Đại-Lễ THÁI-THANH TRUNG-DỤ

1. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 - 9 giờ sáng)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ THÁI-THANH
Mùa Thu TRUNG-DỤ nguồn lành phát minh
Rõ ràng Tân-Sửu Khai-Huỳnh
Chánh chơn hoằng hóa Thường Tin Thiệt thành.

2.- Lý do Trời mở mối manh
Cội nguồn Đạo-đức nêu danh Sĩ-hiền
Từ đây tín nghĩa cần chuyên
Chuyên lo làm phải mến yêu chuộng hòa.

3.- Cao-Đài Cứu-Thế đây là
Phá mê diệt tục Tam-gia qui nguồn
Cả kêu nhân sự tỉnh tuồng
Dân-tân Đức-Thánh chọn khuôn chấm lành;
Về đây chầu lễ Thái-Thanh
Mùa Thu Trung-Dụ nguồn lành phát minh.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước trong giờ Chư-hiền Nam Nữ về nơi Thiên-Quốc chầu lễ Thái-Thanh, đọc rồi đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG quyền thưởng phạt hiện thời đây
GIÁO dụ cơ quan hữu thậm kỳ
VÔ Thượng Hư-Cung hoằng Tứ-Bửu
VI Linh ứng cảm pháp chơn trì.

Bổn-Sư mừng chung Đàn-nội Ngọ thời tiền nhựt Đại-lễ Thái-Thanh Trung-Dụ, Nam Nữ Đệ-tử Môn-đồ đặng vâng tuân thiền tâm lễ trọng phục ứng thừa Thiên-thời minh mạng tín đó.

THI

THÁI-Cực đến đây có mẻ sờn
THANH-Thiên Tái-Thỉ lập thành Nguơn
TRUNG kiên hưng chấn nền cương kỷ
DỤ chính công tâm Đức Thánh Nhơn.

THI BÀI

Nhơn-hòa Địa-lợi Thiên-thời
Ổn ninh vạn vật cuộc đời thuận an.

1.- Lễ THÁI-THANH vén màn Tân-Sửu
Giữa mùa Thu TRUNG-DỤ bảo sanh
Cả kêu chung cả rõ rành
Lý-chơn nhơn loại cuộc lành thố thi.

2.- Đừng vọng tưởng lên mây xuống gió
Đó rằng hay mà bỏ mạng Trời
Đó là lối chạ báo đời
Khoe khoang hại chúng gạt người mà nên.

3.- Đây đáo đầu tội đền mạng hoại
Buổi đời thay đem lại Dân-tân
Nêu cao Đức-Thánh liêm cần
Ở ăn còn sống ăn mừng chung vui.

4.- Chư-hiền giữ một ngôi Tâm-chủ
Lo chấn hưng qui-củ ngõ hiền
Đây là cơ hội thấy liền
Đây là tồn tại phỉ nguyền lành an.

5.- Cuộc tham tàn lòng khan đức độ
Dùng ác tâm mâu hố thuẫn đồi
Giành tranh vật chất lòng vôi
Danh đề ngóc sự chung rồi diệt tiêu.

6.- Đời như vậy đánh liều hồn mạng
Bởi thân tâm ngoại lãng hoại thần
Cho nên mãi mãi loạn luân
Buông lời mất Lý vong ân nghĩa vùi.

7.- Người như vậy than ôi quá ngán
Đem trí khôn dứt đoạn Tam-tài
Sống mà tranh đấu gọi hay
Nhìn thông suốt mực sống ngày tháng mua.

8.- Điểm Linh-Quang đoạn đùa hủy bỏ
Con của Trời đàng ngõ không thông
Hiện nay khắp cả Đại-đồng
Giành ăn giựt ở bẫy vòng hại nhau.

9.- Cuộc đời đó máu trào thịt đổ
Làm những điều đau khổ lại vui
Người vầy hỏi thử ngược xuôi
Đuôi đầu xoay lộn vậy người thiệt không;
Cỏ cây còn để đời dùng
Người ôi! vô dụng người thông chỗ gì?

10.- Mảng tranh ăn mà si tâm tánh
Cố giành hơn giựt mạnh thân tiêu
Hồn tâm bị đắm trăm chiều
Ngửa nghiêng Đạo-đức người tiêu Linh-hồn.

11.- x Bổn-Sư chỉ máy Càn Khôn
Đáo đầu thưởng phạt vong tồn có nơi
Cả kêu người ở trên đời
Con chung Trời Đất Đạo người hòa an.

THI

Thái-Thanh Trung-Dụ tại mùa Thu
Kêu bớ nhơn sanh phải lạc thù
Đừng có chạy đùa theo kế quỷ
Yêu ngôn ráng tránh phản Đường Ngu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Thái-Thanh Trung-Dụ hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ sáng.

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG chấp thời cơ Tái-Thỉ Nguơn
GIÁO-Tông lộ ứng hậu Tam-chơn
VÔ tâm tác thiện thay đời mới
VI diệu triệu qui chứng thoại nhơn.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu THÁI-THANH
Đây là tiền nhựt mối manh diễn bày.

1.- Câu TRUNG-DỤ trổ tài cứu thế
Chữ Trung-kiên là kế Bảo-sanh
Phải thông Trung-trí mới lành
Phải tròn Trung-hiếu hiền lành trọn tin.

2.- Người Trung-trực đâu giành lấn giựt
Người Trung-thành thước mực tại tâm
Trung-hòa thấu rõ cao thâm
Trung-trinh biết giống nòi khâm khôi tường.

3.- Chí Trung-liệt hòa thương hiệp thuận
Dạ Trung-dung thấu vận thi hành
Đây là Phục-Thỉ Đại-Thành
Đây là tỉnh giác nguồn sanh bảo tồn.

4.- Phải hiểu biết Càn Khôn vô tận
Tại sao đời oán giận hờn nhau
Vì mê vật chất ba đào
Mạt Trung vong Hiếu lộn nhào đấu tranh.

5.- Nhìn giống nòi nêu lên Trung-trí
Cuộc xát xô suy nghĩ gần xa
Việt-Nam dân tộc một nhà
Mưu bè chi phối thiếu hòa xát xô.

6.- Nếu như vậy qui mô tan nát
Nhìn Tổ-Tiên khai thác đức công
Đến đây trầm biến một vòng
Cũng vì vật chất giống dòng hại nhau.

7.- Bởi thiếu Trung lộn nhào mây gió
Chạy theo luồng sương võ phong ba
Rước voi về đến nước nhà
Đạp giày mồ mả Ông Bà Tổ-Tông.

8.- Người như vậy Trung không xét thử
Nhìn cho xa cư xử tâm hồn
Nhìn sao cõng rắn gọi khôn
Người sao xem nhẹ vong tồn quần sinh.

9.- Người lãnh nhiệm u minh cân nhắc
Thịt đầu rơi thậm ngặt đó đa
Nỡ nào máu đổ đất ta
Dân đen con đỏ gấm hòa vóc nên.

10.- Nay Bổn-Sư đôi điều dạy chỉ
Đệ-tử chung nhìn kỹ vong tồn
Phận tu đúng Thiệt Thường thông
Trung Trinh Hiếu cảm ngoài trong dọn mình.

11.- Phải yêu chuộng hòa bình xứ sở
Phải mến thương bằng cớ một Cha
Phải lo Nhơn Nghĩa dựng nhà
Phải thông nhơn loại hô ca sống lành.

12.- x Chung Đàn tôn trọng Bảo-sanh
Phụng Linh Tông-Tổ vén rành u ơ
Thế quyền tà tặc bợn nhơ
Người tu tắm gội chớ mơ ước lầm.

THI

Mơ màng thế sự hỏi rồi chi
Hay giỏi đấu tranh thật quá kỳ
Giết hại chết đùa mừng mới lạ
Đạo người tiêu hủy cuộc kề suy.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ; MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Hồn tinh túy thúy hoa khôi
HOÀNG Lịnh Trời ban phúc đức bồi
ĐẠI-hội Công-đồng nhơn loại tín
ĐẾ quyền Chủ-Tể dẹp màn vôi.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ân dạy chỉ, rõ thông cương kỷ vận hành, cảnh Tu-Di nuôi chứa con lành, đừng nghịch tử tan tành tình lý, phải rõ câu ngu trí, dầu lớn nhỏ gái trai, cần kiên tâm thấu rõ trong ngoài, trong tâm phải thẳng ngay gìn Đạo, ngoài bản thân hảo hảo mới phải phận người tu, cơ đáo đầu quyền một túi thâu, Thiên-Điều Luật gạn lừa răn thưởng, mỗi con đừng miễn cưỡng, e tiêu lụy thân sanh, pháp người tu Lý Luật thấu rành, cần kiên nhẫn mới thành người Đạo, lố lăng ngược ngạo, mưu khoét núp lưng, đến chừng sấm sét tưng bừng, Trời khó cứu vì ưng tội nghịch, đến đây cơ tu tạo căn đề trạm tịch, chấm chọn hiền ác diệt trừ tà, biết thông hiểu thấu Trời Cha, dò cho kỹ người ta đúng thiệt.

THI

Đáng trang thuận thảo nhớ trung kiên
Vẹn chí đừng quên lắm não phiền
Kêu bớ con Trời nhìn Chủ-Tể
Vá chằm nhơn biến đến nền yên.

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý THÁI-THANH
Cả kêu con cả nguồn lành thố thi.

1.- Câu TRUNG-DỤ duy trì tỉnh giác
Đừng buông lung khó đạt công thành
Xa Trời ma quỷ rấp ranh
Loạn tâm đổ tánh tung hoành dọc ngang.

2.- Nếu như vậy ngày càng tiêu hoại
Uổng công tu trở lại kiếp đời
Cả kêu con cả của Trời
Trời là chí háo con Trời thuận an.

3.- Sống ở thế vén màn xử thế
Đứng trong đời thiện kế lập đời
Dân-tân Thánh-Đức thuận thời
Đến nền Thiên-Quốc là nơi vui vầy.

4.- Cảnh an sống đêm ngày phụng sự
Cuộc bình hòa tiên tự lường đong
Nêu cao huynh đệ Đại-đồng
Nhìn Cha Trời Chủ ngoài trong thuận thời.

5.- Lễ Thái-Thanh lập Đời là Đạo
Ngày Trung trinh qui-củ Dụ duyên
Mùa Thu Tân-Sửu phỉ nguyền
Thoát qua sóng lượng sẵn thuyền Toàn-Năng.

6.- Đừng còn lối nhố-nhăng như trước
Thói quỷ ma ngang ngược mất linh
Từ đây yêu chuộng hòa bình
Hòa khuôn Đạo-đức bình ninh nhơn thuần.

7.- x Hiện nay mở cửa Chín-từng
Rước con trần hạ lý tình cộng qui
Trung-Thiên Tái-Thỉ là đây
Tu-Di Tam-giái vui say Đạo-mầu.

THI

Đạo-mầu Chơn-lý rải trồng gieo
Tâm chuộng hòa an vịn nắm dèo
Đức độ bảo tồn người hữu chí
Nghĩa nhơn cẩn thận bảng đề treo.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Tý lễ Thái-Thanh Trung-Dụ mùa Thu Tân-Sửu đặng trong Đàn biết rõ nắp ngăn đường ngõ vong tồn, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Quân xây Thái-Cực-Đồ qui
BÀNG-Cổ lập phong nước Việt đây
TỔ-Phụ loài người Trời chiếu chứng
QUỐC-gia Cửu-Tý Đất châu khai
ĐẠI-đồng gặp buổi thiên lao khổ
THÁNH-Đức Nam-Bang vạn trí tài
ĐẾ Đạo hoằng loang trên bốn biển
Giáng-Đàn giáo hiệp dưới gìn y.

Cha đây Tổ-Quốc, cả tiếng kêu dân tộc Việt-Nam, phải thố thi hai chữ Đạo-tâm, nhìn Trời Chủ phương châm nền chánh-giác, chớ giành tranh mà xô xát, nỡ lòng nào giựt lợi thiêu thân. Cần phát minh Đạo-đức duy tân, xây nhơn vật khối hòa chuộng sống. Chớ tham lam, đừng dục vọng, đem nhơn quần đến chỗ tiêu tan, Đạo-Lý bình an, nhìn cho kỹ ngôi Càn Phục-Thỉ. Đến đây, Linh-Quang chiếu xuất ban gieo huệ trí, đem hòa bình gieo cấy khắp đồng sanh, cho xứng đáng bậc làm anh, em chuộng phải thi hành xuôi thuận.

THI

Xuôi theo cơ vận bớ trò Ta
Con cả thuận Thiên phải phận mà
Thống hiệp lý tình in trí đặt
Đạo khai cương-kỷ có giềng ba.

THI BÀI

Trung Đàn thời Tý THÁI-THANH
Cả kêu con trẻ chuộng lành thật thi.

1.- Châu-Nam-Thiệm hiện đây phát hóa
Sắp kỷ-cương khắp cả thời đây
Ngũ-luân chấn động hằng ngày
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa anh-tài phá mê.

2.- Trong cơ hội bỉnh-tề trị biệt
Cả tiếng kêu tâm quyết thiệt tu
Đây là huynh đệ lạc thù
Vui trên cảnh sống hợp phù bổn-căn.

3.- Người yêu chuộng thăng bằng người thuận
Đời tỉnh tâm Đời dựng thuần-phong
Lý-chơn nhơn-loại tao phùng
Con người hữu hạnh phúc đồng đức nêu.

THI

Nêu cao đức độ bớ trò Ta
Chấn chỉnh nhơn tâm mới hiệp hòa
Xứng đáng Đạo người cần tỉnh mộng
Thoát cơn xô xát thấu đường Ba.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý lễ Thái-Thanh ngày trước, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Giáng-Đàn ban Lý giáo dân
THÁI-THANH TRUNG-DỤ tinh thần nêu cao
Hòa bình sáng suốt làu làu
Con người yêu chuộng cần trau tánh phàm.

2.- Câu Cảm-ứng nguồn tinh cội thể
Dạ Từ-bi thiện kế giác đời
Nêu lên Bác-ái lập đời
Đạo khai nhơn chính giữa Người hiệp Ta.

3.- x Ban lời kêu dạy chung hòa
Yêu thương cuộc sống nhà nhà yên vui
Lý-chơn nhơn loại lập ngôi
Biết nghe đúng xứng thuận thời Bảo-sanh;
Rõ ràng thi thật hòa bình
Ta Người một thể mối manh an tường.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Cửu-Tý đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ đêm ngày trước đặng trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Tiên bảo thế, thế nhìn thông
NÔNG vụ y gia ứng diệu đồng
ĐẠI cuộc đắp nền nên nghĩa cả
THÁNH nêu thời thuận ĐẾ quyền tông.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ THÁI-THANH
Nêu cao TRUNG-DỤ người lành mở gương.

1.- Mở ngõ thuận Hiến-chương sắp đặt
Gương anh tài lập vận xây nền
Cả kêu thế sự tuổi tên
Tuổi đời tiến hóa rõ tên thiện tài.

2.- Cả tiếng kêu hiện đây Đạo-đức
Kêu hòa an tuyệt dứt oán hờn
Thế-gian nhờ định chánh chơn
Chánh truyền Chơn-Lý đức ơn cân dò.

3.- Lời ban dạy chung trò tu học
Học làm hiền thận-độc phương-châm
Tránh xa cái lối mưu thầm
Đừng gần quyền lợi cố tầm cuộc an.

4.- Lão nhìn thấy Nam-Bang một cuộc
Cuộc mừng vui có đuốc Trời soi
Đừng theo chi lối trổ mòi
Đó là ngòi độc thể giòi đục xương.

5.- Đạo muốn bền cần cương nhẫn chí
Đời muốn an phương kỷ đừng rời
Đó là thể thức chỗ nơi
Nơi hòa chỗ thuận thảnh thơi chung đồng.

6.- Đạo cứu thế gieo trồng Chơn-lý
Đời Tân-dân đức trí hòa yêu
Thoại điềm Châu-Thiệm mục phiêu
Nêu cao lý tưởng uốn chiều dựng cây.

7.- Chung Đàn-nội giờ đây lóng rõ
Nghe lời lành khai ngõ hiền lương
Cả kêu mau khá bước bươn
Dân Nam xuất xử liêm tường cách minh.

THI

Cách-vật trí-tri mới rõ tài
Đạo-mầu khai mở hiện giờ đây
Anh phong đâu kém tài tâm hạnh
Gương hướng đề cao đức thiệt hay.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM gia qui nhứt lập nền nhân
HOÀNG-Lịnh phê ban lý hiệp cần
HUỲNH chủng từ nầy hòa khí tượng
ĐẾ quyền Trời Chủ sẵn thi ân.

THI BÀI

THÁI-THANH Đại-lễ thứ ngày
Nêu cao TRUNG-DỤ chọn Tài Đức Tâm.

1.- Giữa mùa Thu diệu thâm cơ hội
Mong chung đời giềng mối phải gìn
Đề lên cao xướng hòa bình
Nhìn chung sự sống túy tinh thuận thời.

2.- Đạo khai mở lập đời nhân vị
Đời Dân-tân đức trí phô bày
Rõ ràng danh hiệu Cao-Đài
Truyền tin cứu thế trong ngoài một Cha.

3.- Trong thế sự chuộng hòa yêu sống
Cần cố lo tôn trọng nghĩa nhơn
Đạo tâm đừng để mẻ sờn
Bảo an thân phận vĩ nhơn tế thời.

4.- Lời ban dạy phải nơi rành chỗ
Chỗ tu hành giải khổ phá mê
Làm sao thế sự đề huề
Thăng bằng Bác-ái đồng kề Thiên-Chơn.

5.- Đừng có để mẻ sờn tâm chí
Mà quên mình đành hủy thân sanh
Đạo là cứu sống dạy lành
Đạo là chơn chánh Đại-Thành ban vui.

6.- Đạo là Đạo thấu mùi yên nhẹ
Đừng hớ hinh mánh khóe bị tà
Cả kêu thế cuộc chung hòa
Hòa xa gần trọn một Cha, một Trời.

7.- x Lý-chơn ghi chạm đây lời
Gặp hồi phán đoán thuận thời vững an
Cả kêu nhân loại vén màn
Cả kêu chung tỉnh bình an chung đồng.

THI

Chung hòa đồng thuận sống mừng vui
Thiên-Quốc phát khai rõ các mùi
Ứng hiện Tam-tài thông suốt cả
Đừng cho xiêu đổ dạ lòng nguôi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm lộ bóng tại Tu-Di
Thiên-Quốc Dân-tân Đức-Thánh trì
TIÊN đượm rõ màu danh sĩ phiệt
TIÊN-CÔ Phật vị chí bồi khuy.

THI BÀI

THÁI-THANH thời Dậu thứ ngày
Cả kêu chung cả Nữ tài bớ em.

1.- Mẹ nhiều dạy vén màn mê mẩn
Chị bảo khuyên cơ cẩn đừng ham
Bớ em Đạo-Lý ráng tầm
Qui mô pháp hạnh vịn cầm chánh chơn.

2.- Chí lập trần nghĩa nhơn thuần túy
Phục Thượng-Nguơn chọn gái thanh cao
Đứng lên tháo mở Bảy-rào
Phá tan Sáu-vách, nêu cao tinh thần.

3.- Gái Hùng-thư Dân-tân diệt tục
Xem phù hoa vật mục bùn than
Hằng tâm tắm gội rõ ràng
Đừng cho lem ố hoàn toàn mỹ nhân.

4.- Sớm cải thiện thanh cần liêm cách
Câu giác tha nguồn mạch Trung-dung
Bảo-sanh ghi nhớ hòa chung
Hòa bình yêu chuộng hô tung thái bường.

5.- Danh Nữ-sĩ nghĩa phương sáng rỡ
Con của Trời là thợ sắp khuôn
Thiệt tròn Thường trọn thiệt vuông
Chấn hưng lý tưởng hố truông lấp bằng.

6.- Chữ tình lý liên-đằng xã hội
Câu tề tu hiệp khối quân-bình
Rõ thông một kiếp ba sinh
Đáng trang gấm vóc vật ninh, nhơn hòa.

7.- Lời Chị dạy em Ta ghi chạm
Đừng hớ hinh sa đắm gai chông
Trần ai nhiều thế bẫy vòng
Mâu gầy thuẫn đục giống dòng lắm đa.

8.- x Cả kêu em ráng nhìn Cha
Là Trời Chúa-Tể Cả-Và đậy che
Người ta đồng tránh éo le
Ta người cộng lạc diệt bè phối chi.

THI

Chi phối làm chi bớ thế-gian
Lầm mưu nọc rắn dễ nào an
Mau lo chạy thuốc lành căn bịnh
Chớ để lâu ngày luống dở dang.

Chào Đức Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ bình hòa cuộc thống lương nhân
THÁNH thanh đức độ nguồn tinh tấn
MẪU tử đề huề Đạo chánh chân.

Mẹ mừng con Nữ-phái, trước Đàn thời Tý thứ ngày, Mẹ ban dạy lời đây cho con Ta nhìn nhắm, rõ thấu vận hành biết phận, thanh minh cõi lòng không lem ố. Trời Cha lập Tổ, Thiên-Quốc Tông truyền, Đạo-đức cố kiên, Mẹ hằng ngày dìu dẫn đó chung con thơ mỗi mỗi.

THI

Mỗi danh mỗi phận Mẹ đang chờ
Đạo hạnh pháp thiền bớ trẻ thơ
Đức độ con người thông phải thuận
Ngàn muôn tia sáng dựng thời cơ.

THI BÀI

Thái-Thanh Đại-lễ thứ ngày
Tý thời Mẹ tỏ một bài phát minh.

1.- Nguồn Chơn-Lý dân sinh đang chuộng
Mừng mỗi con xuôi thuận gương nêu
Đáng trang biểu dụ đuốc khêu
Chấn hưng lý tưởng đằng-kiều sắp sang.

2.- Đạo cứu thế vén màn sanh chúng
Bảo đồng sanh cơ dụng thi hành
Đạo cao dẹp hẳn ma ranh
Đạo Cao-Đài giáo mối manh chơn truyền.

3.- Về Nữ-phái bình yên trật tự
Cần phát minh cư xử tâm điền
Thanh cao cổi đổi não phiền
Đừng cho nhào lộn thế quyền lợi danh.

4.- Mừng chung con hiền lành lo tập
Cần lập công rẽ vạch từng mây
Bớ con Đạo-đức sum vầy
Bớ con an mạng từ đây tu tề;
Bớ con tỉnh giác dâng thề
Bớ con yêu chuộng biết nghe thấy hiền.

THI

Hiền khai ngõ thuận Đạo nhà Nam
Kêu bớ con thơ tránh khóa vàm
Tính đức trinh tường thương tiếc mạng
Cả kêu nhân sự tín nguồn an.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Tý ngày thứ lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ khuya.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ Giáng Đàn.

THI

VIỆT-Bang khai mở hội Trung-Huỳnh
NAM-Thiệm Bộ-Châu Đạo-pháp tinh
THÁNH-Đức dựng nền trên võ trụ
MẪU-Nghi giác ngộ cả Hoàn-dinh
ĐẠI-đồng nhơn vật phò chơn chính
CỒ tục phát minh phục kỷ ninh
Giáng tại Tu-Di truyền thể thức
Đàn-Linh chiếu chứng đẹp ngày xinh.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, trung Đàn đây lời giáo trẻ vâng tuân. Cả tiếng kêu con trẻ cố nhìn, lời ban phú tròn tin trọn tưởng. Con ôi! lý do đừng miễn cưỡng, quyết tâm tuôn sóng lượng đến bờ an, chiếc thoàn linh khai vận rõ ràng, nơi biển khổ hoàn toàn vượt khỏi. Mỗi con đồng vào thoàn an hòa chung hội, Mẹ chỉ căn lý gọi phương trương, thoàn vững lái khai đường mở ngõ.

THI

Tuôn dòng sóng lượn đến bờ an
Vững chí con Ta hợp nhứt phang
Có Chủ thoàn Trời tay lái thuận
Rước con vượt bể đến Thiên-cang.

THI BÀI

THÁI-THANH ngày lễ đây mà
Mùa Thu TRUNG-DỤ con Ta vững lèo.

1.- Niên Tân-Sửu Bảng treo Công-đức
Gái hùng-anh thước mực thẳng xông
Hiệp nhau Tỷ Muội Đại-đồng
Hòa nhau trong cảnh Thiên-Bồng Tu-Di.

2.- Mẹ giáng Đàn hiện đây ban dạy
Nhắc cần nên con phải thừa thi
Nghĩa-nhơn mỗi trẻ duy trì
Đứng lên biểu dụ gắng ghi Năm-hằng.

3.- Lời Mẹ dạy vững vàng chạm khắc
Nhớ lời lành giải ngặt thành công
Nhớ câu Tỷ Muội ngoài trong
Yêu thương nương níu lập công tu tề.

4.- Chữ liêm cần đề huề chung-thỉ
Câu thăng bằng Dân-trí Đức-tân
Mở khai đường ngõ tinh thần
Dạy truyền căn bản dò lần thật thi.

5.- Chữ nhơn tâm nhiều nguy lắm trẻ
Con chung Đàn vui vẻ đắp bồi
Con ôi! tu tỉnh lập ngôi
Trí Tâm nhân vị hiện đây Đại-Thành.

6.- Lập Quốc-Đạo Trời dành phẩm giá
Trông con Ta hỷ hạ tạo đoan
Thương nhau tình lý hợp thoàn
Đừng cho mẻ sứt kỷ cang tô bồi.

7.- Phận Nhi-nữ hạnh khôi pháp chính
Làm làm sao người tỉnh ta thông
Hẳn hòi tiến hóa xuân đồng
Tuốt gươm đoạn dứt bẫy vòng trái oan.

8.- Lưỡi hùng-thư Mẹ ban Nữ-sĩ
Chí đúc rèn biết thấy bồng tang
Đứng lên dẹp dọn mây màn
Đoạn trừ Sáu-quỷ ngổn ngang tâm hồn.

9.- Đừng chạy đùa theo nguồn yêu mỵ
Phải suốt thông nhơn thỉ loại chung
Đó là tránh khỏi nẻo cùng
Đồng hòa cộng lạc hô tung thái bường.

10.- x Lý-chơn cứu sống Năm-phang
Đạo-mầu gieo rải Dinh-hoàn Đường Ngu
Cả kêu phái Nữ đồng tu
Dân Ta tộc Việt cần cù trị tâm;
Tác phong nhân cách cao thâm
Đắp nền võ trụ vịn cầm Chơn-như.

THI

Chơn truyền Trời trải chỉnh Đời điêu
Dẫn dắt chung con đến cõi thiều
Hiệp chí hòa đồng trên lý tưởng
Cả kêu thế sự phụng Kim-Diêu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý lễ Thái-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN chất bâng bâng chiếu họa nhân
TUYÊN ngôn lập cuộc thế Dân-tân
KHỔNG tri thời vận nên nền Đạo
THÁNH-Đức phô khai diễn dụ ân.

THI BÀI

Thái-Thanh ngày chót Mẹo thời
Thánh lâm Đàn-nội tỏ lời giác tha.

1.- Cả tiếng kêu người ta cần tỉnh
Chữ Quân-bình trung tín trí tài
Tề tu vẹn chí mới hay
Xử cư thế cuộc hiện nay lập trần.

2.- Đạo cứu Đời nghĩa nhân giải thích
Giữa cấp giai trạm tịch bồi khuy
Hòa chung còn sống ngày ngày
Cả chung võ trụ trổ tài phá mê.

3.- Đạo nhân luân đề huề sau trước
Đức độ đời mực thước qui mô
Đừng cho xiêu đổ cơ đồ
Thiệm-Châu Đất Việt điểm tô kỷ tài.

4.- Kêu nhân loại nhìn ngay Trời Chủ
Rõ háo sanh qui-củ vị nhân
Làm chi đến đổi Sở Tần
Cần lo việc phải sự thần chỗ nên.

5.- Người ở thế có tên có tuổi
Tên tuổi nầy có mối giềng ba
Mới thông hai chữ Người Ta
Ta tươi Người tốt đẹp mà thêm xinh.

6.- Đừng ỷ giỏi chống kình xiêu đổ
Rồi mẻ mòn chung Tổ một Tông
Nhìn xem huynh đệ Đại-đồng
Biết là biết phải hiểu chung giống dòng.

7.- Cả tiếng kêu đồng chung nhân loại
Đừng đậy đùa lộn lại u mê
Văn minh biết tới hiểu về
Văn minh Đạo-đức dẹp phe đảng xằng.

8.- x Từ đây thi thật thăng bằng
Hiện nay tỉnh giác rõ ràng người ta
Người ta thương mến hiệp hòa
Người ta đừng có dần dà lối nguy;
Người ta Trí Đức Tài hay
Người ta biết phận nối dây hòa bình.

THI

Hòa tâm bình tánh tránh phù hoa
Đừng có lấn tranh vướng bẫy ma
Cố gắng nhìn Trời tìm lối thoát
Khuôn trường chật hẹp kíp buông ra.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến Đạo chơn mới chánh thiền
CA oanh tiếng Đạo đặng huờn nguyên
GIÁO dân vi thiện là nhân hậu
CHỦ trưởng Phật Tông tự thế Thiên.

THI BÀI

THÁI-THANH ngày lễ đây mà
Nêu cao TRUNG-DU chung hòa đồng sanh.

1.- Đây ngày chót rõ rành lời dạy
Tỏ đôi điều trái phải phân minh
Hô to hai tiếng Hòa-bình
Đông Tây Nam Bắc phải nhìn Lý-chơn.

2.- Nhìn cho rõ đừng sờn tâm dạ
Phải thương yêu ngừa họa dị đoan
Phận tu tự tỉnh vén màn
Người tu tỉnh giác khai đàng ngõ thông.

3.- Giữa Thái-Cực xuân đồng là Đạo
Đừng buông trôi tâm hảo chí chơn
Đạo-tâm đừng để mẻ sờn
Đạo-tâm Đức-tánh chánh chơn trọn niềm.

4.- Lời ban dạy hốt-chiêm suy nghĩ
Tiếng kêu truyền cương-kỷ thuận an
Tu-Di Thiên-Quốc vén màn
Lạc-Đồ Thỉ-Đức Dinh-hoàn đợi trông.

5.- Cả tiếng kêu Đại-đồng nhơn loại
Đừng buông trôi nhơn ngãi rồi hư
Nêu lên danh nghĩa như như
Bảo-sanh xứng đáng diệt trừ tà tâm.

6.- Khai đường ngõ cao thâm huyền diệu
Là dạy tu tự tiện thoát nguy
Giác-mê hai chữ duy trì
Thăng bằng Bác-ái đồng qui chơn truyền.

7.- Chữ trung kiên là duyên Đạo-đức
Câu dung hòa thước mực Đạo người
Con người xuôi thuận trên đời
Đời người hòa hiệp gọi thời thới thanh.

8.- Lập công-đức đem lành ban rải
Dựng Đạo nhà Ngũ-phước hằng tâm
Dầu cho Nam Nữ phải cầm
Đáo đầu vay trả khỏi lâm Luật-điều;
Giáng-Đàn ban dạy bấy nhiêu
Mong chung thế sự đừng xiêu đổ lòng.

THI

Nhìn chung sự sống mới tồn an
Xiêu đổ móng mô chịu lỡ làng
Lắc lẻo đây rồi vong luật pháp
Đạo người đắm lụy rã rời tan.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ sáng.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- ĐẠO-mầu là giống lành nên
TỔ-Tông Công-đức vững bền trí tâm
Diệu-Linh Thánh-Điện cao thâm
Vô-Vi Đàn Lễ phương châm tu tề.

2.- Chung nhau nhìn Lý đề huề
Viếng thăm sau trước trọn bề hiến thông
Về đây dâng tất tâm không
Tỏ ra trung kỉnh hiền đồng bảo linh.

3.- Rõ câu Thiên-Đức Khai-Huỳnh
Đừng cho xiêu đổ Thường Tin Thiệt mòn
Đến đây chạm dạ sắt son
Vui thay dẹp tục suốt thông Quân-bình.

4.- Thái-Thanh Trung-Dụ giữ gìn
Vô-Vi Đàn Lễ Ngọ in trung hòa
Biết rằng con cả Trời Cha
Lời ban tiếng dạy đừng xa nẻo bền;
ĐẠO-mầu là giống lành nên
TỔ-Tông Công-đức vững bền trí tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng khi về hành-lễ Vô-Vi nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, trước đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Dạy sắm Tường-Liên-Kiết Nữ-phái từ Giáo-Hữu roi đến Nhi-Đồng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ khuya.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

THỂ thức từ đây phải chánh chơn
LIÊN-Hoa Nữ-sĩ bảo tồn nhơn
TIÊN ban cốt cách trò trung trí
TRƯỞNG chủ đoàn em chẳng mẻ sờn.

Chị lâm Đàn-nội, mừng chung Nữ-phái danh dương. Chị vâng Thiên-lịnh Mẫu-Nghi ban lời dạy huấn truyền Đạo thể. Về Nữ-phái chức vụ Tín-đồ cho đến Thiên-ân Giáo-Hữu, từ đây khai Dương cho rõ Hoàn Tây Quốc-phục.

Đạo-y chánh thể có dạy rồi. Về Ni-cô Tường-Liên-kiết đội giờ đi hành Đạo gọi Thường-hành Đạo-phục. Giáo-Hữu Tường-Liên-kiết một màu tùy cung, cao 8 phân, trên 3, dưới 2, Phược-thằng Liên-kiết 3 phân, dài 9 tấc 1 phân, nghi diện Ni-cô tùy cấp, có thước tấc dạy rồi.

Lễ-Sanh Tường-tâm Liên-kiết một màu tùy cung, trên 2, dưới 1, dây Phược-liên lớn 3 phân dài 9 tấc.

Về Tín-đồ Tường-Liên-kiết màu trắng, chánh tâm có một cung màu Bích dài 5 phân, cao trên 1 dưới 1, dây Phược-liên lớn 3 phân, dài 9 tấc.

Về Nhi-Đồng Nữ-tú, phẩm Giám-Sanh thể phận Lễ-Sanh, nhưng đội Lúp kêu Bát-kiết không phải Ni-cô; Khóa-Sanh, Ấm-Sanh đội Lúp kêu Bát-kiết cao trên 2 dưới 1 phân, dây 2 phân, dài 7 tấc 2 phân, nguyên màu cung phận. Nhi-Đồng cũng thể nhưng màu trắng, bát tím của Liên-kiết phân tấc y Ấm-Sanh, Khóa-Sanh.

Đồng từ Giáo-Hữu đến Nhi-Đồng bề dài Tường-Liên-kiết sắp 5 hình, đúng 25 phân.

Đây nhiệm vụ thể thức dân Thiên-Quốc.

THI

Giáng-Đàn ban dạy thể hòa căn
Kêu bớ em Ta vững dạ hằng
Cớ sự Thần linh cho xứng đáng
Trọn tròn giá hạnh tránh đời ngang.

Kính chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, kèm theo Bố-cáo đặng trong đây Nữ-lưu học rõ lo chỉnh đoan Đạo thể, đến lễ Ngọc-Thanh trọn tròn thức lệ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Sắc-lịnh ông: Nguyễn Trọng Hiệp, Lê văn Ninh bái mạng Hiệp-Phong-Đài, Hiệp-Chưởng-Đài

S.L số: 28/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Trời Nam hiện Lạc-Thơ
HOÀNG-Thiên giáng thế bảo huyền cơ
ĐẠI-đồng con cả chung nguồn mạch
ĐẾ Chủ Cha đây sẵn đợi chờ.

Thầy mừng con Ta hiền hiếu, Nguyễn-Trọng-HIỆP, Lê-Văn-NINH; cả hai trẻ giá hạnh đại thể cõi Thiên-La, trước Đàn thời Ngọ tiền nhựt Đại-lễ Thái-Thanh nghiêm thân mạng bái triều gọi phụng lĩnh ân Thiên phẩm vị Hiệp-Chưởng, Hiệp-Phong-Đài Linh, tâm chú trọng. Đây là cơ thể lập trần, đây là mẫu khuôn Thiên-Quốc, đây biểu dụ Tu-Di, hai con Ta hiếu hiền gương cao Đức-Thánh, danh nêu Tái-Thỉ Phục-Nguơn.

Thầy Cha mong hai con làm tròn sứ mạng, đứng lên giáo dục, khai hướng đặt mạng cho đoàn em, thiện chí vén rèm, hòa chung gánh Đạo gọi cứu linh độ thế đây chung con trẻ.

THI

HIỆP, NINH hai trẻ khá dày công
Gương hướng làm sao bảo thế đồng
Quì trước Bệ-tiền thề lãnh mạng
Dấu chơn đường Đạo thấu ngoài trong.

THI BÀI

Ngoài lo bảo thế lập trần
Trong điều nội tướng thấu thông vận hành.

1.- Đài-Thiên-Chưởng Giáo-Tông vị phó
Con hành văn trẻ rõ Hiến-chương
Lệ qui mô giới Đạo đường
Con Ta đủ đức nghĩa phương sáng bừng.

2.- Trước Đàn-nội dạ vâng phục lịnh
Muôn muôn năm đời kính người tin
Đây là gương sáng thoại đình
Danh nêu Tái-Thỉ lộ trình xông pha.

3.- Con biết trước Đạo Cha qui thống
Hội Tam-gia ánh lộng oai danh
Lập trần cứu thế rõ rành
Danh vang, tiếng dội Đại-Thành lập Nguơn.

4.- HIỆP với NINH đâu sờn hòa thuận
Thiên-Quốc nêu cơ vận tồn an
Hai con buồm mũi Đạo thoàn
Chủ-Nhơn-Ông có thuyền an lái lèo.

5.- Đây lời dạy rải gieo ân huệ
Chọn hai con Thầy tế Đường Ngu
Hiếu hiền dầu có cần cù
Thiền tâm thông tánh chữ tu câu thành;
Đem người đời đến nền lành
Đó là sứ mạng thanh danh tạc đề.

THI

Tạc danh gia tước phước Trời ban
Hai trẻ HIỆP, NINH rõ mũi thoàn
Thiện chí anh tài ngay hướng vị
Bái triều phụng chỉ thọ Thiên cang.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước, trong giờ Nguyễn-Trọng-HIỆP, Lê-Văn-NINH bái-mạng triều Thiên, đặng trong đó hai trẻ nghe chung học hành theo tiếng gọi, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh, đủ Hội-Thánh ấn hành chuyển đến HIỆP, NINH mỗi trẻ một bổn gìn làm cớ bằng lời ban ân giáo dẫn của Cha Trời chấm chọn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Thể Đài-Nhị, Thiên-Pháp Đài-Tam bái mạng

S.L số: 29/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ngà châu báu Đạo hòa vui
HOÀNG-Lịnh phê ban Đức phúc bồi
ĐẠI-hội công đồng đây chứng lễ
ĐẾ gia ân huệ trẻ đừng nguôi.

Mừng chung con hiện đây bái triều phụng chỉ lĩnh mạng Hội-Thánh Thiên-Thể Nhị, Tam-Đài; giềng khai cơ Thập-ngũ, gọi hữu hiệu hình thức gương cao, đát đương danh Giáo-Hội Trung-Ương trên nền Thiên-Quốc đó chung con hiện diện. Đây trước Bệ-vàng tiền nhựt Đại-lễ Thái-Thanh, Đạo đề Trung-Dụ, mỗi trẻ hữu phận, hữu danh, vâng nghe lời Cha, tiếng Trời giáo bảo.

THI

Chung con Thiên-Thể Nhị, Tam-Đài
Phụng chỉ bái vâng nguyện chí tâm
Gánh vác Đạo Trời khai hướng thiện
Phát minh nghĩa vụ chiếu Linh-Quang.

THI BÀI

Linh-Quang xuất thế lập trần
Dân sanh trí đức dò lần Đường Ngu.

1.- Câu ban phước bảo tu hướng đặt
Trách trọng trao vặc vặc sáng bừng
Bớ con mở cửa Chín-từng
Kêu con điểm phận trí phần nêu danh.

2.- Chung Đàn-nội anh em hòa ái
Uy tín gìn lời phải đổi trao
Con ôi cải tiến phong trào
Lý tình gương mẫu xướng cao độ trình.

3.- Con yêu chuộng hòa bình thi thật
Dứt phàm tâm vơ vất mơ màng
Đây là cảnh cuộc Thiên-Đàng
Đây là Thiên-Quốc bảo an sanh đồng.

4.- Nguồn nhơn hậu ngoài trong toan liệu
Cuộc Tu-Di con hiểu hay chưa
Tu-Di hai chữ Đại-Thừa
Đại-Phong giá vị không trưa chẳng chiều.

5.- Thừa bảo quản danh nêu hiền hiếu
Chữ Thừa Thiên biểu hiệu lập trần
Đại-Thành thừa dụ thi vâng
Đại-Thừa chọn mặt tên ngần tuổi trong.

6.- x Trước Đàn ban phước trẻ đồng
Mỗi con mỗi phận suốt thông liêm tề
Dưới trên sau trước đề huề
Em sau anh trước vai kề gánh nhân.

7.- Nghĩa phương con hiếu thọ ân
Trí trung hòa ái dạ vâng y lời
Trước Đàn phụng mạng Lịnh Trời
Kỷ cương gìn giữ cơ thời thế Thiên.

THI

Thế Thiên hành Đạo bớ trò Ta
Vững chí lập xong Đạo nước nhà
Phổ-tế Đại-đồng danh Tái-Thỉ
Điều Linh độ mạng bớ trò Ta.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ ngày trước trong giờ Hội-Thánh Thiên-Thể bái mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, chuẩn y Sắc-lịnh Giáo-Hội ấn ban hành, gởi đến mỗi trẻ một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Lý Đài-Nhứt bái-mạng

S.L số: 30/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành danh giá có nào so
HOÀNG-Lịnh Lý phê diễn nghiệp trò
ĐẠI-hội quần Tiên giờ chứng lễ
ĐẾ ban lời giáo pháp lường đo.

Bớ chung con hiền nhân, Hiếu-tử; trước Đàn thời Tý Đại-lễ Thái-Thanh nhựt tiền Trung-Dụ phước lành Thầy điểm ban, mong con tâm chí vững vàng, dâng công lực đem lý thiệt vén màn cho sanh linh chúng chúng đó. Chung con trẻ thệ lòng giờ đây lãnh hướng, danh đề Hội-Thánh Thiên-Lý Đài-Nhứt chung trò mỗi mỗi.

THI

Mỗi danh mỗi phận Đạo đang chờ
Phấn chấn truyền tin cuộc thấu cơ
Lý thiệt phô bày Thiên chiếu mạng
Muôn Thu bất diệt hiện Đồ-Thơ.

THI BÀI

Gương cao Đức độ Trí Tài
Linh-đăng cảm ứng đêm ngày giồi trau.

1.- Chữ hiếu hiền thệ tu cứu thế
Lập công tâm đâu phế phận hiền
Bệ-vàng thời Tý Đàn-tiền
Trời ban lời dạy trẻ thiền phụng tuân.

2.- Tiếng ban dạy con vâng ứng hiện
Lời ban truyền phương kiến danh nêu
Bớ con ngọn đuốc Trời khêu
Rọi trong tâm chí khắp đều đồng qui.

3.- Thầy chọn con gương lành thi thật
Biểu dụ đời rõ thất tồn an
Linh-đăng phận sự khai đàng
Linh-đăng quang chiếu vén màn mẩn mê.

4.- x Dẫn chung em dại đề huề
Trời trao gánh nặng con thề lập công
Bớ con tâm chí Đại-đồng
Bớ con hiền hiếu tước phong trước Đàn;
Chung con nay lãnh Đạo thoàn
Rước người đời đến bến an bờ hòa.

THI

Lướt tuôn sóng lượn vượt dòng khơi
Kêu bớ chung con ráng thuận thời
Một kiếp gặp Trời, Trời tứ phước
Con Ta, Ta phải rước về ngôi.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn thời Tý lễ Thái-Thanh tiền nhựt, trong giờ Hội-Thánh Thiên-Lý Đài-Nhứt bái mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, gởi đến mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Sắc-lịnh Hội-Thánh Ngoại-Giao Đài-Ngũ bái-mạng

S.L số: 31/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là báu quí bớ trò Ta
HOÀNG-Lịnh phê ban bảo hiệp hòa
ĐẠI-hội công đồng đây chứng lễ
ĐẾ ân ban tứ phước hoằng gia.

Cả tiếng kêu con Ta hữu danh, hữu phận. Hiện đây Thầy điểm đặt Hội-Thánh Ngoại-Giao hãy lắng nghe lời Thầy giáo dụ.

THI

Bớ chung con trẻ rẽ từng mây
Đồng hiệp cùng nhau phụng sự Thầy
Tín đức dựng nền trên Thái-Cực
Cả kêu khắp cả hiện giờ đây.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ hiện giờ
Thái-Thanh Trung-Dụ Trời chờ mỗi con.

1.- Lời ban dạy chánh chơn chung thỉ
Con vưng nghe hiểu thấy phụng thừa
Chấm phong con trẻ hiện giờ
Gia ân tấn tước bổn sơ rõ nguồn.

2.- Lãnh nhiệm vụ mẫu khuôn tu tỉnh
Cứu dân sinh quyết định lập công
Từ đây tâm chí Đại-đồng
Bớ con phụng chỉ suốt thông Thiệt Thường.

3.- Trước Bệ-Ngọc Tòa-Chương Thầy phán
Phẩm Linh-Đài Quản Chưởng kỷ cương
Ngoại-Giao Nội-tướng hoàn đường
Đừng cho thiếu sót vịn nương Lý Trời;
Chung con an mạng thuận thời
Thời cơ vận cuộc Đạo Trời thống qui.

THI

Chung con phụng chỉ bái triều Thiên
Trung trực kiên tâm dứt não phiền
Huynh đệ hiệp đồng vai gánh Đạo
Bớ con tiến hóa đức rành duyên.

MƯU, bài nầy đọc trước Đàn thời Ngọ ngày thứ trong giờ mỗi trẻ bái mạng Hội-Thánh Ngoại-Giao, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, chuyển đến mỗi trẻ hữu danh giờ đây mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Sắc-lịnh Hội-Thánh Hương-Thanh-Nữ Đài-Tứ bái-mạng

S.L số: 32/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ sáng.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Diêu Cung Điện giáng trần dương
TRÌ chí lập công hữu hạnh đường
THÁNH-Đức hoàn thành con Hiếu-nữ
MẪU gương tô điểm Đạo Nam-phương.

Mừng chung con Hội-Thánh Hương-Thanh-Nữ, lời Mẹ ban con gìn giữ cõi hằng tâm. Giờ nầy trước Đàn thời Tý lễ Trung-Dụ Thái-Thanh, Mẹ ly Cung giáng chứng gái lành, giờ triều bái phụng Thiên-mạng, vưng Lịnh hòa hiệp khối lành, thề gánh Đạo lập công kỳ thanh cứu thế. Đây chung con hữu phận, tước ban Hiếu-tử hữu duyên, Mẹ chấm chọn gia ân tứ phước, an lòng mực thước tề tu, đây chung con hữu danh hữu diện.

THI

Hội hiệp chung nhau gánh Đạo Trời
Trước Đàn thời Tý trẻ vâng lời
Thánh Thanh-Hương-Nữ đây Mẹ chọn
Gia tứ Thiên-ân đặng cứu đời.

THI BÀI

Bớ con Nữ-sĩ thanh tài
Mẹ gia phong tước vâng lời lập công.

1.- Trước Kim-Diêu tấc lòng êm lặng
Phụng bái triều tường hản lý do
Chung con gương mẫu dặn dò
Em sau chị trước đi cho đến nguồn.

2.- Nay con đặng tròn vuông chức vụ
Buổi đời cùng con thụ ân Thiên
Con ôi! nguyền phỉ chí nguyền
Đê đầu phục Lịnh mạng yên bảo tồn.

3.- Con nhìn máy Càn Khôn luân chuyển
Phải rõ câu hiển hiện quang minh
Đạo cao đức trọng dạ bình
Mẹ ban lời dặn chung nhìn giá trong.

4.- Tiếng gọi đây ghi lòng chung trẻ
Trước Đàn-tiền êm nhẹ tiêu diêu
Thành tâm dội đến Kim-Diêu
Nguyên-Nhân lãnh phận thệ dìu đoàn em.

5.- x Chứng Đàn ban phước vén rèm
Thái-Thanh ngày thứ xét xem tỏ tường
Gia ân Hiếu-tử nghĩa phương
Từ nay tăng tiến khai đường tương lai.

THI

Tương hiệp tề tu gánh Đạo chơn
Bền tâm vững chí dạ đâu sờn
Bước lên chín nấc thang mây lộng
Đến tận Kim-Diêu Điện hiến đơn.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy đọc trước thời Tý ngày thứ lễ Thái-Thanh, trong giờ Hội-Thánh Hương-Thanh-Nữ bái mạng, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, gởi cho mỗi trẻ hữu danh hữu diện bái triều mỗi bổn, đặng học đây hành phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 8/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Trời Nam lập kỷ cương
HOÀNG-dinh thọ mạng đắc ninh bường
ĐẠI-đồng hòa thuận nương nguồn sống
ĐẾ Chủ Cha chung khắp bốn phương.

Thầy mừng chung con Nam Nữ, hiện giờ trong Đàn-nội Đại-lễ Vô-Vi nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đồng chầu chực bái triều mẫu khuôn trật tự. Nầy các con, Thầy đáng mừng thay, hiện giờ giai cấp cũng vừa vẹn trong ngoài, xuôi thuận một nguồn từ đây trỗi lên danh tạo đoan nguồn chánh tín, trên thể thức chơn truyền đó đồng con Nam Nữ.

THI

Chung con Nam Nữ giữ lòng thanh
Cả sự đều do chí nhiệt hành
Phấn chấn tinh thần nêu lý tưởng
Bảo-sanh nhơn-nghĩa chí minh anh.

THI BÀI

Thái-Thanh Trung-Dụ đây ngày
Vô-Vi Thánh-Điện hiệp Tài Trí Tâm.

1.- Chung hòa thuận cao thâm huyền diệu
Trước cùng sau thấu hiểu phận mầu
Bái triều chung cả làu làu
Hành thi đúng thiệt một màu trung kiên.

2.- Đạo là Đạo cần chuyên tỉnh giác
Cả tiếng kêu mau thoát kiếp về
Đàn-tiền Nam Nữ dâng thề
Lánh xa trần trược cảnh quê mỹ thiền.

3.- Lời Thầy dạy cần chuyên gìn giữ
Con của Trời Hiếu-tử nghĩa phương
Rõ thông hai chữ Ngu Đường
Đều con phản tỉnh ninh tường Thái-Thanh.

4.- Cơn nguy biến người lành gương biểu
Đem đàng thông nêu hiệu Bảo-sanh
Đề cao Bác-ái Đại-Thành
Cảnh Trung-Thiên ứng rõ rành Tu-Di.

5.- x Hiện đây Thiên-Quốc nhiệm kỳ
Cao-Đài Cứu-Thế thế qui tu tề
Thái-Thanh Đại-lễ Thu về
Thánh-Linh Đàn cảnh bát đề đáo lai;
Bớ chung Nam Nữ Đức Tài
Nhìn Trời phải xét trong ngoài trắng trong.

THI

Trắng là trước hết đó mà con
Trong sạch gương nêu chớ mỏi mòn
Ngoài rõ thân tề trên mối chánh
Tạo nền Thiên-Quốc sắt lòng son.

MƯU, bài nầy đọc trước Đàn thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện của lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ. Rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Chơn-lịnh định đặt kiểu cách bàn viết, tủ chứa kinh chương

HOÀNG-CỰC-ĐẢNH TU-DI LẠC-ĐỒ THỈ-ĐỨC
N.1/Trung-Thiên Nhứt-Tôn “THIÊN-QUỐC”
Văn phòng: TÒA-THÁNH CAO-ĐÀI VIỆT-NAM
Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi GIÁO-HỘI TRUNG-ƯƠNG
Phòng văn:
Từ-bi Bác-ái Công-bình
Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo
Số: 378/N.C.Q
QUỐC-ĐẠO VIỆT-NAM

Ngày 19 tháng 5/36 Tân Sửu
(Nhằm 1 tháng 7 năm 1961)

CHƠN-LỊNH ĐỊNH ĐẶT

Kiểu cách, tiện nghi, văn phòng, Thượng-Hội, bàn viết, tủ đựng chứa kinh chương, tài liệu.

ĐÂY BÀN VIẾT

- Văn phòng Giáo-Hoàng, bàn viết thức lệ: lớn 84 phân, dài 163 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Giáo-Chủ, bàn viết thức lệ: lớn 82 phân, dài 162 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Tam-Hồn, bàn viết thức lệ: lớn 80 phân, dài 159 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Tam-Tông, bàn viết thức lệ: lớn 80 phân, dài 159 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Nhị-Hình-Đài, tương Chưởng bàn viết: lớn 77 phân, dài 156 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Tam-Thanh, Tam-Bửu: lớn 75 phân, dài 150 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Tứ-Bửu Lý, Thể: lớn 73 phân, dài 145 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Ngũ-Hành, Ngũ-Hiệp: lớn 72 phân, dài 140 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Thời-Quân, Tứ-Phối, Nguyệt-Tướng, Lôi-Thần: lớn 71 phân, dài 131 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Nhị-Hương Chưởng-Hội: lớn 77 phân, dài 156 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Tam-Nghiêm: lớn 75 phân, dài 150 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Ngũ-Đẳng: lớn 73 phân, dài 145 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Cửu-Cung: lớn 72 phân, dài 140 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Bát-Bửu: lớn 71 phân, dài 139 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Cửu-Viện: lớn 70 phân, dài 138 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Cửu-Ngôi: lớn 69 phân, dài 136 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Cửu-Tòa: lớn 68 phân, dài 135 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Hội-Thánh Em “Xử Lý”: lớn 70 phân, dài 138 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng trực thuộc Trung-Ương: lớn 69 phân, dài 136 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Ban, Bộ Phước-Thiện; Bảo-Trợ Trung-Ương, Thường-Thức Thông-Hành: lớn 69 phân, dài 136 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Thơ-Ký Tổng: lớn 68 phân, dài 134 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Thơ-Ký Viên: lớn 66 phân, dài 132 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Hành-Chánh, Phước-Thiện, Bảo-Trợ, Cai-Quản Ban Bộ; Bửu Quốc-Đạo, Xứ, Miền; bàn viết thức lệ: lớn 68 phân, dài 133 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Hành-Chánh, Phước-Thiện, Bảo-Trợ, Cai-Quản Ban Bộ; Khóm, Xã, Ấp; bàn viết thức lệ: lớn 67 phân, dài 133 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Thơ-Ký Tổng từ Quốc-Đạo đến Tỉnh-Đạo, Ban Bộ; bàn viết thức lệ: lớn 66 phân, dài 132 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Văn phòng Thơ-Ký Tổng từ Quận-Đạo đến Xã-Đạo, Ban Bộ, Bàn Trị-Sự Ấp; bàn viết thức lệ: lớn 65 phân, dài 131 phân, cao 80 phân, 2 buồng.

- Phòng-văn Thơ-Ký Viên từ Quốc-Đạo đến Tỉnh-Đạo, Ban Bộ; bàn viết thức lệ: lớn 64 phân, dài 130 phân, cao 80 phân, 1 buồng.

- Phòng-văn Thơ-Ký Viên từ Quận-Đạo đến Bàn Trị-Sự Ấp; bàn viết thức lệ: lớn 63 phân, dài 129 phân, cao 80 phân, 1 buồng.

ĐÂY TỦ KỆ CHỨA ĐỰNG

Kiểu cách thức lệ: có 4 hạng để thông dụng liên tằng.

1. Lớn 81 phân, dài 250 phân, cao 210 phân, ngăn nghi tùy tiện.

2. Lớn 72 phân, dài 180 phân, cao 190 phân, ngăn nghi tùy tiện.

3. Lớn 62 phân, dài 150 phân, cao 170 phân, ngăn nghi tùy tiện.

4. Lớn 50 phân, dài 120 phân, cao 160 phân, ngăn nghi tùy tiện.

Mỗi Văn phòng, Phòng văn phải có bản văn giá vị chức vụ danh dự.

THIÊN-CHƠN GIÁO-CHỦ ĐẠI-ĐẠO
ĐẠI-THÀNH BỔN-GIÁC
NGỌC-CHƠN-QUÂN
(Ấn ký)

NGUYỄN-VĂN-MƯU

******************

Đại-Lễ LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO

23. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đại-lễ LIÊN-HOA
Trời ban huyền diệu nhà nhà hữu duyên
Thiên-cơ CHỈNH GIÁO sửa giềng
Cả kêu chung cả kiền-thiền nhìn Cha.

2.- Cao-Đài danh hiệu đây là
Phục-Nguơn Tái-Thỉ Tam-gia lập nền
Trời khai mối Đạo đừng quên
Đừng quên Trời Chủ mới nên con người.

3.- Ngổn ngang nghịch vận lỗi thời
Xát xô hung ác hỏi rồi phận chưa
Tâm phàm đừng để dây dưa
Luật-điều gạn lựa chẳng trưa không chiều.

4.- Cạn phân sau trước đủ điều
Thế-gian tự giác chớ liều mạng ngông
Đạo người báo ứng phải thông
Chữ thương kết lại ráng phòng dị đoan.

5.- Đừng sanh tâm ngụy ngược ngang
Bẫy vòng cho bấy rồi mang kiếp tà
Ngày nầy Đại-lễ Liên-Hoa
Trời ban huyền diệu nhà nhà hữu duyên.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ đãnh-lễ của Chư-hiền Nam Nữ về Tòa-Thánh chầu lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC rải Năm-châu lộ bóng thiều
HOÀNG-Thiên Kim-Khuyết ứng Linh-Tiêu
ĐẠI giang không biểu truyền căn chỉ
ĐẾ Chủ bốn phương Thống-nhứt điều.

Thầy mừng chung con trẻ, trong thế sự năm nơi phải thương nhau, chớ tranh lấn, đừng chi phối đổi dời sanh cuộc biến, con Trời mê man đắm lụy. Đạo con người báu quí, tiếng gọi giá bửu sánh Ngọc Kim, bởi vì đâu mà để đắm chìm vì vật chất, mảng lấn tranh phân chia mạnh yếu vướng dìm mê muội. Bớ chung con mỗi mỗi, Lộc cả Trời ban, Phước cao Trời tứ, Đất tượng sanh muôn thứ, cơ luân chuyển bốn phương, chẳng đâu riêng đó nhược đây cường, cam lối tục tạo đương mâu thuẫn. Từ đây mau xuôi thuận, phải nhìn Trời gầy dựng Đạo-tâm, Chơn-Lý phăng tầm, dùng xử trí rõ thâm tâm sự, Luật-điều đừng cự, báo ứng phải tuân, cơ đáo đầu sấm sét tưng bừng. Ân tế thiện, Oai trừ nghịch, hữu chừng vô tư định trước. Phải thông hiểu lường đo cân thước, mực thẳng giăng đâu được khuynh tài. Dầu giỏi, dầu hay lằn bán kính thăng bằng ngay đúng. Muốn cho Trời Cha hữu dụng, giữa người đời kính phụng hai chữ chánh minh, đừng cố uốn mình, vương tà khúc phải chinh hồn mạng. Lễ Liên-Hoa Sửu-niên chói rạng, Luật Thiên-nhiên phán đoán sớm mau, đặng đem con hiền hiếu đến nền chắc vững cao, nền Thiên-Quốc Tu-Di lộ thế. Đây là thiện kế, đây cơ hội bảo linh, đây bộ máy Khai-Huỳnh, Hà Thơ-Lạc hòa bình nhơn loại.

THI

Hoàn-cầu tuy rộng lớn là bao
Thế-giái xa xăm hỏi thấp cao
Bác học khoe tầm thông mấy lớp
Nhơn tài thẩm trí thấu còn hao.

THI BÀI

LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO bắt đầu
Dân Tân-Sửu định một màu điểm phân.

1.- Câu phá tục dò lần đúng thiệt
Chữ nhắc cân kiên quyết định rồi
Con người nhân hậu vun bồi
Đại-Thành mới vững con người hữu duyên.

2.- Người ở thế trung kiên tâm lý
Đời đặng an can phế anh minh
Muốn cho thiệt sự hòa bình
Hòa an giai cấp bình minh con người.

3.- Hòa chung một thạnh thời vui đẹp
Nhịn nhường nhau phép một chung bầu
Bình an yêu sách bền lâu
Bình là Bác-ái bác cầu thế-gian.

4.- Bình là luật thăng bằng nhân vị
Người muốn bình xá kỷ vị tha
Đây là bình đẳng chủ hòa
Tự nhiên phẳng lặng một nhà chung vui.

5.- Chữ bình đẳng đắp bồi cho vững
Đứng trên đời tự xứng bực trung
Đó là thấu nghĩa hòa chung
Không tranh chẳng lấn cộng đồng cấp giai.

6.- Người ở thế hữu tài tạo thế
Có thiện tài hoạch kế bảo sanh
Đừng đừng ngược đãi tung hoành
Con người còn đó hôi tanh kiếp đời.

7.- x Cả kêu con cả của Trời
Con Trời thì phải nhìn Trời một Cha
Đây lời Trời dạy thiết tha
Liên-Hoa Tân-Sửu con Ta qui hồi.

THI

Cả kêu con cả khắp đồng chung
Tỉnh lại cho mau tránh lối cùng
Ta chớ hại người đời mới sáng
Nếu còn mê mẩn vướng màn hung.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 - 1 giờ tối)

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG điều thế sự Đạo hoằng khai
GIÁO-Chủ muôn sinh Đức Trí Tài
VÔ định thức hình cao lý tưởng
VI truyền Bát-Bửu hiện giờ đây.

Bổn-Sư mừng chung Đệ-tử trước Đàn Lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo vén màn, cơ Tái-Thỉ Phục-Nguơn con Trời anh tài trí tâm cần nêu cao câu lãnh đạo. Dẹp màn mê con Trời tránh cơn ngược ngạo, lập trần gian cổi tháo khuôn trường, đứng lên phá tục, lập vững nghĩa phương, bảo sanh chúng chữ thương yêu mau đoàn kết. Điều nhơn nghĩa cuộc đời cần thông biết, có điều lành đúng Thiệt tròn Tin, đặng Thường an cư xử lý tình, đem hạnh phúc hòa bình cho võ trụ. Đây là qui-củ, lộc Thiên-Quốc Thiệm-Châu. Trời Nam xây đắp làu làu, cửa Xích-Đạo Thiệm-Châu ứng lộ. Bớ Đệ-tử dầu Nữ, dầu Nam; phận Nguyên-Nhơn lãnh đạo, phải định tâm nhìn nhân sự, rồi phương châm Đạo chính, có chi đâu mà chưa tỉnh, rõ đáo đầu níu vịn vào đâu, đứng ra hướng Đạo một màu, thanh danh để làu làu muôn thuở.

THI

Muôn năm còn rạng tiếng con Trời
Danh nghĩa lập trần phải chỗ nơi
Chí quyết đúc rèn khuôn bảo thế
Rẽ mây vén ngút tạo cơ thời.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu LIÊN-HOA
Lễ khai CHỈNH-GIÁO cộng hòa cấp giai.

1.- Câu nhân nghĩa trổ tài Môn-đệ
Chữ Bảo-Sanh thiện kế bớ trò
Từ đây thước mực giăng đo
Cây còn tà khúc vào lò hỏa lôi.

2.- Cơ đáo đầu đến hồi đền trả
Thiện ác đều chung cả hội ni
Bớ người Đời Đạo nhìn ngay
Nhìn coi Luật cả hiện đây công bằng.

3.- Người còn vướng nhố-nhăng lăn lộn
Máy Âm Dương Cấn Tốn chuyển luân
Gặp cơn sấm sét tưng bừng
Đó là nghịch thuận một chừng Ân Oai.

4.- Khuyên Đệ-tử trổ tài lãnh đạo
Đem nền nhân đề bảo vị tha
Lập công tạo thế thời đa
Cơ-quang cuộc chuyển dựng nhà Trung-Thiên;
Liên-Hoa thời Dậu phỉ nguyền
Rõ câu Chỉnh-Giáo nhứt quyền phán phân.

THI

Phán đoán một tay thợ của Trời
Đại-đồng luân chuyển chỗ nào vơi
Năm phương sóng dậy do người bạo
Bốn biển hòa chung Đạo lập Đời.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Phục-Nguơn Tái-Thỉ hẳn hòi
LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO xét soi vận hành
Phục là phục nhứt oai danh
Tái là xây dựng nền lành hòa chung.

2.- Lạc-Thơ chiếu chứng siêu phong
Hà-Đồ Đức-Thánh Dân-tân thông thời
Đó là Đạo-pháp sửa đời
Phá mê dẹp tục ngôi lời giá cao.

3.- Chánh chơn sáng suốt làu làu
Nghĩa nhơn thi thố Trời trao vận hành
Phàm tâm tánh nhược tung hoành
Đáo đầu vay trả hôi tanh kiếp người.

4.- Thanh danh chói rạng năm nơi
Thanh liêm danh sáng con người giác tri
Đứng lên chấp khuyết bồi khuy
Bảo-sanh nhân hậu Vô-Vi nhận nhìn.

5.- Gọi rằng tạo đất hòa bình
Muôn ngàn sanh chúng mến nhìn kế roi
Phục-Nguơn Tái-Thỉ hẳn hòi
Liên-Hoa Chỉnh-Giáo xét soi vận hành.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Bổn-Giác đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối ngày trước lễ Liên-Hoa trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc con Ta hỡi giống nòi
BÀNG cờ tranh đấu phải ngừng thôi
TỔ-Tông chung cả đừng chi phối
QUỐC-độ gấm hoa chớ tách rời
ĐẠI-Việt danh đề chân chính cuộc
THÁNH-Nhân xuất thế nghiệp công thời
ĐẾ thâm căn cố Dân-tân phục
Giáng chỉnh giang san Đạo-đức bồi.

Cha đây Tổ-Quốc, Đại-Thánh lâm Đàn, lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo Thầy định tại Việt-Bang, nền phước địa Thiệm-Châu Xích-Đạo. Cả tiếng kêu chung con Ta tỉnh nhìn châu đáo, Đạo lập trần, Đạo phá tục, Đạo đem chung đồng con cả đến cuộc hòa bình, Đạo chấn hưng cổi tháo cuộc ác khuôn trường, Đạo lập lại kỷ cương, Đạo bảo thế kết đoàn cho giống nòi chữ thương không sứt mẻ. Dân Ta mau lẹ, tin nhìn Trời đập vỡ bẫy vòng mưu khóe nọc rắn voi, đúc rèn tâm chí hẳn hòi, nhìn gấm vóc xét soi bầu với bọc. Mến yêu trừ ngoài ma cùng quỷ khóc, bọn yêu vương bẫy vòng khít khao quanh mình của con Ta thầm thỉ, xúi giục nhau xô xát cho bị lụy lũ quỷ toại lòng. Than ôi! cơn đáo đầu nhìn cuộc Lạc-Hồng, còn nhiều nỗi não nồng cho dân tộc. Trời Nam một góc, danh sử đề chủng tộc Đại-Cồ. Sĩ, Nông, Công, Thương diễn phô, đầy phồn thịnh, Dân-tân Đức-Thánh, đủ Đạo-đức trí tài chủ bỉnh biên cương. Chung mỗi con đừng ở lối thông thường, lòng chi phối ngoại phương thò nắm. Dân ta yêu chuộng tự do, mến thích hòa bình, từ đây hằng tâm suy gẫm, phải biết rằng áo gấm ai nỡ mặc bằng đêm. Con ôi! bị đâm dằm da thịt bị nêm, đau đớn bấy cả thân hình khắc khổ. Phải biết cuộc thời mạng số, cần hiểu câu Quốc-độ Việt-Nam, đừng cho ai sừng sẻ lụy trầm, toan bảo vệ vịn cầm gương sáng lạn. Đừng vô tình xát xô nhau, bị mưu tà giống nòi nồi xáo, thân sơ nghĩa đoạn, chớ khoe tài cõng rắn loạn nước nhà chung, thiện kế tâm chí hiệp sum, mau rèn đúc khối thành trung trí cách. Phải đứng lên rẽ vạch tất cả vật chất mây mù, hòa một khối đón ngăn chặt bầy voi ngoại lăm le dậm giày mả mồ Tông Tổ. Con Ta chớ hớ hinh nhìn cỏ cây mang câu tủi hổ, phận anh-tài, chí liệt cường, tâm quyết định, tánh bình hòa, lòng kiên trung báo bổ. Nợ non sông, phải toan bồng, dùng Đạo-đức, gương hạnh pháp bày khai công lý. Dạ thương mến chung đồng, lo bồi đắp cuộc vinh quang. Người tài trí mau vén màn, khai mở rộng quân bình cho giai cấp, đó con Ta dân Việt.

THI

Dân-tân Đức-Thánh cuộc ngày nay
Kêu bớ chung con phận trí tài
Cổ võ lập trần danh giá bửu
Phát huy Đạo-pháp nghĩa nhân đây.

THI BÀI

LIÊN-HOA ý nghĩa rõ ngài
Tam-gia CHỈNH-GIÁO Cao-Đài chủ trương.

1.- Lập Quốc-Đạo khai đường thống hiệp
Dựng Tu-Di sớm kịp vận hành
Bớ con đừng có tung hoành
Cha đây Tổ-Quốc nguồn lành cội căn.

2.- Chớ bị bịp ngoài xâm tay thọc
Đừng mắc mưu tử tặc nọc ong
Nước Ta Việt-chủng Lạc-Hồng
Đại công sáng lạn Tổ Tông lai truyền.

3.- Lũ dọc ngang a-man thiếu Đạo
Đủ khóe mưu ngược ngạo bẫy gài
Con Ta, dân Ta trí tài
Vạch lòi mặt nạ đám ngoài xúi xô.

4.- Dùng trí đức điểm tô gấm vóc
Đừng mắc mâu thuẫn nọc rắn sâu
Hiện đây là buổi đáo đầu
Đại-đồng phán đoán một bầu Càn Khôn.

5.- x Mỗi con thiện chí bảo tồn
Cơ Trời Tái-Thỉ xuân đồng Thiệm-Châu
Dựng Nguơn Trời mở cửa lầu
Vào nhà Thiên-Quốc chung bầu an vui.

6.- Lời khuyên dạy bảo đôi lời
Chung con nghe biết tỉnh hồi tánh tâm
Nhớ rằng Đạo-đức phương châm
Ngăn ngừa tà tặc đánh trầm Chơn-Linh.

7.- Muốn cho chơn thật hòa bình
Nêu lên nhân vị lý tình đoàn viên
Lập thành chánh thể hạn quyền
Nước non Đạo-đức phỉ nguyền Bảo-sanh;
Nghĩa-nhơn phát họa rõ rành
Đại-đồng nhân loại tạc danh Phủ-Đình.

THI

Danh thanh tiếng rạng bởi trung kiên
Đồng chủng mến yêu chớ oán phiền
Lấp lửng lối xằng ma bẫy khớp
Hớ hinh tâm tánh quỷ dìu thiêng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc sau thời Tý ngày trước đặng trong đó nghe chung, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN chơn giáo chánh Đạo minh quang
NÔNG vụ y gia pháp chỉ căn
ĐẠI-THÁNH lập trần thời hữu thỉ
ĐẾ quyền Quốc-sử Trung-dung Đàn.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ LIÊN-HOA
Danh đề CHỈNH-GIÁO nhà nhà lực cân.

1.- Nhà Đạo-đức tinh thần vĩnh cửu
Vi thiện nhân ích hữu tề tu
Rõ thông hai chữ Đường Ngu
Đây là bình trị Xuân Thu lập trần.

2.- Đời phải có Dân-tân trung trí
Đạo-đức khai Thánh-ý thống truyền
Thái hòa võ trụ vô biên
Quần sanh phủ phục hạn quyền Trời Cha.

3.- Trời là Chủ Cả-Và nhân vật
Đất chở đồng tồn thất hư-dinh
Muốn cho nhân vật hòa bình
Biết nhìn báo ứng Thường Tin mạng Trời.

4.- Trong thế sự tơi bời bởi bạo
Cuộc thái hòa cổi tháo khuôn trường
Lập thành hai chữ nghĩa phương
Dựng nền Thiên-Quốc kỷ cương hoàn toàn.

5.- Cơ tạo thế hòa an thân ái
Thời cứu Linh đem lại sáng tươi
Tránh xa quyền lợi lả lơi
Vô hình vật dục chất bồi đè tâm.

6.- x Nghĩa nhơn bảo mạng cao thâm
Chánh chơn Đạo-pháp Trí Tâm Đức Tài
Nêu lên danh nghĩa Cao-Đài
Giác-mê phá tục hiện đây lập trần.

THI

Lập xong danh phận Đạo Tam-tài
Chấn chỉnh con người Tứ-đức khai
Vĩnh bảo cửu trường nguồn Ngũ-phước
Nêu lên Bát-bửu Lục-thông khai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Mẹo ngày thứ lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Kỳ đã mãn chớ hoài nghi
HOÀNG-Lịnh phê ban Phục-Thỉ đây
HUỲNH-Đạo do Trời truyền chính thống
ĐẾ Nguyên-Nhơn hiện hứa dâng tài.

THI BÀI

LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO lập trần
Ngọ thời ngày thứ niên Tân-Sửu tài.

1.- Danh Thiên-Quốc bày khai tế độ
Cuộc Tu-Di giải khổ chúng sanh
Từ đây lãnh đạo mạnh lành
Làm tròn sứ mạng rạng danh thanh thời.

2.- Về cõi Tiên hẳn hòi Cảm-ứng
Đến Bồng-lai gầy dựng Giác-mê
Anh em sau trước đề huề
Đức tâm tiến hóa thanh thời Thánh-Nhơn.

3.- Đạo sắp thành một cơn lựa chọn
Dạy lâu rồi ráng trọn Thường Tin
Muôn điều chơn thật tồn Linh
Tà tâm tánh tục hôi tanh mẻ mòn.

4.- Đừng phóng túng đâu tròn táng mạng
Lo kiên trung tỏ rạng nhân hiền
Làm sao cho đặng phỉ nguyền
Làm sao danh nghĩa lưu truyền muôn thu.

5.- Công khổ cực từ lâu đào tạo
Đức nghiệp dày cổi tháo khuôn trường
Vịn cầm hai chữ nghĩa phương
Đến đây lãnh thưởng phong cương Đạo Trời.

6.- Lập Thiên-Quốc phục khôi thế sự
Biết phận người gìn giữ bổn căn
Giáo đời dục đức thăng bằng
Công tâm quả quyết dò phăng chơn truyền.

THI

Chơn Đạo truyền ban rải khắp nơi
Cả kêu nhơn sự ở trên đời
An lòng qui hướng vào nguồn thiện
Chớ bỏ căn lành vướng khổ vơi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

HUỲNH-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

HUỲNH chủng từ đây trổ Đức Tài
LIÊN-Hoa chín lá lợp nhà đây
TIÊN ban cốt cách lành nhơn hậu
TRƯỞNG hướng Đàn khai Nữ-sĩ tài.

Chị chào em Đàn Dậu hiện thời, Liên-Hoa Chỉnh-Giáo lập đời, Chị em ta sanh nơi Đất Việt, Chị mách lời mỗi em Nữ-lưu thấu tường rõ biết, tục danh Triệu-Ẩu thời xưa, chữ trung kiên chiếm lấy Thượng-thừa, đền nợ nước Mẹ ban Tiên-Nữ. Vì nguyên nhân Thiên-sử, rủi lâm phàm hậu thứ Nguơn sai, cho nên đem thân đền phận nữ tài, gương Bát-Bửu trinh ngay chói rạng.

Đến đây, Công-đồng lịnh Kim-Mẫu xá ân định phán, ban huệ tứ trưởng toán Tiên-gia, giáng Đàn giáo dục phái Nữ nước nhà, nhìn Trời Chủ chung hòa lập đức, Tam-tài tri thức, Tứ-đức vịn cầm, Ngũ-luân trau luyện ngoài trong, nguồn Bát-bửu định tâm thi hành đúng mực.

THI

Đúng xứng Nữ-lưu tiến hóa thời
Ân cần tu chỉnh chớ đừng vơi
Chí tâm rèn đúc khuôn thành mẫu
Một tiếng kêu em biết thấy đời.

THI BÀI

Thấy đời lăn lộn xát xô
Biết còn tai họa ô hô kiếp người.

1.- Lễ Liên-Hoa tạo thời Phục-Thỉ
Đàn Dậu đây Chị chỉ em tường
Đây là ngày thứ yếu nương
Thấp hèn phận gái Thiệt Thường là nên.

2.- Câu lập trần đứng lên cổ võ
Lập thuần phong xa thố đoạn phi
Em ôi! hai chữ thau chì
Muốn cho phân biệt duy trì thét cao.

3.- Vàng đúng thiệt đâu nào hư chảy
Đồng, chì, thau thiêu lụy hủy hư
Em ôi! vững chắc khư khư
Trọn tròn Trinh Tín Chơn-như sáng bừng.

4.- Câu Hiếu Đễ ngàn xuân ghi tạc
Chữ Nghĩa-phương tạo đát nhân tài
Đây là Đạo-đức bồi khuy
Thanh Liêm cốt cách có chi Sỉ lòng;
Nữ-lưu Đạo-Lý toan bồng
Phát minh giác thế Đại-đồng thỉ chung.

THI

Thỉ phục Nguơn quang tạo Đức Tài
Kêu chung em gái nhớ đừng lay
Chọn ròng, gạn đúng người trung hiếu
Đứng trước quần sinh rỡ rạng ngài.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ-VIỆT Giáng-Đàn.

THI

ÂU lự phong ba ngập cõi bờ
CƠ-quang chiếu chứng chỉ Hà-Thơ
THÁNH thanh thời vận căn Đồ-Lạc
MẪU Tử Nam-phương thống Thỉ-Sơ
ĐẠI-hội giống nòi cương trực đính
CỒ nêu danh nghĩa kỷ trung giờ
VIỆT-bang đãi phúc Thiêng-Liêng tế
Giáng chấn hưng tường Đạo-Lý thờ.

Mẹ đây Thánh-Mẫu, danh tục Âu-Cơ, trước tiên khai sáng cõi bờ, nơi đất Việt bốn ngàn năm lẻ. Cả tiếng kêu con Ta mau vui vẻ, lo tu thân sớm lẹ tạo nghĩa phương. Vì Nữ-lưu phái yếu liễu nương, gió lòn dạ chỗ sâm sương không ngừa hay vướng bẫy. Khá mau toan chỗi dậy, lập cuộc Dân-tân, phải hoàn thành hai chữ Nghĩa-nhơn, nêu phong hóa phất cờ cổ võ. Lý-luân Dấu-thỏ, Ba-mối Đường-dê. Than ôi! chạnh cuộc đời lòng dạ tái tê, câu lạnh nhạt nghĩa tình Đạo cả. Hôm nay, Mẹ chọn con Nguyên-Nhơn hiếu hiền trung kiên tâm dạ, phải đứng lên dấu vịn trào lưu, rõ rạng hai chữ Nữ-lưu, danh tú kiệt lự ưu bảo thế.

THI

Bảo an cuộc thế đủ phong cương
Chí dốc tề tu dứt các phường
Tiến bộ lập trần danh sĩ phiệt
Chấn hưng mối chánh đặng lành phương.

THI BÀI

Cả kêu Nữ-phái giờ nầy
LIÊN-HOA thời Tý sum vầy Đàn-trung.

1.- Câu CHỈNH-GIÁO hô tung ngôn rập
Chữ Điều-qui Tam-thập-lục-thiên
Đây là khai mở mối-giềng
Nữ-lưu Tú-sĩ giải phiền tiến tân.

2.- Đạo lập trần con vâng Mẹ dạy
Đức độ cao thân ái Đồng-bào
Trí tâm cổi tháo Bảy-rào
Anh-tài phá ngục Sáu-hào quỷ yêu;
Lớn thì bỏ tánh hiu hiu
Nhỏ cần gìn khít lựa chiều dựng cây.

THI

Cây cao bóng mát vững nền an
Bằng thẳng cuộc vui thưởng thức tàng
Cũng phải chủ hòa mà rước khách
Chớ đừng kêu đát lạnh lòng đa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai nói mạng Trời
TUYÊN ngôn cuộc thế đổi thay dời
KHỔNG khinh hai chữ chưa dò cạn
THÁNH-Đức là đâu hỏi thử đời.

THI BÀI

LIÊN-HOA liên hiệp con người
Nhớ câu CHỈNH-GIÁO lập đời Dân-tân.

1.- Dân hiếu hòa nghĩa nhân thi thố
Tân tiến dò đúng chỗ chơn thành
Lập nên công cuộc phát sanh
Đời nhìn Đạo-pháp nêu danh chí thuần.

2.- Đừng có vội vui mừng chỗ mộng
Mộng mơ hoài quá vọng nhơn tâm
Than ôi! hai chữ mưu thầm
Mưu sâu họa kín Trời đâu lầm người.

3.- Cuộc hoành tung biết đâu nơi chỗ
Tại nhân tâm tật đố biến sanh
Tang thương mấy lúc hôi tanh
Cũng do quyền lợi giành tranh xáo nồi.

4.- Vật chất mỵ vô danh là quỷ
Thế quyền nhơ ích kỷ là tà
Thế-gian xứng đáng người ta
Tránh lần mây bạc Đạo nhà gìn trau.

5.- Cơ tuần huờn sâu cao day trở
Máy Âm Dương đâu hở xét soi
Bớ đời đính sát hẳn hòi
Đừng quên báo ứng thiệt thòi mất Linh.

6.- Đạo nhân luân tròn tin đắp móng
Đức hạnh cao nhứt thống trần gian
Lý pháp chơn chánh vén màn
Đời ngang hung bạo điêu tàn hiện đây;
Kêu chung nhơn vật từ nầy
Chữ trung, chữ hiếu hiền khai ngõ lành.

THI

Trung kiên hiếu cảm chí liên lương
Ngõ sáng đường thông suốt tỏ tường
Phận đẹp trau giồi nền Quốc-Đạo
Tu-Di Hà-Lạc kỷ hòa cương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến hòa bình dạ chẳng lay
CA oanh lảnh lót vẳng bên tai
GIÁO chơn hoại thất thê hoài thảm
CHỦ thiết tha đây Đệ-tử hay.

Đây ngày lễ Liên Giáo bút Hoa phê Chỉnh, kêu chung đồng chúng sinh húy kỉnh hòa chung, thức giác mau tránh lối đàng cùng, khai chuông trống hồi chơn chánh giác đó nhơn sanh thế hạ.

THI

Thế sự điêu nguy bởi lợi quyền
Cam giành cố giựt bởi nhào điên
Đảo quanh lôi cuốn xa tri giác
Nếu vậy còn chi chỗ mối giềng.

THI BÀI

Ngọ thời ngày chót LIÊN-HOA
Đây lời CHỈNH-GIÁO dựng nhà Tu-Di.

1.- Chữ từ thiện phải thi công đước
Câu bi hoan dò lượng giải sầu
Sách rằng trung hiếu làm đầu
Trung thì hiếu hạnh một màu bảo sanh.

2.- Chữ háo trạch ngôi lời đựng chứa
Câu vị tha bằng cớ tạo thời
Ái thân chung một vui tươi
Thấm lòng phất sự lập ngôi chung hòa.

3.- Hòa là Đạo Công-bình xử trí
Trước bền công sau phí bình thân
Đó là Đạo-đức liêm cần
Đây là giải khổ phải cần chánh minh.

4.- Tránh cái tục lầm tin dị vọng
Mảng mê man xa rộng kiếm tìm
Phật là phẳng lặng bằng êm
Trong ngoài như một dầu thêm chẳng tràn.

5.- Phật tại tánh thăng bằng yêu sách
Phật đâu còn kim thạch sánh so
Biết rằng Tạo-Hóa một lò
Trời ban Linh-điểm cân dò đúng phân.

6.- Chữ Bác-ái Quân-bình tâm tỉnh
Tâm tỉnh rồi húy kỉnh nơi không
Vô-Vi tề trị cõi lòng
Đừng cho thiêng đổ cũng không vọng cường;
Chuyên ròng hai chữ nghĩa phương
Bảo-sanh Tam-pháp vịn nương cửa thiền.

THI

Cửa Trời rộng mở độ nhơn gian
Sanh chúng từ đây khá vững vàng
Chí dốc tu hành danh sáng lạn
Nêu lên chủ nghĩa Đạo truyền ban.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

ĐẠO là đường sáng bớ trò Ta
TỔ trưởng nhơn sanh hỡi đệ mà
LÃO tỏ lời vàng ghi khắc tạc
QUÂN-bình bảo mạng biết nguồn ha.

THI BÀI

1.- LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO đây ngày
Vô-Vi Đàn Lễ chọn Tài Đức Tâm
Về đây thăm viếng vịn cầm
Lập trần chủ tổ phương châm chí thiền.

2.- Cả kêu Nam Nữ Đàn-tiền
Lạy Trời mong thấu Cao Kiên chứng lòng
Về đây công đáng xứng công
Đến Vô-Vi Cảnh dựng trồng nguồn ân.

3.- Giờ nầy đãnh-lễ dạ vâng
Tâm thiền tánh định Thu Xuân một nguồn
Chúng sanh nhìn Lý tỉnh tuồng
Bốn-ơn khắn khít đừng buông mối nầy;
Liên-Hoa Chỉnh-Giáo đây ngày
Vô-Vi Đàn Lễ chọn Tài Đức Tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng khi Chư-hiền về đến Diệu-Linh Thánh-Điện chầu lễ Vô-Vi, vào đãnh-lễ trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc hành-lễ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 24 tháng 9/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non Côn hữu chí tầm
HOÀNG-Thiên đâu phụ trẻ thành tâm
ĐẠI-ân nhiều xá rồi gia tước
ĐẾ Chủ phân minh chẳng sái lầm.

Thầy các con, mỗi con hiện giờ trước Đàn-tiền thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, chung trẻ thơ Nam Nữ đến Diệu-Linh Thánh-Điện chầu lễ, viếng bạn thân, viếng cội nguồn. Thầy ban ân tế giáo đây lời thưởng công chỉ trước nghe mỗi con.

THI

Chỉ máy Thiên-cơ gạn Đức Tài
Dẫn chung mỗi trẻ thấu đường ngay
Bớ trò hiếu Đạo nên dè dặt
Chớ để hớ hinh rủi lạc loài.

THI BÀI

Ban lời căn dặn chung trò
LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO lần dò Lý-chơn.

1.- Ngày Đại-lễ ban ơn chung trẻ
Con hiếu hiền vui vẻ thi công
Rồi đây nhân loại Đại-đồng
Rồi đây cơ chọn thời trông Đức Tài.

2.- Phận Nguyên-Nhơn đừng sai nhàng nhịp
Mau tiến tân cho kịp trào lưu
Bỏ xa phàm tục oán cừu
Tránh đàng điêu đứng lự ưu lối xằng.

3.- Người hữu căn thăng bằng tâm chí
Ta trọn hiền kỉnh húy lương tâm
Lương tâm đâu có lạc lầm
Vô lương phải lụy đọa trầm ngàn thu.

4.- Ngược trở lại du du ngàn thuở
Đến xá ân phải lỡ làng thân
Vì đâu cơ cuộc xây vần
Vì nhân tâm biến phong vân đậy đè.

5.- Đám phong vân éo le lắm lúc
Cả tiếng kêu kềm thúc nhân tài
Từ đây tâm chí vẹn hay
Trỗi cao qua khỏi đường dài trần nhơ.

6.- Con nhìn chủng đắp bờ Đạo-đức
Buổi đáo đầu Thỉ phục Nguơn qui
Con ôi! hai chữ Tứ-phi
Con nào hờ hỏng bảng ghi A-tỳ.

7.- Lời Đạo-đức duy trì học tập
Cho rõ nguồn trước thấp sau nên
Làm người phải có tuổi tên
Tuổi tròn năm kỷ rõ tên trung hòa.

8.- x Chớ nên xiêu đổ đó đa
Cũng đừng xao lãng Trời Cha nơi lòng
Liên-Hoa Tân-Sửu lập công
Rõ câu Chỉnh-Giáo Đại-đồng ngạc nhiên.

THI

Ngạc hơi thiếu thở cả bùn than
Nhiên tự như nhiên chủ lái thoàn
Đại-hội Trời bày khai lý tưởng
Đồng tâm gia tất thấu nguồn an.

MƯU con, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ NGỌC-THANH HẬU-CHƯỞNG

36. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày Đại-lễ NGỌC-THANH
Tuần huờn HẬU-CHƯỞNG rõ rành lý do
Thiêng-Liêng gieo chí mở pho
Kêu chung Đời Đạo lần dò học tu.

2.- Tề thân trị biệt cho phù
Về đây chầu lễ mãn Thu Đông tường
Nêu cao hai chữ nghĩa phương
Ba-mười lãnh sáu Thiệt Thường Lý khai.

3.- Trọng tôn nhìn thấu Đức Tài
Tài Tâm Trí Huệ rõ ngày biết đêm
Đề huề hòa ái vững êm
Phụng chầu Đạo-đức ngưỡng nghiêm tín từ.

4.- Lý-Chơn Đạo chính như như
Thông lưu cơ pháp khư khư vận hành
Đây ngày Đại-lễ Ngọc-Thanh
Tuần hườn Hậu-Chưởng rõ rành lý do.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ cả Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Nam-Bang Phục Thỉ-Nguơn
HOÀNG-Thiên chứng chuyển cõi lòng nhơn
ĐẠI-đồng tâm chí khai đời mới
ĐẾ Chủ Kiền Khôn trưởng nghĩa ơn.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ chung cả trẻ già, đồng chung một Chủ gọi một Cha, phải yêu thương kính mến tiếc tưởng máu xương nòi giống chung hòa, đem lý tưởng chơn thành trấn tỉnh nhà nhà bình an. Cả tiếng kêu nhơn loại vén màn, xa vật chất, tránh chỗ vong căn, cần tân tiến khai đàng chuộng sống, phàm tâm bớt vọng, tục tánh tề tu, mới gọi rằng công cuộc thích thù, nền thân ái du du bất diệt đó chung con trần hạ. Đến đây cuộc đáo đầu trước vay sau trả, luật Chí-công mau chậm có lạ đâu, tại thế-gian nhiều tạo cơ cầu, câu cẩn phản làu làu đâu sót lọt. Chỗ gạn lựa pháp nhắc cần, Tạo-Hóa trác mực giăng. Nhớ rằng lý vụ thăng bằng, đem Thánh-Đức rõ ràng tươi sáng.

THI

Rõ thông cơ hội bớ trần gian
Ràng buộc làm chi lối dọc ngang
Tươi đẹp tâm hồn ngôn ứng ngọc
Sáng bừng cao ngọn điểm Linh-Quang.

THI BÀI

Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng đây ngày
Đây niên Tân-Sửu trổ Tài Đức Tâm.

1.- Khai Thỉ-Đức cao thâm nhân hậu
Cuộc Tu-Di khuôn mẫu đề danh
Lạc-Thơ chiếu chứng Đại-Thành
Hà-Đồ Thái-Cực trỗi sanh thiện từ.

2.- Châu Nam-Thiệm Chương thư Hiến định
Thiên-Quốc nêu chủ tỉnh bảo sanh
Rõ câu cuộc biến cơ thành
Thấu thông chữ Đạo mới rành thiện tâm.

3.- Đời tỉnh giác đời tầm chỗ vững
Đạo bảo tồn triệu chứng căn do
Từ đây thông suốt cần lo
Đó đồng an biến đây dò Luật Thiên.

4.- Cả tiếng kêu giải phiền chung cả
Sáng lạn đời hỷ hạ yêu thương
Cả đồng dò đúng nghĩa phương
Lập trần nhân vị kỷ cương đừng sờn.

5.- Lòng chí thiền xa hờn bỏ oán
Chỗ giả tâm phê phán lập chơn
Có câu chánh Đạo Bốn-ơn
Cho tròn lý vụ sự nhơn Đức Tài.

6.- x Cả kêu con cả của Thầy
Khắp trong võ trụ Đông Tây một nhà
Thương nhau đào tạo chung hòa
Mến nhau tiếc máu mồ cha giữ gìn;
Lập xong danh nghĩa hòa bình
Hòa giai bình cấp Lý Tình đồng qui.

THI

Lý-Chơn bảo vệ khắp non sông
Tình thật tồn an gấm vóc thông
Đồng cả được xanh màu xứng sắc
Qui chung Tam-Giáo Chủ Trời trong.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 25 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG chấp Lịnh Thiên mạng lập trần
GIÁO chơn tạo chánh chỉnh Dân-tân
VÔ công đâu hưởng đời thanh thới
VI diệu đức khai Thánh chỉ ân.

Bổn-Sư mừng chung Đàn-nội Nam Nữ mỗi Hiền, Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng mối giềng, câu phán đoán chữ Nguyên Phục-Thỉ, tạo lập lý do cương kỷ, động điều cơ hội bảo sanh, thật thi nhân nghĩa rõ rành, tâm chí hiệp em anh Đại-đồng yêu nhân loại.

THI

Đại-hội Vạn-Linh kiến nghĩa phương
Đồng chung nhơn loại rõ phong cương
Điều lành Ngũ-phước nhơn sinh đượm
Yêu chuộng hòa bình cuộc chiếu đương.

THI BÀI

Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng tuần huờn
Tạo đoan thế thạnh dứt hờn oán riêng.

1.- Đạo lập trần bình yên vạn sự
Đức độ điều xuất xử tâm trong
Rõ thông cơ cuộc trọng tôn
Trọng nêu nhân vị tôn sùng Lý-chơn.

2.- Đây đến hồi nầy cơn vay trả
Vay điều chi có quả trả ngay
Bớ chung Đời Đạo cơn nầy
Nầy cơn thưởng phạt ai tài kình Thiên.

3.- Cần cố lo phải chuyên lập đức
Liêm cách nhân triệt dứt lối xằng
Rõ câu Thiên dõng đoanh giăng
Đáo đầu lộ chiếu nghiệt đăng chiếu hình.

4.- Điều khôn quỷ ngạo khinh Tạo-Hóa
Đến kiếp cùng tai họa vấn vương
Thương thay ma ngạo vô thường
Thảm thay quỷ ngạo oan ương nhện nhằng.

5.- Phải tỉnh giác sơn đăng hóa hải
Cần thoát qua chỗ hại về an
Núi xương biển máu thương tang
Cũng vì mưu khoét đất bằng rạch đôi;
Từ đây thấu rõ oai Trời
Lập trần diệt tục dựng ngôi Tam-tài.

THI

Ngôi Trời trên cõi Đại-Thiên-La
Chiếu chứng bảo chung thống nhứt gia
Dựng lại cuộc đời thời thái thạnh
Lập xong danh phận hoán huờn ca.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC-Nguơn Tái-Thỉ là đây
HY-Hiền Hy-Thánh đêm ngày Thuấn Nghiêu
ĐẠI-Thành danh hiển gương nêu
THÁNH thanh thời vụ đằng-kiều đưa chơn.

2.- ĐẾ thâm căn cố chỉ chơn
Giáng phân tà chánh đâu sờn tâm ư
Đàn-tiền lớp học hiện chừ
Cả chung Nam Nữ ráng trừ quỷ ma.

3.- Quỷ rằng hung ác xảo ngoa
Ma là hoại đức dần dà đắm mê
Hiện đây ngày lễ đề huề
Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng qui về Thỉ-Nguơn.

4.- Ra lời phân phán nghĩa nhơn
Rõ câu Cảm-ứng Bốn-ơn dựng gầy
PHỤC-Nguơn Tái-Thỉ là đây
HY-Hiền Hy-Thánh đêm ngày Thuấn Nghiêu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng trong Đạo-Tràng 9 giờ đêm ngày trước lễ Ngọc-Thanh đặng trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc con Ta chớ phản Trời
BÀNG qua, cãi lại vướng tơi bời
TỔ-Tông Công-đức duyên truyền mối
QUỐC-độ nghiệp nhân phước chẩn khôi
ĐẠI-hội phán phê đâu sót lọt
THÁNH-Hiền tâm chí chẳng hề vơi
ĐẾ thâm căn cố khai Tân Chưởng
Giáng chỉnh phong cương thấu kỷ thời.

Cha đây Tổ-Quốc sáng lập Việt-Bang, chí quảng thông sáng lạn Thiệm-Châu, Trời chẩn tứ trung linh Xích-Cực. Hiện đây, Tam-Nguơn ngàn qua nay Trời định dứt; vì chưng thế hạ vật chất mãi mê man, sa ngã kỷ-cang, lý luân rối loạn, cơ đáo đầu lựa gạn, lành dữ có nơi, hỗn độn với thạnh thời phán phê đó đây cân nhắc. Phải rõ câu Đạo-mầu bền chắc, gieo rải cả Năm-châu, Luật Thiên-nhiên thưởng phạt làu làu, nguồn Chơn-Lý một màu chỉnh thế. Cả tiếng kêu con Ta dân tộc Việt-Nam, chữ Nghĩa-phương câu trau-giồi đừng hớ hinh lãng phế. Phận trung kiên xây thế hệ sắp Dân-tân, cơ cuộc phải xây vần từ đây đời thay vật đổi, kết lại tình thương trên nền nhân hội, giống nòi an thuận khối Đạo-đức chung hòa, cho xứng phận anh-tài ca cứu đời Tái-Thỉ, Phục-Nguơn trí vị, chỉnh thế lập trần, pháp chánh bảo thân, Lý-chơn bảo mạng, đó chung đàng con dân đất Việt.

THI

Con Ta nòi giống của Tiên Rồng
Dân Việt chớ quên cuộc núi sông
Trí huệ khai đường Nhân Đức hậu
Tâm Tài chỉnh thế, thế chờ trông.

THI BÀI

NGỌC-THANH Đại-lễ đây ngày
Gọi rằng HẬU-CHƯỞNG đổi thay lập trần.

1.- Công-đức nghiệp Dân-tân Đức-Thánh
Phận người tu cần mạnh diệt mù
Làm sao xứng phận người tu
Đáng trang lãnh đạo hợp phù đó đây;
Đạo là cứu-thế sum vầy
Đạo truyền Chơn-Lý thẳng ngay trung hòa.

Cả tiếng kêu vang con Ta giáo lương dân Việt, phận làm người, người cho đúng thiệt, thiệt người phân đoán đó đây. Cha thường nghe con dân Ta ca tụng đàn điệp cả đêm ngày, rằng phụng thờ câu Tổ-Quốc. Nói lời phải bày câu chơn thật, chớ hớ hinh phải mất Công-đức cả oai danh. Mảng đua theo vị tất văn minh, giống nòi xô xát gập ghình thuẫn mâu. Bớ chung con Đời Đạo, hãy lắng tai nghe cho kỹ, lời Cha than suy nghĩ tỉnh giác chung hòa, phải thương yêu nhau tránh điều xáo thịt nồi da, cần mến chủng thiết tha thuận hiệp. Bớ mồ Cha lành kíp, mả Tổ mạnh danh, tại cháu con mê vật chất bạo tranh, đành cõng rắn dẫn voi giày mồ mả. Tại sao vui dạ, nọc rắn thâm nhiễm máu xương, Cha e cho gầy cuộc tang thương, sanh biến đổi đành giống nòi bị long lay cùng tiêu diệt, đó chung con Ta dân tộc Việt.

THI

Dân đen con đỏ tội chi đâu
Trí hóa giỏi hay kết cuộc sầu
Mâu nhọn thuẫn dài bày lối chạ
Bớ chung lương giáo định nhìn thâu.

THI BÀI

1.- Nhìn Trời tạo Đức Thánh Tâm
Định xem xét lại cơ cầm bỏ qua
Bớ con nầy cả dân Ta
Nghe lời giáo huấn cộng hòa lương tri.

2.- Lần đếm lại ôi thì quá ngán
Cuộc xát xô biến loạn bởi đâu
Bởi chưng cuồng vọng gây sầu
Cam danh cố lợi quyền thâu thế hiềm.

3.- Từ đây phải cẩn nghiêm tâm tánh
Nhìn giống nòi mới rảnh trái oan
Chớ cho xiêu đổ lỡ làng
Đừng đừng mắc bẫy vướng màn tà tây;
Ngọc-Thanh Cha giáng dạy bài
Kêu chung Đời Đạo từ đây nhìn Trời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN sự chánh nghiêm mới thuận Trời
NÔNG truyền Chơn-pháp chẳng hề vơi
ĐẠI-ân xá thế người tròn mạng
ĐẾ quản kinh ninh Đạo-đức thời.

THI BÀI

Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng đây ngày
Trước Đàn thời Mẹo thứ thay chương kỳ.

1.- Cả tiếng kêu người nguy mau tỉnh
Ráng nhìn Trời dứt bịnh trầm kha
Biết Trời, biết Đất, Người ta
Chống Trời rạch Đất quỷ ma phách hồn.

2.- Trời đã định diệt phồn yêu mỵ
Trời đâu cho lối ngụy loạn đời
Cả kêu chung cả con Trời
Ngôi Thần vững chắc bền nơi tâm hồn.

3.- Người thiệt người hồn khôn tạo đức
Người biết Trời thước mực lương tâm
Cả kêu ráng tránh mưu thầm
Cả kêu xa chỗ độc tâm vô nghì.

4.- Đạo con người Tứ-tri bền chặt
Đạo làm người giải ngặt tạo an
Rõ câu họa phước hành tàng
Vướng mâu kết thuẫn lấp màn diềm che.

5.- Chước quỷ quái lăm le quyền lợi
Kế tinh yêu làm rối phong cương
Rõ câu cương kỷ Ngũ-thường
Đạo Tam-tài thuận vịn nương châu toàn.

6.- Chỗ dọc ngang a-man gài bẫy
Nơi ác hung chúng cậy phe đông
Than ôi! cái ác Đại-đồng
Than ôi! chác tội khó trông bảo tồn.

7.- x Tay Trời mở cửa Càn Khôn
Thợ Trời xây chuyển xuôi vòng thuận cơ
Cả kêu Nam Nữ hiện giờ
Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng trông chờ đức nhân.

THI

Đức độ bớ chung cả thế trần
Phước truyền duyên kết cuộc Dân-tân
Từ đây bền dẻo gầy Thiên-Quốc
Thánh mở Sáu-pho liêm cách nhân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

Tam-thập Tam-thiên thế-giái giăng
HOÀNG phê chấm chọn trẻ thăng bằng
HUỲNH-Quân Trung-Xích rành Châu-Á
ĐẾ Chủ Càn Khôn điều chỉnh tăng.

THI BÀI

1.- Ngọ thời ngày thứ NGỌC-THANH
Gọi rằng HẬU-CHƯỞNG rõ rành cơ khai
Cả kêu thế sự anh tài
Cần chuyên đức tánh từ đây vững bền.

2.- x Lời chỉ trước nay bày gương biểu
Tiếng ban truyền vụ hiểu phô khai
Tu tâm luyện tánh nối dài
Muốn cho bền vững nhìn ngay Đạo-mầu.

3.- Đạo-mầu dạy gồm thâu tâm lý
Đức bảo linh trí vị nhân lương
Cả kêu thế sự mến thương
Công bằng tình lý Thiệt Thường chánh chơn.

4.- Từ đây ráng hóa-nhơn dĩ-đức
Phải noi gương tiên thức thố thi
Nguồn chơn cội chánh duy trì
Đây là sáng lạn bồi khuy tạo thời.

5.- Chung Đàn-nội Chư-hiền ôi hỡi
Nhìn thương chung nhơn ngỡi kết giao
Nhơn tình trật tự làu làu
Nghĩa phương tạo dựng một màu thuận Thiên.

6.- Đây lời dạy bình yên chung thỉ
Cả tiếng kêu tri trí anh tài
Chuộng hòa yêu thuận vẹn hay
Chương trình duy nhứt từ đây an bài;
Đức tâm tu mạng đêm ngày
Vào nền Thiên-Quốc phô khai Đạo-mầu.

THI

Đạo Trời tạo dựng cuộc nhơn gian
Đời biết Lý-chơn sớm vén màn
Dân trí chuộng hòa vai gánh Đạo
Nước non phẳng lặng đặng vinh quang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Ngọ ngày thứ lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

HUỲNH-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

HUỲNH chủng Nữ-lưu gái Việt-Nam
LIÊN-Hoa lộ bóng chí cao thâm
TIÊN ban cốt cách nòi thương giống
TRƯỞNG dưỡng Đạo tâm Đức-Thánh cầm.

Chị mừng em Nữ-phái, đây thời Dậu thứ ngày, lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng là đây, cơ thưởng phạt đáo đầu rạng rõ. Chị mừng chung em Nữ sinh hiền ngõ, máy Hùng-thư dứt trọ tạo nhân. Mau đứng lên gương biểu lập trần, tu xã hội thuần phong Tái-Thỉ đó chung em gái Việt.

THI

Chung hòa thân ái tạo đàng thông
Em chị mến thương chí Đại-đồng
Gái trọn tiết trinh khai kỷ chính
Việt-Nam Châu-Thiệm ứng Trung-Huỳnh.

THI BÀI

Trung-dung hòa ái thứ tình
Điếu cô đoàn kết lập ninh an hòa.

1.- Trước phải biết Trời Cha, Đất Mẹ
Phước thật cao nhẹ nhẹ ban đồng
Lộc chung mỗi mỗi có không
Con người hữu chí phải phòng lả lơi.

2.- Cuộc non sông vơi vơi vô tận
Chữ trung kiên tạo vận lập thời
Xứng trang gái Việt con Trời
Trời che Đất chở lập đời thạnh danh.

3.- Người tỉnh giác bảo-sanh nhơn nghĩa
Ta trí tri thần huệ đâu lu
Thần là chơn chánh phá ngu
Huệ quang chiếu chứng phải tu tâm hồn.

4.- Đừng ỷ giỏi ỷ khôn thái quá
Quên ơn Trời phải đọa nhãn tiền
Bớ đời tỉnh giấc oan khiên
Bớ đời nhìn xét hạn quyền bởi đâu.

5.- Gái Hùng-thư rèn câu trinh tiết
Trai Anh-hào cần biết mạng thân
Gái lành lập lại nền nhân
Trai ngay thấu vận ân cần tu lai.

THI

Tu lai cãi vãng cuộc đời an
Di biểu tinh hoa thời ứng đoan
Lạc chiếu thơ văn ban Hiến-pháp
Đồ cơ Thái-Cực chuộng Linh-căn.

Chào Đức Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc chấn hưng Đạo-đức khai
NAM-Bang Châu-Thiệm vị nhân tài
THÁNH thanh thời vận công ma-trác
MẪU Tử đề huề nghiệp chính đây
ÂU, Á thay đời bình hỗn độn
CƠ-quang luân chuyển hiệu Cao-Đài
Giáng phân tồn thất gương chơn diễn
Đàn-nội Nữ-nhi tiếng Mẹ bày.

Mẹ mừng chung con cả Nữ-phái Việt-Nam, nghe tiếng Mẹ đây gìn giữ Đạo-tâm, nêu nhân vị phong cương trí cách. Con Ta quý như ngọc, đừng hớ hinh lộn thạch mạt danh. Con ôi! nhân hậu rõ rành, trinh trung liệt tiết gieo hạnh tướng. Đây lời Mẹ thưởng, chấm gái hiền bồi dưỡng anh phong. Cả tiếng kêu Nhu-sĩ trần hồng, nhìn cho kỹ tuần huờn Máy-tạo. Từ đây vật chất bợn, khuôn trường con cần cổi tháo, dụng Ma-ha rửa sạch ba lòng, trước nhìn trông ân huệ Chủ-Nhơn-Ông, sau mến tiếc máu xương cùng nhơn loại. Cả tiếng nêu nữ trí trần gian ngự tại, sớm tỉnh tuồng nhớ lại Trời Đất với Mẹ hiện giờ đây, trước bốn ngàn năm khai sáng sông núi Việt-Nam. Đây nay con cháu dân Ta, đừng vô tình đem gấm vóc vùi chôn không bằng cớ. Vì đâu, vì con Ta sơ hở, mảng chạy đua theo ngọn gió điêu phong, gọi văn minh trau chuốt má hồng, dè đâu cơn bại hoại, tồi phong do đó đa nọc quỷ. Con cần suy nghĩ, nầy Tổ nọ Tông, Công-đức tạo lập giống dòng, ngôi tôn trọng bảo tồn cho yên vững. Đoạn trừ mâu thuẫn kẻ ngoại lăm le, khá triệt trừ trử trược éo le, đồ nhơ nhuốt mặt chai rửa sạch, đó chung con gái Việt. Đại-hùng tiêu trừ tai ách tạo thuần chơn phong mỹ làm gương cho xứng phận thư nương, đem son phấn tô bồi núi sông gấm vóc, là trung kiên trinh liệt thanh cao đó chung con Nữ-phái.

THI

Nữ-lưu phái hữu ứng thời đây
Tâm chí cao siêu cảm thuận tài
Tạo lập mỹ-thuần danh thiện sĩ
Trác-ma căn thể tiếng truyền lai.

THI BÀI

Nữ-lưu phận gái con Ta
Việt-Nam nòi giống Tiên-gia Long-đình.

1.- Mẹ kêu chung Chủng-huỳnh Nữ-sĩ
Phải phát minh đức trí tri lương
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa phương trương
Đại-đồng tâm chí khai đường phục Nguơn.

2.- Nền Thiên-Quốc không sờn đâu mẻ
Chí Thần Tiên vui vẻ ngự an
Ngự rồi phải biết vinh quang
Kề vai gánh Đạo vén màn Năm-châu.

3.- Khắp Năm-châu tạo sầu kết thảm
Thấy mồi phơi táp mám mắc câu
Than ôi! lưỡi nhọn ngạnh sâu
Mắc rồi khó gỡ đáo đầu là đây.

4.- Mẹ cạn chỉ một bài Tâm-Lý
Mỗi con Ta suy nghĩ nơi lòng
Thế-gian chìm đắm long đong
Vì danh vì lợi ngoài trong cũng là.

5.- Đem thân mạng người ta phụng sự
Lối dọc ngang tự xử điểm Linh
Than ôi! tha thiết thế tình
Đua theo lời tục mạng mình lại quên.

6.- Thêm viện cớ tạo tên dựng tuổi
Tên xảo ngoa tuổi sống đời than
Con ôi! hai chữ hành tàng
Cuộc đời như vậy nghĩ càng xót chua.

7.- Nay gái Việt có bùa hộ mạng
Là Đạo-tâm tường hản trừ tà
An danh tạo đát Người Ta
Bài trừ quỷ kế cà rà hồn tiêu.

8.- x Thuần-phong Mỹ-tục độ điều
Lập trần chính thể định dìu hậu lai.
Ban ân gái Việt sĩ tài
Anh phong Tái-Thỉ bày khai Đạo-mầu.

THI

Bày trừ lối chạ nẻo gai chông
Khai sáng Dân-tân Đức-Thánh trồng
Đạo-mạch phô truyền thông suốt cả
Mầu tinh túy rặt chắc thành công.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy Giáo-Chủ giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

KHỔNG-THÁNH VĂN-TUYÊN Giáng-Đàn.

THI

KHỔNG lồ ân huệ bớ trần gian
THÁNH-Đức đề khai trẻ vén màn
VĂN chất lập trần đời hữu thỉ
TUYÊN ngôn thành Đạo Kỷ hiền Cang.

THI BÀI

Cả kêu thế sự nhơn tình
Cả kêu nhơn loại ráng gìn Lý-chơn.

1.- Cả tiếng kêu dứt hờn bỏ oán
Thương mến nhau rõ rạng giống nòi
Thương nhau nhơn nghĩa hẳn hòi
Sáu-pho tu luyện phục khôi sự tình.

2.- Chữ Nhơn Đạo hòa tình hiệp lý
Câu nghĩa phương tâm húy bảo thân
Rõ câu chín chữ hiến dâng
Hiếu trung thành thật Bốn-ân tỉnh thờ.

3.- Lời Thánh dạy đừng sơ hở phận
Người vô tình cơ cẩn lắm mà
Rõ ràng đồng một người ta
Tạo đoan công lý dựng nhà chung vui.

4.- Nhà chung vui rõ mùi Cực-lạc
Nhà Tu-Di Trời lập Việt-Nam
Nhà nầy đựng chứa hữu tâm
Hữu căn tâm Đạo vịn cầm lý do.

5.- Nay đến hồi cân đo mực gióng
Phước tội đầy lộng lộng báo ban
Cả kêu khắp cả Đông Nam
Đừng chờ thói dữ ác tâm báo đời.

6.- Đừng cõng rắn mượn hơi tà quái
Mà dọa hăm ngược trái lung lăng
Linh-đơn trừ nọc xà thân
Có bầu Thái-Cực cao thâm cứu đời.

7.- Chớ vô tình dẫn voi đạp mả
Dậm mồ phần tan rã Tổ-Tông
Còn chi nòi giống Tiên Rồng
Bớ chung dân Việt suốt thông đón ngừa.

8.- x Tỉnh mau đừng để dây dưa
Tuồng đời rằn rực lại khoe hơi tà
Cần liêm nhân cách chung hòa
Lập xong danh phận Trời Cha trông mừng.

THI

Trời là chí bửu chí Thiên-Tôn
Sắp đặt kỷ cương đặng bảo tồn
Kêu bớ con người người đúng thiệt
Đừng cho mang tiếng thiệt người không.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH thân Chơn-Lý tạo đời thanh
CA tụng lời thông chí mạnh lành
GIÁO Đạo chính truyền đăng kỷ mạng
CHỦ hòa tin nhứt bảo đồng sanh.

THI BÀI

Ngọ thời ngày chót NGỌC-THANH
Ban lời HẬU-CHƯỞNG rõ rành trước sau.

1.- Cơ Tái-Thỉ một màu tồn tại
Buổi trả vay nhớ lại bởi đâu
Bởi chưng thế sự cơ cầu
Bởi vì phàm tục lợi cầu mãi tâm.

2.- Mê vật chất thiếu âm đức nghiệp
Mãi nhìn theo cái kiếp phồn hoa
Cho nên thế sự thiết tha
Loạn tâm đổ mạng bất hòa thiếu linh.

3.- Cam lợi trọng chẳng nhìn bổn phận
Lo tranh đua ma dẫn quỷ trì
Con người mà thiếu giác tri
Bỏ rời tánh Phật còn gìn tâm lương.

4.- Bởi như thế tang thương cơ cẩn
Gầy mâu thầm tạo thuẫn xát xô
Mảng mê theo lối mơ hồ
Đáo đầu tội ác Phong-đô nhốt hồn.

5.- Người phải biết Càn Khôn luân chuyển
Sao không thông u hiển cuộc trần
Mãi lo đào tạo phong vân
Mây tan gió cuốn tinh thần đắm si.

6.- Người như vậy còn chi gọi khéo
Người hữu tài sửa méo tròn vuông
Khá mau chợt tỉnh tấn tuồng
Tấn tuồng bi kịch hỏi buồn hay vui;
Thế-gian lắm lúc sụt sùi
Thế-gian tỉnh giác tri Người thể Ta.

THI

Giác thân tri mạng biết thời cơ
Người thể Ta đây chớ hỏng hờ
Tâm chí thiện từ nền Bác-ái
Nêu cao nhân hậu vị tha chờ.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 27 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN chuyển biến an sắp đổi dời
ĐẠO truyền công cuộc đặt thành nơi
LÃO lâm Đàn-nội bằng thân ái
TỔ Đức dày công sáng lập đời.

TRƯỜNG THI

1.- Vô-Vi Đại-lễ ngày nầy
Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng rõ Tài Trí Tâm
Chư-hiền khai ngõ mầu thâm
Tạo Thiên-Quốc Đạo diệu thâm Thánh-Tòa.

2.- Cảnh Vô-Vi diệu chiếu lòa
Linh-Quang Thánh-Điện chơn ca chánh truyền
Đây là thăm viếng cuộc yên
Phán phê trật tự cần liêm mưu hòa.

3.- Cao sâu lộng lộng nguy nga
Phục-Nguơn Chỉnh-Giáo Hậu nhà Chưởng tân
Cả kêu huynh đệ tin cần
Chung qui cơ hội dò lần từ đây;
Vô-Vi Đại-lễ ngày nầy
Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng rõ Tài Trí Tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ lạy Thầy chầu lễ Vô-Vi Ngọc-Thanh Hậu-Chưởng, đọc rồi mới đãnh-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Sắc lịnh xướng danh Hội Thánh Thiên Thể 6 vị, Thiên Pháp 5 vị

S.L số: 33/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ứng chiếu soi bớ trẻ trò
HOÀNG khai cảm giác thuận hòa lo
ĐẠI-đồng hiệp chí thân tâm mạng
ĐẾ Chủ Càn Khôn mở Sáu-pho.

Nầy chung con định tâm vâng nghe Thầy ban ân cho mỗi trẻ hầu kề vai gánh Đạo.

THI BÀI

1.- Đỗ-Văn-BỜ trẻ tiến tân
Từ đây
Chánh phận Pháp cần Chưởng qui
Từ đây hăng hái bồi khuy
Roi truyền Cửu-cấp huyền nhi duyên lành.

2.- x Lê-văn-THIỆT Thầy gia thanh vụ
Phó Chưởng-Pháp qui-củ dò đon
Từ đây vuông thiệt đúng tròn
Phần Anh gánh Đạo bảo tồn cấp vai.

3.- Huỳnh-văn-QUẾ từ nay tiến bộ
Thượng-Đầu-Sư phô diễn thố thi
Đạo tâm hữu chí duy trì
Đứng lên dìu dắt nhiệm kỳ Thầy sai.

4.- Nguyễn-văn-ĐỒNG anh tài yêu sách
Bắc-Hiệp-Quang chánh mạch ngạch đề
Cảnh công đức đủ hồi quê
Bớ con thẳng bước đường về Thiên-La.

5.- Triệu-văn-LẮM con Ta phản tỉnh
Vật chất đeo đa bịnh hoại hồn
Quyền Bắc-Hiệp-Quang lập công
Cứu an hồn xác suốt thông kỳ tài.

6.- Nguyễn-văn-CÒ ngày nay Thầy chọn
Bắc-Hiến-Quang con trọn tin Trời
Gắng công chuộc lấy tội Trời
Cho tròn sứ mạng lập đời tiến tân.

7.- Nguyễn-Ngọc-NỮ tinh thần bền dẻo
Chức phận đây ráng khéo bớ trò
Thời-Quân Chi-Sửu cần lo
Tiến tân con hỡi lần dò trước gương.

8.- Văn-Bá-ĐẶNG thiệt thường tâm chí
Khá mau lo Tam-húy dâng thề
Thời-Quân Chi-Tuất danh đề
Từ tâm thiện dụ xinh xuê trỗi tài.

9.- Nguyễn-Hữu-TÀI từ đây dò bước
Lo bền tâm sau trước gắn liền
Trực-Kiên Nguyệt-Tướng phỉ nguyền
Con tròn tâm định vững yên tâm hồn.

10.- Nguyễn-văn-LẴM bảo tồn cơ hội
Con xét coi đâu mối đâu giềng
Trực-Khai Nguyệt-Tướng ngõ hiền
Con lo lập đức tài biền hiên ngang.

11.- Nguyễn-văn-LẮM vững an mau mới
Phẩm
Công-Thần nhơn ngỡi duyên roi
Đây là
Hậu-Soát xét soi
Công bình chánh trực diệt ngòi yêu tinh.

12.- x Chung con danh xướng quang minh
Chung lo phận sự lý tình lập công
Thượng-Thanh Nhâm-húy Dần đồng
Phát huy lựa chọn trắng trong mới là;
Thượng-Thanh Phục-Thỉ đây mà
Bái triều Tái-Thỉ con Ta danh lành.

THI

Con trẻ từ đây thấu mạng Trời
Ta Người hòa hiệp rõ mừng vui
Danh thanh tuổi trọn thiền căn bổn
Lành mạnh trạng công chớ lả lơi.

MƯU, bài nầy con đọc xướng danh trước thời Ngọ ngày thứ đặng trong đó nghe chung lãnh mạng lo sửa sang đến lễ Thượng-Thanh Nhâm-Dần bái-mạng giúp Trời hành Đạo, cân lượng công trông đức nghiệp. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi đến mỗi trẻ mỗi bổn xem đây lãnh đạo.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Sắc lịnh xướng danh Hội Thánh Hương Thanh Nữ 2 vị

S.L số: 34/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện Mẹ ly giáng tố trần
TRÌ bình tâm sự họa Thiên-ân
THÁNH thanh cơ cuộc giai thiền nữ
MẪU Tử đề huề giáo nghĩa nhân.

Nầy mỗi con trước Đàn thời Tý Đại-lễ Ngọc-Thanh vâng nghe Mẹ dạy ban ân con trẻ.

THI BÀI

1.- Lê-thị-CHO, con Ta hiền hiếu
Phận con hiền thấu hiểu thời cơ
Ngự-Hải Linh-Nghiêm Mẹ chờ
Bớ con gắng chí đừng hờ hỏng chơn.

2.- Nguyễn-thị-PHƯƠNG, Mẹ ban ơn trọng
Ráng cần chuyên cửa Khổng ra vào
Thiên-Quỳnh Ngân-Phẩm một màu
Tiến tân lãnh gánh trước sau đừng mòn;
Thượng-Thanh bái lãnh sắt son
Đây ngày chọn lựa vuông tròn phận con.

THI

Sắt son tâm dạ bớ nầy con
Trong trắng tròn vuông đặng suốt thông
Cắn cớ tu tề quê rõ cảnh
Từ đây cơ hội đắc thiền công.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy đọc xướng danh trước thời Tý ngày thứ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, chuẩn y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho mỗi trẻ một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Sắc lịnh xướng danh Hội Thánh Ngoại Giao 11 vị

S.L số: 35/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 26 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Thanh chiếu mạng bớ trò Ta
HOÀNG-Lịnh sắc ban chỉnh đính mà
ĐẠI cuộc Tu-Di khai lý tưởng
ĐẾ quyền Chơn-pháp thống Tam-gia.

Nầy mỗi con vưng nghe lời Thầy ban dạy điểm danh chấm phận, mong các trẻ hiếu hiền kề vai gánh Đạo đó chung con trẻ.

THI BÀI

Đây là điểm phận Ngoại-Giao
Cả kêu con cả một màu thẳng xông.

1.- Trần-văn-BỪNG Thầy gia ân đức
Phó Quản-Lý thước mực Ngoại-Giao
Con ôi! sáng suốt làu làu
Kề vai gánh Đạo trước sau chung hòa.

2.- Phạm-văn-THẤT con Ta thuận hiệp
Phó Quản-Pháp mối nhíp Thầy trao
Hòa thân đoàn kết danh cao
Từ đây thấu Lý một màu thuận cơ.

3.- Trần-văn-LỄ đừng hờ sơ hỏng
Quyền Tịnh-Thế lộng lộng Thiên-ân
Bớ con trỗi Lý tinh thần
Phận trò Thầy đợi con cần phát minh.

4.- Phạm-văn-BÙI anh minh rõ Lý
Đặng tròn tuân tri trí phân minh
Quyền Trình-Thế-Đài đinh ninh
Tánh tâm khắn khít đừng chinh cõi lòng.

5.- Nguyễn-văn-CÙ phù khinh tâm chí
Chữ
Trung-Hòa Bảo-Đức ký thân
Nguyễn-văn-CƠ trẻ ân cần
Liên-Hòa Bảo-Đức lần dò Đường-dê.

6.- Lê-văn-TRỌNG cảnh quê phải biết
Thống-Nhứt đây Bảo-Đức Thầy trao
Hồ-văn-CHỈ trẻ một màu
Đạo-Ái Bảo-Đức làu làu tâm trung.

7.- Nguyễn-văn-THÔN mau tùng mạng lịnh
Nho-Nhân đây Bảo-Đức xinh thay
Nguyễn-văn-PHU trẻ trỗ tài
Thiện-Trí Bảo-Đức Đạo khai Lý hoằng.

8.- Lê-văn-KIỂU mực giăng thước đóng
Tôn-Tín đây lộng lộng Bảo-sanh
Rõ ràng
Bảo-Đức thăng bằng
Từ đây cơ hội vén màn trần ai.

THI

Trần gian con hỡi, hỡi nầy con
Tâm chí nêu cao chớ méo tròn
Tự tỉnh nơi lòng thông lý tưởng
Chuẩn-y Sắc-lịnh Thượng-Thanh tòng.

MƯU, bài nầy đọc xướng danh trước thời Ngọ ngày chót lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra chuẩn y Sắc-lịnh ban truyền, đặng gởi cho mỗi trẻ mỗi bổn học đây sắm sang Đạo-phục ngày lễ Thượng-Thanh Nhâm-Dần bái-mạng giúp Thầy hành Đạo. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước Đàn Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 10/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Thanh chiếu mạng trẻ thiền tâm
HOÀNG-Lịnh sắc phê ráng vịn cầm
ĐẠI-hội Công-đồng thông suốt phận
ĐẾ quyền chấn chỉnh cuộc cao thâm.

Thầy mừng mỗi con, hiện giờ đến đây chầu lễ Vô-Vi nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, ý nghĩa thăm viếng bạn hiền. Thầy ban ân chung trước thời Ngọ gọi phước gia đức tứ.

THI

Ban ân đồ đệ dựng nền nhân
Gia tứ phước duyên có vịn cần
Kêu cả con Trời lo tiến bộ
Nầy nầy chung cả hảo tề thân.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ Ngọc-Thanh
Vô-Vi lễ trọng nguồn lành Trời gia.

1.- Nguồn chung hiệp con Ta hòa ý
Lành là do tri trí vị tha
Trời ban ân huệ đây là
Ân lành sáng suốt huệ ca biết lành.

2.- Phước là chỗ cần thanh nhân cách
Tứ chung đồng đặng sạch sành sanh
Tránh xa cơ cẩn tung hoành
Tránh xa lối chạ mạnh lành phát huy.

3.- Cả tiếng kêu hiện đây Nam Nữ
Con của Trời bền giữ bổn căn
Bổn là Lý Pháp mực giăng
Căn là thân thể thăng bằng hòa yêu.

4.- Tránh những việc đắc kiêu tật đố
Đó là điều thảm khổ lắm mà
Từ đây an mạng nhìn Cha
Cha Trời quyền một Cả-Và thế-gian.

THI

Quyền Cha Trời Chủ bớ đồng con
Mau phải tu thân đặng trọn tròn
Chớ có hớ hinh mà đổ mạng
Tuần tuần thiện dụ sắt bền son.

MƯU, bài nầy đọc trước Đàn thời Ngọ Đại-lễ Ngọc-Thanh nơi Vô-Vi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ TU-MY XÍCH-KỶ

52. Bài đọc đãnh-lễ nơi Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

LIÊN-ĐÀN LÃO-SƯ THƯỢNG-TRUNG-NHỰT Giáng.

LIÊN lạc giáo lương chỉnh thế cùng
ĐÀN-tiền nghe thấu hãy hòa chung
LÃO lâm nương bút ban lời chỉ
SƯ nghĩa vịn cầm thọ tiếng cung
THƯỢNG hạ điều hành danh xứng phận
TRUNG-dung chỉ ái Đạo nhân tùng
NHỰT soi, Nguyệt chiếu đâu lu kém
Giáng tố khẩn ai tạo ác hung.

TRƯỜNG THI

1.- TU-MY XÍCH-KỶ Phục-Nguơn
Bớ ai thấu phận vị nhơn ứng tài
Tu-Di Thiên-Quốc bày khai
Lạc-Thơ chiếu chứng Hà đây Đồ hòa.

2.- Chánh chơn phải phận người ta
Nghĩa phương chung cả nhìn Cha Chúa Trời
Tu-My xứng Đạo làm người
Chào đời tạo thế phải nơi an chiều.

3.- Bớ ai có tật đố kiêu
Bớ đời xét rõ lưỡng điều gạn qui
Vô-Vi lý sự cần tri
Có không, không có tại đây lập trần.

4.- Nêu cao lý tưởng tinh thần
Thần ngôn Bổn-mạng tánh cần thật an
Nhớ câu họa phước hành tàng
Nhớ rồi tự tỉnh vén màn lục cơn;
Tu-My Xích-Kỷ Phục-Nguơn
Bớ ai thấu phận vị nhơn ứng tài.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Chư-hiền về chầu lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, trước vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay khắp cõi trần
HOÀNG môn khai thấu Đạo Huỳnh ân
ĐẠI-đồng chung hiệp ngôi Trời Chủ
ĐẾ Giáng phân minh trấn huệ thần.

Thầy mỗi con, chung con nghe lời Thầy ban dạy; đây niên Tân-Sửu tuổi Đạo 36 năm rồi kề đây, Đông tàn Xuân đáo, Sửu mãn Dần sang, mỗi con khá thấu máy hành tàng, vang lên câu Đạo Trời cứu an thế sự, là ban truyền Chơn-Lý tình minh nguồn yêu thương bất diệt, có đem đến thái hòa bình an nhân sự, đồng ngự cảnh Tu-Di Thiên-Quốc đó chung con mỗi mỗi.

THI

Đạo là đường chánh Lý hoằng Chơn
Đức độ Bảo-sanh giáo nghĩa-nhơn
Cứu vớt con Trời hòa nhứt mạch
Thế-gian nhìn chủng ứng thành Nguơn.

THI BÀI

Mừng con Đàn-nội Ngọ thời
TU-MY XÍCH-KỶ dựng đời Tân-dân.

1.- Đây ngày trước tinh thần tuần hoán
Chỉ mối giềng rõ rạng công tâm
Con ôi! Đạo-Lý cao thâm
Thế-gian dò nắm chớ cầm rằng chơi.

2.- Đời phải thấu Đạo Trời Cứu-Thế
Đời đừng quên oan hệ tạo sầu
Đời an lo tránh bể dâu
Đời nhìn sự sống đâu đâu cũng hòa.

3.- Người thiệt người phận ta có Đạo
Ta phải ta cổi tháo thuẫn mâu
Mới xa cái ác cuộc sầu
Người đừng ỷ giỏi bắt cầu nạn tai.

4.- Đạo là Đạo đừng bày mối lạ
Đạo cứu người hỷ hạ lý tình
Đạo là nhơn nghĩa chánh minh
Đạo toan xây dựng hòa bình thuận Thiên.

5.- Đức phải có Bổn-nguyên Chơn-Lý
Đức độ trình cương kỷ chẳng lầm
Đức là tánh đức lương tâm
Đức khai ngõ tiến cao thâm lập trần;
Thời cơ phô diễn Tứ-ân
Rõ thông vận cuộc xa lần yêu ngôn.

THI

Người đời Đạo-đức cũng là Ta
Thời cuộc vận cơ sáng rỡ mà
Thiện ác đáo đầu không sót lọt
Phải tri báo ứng hiệp nguồn ba.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Tu-My ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG chấp Thiên-cơ giác cuộc trần
GIÁO Chơn-Lý chánh lập đời tân
VÔ tâm hành thiện đây người hiếu
VI diệu pháp thân Đạo-đức ân.

THI BÀI

TU-MY XÍCH-KỶ đây ngày
Dậu thời tiền vận đổi thay phong trào.

1.- Lời Bổn-Sư làu làu dẫn dắt
Đệ-tử mau nhặt nhặt vi hiền
Hiền là đừng luyến đảo điên
Hiền lo cổi đổi oán phiền đó đây.

2.- Hiền cần nhớ đêm ngày khai ngõ
Hiền ráng lo dứt bỏ đồ hư
Làm sao xứng phận hiền từ
Hiền an tụ tập khư khư tâm điền.

3.- Hiền giữ phận tự nhiên căn bổn
Hiền dẹp xong buổi hỗn độn nguy
Hiền lo cách-vật trí-tri
Hiền tìm lẽ phải duy trì hòa chung.

4.- Hiền phải biết Đức chung Đạo thỉ
Hiền ráng gìn cương kỷ Ta Người
Hiền làm lẽ sự tốt tươi
Hiền đâu quên phận con người hiền lương.

5.- Chư-hiền ráng bước bươn dấu Đạo
Hiền tháo khuôn trường bạo ác hung
Hiền nhìn lẽ thiệt hô tung
Hiền không chấp chứa lối cùng đường nguy.

6.- Hiền phải giữ trí tri làm luật
Hiền đóng đo thước mực thi hành
Hiền không tính việc tung hoành
Hiền lương Chánh-thể Vị-thanh Liêm-cần.

7.- x Hiền lo phụng sự Tứ-ân
Hiền lo khắn khít Dân-tân Đức Tài
Tu-My Xích-Kỷ là đây
Phục-Nguơn Tái-Thỉ hay hay thăng bường.

THI

Thăng bằng là Đạo tạo hòa chung
Tái-Thỉ nêu lên chữ hiếu trung
Phục lại kỳ tài danh thượng trí
Bảo an nhân vật tiếng hô tung.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM TỔ-QUỐC HỒNG-BÀNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

VIỆT-Thiệm ứng Châu Xích-Đạo khai
NAM-Bang cơ hội trổ nhân tài
TỔ-Tông Công-đức đây khai sáng
QUỐC độ chung hòa hưng chấn thay
HỒNG-Lạc cháu con đừng xáo thịt
BÀNG cờ tranh đấu dứt an bài
ĐẠI-Đồng Huynh Đệ chung nòi giống
THÁNH-ĐẾ đắp mô sự thấu ngay.

Cha đây Tổ-Quốc, khai sáng Việt-Bang, ngày tạo lập Ninh-Dương đất Hớn, lòng Đạo-đức Cổ-Hà chẳng dợn, lo chấn hưng khai thống cương trang. Đến đây Chân-Cửu vén màn, trường giang độ vinh quang rực rỡ; Cần mau trả nợ, xứng phận con người, rằng Rồng Tiên con truyền cháu, phải tiếc xương thương máu, xét lại tình thâm đừng nghe lộn, chớ tưởng lầm mà dẫn voi cõng rắn. Chung con dân nghe lời đây Cha dặn, phải chung hòa, tu nhân vị cho đặng hoàn thành. Đạo là mối, Đức là manh, chữ nghĩa nhân cấp giai thăng bằng tu xã hội.

Con ôi! chớ hớ hinh đắc tội, cơn đáo đầu loạn rối biến bởi vì đâu? Bởi chưng mang lấy mưu khoát nọc sâu, dùng oai độc nọc ong lòn tay áo. Từ đây khuôn trường con Ta cần cổi tháo, dưới gầm Trời Xích-Đạo đất miền Nam, tự Tân-dân đức đâu lầm, xa lũ chuột, tránh ngách hang xoi đục. Cơ thời giục thúc, Đạo-đức Phục-Nguơn, tâm chí mỗi trẻ chớ sờn, đúc rèn dẻo dai vững chắc. Lòng son vặc vặc, nêu dung hòa giải ngặt cả quần sinh, mau thật thi cho xứng đáng mà bảo vệ hai chữ hòa bình; Hòa chung chí, bình an ninh cuộc, đó chung con dân đất Việt.

THI

Dân đen con đỏ tội chi mà
Đất Việt từ đây thuận vận đa
Chớ để lối tà bày phối chủng
Uổng thay nòi giống lại nồi da.

THI BÀI

Bớ con dân Việt hiện giờ
Phải nhìn báo ứng trọn thờ lương tâm.

1.- Lễ TU-MY cao thâm XÍCH-KỶ
Dẫn đường thông chung-thỉ tu lai
Bớ con hai chữ Cao-Đài
Bớ con cứu-thế trổ tài Bảo-sanh.

2.- Tài hòa chung hiệp thành Ninh-khánh
Cái chi mà lành mạnh qua Trời
Biết nghe thấu rõ vận thời
Thời Trời Cứu-Thế, thế thời tồn an.

3.- x Tu-My Xích-Kỷ vén màn
Phục-Nguơn Tái-Thỉ khai đàng chánh chơn
Tu-Di Thiên-Quốc Đạo-Nhơn
Ta Người nhìn Lý đâu sờn chữ thương.

THI

Chữ lòng mới rõ cuộc vần sang
Tỉnh giấc chiêm bao đặng vén màn
Ta thiệt bảo người đây cũng thể
Chung hòa nhứt trí tiếng hò vang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 - 5 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

PHỤC-Nguơn Tái-Thỉ phải nào chơi
HY hiện lương năng phải thuận thời
ĐẠI cuộc chỉnh điều nguồn kỷ chính
THÁNH thanh ĐẾ thẳm thấu căn người.

THI BÀI

TU-MY ngày lễ cuối niên
Tuần huờn dựng lại Tân-Xuân duyên lành.

1.- Năm Tân-Sửu tinh thần bảo Đạo
Đến Nhâm-Dần cổi tháo mù mờ
Ba-mười đường ngõ huờn Sơ
Sáu qua, bảy đến thấu thời cuộc an.

2.- Cơ gạn lựa rõ ràng dân Đức
Trí Tài Tâm lấp vực hóa cồn
Khảm Ly điền chiết phải thông
Càn Khôn phản khắc có không rõ ràng.

3.- Phải trọn thiệt hành trang gánh Đạo
Có chỉ căn huấn bảo cận kề
Phải rành Dấu-thỏ Đường-dê
Đêm trong ngày trọn dâng thề Bảo-sanh.

4.- x Thiệt thi nhân nghĩa rõ rành
Phương trương Chấn động Đoài dang Cấn tường
Rõ câu Đạo-pháp nghĩa phương
Tu tề trị biệt vịn nương Lý Trời.

5.- Hiện đây nhân vật trong đời
Đời an nhờ Đạo biết Trời trọng tôn
Hà-Đồ chỉ rõ Càn Khôn
Đạo người đừng mến Chấn trông Tốn chờ;
Đó là hêu hỏng u ơ
Bớ chung thế sự trọn thờ Đạo tâm.

THI

Đạo là đường sáng rước người tu
Đức độ chúng sanh dứt oán thù
Lý diệu phô bày đây đó hiệp
Pháp thiền bảo mạng đến Đường Ngu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

THẦN-mạng, Thần-minh, Thần ứng tâm
NÔNG-bô, Nông-vụ, Nông-công thâm
ĐẠI-đồng, Đại-cuộc, Đại nhân nghĩa
THÁNH-ĐẾ, Thánh-Linh, Thánh-Đức cầm.

THI BÀI

TU-MY XÍCH-KỶ bớ đời
Sửu-niên cuối chót cơ thời Phục-Nguơn.

1.- Nền Thiên-Quốc cao sơn bất khuất
Cuộc Tu-Di ứng thật trần gian
Cả kêu thế sự vén màn
Cả kêu Đời Đạo thấu Càn thuận Khôn.

2.- Chữ Tu là đúc khuôn rèn mẫu
Chữ My khai rõ thấu kỳ tài
Tu-My hiện ứng rõ mày
Anh hùng tạo thế Cao-Đài đệ môn.

3.- Nguồn Xích-Cực bảo tồn tâm chủ
Chữ Xích là qui-củ kỳ dương
Hiện đây khai mở thông đường
Đường an ngõ thuận bĩ thương lập trần.

4.- Về kỷ thống Dân-tân Tái-Thỉ
Có đầu dây mối chỉ xuôi êm
Đoan trang từ lớp nỗi niềm
Chỉnh điều cổi tục Ngọc Kim người dùng.

5.- Người chỉ đạo qui tùng kỷ chánh
Thay cho Trời lành mạnh sắp khuôn
Đặng tròn Thái cuộc hữu công
Trừ tà khử bạo tỉnh tuồng đời an.

6.- Buổi mạt kiếp đa đoan chướng ngại
Hỗn độn đây hoài hoại Đạo nhân
Lương tâm tan nát dần dần
Vô vô Thần-mạng, Thần-ân, Thần-đồ.

7.- Gọi Vô-Thỉ hung nô xuất thế
Kìa quỷ ma đâu kể Đất Trời
Đáo đầu phải có bể dời
Đó là trần khổ mãn hơi đáo đầu.

8.- Đây đến buổi Trời thâu đức tánh
Chọn Linh-Quang điểm Thánh hữu Thần
Gia ơn trao gánh nghĩa nhân
Đứng ra cứu thế dẹp Tần Sở nguy;
Hiện đây ngày lễ Tu-My
Dữ lành thưởng phạt châu-nhi nền Dần.

THI

Nền Đạo chở che cuộc đức tâm
Dần khai Dần khởi thấu căn thâm
Ngó chừng đường rộng ai đề mã
Hỏa tướng kỳ tài tượng chất âm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

HUỲNH-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

HUỲNH chủng Nữ-lưu Đất Việt-Nam
LIÊN-Hoa nhụy thắm chiếu Kỳ-Tam
TIÊN ban cốt cách danh thanh vụ
TRƯỞNG Tổ lập trần Xích-Đạo tâm.

THI BÀI

Mừng em Nữ-sĩ trong đời
Lo tu, lo học tiếng lời chỉnh đoan.

1.- Ngày Đại-lễ Tu-My Đàn điệp
Lo chấn hưng mối nhíp Càn Khôn
Hiện đây cơ hội bảo tồn
Bảo an nền móng suốt thông vận hành.

2.- Kêu khách trần nêu danh hiếu nghĩa
Phận Nữ-lưu đừng dể-duôi mà
Biết rằng Đạo-đức nguy nga
Con người phải thuận nhìn Cha Chúa Trời.
Đến đây Tái-Thỉ lập đời
Buổn nầy hưng chấn cơ thời Bảo-sanh.

Chị mừng em chung Đàn Nữ-phái, toan tu tề chỉnh lại hạnh khiêm. Em ôi! ráng mà suy cổ nghiệm kim, lo cho vẹn quả tim quyết tu cứu thế; chung em hữu tài đát đương thiện kế, phải trổ tài kinh dĩ tế đồng sanh. Đừng hớ hinh xa lãng đường lành, toan phá tục rõ rành nhân cùng hậu; danh đề ai ai đều thấu, biết gương hiền cơ cấu máy Kiền Khôn. Em ôi! Đạo là Chơn Lý Pháp suốt thông, thông chánh vụ vịn cầm nguồn tiến hóa đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi ai phận sự Đạo con người
Tiến hóa lập trần phải chỗ nơi
Hiệp chí đúc rèn Tâm Tánh Đức
Công Ngôn Dung Hạnh cách giao thời

TRƯỜNG THI

1.- Mừng chung Đàn-nội Dậu thời
Tu-My ngày thứ Ta Người mừng vui
Em ôi! Đạo-Lý tốt tươi
Em ôi! căn bản lập đời người an.

2.- Bớ em chung phận vén màn
Bớ em tỉnh lại ngôi Càn chiếu Dương
Em ôi! phải sớm bước bươn
Đường-dê Dấu-thỏ khánh khương thái hòa.

3.- Non sông một dãy nguy nga
Sông Khê, núi Ngự Chín-tòa Cửu-Long
Nữ-lưu tiến đến Đại-đồng
Bảo sanh nhơn nghĩa ngoài trong một màu.

THI

Ngoài là đức hạnh chỉnh phong cương
Trong có Chủ-Ông trung hiếu phương
Nhân nghĩa thi hành cho đúng mực
Một màu son sắt vịn cầm bươn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

ÂU-CƠ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ Giáng.

THI

ÂU, Á nạn tai thảm chóa thay
CƠ thời xây chuyển không hề sai
VIỆT-Bang Châu-Thiệm Linh-căn xuất
NAM Bắc chung hòa Tâm Đức Tài
THÁNH-cuộc đây ngày Thiên-Quốc Đạo
MẪU-khuôn điều chỉnh hiệu Cao-Đài
ĐẠI-Thành tạ thế minh cương kỷ
CỒ Tổ-Tông công Giáng dạy bài.

Mẹ mừng chung Nữ-phái, hãy lắng nghe Mẹ dạy dẫn dìu nương. Con ôi! phận Nữ-nhi gái Việt Đạo-Đức Nghĩa-phương, đừng ngại hẹp đây Đường Ngu Tái-Thỉ. Biết Thần-mạng lương tâm hãy an lòng suy kỹ tiếng thanh cao, điểm Linh-Quang thông suốt làu làu, danh sáng lạn đề cao ngôi Thái-Cực. Đây Mẹ trông chờ chung con ứng chực, phất Đạo-kỳ dập tắt lửa chiến tranh, cho rõ tài gái Việt hùng anh, điều chỉnh thế Đại-đồng phục vụ.

THI

Tu-My Xích-Kỷ điểm danh tài
Đại-lễ cuối niên Tân-Sửu đây
Sắp đặt tiến hành Dần khởi nghĩa
Phương trương danh tiếng Đệ Cao-Đài.

THI BÀI

Trời Nam Đất Việt một phang
Anh hùng Nữ-sĩ vén màn Năm-châu.

1. Điểm Linh-Quang làu làu chiếu tượng
Rằng Tú Tinh chuyển hướng giáng trần
Xây mô đắp móng Bốn-ân
Hòa bình bày diễn liêm cần cách giao.

2. Đây đến ngày nêu cao Nhân-Đạo
Chữ vị tha rào giạo con người
Lý tình Nhơn-nghĩa chỗ nơi
Đúc khuôn chính thể Đạo Đời Khánh-khương.

3. Chữ Khánh-đồng chủ trương thời cuộc
Câu Khương-lai đây đuốc nhà Nam
Đông Tây tỉnh giác gia tâm
Cơ Trời Cứu-Thế mầu thâm lắm mà.

4. Đường Chơn-Lý nguy nguy ca diễn
Nhân-loại tròn bộ tiến đừng lơi
Việc chi do tại số Trời
Trời, Người, Đất hiệp lập nơi vững bền;
Tu-Di gạn lựa tuổi tên
Nền Thiên-Quốc Đạo thuận trên dưới hòa.

THI

Trên Trời dưới Đất có Người Ta
Nữ sĩ Mẹ đây bớ trẻ mà
Hiếu hạnh cố nhìn tay nắm vịn
Non sông tô điểm dạ đừng xa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-tài là phận của nhà Nam
HOÀNG-Thượng trí sai Thánh bảo làm
HUỲNH chủng thừa hành Đông-Á cuộc
ĐẾ thâm căn cố chỉnh thiền tâm.

THI BÀI

TU-MY XÍCH-KỶ năm nầy
Gọi rằng Tân-Sửu vui say Đạo-mầu.

1.- Vui thấy rõ nào đâu an biến
An có nơi biến chuyển gạn lừa
Than ôi! Đạo-đức thớt thưa
Vương mang bẫy nhện đắm đưa đọa đày.

2.- Người thiệt người nhìn ngay Trời Chủ
Trời cứu an đầy đủ háo sanh
Kỷ chơn cương chánh liền manh
Cả kêu nhân sự đừng tranh lộn mà.

3.- Mảng tranh ăn quên Cha lạc Mẹ
Giành ở nhiều cao khóe đa quyền
Quên rằng người phải có duyên
Phước ban Lộc tứ ở yên an bền.

4.- Ăn đừng cố đâu quên người thứ
Ở chẳng cam cái dữ mòn lần
Rồi đâu có nỗi Sở Tần
Tranh tranh đấu đấu dần dần diệt vong.

5.- Tại lạc Tổ xa Tông mất Đạo
Tánh ngạnh cường ngược ngạo trổ mầm
Biến sanh cơ cẩn độc tâm
Làm cho sanh chúng họa thâm tai kề.

6.- x Than ôi! cảnh cuộc gớm ghê
Đầu rơi máu đổ ai hề thương ai
Xây trồng thói ác nạn tai
Tạo đoan quỷ ngạo lá lay báo đời.

7.- Hổ Lang, Chồn, Cáo chầu mời
Đào hang giăng bẫy hại người lại vui
Đó là hồn mạng chơi vơi
Yêu tinh quả báo con người hiện đây.

THI

Hiện đây mạnh dạng diệt Ma-vương
Chấn động Lý-chơn tạo nghĩa phương
Tiêu diệt đấu tranh an thế sự
Trừ tà khử mỵ lập minh chương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai nguyện thái hòa
TUYÊN ngôn nhìn thấu đến Trời Cha
KHỔNG khai Chương-hiến phong điều hóa
THÁNH-Đức nêu cao hội chỉnh gia.

THI BÀI

TU-MY XÍCH-KỶ đây ngày
Ngọ thời ngày chót trọn Tài Đức Tâm.

1.- Đừng hớ hinh phải lâm tai họa
Chớ ngửa nghiêng tan rã mạng thần
Từ đây nhìn thấu thanh vân
Đạo nhân Lý Pháp lập trần cố kiên.

2.- Năm Tân-Sửu mỵ quyền biến đổi
Đến Nhâm-Dần mở hội chầu Trời
Tranh công lập đức thuận thời
Đại-Thành sẵn kiếp Ngựa Trời rước khuôn.

3.- Tâm Xích-Đạo hố truông dẹp lấp
Dựng Càn Khôn Tam-thập Tam-thiên
Rõ câu Thất-thập-nhị hiền
Khai lai Tịch-Địa phỉ nguyền trác ma.

4.- Người thuận vận cuộc hòa hiển hiện
Người xuôi cơ thời kiến ninh phong
Bớ đời người phải toan bồng
Gồng vai gánh Đạo tạo trồng nền sanh.

5.- Nền sanh hóa mối manh Trời Chủ
Máy Kiền Khôn ngưng tụ một giờ
Đổi thay Thái-Cực Hà-Đồ
Lạc-Thơ chiếu chứng mầu cơ chỉnh điều.

6.- x Từ đây Thiên-Quốc tên nêu
Tu-Di cửa rộng dẫn dìu quần sinh
Nhớ câu Vi-thiện Lạc-huỳnh
Tối cao cực điểm gia đình nước non.

7.- Gấm hoa tô điểm phấn son
Giang san Đất Việt Trời Nam một gầm
Trung hòa dung thứ tại tâm
Nghĩa phương uy tín cao thâm vận hành.

THI

Vận chuyển từ đây Phục Thỉ-Nguơn
Tu lai cãi vãng dạ đâu sờn
Cơ thời kiên cố con người thiệt
Ma quỷ trừ bày hiện buổi cơn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ Tu-My Xích-Kỷ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN-diệu, Huyền-cơ, Huyền-pháp linh
ĐẠO-chơn, Đạo-chánh, Đạo-mầu vinh
LÃO-Đam, Lão-luyện, Lão-thông chế
TỔ-Đức, Tổ-Nhân Tố-Quốc minh.

TRƯỜNG THI

1.- Vô-Vi ngày lễ TU-MY
Mở khai XÍCH-KỶ duy trì lý do
Nhớ câu Cảm-ứng hô to
Hư vô Huyền-pháp có lò Hóa-Công.

2.- Phán phê chuyển phạt Đại-đồng
Thay đời mạt kiếp vọng vong theo luồng
Mê man ngây ngất đời cuồng
Xát xô nòi giống tròn vuông tan tành.

3.- Năm-châu gió sóng giựt giành
Điêu nguy nhân vật ác sanh ra hoài
Yêu ngôn quỷ ngạo thảm thay
Báo đời hại chúng cậy tài văn minh.

4.- Luật-Điều trừ tuyệt yêu tinh
Thay đời Thánh-Đức chỉnh Huỳnh-Đạo qui
Vô-Vi ngày lễ Tu-My
Mở khai Xích-Kỷ duy trì lý do.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày lễ Tu-My Xích-Kỷ Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Vô-Vi, trước đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc hành-lễ Đàn Ngọ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 11/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Năm-châu bớ trẻ trò
HOÀNG thành thân mến khá cần lo
ĐẠI-đồng huynh đệ hòa đây đó
ĐẾ Chủ Càn Khôn tiếng dặn dò.

Thầy các con, mỗi con về đây chầu lễ Vô-Vi định tâm nghe Thầy ban ân chung con Nữ Nam mỗi mỗi.

THI

Mỗi con mỗi phận phải giồi-trau
Bước đến thang mây dẹp Bảy-rào
Tiến hóa nhìn Trời công lập đức
Chấn hưng tâm tánh dạ đừng nao.

THI BÀI

TU-MY XÍCH-KỶ đây ngày
Vô-Vi lễ trọng anh tài chấn hưng.

1.- Chấn động chí phục hưng lý tưởng
Lo lập công bồi dưỡng chung hòa
Nêu lên danh vị nguy nga
Cận quyền Thượng-Đế đây mà Phục-Nguơn.

2.- Lời Trời dạy đâu sờn đâu mẻ
Mỗi mỗi con vui vẻ thi công
Bước mau nhìn rõ Tổ-Tông
Tình thương kết chặt suốt thông Ta Người.

3.- Lời Trời dạy Thiệt Thường đúng thiệt
Thiệt phải cần phân biệt chánh tà
Chánh minh Nhân vị một Cha
Tà thần thuyết quái cà rà lợi danh.

4.- Cả tiếng kêu chúng sanh khắp khắp
Phải tu tề huyền tập thuần phong
Đạo người tươi sáng rặt ròng
Đừng cho sơ hở mãi trông lối xằng.

5.- x Từ đây Điều-Luật mực giăng
Lành an dữ dẹp thăng bằng thỉ chung
Thái hòa nhân vật hô tung
Hành trang Đạo-đức hạnh cung lập trần.

THI

Lập thành trần diễn cuộc thời cơ
Hạnh đức nêu lên chớ hỏng hờ
Cung kỉnh phải lành tròn Đạo-đức
Lễ nghi trật tự thế chung chờ.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi ngày Tu-My Xích-Kỷ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đàn-Cả TAM-NGUƠN GIÁC-THẾ

64. Bài đọc đãnh-lễ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/36 Tân-Sửu 1962 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI

Đạo-mầu tân tiến tự NHIÊN thành
Đức độ chẳng lu KỲ đoạt danh
Nhân vụ nghĩa tồn lưu CỔ sử
Vị tha Bác-ái PHẬT bi sanh.

Nầy Chư-hiền Nam Nữ hiện đây trong Đàn trọng Tam-Nguơn, lẽ trắng đen còn gạn lựa chẳng ngừng, Đàn Lễ Nghi-Linh oai ngưỡng trọn nơi Thiên-Quốc. Giờ nầy Bần-Đạo ban cho một bài đặng đọc trong khi về chầu Đàn ngày Tam-Nguơn Tân-Sửu.

TRƯỜNG THI

1.- Tam-Nguơn kỷ niệm Linh-Đàn
Chung nhau Môn-đệ đồng thoàn ghi ân
Gọi rằng kỷ đính tinh thần
Niệm câu công-đức khai xuân hậu thời.

2.- Tam-Tôn chánh vị qua rồi
Hàng-Long Phụ-thể chỉnh đời phán phê
Quân-Bình cổi đổi tục tê
Gương nêu giác nhận Đường-dê bản đồ.

3.- Đoàn sau nhìn thật móng mô
Duy trì lý tưởng khai đô lập trần
Đạo là mỗi nhựt mỗi tân
Lý do cánh tiến vần vần Phục-Nguơn.

4.- Đến đây hoàn mỹ chánh chơn
Chánh là thể hiện Chơn Nguơn sự Thần
Nghĩa phương trí cách liêm cần
Đem đường Đạo-đức Tứ-ân cứu đời.

5.- Hoàn toàn Tái-Thỉ thuận thời
Tu-Di Thiên-Quốc con Trời hữu danh
Chữ lòng hai chữ phải lành
Thật thi thuyết cảm nền thanh thái bình.

6.- Đây là khai thấu Đạo Huỳnh
Đó đâu sai sót lòng tin vén màn
Tam-Nguơn kỷ niệm Linh-Đàn
Chung nhau Môn-đệ đồng thoàn ghi ân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ Chư-hiền về hầu Đàn Tam-Nguơn nơi Tu-Di Thiên-Quốc, đọc rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài học hành-lễ thời Ngọ ngày 4

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/36 Tân-Sửu 1962 (6 giờ chiều)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Việt-Bang tế thế an
HOÀNG-đồ độ dẫn khắp trần gian
ĐẠI-ân Trời Đất đồng sanh hóa
ĐẾ Chủ muôn Linh chỉnh kỷ cang.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy dạy; đây thời Ngọ Đại-Đàn Tam-Nguơn kỷ niệm, mỗi con ghi nhớ Bốn-ơn công đề khai kinh chuyển luật. Hiện giờ định tâm vâng nghe Thầy ban dạy gọi gia ân chung con Nam Nữ.

THI BÀI

Ngọ thời Đàn trọng Tam-Nguơn
Ghi công Sư-giáo công ơn sâu dày.

1.- Đây kỷ niệm anh tài lãnh đạo
Phận môn sanh cổi tháo đồng tâm
Có chi ghi nhớ nhiều năm
Thầy ban Đàn trọng cao thâm muôn đời.

2.- Có nghĩa phương cơ thời hiện thực
Là bảng nêu vụ chức phải lành
Tương lai nhắc nhở mối manh
Tuy nhiên chưa trọn Đại-Thành đầu công.

3.- Người tiền phong dẹp vòng tục lụy
Đó là người hữu trí cách giao
Mừng con Nam Nữ một màu
Bốn-ơn khắn khít đừng xao tinh thần.

4.- Nhưng phải biết hồn thân tâm mạng
Ai sắm cho cần hản mất còn
Biết rồi tâm dạ sắt son
Ai khai đường sáng, ai công giáo truyền.

5.- Người ở thế Bổn-nguyên căn thể
Phải bảo tồn can phế tâm ư
Làm sao tròn trọn như như
Làm sao đừng sót khí hư Đạo người.

6.- x Cả kêu nhân vật trong đời
Bốn-ơn Sáu-nghĩa đừng rời chớ quên
Biết rằng người có tuổi tên
Chơn-thần Chánh-tín đâu sờn mẻ đâu.

THI

Sờn lòng mẻ dạ mạng chìm điêu
Chánh-tín chơn tâm thuận vận chiều
Đặt hướng chung nguồn cao lý tưởng
Chơn-thần Bảo-pháp lý tình nêu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày 4 đến đây Đàn Tam-Nguơn ngày trước, đọc rồi hành-lễ theo Đại-Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

66. Bài đọc sau thời Tý ngày 4

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 12/36 Tân-Sửu 1962 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC tốt chẳng lem bởi khéo cầm
HOÀNG-Thiên đâu phụ trẻ thiền tâm
ĐẠI-đồng huynh đệ hòa chơn chính
ĐẾ Chủ Càn Khôn xét rọi tâm.

Đây ngày Đàn Tam-Nguơn cuối chót của niên Tân-Sửu kỷ niệm vần vần. Thầy ban ơn cho mỗi trẻ Nữ Nam chung con Ta phụng thờ Tứ-ân phương sách.

THI BÀI

Tam-Nguơn Đàn Tý năm nầy
Là niên Tân-Sửu điểm Tài Đức Tâm.

1.- Sang Nhâm-Dần cao thâm huyền pháp
Đạo phát huy mối ráp háo sanh
Đây là rạng tỏ mối manh
Mối dây liên lạc Cao Xanh với người.

2.- Người Bảo-sanh lập Đời hòa Đạo
Đạo khai thông an hảo bình chung
Đây là Đạo-pháp hô tung
Đây là căn chỉ thiện tùng mẫu khuôn.

3.- Mẫu thuận Thiên chẳng buông nguồn Đạo
Khuôn hòa tâm cổi tháo tơi bời
Khuôn hòa giai cấp tốt tươi
Tu-Di Thiên-Quốc của Trời chuyển khai.

4.- x Từ đây danh nghĩa Cao-Đài
Thật thi cứu thế trổ tài nghĩa nhân
Đạo người gìn giữ Tứ-ân
Trời Cha, Đất Mẹ, Công ân, Mối giềng.

5.- Lý-chơn trang trải giải phiền
Thân danh nhân vị kiền thiền Phục-Nguơn
Rõ câu Đạo-đức chánh chơn
Thông đường sáng suốt đâu sờn lương tri;
Rõ ràng chấp khuyết bồi khuy
Anh-Hồn trấn tỉnh duy trì Thần Linh.

THI

Thần Linh Thánh-Đức ứng Tiên ngôi
Trấn tỉnh nhân tâm mạng đắp bồi
Chấp khuyết thăng bằng danh sáng lạn
Thông đường hạnh phúc cảm đừng nguôi.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày Đàn Tam-Nguơn đến đây, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

67. Bài đọc hành-lễ Đàn Tảo-mộ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 12/36 Tân-Sửu 1962 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC hòa kim hiệp chiếu trường giang
HOÀNG-Lịnh Sắc-phê ứng rõ ràng
ĐẠI-hội chung đường danh nghĩa Đạo
ĐẾ Nguyên Bổn-nhứt Tổ-Tông đoàn.

Thầy mừng chung con Nam Nữ, khắp cả thế hạ trần gian, đây ngày Đàn Lễ trọng, viếng quang mộ cố, là truyền tục của Hớn Việt ngàn qua, Đông Nam Châu-Thiệm cũng là mỹ cuộc, suy luận đáp đền nghĩa phương ý thức. Thầy ban ân cho một bài có gọi nghi nghiêm lễ trang long trọng đó, đặng đón chặt cái tâm mê tín linh đình, mà tinh thần nhốt ngột, đây chung con mỗi mỗi.

THI

Tổ-Tông công-đức mỗi nhà riêng
Lễ phụng nhứt tâm kết mối giềng
Con cháu sự tình nghiêm Thất Cửu
Roi truyền chánh đáng nối dài duyên.

THI BÀI

Đây là Đàn lệ viếng mồ
Trí trang dấu tích kiếm tìm đức tô.

1.- Câu thăm viếng Đạo đồ duy nhứt
Phận cháu con thừa trực mạng Trời
Quân-bình chấn động tạo thời
Oai danh Tái-Thỉ cứu đời phá mê.

2.- Chung một nguồn khai đề nhứt luật
Đạo là khuôn thước mực cân nền
Muốn cho cớ sự vững bền
Chớ xen tục tệ rồi quên mạng Trời.

3.- Phải rõ thấu con người Đạo trọng
Do giác tri tịnh động điều hành
Biết lo, biết phải, biết danh
Biết công, biết đức, biết manh, biết giềng.

4.- Đây ngày Chín Linh-thiêng ban chọn
Cho đồng con tròn trọn tín tôn
Ba đường thời Dậu cả đồng
Tu-Di, Thánh-Thất vẹn trong Tý thời.

5.- Có lịnh ban sắc Trời gia điểm
Khắp đâu đâu ngưỡng niệm Tràng-Qui
Lần lần truyền rải Đông Tây
Trước sau Nam Bắc một ngày viếng thăm.

6.- Chữ hiếu hạnh hương trầm tâm chí
Câu thỉ chung Tam-húy vị dân
Rồi đây đồng cả xa gần
Thảy đều phụng sự thượng tuần Cửu qui.

7.- Trong một năm châu-nhi luân chuyển
Nhớ phước duyên phương tiện hiếu ân
Đây là phương pháp lập trần
Mồ cao nắp đất vần vần chi chi.

8.- Xác hình tướng cậy tài dục tượng
Khi xuất hồn nợ mượn trả hồi
Đó là một kiếp xong rồi
Chớ nên long trọng mưu ngòi hại lang.

9.- Trọng xác người mà mang tai tội
Nhẹ nặng khinh vật khối tế van
Sát sanh hại vật nghêng ngang