1. Bài Thầy quở các con không xuôi thuận Thiên-cơ Trời sắp, không tin tưởng vận mạng Trời định

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 7/35 Canh-Tý 1960 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Thạch phân minh bớ trẻ trò
HOÀNG-Thiên đâu phụ phận công to
ĐẠI-đồng phán xét quyền Nam-Cực
ĐẾ chiếu Luật qui lửa thét lò.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hãy vưng tuân lời Cha Thiêng-Liêng lý do dạy bảo, rõ vận hành Đời Đạo sắp truyền, bớ chung con Tạo-Hóa một quyền, quyền thưởng phạt đâu riêng nào Căn-Đế. Bớ chung con trên mâu dưới kế, lo nắn Trời hình vóc như phàm, máy Thiên-cơ con trẻ muốn cầm, chung mỗi trẻ hỏi còn hay hoại? Trên nghi nghi, dưới thẳm sâu toan ngại, hỏi chung trò trái phải lẽ nào? Con toan tính, tính sao lẽ việc, kết lại rồi đồng nhau thiếu thiệt. Trò phản Thầy mất chỗ hiếu hiền, bạn phản bạn gầy đào hố vực, quyết tính toan nắm được phần hơn, hơn ai đó? Trẻ ôi! tu học, tu lâu ngày sâu độc, dựa thần quyền xoi thọc tâm can, đành chạy theo lực tận phi tàn, cam phá Đạo lỡ làng sanh chúng. Mỗi con nói gạn lòng cho đúng, chỗ đúng là ai? Mỗi con toan tính khoe tài, tài chi trẻ Cao-Đài hạ bảng. Thầy hỏi chung con Ta Trị, Loạn; chữ thương Thầy hòa bạn lẽ nào? Dò lời Cha học tập làu làu, toan phục vụ dập dầu ma quỷ. Bớ chung con Nam thanh Nữ trí, phải ân cần nghe thấy ngoài trong, buổi chinh nghiêng thế giái Đại-đồng, cơ gạn lựa bập bồng đâu sao an biến, mỗi con cần thông u hiển, ai khoe tài đứng lên đổi biến mới hay, nếu quả không đừng có bẻ bai, tu như vậy lâu ngày mất Đạo, bớ con an hòa phụng háo, uốn đầu môi con thảo chỗ nào? Cả tiếng kêu con trẻ trước sau; nên tỉnh ngộ, lộn nhào tiêu mạng; lời ban đây chung con hòa mình trong khuôn mạng, nếu dể ngươi gây loạn vướng Luật-điều, Tam-Pháp-Tòa chứng tỏ rạng nêu, trước chung tiếng đuốc khêu tâm huệ, cả chung con lòng đừng lãng phế, phế Đạo nhân còn kể chi đâu. Bớ chung con ơn nghĩa là sao? Câu nhân hậu chánh chơn đành dẹp. Thầy hỏi trẻ chỗ nào lễ phép, xem mạng Trời nhỏ hẹp đó đa. Thầy hỏi, Thầy đây có phải Chúa, Trời, Thầy, Cha không trẻ? Con tưởng lộn Thầy thua trẻ đó mà. Vậy Thầy phân chung con cần rõ, lo hối tâm đường ngõ sáng lòa, đứng lên nhìn thấy Đại-đồng, cơn trị phạt thưởng răn hiện hữu.

- Bạch: Lịnh Trời Cha, con đê đầu kỉnh bái, xin Thầy ban ân cho con 3 điều, đặng con cổi mở cõi lòng dễ dàng cho nhơn vật.

- MƯU, con chớ nên phiền lòng chi bấy! Do Lịnh Thiên-nhiên con thi hành đúng lời, lý do Trời chỉ định, vì buổi phán đoán Tái-Thỉ tạo Nguơn Thầy hội Công-đồng giao cho Thiên-Chơn Cửu-Tý giáo dục chủ trương, bảo-sanh lập hội Tam-Hoàng Đại-đồ Thái-Cực. Con đã hứa hẹn rõ ràng, hiện giờ con tính hủy mình sao đặng đó trẻ, rồi Thầy phải chọn ai trong thời khả dụng.

- Bạch Thầy: nếu vầy con hành Đạo khó lắm, vì bao nhiêu tà tặc loạn thần quyết phá vỡ Đạo Trời, cho chúng phỉ dạ lòng, gầy đủ mưu khoét bẫy vòng, nhưng: con vẫn Đại-hùng vì do Sứ-mạng, nào dè Đệ Huynh Tỷ Muội đến đây toan loạn, quyết xây hầm ngăn chống cơ quan; nay tính, mai toan, nhiều bàn lắm tả, giảo ngạo danh giá, khi rẻ Thầy Cha. Hỏi vậy còn chi là Ngũ-Giáo.

- MƯU, con! Đừng bạch nhiều, muôn điều Thầy thấy rõ, nên Thầy mách tỏ trước cho con, bởi Môn-đồ thất tín, có chi đâu lạ. Vậy con đừng bạch chi, con an tâm tịnh định mỗi thì lo việc lớn, xảy đến chỗ Thầy dạy cho con biết đó.

Còn về bề trong Lý, tình Huynh Đệ nếu mỗi trẻ thiếu tin, Thầy ban Lịnh Ngũ-Giáo Công-đồng cơ quan chuyển gạn.

MƯU, con nên rõ Thầy đâu phải thua phàm đó trẻ. Vậy ngày 22 đến đây có tin chẳng lành đưa đến nhưng con chớ lo, con tiếp lấy rồi ngày 29 con đến đó sẽ thành công trên trắc ẩn, bởi máy Trời tạo thành Chơn-Lý.

THI

MƯU đồ Đại-cuộc hỡi nào ai?
NAM Bỉnh thế Thiên gọi kiện tài
CÔNG Luật Đại-đồng tay phán xét
THIÊN-CHƠN GIÁO-CHỦ đảnh bày khai.

MƯU, con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng trong Giáo-Hội thấy, nghe, biết, thấu lẽ việc bại, thành.

- Bạch Thầy: muôn ngàn đau khổ! Vạn ức éo le, bạn trò lạt nhạt. Than ôi! đồng phạm Luật.

- Con chớ bỏ qua, nếu mỗi trẻ máy lấy bẻ bai, hỡi ôi Cha con xa cách.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài Thầy dạy Đức Ngọc-Chơn-Quân gìn giữ chừng nào gặp con hiền hiếu tỏ bày Luật Vô-tư thưởng ban, răn trị

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 7/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Châu soi đó trẻ mà
HOÀNG đồ độ dẫn bớ con Ta
ĐẠI ân Trời tứ chung đồng cả
ĐẾ Chủ Càn Khôn thế giái hòa.

Thầy các con, mỗi con an lòng xét kỹ, rõ mối giềng nhân húy tín tôn, đừng đổ tánh không bảo tồn, tâm chủ định suốt thông cơ hội, an lòng lo tu tập thuận tùng chuộc tội, lo xét xem mỗi chớ buông lung, kể từ đây ân oai sửa cùng, đem thông suốt bảo tồn cho con dại, con nào lắm đa chướng ngại, trẻ nào nhiều chống đối máy Trời, có đâu sống vững, phải chịu rã rời, vì phi lý phạm pháp nghịch Trời, vương Thiên-Điều Luật làm sao tự toại.

THI

Năm nầy Canh-Tý lắm lường đong
Tháng bảy tuyết Thu lạt nhạt lòng
Ngày rạng rõ ngày ai mến Đạo
Trẻ cam lăng chạ khó bền trong.

HỰU

Khó bền trong dạ thả dòng trôi
Tu niệm từ lâu đổ phúc rồi
Lỗi nghĩa vong ân nào có sánh
Bớ con tự đắc thảm nầy ôi!!!

HUỜN

Thảm nầy ôi! Thảm thảm nầy ôi!!!
Khuyên dạy từ lâu lại lấp bôi
Mãi cứ hêu đòi theo thói chạ
Nào ai thấu đặng mới vầy vui.

MƯU, bài còn con gìn giữ để gặp con nào hiền hiếu, con tỏ bày cho em con rõ thấu Luật Trời vô tư, thưởng răn chí chánh đó trẻ.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài Tam-Tòa Luật-Điều phán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 7/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

Tam-Tòa Luật-Điều Phán

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN-chương Hiến-pháp lập trần gian
TUYÊN bố Bình-Quân Đạo vén màn
KHỔNG xuất Lỗ-Đông hoàn chính kỷ
THÁNH thanh thời dựng khải chơn cang.


THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng.

THI

THÍCH Lý Phật-Gia giác thế an
CA-Oanh tiếng Đạo trí thời cang
GIÁO dân vi thiện phân chơn-chánh
CHỦ trưởng Hoàng-đồ bảo vĩnh quang.


LÃO-TỔ CHƠN-TIÊN GIÁO-CHỦ Giáng.

LÃO đề Cảm-Ứng độ trần an
TỔ hướng Quân-Bình tế tịnh gian
CHƠN thiệt bất hư hoàn Thánh-Đức
TIÊN-Ông Giáo lý CHỦ vinh quang

THI BÀI

1.- Tòa Tam-Pháp Ba Ta Chủ-Giáo
Cầm Luật-Điều sửa bạo lập trần
Phạt răn tội nghịch lung vân
Chở che lương thiện Tân-dân húy thiền.

2.- Lời ban dạy bảo khuyên chung-thỉ
Đến đây là Canh-Tý luật qui
Oai Ân xuất hiện hiện đây
Dữ tiêu, hiền trỗi cơn nầy phán phê.

3.- Tam Pháp-Tòa đề huề công hội
Vâng Lịnh Trời hoàn mối chỉnh giềng
Chỉnh điều Ngũ-Giáo hoàn nguyên
Truyền tin Cứu-Thế bảo duyên Đức tồn.

4.- Về tội nghịch dập dồn một khối
Luật Điều qui do hội Công-đồng
Vô tư chẳng sót mảy lông
Phạt trừ tiêu diệt người không phải người.

5.- Người phải người, người tươi tốt thiệt
Tươi tốt rồi định quyết theo Trời
Trời lo cứu độ chung đời
Tại sao người lại cãi Trời lố lăng.

6.- Người cãi Trời lộn lăn tiêu hoại
Người đó là thiệt hại vô cùng
Cãi Trời biến tánh hoành tung
Gạt người, dọa chúng hành hung thiêng tà;
Hiện nay Điều-Luật Thiên-Tòa
Sứ ban Tam-Pháp Cả-Và chiếu công.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Bổn-THÁNH VĂN-TUYÊN giáng mách.

Chào Hỏa-Đức Phục-Quân, Bần-Đạo THÍCH-CA PHẬT-GIÁO giáng Đàn mách lẽ thiệt hư.

Chào THIÊN-CHƠN Cửu-Tý, GIÁO-CHỦ Luật-Điều Bỉnh-Hành Đại-Lịnh, Bổn-Tiên LÃO-QUÂN mách lời thỉ chung cội Lý.

THI

Tam-Tòa Pháp huệ giáng trần ai
Giáo-Lý chuyển sang khải Đức Tài
Tái-Thỉ lập trần đề Phục-Nhứt
Tam-Hoàng lộ ứng Thượng-Nguơn khai.

Ngã VĂN-TUYÊN mách Lý, ai Thượng-Trí cố cần, phận hữu phận, Nguyên-Nhân an tu tỉnh dò lần cho đúng nhịp, đừng tạo phản Ngũ-Lôi tiêu diệt, mạng thân, hồn đắm huyết đó Nguyên-Nhân.

Ngã Thị THÍCH-CA Phật-Đường GIÁO-CHỦ, vưng mạng Trời pháp chú chuyển thời, bảng phong lịnh diệt tận tội bạc bôi, phụ Trời Đất dẹp rồi, hiện đây Công-bình Thiên-Điều Luật.

Ngã LÃO-TỬ Thiên-Quân Giáo-Chủ, nay lâm Đàn ban tỏ đôi lời, Ba Ta vưng lấy Lịnh Trời, Oai Ân luật trị đời răn thưởng, cả đều xuôi nghịch, cả tiếng kêu Nhu Hiền-sĩ tội phản Thầy bội ân vong nghĩa, phạm ngôn mạ danh phúc kích chủ trương, đổ đông võ trụ tội nầy cả định xét lẽ nào đây Môn-đồ danh tiền hướng. Chào Chư-nhu, Chư-nhu chớ đừng than trách, chiếu Luật-Điều Tam-Pháp công minh; ân tế Thiên, Nhơn lương hiệp, đành bôi bạc Tứ-ân, có Tứ-ác khí trừ, vương Ngũ-nghịch Ngũ-lôi phạt trị, cho rõ rạng thói phàm biết đến oai danh Đất Trời vĩ đại, giờ ngất ngươi lẽ phải chẳng nhìn, câu hối hóa phê bình cho phỉ dạ.

Chào Nam-Công, nhờ Hỏa-Đức chớ nên sầu bi, hãy vui tươi chớ cãi lịnh Trời Cha, cơ quan trong trắng một Tòa, Tam-Giáo Hội nguy nga gìn hộ, người không thuận Luật-điều phạt tố, chỗ không an dời đổi có lạ chi.

- Bổn-Giáo chào Tam-Tòa Giáo-Chủ, định an thần tiếp Điện Thanh-Hư. Hiện đây Bổn-Giáo phân tỏ, thỉ-chung cho tỏ rõ, gọi cổi thay cõi lòng héo hắt.

Kính thưa Tam-Giáo, Bổn-Giáo đâu phải vô tài, nhưng cũng không tận lực, Lịnh Bỉnh-hành chẳng dám buông tha. Than ôi!!! Nhìn xét lại phạt ai đâu đó.

- Chung Tôi Tam-Tòa Giáo, xin tiếp lấy Giáo-Chủ Thiên-Chơn, nhờ Cửu-Tý tinh thần xuất chúng, đâu vì mảy may mà đoạn lủng, chuộng nặng nghĩa gần, dội động muôn Linh, mong Hỏa-Đức cứu lấy Cả-Và tàn khốc.

THI

Tàn tâm ẩn núp lối ma ranh
Mâu chước biến sanh xáo cuộc lành
Nhàng nhịp Mạng Trời đâu phải dễ
Cơ Quan dời chuyển vãng đồng sanh.

- Chúng tôi Tam-Giáo, nơi nầy hắc khí nội xung, cơ quan chuyển chiếu Điều-Luật Đề án diệt. Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra lưu hành khắp cả Đạo Đời xem thấy.

- Chào Tam-Giáo, Bổn-Giáo xin hoãn lại, vì đâu? Vì lời dặn lưu hành, thiếu Thiên-Sư nên chưa đầy nhiệm trí.

- Không đâu, kính Nhứt-Cực câu nầy:

Tuyết vân động nội kế lăng loàn
Sương lạnh nhạt lòng khó nỗi an
Chồn núp gài mâu toan dỡ Đạo
Cáo rình kẹt núi tạc Cơ-Quan.

Tam-Tòa Giáo-Chủ pháp điểm lĩnh sứ chào Thiên-Chơn xin lui điển.

Thăng, Thăng, Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài dạy chờ ngày thâu Lịnh chuyển Đạo nơi khác

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 7/35 Canh-Tý 1960 -12 giờ khuya).

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc Lịnh phê chuyển Đạo mà
HOÀNG-đồ xây dựng khối con Ta
ĐẠI huyền linh gạn danh hiền ngõ
ĐẾ Chủ phú con thâu Lịnh Tòa.

MƯU, con định tâm vưng nghe Thầy ban lời dạy bảo, con chớ quá ưu sầu mà để cho mối Đạo Trời trễ tràng trong hồi phổ hóa. Vậy đến chừng nào con tiếp lấy Linh-huyền do Thầy phú thác, thâu Lịnh vào khuôn đặng hoằng truyền khí tượng, mối nhíp đúng lý Chánh nguồn Chơn, chớ vị tình phàm ố danh Đạo cả, tay phàm thò thọc con sẽ có lỗi vì nơi đây hắc khí nhập cung. Vậy con phải dời Cơ-quan tạm một giai đoạn, nhưng chỗ nầy Thầy sẽ đặt sau, danh từ khác đó trẻ. Khi con thâu Lịnh trải ra lấy lời Thầy dạy rồi, rằng đề sáu chữ “TÒA-THÁNH CAO-ĐÀI VIỆT-NAM” vào Lịnh-Bỉnh Nam-Công gói lại chờ Lịnh sau mở mối Càn Khôn trong giai đoạn gần.

- Bạch Thầy: đau khổ lòng con vô ngằn khó tỏ, Đức-Cha Thiêng-Liêng, nên ân xá cho bầy con dại vì đâu mà xao xuyến.

MƯU, con thương Đoàn em con với Nhơn-sanh, con vưng Lịnh Thầy cần Tân-dân vững lập, theo lời Thầy dạy chớ không phải vầy đâu, con nương vị hoài với lối phàm, làm sao lập cho kịp ngày giờ Thầy phán, hầu sửa đời bỏ oán về hiền, con cứ Đại-hùng đi khỏi sai Sứ-mạng, con nên nhớ: Lý trắng Lý trong chưa đúng Lý, vậy trẻ phải biết: chuyển gạn mấy phen với mấy lần, còn con nào phản Thầy nghịch Lý, xát xô Hỏa-Đức Thiên-Chơn, sẵn có Thiên-Điều Luật Cả.

- Bạch Đức-Cha Thiêng-Liêng: nếu nói đến luật còn chi là Nguyên-Nhơn đó Cha ôi!!! con không đành xin cầu trăm khẩn nhờ Cha ban phước.

Con chớ cãi vì lời hứa hẹn rõ ràng, nay đồng nghịch Lý, hỏi đó có phải hiếu hiền không? Vậy con nhìn muôn Linh làm trọng, Đạo-đức là nền, Đạo Trời Qui-Nguyên Phục-Thỉ, đâu phải đồ chơi đó trẻ. Vậy con an tâm lo học cho rõ phận hiền, hướng đồ trong hồi Thầy cậy đó con, vậy con đừng bạch chi nữa. Con ôi! Đạo sớm đạt thành, ma ranh rấp ngõ, quỷ chướng kề hông, con Trời dám phản Trời còn chi đó trẻ; con xem thử từ ngày nơi đây trổ mầm chống bạn phản Trời, hỏi vậy cuộc đảo điên biết bao đó? Tam-Pháp-Tòa phiền trách lắm nhiều, vì đâu danh nghĩa Đạo Trời lũng đoạn, vậy con hãy vưng tuân, cho tròn phận Bỉnh-Linh độ thế, trong thời nầy Thầy trí cơ vận tiến hóa, danh nêu Từ-bi lập Hội, Bác- ái bình hòa, Công-bình phán đoán.

THI

Thâu Lịnh phán phê gạn dữ hiền
Hoàng-đồ Thầy chuyển khải Trung-Thiên
Tu-Di không chứa con ngoa nghịch
Thánh-Đức đâu nuôi khối oán phiền.

Vậy MƯU con chờ chừng nào có Lịnh sẽ thi hành theo Sứ-mạng đó con, lớp học Cao Thượng Đẳng Tu Nghiệp con dạy truyền, đồng nhiệm trách, Thường Thức phải ngưng cho đoàn em con tạm nghỉ, còn Lịnh sắc chờ Lịnh sẽ thâu sau. Vậy con cứ y hành cho đúng Lý diệu hoằng thông, Vô-Vi phán đoán, Thiên-Chơn sứ mạng.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài dạy lập Lễ Thái-Thanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 7/35 Canh-Tý 1960 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc ánh quang chiếu khắp cùng
HOÀNG-đồ độ dẫn cả con chung
ĐẠI-đồng nhau rún mau nhìn Hội
ĐẾ phán phê rành lẽ Kiết Hung.

Thầy các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban dạy, bớ chung con đây là cõi thoại, đây gọi Tu-Di, cả kêu chung con dại duy trì, câu Đạo-mạch đủ đầy đừng xao lãng, qui Đại-hội Tam-Thanh rạng rạng, chữ Tam-Thanh hựu hản bớ trò. Than ôi! mỗi trẻ đắn đo, Thầy với trẻ con so cân nhắc, lời ban bố con Ta dè dặt, luật chuyển xây Thầy sắp Trời đặt hay ai? Nếu mỗi con quên lãng Cao-Đài, Huyền-Linh diệu Thiên-tài có chỗ, chung trẻ thơ phải thấy khắp cùng còn đau khổ! Nên hiếu hiền đừng hổ bớ trò, Luật Tam-Tòa căn bản móng mô, câu răn thưởng Hà Đồ Thơ Lạc. Cả tiếng kêu con Ta cần suốt thông hoàn toàn định đoạt, chớ hớ hinh khí ác quẩn quanh. Con ôi! phận Thiên-Chơn Nhứt-Cực Bảo-sanh, bảo nhơn loại hộ lành phạt dữ. Cả tiếng kêu con Ta Hiền-nhu phương tử, tu lâu ngày hỏi thử lại tâm, chữ nghịch Thiên con trẻ ráng tầm, ai kiện sĩ Thiên-tài ra thay thế, đừng sanh biến lòng tàn hủy phế, đến diệt Hồn cũi quế là đâu, Canh-Tý niên gồm tóm một xâu, Càn Khôn hoán túi bầu ai giữ, nếu rõ phải lý do nhìn chữ, rạng công tâm qui dụ thức thời, muôn việc chi đều cũng do Trời, Trời là luật lập Đời bớ trẻ, chung con tỉnh hồn cho lẹ, chỗ gạn lừa Thầy hé mầu vi, bớ con an mạng tường tri, Thầy thương tiếc ban qui lời giáo, mỗi con cần châu đáo, rõ vận hành mối Đạo tại đâu? Hôm nay Cửu-Tý mở lầu, lầu Nhứt-cực một bầu võ-trụ, Thầy mừng chung con trò hiền hiếu, Lễ Thái-Thanh nêu hiệu Huỳnh-trung, bớ chung trò nếu trọn thính tùng, tạo Thiên vận hòa chung thi thật. 17-18-19; Vô-Vi Lễ 20 tháng 8 khai mở 35/Canh-Tý đầu tiên, thâu Thu nguyệt bình yên ứng giác. Cả tiếng kêu con Ta thông đạt, xuôi vận thời đừng chác đồ hư, vậy mới rằng Tử-hiếu Đệ-từ, phùng Thánh-Hội như như tâm ý, năm Canh-Tý bày khai 10 Lễ, Tân-Sửu niên 11 Lễ nguyệt thìn, đó là mở cửa Vạn-Linh, ba năm hội Long Huỳnh xuất thế. Cả chung tỉnh con Ta đừng phế, nếu chẳng tròn chuyển đệ cơ quan, đây là Cửu-Tý vén màn, Thiên-Chơn phán đoán lập Đời ánh phong.

THI

Bớ con chung cả thấu lời Cha
Đừng có đổ thiêng mất khối hòa
Tớ lại phản Thầy, trò mất nghĩa
Vương mang ngũ nghịch phạt hay tha?

MƯU, bài nầy con phải giao lại Chưởng-Quản in ra, nếu con dẹp nữa Thầy không dung tội con đặng. Con ôi! dầu đến đâu có Thầy đó là điều trải qua việc lớn đó con!!! Hạnh phúc nhơn sanh đó trẻ. Thầy dạy ít con hiểu nhiều bớ MƯU, con phải giao Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui học hiểu. Từ đây Lễ mầu Trời Cha đã định chơn truyền vĩnh cửu đó trẻ.

MƯU, lớp học Thầy ân xá nghỉ, qua lễ mới tiếp học.

-Thăng-

NGỌC CHƠN QUÂN

******************

6. Bài dạy Đạo-Tràng Xuân-Đông

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con nơi trần ai đồng nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây chung con Ta Nữ Nam mỗi mỗi.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy lẽ thiệt phô bày
Lớp Tràng Đạo học anh tài gắng ghi
Đừng lòng phàm tục thị phi
Gắng công học tập tường tri lý mầu.

2.- Chung con đồng nhớ cửa lầu
Qui ngôi Thần mạng dưng hầu thuận an
Bớ con chung cả trần gian
Nhìn Trời tồn mạng mới tăng đặng hòa.

3.- Con chung ráng hiệp chung nhà
Hòa đồng lý tưởng nhìn Cha sống còn
Từ đây an mạng bảo tồn
Tồn Linh bảo thế vuông tròn đó đây;
Thăng bường Chơn-lý nối dây
Dây lành tài phận danh nầy tùng Thiên.

MƯU, bài nầy con đọc nơi Tràng-Qui Xuân-Đông cho mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo học chung. Giao cho Xuân-Đông một bổn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ THÁI-THANH

7. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- Về đây Tòa-Thánh Cao-Đài
Việt-Nam Đại-Cổ từ nay huy hoàng
Đứng lên noi bước Hồng-Bàng
Xây nền Thánh-Đức vén màn phá mê.

2.- Kêu chung Môn-đệ dâng thề
Nhứt tâm về Đạo dựa kề Lý-chơn
Ngày nầy Đại-lễ cao sơn
Thái-Thanh Trung-Dụ xây Nguơn Đại-thành.

3.- Ráng xem xét phận thiệt hành
Đừng xiêu, chớ đổ cần thanh trung hòa
Phàm gian đắm trược thiết tha
Trời khai mối Đạo tạo nhà Thỉ-Nguyên.

4.- Kêu chung thế sự giải phiền
Đê đầu triều bái kiền-thiền Đạo-tâm
Chữ thương nhơn loại bền cầm
Nhìn nhau như một dứt mầm lấn tranh.

5.- Bọc bầu nòi giống rẽ rành
Nỡ nào chia rẽ phui phanh xáo nồi
Từ đây Bác-ái vun bồi
Đừng cho xiêu đổ mới vui sống còn.

6.- Về nơi Đạo-đức bảo tồn
Nghĩa nhơn trung hiếu suốt thông thuận thời
Đừng cho biến đổi rã rời
Dằn tâm dõi bước vâng lời từ nay;
Về đây Tòa-Thánh Cao-Đài
Việt-Nam Đại-Cổ từ nay huy hoàng.

MƯU, Đệ-tử, chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trong giờ chư Đệ-tử về Tòa-Thánh chầu Lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng gương trên cả sự đề
HOÀNG-Thiên độ tận chúng-sanh nghe
ĐẠI ân tế chẩn Ta Người hiệp
ĐẾ Chủ Càn Khôn thống bốn bề.

Thầy mỗi con, đây là năm Đạo 35 thường xuyên Canh-Tý, rằng Dương dĩ lịch trần là 1960. Mỗi con ôi! cần ráng tu thân, thọ phần tích đức, cho thấu nguồn chơn thật tồn an, mỗi con là Nguyên-nhân lâm hạ, cần hướng mạng điều nhân, lối về hòa háo, phải cần năng châu đáo, lo tu tập mỗi thì, chớ lả lơi e phải vướng nguy, cần tỉnh giác vượt phi thoát tục, đừng luống để phận danh hư mục, khá tạo đoan hạnh phúc tương lai, cần nêu lên hai chữ CAO-ĐÀI, rằng danh nghĩa Thiên khai Cứu-Thế, Đạo làm người con Ta đâu trễ, chữ hậu nhân can phế ninh lòng, làm gương lành trong trắng ngoài trong, trong ngoài trắng gắng công gương-mẫu, lời tha thiết chung con cần thấu, câu thiện-lương cơ cấu mỹ tề, kêu con lớn nhỏ đề huề, trong mọi lẽ thấy nghe rành rạnh, kêu con Ta tạo xây Đức Hạnh, Đức cứu Linh, hạnh pháp chánh tâm, cần thiệt tướng, tròn Chánh-thể, tạo Chơn-thần, luyện trung chí dụng, đó là lễ trọng bảo đồng sanh nhau rún tựu tề, câu Tái-Thỉ éo le lắm trẻ, Lễ Thái-Thanh trung khí, đôi lời Thầy rạch vẽ chỉ đàng thông, cần bước lẹ bớ đồng trò, đây là cơ hội ấm no, nguồn an ở Sáu-pho Chương-hiến, tu cho thiệt, thiệt tu đổi biến, biến trở an uyển chuyển do Trời, bớ con an phận thuận thời, thời Thánh-Đức cuộc đời vận xuyến, gạn đây lựa đó thâm uyên cao hiển, nếu hớ hinh nguồn thiện khó gần, Thầy ban ân chứng lễ tinh thần, thần bất khuất tinh anh lưu loát, đó là khổ thành giải thoát, chốn ngục lao mục nát trở lại thăng bằng, nên hằng tâm Đạo Lý huyền năng, năng phá tục an dằn lượng sóng. Bớ đồng con nơi thế hạ đừng nghe xa chớ ngóng, nạn chung đời chớ mê vọng vướng tội ác tâm, lâu ngày đắm khuyết thành hố thẳm hầm, cả đồng sụp bị bẫy vòng ma cùng quỷ, đồng con cần suy nghĩ, sống để chi Nguơn dĩ ai tài, cố gắng công tu tập hằng ngày, ngày hằng sống sống đây Đạo-đức, chí anh hùng toan lấp vực, chí Trượng-phu thi thật giác mê, người Quân-tử bảo tề an vận mạng.

THI

Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng qui
Đạo-đức lưu thông đúng nhiệm kỳ
Tái-Thỉ lập trần thu Bá-Giáo
Chủ trương Bác-ái Lý-chơn trì.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Thái-Thanh
Khai-Nguơn chuyển hậu phận danh Tam-tài.

1.- Vào chầu lễ thấy nghe ngay thẳng
Đừng mưu mầm lời dặn Trời ban
Bớ con tuần chuyển tận tàn
Hớ hinh sau phải lỡ làng nổi trôi.

2.- Làng nổi trôi văn minh vật đội
Vật đội đè chất khối mây đen
Lục-Long, Long-Lục tắt đèn
Vì giông tố tục khó nhen lửa lòng.

3.- Nhen lửa lòng Đại-đồng phán đoán
Phán đoán đây luống thán thương ai
Thương ai còn tính dong dài
Vong ân dày xéo nghĩa Tài Đức Tâm.

4.- Nên mới sanh cái mầm chia rẽ
Chia rẽ rồi đầy khóe cả mâu
Ôi thôi! Quỷ khóc Thần sầu
Còn chi thế sự mất đầu lung tung.

5. Đầu lung tung hành hung hoành trắm
Đến cuối cùng xét gẫm bớ Đời
Có chi qua khỏi luật Trời
Trời là Công Lý bảo Đời hòa sanh;
Ngày nầy Đại-lễ Thái-Thanh
Khai-Nguơn chuyển hậu phận danh Tam-tài.

THI

Tam-tài Đạo trọng chớ buông trôi
Sáu-nghĩa, Bốn-ơn chí vững bồi
Gắn bó vén màn hòa chúng ái
Nêu cao khí tượng hiệp cơ thời.

MƯU, con giao bài nầy Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Ngọ ngày 17, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-ân Trời tứ cả Non sông
BÀNG đảnh Tu-Di chiếu Đại-đồng
TỔ-Thỉ chung truyền Tông Tộc hội
QUỐC an dân thuận Đạo qui thông.

TRƯỜNG THI

1.- Mừng con lớn nhỏ trong Đàn
Thái-Thanh chầu Lễ vén màn phá mê
Kêu con lớn nhỏ đề huề
Tổ-Tông Công-đức vâng nghe bình hòa.

2.- Đồng tin Ư nhứt chung nhà
Việt-Nam Đạo-đức huy nga lập trần
Cả kêu thế giái dò lần
Tự tri giác nhận ân cần từ đây.

3.- Mâu dài Thuẫn nặng phân hai
Giành ăn, giựt ở đọa đày tóc tang
Từ lâu lối tặc hung ngang
Hỏi ai có thấy bạo tàn rồi đâu?

4.- Việt-Nam dân tộc một bầu
Chữ thương hàn gắn lành đầu kín đuôi
Tạo chi nồi xáo sụt sùi
Hỏi ra một khối động nhồi hữu cơn.

5.- Anh hùng tâm ác hình rơm
Có chi khoe giỏi mãi ôm mảnh sầu
Từ đây rõ thấu đuôi đầu
Giang san gấm vóc một bầu Quần-linh.

6.- Suốt thông cho đúng anh minh
Trượng-phu cần cố giữ gìn tác qui
Thiện đương đát mỹ mới hay
Lỗi thời hư hỏng khoe tài thể nao.

7.- Tội chôn nhốt ngột Đồng-bào
Mua ngày dựng cột làm sao an mừng
Kêu chung quần chủng đừng đừng
Nồi da, xáo thịt vui bừng lạ thay.

Bổn-Đế cả tiếng kêu khắp cả Đồng-bào, từ đây thuận vận nêu cao tinh thần, thần đúng chơn tinh tròn nhuệ lộng thống cương Trai Quế giữa rừng cây, phải ân cần thương xót rún nhau, đoái nhìn nòi giống kể từ đây, bồi sông núi chong đèn trí huệ, lời vàng ban dạy đây Tộc-Việt con Ta đừng phế, khoan chống Trời đừng rạch Đất oan hệ lắm thảm đa, có trí cao xây đắp bình hòa, tâm chí thạnh tạo đoan hạnh phúc cho nhơn vật, đừng biến sanh đố tật, cam lợi quyền giành cao, lòng thiếu thật khó phân minh, nếu vậy còn chi bờ mẫu cõi Huỳnh, tang tóc cả mãi kình vì đâu? Mâu với thuẫn, kể từ đây dùng Nghĩa-nhơn lý do ái tha xây dựng, tạo nên đời đáng xứng thăng bường, Đạo phô khai cộng lạc tứ phương, khai lối thoát khuôn trường giải tỏa, cho xứng đáng Nguyên-Nhơn lâm hạ, ơn nợ hòa nghĩa cả ghi sâu, đó là Lý thiệt nhiệm-mầu, rằng chiến thắng Quỷ sầu vòng bẫy.

THI

Bẫy vòng gài rập hại kìa ai
Quỷ kế sầu bi đát mỗi ngày
Tự tỉnh vén màn nêu Tộc-Lạc
Hòa đồng nhứt thống Đạo Đời đây.

THI TIẾP

Đạo là nhơn hậu Đức hòa thương
Đời thuận qui tuân dân trí đường
Đây hiệp Ta Người Trời Đất một
Đó rằng hối hóa đặng giao tương.

THI BÀI

1.- Trong thế sự Trí Tài Tâm Đức
Cần ân cần tuyệt dứt phàm tâm
Đừng lòng tính toán hố hầm
Đừng cam cố hại gây mầm nồi da.

2.- Mầm nồi da ôi là tan nát
Hỏi còn chi định đạt lại mà
Thương yêu nhìn thiệt mến hòa
Bình an thế thái Trời Cha che đùm.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 17, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 7 giờ tối)

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Lễ mầu danh hiệu Thái-Thanh
Trung-hòa Dung-thứ Em Anh một nguồn
Phân minh cho thấu cội nguồn
Đoán phân Chung-Thỉ tỉnh tuồng tập tu.

2.- Gọi rằng vận chuyển huyền thu
Trí trung hành dụng ngày lâu thấu lành
Từ đây cơ hội rõ rành
Rành thông Chung-Thỉ cần thanh bớ trò.

3.- Đạo cao người phải trọn dò
Bước trùng dấu định đạt lo trọn niềm
Từ đây an vận hốt-chiêm
Lời chơn, tiếng chánh cẩn nghiêm lập trần.

4.- Trỗi lên tên sáng Bình-Quân
Chơn-thần Chánh-tín ân cần tại tâm
Phát huy cơ hội mầu thâm
Tu tề trị biệt âm thầm giác tri.

5.- Rõ ràng chánh giống Tam-Kỳ
Kỳ-Tam tu tập đặng qui Chơn-truyền
Cả kêu con trẻ phỉ nguyền
Dò lần học thấu Bổn-nguyên căn đề.

6.- Lời Thầy dạy trẻ vưng nghe
Nghe lời Bác-ái dâng thề hành y
Nhân-cần Liêm-cách bồi khuy
Tượng-trưng Thể-dụng từ đây Đại-thành
Lễ mầu danh hiệu Thái-Thanh
Trung-hòa Dung-thứ Em Anh một nguồn.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Trung-Huỳnh Thái-Thanh Cửu-Tý đọc giảng giải đặng trong đó nghe chung lời Trời ban dạy đem đến nguồn thanh tươi sáng.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 4 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN mạng thiệt chơn đúng pháp tu
NÔNG-Công chiếu mạng Đạo Đường Ngu
ĐẠI-Đồng lập Hội muôn Linh phục
ĐẾ ái từ tâm phá tục mù.

TRƯỜNG THI

1.- Thái-Thanh Đại-lễ năm nầy
Mùa Thu năm Tý Cao-Đài Ba-năm
Tu hành phải thấu cao thâm
Cao kiên hữu mạng thâm trầm nhứt phang.

2.- Mới là vén nổi trần màn
Khổ thành dẹp hẳn cứu an chung hòa
Nêu lên cảnh giác một Tòa
Anh hùng tác nghĩa vĩnh gia mỹ thiền.

3.- Từ đây Đạo-đức phỉ nguyền
Đừng xiêu, chớ đổ hậu tiền đồng qui
Thăng bường khí tượng hay hay
Nhớ câu Trung Trí Thiên Tài sắp khuôn.

4.- Đạo Người mau khá tỉnh tuồng
Đừng cho xiêu đổ suốt thông dụng hành
Từ đây vận chuyển hà phanh
Đáo đầu vận cuộc dữ lành có nơi.

5.- Đừng cho lỗi phận Đạo người
Đừng cho lêu lổng con Trời lem danh
Cả kêu thế giái vận hành
Hành trang trí cách trược thanh có ngằn.

THI

Có ngằn lành dữ chẳng lầm sai
Tin thiệt rõ thông chữ Đức Tài
Tâm trí phân rành thanh với trược
Đừng đừng, chớ chớ luống cầu may.

Bổn-Đế lâm Đàn-nội, chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, mừng chung cả Đàn-tiền Lễ Thái. Hiện đây mùa Thu dựng lại, Xích-Đạo Huỳnh biến cải Càn Khôn, đó là do Luật Chí-Tôn, hồi Tái-Thỉ Phục-Nguơn lập Hội, đem đến cho Nhơn-sanh rõ thông đâu giềng đâu mối, dựng nên đời hòa khối yêu thương, đừng ai tính việc phi lương, câu lực tận tang thương tang hải, lời Bổn-Đế ban gia chỉ rõ, đàng nẻo nào là trái phải, chữ Quân-bình thành Đại-cuộc an, chớ nên xiêu đổ lỡ làng, lỡ bờ cõi làng khuynh văn vật.

THI

Văn-hiến Luật-chương chuyển lập trần
Ba ngàn thế giái sớm duy tân
Chuẩn thằng khuôn mạng toan đào luyện
Khuyên chớ buông trôi chữ cố cần.

THI BÀI

1.- Ngày Đại-lễ Thái-Thanh hòa khí
Chủ Tam-Hồn trung trí dựng cơ
Trần gian tỉnh mộng Trời chờ
Chờ người tỉnh giác trọn thờ lương tâm.

2.- Thờ lương tâm dứt mầm độc ác
Đặng mau toan giải thoát khuôn trường
Từ đây tri giác bước bươn
Dò chơn đúng nhịp Thiệt Thường Tin trong.

3.- Thường Tin trong hòa đồng lý tưởng
Cố hàn thương trí thượng tử hào
Cả kêu phàm hạ Đồng-bào
Bình hòa Tâm Tánh đừng xao Nguơn-thần.

4.- Xao Nguơn-thần chết lần đoạn mảnh
Bớ cuộc đời đừng ngoảnh mặt ngoa
Làm sao đáng phận người ta
Ta Người nhìn sống vui hòa ở an.

THI

Vui chung đồng hiệp gọi hòa nhân
An ở ăn vui mặc ấm thân
Dọn dẹp tâm hồn tham sớm dứt
Đừng cho suy kém hạo Nguơn-Thần.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc sau thời Tý ngày 17, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 4 giờ tối)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Đại Nhứt gia mới rõ tài
HOÀNG thành Đại-Đạo có ai hay
HUỲNH-Trung Xích khí giai qui thống
ĐẾ Chủ Càn Khôn chọn khéo hay.

THI BÀI

1.- Mừng chung cả Đàn-tiền Lễ Thái
Gọi Trung Thanh Nghĩa đại Thiền-môn
Từ đây thống hiệp Càn Khôn
Bầu Trời, Bọc Đất, Luật Công gạn lừa.

2.- Chỗ gạn lừa đừng thưa thớt dạ
Con của Trời mau khá tỉnh hồn
Tiếng chuông cảnh giác Đại-đồng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Lạc-Hồng khai cơ.

3.- Chữ Trí Trung hiện giờ thi thật
Bổn-Đế ban vuông tấc tâm điền
Từ đây nguyền phỉ chí nguyền
Đừng cho sơ hở ngã thiêng tả bàn.

4.- Tả là tặc Bàn quyền đãng tử
Hỏi nhân tài nhìn thử lượng suy
Than ôi! cốt nhục thần bi
Tang thương biến đổi còn chi Đạo người.

5.- Chữ Đạo-đức bình thời Thiên-hạ
Câu Chánh-chơn đơn giá nguy nga
Xét soi thấu chỗ người ta
Ta thương, người mến đồng hòa sống vui.

6.- Cuộc sống vui hợp xuôi thuận thảo
Vận thời khai nhân háo đát thiền
Làm sao còn sống phỉ nguyền
Tam-dân cộng lạc hậu tiền ánh phong.

7.- Đạo hoằng khai ngoài trong một Lý
Mở Chơn-truyền nghe thấy tỏ tường
Tạo nên Nhân-ái Nghĩa-phương
Chung tâm đồng chí khai đường lành an.

8.- Đường lành an châu toàn phận sự
Chớ hớ hinh gìn giữ cho tròn
Gắng công Đức nghiệp mót bòn
Siêng mài vật sắt, trọn tròn nên kim.

9.- Kim Nam-châm ấm êm tề háo
Lạng Thạch là chữ Đạo-đức khai
Hỡi xem những hạng Lương-tài
Danh nêu Tử-phủ xưa nay vẫn còn.

10.- Nay vẫn còn nét son Sử-Đạo
Đề dấu hiền đời thấu đưa chơn
Hiện đây toàn thể Nguyên-Nhơn
Gắng công đào luyện đừng sờn dạ tâm.

11.- Đem chung cả cao thâm Trí Đức
Ra hướng đồ lấp vực thành cồn
Đó là tạo dựng núi sông
Tổ-Tông Công-đức rặt ròng Lý thanh.

12.- Ròng Lý thanh Trời dành Phẩm-vị
An tu tề thiện chí Từ-lương
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa khai đường
Đại-đồng Huynh Đệ níu nương cuộc hòa.

13.- Nương cuộc hòa gọi nhà Đại-Đạo
Hiệu Cao-Đài cổi tháo khuôn trường
Kêu chung Sanh-chúng bốn phương
Thoát ra cho khỏi sâm sương loạn Hồn;
Từ đây Đạo-đức duy tồn
Hớ hinh xiêu đổ dầu cồn cũng tan.

THI

Tang tóc điêu nguy bởi lấn tranh
Tham Sân Si nhược mất nguồn thanh
Ăn cam, mặc cố mê giành ở
Chẳng biết phân minh mãi thủ thành.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Mẹo ngày 18, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN điềm nhiên mãi khó dò chơn
KỲ hẹn sụt sè mãi mẻ sờn
CỔ võ động hành trang trí sự
Tác phong tu nghiệp Đạo huờn Chơn.

THI BÀI

Đạo-mầu quí báu vô cùng
Đức Nhơn Nghĩa Tín Lễ Cung Hạnh Hòa.

1.- Đạo là Đạo nhà nhà phẳng lặng
Mầu cơ qui rạng rạng thăng bường
Quí là trong trắng hay thương
Báu đồ cân nhắc sánh tài phương tri.

2.- Vô thanh khí nguy nguy lộng lộng
Cùng yếu huyền cương thống tâm trung
Đức hoằng thiện mỹ Đạo thông
Nhơn là đoái hậu hòa đồng cấp giai.

3.- Nghĩa chánh đáng thiệt tài vô vị
Tín qui là thượng trí phân minh
Lễ lo độ tận Quần-sinh
Cung là ái hậu chuộng bình hòa nhân.

4.- Hạnh gọi phận danh tân tiến hóa
Hòa nhịn chung ân xá cho nhau
Đây là Lão chỉ lời trao
Gọi đồng cõi thọ làu làu ánh phong.

5.- Cõi Cực-giái Trí trung tự giác
Tri vận thời chiếm đoạt công thiền
Sống lo vi thiện phỉ nguyền
Mỹ lương hậu cố kinh huyền tài tâm.

6.- Đừng dụng tính xây hầm đào hố
Chung trần ai biển khổ thoát qua
Bờ Cao Đạo-đức kia cà
Tại sao trần tục dần dà đắm điêu.

7.- Luật Quân-Bình đuốc khêu ánh tỏ
Khách năm phương mau ngó dò chơn
Đừng đừng xao xuyến Bốn-ơn
Ráng theo cho kịp chánh-chơn Trời bày.

8.- Trời sắp đặt đường ngay nẻo thẳng
Người nhìn Trời dò dặn đưa chơn
Từ đây dứt cả oán hờn
Nếu còn bi đát gặp cơn gạn lừa.

9.- Cơn gạn lừa thớt thưa sót lọt
Kể từ đây thận-độc tu tề
Gia đình xã hội xinh xuê
Sống còn vui ở đừng mê lợi quyền.

10.- Mê lợi quyền đảo điên tâm tánh
Hỏi rồi ai sức mạnh qua Trời
Hỏi ai sống đặng mấy mươi
Lòng toan hại chúng mừng vui lực hùng.

11.- Cuộc hòa đồng nhìn chung một Lý
Lý là Trời phải thấy cần nghe
Bảo-sanh Đạo xướng đặt đề
Ban truyền Nhơn-nghĩa vưng nghe trọn niềm.

12.- Lãnh gánh Đạo ngõ hiền danh dự
Phải đoan trang xuất xử trí tâm
Đừng cho xiêu đổ lạc lầm
Lầm sai dấu bước muôn năm hoại Hồn.

THI

Muôn kiếp có Cha Chủ Trí-huyền
Càn Khôn thế giái thống hoàn nguyên
Đổi thay vận cuộc ai chăn quản
Chắc phải Thợ Trời mới vững yên.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Ngọ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (6 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non xanh trẻ khá tìm
HOÀNG Thiên chứng chiếu phận tròn duyên
ĐẠI ân mở cửa Càn Khôn rước
ĐẾ Chủ muôn Linh độ thế yên.

THI BÀI

Thái-Thanh thời Dậu thứ ngày
Gọi rằng cơ hội hiện đây trung hòa.

1.- Chữ trung hòa Đạo nhà thanh bạch
Thầy kêu con hé vạch mê màn
Từ đây chánh giống Càn cang
Lập trần Tái-Thỉ rõ ràng lưu thông.

2.- Đạo lưu thông Đại-đồng chầu Hội
Thầy mừng con hòa khối Tam-tài
Từ đây nhân nghĩa đâu sai
Từ đây thuận vận Anh-tài điều Linh.

3.- Tài điều Linh khai Huỳnh Chấn Khảm
Rõ mối-giềng vịn nắm trọn niềm
Bớ con an phận hốt-chiêm
Con Ta tu tập thoại điềm ứng qui.

4.- Điềm ứng qui diệt phi trừ mị
Rõ đuôi đầu nghe thấy rõ thông
Cả kêu con Lạc cháu Hồng
Cả kêu thế sự hòa đồng thuận cơ.

5.- Đồng thuận cơ Bổn-sơ đâu sót
Mảy mảy hào chớ lọt nào sai
Từ đây thiện chí thanh tài
Đức Tâm Trí đứng Anh-tài cứu nguy.

6.- Muốn cứu nguy không chi lạ nữa
Cần cố lo soạn sửa thân tâm
Đừng cho nức mục trổ mầm
An an thuận mạng khuôn khâm huy hoàng.

7.- Đứng làm người châu toàn xử trí
Sự thế toan Kinh-dĩ Huyền-công
Đó là uyển chuyển xuôi dòng
Còn đâu điêu đứng rặt ròng thuận cơ.

8.- Ròng thuận cơ u ơ vượt chí
Nhẹ thành thân như ý quyết tâm
Đó là Đạo-mạch phương châm
Tu tề Bảo-mạng Cao-thâm thuận Trời;
Vận cơ khí tượng cuộc thời
Chủ hòa Thái-Cực lập nơi trung bình.

THI

Trung-dung Đạo trọng bớ trò Ta
Bước kịp Lý khai hỡi trẻ mà
Cố gắng kiêng dè noi Đức cả
Thỉ-chung đắc nhứt bớ trò Ta.

HỰU

Trò Ta tu học rõ lời chơn
Nhứt đắc chung thuyền qui Thượng-Nguơn
Con cả tu tề tròn Tái-Thỉ
Gắng kiên Trung-thứ dạ đâu sờn.

HUỜN

Đâu sờn tâm chí khí hùng anh
Giác thế độ Linh thấu mối-manh
Trung trực quân bình minh trái phải
Lý-chơn cứu cánh phận hòa danh.

MƯU con, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 18, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

ĐẠI-Đạo hoằng khai Bốn-biển thông
CỒ-Bang sông núi chín chân đồng
VIỆT Danh Hồng-Lạc đâu lem tiếng
NAM-Hải giống nòi chớ ố Tông
THÁNH-Đức xây nền thân Tổ thật
MẪU-Nghi dìu dẫn Tộc huyền Tông
GIÁNG truyền lời lẽ chung đường cả
ĐÀN-nội chung nghe Thỉ Phục công.

Chào chung Đàn-nội, Lễ Tân-khai Trung Thái-Thanh thời, dầu Nam Nữ vâng lời Mẹ dạy. Chung trẻ chớ buông lung canh cải, e vướng mang tội trái Thiên-cơ. Bớ Nữ-nhi chung con Mẹ lắm đợi chờ, chờ Sĩ Việt Hùng-thư xuất chúng, đem Lý-chơn ban truyền cho người đồng ca tụng, khắp Năm-phương xây dựng chữ Thái-hòa, đó là đáng phận con Ta, nòi Tiên-cốt Non-côn Sử-xanh bia tạc.

Chung con ôi! tục mù mau giải thoát, đào luyện chí thanh cao, phải vững chắc Nhân-luân Đạo, phong hóa pháp đừng lộn nhào, làm tiêu chuẩn hướng đồ cho nhân vật, phận Nguyên-Linh lâm phàm từ đây thi thật, nêu hiền gương Hạnh-đức Chơn-thần, đặng nguy nga ánh tuyết rạng bừng, câu sáng lạn rõ ràng Tái-Thỉ.

Con ôi! Nữ lưu Nhâm Quý, thuộc Khôn cung Lễ Trí Trinh kiên, phải thi đua dò mối phăng giềng, giềng ba đẹp nối liền mối hằng năm lượng, nêu lên lý tưởng, dùng phấn son tô điểm nghĩa danh, tránh xa lối mù lòe loẹt hôi tanh, khuôn chật hẹp từ đây hô to phá vách, đem hòa đồng văn minh trảm thạch, nấu chín hoàn lễ phép vá Trời thưa, đó là đáp lại lời con hẹn hứa ngày xưa, ngày lâm hạ thệ nguyền Cứu-Thế trong hồi Mạt-pháp, khắp Năm-châu đang mê man phong trần vật chất, chê con Ta yếu thấp gái quê, đồng trẻ vâng mạng thi thật Đạo-đức, ngày mai chói rạng danh đề, chỉ huy sống còn cho Vạn-chủng. Bớ chung con Nữ lưu Hạnh-đức, luyện Từ-bi chuyên cần Bác-ái, đào tạo thăng bằng, gương xử trí thế gian nhắm nhìn qui mạng, Đạo nêu danh sáng, Đời đắm tiếng nhơ, con phân minh rạng rỡ bớ Nhi thơ, toan phấn chấn lý do thuận hợp.

THI

Thuận thời hợp Lý giữa Trời Người
Đem đến mừng an ở vững vui
Chấn động tinh thần phang Trí huệ
Dìu Linh hướng mạng tiếng đâu vơi.

THI BÀI

Thái-Thanh ngày Lễ huy hoàng
Nữ-thư giờ Tý vén màn vâng nghe.

1.- Đề Nhựt-thứ kiêng dè tuân mạng
Mục Nguyệt thanh trinh tảng tô bồi
Bớ con hạnh phúc truyền roi
Tương lai dò nắm nhìn soi luyện đào.

2.- Tháo khuôn trường nước cao lửa giản
Đem tự do chói rạng cõi bờ
Bớ con! Mẹ luống trông chờ
Chờ chung Gái Việt phất cờ bình an.

3.- Ngọn Kỳ-thanh Vàng, Xanh điểm Đỏ
Nêu tâm trung chiếu tỏ bọc bầu
Nhìn nhau như một mới mầu
Thương nhau như ruột tâm đầu ý thông.

4.- Đừng nhăng nhố đèo bồng uốn éo
Phải bị ai giày xéo giống nòi
Tô bồi sông núi hẳn hòi
Lạc-Hồng tiếng sáng lạn ngôi Tam-Hoàng.

THI

Gia đình xã hội với non sông
Bền vững chắc an phải cấy trồng
Đạo Lý, Pháp, Thiền nêu Bác-ái
Trên Minh, dưới Chánh cấp giai đồng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc sau thời Tý ngày 18, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 10 giờ sáng.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

ĐẠO Trời hoằng hóa khắp đâu đâu
TỔ-Thỉ cộng đồng cả Ngũ-châu
LÃO tỏ Đàn-trung lời Tứ-Giáo
QUÂN bình tiền trí tiếng gồm thâu.

THI BÀI

1.- Lễ Thái-Thanh Thượng-công chiếu chứng
Lão ban ngôn xây dựng Đức nền
Chung trò an mạng dẻo bền
Lo tu, lo học đừng quên phận hiền.

2.- Lời Châu Ngọc nêu lên tốt đẹp
Tốt lo tròn khuôn phép lý do
Đẹp không lem ố phận trò
Cần năng tu tỉnh dặn dò gắng ghi.

3.- Cố gắng ghi phương tri cảm giác
Đặng mau lo giải thoát tục mù
Tục tê tái bại quá lâu
Không rành chung thỉ Trời thâu con người.

4.- Người tươi sáng gần Trời, Trời chọn
Đừng buông lung ráng dẹp dọn tâm
Từ đây dứt hết mưu mầm
Gầy trồng Nhơn-nghĩa phương châm cơ thời.

5.- Cơ uyển chuyển lập Đời về Đạo
Thời biến thiên châu đáo Sáu-pho
Chớ cho sái nhịp đắn đo
Từ đây an mạng cần dò Lý-chơn.

6.- Lý trắng trong cao sơn Trí huệ
Chơn thiệt hành củi quế phân minh
Rõ rằng Hiền-hiếu con tinh
Tinh thần bất khuất đinh ninh tu tề.

7.- Chữ tu tề đề huề trị biệt
Chung mỗi trò phải biết Bổn-căn
Đó là trò trọn ăn năn
Năng tìm lý dụ dò phăng chơn-truyền.

8.- Lời Lão dạy phỉ nguyền lắm trẻ
Trò cần chuyên vui vẻ bước bươn
Tương lai hạnh phúc khai đường
Đường Ngu tại thế tỏ tường là đây.

9.- Đây cảnh Đạo hay hay sáng suốt
Chung phàm gian nhìn đuốc Thiên-Chơn
Đừng cho tâm tánh mẻ sờn
Hỏng hư rất uổng Cao-sơn giữ gìn.

10.- Gìn Căn-Đế đừng khuynh Trí não
Phải cần chuyên cổi tháo khuôn thành
Đặng lo Đạo-đức tập tành
Suốt thông cơ hội vận hành Trời khai.

11.- Trời đã khai Cao-Đài Danh-hiệu
Danh-hiệu là gương biểu Càn Khôn
Độc-quyền Nhứt-hạng Chí-Tôn
Bảo-Tu an mạng vĩnh tồn lý do.

THI

Lý thiệt Trời khai bớ mỗi trò
Cố cần tu học đặng dò đo
Mau chơn bước đến Đời thanh thới
Thái-Cực tạo đoan cuộc diễn trò.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thái-Thanh đọc trước thời Mẹo ngày 19 tháng 8, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

DI-ĐÀ THIÊN-TÔN PHẬT-TỔ Giáng-Đàn.

THI

DI Diệu pháp thân mới Giác-Mê
ĐÀ-A Thiền-thích dã như hề
THIÊN-Chơn hưng chấn nguồn Trung-khí
TÔN nhứt đạt thời cội thứ phê
PHẬT độ duyên do thông suốt Lý
TỔ-Tông Công-đức Tín qui đề
Giáng ban lời thiệt nêu gương-mẫu
Đàn-nội Thái-Thanh cương-kỷ xuê.

THI BÀI

Tiên ban Cảm-ứng chỉ Trời
Phật truyền Tri-giác, Thánh lời Nghĩa-nhân.

1.- Đời hung ác đổ Thần phi mạng
Hỏi người đời hình dạng ra sao?
Đừng khoe hay giỏi ồn ào
Đừng lòng phóng túng lộn nhào hoại tiêu.

2.- Đấng Toàn-Năng đuốc khêu sáng tỏ
Tại sao người vào rọ Hắc-vân
Làm cho nồi xáo tê tần
Gầy nên rối loạn mộng trần phong ba.

3.- Cuộc phong ba xa Cha, lìa Mẹ
Kêu gọi Đời bước lẹ về an
Vững vàng tu tập trang hoàn
Bình hòa Thiên-hạ nhìn Càn hiệp Khôn.

4.- Chữ Vô-tư thể cồn bổng nổi
Dầu bạo hung nhìn khối vực sâu
Nếu ai đắm lụy đáo đầu
Sa khơi, sụp vực khó hầu vững an.

5.- Cần tu tập vén màn thấy Phật
Phật Giác-Mê, Đời thật tỉnh tuồng
An tâm xuôi thuận mẫu-khuôn
Đừng cho xiêu ngã thiêng luồng phong ba.

6.- Có Trời Cha đây mà Cứu-Thế
Thế sự nhìn oan hệ dứt xong
Cả kêu thế giái Đại-đồng
Đồng tu tỉnh mộng gạn lòng tri lương.

7.- Chữ tri lương bước bươn Dấu-thỏ
Tường Đàng-dê dễ ngó dám nhìn
Từ đây cơ hội trung bình
Xích khai Huỳnh-Đạo Đời nhìn thừa khâm.

8.- Tu đúng thiệt dứt mầm xâu xé
Đừng đa mâu tìm khóe báo đời
Kêu chung Đạo-đức con Trời
Tân-dân Minh-đức lập Đời ánh phong.

THI

Tân tiến dò chơn bớ mỗi trò
Dân quần tỉnh giác dạ cần lo
Minh mông biển rộng Trời Cao vọi
Đức cả chở người chớ lấn đo.

Chào Nam-Công, bài nầy đọc trước thời Ngọ ngày 19, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Sắc-lịnh số 118:
Thư-Hiền-Hảo, Phước Thần Bái-mạng

SL số: 118

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ khai khiếu huệ bảo duy tân
THÁNH thanh Nữ liệt truyền cơ hội
MẪU Tử đề huề điếu phúc dân.

THI BÀI

Thái-Thanh ngày Lễ huy hoàng
Mùa Thu tháng tám vén màn trần ai.

1.- Chọn nữ hiền danh tài kiện sĩ
Gương biểu nêu kinh trí tế thời
Mẹ sai lâm hạ cứu đời
Lời thề rành rạnh con Trời chớ quên.

2.- Mẹ kêu con bảo tên sáng suốt
Sáng đèn Trời cần thuộc học hành
Bớ con tự tỉnh nêu danh
Phận người căn bản rõ rành nền nhơn.

3.- Trước thời Dậu nhạc đờn nhàng nhịp
Lễ xướng ca gọi tiếp con hiền
Chọn con Đức tảng Đạo duyên
Thế thay cho Mẹ hữu quyền điều Linh.

4.- Phận Nữ nhi năng huỳnh vị lộc
Thân chiếu chăn gò gốc gành ghề
Từ đây giải thoát mục đề
Tự do bước kịp lời thề hẹn xưa.

THI

Lời thề lâm hạ cứu trần ai
Sấn bước đưa chơn chí trổ tài
Tú liệt phi phàm vai gánh Đạo
Tháo khuôn trường khổ tiến Bồng-Lai.

Chào Cửu-Tý, bài nầy đọc chứng tỏ giờ linh của nữ thanh bái triều đa thệ trước thời Dậu ngày trước Lễ Thái-Thanh gọi gia ân cho Nguyên-Linh thiện-sĩ từ nầy hăng hái thi công lãnh gánh Đạo Trời toan cứu thế. Chưởng-Quản Chuẩn-y Sắc-lịnh ban cho mỗi trẻ một bổn để làm căn bổn.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Sắc-lịnh số 119:
Ông THÌNH, THÂU, CHỨC, TRANH Bái-mạng về Thiên-Lý

SL số: 119

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 4 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành chọn chấm gắn nhằm nơi
HOÀNG Lịnh ban phê trẻ nhớ lời
THƯỢNG Trí kiện toàn khâm mạng tín
ĐẾ ân gia tứ phận xuôi thời.

Dương-Văn-Thình, Nguyễn-Văn-Thâu, Nguyễn-Văn-Chức, Nguyễn-Văn-Tranh, giờ đây lành kính, ngày tỏ oai ân, mỗi thời gạn lựa. Vậy chung trẻ đặng Thầy gọi danh sai khiến, con Ta cần mỹ thiện khâm thề, lo thi phận đề huề tân tiến gọi gieo trồng hạnh phúc tương lai cho nhân vật, mới thật đáng xứng trang Đạo-đức hùng anh thay Trời Cứu-Thế.

THI

Bớ THÌNH, Quyền Tá Cửu-Trùng-Thiên
THÂU trẻ gắng công Tá-Bửu thiền
CHỨC trách lo tròn câu Tín Đức
TRANH công thi phận khá bình yên.

THI BÀI

1.- Dương-văn-Thình ráng nhìn gương trước
Phải lành nên mực thước đo dò
Chánh-chơn hai chữ cần lo
Khóa chìa Đại-Đạo công to nối dài.

2.- Nguyễn-văn-Thâu Tài Tâm Đức Tín
Phận con hiền níu vịn làm gương
Tá tề Bửu-Đạo thần cương
Nêu cao tên sáng phận tường hoàng huy.

3.- Nguyễn-văn-Chức con tri thời cuộc
Cần chuyên cần lệ thuộc Oai Ân
Trước sau con trẻ tin cần
Rõ ràng danh dự mười phân kiện tài.

4.- Nguyễn-văn-Tranh từ nầy bình định
Thầy ban ân trung tín thành thân
Con ôi! Liêm-cách Nhân-cần
Đây là đề mục lập trần bớ con.

5.- Lời ban dạy vuông tròn đắc Đạo
Thầy phê lời cổi tháo khuôn trường
Bốn trò cần học nghĩa phương
Phương danh vị phẩm phô trương thời nầy.

MƯU, bài nầy con đọc chứng tỏ trong giờ mỗi trẻ Bái-mạng về Thiên-Lý Hội-Thánh, trước thời Tý ngày trước nơi Lễ Thái-Thanh. Giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. Chưởng-Quản Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành gởi đến mỗi trẻ một bổn gìn làm căn bổn Đạo-đức.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Sắc-lịnh: Hiệp-Phong-Đài, Đầu-Sư Bảo-Đức, Tứ-Bửu Ngoại-Giao, Ngũ-Hiệp-Quang, Nguyệt-Tướng Bái-mạng

S.L số: 120

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Thầy tứ bớ trò Ta
HOÀNG Lịnh ban phong đó trẻ mà
THƯỢNG trí ráng cần tu tỉnh cuộc
ĐẾ Quyền Đạo khải thống Tam gia.

THU, con nghe Thầy dạy. Hiện đây là cơ hội cộng-đồng nêu lý tưởng hiệp Tông thống Tổ. Bớ chung trẻ: NGUƠN, BÙI, HOÀI, LINH, TRIỆU, PHÒNG, THẠCH, BIẾT; câu Bảo-sanh Đức viễn gọi Ngoại-Giao; rằng: Nghiêm-Lễ, Tôn-Tín, Chơn-Lý, Kỉnh-Hiếu, Nho-Nhân, Thanh-Tài, Thân-Nghĩa, Thiện-Trí; rõ ràng danh nêu Bảo-Đức; chung con định nghe đây lời Thầy điểm phán nêu phận đẹp.

THI

Nguơn, Bùi, Hoài, Triệu, Linh, Phòng nhân
Thạch, Biết tu lai dạ chí cần
Chí hướng Ngoại-Giao nêu Bảo-Đức
Đầu-Sư tân tiến luyện tinh thần.

THI BÀI

Chung con mỗi trẻ hiện giờ
Lo tu, lo học đây thờ Lý-chơn.

1.- Lo tu tỉnh nhìn Nhơn thấu Nghĩa
Chính luyện thành hòa để chung bầu
Hiện đây cơ hội làu làu
Đồng con hạnh đức nêu cao tinh thần.

2.- Đoàn-văn-THU Hiệp-Phong phận sự
Lập chí thành danh sử đây mà
Cả kêu đồng cả con Ta
An bề tinh tấn nhìn xa thấy gần.

THI

Tứ-Bửu Ngoại-Giao điều chỉnh nhân
Nguơn con an phận thế cơ thần
Cả kêu trò
đồng Thạnh, Hiếu
Tá Thế
On tròn hiểu lịch trần.

THI BÀI

1.- Mừng con trẻ vẹn tâm nhứt đức
Trẻ cần lo bền thức lý do
Tu tâm luyện trí làm đò
Ngoại-Giao Đạo-Đức ấm no tinh thần.

THI

Hoai ân Trời tứ bớ đồng con
Trương lý diễn phô gọi bảo tồn
Còn trẻ vững vàng thay Đệ phận
Nầy trò đính chánh Thanh-Minh tròn.

THI BÀI

Mừng chung mỗi trẻ đây là
Lo tu, lo học dung hòa trung kiên.

1.- Lo chấn hưng mối giềng tinh tấn
Cần chí cần dứt hận! thuẫn! mưu!
Hòa đồng lý tưởng khâm khưu
Hiệp sum tự thức tránh ưu lự sầu;
Hiện đây là buổi đáo đầu
Chung con tỉnh giác bác cầu thế gian.

THI

Thế gian điêu đứng bởi vì mê
Tranh lấn nhố nhăng thiếu hiệp huề
Buổi thế giả trò nhồi úp nhận
Chung con Đại-lực thống qui đề.

MƯU con, bài nầy đọc trước thời Tý ngày thứ Lễ Thái-Thanh, đặng trong đó mỗi trẻ Bái-triều phụng mạng nghe chung, vâng thừa hành phận, lập công thi trạng trong thời Trời thâu, Thầy chấm rạng rõ danh nghĩa Cao-Đài hô to cứu thế. Giao lại Chưởng-Quản Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, chuyển hiến đến mỗi trẻ một bài là bổn căn Đạo miền công sử. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Sắc-lịnh: Đồng-Tử, Thanh-Thần Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu điển quang chấm điểm danh
HOÀNG Thiên đâu phụ trẻ duyên lành
THƯỢNG-Nguơn Tái-Thỉ Nguyên-Nhơn phục
ĐẾ Hướng Mạng qui Thánh cuộc Thanh.

THI BÀI

Mừng chung con trẻ hiện giờ
Trước Đàn thời Tý mầu cơ giáo truyền.

1.- Lễ Thái-Thanh chấm duyên gia tước
Trong hai Ban lo vượt mây mù
Đồng-Tử-Quân: Tín-Ban thu
Thanh-Thần ấu trĩ Trời thâu Xương thiền.

2.- Lễ Thái-Thanh phỉ nguyền lắm trẻ
Gia chung ân vui vẻ đề gương
Bớ con cần chí bước bươn
Tương lai hạnh phúc giao tương lập trần.

3.- Chữ lập trần tinh thần chấn động
Nhờ Tú, Tinh lực dõng thi hành
Làm tròn tùng mạng cần thanh
Linh-căn cứu thế rõ rành là đây.

4.- Lãnh phận tước dặm dài Công-đức
Đứng hô lên chí vượt bảy rào
Đây là sáng suốt làu làu
Thiên-ân Trời-tứ bước mau bớ trò.

THI

Bớ chung trò trẻ phải cần chuyên
Chớ để hổ tâm, luống não phiền
Cơn gạn buổi lừa tròn ánh tuyết
Còn nơi nhơ nhược khó huờn duyên.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý Lễ Thái-Thanh ngày thứ đặng cho mỗi trẻ Bái-triều phục mạng nghe chung thọ ân hành phận. Giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành gởi đến mỗi trẻ một bổn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi Thái-Thanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Thái-Thanh Đại-lễ Vô-Vi
Tóm qui bầu bọc tại đây Thánh-Tòa
Kính mừng Hỏa-Đức nguy nga
Thay Trời thưởng phạt Kỳ-Ba phản huờn.

2.- Từ đây cơ hôi hóa nhơn
Chủ trương giáo lý Nghĩa-ân huấn Hiền
Nếu ai còn tánh đảo huyền
Mạng đày thân đọa vướng quyền Luật-Công.

3.- Bỉnh-hành phán đoán Đại-đồng
Tại đây Thiên-Đức Lac-Hồng phá mê
Kêu chung lớn nhỏ đề huề
Dạy truyền lý sự đồng nghe rõ nguồn.

4.- Cả kêu phàm giái tỉnh tuồng
Đừng say máu trắng sa luồng gai chông
Thái-Thanh Trung-khí rặt ròng
Tam-Hồn qui nhứt dẹp vòng bẫy mâu.

5.- Chư-hiền mau khá lo âu
Lố lăng ắt vướng nạn sầu hiện đây
Ngũ-Hành biến hóa lôi đài
Thiên-Sơn, Địa-Bỉ ai tài trốn đâu.

6.- Càn Khôn tóm hợp một xâu
Chuyển luân Chung-thỉ làu làu ánh tri
Thái-Thanh Đại-lễ Vô-Vi
Tóm qui bầu bọc tại đây Thánh-Tòa.

Kính chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến ngày 20 đến Thánh-Tòa Thầy lâm đặt Đại-lễ Vô-Vi, chầu Lễ trước vào đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc hành-lễ Ngọ thời Vô-Vi Thái-Thanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 - 5 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời trí bớ trò Ta
HOÀNG-Lịnh Sắc-phê thấu hiệp hòa
THƯỢNG-Đức trung bình kinh trí hiển
ĐẾ-Ân ban Phước Thái-Thanh hoa.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn-nội hiện giờ, đồng tâm dâng khối chung hòa, rằng anh phong tinh túy khải ca, lòng phấn chấn xây nhà bình hòa rằng Thánh-Đức. Con ôi! Lễ Thái-Thanh lời đây Cha đánh thức, mong chung con thừa trực thông hành, đó là: bước đến cội cành, cành lý phổ cội Tông thiện trí, chữ Tam-Đạt con cần kiên húy, đến chí thiền vô vị bất vong, đó rằng: mỗi trẻ hết lòng, lòng an thuận vượt vòng bẫy rọ, đừng bỏ rời lời chơn chánh bố, gọi thuận thời tế độ chung đồng, đồng tâm trí tín trung nhứt mạch, lời đây mỗi trò dầu Nữ Nam con Ta lo ổn tình trí cách, mới thông lưu Ngọc Thạch hữu phần, Lễ Vô-Vi an vận dò chơn, chơn-chánh kỷ rõ lần vận hội, niên Canh-Tý Càn Khôn tóm gồm một mối, phận Thiên-Chơn dựng Hội cứu Đời, muôn việc chi đồng phải do Trời, Trời ban dạy có nơi rành chỗ. Thầy mong cả con Ta toan giải khổ, nghĩa vụ rành khỏi hổ Đạo con. Hổ là hổ với nước non, nhìn cây cỏ đâu còn chối cãi, bởi chê Trời làm điều nghịch trái, trái Đạo-tâm húy phái cao môn, lo chi theo lối lụy tâm, toan cam cố tội dồn đó trẻ. Trẻ ôi! Thầy ban lời vạch hé, rõ nghĩa ân vui vẻ hành y, lóng cho thanh, thấu cho đến, hiểu cho rành, bền cầm hai chữ giác tri, tri đến cội thị phi là họa, con đừng ham triệt hạ, triệt ngôi Thần, hạ bảng Cao-Đài, Thầy hỏi con toan tính hằng ngày, tính hòa hiệp tính ngoài hai lẽ; chữ tu tâm con Ta bước lẹ, Đạo Tam-tài vui vẻ tô bồi, phận Tứ-ân đừng tính lấp bôi, câu Sáu-nghĩa sụt sùi khuất mạng. Bớ chung con hữu phận, hữu duyên Thiên-mạng, Thiên-chức: dầu Nữ, dầu Nam câu hành học con thông chưa trẻ, cuộc thế chinh nghiêng, buổi đời lăn lộn, người mất cả Năm-hằng đời khuynh úp, tai họa đến con vịn cầm đâu sống. Con ôi! khoan vọng bớt buông lung, an tâm, bình tánh, hòa thân khâm mạng thọ tùng, tùng Tam-húy hòa trung nêu Quân-Bình Luật, đây là Lạc-cực, đây gọi Tu-Di, nêu cảnh giác rạng rõ nguy nguy, người nhân Trí Tài tri Đức độ, vậy mới rằng khỏi hổ, vậy mới nên Vạn-cổ lưu truyền. Con ôi! mau kíp giải phiền, đồng một khối, chung một thuyền, tại sao lòng con chia rẽ, đứa chèo xuôi, người bơi tẻ, gió Tây Đông buồm trương Nam Bắc. Ôi! nhắc đây thậm ngặt, lượng dã tràng con ắt lẽ nao, con lo tỉnh lại chung hiệp một màu, trước sào mũi, sau luyện đào lái lèo tri phong toan trường khơi lướt khổ. Ai cứu con? ai tế độ? ai dẫn đàng? ai báo bổ, chỉ chỗ tồn vong, có phải Thầy không? Thầy là Lý, Lý gắn đâu phân tỏ khải truyền Lý thiệt, đôi lời phân biệt, nêu câu hư hoại, do chỗ biết, cả đồng con còn hay mất, buổi nầy thanh minh hắc bạch.

THI

Hắc ám cuồng vân gẫm lộn quanh
Bạch phân Chơn-Lý trẻ kiên dành
Lo tu thân thiệt Trời che chở
Thanh thới, an nhàn bởi tín thành.

HỰU VIỄN THI

Tam-Thanh biến hóa bảo đồng sanh
Sanh biến hóa đồng khổ biến sanh
Khổ biến lắm ngày, ngày khổ biến
Biến Tam-Thanh hóa bảo đồng sanh.

THI VIỄN HỰU

Bảo an sanh chúng giáo hòa yên
Nhơn Đức truyền gieo gọi giải phiền
Phiền giải Đại-đồng, đồng cộng lạc
Lạc-Thơ cộng tác, tác tri nguyên.

THI BÀI

Thái-Thanh Đại-lễ Vô-Vi
Thầy mừng con dại từ đây nghiêm hòa.

1.- Nêu lẽ Đạo Cao-Tòa tiêu chuẩn
Dân trí tài xây dựng ánh phong
Tạo nền Thánh-Đức rặt ròng
Đoan thời đoán chính hoàn trung trọn bình.

2.- Thầy hỏi chung con nhìn cho kỹ
Ai mạ Trời con nghĩ lẽ nào
Nghĩ rồi trẻ hiểu làm sao
Trời là Lý Pháp lời trao ai bày.

3.- Ai bày khai nhẹ hay còn sống
Chỗ sống còn ánh lộng nguy nguy
Tam-Tôn, Tam-Húy, Tam-Kỳ
Tam-Tài, Tứ-Đức, Tứ-Tri, Tứ-Thời.

4.- Ngũ-Hành chuyển đừng vơi, đừng lợt
Ngũ-Giáo truyền triệu chứng Ngũ-Thông
Đó là ánh tuyết trí công
Đừng vương Ngũ-Nghịch bẫy vòng kề nguy.

Bớ đồng con, nên tu kỹ dọn dẹp thân, biết thấy sâu xa, thấy là thấy chỗ Người Ta, Ta là Trời Chủ, Người là đồng Linh. Bớ các con Nam Nữ, Đạo được thăng bằng hoặc nghiêng chinh, con với Trời cậy ai trau trác, lo đắp bồi báo đáp đó trò Ta, kể từ đây tỉnh lại mới thấu Đạo nhà, nhà Đại-Đạo Trời Cha lựa con Ta hiền hiếu, Trời Người chỗ sắp đặt nơi hay hiểu, con Thầy đâu tròn, đâu thiếu, con đoán phân thấu hiểu cõi lòng, cơn thậm dụng rặt ròng bởi ta cần tu tập, kể từ đây rõ thông đó đây cao thấp, thấp cùng cao xuất nhập phán đoán phân minh, Thầy hỏi trẻ có tin không? Ai trọn tròn hướng mạng.

THI

Hướng dẫn muôn Linh hỡi thử tài
Vô cùng Thiên Địa nhớ ai khai
Rõ thông tồn thất nào đoan vận
Cả biết con Trời thiện chí tài.

THI BÀI

1.- Thiện chí tài từ nay mở cửa
Mở cửa Trời là sửa phàm gian
Hô to hai chữ vén màn
Kêu chung trần hạ bình an đây là.

2.- An đây là con Ta thuận hợp
Phụng cơ quan ràng khớp cho y
Bớ con tâm loạn thần bì
Làm sao sống đặng hầu qui chơn truyền.

3.- Buổi sóng tràn thế quyền tàn lực
Có ai tài vỗ ngực xưng tên
Đứng ra tạo sửa móng nền
Sửa sang, trang điểm, vững nền muôn Thu.

4.- Đấng thiện tài đồng chu phá án
Đổi biến khuynh sáng lạn bình hòa
Không riêng khắp cả gần xa
Phục chầu Chúa-Tể Cả-Và thế gian.

5.- Thầy dạy đây đồng tràng cao thẳm
Thẳm thấu trên cần gẫm, cần lo
Cần lo bồi đắp thiện trò
Cần lo sám hối đặng do chơn-truyền.

6.- Cái hay phàm nào yên đâu được
Phận người tu chí vượt mới cao
Đó lo tránh chỗ lộn nhào
Đồng con sơ hở nước trào ngập nguy.

7.- Trào ngập nguy thôi thì tang tóc
Phận người ta trí óc làm sao
Làm sao êm lặng ba đào
Vô tài cần phụng Trời Cao cứu Hồn.

8.- x Dạy truyền con học suốt thông
Thông rồi đồng cả gạn lòng đừng quên
Bước bươn mau đến Thánh-Đền
Thánh-Đền là chỗ chọn tên thưởng hiền.

9.- Đừng cho Trời phải lắm phiền
Trời phiền con chịu đảo huyền đó đa
Phiền rồi con chịu xa Cha
Cha con xa cách ôi là thể nao.

THI

Thể, Thân, Tâm, Mạng hỡi từ đây
Chung gởi cho ai bớ trẻ bầy
Thỉ-Đức Nam-Tài danh Cửu-Tý
Thiên-Chơn Cứu-Thế, thế an bài.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn Vô-Vi hiện đây, Thầy qui tóm về Thánh-Tòa thời Ngọ ngày 20 gọi Thái-Thanh Trung-Dụ, vụ tập tành huờn Nguơn, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài dạy ngưng lớp học Tu-Nghiệp Toàn-Năng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 8/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành khải Cửu-Cung
HOÀNG-đồ huệ tứ khắp đồng chung
ĐẠI-ân khờn mẻ Tòa ngưng động
ĐẾ chiếu Hiếu từ gạn lựa cùng.

Thầy các con, mỗi con an lòng đừng chi xao xuyến tinh thần. Bớ con ta hiền hiếu, lời Thầy tha thiết con ta cần hiểu, rất thương thay đây buổi lường đong. Trẻ ôi! khắp cả chung đồng câu hy hữu, mỗi con vừa tự toại. Thầy mong con chớ ngại, lo vững bền trên lẽ phải đừng lu, Đạo đến đây 35 năm sao con trẻ chưa kịp phá mù, câu đồng nhứt ở đâu bớ trẻ? Lớp Toàn-Năng đến đây tạm ngưng tất cả, Thầy thở than vì câu lã chã của Đạo-đức người đời. Con Hiền-hiếu, Trẻ Hậu-lai, Tử Tinh-tấn đây mai nối khớp. Than ôi! Cơ-Quan, Cơ-Quan, Cơ-Quan day trở, buổi âu sầu lỡ dở trạng công. Chung con ôi! hiền hiếu cả đồng, nguồn tinh tấn suốt thông trong hồi chật vật.

- Bạch Đức-Cha Thiêng-Liêng: hiện nay đoàn em của con cũng như Môn-đệ Tử-hiền hiếu học, do lời Thầy dạy! Con truyền, nguồn pháp thật, hoằng thông tế thế, thì Ban Bộ hòa, Hiệp-Thiên phận sự, phải học cho rõ Vận-cơ Lập-trần Sử-lịch. Về con! Em! Con của con đây là nhơn ý; con đê đầu mong Thầy xá ân, cả đàng sau cả đồng phạm thì Thiên võng.

MƯU, con vưng lấy Lịnh Thầy, rồi gần đây Thầy ban truyền Huấn-chỉ gọi khải thông lý mầu đây trẻ. MƯU con ôi! Thầy đâu quên chung trẻ, trẻ có phải trách Thầy, vì thế sự đậm đà lòng phàm tục, vậy con an rõ Vận xuôi Thời; vì bởi Cơ-quan trỗi trào huyền nhịp. Con ôi! Đạo biến, Lịnh chuyển, Máy huyền đem đến Thái-Thanh hòa Lễ-nghiêm Cực-lạc, mới phải tu, mới tròn học, rõ nghĩa ân, đồng thi thật, đủ oai danh, mới bảo lành, bình Thiên-hạ, vì lòng ái tha Thầy cũng xá ân Lịnh kỳ con an chờ định mạng đó trẻ. Con không nên bạch chi nữa! Con Trời, là Trời con; Trời Cha, là Cha Trời; Chúa Tể, quyền Tể Chúa; câu điều chỉnh một giờ đâu sai sót đó trẻ.

THI

Lớp học định ngưng nhiệm Bộ, Ban
Truyền tin hai phận vị lai an
Trung kiên con gạn đừng cho lọt
Cơ nhịp Quan dời cửu chuyển chang.

HỰU

Chuyển sang đây đó phải phân ly
Thế sự vong ân gẫm cực kỳ
Dõng lực của Trời, người lại đối
Xơ rơ đôi cụm trỗi thôi thì.

HUỜN

Thầy trao ân huệ nhiệm linh uy
Ban, Bộ, Quản-Cai khắp cả đây
Mãn lớp phản hồi lo thí phận
Cả kêu Thường-Thức, thức nhìn ngay.

THI BÀI VIỄN THÁN!

1.- Thầy thương trẻ lắm nhiều cực nhọc
Bởi thế nên lừa lọc lâu ngày
Con ôi! danh hiệu Cao-Đài
Đề khai cứu thế đâu sai lẽ lời.

2.- Mừng con chung đừng xem Trời nhẹ
Mỗi việc chi mánh khoé rồi đây
Rồi đây hiện rõ đây nầy
Cha đây, con đó đến ngày lẽ nao.

3.- Con ôi hỡi thấp cao qua lại
Chữ dạy truyền Thầy có ngại không?
Dạy bài con trẻ gạn lòng
Học nhiều rồi lại hoành tung xáo nối.

THI ĐIỆP VIỄN

Xáo nồi con hỡi chí hoành tung
Xử thế rõ thông chớ để cùng
Mối Đạo Thầy truyền ai đó trẻ?
Nếu không Trời Chủ hỏi ai tùng.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ Hạnh-học của mỗi trẻ hữu danh hữu phận, nghe chung xử trí, có nghe Thầy huyền linh biến gạn chuyển lựa, về phần con Thầy cho an tịnh mới thêm có lịnh thừa hành đúng nhịp. Vậy ngày 7 tháng 9 Canh-Tý đến đây có điều thiếu Đạo đem đến. Nhưng: đó là gạn, đây là chuyển gọi Ân Oai án lệ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài dạy chuyển Cơ-quang Đại-Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 9/35 Canh-Tý 1960 (6 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc phê ban nhổ Lịnh-Kỳ
HOÀNG-đồ triệu định Lịnh Hoàng-Huy
ĐẠI-ân uyển chuyển Huyền-Linh Diệu
ĐẾ Chủ Càn Khôn tuyệt hiện thì.

MƯU, con vưng Lịnh Thầy thi hành đúng với Lý nhiệm bày khai đây ngày Cơ-Quan dời chuyển cho khỏi lem ố nguồn hắc khí lăm le đó trẻ. Vậy con vưng Lịnh Thầy thi hành đúng mực đó trẻ Ta là Thiên-Chơn Nhứt-Cực lâm phàm Bỉnh-Hành phán đoán chấp mối vãng giềng Chánh-Chơn lập trần Phục-Thỉ.

THI

Kêu bớ con Ta hãy tỉnh tuồng
Nhìn Trời là Lý thấu mẫu-khuôn
Chớ nên phóng túng rồi sa đọa
Hãy thức tâm ư khỏi thẹn thuồng.

MƯU, con đọc bài nầy cho mấy em con nó nghe đặng vui lòng vịn hai chữ: LÝ-CHƠN là căn bản đó trẻ, chớ hờ hỏng phải lạc Cha, xa Mẹ. Vậy con vẹn giữ khối trí Tân-dân, tinh thần tươi sáng, mới thật rõ thông hiện đây máy Thiên-cơ Toàn-Năng gạn lựa.

THI

Lố lăng ôi trẻ hỡi ôi là
Hay giỏi từ lâu hỏi thử đa
Chính chắn tu tề đều hướng thiện
An nhàn tỉnh giấc bớt đừng ngoa.

MƯU, con đọc bài nầy cho mỗi trẻ đoàn em của con nghe rồi thi hành nhiệm trách đó trẻ. Con không nên vị phàm sai Lý, cãi Lịnh rồi mối Đạo ra sao đó trẻ.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ LIÊN-HOA

26. Bài đọc đãnh-lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/35 Canh-Tý 1960 (6 giờ tối)

-------o0o-------

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy dạy:

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đại-lễ Liên-Hoa
Mỗi con Nam Nữ cộng hòa Lý-chơn
Nghe lời Thầy dạy thiệt hơn
Về nơi Đạo-đức dứt hờn giận kiêu.

2.- Đến đây thanh thới ít nhiều
Con nào cam trược gạn điều để riêng
Con ôi! mau phải giải phiền
Lo tu, lo học phỉ nguyền lắm đa.

3.- Năm nầy Canh-Tý đây là
Lành an, dữ dẹp Luật-Tòa định phân
Chung con an chí liêm cần
Cần tu, cần học dò lần bớ con.

4.- Chuyển sang máy Tạo vuông tròn
Mỗi con nên nhớ gắng bòn quả công
Đừng lòng nay bưởi nay bòng
Thầy e con phải vướng vòng bẫy nguy.

5.- Đây là lời dạy tiên tri
Người tu thoát tục duy trì Lý-chơn
Chung con Nam Nữ dứt hờn
Đệ Huynh hòa thuận lập nhơn vị đồng.

6.- Hiện đây máy Tạo chí công
Gạn lừa cơ hội rặt ròng nguy nga
Ngày nầy Đại-lễ Liên-Hoa
Mỗi con Nam Nữ cộng hòa Lý-chơn.

MƯU, bài nầy con cần chứng tỏ, truyền cho mỗi con hiền hiếu học hành dò đây xét Lý, rõ thấu cơ thời. Trời khai Đại-Đạo, lộc Thánh phân phàm trong hồi hữu hiệu.

Bài nầy con ban cho mỗi trẻ về chầu Lễ Liên-Hoa nơi Diệu-Linh-Đền, đọc bài nầy mới đãnh-lễ, hoặc nơi Thánh-Thất thuận qui tu tập, theo chung đồng vẹn chí dò chơn. Lễ nầy Thầy ban ân cho 4 ngày bởi Nhơn-sanh ít phước, gặp hồi cơ duyên vận xây, Đạo-mầu dừng động, chờ ngày sau Thầy sẽ gia ân.

Vậy Lễ kỷ niệm Liên-Hoa nầy mỗi thời sau Đàn đọc bài Thầy mừng, rõ thông Lý-nhiệm cơ quan Trời sắp định, Đạo chuyển gạn thành đây chung trẻ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ NGỌC-THANH

27. Bài dạy lập Lễ Ngọc-Thanh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ HỘI-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn bớ trẻ dò
HOÀNG thành Thánh-Đức khá cần lo
ĐẠI-ân chiếu sắc sai con thảo
ĐẾ Chủ Càn Khôn khiến mỗi trò
HỘI hiệp Công-đồng Tiên Phật vị
THÁNH ban Thần chính giáo chơn dò
Giáng truyền Lý Luật phân hư thiệt
Đàn nội vâng tùng thấu lý do.

THẦY các con, mỗi con vâng tuân lời Thầy ban dạy, đặng rõ thông chớ cãi rồi hư, bớ đồng con an mạng tâm ư, thông Lý Luật thiện từ thi thật, Thầy đáng mừng chung con Ta hiền hiếu, đủ tinh thần dâng thiệu tiền đồ, nhìn nghe kỹ qui mô nghiêm giới, kể từ đây chơn dò bước tới, bước trúng đường nhơn ngỡi chánh-chơn. Con ôi! dứt hẳn oán hờn, đừng toan tính chống Trời phá Đạo. Trời là sanh háo, bảo con Trời gánh Đạo độ Linh, đồng vai trò trồng tạo Đức-tin, tin Chơn-lý, Đức tăng hòa ái, trên phương pháp Đạo-mầu nhơn ngãi, chớ lãng xao trái phải khó phân minh. Bởi vì! Đạo-đức thiếu tin, xa Chơn-lý phải xen tà tặc. Than ôi! thậm ngặt! tu lâu ngày gặp gạn lọt trồi sai. Hiện đây, bớ chung con, lời dạy Thầy đây đồng hiền hiếu ráng tin thi thật, kỷ-cương đừng sai thất, Lý Vô-Vi con chớ cải canh, Thầy sắp sang chọn trẻ làm anh, phải ròng rặt giống lành Thầy gieo rải, cho xứng trò thế thái tạo đoan, cơ lập trần Thánh-Đức vén màn, do Trời Chủ Khôn Càn thống hiệp, con nhìn kỹ rõ thông mối nhíp, chớ lãng xao vướng kiếp phạt răn, mỗi con vâng dạ tâm chí thăng bằng, thọ Thiên-mạng nghe Thầy ban phước.

Đến đây Lễ Ngọc-Thanh Thầy ban cho chung con trẻ thọ Trời tề tu hạnh đước, gặp hội lành chí vượt thông thường, bớ con an mạng nhịn nhường, ngày mai đặng hướng đồ thế hạ, đừng cưu lòng lã chã, phải bị luật gạn than ôi! Lễ Ngọc-Thanh thân Trí Đức bồi, câu nhân nghĩa bảo sanh cho đồng chủng. Ngày 1-2-3 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 Đại-lễ Trùng-Thiên, Vô-Vi định hoàn thành ngày 4, nhằm lúc cơ thời uyển chuyển lý luật gạn phân, chọn con hiền hiếu vâng tuân, Càn Khôn qui tóm suốt thông một bầu, Thầy lâm đặt tất đồng nơi Diệu-Linh Thánh-Điện. Con ôi! lý do Càn kiện, thể thức anh minh, cơ hội hòa bình, đồng con nên hiệp chí, lo làm sao thanh thanh huệ trí, hầu đem Đạo-đức chào đời, giúp ích năm nơi nhìn Trời chung sống, tuy cao lộng lộng, cả rộng thinh thinh, đều cân nhắc minh minh luật Toàn-Năng bất hoặc, trẻ hiếu hiền nghe đây giải ngặt, thấu rõ vui lòng, tiến tân gánh Đạo lập công, câu sư giáo Đại-đồng đâu phải dễ. Bớ chung con, Đạo đến đây Khảm thông Ly bế, hiệp Càn Khôn thiện kế mỹ đoan, phải an tâm dò bước cho bền gan, đừng lã chã rồi quên Trời Chủ, chung con nhắm nhìn vịn nương qui củ, muôn việc chi sẵn có tay Thầy, mối Vô-Vi mở rộng từ đây, câu Diệu-Lý thiên tài huợt bác, đó chung con trẻ.

THI

Hai chữ Vô-Vi mối Đạo Trời
Bốn-phương Tám-hướng có nào vơi
Năm-nhành Ba-cội không rời hở
Sáu-nghĩa Chín-ơn khá thuận thời
Một điểm tinh duy nguồn suối mát
Mười phân cho vẹn gốc đồng nơi
Đông Tây Nam Bắc ai phân đoán
Xanh đỏ trắng đen hỏi lại người.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hiểu chung, cơ thời Đạo Trời qui chuyển gạn lựa trắng đen, dữ hiền phân nơi chỗ, rõ thấu Oai Ân đây ngày Ngọc Lễ Hậu Thanh Tái-Thỉ. Cơ-quan Đạo chuyển MƯU phải ấn chứng trên sự tống hành rạng rỡ đó trẻ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc đãnh-lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau Nam Nữ đều về
Diệu-Linh Thánh-Điện dâng thề thọ ân
Đồng chầu Lễ trọng Ngọc-Thanh
Gọi tu tề trí mối-manh phăng dò.

2.- Cần thông gắng học cố dò
Theo nguồn Chơn-lý phận trò thế Thiên
Luật Trời Pháp-chánh cần chuyên
Thi hành Công-đức diệu-huyền giới mô.

3.- Từ đây Đạo-hạnh điểm tô
Tinh thần thể tướng nguyên đồ thạnh danh
Rõ ràng hiền hiếu thiệt thành
Vâng tuân lý dụ minh anh thuận hòa.

4.- Chung trò dâng hiến tâm hòa
Ngôi thờ Trời Chủ nguy nga cõi lòng
Bước theo dấu bước Thiên-Bồng
Tùng ư chí thiện rặt ròng Đạo-Ba.

5.- Lời Châu, tiếng Ngọc thiết tha
Dạy truyền con cả, Cả-Và thọ qui
Nhìn theo Lý Pháp Vô-Vi
Ban truyền mở rộng thùy tri tự nhàn.

6.- Chung trò đồng cả vén màn
Vâng nghe tu tập lặng an đề huề
Chung nhau Nam Nữ đều về
Diệu-Linh Thánh-Điện dâng thề thọ ân.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học hiểu gọi rằng Lễ Ngọc-Thanh Thầy lâm đặt nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, trong năm Canh-Tý nầy, Đệ-tử ấn chứng cho đoàn em của Đệ-tử về chầu Lễ, trước đọc rồi mới đãnh-lễ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ GIÁNG-THẾ ĐỘ-LINH

THI

NGỌC-Sắc Lịnh-gia hiệp mối-giềng
HOÀNG-Đồ vận mở cuộc Thanh-Thiên
ĐẠI-Đồng nhìn Lý chung tùng Lịnh
ĐẾ Chủ muôn sinh thỉ bổn quyền
GIÁNG tại Nam-Bang hoằng Chánh-pháp
THẾ gian cộng lạc thấu Chơn-truyền
ĐỘ Đời thức giác nhìn bầu bọc
LINH điểm cân đồng thấy gặp yên.

Thầy các con, mỗi con hiền hiếu, hãy vâng tuân thấu hiểu Lý Pháp Đạo Trời khai, chớ tưởng sai rồi dở dang thân phận Đạo người, con Ta mỗi trẻ, kể từ đây cần tạo đoan lành vui đẹp vẻ, phải thật thi mau lẹ Lý-chơn dò, Pháp-chánh cần lo, câu Chơn-Đạo ấm no đón ngăn cơn rét lạnh, cần đoan hạnh lập chí thanh cao đúc rèn tâm hòa tánh đó, Thầy đáng mừng trò Ta thuận tùng qui luật, Cha vui thay con trẻ hiếu tâm, Trời ban phước tôi Trời trung kiên chánh trực. Vậy đồng con Nam Nữ trước Đàn thời Ngọ ngày 1 đây tiền nhựt Ngọc-Thanh lắng tai nghe rõ lời Trời, Cha, Thầy đây dạy bảo.

THI

Trời là Chúa-Tể khắp trần gian
Cha Cả Thiêng-Liêng bảo vén màn
Thầy gọi danh hiền trò hiếu học
Tam-Tôn chí đại Bửu-Linh-Quang.

THI BÀI

Mừng con hiền hiếu trước Đàn
Trời khai Tân-lễ rõ ràng Ngọc-Thanh.

1.- Lời dạy bảo mối-manh chung-thỉ
Con thuận qui Cương Kỷ dò đon
Con ôi! hai chữ mất còn
Rõ câu thuận nghịch, méo tròn tại đâu.

2.- Mau tiến tân làm đầu dẫn chúng
Đúng nhịp nhàng tướng dụng chánh chơn
Chánh là thể dụ đâu sờn
Chơn truyền thần mạng keo sơn cõi lòng.

3.- Vui chi xiết tao phùng Phụ Tử
Con đồng con lánh dữ nhịn hung
Dầu ai sai lạc đến cùng
Cõi lòng Đạo-đức độ chung hiệp hòa.

4.- Con giống Cha suy xa xét rộng
Chữ háo hòa sanh sống trí trang
Con chung bước một nấc thang
Thang Trời cao thẳm lặng an rõ gần.

5.- Đạo chuyển đến tinh thần thống hiệp
Thầy mừng con bước kịp Đường-dê
Từ đây mau khá đề huề
Em sau, anh trước vâng nghe lời Thầy.

6.- Thầy khuyên dạy đủ đầy lý thiệt
Kêu con đồng học biết vâng nghe
Gọi rằng dấu bước dặt dè
Hùm rình kẹt đá, Gấu le cụm rừng.

7.- Lối tà thần tưng bừng mưu chước
Đường quỷ ma ngang ngược trăm chiều
Đồng con vâng dạ thương yêu
Thầy ban lời dạy dẫn dìu chung nhau.

8.- Đừng xen lộn mầy tao chia rẽ
Phải vướng vòng mắc khóe tinh ranh
Con chung vẹn chí chơn thành
Thầy mừng vui dạ nguồn thanh xuân truyền.

9.- Câu chung hiệp là duyên tu tập
Tiếng thị phi sóng ngập gió đùa
Chợ đời ai bán ai mua
Mỗi con vững dạ đừng đua lợi quyền.

10.- Tình huynh đệ hòa yêu thuận hợp
Mới suốt thông mối khớp xuôi chiều
Kìa kìa Tam-Pháp Luật-Điều
Phạt trừ hắc khí diệt tiêu tà thần.

11.- Trời đâu để đại phong chung nhựt
Pháp đoan trang chơn thật định tri
Kêu con chỉ rõ Vô-Vi
Vô-Quang Huyền-Cực Trí Ly thiền Càn.

12.- Vi Diệu Pháp vén màn thông cảm
Ứng Khôn qui Huỳnh thẳng trung thanh
Hay hay khí tượng nhiên thành
Lập trần Thánh-Đức nêu danh sĩ hiền.

13.- Trọn đức tin cao kiên hữu dụng
Chim sẩy lồng biển rộng cá đua
Rõ ràng cá nước thuận mùa
Chim bay rập cánh, nhạn đua, én chào.

14.- Buổi Đạo thành làu làu tươi sáng
Hội Bình-Linh vạn vạn qui thời
Thuận tùng xuôi thuận khắp nơi
Ngũ-Chi thành điệp Thầy Trời định thâu.

15.- x Rõ thông Tam-Giáo một màu
Lịnh-Kỳ Đạo luật Nguơn đầu Thỉ qui
Mới rằng Luật cả Vô-Vi
Đem đàng dẫn lối hiện đây tay Trời.

16.- Bớ con an mạng thuận thời
Dầu Nam, dầu Nữ tạo đời vững an
Mừng con hiền hiếu trước Đàn
Trời khai Tân-lễ rõ ràng Ngọc-Thanh.

THI

Ngọc lộ Trời Nam Đất Việt-Bang
Tổ-Tông Công-đức thống qui cang
Giống nòi bầu bọc gương tiền biểu
Hướng dẫn năm nơi khải huệ quang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Ngọ ngày 1 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 ngày Lễ Ngọc-Thanh đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ duy Đạo-đức gái thanh tân
THÁNH Tiên Phật tánh Thần Chơn-mạng
MẪU Tử đề huề nghĩa tín ân.

Cả tiếng kêu con Ta hiền hiếu, lo tu tề thấu hiểu lối lề chơn, chung nhau Đạo-đức chớ sờn, Nữ lưu xuất chúng hóa nhơn tế thời, lời Mẹ dạy lập đời là Đạo, con tu tề thiện háo bảo-sanh, Mẹ hiền chỉ rõ mối-manh, mong con trần hạ Đại-thành tiến tân, về phái Nữ ân cần tu học, gần Mẹ hiền Mẹ chọn Lộc ban, Nguyên-Nhơn trong trắng vén màn, đến đây đừng để dở dang Thân Hồn.

THI

Thân, Tâm, Tánh, Mạng của con thơ
Mẹ sẵn gìn đây chỉ hướng bờ
Tân tiến bươn dò chơn thẳng bước
Đừng cho sơ hở ngáo rồi ngơ.

THI BÀI

Lời vàng Mẹ dạy con Ta
Cần tu, cần học chung hòa chị em.

1.- Câu Đạo-đức hốt-chiêm an tịnh
Đừng lả lơi vướng bịnh trầm kha
Con ôi! thấu rõ Cao-Tòa
Cao thâm Huyền-diệu Trời Cha Chủ-quyền.

2.- Lời Châu Ngọc Mẹ khuyên chung cả
Khắp năm nơi vững dạ vưng tuân
Từ đây đuốc huệ sáng bừng
Rọi đàng thông suốt y thuần mỹ lương.

3.- Tu cho thiệt rặt ròng thương húy
Chữ trí trung sanh ký tế đời
Vui say Đạo-đức thuận thời
Mừng con tri giác nhìn Trời tại tâm.

4.- Vui vẻ đẹp cao thâm chung thỉ
Lời Mẹ ban con tỷ cho xa
Đó đây an mạng chung nhà
Ráng phăng mối nhíp nguy nga cảnh thiền.

5.- Về chức vụ nữ nhi yên lặng
Chí thấp hèn nay đặng tung mây
Rõ rằng khí tượng hay hay
Chim bay, cá lội hiện đây vén màn.

6.- Kể từ thuở Mẹ khai đàng nẻo
Dẫn chung con sửa méo đặng tròn
Đức Công chung trẻ rán bòn
Tránh xa chật hẹp vuông tròn từ đây.

7.- Thân chiếu chăn gió mây bô máy
Thể đắm trần nhắc lại ngán thầm
Từ đây hiền nữ bền tâm
Bước bươn đúng nhịp vịn cầm Chơn-như.

8.- x Chớ rằng thiệt thiệt hư hư
Mẹ trông chờ đợi Ba-dư trẻ trò
Bớ con Tạo-Hóa Cao-Lò
Tiếng kêu Mẹ biểu cân dò thiết tha;
Lời vàng Mẹ dạy con Ta
Cần tu, cần học chung hòa chị em.

THI

Tiếng chuông cảnh giác thức đời mê
Lời nhắn chung con nhớ trở về
Giống trống Lôi-Âm kêu khắp cả
Tổ-Tông bầu bọc kíp dâng thề.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

PHỤC lại Thỉ-Nguơn đó trẻ là
HY Hiền, Hy Thánh bớ con Ta
ĐẠI-Đồng nhơn nghĩa sanh sanh thuận
ĐẾ Chưởng Càn Khôn giáng giảng hòa.

TRƯỜNG THI HỰU BÀI HOÁN THỦ

1.- Nay đây lời dạy dặn dò
Thanh-Thiên Bổn-Đế ban cho Phước hồng
Trong trong trắng trắng rặt ròng
Điền Ly chiết Khảm tang bồng Hải-Sơn.

2.- Khôn Càn thống hiệp hóa nhơn
Thiên-thời Địa-lợi buổi cơn lập trần
Bính Đinh Càn chiếu Nam-châm
Huyền vi Nhâm Quí thậm thâm Tam-tàng.

3.- Thiên-công sơn trí bỉ quang
Đoài cung Thượng khuyết Cấn an phúc thiền
Chiết Đoài cung Cấn liền khải Lý
Khai Thượng-Tiêu Cấn ký liền Càn
Đây là hiệp nhứt Càn cang
Lập trần là Đạo Dinh-hoàn nhìn gương.

4.- Chiết Cấn cung nghĩa phương cách trí
Nên điền Đoài Âm thị khai Dương
Khảm thông Ly bế hội đường
Chấn hưng Tốn khải tỏ tường thuận cơ.

5.- Chiết cung Tốn huờn sơ dựng hội
Điền Chấn quang sấm dội trừ tà
Chư-hiền mau dựng Đạo nhà
Nhà hiền hiếu học phân ba sáu vừa;
Thế gian đừng để thớt thưa
Xích Huỳnh cộng lạc sớm trưa xây vần.

6.- Đời phát minh Tân-dân thuần túy
Đạo chánh-chơn đem lại Đức minh
Hiện đây dấu bước tiền trình
Cơ-quang Phục-Thỉ, Đời nhìn Đạo qui.

7.- x Thế gian Lạc Số Hà Ly
Rằng truyền thơ bửu đồ ky tinh thần
Chung nhau thuận hợp nghĩa nhân
Phong trào ấp tổn nhân cần cách liêm;
Hoàn thành mối chánh nghi nghiêm
Anh phong minh hiển thiện duyên nối dài.

THI

Tiến tân Đạo-mạch khá tri nguyên
Thấu rỏ thâm căn Pháp chủ quyền
Cố Đế tượng hình Minh Chánh Đạo
Vô-Vi nhi diệu trí tri thiền.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Ngọc-Thanh Nam-Công đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng mỗi mỗi nghe chung lý do lập trần duy tân hoàn Thánh-Đức.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc từ đây ứng dụng huyền
BÀNG cờ Trời sắp cuộc kề yên
TỔ-Tông Công-đức khai đàng nẻo
QUỐC-Việt Thiệm-Châu thấu lối hiền
ĐẠI-Đạo hoằng thông hanh thỉ hữu
THÁNH ban Lý Pháp khải chung thiền
ĐẾ thâm căn cố nguồn tươi sáng
Giáng tỏ nguyên do cội đước duyên.

Bổn-Đế lâm Đàn, chào Đấng Thiên-Chơn, mừng chung Đàn-nội thời Tý Lễ Ngọc-Thanh, nhìn nòi giống chỉ mành Tử Tôn cành Việt, Đạo Trời mở Nam-Bang huấn thuyết, bảo dạy truyền tâm huyết con cháu Tiên Rồng, Đất Thiệm-Châu Xích-Đạo khai thông, thông Huỳnh-Đạo rặt ròng Nguyên-Nhơn đăng tường ứng Nguơn Phục-Thỉ.

THI

Phục-Nhứt lập Nguơn lịch sử tiền
Nghĩa nhân Đạo cả hựu đồ nguyên
Chánh chơn Đức trọng thiền qui pháp
Nhân hậu duy trì Vạn ức kiên.

THI BÀI

Chung Đàn thời Tý Ngọc-Thanh
Giáng Đàn ban tỏ mối-manh con hiền.

1.- Giống Rồng Tiên hữu duyên đồng cả
Ứng tiền đồ hỷ hạ phước Trời
Đứng lên khai mở vận thời
Thời kỳ Thánh-Đức lập đời Tân-dân.

2.- Đời Tân-dân nghĩa nhân thi thật
Cha mừng con tỉnh giấc mộng hồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Khắp trong bốn biển hô tung một lời.

3.- Tung một lời Đạo Trời Cứu-Thế
Chiết Khảm cung Ly bế thành Càn
Cháu con Hồng-Lạc vén màn
Nam-Bang Phước Địa rõ ràng Tu-Di.

4.- Nền Tu-Di hiện đây Châu-Thiệm
Thượng, Thái, Hồng càn kiện phân minh
Trời ban Ngọc-sắc tiền đình
Nguyên-Nhơn Linh-Chưởng hạ mình giáng lâm.

5.- Mình giáng lâm dùng tâm Châu-Thiệm
Nam-Bộ-Châu đốn tiệm cơ đồ
Rõ ràng lập vững móng mô
Trời Nam, Đất Việt điểm tô mối-giềng.

6.- Cha lâm Đàn ban khuyên dạy bảo
Mừng chung con hảo hảo vinh quang
Con ôi! tinh tấn Càn cang
Chung hòa cộng lạc định an bốn bề.

7.- An bốn bề qui về một mối
Phá khuôn trường cá lội chim bay
Chim bay thong thả ngày ngày
Ngày xuân nhạn múa vui say Đạo-mầu.

8.- Say Đạo-mầu cúi đầu trước Bệ
Chầu Cha Trời thọ huệ ân cao
Ân cao ban rải một màu
Một màu hòa hiệp đồng nhau tu tề.

9.- Đồng tu tề tránh thê thảm đạm
Nhìn sống còn nghĩa thậm tình sâu
Đệ Huynh chung cả một bầu
Bầu Trời an tịnh mở lầu Bính Đinh.

10.- Cả tiếng kêu đồng nhìn chủng tộc
Dân-Việt Ta cội gốc quế trầm
Đại-Cồ Thánh-Đức Cửu-Chân
Đừng cho voi dậm mồ phần Tổ-Tiên.

11.- Đừng xô xát là yên Xã-tắc
Cần mến thương bồi đắp San-hà
Đồng-bào nhìn một Mẹ Cha
Non-côn, Sông-lệ, Ngư-hà, Ngân-hương.

12.- Hà Ngân-hương tang thương mấy độ
Bao bấy đều do chỗ rẽ chia
Cho nên Quốc-Độ rạch lìa
Cha đây Tổ-Quốc kêu về Trung-Ương.

13.- Về Trung-Ương nghĩa phương Trời Chủ
Có lối lề qui củ bản căn
Đừng đừng tính việc nhố nhăng
Nồi da xáo thịt rực rằn éo le.

14.- Rằng éo le mành the chuông nặng
Thương mến nhau dặm thẳng anh phong
Trung kiên gánh Đạo tang bồng
Đem chung hạnh phúc cấy trồng tương lai.

15.- Trồng tương lai hay hay khí tượng
Đừng học đòi miễn cưỡng mộng hồn
Khắp trong thế giái Càn Khôn
Có ai qua đặng Chí-Tôn ơn Thầy;
Ở ăn mặc ấm ngày ngày
Ăn no cảnh sống từ nay vui hòa.

THI

Vui thay mùi Đạo toại lòng tu
Vén khỏi vân lung chí lạc thù
Giống trống Lôi-Âm hoài kết bạn
Kích chung cảnh tỉnh cố hiền nhu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước Lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN-Minh Chánh-trực Đạo nhà an
NÔNG dược rải gieo mở vận nhàn
ĐẠI-Hội Công-đồng thông Thỉ-Bổn
THÁNH căn ĐẾ thẳm thống qui cang.

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội Nữ Nam
Chư-hiền vâng mạng vẹn toàn tu lai.

1.- Chung Nam Nữ anh tài thư kiện
Lo cho tròn tân tiến lập công
Chung nhau Huynh Đệ Đại-đồng
Lập Đời Thánh-Đức rặt ròng lý do.

2.- Đời nhìn Đạo ấm no hòa thuận
Đạo lập trần xuôi thuận bốn bề
Rõ ràng Dấu-thỏ Đàng-dê
Xuân Thu bút tước cảnh quê chung hòa.

3.- Quê chung hòa dựng nhà Đại-Đạo
Hãy ân cần hảo hảo Nam-Bang
Từ đây vén hết trần màn
Về nơi cảnh tịnh Dinh-hoàn hòa vui.

4.- Chữ hòa vui thuận xuôi thời cuộc
Thời Trời ban cuộc dựng anh phong
Nhân-cần Liêm-cách trắng trong
Trắng không lem ố, trong không rực rằn.

5.- Không rực rằn khỏi nhăng khỏi nhố
Bền cần lo báo bổ thâm ân
Thâm sâu huyền diệu tinh thần
Ân là trung trí hiếu nhân đễ thuần.

6.- Lời dạy kỹ vui mừng hiền sĩ
Câu chấn hưng thuần túy danh nêu
Danh hiền chói tợ đuốc khêu
Thanh cao trí huệ tiếng kêu hòa bình.

7.- Kêu hòa bình phải nhìn Trời Chủ
Trời Chủ Cân tạo thủ dĩ đồng
Kêu chung khắp cả chung-Tông
Cần nhìn Tổ-Thỉ lập công hiện thì.

8.- Công hiện thì duy trì tánh đức
Bền tâm lương tri thức sống còn
Tam-Hoàng ứng hiện suốt thông
Thông người ta hiệp dứt lồng bẫy chông.

9.- Lồng bẫy chông giống dòng đoạn tuyệt
Người biết người, Ta biết hiệp ta
Ta Người đồng biết mới hòa
Biết đồng vui sống đừng xa vận thời.

10.- Xa vận thời nghịch Trời rạch Đất
Chung rún nhau di vật đoạn lìa
Từ đây đừng có rẽ chia
Nhìn chung lý tưởng qui về chữ thương.

THI

Về chữ thương yêu mới hiệp hòa
Lý-chơn tưởng niệm một Trời Cha
Tình đồng bầu bọc đừng nồi xáo
Bền vững lương tâm dựng Đạo nhà
Không có rồi đây khai Pháp thật
Đó đây định mệnh thấu thành gia
Nêu cao danh nghĩa ân che chở
Tân tiến kịp thì hậu đức ca.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ Ngọc-Thanh đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 - 3 giờ tối)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Hồn qui nhứt Bỉnh quyền Thiên
HOÀNG Thượng Sắc phê trước trướng tiền
HUỲNH-Đạo Trời khai thông bổn-thỉ
ĐẾ thâm căn chưởng thống huờn nguyên.

Bổn-Đế chào Đấng Thiên-Chơn, thế Trời Giáo truyền Chủ Bỉnh, trước Đàn đây đáng mừng danh dự lĩnh Đạo cả Nữ hòa Nam, phải chí công bồi đắp liền tâm, ra hướng mạng vịn cầm Nam-châm phương đồ căn bản.

THI

Phương nghĩa đồng qui thống hiệp đây
Đồ Thiên Tu cảnh cuộc dung nghi
Trí tri cách vị đoàn viên hữu
Ứng hiện trung hòa Tín Đức y.

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội Ngọ thời
Ngọc-Thanh ngày thứ chầu Trời thuận cơ.

1.- Cơ quan chuyển an chờ định mạng
Làm làm sao tỏ rạng hiếu tâm
Hiếu tâm tận lực vịn cầm
Vịn cầm chữ Đạo Nam-châm hướng đồ.

2.- Đừng lắc lẻo xát xô phi lý
Rồi vong căn mạt pháp trí mòn
Làm sao Đạo-đức hạnh tồn
Người tu như vậy đâu tròn hiếu tâm.

3.- Tròn hiếu tâm cao thâm đền đáp
Đền ơn Trời đáp nghĩa dắt dìu
Chư-hiền đừng mãi khúc khiu
Khúc co quanh quẩn, khiu chìu lối ma.

4.- Chìu lối ma phải xa thần mạng
Thần mạng xa đâu hản lương tâm
Làm sao Phật tánh tịnh tầm
Người tu như vậy khó châm lối lề.

5.- Bổn-Đế vui đề huề nhìn thấy
Cả Đàn đây thảy thảy nhứt tâm
Chung hòa cộng lạc vui thầm
Đệ Huynh nhã nhặn ngàn năm thanh bầu.

6.- Ráng căn bản bền lâu như vậy
Cảnh Tu-Di sẽ thấy tiến tân
Tiến mau tân tiến Sửu cần
Cần nên hạnh biểu thanh vân che đời.

7.- Vân che đời, đời nhìn người mến
Cuộc Đại-thành bước đến thang mây
Thang cao chín nấc hay hay
Hay hay khí tượng vui thay bớ hiền.

THI

Bớ hiền, bớ hiếu, bớ Trời con
Bớ cả nhơn sanh hiểu sống còn
Bớ chốn phàm trần nhìn Chủ-Tể
Bớ đời tân tiến hiệp chung đồng.

HỰU

Hiệp chung đồng một Lý đồng Cha
Chia rẽ rồi đây thảm thiết mà
Phải tiếc máu xương đừng xáo thịt
Nồi da đau lắm bớ người ta.

HUỜN

Người ta sao lại chẳng thương đời
Hăng máu ăn lầm thịt máu rơi
Hỏi lại đây mà bầu bọc chủng
Kêu chung nhơn hậu cuộc cơ thời.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc phục hưng chấn động thinh
NAM-Bang Châu-Thiệm đặng anh minh
THÁNH Tiên Phật độ người Trung-nghĩa
MẪU Tử đề huề hiệp chí tin
ĐẠI-Hội Vạn-Linh chào Tứ-hải
CỒ danh Nữ-sĩ tiếng hòa bình
Giáng truyền lời dạy chung con cả
Đàn-nội đồng an Thỉ-Bổn gìn.

Mẹ mừng chung con trẻ, cả Nữ Nam vui vẻ tu hành. Con ôi! Đạo-đức phát minh, đồng mỗi trẻ vẹn gìn câu hạnh phúc, lời Mẹ ban con Ta tuân phục, hầu trác ma tác túc xứng Nguyên-nhơn, phận Nữ lưu danh dự đoan trang, câu tu tập ân cần đúc rèn tâm chí. Con ôi! Nữ-lưu Nhâm-húy, Nam-nhân kinh dĩ Bính Đinh, cả Nữ Nam Tín Đức khai Huỳnh, lòng trọn thiệt anh minh hướng mạng, người Đạo-đức nêu gương lành cho thế gian tường hản, chữ Bảo-sanh Nhơn-nghĩa thi thật Đại-đồng, câu đồng nhứt tự do lý tưởng.

THI

Tự tạo Tân-dân chí sĩ nhu
Do nhiên định mạng hợp an phù
Nữ Nam mỗi trẻ nhìn chân chánh
Chung-Thỉ hựu huờn rạng ánh Thu.

THI BÀI

Mẹ mừng con trẻ Nữ-lưu
Ngọc-Thanh Đại-lễ lạc thù Đức tin.

1.- Tu bớt việc chống kình chia rẽ
Gái Hùng-anh vui vẻ phất cờ
Huy-hoàng Tam-Bửu huờn Sơ
Nêu cao Thánh-Đức Mẹ chờ bớ con.

2.- Câu tu tập vuông tròn chí cả
Mẹ mừng thay hỷ hạ Tiên Rồng
Đây là nòi giống Đức-Công
Tổ-Tông Đức nghiệp cấy trồng tương lai.

3.- Lời Mẹ dạy hiện đây vén ngút
Chữ Trung Hòa Thỉ phục Nguơn qui
Bớ con Nữ-sĩ bồi khuy
Chợ đời lui tới có chi đâu là.

4.- Tránh chợ đời đồng hòa cộng lạc
Nhìn đồng-bào xe cát đắp cồn
Thuần y mỹ phục thông Khôn
Càn cang hạnh kiểm dựng trồng trần gian.

5.- Lời Mẹ dạy bình an hòa chí
Chí bình hòa nghe thấy thẳng ngay
Bớ con vẹn chí anh tài
Tài bồi căn bản từ nay thuận thời.

6.- Đừng học lối tơi bời lã chã
Mẹ e cho rời rã thân sanh
Con ôi! Mẹ chỉ mối-manh
Đồng tâm hiệp tánh, ngọn nhành sum sê.

7.- Thân chiếu chăn tư bề chật hẹp
Thể thấp hèn khuôn phép tung mây
Hiện nay tu tập nhìn Thầy
Mẹ lo dìu dẫn con bầy lánh mê.

8.- Thân Nữ-nhi tư bề lao khổ
Mẹ dẫn con thoát chỗ chăn lòng
Đưa chơn bước tới thanh bồng
Tự do tỉnh giác suốt thông lập trần.

9.- Chí hướng Đạo phải cần dỏng mãnh
Dẻo bền dai vạn mạnh tung mây
Rõ ràng thi thật cơn nầy
Nghĩa-nhơn, Đức-hậu nối dây giống nòi.

10.- Nòi giống lành rọi soi đời tỉnh
Gặp Trời Cha dứt bịnh trù trì
Đứng ra đoan thiện tiện nghi
Thành công hiển tích duy trì Lý-chơn.

11.- Nguồn Chơn-lý cao sơn minh hải
Khắp Năm-châu thảy thảy nhắm nhìn
Kêu chung Nữ-kiệt oai danh
Chỉnh đoan hướng mạng gương lành đời xem.

12.- Về phái Nữ tháo rèm sóng dợn
Dựng Tổ-Tông hòa huởn Trí Trung
Tri nguyên Đạo-mạch tao phùng
Phùng nhơn tấn thiện vô cùng rõ thông.

13.- x Nữ-lưu hiền hiếu tấc lòng
Lòng bền dạ chắc dựng trồng ánh khưu
Mẹ mừng con trẻ Nữ-lưu
Ngọc-Thanh Đại-lễ lạc thù Đức tin.

THI

Nữ-lưu hiền hiếu bớ con Ta
Mẹ giáng đàn đây dạy hiệp hòa
Mừng cả con Trời đồng vưng mạng
Vui thay chi xiết lý Cao-Tòa.

HỰU

Cao-Tòa ánh lộng chí khâm khưu
Vui vẻ tung mây dứt hận cừu
Phấn chấn tinh thần thân bất hoặc
Từ đây tiến hóa tránh phiền ưu.

HUỜN

Phiền ưu bất cấu thấu Vô-Vi
Mỗi trẻ phương trương hiệp thống qui
Chí dốc phăng tầm chăm chí hướng
Hướng đồ Mẹ cậy Gái hiền đây.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

THỂ thức từ đây sáng rỡ mà
LIÊN hoa chín sắc chiếu càng xa
TIÊN ban Nữ-sĩ thanh danh xạ
TRƯỞNG hướng đàng thông rạng ánh lòa.

Lâm Đàn chào Đức Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, xin nương bút tỏ bày kêu khuyên Nữ-phái. Cả tiếng kêu em hỡi, Chị giáng đàn nhắc với chung đồng, ráng lo tu bước đến thanh không, thanh danh dự Nữ-lưu đoan thiện, danh Nhu-sĩ suốt thông u hiển, tiến tân thay Càn kiện cao minh, Đất Việt-bang Nữ-sĩ khai huỳnh, châu Nam-Thiệm hạnh vinh Trời gia ân tiền hướng, giống Rồng Tiên anh phong Đạo-tướng, gương nêu cao sĩ thượng chiếu hiển cho năm nơi, Chị khuyên chung dứt tất lả lơi, cần tuấn tú gương đời thuần hiển, dùng trinh hạnh khai thông lệ liễu, thanh y thuần cốt cách mỹ lệ anh phong, vì Gái Việt-Nam sớm gặp Chủ-Ông, cần gìn khép tiếng đời mai mĩa.

THI

Kêu chung bớ mỗi gái hiền nhu
Đừng có rẽ chia chịu quáng mù
Sáng suốt vén màn ra hướng mạng
Danh nêu Tử-phủ há nào lu.

THI BÀI

Ngọc-Thanh ngày Lễ Dậu thời
Kêu chung phái nữ vưng lời Chị khuyên.

1.- Chị khuyên em lớn kiên gìn Tiết
Nhỏ giữ Trinh Trung-liệt Hạnh-thuần
Tam-tùng, Tứ-đức Tân-dân
Ngũ-luân, Bát-bửu, Tinh-thần phát minh.

2.- Về Đạo-đức dĩ kinh huyền trí
Lấy chữ thương nghe thấy suốt thông
Nữ-lưu xuất chúng tang bồng
Hùng-thư gánh Đạo lập công kỳ nầy.

3.- Cơ Đạo chuyển Chị lâm Đàn dạy
Báo tin lành gạn giống lựa rành
Gạn cho danh nghĩa thanh thanh
Lựa ròng rặt giống Hiền-lành tiền gương.

4.- Kêu chung cả Kỷ-Cương gìn giữ
Gìn noi hiền, tránh dữ phá mê
Em ôi! chung cả đề huề
Tiến tân Anh-liệt bảng đề Sĩ-nhu.

5.- Ánh Nguyệt Thu cần cù vượt khỏi
Rọi cho đời kêu gọi thế gian
Anh-phong kiệt liệt vén màn
Cơ thành danh Đạo ninh an hòa bình.

6.- Chữ hòa bình Hoàn-dinh trông đợi
Bởi tay Trời điểm gọi mới thiền
Chị khuyên Em đủ Trung-kiên
Đem bầu Linh-dược Diệu-huyền cứu Linh.

7.- Gương Sư-Giáo Phong-thinh Thuần-hạnh
Đức tánh cao gọi Thánh cứu đời
Gọi chung Em thế cho Trời
Điều Linh chẩn mạch cuộc thời đặt ân.

8.- x Thế gian bịnh nặng trở trăn
Dùng Linh-đơn vị tuyệt căn bịnh trần
Công chung Đức cả dường trăng
Đêm Đông đặng sáng nhờ Hằng-Nga soi.

THI

Hằng-Nga chiếu ánh khắp đêm Đông
Ý thức chiếu chăn bổng Thánh đồng
Thân thể thấp hèn nay hẳn vị
Đúc rèn tâm chí suốt rành thông.

Chào Hỏa-Đức Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến thời Dậu ngày thứ Ngọc-Thanh đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG CHƯỞNG-ÁN Giáng Đàn-Tiền.

THI

KHƯƠNG minh Pháp-chánh chỉnh Điều-Qui
THÁI dật hòa an phải tỉnh tri
CÔNG trí thuận chiều không luống uổng
CHƯỞNG-Quyền hiệp bảng có Trời sai
ÁN đề trừ ngụy phò Chơn-mạng
Giáng chỉ Luật-Điều hộ Chánh đây
Đàn-Diệu Minh-Linh phân lẽ sự
Tiền-Đình khâm phục Lịnh CAO-ĐÀI.

Bổn-Công vưng Thiên-lịnh, giáng Đàn-tiền chào Đức Thiên-Chơn, ban đôi lẽ tỏ phân Chung Thỉ, con Trời là Nguyên-nhân xuất thế, nên Trung-kiên đừng phế Đạo luật gánh mối Trời sai, cho rạng chí Thiện-tài, dầu Nam Nữ gương thiền nên Hạnh-phúc cho đời nhìn nhắm, phải lập công đề ban nghĩa ân Đất Trời cao thẳm, nhìn Toàn-Năng Điều-luật Vô-tư, đề hướng mạng chớ lờn Thiên-luật, Nguyên-nhơn chí thiền chơn thật, giữa Bệ-vàng hứa hẹn với Trời Cha, đừng buông lung phóng túng sai ngoa, toan lập Đức hoàn thành sứ mạng.

THI

Sứ ban thọ Lịnh bớ Nguyên-nhân
Đừng có luống bôi Nghĩa với Ân
Cung kỉnh cho tròn tâm chí hiệp
Tín-tôn Điều-luật thưởng răn gần.

THI BÀI

Đến đây tu tập cho tròn
Cần năng tỉnh giác dò lần Lý-chơn.

1.- Đừng sơ hở buổi cơn gạn lựa
Mong Chư-hiền bữa bữa dò tâm
Dò coi hai lẽ Tiên Phàm
Dò rồi mới thấy Đạo-tâm nhơn nghì.

2.- Thầy có dạy Lão đây Thần quản
Mong Chư-hiền Tánh-mạng trọn tu
Đừng cho đến đỗi ô hô
Kêu Trời đã muộn Lạc-Đồ sót sai.

3.- Đời nên tỉnh nhìn ngay Trời Chủ
Chữ Tồn Vong vĩ thủ do đâu
Lý-chơn Đạo-đức làu làu
Trời ban ánh sáng một màu Luật qui.

4.- Nên tỉnh giác trí-tri cách-vật
Đừng luyến đời ngây ngất tâm hồn
Muốn cho an vững bảo tồn
Tồn Linh bảo mạng vuông tròn tín tôn.

5.- Tín Chánh-đức, Tôn nghiêm thông luật
Luật Vô-Vi chơn thật vô tư
Đạo-tâm, Đức-tánh thiện từ
Lý do lệ án như như bủa đồng.

6.- Đạo Trời chuyển hoằng thông sanh hóa
Kêu đời nhìn chung cả sống còn
Thương yêu hòa hiệp sắt son
Giống nòi bầu bọc mất còn thể chung.

THI

Thể thức từ đây thống hiệp hòa
Con Trời Trời Chủ bớ người ta
Ta Người thương mến nhường ăn ở
Mặc ấm đồng mừng tránh lối ngoa.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đăng đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 10/35 Canh-Tý 1960 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn bớ trẻ trò
HOÀNG-đồ ánh lộng chí tròn lo
ĐẠI ân ban tứ trên tinh tấn
ĐẾ Chủ Càn Khôn Tạo-Hóa lò.

THẦY các con, mỗi con vưng nghe Thầy ban ân dạy bảo, đường ngay chung sống, nẻo thẳng hòa an, ngõ hiền bình tịnh.

THI

Đường ngay để bước bớ con Ta
Nẻo thẳng kêu chung trẻ hiệp hòa
Chơn-chánh ngõ hiền nêu Sử Đạo
Nghĩa-nhơn bình đẳng vững an nhà.

THI BÀI

Mừng con chung cả trong Đàn
Ngọc-Thanh ngày hậu nguy nga cõi lòng.

1.- Mừng chung con đồng đồng thảy thảy
Vui vẻ thêm điềm thoại báu Linh
Con ôi! Đạo-đức hòa bình
Bình an tu tập giữ gìn Tín-trung.

2.- Chữ thương yêu lập công tạo Đức
Đức đủ đầy thước mực lường đong
Tạo nhơn Phước-tứ chung đồng
Đồng che chở đủ, đảnh bồng Tu-Di.

3.- Con đồng xét có chi riêng để
Chỗ vững còn báo bổ là đâu
Cơ quan gạn lựa làu làu
Đây là bộ máy Thiên-Tào chọn phân.

4.- Con tin trọn Tân-dân tập thể
Minh-đức khai Ly bế Khảm khai
Mới rằng xứng phận anh tài
Đáp bồi lời hứa trước ngay Bệ-vàng.

5.- Trước Bệ-vàng Trời ban Sắc-sứ
Sắc điểm danh, Sứ dụ Linh-thiêng
Đây là thậm cực bí huyền
Cũng người mà đặng dành riêng tên lành.

6.- Riêng tên lành làm anh hướng mạng
Hướng mạng là nền toản tâm ư
Phụng thờ một Đấng Đại-Từ
Tu lo cứu thế diệt trừ tục mê.

7.- Tục mê man hung ngang canh cải
Rắp đàng lành nẻo phải chúng sanh
Đó là lắc lẻo ma ranh
Cản đàng tu niệm đặng bêu danh tài.

8.- Con xa Cha, gần ai đó trẻ
Trò cãi Thầy, ai dạy tiếng hiền
Con Trời dám loạn cả Thiên
Nhố nhăng lăn lộn, hỏi yên hay nhào.

9.- Kêu chung con làm sao cho vững
Đạo sắp bày Trời Đất, Thuấn Nghiêu
Đừng đừng canh cải đổ xiêu
Nguyên-nhơn sa vuột, bảy chiều ức niên.

10.- Càn Khôn sắp một Quyền Trời Chủ
Líu lăng rồi qui củ đâu còn
Lần lần Linh-điểm hao mòn
Còn chi Tính-đức Tâm-hồn đó con.

11.- x Thiết tha lời dặn chung đồng
Lập công cho vẹn mót bòn Lý-chơn
Chớ đừng tính thiệt so hơn
Hỏi đâu qua đặng Chí-Tôn là Trời.

THI

Trời kêu chung hiệp thuận hòa thương
Nhìn sống mến còn yêu chuộng tường
Dấu vết gắn hàn đừng khoét thọc
Mới nên danh nghĩa Đức đồng thương.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày Lễ Ngọc-Thanh gọi ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (9 giờ tối.

-------o0o-------

THANH-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung đồng giai cấp hiếu tâm
Lòng thành thiện chí cao thâm hiếu hiền
Từ đây xét rõ hậu tiền
Về đây chầu lễ bình yên vững bền.

2.- Vững tâm tầm lý Đạo nguyên
Bền gan thấu rõ mối-giềng Lộc ân
Gạn ròng giống tốt nghĩa nhân
Diệu-Linh chầu Lễ Ngọc-Thanh cân lường.

3.- Chư-hiền tỉnh giác bước bươn
Lo tu, lo học nghĩa phương thính tùng
Tránh xa nẻo chạ đàng cùng
Noi gương anh dũng qui tùng Lý-chơn.

4.- Ngày đêm trau trác hóa nhơn
Nêu cao danh nghĩa chẳng sờn ái tha
Cuối năm Canh-Tý đây là
Lão mừng cơ chuyển gạn ra rõ rành.

5.- Nhơn hiền vật báu mối-manh
Phước duyên Thánh-Đức tập tành thuận xuôi
Sang năm Tân-Sửu rõ mùi
Đầu đuôi ghi nhớ khúc nôi đâu lầm;
Chung Đàn giai cấp hiếu tâm
Lòng thành thiện chí cao thâm hiếu hiền.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước mỗi Hiền về chầu Lễ Vô-Vi Ngọc-Thanh, Thánh hóa chuyển Thần, Tý niên hoán vận, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc trước thời Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-QUÂN LÃO-TỔ Giáng.

THI

HỒNG-Ân Trời tứ khắp trần gian
QUÂN chỉnh bình hòa Đạo vén màn
LÃO Giáng chỉ bày cơ thuận nghịch
TỔ-Tông Công-đức khá tròn an.

Bần-Đạo lâm Đàn, chào Đấng Thiên-Chơn Giáo Chủ lái thuyền Đại-Đạo, cạn lời phân giảng cả đồng sanh, đây ngày Lễ Ngọc-Thanh gọi Vô-Vi trí đặt, Diệu-Linh Thánh-Điện oai danh, câu chấm chọn Lão nay vưng Trời chấn hưng thần mạng, hộ trì nguyên đức trang thời hội Nguyên-nhân tạo đoan cuộc thể.

Than ôi! Đời cuối hệ gọi buổi chót mạt Nguơn. Nay Lý, Pháp, Đạo Trời gia ân huy hoàng Phục-Thỉ, Lão Khai-Huỳnh trí thời hỗn độn, nối Bàn-Cổ sơ khai, hiển hiện giờ đây, truyền trao mối Chơn giềng Chánh, cho con Trời vén màn khỏi ngộ trần-ai đó trẻ.

THI

Trần thế gay go bởi lố mòi
Ai bi chi đát Đạo ngày soi
Đó đây phân đoán đừng cho lộn
Sĩ hiếu mở Huỳnh Đức nghiệp noi.

THI BÀI

Ngọc-Thanh ngày Lễ Vô-Vi
Lão vâng Thiên-sắc hiện đây tỏ bày.

1.- Nguồn Đại-Đạo đến đây tươi sáng
Cơn gạn lừa ánh dạng đuốc khêu
Chư-hiền gắng chí danh nêu
Gương trên vũ trụ dẫn dìu đồng sanh.

2.- Đạo là Đạo mối-manh đâu méo
Chữ Hiếu Hiền có khéo phải khôn
Khéo là rõ chỗ vong tồn
Khôn ngoan sáng suốt có không phân rành.

3.- Lão lâm Đàn trược thanh chỉ lóng
Con của Trời đừng vọng phàm tâm
Đừng lòng chia rẽ mà lầm
Ráng nhìn lý dụ Nam-châm dẫn dìu.

4.- Tu phải rõ bóng thiều trưa sớm
Trưa trễ tràng, quá sớm phải chờ
Có chi hay giỏi hầu mơ
Tội tình chất ngất Thiên-cơ bủa truyền.

5.- Dáng con Trời rõ duyên thấu họa
Duyên gặp nguồn mau khá lập công
Họa là cuồng vọng minh mông
Ngổn ngang vướng tội Đại-đồng án ghi.

6.- Tu cần tỉnh cần tri giác nhận
Tu đừng đeo cơ cẩn cầu may
Tu cho rạng tiếng Cao-Đài
Tu sao Tử-phủ ghi Tài Đức Tâm.

7.- Tu cần ráng dò thâm xét quãng
Tu thiệt nên một hạng Anh-thư
Dầu Nam, dầu Nữ hiện chừ
Bình tâm hòa tánh tư tư tịch tường.

8.- Tu cần giữ nghĩa phương làm trọng
Tu tín tôn thẩm lóng Bốn-ơn
Tu thì chữ Đức chớ sờn
Ngọc-Thanh Đại-lễ Lão mừng hiếu tâm.

9.- Chữ hiếu tâm phương tâm chủ định
Câu thương yêu dứt bịnh thuẫn mâu
Đừng đừng gầy nạn tai sầu
Sang niên Tân-Sửu nhiệm mầu khải thông.

THI

Khải-Thông Lý-Diệu Pháp Vô-Vi
Nhu-sĩ lầm sai lạc mối dây
Than uổng con Trời trang hữu phận
Nhiễm thâm trần thế khó hồi qui.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Ngọc-Thanh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ TU-MY

41. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh
(có dặn từ đây mỗi kỳ Đại-lễ phải 4 ngày)

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chưởng quyền thưởng phạt thay Trời
Tu-My khai mối lập đời Tân-dân
Hoằng thông Đạo-đức liêm cần
Lý-chơn pháp chánh ninh cần tín trung.

2.- Rõ ràng Đạo-mạch vô cùng
Lý-chơn bất tận hòa chung tu tề
Cuối niên Canh-Tý dâng thề
Đầu đề Tân-Sửu đồng nghe phục chầu.

3.- Phục nguyên Thỉ-Tổ bền lâu
Tu-Di Thầy lập đuôi đầu vẹn trong
Chung nhau đệ tử rặt ròng
Rặt ròng lập đức gắng công thiệt thường.

4.- Từ nầy thấu đặng nghĩa-phương
Phương viên chung thỉ kỷ cương thuận tùng
Lý do cơ hội hoàn trung
Trung thành nghiệp đức tao phùng Nguơn khai.

5.- Rõ ràng ánh tuyết Tam-tài
Dựng nền phong hóa từ nay thật hành
Gạn lừa đầy đủ mối-manh
Thuận xuôi cơ hội người lành thảnh thơi;
Chưởng quyền thưởng phạt thay Trời
Tu-My khai mối lập đời Tân-dân.

MƯU, Đệ-tử, nầy Lễ Tu-My niên Canh-Tý chót cùng buổi hạ, bước sang Tân-Sửu rõ ràng Thánh-Đức thiện duyên. Vậy từ đây mỗi Lễ cần phải 4 ngày chung qui lý luật, còn cảnh xuân ngày thường phải tùy nghi sửa tục hóa thanh khí hợp. Bài nầy để đọc trước khi chung Đệ-tử về chầu Lễ Tu-My, đọc rồi mới đãnh-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban phong chấm đức hiền
HOÀNG thành Thánh-Đức phải cần chuyên
ĐẠI-đồng Huynh Đệ mầu liên lạc
ĐẾ Chủ giáng Đàn giáo bảo truyền.

TRƯỜNG THI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Gọi rằng kỷ niệm hiện đây phục triều.

1.- Tu lo điều chỉnh tịch triêu
Nay đà ra mặt Qui-điều, Hiến-chương
Việt-Nam Thánh-Đức tỏ tường
Phục-Nguơn Tái-Thỉ cân lường Năm-châu.

2.- Rõ ràng Xích-Đạo Càn thâu
Khai Huỳnh hóa vận một bầu điều Linh
Ngũ-Hành vận chuyển phân minh
Lập trần qui hiệp thống huỳnh hòa phong.

3.- Thuần chơn chánh pháp rặt ròng
Trước Tòa Tam-Giáo cấy trồng Năm nơi
Từ đây Đạo-đức người đời
Nước non dân trí sanh thời đức an.

4.- Ninh bình cơ hội sắp sang
Sang niên Tân-Sửu vén màn trần ai
Rõ ràng thi thật nào sai
Bảo truyền dẫn hướng đêm ngày chẳng lu.

5.- Chẳng lu kém vén mù phá tục
Cần chuyên cần phắt phút đó đây
Đó đây chung trẻ sum vầy
Sum sê vầy hiệp thấu Tài Đức Tâm.

6.- Tài Đức Tâm cao thâm huyền diệu
Diệu-Lý là bí yếu giác-mê
Chung con an mạng đề huề
Cần chuyên xây dựng dâng thề thấy nghe.

7.- Thấy nghe thề qui về tu tỉnh
Tỉnh tuồng Đời Đạo chỉnh mẫu-khuôn
Dẫn chung tránh khỏi luông tuồng
Luông tuồng phải bị cọp ruồng gấu tha.

8.- Gấu tha ruồng, luồng ma quỷ chướng
Quỷ chướng là mâu thuẫn tóc tang
Thiệt người khuyên chớ mơ màng
Thiệt cho đúng thiệt, người an Đạo người.

9.- Người có Đạo người tươi thần mạng
Người biết người ánh dạng hồng quang
Con ôi! họa phước hành tàng
Con Trời noi dấu đàng Trời đưa chơn.

10.- Đàng Trời khai đâu sờn Bác-ái
Bác-ái là thảy thảy một Linh
Đừng đừng canh cá phê bình
Ta Người dẫn dắt biết nhìn sống an.

11.- Chữ sống an vén màn vật chất
Đừng giựt giành chất ngất lòng tham
Lòng tham đâu vững lương tâm
Lương tâm xiêu đổ có làm chi nên.

12.- Làm chi nên vững bền đó hỡi
Hỡi thế gian nhơn ngỡi là đâu
Giành ăn giựt ở đáo đầu
Chung qui kết cuộc nạn sầu bởi tham.

THI

Tham tàn Sân mạt bởi Si ngông
Dứt hẳn nhơn tâm mến giống dòng
Bầu bọc hiện thời nơi vững chắc
Đạo hoằng Lý khải trắng tròn trong.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Lễ Tu-My ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN mạng cần trau chớ bỏ rơi
NÔNG bố y mễ phải xuôi thời
ĐẠI hào chí hiệp thân yên thuận
ĐẾ bổn căn liên thống nhứt nơi.

THI BÀI

Tu-My kỷ niệm Đạo-mầu
Anh hùng trổ mặt vãng thâu vận hành.

1.- Chữ Tu-My rạng danh tuấn liệt
Danh oai nghiêm ánh tuyết sạch trong
Rõ ràng Đạo-mạch cấy trồng
Tương lai hạnh phúc giống dòng vui chung.

2.- Chữ chung trí khắc tùng phục vụ
Lo tiến tân qui củ nghĩa nhân
Đạo ban chính đức liêm cần
Cần tu, cần học dò lần lý do.

3.- Dò chơn bước Đạo đò tinh tấn
Khỏi ố lem nầy thuẫn nọ mâu
Từ đây giải khổ khóc sầu
Đem đàng tươi sáng ngõ sâu diệu huyền.

4.- Từ đây ráng xa phiền trọng trược
Chung Chư-hiền ráng vượt bẫy vòng
Đem nguồn tuơi sáng Lạc-Hồng
Tường cơ tịnh giác hư không cứu đời.

5.- Nhìn chung một chỗ nơi nhường nhịn
Chỗ sống còn nơi định an vui
Đạo-mầu thế sự rõ mùi
Non sông xã tắc khắp nơi thái hòa.

6.- Hòa tu tập nhà nhà cộng lạc
Hiệp thương yêu trước thấp sau nên
Việc chi gìn giữ chữ bền
Bền là công đạt phải nên đúng hiền.

7.- Lời Lão chỉ cần chuyên trau trác
Đừng bỏ qua phải ngạc nhiên lòng
Lần dò nhìn vịn Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ hòa đồng công tâm.

8.- Công tâm trí cao thâm sáng rỡ
Trời cứu đời, đời sợ lý thông
Chớ nên húng hính đèo bồng
Con Trời phải thấu giống dòng chung linh.

9.- Chữ chung linh hòa bình yêu chuộng
Chuộng hòa bình khỏi thẹn thuồng tâm
Đó là khỏi lạc sai lầm
Lầm sai dấu bước biến trầm khó qua;
Ban lời chỉ rõ Đạo ba
Đạo Người Ta tỉnh đồng hòa Lý-chơn.

THI

Đồng chung sự sống bớ trần gian
Hòa hiệp chung tu đặng vén màn
Lý thiệt phô bày cao quãng đại
Chơn truyền chánh tín lập Càn cang.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Lễ Tu-My, Thầy Trời lâm đặt nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

GIA đình xã hội phải điều hòa
TÔ điểm Sơn hà vẹn Đạo ba
GIÁO Lý hoằng thông khai ngõ sống
CHỦ quyền thế giái một Trời Cha.

Ngã Gia-Tô Giáo-Chủ, nay lâm Đàn chào Đấng Thiên-Chơn, vâng Thiên-lịnh phán phân thăng bằng lối lề đây nhơn vật, cả thế gian từ đây cần chuyên tu tập, lịnh Cha Trời cứu vớt tránh chỗ diệt tiêu, luật công bình nghị hội đủ điều, oai trị phản hướng dìu con Trời đúng thiệt, hiện đây ngày lễ Tu-My Trời ban nơi Châu-Thiệm nước Việt-Nam Thiên-Quốc Xích Càn khai, dựng Tam-nguơn đem lại Tam-tài, hoàn bổn thỉ từ đây chấn chỉnh, qui Tam-giáo chấn hưng đức tính, thông năm châu hòa định Thanh-Thiên, cứu Linh giải khổ trần miền, ai biết Đạo mến Trời cần thi hành lý do đúng đắn, phận người hữu trách là phô trương diễn khai chánh thể, lập Chơn-thần trí huệ phá tục dị đoan, bảo người dứt diệt lối hung ngang, sang Nguơn-Thượng Tâm Tài in Đức nghiệp.

THI

Tài cao căn trước thấu giờ đây
In trí hòa thương ác chớ gây
Tể-Chúa cứu đời, đời phải tỉnh
Mê man lạc lối đổ nhào nguy.

THI BÀI

Đổ xiêu nhào lộn luân trầm
Cũng vì đa vọng mâu thầm, thuẫn cao.

1.- Lễ Tu-My làu làu Ta phán
Chỉ cho đời hựu hản thỉ chung
Thoát ra cho khỏi đàng cùng
Đàng đen là bịnh ác hung bẫy vòng.

2.- Ai còn đắm, còn lầm tánh tục
Ta e cho ngã gục thân hồn
Ô hô! tiêu tận khó tồn
Làm sao an hảo vuông tròn tánh chơn.

3.- Mất tánh chơn phải sờn Linh-điểm
Xa thăng bằng nhào lộn quanh co
Cuộc đời mãi mãi reo hò
Hò vang khen tặng bụi tro mới kỳ.

4.- Đem máu thịt đổi phi mối lạ
Gọi rằng khôn nghịch chạ chê hiền
Thật thà xét kỹ đảo điên
Còn chi tâm tánh người yên đâu người.

5.- Người chẳng yên bởi đời sao đó?
Chỗ không yên mắc mỏ tại tham
Tham tàn thâm nhiễm vào tâm
Biến thành gươm kiếm chém đâm giữa người.

6.- Đời như vậy trách Trời không cứu
Đã biết bao thần bửu sách kinh
Mãi xưng thượng trí thiếu nhìn
Thiếu nhìn đâu thấy điểm Linh-hồn người.

7.- Cứ khoe giỏi tơi bời gầy cuộc
Lo trầm luân trau chuốt bản thân
Đến chừng thấy tội rõ rằng
Thở than tiếng chót ngã lăn mới là;
Hiện giờ rẻ rúng Trời Cha
Cho người khôn tột vào ra cửa bàn.

THI

Cửa Đạo Từ-bi đã rộng khai
Cả kêu vạn chủng hãy mau quày
Tự nhìn nguồn sống vui chung hưởng
Xương máu tiếc thương tránh đọa đày.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Lễ Tu-My, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

PHỤC-Nhứt vụ thi thấu chánh tà
HY hiền cần dứt lối yêu ma
ĐẠI-đồng biến động vì mâu thuẫn
THÁNH-Đức ĐẾ căn buổi thống hòa.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Ba mươi năm lẻ duy trì huợt khai.

1.- Lễ Tu-My chấm Tài Tâm Đức
Chung Nữ Nam thừa trực lập công
Trung kiên gánh Đạo tang bồng
Dọn đàng khai ngõ thẳng xông huy hoàng.

2.- Nêu chữ Tu nền Càn chỉnh thế
Chữ My là đổi thế hệ điêu
Anh phong trổ mặt đãi chiêu
Trượng-phu, Thư-dũng đủ đều Nữ Nam.

3.- Trang lãnh mạng cao thâm Hùng-sĩ
Diệt tà thần xa lối quỷ vương
Lập trần vun quén Hiến-chương
Bảo đời thuần túy nghĩa phương chung bầu.

4.- Lập phong luân một màu tươi sáng
Giữa trần ai đổi thán về an
Suốt thông vận mạng Nam Càn
Thông Khôn chiết Khảm Ly đoàn liền Tam.

5.- Người xử trí lấy tâm làm chủ
Tâm tịnh bình Đạo thấu trí trung
Tánh linh, Tánh đức ung dung
Tánh bình đẳng nghiệp Phật tùng Thánh gương.

6.- Ý đúng thiệt, ý thường tinh tấn
Ý thoát ly vật dục đâu màng
Đây là ý thức Thiên ban
Con Trời Thiên ý vén màn u ơ.

7.- Ai đúng thiệt Trời chờ, Phật đợi
Gọi mưa xuân phất phới rải gieo
Chung đời muốn tránh nạn eo
Đừng gây hắc khí bước theo dấu lành.

8.- Trời điểm ban mối-manh trao dạy
Tiếng Thiêng-Liêng đính thoại mỗi danh
Đứng ra hướng mạng mách lành
Muôn Linh tắm gội rõ rành lời trao.

9.- Công với đức trước sau bền vững
Gìn duyên lành gầy dựng cơ an
Đó là hanh phúc muôn ngàn
Tương lai bất diệt Dinh-hoàn rạng công.

10.- Xứng anh tài tri phong trí cách
Đừng bỏ rơi Đạo-mạch lý do
Chung nhau chèo chống Đạo đò
Rước chung Huynh Đệ biển to vượt trần.

11.- Vượt biển khổ ân cần chèo chống
Đến cao bờ hình dạng thanh bồng
Đồng chung an mạng thong dong
Khỏe yên lành vững rặt ròng muôn năm;
Sống còn ăn ở khỏi trầm
Là do biết xét bền tâm tu tề.

THI

Bền dẻo thi đua chữ hiếu hòa
Tâm bình đức hóa mới gần Cha
Tu lai cãi vãng truyền lý chánh
Tề biệt thân gia thế hạ hòa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo Lễ Tu-My ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (12 giờ trưa)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Tài thượng trí đức đồng tâm
HOÀNG-Đạo Trời khai tháo ách mầm
HUỲNH chủng Tổ truyền Tông ứng dạy
ĐẾ quyền căn bổn thấu cao thâm.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Tu-My
Gọi là kỷ niệm hiện đây rõ ràng.

1.- Chữ Tu-My vén màn Năm-cõi
Đứng lên cao chỉ rõ đàng thông
Tam-Nguơn cuối chót phập phồng
Gọi là mạt-pháp tận cùng lương tâm.

2.- Bởi vậy nên nhiều mầm đa loạn
Cha thiếu hiền rối lãng đạo cha
Làm con mất thảo xảo ngoa
Lố lăng ác khí con cha Đạo mòn.

3.- Về chồng vợ cõi lòng lạnh nhạt
Chồng không xong nghĩa rạng quảng hà
Vợ thì tình kém tinh hoa
Duyên tình đức nghĩa ôi là đổ thiêng.

4.- Phận anh em đảo quyền trên dưới
Anh thiếu thương ngó tới quên sau
Về em kỉnh mến lộn nhào
Sau lưng trước mặt hai màu đỏ đen.

5.- Về bậu bạn nhiều xen nghi kỵ
Mất chữ hòa phản bạn hại tâm
Đó là mat-pháp biến trầm
Nhơn luân phong hóa hố hầm nhận chôn.

6.- Về phong cương non sông xã tắc
Đã thiếu nhiều kiên đặt minh trung
Cõi bờ xiêu bể lung tung
Huy hoàng gấm vóc than bùn vấy lem.

7.- Đạo làm người vướng rèm u ám
Đành quên Trời luống lậm bịnh nguy
Than ôi! như vậy còn chi
Trời che hòa thuận, Đài nghi chở tường.

8.- Người quên Trời nghĩa phương đâu có
Người quên Ta người rõ người không
Ta Người có một cần thông
Người Ta nòi giống bảo đồng rún da.

9.- Đừng chi phối gần xa khác giống
Muốn sống còn tình thống lý khai
Đỏ đen vàng tím là đây
Vàng xanh trắng cũng con bầy thế gian.

10.- Nay Trời lập thông đàng Càn xuất
Chuyển Cửu Khôn thị trực tâm ư
Chung nhau thiện chí nhân từ
Hậu lương cương kỷ hiện chừ trí trung.

THI

Trí-tri cách-vật bớ đời chung
Đừng có đổ xiêu phải vướng cùng
Phấn chấn tinh thần thoàn lướt bể
Đừng sơ sa đắm hỡi trần lung.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Lễ Tu-My, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

THẦY CÁC CON, MỖI CON NGHE THẦY DẠY

THI

Thầy là Trời Chủ các con ôi!
Mỗi trẻ vưng nghe xét khúc nôi
Lời dạy, tiếng truyền cần nhắc nhớ
Chung trò quên phận ắt không rồi.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Tu-My thời Dậu rõ ràng thứ nghi.

1.- Lời Thầy dạy từ đây ghi tạc
Cần chấn hưng chiếm đoạt công tâm
Tiến tân, tân tiến dứt mầm
Đừng cho xiêu lạc phương châm thời nầy.

2.- Thầy mừng thay anh tài gánh Đạo
Dầu Nữ Nam thấu đáo mối-giềng
Đừng đừng có để Thầy phiền
Lo tu, lo học giải phiền chúng-sanh.

3.- Thầy dạy kỹ rõ rành sau trước
Trước biến trầm, sau vượt các màn
Suốt thông cơ hội châu toàn
Tự nhiên công ích vững an lập trần.

4.- Chữ lập trần tinh thần bất diệt
Nêu bổng cao ánh tuyết huy hoàng
Tuần tuần thiện dụ rõ ràng
Rõ thông Lý thiệt vén màn muội mê.

5.- Người được tỉnh Đường-dê để bước
Dấu-thỏ noi ngư-vướt diên-phi
Đến đây qua khỏi Tam-Kỳ
Kỳ thời Phục-Thỉ duy trì Lý-chơn.

6.- Ra cứu thế buổi cơn thi thật
Buổi Đạo khai cưu vật chất trào
Chung con đừng để lam màu
Phận danh Nguyên Chưởng tiếng cao siêu Tòa.

7.- Cao siêu ấy dựng nhà Đại-Đạo
Gánh Tam-Kỳ chí hảo ban truyền
Diễn phô lý dụ qui nguyên
Phá mê giác-ngộ kiền-thiền tánh tâm.

8.- Đấng tri phong cao thâm lý tưởng
Thấu trào lưu thạnh vượng vận thời
Cơ quan xây dựng lập đời
Tân-dân Minh-đức nhìn Trời chung Cha.

9.- Đấng Cha Trời kỳ ba lâm hạ
Cứu trần ai đổi họa phước ban
Con Trời đừng có ngổ ngang
Con Trời tự tỉnh Càn cang manh giềng.

10.- Câu Thống-nhứt Qui-nguyên thành Đạo
Ai thức tri chí hảo thuận tùng
Đây là cứu sống nhau chung
Con Trời tuấn tú nấu nung tinh thần.

THI

Nấu sôi kinh sử rõ lời Cha
Nung đúc chí tâm khối hiệp hòa
Tánh lọc trắng trong đừng ố bợn
Thần an, mạng vững thống chung nhà.

HỰU

Chung nhà Đại Đạo khắp đồng sanh
Thần mạng vững trau mỗi trẻ rành
Đừng để hở sơ tay phải vuột
Thầy mừng Đàn-nội mối tường manh.

HUỜN

Tường tận manh ban lý diệu truyền
Cơ thời vận cuộc phải hòa yên
Hoàn trung Bác-ái nêu danh nghĩa
Hàn gắn vết thương dứt não phiền.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Lễ Tu-My, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ tối.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG phước rải gieo đó trẻ mà
BÀNG văn Chương-hiến hỡi dân Ta
TỔ-Tông Công-đức nêu bền kiến
QUỐC-Việt Thiệm-Châu ánh sáng lòa
ĐẠI-hội Công-đồng hòa loạn nghiệp
THÁNH minh đề xướng thống chung nhà
ĐẾ căn thâm cố nguồn tri mạch
GIÁNG giảng Lý-chơn dứt chuyện qua.

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội Nữ Nam
Tu-My Đại-lễ tâm đồng gánh công.

1.- Câu hiển tích rặt ròng tu tập
Chữ anh minh thận-độc cấp giai
Mới rằng chung đậu anh tài
Tài bồi âm chất Quế Trai hòa Trầm.

2.- Bốn ngàn năm cao thâm gấm vóc
Roi đến đây lặn mọc nhiều lần
Cũng vì rời rã tinh thần
Phân vân xao xuyến cá nhân tham quyền.

3.- Chữ quyền thế gầy nên phiền não
Câu lợi danh mộng ảo thiếu chơn
Chung con tâm dạ chớ sờn
Luyện trau chữ hiệp, chữ chơn, chữ thiền.

4.- Nền Bác-ái giải phiền sanh-chúng
Phải trung kiên mãnh dũng thuận chiều
Con ôi! đừng có đánh liều
Đánh liều phải vướng bẫy chiều đỏng đưa.

5.- Lời đỏng đưa đảo lừa biết mấy
Mấy ai mà nhìn thấy ta người
Ta lành người đặng mạnh hơi
Người khôn ta đặng thảnh thơi bởi hòa.

6.- Hòa cần phải dựng nhà Chơn-Lý
An thuận chiều nhìn thấy rõ nghe
Nghe rồi cần phải kiêng dè
Nghe rồi ráng xét lối hè đàng điêu.

7.- Đàng điêu nguy Bảy-chìu Sáu-chuộng
Chìu chuộng người lợi dụng ý phàm
Ý mê nào thấu lương tâm
Lương bình, tâm định xa trầm biến nguy.

8.- Lời Cha dạy cần tri trí cách
Câu liêm tề trong sạch trắng tươi
Hỏi coi người sống mấy mươi
Không lo bồi đắp vững ngôi Linh-hồn.

9.- Người mất Linh sống còn ngây ngất
Người đủ Linh lẽ thật giồi mài
Đây là sứ mạng thiên tài
Đây là trọng trách vui say phá mù.

10.- Mấy muôn kiếp nào đâu lăn lộn
Đến Hội nầy Thỉ-Bổn phục Sơ
Chung con đây sẵn Cha chờ
Chờ chung dân Việt phụng thờ non sông.

11.- Bồi xã tắc là không đảo ngược
Gìn san hà mực thước kỷ cương
Con người bền vững nghĩa-phương
Phương danh nghĩa vụ Ngu Đường bảo minh.

THI

Bảo tồn Quốc-độ bởi Trời Cha
Muốn đặng vĩnh khương phải hiệp hòa
Chấn động tinh thần thân phát triển
Đồng-bào nhau rún chớ nồi da.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

DÀ-LAM CHƠN-TỂ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng.

THI

DÀ du một bộ bảo tồn Linh
LAM mặt phong thanh phải giữ gìn
CHƠN chánh con người cần xét Lý
TỂ bình Thiên-hạ thấu huyền trinh
QUAN minh trật tự thông hanh lợi
THÁNH Đức phô khai suốt hiện thình
ĐẾ Đạo hoằng thông thâu giác vụ
QUÂN thuần Giáng luyện phổ điềm tinh.

THI BÀI

Điềm lành tinh tú cứu nguy
Tu-My bảo mách lời đây phân trần.

1.- Lễ Tu-My Oai Ân Trời gạn
Chỉ cho đời thấu hản Luật-điều
Bền gan chặt dạ nhẫn nhiêu
Trung kiên gánh Đạo độ điều muôn Linh.

2.- Độ muôn Linh an bình vui sống
Đây là Công-đức rộng quãng hà
Độ điều nhìn một Mẹ Cha
Càn Khôn qui nhứt chung nhà Đạo-tâm.

3.- Độ là chỗ gương nên tâm tỉnh
Lập tướng nghi húy kỉnh hạnh thuần
Từ đây cơ hội sáng bừng
Lý do Trời Chủ tinh thần hòa yêu.

4.- Chữ hòa yêu đâu xiêu chẳng đổ
Đồng anh tài giải khổ hướng đồ
Trang nghi xây móng đắp mô
Phong thình mỹ lệ điểm tô kỳ tài.

5.- Chữ Bác-ái hằng ngày trau trác
Câu Chơn-thuần biệt đặc cõi lòng
Toan lo gánh Đạo lập công
Phá mê, diệt tục tháo lồng bẫy mâu.

6.- Đem lẽ thiệt bát cầu rước bạn
Dạy việc nên dựng bảng nêu gương
Chung nhau tỉnh giấc mộng trường
Nguyên-Nhơn lâm hạ nghĩa nhơn thấm nhuần.

7.- Chữ nghĩa phương thanh thuần ánh chiếu
Câu hiếu hiền cần hiểu cho xa
Hiện nay Trời Chủ rằng Cha
Cần chuyên tập luyện nguy nga cao sùng.

8.- Đừng phóng túng hoành tung hư mạng
Phải đọa hồn đâu đáng phận hiền
Chư-nhu Nam phải trung kiên
Nữ là trinh tiết giải phiền buổi nay.

9.- Trang lập trần anh tài thư kiệt
Đừng hớ hinh tê liệt bản thân
Từ đây hòa khối tinh thần
Tạo đào thể thức ân cần tu lai.

10.- Lời Bần-Đạo bày khai gieo rải
Mong Chư-hiền nghe thấy thi hành
Ra làm cần đúng mối-manh
Bước bươn cho kịp nguồn lành Trời trao.

THI

Trời trao lời dạy bảo đồng sanh
Kêu cả thế gian thấu mối manh
Chấn chỉnh tinh thần hòa khối thiệt
Lý tình đồng hiệp nghĩa đàng danh.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 8 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ khuya.

-------o0o-------

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG Giáng-Đàn.

THI

KHƯƠNG lãnh bảng vàng hiệp thưởng răn
THÁI đồ lay chuyển Thánh Thần căn
CÔNG tâm trừ ngụy phò chơn mạng
GIÁNG tỏ nguồn cơn chỗ thống an.

THI BÀI

Thống qui nhứt mạch hòa nguyên
Tu-My giải mách giải phiền chung nhau.

1.- Kêu Chư-hiền làu làu Lão tỏ
Rất vui mừng đây đó phân minh
Phân rành căn bản lý tình
Minh mông khai dựng hòa bình tánh tâm.

2.- Tánh bình đẳng trồng an, gieo thuận
Tâm hòa thương xây dựng cơ đồ
Gọi rằng tu tỉnh lập mô
Mới thanh danh rạng Hoàng-Đồ Tu-Di.

3.- Cảnh Tu-Di cần tri trí cách
Thân liêm cần lời mách lóng nghe
Đừng đừng gầy cuộc éo le
Trông chi an vững hiện đây bảo tồn.

4.- Câu sứ mạng như cồn bổng nổi
Phận Nguyên-nhơn cơ hội đâu sai
Nguyên-căn rõ thấu Tam-tài
Đứng lên gương biểu hiện đây cứu đời.

5.- Tránh Luật-điều Sắc Trời phê phán
Diệt tà ma rõ rạng oai danh
Cứu nguy bảo mang lộ hành
Phò chơn tín chánh rõ rành hiện đây.

6.- Cơ Phục-Thỉ Nguơn khai lập Hôi
Lão rất than đời trối mãi mê
Còn chi Hồn tỉnh qui về
Lấn tranh xô xát gớm ghê tâm phàm.

7.- Lời Lão mách cao thâm huyền bí
Mừng Chư-hiền thượng trí thông truyền
Nhìn Trời hòa thuận mới yên
Tránh xa lối chạ giải phiền chung Linh.

8.- Lời phân cạn Đàn-Linh ngày chót
Lễ Tu-My gạn lọc là đây
Tý niên nhồi Hội kỳ nầy
Là Nguơn hoán hậu hay hay diệu huyền.

9.- Đời Tân-dân bền yên Năm-mối
Đạo lập trần Minh-đức gội nhuần
Trời Cha ban phước thanh bừng
Cả chung Đời Đạo vui mừng thọ qui.

10.- Ai nghịch Trời hiện đây rã mạng
Ai tín tôn đâu lãng phận danh
Trời trao lời dạy rõ rành
Chánh tà hai lẽ dữ lành để riêng.

11.- Lão mách lại Chư-hiền nghe thấy
Kể từ đây nương gậy dò chơn
Mừng thay lãnh đạo hóa nhơn
Trong Đàn thời Ngọ đâu sờn hiếu trung.

12.- Trang lãnh đạo anh hùng phá tục
Phận hướng đồ phắt phút gương lành
Dầu Nam, dầu Nữ rõ rành
Anh minh Hạnh Đức nêu danh Sĩ-hiền.

THI

Sĩ-nhu cần có phận Trời sai
Đạo-đức nguyên lưu khá vẹn tài
Pháp Lý kiền thiền đâu đổ vỡ
Bảo đời vững bước thấu đàng ngay.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ tối)

-------o0o-------

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Tu-My ngày Lễ rõ ràng
Mỗi hiền chung phận xét cang Công-trình
Ai mà tội ác nặng khuynh
Khó vào trường lớp đâu in lòng vàng.

2.- Lời phân biệt đoán rõ ràng
Chư-hiền đồng thấu mối an nối dài
Huy hoàng Đạo hiệu Cao-Đài
Trời cầm quyền chủ sắp bày lý do.

3.- Chớ đâu có phải giả trò
Thói phàm canh cải cần dò mới thông
Đừng đừng ỷ giỏi cuồng ngông
E cho vướng Luật Chí-Công rã rời.

4.- Biết thông muôn việc bởi Trời
Trời kêu Trời dạy viện lời cãi hư
Đến đây cơ hội thiện từ
Ai còn tâm ác khó như ý Trời.

5.- Tuần tuần thiện dụ thuận thời
Trang tài lãnh đạo đâu chơi bớ trò
Tin rằng Tạo-Hóa Cao-lò
Lành an, dữ dẹp đâu cho trổ mầm.

6.- Anh-tài Trí-đức cao thâm
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa thiện tâm vén màn
Tu-My ngày Lễ rõ ràng
Mỗi hiền chung phận xét cang Công-trình.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước khi mỗi Hiền Nam Nữ về chầu Lễ Vô-Vi Tu-My nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc hành-lễ thời Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 11/35 Canh-Tý 1960 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Non-côn bớ trẻ trò
HOÀNG thành Thánh-Đức chí cần lo
ĐẠI ân xá thế nên in trí
ĐẾ Chủ Giáo-truyền Chơn-lý dò.

Thầy các con, mỗi con hiện hữu còn vững bền, gìn Lý-chơn in dạ, phải Hiếu Trung đón họa ngăn tà, đặng phương trương nghĩa vụ đó đa, chơn sấn bước sang qua Thỉ-Hội, Thầy là mối, phận giác khuâng mỗi trẻ là giềng, khối chung Linh manh đát hòa yên, không rắc rối buổi cơn hiện đồng khéo sắp.

Con ôi! đừng đa đoan lối phàm cố chấp, đó với đây tràn ngập cõi lòng nhơ, hỏi coi ai mà đặng Trời chờ, ai thấu đặng tiếng Trời nêu gọi, Thầy ban lời nhắn gợi, con hiếu hiền đừng bội mới gần Trời, Lễ Vô-Vi sắp đoán vận thời, cơ gạn chọn đổi dời trắng trong giáo truyền cho thế hạ, đứng làm anh dứt lòng bản ngã, ra hướng đồ phải chói rạng phong công, người thiện mỹ khá rặt ròng trung kiên đúc rèn chí tâm hiếu nghĩa.

THI

Trung kiên Bảo-Đạo dẫn dìu Linh
Hiếu-nghĩa lành gương hiệu Thái-bình
Chí dốc đạt thành nêu lý tưởng
Muôn năm danh tạc bảo đồng sinh.

THI BÀI

Tu-My kỷ niệm năm nầy
Tý-niên hoán hậu sắp bày Thỉ-Nguơn.

1.- Ngày Vô-Vi Càn Khôn chấn động
Có nhịp nhàng luật dõng anh phong
Uy linh gánh Đạo tang bồng
Ban cho nhân vật biết dòng giống thương.

2.- Lập công to Thiệt Thường gương mẫu
Chữ Nghĩa-phương con thấu hay không
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng
Nêu danh Tử-phủ Phong-công hẳn hòi.

3.- Con ôi hỡi đừng bôi lời dạy
Con của Trời nhớ lại Trời Cha
Nhớ là xuôi thuận đồng hòa
Sắp bày khánh lạc nguy nga buổi nầy.

4.- Mỗi trò trẻ nghe Thầy han hỏi
Hỏi buổi cùng tránh khỏi Thầy không?
Hiện giờ vừa đủ cánh lông
Nhảy bay rập rộn lại hòng bội ơn.

5.- Đồng Nam Nữ nhớ cơn còn bé
Ai tập tành ai hé tục màn
Dẫn con dìu trẻ khỏi hang
Tung mây lướt ngút mênh mang bổng bừng.

6.- Chim sẩy lồng vui mừng thong thả
Cá vượt vòng chậu đá đua bơi
Hỏi con rồi phải đâu rồi
Tương lai cơ hội con người ra sao?

7.- Biết xét phải chậm mau cân nhắc
Cha đau lòng dạ ngặt cho con
Nguyên-Nhơn tâm Đạo sao mòn
Mòn rồi Thầy hỏi Đức còn hay không?

8.- Con của Trời giống dòng chung một
Dạ phân chia lời thốt vô căn
Chung con nào luyến việc xằng
Nhớ cho đúng thiệt lộn lăn lắm mà;
Ô hô! mới nhớ đến Cha
Cha đau lắm trẻ, con Ta đâu nào!!!

THI

Đâu nào con hiếu với Toàn-Năng
Lời huấn từ đây chịu đổ lăn
Cũng bởi hay phàm cân sánh tục
Ngày mai lập Hội thấu ngày sang.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Vô-Vi ngày Tu-My, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐÀN-CẢ TAM-NGUƠN GIÁC-THẾ

53. Bài đọc đãnh-lễ thay Ngọc-Linh-Tòa

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đàn trọng Tam-Tôn
Lễ nghi tuyết hóa Càn Khôn chứng tường
Do năm Canh-Tý oan ương
Lâm thời trí đặt Nghĩa-phương nhiệm mầu.

2.- Rõ ràng Pháp-chánh huyền thâu
Chơn truyền ứng vận rõ đầu Thỉ-Nguơn
Diệu-Linh Thánh-Điện Cao-sơn
Tu lai cãi vãng hóa nhơn tế thời.

3.- Kinh huyền dĩ đạt chỗ nơi
Là nơi hòa hiệp lập đời Tân-dân
Đạo khai Minh-đức lập trần
Chấn hưng Ngũ-Giáo dò lần bổn nguyên.

4.- Hiện đây Môn-đệ tâm thiền
Lễ triều Tam-húy Tôn-nghiêm Sư-truyền
Đây là cơ hội giác viên
Chung tâm hòa chí nhẫn kiên in nguồn.

5.- Từ đây sắp đặt mẫu khuôn
Nêu cao lý tưởng tròn vuông tâm hồn
Cúi đầu lạy Đấng Càn Khôn
Vô-Vi Chưởng-Giáo bảo tồn lý do.

6.- Từ đây vững bước làm trò
Dạ vâng thi thật xứng đò đáng môn
Ngày nầy Đàn trọng Tam-Tôn
Lễ nghi tuyết hóa Càn Khôn chứng tường.

Chào Hỏa-Đức Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ Chư-hiền về đến Diệu-Linh Thánh-Điện chầu Lễ Đàn Tam-Nguơn gọi Tam-Tôn Nghĩa-tín. Đọc rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc hành-lễ thời Ngọ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quý báu dễ nào lem
HOÀNG Lịnh ban khuyên trẻ vén rèm
ĐẠI-hội Công-đồng hoằng lý tưởng
ĐẾ Huyền-Quang chiếu xét thường xem.

Thầy các con, mỗi con dầu Nam cùng Nữ, hữu chí thiền tâm, húy trọng Lễ Tam-Tôn. Tường hản án lệ Thiêng-Liêng Luật định, gọi Đàn chuyển Tam-Nguơn, trang lễ khai Đàn ứng. Hiện nay thực hữu Pháp thâu, nêu trên chí cả đồng con nơi Thế-hạ. Vậy Thầy điểm lấy công tâm, chung con hiền hiếu thuận công, Lệ-án tiến hành hóa diễn đó chung trẻ.

Vậy trong Đàn thời Ngọ hiện đây, mỗi con tỏ lòng suy ân Sư huấn gọi Tam-Tôn tiền hướng, hãy tỉnh giác mặc tình, nghe Thầy gia ân huấn nhủ.

THI

Nghe lời Thầy dạy bớ con Ta
Vững bước dò theo dấu dẫn mà
Cha Cả là Trời rằng Cứu-Thế
Thầy Huyền-Quang ứng chuyển kỳ ba.

THI BÀI

1.- Tam-Tôn môn hạ thế truyền
Chung Đàn nhắc nhớ tri nguyên lý mầu.
Ngôi thờ long trọng vãng thâu
Là ngôi hòa hiệp đâu đâu in nguyền.

2.- Lời Thầy dạy Thầy khuyên đây trẻ
Trẻ nghiệm suy Thầy hé Huyền-vi
Con ôi! tâm tỉnh bồi khuy
Con ôi! tự giác hiện đây tránh nàn.

3.- Cuộc phong ba muôn ngàn xô xát
Mỗi con Ta mau thoát kíp về
Cúi đầu dưng tất tâm thề
Như như bất động đề huề trước sau.

4.- Đừng phóng túng phong trào úp nhận
Chớ lộn lăn mâu thuẫn phải nguy
Bớ con danh nghĩa Tam-Kỳ
Nêu lên vũ trụ hiện đây lập trần.

5.- Có Thợ Trời phán phân sắp đặt
Trước cùng sau dìu dắt bước đường
Mong cho con dại chung thương
Tránh xa Đại-Kiếp Nghĩa-phương qui tùng.

6.- Đèn Thiên-Lý xuân đồng thế giái
Rọi trần gian nhìn thấy xét tâm
Đến đây đừng để lạc lầm
Thầy đà dạy bảo nhiều năm lắm rồi.

7.- Tại mỗi con bạc bôi nhiệm vụ
Mãi tự tôn bảo thủ tư tâm
Ngày qua tháng lụn năm trầm
Hỏi con chung cả ai cầm mối dây.

8.- Mối dây láng giềng khai manh trải
Mong chung con thảy thảy thuận thời
Nầy đây nọ đó mấy đời
Mấy đời rồi cũng do Trời thưởng răn.

9.- Đừng ỷ giỏi lung lăng phóng phách
Thầy e cho tai ách kề hông
Bớ con kiếp số Đại-đồng
Người tu thiếu tỉnh đứng trong kiếp nầy.

10.- Phạm ngũ nghịch từ đây ngang ngổn
Bởi phong trào ấp tổn gạn lừa
Giọt châu Thầy đổ nhặt thưa
Nguyên-Nhân vướng Luật sớm trưa ôi là.

11.- Con của Trời quên Cha Trời Chủ
Trò của Thầy Thỉ hữu Chung khuy
Con ôi! như vậy còn chi!!
Tam-Tòa chứng án ôi thì ôi thôi.

12.- Mấy muôn kiếp gặp Thầy một thuở
Gặp Cha Trời rảnh nợ Trời tha
Tại sao con lại phản Cha?
Đoan trang danh dự ai mà điểm ban?

13.- Phận làm tôi ngụy loàn chi vậy?
Chữ Trung-kiên là gậy dẫn đường
Tại sao hai chữ Nghĩa-phương?
Tam-Tôn Lễ trọng con nương chỗ nào??

14.- Con phải thấu thấp cao phân phán
Công Hạnh công ánh vạng Dương danh
Chung con đừng để tan tành
Trung kiên kém hạo tội hành đó đa.

15.- Tôi tạo phản lòng ngoa miệng Phật
Phải thuẫn mâu đố tật đó không?
Thiên-Điều phán đoán Đại-đồng
Đồng chung lãnh án một lòng ngụy thương.

16.- Thầy đã dạy đủ đầy tiền hậu
Tại chung con chẳng thấu vì quên
Chê Trời lời nói cạnh bên
Cho nên tìm lối ngồi trên hơn người;
Bớ con phân đoán đây lời
Thầy làm ra mặt Ma, Trời, Ai con!.

THI

Ai con Trời Chủ phải trò Ta
Ra mặt thiệt hư chỗ rẽ hòa
Chống ngạnh thuận xuôi trong lẽ việc
Rõ ràng cơ hội thiết lòng tha.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày 4 đến đây tại Diệu-Linh Thánh-Điện, Đàn Lễ Tam-Tôn của mỗi con là: Đàn Tam-Nguơn, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc hành-lễ thời Tý thay Tòa Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC VIỆT-NAM Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân ứng chuyển Thái Trinh đồ
BÀNG xuất Thỉ-nguyên Bộ-lạc Cồ
TỔ Chủ khai thông cơ ứng hiện
QUỐC gia lập hiến thời thông mô
VIỆT-Bang phước Địa Tu-Di khải
NAM-Thiệm Châu lành Đạo Xích phô
Giáng biểu gương hòa dân trí mỹ
Đàn tiền Cha giáo Đức Huỳnh đồ.

Cha chào mừng trung Đàn-nội mỗi mỗi Nữ Nam, hãy lóng tai nghe rõ suy tầm, Bổn-Đế chỉ cao thâm lý vụ, lời Cha dạy rõ ràng qui củ, đem nghĩa-phương huấn tụ qui đồng, Cha mong con an mạng lập công, đừng thiêng vọng phải đổ vong căn bản. Chung con muốn sống còn phải lóng tai nghe cho hản, nắm chơn Trời vầy bạn hiền lương, đây đâu phải việc thường, phong ba diễn dân tộc ta thiếu thương đâu còn tồn tại, muôn việc chi Trời ban khuyên thế gian đừng cãi, cải canh Trời hỏi lại thi thố ra sao? Nên tinh tấn nêu trí huệ, phải sáng suốt gương hướng làu làu, nền Thiên-Quốc Đài-Cao trải bày trên Việt-Thiệm. Bớ con Ta nên đốn tiệm, dụng thể nghi vạch kiếm thấu tận lý do, đừng sè sụt chớ rút co, không phóng túng toan làm trò của Cha Trời Chủ-Tể, ai lan truyền đê tệ, ai đem hạnh phúc cho đồng bào giữa Thái-Cực thấp cao, dân trí trạch lẽ nào tồn thất, mỗi con ráng gia tâm thi thật, trọn quyết học hành, toan đúc rèn tâm chí, sắp xếp đâu manh giềng với mối, phân rành không cho rách lộn, mỗi con biết Âm Dương ấp tổn, hoằng hóa trào lưu hiếu kinh Tam-tài thuận, dứt mâu đoạn thuẫn, trọn lòng báo đáp, gầy dựng Tứ-ân, nêu Ngũ-luân mỗi trẻ ân cần, câu Sáu-nghĩa thân thân trí cẩn, rõ cơ, thông vận, biết mạng thấu thời, nghe thấu Lý Trời đào tạo cuộc hòa bình Thánh-Đức, Tham Sân Si muốn cho tuyệt dứt, Pháp Lý Đạo kính cẩn tỉnh trau, sáng suốt làu làu Bảo-sanh Nhơn-nghĩa, Lý Tình không phế liên kết giữa Huynh Đệ Đại-đồng, chỗ có nơi không, không trong có trắng, bớ dân ta nghe dặn, xét mỗi điều đo đắn cả lường đong, chớ chi hiệp chí tang bồng, dùng Đức chánh núi sông tô vẽ, đây Đàn Tý gọi Tam-Nguơn ý nghĩa vờn vờn, nghĩ suy luận con đồng đáp thuận. Vậy giữa Đàn trung Cha ban lời dặn, mừng đồng con gánh nặng Đạo Trời trao, chớ buông lung cơ hội đổ nhào, nên thiện chí nêu cao câu sống còn chung hòa ích hữu.

THI

Ích hữu thích thân mới rõ tài
Hòa bình mặc tỉnh Lý hoằng khai
Rước Voi cõng Rắn loài Ong, Bọ
Bớ trẻ nêu gương Tâm Đức Tài.

THI BÀI

Con Ta dân tộc đồng bào
Suy ân Đàn nghĩa Tam-đài hậu nguơn.

1.- Sao Bắc-Cực chánh-chơn Thái-trạch
Khai Thăng-Long Hà-phách phanh đồ
Đến đây dân trí qui mô
Đến đây Tâm Đức diễn phô nhơn hòa.

2.- Đạo lập trần Trời Cha mối chánh
Đức nghiệp cao Tiết Hạnh Trinh kiên
Hanh khai Nguơn đán phục nguyên
Đắn đo đúng mực Hậu Tuyên Thỉ Hoàng.

3.- Buổi khai dương Cao-Đài đăng hiệu
Tự khán trung tự triệu chứng qui
Thái-dương Thái-cực duy trì
Thái-công Thái-thượng hoàng huy linh huyền;
Chung con đồng trí thế Thiên
Đạo khai Đời chuyển Dân thiền Nước an.

THI

An nhà lợi Nước bởi hòa tâm
Dân Đức tiến tân khá dứt mầm
Thiền Mạch chuẩn thằng khai lý tưởng
Đồng bào Tình ý hiệp hòa tâm.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý Đàn Tam-Nguơn nơi Diệu-Linh Thánh-Điện thay cho Tòa-Thánh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc hành-lễ thời Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản Ba-mươi-sáu cõi Trời
GIÁO-Hoàng Chẩn thế lập trần nơi
VÔ Huyền-Linh ứng xây đời mới
VI-Pháp thiền thân thấu vận thời.

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội Tâm thiền
Tam-Nguơn Đàn hiệu dĩ huyền trí trung.

1.- Lời Trời dạy chung đồng lý tưởng
Bổn-Sư đây nương vượng vận hành
Than ôi! hai chữ tung hoành
Ô hô! Cơ hội tan tành bởi đâu?

2.- Bởi phàm tâm kết câu lối chạ
Người có duyên có ngã có thiêng
Người mà lãnh đạo quyền chuyên
Là người thiếu đức thiếu hiền diệt vong.

3.- Trò nên xét nào công nào quả
Trò cân phân đâu chạ đâu thành
Trò ôi! như vậy thiếu lành
Chung trò Nam Nữ Càn thanh cẩn tề.

4.- Con ôi hỡi lòng đê dạ bẩn
Con như vầy cơ cẩn lắm con
Cha đây, con phải vuông tròn
Ngôi cao Linh Chưởng hỏi còn còn chi?

5.- Phận làm tôi đừng phi chữ chánh
Phải trung kiên giàu mạnh tinh thần
Thẳng ngay sáng suốt Nghĩa-nhân
Thẳng bằng cơ hội Bốn-ân trọn niềm.

6.- Tình hòa Lý lặng êm đừng dợn
Cả tiếng kêu mâu thuẫn dứt đi
Phán phân hiện tượng là đây
Người sanh gặp Đạo đủ đầy phước duyên.

7.- Hữu phước duyên cam quyền là vọng
Vọng lâu ngày tội trọng đó đa
Bổn-Sư lời dạy sâu xa
Mừng chung Đệ-tử Đạo nhà cố kiên.

8.- Tội Ngũ-nghịch đâu yên đó trẻ
Luật Vô-tư vạch hé đây là
Kim-Lôi xuất hiện thiết tha
Nghịch Trời phải vướng ôi là diệt tiêu.

9.- Danh Mộc-Lôi đôi điều tra khảo
Phạt trừng răn tội xảo lộc chê
Gọi rằng nghịch Địa tâm mê
Lợi Trinh bội bạc cứ nê lối xằng.

10.- Thủy-Lôi sẵn biển trần trào chuyển
Chờ phạt chôn đê tiện mạc trung
Tôi loàn xáo trộn non sông
Làm cho chủng tộc than bùn xát xô.

11.- Về Hỏa-Lôi tốc đồ hừng hực
Hầu chực đây tuyệt dứt Tử ngoa
Gọi rằng con lại nghịch Cha
Hỏa-Lôi kiếp số chói lòa mụi tam.

12.- Thổ-Lôi Phục u âm phủ nhận
Tội phản Sư cơ cẩn trí tài
Luật công xuất hiện hiện đây
Ngũ-Lôi phạt trị buổi nay hiện hình.

THI

Hiển xuất cao nhân định mệnh linh
Bớ ai nên nhớ chữ hòa bình
Càn khai phục Khảm Khôn thành Hội
Đạo chuyển Trời hoằng thiệt đúng xinh.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ Đàn Tam-Nguơn nơi Vô-Vi Cảnh Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Sắc-lịnh phong ông Nguyễn-văn-VĨ Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC quý chiếu soi chấm sĩ hiền
HOÀNG-Đồ sắp đặt cuộc An-Thiên
ĐẠI-đồng Huynh Đệ Lương-nhân tín
ĐẾ điểm danh nêu trang trí duyên.

Thầy các con, VĨ con nghe Thầy dạy, con phải vâng tuân nghe thấu hiểu đây, điểm gia trí vụ đây ân trẻ.

THI

Chấm điểm danh con trí phận trò
Thay cho THU-Thỉ lập công to
Hiệp-Thiên Chưởng-Quản đầy tinh tấn
Lãnh gánh thời nầy vẹn chí lo.

THI BÀI

1.- Nguyễn-văn-VĨ con Ta hiền hiếu
Phận Nguyên-Nhân cần hiểu lý do
Con ôi! Đạo-đức đây trò
Hiệp-Thiên Chưởng-Quản con lo cho tròn.

2.- Giềng Thiên-Lý mót bòn Công-đức
Phận chốt then tri thức tận tường
Thay cho THU trước Hanh-Lương
Xích-Đồng Tinh-Tử Đạo Dương vén màn.

3.- Con phấn chấn châu toàn rẽ ngút
Kể từ đây gạn đục bớ trò
Đến niên Tân-Sửu Sáu-pho
Thượng-Thanh Bái-mạng Chủ đò Thiên-nhiên.

4.- x Bớ con bền chí kiền-thiền
Biết lo, biết sợ, hữu duyên, hữu phần
Dắt con bước một bước lần
Từng thang chín nấc vui mừng hiện đây;
Thỉ-Sơ Hà phục Đồ thay
Thầy đem con trẻ trọn Tài Đức Tâm.

THI

Tài học Thiêng-Liêng hiếu thuận hòa
Đức nêu căn bản phận lành đa
Tâm thiền chí mỹ đừng nao núng
Giềng mối Thiên-cơ vẹn ái tha.

MƯU, bài nầy giao cho Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh, Giáo-Hội Trung-Ương đem đến tận Đạo-gia của VĨ. Trước vào đãnh-lễ, rồi con đọc cho gia nội của VĨ nghe mừng, giúp thêm Hiền-lương Tướng-quý, cho VĨ rảnh trí giúp Thầy, lập Đạo dìu Đời trong cơn Thầy chọn lọc.

Điện, Đàn-Tý hiện đây, con đọc trước Đàn cho VĨ và mỗi trẻ nghe chung đó.

Thiên-Sư lưu hành báo tin cho các khóm Đạo đặng hay, phải kèm theo Bố-Cáo cho xứng đáng.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Sắc-lịnh phong ông Dương-văn-THÌNH Quyền Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, An-Thiên Thỉ-Đức La-Hán. Ông Hồ-văn-THỐNG: Tế-Trung Bảo-Quân La-Hán. Ông Dương-Ngọc-THẠCH: Tín-Phong La-Hán

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 12/35 Canh-Tý 1961 (4 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.