1. Bài nêu danh năm Quý-Mão 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 3 tháng 1/38 Quý-Mão 1963 (7 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
CHỨNG ĐÀN BAN ÂN

THI

NGỌC sáng nêu cao ngọn đuốc minh
HOÀNG khai Huyền-cực gạn nhân tình
THƯỢNG lưu thấu triệt lời ban bố
ĐẾ chứng Đàn trung điểm sĩ nghinh.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ toàn cấp chí vai, định tâm thiền tánh, trọng kỉnh lễ Khai-Niên rằng niên Quý-Mão, Đạo lịch 38 năm đầy trưởng thành, rạng danh Tu-sĩ đó chung mỗi mỗi. 

THI

Nêu danh điểm phận chấm công con
Nam Nữ đồng chung hiệp bảng son
Tiến hóa kỳ nầy nền Quốc-Đạo
Tu-Di rõ tiếng phải nên tròn.

THI BÀI

1.- Trên Tòa ngự Cha đây Trời chủ
Nêu danh hiền qui-củ con dò
Chỉ Nam THIÊN-ĐỨC mở pho
Đây là Quý-Mão hô to GIÁO-HOÀNG.

2.- Ban Hội-đồng Khôn Càn GIÁO-CHỦ
Rằng TAM-HUYỀN ký chú khai lai
TAM-HỒN huợt bác rạng ngài
TAM-TÔNG ứng hiện thời nầy chấn hưng.

3.- NHỊ-HÌNH-ĐÀI vui mừng yếu sách
TAM-BỬU nêu ngọc thạch TAM-THANH
Lý tình, Thể thức rạng danh
Gọi tròn Bát-Bửu  THƠ VĂN, CƠ THIỀN.

4.- Về NGŨ-HÀNH cần chuyên lưu chuyển
NGŨ-HIỆP là cải thiện tạo thời
HƯƠNG Trầm THANH-NỮ vâng lời
Nêu danh Hội-Thánh bền nơi diệu hòa.

5.- Về NGOẠI-GIAO Ngọc-Tòa thanh chiếu
THẬP-BÁT BAN BỘ điệu thạnh hưng
Nêu danh BẢO-ĐỨC vui mừng
Về phần VỆ-ĐỨC ân cần liên giao.

6.- NHỊ-THẬP-BÁT TÚ hào tinh tấn
Có BỘ, BAN khỏe mạnh TIẾP-TÂN
Rõ thông CHIÊU-ĐÃI ân cần
Toàn BAN-THƯỜNG-THỨC tinh thần tề tu.

7.- Về BÁT-BỘ định thâu mạng vận
Chỉnh điều thông xuôi thuận một lèo
Nêu cao danh rạng đuốc khêu
BÀN-CAI-QUẢN trọn nhẫn nhiêu cứu đời.

8.- Về ĐỔNG-LÝ vận thời tu chỉnh
Hướng BỘ, BAN BA phận liên đằng
Đâu đâu yên lặng thăng bằng
Lập trần Tái-Thỉ dò phăng chánh truyền.

9.- Phải thông hiểu hạn quyền người Đạo
Tái-Thỉ là cải tạo tục tê
Chấn hưng Dấu-thỏ Đàng-dê
Anh hùng bảo mạng danh đề thiên thu.

  10.- x Nêu danh chung cả người tu
Cấp vai Thầy điểm công phu nghiệp đầy
Trăng trong gió mát hây hây
Hiện đây ra mặt kiện Tài Đức Tâm.

THI

Nêu danh Nam Nữ cả đồng con
Thiên-Quốc đề ghi tạc bảng son
Muôn kiếp toại phùng đây rỡ rỡ
Nghiệp công chói rạng rọi muôn Thu.

MƯU, bài nầy con đọc trước thời Tý ngày Ba, lễ Đàn Khai-Niên nơi Thiên-Quốc gọi nêu danh chung mỗi con toàn cả, rằng Thầy ban ân chung hiền hiếu dày công cứu thế đó chung con; đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

2. Bài đọc đãnh lễ tại Tòa-Thánh 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng Đàn

TRƯỜNG THI

1.- Thượng-Thanh Quý-Mão tao phùng
Lễ khai kỷ niệm vô cùng toại tâm
Chư-hiền Nam Nữ tỉnh trầm
Lo tu tỉnh chính phương châm Đạo-mầu.

2.- Lý-Chơn sáng suốt làu làu
Gió dông thay đổi phong trào chuyển quanh
Cần tu đúng bực tròn danh
Đừng cho lem ố mới lành phận nên.

3.- Tu thân lập thể đừng quên
Tránh xa giả dối chí bền thẳng xông
Ân cần chánh giác suốt thông
Luyện mài Bát-Bửu cấy trồng Lý-Chơn.

4.- Nhớ rành người có Bốn-ơn
Nhớ tâm bền vững dứt hờn hòa chung
Thượng-Thanh Quý-Mão tao phùng
Lễ khai kỷ niệm vô cùng toại tâm.

Chào Thiên-Chơn, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước chung nhau Chư-hiền Nam Nữ về Tòa-Thánh chầu lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

3. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ  Giáng-Đàn

THI

NGỌC-Sắc tứ phê điểm trẻ hiền
HOÀNG thành mối Đạo mới bình yên
THƯỢNG-Thanh Nguơn-Thỉ năm Ba-tám
ĐẾ Chủ đòn cân tạo Hóa quyền.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hãy định tâm nghe lời Thầy ban ân khai lễ, Đường-dê rằng Dấu-thỏ đây chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con mỗi phận ráng tường cơ
Mỗi lúc khuynh nguy chớ hỏng hờ
Phản bổn lập trần ngày Tái-Thỉ
Đời thay Vật đổi thán! xơ rơ.

THI BÀI

Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ năm nầy
Gọi rằng kỷ niệm tỏ bày Bốn khoa.

1.- Ngày Trời định gần xa tề tựu
Đặng hiến tâm ký chú chơn truyền
Gió dông đừng có não phiền
Bình an lặng vững đồng thuyền lướt khơi.

2.- Biển trần khổ tơi bời lặn hụp
Con dã tràng tấp nập nào ngưng
Bớ con sáng suốt thẳng chừng
Lái lèo đến bến Bình-Quân chầu Thầy.

3.- Niên Quý-Mão hiện đây cơ cẩn
Buổi đáo đầu mạng vận chuyển sang
Bền tâm mới đặng toại đàng
Chỗ thông lập Hội Nhứt Càn Thượng-Ngươn.

4.- Cơ Tái-Thỉ Nghĩa-nhơn ban bố
Cần tỉnh tâm hối ngộ Từ-bi
Phải nhìn hai chữ Tu-Di
Bảng đề Thiên-Quốc vui suy nghiệm mừng.

5.- Lập Trung-Ương một chừng tiến bộ
Đừng hớ hinh phải cố trung kiên
Độ điều sanh chúng bình yên
Đại công nào dễ não phiền nào vơi.

6.- x Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ lập đời
Đời thông Lý Đạo ta người đoàn viên
Có tu mới có phỉ nguyền
Vạn-Linh đô tụ trạch hiền hướng qui.

THI

Qui-nguyên Đạo-mạch hiện đây là
Hướng mạng Hiếu Trung Thọ Phước đa
Hiền ngõ trổ tài Trời thưởng Lộc
Cuộc thay vận chuyển chẳng rời đa.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

4. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn

THI

DA thịt thể thân phải chỉnh cần
TÔ bồi tánh mạng tỉnh hồn nhân
GIÁO truyền Lý tưởng hòa chung mối
CHỦ-Tể là Trời định phán phân

Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, lễ trọng khai lai gọi kỷ niệm năm nầy Sáu Ba hiệp Chín, con người cần phản tỉnh, nhìn tin Trời Cứu-Thế nhơn gian, người tu an mạng vén màn xem mừng sống kỉnh Trời tôn trọng Đạo đây chung mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần thay đổi mỗi lần nguy
Phải biết yêu thương phải biết kỳ
Kỉnh trọng Chúa Trời cần kỉnh mạng
Suốt thông Công-Tạo suốt đàng đi.

THI BÀI

1.- Suốt đàng đi chẳng nguy, chẳng hiểm
Chẳng hiểm nghèo đỏ tím phân minh
Phân minh thế sự Lý Tình
Thế-an Sự-chánh Lý-tin Tình-hòa.

2.- Khắp võ trụ gần xa có một
Một oai Trời một cốt chuyển xây
Chuyển xây phán đoán kỳ nầy
Đáo đầu vay trả đổi thay thế tình.

3.- Người biết rõ cần tin Trời Chủ
Chủ đòn cân võ trụ phán phê
Năm nầy Dấu-thỏ Đàng-dê
Đông-Nam-Á xuất bảng đề Thánh-Nhơn.

4.- Rằng xuất Thánh Đức Nhơn Nghĩa hậu
Ra lập trần truyền thấu vạn lai
Đức Tâm Tài Trí rạng ngài
Thợ Trời chỉnh thế bày khai cuộc hòa.

5.- Muốn cứu khổ đâu mà sợ khổ
Muốn giải nguy nào cố oán hờn
Rõ thông hai chữ chánh chơn
Chánh tâm tu kỷ hậu nhơn gom thành;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ dạy rành
Rành câu Đạo-đức Đại-Thành hiện đây.

THI

Hiện tại giờ đây cuộc đổi thay
Dân tân Đức Thánh chí anh tài
Cứu an thế sự hòa mối Đạo
Phản tỉnh hườn Nguơn thượng trí khai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên Sư lưu hành khắp Thánh Thất, Trường Qui, Đạo Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

5. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng-Đàn

THI

HỒNG-Lạc cháu con phải tỉnh lòng
BÀNG cờ tranh đấu dứt ngoài trong
TỔ Tiên roi để ngàn pho sử
QUỐC độ cộng hòa muôn chữ đồng
ĐẠI-Đạo Trời khai bày lý tưởng
THÁNH minh người lĩnh diễn chơn thông
ĐẾ thâm căn cố ngày tri mạch
Giáng tỏ Đàn trung Thống-nhứt xong.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, nước Việt-Nam sáng lập dư bốn ngàn năm, danh tạc sử hương trầm hực hở, bớ đồng con tỉnh lòng đừng cho biến dời dang dở, chung hòa thương tháo mở cả khuôn trường, rõ thông hai chữ nghĩa phương, tu tỉnh chính dấu đề Cứu-Thế, biết rằng cõi trần là oan hệ, cuộc thế hực phồn ba, phải rõ câu Phước Lộc quốc gia Trời ban tế chung hòa ninh thọ, người hiền khai ngõ, chí sĩ mở đường, vịn cầm chung hai chữ nghĩa phương, truyền nhân cách vị tha xá kỷ, Dân-tân mạng quí, Đức-Thánh trọng linh, rõ thông hai chữ Quân-Bình, tác phong rạng hóa sinh đồng thới thạnh đó chung con mỗi mỗi.

THI

Đất nước non sông có cõi bờ
Tổ Tông Công-đức trước sau chờ
Vị nhơn chói rạng bình Thiên-hạ
Luân lý sáng trưng trị quốc thơ.

THI BÀI

Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ lập trần
Chung con tỉnh chính rõ phần vững an.

1.- Phần vững an Trời ban thanh phước
Thanh phước là sáng suốt hòa chung
Hòa chung mới thoát nẻo cùng
Nẻo cùng xa thẳm ngoài trong hố hầm.

2.- Góc Trời Nam cao thâm sách sử
Gấm vóc là thần tử hiếu trung
Dặm dài cương liệt anh hùng
Mở mang Chín-chữ hội chung kinh trì.

3.- Tổ quốc thiệt hiện đây Cồ-Việt
Bớ con dân chí quyết châm phương
Châm theo Tông trưởng Ba-đường
Nghĩa-phương nhà tốt hòa thương hỷ hài.

4.- Tình anh em đừng bày chi phối
Mới tránh điều vò rối mối manh
Con ôi! đào tạo cuộc lành
Đừng cho xiêu đổ giựt giành tóc tang;
Từ đây chung cả vén màn
Anh em thứ lớp luyện thành chí thương.

THI

Chí cả Tâm cao Tánh đức thông
Thân thanh Thể chánh phận Danh đồng
Hồn siêu Mạng bảo đâu rời giác
Quốc thới Dân an Nước sạch trong.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC CHƠN QUÂN

******************

6. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

TRƯỜNG THI

1.- Phục-Nguơn Tái-Thỉ cơ Trời
Hy hy hai chữ Đạo Đời chung thương
Bản Đồ Hà lập thể tường
Thơ chương Lạc kỷ Thỏ nương Trăng rằm.

2.- Chữ Nhứt Càn phương châm một điểm
Có Rồng đoanh đỏ tím vàng xanh
Vận cơ đây đó Huyền hoành
Tiền khai Tam-thập-lục sanh chỉ Trời.

3.- x Lộn nên thể Phụng đừng vơi
Lộc hoằng tụ cốc vận thời hóa khai
Cửu hà thân mạng Trí Tài
Cơ thời Đức trọng Giáo lai Nhứt Hoàng.

4.- Thường hành chỉ đạo phục trang
Càn Khôn hiệp nhứt châu toàn thống qui
Mười hai cương sử tận trì
Bỉnh hành mối chánh trường thi ra bài.

5.- Càn Khôn Ly Khảm xây hoài
Cấn Đoài Tốn Chấn không ngoài Luật công
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ khai thông
Chiêu-Linh nhứt sự lễ Hồng-Hoa y.

6.- Tiến tân Đạo-đức duy trì
Chư-hiền Nam Nữ đường đi sáng ngời
Phục-Nguơn Tái-Thỉ cơ Trời
Hy hy hai chữ Đạo Đời chung thương.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng Đạo-Tràng thường lệ ngày lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ trong đó học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

7. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ sáng)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn

THI

THẦN thông Thánh sáng cảm Tiên nghi
NÔNG điện Phật công chánh-giác trì
ĐẠI-Đạo phô khai qui Ngũ-Giáo
ĐẾ thâm căn cố tỉnh thường tri.

THI BÀI

1.- Tỉnh thường tri chi chi thức nhận
Căn cố thâm thấu tận một nhà
Đế quyền Trời chủ Thầy Cha
Bảo-sanh Nhơn-nghĩa cộng hòa vững an.

2.- Chung cả thảy vạn bang hỏi thử
Có chi  mà qua chữ hòa thương
Đừng cho rơi đổ máu xương
Phải tu, phải tỉnh, phải tường Tổ Tông.

3.- Người phải biết Luật Công thưởng phạt
Gọi do Trời hiền ác nhắc cân
Ráng tu hòa hiệp vui mừng
Phải tường chung thỉ tránh cần bến mê.

4.- Đây tỏ rạng Đường-dê Dấu-thỏ
Trời điểm danh hiền ngõ khai đường
Khai thông nghĩa vụ tại phương
Tri nguyên Đạo-mạch vịn nương chơn Trời.

5.- Lập Tam-Hoàng Trời Người Đất tạ
Ngôi Nhứt Càn Đồ họa Lạc-Thơ
Rõ câu Đạo phục Thỉ Sơ
Thượng-Nguơn tái dựng còn chờ nẻo chi.

6.- Chẳng tin Trời Hồn nguy Thể hiểm
Chẳng sợ Trời Xác đệm Mạng vong
Quên Trời bị kiếp Đại-đồng
Phụ Trời phải chịu vướng vòng diệt thay.

7.- Nay đã đến năm ngày vận chuyển
Chung hiền lương anh yến mà chi
Anh tài mất Đạo thôi thì
Hiền không gặp vận khó tri mạng hồn.

8.- Lương sanh phải suốt thông tồn thất
Thuận kỳ Thiên thành thật tồn an
Nghịch ngang dồn dập lỡ làng
Trước sau cân nhắc rõ ràng thấm hay;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ đề bài
Thánh-Ngôn giác Thế tương lai roi truyền. 

THI

Roi dấu truyền Chơn-Lý tưởng kinh
Thánh-Ngôn giác thế chánh ròng minh
Thượng-Nguơn thanh thới đề tiên thỉ
Kỉnh trọng Trời Cha trọng nhứt tin.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành- lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

8. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ sáng)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập-lục thiên đức độ đời
HOÀNG gia Giáo-Lý thuận cơ Trời
HUỲNH khai thấu Xích Tiên nhiên kỷ
ĐẾ Chủ Càn Khôn thấu vận thời.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ THƯỢNG-THANH
Đề NGUƠN THỈ Đức nêu danh Sĩ tài

1.- Danh Đại-Đạo bày khai mau lẹ
Tiếng Cao-Đài cao nhẹ quang minh
Điềm lành chuyển gạn thế tình
Lập trần giáo Đạo Huyền kinh đạt thành.

2.- Người có Đạo người thanh danh phận
Đời thuận Thiên Đời thấu mạng Dân
Người Đời Đạo-đức tin cần
Đạo là Chơn-Lý Đức Nhân bởi hòa.

3.- Lập Tam-Hoàng một Cha Trời Chủ
Dựng ninh phong hấp thụ phước trong
Hiện đây Trời chỉ giống dòng
Giống là một điểm bình đồng người ta.

4.- Dòng Tông chỉ phân ra trật tự
Có lớp lang có cử động oai
Có Tâm, có Đức, có Tài
Có Hồn, có Mạng, có ngày, có đêm.

5.- Có tội phước có thêm có bớt
Có Luật-Công cân sớt giảm trừ
Cũng do chỗ thiệt chỗ hư
Nhơn tâm thân tạo hóa như bóng hình.

6.- Người muốn đạt vạn kinh ký chú
Xét thỉ chung xem đủ đó đây
Điều tà lẽ chánh cả hai
Lý nào Trời thưởng điều hay thể nào.

7.- Tuy đã có sâu cao lớn nhỏ
Khắp Hoàn-dinh đây đó chẳng lầm
Biết Trời cần phải hồi tâm
Hồi tâm về Đạo khỏi trầm đọa sâu.

8.- x Cả kêu khắp cả đâu đâu
Quên Trời mất Đạo vướng câu luật hình
Đại-đồng phán đoán công minh
Lành an dữ dẹp hòa bình nhơn gian.

THI

Nhơn tâm gian xảo bị trầm luân
Hiệp một hòa chung thương mến mừng
Tạo-Hóa Công-bình phê phán sự
Lành ban thanh phước dữ trừ ưng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

9. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ sáng)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ  Giáng-Đàn. 

THI

VIỆT-Quốc sáng khai chữ lý luân
NAM-Bang nhơn vị sáng cao bừng
THÁNH truyền Chương-Hiến niêm cương lệ
MẪU Tử đàng trùng chính kỷ ưng
ÂU lự chặt gìn nguồn Ngũ-phước
CƠ Thiên chấn chỉnh cội Tam-Dân
Giáng truyền Đạo-mạch đây Nhi-nữ
Đàn-nội hòa chung bớ yếu xuân.

Mẹ đây Thánh-Mẫu phê điểm danh hiền, bớ đồng con Nữ sĩ trinh kiên, khai lối thoát tội tình lã chã, phải tu thân lòng đừng sơ hở, tỉnh giấc hòe dứt nợ trần ai, làm làm sao xứng phận Nữ tài, danh điều hướng đàng ngay ngõ thuận đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Đàng ngay gương mẫu hướng điều Linh
Ngõ thuận Tam-thông Bát-bửu xinh
Nữ-sĩ hoa xuân đề Bảng-Ngọc
Đoài cung Thiên xuất Tử nghiêm kinh.

THI BÀI

Thượng-Thanh ngày thứ Tý thời
Đây là kỷ niệm Đạo Trời phục Nguơn

1.- Tái Thỉ Đức truyền nhơn vị trọng
Nền phong luân cửa Khổng ra vào
Nêu rành nhân lý rạng cao
Gái hiền gương mẫu cần rào ma ranh.

2.- Chí chơn thật tâm thanh thấu Lý
Tánh hòa bình rèn kỹ đúc khuôn
Bớ con Nhi-nữ tỉnh tuồng
Tỉnh tâm thấu rõ lớp tuồng lộn quanh.

3.- Đoàn Nữ phiệt liệt oanh hướng mạng
Khá trổ tài hựu hản Liễu-bồ
Liễu nhu bất nhược lập mô
Bồ phong xiêu bặt bất đồ nhượng phong.

4.- Lời Mẹ tỷ con thông phản tỉnh
Tiếng Mẹ ban dò vịn phát minh
Bớ con an vững Lý Tình
Nầy công đức độ chẳng chinh thẹn thuồng.

THI

Thẹn thuồng chi trẻ ráng cần tu
Tùy đức Nông bô chí lạc thù
Chỉnh tố đai cân đâu giá sánh
Gương đề Tử-Phủ chí Đường Ngu.

NGÂM

Đường Nghiêu Ngu Thuấn lập trần
Kêu con Nhi-nữ vui mừng tỉnh tâm
Bớ chung Tài Sĩ hương trầm
Gương lên phá tục phương châm ngõ hiền.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

10. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 - 2 giờ sáng

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn

THI

KIÊN tâm bền chí tánh hồn an
QUANG sát trần ai thấu đá vàng
Phật tự giác tri thành chánh quả
Nữ lưu tin hướng phải kềm gan.

Chị đây Phật-Nữ, Thiên tứ Kiên-Quang, giáng Đàn trung tỏ nỗi đá vàng, câu tồn thất vén màn chung em rõ, thuận Thiên khỏi hổ, nghịch Lý vong thân bớ đồng em tu chính luyện cần, tâm bền Đạo Lý Chơn khắn khít đó chung mỗi mỗi. 

THI

Mỗi lần giáng thế mỗi lần lu
Linh Điểm kém hao thể nguyệt mù
Cần cố lau chùi cho sạch bợn
Đừng lem chớ ố trọn người tu.

THI BÀI

1.- Trọn người tu nhược nhu hạnh đức
Đời thuần phong thước mực giữ gìn
Rõ ràng Đạo-Lý phát minh
Xét soi thân thể vóc hình giồi trau.

2.- Đừng có để lộn nhào Hồn Mạng
Kiếp làm người trong sáng bớ em
Đến đây nhứt mạch tháo rèm
Anh phong Nữ sĩ bươn đem Lý mầu.

3.- Chị đề chữ rành câu phá tục
Lập Quân-Bình kềm thúc hậu lai
Chung em Nữ-sĩ kiệt tài
Lương tâm hòa huởn đừng lai mối giềng.

4.- Đạo con người thẩm quyền nhi tạo
Chủ muôn loài cổi tháo mù mê
Em ôi! chung chí đề huề
Đừng chia cao thấp rồi tê tái lòng.

5.- Tê tái tận vướng vòng ma chướng
Gió sàng rao miễn cưỡng ích gì
Bớ em dứt bỏ thị phi
Bớ em tìm đến Trường-Qui ngõ hiền;
Thượng-Thanh kỷ niệm giải phiền
Trời đề Nguơn-Thỉ hậu tiền lưu lai.

THI

Lưu chuyển vần sang đủ bốn mùa
Cơ hành tám tuyết chát rồi chua
Soi trăng lòng tỷ không tròn hướng
Chức vụ Nữ-nhi chớ để đùa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

11. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng chuông thức mộng trần
TUYÊN ngôn Tái-Thỉ lập đời tân
KHỔNG lồ giác thuyết khai tâm huệ
THÁNH xuất tại Nam chỉnh bảo dân.

THI BÀI

Mẹo thời ngày chót giờ nay
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ Cao-Đài lễ nêu.

1.- Rằng cơ hội đổi thay khêu đuốc
Cả Đông-Nam-Á thuộc chủng Huỳnh
Trước noi Nhân đạo tiền trình
Tam-Nguơn cuối chót mạng bình vận sang.

2.- Đây ứng hóa Ngôi Càn lập cuộc
Cho trần gian nhìn đuốc Thiêng-Liêng
Tam-Thanh biến chuyển thâm uyên
Kêu đời phản tỉnh cần chuyên Đạo-mầu.

3.- Nay Trời dựng Nguơn đầu Đức Thánh
Chỉ phân bày lập hạnh tu lai
Dân-tân Nhân vị Tâm Tài
Tri hành trí cách bày khai đức thiền.

4.- Khắp võ trụ hạn quyền Trời chủ
Cả năm nơi qui củ bổn căn
Đạo hoằng Lý khải cao đăng
Tuần huờn Máy-tạo cõi hằng tâm lương.

5.- x Thánh ban lời dặn rọi đường
Đêm đông đuốc ánh Ngu Đường thú quê
Rõ ràng Dấu-thỏ Đàng-dê
Trăng thanh gió mát tụ tề thật thi.

6.- Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ đồng qui
Đời thanh Vật thụ vưng nghe tiếng Trời
Tâm, Hồn, Thân, Mạng vận thời
Chung hòa vui thắm Trời Người Đất đây;
Huấn truyền tuyên bố sắt mài
Luyện kim kết quả anh tài thuần phong.

THI

Thuần hậu phong luân tác túc danh
Anh tài kết quả Lý chơn thành
Nêu cao lý tưởng rèn khuôn mẫu
Luyện chính Đạo nhân chỉnh mối manh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài  nầy  giao  lại  Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ. Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng. 

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

12. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến Từ-bi cứu khổ nàn
CA oanh tiếng tốt Đạo vinh quang
GIÁO truyền Tôn chỉ thuần nhân ái
CHỦ-Tể một Trời Lịnh sắc ban.

THI BÀI

1.- Lịnh sắc ban Thiên-Đàng mở cửa
Cõi Bồng-Lai nuôi chứa người hiền
Thích truyền triệt giáng thâm uyên
Đêm đông ánh nguyệt hạn quyền rọi soi.

2.- Bừng mắt dậy hẳn hòi nhìn cảnh
Lẽ tự nhiên Phật Thánh lâm phàm
Cứu Linh độ tận Xuẩn hàm
Lục sanh tiến hóa diệu thâm máy Trời.

3.- Chữ Từ-bi là lời khải ngộ
Từ tâm lành Bi độ diễn tha
Cần nêu Bác-ái một Tòa
Bác khai bửu lộ, Ái hòa mạng linh.

4.- Ban lời dạy sắt đinh lưu hậu
Luật công bình noi dấu Tạo-Công
Phải cần tu tỉnh rèn lòng
Gần xa tối sáng ngoài trong một màu.

5.- x Chung hòa mới vững nền cao
Cao nền chánh-giác làu làu tâm thanh
Từ đây Đạo-mạch chỉ rành
Có câu xuôi thuận trọn lành bền yên.

THI

Ngọ thời ngày chót lễ chầu Cha
Chung cả chúng sanh khá tỉnh hòa
Nguơn Thượng Thỉ Sơ khai lý tưởng
Nêu danh Tử-phủ Thích Thiền Ca.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài  nầy  giao  lại  Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng. 

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

13. Bài đọc đãnh lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

ĐẠO-TỔ LÃO-QUÂN  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ năm nầy
Vô-Vi kỷ niệm trổ Tài Đức Tâm
Cần liêm lập hạnh đừng lầm
Đoan trang thân mạng thể chân chánh truyền.

2.- Về đây Thánh-điện hạn quyền
Diệu-Linh khải ngộ khắp miền trần gian
Ngôi thờ Chúa-Tể rõ ràng
Cúi đầu đãnh-lễ vén màn suốt thông.

3.- Tại tâm cảm ứng giác đồng
Ta Người hiệp nhứt rõ dòng giống đây
Điểm Linh là báu quí thay
Của Trời ban rải khắp ngoài đồng trong.

4.- Thợ Trời gọi Chủ-Nhơn-Ông
Lái lèo chỉ hướng Đại-đồng phán phê
Chung nhau Nam Nữ đề huề
Ráng tu đúng thiệt đồng về vui thay;
Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ năm nầy
Đời thay Vật đổi Người ngay thiệt người.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ đãnh-lễ khi về chầu lễ Vô-Vi kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

14. Bài dạy sắm Thường-Hành Đạo-phục Thiên-Đức Giáo-Hoàng 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 1/38 Quý-Mão 1963 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Châu soi thấu Bốn-phương
HOÀNG môn đâu phụ chúng sanh thương
ĐẠI-Đồng Linh tụ triều Thiên-Đức
ĐẾ giáo điều Linh bảo kỷ cương.

MƯU, con nghe Thầy dạy, chung Giáo-Hội Trung-Ương thấu tiếng Trời bày, con đồng Đạo Nữ Nam vưng nghe lý do Trời lập thể đây chung trẻ thơ mỗi mỗi.

MƯU, con phải sắm áo gọi Thường-Hành Đạo-Phục, lập thể Giáo-Hoàng Đại-Đạo rằng Thiên-Đức Thanh nhân lập trần cứu thế. Áo kiểu như vầy:

Áo Khai-Dương, mở đinh phủ gối dài 3 tấc liền trôn, cổ áo màu xanh, nút cổ màu huyền, hình tròn 1 phân, nút thân kết 3 hàng mỗi hàng 12 nút 1 phân hình tròn. Nút kiểu theo đây: bìa vàng tròn lộ thỉ thạch, hàng chính lộ tím 12 nút, hàng bên tay trái lộ đỏ, hàng bên tay mặt lộ xanh, 3 hàng cách nhau 1 tấc lấy tim làm chủ, cửa thân phủ kín y. Tay áo may liền, kết phân đồng mỗi tay 12 nút màu xanh.

Về thân áo: trước thêu Huỳnh-Long thuổi chúc Thơ châu, hình Huỳnh-Long đuôi thòng đến thận hữu, đầu đoanh ứng tả tâm, Thơ lạc Châu chiếu ngọn Thăng Thiên đồng viền màu ẩn Tam-Thanh chính kỷ Huỳnh Long Xích Lạc; nơi hậu thân thêu Kim Phụng rập cánh lộn nghi, chơn đứng thận tả, rân kỳ thủ hữu phế, trên có bụi lúa trổ oằn tỏ Lộc Nhân gian Phước Trời ban Linh thọ. Kim Phụng, Thanh Cốc đoanh vũ thuận chào Thiên-Đức. Màu ẩn Tam-Thanh không nên dậm pha sái Lịnh.

Bài nầy đến lễ Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ kỷ niệm Quý-Mão, Đạo-lịch 38 đọc trong giờ Đạo-Tràng, đồng Đạo Kim bằng công tâm thành tạo đến lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn cho rồi, trình bày cũng trong giờ Đạo-Tràng rồi chờ Lịnh không nên thọ y thiếu Mạng, lần lần Thầy sẽ dạy thêm, mỗi con tỉnh mừng hướng thọ.

THI

MƯU Thành MƯU Chánh khải thông Cơ
Thọ phận lập nên Đồ cảnh Thơ
Thiên-Quốc Tu-Di danh cứu thế
Vận sang thời chuyển hiện bây giờ.

MƯU, bài nầy con đọc trước trong giờ Đạo-Tràng lễ kỷ niệm Thượng-Thanh Nguơn-Thỉ năm nầy. Đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh gởi tận mỗi đơn vị Giáo-Hội Trung-Ương, Ngũ-Đài Hội-Thánh mỗi bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Thánh-Thất, Trường-Qui, Văn-Phòng, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN

15. Bài đọc đãnh lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ CHIÊU-LINH
Năm nầy Quý-Mão lòng in dạ bằng
Gọi rằng kỷ niệm dinh tăng
Ba kỳ khải ngộ liên tằng phát minh.

2.- Chư-hiền Nam Nữ đơn trình
Khấu đầu đãnh-lễ Thường Tin Thiệt hành
Rõ thông cơ hội Bảo-sanh
Nêu câu TỤ-VẠN nghĩa danh Cao-sùng.

3.- Thế gian tưởng niệm Huyền-Khung
Nhìn gương hướng mạng qui tùng đường chơn
Nêu cao lý tưởng vờn vờn
Lòng in dạ chuộng Bốn-ơn vẹn gìn;
Về đây chầu lễ Chiêu-Linh
Năm nầy Quý-Mão lòng in dạ bằng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Chư-hiền Nam Nữ về Tòa-Thánh chầu lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

16. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC sáng Trời trao thế sự gìn
HOÀNG môn Linh điểm ánh Thường Tin
THƯỢNG-Nguơn khôi phục thay đời mới
ĐẾ chỉnh nhơn gian khải đức minh.

Thầy mừng chung con Nam Nữ hiện giờ chầu lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, cần tu tỉnh tâm thình gương Tụ-Vạn, đến đây Tái-Thỉ đồng con học thông thấu hản, trỗi tinh thần rót cạn chí hậu nhơn, Đàn đào nhao liên kết dạ chớ mẻ sờn, câu tiến hóa lóng đờn Tạo-Hóa, nghe cho rõ rằng lời Cha dạy khuyên mà hỷ hạ, thuở lập công mau khá bền tâm, Đạo cao Chơn-Lý vịn cầm, nền đức trọng vui thầm rằng vững chắc đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần dạy bảo lắm nhiều khuyên
Kêu bớ đồng con dứt não phiền
Thượng hạ hiệu hành cho đúng nhịp
Trước sau thứ lớp vững bền yên.

THI BÀI

1.- Vững bề yên cần chuyên lo học
Học hành thông ngọn gốc phân minh
Nhớ câu giai cấp hòa bình
Nhớ câu Đạo-mạch Thường Tin Thiệt tròn.

2.- Lễ Chiêu-Linh chung con chầu chực
Kỷ niệm nêu thước mực đo cân
Đạo cao tưởng niệm chuyên cần
Đạo thông tâm định tinh thần vững an.

3.- An ở chỗ kỷ cang sắp đặt
Là gương nêu vặc vặc dẹp tà
Tránh điều giả ngụy yêu ma
Tránh xa cuồng vọng hiệp nhà Tu-Di.

4.- Nền Thiên-Quốc nguy nga Tòa chiếu
Hội đồng con hiền hiếu lập trần
Có câu Máy-Tạo tuần huờn
Phục-Nguơn Tái-Thỉ nghĩa nhơn bảo tồn.

5.- Cảnh vui đẹp người thông hiền ngõ
Nền vui xinh đời rõ đường ngay
Chung vui Đạo trọng Đức Tài
Trọn tâm tìm lối thoát ngày đứng điêu.

6.- Câu đáo đầu người kiêu vướng Luật
Chữ Tạo-Công một mực thưởng răn
Chung con tu tỉnh vén màn
Đồng con an mạng Thiên-Đàng đưa chơn;
Chiêu-Linh Thầy điểm ban ơn
Đồng con khắp cả lóng đờn Thiêng-Liêng.

THI

Đờn Trời giọng khải tiếng bồng siêu
Ai có biết ai nhấn phím chiều
Một Đấng Cao tài đường Chủ-Bỉnh
Nhịp nhàng in sắc phục hoàn triêu.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

17. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

Chưởng hoa toại đắc phận tường hoa
GIÁO hướng Môn sinh trọn chí hòa
VÔ thượng cao siêu bầu khí thoại
VI nhơn tỉnh mạng tránh đời ngoa.

THI BÀI

1.- Tránh đời ngoa người ta thương mến
Mến thương chung bước đến thanh bình
Thanh nêu xích kỷ anh minh
Bình hòa vạn vật Lộc ninh an bằng.

2.- Nay Bổn-Sư lâm Đàn dạy dẫn
Mong Môn-đồ kiên nhẫn lái lèo
Thuyền an gió tạnh thuận chèo
Gia tâm trỗi máy trường gieo lạch đồ.

3.- Thoát bến mê điểm tô tiến hóa
Mau đến bờ bể khổ dặm trường
Lướt xông lượn sóng tai ương
Lộ hình giác ngạn Triều-chương Lạc-Hồng.

4.- x Lần lần thoát khỏi Đại-đồng
Con Trời vui đẹp hòa trong hiệp ngoài
Bổn-Sư nương bút phê bài
Chiêu-Linh kỷ niệm năm nầy ba năm;
Thái hòa Đạo-đức phương châm
Thanh bình Tái-Thỉ hương trầm vật nhơn.

THI

Vật Nhơn Thọ Lộc Phước Trời ban
Cuộc Tái Thỉ Nguơn Đạo vén màn
Cảnh vững Tu-Di nền Chánh-giác
Danh nêu Thiên-Quốc chủ hòa an.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

18. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 - 2 giờ sáng)

-------o0o-------

VIỆT-NAM TỔ-QUỐC HỒNG-BÀNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng.

THI

VIỆT Cồ tiến hóa lắm đây ngày
NAM-Thiệm Bộ-Châu Xích-Đạo khai
TỔ nghiệp phục huờn danh sáng lạn
QUỐC an Thánh-Đức niệm Cao-Đài
HỒNG ân Nhân vật nêu Sùng sự
BÀNG Cổ  tiền gương biểu diễn tài
ĐẠI cuộc chuyển vần đồ Tái-Thỉ
ĐẾ thâm căn cố  Giáng truyền đây.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, giáng Đàn trung tỏ dấu vén màn, dìu con cả đồng thoàn tiến bộ. Bớ đồng con Nam Nữ thoát qua sông sầu bể khổ, phải vượt mau đến chỗ nền an, có hòa nhau hiệp chí thanh nhàn, đào nghiệp cả rõ đàng tiền hướng đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Vận chuyển thi ca dội tiếng đờn
Đêm thu trăng sáng chiếu lòng nhơn
Trọn ngày hực hở nào ai niệm
Bóng tối vọi đèn nặng nghĩa ơn.

THI BÀI

1.- Ngày Đại-lễ Chiêu-Linh kỷ niệm
Thời Tý đây chiêm nghiệm lời Cha
Bớ con đồng cả hiệp hòa
Gìn cầm hột giống tốt mà rải gieo.

2.- Ngày Bạch-Nhựt bảng treo Dương-khí
Đêm Thanh-Thiên Phước chí Tâm linh
Muốn cho trọn cả thái bình
Trong ngoài biết Đạo-đức gìn Tài tu.

3.- Gương kim cổ vãng thâu tồn thất
Ôn lại tâm các bậc tiền đồ
Dùng chi xây móng đắp mô
Phải dùng nhân ái khai đồ tương lai.

4.- x Giáng-Đàn Cha dạy một bài
Mừng con dân nước đó đây ráng dò
Cha là Tổ-Quốc khai pho
Việt-Nam Huỳnh-chủng hô to Việt Càn. 

THI

Càn Khôn phản khắc Khảm khai Ly
Kêu bớ đồng con thấu mỗi kỳ
Ba Sáu Mười năm rành nghiệp cả
Đạo cao Đức trọng đẹp bồi khuy.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

19. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 - 2 giờ sáng)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Phục Nguơn Đạo-đức làm đầu
Nêu danh Tái-Thỉ chung bầu Càn Khôn
Nhớ câu THIÊN Mạng duy tôn
Khắc ghi chữ ĐỨC Lịnh thâu chung đồng.

2.- Chánh Chơn GIÁO Lý Đạo thông
Nêu cao HOÀNG khí Tổ Tông một chừng
Tu-Di Huyền khải Tam Xuân
Cảnh nền Thiên-Quốc dạ ưng trọn thề.

3.- Chiêu-Linh lớp học đề huề
Khảm Ly tỏ chiếu tụ tề Vạn-Linh
Vạn là vạn ức Đức Minh
Dân-tân tạo lập thanh bình thái thông.

4.- Nhớ câu Xích-Đạo trọn trong
Niệm ghi một chữ Bá Tòng vị nhơn
Rõ ràng truyền bảo Bốn-ơn
Trước sau đây đó một cơn nhiệm mầu;
Phục Nguơn Đạo-đức làm đầu
Nêu danh Tái-Thỉ chung bầu Càn Khôn.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra rồi đọc giảng giải trong thời Đạo Tràng 9 giờ tối lễ Chiêu-Linh chung nghe học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

20. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963  (2 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN Minh Phật Giác chí Tiên thông
NÔNG vụ y bô Đạo-đức đồng
ĐẠI cuộc Tu-Di Huyền chiếu cảnh
THÁNH truyền mẫn lộ vị thành công.

THI BÀI

1.- Vị thành công nhơn đồng sự tỉnh
Đạo là đàng hiếu kỉnh hòa chung
Cả kêu thế sự nhân tùng
Tùng đường Chơn-Lý suốt thông con người.

2.- Phận Ta Người nhìn Trời lập thể
Tâm Thể đồng liên hệ chánh chơn
Chiêu-Linh khai kỷ Thượng-Nguơn
Đây là Tái-Thỉ đâu sờn chí công.

3.- Đạo là Đạo cần thông Lý Luật
Đức là nền lệ thức mến yêu
Mến nhau xuôi thuận một chiều
Thương nhau tránh chỗ chích chiu phanh lòng.

4.- Nhớ điểm Linh cả đồng Trời phú
Người ta người qui củ thuận thời
Thánh đây vâng Lịnh của Trời
Giáng-Đàn dạy chỉ tiếng lời phục qui.

5.- Chủ-Nhơn-Ông hiện đây Chủ-Bỉnh
Thay cho Trời phán định trần gian
Phá mê cổi tục vén màn
Đem chung nhơn loại hiệp đàng Đạo thông.

6.- Lập Tam-Hoàng Bá Tòng lưu hậu
Có Tam-Tông truyền thấu đồng tin
Ta Người Thường Thiệt hòa bình
Nhứt Linh nhứt mạch Lý Tình an vui;
Chiêu-Linh thời Mẹo rõ mùi
Đây là ngày thứ phục khôi Nguơn đầu.

THI

Ngươn thượng hiện đây phục nhứt quyền
Thỉ thành Tam-Bửu Đạo cần chuyên
Trời Người Đất độ chung muôn vật
Thế sự qui hồi thoại khí nguyên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

21. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-Thập-Lục-Thiên ứng hiện giờ
HOÀNG-Đồ khai mở hộ Thiên-thơ
HUỲNH Y xuất hiện đời tin chủ
ĐẾ Đạo là đây phục Thỉ Sơ.

THI BÀI

CHIÊU-LINH Đại-lễ thứ ngày
Trước Đàn thời Ngọ ra bài chỉ căn.

1.- Đây Đường-dê dò phăng lý tưởng
Dấu-thỏ đề hình tượng Huỳnh-Long
Phụng ra đời gáy tiếng song
Phước duyên Lộc cả tiền thông, hậu tường.

2.- Bảng Chiêu-Linh phô trương cội đức
Trời chỉ đường thoát tục bớ người
Người thông nhìn Chủ lập đời
Đời an nhìn Chủ Ta Người như như.

3.- Phận con người gần Trời có Đạo
Đạo cứu Đời châu đáo mẫu gương
Tỏ tường Tánh Đức Tòa-chương
Lo tu lo học nghĩa phương Đạo đồng.

4.- Đồng phản tỉnh thoát vòng tục lụy
Chung tu tề thiện chí từ đây
Nhớ câu thoại khí hay hay
Nhớ rồi tiến hóa tỏ bày thỉ chung.

5.- x Tam-Hoàng nhơn loại Đào trung
Ươn gieo giống tốt có không hiệp hòa
Có là Người có Thầy Cha
Không lay chí cả đồng ca tiếng Trời;
Nhơn luân Phong hóa thuận thời
Cuộc an cơ sáng Đạo người phương châm.

THI

Chiêu-Linh Tụ-Vạn lễ ngày nay
Đạo-đức ban khuyên đã có bày
Kinh sử ghi đề người phải học
Học thông đường cả Lý Tình đây.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

22. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang khai tịch Bốn-ngàn qua
NAM-Thiệm Bộ-Châu Đạo-đức mà
THÁNH xuất Non côn truyền tánh mạng
MẪU Nghi Tông chỉ Thoại điềm ca.

Mẹ đây Thánh-Mẫu, Tiên tịch Việt-Nam, cả tiếng kêu con cả Nữ Nam, chung Đàn-nội Tý thời nghe dạy, đồng con an hòa trước sau thi hành theo lẽ phải, là mẫu gương ứng thoại chiếu minh, đồng con thuận vận cơ bình, mau điều chúng tin nhìn Trời trong là khối trí, con Ta từ xưa nay rõ thấy, chí phương trương nương gậy minh linh. Phước đức thay! Xích Đạo khai Huỳnh, Ngọ-môn mở rộng tiền trình, Nam-Thiệm Bộ-Châu non sông mạch gieo chỉ lộ, bóng núi Ngự tạo Thiên-lầu, Quang Linh kỳ Lý dụ, thấu bốn bề danh đại cuộc chữ đề Tu-Di điềm thoại, bớ chung con tỉnh tuồng nhớ lại Thiên-Quốc danh nêu thảy thảy bảo lành an. Đây Tý thời ngày thứ Mẹ lâm Đàn, kêu Nữ phái khuyên than lời giác đác đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi  con tỉnh lại phải mừng vui
Xa tránh nhố nhăng khỏi sụt sùi
Tiến hóa là đường thông sáng suốt
Nhơn luân phong mỹ dạ đừng nguôi.

THI BÀI

1.- Dạ đừng nguôi cần vui tu chính
Giác nhận người có bịnh tư riêng
Giác rồi phải sửa cho liền
Lý-chơn chánh thể Mẹ khuyên đây mà.

2.- Phận Nữ nhi thiết tha đau khổ
Chỗ cấp giai đánh đổ hẹp hòi
Bớ con xét xử hẳn rồi
Cần tu vui Đạo đuốc soi toại lòng.

3.- Con ôi hỡi đèo bồng chi bấy
Về điểm trang cần cậy Đức Tâm
Trung-dung vóc ngọc hương trầm
Châu minh cảnh chiếu đừng ham phấn mày.

4.- Chữ trang sắc lá lay lắm trẻ
Giả tạm là xa Mẹ bớ con
Lệ là chiu chích mẻ mòn
Điểm Linh lu tối đâu còn Chơn-Nguơn.

5.- Gái hùng thư Bốn-ơn khắn khít
Đứng lên mà trạm tịch lương tri
Tuốt gươm huệ cảm một khi
Dứt luồng tai ách chung đi chầu Trời.

6.- Về Nữ kiệt phiệt thời Chấn tiến
Cần rõ thông chí nguyện lập công
Từ đây mỗi tục dứt xong
Anh hùng tác động lập công cứu đời.

7.- Cứu là chỗ dìu người chính tỉnh
Tháo khuôn trường hẹp kín nhốt người
Đến đây có phép của Trời
Mẹ trao tay trẻ cứu đời về an.

8.- x Phép là Thường Thiệt vén màn
Phép là Tin một chung đàng Đạo thông
Bớ con Nhi-nữ Lạc-Hồng
Đài-Cao sông cửu chung đồng vui tu.

9.- Đường-dê Dấu-thỏ phá mù
Ngõ hiền chờ trẻ hướng đầu chúng sanh
Phù hoa là cuộc hôi tanh
Bớ con phải rõ mối manh Mẹ bày.

10.- Vẹn gìn Tứ-Đức Tam-Tài
Lộc trăng Nhơn thụ rạng ngài Phước ban
Kêu con Nhi-nữ Trung đàn
Gắng ghi lời Mẹ thở than buổi cùng;
Chiêu-Linh Tụ-Vạn hô tung
Phục-Nguơn Tái-Thỉ nhơn tùng Thiên-ân.

THI

Thiên Địa Nhơn gian Đạo-đức truyền
Kêu con phái Nữ Tử Tôn kiên
Ghi lời Mẹ bảo mà tu tỉnh
Lìa tránh dã tràng rõ phận duyên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

23. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

KIÊN dè từ bước đến lầu Nam
QUANG chiếu minh trưng tránh khóa vàm
PHẬT tại tâm-điền duyên nối đức
Nữ nhi em hỡi Đạo bền tâm.

Chị đây hỡi! Chung em nhớ lại cuộc tề tu phải cần chuyên luyện chính Xuân Thu, Chị đến hòa nhu Hiền-muội, công cao tiếng dội, nghiệp cả duyên thành. 

Ngày trước như  Chị đây cũng phái Nữ phận hôi tanh, lòng gội tắm nước lành gương thiện tất, đến đây chứng quả đề nêu ngôi Phật, chữ sắc đề vuông tất KIÊN-QUANG, giáng Đàn đây lời tỏ vén màn, kêu Nữ phái khải thông chánh-giác đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần giáng thế tội tình đa
Kêu bớ chung em ráng thuận hòa
Thấu Lý chung nguồn Chơn hiệp mạng
Truyền lưu danh nghĩa thiệt thường tha.

THI BÀI

1.- CHIÊU-LINH TỤ-VẠN Dậu thời
Đây là ngày thứ Đạo Trời đề danh
Chiêu là tập hợp chung lành
Linh qui nhứt điểm thanh thanh nhơn hòa.

2.- x Đạo của Trời, Trời Cha Chúa-Tể
Phận làm người liên hệ Tam-Tài
Gìn thông Bát-Bửu hiện đây
Giữ tròn Nhân lý đổi thay tục mù.

3.- Kêu chung em Nữ nhu yếu nhược
Ráng tiến hành từng bước vững an
Em ôi! nắng lửa chứa chan
Mưa dầu mồi dẫn thở than đặng nào.

4.- Chị bảo đây lời ao tiếng ước
Mong đoàn em mực thước vịn dò
Em ôi! chức vụ lắng lo
Lo tu thoát khổ bụi tro lem mình.

5.- Sự chiếu chăn ân tình thâm ái
Đó là đường phải trái cẩn kiên
Chỗ nào có Đạo là duyên
Nơi nào thiếu Lý cuộc phiền thảm thê;
Nhớ nhìn Dấu-thỏ Đường-dê
Tiến hành kịp vận đồng về Diêu-Cung.

THI

Diêu Diêu Cung tịnh Mẹ chờ trông
Kêu cả trần gian phận má hồng
Phải tránh bụi tro lo học Đạo
Khuôn trường cổi tháo tiến đường thông.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường- Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

24. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng kêu thế tỉnh tuồng
TUYÊN ngôn Lý Pháp Đạo tròn vuông
KHỔNG lồ buổi chợ ai hài cảnh
THÁNH Đức đường Tiên rập mẫu khuôn.

THI BÀI

Chiêu-Linh thời Mẹo chót ngày
Chư-nhu hiện hữu Đàn đây lóng lời.

1.- Chữ phản tỉnh thuận thời Trời chỉ
Câu thiện tâm Tài Trí Đức nhân
Đạo người sáng suốt thuận cần
Hòa chung lý tưởng dò chân của Trời.

2.- Đạo là Đạo nhân luân thời vận
Đạo dạy ròng kiên cẩn thỉ chung
Ngũ luân phong hóa trùng trùng
Tổ Tông tưởng niệm hòa chung một màu.

3.- Đạo là đuốc làu làu chiếu rọi
Ai đi đường nhìn khỏi lạc sai
Đường xa chơn bước chẳng hoài
Đường lành ngõ phải hiền tài tiến nhanh.

4.- Tránh các nẻo lợi danh quyền thế
Xa các luồng mưu kế yêu ma
Muốn cho người hiệp Trời Cha
Phải tuân vận mạng cộng hòa cấp giai;
Thuận Thiên tu tỉnh đêm ngày
Ngày lành tháng tốt phô bày đại công.

THI

Đại cuộc Tu-Di chuyển Đại-đồng
Nêu danh Thiên-Quốc gọi đề công
Cả kêu chung cả tròn tu mạng
Chí thánh minh quang chí mỹ đồng.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ kỷ niệm Chiêu-Linh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

25. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH Lý đời thông tưởng niệm tu
CA vang tiếng Đạo phá mê mù
GIÁO-Hoàng Thiên-Đức tay thuyền lái
CHỦ-Bỉnh Nhơn-gian chiếu Nguyệt thu.

THI BÀI

Đêm Thu Nguyệt chiếu một Tòa
Trọn tròn Trung thứ gia gia tân truyền.

1.- Lễ Chiêu-Linh thâm uyên thời Ngọ
Ngày chót là Dấu-thỏ Lý Thiên
Bớ đời đừng có oán phiền
Khắc qua thời mãn ngày riêng tiến hành.

2.- Đồng nhìn chỗ trăng thanh tròn mãi
Chớ tưởng tư tâm tại ngày xuân
Ngày qua giờ đến huờn tuần
Đó đây sau trước cảm ưng đổi dời.

3.- Xuân đừng ngỡ cuộc chơi thậm chí
Thu chớ cho niềm ý tri tường
Bớ người tránh nợ oan ương
Xuân qua, Hè đến, Thu chương, Đông tàn.

4.- Đây Phật giác rõ đàng nhiên cảnh
Về cuộc trần mộng ánh đoanh giăng
Biết bao khóc khổ nhố nhăng
Trần ai nhiều nẻo lạc đàng Trời khai.

5.- x Đàng thông Đạo trọng Tam-Tài
Ngõ hiền Ngũ-phước trong ngoài tề tu
Một năm lời tỷ Xuân Thu
Hè Đông chẳng nhớ vén mù người ôi!

6.- Hiện giờ tỉnh chính đắp bồi
Cho an bổn phận nhìn ngôi Phật Tòa
Thảy đồng chí hiệp tâm hòa
Cố kiên nhẫn nại Đạo nhà phát minh.

THI

Phát khai lý tưởng dẹp lòng riêng
Đạt đặng Chơn như Chánh giác viên
Minh mẫn con người đời tỉnh chính
Tài Tâm Trí Đức cẩn gìn kiên.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-vạn, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

26. Bài đọc đãnh lễ tiếp hành lễ Vô-Vi nơi Diệu-Linh Thánh-Điện 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN Huyền Minh-đức cuộc Dân-tân
ĐẠO Đạo nhơn gian thấu Bốn-ân
LÃO Lão Chơn-truyền kim thức cổ
TỔ Tông Tổ phụ Quốc Thiên Chân.

THI BÀI

1.- Huyền Tam huyền nêu danh Giáo-Lý
Đạo bày khai thâu kỷ Chủ-Ông
Vô-Vi Đàn tịnh có không
Chư-hiền Nam Nữ Xuân đồng tịnh nghi.

2.- Giờ đãnh-lễ trí tri ân nghĩa
Trước Ngọ thời kỉnh nể niệm thâm
Diệu-Linh Thánh-Điện phương châm
Tới lui thăm viếng vịn cầm bổn nguyên.

3.- Từ đây vẹn bình yên chỉ hướng
Đãnh-lễ rồi niệm tưởng hiện hành
Khai chuông Đàn nhập mối manh
Đường-dê căn chỉ thỏ quành Dấu khêu.

4.- x Vô-Vi máy sáng Trời nêu
Đây là nơi chỗ trịch tiêu nhơn tùng
Chung đồng thế sự thính tùng
Con Trời xét Lý suốt thông tỏ tường;
Tỏ ra nghĩa vụ hữu phương
Chiêu-Linh Đàn-Tịnh Ngọ nương đồng hòa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy đọc trong giờ đãnh-lễ nơi Diệu-Linh Thánh-Điện trước thời Ngọ, đọc rồi hành-lễ, sau thời đọc bài Hộ-Đàn kể từ đây.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

27. Bài dạy sắm Đạo Y Đơn phục Thiên-Đức Chủ-Ông 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 11 tháng 3/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC mài thường sáng đó bầy con
HOÀNG Lịnh sắc phê chẳng mẻ mòn
ĐẠI hội Vạn-Linh quyền Chủ-Bỉnh
ĐẾ triều phục thiện toại nhơn đồng.

MƯU, Con nghe Thầy dạy, trong giờ Đạo-Tràng thường lệ Đại-lễ kỷ niệm Chiêu-Linh Tụ-Vạn Quý-Mão Ba kỳ Nhựt thì vui đẹp. Lẽ trình bày Y-phục Thiên-Đức Giáo-Hoàng gọi Thường-Hành Đạo-phục, vậy Thầy chấm công đồng con Nam Nữ gia tâm nhứt trí tạo thành! Vật thiển, tinh thần cao, chung nhau trong lớp học giàu tâm bền tánh nghe Thầy ban ơn dạy chỉ đây chung con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con khắn khít thấu lòng thanh
Kỷ niệm gọi danh chí thật thành
Phấn khởi vui mừng nhà có chủ
Chủ nhà thân hữu Đấng Toàn-Anh.

Vậy chung con gia tâm nhứt trí tạo một ĐẠO Y ĐƠN PHỤC Thiên-Đức Chủ-Ông đến lễ Hồng-Hoa bày trình trong giờ học Đạo đó đồng con mỗi trẻ.

Áo kiểu theo đây:

Khai Dương như trước, đóng 3 hàng nút, chánh tim màu vàng, bên tả màu xanh, bên hữu màu đỏ. Mỗi hàng 12 nút 1 phân, tròng nút màu thủy thạch, bìa nút bọc màu kim chi châu chiếu. Tay áo để liền, gắn mỗi tay phân đồng 12 nút tím hình tròn 1 phân. Cổ đóng 1 nút 1 phân màu đen. Giáp cang thân áo tạo hình Lạc Thơ Tiên Thiên sanh hóa, bề cao cấn quả tim nhân hình khuôn Lạc Thơ trống lòng vòng 3 phân, có chúc khí Chỉ Nam Thiên Đức, Nam sanh hóa Độn bĩ cực phản phục Hư vô.

Phần MƯU, con do Lịnh ngày chót lễ Chiêu-Linh họa ấn Lạc-Thơ có Thầy chứng cho Tý tùng Triêu dẫn. Mỗi con vưng mạng chí toại ngày xuân đó đồng con mỗi mỗi.

THI

1 Mỗi lần xét rõ cõi lòng chung
Quà dấu Kỷ cương phận sự tùng
Hữu hạnh gia tâm theo Chánh-giác
Tâm thành gặp thuở Đạo nhà chung.

MƯU, bài nầy con đọc sau giờ trình chiếu áo gọi Thường-Hành Đạo-phục Thiên-Đức Giáo-Hoàng của Chưởng-Quản thuận trình, lẽ bày khai con hướng dẫn. Con đọc rồi giao lại Chưởng-Quản in ra Chuẩn-y Sắc-lịnh Ban-truyền, gởi đồng mỗi con mỗi bổn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng 

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

28. Chơn-Lịnh Họa Cách Lạc Đơn Y Thiên-Đức 

******************

Đại-lễ LONG-HOA LINH-DỤ

29. Bài đọc đãnh lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đây ngày kỷ niệm LONG-HOA
Chữ đề LINH-DỤ gọi là phán phê
Phán ghi công trạng lành phê
Đoán là răn trị người tê tái tuồng.

2.- Chư-hiền cần vẹn tròn vuông
Lo tu, lo học mẫu khuôn đúc rèn
Chớ đừng lầm tưởng Đạo hèn
Thố tâm xiêu đổ rồi xen tánh tà.

3.- Hiện giờ vẹn Đạo tài ba
Ngày mai rực rỡ nguy nga vô cùng
Muốn cho thế sự hô tung
Hiện đây cần cố Trung-dung thi hành.

4.- Làm sao phải phận người lành
Đừng cho lỡ dở thân đành thiết tha
Đây ngày kỷ niệm Long-Hoa
Chữ đề Linh-Dụ gọi là phán phê.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Chư-hiền về Tòa-Thánh chầu lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

30. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC trau thường sáng bớ đồng con
HOÀNG Lịnh Sắc phê Đức bảo tồn
ĐẠI hội Vạn-Linh đây sắp đặt
ĐẾ ân Thống hiệp Nhứt bầy con.

      Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện giờ định tâm nghe Thầy ban ân dạy chỉ đây đồng chung mỗi mỗi.

THI

Trước Đàn thời Ngọ lễ Long-Hoa
Kỷ niệm đề danh trọng đức mà
Phán đoán chuẩn phê đây sắp hội
Kiếp Thành chung cuộc Lịnh Trời Cha.

THI BÀI

1.- Lịnh Trời Cha đề ra ân xá
Mỗi con Trời hối hóa tự tân
Con nào còn tánh Sở Tần
Công-bình Cân Luật xây vần phạt răn.

2.- Về chung cả rõ rằng thiện chí
Thầy thưởng công danh thấy sáng bừng
Bớ con đừng có lưng chừng
Uổng thay ngày kết quả mừng thiếu thưa.

3.- Đừng để trễ đừng trưa giờ Hội
Bớ đồng con Phước mội lưu lai
Phước Trời tắm gội hằng ngày
Gọi rằng tẩy trược đổi thay lẹ làng.

4.- Thầy mở Đạo vén màn sanh chúng
Đem tin lành xứng đúng dẫn dìu
Bớ con đừng có hiu hiu
Rủi sa lạnh nhạt đổ xiêu mạng hồn.

5.- Luật tấn hóa bảo tồn thời vận
Lập Thượng-Nguơn tạo dựng Dân-tân
Phải thông Tái-Thỉ lập trần
Danh nêu hoán mỹ đòn cân Công-bình.

6.- Lễ Long-Hoa vẹn gìn lời dạy
Linh-Dụ là Thiện tải Lương sanh
Người tu phải thấu mối manh
Tâm đừng sơ hở mất lành mạng si.

7.- x Đề rằng phán xét năm nầy
Tiếp khai Đại-hội dựng Đài Trung Tu
Mỗi con hiền hiếu cần cù
Tiến tân đồng trọn vén mù cứu Linh.

THI

Cứu cánh Thế điêu chỉnh vật nhơn
Lập trần đề sách nghĩa hòa ơn
Nêu Cao-Đài Chủ trong Năm-mối
Danh dựng Thượng-Nguơn dạ vững chơn.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

31. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG Quản hiện đây có phận là
GIÁO Chơn Lý chánh Cửu khai đa
VÔ tồn Thiên thượng rằng đanh chốt
VI diệu thể thành kết mối mà.

THI BÀI

Long-Hoa ngày trước Dậu thời
Bổn-Sư giáng dạy Đạo Đời hiện đây.

1.- Đề chương sử bài nầy rành rõ
Gọi Hoan-Bi đổi trọ lập trần
Mỗi câu dò học ân cần
Thanh-Thiên Tái-Thỉ tinh thần hiện nay.

2.- Ra lời dạy gái trai Môn-đệ
Buổi phán phê oan hệ lắm mà
Đã rằng con ở một nhà
Nhà Nam Trời mở Đạo hòa Tánh Tâm.

3.- Chữ nghĩa phương chí chăm học tập
Cho rõ ràng ngọc thạch cấp vai
Quân-bình đừng để sót sai
Thố thi xứng đúng tri tài lập thông.

4.- Vi thượng sách Đạo đồng đồng tiến
Người Trung-dung cải thiện đặt mình
Đời an vật thạnh cư ninh
Thế gian tỉnh mộng Lý Tình nương chân.

5.- Lời Trời dạy dò lần mỗi lúc
Rõ Lý-Chơn Thiên chúc rọi đàng
Chung nhau Môn-đệ vén màn
Huỳnh hôn giờ thúc bóng vàng án chen.

6.- x Dầu cho ánh nguyệt lộ xen
Âm Dương vận khí nhúm nhen đêm trầm
Pháp âm máy tịnh đâu lầm
Thanh-Dương cổ động nhìn châm vận thời;
Long-Hoa ban dạy đủ lời
Kêu Chư Đệ-tử nhìn Trời tồn Linh.

THI

Tồn là bền dẻo dấu đề đây
Linh chiếu khắp trong bốn cõi nầy
Trời chủ Năm nơi trên vũ trụ
Nhìn ròng Lý thiệt mỗi ngày hay.

Chào Thiên-Chơn, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

32. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG phước ban cho khắp cõi trần
BÀNG cờ tranh đấu cấy tham sân
TỔ Tông chung cả trồng Dân Việt
QUỐC độ kỷ cương rải đức nhân
ĐẠI-Đạo phục huờn thay cuộc mới
THÁNH chương tài trí trọn nghi tân
ĐẾ thâm căn cố đời triêu tỉnh
Giáng thế hướng đồ Tình Lý thân.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, khai sáng đất Việt-Bang, cả kêu con dân nướcViệt chung hòa nhau giữ gìn liêm khiết, bậc nổi cao lòng Đạo Thánh Đức văn minh. Xa tránh cái cũ cuộc tục phong trần, nêu Dân trí Nguyên-Nhân cần thi thố, làm sao con dân ta khỏi hổ, phải mẫn minh biết Tổ lập Tông đường, trị vì biệt sự dùng chữ nghĩa phương, nêu thượng sách Đại-Thành vô chiến đấu. Có không! không có! người tâm tài nên cần hiểu thấu, tiếc máu xương chấm đậu Nhân vị tha lai, đó là liêm chính trí tài, hành thẳng mực bồi khuy bằng công lý.

THI

Công-bình hòa hiệp thuận Thời Thiên
Lý tưởng nêu cao dứt não phiền
Thế cuộc ở trong quyền Tạo-Hóa
Mấy ai để ý chỗ thâm uyên.

THI BÀI

1.- LONG-HOA LINH-DỤ đây ngày
Gọi rằng kỷ niệm Tâm Tài Đức nhân
Mười năm Thu kỷ cần thông
Đó đây đâu lạ Bá Tòng nào xiêu.

2.- Cơ phán xét chích chiu lắm trẻ
Dân Việt-Nam mau lẹ nhìn thương
Hồi tâm chiêu tụ một trường
Thật thi thượng sách cổi diềm lấn xô.

3.- Nếu xác nhận cơ đồ có một
Biết giống nòi đường đột ích chi
Mưu sâu gẫm lại ôi thì
Cái màn sóng gió nhiều nguy lắm mà.

4.- Ngày nay đã sẵn đà Đạo-đức
Phải bước bươn cồn vực cân so
Vực sâu hố thẳm mạt trò
Cồn cao nhờ cát sóng đò chở xe;
Long-Hoa Cha giáng vẹt hòe
Kêu con tỉnh giấc màn the vén rành.

THI

Vén màn cổi tục tránh đa đoan
Sân khấu nhượng cho chỗ dọc ngang
Hồng-tử nghịch Trời ngoài võ trụ
Líu lăng xăng xíu khó tồn an.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

33. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 - 6 giờ sáng)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI BÀI

LONG-HOA LINH-DỤ giãi bày
Chư-hiền cần học trỗi tài điều nhân.

1.- LONG là cuộc phong trần trào chuyển
Có người ra trị biến đổi nguy
Đem về đến Hội vội thi
Gọi là gạn lựa chọn tri trí hành.

2.- HOA là cả dân sanh vạn vật
Có cứu tinh vuông tấc biện phân
Gọi là cách trí sự thần
Phán phê đoán xét một chừng chánh chơn.

3.- LINH là cuộc dứt hờn bỏ oán
Tâm trọn Linh thân mạng tu tề
DỤ chuyên cần mẫn vấn đề
Vấn trong trí não đáp đề diễn phô.

4.- Long Hổ Hội Hà Đồ thay đổi
Phụng cỡi Qui điểm Tổ lộ bừng
Thúy Xuân Mai Cúc chào mừng
Xem qua cảnh vật trước ưng khai đầu;
Bồ đề Cổ thọ một màu
Chi Lan rậm rạp trọn bầu chiếu Hoa.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ Long-Hoa Linh-Dụ đặng  trong đó nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

34. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 13 tháng 4/38 Quý Mão-1963-(10 giờ sáng)

---------o0o---------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH ĐẾ  Giáng.

THI

THẦN Thánh anh minh chánh đoán phân
NÔNG khai đức độ Lý-chơn cần
ĐẠI-đồng huynh đệ hoằng nhơn nghĩa
ĐẾ thẳm cội to rải Bốn-ân.

Trước Đàn thời Ngọ thứ ngày, Bổn-Đế lâm Đàn tỏ phân, giác trần ai đó đây mỗi lẽ. Bổn-Đế mong sao hiền nhân an tu tiến lẹ, cuộc Tu-Di vui vẻ tô bồi, ngày rạng rỡ mừng vui câu hiền nhân khai rộng ngõ đó Chư-hiền Nam Nữ.

THI

Chư-hiền tiếng gọi ngõ rành thông
Hiếu hạnh Trời Cha trọn tấc lòng
Nghĩa vụ vai trò đây lãnh đạo
Gánh hoằng nặng nhẹ chớ phiền trong.

THI BÀI

Chớ phiền đâu mích nào lu
Trong tâm xét kỷ Xuân Thu xa gần.

1.- Dùng lý tưởng tinh thần cứu thế
Dứt tư tâm can phế độ đời
Độ là gương mẫu trước đời
Tu tề thân mạng kêu người hồi qui.

2.- Lễ Long-Hoa trường thi kỳ thứ
Chí anh tài dụ dự trễ kỳ
Long-Hoa phán đoán là đây
Lành an dữ dẹp hay hay vui buồn.

3.- Vui chi xiết tròn vuông lý tưởng
Buồn bởi người tư lượng vô căn
Đứng đi lỡ vội lăng xăng
Nằm ngồi thiếu định hoại hoằng đeo đai.

4.- Biển trần khổ rộng dài bao cả
Sóng văn minh dội vả nhận nhồi
Gió dông đùa đẩy thuyền trôi
Đảo quanh nhào lộn ôi thôi tưng bừng.

5.- Cuộc dang dở chung đời đừng sợ
Có thoàn Trời sẵn thợ lái lèo
Biết căn ngọn gió chiều theo
Đã thông lượn sóng uốn chiều lướt khơi.

6.- Kêu chung khách trần vơi thức giấc
Tỉnh tuồng tâm tịnh mật Linh-Quang
Tránh cơn sóng dọa bàng hoàng
Tưởng nhìn trong chỗ khuôn thoàn bình tâm.

7.- Đừng sợ hãi nhãn châm bao quát
Rồi hãi hùng khó thoát kinh oai
Bớ đời đã sợ vậy hoài
Vái van cầu khẩn, khẩn ai êm giùm.

8.- Chỗ êm lặng bọc đùm ai chủ
Cứ hêu đòi Anh chú ảo ni
Tai qua nạn đến tử  nguy
Thỉ chung phải chịu mười khi năm lần.

THI

Lần dò thoát biển khổ trần ai
Năm bảy cái nguy bởi ỷ tài
Mãn chí trong nhìn tranh thủy bức
Lăm le bừa bãi lặn mò day.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

35. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (10 giờ sáng.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập-lục-thiên lý tưởng hòa
HOÀNG thành Thánh-cuộc có Trời Cha
HUỲNH khai Chiếu Xích là Linh-Dụ
ĐẾ Chủ muôn sinh dựng Đạo Ba.

THI BÀI

Ba lần vận chuyển Máy Trời
Thành danh Đại-Đạo cứu Đời oai danh.

1.- Chữ Tế Trị Đại-Thành lập Hội
Chót Hạ-Nguơn cơ hội phục qui
Đến đây đã mãn Ba kỳ
Thanh-Thiên Bạch-Nhựt trí tri hiện hành.

2.- Lễ kỷ niệm tâm thành ôn lại
Mười năm thu vận đãi thời khương
Người đời mau tỉnh trinh tường
Nếu còn xiêu đổ khó nương chân trời.

3.- Về đến cõi Ta Người hiệp Một
Tiến đến nơi mối chốt then gài
Chung nhau an phận rạng ngài
Ngày cao lý tưởng Đức Tài Trí Tâm.

4.- x Chung hòa mến hiệp thậm thâm
Chung tu tỉnh chính vịn cầm Chơn-như
Đường-dê Dấu-thỏ từ từ
Vui buồn, mừng khóc, nhân từ, ngang hung.

5.- Tạo Cân Hóa sắp lượng phần
Đến đây phán xét hậu nhân bảo tồn
Ai mà dạ ác mất khôn
Gài chông giăng bẫy hại con của Trời.

6.- Than ôi! cái máy luân-hồi
Trả vay trước có sau thời án ghi
Phán phê, phê phán tri thùy
Bóng trăng lố cảnh nguyệt duy trung bình.

7.- LONG-HOA giáng chỉ bình minh
Hoàng hôn khởi sự lý minh công đề
Có câu LINH-DỤ tu tề
Ngày vui đêm mát gió xuê khắc thành.

THI

Khắc phục diệt sanh chuyển gạn sâu
Nhớ nhung chất vật chịu nguy sầu
Tỉnh tuồng vãn hát trong thay rạp
Còn ở ngáo ngơ khách hỡi đâu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

36. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Bang nay có Đạo Trời khai
NAM-Thiệm Bộ-Châu chiếu Trí Tài
THÁNH Đức dựng nền Linh chưởng Dụ
MẪU Nghi đề xướng Nữ Nhâm đây.

Mẹ mừng chung con Nữ-phái, giữa Đàn-nghi con trẻ phải lóng nghe, lời đây Mẹ ban truyền hướng giáo cho đoàn con tiến tân lập trần sử danh bất diệt đây chung con trung Đàn-nội.

THI

Đàn-tiền Mẹ chỉ rõ nguồn cơn
Kêu bớ con thơ dạ chớ sờn
Tiến hóa nhìn Trời thông lý tưởng
Đề danh Nữ sĩ Đức điều Nhơn.

THI BÀI

              LONG-HOA LINH-DỤ đây ngày
Tý thời thứ nhựt Mẹ bày nguồn cơn.

1.- Kêu Nhi-nữ hóa-nhơn dĩ-đức
Cần tiến tân tuyệt dứt oán hờn
Con ơi! tâm chí đừng sờn
Phải thông vận mạng lóng đờn Vô-Vi.

2.- Buổi phê phán châu-nhi tuần chuyển
Con phải thông u hiển cân phân
Con ôi! tránh chỗ phong vân
Gió dông mây cuốn Sở Tần thổi tuôn.

3.- Chung con cả tỉnh tuồng lo liệu
Phải sợ Trời học hiểu Lý-Chơn
Nữ sanh phải sự Bốn-ơn
Ba sanh vai gánh vị nhơn thi hành.

4.- Cái phận gái thôi đành chán ngán
Bị đọng trong quyền hạn tưởng tư
Phát minh thi thật thiện từ
Tự do cổi đổi cuộc hư lẹt lòe.

5.- Đừng ham muốn lời ma bóng quỷ
Ngán cho đời đắm lụy tê tình
Con ôi! hoa trổ đẹp xinh
Hoa tàn nhụy héo hôi tanh úa xào.

6.- Bị đánh đổ bẫy rào chức vụ
Thân chiếu chăn lậu hủ ngột tường
Bớ con tháo mở oan ương
Vinh quang về Đạo lai tương danh đề;
Long-Hoa Linh-Dụ phán phê
Thưởng răn oai luật thấy nghe đổi dời.

THI

      Đổi vật đời thay cuộc chuyển dần
Dời sông lở núi cảnh tao tân
Kêu con Nhi-nữ thay màn cũ
Tiến bộ đến đài sự Bốn-ân.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Long-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

*******************

37. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

KIÊN tâm chí nhẫn thấu cơ Thiên
QUANG sát trần gian quá não phiền
PHẬT độ chung sanh truyền chánh-giác
NỮ lưu tiến hóa vững bền yên.

Chị chào chung Đàn-nội, Dậu thời Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa danh đề Linh-Dụ. Bớ chung em Nữ lưu nên ký chú, rõ suốt thông qui-củ Đạo-mầu, đến đây cơ hội tái dựng Nguơn đầu, Dân tân tiến nền cao Đức Thánh, chung em gương lên chí Hạnh, Trí, Tài, Năng lành mạnh điều sinh đó là văn minh, ngọn gió tài vần mây giật cơn sóng sắc, lối phong ba tình thích ác gây chung em cố tránh, nhẹ hay kỳ nầy đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần giáng thế mỗi lần say
Sung sướng chi đâu cứ miệt mài
Sanh trưởng, lão tàn như lớp hát
Hoa tàn nhụy đổ cuộc long lay. 

THI BÀI

1.- Cuộc long lay đọa đày một hội
Ráng nhìn Trời dò mối giềng thông
Hiện giờ đã gặp Chủ-Ông
Cần lo tu tỉnh chuyên ròng lập thân.

2.- Phận làm người Bốn-ân khắn khít
Phải triêu thời tịnh thức kích cân
Tránh xa cái cuộc phong vân
Ở an tu tỉnh tham sân ráng chừa.

3.- Phận Nhi-nữ làn đưa máy đẩy
Cái cuộc đời vòng bẫy hẹn ngoài
Em ôi! phận gái trỗi tài
Khán thân thức phận đó đây nhìn rành.

4.- Cái phận gái hôi tanh hèn thấp
Bị hạn quyền đề cập phán phê
Ôi thôi! chật hẹp trăm bề
Phát minh cổi tục đề huề Diêu-Cung.

5.- Cái kiếp đời đồng chung số phận
Buổi xanh xuân gió dẫn mùi hoa
Nở đơm ánh chiếu sáng lòa
Từ từ tàn cuối thiết tha mãi mòn.

6.- Đến chừng đó đâu tròn tình lý
Nghĩa lãng lơ lộ mỵ mất nhơn
Tấm thân đã bị mẻ sờn
Linh hồn lu kém thể đờn hết thông;
Kêu em Nhi-nữ chung đồng
Nghe lời Chị tỷ suốt thông tri hành.

THI

Tri thời hành phận thấu huyền cơ
Kêu cả chung em chớ hỏng hờ
Trạm tịch tu tề đừng ngã vội
Đây ngày ca khúc điệu Minh thơ.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

38. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (8 giờ sáng.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN bài Minh-đức tạo Dân-tân
TUYÊN bố lý do chữ thân cần
KHỔNG trạch trí-tri hành cách-vật
THÁNH truyền lý tưởng tiến hòa nhân.

THI BÀI

1.- Tiến đúng mực là căn hữu bổn
Bộ điệu câu chấp Tốn Chấn phô
Kêu chung giai cấp Hà Đồ
Phải thông phương nghĩa móng mô con người.

2.- Người có Đạo tốt tươi hạnh phúc
Cội đức là tâm chúc linh thiêng
Con người cần cố hạn quyền
Hạng người trí đức thấu quyền lý công.

3.- Công là thước lý thông gọi mực
Quyền trị tâm hạn biệt tề tu
Nhân luân là sách tu du
Rõ thông phong hóa rẽ mù tiến tân.

4.- Đời có Đạo biết ân thấu nghĩa
Người gìn tu xem thấy bốn bề
Xét trong rõ lý là quê
Xem ngoài cảnh vật tu tề thanh liêm.

5.- Chữ thanh đó Hạnh Khiêm Từ Nhượng
Dầu cấp giai thể tướng mạnh lành
Mới là phải phận người thanh
Người người thi thật trọn lành đời an.

6.- Liêm là phận châu toàn tri giác
Người Liêm nhân huợt bác nhã thao
Đây là lược bộ đàn đào
Đồng thi thượng sách ra vào vui chung.

7.- Vi thượng sách hô tung nước trí
Cần Trung-dung nghe thấy dân nhân
Trí Tài xứng phận đòn cân
Trạch đồng tóm định phán phân chủ quyền.

8.- Đời có Đạo bình yên hòa ái
Người biết tu trái phải gìn ngừa
Đời người tiến bộ đừng thưa
Người đời thao lược vẹn vừa vận cơ;
Long-Hoa Thánh giáng hiện giờ
Ban lời giáo dẫn rồi chưa tại người.

THI

Tại đây Trời mở Đạo điều Linh
Người phải gìn tu đến thái bình
Phẩm vị nêu lên danh sáng lạn
Tiến tân tuyên bố đức thời vinh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

39. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (9 giờ sáng)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI 

THÍCH triết Lý-Chơn khảo cứu kinh
CA câu chánh-giác trấn tâm tình
GIÁO truyền Bác-ái Từ-bi niệm
CHỦ-Tể chỉnh đời Đạo pháp thinh.

THI BÀI

LONG-HOA là cuộc lở bồi
Đề câu LINH-DỤ chiêu hồi Vạn sinh.

1.- Chữ Từ-bi phương châm lý tưởng
Bác-ái là hạnh nhượng hòa chung
Xét xem công lý tao phùng
Đoàn viên sanh chúng cúc cung mạng Trời.

2.- Nay lý tưởng Bốn nơi tiến bộ
Phận người đây lập Tổ sự Tông
Từ-bi đề chánh chơn đồng
Mở khai Bác-ái ngoài trong phục hồi.

3.- Câu Thiên Địa khâm khôi Tái-Thỉ
Chữ tuần huờn thiện chí cổi màn
Đạo là đàng cả vinh quang
Bồng-Lai bất diệt bởi tâm tỉnh tuồng.

4.- Xa Bốn-khổ tránh luồng tánh phóng
Gần Ngũ-qui kề cận phước duyên
Đạo là bằng cớ giải phiền
Đức Nhân Tài Trí Cao Kiên tu tề.

5.- x Cả kêu sanh chúng đề huề
Sum vầy chung cuộc tránh tê tái tuồng
Long-Hoa phê phán đặt khuôn
Linh minh chiếu Dụ mẫu khuôn kinh bài.

THI

         Kinh doanh Đại Đạo cuộc ngàn lưu
Bài điện Hiến-chương bảo dứt cừu
Khuôn đúc Mẫu rèn Nhân vụ giác
Chiếu soi Bốn-báu trí khâm khưu.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

40. Bài đọc đãnh lễ tiếp hành lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/38 Quý-Mão 1963 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN bĩ cao cao nhẹ bổng khinh
ĐẠO tâm mạng mạng thấu thường tin
LÃO lai vận cuộc truyền tàng tích
TỔ yếu thời cơ thấu cảm linh.

THI BÀI

Cảm là lý tưởng kiên trung
Linh thông ứng hiện nghiệp công hướng đề.

1.- Câu Đạo-mạch cảnh quê Lão chỉ
Lễ Vô-Vi phải thấy Đạo thành
Diệu-Linh Thánh-Điện mối manh
Mở khai Tám-cửa giao trùng Thượng-Nguơn.

2.- Chữ Nguơn thượng hậu nhơn nghĩa vụ
Phận đời người ký chú lập thân
Lập là đàn điệp kết ân
Thân thân chính tỉnh dò lần Lý-chơn.

3.- Lý tưởng là nhơn nhơn tự giác
Chơn thân đây vị chất âm tường
Con người phải có nghĩa phương
Phải thông cảm ứng, phải thương muôn loài.

4.- Phải nhịn ăn anh tài bảo mạng
Nhượng ở là bộ cán vận cơ
Nêu lên trí đức hiện giờ
Cấp giai hoằng hoại Thiên-cơ cộng hòa.

5.- x Nhơn tâm đốn tiệm đường ca
Nhơn luân phong hóa gần xa trọn tròn
Sách ghi chữ Thượng đâu mòn
Kinh đề câu nhẫn sắt-son công thành.

THI

    Thành hình công lý Sắc lịnh phê
Son vẽ gấm hoa giác nhận tề
Chữ rạng biên thùy Hà kỷ chính
Câu văn tiếng nói cảnh đoàn quê.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước Đàn lễ Vô-Vi. Đọc rồi đãnh, hành-lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

41. Bài Tuyên Ngôn Tạo Cuộc Tu-Di Thiên-Quốc 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 2 Kỷ-Hợi 1959 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Hồn Nhơn loại phải tồn khuôn
HOÀNG Lịnh Sắc phê thể tiếng chuông
ĐẠI cuộc Tu-Di nêu Phục-Thỉ
ĐẾ trồng Thiên-Quốc Đạo Nam phương.

THU, NĂM, chung con Hội-Thánh hãy định tâm nghe Thầy ban ân, lành mạnh lập công to. Vậy mỗi con gương mẫu chung hòa, hiệp chí đồng lo Đạo nước nhà, từ đây danh cao tiếng rạng, lố bóng qui nguyên tại giềng Nhứt mạch do Lục-Luật Thầy định sắp tại đây bớ đồng con sứ mạng, chí cứu thế dạ đừng lơi, vai chẳng rời gánh Đạo. Nếu các con không gia tâm thiện chí xứng đúng đàn anh của nhân sanh, rút co nghiêng ngửa, Thầy xây nơi khác tạo cuộc Tu-Di Thiên-Quốc cho kịp thì Phán Phê Phục Nguơn Tái Thỉ đó mỗi con sứ mạng.

Chừng ấy đến đó tủi thay! uổng thay! cho mỗi con gần chấm đậu, thiếu chí thiện thành mất công lạc đức, buông bỏ nghiệp nhà, con cha xa vắng. Hiện đây Thầy ban Huyền Huệ Nam-Công Hỏa-Đức, Bí khuyết Lịnh giao Cửu-Tý Thiên-Chơn, xây móng đắp mô, cuộc vui cứu cánh thế hạ. Thầy mong con đồng vâng lấy lời Thầy nhìn Chủ-Ông đào công lập chí trong thời Thầy sai, rạng mày Nam-tử đó đồng con mỗi mỗi.   

THI

Mỗi con mỗi phận, mỗi ngày lo
THIÊN-QUỐC TU-DI thống Vạn trò
Xích Đạo Nam châm đây Cửu-Tý
Giáo-Hoàng Thiên-Đức khải bày pho.

MƯU, bài nầy con cần gìn giữ chờ chừng nào có Lịnh sẽ đọc, gọi là ngày vinh quang nền nhân hiện tượng. Con phải cẩn trí Huệ triều chớ lộ bày cơ Thiên, tai phàm lóng hiểu mà đắc tội, vậy con an rồi rõ.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Vâng Thiên-Lịnh:

Ngày 3 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão (25/5/1963) - 1 giờ khuya.

Đọc bài Ban Lịnh:

Thiên-Quốc, ngày 5 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão (27/5/1963) (3 giờ chiều.

Ban Chơn-Lịnh lập cuộc Tu-Di Thiên-Quốc Đạo
THIÊN-CHƠN GIÁO-CHỦ ĐẠI-ĐẠO
Đại-Thành Bổn-Giác
NGỌC-CHƠN-QUÂN

(Ấn ký)

NGUYỄN-VĂN-MƯU

******************

Đại-lễ HỒNG-HOA PHỤC-THỈ

42. Bài đọc đãnh lễ tại Tòa-Thánh 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (10 giờ tối)

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau về đến Thánh-Tòa
Tinh thần chầu lễ HỒNG-HOA lập trần
Gọi rằng PHỤC-THỈ tri ân
Một ngôi Độc-Nhứt Dân-tân hiện hành.

2.- Đắp nền Thánh-Đức Thiên-Thanh
Phục Nguơn tái dựng mối manh Thiên-Hoàng
Chung nhau Giáo-Hội hân hoan
Môn-đồ Nam Nữ châu toàn hạnh khiêm.

3.- Từ đây cơ hội thoại điềm
Cơ Thiên xây chuyển diệu huyền nào sai
Chung nhau Nam Nữ Đức Tài
Thân Tâm Tánh Mạng bày khai thi hành.

4.- Đây ngày Đại-lễ mối manh
Châu niên Đệ Bát Thất danh hiệu đề
Phục-Nguơn Tái-Thỉ chỉnh tề
Cả kêu Môn thuận Tử quê đồng hòa;
Chung nhau về đến Thánh-Tòa
Tinh thần chầu lễ Hồng-Hoa lập trần.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng chung hiền Nam Nữ đọc trước trong khi đãnh-lễ mới về Tòa-Thánh.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

43. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (10 giờ tối.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời chiếu khắp màn u
HOÀNG Lịnh sắc phê Đạo phá mù
ĐẠI Hội Quần linh triều Bí Khuyết
ĐẾ ân độ tận Vạn-sinh tu.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiện hành vâng nghe lời Trời Cha ban ân điều độ đây đồng con nơi trần ai mỗi mỗi.

THI

Mỗi người đều cũng có Trời trong
Phải biết thương nhau tránh nẻo cùng
Xa cả lối xằng về chánh-giác
Đừng mê màu sắc trổ hoành tung.

THI BÀI

1.- Đây kỷ niệm HỒNG-HOA PHỤC-THỈ
Trong bảy năm suy nghĩ rõ ràng
Rõ rồi dấu biểu vinh quang
Rõ thông cơ hội vén màn trần ai.

2.- Kỷ niệm nhớ đâu sai lời trước
Tiếng hô vang mực thước GIÁO hoằng
Có câu THIÊN-ĐỨC Huyền Cang
  Thiên-Chơn Nhứt mạch Thu HOÀNG Vạn sanh.

3.- Đạo là Đạo đừng canh chớ cải
Con của Trời trái phải xét lòng
Đừng vì thiếu xét ngoài trong
Bưởi chua múi mặn thêm bồng hóa côn.

4.- Tu thì bảo Linh hồn chánh thể
Đạo là đường chỉnh tệ mỹ dân
Bớ con mỗi lớp phong trần
Qui-nguyên Thống-nhứt lập trần hiện đây.

5.- Lễ Hồng-Hoa bày khai lý tưởng
Phục-Thỉ là đường hướng cõi phàm
Bớ con đừng có tưởng nhàm
Là quên thân mạng mãi làm hèn hư.

6.- Mấy muôn kiếp Chơn-như vùi dập
Nay đến kỳ luyện tập phá mê
Chung an tỉnh lại qui về
Về nơi Trời lập cảnh quê an nhàn.

7.- Cảnh Tu-Di ai bàn cho thấu
Quê nhà đây khuôn mẫu chung hòa
Gọi rằng Thiên-Quốc nguy nga
Nền cao Xích-Cực bắt đà năm nơi.

8.- Chữ Phục-Thỉ cơ thời hoán xuyến
Lễ Hồng-Hoa đổi biến loạn tâm
Chỉnh điều Lương giáo diệu thâm
Bảo người phản tỉnh đặng tầm điểm quang.

9.- x Giáng-Đàn sắp đặt kỷ cang
Giao quyền Thiên-Đức khai đàng phán phê
Tái trồng thế sự kiện hề
Bốn phương Tám hướng vâng nghe vui mừng.

THI

Hồng-Hoa Đại-lễ của năm nầy
Ba-tám Đạo khai thành tại đây
Thiên-Quốc Tu-Di xây cảnh cuộc
Lập trần bảo thế cả xinh thay!

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

44. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (10 giờ tối.

-------o0o-------

DA-TÔ GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

DA vàng máu đỏ cũng đồng sanh
Bạch chủng Hồng bì hắc thể manh
TÔ vẽ cho ra rằng trật tự
GIÁO chơn một CHỦ thế đừng canh.

Cha đây Giáo-Chủ nền Đạo công minh, vâng Trời sai ban Luật Vạn-linh, phân báo ứng bảo thình trên thảy thảy, giáng Đàn đây mừng chung nhơn loại, phải tin Trời đừng cải Vô-tư, nếu phản tâm thân mạng đổ hư, người phạm Luật phải dư ác họa.

THI

Ác là tạo phản cuộc nồi da
Xáo thịt của ai đó hỡi mà
Xét lại con Trời sao mất nết
Trọng tôn thương chúng trí đừng ngoa.

THI BÀI

Trí Tâm Tài Đức tri kỳ
Đạo Đời sự cuộc hiện đây cân lường.

1.- Lễ HỒNG-HOA nghĩa phương ban dạy
Xinh đẹp thay! nhơn loại thuận Trời
Đó là an vững núi dời
Phán phê tội phước một Trời tại đây.

2.- Ta lâm Đàn ghi bài nhắc nhở
Mong chung sinh chuộc nợ hoằng công
Rửa lòng cho sạch rặt ròng
Rửa là kỉnh Luật lập công yêu người.

3.- Kêu chung cả con Trời phản tỉnh
Giết hại nhau họa kín răn lòng
Từ đây mở rộng tâm không
Không nên nuôi chứa bẫy vòng chông gai.

4.- Thuận Thiên-mạng trổ tài bảo thế
Hòa chung sanh thiện kế tạo an
Rõ câu Đạo-đức bình an
Hòa thông thời vận cổi màn lấn tranh.

5.- Chỗ lấn tranh chẳng lành là dữ
Cái dữ nầy tự xử ra sao
Dữ là tự đắc, tự cao
Tự cường, tự lập xuyến xao vận thời.

6.- x Đến đây vâng lãnh Lịnh trời
Chung hòa cộng lạc nơi nơi thanh bình
Hồng-Hoa Đại-lễ đẹp xinh
Đề câu Phục-Thỉ ráng nhìn cơ Thiên.

THI

Cơ là máy sáng của Trời Cha
Thiên Đức trời sai phán xét đa
Vận mạng tâm hồn chung vạn loại
Đáo đầu Phục-Thỉ thay Trời Cha.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ đến đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

45. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (10 giờ tối.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- HỒNG-HOA kỷ niệm năm nầy
Lịnh đề PHỤC-THỈ thâu Tài Đức Tâm
Tài Trời Thiên-hạ sự thâm
Gọi rằng đức độ vịn cầm Lịnh phê.

2.- Bày khai Giáo Lý xướng đề
Huyền thâm Hoàng chủ phán phê Bỉnh-Hành
Đây là cơ hội Bảo-sanh
Đây là Tái-Thỉ Nguơn Hanh Trinh tường.

3.- Giáo truyền hai chữ nghĩa-phương
Càn Khôn thống hiệp mở đường rộng thông
Gọi rằng Cửu-Tý Thiên-Công
Huyền Huyền Huyền mạng trắng trong khắc thành.

4.- Lập xong danh phận Đại-Thành
Gồm chung thế giái mối manh chỉnh điều
Cơ Trời sáng trị khúc khiêu
Thời Thanh Bạch Nhựt hồi chiêu hậu đề.

5.- Cảnh an quê thuận xinh xuê
Chỉ Nam Xích Cực ai hề rõ ai
Trước sau thứ lớp nào sai
Đông Tây cũng một tay Thầy Trời Cha.

6.- Người tu thiện chí chung hòa
Đừng cho lạc Giáo thiết tha đêm ngày
Hồng-Hoa kỷ niệm năm nầy
Lịnh phê Phục-Thỉ thâu Tài Đức Tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải Đạo-Tràng thường lệ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

46. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC ĐẠI-THÁNH-ĐẾ Giáng.

THI

HỒNG-Quân Thái-Thượng chớ rằng hai
BÀNG bạc làm chi cái lối sai
TỔ phụ con người Trời có một
QUỐC an vận sáng đất bằng đây
ĐẠI Đồng huynh đệ đời chung tỉnh
THÁNH Đức đề danh tiếng hiệp hai
ĐẾ Đạo Giáo hòa nguồn thủy bích
Giáng phân cội cả mạch trùng khai.

Cha đây Tổ-Quốc Dân Việt đồng con cả tiếng kêu Nam Nữ thảy đồng nên hòa ái sắt-son tu học, Đạo là Đạo dạy truyền bảo nhìn nhau như một, biết Tộc tôn cội gốc trọn tròn đừng chi phối, mót bòn công quả vụ là đoàn kết tạo thành tâm lý tưởng đây trẻ thơ mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần lập Đạo mạng Trời sai
Sắc-lịnh Huyền-Khung định nhíp khai
Chỉ định Nam châm danh đệ nhứt
Thay truyền cải tiến Lý-Chơn lai.

THI BÀI

1.- Lý-Chơn, Chơn-Lý Người Trời
Người Chơn, Trời Lý hoằng khai rộng bền
Rộng là quảng đại trước trên
Bền công cần học tuổi tên chạm đề.

2.- Lễ kỷ niệm đồng thề quyết tiến
HỒNG cương tâm chung thiện kiến văn
HOA khai nghĩa vụ thăng bằng
PHỤC hồi tỉnh chính rõ rằng Thượng-Nguơn.

3.- THỈ là trước luận nhơn tế hậu
Tổ Tông đây điện ấu trưởng trùng
Chung con nay được thính tùng
Biết tu cần học hòa chung thờ Trời.

4.- Con Ta đây gọi người Dân Việt
Rằng Nam-Bang lẽ biết khá nhiều
Trời hoằng Xích Đạo máy thiều
Phục-Nguơn Tái-Thỉ độ điều năm phương.

5.- Đề qui nguyên thống cương loan mạch
Chí núi sông ngọc thạch tỏ tường
Ráng cần hai chữ nghĩa phương
Nghĩa nhơn đúng xứng giao tương giống nòi.

6.- Giống Rồng Tiên hẳn hòi chủ trưởng
Lãnh mạng Trời tâm tướng hạnh nêu
Đứng lên cải thiện độ điều
Rạng công hoán mỹ cánh khêu đuốc lòng.

7.- Chữ Bá Tòng gió dông vững dạ
Càng gió tuôn dông há long lai
Bá an Tòng vững đẹp thay
Xuân xuân cảnh tượng Tâm Tài Đức Minh.

8.- Người có Đạo danh thinh nêu gọi
Đem đức nhơn soi rọi chung hòa
Thanh bình Lý sự gần xa
Thái an cảnh vật một Cha một Trời. 

THI

HỒNG-HOA PHỤC-THỈ của năm nầy
Kỷ niệm nêu cao dội tiếng đây
Chơn-Lý phải thông lòng trọn cảm
Lý-Chơn chung thỉ dạ đừng sai.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ hiện đây, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung. 

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

47. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN mạng từ đây phải trọng tôn
NÔNG dân tiến hóa cuộc xuân đồng
ĐẠI công tu nghiệp chung hòa ái
THÁNH Đức nêu danh chí hiệp trung.

THI BÀI

HỒNG-HOA PHỤC-THỈ lập trần
Đây ngày kỷ niệm vần vần Bảy năm.

1.- Người Trời sai Nam-Châm Cửu-Tý
Mạng Thiên-Công Đức Trí sáng bừng
Rõ ràng Thiên-Đức Trời Xuân
Lý-Chơn gìn rọi thúy thuần ánh đông.

2.- Đây lời dạy chung đồng nhơn loại
Phải nhìn Trời chí đại quang minh
Hạ-Nguơn cuối chót vận khuynh
Máy Trời Tái phục Thỉ bình điều khuyên.

3.- Con của Trời phỉ nguyền tu tỉnh
Trò Thiêng-Liêng tôn tín thiện thông
Tôi Trời trung trí Đại-đồng
Kề vai gánh Đạo trọn lòng mến yêu.

4.- Mến mạng sống đồng đều vui hưởng
Yêu hòa bình cảnh tượng mùa xuân
Hiện đây Đạo-đức một chừng
Một ngôi Chủ-Bỉnh Tân-dân trau giồi.

5.- Tân tiến hóa bảo người có Đạo
Dân trong đời cổi tháo tục tê
Siêu phàm thoát tục đề huề
Gọi rằng nhập Thánh danh đề Ngọc-Kinh.

6.- Lập đời mới hòa bình võ trụ
Khai Lý-Chơn ký chú mối giềng
Đạo-mầu chỉnh thế hòa yên
Trời ban Lục-Luật người chuyên tu tề.

7.- x Tu thân tề sự đồng thề
Mến thương mạng sống đề huề một ngôi
Ngày xuân cõi thọ đắp bồi
Tháng Xuân Đại-Đạo mừng vui trong ngoài.

THI

Trong lòng lý tưởng mãi gìn an
Ngoài chớ đa đoan kíp vén màn
Lượng sóng phong ba đang trào ngập
Bá Tòng chí cả đạt vinh quang.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập-bát niên phục Thỉ Nguơn
HOÀNG Thiên định mạng Lý hoằng chơn
HUỲNH thông Xích Cực nêu danh cả
ĐẾ Chủ Trời Cha trí vị nhơn.

THI BÀI

HỒNG-HOA PHỤC-THỈ lễ nầy
Đây ngày kỷ niệm chọn Tài Đức Tâm.

1.- Phận Thiên-Đức Nam-Châm hạnh tướng
Độ điều Linh đặt hướng về Trời
Qui-nguyên Thống-nhứt thuận thời
Đạo-mầu cải tiến lập đời Dân-tân.

2.- Dân có Đạo nghĩa nhân thi thố
Tân trọn niềm đổi khổ đồng an
Dân-tân cổi mở các màn
Thiên-nhiên Thánh-Đức trí trang Tâm Tài.

3.- Gìn Đạo trọng trong ngoài có một
Giữ phận hiền miệng thốt trọn lời
Bốn-ơn khắn khít thuận thời
Năm phương phẳng lặng người đời yên vui.

4.- Muốn bình yên đừng nguôi Đạo-đức
Đạo-đức là thước mực đo giăng
Công bằng lý tưởng trưởng tăng
Cõi lòng nhân ái hòa an thái bình.

5.- Lễ Hồng-Hoa đề kinh hướng giáo
Một bài nầy thuộc thạo rõ lòng
Rõ câu tu tỉnh thiệt trong
Lòng đừng thiêng đổ lập công giúp Trời.

6.- x Nhìn chung sự sống ta người
Đó đây hòa một thuận thời tu lai
Tu là trau luyện ngày ngày
Trau giồi đức nghiệp, luyện mài quả công;
Đó là Ngũ-phước lưu thông
Thế gian có Đạo hòa đồng cấp giai.

THI

Giai hòa Cấp thuận hiệp chung nguồn
Phải thấu vận cơ có mẫu khuôn
Chí hướng hiệp Tâm Thân Tánh Mạng
Ta Người cổi khổ lấp hầm truông.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 (2 giờ khuya

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU ÂU-CƠ  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc từ đây chỉnh giống nòi
NAM phương Sơn Hải sử đề soi
THÁNH Thiên đâu phụ lòng hiền hiếu
MẪU Tử đề huề thuận chí noi.

Mẹ đây Quốc-Mẫu khai sáng Tông-Gia, phân trật tự nước nhà cho danh thinh thuần mỹ tục, thời thế kỷ sang qua ủ ê vì nhơn tâm đọa mục, nay đến hồi phúc chúc rọi lòng thanh, phận Nữ nhi Tài Trí Đức danh, nêu gương đẹp tạo thành danh thúy thục đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi lần lập Đạo cuộc vần sang
Nguơn Hội trải qua vận bĩ tàn
Tái-Thỉ lập trần công đức độ
Huỳnh thông Xích rọi cuộc vinh quang.

THI BÀI

Tý thời Đại-lễ HỒNG-HOA
Đây là ngày thứ thiết tha ban truyền.

1.- Rằng thứ nhựt Bố huyền diệu pháp
Kỷ niệm là khắc hạp diệt sanh
Nêu cao Phục-Thỉ rõ rành
Rõ câu thời vận Đại-Thành cơ Thiên.

2.- Gái Việt-Nam bền yên tu tỉnh
Gái hạnh tài đức tính giồi trau
Gái lành sáng suốt làu làu
Gái thanh danh đẹp một màu Xuân khai.

3.- Tâm nhụy thúy thoại đây bầu thụ
Đem phấn son tề tụ phết sơn
Phết trên tảng đá vờn vờn
Sơn màu ánh tuyết Lý-Chơn lập trần.

4.- Phấn tô vóc cù cần thùy thước
Son vẽ trong gấm ngọc nước dân
Phấn là trắng sạch tinh thần
Son màu chẳng dợt vần vần phong luân.

5.- Gái có Hạnh Khiêm Thuần thiền túy
Gái nghiệp cao Tam-húy ráng gìn
Gái mà vẹn trọn trung trinh
Hanh thông cổi tục anh minh bảng vàng.

6.- x Mẹ đây, bớ trẻ trần gian
Mẹ là Quốc-Mẫu Nam-Bang Đại-Cồ
Lập nền chánh thể qui mô
Quốc Hồn, Quốc Phục điểm tô công bằng.

7.- Muốn cho danh dự rõ ràng
Nên trang Hiền-nữ đừng bàn ngoại môn
Việt-Nam Thiên-Quốc Xuân đồng
Nền Tu-Di lộ Đại-đồng chầu Cha.

THI

Mẹ kêu con dạ gái nhà Nam
Phấn chấn bảng son tránh khóa vàm
Tiến bộ lập nền phong hóa mỹ
Trau giồi Đạo-mạch Đức bền Tâm.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ hiện đây, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 29 tháng 4 nhuần/38 Quý-Mão 1963 - 2 giờ sáng)

-------o0o-------

KIÊN-QUANG PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

KIÊN nhẫn mới nên đại cuộc đa
QUANG minh điều hướng đến chung nhà
PHẬT ban Chánh-giác nêu nguồn sáng
NỮ Sĩ phát minh huệ trí ca.

Chị kêu chung em hỡi, trước thời đây Chị đợi tiến đồng em, ráng cần tu xét trí dạ hằng xem, gìn lý tưởng vén rèm nêu danh giá bửu đó chung em trong Đàn-nội.

THI

Đàn-tiền hòa hiệp Đạo nhà chung
Kêu bớ chung em tránh nẻo cùng
Tiến hóa nhìn Trời an tánh mạng
Trau giồi Đức Tánh thế hô tung.

THI BÀI

HỒNG-HOA thời Dậu thứ ngày
Gọi rằng kỷ niệm đề bài Thỉ-Nguơn.

1.- Câu triều phục hải sơn chạm khắc
Chữ tề tu nhiệm nhặt cán công
Cán ban hai tiếng Xuân đồng
Công bằng Chơn-Lý rọi lòng gương lai.

2.- Đạo là Đạo bày khai khuôn mẫu
Kêu chung em phải thấu vận hành
Gái là bổn phận yếu sanh
Tinh thần phải định mối manh dẻo bền.

3.- Tiếng gánh Đạo Mẹ đền ban phước
Danh tu lai đề trước sử vàng
Bớ em phái Nữ vén màn
Bớ em bình tỉnh châu toàn dạ trong.

4.- Tâm dạ bền mới thông cơ cuộc
Trí Tài cao thạo thuộc hướng điều
Em ôi! Máy-Tạo tiêu-thiều
Trễ qua một bước đọa chiều tới đêm.

5.- x Kêu chung đồng Nữ mỗi em
Phát minh vượt khỏi cái rèm lợi danh
Lời đây Chị tỏ đành rành
Lo tròn bổn phận gái lành tốt tươi.

THI

Tốt trong ngoài chỉnh thể đồng sanh
Kêu bớ chung em dạ chí thành
Tiến cập trên lằn công đức nghiệp
Lo tròn giá vị mối rành manh.

Chào Thiên-Chơn Giáo-Chủ, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 1 tháng 5/38 Quý-Mão 1963 - 11 giờ trưa.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN chất bâng bâng đạt Trí Tài
TUYÊN ngôn Đạo-Lý cổi Thiên tai
KHỔNG lồ buổi chợ muôn xao xuyến
Thánh-Đức Tân-dân vững chắc hoài.

THI BÀI

HỒNG-HOA kỷ niệm chót ngày
Đây là thời Mẹo chọn Tài Trí tri.

1.- Trí cách trí hành y Lý Pháp
Tri lương tri mối ráp hạp Trời
Thế gian kêu gọi là đời
Đời cần có Đạo phận người thông minh.

2.- Lập chánh thể sắt đinh Nhân vị
Rõ tâm lương Tam húy kiền-thiền
Người tu chỉnh hướng bền duyên
Rõ thông cương kỷ giải phiền hòa chung.

3.- Đồng trị biệt trung dung xử sự
Dẹp Nhân tâm gìn giữ Qui-điều