1. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Trúc ngàn qua Đạo-đức Huyền
THIÊN-thời, Địa-lợi, Nhơn-hòa nguyên
VƯƠNG-Minh Thần-chánh, Phu Thê nghĩa
MẪU Tử Hiếu-từ Bằng-hữu thiền
DIÊU-Điện Mẹ ly ban lý giáo
TRÌ bình mối một thấu Chơn-truyền
CUNG-Kinh con sắm là Công-nghiệp
GIÁNG độ chung Linh thống Ngõ-hiền.

Bớ con thơ! Trung Đàn-nội nghe Mẹ khuyên, giềng-mối khá bền cầm; Đạo tột cao, Lý tột thâm, Lý do hòa trung định, con vẹn tâm húy kỉnh, chỗ Cao-thâm hòa dính thành Càn ngôi. Bớ chung con, đây đề mục thuận xuôi, Mẹ nhắc nhở con ôi lo tầm học, thuận vận mạng, xuôi mẫu-khuôn, thời khí quảng Đại-thành, Trời là Háo-sanh đó trẻ, con nghe cho rõ, hiểu cho rành, luật Công-bình khó dung tha nẻo tà hữu nghịch, thuận thời Trời, xuôi vận cuộc, lòng trạm tích, dạ thư-hùng, Đạo-đức giúp ích cho tỉ muội bằng hữu hòa lương. Con ôi! nghe Mẹ tỏ, Đạo-đức Nghĩa-nhơn, nhơn với nghĩa, con đừng sờn lòng toan xây dựng đó là thuận; Thuận thời Thiên mới tồn vận bảo mạng hồn, Đạo-pháp là qui-mô, con Hiền-nữ thận-độc điểm tô, tô với điểm qui-mô lòng an xuôi thước-mực; thước-mực xuôi, chí khâm-khôi, vậy mới phải Nữ-lưu danh Thường-thức, Đạo-lý là Cảm-ứng, Con tâm thành chánh trực thống Huệ-quang, bớ Sĩ-nhu phấn chấn vén màn, lương tri giác châu toàn Cảm-nguyên huyền Bổn-ứng, đó là hòa; chữ trung hòa con an xây dựng, Nhân trí quang Tú-tuấn Đạo Tam-tài; thuận, xuôi, hòa Nữ-kiện hiểu hay, hay biết hiểu Tam-tài toan tác túc, đừng ngồi không mà cầu phúc, dầu vái van hỏi trẻ phúc đức là chi? Con ôi! phải thanh lòng cách-vật trí-tri, phải huợt bác mới rõ thông Bổn-mạng, lời vàng Mẹ nay tỏ cạn, tiếng Ngọc Châu giáo tế con hựu hản mới hòa trung, kêu chung Linh Đạo-đức tao phùng, toan cứu cánh xa nẻo cùng đưa chơn về Thỉ-hội. Bớ Nữ-nhi! Con giềng, Mẹ mối, chỗ Niết-đằng con hỡi chỉnh đàng thông; trẻ trò Ta hàn gắn liền dính lập công, thay cho Mẹ chèo thoàn Bác-nhã, đồng nhau hỉ hạ, chung hợp một thoàn bươn bả kíp chèo bơi, Có Nam-châm chỉ hướng về nơi, toan thoát khổ tách vời kẻo sa chìm đắm, trò Ta chớ cải, con Mẹ đừng canh, Nam-châm Trời sắm Mẹ dành, Lòng bôi bạc mối-manh e lạc hướng; đến đó chừng con Ta miễn cưỡng, chốn biển mê hiếm lượng sóng Thần nhồi, Dã-tràng ôi hỡi tao tân! Cơn đắm lụy Nguyên-nhân thảm thay lìa Mẹ.

Con ôi! gió xuôi nước nhẹ, thuận lái êm lèo, trẻ chống, trò chèo, nhìn tiền hướng lướt xông qua bể thảm, đến bờ Giác-ngạn, con Mẹ tao phùng, cảnh tượng thung dung ta-bà vui say nền Thiên-quốc, lời Mẹ than con Ta tường tất, tiếng Mẹ ban con thi thật diệu hành thanh.

Bớ chung con Nữ-phái đây ngày sáng đêm lành, con thiền chí lòng thanh dưng tất dạ, Nơi Kinh-bửu Mẹ mừng thay con chung cả, trẻ định tâm Mẹ tỏ dạy đôi điều; trẻ trò ôi! dầu xa gần, dầu nên hư, dầu phải quấy, phận mỗi trò thay cho Mẹ thông hành hóa, chí đề huề, câu hoàn mỹ ninh lòng an diệu dụng; vậy mới phải Nguyên-nhơn xuất chúng, đó mới phải hướng Đạo dẫn Đồ, đây mới lành xây móng đắp mô, bớ Sĩ-phiệt Tiền-nhân Đồ-thiên thanh lề lối, muôn ngàn lưu lai, nhắc đến thế-gian sự ưng phụng thừa phước duyên tắm gội, hiện nay giờ nên mối đáng phẩm Phật, Thần, Tiên; câu Hóa-mỹ Mẹ chỉ đây bớ Sĩ-hiền nghe hiểu biết kiền-thiền toan thức vụ; hoán là đổi thay lòng ủ vũ, dứt tất điều kệ cũ bản ngã phân vân, xa máy trọ xa-luân là chỗ khôn dại thấp cao, biến sanh mầm tranh đấu. Bớ chung con chủ tri tự hoán, chủ giác vị tha, chủ phát bình hòa, chủ nguyên tế hậu, con vẹn gìn soi thấu tự giác phát minh tâm.

Mỹ là mỹ vụ ninh tồn Tâm, Thân, Mạng; Mỹ khuôn do hòa thân hạ mình độ chúng, Mỹ-ý thương người, Mỹ-chí giúp người, Mỹ-thể hòa người, Mỹ-nhân hiệp người, Mỹ-tánh thuận người, Mỹ-tâm nâng cao nhân-vị, Mỹ-nghiệp nhịn nhường người, Mỹ-phận cư xử yên người; Gồm đề mục ta tươi giúp thêm người an vui tốt nhẹ. Hoán trần-ai cảnh cuộc này làm, làm sao chung nhau ấm nhẹ, vậy mới rằng đồng thể con Trời; Ta nên Ta, bảo dục chỗ hư của người; Ta trọn Ta, chở che chỗ thiếu sót của người còn đắm đuối. Đây là Ta Người một mối; Biết lo lường đồng khối một giềng-ba, đừng vì danh bôi bạc thiệt thà, chớ vì lợi Người Ta sanh rời rã, tu vẹn giữ hành-tàng phước họa, nếu buông lung luật đọa khó vị chỗ giả tu. Con ôi! vưng Mẹ lạc thù, cứu người thế, tế người đời, thuận lòng Trời, đừng có nhúng trề đắc kiêu lòng nhơ trào biến mầm chia rẽ, Mẹ ban lời con nghe cho lẹ, phần học qui vui vẻ xét mình đây.

THI

Xem xét suốt thông rạng Sĩ-tài
Dẫn người lạc bước được Ta hay
Lố lăng kiêu đắc lòng bao biếm
Không, có đổi thay xiêu đọa đày.

THI BÀI

Nữ-lưu thượng học Đạo-mầu
Lý sao con hỡi! tâm bào Mẹ chua.

1. Con của Mẹ hơn thua, cao thấp
Nhiều chê, khen con vấp Luật-điều
Hư nên phải quấy chít-chiu
Phân vân sau trước ngã siêu tâm-hồn.

2. Con ôi hỡi bảo tồn Đạo-pháp
Phận Nữ-lưu học tập lời đây
Thương người tỉ thể thương Thầy
Mến người là trẻ mến nay Mẹ lành.

3. Trẻ lỗi bước khí-thanh kém sụt
Dẫn về đây kềm thúc giáo truyền
Làm sao cho Mẹ phỉ nguyền
Trò Ta hòa chí hiệp duyên độ điều.

4. Muốn độ chúng phải nhiều Bác-ái
Câu vị-tha nhơn ngãi dồi dào
Trình tường bày tỏ một màu
Chị em ruột thịt trước sau chung trường.

THI

Chung tâm tu tỉnh mới là vui
Đồ vẽ chung in rõ Đạo mùi
Chớ có chê khen say máu đỏ
Ngưỡng nghiêng tan rã thảm thôi rồi!!!

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Nữ-Oa Cao-Cấp, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Huệ-Bộ và Thư-Hiền-Hảo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-sĩ từ đây cố vén màn
(H)OA tươi gìn tốt rạng nồng nàn
KIÊM Triều giữ phận xinh mầu thắm,
MẪU Tử sum vầy phải vững an.

TRÂM, con vưng lịnh Mẹ soạn bài dưng về Đạo-phục, Thiên-tước Nhi-đồng, Nữ-phái phận sự châu toàn. Vậy chung con định-tâm nghe Kiêm-Mẫu giáo truyền mẫu-khuôn qui-củ, thêm phần Huệ-Bộ, với Dung-Bộ Thư-Hiền-Hảo, đây chung trẻ dò phăng cố kiên Chơn-truyền Thánh-luật.

Về Huệ-Bộ Thông-lý Đoài-Dương. Hiệp-Thiên phận sự, ngự hành chung đồng Thanh-Bộ Cung tụ, Bắc-Cù Lư-Châu. Về Đạo-thể áo Khai-dương đóng 5 nút màu đỏ, hình vuông 3 phân, trên bâu một nút 1 phân hình tròn màu đỏ, áo viền tùy tước Cửu-Trùng, lúp màu tùy Cung, thước tấc tùy tước, Đạo-Hữu lúp màu lấy Cung-Bích làm phận; lúp Đơn, Thường, Đại, Tiểu thước tấc, phẩm Lễ-Sanh, Lúp trắng thường hành 6 tấc theo Cửu-Trùng, không mang chữ lúp.

Về Đạo-Cô Đạo-Hữu từ đây lúp màu tùng Bích, lúp Đơn, Thường-phục, thể Huệ-Bộ đây.

TRÂM, con nghe Mẹ dạy: Giám-Sanh tùy Tước-vị; Lễ-Sanh là: áo Đại-phục tay 7 tấc, áo Đơn, Thường tay 5 tấc; nhưng áo, xiêm, không có viền, là Vị-danh vừa vượng tướng, lúp trỗi Ni-cô 55 phân, có hữu danh bộ phận là Đạo-Ni-quang.

Về Đồng-Nhi: Ấm-Sanh, Khóa-Sanh lúp trắng hình ngang, gọi Hạnh-Cô-ni có Bộ-phận; Lúp Đạo-Cô-quang dài 5 tấc, Hạnh-Cô-ni cũng 5 tấc, lúp Đơn, Thường-phục Giám-Sanh lằn con 5 phân; từ Khóa-Sanh trở lại 45 ly, do màu Bích-cung làm chủ, Nhi-Đồng Đạo-Hữu.

Về Dung-Bộ: Thư-Hiền-Hảo, áo Khai-dương 18 nút 1 phân, hình vuông màu trắng, trên bâu một nút 1 phân hình tròn màu xanh; áo Đại, Tiểu, Thường, Đơn, thước tấc tùy cấp phẩm Thiên-tước, không mở đinh, trôn; Lúp Đại, Tiểu, Thường màu tím, thước tấc tùy tước, Đạo-Hữu tùy Lễ-Sanh, Lúp Ngũ-cung của Thư-Hiền-Hảo Phước-Thần, Đạo-Hữu kiểu cách phân tấc dài, lúp viền tùy Lễ-Sanh, Giám-Sanh dài 55 phân, con viền 5 phân, Khóa-Sanh trở lại dài 5 tấc, con viền 45 ly; Đạo-Hữu, Nhi-Đồng lúp lấy Cung-Bích làm phận, lúp nầy gọi Đạo-Ni-quang, kiểu Ni-cô, mang chữ lúp tùy tước Cửu-Trùng, Đạo-Hữu Nhi-Đồng không mang chữ lúp, Giám-Sanh mang chữ KHIÊM, thòng dài 15 phân, chữ tròn 3 phân; Khóa-Sanh, Ấm-Sanh mang chữ HẠNH 3 phân thòng dài 2 tấc; Đạo-Hữu, Nhi-Đồng không mang chữ lúp.

Về áo viền: Ấm-Sanh viền một lằn tay áo 3 ly màu tím, Khóa-Sanh hai lằn, Giám-Sanh ba lằn màu tím. Lễ-Sanh một lằn 1 phân màu vàng, Giáo-Hữu hai lằn, Giáo-Sư ba lằn, Phối-Sư bốn lằn, Chánh-Phối-Sư năm lằn; đây là Dung-Bộ. Nhi-Đồng Đạo-Hữu không viền. Về xiêm vàng viền đen, viền một lằn ngang trên 8 phân, tám lá. Tường-Thanh-hảo kiết của Dung-Bộ gọi lúp thường hành Đạo-phận, lúp trắng Hảo-kiết 9 màu mỗi màu 3 phân, tượng cung phận chánh tim, sắp chiều yến xoa thể như Đạo-Cô vậy. Đạo-Hữu lúp Cung-Bích gọi phận, không mang chữ lúp, mang chữ Yểm-Linh Giác-Tự 7 phân, Huệ-Bộ mang hai chữ HUỆ BỘ màu đỏ, chữ nho, Dung-Bộ mang hai chữ ĐIỂM TUYẾT chữ đen. Dây Bích-bửu-nhung-khia-phược-thằng 9 màu, trước: Bích, Quỳnh, Diêu, Liên, Quế, Ngân, Nghê, Lục, Thạch; hình dài nhung nầy 8 tấc, ngang trên 4 phân, dưới 8 phân, liên chuỗi 2 tấc, trải rời 6 tấc, gồm là Bát-Tuyết tề lương. Mang Yểm-giác Tâm-quang-tử, bằng kiếng Thủy-hào Châu lộ hình tròn 18 phân, chữ đính hậu lộ ẩn 12 phân chữ Nho. Thể cách Châu-Thiệm-hảo chữ màu đỏ, Châu-Thắng-hảo chữ màu xanh, Châu-Ngưu-hảo chữ màu vàng, Châu-Lư-hảo chữ màu hồng, Châu-Trung-hảo chữ màu tím. Ngoài bìa Yểm-giác-tâm-quang nầy bọc một lằn vải 15 phân, bông hình chơn rít tròn màu nghê-rán, chữ Tâm-tử đề như vầy: Châu-Thiệm tiền chữ TRINH, hậu chữ TÍN; Châu-Thắng tiền chữ CÔNG, hậu chữ NGÔN; Châu-Ngưu tiền chữ DUNG, hậu chữ HẠNH; Châu-Lư tiền chữ NHƠN, hậu chữ NGHĨA; Châu-Trung tiền chữ HÒA, hậu chữ PHƯƠNG.

Dây Ngọc-đái Tuệ-đai, 1 màu 1 phân, 5 màu 5 Châu, Châu-Thiệm-hảo Ngọc-đái màu đỏ, Châu-Thắng dây màu xanh, Châu-Ngưu dây màu vàng, Châu-Lư dây màu hồng, Châu-Trung-hảo dây màu tím. Dây nầy hình ngang 18 phân, dài tùy thân mỗi trẻ, Thường-hành Đạo-phục mỗi trẻ có dây Bạch-tuyết Tuệ-đai bình thân diệu dụng, dây nầy hình ngang 8 phân, dài tùy thân mỗi trẻ, màu trắng.

Về Hành-lễ:

Châu-Thiệm an bình khuôn-mẫu giúp việc Cửu-Cung Tri-phong Hộ-thể.
Châu-Thắng an hòa khuôn-mẫu giúp việc Cửu-Viện Tri-phong Hộ-mạng.
Châu-Ngưu an thông khuôn-mẫu, Hóa-trí Huấn-truyền Thành-thanh Khương-dục.
Châu-Lư an quảng khuôn-mẫu, Hóa-đức Dĩ-nhân, Tân-dân Giao-tiếp.
Châu-Trung-dung-hảo, Định-yên phẩm-giá, Lễ-tín Ngưỡng-quang, Phụng-hành Đáo-vật.

Thư-Hiền-Hảo có 5 châu, mỗi châu có 25 tiết.

Châu-Thiệm Tiết: 1. Liên, 2. Lương, 3. Thiền, 4. Hoàng, 5. Quế, 6. Hồng, 7. Tuyền, 8. Diệu, 9. Huệ, 10. Quang, 11. Trang, 12. Trí, 13. Liệt, 14. Kiện, 15. Thiện, 16. Tuyến, 17. Yến, 18. Huyền, 19. Hiền, 20. Ngọc, 21. Thanh, 22. Nghê, 23. Tín, 24. Ngân, 25. Hà.

Châu-Thắng Tiết: 1. Trương, 2. Khương, 3. Ninh, 4. Khánh, 5. Khai, 6. Khôi, 7. Mỹ, 8. Chơn, 9. Tuấn, 10. Khiết, 11. Kiết, 12. Bình, 13. Lô, 14. Đào, 15. Hoa, 16. Ca, 17. Hòa, 18. Oanh, 19. Thành, 20. Ánh, 21. Chiếu, 22. Chiêu, 23. Hiển, 24. Lâm, 25. Khâm.

Châu-Ngưu về Tiết: 1. Tràng, 2. Diêu, 3. Thạch, 4. Hắc, 5. Hoát, 6. Kế, 7. Lai, 8. Hồi, 9. Yên, 10. Kiên, 11. Hiếu, 12. Anh, 13. Bửu, 14. Ân, 15. Nghĩa, 16. Lễ, 17. Tịnh, 18. Thinh, 19. Dinh, 20. Bích, 21. Đồng, 22. Ấu, 23. Triêu, 24. Khiếu, 25. Tịch.

Về Châu-Lư-Hảo, Tiết: 1. Kim, 2. Châu, 3. Phụng, 4.Thơ, 5. Sanh, 6. Thu, 7. Thủy, 8. Sơ, 9. Thái, 10. Thích, 11. Tha, 12. Nhân, 13. Hoài, 14. Kiến, 15. Tường, 16. Tiên, 17. Duyên, 18. Vệ, 19. Thánh, 20. Thân, 21. Ký, 22. Hương, 23. Thủ, 24. Ứng, 25. Dụng.

Châu-Trung-hảo, Tiết: 1. Mai, 2. Lang, 3. Lệ, 4. Túy, 5. Nhụy, 6. Huy, 7. Sứ, 8. Bồ, 9. Hạnh, 10. Liễu, 11. Uyên, 12. Yếu, 13. Minh, 14. Tín, 15. Danh, 16. Xích, 17. Lục, 18. Bạch, 19. Quỳnh, 20. Ngâu, 21. Tân, 22. Dân, 23. Đức, 24. Hải, 25. Thúy.

Về sự hành phận, Đơn-lễ mặc Đơn-phục, lúp 5 cung áo gắn chữ Yểm-tự, tay 5 tấc, Thường-lễ mặc Thường-phục áo tay rộng 5 tấc có viền, lúp màu tím, mang xiêm; Tiểu-lễ mặc Tiểu-phục áo rộng tay 7 tấc, có viền đội lúp màu mang Yểm-giác-tâm-quang-tử, đeo Ngọc-đái lúp Đại-phục màu tím, đội Tường-thanh-hảo-kiết, trên Tường-thanh-hảo-kiết có gắn 4 chữ: Thư, Hiền, Hảo, Hiệp. Trên mình Tường-liên-thanh-hảo, chữ này 5 phân bằng kiếng lộ Thủy-hào, chữ đính hậu màu xanh, dây Lạc-Hảo-phong hình dài tùy tước thể lúp Đại-phục để hành Đại-lễ. Thư-Hiền-Hảo Dung-Bộ không có đội Mão; về dây Nhung-khoa Đảnh, Hành-lễ đồng có mang vào bàn tay mặt.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy Nam-Công đọc trước giờ Đạo-học nơi Nữ-Oa Liên-Điện Cao-Cấp Bộ-Nguyên, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật, cẩn hậu lưu hành, Diệu-pháp chơn-truyền thiện-giáo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC trong trắng sạch khéo đừng lem
HOÀNG Lịnh sắc phê trẻ vén rèm
ĐẠI-hội Nam Càn khai cửa Ngọ
ĐẾ Huyền-quang chiếu thấu Khôn Khiêm
GIÁNG-Đàn bày tỏ Trời, Người, Đất
THẾ-giái vững nên thời vận điềm
ĐỘ dẫn con bầy về Thượng-đức
LINH-căn xuất thế Nguơn-hanh Kiêm.

Thầy mừng chung con trẻ, bớ con thơ an lòng bước lẹ nức liên-đằng, lớp học tinh-thần Pháp Lý Tân-dân, hoằng Bốn-báu cán cân toan tồn là nhiệm vụ, thông Cửu-khí, trí Cửu-châu, thâu Cửu-thể, kế Cửu-chơn, Vị-phẩm thụ Thiên-bồng, Phát-minh về Đạo, xây tạo Thượng-tuần, dạ vưng tuân nhiệm kỳ là trọng trách, Đức-hóa năng truyền, đừng để đổ rồi thiêng, mới yên Hồn, Tâm, Mạng. Thầy than đây cạn, trẻ với trò toan hựu hản Hoán-mỹ Sứ-vụ vững tề-tu. Bớ con, nầy trẻ, đây trò; Tinh-thần Trí-huệ lương tương ứng tụ, chung mỗi trẻ về Thiên-lý, dụng lương từ khuyên nhủ, dẫn người xuôi thuận về đến Đạo chỉnh điều thu.

THI

Chỉnh-trí Điều-thân Tín-ngưỡng thông
Xuôi-cơ thuận-vận cuộc xuân đồng
Nhủ khuyên ban dạy con trần-hạ
Hoát khởi tâm trung trẻ trọn công.

NGÂM

Trọn công tròn phận con Trời
Gánh gồng lý vụ dựng đời thuần lương
Bớ con Đạo khải Thiên-đường
Chung hòa cải hoán, nghĩa phương biệt thùy.
Mừng thay Thánh-đức là đây
Cháu con Hồng-Lạc danh tài Hiền-nhân
Giáng-Đàn ban tỏ Liêm-cần
Đồng-tâm quyết chí Bốn-ân trau-giồi.

NGA

Nghĩa Bốn Đồng Ân
Cao Sơn Vô Tận
Con Trời Thuận Vận
Con Trời Thuận Vận
Xuôi Thuận Bảo Tồn
Trí Tín Suốt Thông
Vẹn Chí Thành Công
Vẹn Chí Thành Công.

TRƯỜNG THI

Phải thành công nghiệp nên trò
Bớ con đồng chủng lần dò về Ngôi
Từ đây vưng dạ tuân lời
Tự tâm phán xét đừng lơi Mạng-thần.
Nhơn-luân Phong-hóa Tân-dân
Trí-tri thi thức thạnh thân lý mầu
Đạo Trời sáng suốt làu làu
Đạo Trời cứu độ chung bầu đồng qui.

THI

Đồng đến Thượng-qui bớ trẻ trò
Ân, Oai, Tế, Trị, thấu cần lo
Bỉnh Hành phân, phán hoàn Năm-cõi
Sắp lập Thỉ-sơ bốn biển dò.
Giáng hạ xá tha con giác ngộ,
Chấp-trung Dung-thứ vào chung đò
Thường, Tin, Thiệt kính thành nhơn-nghĩa
Hòa-bửu Độ-điều hiếu chí trò.

NGÂM

Giáng-Đàn ban dạy trò Ta
Vô-Vi lớp học Đạo Ca Tinh-thần
Diệu-Linh Thánh-Điện cán cân
Bớ con thông suốt Thầy gần hiển đây;
Giã con Đàn-Tý giờ nay
Thầy thăng Điện-Ngọc nhìn ngay mỗi trò.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý lớp học Tinh-Thần Diệu-Lý nơi Vô-Vi-Cảnh Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài dạy sắm Thẻ áo, Khăn, Bố-tử, Ca-sa từ Phối-Sư đến Lễ-Sanh và Khăn, Áo, Thẻ Đạo-Hữu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc điểm phê trạch trí tài
HOÀNG thành mối Đạo hiện là đây
ĐẠI-ân Trời xá con trần thế
ĐẾ Khuyết vun bồi rạng rỡ thay.

Thầy mừng mỗi con, chung con định tâm vưng nghe Thầy dạy ban lý luật đặng chung con vẹn chí học hành, về Hội-Thánh chỉnh điều qui-pháp đó.

THẠCH, con nghe Thầy ban dạy: Đại-Thiên-Phong Thầy đã ban lời giáo chỉ Chơn-thể vẹn rồi. Đây về phẩm vị Thiên-Phong, Thầy giáo đây con Ta thấu đạt. Về thẻ áo gọi phẩm-cấp rạng hành, thanh thanh sứ-dụ:

+ Chánh-Phối-Sư: thẻ áo 12 lớp, dài 81 phân.
+ Phối-Sư: 9 lớp, 72 phân.
+ Giáo-Sư: 6 lớp, 63 phân.
+ Giáo-Hữu: 3 lớp, 54 phân.
+ Lễ-Sanh: 1 lớp, 5 tấc.
+ Đạo-Hữu: 1 lớp, 45 phân.

Đây là Phẩm-vị Thanh-nhân gồm trong số 9 Tinh-thần hoán qui, Cửu-thông ứng dụng trì duy, sau thì Cửu-tích tri thùy Đạo-tâm; Đạo qui bán-cửu Năm-hằng, đây là khuôn-mẫu phương châm diệu hành.

Từ đây:

Lễ-Sanh khăn cấp gọi phái màu, khăn Tam-thanh phải sắm do Thời-luật-pháp, nhưng: 5 lớp chữ Nhơn gọi: Chấp-trung Lễ độ Năm-hằng; Tín, Trung, Nhơn, Nghĩa, Trí hoằng Đạo thông.

Giáo-Hữu 3 lớp chữ Nhơn; Tam-tài vẹn chí xuân đồng, phá mê diệt tục rặt-ròng phương-trương.

Giáo-Sư 6 lớp gọi là: Đại-Thiên-Phong lập công hoằng pháp, toan dẹp tà túc tác Lục-thông.

Phối-Sư 9 lớp chữ Nhứt; Chánh-Phối-Sư 12 chữ Nhứt. Đây là cơ vận Liêm tề, Tam-thừa Cửu-cấp phẩm đề huề thanh.

Về Bố-tử: Chánh-Phối-Sư tỏa hình Tam-quang là: Lý Phối-thiên, Thể Phối-địa, trong Bố-tử ứng 3 vòng, gọi Hư-vô hóa thể, hình tròn 18 phân; gìn số Cửu chia ra Nhị-khí.

Từ Chánh-Phối-Sư đến Giáo-Sư đồng 18 phân hình tròn là: Hiệp khuôn hòa lý tinh-thần; Phối-Sư lộ hai vòng tròn tùy phái ứng màu là: tánh tâm tròn thể khuôn hòa; đề chữ Tam-quang là tinh-thần phối hiệp, thể dụng lương tề.

Giáo-Sư Bố-tử ứng một vòng Thái-cực là: Tinh Thần ứng Khí, là Tam-linh ứng cảm, Tam-bửu chiếu Tam-thanh, là Thái, Thượng, Ngọc đó.

Về Giáo-Hữu: Bố-tử hình vuông mẫu thuận nhơn tâm chữ Chơn là trung học.

Lễ-Sanh chữ Chánh là: Thần-thông chánh pháp vô tà.

Từ Giáo-Sư trưởng lên chung qui có đề 6 chữ: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ; là Lục-thông Tế-pháp Đức-hóa năng truyền.

Giáo-Hữu, Lễ-Sanh hình vuông không có đề 6 chữ, nhưng cũng có ứng tượng, Giáo-Hữu 3 lằn chỉ bìa là: Tam-đạt tề biệt Tâm-điền; Lễ-Sanh 2 lằn là: Tín uy Trí độ.

Về Đạo-Hữu khăn trắng 5 lớp chữ Nhơn, áo rộng tràng vuông, tay 5 tấc, thẻ áo 1 lớp 45 phân là: Tỉnh lòng thức thiệt về chơn, Năm-hằng dò xét chánh chơn lưỡng điều; Tin, Thường chín bực đuốc khêu, Tam-tài rạng rỡ Nhẫn, Nhiêu, Hưu tuồng.

Về Phẩm-vị Cửu-Trùng từ Đại-Thiên-Phong tế hoằng đến Đạo-đồng lương Hữu, khăn Thường-hành Đạo-phục là khăn đen đội đi hành Đạo, đồng 5 lớp chữ Nhơn là vẹn, gọi rằng:

Đạo Trời dựng lại Thượng-sơ
Chung đồng võ-trụ ngày thờ thanh-nhân
Phong-luân, Mỹ-lệ, Liêm-cần
Năm-hằng, Bốn-báu tinh-thần vãng thâu.
Đây là Đạo-đức làu làu
Bớ con mỗi trẻ ráng giàu Đạo-tâm
Phong-điều Võ-thuận Tin cần
Thanh phương huấn lý Tân-dân lập trần;
Phụng thờ Năm-đức hiến dâng,
Tròn câu Sáu-nghĩa Bốn-ân hóa hoằng.

Về Ca-sa: Thể hình cách cựu Bác-Y, tỏ ngang ứng dọc thống tri dẹp lần; bước lên một phẩm bớt 3 lằn, Thể đây Tam thời Cửu-chuyển, Ca-sa Chánh-Phối-Sư 18 lằn, Phối-Sư 21 lằn, Giáo-Sư 24 lằn, Giáo-Hữu 27 lằn, Lễ-Sanh 30 lằn.

Phận con người bốn bề ba mối, Chỗ mười phương ngang dọc khối ràng; Thọ Thiên-ân ứng đó dọc ngang, Giảm trừ sửa đổi bớt ngang dọc mòn. Trong ba phái Ngọc, Thái, Thượng, Tam-thanh Thân Mạng, vẹn tu-tề tỏ rạng Bửu-Linh; Hòa-trung Tam-húy giữ gìn, nêu cao khí-tượng ngày xinh mỗi ngày. Hiển nay Thánh-luật hay hay, Chỉnh-điều ứng dụng dò đây bớ trò.

Về Giáo-Hữu lưu lai áo vuông gọi Tiền-y-kích là: Còn chấp vãng tâm thông học vấn, Chánh-chơn Đạo học Khải-thông Khôn Huỳnh; Noi hành tân pháp thống truyền, Khôn hòa Càn ứng Hiệp-quang Xương-bình.

THI

Đạo Luật Thầy phê trẻ vẹn hành
Đức hoằng tế thế khá dò thanh
Pháp-luân Thường-chuyển thân đâu cũ
Lý, Thể trắng trong Tánh, Mạng lành.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đạo học nơi lớp Diệu-Lý Tinh-Thần, Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Bài nầy nêu vào Thánh-Luật Chơn-Truyền tế hậu.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ LẬP-TRẦN

THI

NGỌC sáng suốt thông trắng sạch thanh
HOÀNG-đồ khai rộng mối hòa manh
ĐẠI-ân đại xá Cương đồng Kỷ
ĐẾ Chủ phán phê Thống-nhứt danh
GIÁNG tại Thiệm-Châu qui Bốn-cõi
THẾ thời Đất Việt hiệp Năm-lành
LẬP nền Nam-Quốc hoàn Vô-thỉ,
TRẦN hạ ứng chầu hội Thượng thành.

Thầy mừng các con, mỗi con đây trần-thế, phận Nhơn-sanh, thể con Trời phải bền Đạo mới vững nơi, chớ đổi dời rủi sa khơi e có hại, nay là Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong, gọi chung qui Thiên-Thể, bình tĩnh định thần lóng nghe suy kỹ, rõ tiếng Trời chung-thỉ lẽ hằng kiên, chữ tâm thành thấu vận huờn Thiên, Thiên vụ Thể, thể chơn thanh cơ vận.

Bớ chung con, Thầy chọn con, Thầy gia ban Ngọc-sắc, phê sứ Lịnh sai, gọi Môn-đệ Cao-Đài, phải vén màn dẫn chúng, Thầy trao Then Đại-Đạo, Thầy ban Chốt Tam-Kỳ, giao con cảnh Đại gia-đình, cảnh nầy chữ đề Phổ-Độ.

Nầy chung con, Thầy tường thỉ tâm thành của mỗi con, mãi tạo gây tư thể, lâu ngày e con nuôi lớn chỗ tư thân; nếu vậy hỏi lại Sứ-mạng Đạo-đức Liêm-cần, con tròn chưa Hiếu-tử? Bớ chung con, bóng Tòa-dương trước kia lộ lộ, nay đà ứng chiếu minh quang, mây tối đã tan, sao con Ta mãi say sưa kìa giấc điệp? Bớ con hiền hiếu, bớ trẻ thảo ngay, bớ trò Ta Môn-hạnh của Cao-Đài; vai gánh Đạo, gánh đến đâu đó trẻ; lối lề con ôi chớ tẻ, Đường Đạo dạ suốt thông, đừng luống cuống cõi lòng Thể, Thân, Cái, Tư càng lâu rồi phải hoại, Đạo là che lành cho thế thái, Thầy cậy trò nhớ lại đó đoàn em. Bớ con tỉnh giấc vén rèm, rời chướng ngại xét xem hoàn thí thiệt, phải Đại-hùng tâm định quyết, lập ngôi thần tham khiết diệu hành chơn. Bớ con phải nhớ nào Nghĩa nào Nhơn, Lễ tồn huệ quang khai Trí Tín, Năm-hằng con níu vịn, Tám-báu trẻ dò đon, Đạo-đức khá bảo tồn, tồn tại Ba-lành, Sáu-phải. Hiện đây Trời Nam Đất Việt, đồng tải Năm-phương, Bốn-đức an bường, ngày mai nay toan trạm-tịch, là vô-tư chánh pháp đó trẻ.

Vậy giờ đây chung con nghe Thầy dạy.

THI

Trời Nam khai mở hội Sơ qui
Đất Việt Rồng Tiên đắc Thỉ kỳ
Bốn biển phục chầu nguồn chánh thể
Năm-châu triều dụ cội nhơn duy
Đại-thành lộ hiển nền nhơn nghĩa
Thánh-đức chiếu soi móng hậu tri
Thống-nhứt trọn niềm là cứu khổ
Càn Khôn giao tế chuẩn làng nguy.

THI BÀI

Bớ chung Đời Đạo con Trời,
Biết nghe hiểu thấy vận thời Đạo khai.

1. Đạo là lý cứu tai giải nạn
Đức hóa truyền nền tảng hòa thương
Con ôi! Tin đức Thiệt Thường
Nguyên do căn-bổn bước bươn kịp giờ.

2. Danh Đại-Đạo năm bờ đại xá
Tiếng Tam-Kỳ hiệp cả bốn phương
Trắng, Đen, Xanh, Đỏ tang thương
Trung hòa điểm đích Tím, Hường ung dung.

3. Chỉ con thoát chỗ đường cùng
Hòa đây bầu-bọc Lạc-Hồng trùng qui
Bớ con Đạo-đức duy trì
Chớ cam ăn ở tạo nguy gầy mầm;
Nhẫn, Nhiêu, Hưu, Mặc cao thâm
Ta tươi, Người tốt muôn năm thái hòa.

THI

Hòa chung Bốn-cõi với Năm-nơi
Đạo-đức Nguơn-sanh tế vận thời
Pháp Lý nhiệm mầu truyền tiến triển
Chánh-chơn dụ lập thới thanh đời.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường ngày 14 đến đây, đọc rồi mới Hành-lễ, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Đồng-Nhi, Nhi-Đồng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc Lịnh phê định mẫu-khuôn
HOÀNG-đồ sáng suốt bởi tròn vuông
THƯỢNG lưu Thánh-đức nền Thiên-Quốc
ĐẾ Chủ Càn qui Đất Việt thông.

HIẾM, con nghe Thầy dạy; con vưng lịnh Thầy soạn Đạo-phục của Nhi-Đồng, cùng Đồng-Nhi thơ cấp, vậy con định-tâm vưng tuân nghe Thầy ban lời dạy đây là mẫu-khuôn qui pháp, nhiệm-vụ chỉnh điều đó trẻ.

Đồng-Nhi: Xiêm đồng trắng 5 lá, mỗi lá đồng 3 tấc, gồm lưng 9 tấc là Tam-qui, Ngũ-giái lương tề, Tín Trung qui-nhứt cửu nguyên đề tường. Nhi-Đồng, Đồng-Nhi y thể là: Tân-qui, Tảo-thuận, Tinh-anh; dầu cấp phẩm trỗi đến Khóa-Sanh cũng y thể dụng là Xiêm. Áo rộng tay 5 tấc; Thường, Tiểu, Đại-phục, châu-toàn lễ-dụ, Đơn-phục tay 3 tấc. Ấm-sanh Mão tròn màu trắng, hình cao 18 phân, tiền Mạo đề chữ HIỀN, màu tùy phái, tượng một vòng hình cực ẩn lộ Nhứt tin của chữ Hiền. Bố-tử hình vuông màu trắng, chữ HIỀN màu tùy phái, 12 phân chữ nho, tượng vòng hình cực màu phái phận, chữ màu tùy phái, chữ Yểm-linh-tự 7 phân tùy phái màu, Khóa-Sanh thể y, nhưng tượng thể vòng nhì-nghi, gọi Thái-cực, của Mão cùng Bố-tử. Đến Giám-Sanh là cơ thời vượng tướng, ứng chuyển Hoàng-huy. Xiêm Nhi-Đồng 7 lá, Đồng-Nhi 8 lá, nhưng không có viền, 5 lá 4 tấc, 3 lá 35 phân; Giám-Sanh, Nhi-Đồng 4 lá 4 tấc, 3 lá 35 phân. Mão Đồng-Nhi, Giám-Sanh gọi Nam, tỏ màu tùy phái, kiểu Tú-khôi, Lễ-mạo, đề chữ HIỀN, màu chữ tùy phái, tượng 3 vòng Hư-vô, màu tùy phái, Bố-tử cũng thể, áo rộng tay 5 tấc vai vuông, Nhựt-tăng bình-bát, áo này toàn Lễ-vụ 3 chữ gọi Yểm-linh-tự, theo phái màu, phận; Mão cốt 18 phân, Diềm 18 phân, gọi Tam-thập-lục-thiên, thâu qui thượng sĩ. Lạc-thần-phong dài 45 phân, hình ngang trên 36 ly, dưới 63 ly, gồm lại là: Cửu-quang truyền hoằng Cửu-thể, Gọi Cửu-cửu Đạo thông, khai Thất-thập-nhị Địa sát đó. Từ đây khi Hành-lễ, hay Hành-đạo phải chỉnh đoan Đạo-thể trang hoàng tinh khiết thanh cần niệm tín ngưỡng qui châu toàn lễ trọng, khải trược tẩy trần, lương hòa thuận tiếp đó chung trẻ Nữ Nam lớn nhỏ, khá đinh ninh Ứng-cảm cao siêu, tâm thành Hành-lễ điềm phiêu thiệt tường; tốt tươi thơm nhẹ trầm khêu, hương Trời tiếp dẫn trược đều rã tan. Đây là Lý Thể vén màn, trong trong ngoài trắng bình an Tâm-điền.

THI

Tâm hòa Ý hiệp trẻ điền khuôn
Kêu bớ chung con khá tỉnh tuồng
Nhiệm-Luật bảng đề nền mẫu thuận
Vưng tuân Sứ-dụ đặng tròn vuông.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường gọi Thiên-Thể học qui, Đạo chơn trí mặc, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Nhiệm-Luật lưu hậu lai hy, diệu hành chơn Pháp Lý truyền thiện lương khải giáo đó.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Tý Đàn-Sóc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ
GIÁNG-THẾ ĐỘ TRẦN

THI

NGỌC Sắc sứ phê chấm chọn hiền
HOÀNG thành Thánh-đức phải cần chuyên
ĐẠI đồng Nhơn-nghĩa toan hòa hiệp
ĐẾ Chủ Trung-dung thống thuận yên
GIÁNG cõi Nam-Bang thâu Ngũ-giáo
THẾ-gian hồi hướng ưỡng Tam-Thiên
ĐỘ hồn siêu thoát không lem ố
TRẦN hạ tu-tề chẳng đổ thiêng.

Thầy mừng chung Đàn-nội ngày SÓC Tý thời, đồng con Nam Nữ Phương-tử Pháp-châm, do chỉ căn thăng bằng hòa Đạo-mạch, bình hòa toan trạm-tịch, thường thức dụ tin thông, chữ Thiệt gìn lòng, Thiệt đồng huy-hoàng là khai khiếu; Thiệt an, Thiệt-hiểu, Thiệt-biết, Thiệt-nghe, Tâm-lý dặt dè cuộc éo le con Thiệt tránh, Từ-bi lòng Thiệt mạnh, Bác-ái trẻ Thiệt cần, hòa thân trò Thiệt niệm, diệu hành tròn đốn-tiệm, ý chí Thiệt quyết bền, Thánh-đức xây nền con Ta tròn Thiệt ứng, Đạo-mầu tinh tấn, Môn-đệ phải Thiệt thi, cách-vật trí-tri Đại-Thiên-Phong hoàn toàn Thiệt tích, khôi ngô liêm tính, hạnh đức Thiệt thuần chơn, tái dựng Thượng-nguơn trò Ta Thiệt anh-tài thượng-trí; dầu Nữ dầu Nam lời dạy đây đừng cãi phế, mới châu toàn mới để cứu nguy, chữ nguy đó nghĩa chi bởi đâu? Mà nguy ngập, do nhơn tâm sánh so cao thấp, do tánh phàm cố chấp trắng đen, muốn cứu đời đừng cậy thói quen, muốn độ thế Thiệt hạ mình, chữ nguy nầy là ngôi cao vọi, thức giác rồi nhơn-tâm thay đổi, đức-hạnh đầy thấy mối rõ giềng ba, Đạo-pháp Cao-tòa, phận người thanh Đạo-tâm đủ, là Tân-dân Minh-đức, Thầy than đây chung con Nữ Nam thiệt thức, xa đắc cao, lánh tà khúc, an phá tục thống Linh-căn; Tâm trực, Tánh bằng, Ý thông tường nhiệm vụ, câu phá tục hồi thanh con Ta phải thấu, phá lối mù cượng cấu cải-canh, vậy mới rạng tiếng rõ danh, vậy mới phải cần thanh trò gánh Đạo. Bớ con nghe Thầy dặn, câu Ta an Người hảo, Ta tốt Người tươi, Ta thuận Người xuôi, Ta vui Người thong thả, Ta Người đồng hỉ hạ, là dứt quả cạnh cùng tranh; tu rõ mối, hành thấu manh, vậy mới đúng Cha lành sinh con giàu thảo thuận. Bớ con vưng lời dặn, ngày ứng thí Nguyên-đức khỏi trễ tràng, sau trước vén màn, trẻ ôi phải Thiệt biết; dầu trước sau, xa gần, nên hư, cũng con của Trời Cha đó trẻ; con đặng phải lành an vui vẻ, toan dẫn dắt cho nhau vậy mới tròn con Ta Nguyên-đức thanh cao, vẹn trò tiền-đồ toan hướng lý. Bớ con Nguyên-nhân là Thượng-trí, Căn-chưởng là suốt thông, Liêm-cách hòa đồng, đồng thong dong Hoàn-ca nền Thiên-Quốc.

THI

Thiên-Quốc Trời ban tại cõi trần
Lạc-Hồng danh nghĩa hướng đò tân
Trời Nam Đất Việt hoằng Năm-cõi
Bốn-biển qui hồi thống hiệp cần.

THI BÀI

Cần tu đúng Thiệt bớ trò
Thiệt thông, Thiệt biết, Thiệt lo lập trần.

1. Thiệt thức giác Thiệt cần mài luyện
Thiệt phát minh Thiệt tiến triển thêm
Thiệt lo sau trước trọn niềm
Cơ thời phán đoán oai nghiêm hẳn hòi.

2. Thiệt vô tư Trời soi, Đất xét
Thiệt chí-công tâm quyết rót bầu
Thiệt thương Bác-ái dạ giàu
Thiệt hòa phải phất mày tao riêng hình.

3. Phải Thiệt thi trung bình tâm lý
Phải Thiệt thường thuần túy lý do
Bớ con Tạo-Hóa Cao-lò
Mảy mai lành dữ cân so chẳng lầm;
Dạy đây con trẻ thiệt tầm
Tầm cho rõ lý muôn năm bảo tồn.

THI

Bảo tồn tâm-lý Đạo ngày cao
Dẫn dắt chung nhau Đức phải giàu
Tế chẩn đồng hòa do tín nghĩa
Chung con vưng dạ chậm rồi mau.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Đàn-Sóc đến đây, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Ninh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ nơi Trường-Qui Bình-Ninh định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy chỉ đây chung con trẻ.

THI

TRƯỜNG-Cửu phải tu bớ trẻ trò
QUI-y Chơn-pháp khá cần lo
BÌNH an trật tự tồn tâm-lý
NINH dụ thông hành bước đến đò.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện hành
Lo tu, lo học rõ rành lý do.

1. Chung con trẻ cần lo trau trác
Đặng vững bền mối ráp từ đây
Con ôi! lý nhiệm hay hay
Tĩnh tâm thoát tục vui vầy Bồng-vân.

2. Lời Thầy tỏ cán cân hiển hiện
Phận người tu luận biện nơi lòng
Làm sao Đạo-đức vững tròng
Tâm-thiền, Tánh-định dứt vòng mỵ ly.

3. Bớ chung con ráng tri vận cuộc
Vận thời sang, rõ cuộc thưởng răn
Đừng cho đến muộn ăn năn
Con Trời trong trắng mới rằng Nguyên-nhơn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước giờ thượng bảng Thống-Nhứt nơi Thánh-Thất Thiên-Thai

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc rọi soi bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ Huỳnh-Đạo ráng cần lo
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng Qui-nguyên bổn
ĐẾ Chủ Càn Khôn Thống-nhứt đò.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ chung hòa
Thiên-Thai Cảnh-tịnh con Ta qui nguồn.

1. Lời Thầy dạy tròn vuông huynh đệ
Dẫn dìu nhau mới dễ thành công
Con ôi! Đạo khải ngày thông
Bớ chung Nam Nữ hòa đồng dưới trên.

2. Ngày hội Thống tâm bền ý hiệp
Bớ con Ta bước kịp liên-đằng
Ngày nay an mạng dò phăng
Cao-Đài Danh-hiệu bổn-căn bảo tồn.

3. Từ đây trọn trắng trong lập đức
Gọi Trời Nam Đất Việt Hoàng-đồ
Gia tâm xây móng đắp mô
Trung-dung khí tượng điểm tô Đạo-mầu.

4. Đây là chung hiệp một màu
Thỉ-chung đắc nhứt ngày cao tinh-thần
Bớ con an vững bền thân
Liêm-cần Tri-cách Tân-dân Đức-hoằng.

THI

Hóa hoằng nguồn sáng bớ trò Ta
Đừng có buông lung phải hỏng mà
Đứng vững trong trường dò lý dụ
Thông Chơn, lập Chánh thống chung nhà.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Thượng-bảng Thống-nhứt nơi Thánh-Thất Thiên-Thai đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT NGỌC-ĐẾ LẬP TRẦN

THI

HUYỀN diệu hay hay chiếu đủ màu
KHUNG Kinh cảnh tượng ứng thâm cao
KIM Đoài Huỳnh hội thông Thiên-bỉ
KHUYẾT điểm tô bồi thấu Địa-giao
NGỌC lộ Càn Nam hoằng Bốn-biển
ĐẾ hoàn Khôn Thiệm hóa Năm-châu
LẬP thành Thánh-đức nền nhơn tảng
TRẦN cuộc ung dung Thống-nhứt bầu.

Thầy các con, mỗi con trong lớp học Cao-Huấn phải vưng lời xây dựng Thỉ-Chung. Thỉ là trước, trước đàng ngay con Ta vững bước, nẻo lành nên là vượt khỏi mê; bớ con Nam Nữ đề huề. Chung là sau, sau là chỗ cảnh quê con Ta tự lập; bớ con Đại-Thiên-Phong, bớ mỗi trẻ Nam Nữ trong Đàn, con Ta vững dạ vén màn, đừng bôi bạc lời vàng Thầy căn dặn, con Ta bao nhiêu lần Đạo-tâm hàn gắn, gắn cho liền ngày rạng rỡ vị Đại-Thiên-Phong; con chớ trễ lỡ khoa tràng, Thầy e đó dở dang duyên cùng đức.

Bớ con, Đạo là thước, Pháp là mực, Đức là nền, Lý là do căn chỉ, Hiếu dụng đặng dựng nên, nên cõi thọ trỗi tên danh tiền hướng. Bớ con, lòng đừng miễn cưỡng, bớ trò Ta mau vượng tướng cõi lòng thanh. Con ôi! Lý dụ nhiệm thành, Tâm Tánh Phật nguồn lành tuyên đại hóa, con hựu hản tu thân Thầy đây vui dạ, mau phá mê rọi đuốc Trời huyền tỏa sáng huy hoàng, con an tâm thận-độc vén màn, trò bình dạ hãy thông lời Chung-thỉ. Trời là Cương, Đất nọ là Kỷ; Kỷ-Cương, phận con Ta đâu phải là thường, làm manh dĩ kinh huyền, lập trần an ninh thụ, chỗ thỉ-chung con Ta ký chú, nơi trung hòa qui-củ của Đạo người, dựng thuần phong Thánh-đức đồng nơi, Tam-Hoàng Thống-nhứt thông thời trên võ-trụ, học lý thiệt, thiệt hành chớ phụ, phận con Trời lo tri-trí dụ thành công; bớ con, ngoài trắng tâm chí sạch trong, trong với trắng Lạc-Hồng đây danh nghĩa, cả tiếng kêu con Ta đồng Năm-châu Bốn-biển, cũng một Cha biến hóa hoằng sanh; bớ con, đừng vì lợi chớ vì danh, sanh ý dục tung hoành, chung bầu bọc sao đành tang tóc, nhìn nhau như một, mến nhau da ruột thấu chung nhà, xa mái trọ luân-xa vay qua đáo đầu rồi quả trả, đặng vưng lịnh con ôi Thầy bao phỉ dạ, cõi Trần-huỳnh Chung-thỉ tỏa dấu Thiên-Quốc với Bồng-vân, từ đây mỗi trẻ tin cần, liêm tri cách nhân tường nghĩa vụ.

THI

Nghĩa ân con hỡi hóa hoằng thông
Liêm-cách trí giao Thống-nhứt đồng
Trung-thứ dung hòa Công-nghiệp cả
Đạo-mầu tiến chuyển trắng rồi trong.

THI BÀI

Bớ con lớn nhỏ trong Đàn
Chương-trình Đạo-pháp châu toàn trẻ Ta.

1. Phận người tu trung hòa duy nhứt
Con xét mình thi thức rồi chưa?
Con ôi! sớm, tối, chiều, trưa
Thời cơ vận mạng rồi chưa trẻ hiền.

2. Phải phấn chấn tâm-điền thần trụ
Toan phục hưng qui-củ Xuân Thu
Bớ con ráng xứng người tu
Bớ con phẩm giá vãng thu huy hoàng.

3. Đại-Thiên-Phong khai đàng Thượng-đức
Thế cho Trời đánh thức đời mê
Bớ con Long-án dâng thề
Nầy danh, nầy phận, nầy đề huề siêu.

4. Bớ con Nhu-sĩ thiện phiêu
Bớ con nhơn-nghĩa đằng-kiều thông Thiên
Bớ con tu niệm vững yên
Vững tâm phá tục, tánh yên giải mù.

THI

Giải thoát phá mê lối tục mù
Cho tròn danh phận của người tu
Đông-Thắng Thần-Châu, Tây-Ngưu-Hạ
Cù-Lư hòa Thiệm ứng Thiên-lầu.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài dạy Đạo Lễ-phục Khánh-Ban Trị-Đàn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc sứ phê chấm chọn hiền
HOÀNG-đồ khai mở cuộc Trung-thiên
ĐẠI-thành Thánh-Luật nguồn Chơn-giáo
ĐẾ Giáng lập trần cương-kỷ thiền.

HIẾU, con nghe Thầy dạy. Con vưng lịnh soạn Đạo-phục Trị-Đàn, đây tròn sứ mạng, đó trẻ rạng danh nêu. Mừng thay! con trẻ tâm-lý đủ đầy, đề nhơn vụ đuốc khêu nơi Thánh-Luật.

Về phận sự Trị-Đàn: khăn Đại, Tiểu-phục; Đơn, Thường-phục tùy tước Cửu-Trùng, đây là Thiên-tước Lễ-nghi, quang minh trật tự, trí tri thông hành; Mão tùy tước là Thánh gia Tín mạo ung dung, Mão khăn nghi tín tường trong sáng ngoài; Mão là lễ thọ tiền khôi phục, đội Mão là tập tục thuần phong; Thể nhu tướng cảm từ lòng, qui khôi Tam-bửu Khải-thông Ba-giềng. Khăn Đạo lễ thường hành là khăn đen đội đi hành Đạo gọi Thỉ cân Đạo-phục tin thường, tu du bất lãng phụng dưng Năm-hằng, là 5 lớp chữ Nhơn; Đạo người giềng-mối Năm-hằng, trọn tròn phục vụ ngày tăng nhựt kỳ.

1. là: Nhơn gọi Đạo, Đạo thể Chơn-Lý, Chơn-Lý là Trời, Trời Háo-sanh vô sát là Nhơn.

2. là: Nghĩa là Đức, Đức tượng biến hóa, biến trưởng hóa dưỡng dục là Đất, Đất vận chuyển năng truyền thoại mỹ là nghĩa vụ.

3. là: Lễ là Lý, Lý thể tánh đức, tánh đức là người, Người lễ độ diệu-hành là nhơn thanh phẩm giá liêm khiết vị tha là Lễ đó.

4. là: Trí là Pháp, Môn pháp thể qui mô chuẩn thằng, Qui-mô chuẩn thằng là trật tự của phương viên, viên lập trần thanh cương-kỷ, do trí-tri cách-vật Liêm cần thanh chánh, là bình hòa đồng linh đẳng, gọi tinh-thần tấn hóa thường-thức sanh giác, sanh là Trí.

5. là: Tín gọi trung hòa, Trung kính Dung Hòa huyền thứ, gọi âm dương ký tế hóa sanh, Công-bình luật chuyển, về người cần chủ định tâm thông, tâm thông xử cư ròng uy tín, là nhơn lương tất lập gồm là Đạo, Pháp, Lý, Đức, Công gọi Bát-chánh trứ chơn hóa hoằng muôn mối, người phụng Trời thể thay Trời là người khai Đạo, Đạo là trật tự đó, Áo Khai-dương là Huỳnh lương Đảo khải đồ huờn Thiên; áo đóng 5 nút, mỗi nút 3 phân màu xanh là: Đạo khai khiếu suốt thông tích cực; Tiên, Hậu-Thiên thước mực thẳng ngay; tâm tròn thể nút mở gài, chốt then gìn giữ giồi mài Năm chơn; màu xanh thuộc Mộc Đạo nhơn, Nhơn thanh can phế cao-sơn trị tà; trên bâu một nút 1 phân màu đỏ hình vuông, Đỏ là: Tâm huyết chí thành Không-hư hòa khí điền khuôn trí tài; hình vuông bốn đức hoằng khai, Bâu là tiêu cực tích khai tinh-thần; thể hình Bát-Quái Thu Xuân, lập thành Đông Hạ người tuân mạng Trời; Áo Đơn-phục để hành Đơn-lễ, mang bốn chữ Thần-quang-linh-tự, là KHÁNH-BAN TRỊ-ĐÀN, mang hình ngang hiệp với cửa nút áo tượng hình Chí-công Chí-chánh thể vô-tà vô-tư, chữ 7 phân màu tùy phái, nếu con nào chưa thọ Thiên-tước thì chữ màu vàng, gọi nhơn phẩm Trung-Ương, Huỳnh-huyền khai Đạo, chữ 7 phân là: tiền tri thất giác huệ quang, Diệu-hành chung-thỉ vén màn hòa lương. Phận Khánh-Ban Trị-Đàn là: Khánh lành mạnh an bình tốt tươi nghi tiết giao thông lý nghĩa lễ độ tường hản chấn hưng tâm lý là Khánh đó. Ban là một liên đoàn trong đoàn thể đó. Trị-Đàn, Trị là hành-lập, thành-lập, tự-lập tường uy tín bình nghi phẩm, hữu quyền trị biệt suốt thông; Đàn là ký chú nội ngoại, trang nghiêm huy hoàng hạ cố, chước tính mục đề, nấu nung Lý Thể dụng chánh chơn liêm khiết, gồm lại là Liên-đoàn lành mạnh tinh-thần tôn nghiêm trật tự, đủ Tín uy năng truyền ý chí mỹ thiện, thung dung nhiệm mầu là Đạo đó.

THI

HIẾU, trẻ nêu danh tiếng Sĩ Tài
Khải-thông trật tự kể từ nay
Huy hoàng Thánh-Luật tường nhơn phẩm
Ứng dụng lưu hành trật tự đây.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Huấn đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc sau Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
CHỨNG HỌC ĐẠO HÀNH

THI

NGỌC Sắc sứ ban trẻ trọn niềm
HOÀNG thành Thiên-giáo đức Tôn-nghiêm
THƯỢNG lưu danh nghĩa Trời Nam chuyển
ĐẾ chiếu Huyền-quang Đất Việt Tim
CHỨNG dụ mỗi trò công tiến triển
HỌC thông Lý Pháp nghiệp dày thêm
ĐẠO Cao-Đài hiệu nêu Châu-Thiệm
HÀNH hóa diệu hoằng bốn biển triêm.

Thầy mỗi con, mỗi con vưng nghe Thầy ban dạy hai chữ TU-THÂN cho rõ lý, mới ân cần lo học tập bớ con hiếu hạnh phụng mạng thừa vưng, lưu chuyển Ngũ-hành, suốt thông thời vận, Đài-Tam huyền ân nguy nguy tinh tấn, quang điểm khí-tượng lịch trần Nguyệt-Tướng cán cân Công-bình Tam-luật, Từ-bi thi thật, Bác-ái gìn lòng, lý vẹn suốt thông, Ngoại-giao tân tiến, Lôi-thần phụng nghiệp, ý chí vô tư, Tâm-lý lượng từ; Ân, Oai, Tế, Trị; Tu-thân là thức kỷ, trau sửa thể hình trắng sạch trong, xinh lòng ninh Đạo-pháp, Thỉ-chung mối ráp tả hữu hòa chơn, Tâm-lý chẳng sờn thanh cao đức hóa, Tu-thân tròn gọi chung nhau thoát họa, họa thoát rồi hỉ hạ cảnh phước lai, kể từ đây Tâm Tánh vẹn Tài, Tài tu học giồi mài trắng trong thân thể phận, khuyên con ta đừng ngược vận, thời vận chẳng chờ con, bớ trò Ta lòng chớ mỏi mòn, an Đạo-đức gọi nghĩa-nhơn Đạo-lý vờn vờn, Ngôi-thần định rõ câu chơn Cảm-ứng Thượng-nguơn tái dựng, Thánh-đức làm nền, Đại Linh-căn xuất thế có tuổi phải lành tên, tên gánh Đạo bền nên danh Thượng-trí, dứt lòng ích kỷ, bỏ tánh quan liêu, gìn dạ nhẫn nhiêu, dùng đuốc Trời rọi khêu chỉ đàng tu cho nhơn loại; Tâm thân bất hoại, Tánh đức kiện trung, Ý chí Đại-hùng, lấp hầm sâu cùng hố thẳm, nền nhơn tươi thắm, dõng trí trượng-phu, anh tuấn Xuân Thu, Tử-quân lập trần thông Liêm-cách, trong trong ngoài sạch, mẫu gương lành trạm-tịch nải chi-quân, Đại-nghĩa hữu chừng, dạ vưng thừa Thiên-lịnh, Tu-thân an thành kính, Tri-trí gọi pháp dụng đắc Tân-dân, cảnh sống chung mừng do con Trời biết tu-thân toan trị biệt, năng hành tâm huyết, Sĩ-kiệt tất thuần chơn, Vĩ-đức Hóa-nhơn, với nghĩa cao sơn tường hóa hải.

THI

Cao-sơn quảng hải Tánh hòa Tâm
Đạo, Lý, Pháp chơn dạ vững tầm
Thần, Khí, Tinh anh thanh thới vụ
Bớ con vưng dạ thức tề thân.

THI BÀI

Tu-tề trị-biệt tâm phàm
Tu lai cải vãng ngày kham vận thời.

1. Phải phát huệ nhìn Trời là Chủ
Trời Háo-sanh qui-củ huy hoàng
Con ôi! Đạo luật châu toàn
Mới mong vững bước Thiên-đàng tiêu diêu.

2. Dây liên lạc đằng-kiều thiện thống
Mau dò chơn tịnh động lối lề
Bớ con, mỗi trẻ dưng thề
Bước cho đúng nhịp đề huề thanh cao.

3. Con ôi hỡi trước sau chớ lộn
Xen phàm-tâm đức tổn, thần mòn
Muốn cho ngôi vị bảo tồn
Nắm tay cho chặt vuông tròn hạnh khiêm.

4. Về lý do tôn-nghiêm hỉ ngộ
Phải con Trời dứt đố xa kiêu
Nếu con khan khiếm nhẫn nhiêu
Thi khoa lỡ dở đổ xiêu mỵ thần;
Bớ con chung cả ân cần
Buổi cơn Trời chọn tinh-thần là đây.

THI

Hiện đây Trời chọn Sĩ-hiền nhu
Ban dạy Nguyên-nhơn vẹn chữ tu
Đứng trước dẫn đường khai lối thiện
Kêu con vưng dạ Sĩ-hiền nhu.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý lớp học Bát-Quái, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài giải nghĩa: Ảnh Phụng Thái-Dương, Thái-Âm từ Tòa-Thánh đến Thánh-Thất, Thánh-Tượng Tâm-Nhãn từ Tòa-Thánh đến Nhà-tư và Nghi-thức thờ Thần-Giáo nơi Tòa-Thánh, Thánh-Thất.

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 7 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban hành khải Cửu-cung
HOÀNG-đồ mở rộng rước con chung
ĐẠI-ân lập giới trò vâng học
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo chấp-trung.

Bớ chung con nơi lớp học Bát-Quái, hãy định-tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy chỉ, giải phân Lý Thể phụng thờ, chỗ Nhị-khí Âm Dương, luân chuyển soi rọi cõi trần, bố ban động tịnh cho vạn vật hấp thụ sống sanh, luân, biến, hóa, hoằng gọi hoát khai thời vận, thê trưởng dưỡng mới thấu máy Huyền-quang, năng-tri, năng-ứng, đó đồng trò trẻ.

Về Ảnh-phụng Thái-Dương, nêu định hướng Đông, của Tả-bang Ngọc-Điện, do phục triều chiêm ngưỡng. Còn Thái-Âm Ảnh-phụng nêu định hướng Tây, của hữu bậc của Ngọc-Điện, do lý hốt-chiêm. Mỗi ảnh ứng năm màu, gọi tường-vân Ngũ-sắc, Khí-tượng tương sanh do hào quang lộ điểm, là Thái-cực lập nghi đó chung con mỗi trẻ.

Về ảnh Thái-Dương, mình xanh chiếu Đông phương thuộc Mộc, nét thể trung tim màu đỏ, Mộc sanh Hỏa, về phận hành sanh hóa hoằng khai, đem về Người lý thể như vầy: xem phải định Cang-thần Tâm-chủ, ứng thể, thể khuôn là nét vành màu vàng thuộc Thổ thể Trung-dung Huỳnh-Đạo vãng thâu, về vận hành trung vụ làm đầu, Cơ luân chuyển làu làu tích cực, thể chánh pháp màu vàng tăng Nhựt, về Đạo người công trực vị tha, gọi rằng bát-chánh, truyền ra, ngày càng sáng suốt vĩnh-gia khúc-cầm; Tia là ánh dọa hào-quang, màu trắng đó là: tinh-tấn Kim-cang, tự nhiên hạo khí vén màn tà tây; Thổ sanh Kim người đây hình vật, Tâm trắng trong rọi đuốc muôn đời; đó là Người hiệp với Trời, hành Kim trị Thủy sáng ngời biện minh. 36 tia thể minh hư khí, Đại Linh-căn xuất thế Lục-long, hòa cơ Tam-thập thanh bồng, phù Thiên biến chuyển vận đồng toàn năng; vắn dài cao thấp thể rằng; mây, mưa, sấm, chớp bủa giăng ngày ngày; 18 điểm tròn, điểm của tia, hào quang tia dài điểm đó màu đen, tròn 5 phân lý gọi Năm-châu hào thể rằng nguồn sáng Trời ban, Địa-cầu hưởng ứng kỷ-cang vuông tròn; Khuôn phương viên điểm ngoài trong, đây là Thể Tướng gạn lòng hành nương; số Nhị-cửu hiệp tường Thập-bát, Cửu-pháp khai Cửu-đạt lý do; số phùng là số 9 bớ trò, Con người sanh tử ấm no chỗ nầy; Đọa siêu thức thiệt mỗi ngày, làm người tri giác vui say Đạo-mầu. Về khuôn vuông của Ảnh-phụng nơi Tòa-Thánh từ đây sắp thành Thiên-chơn, Chánh-giáo thước tấc điều chỉnh lại, hợp hồi Thượng-Nguơn Thánh-Đức. Khuôn hình cao 15 tấc, số 15 qui-củ chửng thằng, hình ngang 12 tấc đó, lý dụ trang bằng, Càn Khôn ký tế bủa giăng Cửu-từng, hiệp ngôi Càn ba phần không khí, là 12 số ấy mối Trời, Trước trên cao cả thuận thời, hóa hoằng trưởng dưỡng lập đời là đây; bầu tròn gọi vành, viên đồng 5 tấc, gồm Ngũ-phương, Giáp Ất Quý Đinh, Hư-vô 3 tấc cảm in vận hành, nét trong tùy dụ rạng rành, thể tâm hòa tánh phải lành là nên. Bề cao tia điểm nét 3 tấc, tia nhỏ 2 tấc; Thể số ngũ chia ra nhị khí, Đạo Tam-tài kinh dĩ âm dương; Đây là thể lý bày tường, Thái-Dương, Thái-Âm thước tấc nghĩa phương một hình, Về Thánh-Thất lý minh nhứt luật, Thể lớn nhỏ hình thức ngoài khuôn; Đó là tùy cảnh có không, Điểm trung y vẹn rặt-ròng lý do, Vành tròn 3 tấc cần dò, Tam-quang ứng dụng đây trò luật minh. Nét Nhựt Nguyệt tùy theo châu đáo ánh tia, hình không 15 phân, đây là số 15 chủ cơ phán, bề cao tia điểm nét 2 tấc, tia vắn 12 phân. Đó là cơ hội hoán huờn, đổi thay Thế-kỷ vần xây đêm ngày; 12 phân hay hay Tam-giái, Trời Đất Người nhơn ngãi huy hoàng; Điểm tượng tròn 3 phân, đây là tròn dụ chuyên cần một ba, Nhơn loại ngàn từng đồng y, Khuôn ảnh phụng cao 9 tấc, đêm ngày vận khí, Thể người đây suy nghĩ rõ ràng, hình ngang 8 tấc bình an, đó là Bát-tuyết châu toàn chấp trung; Đạo làm người rặt-ròng Bát-bửu, Bát-chánh thông hản hựu thỉ-chung; Thước tấc này Thái-Dương, Thái-Âm đồng thể, Về Thái-Âm Tây-Ngưu Kim-Khuyết, Pháp Từ-tôn Vương kiết Đoài minh, mình trắng là: Tâm pháp phù binh, Lý hòa phủ đổng động huỳnh chia đôi; Gọi trị tà đuốc soi đêm tối, đời tỉnh lòng mỗi mỗi vận an, Thái-Âm thiếu phận châu toàn, lưng đầy tròn méo bình quang chẳng đồng; Bớ con gạn lựa nơi lòng, bình tâm thối ngụ xét trong rõ ngoài; nét chữ đen, Kim sanh Thủy Tam-tài so sánh, Điềm ứng đưa thể ảnh tùy hình; Không không tụ khí khí thanh, khử vàng do lửa vàng lành nước trong; Thể có, Lý không, Có không hữu dụng suốt thông bảo tồn, vàng xanh là: Thủy lưu dưỡng Mộc rặt-ròng, đó do khí vận người thông dẫn người; Tánh bình hòa ý hưu cấu vật, Tánh lặng yên vuông tất thể thanh, đây là pháp dụng mối-manh, Liêm-cần Nhân-cách rõ rành khương ninh; Vành tròn Võ-trụ tâm thình, vuông tròn khuôn mẫu thể hình ngoài trong; Tia đỏ gọi Hồng-quang đêm đông rạng chiếu, phá mây mù đa thiểu hoàn công; Đây là thể dụng nghiệp đồng, phước dư soi rọi rặt-ròng chẳng quên; Làm người cần thấu tuổi tên, Thể hồng-quang chiếu hư nên tiếng đồn. Danh nêu tiếng rạng đục trong, gương trên võ-trụ ráng thông mỗi trò; Điểm vàng: Hỏa sanh Thổ Địa-cầu nở nảy, thế bình hòa hoằng khải tế truyền, đây là Thể Tướng bình nguyên, lý do vận chuyển Hoàng-huyền giao tương; 18 điểm Điền Thương Sơn Hải, Hiệp Âm Dương thế thái đó Thiên; Gọi là Tam-thập-lục Huyền; Thanh thanh cao cực gọi Thiên ứng tường; Hòa chung Thái-Âm, Thái-Dương, tia số 72 đó là: Nhị-khí Cao-Dày, Thiên-la Địa-sát từ đây tế truyền; cộng chung điểm tượng Bổn-nguyên, 108 Tam-huyền Ngũ-gia, Lý rằng Trời Đất Người ta, Hàm-linh Xủng-động Sơn Hà cỏ cây; Bớ con suy lấy nỗi này, Nhìn chung sự sống con bầy bớ con.

Về Ảnh-phụng Tâm-Nhãn, 5 màu châu toàn, tượng vận Tam-Kỳ, Thầy đã giải giáo rồi, đây Thầy dạy về thước tấc, hình thức khuôn thể chửng thằng, là lý do qui-củ, Ảnh- phụng Tâm-Nhãn, là Tâm-lý Đạo-mầu, Tuyên-đại-hóa truyền, huờn qui một mối là thời vận lưu thông, thanh thành vẹn trọn đó. Thánh-Tượng Tâm-Nhãn nơi Tòa-Thánh, hình cao 18 tấc, hình ngang 15 tấc là: số 18 thông Huyền-hoàng Kinh-dĩ, cơ lập trần bán cửu thông người, 15 là Khôn Càn hiệp nhứt thảnh thơi, ngôi Càn thống chủ Thái nơi Trung-hòa; Tu-Di Độc-Nhứt hoàng ca, Trung-Thiên ứng cảm gia gia khương bình; Gọi rằng Thiên-Quốc cứu Linh, Người Trời hiệp Lý lòng in tỏ tường; Thượng-Nguơn Hanh-thỉ Nghĩa-phương. Qui-nguyên Tam-giáo hiệp trường Ngũ-chi; Đạo Trời là chủ Nhì-nghi, Tam-Hoàng Cứu-Thế trí tri năng truyền.

Thánh-Tượng nơi Thánh-Thất; hình cao 15 tấc, ngang 12 tấc Tam-Cảnh Đàn-Linh, thể cũng đồng y Thánh-Thất là: số 15 thâm cao đồng một, từ Hư-vô điểm tột vật hình, là cơ sanh hóa vận hành lưu thông, số 12 rặt ròng Tam-đạt, Tâm định an lý thoát mê mù; Tánh bình lặng lẽ hòa Thu, rõ Trời Ba lý một bầu hóa-sanh; về khuôn viên ngoài ra, về lễ sự phụng kỉnh thành, tùy theo lớn nhỏ rộng hẹp gọi có không do tâm thành của mỗi con sắp đặt; về tượng khí Hồng-quang cùng Ngũ-sắc thể phiêu, mỗi trẻ tùy khuôn tượng dụng vi.

Về Thánh-Tượng Tâm-Nhãn nơi mỗi Nhà-tư, hình ngang 58 phân, hình cao 7 tấc 2 phân, là vận khí Khải-thông, Đạo Trời hoằng-hóa xuân đồng Cửu nguyên; Trong số cửu năng truyền Bát-bửu, khải Ngũ-thông hản hựu thỉ-chung; Mỗi con an mạng tao phùng, tùy an vận mạng là trong trắng hòa; Chấp-trung vãng dụ Thích-Ca, Mầu-cơ Minh-đức trung hòa thân thân.

Nơi Thánh-Thất mỗi trẻ phải lập ngôi Chưởng-Án Thần-Giáo, do Khương-Thái-Công Chủ-Giáo, Nhưng không có sắm Lịnh-kỳ, bởi vì Lịnh có một cắm tại Trung-Ương, là nơi phán đoán, còn Thánh-Thất Tôn-Thần hữu trách, là: tróc Quái thâu Tà, chớ không có lịnh phán đoán nên không có Lịnh-kỳ, không sắm Lục-giác Huỳnh-đăng, có Lục-giác Châu-đăng, đèn này 6 cạnh mỗi cạnh gọi trạm 9 phân, hình cao 36 phân, Ảnh-phụng hình ngang 18 phân hình cao 27 phân, chữ đề "Thái-Công Thần-Giáo" mỗi chữ 6 phân chữ đen, mình ảnh màu đỏ.

Nơi Tòa-Thánh Ảnh-phụng Thần-Giáo hình ngang 21 phân, hình cao 36 phân, chữ đề "Thái-Công Thượng-Phụ", ảnh màu đỏ, chữ màu đen, chữ nho, chữ 6 phân, ý nghĩa hiệp Bảng phận Thần, buổi Lục-hào Tôn-thần oai trị tà tây, tróc trừ quỷ chướng; đèn Lục-giác Đăng-thanh hay Huỳnh-thanh đồng nhau, hình cao 45 phân, 6 trạm, mỗi trạm gọi giác là 12 phân, gọi Thần-quang ứng lý phục triều Thiên-mạng trấn thủ Trung-Ương, hộ Thiên-Chơn phò Cửu-Tý, tróc Quái trừ Tà, Đại-đồng phán đoán, dữ dẹp lành an, phụng Thiên sắc sứ khâm triều, giúp an Thần-mạng, Thiên-tánh Nam-Công, huy hoàng đuốc tuệ, gọi chỉ-căn cứu khổ lập trần, thâu Đại Linh-căn nguyên điểm, tái dựng Thượng-Nguơn, khải-thông Thánh-Đức đó, nên mỗi con ân cần lý dụ chớ nên hờ hỏng uổng thay.

Còn Ngôi Chưởng-Án này gọi Bàn-thờ là ghế mặt hình tròn 9 tấc, hình cao 9 tấc, đây Lý Thể Đạo qui hoàn khí tượng đó chung qui mỗi trẻ điều chỉnh nơi nơi Thánh-Thất, Tòa-Thánh hoặc Linh-Đàn, đến Lễ Liên-Hoa cho châu đáo. Thầy mừng mỗi con, mỗi con nghe Thầy dạy.

THI

Đạo-đức hoằng khai huệ luật hình
Qui-điều Bỉnh-chỉnh Diệu Thần Linh
Hai-mười-một Lý minh chơn giả
Khuôn-mẫu Tu-tề ứng thiện huỳnh.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra lưu hậu kế truyền. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TRUNG-THU

14. Bài đọc Đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Mừng thay cơ hội chung hòa
Chư-nhu Nam Nữ huy nga rạng hồng
Trung-Thu Lễ trọng Đại-đồng
Khắp chung Nam Nữ ưỡng Trung-Thu chào.

2. Đây là rạng Nguyệt bán giao
Nầy năm Kỷ-Hợi trước sau trung bình
Mừng thay khắp cả Hoàn-dinh
Nhìn Trời tồn lý hớ hinh lộn nguồn.

3. Kêu chung thế-giái tỉnh tuồng
An hòa thân khép tròn vuông hội Trời
Mừng chung Hiền-sĩ thuận thời
Ngày nầy chầu lễ kỉnh Trời Độc-Tôn.

4. Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Nhìn chung bầu bọc ngưỡng trông ân lành
Rõ ràng thế cuộc vận hành
Đổi thay thanh trược hậu manh-mối điều.

5. Từ đây Nguơn-thượng Thỉ qui
Tam-Hoàng Thánh-Đức phẩm nghi Cao-tòa
Mừng thay cơ hội chung hòa
Chư-nhu Nam Nữ huy nga rạng hồng.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày kỷ-niệm Lễ Trung-Thu, đọc trước giờ vào Đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Càn khai cửa Ngọ-môn
HOÀNG-đồ quảng đại thấu tròn vuông
THƯỢNG-lưu qui hội chầu Thiên-lý
ĐẾ Giáng-Đàn trung khải Pháp thông.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Đây là thời Ngọ vén màn muội mê.

1. Lễ Trung-Thu đề huề Lý thiệt
Người trọn người rõ biết đời tân
Con ôi! Tâm-lý tin cần
Cả kêu phàm-giái dò lần Lý-chơn.

Thầy mừng mỗi con Nam Nữ hiện giờ, đã vào chầu Đại-lễ kỷ-niệm Trung-Thu năm Kỷ-Hợi, Thầy mừng chung con trước thuận thời, dò chơn bước đến thay Trời đằng-liên; Cả tiếng kêu Nhân-nguyên duyên đức, phải an lòng thước mực hội thi; Mỗi con vẹn chí trí tri, đừng cho lỡ dở ôi thì luống công. Cả tiếng kêu Đại-đồng con Ta nơi thế-hạ, ngày đây nầy dứt quả khá hồi qui; đừng lòng cao thấp sanh thói chạ dạ Sân Si, toan thoát tục diên-phi đây ngư-vướt, Phận duyên đức thỉ-chung tròn mới được, đáo thành chơn đừng vì danh buông bỏ lẽ thiệt nghĩa nhân, chớ vì lợi gây mầm hờn với oán, đừng tự đắc nhố-nhăng tâm lành đoạn gián, phải thương nhau cho xứng đáng Đạo Tam-tài. Bớ con Ta, bớ trò Ta, chung mỗi trẻ định nghe lời dặn của Thầy, cơn chọn lựa hiện hiển đây, nầy mỗi trẻ.

THI

Mỗi trò, con trẻ phải bền tâm
Phất hết thấp cao dứt ác mầm
Định tỉnh nhìn Trời toan Cứu-Thế
Khá bền tâm chí Đạo phương-châm.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ vưng lời
Từ đây an phận thuận thời dò chơn.

1. Phải Sám-hối chớ sờn duyên đức
Phải an lòng tri thức hiền nguyên
Con ôi! chung-thỉ nối liền
Lập công chuộc tội phỉ nguyền lắm con.

2. Lời Thầy than non mòn hỡi trẻ
Tiếng tỏ bày rạng rẽ nguy nguy
Con ôi! chớ lộn thau chì
Bền gan thử thét mới tri vận hành.

3. Vận thời khai thâu lành chọn phải
Con muốn tròn nhơn ngãi trác trau
Bớ con an dạ bước mau
Là mau trỗi lý nhìn nhau một nguồn.

4. Đó là con tránh giông luồng
Đây là cơ hội mẫu-khuôn lập trần
Bớ con lý tưởng tinh-thần
Tân-dân Minh-đức con cần dò nương.

5. Từ đây Đạo-pháp phô trương
Nhứt quyền Trời Chủ dạy thương đủ đầy
Cả kêu thế-giái con bầy
Thuận Thiên tồn lý rõ đây vận thời;
Mừng thay! con trẻ vưng lời
Từ đây an phận thuận thời dò chơn.

NGÂM

Dò chơn bước đến Đại-đồng
Buổi cơn lập đức Lạc-Hồng hữu danh
Bớ con! Con thảo, Cha lành
Từ đây hiếu hạnh cần thanh trọn niềm.
Người tu an phận ngưỡng chiêm
Cho tròn lý dụ Tôn-nghiêm phụng thờ
Mãn giờ từ giã con thơ
Huờn thăng Điện-Ngọc trông chờ bớ con.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu, đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

HUYỀN-QUANG THƯỢNG-ĐẾ
RỌI THẾ VÉN MÀN

THI

HUYỀN-Bí chiếu soi khắp cõi trần
QUANG-minh quảng đại lập đời tân
THƯỢNG-Nguơn Qui-hội truyền Chơn-giáo
ĐẾ Chủ muôn Linh khải Chánh-thần
RỌI đuốc sáng bừng hoằng Nghĩa-tín
THẾ-gian thức giấc hóa Nhơn-luân
VÉN xong mù quáng thông Thiên-Quốc
MÀN trược tiêu tan suốt Địa-quân.

Thầy mừng chung con nơi Đàn-nội, hiển hiện hôm nay, thành tâm chầu lễ, nhứt trí dĩ Đạo lập trần thiện chí Tân-dân, tác phong hoàn Minh-đức, nguồn tươi thắm dầu nữ nam đã phát minh tri thức, đáng Thượng-lưu tiếp trực Tinh Khí của Huyền-quang, Xuân cảnh thay! Thánh-đức rạng ứng cõi Nam-Bang, Tam-Hoàng hiện Càn-cang nơi Đất Việt, danh tiền-đồ Sĩ-nhu Sử đề Nhân-thanh bồi khuyết, dùng Đạo-mầu, phá tục tối, khai lương-hiền tâm quyết lập Thiên-Quốc, dựng Thượng-Nguơn, Thầy mừng chung con Vĩ-đức Hóa-nhơn, khêu đuốc huệ soi rọi cho buổi đời thấy Nẻo-chánh Đường-chơn, an bằng toan bước để; bớ chung con, vai trò Đạo phải dày công vững dạ, đủ đầy can phế, Thể Tướng lành bổng nổi tiếng thanh, mạc bế cõi lòng đen, là lối thường mê chuộng chỗ mua khen, cả tiếng kêu Môn-sĩ ban lời lành dẫn chỉ con Ta, chữ trung-kiên ninh dạ đó đa, câu phấn chấn trung-hòa vẹn trác ma nhìn thậm trọng, bớ con suy nghĩ, rõ ngàn qua biết bao lấn lý do thể dụ, thấp cao hẹp rộng, đó là mục đề, chỗ cuộc trần tỉ lệ Có là Không.

THI

Có Không, Không Có hỡi nầy con
Đạo Pháp nguyên do trẻ lập công
Lý dụ thừa hành tròn sứ mạng
Đức Nhơn Nghĩa Tín suốt thường thông.

THI BÀI

Suốt thông con hỡi mỗi trò
Trung-Thu ngày Lễ con dò bổn-căn.

1. Phải dò phăng mới rằng Anh-tuấn
Toan lập trần gầy dựng Đạo đồ
Bền lòng xây móng đắp mô
Từ đây Hiếu-tử điểm tô căn lành;
Rõ ràng đó vậy mới thanh
Rõ ràng đó vậy mới thanh Đạo người.

2. Đạo người đây ngày nay sáng suốt
Máy tuần huờn con thuộc phải tuân
Con ôi! mở cửa Chín-từng
Đừng cho lỡ dở nửa chừng uổng thay!!!
Uổng thay! Môn-đệ Cao-Đài,
Cao-Đài Môn-đệ từ nay sáng bừng.

3. Khắp Năm-châu dạ vâng phục vụ
Nguồn chánh-chơn qui-củ do Trời
Con ôi! vững bước kịp thời
Cơ-quang máy tạo lập đời thuần chơn;
Đạo Cha bổng khắp nghìn sơn
Đạo Cha bổng khắp nghìn sơn vạn hà.

4. Giống Lạc-Hồng nhìn qua Đạo-lý
Rõ vận thời Trời trí mối Loan
Con ôi! danh nghĩa vén màn
Từ đây hưng phục Đạo-Tràng cứu Linh;
Mỗi con vẹn chí đinh ninh
Mỗi con vẹn chí đinh ninh tu-tề
Thiên-nhiên dẫn lối mở lề
Thiên-nhiên dẫn lối mở lề Khương-ninh.

THI

Ninh lòng Khương thới lập trần thanh
Khai khiếu phá mê trẻ phải rành
Đứng trước dẫn đường thông nẻo chánh
Đáp lời sông núi khải Bồng-thanh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Chư-hiền Nam Nữ vén màn
Ngày nay sáng suốt châu toàn Đạo thông
Mau chơn bước đến Đại-đồng
Dùng Nhơn Nghĩa Lễ lập công tu-tề.

2. Trí-tri uy Tín đề-huề
Xử xong Lý Thể cảnh quê thông đường
Ngày cao, tháng nhẹ, năm tường
Giờ siêu, nổi tục chánh phương trung hòa.

3. Chư-hiền vưng mạng Thiên-Tòa
Đắp nền Thiên-Quốc Thích-Ca Đạo-mầu
Xuân thay thành Đạo làu làu
Tâm trung trong trắng một màu không phai.

4. Hiền ôi! vẹn chí đừng sai
Ngày xuân Đại-Đạo thi Tài Đức Tâm
Miễn sao dứt hết các mầm
Quân-Bình luật cảm thậm thâm vận thời.

5. Thoát ra cho khỏi lả lơi
Qui hồi tâm-lý lập nơi vững nền
Việc chi lẽ thiệt là bền
Điều chi chơn-chánh là nên đó là.

6. Đạo Trời điều chỉnh Giềng-ba
Trung-kiên Hiếu-chí Trung-hòa Nghĩa-nhân
Điểm danh cho Sĩ thanh-nhân
Cơ Trời luân chuyển xa gần đồng qui.

7. Chư-hiền vai gánh Đạo đây
Gánh cho đến chỗ vẹn tài thế Thiên
Gánh gồng Hiền-sĩ phỉ nguyền
Cứu Linh nhiệm vụ giác-viên mục đề.

8. Âu toan tâm chí đề-huề
Thỉ chung nhân cách dưng thề bước-bươn
Phải thông Đạo-mạch Kỷ-cương
Tri nguyên Bổn-nhứt chí tường lý do.

9. Từ đây vững bước lần dò
Chung nhau uy tín chung lo đồng thoàn
Chư-hiền Nam Nữ vén màn
Ngày nay sáng suốt châu toàn Đạo thông.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu Thiên-Chơn đọc giảng trước buổi Đạo-Tràng 9 giờ tối trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc trước thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 - 9 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-ĐẾ GIÁNG-LINH HUYỀN-QUANG CHIẾU THẾ

THI

NGỌC Sắc phê ban chọn Sĩ-tài
ĐẾ Thiên Đại-xá cõi trần-ai
GIÁNG-Đàn cạn tỏ vần-thi chuyển
LINH hội sâu tường văn-luận bài
HUYỀN hiệp Cao nhơn thông trí quảng
QUANG Thần Thượng-đức thấu tâm khai
CHIẾU soi Trung-giái Qui-nguyên bổn
THẾ kỷ Hạ-tuần thống Thỉ đây.

Thầy các con, chung con Nam Nữ hiện đây gìn dạ chầu Lễ Trung-Thu, xuân viên cảnh tượng, Tứ-quý cõi lòng của Đệ-môn, Trượng-nhân, Thư-sĩ. Con ôi! thấm nhuần về lý thiệt tu kỷ đắc tường công, vẹn chí bền lòng phải rặt-ròng, tròn Thập-phương đề thiện-mỹ, Người Bác-ái người giống Ta vị tha vô vị kỷ, Ta là thăng bằng, kính thành, tri húy; Người thông người chung-thỉ thiện chí dẻo bền khương, cả tiếng kêu con trẻ chung trường, nhìn đồng chủng Năm-phương đang xiêu lạc; hiểu đó, biết đây, thông nầy, thấy nọ, an gạn lòng đừng chác lối oan-gia. Con ôi! cuộc sống đây, phải làm sao phẳng lặng hòa vững mới thông, là cảnh sống chung hòa đồng tương khối, sống đặng thông Người giềng Trời mối, vui tươi với cơ hội điềm-hy. Con ôi! sống, sống để chi? sống phải phận thật thi nguồn nhân nghĩa, cuộc sống an, Đạo làm người phải cố kiên đừng lờn dễ, sống rạng đời đem Đạo-mầu chẩn tế cả Quần-linh. Bớ chung con, Thiên-Đạo ứng, Lương-nhân cảm, gọi Khai-Huỳnh, câu chấp-vãng con ninh vào gan dạ. Con ôi! đừng cố vị, chớ mê mến lợi danh, chớ đắm đuối vật chất hôi tanh vô căn bổn, mà làm đổi nỗi em anh rời xiêu rã; năm Kỷ-Hợi, Lễ Trung-Thu, ngự Thiên-Đàn, tiếng lời ấm êm đêm lành Thầy khai tỏa chung con bầy nơi thế-hạ phải xét mình, chớ buông lung lơi lả dạ lưng đầy. Con ôi! Lý thiệt là Thầy, Thầy thể buổi mạt pháp cuộc đọa đày Thiên-luật xá đây, cơ thời vận chuyển tuần xây, từ nay huờn Thánh-đức, dựng Thượng-Nguơn hạ tuần mãn, hỗn độn dứt, khải Tam-Hoàng thước mực Chủ-Nhơn-Ông, phán đoán Đại-đồng Nam-Công huợt bác Có Không, căn chỉ trắng trong, Diệu-Lý Khải-Thông, Minh-đức rặt-ròng Bá Tòng danh Đại-Đạo, đó hỡi chung con cả mỗi trò Ta.

THI

Mỗi trò sứ mạng đến cùng Ta
Chung cả khoa thi chớ trễ mà
Danh tạc Phủ-đình nêu Thượng-trí
Sơ Nguơn Thánh-đức đó nào xa.

THI BÀI

1. Đó nào xa con Ta bước tới
Rõ vận thời phải mới cũ hư
Con ôi! tâm tánh thiện từ
Đừng cho lỗi nhịp hùng-thư Quân-bình.

2. Chữ Quân-bình đinh ninh vào dạ
Đạo lập Đời trẻ khá suốt thông
Bớ con, bớ trẻ thành công
Bớ trò vưng dạ rặt-ròng Đạo qui.

3. Chữ diên-phi có chi đâu lạ
Thể tâm bền kìa Cá hóa Rồng
Bớ con nòi giống Đại-đồng
Hỡi ai mau tỉnh gạn lòng cho mau.

4. Tỉnh cho mau đừng xao giây phút
Cần tu-tề kềm thúc thân sanh
Con ôi! Thầy mối, Con manh
Con ôi! Thầy mối, Con manh tỏ tường.

5. La-Công-Viễn có Trượng-phương
La-Công-Viễn có Trượng-phương về Trời
Cung-Trăng đã sáng sao vơi
Cung-Trăng đã sáng sao vơi thể nầy.

THI

Thể nầy con trẻ thấu Trăng vơi
Khuyết điểm Đoài-cung thể giáo đời
Một yến rọi soi tan dạ thẳm
Đây nay mai lại thấu Trăng vơi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng Lễ Trung-Thu đọc trước thời Tý, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối)

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng Đàn.

THI

THỂ đượm Thiên-hương ứng chiếu Tòa
LIÊNG đài Nhân-hậu cảm ân gia
TIÊN ban Địa tượng thông truyền nghĩa
NỮ-sĩ chị em suốt cảnh hòa.

Chị lâm Đàn tỏ phân đôi lẽ, do lịnh Từ-Tôn, nương cậy bút thần, kính Thiên-Chơn, điểm đề đôi vần, mừng chung nơi Đàn-nội.

Bớ Nữ-lưu em hỡi, tỉ muội chung thoàn, húy lịnh Thiên Bổn-cô ban lý vén màn, mừng Nhu-sĩ Bộ Ban nghe lời đây căn dặn; nầy năm Kỷ-Hợi thời Tý Trung-Thu, ánh Hằng-Nga chiếu rọi phá mù, đem Trung dụ vinh phù thông lý tưởng, kêu Nữ-Bộ chỗ thành công rèn lòng đồng niệm tưởng, chữ Trung-kiên hấp hướng phải lối lề, chí Thư-hùng gánh Đạo mỹ xuê, giàu thiện-tín vai kề chơn sấn bước, bớ chung em Đạo-mầu là mực thước, mau tiến lên chí vượt lối thông thường, nêu Sĩ-tài phăng kịp lịnh Tây-Vương, danh tuấn-tú nghĩa phương tròn Hiếu-tử. Bớ em, chị đây em đó, em Đại-hùng đường ngõ hướng dẫn hậu Quần-linh, làm làm sao rõ mặt Nữ sinh, cho xứng đáng khải huỳnh danh xuất chúng, đồng vui say cảm hứng cảnh Trời Tứ-quý ban xuân.

THI VÔ-VI LIÊN-PHONG

Nữ-tài rạng tiếng khắp cùng bia
Khá hiệp về, chung Nữ-giới, chớ phân chia
Chớ phân chia xa lìa em chị
Quyết trỗi thần Căn-chỉ nhìn ngay
Chị thương dĩ bút đề bài
Chung nhau Sĩ-phiệt chớ phai Nữ-hào.

Nữ-hào phải biện trỗi mau lên
Quyết chí bền, nên Tứ-đức, chẳng hề quên.
Chẳng hề quên tuổi tên Nữ-liệt
Khá dày công quả quyết lối lề
Lề xưa Tiên cảnh là quê
Mẹ dành phẩm vị hầu kề chung vui.

Chung vui mối Đạo đắc thành công
Quyết một lòng trắng trong gìn Đạo, Đạo tròn xong.
Đạo tròn xong, Đại-đồng lãnh Bảng
Giữ vẹn tròn tường hản lý phô
Chen vai thú vị Thiên-đồ
Mừng em Nữ-phái điểm tô chí thành.

Chí thành tâm huyết hỡi trò ôi
Phải đắp, phải bồi nền Đạo-đức, chẳng buông trôi.
Chẳng buông trôi vị ngôi để sẵn
Khá ghi lời căn dặn nghe em
Vẹn tâm hăng hái vén rèm
Bước mau toàn cả chị em khoát màn.

Khoát màn Đạo-đức khá thành công
Nhiệt quyết đồng cho Lý Thể, trải non sông.
Trải non sông Đại-đồng khá hiểu
Trời lý do Huyền-diệu để lòng
Nữ-thư toàn cả trắng trong
Trong Đàn thành kỉnh thanh lòng chạm ghi.

THI

Trung-Thu rọi cảnh thống thành công
Nữ-sĩ thanh-nhân chỉnh giống dòng
Điểm bút tỏa vần kêu em hỡi
Đạo Trời trải khắp cả Tây Đông.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Càn Nam bớ trẻ là
HOÀNG-đồ độ dẫn hỡi con Ta
THƯỢNG-Nguơn Trời lập kêu đời tỉnh
ĐẾ Giáng-Đàn đây bớ trẻ mà.

THI BÀI

Chung con chầu Lễ Trung-Thu
Ngày rằm thời Mẹo Âm-phu Dương-bình.

1. Bớ chung con đừng chinh vận mạng
Hỡi trò đây có hản thời cơ
Bước mau cho kịp ngày giờ
Tánh tâm miễn cưỡng rồi lơ lãng lòng.

2. Phải Sám-hối mới mong xá tội
Phải ăn năn phước mội thọ nhuần
Bớ con! Trời mở Cửu-từng
Tâm phàm nhắm gọi vật dưng tay cầm.

3. Kêu thế-gian phương-châm Đạo-pháp
Lắc lỡ lòng khó hạp tánh Trời
Trò ôi đừng có đổi dời
Đạo-mầu Vĩ-đức thảnh thơi cõi lòng.

4. Đạo quảng đại Khải-thông Thánh-đức
Người Thượng-lưu thừa trực ứng hành
Đây là tròn mối vuông manh,
Đây là Công-đức đắc thành quả viên.

5. Tâm tánh tục đổ thiêng rồi hỏng
Đạo đoan hòa Nhơn-Khổng Pháp-thiền
Đó là Tam-bửu hòa nguyên
Thoàn Trời đây chở đức duyên năm màu.

6. Vậy mới rõ Đạo Cao-Đài giáo
Chủ Thiên-vương thống hạo-khí nhiên
Dựng xây thế-hạ tâm nguyên
Bình qui Thỉ Tổ Tông Tuyên hóa hoằng.

7. Con hữu phước hữu căn vẹn giữ
Nếu hớ hinh Phụ Tử phân ly
Con ôi! muôn thuở một khi
Vuột tay con nghĩ tận suy lẽ nào?

8. Cha thương con, Cha giao sứ mạng
Con quên Cha lố loạn tánh tâm
Cha đây, con đó phăng tầm
Cha hiền, Con thảo phương-châm lối lề.

9. Bớ con thơ vưng nghe suy thử
Trời xá ân Hiền-tử Năm-châu
Hiện đây Thầy mở cửa Lầu
Tại sao vắng trẻ? Cha sầu cho con!

10. Thầy vì ai bút mòn đó trẻ
Dạy bảo khuyên vạch hé lối lề
Tại sao con trẻ lại chê?
Đưa chơn dặm bước tái tê ác đàng.

11. Thầy thương con vén màn khai khiếu
Con có hay có hiểu lẽ nào
Ỷ hay, ỷ giỏi ồn ào
Chỗ may kim cổ xem sao trẻ là.

12. Bớ con Ta Đạo Cha hưng chấn
Phục-nhứt nguyên Cảm-ứng Ngũ-chi
Bớ con hòa hiệp đầu dây
Đổi thay tánh tục duy trì lương năng.

13. Mới mong vững bình an tâm mạng
Mới mong lưu hựu hản lý do
Tránh nơi vong diệt đó trò
Đại-hùng cứu khổ ấm no chung bầu;
Minh trưng sáng suốt làu làu
Huy hoàng cảnh tịnh một màu xuân xanh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Trung-Thu đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Đông-Nam-Á Thiệm-Châu
HOÀNG thành Nghĩa-sĩ mở Càn Đâu
ĐẠI qui Linh hội Khôn Huỳnh chuyển
ĐẾ Chủ Huyền-Quang một túi thâu.

THI BÀI

Mừng con tự xét mới là
Buông lời Giáo-huấn quỷ ma xen vào.

1. Phải thận-độc một màu bước tới
Phải dò chơn qui giới Tôn-nghiêm
Con ôi an mạng vững tìm
Bớ con tỏ lý lặng yên thanh lòng.

2. Phải Tân-dân phải thông vận mạng
Phải tu-tề mới hản cơ thời
Con người có chủ là Trời
Trời ban lời dạy con ôi tỉnh lòng.

3. Cơ phán đoán Đại-đồng luật chuyển
Phạt Nguyên-nhơn gầy biến báo đời
Linh-căn xuất thế lả lơi
Làm điều ngược lý tơi bời thế-gian.

4. Luật tiêu diệt thói ngang nói đó
Đem lương dân đến chỗ bình an
Đạo khai Thiên-lý vén màn
Đạo truyền xuống thế châu toàn định thâu.

5. Định lập hội Địa-cầu thay đổi
Thay trược nhơ hoán đổi bùn than
Đại-đồng Bác-ái châu toàn
Thiên thâu Thượng-đức mở Càn chuyển Khôn.

6. Thầy kêu con chớ bôn đừng vội
Chữ trung-hòa phước mội thắm nhuần
Bớ con Thiên-trí dạ vưng
Phát minh cổi tục mỹ-thuần tác phong.

7. Trên thế sự Ngô-Ông là Chủ
Cả Hoàn-gian qui-củ thuần chơn
Chẳng còn tranh đấu oán hờn
Chẳng còn phân rẽ nghĩa ơn một bầu.

8. Con phải rõ mỗi câu Thầy phán
Con phải tường cái án nghịch Thiên
Con ôi! Đạo-lý bình yên
Tinh-thần tấn hóa mối-giềng Xuân Thu.

9. Trong thế sự màn lu mau mở
Rõ ánh quang hớn hở ta-bà
Con ôi! Đại-hội Tam-Hoa
Tu-Di Tụ-Đảnh con Ta ứng Triều.

10. Tu đừng có đánh liều uổng phận
Tu thoát nguy gầy dựng lý do
Con ôi! mau bước đàng đò
Đến nhà Thiên-Quốc ấm no cõi lòng.

11. Phải phấn chấn Lạc-Hồng đồ hướng
Đừng đổ xiêu miễn cưỡng trễ tràng
Năm nơi bốn cõi tầm đàng
Con đây thiện chí bền gan dẫn về.

12. Thay cho Thầy dưng thề tâm huyết
Thế Tam-Tòa lẽ thiệt trỗi thần
Con ôi! lời dạy cố cần
Nếu con bôi bạc chẳng gần chỗ an;
Dặn đây con trẻ lo toan
Trễ sai một bước dặm ngàn ngáo ngơ.

THI

Ngáo ngơ lắc lỡ bởi vì đâu?
Lắm lúc buông lung, lắm lúc sầu!
Tự hối bớ trò năm Kỷ-Hợi
Xây vần ngu trí lý càng sâu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc Đãnh-lễ nơi Lư-Đàn Hanh-Thông Thủy-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI BÀI

Ngày nầy kỷ-niệm Trung-Thu
Nhắc chừng Chung-thỉ Lạc-thù Đệ Huynh.

1. Ngôi Thủy-Vực đức minh hoằng hóa
Khai Hanh-Thông bày tỏ Thỉ Sơ
Thanh-Triều Cảm-giác hiện giờ
Giáng sanh truyền Đạo trên bờ Nam-Bang.

2. Pháp Huyền-linh thông Càn ký tế
Đủ tinh-thần can phế tận tường
Huy-hoàng ngọn đuốc Không-dương
Chiếu soi ba cõi Thiệt Thường Tin an.

3. Trời khai Càn Đinh-can Bính-Ngọ
Trung-Thiên-chơn tỏ rõ mối-giềng
Cực-Uyên Cửu-Tý thế Thiên
Thậm cao Lý Thể Hóa-tuyên Bỉnh-Hành.

4. Khai Sơ-hội Đại-thành Tam-Bửu
Thần Khí Tinh giáng cứu trần u
Thượng qui Thánh-đức Xuân Thu
Kỷ cang điều chỉnh dầu đâu cũng vầy.

5. Kêu Chư-hiền từ đây phát huệ
Rõ lý mầu Côn-lệ tầm phăng
Chung nhau liên lạc thăng bằng
Đến đây thăm viếng Nghĩa-tăng Nhơn-phù,
Ngày nầy kỷ-niệm Trung-Thu,
Nhắc chừng chung-thỉ Lạc-thù Đệ Huynh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Trung-Thu, lễ trung hậu cố nơi Lư-Đàn của Hanh-Thông Thủy-Đức, đồng Chư-hiền Nam Nữ chung hòa, trước Đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy đặng niệm lòng kỷ trí Đệ Huynh.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Ngọ lễ kỷ niệm Trung-Thu nơi Văn-phòng Thủy-Triều Hanh-Thông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
GIÁNG-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC Lịnh Khải-thông Lý Pháp truyền
HOÀNG-đồ quảng đại rước Nhân-nguyên
THƯỢNG cờ Tam-bửu nêu danh nghĩa
ĐẾ Chủ Càn Khôn bổng tiếng Thiên
GIÁNG tại Trung-đàn truyền thống hiệp
THẾ-gian hồi hướng thấu qui thiền
ĐỘ chung bầu bọc thông Sơ-hội
LINH ứng Vạn-triều đắc hữu duyên.

Thầy mừng con Nam Nữ hiện giờ vẹn tâm thành chí rõ vận thời tri trí đắc Huyền-vi, chung nhau đây an phận trọn nghì, dò lý một ỷ y nền Thiên-Quốc, Đạo cao Tâm thật, Lý sáng Tánh thông, Pháp diệu Ý đồng, chơn thành hòa trung huờn khí-tượng, người thiện tâm vĩ dụng Đạo-lý cảm tưởng nguyên do Kinh-huyền hoằng tinh tấn. Người mỹ-tánh vĩ-dụng Đạo-pháp công thành thông lưu uy tín chánh, người thuần ý vĩ-dụng Đạo-đức nghĩa nhơn tác vụ đắc thành chơn. Thầy dạy đây con trẻ chớ sờn, mau trỗi lý nghĩa ơn thông trạm-tịch, Làng-văn hoát, Làng-đạo qui, Sanh Trí Đức phẩm nghi Dân-tân lộ, thanh cao hạnh ngộ, Diệu-pháp tao trì, Vĩ-đức thật thi từ đây chung an định, đó chung con trẻ.

THI

Chung con tu tỉnh ráng dò phăng
Đạo-đức hoằng liên vậy mới rằng
Tô điểm diệu-hành thanh sứ vụ
Ngàn từng cơ hội Bổn thiền Căn.

THI BÀI

1. Bổn thiền Căn mới rằng thông suốt
Cơ hội lành rọi đuốc trò ôi
Từ đây an phận qui hồi
Từ đây pháp chánh con ôi trỗi thần.

2. Lập Hạnh-đức tinh-thần tấn hóa
Con của Trời bươn bả về ngôi
Bớ con đừng có lấp bôi
Bớ con tự giác cho rồi phận an.

3. Rồi phận sự thế-gian hòa một
Không còn chi nhành gốc thấp cao
Bớ con an mạng một màu
Bớ con tiếp giảng ngày sau roi truyền.

4. Muốn roi truyền bình yên thân mạng
Thân người đây nền tảng dựng cao
Bớ con lớn nhỏ một màu
Thiện từ Thánh-đức chung bầu Càn qui.

5. Bầu Càn qui vui suy cơ hội
Hiệp năm nhành giềng-mối do Trời
Bớ con Đạo-đức lập đời
Bớ con đừng chác lả lơi lỏng lành.

6. Lơi lỏng lành thôi đành hủ hoại
Hủ hoại rồi khó tại tồn lương
Con ôi! nếu vậy tang thương
Đổi thay xô xát vướng đường gay go.

7. Bớ chung con cần lo Vĩ-đức
Đánh tiếng chuông kêu thức Hoàn-gian
Nhìn Trời tỉnh lại châu-toàn
Định Hồn thâu vía vào đàng Thiên-chơn.

8. Đàng Thiên-chơn Thượng-nguơn Thánh-đức
Rước con lành thừa trực Tam-huê
Tu-Di Thiên-Quốc qui về
Trời Cha cứu độ đề huề bớ con.

THI

Bớ con giỏi bước lướt sông mê
Về đến bổn-căn tránh não nề
Lập đức Nghĩa tròn Nhơn Tín ngưỡng
Trí-tri Lễ độ Pháp-thiền phê.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Thu kỷ-niệm, nơi Văn-phòng của Thủy-Triều Hanh-Thông, đọc trước thời Ngọ đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Phương Phật-vị có đâu xa
THIÊN Địa Nhơn-gian Thống-nhứt Tòa
VƯƠNG ánh Từ-tôn Đoài khuyết điểm
MẪU-Nghi Sắc-tứ Cấn điền qua
DIÊU bồng chiếu Lịnh Ly liền Khảm
TRÌ cảnh tăng qui Chấn Tốn ca
CUNG Điện lý do hòa Tứ-hải
GIÁNG truyền chánh giáo hiệp Tam-gia.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, chung nhau hành lễ Đại-Đàn thời Tý, lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa, Mẹ đặng mừng thay! Con trẻ chung hòa, lời căn dặn trẻ thơ dầu thỉ-chung, diềm dà xanh cổ-thọ.

Bớ Nữ-nhi con hỡi, an vững lòng dạ cố kiên ngày mới, mới ngày thanh, hỡi trò Ta an phận học hành, học lý Đạo rõ rành tròn Nhu-sĩ. Con ôi! mẹ Từ-Tôn Tây-Thiên chủ quyền nầy Nữ-trí, trẻ vưng hành xét kỹ rõ suy ơn. Bớ con, bớ trẻ, bớ trò, phải thức giấc chí bền lo, phải phấn chấn cần cho Đạo-mầu đây hưng thạnh. Bớ thơ-sanh mỗi con trước kia là Đại Linh-căn nơi Bồng-cảnh, thọ sắc Trời giáng thế, lãnh gánh Đạo độ thế buổi Kỳ-Ba, mừng vui thay lời hứa hẹn của con Ta, nay gặp Mẹ thuận hòa vưng tuân lịnh. Con ôi! trần-ai nhiều bịnh, thế sự lắm ngang, nhơn tâm trào biến dọc xâu xé tóc tang, vì lợi tạm danh nhơ, làm cho con Ta Đạo-đức lãng lơ, mặn nồng phù hoa tuồng ác khí. Con ôi! anh-tài hiển nay Nữ-lưu danh Thượng-trí, phá mù mê đừng vị lối thông thường, phận Nguyên-nhân xuất chúng bước bươn, kề gánh Đạo thạnh khương danh Sĩ-phiệt, Nữ tơ trung trinh thanh khiết, mỹ lương thuần thành nhân vị hạnh tuyết bổng tồn lương, Hiền-nữ mẫu gương tâm quảng kiến cang thường thông luân kỷ, trong thế sự hỡi con Ta có chi là quý, trai Trượng-phu chí khí cần-liêm, gái Thanh-phương Bát-bửu trọn niềm; người liệt nữ cổi diềm thay hủ hoại, chí Quân-tử phận thư-hùng, sánh với Sơn-giang Địa-hải, tái dựng Thượng-Nguơn mở hội Tam-Hoàng xây nền Thánh-Đức, Bá-giáo qui chơn, dầu nên hư trái phải, trẻ xem xét đem lại chí hòa đồng, Vĩ-đức Hóa-nhơn đó là Thiên-Quốc, đó là Tu-Di, đây là Cửu-Trùng-Thiên thanh bồng Tam-huê hoàn Tụ-đảnh. Con ôi! con an vui xuân cảnh, trẻ thiện tâm Phật-tánh, Mẹ chọn gia. Con ôi! Con thiệt thông, thiệt biết, thiệt xem, thiệt xét mới thiệt hòa; chung võ-trụ đồng một nhà chủng-tộc; ngàn thỉ-tích đồng là một gốc sanh ra trần tang tóc bởi ghét ganh, có chi lạ; nầy quyền nọ là lợi, đó là danh, ngòi Tam-độc hôi tanh biến sanh thói tình tranh cùng cạnh; đây rằng yếu, nọ đặng mạnh, thiếu lòng nhơn ỷ mạnh hiếp người thua; Mẹ nhắc ra chán nản chát chua, vì cam vật chất chạy đua nhau trên con đường cùng là mạt pháp; phù hoa ảnh màng Sơn thủy, tượng hữu hình giả mị phải hủ hoại có chi con, Tinh-thần Đạo-đức gọi là không, không êm nhẹ Chủ-Ông tồn Chủ-mạng.

Bớ Nguyên-nhân Nữ-sĩ đã lâm trần nghe Mẹ dặn, đây mạnh dạn nhớ câu thề, khi giáng thế lập Công-đức độ muôn linh dẫn về ngôi Nguơn-Thỉ, đó là Thỉ, đã ầm ùng tuôn chạy đáo trần-ai; phải chung qui bớ Nữ-sĩ nhân tài, mừng Hiếu-tử chớ miệt mài nơi bụi đỏ, Chín-mươi-sáu ức Nguyên-nhơn lóng nghe lời đây cho rõ; nếu vuột tay máy trọ cuốn lộn mấy muôn thu. Bớ con, hội Tam-huê Ngũ-đẳng Tỉ Muội khá Lạc-thù, Nam Càn chiếu Du-du tinh tấn cập.

Bớ Hiếu-tử liên-đằng kiện chấp, nay gặp thời hướng hấp đức hòa duyên; có Chỉ Căn nắm trọn mối giềng, quyền Bỉnh-luật Bình-uyên hoàn Thượng-đức; Chỉ là thước, Căn là mực, thước mực khai ròng Bổn-Giác Chủ muôn Linh, Vô-cực Nhứt-tin khai Huỳnh thông Thiên-giáo.

Bớ chung con Mẹ cạn lời phận con phải thảo, Mẹ lập trần con trẻ tạo công tâm, Đạo-đức phương châm nêu danh sáng, Sĩ-tài Nữ-lưu là Anh-hảo.

THI

Anh-tài Nữ-sĩ chí trung trinh
Hảo hiệp phương trương thoát tục tình
Đức hạnh lập trần thông nhiệm vụ
Lưu lai Hồng-Lạc đáo Hoàn-dinh.

THI BÀI

Hoàn-dinh cảnh tượng tươi cười
Là do Đạo-lý lập đời thuần lương.

1. Danh Đạo-đức phương trương tế thế
Xuôi Đạo-mầu pháp huệ siêu hình
Là siêu khối độc hôi tanh
Tồn qui Thánh-Đức mối-manh Cao-Đài.

2. Phận Nữ-nhi chớ nài khó cực
Phải đại-hùng thi thật diệu hành
Trung-kiên ý chí trâm anh
Huy-hoàng Nữ-tú phận danh chạm vàng.

3. Xây Địa-cầu vén màn cát bụi
Đắp tâm trung giềng-mối ung dung
Lịnh Trời khai mở đường cùng
Thông lưu sáng suốt ngoài trong dẻo bền.

4. Mẹ cạn lời đây đền Tiêu-cực
Gọi Tu-Di Thiên-Quốc bớ trò
Thư-hùng Sĩ-phiệt cần lo
Sĩ-nhân hóa hải hô to vén màn.

5. Về chức vụ Nữ-nhi nang hóa
Đó lệ thường con khá phát minh
Noi gương mỗi trẻ tiền trình
Thể-Liên Sĩ Thoại-Hoa Thanh tiền đồ.

6. Cũng là gái móng mô trau luyện
Sạch sành sanh tín kiện đồng qui
Nầy con thân phận Nữ-nhi
Vưng tuân lời Mẹ diên-phi vướt thành.

7. Về Nữ-phái non cành búp tược
Chớ hỏng hờ mất nước phải xào
Hỡi con kìa ngọn gió rao
Tược non, nhành yếu xuôi nhau uốn chiều.

8. Nhành nương cội khỏi xiêu không héo
Cội vững tòng bền dẻo sum-sê
Tỉ đây Đạo-đức rõ bề
Con đừng hờ hỏng nếu sê rơi cành.

NGÂM

Cành rơi cội cũng sơ rơ
Sum-sê cành cội xinh xuê lộ màu
Giã con lễ phụng Đàn-đào
Nghe lời mẹ dặn đồng nhau chữ hòa
Hạc reo, tiêu thổi đây mà
Mẹ thăng Kim-Điện thiết tha con hiền
Dặn con xa lối Thần-quyền,
Đại-thành Thiên-Đạo Qui-nguyên kề gần.

Mừng Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa đặng trong đó nghe chung, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ kiệt thư anh chí vá Trời
OA thanh rạng rạng sáng năm nơi
KIÊM toàn Bát-bửu thuần Tam-bửu
MẪU Tử tao phùng Diêu-Điện ngời.

NGÂM

Nữ-lưu phận gái kiền-thiền,
Danh nhân Phật-tánh mối-giềng tuyết khiêm.

Bớ con trẻ Nữ-lưu anh-tuấn, năm trẻ thơ hữu phận thuận thời; Mẹ nay kiêm lý giáo đời, lập trần thuần mỹ con ôi Mẹ chờ. NĂM với CHO, NẾT trò NỐI, PHƯỚC; ráng dò chơn kịp bước về ngôi; Thể tường chiếu sáng trên Đời, Cửu-châu lý ứng thuận thời Năm-châu. Trong số Cửu tượng màu năm sắc, gọi năm Cung sắp đặt hậu tiền; Tứ-Đại Bộ-Châu huyền thanh bạch, gồm bốn phương phân tách năm nơi; Ngũ-trung vận chuyển thuận thời, biến hình bát-tuyết chia rời màu da. Đoài Kim-Khuyết nguy nguy tạ trạch, do hành Kim dụng bạch khai tiền; Tây Bắc Âu huỳnh dụ đây tiền, hoàng thăng tiền hóa gọi Kim khai đề. Đông-Nam-Á tu tề tồn xích, Người gần Trời do biết thần nghi; Gọi rằng Xích-Đạo nhiệt thì, tiền âu Dương chấn hậu tri lập thời; Thiên-sơn độn Địa-kỳ vận bỉ, Thiên-thời quang cơ trí thanh phù; Thiên Địa bỉ cuộc vận tượng nghi, Càn thanh Khôn thuận Vô-Vi Vũ-hoàn. Trắng là không, màu là có; có rồi không, không mới có, không ứng tài, có cảm tượng, tượng sanh đây, từ biến khí; Tứ-Châu Đại-Bộ gồm cả võ-trụ đề hữu dụng, ứng biến năm màu, gồm là Cửu-cấp phù vinh, bán cửu tường chơn chấp ngũ, hữu dụng tỉ lệ thể màu, âm u ngụ ánh dương minh là luân chuyển, Trung-Ương thể trụ, gọi bán cửu huyền biến mới hóa là Xanh, Đỏ; Xanh thuộc Mộc, Đỏ thuộc Hỏa; Mộc sanh Hỏa loài người hữu dụng, người thanh nhân tâm hữu tích lương; Hỏa khắc Mộc biến chuyển tang thương, Mộc năng sanh Hỏa người tâm nương thời. Vàng với Tím kế nơi Kinh dĩ, Huỳnh Thổ sanh tím ấy ngôi thần, Trung-Ương thể dụ huyền ân, Trung Huỳnh hóa Đạo tinh-thần Tím trung. Mối Vô-Vi hòa chung lý tưởng, Tím hòa chi đấu lượng thăng bình; Tâm hòa Tánh hiệp Ý xinh, Đỏ Đen Vàng vũ màu Xanh giác cần. Màu Xanh Đen đó là màu Lục, trụ Huyền-Năng Hồng trí Hắc nhân; xét trong do tánh nghĩa cần, Tánh thông Thiên-đức minh trưng rạng ngời, Nhân là bất sát thuận thời, Nhơn hòa do chỗ ta người nhường nhau. Chữ Liên-châu nêu cao võ-trụ, gồm thế-gian qui-củ Hà-Đồ; Lạc-Thơ thanh ứng bày phô huy hoàng. Chữ Cửu gọi khai đàng trăm mối, gồm thỉ-chung gốc cội tồn vong; đặt đề điểm đến ngoài trong, dầu cho Lý Thể cũng đồng chính qui. Hòa trung dụ Đạo qui bán cửu, gọi Trung-hòa hản hựu trước sau; trước đếm một thanh cao bay bổng, đến Ngôi-Hai lực dõng Huyền-quang; Ba là vận chuyển thời gian, Bốn thôn hòa lợi lặng an thọ tồn. Huỳnh chỉ Địa gọi là bán cửu, Xanh đậm đây sở hữu tướng Vàng, trung-bình thấu hản Huỳnh cang, cứng mềm cao trũng rõ ràng phẩm nghi, Gọi Huyền-Năng chữ qui tượng Đạo, Chánh-chơn hòa linh thứu nhơn xuân; Thu thì chỗ biến gia gia, nửa cân tám lạng cộng hòa chủ qui. Nầy nầy năm trẻ giờ đây, Mẹ mừng hữu phận vưng nghe tiếng đầu.

Đèn Cửu-Liên-Châu Mẹ phân giải đó con.

THI

Cửu-Liên-Châu chiếu khắp Hoàn-dinh
Tam-thập Tam-thiên cả Lục-huỳnh
Ngũ-khí Ngũ-hành hòa Ngũ-đẳng,
Nhứt Thiên, Nhứt Địa hiệp Nhứt-tin.

Vậy giờ nầy Mẹ mừng năm trẻ, là hữu danh lưu hậu Thánh-Luật kế lai, Nữ-tài cần nhân nghĩa xứng vị đáng trang, tác thành vào Ngọc-bảng đó.

Chào Nam-Công, trình Hỏa-Đức; bài nầy mừng Thiên-Chơn đọc trước giờ Đạo-học Cao-Cấp Nữ-Oa trong đó đồng chung nghe xét lý, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung, rồi nêu vào Thánh-Luật lưu hậu kế truyền.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc sau Đại-Đàn Diệu-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT
BIẾN HÓA LẬP TRẦN

THI

HUYỀN-bí pháp tân Phổ-Độ sơ
KHUNG Kinh uyển chuyển khải Thiên-cơ
KIM Đoài tô điểm tròn Chơn-giáo
KHUYẾT trạch vun bồi ngưỡng Chánh-thơ
BIẾN đổi Tam-Kỳ thành Quốc-Đạo
HÓA hoằng Tứ-hải Ngũ-Châu chờ
LẬP nền Thánh-Đức nơi Nam-Thiệm
TRẦN hạ chực chầu cõi Việt bờ.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ vưng nghe Thầy ban điểm danh hiền Sĩ-nhu thanh sứ dụ, danh Thượng-trí thế Thiên tròn qui-củ, tiếng hiền lành lòng ký chú Đạo-pháp cần do. Bớ con Diệu-Toàn-Ban Thiên-Lý mỗi trò, đây mỗi phận phăng dò cho nổi mặt, con gần Thầy lóng nghe lời nhở nhắc, khá vưng tuân Thầy sắp đặt kế thiện rạng nay mai. Bớ thế-gian phải thuận lý ráng mới mỗi ngày, an xuôi vận Đạo Trời khai thức tri mau vào cửa. Con ôi! vẹn gìn tín uy đừng lòng sanh sứa, đây đoàn anh đã hứa dẫn hậu kỳ, phận Nguyên-nhơn Thầy mở lớp Thượng-đẳng mỗi trẻ cố cần thi, thi ráng đậu Cấp-bằng cứu chung cơn khóc khổ; vạch lối lề đồng bọc bầu nhìn nhau một Tổ, dầu khác dời do phong thổ luân chuyển máy thần thông. Con ôi! lớp Tinh-Thần Diệu-Lý trẻ khá dày công, tròn học tập đặng suốt thông, truyền tin lành cho chung nhau đệ huynh thương hòa tỉnh, Thầy chọn mỗi trò, Cha điểm mỗi con, Ngọc-Đế ban ân cho tôi hiền trung-kiên lòng chánh trực, để làm chi? để khiến sai độ thế giải nguy, kêu đồng chủng ráng tri rún nhau hồi Vô-Thỉ; Đệ Huynh hay Muội Tỉ, dầu xa gần do Lịnh Trời ban trí, cũng một Linh-quang. Bớ chung con khắp trong võ-trụ Khôn Càn, nhìn chỗ một vén màn cho sáng bừng rã tan ngòi Tam-độc. Con ôi! lý do con cần săn sóc, phận trò Ta đừng cố chấp phải sụt sè, con biếng lười luống loát éo le, về Đạo-lý Thầy e con kém sụt; trò của Ta, danh con Trời lý do con thiếu sút, hỏi làm sao kềm thúc cứu đời, vậy đâu xứng đáng phận con Trời, sao cho phải danh Sĩ-tài hướng đồ cứu chúng. Bớ con ráng học hành luyện tập, trọn một niềm vưng phụng mạng thần chơn, tái dựng Thượng-Nguơn nêu danh nghĩa con Trời là Thượng-trí, phận cứu thế Đạo-mầu trung hòa tâm lý, vẹn từ tâm chung-thỉ thăng bằng, dứt bản đờn cò cú nhố-nhăng, thông lý dụ ngày tăng danh thế Thiên hành hóa, lập Thánh-đức nâng cao thanh danh phẩm giá, chọn lương-hiền phong tỏa định lập trần, Thầy dạy đây cạn tiếng trẻ cố cần, đừng để uổng ố con Thiên-danh công Thầy bút phê gọi nêu chấm chọn. Con, con trong Đàn Tý, Nguyên-nhơn Đại Linh-căn lóng nghe cho trọn, đây phán phê đoán vụ đọa cùng siêu, phận mỗi con Bác-ái cho nhiều, nhiều thiện chí đuốc khêu rọi đàng hậu lai noi Dấu-thỏ.

THI

Hậu lai nhìn thấu mối dò chơn
Dấu-thỏ Đàng-dê khải nghĩa nhơn
Để bước bớ trò danh Sĩ-tử
Châu toàn tánh đức dựng cao-sơn.

THI BÀI

Bớ con chung cả trong Đàn
Vô-Vi lớp học Càn-cang thấm nhuần.

1. Đạo lập trần cơ tuần vận chuyển
Hoán huờn thay an biến, biến an
Truyền tin phổ huấn vén màn
Kêu đời qui thiện bình an chung hòa.

2. Khắp Năm-châu con Ta một bọc
Là chung nhau một gốc Linh-quang;
Cha Trời lâm đáo trần-gian
Kêu con nhìn chỗ Kỷ-cang chung bầu;
Bớ con Thầy mở cửa Lầu
Bớ con bốn bể vào chầu Thượng-Tiêu.

THI

Thượng-Nguơn Thầy lập hiện ngày nay
Trung-giái thức-tri rạng rỡ mày
Chớ có hớ hinh xiêu đổ dạ
Phận tu ráng định vẹn tròn đây.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Diệu-Lý Tinh-Thần nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài dạy ban thêm Đầu-Sư Bảo-Đức và dạy sắm Đạo Lễ-phục với Khiêm-Tịch chung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban hành luật Chí-công
HOÀNG-đồ Thánh-đức trắng rồi trong
ĐẠI-ân xá thế danh Nhơn-hậu
ĐẾ Chủ Càn Khôn một pháp đồng.

Nầy chung mỗi con, vưng nghe Thầy ban lời dạy chỉ, chung nhau mỗi trẻ dò đây cho rõ, tròn lý do Đạo Trời Bổn-nguyên khuôn-mẫu Thánh-Luật qui mô, cơ Thống-nhứt Phái Chi, Qui-nguyên Giáo-lý về một, thì hữu vị phẩm danh cho mỗi trẻ, trong ngoài trọng trách diệu-hành gọi thế Thiên hành hóa dụ, Nay đến thời kỳ Đạo Trời khai mở tái dựng Thượng-Nguơn, đến đây là luật chuyển thống huờn, mỗi con vưng nghe cho châu đáo, về trong khuôn kỷ, muốn dìu dẫn Nhơn-sanh, phải có Đầu-Sư Thiên-Thể giáo dụ làm đầu, đặng đem lý do của Thầy giáo truyền tế chẩn, về Ngoại-tướng cần có nhiệm phận điếu giao, cho rạng rõ Đạo-mầu tiếp giao liên lạc với Phái, Chi cùng Tôn-giáo, tròn thể khuôn-mẫu đức. Vậy Thầy bình phán phê đây định sắp lập thêm Đầu-Sư Ngoại-Tướng, là Tam-thập-lục Bảo-Đức, để giao liên với mỗi Tôn-giáo Phái Chi, dùng Đạo-mầu nưng cao lý thiệt điều an, chỉnh lại Thống-nhứt Qui-nguyên nên tròn danh lành Đại-Đạo, trong 36 phẩm này, khác phẩm chớ Thể phận Dụng y, đó là về một, lý nguyên hình Đạo-Tướng.

Áo Khai-dương mở đinh trôn thể như Đầu-Sư vậy, đóng 12 nút tròn màu trắng 3 phân, trên bâu đóng một nút hình tròn màu đỏ 1 phân. Xiêm 8 lá lệ thường Thầy có dạy rồi, viền màu vàng là Nho-Tông chuyển thế lập trần, viền xuôi 3 phân, ngang 5 phân, viền 5 lá, chừa 3 lá, Thầy có dạy rồi là Tam-tài thể dụ, gìn giữ Ngũ-luân bồi bổ rặt in rạng màu.

Về Mão cốt: Mão 18 phân hình cao, tròn lớn nhỏ tùy khuôn, tượng dụng Bát-bửu, ngạch cao nổi 3 từng, màu đỏ trên, vàng giữa, xanh dưới, sau là Tiên-thiên khí quang, ứng chuyển huờn khí thành chơn. Về thẻ Mão, thẻ cao 4 tấc 4 thẻ, thấp 4 thẻ là 35 phân, gọi Tứ-phương sự lý, Tứ-hướng hoằng lương, phụng Thiên thừa hành tế vận, thẻ Mão màu đỏ Tâm-nhãn, hoa mạo màu vàng, thẻ bầu chót hình tụ đảnh, có gắn hình Tâm-nhãn khuôn thể thận tùy; về hoa mạo tạo mai trước hoặc hoa lê là đủ; về ngạch Mão chánh tim cao 21 phân, rồi uốn hình Dương-liễu tồn 12 phân, chót ngạch từng đỏ, Tâm-nhãn vàng, trung tim ngạch màu vàng gắn chữ BẢO màu xanh, từng sau màu xanh gắn chữ ĐỨC màu đỏ, dầu tiền hậu Mão ngạch thể phân tấc kiểu cách đồng y; mình Mão chung qui, thẻ thòng đồng màu đỏ, Tâm-nhãn hoa trước màu vàng, trên chót Mão tạo Bát-đảnh Tuấn-quan, tiếng gọi Đạo-tuấn-khôi, về hoa kỳ Tâm-nhãn lớn nhỏ tùy khuôn viên phận,

Về Khăn đen đội hành Đạo 15 lớp chữ Nhơn, là Đại-nhơn Thập-Ngũ Linh-Huyền Bảo-Đức, khăn Tam-bửu 15 lớp chữ Nhơn là Tam-huê Tụ-đảnh, khai thế đáo ứng Tu-Di, là Đạo-mầu Thượng học, Khăn Đại-phục toàn màu đỏ, chữ Nhơn là Đại-Thiên-phong Đại-nhơn dẫn lối, vào lễ chầu sớm tối thề y.

Về chữ Yểm-Linh Huệ-tự bốn chữ: . . . . . . . Bảo-Đức, chữ phận nào toàn màu đỏ là: Tông-Nho chuyển thế khai khiếu độ Linh, lập trần Thánh-đức khiếu minh bình hòa.

Áo viền tay, cổ màu xanh một lằn 3 phân, ngoài một lằn 1 phân, trong năm lằn 1 phân, sắp liền. Mão màu đỏ, Phụng-Thiên thừa mạng lập nền nhân, dựng toản đức bền cao, áo viền xanh Tiên cốt rạng màu, Xiêm viền vàng là Nhựt-tăng giác trược làu làu bình qui.

Ca-sa màu xanh là hành pháp lập củ-qui Ngoại-giao điếu dụ, viền 15 lằn vàng, là Tam-ngũ thiền qui, mình trong lót đỏ là tâm tri phục bình.

Về Bố-tử màu vàng để liền, hình tròn 21 phân, chữ 15 phân, chữ nho màu đỏ chữ ĐỨC, vẽ 3 lằn Vô-Vi ngoài chữ, 5 ly mỗi lằn thẻ áo màu vàng thể lớp Đầu-Sư.

Về Đãnh, Hành-lễ; Đơn, Thường, Tiểu, Đại-lễ, do lý giáo an hành dụ là Đơn, Thường, Tiểu, Đại-phục đây toàn dụng từ Hội-Thánh, Thiên-Lý, Thiên-Thể, Thiên-Mạng, Cung, Viện chung qui Thiên-chức Đạo-đồng, hòa Đồng-Nhi, Nhi-Đồng, Ấu thọ, khi Đãnh-lễ, Hành-lễ nơi nơi, Tòa-Thánh, Thánh-thất, Linh-Đàn, Tràng-Qui hoặc Tư-gia, phải sắm choàng chơn, Tỷ túc kiêm bế, thế Tỷ này choàng cả chơn-nan, khéo kín gọi Khiêm-Tịch; hình cao lớn gồm cả ống chơn, nhưng Nam-phái xếp chung qui nổi lên cao 15 ly 12 lằn, Khiêm-Tịch này chót hướng Nam về tả, Nữ về hữu; Nữ 9 lằn, cột dây hay gài nút tùy phận, nhưng cửa mở phía tiền trung cảnh thân nhân là châu đáo, Đây là tinh thượng thể thân, trắng trong như lọc bộc thân na hài, là đó.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo học nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Sắc-lịnh dạy xướng danh trước thời Dậu lễ Trung-Thu 7 vị Huệ-Bộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya.

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng chọn Hiền
TRÌ duy Hạnh-đức Bổn hòa Nguyên
THÁNH thanh thân thể trò gương tướng
MẪU Tử gắn hàn bớ Nữ-thiền.

THI BÀI

1. Nguyễn-thị-Mực, trỗi thêm phận sự (M.L.T)
Huệ-Bộ tròn Phương-tử lối lề
Võ-thị-Ba, trẻ mau về (Phú-Kiết)
Bước bươn Huệ-Bộ cảnh quê thấm nhuần.

2. Nguyễn-thị-Điểm, vui mừng bấy phận (Thuận-Mỹ)
Trò của Ta tinh tấn Huệ-ngôi
Lê-thị-Tỉnh, trẻ vun bồi (Thuận-Mỹ)
Đây là Huệ-Bộ con ôi trỗi thần.

3. Cao-thị-Chín, dò lần liên nhịp (Thuận-Mỹ)
Huệ-Bộ trò bước kịp vận hành
Cao-thị-Đính, trẻ cần thanh (Thuận-Mỹ)
Nêu danh Huệ-Bộ gái lành đó con.

4. Nguyễn-thị-Ba, bảo tồn cơ-hội (Thuận-Mỹ)
Huệ-Bộ trò phước mội gắng công;
Bớ con bước đến Đại-đồng,
Tồn tâm qui hướng rõ ròng lý do.

Mừng Hỏa-Đức, bài nầy đọc xướng danh trước thời Dậu Lễ Trung-Thu, đặng cho mỗi trẻ nghe chung, hữu danh thức phận, đọc rồi giao lai Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ trong đây mỗi bổn, đặng sắm sang lễ phục đến lễ Tu-My Bái-mạng chầu Trời lập đức.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Sắc lịnh phong ông Lê-văn-Giỏi: Chơn-Pháp Bảo-Đức và ban cho Tịnh-Trí Giao-Lương La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ khuya)

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

CAO-thượng Chí-Tôn gọi Chủ thành
ĐÀI danh phổ chiếu thấu cần thanh
NGỌC kêu
Thăng trẻ Lê-văn-Giỏi
ĐẾ Vũ-Minh-
Châu đặng thấu rành.

Bớ con GIỎI, nghe Thầy tỏ phân ban lời căn dặn, Đạo Trời khai đo đắn chẳng rồi. Con ôi! Đạo khai vận chuyển phục khôi, do Trời chủ lý thuận xuôi phận người. Thầy mừng con vui tươi trỗi bước, phận Căn-nguyên tích chước mục đề; Thầy dành con trẻ cảnh quê đây là. Đạo là vầy, Cơ khai Đạo pháp Huyền-ca, đó là Bảo-thế gọi là Nhơn-sanh; Máy Huyền-vi mối manh luật chuyển, biến hoằng sang chọn tuyển anh-tài; Chấm công tâm đức định thay, Long-Hoa tiểu-hội 12 năm rồi. Cơ chuyển qui hiệp thành trung vị, giữa không gian lý thể u ơ; Mở khai Thống-nhứt kịp giờ, tiếng chuông báo động ngày giờ đến đây. Ba kỳ chuyển vận xây phút-phắc, rất éo le Trời sắp Đạo thành; Tiền khai, Hậu chuyển mối-manh, Pháp hoằng Đạo dựng thăng bằng Trung qui. Bớ GIỎI Thầy nay cạn tỏ, con gặp nguồn gắn bó thành công, Cần lo học tập cho thông Đạo-mầu. Thầy hội Công-đồng qui Ngũ-giáo, điểm phê Sắc-sứ tế chuẩn phước thanh, Trước Đàn-trung chứng dụ con lành, Giờ Triều-bái tâm thành lãnh mạng, rạng Minh-CHÂU bớ GIỎI con.

THI

LÊ la lắm lúc đến Nguơn thời
VĂN vẳng tiếng con quyết cứu đời
GIỎI bước Đạo hoàng vui thấm phận
MINH-CHÂU, Trấn Thượng-Phối-Sư nơi.

THI BÀI

Tước Phối-Sư, con thông Tam-giới
La-Hán đây ngày mới huy hoàng
Tịnh-Trí Giao-Lương ánh quang
Nguyên-nhân Phật-tánh Kỷ-cang lập trần;
Muôn năm mới gặp một lần
Thiên-Khai Huỳnh-Đạo lập trần đây con.

Bớ GIỎI con, giờ đây huy-hoàng Đại-lễ, Thầy điểm ban cho con Thiên-tước Ngoại-Tướng Chiêu-Giao. Vậy con vưng lấy Sắc-sứ nêu cao danh tài thông Đại-nghĩa, Thầy ban cho con Chơn-Pháp Bảo-Đức. Con xuôi thời vưng tuân Lễ Tu-My Bái-mạng, lãnh phần thế Thiên hành hóa, phẩm tước nầy con nghe Thầy ban tỏ, vị đối so sánh xướng họa Đầu-Sư, nhưng thuộc về Ngoại-Tướng mỹ-xuê, nội dung Ngoại-Tướng đồng nghe vưng Thầy; bớ con lo liệu như vầy, lo cho mối Đạo nay mai huy hoàng.

THI

Hội-Thánh Ngoại-Giao bớ trẻ thông
GIỎI con bước đến chỗ thành công
Bảo-Quân Chơn-Pháp giao phần trẻ
Dẫn dắt về ngôi khải Đại-đồng.

HỰU

Đại-đồng thưởng phạt buổi Kỳ-Ba
Bớ trẻ Trời qui Thống-nhứt Tòa
Thiên-Quốc Cao Càn nơi Đất Việt
Tu-Di Châu chiếu Trời Nam mà.

HUỜN

Trời Nam mà trẻ giống Rồng Tiên
Chớ có lả lơi luống não phiền
Châu-Thiệm Hoàng-đồ qui Ngũ-giáo
Hóa hoằng Bốn-biển thống Tam-miền.

NGÂM

Mừng con nay biết nhìn Trời
Chuyển xây trúng nhịp con ôi trỗi thần
Đạo-mầu Huyền-diệu Khải-thông
Ân Oai Tế Trị lập công rạng ngời;
Giã con tạm ngự trần-ai
Cửu-Tiêu Điện-Ngọc Thầy thăng đây là.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Lê-văn-Giỏi Bái-mạng, gọi Thiên-lý Huyền-chuyển Khổng-lồ, lý do trung tin huệ, cho GIỎI nghe đây phụng lịnh, giúp Thầy hành Đạo, trong giờ Ngũ-giáo chứng tri, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho GIỎI một bổn xem đây rõ chỗ Đạo-thành do Đức-Tín. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Sắc-lịnh phong ông HƯƠNG chức Phó Chưởng-Pháp-Đài và ông THOẠI chức Trung-Thiên-Sư

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ
GIÁNG-THẾ TRẠCH HIỀN

THI

CAO-thượng giáng lâm chọn Sĩ-tài
ĐÀI tường ánh chiếu khá nhìn ngay
NGỌC Châu mài luyện cho thanh báu
ĐẾ Chủ Càn Khôn phải chọn hay
GIÁNG cõi trần đây truyền Đạo Chánh
THẾ-gian tự tỉnh thấu Minh-Khai
TRẠCH Nhơn trí Thánh con nên hiểu
HIỀN Đức duy tồn bớ trẻ nầy.

Thầy mừng hai con HƯƠNG, THOẠI, định-tâm vưng nghe Thầy dĩ bút phê ban gia tăng Tước-vị, vậy hai con vưng lấy lời Thầy, Phụng-hành Thiên-lịnh, lo cơ kiến xây móng đắp mô, cho rõ ràng danh Đại-nghĩa.

HƯƠNG con lo sắm sang Y Cân tề chỉnh, đến Lễ Tu-My Bái-mạng thọ Chánh-phận là Phó Chưởng-Pháp-Đài, tâm thành giúp Thầy lập Đạo, đây là một trọng trách, tương lai của nền Thiên-Giáo Cương-kỷ lập trần, minh trưng Thánh-đức đó trẻ, con ráng trỗi tài Nam-nhi Trượng-phu ý chí, khải-thông thấu đến Tam-Thiên, Huyền-hoàng danh tiền-đồ Hồng-Lạc.

THOẠI, con lo sắm sang Y, Quan, Cân Đạo; đến Lễ Tu-My Bái-mạng phụng Thiên-lịnh thọ tước Trung-Thiên-Sư giúp Thầy hành Đạo, vẹn giữ Tin-thành Chí-công, Vô-tư, mới nên một đấng Trung-kiên tiền-đồ Ngũ-Chơn lập giáo, lưu hậu nghĩa danh là: Ân, Tế, Oai, Trị; dựng lại Thánh-đức Thượng-lưu, Tam-Hoàng Nguơn-Thỉ đó trẻ.

Vậy hai trẻ châu toàn phận sự lời đây Thầy phê sắc do Ngũ-Giáo Công-hội Tam-Tòa, vậy hai trẻ khá đinh ninh lời vàng Thầy trao trí.

THI

CAO thượng trí nhân phải lập trần
MINH hoàng Dân-chủ hưởng đời tân
HƯƠNG nêu Thánh-đức hoằng Thiên-Quốc
Phó-Chưởng-Pháp chơn hóa Địa-quần

ĐOÀN tựu Đạo-mầu khai Thỉ-hội
VĂN tài trỗi tiếng thấu Nguơn-Thần
THOẠI điềm cơ thuận Tam hòa Nhứt
Thọ tước
Thiên-Sư Ngũ-Hành luân.

THI BÀI

Chọn đây hiền hiếu trao lời
Lịnh phê sắc tứ tước Trời chấm con.

1. Cao-Minh-Hương, ráng bòn Công-quả
Chí Đại-hùng bươn bả tề tu
Đạo cao pháp huệ phá mù
Cơ qui đồng cả Xuân Thu mối-giềng.

2. Đoàn-văn-Thoại, con yên bớ trẻ
Bớ trẻ thơ vui vẻ lập công
Tước Trời Lịnh sắc Công-đồng
Ngọc-Tiêu đề bảng an lòng phụng nghinh.

3. Con vưng dạ khai-huỳnh chấp-vãng
Trung-Thiên-Sư Tín hản Qui thời
Bớ con vưng thửa mạng Trời
Tử-Đình danh tạc lập đời thuần chơn.

THI

Thuần-chơn mỹ-tục Đạo Khai-Huỳnh
Hồng-Lạc rạng đây lý thiệt tin
HƯƠNG, THOẠI hai trò thường pháp vụ
Đưa chơn trỗi bước chủ Khai-Huỳnh.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý, Đại-lễ kỷ-niệm Trung-Thu đến đây, gọi nêu danh Sắc-sứ tại chốn Ngọc-Đình, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành Hội-Thánh đề đến tỏ lời, vưng lịnh Thiên-gia đồng chung phục chỉ, đây là Đạo bạn danh nghĩa chung cần đó đồng con trẻ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Sắc-lịnh phong ông QUỚI chức Nam-Thiên-Xu và ông DẬU chức Thời-Quân Chi-Dậu

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC soi thấu đủ nỗi lòng con
HOÀNG Lịnh sắc phê vưng dạ tròn
ĐẠI-xá Nguyên-nhân phong điểm trí
ĐẾ Quyền tế phán trẻ thành công.

Phan-văn-QUỚI, con vưng lấy lời Thầy, lo tròn Sứ-dụ, thọ Thiên-tước, vưng Thiên-tánh, phụng Thiên-mạng, lập công trong hồi Thầy thâu chọn đây trẻ, đặng thọ lãnh phẩm Nam-Thiên-Xu Tào-Công, mừng con dạ vưng tròn nguyền Hiếu-tử.

Trần-Đại-DẬU, con vưng nghe Thầy chấm danh điểm phận ban phong cho con là Thời-Quân Chi-Dậu, mong thay con trẻ thừa hành, kề vai gồng gánh lý dụ cơ thể Thiên-Quốc Tu-Di, Đài-Tam vận khí, Khai-Thiên Tịch-Địa, hoán hậu huờn sơ, Thượng-Nguơn Thánh-Đức, buổi Tam-Hoàng ứng trí đây con. Vậy hai trẻ vưng tuân sắm sang phận sự Lễ-phục thành khuôn, Tu-My Bái-triều thọ mạng đó trẻ.

THI

Trẻ thơ hai phận khá vưng tuân
Gánh Đạo gồng vai mới thấy mừng
Lập Đức xây nền không thối chí
Ngày tăng Lý Thể cảnh nầy xuân.

THI BÀI

Mừng thay hai trẻ vưng lời
QUỚI con, Thầy chấm vận thời đưa chơn.

1. Nam-Tào-Công cao sơn Đẩu-cuộc
Phẩm Thiên-Xu rọi đuốc cứu đời
Sanh sanh hóa hóa thanh thời
Hoằng truyền cơ pháp chỗ nơi vận hành.

2. Trần-văn-DẬU, mối-manh Căn-chưởng
Phẩm Thời-Quân, Thầy thưởng bớ trò
Khảm Cung Chi-Dậu cần lo
Tây Kim Triều-khải lần dò lý thông.

3. Dò lý thông lập công học tập
Thầy mừng con trước thấp sau nên
Người tu đắc vị do bền
Bền là phấn chấn quyết nên nhiệm kỳ;
Bớ con đây buổi Đạo qui
Cả kêu hai trẻ ráng tri lời Thầy.

THI

Lời Thầy phê điểm tước Trời gia
Con khá vưng tuân đến kịp mà
Quyết chí thăng bường lòng quyết định
Bớ con giỏi bước ứng Tam-Hoa.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý, gọi xướng danh hai trẻ là Phan-văn-Quới (Thân-Cửu-Nghĩa), Trần-văn-Dậu (Phú-Kiết), đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, giao cho QUỚI, DẬU mỗi trò một bổn, hai trẻ lãnh lịnh đây toan lo châu toàn phụng tín lập công, gọi thừa hành Sứ-mạng. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài dạy Thập-Nhị Nguyệt-Tướng Bái-mạng, có trống chào

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC ngà quý báu bớ con Ta
HOÀNG Lịnh sắc phê đó trẻ là
THƯỢNG-hội công dày thành Thượng-đức
ĐẾ Quyền Chủ phán một quyền Ta.

Bớ con, trong 12 trẻ Tam-Đài Nguyệt-Tướng, phẩm Ngoại-Giao hấp hướng Nhơn-sanh; Con ôi luật lệ thuộc rành, Lý do Thể dụng cần thanh luyện giồi. Phải thông suốt, phải thuần chơn, phải kinh huyền, phải tri vận-mạng, phải phụng Chơn-thần, phải đủ đầy tinh tấn, mới thành công đó con Ta, Ta trí trực.

THI

Thập-nhị Trực-Giao Tướng-Nguyệt phong
Lập nền Giáo-lý khá thành công
Khuôn mình chiêu-đãi liên mầu Đạo
Phấn chấn vai trò bớ trẻ thông.

Bớ chung con thừa y Sắc sứ, lập Chánh-thể, dụng Chơn-thanh, lý do thành Đại-Đạo. Mừng mỗi con an hảo dò tiếng Thầy đây, vưng lấy Thiên-lịnh đừng sai, noi Thiên-đức đêm ngày hằng tiến hóa.

THI

Hóa hoằng tinh tấn mới thành công
Nguyệt-Tướng danh nêu khắp Đại-đồng
Hội-Thánh Ngoại-Giao danh Nghĩa-sĩ
Phương-trương con hỡi lý ngày thông.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Thập-Nhị Nguyệt-Tướng Trực-đầm, vĩ danh phụng lý, mỗi trẻ Bái-mạng Thiều-Thiên, quyết thệ diệu-hành thừa mạng, khi đọc rồi đánh 1 hồi trống chào; trước vào 3, một hồi 31 tiếng lại 2, từ đây Nguyệt-Tướng Đãnh-lễ Hành-lễ, đồng có trống chào cho nghiêm lịnh lý Tam-Đài. Giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho mỗi trẻ mỗi bổn, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài nầy đọc trước giờ Nữ-nhu Thượng-sĩ Cao-cấp Bái-mạng Dậu thời

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY, Bắc, Đông, Nam có một bầu
THIÊN-Đàng phán định khác nào đâu
VƯƠNG quyền vận chuyển ngày đêm đổi
MẪU huyết phụ tinh năm tháng mầu
DIÊU-Điện Mẹ ly Đàn chứng dụ
TRÌ nguyên cơ hội Lễ Trung-Thu
CUNG tường Nữ-phái danh Hiền-ngõ
GIÁNG dẫn lối lề tiếng Sĩ-nhu.

Mẹ mừng mỗi con, nêu Nữ-sĩ, phận Tiên-ban Cương-kỷ Hiền-nhân; Phước-thần chơn-pháp lập trần, hộ trì căn chỉ chơn lần đàng thông. Bớ chung con Nữ hạnh xuân đồng, mau bước đến Diêu-Bồng toan mở cửa, đồng rước chúng-sanh cùng sanh-chúng về chơn Trời, hòa thân Đạo tội tình toan chuộc rửa, đặng vững bền uyển sửa Thân, Tâm, Tánh, Mạng ứng dụng buổi đời thanh, Mẹ ban ân chấm trẻ chọn trò, điểm danh con mối-manh Mẹ đà bày tỏ, Mẹ mừng con đàng ngõ khá vẹn chí châu toàn. Bớ chung con hòa thân về Đạo; lòng phấn chấn, chí vén màn, vai gánh Đạo, tánh khai thông suốt Thiên-Đàng, dẫn dắt chung đồng trỗi bước vững vàng, kịp nhịp thời đến nguồn Thánh-đức, đặt lý sự tròn vuông tấc mới bình an, bớ chung con vậy Đạo mới thành, Đời mới thiệt, Đạo tinh-thần an phổ biến, khắp Hoàn-gian đời thanh thới hòa chí đồng chung thoàn Đạo-mạch, đây Lễ kỷ-niệm Trung-Thu Mẹ nay hé vạch, đêm trăng thanh Mẹ mách lối lề, duyên-đức mối nguyên do con ôi Đạo-pháp phăng dò, dò phải bước, bước cần lo đến phận, Đạo là đó đa con trẻ, Nữ-lưu giờ đây gặp vận, lễ Bái-triều thiền-tâm vưng nghe lời dặn, chí thành công trước Bửu-Tòa Mẹ phê lịnh ban rải phước đức thanh hồng, nêu Nữ-sĩ gọi con Ta Thiên-Bồng giáng sanh đó, vẹn chí Bá Tòng từ đây toan độ thế, Mẹ mừng chung mỗi trẻ.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ trọn niềm
Duyên xưa đức trước thoại-điềm gặp đây.

1. Điềm gặp đây nối dây bớ trẻ
Trẻ an lòng bước lẹ chớ lơi
Nhịp cầu chung-thỉ thuận thời
Liên-đằng cao nấc con ôi chơn dò.

2. Ôi chơn dò con lo đừng trễ
Phận Nữ-tài can phế đăng sơn
Thế thay cho Mẹ khải đờn
Cầm, Kỳ, Thi, Họa đức-nhơn hạnh-thuần.

3. Nhơn hạnh-thuần Mẹ mừng cho đó
Lập Thượng-Nguơn sẵn có lương tài
Nguyên-nhơn gặp hội rồng mây
Vào tràng Thiên-Quốc bổng bay Nữ-hùng.

4. Bay Nữ-hùng chấp-trung bồi-khuyết
Toan phá mê tâm huyết rót bầu
Sĩ-nhân xoay đổi Địa-cầu
Tân-dân Minh-đức vãng thâu liêm-cần;
Bớ con an mạng vui mừng
Nêu cao Bảng-ngọc Nữ xuân danh đề.

THI

Danh đề tiếng tạo Nữ-hiền xuân
Hóa hải vén mây đó Mẹ mừng
Phận sự vai trò chung sắc điểm
Con ôi mỗi trẻ Nữ-hiền xuân.

Mừng Nam-Công, bài nầy đọc trước giờ Nữ-nhu Thượng-sĩ Cao-cấp Bái-mạng Dậu thời, đặng mỗi trẻ nghe chung, rõ biết phận đây thay phàm đổi tục, đầy lòng Bác-ái cứu Linh, gọi danh nêu mỗi trò Nguyên-nhơn lâm trần, thọ kỳ Ngũ-giáo hộ Cửu-Tý tái dựng Thượng-Nguơn. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành gởi cho mỗi trẻ hữu danh Bái-phụng Lễ-triều hiển nay mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trước giờ Diệu-Ban, Tín-Ban, Xương-Ban Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ mà
HOÀNG thành Đạo-mạch đắc công ca
ĐẠI danh Thượng-sĩ nêu roi hậu
ĐẾ Chủ Càn Khôn bớ trẻ mà.

Thầy mừng mỗi con hiện đây vào chầu Lễ Trung-Thu thành tâm vưng lời Bái-mạng Triều-thiên, gọi phục khôi Sắc sứ, phụng lịnh pháp tuân, Thầy rất vui mừng chấm danh bút đề xá ân tế dụ đức gia đây chung trẻ.

THI BÀI

Bớ con mỗi trẻ hiện giờ
Thầy thâu chấm chọn con thơ mỗi trò.

1. Danh Thượng-sĩ con lo tiến triển
Chí quang minh tâm hiển phát cơ
Vưng tuân hành hóa kịp giờ
Thành tâm khâm lịnh Thầy chờ phục qui.

2. Trước Bệ-vàng Thầy ghi Ngọc-sắc
Phê bút son thúc nhặt phận giao
Truyền tin lành phải trước sau
Huy hoàng cơ lý nêu cao chơn thần.

3. Mau bước tới Tứ-ân vai gánh
Mau nhìn Trời dạ Thánh, lòng Tiên
Định tâm hòa Phật ý hiền
Ngôi Thần chánh đáng trung-kiên lối lề.

4. Kiên lối lề cảnh quê đây đó
Đây trắng trong, đó tỏ hồng-đăng
Hay hay cơ hội mới rằng
Rằng danh Hồng-Lạc dò phăng cội nguồn.

5. Phăng cội nguồn mẫu-khuôn Tòng Bá
Buổi Thượng-qui con khá hữu công
Bớ con bước đến Đại-đồng
Bớ con vững mạng Thần thông lập trần.

THI

Lập Đức Thánh tâm tế chuẩn trần
Vững vàng bổn mạng thấu Huyền-ân
Con ôi! cứu khổ là danh nghĩa
Độ vớt phàm gian sống hưởng mừng!!!

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ mỗi trẻ thọ phận Tiên-ban Thánh-vị Chơn-thần, thừa hành hiển đây Lễ Trung-Thu Bái-mạng Triều-Thiên, gọi vưng tuân thệ lòng hành phận, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, cho mỗi trẻ trong đây thọ lời phục chỉ mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường 14/8

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quý báu, quý sao con?
HOÀNG Lịnh sắc phê, phê méo tròn
THƯỢNG hội thâu ai, ai Thượng-trí
ĐẾ Quyền Trời chủ, chủ thời con.

TRƯỜNG THI

1. Con ôi! Trời Chủ Dinh-hoàn
Trời ban lời dạy bình an hiệp hòa
Trời kêu, Trời dạy đây mà
Trời thương mở lối, Trời gia phước lành.

2. Trời ban lý thiệt con hành
Trời truyền pháp diệu mối-manh đây trò
Nầy con, nầy trẻ trò xa
Tôi Trời dưng hiến chữ HÒA trung kiên;
Hỏi con, hỏi trẻ chớ phiền
Lời đây lý đó con nguyền rồi chưa?

Thầy mừng con Ta lãnh vai trò Thiên-nhiên Môn-đệ, chữ hiếu tâm con kể công đầu, Từ-bi lý dụ sao đâu? Rèn lòng Bác-ái trước sau thể nào? Chữ Công-bình nêu cao tâm-lý, rạng hiếu tâm tri trí hạnh-khiêm; làm anh con ráng vững tìm, gương lành mẫu thuận Tôn-nghiêm rạng ngời. Bớ con thay thế cho Trời, thay cho xứng phận đừng rời rẽ đôi.

THI

Rời lòng rẽ dạ tánh chia đôi
Chớ tưởng rồi đây hứng chí ngồi
Lắc lỡ gập ghình lòng lụy đổ
Hỏi ai như thế, thế nhiều bôi.

THI BÀI

Nhiều ra bôi bạc danh Trời
Là do trò trẻ con rời nghĩa-nhơn.

1. Chữ nghĩa-ân cao-sơn tâm-lý
Nghĩa phải lành dạ tỷ lòng suy
Thuận xuôi quảng đại trọn nghì
Tường minh lý dụ phẩm nghi thức thường.

2. Kêu bớ con cung-tường thiết thạch
Dầu gió giông tai ách luồng qua
Như như tâm-lý Cao-tòa
Ngàn muôn roi hậu con Ta khai lề.

3. Đấng Anh-tài đâu hề sơ hở
Không tư thân viện cớ gìn an
Ra tay mở cửa Thiên-đàng
Mới là trí dõng rỡ ràng Thượng-lưu.

4. Danh muốn rạng khuyết hư bồi điểm
Phải dĩ tha đốn tiệm lý do
Bớ con trỗi lý làm đò
Đò Trời làm chủ, con lo chống chèo.

5. Kìa sơn đảnh, kìa đèo con sánh
Kìa hải quan, kìa cạnh hố non
Bớ trò so lại rõ thông
Chỗ nào độ thế nơi lòng mỗi suy.

6. Chí Trượng-phu đừng vì chi đó
Quân-tử danh nêu tỏ lẽ nào?
Bớ con chung học lâu mau
Đến đây Thầy cậy đừng xao lãng mà.

7. Thầy cậy con, con Ta, Ta cậy
Con trong nhà Cha cậy làm gương
Bớ con hai chữ nghĩa-phương
Khắp trong võ-trụ lẽ thường đồng con.

THI

Đồng nhau thương mến nghĩa đệ huynh
Thường thức tri nguyên thấu tất tình
Kêu dạy ráo lời con bớ trẻ
Nay mai chớ một, buổi Long-huỳnh.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lai Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Sắc-lịnh phong Trần-Hữu-Nam chức Hiệp-Phong-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc lịnh phê chọn Sĩ-tài
HOÀNG-đồ lập Đạo hiện giờ đây
THƯỢNG-lưu thông lý vưng tuân mạng
ĐẾ Chủ pháp chơn bớ Sĩ-tài.

Trần-Hữu-NAM, con nghe Thầy chọn mặt; nhân, hậu, Đức, Tài, Trí ban tước-vị, vậy con an lòng chú ký lập thanh danh. Con ôi! cơ khai Đạo tiền hướng đặng ấn công, cơ chuyển Đạo Thầy gạn lòng lý do trong Môn-đệ, buổi Đạo thành Lý, Thể, Tướng, Dụng lập Nguyên-do; trong Tam-Kỳ chung-thỉ bớ trò, trần bụi trải đắn đo đa tích khuyết, đây thành tựu bớ con, con phải biết, biết vận hành chí quyết hiện giờ nay, cảnh Trung-Ương Thiên-Quốc Cao-Đài; Cao che mát, Đài thay thanh trược, Thiệm-Châu hữu phước, Đất Việt ứng Trời Nam, khai Huỳnh-Long Xích-Hổ, Thượng-trí Thiên-tài, Đơn Nguyên-cực hiện đây Bỉnh-hành phán phân là Cửu-Tý, gọi Thiên-Chơn Cứu-Thế, Hỏa-Đức lập trần, chữ Bỉnh-Quyền Ngũ-Giáo Qui-nguyên, thâu chọn Sĩ hậu tiền Ân, Oai thông hiệp bảng, Thầy đây tỏ cạn, con trẻ Anh-tuấn vẹn xuôi cơ. Con ôi! lắm lúc Thầy chờ, cơ chuyển Hậu huờn Sơ danh Đại-nghĩa, nơi Ngọc-Điện Thầy hội Công-đồng sắp sang đặt để, giữa Tam-Tòa văn khế điểm bút son, phê chọn bớ con Thiên-tước HIỆP-PHONG danh ĐÀI sáng, ấn hành giao chủ mừng trẻ phụng lịnh Trời thọ mạng, lo cứu Linh chung-thỉ đức hoằng lương. Bớ con vẹn chí nghĩa phương, năm Kỷ-Hợi Lễ kỷ-niệm Tu-My Bái-triều thọ phận. Con ôi, cơ thời ráng thuận, vận cuộc phải xuôi, Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam Tu-Di Trung-Thiên cơ hội đến rồi, đến đủ có Tam-huê hoàn Tụ-đảnh đó trẻ.

THI

Trời Nam khai lối dựng Tam-Hoàng
Đất Việt Thiệm-Châu thống bốn phang
Tam-giáo Qui-nguyên nay Phục-nhứt
Ngũ-chi dưng hội phá mù tan.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Lễ Trung-Thu gọi xướng danh, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, chuyển đến Trần-Hữu-Nam một bổn. Đạo Sắc-lịnh này đặng vưng đây hành an sứ dụ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Sắc-lịnh phong 6 vị Toàn-Ban, 2 vị Diệu-Ban, 20 vị Tín-Ban, 4 vị Xương-Ban, 3 vị Thánh-Ban lễ Tu-My Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ khuya.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành há dễ để cho lem
HOÀNG Lịnh phô trương đặng vén rèm
THƯỢNG-hội huy hoàng xây Thánh-đức
ĐẾ truyền Chánh-giáo hiệp anh em.

Bớ mỗi trẻ hữu duyên căn-đức, hữu phận giờ đây. Vậy mừng thay! con trẻ nghe Thầy, Thầy chấm chọn từ nay an tường mạng đó chung con trẻ.

THI

Trung-Thu bán Nguyệt cảnh trung Niên
Thay đổi Địa-cầu Thanh-khí truyền
Uyển chuyển đây rồi thành Thánh-Đức
Tường Nguơn tái dựng cuộc bình yên.

THI BÀI

1. Trần-văn-NỬA, con vưng Thầy dạy (Phú-Kiết)
La-Hán đây liêm khiết độ đời
Tịnh-Phương-Hòa-Đức xuôi thời
Đây là nhiệm-vụ con Trời cứu Linh.

2. Trần-văn-BÉ, danh thinh Căn-đức (Phú-Kiết)
Thọ Phật-tâm tri-thức nhiệm-kỳ
Tịnh-Nghĩa-Thông-Công gắng ghi
Đây là La-Hán con tri thọ phần.

3. Trần-văn-TÔN, ân cần lập đức (Th.Thai)
Vưng lịnh Trời công trực trỗi danh
Tịnh-Lý-Từ-Chơn rõ rành
Trung-ương thống mạch chiết Huỳnh thành Khôn.

4. Phạm-văn-KHIÊM, suốt thông cơ hội ( " )
Đạo Trời khai có mối có manh
Tịnh-Tánh-Thanh-Nhã Phật danh
Vưng tuân hành Đạo hoằng sanh hóa truyền.

5. Nguyễn-văn-HẢO, con hiền nghe chọn (T.Vân)
Giáo-Hữu ban phái Ngọc đây trò
Tịnh-Tâm-Lương-Khiết phăng dò
Thầy gia Phật-tánh làm đò rước linh.

6. Phạm-văn-DẸP, ráng in vào dạ (Sa-Giang)
Giáo-Hữu ban phái Thái tọa thiền
Tịnh-Nghiệp-Thành-Nhơn tiền duyên
Con tròn vưng dạ cần chuyên mới thành.

7. Trương-văn-BẢY, Thánh-danh nay chói (Phú-Kiết)
Đồng-Tử-Quân, Thầy gọi bớ trò
Cơ-Tuần, danh dụ cần lo
Phụng Tông-Lý rạng phăng dò lập công.

8. Văn-văn-CHO, trắng trong là Đạo (Phú-Kiết)
Cơ-Lâm, phần anh-hảo lương nhân
Văn-Bá-NGHỀ, con đức cần (T.Bình)
Huỳnh-Hà Đồng-Tử thọ phần Lý-Tông.

9. Nguyễn-văn-VẠNG, tâm đồng tánh thuận (S.G)
Phẩm Chí-Bình, gầy dựng lương năng
Nguyễn-văn-SANH, trẻ tước tăng (C.L)
Chí-Chơn danh Thánh con phăng cội Tòng.

10. Bớ Trần-XUÂN, khá thông thời Đạo (T.B.T)
Lãnh Diệu-Bang, rõ thạo đây trò
Lần lần trỗi bước phăng dò
Chánh chơn tâm tánh đừng cho xiêu lòng.

11. Văn-Bá-TÁM, Thầy trông con trẻ (T.B)
Danh Huỳnh-Kim, Thánh nhẹ dứt phàm
Trần-văn-BIỆN, trẻ hướng nhằm ( " )
Thái-Tây, Đồng-Tử vịn cầm Thánh-danh.

12. Trần-văn-MƯỜI, mối danh sáng suốt ( " )
Thái-Dương bừng rọi đuốc Năm-châu
Võ-văn-MẠNH, thấu cúi đầu (L.Hòa-Lạc)
Thái-Đông, Đồng-Tử nhiệm mầu cứu con.

13. Đoàn-văn-NẰNG, phận tròn thể thuận (L.Hòa-Lạc)
Từ-Hòa, danh cơ vận suốt thông
Võ-văn-KHÁ, trẻ hối lòng (L.Hòa-Lạc)
Cơ-Quang, Đồng-Tử phước hồng từ nay.

14. Tô-văn-TỰ, ĐỌT, con đây dạ ( " )
Từ-Lương, danh Thánh khá tri-thùy
Đoàn-văn-PHÙNG, trẻ tỉnh hay ( " )
Tăng-Hòa, Đồng-Tử tỉnh hay lý dò.

15. Cao-văn-HAI, con lo bước tới (L.Hòa-Lạc)
Tăng-Thọ, đây ngày mới ngày thêm
Nguyễn-văn-NỮA, trẻ lặng êm (T.C.N)
Tăng-Lộc, Đồng-Tử hạnh-khiêm roi truyền.

16. Nguyễn-văn-DUƠN, tâm thiền vững bước (T.C.N)
Tín-Trung, đây sau trước vận thời
Nguyễn-văn-TÂN, trẻ bền nơi (T.Phú)
Tín-Dõng, Đồng-Tử thảnh thơi tu tề.

17. Lê-văn-NHỊN, đề huề mối Đạo (T.Phú)
Tín-Sùng, danh Thánh háo tạo nhơn
Trần-Nam-ĐẠO, trẻ đức duơn (T.T.)
Chí-Công, Đồng-Tử nghĩa ơn rõ ràng.

18. Bớ con ĐỨC, đây đàng họ Nguyễn (N.B)
Về Diệu-Bang, hiện hiển Thầy tăng
Hiệp-Thiên phận sự châu toàn
Đây là trọng trách Càn cang tỏ tường.

19. Nguyễn-văn-LẮM, bình yên thường thức (H.Đ)
Chi Huỳnh-Môn, thước mực bớ trò
Đạo mầu Lý Thể lần dò
Kêu con chung cả ban cho danh lành.

20. Hồ-văn-THỌ, Đại-thành hữu phận (T.Th)
Liêm-Khôi-Tinh, cơ vận lập trần
Hồ-văn-HỒNG, trẻ dò chơn (T.Thánh)
Liêm-Tín-Tinh, quang thần âm thanh lòng.

21. Nguyễn-văn-QUÍT, trẻ thông công lập (T.Mỹ)
Liêm-Trung-Tinh, đây gặp nối dài
Đoàn-văn-NHƠN, trẻ thơ ngây (L.H.L)
Liêm-Thanh-Tinh, tú danh đây bớ trò.

22. Về Thánh-Ban chơn dò mỗi trẻ
Ra hướng đồ vui vẻ truyền tin
Đại-Thiên-Phong sắc thanh minh
Lãnh phần Giáo-Tập đẹp xinh vô ngần.

23. Nguyễn-văn-CHIÊU, chớ than cực nhọc (H.T)
Thọ Thánh-Ban, Thầy lọc chọn con
Bền lòng in dạ sắt son
Dở hay chi bấy miễn con hết lòng.

24. Nguyễn-văn-HỌC, cần thông Đạo-lý (T.H.T)
Về Thánh-Ban, Thầy trí con Ta
Giáo-Sư Giáo-Tập vưng mà
Đại-Thiên phối hiệp kê cà đâu nên.

25. Nguyễn-văn-SÂM, dẻo bền bớ trẻ (T.B.T)
Về Thánh-Ban, vui vẻ nối duyên
Truyền tin lành phải phỉ nguyền
Nêu cao tiếng tốt bình yên chung hòa.

26. Lễ Tu-My con Ta phục Lịnh
Đây chung đồng hàn dính nối liền
Bớ con ngày mới vi hiền
Xây nền đắp móng cần chuyên lương-thuần.

THI

Lương-ôn Tâm, Tánh, Mạng, Thần-qui
Cha Chủ thương yêu lý diệu Thầy
Ganh ghét đó là đàng quỷ chướng
Đôi bên so sánh trẻ tường tri.

NGÂM

Tường tri danh phận Thầy chờ
Mỗi con ninh dạ hờ ơ đổ nhào
Giáng-Đàn cạn tỏ trước sau
Nêu danh con dại bước mau bớ trò.
Trần-ai là chốn lửa lò
Bớ con, bớ trẻ mau dò thoát nguy
Giã con tạm ngự trần-ai
Thầy thăng Điện-Ngọc từ nay trông chờ.

MƯU, bài nầy con đọc xướng danh trước thời Tý Lễ Trung-Thu đến đây gọi xướng danh chung mỗi trẻ, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn, học đây lo phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Sắc-lịnh phong 7 vị Thanh-Bộ, 6 vị Huệ-Bộ, 3 vị Thiền-Bộ, 23 vị Dung-Bộ, 2 vị Khương-Bộ lễ Tu-My Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu Cung-Điện giáng lâm trần
TRÌ chí tu-hành rõ pháp tuân
THÁNH-Đức chung hòa nên lý thiệt
MẪU-khuôn Bác-ái cả vui mừng.

Mẹ mừng con thơ chung Nữ-phái, hiện giờ đây Mẹ lâm Đàn, Mẹ kêu dạy điểm công dày, gọi vĩ bút ban phê tước gia Thanh-danh Thiên-chơn trí dụ đó con. Vậy con mỗi đứa hữu phận Mẹ điểm lý giáo, mỗi con an phận giồi-trau lo lập công đức bồi mau thoát tục đó trẻ.


NGÂM

Trung-Thu Đại-lễ thông kỳ
Mừng con Nữ-phái duy trì tu lai
Phương-trương an thuận từ nay
Hữu danh, hữu phận Nữ-tài thế Thiên.

THI BÀI

1. Đoàn-thị-KIỂU, bớ con nghe dặn (L.H.L)
Phận con thơ gánh nặng đường dài
Hương-Lục Tường-Quang Nữ-tài
Đạo-Cô giáng thế vui say lập trần.

2. Võ-thị-HƯƠNG, Tinh-thần sáng suốt (T.Th)
Mẹ điểm danh con thuộc lý Trờ
Hương-Lệ Kim-Triều thuận thời
Đạo-Cô vưng dạ bền nơi Tâm-điền.

3. Võ-Ngọc-HOA, mối-giềng bước đến (L.H.Lạc)
Nữ anh tài bờ bến Ngọc Châu
Hương-Yến Thu-Hà một màu
Đạo-Cô trí đức thâm bâu tinh kỳ.

4. Lê-thị-CAI, duy duy nhiệm vụ (Nh.Bình)
Mẹ mừng con qui-củ biết dò
Hương-Phụng Đằng-Viên cần lo
Đạo-Cô trỗi lý vào đò Thiên-chơn.

5. Phạm-thị-NHIỆM, đâu sờn ơn nghĩa (Mỹ.L.Thạnh)
Lo tu thân đỏ tía chi trò
Hương-Hạnh Tiên-Cô nguyệt pho
Đạo-Cô phấn chấn phăng dò đàng thông.

6. Phạm-thị-BÚP, lập công thời chót (M.T.A)
Chỗ lá lay chua ngọt đủ mùi
Hương-Bồ Lệ-Liễu tới lui
Vẹn tâm đại lực mới xuôi kiếp trần.

7. Dương-thị-NGƯỠNG, ân cần tỉnh giác, (Tân.H)
Bớ con thơ chiếm đạt thiện công
Thể-Ngân Mỹ-Tài trắng trong
Đạo-Cô Mẹ chọn rặt ròng tâm lương.

8. Hồ-thị-THẤT, bước-bươn Huệ-Bộ (Lộc-Thuận)
Mẹ điểm danh giáng tế dẫn đàng
CẢNH, con vưng dạ bền gan (Lộc-Thuận)
Vào trường Huệ-Bộ, vững an gương lành.

9. Võ-thị-TẠC, mối-manh chung-thỉ (P.H.Đ)
Huệ-Bộ con tu kỷ tâm thành
Lê-Nguyên-thị-THUẬN tinh anh (Chợ-Lớn)
Bước vào Huệ-Bộ, Thánh danh thư truyền.

10. Lê-thị-THIỀN, cần chuyên lý dụ (Chợ-Lớn)
Huệ-Bộ thông tuấn tú hiệp lương
Kêu con NHỨT, trẻ cần nương (L.Hòa-Lạc)
Vào tràng Huệ-Bộ giao tương vận hành.

11. Cao-thị-THIỆT, Nữ-thanh tâm định (H.Đ)
Về Thiền-Bộ, tinh tấn giao lương
Nguyễn-thị-MẸO, con cần nương (H.Đ)
Vào tràng Thiền-Bộ, bước-bươn Mẹ mừng.

12. Cao-thị-ĐIỂU, cảnh xuân Mẹ đợi (H.Đ)
Thiền-Bộ đây bước tới lập trường
Bớ con vẹn chí phương-trương
Vững an tâm tánh nghĩa phương phăng dò.

13. Bớ con GIỜ, nầy trò Nữ-sĩ (Lộc-Thuận)
Thư-Hiền-Hảo, Cương-kỷ minh trưng
Thiền-Liễu, Thánh-danh sáng bừng
Đây là danh giá muôn xuân vận thời.

14. Trần-thị-BA, lập Đời đồng Đạo (Th.Bình)
Thiền-Mỹ đây châu đáo lòng an
Mai-thị-QUYÊN, con châu toàn ( " )
Thiền-Lệ, phận sự bảo an Thư-Hiền.

15. Triệu-thị-NỞ, cần chuyên bớ trẻ (T.Phú)
Gái
Thiền-Châu vui vẻ lập công
Nguyễn-thị-PHĂNG, trẻ thanh lòng
Thư-Hiền,
Thiền-Ngọc, vẹn thông lý Trời.

16. Nguyễn-thị-MIẾNG, vưng lời của Mẹ (P.H.Đ)
Thiền-Quyên, đây con trẻ thọ hành
Trần-thị-MINH mẫn rõ rành (M.T.An)
Lương-Lệ, con trẻ rạng danh Hảo-Hiền.

17. Lê-thị-SỬ, phỉ nguyền duyên đức (Nhị-Bình)
Thiền-Quang đây tri thức cần lo
Trần-thị-LO, trẻ phăng dò (Nhị-Bình)
Lương-Nhân tâm tánh bớ trò Hiền-thư.

18. Trần-thị-LƯỜNG, Ba-dư tỉnh giác (Nhị-Bình)
Chữ
Lương-Vân, huợt bác lý do
Nguyễn-thị-SĨ, trẻ phăng dò (Nhị-Bình)
Lương-Thúy, Đạo-sĩ bớ trò Hiền-anh.

19. Lê-thị-THẢNH, rõ ràng mối nhíp (T.Mỹ)
Phẩm
Lương-Dung, bước kịp căn đề
Nguyễn-thị-LỤA, trẻ tu tề (Th.Mỹ)
Lương-Ngôn, tâm thuận cảnh quê rạng ngời.

20. Nguyễn-thị-NỮA, rõ Trời duy chủ (Th.Mỹ)
Lương-Công, Thư-Hiền thủ Hảo nhơn
Lê-thị-VUI, trẻ chánh chơn (Th.Mỹ)
Lương-Hạnh, tâm lý Bốn-ơn gìn lòng.

21. Nguyễn-thị-SANH, Vân-bồng lâm hạ (L.H.Lạc)
Phẩm
Liên-Xuân, Mẹ tỏ văn đề
Võ-thị-HIỂU, trẻ vưng thề (L.H.Lạc)
Liên-Thu, Hiền-Hảo văn đề điểm đây.

22. Nguyễn-thị-ĐƯỢC, vui say mùi Đạo ( " )
Liên-Tuyết, thông châu đáo vận hành
Lê-thị-NA, con gái lành ( " )
Liên-Sương, Dung-hạnh mối-manh đây trò.

23. Đoàn-thị-LƯỢM, chung lo lập đức ( " )
Chữ
Liên-Vân, thước mực ninh lòng
Cao-thị-NHƠN, trẻ dày công ( " )
Liên-Lệ, phận sự Ngô-Ông dẫn dìu.

24. Đoàn-thị-CHÍN, tiêu thiều Đạo-pháp ( " )
Phẩm
Liên-Hồng, mối ráp con cần
Nguyễn-thị-NHỨT, tâm tinh-thành (T.P)
Liên-Hoa, Thư nữ Hảo cần Hiền lương;
Thư-Hiền-Hảo, vẹn phương mầu
Đồng đây Châu-Thiệm, chung bầu Lý Thiên.

25. Về Phước-Thần bình yên vưng dạ
Lo lập công Mẹ họa chương-trình
Nữ-nhi Đồng-ấu tín tin
Đây là sứ mạng Thiên-đình lịnh sai.

26. Hồ-thị-TUYẾT, từ nay Mẹ điểm (C.Lớn)
Kim-Liên-Tú, ấu yếm Mẹ chờ
Nguyễn-Tông-CA, dụ con thơ (T.C.N)
Kim-Cẩm-Tú, hạnh Bổn-sơ lâm phàm.

THI

Chung con kêu chọn hiển đây lời
Sắm soạn Y, Quan Lễ phục thời
Sang đến Tu-My ngày Đại-lễ
Bái-triều Thiên-mạng dạ vưng lời.

Mừng Nam-Công, bài nầy đọc trước thời Dậu, gọi xướng danh Nữ-tài Thiên-bồng nghe đây vẹn lòng lập công hành Đạo cứu độ thế-gian huy hoàng về Thánh-đức đó, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, giao cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn thọ hành gánh Đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc sau Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh ban phê bớ trẻ mà
HOÀNG thành Thánh-đức hỡi con Ta
THƯỢNG-lưu tâm chí dò chơn bước
ĐẾ Chủ muôn linh hiệp Nhứt Tòa.

THI BÀI

Mừng con lớp học đây trò
Đại-Thiên-Phong hiệp cần do tiếng Trời.

1. Tiếng lành phải lập Đời là Đạo
Lời chánh-chơn Sanh-háo lối lề
Bớ con nhìn thấu cảnh quê
Bớ trò bớ trẻ đề huề suốt thông.

Bớ chung con lớp học Cao-Huấn hiển hiện hôm nay, vưng dạ học hành ráng dò chơn trỗi bước, cho kịp vận hành, Lý Pháp của Trời Đất sắp đặt chuyển xây, về Thánh-Ban vưng dạ, mạng lịnh của Thầy, phải phấn chấn chớ lãng lơ, hờ hỏng đó chung con trẻ. Con ôi! chớ cho Đạo Trời là nhẹ, mỗi con chớ nghĩ rằng Môn-đệ của Chí-Tôn là thường, thọ Thiên-ân đâu có dựa thế cầu nương, không lo học tập Đạo Lý Pháp, Thầy hỏi con đường thiện kỷ-cương ra sao trẻ? Phận mỗi con Đạo-mầu chưa rõ lẽ, rồi bảo gọi sao đồ vẻ dấu Thầy ban, nếu vậy thì phận tu của mỗi con đâu có châu toàn, tiếng hướng đồ Thầy ban con trò đâu có lãnh. Con ôi! thọ Thiên-ân phải vưng Thiên-tánh, phải kề vai Đạo gánh giáo dân, cho xứng trang đáng phận Thánh thân, nương cửa Phật dò lần ngôi Tiên-vị, Phải lập Đức là Công, Tâm, Thần, Ý, gia thiện lòng kinh dĩ chẩn tế cõi đồng sanh, phải thông lý, phải suốt Đạo, là qui-củ mối-manh, phải tinh-tấn nguồn lành cảm ứng, phải bảo tồn Đạo-pháp, phải phương-trương vãng chấp chơn-truyền, phải bình tâm tu chỉnh thấu hậu tiền, đây mới phải Ngũ-Linh giáng thế cứu đời, rạng tiếng con Trời vưng tuân sứ mạng, lập đời Thượng-nguơn.


NGÂM

Nguơn-triều con trẻ kề đây
Cúi vưng Vương-giáo vui say Đạo-mầu
Từ đây con trẻ một màu
Đừng cho tay vuột kiếp nào về ngôi.

THI BÀI

1. Nào về ngôi thuận xuôi vận mạng
Con rõ Trời tỏ rạng công tâm
Nguyên-nhơn sa đọa luân trầm
Mấy mươi kiếp số nay nhằm đàng qui.

2. Nhằm đàng qui bước đi chớ trễ
Nếu trễ kỳ oan hệ lắm mà
Con ôi! Nguơn-hạ cuối ba
Lập đời Thánh-đức con Ta công đầu.

3. Ta công đầu Thỉ bầu Chung bọc
Chớ bợn nhơ gạn lọc sét tan
Bớ con Căn-đức vén màn
Bớ con hờ hỏng lỡ làng đọa tiêu.

4. Làng đọa tiêu bao nhiêu Tinh-tú
Vì ỷ mình bôi phủ lời lành
Ôi thôi! tiêu diệt đó đành
Thương thay sanh-chúng tan tành vì đâu;
Bớ con bước tới mở Lầu
Phong-đô phóng thích con vào nữa chi.

THI

Vào nữa chi con thoát ngục hình
Đến Lầu Thiên-đức hội Bình-Linh
Thượng-Nguơn tọa hưởng nền Nhơn-giáo
Cảnh tượng hòa chung võ-trụ ninh.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Huấn đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài dạy trong năm Kỷ-Hợi các lớp học Cao-Huấn đều có lớp Hạnh-Đường tiếp theo sau

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Thầy phán khá dò chơn
HOÀNG Lịnh sắc phê trẻ chớ sờn
ĐẠI xá dạy truyền con gắng chí
ĐẾ ân dẫn dắt thế thông huờn.

Thầy các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban ân dạy chỉ trong năm Kỷ-Hợi, do mỗi lớp Cao-Cấp Tinh-Thần, dạ vưng học tập cho rõ rành lý thể dụ thành chơn, nêu danh Nguơn Thượng Thỉ đó chung trẻ, lần lần cơ tuần chuyển đến đâu Thầy chỉ dẫn cho đến đó.

Về tháng 8, lớp Ngũ-Hành-Tòa gọi lớp học Tam-Đài Bát-Quái, Đạo-Tràng ngày trước Hạnh-Đường ngày sau, lớp học tinh-quang vận chuyển nầy trong Lễ Tu-My mỗi tháng đều có hai ngày, là Đạo-Tràng với Hạnh-Đường.

Tháng 9 lớp Cù-Lư-Châu Nữ-Oa Cao-Cấp của Huệ-Thanh-Bộ Đạo-Tràng trước Hạnh-Đường sau, từ ngày 6 đến 11. Lớp Cao-Huấn từ 19 đến 25, Đạo-Tràng trước Hạnh-Đường sau, gồm Đại-Thiên-Phong, Giáo-Tập, Trị-Đàn, Đồng-Tử, Thanh-Thần, cùng các Ban Cai-Quản, Chủ Trường-Qui.

Tháng 10 lớp học Diệu-Lý Tinh-Thần, từ 9 đến 13; Trước Đạo-Tràng sau Hạnh-Đường, nhưng Hạnh-Đường phải đến Văn-phòng Nam-Thiệm là căn-bản.

Ngày 17 Đạo-Tràng Nữ-Oa Liên-Cung, là Đầu-Sư, Viện-Trưởng, Giáo-Tập, Trị-Đàn, Thư-Hiền-Hảo, Phước-Thần, Thiên-Chức Đại-Thiên-phong.

Từ 17 đến 27, khi Hạnh-Đường gồm chung mỗi Ban Thường-Thức, Nữ-Bộ.

Tháng 11, lớp Nữ-Oa Huệ-Thanh-Bộ từ 6 đến 11; đến ngày 16 tháng 11 Kỷ-Hợi Hạnh-Đường chung Tam-Đài, Ban, Bộ, Chức-việc phận sự nơi Tòa-Thánh, đồng phải học Hạnh-Đường từ 16 đến 30.

Về lớp học Thiên-Phong-Đường mỗi tháng ngày 14 phải học, nhưng Đạo-Tràng hay Hạnh-Đường tùy vận, lập cơ 1 ngày hoặc 2.

MƯU, con đọc bài nầy trước Đạo học lớp Cao-Huấn hiển đây, đặng trong đó nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, gởi khắp mỗi trẻ hữu phận xem đây thừa hành thông phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài ban danh phận 36 vị Đầu-Sư Bảo-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ trò
HOÀNG thành Thiên-giáo khá cần lo
THƯỢNG-lưu nhìn xét nầy đây phận
ĐẾ Chủ Càn Khôn có một lò.

Thầy các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban lời Giáo-dụ lề lối phương trương Đạo-mầu Bổn-nhứt Qui-nguyên đề huề Thỉ-đức đây chung con trẻ. Vậy đến đây cần có mỗi con hòa thân vào Đạo liên hiệp cận kề, với Phái Chi Tôn-giáo, đặng Công-đồng tâm lý đức chơn, tài trực huyền dụng hòa đồng mẫu-khuôn Đất Trời định lập bình an chung võ-trụ thống hiệp nhân-loại cõi thế-gian, dùng Tinh-thần Đạo-pháp cứu cánh muôn linh buổi hồi Thiên-điều Đại ân xá thế lập trần Chánh-qui Thánh-đức. Cương-kỷ rạng ngời, là Tam-Hoàng chí dụ đó.

Vậy phận sự Hội-Thánh Ngoại-Giao có Tánh-đức Nội-hòa Cảm-giác do Lịnh Mạng mẫu-khuôn chỉnh điều phê phán dâng dạ thừa hành là lý do trọng trách. 36 phẩm Bảo-Đức Nội-lệ, hệ thống bởi Giáo-Tông lề lối, Giáo-Tông vưng mạng lịnh Trời, liên hiệp với Hội-Thánh chỉ thị Huấn-truyền là Thiên-dụ, trọn quyền dùng Đức-hóa năng truyền điều động nhơn-sanh hướng theo phong-thuần mỹ-tục, phải hiểu biết trên cõi trần điều Đạo-đức lẽ chánh chơn, chửng thằng Lý Pháp Đạo, cần thông thuộc chỗ Bổn-nhứt của Tôn-giáo cùng các từng lớp Thiện-đoàn đặng dễ bề giáo truyền phô bày lý do Đạo Trời Cứu-Thế đó, bởi thế cần có Tam-Thập-Lục Bảo-Đức với Tứ-Bửu thông cơ, cùng Thập-Nhị Nguyệt-Tướng mới thâu vãng Đạo-mầu rồi phổ biến.

36 phẩm Bảo-Đức phận sự kể nêu đây:

1. Chơn-Pháp Bảo-Đức.
2. Chơn-Lý Bảo-Đức.
3. Chơn-Đạo Bảo-Đức.
4. Chiếu-Minh Bảo-Đức.
5. Tịch-Lý Bảo-Đức.
6. Tây-Tông Bảo-Đức.
7. Tiên-Thiên Bảo-Đức.
8. Trung-Hòa Bảo-Đức.
9. Hội-Giáo Bảo-Đức.
10. Bạch-Y Bảo-Đức.
11. Liên-Hòa Bảo-Đức.
12. Chỉnh-Đạo Hiệp-Nhứt.
13. Liên-Đoàn Bảo-Đức.
14. Hiệp-Nhứt Bảo-Đức.
15. Qui-Nhứt Bảo-Đức.
16. Thống-Nhứt Bảo-Đức.
17. Qui-Thống Bảo-Đức.
18. Duy-nhứt Bảo-đức;
19. Truyền-Giáo Bảo-Đức.
20. Đại-Đồng Bảo-Đức.
21. Nguyên-Bản Bảo-Đức.
22. Tầm-Nguyên Bảo-Đức.
23. Minh-Khai Bảo-Đức.
24. Thống-Nguyên Bảo-Đức.
25. Chí-Trung Bảo-Đức.
26. Thích-Từ Bảo-Đức.
27. Công-Lý Bảo-Đức.
28. Đạo-Ái Bảo-Đức.
29. Nho-Nhân Bảo-Đức.
30. Thần-Minh Bảo-Đức.
31. Thanh-Tài Bảo-Đức.
32. Lương-Sanh Bảo-Đức.;
33. Thiện-Trí Bảo-Đức.
34. Kỉnh-Hiếu Bảo-Đức.
35. Nghiêm-Lễ Bảo-Đức.
36. Tôn-Tín Bảo-Đức.

Trong 36 phẩm nầy phải rèn lòng Bác-ái, chữ dạ Từ-bi, xá thân rước người hòa Đạo, phải dày công xây dựng Chơn-Lý Tinh-thần, Ngoại-giao Chiêu-đãi, Lương-tài, trọn tròn vưng tuân lịnh Trời, dặt dè mẫu-khuôn Đạo Lý Pháp, phải bảo tồn căn bản Nhân-vị, chung tính thuần chơn huệ tường thống đức, đây là Thượng-Nguơn Thánh-thời đó mỗi trò trẻ.

THI

Trò Ta tu tỉnh cứu đời an
Trẻ thuận Qui-nguyên phận vén màn
Xứng đáng tôi Trời trung chánh dạ
Kiên hòa lối thiệt phước Thiên gia.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ Đạo học nơi lớp Cao-Huấn, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thánh-Luật kế hậu roi truyền, để bảo cửu vĩnh tồn, thể chơn dụng chánh đó chung con trẻ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc sau thời Tý Đàn-Sóc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng)

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành gìn giữ bớ chung con
HOÀNG Lịnh điểm phê phận bảo tồn
THƯỢNG-trí thân hòa đồng Thượng-đức
ĐẾ Quyền biến chuyển ứng nguồn thông.

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung nhau chầu lễ gọi Sóc-Đàn thời Tý canh thâm, ráng định-tâm vưng dạ níu cầm, giềng đồng mối phương châm trò Nhu-sĩ. Con ôi! Đạo Trời khai, lòng thành con Ta thiền tâm như ý, đặng hòa thân là cương-kỷ Đạo-mạch lối lề, kêu bớ chung con thống sum vầy, lo gìn giữ Lý Thầy nay giao phó, Thầy kêu con cảnh xuân đây tỏ rõ, xuân Đạo khai Môn-ngọ rước Huyền-Linh, cả tiếng kêu chung con trẻ khắp thế-giái cõi Hoàn-dinh, tâm bình tĩnh anh-minh lo cứu khổ, sống chuỗi ngày của mỗi trẻ Thầy nhìn xem rất tủi, chung Thơ-sanh đắm đuối với chỗ cuối của cảnh tàn, tại sao con không chịu vén màn? toan thoát tục định Tâm, thâu Tánh, lặng Ý, cảnh tượng hân hoan, trên buổi đời thức thông Thường Tin thấu Thiệt, phù hoa là tạm, đen đỏ là màn, danh lợi giả cuộc tóc tang; chung con trẻ chớ nên mê đắm đệm sanh tâm làm cho chung nhau phải điêu tàn, điểm Linh Trời ban gìn đâu mà suốt sáng. Bớ chung con hiếu chí, bớ chung Hiền-ngõ trung-kiên, bớ chung trò Lễ Tín tựu thiền, đủ Trí Dõng phá tục mù, khai khiếu huệ giải phiền cho sanh chúng, định xem dụng giả, tá giả tu chơn, thông suốt phận nghĩa nhơn danh Sĩ-thượng; vật-chất mượn, xác thân nương, thể dụng tạm, lòng anh-tuấn đổi thay hoàn âm-chất.

NGÂM

Ngàn muôn tâm-lý muôn ngàn
Mến nhau tu tĩnh vén màn phân chia
Nhìn nhau dẫn lối dìu lề
Lập đời Thánh-đức đề huề thỉ-chung.
Thượng-Nguơn Thánh-cuộc tao phùng
Vun trồng cơ pháp rặt ròng nhứt tin
Kêu con tỉnh giác khai huỳnh
Vào chầu yết kiến Đơn-đình Tam-huê.

THI BÀI

Tam-huê Tụ-đảnh đây trò
Kêu con trần hạ lần dò về ngôi.

1. Lo tu thân vẻ vui lễ độ
Lo dựng nền Tông Tổ Lạc-Hồng
Lần lần nhìn thấu Đại-đồng,
Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn thông chữ hòa.

2. Lập Thượng-Nguơn con Ta qui ứng
Buổi sơ sanh thỉ tuấn thành tâm
Đây là Thánh-đức trầm ngâm
Đây là thiện nguyện cao thâm chiếu tường.

3. Cảnh Trung-Ương nghĩa phương giao trẻ
Đại-Linh-Quang mau lẹ thức thi
Bớ con chớ nán đợi chi
Phước-thanh Hồng-đức Hoàng-huy hội thời.

4. Đây Đàn-Sóc mách lời điềm thoại
Mong chung con chớ cãi vưng tuân
Đạo Trời tế chẩn muôn dân
Dân-an, Vật-thụ tinh-thần phát minh.

5. Đạo lập trần liêm-cần nhân-cách
Rõ Đạo-mầu rẽ vạch mây đen
Bớ con đừng mộng lối hèn
Đạo Trời Cứu-Thế chong đèn lưu-ly.

6. Đèn lưu-ly ngày nay sáng tỏ
Để rọi lòng lớn nhỏ nữ nam
Suốt thông mỗi lẽ đâu lầm
Lành an, dữ dẹp Dương Âm Huyền-hoàng.

THI

Huyền-hoàng Thiên Địa dựng nền nhân
Kêu bớ con thơ vẹn chí cần
Đạo-mạch cứu đời, đời tỉnh giác
Tri-nguyên Bổn-nhứt khá hòa thân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Sóc đến đây đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 - 9 giờ khuya)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nơi Trường-Qui Bình-Phan định-tâm vưng nghe Thầy ban ơn dạy chỉ hiện hữu giờ đây chung con Nam Nữ.

THI

TRƯỜNG-cửu nhờ tu mới bảo tồn
QUI-y chơn pháp lý ngày thông
BÌNH yên muôn loại do an phận
PHAN hướng lối lề khá định trong.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ hiện hành
Lo tu, lo học tập tành thân sanh.

1. Bớ chung con rõ rành bổn-phận
Lo tu tề cẩn thận lý thời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Trời ban khuyên dạy vưng lời mới nên.

2. Người ở thế này tên, nọ tuổi
Tên tuổi hành trong buổi giờ đây
Bớ con nếu ác đừng gây
Gây nhiều tội lỗi từ nay héo xào.

3. Kêu chung con ráng vào khuôn-mẫu
Khuôn của Trời phận thấu mẫu hiền
Mỗi con an mạng kiền-thiền
Đừng lòng phóng túng phải phiền lòng Cha.

4. Bình-Phan Đời Đạo hiệp hòa
Ngày lành dò bước con Ta thuận thời
Bớ con phải biết có Trời
Trời kêu Trời dạy vưng lời tồn lương.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Đạo-Tràng nơi Bình-Phan đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc trước giờ thượng bảng Trường-Qui Bình-Hàng-Trung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành rải khắp cả cùng đâu
HOÀNG Lịnh sắc phê lý nhiệm mầu
THƯỢNG bảng Đạo Trời Qui Thống-Nhứt
ĐẾ Quyền Cha chủ trọn tay thâu.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Bình-Hàng-Trung Xã-Đạo thơ tế đời.

1. Kêu bớ con vưng lời Trời dạy
Hòa chung bầu ác cải lành qui
Bớ con Đạo-pháp cứu nguy
Bớ con lập đức bồi khuy buổi nầy.

2. Buổi nầy đây con bầy khá thuận
Nhìn một Cha Trời dựng Thượng-Nguơn
Thương nhau cho vẹn đừng sờn
Mến nhau như ruột nghĩa nhơn phô bày.

3. Trời giáng bút Cao-Đài đề hiệu
Lý chở che ráng hiểu bớ đời
Bọc-bầu con trẻ khắp nơi
Trời Cha, Đất Mẹ chung thời đồng Linh.

4. Thương yêu nhau là gìn đức tánh
Nhìn Háo-sanh giàu mạnh từ tâm
Bớ con chung cả chớ lầm
Quỷ ma mưu chước là mầm ghét ganh.

5. Con một Cha tan tành xô xát
Bị mưu tà bày bác nhố-nhăng
Rẽ chia phân tán lộn lăng
Đó là khối độc ráng dằn quả tim.

6. Giống Lạc-Hồng tôn-nghiêm phụng lý
Trời khai đường Sanh Trí Đức thông
Đoái thương chung cả Đại-đồng
Nhìn Cha, nhìn Chúa nhìn dòng giống Linh.

7. Đó là chỗ an ninh võ-trụ
Thông bổn-căn qui-củ trau-giồi
Bớ con đừng có xáo nồi
Vì danh vì lợi con ôi đổ nhào!!

8. Kêu bớ con một màu nhơn loại
Nỡ lòng nào phá hoại hại nhau
Ỷ hay khoe giỏi tự cao
Phù hòa hạ hỉ lãng xao Nguơn-thần.

9. Biết một Cha bước ra lối quỷ
Biết một Trời chung-thỉ tu tề
Cha là thương mến đề huề
Háo-sanh Trời chủ cảnh quê định bình.

10. Mưu chước quỷ nay khuynh, mai tả
Rặp nhơn-sanh xiêu ngã nhốt hồn
Bớ con năm cõi Đại-đồng
Ngục ma, khám quỷ, bẫy vòng lợi danh.

11. Tham lợi chạ mang danh quyền mỵ
Cam cho nhiều quên nghĩ nhơn-sanh
Đó là mầm độc ma ranh
Quyền-chơn Bỉnh-chánh Đại-thành Hiến-chương;
Đạo Trời hoằng lập trần cương
Chung nhau Đời Đạo nhìn phương Nam Càn.

THI

Càn chủ, Khôn thâu thống Bỉ quang
Cả kêu con cả hiệp chung thoàn
Đạo Trời vận chuyển hòa đồng giới
Đế giáng Đàn đây qui định an.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thượng-bảng Đạo nơi Trường-Qui Bình-Hàng-Trung, đặng đọc trong đó nghe chung lời lành Thầy dạy, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Hàng-Trung

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con định tâm vưng nghe Thầy ban ơn dạy bảo đây chung con trẻ hiện giờ nơi Sa-Giang Đời, Đạo.

THI

Trường-Qui tu học bớ trò Ta
Khai mở cứu nguy đó trẻ mà
Độ thế nhìn xem rồi xét phận
Kêu chung thế hạ khá nhìn Cha.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ tựu tề
Đồng tu đồng học đề huề mát êm.

1. Kêu bớ con chữ hiềm ráng dứt
Dầu Đạo Đời thước mực do Trời
Bớ con đây tỏ cạn lời
Chung qui bầu-bọc con Trời một căn.

2. Lời Thầy tỏ dò phăng Chơn-Lý
Nhớ nơi lòng tri trí cách giao
Bớ con Đạo-đức một màu
Độ chung cứu thế nêu cao nhẫn từ.

3. Chung thế-hạ bấy chừ chia rẽ
Tỵ hiềm nhau biếm nhẻ lố lăng
Ngày nay nhìn Bổn nhớ Căn
Đồng chung thế-giái dò phăng cội nguồn;
Con ôi an mạng tỉnh tuồng
Thương hòa yêu mến tránh luồng vân-lung.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trong giờ Đạo-Tràng Trường-Qui Phú-Kiết

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban ơn dạy chỉ đây chung con Nam Nữ, mỗi trẻ nơi Trường-Qui Phú-Kiết hiện hữu giờ đây.

THI BÀI

Mừng con chung hiệp tu-hành
Ráng lo học lý tập tành thân sanh.

1. Lời Thầy dạy mối-manh tâm-lý
Con ghi lòng tri trí rõ thông
Hiện giờ có Chủ-Nhơn-Ông
Ráng an thọ phận rặt ròng tu lai.

2. Lời Thầy dạy từ nay dò bước
Bước theo Thầy chí vượt thông thường
Từ đây an phận giao tương
Tin tròn học lý rõ tường lý do.

3. Lời Thầy dạy chung trò Nam Nữ
Ráng xét mình cư xử cho hay
Bớ con vẹn chí thiện tài
Tâm bền, Đức hóa thấy ngày thành nguyên;
Bớ con vẹn chí kiền-thiền,
Bớ con giỏi bước cần chuyên mỗi ngày.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trong giờ thượng bảng Trường-Qui Giá-Rai

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ gìn
HOÀNG-đồ Trời sắp ráng cần tin
ĐẠI-Ân đồng Tế Oai danh bủa
ĐẾ Chủ Càn Khôn tận độ Linh.

THI BÀI

1. Nơi Giá-Rai mỗi con nghe kỹ
Thuận xuôi hòa chung-thỉ bảo tồn
Khắp trong thế-giái Càn Khôn
Có ai qua luật Chí-Tôn là Thầy.

2. Nêu danh hiệu Cao-Đài Cứu-Thế
Lập Thánh-Tòa dụng thể mối-manh
Bớ con Nam Nữ nghe rành
Đạo khai, Đạo chuyển, cơ thành tại Trung.

3. Nếu lỗi vận hoành tung canh-cải
Thầy e cho mắc phải lỡ làng
Con ôi! thời khí đổi sang
Bốn mùa, tám tiết Châu-hoàn Di-luân.

4. Nếu mỗi trẻ nhìn ưng thành trụ
Trễ bớ con, con thấu rồi sao?
Con ôi! luật cả Trời cao
Chở che êm ấm đồng nhau một bầu.

5. Trời đâu dạy phân màu rẽ dạ
Trời ban vui thế-hạ Đại-đồng
Bốn phương, năm cõi khác Tông
Nhìn hồi Bổn-thỉ hòa đồng Tổ-nghi.

6. Nhìn cho kỹ rồi tri nhau rún
Xét cho tường lý dụng đồng tin
Trẻ ôi khắp cả trần huỳnh
Bớ con đừng có nghiêng chinh lộn lầm.

7. Trời che một Dương Âm ký tế
Đất nung đồng cõi thế đâu riêng
Bớ con chi bấy não phiền
Trước là một gốc một quyền Tạo-Năng.

8. Nay Đạo mở cớ bằng cứu độ
Độ chung Linh nhìn Tổ nhớ Tông
Đệ huynh, bậu bạn giống-dòng
Chớ vì danh lợi bẫy vòng hại nhau.

9. Phải hòa đồng nêu cao nhân vị
Phải mến thương, biết, thấy mỹ lương
Đạo chơn điều chỉnh trần cương
Chữ hòa nêu bổng bốn phương rọi đèn.

10. Con một Đạo tập rèn tâm tánh
Thọ mạng Trời Thần Thánh thể thân
Phật Tiên chí dạ tinh-thần
Vén màn sanh-chúng nghĩa ân hoằng truyền.

11. Nêu bảng vàng đề biên chữ Đạo
Hiệu Cao-Đài Sanh-háo đó là
Qui-nguyên Thống-nhứt một Tòa
Việt-Nam Thiên-Quốc Trời Cha khai bầu.

12. Da vàng máu đỏ làu làu
Dưới chơn cho đến trên đầu khác chi
Bớ con mau tỉnh giấc đi
Trời Cha đại xá khoa kỳ chờ đây.

THI

Trời Nam Đất Việt rẽ mù mây
Đại xá muôn linh dạy hiệp vầy
Dứt hết các mầm tranh lấn lộn
Chủ Cha thương mến đó là Thầy.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thượng-bảng Đạo nơi Giá-Rai, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc trong giờ Phối-Sư Lê-văn-Giỏi về Tòa-Thánh vào Bửu-Điện Đãnh-lễ và gởi cho Bổn-đạo nơi Thánh-Cảnh Thiên-Thai

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là lý sáng chiếu trần-ai
HOÀNG Lịnh phán phân thống Trí Tài
ĐẠI nghiệp tiền đồ Sơ phải hản
ĐẾ ân chứng dụ trẻ đừng sai.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ân giáo dục tế truyền, nầy chung trò trẻ.

Lê-văn-GIỎI, con thơ vưng lời Thầy đồng chủ hòa, đặng xa nguồn chia rẽ, bớ chung con Nam Nữ nơi Thánh-cảnh Thiên-Thai, ráng định-tâm vẹn chí lương-tài, thông nguồn cội mới châu toàn lòng thanh, nhìn Trời là tinh-quang quảng-đại. Bớ chung con nơi thế-thái, vận cuộc có chuyển phải tuần sang, về Thiên-lý phải thông khí thời cơ-quang thường uyển chuyển; Đạo Trời là Tam-Kỳ Phổ-Độ cứu nguy, Khai, Chuyển, Lập; vẹn tròn là buổi thời Thành-Đạo, Đạo-Thành là mỗi trẻ phải thành-tâm, thành-tâm là nhứt-trí, phải như ý phải hòa thân thống hiệp tinh-thần, mới qui huờn khôi Đạo-mạch, đây là lý giáo thể dụ trẻ chung gìn. Nầy con nhớ lại Nhứt-bổn phân tán Vạn-thù, cũng do nhơn-tâm biến đổi, làm cho nên nỗi vận cuộc phải lu lờ, quyền thế ước mơ, mộng trần nuôi chấp, lâu ngày sanh ngòi tán tích. Vì đó, nên phải có lắm hồi khí-thoại lìa cơ, thanh bầu điểm trược, Đạo lem khuôn, Mầu lạc thước, nên nhiều lần rã mối xa manh; Nay đến cơn Đạo Lý Pháp hiệp thống qui thành, máy Trời định gồm qui chuyển, thì chung mỗi con tròn dò bước. Dò là dò mực, bước chơn nhìn sau trước Dấu-thỏ với Đàng-dê. Bớ chung con sứ mạng gọi lãnh Đạo hướng đồ, phải tỉnh lòng nghe Thầy dặn: "Con lỡ bước sanh-chúng phải tái tê, Con lạc ngõ muôn-linh phải lắm hồi tang tóc".

Nầy chung con lời Thầy ban dạy, rặt ròng trắng lại trong, gọi qui-mô là ngọc, nhơn-nghĩa là vàng, mỗi con cảm dâng thông Diệu-huệ.

Về phận sự của mỗi trẻ đã thành tâm, đồng thiện chí, xây đắp gương lành, Thiên-Thai nêu danh lành là Qui-thống, Thầy đáng mừng cho con chung cả, biết vưng mạng lịnh của Thầy cùng Phật Tiên tác đức, Thầy ban ân chung con Nam Nữ nơi Thiên-Thai cảnh, Hạnh-hấp Thanh-bồng Đức-phước Từ-roi. Nhưng: bớ mỗi con bình tĩnh định lòng nghe Thầy lời chơn cạn tỏ, Thầy dùng Huyền-quang Diệu-linh Minh Thần-bút, khai Đạo cứu Đời đại xá cho trần ai, thì mỗi con là Đại Linh-căn sứ mạng, phải phấn chấn tin đồng do vận hành phá tục tường thanh, cho xứng phận thế Thiên hành hóa đó. Bớ chung con, Thầy phân đây con nghe cho rõ, Đạo lập trần lớn nhỏ phải đồng qui, ấy hòa đồng Thánh-đức, thì phải đủ ba mầu là: Quang-điểm, Linh-khí, Năng-truyền; mới tác thành Đạo-mạch; cần đủ ba: Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn-hòa, đây tròn toan thống dụ, nên thời qua Thầy chuyển Thiên-Thai mở tiếng Qui-thống, đó là đánh chuông thức mộng, con xét rành Địa-lợi khiếm-khan, hỏi bao bấy Đạo Trời là danh vang nêu võ-trụ, nên nay Thầy ban lịnh chuyển chung con thống hiệp Thể Tướng tinh-thần Đệ Huynh an hòa ái; thuận khuôn Trời, mẫu Đất, gia tâm nhứt trí dề dỗ bình tâm, thuận tánh chung khối nơi "Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam" đem lại Tinh-thần Duy-nhất, vậy mới bảo tồn giá phẩm Tam-Kỳ, nêu bổng Cao-Đài Danh Hiệu đó con trẻ.

Vậy GIỎI, con tinh tấn lập công cho tròn lẽ chánh tà, con nhìn Lý-chơn mà minh đoán, Lý là lẽ êm diệu thăng bằng gọi Bất-ngôn Nhi-mặc Tuyên-đại-hóa; Chơn là mực thước tinh-anh Đức Nhơn tín hậu Đạo là đó, Trời là đây, con định nhìn có chi phải não sầu vái van đó trẻ.

THI

Đạo là chánh-đại lại quang-minh
Đâu phải món chơi giữa cuộc tình
Vui hiệp, buồn tan ôi lỡ dở
Đạo là chánh-đại nhẹ mà xinh.

HỰU

Mà xinh do trẻ bởi tâm thành
Trỗi bước đàng thông thấu mối-manh
Chớ có buông trôi rời rã dạ
Đạo thành đây bởi chí cần thanh.

HUỜN

Cần thanh về đến cõi Thiên-Bồng
Đất Việt Trời Nam phải suốt thông
Tôn Tử Lạc-Hồng khai Đạo-mạch
Tu-Di Tụ-đảnh trẻ dày công.

MƯU, bài nầy khi GIỎI trở lại Tòa-Thánh, con kêu GIỎI vào nơi Bửu-Điện Đãnh-lễ, rồi con đọc bài nầy chung mỗi trẻ đồng nghe, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, giao cho Phối-Sư GIỎI một bổn, gởi cho mỗi trẻ nơi Thiên-Thai Thánh-cảnh khá nhiều đặng mỗi trẻ xem đây rõ Trời Huyền-Linh Diệu-mầu Thầy chuyển Giáo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Đạo-Đức Qui-Điều 22: Bài dạy 3 đôi Liễn nơi Thánh-Thất

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non-côn bớ trẻ mà
HOÀNG-đồ độ dẫn hỡi con Ta
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn hiệp nhứt Tòa.

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây con TRIỆU.


ĐẠO-ĐỨC QUI-ĐIỀU 22

Hiển hiện hôm nay đã đến thời kỳ Thượng-Nguơn Thánh-Đức Lý Thể đồng thanh, do Đạo người căn bổn, Liêm-cần trí dụ tác chơn, nơi Nhà-Thánh trọn nên Huệ-Pháp, Lý-minh, Đạo-mạch, đây là thời khí thoại điềm vận cuộc Hồng Thanh Trung-Thiên ứng trụ, nhiệm vụ thới thanh nguồn lành thuận cơ thuần chơn do Thiên-tứ Trường-cửu luật lệ bảo tồn, Nguyên-linh tế khải đó.

Vậy nơi Thánh-Thất từ cửa Bửu-Điện đến Tứ-Linh, Thầy dạy cho 3 đôi Liễn đây, mỗi con học đó diệu-hành đặng đón lại nhơn-tâm thái hoan canh-cải lý trí lòng lơi kìa trẻ. Nếu không lưu hậu lâu đời chơn-truyền phai dợt, biến đổi thiêng vị tả bàn bởi nơi ý dục lộ trừng phóng túng.

Đôi Liễn nơi cửa Thánh-Thất kề cận với Biển Thánh-Thất đề như vầy:

THÁNH CẢNH THIỆM CHÂU, CHIẾU SẮC CAO BAN, TAM THỪA QUI THƯỢNG KHUYẾT.

THẤT ĐƯỜNG HIỀN SĨ, PHỤNG HÀNH ĐẠI LỊNH, NGŨ ĐẲNG THỐNG TRUNG ƯƠNG.

Nghĩa là: nơi Thánh-cảnh có người lành gọi chỗ sáng đựng chứa món hòa. Chiếu-sắc Cao-ban là: do Huyền-linh Diệu-Pháp ban truyền sắc-lịnh chiếu-chỉ lập trần, thì phận Nguyên-nhân Lương-chí là quang-điểm tinh-duy, phải vưng tuân Thiên-mạng cứu độ trần-ai, hướng hồi thiện-toản đồng hòa khai khiếu phá mê nêu cao chánh tín. Tam-thừa Qui-thượng-khuyết là: trong ba thừa hiếu chí là: Cửu-cấp Nhân-linh đồng qui triều Ngọc-khuyết, là dựng Ngôi-thần Chủ-Ông thanh định tại tâm. Tam-thừa:

Câu 1 là: Thượng-thừa chánh vị là Sơ-thừa, trong đó có ba gọi Thượng của Sơ-thừa, lý gọi Thượng-thượng Hư-vô, Trung của Thượng-thừa là: Trung hòa mỗi bực, Hạ của Thượng-thừa là: Sau của lẽ trước, gọi thuận tùng do Đạo đó. Về Trung-thừa là Trung vị có Thượng của Trung-thừa, là: Thượng-trung cố vụ, Trung của Trung-thừa là: Tọa ngự bực trung, tâm tánh hòa đồng ôn lương chung-thỉ, gọi Trung-dung vô khí-tượng, Hạ-thừa có Thượng của Hạ-thừa là: Trước của lý sau, nên sự làm chỗ biết thông hay hiểu kế lai tường đức hóa, Trung của Hạ-thừa là: người đồng Bác-ái giữ chữ Trung Tín với lòng quảng-đại huợt bác thông suốt nghĩa nhơn; Hạ của Hạ-thừa, lòng hạ cố chỗ tối tăm, bực tối làm điều tối, Người Đạo người, vào chỗ tối đổi tối mở sáng, đặng đồng nhau rõ sáng, thể chung qui về Thượng-khuyết, là đem lại bình hòa đẳng cấp dựng chánh-tín, thấu chơn-thần, tâm trung vô ngã vị là Đạo đó.

Câu 2 là: Thất-đường Hiền-sĩ là: nơi nhà Đạo gọi ngôi báu phất trần, vào đến hài lòng nhờ nghe tiếng hiền của Sĩ-nhu giáo dẫn lề lối Đạo-đức cứu an đồng loại cùng muôn vật, báu là đó. Phụng-hành Đại-lịnh là: người hòa thân vào Đạo, phải phụng sự lý Trời Diệu-hành thanh dụ, sự lịnh tôn-nghiêm là rèn lòng mẫu-khuôn do Đạo-mầu bền khắn khít. Ngũ-đẳng Thống-trung-ương là: năm cấp Phật-đẳng, Tiên-đẳng, Thánh-đẳng, Thần-đẳng, Chơn-đẳng; mỗi đẳng đồng gồm 3 báu là: Thần Khí Tinh, Thông Hành Dụng, Trí Huệ Minh, Diệu Huyền Tượng, Nhân Nghĩa Tín; đồng gìn mối chánh nơi Trung-Ương, là chấp vãng kiêm bình là Đức đó.

Đôi Liễn thứ nhì định kề ngang bàn Chưởng-Quyền trí phán đoán giao, kề theo tấm Biển Đạo-Nguyên Bổn-Nhứt, đề như vầy:

CHƯỞNG HỘI VẠN LINH TAM THIẾT LONG HOA KHAI THÁNH ĐỨC.

QUYỀN CÔNG BÁ GIÁO NGŨ ĐĂNG THẦN BẢNG LẬP DÂN LƯƠNG.

Nghĩa là: Chưởng-hội Vạn-linh, do Thiên-sứ Cõng-Thần phán phân mạch dụ, tế chẩn muôn linh, ba kỳ thiết lập Đại-hội Long-Hoa, Bình-linh dựng khí tượng, ứng Đại-thành truyền ngôn Thánh-đức. Chiết thứ nhì: Quyền-lực Công-bình, do Trời thâu Đạo Bá, giáo-tôn nghiêm tín, Ngũ-đăng Thần-bảng, năm món sáng lưu thông vận chuyển, biến thể Năm-hằng, hiệp bảng tinh-thần đoán vụ đọa siêu, tồn diệt đắp nền Tân-dân, qui mô lương thiện, là Đạo-đức năng truyền đó.

Đôi Liễn nơi Cửu-Tiêu Tứ-Tượng là, nơi bàn Cai-Quản hội, đồng hành Đãnh-lễ đề như vầy:

HỘI KIẾN ĐIỆN TRUNG ĐẠI THIÊN ÂN ĐỘ SANH CHÚNG TAM KỲ KHAI ĐẮC QUẢ.

ĐỒNG TRIỀU BỆ THƯỢNG TỪ PHỤ TỨ HỘ HOÀN CẦU NGŨ GIÁO CHUYỂN THÀNH CÔNG.

Nghĩa là: nơi Bửu-Tòa Điện-Ngọc, đồng Môn-đồ yết kiến trung tín, ngưỡng trông phước lành của Cao-vương ân tế, Oai trí Công-bình chiếu soi lý pháp, mở khiếu ban vui độ muôn sanh chúng vị, hoằng mối kỷ-cương, khải Tam-Kỳ dẫn thông đàng sáng cho thế-hạ ứng cảm tùng lương, diệu-hành đắc-quả, là kết tựu phỉ nguyền đó. Chiết thứ 2: Đồng-triều Bệ-thượng nghĩa là: Chung Linh triều-phục dưới bệ thệ lòng, khẩn tấu Thượng-Tiêu Cha Trời đoái phận, Từ-Phụ tứ, Cha Trời cho phước là dạy dỗ dẫn dìu, con nguyện trung kiên lời vàng chữ dạ, khắp Võ-trụ Hoàn-cầu thuận xuôi khuôn-mẫu, Vĩ-đức lập trần, ưỡng chung Đức-hóa, Ngũ-giáo có Ngũ-đẳng lâm trần, phá mê dẹp tục đem điềm lành Trời Cứu-Thế phụng Thiên Lịnh hòa thống tinh-thần, Ngũ-chi qui nhứt với Trời buổi thời luật chuyển Đạo khai, trong Bá-giáo khá dày công điều chỉnh lý do, Tân-dân tế thế cơn xá Đại-đồng thành công toại niệm, là châu toàn trọng trách đó.

Bớ chung con lời vàng Thầy gồm chung Lý Thể Dụng Nguyên, giáo ban cho con học đây thấy đó để thi hành tròn phận đó.

THI

Luật lệ Thầy ban trẻ cố gìn
Chớ con canh-cải rủi tay chinh
Đổ thân xiêu phận lâm vào luật
Thiếu sót phải xa sẽ mất bình.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ lớp học Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc sau Đại-Đàn Bát-Quái tháng 8

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 8 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều.

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng như gương đó trẻ mà
HOÀNG-đồ độ dẫn bớ con Ta
ĐẠI-ân đại nghĩa danh thanh phận
ĐẾ Chủ Càn Khôn Thầy lý Cha.

Thầy mừng con chung cả nơi lớp học Bát-Quái Ngũ-Hành hãy định-tâm vưng nghe Thầy Trời lý ban dạy bảo đó trẻ, giữa Đàn-trung con Ta Nữ Nam vui vẻ, gọi Đại-Đàn con trẻ khá thừa tuân; tuân là tuân luật Bình-Quân, thừa mạng lịnh cảnh xuân toan trau trác, lời chơn giáo ban đây con Ta định đạt, đặng trỗi thần phút-phắt bước lên cầu, đứng làm anh cơ hội vãng thâu, phận em ráng xuôi câu nghiêm thuận, đặng vậy đó là Công-đức vững, trò vững lòng nối hậu thuẫn kế lai hy, đây lời Thầy dạy ráng tri, đừng bôi bạc chỗ nguy con vướng vấp, lời Thầy tỏ phận trò hướng hấp, tiếng Thầy phân nay gặp vẹn gìn, bớ con an vững Đức-tin, Tin-đức trọn cứu mình tu xã-hội, đây rường, đây cội; cội công tòng tiếng nổi giá mộc vang danh, rường nhà an rường chắc chắn thành, thể châu đáo trung kiên thanh nhiệm vụ, phận là phận người đây nào qui nào củ, phận làm người an ký chú lẻ minh trưng, kêu bớ con thuộc lý bỉnh chừng, dò Pháp chánh ngày xuân ngày trỗi tiếng.

THI

Trỗi thần nổi tiếng lý càng cao
Xuân sắc rạng đây phất phới màu
Chánh nghĩa tu tề thông ứng dụng
Ngàn muôn pháp dụ trước rành sau.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ chung Đàn
Từ đây an phận vén màn phát minh.

1. Kêu bớ con đức tin dò nhịp
Rõ vận hành giao tiếp ngoài trong
Con ôi! tâm-lý Đại-đồng
Làm anh mau phải hết lòng thương em.

2. Lòng thương em xét xem mỗi phận
Con nhìn Trời tinh tấn luyện mài
Bớ con danh sĩ Anh-tài
Bớ con tự giác vui say Đạo mùi.

3. Say Đạo mùi tới lui lo liệu
Lo làm sao trên hiểu dưới thông
Đó là Đạo-đức hòa đồng
Đồng khuôn mẫu rạng trắng trong danh hiền.

4. Trong danh hiền, não phiền phải dứt
Nếu con sơ, lạc mất lý mầu
Dầu tu cho đến bao lâu
Lòng còn trọng trược đáo đầu quẩn quanh.

5. Đầu quẩn quanh lối giành đường giựt
Đạo làm người mất Đức xa Căn
Còn chi nói nói rằng rằng
Còn chi Đạo-pháp Đức hằng lý thông.

6. Người như vậy cuồng ngông lấp lửng
Ta còn lem Cảm-ứng điều chi
Bớ con vẹn trọn nhân nghì
Bớ con trỗi bước mau đi đến nguồn;
Tách lề chơn lạc lối truông
Đàng nguy nẻo tối, tỉnh tuồng là đây.

THI

Đây là Đạo-mạch khá dò chơn
Đó trẻ cần lo chớ mẻ sờn
Một bước vững vàng tâm thiện bỉnh
Bớ con lắc lở khó hòa Nguơn.

MƯU, bài nầy con đọc sau Đại-Đàn lớp học Bát-Quái thời Tý, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc sau Đại-Đàn Cao-Cấp Nữ-Oa tháng 9

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Phương Đoài-trạch hỡi chung con
THIÊN-Quốc Trời ban khá bảo tồn
VƯƠNG khuyết đắp nền cần chí vững
MẪU-khuôn xây móng trí tri toàn
DIÊU Điền tái dựng nhân tài nghĩa
TRÌ Pháp Thượng-Nguơn Bá Đạo Tòng
CUNG Điện mở màn huờn Đức phục
GIÁNG-Đàn giáo chỉ hiệp hòa đồng.

NGÂM

Giáng-Đàn mừng trẻ thơ-sanh
Từ-Hàng, Thanh-Bộ, Huệ hành đức danh
Tiên-ban cốt cách trọn lành
Mẹ gia Phật-tánh cần thanh bớ trò.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, vẹn chí bền trái phải đặng vưng lời; kêu bớ con, réo bớ trò, nầy mỗi trẻ, nhìn Mẹ lành vui vẻ trỗi thần quang, dứt bỏ thói ngang lìa xa hủ tục, phận lương hiền kềm thúc tánh cùng tâm.

Con ôi! Đời Đạo chớ lầm, Đạo thanh cao hoằng lý lập trần, nêu nhân dụ con cần siêu trí dạ, biết bao lời thở than Mẹ đây bày tỏ; cũng vì con, vì trẻ, vì trò hỉ hạ cuộc lêu chuồng, từ nay Mẹ nỉ non mong trẻ tỉnh tuồng, danh Đại-Đạo tiếng chuông khai Bạch-Ngọc. Con là rường, trò là cột, trẻ thơ-sanh nòng cốt của Đại-Đạo tiền đồ; Con ôi! chớ vô tình bạc ngỡi, Phướn chiêu Hồn, hồn tới trẻ đành dạ luống vùi chôn, Con nêu luân-lý rạng Nữ-sĩ tròn nên, mối cang-thường sáng đó là nền Thánh-đức.

Con ôi! có chi đâu mà trò Ta không chịu thức, đêm giấc hòe thảm tức với cảnh cành chiêu. Con ôi! điều sao gọi sạch, vật trọ ấy nhơ, Nữ huệ không định lặng, mảng hêu đòi, lụa lòa chuối đọt, thơm chỉ mảy nài thêu, bớ con trần-hoàn tồn tại, Đạo-pháp thanh cao, con người giá trị, Mẹ ban lời dạy chỉ gái thuần-phong, đó là mực thước, đây mới trắng trong, Nữ-kiệt thành công, hiển hiện giờ đây là Tam-Hoàng ứng dụng, bớ con lời đây ca tụng, cho vẹn tròn lập chủng Bộ Lạc sáng thành gương.

THI

Tái dựng Thượng-Nguơn bớ mỗi trò
Rèn lòng gương mẫu trẻ cần lo
Nêu cao phong mỹ thay đời mới
Nhìn nhắm Âu-Cơ Mẹ sẵn đò.

THI BÀI

Mừng con Nữ-sĩ nhu ngài
Tiên ban cốt cách danh tài thơ-sinh.

1. Kêu bớ con anh-minh Đạo-mạch
Dựng nên đời trong sạch Tam-Hoàng
Tân-dân qui pháp châu toàn
Đắp nền Thánh-đức vén màn từ nay.

2. Phải Liêm-cách Nữ-tài xuất chúng
Dạ Từ-bi cung phụng Toàn-Năng
Chí-công Tâm Ý trang bằng
Vô-tư thông suốt bình an thái hòa.

3. Lời Mẹ dặn con Ta chung cả
Muốn lập trần nữ giá danh nêu
Con ôi! Mẹ dặn đủ điều
Bớ con vưng dạ, nầy Nghiêu Thuấn nầy.

4. Tu xã-hội hay hay khí tượng
Dựng phong trào Chương-tướng Hiến-duy
Đó là Đạo-mạch nguyên trì
Đây là cảnh sáng nguy nguy tại tồn.

THI

Tại tồn vận cuộc thấu đời sang
Khai Đạo xá ân dựng Kỷ-cang
Trị-biệt Tu-tề Thiên-Quốc Thượng
Trung-Ương Tòng Bá khải Tam-Hoàng.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn lớp học Cao-Cấp Nữ-Oa của Thanh-Bộ, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài giảng giải ngôi vị Nữ-Oa Liên-Điện

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ sáng.

---------o0o---------

THỂ-LIÊNG TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

THỂ sáng dường trăng bởi có trau
LIÊNG hoa thơm nhẹ ứng đua màu
TIÊN-Cô qui hội trường Cao-đẳng
NỮ-Sĩ chấn hưng Pháp Lý giao.

NGÂM

Khép mình chào kính Nam-Công
Xin nương bút diệu Khải-thông lý mầu
Lâm Đàn mừng cả chung bầu
Từ-Hàng, Thanh-Bộ vui câu Sĩ-tài.

SÁU, em nghe Chị giảng giải phân tường Ngôi-vị Nữ-Oa Liên-Điện đây em hỡi. Phận em thơ có công soạn lý học hỏi Chị cũng mừng ban, vậy giờ đây đồng Bộ học tràng, định-tâm êm lặng nghe Hiền-Tỉ phân toàn lý do.

Về Ngôi-vị Nữ-Oa Liên-Điện, đây là trật tự của Cung, Viện, Phẩm, Ngôi, Đông-bình, Tây-quả là mai với chiều, phận người tu lấy đây nhìn làm thể dụng, Hạnh liên hòa sớm cũng như hoa thơm tho tươi tốt đây trò; Ở trần, trần trược chẳng lo lem lòng, trổ tài danh thể trắng trong, nhụy thơm thúy đượm rặt ròng danh mai; Châu toàn Sĩ-phiệt anh tài, buổi chiều kết quả vui say cảnh Trời; Quả Hoa thể tướng tỉnh đời, chưng phiêu định thức gọi khêu lòng lành.

Về giá đèn gồm hình sanh hóa, Tam-giác là luật cả hoằng sanh, chuyển luân Tam-ngũ đồng thanh, Thiên-thời Địa-lợi mối-manh Nhơn-hòa; Ba nhà ngũ Cao-Tòa xây vận, vũ-trụ nguyên tịnh động Âm Dương.

Về 9 ngọn đèn là: ánh sáng nêu lên, tượng trưng Đăng huệ là phương chỉnh đời, 1. Thái-Cực định nêu trên chủ, chủ trên là Thỉ thủ gọi Trời, 2. là cơ cuộc phân rời, Âm Dương nhị khí lập đời tường minh, thể âm chất nghĩa phương thơm nhẹ, biết vật hình sanh đẻ do Đất Trời, của Trời là giúp cho Trời, giúp Trời là phải vưng thời khí thanh, 3. trở lại 1 lập thành Đạo-tín, phận con người linh thính huy hoàng, hoằng khai tinh tấn rõ ràng đức nhơn, dùng chơn chánh nghĩa ơn xuất xử, Người sánh Trời gìn giữ Đạo-tâm, Linh hơn vạn vật phương châm, Trời sanh háo lý mầu thâm khí tường; Người cũng thể mến thương vạn vật, gọi thanh cao vuông tấc lương thuần; một là Tâm định bình quân, Ý chơn Tánh đức muôn từng không sai, bốn biến hai hình, từ đây định dụng, trước cùng sau dò đúng mối-giềng; Tam-tài Đạo phận bình-ương, Thông tường tả hữu kỷ cương bảo tồn; 5. Ba đèn sau trọn đồng bền vững, Thể Đất đây chắc vững rộng dày, Ngũ-hành đốn tiệm Tam-tài, thờ cơ Sanh-hóa thờ ngay Cửu-từng; Trên nhị cấp chuyển luân soi rọi, Nhựt Nguyệt Tinh chứng khối vãng thâu; Quân-bình gian cuộc làu làu, đây là Thể Lý một màu kết giao, Thần Khí Tinh nêu cao nhân-loại, gọi Đạo người trái phải hoàn trung, nối 3 sau đó Huỳnh-ung, Gọi là Địa-trụ chở đồng ninh phương; Trưởng Dưỡng Thành phong cương biên mạt, dục trí dục sắc giái hữu vô, quang hình quang cuộc quang đồ, ninh trường khương cửu trọn mô chiếu huỳnh.

SÁU, em nghe Chị giảng phát minh, Đạo là sanh hóa thể hình thiện phiêu, cảnh có dùng có dẫn dìu, có đây, đây có nhiều nêu vận thời; Hiệp vận thời thuận xuôi Thiên-mạng, mới bảo tồn mới hản lý không; Bớ em quảng ý Đại-đồng, đâu đâu như một một trong chỗ nầy; Gọi rằng một biến thành hai, chuyển ba lập bốn vần xây năm vầng, sanh sanh hóa hóa muôn ngàn, đều do chỗ một Càn-cang lưu hành.

Vậy SÁU Em học đây thấu lý chung hòa.

THI

Một Trời, một Đất, một nhà chung
Dẫn dắt chung nhau tránh chỗ cùng
Thương mến rộng dày thông sáng suốt
Bọc bầu nhau rún Tổ rồi Tông.

Kính Cửu-Tý Cực-Quang Thiên-Chơn Nhứt-Mạch, bài nầy đọc trước giờ Đạo-Tràng Nữ-Oa Cao-Cấp nơi Cù-Lư Quang-Cung trong đó mỗi em nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc sau thời Tý Đàn-Vọng tháng 9

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc chiếu soi bớ trẻ mà
HOÀNG-đồ cửa rộng hỡi con Ta
THƯỢNG-hành Hạ-ứng tùng qui thiện
ĐẾ chủ Càn Khôn dựng Thánh-Tòa.

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe lời Thầy ban ân dạy chỉ, đặng học hành toan lo phận sự châu toàn giúp Thầy lập công nầy con trẻ.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Trung-Đàn thời Tý con thơ sum vầy.

1. Ngày Vọng đây con Thầy vưng dạ
Vưng lời lành hỷ hạ tiếng nên
Đệ huynh, Tỉ muội an bền
Thương nhau như ruột đừng quên bọc-bầu.

2. Một Trời che nào cao nào thấp
Một Đất nưng chồng chập đâu riêng
Bớ con thể đó kiền-thiền
Chung hòa cứu sống bình yên Đại-đồng.

3. Trong võ-trụ Trung-bình Công-chánh
Đâu đâu đều lập hạnh đức thuần
Đó là Thời, Lợi, Hòa, Quân
Cảnh trần thanh thới ngàn từng xuân khai.

4. Thầy giáng thế Cao-Đài đề hiệu
Gọi chở che con hiểu dò nương
Năm-châu Bốn-biển qui chương
Nhìn ngay Thỉ-Tổ Tạo-lương Nghĩa phù.

5. Biết nhiệm vụ người tu tấn hóa
Đạo lập trần nho họa đức hoằng
Tân-dân qui-củ đề căn
Trí-tri Cách-vật Thỉ-tằng Hy-chung.

6. Danh Đại-Đạo bao trùm Khôi Lệ
Thiên xá ân cảnh thế bọc bầu
Bớ con hiền hiếu mở Lầu
Rước dìu Cố-Lữ vào chầu Trời Cha.

7. Trời độ tận giái-ba muôn vật
Do nhịp nhàng hòa tấn Nguyên-sanh
Bớ con rõ mối lành manh
Trường sanh tận lực công thành hội ni.

8. Rõ Sứ-mạng đừng vì phàm tục
Phải phất trần kềm thúc Đạo đề
Bớ con tâm chí đề huề
Bớ con Diệu-ái cảnh quê tươi màu.

9. Dùng chữ Nhân nêu cao căn bản
Lối lề Nhân nền tảng Đạo-mầu
Nhân hòa ái lý luân thâu
Nhìn nhau như một nêu cao thuận hòa.

10. Bền chữ Nghĩa thiết tha tâm-lý
Gặp phải lành nhứt trí thực thi
Đây là nghĩa vụ hoàng huy
Đây là diệu dụng Dung-nghi lập trần.

11. Phải Lương-cách thanh cần chí chánh,
Phải vô-tư chỉnh tánh điều thân
Phát minh Đạo-pháp tâm vâng
Thông truyền cơ hội Tam-dân yên thuần.

THI

Thuần phong Mỹ-tục Nghĩa-nhân gia
Tám-báu, Bốn-ân uy tín hòa
Căn bản Tam-tài nêu Đạo-sử
Hiến-chương Khai-Tịch khải hoàn ca.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Vọng đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc thượng bảng nơi Thánh-Thất Thạnh-Phú

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc gia phê lý diệu-hành
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp Quần-sanh
THƯỢNG Cờ, nêu Bảng Qui-nguyên bổn
ĐẾ Chủ Kiền Khôn khải mối-manh.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ nơi Thánh-Thất Thạnh-Phú định-tâm nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây con trẻ.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Huy hoàng Bảng Đạo là cơ chung hòa.

1. Nay nền Đạo truyền ra Minh-đức
Dụng Tân-dân pháp luật tế oai
Bớ con chung cả trần-ai
Chơn-thần Chánh-tín từ nay bảo tồn.

2. Đạo hoằng ban Đại-đồng phổ biến
Mỗi con thơ u hiển đo lường
Bớ con mỗi trẻ lo lường
Bớ con trần hạ kỷ-cương tu tề.

3. Đạo lập trần cảnh quê thanh thới
Khai đàng Huỳnh bước tới Bồng-vân
Bớ con gìn giữ Tứ-ân
Bớ con vẹn chí ân cần trác ma.

4. Mong chung con giái-ba tỉnh lại
Muốn an tồn tự toại cần tu
Đây là pháp chánh phá mù
Tinh-thần phát triển Xuân Thu bỉnh tề.

5. Mừng con an phận đề huề
Mong thay chung cả xuôi bề hòa chung
Con ôi! vận mạng tao phùng
Đàng thông bước đến lập công buổi nầy.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Chứng minh Lễ trọng gọi Thượng-bảng Đạo nơi Thánh-Thất Thạnh-Phú, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lai Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc trước Đại-Đàn Thiên-Phong-Đường tháng 9

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
GIÁNG-THẾ CỨU ĐỜI

THI

NGỌC lành Châu sáng quý mà cao
HOÀNG Lịnh sắc phê rạng ánh màu
THƯỢNG chiếu triệu-gia phi trách phạt
ĐẾ Quyền xá tất tẩu oan rào
GIÁNG-Đàn phê phán phân lành dữ
THẾ-hạ thuận qui rõ khỏe đau
CỨU cánh đồng nhau hồi Đạo-mạch
ĐỜI thương mến một khỏi lao xao.

Thầy mừng con trẻ, hiện hữu thi hành sứ vụ thế thay cho Thầy, lý sáng gia ban vẹn cầm trau-trác, gọi rằng: Thiên-thể ứng chiếu Quân-bình, gọi cứu-tinh Nhân-vật trong hồi luật chuyển đó. Bớ mỗi con vui vẻ màu, vui say với lý, Phướn phất nêu chiêu hồn, Tam-bửu Kỳ bổng bay lề lối phận, Thầy mừng con tường tận, tựu khí chiếu Tòa-chương, vậy mới đặng phương-trương, vậy mới rõ nghĩa phương danh Khai-Tịch. Con ôi! lối thường tình nơi mục kích, con ta tường phải lành diệt cho thanh lòng, lời dạy đây con trẻ cần thông, thông rồi định, định chính kín gia công danh lành nêu Đạo-sử. Mỗi con ôi! mỗi con đây là phương-tử, mỗi trò Ta là danh dự Đại Linh-căn ngày trước, buổi Công-đồng nơi Ngọc-Điện cõi Tam-Tòa, trẻ có thệ rằng, lãnh Lịnh sắc lâm trần toan cứu thế, dùng Nhân-lương Mỹ-lệ lãnh vai tuồng Sâm Quế giữa rừng cây. Bớ con Thầy thương Thầy nhắc lời đây, con thổn thức rẽ mây bay bổng vụ, Đạo là qui tròn câu lương hòa tuấn tú, Đức là củ chỗ vuông điền trưởng thụ tế đồng sanh, dò dò mối thấu, thấu mối lành manh, manh diệu dụng tâm thành tu xã-hội. Con ôi! Lý là nguồn, Đạo là cội, Đức nền, Pháp là mối, trẻ thanh hành cơ hội chỉnh điều thân. Bớ chung con thay cho Thầy con trẻ dạ vâng, thay sao đó trẻ phân cho Thầy rõ: thế lời dạy Lành, Nên, Tốt, Phải, Hiền, Nhân, Nghĩa, Tín, Uy, Chánh-Chơn, Đức, Hậu,Hòa, An, Thuận, Hiệp; con Ta đừng bôi bỏ, cầm Linh-phù hình tỏa gương tướng in giống hịch như Cha, mới đứng ra cẩn thiết ngôn gia, đàng hậu đệ lòng niệm thiết tha toan phục thiện. Con ôi! Cha đây, Cha là Háo-sanh trúc-kiến, Con thay lời phổ biến uyển chuyển nhau rún phải chung hòa, muốn mỗi trẻ điểm danh đây đại-nghĩa, trước phải hòa thân vào nhiệm vụ, có chi đâu mà con Ta chẳng hài lòng, mong lấn tranh nhau lành nhận phủ, phải phương-trương Phước Lộc Thọ hoằng tế cõi Gian-hoàn; đó là lời thệ châu toàn, đó là Sắc sứ con phụng an không bôi bạc, về lối tùng Thiên con Ta ấn tác, phải thuận cơ túc tác lương thuần. Chung mỗi con ôi! Thầy đáng vui mừng, con an dạ tuần tuần do tấn hóa, trẻ đây an bền hỷ hạ buổi Đạo-thành, con khá khải-hoàn ca, chén lạc tương ân đức Thầy gia, con vui thấm say sưa với nguy tòa trường sanh là lương-tửu, mỗi con nghe Thầy hoan hỉ.

THI

Vui thay con trẻ nhứt tâm gia
Trỗi tiếng bay cao rạng rỡ mà
Ánh sáng Đạo Trời che vũ-trụ
Mát êm chung cả cảnh này a.

THI BÀI

1. Mừng chung trẻ ngay cao sứ mạng
Phải diệu hành tỏ rạng danh tài
Làm anh bổng tiếng từ đây
Làm anh cơ hội xinh thay bớ trò.

2. Thay cho Trời cần lo cứu thế
Xả thân phàm can phế phương-trương
Con ôi! lời dạy tỏ tường
Con ôi! mỗi trẻ nghĩa phương đừng rời.

3. Làm sao xứng tiếng thay Trời
Thay Trời thì phải che đời mát êm
Đây là lời chỉ thoại điềm
Bớ con Thiên-Thể ngưỡng chiêm lý mầu.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ của Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường, đọc rồi mới Hành-lễ, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài dạy không còn hành Đàn Sóc-Vọng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Sắc lý ban rọi cõi lòng
HOÀNG thành Thánh-đức trẻ tròn công
ĐẠI ân Trời tế chia chung hưởng
ĐẾ Chủ Càn Khôn quảng suốt thông.

Thầy các con, mỗi con định-tâm vưng nghe Thầy ban ơn chỉ giáo dẫn dắt lối lề chánh-kỷ chơn-cương Chơn-thần Chánh-thể, gọi Đạo-đức lập trần Tài-tam Nguơn-hội, cho rạng rỡ Tam-Huyền khải-lý diệu-dụng thới-thanh Đại-thành Sơ-thỉ, đây chung mỗi trẻ nơi trần-dương thế-hạ. Bớ mỗi trẻ, Tam-nguơn trải mãn, đây là vận-hội lập tân, gọi Thượng-Nguơn tái dựng, Tân là: Tân-thời Thiên-định, Tân-vận Địa sang, Tân danh hòa nhứt, mỗi lẽ Sự, Vật, Thể, Dụng phải đổi cũ lập tân, mới xuôi cơ thuận vận đó mỗi trẻ; theo lệ Trung-hoa Nhơn-tảng Nho-giáo lập trần, thời qua do Âm-lịch của Á-châu, bán Trung-nam Đông-Thắng, chỉ 2 ngày điểm 1, là đầu tháng, Điểm trung giữa tháng cộng số 15, là vận cơ thuận dựng là một phương chỉ truyền tám hướng, nên long trọng mỗi tháng có 2 ngày đó là quý báu, của Tiết-thời là Sóc đầu, Vọng chót; gọi Nhứt cực vận chuyển đến Ngũ-hành là phải lắm. Nhưng mỗi con đếm lại thì cũng còn sai trại trồi sụt với Tiết Mùa, là chưa đúng cơ động tịnh trên bầu võ-trụ, cơ chuyển sang ngày Âm-lịch tuần Nguơn chưa tròn, khắp tường ý ngàng Huỳnh-đạo của Thái-cực hình đồ, Bát-giao Tứ-tiệt, lần lần Thầy chỉnh lập vận tuần cửu cho an thuận Lục-khí với Nguơn-thời từ nay roi hậu, Cho cơ cuộc chung hòa Á, Âu, hậu, tiền thống qui Cương-kỷ, gọi Lịch-trần bất diệt đó trẻ.

Vậy kể từ đây ngày Đàn Sóc-Vọng, mỗi con Hành-lễ Đại-Đàn y như lớp học của Nguyên-nhơn luật định, trống chào là đủ, thời Đại-Đàn thời Tý nơi Tòa-Thánh, Thánh-Thất mỗi ngày Đạo học đều có thượng Phướn, nhưng Thánh-Thất Đại-Đàn thời Ngọ nối sau thay cho thời Tý; giờ thượng Phướn nơi Tòa-Thánh Mẹo thời trước Mẹo thời sau; Thánh-Thất Ngọ thời trước, Ngọ thời sau là Đại-Đàn. Về Đại-lễ hành y như trước Thầy đã định rồi, đây là cơ chuyển hội Khai-Thiên vận sang Tịch-Địa, Nguơn-hội Thánh-đức, Đại-thành nêu khí toán kỷ cương hiệp giao Tam-giới, Ngũ-châu hòa đồng thỉ-nguơn Nhứt Lịch Luật đồ hậu tiền nương thời khắc đó chung trẻ. Kinh Bài Đại-Đàn Sóc-Vọng đọc y theo Đại-Đàn lớp học Thầy đã dạy trước, nhưng vận cuộc tuần sang chưa có bài đọc hộ thời Hành-lễ là thoại-điềm niên-lai chưa vận đáo, thì chung Đàn đọc bài Thầy mừng là vẹn phận.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong Thượng-học Thiên-Thể nghe chung, Diệu-hành sứ vụ, giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thánh-Luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ LIÊN-HOA

57. Bài đọc Đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau Nam Nữ đề huề
Đồng tăng phục thiện Giác-mê rửa lòng
Ma-ha Trời rải Đại-đồng
Chúng-sanh khắp khắp ngưỡng trông buổi rày.

2. Nhành-dương Hỏa-Đức Linh-Đài
Thấu nguồn Cam-lộ Đức, Tài, Tâm hoan
Chúng-sanh Đại Tiểu Thập-toàn
Liên-Hoa Đại-lễ rỡ ràng Minh-linh.

3. Niết-bàn điều chỉnh quanh mình
Nhập vào Thọ, Phước, Lộc vinh Đất Trời
Chơn-thần nêu phá tục đời
Đắp nền Chánh-tín Thể tươi vuông tròn.

4. Từ đây Đạo Giáo bổng cồn
Qui-nguyên Ngũ-giáo lý không Diệu-hành
Giác-mê, Cảm-ứng nhân thanh
Trung-kinh Hiếu Đễ Nghĩa danh đồng hòa.

5. Tăng-ni đừng có kê cà
Vận thời phải thuộc Du-dà đưa chơn
Đạo người ghi nhớ Bốn-ơn
Lập nền Thánh-đức Chánh-chơn lập trần.

6. Liên-Hoa Thiên-ý Tân-dân
Trời khai đàng rộng sanh cần tấn-tinh
Giờ đây Nam Nữ chúng-sinh
Nghe lời Bần-Đạo hòa in dưng thề
Chung nhau Nam Nữ đề huề
Đồng Tăng phục thiện Giác-mê rửa lòng.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Liên-Hoa đồng Đạo Tăng-quang Ni-huệ về chầu Lễ kỷ-niệm Liên-Hoa, vào Đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới dâng bái.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ trưa)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non-côn bớ trẻ mà
HOÀNG-đồ độ dẫn hỡi con Ta
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Hoàn-dinh hiệp Nhứt-Tòa.

THI BÀI

Nhứt-Tòa Liên-hiệp Hoa-đơm
Sớm xinh rực rỡ mùi thơm ngạt ngào.

1. Chiều kết quả làu làu ánh chiếu
Do giống trồng đa thiểu lành nên
Quả tươi tốt đẹp lại bền
Đời nhìn khả dụng nêu lên huy hoàng.

2. Giống Rồng Tiên Càn-cang Khôn thuận
Khai lối lề gầy dựng Nhân-luân
Bớ con Xích-Đạo sáng bừng
Thiệm-Châu Trời trí vận Xuân Đông phù.

3. Nay đến hồi Xuân Thu giáp mối
Máy tuần-huờn thay đổi trược nhơ
Truyền thanh hoằng thiện huờn sơ
Dựng Nguơn lập Hội Lạc-Thơ Hà-Đồ.

4. Huỳnh hòa Xích điểm tô bớ trẻ
Trời, Đất, Người vui vẻ lập trần
Bớ con dò bước đừng ngừng
Bớ con tâm hiệp buổi tuần phán phê.

5. Khai Huỳnh-Đạo đề huề hòa ái
Lập phong-luân thế-thái nêu danh
Rõ thông Huyền-khí Quang rành
Càn Khôn mở mối Đại-Thành Tu-Di.

6. Lập Thiên-Quốc nguy nguy Đất Việt
Gọi Trời Nam Huyết-thiệp Tu-chơn
Mở khai cửa Ngọ vờn vờn
Khảm, Ly lộ lộ Thiên-Chơn Chủ Hồn.

7. Thâu phục chuyển huờn đơn ứng dụng,
Bá-giáo qui phục tụng ca vang
Huy hoàng ngọn đuốc Nam Càn
Cửu-Tiêu Bắc-Khuyết vén màn phá mê.

8. Kêu bớ con đề huề Cửu-cấp
Hội Tý khai thâu thập Tân-dân
Kêu chung bầu bọc tin cần
Bớ con Nam Nữ dò lần Ngôi-xưa.

9. Quên Ngôi-xưa đảo lừa mất lý
Nhìn rún nhau cương-kỷ buổi đầu
Dứt mầm xâu xé nghiệt sầu
Thuận xuôi phục thiện cúi đầu hòa Nam.

10. Nay Thầy mở Càn Tam Qui-nhứt
Đánh tiếng chuông kêu thức năm nơi
Bớ con chung cả thuận thời
Bớ con an mạng lập nơi trụ thành.

11. Giống Rồng Tiên mối-manh lương hảo
Dĩ-đức cao vĩnh bảo tinh-thần
Đây là cảnh tịnh thiện nhân
Hòa Trung Thượng-khuyết ân cần hàn thương.

12. Gọi rằng Dấu-thỏ khai đường
Mách tin sanh-chúng nghĩa-phương chửng thằng
Đàng-dê Cảm-ứng mực giăng
Nho-Tông chuyển thế bảo an lai truyền.

THI

Lai-lâm cõi thế bảo đời an
Kêu bớ Môn-linh dạn vững vàng
Tu thiệt học rành hành sáng rỡ
Nói chơn, niệm chánh bổng minh-quang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Liên-Hoa kỷ-niệm, đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 9 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu sáng khắp Dinh-phù
HOÀNG Lịnh độ an cả vận thâu
THƯỢNG hội hoằng khai nguồn Thánh-đức
ĐẾ Huyền chấn chỉnh thệ Tu-du.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trẻ già, khắp cả đâu đâu đồng nhau về đến Thánh-Tòa chực chầu Ngôi Huyền-Hư, gọi hiến dưng lòng thành kỉnh, hòa ái thông lý Diệu-hành, Thầy Giáng-đàn điểm công ban ân phê thưởng, gọi giờ này kỷ-niệm Đại-lễ Liên-Hoa Dậu thời tiền nhựt, mừng chung con cần an vẹn chí, thiện phục chung nhau tỉnh giác, lập trần hoán mỹ, tồn tâm nhân vật, hoan hỉ tinh-thần bấy trẻ.

THI

Liên-Hoa Đại-lễ gọi ban ân
Tháng chín mùa Thu Kỷ-Hợi tân
Cảnh cuộc kề sang Đông ứng chí
Lai niên Canh-Tý Thiên-Chơn cần.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Dậu thời Lễ trọng hân hoan lễ hòa.

1. Ngày kỷ-niệm Liên-Hoa phổ biến
Mừng chung con đốn-tiệm vận cơ
Con ôi! Thầy luống đợi chờ
Mong con thành tựu Thiên-thơ diệu-truyền.

2. Nơi Châu-Thiệm thanh-liêm nghiêm vụ
Cõi Việt-Nam qui-củ mở khai
Nêu cao danh hiệu Cao-Đài
Tam-Hoàng xuất thế từ nay lập trần.

3. Gọi Trời Nam xá ân Vạn-chủng
Độ Năm-Châu ca tụng tiếng lành
Đắp nền Thiên-Quốc Trung-Huỳnh
Tu-Di Tòng Bá rõ rành cao-sơn.

4.