Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

1. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 - 2 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ THƯỢNG-THANH
Cảnh vui chi xiết cuộc lành hoát khai
NGUƠN thành THỈ Đức Cao-Dày
Dân-tân hiền ngõ Thiên Khai đường Huỳnh.

2.- Cả kêu nhơn sự thức nhìn
Hòa tâm nhìn lý lý tình đoàn viên
Cần tu thanh trí thậm huyền
Nêu cao lý tưởng đồng thuyền tách khơi.

3.- Biển trần khổ hải vơi vơi
Gió đùa sóng động rã rời người ta
Tu-Di hai chữ chung hòa
Cuộc an Thiên-Quốc một nhà Đạo-tâm.

4.- Thấm nhuần Bác-ái diệu thâm
Từ-bi công lý phương châm chơn thành
Về đây chầu lễ Thượng-Thanh
Cảnh vui chi xiết cuộc lành hoát khai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng trong giờ Chư-hiền về chầu lễ Thượng-Thanh nơi Tòa-Thánh, trước vào đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

2. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 - 2 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG Đức rõ Tâm thấu Thiên Tài
GIÁO truyền Chơn-Lý cuộc ngày nay
VÔ tình lạc lối không đường tiến
VI diệu pháp thân rạng rỡ thay!

Bổn-Sư mừng chung Đệ-tử. Trước Đàn Nam Nữ chầu chực Ngọ thời lễ trọng Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, năm nầy Dần khai. Bổn-Sư ban ân chung Môn-đệ một bài Giác Linh Thức Vụ, học đây thiệt hành phận nêu đó chung trò hiếu chí.

THI

CAO dài xa rộng khắp năm phương
ĐÀI lớn minh mông khó nổi lường
CỨU vãn mê sầu quần tánh thuận
THẾ gian tỉnh giác tránh tang thương.

THI BÀI

1.- Trên thế sự nhơn tâm nhơn loại
Nhiều biến sanh cho toại lòng riêng
Gây ra nhiều nỗi ưu phiền
Xát xô nồi xáo đổi hiền hóa hung.

2.- Lễ Thượng-Thanh Thiên tùng nhơn nguyện
Do con người dâng hiến Đất Trời
Dâng tròn an niệm tồn nơi
Hiến tâm cầu khẩn ơn Trời chở che.

3.- Trời thường dạy người nghe phản tỉnh
Phải chung hòa dứt bịnh rẽ chia
Chung nhìn sự sống đề huề
Nhường ăn nhịn ở cảnh quê thái bình.

4.- Hòa yêu thương lý tình tươi sáng
Chẳng mẻ mòn chớ đoạn nghĩa-phương
Rõ thông hai chữ Ngu Đường
Non sông bờ cõi ánh bừng anh minh.

5.- Đạo có một thế tình nhiều nẻo
Đường thẳng ngay lành phải suốt thông
Nẻo nầy danh lợi chinh chồng
Đa mang vật chất dạ lòng phân vân.

6.- Người thiệt người Bốn-ân bền khít
Có mối giềng tịch mịch là nền
Đạo-tâm Đức-tánh đừng quên
Gìn trau điều chỉnh dưới trên chung hòa.

7.- x Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ đây là
Nhâm-Dần Ba-bảy Đạo nhà tiếng vang
Nhơn sanh tỉnh mộng vén màn
Chung tu chung học hòa an ninh bình.

THI

An tâm tu tỉnh vén màn mê
Kêu cả đồng con tránh thảm thê
Cái hận cuộc thù mau dứt bỏ
Thường tình thuận lý cổi lòng tê.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

-Thăng-

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

LIÊN-ĐOÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

THI

LIÊN lạc đệ huynh hiệp giống lành
ĐOÀN viên chung thỉ bảo đồng sanh
LÃO lâm trần hạ lời phân tỏ
SƯ Đệ trung hiền mới rạng danh.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu Thượng-Thanh
Sắc đề Lịnh đặt Đại-Thành Thỉ-Nguơn.

1.- Buổi hỗn độn mất nhơn vong nghĩa
Đây đến hồi vật dục bế tàn
Người nhìn sự sống hòa an
Đạo-tâm Đức-tánh vẻ vang con người.

2.- Có chỉ căn bảo thời dẫn lối
Phận con người tự hối hồi qui
Nêu lên cách-vật trí-tri
Là nhơn tâm tỉnh bồi khuy lập Càn.

3.- Rõ Khôn đoạn vén màn mê muội
Thấu Ly cung đồng khối vá Trời
Rửa tan nhơn dục ngược đời
Chớ cam quyền thế báo người hại ta.

4.- Đây đến hồi chung hòa Đàn điệp
Kêu chung đời bước kịp vận cơ
Vận xây Thái-Cực ngày giờ
Thiên-thơ Địa trục đừng hờ hỏng tay.

5.- Phải vịn chặt đường dây mối chỉ
Tái lập thành Nguơn-Thỉ loài người
Rõ thông Trời Đất lập đời
Tam-tài xuôi thuận Ta Người đoàn viên.

6.- Đây bổn phận Lão truyền lời lẽ
Vâng Lịnh Trời chỉ vẽ đường thông
Ráng nhìn đuốc Chủ-Nhơn-Ông
Lý-chơn Đạo-mạch rặt ròng hoằng khai.

7.- Chớ vọng đọng long lay hồn mạng
Cơ đáo đầu lộ dạng hoành tung
Đó là lòng dữ dạ hung
Dầu tu không ích đường cùng mãi đi.

8.- Cơ Phục-Nguơn cần tri tỉnh giác
Tái-Thỉ là Tổ đạt Tông truyền
Lẽ nào đúng thiệt bền yên
Sự chi thiếu đức não phiền diệt vong;
Hiện đây Phán-đoán Đại-đồng
Chung hòa tình lý giống dòng nhìn thương.

THI

Nhìn chung nòi giống kết niềm an
Thuận hiệp hòa xuôi đặng vén màn
Tỉnh mộng nhìn Trời tường gốc ngọn
Mơ màng e vướng bẫy bùn than.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu Bửu khai rạng ánh bừng
HOÀNG-Đồ Thiên-Quốc cảnh cùng xuân
ĐẠI-Đồng chung thỉ nhìn như một
ĐẾ Sắc-lịnh gia trẻ đẹp mừng.

Thầy mừng chung Nam Nữ, trước Đàn thời Tý Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ chỉnh tề, tỏ ý chực chầu ngôi Trời Cứu-Thế. Thầy đáng mừng thay cho con trẻ dưng hiến lòng cứu thế hòa tâm. Đây trước Đàn Thầy ban ân dạy đồng lời vàng, mỗi con Ta gắng ghi học tập, có thật thi cho xứng phận hướng đồ dìu linh dẫn chúng, đó chung con Ta trang thời lãnh đạo.

THI

Con đồng chung cả khắp nầy con
Phản tỉnh trung thanh chớ mẻ mòn
Tự giác hiệp hòa tha thiết bấy
Thoát qua vạn ách biển nhiều sông.

THI BÀI

1.- Biển trần khổ gió đùa sóng dợn
Sông nhạn sầu trăng giỡn ánh xao
Ham chi lặn hụp lộn nhào
Công mò rất nhọc mấy nào bóng ni.

2.- Lẽ đúng thiệt thùy tri vận mạng
Sự bế tàn nhơn mãn tâm nguy
Bớ con phải thấu thau chì
Điều nào phải tránh lẽ chi phải hành.

3.- Mấy kiếp đọa lộn quanh voi vịn
Vì chung con nặng bịnh Tham Sân
Đến đây thiện ác xây vần
Chí-công Điều-luật sáng bừng thưởng răn.

4.- Trong hai lẽ mực giăng mối giáp
Người tạo chi phải gặp đâu rời
Rõ câu mạt kiếp than ôi!
Bởi người mất Đạo rã rời kỷ cương.

5.- Gầy ra cuộc tang thương mấy độ
Vì nhân tâm đào hố khoét hầm
Tại chưng Tham nặng Sân thâm
Si lung cuồng vọng đọa trầm lụy điêu.

6.- Nay Trời cứu đem về phút phắt
Mong trần gian tỉnh giác vâng nghe
Dứt xong mâu thuẫn éo le
Qui hồi Đạo-mạch kiêng dè Trời trong.

7.- Cơ Tái-Thỉ giáp vòng Kỷ Toán
Lập thành Nguơn quyền hạn do người
Tam-tài thi thật lập đời
Thượng-Thanh Thầy dạy đây lời giác mê;
Chung nhau thế sự vâng nghe
Chớ nên hờ hỏng xiêu bè hoại thân.

THI

Xiêu đổ còn chi bớ cuộc trần
Gió nhiều sóng lớn mãi tao tân
Trào lưu thuyền Đạo mau kề vịn
Nương níu vào trong dứt Sở Tần.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Tý Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ đặng trong đó tỉnh chung, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH ĐẾ Giáng.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC-Nguơn Đức-Thánh lập trần
HY-Hiền Hy-Thánh Dân-tân mở màn
Thiên Khai Đại-hội nghiêm trang
Xích Huỳnh phản khắc lập Càn dựng Khôn.

2.- Khảm Ly nhân vật vòng trong
Bọc bầu võ trụ Đoài trong Cấn liền
Cần tu hàn gắn mối giềng
Suốt thông Tốn Chấn giải phiền tham sân.

3.- Phục là chánh sách nghĩa nhân
Nguơn bài đầu mối tinh thần đúng thanh
Đức nền nhân vật đề danh
Thánh thông lý tưởng điềm lành hướng khuynh

4.- Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ khinh khinh
Chung nhau niệm trọng hòa bình bỏ sân
Phục-Nguơn Đức-Thánh lập trần
Hy-Hiền Hy-Thánh Dân-tân mở màn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải Đạo-Tràng 9 giờ tối ngày trước lễ Thượng-Thanh, do Cửu-Tý Bỉnh Hành giáo dẫn trong Trường Đạo-đức học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

6. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Lạc cháu con kíp vén màn
BÀNG cờ tranh đấu lắm bùn than
TỔ Tông nòi giống đừng xô xát
QUỐC độ phân chia lắm ngỡ ngàng
ĐẠI-Hội nhân quần khai lối thoát
THÁNH thanh Đức tạo trí tâm an
ĐẾ thâm căn cố đây tường hản
Giáng bảo Dân-sanh thức mộng tràng.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hồng-Bàng, vâng mạng Trời Sắc-sứ gia ban, lâm Đàn-nội giáo dìu con Ta dân Việt. Bớ đồng con mau tỉnh tâm cần hiểu biết, lắm thế quyền, nhiều tranh đấu, mạng triệt hồn tiêu. Con ôi! gầy chi cuộc chích chiu, nổi bùn than cho xứ sở. Mau tỉnh tuồng mộng hồn đồng mở, khá chăm nom nội bãi Lạc-Hồng. Đừng cam danh lợi nồi xáo giống dòng, nhiều hay giỏi tang thương huynh đệ. Từ đây cần Đạo, nghĩa-nhơn đừng phế, đem cấp giai côn lệ hòa chung, cả tiếng hô tung, câu trật tự ghi lòng thi thật. Đạo con người có Tổ Tông công đức, nhìn sống còn thước mực giăng đo, chớ cam giành ăn ở mặc; an đầy riêng phận lành no mà chia rẽ đồng bào đói rách. Từ đây, chung tâm liên tình ngọc thạch, dùng Đạo-mầu hé vạch nẻo đường thông; vật chất cao đè ngập cõi lòng, quyền lợi cả bẫy vương e vướng. Chung con ôi cuộc dã tràng đừng lăm le miễn cưỡng, vớt bóng trăng gió dợn có cùng không. Phải rõ câu nhơn-nghĩa Bá Tòng, kìa sóng gió một vòng bất cửu. Dân Tam-húy, Sự Tam-hữu, Nhân linh Tam-bửu, chớ lãng xao cần hựu tại tâm ư. Đây Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, Cha ban lời dạy bảo đồng con tỉnh giác dứt cừu, chung hòa một trí tài linh ưu tiến, đó chung con dân đất Việt.

THI

Nhơn đồng Nhựt Nguyệt nghĩa đồng Thiên
Giai cấp hòa chung dứt não phiền
Biết rõ giống nòi người đúng thiệt
Có câu nồi xáo hóa cuồng điên.

THI BÀI

1.- Bởi cuồng điên cam quyền cố lợi
Tại ham ăn nhơn ngỡi đoạn lìa
Giống nòi đành đoạn phân chia
Chống Trời rạch Đất lời bia tiếng đồn.

2.- Nếu như vậy dầu khôn thiếu méo
Còn như vầy bị méo đâu tròn
Thiệt người cần phải suốt thông
Cha con dân nước vợ chồng đệ huynh.

3.- Phải biết nhìn dạ tinh thần chủ
Đạo nhơn luân sư phụ thuận xuôi
Đặt thành uy tín chẳng rời
Lý tình bậu bạn chẳng lơi đâu mòn;
Từ đây Đạo-đức duy tồn
Dữ tiêu hiền trỗi ráng phòng nhơn luân.

THI

Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ lễ Trời khai
Kêu bớ con dân Đức Trí Tài
Tỉnh chính nhìn Trời nguồn có cội
Tổ Tông Công-đức bảo sum vầy.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

THẦN ngôi vi chủ mạng tâm hồn
NÔNG hiện khai cơ vận cuộc thông
ĐẠI nghiệp lưu truyền thời giảng sử
THÁNH gương Tam-thập-lục Thiên-Bồng.

THI BÀI

Trước Đàn thời Mẹo thứ ngày
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ nối dài Dần niên.

1.- Đây Bổn-Đế diệu huyền đặt hướng
Ban tiếng lành giáo dưỡng tinh thông
Cả kêu nhân loại khắp đồng
Đồng nhìn nhân loại sống đồng chết sao.

2.- Đồng sanh tử đồng bào mấy lớp
Đồng dưới Trời Phước Lộc đồng y
Tại sao sanh biến lạ kỳ
Phải cam danh vọng giác tri bỏ liều.

3.- Kể từ đây cần khêu tâm huệ
Điều chi mà oan hệ dẹp xong
Chung hòa đồng hiệp thả thong
Dầu cho khác chủng Luật-công một lằn.

4.- Cơn sóng gió phải dằn khí nộ
Nói một lời máu đổ thịt rơi
Ôi thôi! cái sự tơi bời
Đừng đừng cam cố Đất Trời buồn thay.

5.- Miếng chung đỉnh là màn lấp mắt
Vật chất cao đố tật lung lăng
Tỉnh rồi mới biết làm nhăng
Giành tranh chen lấn lộn xằng rồi chi.

6.- Cái thế sự vân vi rằn rực
Bởi nhiều mù rẽ bực chia tình
Đó là cái ngược bởi chinh
Đừng bày nhơn dục cái khuynh xen tà.

7.- Người như vậy làm sao hòa được
Người chẳng thông xuôi ngược lộn đường
Ra vào nẻo tặc tang thương
Ràng mâu tạo thuẫn sâm sương lạ lùng;
Thượng-Thanh cạn chỉ nẻo cùng
Đạo người tỉnh giác hòa chung đường bình.

THI

Đường dài nẻo thẳm bớ đời cân
Đường Đạo-Lý chung mực thước chừng
Buổi thế não phiền danh lợi trọng
Buổi chiều hang tối kíp dời chân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Cảnh Đàn-Linh sẽ thực tường
HOÀNG-Đồ đào tạo nghĩa ninh phương
HUỲNH trung Xích chiếu nêu tinh pháp
BỬU lộ Đường-Ba tại Hiến-Chương.

THI BÀI

Trước Đàn ngày thứ Ngọ thời
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ cứu đời bình qui.

1.- Nguồn Đạo-đức mầu ky biểu lộ
Chung cả đồng hối ngộ nhìn Trời
Minh mông biển rộng vơi vơi
Kỷ cương bờ bến có Trời chủ cân.

2.- Luật thăng bằng tình thân kết chặt
Luật là tâm chỉnh đặt chung hòa
Luật rành ân nghĩa vẹn ba
Luật truyền trường cửu nhà nhà sáng tươi.

3.- Luật là Đạo mười mươi đúng trọn
Luật tinh anh dẹp dọn tham sân
Luật-Điều phê phán nghĩa nhân
Gọi rằng luật định phải cần mới thanh.

4.- Trong chỗ biết rõ rành tâm luật
Việc động hành thước mực chẳng xao
Thỉ chung sáng tỏ một màu
Người người tươi đẹp nêu cao Luật-Bình.

5.- Từ đây phải Thường Tin Thiệt biết
Biết rồi lo trừ diệt tà tâm
Gọi rằng Thượng-trí phương châm
Phát minh cổi lớp vịn cầm lý do.

6.- x Cùng chung Tạo-Hóa một lò
Khôn không quá thấp đắn đo chẳng lầm.
Biết rằng ai cũng lương tâm
Con chung Trời Đất đừng lầm hại nhau.

7.- Dứt xong gió sóng ba đào
Lặng an thủy bích viên đào vui sanh
Rõ hay biết hiểu mối manh
Trời Người Đất trọn hiệp cầm như như;
Cả kêu chung cả hiện chừ
Mến thương nhìn sống khỏi dư linh ngoài.

THI

Dư linh dư vật tại dư tài
Nhơn đức thiếu gìn phải trở day
Phương sách bền cầm đâu mạt pháp
Biết người biết phận lẽ nào sai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

ĐẠI-CỒ VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ Giáng.

THI

ĐẠI cuộc gầy nên tại hiếu tâm
CỒ khai Quốc tịch mấy ngàn năm
VIỆT-Bang sáng lạn đầy tươi đẹp
NAM-Thiệm Bộ-Châu đủ Phước châm
THÁNH-Đức dựng nền do Sắc-sứ
MẪU-Nghi giáo dẫn trẻ trầm ngâm
ÂU toan tu tỉnh đoàn viên hội
CƠ vận xuôi thời chí thiện thâm.

Mẹ kêu con Nữ-phái, nòi giống Tiên Rồng, hãy định-tâm xét thấy ngoài trong, tình tỷ muội lóng nghe Mẹ dặn: chung con trẻ trung Đàn phải tỉnh tri thức giác, cổi tháo các màn, làm sao phải gương cao gái Việt. Chớ hớ hinh màu Nghê lộn Biếc, cõi Á-Châu tộc Việt, chẳng phải đâu rẻ Tiết hỏng Trinh. Bớ chung con tiến bộ khai Huỳnh, đem thân liễu đẹp xinh thành gương biểu. Khá mau xét liệu, làm sao cho thấu hiểu Tổ rành Tông, đừng đổ xô thân phận má hồng, nhiều uốn nắn theo dòng mây gió. Định tâm nhìn Trời thấy rõ, cuộc dã tràng máy trọ có nào lâu. Từ đây chung con đoạn dứt nạn sầu, đem Tám-báu bác cầu trên võ-trụ. Trời hoằng Đạo tại Việt-Nam lập nền rằng qui củ, bảo Nguyên-căn nhắn nhủ đồng sinh, tự tâm tri giác mở Huỳnh, đem giềng mối lý tình tu chỉnh thế. Ngũ-luân cố gìn đừng phế, phận Tam-tài roi kế phương trương, gìn câu Nữ-sĩ khai dương, trang hạnh đức khai đường thông rộng. Phá tan mê hồn mỵ mộng, cho rõ mặt trí tài, gia tâm gánh Đạo đường dài, nêu Thiên-Quốc Tu-Di đây ngày danh đề khai sáng. Lập Trung-Ương qui nguyên rõ rạng, chí hùng thư rót cạn chữ Thành. Bảo con hướng mạng mạnh lành, thiền tâm định tập tành cho đồng bào tu tỉnh.

THI

Tu thân tỉnh mạng giác tri thời
Định nguyện nêu lên giá vị tươi
Thiền chí tiến hành danh phá tục
Quân-Bình chỉnh sự chớ hề vơi.

THI BÀI

Chỉnh điều gương mẫu phong trào
Lập trần động tác tháo rào phấn son.

1.- Ngọn phong ba thổi lòn thân mạng
Cả chung đời chẳng hản chống ngăn
Than ôi! mãi mãi nhố nhăng
Còn chi Ngũ-phước lộn lăn Cương-thường.

2.- Đời như vậy nghĩa-phương tan nát
Người còn chi mục mạt Đạo người
Người sao đóng lớp trò cười
Lìa Tông xa Tổ tơi bời mạng Linh.

3.- Đây Mẹ bảo Trung Trinh bớ trẻ
Tám-báu gìn vui vẻ hành thi
Tiết nêu chói rạng bóng kỳ
Ngọc vàng Hồn Mạng duy duy tâm-điền.

4.- Đừng học lối cuồng điên trăng gió
Gái Việt-Bang thâm cố Đạo-mầu
Bước sang Đức-Thánh Thỉ cầu
Năm-hằng Tám-báu giạo rào thân sanh.

5.- Phận hùng anh nữ thanh xuất chúng
Đứng lên mà Long Phụng cổ truyền
Lập trần vĩnh bảo tài nguyên
Phá tan sắc nhện lưới phiền bẫy than.

6.- Cuộc giả tạm bàng hoàng lắm trẻ
Người có đâu xuân khỏe đôi phen
Ngày giờ thấm thoát chốt then
Ngựa qua cửa sổ vui phiền kề bên;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ tuổi tên
Mừng con nhìn Mẹ đặng yên Đạo người.

THI

Đạo cao Đức rộng dựng tài lương
Trí hóa bay xa rọi bốn phương
Thiện chí dọn mình xây Thái-Cực
Chấn hưng cương kỷ phận danh dương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

HUỲNH-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

THI

HUỲNH-Đạo Trời khai đặng thấu nguồn
LIÊN-Hoa nở nhụy có nhiều thơm
TIÊN ban cốt cách ròng tinh bửu
TRƯỞNG Thượng tạo thành giềng mối khuôn.

Chị mừng em Nữ-phái, dân Việt phát minh, nêu cao thiện sỉ khai Huỳnh, gương Xích-Kỷ chỉnh bình cho nhơn sự. Gái trọn trinh đặng an trật tự, Nữ-lưu quyền hạn giữ trọn tiết thanh. Đó là xứng phận hùng anh, gương biểu lộ lập thành trần thái, đó chung em mỗi mỗi.

THI

Mỗi em nên nhớ cội nguồn đâu
Đừng hướng xa xăm chịu gió sầu
Gấm vóc cõi bờ nhà xứ sở
Thái hòa Ninh vật Hiếu Hiền thâu.

THI BÀI

Hiếu sanh gương sáng lập đời
Hiền nhân Nữ-sĩ con Trời bảo sanh.

1.- Chí bảo sanh hùng anh vén ngút
Đồng chung nhau tháo ngục vô hình
Đừng cho nhốt ngột nữ sinh
Tự do tu tỉnh hòa bình tạo khai;
Làm sao rạng rỡ Tâm Tài
Nữ-lưu tiến hóa nối dài muôn năm.

2.- Dài muôn năm cao thâm Công-đức
Giành giựt chi vụ chức chiếu chăn
Nhớ câu bình đẳng rõ rằng
Nhớ rành trật tự mực lằn thước cân;
Đừng mong mến cuộc tao tân
Tự do trúng nhịp thanh cần nữ liêm.

3.- Cần nữ liêm hạnh khiêm đức độ
Đặt mạng nhằm phải chỗ, phải nơi
Nhớ câu Tứ-giã tơi bời
Nhớ chừng hai chữ con người sáng tinh;
Muốn cho xứ sở hòa bình
Gái lành hạnh đức trí gìn hiếu trung.

4.- Gìn hiếu trung hô tung bảo thế
Buộc râu mày đâu phế tuổi tên
Ra tay đắp móng xây nền
Gái hiền tô điểm dẻo bền gấm hoa.

5.- x Đó là sáng tỏ Đường-ba
Nêu cao Phước Lộc Ngũ hòa lâm môn.
Chị nay giáng dặn đề ngôn
Bớ em gặp Hội bảo tồn vị danh.

THI

Bảo tồn danh nghĩa bớ đoàn em
Tỉnh giấc chiêm bao cổi tháo rèm
Chính soát Đạo-mầu khai lối thoát
Tạo thành Thái-Cực trở đầu khem.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN chất bâng bâng rõ Đức Tài
TUYÊN ngôn Hiền trổi trí tri khai
KHỔNG Minh kim cổ ngôi Trời Chủ
THÁNH Hớn Tiên Hoa, Phật Bát tai.

THI BÀI

Mẹo thời ngày chót Thượng-Thanh
Nhâm-Dần Nguơn-Thỉ ghi rành công to.

1.- Chí hùng anh mỗi trò hiền hiếu
Gánh Đạo-mầu lộ biểu gương cao
Người xưa đâu có khác nào
Dài công lập đức lòng giàu Từ-bi.

2.- Chí thăng bằng định tri chung thỉ
Chỉnh cuộc đời cương kỷ gắng tâm
Chỉ Nam đặt hướng phương châm
Đời nhìn tỉnh chính vịn cầm dò chơn.

3.- Đây gặp Hội nghĩa nhơn thi thố
Phận chung trò lập Tổ Tông truyền
Ngôi Thần vững chắc bền yên
Nâng cao trình độ hạn quyền người ta.

4.- Đạo dạy người tránh xa tà mỵ
Lo tác phong cương kỷ đặt thành
Muốn cho sớm đặng hòa bình
Thì mau giác nhận Trung Trinh thạnh thời.

5.- Chung thế sự nhìn Trời có một
Đừng đục xoi bầu bọc lộn lăn
Thái hòa giai cấp thăng bằng
Quân-Bình xứng phận Luật giăng trọn gìn.

6.- x Muốn cho xứ sở thịnh ninh
Người người biết Đạo biết nhìn biết thương
Dứt xong nhện bẫy vấn vương
Đào viên xã hội tỏ tường tín uy.

7.- Đâu còn lối chạ vân vi
Giống nòi khắn khít chớ nghi nghị lầm
Thượng-Thanh Đại-lễ hiếu tâm
Chư-hiền Nam Nữ đồ tâm nét ròng.

THI

Đồ xem thiệt nét bớ trò Ta
Đừng có buông trôi chữ hiếu hòa
Kết chặt lý tình minh mỗi sự
Khổng khai đường hướng cuộc vinh gia.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH thân bền dẻo Thiệt Thường Tin
CA khúc rao câu hiệp Lý Tình
Bác-ái rõ lòng thông mỗi sự
Từ-bi tri giác luật Công-bình.

THI BÀI

THƯỢNG-THANH ngày lễ năm nầy
Phục-NGUƠN Tái-THỈ sum vầy Dần khai.

1.- Đây ngày chót đề bài bảo thế
Đạo con người đừng phế nhân luân
Cả kêu thế sự hầu mừng
Hầu ai tạo ác sáng bừng gió đưa.

2.- Người thiệt người mừng vừa vẹn phận
Chữ tu trì thức tận hành tàng
Cả kêu nhơn vật vén màn
Cả kêu chung cả bảo toàn mạng thân.

3.- Muốn bảo thân ráng cần luyện Đạo
Cội gốc nguồn Bốn, Sáu nghĩa ân
Đây là phương sách lập trần
Nêu danh sáng lạn vị nhân con người.

4.- Cả tiếng kêu con Trời phản tỉnh
Đặng xét lòng dứt bịnh mơ hồ
Mê man đắm lụy giả tô
Ta e phải vướng tạm thô lớp màn.

5.- Lóng tiếng chuông ngân vang Bạch-Ngọc
Tri giác thời thận-độc thức thông
Nhìn dò đuốc Chủ-Nhơn-Ông
Chỉ căn đặt hướng rặt ròng hiếu sinh;
Thượng-Thanh căn dặn đinh ninh
Con người ở thế trọn Tin Thiệt Thường.

THI

Tin Trời là Luật phải Thường an
Thiệt đúng người ta cổi lớp màn
Thế sự tỉnh tuồng thay vật dục
Thái hòa võ trụ tiếng hò vang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày Đại-lễ THƯỢNG-THANH
Vô-Vi danh nghĩa ai lành giải phân
Người an đúng thiệt hiếu cần
Người còn xiêu đổ khó gần Lý-chơn.

2.- Nhố nhăng lắm lúc mẻ sờn
Nhơn tâm trào biến một cơn sứt mòn
Trăm hoa lộ trổ chìu lòn
Buồn cười nhân sự méo tròn lộn lăn.

3.- Vô-Vi lễ hiệu Thượng-Thanh
Hỏi chung Đời Đạo biết rằng nghĩa sao
Đừng cho đen đỏ lộn màu
Tham Sân là độc làm sao sáng lòng.

4.- Si mê nhiều lớp cuồng ngông
Đạo Đời nhìn kỹ suốt thông phận người
Thở than Đời Đạo, Đạo Đời
Bốn-ơn, Sáu-nghĩa hỏi mười một ai.

5.- Khoe khoe nói nói Đức Tài
Gạn lòng xét phận trong ngoài thuận canh
Đây ngày Đại-lễ Thượng-Thanh
Vô-Vi danh nghĩa ai lành giải phân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ: bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ đãnh-lễ Vô-Vi Thượng-Thanh 37, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Sắc-lịnh ông BỜ và ông THIỆT bái mạng Chánh, Phó Chưởng-Pháp-Đài

S.L số: 1/37/ND/62

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC lộ hiền lương cố vịn cầm
HOÀNG-Thiên bảo mạng trẻ từ tâm
THƯỢNG-Nguơn Tái-Thỉ danh nêu Bảng
ĐẾ Chủ Kiền Khôn Tứ-đức ân.

Thầy mừng hai con Ta BỜ, THIỆT. Hiện giờ trung kiên hiếu hiền hiến dâng tâm huyết, trước Đàn-tiền bái yết, thọ mạng Nhị Pháp Nhứt Qui, gọi đầu dây Thiên-Thể, cần bước mau Bảo-Pháp; đó chung hai trẻ Hiền-thơ Hiếu-tử.

THI

Con BỜ tiến bước chánh Đơn Thiên
Trò THIỆT tâm linh đặng phỉ nguyền
CHƯỞNG-PHÁP Đơn trình đồng Sứ-mạng
Anh em thuận hiệp dạ đừng riêng.

THI BÀI

1.- Dạ đừng riêng cần chuyên Bảo-Pháp
Lo gương nêu thâu thập nhơn sanh
Con ôi! hai trẻ rõ rành
Đây là chức vụ con lành lãnh ân.

2.- Trước Đàn-nội tinh thần phụng sự
Nghe lời Cha gìn giữ phận hiền
Làm cho Công-đức hòa duyên
Chở che nhân vật phỉ nguyền phận tu;
Con ôi! kết chặt lạc thù
Giáo lương đồng cả Trời thâu một trường.

THI

Một trường Thiên-Quốc hiệu Tu-Di
Kêu bớ hai con trí định tri
Mối chính chỉnh đời Trời đã định
Có tay thợ khéo trọn bồi khuy.

MƯU, bài nầy con đọc trong giờ hai trẻ BỜ, THIỆT bái mạng trước thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho hai trẻ một bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

15. Sắc-lịnh Hội-Thánh Thiên-Thể và Đài-Tam bái mạng

S.L số: 2/37/ND/62

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc Sứ ban bớ mỗi trò
HOÀNG thành nhiệm vụ có công to
ĐẠI ân Trời tứ danh hiền ngõ
ĐẾ Đạo từ đây phận cố dò.

Thầy mừng chung mỗi trẻ, khá mau toan vui vẻ lãnh phần. Nầy chung con hiện đây trước Đàn thời Tý Đại-lễ Thượng-Thanh bái triều lãnh mạng trong nhiệm vụ Hội-Thánh Thiên-Thể, cùng Ngoại-Giao Linh-Đài, Quyền, Phó; hãy lắng nghe lời đây Cha Trời ban ân dạy bảo, đó chung đồng con Ta Hiếu Trung mỗi mỗi.

THI

Trước Đàn bái Lịnh lãnh Thiên-ân
Chức vụ Trời trao chí vẹn cần
Hội-Thánh Tam-Đài Thiên-mạng Thể
Ngoại-Giao Thứ, Tá dạ trình dâng.

THI BÀI

Mừng chung mỗi trẻ giờ nầy
Bái triều lãnh mạng trổ tài lập công.

1.- Hội-Thánh phận suốt thông Thiên-Thể
Nhị Tam-Đài can phế hành y
Con chung vui đẹp sum vầy
Lãnh phần trách nhậm kỳ nầy vẹn tâm.

2.- Lập Trung-Ương cao thâm linh diệu
Phận con tường gương biểu tiền phong
Làm cho rạng tiếng Lạc-Hồng
Thiệm-Châu Xích-Đạo rặt ròng công tâm.

3.- Dựng Tu-Di hương trầm Tam-giới
Thiên-Quốc khai chờ đợi con hiền
Con ôi! cảnh tượng xuân Thiên
Trời ban Sứ-mạng Đạo thuyền tế Linh.

4.- x Dẫn nhau dấu bước hòa bình
Hiện đây lời dặn đinh ninh nơi lòng
Sắc-ban Lịnh-tứ thưởng công
Bớ con đồng cả suốt thông ghi nhìn.

THI

Ghi lời Thầy dạy bớ trò Ta
Sắc-lịnh vưng tuân chí hiệp hòa
Gánh Đạo lập trần vâng tiếng gọi
Từ đây Đàn-nội thể chung nhà.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý ngày trước lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, gọi xướng tụng danh ân trong giờ Hội-Thánh Thiên-Thể với Đài-Tam bái mạng, đặng mỗi trẻ nghe mà thọ Lịnh thi công, vưng tuân tiến hóa trong thời Trời thâu chọn Nguyên-Căn hữu duyên trường phước. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành gởi cho mỗi trẻ hiện đây bái triều Phục-Chỉ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Sắc-lịnh bà CHO và bà PHƯƠNG bái mạng Ngự-Hải Linh-Nghiêm và Thiên-Quỳnh Ngân-Phẩm

S.L số : 3/37/ND/62

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU-Diêu lâm hạ độ trần ai
TRÌ chí lập công bớ Sĩ Tài
THÁNH-Đức Hạnh khai đây Kiệt nữ
MẪU-Nghi ban phước trước Đàn ngay.

MẸ mừng hai trẻ CHO, PHƯƠNG Hiền Hiếu, thọ Thiên-ân tri hiểu tâm điền, rõ thông cơ hội phỉ nguyền, xuôi hòa thuận phụng thờ tiếng gọi đây con Nữ-sĩ.

THI

Nữ-lưu bảo thế hiệp hòa chung
Kêu bớ hai con thật Hiếu Trung
Gánh Đạo đây ngày thông Lịnh Mẹ
Thêm phần giáo dục chị em tùng.

THI BÀI

Mừng con hai trẻ trước Đàn
Vâng tuân lời Mẹ rõ ràng triều tuân.

1.- Phận Nữ-lưu vịn chừng căn chỉ
Chớ buông lung phải lụy đó đa
Mấy muôn kiếp số đây mà
Hiện giờ gặp Hội Thầy Cha thâu dùng.

2.- Phải phấn chấn hô tung tiếng Đạo
Đặng dìu Linh cổi tháo màn mê
Con ôi! vật chất tái tê
Thanh Thiên Bạch Nhựt hoài về Thiên-Cung.
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ bái tùng
Nghe lời Mẹ dặn lo chung cuộc lành.

THI

LÊ, NGUYỄN hai con khép phục triều
THỊ tường tín THỊ bước tiêu diêu
PHƯƠNG, CHO hai trẻ giờ chiêu tụng
Tỏ rạng Chín-Cung trỗi nhạc thiều.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước thời Tý ngày thứ trong giờ hai trẻ Bái-mạng. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành; gởi đến PHƯƠNG, CHO mỗi người một bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài bà Phan-Thị-Nhâm chức Thỉ-Bồ Kim-Hương đắc vị Kiên-Quang Phật-Nữ giáng Đàn mách lý. Hộ điển Đức Mẹ ban Sắc-lịnh phong bà Nguyễn-Thị-Năm thế chức Thỉ-Bồ Kim-Hương

S.L số: 4/37/62/ND

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG Giáng-Đàn.

THI

THỈ-Đức sáng khai chọn Thánh-Tâm
BỒ Sơ lạn thạch ký Nam-châm
KIM-Diêu vưng Lịnh Từ-Tôn sứ
HƯƠNG chiếu Đàn trung chỉ cội thâm.

Bần-Đạo muội nghiêng chào Thỉ-Đức Thiên-Chơn, xin nương bút tỏ bài dìu em Đạo bạn. Bớ chung em Nữ-phái, cố cần tu trở lại ngôi xưa. Như Chị đây! công đức vẹn vừa, mười ba kiếp lâm trần bảo thế. Nhờ hữu duyên Đạo-mầu bất phế, đến đây mà oan hệ dứt xong, ngày bỏ xác Từ-Tôn chấm đậu. Nay Thiên-Cung Mẹ ban phẩm vị, tước KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Kim-Cung, công đức phận Thỉ phùng Chung hưởng, bớ chung em mỗi mỗi.

THI

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ giáng Đàn-trung
Tỏ dấu đàn em tránh nẻo cùng
Sấn bước công dài đầy quả vị
Bớ chung đồng cả Thứ tình Dung.

THI BÀI

Chị mừng em hỡi đồng chung
Giáng-Đàn phân tỏ vô cùng cảnh vui.

1.- Hội-Thánh phải thuận xuôi Lịnh-mạng
Hương-Nữ cần tỏ rạng mùi thơm
Thanh thanh Nhựt Nguyệt xuân đồng
Khắp trong phái nữ vẹn trồng Bộ vinh.

2.- Chị ngày trước khai Huỳnh đúng thiệt
Bởi rèn thân mài miệt công tâm
Ngày nay chị tước Hương trầm
Người tu đúng thiệt diệu thâm lắm mà.

3.- Bớ chung em Đạo nhà gìn giữ
Đừng buông xuôi cư xử cho tròn
Cần tu đừng để thon von
Cần an thân mạng suốt thông phận hiền.

4.- Chung chị em hữu duyên đồng cả
Gánh Đạo Trời bươn bả bước dò
Chỉ căn Đạo-mạch thước đo
Bốn-ơn gìn giữ phận trò hiếu trung.

5.- Em chung hỡi đừng tung hoành sự
Chị e cho khó giữ phận lành
Em ôi! cái lối cải canh
Bàn-môn Tả-đạo vương đành Luật-Công.

THI

Giờ nầy Lịnh Mẹ phế Diêu-Cung
Giáng tiếp Đàn-trung đặng thưởng công
Trình với Thiên-Chơn đây Hội điển
Hộ trì Đức Mẹ tỏ đề chung.

Diêu-Cung ly giáng, tố khải ngôn thanh, nơi Thiên cảnh xuân đồng Nguơn phục. Mẹ lâm Đàn-nội, ban Lịnh gia ân, chung Nữ-phái ráng cần tịnh tâm nghe dạy.

THI

Diêu-Diêu cảnh tịnh khải môn quang
Giáng tố chơn ngôn vén mỗi màn
Bớ cả con đồng chung Nữ-phái
Hữu duyên hữu phận vững tường an.

Nầy bớ NĂM, con Ta lĩnh lấy lời vàng, Mẹ ban gia ân tấn tước, thọ phận lập công lần nầy phản bổn huờn nguyên hồi Thiên cảnh toại đây con hiếu tử.

THI

Nguyễn-Thị-NĂM con vẹn chí bền
THỈ-BỒ KIM Ngọc rạng HƯƠNG tên
Mẹ ban con lãnh tròn trung hiếu
Gánh Đạo lập công dạ thẳng lên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước Đàn thời Tý ngày thứ lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ gọi nêu gương, xướng danh cho NĂM, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi cho NĂM một bổn học đây thấu lẽ, sắm soạn Lễ Y Long-Hoa năm nầy Triều Thiên bái mạng.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ẩn thâm uyên ứng hiện đây
HOÀNG thành Thiên-Quốc cuộc trồng xây
ĐẠI-đồng nhìn Lý Trời Cha Chủ
ĐẾ chiếu Sắc-phong trẻ hiệp vầy.

THI BÀI

Đây ngày Đại-lễ Thượng-Thanh
Vô-Vi Đàn-nội lập thành Bổn-Sơ.

1.- Mừng chung con hiện giờ tu tỉnh
Rõ Lý-chơn cần vịn thi công
Kia là danh dự Bảng phong
Chung tâm hòa thuận cấy trồng thiện tâm.

2.- Con chí hiếu mầu thâm hạnh đức
Làm cho nên cội phúc loài người
Con ôi! rõ phận lập đời
Đời nên nhờ chỗ con người tỉnh tâm.

3.- Mừng chung cả vị trầm hương bổng
Danh thơm tho lộng lộng vận hành
Chung con an mạng tập tành
Tuần tuần thiện vụ rõ rành tâm linh.

4.- Thầy khai Đạo chỉnh Huỳnh tế Xích
Mong chung con tri thức giác tha
Bớ con tiến bộ dựng nhà
Nhà chung để chứa trung hòa đoàn con.

5.- Lời Thầy dạy vưng tròn phục kỉnh
Là hiếu hiền tự tỉnh tu lai
Chung con Môn-đệ Cao-Đài
Phục-Nguơn Tái-Thỉ đây ngày đề danh.

6.- Chung Nam Nữ phải thanh thới phận
Gọi dọn mình bước tận thang mây
Con ôi! Tin Thiệt Thường hay
Bền tâm lãnh đạo thay Thầy chung con.

7.- x Tài hay sửa méo nên tròn
Đức đầy độ thế bảo tồn lành an
Bớ con chiết Khảm vinh quang
Điền Ly liên lạc vén màn bợn nhơ;
Hiện đây có sẵn Trời chờ
Chờ trang hiền ngỏ khai Cơ tạo Thời.

THI

Thời cơ vận cuộc chuyển thành Nguơn
Tái-Thỉ Dân-tân dạ chớ sờn
Đức-Thánh rạng hồng công xứng nghiệp
Trò Ta Nam Nữ nghĩa hòa nhơn.

MƯU con, bài nầy đọc trước Đàn thời Ngọ Đại-lễ Vô-Vi Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ nơi Diệu-Linh Thánh-Điện, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài bà Thỉ-Bồ Kim-Hương Phan-Thị-Nhâm liễu đạo, nương bút tỏ bày dẫn con qui đường thiện

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 6 tháng 1/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG PHAN-THỊ-NHÂM Giáng-Đàn.

THI

THỈ-Nguơn xuất thế uốn chìu quanh
BỒ Liễu kiếp mang mạng số đành
KIM-Ngọc Chơn-hồn Linh-điểm đích
HƯƠNG trầm sáng suốt vẫn còn thanh.
PHAN Nam khai Đạo sai lâm hạ
THỊ Tín tường căn dựng Đại-Thành
NHÂM húy yếu hèn âm khắc phục
Giáng-Đàn độ tận mối hòa manh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, thỉnh Lịnh Cửu-Tý Thiên-Công xin nương bút tỏ bày, dẫn con qui đường thiện. Giờ nầy Bần-Đạo Muội đãi lấy mạng ban.

- Chào tiếp Phật-Nữ Thỉ-Bồ, nhìn chứng nhận.

Quí quá thay! Hiện đây dứt đặng nợ trần, lâm Đàn-nội bảo khuyên chung con nghe mẹ dặn.

THI

Bớ chung mấy trẻ phải nhìn Trời
CHI đã xa xăm, phận NỮ ôi
Kêu bớ con TÀI đây mẹ nhắc
ĐỨC, MINH hiếu tử khá vâng lời.

Nầy năm con nghe lời mẹ đây ban dặn. Con ôi! cuộc trần trược biết bao cay đắng, nỗi nắng sương chang ngán tâm sầu, chung con nhìn mẹ lời dạy cúi đầu, thiện duyên nối chặt giải sầu từ đây.

THI BÀI

1.- Năm con nghe dặn chung lời
Mẹ hiền kết quả rảnh rời trần nhơ
Mong con xuôi thuận hiện giờ
Thỉ chung gương vịn trọn thờ hiếu thân.

2.- Đây con NỮ Sở Tần cố tránh
Phận làm trai vai gánh Đạo-mầu
Xác phàm yếu hẹp bấy lâu
Cần lo bồi dưỡng định thâu chơn hồn.

3.- TÀI con hiếu ráng tròn danh dự
Câu đoan trang cư xử hạnh thuần
Con tu mẹ rất vui mừng
Gởi thân về Đạo sáng bừng bớ con.

4.- Lời dặn trước con còn vẳng vẳng
Con chớ quên rủi mạng kiếp đời
Mẹ mừng con thuận vận thời
Trải qua mỗi sự có Trời dẫn trong.

5.- Con là đứa đặng thông Đạo-mạch
Tại sao mà Ngọc Thạch chẳng phân
Xa khơi e vướng Sở Tần
Nếu con đày đọa mẫu thân vui nào.

6.- Con phải rõ Đạo cao lý diệu
Con tỉnh tâm thấu hiểu ngày mai
Mẹ đây đắc vị Bồng-Lai
Bớ con nối chí trổ tài noi gương.

7.- Kêu con ĐỨC Thiệt Thường tâm chí
Dầu khó khăn mà thấy mạng hồn
Lạy cầu Chúa-Tể Kiền Khôn
Bớ con trấn tỉnh ngày thông sau ngày.

8.- Bớ con MINH phận trai tự giác
Rõ phận người giải thoát cuộc trần
Đừng cho cuốn mạng phong vân
Mẹ e con phải vướng trần lắp than;
Đây lời mẹ dặn rõ ràng
Mỗi con hiếu tử vén màn nương dây.

THI

Giáng-Đàn kêu mách bớ năm con
Thỉnh Lịnh Diêu-Cung chỉ méo tròn
Gương biểu cuộc đời nhìn phản tỉnh
Thỉ-Bồ Kim-Nữ phải hồi Cung.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy nhờ Thiên-Công đọc trước Đàn thời Tý lễ Thượng-Thanh tháng 2 đến đây gương nêu hướng hậu mà cũng giáo dẫn tử hiếu Đạo-muội phương châm, đọc rồi giao Chưởng-Quản in ra Chứng-chiếu ban cho mỗi trẻ hữu danh hữu hiện mỗi bài, về bổn chánh giao TÀI gìn giữ, giải ngặt kiếp trần đó.
Rồi Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước Đàn Bá-Nhựt của bà Thỉ-Bồ Kim-Hương Phan-Thị-Nhâm liễu Đạo

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN trực Đạo-tâm dốc trổ tài
QUANG minh chí nguyện đến Bồng-Lai
PHẬT trong nhân loại do tri giác
NỮ sĩ công tròn quyết rẽ mây.

Giáng-Đàn ban lý tưởng, đồng thân chứng nghĩa vụ Nữ-phái chung em, Bần-Đạo Muội biết ơn Giáo-Hội. Đây ngày Bá-nhựt; bởi Lịnh đặt của Thiên-nhiên, tình Đàn Lễ nhớ ghi giữa hồi đó đây vắng bóng; lấy chí bền tôn trọng chỗ công trình gánh Đạo thỉ chung. Nơi Diêu-Cung Từ-Tôn sai Bần-Đạo Muội giáng Đàn tỏ phân lời mừng nhau đồng thoàn Chơn-Lý.

THI

Cuộc trần Bá-nhựt gọi tri công
Ghi để đôi câu ký Bá Tòng
Chung thỉ ráng tròn trên bước Đạo
Chị em đoàn hội cõi Thiên-Cung.

THI BÀI

Ngày nầy Bá-nhựt niệm tri
Gọi là thương nhớ đó đây một niềm.

1.- Bần-Đạo Muội vui thêm cố lữ
Lý-Chơn khai đề chữ tình thanh
Chào mừng Giáo-Hội hoàn thành
Làm gương chiếu hậu phận danh sáng ngời.

2.- Chung nhau gánh Đạo Trời một hướng
Kể từ đây thể tướng đoan trang
Đứng lên cổi mở các màn
Cứu Linh là chỗ vững vàng thiệt tu.

3.- Kêu Nữ-phái chữ tu trì chí
Dẻo bền dai thượng trí quân bình
Nghe lành biết phải Thường Tin
Thiệt trong ngoài trọn lý tình chung thương.

4.- Mau tỉnh giác khai đường Đạo-mạch
Kể từ đây Ngọc Thạch phân minh
Có câu nhân nghĩa hòa bình
Bình an giai cấp đừng chinh đổ lòng.

5.- Chừng vững chừng Bá Tòng đây đó
Biết hiểu rành dầu khó trải sang
Người tu đúng thiệt vén màn
Thiệt là tiến bộ khai đàng tương lai.

6.- x Cả kêu nhân sự kỳ tài
Ngôi Tiên phẩm Phật sáng ngày đề công
Nhân sanh phải biết Chủ-Ông
Toàn-Năng chiếu chứng nơi lòng thẳng ngay.

7.- Nghĩa ân tri niệm một bài
Nữ nam Đàn-nội sum vầy trước sau
Từ đây sáng suốt làu làu
Tình huynh nghĩa đệ viên đào chị em.

THI

Anh trước em sau kết chỉ thù
Đó đây tỷ muội chí phùng thu
Nhân tâm về Đạo chung Tình Lý
Phất hết trần ai trí định thâu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trước Đàn Bá-nhựt tri công gọi kết nêu đó đây ơn nghĩa cao sáng gương lai trọn niềm chung thỉ. Giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài bà Thỉ-Bồ Kim-Hương Phan-Thị-Nhâm kêu dạy con trong Đàn Bá-Nhựt

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 19 tháng 2/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG PHAN-THỊ-NHÂM Giáng-Đàn.

THI

THỈ nguyên căn bổn chiếu Linh-quang
BỒ liễu thân sanh đặng vén màn
KIM ngọc đây lời phân tỏ rạng
HƯƠNG trầm phong dẫn xạ minh choang
PHAN Trời sai khiến tròn vâng dạ
THỊ Tín cơ thời vận cuộc an
NHÂM húy giới người hình vóc nữ
Giáng trần Công-đức cổi bì nang.

Bần-Đạo Muội đôi lời cung thỉnh, đãi Lịnh Thiên-Công, xin nương bút Bá Tòng tỏ niềm đó đây chung thỉ.

- Bổn-Giáo Chấp-Chứng, chào mừng Phật-Nữ lâm Đàn đào khai điển huệ.

Bớ chung con nhi giữ tử gìn, trung Đàn Bá-nhựt tâm đặt quang minh, ân Giáo-Hội trẻ con cần ghi tạc đó chung trẻ.

THI

NỮ, TÀI, ĐỨC độ bớ con MINH
Duyên phận sẵn đây bốn trẻ gìn
Nay gặp chơn Trời toan vịn chặt
Hớ hinh tay vuột mạng hồn khuynh.

THI BÀI

Con ôi! bốn trẻ trong nhà
Vì con mẹ phải thiết tha lâm Đàn.

1.- Xin Từ-Tôn trần gian khai điển
Cầu Kim-Diêu phô diễn gia đình
Phải rồi sám hối khinh khinh
Thập toàn còn có độ trình oan gia.

2.- Con nên tỉnh đặng mà thương mẹ
Đau khổ lòng vạch hé vầng mây
Con ôi! đầu cúi lạy Thầy
Tỏ câu dìu tử sum vầy Tu-Di.

3.- Con bốn đứa đêm ngày chi phối
Thân mẹ đây thể mội xoi đê
Nể chi lắm lúc ủ ê
Sa trần đắm trược cảnh quê mơ màng.

4.- NỮ con trẻ tâm can tỉnh lại
Lo lập công đức tải công hàn
Gia đình Đạo-đức hành trang
Đừng cho lạnh nhạt mẹ mang tiếng phiền.

5.- Kêu con TÀI mối giềng gìn giữ
Phận Nguyên-Nhơn Trí xử Thượng trình
Đừng cho trần bợn nhuộm in
Lem tâm con hỡi chịu chinh đổ mà.

6.- Lời cạn tỏ thiết tha căn dặn
Một bài nầy tỏ rạng muôn năm
Dễ chi nương điển bút cầm
Không đâu dìu bảo tháng năm ngày giờ.

7.- Bớ con ĐỨC ấu thơ là phận
Chức vụ con cơ cẩn chiếu chăn
Trỗi thần nhìn lý thăng bằng
Có ngày thấu đặng nấc thang Chín-từng.

8.- Bớ con MINH phải ngừng thế sự
Mến phù hoa do tự thiêu thân
Màu mè là nẻo tao tân
Than bùn tô vẽ nghĩa nhân đâu còn.

9.- Mẹ đắc vị vuông tròn mười đúng
Nhìn chung con đoạn lủng duyên xưa
Lâm Đàn cạn tỏ vẹn vừa
Chung con tu tỉnh đừng trưa Mẹ chờ.

THI

Chờ con NỮ trẻ với TÀI nhi
ĐỨC hóa MINH thông phận hiếu tri
Gầy giống thiện từ con trưởng dưỡng
Đến đây héo hắc thiếu bồi khuy.

Cúi chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, xin lui Đàn. Bài nầy nhờ Cửu-Tý đọc trước Đàn Bá-nhựt Tri-công đặng nghe chung, Giáo-Hội tỏ lòng hướng hậu, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN

22. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- NHIÊN từ Nhiên vị nhân an
KỲ thời Đạo-đức vén màn phá mê
CỔ kim Đạo-mạch đề huề
PHẬT là tri giác cảnh quê chung nhà.

2.- Chiêu-Linh kỷ niệm chung hòa
Kêu đồng Tụ-Vạn âu ca Đạo Trời
Bần-Đạo nhắc chỉ đây lời
Môn-đồ quyết định thuận thời bảo sanh.

3.- Dò chơn chánh dấu Đại-Thành
Đừng cho thiêng tánh thiếu thanh lạc đường
Rõ ràng Đạo-đức nghĩa-phương
Lý-Chơn Chơn-Lý chủ trương hòa bình.

4.- Lời truyền tiếng gọi đinh ninh
Mong chung Nam Nữ sắt đinh châu toàn
Nhiên từ Nhiên vị nhân an
Kỳ thời Đạo-đức vén màn phá mê.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước trong giờ Chư-hiền về Tòa-Thánh chầu lễ Chiêu-Linh đãnh-lễ, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành chiếu sáng khắp năm phương
HOÀNG Lịnh Sắc-phê thấu nẻo đường
ĐẠI cuộc Tu-Di nền Quốc-Đạo
ĐẾ ân chứng tỏ nghĩa danh dương.

Thầy các con, mỗi con vâng nghe lời đây Thầy ban dạy chỉ, ngày Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đây đồng con mỗi mỗi.

THI

CHIÊU tập Giáo-lương phục thái hòa
LINH-Thiêng cảm ứng bớ con Ta
TỤ tề phản tỉnh đồng qui hướng
VẠN sự do Trời dứt nẻo ngoa.

THI BÀI

CHIÊU-LINH TỤ-VẠN đây ngày
Gọi rằng kỷ niệm kỳ Hai năm nầy.

1.- Lễ long trọng đêm ngày tươi sáng
Đàn Ngọ đây tỏ rạng trước thời
Con ôi! muôn việc bởi Trời
Đáo đầu mỗi cuộc nào nơi chỗ nền.

2.- Thầy mong con đừng quên dĩ đức
Mực thước cân chơn thật tâm-điền
Làm sao chung cả khỏi phiền
Tạo chi hóa sự đâu riêng tẻ tình.

3.- Con thảo thuận bảo-sinh nhân-nghĩa
Có chương trình mới dễ tiến đồng
Cả kêu Lương-giáo chủng đồng
Đừng cho chi phối Lạc-Hồng lưu lai.

4.- Nền Thiên-Quốc hiện đây Châu-Thiệm
Cuộc Tu-Di đỏ tím năm màu
Nêu cao Xích-Đạo làu làu
Khai Huỳnh Huyền khải Quang đào Linh thông.

5.- Cả tiếng kêu con đồng võ trụ
Ngày Phục-Nguơn qui-củ cần lo
Mau lên vang tiếng hô to
Đạo Trời Cứu-Thế dặn dò em anh.

6.- Con đồng cả mối manh vịn chắc
Có Thợ Trời sắp đặt cuộc an
Con ôi! họa phước hành tàng
Đáo đầu phán đoán vén màn người ta.

7.- Rồi Tái-Thỉ dựng nhà Ngũ-Đẳng
Phật Tiên gia Thánh rạng Thần nhân
Đây là cơ thể lập trần
Dân-tân Đức-Thánh chuyển vần chẳng lâu;
Rạng danh Đạo cả Lý mầu
Phá mê dẹp tục làu làu đuốc khêu.

THI

Đuốc rọi trước tiên tại Thiệm-Châu
Nêu lên cơ hội vận khai đầu
Tu-Di Thiên-Quốc Trời phân Bỉnh
Thế sự đổi thay mạt cượng cầu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

DA thịt rách đau bị chích dằm
TÔ bồi Đạo-đức chí cao thâm
GIÁO ban chơn chính đâu sai hướng
CHỦ nghĩa danh thanh diệu pháp ngâm.

THI BÀI

CHIÊU-LINH TỤ VẠN khai Huỳnh
Rõ câu Xích-Đạo tội tình rửa xong.

1.- Lập Chánh-thể Chủ-Ông nhân cách
Chí cộng hòa ngọc thạch giồi trau
Quốc gia Đạo-đức một màu
Trời Nam đất Việt tạo đào vị nhân.

2.- Người biết Đạo ân cần cương kỷ
Ta cần tu lệ tỷ phải gìn
Đừng cho xiêu đổ nghiêng chinh
Giống nòi bầu bọc Công-bình thố thi.

3.- Giữa lý tình bồi khuy chiết Khảm
Rõ vận cơ cội thẳm căn uyên
Rõ thông Thiên Luật hạn quyền
Đến đây phán xét hậu tiền chuyển qui.

4.- Lập Trung-Ương tại đây Châu-Thiệm
Dưới gầm Trời Nam tím Xích hằng
Nhớ câu Thỉ-Đức Thánh giăng
Đừng rời chữ Đạo thăng bằng cấp giai.

5.- Phận con người từ nay phản tỉnh
Tâm chí thiền nắm vịn Chủ-Ông
Đừng đừng vọng đọng cuồng ngông
Than ôi! tội nghiệp khó trông tiêu trừ.

6.- Phải rửa sạch bấy chừ trọng trược
Có Chúa Trời Linh-dược gia ban
Muốn cho trường cửu rõ ràng
Cần dùng đúng phép mỹ toàn sanh sanh.

7.- Chí bảo sanh hùng anh phá tục
Dứt lối hèn đóng ngục A-tỳ
Có câu lẽ thật trừ ngây
Tỉnh tâm tạo chánh nối dây chắc liền.

8.- Đấng Thánh Linh giải phiền thế sự
Chức Thần Linh Tiên tự vụ thời
Đây là xứng phận con Trời
Đây là cứu thế lập Đời Dân-tân.
Phục-Nguơn Tái-Thỉ ân cần
Rõ thông Đức-Thánh Liêm nhân Quân-bình.

THI

Quân-bình ý nghĩa cuộc hòa choang
Liêm chính trị xong thói bạo tàn
Nhân cách lập trần hoàn mỹ cuộc
Đức nêu thanh sử thống hoằng ban.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Chiêu-Linh kỷ niệm, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ trưa.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC khôi cẩm tú lập trần
HY-hy tâm chí ân cần cách nhân
ĐẠI-Thành chiếu rõ Dân-tân
THÁNH là minh mẫn tinh thần thanh cao.

2.- ĐẾ thâm căn cố làu làu
Giáng phân chung thỉ một màu chuyển luân
Đàn tiền lớp học vâng tuân
Có câu nhân nguyện dò lần Trời trong.

3.- Càn Khôn hiệp nhứt Đại-đồng
Huyền Quang Hoàng tịch đức công tụ tề
Khảm Ly vận cuộc sum sê
Hồng-Quân Thái-Thượng đề huề bậc trung.

4.- Chiêu-Linh bảo biệt giống dòng
Nhớ câu Tụ-Vạn xuân đồng ninh phong
Tiếng kêu nhơn vật Bá Tòng
Cơ sanh cơ chuyển có không mấy vần;
Phục khôi cẩm tú lập trần
Hy-hy tâm chí ân cần cách nhân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Nam-Công Cửu-Tý đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ đêm ngày trước, đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc trước thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 - 12 giờ trưa)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG hoa toại đắc chí tài hoa
GIÁO lý học thông tâm tánh hòa
VÔ Thượng thậm thâm ai trí thức
VI-Lịnh Cảm-ứng thống đường ba.

THI BÀI

Chứng Đàn Đại-lễ CHIÊU-LINH
Ban câu TỤ-VẠN hòa bình cấp giai.

1.- Kêu nhơn vật hiện đây phản tỉnh
Có Nam-Châm Công-Bỉnh lý truyền
Có câu Đạo-đức bằng yên
Con người cần phải mối giềng dò phăng.

2.- Người tâm tỉnh thăng bằng tự tạo
Là Vô-Vi cổi tháo khuôn trường
Tránh xa lối chạ tang thương
Đừng mê vật chất biết đường chánh chơn.

3.- Người tỉnh giác hóa-nhơn dĩ-đức
Ta hiệp người tự thức tự tri
Từ đây đồng tiến bồi khuy
Có câu Đạo-mạch duy trì Lý-chơn.

4.- Đạo là Đạo nghĩa-nhơn tập tánh
Đó là câu sức mạnh cứu đời
Dạy chung tiếng tốt an nơi
Truyền ban giống thiện con Trời chung tu.

5.- Từ đây phải lạc thù Lương-giáo
Chí dẻo bền xây tạo hòa bình
Muốn cho nhơn vật thới ninh
Tự nhiên phản tỉnh lý tình đoàn viên.

6.- Đừng có để đổ thiêng Tâm Mạng
Tánh Thân điêu hồn nản mỵ tà
Lối thường nẻo độc quỷ ma
Gầy mâu kết thuẫn người ta rã mòn;
Chiêu-Linh chứng tỏ sắt-son
Chỉ đường trường cửu vuông tròn bảo sanh.

THI

Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đạo đồng phê
Thủ tục phán phân thoát nẻo mê
Mê sắc tửu tài chưa đến diệt
Than ôi! mê mẩn máu tràn trề.

Chào Nam-Công, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Tý ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

******************

27. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (1 giờ trưa)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân Thái-Cực sắp vần sang
BÀNG-Cổ sơ khai mở các màn
TỔ Thỉ phụng thờ cho xứng phận
QUỐC gia Đạo-đức đúng linh quang
ĐẠI đồng huynh đệ mau đoàn kết
THÁNH Dụ phân minh sáng lạn bang
ĐẾ thẳm Căn-uyên tường Thượng-trí
Giáng-Đàn cạn tỏ ngõ vinh vang.

Cha đây Tổ-Quốc, kêu chung con cháu Lạc-Hồng, khá tỉnh tâm nhìn xót giống dòng, đừng cam cố mồi câu đánh liều phỏng ngạnh. Cả tiếng than con Ta Nguyên-nhân là Thánh, sao chẳng ngăn sức mạnh A-man, ngây xô xát tái tê đệm đùa vật chất. Ham quyền lý mất, con ôi đố tật đức tan! Chuộng danh cao mạng kỷ khuy vàng, quên xương máu bùn than ác tạo. Nếu vầy phải đành xa Đạo, Đạo xa rồi tánh mạng phải sao!? Đến đây chật vật dầu ao, sôi trào chuyển lộn nhào A-tỳ hoại hoài nấu thét. Con dân Ta nước Nam đất Việt, tội tình chi tiêu diệt bất thường, thuẫn mâu bày biếm của bọn ma vương, chung vòng bẫy vô thường nọc độc. Con Ta lòng tu học, xa lối xằng nhìn nhau chủng tộc, đoan tạo thăng bằng, vậy mới rằng nhân cách trí trăng. Cơ thời tạo thế an hùng anh phá tục, đó chung con Ta Nữ Nam mỗi mỗi.

THI

Chung đoàn con dại xét hoài đau
Giày xéo trăm than khó chỉnh đào
Nay đặng ơn Trời truyền lý pháp
Ách quao vừa rớt mít quyền trao.

THI BÀI

CHIÊU-LINH kỷ niệm năm nầy
Gọi rằng TỤ-VẠN đủ đầy sanh sanh.

1.- Mau đứng lên lập thành Thiên-Quốc
Phá mù mê đố tật báo đời
Ách tai nạn khổ dứt rồi
Tạo thành Đức-Thánh con Trời suốt thông.

2.- Phải chung hòa Đại-đồng huynh đệ
Thương giống nòi đừng phế gấm hoa
Trung kiên chức vụ xây nhà
Anh phong tuấn tú âu ca bởi mình.

3.- Đừng dựa thế vô tình chích thịt
Chớ ỷ quyền tai ách phủ tràng
Nhớ câu vay trả trắng trong
Nhớ rồi nên tiến cộng đồng sự linh;
Hiện đây lời tỏ phân minh
Cha lâm Đàn-nội khai Huỳnh truyền trao.

THI

Truyền tin Cứu-Thế hiệu Cao-Đài
Nòi giống đoàn viên hớn hở mày
Nắm vịn mối giềng yên vững chí
Khá mau tiến hóa dạ đừng lay.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn hiện đây, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 ( 1 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng Đàn.

THI

THẦN Linh trung trực chí tài phong
NÔNG-Tổ Y-Gia cứu vãng đồng
ĐẠI cuộc khai thành danh Thỉ-nhược
ĐẾ thâm căn cố thức tri công.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ CHIÊU-LINH
Hô to TỤ-VẠN lý tình tập trung.

1.- Lễ kỷ niệm xuân đồng chung thỉ
Cả tiếng kêu nương gậy dò chơn
Lý do Đạo-mạch chẳng sờn
Chung tu chung học dứt hờn oán riêng.

2.- Cả Năm-châu bạo tung lộ mặt
Cái cớ bằng lối tặc trổ mầm
Cũng vì mưu kế ẩn thâm
Bày ra xô xát hại ngầm lẫn nhau.

3.- Làm đến đỗi khổ đau nhơn loại
Vạn vật đều tiêu hoại gớm ghê
Cạnh tranh khóc thảm ủ ê
Phong trào lôi cuốn đồng tê tái đồng.

4.- Bị như vậy còn trông chi tỉnh
Thảy thảy đều một bịnh đắc cao
Lợi danh bọt nước lộn nhào
Ai khôn ai khéo thấp cao lặn dùi.

5.- Người như vậy than ôi quá ngán
Sao thế gian hờn oán chi hoài
Con người có phận Tam-tài
Lộn lăn xiêu đổ hoại ai thấy hàn.

6.- Về với Đạo tạo an hòa ái
Xem cuộc đời phải trái phân minh
Tạo thành người Thiệt ta Tin
Thường an cư xử hòa bình cấp giai.

7.- Chữ Nhân-nghĩa trổ tài thi thật
Câu Bảo-sanh dâng tấc lòng thành
Thương nhau gieo rải sự lành
Ban truyền lẽ phải Liêm thanh cẩn tài.

THI

Liêm thanh nhân vật ngự Tu-Di
Cẩn thận Tài Tâm Đức Thánh vi
Phương-nghĩa Nhơn-hòa tam hậu cố
Tạo đào cơ hội chí bồi khuy.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

29. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 - 1 giờ chiều.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Kỳ phân xứ dưới Trời Nam
HOÀNG-Lịnh Sắc phê đất Việt Bang
HUỲNH chủng thống hòa xa khẩu tặc
ĐẾ thâm Tổ chưởng mấy ngàn năm.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ hiện đây
CHIÊU-LINH TỤ-VẠN vui say Lễ Đàn.

1.- Tạo cho vững vàng an Thiên-Quốc
Trồng Tu-Di chơn thật lưu lai
Cả kêu nhân vật kỳ tài
Khoát màn vật chất Bồng-Lai đắp nền.

2.- Cho trọn thiệt mới bền tên tuổi
Còn giả tâm đắm đuối say mê
Than ôi! cuộc vận ủ ê
Cũng vì tranh đấu thảm thê Hoàn-cầu.

3.- Mau phản tỉnh đáo đầu thoát tội
Gieo thiện từ giềng mối bảo tồn
Hỏi đời ai gọi người khôn
Khéo hay sao lại cuồng ngông đọa đày.

4.- Cuộc tranh đấu long lay xứ sở
Gầy đau thương tan vỡ đệ huynh
Tại đâu chồn cáo núp rình
Vì đâu voi rắn muôn nghìn quẩn quanh.

5.- Mau đóng cửa lợi danh cho chặt
Dùng chốt then bền chắc Đạo-tâm
Đón ngăn thú dữ hở hăm
Xéo giày nhơn loại uyên thâm khắp cùng.

6.- Chước quỷ quái hung sùng hổ phách
Bị san hô chi tách thuẫn mâu
Làm sao tránh khỏi đáo đầu
Đến thời Tái-Thỉ người đâu gặp Trời.

7.- x Hiện đây ai thiệt con người
Nghe lời Trời dạy thuận thời lập nhân
Nêu cao Đức-Thánh Dân-tân
Giống nòi thương tiếc ân cần chở che.

8.- Hòa chung toan dứt đảng phe
Quân-bình đẳng chính kiêng dè ngược ngang
Đây là quốc thới dân an
Văn minh Đạo-đức hiệp hòa cảnh xuân.

THI

Cảnh vật non sông trật tự nhiên
Đừng tham tạo ác độc gây phiền
Ruộng nhà gieo cấy bờ thân đắp
Chớ có lăm le lối lộn điên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn hiện đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ-VIỆT Giáng-Đàn.

THI

ÂU toan cánh tiến chí Dân-tân
CƠ hội thời sang cuộc chuyển vần
THÁNH-Đức đắp nền quên tháng lụn
MẪU nghi Thất-Tổ nhớ ngày Xuân
ĐẠI đồng tỷ muội đoàn viên hội
CỒ lập Tông-gia kết nghĩa ân
VIỆT quốc gầm Trời Nam hiệp chúng
Giáng-Đàn cạn tỏ bắc hòa nhân.

Mẹ đây mỗi trẻ, dân Việt con Ta, tự tâm suy tỷ cộng hòa, câu thân ái âu ca lạc nghiệp. Dò chơn cho kịp, mối chánh vịn phăng, có câu Đạo-Lý thăng bằng, nhìn chung sống rõ ràng đồng bào ngôi thứ. Ráng phân minh, gìn trật tự, chớ lộn lăn nghịch tử tiêu hồn, Nam Càn Chủ-Tể Độc-Tôn, Bắc tịch hậu Cung Khôn nhiều vật dục. Bởi vậy, màn âm đầy đắm tục, sanh phối chi thủ túc dám đoạn thân sơ, cam cố vị đợi chờ no bụng. Đêm khuya đèn chong bị lụn, bởi cạn dầu có thao túng bị hoại bởi vô duyên. Cơ Phục-Nguơn Chủ-Tể hạn quyền, cuộc Tái-Thỉ Cao Kiên cần hữu dụng. Nếu con Ta quên Trời gặp hồi lúng túng, lý trí nhìn chạm đụng Luật Thiên-Điều. Ôi thôi! đành cam chịu chích chiu! vì nhân sự xa Trời càng ngoan ngạnh. Kể từ nay, Đạo-tâm giàu mạnh, cần bảo tu đức hạnh luyện trau, đừng chi xiêu đổ lộn màu, vai gánh Đạo tạo đào chung hạnh phúc, đó con Ta Nữ-lưu dân Việt.

THI

Nữ-lưu phận gái Đạo thiền tâm
Đồng tiến cho mau tránh lạc lầm
Phất hết bụi hồng về cõi Thánh
Thiêng-Liêng chiếu mạng dạ phương châm.

THI BÀI

CHIÊU-LINH TỤ-VẠN đây ngày
Hiện trung thời Tý tỏ bày dìu con.

1.- Phận Nữ-lưu ráng tròn chức vụ
Cần tề tu qui-củ hiện hành
Làm sao Nam-Việt giống lành
Trung trinh liệt nữ tiết thanh danh tồn.

2.- Tâm nhứt định cung Khôn thông suốt
Tánh Đức nêu rọi đuốc đôi phen
Ý mau tu tỉnh đúc rèn
Thành chơn Tam-bửu tránh hèn hạ thân.

3.- Trong Bốn-đức ân cần luyện trí
Năm-giềng trau nhân vị hùng thư
Sáu-thông đại giác như như
Bảy-điều tình tệ khử trừ hoàn thanh.

4.- Tám-món báu rõ rành bảo mạng
Chín-cung mây vén cạn chầu Trời
Gái thanh thể đúng vàng mười
Trai tơ khó luyến, khó bươi cái hình.

5.- Đặng như vậy hòa bình chung thỉ
Từ gia đình chế trị non sông
Rạng danh con cháu Lạc-Hồng
Tốt tươi Tông Tổ Bá Tòng lưu lai.

6.- Phải tránh xa tà tây uốn nắn
Tự tung mây cho rạng nữ tài
Nữ lưu sánh với râu mày
Nữ sanh hình vóc thiện tài kém đâu.

7.- Chí hùng thư cổi sầu thế sự
Gương biểu lên câu chữ Trung Trinh
Bảo thân tiết liệt đẹp xinh
Cơ thời thay đổi Thường Tin vẫn còn.

8.- x Chiêu-Linh Đại-lễ sắt-son
Bớ chung mỗi trẻ vâng tròn lời đây
Lâm Đàn giáng dạy một bài
Chờ con Nữ Việt trổ tài phát minh.
9.- Đến đây điển diệu ngưng đình
Hạc reo, Tiêu thổi Thiên-Kinh Mẹ hồi
Giã con tạm vắng khúc nôi
Từ đây Mẹ sẵn tới lui dẫn dìu.

THI

Dẫn con gái Việt tới Thiên-Diêu
Chầu Đấng Từ-Tôn tỏ mỗi điều
Con trẻ giáng trần lâu bởi lộn
Mong nhờ ân huệ đuốc Trời khêu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn đến hiện đây, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè cho đúng gái nhà Nam
QUANG sát tâm trung xứng đúng làm
PHẬT tự giác tri danh bất mậu
NỮ lưu đồng tiến dạ phương châm.

Chị đây KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ, cả tiếng kêu em hỡi bạn hiền lương, mau tiến nhanh vịn mối phong cương, cần trấn tỉnh nhơn tâm về Đạo. Đừng lộn lăn, chớ ngược ngạo, gái hùng thư cổi tháo khuôn trường, tập tành hai chữ nghĩa-phương, Dân-tân ngự nền cao Thiên-Quốc; đó chung em Nữ-lưu mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần giáng thế tội tình sâu
Phản tỉnh em ôi đến cửa lầu
Có sẵn Chị chờ nơi Điện Bích
Từ-Tôn vui đẹp đợi từ lâu.

THI BÀI

CHIÊU-LINH TỤ-VẠN Nhâm-Dần
Đạo niên Ba-bảy mười phân vẹn vừa.

1.- Chung em hỡi đừng trưa bổn phận
Cuộc đời tàn cơ cẩn lắm mà
Mê chi thói tục phù hoa
Mến chi danh lợi phải mà tiêu thân.

2.- Sớm tiến bộ ân cần cộng sự
Dựng Tu-Di phương ngữ cách giao
Hạnh trang cổ võ nêu cao
Nhà Nam gái Việt tạo đào thiện gương.

3.- Danh chói rạng năm phương bốn biển
Người nhắc câu u hiển đó đây
Buổi đời mạt pháp bùn lầy
Bàn tay Đạo-đức dựng Đài thới an.

4.- Cuộc chung đỉnh tro tàn vật rụi
Tại sao đời cặm cụi đắm sa
Đạo-Tâm Đức-Tánh nên nhà
Ở an là chỗ chung hòa cấp giai.

5.- Phất cái giả trổ tài thi thật
Thân Mạng Hồn tự trật đoàn hoàn
Đúc khuôn Đạo-mạch tri Cang
Phải thông thời thế vén màn Kỷ minh.

6.- Đây Chị nhắc tròn Tin đúng Thiệt
Muốn tránh xa tiêu diệt cần tu
Rẽ mây vén ngút định thâu
Ngôi Thần Chủ-Tể một bầu Âm Dương;
Giã em còn ngự trần cương
Chị lui điển diệu cung tường hoàn ngôi.

THI

Hoàn toàn thiện mỹ sẵn ngôi Tiên
Đức-Thánh nêu lên cả dứt phiền
Phật tại giác tri cần thức nhận
Qui hồi cựu vị cố thuần duyên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng chuông thức mộng hồn
TUYÊN ngôn Đạo-mạch sắp Càn Khôn
KHỔNG truyền lời chánh khai tâm huệ
THÁNH-Đức thời trang Lý bảo tồn.

THI BÀI

Mẹo thời ngày chót Chiêu-Linh
Rõ ràng Tụ-Vạn khai Huỳnh suốt thông.

1.- Mau tiến tân lập công đức nghiệp
Chữ tu tề mối nhíp dính liền
Nhớ câu trị biệt giải phiền
Nước dân minh mẫn bổn nguyên trau giồi.

2.- Người trung trực tài bồi gấm vóc
Ta hiếu hiền thận-độc chung hòa
Giáo-lương cũng thể nguy nga
Rõ danh Thượng-trí dựng nhà chung vui.

3.- Chí Quân-tử đâu nguôi Đạo-đức
Tâm định qui thước mực đắn đo
Có câu Nhân Đạo diễn trò
Chữ đề Bát-chánh Sáu-pho giữ gìn.

4.- Đấng Trượng-phu cần in Lý Luật
Trị Nhân-tâm tiễn bức Thiên-thơ
Xuân Thu Anh-tuấn Trời chờ
Ban ân huệ hậu Thỉ Sơ nối dài.

5.- Đạo Trung-dung Tam-tài rèn luyện
Cho thục thuần Càn kiện phân minh
Hỏi ai yêu chuộng hòa bình
Huyền-Linh chiếu chứng thới ninh nhân hòa.

6.- Nay cơ hội âu ca sẵn đợi
Đợi Anh-tài Nhân-ngỡi thố thi
Đạo-tâm củng cố duy duy
Nhân-tâm nan mãn đoạn nguy hỏng hờ.
Chiêu-Linh chung cả Trời chờ
Chờ trang hiền ngõ Thiên-thơ thuận chiều.

THI

Thiên Địa Nhơn gian hợp khí thanh
Vận cơ cuộc chuyển tháo nhiều manh
Sĩ, Nông, Công đức Thương tường mạng
Trung trí danh đề tài phận danh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn.

THI

THÍCH mến chúng sanh mới giáng Đàn
CA oanh tiếng Đạo chí hùng anh
GIÁO Lương thống hiệp tu tề phận
CHỦ-Tể là Trời chớ cải canh.

THI BÀI

CHIÊU-LINH Đại-lễ đây ngày
Rõ câu TỤ-VẠN Cao-Đài tập qui.

1.- Lời Phật giảng chung đây đồng thấm
Nhuần gội ân mau tấm Cam-lồ
Lưu-ly chẳng vọng kỷ cô
Duy trì lý tưởng điểm tô tâm-điền.

2.- Trời thường dạy tạo yên công đức
Trời đâu truyền giành giựt lợi danh
Trời ban chung cả làm lành
Trời ra lời phán thi hành nghĩa-nhơn.

3.- Trời ân xá một cơn kỳ chót
Phải lo tu trừ bớt tội xưa
Con người biết quấy sớm chừa
Chớ nên phóng túng phải thưa thớt lòng.

4.- Mau tri giác xét trong tâm tánh
Muốn tu thì sửa hạnh hợp thời
Ráng tu xứng phận con Trời
Con Trời chữ Háo-sanh nơi một bầu.

5.- Khí tượng dục bác cầu nô bộc
Con của Trời thận-độc phương-châm
Đây là lời phán cao thâm
Con người tỉnh ngộ vịn cầm Lưu-ly;
Có câu Anh-tuấn Tài-khuy
Kề vai gánh Đạo bươn đi cứu Đời.

THI

Cứu vãn cánh tân dân trí thời
Đời thanh Đạo thới chỗ bằng nơi
Bươn mau chóng vững nền Thiên-Quốc
Trình độ nâng chung chớ đổi dời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- ĐẠO Trời huyền diệu vô cùng
TỔ Tông Công-đức hô tung thi hành
Chiêu-Linh Tụ-Vạn sanh sanh
Vô-Vi chầu chực cuộc lành diễn phô.

2.- Lạy Trời phóng thích lao đồ
Cần đem Đạo-Lý diễn phô sự tình
Vô-Vi lễ trọng Đàn-Linh
Phận tu ghi nhớ quyết nhìn định phân.

3.- Cảm thông ứng thật gạn lòng
Phục-Nguơn Tái-Thỉ giống dòng đoàn viên
Đạo Trời dạy bảo trung kiên
Lý-chơn khai thấu thiện duyên mạng tùng;
Đạo Trời huyền diệu vô cùng
Tổ Tông Công-đức hô tung thi hành.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc toàn cả Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Vô-Vi, trước vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc hành-lễ Ngọ thời Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 3/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu cảnh trung của thế thời
HOÀNG-Thiên chẳng phụ Hiếu Hiền tươi
ĐẠI ân ban tứ An hòa Đức
ĐẾ Chủ Càn Khôn Đạo cứu Đời.

Nầy chung Đàn Đại-lễ Vô-Vi Chiêu-Linh Tụ-Vạn, chung con Nam Nữ định tâm nghe Thầy ban ân đây mỗi trẻ.

THI

Vô-Vi lễ trọng bớ con Ta
Dẫn dắt chung nhau đến thiệt hòa
Bước đến cung Tường thương bảo mạng
Tiến tân giác nhận Đạo tài ba.

THI BÀI

Vô-Vi kỷ niệm chung Đàn
CHIÊU-LINH TỤ-VẠN vén màn trần-ai.

1.- Chung con trẻ vui say mùi Đạo
Thầy mừng chung cổi tháo mê mù
Đây là cơ hội cần tu
Con người có Đạo nhược nhu tâm-điền.

2.- Thầy ban ân giải phiền sau trước
Bước đến nguồn mực thước Toàn-Năng
Nêu cao Đạo-Lý thăng bằng
Bằng an trật tự rõ rằng thuận Thiên.

3.- Muốn đến chỗ bình yên còn sống
Phải tác phong tôn trọng Linh-Hồn
Có Linh tâm tánh bảo tồn
Biết Hồn là quí trắng trong vững vàng.

4.- Đừng để đắm cái màn danh lợi
Mang nặng nề dứt ngỡi đoạn nhân
Hóa ra cái sự phong trần
Đảo điên cảnh tượng nghĩa nhân tan tành.

5.- Cho đúng thiệt là lành đó trẻ
Lễ Chiêu-Linh vui vẻ tu tề
Đây năm Ba-bảy kiêng dè
Mười phân cho trọn đề huề cấp giai.
Có câu Tứ-đức Tam-tài
Chung con Nam Nữ đừng phai lời vàng.

THI

Chiêu-Linh Tụ-Vạn hướng hòa Thiên
Chấn chỉnh thanh cao mối có giềng
Đạo-Lý phô bày nhân vị tín
Pháp thiền đức độ chí Cao Kiên.

MƯU, bài nầy đọc trước Đàn Lễ Vô-Vi Chiêu-Linh kỷ niệm, đọc rồi mới hành-lễ, giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ LONG-HOA LINH-DỤ

36. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NHIIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- NHIÊN tự như nhiên mới bằng
KỲ trung Hiền Hiếu bổn căn vẹn gìn
CỔ kim Đạo-đức hòa bình
PHẬT là tri giác tánh linh tâm bền.

2.- Long-Hoa Linh-Dụ nêu lên
Tu-Di Thiên-Quốc dựng nền hòa yêu
Đến đây chầu lễ tiêu-thiều
Anh em hòa thuận đồng khêu đuốc Thần.

3.- Phật rằng dĩ cựu cánh tân
Phất tri quyền vọng tinh thần đăng thanh
Trung kiên hiền hiếu là lành
Nhớ câu nhứt trí tạo thành qui mô.

4.- Qui-y câu nói Lạc-Đồ
Dân-tân Đức-Thánh điểm tô tâm hằng
Nhiên tự như nhiên mới bằng
Kỳ trung Hiền Hiếu bổn căn vẹn gìn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Chư-hiền Nam Nữ về Tòa-Thánh chầu lễ Long-Hoa Linh-Dụ, trước vào đãnh-lễ đọc bài nầy rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

37. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Tu-Di chiếu chỉnh khuôn
HOÀNG thành Thiên-Quốc Đạo tròn vuông
ĐẠI-đồng nhứt thống nền phương sách
ĐẾ Chủ Càn Khôn trấn tỉnh hồn.

THI BÀI

1.- LONG-HOA LINH-DỤ khai bày
Thiên Nhơn vạn Địa Tam-tài suốt thông
Cả kêu nhơn loại tỉnh lòng
Con chung Trời Đất sống chung một nguồn.

2.- Mau tỉnh giác tiếng chuông kêu gọi
Bạch-Ngọc-Kinh ánh vọi báu linh
Muốn cho nhân sự hòa bình
Đạo tâm Đức tánh định nhìn yêu thương.

3.- Đừng vì danh nghĩa-phương đoạn bỏ
Chớ tranh đua đây đó lợi quyền
Từ nầy phản tỉnh tự nhiên
Lý chơn Tình chánh Trời khuyên gắn hàn.

4.- Đời phải dứt bạo tàn ác độc
Đời hại Đời nọc độc luyện trau
Đời đừng luyến sự ba đào
Đời thanh liêm chánh Đạo mau điều hành.

5.- Người văn minh mối manh xét thấu
Người khéo khôn vết dấu lắp bằng
Người thông Đạo-đức bổn căn
Người nhìn Ngũ-đức biết an thái bường.

6.- Người thương người sâm sương dứt hẳn
Người mến người đâu đoạn thân sơ
Bốn-ơn cội gốc trọn thờ
Thật thi Sáu-nghĩa bến bờ phân minh.

7.- Biết làm lành đồng tin ư nhứt
Thông Đạo người tiệt dứt khóe mâu
Đừng đừng kết oán gây sầu
Bảo sanh Nhơn-nghĩa một màu thỉ chung.

8.- x Thái hòa nhân sự hô tung
Vang lên rập tiếng con chung một Trời
Long-Hoa Linh-Dụ Đạo Đời
Trời Người Đất định thuận thời tu lai.

THI

Bảo-sanh Nhơn-nghĩa bớ đồng con
Tỉnh giấc chiêm bao hỏi mất còn
Khác lại phối tình rơi nước mắt
Có chi đồng chủng nghĩa đồng thông.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đến lễ Long-Hoa Linh-Dụ đọc trước thời Ngọ ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG sanh mùa giống lựa nền nhơn
GIÁO-lý Thiên-Chơn chẳng mẻ sờn
VÔ thượng cao thâm mau khán tận
VI truyền pháp chánh Phục kỳ Nguơn.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DỤ năm nầy
Gọi rằng kỷ niệm hiện đây Đạo Trời.

1.- Hai-Bốn năm Mười nơi tùng kỉnh
Có chi bằng chơn chính phô khai
Đạo-mầu chấm chọn nhơn tài
Nêu lên trí đức nối dài bổn căn.

2.- Người tu tỉnh vén màn mê muội
Lóng tiếng chuông kêu vọi đâu đâu
Rõ ràng Nam-Thiệm mở lầu
Đài-Cao cảnh cuộc làu làu oai danh.

3.- Lời Bổn-Sư mối manh cạn tỏ
Mong hiền nhân khai ngõ về an
Bớ ai thấu máy hành tàng
Trả vay vay trả rõ ràng hiện đây.

4.- Trời kêu cả con bầy nhìn sống
Cuộc trần gian cửa Khổng sẵn chờ
Hiện nay mở rộng Thiên-thơ
Hiện nay cơ hội Trời chờ chung sinh.

5.- Trời chờ đợi sân Huỳnh hiện diện
Mừng đồng con Càn-kiện phục triều
Trời chờ Trời đợi đuốc khêu
Mong chung nhân loại mến yêu một màu.

6.- Lời Bổn-Sư nêu cao Cổ-vãng
Gọi Lôi-Âm tiếng rạng thức hồn
Nhớ câu cổ võ khai môn
Đừng mê giấc mộng thân hồn trễ qua;
Chư-hiền Nam Nữ chung nhà
Bươn đi đến tại Đình Ca chầu Trời.

THI

Chầu Trời lãnh Lịnh cứu sanh-thương
Tỉnh giác cho mau dứt mộng trường
Cái cuộc đấu tranh vô cớ sự
Ghi tên Hiến Sử chẳng lành phương.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC-Nguơn Tái-Thỉ hữu căn
HY-Hy Linh-Dụ rõ rằng bổn nguyên
ĐẠI thời nhân vật hậu tiền
ĐẾ là nguồn cội truyền ban hiền từ.

2.- Càn Khôn rộng mở như như
Khảm Ly luân chuyển hiện đây tâm bình
Tánh Đức yêu chuộng Thường Tin
Ý chơn chiếm đoạt danh thinh vững nền.

3.- Đạo-mầu hai chữ nêu lên
Hiền lương khai ngõ tuổi tên lâu dài
Làm sao trọn phận Tam-tài
Làm sao danh giá sáng ngài năm nơi.

4.- Biết nhìn chung cả con Trời
Thông sau thấu trước Ta Người về ngôi
Long-Hoa Linh-Dụ đắp bồi
Bồi câu tâm chí cho Trời chọn ghi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Thiên-Chơn đọc giảng giải 9 giờ tối trong Đạo-Tràng ngày trước lễ Long-Hoa Linh-Dụ đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Lạc từ đây bảo hiệp hòa
BÀNG cờ tranh đấu thiết hoài tha
TỔ Tông con hỡi nên nhìn tỉnh
QUỐC độ phối chi thẹn lắm mà
ĐẠI cuộc sơn hà chung thứ tự
THÁNH thanh thời sự thỉ đồng Cha
ĐẾ thâm căn cố tri tuyền mạch
Giáng chỉ Dân-Tân Việt gấm hoa.

Cha đây Tổ-Quốc, danh hiệu Hồng-Bàng, đắc Lịnh Trời lai giáng Trung-Đàn, lời tiếng tỏ Việt-Bang con dân mau nghe đây tỉnh chính. Bớ chung con trầm kha dứt bịnh, có linh-đơn cứu tỉnh vãn hồi sanh. Con ôi! đây là mối, trẻ là manh, đương liền dính rõ rành Tài Trí Đức. Mộng hồn mau thức, chớ đua tranh giành giựt lợi quyền chi. Gầy tạo cuộc phân ly, nòi cùng giống thôi thì xô xát. Cuộc đấu tranh lạnh nhạt, thương nhau mà tự giác cộng hòa, câu nhân ái hô ca rành nhân vị, Chơn-Thần Đạo Trời huyền cơ khai bí, khải thông nền chánh thể con đồng phấn tiến, đem nền an lập thành dẹp biến, đến Trung-dung Càn-kiện tu tề. Đây Đời là cảnh, Đạo là quê, cảnh thành thật, quê nhà chương sách. Cần tri nguyên Đạo-mạch, trọng Tứ-ân, tôn Phương-sách, lập căn thể Lý-chơn Nhân-cách, phải rõ câu ngọc thạch chi giao, giai đồng cấp nêu cao Quân-bình Sự Luật. Ta người tri thức, Trung Hiếu đầu đề, gắn liền tâm hai chữ cảnh quê, cho rõ mặt con Trời phô khai trình bày danh nghĩa vụ.

THI

Danh thanh liêm cách Đạo Đời thông
Tiếng rạng trước sau giống hiệp dòng
Lời cạn tỏ bày chung cả sự
Phân minh cơ hội đức thành công.

THI BÀI

Thành công Đạo-đức lập trần
Nhân luân phong hóa giống dòng giồi trau.

1.- Bớ con dân một màu hòa hiệp
Kêu cả đồng bước kịp trào lưu
Dân-tân thiện mỹ dứt cừu
Lập xong Đức-Thánh khỏi ưu lự sầu.

2.- Cả tiếng rằng dân giàu nước mạnh
Nước hùng cường thể chánh Minh-bang
Nước dân xem thể chèo thoàn
Có câu dân nước bằng an ninh tường.

3.- Dân tận trung kỷ cương bền vịn
Nước sạch trong cang tín trao giao
Gấm hoa tốt đẹp một màu
Non sông xã tắc ngày cao sự hòa.

4.- Muốn bền vững nhìn Cha Trời Chủ
Muốn hòa bình ký chú lương tâm
Tạo đoan cơ cuộc hương trầm
Mùi thơm bay bổng diệu thâm xa ngằn.

5.- x Tu thân tác túc Năm-hằng
Bốn-ơn khắn khít rõ rằng người thanh
Long-Hoa thời Tý dặn rành
Con nào mất Đạo thiếu lành mòn hơi;
Nhớ câu Đạo-đức lập Đời
Đời hòa Pháp Đạo Người Trời đồng ngôi.

THI

Đồng tâm quyết chí đến non Tiên
Chí dốc tu thân dứt não phiền
Trấn tỉnh thân hồn cùng tánh mạng
Chung Tình Lý Sự phụng Cao Kiên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 - 3 giờ chiều)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Mạng chung ai ráng giữ gìn
NÔNG dân xét thấu chỗ hòa bình
ĐẠI-Đồng phán đoán kia bè lũ
ĐẾ chiếu điển quang tỏ sự tình.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DỤ đây ngày
Gọi rằng kỷ niệm Tam-tài nhơn gian.

1.- Cả tiếng kiêu bốn phang phản tỉnh
Giấc trầm kha là bịnh thương tâm
Ai ôi! muốn tránh đọa trầm
Đồng tu Thân Mạng Tánh Tâm hiệp Hồn.

2.- Phải bảo tồn chung đồng còn sống
Đừng buông lung cuồng vọng hoại tiêu
Đua tranh xô xát quá nhiều
E cho tận diệt đánh liều Tỳ-a.

3.- Phải tự biết Trời Cha Chủ háo
Nên xét mình có Đạo Tam-tài
Trời che Đất chở không hai
Loài Người sáng suốt đâu ngoài chữ thương.

4.- Thiệt yêu thương nghĩa-phương yếu sách
Cần tác phong ngọc thạch tỏ tường
Có câu Đạo-mạch phương châm
Từ kim khán cổ suy tầm tồn vong.

5.- Đây lần đến khải thông cơ hội
Mong nhân tình nhìn mối có giềng
Định tâm dứt cuộc não phiền
Nhìn Trời che khắp năm miền bốn phương;
Rõ câu nhân vị thăng bường
Khai đề liêm chính tỏ tường đồng qui.

THI

Đồng tâm qui hiệp đặng tường thâm
Tỏ rõ chính chơn tránh nẻo lầm
Chích thịt châm dằm ai khổ bấy
Vui chi cái lớp cổi màn âm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

42. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Tài Đạo trọng bớ Người Ta
HOÀNG-Thượng chấm công dặn thuận hòa
HUỲNH chủng Nam-Bang khai Đại-lộ
ĐẾ thâm căn cố thức đồng gia.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ LONG-HOA
Đề rằng LINH-DỤ một nhà Đạo-tâm.

1.- Đây Bổn-Đế khải cầm Nhân-giác
Mong nhân tình thấu đạt triệt cơ
Nhớ từ Khai Tịch bổn sơ
Nhớ hồi hỗn độn đến giờ ra sao.

2.- Công Trời Đất một màu sanh hóa
Cuộc Âm Dương luân chuyển họa đồ
Xích kinh Kỷ chiếu móng mô
Huỳnh nghi Hà tượng dục đô muôn loài.

3.- Lần cho đến hoằng khai lai Đạo
Gọi Lưỡng Nghi hoán tạo huờn qui
Càn Khôn định phán Khảm Ly
Biện phân phương hướng Bốn kỳ Tám chi.

4.- Có chỉ rõ Thái duy Duy thượng
Gọi giao thông hình tướng Hồng-Quân
Đến đây hữu chúng tri quần
Gọi rằng hữu thỉ nhắm chừng đặt danh.

5.- Đông-Nam-Á biết sanh trước hết
Câu khai Huỳnh cực tuyết trổ hoa
Lần lần kết quả một đà
Định phân Trời Đất Người-ta vật cầm.

6.- Cái biết định phân Âm Dương cách
Duy thức Di-Đà tập Đồ Kinh
Tự tâm tri nhận duy tài
Trổ khai mỗi sự đặt ngay thẳng nguồn.

7.- Lần đến đây tròn vuông nhờ Đạo
Đạo phân minh hiền bạo, chánh tà
Phát minh do tại người ta
Người ta có Đạo mới hòa hiệp an.

8.- Chữ Cửu-tư là đàng tiến hóa
Câu Trí-tài Sanh-hóa tạo thời
Đó là người thiệt giống Trời
Trời che Đất chở loài Người tạo đoan;
Tuy nhiên cái máy hành tàng
Người thông cảm giác vẹn toàn tri cơ.

THI

Tri Thời thức Vận giác tường Cơ
Cuộc chuyển long lay có hiện giờ
Thay đổi cái người lòng chẳng thiệt
Tạo xây đời mới chiếu Thiên-thơ.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ĐẠI-CỒ ÂU-CƠ Giáng-Đàn.

THI

VIỆT quốc chấn hưng mối Đạo Trời
NAM châu Xích-Kỷ ứng thiền vơi
THÁNH khai thông lộ trình Tông Tổ
MẪU lệ Non-Côn độ tỉnh đời
ĐẠI cuộc thời gian luân vận chuyển
CỒ đào Chân-Cửu Định bình nơi
ÂU toan điều chỉnh nhân tâm sự
CƠ hội lập trần thuận thảnh thơi.

Bớ chung con trung Đàn-nội, Mẹ đây Việt-Nam Thánh-Mẫu, vưng lịnh Từ-Tôn, giáng Đàn tỏ phân lời Chơn-Lý dìu con Nữ-lưu hiền hiếu. Con ôi! người tu tỉnh thời cơ sớm hiểu, phận hành trang Đạo hiệu danh nêu. Đó là ngọn đuốc rạng khêu, trong đêm tối rọi soi đường nẻo. Có làm gương hướng đồ hay khéo, gọi trổ tài sửa méo đặng tròn vuông. Con ôi! giấc Huỳnh-Lương tự tỉnh, dọn hằng tâm phản tỉnh mộng tuồng, khoe màu sắc loẹt lòe nẻo truông nham hiểm. Đường Đại-Đạo một lằn xanh tím, con dân Ta trên đất Việt, khá vịn cầm đốn tịm tịnh tâm thân. Đường thông sấn bước đến Thiên-Lầu, mau chiếm đoạt Bảng đề giá danh chữ Ngọc. Có câu nghĩa-phương thận-độc, Bát-bửu bảo thân, Ngũ-luân ôn cố tinh cần, bền Tứ-đức lập trần an ninh cuộc. Bớ đồng con, Đạo Tam-tài Nữ-lưu suốt thông nhờ học thuộc, rằng Phục-Nguơn Tái-Thỉ cuộc Bình-quân, nhân vật sáng bừng, nhờ đuốc huệ Chín-từng chiếu cảnh trần ai trở thành cuộc Tu-Di Thiên-Quốc Đạo, đó chung con mỗi mỗi.

THI

Chung con tự tỉnh giống nòi thương
Tổ quốc Tông-gia chớ rẽ đường
Mẹ giáng Đàn đây kêu Nữ-sĩ
Trổ Tài Tâm Trí Đức nêu gương.

THI BÀI

1.- Đức nêu gương Sanh-thương dẫn độ
Trổ Tài Tâm ôn cố trí-tri
Trí-tri cách-vật hay hay
Hay hay cảnh tượng vui say thái hòa;
Thái hòa Đạo-Lý tụng ca
Tụng ca một giống chung hòa chị em.

2.- Hòa chị em vén rèm hoán mỹ
Hiệp hoàn thành cương kỷ chỉnh điều
Chỉnh điều thân mạng gương nêu
Gái hiền đất Việt độ điều phô khai.

3.- x Phô khai chơn chánh trình bày
Trời Nam người báu Cao-Đài dương danh
Dương danh hiếu cảm trung thành
Trung-dung thành tựu mối manh vật hiền.

THI

Nhân ninh vật thụ bớ đồng con
Gìn giữ phong cương méo sửa tròn
Đúng đắn con Trời trang hướng Đạo
Dìu Linh đến tận Diêu-Trì Cung.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN trực tề tu chỉnh bản thân
QUANG minh danh rạng sự liêm cần
PHẬT tri lương tể hòa chung chí
NỮ hạnh gương soi kiến dẫn tuân.

Chị chào em Nữ-phái Đàn-nội lễ triều, tỏ dấu kỉnh tấu Kim-Diêu, cầu Từ-Mẫu Thiên-Tôn chứng cảm, lòng son chung em Đạo-mầu thẳm thẳm, Chị phân trần nên tấm nước Ma-Ha. Em ôi sớm tỉnh nhìn nhau như một Đạo nhà, cần trấn tỉnh nhơn tâm hòa Đạo-mạch, đó chung em Nữ-lưu mỗi mỗi.

THI

Nữ sĩ gương thanh chí tác phong
Lưu lai bất động đáo Thiên-Bồng
Chỉnh điều thân mạng hòa luân lý
Hưng chấn Đạo-mầu suốt rạng trong.

THI BÀI

Suốt thông hai chữ Đạo-mầu
Nhìn chung nhân loại Đạo người Thiệt Tin.

1.- Lễ Long-Hoa hòa bình cảnh cuộc
Hòa cấp giai bình phục nhân tâm
Hòa an thuận hiệp tránh lầm
Xuôi cơ tiến hóa dứt mầm thuẫn mâu.

2.- Chữ tác phong một nhà hạnh đức
Chung em mà tự thức tri nguyên
Bớ em xứng đúng hạn quyền
Hạn người xứng đáng quyền nghiêng cứu đời.

3.- Giữa thời đại con người cư xử
Gọi là đời gìn giữ Bổn-căn
Tu tề vịn chặt Năm-hằng
Đó là trị biệt tâm hằng vị tha.

4.- Từ gia đình âu ca tiếng Đạo
Xã hội hòa đào tạo tín uy
Quốc gia tích bửu tựu kỳ
Làm tròn thiện mỹ triều nghi vĩnh tồn.

5.- Gái có hạnh Trinh trong Tiết giá
Sử đề ghi công cả lập trần
Thời cơ cải thiện kiến tân
Phục-Nguơn Tái-Thỉ nước dân cộng hòa.

6.- Nền chánh Đạo xây nhà Nam-Thiệm
Rước chung sinh cần kiệm chữ Tu
Người hiền của báu lai thu
Nghĩa-phương trình độ nhặn nhu xuân đồng.

THI

Xuân khai Hè dưỡng đến Thu thâu
Tự biết sang đây tác đổi màu
Đâu có hai lần mà miễn cưỡng
Cuộc đời lăn lộn khán kinh sầu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai hỡi cuộc cờ
TUYÊN ngôn ngữ luận tự do thơ
KHỔNG lồ kinh sám khai đàng chánh
GIÁNG lố Chơn-Minh phục bổn sơ.

THI BÀI

Mẹo thời ngày chót LONG-HOA
Nhớ câu LINH-DỤ một nhà Bình-Quân.

1.- Tiếng Đạo-mầu sáng bừng gieo rải
Lời chánh minh điềm thoại lập trần
Sáu-pho mở cửa chỉnh cần
Thanh liêm Tài Trí Đức nhân vị hòa

2.- Đây giai cấp cộng hòa lương giáo
Nhìn một bầu, một Đạo, một nguồn
Nhìn rồi người tỉnh thoát truông
Biết thương biết kỉnh tấn tuồng đổi thay.

3.- Cả sự sống trước trên nhân loại
Chúa định phân tạo cải vật hình
Phải lo Đạo học sách kinh
Phải do văn hóa phát minh con người.

4.- Người có học biết Trời người trí
Người vô lương nhìn thấy đấu tranh
Giành ăn giựt ở cành nanh
Cũng vì thiếu học mối manh Đạo người.

5.- Người tác phong chung vui lễ độ
Gìn kỷ cương phong thổ gia gia
Con người ta phải thiệt hòa
Cơ đồ vĩnh cữu gấm hoa miên trường.

6.- Chữ tu tề Hiến-Chương rạng rõ
Câu Đạo-Tâm rạng tỏ Duy Duy
Nhân-Tâm ẩn núp cái Nguy
Duy Tinh Duy Nhứt mầu ky thuận chiều.

7.- Phải thấu chữ tịch tiêu Vãng Chấp
Khuyết bổ Trung vật-cách trí-tri
Nhân thanh liêm chính trọn nghì
Tu tề trị biệt ỷ y đồng hòa.

8.- Lời Thánh phân gọi là vi bửu
Phải điều hành hiện hữu giờ đây
Chỉnh điều xứng đáng đêm ngày
Nước dân sáng suốt thẳng ngay một lằn;
Gia đình hiếu thuận nghiêm trang
Tín uy xã hội hòa an ninh tường.

THI

Tường cơ ninh cảnh mới an thời
Xã tắc oai danh tỉnh định đời
Đem hết mạnh lành là thuận thảo
Đắp bờ xây móng vững bền nơi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới Hành-Lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 - 1 giờ khuya)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng Đàn.

THI

THÍCH mến Đạo-tâm mới trọn người
CA vang tiếng sáng tạo thanh thời
GIÁO truyền Thiền Pháp ban tri giác
CHỦ trưởng Phật Tông chiếu chỉnh đời.

THI BÀI

Ngọ thời ngày chót LONG-HOA
Truyền câu LINH-DỤ dựng nhà Tu-Di.

1.- Nền Thiên-Quốc Đạo khai đức độ
Cuộc Lạc-Đồ cứu khổ trần ai
Đem cho đến bến Trí Tài
Phân minh mồi tục phô khai Lý Tình.

2.- Câu mừng sống hòa bình giai cấp
Chữ thương yêu đồ đậm nét màu
Đó là Thường Thiệt trước sau
Đồng Tin ư nhứt làu làu thái thanh

3.- Chữ tu tỉnh rõ ràng tri trí
Câu tề thân bảo thế đồng sanh
Nhớ câu lánh dữ làm lành
Lánh xa ngang trái giựt giành xát xô.

4.- Làm cho đúng Hà-Đồ khí tượng
Chữ Năm-hằng Trời thưởng tại tâm
Con người đừng để lạc lầm
Con người gìn giữ Đạo-tâm đêm ngày.

5.- Tu đúng thiệt đừng sai chữ Đức
Tu phải cần tự thức tự tri
Đó là cơ hội sum vầy
Sum vầy là chỗ Trời sai lập trần.

6.- Đừng học lối tao tân chi phối
Phải nhìn trông cơ hội thuận thời
Thuận Thiên tồn mạng vững nơi
Thời an nhân vị có Trời chứng trong.

7.- Sau cùng trước giống dòng yêu chuộng
Chữ đồng bào phải thuận chung hòa
Đây là thanh thới âu ca
Đây là vạn sự sáng lòa tuổi tên;
Lời vàng Phật dặn đừng quên
Chúng sanh, sanh chúng một nền Càn Khôn.

THI

Càn kiện Cao minh tảng thuận tươi
Khôn thông tượng khí thấu mười mươi
Ly minh nhân vị nguồn tri trí
Khảm ứng lộc nguyên giữa Đất Trời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO TỔ-SƯ Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN Quang rọi khắp cả trần-ai
ĐẠO Lý truyền tin chấm thiện tài
TỔ Thỉ tạo thành danh trật tự
SƯ Môn nghiêm hiếu dạ đừng lay.

TRƯỜNG THI

1.- Ngày nầy Đàn Lễ Vô-Vi
LONG-HOA LINH-DỤ thùy tri ngõ hiền
Nhớ rằng hữu thỉ chung quyền
Quyền an tỉnh giác Lý Thiên học hành.

2.- Đây là cơ hội làm lành
Đây là Đàn điệp cội lành sum sê
Biết thông gốc ngọn đề huề
Cội nguồn thấm nhuận xinh xuê lắm mà.

3.- Đây là nguồn cội Tông gia
Truyền ban chân chánh dựng nhà Tu-Di
Cả kêu nhân vật Từ-bi
Nhớ chừng Bác-ái gắng ghi Công-bình.

4.- Nhìn nhau sự sống hòa bình
Nhìn nhau lý tưởng lý tình luận suy.
Ngày nầy Đàn Lễ Vô-Vi
Long-Hoa Linh-Dụ thùy tri ngõ hiền.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng chung nhau Môn-hiền về chầu lễ Vô-Vi, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Sắc-lịnh bà Nguyễn-Thị-Năm bái mạng Thỉ-Bồ Kim-Hương

S.L số: 5/37

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ chiều.

-------o0o-------

DIÊU-TRÌ THÁNH-MẪU Giáng-Đàn.

THI

DIÊU Điện Mẹ ly giáng chứng Đàn
TRÌ danh thiện sĩ bảo sanh an
THÁNH tâm nhìn thấu nguồn căn bổn
MẪU Tử đề huề đặng vẻ vang.

Bớ NĂM con trẻ; duyên đức gặp nguồn, Mẹ ban ân con trẻ khép khuôn, vai Chưởng-Hội con Ta lãnh gánh. Con ôi Đạo tâm giàu mạnh, Đức độ cao nền, muôn việc chi nhân hậu vững bền, đem lộc cả tượng nêu thanh phước. Từ đây con hoàn thành vai chí sĩ, về nữ lưu con đứng trước hướng đồ, con Ta đem hạnh đức gầy dựng qui mô, độ em dại thuần phong mỹ tục. Buổi mạt kiếp Linh-Huyền Cả-Và bị nhốt, ngục khám A-tỳ, bắt buộc nhân loại giam cầm, phận con đứng lên cổi tháo các mầm, đem Chơn-Lý kỷ cương bảo thế.

Ngày nầy ngày thứ Đại-lễ Long-Hoa, trung thời Tý, con Ta bái triều thọ Thiên-ân THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG Chưởng-Hội, ba mười sáu năm Đạo Trời đủ đầy giềng mối. Đến đây LỤC-LUẬT thi hành, cải thiện cho đời sống quần sanh, gương hoán mỹ tập tành lý tưởng, đó trẻ con Ta hiền hiếu.

THI

Chứng lòng con trẻ Hiếu Hiền tâm
Tỏ vẻ thiện gương Thượng-trí thâm
Một đấng anh tài ai kịp sánh
Nguyên-Nhơn phát khởi tiếng Lôi-Âm.

THI BÀI

LONG-HOA thời Tý thứ ngày
Mẹ lâm Đàn-nội chấm Tài Trí Tâm.

1.- Bớ con NĂM Hương trầm danh giá
THỈ-BỒ danh hỷ hạ tri nguyên
KIM-HƯƠNG tái dựng mối giềng
Bớ con Chưởng-Hội phỉ nguyền danh dương.

2.- Nhìn Tổ-Thỉ nghĩa-phương công trạng
Tông lưu lai công đức rạng ngời
Bớ con gánh Đạo Đất Trời
Thế thay cho Mẹ lập đời Dân-tân.

3.- Đây Nhâm-Dần đòn cân Tạo-Hóa
Ba-bảy năm hỷ hạ mười phân
Kìa kìa ma quỷ Sở Tần
Đáo đầu bị Luật Đạo cần Phục-Nguơn.

4.- Chức Chưởng-Hội đừng sờn Tú-liệt
Chí lập trần kiên quyết phá mê
Con ôi! trấn tỉnh dâng thề
Lộc cao phước lớn xinh xuê danh từ.

5.- x Chứng Đàn tỏ phận như như
Mong chờ con thảo Nhứt Ư Tin Đồng
Hạc reo Sáo thổi khinh không
Giã con Mẹ phản Diêu-Cung tịnh thời.

6.- Dặn con Đạo-Lý cứu đời
Vâng tuân tiếng gọi đây lời Mẹ trao
Bồng Tiên con viên đào
Giờ nầy triều bái một màu lưu lai.

THI

Giã con còn ngự cõi trần dương
Cố gắng lập công vịn nghĩa phương
Diêu-Điện Mẹ hồi an tịnh khí
Trông chờ Hiếu-tử mỹ hoàn cương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trong giờ NĂM bái mạng THỈ-BỒ KIM-HƯƠNG Chưởng-Hội Nữ-phái trước thời Tý Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa 15 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-hành, giao cho NĂM một bổn học thấu từ câu mỗi tiếng có giúp Trời gánh Đạo danh rạng công cao lai truyền tương kế.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC sáng suốt thay bớ trẻ trò
HOÀNG thành nền Đạo có công to
ĐẠI đoàn liên kết tu tề tạo
ĐẾ chứng tâm hằng báu Sáu-pho.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn-nội Đại-lễ kỷ niệm Vô-Vi Long-Hoa Linh-Dụ; Thầy ban ân dạy tỏ chỉ tường lời vàng con Ta gắng ghi mà bảo mạng, đó đồng chung con mỗi mỗi.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DỤ đây ngày
Vô-Vi kỷ niệm Tam-tài hành thi.

1.- Về cho đến mầu ky Đạo-đức
Là Chí-công lắp vực nên cồn
Khó khăn con trẻ phải thông
Khó do đời khó khăn phòng éo le.

2.- Phòng éo le dặt dè Đạo-mạch
Ráng thi đua rẽ vạch mây mù
Làm cho xứng phận người tu
Làm cho rạng tiếng Công-phu lập trần.

3.- Buổi mạt kiếp xây vần phán đoán
Nhìn gương lành Bỉnh cán lập công
Nhớ rằng Tông Tổ giống dòng
Nhớ rồi cứu vãn trắng trong Ta Người.

4.- Đừng có để trò cười danh cả
Công đồng công hỷ hạ thuận hòa
Nêu lên trật tự nguy nga
Em anh chung thỉ nền nhà tạo đoan.

5.- Phải xứng đúng vén màn thế hạ
Đem Quân-Bình Luật cả biện ngu
Tim can cơ hội lạc thù
Tình an Lý chánh, Sĩ nhu Chơn tài.

6.- Cho rạng tiếng Cao-Đài cứu thế
Gầy Đạo-tâm đừng phế nhiệm kỳ
Biết thông cách-vật trí-tri
Cần thông nhân ái bồi khuy chu toàn.

7.- Đạo cứu Đời, Đời an có Đạo
Đời Thuấn Nghiêu cải tạo lối thường
Dân-tân Đức-Thánh nghĩa-phương
Nêu cao chữ Hiếu Sanh-thương một nguyền.

8.- x Đến đây Đạo-đức kiền-thiền
Thời kỳ gian cuộc vén màn tục tê
Long-Hoa Linh-Dụ đề huề
Vô-Vi kỷ niệm đầu đề phát minh.

THI

Phát minh Đạo-đức đến đầu dây
Tái-Thỉ Phục-Nguơn Thiên-Quốc đây
Chỉnh đốn mẫu khuôn vuông đúng mực
Điều hành thiện mỹ gắng tròn hay.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ Vô-Vi, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ HỒNG-HOA PHỤC-THỈ

50. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1692 (3 giờ khuya.

-------o0o------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày Đại-lễ HỒNG-HOA
Danh đề PHỤC-THỈ nhà nhà an vui
Đạo hoằng Lý dẫn Pháp giồi
Thiên-Chơn Cửu-Tý vâng Trời hiện nay.

2.- Đứng ra chỉnh đốn Tam-tài
Bỉnh-Hành Đại-Lịnh vui say Lập-Trần
Phán phê Đoán cuộc gia ân
Lành an dữ dẹp tinh thần đồng qui.

3.- Rạng danh Thiên-Quốc Tu-Di
Cao-Đài Cứu-Thế kỳ nầy thuận cơ
Dân-tân Đức-Thánh khai Sơ
Truyền ban Cương Kỷ kỉnh thờ một Cha.
Đây ngày Đại-lễ Hồng-Hoa
Danh đề Phục-Thỉ nhà nhà an vui.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đồng nhau Hiền-sĩ Nữ Nam về chầu lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, trước 9 giờ sáng ngày trước thiền tâm rước Chủ Tam-Hồn Trung-Thiên Nhứt-Tôn vào Bửu-Điện, sự ân lập sự vẹn xong, tiếp đồng đọc bài nầy rồi mới đãnh-lễ y khai thể lệ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Sắc định phê chữ Lập-Trần
HOÀNG thành Phục-Thỉ chỉnh nền nhân
ĐẠI-Đồng phán đoán thay đời mới
ĐẾ Chủ Càn Khôn hoán chỉ phân.

THẦY các con, đây Cha chung thế sự, Trời Chủ-Tể muôn loài, khai Huỳnh cương điều chỉnh Tam-tài, câu Xích-Kỷ từ nay Phục-Thỉ, lễ Hồng-Hoa chung Đàn con Ta nhớ kỹ, cửa Thiên-La Cửu-Tý có sứ mạng mở rộng hướng chỉ cho nhơn gian, lập Thiên-Quốc vén màn trong võ trụ. Chung nhân loại khá nhắm nhìn vịn nương qui củ, cuộc đổi thay ký chú nghĩa phương tay Thợ Tạo thay Trời danh dương đây huợt bác, đó chung con Ta thế hạ an lòng vui dạ; vịn nhìn mau khá đặt mạng về ngôi, nền Tam-giới vun bồi niềm bảo-sanh đồng nhân-nghĩa.

THI

Nhân sanh thế sự cuộc đời sang
Kêu bớ đồng con kíp vén màn
Chung hiệp lên đàng hòa tỉnh chính
Yêu thương tượng nghĩa kỷ thình cang.

THI BÀI

Đây ngày kỷ niệm lễ khai
Hồng-Hoa Phục-Thỉ Tam-tài chấn hưng.

1.- Câu Tứ-ân bổng bừng danh nghĩa
Luật Bình-Quân can phế lập trần
Chánh-chơn Đạo-mạch Dân-tân
Nhân luân phong hóa cố cần tác phong.

2.- Đây diễn phô rặt ròng Đức-Thánh
Cấy trồng gieo giàu mạnh Tam-lương
Lục-thông nhận chính tỏ tường
Bảo-sanh tận sách kỷ cương Lập-Trần.

3.- Luyện Chơn-Như tinh thần tri giác
Trí Tài Tâm, Thất đạt tịnh bình
Hoằng khai Bát-bửu dạ in
Vén mây Chín lớp phục sinh trong ngần.

4.- Câu cải thiện dò lần căn chỉ
Chữ mỹ tài cương kỷ hoán đồ
Thập toàn danh giá qui mô
Vô tư Tạo-Hóa định như thăng bằng.

5.- x Tu-Di Thiên-Quốc bổn căn
Chỉnh điều Lý Sự Tình tâm tỏ tường
Bảo-sanh Nhân-nghĩa đồng thương
Cuộc thay giả tạm chỉnh phương đàng dài.

6.- Hồng-Hoa Thầy giáng dạy bài
Khai Đàn chứng Lễ tại đây Lập-Trần
Thiên-Chơn Cửu-Tý Giáo-Hoàng
Một ngày tỏ rạng hoàn toàn thới ninh.

THI

Thới Khương Ninh thụ khắp cùng đâu
Kêu bớ quần sanh đến cửa Lầu
Lóng tiếng chuông ngân cần tự giác
Thấu lời cổ vãng giải tai sầu.

MƯU, bài nầy con giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya.

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

DA thịt tốt tươi chớ chích dằm
TÔ bồi lý tưởng mới cao thâm
GIÁO truyền Chánh-pháp thay đời mới
CHỦ-Tể là Trời thấu đạt khâm

THI BÀI

HỒNG-HOA kỷ niệm Thợ Trời
Nêu câu PHỤC-THỈ cuộc thời phán phê.

1.- Muốn thăng bằng dựa kề Thiên-Lý
Trọn bảo thân tài trí tu tề
Đừng cho cùng tận ê hề
Phục-Sinh Tái-Diễn Thỉ đề công tâm.

2.- Biết xác hồn suy tầm Đạo-mạch
Cần tịnh phương ngọc thạch rặt ròng
Nhớ câu Phán-đoán Đại-đồng
Hồn thay xác đổi rửa lòng tỉnh tâm.

3.- Cần chuộc tội muôn năm để lại
Dứt dây oan nhân ngãi thiệt thi
Mẫn cần cách-vật trí-tri
Ngôi Trời chiếu chứng lòng ngay con người.

4.- Lòng ngay thật thờ Trời thương bạn
Thương nhau rồi dẹp nạn thuẫn mâu
Trổ tài Phục-Thỉ một màu
Một màu kỉnh sáng một màu cứu Linh.

5.- Đem lý tưởng Công-bình trật tự
Bảo con người đời giữ nuôi hồn
Thiên-Đàng có Chủ Càn Khôn
Cầm cân Tạo-Hóa Luật đồng Vô-tư.

6.- x Đừng đừng để tiếng con dư
Ngỗ ngang hung ác Luật trừ hồn tiêu
Tránh lần cái lối hiu hiu
Chớ gần rắn độc triệt trừ thú tâm.

7.- Từ đây phản tỉnh chớ lầm
Anh em sau trước phương châm một Trời
Nhớ câu kỉnh mạng thuận thời
Chữ đề Lịnh phán tiếng lời khắc ghi.

8.- Rõ rằng người đủ lương tri
Suốt thông Chơn-Lý duy trì Bình-Quân
Thần-Linh Thánh-Đức vui mừng
Nêu cao Lục-Luật tuần tuần vị tha.

9.- Dưới Trời phải biết một Cha
Chữ đồng cảnh sống quê nhà một Linh
Tạo đoan cơ hội hòa bình
Hóa hoằng lý tưởng mực giăng tỏ tường.
Hồng-Hoa kỷ niệm khánh khương
Cao sâu một đấng nghĩa phương Lập-Trần.

THI

Lập thành mối Chánh rõ giềng Chơn
Trần hạ chung Linh chớ mẻ sờn
Thấu biết xác hồn mau tỉnh mạng
Tạo nên căn thể chí đồng sơn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

53. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 - 3 giờ sáng)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Càn Khôn luân chuyển một bầu
Khảm Ly Ứng triệu Cảm câu cuộc thời
Hồng-Hoa kỷ niệm ban lời
Phục-Nguơn Tái-Thỉ Thợ Trời cứu tinh.

2.- Nhơn gian nhìn dấu hòa bình
Nêu lên Tài Trí nhận nhìn Trời trong
Linh thiêng đúng xứng rặt ròng
Có câu đầu mối giống dòng năm phương.

3.- Nhơn sinh phục giác tỉnh khương
Dần khai, Dần khởi, Dần nương, Dần đề
Lạc-Thơ tổ đích mục kề
Hà-Đồ gạn chọn trước sau nhiệm mầu;
Càn Khôn luân chuyển một bầu
Khảm Ly Ứng triệu Cảm câu cuộc thời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng Cửu-Tý đọc giảng giải trong thời Đạo-Tràng 9 giờ tối ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG Tài Tâm Trí Đức hoằng khai
GIÁO-Lý Trời ban sáng suốt thay
VÔ thượng khinh phù thinh thịnh tế
VI hanh thuận mạng lộ trình đây.

THI BÀI

Giáng lời chiếu chứng Lễ Đàn
HỒNG-HOA kỷ niệm vén màn trần ai.

1.- Tỏ rỏ rạng sáng ngày PHỤC-THỈ
Phục Thượng-Nguơn hữu thỉ kỷ cương
Môn-đồ mau phải lập trường
Trung-Đàn thời Tý nghĩa phương vịn dò.

2.- Nay Bổn-Sư ban cho ân huệ
Nữ cùng Nam đừng phế học hành
Tiến tân dặm bước Đại-Thành
Phục sinh lập Hội giúp lành cứu nguy.

3.- Cả tiếng kêu từ đây tỉnh mộng
Nơi trần gian cửa Khổng cần vào
Lý-chơn tâm tánh tạo đào
Trí Tài năng luyện một màu phát minh.

4.- Chữ Từ-bi khai Huỳnh Xích chiếu
Câu Bảo-sanh gương biểu lộ đồ
Rõ ràng Bác-ái qui mô
Thi hành nhơn-nghĩa Hoàng-đồ thới khương.

5.- Lẽ Công-bình Hiến-Chương nhân sự
Pháp diệu huyền tiên tự bảo thân
Khắp trong thế sự ân cần
Đạo-mầu công ích lý phân chánh tà.

6.- Đây Bổn-Sư ban gia lời dạy
Trước Tý thời nhân ái Môn-đồ
Có câu Đạo-Lý điểm tô
Khai thông nguồn mạch điếu cô dẹp tà.

7.- Ngày kỷ niệm Hồng-Hoa Ba-bảy
Năm mỹ thiền nhớ lại mười phân
Chỉnh tu thân mạng mẫn cần
Điều hành lý tưởng lập thân dâng thề.

8.- x Cao-Đài danh hiệu xinh xuê
Xinh nêu Cứu-Thế tràn trề tác phong
Xê xuân hảo hiệp giống dòng
Biết thương nhìn mến rặt ròng hòa chung.

THI

Chung tu hòa thể khá ròng chuyên
Rặt giống Thần-Nông mến ngõ hiền
Nhìn thấu nguồn lành thương biết phải
Giống dòng hảo hiệp tại xuân duyên.

Chào Thiên-Chơn, Mưu Đệ-tử, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Tý Đại-lễ Hồng-Hoa ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

55. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-HOA kỷ niệm Thất Chu Niên
BÀNG thị Chơn-Quân cứu vãn phiền
TỔ-Thỉ lập trần đây Phục Tính
QUỐC gia Đạo-đức ngưỡng qui nguyên
ĐẠI-Thành cơ cuộc khai đường sáng
THÁNH-Đức Dân-tân thấu bước tiền
ĐẾ thậm Chưởng Căn nên cố học
Giáng-Đàn dẫn lối nước non yên.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, Đế Chủ Nam-Bang, lập thành Sơ khai Cồ-Việt, dư bốn ngàn năm ánh tuyết, lộ lộ gấm hoa, gầm Cửu-Chân dân tộc thống nhứt gia, điều cương kỷ nước nhà, hình Long Lân thể xuân Qui Phụng, dưới Trời Nam Huỳnh chủng, dãy đất tiếp Á-Đông, nêu danh nghĩa Việt-Bang Châu Thiệm Xích. Đến đây chung con đồng trạm tịch, mau xét nhìn tiền tích lưu tôn, rõ ràng quả kỷ Kiền Khôn, câu chiếu Xích lập trần cơ hội, đừng tham danh xa giềng lạc mối, cố lợi quyền gây tội rẽ chia, lập phái phe bẻ gảy khóa chìa, A-tỳ mạnh chống Trời rạch Đất, phải đoái thương đoàn em khờ khật bị dưới tay học thức nhận nhồi, học như vầy sáng lối hỡi ôi! văn minh đó rước voi cõng rắn, mãi chạy đua ầm ì lượng sóng, quên giống nòi tộc chủng là ai, lập mưu sâu hủ hoại nhau hoài, cho là giỏi gài chông kết bẫy. Con dân Ta mau tỉnh lại, cuộc đấu tranh tai hại lắm mà. Phải xét coi voi dữ một ngà, con rắn độc nọc hòa nước lạnh, hà hắc khí hơi bay ngột sống, cho đoàn sau đó chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần tranh đấu mỗi lần hao
Nòi giống phân chia lắm đổ nhào
Ngăn nước đắp bờ ai đó chớ
Nồi da xáo thịt có nào cao.

THI BÀI

1.- Có nào cao sao sao phải biết
Biết non sông ánh tuyết mùa xuân
Mùa xuân vui đẹp chung mừng
Chung hòa, chung chí, chung mừng thới thanh.
Thới thanh sáng suốt trung thành
Tác phong phản tỉnh cội nhành có nơi.

2.- Nhành có nơi cội thời có chỗ
Chỗ nhà ta nạn khổ đừng bày
Đừng bày cái lối đắng cay
Đắng cay đau đớn ỷ tài dựa thân.

3.- x Từ đây dựng lại Dân-tân
Xây nền Đức-Thánh mẫn cần trí tâm
Trí tâm Đạo-mạch vịn cầm
Cầm giềng mối chánh cao thâm năng tài.

4.- Hồng-Hoa kỷ niệm đây ngày
Trời ban Phục-Thỉ Cha đây con à
Chung thương đồng hiệp thuận hòa
Lạc-Hồng nhìn thấu Xuân thay một niềm.

THI

Một Trời một Đất một nhà chung
Dạy bảo con dân tránh nẻo cùng
Sẵn có đàng thông đây Chủ-Tể
Toàn-Năng tế độ gắng qui tùng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

56. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN-Linh Thánh chí phận Tiên Thiên
NÔNG-Truyệt Tinh duy sáng lạn giềng
ĐẠI cuộc thời cơ khai Ngọ Tý
ĐẾ thâm đức độ trí tài duyên.

THI BÀI

Mẹo thời ngày thứ HỒNG-HOA
Gọi rằng kỷ niệm chung hòa lễ dâng.

1.- Câu PHỤC-THỈ mười phân đúng xứng
Chín từng mây gió thuận đùa tan
Mây che lấp mắt ngỡ ngàng
Lợi danh quyền thế hung ngang độc tài.

2.- Thêm ỷ giỏi lập thời mỵ mộng
Lập đảng phe si vọng sân tàn
Tham lam gây cuộc bùn than
Mâu dài thuẫn cứng đa đoan lối xằng.

3.- Làm đến đỗi ngỗn ngang hồn mạng
Nền phong luân rối loạn điêu nguy
Than ôi! Đạo đức chi ly
Con người đảo ngược vân vi lộ hình.

4.- Người như vậy hòa bình đâu được
Người hại người bạo ngược tánh tâm
Vì đâu gây cuộc biến trầm
Vì chưng tự đại lợi cầm một tay.

5.- Đặng khoe danh ta đây chủ sự
Mà quên Trời thiếu xử trí tâm
Hạn quyền cam cố uyên thâm
Lá lay ác độc hung ngầm vì ngang.

6.- Gây tàn phá lỡ làng Công-lý
Cuộc điêu nguy trở ngại nhơn tâm
Mưu cao bị phản mưu thầm
Mưu thành chánh thể phương châm hiệp hòa.

7.- Cầu mưu sống một nhà Đạo-đức
Nhìn Quần-sinh tuyệt dứt ác sầu
Đừng đừng rèn sắm thuẫn mâu
Cả kêu thế sự một bầu Hóa-sanh.

8.- Đừng cam lợi đấu tranh vô cớ
Rồi lỡ làng sơ hở triệt tiêu
Đừng đừng nhắm mắt đánh liều
Đừng mê mẫn cuộc thân thiêu lửa hồng.

9.- x Từ đây Phục-Thỉ lập công
Công-tâm Công-lý Công-đồng nghiệp công
Mối lành trên sáng suốt thông
Dưới trong trung trí Bảng phong danh đề;
Kỷ cương rạng rỡ đề huề
Nêu cao Ngũ-phước tu tề lưu lai.

THI

Lưu lai danh sáng tiếng lành ngay
Hiền hiếu nghiêm trang thuận hiệp tài
Chữ nghĩa câu tình hòa thuận Đạo
Bàn-Đào tín trọng thống qui khai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

57. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM thời cơ hội cuộc ngày nay
HOÀNG-Lịnh sắc gia hiệp trí tài
HUỲNH chủng Nam-Bang khai lối thoát
ĐẾ-ân che khắp buổi cơn nầy.

THI BÀI

HỒNG-HOA kỷ niệm năm nầy
Rõ câu PHỤC-THỈ bày khai Chơn-thần.

1.- Phục trở lại Dân-tân Đức-Thánh
Phải giống dòng lành mạnh đáo lai
Đầu dây mối chỉ căn tài
Cần tu, cần học đừng hoài thiện tâm.

2.- Chữ đáo đầu khỉnh khầm phán đoán
Câu thưởng răn tỏ rạng danh nêu
Lành an dữ dẹp đủ điều
Đáo lai kỳ chưởng làu làu chẳng sai.

3.- Đấng Toàn-Năng hiện đây chiếu chứng
Tạo-Hóa truyền hiệp thuận thời cơ
Cần tu, cần học Trời chờ
Cao-Đài Cứu-Thế lập cơ Thỉ-thành.

4.- Câu hữu dụng nêu danh hiền hiếu
Chữ trung kiên thấu hiểu phận trò
Trò Ta cần học bền lo
Lo tròn sứ mạng khai đồ suốt thông.

5.- x Từ đây danh sáng gây trồng
Trồng gieo Chơn-Lý ngăn phòng mỵ ly
Con người cách-vật trí-tri
Ta Người tỉnh giác giải nguy người đời.

6.- Chung nhau hòa hiệp bền nơi
Nơi tâm tỉnh chính lập đời thuần phong
Lựa phân cho rặt giống dòng
Tổ-Tông Công-đức ngoài trong xét rành;
Mới thông hai chữ phải lành
Phải tin Trời Chủ phải hành Lý-chơn.

THI

Lý khai công cuộc có chơn-truyền
Hành hiệu phải thông chủ đức duyên
Trời rọi tâm người tin mới rõ
Xét xem chung thỉ mớ hoài thiêng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

58. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya)

-------o0o--------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang Hồng-Lạc giống nòi thanh
NAM-Thiệm Bộ-Châu hướng niệm lành
THÁNH-Đức đây ngày nay biểu lộ
MẪU-Nghi Tổ-Quý hiện gương thành
ÂU toan tác đức phong cương bổn
CƠ hội Trời khai hoán mỹ danh
GIÁNG dẫn con dân rằng Nữ-sĩ
ĐÀN tiền thời Tý Phục nguyên sanh.

Mẹ đây Thánh-Mẫu, sông núi Nam-Bang, Á-Châu một cõi vinh vang, nền phong hóa rõ ràng bốn ngàn năm có lẻ. Cửu-Chân Thống-nhứt kỷ cương đâu tẻ, Hiến-Chương rành có Mẹ sáng lạn tuyền-miên. Bớ Nữ-lưu tỉnh chính giải phiền, phải xem nhắm gió mây mà lách sóng. Phận người an đừng vọng, có Pháp Trời chủ thống sắp đặt cuộc hòa an. Da liền đừng đem dằm châm chích lắm ngỡ ngàng, danh nhơ đó ngàn năm rửa sao cho sạch, bớ chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con còn nhớ sử nhà Nam
Công-đức biết bao thống nhứt tâm
Chân-Cửu cơ đồ hoàn thể chính
Đừng cho sơ hở bị mồi tham.

THI BÀI

1.- Bị mồi tham ác tâm châm chích
Châm chích đều bị rách phong cương
Gây ra cái sự tang thương
Thương sanh khổ ách lộn đường nẻo quanh.

2.- Đường nẻo quanh mất lành xa phải
Bầu bọc mà trái lại hoành tung
Hoành tung tan nát vô cùng
Cùng không lối thoát vì công đức mòn.

3.- Công đức mòn đâu còn Nhân-vị
Nhân-vị tha xét thấy rành nghe
Chung hòa giai cấp kiêng dè
Thi hành nhân-nghĩa dẹp phe đảng xằng;
Nhớ coi yến sáng bóng Hằng
Luồng mây che khuất nhộn nhăn bấy hồi.

THI

Hồi tâm bấy lát tránh nhăn mày
Nhộn nhịp tuồng đời khuất ẩn thay
Che đậy tay Trời ban chủ Háo
Luồng mây gió cuốn có chi tài.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra, đặng đọc sau thời Tý Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

59. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè Trí dặt rạng Tài cao
QUANG soát Tâm trung gạn đúng màu
PHẬT tại tâm-điền duyên tánh-đức
NỮ lưu em hỡi dạ đừng xao.

Chị đây Phật Nữ, giáng Đàn trung đề chữ Kiên-Quang. Vâng lịnh Mẹ sai tỏ dấu vén màn, nương bút diệu đề khai kỷ chính.

THI

Kỷ cương chơn chính đính phong luân
Bút diệu đề khai mở Chín-từng
Mây gió cuống cày thay cuộc ngụy
Thanh danh Nữ-sĩ biết tin cần.

THI BÀI

Tin Thường cần mẫn thinh danh
Rõ câu thận-độc dò lần đàng thông.

1.- Lễ Hồng-Hoa điểm công em hỡi
Dẹp Tham Sân bước tới Bồng-Lai
Si lung hơi ngột hoại hoài
Trút hồn ngất xác lá lay lắm mà.

2.- Cuộc éo le thiết tha thầm thỉ
Thời tác phong nhân vị bảo-sanh
Con người vịn nắm thi hành
Lý-Chơn cứu cánh tạo thành Thiệm-Châu.

3.- Chị khuyên em một màu tỉnh chính
Đừng sa mê cái bịnh trầm kha
A-tỳ bè phái tinh ma
Luật Trời chiếu định trừ tà diệt yêu.

4.- Em ôi hỡi chích chiu xiêu lạc
Nghĩ còn chi con ác tây tề
Đường dài nẻo vắng thảm thê
Lạc lầm quanh lộn ngõ về vắng tin.

5.- x Bớ em Đạo-đức hòa bình
Phải trang hướng thiện vi linh phô bày
Từ đây Nữ-sĩ trổ tài
Dẹp xong hủ tục bày khai Chơn-thần.

THI

Chơn-như Thần-mạng trị Nhơn-tâm
Bày lộ thiện gương biểu vụ cầm
Hủ tục nhốt người ngàn kiếp lụy
Đến đây giải thoát diệu huyền thâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

60. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4/37 Nhâm-Dần 1962 - 4 giờ sáng.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN chất văn minh Đạo-pháp mầu
TUYÊN ngôn công lý mới bền lâu
KHỔNG truyền tu chỉnh bền tâm mạng
THÁNH lộ thời đây trở lại đầu.

THI BÀI

HỒNG-HOA kỷ niệm đây ngày
Đề câu PHỤC-THỈ thâu Tài Đức Tâm.

1.- Tài năng ứng phương châm nghĩa vụ
Đức độ đầy gương biểu tác phong
Tâm trung Dung thứ nghiệp đồng
Rèn khuôn đúc mẫu ngăn phòng yêu ngôn.

2.- Chước quỷ quái bè phồn hỗn tạp
Miễn sao là kẻ nạp người dưng
Làm cho lỡ dở tưng bừng
Con người xiêu đổ dậy lừng năm nơi.

3.- Mau phản tỉnh nhìn Trời Chủ-Tể
Trời cầm quyền Diệu Huệ ban gia
Ban cho Nhứt Lịnh tài ba
Thiên Nhơn Địa Lợi Trinh hòa Nguơn Hanh.

4.- x Làm sao rõ rạng giống lành
Giống nòi Trời Chủ lập thành một ngôi
Nhớ câu Đạo-đức vun bồi
Bồi cao nền tảng mừng vui khắp đồng.

THI

Khắp cả đâu đâu cũng một Trời
Đừng lòng chia rẽ mới đồng vui
Lập nên đại cuộc rằng nhân ái
Phản tỉnh cho mau bớ buổi đời.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ Đại-Đạo, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

61. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến Đạo chơn chánh phận người
CA hô tiếng tốt đẹp xinh tươi
GIÁO truyền Bác-ái khai đường sáng
CHỦ tín uy thông suốt Lý mười.

THI BÀI

HỒNG-HOA thời Ngọ chót ngày
Đây đồng kỷ niệm vui say một niềm.

1.- Lời Phật bảo Tam-Huyền gìn giữ
Khá vâng nghe cư xử Đạo-tâm
Đừng cho thiếu sót lạc lầm
Chớ mê mẩn cuộc mà cầm nhẹ cân.

2.- Chung qui hội Dân-tân PHỤC-THỈ
Thỉ-Nguơn nầy kinh dĩ đức khai
Làm xong danh nghĩa Tam-tài
Tâm Từ-bi sự hiện đây cứu đời.

3.- Chữ Từ-bi lập thời công lý
Câu Tam-tài Trời trí có nơi
Có câu Đạo-đức thuận thời
Thiêng-Liêng chiếu chứng thay Trời bảo-sanh.

4.- Câu tri giác mối manh trật tự
Chữ tri nguyên tiên tự bảo thân
Nêu lên Đạo-đức lập trần
Trần gian về Đạo nghĩa-nhân thi hành.

5.- Cần thi thật làm lành lánh dữ
Làm sao mà lành chữ phong cương
Lánh xa chỗ dữ vô thường
Biến sanh mâu thuẫn loạn cường tánh tâm.

THI

Tâm lương Phật tánh tránh đời nguy
Tự giác tri lương Pháp thọ trì
Đức độ vị tha đoàn kết nghĩa
Lý-chơn cứu cánh phẩm tồn nghi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

62. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- HỒNG-HOA kỷ niệm Vô-Vi
Về đây chung trí Cao-Dày dò chơn
Nhớ câu dứt bỏ oán hờn
Người tu đúng xứng chữ nhơn ái thành.

2.- Vô-Vi lễ trọng trọn lành
Là tu tỉnh chính mối manh thuận thời
Hiện nay Đạo-mạch tri thời
Hồng-Hoa Kỷ tín Niệm nơi tâm-điền.

3.- Trời sai một Đấng thế Thiên
Cầm quyền phán xét cố kiên Lập-Trần
Chỉnh điều cơ hội Dân-tân
Hoằng ban Đức-Thánh mẫn cần giác tri;
Hồng-Hoa kỷ niệm Vô-Vi
Về đây chung trí Cao-Dày dò chơn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Chư-hiền Nam Nữ về chầu lễ Vô-Vi kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng. Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

63. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC trong màu trắng chiếu lòng con
HOÀNG-Lịnh chỉnh khuôn lý bảo tồn
ĐẠI cuộc Tu-Di thâu Ngũ-Giáo
ĐẾ ân định lập Thỉ-Nguơn thông.

THI BÀI

Cha Trời chấm chọn con hiền
Lập thành GIÁO-HỘI chơn truyền lưu lai.

1.- Cuộc Tu-Di bày khai Đức-độ
Dựng TRUNG-ƯƠNG kiên cố Đạo-mầu
Gọi rằng Thiên-Quốc một bầu
Chở che vạn loại Ngọc Châu Xích Huỳnh.

2.- Gồm Ngũ-Giáo cung kinh duy niệm
THIÊN-LÝ phô đốn tiệm bình quân
Thay Trời hành hiệu chỉnh cần
Hành chơn tế thế giác nhân tạo thời.

3.- Về THIÊN-THỂ Đạo Đời Tình Lý
Lập thức nghi trung trí độ trình
Chủ trương vật sự phân minh
Tề tu tác động thới ninh phong hòa.

4.- Phận THIÊN-PHÁP một Tòa cao sáng
Trước cùng sau rõ rạng qui mô
Nêu lên lý tưởng Hoàng-đồ
Hiện hành thể thức bồi tô Công-bình.

5.- HƯƠNG-THANH-NỮ nhiệm danh Tây-Vức
Phải chủ trương điều thức Dân-tân
Kỷ cương chỉnh chính lập trần
Hoàn toàn hoán mỹ nghĩa nhân thi hành.

6.- Đây THIÊN-ĐẠO: Linh, Hương manh mối
Nội an ninh, Ngoại đối đãi thông
Điều hành ý thức cách công
Đạo Đời, Dân Nước một lòng hiệp nhân.

7.- Về TÁM-BAN ân cần thường thức
Do chỉ căn thậm cực Đức-Công
Thiên nhiên Pháp chánh gạn lòng
Mẫn cần luyện trí hòa đồng cấp giai.

8.- Phận TÁM-BỘ từ nay cải thiện
Dẹp phấn son tâm kiện Trung-dung
Làm gương sáng suốt hạnh cung
Gái hiền bửu giá trắng trong ngọc ngà.

9.- BÀN-CAI-QUẢN chung hòa Thiên-Lý
Lưỡng giới đề Đức Trí Tài năng
Cố kiên hai chữ thăng bằng
Lưu lai danh nghĩa khai đàng rộng thông.

10.- Về BAN, BỘ PHẬN-BA cần cố
Thuận chiều lo trình độ hiện hành
Chính qui thể đẹp liêm thanh
Roi truyền hệ thống mới rành đức công.

11.- Do ĐỔNG-LÝ tác phong bỉnh cán
Lý, Sự tình kỉnh mạng nhân hiền
Gọi rằng XỬ-LÝ hữu quyền
Thay cho Giáo-Hội THƯỜNG chuyên VỤ tề.

12.- Gần xa cũng đề huề nhứt luật
Lo lập công phước đức cội nguồn
Chung con Nam Nữ tròn vuông
Lời ca ngợi rõ oai phuông Hậu-đàn.

13.- x Đây là chức vụ vinh quang
Ngũ-Đài, Ngũ-Giáo, Ngũ-Cang tạo thời
Lập xong danh phận con Trời
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa Đạo Đời hòa thông.

THI

Thông suốt sáng soi giữa cấp giai
Trung kiên hiền chính hiếu sanh khai
Nghĩa tình hòa thuận đồng uy tín
Giáo-Hội Trung-Ương chiếu chỉnh đây.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Ngọ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Vô-Vi Đàn Ngọ ngày 3 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành các cấp Đạo học đây thông Lý, kể từ nầy thay cho bài: Thầy mừng Hậu-cố mỗi Đàn cùng Lễ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-Lễ TAM-TÔN NGUYÊN-THU

64. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT Giáng-Đàn.

THI BÀI

TAM-TÔN kỷ niệm đây ngày
Tháng Năm Mười-bốn bày khai Nhâm-Dần.

1.- Tam-Tôn-Đại bổng chừng tươi sáng
Chữ Tu-Di Nhứt-Cực Thái Đồ
Đây là sáng lạn móng mô
Tam-Tôn Thiên-Đức điểm tô vận hành.

2.- Gọi Giáo-Hoàng mối manh Chỉ-Đạo
Câu Đại-Thành chí hảo tồn an
Lập-trần chuyển gạn thế gian
Phán phê đoán sự Thể cang Lý tình.

3.- x Chủ trương Tái-Thỉ Linh kinh
Phục-Nguơn Bỉnh-cán Vận-hành Dân-tân
Rõ ràng Thánh-Đức thuận cần
Thanh cao Đức hóa nghĩa-nhân nối dài;
Tam-Tôn kỷ niệm đây ngày
Tháng Năm Mười-bốn bày khai Nhâm-Dần.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong ngày Chư-hiền về Thiên-Quốc chầu lễ Tam-Tôn, trước đọc bài nầy rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

65. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC ánh năm nơi sáng bốn phương
HOÀNG-đồ chở đủ sáu nòi thương
ĐẠI-đồng huynh đệ hòa chung tín
ĐẾ Đạo tri nguyên thấu rõ tường.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ trong Đàn thời Ngọ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn, định tâm vâng nghe lời đây Thầy dạy, có thấu sâu tỏ lại đoàn em, gìn lẽ thiệt bảo an, chung nền sống cả trần gian thảy thảy, đó chung đồng con Ta mỗi mỗi.

THI

Dưới Trời trên Đất cả đồng con
Chữ Háo nêu lên Sanh hóa tròn
Đừng có mẩn mê mà đoạn nghĩa
Nhớ rằng cội phước cảm tường thông.

THI BÀI

1.- Thông nhân loại Năm-châu Bốn-biển
Cảm đồng sanh phương tiện chung hòa
Trước rằng cội gốc một nhà
Hóa hoằng sanh sản ban ra thảy đều.

2.- Lễ TAM-TÔN Trời nêu danh hiệu
Chữ Đại-Thành cần hiểu phận người
Độc-Tôn vô nhị là Trời
Nhứt-Tôn kiến Bỉnh cơ thời phục sinh.

3.- Tam-Tôn gọi điểm linh đồng kỷ
Trời Đất Người Tài Trí Đức Nhân
Bày khai trật tự ân cần
Chỉ truyền cương kỷ tinh thần thể danh.

4.- Lễ Tam-Tôn chứng bằng NGUYÊN-THỦ
Là sơ khai phản hậu Lập-Trần
Tạo thời nhân loại tiến tân
Phục-Nguơn Tái-Thỉ Bốn-ân Thủ đề.

5.- Chỗ đáo đầu Trời thê Đất thảm
Phạt thưởng răn hàng đạm cẩn ai!
Vì chưng nhân vật đắm say
Mê man lý trí trổ tài phản tâm.

6.- Gầy mưu ác đọa trầm thời thế
Tạo thuẫn hay mỵ kế ác gieo
Cấy trồng tràng sự nạn eo
Tánh linh lu kém mang đeo tâm tà.

7.- Đạo Nhân-luân Năm-châu sa sụp
Nhân loại đều ngã gục biển mê
Đáo đầu phải chịu tái tê
Vì nhân tâm biến tạo thê thảm hoài.

8.- x Đến đây dựng lại Tam-tài
Trời ban mối chánh đường ngay độ đời
Cao-Đài cứu thế lập thời
Càn Khôn hoán chỉ cuộc dời đổi thay;
Thuận Thiên phản tỉnh từ nay
Tam-Tôn nhìn tín Nguyên khai Thủ truyền.

THI

Truyền tin Thủ phận của con người
Giềng mối nhơn-luân chớ lả lơi
Tài trí Đức cao thông Lý Luật
Đạo-Tâm tiến hóa rạng thanh thời.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

66. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 - 10 giờ khuya)

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

DA thịt máu xương cả dưới trần
TÔ bồi mỗi phận cuộc đồng thân
GIÁO truyền Lý Pháp Lương hòa Tín
CHỦ-Tể là Trời Tạo-Hóa cân.

THI BÀI

TAM-TÔN kỷ niệm Nhâm-Dần
Một ngàn Thỉ chưởng Đức cần Luật công.

1.- Cơ Sáu-một tạo trồng Thiên-Quốc
Cuộc Sáu-hai tồn thất lộ hình
Thời an Đạo-mạch phát minh
Vận tuần thế sự điểm Linh hư mòn.

2.- Đến Sáu-ba Chủ-Ông chỉ rõ
Sáu-bốn là dứt trọ lương khương
Vào năm Sáu-bảy thuận cương
Hội đồng Sáu-tám Ngu Đường trí trang.

3.- Ngòi chung đỉnh bình an công lý
Cõi thiên nhiên Ngọ Tý đoán phân
Người ngay rửa sạch tội trần
Thần linh Thánh chí mẫn cần Đạo-tâm.

4.- Đây thời Dậu diệu thâm tường tỏ
Con của Trời nhìn ngõ thấu xa
Muốn tu phải tạo thuận hòa
Nêu lên Bác-ái Chúa Cha chỉ truyền;
Bốn-ơn khắn khít cố kiên
Rành thông Sáu-nghĩa vững yên Đạo người.

5.- Muốn thăng bằng Đạo Đời nhứt trí
Cải tạo thời phong kỷ giồi trau
Phong luân rạng sáng một màu
Kỷ cương minh chánh ký giao thuận chiều.

6.- Cái cảnh sống tiếng kêu xuân sắc
Cõi an hòa sắp đặt một Trời
Đừng đừng sanh biến lả lơi
Đừng mê mẩn cuộc Ta Người phối chi.

7.- Trời Háo-sanh Người thì Háo-hiệp
Trời Đại-Từ Người kịp Đại-Bi
Trời Người một thể hiệp đây
Xét mình phản tỉnh đổi thay lối tà.

8.- x Tam-Tôn kỷ niệm chung nhà
Nêu lên Nguyên-Thủ cả và tín tôn
Nhớ câu Đạo-mạch phương châm
Ghi lời giáo dục vịn cầm Lýchơn.

THI

Lý Tình sáng suốt rạng thông minh
Chơn chánh cấp giai rõ cảm in
Cầm mối Đạo Đời thời thức nhận
Vịn chừng thấu phận chỉnh ngừa chinh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

67. Bài Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ tối)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- TAM-TÔN hai chữ nêu cao
Đề trình NGUYÊN-THỦ ba màu khải thông
Nhứt-Tôn thay thế Hư-Không
Nhị-Tôn chiếu chứng Đại-đồng Càn Khôn

2.- Tam-Tôn nhơn loại hoàn công
Trời Người Đất tượng khí không khắc hòa
Khảm Ly ứng hiện gần xa
Lập thành cơ hội nguy nga biết mình.

3.- Chánh chơn Đạo-đức tồn sinh
Gió giông thay đổi Lý Tình trưởng tăng
Đạo cao Đức rộng Luật hằng
Nhân linh thể chính nguồn an căn hòa.

4.- Dân-tân rõ rạng gia gia
Chứng minh Thánh chí diềm dà thuận trao
Tam-Tôn hai chữ nêu cao
Đề trình Nguyên-Thủ Ba-màu khải thông.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng 9 giờ tối ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ đặng trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

68. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG Xích Bạch Thanh hắc lộn màu
BÀNG Thiên chỉnh bảo cứu đời sau
TỔ Tông Công-đức người thương mến
QUỐC độ gấm hoa Ta chuộng trau
ĐẠI cuộc Trời khai thông kỷ sử
THÁNH thanh thời vận cảm cương mầu
ĐẾ thâm căn cố truyền nhân hậu
Giáng tại Đàn trung Thống-nhứt đầu.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, giáng đem lý tưởng bảo hoằng cứu an cho con dân xứ sở. Chung đoàn con! từ đây oan gia mau cổi mở, biết giống nòi hay dở cũng đồng bào. Tỉnh chính cho mau đừng mê mẩn thịt da e lộn. Bớ chung con đồng bào dân Việt, bổn cõi Nam-Bang cửa Tốn đứng đầu, cần noi trang Đạo-đức pháp mầu, đừng sơ hở bắc cầu kìa tai họa. Ai là Tổ-Quốc, ai khai sáng Việt-Bang, ai qui Cửu-Chân thống-nhứt kỷ cang, ai đào tạo non sông xứ sở, đến đây đừng phân chia vướng nợ, đừng húng hính máng mâu rồi tạo sanh cuộc thảm vận sầu, dằm chích thịt để lâu sưng nhức đó chung con Ta dân Việt.

THI

Việt Nam lịch sử rạng danh thanh
Dân nước Hùng minh tỏ rõ rành
Bao bấy anh tài oai đở vạc
Nhiều lần xiêu đổ phục hoàn thành.

THI BÀI

TAM-TÔN NGUYÊN-THỦ đây ngày
Tý thời lễ trọng kỷ tài niệm công.

1.- Tài niệm công nhờ thông sau trước
Sau trước thông mực thước đóng đo
Đóng thành dấu tích vai trò
Vai trò lãnh đạo cần lo chung hòa;
Chung hòa vì bởi một Cha
Một Cha Tổ-Quốc thiết tha dạy truyền.

2.- Tha dạy truyền trung kiên giác thức
Giác thức tâm tuyệt dứt các mầm
Các mầm sâu độc hiểm tâm
Hiểm tâm bịnh nặng bịnh trầm hoại thân;
Hoại thân mạng phải mòn lần
Mòn lần thân mạng Sở Tần hồn tiêu.

3.- Hồn tiêu tan vương mang hiu hắt
Giữa Lý Tình khó ngặt nhìn thương
Nhìn thương dứt cuộc sâm sương
Sâm sương chẳng có Quốc tường Dân an

4.- x Dân an nước thạnh thời nhàn
Thời-nhàn Vận-thới vinh quang trọn niềm
Tam-Tôn kỷ niệm thoại điềm
Chấn hưng Đạo-mạch cổi diềm ghét ganh.

THI

Ghét nhau có ích lợi gì đâu
Ganh lấn xát xô tạo cuộc sầu
Tỉnh lại nhìn Trời dân một nước
Nêu gương nhân ái hiệp hòa cao.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ đến đây, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

69. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

THẦN Mạng Thân Chơn Thể chánh minh
NÔNG-Bô căn bổn của chung sinh
ĐẠI-Ân Trời tứ đồng muôn loại
THÁNH-ĐẾ Bỉnh Quyền cương kỷ tinh.

THI BÀI

TAM-TÔN thời Mẹo thứ ngày
Nhâm-Dần kỷ niệm Cao-Đài diễn phô.

1.- Giống Thần-Nông khai đồ Đông-Á
Huỳnh chủng là Xích tạ Hoàng yên
Thỉ Sơ vững đặt tự tiền
Một bầu võ trụ hạn quyền Trời Cha.

2.- Trời là đấng cao xa huyền bí
Cha muôn loài sanh ký hóa hoằng
Toàn-Năng luật háo khinh thăng
Đều bừng tượng dục Đại-Thành thế gian.

3.- Trong võ trụ Dinh-hoàn có một
Một Trời Cha một gốc tử sanh
Cơ luân tấn hóa chuyển rành
Thời khai vận mạng mối manh thăng bằng.

4.- Cuộc sống cả bổn căn cội mạch
Rõ vịn gìn phân tách tòng nghi
Đó là hai chữ Vô-Vi
Có không không có thùy tri hành tàng.

5.- Không chẳng hoại rõ ràng còn có
Có chẳng bền có đó trở không
Có không bởi tại gieo trồng
Xuân Hè Thu chỉnh đoan lòng Đông hiu.

6.- Luật tiến hóa máy thiều bồng nổi
Có Đạo mà nhìn mối của Trời
Trí Tài Tâm Đức Đạo người
Khôn ngoan khéo giỏi tạo thời hòa an.

7.- Nếu mất Đạo biết càng bởi lộn
Tự xem mình bề bộn quanh co
Giành ăn giựt ở đắn đo
Quên câu cội phúc Trời so cân bằng.

8.- Tài sáng suốt năng hoằng lý tưởng
Trí thông minh trọng nhượng sống còn
Tâm bền định quyết sắt-son
Đức Nhân ái Đạo Người tròn nghĩa-phương.

9.- Đừng bận việc xa đường lạc nẻo
Chớ say trầm cái khéo vô căn
Bày ra mâu thuẫn lộn lăn
Giành tranh xô xát nhện giăng bẫy vòng.

10.- x Nhớ câu Đạo-đức Bá Tòng
Bạo hung tạo ác khó phòng bảo thân
Tam-Tôn kỷ niệm vần vần
Đây lời Bổn-Đế dặn cần khắc ghi.

THI

Ghi lòng khắc dạ tránh điều hư
Gần đặng chung nhau đến thiện từ
Bổn tánh vẹn gìn đây tiếng gọi
Đế thâm căn cố thỉ bình như.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

70. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 12 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

TAM-Tôn kỷ niệm tại Nhâm-Dần
HOÀNG-Lịnh phán phê đáo phục sinh
HUỲNH chủng hướng đầu dây giống Đạo
ĐẾ Quyền Trời Chủ chấn linh cần.

THI

Ngọ thời ngày thứ TAM-TÔN
Đề khai NGUYÊN-THỦ bảo tồn lý do.

1.- Đây Nhâm-Dần Hải Sơn nhân vật
Cuộc đoán phân tồn thất Tạo-Công
Hóa hoằng Luật Pháp trắng trong
Thay đời hung bạo cấy trồng giáo lương.

2.- Giáo Lý Đạo nghĩa-phương chân chính
Mới tại tồn người kính đời tuân
Lương tâm nhơn tạo cuộc mừng
Biểu gương Đức-Thánh tinh thần đoàn viên.

3.- Đạo chẳng chuộng thế quyền danh lợi
Đạo khai thông đường tới vận hòa
Đạo Người Trời Đất có ba
Đạo không ngược lại chữ hòa chung thương.

4.- Đạo truyền phổ kỷ cương trật tự
Đạo cánh tân cứu xử Khảm Ly
Đạo tâm duy nhứt bồi khuy
Đạo mầu gieo rải duy trì bảo sanh.

5.- Đạo chẳng bảo người tranh nhiều nẻo
Khôn biết mình tự khéo tạo an
Khéo khôn vững chí vén màn
Linh Quang nhứt điểm Khôn Càn nhứt khuôn.

6.- Đạo Thường Tin tròn vuông đúng Thiệt
Đạo đâu bày quỷ quyệt nhố nhăng
Đạo là đường rộng lại bằng
Tới lui sáng suốt rọi trăng đêm đầy.

7.- Kích tiếng chuông phô khai lý tưởng
Dóng cổ vang điển ưởng Chơn-thần
Chưởng tài giáo lý Lương-dân
Đáo đầu Phục-Thỉ dò lần nghĩa-phương.

8.- x Tam-Tôn kỷ niệm lập trường
Trường tu lớp học vịn nương Lý Trời
Rõ câu Đạo-đức cứu đời
Thấu thông hai chữ Ta Người một thân.

9.- Cộng hòa điều chỉnh Dân-tân
Reo chiêng tiến hóa vị nhân Thánh thời
Suốt thông người thiệt con Trời
Háo-sanh bảo thế bền nơi Khánh-Tường.

THI

Khánh tiếc Tường tâm tạo nghĩa-phương
Gia đồng đình đẳng hóa-nhơn thường
Háo-sanh bất sát tồn chung thỉ
Đức độ tài năng trí dũng cương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

71. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ trưa)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ Giáng-Đàn.

THI

VIỆT chủng rõ danh hiệu Đại-Cồ
NAM-Bang ý thức Xích Huỳnh đô
THÁNH danh nêu ánh miền Đông-Á
MẪU chỉ Tông truyền Châu-Thiệm phô
ÂU Sắc Mạng đề phân Bá-tánh
CƠ thời trọng hệ định tiền đồ
Giáng hoằng lý tưởng con dân rõ
Đàn trọng Tam-Tôn non nước Ngô.

Mẹ đây Tổ-Quốc, danh hiệu Âu-Cơ, trước chấn hưng mối chánh qui mô, phân Bá-tánh Đại-Cồ lập chủng. Dân Nam, con Việt rõ thông lẽ thiệt, Quốc độ nầy lẽ biết trật tự trên bốn ngàn năm. Qui Cửu-Chân thống nhứt hương trầm, danh sáng lạn sưu tầm cho triết sự. Tổ Tiên mối sử, Tông ngữ giải triêu, cơ cuộc dệt thêu kết lại đồng bào nhứt trí. Phá tan mưu quỷ, tháo dỡ ngục hình, giai cấp đem nhân nghĩa thuyết thật thi háo hòa bình, trong cơ hội đáo đầu, Trời Nam người báu. Nam-Bang Quốc-Đạo, sử háo bảo sanh, nhân nghĩa thuận hành, nêu danh tiền hướng. Con ôi! cuộc đấu tranh miễn cưỡng, ngòi mâu độc ác chưởng họa lan, chung con Nữ-lưu danh nghĩa vén màn, đem Chơn-Lý phá tan luồng hắc khí đó chung con mỗi mỗi.

THI

Chung con Nữ-sĩ chí tài năng
Dân Việt Nam-Bang vén hẳn xằng
Sát quỷ trừ tà loài hút máu
Bảo sanh chủng sự sáng dường trăng.

THI BÀI

TAM-TÔN kỷ niệm đây ngày
Nêu lên NGUYÊN-THỦ trổ tài Phục-Nguơn.

1.- Tạo thời thạnh dẹp hờn bỏ oán
Đem chương-trình Trời dặn chung hòa
Đồng bào xứ sở dân ta
Yêu thương sử sách trải qua mấy ngàn.

2.- Chí hùng anh rõ ràng rạng tỏ
Rẽ mây mù tháo trọ A-man
Đến đây sơ hở lầm than
Vì nhơn tâm biến hung ngang lộn nhào.

3.- Phải trấn tỉnh cần mau nhận giác
Tổ-Quốc nêu thượng đạt kỳ tài
Trung kiên minh chánh hiện đây
Nước non dân dụ Tam-tài phát minh.

4.- Phải yêu chuộng hòa bình Tông chỉ
Đem lý do tu kỷ vị tha
Nước dân Đời Đạo một nhà
Biên cương gấm vóc nguy nga bảo tồn.

5.- x Đến đây cuối chót Hạ-Nguơn
Thiên thời Phục-Thỉ Chủ Nhơn Nam Càn
Gái lành dân Việt hạnh trang
Phấn son dẹp cất tạo đàng bảo sinh.

6.- Lập trần gương mẫu hòa bình
Năm-châu Bốn-biển nhắm nhìn xứ ta
Bớ con lời Mẹ thiết tha
Phải Tin Thường Thiệt tạo nhà Đức Nhân.

7.- Giã con Nữ-sĩ dương trần
Mẹ ngưng điển huệ cảnh xuân phản triều
Vô-Vi huợt bác khinh thiều
Tới lui nhắc nhở đằng kiều dẫn con.

THI

Dẫn con dìu trẻ bớ dân Ta
Đại Việt Cồ khai bởi Mẹ mà
Đừng có dòm ai ngoài Quốc-độ
Chạy đua lạc hướng thảm sầu đa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn Nguyên-Thủ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

72. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè phận nữ gái lành thân
QUANG khách nhìn noi chí hiệp quần
PHẬT tại tâm-điền duyên cổi tục
GIỚI nghiêm tú liệt nghĩa hòa nhân.

Chị đây Phật-Nữ, Thiên phẩm Kiên-Quang, giáng Đàn trung truyền lý vén màn, kêu Nữ-phái cung Càn mau qui hướng. Đây là đường thông Đạo tướng, lối thoát hình phương tượng trần sinh. Cả kêu em Đạo bạn vẹn gìn, tròn bổn phận đăng trình gương mẫu, cho cảnh Tu-Di Thiên-Quốc Đạo đó em mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Đạo chuyển mỗi lần tăng
Tại chỗ phán phê gạn rõ rằng
Đúng thiệt con người vai gánh Đạo
Giả tâm tạo ác Luật Trời giăng.

THI BÀI

TAM-TÔN lễ trọng đề rành
Nêu cao NGUYÊN-THỦ Đạo Đời lý trong.

1.- Đem đến thiệt rặt ròng Phật Tánh
Có tâm lương giàu mạnh mẫu gương
Đứng ra lãnh gánh sanh thương
Hướng đồ xứng đúng thiệt thường giồi trau.

2.- Đừng để tiếng trước sau thay đổi
Chị e cho chịu lỗi phận hiền
Em lo tu tập cần chuyên
Ngày thành Chánh-Quả kết duyên sử đề.

3.- Danh Phục-Thỉ xinh xuê em hỡi
Tiếng tốt tươi ca ngợi muôn thu
Chung em nữ giới cần cù
Phát minh Đạo-đức Đường Ngu tiến hành.

4.- Cho rõ mặt gái lành đất Việt
Dưới Trời Nam ánh tuyết nguy nga
Em ôi! Người hiệp với Ta
Chung tu, chung học dựng nhà Tu-Di.

5.- x Mau lên đắp khuyết bồi khuy
Bảo-sanh Nhân-nghĩa đồng qui một trường
Rặt ròng nữ kiệt danh dương
Phương Nam tích đức kỷ cương lập trần.
Đây là đoàn kết tinh thần
Đây là kim ngọc trong ngần hồn thanh.

THI

Hồn thân tâm mạng có Trời che
Phải quyết chung tu chí dặt dè
Tín trọng tôn thành nguồn Đạo-mạch
Huy hoàng danh nghĩa vén màn the.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

73. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (4 giờ chiều.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Giáng-Đàn.

THI

VĂN tài năng thức nhận thời cơ
TUYÊN diễn phô khai Thỉ khắc Sơ
KHỔNG lộ ngày qua tình nhân ái
THÁNH nay nhắc lại ký Thiên-thơ.

THI BÀI

1.- Ký đề hai chữ Xuân Thu
Đại-đồng phán xét bình chu Cả-Và
TAM-TÔN lễ trọng đây là
Gọi rằng kỷ niệm một Tòa THỦ-NGUYÊN.

2.- Lời dạy kỹ nhân duyên Đạo ái
Tiếng ban gia lành phải mạnh truyền
Con người phải có hạn quyền
Lương tâm điều trị ngã thiêng vững về.

3.- Về Đạo-đức đề huề chung thỉ
Có Cha Trời phân chỉ lối đường
Nhân-luân Phong-hóa nghĩa-phương
Tiến tân tu tập danh dương thuận chiều.

4.- Cuộc trần hạ hắt hiu thay đổi
Thánh khuyên Đời tránh tội đa đoan
Đứng lên vén sạch trần màn
Quang minh hiểu vụ châu toàn lý chơn.

5.- Phải nhìn chặt nghĩa nhơn lập Tổ
Giữa Tông Đường Trời độ rõ rằng
Nêu cao trật tự mực giăng
Thước đo chung thỉ thăng bằng lưu lai;
Tam-Tôn Thánh giáng dạy bài
Có câu Nguyên-Thủ Trí Tài Đức Tâm.

THI

Tâm thành có thuở nghiệp nhà an
Đức độ chở chuyên trọn chủ thoàn
Tài thượng minh phân người đúng thiệt
Trí-tri cách-vật đến vinh quang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

74. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 - 4 giờ tối)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến Đạo Chơn-Lý lập thành
CA oanh tiếng sáng bảo đồng sanh
GIÁO truyền Pháp thể gương đời mới
CHỦ Tể là Trời mối mở manh.

THI BÀI

TAM-TÔN thời Ngọ chót ngày
Cả kêu nhân vật trổ tài hòa chung.

1.- Chữ NGUYÊN-THỦ qui tùng có một
Nguồn cội là một gốc vinh quang
Thủ đề tu tỉnh tâm hằng
Điều hành đây đó bước sang cơ thời.

2.- Thời Phục-Nguơn tay Trời quyền định
Cơ thưởng răn Tái-Thỉ tịnh cơ
Đây là Thiên-Đức Thượng Thơ
Thiên tuần Thiên-Quốc Hậu Sơ Hoa-hồng.

3.- Lễ Tam-Tôn Trời trong chứng tỏ
Chứng người nào biết rõ Lý-chơn
Nước non dầu có mẻ sờn
Trời con Chơn-Lý vờn vờn bao la.

4.- Kêu nhân sanh nhìn Cha Trời Chủ
Có giác tri Nguyên-Thủ đáo đầu
Rõ thông cái máy cao sâu
Cân đo, lường đóng một bầu phân minh.

5.- x Tránh xa lối chạ nghiêng chinh
Cấp giai hòa ái chung sinh tỏ tường
Phật-tâm Đức-tánh nghĩa-phương
Dò chơn kim cổ thiệt thường suốt thông.

THI

Suốt thông hai chữ gọi Vô-Vi
Kim cổ xưa nay rõ hiện thì
Đây đó có không phòng bổn phận
Con Trời cần cán trọng cao nghi.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

75. Bài đọc đãnh-lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN Quang chiếu rọi cuộc trần ai
ĐẠO-Đức độ Linh buổi cháy mày
LÃO dặn chung người cần Cảm-Ứng
TỔ Tông xứng đáng cội nguồn đây.

TRƯỜNG THI

1.- Vô-Vi kỷ niệm đây ngày
TAM-TÔN lễ trọng dìu bày lý phô
Có câu NGUYÊN-THỦ phục đồ
Phong đô mở cửa Hoàng-Đồ rước Linh.

2.- Đạo-Lý nhân ái công minh
Chánh chơn nghĩa vụ hòa bình cấp giai
Hiền đồ Nam Nữ hiện đây
Phăng tầm lý sự Đức Tài Trí trăng.

3.- Khai đường Thiên-Quốc thăng bằng
Nêu cao hai chữ rõ rằng Tu-Di
Bảo Linh tế thế bồi khuy
Vô-vi kỷ niệm ngày đây biết mừng;
Rõ câu tri thức dạ ưng
Xét thông nhìn suốt tin cần thật tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước giờ Chư-hiền về chầu lễ Vô-Vi kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

76. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Châu sáng tỏ trắng ròng trong
HOÀNG Lịnh phê ban phán cuộc đồng
ĐẠI Hội muôn linh hoàn nhứt mạch
ĐẾ Quyền Chủ-Tể khắp ngoài trong.

Thầy chung con Nam Nữ, Sáu-giống Năm-châu; một bầu Bốn-biển, hãy lắng nghe lời tiếng Cha dạy dẫn trẻ ngây thơ, mau tịnh tâm phản tỉnh hiện giờ, nhìn Lý Một Chơn-thần mà bảo mạng, đó chung con Ta nơi trần gian mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần Đạo chuyển mỗi lần cao
Muôn việc đều do muôn việc đào
Tỉnh chính biết đời cần tỉnh ngộ
Rõ thông còn mất mới thông nào.

THI BÀI

Vô-Vi kỷ niệm TAM-TÔN
Nêu lên NGUYÊN-THỦ dựng nền Nhân-luân.

1.- Khai lý tưởng bổng bừng chiếu rọi
Phá mù mê mây khói lung lăng
Con ôi! Đạo-đức thăng bằng
Bớ trò lãnh đạo bản căn hướng đồ.

2.- Cửa phong đô diễn phô khai mở
Chốn ngục hình đánh vỡ sập thành
Hùng anh đào tạo oai danh
Đáng trang xứng phận giúp lành cứu nguy.

3.- Đừng có để đó đây nghi ngại
Đem Lý-Chơn trang trải đời nhìn
Lý công bảo vệ thới ninh
Chơn-thần cứu cánh muôn sinh mê mù.

4.- Phá cái vách âm u bí ẩn
Là thuẫn mâu tạo giận kết thù
Giống nòi nhân loại đồng phu
Biết nhau mới dễ lạc thù lương năng.

5.- Đây tiền biểu gương đăng thanh bạch
Cả dưới Trời lồ trạch một Cha
Phước duyên lộc cả diềm dà
Lớn to nhỏ hẹp chung hòa bình an.

6.- Chót Hạ-Nguơn thời sang Thỉ-Đức
Chí Dân-tân sống mức thiên nhiên
Bớ con lớn nhỏ hậu tiền
Đừng cho xiêu đổ nối liền Phục-Nguơn.

7.- Người Thượng-trí tiếng chơn khải ngộ
Đời thanh cần kiên cố trị tà
Phân minh hai chữ Người Ta
Cho phù lý tưởng âu ca hòa bình.

8.- x Tam-Tôn lời dạy sắt đinh
Bớ con đo đóng Lý Tình vững yên
Vô-Vi kỷ niệm phỉ nguyền
Lời Cha gia giáo con hiền tỉnh tâm.

THI

Tỉnh tuồng thấy rõ cuộc vần xây
Giác nhận Lý-Chơn mối Đạo Thầy
Thấu máy hành tàng toan tránh tội
Rành thông hiền hiếu sắp ngày nay.

MƯU, bài nầy đọc trước thời Ngọ lễ Vô-Vi kỷ niệm Tam-Tôn, đọc rồi mới hành-lễ; giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

ĐÀN LỄ ĐỊNH-TÂM Tháng 5

77. Bài đọc trước thời Mẹo 20-5 Nhập Định-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 5/37 Nhâm Dần 1962 - 6 giờ sáng)

-------o0o--------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu tại Nam bớ trẻ trò
HOÀNG thành danh hiệu hữu công to
ĐẠI-Đồng chung cả con Trời Đất
ĐẾ Chủ Càn Khôn bớ trẻ trò.

Trước Đàn thời Mẹo, ngày Tịnh-Định Thầy ban dạy mỗi con Nam Nữ hiện giờ phải rõ thông gìn giữ lệ án qui mô, nghiêm thân tu mạng trọng thờ hằng tâm của chung con hiền hiếu.

THI BÀI

Ngày nầy Tịnh-Định hằng tâm
Trời ban khí tượng thậm thâm ân đề.

1.- Cả tiếng kêu đề huề an phận
Thọ ân hồng hưng chấn chí hiền
Bớ con nhìn thấu hậu tiền
Giờ nầy Thầy ngự Đàn-tiền phán phê;
Đạo-mầu Trời sắp xinh xuê
Nhâm Dần Ba-bảy qui về tại Trung.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Mẹo ngày 20 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962, đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

78. Bài đọc trước thời Tý 20-5 lễ Định-Tâm

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (11 giờ khuya)

-------o0o--------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Chứng-Đàn.

THI

NGỌC lành tu chính rọi đường chơn
HOÀNG Lịnh Sắc-phê chẳng mẻ sờn
ĐẠI-Hội muôn Linh trình đức nghiệp
ĐẾ ân điểm lựa phận Nguyên-Nhơn.

Thầy mừng chung con Nam Nữ trước Đàn thời Tý ngày Tịnh-Định niên vận Nhâm-Dần, câu lập trần Bảng Phong Thầy treo rằng: ban thưởng cho mỗi con dày công đúc rèn nên hình Đức-Thánh, đây chung con Ta hiền hiếu.

THI

Hiếu tâm lo phận gánh cơ thời
Hiền ngõ rạng danh đặng tốt tươi
Phấn chấn tinh thần oai dẹp ngụy
Trung kiên chủ nghĩa vịn Chơn Trời.

THI BÀI

Ngày lành giờ lặng bình yên
Giáng-Đàn phân chỉ hạn quyền bớ con.

1.- Đồng chung cả sắt-son nhứt quyết
Khắp thảy đều trinh tiết thuận thời
Hiện đang chầu bái Lịnh Trời
Thầy ban chữ ĐẠI cuộc thời vận an.

2.- Dầu Nam Nữ đừng bàn lăng lố
Phản tỉnh mà nhìn chỗ Thầy qui
Con ôi! cơ tạo châu-nhi
Đạo cao Đức rộng Tu-Di danh đề.

3.- Chiếm Bảng Phong dựa kề chung bạn
Có thi đua tỏ rạng đức công
Dẫn nhau tránh khỏi lao lồng
Ta-bà cõi thọ ngoài trong tươi cười.

4.- x Định-tâm Thầy giáng dạy lời
Nêu lên Bảng Ngọc lập đời từ đây
Thăng bường võ trụ hay hay
Trời Nam Đất Việt vui say thuận hòa.

THI

Thuận Thiên hòa bạn dẫn đoàn sau
Kêu tỉnh năm phương hiệp nhứt màu
Chỉ rõ Khôn Càn bao võ trụ
Khảm Ly đừng lộn chí phùng tao.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý 20 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 ngày Định-Tâm, đặng trong đó nghe chung, rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

79. Sắc-lịnh xướng danh Hội-Thánh: Đài-Nhứt 7 vị, Đài-Nhị 7 vị, Đài-Tam 3 vị, Đài-Ngũ 5 vị

S.L số: 6

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 5/37 Nhâm-Dần 1962 (10 giờ tối )

-------o0o--------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ Giáng-Đàn.

THI

NGỌC-Lịnh ban hành Phước hậu gia
HOÀNG Môn mở rộng rước trò Ta
ĐẠI-Thành đăng Bảng danh công nghiệp
ĐẾ Chủ muôn Linh Thống-nhứt đa.

Thầy các con, mỗi con hiện giờ định-tâm nghe Thầy gia ân tước lộc đây chung trò hữu danh trung hiếu.

THI

Hữu công Tái-Thỉ Phục đầu Nguơn
Chí dốc rẽ mây dẹp oán hờn
Tâm tỉnh phận hiền đồng khai ngõ
Tánh thông suốt nẻo khá ngừa chơn.

THI BÀI

1.- Đỗ-Văn-PHƯƠNG đừng sờn tâm chí (LTh)
Quyền Chưởng-Quản Thầy trí phận con
Cửu-Trùng-Đài vụ lo tròn
Tiến tân khai lối sắt-son kỳ nầy.

2.- Phan-Văn-NHỨT mối dây Chơn-Lý (P.Đức)
Quyền Chưởng-Đạo Tam-húy vâng nghe