Bài số 1 📽️

1. Mừng xuân Đại-Đạo nơi Bửu-Cảnh Ngọc-Điền-Tâm

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 1 Canh-Tý 1960 (4 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay lộ bóng hiền
HOÀNG-đồ độ thế phải bình yên
ĐẠI ân gia phán Huyền-quang xuất
ĐẾ chiếu Trung-La hậu Bỉnh thuyền.

Ngày Xuân rạng rỡ tiết nhựt Tý-niên, Đạo hoằng lý tưởng, lộ lộ Ngọc Châu, cửa lầu Trời Nam sơn màu thanh thỉ, trước Đàn-Ngọ nơi Bửu-cảnh Dược-Tinh Thầy ban giáo một bài Xuân đây chung Đàn mỗi con Nam Nữ thính tùng lượng thức.

DIỆP, ĐIỆU, KHÚC: CA

Vui cảnh xuân, sáng rỡ tinh thần
Mừng Đạo xuân, mỗi trẻ dò lần
Thấu lý xuân, Môn-đệ phụng dâng
Nghiệm lòng xuân, lý luật rõ cần.

Luật rõ cần, mỗi con tròn phấn chấn
Phải hết lòng, tinh tấn hiển từ đây
Đạo-đức vui thay, nhơn vật ứng kỳ tài
Luật của Thầy, mỗi trẻ mãi nhìn ngay.

Mãi nhìn ngay, Đạo-đức đây xuân thay
Rạng rỡ tài, nhơn-nghĩa thống truyền đây
Truyền đây trẻ, Đạo-mầu vui vẻ
Chớ sai lầm, bước lẹ hỡi nầy con

Đạo-đức sắt son, lòng dạ chớ mòn
Tâm lý suốt thông, vẹn bền trong.
Phải chí thiền, cơ hội sớm bình yên
Đặng phỉ nguyền, đồng trẻ phụng Triều Thiên

Có chủ thuyền, Dị-Dược nối tuyền-miên
Đạo thông truyền, bốn biển đặng bình yên
Phải kiền-thiền, êm lặng thống huờn nguyên
Hoán hậu tiền, Bổn-Thỉ Đại-Thành duyên. 

MƯU, bài nầy đọc Đàn-Ngọ nơi Bửu-Cảnh của Ngọc-Điền-Tâm là Trung-La Dị-Dược, gọi mừng Xuân Đại-Đạo, về thể hình tâm tín hiện hành nêu, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 2 📽️

2. Dạy lập Lễ Thượng-Thanh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 1 Canh-Tý 1960 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

HUYỀN-QUANG NGỌC-ĐẾ
DANH-HIỆU CAO-ĐÀI

THI

HUYỀN cực Hư-Vô luật lý thanh
QUANG minh tuyệt đối cội qui nhành
NGỌC soi điển-huệ khai Huỳnh-cuộc
ĐẾ chủ Càn Khôn thấu Xích-hành
DANH sáng bao trùm hoàn Nhứt-mạch
HIỆU nêu Cứu-Thế khải Tam-hoành
CAO siêu bất tận hằng tinh chiếu
ĐÀI Tịch quãng vinh tượng dục thành.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ lớn nhỏ trẻ già, hãy vưng tuân lời Trời tỏ phân dạy bảo đồng con hiền hiếu.

Bớ các con ôi! Đến đây Tý-niên Canh-vận luật ứng thời sang, lý do Bảo-sanh huờn Thánh-Đức là Đạo-pháp tế truyền nêu danh nghĩa chơn-thần chánh-tín. Vậy mỗi con Môn-đệ Cao-Đài, chí thiền tu học hãy cho tròn gương mẫu thành chơn, lòng Bác-ái hóa nhơn dĩ vi lương hậu cho hợp với vận hành thanh khí Thỉ-Sơ Tân-dân Đại-Thành tái tề phục nhứt đó.

Cả tiếng kêu con hiền lãnh đạo, gánh quần-linh, dầu nặng nề lao não dạ vui lên, quyết một lòng phá tục cho bền, tan khối tối rõ nền Thiên-Quốc, Ba nguơn trước đến đây thời cơ đúng mực, dứt hạn kỳ thiện luật đáo huờn nguyên, khí Quang Huyền diệu tái dựng Thượng-Nguơn, Càn Khôn chuyển vận đồ khai cuộc lạc đó chung con.

Nên ngày 15 tháng 1 mỗi năm của lịch trần hệ sang kỷ trải, mãn hội lành đem lại Thỉ-Tân, ngày đó đến đây là ngày Đại-Đàn, giữa Tứ-quí giao thông, điểm trung Ngũ-hành thức ứng, từ đây mỗi trẻ phụng thành kỷ niệm Đàn đào đề Tam-Ngũ hoán huờn là tròn nhiệm vụ, chớ không còn gọi lễ Thượng-Nguơn, bởi Bát-tiết lưu thông chỉ ư bình khí tượng đề thỉ hữu, mỗi trẻ vui tuân khâm lịnh Đất Trời, xuôi thời thuận vận, Thầy ban cho mỗi trò lãnh-đạo anh tài chí thiền thành công tiền đồ Khai-Thiên Tịch-Địa, sớm hưởng phước Trời gia đây sơ nguyên Tý hội, Thiên-Quốc Đào viên, xuân Bình-Linh ứng rõ thông Trời Người Đất, Thầy ban ân lịnh tứ, trước Điện-tiền Tam-Giáo Triều-khâm, ngày 14-15-16 tháng 2 mỗi năm đó gọi Đại-lễ THƯỢNG-THANH. Từ đây roi truyền đề nêu Tý hoằng chương mầu Đạo-pháp đó, ngày 17 kỷ cương lễ Vô-Vi ứng cảm sắc đề phụng hành nơi Diệu-Linh Thánh-Điện.

Bớ chung con, Thầy rất mừng đồng con Ta hiền hiếu tu học đến thành danh, giờ nầy đắc công bởi hằng tâm cảm thông hanh ứng, trên bước đường Đạo-Đức, chung trẻ đã dặm dày, xứng trang Nguyên-Nhân lâm trần cứu thế, từ đây Đạo-đức đồng trẻ cố kiên, dùng lý tưởng giải phiền cho thế sự, giữa Trung-huỳnh trí xử rạng công tâm, nơi thành tựu cao thâm vui vẻ đẹp đó mỗi trẻ.

NGÂM

Nay dài công khó tu tề
Mai vui vẻ đẹp đề huề điện ca
Tu-Di tụ đảnh hiện đa
Trời-Nam, Đất-Việt, con Ta thuận thời.

THI

Thuận thời xuôi vận phụng Trời trong
Cơ ứng khí thanh cuộc cảm đồng
Bình phán Địa-cầu oai luật chuyển
Linh quần thiện phục thọ ân hồng.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Trung-Đàn thời Tý ngưỡng chờ Thiên-ân.

1.- Ngày Mười-năm sang vần Canh-Tý
Tháng Một đầu Dần chí Nhơn-Hoàng
Nhớ coi vận hội kỷ tàng
Tuần-huờn phục-thỉ hành trang nhi hoành.

2.-    Lễ Thượng-Thanh mối-manh trung thượng
Chiếu Nguyệt đồng Mẹo lượng xích tu
Mười-năm Mẹo yến thanh phù
Đại-thành Nguơn-thượng tu du ứng truyền;
Bốn ngày một lễ kiền-thiền
      Thượng-Nguơn thanh khí Khôn Kiền Âm Dương. 

THI

Nhựt Nguyệt Âm Dương Xích-Đạo khai
Hóa sanh tượng dục Địa-huỳnh đây
Nhơn hòa thống hiệp Hanh Trinh cảm
Lập hội Tam-Hoàng hiển chiếu tài.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau ngày Đại-Đàn 14 tháng 1 Canh-Tý đến đây gọi Sắc-lịnh Trời ban vén màn trần tệ hệ sang đây hoàn phục thỉ. 

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 3 📽️

3. Khúc Thiều Văn (Thượng Phướn)

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

THANH-NỮ ĐỨC-PHƯỚC-THẦN  Giáng.

KHÚC THIỀU-VĂN

Phướn Chiêu-Hồn, là Phướn Chiêu-Hồn;
Cờ ánh Tý, cờ bay ánh Tý, cửa Trời rộng mấy;
Cửa Đạo-Trời mở rộng, muôn Linh mau thấy;
Mau qui mạng, vẹn từ đây, phải rẽ mây, đến chầu Thầy;

Trước sau trọn một từ nay qui hồi;
Phải con Trời, thiệt con Trời, vận mạng biết tuân;
Thỉ chung nhứt trí, Trời xuân rước Hồn
Đạo thanh, Đời thới ninh tồn;

Chiêu-Linh trí tập, người thông dẫn người, thuận vận thời;
Muôn Linh đô hội chầu Trời
Thiên-Chơn phán đoán, lập Đời Tân-dân, truyền rõ Tứ-ân;
Toàn Linh ráng cần trọn tin

Tam-Hoàng nhân thánh, Bình quân hướng lành;
In dạ thiệt hành, phân lọc rạng oai danh, tường thấu mối-manh,
Vật đức tinh anh;
Cờ bay, Phướn phất, Chí Linh toàn tất, đồng lạy Thầy,
thông Nhơn vật;
Rõ rành lẽ thật bền an

Rồng Tiên khai lối, Dinh-Hoàn đồng qui;
Con Trời vận cuộc thời tri
Cửa Trời mở rộng, hiện đây Trung-huỳnh
Phướn Chiêu-Hồn, là Phướn Chiêu-Hồn;

Cờ ánh Tý, cờ bay ánh Tý;
Trời độ Đời, Đời thấy phải nhìn nghe;
Đồng phục thiện gọi tránh éo le;
Hiện là đây, Thiên-Quốc đã khai, sáng suốt thay!

Sáng rỡ hiện từ đây,
Khai-Sơ lập hội vui say Đạo-mầu
Tam-Hoa tụ đãnh mở lầu
Tam-Thanh vận chuyển, Địa cầu ánh quang;

Tam-Huyền an yếu Khôn Càn,
Sanh sanh nhứt trí, Tứ phang đức hòa
Trung-Ương Giáo-Hội một nhà,
Rạng danh Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, muôn muôn năm.

NGÂM

Thiền tâm thân chỉnh nghiêm Thần
Thiên-thanh, Thiên-phước năng cần triệu chiêu
Kêu Linh qui Hội thính thiều
Phục qui vận mạng mến yêu chung hòa
Năm-châu ứng chiếu Cao-Tòa
Có lò Bát-Quái gạn qua lẽ hằng
Huỳnh-Đình triều bái Toàn-Năng
Thiên-Đàng độ tận bình an thăng bằng.

Tiểu-Thần, mạn phép triều bái Thiên-Chơn, vưng Kiêm-Mẫu ban ơn Nhơn-vật, Đạo Thiều-Văn Chiêu-hồn toàn tất, Thanh-Phước-Thần thi thật ứng thời, tại Tòa-Thánh đừng để dở vơi, nơi Thánh-Thất dầu thật kém Nhi-đồng thay vụ, phận Đồng-tử Nam với Nữ, ban lễ viện nơi Tòa-Thánh cần năng trật tự, Phướn Chiêu-Hồn gìn giữ phò nghinh. Khi vào Bát-Quái Trung-Huỳnh, chờ đúng lịnh Nam phò, Nữ hộ là Đồng-tử.

Khi động khai, đánh 12 tiếng trống chào, lúc xong việc đọc chung bài, mừng 24 tiếng là tròn vụ.

Nơi Thánh-Thất tùy thời ký chú, có kém diện, nương Hộ-Đàn gìn phụ mới là; Bộ, Ban hữu diện huy nga, Văn-Thiều giục trỗi, Phướn đà thượng xong; Vi-Hộ chỉ dụ ngoài trong, chứng an chung-thỉ thuộc thông đó là; gọi rằng giữ vẹn Thánh-Tòa, thỉ-chung vận chuyển ánh lòa luật thông. Cúi đầu kiếu bái Nam-Công, Tiểu-Thần Thanh-Nữ Thiên-Bồng hồi thăng.

Bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Thanh, Phước-Thần học thuộc lòng hành phận trong giờ thượng Phướn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ THƯỢNG-THANH

Bài số 4 📽️

4. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

HỒNG-QUÂN LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đến đây Tòa-Thánh Cao-Đài
Việt-Nam Thiên-Quốc vui say thanh bầu
Càn Khôn hiệp nhứt làu làu
Khắc sanh Nhâm, Quý, Bính thâu, Đinh truyền. 

2.- Giáp, Ất Đạo-mạch bình yên
Canh, Tân xuân sắc của hiền người linh
Môn-sanh tự tỉnh giác viên
Năm-châu ứng cảm phục quyền Trời Cha.

3.- Trung-Ương Giáo-Hội nguy nga
Chỉnh điều Tam-Giáo hiệp nhà Ngũ-Chi
Hiện đây gạn lựa thau chì
      Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng thay tím quỳnh.

4.- Trung-Thiên cơ hội toàn linh
Chí thiền ánh sáng phân minh rõ ràng
Đạo Trời khai dựng Tam-Hoàng
Tạo xây hữu thể rỡ ràng Tái-Nguơn.

5.- Đến đây Canh-Tý Nghĩa-nhơn
Trường thi Công-quả Bốn-ơn cao đề
Vui nhìn Đạo-đức qui về
Tân-dân nhân thánh tu tề rõ hay;
Đến đây Tòa-Thánh Cao-Đài
Việt-Nam Thiên-Quốc vui say thanh bầu.  

Bổn-Quân chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Thượng-Thanh 14 tháng 2 Canh-Tý đồng Môn-sanh Nam Nữ về đến Tòa-Thánh vào đãnh-lễ Chí-Tôn, trước đọc bài nầy rồi mới lạy. 

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 5 📽️

5. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 14

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng. 

THI

HUỆ sáng chiếu soi khắp cõi trần
ĐĂNG tường Lý Luật khải điều nhân
CỔ Kim thông thấu Trời vi Chủ
PHẬT giác Sanh quần, Đất dục Dân
CHƯỞNG Đức năng truyền thời tế vận
GIÁO ban Trung Nghĩa cuộc thanh cần
VÔ cùng Thiên Địa, đàng vui sống
VI Diệu lương thuần ngõ Tứ-ân.  

        Cả tiếng kêu Môn-đồ Đệ-tử, lễ Thượng-Thanh Sơ-Thỉ Tý khai, Long-Hoa tái diễn là đây, phán phân  đoán dụ nhìn ngay bảo tồn, Vạn-Linh Đạo bảo Đức thông, độ đồng khối hiệp ngoài trong trung hòa, Quân-Bình Lý Luật nguy nga, con Trời nhứt trí chung hòa yên tu, Bổn-Sư ban giáo Hiền-nhu, lòng đừng xiêu đổ Trời thâu Nhân hiền.

THI BÀI

1.- Lễ Thượng-Thanh đây là Sơ-hội
Bổn-Thỉ khai phước tội cân phân
Thiên-Chơn Giáo-Chủ tinh thần
Truyền ban Lý Luật ân cần độ Linh.

2.- Nay Bổn-Sư giác trình tỏ rõ
Ra Bỉnh-Hành đường ngõ chung bầu
Môn-sanh, Đồ-đệ Trời thâu
Mau vưng tuân mạng giải sầu từ đây.

3.- Phận phán xét hay hay năng-hóa
Cửu-Tý thông siêu đọa răn đền
Thay Trời phá tục dựng nền
Tu-Di Tụ-đảnh vững bền muôn Thu.

4.- Phận Nam-Công Trời trao Ngọc-sắc
Phải lập trần cứu ngặt độ nguy
Thưởng ban khuyến trị là đây
Lành an dữ dẹp, từ nay rạng hồng.

5.- Mừng Đồ-đệ tấc lòng cho thiệt
Cần học tu hay biết nên hư
Đừng cho trôi trễ Ba-dư
Ráng mà cư xử lượng tư tu tề.

6.- Lời cạn tỏ vưng nghe chung cả
Bổn-Giáo than! siêu đọa dập dồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Trung hòa chấp vãng hiệp đồng thuận Thiên.

7.- Kêu Môn-đồ bình yên trật tự
Chớ hớ hinh gìn giữ thanh danh
Cần lo tự giác cho rành
Đổ xiêu thiêng ngã đâu lành đặng đâu.

THI

Đến năm Canh-Tý phải huờn qui
Đạo-đức độ Linh Thống-nhứt thì
Đại-lễ Thượng-Thanh, thanh trược ứng
Bổn-Nguơn xuân sắc đáo khoa kỳ.

MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Thượng-Thanh đến đây đọc trước thời  Ngọ ngày 14 đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 6 📽️

6. Bài đọc trước thời Dậu ngày 14

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2 Canh-Tý 1960 - 8 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-VIỆT ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG ân bao quảng mở ruồng thông
BÀNG độ muôn sanh thấu giống dòng
TỔ-Quốc truyền roi nêu Cổ-sử
VIỆT-Nam Châu-Thiệm ánh Tiên Rồng
ĐẠI danh Sùng-Lãm khai bờ cõi
THÁNH xuất Lạc-Long Lộc Tục Tông
ĐẾ kiến phong truyền gương tập thể
Năm ngàn Chương-Hiến Lạc Cơ đồng.

         Bổn-Thánh giáng Đàn, kính chào mừng Đấng Nam-Công Thiên-Chơn giác thế gian thời khai tịch, mừng chung Giáo-Hội Trung-Ương, gánh Đạo Trời động tác nghĩa phương, nguồn Thánh-Đức kỷ cương toan phấn chấn, Năm ngàn năm Chương-Hiến, trước Tây lịch Kỷ nguyên, Trời sai Bổn-Thánh xuất thế chốn Nam miền, khai thế Thục Hớn gia lưu loát, Kinh-Dương tượng lạc danh hiệu Sùng-Nghi, Bổn-Đế nhìn thấy cảnh trí đức lắm khuy, tục phủ tục thiểu tri thời vận, Bổn-Đế nêu lên Tử Hớn, trải Địa-Cồ Nam-Hải Hỏa Càn, nhìn ánh châu Đại-Việt Tộc-Bang, trương Kỳ Quốc Đại-Nam Chỉ Việt, Tông ở Hớn Hậu nghi côn tuyết, giao lân hôn Bắc Lệ dâng thề, thông Tổ truyền Tông Tế Kiêm Lê, khai thế hệ tác phong phương trí, phân Bá Tánh Tông Đường hữu Thỉ, ứng vận thời kinh dĩ Dương-Vương, Long hạnh triều Hổ phục giao tương, kề Phụng Liễn thanh âm Âu Kính, Bá Hoa thời định vận cuộc chuyển sang, nay đến đây Cương Kỷ mở màn, Chim sút lồng bay bổng bốn phang, Cá thoát chậu hân hoan tự do Sông Ngự, nhìn Cửu khúc Trường-giang Hà-thử, xem Bạch-Đằng hỏi thử chí Thần Tiên, nhìn Tý động giải phiền, mừng Dân tộc giống Rồng Tiên rõ nhành biết gốc, ráng trung kiên bảo bọc Nhân sanh, Bổn-Vương nhắc đến mừng lòng, nơi Đất Việt Trời Nam Phước lộ, chốn Thiệm-Châu Trung-Ương Giáo-Hội, nơi Cửu-Chân Thiên-Quốc chiếu Tu-Di, gọi Qui-nguyên thống hiệp thời kỳ, Năm-Chi ứng trường thi Trời Chúa-Tể, Hảo Nam-Bang sanh nhiều cội Quế, Tiểu-quốc thay Côn-Lệ hiệu Tân-Dân, lắm phước thay tinh tấn sang vần, Tường vân chiếu muôn Linh Năm nơi đà nhìn nhắm. Đến đây Tý niên nêu lá thắm, hoán hậu đắc hoàn Sơ, nhìn xem Dân tộc cõi bờ, nhiều Vật Đức đề ca Nhân Thánh, tỏa núi sông sáng ánh thể đêm Thu, chung Hiền-lương Tôn Tử lạc thù, phò Tổ-Quốc bảo Tu giống nòi hòa với thuận.

THI BÀI

Hòa chung thuận Lý xuôi thời
Nước non, sông biển do Trời tồn an.

1.- Nay Bổn-Vương thở than đây hỡi!
Dân tộc ta bước tới chí thiền
Giống dòng cần cố Tông uyên
Đồng bào Cốt nhục đừng thiêng đổ lòng.

2.- Giống Rồng Tiên Thiệm bồng Hồng trí
Địa Bàng đây Nam Thỉ hữu Nguơn
Lời phân chung cả chớ sờn
Điểm Linh Quang thuận dứt hờn mến thương. 

3.- Câu: Bộ Lạc tượng tương tri trí
Chữ: Chỉ Cồ giao trí Kinh Hoa
Cửu chân Cương lệ Nhĩ hà
Non côn, đảnh Ngự, Cao-Tòa thuận Thiên.

4.- Châu Nam-Thiệm căn duyên trung khí
Tái Thượng-Thanh dương dĩ cảm Linh
Đó là cơ hội Khai-Huỳnh
Trung-Ương cực tích, tiền trình Bình-quân.

5.- Đạo là Đạo hữu chừng Chơn-giác
Đời Tân-dân đổi ác huờn lương
Thuần phong mỹ tục lập trường
Rõ ràng Minh-đức Nghĩa-phương tu tề.

6.- Lằn tin Đạo Đường-dê, Dấu-thỏ
Hội Long-Hoa, Huỳnh-Tổ khai Dương
Đây là vận cuộc giao tương
Long đồ Nhâm Quý, Hổ nương rừng Tòng.

7.- Cảnh Kỳ Quan Ngô Ông trị biệt
Dứt tánh phàm mới biết lối lề
Chung nhau nam nữ đề huề
Hòa tâm nhứt trí, dưng thề hòa chung.

THI

Chung hòa Cộng Lạc Tộc đồng qui
Bổn-Thánh ban ngôn trẻ cố trì
Ráng thuận xuôi thời nên phẩm vị
Tác phong căn bản Tộc đồng qui.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, Nam-Công Hỏa-Đức, Thiên-Tánh Phục-Quân, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Dậu ngày 14 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới hành-lễ. 

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 7 📽️

7. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG

Ngày 11 tháng 2 Canh-Tý 1960 - 2 giờ tối)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn .

THI

PHỤC thiện muôn Linh ứng hiệu hòa
HY lằn Xích-Đạo thống Thanh-Ha
ĐẠI bình huỳnh tượng yên động trạch
ĐẾ hoạch chương trình Cương Biến Xoa.

TRƯỜNG THI

1.- Kể từ thuở trước minh minh
        Chưa thông Thanh, Trược, Xích, Huỳnh hỗn Ly
Cơ bình phán động định duy
Thời thanh phong hóa hắt hiu rã rời.

2.- Phân hai nặng nhẹ tách dời
Âm Dương chi tiết vận nơi cuộc thành
Chỉ truyền Thảo Mộc tung hoành
Khí hoàng, hoán Độn, cần thanh tế từ.

3.- Tuần tuần chủ ứng căn cư
Bổn-Lai Diện-Mục thiếu dư tỏ tường
Đãnh sa Tăng tịch tang sương
Địa Tù, Sơn Hải, Giang Sương sụt trồi.

4.- Đến chừng người biết con người
Chỉ thông Chung-Thỉ có Ngôi Công-Bình
Roi truyền Đức Vận giăng gìn
Gồm thâu hữu thích bổn thinh nhờ đền.

5.- Biết thương, biết nhớ, biết quên
Thông còn, thông mất, đường lên, nẻo về
Chỗ ăn, nơi ở tường tề
Thương lần con cái huề kề cố rơi.

6.- Lần lần thấm thích cuộc đời
Ngao Đầu là Tổ, Bể dời Núi Tông
Xét hồi hữu Thỉ dày công
Nhờ lò Bát-Quái tắm trong, sạch ngoài.

7.- Tiên Thiên hậu khí ứng lai
Người linh cảm giác chữ Tài lộ sanh
Đó là một bọc bầu rành
Ra trần chia rẽ cội cành trái Nhơn.

8.- Đến đây Phục-Nhứt dĩ Chơn
      Thanh thanh, tượng tượng, hoán huờn khác nhau
Trên Trời, dưới Đất Ly Hào
Đây Nhơn, đó Vật một màu ánh Linh.

Bổn-Vương chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến Lễ Thượng-Thanh   Nam-Công đọc giảng trước giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối 14  tháng 2 Canh-Tý Đạo đồng nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 8 📽️

8. Bài đọc sau thời Tý ngày 14

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành cần bảo chớ khờn hao
HOÀNG lịnh Sắc-phê hiệp nhứt bầu
ĐẠI hội chung Linh Tam-Đảnh hiệu
ĐẾ huyền chứng dụ Thượng-Thanh đầu.  

THẦY các con, mỗi con hãy định-tâm vưng tuân mạng Lịnh, lo tu tề chủ định thoát mê tân, bớ chung con Nam Nữ tin cần, đây Đại-lễ Thượng-Thanh hội Tam-Tòa hoằng khai Thỉ-Nguơn Sơ-Hội. Cả tiếng kêu con Trời đừng phóng vội, trọn dâng thề giềng-mối khá bền gan, đất Việt-Bang Xích-đạo chiếu Càn, Châu Bộ Thiệm Trời Nam nay tế vận, sai Nguyên-Linh lâm phàm độ sanh đức dẫn, rưới Ma-Ha kề cận bảo truyền, Thầy dặn chung mỗi trẻ cần chuyên, toan thức thiệt hậu tiền tua phản ảnh. Đạo-lý Cao, Đạo-pháp Lành, Đạo-đức Mạnh, con của Trời hoán xuyến ánh lương tri, biết nhìn Trời kích lệ tử thanh, chơn dặm bước đàng ngay là nhơn nghĩa, nêu chữ Lễ Tín uy không phế, rõ trung kiên oan hệ trẻ chớ gần. Thầy mừng chung Đàn-nội Thượng xuân, Nguơn-Thanh khí tưng bừng vui sống, đời Thánh-Đức Nhân Hiền khai thống, Đạo thuần chơn, Đạo lớn rộng Ngọ-môn, kêu bớ con nhớ câu:"Thiên-Mạng Vi-Tôn", đừng bôi bạc Càn Khôn rồi Tâm-hồn phải đọa, Thầy dạy đây con ta vâng dạ, chớ lãng xao thái quá rồi hư, bớ chung con Đạo-mạch như như, cần  tu tỉnh Ba-dư cần năng trạm tịch, đến đây cơ đáo đầu thưởng răn liền khít, hội Công-đồng nơi Ngọc-Bích luật chiếu soi, ban Tôn Thần lãnh Lịnh đổi thay lành an thưởng, dữ ác độc từ đây toan trị phạt, lập nên đời Tam-Hoàng hữu Thỉ, Thượng Sơ cộng qui Bổn-Giác, đề chánh-chơn thông đạt huấn truyền. Thầy mong chung con, đồng trẻ, phận trò, mau lãnh chữ chí-thiền, toan phấn chấn nẻo hiền danh tiến hóa, trình độ cao quân bình hỉ hạ, phải thật thi chí cả anh minh. Lễ Thượng-Thanh Canh-Tý Thầy ban giáo rõ rành, con chung cả tập tành thông Lý Luật.   

THI

Lý tưởng Thường Tin Thiệt hiếu hòa
Chung đồng nhứt trí phụng Trời Cha
Thể, Thân, Tâm, Mạng, Hồn tinh túy
Dụng, Tướng, đoan trang thống vận Tòa.

THI BÀI

Vận xây thời lẹ ngày mau
Cuộc sang, cơ chuyển, năm hầu, tháng di.

1.- Lễ  Thượng-Thanh tiên tri ngày trước
Canh-Tý niên sau trước trùng tang
Chín năm, chín phẩm, Khôn Càn
Đạo thành Chín ức, Dinh-hoàn Nguyên sinh.

2.- CÂU: Cộng-Lạc Hòa-Bình Võ-Trụ
CHỮ: Tu tề ký chú đừng quên
CA oanh phúc chúc vui lên
DAO phong chữ HỖN lòng in hiếu hòa.

3.- NHƯ Bàn-Cổ buổi đầu tha thỉ
VẦY bạn Tiên phân chỉ lối lề
CHỪNG ngưng tịnh trí thông đề
NÀO ai anh tuấn xuôi bề hóa-nhơn.

4.- CON chung cả Nữ Nam Chơn-đạo
ĐẾN đây là ánh hảo Tam-tài
BẮC-Cù Lư chiếu thư khai
PHANG Nam Càn thống, Khôn Đoài cộng qui. 

5.- GẶP Đạo Trời ráng thi Công-đức
THỎ giỡn Trăng thi thực nghiệp nhà
RA đề đây gọi Trời Cha
ĐÀNG lành thuyết dụ con Ta thuận thời.

6.- CON một lớn vui tươi tu tỉnh
MỚI thành công níu vịn đảnh côn
NÊN người Đạo Lý Đức tồn
DANH lành chói khắp Đại-đồng Phục-Nguyên. 

THI

Tuần huờn máy tạo có đâu xa
Thiện ác trả vay lẹ lắm mà
Ứng hiện con người, người biết Luật
Cảm thông tri giác Đạo đồng ca.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Thượng-Thanh đọc sau thời Tý ngày 14  tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Mẹo ngày 15

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 2 Canh-Tý 1960 (8 giờ tối)

-------o0o-------

DI-ĐÀ NGUƠN-THỈ THIỀN-LÂM  Giáng-Đàn.

THI

DI Càn bất nhiễm lượng phù ai
ĐÀ giác mê đồ cân Đức Tài
NGUƠN Thượng thanh mầu so Pháp Huệ
THỈ chung tin nhứt xứng Tam-thai
THIỀN thân yên tịnh vô vô chướng
LÂM cụ Bồ Đào thức tỉnh khai
Giáng bảo Linh bình Vi Bác-ái
Đàn tiền tế độ Từ-bi đây.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, Nam-Công Hỏa-Đức, Bổn-Tăng hoan hỉ chốn trần thanh, giữa phù hoa vô lự  diệu hành, Thân thiền tịnh định lành phổ hóa, câu Tăng qui chúng sanh thông tỏa, phất trần ai hỉ hạ sồng nâu, Bổn-Tăng vâng chiếu chỉ Thượng-Đế đến mở lầu, khai Càn thống Khôn cương truyền Bát-Bửu, câu qui mạng Môn-sanh tề tựu, hiệp hòa nguyên ngộ cứu ngộ tân, trừ Tam muội, chơn lần trên cầu Cực-Niết, liên hòa màu biếc, chói hào quang ánh tuyết khải khiếu thông, hiện giờ có Chủ-Nhơn-Ông, khai Thiên thượng quang hồng Linh-Diệu.

THI

Bồ-Đề vô Cổ Thọ tâm không
Lượng xứ Vi Kim ứng thể đồng
Bất hoặc thông đồ qui Phật-tánh
Đường gương Thỉ thống chói Lai-Bồng.

THI BÀI

Thượng-Thanh Sơ-hội khai Thiên
Đề Nguơn Bổn-Thỉ Bình uyên Thung trì.

1.- Lời Tăng hóa hy hy cổ vãng
Tiếng đăng lưu rạng rạng tâm không
Ta-bà thong thả ngoài trong
Đây là gương mẫu Đại-đồng thế gian.

2.- Nhược: nhứt nhựt Dinh-hoàn bất nhá
Nhược: lưỡng biên bất ngộ vị tha
Nhược: Tam lộng lộng Đà-A
Văn thinh bất cấu biệt ngoa ứng thiền.

3.- Đồng chúng sanh tâm điền sự phất
Cả Môn-đồ Tánh thật, Ý thông
Đó là Phật hội hữu Bồng
Hy hy Cực-Lạc lượng công vô cùng.

4.- Đạo Phục-Thỉ người tùng thấu nghĩa
Đời Tân-dân trí huệ tấn tinh
Đó là xứ xứ Huỳnh Kinh
Bửu-Tòa, Đình-Phủ, bảo Linh Duyên lành. 

5.- Ngọc chiếu ánh Tâm thanh đại độ
Châu soi lòng Tánh ngộ lương ôn
Trai danh giá mộc Ý thông
Lâm trần bất nhiễm ngoài trong tỏ tường.

6.- Hội Tam-Huê nghĩa phương cánh vị
Phản tỉnh là hữu trí pháp thân
Môn-đồ Minh-đức trí cần
Là gương Bát-Nhã tinh thần Vĩnh Xương.

THI

     Hạ-Nguơn mạt kiếp đáo Long Huỳnh
Mở Hội Tam-Huê Liên đẳng Kinh
Ứng hiện thanh thanh thời vận hiếu
Tài năng tận chấp vãng Cơ bình.

Chào Phục-Quân Thiên-Tánh, Giáo-Chủ Trung-Ương, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Mẹo ngày 15 tháng 2 Canh-Tý 1960, đọc rồi mới hành-lễ. 

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 15

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh-Tý 1960 -11 giờ trưa)

-------o0o-------

THẦN-CÔNG TỔ-NÔNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn. 

THI

THẦN Chơn Thể chánh bảo Dân sanh
CÔNG tác Canh Phu tế Lộc thanh
TỔ sử khai cơ Điền hóa Cốc
NÔNG phương viên dụ tiếng Lương sanh.

Bổn-Đế chào Thiên-Chơn, lâm Đàn-nội ban  truyền lời thanh rằng thuyết dụ. Cả tiếng kêu Nhơn-sanh trên vũ-trụ, ráng nhìn Trời hấp thụ Lý Luật mới bảo-sanh; cuộc sống, ăn, vui, ở, nhịn lành, Thiên sanh Nhơn, Địa hóa Vật, Nhơn-vật đâu mà tuyệt Lộc, chớ tham cùng vướng nọc nồi da. Vì đó, vì ăn, bởi đâu bởi ở, biến lòng tham nước vỡ trôi bờ, nghe gẫm lại ôi thôi là sỉ mạng, cũng tánh phàm đuổi đeo  nguồn danh nẻo lợi, cam cố cho nhiều mà thiếu phân minh, con người của ta mất sáng rã tinh, nhìn dĩ vãng quên lằn thiệt an trường cửu. 

THI

Trường tồn căn bản sống hòa vui
Cửu vĩnh thiện lương Đạo thấm mùi
Cam cố ăn nhiều tham ở rộng
Đấu tranh tắt thở thể nào nguôi.

THI BÀI

Bổn-Quân lâm hạ giáng trần
Đồng-bào Võ-trụ tinh thần hiện đây.

1.- Sống nhìn vui hay hay khí tượng
Thác mến thương cân lượng Hoan-bi
Ăn an, ở thuận trọn nghì
Đừng tham quá độ lụy suy thể nào?

2.- Cuộc dĩ vãng đồng bào năm cõi
Tránh bịnh tham mới khỏi nạn tai
Cả kêu lương hậu nhân tài
Nhìn Trời là Chủ, giỏi hay đâu thành.

3.- Thương nhau một tập tành lý tưởng
Cần tu tề thọ hưởng Lộc sanh
Đó là người rõ mối-manh
Một Trời, một Đất, Người lành mới thông.

4.- Đừng có dạ cuồng ngông thái quá
Lại đổ cho Trời đọa chi vầy
Nghĩ coi ai tạo nạn tai
Ai bày mưu chước giỏi hay máy phàm.

5.- Cơ đáo đầu ác thâm họa kín
Lẽ Toàn-Năng chơn-chánh hiển nhiên
Muốn cho thoát khổ giải phiền
Đồng Nhân sanh trí kiền-thiền Đức-minh.

6.- Đây đến hồi Khai-Huỳnh chiếu Xích
Chỉ Nam-châm ứng tích cực huyền
Cứu tinh Nhơn Vật trần yên
Nhân sanh tồn Lý cần chuyên hạnh thuần.

7.- Cảnh sống vui tưng bừng hớn hở
Cuộc hòa bình rãnh nợ oan gia
Đừng gây tội ác mới hòa
Muốn an thì ráng nhìn Cha một Trời.

8.- Cần thuận vận vưng lời Đạo-pháp
      Rõ luật công tác hạp hiệp thanh
Năm-châu chung rún nhau rành
Tại đâu tang tóc, tại sanh tự cường;
Dân sanh mau ráng bước bươn
Về cho đến Đạo Thiệt Thường bảo Linh.

THI

Bảo tồn Tâm Tánh Lý Trời trao
Sanh chúng nhìn thương hiệp nhứt màu
Tránh chỗ lấn tranh lành tự thủ
An hòa cơ hội đến Lầu cao.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Ngọ ngày 15 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Dậu ngày 15

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh-Tý 1960 (1 giờ chiều)

-------o0o-------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

ĐẠI-Đạo Trời khai độ khắp cùng
CỒ danh Nhung Lạc hiếu hòa chung
VIỆT-Bang ứng hiện Đàng thông suốt
NAM-Thiệm châu lành Ngõ thống trung
THÁNH-Đức Tam-Hoàng điều Lý Luật
MẪU-Nghi Thiên hạ chỉnh rành Tông
Giáng tại Non côn truyền Tiết lịch
Biện phân phong hóa Hội Hoa-Long.  

   Mẹ Hiền Việt-Mẫu, chào tất chung con Đàn- tiền trang nghiêm tề chỉnh. Cả tiếng kêu trẻ thơ trên Thánh-Bang Nam-Quốc, giống Tiên Rồng con nhìn Mẹ thi thật chữ hiếu tâm, bớ chung con Hiền-tử  đừng chia rẽ gây mầm, Nam-Bang hảo rừng Trầm cội Quế.

Con ôi! Lời Mẫu-Nghi chỉ vẽ, con sau trước thuận tùng lương, bớ Nữ-thư nhìn Mẹ cho tường, đồng bầu bọc nhịn nhường cần vui sống. Bớ trẻ: Mẹ mừng con Đại-Cồ trí Khổng, mau trỗi thần lo hành động chỉnh luân thường. 

Con ôi! Đạo-đức nghĩa-phương, phần Nữ liệt thiệt thường tác phong thuần trí huệ, nhìn trẻ thơ thời qua trên thế hệ, vướng bẫy vòng mưu kế kẻ tà tây, chúng vô Đạo dùng quỷ chước đốt con Ta là Tộc-Việt. 

Đến đây, những lằn  hắc khí, những lối tà thần, phạm Luật Trời tiêu diệt tận cần, ngòi ác độc sang vần đổ đọa. Bớ Hiếu-tử Nữ-lưu gương lành từ đây toan bảo hóa, ra hướng đồ phận sự lãnh đạo độ em thơ. 

Con ôi! xứ Việt-Nam nồi xáo hiện giờ, phân giống dòng vì chung con ơ hờ chạy đua theo lằn hắc ám, kể từ nầy Mẹ đây con trẻ, mau nhìn Trời bước lẹ đến Trung-Thiên, lo phá tục lả lơi, dựng gầy Năm-hằng, Tám-báu. Mẹ nhìn con chứa chan đổ lụy, sông Tương không ráo, con nhà Nam bao đành mất thảo hỡi nầy con, cuộc giả trăng sóng dợn bóng Hằng, xao xuyến bấy nước tràn con ôi là nguy ngập, Mẹ bảo con ân cần liền đây nhìn Lý Trời hòa thân tu tập, chí dẻo bền thương thấp hòa cao, Luật Quân-Bình tâm huyết Mẹ trao, cây thước Ngọc khuôn Vàng là Hạnh-Từ căn bản, Mẹ ban dạy chung con tường hản, đồng Non Côn, chung Sông Lệ luyến theo tà đành đoạn  chỗ thân sơ. Mồ Mẹ đây sao con trẻ bơ thờ, đua thế tục rước Voi giày dậm đạp, nhìn thời cơ Trời ban pháp chơn cho con hướng hấp, Lý Thể thành tục tập  hòa Tiên, lời Mẹ ban trẻ khá kiền-thiền, Mẹ lui tới  trao giềng mối chánh.

THI

Âu-Cơ là Mẹ bớ con Ta
Mẫu xuất Hồ Nhung đó trẻ mà
Hiệp cấu bạn hiền Sùng-Lãm hiệu
Việt-Bàng Hồng-Huệ Chỉ Giao tha.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trong Đàn
Nguyên-Nhân lâm hạ cứu nàn Năm-châu. 

1.- Đất Việt-Bang dựng lầu Cửu-Ngũ
Cõi Trung-Huỳnh đảnh tụ Tu-Di
Trời Nam Người Báu là đây
Cơ đồ chấn chỉnh nối dây Lạc-Hồng.

2.- Giống Tiên Rồng khải thông Đạo-mạch
Danh tiền đồ trọn tích oai nghi
Bớ con chấp khuyết bồi khuy
Sơn hà tô điểm Đạo qui nhứt thời.

3.- Kêu chung con rõ lời Mẹ tỏ
Đừng lả lơi lạc Tổ lìa Tông
Thoát ra Cá chậu Chim lồng
Tự do lập thể, rặt trong trắng ngoài.

4.- Có chi bằng thiện tài hoàn mĩ
Nữ Hùng-anh căn chỉ thông thời
Kề vai lãnh gánh Đạo-Trời
Truyền tin lành mạnh cứu Đời bảo-sanh.

THI

Bảo hóa muôn sanh lập giống nòi
Việt-Bang Xích-Đạo ánh hằng soi
Trời Nam Huỳnh-chủng xây Thiên-Quốc
Người Báu ngõ Hiền độ giống nòi.

Chào Cửu-Tý, kiếu Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thượng-Thanh  đọc trước thời Dậu ngày 15 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*******************

12. Bài đọc sau thời Tý ngày 15

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Châu soi chuyển pháp luân
HOÀNG Thiên hiệu triệu khắp Linh quần
THƯỢNG Thanh Đại-hội Tam-Tòa Đạo
ĐẾ thống Qui-Nguyên Tứ-Giáo quân.

THẦY các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ, hãy định-tâm vưng tuân lời Cha huấn giáo, trước Đàn-trung con Ta chí hảo, Lễ Thượng-Thanh bảo Đạo lập trần. Bớ con, này trẻ, Đồ-đệ trọng trách ráng ân cần, vai gánh Đạo chơn lần trỗi bước, làm tôi Trời vưng lời sau trước, rõ vận hành mực thước phải cân phân, toan phụng sự Tứ-ân, lòng chí kỉnh Chơn-thần thiền-mạng, lập chánh thể trung kiên rạng rạng, rõ Luật điều an mạng hỡi từ đây.

Kêu bớ con vẹn chí chầu Thầy, tâm nhiệt liệt trỗi Tài tấn Đức, kêu bớ trò Lý-chơn thước mực, phải tiến hành tuyệt dứt tham sân, Đạo phát minh pháp chánh bảo thân, củ-qui mạng tinh thần cố gắng đó chung con trẻ.

THI

Tu tề trị biệt bớ đồng con
Đạo-đức quang minh mới bảo tồn
Đánh Trống gọi hồn mau giác ngộ
Kích Chung tỉnh thế sớm ruồng thông.  

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ hiện giờ
Ráng tu, ráng học, Thầy chờ bớ con.

1.- Lời dạy bảo khải thông khiếu huệ
Thầy mừng con Côn Lệ Thầy trao
Con ôi! sáng suốt làu làu
Anh minh trí cách cần lao bảo thiền.

2.- Lời Thầy dạy con chuyên học tập
Hãy dò đon mới gặp chơn-truyền
Lá lay phủ nhận lời khuyên
Hớ hinh sa ngã, não phiền lương tri.

3.- Năm Canh-Tý tiện nghi thi thố
Mong con Ta nhìn Tổ nhớ Tông
Cả kêu con cả Đại-đồng
Nhìn Trời một Lý tránh vòng bẫy hư.

4.- Lời Thầy tỏ lượng tư mới thấy
Con của Thầy đừng sái phận duyên
Đến đây lọc Thánh thâu Hiền
Gạn lừa phàm tục để riêng có phần.

5.- Phải căn bản dò lần lý dụ
Rõ máy Trời qui củ bao la
Bớ con sớm tỉnh mới là
Kêu trò Hiền-Hiếu nhìn Cha nhớ Thầy.

6.- Lời cạn tỏ con bầy thiệt khó
Cha Nhơn-từ lìa bỏ lụy rơi
Than ôi ! con lại xa Trời
Trời than, Đất thảm, Đạo người còn chi.

7.- Vì tham vọng phân ly bầu bọc
Xô xát nhau quyền lộng lợi cao
Than ôi! kiêu đắc phải nhào
Hung hăng, ác độc, rã bầu rời tâm.

8.- Thầy thương con lụy đầm tha thiết
Con vọng cường mài miệt lối xằng
Vì ăn, vì ở nhố nhăng
Đến cơn tắt thở hỏi rằng là chi?

9.- Sống ở thế duy trì lý tưởng
Chung sống hòa hiệp lượng Từ-bi
Đó là vui sống hay hay
Ta tươi, Người tốt, đêm ngày sáng trưng.

THI

Sáng suốt thông minh bớ trẻ mà
Vui vầy Đạo-đức hỡi con Ta
Tu lai cải vãng lo bồi Đức
Nhẫn nhịn chung tua tránh lối ma.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Đại-lễ Thượng-Thanh đọc sau thời Tý ngày 15 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước thời Mẹo ngày 16

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh Tý 1960 (8 giờ tối)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng nhạc đưa tiếng tác phong
TUYÊN-ngôn thuần mĩ gọi Nhân-luân
KHỔNG lồ Nhân triết bồi Đức Vật
THÁNH suốt thông Hiền đắp Cội Tông. 

       Bổn-Thánh nghinh chào Thiên-Tánh Nam-Công Phục-Quân Chơn-Giác, Bỉnh-Đồ Cửu-Tý thế Thiên, vâng tuân Thiên-mạng chủ truyền, Trung-Ương Giáo-Hội, Đất Việt-Nam giềng-mối, Thiên hội vận, Nhơn hòa cuộc, khối Lợi Trinh, lập nền Nhân căn bản thống Huỳnh, Hoàng-yên chiếu tiền trình danh Đại-nghĩa, Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, Tu-Di Trời tế, gọi Trời Nam phát huệ Trung-Thiên, qui Năm lành hướng mạng kiện duyên, Tam-Hoàng lộ hậu tiền phản Bổn.

THI

Nước Lỗ Đông Trâu xuất Thoại-Hà
Hy Hy Nghiêu Thuấn họa Nhu gia
Trổ tài Mạnh-Tử danh bình phẩm
Tử-Lộ nêu gương Lễ, Nhạc ca.

THI BÀI

Nghĩa Nhơn Trung Hiếu làm đầu
Lễ nghi Đức hậu một bầu tín qui.

1.- Nay Bổn-Thánh nhiệm kỳ giảm mãn
Cuối Hạ-Nguơn phán đoán lý sai
Hôm nay cung phụng Cao-Đài
Trời Cha, Đất Mẹ, Tam-Tài tế duyên.

2.- Hội Công-đồng Nhân-quần sanh hạng
Thời chuyển sang Đức tảng phục sinh
Gọi rằng Đạo Xích chiếu Huỳnh
Kinh bài Luận Ngữ phẩm bình lý minh.

3.-      Kêu thế sự ráng in vào dạ
Con của Trời hỉ hạ tu tề
Phải mau đến cửa dâng thề
Hiến-Chương tân tiến còn nê trễ thời.

4.-       Muôn việc chi do Trời vi chủ
Người an lòng hấp thụ nguồn thông
Mau chơn bước đến Đại-đồng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa rặt ròng hiệu thanh.

5.- Đừng có dạ cành nanh chia rẽ
Phải lỗi thời tách tẻ mòn hơi
Lố lăng, kiêu đắc người đời
Vướng vào Luật trọng rã rời Hồn-Linh.

6.-       Bổn-Thánh than nghiêng chinh nhơn mạng
Do lòng tham Én Nhạn mãi đua
Đến chừng Qui lộn hình Rùa
Ô hô! tắt thở Dân Vua một Hồn.

7.- Sớm chung hòa bảo tồn Thiên-Đức
Ngược lối rồi hố vực kề chơn
Hớ hinh xiêu đổ lở sờn
Còn chi tiếng Đạo mất Nhơn lụy thần.

8.- Đừng phóng túng ân cần lập Đức
Phải thúc kềm thi thực Đạo-tâm
Nhân-sanh đừng lỡ phải lầm
Ố lem, nhơ bợn, hổ thầm muôn Thu.

THI

Muôn Thu khó gặp Đạo Trời khai
Hớn hở tung cao rẽ ngút mây
Nhìn thấu giống nòi đồng sống thuận
Lá lay cơ hội phải lầm sai. 

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Thượng-Thanh đọc  trước thời Mẹo ngày 16 tháng 2 Canh-Tý, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc trước thời Ngọ ngày 16

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2 Canh-Tý 1960 (9 giờ tối)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH  hợp Lý-chơn mới phá mê
CA oanh Đạo-pháp trọn vui về
GIÁO tuyên Đức chánh thông cơ chuyển
CHỦ tọa Hội Linh Cửu-Tý phê.

THI BÀI

Chúng sanh qui mạng chầu Trời
Bần-Tăng báo Lịnh hiện thời đọa siêu.

1.- Lành thưởng công Thiên-Điều phước tế
Dữ đọa trầm oan hệ biết bao
Bớ ai bể khổ lao xao
Giác-Mê cho chóng khỏi nhào lộn thiêng 

2.- Bớ Nhơn-gian ráng in lời dạy
Lo cho tròn nhơn ngãi thuận thời
Phất tri thế sự tơi bời
Qui hồi căn bản rõ lời tuyên ngôn.

3.- Câu: Phật nhựt cần thông giải khổ
Chữ: Tăng qui tế độ chung hòa
Từ đây cộng lạc đây mà
Bình-Quân tâm chí rõ Cha chung bầu.

4.- Lời Châu Ngọc một màu đâu khác
Khác tại người xiêu lạc đổi dời
Biết rằng đây Đất, cao Trời
          Phật, Tiên, Thần, Thánh thuận nơi trung hòa.

5.- Lời giác ngộ âu ca tiếng sáng
Lộ thanh ngôn “Ba-Tạng Bồ-Đề”
Rõ ràng Tứ-Khổ tràn trề
            Chúng sanh, Sanh chúng, dựa kề chước mưu.

6.- Bổn-Tăng tỏ thậm ưu Lý Luật
Phật-Pháp thông thước mực Ngọc Vàng
Chúng sanh đừng có mơ màng
Mau chơn bước đến Niết-Bàn hưởng vui.

7.- Lời phá tục ngậm ngùi trần thế
Nhiều chứng tham chẳng kể lời lành
Mảy may đắm lụy tung hoành
Tạo mầm độc ác hôi tanh đổ nhào.

8.- Kêu Chúng sanh một màu tinh tấn
Trí Huệ khêu tiếp dẫn Bồng-Lai
Nhơn-gian đừng có miệt mài
Đắm chìm tân hải phải phai điểm lành;
Bớ Đời đừng có tung hoành
Bớ Đời thuận vận học hành Tu siêu.

THI

Siêu phàm thoát tục bớ con Ta
Đạo-đức nêu gương đó trẻ mà
Lý luận Chơn-thần truyền báu lạ
Từ đây cơ hội Chủ Trời Cha.

Chào Cửu-Tý Thiên-Chơn Giáo-Chủ, Giáo-Hội Trung-Ương, nơi Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, gọi Trung-Thiên Thiên-Quốc, nền tảng Tu-Di Trời Nam đại xá. Giao bài nầy lại Chưởng-Quản in ra, đến Đại-lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Ngọ ngày 16 tháng 2 Canh-Tý 1960, đọc rồi mới hành lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi  17-2

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2 Canh-Tý 1960 -11 giờ khuya)

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- ĐẠO cao Đức rộng bớ Đời
TỔ truyền Lý Luật hậu thời cần thông
LÃO phân đen trắng một vòng
QUÂN bình là chỗ trắng trong con người.

2.- Thượng-Thanh Đại-lễ lập Đời
Dương trần mau tỉnh rõ lời Thỉ-chung
Đến đây Canh-Tý tao phùng
Diệu-Linh Thánh-Điện rặt ròng oai danh.

3.- Chư-hiền thiếu thuận mất thanh
Khá mau Cảm-ứng cho rành tinh hoa
Chư-Thần an mạng chầu Cha
Cao-Đài Vương-Giáo một nhà Việt-Bang.

4.- Từ đây họa phước hành tàng
Chớ cam cố lỗi vướng nàn phạt răn
Nhân-linh mau khá ăn năn
Thuận Thiên tồn Lý, thăng bằng thảnh thơi;
Đạo cao, Đức rộng, bớ Đời
Tổ truyền Lý Luật hậu thời cần thông.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Thượng-Thanh  chung nhau Chư-hiền Nam Nữ về đến Diệu-Linh Thánh-Điện chầu lễ Vô-Vi, trước vào lạy Thầy, đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc hành-lễ trước thời Ngọ Vô-Vi 17-2

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2 Canh-Tý 1960 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN quang chiếu rọi khắp phàm gian
KHUNG Điện Diệu-Linh ngôi Cửu Cang
    KIM Thạch lời trao cần học tập
KHUYẾT trung bồi bổ mẫn hành trang
CAO sâu vô tận nêu thanh giá
ĐÀI tượng trị đồ hiệu Bạch quang
NGỌC báu Trời ban con khả bảo
ĐẾ căn nguyên tích trẻ châu toàn.

THẦY các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ  trước Đàn tiền thời Ngọ, đồng trang nghiêm tề chỉnh, thân chí thiền húy kỉnh lễ Thượng-Thanh,  gọi Vô-Vi ứng hiện, Thầy mong chung con ráng cần nhớ lời Thầy truyền chơn mới hiểu, nếu lả lơi e thiếu sót dấu công tâm, lời Thầy than con trẻ vịn cầm, vịn cho chặt dứt mầm ác độc. Con ôi! nạn tư cao con Ta tuyệt nọc, lối ác tâm con bứng gốc mới  tồn thân.

Bớ Nguyên-Nhơn, nầy con trẻ, lời Trời phê mau tỉnh ân cần, mảng phóng túng luật gần xuất hiện. Con ôi! an để thưởng lành, dữ Thiên-điều dẫn giam nơi biến, Luật vô tư toàn kiện xử phân, con của Cha sao lại lãng thần, Tôi Thiên-Chúa mỵ xàm tiếng sáng, tại sao con chẳng ngán, trò của Thầy lại phản giáo chơn, có phải không con trẻ mạng lờn, quên ngôi chủ phản Thần tặc chướng, con như vậy đã xa lý tưởng, sanh tư tâm miễn cưỡng lối xằng, Thầy phán đây gạn Nhĩ lắng văn, Trời đâu vị thói ngang ngược Đạo, con phản Cha, trò nghịch Thầy, tôi Trời đành bội Chúa-Tể, sanh tự cường tâm bạo chứa hầm sâu, bớ nầy con thiện ác đáo đầu, Luật tiêu diệt giảm thâu Linh bội Đạo, Thầy mừng chung con Ta hiếu hiền tròn thảo, đây là thiện tạo đắc Huyền-vi, đồng trẻ thơ gắng bước kịp thì, Trời rọi đuốc đàng đi tỏ rõ, chung con lớn nhỏ, Lịnh mạng Trời đàng ngõ dẫn thông, kêu chung con thế-giái Đại-đồng, nhìn cương kỷ ngoài trong đều do Đất Trời sanh sắm, con thuận Thiên, trò luyện trí, ráng công tâm châu toàn ánh Tý, đặng phỉ nguyền, người tu thiệt ráng cần chuyên Sáu-luật, đây là cân, đó là thước, kia là mực, mới tiến hành tích cực chí hùng anh, cùng thư nhu kiện nữ, đó đồng con lớn nhỏ, trẻ già, xa gần  hòa môn Hiếu-tử.

THI

Hiếu hòa Đức hạnh pháp thâm cao
Hiền ngõ dầu sau phải thấu nào
Trung Tín qui Tài Tâm Đức hóa
Kiên lời thuyết dụ khỏi tai đa.

THI BÀI

Mừng con Hiền Hiếu chung Đàn
Ban ân mỗi trẻ vén màn phát minh.

1.- Dò chơn bước tiền trình danh nghĩa
Dặm dài xa đỏ tía lòng thanh
Đó là căn bản Đạo-thành
Đây là nhiệm vụ mối-manh chương từ.

2.- Lời giáo huấn Trượng Thư hai phái
Dạ trung kiên tồn tái Tam-Hoàng
Con nào còn tánh mơ màng
Ngũ-Lôi chứng dụ, luật cang hữu hình.

3.- Con như vậy tưng bừng nhìn đọa
Vì ác oan nay đã dẫy đầy
Nhìn xem Pháp Luật tay Thầy
Hớ hinh đắm lụy tại gầy đừng than.

4.- Cảnh vui Đạo Dinh-hoàn chung cả
Nhẫn hòa thương tá giả thành chơn
Bớ trò dĩ Đức bồi Nhơn
Nếu con thiếu định phải sờn điểm Linh.

5.- Phần Hiếu-tử vui lên tiến hóa
Trình độ nêu con há nào quên
Bớ con Thiên-Quốc một nền
Tu-Di Châu-Thiệm ráng bền dựng xây.

6.- Con của Thầy hay hay khí tượng
Đừng biến sanh cân lượng dạ phàm
Tân-dân Minh-đức diệt mầm
Con nào gieo gió, âm thầm gặt giông.

7.- Lòng trọn thiệt Thầy trông chung trẻ
Phải nhẹ thân bước lẹ theo Trời
Con nào lòng dạ rã rời
Cải canh ngoại giáo Luật Trời trị ngay.

8.- Lễ Thượng-Thanh nêu cao thoại-khí
Gọi tường-vân Trời tế Nhân-hiền
Con nào đeo nặng chữ Quyền
Xát xô Sanh-chúng não phiền tới cho.

9.- Trái muốn gieo do dèo mùa tiết
Giống tốt tươi mới thiệt giống lành
Mỗi con còn đắm tung hoành
Cũng đàng tu niệm, khoe danh háo kỳ.

10.- Đứa con đó Tứ-phi vòng bủa
Gom mối dây lưới tủa quấn mình
Bớ con chuộc lấy tội tình
Hay phàm, giỏi tục, hôi sình lắm con.

THI

Hôi tanh khí độc bởi kiêu tâm
Gụt rửa cho mau những ác mầm
Thiện chí tu tề hòa nghiệp đức
Mới mong bớt tội giữa cao thâm.

          MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 17 tháng 2 Canh-Tý đọc trước Đàn-Lễ Thượng-Thanh nơi Vô-Vi cảnh Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc sau thời Ngọ Lễ Vô-Vi  17-2

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 2 Canh-Tý 1960 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng. 

THI

TAM-Thanh hiện chiếu hiệu Càn Khôn
HOÀNG Giáo Thiên-Vương cuộc bảo tồn
HUỲNH-Đạo suốt thông thời Kích khải
ĐẾ truyền Lục-Luật Nghĩa-nhơn đồng.

Bổn-Đế chào trong Đàn Nam Nữ, hiện giờ thời Ngọ nơi Thánh-Điện Diệu-Linh, đồng trang nghiêm  chầu Lễ Vô-Vi Thượng-Thanh, Bỉnh-Linh phán đoán, do Luật định Thiên-Chơn thế thay Đất Trời, lập trần là cơ quan tuần chuyển, Bổn-Đế vưng Lịnh Phụ-Hoàng, lâm Đàn ban ơn chung Môn-đồ Hiền Hiếu lớn nhỏ. Mong thay! Hiền-nhu cố gắng cõi lòng vai trò gánh Đạo nhứt trí gia tâm hoằng truyền tuyên Lý, phổ hóa Chơn-ngôn của Cha Trời Chúa-Tể, cho Nhơn-gian tầm hiểu, là hiểu đây Trời Cha cứu thế, gọi tận độ trần ai, hòa đồng trên lý tưởng, Thánh-Đức thuần lương, vĩnh tồn bảo an cho nhân vật. Mong thay! Nhân vật chớ phụ bạc ân cao nghĩa dày của Tứ-ân Thiên truyền cực lập, đó mới đến chỗ duy tinh  nhứt tượng bớ chư Hiền-nhu.

  Vậy giờ nầy Bổn-Đế ban gia một bài Phục-Thỉ Trường-Xuân, đặng gọi lòng thanh trang lãnh Đạo, hòa Đạo phỉ nguyền lẽ tu xứng phận. 

THI

Lãnh gánh Đạo Cha khá vững tâm
Dò chơn bước đến chỗ cao thâm
Tuần tuần cơ hội khai Đời Thánh
Vật Đức, Nhân Hiền, Lý khả châm.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày Lễ giờ nầy
Vô-Vi cảnh tượng hay hay Linh-Đàn.

1.- Bỉnh Đại Lịnh vén màn Sanh-chúng
Phán đoán răn sự phụng bớ Hiền
Từ đây Đạo-đức phỉ nguyền
Huyền-Linh Bổn-Giác thế Thiên giáo Đời.

2.- Thay cho Trời là Ngôi Cửu-Tý
Lập thời thanh Hỏa-Đức chí thiền
Từ đây Hiền-đệ cần chuyên
Xuôi cơ, thuận vận, huờn nguyên toan dò.

3.- Đấng Giáo-Chủ cân so kim cổ
Nhứt-Cực-Tinh cứu khổ Hoàn-dinh
Đứng ra khai mối khải Huỳnh
Càn Khôn cộng lạc hòa bình năm nơi.

4.- Cơ lập Hội nơi nơi phục thiện
Khai Tam-Huyền cứu bịnh trầm kha
Chư-hiền tu thiệt nhìn Cha
Tứ-ân khắn khít trải qua mỗi điều.

5.-       Giáng Đàn-tiền đuốc khêu bỗng nổi
Ban ơn lành Giáo-Hội Trung-Ương
Bộ Ban đồng hữu nghĩa phương
Thờ Trời trọng Tổ, phỉ nguyền Sư-ân.

6.- Tam-Tôn-Đại ân cần trau trác
Nghĩa dày sâu cân lạc gắng ghi
Thung-Uyên hậu cố hữu nghì
Bổn-Quân ân tứ tường tri lái lèo.

THI

Lái chiếc Đạo thoàn lạt thẳng dây
Gió xuôi, buồm thuận cả sum vầy
Lướt xông bể khổ hòa chung Lý
Bỉnh Luật đoán phân Cửu-Tý đây.

         Bổn-Đế kính chào Thiên-Chơn Cửu-Tý, bài nầy đọc sau thời Ngọ ngày lễ Thượng-Thanh Vô-Vi phán đoán, gọi gia ân mỗi trò thiện chí, răn trị lối tà tây đồng Nhân-vật sum vầy Thánh-Đức. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư  lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài dạy Đạo-Tràng Thánh-Thất Lộc-Thuận

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 3 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

Thầy các con, mỗi con nơi Thánh-Thất Lộc-Thuận định tâm vưng nghe Thầy ban lời nhắc nhở dặn bảo đây mỗi con Hiền Hiếu.

THI BÀI

1.- Lời Thầy dạy con Ta gắng học
Học rõ thông thận-độc bảo Linh
Bớ con Đạo-đức hòa bình
Bình hòa Tâm Tánh duy tinh thuận thời.

2.- Thời Đạo mở vưng lời dạy bảo
Bảo con Ta thuận thảo thân hành
Đó là con trọn làm lành
Lành an, dữ dẹp cần thanh mới là.

3.- Lời Châu Ngọc con Ta gìn giữ
Giữ nơi lòng cư xử suốt thông
Bớ con phán đoán Đại-đồng
Đồng tin ư nhứt tránh lồng bẫy hư.

4.- Nam với Nữ Tam-tài thi thố
Đó là phương giải khổ chung đồng
Từ đây vững chí trắng trong
Dầu cho tả hữu Bình Quân không kỳ;
Đó là Đạo-đức duy trì
Đây là lời dặn con ghi trọn hiền.

MƯU, bài nầy con đọc hiện giờ đây đặng trong đây mỗi trẻ nghe chung rồi giao lại Chưởng-Quản in ra gởi cho Thánh-Thất Lộc-Thuận một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ LONG-HOA

19. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

TRÍ-ĐÀN LÃO-SƯ  Giáng. 

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chung hiệp chầu Trời
LONG-HOA ngày Lễ thuận thời  thi công
Tý niên Canh vận bao trùm
Cơ quan hoán xuyến Thiên tùng Nhơn qui.

2.- Khai-Thiên Tịch-Địa trạch thì
Chung qui hiệp sức trọn nghì thờ Cha
Lễ khai kỷ niệm đồng hòa
Trên Trời, dưới Đất, Người ta một bầu.

3.- Chư-hiền Nam Nữ đâu đâu
Bước bươn cho kịp vận mau cuộc chuyền
Ba mươi năm đặng duyên miên
Đồng chung Đạo-đức, ân tiền hậu qui.

4.- Gẫm ra rồi nghĩ lắm kỳ
Có vui, có sợ, nầy vi đó tàn
Bởi chung lòng tục vướng màn
Khó theo cho kịp hoán hoàn đồ khuy.

5.- Vui thay Hiền-sĩ duy trì
Thánh phàm gạn lựa từ đây rõ bừng
Ráng nhìn vào chỗ Bình-Quân
Đó là Luật trọng một chừng trí nguyên.

6.-        Bớ chung cả Thế Sự quyền
Danh tài, lợi mỵ đổ thiêng cõi lòng
Toàn-Năng Chủ-Tạo Hóa-Công
Thưởng ban, răn trị một vòng đâu lơi;
Về đây chung hiệp chầu Trời
Long-Hoa ngày Lễ thuận thời thi công.  

Chào Hỏa-Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ kỷ niệm Long-Hoa đến đây, đọc trước vào đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là trong trắng cả cùng đâu
HOÀNG-Lịnh tinh anh mở cửa lầu
ĐẠI-Hội Linh quần hoàn cảnh giác
ĐẾ căn thâm cố phải tri mầu. 

Thầy các con, mỗi con hãy định-tâm vưng nghe lời Thầy ban Ngôn huấn dụ, đây chung mỗi trẻ Nữ Nam, Đạo thành hình thức, khuôn Trời sắp, thể dụng nêu vãng chấp có Chủ-Nhơn-Ông, bớ trẻ đừng có cuồng ngông, oai Trời công luật Đại-đồng phán phân. 

Bớ nầy chung con Hiền Hiếu, bậc cấp giai nhân căn chưởng hóa, Thầy nhìn chung chung trẻ khá tỉnh lần, kìa kìa lượng sóng thần, lan khắp ngoài trong bừng bổng nhận mỗi trẻ không tuân vưng Cơ-vận. Cơ là cơ thời Trời tế chẩn, định lập trần dìu dẫn khắp đồng chung. Trò ôi! Vận thay Cuộc đổi hãi hùng, kinh hoán xuyến lạ lùng vì phá tục, bớ trò ta tu hành lòng không rửa gụt, chẳng dọn mình sè sụt phải hoại lu, kêu bớ con chung cả lạc thù, Đạo cho vững, Đức phải bền. Cơ có chủ, mau nhìn rõ tề tu nghiệp chánh, thời lập Tổ vai trò Thầy trao gánh, gánh Đạo-mầu dạn mạnh bước bươn theo, chớ học chi thói thường tình Ngựa chạy đá meo, rủi sa hố lụy đèo, chừng đến đó ô hô mạng vong còn chi khoe hay cãi Lịnh; kể từ đây con Ta Tịnh-Định thiếu Hiếu Hiền cãi Thiên-lịnh, lòng ngược lối buổi thời thanh, có Thiên oai trục khỏi lằn tin, Trời đâu vị đức ngoa phản tặc, lòng ái tức Chơn-Quân vặc vặc, mãi khẩn cầu dìu dắt níu nương, đến đây đâu phải việc thường, con ngổ nghịch vô thường, Toàn-Năng luật cân lường tinh tuyệt.

Vậy chung con muốn tu ráng nhìn cho quyết, chớ lãnh phần lòng choán vị phận tác to, không trau trác, chẳng tu tề, ngăn đoàn hậu hỏi sao đó trẻ? Cả tiếng kêu màn tục lỵ của trần sa, Thầy đà vạch hé, trẻ ngông cuồng, mãi lòng hành kiếm khóe chống Thiên-cơ, bừng mắt lên nhìn Pháp hiện giờ, quyền thưởng phạt đừng chờ đâu xa khác.

THI

Xa dời khác bể một bầu chung
Đừng có rẽ chia phải vướng cùng
Quảng đại nơi lòng hòa tượng háo
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa khắp đồng chung.

THI BÀI

Khắp trong thế sự con Trời
Chung lo giải Khổ nhìn Trời sống vui.

1.-      Đừng khoe giỏi, đừng nguôi chữ Đức
Chớ ỷ hay phải mất Linh-Quang
Bớ con mau thoát tai nàn
Tai nàn tại chỗ hoang đàng ngông nghêu 

2.- Ra lãnh đạo dẫn dìu Sanh-chúng
Phải làm gương cho đúng thước khuôn
Dưới trên, sau trước tròn vuông
Đạo Trời Đức hậu cẩn chuông trung hòa.

3.- Phải độ thế mới ra lãnh đạo
Phải dìu Linh cổi tháo khuôn trường
Đại-hùng mở cửa tai ương
Thiên-Bồng tọa lập phương trương cõi nầy.

4.- Phải dĩ-đức sum vầy chung cả
Phải dụng nhân hỷ hạ mối lành
Đó là Đạo-đức hùng anh
Đáng trang, xứng phận rõ Xanh Đỏ Vàng 

5.- x Từ đây chọn lựa rõ ràng
Toàn-Năng là luật một đàng tới lui
Ráng nhìn mối chánh đừng nguôi
Nguôi lòng Đạo-đức khó xuôi vận thời;
Khắp trong thế sự con Trời
Chung lo giải khổ nhìn Trời sống vui.

THI

Sống vui chi lạ trẻ nhiều than
Thương mến hòa yêu hiệp nhứt tràng
Ở vững, ăn hiền, nhường nhịn mặc
Đó là dĩ vãng cuộc bình an.

      MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra  đặng đến lễ Long-Hoa đọc trước thời Ngọ, đọc rồi mới hành-lễ.

   Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,  Trường-Qui,  Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 - 11 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

HỒNG-Lạc từ nay mở mắt bừng
BÀNG thay cơ hội hậu hoàn tân
TỔ truyền chánh thể hòa Chơn-Giáo
QUỐC độ phục hưng hiệp Lý cần
ĐẠI hội toàn Linh thông Pháp Đạo
THÁNH ban Minh-đức suốt tinh thần
ĐẾ căn thâm cố đâu ai thấu
Giáng bảo chung trò ngưỡng thực ân.

Bổn-Đế giáng Đàn, chào Đức Thiên-Chơn, Bỉnh-quyền phán đoán, gọi Cửu-Tý thế Thiên, tuyên Lý Luật dụ duyên hoàn hữu Tổ; bớ chung con Ta nơi Hớn-thổ, nay tao phùng lương khố Tu-Di, Bổn-Đế mừng thay! Cơ hội nhiệm kỳ, toan phấn chấn quang huy phát minh tân tiến, cần diệt tục mới thông mỗi chuyện, cố phá mê Càn kiện thấu thời, bớ chung con Lương Việt vâng lời, lo tu tỉnh lập đời noi Tam-Hoàng gương bảo thế.

THI

Phục thiện muôn Linh quảng đức thanh
Dụ truyền cơ hội tiến lên nhanh
Dân sinh Trí Đức ròng tinh tấn
Tượng dục đốn thời mối chỉ manh.

THI BÀI

Danh lành, tiếng phải, thể trong
Đây là Lý Luật hữu công gặp nguồn.

1.- Chỗ lập đức tròn vuông chung thỉ
Cần lo lường kinh trí quân bình
Thoát ra khỏi chỗ nghiêng chinh
Về nơi an vững kiện tinh trọn niềm.

2.- Danh Đại-Đạo thể điềm bổng nổi
Hoán hậu tiền lập Hội Tam-Hoa
Việt-Nam dân tộc nhìn Cha
Cha HỒNG-BÀNG Thị Chơn-ca khí tề.

3.- Mau bước bươn đề huề Tâm Tánh
Chí hòa đồng lãnh gánh Trời trao
Nêu lên lý tưởng tươi màu
Phụng trì Thiên-Đức giá cao nhơn nghì.

4.- Muốn an ninh có chi đâu lạ
Muốn dĩ nhơn hỷ hạ nhịn nhường
Đó là Quốc-Việt Thiên-Đường
Đây là thiện mỹ chung trường trung qui.

5.- Đức dĩ Đức thực thi Bác-ái
Dọn sạch mình hoán cải tệ đoan
Tân-dân vén sạch mê màn
Hô to một tiếng Càn cang lập trần.

6.- Phải Phương cách Liêm cần Thanh trí
Nhơn Thánh Nhơn, kỉnh húy cho nhau
Điểm Linh sáng suốt làu làu
Đồng cân nhứt thể đâu nào khác đâu.

7.- Vật Đức vật cao sâu roi kế
Hạnh thuần chơn nghiệp lệ ích công
Đó là chung trí rặt ròng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng khánh xương.

8.- x Dân ta Nam-Việt hùng cường
Biết bao Sử-sách tỏ tường tú khôi
Hôm nay gánh lãnh Đạo-Trời
Thế Thiên hành hóa cơ thời Tổ qui.

THI

  Tổ-Quốc tốt tươi gấm vóc mà
Điểm tô thêu dệt lý Trời Cha
Thuấn Nghiêu, Nhựt Nguyệt tề tương tận
Phục lại Thỉ-Sơ Đạo thống nhà.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ kỷ niệm Long-Hoa đến đây, đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Phục vụ Trời Cha mới hòa
Hy Hiền, Hy Thánh, một nhà thuận cơ
Trên Trời, dưới Đất hiện giờ
Đạo người cần biết Đồ Thơ Lạc rành.

2.- Lý do lập Hội Quần-sanh
Nhân lương ứng hiện tập tành rèn tâm
Chư-nhu tỉnh giấc cao thâm
Phát minh giải khổ tại Tâm nhứt thiền.

3.- Đến đây hoán xuyến bình nguyên
Đổi thay cơ hội hậu tiền vận sang
Gọi rằng Phục-Thỉ vén màn
Gọi rằng tiến hóa Dinh-hoàn thống cương.

4.- Chư-nhu mau khá bước bươn
Chư-nhu tâm định thoát đường gai chông
Trời Cha, Đất Mẹ, Đại-đồng
Đồng chung một bọc, một dòng giống nhau. 

5.- Bốn phương, Tám hướng làu làu
Gồm về mối chánh trước sau do Trời
Trời nay hoằng Đạo cứu Đời
Đời hòa hiệp thuận khỏi rời rã thân.

6.- Nêu lên chữ Háo Liêm cần
Cần tu, cần học, dò lần tinh hoa
Khôn Càn che chở đó mà
Khảm Ly nuôi dưỡng diềm dà mát êm.

7.- Lo tu, lo học vẹn tìm
Nhìn Cha lý tưởng giải phiền Giái-ba
Phục tâm nghiêm vụ mới hòa
Hy Hiền, Hy Thánh một nhà thuận cơ.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Long-Hoa, Hỏa-Đức giảng giải trong thời Đạo-Tràng 9 giờ tối đặng trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

      THẦN Linh tân pháp ánh Huyền-Quang
NÔNG cuộc bảo-sanh vén hủ màn
ĐẠI Độ chung Đời ngàn lập Tổ
ĐẾ quyền Tam Đại Hiến-chương sang.

Bổn-Đế lâm Đàn mừng chung trang lãnh đạo, Hiếu Hiền toàn tất Nữ Nam, hãy vưng tuân cơ hội mới châu toàn, phăng cho kịp Cương Càn xây lập, bớ Hiền-nhu phải đồng lo tu tập, phải trí trung đề cập với trào lưu, trình độ nêu tiến hóa mới hoan ưu, Đạo phát triển về hình thức, vật nhân đừng để cho chìm đắm, lời Bổn-Đế dạy đây mong chung trên đời xét soi suy gẫm, rõ mối-giềng dày dặm vịn dò theo, đặng bươn đi tránh chỗ nạn eo, về đến chốn xuôi lèo trên Đạo-Bát.

Bổn-Đế mừng thay! Hoàng-gia hỷ lạc, gẫm cõi phàm thiện đát mỹ đương, đó là ai? Đó là thượng sĩ hàn thương, thay cho Trời toàn cương lĩnh thống, bảo muôn Linh đứng ra thuyết dụ, Đạo-đức Đại-đồng cần nhìn nòi giống, chớ lãng xao phải hỏng đó trần ai.

Kể từ đây rạng rỡ Trí Tài, trung hòa khí dung nghi thiệt tướng, luật tại Tâm muôn người đều thức thưởng, chữ Quân-bình hạnh nhượng cung duy, kêu phàm gian Đạo-pháp khá duy trì, dọn thân thể, rửa Ba-lòng, nhìn mầu ky tuân nhiệm luật, đặng tri Đạo-mầu Thời, Cơ, Vận, Cuộc: Thời hóa khí, thanh vần nhẹ êm ánh đuốc, Cơ chuyển sang, tội phước cân phân, Vận bình bổng đổi khí quang, Cuộc khai tế thực, tượng an ninh hòa.

Cả tiếng kêu trần ai đừng chia màu da sắc tóc, nhìn như vầy: nhìn chung chỗ khóc với cười, đó là mục đích đâu rời, gồm trên Lý tồn vong đọa siêu giai Tý tuyệt.

THI

Vai trò lãnh đạo khá bươn đi
Lấp lửng uổng thay gẫm lắm kỳ
Công cán trôi dòng gia luật đọa
Bổn-Nguơn tan rã hỏi còn chi.

THI BÀI

Còn chi cái Đạo con người
Con người cần phải tốt tươi Hiếu Hiền.

1.- Nền Thánh-Đức kế duyên roi pháp
Bớ trần gian mối ráp là đây
Đừng cho xiêu đổ như vầy
Con Trời sao dám phản Thầy cải canh.

2.- Cải pháp chánh chanh ranh tả hữu
Rồi làm sao Trời cứu về an
Chung đời mau ráng vén màn
Thoát ra khỏi tục châu toàn công tâm.

3. Phải nhìn Trời khỏi lầm nhau rún
Trời độ đây thể dụng in lòng
Đó là tâm lý hư không
Đây là ánh Tý rặt ròng nguyên lưu.

4. x Từ đây vững dạ dứt cừu
Làm sao thêm bạn hưu hưu thế thần
Ráng phăng cho đến Tân-dân
Hoằng cơ Minh-đức Bốn-ân trau giồi.

THI

Trau tria lý tưởng mới đồng tâm
Nhơn-nghĩa từ đây ráng vẹn cầm
Thắng đặng cái phàm ròng Đức hóa
Tránh cơ bi đát dạ cao thâm.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ kỷ niệm Long-Hoa đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 - 9 giờ trưa)

-------o0o-------

VÔ-VI CHƯỞNG-GIÁO  Giáng-Đàn.

THI

VÔ cực hoằng thông Pháp tế thiền
    VI công Đức nghiệp Lý hòa nguyên
CHƯỞNG Cơ Đại-Đạo hoằng nhơn hậu
GIÁO dụ dìu Linh hiệp thống huyền.

Bổn-Sư mừng chung chư Đệ-tử, Hiếu Hiền  Nam Nữ hiện giờ, vai trò gánh Đạo, thật đáng trang xứng phận Đại-hùng vén màn phá tục lập trần, đem căn bản tế nhơn Phục-Thỉ, Bổn-Sư giáng Đàn phân chỉ, mong trò ta đừng vị lối tà, hỏi thử lòng ai Phật nào Ma; xuôi, thuận, nghịch đâu tà đâu chánh.

Bớ chung trò lãnh gánh, nếu hớ hinh liêm hạnh xa khơi, bớ Nguyên-Nhơn Tâm Tánh đừng lơi, cơn gạn lựa phải gần Trời mới vững, chỗ ngoa nghịch đừng mơ hào hứng, Chủ Toàn-Năng vẹn chứng minh công, Bổn-Sư tỏ cảnh đau lòng, bao nhiêu thuyết dụ bao lần luống qua.

THI

Luống qua ôi hỡi khó gần đây
Đạo-đức nguyên lưu Đạo của Thầy
Bớ trẻ đọc bài tai phải lóng
Chớ đừng lơ lãng đọa giờ đây.

THI BÀI

Mừng trò tu học thực hành
Ngôi cao Lộc cả phải rành tại đâu?

1.- Tại đâu đặng nghĩa sâu ân nặng
Đặng tốt tươi, sao dạn cãi lời
Bớ trò giỏi có hơn Trời
Hơn Trời cứ cãi, thua Trời cần Tu.

2.- Tu  phải biết mau lâu, chậm lẹ
Dầu bực nào đồ vẽ chớ sai
Bớ trò Thầy đã dạy hoài
Tại sao trẻ lại cãi Thầy sửa khuôn.

3.- Học đã lâu vuông tròn còn kém
Tu lâu ngày đè ném đàng thông
Tu vầy lắm uổng luống công
Đến cơn phán đoán Đại-đồng đồng tiêu.

4.- Thiệt con Thầy, Thầy dìu dẫn lối
Thầy dẫn trò cần hối ngộ tâm
Ỷ hay khoe giỏi phải lầm
Lầm sai một mảy hại thầm xiết bao.

5.- Ráng thương mến đồng bào cốt nhục
Hòa hiệp chung phá tục tham sân
Bớ trò bước đến Chín-từng
Từng Cao cực trí, Đài vân Liên-Tòa.

6.- Trò ôi hỡi! Đạo nhà xuất xử
Đạo là đàng Thiên tứ  phước duyên
Bớ trò an mạng giải phiền
Phiền lòng cho trẻ chẳng yên tâm hồn.

7.- Tu như vậy khó thông cơ hội
Tu như vầy gầy tội tạo oan
Bớ trò kìa máy hành tàng
Tự tâm tri giác vén màn muội mê.

THI

Muội mê chi bấy bớ trò Ta
Kiêu đắc, đố nhơn thiệt giống tà
Mau tỉnh hòa mình khuôn lý tưởng
Đồng tin Ư-nhứt phải nhìn Cha.

Bài nầy Nam-Công giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ kỷ niệm Long-Hoa đây, đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc Lịnh phê chấm chọn hiền
HOÀNG-đồ dẫn lối trẻ hòa nguyên
ĐẠI-ân xá tất từ xưa lỗi
ĐẾ Chủ muôn Linh quyết giải phiền.

THẦY các con, mỗi con hãy định-tâm vưng  nghe lời Thầy phán phê dạy bảo đồng chung con trẻ. Hiện đây vận niên Canh-Tý, luật Đạo cộng qui nhiệm Lý, gạn lựa thau chì, bản căn đồng ư nhứt mạch, Thầy thở than đôi đàng Ngọc Thạch, kêu chung con Thầy mách động lời, bớ con an mạng thuận thời, thời lập Tổ không rời Lý Luật.

THI

Lý tưởng hòa chung khá phụng thừa
Luật-Điều bất vị trẻ lờn trưa
Khải thông đàng cả huờn qui Thỉ
Tam-Đại Hoàng-Gia bảo thế trì.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ tu hành
Tu là tu nghiệp mối-manh liên-đằng.

1.- Tu đừng cãi, đừng bàn chuyện lạ
Tu thì lo tránh họa dị đoan
Tu sao vén tất trần màn
Tu thì phá tục châu toàn dọn thân.

2.- Tu thì phải Tân-dân Minh-đức
Tu phải lo thi thực công tâm
Tu thì tránh chỗ gây mầm
Tu đừng quanh quẩn mưu thầm chước sâu.

3.- Tu an mạng lo thâu lý thiệt
Tu thì xuôi lằn tiết mực tinh
Tu là an mạng tiền trình
Phải trang lãnh đạo giữ gìn mẫu gương.

4.- Tu bươn bước đến đường thông suốt
Làm gương lành mực thước dìu Linh
Tu hành đừng có hớ hinh
Đáng trang xứng phận anh minh lập trần.

5.- Tu công ích cố cần lý dụ
      Tu lãng lơ qui củ thiêng lòng
Nghi nghi, kỵ kỵ ngoài trong
Đó là lối tặc vướng vòng luật giăng.

6.- Từ  đây phải nhìn trăng, nhìn gió
Nhìn nơi lòng xem ngó ngoài khơi
Bớ con xiêu đắm giữa vời
Có hay có giỏi chống Trời thử xem.

7.- Người tu tỉnh vén rèm phá tục
Người tu tề phắt phút kiền-thiền
Lo tu lập đức hạnh duyên
Lo tu thân mạng chung thuyền Trời Cha.

8.- Lời Cha dạy Cả-Và roi dấu
Thầy đâu truyền tranh đấu nồi da
Tại sao con vướng nọc tà
Tánh Tâm tư tưởng gầy ra hố hầm.

9.- Tu như vậy hỏi Tâm sao đó
Bổ vào đâu vỏ vỏ thành Tiên
Tu sao gầy cuộc não phiền
Rẽ chia nhau rún, hạn quyền đắm mê;
Bớ con nhìn lại tái tê
Lành an, dữ dẹp, ê chề hôi tanh.

THI

Hôi tanh dang dở tiếng con Trời
Lắm phải hư rồi bởi lả lơi
Công Luật Tam-Tòa đâu phải dễ
Ô hô! con hỡi ngỡ là chơi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ kỷ niệm Long-Hoa đây, đọc trước thời Ngọ ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (4 giờ chiều.

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

THI

NHIÊN điềm nhiên mãi phải hư rồi
KỲ ngỡ cho đời luống thả trôi
CỔ vãng Kim lai nào mấy khác
PHẬT là sáng suốt ảnh Liên khôi.

TRƯỜNG THI

1.- Mừng chung Nhu-sĩ Nữ Nam
Hiện đây kỷ niệm tại tâm thuận thời
Lo tu, lo học xuôi thời
Tránh xa giả dối lập Đời Đức thanh.

2.- Học thông hành suốt mới rành
U ơ phải vướng ma ranh bớ trò
Tu hành mãi cứ rút co
Nhìn theo nết tục so đo lối thường.

3.- Đạo là cực trí kỷ cương
Lập trần hữu Tổ hòa thương làm đầu
Từ đây khai mở cửa Lầu
Nếu còn sơ hở vướng sâu nọc tà.

4.- Chư-hiền mau phải nhìn Cha
Chư-hiền tỉnh giấc âu ca lý mầu
Đến đây Phục-Thỉ cao sâu
Tam-Hoàng Nhơn Thánh khải Đâu vén màn.

5.- Ráng nhìn Cương Kỷ Linh-Quang
Trí Trung hòa huởn phương châm yên thầm
Mừng chung Nhu-sĩ Nữ Nam
Hiện đây kỷ niệm tại tâm thuận thời.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng chung Nam Nữ về đến Ngọc-Linh-Tòa Hành-lễ kỷ niệm Vô-Vi Long-Hoa đến đây, trước vào đãnh-lễ đọc bài nầy.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc trước thời Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (9 giờ tối.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản Ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO Dân vi thiện đắc hoàn nơi
VÔ cùng tâm lý rèn khuôn-mẫu
VI thuận cơ quan Thống-nhứt thời.

Bổn-Sư mừng chung Đàn-nội, hiện giờ đây đồng khối chầu Cha, ráng vưng tuân chung-thỉ mới hòa, nêu lý tưởng diềm-dà thông Pháp-chánh, vai trò lãnh gánh, gánh gồng vai cơ thạnh bươn đi, chung Sĩ-nhu an phận duy trì, đừng lơ đểnh Mạng suy Thần kém, phải rõ thông lý luật, phải nhìn xem cho kỹ kẻo lầm tâm, rồi sanh ra rối gây mầm, ngược lối sống khó châm đàng phải, chừng khổ ôi thôi kinh hãi, trở ăn năn hối cải muộn màng, hiện giờ đây mau vén trần màn, cơ phán đoán rõ ràng đây chung cả, thưởng thiện tâm, phạt người lòng giả, trị lối tà diệt đám ma ranh cùng quỷ chướng cành nanh, Toàn-Năng luật chứng đành dẹp trống, dẫn người hiền đến nơi kỷ thống, chủ cương hòa chú trọng háo sanh, đó là Thánh-Đức mối-manh, manh-mối thuận rõ rành Chung với Thỉ.

THI

Chung tu nghiệp đức bớ trò Ta
Đạo-đức thanh cao đó trẻ mà
Mau bước bươn thời Trời mở Hội
Thi công đúng phận hưởng ân gia.

THI BÀI

Mừng trò Nam Nữ hiện hành
Lo tu, lo học rõ rành lý do.

1.- Trời mở hội cần lo nhập hội
Vâng mạng Trời dò mối chỉ căn
Bớ trò chớ muộn ăn năn
Phất tri phàm tục mới rằng Bổn duyên.

2.- Đừng có cậy Tâm quyền, Tánh thế
Thế quyền phàm đâu dễ qua Trời
Trò ôi! mau ráng thuận thời
Thời kỳ phán đoán lập đời Tân-dân.

3.- Mau tỉnh giấc Tứ-ân roi dấu
Đặng tránh xa cho khỏi đấu tranh
Đừng ham theo lối tung hoành
Hoành tung vô lối ôi đành lụy thân.

4.- Lòng trọn thiệt ân cần tu tỉnh
Đặng rửa lòng sạch bịnh đắc kiêu
Bớ trò đừng luyến chích chiu
Ô hô! lỗi phận lụy điêu thân hình.

5.- Lòng chí thành Quân-bình Trung-trí
Thẳng một đàng trọn thấy gương hiền
Từ đây giải khổ dứt phiền
Phiền lòng vì chỗ đảo quyền phàm tâm.

6.- Tu phải biết sao lầm, sao phải
Chỗ nên hư ố ái thế nào
Đuốc Trời sáng suốt làu làu
Nhìn cho rõ thấu tươi màu Đạo-tâm;
Chung qui cơ hội mầu thâm
Này con tự tỉnh khỏi trầm đọa sâu.

THI

Trầm luân vay trở bởi vì đâu
Đọa miệt trần lao chỗ héo sầu
Có phải bội ân toan phá Đạo
Từ nay luật cả sáng làu làu.

MƯU, Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 16 tháng 4/35 đọc trước thời Ngọ Đàn Vô-Vi nơi Ngọc-Linh-Tòa, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui,  Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC CHƠN QUÂN

******************

ĐẠI-LỄ HỒNG-HOA

28. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đại-lễ HỒNG-HOA
Là năm Canh-Tý chung nhà Đài Trang
Gọi rằng kỷ niệm Tam-Hoàng
Gia gia Thống-nhứt, Đại Càn Nhứt triêm.

2.- Lạy Thầy Chúa-Tể Tôn Nghiêm
Oai ân luật chuyển hốt-chiêm cõi lòng
Minh trưng Đạo-đức Đại-đồng
Bảo-sanh Nhân-nghĩa rặt ròng Đức nhân.

3.- Rõ ràng khương khánh Tân-dân
Gạn lừa, lọc chọn tinh thần phát minh
Vận sang, cuộc chuyển giăng gìn
Thiên cơ hoán xuyến Hoàn-dinh rõ Trời.

4.- Đến đây Đạo-đức thuận thời
Cố kiên cứu thế đồng nơi thanh thuần
Quân-Bình Luật cả một chừng
Trung Thiên ứng vụ dung cần hòa tâm.

5.- Từ đây Đạo-Lý phá mầm
Nêu lên Đạo-Pháp uyên thâm lập trần
Con người Đạo-Đức Liêm cần
Cận kề lý tưởng dò chân thể thiền.

6.- Tam-Hoa Tụ-Đảnh mối-giềng
Qui nguyên căn bản thống truyền phá mê
Môn-sanh toàn tất dâng thề
Kề vai gánh Đạo vưng nghe tiếng hòa;
Ngày nầy Đại-lễ Hồng-Hoa
Là năm Canh-Tý chung nhà Đài Trang.

MƯU, Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Hồng-Hoa chung nhau toàn tất Môn-sanh về nơi Tòa-Thánh vào đãnh-lễ, trước đọc bài rồi mới lạy. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc chiếu soi khắp nẻo đường
HOÀNG thành thanh thới với tang thương
ĐẠI-Đồng thưởng phạt Ân Oai Bỉnh
ĐẾ Chủ Huyền-Quang phán Định-Tường.

THẦY mừng chung con Nam Nữ toàn tất hiện giờ, nơi Đàn-nội đầy đủ chữ tâm thiền, gọi chực chầu Tôn-nghiêm tín qui ứng ngưỡng, Thầy đáng mừng trò Ta yêu sách, thực yếu Đạo-mầu, trẻ Nguyên-Nhơn chơn thành Đài trang gánh Đạo.

Bớ chung con Hiền Hiếu, mừng chung trẻ Căn-linh, vui thay mỗi trò thiện chí, Thầy phê bút gia ân, gọi điểm công con Ta ngày tăng tấn Lý. Than ôi! chung mỗi trẻ, hãy vui vẻ định tịnh cõi lòng, nghe lời đây Cha Trời tỏ phân tha thiết, thể như khai thấu Tâm ư của con Ta nghe tận tường, dò lóng nghĩa-phương mà xét phận. Chung trẻ thơ đồng một bọc, sanh hóa hình thức một bầu, kinh huyền biến nhiệm mầu gieo rải, máy Thiên-cơ vần sang hoán cải, gọi sớt chia thảy thảy năm nơi. Con ôi! nhìn cho kỹ cũng cả chung Trời, con một Tổ sao rã rời chữ thương, đành đấu tranh nồi xáo, bởi đâu? Bởi tham, ỷ hay khoe giỏi, giành cơm, giựt áo, cam ở nhiều bạo gan nồi xáo ruột da, con nghĩ coi có hổ không? Nếu vậy đâu phải đáng phận con của Cha, vì ăn ở lấn tranh tang tóc, phận con Trời loài người Nguyên sanh cội gốc, Đạo Tam-tài, thiếu thận-độc, bội Tứ-ân, Nghĩa-nhân chẳng phương-châm, bởi thế nên đồng loài người cả người lầm rằng danh giá, vì nơi tâm đầy mầm mưu chước độc, ngổn ngang ôi thôi! quá hơn là dữ độc trò ta. Bớ trò có phải là Nguyên-Nhân nơi Đại-Huyền-Quang Vô-Vi Hư-Đồ Cực-Chiếu, biến Huyền-Kinh Đại-Linh-Căn Càn xuất Điền trung, phò Lạc-Thơ chỉnh đốn Khôn phùng, lời hẹn hứa nơi Thiên-Trùng còn tạc nét. Trò ôi! khi giáng lâm mến mê trầm biến, sanh nhiều tà khoét, sẵn toản nền lòe loẹt hống hách, trổ tâm phàm đè thét Nhơn-sanh, thêm sứa sanh phản hại mối-manh, sanh lòng nghịch giựt giành, gọi tự hào giỏi khôn hơn Trời Đất, trò như  vậy điểm Linh còn hay mất, mạng Thần đây phạm Luật hỏi Tồn Vong? Tại sao trò có học có thông, câu tạo phản Đại-đồng án nêu đề sao trò hỡi? Cả tiếng kêu chung cả Lương-Tài, Tôi Trời ráng nghe tiếng Trời han hỏi, Tôi phản Thần, ôi! xét tới cùng rồi mới thể nao? Đạo làm tôi Tâm loạn Tánh xao, mong cố phá đồng bào, tạo đan điều rắc rối, đâu giềng đâu mối? Đạo làm tôi vò rối xử Luật nào? Trời là đâu? Trời là Thiên Háo sanh hóa đồng bào, gọi Huyền-Quang chứng năm màu che khắp khắp, chẳng chia riêng đâu cao đâu  thấp, cả Lục sanh Trời đồng vãng chấp nhận bầu khai, làm tôi Trời phá loạn mối dây, dầu tiêu diệt cả tâm hồn thể thây mà xứng tội chưa đó trẻ? Luật Toàn-Năng ấm êm mát nhẹ, che con Hiền chở lẹ tôi ngay, tế Thiên-ân, ban Lộc mỗi trò, đây trò Hiếu Hiền hiểu hay, đem Lý thiệt phô bày mở ngõ, đó mới phải Nguyên-Nhơn xuất Ngọ, chẳng lem danh, không uổng tiếng Trời, chứng tỏ ba điểm Hiếu, Hiền, Trung. Tu như vậy Thánh-Đức trùng phùng, thiếu như đó dầu Cực-vị người cùng sa nẻo mạt.

THI

Đàng cùng luống cuống hố hầm truông
Nẻo mạt tối tăm chứa trẻ cuồng
Phản Đạo, bội Thầy hoài huởn chúng
Luật Trời phạt trị hẳn oai phuông.

THI BÀI

Oai phuông Chủ-Tể là Trời
Là Toàn-Năng chiếu sáng ngời bớ con.

1.- Đừng để đến thon von hối muộn
Đừng trễ tràng rất uổng mạng thần
Từ đây tu tỉnh lập trần
Oai, Ân, Tế, Trị dò lần lý do.

2.- Để phạm Luật bụi tro Thân Mạng
Bảy ức dư sáng lạn đặng không?
Con ôi! Luật cả Đại-đồng
Đồng Tòa Tam-Giáo Chí-Công Bỉnh quyền.

3.- Bớ chung con cần chuyên dĩ-đức
Bảo-sanh lương thi thật cõi lòng
Phát minh Bác-ái rặt ròng
Nêu cao trình độ ngoài trong mạnh lành.

4.- Đạo là Đạo mối-manh chung-thỉ
Trời là Trời bảo trí trung-hòa
Mỗi con cần giữ Đạo nhà
Nếu xa lý tưởng người ta ma hồn.

5.- Lời Thầy dạy chung đồng con cả
Bớ mỗi trò bươn bã lắng văn
Tôi Trời hướng đẳng tước tăng
Hớ hinh lạc Vị ôi rằng còn chi.

THI

Còn chi cho đáng tiếng con Trời
Trò trẻ phản Thầy quá lả lơi
Tôi mãi tặc tê vì luống vọng
Tứ-ân lu kém mới canh lời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

   Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

          CHƯỞNG-Quyền thưởng phạt gọi thay Trời
GIÁO-Chủ Thiên-Chơn khắp khắp nơi
VÔ lượng công tâm Trung Trí Dõng
VI truyền Linh Pháp Đạo khai thời.

Bổn-Sư  chào mừng chung trò Ta Hiếu Hiền tất tim hòa khuôn khai mẫu thể, hãy vưng tuân luật định Can Phế khải đời thông, nêu chủ nghĩa Cao-Đài tâm tự quyết, thật thi Đại-đồng Bảo-sanh Nhơn-nghĩa, cơ tiến hóa trò Ta cố kiên lòng đừng lãng phế, Luật Quân-Bình roi kế cả dung nghiêm. 

Đạo: Thể dục hình thức tiện nghi, Lý: Trí dục cần năng ứng duy trì tâm huệ, Pháp: Đức dục nhân lương toan tế, đủ oai ân cương lệ Tân-dân, khai thông đường cả, hoán cách phương cần, liêm trù lĩnh tín qui thận-độc; chung mỗi trò muốn dò, dò cho đến gốc, Đạo lập trần lừa lọc, do bộ máy Tam-Nhiên.

Bớ đồng cả Môn-sanh, ai dìu Linh, ai mở Hội, ai dẫn lối, ai thế Thiên, ai phá tục giác mê tuyền-miên bảo lương trần tỉnh? Ai hòa thuốc Linh-đơn, ai cứu trầm kha nặng bịnh, ai ban vui thế hạ, ai cứu khổ Môn-sinh?

Chung trò trẻ lóng nghe phải kiên gìn hiện đây gạn lựa sàng sảy, Lễ Hồng-Hoa Tý-niên đờn khải, nghe nhịp nhàng trái phải phím nhấn của thợ đờn, nghe phải nghe cho kỹ chớ mạng lờn, lờn Thiên-Mạng còn chi Đạo nhơn trí vị.

THI

Thiên tài cứu thế bớ trò Ta
Khôi phục Thỉ-Sơ đó trẻ mà
Lập lại Tam-Hoàng Gia Đại thế
Thanh thời Thiên-Quốc có nào xa.

THI BÀI

Mừng trò hiền hiếu trang thời
Đoài liên kết lớp dựng ngôi Trung-hòa.

1.- Đạo qui chung là nhà Sanh-chúng
Pháp đẳng bình tiện dụng oai nghi
Trò ôi! phân rõ thau chì
Đừng cho lầm lộn phải nguy lắm mà.

2.- Đạo của Trời, Trời Cha cả thảy
Đạo của Thầy, Thầy dạy chung trò
Đạo là đường rộng chơn dò
Đạo là lý tưởng, là đò Từ-Dương.

3.- Đạo khai mở năm phương, bốn biển
Khắp Càn Khôn sang chuyển huy hoàng
Hiện đây sau trước rõ ràng
Bỉnh quyền thân tế Khôn Càn đó đa.

4.- Nay Bổn-Sư chỉ đà khải lối
Mấy muôn đời cứ nối tấn tinh
Đây là Đạo-Pháp khai Huỳnh
Trung-Ương Giáo-Hội, Tam-Đình Đảnh-Sơn. 

5.- Cả tiếng kêu Nguyên-Nhơn trò trẻ
Dặm đàng dài vui vẻ tiến nhanh
Trò ôi, thi thố rõ rành
Đáng trang xứng phận hiền lành tiền nhân.

6.- Phải cố gắng Bốn-ân trau trác
Đạo Tam-tài mở hoát dìu Linh
Đó là nhiệm vụ khánh ninh
Đây là bằng cớ Thường, Tin, Thiệt hòa.

THI

Thiệt tu, thiệt học, thiệt hành trang
Cần cố trung kiên phải vén màn
Phấn chấn tinh thần khai ngõ rộng
Bớ trò Nam Nữ, thiệt hành trang.

MƯU, Đệ-tử giao bài nầy lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

   Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ tối.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC thời cơ ứng lập trần
Vận sang cuộc đổi, xây vần hoán thay
Từ-bi, Bác-ái thiện tài
Công-bình, Trung-trí, rạng ngài anh minh.

2.- Giải mê phá tục đức minh
Hy hiền, Hy thánh, Thường Tin Thiệt hành
Rõ thông chung thỉ trược thanh
            Châu toàn mỹ cách phương danh liêm cần.

3.- Đạo cao Lý dụ Tân-dân
Khải thông cơ cấu Nghĩa-nhân duy Càn
Đại-đồng tế bảo Dinh-hoàn
Chấn hưng lý tưởng sắp sang Tổ thành.

4.- Đoài Trang liên vị mối-manh
Tuyên dương danh sĩ tuấn anh tú thời
Chung hòa nhìn một con Trời
Chánh tâm tu kỷ khai thời thế an.

5.- Quân-Bình Luật trọng châu toàn
    Trung hòa ứng cảm hiển vang tường trình
Dung nghi tiện dụng yếu thình
Tổ-Tông nòi giống, vẹn gìn lòng thương.

6.- Đừng lòng tranh đấu tang thương
          Nhịn nhường phương pháp giao tương bảo toàn
Lễ thông Đạo-Lễ là thoàn
Trí-tri Cách-vật Nhơn-Hoàng chủ trương.

7.- Tín qui Chương dự hiến tường
Đạo người khắn khít tầm đường chỉ Ân
Phục thời cơ ứng lập trần
Vận sang cuộc đổi xây vần hoán thay.

Chào Đấng Thiên-Chơn, Khai-Dương Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến Lễ kỷ niệm Hồng-Hoa đến đây Cửu-Tý đọc giảng giải trong Đàn học nghe chung, vẹn gìn thể đoàn căn bản.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC CHƠN QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (7 giờ tối.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng. 

THI

HỒNG-Lạc cháu con khá vén màn
BÀNG cờ tranh đấu dẹp đồng an
TỔ truyền Lý Pháp khai lề lối
QUỐC-Việt giống nòi thống kỷ cang
ĐẠI hội Tộc Tông toàn phục thiện
THÁNH triều Càn chủ thể Khôi Quang
ĐẾ thâm căn cố ngôi Thần mạng
Giáng tại Thiên-Đài Quân bỉnh thoàn.

Bổn-Đế lâm Đàn, chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, mừng chung Đàn-nội, hoan hỷ thay cơ hội  châu toàn, danh Đại-Đạo vén màn cho Sanh-chúng, chủ nghĩa hòa bình thống nhứt đệ huynh Tộc-chủng, hiệu Cao-Đài vang tụng cả Năm-châu, quyết phá mê giải thoát thành sầu, dìu Sanh-chúng một màu tiến hóa, đây là bộ máy Thiên thời ân xá, bảo chung đồng mau khá tự tỉnh gọi bước bươn, tránh lối xằng cò cú tranh thương, hòa vạn tộc Hiến-chương duy tân tái thỉ, dân tộc Việt-Nam nghe Bổn-Thánh lời đây dạy kỹ, Đạo phát minh kinh trí huyền thâm, Đạo phát khai trình độ tiến chớ để trầm, toan phương cách hoán Âm hoàng Dương biểu, dựng  Đạo Nhân phong thuần ánh chiếu, luyện yêu hòa đề hiệu Huyền-Linh, rồi  đứng lên kêu cả thế gian nhìn nhắm, phê bình  đâu vui sống, đâu thình nhân vật, Đạo bảo vệ thế gian toàn tất, Đạo bảo người thi thật câu chuyện ái tha, mới rằng khắp Càn Khôn nhân vật một Trời Cha, đồng nhau rún cộng hòa vô vô hữu thỉ, đề ân đặt khai thông cương kỷ, sanh ra trần tư ý rẽ phân, cơ đến đây phục nhứt tinh thần, muốn hòa sống, ngòi Tam-độc, lửa Tham Sân Si cần dứt hẳn, đừng giành ăn làm điều rối loạn, cam mặc nhiều đành đoạn cuộc tình thâm, nhượng ở yên tránh lối biến trầm, xa chỗ tệ vịn cầm cương thể Thánh.

THI

Cương liền Minh lạc thống qui chương
Trời Đất Người đây vị cách phương
Tinh tấn hiếu thời toàn Mỹ thiện
Tú khôi gấm vóc thọ công tường.

THI BÀI

1.- Đất Việt-Bang trước vừa khai Tổ
Bộ Lạc sang gian khổ thụ côn
Đến đây danh dự Quốc-Hồn
          Nhiệm mầu Quốc-Túy, Càn Khôn phục Thiền.

2.- Gọi Trời Nam năng huyền Thánh-Luật
Nhiều Linh-Căn thi thật xướng đề
Xuất thân lập Hội Tam-Huê
Toàn Linh chủ trưởng mục đề thống qui.

3.- Đạo Trời khai nguy nguy lộng lộng
Hữu nhân tài, trí dõng lĩnh xung
Đứng lên kêu gọi tao phùng
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đại-đồng Đệ Huynh.

4.- Danh tiền đồ khai Huỳnh tỏ Đạo
Dám trừ tà khử bạo cứu dân
Cửu-Chân bé bé non sông
Tinh thần nêu Sử sáng bừng bốn phang.

5.- Đạo là Đạo Càn cang khai tịch
      Cứu trần hoàn vãng dịch lối lề
Phá tan cái tục ủ ê
Cấy trồng thiện mỹ, bạn bè gồm liên;
Đó là phục thỉ hữu nguyên
Đây là Quốc-Việt cao kiên trung hòa.

THI

Trung-Dung khai lối hóa hoằng chơn
Thượng Hạ hòa Tâm thống nhứt Sơn
Trí cách phương thời cơ vận cuộc
Tổ Tông thân mến chánh tề Nhơn.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Hồng-Hoa nầy đọc sau thời Tý, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Mẹo ngày sau

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN kỉnh mộ triêu tịch ổn thời
NÔNG truyền cuộc Lợi hiện Trinh ngôi
ĐẠI-Đồng ứng chuyển Huyền-Linh thụ
THÁNH-ĐẾ chế y bảo ổn thời.

Bổn-Đế lâm Đàn-nội, chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, Nam-Công Giáo-Chủ, lãnh lịnh Thiên đốn thủ khai thông, cả tiếng kêu khắp cả Đại-đồng, cơ thời phán đoán gạn lòng dò chơn, chớ mê man mãi lấn tranh phải vướng cơn luật trị, tự giác tri thiện chí thiền tâm, chớ ỷ hay phàm, khoe giỏi tục rồi lầm, lầm sa lụy đọa trầm ôi thôi bảy ức!

Bổn-Đế quá ngổn ngang nguồn cơn nên ái truất, tỏ nỗi niềm mong thế sự tự tri thức phản hồi Sơ, Trời tái phục Thỉ-Nguơn hiện giờ, cây thước Ngọc khuôn Vàng, trao tay thợ khéo; Đời ôi! thế gian tánh tâm u ơ lắc lẻo, chẳng mạnh lành bền dẻo, vịn nắm rủi nguy vong. 

Bớ Hiền-nhu nghe gọi xét lòng, ôn mỗi sự, tầm mỗi lý, thanh hồng đâu đưa đến, nếu hớ hinh tục phàm tánh tâm miệt mài triều mến, Lão e cho nạn đến tai kề, bớ Linh-Căn cần phải lóng nghe, nghe cho kỹ dặt dè trên mực tiến, Đạo phát minh Lý càng siêu hiển, Nhơn vật trầm đâu vĩnh kiện mạng thần, kể từ đây trí độ Tân-dân, bộ quang ốc tấn tinh chủ sự, toan đề xướng văn công Thiền ngữ, phải hô to Trung-thứ Quân-bình; lời Bổn-Đế tỏ đây: Môn-sinh nghe rõ ráng gìn, đừng lãng mạn phải chinh, thân tâm hồn lụy, miệng đọc bài tai nghe cho kỹ, trong lóng tường tự tỉnh hòa thân, lo lập công phương cách liêm cần, cần thi thật đúng vừa Thiêng-Liêng tiếng gọi; đồng một trường, chung tu tập, tại sao không học hỏi, không vững bền, không theo dõi với cơ cấu thiện đát, Đạo lập trần, nếu như vậy Nguyên-Nhơn Đạo-đức khó gần, xa lý tưởng Thiên-Luật sang vần, hỏi vậy ai ôi! tồn hay hoại đừng có nói theo ý phàm, ngồi nơi giếng sâu chê Trời hẹp sanh lòng canh cải, quẩn xó cùng, gọi thế giái đến rành nơi, Bổn-Đế hỏi đây trước mắt hiện thời, ngày luân chuyển đổi dời mai chiều phước lai hay nạn đến. 

Đời ôi! cái hủ tục lăng nhằng ngông nghêu nghểu nghến, dám hô hào dò biển gặp rún sâu, hỏi thử rành bãi cát dài bao, lớn cùng nhỏ chưa ắt phân sao cho tỏ rõ. 

Bớ Môn-sinh từ đây muôn điều nhắm nhìn nghe dọ, dọ cân lường thuớc mực đọ đo khuôn, chớ buông lung lãng mạn sanh cuồng, ân oai trị rủi suông rồi bị diệt, tiêu tàn Linh điểm, rất uổng thay cho phận Nguyên-Nhơn đọa sa tận, còn chi ánh sáng.

THI

Ánh sáng Trời trao trẻ hiếu hiền
Bớ ai mất sáng khó hòa duyên
Lộn lăng xẩn bẩn nhào quanh quẩn
Thưởng phạt Toàn-Năng chớ trách phiền.

THI BÀI

Mừng chung Đàn-nội hiện giờ
Đồng qui Ngũ-Giáo, trương cờ Tam-Thanh.

1.- Bóng Tam-Bửu mối-manh Tái-Thỉ
      Hình Tu-Di kinh trí Tam-Hoa
Tam-Hoàng Đại bỉnh gia gia
Cửu-Thiên khai hóa chung nhà Hiến-chương.

2.- Người tu tỉnh cách phương liêm nghĩa
Người giữa người phận lễ tín qui
Gọi rằng tự giác tri thùy
Người không mất Đạo, người y con người.

3.- Người lạc lối còn chi thuần túy
Người vong căn nhìn thấy hổ ngươi
Người không xét biết phận người
Cỏ, cây, đá, sắt, giúp Đời hữu công.

4.- Sống ở thế mà không hòa trí
Sống như vầy sống thấy giành ăn
Sống mà quanh quẩn nhố nhăng
Trời che, Đất chở người rằng thể sao?
Hồng-Hoa Đại-lễ làu làu
Tý-niên kỷ niệm trước sau Lão bày.

Chào Nam-Công, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến Lễ Hồng-Hoa đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC CHƠN QUÂN

******************

34. Bài đọc trước thời Ngọ ngày sau

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/35 Canh-Tý 1960 - 4 giờ chiều.

-------o0o-------

HUỲNH-ĐẾ ĐẠI-THÁNH-QUÂN  Giáng.

THI

HUỲNH-Đạo Trời khai bớ mỗi trò
ĐẾ thâm căn cố phải cần do
ĐẠI-Đồng Tâm Tánh mau theo kịp
THÁNH-Đức QUÂN bình Luật dẫn dò.

Bổn-Đế mừng chung Môn-sinh Nhu-sĩ, lai lâm Đàn chào Cửu-Tý Thiên-Chơn, buổi Phục-Sơ lập đãnh tế nhơn, khai đức nghiệp hoán huờn thay Trời phán dụ, bớ Hiền-lương Nhu-sĩ, rõ vận hành ký chú lời trao, chớ hớ hinh Tâm Tánh lộn nhào, sa đọa tột khó ao ước mộng; tuy nhiên Trời cao lộng lộng, pháp Toàn-Năng chẳng trống, tội ác đâu dễ tẩu đào, kể từ đây dầu dãi công lao, khai tâm-huệ trỗi thần tiến bộ, gọi bươn bước cần liêm hối ngộ, mới phùng Thiên tránh thố xa phi. Chư-hiền ôi! Nam Nữ lóng rõ tự tri, tri trí cách mầu ky Đạo Luật.

THI

Luật Trời dìu hướng tế đời thanh
Lý thiệt dẫn chung đến chỗ lành
Đạo-đức lập trần nhân ứng hội
Pháp thiền giải khổ khải thông rành.

THI BÀI

Rành câu Đạo-đức bớ trò
Từ đây tiến hóa độ dò trình cao.

1.- Năm Canh-Tý gạn màu đúng thiệt