1. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Nhị-Hương Chưởng-Hội, Tam-Nghiêm Hương-Nữ, Ngũ-Đẳng Linh-Phẩm, Bát-Bửu Thanh-Lý

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 1/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Điện phê khai Thánh-Đức nền
TRÌ bình thăng thưởng mỗi đồng tên
THÁNH danh nữ tiết tròn trung hiếu
MẪU Tử đề huề rõ thấu nên.

Mẹ mừng mỗi con Nữ-phái, mỗi trẻ hãy vâng tuân nghe lời Mẹ ban gia, Đạo Y Quan Lễ-phục, hầu sắm sang lễ CHIÊU-LINH Bái-triều Phục-chỉ đó trẻ.

Phẩm vị NHỊ-CHƯỞNG HƯƠNG-LINH, Đạo Y kiểu cách như đây: Mão phân tấc y khuôn đã chỉnh rồi, Ngạch 9 từng, chấp trung cung Bích có đề chữ THỈ, màu kim 3 phân tiền hậu ngạch.

- Đây là Thỉ-Bồ Kim-Hương, điểm trở lên Quỳnh, Diêu, Liên, Quế, điểm về lại Ngân đề chữ BỒ màu Kim. Tiền hậu ngạch: Nghê, Lục, Thạch, cốt mão màu kim-bồ chi-chiếu, hoa sen màu bạch tuyết, 12 lớp nở, ngạch lọng tường-vân tam-đảnh, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu Bích, dưới họa chữ CHƯỞNG màu vàng 5 phân. Thẻ mão 9 cung, trong Bích đếm ra xuôi dèo, trên 45 dưới 81 ly bề lớn, 9 cung sắp liền trong nương lằn, thẻ ứng hiện 2 bề, trôn thẻ phân lên 5 phân đề chữ HƯƠNG mình trắng tròn 5 phân, đề chữ 3 phân màu xanh phái Thượng, hai bề của thẻ, thẻ dài 9 tấc 3 phân. Lạc-Thần-phong màu Nghê, dài 1 thước 2 tấc 3 phân, bề lớn trên 45 dưới 81 ly. Ni-Cô Đại Tiểu-phục màu kim tuyến ẩn thủy. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung, Bích chấp trung phong tỏa, Ngân hòa hữu. Ni-Cô Đại, Tiểu, Thường, Đơn, Đạo Thường-phục, đồng có mang chữ Đạo 27 ly màu Nghê, tròng trắng 3 phân y khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng, đồng dài 1 thước 2 tấc 3 phân. Điệp-kiên 154 lá, tròng Nghê, cung Bích chấp trung phong tỏa, Ngân hòa hữu. Ni-Cô Đại, Tiểu Đơn Đạo thường phục viền Bích. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 12 nút hình vuông màu kim kê, trên bâu đóng một nút 1 phân màu tượng dục hình vuông. Áo Đại, Tiểu Thường-phục viền 2 lằn, 1 trong Bích, 2 ngoài Ngân, Mỗi lằn 36 ly. Xiêm 7 lá, 3 trắng 4 viền, bìa trôn 5/3 phân màu Bích.

- Đây về Thỉ-Liễu Ngọc-Hương: Mão thước tấc phân truyền đính xong. Ngạch 9 từng, chấp trung cung Ngân có đề chữ THỈ màu ngọc 3 phân, tiền hậu ngạch: điểm trở lên Nghê, Lục, Thạch, Quế. Điểm về lại Bích đề chữ LIỄU 3 phân, tiền hậu Quỳnh, Diêu, Liên, cốt mão màu ngọc-liễu chi-chiếu, hoa sen màu thanh lộ 12 lớp nở, ngạch lọng tường vân tam-đảnh, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu Ngân, dưới họa chữ CHƯỞNG màu đỏ 5 phân. Thẻ mão 9 cung, sắp liền tùng nương lằn, thẻ ứng tượng 2 bề, trên thẻ phân lên 5 phân đề chữ HƯƠNG, mình trắng tròn 5 phân, đề chữ 3 phân màu vàng phái Thái hai bề của thẻ, thẻ dài 9 tấc 3 phân. Lạc-Thần-Phong màu Nghê dài 1 thước 2 tấc 3 phân, bề lớn trên 45 dưới 81 ly. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu ngọc-tân ẩn thủy. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung, Ngân chấp trung phong tỏa Bích hòa hữu. Ni-Cô Đại, Tiểu, Thường, Đơn, Đạo-phục đồng có mang chữ ĐẠO 27 ly màu Nghê, tròng trắng 3 phân y khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng: dài đồng y 1 thước 2 tấc 3 phân. Điệp-kiên 154 lá, tròng Nghê viền Ngân. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 12 nút hình vuông 3 phân màu ngọc lộ, trên bâu đóng 1 nút 1 phân màu tượng-khí hình vuông. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 2 lằn trong Ngân ngoài Bích, mỗi lằn 36 ly. Xiêm 7 lá 3 trắng 4 viền, bìa trôn 5/3 phân màu Ngân.

Đây về Đạo Lễ phục tướng, do bổn căn lời đây Mẹ giáo cho NGHIÊM phẩm TAM-qui trinh lệ.

- Ngự-Hải Linh-Nghiêm: mão phân tấc y khuôn đã dạy rồi, ngạch 9 từng chia 3 đoạn, trên Bích, Quỳnh, Diêu trung Liên, Quế, Ngân, dưới Nghê, Lục, Thạch, từng Bích tượng Nhãn-Tâm màu đỏ 3 phân, từng Quế có chữ NGHIÊM 3 phân, tròng trắng tiền hậu như nhau, cốt mão màu bích-bửu phản chiếu, hoa sen 11 lớp nở y màu, ngạch lọng tường vân qui-đảnh, thẻ mão 9 lằn màu gồm Cung; trong điểm ra xuôi dèo, Bích trước, hình lớn trên 45 dưới 81 ly, trôn thẻ phân lên 5 phân, tượng chữ NGỰ, mình trắng tròn 5 phân, chữ 3 phân màu Bích hai bề của thẻ, thẻ dài 9 tấc. Lạc-Thần-Phong màu Nghê dài 1 thước 2 tấc, hình lớn trên 45 dưới 81 ly. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu Bích dài 1 thước 2 tấc. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 5 Cung: Bích, Quỳnh, Diêu, Liên, Quế, phân tiền liên hậu cách chiếu, Ni-Cô đồng có mang chữ LINH màu Bích 27 ly, tròng trắng 3 phân y khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục trắng. Điệp-kiên 136 lá tròng Nghê ngoài Bích. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 10 nút hình vuông màu xanh biếc, trên bâu đóng 1 nút màu đỏ hình vuông 1 phân. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 3 lằn, mỗi lằn 23 ly, Bích trước, Quỳnh trung, Diêu ngoài. Xiêm 7 lá, trắng 3, 4 viền, bìa trôn 5/3 màu Bích.

- Đây về Đạo nghi Lễ-phục của Ngân-Hà Lệ-Nghiêm: mão phân tấc y khuôn đã dạy rồi, ngạch 9 từng chia 3 đoạn: trên Liên, Quế, Ngân, trung Nghê, Lục, Thạch, dưới Bích, Quỳnh, Diêu, từng Liên tượng Nhãn-Tâm màu vàng 3 phân; từng Lục có chữ NGHIÊM 3 phân màu đỏ, tròng trắng tiền hậu như nhau, cốt mão màu liên-châu ánh-chiếu, hoa sen 11 lớp nở y màu, ngạch lọng tường vân qui-đảnh. Thẻ mão gồm màu 9 cung, trong điểm ra xuôi dèo, Liên trước, hình lớn trên 54 dưới 81 ly, trôn thẻ phân lên 5 phân, tượng chữ NGÂN mình trắng tròn 5 phân, chữ 3 phân màu Liên hai bề của thẻ, dài 9 tấc. Lạc-Thần-Phong màu Nghê dài 1 thước 2 tấc. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu Ngân dài 1 thước 2 tấc. Ni-Cô Thường, Đơn Điện phục 5 cung, Liên, Quế, Ngân, Nghê, Lục, phân tiền liên hậu cách chiếu, Ni-Cô đồng có mang chữ LỆ 27 ly, màu Liên, tròng trắng 3 phân y khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-Phục dài 1 thước 2 tấc màu trắng. Điệp-kiên 136 lá, tròng Nghê ngoài Liên. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 10 nút hình vuông màu vàng anh 3 phân, trên bâu đóng 1 nút màu đỏ hình vuông 1 phân. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 3 lằn mỗi lằn 23 ly, trước Liên, trung Quế, ngoài Ngân. Xiêm 7 lá 3 trắng 4 viền bìa trôn 5/3 màu Liên.

- Đây về Đạo nghi Lễ-phục của: Minh-Sắc Tùng-Nghiêm: mão phân tấc y khuôn đã dạy rồi, ngạch 9 từng chia 3 đoạn, trên Nghê, Lục, Thạch, trung Bích, Quỳnh, Diêu, dưới Liên, Quế, Ngân, từng Nghê tượng Nhãn-Tâm xanh 3 phân, từng Quỳnh có chữ NGHIÊM 3 phân màu vàng tròng trắng tiền hậu như nhau, cốt mão màu Nghê ngọc phản chiếu, hoa sen 11 lớp nở y màu, ngạch lọng tường vân qui-đảnh, thẻ mão 9 màu gồm cung, trong điểm ra xuôi dèo Nghê trước, hình lớn trên 45 dưới 81 ly, trôn thẻ phân lên 5 phân, tượng chữ MINH, mình trắng tròn 5 phân, chữ 3 phân màu Nghê hai bề của thẻ dài 9 tấc. Lạc-Thần-Phong màu Nghê dài 1 thước 2 tấc. Ni-cô Thường, Đơn Điện phục 5 cung: Nghê, Lục, Thạch, Bích, Quỳnh, phân tiền liên hậu cách chiếu, Ni-Cô đồng có mang chữ TÙNG 27 ly tròng trắng 3 phân y khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục trắng, dài đồng 1 thước 2 tấc. Điệp-kiên 136 lá trong Thạch ngoài Nghê. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 10 nút màu Nghê rập, hình vuông. Trên bâu đóng 1 nút màu đỏ hình vuông 1 phân. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 3 lằn, mỗi lằn 23 ly, trước Nghê trung Lục ngoài Thạch. Xiêm 7 lá, trắng 3 viền 4, bìa trôn 5/3 màu Nghê.

Đây về Đạo nghi lễ phục của Thiên-Lý NGŨ-ĐẲNG giai linh PHẨM:

1. Thiên-Bích Năng-Phẩm.
2.
Thiên-Quỳnh Ngân-Phẩm.
3.
Thiên-Diêu Nghê-Phẩm.
4.
Thiên-Liên Lục-Phẩm.
5.
Thiên-Quế Thạch-Phẩm.

Mão phân tấc y khuôn đã dạy rồi, ngạch 5 từng ứng 5 màu.

- Về Thiên-Bích chấp trung màu Bích , đề chữ PHẨM tròng trắng 5 phân, 3 chữ phân màu Bích, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu vàng, sắp màu Bích, Quỳnh kế, Diêu trên, trở lại kề Diêu trung, dưới Quế.

- Thiên-Quỳnh chấp trung Quỳnh, đề chữ PHẨM màu Quỳnh kiểu sắc y nhau.

- Thiên-Diêu chấp trung cung Diêu: chữ PHẨM nét màu Diêu.

- Thiên-Liên chấp trung Liên, chữ PHẨM nét màu Liên.

- Thiên-Quế chấp trung Quế, chữ PHẨM nét màu Quế.

Về Nhãn-Tâm y nhau, cốt mão phẩm nào màu đó, hoa sen 10 lớp nở 1 lớp búp. Ngạch lọng tường vân chiếu-đảnh. Thẻ mão 5 màu gồm cung, trong điểm ra xuôi vận tùy cung phận, hình lớn 45/81 ly. Trôn thẻ phân lên 5 phân đề chữ 3 phân tròng trắng tròn 5 phân. Đề như vầy: Thiên-Bích chữ NĂNG, Thiên-Quỳnh chữ NGÂN, Thiên-Diêu chữ NGHÊ, Thiên-Liên chữ LỤC, Thiên-Quế chữ THẠCH, chữ nào màu đó. Hai bề của thẻ có chữ, thẻ dài 9 tấc. Lạc-Thần-Phong màu ứng Phẩm phận, dài 1 thước 2 tấc hình lớn 45/81 ly. Ni-Cô Thường, Đơn-phục 5 cung sắp y Đầu-Sư, Thiên Cung chủ Phẩm. Ni-Cô mang chữ THIÊN đồng chữ xanh tròng trắng, chữ 27 ly, tròng 3 phân chữ THIÊN. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng. Đại, Tiểu-Phục màu Phẩm phận dài đồng 1 thước 2 tấc. Điệp-kiên 118 lá, đồng trong Nghê ngoài ngọc anh. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc đóng 15 nút 3 phân hình vuông màu Phẩm phận, trên bâu đóng 1 nút màu xanh hình vuông 1 phân. Áo Đại, Tiểu Thường-phục viền 2 lằn, mỗi lằn 36 ly, trong Bích ngoài kim-chi, trong Quỳnh ngoài Ngân, trong Diêu ngoài Nghê, trong Liên ngoài Lục, trong Quế ngoài Thạch. Xiêm 7 lá 3 trắng 4 viền bìa trôn 5/3 phân màu Phẩm phận.

Đây về Đạo-Lễ Y Quan nghi Phục của BÁT-BỬU nữ nghi:

Mão phân tấc đã dạy rồi:

1. Trinh-Bửu Hanh-Nữ.
2.
Tín-Bửu Hoa-Nữ.
3.
Hiếu-Bửu Huyền-Nữ.
4.
Thiền-Bửu Hoàng-Nữ.
5.
Lễ-Bửu Kinh-Nữ.
6.
Nghĩa-Bửu Tú-Nữ.
7.
Liêm-Bửu Liệt-Nữ.
8.
Giác-Bửu Thanh-Nữ.

Ngạch 5 từng 8 lớp: chấp trung màu kim-tuyết đơn đỉnh trên kế quỳnh-anh, trên chót màu bạch-lộ, dưới kế màu ngọc-thanh, dưới chót màu châu-ánh. Trung-ương gắn chữ BỬU màu vàng, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu đỏ, chữ 3 phân, tròng trắng 5 phân, tiền hậu như nhau. Ngạch lọng tường vân tam-đảnh, cốt mão màu kim-tuyết, hoa sen 10 lớp nở y màu. Thẻ mão 8 màu sắp liên trên dưới cách: trong xanh, vàng, đỏ, biếc, hồng, rạng, ánh, lộ, dài 9 tấc, lớn trên 45 dưới 81 ly, trôn thẻ phân lên 5 phân, đề chữ 3 phân, tròng trắng 5 phân chữ tím. Đề như vầy: 1. TRINH, 2. TÍN, 3. HIẾU, 4. THIỀN, 5. LỄ, 6. NGHĨA, 7. LIÊM, 8. GIÁC. Lộ hai bề của thẻ. Lạc-Thần-Phong màu Nghê dài 1 thước 1 tấc 7 phân, hình lớn trên 45/81 ly. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu quỳnh-anh, dài 1 thước 1 tấc 7 phân. Ni-Cô Thường, Đơn-phục 5 sắc: Quỳnh, Bạch, Ngọc, Châu, trung chấp màu kim. Ni-Cô đồng có mang chữ NỮ 27 ly, tròng trắng 3 phân tròn. Ni-Cô thường hành Đạo-phục màu trắng. Điệp-kiên 100 lá, trong màu thượng-lộ, ngoài viền kim-tuyết. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 10 nút màu kim-tuyết, hình vuông 3 phân, trên bâu có đóng 1 nút màu đỏ hình tròn 1 phân. Áo Đại, Tiểu Thường-phục viền 2 lằn, mỗi lằn 28 ly, trong kim-tuyết ngoài châu-ánh. Xiêm 7 lá, 3 trắng 4 lá viền, bìa trôn 5/3 phân màu kim-tuyết.

Về Tường-liên-kiết của HƯƠNG, NGHIÊM, PHẨM, NỮ như vầy:

- Vị HƯƠNG Thỉ-Bồ: sắp 2 màu xanh, đỏ, xanh trước đỏ sau, gọi tả trước hữu sau, mỗi màu 1 tấc 25 ly.
-
Thỉ-Liễu : sắp vàng, hồng, thước tấc y nhau.

Về NGHIÊM-Trí Tường-Liên-Kiết 3 màu:

- Xanh, vàng, thấm: Ngự-Hải Linh-Nghiêm.
-
Ngân-Hà Lệ-Nghiêm: vàng, xanh, thấm.
-
Minh-Sắc Tùng-Nghiêm: xanh, thấm, vàng.

Về NGŨ-Phẩm:

1. xanh, đỏ, tím, vàng, hồng;
2. đỏ, tím, vàng, hồng, xanh;
3. tím, hồng, vàng, xanh, đỏ;
4. vàng, hồng, xanh, đỏ, tím;
5. hồng, xanh, đỏ, tím, vàng.

Về BÁT-BỬU, Tường-liên-kiết xanh, vàng, đỏ, đen, tím, hồng, biếc, rạng, xây tiếp xuôi liền của Bát-Bửu.

Thẻ áo Nhị-Hương: 1 thước 2 tấc 3 phân.

Tam-Phẩm: 1 thước 2 tấc.

Ngũ-Đẳng: 1 thước 1 tấc 7 phân.

Bát-Bửu: 1 thước 1 tấc.

Về Thiên-Lý hội đồng Nữ-phái.

Chào Thiên-Chơn, giao lại Chưởng-Quản in ra ban truyền cho mỗi trẻ Mẹ thâu chấm chọn xem đây sắm sang y phục hành trang tôn lễ tín triều bái phục.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Chơn-lịnh Tứ-phê Bảng-hiệu Tòa-Thánh

Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Thần-Linh-Anh (Năm thứ 36)
Văn-phòng: TÒA-THÁNH CAO-ĐÀI VIỆT-NAM
Tam-Tôn Nguơn-Khí GIÁO-HỘI TRUNG-ƯƠNG
Số: 304/61/N.C.Q
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

Ngày 22 tháng 1/36/ Tân-Sửu (8/3/1961)

THIÊN-CHƠN GIÁO-CHỦ ĐẠI-ĐẠO
ĐẠI-THÀNH BỔN-GIÁC: NGỌC-CHƠN-QUÂN

CHƠN-LỊNH TỨ-PHÊ
BẢNG HIỆU:
TÒA-THÁNH

NAY TỨ
ĐẠI-THÀNH BỔN-GIÁC
NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

3. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

HUỆ-ĐĂNG CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây cảnh Diệu-Linh-Đền
Tâm thành chầu chực bền nên Thánh-Tòa
Rõ thông Đạo-lý nguy nga
Tu-Di Tòng Bá gia gia nhứt thiền.

2.- Ngày nầy Đại-lễ Sửu niên
Thượng-Thanh chiếu diệu bình yên tu tề
Gọi rằng phân tách dâng thề
Mùa xuân Phục-Thỉ cảnh quê Thiên-Bồng.

3.- Lâm thời Thánh-Điện Diệu thông
Thông lưu trí hóa rặt ròng lý do
Mở khai Đạo mạch Sáu-pho
Ban truyền lẽ thiệt trọn trò thành công.

4.- Về đây dâng hiến tâm không
Giờ nầy đãnh-lễ nghiệp công y nguyền
Thượng-Thanh cảm ứng bình yên
Là yên vững chí phỉ nguyền Đạo tâm.

5.- Từ đây Đạo mạch tri tầm
Tầm cho đến chỗ cao thâm mới bền
Về đây cảnh Diệu-Linh-Đền
Tâm thành chầu chực bền nên Thánh-Tòa.

Chào Thiên-Chơn Cửu-Tý Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Thượng-Thanh đọc trong giờ mỗi Hiền về đến Diệu-Linh Thánh-Điện chầu lễ, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non Nam ít trẻ tầm
HOÀNG Đồ-Lạc ứng thực cao thâm
ĐẠI ân ban tứ con nhìn phục
ĐẾ Chủ Càn Khôn lẽ vững tầm.

Thầy các con, mỗi con hiện giờ trước Đàn Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh hãy định tâm nghe Thầy ban ân giáo chỉ, rõ thấu cơ thời lưng đầy phân tách, gọi cuộc vận chuyển sang đọa siêu chiếu chứng, do pháp diệu Thiên-Tòa hiến linh Tam-pháp chuyển phạt Đại-đồng từ nay, trong hai lẽ hiện buổi đây đồng con nơi thế hạ.

THI

Thế hạ điêu nguy bớ trẻ trò
Ráng cần tu tập dạ bền lo
Mới mau hối hóa nhìn còn sống
Chớ để long lay bảo gọi đò.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày lễ năm nầy
Gọi rằng Tân-Sửu bền đây vững bền.

1.- Thánh-Tòa định trước trên là Đạo
Giữa Đạo đời hảo hảo hòa thương
Cuộc thời vận bỉ oan ương
Vì chung thế hạ sâm sương rã rời.

2.- Cả tiếng kêu con Trời tân tiến
Gặp Cha Trời phô diễn nhiệm mầu
Từ đây lành phải cúi đầu
Cúi đầu phục vụ một màu thông minh.

3.- Phải tiến tân nối duyên thiện mỹ
Phải châu toàn tu kỷ vị tha
Nhìn nhau đồng loại một cha
Cha Trời là Lý, Lý hòa hiệp nên.

4.- Chữ Thường Tin vững bền chỗ Thiệt
Thiệt vững bền tâm huyết rót bầu
Con ôi! sáng suốt làu làu
Vừng mây bỗng án Cha đau lắm mà.

5.- Thầy mừng chung con Ta nhứt trí
Chí anh hùng thiện mỹ tập tu
Bớ con vén sạch mê mù
Mù mây mê tục phải lu tinh thần.

6.- Tinh thần kém Tham Sân nổi ứng
Làm cho người mãi đến xát xô
Con ôi! Đạo-pháp qui mô
Mô thành đức nghiệp điểm tô mỗi giờ.

7.- Con của Thầy Bổn-sơ giác tiến
Thánh-Đức nền là bến Từ-hàng
Gọi rằng Phục-Thỉ vén màn
Màn Tham Sân vọng rõ ràng vân Si.

8.- Con của Cha, Cha đây con hởi
Con của Trời, Trời đợi mãi chờ
Bớ con đừng có u ơ
Thẳng xông bước Đạo mầu cơ pháp thiền.

9.- Nhìn Lý thiệt là duyên nối chặt
Nối chặt bền dầu ngặt cũng qua
Bước bươn vào đến Ngọc-Tòa
Tu-Di núi vững độ xa dẫn gần.

10.- Nền Càn Khôn tường thâm tín trọng
Thể thức là ứng lộng nhiệm tri
Lạc-Thơ Tiên-khí nguy nguy
Hà-Đồ Phục-Thỉ đồng qui qui đồng.

11.- Chữ Bảo-sanh trắng trong không ố
Chữ ứng thừa thật rõ mới hay
Bớ con tránh chỗ lá lay
Đồng con nhớ lại tại đây cứu đời.

12.- x Thượng-Thanh Đại-lễ xuân tươi
Đầu xuân Tân-Sửu mười mươi thấm mùi
Chung con đừng có sụt sùi
Chung con trọn chí ngày vui lộ lần.

13.- Bớ con bền dẻo tinh thần
Bớ con thuận hiệp hòa thân tu tề
Lập trần pháp chính lý phê
Nghĩa nhân là Đạo vâng nghe thấy thành.

14.- Đó là phải Thiệt Tin lành
Con Trời Người thuận Đất dành lộc ban
Thượng-Thanh Tân-Sửu Ngọ Đàn
Đây là ngày trước vén màn bảo yêu.

THI

Bảo sanh sanh thuận hiệp hòa chung
Yêu mến đồng nhau tránh lối cùng
Đem lại cuộc đời phong hóa mỹ
Thuần chơn chánh pháp cách nhân tùng.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO truyền Lục-Luật vững bền nơi
VÔ cùng bất tận tròn trung trí
VI Diệu Minh Thần pháp Huệ tươi.

THI BÀI

Thượng-Thanh thời Dậu trước Đàn
Đây là tiền nhựt vén màn phát huy.

1.- Phân phán định thâu nguy khí tượng
Bần-Đạo mong phương hướng trò tuân
Bớ con Nam Nữ vui mừng
Mừng cơ tiến hóa mùa xuân tân thời.

2.- Tân-dân lập thuận Thiên Trời Chủ
Thời cơ ban cuộc vận tú linh
Bớ trò Nam Nữ phát minh
Bớ trò hiền hiếu đừng chinh đọng trầm.

3.- Niên Tân-Sửu cao thâm phán định
Phán lời đây tôn tín sống còn
Đồng nhìn định mệnh sắt-son
Sắc phong danh nghĩa vuông tròn Lạc-Thơ.

4.- Đây lời dạy mầu cơ Đồ-cực
Tại Thiệm-Châu tức tức mặc tình
Phổ-thông lý diệu khinh khinh
Truyền roi bốn bể tròn tin mới tròn.

5.- Tin nhứt trí suốt thông Đạo mạch
Thường nhắc cân ngọc thạch đôi đàng
Đứng lên khai diễn ninh an
Phát huy tâm lý sắp sang thuận thời.

6.- Con của Trời lập đời dĩ háo
Chữ tương lai hảo hảo phô bày
Nêu lên danh nghĩa Cao-Đài
Đài-Cao trí cảnh cách tài liêm nhân.

7.- Trí cách, trí tân dân cổi tục
Cảnh hòa bình giềng mối phải thông
Cách giao liên lạc rặt ròng
Tài tri vận cuộc vận phòng thoát nguy.

8.- Cổi mở hẳn lối phi pháp lý
Đổi nẻo xằng tri vị nhân lương
Con người Trời Chủ Đất tường
Bớ con Đời Đạo chữ thương gắn lòng.

9.- Gắn vết thương lập công nghiệp đức
Bảo đồng sanh gầy hướng an hòa
Thượng-Thanh lý dụ cần đa
Phô khai nhân nghĩa đồng ca ca đồng.

10.- Lối vật chất phập phồng tranh đấu
Nỗi bùn than đặt dấu nồi da
Bớ con cộng lạc dung hòa
Hòa tâm Chơn-Lý đây là ánh phong.

11.- Cuộc trần ai lá lay không ngớt
Con của Trời đừng thớt hở sơ
Con Trời chớ để u ơ
Con Trời thì phải thông cơ vận hành.

12.- Con của Trời tung hoành phạm luật
Con của Trời thước mực đắng đo
Con Trời thấy lý pháp do
Con Trời biết Đạo phải lo tu tề.

13.- Con của Trời cảnh quê lui tới
Tới nẻo hiền ngày mới phương châm
Con Trời trí độ cao thâm
Con Trời thượng đạt thoát trầm phù vinh.

14.- Con của Trời ráng nhìn vận mạng
Con của Trời tỏ rạng tánh tâm
Tánh thông đức độ đâu lầm
Tâm lương nhẫn nại bền cầm Đạo chơn.

THI

Đạo mầu chơn pháp chánh truyền lưu
Phương hướng gương nêu dứt hận cừu
Sấn bước tiền đồ khai lối sống
Ở an bền đủ dạ đừng cưu.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 - 10 giờ trưa)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-ân Trời tứ cõi Nam-Bang
BÀNG-thị Long-Quân chỉnh Việt Càn
TỔ thỉ gầm Trời chân-chín độ
QUỐC-gia phát triển tiến tân đoàn
ĐẠI-đồng võ trụ khai lai hội
THÁNH-Đức dựng nền thống mối cang
ĐẾ Đạo hóa hoằng dương Thỉ phục
Giáng-Đàn chứng lễ Thượng-Thanh an.

Cha mừng mỗi con chung Đàn-nội, Cha đây Tổ-Quốc Việt Càn, lời chấm chọn vén màn, từ đây lý do truyền huấn bảo, bớ con chung Đời Đạo, nên nhớ câu hảo hảo Nam-Bang, chớ hớ hinh xiêu đổ điêu tàn, phải thương tiếc máu xương đồng-bào cùng vui sống, chớ đa mang chữ vọng, đừng tranh lấn miếng ăn, tránh cơn nầy cam ở nhố-nhăng, giành mặc ấm đất bằng sóng dậy. Con ôi! dân ta phải thấy, thấy biết nghe nhớ lại an hòa, cuộc tương tàn cốt nhục thiết tha, ai chờ rước ngoài ma quỷ ngạo. Con ôi! văn minh sôi trào một chảo, chảo hình hài vật máu chất thành non, đồng con tin tưởng sống còn, còn danh nghĩa núi non dân Việt Thiệm, định tâm toan đốn tiệm, cần chấn hưng nhân cách liêm phong, âu toan cổ động chung đồng, đồng phát triển tinh thần tươi sáng; phải thực ứng lý do rạng rạng, đừng lầm mưu lộn kế của ngoài da. Con ôi! dân sự lương hòa, phô diễn thịnh xướng ca khánh lộc, đoạn lìa rắn độc, nên giữ gìn ấu bé gà nhà, toan tiến hóa đón voi ngăn rừng thẳm, đừng hớ hinh mồ cha bị dậm, đoan khổ thay con cháu lặn nhọc mà ôi!!!

THI

Mà con, mà cháu, hỡi mà dân
Xu hướng làm chi lối Sở Tần
Chước độc chống Trời khoe sức mạnh
Hước hài rạch đất cuộc tao tân.

THI BÀI

1.- Tao phùng lý phùng chơn Đạo chánh
Tân-dân phô giàu mạnh vận hành
Con ôi! Tạo-Hóa thanh thanh
Nhắc cân cơ hội trược thanh siêu trầm.

2.- Lời Trời dạy phương châm lý tưởng
Chữ nhứt đồng hạnh nhượng bảo sanh
Cơ mưu họa phước rõ rành
An bền tồn tại mối manh thuận thời.

3.- Oai phạt trị là nơi Đại-Kiếp
Dân Việt-Nam bước kịp thoát ra
Thẳng xông đến cảnh ôn hòa
Cảnh Trời ban tứ nguy nga sống còn.

4.- Nền Đạo-đức bảo tồn nguồn thạnh
Chỗ vững bền tuyết ánh tư bề
Bớ con thuận hợp đồng về
Về nơi tịnh định cảnh quê thông bình.

THI

Cảnh cuộc điêu nguy buổi thế tàn
Quê nhà Châu-Thiệm Việt-Nam an
Thông truyền suốt nhận tường nhau rún
Nơi thuận lập trần tiếng nổi vang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài Đức Cửu-Tý Thiên-Chơn giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Thượng-Thanh ngày lễ năm nầy
Tân-dân Tịch-Địa tại Đài Nam-Bang
Càn là Chủ khí Khôn Càn
Khôn khai pháp mẫu vén màn lập ngôi.

2.- Ly cung phận sự đã rồi
Khảm đương chiết vật rõ rồi từ đây
Đạo-mầu Trời sắp vui thay
Xích lằn Đạo-mạch thấu Tài Đức Tâm.

3.- Thuần chơn cơ hội đâu lầm
Lập thành kỷ chánh cương thân manh thiền
Con người Trời Chủ hòa nguyên
Đất đây tượng dục dĩ huyền hoàng kinh.

4.- Đạo Khai-Huỳnh thấu Thường Tin
Hóa phong Thiệt đúng bình ninh an hòa
Hiện đây Đạo-mạch nguy nga
Chấn hưng Thỉ-Đức người ta đủ đầy.
Thượng-Thanh ngày lễ năm nầy
Tân-dân Tịch-Địa tại Đài Nam-Bang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Cửu-Tý đọc giảng giải 9 giờ tối Đạo-Tràng lễ Thượng-Thanh.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Phật lai lâm chốn Thiệm-Châu
NÔNG truyền pháp chánh chỉ Trời thâu
ĐẠI-đồng nhìn thấy nguồn chơn giáo
THÁNH ĐẾ khai thông mối Đạo-mầu.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày lễ đây là
Tháng hai Ba-sáu gia gia tánh thuần.

1.- Thuần tánh đức một chừng chung thỉ
Buổi cuối cùng nhìn kỹ mới thông
Cuối Nguơn cùng tận Luật-công
Vì lo tranh đấu bẫy vòng hại nhau.

2.- Người như vậy làm sao an đặng
Người quên Trời người thắng chỗ nào?
Bớ người nhìn lại trước sau
Bớ người tự tỉnh một màu từ đây.

3.- Người thoát tục dựng gầy tâm lý
Người suốt thông Bác-ái thăng bằng
Nói hay làm đặng mới rằng
Tranh đua vật chất nặng quằn trái oan.

4.- Mau nhìn rõ cuộc tàn luân chuyển
Mối Càn Khôn huy kiện bảo tồn
Thái-Đồ thanh vụ ngoài trong
Tu-Di Tam-giái hòa đồng đó đây.

5.- Đây với đó hây hây khí tượng
Con của Trời hạnh nhượng tâm như
Bớ con an mạng thiện từ
Đem cho nhân vật chỉ ư thuận hòa.

6.- Nguồn Thiên-Đạo gầy ra Thiên-thể
Bảo đồng sanh nhơn nghĩa thố thi
Cả kêu thế sự duy trì
Cả kêu nhơn vật trí tri tỉnh tuồng.

7.- Đừng phóng túng theo luồng gió mạnh
Ta e cho khó tránh luật Trời
Giỏi hay cứu giúp cuộc đời
Giỏi hay sau lại chống Trời hại Linh?

8.- Đời như vậy hỏi minh chưa đó
Luật thăng bằng hỏi có hay không?
Hỏi ai khắp cả Đại-đồng
Đồng tang thương hại bẫy vòng diệt nhau.

9.- Đời như vậy làm sao hòa ổn
Đời như vầy phải khốn bớ đời
Bớ đời mau phải nhìn Trời
Trời là sanh-háo con người chung thương.

THI

Chung hòa bình đẳng sống còn an
Đừng có hớ hinh sắp cuộc tàn
Lắc lẻo mỏng mành toan xúi giục
Quần sanh đau khổ thấu tâm can.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày sau, đọc rồi mới hành-lễ .

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-hoa tụ đảnh gọi Tu-Di
HOÀNG Lịnh điểm công trẻ hữu nghì
HUỲNH chủng lập Càn Khôn Thỉ-Đức
ĐẾ thâm Xích tịch tượng phong nghi.

THI BÀI

Thượng-Thanh cơ hội lập trần
Đây là lễ trọng tinh thần hòa yêu.

1.- Người cộng lạc nhẫn nhiêu tâm chí
Người thuận người người thấy rõ trong
Thấy là thấy Luật Chí-công
Thấy là tranh đấu bẫy vòng bùn than.

2.- Người như vậy cuộc tàn người hỡi
Người hiệp Trời Trời đợi dẫn dìu
Người sao gầy cuộc đọng điêu
Gọi rằng hay giỏi hiu hiu cực tài.

3.- Trời thường dạy hiện đây một giống
Thương giống nòi nhìn sống còn chung
Lợi chi gầy cuộc hoành tung
Phong trào sóng dợn đồng chung điêu tàn.

4.- Đời mau tỉnh vén màn vật chất
Nhịn nhường ăn thân mật ở an
Xát xô phải chịu điêu tàn
Giai hòa cấp thuận bình tăng hòa đồng.

5.- Đừng giành giựt giống dòng nồi xáo
Phải biết rằng tiếng hảo Nam-Bang
Cơ thâm họa kín hành tàng
Trả vay tại thế Dinh-hoàn tự tri.

6.- Vì chủ trương mà khuy đồng tộc
Nguyện vọng cam nguồn độc phát sanh
Tự do đâu hỡi đâu lành
Tự do giai cấp tập tành thuần chơn.

7.- Nên xét kỹ đây nhơn đó nghĩa
Muốn cánh tân phải phế lối Tham
Bảo-sanh dứt hẳn Sân thầm
Thố thi kỷ chánh sưu tầm hợp lương.

8.- Cho đúng đắn phong cương qui lệ
Chớ mưu đồ đâu dễ Cửu-thông
Trường giang sơn vững xuân đồng
Chủ trương Bác-ái Đại-đồng bằng an.

9.- Người giác nhận vén màn thấu Luật
Người trí tri ứng thực lẽ hằng
Cách liêm cần chánh mới rằng
Nếu không đừng có hô càn báu linh.
Đời người hợp thuận rõ tình
Người lành của báu đoan nghìn tự do.

THI

Tự hỏi lại tâm bớ cuộc đời
Hỏi ai còn sống ở bền nơi
Làm sao thấy rõ kêu người phục
Vụ chính thuần chơn gọi cứu đời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày sau lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ .

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang phát độ đức bày khai
NAM-Thiệm chấn hưng tâm trí tài
THÁNH Phật giáng trần hoằng tiếng gọi
MẪU-Nghi chỉnh thế hiện từ nay.

Mẹ mừng chung Nữ-phái, lễ Thượng-Thanh ban dạy đây lời, bớ đồng con phái nữ trong đời, xa hủ tục bền nơi hòa ái, phải tiến tân trung kiên hầu tự do trên lẽ phải, khá hòa thương đem lại lý tình chung, hiện đây cuối Hạ-Nguơn cùng, Trời hoằng Lý Pháp Đạo ban đồng câu Phục-Thỉ. Nữ lưu là Nhâm-húy, chịu hẹp hòi bao thế kỷ lắm lâu rồi, đến đây Mẹ dẫn huờn ngôi, toan phấn chấn vun bồi trên đức tánh. Việt-Bang làm sao người an nước thạnh, lo tiến tân nêu hẳn độ trình chung, đó là khai thoát đàng cùng, nhìn nhắm nhận nẻo thông hiền nhân hướng Đạo. Kìa kìa văn minh đa vật chất là ngược ngạo, bởi tranh ăn giựt áo mặc ấm hỡi chồng con. Nữ-lưu hạnh đức suốt thông ta người đồng thể, thể đồng ở an, mau vén màn phải văn minh Đạo-đức, gương mẫu nêu đánh thức lối tệ đoan, dẹp khối thúi tanh, toan bảo thanh trinh tiết liệt, xa con đàng vong diệt, tránh lối đọa trầm, che mắt lấp tai, tâm tánh cao thâm bảo an dẹp biến, đó là Sĩ-nhu Càn-kiện, đây là hanh nữ lập trần, thư hùng tuấn tú tung vân, thang chín nấc Mẹ chờ chung gái Việt, thuần phong ánh tuyết, tục mỹ nêu lên, chấn hưng cứu thế đắp nền, chủ trương Đạo bảo linh còn sống, hỡi con Ta danh thanh hiền nữ.

THI

ÂU-CƠ là Mẹ hỡi nầy con
Lương giáo hòa yên chớ méo tròn
Chấn động tinh thần gây lý tưởng
Bảo sanh nhơn nghĩa Đại-đồng tông.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày lễ đây là
Sửu niên lịch Đạo âu ca Đại-Thành

1.- Ba-mươi-sáu siêu thanh đọng diệt
Luật điều ban tha thiết lắm mà
Đời cùng kiếp gấp ôi là
Con Ta mau tỉnh dựng nhà Tu-Di.

2.- Con của Trời từ nay cộng lạc
Trái phải rồi đến thác biết cùng
Cũng vì vật chất hoành tung
Khua môi uốn lưỡi hô tung lối xằng.

3.- Mẹ nhìn thấy điêu tàn quá ngán
Sao mỗi con không hản mãi lầm
Xát xô nồi xáo thâm tâm
Hỏi ra giành ở ăn cam giết mòn.

4.- Trai mất trung đâu tròn nhơn nghĩa
Gái thiếu trinh tiết lệ ố lem
Con ôi! mau phải vén rèm
Con ôi! tri giác hạnh khiêm xây nền.

5.- Đời thuần chơn phải nên là Đạo
Người biết thân cổi tháo dị đoan
Đạo người tánh đức châu toàn
Lương tâm bảo vệ phong cang rõ rành.

6.- Con an mạng hôi tanh dẹp cất
Đem gương lành thi thật độ linh
Bớ con yêu chuộng hòa bình
Bình an là Đạo hòa tin tâm hằng;
Bớ con Nữ-phái hành trang
Phong công hiển tích âu toan cổi diềm.

THI

Cổi mở phấn son trí Đạo trang
Đổi thay hình dạng độ đồng an
Chấn hưng phong hóa đem đường chánh
Tình nghĩa lý khai vén hẳn màn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày sau, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

LIỄU-THANH TIÊN-NỮ Giáng-Đàn.

THI

LIỄU hết trần u hỡi muội a
THANH nhân hiền tú Đạo tròn ba
TIÊN ban cốt cách đoan trang hạnh
NỮ sĩ phát minh vén mỗi màn.

THI BÀI

THƯỢNG-THANH ngày lễ đây là
Bảo sanh nhơn nghĩa dựng nhà Đạo tâm.

1.- Nguồn Thiên-Lý cao thâm vô tận
Chị mừng chung thuận vận thấu cơ
Cuộc sang cuộc biến hiện giờ
Mỗi em thấu đặng chị chờ dẫn đây.

2.- Chị dẫn em từ nay vừa khít
Nơi Đại-Thành trạm tịch Hà-Đồ
Em ôi! phái yếu nhược phô
Gương lành đoan trạng trí tô vững bồi.

3.- Muốn cứu thế phải thôi mù chạ
Muốn giải nguy mau khá thiền tân
Tề thân trong trắng tin cần
Nhân lương phẩm quý tinh thần vững an.

4.- Gái Việt-Nam vén màn quyền lợi
Gọi phát minh bước tới Đại-đồng
Chị em yêu dấu suốt thông
Thuần chơn nhân vị lập công nghiệp nhà.

5.- Đừng phóng túng xa ngoa lạc trụy
Lối đàng cùng em thấy hay không?
Buổi Đời cơn Đạo ngoài trong
Con người liêm chánh cộng đồng Lý-chơn.

6.- Lý là chỗ thanh nhơn nghĩa vụ
Gái tròn tuân qui-củ thuận xuôi
Em ôi! tỉnh giác vun bồi
Em ôi! tri trí lập ngôi Tam-tài;
Trời Nam hảo hiệp là đây
Trung-Ương Đất Việt trạch Tài Trí Tâm.

THI

Gấm vóc giang sơn tốt đẹp xinh
Cả kêu em hỡi chuộng hòa bình
Định lòng tỉnh lại soi kim cổ
Đạo-đức nhà Ta thấu bảo gìn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày sau lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ Giáng-Đàn.

THI

THÁI khí huỳnh phong chủng nhựt sanh
THƯỢNG minh Cảm-ứng biệt đường danh
ĐẠO-mầu thâu định Tinh Thần Khí
TỔ luận Âm Dương thanh trược rành.

THI BÀI

Thượng-Thanh lễ trọng thân thiền
Chung đồng Nam Nữ phỉ nguyền từ đây.

1.- Trong đời tận thiên tài giải nạn
Chỗ éo le đời hản Đạo-mầu
Chung nhau Cảm-ứng thực đầu
Đầu Nguơn Phục-Thỉ vãng thâu cơ thời.

2.- Đạo là Trời thế-gian nên xét
Đạo lập trần phân biệt giả chơn
Thế-gian nên dứt giận hờn
Thế-gian cảm giác chánh chơn một niềm.

3.- Cảm lý thiệt trọn tìm cơ hội
Thông đường về thấu mối Vô-Vi
Bớ chung thế sự đừng nghi
Tự tâm cảm nhận đường đi thông đường.

4.- Đường an vững nghĩa phương tu tập
Đường vững bền dầu thấp lẽ thông
Xét coi thế sự chinh chồng
Tại chưng thiếu cảm thiếu vưng ứng hầu.

5.- Cơ họa phước đáo đầu vay trả
Con của Trời mau khá tiến tân
Thế-gian biết đặng ba chừng
Chừng cao là sáng, chừng ngưng diêm phù.

6.- Chừng phê phán thâm u chi chiếu
Khí Huyền-Huỳnh danh hiệu từ đây
Từ là tượng khí khinh thay
Biến sanh mùa tiết gió đây hiển thần.

7.- Khí trọng trược lưng chừng triệt đọng
Gầm trí thuần tượng dục tòng ninh
Kêu chung thế sự nhìn tin
Buổi sơ hỗn độn ai minh bớ đời.

8.- Đủ chi tiết cuộc thời thịnh vận
Tượng dục sanh Càn vấn Khôn thành
Bớ đời đừng có tung hoành
Phân minh Chủ-Tể tinh khinh cơ tuần;
Thượng-Thanh Hoàng ký Hồng-Quân
Quân-bình tu tập ngày xinh nhiệm kỳ.

THI

Thượng-Thanh Tân-Sửu cuộc đời thay
Hạ chí lung lay vận trí tài
Tâm Đức nghiệp nhà danh tiếng rạng
Trí trung kiện sự lý bày khai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ tối.

-------o0o--------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH Đạo thiền tâm ứng thực thanh
CA oanh tiếng giác bảo đồng sanh
GIÁO truyền cơ hội trên đồng dưới
CHỦ nghĩa Linh-thiêng chiếm đạt thành.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày lễ nhiệm mầu
Bảo Linh giác ngộ đáo đầu là đây.

1.- Chữ thiền đạt đổi thay nguy biến
Chữ Từ-bi Càn-kiện cuộc đời
Thái-Cực vận khí vui tươi
Do Trời khai khiếu đem người về an.

2.- Trời có một là thoàn tế độ
Ta có Trời giải khổ người hay
Ta Người hiệp nhứt sum vầy
Ta Người an vững Cao-Đài lập cang.

3.- Người giác nhận bùn than xa lánh
Bác-ái là nguồn Thánh nước Tiên
Từ đây thoát chốn trần miền
Biển trần khổ ách hữu duyên vào thoàn.

4.- Con của Trời bình an tịnh định
Con của Trời đừng tính toan hư
Bớ đời phải rõ bấy chừ
Bớ đời tự giác như như cõi lòng.

5.- Đời nhìn Đạo là thông vận mạng
Đạo hòa Đời lương hản giáo truyền
Đạo cổ thọ căn bổn nguyên
Đời xa cổ thọ gặp phiền gió tuôn.

6.- Ngọn cuồng phong mấy luồng hung ác
Đời muốn an muốn thoát bão bùng
Đời nhìn Đạo-đức chấp trung
Có danh cổ thọ sê sum che đời.

7.- Danh Đạo-mạch của Trời Chúa-Tể
Nếu ai mà mạ phế khó gần
Khó gần Đạo-đức tao tân
Khó gần Đạo-đức Tham Sân Si hoài.

8.- Nguồn Đạo-đức bày khai nhơn nghĩa
Người giữa người trí huệ sự cân
Đời ôi! an mạng tinh thần
Thần an Khí sáng Tinh cần lương năng;
Bớ đời tỉnh giác dò phăng
Bớ đời nhìn rõ biết rằng tồn vong.

THI

Tồn tại tâm lương thấu vận hành
Ba lần linh vướt sáu nguồn sanh
Kêu đời tỉnh giác nhìn cho kỹ
Bảo vệ từ đây đát mối manh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đến lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 - 6 giờ tối)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chung hiệp một màu
Thượng-Thanh lễ trọng nhiệm mầu tín tôn
Vô-Vi Thánh-Điện xuân đồng
Lạy Thầy Chúa-Tể lập công chung hòa.

2.- Xuân khai, Hạ chuyển thứ ba
Bốn phương huyền thoái vận hòa long lay
Có chi hay giỏi khoe tài
Con người ít đức dầu hay hay mòn.

3.- Dân sanh trí vị thon von
Hỏi ai bí khải hỏi tròn hay hư
Bớ đời nhìn lại thiện từ
Kỷ cương bút tước hữu dư tượng thiền.

4.- Lập trần chấn động mối giềng
Nhân cần liêm cách chánh kiên chơn tề
Chuông rung trống động đề huề
Hỏi trong sáu cửa qui về phục Sư.

5.- Chớ nên húng hính nhàn cư
Cũng đừng nồi xáo ráng tư lượng thiền
Càn Khôn khai tịch hậu tiền
Kêu chung thế sự bền yên bước đầu;
Về đây chung hiệp một màu
Thượng-Thanh lễ trọng nhiệm mầu tín tôn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến ngày 17 tháng 2/36 Tân-Sửu lễ Vô-Vi Thượng-Thanh Chư-hiền Nam Nữ về Diệu-Linh Thánh-Điện chầu lễ, trước vào đãnh-lễ, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Bài đọc Ngọ thời Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ tối.

--------o0o--------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ bày khai Lý Pháp chơn
HOÀNG-Thiên hoằng Đạo hiện đâu sờn
ĐẠI-Thành trong buổi đời đang biến
ĐẾ Chủ Càn Khôn phục Thỉ-Nguơn.

Thầy mừng mỗi con, hiện trong Đàn-nội thời Ngọ Đàn Lễ Thượng-Thanh Vô-Vi Thánh-Điện. Vậy mỗi con nên an tâm vâng nghe Thầy ban ân khai đàng thông nẻo suốt, đây trò Ta trẻ hiếu hiền Nam Nữ. Con ôi! Lý-chơn toan gìn giữ, dấu nhiệm bước Đàng-dê, thân tề tu chơn thỏ vấn đề, đêm tăm tối màn the che lấp vừng trăng chiếu lộng, cuộc vân lung bao phủ óng giăng, bớ mỗi con chớ thiêng đổ lối xằng, toan tỉnh giấc dò phăng đúng nhịp, chơn mau bước kịp, đường chánh Trung-dung, đó là Đạo-mạch phát huy hoàng yên ứng chực chỉ đầu Nguơn Phục-Thỉ.

THI

Vô-Vi lễ trọng Diệu-Linh Đàn
Kêu bớ giáo lương phải chặt gan
Tiến bộ nhìn Trời đừng thối chí
Hớ hinh quỷ ngạo dắt lầm than.

THI BÀI

Thanh thanh Nhựt Nguyệt khai thanh
Thượng lưu tâm chí đúc thành mẫu khuôn.

1.- Mỗi con ráng tỉnh tuồng tri giác
Bớ con Ta mau thoát lối mù
Lối mù là lối âm u
U ơ phải chịu gây thù oán thâm.

2.- Thù oán thâm tâm khuy lũng đoạn
Nếu vậy rồi tai nạn kề hông
Bớ con tránh chỗ chinh chồng
Ấy là Đại-Kiếp luật công phạt trừ.

3.- Buổi đáo đầu ba dư tri kỹ
Rằng vị tha nhìn thấy biết nghe
Biết thân biết phận dặt dè
Biết Trời biết Đất éo le mới mòn.

4.- Thầy thương con Thầy còn dạy dỗ
Tại sao con đánh đổ ngôi Trời
Tu hành đã học lâu rồi
Rồi đây phản bạn hỏi người hay ma.

5.- Nếu người ta Nguyên-nhơn ráng xét
Xúc động Thiên Thầy dẹp hay không?
Con ôi! chuyển phạt Đại-đồng
Phạt người chống ngược Chủ-Ông lập Càn.

6.- Con chống Trời bình an sao được
Đón ngăn rào mực thước là đâu
Ăn cơm đập chén xiêu nhào
Bớ con uống nước mựa hầu xô lu.

7.- Đứng Nguyên-nhơn cơ cầu là ngược
Bực Linh-căn hài hước lộn nguy
Bạc bôi lời hứa với Thầy
Đến đây thò thọc ra ngoài lấm tay.

8.- Con cúi đầu phục ai đó trẻ
Con của Trời sao lại phản Cha
Con ôi! Trời Chủ đó đa
Khắp trong võ trụ ai qua mạng Trời.

9.- Lập Thiên-Quốc sửa đời chỉnh thế
Thầy thấy con nhiều phế mạng truyền
Nếu vầy mối Đạo đâu yên
Cơ lừa chuyển gạn lựa riêng có phần.

10.- Phần Đại-Kiếp phong vân che chập
Phần Đại-Thành dầu thấp lý cao
Bớ con Đạo-đức làu làu
Bớ con tỉnh mộng phong trào trào sôi.
Bớ con mau tỉnh qui hồi
Lời đây Thầy chỉ cạn lời bớ con.

THI

Bớ trò, bớ trẻ, bớ người ta
Tu học lâu năm lắm hỡi mà
Đạo-mạch Tam-tài sao sót lọt
Bốn-ơn Sáu-nghĩa đó gần xa.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Thượng-Thanh đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lễ trọng, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài dạy mở Lễ Chiêu-Linh 14-15-16-17 tháng 3

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Thiệm-Châu chấn động Thiên
HOÀNG minh phân biệt ly trinh tiền
ĐẠI-đồng chung hiệp nguồn từ thiện
ĐẾ Đạo hoằng thông hậu trí duyên.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ân chung trẻ Nữ Nam, hiếu tâm thuận thời xuôi cơ vận sắp. Vậy đến đây niên Tân-Sửu Đạo lịch 36, nhắc cân nhịp nhàng vừa hợp, mới mẻ mau lành nguồn thanh Thầy tế cấp. Vào tháng 3 ngày 14-15-16 mở lễ CHIÊU-LINH phục triều hòa chí đó chung mỗi trẻ, ngày 17 lễ Vô-Vi mỗi trẻ tri thùy đâu đem đến, đặng hỷ lạc với hai chữ Đại-Thành; Thầy nêu danh hiếu tâm lớn nhỏ. Vậy thời Ngọ ngày 14 là ngày trước lễ Chiêu-Linh Thầy sắc tứ gia phong; mỗi con an lòng thiên vị, dầu lớn nhỏ sang hèn chung hòa gọi nêu lên TU-DI LẠC-ĐỒ THỈ-ĐỨC, TÒA-THÁNH-CAO-ĐÀI VIỆT-NAM. Đó mỗi con dò đon lời đây Cha khai khiếu. Thầy mừng mỗi con thiện chí Đức-tánh, Đạo-tâm, cố gắng đúc rèn khuôn mẫu Lý-chơn ái tha cứu thế, nêu lên danh nghĩa bất di, vì Đạo, vì Thầy, vì chúng sanh là trọng, mới rằng Đại-lễ dâng tất lòng thành, hiếu chí ư Thiên vô diệt đó trò Ta tân tiến.

Giờ an vị, MƯU con sắp đặt Đạo-mạch chương trình, hằng tâm độ dẫn chung hòa gương hạnh phúc, phải nêu Đạo thể thức hình, phải phát minh tiện nghi thanh giá vị, là bản căn đào tạo, muôn việc chi có Thầy. Mỗi con ôi! Thầy đâu con đó, dầu buổi cùng khốn khó nguy nan, con đâu Thầy sẵn dạy, từ đây điềm thoại lộ bày, Lý khai Pháp đính Đạo-đức gây nền, nhơn tâm về Đạo vững bền cứu Linh.

THI

Cứu thế cứu con buổi cuối cùng
Cứu là lẽ thiệt sáng ngoài thông
Phân minh đây đó đừng cho lộn
Danh lợi mỵ quyền phải dứt trong.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, thông truyền toàn Đạo khắp nơi đặng hay hiểu. Đến đây Trời ban ân cho đồng chúng-sanh, sanh-chúng, Đạo là gương mẫu bất ly, Nguyên-nhân là hướng thiện, phải kèm theo Bố-cáo cho rõ ràng công trạng của mỗi con hiện đây thực ứng thừa vâng lịnh mạng.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài dạy sắm Đạo Lễ-phục Cửu-Ngôi Thanh-Tú và Cửu-Tòa Thanh-Thúy

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng Đàn.

THI

VIỆT-Quốc từ đây khải Xích Càn
NAM-Bang cơ hội vận Khôn sang
THÁNH thanh Hiền-nữ Tân-dân chí
MẪU Tử đề huề Minh-đức toàn.

Mẹ mừng mỗi con Nữ-phái. Vậy con Ta hữu trách lóng kỹ tiếng Mẹ ban đây, trí trang lễ Y Quan Đạo-phục; mỗi trẻ hữu phận, hữu danh, sắm soạn châu toàn tướng nghiêm thể chánh, có ra gương hướng hình chơn, bảo Đạo lập trần, tiến tân khai đời mới, gọi hạnh phúc thực hành, đem chúng sanh về Đạo bác cầu thế gian, đó chung con hiền nhân hiếu tử là gái Việt.

Đây về CỬU-NGÔI: 1. Nhơn-Luân Bích-Ngôi; 2. Nghĩa-Vụ Quỳnh-Ngôi; 3. Lễ-Độ Diêu-Ngôi; 4. Trí-Huệ Liên-Ngôi; 5. Tín-Đức Quế-Ngôi; 6. Công-Tâm Ngân-Ngôi; 7. Ngôn-Mỹ Nghê-Ngôi; 8. Dung-Thiện Lục-Ngôi; 9. Hạnh-Thuần Thạch-Ngôi.

Về Mão: phân tấc có dạy rồi, ngạch mão chín từng, Cung nào màu đó chấp trung, có đề chữ NGÔI nét màu cung phận 3 phân, tròng trắng 5 phân, từng chót tượng Nhãn-Tâm màu vàng phái Thái; tiền hậu như nhau, ngạch mão lộng tường-vân qui-đảnh; cốt mão màu cung phận, hoa sen 10 lớp nở, 1 lớp búp, y màu. Thẻ mão 9 cung, trong cung phận sắp chuyền xuôi dèo, hình lớn trên 45 dưới 81 ly, sắp liền, dưới trôn phân lên 3 phân, tượng chữ 3 phân, màu cung phận, tròng 5 phân màu vàng phái Thái. Hai bề của thẻ đồng có cung có chữ, chữ đề như vầy: 1. Nhơn, 2. Nghĩa, 3. Lễ, 4. Trí, 5. Tín, 6. Công, 7. Ngôn, 8. Dung, 9. Hạnh. Thẻ dài 8 tấc, 9 phân, 1 ly. Lạc-Thần-Phong màu cung phận, dài 891 ly; hình lớn trên 45 dưới 81 ly. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu cung phận, dài 1 thước 1 tấc 1 phân. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung, mỗi cung 54 ly, sắp trên liền dưới cách chiếu, cung phận chủ bìa. Ni-Cô đồng có mang chữ NGÔI 27 ly, tròng trắng 3 phân, khuôn lệ. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng. Điệp-Kiên 118 lá, trong Nghê ngoài viền cung phận, cung Nghê đổi lại. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc, đóng 14 nút 3 phân hình vuông màu theo cung phận, trên bâu đóng 1 nút hình tròn 1 phân màu đỏ. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền cổ, đinh, tay, trôn 1 lằn 54 ly tùy cung mỗi phận. Thẻ áo 1 lớp 9 tấc 3 phân, lớp màu y cung, cung Quế Tín-Đức Ngôi-Vị thẻ 18 lớp, gồm 9 cung, mỗi cung 2 lớp dài y đồng, hình lớn Cửu-Ngôi thẻ trên 4 phân, dưới 8 phân. Xiêm 7 lá, 3 trắng, 4 viền bìa trôn 5/3 phân. Về cung Quế trước trang trí của ngạch mão có gắn 4 chữ: HÒA LÝ HIỆP THỂ, chữ màu Quế.

Đây về CỬU-TÒA thể thực ứng hành Đạo Lễ phục nghi tiết như vầy: Mão phân tấc có dạy rồi. Ngạch mão 5 từng 9 màu, trung ương màu cung phận đơn trí, trên 4 màu, trong 2 từng kề xuôi, trung chiếu chấp, dưới 4 màu 2 từng, sắp chuyền cung do 9 Tòa, trong đề chữ TÒA 3 phân màu vàng, tròng 5 phân trắng tròn, trên chót tượng Nhãn-Tâm màu đỏ, tiền hậu như nhau, ngạch lộng tường-vân nguyệt-đảnh. Thẻ mão dài 9 tấc, sắp 9 cung, trong duy chủ, sắp liền, chuyền cung do Tòa phận, lớn trên 45 dưới 84 ly, dưới trôn thẻ phân lên 5 phân tượng chữ CHÂU, màu xanh 3 phân, tròng vàng 5 phân, một bề của thẻ, một bề lót trắng. Lạc-Thần-Phong 9 tấc, màu Tòa phận, cốt mão màu Tòa phận; hoa sen 10 lớp nở y màu. Điệp-Kiên 100 lá, trong Nghê ngoài viền Tòa phận, duy có Tòa Nghê, trong Nghê ngoài màu Bích-bửu châu chiếu. Ni-Cô Đại, Tiểu-phục màu châu chấp trung Tòa phận, dài 9 tấc. Ni-Cô Thường, Đơn điện phục 9 cung chấp trung Châu Tòa phận, lằn màu Tòa 4 phân, dưới 4 phân 5 ly, bìa màu phận, kiểu cách y khuôn. Ni-Cô Thường-hành Đạo-phục màu trắng thước tấc đây như, đồng có mang chữ KINH 2 phân 7 ly, chữ nét tùy cung Tòa, tròng trắng tròn 3 phân. Áo Khai-Dương mở đinh trôn lên 3 tấc. Áo Đại, Tiểu, Thường-phục viền 1 lằn cung phận 3 phân 4 li. Cổ, tay, trôn, đinh, gọi Qui Tòa Cửu-Qui, áo đóng 11 nút màu Châu Tòa phận, hình vuông 3 phân, trên bâu đóng 1 nút hình vuông màu trắng 1 phân. Xiêm 7 lá, 3 trắng 4 viền do cung Tòa phận, 5/3 phân. Thẻ áo 7 tấc 2 phân dài, lớn trên 4 phân, dưới 8 phân; 9 lớp 9 màu, trên Tòa phận, sắp liền xuôi, chuyền cung Tòa chuyền xây dựng.

Về Yểm-Linh-Tự mang 4 chữ, từ: Hương, Nghiêm, Phẩm, Nữ, Ngôi, Tòa; chữ màu tùy cung sắc phận, chữ 7 phân rạng nét, chữ đề danh nghĩa của tiếng gọi vị danh nghĩa vụ, do phẩm vị Điện Ngôi, có Ngôi Quế mang 4 chữ HÒA LÝ HIỆP THỂ, chữ màu Quế 7 phân, tạo rạng nét. Ngôi nầy giai thiền số cửu bán-qui, chương trình chương lập.

Vậy mỗi con an lo sắp đặt tiếng dạy châu toàn, bái triều Thiên-lịnh sứ mạng tạo nhơn đó chung con trẻ.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, chứng chiếu mỗi trẻ hữu danh nghĩa vị học đây sắm sang hành vụ tròn trọn mỹ luật.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Chơn-lịnh Huấn-truyền tạo thiết Thái-Cực-Hồ

HIỆP-THIÊN-ĐÀI VÔ-VI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
THẦN-LINH-ANH TU-DI
Văn-Phòng: LẠC-ĐỒ THỈ-ĐỨC
Tam-Tôn Nguơn-Khí TÒA-THÁNH CAO-ĐÀI VIỆT-NAM
Số: 306/61/N.C.Q. GIÁO-HỘI TRUNG-ƯƠNG

Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình.

Ngày 2 tháng 2/36 Tân-Sửu (18/3/1961)

THIÊN-CHƠN GIÁO-CHỦ ĐẠI-ĐẠO
Đại-Thành Bổn-Giác: NGỌC-CHƠN-QUÂN
CHƠN-LỊNH HUẤN-TRUYỀN
Tạo-Thiết:
THÁI-CỰC-HỒ


SẮC-LỊNH
ĐẠI-THÀNH BỔN-GIÁC
NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Dạy sắm Đạo Lễ-phục Thập-Nhị Nguyệt-Tướng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ tối)

-------o0o-------

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

THI

QUAN sát trần ai thiếu thiện tài
THÁNH thanh tạo sử dựng chương lai
ĐẾ quyền mối chánh Trời vi Chủ
QUÂN luật bình hòa hiện buổi nay.

Bần Đạo mừng chung hiền nhân lương sĩ. Hiện giờ đặng Thầy thâu chọn điểm danh, trong thời luật điều gạn lựa, gọi vĩnh tồn nguyên căn đức cả đây Chư-hiền.

Giờ nầy Bần-Đạo lâm Đàn ban phê Y, Quan, Cân, Đạo-phục của Thập-Nhị Khai-Huỳnh, Nguyệt giao Tướng-hội, lai kỳ hiến chương pháp từ, lập trần thỉ phục đây Chư-hiền.

Về NGUYỆT-TƯỚNG khăn Đại-phục màu đỏ 12 lớp chữ Nhơn. Khăn Tam-Thanh y khuôn lệ, khăn Thường-hành Đạo-phục cũng vậy. Mão nổi Ngũ-đảnh tượng qui tam nhứt, ngạch lồi, trung trì thục, ngạch trong 81 ly, trung chấp uốn nguyệt chót trung, tượng chữ GIAO màu trắng 3 phân, trên chót đảnh Tam-Linh-Nhứt, tạo Nhãn-Tâm màu đỏ, ngạch mão màu đen, cốt 12 giác màu trắng, trên tụ pháp 12 giác, về ngạch tiền hậu như nhau, cốt mão trước Ngũ-đảnh, sau bầu tròn. Lạc-Thần-Phong màu đen 9 tấc, trên 36 dưới 63.

Về giáp màu xanh thước tấc, dài trước 72, sau 61 phân, hai vai đồng 81 phân, trung án chính Tứ-tượng, ngoài bầu khuôn uốn cách, tiền giáp có chữ, thể: KIÊN, đếm chuyền số 12, sau chữ TRỰC, kết liền trong giáp, đồng chữ đỏ 12 phân, tròng 15 phân, bao trùm 24 phân, chia đồng kết tròn, ngoài chữ năm màu, mỗi màu 1 phân 2 ly, ngũ sắc: trắng, tím , đen, đỏ, vàng, trong đếm ra lót chữ màu kim-kê, trên tứ liệt của giáp mỗi bề đều có viền ngũ sắc, lấy viền hồng chi thay cho màu xanh, sắm 1 lằn Ngọc-Đái Tam-thanh 18 tấc dài, 12 phân ngang thay cho Ca-Sa.

Áo Khai-Dương không khai đinh trôn, đóng 12 nút tam giác màu đen, nút bâu y khuôn mẫu. Thẻ áo 72 phân màu đen 12 lớp thức lệ y khuôn.

Xiêm màu xanh viền bìa vàng, trôn đỏ, viền đủ tám lá, áo viền tay 1 lằn xanh, 1 vàng, 1 đỏ, mỗi lằn 36 ly, trong đếm ra, viền cách chiếu, gọi áo Đại, Tiểu, Thường-phục y khuôn lệ. Áo Đơn-phục mang 4 chữ, thể: Trực-Kiên Nguyệt-Tướng, 12 phẩm y khuôn danh vụ.

Về Đạo-phục cũng có Đại-phục, Tiểu-phục, Thường-phục, tùy nghi do mạng dẫn.

Về đối phẩm ngang hàng THỜI-QUÂN, xuôi dèo sau cấp của THỜI-QUÂN, TỨ-PHỐI. Trước Hội-Thánh Ngoại-Giao cùng Hương-Nữ.

Vậy chung hiền dò Lý thừa hành, đến đâu có Trời bảo dẫn, đó Nguyên-Nhân ứng hữu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra chiếu chứng, gởi cho Thập-Nhị Nguyệt-Tướng học xem sắm sang cổi đổi hợp cùng Thiên-Thể của cơ Thiên uyển chuyển đó.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Dạy về chức vụ phận hành từng đơn vị của Hội-Thánh Hương-Thanh-Nữ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm đem đến gái nhà Nam
HOA nở phải mùa nhứt ứng tam
TIÊN Phật Thánh Thần Nhân Trí Đức
CÔ linh ưởng thực hảo huyền thâm.

Chị mừng chung em Nữ-phái, hữu trách trọng qui, tinh thần tiến hóa, Tân-dân trên nền Thánh-Đức. Vậy mỗi em an nghe Chị chỉ Lý vụ Pháp thiền sở hành đồng em Hội-đồng Thánh-Nữ.

Về chức vụ:

THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG: Phán-Lý Chưởng-Hòa.
THỈ-LIỄU NGỌC-HƯƠNG: Định-Đạo Chưởng-Hiệp.

Về Tam-Nghiêm:

NGỰ-HẢI LINH-NGHIÊM: Bảo-Sanh Nhân-Hạnh.
NGÂN-HÀ LỆ-NGHIÊM: Bảo-Hóa Nghĩa-Thiền.
MINH-SẮC TÙNG-NGHIÊM: Bảo-Đồng Tha-Vụ.

Về Ngũ-Đẳng Phẩm-Vị:

THIÊN-BÍCH NĂNG-PHẨM: Lệ-Án Kiên-Trinh.
THIÊN-QUỲNH NGÂN-PHẨM: Phương-Cần Liêm-Hậu.
THIÊN-DIÊU NGHÊ-PHẨM: Chí-Đại Cần-Tin.
THIÊN-LIÊN LỤC-PHẨM: Tiện-Hằng Tượng-Sự.
THIÊN-QUẾ THẠCH-PHẨM: Thức-Thọ Hòa-Cơ.

Về Bát-Bửu Nữ-Vị:

TRINH-BỬU HANH-NỮ: Kỷ-Tín Thông-Lương.
TÍN-BỬU HOA-NỮ: Cương-Trí Bảo-Tỉnh.
HIẾU-BỬU HUYỀN-NỮ: Vạn-Thù Quyền-Định.
THIỀN-BỬU HOÀNG-NỮ: Liêm-Cách Thọ-Tế.
LỄ-BỬU KINH-NỮ: Hoằng-Độ Cách-Vị.
NGHĨA-BỬU TÚ-NỮ: Lạc-Diễn Mạng-Nhân.
LIÊM-BỬU LIỆT-NỮ: Công-Đề Thiền-Thực.
GIÁC-BỬU THANH-NỮ: Ứng-An Cảm-Tế.

Đây về Ngôi-Vị:

NHƠN-LUÂN BÍCH-NGÔI: Xử-Kế Biện-Đồng.
NGHĨA-VỤ QUỲNH-NGÔI: Thông-Truyền Ứng-Chiếu.
LỄ-ĐỘ DIÊU-NGÔI: Phụng-Hành Chính-Tín.
TRÍ-HUỆ LIÊN-NGÔI: Lai-Thu Vãng-Vị.
TÍN-ĐỨC QUẾ-NGÔI: Uy-Thực Liên-Đằng.
CÔNG-TÂM NGÂN-NGÔI: Hiếu-Kiện Chấp-Nhân.
NGÔN-MỸ NGHÊ-NGÔI: Kiến-Thực Thiết-Lộc.
DUNG-THIỆN LỤC-NGÔI: Sự-Thanh Phô-Bảo.
HẠNH-THUẦN THẠCH-NGÔI: Điếu-Cô Phát-Động.

Đây về Cửu-Tòa:

1. CHÂU-BÍCH KINH-TÒA: Công-Quả Huy-Động
2. CHÂU-QUỲNH KINH-TÒA: Công-Phu Tác-Động
3. CHÂU-DIÊU KINH-TÒA: Công-Trình Cải-Tiến
4. CHÂU-LIÊN KINH-TÒA: Công-Trí Cứu-Cánh
5. CHÂU-QUẾ KINH-TÒA: Công-Nghệ Thực-Hữu
6. CHÂU-NGÂN KINH-TÒA: Công-Tâm Hoằng-Ứng
7. CHÂU-NGHÊ KINH-TÒA: Công-Lý Thăng-Bằng
8. CHÂU-LỤC KINH-TÒA: Công-Đức Thông-Lai
9. CHÂU-THẠCH KINH-TÒA: Công-Trạng Suốt-Hiến

Tiếp liên Cửu-Châu Cửu-Tòa rằng: Danh thanh công thiền ứng vụ thực thi.

Về Tường-Liên-Kiết của Cửu-Ngôi: 9 cung, cung phận duy chủ, sắp xuôi dèo y khuôn lệ. Kiết-Liên hình lớn 36 ly, dài 9 tấc 3 phân màu cung phận.

Về Cửu-Tòa, Tường-Liên 9 cung: cung phận duy chủ, sắp đặt xuôi dèo liên-phược màu cung phận, hình ngang 3 phân, hình dài 9 tấc.

Lời đây Chị tỏ mỗi em lo học, cho xứng đáng vị danh đừng cho bị gạn, rất uổng bậc Nguyên-Nhân phải nào trầm lụy.

THI

Phải nào thường sự lối thường nhơn
Phải biết người ta dứt oán hờn
Phải trọn con Trời vai gánh Đạo
Phải hòa hiệp chí phải thừa chơn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng chiếu chứng minh trưng gởi cho mỗi em hữu phận, do tiếng gọi Mẹ hiền thâu chấm chọn, thân hành trọng, về chức vụ gương ứng thực.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Sắc-lịnh Ông: Nguyễn-Văn-Vĩ bái mạng chức Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

S.L số: 8/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ non Nam trổ hạnh tài
HOÀNG đồ độ dẫn trẻ lòng ngay
ĐẠI đồng huynh đệ trong ngoài trắng
ĐẾ chấm nhân hiền hiếu sĩ đây.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn hãy định tâm nghe lời Thầy ban phê trạch thâu nhân tài, cần năng đủ đầy trí đức, lương hảo thông minh liệt cách liêm tường. Vậy mỗi con hiện giờ trung Đàn-nội, đặng cùng nhau xuôi mạch thuận nguồn, an mái chèo tinh gương nêu pháp thiền ứng hiện.

Nầy VĨ con, hiện giờ Thầy thâu con, chấm trẻ, giao phận chốt then. Con ôi! thế sự ố lem, Thầy đem trẻ vén rèm gương cương kỷ. Con ôi! Thầy mong rằng: mỗi trẻ muốn chiếm đạt chữ thành công, phải gia tâm nhứt chí đồng ý, vâng lấy lời Thầy trên chủ hòa, dưới an ổn thạnh, anh trước mỹ nhân, em sau thiền vụ, cả đôi đàng ký chú, chữ cứu thế lập trần, tạo xây nền đức nghiệp, tránh xa Đại-Kiếp, bước cao chín nấc thang mây dặm thẳng đàng dài bảo tồn câu bền dẻo. Thượng hành lành hay an khéo, hạ sĩ noi dấu dặm nẻo thông, dò lý Hư-không, có Chủ-Nhơn-Ông phán phê rành nét mực. VĨ con ôi! thiện tâm ứng thực, suy kỷ nghiệm cang, lãm cổ châu toàn, kim hành bất hoặc. Con ôi! Đạo bị lem, Trời bị oán, trang hướng mạng đọa trầm đã từ lâu, hỏi tại đâu? Tại nhơn tâm thừa tục, từ đây Thanh Thiên bất phúc, Nguyên-đức vai gánh mối chánh hiệu Đường Ngu, bảo thế sự an tu, tồn Thỉ-Nguơn triệu chứng, đồng ư xây dựng, dựng nghiệp nhà, trang pháp chánh thạnh lòng, lòng không, không mẻ. Đây VĨ con, chung mỗi trẻ Nữ Nam hiện thực.

THI

Bớ trò con VĨ ánh hào quang
Khai cửa Thiên-La thống kỷ cang
Cơ hội lập trần thâu thiện phục
Mỹ đào ứng thực kiến nghi an.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trung đàn
Ân Trời ban tứ Đạo Càn Khôn thông.

1.- Kêu con VĨ ân phong Chưởng-Quản
Thầy điểm phê rõ rạng bút son
Tam-Tòa Tứ-Thánh mừng trông
Trông nền Thánh-Đức Lạc-Hồng mẫu gương.

2.- Phận chốt then mến thương đoàn hậu
Hiệp-Thiên-Đài cơ cấu Cửu-Trùng
Con ôi! hạnh kỷ chấp trung
Đan thiền đát mỹ hô tung cứu đời.

3.- Trung Đàn-nội Tý thời ngày trước
Đồng mừng vui ngư-vướt tao phùng
Tung mây vén ngút rặt ròng
Ròng nên nhân ái Huyền-Khung dẫn dìu.

4.- Cả tiếng kêu bao nhiêu nhân vật
Mạng lịnh đề chơn thật chí thành
Lớn làm xứng phận đàng anh
Lớn lo khai mối lề manh ngỏ đường.

5.- Nhỏ noi dấu Thiệt Thường Tin chắc
Hòa chung nhau sắp đặt cơ đồ
Nhìn đồng đại cuộc qui mô
Đừng riêng rẽ tánh Sáu-pho học hành.

6.- x Đây là Thiên-Quốc ứng thanh
Tu-Di Lạc chiếu Thơ thanh Hà-Đồ
Nêu cao Thỉ hữu Nguơn phô
Đây là Thánh-Đức điểm tô thăng bằng.

THI

Thanh Thiên thanh khí Đạo hoằng ban
Phù bổng yên linh Đức bảo toàn
Ư thị kiên tri lai kiến thực
Khinh không tích tịch pháp huyền đô.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý ngày trước, trong giờ NGUYỄN-VĂN-VĨ bái-mạng Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, gọi linh thiêng ứng cảm Đạo thiền mỹ cách đó, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, giao lại Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài dạy Ông: Đoàn-Văn-Thu về cơ phán đoán và dạy xướng danh Sắc-lịnh Thầy đã phong Hiệp-Chưởng-Đài cùng Hội-Thánh Ngoại-Giao

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC thạch phân minh mới rõ mầu
HOÀNG đồ chung cả khắp đâu đâu
ĐẠI đồng nhơn vật nào riêng mối
ĐẾ Chủ Càn Khôn một túi thâu.

THU, con nghe Thầy dạy, con cần tu nhớ lại vận hành, cần thiện chí mối manh đừng sơ hở, phải nhìn thông căn cớ, phải thông đại cuộc danh nghĩa Đài-Cao, nếu hớ hinh sóng dợn nước xao, Đạo của Trời, Trời khai cứu thế.

THI

Nơi nào đâu có gọi rằng riêng
Thối ngụ, ngụ tâm thuận thống yên
Lắc lỡ cãi bàn, bàn cạnh tả
Hanh-thông, thông thấu chỗ Thầy phiền.

HỰU

Thầy phiền lắm trẻ tại vì đâu?
Đạo lập trần trung Xích địa cầu
Đức hóa năng truyền thông chính kỷ
Nào sai lời hứa trải ngày thâu.

HUỜN

Cảnh nền nầy đặng tốt tươi xinh
Đâu phải đồ chơi hỡi thế tình
Thông Lý nhìn Trời gương sáng ánh
Nào riêng con hỡi, hỡi đồng thinh.

MƯU, bài nầy thời Ngọ lễ Thượng-Thanh, Đàn Vô-Vi con đọc trước Đàn rõ cơ phán đoán, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra chiếu chứng, gởi cho THU một bổn xem đây xét lý.

Con xướng danh mỗi bài Thầy đề danh thăng thưởng Hội-Thánh Ngoại-Giao cùng Hiệp-Chưởng hiện giờ, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn, học thông lễ HỒNG-HOA bái-mạng triều Thiên hành phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Sắc-lịnh phong Ông: Đoàn-Văn-Hàng chức Hiệp-Chưởng-Đài

S.L số: 9/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành do sáng cũng mà trong
HOÀNG lịnh sắc phê trẻ xét lòng
ĐẠI-Đạo lưu hành thông mối một
ĐẾ quyền ân thưởng oai rành công.

ĐOÀN-VĂN-HÀNG, con định tâm vâng nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây con trẻ, rằng ân huệ gia tứ sắc phê gọi điểm danh trí vụ. Thầy chờ con hữu hiếu hiền bươn bước đường thông lỗi nhịp.

THI

Kêu con Thầy thưởng trẻ hiền nhân
Lắc lỡ mà chi lối Sở Tần
Hai chữ Lý-chơn rành trước mắt
Trời đây trẻ đó rõ nhìn cân.

THI BÀI

1.- Đoàn-văn-HÀNG bớ con Thầy đợi (L.H.L)
Hiệp-Chưởng-Đài bước tới chung hòa
Ráng tu gầy dựng Đạo nhà
Ráng lo tỉnh giấc nhìn Cha Chủ Quyền.

2.- Đừng có để Thầy phiền bớ trẻ
Con hiếu hiền vui vẻ lập công
Xét xem nội quả Càn Khôn
Không Trời ai chủ ngoài trong sắp bày;
Bớ con Tâm Đức Trí Tài
Tài bồi mối chánh từ đây lập trần.

THI

Lập Đạo giác mê buổi thế tàn
Kêu đời chung hưởng chỗ bền an
Gương lên tha vị cho tròn vụ
Đừng có hớ hinh phải lỡ làng.

MƯU, bài nầy con chờ Lịnh Thầy xướng danh, giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho HÀNG một bổn, học đây thông hành.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Sắc-lịnh phong Hội-Thánh Ngoại-Giao Nam-phái 22 vị

S.L số: 10/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/36 Tân-Sửu 1961 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành lọc chọn chấm nhiều nơi
HOÀNG-Thượng trí trang đặt để lời
ĐẠI hội đủ đầy cơ cấu nhiệm
ĐẾ quyền có một chẳng hề vơi.

THI BÀI

Giáng-Đàn chấm chọn gia phong
Mỗi danh mỗi phận Hội đồng Thánh liên.

1.- Cao-văn-CÚC vững yên dò lý (Th-Thừa)
Thầy điểm danh ban gậy vịn nương
Quản-Lý-Đài đây tỏ tường
Ngoại-Giao Hội-Thánh khánh khương giúp Trời.

2.- Lê-văn-THÌNH thuận thời xuôi vận (T.An)
Tiến tân là bổn phận lập công
Thẩm-Lý-Đài phong đây là
Con Ta lãnh gánh giúp Cha lập trần.

3.- Nguyễn-văn-HAI ân cần học tập (Th-Mỹ)
Tịnh-Pháp-Đài nay gặp ân ban
Hãy lo công nghiệp châu toàn
Chớ nên hờ hỏng vẻ vang lắm mà.

4.- Nguyễn-văn-NHIỂU âu ca tiếng Đạo (T.Mỹ)
Lo chấn hưng châu đáo cơ thời
Hiệp-Pháp-Đài đây giúp Trời
Bớ con đồng chí thuận thời hiệp tâm.

5.- Châu-văn-ẤN anh tài thậm chí (Th.Mỹ)
Tế-Pháp-Đài nhìn thấy biết nghe
Phong con, con phải dặt dè
Thọ ân lập đức vâng nghe lời Trời.

6.- Đoàn-văn-BIỆN thuận thời tồn thức (L-H-L)
Chưởng-Lý-Đài Đạo mực tiến tân
Con ôi! cơ hội xây vần
Nếu con lỡ bước bao chừng gặp Cha.

7.- Đoàn-văn-THÌNH thiệt thà đúng thiệt
Bảo-Thế-Đài ánh tuyết phẩm giai (L.H.L)
Bớ con suy luận trong ngoài
Bốn-ơn tỏ rạng đêm ngày vững tâm.

8.- Đoàn-văn-THOẠI hương trầm tô vẽ (LHL)
Bảo-Lý-Đài Thầy hé huyền vi
Đọa siêu trong một thời nầy
Phải so sánh lại con Thầy bớ con.

9.- Đoàn-văn-HƯỜNG vuông tròn cơ hội (")
Quản-Pháp-Đài giềng mối phá mù
Hễ tu bình tỉnh lẽ tu
Đạo nào phải dễ, Trời cao khó lường.

10.- Phạm-văn-THUỘC tự cường đâu phải
Thông-Pháp-Đài nếu cãi là hư (L.B.Điền)
Con ôi tu niệm bấy chừ
Bớ con tự giác công trừ quả xưa.

11.- Nguyễn-văn-CÒN đừng trưa bước Đạo
Yếu-Pháp-Đài con thảo nhìn Cha (T.H.T)
Con ôi! xuôi thuận mới hòa
Chống Trời tả đạo cãi cha Môn-bàn.

12.- Nguyễn-văn-NĂM châu toàn xét phận
Tịnh-Thế-Đài cơ vận xuân sanh (L.H.Lạc)
Đừng đừng sơ hở mối manh
Tiến tân tân tiến thanh cần chính qui.

13.- Đoàn-văn-THẠNH vui say mùi Đạo
Yếu-Lý-Đài thuận thảo thậm đa (L.H.Lạc)
Càn Khôn Chủ-Tể Quyền Cha
Lâm trần lập Đạo Cả-Và độ a.

14.- Trần-văn-HIẾU đừng xa Phật tánh (P.K)
Thẩm-Pháp-Đài giàu mạnh lý do
Bớ con bươn bước lần dò
Hớ hinh xiêu đổ bụi tro lấm mình.

15.- Trần-văn-DẬU đừng chinh rồi lụy (P.Kiết)
Hòa-Thế-Đài nương gậy thừa phong
Con ôi! thế sự chập chồng
Nếu con sơ hở ngoài trong đổ đùa.

16.- Tô-văn-HƯU thêu thùa đậm nét (L.H.Lạc)
Trình-Thế-Đài lửa thét vàng cao
Đừng buông mối chánh phải nhào
Nhắc cân cho kỹ phùng tao lương tài.

17.- Trương-văn-ON Cha đây con hỡi (L.H.Lạc)
Bảo-Pháp-Đài bước tới lập công
Trắng trong trong trắng rặt ròng
Đó đây, đây đó có không trẻ lường.

18.- Nguyễn-văn-CHỨC Thầy thương nên dạy
Độ-Thế-Đài trái phải đắn đo (P.Thạnh)
Con ôi! lý luật Cao lò
Người Trời cân nhắc lường so tâm hồn.

19.- Trần-văn-TRỪU bảo tồn thân mạng
Lo lập công tỏ rạng lý do
(Phú-Kiết)
Phó Quản-Pháp-Đài lần dò
Khôn cần phải khéo méo lo sửa tròn.

20.- Võ-văn-TÔN, Hợi con trẻ hỡi (L-H-Lạc)
Con hữu công Trời đợi đây là
Phó Chưởng-Lý-Đài nguy nga
Trời chờ Cha đợi con Ta ráng nhìn.

21.- Lê-văn-THẢO đừng khuynh tâm chí
Đạo của Trời bộ máy cao thâm
(L.H.Lạc)
Quyền Hiệp-Pháp-Đài phương châm
Tiến tân, tân tiến tránh lầm suốt thông.

22.- Đoàn-văn-PHAN hữu công nghiệp lớn (")
Rõ lý do bước sớm về ngôi
Quyền Bảo-Pháp-Đài tốt tươi
Con đừng để héo ôi thôi uổng mà;
Chung con nhìn kỹ vui hòa
Đừng lòng chia rẽ lạc Cha xa Trời.

THI

Trời xa mà cận đó nầy con
Tu học đã lâu chớ méo tròn
Tỉnh định nhìn Trời sao bớ trẻ
Ân gia phước tứ thuận hòa thông.

MƯU, bài nầy con chờ lịnh Thầy tứ phê xướng danh, giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn, học thông hành phận giúp Trời trong hồi chuyển phạt Đại-đồng Tái Nguơn Phục-Thỉ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Sắc-lịnh phong Hội-Thánh Ngoại-Giao Nữ-phái 4 vị

S.L số:11/61

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 1/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ khuya.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU liên lạc mối giữa giềng ba
TRÌ chí vịn cầm khỏi vuột sa
THÁNH-Đức phô bày khai lý tưởng
MẪU hư danh nghĩa bảo chung hòa.

THI BÀI

1.- Lê-thị-CANG Mẹ ban ân huệ (L.H.Lạc)
Con thuận qui vâng dạ thệ lòng
Thỉ-Cơ Liên-Tín suốt thông
Ngoại-Giao Hội-Thánh xuân đồng gương nêu.

2.- Trần-thị-ĐẠO trăm điều chật vật (Ph.Kiết)
Mẹ chỉ đường tồn thất bớ con
Thỉ-Bồ Hiệp-Lập sắt son
Bước dò đúng nhịp lập công buổi cùng.

3.- Nguyễn-thị-SỬU chấp trung lý vụ
Câu mạng thân thối ngụ rõ Trời
Thỉ-Miên Thống-Hoằng thuận thời
Đây là danh nghĩa cứu đời về an.

4.- Nguyễn-thị-LƯỢNG đừng bàn đặng thấu
Chữ huyền vi cơ cấu thỉ-chung
Thỉ-Tuyền Hòa-Kiện ung dung
Bớ con xuôi thuận qui tùng rạng vui;
Từ đây Đạo-lý rõ mùi
Mẫu khuôn Mẹ sắp sụt sùi lỡ cơ.

THI

Lỡ bước trễ qua uổng lắm mà!
Lỡ bề con hỡi thiết lòng tha!
Lỡ cơ xa hội Trời không đợi!
Lỡ cuộc tan tành nhoáng thoạt qua!!!

Chào Thiên-Chơn, bài nầy Giáo-Chủ đợi lịnh xướng danh, giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất,Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài dạy tạo Biển Liễn Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 2/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn trẻ khéo tầm
HOÀNG-Thiên đâu phụ phận thiền tâm
ĐẠI-đồng huynh đệ noi gương trước
ĐẾ Chủ muôn Linh đồng nhứt thâm.

Thầy các con, mỗi con vâng nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây chung con trẻ. Hiện nay Thầy soi rọi cả lòng mỗi trẻ ý định dò phăng, quyết lo lập đức. Vậy Thầy ban dạy theo cơ cuộc của mỗi con cẩn tâm biết hay thừa thi đó. Vậy mỗi trẻ vui vẻ thiền thân, lập thời tạo cuộc Thánh-Đức Tu-Di danh nêu ngàn muôn lai hậu đó.

Biển Tòa-Thánh mỗi trẻ tạo như vầy: hình lớn 9 tấc 3 phân, hình dài 2 thước 5 tấc 5 phân; mình đỏ chữ đen, bìa vàng, đề 12 chữ Nho:

TU-DI LẠC-ĐỒ THỈ-ĐỨC
TÒA-THÁNH CAO-ĐÀI VIỆT-NAM

Tạo đôi Liễn hộ Biển như vầy:

TU TẠO LẠC ĐỒ CHÂU TÒA CAO VIỆT KỶ KIẾN XUÂN.
DI KHAI THỈ ĐỨC THIỆM THÁNH ĐÀI NAM CƯƠNG TÂN SẮC.

Vào Trung Huỳnh-Đạo, trước hết ngoài ngôi ba Chưởng-Thần-Quyền, tạo một tấm Biển hình lớn 9 tấc, dài 2 thước 4 tấc 6 phân, đề 3 hàng chữ Nho như vầy:

HUYỀN-KHUNG KIM-KHUYẾT
NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ ĐẠI-THIÊN-TÔN
ĐẠI-BỒ-TÁT MA HA TÁT.
NHỨT-TÂM QUI-HƯỚNG.

Chữ lớn nhỏ tùy nghi, nhưng hàng chữ Nhứt-Tâm Qui-Hướng là nhỏ hơn hết. Biển mình vàng, chữ đỏ, bìa xanh. Tạo Liễn hộ Biển như vầy:

HUYỀN CỰC LY KINH HOẰNG MINH ĐIỂN CHUYỂN THẦN TÔNG QUI THẾ TỤ.
HOÀNG ĐỒ KHẢM THỨC CẢM ỨNG TÂM PHỤC THÁNH TỔ THỐNG THỜI TRANG.

Kề trong hết ngôi Chưởng-Thần Tông-Quyền, tạo tấm Biển đề:

ĐẠO-QUI NHỨT-THỐNG

Biển hình lớn nhỏ tùy nghi thời dụng, tạo một tấm Hoành đề 4 chữ:

HUỲNH-ĐẠO KHAI-THÔNG.

Biển Hoành nầy kề chung. Biển mình đỏ, chữ đen, bìa vàng. Hoành mình vàng, chữ đỏ, bìa xanh; tạo đôi Liễn hộ Biển như vầy:

ĐẠO ĐỨC QUI NGUYÊN THIÊN ĐIỀU BỔN KỶ CHƠN TRUYỀN CHIÊU ĐẠI CUỘC.
NGHĨA NHƠN NHỨT THỐNG ĐỊA CHỈNH CĂN CƯƠNG CHÁNH PHÁP ĐÃI ĐỒNG SANH.

Vào đến chót trong hết, tạo một tấm Biển như vầy:

CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ
CỨU-THẾ LẬP-TRẦN

Chia hai hàng mình đỏ, chữ đen, bìa vàng, lớn nhỏ tùy nghi, tạo một đôi Liễn như vầy:

CHƯỞNG PHÁN CUNG DUY ĐỒNG TRIỀU MẠNG LÝ PHÔ KINH THÔNG TÍN THỂ.
QUẢN PHÊ NGƯỠNG HÚY ỨNG LỊNH TUÂN PHÁP ĐẠO SÁNG LẬP TRUNG THIÊN.

Biển Liễn nầy, nếu Nhị-Hình-Đài quì hành-lễ đâu, Biển Liễn nơi đó.

Ngoài trước Bửu-Điện, trong cột Phướn tạo một tấm Biểu-Chiêu Tụ-Hiệu, màu trắng, chữ đen sáu chữ Nho:

VẠN LINH ĐÔ TỤ TRIỀU THIÊN

Bốn góc Biểu-Chiêu nầy, trên hai chữ CHUYỂN GẠN, dưới hai chữ ĐẠI ĐỒNG, hình lớn 9 tấc, dài 15 tấc, đến mỗi khi Đại-lễ treo lên hướng vào trong.

Hiện giờ mỗi trẻ tạo khuôn để Lưu-Viễn, tạo 6 chữ phân hai hàng, chữ đỏ khuôn vàng, lớn nhỏ tùy nghi tiện, treo như vầy:

Đại-Lễ
CHIÊU-LINH TỤ-VẠN

Lễ nào treo chữ đó.

Vậy đồng nhau Nam Nữ chung hòa, tu tập tạo đoan, thiền tâm mỹ tánh, hầu đến đâu Thầy dạy thêm đó chung đồng mỗi mỗi.

THI

Chung đồng tâm chí đúc rèn khuôn
Hiệp Hội Thánh Linh cuộc tỉnh tuồng
Kêu cả Đại-đồng ai hướng mạng
Hòa liên lương thiện giáo oai phuông.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng học đây đầy sáng lạn, tạo xây cảnh Tu-Di Lạc-Đồ Thỉ-Đức, Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, đây đồng hỷ lạc.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài Phần-Hương đổi bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Lập Đàn hành phận lễ nghinh
Huy hoàng đăng huệ khải huỳnh lý phô
Hương bay khử trược khai đô
Lòng thành xét niệm qui mô trau giồi.

2.- Càn chiêu Khôn thức tịnh ngô
Ly minh Khảm chánh điểm tô tâm-điền
Cúi đầu kỉnh húy Thiêng-Liêng
Thăng bằng trật tự bổn nguyên tạo thuần.

3.- Tý thời Ngọ tịnh cảm ưng
Mẹo truyền Dậu thuận Trời xuân nhơn hòa
Vật ninh Địa-Tịch tượng hoa
Dâng thề thi thật chung nhà tịnh phương.

4.- Cung duy húy yết động tường
Lập trần thuần mỹ thiện đương chí thiền
Tạo nền Bác-ái bình yên
Đạo thành đức độ trí kiên tín thình.

5.- Lập Đàn hành phận lễ nghinh
Huy hoàng đăng huệ nhiệm huỳnh lý phô
Niệm tâm định tỉnh khai đô
Trời cao chiếu chứng Hoàng-đồ ứng Linh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra ban hành, đặng đến Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn niên Tân-Sửu thực hành thay cho bài Phần Hương từ đây mỹ kế.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài Khai-Kinh đổi bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3/ 36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Khai bài Kinh sám đồng thinh
Ứng triều ngôn thuyết kệ minh lý truyền
Chánh chơn bảo hóa trinh kiên
Tiếng lời cảm ứng bổn nguyên căn tường.

2.- Đồng chung thế sự phụng khương
Lóng nghe giác nhận kỷ cương trau giồi
Trời ban nguồn sáng ngàn vui
Đất năng tượng hóa chở nuôi muôn loài.

3.- Người thông trật tự đủ đầy
Chủ quyền vạn vật không ngoài đức nhân
Thân quì hiến lễ kỉnh dâng
Tai nghe miệng đọc tinh thần thức thông.

4.- Trời cao che khắp Đại-đồng
Đất đây nhân vật có không động bình
Xét tròn làm trọn thường tin
Cúi đầu dâng thệ dạ in tâm hằng.

5.- Con Trời trung hiếu bổn căn
Cội nguồn bền thấu thiền trăng mỹ huỳnh
Khai bài kinh sám đồng thinh
Ứng triều ngôn thuyết kệ minh lý truyền.

Chào Giáo-Chủ, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra ban hành vào Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, ứng hành roi kế, thay cho bài Khai-Kinh.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN
An Vị Tòa-Thánh

29. Bài dạy giờ thượng Bảng hiệu Tòa- Thánh và chương trình Hội-Thánh Bái-mạng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG trau lời quý bớ trò Ta
GIÁO dục đồng sanh đến hiệp hòa
VÔ thượng thậm thâm đào sáng nghiệp
VI khai Thỉ Hội trải ngàn xa.

Bổn-Giáo chào mừng Nam Nữ, Đệ-tử đồng chung hiền hữu. Vậy trò Ta an thông Pháp bửu, lo lập thân hầu cứu thế lập trần trinh, đây ngày Đại-lễ Chiêu-Linh, tiếng ban câu Tụ-Vạn. Cả kêu trần ai lóng nghe cho hản, đặng tỉnh tuồng hướng mạng qui hồi, đừng phóng túng dể-duôi, gặp buổi đời Trời phán phê đành trễ hội. Bớ Môn-đồ trong Đàn-nội, Trời gia ân ban Sắc-lịnh cho cả đồng thiền tâm hiến dâng chữ hòa chung khối, Đại-lễ trạng Ngọ thời, ngày tiền tiến an triều trí vị.

Vậy trong Giáo-Hội thời Mẹo ngày 14 chí mỹ thiền, thượng thể thức huy hoàng, đâu trang trí điểm tô cẩn giác, đúng 9 giờ sáng đồng chung đãnh-lễ thượng Bảng nêu Đạo Lịnh-Kỳ, đừng sai cãi mực giăng nuông đúc, đó chư nhu Đệ-tử.

Thời Tý Thiên-Lý vai trò Giáo-Hội, dầu Nữ dầu Nam, đồng bái triều thọ mạng, hòa với Diệu-Toàn-Ban thực ứng.

Thời Ngọ ngày thứ Hội-Thánh Thiên-Thể Đài-Tam bái triều phục chỉ.

Thời Tý ngày thứ Hội-Thánh Thiên-Thể Đài-Nhị bái-mạng thừa tuân Sắc-tứ Nữ Nam y nhịp. Vậy chung con Huệ-Thanh-Bộ, thừa vụ tuân hành phục qui lễ bái.

Đây lời huấn chỉ tỏ tường nêu cao lai kế.

THI

Lai truyền viễn kế hữu thời văn
Tường tận tỏ phô huấn chỉ căn
Chung cả con Trời đồng ứng phục
Ngày cao pháp biện cứu đời nhăng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng ban truyền chung đồng khán tường lãm thức, vâng hành trang đúng nhịp.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trong giờ đãnh-lễ thượng Bảng Đạo tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn non côn sáng suốt thay
HOÀNG-đồ độ dẫn chẳng lầm sai
THƯỢNG khung ban thưởng công hiền hiếu
ĐẾ chứng Đàn-trung Tâm Đức Tài.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ, đầy đủ tinh thần thể thức lắng lo tạo thành Thiên-Quốc Tu-Di Lạc-Đồ Thỉ-Đức, Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam. Giờ nầy đồng con đãnh-lễ gọi trí trang kỳ Bảng Đạo vàng ra mặt chào đời, nền nhơn cứu thế. Hiện đây Thầy gia ân điểm công đó chung con Nam Nữ đầy đủ phúc đức Trời trao đây con hiền hiếu.

THI BÀI

Mừng con Giáo-Hội Thánh-Tòa
Đồng Ban cả Bộ dựng nhà Tu-Di

1.- Lập Thiên-Quốc là đây đó trẻ
Thầy điểm phê vui vẻ lãnh phần
Bớ con lành mạnh lập trần
Đạo-kỳ phất phới tinh thần phát huy.

2.- Nguồn Đại-Đạo sum vầy giai cấp
Bớ con Ta tu tập liên đoàn
Con ôi! tỉnh trí hòa an
Lần đây tiến hóa vén màn trần ai;
Công-bình cơ hội đổi thay
Từ-bi Bác-ái từ nay vĩnh tồn.

THI

Vĩnh bảo đó đa hỡi trẻ mà
Đàn-tiền chứng lễ mỗi con Ta
Nữ Nam đồng ứng thanh thanh lập
Chung khối hòa yêu hỡi trẻ mà.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ chung cả mỗi con đãnh-lễ gọi kính tuân Thiên chí thượng bảng Đạo vàng của Thiên-Bồng Quốc-Đạo, gọi Thầy chứng Đàn gia ân mỗi mỗi, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước giờ thượng Bảng Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ tối)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC-thanh ánh chiếu bớ trò Ta
HOÀNG-Lịnh phê ban đó trẻ mà
THƯỢNG bảng Thánh-Tòa ngôi Chủ-Tể
ĐẾ quyền phán đoán Đại-đồng a.

Nầy các con, mỗi con vâng nghe Thầy ban lời chỉ giáo đó đồng con Nam Nữ, hiện giờ thượng bảng Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, trọn tâm vâng nghe Thầy ban ân giáo chỉ.

THI BÀI

Ban ân con trẻ Đạo đồng
Chiêu-Linh Đại-lễ suốt thông máy Trời.

1.- Rằng Tụ-Vạn vận thời thay đổi
Gạn lừa riêng rõ khối dữ lành
Chọn con hiếu hạnh làm anh
Lựa con hiền hiếu đặt thành trách giao.

2.- Giờ thượng bảng Trời cao chứng vụ
Cõi lòng thiền hấp thụ huệ ân
Từ đây tâm huyết rót cần
Cần ra hướng mạng Tân-dân mỗi ngày;
Chấn hưng Tâm Đức Trí Tài
Thế Thiên hành hóa vui thay tâm hằng.

THI

Tâm là bền vững Đạo hoằng khai
Đức hóa năng dung hiệp chí đây
Trí độ cần tin gương bốn bể
Tài năng hoạt động kiến đường lai.

MƯU, bài nầy đọc trước giờ thượng bảng Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc trong giờ thượng Bảng nơi Nam Môn Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành lộ bóng cõi Trời Nam
HOÀNG-Lịnh phán phê thấu chánh hàm
THƯỢNG ứng chứng tường nêu bảng Đạo
ĐẾ quyền chuyển lập trẻ tròn tâm.

Nầy mỗi con Nam Nữ hiện giờ tụ hội tại đây ý nghĩa chực chầu thượng nêu bảng cờ danh nghĩa Cao-Đài Cứu-Thế.

Vậy định tâm nghe Thầy dặn chỉ.

THI

Thượng bảng, nêu cờ dấu Đạo Cao
Tu-Di Thơ-Lạc Hà-Đồ giao
Thánh-Tòa Cao-Thượng Đài khai lối
Quốc-độ Việt-Nam ứng rõ màu.

THI BÀI

1.- Ứng thực hiện Tu-Di Thiên-Quốc
Giáo-Hội đây thi thật thức tâm
Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam
Trung-Ương Huỳnh-Đạo Huyền thâm Xích-Càn.

2.- Đạo lập trần vén màn sanh-chúng
Cả tiếng kêu lo đúng làm y
Cả kêu thế sự bồi khuy
Cả kêu nhơn vật nhìn ngay Đạo Trời;
Từ đây Phục-Thỉ thuận thời
Thời cơ vận hóa cứu đời kiến tân.

THI

Kiến trúc Thể Thiên Lý bảo dìu
Thiết thành Thánh-Địa đuốc Trời khêu
Đồng con Nam Nữ danh thanh rạng
Trời Chủ chứng tri hướng dẫn dìu.

MƯU con, bài nầy đọc trong giờ thượng bảng Đạo vàng nơi Nam-môn, đặng đồng con lóng nghe rõ thấu hành tròn tin ư nhứt đó đồng trẻ; giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc đãnh-lễ khi về chầu lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ CHIÊU-LINH
TỤ huờn tâm chí VẠN nghìn vui tươi
Tu-Di tạo khải thuận mùi
Trồng xây Lạc cuộc thấu nơi Hoàng Đồ.

2.- An hòa Thiên hạ móng mô
Bình nguyên Phục-Thỉ điểm tô Đức Tài
Gọi rằng Thiên-Quốc hay hay
Ấm êm sau trước trong ngoài hòa tâm.

3.- Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam
Nêu cao danh nghĩa thậm thâm công-trình
Chư nhu yêu chuộng hòa bình
Dẻo dai Tài Trí Đức tin tâm tồn.

4.- Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Kiện tâm tiến bộ hóa phong chỉnh điều
Mừng chung Đại-lễ Linh-Chiêu
Ngàn muôn qui tụ thiệu đồ ánh châu.

5.- Biết lo Công-đức nhiệm mầu
Dầu cho Nam Nữ Trời thâu dẫn dìu
Hiện giờ cơ sáng thời nêu
Vận thuần cuộc vững mạng thuần ứng minh;
Về đây chầu lễ Chiêu-Linh
Tụ huờn tâm chí Vạn nghìn vui tươi.

Chào Nam-Công Hỏa-Đức, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đến lễ Chiêu-Linh 9 giờ ngày 14 thượng bảng Đạo, Liễn hòa xong; vào trong an vị Ngôi Chủ lâm thời, rồi Chư-hiền Nam Nữ đồng chung đọc bài nầy gọi mừng chào Đại-lễ, đọc rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trong giờ An-vị Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ HỘI-THÁNH Chứng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu trần ai thức tỉnh nhân
HOÀNG-Thiên ban tứ trí Tôn-Thần
ĐẠI hoằng phước lộc con thừa mạng
ĐẾ Chủ Càn Khôn trẻ thọ vâng
HỘI cả quần Tiên lai điếu lễ
THÁNH Linh bảo giác hiến hòa thân
Chứng lòng Nam Nữ đồng tuân tạo
Đàn-nội huyết tâm thấu thọ ân.

Thầy các con, chung con Nam Nữ mỗi mỗi trẻ già dài công tu tạo nền nhân, nêu cao danh nghĩa Tu-Di Tam-giái Lạc-thơ sanh khí Hà-đồ cuộc an, lý do thăng bằng Bác-ái vị tha, lập lại kỷ tân tiến sắc, gọi Thỉ-Nguơn Thánh-Đức ngàn vui bất diệt đây đồng trẻ. Đây Đàn Lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, trước thời Ngọ ngày 14 tháng 3/36. Đạo phô diễn bày thống hiệp, Thầy điểm chấm công trạng hiếu hiền, trên nguyện vọng gọi an vị phụng tuân tắc qui thể thức chánh tín, gương hướng Đường Ngu lập trần bảo sanh thi nhân nghĩa, nhìn chung huynh đệ Đại-đồng, gọi phái con Ta yêu thương con Trời bình hòa Thiên-hạ, tượng bầu thanh khí cho nhân vật, thức thể buổi lễ giờ đây ninh an trí vị mãi mừng bất thoái Thiên-Quốc Thiệm-Châu đây chung trẻ.

THI

An vị trang nghiêm phụng thể thành
Chơn Thần chiếu mạng cả đồng sanh
Gương nêu chánh thể danh phanh tục
Minh-đức mỹ thiền cuộc phát sanh.

THI BÀI

Phát khai sanh hóa hoằng truyền
Trước thời Ngọ Chủ, Chủ quyền Trời Cha.

1.- Trời chứng tri con Ta Nam Nữ
Tấc lòng thành gìn giữ khuôn thề
Tâm thành chí nguyện vâng nghe
Hội đồng Tứ-Thánh điểm phê Đại-Thành.

2.- Danh Đại-Đạo mạnh lành Cứu-Thế
Tiếng Cao-Đài ánh huệ muôn thu
Minh trưng hề chút nào lu
Cứu đời cùng tận bảo tu mạng hồn.

3.- Giờ an vị Đạo đồng tề tựu
Lễ Chiêu-Linh ích hữu phô trương
Chung con gìn giữ Thiệt Thường
Rặt ròng Đạo-đức nghĩa phương trung hòa.

4.- Thầy chứng lễ nguy nga điển rọi
Mong chung con tiếng gọi niệm tâm
Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam
Khánh khương cơ hội cao thâm vận thời.

5.- Đây là Đạo của Trời Cứu-Thế
Bảo chung hòa roi kế từ lương
Bớ trang hướng Đạo mẫu gương
Bớ trang lãnh nhiệm phương trương Công-trình.

6.- Cho xứng trang Khai-Huỳnh mở hội
Cho đáng đồng giềng mối Thanh-Thiên
Hạ-Nguơn uyển chuyển đảo điên
Đáo đầu báo ứng khắp miền hoành tung.

7.- Trời khai Đạo khai đàng cùng tận
Nẻo thông truyền cơ vận thời minh
Tam-dân tân tiến hòa bình
Nhìn vui cảnh sống đừng chinh thuận chiều.

8.- Đem về đến nhẫn nhiêu tự toại
Khắp đồng sanh thế thái giác hồn
Chuông rung Trống động thức thông
Cuộc đời tỉnh giác suốc thông mạng Trời.

9.- Trời vô-tư lập nơi trật tự
Người nhố-nhăng hung dữ đâu an
Người mà tỉnh mộng xuôi đàng
Người con Trời Đất vinh quang cõi lòng.

10.- x Giờ nầy an vị suốt thông
An tâm tu tỉnh lập công cứu đời
Đừng chia xẻ phối biển dời
Màu da sắc tóc nhìn Trời phục qui;
Đây là chiết Khảm điền Ly
Đây là vui sống cần tri vận hành.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trong giờ An-vị Tòa-Thánh Cao-Đài Việt-Nam, trước thời Ngọ ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi đồng đãnh-lễ, tiếp nhập Đàn hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc hành-lễ trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn Tu-Di lộ Xích cương
HOÀNG Thiên mách bảo lẽ chơn tường
ĐẠI đồng chung cả con Trời Đất
ĐẾ giáo hòa yêu thuận mến thương.

Thầy các con, mỗi con vâng nghe Thầy ban ân giáo dục, đem chung con đến bến Từ-lương, gọi muôn vui vô tận là: Thiên-Quốc chung hòa tỉnh tu, cơ tịnh tuần ư chí hạnh đây đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi trò mỗi trẻ gọi tôi trung
Gắng chí bền tâm thoát nẻo cùng
Tiến hóa nhìn Trời tua tỉnh giác
Nhớ câu thiện nguyện nhập Hư-không.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ hiện giờ
CHIÊU-LINH tiền nhựt mầu cơ lập trần.

1.- Đời vì Đạo tinh thần yêu mến
Đạo lập trần dẫn đến cội nguồn
Đời Tân-dân nhiệm vuông tròn
Đạo là Minh-đức bảo tồn lý do.

2.- Đời hiền lương ấm no thân mật
Đạo phát khai phá tục lập Nguơn
Đạo đời tỉnh giác đâu sờn
Đạo là nguồn sáng chánh chơn cứu đời.

3.- Đời có Đạo nghĩa nhơn thi thố
Đạo Bổn-nguyên bảo hộ thế-gian
Con ôi! tỉnh giấc mộng tràng
Đạo là cứu độ muôn ngàn vật Linh.

4.- Người biết Trời ráng thình tâm tánh
Tánh bình hòa xa lánh dị đoan
Con ôi! Đạo-đức vén màn
Chung con vịn nắm Đạo thoàn về ngôi.

5.- Đời nhìn Đạo vun bồi xã hội
Đem chữ hòa đoàn hội đệ huynh
Chung con Đời Đạo Khai-Huỳnh
Huỳnh-Đình mở cửa con nhìn thấu Cha;
Bớ con thế hạ người ta
Cộng hòa Lương Giáo đặng mà tạo an.

THI

An khương ninh thụ thới thời minh
Thượng hạ hòa yêu phải xét mình
Chấp vãng công bằng thăng tiến khải
Cả kêu con trẻ khánh tri bình.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc hành-lễ trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG quyền thưởng phạt hiện thay Trời
GIÁO Lý đăng ban bảo thiệt nơi
VÔ thượng thậm thâm hoằng chính dụ
VI khai thể thức Đạo hòa Đời.

THI BÀI

Dậu thời Đại-lễ CHIÊU-LINH
Mừng chung Đệ-tử nghe nhìn vưng tuân.

1.- Lời huấn bảo thể xuân bất thoái
Bổn-Sư mừng nhơn ngãi tiến tân
Cả kêu Nhu-sĩ tin cần
Lập thành Thánh-Đức dò lần lạc liên.

2.- Cả trần thế Thần quyền sôi nổi
Nên cuộc đời loạn rối khó an
Gầy ra bùn bụi lửa than
Điêu tàn tang tóc bởi ngang ngược hoài.

3.- Lòng chí thiền hiện đây tiến bộ
Khai đàng Huỳnh báu bổ dẫn dìu
Dẹp lần nẻo tối chích chiu
Vỡ tan hắc ám phục khôi tinh thần.

4.- Đạo là Đạo hiệp thân hòa chí
Đời nhìn Trời nương gậy thừa phong
Bớ đời đến cõi Thiên-Bồng
Cõi vui ngàn tía muôn ngàn trí trang.

5.- Chữ chung hòa bình an êm ấm
Con của Trời gội tắm ân Trời
Con Trời vưng dạ y lời
Lời Trời ban dạy lập đời thuần chơn.

6.- Nhìn chung sống mẫu khuôn chung thỉ
Thỉ tu thân chung phải phát minh
Ngũ-luân Tứ-đức vẹn gìn
Tam-tài Cửu-chuyển đinh ninh cõi lòng.

7.- Ngày Đại-lễ cộng đồng chiêm ngưỡng
Lý ứng tâm khí tượng hóa sanh
Kêu chung phàm giái thi hành
Thi đua tạo đức hành thanh lập trần.

8.- Lập chánh thể nhân cần liêm chánh
Bảo đồng sanh giàu mạnh nghĩa nhơn
Thương yêu đừng mẻ sứt sờn
Đại-đồng huynh đệ Bốn-ơn huy hoàng.

9.- Câu cứu thế suốt thông thi thố
Do mạng Trời báu bổ lành vui
Rạng danh Tam-giái hiện đây
Nêu cao cơ hội trên Thầy dưới con;
Bổn-Sư lời dạy sắt son
Mong chư Đệ-tử vẹn tròn từ đây.

THI

Từ-bi Bác-ái hiện thời đây
Đệ-tử thừa tuân chớ lỗi nghì
Chấn động tâm hồn khai thế kỷ
Hoàng-đồ củng cố rẽ từng mây.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài Đức Thiên-Chơn Giáo-Chủ giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- CHIÊU-LINH Đại-lễ khai đầu
Tiên Nguơn Phục-Thỉ, hậu thâu chuyển thần
Cơ Trời đã định nghe cần
Lý do uyển chuyển phán phân Đại-đồng.

2.- Đạo khai mở rộng ngoài trong
Dân sanh diễn độ Đức công Trí Tài
Cả kêu thế sự từ đây
Mong chung trần hạ hiệp tài mẫu gương.

3.- Thế-gian an mạng Thiệt Thường
Ròng Tin mới thấu nghĩa phương lập trần
Điền Ly cứu cánh phán phân
Hoàng thành chiết Khảm kiến tân huy hoàng.

4.- Từ đây cơ hội vén màn
Màn mê bụi đỏ đừng mang khỏi sầu
Phục huờn bổn thỉ vãng thâu
Khai Càn Khôn ứng một màu ánh phong.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Chiêu-Linh 9 giờ tối, Thiên-Chơn đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng toàn tất nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 - 11 giờ trưa)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Xích hòa chi thống hiệp sanh
BÀNG khai nhân vật ứng thừa thanh
TỔ-Tông Công-đức hoằng cương kỷ
QUỐC-Việt Thiệm-Châu thấu nghĩa nhân.
ĐẠI-Hội Quần Linh truyền chính thể
THÁNH-nghi Đức tính đát chơn thành
ĐẾ-thâm căn cố đồ ninh khánh
Giáng chỉ Nam-châm hướng dẫn lành.

Cha mừng chung con trong Đàn-nội, Nữ Nam hai phái, hãy vui lên nhìn thấy Đạo Tài-tam. Bớ chung con mau an vững sống còn, cần phải suy xét tại tâm, thừa Thiên-mạng nhìn thương bầu bọc, dưới gầm Trời Nam Á-Châu Đông-Phương một góc, Trời gia ban Đạo-Xích Khai-Huỳnh. Rằng: Trung-Ương võ trụ phát minh, danh Tái-Thỉ Phục-Nguơn cháu con Tiên Rồng đứng ra khai sáng, Lý-chơn tỏ rạng, pháp chánh đề khai, Đạo-đức nghiệp Tài, Trí Trung Trinh Địa lợi, mới rằng tiến tân tạo thới, mở đàng thông, đem lợi chủ nhơn hòa, bảo dân Ta tỉnh lại nhìn Cha Tổ-Quốc Lạc-Hồng đây bớ trẻ. Hỡi chung con lớn nhỏ, đừng giành ăn, đừng cam mặc, chớ giựt ở, vướng bịnh tham, sơ hở giết hại lẫn nhau; bớ con Đời Đạo hãy mạnh lòng cổi tháo lối mê mù, mê vật chất, giả tiện quyền danh thế tạm, đành xáo thịt nồi da, mai lưu sử ngàn sau xem nhìn rõ thấy, con Ta tốt tươi hay tủi hổ, phải biết Trời cao báu bổ, mùa tiết vận hành, nguồn sanh hóa phước thanh lộc trọng, nhường nhau chung sống, nhượng ở thuận mến yên vui, khỏi phải sụt sùi, nào đâu tang tóc, đừng ngang chớ dọc, dựa lối xằng cõng rắn cắn gà ta, đành phanh dạ rước voi giày mồ Tổ, con ôi suy xét rành rất hổ, tạo thuẫn mâu đào hố nhốt em khờ. Than ôi! giữa người như vậy đành chịu ngáo ngơ, phui pha lẽ thiệt, tham cam vật chất, phải văn minh đề cao Đạo-đức, thoát ra lối chạ, dạ hại nhau rời rã nghĩa đồng sanh. Đó là mưu bẫy ma ranh, cùng quỷ chướng gầy đương lưới rập, hại con Ta luống nhiều tấp nập, lượng phong ba đè ngập tán hồn. Con ôi! giang san trung hiếu bảo tồn, câu xã tắc chánh minh đề xướng, đồng dưới trên đem cữ hòa nâng lên chung hưởng, dùng gấm hoa cân lượng tô bồi, đừng chinh chớ đổ đào tạo ngàn vui, nêu thanh thới vô cùng gọi chỉnh điều hóa phong thiện mỹ. Cha ban lời khuyên bảo mừng con trẻ tự tỷ, nhục cố ăn giành ở gây điều trầm lụy, giữa đồng bào, bớt theo giỏi đừng hô hào, mượn xin giựt giành lợi quyền hôi tanh đành phối chi tình lý.

THI

Lý bảo an tu kiến sự thanh
Tình thương đâu nỡ mối rời manh
Đó đây chung giống nòi dân chủng
Bao nỡ đấu tranh bạc cội cành.

THI BÀI

Cha là Tổ-Quốc Việt-Nam
Hồng-Bàng Lộc-Tục chứng tâm hiện giờ.

1.- Lễ CHIÊU-LINH Tý thời ngày trước
Tốt đẹp thay ngư-vướt diên-phi
Minh mông cá lội lộ kỳ
Tự do thong thả từ đây vui mừng.

2.- Chim sẩy lồng tưng bừng bay bổng
Chỗ ngàn vui lộng lộng dù che
Tự do lẽ phải cẩn dè
Tự do đem đến kết bè liên xâu.

3.- Bè liên xâu thấp cao bình đẳng
Chí thăng bằng tỏ rạng thực thi
Con ôi! thấu rõ là đây
Cao-Đài Cứu-Thế chọn Tài Đức Tâm.

4.- Chữ nhân cần cách liêm chánh vụ
Lập thuần phong qui-củ diễn phô
Diệt trừ tục lụy hộ đô
Lối xằng hủ hoại chi đồ cấp giai.

5.- Giai cộng lạc mắt tai thức thiệt
Nhân vui thanh thấu biết Ta Người
Ta là thuận vận xuôi thời
Người đồng thích sống ở đời chuộng an.

6.- Con tự giác hoàn toàn tự nhận
Luống theo đời mâu ẩn lộn tâm
Lăm le chước độc sương sâm
Chống Trời rạch Đất bạc tâm vôi lòng.

7.- Nhìn nhau rún Đại-đồng huynh đệ
Thấy đồng Linh đừng phế Đạo người
Năm-hằng Bốn-đức vui tươi
Bền cầm Tám-báu tỉnh đời phục Nguơn;
Cha ban lời dạy cao sơn
Chuông rung Trống động đừng sờn Đạo tâm.

THI

Đạo Trời hoằng hóa bớ người ta
Giáo dục dân sanh thống hiệp hòa
Đừng cố ở ăn cam giựt mặc
Tỉnh hồn thấu rõ một Trời Cha.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh Phật Tiên chứng Lễ Đàn
NÔNG truyền nghiệp đức bảo linh an
ĐẠI triều cực mạng khai Thiên-Quốc
ĐẾ Giáng Trung Thiên hội Niết-Bàn.

THI BÀI

Trước Đàn thời Mẹo thứ ngày
Cả kêu sanh chúng từ đây nhìn Trời.

1.- Lời Chánh-pháp mừng vui hỷ hạ
Giữa đêm đông vững dạ hiền nhu
Đó là rẽ ngút vén mù
Đây là hùng lực Đường Ngu lập trần.

2.- Cả thế-gian mòn lần ngõ đức
Nhưng hiện đây thể thức chủ hòa
Chủ trương lý tưởng thậm đa
Chủ trương còn sống nguy nga đẳng bình.

3.- Chữ Bảo-sanh văn minh phá tục
Nghĩa-nhơn tròn hạnh phúc cấy gieo
Đây là dứt hẳn nạn eo
Đây là hòa thống xuôi lèo từ lương.

4.- Chí Đại-đồng nghĩa phương học tập
Danh cứu linh trước thấp hòa cao
Bình an Thiên-hạ một màu
Tu tề trị biệt trước sau thuận tùng.

5.- Trên thế sự hố truông quá ngán
Mối Đạo Trời phán đoán đổi thay
Chủ trương hòa sống là đây
Thuốc linh đã sẵn anh tài đầu than.

6.- Cả tiếng kêu Dinh-hoàn tự tỉnh
Ỷ giỏi hay gầy bịnh xát xô
Văn minh cực điểm giả đồ
Đồ danh trục lợi cái mồ ngược ngang.

7.- Người sống đây Sân Tham Si vọng
Lượng phong ba cổ động tóc tang
Than ôi! gầy cuộc điêu tàn
Đầu rơi máu đổ hỏi an chỗ nào.

8.- Phải tự nhận phùng tao lý pháp
Cuộc sống an hòa hạp lương tâm
Dứt lần cái thói mâu thầm
Triệt đi đừng chuộng hố hầm thẳm sâu.

9.- Phải biết chỗ đáo đầu thưởng phạt
Tội dẫy đầy giải thoát mới khôn
Đừng đừng tháo túng cuồng ngông
Người mà ăn thịt người thông lối nào;
Chủ trương lý tưởng một màu
Người mà hữu lý thấp cao một nòi.

THI

Một nòi một giống một người ta
Đừng có hớ hinh mất chữ hòa
Cơ cuộc chập chồng đâu dễ sống
Sống đây bổ ích giữa người ta.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM Tam qui Cửu Cửu hòa Tam
HOÀNG-Lịnh phán phê cứu chánh hàm
HUỲNH-Đạo khai thông thông pháp luật
ĐẾ thâm căn cố thấu Nam-châm.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ chung đây
CHIÊU-LINH Đại-lễ chọn Tài Đức Tâm.

1.- Tài cứu thế dứt mầm triệt nọc
Đức độ cao hòa thấp dìu Linh
Tâm bền đây chuộng hòa bình
Rõ ràng nguồn Đạo bảo sinh Đại-đồng.

2.- Ngọ đúng Ngọ ác hồng tinh tấn
Thời gian qua ấm lạnh éo le
Ngày nay Đạo-đức kiêng dè
Thứ dung trung trí dẹp phe đảng xằng.

3.- Chung bầu bọc đừng nhăng-nhố tẻ
Đây Đạo-mầu vui vẻ lập thân
Bước mau Lương-giáo Tân-dân
Cấy trồng Minh-đức liêm cần cách giao.

4.- Nguồn trí-tri làu làu bất diệt
Chữ Chiêu-Linh tha thiết kêu hòa
Đại phong an vững nguy nga
Lễ là long trọng giống hòa nòi thương.

5.- Cả tiếng kêu năm phương bốn bể
Muốn sống còn đừng phế nghĩa nhơn
Nêu cao nhân vị cả đồng
Nhân là tha ái, vị thông Đạo người.

6.- Đạo người thuận tốt tươi linh thính
Đạo người là chí kỉnh thành chung
Đạo người biết lễ thoát cùng
Đạo người tươi sáng hô tung con Trời.

7.- Đấng Toàn-Năng gầy nơi tốt đẹp
Đừng hớ hinh chật hẹp lắm mà
Bớ chung Đời Đạo yêu hòa
Hòa thương mến thuận nhìn Cha một Trời;
Chiêu-Linh ban dạy đây lời
Lời Chơn-Lý chánh lập ngôi Tam-Hoàng.

THI

Tam-thập-lục-thiên bớ cuộc đời
Đừng vui tham vọng rẽ chia đôi
Ăn năn tự tỉnh gương danh thiện
Cả tiếng hô tung Phục-Thỉ khôi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc sau thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 - 10 giờ sáng.

-------o0o-------

THOẠI-HOA TIÊN-CÔ Giáng-Đàn.

THI

THOẠI-khí bao quanh cảnh cuộc thời
HOA tươi năm sắc chiếu toàn nơi
TIÊN nghi chỉnh thế điều căn bổn
CÔ diệu vén màn đắc thảnh thơi.

THI BÀI

CHIÊU-LINH thời Dậu thứ ngày
Đây là lễ trọng anh-tài phát minh.

1.- Phận Nữ-lưu vẹn gìn gương mẫu
Đề xướng chơn rõ thấu bản thân
Em ôi! tránh chỗ tao tân
Phương trương chánh thể liêm cần cách giao.

2.- Lời Chị tỏ đồng-bào một bọc
Thương mến nhau một gốc trổ sanh
Nữ-lưu sánh tợ chỉ mành
Từ đây chấp mối Càn sanh lập trần.

3.- Câu lập trần ân cần thoát tục
Chỗ thấp hèn hạnh phúc bổng vang
Đừng cho đắm lụy hoang đàng
Xa màu trược bợn vén màn thoát mê.

4.- Chị thấy cuộc nhiều tê tái dạ
Luống theo lằn tràng giả phong ba
Éo le xao xuyến màn the
Mến mê màu sắc thiếu dè nhơn tâm.

5.- Phận Nữ-lưu vịn cầm lý thiệt
Đem hằng tâm cương quyết tố trần
Xa mồi vật chất tao tân
Hô to tiếng Đạo nghĩa nhân thi hành.

6.- Gương chí mỹ nữ thanh yếu tú
Ra lãnh trò ký chú lời trao
Em ôi! đừng để lộn nhào
Quanh qua lộn lại làm sao an hòa.

7.- Cuộc chiếu chăn đó là giả tạm
Cao thượng là chiết Khảm điền Ly
Tình là thương mến Tông Chi
Tình là gương biểu hiện đây vang rền.

8.- Tình hòa thông gây nền Thánh-Đức
Tình thiệt tình đem đến nhân thanh
Dựng xây phong hóa rõ rành
Tổ-Tông Công-đức đêm lành ngày trong.

9.- Xa phấn son mới còn Tổ-Phụ
Cuộc văn minh giả dụ báo đời
Văn minh như vậy xa Trời
Văn minh càng lộng Đạo người mất Linh.

10.- Phải tỉnh giác văn minh Đạo-đức
Dùng lương-năng rèn đúc thuần chơn
Tạo đoan mỹ tục đâu sờn
Ở ăn mặc ấm đừng quên ơn Trời.

11.- x Nhớ câu Tổ-Phụ đừng rời
Phấn son tô điểm vẽ vời núi sông
Nhớ câu con cháu Tiên Rồng
Đừng cho hổ phận Tổ-Tông Việt Càn.

THI

Tổ-Tông Công-đức ứng thời khai
Đây chỉnh rõ câu thiệt đúng tài
Chấn động tinh thần thân vóc ngọc
Chớ dài bừa bãi cuộc cùm mây.

Kính chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 ( 8 giờ sáng.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Thiệm từ đây rõ hiện châu
NAM-Bang cơ hội sớm huờn thâu
THÁNH-khai Đức độ qui sanh trí
MẪU Tử đề huề lộ bóng châu.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, lễ Chiêu-Linh Sơ-Khải thăng bằng, lý do chơn chánh siêu thăng, giai cộng lạc con Ta phát minh cứu thế. Từ đây dứt lần oan hệ, lo gầy cuộc thuần chơn, gái mỹ thiền tuấn tú hóa-nhơn, đem lý tưởng cứu nguy cho Việt-chủng. Làm làm sao muôn ngàn lời ca tụng, với tiếng gọi hòa bình, đem chánh sách phục chinh lương nhìn giáo, Nữ-lưu danh nêu anh hảo, chí bảo tồn rèn đúc vẹn thành khuôn, gia tâm giống trống, mạnh dạn rung chuông, kêu đời tỉnh tránh tuồng mộng ảo, Nam-Bang Việt hảo, đồng Đạo chơn cổi tháo khuôn trường, lãnh tự do gìn giữ nghĩa phương, phương trang tử yếu nương danh hiền sĩ. Lo tu thân thống kỷ, chí hòa đồng trang trí thiền cương, lo chấn hưng cơ hội phương trương, trương phô diễn Ngu Đường hiền thực, văn minh Đạo-đức cần cải tiến phong trang, chấn động tâm lý vén màn, đem lẽ thiệt bảo an nguồn hạnh phúc.

THI

Âu-Cơ là Mẹ bớ con Ta
Giáng dạy giờ đây bảo hiệp hòa
Chấn động tinh thần nêu lý tưởng
Phát minh cổi tục phá sa ngoa.

THI BÀI

CHIÊU-LINH ngày lễ hiện giờ
Gọi rằng TỤ-VẠN Bổn-sơ qui hồi

1.- Lời Mẹ dạy con ôi tỉnh giác
Chữ đồng thanh giải thoát khối sầu
Phấn son vật giả Á, Âu
Màu mè bất chánh lộn nhào lắm con.

2.- Đan mỹ tục sắt son thanh thới
Dựng thuần phong ngày mới ngày cao
Nữ-lưu xuất chúng làu làu
Hùng-thư tuốt vỏ nêu cao tinh thần.

3.- Đoạn trừ hẳn mấy vần mây cuốn
Trừ ma ranh quỷ chướng nghêu ngao
Đạo ta Tổ-Thỉ làu làu
Cúi đầu cõng rắn xốn xao cõi lòng.

4.- Cần tiến tân suốt thông cơ hội
Dựng nên nhà chung khối yêu thương
Giữa người tình lý tỏ tường
Đạo người danh nghĩa phương trương mỹ thiền;
Trời Cha Đất Chủ một quyền
Quyền tay Trời sắp bình yên cuộc đời.

THI

Cuộc khai vận mở thấu cơ quan
Thời thế chấn hưng dẹp lối tàn
Chung hiệp tu tề quê ứng cảnh
Ngàn vui Mẹ sắm bảo tồn an.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ Giáng-Đàn.

THI

THÁI quá rồi sau khó vịn cầm
THƯỢNG-Thiên chứng tỏ lẽ mầu thâm
ĐẠO-Trời khai mở kêu đời tỉnh
TỔ-Thỉ Phục-Nguơn cuộc thiện tâm.

THI BÀI

Mẹo thời ngày chót CHIÊU-LINH
Nêu cao TỤ-VẠN tường trình ánh phong.

1.- Ban lời dạy ngoài trong xử xét
Phải cảm thông ứng đạt thời cơ
Thái-Cực răn mẻ hiện giờ
Cũng vì thế sự tạo cờ rẽ chia.

2.- Túng nước cờ phán phê cân nhắc
Nước cờ là nước giặc báu linh
Ỷ hay ỷ giỏi chống kình
Đen lòng lương thiện hôi tanh một bầu.

3.- Lòng lương dân đã châm chí hướng
Trang độ đời lĩnh cưỡng lạt phai
Lần lần xa lối Đức Tài
Tạo đoan lý trí mâu gầy bẫy gai.

4.- Cơ máy thuẫn lá lay đây đó
Một gầm Trời Xích Ngọ chiếu Càn
Khai thông Khảm thức Khôn an
Đây là Huỳnh-Đạo Dinh-hoàn ứng thanh.

5.- Đời hòa Đạo mối manh chung thỉ
Đạo hiệp Đời kỉnh húy Trời Cha
Đây là Lương-giáo cộng hòa
Hòa tu tỉnh hiệp nhìn Cha cả đồng.

6.- x Bảo-sanh Nhơn-nghĩa lập công
Đệ huynh tình lý ngoài trong trọn niềm
Từ đây ứng thực cổi diềm
Từ đây tiến bộ thoại điềm bảo linh.

7.- Từ đây Đạo-đức phát minh
Từ đây cơ hội hòa bình rõ thông
Đạo đời nhìn một Chủ-Ông
Chủ-Ông là chỗ đục trong gạn lừa.

THI

Gạn ra trần trược lựa tròn trong
Đục cũng có trong đục bởi phòng
Trong đó lóng rành trong có đục
Đục trong cũng có, có đều thông.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ tối.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH hợp độ nhơn mới thấu nguồn
CA vang tiếng Đạo gọi tròn vuông
GIÁO nhơn vi thiện lo tầm lý
CHỦ nghĩa Cao-Đài lấp hố truông.

THI BÀI

CHIÊU-LINH ngày lễ đây là
Gọi rằng TỤ-VẠN chung nhà phát minh.

1.- Trước thời Ngọ diễn trình ngày chót
Đồng mến thương thâu mót công tâm
Từ-bi cứu khổ đừng lầm
Rõ câu Bác-ái tháo mầm lấn tranh.

2.- Luật thăng bằng mối manh đức độ
Người tỉnh tâm giải khổ Cả-Và
Cả kêu chung cả âu ca
Ca vang tiếng Đạo, Đạo nhà tiến tân.

3.- Ngày tiến hóa ngày cần phấn chấn
Đêm luận suy xuôi thuận đêm nhàn
Từ đây mở hội Nam Càn
Càn Nam Xích ứng vén màn phá mê.

4.- Bảo người tỉnh vâng thề thực hiện
Dẫn chúng sanh đi đến ngàn vui
Đừng cho nhân vật sụt sùi
Đem nền nhân đức lập ngôi Tam-tài.

5.- Đạo của Trời hiện đây Phục-Thỉ
Dựng Đạo nhà chỉnh kỷ điều manh
Cả kêu thế sự thi hành
Hành trang cơ hội châu toàn ứng tâm.

6.- Lập Công-đức mầu thâm cảm giác
Rõ vận hành giải thoát lối xằng
Đêm đông sáng tại bóng Hằng
Hằng tâm chiếu cảnh rõ ràng đó đây.

7.- Đó thiệt thương đây ngày mến thích
Hòa ở ăn trạm-tịch thuận tùng
Trung Ương là chỗ chấp trung
Tu-Di vui đẹp đức phùng Thỉ-Nguơn.

8.- Chữ an lặng đâu sờn sứt mẻ
Chữ bình hòa vạch rẽ mây mù
Từ tâm đức tánh lạc thù
Tu lai cải vãng gọi tu cứu đời;
Chiêu-Linh sanh chúng chầu Trời
Chiêu-Linh ngày lễ Vạn thời Tụ an.

THI

Vạn Linh Chiêu Tụ tại nền sanh
Kêu bớ người ta rõ lý rành
Pháp chánh lập trần nguồn Đạo-mạch
Thuận hòa tỉnh giác bảo đồng sanh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Sắc-lịnh Ông: Hồ-Văn-Thống Bái-mạng
Phó Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

S.L số:12

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc sứ phê điểm sĩ tài
HOÀNG-đồ bửu thức lệ qui khai
THƯỢNG-Tiên mở cửa mời nhu hiếu
ĐẾ Chủ Càn Khôn bảo vĩnh đây.

Hồ-văn-THỐNG con Ta nghe dặn, trước Đàn-tiền con đặng thọ Thiên-ân, lịnh Thiên-Tào gia tứ tiến tân, con tịnh định tinh thần nêu lên bất khuất, phẩm Chưởng-Quản trò Ta thi thật, lệ thượng sanh chơn thật thi hành. Phó là huy phát mối manh, cửa Trời mở khóa chìa chung đủ vừa khuôn hợp, Đạo có mối, Đời có lớp, Cơ là nền móng! Khớp đúng lằn kinh, đó là Thái-Kiệt đương Huỳnh, Hồng-Quân Tụ Thượng-Thanh trí Đức.

THI

Trí-tri cách-vật bớ trò Ta
Hồ hải bồng toan mở cửa hòa
Văn-chất chương từ khai hiến pháp
THỐNG qui tắc lệ nghĩa con Cha.

HỰU

Con hiếu hiền Cha mới kiến tân
Đạo qui Tam-giái khải liêm cần
Nhân hòa ứng hội nêu Thiên-Quốc
Linh Thánh chứng tường ái thực thân.

HUỜN

Thực hiện huờn ngôi chủ hiệp hòa
Qui-nguyên Tam-Giáo dựng nên nhà
Đại-đồng thương mến đâu tranh lấn
Danh nghĩa Cao-Đài cứu Giái-ba.

MƯU con, bài nầy đọc trước thời Tý trong giờ THỐNG bái-mạng Phó Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành gởi cho THỐNG một bổn học đây hành trang nhiệm trách.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Lý Bái-mạng

S.L số: 13

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 7 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG HỘI-THÁNH Chứng-Đàn.

THI

NGỌC trao con trẻ hiếu hiền nhân
HOÀNG-Lịnh khai thông nẻo đức tân
HỘI Phật Tiên Thần huy phát độ
THÁNH Linh chứng tỏ nghĩa hòa ân.

Thầy các con, Thầy mừng chung con Thiên-Lý Đài-Nhứt Trung-Thiên, hiếu hiền Nam Nữ, biết vâng tuân gìn giữ pháp Trời trao. Con ôi! sáng suốt làu làu, Thầy chấm chọn ban trao gánh Đạo; từ đây ra hướng mạng cho nhơn sanh, phải đầy đủ tinh thần màn mê cổi tháo, chớ lả lơi điên đảo rồi hư, cơ quan chuyển luật phán phê châm chế sớt trừ, thâu trung trí diệt trừ ngổ nghịch, do Pháp Tam-Tòa Công-bình Luật. Cả tiếng kêu con Ta trong Đàn-nội, cùng mỗi trẻ hữu trách tuân phục bái triều, lóng nghe cho kỹ lời phán đuốc khêu, nơi tâm chí hiền nhân sai lãnh đạo. Con chung đồng trẻ, đây là thời khắc cơ gạn, vận lọc, cuộc chuyển phạt Đại-đồng, con tu tỉnh Trời thêm ân gia phước tứ, thì mỗi con nên thức giác, lo chấn hưng mối chánh của Trời khai, dùng chơn tín phô bày đường nẻo, cho xứng đáng nhơn duyên dân Đạo-đức. Lời phê con Ta trí thức, chí đúc rèn đem hạnh phúc cả tương lai, nêu cao Bác-ái, điều chỉnh đúng thăng bằng, lòng hảo hớn bảo chung sanh, thi nhơn nghĩa, liêm niệm huynh đệ Đại-đồng, hạ mình cứu thế, độ chúng nên xá kỷ vị tha, tân tiến cập hạnh thuần gương hướng.

THI

Gương nêu thể thức cuộc duy tân
Hướng mạng dứt xong lối Sở Tần
Tiến bộ hòa đồng thi thiết thật
Vị tha bảo mạng điểm đồng cân.

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý Chiêu-Linh
Chấm công gia phước Huỳnh-Đình Nữ Nam.

1.- Trò Thiên-Lý thậm thâm trình diễn
Chí hùng-anh Càn-kiện cao minh
Chung con yêu chuộng hòa bình
Dựng tràng Bác-ái Hanh Trinh lập thời.

2.- Dầu Nam Nữ con Trời hữu trách
Cần chấn hưng Hà-phách Đồ-thơ
Cứu đời cùng tận hiện giờ
Độ người nhìn sống khỏi bơ vơ lầm.

3.- Chí hùng-anh cao thâm Trí Đức
Rẽ mây mù lấp vực đắp cồn
Hành trang dời biển đổi sông
Huy hoàng phát tiến hữu công Trời chờ.

4.- Trời chờ con, con Trời vâng dạ
Dạ vâng rồi mau khá hành y
Gia tâm chiết Khảm điền Ly
Hô to cổ động trí-tri thức thời.

5.- Khai đàng thông kêu đời chung tỉnh
Đừng nhố-nhăng vướng bịnh rẽ chia
Vướng vòng lưới rập gớm ghê
Đồng-bào chủng tộc tái tê ôi là.

6.- Nhìn còn sống biết Cha biết Mẹ
Đừng hớ hinh mắc khóe tà tây
Con ôi! Trời Chủ là Thầy
Dạy truyền thương mến dựng gầy hòa an.

7.- x Thế-gian nhìn thấu vén màn
Đừng cam ăn ở mưu thầm hại nhau
Trước Đàn gánh nặng Trời trao
Hội đồng Thiên-Lý nêu cao húy lời
Hy sinh lập đức cứu đời
Gương nêu Tử-Phủ hiện thời công tâm.

THI

Công tâm quả quyết đến trường thi
Lập đức nêu lên Lý nhiệm kỳ
Cải tiến rõ ràng danh Phục-Thỉ
Tu-Di Tam-giới ứng hoằng khai.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Hội-Thánh Thiên-Lý Đài-Nhứt Bái-mạng trước thời Tý ngày trước lễ Chiêu-Linh dầu Nam Nữ đồng triều Thiên lĩnh chỉ. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành giao cho mỗi danh hữu phận mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Sắc-lịnh Diệu-Toàn-Ban Bái-mạng

S.L số:14

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản Ba-mươi-sáu cõi Trời
GIÁO truyền Phục-Thỉ Thượng-Nguơn tươi
VÔ huyền Linh diệu hoằng chơn Đạo
VI đính pháp thiền thấu chánh nơi.

Bổn-Giáo mừng trò Ta Toàn-Ban La-Hán, phẩm vị diệu danh hiện đây đồng triều Thiên phục Chỉ, đắp bồi sắc sứ lịnh Thiên huy kiện lệ bảo đây là căn bản tắc qui, trí truyền bất dịch. Bổn-Giáo đáng khen hiện thay Trời ban ân cho Đệ-tử đồng mỗi mỗi.

THI

Trước Đàn thời Tý lễ Chiêu-Linh
Tụ tập Vạn-Linh ưởng thái bình
Trông cậy con Trời ban phổ huấn
Truyền thanh cứu thế bảo đồng sinh.

THI BÀI

Trước Đàn thời Tý Chiêu-Linh
Đây là Tụ-Vạn hy sinh ứng Triều.

1.- Bổn-Sư ban đủ điều căn chỉnh
Mong mỗi trò tâm tỉnh thần khang
Trò ôi! bươn bước vén màn
Thế Thiên phổ hóa khai đàng cứu Linh.

2.- Dựng hòa bình công minh hướng mạng
Đấng hùng-anh tỏ rạng công tâm
Trò ôi! danh nghĩa cao thâm
Nhơn duyên Đạo-đức mầu thâm trí tài.

3.- Dùng đức độ từ nay chấn động
Cổ võ lời Nhứt-thống Qui-nguyên
Bớ trò an mạng kiền-thiền
Nêu cao thống hệ hậu tiền tiến tân.

4.- Trang lãnh Đạo tinh thần bất khuất
Phất Đạo kỳ chơn thật kiên tâm
Bớ trò an mạng lập trần
Trần u phát động liêm cần chánh minh.

5.- x Trước Đàn Lão dặn đinh ninh
Trò Ta phấn chấn Khai-Huỳnh tế nhân
Nhớ câu Đạo-đức nghĩa ân
Nhớ lời Lão dặn tinh thần hiển vang.

THI

Bái triều phục chỉ chí tròn in
Phấn chấn tinh anh thực lý tình
Cứu độ con Trời người phải hiệp
Giai hòa Lương-giáo dạ Thường Tin.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU Đệ-tử, bài nầy đọc trong giờ Diệu-Toàn-Ban bái-mạng, trước thời Tý ngày trước lễ Chiêu-Linh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành giao cho mỗi danh mỗi bổn, học đây giúp Trời hành phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung .

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Sắc-lịnh Hội-Thánh Đài-Tam Bái-mạng

S.L số:15

VÔ-VI DIỆU LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 9 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 - 9 giờ sáng)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Tu-Di bớ mỗi trò
HOÀNG-Đồ Thơ-Lạc diễn bày Pho
THƯỢNG-Thành Thỉ-Đức khai Nguơn Hội
ĐẾ huấn Đài-Tam chí vững trò.

Thầy các con, mỗi con nghe Thầy ban ân chứng chiếu trong giờ mỗi trẻ húy-bái Triều-Thiên, hiến dưng tâm hồn vừa trang lãnh Đạo nhiệm kỳ cứu Linh độ thế lập trần tiến tân Thánh-Đức.

THI

Hội-Thánh Đài-Tam bái phục Trời
Vâng lời giáo dục lập thanh thời
Cúi đầu đoan thệ lo tròn phận
Lãnh gánh Thầy trao vẹn đến nơi.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ thứ ngày
Chiêu-Linh Đại-lễ vui thay chứng kỳ.

1.- Chứng tỏ rạng hiện đây hiền hiếu
Thọ phận mà vâng thiệu tiền đồ
Lần lần lý thiệt bày phô
Con Trời ứng thực điểm tô tâm điền.

2.- Danh cứu thế đủ quyền chấn động
Đem lời lành hầu trống thức hồn
Gương thiền hiện chiếu chuông rung
Cả kêu trần hạ nhìn chung sống còn.

3.- Hòa bầu bọc sắt son thi thật
Hiệp đồng-bào dưng tất tim thanh
Bớ con hứa hẹn đành rành
Xá thân cầu Đạo vẹn thành hiến tâm.

4.- Con của Trời mầu thâm phục khích
Lo chấn hưng triêu tịch Sáu-pho
Bớ con Tạo-Hóa Cao-lò
Đại-đồng phán đoán cậy trò tung hô.

5.- x Từ đây lập vững Thiên-Đồ
Lạc-Thơ Xích-Đạo điểm tô trung huỳnh
Hô to hai chữ hòa-bình
Bảo-sanh nhơn-nghĩa đệ huynh Đại-đồng.

6.- Đài-Tam triều bái Chủ-Ông
Tam-Tôn Chủ-Đại khải thông giáo truyền
Từ đây tân tiến giác viên
Tu-Di Lạc-Cực Đồ-Thiên Thỉ thành.

THI

Tu tạo bản căn chỉnh cuộc trần
Di khai Thỉ-Đức điểm Tân-dân
Tòa-Cao vô tuyệt hoằng Chơn-lý
Thánh hiển Cửu-tam luyện chín từng.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ Hội-Thánh Đài-Tam Bái-mạng thọ ân lãnh tước trước thời Ngọ ngày thứ lễ Chiêu-Linh, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, giao cho mỗi trẻ hữu danh thọ phận mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Sắc-lịnh Ông: Nguyễn-Trọng-Hiệp Bái-mạng Chưởng-Đạo-Đài

S.L số:16

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (9 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu rọi soi khắp cõi lòng
HOÀNG-đồ độ dẫn Nguyễn đình Tông
ĐẠI-ân ban bố người thanh Trọng
ĐẾ-Chủ chứng minh hiếu Hiệp đồng.

Nguyễn-Trọng-HIỆP con Ta hiền hiếu, chí vâng tuân thấu hiểu lời đây, Thầy Trời Chủ gia ân bố phước, chứng minh con dày công tạo đức kể từ đây chí vượt đến Thiên-đồ, thọ Lịnh ban mạng kính xây dựng móng mô, đem gấm vóc điểm tô cảnh Tu-Di Quốc Đạo, tiến tân chí hảo, hảo Nam-Bang tảo tạo Niết-Bàn, đây là cơ hội vén màn, cơ Phục-Thỉ Thầy trao gánh nặng.

THI

Gánh nặng đàng xa trễ chí bền
Huỳnh-Đình khắc chạm rõ rành tên
Con Trời chí hiếu tròn chung thỉ
Phải biết vận hành đúng thiệt nên.

HỰU

Lượng sóng phong ba úp nhận nhồi
Đạo kêu chung cả khá huờn ngôi
Có người dẫn hướng đây Trời sắm
Nguyễn-Trọng-Hiệp lương chí đắp bồi.

HUỜN

Đắp nền Thiên-Quốc hội Tu-Di
Hà-Lạc Đồ-Thơ đúng nhiệm kỳ
Thỉ-Đức phục huờn chơn chánh nhiệm
Nêu cao Đạo-đức mạch đồng qui.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ HIỆP bái mạng, trước thời Tý ngày Thứ, đặng HIỆP nghe đây rõ thấu ân gia chấm chọn, giúp Trời cứu thế đó, giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành giao cho HIỆP một bổn biết đây Chưởng-Quyền Đạo Đức, Đài vân tường sắc trọn tâm giúp Trời đúng hàng đúng mực.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Sắc-lịnh Ông: Huỳnh-Văn-Dương Bái-mạng
Quyền Chưởng-Đạo-Đài

S.L số:17

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu lòng con bớ trẻ thơ
HOÀNG-Thiên chí háo Đạo đang chờ
ĐẠI-đồng danh nghĩa nào đâu sánh
ĐẾ Chủ mừng DƯƠNG bước kịp giờ.

Nầy DƯƠNG con trẻ, phê lời chấm chọn hiền thơ, gia ân hiếu tử, trước Đàn thời Tý con trẻ bái triều thấu rõ mỗi điều, hầu tiến tân lập đức đó con hiền hiếu.

THI

Hiền nhân thấu rõ lối đàng thông
Phước đức nhắc cân đúng lượng đồng
Đứng trước hướng đồ gương kỷ niệm
Tuần tuần cơ hội chí bằng thông.

THI BÀI

1.- Huỳnh-văn-DƯƠNG bước bươn bớ trẻ
Thấy vui lên vạch hé huyền-vi
Con ôi! Đạo-đức nhiệm kỳ
Kỳ nầy cải tiến bồi khuy bớ trò.

2.- Quyền Chưởng-Đạo Sáu-pho tu luyện
Đến từng mây Cửu-chuyển hô tung
Con ôi! thoát khỏi lối cùng
Đến nơi Cực-Lạc suốt thông lối hòa.

THI

Lối lề căn bản bớ con thơ
Đạo-đức nguyên lưu chớ hỏng hờ
Tân tiến nhìn tròn lời hướng chỉ
Lo bươn cơ hội thuận Trời chờ.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ của DƯƠNG bái-mạng trước thời Tý lễ Chiêu-Linh ngày thứ, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban truyền, gởi cho DƯƠNG mội bổn học đây hành phận.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Thể Nam Nữ Bái-mạng

S.L số:18

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 10 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC xuất Huyền-Hư giáng tố trần
HOÀNG thành Thánh thể tiến hòa tân
ĐẠI ban lời giáo khai Thiên-Quốc
ĐẾ chứng chiếu tâm bảo thiện nhân.

Thầy mừng chung con hiền hiếu Nữ Nam hiện giờ bái triều chực chầu thọ ân lãnh sắc gánh Đạo kề vai lo tung mây lướt gió, định xét cõi lòng ứng truyền lý vụ đó.

Vậy Thầy hội Công-đồng Sắc-tứ gia phê phán trí con Ta, việc dẻo vừa khớp đó đồng con mỗi mỗi, hữu danh hữu phận thừa y cơ hội.

THI BÀI

Mừng con Nam Nữ trước Đàn
Phục triều lĩnh mạng vén màn lập công.

1.- Phận Giáo-Hội suốt thông đường hướng
Chí hùng-anh gương tướng bớ trò
Làm tròn Thiên-thể Sáu-pho
Dẫn dìu em dại cần lo tu tề.

2.- Chữ tu tề đề huề đoàn kết
Trang hướng đồ lẽ thiệt thuyết thi
Trước Đàn thời Tý hiện đây
Gọi rằng ngày thứ Chiêu-Linh vầy bền.

3.- Con của Trời tròn nên tươi tốt
Chữ bình hòa lời thốt hữu căn
Con ôi! sáng suốt thăng bằng
Bằng an Bác-ái rõ ràng nghĩa phương.

4.- Câu nghĩa vụ khai đường tín đức
Gương cuộc đời đánh thức mộng hồn
Từ đây an mạng bảo tồn
Từ đây tịnh định Càn Khôn cộng hòa.

5.- Danh nghĩa rạng người ta một cội
Cửa Cao-Đài chung khối tỉnh tri
Bớ con Thố tử Hồ bi
Người ta thương mến tri thùy thùy quân.

6.- Đây ngày thứ tưng bừng vui đẹp
Vui chuộng hòa khuôn phép hiện đây
Vâng thề ứng thực sum vầy
Vầy chung liên tử rẽ mây cứu đời.

7.- Giờ bái-mạng rõ lời dặn bảo
Phải thấu câu hảo hảo Nam-Bang
Tu-Di là cảnh Niết-Bàn
Đồng con bước đến vén màn lạy Cha.

8.- Đừng có để đắm sa trần tục
Thầy phiền thay ám ngục tối tăm
Nầy đây có Chỉ Nam-châm
Mỗi con lạn thạch thích thâm đừng rời.

9.- x Tu-Di Thiên-Quốc Đạo Trời
Cảnh vui bất thoái con ôi sum vầy
Bớ con an mạng nhìn Thầy
Thầy là Chúa-Tể hiện đây dẫn dìu.

THI

Dẫn dắt con Ta đến cõi Trời
Vui mừng thương sống thuận hòa xuôi
Kêu con Nam Nữ cùng Đời Đạo
Người gánh Đạo Cha sẵn khải thời.

HỰU

Khải thời Giáo-Hội tụ Trung-Ương
Thiên-Thể thế thay hướng dẫn đường
Tiếng nói Đạo Trời đây lĩnh mạng
Đàn-tiền Nam Nữ nghĩa đồng phương.

HUỜN

Phương trương lướt gió dẹp phong ba
Đàn-nội ứng đây hiện chủ hòa
Nam Nữ cũng đồng công đắc lực
Chí thành công mãn Đạo tài ba.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn Thiên-Thể Nữ Nam Đài-Nhị bái-mạng, đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh ban hành, gởi cho mỗi trẻ hữu danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Sắc-lịnh Huệ-Thanh-Bộ Bái-mạng

S.L số:18

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn

THI

ÂU lo tu tỉnh bớ con Ta
CƠ Đạo tiến tân lắm trẻ mà
THÁNH-Đức dựng gầy là Phục-Thỉ
MẪU-Nghi điều chỉnh hiện giờ đa.

Nầy mỗi con Nữ-phái Huệ-Thanh-Bộ phận truyền tin, rõ ràng ứng vận Khai-Huỳnh, nên tân tiến nhắm nhìn nghe thấu thiệt. Con ôi an lo cần thiết, mãi lập công chí quyết đúc rèn khuôn. Từ xưa, thời quân chủ Nữ-nhi phải chịu thấp hèn, nay thoát chậu tròn vuông dò căn bản, đứng ra hướng mạng cho xứng bậc hùng anh, cần chấn động tinh thần, điều phong hóa trở nên hoàn toàn thiện mỹ. Bớ chung con muội thân tỷ tỷ, hòa thân chú ký lời trao, bậc Nguyên-Nhân tiếng gọi làu làu, đừng dập cuống dưới lằn mây hắc ám, là vật chất với quyền danh thế lợi, bớ chung con cộng tác tạo hòa, lập đời mới, cần phát minh bước tới, mẫu gương, vịn nắm kỷ cương, cương chí thiền, kỷ tròn mỹ, rõ thông lời ứng vụ đó chung con trẻ.

THI

Vạn-Linh Chiêu-Tụ hiện giờ đây
Kêu bớ con thơ phải hiệp vầy
Vầy hiệp một trường thương mến thuận
Thuận tùng cơ vận thấu lành hay.

THI BÀI

Chiêu-Linh Đại-lễ Tý thời
Kêu con Nữ-phái nhìn Trời tu lai.

1.- Cả tiếng kêu Thiên tài nhu sĩ
Bái triều đây tự tỷ nơi lòng
Đứng lên mở cửa Thiên-Bồng
Chấn hưng lẽ thiệt xuân đồng phá mê.

2.- Đạo cứu đời cảnh quê đúng thật
Kiếm thư hùng đả tật Tham Sân
Gương lên ứng thực chín từng
Lập đời Thánh-Đức Tân-dân giữa người.

3.- x Bớ con an mạng nhìn Trời
Trời là chí háo con Trời hòa yêu
Trước Đàn giáng dặn đủ điều
Từ đây vưng dạ hướng dìu bảo linh;
Đem cho nhân vật hòa bình
Thế gian cộng hưởng chánh minh Đạo Trời.

THI

Đạo Trời khai mở cứu đời nguy
Kêu bớ Nữ-lưu Đạo Pháp trì
Đúng đắn con người thuần ký mỹ
Rõ thông cơ hội Đạo đồng qui.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước thời Tý ngày thứ lễ Chiêu-Linh, trong giờ Huệ-Thanh-Bộ bái-mạng triều Thiên, phụng Trời hướng mạng. Giao lại Chưởng-Quản in ra, Chuẩn-y Sắc-lịnh phán ban đặt thành Ngọc-sắc, gởi cho mỗi trẻ hữu danh một bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ Vô-Vi
Chiêu-Linh Tụ-Vạn vui thay mỗi trò
Dầu cho Nam Nữ cần lo
Lo dò dấu bước đừng cho trễ kỳ.

2.- Đạo Trời xinh đẹp lắm thay
Bổn-Sư nhắc nhở con Thầy lập công
Lời đây học tập an lòng
Bước qua Luật cả Đại-đồng phạt răn.

3.- Con Trời hướng mạng tài năng
Ráng lo rèn đúc bổn căn nhiệm mầu
Chung nhau Nam Nữ một màu
Cần năng thi thố làu làu tinh hoa.

4.- Chiêu-Linh ý nghĩa chủ hòa
Hòa an bình đẳng trò Ta vui lành
Rõ thông trong đó cho rành
Rành đàng Chơn-Lý mới thanh cõi lòng.

5.- Chung trò thấu Lý Hư-không
Không là pháp huệ có đồng vưng tuân
Từ đây kiên cẩn một chừng
Chừng an chừng vững chừng ngưng xét nghì;
Về đây chầu lễ Vô-Vi
Chiêu-Linh Tụ-Vạn vui thay mỗi trò.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng mỗi trò về chầu lễ Vô-Vi nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước Đàn Ngọ thời Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 ( 9 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu rọi soi cả trước Đàn
HOÀNG minh ứng hiện khắp trần gian
ĐẠI-ân ban thưởng con hiền hiếu
ĐẾ Chủ chứng tri lập Niết-Bàn.

THI BÀI

Mừng con cả thảy hiện giờ
Trước Đàn thời Ngọ mầu cơ nhiệm kỳ.

1.- Lễ CHIÊU-LINH duy trì tâm tánh
TỤ-VẠN là nền Thánh khai thông
Tiến tân thế-giái Đại-đồng
Đồng thương, đồng mến, đồng thông Lý Trời.

2.- Thông hòa thuận mười mươi đây trẻ
Mười lượng cân vui vẻ thành tâm
Vô-Vi Đàn trọng thậm thâm
Chiêu-Linh Phục-Thỉ hương trầm bổng bay.

3.- Ngày thành công hiện đây kiến thức
Hướng gương lên thước mực bớ trò
Từ đây mở cửa Sáu-pho
Từ đây tu tỉnh mỗi trò hữu danh.

4.- Công cực nhọc tạo thành thể thức
Cảnh Tu-Di thước mực lập trần
Nam-Bang hảo hiệp tin cần
Niết-Bàn Thiên-Quốc Bốn-ân trau giồi.

5.- Thầy đã định hiện thời vận mạng
Chí sĩ nhu tỏ rạng gương lành
Bớ trò cần rõ mối manh
Mối lành manh tốt trước lành sau nên.

6.- x Từ đây mỗi phận mỗi tên
Tên người lãnh Đạo vững bền đó đa
Rõ ràng con thấu lời Cha
Cha Trời chứng lễ ban gia ân lành.

THI

Ân trời ban tứ cả con thơ
Nam Nữ giờ đây hữu phúc chờ
Thể Lý trong ngoài tròn đúng đắn
Bớ con Đàn-nội hiếu hiền thơ.

MƯU, bài nầy con đọc trước Đàn thời Ngọ Vô-Vi lễ Chiêu-Linh, gọi Thầy ban ân mỗi trẻ Nữ Nam biết nhìn xuôi cơ vận, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc trước Đàn Ngọ thời trong giờ Hội-Thánh Thiên-Lý, Thiên-Thể, Đài-Tam, Hương-Thanh-Nữ và Diệu-Toàn-Ban, Huệ-Thanh-Bộ Bái Mạng Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC lành há dễ để mòn lu
HOÀNG-Lịnh Sắc-phê tứ bảo tu
THƯỢNG-Ỷ chứng Đàn trò hữu phận
ĐẾ-Quyền trinh trạch rẽ mây mù.

Thầy các con, Thầy mừng chung con nam nữ hiện vừa thọ phận tân trạch gánh trao Lý Thể hội đồng Tứ-phương Tam-vụ Đài-Nguyên Linh-Phổ, tịnh định tinh thần lóng nghe lời Cha dìu đưa dẫn đến Đức nền hạnh-phúc đây con mỗi mỗi.

THI

Chiêu-Linh Tụ-Vạn Lễ đầu Nguơn
Chấm chọn con hiền dạ chẳng sờn
Thọ gánh Đạo Trời ra hướng mạng
Tam-Đài Phương-nữ Ngọc-Kim-Hương.

THI BÀI

Trước Đàn thời Ngọ Chiêu-Linh
Vô-Vi lễ trọng Khai-Huỳnh ứng Khôn.

1.- Lập ngôi Càn suốt thông Thiên-Quốc
Giống Rồng Tiên chơn thật phá mê
Kêu con lớn nhỏ đề huề
Thọ ân phục Chỉ vâng thề từ đây.

2.- Trò bái-mạng nhìn ngay chủ nghĩa
Chủ trương hòa ý nghĩa thuận thời
Phương trương mối chánh Đạo Trời
Giờ nầy lễ trọng ta người suốt thông.

3.- Phận làm anh Đại-đồng lý tưởng
Con phương trương đường hướng quang minh
Mới là mở cửa Huỳnh-Đình
Rước chung sanh chúng nhắm nhìn phải nơi.

4.- Trọn làm em vưng lời tu học
Cho trọn niềm trước thấp sau nên
Việc tu quí tại chí bền
Mới mau mòn khuyết dạ tròn Đạo minh.

5.- Vai làm chị chung tình Lý bảo
Gương chủ hòa Khôn hảo Nam-Bang
Con ôi! chiếu chứng Xích Càn
Tái-nguơn Phục-Thỉ rõ ràng thuần chơn.

6.- Phận làm em dây đờn lòn nhịp
Nhúng phím đờn đúng kịp mới hòa
Em ôi! lễ độ thiết tha
Chỗ hư xấu nhục đó là đắc cao;
Cả kêu Nam Nữ bước mau
Tân-dân thọ phận một màu từ đây.

THI

Từ đây cảnh tượng ứng Tu-Di
Hà-lạc Đồ-thơ đúng nhiệm kỳ
Nguơn hội mở đầu dây Phục-Thỉ
Xích khai Linh Đạo trọng Dương nguy.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Ngọ Đại-Đàn lễ Vô-Vi Chiêu-Linh Tụ-Vạn nơi Diệu-Linh Thánh-Điện đặng trong đó mỗi trẻ nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Kỉnh Đức Huyền-Khung thay bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Ngôi Trời trên cõi Đại-La
Huyền-linh ứng giáng Cả-Và đậy che
Con người lời dạy biết nghe
Biết nhìn lẽ thiệt dặt dè khỏi hư.

2.- Rọi soi võ-trụ vô tư
Một ngôi sanh hóa Cực-hư phô bày
Lập trần cứu thế hiện đây
Cầm quyền Chủ-Tể diễn khai cơ thời.

3.- Kỷ chơn truyền khải là Trời
Cương linh thật cảm rõ nơi định dò
Nhìn xem Bát-Quái một lò
Càn Khôn vô tận đắn đo thăng bằng.

4.- Khảm Ly cơ cấu mực giăng
Tượng sanh nhơn vật bản căn nhiệm mầu
Nghe lành thấy phải cúi đầu
Cao-Đài danh hiệu niệm cầu trọng Cha;
Ngôi Trời trên cõi Đại-La
Huyền-linh ứng giáng Cả-Và đậy che.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra ban phê chiếu chứng, đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ kế lai, toàn Đạo học đây hành phận, thay cho bài Huyền-Khung ngày trước. Từ Tòa-Thánh, Thánh-Thất, Trường-Qui, Nhà-tư, đồng thinh tương ứng với bài Phần-Hương, Khai-Kinh lưu hành thống hệ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài Kỉnh Đức Diêu-Trì thay bài trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 3/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

THỂ-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Cúi cầu Thánh-Mẫu Kim-Diêu
Ban hồng ân huệ nhiệm khêu Lý thuần
Đạo người gìn giữ bình-quân
Nhìn chung sự sống hữu chừng bổn căn.

2.- Vưng lời giáo dục rõ rằng
Nghiêng thề hứa hẹn thăng bằng thật thi
Nhớ câu kính cảm luận suy
Xét mình lập chánh duy trì lý do.

3.- Kỉnh tin cơ hội một Lò
Bước bươn đúng đắn đâu cho đổi dời
Cơ sanh Ngôi vững một Trời
Thời thanh vận thới cứu đời hiện đây.

4.- Năm-hằng Tám-báu liền dây
Bảo an thân mạng đêm ngày giồi trau
Tinh thần sáng suốt làu làu
Nghĩa ơn sanh dục tạo đào gương nêu;
Cúi cầu Thánh-Mẫu Kim-Diêu
Ban hồng ân huệ nhiệm khêu lý thuần.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng chứng chiếu phê ban toàn Đạo học đây hành thay bài Diêu-Trì ngày trước cho hợp lý Trời nêu vận cuộc, từ Tòa-Thánh đến Nhà-tư thừa hành duy nhứt.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ LONG-HOA LINH-DỤ

58. Bài đọc đãnh-lễ Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày Đại-lễ LONG-HOA
Rõ ràng LINH-DỤ chung nhà bổn nguyên
Đạo-mầu kỷ niệm mối giềng
Rằng cơ phán xét hữu quyền nhứt Tôn.

2.- Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Chứng thay cơ vận suốt thông thuận thành
Ngôi Trời Chúa-Tể muôn sanh
Trên cao thậm cực thanh thanh đó là.

3.- Trước trên ngôi vị Thiên-La
Nước Trời cõi tịnh ân gia trần hoàn
Cả kêu thế-giái chung thoàn
Cả kêu bốn bể Dinh-hoàn một Cha;
Đây ngày Đại-lễ Long-Hoa
Rõ ràng Linh-Dụ chung nhà bổn nguyên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ chư môn đồ về chầu Thầy nơi Tòa-Thánh, trước vào đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-sắc sứ phê khải lý mầu
HOÀNG thành Thiên-Quốc cuộc Trời thâu
ĐẠI ân ban bố con hiền ngõ
ĐẾ Chủ muôn sinh rặt một màu.

Thầy các con, mỗi con vưng nghe lời đây Cha dạy; buổi tuần huờn cả kêu Trung-giái tỉnh nhìn nghe. Con ôi! cơ hội dặt dè, cho đúng thiệt lóng nghe lời phán xét, phán phê rõ ân oai sanh diệt, sanh hóa là phải thiệt lành nên, trị tiêu diệt đời quên báo ứng. Cả tiếng kêu con Ta xuôi thuận, thuận mạng Trời xây dựng nền hòa, chớ đừng xiêu đổ tánh tâm vướng nọc quỷ ma, ma với quỷ xảo ngoa đầy vòng bẫy, đó con Trời nơi thế hạ. Đây Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đồng Nữ Nam an dạ vâng nghe lời tránh họa Ngũ-lôi, bước về ngôi toan Phục-Thỉ, vượt buổi hồi trầm lụy đắm, nhơn tâm cần đốn tiệm dò dấu Đạo-đồ, đắp vững móng mô, Trời Chúa-Tể sẵn dìu hướng chủ, đồng con hiện hữu, định quyết đến đạt thành, phân biện dữ lành, nhắc cân làm hoặc tránh, đó chung con mỗi mỗi.

THI

Chung đồng con cả bước về ngôi
Thấu rõ mối manh lý phục khôi
Thắng đặng cái phàm trừ nẻo tục
Thanh-Thiên chiếu mạng nước buồm xuôi.

THI BÀI

Nước xuôi buồm thuận đến hồi
Kêu trang hướng Đạo trọn vui tâm bền.

1.- Vui vẻ đẹp rạng tên hiền hiếu
Mừng cơ thời ứng thiệu bảo sanh
Con ôi! nhìn thấu mối manh
Lo tu giải khổ phận lành cứu nguy.

2.- Muốn cứu nguy phải tri vận cuộc
Chí lập trần tỉnh thuộc trước sau
Trước nhìn gương sáng dõng hào
Thích-Ca Khổng-Thánh làu làu Da-Tô.

3.- Dứt các cảnh diễn phô phú quí
Chuộng tuổi tên Tài Trí Đức Tâm
Đến đây dư mấy bao năm
Rạng gương Tử-Phủ đâu lầm tung hô.

4.- Nhà Nhu-sĩ khai đồ lập hội
Tạo tu thời hiệp khối Đàn-Linh
Hiện đây là buổi nghiêng chinh
Mỗi con đứng trước chiêu tình lý phô.

5.- Chữ hòa bình điểm tô Đạo-đức
Câu nghĩa nhơn thi thật pháp thiền
Cả kêu thế sự cố kiên
Cố tri Tông Tổ kiên quyền phán phân.

6.- x Từ đây vĩnh bửu liêm cần
Trí tri liêm cách chính Thần Sự Minh
Con nào yêu chuộng hòa bình
Vén màn thế tục thạnh ninh khánh tồn.

7.- Vai trò lãnh đạo lập công
Tề tu xã hội ngoài trong gương thiền
Biết trên Trời Chủ một quyền
Đâu riêng cơ vận chẳng thiêng chẳng vì.

8.- Lời ban Thế-hạ duy trì
Làm đề xướng khải thế Thiên hiện giờ
Đừng đừng xiêu ngã u ơ
Dựa tà cậy thế quỷ ma lộn đầu.

9.- Thiên-điều Luật cả gồm thâu
Toàn-Năng vô vị chung bầu Càn Khôn
Khai-Sơ Phục-Thỉ cả đồng
Việt Bang Xích-Đạo rặt ròng Tu-Di;
Tượng huỳnh thái thậm duy duy
Trung Ương võ trụ dựng gầy Thỉ-Nguơn.

THI

Cả kêu nhơn vật khắp đồng sanh
Lóng rõ tiếng Cha chí đạt thành
Chánh pháp chơn thần cao lý tưởng
Hoằng ban nguồn sáng điểm đề danh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (6 giờ chiều.

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản ba mươi sáu cõi Trời
GIÁO-truyền Thất-thập-nhị từng đời
VÔ Huyền-Khung Chủ oai trừ mỵ
VI diệu chuyển Thần ân tế thời.

THI BÀI

Tế ban cơ hội bớ đời
Dầu Nam, dầu Nữ nhớ lời hiện đây.

1.- Lễ LONG-HOA hây hây thới thuận
LINH-DỤ là tú tuấn công tâm
Môn đồ nhìn thấu cao thâm
Cả kêu đệ tử vững tầm chỗ an.

2.- Chỗ an vững rõ ràng cơ hội
Nơi bình hòa chung khối thuận thời
Cả kêu thế sự nhìn Trời
Trời Nam người báu vững nơi tu tề.

3.- Lẽ chánh đáng phán phê hoằng bố
Việc phải nên kiên cố tâm điền
Biết đây lập hội Hoàng-Yên
Thiên-Khai Huỳnh-Đạo hậu tiền nối dây.

4.- Cơ phán đoán dặm dài trằn trọc
Thời đổi thay ngọn gốc đó đây
Đó là võ trụ gió mây
Đây là xét biết chỉnh gầy lương tri.

5.- Cả tiếng kêu sum vầy nguồn thiện
Phải thoát nguy tránh biến bớ đời
Cả kêu thế sự thấu lời
Lời chơn diệu chánh khải thời tạo cơ.

6.- Buổi hỗn độn tiền sơ đảo chuyển
Lẽ phân minh u hiển gạn phân
Chung nhau tránh lối Sở Tần
Qui hồi Bổn Thỉ liêm cần chánh nhân.

7.- Câu tu tề thiền thân trí vụ
Chữ đẹp nên ký chú tâm điền
Đứng lên giải thoát trần miền
Gương trang hướng Đạo giải phiền chúng sanh.

8.- Bảo chúng sanh mối manh liền đát
Chí thượng lưu chiếm đoạt tương lai
Cả kêu thế sự hiện đây
Đừng tranh ăn ở gió mây xáo nồi.

9.- Lời Đạo-đức phục khôi chánh giác
Con của Trời mau thoát kiếp về
Cúi đầu phục vụ vâng nghe
Hòa bình yêu chuộng dẹp phe đảng xằng.

10.- Mãi tranh ăn lố lăng nọc độc
Cứ cam điều thế mục quyền nhơ
Con người như vậy bơ thờ
Loài người quí báu xa cơ lỗi thời.

11.- Người hữu linh lập đời chánh giác
Người minh tâm giải thoát các màn
Giành ăn giựt ở tóc tang
Người như thú dại nghĩ càng đau thương.

12.- Cuộc bánh vẽ mưu phương tham độc
Nền đổ thiêng do nọc quỉ vương
Bớ đời dứt hẳn mộng trường
Mến thương nòi giống sâm sương ích gì.

13.- Phải rõ biết Vô-Vi là Luật
Phải chánh minh chơn thật trí tâm
Chơn-thần xử trí khỏi lầm
Tác phong cổi đổi cái mầm nọc ong.

14.- x Đệ huynh chung khắp Đại-đồng
Bảo sanh nhơn nghĩa ngoài trong sống còn
Đừng đừng noi nọc méo tròn
Đẩy đùa nhơn vật mỏi mòn điểm Linh.

THI

Điểm đích điểm vi hoán vị đầu
Chung Linh thấu thuận chí huờn thâu
Tung mây lướt gió bao lần biến
Đốn chỉnh thời cơ đúng nhiệm mầu.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc trước thời Dậu, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài Đức Cửu-Tý Thiên-Chơn giảng giải trong giờ Đạo-Tràng

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 4 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (7 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Giáng-Đàn huấn thuyết vận hành
Đáo đầu siêu đọa chỉ rành hiện đây
Đời nhìn Lý Đạo sum vầy
Đạo là nhơn nghĩa phô bày chánh chơn.

2.- Con người Đạo-đức mẻ sờn
Dầu cho tài trí thiếu chơn cuối cùng
Biết tu là biết Đạo Trung
Đạo Trung dung thứ hô tung hòa bình.

3.- Con người tỉnh giác duy linh
Chữ tu điều chỉnh dữ lành thật thi
Gương lên Pháp Chánh bồi khuy
Phá mê diệt tục đổi thay phong trào.

4.- Thượng lưu trung trí làu làu
Nhìn chung lẽ sống mới mau đây là
Càn Khôn võ trụ gia gia
Khảm Ly nhơn vật Lạc-Dà từ lương.

5.- Giác mê tỉnh mộng động tường
Liêm cần nhân cách chánh phương chơn truyền
Hiến-chương đốn tiệm mỹ thiền
Hóa phong mỹ lệ là yên bốn bề.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Cửu-Tý đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ đêm ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ đặng trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc ứng qui giống hiệp dòng
BÀNG cờ tranh đấu trắc liêm phong
TỔ-Tông Công-đức mau nhìn nhận
QUỐC độ gấm hoa thống nhứt đồng
ĐẠI-Hội Thần Tiên hoằng Cửu-phẩm
THÁNH nhân xuất giáo thấu duy tòng
ĐẾ thâm căn cố đây truyền Mạng
Giáng bảo dân Ta phụng Chủ-Ông.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, cả tiếng kêu vang cháu con cần mến thương trung hòa tha ái. Cuối Hạ-Nguơn Trời Cha dựng lại, gọi Phục qui Thỉ Tái Thánh Thanh thời, Tam-Đại Hoàng-gia xuất thế lập đời, câu minh chánh dân Ta nước Việt-Nam nhìn an mạng, chớ tranh ăn xát xô nền tảng, chớ giựt ở cam cố lãng mạn quên Trời. Bớ chung con Cha đây Tổ-Quốc một gầm Trời Xích Nam-Thiệm-Châu đất Việt, lời Cha phân con Ta trí thức, cần nghe thấm nhuần suốt thông hay biết, đừng đê hèn cúi đầu phục vụ kẻ ngoài xâm, rồi biến sanh đến đỗi lụy trầm, nòi cùng giống nồi da xáo thịt, con phải nhớ ơn xưa nghĩa cũ, ai khai sáng quốc độ San-hà, ai xây đắp Cửu-Chân hùng dũng, ai tạo đoan Hiến-chương quần chúng, ai phán phân bá tánh Đạo nhơn luân. Đến đây! mảng mê say với cuộc ngoa bừng, đem lý tưởng thả trôi dòng hắc hải, con mau nhớ lại nòi giống một Cha, phải tiếc thương xương máu mới là, an nhìn nhắm màu da sắc tóc, đừng toan mưu sâu kế độc, ám hại vô căn, bị ngoài da chích thịt châm dằm, đau đớn bấy thế quyền tư vô giá trị, cả tiếng kêu con Ta dân Việt-Nam mau suy nghĩ, gánh giang san nêu xã tắc chung của muôn dân, đâu có phải nào của riêng chủ quỷ, hay một vật nhỏ túi người, cam giành giựt phì da phỉ chúng, muốn làm chủ minh quang mới đúng, phận nâng thành thể dụng trung kiên, cả hai đừng có đổ thiêng, toan tránh chỗ đảo quyền nhân vật, lý do thành thật, pháp lệ thăng bằng, nói đúng, hiền ăn, nhơn từ nhịn ở, chớ cam đừng cố, trở nên đời rạng rỡ Tân-dân, đồng hữu Đạo-đức minh chánh giác, trên trí tri thượng đạt, sau trọn niềm cách vật sự lương, giữa Đạo người đầy đủ nghĩa phương, đâu đến đỗi đổ xiêu thương hãi. Bớ chung con nầy nhơn loại, gọi dân tộc Việt-Bang, biết bao danh sử ánh phương, trang minh chánh liêm khai cửa Ngọ, đừng tự ái, đã đến đây bị rọ máy mưu thầm, thế trọ chước độc tài yêu, gây ra cuộc chích chiu, con quỷ chúa no say đắc chí, cuộc mầm đâu cơ linh khai tế, nói sao xiết, biết bao mà kể, quỷ chước mưu gày chong lểu lểu, cao sâu lưới bủa dạng tâm tâm, con Ta trí thức, đứng lên tháo mở các mầm, diệt hủ tục ham giàu quên sống. Từ đây lóng nghe Đạo-mầu tiếng Thanh-la cổ động, Bạch-Ngọc Chung kích thích thống nhơn gian, rải gieo Bác-ái đem đến mỹ thiện châu toàn, kêu hồn tỉnh nhìn chung sống còn an ở, chuông tỉnh mộng đêm ngày không hở, sao Đạo người chẳng nhớ Tổ nầy Tông, biết nhận giác thật thi bảo sanh nhơn nghĩa Đại-đồng, đồng tiến hóa đón voi đừng cho giày mả Tổ, toan giải khổ, đừng vô tình cõng rắn cắn gà ta. Muốn làm Cha hiền đức vi tân, Đạo con phải hiếu hiền sự kỉnh; Phận làm chúa anh minh chủ bỉnh, cần phán phê liêm chính thanh phong, làm tôi tướng trung kiên bảo quốc, đạo công dân đối trên thành thật, chí trượng phu đỡ vạc gọi nâng thành, đặng đó tránh chỗ tan tành, cần thi thật không đấu tranh quên Trời Cha Chủ; Con Ta biết nhìn qui-củ, toan phấn chấn Đạo nhơn luân, chồng hòa vợ thuận một chừng, hòa hữu nghĩa thuận an tình tiết; Anh đâu phụ lòng em khờ điệt, anh hòa em hướng thiệt chỉ thông, em vẹn giữ nơi lòng, câu húy kỉnh tương huynh tỷ thế thay phụ mẫu, tránh câu tha cẩu, gọi thuận tùng cơ cấu thiện đây, đây đất Việt cổ thanh tục lộc, truyền nhơn tâm trấn tỉnh yêu hòa chánh giác; về bậu bạn tình liên thông đạt, giữ tín uy chiếm đoạt lương nhân, câu xã hội phú bần tương y thân ỷ, lý do tục mỹ, dầu voi vịn chí lằn sông, đó là căn bản Đại-đồng, vị tha xá kỷ rặt ròng, trượng phu lời đây cha phân tỏ, chí sĩ lạc thù lương năng chủ, phá mù không ném đè cùng chen lấn, bởi dân sanh hóa trí hữu đức thừa nhìn cảnh Thiên-La Quốc-Độ Việt-Bang, lằn Xích-Đạo mở Huỳnh công chiếu chỉnh, Nam-Công quyền Bỉnh, phán đoán đó đây, Luật vô tư chủ mối thay Thầy, tu xã hội kết thăng bằng cho nhân vật, muốn nước non yên tất, cần giác tri thi âm chất trác hằng ma, chớ nên lẽ phải bỏ qua, rồi lâm vướng vòng ma bẫy quỷ, đó chung con Ta Tộc Việt.

THI

Tổ-Quốc Việt-Nam chỉ Hải Càn
Tông Đường Hồng-Lạc hảo khai bang
Chấn hưng một góc Trời tươi đẹp
Chớ cạnh phối chi rất ngỡ ngàng.

THI BÀI

Đây là Đại-lễ LONG-HOA
Gọi rằng LINH-DỤ Cao-Tòa duy tân.

1.- Mười ba sáu xây vần Phục-Thỉ
Thiên-Quốc nêu giải khổ nhơn gian
Cả kêu thế sự chung thoàn
Chỗ yêu hòa sống bình yên thăng bằng.

2.- Chớ cam ăn nhố-nhăng chen lấn
Giành ở cao mâu thuẫn hố hầm
Ấp yêu mặc ấm sương sâm
Đành quên linh chưởng, chưởng tâm chủng hòa.

3.- Cố quyền trọng nồi da xáo thịt
Mãi thế thần chích thịt dằm đâm
Xuôi theo lượng sóng u âm
Nêu cao vật chất đắm trầm điểm quang.

4.- Cuối phục vụ tha bang cơ cấu
Ép dân đen nao tấu giáo gươm
Mê man mất cả nghĩa phương
Dân đen con đỏ máu xương đắm chìm.

5.- Cuộc vô cớ đau tim cùng cả
Vì phong tân đày đọa dân sanh
Bạo gan phá hoại điềm lành
Bạo hung dày xéo người lành thở than.

6.- Vôi màu bạc đa đoan thâm nhiễm
Đỏ nền đen chứng rạng điêu nguy
Con người gầy cuộc vân vi
Chủ trương trắc hóa còn gì quần sinh.

7. x Dân Ta yêu chuộng hòa bình
Giang san là báu giữ gìn đồng chung
Đứng lên cải thiện hô tung
Tân-dân Minh-đức phục tùng Trời Cha.

THI

Trời Cha, Đất Mẹ chở đồng che
Khắp cả Năm-châu dẹp éo le
Thiện ác đáo đầu đâu sót lọt
Thiêng-Liêng tiếng gọi dỡ màn the.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN chơn chánh chiếu cõi lòng thanh
NÔNG vụ y gia chỗ thiệt hành
ĐẠI cuộc huỳnh nghi phương tiện trí
ĐẾ thâm căn cố bổng phù danh.

THI BÀI

1.- Hạ-Nguơn cuối chót đổ nhào
Vì trang học thức tạo đào bẫy mâu
Bởi vì vật chất hầm sâu
Quyền danh thế lợi tóm thâu giựt giành.

2.- x Cuộc biến đổi chọn thanh lựa thiệt
Gạn dữ hung đọa diệt Luật phê
Vô tư Trời Chủ cực đề
Bảo con Trời trọn vâng nghe phải lành.

3.- Phải tích đức điềm lành gieo rải
Phải tu nhơn phương ngãi ban truyền
Phải cần tỉnh giác chánh kiên
Phải thông trí cách cần liêm trung hòa.

4.- Lành là trọn Đạo Ba tài đức
Lành đại hùng lấp vực cứu Linh
Lành lo phụng tạo hòa bình
Lành không chi phối lý tình rún nhau.

5.- Lành là chỗ ngồi cao thương thấp
Lành thấy ai lâm vấp đỡ nâng
Lành lo mở cửa Hồng-ân
Lành lo tu chỉnh bình quân con người.

6.- Lành xây dựng chung Đời có Đạo
Lành lập nền chí hảo Đại-đồng
Lành là biết có Trời trong
Lương tâm là Luật lành thông đáo đầu.

7.- Lành lo liệu nhiệm mầu chánh giác
Lành đứng ra giải thoát mỗi màn
Lành lo nhân vật bình an
Tu thân trị tánh trung can ý bình.

8.- Lành phải có chương trình thi thật
Lành cần lo dứt tật tham tàn
Lành an nhiệm trách rõ ràng
Lành là tiếng gọi bảo an cõi đồng.

9.- Lành tỉnh giác nhìn không như có
Lành cố tâm cứu khổ nền yên
Lành lo cổi tháo gông xiềng
Lành nêu lý tưởng giải phiền chung linh.

10.- Phá hủ tục anh minh trí độ
Đem hằng tâm đắp chỗ lập nơi
Lành lo điều chỉnh con người
Người lành đâu có bỏ trôi mạng đồng;
Hằng tâm là chỗ có không
Nêu cao lý tưởng sản mầm chẳng mơ.

Chào Thiên-Chơn Giáo Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

64. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập-lục-thiên bớ sĩ hiền
HOÀNG-đồ củng cố cuộc Trung-Thiên
HUỲNH khai thấu Đạo Trời duy Chủ
ĐẾ độ môn sinh khá giải phiền.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DU lập trần
Cả kêu thế sự Đạo chân chánh niềm.

1.- Lời Đạo-đức hốt-chiêm căn bản
Tiếng nghĩa nhơn hựu hản lý do
Cả kêu thế sự lần dò
Dò cho đúng thiệt thiệt lo trau giồi.

2.- Đạo là Đạo phục khôi lý tưởng
Đức dựng nền Hạnh Nhượng Khiêm cung
Đó là Đạo pháp ung dung
Dung hòa trung trí vô cùng khải thông.

3.- Con Trời phải lập công bồi đức
Có lý do thi thật lập trần
Vô-Vi bảo vệ nghĩa ân
Vô-Vi mối chánh nền nhân tu tề.

4.- Tỉnh tâm tỉnh thoát mê mới phải
Xử trí là hối cải điều hư
Biết rằng Trời Đất vô tư
Suốt thông báo ứng diệt trừ tà tây.

5.- Con của Trời nối dây chí háo
Chí háo là cổi tháo mầm mưu
Màu mè vật chất đừng cưu
Ham ăn cố sát hận cừu tóc tang.

6.- Cả tiếng kêu trần gian chung cõi
Rằng văn minh học hỏi ra sao?
Văn minh phong khởi ba đào
Rèn gươm đúc giáo làm sao hòa bình.

7.- Tiếng hòa bình đừng chinh trên dưới
Lời đoán phân mau mới tu tề
Văn minh đâu có thảm thê
Ban chung cơm áo đề huề cấp giai.

8.- Văn minh phải chuộng tài yêu đức
Gọi trí tâm tri thức đó đây
Văn minh lẽ phải dựng gầy
Văn minh đào tạo hay hay thăng bường.

9.- x Văn minh nhìn sống còn thương
Văn minh biết hướng biết đường cộng sanh
Văn minh phát khởi mạnh lành
Văn minh bồi đắp thới thanh cuộc đời.

THI

Cuộc an vận mở cuộc đời tân
Thương mến lý do tránh Sở Tần
Biết gốc một Trời đừng tranh đấu
Cam ăn cố sát tạo phong vân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 5 tháng 4/36 Tân-Sửu 1961 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU VIỆT-NAM ĐẠI-CỒ Giáng.

THI

ÂU toan trung trí luận thời an
CƠ cấu Đạo nhơn gọi vén màn
THÁNH Đức lập nền nêu nghĩa vụ
MẪU nghi dựng chỗ nữ nhân đoàn
VIỆT-Bang Xích-Cực khai nguồn sáng
NAM-Thiệm Trung Huỳnh thấu kỷ cang
ĐẠI thống hiệp chung trang sĩ tú
CỒ danh tạc định chấn giang-san.

Mẹ kêu con Nữ-phái, giáo dục lối lề thông, Nữ-lưu gái Việt, chí rạng tôn chỉ đặng trắng trong, gương thế sự hướng dìu âm thanh xây đời mới. Cần tỉnh tâm chân bước tới, nhân vị chớ buông trôi, hạnh gương trang sĩ chí. Con ôi! Nữ-lưu Nhâm-húy, gắng bền công luyện trí hóa đàng tiền, đứng ra giải khổ trần miền, đang phong mỹ đát thiền duy đức, Tổ y qui Thỉ phục, Tổ-Quốc hợp Tổ-Tông, giống tốt gieo trồng, thanh danh nêu bảng ngọc, đời đa đoan người vướng nọc quỷ ma, quên Tổ-Quốc, lìa Mẹ xa Cha, đem danh dự nhồi nhào dưới bóng trăng đáy biển, tại vầy đời biến, cuộc tóc tang do tại nữ sanh, ham ngồi cao lòng dạ chẳng lành, xúi nam giới giựt giành bã lợi, mê cao lương mến phú quới, dám rỉ rầm giựt lợi quyền hư, uốn ánh sắc nhuận tư tư, bán thân mạng mua điều hủ hoại, phấn son là hại, lăm le thèm nhem gợi đám trai tơ, dùng thuốc độc đào thơ một chén. Xét ra rất thẹn, biến phong trào đê tiện hôi tanh, quên Tổ-Tông công đức nguồn lành, thân vóc ngọc làm manh cho ong bướm, tâm lành lấy bùn nhơ nhúng nhuộm, tánh đức đắm lụy thói dã man, đeo lớp nhược beo mạng hình lã chã, trổ mồi lãng mạn thể thân hình dạng bày phơi, cấu thố dị đoan. Mẹ thương thay! thói chạ điêu tàn, mặt chai mày đá ngỡ ngàng đám con. Bớ đồng con Nữ-phái, gái Việt hùng-thư, đứng lên gương sáng như như, đem son phấn tô bồi giang san gấm vóc. Là: Hạnh Trinh thận độc, Khiêm Lễ kềm thân, nhân cách liêm cần, gươm trí huệ đoạn trừ dây oan trái. Chỉ cho rõ câu Tử-Phủ nêu danh gái lành dân Đất Việt, đó chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con Nữ-phái gái nhà Nam
Tuấn tú anh phong tránh khóa vàm
Thế chạ danh tàn nhơ vất lợi
Đứng lên cổi tháo nẻo đường tham.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DU năm nầy
Gọi rằng kỷ niệm hiện đây lập trần.

1.- Gái hùng-anh Tân-dân tiến hóa
Dùng Lý-chơn giải tỏa phong vân
Đem theo lý vụ tinh thần
Tuốt gươm nghĩa hiệp liêm cần trinh kiên.

2.- Đoạn lìa tật đảo điên uốn ánh
Phải âm thinh giàu mạnh phương nghiêm
Đừng cho nhơn vật đắm chìm
Tương lai hạnh phúc ráng tìm thố thi;
Gái lành đầy đủ trí tri
Cổi lồng mở chậu chim bay cá mừng.

THI

Chim bay cá lội đổi màu hoa
Núi Ngự sông Ng