Bài số 1 📽️

1. Bài dạy Đức Giáo-Hoàng đến Trung-Tòa  Cửu Long Giang thọ Tiên Y phong Huỳnh Mộc Thành chức Thiên-Đăng Giáo-Chủ, sửa Bảng-hiệu tiền Nam Chánh-môn, sắm Cờ Đạo Kim-Kỳ Tây-Vức. 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 1/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya)

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành Trời tế khắp phàm gian
HOÀNG lịnh sắc phê đã rõ ràng.
THƯỢNG trí Đạo thông mau khối hiệp
ĐẾ ân chỉ điểm cuộc vinh quang.

THẦY các con, mỗi con Nam Nữ khắp cả nơi nơi con Trời an tâm vâng nghe lời Cha ban dạy. Chung trẻ lãnh đạo, hướng chúng dìu linh tiến đến Đại-đồng chúng sinh lý tưởng.

Đến đây là cơ hội thống hòa phục nhứt, Thầy mừng mỗi con nhứt trí lập công, đem thoàn Đạo rước người qua cơn gian khổ, bể trần gió dập sóng dồi về đến bờ cao Thánh-Đức đó mỗi con. 

MƯU, con vâng lịnh Thầy, đến ngày 2 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964, con phải đến TRUNG-TÒA CỬU-LONG-GIANG, thọ Tiên-Y trước hiện diện TAM-GIANG cho rạng rõ danh thanh THIÊN-ĐẠO GIÁO-HOÀNG Bỉnh an thời kỷ đại. 

HUỲNH MỘC THÀNH, Thầy gia ân phong tước con rất xứng đáng, mà kề cận GIÁO-HOÀNG trong thời ngự bảo Đạo-đức nước nhà đây con. Giờ lành, ngày tốt, niên hạn, tháng minh; Thầy phong con là THIÊN-ĐĂNG GIÁO-CHỦ, THỐNG CHƯỞNG NHỊ-ĐÀI "HỒNG-CỰC-QUÂN" danh hiệu. Vậy con phải về cảnh "TU-DI" hiệp bạn giúp Thầy, lập công cứu thế.

Đến đây cảnh "THIÊN-QUỐC", Thầy ban Sắc-sứ đề danh nghĩa, hiệu nêu là "THIÊN-TÒA HOÀNG-ĐẠO". Phận con đến ngày 9 tháng 2/39 Giáp-Thìn, con phải về Thánh-Đức Tu-Di sắp sửa Bảng Đạo, đề như vầy:

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
GIÁO-HỘI CAO-ĐÀI VIỆT-NAM
TU-DI LẠC-ĐỒ THỈ-ĐỨC

Đây là Trung-Ương võ trụ.

Về phần THIÊN-ẤN TINH-QUÂN, cũng ngày 9 đến THIÊN-TÒA HOÀNG-ĐẠO, tự lập công may sắm lá Cờ Đạo lại, vì phận con là Hành-Pháp; Thầy mừng con nên thiện chí, dứt bỏ cái thời qua.

Cờ Đạo của CAO-ĐÀI Hành Kim Phục-Thỉ. Nền Cờ trắng, một vòng Vô-Cực màu vàng, mười hai thoại khí rọi màu xanh, lót trong vòng màu đỏ, khôi Cờ màu đen, cho phải nhịp in nhàng trong cơ Phục-Nhứt. Cờ nầy thước tấc Thầy đã có dạy trước rồi; còn đỏ, vàng, xanh, tùy kỷ xích chơn đạo độ hoạch.

Về GIÁO-CHỦ, đến lễ CHIÊU-LINH TỤ-VẠN, bái mạng Tiểu-Phục có rõ ràng uy danh chứng giáo.

Còn THIÊN-ẤN TINH-QUÂN, từ ngày 9 tháng 2, phải tự lập công hiện hành thế BỬU-SƠN PHÁP-CHỦ.

Vậy mỗi con đừng lơ đĩnh mà có tội.

Về phần HÙNG-SƠN-TỬ, phải về HOÀNG-ĐẠO TU-DI, lập công hiện hữu Thầy sẽ điểm công tấn tước sau. 

Phần CHƠN-TINH-QUÂN, con phải vận chuyển gồm thâu đoàn em trong Đạo, lập thành Thánh-Đức Đoàn, gọi Thanh-Niên Thánh-Vệ Đạo, hướng dẫn về Trung-Ương Hoàng-Đạo lập công.

Từ đây, Thầy ban Huệ-Ân Tế-Thế Oai-Trị tồn an Phục-Nguơn Tái-Thỉ là danh nghĩa “CAO-ĐÀI”. Vậy chung con phải thiện tâm nhứt trí chớ hớ hinh mà đắc tội.

Bớ chung con! tuy nhiên ngày lễ Chu-Niên khai huyệt “TRUNG-TÒA CỬU-LONG GIANG” thật nhỏ nhen trên thể thức, mà tâm Đạo của mỗi con chơn thành cao vị, nên thời cơ chung thống cả đồng mỗi con gắng sức thi công đừng nệ Phái Chi mà bị hỏng, thì mỗi trò lãnh đạo bị tội nghịch Thiên đó mỗi con.

Về Cao-Đài Liên-Phái, ngày Hội đệ nhứt Tam Cá Nguyệt, chung trẻ khắp nơi, phải về tại THIÊN-TÒA HOÀNG-ĐẠO mà đoàn viên hội hiệp, về sau Thầy sẽ định mỗi nơi một kỳ, cũng do chỗ đồng tâm tiến hóa của các trẻ. Mỗi trẻ phải nhớ câu Thầy đã dặn là: Thế Thiên Hành Hóa, là hiện thực đức công đó trẻ.

THI

Đức độ hòa tâm chớ chấp nê
Công cao lãnh đạo hiệp chung bề
Đó là chơn tướng thay Trời Đất
Trẻ cả Nữ Nam Thống-nhứt về.

MƯU, bài nầy đọc trong giờ con thọ Tiên-Y đặng trong đó nghe chung; đọc rồi giao lại HỘ-PHÁP ấn hành tống xuất, Giáo-Hội Chuẩn-Y Sắc-Lịnh ban truyền gởi cho mỗi trẻ điểm danh mỗi bổn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THƯỢNG-THANH NGUƠN-THỈ

Bài số 2 📽️

2. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 (7 giờ sáng)

---------o0o---------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- Về đây chầu lễ THƯỢNG-THANH
Mừng vui Đàn-nội mối manh rõ ràng
Nêu lên cơ cuộc vinh quang
THIÊN-TÒA HOÀNG-ĐẠO vén màn năm nơi.

2.- Nữ Nam lớn nhỏ hiện thời
Thời cơ xứng đúng lập nơi Thiên-Hoàng
Chung nhau đồng cả vén màn
Giác mê cứu thế rõ ràng thành công.

3.- Hiện giờ có Chủ-Nhơn-Ông
Chủ trương bảo Đạo khải thông nhiệm mầu
Việt-Nam Giáo-Hội nêu cao
Đứng ra dẫn chúng tạo đào nghĩa phương.

4.- Thượng-Thanh niên định giao tương
Bái triều thành kỉnh mở đường thỉ chung
Chung tâm thiện chí qui tùng
Tùy thời ứng vận hô tung thực hành.

5.- Hiểu câu Đạo-đức bảo sanh
Thấu cơ vận cuộc mối manh sắp bày
Suốt thông cứu thế Cao-Đài
Ân Oai Tế Trị đức tài đề danh;
Về đây chầu lễ Thượng-Thanh
Mừng vui Đàn-nội mối manh rõ ràng.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước trong giờ Chư-hiền Nam Nữ về đãnh-lễ ngày Đại-lễ Thượng-Thanh, đọc rồi mới lạy.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 3 📽️

3. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC chiếu lòng con có Đạo tâm
HOÀNG-Thiên ứng mạng chỉ Nam-châm
THƯỢNG hành hạ hiệu đua công quả
ĐẾ chủ Càn Khôn sắp chỉ Nam.

Thầy các con, mỗi con ghi nhớ lời Thầy ban dạy từ lâu, là danh nghĩa CAO-ĐÀI uy phong cứu thế, điều chỉnh nhơn gian hoàn thành Thánh-Đức, chủ trương Tái-Thỉ Phục-Nguơn, bảo vệ đồng sanh hướng qui Đạo mạng, đó đồng con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con về đến Đạo nhà Nam
Phải thấu tâm trung ứng hội tầm
Cơ cuộc Trời bày khai lý tưởng
Thời thanh vận thới diệu mầu thâm.

THI BÀI

1.- Diệu mầu thâm trung tâm Đạo-đức
Pháp Lý Thần hiện thực lập trần
Cho hay Thiên Địa huờn tuần
Biết nghe thấy rõ tướng nhân hậu hòa.

2.- Trời khai lập Long-Hoa vận chuyển
Cơ qui trung u hiển cao siêu
Bớ con Thầy sẵn dắt dìu
Dìu chung nhơn loại độ điều trần gian.

3.- Nay đến lúc vén màn Phục-Thỉ
Các con tường cương kỷ thuận qui
Bớ con cách-vật trí-tri
Xích khai Huỳnh-Đạo hiện đây rõ ràng.

4.- x Cả kêu nhơn thế vinh quang
Cả kêu vang dội Đạo thoàn đồng qui
Thượng-Thanh ngày lễ hiện đây
Đây ngày khai diễn chung qui nhiệm mầu.

THI

Nhiệm mầu cứu thế lập trần gian
Kêu cả con chung bước đến thoàn
Sẵn có lái lèo xuôi vận tiến
Bảo-sanh nhơn-nghĩa khải vinh quang.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ Thượng-Thanh hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 4 📽️

4. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 (3giờ chiều)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG quyền phán đoán chuyển huờn nguyên
GIÁO dục nhơn gian kết hậu tiền
VÔ thượng thậm thâm trung ứng vị
VI khai thống vận cuộc vi Thiên.

HỰU

Cuộc đời càng gấp Đại-đồng qui
Thế sự tạo cơ  pháp diệu trì
Đổi tất lối thường hòa chủng loại
Dời non lai bể buổi khuynh nguy.

HUỜN

Khuynh hướng về đâu mới bảo tồn
Khắp trong Đồ-đệ Đạo cần thông
Nêu lên hữu thỉ khai Thần-mạng
Phấn chấn từ đây thống Đại-đồng.

Chào Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước của ngày lễ Thượng-Thanh hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 5 📽️

5. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau hiền hữu học hành
Học câu Qui-nhứt rõ rành phát khai
Thượng-Thanh Đại-lễ hiện đây
Gọi rằng Nguyên-Thỉ sơ khai lập trần.

2.- Bảo tồn hai chữ Dân-tân
Trung-Ương Đại-Đạo mầu thâm huy hoàng
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vén màn
Tu-Di Lạc xuất Thiên-Hoàng chấp trung.

3.- Đồ khai Thỉ-Đức tao phùng
Là cơ hội hiệp kết chung trần hoàn
Chiêu-Linh ứng hiện vinh vang
Tiếng chuông thức tỉnh muôn ngàn long lay.

4.- Đó là vũ trụ đổi thay
Về phần lãnh đạo nhìn ngay thuận chiều
Oai Ân Tế Trị đủ điều
Phục qui Nguyên-Thỉ đề nêu tâm thành;
Chung nhau hiền hữu học hành
Học câu Qui-nhứt rõ rành phát khai.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng lễ Thượng-Thanh thường lệ đặng trong đó nghe chung.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 6 📽️

6. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân xuất hiện đổi thời cơ
BÀNG định từ đây chuyển Thỉ Sơ
TỔ Tộc Việt-Nam khai Xích-Kỷ
QUỐC gia Đạo-đức hữu Thiên-thơ.

HỰU

Thiên-Đàng ai đến khá từ tâm
Thơ Lạc qui linh tưởng triệu tầm
Ứng hiện vận hành thanh sứ vụ
Oai Ân Tế Trị luật huyền thâm.

HUỜN

Tỉnh tu tu tỉnh lập công cao
Sắc-Lịnh từ đây đượm rõ màu
Xứng đúng danh hiền Nguyên-Thỉ sáng
Đề nêu Tái-Thỉ dạ bền trao.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Thượng-Thanh, đọc rồi bãi Đàn.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 7 📽️

7. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 2/39 Giáp-Thìn 1964 - 3 giờ tối)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

Bạch-Nhựt Thanh-Thiên giáng tại Đàn
Mẹo thời ngày thứ Thượng-Thanh quang
THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ khai thời thạnh
Chủ trị giang sơn ứng hiện Càn.

HỰU

Càn Khôn hiệp nhứt khắc rồi sanh
Sanh khắc từ đây rạng rõ rành
Chứng sự hiện thời quyền phán đoán
Giáo-Hoàng Thiên-Đạo trí trung can.

HUỜN

Cang thường nhân lý thống nhơn gian
Đạo pháp qui nguyên đã rõ ràng
Chuyển hậu huờn trung tiền khải vận
Đến cơn thời ứng Đạo vinh quang.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ của lễ kỷ niệm Thượng-Thanh hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ.

Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 8 📽️

8. Bài dạy chỉnh Phướn Chiêu-Hồn, thêu chữ HOÀNG nơi ngọn Thanh-Kỳ Hoàng-Lịnh, Đạo Lễ-phục Thiên-Đăng Giáo-Chủ, chỉnh Thiên Tượng Tâm Nhãn, tượng Thái-Dương, tượng Thái-Âm

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 2 tháng 3/39 Giáp-Thìn 1964 (1 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC Lịnh sắc ban trẻ thực hành
HOÀNG ân trung cảnh độ toàn sanh
ĐẠI căn xuất thế CAO-ĐÀI thượng
ĐẾ mạng Việt-Nam thủ bảo thành.

Thầy các con, mỗi con Nam Nữ hiệp cùng Giáo-Hội Trung-Ương Tu-Di Xích-Kỷ Hoàng-Đạo Trung-Hưng, hãy vưng lấy lời Thầy sắm sang cho rõ ràng uy phong Phục-Nhứt đó đồng con mỗi mỗi.

Phướn, chỉnh lại cho kịp ngày Đại-lễ Chiêu-Linh, GIÁO-HOÀNG đăng ngự đó mỗi con.

Phướn: nền vàng, dài 9 thước, 2 lớp; ngang 12 tấc, viền bìa xanh 9 phân, chữ tròn 5 tấc màu đỏ, một mặt chữ Nho, một mặt chữ Việt ngữ, hiện đề 12 chữ:

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CAO ĐÀI CỨU THẾ THỐNG GIÁO QUI LINH”.

Tụi Tam-thanh. Đầu Phướn y như cũ, cánh hộ Tam-thanh như trước; tạo cần lễ Chiêu-Linh thượng ứng.

Ngọn Thanh Kỳ Hoàng Lịnh nơi Thiên-Bàn: phải thêu một chữ HOÀNG màu vàng 12 phân, hai mặt. Tạo cho kịp lễ Chiêu-Linh định mạng Thìn thời hiểu dụ.

Về Tiểu-phục Thiên-Đăng Giáo-Chủ, Huỳnh-cân y như của Thiên-Hoàng, nhưng đề 12 chữ Nho màu tím, ngang qua chiều thuận: HỒNG CỰC NGUƠN QUÂN THIÊN ĐĂNG GIÁO CHỦ THỐNG CHƯỞNG NHỊ ĐÀI. 

Bạch y: trắng đục, may kích theo lệ thường, 12 nút tím 1 phân, bọc vàng bao quanh; vai viền 12 lằn tím 1 phân; tay viền 12 lằn tím 1 phân; trên trôn viền 12 lằn 1 phân, bốn màu thủy ba dợn sóng nghĩa là: 3 lằn trên đen, kế đỏ, vàng, xanh. 

Xiêm: 4 lá chánh kết 12 bông sen hồng Tây-Vức, mỗi lá 3 cái, chí viền dưới, trên kế 15 phân, 1 lá chánh tiền, 1 lá chánh hậu, kết hình Tứ-linh, nơi trung tâm tiền thuận, hậu nghịch, bốn lá phụ viền vàng theo tỷ lệ; vòng vô trần màu trắng, trên đề chữ Nho màu tím giữa bông, tả chữ THỐNG, hữu chữ CHƯỞNG. Đại-phục thêm dây, Sắc-lịnh đã dạy trước rồi, có minh-châu kín, 4 chữ Liên-Đoàn Tâm-Lý.

Về Đơn-phục Thanh-Cân: cũng đề chữ tím như Tiểu-phục, áo kiểu cách thường lệ, viền 3 lằn tím trên vai tứ biến bát; nhưng lằn ngoài 3 phân, lằn giữa 2 phân, lằn trong 1 phân; nút tím của số 12 chánh tim trước ngực lằn giăng 1 tấc 8 phân.

Áo Thường-hành Đạo-phục cũng y vậy; tất cả đồng cổ tím, tay tả 12 nút xanh, hữu 12 nút đỏ 1 phân, dùng khăn đen hòa mũ trắng, tùy sự.

Thiên-Tượng Tâm-Nhãn, chỉnh lại hoành Tam-quang chiếu diệu Huyền-Khung, tượng Thái-Dương, Thái-Âm lớn trong 12 phân, tùy nghi tùy giáo, tiền qui Nhựt đỏ, hữu Nguyệt vàng, tả Tinh xanh; tia sáng tròn liền 18 phân kề chí ngoài 12 tia đỏ, 12 tia vàng, 12 tia xanh, bao quanh giáp mối đều nhau, trong nhỏ ngoài lớn, sau lưng ngang chớn thủy một hình đồ, lưỡng nghi tròn 18 phân gọi Âm Dương giao kiết, nửa trắng, nửa đen, viền vòng màu tím âm dương một phân.

Đại-phục Thiên-Hoàng, Giáo-Chủ, Hội-Chủ, Pháp-Chủ phải còn nhiều thức, sau Thầy sẽ dạy thêm. 

Lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn năm nầy đầy trọng yếu đã đúng tiên-tri lập Tiền, chuyển Hậu, qui Trung, mà Trung-Ương xuất hiện hữu Thần Thiên Tướng chiếu diệu Tu-Di Hoàng-Đạo đó là Cao-Đài cứu thế vạn pháp Phong-Thần đó mỗi con Nam Nữ.

THI

Tam-Giang hiệp nhứt lộ Huyền-cơ
Liên phái Cao-Đài đã đúng giờ
Cứu thế kỳ ba gương mẫu Đạo
Đức tài chơn chánh khải Thiên-thơ.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra Giáo-Hội thân hành lĩnh mạng sắm sang Tiểu-phục cho Giáo-Chủ bái mạng tiếp Thìn thời lễ Chiêu-Linh Tụ-Vạn, ấn hành Tam-Giang Đạo học.

Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN
tiếp điển

******************

Đại-Lễ LONG-HOA LINH-DỤ

Bài số 9 📽️

9. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ sáng.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ- PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- Về đây chầu lễ LONG-HOA
Danh đề LINH-DỤ chung hòa mỗi con
Rõ ràng lòng sắc dạ son
Nữ Nam tu tỉnh bảo tồn Lý-chơn.

2.- Đạo là cứu thế độ nhơn
Đạo là đem lại chánh chơn lập trần
Lập xong danh phận Dân-tân
Tiếng nêu Minh-đức đâu sờn tánh tâm.

3.- Mỗi con lớn nhỏ vịn cầm
Vịn câu Đạo-đức phương châm cứu đời
Cứu là khai lập thế thời
Đời về với Đạo bền nơi tin hòa;
Về đây chầu lễ Long-Hoa
Danh đề Linh-Dụ chung hòa mỗi con.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ mỗi con về chầu lễ kỷ niệm Long-Hoa hiện đây, đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung .

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 10 📽️

10. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ sáng.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC là quí báu gọi hồn con
HOÀNG Lịnh oai ân Đạo-đức tồn
THƯỢNG hạ chung hòa mà tỉnh mạng
ĐẾ quyền qui thống sử đề son.

THẦY các con, mỗi con an tâm tu tỉnh gìn giữ thân sinh Đạo-đức thanh bình sinh linh an lạc đó là công cao đức lớn của mỗi con trong hồi Trời Cha lịnh ban tin cậy mà sai khiến cho đồng trẻ lập công đó mỗi con.

THI

Lập công bồi đức tại nền nhân
Trần thế tiến nhanh dạ vững cần
Cứu độ nhân sinh qua khổ hải
Cánh tân dân đức chí hòa thân.

THI-BÀI

1.- Chí hòa thân tinh thần cứu thế
Tâm dẻo bền tường kế hiện nay
LONG-HOA kỷ niệm CAO-ĐÀI
Danh đề LINH-DỤ rạng ngày phát minh.

2.- Phát đạt mới hoan nghinh cuộc sự
Minh mẫn mà gìn giữ công tâm
Từ đây đừng để sai lầm
Từ đây tiến hóa vịn cầm kỷ cương.

3.- Thế kỷ toán khai đường sanh háo
Cương lĩnh đề Pháp Đạo bác tâm
Bớ con cơ hội diệu thâm
Bớ con chung cả Nữ Nam vui mừng.

4.- Lời Thầy dạy phải cần học tập
Tiếng Thầy ban cao thấp đồng hòa
Con ôi! thế cuộc chung nhà
Chung nhau nhìn biết Đạo Cha độ hồn;
Long-Hoa lời dạy chung đồng
Long-Hoa Linh-Dụ ngoài trong tỏ bày.

THI

Long-Hoa xuất hiện cuộc ngày nay
Linh-Dụ chung đi mới rõ tài
Một khối tinh thần hơn sắt đá
Mỗi con tỉnh mạng thấu bền hay.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước ngày kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ hiện đây, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 11 📽️

11. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 - 4 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn

THI

CHƯỞNG quyền thưởng phạt gọi thay Trời
GIÁO Lý phô khai khắp khắp nơi
VÔ thượng huyền vi đồng vận chuyển
VI truyền mối chánh cứu chung đời.

THI BÀI

LONG-HOA  kỷ niệm năm nầy
Danh nêu LINH-DỤ Đức Tài Trí Tâm.

1.- Lập trần thế thậm thâm vi diệu
Cứu nhân sinh bài thiệu hẳn hòi
Thiêng-Liêng công lý xét soi
Mỗi trò mỗi phận vịn noi thi hành.

2.- Vịn cho chặt đường lành ngõ phải
Noi dấu chơn chớ ngại vội ngưng
Chung trò hớn hở vui mừng
Mừng chung an tỉnh mẫn cần cố kiên.

3.- Bớ chung trò đừng phiền phức vội
Phải xét lòng thấu mối huyền vi
Chung trò muốn rõ thau chì
Chung trò phản tỉnh Ngọ kỳ Long-Hoa;
Đến đây cơ cuộc chung nhà
Thương nhau như một mới hòa vững tâm.

THI

Vững chí bền lo Đạo nước nhà
Chung nhìn đây đó một người ta
Ở an hòa hiệp mà tu mạng
Cứu cánh từ nay hội nhứt gia.

MƯU, bài nầy Đệ-tử giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 12 📽️

12. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 - 4 giờ chiều)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Đạo-Tràng ngày lễ LONG-HOA
Danh đề LINH-DỤ một nhà đồng qui
Cả kêu Nam Nữ hành y
Chư-hiền cố gắng trường thi Công-bình.

2.- Cố cần lo bảo nhân sinh
Đó là lễ trọng lý tình chấn hưng
Bảo-sanh nhơn-nghĩa vui mừng
Đại công nghiệp cả tưng bừng hô vang.

3.- Sử ghi Thánh-Đức rõ ràng
Châu-vi đại cuộc vén màn phá mê
Hiện giờ sanh chúng tái tê
Anh hùng gánh Đạo đê nề chạm công.

4.- Tiến mau dấu bước Đại-đồng
Đồng huynh tỷ đệ giống dòng yêu thương
Kiệt hào đào tạo nghĩa-phương
Long-Hoa phán đoán kỷ cương chuyển hoàn.

5.- Cho hay thế sự điêu tàn
Có nền Đạo-đức vén màn năm châu
Vững tâm tu tỉnh bền lâu
Lập trần cứu thế đâu đâu chung hòa;
Đạo-Tràng ngày lễ Long-Hoa
Danh đề Linh-Dụ một nhà đồng qui.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải trong Đạo-Tràng thường lệ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 13 📽️

13. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (5 giờ chiều)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG hoa lộ mặt gạn nhơn tình
BÀNG Địa Lợi Trinh một hướng khuynh
TỔ thỉ phản hồi hoàn Đức-Thánh
QUỐC gia Đạo-pháp Dân-tân xinh.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, giáng Đàn trung hướng chỉ Nam cang, kêu dân tộc nhìn Trời tồn mạng đó chung con Ta dân Việt.

THI

Con Ta dân Việt sáng từ lâu
Phấn chấn nêu gương nhíp khảm sầu
Tái-Thỉ Lập-Nguơn hoằng vận hội
Nam Càn Xích Kỷ thống qui thâu.

THI BÀI

Thâu con chung hiệp một bầu
Long-Hoa kỷ niệm nhiệm mầu từ nay.

1.- Cả tiếng kêu trần ai tỉnh mộng
Phải phất trần dò tận Lý-chơn
Lý là giải quyết cưu sầu
Chơn truyền mối Đạo bền lâu lập trần.

2.- Mừng chung con tinh thần phát triển
Ráng giữ gìn đổi biến về an
Biến sanh phàm tục mê màng
An lo gìn giữ Nam Càn từ đây.

3.- Giống Rồng Tiên con bầy rõ thấu
Bốn ngàn năm cơ cấu trải dư
Bớ con! phản tỉnh tư tư
Cửu-Chân ghi nhiệm chỉ ư chơn truyền.

THI

Chơn-Lý chuyển sang đến thống truyền
Chánh tâm tu kỷ dạ đừng riêng
Hóa hoằng cơ hội do Trời định
Đạo-đức từ nay chỉnh Phục-Nguyên.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước lễ kỷ niệm Long-Hoa Linh-Dụ, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 14 📽️

14. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 14 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh sáng soi mỗi cõi lòng
NÔNG bô xét kỹ rõ ngoài trong
ĐẠI công ghi sử danh từ thiện
THÁNH-ĐẾ lưu ngôn một ít dòng.

THI BÀI

1.- Một ít dòng văn thi bài phú
Để răn đời ký chú nhìn xem
Cả kêu chung cả vén rèm
Cả kêu Nam Nữ hạnh khiêm bảo tồn.

2.- Lễ Long-Hoa học ôn kinh kệ
Lời tiên-tri oan hệ đoán phân
Chung đời tỉnh mộng ân cần
Dân-tân Minh-đức dò chân đến bờ.

3.- Lời kinh kệ từ sơ thỉ mạng
Chỉ dạy truyền mực cạn bút mòn
Thánh Tiên thiệt quá thon von
Nhìn đời mạt pháp khó toàn nơi an.

4.- Mong chung cả vén màn tỉnh mộng
Lo tu hành đừng vọng sanh cuồng
Đây là Đạo-đức mẫu khuôn
Mẫu truyền lề lối, khuôn chuông lái lèo;
Long-Hoa ban dạy đủ điều
Đề danh Linh-Dụ xuôi theo vững bền.

THI

Vững tâm bền chí bớ bầy con
Phản tỉnh cho mau khéo bảo tồn
Phấn chấn tinh thần an ở thuận
Từ nay tiến hóa sắc bền son.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 15 📽️

15. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập Tam-thiên chứng ấy Trời
HOÀNG Thiên chẳng phụ trẻ bền nơi
HUỲNH căn niên thuận thay Vô-Cực
ĐẾ Chủ muôn sinh Đạo cứu Đời.

THI BÀI

LONG-HOA kỷ niệm đây ngày
Chư-hiền Nam Nữ trổ Tài Đức Tâm.

1.- LINH-DỤ định mầu thâm cơ hội
Khuyên Chư-hiền nhìn khối nhân sinh
Bảo an nhân loại hòa bình
Bình an vũ-trụ đổ chinh chỉnh hòa.

2.- Lời dặn bảo gần xa Nam Nữ
Phải an lòng gìn giữ phận người
Biết trên có đấng Cha Trời
Háo sanh khai Đạo lập Đời là đây;
Long-Hoa dặn bảo đây ngày
Chư-hiền dò bước trổ Tài Đức Tâm

THI

Trổ ra những sự bảo cơ lành
Tài trí ân oai vệ chưởng sanh
Đức độ cứu nhơn chung thống hội
Tâm tài ứng hiện buổi oai danh.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ ngày kỷ niệm lễ Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 16 📽️

16. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (2 giờ trưa)

-------o0o-------

LIỄU-THANH TIÊN-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

LIỄU hết trần ai phải trọn tròn
THANH danh bền chuộng suốt rồi thông
TIÊN ngôi Phật vị đâu phai lợt
NỮ sĩ từ đây dạ sắt son.

THI BÀI

1.- Lời Chị dạy bớ em chung cả
Phận Nữ sinh mau khá phất trần
Bớ em Nữ-sĩ ân cần
Cần tu, cần học dò lần lý do.

2.- Nữ lưu là Sáu-pho tay mở
Mở sách Tiên rực rỡ học hành
Đó là gương mẫu gái lành
Lành thay đẹp phận thanh thanh tiền đồ;
Long-Hoa Chị chỉ móng mô
Danh đề Linh-Dụ điểm tô Linh-hồn.

THI

Linh-hồn ngọc báu bớ nầy em
Tu tỉnh cho mau mới cổi rèm
Chỉnh lại cơ thời nơi lý tưởng
Qui hồi tâm tánh suốt thông em.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 17 📽️

17. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (5 giờ chiều.

-------o0o-------

ÂU-CƠ THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

ÂU toan quyết định bớ đồng con
CƠ cuộc hiện nay phải bảo tồn
THÁNH-Đức châu-vi là cội đức
MẪU Nghi chỉnh đốn sắc bền son.

THI BÀI

1.- Mẹ Thánh-Mẫu Việt-Nam Hồng-Lạc
Kêu con bầy mau thoát trái oan
Bớ con Nữ-sĩ vén màn
Bớ con tỉnh mộng âu toan lập trần.

2.- Chung nhơn loại Sở Tần nguy ngập
Nhờ bầy con luyện tập bảo sanh
Bớ con an mạng thi hành
Nhơn sinh phục vị Đại-Thành hiện nay.

3.- Chung Nữ-sĩ Cao-Đài môn đệ
Lo học hành thiện kế truyền lưu
Long-Hoa kỷ niệm phân ưu
Đại-đồng phán đoán oán cừu vấn vương.

THI

Vấn tội kẻo hư mới lập trần
Cao-Đài cứu thế lập Dân-tân
Từ đây cơ hội nên bền lập
Xuân sắc khoe màu rõ Tứ-ân.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 18 📽️

18. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (6 giờ chiều.

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai bớ mỗi trò
TUYÊN ngôn mạt pháp phải cần lo
KHỔNG lồ nguy ngặt đồng năm cõi
THÁNH Đức bọc đùm bớ mỗi trò.

THI BÀI

1.- Đời mạt pháp nhơn luân suy sụp
Bớ hiền lương xây đắp kỳ công
Chư-hiền an mạng rặt ròng
Chư hiền lương phải rặt ròng kỉnh tuân.

2.- Kỉnh Trời Đất tuân lời dạy bảo
Đó là nguồn cổi tháo mây mù
Lương hiền tỉnh mạng mà tu
Dày công cứu thế Xuân Thu thấu đường;
Long-Hoa lời dạy nghĩa phương
Danh đề Linh-Dụ Hiến-chương lập trần.

THI

Lập trần thời thế phải thông minh
Kêu bớ dân sinh thấu sự tình
Một kiếp lâm phàm tu tỉnh mạng
Níu nương cơ cuộc rạng danh thinh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót ngày kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 19 📽️

19. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (10 giờ sáng)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH thân sanh chúng mới là cao
CA tụng người thanh chí kiệt hào
GIÁO Lý phô bày khai lý tưởng
CHỦ-Ông chỉ rõ thế tương giao.

THI BÀI

Ngọ thời ngày lễ Long-Hoa
Gọi rằng kỷ niệm trên hòa dưới thương.

1.- Đề Linh-Dụ nghĩa-phương đào tạo
Tiếng hô vang qui-củ loài người
Rõ ràng cơ hội tốt tươi
Truyền ban lý tưởng thanh thiên vận thời.

2.- Vận chuyển đến chỗ nơi Trời định
Định qui nguyên dứt bịnh trầm kha
Bớ hiền Nam Nữ hiệp hòa
Hiệp tâm hòa tánh Long-Hoa danh đề.

THI

Danh thanh bớ hỡi khắp hiền sanh
Tu tập luyện cao chí nhiệt thành
Một kiếp lập công khai Thỉ-Đức
Muôn năm an vững sử nêu danh.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 20 📽️

20. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 17 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ Vô-Vi
Long-Hoa Linh-Dụ duy trì Đạo-tâm
Cuộc đời cơn Đạo ưu trầm
Chung nhau tu niệm vịn cầm Lý-Chơn.

2.- Tu là cứu cánh cao sơn
Cứu linh độ thế vị nhơn sinh tồn
Trên thờ một đấng Chí-Tôn
Âu toan lo liệu bảo tồn nghĩa phương.

3.- Hiện giờ lưỡng pháp giao thương
Âm Dương phản khắc khai đường phục qui
Đạo cao đức trọng duy trì
Tâm thành bước đến đường đi thái hòa.

4.- Cúi đầu lạy đấng Trời Cha
Ra tay tế độ gia gia tất hành
Đạo Trời thành lập mối manh
Nhứt tâm, nhứt đức rõ rành vận qui;
Về đây chầu lễ Vô-Vi
Long-Hoa Linh-Dụ duy trì Đạo-tâm.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước trong thời Ngọ ngày lễ Vô-Vi kỷ niệm Long-Hoa, đọc rồi đãnh-lễ tiếp hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ HỒNG-HOA PHỤC-THỈ

Bài số 21 📽️

21. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya)

-------oOo-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ HỒNG-HOA
Châu-vi Thánh-Đức Đạo nhà phô trương
Danh đề PHỤC-THỈ nghĩa phương
Anh em sau trước xét xem rõ rành.

2.- Chị đây em đó mối manh
Đoàn viên cộng tác nguồn lành Trời ban
Bảo sanh nhơn nghĩa rõ ràng
Chung chư hiền đệ, muội toan thấu nguồn.

3.- Người thông lý tưởng tỉnh tuồng
Ta là trụ cột tròn vuông động điều
Thế gian cơ cẩn chích-chiu
Nhơn tâm biến đổi đổ xiêu mạng hồn.

4.- Chư-hiền công đức bảo tồn
Chư-hiền tiến bộ Càn Khôn bọc đùm
Lần lần nhơn sự hiệp sum
Năm châu kỉnh mến hô tung Thiên-Tòa;
Về chung chầu lễ Hồng-Hoa
Châu-vi Thánh-Đức Đạo nhà phô trương.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra được Chư-hiền về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chầu lễ Hồng-Hoa Phục-Thỉ, trước đọc bài nầy mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 22 📽️

22. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Nam phương ít kẻ tầm
HOÀNG thành mối Đạo chỉ Nam-châm
THƯỢNG lưu bền chí trồng danh nghĩa
ĐẾ Chủ-Nhơn-Ông pháp diệu thâm.

THI BÀI

1.- Thầy giáng bút đề câu nhơn ái
Phần mỗi con đừng cãi vâng tuân
Trời cao gọi đó Chín-từng
Huyền Linh quang điển xa gần xét xem.

2.- Đạo dạy kỹ vén rèm tế thế
Dựng Trời trong thiện kế bảo sanh
Xử xong cơ cuộc mối manh
Trọn tròn lý tưởng hà phanh đổi dời.

3.- Đạo lập trần thế thời phải mới
Mới là do bước tới nhiệm kỳ
Cao-Xanh tiếng gọi nguy nguy
Minh mông biển rộng thùy tri vận hành.

4.- x Hồng-Hoa Đại-lễ nêu danh
Danh đề Phục-Thỉ rõ rành tại đây
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo vui say
Trung-Ương Thiên-Quốc Cao-Đài thống qui.

THI

Thống-nhứt Qui-nguyên Đạo-đức tài
Tam tam tam ngũ ngũ từng khai
Cơ đồ vận chuyển Oai Ân Trị
Chánh pháp Vô-Vi trí vị tài.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Hồng-Hoa Phục-Thỉ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 23 📽️

23. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya.

-------oOo-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG-Quản tề thân mới lập trần
GIÁO truyền cơ hội chuyển Dân-tân
VÔ biên Bác-ái hoằng Đạo-pháp
VI diệu thậm thâm Đức Thánh nhân.

THI BÀI

Trước Đàn thời Dậu lễ triều
Kêu chung Môn-đệ dắt dìu đồng chung.

1.- Kêu gọi cả hiệp sum lo Đạo
Phận tề tu cổi tháo các màn
Hiện nay Đạo-đức vinh quang
Đem cơ hội mới lập cang thường tồn.

2.- Người tu tỉnh Càn Khôn xem xét
Ta lập công rẽ vẹt mây mù
Rõ ràng phận sự tề tu
Rõ ràng học tập công phu trau giồi.

3.- Hồng-Hoa lễ vẻ vui ngày lễ
Kêu chung đồng can phế lập trần
Đạo cao đức trọng Dân-tân
Xây nền Thánh-Đức mười phân vẹn mười.

4.- Lời Phục-Thỉ nơi nơi xây chuyển
Tiếng tiên-tri Càn-kiện Cao minh
Trời ban cảnh cuộc Đài xinh
Đất quyền nâng chở trung bình lý do.

THI

Lý tưởng nêu cao bớ trẻ trò
Tình đồng huynh đệ phải chung lo
Xây nền Thánh-Đức đồng công cán
Dựng móng Tu-Di mở Sáu-pho.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 24 📽️

24. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 -12 giờ khuya)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Giờ nầy học tập nhau đây
Chung đồng Nam Nữ nối dây tu hành
Tu lo gìn mối giữ manh
Cội nguồn xét xử rõ rành tề thân.

2.- Đạo-Tràng giáo dục Dân-tân
Xây nền Thánh-Đức Bốn-ân đâu rời
Hồng-Hoa Đại-lễ ghi rồi
Danh đề Phục-Thỉ Đạo Đời thống qui.

3.- Nêu cao Pháp Lý duy trì
Công bằng là chỗ trí-tri xét dùng
Kêu chung hiền hiếu Trung-dung
Nữ Nam nhứt trí hô tung mạng Trời.

4.- Vui vầy tu học tốt tươi
Anh em đoàn kết bền nơi trung hòa
Danh đề hai chữ Hồng-Hoa
Hồng-Quân Hoa Chưởng Tiên Nga lập trần.

5.- Phải tròn hai chữ Tứ-ân
Phải thông vận mạng xa gần níu nương
Đạo là xây dựng phong cương
Đạo khai lối thoát mở đường Lý-chơn.

6.- Đạo là dĩ-đức hóa-nhơn
Từ-bi Bác-ái Bốn-ơn đủ đầy
Giờ nầy học tập nhau đây
Chung nhau Nam Nữ nối dây tu hành.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng, Đạo học thường lệ kỷ niệm Đại-lễ Hồng-Hoa hiện đây.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 25 📽️

25. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG chủng từ nay đặng phát minh
BÀNG khai kỷ niệm vị nhân sinh
TỔ đề Thánh-Đức danh lành mới
QUỐC độ Việt-Nam tiếng đẹp xinh.

Cha đây Tổ-Quốc danh hiệu Hồng-Bàng, buổi trước tiên khai sáng Việt-Bang, roi truyền hậu giá danh Châu-Thiệm đó đồng con dân mỗi mỗi.

THI BÀI

1.- Trời mở Đạo dạy người thoát tục
Trời bảo tu tránh ngục trầm luân
Từ đây khai thấu Chín-từng
Nêu cao lý tưởng sáng bừng muôn Thu.

2.- Đạo là Đạo Xuân thâu Hạ chuyển
Đạo lập trần an biến phân minh
Rõ thông thế thái nhơn tình
Rõ ràng cơ hội đẹp xinh đây là.

3.- Lập Thánh-Đức Trời Cha chứng chiếu
Khai Châu-vi nêu hiệu tiền đồ
Dân-Tân xây đắp móng mô
Truyền lưu hậu thế điểm tô danh tài;
Hồng-Hoa kỷ niệm ngày nay
Danh đề Phục-Thỉ bày khai lý tình.

THI

Lý chơn Đạo Pháp mới cao xinh
Tình hiệp hòa thương dạ ráng in
Chung cả con bầy tường hội ngộ
Thế gian chỉnh lập cuộc phân minh.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 26 📽️

26. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 -1 giờ khuya)

-------oOo-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh Phật Tiên cũng ở trần
NÔNG phu tu tập mới siêu nhân
ĐẠI căn phải thấu câu trường cửu
THÁNH ĐẾ lời ban chữ Bốn-ơn.

THI BÀI

Mẹo thời kỷ niệm Hồng-Hoa
Đây là ngày thứ chung hòa lễ dâng.

1.- Câu Phục-Thỉ Dân-tân Đức-Thánh
Mừng Chư-hiền khỏe mạnh tề tu
Làm sao ứng hiện Đường Ngu
Dưới trên nhứt trí công phu lập trần.

2.- Khai Đại-lễ tinh thần cao cả
Mở cửa Trời đổi họa phước lai
Đó là mới đáng nhơn tài
Tài Tâm Đức Tánh Trí bày bảo sanh.

3.- Phải xét kỹ Cao-Xanh vô tận
Phải thấu xa Đài rộng vô biên
Danh đề một đấng Thiêng-Liêng
Tiếng vang ca tụng bỉ huyền tại tâm;
Nhớ câu Đạo-đức cao thâm
Nhớ lời ban dạy phương châm học hành.

THI

Học Đạo cho thông bớ mỗi hiền
Công phu luyện tập đã cần chuyên
Lộ trình gánh nặng danh đề chọn
Muôn thuở lưu hoằng thoại khí yên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 27 📽️

27. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI DIỆU-LÝ KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-thập Tam-thiên thế giái dâng
HOÀNG-Thiên chiếu định chỉnh Dân-tân
HUỲNH thanh hắc bạch Kim sanh Thủy
ĐẾ Chủ muôn sanh bảo Tứ-ân.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ Hồng-Hoa
Nêu cao Phục-Thỉ Đạo nhà tiếng vang.

1.- Đạo là Đạo vén màn sanh-chúng
Trời là Trời Lý dụng cơ Thiên
Hậu xây chuyển định thông tiền
Tiền đồ Đại-Đạo qui nguyên vận hành.

2.- Chữ Trung-Ương đạt thành trụ cột
Nơi Thiên-Tòa then chốt trước sau
Rõ ràng Hoàng-Đạo nêu cao
Tu-Di Thỉ-Đức chung màu đắp xây.

3.- Đắp nền móng rẽ mây vén ngút
Xây cơ thời di chúc vận hành
Từ đây mở rộng nguồn lành
Bảo sanh nhơn nghĩa mối manh chỉnh tề;
Hồng-Hoa kỷ niệm đề huề
Danh vang tiếng Đạo dâng thề tất tim.

THI

Tất cả đồng lo Đạo nước nhà
Khải trừ Tam-muội phận người ta
Xử xong danh nghĩa đời thông suốt
Lễ tín nêu lên thấu một Cha.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ lễ kỷ niệm Hồng-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 28 📽️

28. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 28 tháng 4/39 Giáp-Thìn 1964 -1 giờ khuya)

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

THOẠI khí bay cao mát mẻ êm
HOA phơi nhụy thắm phận người nghiêm
PHẬT truyền Bác-ái hoằng nhơn hậu
NỮ sĩ tề tu được mới thêm.

THI BÀI

HỒNG-HOA kỷ niệm lễ triều
Danh đề PHỤC-THỈ đuốc khêu rọi đời.

1.- Chị giáng Đàn đây lời nhắn nhủ
Em chung đồng qui củ nhận nhìn
Từ đây Đạo-Lý phát minh
Từ đây cơ hội tốt xinh lắm mà.

2.- Chị kêu chung quần thoa Nữ-sĩ
Cố dày công cách trí tri giao
Cố tâm chỉnh đốn phong trào
Cố tâm xét nhận nêu cao danh hiền.

3.- Đạo là Đạo cần chuyên tiến hóa
Tâm dẻo bền đồng cả gia công
Bớ em dòng giống Tiên Rồng
Phát minh cổi mở bẫy vòng từ đây;
Dậu thời ngày thứ chung đây
Đồng em chầu lễ nhìn ngay Mẹ hiền.

THI

Mẹ hiền con thảo chị em hòa
Nhắn  nhủ đồng nhau Đạo-đức ca
Chỉnh đốn thân tâm nhìn Chúa-Tể
Bền gan lãnh đạo gánh đường xa.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra được đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ Hồng-Hoa kỷ niệm, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ THÁI-THANH TRUNG-DỤ

Bài số 29 📽️

29. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Chung nhau về đến Thiên-Tòa
Hân hoan chầu chực chung nhà tu lai
Nhớ câu Quốc-Đạo CAO-ĐÀI
THÁI-THANH kỷ niệm năm nầy phát minh.

2.- Nhớ câu Thái-Cực khai Huỳnh
Đổi thay nhơn-vật thần kinh trí tài
Nêu cao danh nghĩa CAO-ĐÀI
Qui-nguyên Thống-nhứt đâu sai trước lời.

3.- Thế gian mạng vận cơ thời
Đây là thay đổi biến dời phục qui
Rõ ràng Nguơn-Thỉ chuyển xây
Đạo Đời Dân Nước từ đây cộng hòa.

4.- Gạn lừa cho đúng người ta
Ta Người hiệp nhứt đó là cơ sanh
Đây ngày kỷ niệm Thái-Thanh
Gọi rằng Trung-Dụ nêu danh CAO-ĐÀI.

5.- Tinh tinh khí tượng hay hay
Tỏ bày tiến hóa rõ tài âu ca
Chung nhau về đến Thiên-Tòa
Trung-Ương Hoàng-Đạo gia gia đạt thành.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong khi Chư-hiền về chầu lễ Thái-Thanh tại Thiên-Tòa Hoàng-Đạo hoặc khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, đọc rồi mới đãnh-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 30 📽️

30. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 15 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (12 giờ khuya.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Chứng-Đàn.

THI

NGỌC là ánh sáng rọi trần mê
HOÀNG Lịnh qui con cả sớm về
Chung hiệp một nhà rằng Thánh-Đức
Châu vi đào tạo cảnh đoàn quê.

THẦY các con, chung con Nam Nữ hãy an tâm gìn giữ Đạo nhà, đến đây Hoàng-Đạo nguy nga, Thiên-Tòa Trời lập gọi là Trung-Ương.

THI BÀI

1.- Lời Thầy dạy chung con tạc dạ
Lo tu hành đồng cả thương yêu
Con chung đừng có đánh liều
Xé bầu Thánh-Đức đặng khêu đuốc Trời.

2.- Bớ con cả Thiên thời Địa cuộc
Trời nêu danh ngọn đuốc Lý-chơn
Con ôi Quốc-Đạo cao sơn
Bớ con tự giác đừng sờn luống công.

3.- Tu phải biết, phải thông lý tưởng
Cơ tuần hoàn chưởng chưởng sinh sinh
Rõ ràng Xích-Đạo khai Huỳnh
Rõ ràng Phục-Thỉ Huỳnh-Đình đã ghi.

4.- Tu phải nhớ tiên-tri tiên đoán
Thầy nhiều cơn tỏ cạn âm hao
Chung con tỉnh mạng một màu
Oai Ân Tế Trị Nam-Tào đề ghi;
Thái-Thanh Trung-Dụ lễ nầy
Bắt đầu Phục-Thỉ chọn Tài Đức Tâm.

THI

Tài hay Đức cả thấu Tâm thành
Đạo pháp trung kiên đặng rõ danh
Nghĩa vụ con người cao lý tưởng
Cho tròn bổn phận Thái Trung Thanh.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước lễ kỷ niệm Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 31 📽️

31. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya.

-------oOo-------

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

GIA gia đồng hưởng cuộc Thiên khai
TÔ điểm cẩm san thiệt rõ tài
GIÁO-Lý Trời ban đâu bị úp
CHỦ quyền nhân thế hiện thời đây.

THI BÀI

Đây là thời Dậu trước ngày
THÁI-THANH TRUNG-DỤ anh tài đề danh.

1.- Đề bảng son rõ rành công cán
Khắc chạm tên rõ rạng anh phong
Tiến nhanh dấu tiến Đại-đồng
Dò chơn tùng dấu Từ-Lành ban giao.

2.- Cơ Tạo-Hóa một màu son sắc
Bớ đồng con vặc vặc tâm trung
Chung trò thiện chí đại hùng
Cha thay Thượng-Đế bọc đùm chung đây.

3.- Dây thiện duyên nối dài muôn thuở
Mong nhơn gian đừng ngỡ ngát lòng
Đến đây Thiên định Chủ-Ông
Ra cầm mối chánh suốt thông cơ thời.

4.- x Bớ con chung cả Đạo Đời
Nầy Cha Thầy Chúa một lời dạy khuyên
Ai mà biết thấu thiện duyên
Ráng bền tâm chí chủ quyền thuận qui;
Thái-Thanh ngày lễ năm nầy
Năm nầy điều chỉnh con bầy huờn qui.

THI

Huờn đáo ngôi xưa rõ rạng lòng
Đạo Đời cá nước cuộc non sông
Chung tâm hiệp chí bình tâm thuận
Thế sự du hành thiện đức công.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 32 📽️

32. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (1 giờ khuya)

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC qui Đạo giáo rõ ràng
HY sinh cứu thế vén màn bất công
ĐẠI hùng gánh vác non sông
THÁNH-nhân lập hội mây rồng hiện đây.

2.- ĐẾ là gốc cội sum vầy
Giáng Đàn phân tỏ đêm ngày suốt thông
Đàn tiền thờ Chủ-Nhơn-Ông
Bớ chung Đời Đạo trọn lòng thiệt tu.

3.- Lập thành Công-đức Công-phu
Dựng xây Thánh-Đức cuộc tu vĩnh tồn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Biết Linh Hồn mạng ngoài trong vững bền.

4.- Đây là Đạo-đức đắp nền
Nền nhơn tại thế ơn đền nghĩa trao
Thái-Thanh rõ phận làu làu
Nhớ lo học lý bền trao thuận tồn.

5.- Giáp-Thìn mở túi Càn Khôn
Xích khai Huỳnh-Đạo cán công dựng gầy
Kêu chung thế sự con Thầy
Trời che Đất chở Tam-tài thuận an;
Phục qui Đạo Giáo rõ ràng
Hy sinh cứu thế vén màn bất công.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trong giờ Đạo-Tràng ngày lễ nghe chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 33 📽️

33. Bài đọc sau thời Tý ngày trước 

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (1 giờ khuya.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Hoa cảnh thị đẹp xuân xuê
BÀNG-bạc làm chi cuộc tái tê
TỔ phụ dân Nam khai ý thức
QUỐC-gia Đạo-đức cảnh đồng quê.

Cha đây Tổ-Quốc, danh nghĩa Hồng-Bàng, bốn ngàn năm văn hiến hiên ngang, Trời Nam một góc Xích Càn không hai.

THI

Không không mà phủ khắp trần ai
Chóng chóng kêu con chớ miệt mài
Tỉnh tỉnh tâm hồn qui chánh-giác
CAO-ĐÀI QUỐC-ĐẠO chẳng hề sai.

THI BÀI

1.- Chẳng hề sai Cao-Đài Quốc-Đạo
Cuộc tranh thương dị háo luận dư
Con ôi! mấy kiếp hùng thư
Nữ Nam tài đức thiện từ là đây.

2.- Trai trung hiếu mối dây Đạo-đức
Gái tiết trinh cội phước xuôi dèo
Bớ chung tránh chỗ hiểm nghèo
Con dân nước Việt xuôi theo Đạo-mầu.

3.- Đạo cứu thế cao sâu huyền pháp
Đức tế nhân xa ngập Chín-từng
Dân Ta Nam-Thiệm Thu Xuân
Rồng Tiên con cháu Chín-từng rọi soi.

4.- x Thái-Thanh Trung-Dụ hẳn hòi
Năm nầy cọp hú, rồng phi chín hằng
Thái-Thanh Trung-Dụ Thu Đăng
Ấu nhi huỳnh ý bổn căn phục hoàn.

THI

Phục-quốc qui nhân Đạo chủ quyền
Hy sinh cứu thế cuộc ân Thiên
Hoàn qui cơ hội Trời vi chủ
Thế sự lưu hành Đạo phát nguyên.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Thái-Thanh, đọc rồi mới bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 34 📽️

34. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (2 giờ chiều)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh Phật Tiên nhơn sự kiên
NÔNG thương sĩ đức công danh tường
ĐẠI cơ đồ tín qui Tam-Bửu
ĐẾ bảo thâm căn chữ nghĩa phương.

THI BÀI

1.- Chữ nghĩa-phương đo lường sao đủ
Câu nhơn từ qui củ hốt-chiêm
Con ôi! cơ hội êm đềm
Cha Thầy Chúa-Tể từ nghiêm thuận thời.

2.- Chung nhân thế Đạo Đời dân nước
Người chí thành chí vượt đỡ nâng.
Ngọc-Kinh thể thức Chín-từng
Bầy con trần thế vui mừng phù hoa.

3.- Ngày Trung-Dụ xét ra cổ tục
Giờ giác-tri kềm thúc lương tâm.
Con ôi! thiện chí sưu tầm
Tầm cho gặp Hội cao thâm phụng rồng.

4.- x Lời vàng Thầy dạy ngoài trong
Trong lời ngoài xét thể đồng đó đây
Ngày nầy kỷ niệm vui thay
Thái-Thanh Trung-Dụ vui say Đạo-mầu.

THI

Đạo cao mầu pháp nhiệm sâu xa
Đức độ chúng sanh pháp lý hòa
Nghĩa vụ con người đời sống thuận
Nghĩ suy xét lại mấy ngàn qua.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp nơi Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 35 📽️

35. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM tam cửu cửu cửu trùng tam
HOÀNG lịnh lịnh phê phê khải Càn
HUỲNH-Đạo Đạo khai khai lý tưởng
ĐẾ ân ân chưởng chưởng kỳ quang.

THI BÀI

1.- Kỳ quang ứng ứng kỳ quang Đạo
Đạo chuyển xây cổi tháo mây mù
Đạo cao đức trọng tìm tu
Đạo đồng đồng Đạo vén mù rẽ mây.

2.- Mây mấy lớp từng mây soi rọi
Rọi đêm đông tiếng gọi thi hành
Bớ đời bớt sự tung hoành
Cho hay nhơn loại lập thành bổn căn.

3.- Căn với bổn vịn phăng trọng hệ
Bổn biết căn củi quế chung cành
Thế gian cơ hội tập tành
Khai thông Thánh-Đức Đại-Thành bảo thân.

4.- x Thái-Thanh Trung-Dụ rõ rằng
Thỉ chung cơ hội dò phăng cơ thời
Giáp-Thìn là giáp chỗ nơi
Nơi an chỗ vững thuận thời thống qui.

THI

Thống nhứt giang san Đạo nước nhà
Cao-Đài Hoàng-Đạo cuộc qui gia
Thấp sâu ý nghĩ đâu rành việc
Trung trí khai thông Đạo nước nhà.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 36 📽️

36. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm chỉ ứng cuộc thành công
HOA nở đảnh cao đã rặt ròng
PHẬT Thánh Thần Tiên qui Đại-hội
NỮ nhi em hỡi cố dài công.

THI BÀI

Dậu thời ngày lễ THÁI-THANH
Thứ ngày TRUNG-DỤ rõ rành gương nêu.

1.- Trung nhiệm trách Xuân Thu nào kém
Nữ cùng Nam tính đếm rõ ràng
Từ đây cơ hội vén màn
Rõ thông Đạo chuyển cứu nàn nhơn-sanh.

2.- Phải cần học rõ rành tiền hậu
Nên suốt thông mới thấu cơ thời
Nữ nhi tiến hóa lập Đời
Đời thanh Đạo thới chín dời qui trung.

3.- Nền Quốc-Đạo Chủ-Ông chủ Bỉnh
Bớ phàm gian nắm vịn dò chơn
Buổi đời hỗn độn vờn vờn
Đạo là gạo muối độ nhơn tế phàm;
Xét xem Nam-Thiệm trung tâm
Xích khai Huỳnh-Đạo cao thâm vận hành.

THI

Vận chuyển Càn Khôn tóm một xâu
Trước sau chung thỉ trọn quyền thâu
Chỉnh điều cơ hội đồng qui mạng
Thế sự du hành áo có bâu.

Chào Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 37 📽️

37. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (3 giờ khuya)

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT-Quốc từ đây đã chấn hưng
NAM-Bang Quốc-Đạo rõ nguyên chừng
THÁNH thanh phân giải đời nên tỉnh
MẪU Tử đề huề gặp buổi Xuân.

Mẹ đây Nữ-phái, con cả Việt-Nam nhi, kể từ đây Thánh-Đức cuộc qui, danh Quốc-Đạo hay hay khí tượng, đó đây con mỗi mỗi.

THI

Mỗi con Nam Nữ gặp rồng mây
Xét kỹ lập công gánh Đạo Thầy
Thái-Cực đổi thay hình bóng rắn
Vô-Vi chuyển rạng hiện giờ đây.

HỰU

Hiện giờ đây trẻ phải vâng tuân
Đạo pháp phô trương mở Chín-từng
Đức độ chung đời cơn hỗn độn
Phước hoằng tứ hải dạ đồng dưng.

HUỜN

Dạ đồng dưng hiến lễ Trời Cha
Đất Việt từ đây đứng chủ hòa
Phải thấu cơ thời trên quyết định
Thiên-Hoàng ngự trị đổi phong ba.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý thứ ngày, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 38 📽️

38. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 16 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (5 giờ khuya)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai đã nhắn trò
TUYÊN ngôn Đông-Á đắp nền nho
KHỔNG lồ cội đức Trời gieo sẵn
THÁNH-Đức châu-vi mở Sáu-pho.

Chung nhau Chư hiền sĩ Nữ Nam tu học, hãy định tâm săn sóc vận thời, đặng lướt bể trường khơi qua cơn thống khổ, đó chư hiền Thiên-mạng.

THI-BÀI

1.- Chữ Thiên-mạng câu đề bất diệt
Lời phô khai tiếng quyết định rồi
Nền nhơn cần phải đắp bồi
Bảo-sanh tiến đến cuộc đời trị an;
Thái-Thanh cơ hội vén màn
Giáp-Thìn Trung-Dụ cuộc sang vận hành.

THI

Vận hành luân chuyển pháp luân xa
Đạo pháp cứu chung buổi rét già
Đức-Thánh Dân-tân đây lố dạng
Thiên-Điều mắc mỏ thế nào qua.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 39 📽️

39. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (8 giờ sáng.

-------oOo-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH hợp tu thân chuộng Đạo-tâm
CA ngâm thi phú đức cao thâm
GIÁO truyền lời phải thông nhân nghĩa
CHỦ quản công minh chiếu Thánh âm.

THI BÀI

Đây là ngày chót THÁI-THANH
Ngọ thời hoàn lễ vịn cầm Chơn-như.

1.- Tu hành phải tâm ư mến Đạo
Lập công mà cổi tháo mây mù
Từ đây chí nguyện cần tu
Tu hành tỉnh mạng Xuân Thu lập trần.

2.- x Lập trần trang trải ân cần
Hoàn thành Thánh-Đức dò lần thượng qui
Thái-Thanh Trung-Dụ năm nầy
Phát minh  nhận định sum vầy thuận Thiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày chót lễ Thái-Thanh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 40 📽️

40. Bài đọc trước thời Ngọ Đàn Lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 18 tháng 8/39 Giáp-Thìn 1964 (9 giờ sáng.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN-Quang chiếu diệu thấu lòng nhơn
ĐẠO-đức bền tâm dạ chớ sờn
LÃO luyện khúc co quanh lịch sử
TỔ-Tiên nguyên phục chí thành chơn.

THI BÀI

Ngày nầy Đại-lễ Thái-Thanh
Vô-Vi kỷ niệm tâm thành hướng qui.

1.- Tu phải biết tiên-tri lời bảo
Tu đừng quên cổi tháo mây mù
Rõ ràng phận sự người tu
Oai Ân Tế Trị Xuân Thu lập trần;
Thái-Thanh chơn bước lần lần
Thái-Thanh vịn nắm sự cần hiện nay.

THI

Hiện nay buổi Đạo lập trần ai
Kêu bớ con thơ cố trổ tài
Cán bộ hùng anh nên tiến hóa
Khúc oanh lịch sử thấu ân oai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Đại-lễ kỷ niệm Vô-Vi Thái-Thanh Trung-Dụ tại Tòa-Thánh, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO

Bài số 41 📽️

41. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 -3 giờ chiều.

-------oOo-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG-THI

1.- Về đây chầu lễ LIÊN-HOA
Nêu câu CHỈNH-GIÁO bắt đà Qui-nguyên
Thiên-Tòa Hoàng-Đạo Trung-Thiên
Phục-Nguơn Tái-Thỉ mối giềng tề tu.

2.- Mở khai Thánh-Đức Xuân Thu
Cao-Đài Quốc-Đạo Đường Ngu trí hiền
Chung nhau Nam Nữ cố kiên
Đồng tâm tiến hóa giải phiền từ đây.

3.- Nêu lên Thánh-Đức vui thay
Cộng đồng Tứ-Giáo từ nay thuận thời
Đây là lập Hội do Trời
Cúi đầu đãnh-lễ Đạo Đời đồng qui.

4.- Chung nhau an mạng thuận qui
Nguyên do lý tưởng hay hay thăng bường
Cứu nguy cơ hội yêu thương
Phục qui Ngũ-Giáo tỏ tường xướng ca;
Về đây chầu lễ Liên-Hoa
Nêu câu Chỉnh-Giáo bắt đà qui nguyên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc đãnh, rước lễ Liên-Hoa, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 42 📽️

42. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 20 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Chứng-Đàn.

THI

NGỌC lộ Đông phương khải Xích Càn
HOÀNG Thiên đã định Việt-Nam Bang
THƯỢNG qui Ngũ-Giáo chuông kêu gọi
ĐẾ Chủ Trời Cha đã vén màn.

THẦY các con, mỗi con Nam Nữ hãy định tâm nghe Thầy ban ân dạy bảo đây: trước Ngọ thời ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, Thầy mừng chung các con Đạo Đời Dân Nước.

THI

Đạo khai cứu thế cuộc kỳ ba
Đời phải nhìn Trời tránh đọa sa
Dân-tân Thánh-Đức nêu cảnh đẹp
Nước đặng an bình tiếng dội xa.

THI BÀI

1.- Mừng chung trẻ qui về chầu lễ
Ngày Liên-Hoa roi kế từ lâu
Gọi rằng kỷ niệm nhiệm mầu
Đến đây Chỉnh-Giáo giải sầu tham sân.

2.- Cái tham sân một vần nguy khổn
Cái màn u hỗn độn đổ xiêu
Cao-Đài đã sẵn dẫn dìu
Đạo Đời Dân Nước cần nêu hạnh thuần;
Liên-Hoa Chỉnh-Giáo vui mừng
Mừng chung Nam Nữ Thu Xuân lập trần.

THI

Xuân Thu bút tước cổ kim đề
Văn hớn từ lâu thố chiếu kê
Võ trí gương cao khai bỉ mẫu
Kiêm toàn châu cẩn thuận sum sê.

MƯU, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng)

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 43 📽️

43. Bài đọc trước thời Dậu ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (7 giờ sáng)

-------o0o-------

CHƯỞNG-GIÁO VÔ-VI  Giáng-Đàn.

THI

CHƯỞNG hoa kết sự đắc hoa rành
GIÁO Lý Trời ban giáo lý sanh
VÔ phước đừng trông rằng phước hậu
VI tâm thiện chí quyết tâm thành.

Bổn-Sư mừng chung Đàn-nội Nữ Nam Môn-đồ Đại-Đạo, Đệ-tử chầu lễ Dậu thời Liên-Hoa tiền nhựt, hãy định tâm nghe Bổn-Sư huấn chỉ.

THI

Cao-Đài Quốc-Đạo khải Năm-châu
Đại hội danh nêu hiện chẳng lâu
Hiền sĩ mỗi trò bền chí cả
Tái-Nguơn Phục-Thỉ pháp huyền thâu.

THI BÀI

1.- Pháp huyền thâu giải sầu sanh-chúng
Sanh-chúng lo cung phụng mạng Trời
Mạng Trời minh định lập Đời
Đời thanh Đạo thới thế thời Thu Xuân.

2.- Thời Thu Xuân tưng bừng khai mối
Mối lập trần đâu đợi nhơn tâm
Nhơn tâm sâu kín ác hầm
Hầm sâu hố thẳm đọa trầm lắm đa;
Về đây chầu lễ Liên-Hoa
Biết là Chỉnh-Giáo bắc đà Qui-nguyên.

THI

Qui-nguyên Tam-Giáo kết đoàn tu
Hiệp định từ đây chí lạc thù
Ứng  hiện công tâm hòa tiếng Đạo
Cảm tình cơ hội chẳng dời lâu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, MƯU Đệ-tử; bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra  đặng đọc trước thời Dậu ngày trước, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 44 📽️

44. Bài dạy Đạo-Tràng thường lệ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

PHỤC-HY ĐẠI-THÁNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- PHỤC-Nhứt Phái Chi rõ ràng
HY hy sinh mạng vén màn trần ai
Có tu cần học rõ tài
Có tâm, có tánh đừng lay tấc lòng.

2.- Liên-Hoa tiếng gọi hòa đồng
Liên-Tôn Giáo-Đạo suốt thông mạng Trời
Dân-tân Thánh-Đức hiện thời
Xé màn dẫn chúng sanh dời về an.

3.- Nguơn-Thỉ vâng lịnh Ngọc-Hoàng
Xuất thân Nam-Thiệm khải Càn chấp Khôn
Bỉ thương vọng vọng nguy tồn
Minh linh tuyệt tuyệt đạt thông viễn hành.

4.- Càn Khôn vũ-trụ sanh sanh
Lục Hào Tam Hội qui thành cụ nang
Bổn-Giác cơ cấu liên toàn
Tàng cơ ẩn hội trị an thinh tùng.

5.- Đây là buổi học đồng chung
Nhớ câu Phục-Nhứt đại công Thiên-Đàng
Phục-Nhứt Phái Chi rõ ràng
Hy hy sinh mạng vén màn trần ai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc giảng giải trong giờ Đạo-Tràng thường lệ lễ kỷ niệm Liên-Hoa đặng nghe học chung.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 45 📽️

45. Bài đọc sau thời Tý ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (7 giờ sáng.

-------o0o-------

HỒNG-BÀNG TỔ-QUỐC  Giáng-Đàn.

THI

HỒNG-Quân ứng hiện trước Đông-Châu
BÀNG cấu cơ sanh sau rõ mầu
TỔ phụ QUỐC gia khai lý sự
Tiên-Ông Chủ Bỉnh Việt-Nam đầu.

Cha đây Tổ-Quốc kêu cả con dân trên đất Việt, phải nhìn Trời rõ biết giống nòi, đừng đấu xâu phá hoại đắc tội hẳn hòi, chớ mơ ước vọng cái ngòi ác độc đó con dân quốc Việt.

THI

Việt-Nam Xích-Đạo tạo Huỳnh-Long
Đô tể vạn bang cuộc Lạc-Hồng
Một nước nhỏ nhen khai lý tưởng
Chín rồng, bảy cọp, phụng mười bông.

THI BÀI

Liên-Hoa thời Tý trước ngày
Hiến-chương hiến lễ bày khai vận hành.

1.- Đây là Hội lập thành Quốc Đạo
Thánh-Đức nêu bâu áo Tam-Hoàng.
Chung nhau dân Việt vén màn
Phá mê sanh-chúng mở đàng Vô-Vi.

2.- x Phục-Nguơn Tái-Thỉ là đây
Là cơ Chỉnh-Giáo Trời qui chơn truyền
Nữ Nam Đàn-nội phỉ nguyền
Vâng lời dạy bảo Cha khuyên thuận hòa.

THI

Cha sanh Mẹ sắm chớ vong ân
Khuyên trẻ tỉnh tu xét thấu cần
Thuận ý Trời khai nền Quốc-Đạo
Hòa chung lý tưởng lập Dân-tân.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đọc sau thời Tý ngày trước Đại-lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 46 📽️

46. Bài đọc trước thời Mẹo ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 21 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 -7 giờ trưa)

-------o0o-------

THẦN-NÔNG ĐẠI-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

THẦN Thánh Phật Tiên trước cũng phàm
NÔNG du viễn vật tích thiền tham
ĐẠI công đắc Đạo thành nguyên dự
ĐẾ tượng phanh phương uốn đạt trầm.

THI BÀI

1.- Mẹo thời ngày thứ Liên-Hoa
Giáng Đàn nương điển đề ca tựu truyền
Đây là vận chuyển qui nguyên
Đó là công cuộc giải phiền chúng sanh.

2.- x Ân Oai đủ thưởng lành phạt dữ
Án chép ghi bút tự hẳn hòi
Thế gian nhân vật rọi soi
Biết hay ứng hiện hỏi đòi hòa an;
Liên-Hoa Thu tướng rõ ràng
Thu là sự vật Xuân Càn Lý phô.

THI

Xuân Trời ban rưới bớ trần gian
Càn khải Khôn thâu được vén màn
Lý pháp tâm tình minh xét định
Phô khai tiến diễn đạt vinh quang.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày thứ lễ Liên-Hoa kỷ niệm, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Bài số 47 📽️

47. Bài đọc trước thời Ngọ ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya)

-------o0o-------

TAM-HOÀNG HUỲNH-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

TAM-Huê Tụ-Đảnh gọi Thiên-Tòa
HOÀNG-Đạo Trung-Ương thế giái đa
HUỲNH-chủng hữu danh tu tỉnh mạng
ĐẾ thâm căn cố chuyển Liên-Hoa.

THI BÀI

Ngọ thời ngày thứ LIÊN-HOA
Nêu câu CHỈNH-GIÁO dựng nhà Tu-Di.

1.- Ngày rạng rỡ sum vầy lý tưởng
Đêm thanh thao cảnh tượng hay hay
Đây là cảnh tượng đức tài
An bường sông núi bày khai cơ thời;
Phục-Nguơn Tái-Thỉ lập đời
Dân-tân Đức-Thánh ban lời giảng thông.

THI

Ban ân chung cả tại Đàn-tiền
Lời Đạo dặn dò phải cố kiên
Giảng dụ lý chơn rành số phận
Thông minh văn hiến cuộc Qui-nguyên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ ngày thứ Đại-lễ kỷ niệm Liên-Hoa Chỉnh-Giáo, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

48. Bài đọc trước thời Dậu ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (4 giờ khuya.

-------o0o-------

THOẠI-HOA PHẬT-NỮ  Giáng-Đàn.

THI

THOẠI điềm chiếu ứng hữu thần quang
HOA nở mùa Thu cớ vén màn
PHẬT hiện kim thân qui độ thế
      NỮ sinh phái yếu mối hòa cang.

Chị đây em hỡi! lời tha thiết dặn ban cơ hội vén màn mỗi em bền tâm trên bước Đạo đó đồng em mỗi mỗi.

THI

Mỗi em mỗi phận phải tường thân
Cố gắng tiến theo cuộc lập trần
Ý thức dò chơn tròn nhiệm vụ
Tâm thành chí cả thọ Thiên-ân.

THI BÀI

1.- Thọ Thiên-ân tinh thần cao cả
Lễ LIÊN-HOA đổi họa phước kề
Nêu câu CHỈNH-GIÁO đề huề
Bớ em an mạng đồng thề thọ qui.

2.- x Dậu thời ngày thứ là đây
Đây là cảnh tượng vui say Lý Trời
Liên-Hoa Đạo-đức lập Đời
Dân-Tân Thánh-Đức cơ thời bày khai.

THI

Cơ quan vận chuyển cả trần gian
Thời cuộc từ đây định vén màn
Bày sắp Hiến-chương qui thống nhứt
Khai thông lý tưởng bảo hòa an.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Dậu ngày thứ lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

49. Bài đọc sau thời Tý ngày thứ

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (3 giờ chiều.

-------o0o-------

VIỆT-NAM THÁNH-MẪU  Giáng-Đàn.

THI

VIỆT Quốc tự do đã phất cờ
NAM-Bang Đạo-đức phản huờn sơ
THÁNH minh định nghiệp hòa kim cổ
MẪU xuất Đông-Châu mở bộ thơ.

Mẹ đây con trẻ, phái Nữ con Ta Việt-Nam Huỳnh chủng; Trung Đàn thời Tý thứ ngày hãy định tâm nghe đây lời Mẹ dạy.

THI

Mẹ mừng con trẻ cả đồng chung
Gái Việt từ đây quyết hiệp sum
Thư nữ gương Tài Tâm Trí Đức
Tú phong anh phiệt hạnh nhiêu dung.

THI BÀI

1.- Hạnh nhiêu dung phục tùng mạng lịnh
Lo tu hành níu vịn Mẹ hiền
Bớ con mau phải giải phiền
Gương nêu Thánh-Đức cố kiên lập trần.

2.- x Đó là gái hạnh Dân-tân
Đây là Nữ-sĩ dò lần phục Nguơn
LIÊN-HOA CHỈNH-GIÁO vờn vờn
Kêu con chung cả keo sơn tiến hành.

THI

Tiến bộ cho mau bớ sĩ hiền
Đạo tâm tỉnh mạng chí bền duyên
Nêu gương hạnh đức khai Thánh-Đức
Phận sự Dân-tân dạ cố kiên.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc sau thời Tý ngày thứ lễ Liên-Hoa, đọc rồi bãi Đàn.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

50. Bài đọc trước thời Mẹo ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 22 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 -3 giờ tối)

-------o0o-------

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH  Giáng-Đàn.

THI

VĂN vẳng tiếng ai thể túc còi
Rừng Tây bảy cọp mãi rình coi
TUYÊN-ngôn phải thấu nguồn tinh tấn
KHỔNG-THÁNH đề câu sách hẳn hòi.

THI BÀI

1.- Sách hẳn hòi ai coi rõ việc
Cọp cùng Beo ai biết khỏi lầm
Coi rồi người thấy khổ tâm
Khổ vì ham muốn gây mầm đau thương.

2.- x LIÊN-HOA lời dặn tỏ tường
Cuộc thay cảnh đổi nghĩa phương thuận thời
Bớ chung nhơn loại con Trời
Trời là Cứu-Thế thế thời nhìn chung.

THI

Liên-Hoa kỷ niệm bớ đời thông
Đạo-đức từ đây cố lập công
Ứng hiện tu tề rồi trị quốc
Bình an võ trụ thế nhân tùng.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Mẹo ngày chót Đại-lễ kỷ niệm Liên-Hoa, đọc rồi hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

51. Bài đọc trước thời Ngọ ngày chót

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (6 giờ sáng)

-------o0o-------

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ  Giáng-Đàn.

THI

THÍCH mến phận tu rõ phận hiền
CA oanh tiếng Đạo dạ cần chuyên
GIÁO truyền Bác-ái Từ-bi lượng
CHỦ lý công bằng Tài Đức duyên.

THI BÀI

Ngọ thời ngày chót LIÊN-HOA
Gọi rằng CHỈNH-GIÁO bắc đà qui nguyên.

1.- Tuy là có thiện duyên về Đạo
Phải cần chuyên cổi tháo mây mù
Đứng lên hướng dẫn đàng tu
Đây là Công-đức Công-phu chí bề;
Dân-tân Thánh-Đức gầy nên
Nên lời qui phục đề tên bảng vàng.

THI

Bảng ngọc nền vàng Đạo phát minh
An hòa nhơn thế rõ lòng tin
Phục-Nguơn Tái-Thỉ đây công cuộc
Bớ cả từ đây cố vẹn gìn.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra được đọc trước thời Ngọ ngày chót, đọc rồi mới hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

52. Bài đọc đãnh-lễ tiếp hành-lễ Vô-Vi

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 23 tháng 9/39 Giáp-Thìn 1964 (6 giờ sáng.

-------o0o-------

HUYỀN-ĐẠO LÃO-TỔ  Giáng-Đàn.

THI

HUYỀN diệu bút cơ chiếu lập trần
ĐẠO xây Thiên-Quốc Việt-Nam thân
LÃO hoằng chung sự khai Chơn-Lý
TỔ Quốc từ đây chỉnh Lạc-Hồng.

THI BÀI

Đây là kỷ niệm Vô-Vi
Liên-Hoa Chỉnh-Giáo Đạo qui chơn truyền.

1.- Đạo là Đạo diệu huyền khai khiếu
Đạo truyền ban sự hiểu hiện hành
Chư-hiền mau ráng tập tành
Huờn nguyên bổn nhứt tâm thành mới nên.

2.- x Trước Đàn thời Ngọ Diệu-Linh
Tạm nơi Thiên-Quốc dạ in lâm thời
Diệu-Linh Thánh-Điện Đạo Trời
Khai thông lý tưởng thuận thời hòa chung.

THI

Hòa hiệp cùng nhau được cố tu
Thuận an cơ hội vén mây mù
Kể từ đây phải thông đường lối
Chấn chỉnh bền tâm chiếm bảng Thu.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước thời Ngọ Đàn Đại-lễ Vô-Vi tạm nơi Tòa-Thánh; đọc rồi đãnh, hành-lễ.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

Đại-lễ NGỌC-THANH HẬU-CHƯỞNG

53. Bài đọc đãnh-lễ tại Tòa-Thánh

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/39 Giáp-Thìn 1964 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NHIÊN-KỲ CỔ-PHẬT  Giáng-Đàn.

TRƯỜNG THI

1.- Về đây chầu lễ NGỌC-THANH
Danh đề HẬU-CHƯỞNG rõ rành lưu lai
Chung nhau Môn-đệ CAO-ĐÀI
Cả Nam cùng Nữ trọn Tài Đức Tâm.

2.- Đạo Trời Chơn-Lý phăng tầm
Tầm cho gặp mối mầu thâm diệu huyền
Cao-Đài danh tạc tuyền-miên
Quốc-gia Đạo-đức Cao Kiên tỉnh tường.

3.- Dạy ròng hai chữ nghĩa-phương
Đoàn viên hội ngộ kỷ cương chỉnh điều
Châu Nam-Thiệm Xích-Đạo khêu
Đèn Trời chói rọi tập chiêu tu hành;
Về đây chầu lễ Ngọc-Thanh
Danh đề Hậu-Chưởng rõ rành lưu lai.

Chào Thiên-Đức Giáo-Hoàng, bài nầy giao lại Chưởng-Quản in ra đặng đọc trước trong giờ Chư-hiền về Thiên-Tòa Hoàng-Đạo chầu lễ Ngọc-Thanh, đọc rồi mới lạy.
Thiên-Sư lưu hành khắp Thánh-Thất, Trường-Qui, Đạo-Tràng, Đạo học chung.

(Thăng.

NGỌC-CHƠN-QUÂN

******************

54. Bài đọc trước thời Ngọ ngày trước

VÔ-VI  DIỆU-LÝ  KHẢI-THÔNG
Ngày 30 tháng 10/39 Giáp-Thìn 1964 (11 giờ trưa.

-------o0o-------

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ  Giáng-Đàn.

THI

NGỌC lành ban rải khắp Năm-châu
HOÀNG Lịnh sắc phê chỉnh Địa-cầu
THƯỢNG-Hội quản bao danh đức độ
ĐẾ ân tế chuyển luật cao sâu.

THI BÀI

1.- Luật cao sâu nhiệm mầu tế thế
Tế thế là củi quế phân minh
Chung nhau thế sự nhơn tình
Đoàn viên cảnh sống dạ in chủ hòa.

2.- Phải chủ trọng đạo Cha cứu thế