1. Bài đọc trước giờ thượng bảng Đạo nơi văn-phòng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành, lành Ngọc, Ngọc thường trau
HOÀNG Lịnh, Lịnh phê, Lịnh sắc cao
THƯỢNG bảng, Thượng cờ, người Thượng trí
ĐẾ-Huyền Đế Chủ Đế Đài-Cao.

THI BÀI

1. Nơi Văn-phòng phùng tao huynh đệ
Tỉ muội đồng can phế tất thành
Tinh-thần Đạo Pháp Lý thanh
Chầu Trời hiệp nhứt trí danh Cao-Sùng.

2. Tin tưởng niệm Cửu-Trùng-Đài vị
Hiến dưng hòa mối chỉ lập ninh
Thỉ-chung, chung-thỉ tiền trình
Em sau, anh trước trọn gìn lý do.

3. Đồng rực rỡ vào đò Bác-ái
Lái lèo an đừng ngại trở nguồn
Chung con nghe dạ Thầy duồng
Trí phần điểm phận tròn vuông xuân hòa.

4. Phải xứng phần nết na anh dõng,
Phải đoan trang cửa Khổng ra vào
Bớ con chung cả làu làu
Ngày thành Đại-Đạo ngày cao tinh-thần.

5. Giờ chứng vị Tứ-ân Thầy tế
Con chung hòa đừng dể-duôi lòng
Bớ con bước đến Đại-đồng
Nhìn cân Tạo-Hóa Hư-không Công-bình.

6. Đầu dây nối Thiên khai hình dạng
Cuối tơ loan hựu hản nồng nàn
Bớ con Đạo-dụng vén màn
Bớ con danh dự châu toàn thanh nhân.

7. Bớ con thơ tinh-thần phát triển
Bớ con hòa u hiển phân minh
Cửu-Trùng Tử-phủ nêu danh
Nêu gương trẻ Thiệt Thường Tin thanh hòa.

8. Thầy ban phước, Thầy gia ân huệ
Chọn Nguyên-nhơn đức kế hậu lai
Đệ-môn mở cửa Cao-Đài
Chốt then rành lập Tam-tài ứng trung.

9. Con rõ lý Thầy dùng Cao sắc
Chọn cột rường sắp đặt danh nhu
Chọn con chính đính phá mù
Chọn con hiếu hạnh Xuân Thu đây mà.

10. x Giờ nầy nam nữ đồng hòa
Tất tim dưng hiến con Ta giữ gìn
Xuân thay cảnh tượng đẹp xinh
Bớ con an lý lòng in như Thầy.

THI

Như Thầy háo chí với từ tâm
Cứu tế Sinh-linh chốn lạc lầm
Dẫn dắt hiệp hòa khuôn-mẫu thuận
Anh tài trí dõng rõ mầu thâm.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thượng-bảng Đạo nơi Văn-phòng Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 6/1 nơi Tư-gia Ngọc-Điền-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn trẻ ráng dò
HOÀNG thành thiện sĩ mới nên trò
ĐẠI đồng huynh đệ nêu nhơn hậu
ĐẾ Chủ muôn linh trẻ vẹn dò.

THI BÀI

Mừng xuân Kỷ-Hợi đây ngày
Chung nhau Đàn-nội anh tài tượng trưng.

1. Ngày xinh tốt vui mừng phấn chấn
Ngày vui sanh cơ vận xuân hòa
Ngày mai Đạo-pháp huy nga
Ngày cao đức hóa nhìn Cha vẹn niềm.

2. Mừng ngày Xuân êm đềm thoại ứng
Mừng cơ thời gầy dựng đức tin
Bớ con an phận vẹn in
TRUNG-LA Đạo-pháp tinh xinh Lạc-Hồng.

3. Nay DỊ-DƯỢC Thiên-Bồng lâm hạ
Đặng nối truyền Đạo Cả nhiệm kỳ
Bớ con chung cả đồng đi
Đi đường Thiên-khải Hoàng-huy xuân thời.

4. BỬU-THÀNH chiếu đây nơi nầy chỗ
Phật-tánh là tế độ Nhơn-Hoàng
Bớ con nam nữ chung Đàn
Thành tâm vững chí đường hoàng Đạo Cao.

5. Kề cận cho đừng xao dạ ngọc
Gần lý mầu thận-độc phương-châm
Bớ con chung cả định-tâm
Bớ con an vận mầu thâm diệu-hành.

6. Bớ con thơ nguồn lành ứng dụng
Bớ con mà cung phụng diệu huyền
Bớ con vẹn chí phỉ nguyền
Nối dày Đạo-mạch miên-tuyền Năm-châu.

7. Khắp phàm-gian đâu đâu đều kính
Do Đạo-mầu chí kỉnh tâm trung
Ngày xuân Đại-Đạo tao phùng
Thỉ-chung con hỡi Trung-dung lý hòa.

8. Lòng chí thành con Ta trụ cột
Rõ vận thời Thầy thốt Bí-huyền
Bớ con vẹn vững nối liền
Đạo Trời vững lái thuyền tìm hướng chơn.

9. Hướng về thiện căn duơn nối hậu
Lời ban khuyên trẻ thấu mới bền
Tượng trưng thể Điện lý Đền
Tuần tuần thiện chiếu đồng nên vận thời.

10. Ngày Xuân khai thảnh thơi Đời Đạo
Cảnh an nhàn Hóa-Tạo chứng lòng
Vẹn tâm bước đến Đại-đồng
Đệ huynh khắn khít vẹn trong trắng ngoài.

11. x Nêu danh thiện sĩ anh-tài
Nguyên-nhân lâm hạ ngày mai kế truyền
An lòng mới đặng bình yên
Kêu chung con cả đoàn viên xuân hòa.

THI

Xuân hòa cơ vận thấu Huyền-vi
Chung cả nữ nam vẹn trí-tri
Rõ máy tuần huờn thông cội đức
TÂM-ĐIỀN hiếu chí đắc mầu ky.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn Ngọ ngày nay nơi Tư-gia Ngọc-Điền-Tâm đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gửi cho Ngọc-Bửu-Linh một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước giờ Đãnh-lễ nơi Tư-gia của SON

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quý báu trẻ cần trau
HOÀNG Lịnh Sắc phê phận sự giàu
ĐẠI-Hội Linh-bình con hữu dụng
ĐẾ truyền chứng quả phải cần cao.

THI BÀI

Thầy mừng Nguyên-đức rặt ròng
Thầy thương sanh-chúng trọn lòng hiến dưng.

1. Ngày Xuân nhựt tưng bừng hớn hở
Gọi Xuân khai hoa nở trái đơm
Xuân Trời ban rưới đức ơn
Xuân sanh cảnh tịnh Nghĩa-nhơn hóa hoằng.

2. Xuân Đại-Đạo ngày tăng đức trưởng
Cảnh xuân Trời ân lượng vô song
Con chung tâm chí Đại-đồng
Dồi dào Bác-ái rặt ròng trí nhơn.

3. Kêu con SON đừng sờn dạ ngọc
Ráng an lòng thận-độc phương-châm
Bớ con phẩm vị thậm-thâm
Bớ con duyên-đức trầm ngâm cội nguồn.

4. Bớ con thơ tỉnh tuồng mới vững
Lo kế truyền thiện thuẩn cứu linh
Bớ con an mạng tâm thình
Bớ con vẹn chí đinh ninh lời vàng.

5. Từ đây ráng vén màn trọng trược
Hiệp nhau mà ngư-vướt đăng khoa
Bớ con Người hiệp với Ta
Bớ con bền chí cho hòa thân sanh.

6. Thầy chấm chọn nêu danh hiền hiếu
Con định tâm mới hiểu đó SON
Chung nhau Đạo-đức Khải-thông
Ngày Xuân Lễ trọng Hư-Không tế truyền.

7. Ráng trọng lý xa quyền tránh mỵ
Ngày xuân sanh tri-trí cách giao
Lý Trời sáng suốt làu làu
Con đừng để tối lộn nhào là hư.

8. Căn duyên-đức Hùng-thư bớ trẻ
Phước Trời ban vui vẻ lãnh phần
Trước kia nhơn biến tảo tần
Ngày nay Thống-nhứt tinh thần phát minh.

9. Thử gẫm suy Hoàn-dinh có một
Khắp Năm-châu lành tốt không hai
Chung nhau hội hiệp giờ đây
Vưng lời Thầy trí xuân khai đó là;
Chung nhau lớn nhỏ xuân hòa
Hòa xuân Đại-Đạo Cao-Tòa thanh nhân.

THI

Thanh-nhân trí dõng dạ tồn lương
Trẻ trọn tâm thành ráng bước-bươn
Dẻo chí bền lòng vầy chí hiệp
Hiệp hòa trúng nhịp mới giao tương.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ mỗi con Đãnh-lễ nơi Nhà-tư của SON, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc Đãnh-lễ Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 8 giờ sáng.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT
CHƯỞNG-GIÁO THƯỢNG-QUI

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau nam nữ ngày nầy
Về chầu Đại-lễ sum vầy tu lai
Môn-sanh thành kỉnh vẹn hay
Cả kêu Đồ-đệ nhìn ngay mạng Trời.

2. Vào đây Triều-bái vưng lời
Thân, Tâm, Tánh, Mạng thuận thời Thiên-xuân
Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi vui mừng
Nầy cơ, nọ vận vưng tuân trọn hiền.

3. Phận tu tâm tánh kiền-thiền
Cứu Linh tránh nạn xa quyền tránh mê
Cúi đầu Triều-lịnh dưng thề
Lòng còn canh-cải thảm thê buộc ràng.

4. Môn-sanh mau khá vén màn
Đạo, Nguyên, Tướng, Dụng châu tàng dĩ-kinh
Hiền-đồ vưng dạ lòng in
Dầu nam, dầu nữ vẹn gìn Lễ-nghi.

5. Người tu cách-vật trí-tri
Người tu rõ phận Qui-y Đạo-mầu
Chung nhau Môn-đệ làu làu
Nầy Ban, đây Bộ nêu cao lương thuần.

6. Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi Trời xuân
Bình-Linh kề cận Thường Tin Thiệt đầy
Chung nhau nam nữ ngày nầy
Về chầu Đại-lễ sum vầy tu lai.

MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thượng-Nguơn chư Đệ-tử về chầu lễ, vào Đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ tuyết trong rạng rạng tinh
HOÀNG Thiên chứng dụ trẻ tâm thình
ĐẠI qui Thiên-đức hoàn căn-bổn
ĐẾ Chủ muôn linh hiệp nhứt bình.

THI BÀI

Mừng con chung hiệp trước Đàn
Thượng-Nguơn ngày lễ vén màn nhố-nhăng.

1. Đây thời Ngọ dò phăng tiền khải
Ngày tân qui hiến lại Đạo-đồng
Bớ con vẹn chí lập công
Bớ con an mạng rặt ròng tồn lương.

2. Con căn-đức Thiệt Thường Tin trí
Mới nên người Tam-húy lập thân
Bớ con dứt tánh tục Sân
Muội mê cho lắm khó gần Trời Cha.

3. Con căn-đức đây là rường cột
Con của Thầy nhìn một xét xem
Một là một lý Tôn-nghiêm
Một Trời, một Đất hễ thêm e lìa.

4. Con của Trời qui về căn-bổn
Con của Trời tránh chốn trần lao
Nguyên-nhơn Căn-chưởng làu làu
Làm rường cột trụ Đạo-mầu bớ con.

5. Trời lập Đạo bảo tồn Linh-điểm
Mừng Nguyên-nhơn tránh hiểm nguy lòng
Đưa chơn bước đến Đại-đồng
Tình huynh, nghĩa đệ nhìn trong bọc-bầu.

6. Con duyên-đức nhiệm mầu thành dụ
Con Nguyên-căn qui-củ Tam-lương
Đạo Cao trị diệt ma vương
Đạo-mầu vén ngút mở đường thanh cao.

7. Trước thời Ngọ làu làu lời dặn
Con của Trời hàn gắn lời chơn
Thành tâm Đắc-đạo thắng nhơn
Dựng xây Bác-ái Cao-sơn Công-bình.

8. Diệt Tam-độc giữ gìn Tam-húy
Xa Tứ-tường kinh dĩ Tứ-chơn
Ngũ tà tặc dứt huờn nhơn
Ngũ-linh thọ pháp vờn vờn hoàng-huy.

9. Xa Lục-dục đừng vì thói tục
Kề Lục-thông rửa gụt phù hoa
Thất-tình ngăn đón giặc ma
Vô-Vi Thất-giác Trung-hòa thuần lương.

10. Thầy căn dặn con tường chung-thỉ
Còn đeo mang đâu dễ bớ con
Tự cao ôi trẻ nào còn
Sân Si tự đắc hao mòn Tinh-quang.

11. Đạo phẳng lặng bình an trật tự
Người đức-duyên xuất xử tâm-điền
Đừng lòng cuồng vọng thế quyền
Đáng trang Đạo-đức thế Thiên hướng lành.

12. Thầy dặn đây cội nhành chung-thỉ
Con của Trời suy nghĩ trước sau
Suy lâu nghĩ thấu đuôi đầu
Tạo-công Bỉnh-luật làu làu kỷ-cang.
Mừng con chung hiệp trước Đàn
Thượng-Nguơn ngày lễ vén màn nhố-nhăng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Lễ Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC cao Huyền khải lý hoằng ban
HOÀNG trí thanh nhân phải vén màn
THƯỢNG hội chung đồng thông Thượng-đức
ĐẾ Quân chứng dụ thấu Nguyên toàn.

THI BÀI

Mừng chung nam nữ trong Đàn
Bái-triều Thiên-lý vén màn vô minh.

1. Từ đây thấy thái bình thạnh đức
Trước Dậu thời chầu chực Linh-Tiêu
Thầy phê lời thưởng ít nhiều
Mừng chung cảnh tượng danh nêu Thiên-Hoàng.

2. Rõ mầu cơ vén màn trần trược
Con của Trời thấu được khoa kỳ
Chung nhau Thiên-lý ngộ tri
Tinh thần trí huệ duy duy cơ thời.

3. Mừng chung con nhìn Trời Chủ-Tể
Lo tu thân Củi, Quế phân minh
Vui thay Kỷ-Hợi tiền trình
Trò lành, con thảo Đại-thành Thiên-gia.

4. Từ đây đặng Đạo nhà phát triển
Lo tu tề u hiển phân minh
Bớ con khắp cả Hoàn-dinh
Cha Trời Cứu-Thế anh ninh vật tường.

5. Lời phê dạy nghĩa-phương con trẻ
Lo kềm tâm húy nể Công-bình
Cha Trời dẫn dắt đinh ninh
Dẫn con hiếu hạnh lộ trình Đạo Cao.

6. Mừng chung con làu làu Ban, Bộ
Nay gặp Trời rạng Tổ rõ Tông
Nam-châm Sắc-tứ Chủ-Ông
Vưng tuân Chơn-giáo Hư-Không rọi đèn.

7. Mừng chung con tập tành về Đạo
Ra hướng đồ cải tạo tục hư
Đắp nền xây móng hùng-thư
Nêu danh sĩ-thượng khư khư tiếng lành.

8. Bước theo kịp mối-manh Thiên-trí
Thảo thân sanh nhơn ký mẫu-khuôn
Phá mê đời đặng tỉnh tuồng
Cứu đời thoát khổ tránh luồng vân lung.

9. Xứng đáng phận Đại-hùng Bác-ái
Thể đường hoàng hà hải thinh danh
Từ đây cơ hội hiệp lành
Từ đây cứu khổ Dân-sanh nhiệm kỳ.

10. Người Thượng-lưu mẫu qui Pháp-trứ
Phận con hiền lai khứ hữu nơi
Bớ con Đạo vẹn cứu Đời
Đời thanh, Đạo thới vưng Trời pháp thân.

11. Ra hướng đồ Tân-dân Minh-đức
Cứu đời điêu đánh thức đời mê
Tỉnh tuồng thọ pháp dưng thề
Tỉnh tâm an tánh đề huề đồng xuân.

THI

Đồng thời xuân sắc cảnh Trời Nam
Đề mục huề tri Đất Việt tâm
Tỉnh giấc tuồng đời nhìn Quốc-Đạo
Dưng thề xây dựng Nhứt huờn Tam.

NGÂM

Huờn Tam-ngươn đáo Sơ kỳ
Kêu chung phàm tục thức tri Đạo-mầu
Cuối cùng Trời dựng Hội đầu
Thiên-Chơn hướng lộ cửa lầu mở khai.
Giã con còn ngự trần đây
Loan-xa hồi Điện ngày ngày Thầy trông
Nguyên-nhơn rường cột lập công
Dẫn dìu sanh-chúng chung đồng hòa xuân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến Lễ Thượng-Nguơn đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hành chung cho tròn bổn phận.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc sau thời Tý Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng rọi đêm Đạo-đức bền
HOÀNG thành Đại-hội dựng Nguơn nền
THƯỢNG Cờ, treo Phướn Chiêu-hồn tập
ĐẾ Khuyết xá ân thậm đáp đền.

Thầy mừng chung con nam nữ hiện đây, đủ phận Ban, Bộ Sắc-truyền, phận trò Cao-giáo. Đây con hiếu hạnh thảo thân, nầy là tôi Trời anh-minh cương-kỷ. Hiển giờ là cơ thời ứng dụng, Đạo luật hoằng khai, rạng rỡ danh tài, thanh cao đức hóa. Thật đáng trang xứng phận vui sanh chung cả nhiệm mầu thuần lương thể trí. Thầy mừng thay là Phương-tử ý chí thông thanh, quyết chí vẹn hành dưng thề cứu thế. Vậy mới đáng trang xứng phận tiếp dẫn hướng đồ, Thượng-sĩ qui mô, điểm tô Đạo-dụng, Nguyên-nhân cung phụng, Thiên-lý tế truyền, làm trụ cột Bổn-nguyên danh nhân Môn-nhu Huỳnh-tương khải pháp. Mừng mỗi con vưng nghe lời Cha Trời ban tỏ, trẻ thơ gẫm phận thậm mầng. Kể từ Tam-nguơn Triều-dụ thế hệ trải sang, có thuở nào đặng gặp Đạo Trời hoằng ban, nêu cao là Vương-giáo. Đến đây đời mạt pháp cuối chót Hạ-nguơn, luật Thiên-điều tuần huờn dựng lại, Tam-Hoàng thế thái, diệt ngụy trừ tà, Đại-đồng phán đoán, lành an dữ dẹp, thân thân Thầy giá hạnh Nam-Thiên mở khai Đại-Đạo, ân xá Nguyên-căn thâu chọn Nguyên-nhơn, dẫn dắt Linh-căn cùng Căn-chưởng, kêu Nguyên-linh ban thưởng. Đó là đức phước Đất Việt tràn trề Rồng Tiên là cội lý. Bớ mỗi trẻ thơ nam nữ, xét mình mà cư xử, nền Tu-Di thể dụng lý Tam-huê Thầy trao trí nơi đây, con nghĩ thử là vì mỗi con là hiếu chí, thân bần lòng đầy thâm thúy, Bác-ái với Từ-bi, dựng Trung-Ương nơi Châu-Thiệm là do Trời định. Tay thợ khéo Khải-họa Hoàng-đồ, Hỏa-Đức Nhứt-vô Thiên-Chơn hòa Cửu-Tý, Nam-Công Càn-trí , Dương-khí chủ tâm, Huyền-khuyết cao thâm Cửu-châu Trung-bỉnh, Bỉ-thương Hoàn-định, châu chiếu gọi Linh-bình. Đây là Đạo-mầu trong pháp thật. Bớ trẻ thơ nam nữ ráng định lòng dưng tất, thấu rõ Huyền-vi, Đạo-mạch là đây, tỉnh tâm nghe Thầy vạch hé, Ngũ-châu ứng dụng Thể Lý đoan trang, Ngũ-giáo lâm phàm vén màn nay tỏ rạng. Tam-hồn hựu hản thành trí Tam-tông, Qui-nguyên Tam-bửu, Công-đồng cơ hội, Thánh-khuyết Huyền-hoàng, Chủ Tam-hồn Huyền-công Bổn-Giác, người đủ Linh người tròn Tam-đạt, Đạo đủ Hồn huệ phát minh khai. Hiển nay Cha chủ, mối-giềng trao câu Thiên-Quốc đó. Vậy mỗi con bền lòng trong cơn nghèo khó, nghèo đó bổng dội tiếng giàu sang. Đây là Lý, Lý vén màn, màn tan gọi vân lung rời rã. Bớ con, con nào là đức cả, con thảo gọi trưởng thành, đây là Trung-Thiên, đây là chỗ Càn Khôn hiệp nhứt, đây là Thiên-Quốc, đây là chỗ Đơn-thư chiếu triệu khắp Nguyên-linh, đây là Huỳnh-Đình tôi Trời phải chầu Trời dưng thệ, đây là Ngọc-Điện, đây là Cực-lạc Bồng-lai, thậm trí vui thay, bớ trẻ cột rường mau hân hoan hỉ hạnh, Từ-bi tâm mạnh, Bác-ái dạ giàu, Trung-thứ cần trau, thọ mạng Trời, sánh lý Trời cao, con Trời đầy đủ tài hòa thân cứu thế, Tâm can can phế, gánh Đạo mặn nồng, trí huệ tang bồng chẳng lơi câu Sứ-dụ, vưng tuân nầy qui-củ, nọ nghĩa-phương. đây kỷ-cương, rạng danh con Trời thân bảy thước. Nầy em sau, đây anh trước đặng rỡ rạng dẹp tục vén màn, thói phàm nhố-nhăng rực rằn điều toan phá diệt. Chơn-thần chí quyết, thân thể chánh lương-thuần mỹ lý bền lâu, đường hoàng căn-bổn, cội cành do thước mực.

Giờ đây, hiển đây thời Tý lễ Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi, Thầy Trời ban lời phê gọi trẻ thơ nam nữ học xét rõ lý Trời Đất Đại xá ân, thấu lý vui mừng, phải vưng tuân gọi rằng thới thanh Đạo Trời Người cung phụng đó. Con Trời trọn thảo, hiếu học, hiếu hạnh gọi hiếu thân, trí dõng ân cần, nền nhơn lâu bền càng rạng rỡ đó trẻ.

THI

Rồng Tiên con cháu cõi Trời Nam
Phụng Tổ rạng Tông Đất Việt tâm
Cội lý huy hoàng nền Quốc-Đạo
Hóa hoằng bốn biển pháp mầu thâm.

THI BÀI

Mầu thâm Trời tế ân dày
Phép trong tu thiệt thẳng ngay nhơn hiền.

1. Mừng chung con kiền-thiền tâm lý
Lo cho tròn Tam-húy dò chơn
Bớ con khó nhọc đừng sờn
Khép thân khuôn mẫu Cao-sơn Dinh-hoàn.

2. Địa-cầu thanh là thoàn Đạo-đức
Kêu con bầy đánh thức tỉnh tuồng
Đừng cho xiêu đổ gió luồng
Đừng cho lạc bước hố truông bớ trò.

3. Chủ Tam-Hồn là đò Bác-ái
Hòa Tam-quang giảng lại Tam-Hoàng
Nam-châm dẫn hướng chỉ đàng
Ráng nhìn cho kỹ, kỷ-cang chuẩn thằng.

4. Đừng canh-cải nhố-nhăng lạc mực
Lạc ra rồi hầm vực đã kề
Cảnh trần đèo ải gớm ghê
Con nào lạc bước đâu hề đến đâu.

5. Thiên-đàng đây nhiệm mầu lắm trẻ
Dựng Đạo nhà cương-kỷ đồng sanh
Đó là Thể Lý Đại-thành
Đây là Cổ-thọ con rành thấu xa.

6. Ban phê chọn con Ta lớn nhỏ
Nữ nam đồng hiền ngõ điểm-quang
Chung con lãnh gánh Đạo-Tràng
Phô trương truyền lý cứu an bịnh trần.

7. Kêu chung con ân cần khắn khít
Thương mến hòa triêu tịch gắn hàn
Đạo-mầu Trời dụng hành tàng
Phận trò Thiên-lý huy hoàng rạng thanh.

8. Kêu con thơ điềm lành Thầy tỏ
Cơ Đạo thành đường ngõ lố hình
Vui thay cảnh tượng ninh bình
Mừng con gìn giữ đinh ninh Tam-tài;
Mầu thâm Trời tế ân dày
Phép trong tu thiệt thẳng ngay nhơn hiền.

THI

Nhân-hiền đức hóa phận thanh cao
Thượng-trí thấu xa Bác-ái giàu
Hiệp hội Quần-linh ròng Bửu-pháp
Trượng-phu Tam-húy sáng làu làu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thượng-Nguơn đọc sau thời Tý đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

HUYỀN bí hóa hoằng cứu chúng-sanh
KHUNG Kinh dĩ tế thế tồn thanh
THƯỢNG nêu danh nghĩa Cao-Đài hiệu
ĐẾ Chứng Đàn trung khải mối-manh.

THI BÀI

Trước Đàn thời Mẹo Thượng-Nguơn
Kêu con căn dặn chánh-chơn hạnh thuần.

1. Bớ con thơ trông chừng Thiên-lý
Nếu lầm sai ma quỷ xen vào
Bớ con sáng suốt làu làu
Bớ con danh nghĩa phùng tao cơ thời.

2. Lòng trọn thiệt cứu đời đặng tỉnh
Đạo thoát mê dứt bịnh đắc kiêu
Bớ con tâm vững đừng xiêu
Bớ con an phận mến yêu bảo tồn.

3. Đạo cứu Đời thể cồn bổng nổi
Cứu Đời là dẹp khối điêu nguy
Thuần lương hạnh đức trí-tri
Làm gương học tập duy duy thúc kềm.

4. Đạo cứu Đời xa hiềm nghi kỵ
Đạo cứu Đời cương-kỷ thanh cao
Đạo-mầu huyền Cảm-ứng giao
Đạo là lề lối trước sau một niềm.

5. Đời hòa Đạo hạnh khiêm luyện tập
Phải thạnh phong cao thấp hòa trung
Nhìn nhau như một tao phùng
Thương nhau như ruột hạnh cung mỹ thuần.

6. Đạo phải trọn dạ vưng Thiên-lý
Dĩ-đức nhơn, nhơn ý chơn-thần
Đạo-mầu Minh-đức Tân-dân
Trí-tri Cách-vật mười phân vẹn mười.

7. Đạo phẳng lặng vui tươi hòa hiệp
Nhìn Háo-sanh bước kịp Thiên-đàng
Đạo là phá tục vén màn
Đạo là cứu khổ vén màn chúng-sanh.

8. Đạo gốc chỗ Tin, Thành, Tín, Đức
Đạo cứu Đời đánh thức Dân-sanh
Đạo thông chung-thỉ Huyền-hoành
Đạo là tế cấp thông lành truyền tin.

9. Đạo phải tránh nghiêng chinh tranh giựt
Đạo khiêm từ thước mực qui mô
Đạo chơn thoát khỏi mơ hồ
Đạo là sáng rỡ điểm tô trung hòa.

10. Đạo của Trời, Trời Cha Chủ-Tể
Con của Trời can phế bác y
Từ tâm thiện niệm đồng qui
Công-bình nhiêu thứ lương tri trau giồi.

11. Đạo dựng lại một ngôi Thái-Cực
Lý Huyền-Hư thước mực Hóa-Công
Nhìn nhau huynh đệ Đại-đồng
Đạo còn kiêu đắc vướng vòng tà tâm.

12. Đạo như vậy còn mầm độc ác
Đạo thiếu thanh đâu thoát tục sâu
Đạo khai cứu chúng huờn lầu
Cột rường Đại-Đạo đa sầu lự thiêng.

13. Đạo như vậy xen quyền lộn trược
Đạo chẳng thông đức phước ngược đường
Bớ con Thầy gọi cột rường
Phải cho xứng phận giao tương Thiên-tề.

14. x Chung nhau an mạng dưng thề
Người tu nghịch lý ủ ê linh sờn
Trước Đàn thời Mẹo Thượng-Nguơn
Kêu con căn dặn chánh-chơn hạnh thuần.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau Lễ Thượng-Nguơn năm Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu Trời trao chẳng biết cầm
HOÀNG Thiên đâu phụ trẻ bền tâm
ĐẠI ban ân xá con mau hối
ĐẾ Chủ Càn Khôn ráng nghĩ thâm.

THI BÀI

Kêu con Thầy tỏ nỗi niềm
Đạo Trời gạn lựa thúc kềm Nguyên-căn.

1. Đừng có dạ nhố-nhăng canh-cải
Muộn hối tâm lành phải khó gần
Đạo Trời giác thế, thế cần
Xá ân người thiện ban ân con hiền.

2. Đạo với Đời chung quyền Tạo-Hóa
Nếu ngổ ngang hung giả lộn nhào
Ngũ-lôi xuất thế làu làu
Thiên-điều phán Lịnh nhiệm mầu là đây.

3. Nay Nhứt-Cực hiển đây Trung-Bỉnh
Cửu-Tý huờn Bổn định Giác nhơn
Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn
Thay Trời thưởng phạt cao-sơn nhiệm kỳ.

4. Chủ Tam-Hồn đồng qui Tam-Bửu
Gồm Tam-Tông hiện hữu mở khoa
Giao thông Thể, Lý đây là
Ngôi Càn ứng hiện Đạo nhà dựng Nam.

5. Hiệp Càn Khôn Tam-tam huờn Cửu
Cửu-Trùng-Thiên hản hựu Tu-Di
Năm-châu Thiên-Quốc là đây
Nhựt-tăng, Nguyệt-chiếu, Tinh-duy, diệu-hành.

6. Trí Bình-quân mối manh Thiên-Đức
Vĩ Trung-hòa Mặc tức Tam-thừa
Tân-dân khả dụng vẹn vừa
Huyền-cơ Tam-giới phán ngừa định qui.

7. Tam-thập-lục Điện-y Dương-khí
Thất-thập Cung Nhị-lý Âm quang
Chung tâm Ban, Bộ châu-tàng
Trời sai Ngũ-giáo hộ an Đại-thành.

8. Ngọc-Chơn-Quân Thiên-danh Thầy trí
Bổn-Giác đây Thiên-ý ngự Linh
Thiên-Chơn Hỏa-Đức Nhứt-Kinh
Nam-Công Cửu-Tý Khai-huỳnh giao tương.

9. Nay đến thời Âm Dương hiệp nhứt
Hội Hồng y Hoa thức canh thâu
Chữ Tân Thổ vượng vững Lầu
Nam-châm chỉ hướng Dưỡng thâu Sanh tàng.

10. Con gần Trời vén màn độc hiểm
Nếu cà kê liểm đệm mòn Linh
Mê chi cái chuyện bất bình
Thầy than mòn bút nghiêng chinh vướng tà.

11. Vướng lối tà ôi là thiêng đổ
Con của Thầy ráng hổ nước non
Định-tâm biết méo mới tròn
Chỗ tròn Thầy chấm bảo tồn truyền lưu.

12. Người tu thiệt Nhiêu, Hưu, Nhẫn, Mặc
Gọi Thượng-lưu diệt tặc hòa chơn
Hành tàng hư thiệt buổi cơn
Bớ con hỏi lại chữ Nhơn sao mà.

13. Mất chữ Nhơn thiết tha bao bấy
Ngày Đạo thành con thấy hay không
Bớ con mau tránh cuồng ngông
Đạo-mầu phẳng lặng rặt ròng tôn-nghiêm.

14. x Kêu con Thầy tỏ nỗi niềm
Ngày lành, tháng tốt, năm chìm uổng thay
Dạy con đừng để lầm sai
Đạo Trời gạn lựa Anh-tài thọ xuân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau Lễ Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi, đọc rồi mới Hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng )

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc Đãnh-lễ Vô-Vi Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối.

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Môn-sanh thành kỉnh Cha Trời
Ngọc-Linh Triều-bái vưng lời pháp thân
Hiền-đồ dò bước liêm cần
Nếu còn sai sót hữu phần thiếu duyên.

2. Nhơn-hiền an mạng giác-viên
Anh-tài gánh Đạo bình yên tu tề
Chung nhau nam nữ đề huề
Ngày xuân Đại-Đạo cao đê vững trồng.

3. Đạo-mầu phẳng lặng bền trong
Minh-châu chiếu rọi rặt ròng Ngọc Cao
Đừng cho xao xuyến lộn nhào
Gió tuôn sóng tấp đâu nào vững đâu.

4. Duyên xưa, đức trước thâm bâu
Ra tay hàn gắn nối câu chí thành
Ngôi-thần vọng động tan tành
Ôi thôi! đọa lụy phải lành đổ hao.

5. Giáng-Đàn cạn tỏ trước sau
Chư-hiền chung-thỉ tương giao tu tề
Rõ rồi mau phải dưng thề
Vững tâm bền chí dựa kề Thiên-Chơn.

6. Lá lay hờ hỏng Linh sờn
Chư-hiền an mạng tánh huờn định nơi
Môn-sanh thành kỉnh Cha Trời
Ngọc-Linh Triều-bái vưng lời pháp thân.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Thượng-Nguơn chung nhau Hiền-sĩ về Ngọc-Linh-Tòa chầu lễ Vô-Vi vào Đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước Đàn Ngọ Vô-Vi Lễ Thượng-Nguơn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng rọi chung đời
HOÀNG Lịnh ban phong thuần mỹ thời
ĐẠI-hội Linh-Bình thông Lý Pháp
ĐẾ-Huyền bí khải ứng Năm nơi.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ vẹn thời
Định-tâm hối hóa nhìn Trời nhựt tăng.

1. Đây là khuôn-mẫu hằng diệu dụng
Con của Trời phải đúng vàng mười
Bớ con vẹn phận vui tươi
Ta Người rõ lý thảnh thơi xuân hòa.

2. Kêu con thơ Đạo nhà trung trực
Phận hiền lương thước mực qui tề
Bớ con an mạng dưng thề
Cột rường Trung-khí cảnh quê Cao-Sùng.

3. Dựng Trung-Ương Nhơn-phùng Đức-cập
Bớ con mà dò thấp lý tăng
Bớ con lượng sóng ráng dằn
Chơn-nguơn xao dợn Đạo-hằng nào đâu.

4. Bớ con thơ cửa Lầu khai mở
Bớ con mà đừng ngở rồi hư
Bớ con vẹn chí hùng-thư
Bớ con trọn phận khư khư đây mà.

5. Kêu chung con âu ca tiếng Đạo
Con của Trời Hóa-Tạo giáo truyền
Bớ con nay đặng phỉ nguyền
Đạo thành do chỗ cần chuyên nhơn từ.

6. Xa thói tục Chơn-sư kề cận
Thoát mầm sâu xuôi thuận vận cơ
Đó là Nguơn-Thượng huờn Sơ
Đây là Thánh-đức Thiên-thơ giáo truyền.

7. Đừng để dạ đảo huyền rồi đổ
Nếu vậy mà phải hổ phận trò
Đường ngay chơn bước phăng dò
Đường ngay con chớ đắn đo trễ kỳ.

8. Mấy muôn kiếp Trời qui một thuở
Trời qui về chỗ ở an nhàn
Trời qui con phải vén màn
Đừng cho mộc mạc lỡ làng phận duyên.

9. Con của Trời, Trời khuyên mau tỉnh
Con của Cha, Cha định phải nghe
Kêu con dạy bảo răn dè
Bớ con đừng luyến đảng phe mị tà.

10. Châu-Nam-Thiệm Đạo nhà xây dựng
Nước Việt đây cơ vận thanh cầu
Rõ ràng Thiên-Quốc làu làu
Tam-Hoàng Hồng-Lạc nhiệm mầu cội Tông.

11. Dựng Trung-Ương rặt ròng phương nghĩa
Trí, Dõng, Nhơn, Húy, Lễ, Tín, Uy
Vàng ròng chớ lộn thau chì
Bớ con hiếu hạnh duy trì thế Thiên.

12. Con phải rõ Cao Kiên hữu dụng
Vướng tà tâm ngày lụn, năm mòn
Tháng qua, giờ đuổi, héo dòn
Thương thay con dại méo tròn chẳng phân.

THI

Chẳng phân đâu rõ hội Tam-huê
Tứ-Thánh Qui-nguyên đủ lối lề
Giáo-Chủ bá truyền huờn Bổn-nhứt
Vương-gia thâu dụng Đạo chung về.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi, đọc trước thời Ngọ Đàn Vô-Vi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới Hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Sắc-lịnh phong Võ-thị-Hương Giáo-Hữu Cung-Ngân

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY trước thời-kỳ có Thích-Ca
PHƯƠNG châm Đạo-mạch thệ ta-bà
VƯƠNG Kim Đoài-khuyết lâm trần-hạ
MẪU Tử tao phùng độ giái-ba.
DIÊU-Điện trông con nầy Hiếu-tử
TRÌ duy nguồn cội hỡi con Ta
CUNG Kinh Cửu-cấp sen vàng ứng
Giáng giảng đức duyên cảm giác hòa.

Võ-thị-HƯƠNG con trẻ, con trọn lòng dưng tấc tim vàng, quyết chí thoát màn, tránh xa luân-hồi cùng quả báo. Con ôi! con hữu duyên anh hảo, Mẹ mừng thay Nữ-kiệt tinh-anh. Giờ nầy, ngày nầy, tháng nầy, năm nay là Tân-Xuân Kỷ-Hợi, con vẹn chí dạ vưng, kỉnh tuân lời lành, ngày đây Mẹ ban phê phân tỏ, con có chí tu toan lo giải thoát mà đường ngõ lu lờ, câu giải thoát là vận cơ, vận cơ là xuôi thuận. Đạo là tâm phẳng lặng, Đức là chỗ hòa êm, Nhơn là nơi giáng can tục đời nhố-nhăng, huờn Nguyên đồng thương mến. Ta Người Trung Tín, Nghĩa vụ Lễ Khiêm, đây là nhiệm kỳ Trung-hòa tế độ, tế lương trong hồi nhơn-sanh thống khổ, độ thiện hiển buổi quần chúng điêu nguy, chỗ khổ nơi nguy, thậm đa cũng do loài người mất Đạo. Phận con là Nữ-tài Anh-hảo, hữu chí giải thoát khối thành sầu. Vậy con phải hòa thân vào khuôn-mẫu, xuôi cơ thuận vận, đem Đạo-đức tế truyền, thừa lịnh Mẹ lập công, gọi Ta Người giải thoát. Buổi đời đừng chác, lợi cuộc chớ chấp nê, Đạo-mầu vẹn đề huề, thỉ-chung hòa tỉ muội, chung tâm tinh khối, nhường nhịn đắp nền, nhựt tân thường tri giác. Đặng vậy đó là tinh-thần tấn hóa phương giải thoát do tại tâm trung, con thơ an hòa định thị tri, tinh duy an thần thông tánh mạng đó. Vậy Mẹ cạn lời phân tỏ, con trẻ khá thừa vưng, Mẹ chấm danh điểm phận sáng bừng, thưởng công trỗi tăng phẩm vị, gọi rằng con hối hóa, gặp hồi Đại-xá, Lý Trời ban. Kể từ đây con phải vững vàng, kề cận đặng học hành tròn Sứ-dụ. Đây là qui-củ, nầy chỗ Trời qui, Thiên-Quốc nhiệm hay, Trung-Thiên Tu-Di ứng hiện, Ngũ-châu Hoàng chuyển, Đạo-mạch Ngôi Càn, HƯƠNG trẻ vén màn, học hành thông lý diệu. Giờ đây, Mẹ ban Sắc-phong con Giáo-Hữu trí phận Cung-Ngân, an vững tinh thần, ngày tăng qui trứ đó trẻ.

THI

VÕ võ trông con hỡi trẻ mà
THỊ tường tâm-chủ bớ con Ta
HƯƠNG đơm thúy nhụy duyên hòa đức
Giáo-Hữu Cung-Ngân huệ ứng Tòa.

TRƯỜNG THI, DƯNG, ĐÁP

Vấn-hiến: Ngồi buồn gẫm tủi than ôi!
Gian nan khổ hải nổi trôi xứ người
Lòng con quyết chí trau-giồi
Nương theo cửa Đạo vun bồi bổn-căn.

Họa-đáp: Ngồi buồn con trẻ thở than
Gian nan do chỗ con phăng sai nguồn
Lòng con vọng chỗ bãi hòn
Mẹ đây con đó tỉnh tuồng qui căn.

Vấn-hiến: An lòng học lý tầm phăng
Theo Thầy bền vững ăn năn lỗi lầm
Lạy nhờ Thầy, Mẹ chế châm
Con lo bồi đắp ơn thâm Cao-Dày.

Họa-đáp: An lòng học lý hằng ngày
Theo Thầy bền vững Mẹ đây giáo truyền
Lạy cầu thành kỉnh khẩn nguyền
Con ôi thoát tục Nữ-hiền sáng thay.

Vấn-hiến: Lòng con nguyện ước ngày ngày
Lạy nhờ Từ-Phụ đoái hoài thân con
Mấy năm ở bãi ở hòn
Ngày nay gặp Đạo lòng con vui mừng.

Họa-đáp: Lòng con nguyện ước tưng bừng
Lạy nguyền khẩn thấu Cửu-từng điểm soi
Mấy năm tầm kiếm thiệt thòi
Ngày nay thấu lý ráng noi Chín-từng.

Vấn-hiến: Cúi đầu vưng dạ kỉnh tuân
Mẹ thương, Mẹ dạy con vưng lời nguyền

Họa-đáp: Cúi đầu vưng dạ vững yên
Mẹ kêu, Mẹ gọi tuyền-miên bớ trò.

NGÂM

Bớ trò qui hội khoa tràng
Trỗi tài hạnh nữ vén màn chúng-sanh
Trò ôi! gương Đạo đồng thanh
Mẹ hiền, con thảo, trò lành, đồ y.
Vững tâm chiếm đoạt khoa kỳ
Mừng trò Công-đức bồi-khuy lập Càn
Từ nay Đạo-mạch châu-tàng
Trâm-anh Sĩ-phiệt chung thoàn Đạo-nhơn.

PHÚC-CHÚC CA-VĂN ĐIỆU

Đạo-nhơn đây kề cận từ nay
Rõ ràng thay duyên đức nối dây
Vẹn Nữ-tài phấn chấn xuân thay
Công-đức đây xuôi thuận là hay
Là hay bổn phận muộn rồi
Tìm hòn kiếm bãi khúc nôi luống mà
Bớ nầy HƯƠNG hỡi con Ta
Đạo là Phổ-độ gọi là cứu Linh
Giã con còn ngự Trần-huỳnh
Mẹ hồi Cung-Điện Thơ-Kinh Tây-Đoài
Hạc reo, sáo thổi xuân thay
Tiên Ban, Nữ Bộ cung ngay Bái-triều
Trần-ai là chỗ chít-chiu
Chang mưa tắm nắng nguy điêu cháy mày
Thong dong cảnh tỉnh Tây-Đoài,
Con mau nhìn thiệt rạng ngày đồng qui.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành gởi cho Võ-Thị-HƯƠNG (Kiên-Giang) một bổn, học đây thấu lý giúp Trời lập công là hành Đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài dạy tạm ngưng các lớp học Cao-Cấp cho đến Lễ Hồng-Hoa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu của Thầy trao
HOÀNG-Lịnh ban phong chiếu sáng làu
ĐẠI-hội Công-đồng truyền chỉ phán
ĐẾ-Huyền Bỉnh-trí hướng về mau.

Thầy mỗi con nam nữ, hãy vưng tuân lời Trời ban dạy, gọi luật phán huy hoàng. Hiển đây, là năm Kỷ-Hợi, Đạo-đức thanh thuần. Thầy tỏ lẽ vui mừng, chung con vưng tuân, chớ sai ngoa mà trễ phận. Vậy các lớp học Cao-Cấp, mỗi trẻ hãy đình phận Công-trình, rồi lễ Hồng-Hoa nhập trường học lý, là Cao-Cấp yếu huy, cân phân lời phán đoán. Mừng chung con cao vị, ráng hướng lý dẫn đường, phương trương Công-quả, tác thành Đạo-dụng cho vẹn nguồn, gọi xuôi thuận nước buồm, Kỷ-Hợi bán niên túc sự, Thiên-Đài thể trí tường chung, hiếu tâm ứng dụng đó. Đây lời Thầy cạn tỏ Nhị-biên Hội-Thánh Thể, Lý, hòa tương, chung Ban, đồng Bộ; vưng tấc tim khoa kỳ Thầy chấm điểm đó trẻ. Nầy mỗi con, buổi đời có hai; gọi Âm, Dương là Lý, Thể; Lý Tinh-thần, Thể Âm-chất, Tinh-thần, Âm-chất, hạnh hữu toàn bằng, thạnh thanh tiến hành hậu lai nêu gọi đó. Nầy mỗi con nam nữ, trong 34 năm qua, biết bao lời dạy của Thầy, lời đó hòa với sự nguyện niệm của mỗi con tâm thành, nay kết quả rõ câu Đạo Trời, Trời Nam Thiên-Quốc, Châu-Thiệm Thiên-Xuân, Việt-Bang Đất Thuấn, tinh-thần tấn hóa, con cháu Rồng Tiên, Tịch-Địa Khai-Thiên, Trung-Ương Tu-Di Cứu-Thế, phân minh củi quế, rực rỡ Nghiêu xuân, bốn biển vui mừng, muôn Linh Trời xá tội, Nguyên-nhân giềng-mối, chỉ đường tự hối, cho nhơn-loại bước-bươn; anh níu, em nương, kỷ-cương minh chánh đó.

MƯU, con giao bài Thầy ban dạy, ngày 29 tháng 9 năm 1958 (1 giờ khuya, đặng Chưởng-Quản in ra ban cho Đạo học.

Về phần Hội-Thánh, Lý, Thể, nữ nam cùng Ban, Bộ mỗi con gìn giữ một bổn, học lời Thầy tỏ cho thấm nhuần, đặng Vô-Vi Nhi-giác tác vụ thành phong, công tâm quả quyết đó.

THI

Công-trình ngưng tạm ứng Hồng-Hoa
Công-đức quả trừ đáo Thí-khoa
Hữu phận hữu danh Trời chấm điểm
Tuân không do trẻ đó rồi đa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài dạy Đức Ngọc-Chơn-Quân nắm sổ tạo tác Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 9 Mậu-Tuất 1958 (1 giờ khuya.

----------o0o----------

NGỌC HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu sáng cõi trần-ai
HOÀNG-Lịnh Sắc-phê đặng vững bày
ĐẠI-hội Toàn-Ban Thanh-Bộ giáo
ĐẾ Quyền Chủ định vẹn rồi hay.

MƯU, con định-tâm lo mối Đạo Trời cho vẹn vững. Vậy, phải đại-hùng lo tròn sứ-vụ Thầy sai, phận con là gánh nặng mối-giềng, con vui vẻ Thầy Trời ban dạy: vì Đạo Trời thành lập mà Căn-chưởng chẳng thừa hành, Thầy nhắc đến thêm càng chua xót. Vậy Thầy trông cậy con lo nắm sổ tạo-tác Hiệp-Thiên-Đài, cho tròn phận sự. Con nhóm Ban Hiệp-Thiên-Đài cùng Thanh-Bộ, lo xử xong tạo-vụ, có Thầy sắp, trẻ chớ ngần ngại mà trễ tràng.

Bạch Thầy: phận con về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi, đâu dám đởm đương lo về hình thức. Vậy, cầu lạy Thầy sai Cửu-Trùng lo là vẹn chí.

MƯU, con ngại ngùng hoài, Thầy e Cơ-quang sắp đặt lợt phai đó trẻ. Vì về Cửu-Trùng Thầy dạy đã nhiều, nhưng Thầy nhìn thấy trẻ thì dạ dạ vưng vưng mà làm không để chí. Con ôi ! cơ Qui-nguyên kề cận, nguồn Thống-nhứt sắp trải trang, mà hành Đạo như vậy, Thầy xét cho mối Đạo biết sao cho châu đáo. Giờ nào, con định nhóm toàn Ban Bộ, Hiệp-Thiên thanh sứ, con tỏ lời vậy, mỗi trẻ nào nhìn con là phận sự Thầy sai cầm giềng mối chánh, Thiên-tứ là: an lo chung gánh, còn con nào gọi rằng không phải, đủ Đức Tài thì tỏ ra trong giờ lịnh Chơn-Quân chiêu tập, cho rỡ ràng, đặng Thầy chuyển con nơi khác, Thầy xây dựng nền nhơn, cho kịp thời kỳ, Thầy định lập thành Thiên-Quốc đó trẻ.

Còn về phần con, bài nầy con không đem ra diệu hành, để dẹp như mỗi bài trước, Thầy sẽ phạt con tội cãi lịnh, con vẹn chí diệu-hành, có Thầy chứng vụ. Nầy con, Trời là Công-luật, thưởng phạt công minh. Đến đây là cơ tuần vượng chuyển, hoán Hậu huờn Tiên-Thiên, lập thành Thượng-Nguơn Sơ-Hội đó. Nếu mỗi con trũng trịnh trễ tràng, thì Luật-điều sẵn có Ngũ-lôi công pháp. Con ngại Hội-Thánh thiếu hòa, khó làm nên việc, từ đây điều đó con nhẹ chí sẵn Thầy, Tôn-Thần, Trí-vụ, hộ Cửu-Tý Thiên-Chơn, rõ ràng mãi mãi.

Con biết vầy: Cơ Trời nháy mắt, quỷ chướng kề hông, Điều-luật thẳng công, Nhơn-tâm hòa Đạo đó. Thầy dạy đây con rõ, muôn việc cần an. Vậy đến lễ kỷ niệm Tu-My, con lo diệu dụng, chớ nên bôi bạc lời Thầy đó trẻ. Còn nơi Hội-Thánh cùng Nhơn-sanh, hành không do lẽ của mỗi riêng, Cơ-quang Thầy còn vận chuyển đó.

Mừng con! mừng con! thọ lý y hành, rỡ ràng nhơn-sanh hưởng ứng.

THI

Y hành trên có lịnh Trời Cha
Phận trẻ thừa tuân thấu lý hòa
Thuận Vận an chiều Cơ hành trụ
Ngửa nghiêng Thầy chuyển có chi mà.

MƯU, bài nầy con phải hành, không nên dẹp nữa, mong con tròn phận sự, thế đợi gặp nền nhơn, cứu cơn đời lo tu học đó, đừng bạch chi nữa trẻ. Thầy mừng con đừng phiền, cơ gạn lựa tự nhiên có vậy, mới phân biệt thỉ-chung đó trẻ.

Bài nầy hành rồi in gởi khắp Đạo xem, nghiệm lý, giúp Trời trong hồi thâu dụng.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Sắc-lịnh phong Hội-Thánh Thiên-Lý: 5 vị, Thiên-Thể: 7 vị, Đài-Tam: 7 vị, Toàn-Ban: 6 vị, Tín-Ban: 12 vị, Xương-Ban: 26 vị

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

HUYỀN-KHUNG NGỌC-ĐẾ CAO-ĐÀI THƯỢNG-THIÊN

THI

HUYỀN khí Hư-vô giáng độ trần
KHUNG quang chiếu điển cứu muôn dân
NGỌC thanh ứng cảm thông Tam-giái
ĐẾ Chủ Càn Khôn khải Tứ-ân.
CAO Sắc đoán phân bình võ trụ
ĐÀI phong chơn-định Địa-cầu tân
THƯỢNG-Hoàng tế cấp con hiền thảo
THIÊN-Quốc mở Lầu trẻ thọ thân.

Thầy mừng con trẻ hiếu chí thành tâm Trung-Tín. Vậy mỗi con vưng nghe Thầy ban gọi danh lành, tạc phê Tử-phủ, mỗi con vẹn chí bền tâm giúp Thầy Cứu-Thế, thành trụ cột rường, rõ thông vận hội, ngày kế cận phước đây rưới chan con hiền, tác công xây nền thiện mỹ đó trẻ.

THI BÀI

1. Nguyễn-Trọng-Hiệp, con vưng lời dạy (Hòa-Phú)
Sắm Y Cân Chưởng-Đạo Quyền đây
Tá an Lập đức vẹn ngày
Hồng-Hoa thọ phận danh tài cao-siêu.

2. Nguyễn-văn-Hai, Quyền danh siêu tục (Th.Mỹ)
Tá-Bửu-Lý kềm thúc con thơ
Phận con vẹn chí Trời chờ
Thanh danh chói rạng Hồng thơ Hoa triều.

3. Phạm-văn-Bùi, rạng tài anh-dõng (L.Th)
Chánh-Phối-Sư cửa Khổng Ngọc trau
Minh tâm sáng lý làu làu
Giúp TÂM, NHĂM phụ ngày cao cận kề.

4. Phan-văn-Nhứt, đề huề hạnh hữu (P.Đức)
Vào Văn-phòng thừa tựu Tam-Thanh
Giúp DƯƠNG phụ CÚC chung hành
Trọn tròn bổn phận tâm thành phẩm tăng.

5. Đoàn-văn-Thình, duyên tăng đức hóa (L.H.Lạc)
Quyền Đầu-Sư con khá tuân y
Rõ ràng Phái-Thượng hoàng huy
Hồng-Hoa Bái-mạng trí-tri trỗi thần.

6. Trần-văn-Thành, tinh thần phát triển (Nhị-Bình)
Thiệt thọ tăng phước hiến Thơ-Văn
Anh-minh Tứ-Bửu rõ ràng
Mừng thay con trẻ vững an tu tề.

7. Phạm-văn-Thất, cảnh quê chung-thỉ (L.Thuận)
Thầy chấm danh báu quí ngọc trau
Ban con Tứ-Bửu Thơ-giao
Hộ trì Chưởng-Quản trước sau một niềm.

8. Đoàn-văn-Hường, hốt-chiêm phá tục (L. Hòa Lạc)
Tứ-Bửu Quyền Nghiên Bút Thơ-Phòng
Cận kề Chưởng-Quản lập công
Thanh danh buổi hậu rặt ròng từ đây.

9. Cao-văn-Tư, xinh thay cơ hội (L.Hòa Lạc)
Trời chấm con Thần-khối Thời-Quân
Lãnh phần Chi-Mẹo Thanh chừng
Phương Đông Vương-trấn Nhựt thuần Nguyệt tinh.

10. Biết với Thình, Phùng, Cu sửa lại
Tứ-Bửu tròn lập Đại-thành cơ
Y Cân sắm soạn hiện giờ
Đạo-khôi chữ BỬU Quyền thờ quang thay.

11. Lễ Hồng-Hoa là ngày tin đức
Ráng thừa hành thước mực cân phân
Điểm danh nhu-sĩ ân cần
Trí phần Nguyệt-Tướng đưa chơn đến bờ.

12. Võ-văn-Hợi đừng ngờ bổn phận (L.Hòa Lạc)
Nguyệt-Tướng ban bổn phận thi hành
Lần lần Thánh-Luật Trực danh
Ngoại-Giao Hoàng-Đạo mối-manh ráng tường.

13. Ngô-văn-Khởi níu nương duyên đức (L.Hòa Lạc)
Nguyệt-Tướng đây thành trực hoàng-huy
Rõ ràng Thập-nhị Trực trì
Hồng-Hoa Bái-mạng phẩm nghi thanh tường.

14. Nhan-văn-Quì Thiệt Thường Thầy thưởng (L.Hòa Lạc)
Nguyệt-Tướng hành hạnh nhượng Ngoại-Giao
Cứu đời truyền Đạo danh Cao
Bớ con vẹn chí làu làu anh-minh.

15. Nguyễn-văn-Thủ, tâm bình tánh lặng (T.C.N)
Nguyệt-Tướng ban hàn gắn trỗi thần
Lập công giúp Đạo hòa thân
Ngày mai danh mạng mười phân vẹn mười.

16. Nguyễn-văn-Nhiểu, vui tươi tấn hóa (T.Mỹ)
Lo giúp Thầy tránh họa hậu lai
Ban con Nguyệt-Tướng giờ đây
Ngoại-Giao hàn nối nhìn ngay cội Tòng.

17. Trần-văn-Trừu, ân cần Đạo-mạch (Phú Kiết)
Nguyệt-Tướng, Thầy hé vạch mầu vi
Ngoại-Giao cơ hội duy trì
Chấm danh con trẻ mầu ky trau giồi;
Chấm danh gia phận vun bồi
Toàn-Ban La-Hán xứng ngôi đây mà.

18. Đoàn-văn-Tâm, con Ta trỗi lý (L.Hòa Lạc)
Lo tu tề chiếm thấy khoa-kỳ
Cảnh-Linh Tường-Vân trí tri
Truyền tin báo ngữ đồng qui chơn-truyền.

19. Đoàn-văn-Tiên, phỉ nguyền Đạo-đức (L.Hòa Lạc)
Điểm danh trò mau bước trỗi mau
Cảnh-Vật Tường-Nghiêm làu làu
Bớ con lẹ chóng phùng tao mạng Trời.

20. Lê-văn-Kiểu, đừng rời dạ ngọc (Th.Phú)
Lo tu tề săn sóc tâm-điền
Cảnh-Hoàng Trí-Quang kiền-thiền
Từ nay an-mạng mối-giềng dò phăng.

21. Nguyễn-văn-Hinh, trang bằng phẳng lặng (H.Phú)
Vẹn chung tâm mới đặng trọn niềm
Cảnh-Vân Tường-Vật êm đềm
Bền gan sắt đá nỗi niềm chung qui.

22. Lê-văn-Thám, đường đi thong thả (Th.Mỹ)
Chỗ trông chờ nay đã vững toàn
Cảnh-Tri Quang-Diệu vén màn
Bớ con vẹn chí bền gan con à.

23. Trần-văn-Ba, Đạo nhà tiến triển (Th.Mỹ)
Lo tu-tề Tam-lý hiển phăng
Cảnh-Cơ Thành-Lập trang bằng
Bớ con an mạng phẩm tăng trưởng thành;
Chấm danh Đồng-Tử giáo lành
Định-Tông Chi-Hiếu đành rành lắm con.

24. Phạm-văn-Năm, sắt-son dò bước (Nhị Bình)
Sắc-lịnh ban con được danh đề
Hiếu-Kính an-mạng dưng thề
Đây là Đồng-Tử cảnh quê thanh nhàn.

25. Đặng-văn-Ẩn, châu toàn cơ hội ( " )
Lo cho tròn giềng-mối đây mà
Hiếu-Cẩn an phận ân gia
Mau chơn trỗi bước đây là anh-minh.

26. Lê-văn-Bảng, dĩ kinh Đạo-mạch ( " )
Tử-Hiếu Chi Ngọc-thạch bền cầm
Phạm-văn-Vững, trẻ trầm ngâm ( " )
Tử-Liêm con hỡi phương châm diệu-hành.

27. Nguyễn-văn-Tấn, Thánh thanh Đồng-Tử ( " )
Tử-Trung hòa xuất xử đồng an
Huỳnh-văn-Giang, thấu hành tàng ( " )
Tiên-Đài Đồng-Tử bền gan sửa lòng.

28. Nguyễn-văn-Ký, tang bồng về Đạo ( " )
Tiên-Bồng đây Máy-Tạo tế truyền
Nguyễn-văn-Yên, trẻ phỉ nguyền ( " )
Tiên-Sơn sứ vụ nối liền thỉ-chung.

29. Lê-văn-Chợ, nấu nung Công-đức ( " )
Thành-Nghĩa Đồng-Tử trực tâm chơn
Lê-văn-Nuôi, trẻ cao-sơn ( " )
Thành-Ngôn trí vụ tín Nguơn-Hanh hòa.

30. Lê-văn-Phải, âu ca tiếng Đạo ( " )
Thành-Ngữ lương Anh-hảo tề tu
Phan-văn-Khỏe, đặng phá mù ( " )
Thánh-thanh
Khương-Hỷ người tu đắc thành;
Điểm danh nhi-ấu trí hành
Thanh-Thần xuất thế rạng danh tu tề.

31. Huỳnh-văn-Dùng, đề huề căn-bổn ( " )
Bảo-Danh-Tinh đến chốn rõ nơi
Nguyễn-văn-Bé, trẻ vưng lời ( " )
Bảo-Thinh-Tinh giáng dựng đời thuần phong.

32. Hồ-văn-Dòm, an lòng dò bước (Nhị-Bình)
Bảo-Văn-Tinh ngư-vướt đây trò
Lê-văn-Bé, trẻ Mười-lo ( " )
Bảo-Nghiệp-Tinh huệ ấm no Đạo-mầu.

33. Hồ-văn-Bảy, làu làu phận sự ( " )
Bảo-Nguơn-Tinh phương tử tu tề
Phan-văn-Năm, chỉnh đề huề ( " )
Bảo-Hanh-Tinh thuận vưng thề lập công.

34. Lê-văn-Kim, khải-thông phá tục ( " )
Bảo-Lợi-Tinh rửa gụt lòng nhơ
Phạm-văn-Giới, vẹn tâm thờ ( " )
Bảo-Trinh-Tinh mạng đừng ngơ ngáo lòng.

35. Huỳnh-văn-Bảy, lập công chuộc quả ( " )
Bảo-Tín-Tinh nay đã châu tàng
Huỳnh-văn-Tám, trẻ vén màn ( " )
Bảo-Hội-Tinh quang rõ ràng minh trưng.

36. Lương-văn-Đẹt, dạ vưng thọ phận (Th.Mỹ)
Bảo-Chơn-Tinh tường tận duyên lành
Nguyễn-văn-Thơm, trẻ diệu hành ( " )
Bảo-Chánh-Tinh Quân rạng danh con hiền.

37. Đoàn-văn-Tám mối-giềng Thiên-đức (L. Hòa Lạc)
Bảo-Nhơn-Tinh tỉnh thức hậu truyền
Văn-Ngọc-Tường, tri phỉ nguyền (MTA)
Bảo-Nghĩa-Tinh Quân Cao Kiên kiện dùng.

38. Phạm-văn-Khen, Tam-tùng vận mạng (M.L.T)
Bảo-Lễ-Tinh tỏ rạng mẫu-khuôn
Phùng-Ngọc-Ảnh, quang khâm khôi ( " )
Bảo-Trí-Tinh dõng vun bồi công cao.

39. Lê-văn-Hưng, làu làu Căn-đức (A.L.Long)
Bảo-Trung-Tinh thước mực đây trò
Võ-văn-Nghĩa, trẻ lần dò (Th.C.Nghĩa)
Bảo-Hộ-Tinh ròng đắn đo trễ tràng.

40. Nguyễn-văn-Ngẫu vén màn hậu kế (M.T.A)
Bảo-Quang-Tinh trí huệ rọi đêm
Võ-Ngọc-Tuyết, minh vững êm (L.Th)
Bảo-Anh-Tinh vụ ngày thêm lý lành.

41. Nguyễn-văn-Đẹp Đại-thành tâm-lý (Phú Kiết)
Bảo-Dõng-Tinh tri-trí đây trò
Triệu-văn-Hóa, trẻ lần dò (Thạnh-Phú)
Bảo-Thành-Tinh chiếu cao lò anh-minh.

42. Võ-văn-Khen, Huỳnh-Đình triệu hội (T.V)
Bảo-Huệ-Tinh, tơ mối kén lừa
Lê-văn-Nhàn, trẻ thớt thưa (Tắc-Vân)
Bảo-Giác-Tinh anh sớm trưa trọn niềm.

43. Nguyễn-văn-Để, trẻ thành nghiêm (TCN)
Bảo-Cảm-Tinh quân hậu điềm tương lai
Nguyễn-văn-Tư, trẻ anh tài (Phú Kiết)
Bảo-Ngộ-Tinh quang dẫn hay tiếp liền;
Thanh-Thần ngưng tạm Kinh-huyền,
Chung qui Thầy định đức duyên tứ nguồn.

THI

Tứ-đức gia-ân đó trẻ là
Chung đồng bền vững bớ con Ta
Sắc ban, Lịnh điểm danh Hiền ngõ
Cơ hội đề huề hiệp nhứt gia.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Tý Lễ Thượng-Nguơn Kỷ-Hợi, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn xem đây lo phận diệu hành.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Sắc-lịnh phong ông Biện là Thái-Bửu-Lý. Thái-Bửu-Lý trước: ông Phạm-văn-Tuấn đắc vị Trí-Đàn Lão-Sư nương điển giáng dạy em và các con

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Kỷ Hợi 1959 - 2 giờ khuya)

----------o0o----------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng rọi mù tan
HOÀNG Lịnh giáng lâm đặng vén màn
THƯỢNG Hội Công-đồng thâu Thượng-trí
ĐẾ Huyền Chứng dụ Lão-Sư tràng.

Thầy mỗi con, con thơ trong mỗi trẻ, vưng nghe Thầy ban phong Thiên-lý, Sắc-tứ huy hoàng, Phê-ban cho BIỆN đặng Tước tăng phẩm trưởng, phận con thọ hưởng, ân đức đắc gội nhuần.

Thầy mừng con sắm sang Y, Cân, Quan, Lễ, cho tròn bổn phận đến lễ Hồng-Hoa Bái-mạng Triều-Thiên, kề vai gánh Đạo thọ pháp vưng tuân lịnh mạng, cho tròn sứ vụ Trời sai đây con trẻ.

Giờ nầy, MƯU con định tâm chấp bút có TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ giáng Đàn.

- Con vưng lịnh.

Bổn-Giáo nghinh tiếp Lão-Sư, chào mừng giờ thanh gặp lý.

THI

TRÍ-tri cách-vật đặng siêu-phàm
ĐÀN-nội bút nương tỏa vận khâm
LÃO giáng phân trần Chung-thỉ Đạo
SƯ chào Hội-Thánh Lưỡng-ban tầm.

Bần-Đạo cúi đầu lạy Đức Chí-Tôn, ân xá truyền Lịnh Bần-Đạo lâm Đàn, cạn phân đôi lẽ trong giờ thiện-khuyết. Khép mình kính chào Hỏa-Đức Thiên-Chơn, mừng chung Nhị-biên Hội-Thánh, cùng Đạo-đồng nam nữ Lưỡng-ban; Bần-Đạo tỏ phân Chung-thỉ.

- Bổn Giáo định tiếp.

THI BÀI

Mừng chung lý diệu Tam-huê
Đồng đây Hội-Thánh cảnh quê ráng dò.

1. Mừng Chư-hiền gắng lo học tập
Cơ Trời qui trước thấp sau nên
Chư-hiền an mạng dựng nền
Ngày thành chánh quả tuổi tên trọn lành.

2. Chung nam nữ phước thanh dò niệm
Phá tục mù hạnh kiểm đoan trang
Vưng tuân bền chí châu tàng
Đừng lòng hờ hỏng ngổn ngang khó tồn.

3. Chư-hiền ôi! Càn Khôn hiệp nhứt
Người thanh người tri thức diệu huyền
Đây là vận hội Khai-Thiên
Gia gia đồng tất Cao Kiên sự trì.

4. Giáng Đàn-nội duy duy cạn tỏ
Chào Chư-hiền ráng rõ vận thời
Bình phân luật cả của Trời
Chư-hiền sứ-vụ thuận-thời thấu xuân.

5. Gọi vưng tuân vui mừng diệu pháp
Mạng lịnh thừa mối ráp nối liền
Đừng cho tâm tánh đảo huyền
Khoa-tràng trễ bước đức duyên rã rời.

THI

Rã rời tâm tánh phải xa Thầy
Mấy kiếp đọa đày mới gặp đây
Khắn khít tu tề tâm chỉnh đạt
Rõ thông sứ-vụ mới là hay.

Kính chào Hỏa-Đức, nghiêng mình cung chúc Thiên-Chơn Cửu-Tý xá ân, cho Bần-Nhơn nương cơ tỏ lời giáo gia nhân tử.

- Bổn-Giáo định nghinh, Đạo-Hoàng tiếp điển.

Đa tạ.

THI

PHẠM Tông bớ đệ Mạnh lòng thanh
VĂN chất kêu con tỏ mối manh
TUẤN phụ
Phó con, Sen, Búp, Nở
Hương, Dưa tu tỉnh gặp duyên lành.

THI BÀI

1. Kêu em MẠNH tỉnh lòng em hỡi
Buổi phân ly nhơn-ngỡi đoạn lìa
Em ôi! hai ngã phân chia
Âm Dương lưỡng lộ đây kia rã rời.

2. Anh nay đặng ân Trời đại xá
Thoát luân hồi khỏi đọa trần-ai
Xưa còn mang xác tu lai
Quả trần đoạn tuyệt Thiên-Đài Thầy thâu.

3. Nay anh đặng Cung-Đâu tọa ngự
Phẩm
Lão-Sư duy trứ tiêu diêu
Gọi rằng liên nhịp đằng-kiều
Thả thong Xuân tượng Thiên-tiêu an nhàn.

4. Anh khuyên em vén màn trần bụi
Lo tu thân tự hối xét mình
Cuộc đời nhiều nỗi nghiêng chinh
Đa mang vật chất tội tình dẫy cao.

5. Em là trí âm hao anh tỏ
Em lo tu bảo hộ cháu thơ
Bớ em chơn bước kịp giờ
Cửu-Chơn Bỉnh-luật thọ cơ Thiên-triều.

6. Lời anh tỏ bấy nhiêu ráng nhớ
Em gạn lòng khỏi ngỡ ngàng thân
Căn-nguyên duyên phận Tân-dân
Bớ em tri-giác nghĩa ân đây nầy.

7. Lập Công-đức xuân thay em nghĩ
Đã rằng em nhơn trí xử tròn
Phải lo gánh Đạo mót bòn
Quả xưa mấy kiếp héo giòn lắm đa.

8. Đây con PHÓ nghe cha căn dặn
Việc gia đình đo đắn phải dè
Con ôi! xa chỗ éo le
Bền tâm tu tỉnh vưng nghe lời vàng.

9. Bớ con NỞ cha than đây trẻ
Nay lâm Đàn vạch hé Huyền-vi
Cha lành con thảo ngộ kỳ
Bớ con nghe dạy trí tri tu tề.

10. Kêu con BÚP, HƯƠNG ôi thê thảm
Chỗ đắng cay nhiều thấm nắng mưa
Đinh ninh nhìn Đạo vẹn vừa
Cha đây con đó chiều trưa sum vầy.

11. Bớ con DƯA từ nay Đại-lực
Cha mừng con thước mực đo lòng
Hiếu tâm Trinh bạch lập công
Con tu con học vui lòng cha đây.

12. Kêu bớ SEN hay hay khí tượng
Vưng lời Trời kỉnh tưởng Chơn-Quân
Đó là mở cửa Chín-từng
Cha mừng con thảo cảnh xuân đề huề.

13. Ban lời dặn vâng thề Đệ-tử
Phận Lão đây an ngự Thiên-cung
Mừng thay chung-thỉ tao phùng
Phước duyên nối lại Đạo-trung an thình.

NGÂM

Giã em còn ngự trần huỳnh
Mấy con từ tạm cha nhìn lụy rơi
Cung-Đâu Bồng-cảnh thảnh thơi
Nhìn xem trần thế cuộc đời đắng cay
Bớ con nghe dặn ngày nay
Ráng tròn vưng dạ thọ Đài Thiên-Chơn.

THI

Mãn giờ ngưng điển phản hồi Cung
Cúi lạy Cha Trời tạ Đức-Khung
Kính Hỏa-Đức giờ ân đức huệ
Cầu Thiên-Chơn miễn Lão huờn Cung.

Kính chào Nam-Công Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy đọc trước thời Dậu, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền gởi cho Tá-Bảo-Lý một bổn, xem đây hành phận; gửi cho MẠNH, PHÓ mỗi bổn, học đây tự giác lập công. Nay kính Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Sắc-lịnh: Nguyễn-thị-Còn Bái-mạng Tín-Từ Chơn-Nữ Đạo-Cô

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều)

---------o0o---------

DIÊU TRÌ THÁNH MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện trông con đã mỏi mài
TRÌ duy Đạo-mạch mới là hay
THÁNH thanh Nữ-sĩ căn duyên đức
MẪU Tử đề huề cảnh tượng đây.

THI BÀI

1. Nguyễn-thị- Còn, vưng lời Mẹ dặn
Chẳng mấy khi con đặng sum vầy
Con ôi! Đạo-lý xuân thay
Chấm danh ban phước từ đây con gìn.

2. Ban Sắc-lịnh Khai-Huỳnh Huyền-khiếu
Gái trâm-anh vưng thiệu y hành
Con ôi! Nữ-kiệt mối-manh
Đứng ra hướng dẫn đường lành Khải-thông.

3. Tuy nhiên gái trắng trong hạnh đức
Bớ con mà thừa trực Liên-Tòa
Con ôi! thế phiệt đây là
Kết xâu liên chuỗi con Ta một niềm.

4. Ban Phật-tánh cổi diềm phá tục
Truyền tin lành rửa gụt trần nhơ
Tín-Từ Chơn-Nữ huờn Sơ
Từ-Hàng mở cửa trên bờ Đạo-chơn.

THI

Đạo-chơn Giáo-chánh gái trung-hòa
Đức hóa hoằng lương hiệp nhứt gia
Hạnh nhượng đường hoàng danh sĩ phiệt
Phát minh cứu khổ Mẹ đây mà.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý trong giờ CÒN Bái-mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung, gởi cho CÒN một bổn.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài dạy Đạo-Tràng Bình-Phan

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ nơi Trường-Qui Bình-Phan định-tâm nghe Thầy ban ơn đây trẻ.

THI BÀI

Mừng con nam nữ học hành
Tinh-thần phát triển thanh danh trau-giồi.

1. Đầu năm xuân thuận thời dò bước
Bước theo Thầy ngư-vướt Đạo-mầu
Con ôi! Thiên-Quốc làu làu
Dụng, Nguyên, Lý, Thể bác cầu thế-gian.

2. Lý Trời dạy vững an chung-thỉ
An vưng lời cương-kỷ minh-trưng
Rõ ràng Trời tứ Thiên-xuân
Năm nầy Kỷ-Hợi vui mừng Đạo thông.

3. Chung nam nữ lập công bồi đức
Rõ vận hành thước mực dò đon
Đừng cho tâm tánh héo giòn
Vưng nghe lời dạy vuông tròn thấy nên.

4. Nơi Châu-Thiệm dựng nền Thánh-Đức
Vưng lịnh Trời giỏi bước bớ trò
Từ đây đừng có đắn đo
Ngày xuân rạng rỡ vẹn trò thành tâm.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Bình-Phan một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài đọc trong giờ Thượng Bảng Đạo nơi Trường-Qui Tân Hương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu chiếu rọi khắp trần-dương
HOÀNG Lịnh kêu đời tỉnh giấc bươn
THƯỢNG Bảng, thượng Cờ, khai lớp Đạo
ĐẾ Quyền Chủ-Tể giáo dân lương.

THI BÀI

1. Ngày rực rỡ chung nhau kỉnh húy
Nữ nam đồng như ý thiện tâm
Tân-Xuân Kỷ-Hợi vui thâm
Cao-Đài Danh-hiệu phương châm chung trò.

2. Nầy Đời Đạo ráng lo hòa hiệp
Hòa thân đồng chí hiệp tu lai
Gọi rằng thoát nạn cứu tai
Thanh cao đức hóa anh tài gắng ghi.

3. Mừng chung con đồng qui một mối
Phải thuận thời tự hối lập thân
Đặng lo tránh cuộc phân vân
Lạc-Hồng con cháu tin cần hạnh khiêm.

4. Đời hòa Đạo thanh liêm chánh thể
Đạo cứu Đời oan hệ khoát màn
Bớ con Đời Đạo châu-tàng
Đời thanh Đạo thới ninh an tu tề.

5. Con của Trời vưng thề lập đức
Qui Thượng-triều lấp vực nên cồn
Bớ con Đời Đạo chung đồng
Trời ban ân xá Thiên-Bồng cửa khai.

6. Đồng an hòa trần ai Cực-lạc
Chung thuận thời Y-bát xuân nguyên
Con chung thế-hạ vào thuyền
Đạo Trời thành lập Hậu Tiền tuần ư.

7. Lập phong-luân hùng-thư đơn chiếu
Dựng Trời Nam khai khiếu nhơn-gian
Bớ con Đời Đạo vén màn
Bớ con hòa hiệp vững an một niềm.

8. Châu Nam-Thiệm thoại điềm Dương ứng
Xứ Việt-Bang Trời dựng tiền đồ
Rồng Tiên gìn mối lập mô
Vào chầu Trời Chủ điểm tô Tâm-điền.

9. x Đây là Thiên-Quốc miên-tuyền
Bình-Linh Càn tế thâu hiền qui danh
Bớ con Đời Đạo thới thanh
Nhìn Trời thống hiệp hòa thành thuận an.

THI

Thuận cơ xuôi vận hỡi nầy con
Đời Đạo hiệp nhau đặng bảo tồn
Dõng-trí Nhân-tài Trung Tín Nhượng
Thanh cao đức hóa rõ vuông tròn.

MƯU, bài nầy con định-tâm đọc trong giờ Thượng Bảng, treo Cờ Đạo-đức nơi Trường-Qui Tân-Hương, đặng trong đó nghe chung tiếng Trời ban dạy, gọi mưa xuân tứ gội đó trẻ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài dạy Đạo-Tràng nơi Trường-Qui Tân-Hương

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung nhau tại Trường-Qui Tân-Hương vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo đây mỗi con.

THI BÀI

Giờ nầy chung hiệp nhau đây
Mừng thay nam nữ hay hay thanh bường.

1. Lời ban dạy mến thương tu học
An nhìn Trời thận-độc phương-châm
Đạo Đời tương ái thậm-thâm
Nhìn nhau như ruột trầm ngâm bọc-bầu.

2. Lời ban thưởng nhiệm-mầu chung-thỉ
Xứ Việt-Bang cương-kỷ thanh dương
Hiện đây Càn xuất Nam-phương
Chỉnh đoan Đạo-mạch nghĩa-phương tu tề.

3. Mừng chung con đề huề Đời Đạo
An một niềm nhân hảo hạnh cung
Đây là Thượng-Hội tao phùng
Cháu con Hồng-Lạc vô cùng thông lương.

4. Dựng Thượng-Nguơn khai đường lành phải
Thánh-Đức giồi nhơn ngãi làm đề
Chung nhau an mạng dưng thề
Phát minh Đạo-pháp qui về một ngôi.
Đây là buồm thuận nước xuôi
Bớ con Đời Đạo thảnh thơi xuân hòa.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Trường-Qui Tân-Hương một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc sau thời Tý Đàn Sóc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ tối)

---------o0o---------

HUYỀN-THIÊN THƯỢNG-ĐẾ Giáng Đàn.

THI

HUYỀN-Diệu Hư-vô Huệ ứng Thần
THIÊN-ân Đại-xá cõi Dương-trần
THƯỢNG-Nguơn thâu chọn con hiền thảo
ĐẾ Chủ Minh-linh trẻ hiếu thân.

THI BÀI

Hiếu thân con trẻ tươi hòa
Chung nhau Đàn-nội con Ta thiện hành.

1. Thầy mừng thay duyên lành Thầy trí
Kêu bớ con suy nghĩ tỏ tường
Lòng an gìn vẹn nghĩa-phương
Gương lành tế-thế cội cành chung qui.

2. Lập Thiên-Quốc từ đây danh dự
Dựng Thượng-Nguơn Trung-thứ tế thời
Rõ ràng Đạo-mạch lập đời
Đời thanh liêm khiết thảnh thơi Niết-Bàn.

3. Cảnh Như-Lai rõ ràng êm dịu
Chí Phật Tiên huyền-yếu thanh vân
Bớ con cơ hội ân cần
Con ôi nghĩa vụ dò lần từ tâm.

4. Đời ráng dứt các mầm xâu xé
Đạo cứu Đời ngút rẽ phá mê
Con ôi! chung hiệp đề huề
Hòa thân ứng dụng đừng nê tục phàm.

5. Lời Châu-bút Càn-cang trí dõng
Vén màn trần cửa Khổng ra vào
Đây là chơn-chánh làu làu
Kêu con kề gánh nhiệm-mầu phát minh.

6. Nơi Đàn-Sóc đinh ninh lời dặn
Dặn mỗi con hàn gắn liên đà
Thinh danh chói vọi Cao-Tòa
Muôn năm Đạo-sử đời ca tụng hiền.

7. Nay Tam-giáo Qui-nguyên về cội
Nhìn Không-dương là mối Thiên-cơ
Chủ-quyền Chúa-Tể Thiên-thơ
Bốn-phương Tám-hướng không lờ chẳng lu.

8. Mười-hai hội Xuân Thu huệ trải
Sáu-hào sang Thiên-ý chẳng sai
Tam-Nguơn cuối chót đây ngày
Cha Trời chỉnh pháp Cao-Đài hiệu danh.

9. Khai đường thông điềm lành Trời tế
Dụng Huyền-linh điển huệ rọi soi
Dựng nên võ-trụ phục khôi
Cứu con khắp cả năm nơi về nguồn.

10. Nay Bá Đạo mẫu-khuôn phát giác
Nhìn Trời Cha lương đạt thông hề
Đời cùng mạt pháp ủ ê
Nhơn tâm biến đổi rất tê tái lòng.

11. Mau hồi hướng nhìn Tông Trời cứu
Vào cửa Lầu hản hựu đây mà
Ngọc-Kinh tại thế đây là
Gọi rằng Thiên-Quốc huy nga Tiên Rồng.

12. Giáo thuần lương Đại-đồng Y-bát
Lập an ninh giải thoát nạn tai
Bớ con, đừng có miệt mài
Trời ban Đại-xá nhìn ngay bảo tồn.

13. Bền phong hóa mỹ đồng Trinh Lợi
Bát-bửu trau ngày mới đức hoằng
An nhau sóng gió ráng dằn
Phong trào Ấp-tổn nhựt tăng qui thiền.

14. x Đồng nhau Đàn-nội phỉ nguyền
Nữ nam tín ngưỡng mối giềng Hồng-Hoa
Hiếu thân con trẻ tươi hòa
Chung nhau Đàn-nội con Ta thiện hành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Đàn-Sóc đến đây, đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con nam nữ, nầy mỗi con định- tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo. Hiện giờ chung nhau trong lớp học nơi Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-đức hóa hoằng
Mỗi con nam nữ Đạo hằng ráng do.

1. Dò nhằm bước vẹn trò Thiên-lý
Là an lòng y ỷ cơ thời
Cơ-quang Thầy định lập thời
Thời kỳ Đạo-đức cứu đời đó con.

2. Con chung trí mót bòn Công-đức
Hiệp hòa nhau lấp vực thành cồn
Con ôi! Đạo-pháp xuân đồng
Cứu Linh độ thế giống dòng mến yêu.

3. Lời Thầy dạy bấy nhiêu ráng vịn
Con vưng lời chủ định rõ hay
Con ôi! gương thiện kế lai
Đây là Khai-Tịch Anh-tài Đệ-môn.

4. Lời vàng ngọc mỗi con ráng xét
Xét xem rành lẽ thiệt điều ngay
Con ôi! an mạng dặm dày
Dày công Thầy thưởng từ nay rèn lòng.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, nơi Trường-Qui Thân-Cửu-Nghĩa, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Lộc-Thuận

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy mỗi con, các con định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo hóa đây chung trẻ.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ trọn niềm
Lo tu, lo học lo tìm Lý-chơn.

1. Lời ban dạy cao-sơn chung-thỉ
Con vưng lời suy tỉ tỏ lòng
Con ôi! huynh đệ Đại-đồng
Đồng thương đồng mến Lạc-Hồng lưu lai.

2. Lời Thầy tỏ từ nay dò xét
Xét xem tròn lẽ thiệt kiền-thiền
Con ôi! an mạng phỉ nguyền
Buổi cùng Trời chọn, mối-giềng Trời trao.

3. Mừng chung con ráng giàu Bác-ái
Ráng tuân lời thế thái gương lành
Đó là Hiền-sĩ minh anh
Đứng ra dẫn lối Đại-thành Nguơn qui.

4. Lời Thầy gọi tiên-tri nay gặp
Gặp vận thời ráng tập tành thông
Dò chơn níu vịn Chủ-Ông
Lo tu lo học lập Công-đức dài;
Xuân thay cảnh tịnh hay hay
Năm nầy Kỷ-Hợi vui say tiếng lành.

MƯU, bài nầy con đọc nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Bình-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 (1 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung nhau trong lớp học Đạo-Tràng nơi Trường-Qui Bình-Đức, định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo truyền đây chung trẻ.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-mạch chung hòa
Kêu con phàm-giái nhìn Cha Linh-hồn.

1. Lời ban dạy thể cồn bổng nổi
Bớ chung con mỗi mỗi tỉnh lòng
Chung tâm Đời Đạo Lạc-Hồng
Qui y về thiện tránh lòng chậu hư.

2. Lời Thầy tỏ bấy chừ nhớ lại
Con tỉnh lòng hối cải nơi tâm
Đây là cơ hội thậm-thâm
Ráng an học lý vịn cầm nguyên do.

3. Bớ con thơ đây đò cứu khổ
Mỗi con Trời nhìn Tổ nhớ Tông
Hiện giờ có Chủ-Nhơn-Ông
Ra cầm mối chánh Khải-thông lý mầu.

4. Mừng chung con làu làu cơ pháp
Nhìn Trời Cha mối ráp kế liền
Con ôi Đạo-mạch miên-tuyền
Đó là cứu khổ phỉ nguyền lắm đa.

5. x Kêu chung con cả giái-ba
Dầu Đời hay Đạo ráng hòa nhứt tâm
Đây là Nguơn-Thượng thậm-thâm
Thiên-xuân Trời tứ ráng tầm níu nương.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Phú-Đức

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ định-tâm vưng nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây mỗi trẻ.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ nữ nam
Lo tu lo học khiết tham đây trò.

1. Lời ban dạy con dò sâu cạn
Lo tu tề cho hản lý mầu
Con ôi! Đạo-pháp bền lâu
Từ đây cơ vận Trời thâu nhân hiền.

2. Trọn con hiền kiền-thiền Đạo-mạch
Dưng tất thành ngọc thạch thời cơ
Con ôi! giỏi bước kịp giờ
Đại-thành Nam-Thiệm trông chờ chi đâu.

3. Lời ban tỏ nhiệm-mầu tâm-lý
Lý Trời ban ngu trí huờn trung
Con ôi hiếu hạnh tao phùng
Ráng theo cho kịp Đạo trung lập Càn.

4. Lời Thầy tỏ nồng nàn lắm lúc
Con vưng lời háo dục thạnh danh
Đó là con vẹn mối-manh
Mối Trời duy chủ, manh hành phận con.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Trường-Qui Phú-Đức đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Chợ-Lớn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 1 Kỷ-Hợi 1959 - 8 giờ khuya)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ nơi Đạo-Tràng Thánh-Thất Chợ-Lớn định-tâm vưng nghe Thầy ban ơn giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

Đầu Xuân năm Hợi đây là
Chung nhau nam nữ Cao-Tòa thanh phương.

1. Lời Trời dạy kỷ-cương khuôn-mẫu
Phận tu hành đừng cấu trần nhơ
Con ôi! giỏi bước kịp giờ
Khoa-kỳ ứng dụng Thiên-cơ sắp bày.

2. Con ôi hỡi Cao-Đài Danh-hiệu
Phận mỗi con phải hiểu phận hiền
Nữ nam an-mạng kiền-thiền
Trọn tròn Sứ-dụ Cao Kiên hữu dùng.

3. Lời chơn pháp Huyền-Khung Giáo-chủ
Con phàm-gian qui-củ ráng gìn
Con ôi! Đạo-mạch phát minh
Bớ con trần-hạ ráng gìn thiện-lương.
Hiện giờ an mạng níu nương
Chánh-tâm Tu-kỷ khai đường Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy mừng chung con nam nữ hiện giờ học hỏi tại Thánh-Thất Phú-Hòa-Đông, định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

1. Phú-Hòa-Đông chung con nghe dạy
Nữ nam đồng nhơn ngãi tu tề
Lời vàng ân huệ Thầy phê
Chấm danh điểm phận cảnh quê thuận thời.

2. Nầy mỗi con vưng lời chung-thỉ
Lo cho tròn cương-kỷ học hành
Con ôi! qui hướng về lành
Mừng thay cảnh tượng xuân sanh chung hòa.

3. Lời tha thiết, thiết tha giáo dục
Kêu bớ con phá tục siêu phàm
Từ đây đồng trọn khiết tham
Ra làm rường cột Trời Nam cứu đời.

4. Chung nhau vẹn lập Đời là Đạo
Mỗi con đồng cải tạo về lương
Con ôi! an phận bước-bươn
Dò theo mối nhíp Thiên-Đường từ đây.

MƯU, con đọc bài nầy hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Cao-Cấp Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (1giờ khuya.

---------o0o---------

TÂY-PHƯƠNG VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Điện Mẹ lâm hạ cố trần
PHƯƠNG-Nam Hồng-Lạc trẻ nghe tuân
VƯƠNG Tôn Đoài-trạch con hiền nữ
MẪU Tử tao-phùng hiếu sĩ nhân
DIÊU cảnh Bồng-vân hoằng Chín-phẩm
TRÌ bình trinh bạch ứng Ba phần
CUNG Kinh Điển-huệ soi lòng thiện
Giáng tại Đàn-trung rọi chí cần.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, chung nhau Đàn-nội ráng định-tâm nghe lời Mẹ ban dạy đây chung con trẻ.

Nầy mỗi con ôi! Mẹ đây, con đó, Mẹ rọi con xem, xem lời, xét phận, chữ Hiếu-tâm con trẻ vưng cần, câu tận thiện con ôi chung tâm kề gánh Đạo. Đạo-tâm Nguyên-nhân an hảo, Đạo-tướng hạnh đức trẻ thừa vưng, Đạo-dụng trẻ vui mừng y lòng sở nguyện. Con ôi! thanh cao Càn-kiện, Đức-hóa chí quang minh về Đạo-lý trẻ đinh ninh một màu son sắt, chỗ định-tâm là ngọc thạch, nguồn trí huệ ứng dụng gọi Niết-bàn. Xứ Việt-Bang Nữ-kiệt vén màn, Châu Nam-Thiệm Sĩ-nhu khai Đạo-mạch. Mẹ mừng thay! con trẻ lành thay! ngôi nhân-vị nêu cao cho con hiền đức-hóa, thuần-lương vàng giá, phong-hóa sánh Ngọc-nguyên. Nay đến hồi Nữ-kiệt kiền-thiền, dụng Đạo-đức tác phong thành tục-mỹ. Đồ-trị Vĩ-nhân nầy cương-kỷ, hùng-thư đơn vị đánh thức mộng trần-kha, đến bến Ngân, tìm sông Lệ, đựng nước Ma-ha, giải uế tẩy trược trần nê, mặc áo tơ-nghê, múa men trên trường Bác-ái, nương gậy Công-bình phải trái hòa nhứt gọi danh nghĩa chánh-chơn, mở cửa Từ-bi rước bạn hiền nhơn là cố-lữ. Làm sao cho vẹn chữ Nữ-tài, Đạo-đức giồi mài luyện thân phàm thành Tiên-ban cốt cách. Gái Hiền-thư cuộc trần-lao chơn mau tách, lòng Nữ-phiệt chốn rực rằn con rẽ vạch mấy vầng mây, Công-đức nối dây, Công-tâm toan hàn gắn. Đàn-trung lời Mẹ dặn, nam nữ khá tuân y, phận người tu Đạo-pháp phải duy trì, câu chí kỉnh húy kiên làm lễ độ. Con lao khổ Mẹ bao lụy đổ, Con nhọc nhằn Mẹ há nào yên, phận mỗi con trẻ là Căn-nguyên, nên Mẹ lập trường cho con thi Tài, Tâm, Đức. Con của Mẹ, Mẹ giành; quỷ ma không dám giựt. Con của Trời, Trời chứng, yêu mỵ khó kề hông. Con ôi! buổi thế cảnh chạnh ngẫm thẩm rất đau lòng, cũng vì bởi lỏng lêu theo mành lưới sắt. Phận Nhân-hiền mẫu-khuôn sắp đặt, chỗ cực nhọc nầy tránh ngặt xa nguy. Trung-đàn đây Mẹ giáo con tri, lo tu tỉnh Hóa-nhi hằng chứng dụ. Tươi tốt thay! Rồng Tiên tiền-đồ qui-củ, tuy yếu hèn lòng hấp thụ khí thanh cao. Con ôi! khắp Năm-châu sóng dợn ba-đào, cũng vì bởi loài người vong Đạo, văn-minh ngược ngạo, luyến theo phàm gầy tạo cuộc nồi da. Gẫm đó đa, do loài người Tham Sân sanh cuồng vọng. Lưới Trời lộng lộng, thưởng phạt không sai; Dữ, độc, ngang, hiểm có cao bay, chung qui lại đáo đầu nhìn luật Công-bình đâu nào xa chạy. Chữ Đạo-mầu thấm nhuần càng lâu càng tự toại, dùng thiện-từ đức-mỹ huờn lại hòa viên thuốc Linh-đơn, đặng cứu các chứng bịnh trần trầm trọng điêu nguy, buổi cơn cuộc đời thò tay vào hang Tử-luật. Nguyên-nhơn là Nguyên-sanh cực, định lòng tri thức, toan tránh hầm hố vực rấp gay go, Nguyên-nhơn Đạo chơn dò, dò cho trúng Đường-dê cùng Dấu-thỏ. Phận nhân-hiền gia tâm khai đường ngõ, đường đó vững vàng nhờ có Chủ-Nhơn-Ông. Mừng thay! chung nhau Nữ Bộ thanh-tòng, mau phấn chấn tinh-thần bền tấn hóa.

THI

Tấn tuồng bi kịch diễn ngoài hiên
Hóa đức thạnh cao bớ Sĩ-hiền
Gióng trống Từ-Hàng toan thức bạn
Kích-chung giác mộng thế Triều-Thiên.

THI BÀI

Chung Đàn thời Tý hiển nay
Nữ-lưu Thượng-trí Anh-tài vưng nghe.

1. Kêu Thanh-Bộ dặt dè Hạnh đức
Phận Từ-Hàng Khiêm trực làm gương
Bớ con Thiền-nữ Từ khương
Chín-cung, Chín-cõi nhịn Nhường tế nhơn.

2. Gìn Bát-bửu cao-sơn lưu-thủy
Trinh là đề Nữ-sĩ thanh cao
Tín uy rạng rỡ thư hào
Hiếu lương tú-kiệt làu làu thư nhân.

3. Chữ Đễ trọn tinh-thần phát triển
Lễ tâm từ nghiêm hiển quang minh
Nghĩa, Liêm Đạo-mạch khai Huỳnh
Thanh cao đức hóa anh tinh Nữ-tài.

4. Đề Sỉ dụ hằng ngày ngăn đón
Chớ buông lung hờ hỏng thân nhơ
Bớ con mau bước kịp chờ
Bớ con nam nữ trong giờ ráng tuân.

5. Về phái Nữ vui mừng tu học
Tu kềm thân thận-độc phương-châm
Con ôi! tránh chỗ lạc lầm
Con ôi! an mạng bền tâm dưng thề.

6. Gái thanh-sĩ đề huề cửa Khổng
Phải rèn lòng lực dõng tâm can
Con ôi! phát huệ vén màn
Con ôi khử trược châu toàn thân sanh.

7. Tránh chỗ tục hôi tanh nhơ nhuốc
Thân chiếu chăn thể cuộc gió đưa
Hoa trầm bướm giựt ong thừa
Hoa tàn nhụy héo nào ưa, đâu màng.

8. Đem về lý thêm càng đắm lụy
Máy trọ xa tiều tụy Linh-quang
Con ôi! gẫm kỹ nguồi than!
Lăn qua lộn lại muôn ngàn đắng cay.

9. Nay gặp Đạo Mẹ đây dìu dẫn
Kêu chung trò cơ vận huờn ngôi
Tỏ ra nhiều buổi khúc nôi
Bớ con tự giác buồm xuôi nước lèo.

10. Lãnh vai trò vưng theo Thiên-tánh
Phải gia tâm kề gánh Đạo-mầu
Làm gương dò bước Thiên-lầu
Nhơn-sanh qui hướng đồng chầu Thiên-xuân.

11. Đạo qui mô Trường-đồ Tuần-lực
Phải tận tâm mới thức tường nguyên
Con ôi! Nữ-sĩ kiền-thiền
Đừng lòng hờ hỏng mối-giềng đổ xiêu.

THI

Đổ xiêu tâm tánh khó thanh-nhân
Đạo-đức nguyên lưu khá vững cần
Pháp luật huy hoàng thông Thánh-dụ
Tri thời Thiên lập mới tồn thân.

HỰU

Tồn thân tâm-lý cố gìn trau
Vẹn chí bền tâm thấu rõ màu
Một kiếp rạng tài sanh sử Đạo
Muôn ngàn cơ hội khó nài bao.

HUỜN

Nài bao cực nhọc sức thân phàm
Vẹn chí thành tâm đặng khiết-tham
Lo trọn phận mầu tròn sứ-dụ
Chung hòa Thiên-vận thấu khôi-khâm.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-Đàn ngày 6 tháng 2 Kỷ-Hợi gọi rằng chứng dụ Nữ-Oa Cao-Cấp Học-Đường, tròn Công-quả dụ, trình-quang Ngôn lộ tường bày, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc dạy thay cho bài: Nhập Đạo-Tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau học tập lý mầu
Gọi trường Cao-Cấp một màu Anh-minh
Toàn-Ban Diệu-Hiệp đẹp xinh
Kỉnh tuân Thiên-lý giữ gìn mẫu-khuôn.

2. Giác-mê trần thế tỉnh tuồng
Truyền tin lành phải cội nguồn Đạo thông
Báo ban lý thiệt rặt ròng
Lập đời Thánh-đức Đại-đồng mầu cơ.

3. Thượng-Nguơn Đạo-mạch phụng thờ
Dạy truyền chơn-chánh cậy nhờ Chủ-Ông
Cao-Dương Vô-Cực Hư-Không
Huyền-linh Diệu-bút Bá Tòng vĩnh-gia.

4. Phá tan hủ tục sáng lòa
Khai-Thiên Tịch-Địa Cả-Và thế-gian.
Kêu đồng con trẻ vén màn
Cao-Đài khuôn-mẫu Dinh-hoàn hòa thân.

5. Rỡ ràng Minh-đức Tân-dân
Trí-tri cách-vật tinh-thần phát minh
Liêm-cần Lễ-độ Khai-huỳnh
Trung hòa nhân vị tiền trình Giáo-lương.

6. Lập trần thiện mĩ kỷ-cương
Chỉnh đoan thân thể níu nương pháp thiền
Tu-tề trị-biệt tuyền-miên
Việt-Nam Châu-Thiệm Cao Kiên hữu dùng.

7. Tam-tài, Tứ-đức thung dung
Năm-hằng, Tám-báu chấp trung Huyền-hoàng
Thiên-Đài mở cửa vén màn
Đồng tâm qui hội Nam Càn định thâu;
Chung nhau học tập lý mầu
Gọi trường Cao-Cấp một màu anh-minh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để diệu hành khải dụng, thay cho bài nhập học Đạo-Tràng nơi Diệu-Linh Bửu-Điện.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc bãi Đạo-tràng Diệu-Linh-Đền

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ khuya.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Mừng thay con dại vưng hành
Bền lòng học tập nguồn lành hòa thân
Mầu cơ Đạo-pháp dò lần
Đệ huynh chung-thỉ ân cần Đễ Liêm.

2. Trời sanh Trời sắp vững êm
Tánh tâm phẳng lặng tôn-nghiêm phụng thờ
Đến đây lớp học mãn giờ
Tạm cho mỗi trẻ Hiền-thơ ngụ bài.

3. Rặt ròng học lý chớ phai
Ra về ghi nhớ Cao-Đài tại tâm
Nhớ tròn Môn-đệ cao thâm
Bảo toàn Sứ-dụ phương châm diệu-hành.

4. Học đâu hiểu đó Đạo rành
Đổi thay đời tục lập thành Thượng-Nguơn
Nguyên-nhơn Tài Đức vờn vờn
Linh-căn Lương-chưởng thủy sơn trung hòa.

5. Thiên-xuân nhơn tất tâm gia
Lạy Thầy Chúa-Tể Cả-Và hướng qui
Đến đây Thánh-cảnh Vô-Vi
Phải thông duyên đức đồng tri chơn truyền.

6. Tam-hồn chánh vị thế Thiên
Tồn nguyên Tam-bửu bền yên Đại-thành.
Mừng thay con dại vưng hành
Bền lòng học tập nguồn lành hòa thân.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đổi cho bài bãi Đạo-Tràng nơi Diệu-Linh-Đền Lý Tinh-Thần, rồi nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Tân-Hòa-Thành

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 12 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy mừng mỗi con, hiện giờ nữ nam chung nhau nơi Thánh-Thất Tân-Hòa-Thành định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

Mừng thay chung cả con Trời
Nữ nam tu học vưng lời Trời ban.

1. Lời Châu Ngọc Thầy than, Thầy thở
Muốn cho tròn đừng ngỡ ngàng nghi
Con ôi! chớ lộn thau chì
Vàng mười cho xứng duy trì Đạo-tâm.

2. Bớ con thơ mầu thâm lý diệu
Dẫn dìu con, con hiểu vưng tuân
Trời nay mở cửa Chín-từng
Rước con Hồng-Lạc sáng bừng đức duyên.

3. Con ôi hỡi Cao Kiên hữu dụng
Dạy con thơ sự phụng chánh-chơn
Con ôi! Dĩ-đức Hóa-nhơn
Thương yêu hòa mến buổi cơn chung hòa.

4. x Lòng Thầy thương mến thiết tha
Mong con chung cả nghe Cha dạy truyền
Đây là lời dạy Cha khuyên
Mừng con an phận cố kiên giữ gìn.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ nơi Thánh-Thất Tân-Hòa-Thành đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Diệu-Lý Tinh-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc lịnh trao trẻ cố cần
HOÀNG-đồ độ dẫn gọi Tân-dân
ĐẠI-ân Trời xá con mau hối
ĐẾ Chủ Cha chung hiệp tác lần.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ trọn niềm
Tất tim con hỡi cổi diềm phàm phu.

1. Lời Trời dạy chung tu lập đức
Mở trường-thi thước mực chung hòa
Con ôi! an mạng mới là
Là con thảo thuận hiệp nhà chung linh.

2. Về Dương-khí đinh ninh tâm-định
Định-tâm rồi húy kỉnh hằng ngày
Con ôi! danh rạng sáng ngài
Bớ con chung hiệp Cao-Đài Đệ-môn.

3. Lời Châu-bút thể cồn bổng nổi
Mừng chung con mỗi mỗi thuận hòa
Con ôi! Đạo-pháp huy nga
Thượng-Nguơn Thánh-Đức Cao-Tòa vinh quang.

4. Lời Trời dạy châu-toàn chung-thỉ
Bớ con mà suy tỷ ngoài trong
Đệ huynh chung hiệp lập công
Đừng lòng rời rã, an lòng hòa thương.

5. Lo cho tròn níu nương sau trước
Phận tu hành mực thước đừng rời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Chỉ Nam dò hướng đừng rời lập công.

6. Mừng chung cả tâm thông xét lý
Chỗ trường thi ráng thấy nhìn nghe
Con ôi! an mạng dặt dè
Mới là nên phận vưng nghe lý Trời.

7. Trời là chỗ bền nơi tâm-lý
Con giàu lòng cương-kỷ giồi-trau
Bớ con an mạng bước mau
Kêu con nhìn lý nêu cao danh hiền.

8. Đây Thầy gọi con hiền Thầy giáo
Thầy giao phần châu đáo mỗi trò
Con ôi! sau trước cần lo
Lo cho Trời Đất ấm no vô ngằn.

9. Lập Công-đức Thầy than, con thở
Con nhọc nhằn Thầy nỡ nào yên
Giao con Đạo-mạch miên-tuyền
Bớ con dò lý nối liền chung tu.

10. Con ôi hỡi lạc thù tu học
Ráng trọn bền thận-độc phương-châm
Nầy con vẹn chí mầu thâm
Bớ con chung hiệp vẹn tâm tu-tề.

11. Chữ tu-tề đề huề rạng rỡ
Chung đồng thanh nhơn ý tác thành
Con ôi! mau đến Đại-thành
Thành tâm an mạng tập tành lý do.

12. x Nhọc nhằn con trẻ đó trò
Công dày ghi phận Tam-tài rạng danh
Bớ con rường cột rõ rành
Một cơn cực nhọc tiếng thanh muôn đời.

THI

Muôn đời ca tụng tiếng nhân-hiền
Gắng chí bền lòng mới vững yên
Một kiếp tu-tề danh sử Đạo
Roi truyền hậu cố rạng Năm-miền.

MƯU, bài nầy con đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Diệu-Linh Bửu-Điện ngày 9 tháng 12 Kỷ-Hợi. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài dạy Đạo-tràng Thánh-Thất Thạnh-Phú

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung hiệp nhau đây, định-tâm vưng nghe Thầy ban lời giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ nữ nam
Bình tâm lặng tánh khiết-tham tu-tề.

1. Lời Châu-bút Thầy phê giáo dục
Mừng chung hòa lánh tục hang sâu
Con ôi! tu thiệt thoát sầu
Bớ con cải dữ, dải dầu lành chơn.

2. Lời Trời dạy đừng sờn tâm chí
Lo cho tròn thiện mĩ gương đời
Con ôi! Đạo-mạch thuận thời
Thời kỳ Trời cứu vưng lời mới nên.

3. Lòng trọn thiệt dẻo bền lập đức
Đặng mến thương đánh thức đời u
Con ôi! Đạo-đức lạc thù
Là dây liên lạc đồng tu lập trần;
Đạo Cao liêm hạnh ân cần
Cần an về lý, lý cần thanh cao.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Thạnh-Phú một bổn, học đây xét lý.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Thuận Mỹ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 8 giờ khuya)

---------o0o--------

Thầy các con, mỗi con nam nữ nơi Thánh-Thất Thuận-Mỹ hãy định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

Thầy mừng con cả nữ nam
An lòng học tập khiết-tham tu-tề.

1. Lời Trời dạy dưng thề nghe học
Lo bền tâm thận-độc từ đây
Con ôi! Môn-đệ Cao-Đài
Ngày thành chánh quả vẹn hay mới là.

2. Lời Chơn-pháp Thầy gia ân xá
Con của Thầy mau khá vưng tuân
Con ôi! nhơn-hậu sáng bừng
Bớ con an lý vui mừng lập công.

3. Trường-Qui hội trắng trong như lọc
Con vẹn bền chí dốc lo thi
Đến đây Trời mở khoa kỳ
Mỗi con nhiệm vụ trí-tri chơn thành.

4. Lời giáo dục thinh danh thân mạng
Con của Trời tỏ rạng tiếng cao
Bớ con an mạng bước mau
Về cho đến lý phùng-tao lương-tề;
Từ đây nhơn-hậu đề-huề
Đồng chung tu tỉnh đồng về Thiên-xuân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung lời Thầy ban ân đó chung trẻ, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc sau thời Tý Đàn Vọng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Càn Khôn thế dễ nhìn
HOÀNG Thiên chứng dụ khá cần tin
ĐẠI-Thành Thánh-Đức nầy con hỡi
ĐẾ Chủ muôn linh đời phải nhìn.

Thầy mừng chung Đàn-nội, trong đây nam nữ mỗi trò, chung ban ân đồng phận. Từ đây, mỗi con trong trường Đạo-đức, khá an lòng dưng tất tim lo cho tròn sứ dụ thừa Thiên.

Con ôi! cơ Trời Cứu-Thế, cậy thế dìu linh, Môn-đệ Anh-minh, hướng đồ dẫn dắt chúng-sanh qui hồi nguồn thiện. Người thanh cao rõ thông Càn-kiện, Trời hữu dụng Môn-đệ khá dày tâm, chí quyết cao thâm, dựng nên nền Đạo-đức, dùng tiếng lành kêu thức buổi đời mê, đem đường chánh âu toan trải trang bằng thẳng. Chung con vưng nghe Thầy ban dặn, lo cho tròn phận từ tâm, đem Lý Đạo tháo mở các mầm, rẽ mây mù diệt thay Tam-độc, dựng Phong-hóa cho chúng-sanh săn sóc, lập Trung-hòa đẹp xinh trừ nọc nhố-nhăng, Bát-bửu trang bằng, Tam-tài nêu cao cho tiếng gọi của Thiêng-Liêng Chơn-hồn huợt bác. Thọ Đạo-phục tâm định lo giải thoát, tránh xa buổi Trời chiều, kiên húy Luật-Điều đừng cho nhơn-tâm biến đổi. Nầy con chung trong Đàn-nội, thọ mạng Trời giềng-mối ráng bền an. Kể từ đây Đạo-pháp khá châu-toàn, tự giác tiền hướng cho rạng danh con cháu Rồng Tiên, gọi xứng phận Khai-Thiên đồng Tịch-Địa.

Con ôi! Trời giá hạnh, sửa tánh phàm chung gánh bền tâm, Đạo-lý cao thâm, phải thiện-dụ hộ Loan-xa, vậy mới xứng phận tôi Trời Trung-nghĩa. Đạo-mầu bất phế, tác dụ tu-du, rõ Càn Khôn Đạo-mạch Xuân Thu, đêm ngày đổi Bóng-cu Hóa-kích, khôi-ngô trạm-tịch, Ca Thích Chí-thiền, Tánh-đức huờn Nguyên, cơ thời đây Trời trí phận. Thầy ban giáo đây là tường tận, mong thay con trẻ khá thừa tuân, gọi tiếng vui mừng Thiên-xuân Trời che mát; tục mù đừng chác, khối độc đừng mơ, nhìn lý Thiên-cơ, rõ ràng thiện đức đó chung con trẻ.

THI

Vưng tuân lời dạy đặng kềm thân
Lập lấy Công-tâm Đạo-đức cần
An mạng thừa hành tròn sứ dụ
Trời che hoằng pháp lập nền nhân.

THI BÀI

Mừng thay! Đạo-đức thấm nhuần
Nữ nam mỗi trẻ vui mừng tề-tu.

1. Con ôi hỡi! Xuân Thu cương-kỷ
Con của Trời kỉnh húy lo bươn
Lo sao anh níu, em nương
Dẫn dìu về lý phương-trương Tam-tài.

2. Con của Trời từ nay dò bước
Nhìn củ-qui mực thước qui mô
Con ôi! hướng Đạo tiền đồ
Rồng Tiên con cháu điểm tô mỗi thì.

3. Đạo cứu Đời là đây con hỡi
Dựng Tam-tài đừng đợi chờ đâu
Thanh-nhân Tứ-đức rạng màu
Thuần lương đức hóa làu làu Ngũ-luân.

4. Khải Lục-thông dừng ngưng Lục-dục
Truyền lý mầu phá tục huờn thanh
Gọi rằng Thất-giác tâm thành
Rạng thông Bát-bửu trọn lành con Ta.

5. Thấy nghe rõ trung-hòa Cửu-phẩm
Thông giáo truyền con thấm nhuần vui
Thập toàn đường ngõ tới lui
Bớ con dò lý đặng xuôi vận thời.

6. Phải rõ thấu con Trời sáng suốt
Đặng nêu cao thanh phước làm đề
Đồng nhau tránh khỏi ủ ê
An lòng về lý cảnh quê trọn niềm.

7. Lòng Đạo-đức cổi diềm chen lấn
Lo cho tròn bổn phận người tu
Đạo Cha ban dạy phá mù
Đạo Cha giải thoát phàm phu cho đời.

8. Truyền Ngũ-giáo thuận thời xây vận
Hóa qui huờn con thuận là nên
Con ôi! Đạo-mạch đắp nền
Nền nhơn kế hậu tuổi tên thanh từ.

9. Con ôi hỡi! hùng-thư tế cấp
Nhìn chung Linh mới gặp Đại-thành
Bọc-bầu huynh đệ mối-manh
Rõ ràng cốt nhục nêu danh Sĩ-hiền.

10. Lập Thượng-Nguơn có thuyền Trời giúp
Kêu phàm-gian đừng úp ngửa lòng
Vào thuyền có Chủ-Nhơn-Ông
Đây là tay lái Thiên-Bồng Trời sai.

11. Rước nhơn-sanh nhìn ngay Trời Chủ
Vượt biển mê qui-củ Nam-Châm
Phương-trương Đạo-đức cao thâm
Đại-Thành Sơ-Hội tại tâm Nam Càn.

THI

Nam-Bang Càn xuất khải Thiên-môn
Chủ nghĩa Thiên-Chơn trẻ bảo tồn
Cửu-Tý Bái-triều nhìn Chín-bệ
Từ đây Hỏa-Đức trọn công thông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn-Vọng đến đây, ngày 14 tháng 2 Kỷ-Hợi, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc trong giờ thượng Bảng Thánh-Thất Thanh-Tịnh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Châu soi bớ trẻ mà
HOÀNG-đồ qui hiệp hỡi con Ta
THƯỢNG Cờ, treo Phướn Chiêu-hồn sĩ
ĐẾ Chủ Càn Khôn Thống-nhứt Tòa.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-đức hóa truyền
Kêu con phàm-giái vào thuyền Trời Cha.

1. Kêu bớ con đây là Đạo-mạch
Nhìn mẫu-khuôn ngọc thạch giồi mài
Chung con vẹn chí từ nay
Tam-tài, Tứ-đức vui thay tu-tề.

2. Lập Thiên-Quốc cảnh quê chung-thỉ
Mừng mỗi con y ỷ cơ thời
Trung-Ương ứng dụng lập đời
Thuần-phong, mỹ-tục con Trời kề vai.

3. Cõi Trung-Thiên đổi thay trần trược
Bớ con hiền ngư-vướt đăng khoa
Bớ con mau hiệp đây mà
Bớ con Đạo-đức Trời Cha chủ quyền.

4. Mau tỉnh tuồng kiền-thiền chơn-pháp
Tự tâm tri cho hạp Tam-lương
Từ nay con trẻ bước-bươn
Đạo-mầu phá tục khai đường tinh-anh.

5. Giống Rồng Tiên mối-manh diệu dụng
Lời đây nầy ca tụng mới tường
Oan gia đừng để vấn vương
Bớ con tự giác bỉ thương thống huyền.

6. Lời Cha dạy, Cha khuyên tri kỹ
Đặng dò chơn như ý nghĩa-phương
Bớ con nhiệm vụ tỏ tường
Con Trời xứng phận níu nương trọn niềm.

THI

Níu vịn Trời Cha dạ ứng triều
Hoàng-đồ Đạo-mạch trẻ hòa yêu
Chung qui Đời Đạo đồng xuôi thuận
Đất Việt Trời Cha dẫn dắt dìu.

MƯU, bài nầy con đọc trước giờ Thượng-Bảng nơi Thánh-Thất Thanh-Tịnh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (7 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non xanh ít trẻ tìm
HOÀNG-đồ độ thế, thế cần nghiêm
ĐẠI ân ban rưới nơi nơi hưởng
ĐẾ Chủ Càn Khôn giáo thoại-điềm.

THI BÀI

Mừng thay chung trẻ diệu-hành
Lo tu lo học đường lành dò chơn.

1. Nay đến hồi buổi cơn chọn mặt
Con nào tu sắp đặt cho tròn
Con ôi! an phận mót bòn
Con ôi! lo liệu bảo tồn từ nay.

2. Lòng trọn thiệt hiện đây lập đức
Phận con hiền tri thức vận thời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Dò chơn nhằm hướng rõ lời chánh-chơn.

3. Con ráng học đừng sờn tâm tánh
Dò chơn mà lãnh gánh Trời trao
Bớ con, an phận bước mau
Bớ con thận-độc cùng nhau dưng thề.

4. Lời Trời dạy đề huề mỗi trẻ
Trẻ khá mau vui vẻ lập công
Con ôi! Đạo-mạch Khải-thông
Con ôi! chung cả Đại-đồng đệ huynh.

5. Đừng để dạ nghiêng chinh như trước
Ráng dò chơn, chơn bước kịp thì
Bớ con phận sự phương tri
Mỗi con bền chí duy trì cứu Linh.

6. Kêu con hỡi đinh ninh tâm-lý
Dò bước đường thân ký nguồn lành
Bớ con an mạng rõ rành
Phá mê thoát tục huờn thanh lập Càn.

7. Lập thinh danh rõ ràng Thượng-Hội
Xây móng nền giềng-mối Đạo-mầu
Kêu con chung cả cúi đầu
Bớ con tự giác dải dầu về chơn.

8. Dùng Đạo-pháp cao-sơn dẹp tục
Tỉnh tuồng đời rửa gụt trần nhơ
Chung hòa tu tỉnh hiện giờ
Thành tâm tuân mạng trọn thờ Trời Cha.

9. Nay Nam-Thiệm âu ca tiếng Đạo
Chỗ Việt-Bang xây tạo Hoàng-đồ
Thuần-phong, mỹ-tục móng-mô
Cha hiền, con thảo điểm tô mối-giềng.

10. Lời Thầy dạy kiền-thiền bớ trẻ
Vui mừng thay bước lẹ về lành
Phận con dò lý cho rành
Chung nhau gánh Đạo Đại-thành Bảng nêu.

11. Về Thượng-Hội ráng khêu tâm-huệ
Làm gương lành can phế giáo lương
Lý thanh, Thể bạch Thiên-Đường
Dẫn nhau về đến tận tường gặp Cha.

12. Nền Thiên-Quốc đây là Hồng-Lạc
Tổ Tiên đồng thấu đạt huy hoàng
Nam-Bang nay đã vén màn
Khai-Thiên Tịch-Địa rỡ ràng vinh quang.

THI

Vinh diệu quang huy Đạo-đức hoằng
Hoàng-đồ khai mở pháp tồn tăng
Qui-nguyên Đạo-mạch do Trời Chủ
Hướng thiện tu-tề cảnh trang bằng.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lớp học Thiên-Phong-Đường ngày 14 tháng 2 Kỷ-Hợi, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trong giờ Thanh-Bộ Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 7 giờ tối)

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY-Điện Mẹ ly kíp ngự Đàn
THIÊN-môn mở cửa rước phàm-gian
VƯƠNG-Từ Tôn-cực truyền Minh Diệu
MẪU tứ ân hồng chiếu điển-quang
DIÊU cảnh Bồng-vân truyền Cửu-Tý
TRÌ bình an dạ thống Tam-Hoàng
CUNG Kinh Mẹ ứng cơ Huyền-bí
Giáng giảng thỉ-chung trẻ hản toàn.

THI BÀI

Mừng thay Thanh-Bộ Từ-Hàng
Nữ-lưu đồng ứng Nam Càn Tiên-Thiên.

1. Bớ con thơ Nữ-hiền Đạo-sĩ
Cửa Từ-bi như ý phăng dò
Bớ con mỗi trẻ cần lo
Lo tu hướng lý ấm no Đạo-mầu.

2. Phần Nhi-nữ làu làu liêm hạnh
Gọi đoan trang Đức-tánh thanh-nhân
Con ôi Hạnh Đức Liêm cần
Mỗi con dò lý Tứ-ân trau giồi.

3. Nữ Trinh-bạch khâm khôi năng hóa
Mẹ mừng thay con đã trọn niềm
Trung Đàn thời Tý tôn nghiêm
Mỗi con an phận tất tim thiệt thành.

4. Con ôi hỡi thinh danh Nữ-sĩ
Mong con thơ cương-kỷ bền cầm
Từ đây an-mạng thậm-thâm
Bớ con trỗi lý phương-châm vận thời.

5. Phận Đạo-Cô vưng Trời Phật-tánh
Ráng dè lòng xa lánh nhố-nhăng
Bớ con mau khá tầm phăng
Đừng cho xiêu đổ đặng dằn phong ba.

6. Mừng con đồng huy nga phủ phục
Bái Triều-Thiên phá tục cứu đời
Con ôi! an mạng thuận thời
Tiên ban cốt cách vưng lời Mẹ trao.

7. Vưng lời Mẹ bước mau đó trẻ
Bước lên thuyền tách rẽ dòng khơi
Ánh trăng chiếu rọi giữa vời
Bớ đời tỉnh giấc tìm nơi Từ-Hàng.

8. Bờ Giác-ngạn trước Đàn đó trẻ
Có Nam-Châu chỉ vẽ Hoàng-đồ
Mau dò Thể Lý qui mô
Tách khơi lướt sóng điểm tô đường lành.

9. Giờ Triều-bái tâm thành phục lịnh
Mẹ mừng thay con vịn níu chơn
Điện-tiền thệ nguyện cao-sơn
Kề vai gánh Đạo đừng sờn tâm-trung.

10. Truyền tin lành nấu nung Kinh-sử
Báo tiếng chơn Trời tứ đời hay
Vào đây thờ Đấng Cao-Đài
Nữ Trinh xuất thế Anh-tài phương-trương;
Mau bươn Nữ-kiệt khai đường
Đắp bồi cơ hội Thiệt Thường xuân nguyên.

THI

Xuân khai đường Đạo Bổn-nguyên hòa
Thường, Thiệt, Tin thời Đạo-đức ca
Cơ hội năng hoằng thông pháp chánh
Đắp bồi vận mạng hiện giờ đa.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý trong giờ mỗi trẻ Thanh-Bộ Bái-mạng Triều-Thiên, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài dạy đọc nhập Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau mỗi trẻ học hành
Gọi trường Cao-Cấp rõ rành nguyên do
Đồng thinh gương mẫu làm đò
Gọi rằng Thượng-Hội là trò Cao-Vương.

2. Học thông lý thiệt tỏ tường
Dẫn dìu em hậu bước đường quang minh
Tiếng lành Hội-Thánh Anh-tinh
Chánh chơn Duy-nhứt an bình nguyên do.

3. Từ nay rạng rỡ danh trò
Sư-minh Môn-thiện cần lo tu tề
Huy hoàng diệu-bút Thầy phê
Tân-dân Minh-đức giác-mê phá mù.

4. Đồng thanh liêm khiết phát phu
Thượng-Nguơn Thánh-Đức Sĩ-nhu hướng đồ
Dựng xây Đạo móng, Pháp mô
Kiền-thiền tâm tánh điểm tô Chơn-thần.

5. Điều-qui rửa gụt trược trần
Năng truyền đức hóa tinh-thần hạo nhiên
Tâm thành ứng dụng Lý Thiên
Trí-tri tự giác vững yên Đại-Thành.
Chung nhau mỗi trẻ học hành
Gọi trường Cao-Cấp rõ rành nguyên do.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng đọc trong giờ Nhập-học Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc sau Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI- THÔNG
Ngày 15 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 3 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Đến đây học tập vẹn giờ
Tinh-thần khắn khít Thiên-thơ thấm nhuần
Thiên-phong Đạo-mạch sáng bừng
Quang huy Thượng-Hội Chín-từng hoằng khai.

2. Đạo-mầu Lý, Thể anh-tài
Thuận Thiên hòa bạn ngày ngày thanh cao
Không-dương điển huệ sáng làu
Giáo truyền Môn-đệ một màu vưng tuân.

3. Anh minh sáng suốt hòa xuân
Trời Nam Đất Việt vui mừng ninh an
Đạo-mầu mở cửa rõ ràng
Cháu con Hồng-Lạc hướng đường thiện lương.

4. Gọi rằng rõ thấu Thiên-Đường
Trung-Ương Đạo-mạch Thiệt, Thường cứu Tin
Đây là Duy-nhứt Khai-huỳnh
Đây là Diệu-pháp Linh-bình thỉ-chung.

5. Một bầu không khí chấp-trung
Thanh cao đức hóa vô cùng hòa vui
Gẫm lâu rõ thấu các mùi
Nghiệm suy xuất xử ngọt bùi Đạo-tâm.

6. Xét mình tìm kiếm lỗi lầm
Đem trình bày tỏ mầu thâm giác đời
Ngàn năm tiếng tốt chẳng dời
Hậu lai ca tụng nơi nơi cậy nhờ;
Đến đây học tập vẹn giờ
Tinh-thần khắn khít Thiên-thơ thấm nhuần.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc sau giờ Đạo-Tràng Thiên-Phong-Đường. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc nhập Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 5 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Mừng thay chung trẻ học hành
Tới lui lớp Đạo tập tành Lý-chơn
Đây là sứ mạng vờn vờn
Đại-Thiên-Phong phận giáo nhơn lương thuần.

2. Thượng-lưu giáo-sĩ Cửu-từng
Đáng trang xứng phận sáng bừng hoàng-huy
Bực Sư nhiệm vụ đắc kỳ
Kề vai gánh Đạo duy duy tu tề.

3. Trước là hạnh đức đề huề
Đường hoàng Nhu-sĩ nhơn kề Thiêng-Liêng
Hướng-đồ Thơ-Lạc mối-giềng
Anh-tài trí dõng kiền-thiền nghĩa-phương.

4. Đạo-mầu huợt bác giao tương
Cơ thời tín dụ uy thường công tâm
Trung hòa ứng vận cao thâm
Trí-tri cách-vật phương-châm liên-đằng.

5. Chí chơn chánh pháp trang bằng
Đào nguyên hạnh đức dò phăng rõ rành
Phá mê thoát tục Đại-thành
Ban vui thế hạ tập tành thanh nhân.

6. Rõ thông pháp diệu liêm cần
Tâm thành tế-thế mối-manh thân phùng
Thiên-lương an hảo giao tùng
Thế Thiên hành hóa hòa chung thứ bình.

7. Đạo-mầu dò bước tiền trình
Danh nêu Đạo sử Đơn Kinh Trời dành.
Mừng thay chung cả học hành
Tới lui lớp Đạo tập tành Lý-chơn.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng để đọc Nhập-học Đạo-Tràng Cao-Huấn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc sau Đạo-Tràng Cao-Huấn

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 5 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Mừng con đồng học châu toàn
Thỉ chung rạng rỡ vén màn phát minh
Rõ thông Pháp, Lý, Đạo thình
Gọi trường Cao-Huấn ròng vinh diệu hòa.

2. Học hành rõ lý Trời gia
Làm gương hậu cố huy nga thiện hành
Giáo-Sư Giáo-Tập đành rành
Đồng chung phận sự phẩm danh nhiệm mầu.

3. Thiên-ân thọ lãnh làu làu
Suốt thông lý thể giải sầu điêu nguy
Chung trường Đạo-mạch thấu thời
Đồng-tin ư-nhứt lập đời thuần lương.

4. Tín Trung gìn Kỷ lập Cương
Hiếu, Nhân, Lễ độ Nghĩa phương tu tề
Hạnh, Khiêm, Liêm, Đễ giao kề
Nhượng, Từ, Hòa, Thuận đề huề thanh cao.

5. Lập trần chơn-chánh một màu
Hùng-thư ứng dụng bọc-bầu kết liên
Đạo Cao Môn-sĩ trình tiền
Giờ đây tinh tấn đồng thuyền phương trương.

6. Hướng-đồ Thơ-Lạc khai đường
Nối dây liên lạc cột rường thế Thiên
Hành trang hóa dụ miên-tuyền
Anh em sau trước phỉ nguyền vững an.
Mừng con đồng học châu toàn
Thỉ-chung rạng rỡ vén màn phát minh.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng đọc sau giờ Đạo-Tràng lớp học Cao-Huấn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc nhập học Đạo-Tràng Ngũ-Hành-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Chung nhau học tập lý mầu
Dẫn dìu sanh-chúng một màu hòa Nam
Mừng thay đồng trẻ khiết-tham
Ngũ-Hành Thất-Đẩu Trực đầm Nguyệt lương.

2. Công Thần thường trụ ninh tường
An như học tập níu nương vận hành
Đạo-mầu vận chuyển tồn thanh
Thời cơ tấn hóa rõ rành lý do.

3. Rõ thông cơ hội phận trò
Ngũ-hành Tứ-quí bền lo tu tề
Ban lời Thầy chấm điểm phê
Mỗi con vẹn giữ gìn nghe tỏ tường.

4. Lập thành Thánh-đức nghĩa-phương
Tiên-Thiên khí tụ kỷ-cương trau-giồi
Lưỡng hào quang khắc khâm khôi
Sanh Thần, Thần ứng thuận xuôi bảo tồn.

5. Thiên-sơn Địa-bỉ lưu thông
Khắc sang tù tế rặt ròng hòa chi
Lôi khai hắc tịch huỳnh huy
Công hòa Thần thọ Hạnh kỳ Trung-Ương.

6. Mỗi con học lý dò nương
Hạp thời xung trược giao tương Huyền-hoàng
Khảm Ly Đạo-mạch vén màn
Càn Khôn ứng dụng châu-tàng cao sâu.
Chung nhau học tập lý mầu
Dẫn dìu sanh-chúng một màu hòa Nam.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt Tụng, đặng đọc Nhập-học Đạo-Tràng Bát-Quái Ngũ-Hành-Tòa. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau Đạo-tràng Ngũ-Hành-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ sáng.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Bớ con rường cột đây trò
Đạo Trời vững chóng lần dò vận cơ
Càn Khôn hòa chỉnh Đồ Thơ
Âm Dương phản khắc hườn Sơ hội thì.

2. Dương sanh, Âm tuyệt Huỳnh nghi
Thanh cao đức hóa Huỳnh-nghi Hồng-hoàng
Huyền-Khung duy Chủ ứng Càn
Trung tim khí tượng vén màn Tứ-vi.

3. Đây là cơ hội quang-huy
Hoàng-yên khí tượng duy duy tu tề
Khải-Thông Diệu-Lý phá mê
Đại-hùng khử ám đề huề Tu-Di.

4. Nam Càn rộng thấu Tam-Kỳ
Bắc Khôn Lục-đoạn Hồng-y thanh cần
Đông Ly phát huệ tinh-thần
Tây Kim khai Khảm nghĩa ân trọn thành.

5. Điều-qui con trẻ thi hành
Rèn lòng phá tục rõ rành Thánh Tâm
Kiền-thiền Thân Mạng thậm thâm
Chỉnh đoan Tánh ý hòa Nam tế thời.

6. Đến đây học tập chung thời
Ngụ bài tìm lý xét lời Thầy trao
Xét mình sửa phận làu làu
Gương lành nối hậu thanh cao muôn ngàn.

7. Tinh-thần hòa hiệp châu toàn
Anh em sau trước vững vàng thơm tho
Bớ con rường cột đây trò
Đạo Trời vững chóng lần dò vận cơ.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc sau giờ Đạo-Tràng Bát-Quái nơi Ngũ-Hành-Tòa.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài nhập Đạo-Tràng Cao-cấp Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 9 giờ trưa)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Nữ-lưu hạnh đức rạng ngời
Vào trường học tập vưng lời dạy khuyên
Thanh-nhân Đạo-sĩ gái hiền
Gương lành phá tục Bổn-nguyên bền cầm.

2. Rõ ràng Nữ-phiệt khiết tham
Kết dây liên lạc hòa tâm hướng đồ
Khêu đèn trí huệ móng mô
Rèn tâm Bát-bửu điểm tô sáng bừng.

3. Thất-chơn tự giác không ngừng
Đánh tan tình cấu Nữ-trinh lương thuyền
Lục-thông dõng kiệt hằng yên
Vén màn Lục-dục miên-tuyền Ngũ-luân.

4. Hòa khuôn Tứ-đức cao-sơn
Tam-tài tùng pháp vờn vờn lý do
Tánh hòa Tâm hiệp bớ trò
Thiên-ân thọ lãnh làm đò cứu Linh.

5. Thanh-nhơn Đức-hóa năng vinh
Nữ-anh Thanh-bộ khải Huỳnh tế lưu
Chín-cung Chín-cõi khâm-khưu
Sĩ-nhu xuân thể dứt cưu cấu trần.

6. Âm Dương Đạo-mạch tin cần
Từ-Hàng hóa hải Phước-Thần khải uyên
Đây là Thượng-trí Cao Kiên
Gái hiền hữu dụng mối-giềng Mẹ trao.

7. Truyền tin sáng suốt làu làu
Tiếng lành gieo rải tâm giàu Từ-bi
Cứu tinh Thần, Thánh, Tiên nghi
Mẹ gia Phật-tánh duy trì vững nơi;
Nữ-lưu hạnh đức rạng ngời
Vào trường học tập vưng lời dạy khuyên.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng để đọc Nhập-học Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-phái.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ sáng)

---------o0o---------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Vui thay con trẻ kiền-thiền
Chung qui lớp học ngày chuyên mỗi ngày
Hiệp nhau xuân sắc bổng bay
Đó là gương sáng ngày mai sáng lòa.

2. Học rồi rõ lý Mẹ gia
Điều-qui Tứ-đại con Ta xét mình
Ngụ lòng xuất xử mầu tinh
Định tâm gụt rửa phương ninh thanh cần.

3. Phát minh giác ngộ tinh-thần
Khai-Thiên là đó thể thân ngọc ngà
Hội nhau sáng suốt huy nga
Khi về ca tụng thiết tha Lữ-hiền.

4. Nữ-lưu dò nắm mối-giềng
Ban vui sanh-chúng, giải phiền chúng-sanh
Rộng thương nhau rún lòng lành
Công-bình chỉnh đốn tiệm thành kiện nhiên.

5. Nhớ lời Mẹ giáo Sĩ-hiền
Muôn năm danh rạng miên-tuyền phụng Sư
Chung nhau Nữ-hạnh hùng-thư
Chín-cung Chín-cõi xử cư đây lời.

6. Nguyên-nhân Căn-chưởng con Trời
Hướng đồ xuất thế thuận thời giáo lương
Đến đây học tập chung trường
Mưa hòa tiếng nói dặm đường gió xuân.

7. Mẹ kêu trò phải vưng tuân
Giáo gia thanh-phước gội nhuần vững yên
Vui thay con trẻ kiền-thiền
Chung qui lớp học ngày chuyên mỗi ngày.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng để đọc sau giờ Đạo-Tràng Cao-Cấp mỗi lớp Nữ-phái.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trong giờ thượng bảng Trường-Qui Thanh-Vĩnh-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (9 giờ tối)

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc gia phê chọn Sĩ-hiền
HOÀNG đồ độ dẫn trẻ bền duyên
ĐẠI-ân xá thế mau hồi hướng
ĐẾ Chủ Càn Khôn lý Bỉnh quyền.

Thầy mừng mỗi con, hiện giờ chung đây thành tâm ngưỡng húy Triều-Thiên, vưng tuân lời dạy. Trước giờ mỗi con triêm tịnh thừa hành nêu cao bảng Đạo, treo cờ Tam-bửu, Thống-nhứt Qui-nguyên, tỏ lòng ứng cảm nguồn chơn, mở khai lớp học Đạo chơn thiện hành, thật cảnh vị tinh thần duy nhứt, Đức-hóa huờn trung gọi mừng thay thiện dụ hảo hiệp tánh tâm phùng nhơn tế lý, lương-thuần nguyện-niệm của mỗi con kết thành mỹ tựu đó. Trong giờ nêu bảng Đạo nơi Trường-Qui Thanh-Vĩnh-Đông chung nhau nam nữ Đạo-đồng con cả xa gần, đây định-tâm nghe Thầy Trời ban dạy.

THI

Thượng Bảng Thanh cao chiếu ánh vàng
Treo Cờ
Vĩnh Bửu-tam hồng-quang
Trường-Qui
Đông đủ ròng chơn-pháp
Lớp-học, Làng-văn nghĩa-vụ toàn.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-lý diệu hoằng
Năng truyền chơn chánh Năm-hằng Bốn-ân.

1. Nêu bảng Đạo tinh-thần Thống-nhứt
Rọi Sắc-huỳnh ý trực một màu
Rót bầu nhiệt huyết làu làu
Da vàng máu đỏ phục chầu Trời chung.

2. Đạo Qui-nguyên nấu nung kinh sử
Ngũ-Chi hòa gìn giữ củ-qui
Chỉnh đoan phong hóa nhiệm kỳ
Phương trương mỹ-tục đồng tri vận thời.

3. Con chung cả Đạo Đời hòa chí
Ráng nhìn Trời nên trí huệ lương
Cả kêu phàm-giái bước-bươn
Việt-Nam Châu-Thiệm kỷ-cương lập trần.

4. Đồng tu tề Liêm, Cần, Khiêm, Hạnh
Dò lý mầu Đức-thánh thanh nhân
Muôn năm ngàn thuở một lần
Có Trời giáng thế ân cần cứu Linh.

5. Cứu muôn linh Hoàn-dinh mau tỉnh
Biết Trời che, Đất thính, Nhơn tài
Nêu cao danh hiệu Cao-Đài
Càn Khôn võ trụ háo tài chở che.

6. Phải con Trời vưng nghe cho kíp
Buổi tuần huờn kết nhịp cho liền
Đạo Trời hoán hậu huờn tiên
Bình-Linh Sơ-Hội mối-giềng tại Nam.

7. Giống Rồng Tiên chỉ tâm dẫn lối
Rọi đèn đây chỗ tối lần tan
Gọi rằng phá tục vén màn
Bớ con hòa tánh vào thoàn hiệp tâm;
Bớ con Đạo-đức vui thầm
Vui say mùi Đạo dứt mầm lấn tranh.

THI

Vui vầy thương mến hỡi con Ta
Mùi Đạo thơm tho đó trẻ là
Dứt hết các mầm tranh với lấn
Nhìn nhau như một vẹn tài ba.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ thượng bảng Đạo nơi Trường-Qui Thanh-Vĩnh-Đông, gọi rằng thành tâm chí kỉnh, lý diệu hóa truyền, Thiêng-Liêng trí dụ giáo lương dân thiện, thức thời Đạo cứu Đời minh đó. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài dạy Đạo-tràng Trường-Qui Thanh- Vĩnh-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 2 giờ tối)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung nhau học tập Đạo-đức nơi Trường-Qui Thanh-Vĩnh-Đông, định-tâm vưng nghe Thầy ban ân dạy chỉ.

THI BÀI

Mừng thay nam nữ tu hành
Lo tròn bổn phận tập tành từ đây.

1. Lời Châu-bút phê ngay Hiền-sĩ
Chung mỗi trò suy tỉ cho thường
Đạo-mầu lý thiệt phương trương
Chung nhau dè dặt Thiệt, Thường bền Tin.

2. Con ôi hỡi Anh-minh xét lý
Lý Trời ban suy Kỷ rõ Cương
Con ôi! tu tỉnh rõ đường
Đường lành Trời mở dạy thương, mến, hòa.

3. Chung Đời Đạo Cao-Tòa tâm-định
Rõ vận hành dứt bịnh rẽ chia
Chung nhau hội hiệp đề huề
Nhìn Trời Chủ-Tể dĩ hề tự tri.

4. Con ôi! ráng dứt nghi bỏ nghị
Đạo cứu Đời đừng tỵ hiềm nhau
Tu thân vững chí một màu
Dầu cho Đời Đạo một màu Anh-minh;
Hiện giờ an mạng trọn tin
Có Trời Cứu-Thế, thế gìn từ tâm.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài dạy đọc sau thời Tý Đàn Sóc

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ TẾ ĐỘ CHUNG LINH

THI

NGỌC lịnh ban phê chọn Sĩ-tài
HOÀNG-đồ Thiên-Quốc Đạo Trời khai
THƯỢNG hành hạ hiệu thành cương-kỷ
ĐẾ Chủ Càn Khôn lập Khánh-đài
TẾ-thế sanh thương qui ngưỡng hướng
ĐỘ trần tỉnh giấc thống tin ngay
CHUNG bầu võ trụ hòa khuôn thể
LINH điểm bảo tồn hiệp nhứt đây.

Thầy mừng mỗi con, chung nhau nam nữ hiện giờ gọi con Trời ngự nơi Trung-Huỳnh cảnh tượng, về Môn-sanh hiếu hiền đồng lương, lãnh phần trọng trách của Thầy Trời sai phó. Nầy mỗi con ôi! Đạo cứu Đời, Đời còn ngây giấc, Đời còn đắm lụy, Đạo khó bày khai, Đời của mỗi con khắp cả thế-gian, lãnh điểm Linh-quang Tinh-duy kề cận khuôn-mẫu Đất Trời, ánh sáng diệu hào tươi thanh cao cả. Minh-quang vạn loại, giá phẩm chúa muôn loài, gọi Đạo người tối linh, thật quý báu vô ngằn. Thầy tiếc thay, chung con vì lợi trọng, vì danh trần, vì quyền thế, đành đem điểm linh Vô-cực ban trí chôn vùi trong cát bụi, bẫy bùn. Bớ con nơi phàm-gian thế-hạ, hãy ráng tỉnh lòng suy trước xét sau, gẫm tưởng cho rõ ràng, hiểu thông trên đường Tồn, Vong cùng Siêu, Đọa. Mỗi con gẫm nghĩ kỷ-cang, cuộc đời có chi là quý, là có cảnh tượng tại tồn Ninh-an Vật-thụ, thế sự thới thanh hòa khuôn thuận mẫu, là Cực-lạc vô biên đó chung mỗi trẻ. Sự nguyện vọng niệm cầu của con Trời Chơn-tử thấu đến Cửu-Tiêu. Vì đó, nay Thầy giá hạnh Nam-phương khai Ngọ-môn, hoằng Tinh-duy, hóa Xích-Cực, khai Huỳnh-Đạo, xá trần-ai, Cứu-Thế cùng, dựng Thượng-Nguơn, lập Tu-Di, chiếu Tam-Huê, thành Tụ-Đảnh, gọi Nam-Phương Thiên-Quốc đó. Đến đây, cơ thời Đạo hóa nguồn sáng ứng đông, mong thay! Môn-đệ gắng công thế thay cho Trời đem lý Háo-sanh hoằng thể, là Từ-bi diệu dụng, Bác-ái Đạo đề, Công-bình tác dụ, truyền tin lành báo ban ngữ Đạo, gọi rằng Môn-sĩ Càn Khôn cứu khổ cho thế-gian, giải nguy cho sanh-chúng.

Nầy mỗi con: Nguyên-nhơn là cột trụ, Căn-chưởng là thanh nhân, Nguyên-căn là đức hóa, Linh-căn là quang điểm, Nguyên-linh khí tú tường vân, đi trước khai đường nêu Đạo-mầu tác phong mỹ dụ, đề mục nhơn-nghĩa bảo tồn thông đạt nguyên-cơ sanh trụ, ý chí Đại-đồng, nhu cầu Y-bác, đốn tiệm vận hành cho xứng trang đáng phận, trong máy tuần huờn quanh bao nào ngơi nghỉ. Đó là pháp thật của Thiên-nhiên, Đạo người thanh cao là Thể Lý; Thể-chánh, Lý-chơn, huờn trung là hòa mạch. Bớ chung con ảnh hưởng đời sống liên đài, cõi trần nhắc đến câu tồn tại rất nên bất tất, thẩm éo le, rằng cảnh trần là cuộc giả. Nếu mỗi con không ngừa ý, thì cảnh giả hóa màn, cuộc giả hiện vô minh, khuất lấp Huệ-quang đầy giả cuộc trần hoàn, cảnh bùn than đè chôn Thể Lý chánh-chơn tan rã. Điểm quang tiêu nát, hiện biến giả quang ảnh bào rực rằn, oan hệ dẫn mỗi con trên con đường gai chông thờ danh lợi, hầm hố gọi thế quyền, mảnh tâm lương tan rã, tâm ác đường đột Hư-trung. Ôi! Đạo người như vậy cảnh tượng nầy còn chi là khí vận thanh cầu, chung con Trời đồng điểm đích, đồng báu linh, sao phàm-gian quên hẳn, đành nồi da xáo thịt, tranh lấn tóc tang điêu nguy thậm trọng đó. Mỗi con ôi, cảnh giả chứng minh là thay đổi, cuộc giả bằng cớ cũ hư, thiêng đổ, rực rằn, phai dợt vô tồn tại, sự giả chứng kiến hiển nhiên, Đạo người suốt thông nhìn báu linh chung đồng duy duy tồn tại đó là thiệt, gọi lý hạo cơ thanh quang sanh hóa, pháp truyền muôn muôn ngàn ngàn bất di vô diệt, đó có phải siêu tồn không?

Vậy đến đây, Thầy dạy mỗi con chung nam nữ nơi trần-ai thế-hạ, vén màn nghiệp chướng vô minh, gọi tránh giả tâm bạo ác, dụng Chơn-Lý lương-thuần Thiệt, Thường, Tin, Nhứt, tác dụ hòa Thiên, Nghĩa-nhơn bảo tồn trí dõng đó. Đồng con như vậy là cảnh lặng, cuộc bằng; Thể, Lý sáng bừng, Trung-dung hòa thứ. Đó là Đạo lý Thiệt Thường đồng Tin Ư-nhứt, đó chung đồng con cả trần-gian.

THI

Cuối chót Hạ-Nguơn cuộc chuyển tuần
Máy Trời sắp đặt trẻ cần tuân
Thượng qui thành dựng thành Chơn-giáo
Thánh-đức diệu-hành rạng rỡ bừng.

THI BÀI

Rạng lòng Môn-sĩ Hiền-nhu
Rỡ bừng Công-đức thiên thu bảo tồn.

1. Bớ chung con Càn Khôn khai khiếu
Mở lớp thi bí yếu dụng hành
Đạo-mầu Tướng, Thể, Lý thanh
Chỉnh đoan trau sửa đành rành Tín uy.

2. Kêu chung con đồng thi tràng ứng
Rõ Đạo-mầu bền vững xuôi cơ
Con ôi! mau bước kịp giờ
Hòa tâm hiệp chí phụng thờ giáo nhơn.

3. Ráng phá tục đừng sờn tâm dạ
Mau hồi minh ám rã mù tan
Con ôi thiện chí vén màn
Mở khai đường cả Thiên-đàng hiển nay.

4. Gọi Niết-bàn Anh-tài Hồng-Lạc
Cảnh tượng xuân giải thoát mê đồ
Tiên-Thiên giềng-mối móng-mô
Trí-tri Minh-đức điểm tô lý mầu.

5. Lời Trời dạy làu làu khắp cả
Cõi trần-ai vưng dạ y hành
Con ôi! mau đến nền lành
Bớ con chớ để mối-manh rã rời.

6. Muôn việc chi do Trời vi chủ
Trời chứng minh mỗi vụ thưởng răn
Đây là Thiên-Quốc công bằng
Biết rồi mau phải định dằn tánh tham.

7. Kêu trần-ai nhìn tâm trí huệ
Dứt tánh phàm oan hệ lắm đa
Chung nhau con trẻ Cả-Và
Lời khuyên tiếng dạy xét đà biết bao.

8. Nhìn cảnh thế lộn nhào xiêu đổ
Cũng là do nghịch đố lung lăng
Chẳng tuân lời giáo Thiên ban
Ỷ hay nương giỏi dọc ngang ngược vòng.

9. Đành phải vướng Đại-đồng kiếp số
Tại vì con đào hố nhốt hồn
Còn chi Linh-điểm bảo tồn
Vô minh nghiệp chướng bẫy vòng lao lung.

10. Rồi sanh biến hoành tung xô xát
Đồng rún da diệt thác reo cười
Trời che, Đất chở, vật Người
Hỏi con lăng lố tơi bời rồi sao.

11. Quá thương con âm hao mòn bút
Sửa đời cùng phá tục giỏi mê
Kêu con Đạo-đức noi về
Nhìn Trời, nhìn Đất, nhìn Quê cảnh nhà.

12. Nhìn chung nhau rún da ruột thịt
Đừng vì danh châm chích tồi nhơ
Lấn qua tranh lại ngáo ngơ
Trẻ chìm con lụy Thiên-cơ thảm sầu.

13. Mau tỉnh lại cúi đầu phụng lý
Nhìn Chơn-thần thời khí chở che
Đừng lòng gầy cuộc éo le
Điểm tô phong hóa vưng nghe phải lành.

14. Lập Thượng-Nguơn Đại-thành thông dụng
Người tác lương định trúng mối-giềng
Đó là xứng phận nhân hiền
Thanh cao Đức hóa hậu tiền tồn siêu.

THI

Tồn tâm Đạo-lý mới siêu phàm
Đức hóa diệu truyền dạ khiết tham
Xứng phận thanh cao giềng-mối hiệp
Nhân-hiền Thượng-hội pháp thường kham.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn-Sóc đến đây, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài nhập Đạo-Tràng Đồng-Nhi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Kêu con Nam Nữ Nhi-Đồng
Hòa tâm chung gánh rặt ròng khai lai
Nhi-Đồng hớn hở lành thay
Nhìn Trời xây đắp nhân-tài lương minh.

2. Vào trường học tập đinh ninh
Hạnh Khiêm Từ Nhượng giữ gìn Bổn-nguyên
Nam-nhân, Nữ-kiệt kiền-thiền
Năm-hằng, Bốn-đức, Ba-giềng giồi trau.

3. Tánh tâm êm lặng làu làu
Sáu-thông, Bảy-huệ nhiệm mầu kềm thân
Nêu cao Tám-báu, Chín-từng
Châu-toàn rạng rỡ vui mừng Mười-khuyên.

4. Đạo thông, Đức-hóa năng tuyền
Thượng-Nguơn Thánh-Đức mối-giềng Tổ Tông
Rèn lòng nhìn Chủ-Nhơn-Ông
Bốn-ơn khắn khít ngoài trong một màu.

5. Tân-dân Minh-đức làu làu
Nhân-hiền trí dõng bác-cầu thế-gian
Nữ-trinh Đức Hạnh đoan trang
Nam-tài Giáo-lý ninh-an tu-tề.

6. Chung đây học tập đề huề
Mẫu-khuôn xinh đẹp dưng thề hành y
Phải trang đáng phận phương tri
Anh-minh Tài-đức chung qui Bá Tòng;
Kêu con Nam Nữ Nhi-Đồng
Hòa tâm chung gánh rặt ròng khai lai.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc Nhập-học Đạo-Tràng Đồng-Nhi chung khắp.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài bãi Đạo-Tràng Đồng-Nhi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-KHÔNG
Ngày 24 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (11 giờ khuya)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Học hành rạng rỡ nghiêm tề
Nhi-Đồng Nam Nữ khi về kềm thân
Vẹn rồi tạm nghỉ ngụ cần
Giác viên thức dụ tinh-thần thanh cao.

2. Nữ nam lễ độ làu làu
Đây là rường cột ngày sau kế truyền
Gọi rằng nhân vị hậu miên
Trước qua sau nối cố kiên diệu hành.

3. Mẫu-khuôn cơ hội tập tành
Học thông Lý Pháp tâm thành giồi-trau
Thiên-lương tâm tánh một màu
Xây nền, đắp móng chung nhau tu tề.

4. Âu toan trị biệt ánh nghê
Trắng trong như lọc đề huề thỉ-chung
Nghĩa-phương hai chữ qui tùng
Tu-du kềm thúc tao phùng nguyên do.

5. Xứng trang đáng phận đây trò
Bốn-ân, Năm-mối cần lo Ba-giềng
Làm sao phải phận nhân-hiền
Tác-phong thành mỹ tâm-điền mẫu qui.

6. Vui sanh khí tượng mầu ky
Đồng thời phấn chấn châu-nhi đức huờn
Chánh tâm tu kỷ đừng sờn
Vô-Vi nhi giác cao sơn Đạo đề;
Học hành rạng rỡ nghiêm tề
Nhi-Đồng Nam Nữ khi về kềm thân.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc sau thời Đạo-Tràng Nhi-Đồng chung phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc trước thời Tý Đại-Đàn Bát-Quái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC báu Trời trao trẻ hiếu hiền
HOÀNG-đồ tế độ hỡi Nhơn-nguyên
ĐẠI hồng-ân tứ con hòa Đạo
ĐẾ Chủ Càn Khôn huệ tín thiền.

Thầy mừng mỗi con, chung nhau nam nữ hiện giờ trong Đàn-nội, định-tâm nghe Thầy ban ân giáo huấn, tỏ tường đây chung con trẻ.

Nầy mỗi con ôi! cảnh thế hư vinh, đồng do Đạo người hòa với nghịch, người hòa Đạo, Đạo truyền Đời thiện, đồng chung an đổi biến tồn vinh, người nghịch lý đa mang trọng trược, đắm đuối phù hoa, luyến lụy thế quyền, lấn tranh xô xát. Người như vậy, cảnh vật biến điêu hư, người nên người người ròng Bác-ái, người trọn người người vẹn chí Từ-bi. Đạo người xuất xử duyên sự trí tri, chữ Công-bình hòa trung thân thể. Người thường xét phận là trí huệ, người nhịn nhường nhau, thân ái tinh-thần tấn hóa, Đạo người dõng đạt Thiên-lương. Người hạnh đức Trung-hòa, Thứ Nhiêu bất phế, là người hậu Thượng-lưu.

Vậy, Đạo Trời vận chuyển đến đây 34 năm, nhiều cơn gạn lựa, nhiều lúc lọc lừa; Gạn là gạn trắng trong ròng nhơn hậu, chẳng còn mảy chúc bợn nhơ; Lựa là lựa con hiếu hiền hạnh đức đường hoàn Thiệt, Thường, Tin, Nhứt, đặng Trời trao trách vụ hướng đồ, thế Thiên hành hóa nhiệm, Lý gọi lọc ròng lừa chấm, đây là lời ân phê phán thiện Đạo-dụng thi tràng, lắm khi Thầy trông đợi con Trời tròn tâm vưng tuân, ngôn thanh Đạo-pháp. Bớ mỗi con rường cột Căn-nguyên, mỗi con thọ mạng Trời, hòa thân về Đạo, lãnh trọng trách là Thiên-tước sắc ban, Trung-đàn nam nữ đến đây lâu, mau, ít, nhiều, đồng có nghe lời dạy cũng khá mừng. Mừng con xét lại coi, tiếng tu thấm nhuần thâm thúy, đủ đầy là bao, tỏ lòng dâng, đặng Thầy vui nơi Thiên-Tiêu đây con hiền hiếu. Vui thay! Con hỡi lành thay! Thầy rọi nhìn, thấy con Ta dặm dày trên trường Đạo-pháp, hằng ca tụng tiếng Trời tế muôn linh, Đất hóa sanh vạn vật. Trời là Cha, Đất là Mẹ; Trời là Lý, Đất Thể dụng tường trinh, phận Con nghĩa toàn bằng, tạm giả lập công kết thành lý huệ đó đủ đầy thêm con hỡi. Đây Thầy ban lời nhắc nhở, mong con vẹn chí xét lòng, Trời có Xuân, Hạ, Thu, Đông; Đất có núi, sông, nước, gió, cây, cỏ, sắt, lửa vận hành; phận Trò Đạo-mầu tồn lương hòa tri giác, cố tâm phấn chấn đó trẻ. Con ôi! lòng con mau nhẹ, là nhẹ với vật chất vô tường, công tâm với giáo lương hướng đồ, dìu Linh vi thiện, gọi Thiên-cang Càn-kiện, Pháp hóa dụng Cao-minh, Nhơn vụ tác phong trinh lệ mỹ. gọi rằng tâm-lý diệu chơn, đồng tề Tam-quang Linh-bửu đó, Lộc-tín, Khánh-xương, Bửu-quang, Linh-cảm, Hòa-trung, Quân-bình, Thanh-cao, Đức-hóa. Trong Đàn-nội ráng nghe học vưng tuân, từ câu, mỗi tiếng, nghiệm xét dò chơn, kiền-thiền, chỉ căn-bổn pháp, lần lần mù rã trược tan, Đạo-đức phát minh, tin kỳ chiếu cảnh, gọi Thời-chí Vận-lâm, Khí-quang ứng huệ, Đạo-đức lưu hành, thiên thu bất dịch, thanh danh ghi chạm Phủ-Đình, hậu-nhơn nhìn hướng đó trẻ.

THI

Tiền-đồ Đạo-mạch sức ruồng thông
Pháp Lý rạng tâm chí ánh đồng
Đức hóa năng truyền lưu tạ thế
Muôn năm tiếng sáng khắp Dinh-bồng.

THI BÀI

Mừng thay! nam nữ Trung Đàn
Nghe lời Thầy dạy châu-tàng là đây.

1. Kêu con thơ giờ nầy Đại-lễ
Lãnh gánh Trời can phế pháp lương
Con ôi! mau ráng bước-bươn
Dò theo mối nhíp tỏ tường quang minh.

2. Ta bền vững Người in Ta vậy
Gọi ban vui nương cậy Đạo-mầu
Con ôi! Đạo-đức làu làu
Mỗi con rường cột phùng tao lương tề.

3. Con hiền hiếu vưng thề lập đức
Chỗ gạn lòng lừa trực chọn trung
Đó là ròng rặt ung dung
Hướng đồ dẫn lối hòa chung sống nền.

4. Con vẹn phận tuổi tên về Đạo
Con bền tâm an hảo hòa lương
Toàn bằng đức hóa công thường
Tinh duy đắc nhứt phương trương diệu hành.

5. Con của Cha, Cha dành phẩm vị
Phẩm vị mầu cương-kỷ tu lai
Lập xong danh phận Tam-tài
Có chi so sánh ngày ngày xuân quang.

6. Kêu bớ con châu-tàng gương báu
Kêu bớ trò anh hảo thanh cần
Bớ con rường cột Tân-dân
Đừng lòng nhĩ ngã phong trần biển tâm.

7. Con ôi hỡi muôn năm khó gặp
Gặp Đạo-mầu Trời sắp Qui-nguyên
Con ôi! nam nữ kiền-thiền
Danh nêu Sử-Đạo miên-tuyền ánh ca.

8. Lời Chơn-pháp nay Cha cạn tỏ
Mau nhìn Trời lớn nhỏ gương đồ
Ra tay đắp móng lập mô
Trời Nam Đất Việt tiền-đồ Rồng Tiên.

9. Vưng tuân trọn Bổn-nguyên mau thấy
Rõ vận hành tin cậy Trời trong
Ra tay dẫn dắt chung đồng
Đệ huynh chung-thỉ tang bồng níu nương.

10. Ngày Đại-hội Khánh-tường Linh-diệu
Bá Giáo đồng vưng thiệu tiền đồ
Đạo Trời Hư-khí Tinh-vô
Không-dương chứng vụ điểm tô Sĩ-tài.

11. Cho rạng rỡ Cao-Đài Bổn-Nhứt
Đạo Qui-Nguyên thậm cực bỉ thương
Ngũ-Chi thống hiệp một trường
Bày khai nguồn sáng giao tương Bá Tòng.

12. Có chi bằng chuẩn thằng Đạo-mạch
Chấp hòa trung ngọc thạch vãng lai
Gọi rằng người đủ Đạo-mầu
Thỉ-chung chơn-chánh bác-cầu nguyên do.

13. Chữ Háo-sanh là đò Bác-nhã
Câu từ tâm cứu đọa chung linh
Nhìn chung vật-thụ ninh bình
Hạnh Khiêm Từ Nhượng Tin Trinh Tín hòa;
Gia tâm lập lại Đạo nhà
Nhà Nam người báu Cả-Và khâm xuân.

THI

Xuân Đạo hoằng khai diệu lý truyền
Cả-Và khâm phục bệ Rồng Tiên
Cơ-quang Trời sắp Linh thừa hội
Đức thắng giả tài thấu Bổn-nguyên.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Đại-Đàn thể lệ lớp học Đạo-Tràng Bát-Quái hiện nay, gọi tượng hành tường dụ, Đạo-đức Tu-du bất lụy chơn thân Rường nhân Cột dụng đó, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc trước thời Dậu Đoàn-thị-Hưng Bái-mạng Phước-Thần

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều.

---------o0o---------

NỮ-OA KIÊM-MẪU Giáng-Đàn.

THI

NỮ-sĩ vững tâm đặng khải Huỳnh
(H)OA đơm nhụy nở cảnh rồng xinh
KIÊM Đơn mài luyện thành Linh-dược
MẪU Tử trùng phùng trẻ phát minh.

THI BÀI

Bớ con HƯNG trẻ vẹn gìn
Nữ-lưu xuất thế cứu tinh lập trần.

1. Nữ-Phước-Thần Tân-dân Tú vị
Lãnh gánh Trời tri-trí tâm thành
Con ôi! Đạo-mạch kỷ thanh
Đạo-qui Ngũ-giáo nêu danh Nữ-tài.

2. Thiên-Tinh-Tú Cao-Đài môn đệ
Lý Bình-quân nhơn kế đức truyền
Phận con Nữ-kiệt Căn-nguyên
Mẹ kêu Mẹ chọn Tử-hiền Môn-thông.

3. Đạo hoằng hóa Đại-đồng thế-hạ
Đặng truyền tin lành nhã lương ôn
Cao-Đài Chúa-Tể Kiền Khôn
Qui-nguyên Bá-giáo Độc-Tôn Chủ-quyền.

4. Trời khai Kỷ, con hiền hành hóa
Đất dựng Cương trụ tá trẻ thơ
Bớ con Mẹ đợi, Mẹ chờ
Đợi con phát huệ kịp giờ Linh qui.

5. x Chứng minh thời Dậu hay hay
Phước-Thần-Nữ hạnh hiện đây Bái-triều
Thọ phong ứng lịnh xuôi chiều
Từ đây sứ dụ danh nêu Phủ-Đình;
Giã con còn ngự trần huỳnh
Mẹ hồi Điện-Ngọc Cung-Kinh an Tòa.

Chào Nam-Công, bài nầy Thiên-Chơn đọc trước thời Dậu ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi, trong giờ Đoàn-thị-Hưng Bái mạng thọ phận Phước-Thần Tú-Nữ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài nhập Đạo-Tràng Sĩ-tử

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (4 giờ chiều.

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Nay Thầy khai lập Đạo-Tràng
Mở truyền lý thiệt vén màn vô-minh
Gọi rằng Thiên-Đức Khai-Huỳnh
Truyền tin lành phải con gìn lập thân.

2. Báo ban tiếng tốt tinh thần
Qui chung hiền hiếu ân cần trác trau
Đạo khai Pháp dụng Lý mầu
Phá mê diệt tục làu làu hạo nhiên.

3. Dạy ròng tích đức vi hiền
Thuần lương Khiêm Hạnh hậu tiền hòa trung
Bớ con lớn nhỏ trùng phùng
Học hành diệu dụng thoát cùng khải-thông.

4. Làm gương tiền hướng Tiên Rồng
Trời Nam Đất Việt Bá Tòng Tu-Di
Bớ con Nam Nữ trí-tri
Chấp Tinh, huờn Khí, Thần duy nhứt thời

5. Kỷ-cương luân lý lập đời
Tân-dân Minh-đức con Trời hòa Nam
Không-dương giáo dục khiết tham
Qui-nguyên Bổn-nhứt ứng Tam Nhứt Càn.
Nay Thầy khai lập Đạo-Tràng
Mở truyền lý thiệt vén màn vô minh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc Nhập-học Đạo-Tràng Sĩ-Tử khắp nơi.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài bãi Đạo-Tràng Sĩ-tử Nam-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 - 4 giờ tối)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mừng con huynh đệ Tử-môn dưng thề
Thỉ-chung bền gắng đề huề
Tu thân học lý tới về không sai.

2. Đến đây ngưng nghỉ ngụ bài
Đinh ninh từ tiếng Cao-Đài giáo ban
Huệ tâm vén sạch trược màn
Vô minh nghiệp chướng rã tan thấu Trời.

3. Chung con an mạng vưng lời
Dầu cho lớn nhỏ chung thời đồng qui
An lòng cách-vật trí-tri
Thấm nhuần nguồn thiện ỷ y vận hành.

4. Vẹn tâm dò bước Đại-Thành
Thượng-Nguơn Thánh-Đức tập tành tu-lai
An lòng vẹn chí ngày nay
Xuân Thu bút-tước hay hay thăng bường.

5. Gọi rằng Trời khải Đạo trường
Dạy con hòa hiệp Thiệt, Thường, Tin thông
Kêu con lớn nhỏ lập công
Học hành sáng suốt xét trong xem ngoài.

6. Xứng trang đáng phận con Thầy
Làm gương hướng thiện từ nay bảo tồn.
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Mừng con huynh đệ Tử-môn dưng thề.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để đọc sau giờ Đạo-Tràng Sĩ-Tử khắp nơi.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài bãi Đạo-Tràng Sĩ-tử Nữ-phái

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (5 giờ chiều.

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Tinh-anh phận gái Tử-môn
Nữ-lưu xuất chúng bảo tồn lý do
Tu thân Sĩ-phiệt Đạo trò
Hướng đồ dẫn lối lần dò đường chơn.

2. Chung qui lớp học nghĩa nhơn
Đinh ninh lời dặn vờn vờn tâm trung
Đến đây mãn lớp xuân đồng
Chị em khắn khít rặt ròng hạnh khương.

3. Nữ-trinh chung trí một trường
Phá mê thoát tục nhịn nhường cứu nguy
Đạo-mầu giồi luyện trí-tri
Nghĩa-phương dày dặn đồng qui chơn-truyền.

4. Thuần-phong, mỹ-tục Cao Kiên
Năm-hằng, Tám-báu tuyền-miên hữu dùng
Đây là khai phá đường cùng
Thông tâm suốt tánh tao phùng xứng ngôi.

5. Thượng-Nguơn Thánh-Đức an vui
Truyền tin báo ngữ thấm mùi Đạo-tâm
Tinh-duy đắc-nhứt cao thâm
Chấp-trung tri giác Quang-Âm muôn đời.

6. Nữ Ban đồng Bộ thuận thời
Vưng tuân lời giáo Đạo Trời tế ban
Rồng Tiên Nữ-kiệt vén màn
Minh-trưng trí huệ châu tàng lương ôn;
Tinh-anh phận gái Tử-môn
Nữ-lưu xuất chúng bảo tồn lý do.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng đọc sau giờ Đạo-Tràng Sĩ-Tử Nữ-phái.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc Hành-lễ thời Tý nơi Tòa-Thánh, Thánh-Thất (thay bài Da-Tô)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối.

---------o0o---------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT CHƯỞNG-GIÁO ĐẠI-THIÊN-TÔN Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Kính cầu Giáo-Chủ Da-Tô
Công-bình ban luật móng-mô nhiệm kỳ
Phá mê diệt tục phương tri
Giáo truyền chơn-chánh hoàng huy cơ thời.

2. Đó là con Một Chúa Trời
Máu hồng chuộc tội cứu đời sống an
Khai-Thiên Tịch-Địa vén màn
Truyền ban pháp diệu giải nàn chúng-sanh.

3. Thế-gian đắm trược mất thanh
Lấp vùi Chánh-giáo nên đành đọa sa
Việt-Nam nay biết nhìn Cha
Là Trời Chúa-Tể Cả-Và thế-gian.

4. Da-Tô là Đấng cứu nàn
Ơn dày, nghĩa nặng Khôn Càn sánh so
Thiệm-Châu ứng vận Cao-lò
Kỉnh tin Tứ-Giáo chung đò Ngũ-Chi.

5. Qui-nguyên Trời Chủ nhiệm kỳ
Đỏ, Đen, Xanh, Trắng, đồng qui Hoàng-đồ.
Kính cầu Giáo-Chủ Da-Tô
Công-bình ban luật móng-mô nhiệm kỳ.

MƯU, Đệ-tử bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, đặng thay cho bài Da-Tô ngày trước gọi Thánh-đức Tân-dân, Diệu-hành Huệ-dụng.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài dạy Đạo-tràng Trường-Qui Thanh-Bình

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 - 10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ hiện giờ chung nhau học hành Đạo-đức nơi Trường-Qui Thanh-Bình, định-tâm vưng nghe Thầy ban ân giáo dục đây con trẻ.

THI BÀI

Mừng thay Đạo-đức hóa hoằng
Chung con nam nữ trang bằng lập công.

1. Công-đức rạng mới thông bổn-phận
Lo tu-tề cơ vận dò đon
Con ôi Đạo-đức mót bòn
Từ đây cơ hội bảo tồn nghĩa nhơn.

2. Lòng dưng tất vờn vờn tâm chí
Rõ Trời ban Nguơn-khí cứu đời
Tu thân bền tánh vững nơi
Qui hồi Đạo-mạch đắp bồi lý do.

3. Lòng trọn thiệt làm đò rước bạn
Bạn hiền lương hựu hản tâm-điền
Đây là Đức-hóa thân thiền
Đây là Thánh-Đức hậu tiền huờn qui
Mừng con nam nữ ráng tri
Tri thời thức vận đặng qui nhằm đường.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây nam nữ mỗi trò nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài Sám-Hối (thay bài Sám-Hối)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (8 giờ tối)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Chứng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1. Lạy Thầy con trẻ dưng thề
Giờ đây Sám-hối chỉnh tề thân tâm
Ngụ suy xét phận lạc lầm
Hiển nay tri giác nhiệm thâm sửa lòng.

2. Lạy cầu Đức Mẹ Từ-Tôn
Đại ân giáo dục bảo tồn thơ ngây
Ban gia trí huệ Cao-Dày
Trời Cha, Đất Mẹ, Tam-tài Đạo Con.

3. Từ nay trẻ nguyện sắt son
Học đòi hạnh đức lập công cứu đời
Làm cho xứng phận con Trời
Tránh xa giả dối thuận thời Ninh-khương.

4. Luyện tâm vững bước Đạo đường
Lục-thông Thất-giác tận tường giồi-trau
Tách lìa Tam-độc ồn ào
Xương bình thông đạt làu làu Lương-tri.

5. Đạo-tâm, Đức-tánh duy trì
Âm Dương hiệp nhứt ỷ y Lý Trời
Dưng thề tâm tất thức thời
Ta Người hiệp chánh cứu đời hòa chơn.

6. Giờ đây Sám-lỗi Hối-nhơn
Dứt xong kiêu đắc oán hờn mỵ ly
Nếu còn thứ phạm sau khi
Thân Hồn luật đọa A-tỳ ngục lao.

7. Cúi đầu lạy Đấng Trời Cao
Cửu-Tiêu chứng phận con nào dám quên
Xét thân xem dụ công đền
Hạnh Khiêm Cung Nhượng Trung bền Tín uy.

8. Tân-dân Minh-đức tường tri
Nghĩa-phương thọ mạng nhựt thì gắng tâm
Nguyền rằng thoát khỏi hố hầm
Chung qui bất tái phương châm lương tề;
Lạy Thầy con trẻ dưng thề
Giờ đây Sám-hối chỉnh tề thân tâm.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra nêu vào Thiên-Đạo Chơn-Truyền Trung-Thiên Nhựt-Tụng, để thay cho bài Sám-Hối ngày trước. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài dạy Đạo-Tràng Trường-Qui Mỹ Phong

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (10 giờ trưa)

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con vưng lời Thầy giáo dục hiện giờ đây, chung con nam nữ hiện giờ nơi Trường-Qui Mỹ-Phong.

THI BÀI

Thầy mừng con cả gái trai
Chung tâm học lý giải bài cứu nguy.

1. Lời Thầy dạy ráng tri vận mạng
Vận Trời xây tỏ rạng Cao Kiên
Con ôi! an phận kiền-thiền
Thế thay hành hóa Hậu Tiền hòa Trung.

2. Con ôi hỡi Huyền-Khung khai khiếu
Dụng lý mầu bí yếu giáo truyền
Đạo Chơn phá tục huờn Nguyên
Mừng chung con trẻ cố kiên nhiệm hành.

3. Lời Châu-bút phải lành Thầy dạy
Mong con thơ tự toại tu hành
Con ôi! đừng có cải-canh
Thượng-Nguơn Thánh-Đức nêu danh trẻ hiền.

4. Lòng trọn thiệt là duyên nối chặt
Nối chặt bền buổi ngặt trải sang
Con ôi! họa phước hành tàng
Mỗi con ghi nhớ rõ ràng lập công.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài đọc sau thời Tý Đại-Đàn Nữ-Oa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (3 giờ chiều)

---------o0o---------

TÂY-THIÊN VƯƠNG-MẪU DIÊU-TRÌ-CUNG Giáng.

THI

TÂY Đoài Kim-Khuyết ứng Hoàn-gian
THIÊN-Đức Đạo thông lý vén màn
VƯƠNG trí Sĩ-hiền truyền Bát-chánh
MẪU-khuôn Thống-nhứt thấu Tam-quang
DIÊU-Diêu gió thuận mưa hòa rưới
TRÌ chí xuôi buồm nước lặng trang
CUNG-Điện Mẹ trông con Hiếu-tử
Giáng Đàn kêu gọi Nữ-trinh toàn.

Mẹ mừng con Nữ-phái, Mẹ mong chung con trẻ vẹn tròn, từ nay cơ hội bảo tồn phát minh. Bớ mỗi con Nữ-phái, giờ nầy, ngày nầy, tháng nầy, năm nay, là năm bắt đầu Thiên-khai Sơ-hội, Hậu hoán, Tiền qui, vận mạng trẻ ráng tri, tri thời thức phận. Lời Mẹ than tường tận, mong con cố gắng diệu-hành, khắp Năm-châu thế-hạ tung hoành, Châu Nam-Thiệm Hiền-nhân toan gánh Đạo. Gìn thinh danh an hảo, lo phấn chấn Từ-bi, nêu cao nguồn thiện gọi cứu nguy, truyền tin lành là độ thế. Lòng an tâm qui thiện dụ con đinh ninh bất phế, lo cho tròn Côn Lệ ứng Ngọc Châu, lời nói lành đời đặng rõ, chung hòa an mạng làu làu, vậy mới gọi sanh-chúng huờn lý chúng-sanh là tồn tại. Nầy mỗi con Trung Đàn-nội Thời Tý giờ đây, ráng vẹn lòng nhẫn nhịn nối dây, làm sao rạng rỡ danh tài tiền-đồ giáo lương danh Hồng-Lạc. Tuy phận gái thấp hèn lòng huợt bác chí tề-tu, đem lý mầu dẹp tảng mây mù, dùng Bác-ái lấp hang tục tối. Nầy Nữ-kiệt Đại-hùng toan xây Hội, mở Bình-Linh phước tội thí cân-phân; Thiên-khai, Nhơn-ứng, Tý-dựng, Dần-thình, thận-độc trí huỳnh, khải-thông cơ huyền chiếu, trong đời con nghĩ hiểu, có chi rằng quí báu hỡi trẻ thơ, chỉ có thể đổi giả tuồng đắp móng mô là chơn định. Mẹ thâu Nguyên-nhơn, chọn Nguyên-căn, độ Căn-chưởng, cứu Nguyên-linh, kêu Linh-căn, mau qui hướng, đặng thờ Trời ròng rặt khí tượng anh-minh, lập thuần-phong con trẻ ráng gìn, thọ Thiên-Đức phải gia tâm thành Đức-nghiệp. Mẹ dạy đây mong con nghe kịp, nghe đặng rồi mối nhíp gắn cho liền. Con ôi! buổi đời lắm cơn thay đổi, cũng bởi vì Ngũ-lý đổ thiêng; đến đây cơ Trời định gọi xây Thượng-Nguơn, lập Đại-Thành, xá ân con Trời chọn Rường-cột gia ân con trẻ, sai trẻ làm hướng Đạo. Con ôi! Nữ-lưu anh hảo, mau an lòng gầy tạo lý nguyên do, cho xứng đáng phận trò, Nữ-nhân thành Thượng-trí; Trinh-tâm gái quý, Hạnh-đức Tử hiền, Mẹ mối con giềng, làm gương lối lề Mẹ nay giao phó. Mẹ đây con đó, Mẹ lắm cơn dạy dỗ, con ninh lòng cho rạng tỏ báu bổ nghĩa dày sâu. Bớ Nguyên-căn hướng trước mở lầu, kêu rước bạn Hiền-nhân thâm bâu là Cố-lữ; con gần Mẹ là con hiền-nữ, độ đoàn em lương thứ còn đắm đuối chốn trần nhơ. Bớ con nơi Cung-kinh Mẹ rất trông chờ, chờ con trẻ trùng-viên đồng ứng vận. Con ôi! Đạo khai Lý dẫn, dẫn lương hiền hướng tận Đồ-Thiên, phận Nữ-lưu thời chí mối-giềng, câu tự giác giác tha là anh dõng. Lý Trời cao lộng, thể dụng huy hoàng, thể chơn nghiệp đức vẹn toàn, dùng lương mỹ đổi vật chất huờn âm đức. Đây lời Mẹ ban con thừa trực, con Sĩ-tài tri thức gẫm càng vui, con học lý Cao-vương nghe tiếng gọi rõ mùi, thông pháp diệu ròng tâm minh đức hóa. Trong cuộc trần thể lý gọi rằng câu vàng đá, rõ tâm thần xuất xử cậy giả cuộc ứng thừa chơn, Đạo-mạch Hóa-nhơn công trí huệ vờn vờn, khó đâu mà so sánh. Trời mở Đạo gia ban Đức-tánh, con của Trời toan sửa hạnh ứng tường nguyên, làm sao cho xứng phận Sĩ-hiền, mau kết lại Sĩ-nhân thành Vĩ-nhân thanh-vị. Đây lời Mẹ chỉ, chỉ cho con tròn đơn vị Thường Thiệt đáo thanh cao, tiếng Thiêng-Liêng thúc gọi làu làu, trên lành phải muôn năm roi kế hậu. Mong thay! mỗi con cuộc trần bất cấu, dò lý mầu noi dấu khuôn-mẫu Mẹ truyền ban, kể từ đây mau thoát nạn, phải vén màn, rời nghiệp chướng, tránh vô minh, đặng vậy đó mới tồn qui hồi Thiên-vận. Từ lâu Luân-hồi xa trọ, con Ta xẩn bẩn, nay gặp hồi Mẹ dẫn trẻ bươn theo, gọi tránh chốn hiểm nghèo, là nơi bụi bùn cuộc trần nhơ tấp nập. Hiển nay cơ thời con gặp, có Thầy Trời tế cấp dựng Thượng-Nguơn. Mỗi con ôi! câu Thiên Địa, tiếng tuần-huờn, nghĩ lại chỗ đáo đầu thảm than nào có dễ, xét rồi xem thế hệ buổi đời sang, ráng dò đon mong thay con đừng phế, lý Diệu Thần Minh Huệ, gọi đuốc Trời ban tế trẻ khá thừa tuân, tuân lý thiệt để bảo tồn, tồn tại đó vui mừng, mừng nhân-thanh phán phân tường củi quế. Mẹ giáng Đàn-trung nương bút diệu tế chơn khai huệ, mở khiếu quang con trẻ, trẻ rõ tường vui vẻ chiếm khoa tràng. Con ôi! Mẹ tuyên ngôn rằng, dựng Thượng-Nguơn xây nền Đức-Thánh Rồng Tiên tôn tử vén màn, Châu Nam-Thiệm xứ Việt-Bang Nhân-vị rạng châu-toàn, Trời Nam toàn Linh đồng ứng chúng. Nghe tiếng lành đây, mừng trẻ Đại-hùng thanh Nữ-sĩ kiện tâm, Cao Kiên Càn hữu dụng, gọi tiền-đồ Đạo-mạch hậu lai ca tụng, Thiên-Quốc Tu-Di, định tâm lương ứng thiện trì, danh Đại-nghĩa nhơn-tùng là sứ dụ. Tam-tài con toan tròn qui-củ, Tứ-đức Hiền-nữ phô bày, Ngũ-thường nêu cao tuyền-mạch, Lục-thông toan trạm-tịch, Thất-giác tiếng huy-hoàng, Bát-bửu rõ ràng, Sen vàng ứng nguyên thành Chín-phẩm. Vui thay! con Ta dày dặm, chịu cực lòng quyết toan gội tắm suối Ma-ha, Nữ-phiệt Liên-Tòa câu xuất chúng muôn đời người sự phụng, hiền lương vẹn đúng, giá quý muôn vàn. Trung-Đàn đây Mẹ giáo con toàn, lời giác thiểu thức tâm nầy thông nữ.

THI

Thông lý Mẹ trao bớ Nữ-tài
Rặt-ròng nhân-hậu kể từ nay
Mượn trần lập đức huờn chơn giác
Tiếng gọi danh hiền Hiếu-sĩ nầy.

THI BÀI

Mừng con Nữ-phái Trung-Đàn
Sĩ-hiền dò bước vững vàng lập công.

1. Cuối Hạ-Nguơn phần đông mất Đạo
Loạn Phong-cương ngược ngạo lố lăng
Đạo Cao Lý Thiệt Tin Hằng
Là phương nghĩa tín tăng đăng huy hoàng.

2. Phận Sĩ-tài vén màn thức dụ
Mượn âm thinh qui-củ vận trau
Mẹ đây con đó làu làu
Hiếu-tâm Hiền-nữ một màu đừng lơi.

3. Con ôi hỡi lập Đời là Đạo
Cứu đời cùng xây tạo đường thông
Thượng-Nguơn tiền hướng Tiên Rồng
Thanh cao đức hóa vẹn trong rõ ngoài.

4. Câu thể dụng từ nay phấn chấn
Nữ-trinh anh lương thuẫn giáo nhân
Sĩ-hiền khá vẹn tin cần
Phát minh báu ngữ Tân-dân độ đời.

5. Con của Mẹ, Mẹ dành nơi chỗ
Trò của Ta, Ta độ về Cung
Tràng-thi trò trẻ tao phùng
Gắng công đèn sách hòa chung bảo tồn.

6. Danh Đại-Đạo tiếng đồn Cứu-Thế
Khai-Huỳnh đồ Đoài-tế Kim-qui
Từ đây phán định thau chì
Nhơn lương thọ pháp nhìn tri vận hành.

7. Con ôi hỡi mối-manh chung-thỉ
Phận Nữ-tài ý chí thanh nhân
Con ôi! hạnh đức tinh-thần
Gọi rằng tấn hóa Cửu-chân nêu Càn.

8. Tiếng Cao-Đài thế-gian khâm phục
Mừng Sĩ-nhu phá tục dẫn đường
Tu tề trị biệt Thiệt Thường
Nhứt Tin Tam tỉnh níu nương gắn hàn.

9. Câu rường cột rõ ràng duyên đức
Bớ Nguyên-nhơn thừa trực kề vai
Gánh gồng vững bước đường dài
Gặp hồi đá dựng anh-tài thẳng xông.

10. Qui Ngũ-châu Đạo-đồng đồng ứng
Phụng Trời Nam anh-tuấn thế Thiên
Gọi đây con trẻ phỉ nguyền
Chọn con Hiếu-tử đồ tiền nêu danh.

11. Mẹ điểm bút Phủ-thanh đề trí
Nơi Bồng-vân hoan hỷ mỗi con
Vưng tuân lời Mẹ bảo tồn
Đại-đồng Nhơn-nghĩa người thông dẫn người.

12. Lý Mẹ ban vui tươi thành trí
Chữ Trung-hòa Nữ-sĩ diệu-hành
Bớ con hiền hiếu nhân thanh
Lời chơn Mẹ tỏ con lành gắng ghi.

13. Châu Nam-Thiệm thiện nghi Thánh-Mẫu
Cả phàm-gian nhìn thấu khâm khôi
Bớ con Đạo-đức mừng vui
Hèn quê nhịn nhục vun bồi tín uy.

14. Danh Nữ-tài qui y căn chỉ
Dò Nam-châm chung-thỉ rạng đông
Cao-Đài Bổn-nhứt rặt ròng
Nữ-lưu hóa hải toan bồng thanh cao.

15. Kiếp sống đây đồng nhau hòa chí
Nhìn rún da muội tỷ Đại-đồng
Rèn lòng Bác-ái suốt thông
Từ-bi công lý pháp thông tế thời.

16. Danh hiệu nêu Đạo Trời Chủ-Tể
Bá-giáo đồng trước bệ Thống-qui
Không-dương chứng vụ hoàng tri
Lập thành Nhơn-Hội là đây Lạc-Hồng.

17. Dựng Trung-Thiên khải-thông pháp chánh
Hội Tam-Huê Tụ-Đảnh Nam-môn
Công-Đồng Tứ-Giáo Tổ Tông
Tu-Di nguồn cội Nhơn-Ông tế truyền.

18. x Con ôi! nguyền phỉ chí nguyền
Ráng lo tu thiệt nối duyên Đức Tài
Vẹn tâm tri giác hằng ngày
Toàn bằng âm chất xuân thay Nước Trời.

THI

Nước Trời Cứu-Thế vững bền nơi
Lập hội Tam-Huê rạng rỡ rồi
Càn Chủ Khôn huờn Ly Khảm chứng
Rặt ròng xuân sắc gọi mừng vui.

MƯU, bài nầy đọc sau thời Tý Đại-Đàn ngày 6 tháng 3 Kỷ-Hợi, đọc rồi bãi Đàn, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Tân-Hòa-Thành

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều.

---------o0o---------

Thầy các con, mỗi con nam nữ nơi Thánh-Thất Tân-Hòa-Thành, định-tâm nghe Thầy nhắc nhở giáo-truyền.

THI BÀI

Mừng thay con trẻ học hành
Học thông lý thiệt tập tành thân sau.

1. Lời dạy bảo chung nhau trau-trác
Lo tu thân chiếm đạt thanh danh
Con ôi! Đạo-pháp mối-manh
Mối Trời duy Chủ, manh hành con thơ.

2. Đừng có dạ u ơ như trước
Lo tu tề chiếm được phẩm hiền
Con ôi! an mạng kiền-thiền
Thiền tâm, kiền tánh dứt phiền não nhơ.

3. Lòng trọn thiệt dưng thờ Độc-Nhứt
Vững Ngôi Thần chung mực Tin Thường
Đây nầy phá tục lương khương
Gắng ghi lời dặn bước-bươn Thầy chờ;
Con an tu tỉnh vưng thờ
Chờ con phấn chấn hiện giờ Tân-dân.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây, đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc sau thời Tý Đại-lễ Chưởng-Giáo nơi Vô-Vi Diệu-Linh Bửu-Điện

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3 Kỷ-Hợi 1959 (2 giờ chiều)

---------o0o---------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ ĐỜI

THI

NGỌC-sắc lịnh trao trẻ trẻ ôi
HOÀNG-đồ tế đức chí khâm-khôi
ĐẠI-đồng Nguyên-bổn con Căn-chưởng
ĐẾ Chủ Giáo-chơn Phục-nhứt ngôi.
GIÁNG tại trần-ai ban đại-xá
THẾ-gian tự giác sớm qui hồi
ĐỘ dìu Quang-điển Huyền-linh khải
ĐỜI Đạo hòa chung khỏi nổi trôi.

Khả-hỷ, khả-hoan, giờ đây Môn-đồ nhứt trí, tinh tấn thần thông, hóa vi lương thuần đồng tâm tác dụ, hầu đinh ninh pháp, gọi rằng Đạo-đức huy hoàng khí tượng đó thơ sanh chung nam nữ.

Con ôi! cơ Trời sắp đặt, khuôn-mẫu tròn vuông, Thầy mừng con vẹn chỉ vưng tuân, mới phải phận kề vai gánh Đạo. Mỗi con đã rõ thấu máy Trời, là tinh-duy phút-phắt ứng dụng thanh quang, phận mỗi con hữu duyên lành, do căn-bổn Thầy ban lời chấm chọn; con khá thừa vâng, cho đáng trang phương tử, rạng rỡ tiếng Tiên Rồng, khắp Năm-châu tiếng gọi Đại-đồng, nhìn thấy thiệt đệ huynh toan hòa mạch. Mỗi con ôi, con cực nhọc, sớm khuya tu học, chí sách đèn thận-độc Đạo phương-châm, cột trụ của Trung-Ương, Môn-đồ của Đại-Đạo, chí dõng hào phá hết các mầm, tâm đại-lực mở màn vô-minh rã tan kìa nghiệp chướng. Con ôi! Đạo là ánh sáng tinh-duy hạo nhiên Dương-khí, Hư-vô Xích-cực, lý gọi Huyền-quang diệu pháp, đề hữu dụng, Huyền thể cho Đời nhìn, gọi tế cấp phàm-gian nhìn rõ chánh-chơn, khâm hồi hướng thiện, thì cơ Trời cần có Thể, Tướng, Dụng, Nguyên do, gồm lại Nhứt Tinh-duy Càn Khôn năng hóa là Đạo đó.

Hiển nay, Thầy thâu chung con Nguyên-nhơn, Linh-chưởng giáo dục ban huệ gọi gầy dựng Linh-căn trí phần thanh tuấn, hướng đồ giác thế tế lương, mỗi con vẹn gìn, lý gọi Tín-đồ Cao-Đài Khai-Thiên Tịch-Địa, kết tựu bông thành, danh tạc Phủ-Đình, đính vào Đạo-sử, muôn năm ngàn thuở hậu lai nhắc nhở sự lòng. Đó gọi rằng khí tượng vị không, thanh không quang hữu vị, vĩ nhân bảo tồn bao thế kỷ đó chung con trẻ. Trung-Đàn thời Tý cảnh tịnh Vô-Vi, gọi Đại-Đàn nơi Diệu-Linh Bửu-Điện, Thầy ban ân mừng chung con nam nữ, duyên đức đặng tồn thanh, hữu chí sum vầy vun bồi tinh-thần thể lương đồng tấn hóa. Thầy rọi soi điển huệ, phê phán lý diệu gọi gia ân, ân đức Trời gia ban con trẻ toan hàn gắn. Hiển nay, Thầy muốn con thơ định trụ tại đây rạng rỡ anh-tài, tiếng lành sáng bừng trong bốn biển, là vĩ nhân đề tiếng, khắp phàm-gian nghe đến lòng phụng sự, chí khâm tuân, gọi tiền nhân lập đồ nêu cao danh nền móng. Con ôi! Trời cao lộng lộng soi xét lẽ đâu sai, phước thưởng Đức Tài, luật trừng tội hữu. Đến đây, Thầy dạy mỗi con Nam cùng Nữ, Ban, Bộ, Môn đồng, chung qui lo gầy ra cơ thể Đạo-dụng huy hoàng, Lý nầy Thể đây là TU-DI THIÊN-QUỐC.

Con ôi! gần đây cơ thời đời hướng thiện, thế hòa lương, cảnh tượng khí tăng bường tiếng hướng đồ tế linh hỏi đâu mà so sánh. Giờ đây chung con đức hạnh, định chọn lòng toan kề gánh chớ lòng lơi, biết bao lời lẽ Thầy chỉ giáo trước rồi, gọi tiên-tri, đủ đầy nơi nơi Kinh-sám. Thầy ngự Bồng Cung-Điện, soi tường thấu rõ mỗi trẻ lòng thành, nhưng sự khó khăn hao tốn cũng có lúc tan tành, lòng chủ định, lắm khi ước vọng, mong hậu thời giúp đỡ hoặc quả công. Vậy mỗi con thiệt thành tâm nhưng thiểu trọn lòng, chỗ dư thiếu nhặt thưa Thầy thấy rõ. Nầy mỗi con tu, Thầy nhìn thấy ngày đêm võ võ, mong sao đắc-quả thành công, nhưng muốn đó còn nghêu-ngao ngoài võ-trụ, Đạo Vô, Lý Không, Thể là Đức, Đức hóa năng truyền do công-nghiệp; con ôi Càn Khôn Trời Chủ-Tể, trong thế-giái Độc-Nhứt là Trời, sự tồn vong lẽ sắp đặt hiện thời, Thành với Kiếp hỡi con cơ nào đó. Thầy phân đây con nghe rõ, rõ rồi nhứt trí kể từ nay, kết chuỗi liên xâu cho xứng đáng phận nầy, Thầy điểm danh từng tuần mỗi trẻ. Thầy là Lý, Lý ấy là Trời, Trời là Hạo-khí Thanh-Không Cao-Dương Pháp-Diệu, dụng Huyền-Linh tế dụ giáo truyền, ban cho mỗi trẻ chỗ nơi đăng khoa Tài, Tâm, Đức; rõ ràng là mỗi trẻ lập cho mỗi trẻ, chung con dựng nghiệp của chung con, chớ lý gọi đâu nào Thầy tầm nơi Cao-vị, Thầy ngự rồi sao, phận Thầy còn dải dầu cùng con trẻ, mỗi thì giáng dạy tế truyền, nghĩ lại Thầy sao con hỡi. Đôi lời cạn, gọi con nào Tâm chủ Tín uy, Khải-thông Huỳnh ứng vận khoa thi, khá đắc kỳ công hoàn đức, đó con nam nữ.