Hồng-Hoa tâm quyết, trẻ vẹn chí Bái-triều, dưới Bệ-vàng phục lịnh Thiên-điều, phải vưng dạ thuận thời tế thế, Đào-đàn đây huy hoàng pháp huệ, đủ Quần Tiên ân tế bớ con thơ, nguồn lý thanh ứng cảm đây giờ, giờ thọ sắc lịnh phê con phát triển, đoán phân u hiển, Đạo huyền biến chuyển tế cấp nhơn gian, gọi con trẻ vững thoàn, rước Linh tách khỏi sông sầu cùng bể thảm!!!..

THI

Sông sầu bể thảm quá chơi vơi
Bác-nhã Mẹ trao lẹ tách vời