ĐỆ TAM-TIỂU THỜI-KỲ

TÒA-THÁNH ĐỊNH-TƯỜNG

1. Họa đồ Tòa-Thánh Định-Tường (Mỹ Tho)

THIÊN-ĐẠO CHƠN-TRUYỀN

QUYỂN THỨ NHÌ

PHẦN III

ĐỆ TAM-TIỂU THỜI-KỲ

2. Nghi tiết và hành lễ tại Châu-Thiên-Đài: Thập-Ngũ Linh-Đăng, Ngọc-Ỷ; Áo Khai-Thiên, bàn thờ lịnh tại bàn Chưởng-Án.

Sang qua Tam-Tiểu thời thì Thầy dạy sắp đặt sự thờ phượng trong Châu-Thiên như sau nầy:

- Trên thờ Nhãn-Tâm.
- Dưới có thờ 4 bài vị Tứ-Thánh.
- Trên bàn thờ có cái ngai 5 cấp, hình tượng tam giác, có sắp 15 ngọn đèn (xem hình vẽ).
- Trên vách phía bên tả và bên hữu thì có 2 bàn thờ vọng:

a) Chư Thiên, Chư Phật.
b) Chư Thánh, Chư Thần.

- Phía dưới bàn thờ Thập-Ngũ-Linh-Đăng thì thờ một cái Ngọc-Ỷ sơn son phết vàng, chạm Tứ-Linh (Long, Lân, Qui, Phụng).
- Trước Ngọc-Ỷ có để cái bàn Án, ở giữa Châu-Thiên trên có treo một cái đèn kiếng xanh hình lục-giác bề cao 1m2 trong có thắp một ngọn đèn Thiêng-liêng.
- Ở dưới có 1 cái bàn thờ hương án, bài vị Đức Khương-Thái-Công, Chưởng-Án của Đại-Đạo.
- Kế bài vị, có dựng một cây cờ lịnh màu vàng của Đức Chí-Tôn. Ngày Đàn có thắp hai ngọn đèn lục-giác nhỏ màu vàng và đỏ gần cái đèn xanh, trước Ngọc-Ỷ và trên bàn Án.
- Trên Ngọc-Ỷ có phủ 1 cái áo Khai-Thiên màu trắng.

Nhân dịp ấy Thầy có giải nghĩa 4 câu Thánh-Giáo nầy cho hồi lúc khai Đạo tại Tây-Ninh.


******************

3. Dạy Nhãn-Tâm và chú giải

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 19 tháng 8 annam 1938 (19 giờ)

-----o0o-----

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn, nay Thầy giải nghĩa câu:

Nhãn thị chủ Tâm
Lưỡng quan chủ tể
Quan thị Thần
Thần thị Thiên
Thiên dã ngã dã

Vì trước khi Thầy có hứa sau Thầy sẽ chỉ rành, là đợi cho đến ngày nay là đúng Tam-Kỳ Phổ-Độ nên Thầy phải giải rành cho cả thảy đặng hay kẻo nhiều đứa ước ao trông đợi.

GIẢI NGHĨA NHƯ VẦY:

a) Chữ NHÃN thị chủ TÂM nghĩa là: cái Nhãn của mỗi người là con mắt, nghĩa là ở nơi tạng Tâm mà truyền ra, ấy là trái tim bên hình cái Nhãn cũng tương tợ như trái Tim vậy. Đó là Tâm nội xuất hình ư ngoại, nên lấy đó mà làm chủ nghĩa đặng cho đời xem chung nên gọi là Nhãn-Thị Chủ-Tâm là vậy đó. Hễ thấy Thiên-Nhãn thì phải rõ trong đó là cơ mầu-nhiệm cứu vớt muôn loài, nếu ai biết đặng vậy mới gọi là trọn phần Nhãn-Thị, chữ Thị nầy là xem (regarder).

b) Lưỡng-Quan Chủ-Tể: chữ Tể nầy là cai trị (gouverner) nghĩa là hai điều quan hệ trong sự ngó dòm, coi xét đó phải ngăn ngừa phòng sợ, trong đó có chánh có tà, đó là Lưỡng Quan là hai ngõ đó, hễ ngó chánh thì có chánh, ngó tà thì có tà. Trong đó có một ngôi Chủ-Tể xem xét không lầm, nên phải quan phòng là vậy.

c) Quan-Thị-Thần: chữ Quan nầy là khám xét (observer), chữ Thị nầy là thật (droit) nghĩa là xem xét đặng làm việc phải và giữ thật vậy. Thị trong đó có Thần, Thần nầy gọi là Thần Huệ Diệu Minh, là Điển đó nên gọi là Điển-quang Thần Diệu Huệ phát Minh Tâm là vậy.

d) Thần-Thị-Thiên: Thần vậy đó mới gọi là có Trời ẩn trong đó. Thần nầy mới gọi là Thần mục tợ Điển, còn Thiên đó thì người đời hay kêu Thiên La Thần, Địa La Thần là vậy, vì xem xét không lầm, bao la võ-trụ chẳng vị, chẳng tư.

e) Còn chữ Thiên Dã Ngã Dã: chữ Thiên là xấu (mauvais), chữ Ngã nầy là nghiêng (pencher) đó là chữ nghĩa nói về người Đạo, nếu dùng Thiên-Nhãn đặng treo, vậy thì mình trong chỗ ngó xem hành động, không theo y lời Thầy dạy thì người đó có chỗ Thiên là không đúng thiệt nơi lòng, Phật gọi là Ngã (tomber) tướng đó. Hễ người Đạo mà phạm vào nhơn-ngã thì hóa ra là người nương Đạo mà lập danh quyền lợi, dầu có treo cũng là vô ích.

Vậy con biểu CA nó coi rồi giao lại cho ba Đầu-Sư, Tứ-Bửu, Thiên-Sư xét cho kỹ đặng coi cho rành đặng in ra gởi cho các chi phái khác đặng rõ lời Thầy dạy đó, mặc may chúng nó có hồi tâm mà tránh khỏi cái nạn tu mà tâm mê hoặc đặng biết Chơn-Lý mà theo Thầy, thì là nhờ công lao trong mỗi đứa đó.

Thăng.

LỜI CHÚ GIẢI

Bước qua Tiểu-Thời-Kỳ nầy Thầy dạy về hình Thiên-Nhãn như vầy đặng thờ…

Nay đến thời kỳ nầy con phải biểu CA nó cứ theo Thiên-Nhãn tại Thiên-bàn nơi Bửu-Điện mà vẽ theo là phải, song con mắt phải vẽ tròn mà không chơn mày. Đây Thầy chỉ cho con vẽ kiểu rồi nó coi theo đó mà làm, Con nhớ dặn nó phải chia cho đều khoảng như vầy: Trong gần trung tim 5 phân, thì ngoài 7 phân, trong tim màu đen, vòng kế màu xanh, vòng ngoài màu trắng, trái tim để y như kiểu tại Tòa-Thánh đó, còn mấy tia thì màu vàng lợt.

Tròng con ngươi của người và Tâm của Ta là Trời.

Đó Nhãn Tâm nghĩa người Ta.
Trời có Một thì Ta có Một,
Có Ta rồi nên cột có Người
Người nên Ta được thảnh thơi
Ta Người chung hiệp một Trời nào ba
Ta Người nếu rẽ nhau ra
Ta Người chia rẽ, quỷ ma chen vào.

Quý-Dậu số 9.

THÁNH-NGÔN CÓ DẠY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cao-Đài vốn ở lòng con đó
Bỏ tánh tham si sẽ gặp Thầy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gặp cùng chẳng gặp tại nơi lòng
Bã lợi mồi danh lóng sạch trong
Thấu rõ thế-gian muôn tượng đó
Đó là không có cũng không không.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sẵn Lương-tri làm căn làm cội
Bỏ Lương-tri học hỏi đâu xa
Lương-tri vốn thiệt Thầy nhà
Lương-tri báu lạ của Cha sẵn truyền.

Vì trong Lương-tâm thì có Lương-tri và Lương-tâm, Lương-tri là cái biết sẵn của Trời cho; còn cái Lương-năng là cái thông, cái sáng của Trời ban.

Nên Thầy có dạy:

Nghe Thiên-Đạo chẳng cần ai chỉ
Thiên-Đạo là Thiên-Lý nơi Tâm
Thử xem con trẻ còn nằm
Biết nhìn cha mẹ chẳng lầm người dưng.
Ngày đêm xây chuyển không ngừng
Bốn mùa, tám tiết một chừng không sai.

Nhãn-Tâm cũng có nghĩa Tâm Tánh. Cho nên Thầy có dạy:

Thầy trước nói Đạo cao tại tánh,
Tánh bình hòa xa lánh mị ly
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dầu cho học Đạo thơ triết lý
Dẫu cho tìm huyền bí cao xa
Học đâu qua nổi Thầy nhà
Thầy nhà là chỗ hiệp hòa Tánh Tâm.

Tánh muốn hiệp mà Tâm không chịu
Hỏi các con thử liệu lẽ nào
Ấy là Tánh muốn tự cao
Còn Tâm tự đại nên nhào Chơn-nguơn.

Tâm với Tánh nhờ Chơn mới hiệp
Nếu bỏ Chơn bị Nghiệp níu trì
Níu trì xác khó nổi đi
Nổi đi không nổi khó qui theo Thầy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhãn-Tâm cũng có nghĩa xác hồn và Chơn-thân Chơn-thể Chơn-hồn (Tinh, Khí, Thần).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hồn con là ngọc của Thầy
Hồn con báu lạ xưa nay còn hoài.

43.- Thân thể với hình hài vật chất
Có giác hồn ba bực tùy thân
Thần-Hồn khôn dại không chừng
Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.

44.- Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo dại
Chính Anh-Hồn phải quấy phân minh
Hễ người cốt cách được thanh
Thần-Hồn ít lúc cải-canh Anh-Hồn.

45.- Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt
Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm
Thần-Hồn nhiều ít dã tâm
Anh-Hồn khó nổi việc chăm nom liền.

46.- Linh-Hồn vốn Thiêng-liêng huợt bác
Chính là Ngôi Bổn-Giác Thầy ban
Gìn cho trong sạch hoàn toàn
Thần dày Đạo-đức, Linh càng phẩm cao.

47.- Giữ trong sạch, đừng hao Tinh Khí
Nguơn-Thần đừng đắm lụy trần ai
Trong ngần chẳng chút lợt phai
Có ngày chơn bước đến đài cao xanh.

48.- Phải ráng nhớ trong mình sẵn đủ
Tánh linh Thầy ban phú từ xưa
Trăm điều vật dục phải chừa
Đừng tham danh lợi, chớ ưa sang giàu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phần xác thịt ba giềng làm trọng
Phần Thiêng-liêng phải gióng cho cân
Chớ hao Tinh Khí hại Thần
Tinh Thần quý báu phải cần phải chuyên.

Thần Khí Tinh, Tiên-Thiên làm gốc
Tinh Khí Thần (vật chất) là nọc hại người
Con ôi! đừng tưởng trò chơi
Nếu con sái ngược Đạo Trời dễ đâu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhân-Tâm cũng có nghĩa: NHƠN-TÂM, ĐẠO-TÂM.

Tứ-Đại-Thánh bốn nhà hiệp một
Mới đủ làm rường cột Cao-Đài
Đạo Nhơn-Tâm vẫn có hai
Hóa-nhơn thành Đạo giồi mài cho tinh;
Đã tinh lại nhứt mới xinh
Nhứt rồi cần phải giữ gìn khuyết-trung.

Mười sáu chữ giữ lòng bền chặt
Vẳng đêm ngày như nhắc bên tai
Chấp trung đừng để sót sai
Thầy đà dạy hủy, dạy hoài nhớ chăng?

Lời chú giải nầy để cho hàng thấp thỏi trong Đạo mở rộng việc học hành vì Thầy có nói trẻ Đồng-ấu ngày sau sẽ là rường cột của Tam-Kỳ nên phải đem hình thể của Nhãn-Tâm và Thập-Ngũ Linh-Đăng đọc người hiểu chút ít đặng người cứu vớt muôn loài.


******************

4. Ngũ-hành (Trời, Đất, Người)

NGŨ-HÀNH: TRỜI, ĐẤT, NGƯỜI

Nhơn thân là Tiểu Kiền Khôn
Khinh thanh, trọng trược hiệp thành hóa sanh
Tạng phủ là năm Ngũ-hành
Còn vương Ngũ-khí lưu hành chơn thân.

Học Đạo càng phải biện phân
Giữ gìn bất đổ, bất văng mới mầu
Phóng tâm âu phải ráng thâu
Thâu tâm, định tánh đặng cầu Thiên-chơn.

TAI nghe quá giận, quá thương
Ấy là Thiên-Thủy dẫn đường nơi trong
Bắt mùi hoặc thích, hoặc không
Thiên-Kim nơi MŨI, hơi lồng thấu tim.

Miếng ngon hoặc nhớ, hoặc thèm
LƯỠI là Thiên-Hỏa chiếp đem vào lòng
Sắc nào ưa đẹp muốn trong
Ấy là Thiên-Mộc tại TRÒNG CON NGƯƠI.

Vật dục che lấp LÒNG Trời
Ấy là Thiên-Thổ, ý người ham mê
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt ráng dè
Đều quang Tâm ý, thiệt là chơn tu.

Thầy có dạy rằng Thầy có bốn cái Tòa-Thánh: một cái hữu hình là Tòa-Thánh Trung-Ương sửa lại Định-Tường bị cháy và phá tiêu đó và ba cái vô hình: một cái Thánh-Tòa Ngọc-Kinh, một cái Thầy ban cho Đức Hiệp-Thiên-Đài chánh vị Tam-Tôn làm chủ và một cái thứ ba Thầy ban cho cả chức-sắc và Đạo-Hữu Nam Nữ lớn nhỏ. Cửu-Trùng-Đài Tòa-Thánh nầy hồi tiểu Nhứt-thời, kêu là một bộ thiết giáp để trừ lũ hổ-lang; qua tiểu Nhị-thời kêu là Cao-Đài Trung-Ương vốn ở lòng con đó, mà Thầy có dặn các con phải bỏ tánh Tham Sân Si mới gặp Thầy; qua Đệ-tam Tiểu-thời kêu là Châu-Thiên hội hiệp Tam-Hồn là nơi Thầy ngự cũng kêu là Châu-Thiên-Đài đó là từng Ngọc-Kinh.

******************

5. Sư-Tôn có điều chi dạy con

Ngày 14 tháng 1 năm Mậu-Dần, giờ Ngọ (1938)

- Đệ-tử mừng Sư-Tôn, có điều chi dạy con.

- Nầy Đệ-tử, Đức Chí-Tôn rất vui mừng vì thấy CA biết hối hóa, nên Người dạy Bổn-Tôn đem lời của Người đặng truyền dạy cách sắp đặt thờ phượng cùng là cho Chức-sắc bái mạng được hưởng Hồng-ân theo Tam-Tiểu Thời-Kỳ cho phù hạp. Trước Thiên-bàn phải đốt cho đủ 15 cây đèn làm y như kiểu của NHƠN đã dạy trong bài kinh: Đạo dạy kỹ một hai ba bốn, còn ở giữa thì để lư hương ấy là Trung-Ương đó, vì qua Đệ Tam-Tiểu Thời-Kỳ nên Đức Chí-Tôn cho hai Chưởng-Quản, ba Đầu-Sư, bốn Tứ-Bửu, năm Thiên-Sư đồng hưởng phần Thiêng-liêng đặng cho ở đời sau noi dấu. (phải làm y kiểu của con vẽ đặng cho ở ngoài dễ thấy)

- Bạch: Vậy thì sao Tôn-Sư không dạy luôn cho Đức Bửu-Sơn đặng người truyền luôn thể.

- Nầy Đệ-tử, vì điển của NHƠN đến đó nên Thầy dạy nó phải về Trung-Ương hiệp đồng với con mà lo Đạo mà nó thoái thác hoài, vì vậy Đức Chí-Tôn rất buồn. Còn về phần chức-sắc thưởng của Thiên-phong Nam Nữ đặng hưởng Hồng-ân Lễ-Sanh trong lúc lãnh Thiên-phục rồi lập thệ thì đánh ba dùi trống mừng rồi lạy Thầy:

+ Giáo-Hữu: 6 dùi
+
Giáo-Sư: 9 dùi
+
Phối-Sư: 12 dùi
+
Chánh Phối-Sư: 15 dùi
+ Còn
Đầu-Sư: thì 18 dùi
+ Năm
Thiên-Sư: 21 dùi.

Nam Nữ cũng vậy.

Còn từ đây nhẫn sau có lịnh cầu phong cho ai, trước phải đòi về Thánh-Tòa mà dạy cách thức cùng là chỉ cho một vé Thánh-Huấn của Thầy dạy cách phong thưởng và hành Đạo cho nó học, ngày sau nó khỏi trách, phần nầy con phải chỉ cho ĐỒ và CÒN biết mà làm cho phù hạp.

Còn tại Thánh-Tòa phải giữ gìn trật tự cho nghiêm đừng sai giờ khắc, làm y như PHÙNG nó dạy bấy lâu nay đó.

- Bạch: có lập Ban-Hành-Pháp hay không?

- Việc đó chưa nhứt định, đợi ít lâu Đức Chí-Tôn sẽ dạy còn hiện giờ cứ vậy làm đi.

- Bạch: Vì ĐỒ muốn lui chơn ở nhà rồi thiếu người rành dạy theo lời Sư-Tôn dạy đó.

- Vậy con phải mời nó đến Thánh-Tòa, con phải an ủi nó cho hết lòng anh em, còn nghe hay là không nghe tự nó.

- Bổn-Sư để lời khuyên nhủ các con của Thầy phải ráng mà lo bồi đắp Trung-Ương cho vững vàng, các con chớ hỏng hờ mà phải ăn năn về sau rất muộn, vì Trung-Ương là Trung Tâm của mỗi đứa, nếu phá hư thì là hại mình đó. Các con ráng nhớ, chớ trách Bổn-Sư không nói trước.


******************

Ớ các trẻ rường-cột cho Trung-Ương phải ráng nghe lời của Bổn-Sư dạy mà tự xét.

1.- Thầy chọn trẻ ra làm rường cột
Thương mến nhau như một mới hòa
Đã rằng con ở một nhà
Mà không thảo thuận Mẹ Cha vui gì.

2.- Rất uổng tiếng Tu-my Nam-tử
Nam như vầy làm nữ cho xong
Đường đường một vị Thiên-Phong
Lời ăn tiếng nói chưa thông Đạo-mầu.

3.- Trưa những sớm cơ cầu húng hính
Gái cùng trai lo tính mưu gian
Than ôi! họa phước hành tàng
Dể ngươi ắt phải vương mang lưới Trời.

4.- Tại Tòa-Thánh là nơi tu niệm
Lòng các con nham hiểm vẫn còn
Lạy Thầy Chúa-Tể Kiền Khôn
Trong lòng tính việc chia môn rẽ vời.

5.- Thiệt các trẻ coi Trời quá nhẹ
Rất uổng công quỳ lạy đau mình
Còn thua mấy đứa làm thinh
Lòng không độc ác tánh tình thẳng ngay.

6.- Còn một nỗi phô bày chuyện lạ
Ắt có ngày mang họa hại mình
Thầy thương nên dạy đọc kinh
Mà con không đọc, đọc tinh chuyện xằng.

7.- Làm nhiều việc nhố-nhăng quá ngán
Cho nên đời ngạo báng Cao-Đài
Mình hư còn trở trách ai
Ôi thôi! uổng tiếng gái trai con Trời.

8.- Thầy nhắn nhủ một lời kỳ chót
Muốn tu thì bỏ bớt điều hư
Chí-Tôn là Đấng Đại-từ
Hổ ngươi dòm thấy con hư cả bầy.

9.- Các trẻ gặp kỳ nầy là quý
Sẵn mối-giềng Chơn-Lý ráng phăng
Dư muôn năm mới một lần
Gần Trời chẳng muốn, muốn gần quỷ ma.

10.- x Các con lớn nhỏ gần xa
Đạo dầu không Đạo ráng mà nghe theo
Đạo không chọn lựa giàu nghèo
Đạo là quyết cứu hiểm nghèo cho an.


******************

6. CA nghe Thầy dặn

Ngày 24 tháng 1 annam 1938 (7 giờ sáng)

CA, nghe Thầy dặn; từ đây nhẫn sau theo lệ cầu phong Thầy cho con trọn quyền khỏi thượng sớ. Nhưng mà con phải do lại với Anh-Hồn. Thầy đã nói Anh-Hồn với Thần-Hồn mà hiệp nhau, trong đó trọn Chơn-Lý thì có Thầy chứng cho, nên Thầy dạy con kêu… là Anh-Hồn đó con hiểu chưa? Vậy từ đây con cứ vậy mà thi hành, con phải nhớ lời Thầy dặn, lòng gian phải dẹp, tiếng mép phải chừa, thì con khỏi sai lầm, vì Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài là cầm cân Công-bình, hay về phần xác là phần đời, còn Thầy dạy con hiệp với Anh-Hồn vì Anh-Hồn là Đạo, mà Đạo Đời hiệp nhau cho đúng Chơn-Lý, làm gương cho người bắt chước mà làm theo, ấy là cộng hưởng hòa bình đó con.

Thăng.

******************

Tiếp theo 10 giờ trưa

ĐƯỢC, con gặp lúc thời kỳ rắc rối mà con muốn gỡ rối thì con phải coi rối ấy là KHÔNG, thì con mới gỡ xong được. Vậy con có hiểu rối ấy là KHÔNG ra sao chưa?

- Bạch: chưa…

- Con chưa hiểu, Thầy chỉ tắt cho con. Rối ấy là không là con phải lấy chỗ không mà gỡ ra rối, chỗ không là chỗ vô-nhơn, vô-ngã, vô-tà, vô-tư đó con: Trước khi Thầy cậy KIÊN gỡ rối mà nó chưa rành chỗ không nên nó lầm, vì Thầy đã nói không là phải để lòng không cả thảy, chớ có đâu nó nói không khí, không gian mà lòng nó chưa được không, thì gỡ sao cho đặng.

Phương nầy con phải gởi ra cho CA nó biết, biểu nó phải đọc cho anh em nó nghe rồi tự miệng nó giảng ra trong đó có Thầy. Từ đây nhẫn sau có bài chi Thầy cho con, cứ gởi ngay cho CA đi, tin không mặc nó. Con cứ bổn phận con làm, đừng lòng nghi ngại bê trễ ngày giờ.

Thăng.

******************

7. Ớ các trẻ nghe Thầy phán đoán

Ngày 24 tháng 1 annam 1938 (18 giờ)

Thầy chào các con, các con nghe Thầy phán đoán:

1.- Ớ các trẻ nghe Thầy phán đoán
Chớ để lầm thán oán Đất Trời
Qui-Điều dụng Tiểu-Nhị Thời
Nay qua Tam-Tiểu đổi dời khác xa.

2.- Trước bốn đứa đồng ra minh thệ
Thầy còn ghi chép để rõ ràng
Đứa nào công được hoàn toàn
Thầy lo phụ dắt ai màng đồ hư.

3.- Thầy đã nói con hư chẳng phụ
Chẳng phụ là chẳng phụ cần dùng
Nên hư ai nỡ để chung
Là cơ lừa lọc vô cùng đó con.

4.- Các trẻ muốn cho tròn bổn phận
Phải hết lòng kiên nhẫn mới nên
Đài Cao núi dựng làm nền
Là bền tâm chí như nền núi cao.

5.- Lời Thầy phán trước sau thứ lớp
Ấy là cơ sắp đặt buổi đầu
Bấm tay thử nghĩ bao lâu
Là cơ chuyển Đạo lãnh trao trước rồi.

6.- Các con mảng lấy Đời xử Đạo
Đạo sửa Đời là Đạo của Trời
Con nào muốn đặng nên người
Thầy khuyên bỏ thói chê cười ngạo khi.

7.- Rày mối Đạo Vô-Vi Thầy chuyển
Mà các con lo chuyện hữu hình
Công-phu, Công-quả, Công-trình
Đứa nào hỏi lại coi mình xong chưa?

8.- Ngày thêm mới nhặt thưa khuyên bỏ
Ráng theo Thầy mới rõ Đạo-mầu
Con nào có tánh cơ cầu
Thầy khuyên chớ khá cúi đầu lạy Cha.

9.- Thầy hết sức bỏ qua tha lỗi
Con hằng ngày gây lỗi thêm nhiều
Dể ngươi tự đắc tự kiêu
Phần tu các trẻ bấy nhiêu là cùng.

Con cứ gởi ngay ra Tòa-Thánh cho chúng nó xét.


******************

8. Thầy tâm chí hao mòn biết mấy

Ngày 24 tháng 1 annam 1938 (23 giờ)

Thầy chào các con,

1.- Thầy tâm chí hao mòn biết mấy
Các con đành phải quấy, thiệt hư
Rằng Cha là bực Đại-Từ
Nỡ đâu lại bỏ con hư cho đành.

2.- Thiệt các trẻ chưa rành Đạo-lý
Nỡ trách Thầy Chơn-Lý sao con!!
Trước sau con hỏi lại con
Tại Thầy không dạy, tại con cãi Thầy?

3.- Lời Thầy phán rẽ mây vén ngút
Đã mấy năm ngọn bút hao mòn
Cũng vì hết dạ thương con
Nhọc nhằn chẳng quản vì con dại khờ.

4.- Nay các trẻ hết khờ hết dại
Biết khôn rồi trở lại cãi Thầy
Mậu-Dần chuyển Đạo là đây
Các con dám cãi Luật Thầy quá ghê.

5.- Các con ngó Trời che Đất chở
Con làm người sao nỡ cãi Trời
Thờ Trời là giữ Luật Trời
Thờ Trời đâu phải nhiều lời cải-canh.

6.- Cũng vì trẻ muốn sanh sự rối
Mới có điều bối rối cho mình
Con nghe Luật chuyển đứng nhìn
Rối nầy con buộc vào mình đã ưng.

7.- Đừng than thở tưng bừng cãi lẫy
Ráng mà lo vùng vẫy cho xong
Lầm nghe hai chữ Xích-Tòng
Mắc mưu đứa dốt Xích-Tòng ở đâu?

8.- Tại các trẻ cạn sâu chưa xét
Mỗi mỗi đều phải biết nghĩ suy
Chớ nên liều mạng nhắm đi
Ắt là mắc kế mị ly tại mình.

9.- Cũng tại trẻ ỷ mình cao thượng
Nên ngày nay phải vướng bẫy dò
Ỷ mình muôn việc chẳng lo
Chẳng lo đâu có làm trò gì nên.

10.- Lớn cậy giỏi ngồi trên phân đáng
Hại đoàn em ngao ngán bước đường
Con ôi! đừng ỷ cao cường
Minh mông như biển, ngao lường sao xong.

11.- Lòng phàm tục mà mong sửa đổi
Tánh biếng lười dám dối Đất Trời
Các con chớ khá già lời
Thầy đâu bỏ Luật, nghe lời theo con.

Con gởi ngay ra cho chúng nó xem.

Thăng…

******************

9. Hành Thiên-Đạo Vô-Vi phải biết

Ngày 25 tháng 1 annam 1938 (10 giờ trưa)

Nầy các con, Thầy đã nói với các con hoài:

1.- Hành THIÊN-ĐẠO VÔ-VI phải biết
Chữ tùy thì biến diệc phải thông
Các con mảng tánh cuồng ngông
Không lo học Đạo mà thông nỗi gì.

2.- Mấy đứa dốt ngu si thì phải
Mấy đứa khôn lại cãi lời Thầy
Vô-tư là Luật của Thầy
Các con sao dám coi Thầy như không.

3.- Thầy hỏi lại cuồng ngông hai chữ
Con nào thông giải thử Cha nghe
Đua nhau hiệp lũ vầy bè
Mượn Thầy phỉnh bạn lại dè rằng ngoan.

4.- Bởi các trẻ đa mang chữ vọng
Mảng lâu ngày vọng hóa ra cuồng
Cuồng này là chỗ luông tuồng
Mối-manh không hiểu, hố truông không tường.

5.- Khác nào kẻ đi đường muốn lạc
Mà chưa hay mình lạc mới lầm
Dẫu đi cho đến mấy năm
Tới đâu lạc đó khó tầm đường ngay.

6.- Chừng hết sức cậy tài hay giỏi
Mình giận mình đây đến đỗi ngông
Đánh liều sống thác cho xong
Chết cho uổng mạng, chớ xong sự gì?

7.- Thấy các trẻ đường đi muốn lạc
Lòng thương con giác đác dắt dìu
Công tu cũng có ít nhiều
Thầy không nỡ dễ đánh liều ngồi coi.

8.- Các con tránh Luân-hồi sao khỏi
Lại còn vương nhiều nỗi oan khiên
Nhìn con giọt lụy liền liền
Nên Thầy giáng bút than phiền với con.

9.- Thầy chẳng nỡ bỏ con là vậy
Con bỏ Thầy con thấy hay không?
Vì thương nên dạy hết lòng
Các con nghi nghị khó phòng gặp Cha.

Thăng.

******************

Ngày 26 tháng 1 annam 1938 (6 giờ sáng)

ĐƯỢC, con phải nói cho CA nó nghe, nó phải lo sắp đặt cho hoàn toàn theo lời của Thầy đã dạy đó, con nhớ mà nói cho rành đừng quên mà có tội.

CA, con phải đòi TÚ, KIM, THÀNH, THOẠI về Tòa-Thánh đặng chung lo làm Châu-Thiên-Đài cho hoàn tất. Việc chi không hiểu con bàn tính với Anh-Hồn.

Con hỏi bốn đứa nó coi chịu hay không, đặng Thầy nhứt định ngày sau nó khỏi trách.

Thầy hạn cho kể từ ngày nay cho đến lễ Minh-Chơn-Lý cho rồi, đặng cho Hàng-Long Bái-mạng. Con không hiểu thì đến Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi mà hỏi.

Thầy đã định cho ba vị giáng phàm giúp Đạo, ngày nay đủ rồi, đó là phận của Thầy lo cho con rồi. Còn phận của con, thì con liệu lấy vì Thầy không nỡ ép, tự ý con nên hư, quấy phải; sau trước, dưới trên nó là phần hữu hình thì con là Anh Cả của Nhơn-sanh, con liệu mà phân đoán xếp đặt cho rồi đi.

Thăng.

******************

Ngày 27 tháng 1 annam 1938 (7 giờ sáng)

CHIẾU, con phải trở về Trung-Ương lãnh trách nhậm Bắc-Sư, bớt cho TÀI. Vì trong thời kỳ nầy Thầy giao cho mỗi đứa một trách nhậm đặng lo làm phận sự cho xong. Bởi con là đứa có căn lớn nên Thầy kêu con một lần nữa. Thầy cũng biết con có dạ hồ nghi nên phải ẩn mặt. Vậy trong lúc nầy con phải ra mà lãnh trách nhậm làm cho xong. Còn việc hồ nghi chưa quyết thì con đến Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi mà học lại, sẵn có Thầy giải cho con. Khá vưng theo lời Thầy, đừng bê trễ nghe con, nếu con bê trễ thì con hại mấy đứa em của con, trong chỗ hại đó con xét coi con có tội hay không, Thầy nói đó con tự tỉnh lấy.

ĐƯỢC, con biểu CA nó gởi cho CHIẾU.

Thăng.

******************

10. KIM trao lời cho NGÔ

Ngày 21 tháng 1 annam 1938 (6 giờ sáng)

KIM, con khá trao lời nầy cho NGÔ.

1.- NGÔ con khá bền lòng dè dặt
Ráng coi chừng lũ giặc gần con
Lý-chơn con muốn vuông tròn
Thì con hỏi lại với con, con tường.

2.- Nay Thầy mở con đường dắt trẻ
Đặng trở về kẻo trễ thời kỳ
Biết mình là bực Tu-My
Đường ngay mực thẳng tu trì gần Cha.

3.- Con khuyên nhủ gần xa cả thảy
Chớ ỷ mình canh-cải lời Thầy
Kỳ nầy Tam-Tiểu Thầy xây
Thầy khuyên con phải ráng dày quả công.

4.- Con chớ tưởng Thiên-Phong là dễ
Thiên-Phong là phong để độ người
Độ người là tức cứu người
Cứu người là tức cứu đời đó con.

5.- Con chớ khá thon von tấc dạ
Đạo chuyển xây Thầy đã định rồi
Cải-canh sao nổi Luật Trời
Khuyên con ráng nhớ mấy lời Thầy đây.

6.- Việc học Đạo hằng ngày chẳng dứt
Học Đạo là học Luật của Trời
Con mà muốn trọn Đạo Trời
Thì con chớ khá dể ngươi mà lầm.

Thăng.

******************

Ngày 27 tháng 1 annam 1938 (12 giờ trưa)

Thầy chào các con.

1.- Các con mảng tự cao tự đắc
Thầy e cho phải mắc mưu tà
Con nào muốn đặng gần Cha
Khuyên con sớm tránh cho xa loài tà.

2.- Mắc mưu tà thì Cha cũng hổ
Vì uổng công dạy dỗ bấy lâu
Tại con mảng tánh cơ cầu
Lời Thầy con bỏ trước sau chẳng còn.

3.- Trước Thầy nói Đạo tròn thoạt méo
Cũng vì con chẳng khéo nên ra
Kiêu căng tật đố thói tà
Tại con không dứt mới ra đỗi nầy.

4.- Ứa nước mắt nhìn bầy con dại
Sao con không ngó lại nhìn Thầy
Công con tu niệm bấy chầy
Tự kiêu, tự đắc lúc nầy phải hư.

5.- Thầy đã nói Chơn-như bảy tánh
Là khuyên con tập tánh Chơn-như
Tại con chưa rõ thiệt hư
Cho nên mối Đạo đến chừ chưa xong.

6.- Lòng phàm tục mà mong thành Phật
Chẳng học hành sao thiệt người tu
Nghe theo một lũ quáng mù
Dốt chưa hết dốt quến rù hại con.

7.- Thầy chẳng nỡ để con mắc kế
Chỉ cho rành đặng trẻ hồi tâm
Hồi tâm sao khỏi hổ thầm
Khuyên con tự tỉnh kẻo lầm nghe con.

Thăng.

******************

Ngày 27 tháng 1 annam 1938 (3 giờ chiều)

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Chào các Đệ-tử nơi Định-Tường.

Ớ các Đệ-tử, Đức Chí-Tôn đã bao phen khuyên nhủ, mà các Đệ-tử cứ giữ một lòng bàn cãi, không lo tu niệm cho kịp thời kỳ.

Vậy từ đây nhẫn sau, Bổn-Tôn có để lời khuyên các Đệ-tử, ai muốn cho Đạo nên mà cứu lấy Linh-Hồn của mình hay là muốn cho Đạo hư mà phải chịu trầm luân khổ hải, các Đệ-tử là người của Đức Chí-Tôn chọn lựa trong mấy năm nay, thường khuyên răn dạy dỗ, ước ao ngày sau cho nên người Đạo-đức, đặng có cần dùng làm rường cột ra giúp Đạo sửa Đời, mà hiện nay thấy rõ là một phường độc sâu nham hiểm bàn cãi lo chia rẽ đảng phe quyết lập riêng cho phần mình. Bổn-Tôn hỏi vậy có đáng mặt làm con cái của Đức Chí-Tôn hay không? Từ đây nhẫn sau Đức Chí-Tôn không còn thể dạy dỗ nữa, vậy thì các Đệ-tử phải tự xét lấy.

Thăng.

******************

11. Đời cùng tận Tam-Kỳ Đạo mở

Ngày 27 tháng 1 annam 1938 (17 giờ)

---------o0o---------

THỂ sắc quang minh tại chí thành
LIÊNG tòa thiên cổ biểu thinh danh
TIÊN phàm do tại mê cùng tỉnh
NỮ hạnh toàn tùng Đạo phát minh.

Bần-Đạo chào Đạo-Huynh, chào chư Thiên-Mạng, Bần-Đạo vì lòng Bác-ái nên phải đến đây phân tỏ đôi lời cho chư Thiên-Phong Nam Nữ tự xét:

Nghe Bần-Đạo cho Thi đây mà hiểu lấy:

1.- Đời cùng tận Kỳ-Tam Đạo mở
Vì lòng Thầy chẳng nỡ bỏ qua
Đã rằng con có một Cha
Tâm đồng ý hiệp mới hòa mới nên.

2.- Các Anh-lớn vì quên minh-thệ
Trọng xác phàm chẳng kể Thiêng-Liêng
Không tuân Đạo Luật chơn truyền
Làm cho đến đỗi Thầy phiền chẳng vui.

3.- Bần-Đạo cũng nhiều khi khuyên nhủ
Anh Chị sao nết cũ không chừa
Lưới Trời lồng lộng tuy thưa
Mảy lông không lọt đảo lừa được sao?

4.- Bần-Đạo thấy xiết bao than thở
Cúi lạy Thầy rộng mở ơn mưa
Từ đây biết lỗi phải chừa
Hết lòng theo Đạo nết xưa đừng làm.

5.- Lời phân tỏ Nữ Nam hai phái
Ráng ăn năn suy xét lỗi lầm
Thì Thầy có chỗ chế châm
Bằng không Thầy giữ Luật cầm Vô-tư.

6.- Kìa những kẻ nhàn cư bất thiện
Thừa dịp này kiếm chuyện gạt người
Em xin nhắn nhủ đôi lời
Muốn cho biết Đạo, biết Trời phải tuân.

Xin Đạo-Huynh gởi ra Trung-Ương.

Thăng.

******************

Ngày 29 tháng 1 annam 1938 (15 giờ)

Thầy chào các con, các con nghe Thi:

1.- Nhìn các trẻ Định-Tường Thầy ngán
Chẳng còn chi rằng đáng con Thầy
Đua nhau cãi lẫy cho rầy
Chẳng còn kiêng nể đến Thầy làm chi.

2.- Vậy cũng tiếng Tu-my Nam-tử
Vậy cũng khoe lánh dữ làm lành
Các con chịu tội đã đành
Đừng than, đừng thở, đừng giành phần hơn.

3.- Thầy thiệt hết lòng nhơn thương trẻ
Các con sao ỷ thế cậy quyền
Tưởng lầm nhơn lực thắng Thiên
Các con quá dụng ý riêng cãi Trời.

4.- Đây Thầy phán mấy lời con hiểu
Hiểu cho rành lo liệu mới xong
Các con biết kiếp Đại-đồng
Sao con dám cãi Luật-công Thiên-điều.

5.- Hồn xác trẻ phải tiêu, phải dứt
Thầy nhìn con nước mắt ròng ròng
Thương con Thầy cũng để lòng
Chớ Thầy cầm Luật khó phòng phui pha.

6.- Nam cùng Nữ nghe Cha xử tội
Thầy xin đừng cãi chối uổng công
Thầy khuyên Thầy dạy hết lòng
Tội con ngỗ nghịch luật công phải hành.

Thăng.

******************

Ngày 29 tháng 1 annam 1938 (16 giờ)

Nầy các con, nghe Thầy dạy đây mà tự hiểu.

1.- Các con mảng cãi cao, cãi thấp
Mà chưa hay chỗ vấp, chỗ lầm
Con nào sớm biết hồi tâm
Thì Thầy có chỗ chế châm con nhờ.

2.- Các con tưởng Thiên-cơ là dễ
Con mắt phàm có thể nào thông
Quen nghe theo lũ cuồng ngông
Xưng hô gạt chúng thiệt không kể Trời.

3.- Qui các trẻ có nơi học Đạo
Đặng cho Thầy chỉ bảo chỗ lầm
Dầu cho đứa điếc, đứa câm
Biết nghe, biết nhớ thầy chăm dạy liền.

4.- Còn những đứa đảo điên giả dối
Có thế nào biết mối Đạo-mầu
Đã rằng Chơn-Lý cao sâu
Con nào mộ Đạo đâu đâu cũng gần.

5.- Tuy mắc mỏ là cân Tạo-Hóa
Cũng có người luyện đá vá Trời
Khuyên đừng tu giỡn, tu chơi
Tu quyền, tu thế, tu đời, tu quen.

6.- Các con mảng chê khen cao thấp
Lại cưu lòng cố chấp giận hờn
Tu vầy để nghỉ còn hơn
Để làm người dốt còn hơn tu vầy.

7.- Biết gặp Đạo, gặp Thầy Cứu Thế
Không tu hành lại để cải-canh
Trầm luân con chịu đã đành
Trông chi tránh khỏi tội tình vương mang.


Ngày 29 tháng 1 annam 1938 (19 giờ)

Thầy chào bốn con nghe Thầy dạy:

1.- Nầy bốn trẻ ĐÀI, NHƠN, NGHI, GIẢNG
Bốn con nghe cho hản lời Thầy
Ngày nay cơ Đạo chuyển xây
Lập thành Tam-Tiểu cậy tài bốn con.

2.- Trước phong trẻ bảng phong rành rạnh
Sao bốn con nguội lạnh cho đành
Muốn cho bốn trẻ nên danh
Giúp Thầy chuyển Đạo cho thành nghe con.

3.- Thầy phiền đứa tự tôn tự đại
Nơi Định-Tường mặt trái cãi Thầy
Nên Thầy nhứt định chuyển xây
Bốn con ráng sức giúp Thầy nghe con.

4.- Thầy cũng quyết hiệp Hồn với Xác
Ngặt vì CA chưa ắt lòng tin
Nghe Thầy chuyển Đạo đứng nhìn
Thầy thương hết sức nên đình đải lâu.

5.- Nó kể chắc Đài-Châu-Thiên đó
Nó chắc mình nên nó ngó chừng
Lời Thầy dạy bảo chẳng tuân
Còn trông chi nữa Thiên-ân của Thầy.
(1)

6.- Nay Thầy định con đây Tứ-Bửu
Ráng hiệp cùng Phục-Hổ Hàng-Long
Kiếp nầy là kiếp Đại-đồng
Bốn con trì huỡn Thầy không để chờ.

7.- Con phải biết Thiên-cơ không dễ
Nơi Định-Tường con kể ra chi
Đua nhau cãi lẫy trễ kỳ
Thầy không nỡ để diên trì được sao.

8.- Bốn con hiệp cùng nhau đủ mặt
Đặng nghe Thầy sắp đặt Thánh-Tòa
Bốn con khuyên hỏi lấy CA
Tìm nhà của ĐƯỢC ấy là Vô-Vi.

Thăng.

(1) Thầy nói với CA.

******************

Ngày 30 tháng 1 annam 1938 (12 giờ trưa)

Nầy TÚ, KIM hai con nghe Thầy dặn:

1.- Thầy trước định Tân-An KIM, TÚ
Phụ giúp KIÊN Phổ-Độ Tân-An
Nay KIÊN ỷ thế ngang tàng
Hai con tránh nó kẻo mang lỗi lầm.

2.- Vì hai trẻ mấy năm khó nhọc
Nên nay Thầy lừa lọc cần dùng
Khuyên con ráng trọn thỉ-chung
Theo Thầy hành Đạo lập công buổi nầy.

3.- Con ôi! Đạo có xây có chuyển
Chớ tưởng ai đặt chuyện sao con
Tại con tâm tánh chẳng tồn
Vì chưa nhứt định hỡi còn hồ nghi.

4.- Hai con phải nghĩ suy cho tột
Đừng nghe theo đứa dốt cải-canh
Đạo Thầy dạy bảo tu hành
Đạo không có dạy dỗ dành đảng phe.

5.- Kìa những đứa vầy bè hiệp lũ
Lại lo riêng cho đủ thân phàm
Tu hành quyền quý còn ham
Mắc mưu chúng nó khớp vàm các con.

6.- Hai trẻ khá dò đon cho chắc
Phải nhớ Thầy Độc-Nhứt nơi tâm
Ấy là hai trẻ khỏi lầm
Khỏi lầm sau khỏi hổ thầm nghe con

7.- Đừng bắt chước Non-Côn kiếm Ngọc
Xuống biển sâu lừa lọc bòn vàng
Ấy là một lũ dị đoan
Lời Thầy nói tỉ ngọc vàng ở đâu.

Thăng.

******************

Ngày 30 tháng 1 annam 1938 (15 giờ)

Nầy các con, các con nghe Thầy phán:

1.- Thầy trước định TRUNG-ƯƠNG là gốc
Dạy các con chủng tộc thương nhau
Tại con đen trắng khác màu
Làm cho đến đỗi Đạo-mầu phải hư.

2.- Vì các trẻ ý tư chẳng dẹp
Vì các con lấn lướt đoàn em
Tưởng thầm Thầy chẳng xét xem
Dể ngươi khi bạc anh em chẳng hòa.

3.- Nay Thầy chuyển Thánh-Tòa sửa đổi
Kêu Định-Tường đặng nối như xưa
Con nào biết lỗi sớm chừa
Còn trông tu niệm như xưa lâu dài.

4.- Con nào ỷ có tài canh-cải
Chiếu luật hình sa thải chẳng dùng
Các con ráng ngó KIÊN, PHÙNG
Làm gương các trẻ soi chung sửa mình.

5.- Vì thương trẻ đinh ninh dặn bảo
Các con đừng lừa đảo hư thân
Trời xa ma quỷ ở gần
Nó mong xúi giục dẫn lần con ra.

6.- Con chớ ỷ có Cha dìu dắt
Mà tự kiêu phải mắc loài tà
Đạo-mầu dìu dắt phần Ta
Tự kiêu tự đắc con ra khỏi Thầy.

7.- Thầy đã dạy rẽ mây vén ngút
Tại các con chui đục sương mù
Mình ngu mà chẳng chịu ngu
Khoe khoang kiêu ngạo khó hầu gặp Cha.

8.- Các con ráng nghe Cha dạy dỗ
Ráng theo Thầy tránh khổ bớ con
Muốn cho thân thể vuông tròn
Tránh thì con khỏi các phường độc sâu.

Thăng.

******************

12. CA con quyết chí theo Thầy

Ngày 1 tháng 2 annam 1938 (3 giờ khuya)

CA, nghe Thầy dạy:

CA con quyết chí theo Thầy
Giữ tròn bổn phận lỗi nầy Thầy tha.

1.- Rày khuyên trẻ lánh xa tà mị
Chớ theo phường ích kỷ hại nhơn
Lý-chơn cũng tỉ dây đờn
Giữ gìn cẩn thận khỏi sờn khỏi hao.

2.- Lời Thầy hứa trước sau như một
Con là người rường cột Tam-Kỳ
Bởi con có tánh nghị nghi
Thời kỳ Đạo chuyển con nghi nên lầm.

3.- Rày con biết lỗi lầm nên sửa
Cửu-Trùng-Đài Thầy để cho con
Từ đây nết cũ chớ còn
Một lòng tin Đạo chớ mòn, chớ phai.

4.- Phận sắp đặt là vai anh cả
Lo sao cho thượng hạ thuận hòa
Như vầy đáng mặt con Cha
Như vầy mới vững Thánh-Tòa nghe con.

Thăng.

******************

Ngày 8 tháng 2 annam 1938 (12 giờ trưa)

Thầy mừng các con Nam Nữ lưỡng phái có mặt tại Đạo-Tràng, Thầy thiệt rất vui lòng mà được thấy các con chung hiệp nhau đây mà học Đạo.

Song Đạo rất mắc mỏ, khuyên các con chớ khá ngã lòng mà e cho lỡ bước đường tấn hóa nghe các con.

Các con nghe thi đây mà tự xét:

THI

1.- Nay mừng thấy các con sum hiệp
Thầy vui lòng dạy tiếp cho con
Từ đây công quả vuông tròn
Thầy dầu tâm chí hao mòn chẳng than.

2.- Khuyên lớn nhỏ đá vàng một dạ
Đừng dể ngươi giả trá khi Thầy
Mấy khi con được gặp Thầy
Gặp cùng chẳng gặp kỳ nầy nghe con!

3.- Ớ các trẻ dò đon cho chắc
Phải nghiệm suy khỏi mắc mưu tà
Ngày sau con khỏi trách Cha
Nên Thầy tha thiết, thiết tha phân rành.

4.- Con phải biết tu hành chẳng dễ
Nếu lỡ cơ ắt trễ thời kỳ
Muốn cho cách-vật trí-tri
Khuyên con ráng học nhiều khi mới tường.

5.- Tuy đã biết con đường Thầy lập
Lập cho con đặng tập đi lần
Con nào còn tánh tham sân
Thầy e cho nó khó lần đường ngay.

6.- Việc rắc rối kỳ nầy thiệt khó
Muốn theo Thầy cái khó là khôn
Thầy thương nên chọn Anh-Hồn
Dắt dìu các trẻ bảo tồn vị ngôi.

7.- Các con ráng nghe lời Thầy dặn
Sớm dứt trừ cừu hận nơi tâm
Lần lần Thầy chỉ Thầy chăm
Con nào không dứt mấy năm không thành
.

8.- Muốn cho rõ mối-manh của Đạo
Phải siêng cần học Đạo mới tường
Xin đừng tấn thoái lương khương
Lương khương nó hại bước đường phải ngưng.

9.- Thầy dạy trẻ chẳng ngừng lời nói
Con nỡ đành trôi nổi bỏ qua
Muốn nên thì ráng theo Cha
Muốn hư theo lũ quỷ ma quến rù.

Thầy ban ơn các con.

******************

Ngày 9 tháng 2 annam 1938 (4 giờ khuya)

Nầy các con nghe Thầy dặn:

1.- Nầy các trẻ nghe lời Thầy dặn
Chớ thở than gánh nặng đường dài
Gắng công khó nhọc theo Thầy
Mấy khi con được gặp Thầy nghe con.

2.- Con thử nghĩ nước non cao vọi
Cơn biến dời sao khỏi ngã xiêu
Các con sức lực bao nhiêu
Mà mong kình chống Thiên-điều được sao.

3.- Các con khá xúm nhau thức tỉnh
Để lâu ngày hóa bịnh trầm kha
Thiêng-Liêng cảnh báu là nhà
Cõi trần của tạm để mà náo nương.

4.- Tuy là thấy bước đường rắc rối
Các con đừng cáo thoái ngã lòng
Kim nên nhờ có dày công
Người nên phải có Chủ-Ông dắt dìu.

5.- Phải nhớ chữ triêu triêu tịch tịch
Đừng quên lời quá khích bạch cu
Một ngày qua khỏi gió âu
Con ôi Chơn-Lý cao sâu diệu huyền.

6.- Vì các trẻ có duyên may gặp
Gặp duyên thì ráng tập mà làm
Tránh phường triêu tứ mộ tam
Muốn nên người Đạo sớm ham học hành.

7.- Nay Thầy chỉ đành rành cho trẻ
Ráng ghi lòng kiêng nể lời Thầy
Tuy là chẳng dở, chẳng hay
Miễn con làm đặng, có Thầy chứng cho.


******************

13. Vô-Vi Đạo mở mối chơn truyền

Ngày 14 tháng 2 annam 1938 (10 giờ trưa)

Các con nghe Thầy cho thi đây ráng học chớ nên bỏ qua rồi trách Thầy sao không dạy nghe các con.

THI

Vô-Vi Đạo mở mối Chơn-truyền
Trẻ gặp kỳ nầy thiệt có duyên
May đặng gặp duyên khuyên ráng giữ
Giữ cho bền chặt Lý Chơn-truyền.

Chơn-truyền Thầy mở dạy nhà Nam
Các trẻ khuyên nhau ráng tập làm
Cội phước dây oan mau khá rõ
Rõ rồi chớ bỏ gọi phui pha.

Phui pha vì trẻ tánh lơ là
Bởi vậy nên Thầy phải lụy sa
Nhìn thấy các con sa tội lỗi
Vương vào tội lỗi khó gần Cha.

Gần Cha trẻ mới khỏi mưu tà
Khuyên trẻ từ nầy phải tránh xa
Chớ tưởng gần Cha rồi tự đắc
Đứa nào tự đắc mắc mưu tà.

Mưu tà nó hại tại vì con
Sáo huyễn chiều lòn tiếng ngọt ngon
Một kiếp tu hành mê phải đọa
Dằn lòng dục vọng chớ bôn chôn.

Bôn chôn sao khỏi cuộc vần vây
Phải biết tùy theo Luật của Thầy
Chớ lấy sức phàm ra cản trở
Đáo đầu mới biết dở cùng hay.

Cùng hay cùng dở ở nơi Thầy
Do luật công bình chẳng vị ai
Hỏi trẻ có ai khoe sức giỏi
Giỏi rồi tự hỏi khỏi Trời không?

Trời không có vị đứa gian hùng
Lựa chọn chia rành chẳng để chung
Phước thưởng, tội răn do Luật cả
Khuyên ai đừng vội tánh buông lung.

Buông lung hết sức đến vô cùng
Cũng bởi gây nhiều chuyện dữ hung
Muốn tránh dữ hung tua sớm tỉnh
Đừng cho đến đổi chịu vô cùng.

Vô cùng chừng ấy hết thung dung
Tai họa bao quanh hết vẫy vùng
Dẫu có ăn năn thì đã muộn
Công-bình Luật cả khó nhiêu dung.

Nhiêu dung sao đặng tội mình gầy
Hễ biết mình gầy chớ trách ai
Một tiếng nói sai còn có tội
Huống hồ chất chứa mấy năm nầy.

Năm nầy phán xét các con ôi
Mạt kiếp vần xây Đạo sửa Đời
Bởi Đạo sửa Đời nên lập Đạo
Con nào mộ Đạo ráng nghe lời.

Nghe lời Cha dạy mới nên thân
Chớ ỷ khoe khoang cậy thế thần
Cậy thế, cậy thần gây chuyện dữ
Con nào gây dữ tử cho thân.

Cho thân biết khổ mới hồi đầu
Chịu khổ là trừ tội bấy lâu
Vì trẻ bấy lâu quên tội ác
Nếu ai còn chác phải ưu sầu.

Ưu sầu cho trẻ mến công danh
Tước phẩm đeo đai khổ buộc mình
Vinh nhục, nhục vinh theo thói tục
Giựt mình ngó lại vóc hôi tanh.

Hôi tanh vì bởi cuộc tranh giành
Không rõ chánh tà chỗ trược thanh
Tham luyến vinh hoa điều khoái lạc
Tại vầy nên vướng tội vào mình.

Vào mình nên phải chịu gian nan
Hết kể khôn lanh kế bạo tàn
Ngửa mặt kêu Trời sao chẳng cứu
Mình làm mình chịu khó than van.

Than van cho lắm cũng không nhầm
Ai biểu làm điều độc hiểm tâm
Mở Đạo mấy năm lo dạy dỗ
Không tuân dạy dỗ chớ than thầm.

Than thầm hỏi lại tại vì đâu?
Hỏi thử coi ai kết thảm sầu?
Mới biết tham sân gây sự dữ
Nên Thầy để thử tới đâu đâu.

Đâu đâu cũng có Đạo gieo truyền
Tại bởi lòng người tánh đảo điên
Điên đảo dứt xong mong gặp gỡ
Vô-Vi Đạo mở mối Chơn-truyền.


******************

14. Các con chớ bôn chôn nóng nảy

Ngày 14 tháng 2 annam 1938 (3 giờ khuya)

Thầy chào các con, các con nghe Thầy dạy:

1.- Các con chớ bôn chôn nóng nảy
Mà chưa hay quấy phải tại đâu
Vật chi cũng có đuôi đầu
Sự chi cũng có trước sau mới thành.

2.- Kể từ thuở Thầy sanh các trẻ
Thầy ban cho mỗi trẻ đủ thần
Dặn dò phải nhớ Tứ-Ân
Dặn con phải tập Tân-dân mỗi ngày.

3.- Thầy dặn trẻ một hai phải tránh
Tránh lũ tà, tránh bánh Luân-xa
Tránh phường giả dối kiêu sa
Tránh xa những đứa phản Cha, phản Thầy.

4.- Dặn trẻ đến kỳ nầy phải nhớ
Là tới kỳ con trở về Thầy
Khắp cùng Nam Bắc Đông Tây
Con Thầy thì phải tìm Thầy mà qui.

5.- Nay đã đúng Tam-Kỳ Phổ-Độ
Đem con về phải chỗ phải nơi
Con nào ham muốn sự chơi
Ngày sau đừng trách rằng Trời không thương.

6.- Các con biết là cơn mạt kiếp
Sao các con quen nghiệp đảo lừa
Con nào chậm bước tới trưa
Hết trông Thầy rước, Thầy đưa qua bờ.

7.- Thầy hết sức đợi chờ các trẻ
Tại các con chẳng kể lời Thầy
Đạo thời có chuyển có xây
Các con mài miệt no say cõi Trần.

8.- Các con nỡ chẳng tuân lời dặn
Dám dể ngươi đen trắng cãi Thầy
Thầy vì thương trẻ thơ ngây
Nên Thầy ân-xá mười hai năm rồi.

9.- Nay đã đến kỳ thời phán đoán
Sao các con quên tháng, quên ngày
Mậu-Dần Thầy định năm nay
Lập thành Tam-Tiểu cho hay trước rồi.

10.- Tại các trẻ coi Trời quá rẻ
Vậy nên Thầy không nỡ bỏ qua
Xử phân cho rõ chánh tà
Đặng đoàn hậu tấn coi mà làm gương.

11.- Con phải biết Thầy thương nên dạy
Dạy bao nhiêu con cãi bấy nhiêu
Không nghe, không đếm ít nhiều
Một lòng tự đắc tự kiêu khi người.

12.- Nếu để vậy sửa đời sao được
Tu lâu ngày bạo ngược vẫn còn
Lần lần sa đắm Bàn-môn
Cũng vì các trẻ tự tôn chống kình.

13.- Mình chẳng biết xử mình cho rảnh
Còn trông chi làm Thánh, làm Thần
Thầy phong vào bực Thiên-ân
Mà con chẳng sợ đem thân chôn bùn.

14.- Các trẻ chịu tội chung rất đáng
Khuyên con đừng thán oán nghe con
Nước non dầu có hao mòn
Đạo còn xây chuyển, Luật còn thưởng răn.

15.- Các trẻ đã ăn năn rất muộn
Thầy rất thương cho uổng công tu
Con ôi! chớ chác oán thù
Con ôi! hết ỷ lộng dù nghe con!

Con gởi cho CA nó coi.

Thăng.

******************

Ngày 15 tháng 2 annam 1938 (18 giờ)

CHƯỞNG-GIÁO THIÊN-TÔN

Ớ các Đệ-tử nơi Định-Tường, nghe Bổn-Sư cho Thi đây ráng giải:

Linh Quang Chơn Đạo tạo nhơn thành
Đạo-lý vô cùng hữu diệt sanh
Sanh diệt, diệt sanh do Tạo-Hóa
Nhơn hà năng hóa, hóa hà nhơn.

Hà nhơn năng hóa, hóa vô cùng
Nhứt điểm Linh Đài vạn kiếp chung
Chung-thỉ chỉ năng an bổn phận
Phận tùng ư Lý, Lý vô cùng.

Vô cùng, vô tận, tận vô cùng
Khả thức vô cùng hữu thỉ-chung
Mạc thiết thỉ-chung vô Đạo-lý
Lý tùng ư Đạo trí ư PHÙNG.

Ư Phùng vô Đạo tại vô Kiên
Kiên ngộ Nhơn vô tại bất thiền
Thiền tánh, thiền tâm, tâm tự tỉnh
Tỉnh hành, tỉnh ngộ, tỉnh tâm điền.

Tâm điền vô chưởng sự oan khiên
Khiên tạo do tham tại vọng truyền
Truyền đắc chơn ngôn, nhơn thiểu ngộ
Ngộ kỳ điên đảo hại căn nguyên.

Căn nguyên tầm đáo hữu sư truyền
Truyền Đạo siêu phàm độ hữu duyên
Duyên cớ hà nhơn sanh ác cảm
Cảm hoài đa nhựt kiết ưu phiền.

Ưu phiền nan giải oán thiên niên
Niên ngoạt vô vong sự bất hiền
Hiền hữu khả tri CA, PHẤN, LỘNG
Lộng quyền do tại chí vô kiên.

Vô kiên Đạo-đức kiếp hà thành
Thành bại đương kỳ hữu trược thanh
Thanh Tịnh khả tu nhi hưởng phước
Phước tùy do thiện đắc thinh danh.

Thinh danh ưu Đạo cứu thương sanh
Sanh-chúng đương kiêm lộ ám hành
Hành lạc mê đồ sa vọng khổ
Khổ Phùng, Nhơn, Lẹ khổ an tình.

An tình chung hiệp cứu nhơn sanh
Sanh Đạo Nhơn an Đạo khả thành
Thành tựu bất kham do tự đắc
Linh Quang Chơn Đạo, tạo nhơn thành.

Đệ-Tử gởi cho chúng nó coi.

Thăng.

******************

15. Đạo-Tràng cứu thế

Ngày 17 tháng 1 annam 1938 (4 giờ chiều)

Thầy vì thương các con, nên Thầy lập Đạo-Tràng cứu thế Kỳ-Ba nầy, khuyên các con chớ khá bê trễ bỏ qua.

Các con nghe Thầy dạy đây ráng nhớ, chớ rằng Thầy không nói trước.

1.- Nay Thầy lập Đạo-Tràng Cứu-Thế
Các con đừng bê trễ Công-trình
Chớ rằng lánh dữ làm lành
Hỏi con có biết dữ lành ra sao?

2.- Các con mảng tự cao tự đắc
Mà dể ngươi nên mắc lưới Trời
Gây ra nghiệp chướng rối đời
Mình làm trở lại trách Trời không thương.

3.- Ngày nay thiệt Trời thương đó trẻ
Lập Đạo-Tràng dạy trẻ tu hành
Con nào muốn biết dữ lành
Tới trường học Đạo cho rành nghe con.

4.- Khuyên con chớ khôn khôn dại dại
Mà ỷ mình canh cải lời Thầy
Khuyên con ráng đến Trường Thầy
Có người dìu dắt có Thầy cứu con.

5.- Thầy Bệ-Ngọc trông con hết sức
Mảng mê trần quên phứt ngôi xưa
Từ đây con chớ đảo lừa
Đảo lừa chịu dốt đổ thừa cho ai.

6.- Đạo Thầy dạy gái trai hai phái
Cả dưới trần con cái của Thầy
Chia nhau Nam Bắc Đông Tây
Nay Thầy mở Đạo đặng qui con về.

7.- Kìa cuồn cuộn bốn bề sóng dậy
Hỏi thử con có thấy hay không?
Chí công Luật cả Đại-đồng
Con nào biết lỗi mới mong ơn Thầy.

8.- Thuyền Chơn-Lý tại đây rước trẻ
Bước lên thuyền có kẻ chèo đưa
Con nào chậm bước tới trưa
Là trưa tại trẻ, nào trưa tại đò.


******************

Ngày 29 tháng 1 annam 1938 (2 giờ khuya)

Nầy các con, các con nghe Thầy dạy:

1.- Nầy hai phái Nữ Nam nghe rõ
Thầy cho bài Cứu-Khổ đây con
Đứa nào siêng học thì khôn
Đứa nào biếng nhác ắt không nên rồi.

2.- Trước phải biết vận thời bỉ thái
Ráng dò theo cái máy tuần huờn
Đừng lòng so thiệt tính hơn
Chuyển đâu theo đó khỏi cơn hiểm nghèo.

3.- Bề cư xử tùy theo bổn phận
Mình biết mình bổn phận tới đâu
Đừng ham phú quí công hầu
Phận mình ráng giữ trước sau cho tròn.

4.- Bề gia đạo vợ con lớn nhỏ
Phải thúc kềm dạy dỗ hằng ngày
Con ngu ráng dạy cũng hay
Bỏ liều ắt phải ngu hoài thì hư.

5.- Đạo chồng vợ cũng như tân khách
Đối đãi nhau một cách xướng tùy
Đừng theo những đứa ngu si
Phải lo dạy bảo lễ nghi cho rành.

6.- Tình cốt nhục anh em bậu bạn
Phải hết lòng hoạn nạn thương nhau
Đừng chia kẻ khó, người giàu
Sang hèn, khôn dại thấp cao phải lìa.

7.- Các trẻ muốn sớm khuya khỏi khổ
Nghe lời Thầy dạy dỗ đừng quên
Muốn nên thì chí phải bền
Biếng lười phải vướng vào nền tớ tôi.

Thăng.

******************

16. Hớn-Chung-Ly

Ngày 16 tháng 2 annam 1938 (7 giờ tối)

HỚN-CHUNG-LY Giáng-Đàn.

Chào Chư-hiền Nam Nữ, Ta vì thấy Chư-hiền ngỗ nghịch chống Trời, nên Ta Giáng-Đàn cho thi mà tự xét.

Nầy Chư Hiền ôi!

1.- Kìa ngui ngút khói bay mù mịt
Nọ ầm ì rã rít tiếng than
Cơ mưu họa phước hành tàng
Cuối cùng phải chịu tội mang xử mình.

2.- Ôi thôi hết khoe vinh chê nhục
Gom chất dồn một cục thúi hôi
Đua chen cho lắm cũng rồi
Đại-đồng là kiếp sửa đời thấy chưa?

3.- Ai sớm biết đường cưa mực thẳng
Thẳng một đường có sẵn người chờ
Bằng ai ỷ thế làm lơ
Thì đi qua chỗ tóc tơ rối nùi.

4.- Chư-hiền chớ lo vui cười giỡn
Phải coi người, mình tưởng lấy mình
Chớ rằng niệm Phật, đọc kinh
Chác điều tội lỗi Phật kinh không nhìn.

5.- Ta không lẽ làm thinh chẳng nói
Nói cho rồi Ta hỏi nghe không?
Muốn cho tránh khỏi Đại-đồng
Hay là muốn chịu tội đồng nói đi.

6.- Lời Châu Ngọc tiên tri có nói
Tại Chư-hiền ỷ giỏi bỏ qua
Đến năm Đạo chuyển kỳ ba
Nghịch Trời phải đổi người ta ma hồn.

7.- Vì mấy kiếp dập dồn tội lỗi
Đến kỳ nầy Ta hỏi nhớ không?
Nếu ai thử dám nói không
Ta khen người đó suốt thông Đại-hiền.

8.- Nhiều người nói Đạo-nguyên Bổn-nhứt
Ta hỏi người Bổn-nhứt ra sao?
Dưới chơn cho tới trên đầu
Còn chưa rõ được chỗ đầu để chi.

9.- Ta chẳng phải khinh khi quá lẽ
Tại Chư-hiền nhiều kẻ khoe tài
Đọc kinh nhiều chữ còn sai
Cả gan dám nói rằng hay hơn Trời.

10.- Nay đã đến kỳ thời phán xét
Ai có tài ra xét thử coi?
Chí-Tôn Người có hứa lời
Con nào xét đặng làm Trời Người cho.

11.- Xét không đặng thì lo sám hối
Cãi nhiều lời tội lỗi gây nhiều
Chư-hiền khuyên chớ hiu hiu
Hiu hiu càng lắm, càng tiêu tinh-thần.

12.- Chớ vội tiếng không cần tu niệm
Lo tranh đua bao biếm chê cười
Uổng cho một kiếp làm người
Làm người như vậy sống đời ích chi.

13.- Từ đây chớ khinh khi Tông-giáo
Ta e cho quả báo trả liền
Ít người thành Phật, thành Tiên,
Sa vào tội lỗi oan khiên lại nhiều.

14.- Nhiều chẳng biết bao nhiêu mà kể
Kể sao cùng, không kể làm chi
Ta nay là Hớn-Chung-Ly
Nương Thiên-Đài bút, chép ghi một bài.

15.- Đặng dành để lâu dài hậu thế
Cũng là điều tỉnh-thế giác-mê
Mặc tình thế tục khen chê
Giã từ Đệ-tử, Ta về Bổn-cung.

Thăng.

******************

17. Đông-Phương-Sóc

Ngày 17 tháng 2 annam 1938 (5 giờ sáng)

ĐÔNG-PHƯƠNG-SÓC Giáng-Đàn.

Xuống điển nương thần bút, chào Chức-sắc Thiên-Phong.

Có ai biết Ta không?

Ta là Đông-Phương-Sóc.

- Nghe nói nhiều tay ham học, học làm chi?

Nói học làm Trời mà làm người chưa đúng.

- Hỏi người tu, tu làm chi? Tu thành Phật, thành Tiên, tánh đảo điên không bỏ.

- Hỏi sao không biết hổ, còn ngóng cổ cãi hoài.

- Quấy là ai, phải là ai? Hỏi lại ai ai cũng quấy.

- Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, mở miệng ra khoe tôi là trí thức.

- Đua chen làm rộn rực, làm in tuồng quỷ chực giàn chay.

- Kẻ nói dở, người nói hay, mà hay dở, dở hay không quyết đoán.

- Tu lâu năm chầy tháng, tu nhiều ngày kết án dẫy đầy.

- Quấy ăn mặn, phải ăn chay, chay mặn mặn chay, mấy năm nay chay mặn.

- Đã biết Thầy trao gánh nặng, sao không lo gánh nặng cho rồi.

- Xưng mình là Đại-Đức cao ngôi, sao lại dám bỏ trôi phận sự.

Kẻ đa ưu, người đa lự, ưu lự chưa rành.

- Người ganh ghét, kẻ cành nanh, thêm sanh ác cảm.

Ôi! Ôi! Nhìn thấy Chư-hiền mà thảm.

Thảm cho người, rồi thảm cho đời.

- Đời trở lại phá đời, rồi nói đời quá dữ.

Đạo thì không lánh dữ rồi lại trở trách Trời.

- Cơ tiền định đổi dời, người sao dám chống Trời ngăn cản.

- Nay kết phe, mai kết đảng, quyết lòng làm đánh tảng Thiên-điều.

- Sớm tự đắc, tối tự kiêu, tưởng rằng Đạo bấy nhiêu là hết.

- Một câu kinh chưa biết, dám xưng mình rằng thiệt thông minh.

- Kẻ thì chống, người thì kình, kình chống cho lâu thêm hại.

- Kẻ khoe khôn, người nói dại, dại khôn rồi trở lại hại mình.

- Xuống bút thần, dặn bảo đinh ninh, phải không phải tự mình hỏi lại.

Tự mình hỏi lại tại vì đâu?
Mới biết Thiên-cơ chẳng dễ dầu
Dầu chẳng dễ dầu, dầu khó dễ
Dễ dầu khó dễ, chớ cơ cầu.

Cơ cầu ắt phải bị tai ương
Cũng bởi vì ai có tánh cường
Cường nghịch sao qua cơ vận chuyển
Chuyển rồi xây lại nói cho tường.

Cho tường mối Đạo của Trời khai
Nào dễ ai ra dám đặt bày
Bày biện cải-canh sanh sự rối
Rối làm thêm rối, kiếp nào rồi.

Nào rồi ắt phải chịu ngồi khoanh
Nghĩ lại mình gây nó buộc mình
Mình chớ trách ai sao xúi giục
Dục tình nó xúi ở nơi mình.

Nơi mình sẵn có bảy con tinh
Khuya sớm khít khao ẩn núp rình
Rình rập hớ hinh chen xúi giục
Giục cho người phải phá tan tành.

Tan tành khó dựng nói mà thương
Lỡ cuộc dường như kẻ lạc đường
Đường thẳng lại chê, ưa nẻo dại
Dại dò nên phải chịu lương khương.

Lương khương một lúc nghĩ mà buồn
Nhìn thấy mình đà ở giữa truông
Truông vắng không đèn khôn tấn thoái
Thoái hồi sao đặng khó lần truông.

Lần truông quanh quẩn gặp giông tuôn
Tấp nập làm cho đến đỗi buồn
Buồn nghĩ lại mình sao chẳng xét
Xét rồi đâu đến lạc vào truông.

Vào truông thì phải ở nơi truông
Chẳng quảng chông gai ráng sức ruồng
Ruồng rửa cho xong công cũng cả
Cả đời thong thả, hả hơi sầu.

Hơi sầu muốn dứt khó chi đâu
Biết quấy thì lo tính buổi đầu
Đầu phải sớm lo đừng dụ dự
Tự mình hỏi lại tại vì đâu.

Thăng.

******************

18. Bắc-Phương Chơn-Võ

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 17 tháng 2 annam 1938 (3 giờ chiều)

ĐƯỢC, con nghe Thầy hỏi: Thầy đã định con chấp bút Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài, sao con dám dể ngươi lười biếng, có Chơn-Võ Giáng-đàn, sao con không chấp bút.

Bạch: Vì con nghi sợ e tà quái nên con phải lầm lỗi, cúi lạy Thầy tha tội.

- Nầy con, con chưa hiểu tà quái, con nghi cũng phải, Thầy xá tội cho.

Nay Thầy nói cho con rõ: tà quái nó không khi nào dạy việc phải bao giờ, nó cứ chiều theo lòng người đặng nó dẫn vào hang sâu vực thẳm, còn Thầy cùng mấy vị Thần Tiên đều lo dạy điều phải, sửa điều lầm lỗi, vậy nên khác nhau xa lắm, con ráng nhớ mà nghiệm suy khỏi lầm nghe con.

Vậy Thầy lui, đặng Chơn-Võ Giáng-đàn dạy Đạo.

Thăng.

(Tiếp theo)

Đệ-tử cúi lạy mừng Đức Đại-Tiên.

- Nầy Đệ-tử, Ta vì thấy nhiều đứa ỷ sức phàm mà chưa hay tội lỗi làm cho náo động Thiên-Cung, nên Ta phải Giáng-đàn phân rõ:

NGHE THI

BẮC-PHƯƠNG CHƠN-VÕ giáng Thiên-Đài
Nhắc nhở nầy nầy cả gái trai
Khuyên ráng hôm mai lo sám-hối
Chớ rằng trốn tránh khỏi Thiên-Tào.

1.- Tu thì muốn cho mau đắc quả
Mà không lo trả quả cho rồi
Lời Thầy dạy bảo thả trôi
Còn trông chi đặng làm tôi của Trời.

2.- Biết Trời dạy, cãi Trời chẳng kể
Dám liều mình đáo để chống kình
Quên nhìn xác thịt hôi tanh
Mà mong ganh ghét cành nanh với Trời.

3.- Trời tuy lộng vơi vơi chẳng thấy
Là tại người chưa thấy chỗ Trời
Vậy nên mới dám dể ngươi
Quên rằng Trời ẩn trong người chưa hay.

4.- Một lời nói, nói sai chưa biết
Bởi vậy nên không biết chỗ Trời
Con nào trước nói nhìn lời
Ấy là đứa đó có Trời nơi tâm.

5.- Bởi không hiểu nên lầm nên lạc
Vì không thông nên chác oán thù
Chưa rành hai chữ trí ngu
Mình ngu trở trách người ngu hơn mình.

6.- Chớ vội tưởng một mình là phải
Dám chê người cả thảy là hư
Phải rành thiệt thiệt hư hư
Hư hư thiệt thiệt bấy chừ chưa xong.

7.- Đừng cậy sức mình thông Đạo-lý
Dám chê người lý trí cuồng ngông
Học hành Đạo-lý mới thông
Ngồi không sao được suốt thông Đạo-mầu.

8.- Đây Ta hỏi tại đâu gây rối
Khuyên Chư-hiền gở rối Ta coi
Tại đâu mà phải lôi thôi
Tại đâu xô đẩy nổi trôi dật dờ.

9.- Kẻ nói quỷ đoạt cờ Chơn-Lý
Kẻ nói ma tà mị chen vào
Người rằng văn thấp không cao
Cho nên bàn cãi trễ lâu ngày giờ.

10.- Ta không nỡ làm lơ để vậy
Nhắc Chư-hiền trước phải liệu đi
Luật Thầy sắp án chép ghi
Ta cho hay trước chớ nghi lụy mình.

Đệ-tử gởi cho chúng nó coi.

Thăng.

******************

19. Đức Lý-Đại-Tiên

Ngày 14 tháng 2 annam 1938 (7 giờ sáng)

Con cúi đầu lạy mừng Đức Lý-Đại-Tiên.

Nầy Đệ-tử, Ta vì thấy nhiều đứa tại Tòa-Thánh khoe tài hay học giỏi, nên Ta giáng bút cho chúng nó một bài thi đặng chúng nó giải cho ra, coi tài nó hay dường nào cho biết? chớ không phải trong thời kỳ nầy của Ta hành sự.

Đệ-tử khá trao lời của Bần-Đạo cho đây đặng chúng nó giải cho Ta nghe thử.

THI

Quỷ hào quang khắc tối sanh thần
Thiên cổ nan phùng diệu tướng nhân
Cảm vấn ngoại giao Tòa-Thánh định
Nhơn hà khả biện thử hà nhơn.

Hà nhơn nhi ngộ Đạo Tam-Kỳ
Phước Lộc toàn tùng Đạo hướng qui
Quỷ động do huynh tài động thế
Phụ hào khắc tử nội gia bi.

Gia bi do Khảm bất điền Ly
Quái nội tư phùng chí bất ly
Châu tước ngộ hung tài cẩn nhĩ
Thanh Long chủ hỷ bất năng tùy.

Năng tùy tâm tánh khổ tùy nhơn
Đạo-đức kiêm triêu ví tợ đờn
Nhứt điểm tài năng phi đắc quả
Quả thành do tại ngộ kỳ nhơn.

Kỳ nhơn lưu thủy giữ cao sơn
Chí kỉnh chí thành mạc thỉ sơn
Vô xú, vô khi, vô tự đắc
Anh tài khả thức thị hà nhơn.

Hà nhơn năng quản cứu thương sanh
Ngã khuyến an tâm mạc vạn hành
Tiên Hậu bổn căn tu vấn tự
Tri tường chung-thỉ khả thành danh.

Thành danh do tại bất tham danh
Đạo-đức nguyên lưu nhứt tự thành
Khả học, khả tu, vô khả vọng
Khả hành, khả đạt, mạc bôn hành.

Bôn hành phi Đạo, Đạo vô thành
Nhứt kiếp năng thành vạn kiếp sanh
Khả đạt kỷ niên qui nhứt kiếp
Tán thành nhứt kiếp mạc tung hoành.

Tung hoành hà xứ đắc toàn danh
Đáo để phương tri sự bất thành
Tam tỉnh khuyến quân năng tự tỉnh
Hữu tài vô tính hữu tài vô.

Tài vô phương khả thọ cơ bần
Khổ hạnh vô phiền khổ tại thân
Thoát khổ chỉ năng tri sở khổ
Quỷ hào quang khắc tối sanh thần.

Đệ-tử gởi cho chúng nó coi.

Thăng.

******************

20. Phổ-Đà Viện-Trưởng

Ngày 24 tháng 2 annam 1938 (9 giờ tối)

PHỔ-ĐÀ VIỆN-TRƯỞNG Giáng-Đàn.

---------o0o---------

PHỔ lãnh chơn ngôn ngọc sắc hành
ĐÀ truyền diệu bút nhắn Hương-Anh
VIỆN kiêm Chưởng-Quản Diêu-Trì-Điện
TRƯỞNG dưỡng chơn ngôn kíp dĩ thành.

Nay tôi chào Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.

- Xin nương bút tỏ lời hơn thiệt.

- Tôi cũng y theo lời Chị xin.

1.- Nầy lời thiếp phân trần phải quấy
Trước là chồng sau mấy đứa con
Phần tôi nay đã vuông tròn
Còn e Đại-Đức hỡi còn lương khương.

2.- Thiệt mối Đạo đương cơn rắc rối
Vậy nên Ngài cáo thoái lui chưn
Bước lui, bước tới lại ngừng
Làm cho con dại ngó chừng theo Cha.

3.- Khuyên Ngài chớ nghi ma, nghi quỷ
Có lịnh Thầy sắc chỉ rõ ràng
Thiên-Đài tiền định đã ban
Cũng vì gia đạo cản gàn nên lâu.

4.- Cơ Thầy định mùa thu tháng sáu
Người hết lòng tố cáo chối từ
Lịnh trên chiếu luật Vô-tư
Rằng người có số Chơn-như rõ ràng.

5.- Nên nay được Thầy ban Chưởng-Quản
Nếu không tuân ghi án xử liền
Vậy nên chư Phật, chư Tiên
Đồng nhau tâu giúp Lịnh trên y lời.

6.- Vì tại đó nên người phải chịu
Cúi vưng lời Thầy biểu phải làm
Nhọc nhằn sanh tử cũng cam
Nguyền ra gánh vác Kỳ-Tam buổi nầy.

7.- Bởi chư vị chưa hay chưa rõ
Nên rủ nhau đánh đổ nhiều bề
Vậy nên Bần-Đạo phải về
Giải cho chư vị đặng nghe vui lòng.

8.- Tuy đã biết người trong Trời Đất
Cũng có duyên, có phước, có phần
Tu hành thì hưởng Thiên-ân
Ở đời thì hưởng về phần giàu sang.

9.- Đời Đạo cũng có an, có biến
Ấy gọi chung là chuyện tuần huờn
Tôi khuyên chớ chác oán hờn
Ráng lo tu niệm nhờ ơn của Thầy.

10.- Ai còn lại kỳ nầy là quí
Ráng trau-giồi tâm chí cho phù
Muốn tu thì phải thiệt tu
Dầu cho thấp thỏi trí ngu cũng thành.

11.- Mẹ dặn trẻ Hương-Anh phải nhớ
Lo tu hành nhắc nhở giùm em
Gia đình con ráng xét xem
Chớ nên núng nẩy vì em dại khờ.

12.- Mẹ trước có làm thơ để lại
Đừng cho PHÙNG trở lại chỗ nầy
Ráng nghe lời Mẹ dặn đây
Tới lui Tòa-Thánh hằng ngày với Cha.

13.- Khuyên con chớ bỏ qua lời Mẹ
Việc tu hành nạnh hẹ không nên
Trước sau một dạ cho bền
Chớ nên giãi đải than phiền bỏ trôi.

14.- Cha con thiệt là lôi thôi lắm
Con ráng kiềm cho lắm nghe con
Muốn cho con đặng vuông tròn
Cho nên Mẹ ráng dặn con hết lời.

Tôi kiếu.

******************

Ngày 25 tháng 2 annam 1938 (3 giờ khuya)

PHỔ tế nhơn sanh dã
ĐÀ giáng bút truyền lai
VIỆN ngôn phân biện luận
TRƯỞNG thượng trọng danh tài.

Tôi chào Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.

Tỏ lời cảm ơn.

Tôi xin nương bút tiếp dạy một bài:

15 - Khuyên con chớ nhiều lời than thở
Phải an lòng học vở của Thầy
Tùy theo cơ Đạo chuyển xây
Đừng lòng dị nghị, nay vầy mai kia.

16.- Buổi nầy buổi ra thi Công-quả
Ráng giúp Thầy đặng trả nợ xưa
Chẳng nên làm thói đảo lừa
Biếng lười dụ dự dây dưa ích gì.

17.- Lời Mẹ nói con ghi vào dạ
Chớ dể ngươi mang đọa lụy mình
Thương con nên dặn đinh ninh
Chớ nên tập tánh chống kình chị em.

18.- Trên Đức Mẹ xét xem nhắc nhở
Con ráng tu đặng trở mau về
Liên-Đài là chốn cảnh quê
Trần gian giả cuộc mẩn mê lụy mình.

19.- Khuyên ái nữ ráng nhìn cho kỹ
Chớ khinh khi bần-sĩ mà lầm
Đạo là dụng kẻ hảo tâm
Con chưa rõ đặng tánh tâm của người.

20.- Nay mẹ dặn mọi lời ráng nhớ
Chớ nói điều vô cớ không nên
Phải nhìn, phải xét, phải xem
Phải coi cho kỹ mới nên để lời.

21.- Chớ theo đứa lả lơi phi lý
Nó chưa rành chơn ngụy ra sao
Mảng lo so sánh nghèo giàu
Con tu như vậy kiếp nào cho xong.

22.- Tuy đã biết con phòng cũng phải
Mà cũng suy cho phải mới phòng
Trước sau hỏi lại nơi lòng
Chánh tà chơn ngụy đục trong cho rành.

23.- Tu chẳng phải khoe danh cầu lợi
Tu cho rành phước tội mới tu
Tu là rõ chữ trí ngu
Tu lo Công-quả, Công-phu cho dày.

24.- Tu đừng có khen hay chê dở
Dầu dở hay tôi tớ của Thầy
Tu đừng chác việc cãi rầy
Tu lo học Đạo của Thầy cho thông.

25.- Tu phải nhớ Tổ Tông Công-đức
Tu đặng nhờ hậu phước về sau
Tu đừng tự đại, tự cao
Trong niềm em chị trước sau thuận hòa.

26.- Phải hôm sớm thờ Cha trọn nghĩa
Ấy là điều thần tỉnh mộ khang
Tu cho danh gái rỡ ràng
Tu cho tiếng rạng thế-gian muôn đời.

27.- Tu như vậy sửa đời mới đặng
Mới trọn phần gánh nặng của Thầy
Một lời dạy trẻ từ đây
Lo xong phận sự thì Thầy ban ơn.

28.- Đừng có thấy trong cơn rắc rối
Mà buồn lòng cáo thoái không nên
Như vầy sao gọi chí bền,
Như vầy sao có tuổi tên với Trời.

Xin kiếu.

******************

21. Vương-Đoàn Lão-Sư

Ngày 4 tháng 12 annam 1938

VƯƠNG-ĐOÀN LÃO-SƯ Giáng-Đàn.

Khuyên Chư-hiền ráng nghe cho kỹ:

1.- Nầy Nam Nữ Chư-hiền nghe dặn
Phận người tu gánh nặng lẽ thường
Xưa kia lãnh gánh giáng phàm
Làm không xong việc để dành ngày nay.

2.- Nay gặp hội là may cho đó
Sẵn có người dòm ngó xét xem
Chỉ rành cẩn hạnh từ khiêm
Đặng lo mà gánh cho êm phận mình.

3.- Nếu Chư-hiền chẳng tin chịu đọa
Chịu đọa rồi thì họa bao quanh
Còn hơn cái gánh tu hành
Tại không chịu xét, chịu nhìn nên hư.

4.- Ta vì chức Lão-Sư Đoàn thể
Nên phải lo chỉ vẽ nẻo đường
Đặng người thấy rõ chẳng buồn
Đặng chừa cái tánh lương khương dật dờ.

5.- Thầy không lẽ đợi chờ quá lẽ
Tội dể ngươi còn để sẵn dành
Thương đời vì mảng cạnh tranh
Mà quên gánh nặng lập thành vị ngôi.

6.- Cõi trần thế mượn thân tu niệm
Trở lòng khi bao biếm nhạo cười
Lão nhìn thấy rõ lụy rơi
Đem thân vào ngục chịu nơi khổ hình.

7.- Đã một kiếp đao binh lừng lẫy
Lại còn ưa cho thấy chuyện đời
Tưởng thầm việc ấy là chơi
Quên mình còn đứng trong đời muội mê.

8.- Kẻ chịu thảm, người thê tha thiết
Cũng vì ham thắng liệt nên vầy
Mảng trần tục lụy no say
Kể chi tới lối Đạo Đời là chi.

9.- Lão thấy rõ nhiều khi định phán
Trong mỗi tên, mỗi án châu mày
Đau lòng ngậm đắng nuốt cay
Khó trông giải cứu nạn tai cho người.

10.- Thấy thì khóc, thì cười, thì hổ
Khóc là thương trong chỗ đọa đày
Cười thầm cho kẻ ỷ hay
Hổ ngươi vì bạn đắng cay chịu đành.

11.- Phận con Lão trước sanh nhiều đứa
Nay qui hồi một đứa cùng hai
Đó là cũng ruột đắng cay
Gián can không đặng, thấy đày thảm thương.

12.- Mỗi con cũng bước đường sanh dưỡng
Đành cách xa xu hướng mị tà
Cha ngồi cửa Phật ngó ra
Nhìn con tha thiết thở ra than vào.

13.- Thở là thở, tinh hao giùm gởi
Than là than, vĩnh bảo không tròn
Cha hiền dạy chẳng đặng con
Thở than là vậy, mỏi mòn tự con.

14.- Mỗi một kiếp vào cơn nguy khốn
Khó rảnh rang yên ổn đặng nào
Trách thầm Đất rộng, Trời cao
Mà quên mình tạo tự cao cho mình.

15.- Lời khuyên cả ráng tin lời Lão
Đặng lo tròn mối Đạo bình an
Tu hành gánh nặng thì than
Kẻ siêu người đọa, hai đàng nào hơn.

16.- Lời Lão nói nguồn cơn đã rõ
Ai với ai coi đó thì tường
Kẻ sau người trước một đường
Kẻ siêu người đọa, chán chường tại đây.

17.- Tại chẳng xét chỗ nào siêu đọa
Nên dể duôi bản ngã không chừa
Ít lời chỉ chỗ nhặt thưa
Nhặt thưa là khó, còn thưa dễ lầm.

18.- Dễ lầm đó tại tâm không vững
Nên chẳng rành nghịch thuận là chi
Đua chen giành chực A-tỳ
Ai là kêu rủ đặng tùy theo đông.

19.- x Gây ra tội lỗi chập chồng
Lâu năm mới có Đại-đồng xử phân
Một lần xử đoán quở răn
Thần Tiên Thánh Phật mười phân châu mày.

20.- Thảm cho nhiều nỗi đọa đày
Chuyển luân-hồi lại nay vầy mai sao?
Quản chi cái chỗ nghèo giàu
Hoặc mang hình dạng giác mao lạ thường.

21.- Nhiều khi thấy rõ chán chường
Sống sao thác vậy nết thường tự nhiên
Ai mà rõ đặng thì kiêng
Người không suy xét tưởng Tiên như phàm.

22.- Tưởng lầm nên lụy phải cam
Ôi thôi! vì cũng tại ham mê trần
Nói ra rồi tỉ lại gần
Tỉ cho hết lẽ quá mừng thì than.

23.- Dặn dò tùy ngộ nhi an
Tùy cơ ứng biến chẳng than, chẳng mừng
Trước sau khuyên giữ một chừng
Là nơi chí thiện gở lần tội xưa.

24.- Phận ai thì nấy phải ngừa
Lão thương nên giáng kịp giờ biện phân
Trước Đàn lạy Đức Chí-Tôn
Sau xin kiếu Đức Hàng-Long Chơn-thần.


******************

22. CA, ĐƯỢC hai con

Ngày 18 tháng 2 annam 1938 (4 giờ khuya)

CA, ĐƯỢC hai con nghe Thầy dặn:

Nầy CA với ĐƯỢC ráng nghe Thầy
Trẻ gặp kỳ nầy thiệt khó thay
Đã biết khó thay khuyên chịu khó
Con mà chịu khó có tài hay.

Tài hay vì bởi quyết theo Thầy
Chẳng nệ chê cười tiếng dở hay
Dầu dở, dầu hay lo giúp Đạo
Hết lòng giúp Đạo thiệt con Thầy.

Con Thầy nên mới gặp nhau đây
Cay đắng chia nhau một lúc nầy
Một lúc trở day cơ chuyển Đạo
Biết rằng chuyển Đạo chớ châu mày.

Châu mày ủ mặt ắt xa nhau
Hành Đạo đừng cân chữ khó giàu
Đã biết khó giàu theo thế tục
Nếu còn ràng buộc khó gần nhau.

Gần nhau mới đặng hiệp nhau hoài
Tâm chí cho phù chớ lợt phai
Nếu chẳng lợt phai công mới trọng
Đừng lòng dục vọng mới lâu dài.

Lâu dài mối Đạo phát lần ra
Hai trẻ ráng coi tránh lũ tà
Tránh được lũ tà là chánh Đạo
Biết rằng chánh Đạo chớ lơ là.

Lơ là nó dẫn trẻ lần ra
Sớm biết mau lo chí hiệp hòa
Hiệp đặng chí hòa là vật báu
Chớ nên lừa đảo với kê cà.

Kê cà canh cải phải chia lìa
Chớ để người đồn tiếng nọ kia
Tiếng nọ tiếng kia sanh hờn giận
Giận hờn dứt đặng khỏi chia lìa.

Chia lìa nó hại lắm con ôi
Con nhớ lại coi mấy lúc rồi
Nhớ lại lúc rồi thêm chán ngán
Khuyên đừng chán ngán phủi cho rồi.

Cho rồi cho rảnh mới theo Thầy
Ràng buộc vào mình khó trở day
Day trở ngày nay ai cũng ngán
Hai con chớ ngán ráng theo Thầy.

Theo Thầy học Đạo bớ con ôi!
Học Đạo cho xong đặng cứu Đời
Đời đặng mở mang nhờ có Đạo
Đạo làm nên, Đạo giúp cho Đời.

Cho Đời, cho Đạo hưởng nhau chung
Ráng sức cùng nhau buổi cuối cùng
Đừng để đến trôn rồi sẽ nhảy
Thầy e cho phải khổ vô cùng.

Vô cùng, vô tận mới là hay
Cùng tận cùng không tại chỗ nầy
Nầy chớ ỷ hay e phải lụy
Lụy mình thì chịu chớ phiền ai.

Phiền ai cho đặng có ai bày
Mình cậy lấy mình phải có sai
Muốn khỏi sót sai khuyên sớm định
Chớ đừng lần lựa để nay mai.

Nay mai trì huỡn trễ lâu ngày
Nếu trễ lâu ngày hại chẳng sai
Muốn khỏi sót sai con hỏi trước
Thầy theo từ bước chỉ đường ngay.

Đường ngay từ lúc thuở Thiên khai
Khai dẫn nhơn sanh tự đó rày
Rày trẻ đắm mê theo thói tục
Quên đường Thầy lập mới lầm sai.

Lầm sai một lúc vướng chông gai
Có vướng chông gai mới nhớ Thầy
Thầy chẳng bỏ con lo độ cứu
Cứu rồi con lại chẳng nghe Thầy.

Nghe Thầy con mới đặng nên thân
Thân khổ thân an kiếp Mậu-Dần
Chớ tưởng Mậu-Dần rồi hết kiếp
Kiếp này chưa dứt kiếp sau gần.

Sau gần Thầy nối cựu cùng tân
Tân cựu đổi xây cuộc chuyển vần
Vận chuyển thưởng răn cân tội phước
Con nào có phước lướt qua Dần.

Qua Dần con mới biết là may
May đó là con biết sợ Thầy
Thầy bởi thương con nên ráng dạy
Khuyên con nhớ lại ráng nghe Thầy.

Nghe Thầy Thầy độ các con ôi!
Chớ tưởng là tu đúng bực rồi
Rồi hỏi lại con sao biết đúng
Đúng cùng không đúng nói cho rồi.

Cho rồi mới biết dở cùng hay
Hay dở đua nhau cả lũ bầy
Bầy lũ khen hay cùng nói dở
Đáo đầu hay dở ở đâu đây.

Đâu đây mà vướng tội vào đây
Tại chỗ dở hay có tội nầy
Nầy tội nói hay, hay nói dở
Làm cho rùm dở trở ngăn Thầy.

Ngăn Thầy Thầy cũng để cho ngăn
Ngăn đó là ngăn cản mấy thằng
Thằng đó chịu ngăn thằng đó chịu
Chịu ngăn, chịu cản chớ than rằng.

Than rằng Trời Phật nỡ không thương
Thương hết sức thương trẻ quá cường
Cường nghịch dầu thương thương cũng nghịch
Biết mình cường nghịch chớ tham thương.

Tham thương than hại tại nơi mình
Mình phải dặn mình chớ hớ hinh
Nếu lỡ hớ hinh mau tự tỉnh
Mình mau tự tỉnh cứu cho mình.

Cho mình đặng hưởng phước Trời ban
Ban thưởng cho ai chẳng cãi bàn
Bàn cãi dẫu ban không có ích
Bởi vì vô ích mới không ban.

Không ban là để mặc tình tang
Tang tình cho an chỗ bế tàn
Tàn thiện, tàn năng, tàn độc ác
Ác tàn sớm liệu liệu cho an.

Cho an rồi tỉnh mới hay lầm
Lầm biết sửa lầm khỏi khổ tâm
Muốn khỏi khổ tâm khuyên nhớ Đạo
Đạo là Thầy dạy Đạo an tâm.

An tâm mới thấy quấy lâu rồi
Rồi biết chuyện rồi chớ dể duôi
Khuyên chớ dể duôi nghe Thầy dạy
Nghe Thầy Thầy dạy các con ôi!

Con ôi! ráng bước bước theo Thầy
Thầy cũng thương vì trẻ dại ngây
Bởi trẻ dại ngây nên dắt trẻ
Trẻ đừng thấy dễ trở khi Thầy.

Khi Thầy Thầy nỡ có phiền chi
Kìa luật Vô-tư sẵn đến kỳ
Kỳ phạt thưởng răn kỳ sửa Đạo
Muốn mình nên Đạo chớ lòng khi.

Lòng khi e khó gặp Tam-Kỳ
Gặp Đạo gặp Thầy dễ mấy khi
Dễ khó chi chi do các trẻ
Trẻ nào kiêng nể gặp Tam-Kỳ.

Tam-Kỳ là Đạo cứu thương sanh
Vớt kẻ linh đinh, độ kẻ lành
Lành dữ chớ tranh, tranh phải đọa
Đọa đày dồi dập hết khoe danh.

Khoe danh khoe lợi ích chi đời
Đời bởi không tường mới lả lơi
Cũng bởi lả lơi nên chịu lụy
Lụy mình, mình lụy, lụy tuôn rơi
.

Tuôn rơi nước mắt nhỏ quên chùi
Cũng bởi quá buồn cũng quá vui
Vui quá, quá vui buồn cũng quá
Vui buồn cho quá phải ngùi ngùi.

Ngùi ngùi trông thấy cảnh tang thương
Thương hải xưa nay cuộc biến thường
Thường biến thường an do máy tạo
Tạo thành oan nghiệp thọ tai ương.

Tai ương họa phước trước lo lường
Tường rõ mọi đường khỏi vấn vương
Vương vấn tại mình mình phải xử
Trước mình phải xử khỏi tai ương.

Tai ương tai nạn tại tay làm
Làm tội cho nhiều cũng bởi tham
Thầy thấy trẻ tham nên mở Đạo
Đạo Thầy dạy trẻ dứt lòng tham.

Lòng tham muốn dứt trước nghe Thầy
Thầy sẵn chực thuyền rước trẻ đây
Trẻ gặp Thầy đây mau ráng bước
Con ôi! ráng bước bước theo Thầy.


******************

23. Ráng bước theo Thầy

Ngày 18 tháng 2 annam 1938 (13 giờ)

Ráng bước theo Thầy bớ các con
Chớ tưởng công danh sự mất còn
Còn mất có không lòng chớ tưởng
Tưởng niềm sanh dưỡng mới nên con.

Nên con thảo thuận rất vui lòng
Chớ học theo phường sóng gió giông
Giông gió thổi qua cây cội ngã
Ngã lòng Đạo cả thả trôi sông.

Trôi sông rất tiếc uổng công dày
Cực nhọc tu hành tự thuở nay
Nay gặp khó khăn không chịu khó
Khó là giông gió một cơn nầy.

Cơn nầy giành giựt xúm tranh nhau
Cao thấp trắng đen biết mấy màu
Màu trắng, màu đen chen phá Đạo
Đạo nào có dạy giựt giành nhau.

Giành nhau phe đảng cản ngăn đường
Thấy lũ ngông cuồng dại quá thương
Thương hết sức thương thương chẳng đặng
Đặng dầu không đặng dặn cho tường.

Cho tường các trẻ hết than van
Thầy dạy Thầy than tiếng rõ ràng
Ràng buộc bởi con gây ác cảm
Cảm tình Cha thảm lũ con oan.

Con oan phải vướng lũ ma oan
Nó đón, nó ngăn các nẻo đàng
Đoàn thể rủ ren ngon ngọt lắm
Lắm vào con phải chịu liên can.

Liên can trì níu tợ dây oan
Thầy ắt cho con phải khốn nàn
Nàn khổ vướng con con hết kể
Kể gì khôn dại kể gì ngoan.

Vì ngoan, vì ngạnh mới ra vầy
Đến đỗi mới tường cuộc trả vay
Vay trả, trả vay, vay phải chịu
Chịu rằng vay trả đã lâu ngày.

Lâu ngày chầy tháng bấm lần tay
Bấm thử đếm coi được mấy ngày
Ngày lụn tháng qua xa bước Đạo
Đạo Thầy dạy trẻ ráng theo Thầy.

Theo Thầy mến bạn bạn tri âm
Giống bạn rủ ren trẻ chớ lầm
Lầm lỡ khuyên con lo sớm dứt
Dứt còn chưa dứt phải lo thầm.

Lo thầm toan liệu mới là hay
Được vậy thời con chẳng bỏ Thầy
Thầy chẳng bỏ con nên dặn trước
Trước Thầy có dạy mấy năm nay.

Năm nay Thầy nhắc cũng nhiều lần
Tại trẻ nghi ngờ chẳng chịu vưng
Vưng chịu lời Cha đâu có hại
Hại này cũng tại trẻ không tuân.

Không tuân nên nỗi phải tan tành
Sanh sự ắt là sự phải sanh
Sanh sự cự đương nên phạm luật
Luật hành nhơn lực lực vô thành.

Vô thành cũng tại chỗ cành nanh
Chẳng rõ Thiên-cơ sắp đặt rành
Rành rẽ sổ ghi con khó thấy
Thấy vầy Thầy phải nói cho rành.

Cho rành đủ lẽ trẻ an tâm
Sự thiệt chê hư ắt phải lầm
Lầm tưởng cho ai ra giả mạo
Mạo Thầy đâu dễ chớ nghi lầm.

Nghi lầm có sợ hỏi nơi tâm
Nghiệm rõ trước sau có chỗ nhầm
Nhầm chỗ Tuyết-Vân cơ bí mật
Mật tàn mầu nhiệm diệu thâm thâm.

Thâm thâm con mới thiệt tin Thầy
Chừng biết tin Thầy thấy rõ đây
Đây sẵn Hiệp-Thiên cơ giáo Đạo
Đạo Thầy cải tạo tại năm nầy.

Năm nầy dè dặt lắm nghe con
Phải ráng mà tu mới chắc còn
Còn mất tại con con liệu lấy
Lấy lời dạy dỗ dắt dìu con.

Dìu con con phải ráng theo Thầy
Cơ Đạo tuần huờn Luật chuyển xây
Xây chuyển, chuyển xây Thầy đã phán
Phán rồi con rõ ráng nghe Thầy.


******************

24. Hiệp-Thiên-Đài chẳng phải chỗ chơi

Ngày 19 tháng 2 annam 1938 (17 giờ)

Nầy các con nghe Thầy dạy:

1.- Nầy các trẻ ráng nghe Thầy dạy
Hiệp-Thiên-Đài nào phải chỗ chơi
Ấy là Thầy để trao lời
Con nào tin chắc có Trời thì nghe.

2.- Trước Thầy cấm kết phe, kết đảng
Sau Thầy răn làm loạn khuấy đời
Biết rằng Luật cả của Trời
Luật Trời là luật phạt người dể ngươi.

3.- Nầy chẳng phải chỗ chơi là vậy
Đặng cho người tin cậy làm theo
Hiệp-Thiên chẳng lựa giàu nghèo
Lựa người biết Đạo biết theo Luật Trời.

4.- Con nào muốn nghe lời Thầy dạy
Thầy khuyên đừng bàn cãi đua tranh
Tu là lánh dữ làm lành
Tu nào có chuộng tranh giành nhố-nhăng.

5.- Các con ráng cân phân từ tiếng
Có tiếng nào bày chuyện phá đời
Nương theo thời cuộc dạy Đời
Văn cao, văn thấp tùy thời Đạo sanh.

6.- Các con muốn tu hành theo Đạo
Hay là tu ngược ngạo phỉnh người
Ham ăn, ham nói, ham cười
Tu theo thế tục mấy đời cho xong.

7.- Thấy nhiều đứa có công suy xét
Xét việc người quên xét việc mình
Trong lòng chưa trọn đức tin
Chê bai ngạo báng chống kình mới hư.

8.- Thầy dòm thấy con hư cả lũ
Lại đua nhau làm chủ, làm Thầy
Khoe khoang chuyện giỏi, chuyện hay
Mặn chay, chay mặn cãi rầy xiết bao.

9.- Các con chớ đua nhau lừng lẫy
Thầy e cho mắc phải mưu tà
Vì chưa rõ chữ kiêu sa
Kiêu sa nó thiệt giống tà nghe con.

10.- Cũng có đứa thon von tấc dạ
Sự cải-canh mang đọa lụy mình
Nên đành cam chịu làm thinh
Lòng không khinh trọng, trọng khinh nơi nào.

11.- Có đứa nói chỗ nào cũng vậy
Miễn theo Thầy phải quấy mặc ai
Đứa thì nó sợ lầm sai
Xúm nhau lo liệu mấy ngày chưa xong.

12.- Thiệt các trẻ dày công lo Đạo
Thương vì chưa học Đạo cho rành
Đạo thì có mối, có manh
Mối-manh, manh-mối học hành mới thông.

13.- Tại có đứa chưa thông cơ Đạo
Dám chê rằng là Đạo cà ruồng
E cho lạc hố lạc truông
Lòng nghi chỗ đó thua buồn lui chưn.

14.- Nhìn các trẻ rưng rưng nước mắt
Công tu hành khó cực mấy năm
Nay vì một chuyện nghi lầm
Làm cho công quả mấy năm phủi rồi.

15.- Khuyên các trẻ xét rồi mau tỉnh
Đặng cho Thầy lo chỉnh cho con
Muốn cho chung-thỉ vuông tròn
Khuyên con chớ khá mỏi mòn thở than.

16.- Quyết theo Đạo thì an theo Đạo,
Chác giận hờn cường bạo hư thân;
Có tu mới hưởng phước phần,
Lòng không mộ Đạo phước phần ai cho.

Con biểu CA nó cho mỗi đứa một bài, đặng nó cứu lấy nó nghe con.

Thăng.

******************

25. Thầy kêu các trẻ trở mau về

Ngày 19 tháng 2 annam 1938 (22 giờ)

Nầy các con nghe Thầy kêu, mau trở về kẻo trễ nghe các con.

Thầy kêu các trẻ trở mau về
Khuyên nhớ Định-Tường chỗ cảnh quê
Quê cảnh, cảnh quê con nỡ phụ
Phụ phàng chi lắm lắm khen chê.

Khen chê cho quá quá theo mình
Mình nỡ chôn mình bởi hớ hinh
Hinh sắc, hinh hương bươn trở lại
Lại rồi các trẻ khỏi linh đinh.

Linh đinh trôi nổi sóng xây dồi
Dồi dập bãi cồn khó lắm ôi!
Ôi thảm cho thân, thân quá thảm
Thảm đành theo thảm chịu tơi bời.

Tơi bời nào khác rát giông bay
Bay lạc xa nhau cách mặt mày
Mày mặt cách nhau vì chỗ lạc
Lạc mà biết lạc lạc là may.

Là may con nhớ cảnh quê nhà
Nhà cũ Định-Tường sẵn có Cha
Cha đã bao phen lo dạy bảo
Bảo tàng cho trẻ ráng nghe Cha.

Nghe Cha Cha chỉ chỗ sai lầm
Lầm lỗi khuyên chừa khỏi khổ tâm
Tâm tánh các con chưa có định
Định-Tường Thầy định để lâu năm.

Lâu năm Thầy để chỗ tu hành
Hành Đạo cho thành Đạo mới sanh
Sanh Đạo, Đạo sanh do cải tạo
Tạo thành chơn Đạo, Đạo nơi mình.

Nơi mình các trẻ trẻ còn quên
Quên tội ngày xưa trẻ chẳng đền
Đền đáp chưa xong gây tội khác
Khác lòng, khác dạ đã không bền.

Không bền nên vướng bánh Luân-xa
Xa nọ nhiều ngăn thấy ngán mà
Mà trẻ tưởng vui nên chẳng tránh
Tránh là tâm tánh chớ ta-bà.

Ta-bà ắt phải khó về quê
Quê quán lạc xa khổ trọn bề
Bề chẳng trọn bề hư bổn phận
Phận đành cam phận khó về quê.

Về quê, về quán đáng con Thầy
Thầy thiệt hằng ngày nhắc trẻ bây
Bây nỡ bỏ qua lời dạy dỗ
Dỗ dành nó rủi hại cho bây.

Cho bây xông lướt một đôi ngày
Ngày tháng qua hoài trẻ chẳng hay
Hay chẳng chẳng hay nên phải trễ
Trễ nhiều năm tháng hết trông ngày.

Trông ngày sao đặng bước lần xa
Xa quá quá xa lạc ái hà
Hà hải trầm luân thương bấy trẻ
Trẻ đành hại trẻ lụy chan hòa.

Chan hòa giọt lụy quá thương con
Con nỡ chẳng hay sự mất còn
Còn mất tấm thân sao chẳng tiếc
Tiếc gì Cha nhọc quá thương con.

Thương con nên phải phế ngai vàng
Vàng ngọc không màng xuống thế-gian
Gian díu kêu con con giả điếc
Điếc làm thêm điếc khó bề can.

Bề can, bề gián ngán vô cùng
Cùng thế con đành chịu khổ chung
Chung đảnh bởi mê mê phải hoại
Hoại dầu thêm hoại hại vô cùng.

Vô cùng vô lượng lượng từ bi
Bi khổ, bi ai, khổ níu trì
Trì níu trước sau sao chẳng gở
Gở phăng chỗ mở mở ra giềng.

Ra giềng ra mối biết là mê
Mê muội cho nên trễ chẳng về
Về bớ các con con khá tỉnh
Tỉnh hồn mê muội trở về quê.

Về quê cho sớm kẻo Cha chờ
Chờ đợi lâu ngày trẻ ngáo ngơ
Ngơ ngẩn thẩn thơ chi lắm vậy
Vậy thì Cha cũng hết trông chờ.

Trông chờ thỏn mỏn mỏi rồi mê
Mê mệt trông con chẳng thấy về
Về sẵn có Cha Cha cứu trẻ
Trẻ kêu cùng trẻ trở mau về.

Thăng.

******************

26. Hành Đạo theo Chơn-Lý

Ngày 20 tháng 2 annam 1938 (6 giờ sáng)

ĐƯỢC, con phải lo sắm 12 thẻ đỏ, rồi đem để trước Thiên-bàn, rồi con lạy Thầy rồi con lập nguyện như vầy:

Từ đây tình nguyện theo Thầy mà hiệp với CA lo hành Đạo theo Chơn-Lý, chẳng nên thoái thác chác việc giận hờn, nếu có quên lời phú có Ngũ-Lôi tiêu diệt.

Rồi con lấy gắn vào Đại-Thiên-phục phía tay trái, ấy là con thọ lãnh mạng lịnh đó con.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


******************

Ngày 22 tháng 2 annam 1938 (21 giờ)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn:

1.- Thầy khuyên chớ thở than phiền trách
Vì lúc nầy ngọc thạch bất phân
Khuyên con học hỏi cho cần
Tu tâm dưỡng tánh lần lần bước qua.

2.- Tuy đã biết rằng CA nó quấy
Nhưng xét vì lẽ ấy tại con
Đạo nên xác hiệp với hồn
Hồn lo hiệp xác, xác hồn nương nhau.

3.- Thầy nói đó con mau sớm xét
Xét cho rành con hết thở than
Quấy CA Thầy xử rõ ràng
Phần con con biết thở than ích gì.

4.- Thầy đã dạy con đi Phổ-Độ
Lập Đạo-Tràng dạy dỗ nhơn sanh
Ấy là có chí làm lành
Mà trong chỗ đó con rành hay chưa?

5.- Trước phải kính lời thưa tiếng dạ
Phải kiêng người tuổi cả lão thành
Còn bề cư xử em anh
Cũng theo độ lý đừng sanh mỵ quyền.

6.- Con đã biết có duyên về Đạo
Đạo dạy người lo tạo quả nhơn
Nương nhau như thể dây đờn
Bền lòng vững dạ chớ sờn nghe con.

7.- Con phải ráng lo tròn bổn phận
Đừng để lòng hờn giận với CA
Trước sau con giữ chữ hòa
Thì con ắt được nhờ Cha dắt dìu.

8.- Đừng có tánh hiu hiu tự đắc
Tưởng cho mình đúng bực Thiên-Phong
Nói ra không kể mích lòng
Coi người nhẹ quá mảy lông xá gì.

9.- Còn một nỗi khinh khi Tông-giáo
Dầu Đạo nào cũng Đạo Trời sanh
Vắng nhau nói lén nói hành
Khoe mình chê chúng ắt sanh oán thù.

10.- Đừng bắt chước lộng dù áo mão
Chớ tưởng rằng danh hảo người khen
Mang đi khắp cả thị điền
Làm cho miệng thế gọi quyền Tây-Ninh.

11.- Con cũng đứng vào Minh-Chơn-Lý
Ráng phân rành chơn ngụy cho người
Ấy là người tốt ta tươi
Nếu hư mang tiếng chê cười đến Cha.

12.- Nay con nguyện đứng ra gánh vác
Theo lời Thầy phú thác ngày xưa
Đường đi nẻo bước ráng ngừa,
Đừng quen nết cũ hỏng hờ phải hư.

13.- Con phải kiếm Chơn-Như cho đủ
Quyền Thầy giao làm chủ Thiên-Đài
Chớ nên lầm lộn sót sai
Ấy là con đặng lâu dài nghe con!


******************

27. Kể từ Thầy khai Đại-Đạo

Ngày 26 tháng 2 annam 1938 (24 giờ)

Thầy chào các con, các con nghe Thầy cho thi mà tự xét nghe các con:

THI

1.- Kể từ thuở Thầy khai Đại-Đạo
Quyết sửa đời hung bạo ra hiền
Con nào trước có nhơn duyên
Ngày nay mới biết Đạo nguyên mà tìm.

2.- Khuyên lớn nhỏ ráng kềm cho vững
Đặng ngày sau chung hưởng thái bình
Lúc nầy là lúc nghiêng chinh
Nếu không suy xét ắt mình phải hư.

3.- Hư là tại thiệt hư chưa rõ
Nên phải đành sa hố lạc truông
Nhìn con Thầy quá đỗi buồn
Cũng vì chưa biết gốc nguồn là đâu.

4.- Lớn cùng nhỏ đua nhau bàn cãi
Mà chưa rành quấy phải ra sao
Thiên-cơ đâu phải dễ nào
Luận theo phàm tục kiếp nào cho xong.

5.- Con nào muốn rõ thông Đạo-lý
Ráng nghe lời Thầy chỉ nghiệm suy
Trước Thầy dùng luật Từ-bi
Thứ tha cho đứa ngu si lỗi lầm.

6.- Đặng thong thả hồi tâm sám-hối
Vì dễ ngươi trôi nổi dật dờ
Thầy thương hết sức đợi chờ
Nay vì điều luật Thiên-cơ đến kỳ.

7.- Thầy có nói tiên tri cho biết
Tại các con chưa quyết tin Thầy
Quên rằng Đạo chuyển lại xây
Cho nên chưa chắc phải Thầy hay không?

8.- Vì các trẻ chưa thông Đạo-lý
Mảng nghe phường ích kỷ độc quyền
Làm cho đến nỗi đảo điên
Làm thì phải chịu than phiền với ai.

9.- Một lời dặn gái trai ráng nhớ
Phải nhớ Thầy thường ở lương-tâm
Xét suy cho kỹ khỏi lầm
Ưa nghe lời phỉnh ắt lâm mỵ quyền.


******************

28. Phong Thái-Đầu-Sư

Ngày 28 tháng 2 annam 1938 (10 giờ trưa)

KIM,

1.- Thầy phong thưởng Đầu-Sư phái Thái
Con từ đây ở tại Thánh-Tòa
Đặng lo hôm sớm với CA
Thay quyền sắp đặt Thánh-Tòa nghe con.

2.- Thầy khuyên dứt lời tròn tiếng méo
Thở than hoài Thầy héo ruột gan
CA vì bị chỗ cản gàn
Làm cho đến đỗi con mang não phiền.

3.- Cũng vì chuyện đảo điên rắc rối
Phần đàn em thúc hối níu trì
Vậy nên nó phải hồ nghi
Thầy khuyên con chớ chấp chi sự lầm.

4.- Công con nhọc mấy năm với Đạo
Cũng bởi PHÙNG tráo mạo lộng quyền
Cũng vì có chút ý riêng
Làm cho con phải than phiền lui chưn.

5.- Nay Thầy định chấn hưng Chơn-Lý
Ráng giúp Thầy sửa ngụy ra chơn
Chớ nên nhớ chuyện giận hờn
Ráng lo hành Đạo nhớ ơn của Thầy.

6.- Con ôi! Đạo có xây có chuyển
Ấy là do cơ biến đổi dời
Nên kêu biến diệt tùy thời
Cũng do máy tạo của Thầy mà ra.

7.- Khuyên con ráng giúp Cha cho trọn
Trước các điều lỗi mọn Thầy tha
Chung lo cho hiệp cho hòa
Trong ngoài cho vững Thánh-Tòa nghe con.


******************

29. Phong Thượng-Đầu-Sư

Ngày 1 tháng 3 annam 1938 (18 giờ)

LAI,

1.- Thầy phong thưởng Đầu-Sư phái Thượng
Ráng giúp CA chấp chưởng Trùng-Đài
Con đừng lần lựa lâu ngày
Định con Bái-mạng Đàn nầy nghe con.

2.- Khuyên con phải lo tròn phận sự
Chớ đem lòng dụ dự không nên
Chung lo Chơn-Lý cho bền
Lo sao cho đặng sung nhành tươi hoa.

3.- Được như vậy lòng Cha vui vẻ
Cha vui lòng thì trẻ thảnh thơi
Nếu con nhác nhúa biếng lười
Ắt là mang tiếng chê cười nghe con.

4.- Từ đây phải lo tròn bổn phận
Ráng nhớ lời Thầy dặn ngày xưa
Chớ nên làm thói đảo lừa
Thầy khuyên ráng bỏ, ráng chừa cho xa.

5.- Năng lui tới Thánh-Tòa hằng bữa
Giữ Tứ-thời nhắc nhở đừng sai
Bấy lâu vì bởi thiếu tay
Vậy nên bê trễ sót sai nhiều lần.

6.- Nay Thầy định giao phần cho trẻ
Ráng ghi lòng đừng dễ phui pha
Vì con có tánh lơ là
Nên Thầy phải nhắc tới ba bốn lần.

7.- Khuyên con phải ân cần sốt sắng
Cứ dò lần mực thẳng đường ngay
Mấy muôn năm một lần nầy
Ráng lo trọn Đạo với Thầy nghe con.


******************

30. Màu sắc Thiên-phục nó là vật chất

Ngày 1 tháng 3 annam 1938 (16 giờ)

Đệ-tử lạy mừng Đức Sư-Tôn.

CA, Hiền-đệ ráng nghe lời của Bổn-Tôn dạy đây: Ráng nhớ từ nầy sắp lên, những đồ Thiên-Phục của mỗi đứa nó mới Bái-mạng, Hiền-đệ chớ nên buộc nó sắm cho y màu như xưa nữa, Hiền-đệ chưa rõ Đức Chí-Tôn Người dạy phải cho được một màu một ý, là trước sao sau vậy, đừng màu trắng đen. Còn một là đừng có ý riêng, miệng sao lòng vậy, ấy là Đức Chí-Tôn dặn mỗi đứa phải hết lòng tín ngưỡng có Trời, đặng chung lo tròn bổn phận chẳng được tư riêng theo thế tục.

Còn các màu Thiên-phục nó là vật chất, sao cho y được, Hiền-đệ phải biết rằng nó cũng thay đổi theo thời thế, vì vậy nên món trước với món sau không y màu nhau là vậy đó, miễn là chúng nó sắm cho nhằm màu, chớ sắc thì khó bề y nhau được.

Hiền-đệ cũng vì quá sợ mà không xét cho rành, cứ bác bẻ hoài, làm cho nhiều đứa than phiền, từ đây chớ nên quá buộc vậy nữa.

Bổn-Tôn để lời khuyên Hiền-đệ ráng nhắc chúng nó lo học là hay hơn.

Thăng.

******************

31. Rộng lòng ân xá, chiếu luật Vô-tư

Ngày 1 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng)

CA, ĐƯỢC hai con nghe Thầy dặn:

Nầy hai con, đã biết rằng trong thời kỳ đã đúng Tam-Kỳ Phổ-Độ, Thầy cũng rộng lòng ân xá các nơi cho qui về một chỗ, nhưng mà hai con phải hiểu rằng: Ân xá là ân xá cho người rũi lầm lạc mà sớm biết ăn năn sữa lỗi thì Thầy cũng đình đải tội cũ cho để lo làm công quả, đặng trừ lần cho dứt, ngày sau được nhẹ nhàng Linh-Hồn là vậy đó.

Hai con phải biết rằng: Luật Vô-tư rất nên mắc mỏ lắm, nên Thầy có nói trước cho các con cả thảy đặng sớm lo mà tự xét lấy mình cho khỏi điều quở trách, song các con quá dụng phàm tâm coi Thầy quá rẻ; vì vậy nên đến ngày nay, đứa thì lương khương tấn thoái, đứa thì ngỗ nghịch cãi Trời. Thầy hỏi hai con có luật nào mà cho đặng những đứa phạm tội ngỗ nghịch đó không?

Bạch: Nay phái Tiên-Thiên muốn trở về Tòa-Thánh nên con xin Thầy dạy lẽ nào?

- Nầy con, việc đó Thầy đã có Chư-Thần tra xét rồi, nhưng mà trong phần đông của chúng nó cũng có đứa còn mơ màng sự lầm lạc khi xưa không chịu bỏ. Tâm của nó thì mộ Đạo, mà xác của nó thì còn ràng buộc cách tư riêng so sánh vinh nhục, thế quyền, bởi đó cho nên phải có điều cản trở.

Vậy thì hai con phải ráng lo sắp đặt cho rành, ra Chương-trình Bố-Cáo (1) cho chúng nó biết, vì Đạo có muốn hiệp thì phải tùng theo Lý mới đặng, như chúng nó chịu tuân theo luật lệ của Thầy định từ ngày lập Trung-Ương đến giờ đó, thì chúng nó hiệp, còn như chúng nó cải-canh thì chúng nó chịu.

Vậy hai con hãy lo làm đi, đặng treo tại Thánh-Tòa cho chúng nó biết, ngày sau khỏi sự than phiền, còn chức tước chúng nó sao để vậy, ngày sau Thầy sẽ sắp đặt, việc đó còn lâu; hai con lo cho cần kíp trong lúc nầy đừng để trễ.

Thăng.

(1) xem mấy trang phía sau Đuốc Chơn-Lý số 32.


******************

32. Từ đây chớ phân nhau rẽ bạn

Ngày 4 tháng 3 annam 1938 (3 giờ khuya)

CA, ĐƯỢC hai con nghe Thầy dặn. Thầy cho thi đây rồi hai con hiệp với bài Sang đại kiếp Mậu-Dần bước tới v.v… rồi con gởi cho phái Tiên-Thiên nó coi.

THI

1.- Từ đây chớ phân nhau rẽ bạn
Hiệp hòa nghe lời dặn của Thầy
Thầy vì thương trẻ thơ ngây
Hết lòng dạy dỗ chỉ bày nên hư.

2.- Các con mảng nhàn cư bất thiện
Vì vậy nên khó biện giả chơn
Bấy lâu sanh giận, sanh hờn
Cũng vì chơn giả, giả chơn chưa rành.

3.- Các trẻ chẳng biết manh biết mối
Cứ lo lường phản đối cự đương
Không thông bỉ thái Ngu Đường,
Mà mong hưởng cuộc thăng bường được sao.

4.- Thầy thường dạy con sao không kể
Dụng tâm phàm nên bể đức tin
Vì thương Thầy mới chỉ rành
Các con sớm tỉnh sửa mình nghe con.

5.- Thầy là chủ Càn Khôn thế-giái
Có việc nào Thầy lại chẳng thông
Con nào Thầy cũng coi đồng
Không thương, không ghét cũng không tư vì.

6.- Các trẻ biết Từ-bi là đó
Kể từ nay khuyên chớ dể ngươi
Muốn nên người Đạo giúp Đời
Hay là muốn phạm Luật Trời tại con.

7.- Chừa cái thói khôn khôn dại dại
Đặng nghe lời quấy phải cho rành
CA ra gánh nặng làm anh
Các con muốn hiệp phải nhìn mới nên.

8.- Vậy mới gọi dưới trên hòa thuận
Vậy mới rằng an mạng thính thiên
Đừng cho trật tự đảo điên
Các con mới rõ mối-giềng mà phăng.

9.- Chớ lầm tưởng dọc ngang không kể
Con đáo đầu chẳng dễ nghe con
Đạo thì có xác có hồn
Muốn nên, muốn sống, muốn khôn phải nhìn.

10.- Chớ vội tưởng khoe mình là giỏi
Cậy phần đông chống chỏi Thiên-điều
Vậy nên tự đắc hiu hiu
Thầy e cho trẻ phải tiêu Linh-Hồn.

11.- Thấy các trẻ bôn chôn thái quá
Mà chưa hay trứng đá cứng mềm
Làm càn chẳng xét chẳng xem
Nên Thầy hết sức thúc kềm cản ngăn.

12.- Các trẻ biết ăn năn sám hối
Thầy vui lòng tha lỗi trước cho
Thương con Thầy đã sớm lo
Định-Tường chực sẵn chiếc đò Lý-Chơn.

13.- Con nào muốn tránh cơn nguy biến
Thì phải lo dứt chuyện giận hờn
Tự mình sửa vít cho trơn
Mới mong hưởng đặng Hồng-ân của Thầy.

14.- Còn có một kỳ nầy bớ trẻ
Ráng nương nhau bước lẹ theo Thầy
Mậu-Dần Đại-Kiếp là đây
Các con trì huởn thì Thầy hết trông.

15.- Vì thấy trẻ có công tu luyện
Mà chưa rành chữ biến, chữ an
Chữ cơ, chữ mật, chữ tàn
Các con chưa rõ nên mang khổ hình.

16.- Thầy không lẽ làm thinh chẳng nói
Chỉ cho rành manh-mối con tường
Khuyên đừng tấn thoái lương khương
Ráng nhìn, ráng bước theo đường Lý-Chơn.

17.- Đừng có dạ so hơn tính thiệt
Muốn tu hành phải quyết theo Thầy
Nương theo máy tạo chuyển xây
Ngày sau mới đặng lâu dài nghe con.

Thăng.

******************

33. Họa Thiên Nhãn Tâm mới

Ngày 13 tháng 3 annam 1938 (16 giờ)

ĐƯỢC, con nghe Thầy hỏi, nay CA nó tính vẽ Thiên-Nhãn theo kiểu mới, vậy con liệu sao?

Bạch: Việc đó con không dám nhứt định, nhờ ơn Thầy chớ con không dám hứa cải điều chi hết.

- Nầy con, việc đó là do tại KIÊN, PHÙNG nó muốn yểm cựu nghinh tân, nên nó mới tính như vậy đó. Tuy đã biết rằng thời kỳ không phải về Tam-Trấn thì vẽ Thiên-Nhãn không là đủ, chớ nên thêu dệt ra nhiều lằn nhiều kiểu, làm cho rộn rực mất vẻ oai nghiêm, rồi lần lần cải-canh thét ra phàm giáo, biết các cớ ấy nên Thầy không cho nó làm là vậy đó.

Nay đến thời kỳ nầy con phải biểu CA nó cứ theo Thiên-Nhãn tại Thiên-bàn nơi Bửu-điện mà vẽ theo là phải, song con mắt phải vẽ tròn mà không có chơn mày.

Đây Thầy chỉ cho con vẽ kiểu rồi nó coi theo đó mà làm. (1)

Con nhớ dặn nó phải chia cho đều khoảng như vầy: trong gần trung tim 5 phần thì ngoài 7 phần, trong tim màu đen, vòng kế màu xanh, vòng ngoài trắng, trái tim để y như kiểu tại Tòa-Thánh đó, còn mấy tia thì màu vàng lợt.

Con nhớ biểu nó phải vẽ cho kịp ngày 15 tháng 4, đúng 12 giờ mà treo lên nghe con.

Trong khi treo con phải biểu bốn đứa Lễ-Sanh phái Thượng cầm đưa lên, nó phải mặc Đại Thiên-Phục.

Thăng.

(1) Coi Thiên-Nhãn Tam-Tiểu.


******************

34. Sắc-phục Hiệp-Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài

Ngày 8 tháng 3 annam 1938 (4 giờ chiều)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: từ đây con phải lo sắm một cái khăn màu đỏ (1) đủ 12 lớp có chữ Nhơn, lớp trên thêu 12 chữ vàng (2) đề như vầy: Phụng Thiên Hành Đạo, Khải Thông Chơn-Lý, Tam-Tiểu Thời-Kỳ (3), mặc áo rộng trắng (a) tay có viền đen (b) viền bề ngang 5 phân tây, may Bố-tử chữ Lịnh màu tím (c) trước sau cũng vậy.

Dưới mang củn viền xanh (4), cách viền cũng y như cũ đó.

Con phải nói với CA nó cũng sắm như con vậy.

Còn đồ Thiên-phục bấy lâu đó là đồ của Thái-Đầu-Sư, nay có Thái-Đầu-Sư nên nó trọn phần Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, nên nó mặc đồ y như con vậy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(1) (2) (4) Đỏ, Vàng, Xanh, Báu Thái-Cực-Đồ.
(3) Thường-phục.
(a) (b) (c) Đen, Trắng, Tím, ngôi Vô-Vi-Cảnh.


******************

35. Phong bốn Tứ-Bửu

Ngày 9 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng)

CA, con nghe Thầy dặn: con phải mời LỘNG, TAM, NGÔ, HIỆP đến Thánh-Tòa, con hỏi nó coi chịu lãnh Tứ-Bửu hay không. Để Thầy ban rồi chê, khen như Toàn-Chơn đó.

Con phải nghe Thầy dặn đây mà nói cho bốn đứa nó rõ, vì Tứ-Bửu là Thầy thấy bốn đứa nó có thiệt tâm nên Thầy ban cho đặng làm phận sự cho xong, đến ngày kết quả thì nó sẽ biết Thầy ra sao.

Còn hiện giờ đây, bốn đứa nó xét trong gia-đình của mỗi đứa, đứa nào lãnh nổi về phần giấy, đứa nào về phần mực, đứa nào về cán viết, đứa nào phần ngòi viết; thì mỗi đứa tự xét lấy, đặng giúp Thánh-Tòa cho có mà làm việc, khỏi xuất tiền của Hội-Thánh. Ấy là Thầy giao cho mỗi đứa có trách nhậm đặng lo làm, chớ để không như trước rồi chúng nó cứ xưng mình là Tứ-Bửu, mà trách nhậm không xong, làm cho cản trở bước đường của Đạo, như bốn đứa nó chịu tuân y theo lời của Thầy dặn đây thì mỗi đứa làm một cái tờ gởi về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi đặng cho Thầy phán định.

Còn chức-tước của nó đó, thì Thầy giao cho con liệu mà cầu phong.

******************

Ngày 10 tháng 3 annam 1938 (7 giờ tối)

Nầy bốn con Tứ-Bửu nghe Thầy khuyên, đặng lo làm cho tròn phận sự nghe bốn con.

1.- Trước Bửu-Điện Thầy mừng bốn trẻ
Ráng cùng nhau nặng, nhẹ vui lòng
Muốn cho rõ thỉ, rõ chung
Phải coi gương trước CA, PHÙNG, NHƠN, KIÊN.

2.- Thiệt bốn trẻ phước duyên rất lớn
Đến kỳ nầy còn đứng chung đây
Từ nay khuyên ráng giúp Thầy
Một lòng thiết thạch sum vầy mới vui.

3.- Thầy cho trẻ tới lui thay đổi
Đừng có lòng cáo thối thở than
Tuy là tên đứng bảng vàng
Phải lo công quả vẹn toàn mới nên.

4.- Kìa con xét tuổi tên ở thế
Con phải gìn chẳng để cho hư
Bốn con gần cửa Đại-từ
Sao cho trọn bực Chơn-như của Thầy.

5.- Đã rằng biết kỳ nầy Đại-Kiếp
Ráng bước sang cho kịp ngày giờ
Bốn con còn tánh ngáo ngơ
Thì Thầy khó đợi, khó chờ nghe con.

6.- Mỗi một đứa lo tròn một việc
Giấy, cán, ngòi, mực, viết, son nghiên
Ấy là bốn báu lưu truyền
Để dùng dạy Đạo Thánh-hiền xưa nay.

7.- Dầu cho bực danh tài cái thế
Cũng phải nhờ báu để giúp tay
Chớ rằng khoe giỏi nói hay
Nếu không Tứ-Bửu lấy ai mà dùng.

8.- Nên Thầy định Văn-phòng giúp việc
Bốn con đừng lo thiệt tính hơn
Chung nhau tân khổ chớ sờn
Ráng lo giúp Đạo trong cơn rối nầy.

9.- Phần trên sẵn có Thầy ung đúc
Cho bốn con thoát tục siêu phàm
Muốn nên trước phải dứt Tham
Sân, Si, Ái, Ố chớ cam vào mình.

10.- Bốn con ráng giữ gìn được vậy
Thì lo chi chẳng thấy báu Trời
Muôn năm tiếng để rạng ngời
Tam-Tài Tứ-Bửu giúp Trời cứu dân.

11.- Thầy thương trẻ nên phân đã cạn
Khuyên bốn con an mạng thính tùng
Được vầy trọn thỉ, trọn chung
Thì Thầy vui đẹp vô cùng nghe con.

Thăng.

******************

Ngày 12 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: Con phải biểu bốn đứa nó sắm mỗi đứa một cái Bố-tử, bề tròn cũng y như cũ, trong có chữ BỬU màu vàng, chừa lề 2 phân tây để trắng, chữ BỬU cũng giống như chữ LỊNH của con vậy.

Từ đây Thầy dặn khi nào có dùng Tứ-Bửu thì mới mang vào, còn không thì nó mang Bố-tử theo chức phận của nó, như bấy lâu đó.

Con biểu nó sắm đi, đặng đến ngày 20 tới đây đúng 12 giờ trưa Bái-mạng, trong khi Bái-mạng con đọc bài của Thầy cho nó đó, rồi nó lạy, lạy rồi CA gắn Bố-tử cho nó. Thầy cho thưởng riêng nó 16 tiếng trống mừng.

Từ đây Hội-Thánh không nên ép bốn đứa nó dự chịu tiền bạc chi hết, trừ ra nó có hảo tâm thì tự ý nó.

Trong bốn đứa nầy, mỗi ngày Đàn phải có đủ mặt đặng hầu Thầy sai khiến, còn phiên nhựt gác đó là theo phận sự của Phối-Sư hay là Giáo-Sư thì Thầy giao cho Cửu-Trùng-Đài nhứt định.

Thăng.

******************

36. Phong Ngọc-Đầu-Sư

Ngày 14 tháng 3 annam 1938 (13 giờ)

NGÀN, nghe Thầy phong:

1.- Thầy phong trẻ Đầu-Sư phái Ngọc
Ráng lập công lừa lọc Tịnh-Đàn
Lo sao cho Đạo đặng an
Thì con tiếng rạng danh NGÀN không hư.

2.- Vì con có Chơn-như căn trước
Nên ngày nay mới được như vầy
Anh em hòa hiệp nhau đây
Khuyên con an dạ giúp Thầy nghe con.

3.- Con thử nghĩ nước non con rõ
Con rõ rồi khỏi hổ phận con
Đừng cho Chơn-Lý hao mòn
Trước lo bổn phận vuông tròn là hơn.

4.- Tuy đã biết là cơn rắc rối
Con gỡ xong cuộc rối mới tài
Đầu-Sư Thầy chọn được hai
Con đây mới đủ giúp tay buổi nầy.

5.- Được như vậy sum vầy vui vẻ
Nơi Thánh-Tòa lặng lẽ trang bằng
Đừng gây ra chuyện nhố-nhăng
Mối-giềng Chơn-Lý ráng phăng cho cùng.

6.- Phần xác thịt tương phùng huynh đệ
Phần Thiêng-Liêng Thầy để dành đây
Ráng lo hiệp nhứt với Thầy
Cuối cùng còn một kỳ nầy nghe con.

7.- Bấy lâu để cho con tự tại
Nay Thầy thâu trở lại Định-Tường
Tu hành nhằm hướng, nhằm phương
Có ngày được hưởng thăng bường nghe con.

8.- Khuyên trẻ ráng lo tròn phận sự
Đừng có lòng dụ dự không nên
Gắng công đắp móng xây nền
Đừng than khó nhọc vững bền từ đây.

Thăng.

******************

Ngày 16 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng)

ĐƯỢC, con biểu Hương-ANH nó mời Hương-LŨY đến Thánh-Tòa rồi con hỏi nó coi chịu tin Thầy mà giúp Đạo hay không? Như nó chịu tin thì con giao trách nhậm, sắp đặt trên cảnh Phổ-Đà cho nó, mà nó còn phải lo về phần gióng U-Minh tại Phổ-Đà là khác, nó phải ráng học kinh cho thuộc, đặng lo dạy lại Đồng-nhi. Còn Hương-ANH thì phải lo tập Đồng-nhi nữ, làm y như cũ.

- Bạch: Bây giờ ở tại Thánh-Tòa không có Đồng-nhi nữ ở như xưa nữa.

- Nầy con, việc đó về phần Hương-ANH thì nó lo liệu, chớ nào phải phần của con hay sao mà con biết đặng. Vậy thì con cứ việc nói cho nó nghe, rồi nó liệu.

Thăng.

******************

37. Sắm cây lịnh thờ

Ngày 18 tháng 3 annam 1938 (12 giờ trưa)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: Con biểu HIỂN nó mua 5 tấc tây vải vàng, rồi con xếp cho có lằn y như cây Lịnh vậy, rồi biểu HIỂN nó đem ra Tòa-Thánh đặng cho CA làm một cây Lịnh, nó phải may theo đó không được mượn ai, làm rồi biểu HIỂN nó mặc Đại-Thiên-phục, tay mặt cầm cây Lịnh, tay trái nắm 3 vải thẻ đưa ngay ngực, rồi đi lên Bửu-Điện, phải đốt cho đủ 15 ngọn đèn, lên đứng đó, xá Thầy ba xá, cắm đó, rồi lạy Thầy, phải đánh 12 tiếng trống rước Lịnh Đức Chí-Tôn, lạy rồi thì lui ra.

Chức-sắc cùng Đạo-Hữu ở tại Thánh-Tòa nghe tiếng trống nầy, đồng nhau niệm danh hiệu của Thầy là: Nhứt Tâm qui hướng Huyền Khung Kim-Khuyết Ngọc-Hoàng Đại-Đế Thiên-Tôn Đại Bồ-Tát Ma Ha Tát. Niệm rồi cúi đầu, ở đâu niệm đó.

Các con ráng nhớ lời Thầy dặn đây mà lo sửa mình hằng bữa, nghe các con.

Từ đây phước thưởng, tội hành, vậy mới rõ Định-Tường Chơn-Lý nghe các con.

Thăng.

******************

Ngày 20 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng)

ĐƯỢC, nghe Thầy dạy: Con chớ tưởng rằng Đạo của Thầy là có Tứ-Bửu đó gọi là nhiều hay sao con, con phải biết rằng từ Vô-Thỉ đến giờ, Thầy sai những bực Nguyên-nhơn giáng phàm không biết bao nhiêu mà kể cho xiết, ngày nay đến kỳ nầy Thầy kêu về lần lần ai đến bực nào Thầy cho bực nấy. Thảm thay nhiều đứa cành nanh, nó tưởng rằng có bốn đứa đó là Tứ-Bửu, còn bao nhiêu là đồ vô dụng hết sao.

Tại vậy mà Đạo phải chinh nghiêng, con người thì chịu đọa là vì không rõ cách hành vi thể dụng của Đạo ra sao, cứ lo so sánh nghèo giàu, thấp cao, khinh trọng, khen chê.

Thầy thiệt hết lòng thương một lũ con khờ, nên lo dạy dỗ, chẳng dè ngày nay nó lại ngang ngạnh dám cả gan chê Thầy là không biết dụng nhơn.

Thầy cũng để cho chúng nó lấy phàm tâm mà làm thế lực đặng chống chỏi với Thầy.

Từ đây, Lịnh cắm rồi, chúng nó sẽ biết Luật Trời thưởng phạt.

Thầy cũng vui lòng cho chúng nó hiệp tam, hiệp ngũ đặng lo kết đảng, kết phe.

Ấy là Thầy để cho đông đặng đến ngày thưởng phạt, Thầy khỏi sai chư Thần đi kêu thúc.

Vậy Thầy khuyên các con Nam Nữ đứa nào sớm biết sợ Trời, lo tu tâm, dưỡng tánh, tế độ quần sanh, được vậy là con thảo của Thầy là báu đó.

Còn bốn đứa đó là Thầy thấy tâm tánh của nó thiệt hành nên Thầy cho nó đứng vào đó cho có trật tự theo Thập-Ngũ Linh-Đăng, đặng cho nó biết phận sự của nó, nó lo cho tròn, đặng cho nhơn sanh biết mà qui hướng. Các con chớ nên tưởng rằng có bốn đứa đó là báu, còn bao nhiêu là vô dụng. Nếu tưởng vậy, Thầy e cho phải lầm.

Vậy Thầy khuyên đứa nào có tính như vậy, mau sám-hối hồi tâm đặng có ngày trọng dụng, chớ nên tật đố cành nanh, thì phải chịu lụy mình muôn kiếp. Các con ráng nhớ, Thầy ban ơn các con.

Thăng.

******************

38. Cứ thi hành mực thẳng đường ngay

Ngày 9 tháng 2 annam 1938 (6 giờ sáng)

ĐƯỢC, con nghe lời Thầy dặn đây mà tự xét:

1.- ĐƯỢC, con khá nghe lời Thầy dặn
Cứ thi hành mực thẳng đường ngay
Kiên tâm Đạo-đức giồi-mài
Thầy còn chọn kẻ anh tài giúp con.

2.- Phải tránh đứa tự tôn tự đại
Phải xa phường mặt trái phản Thầy
Ráng lo vén ngút rẽ mây
Tới đâu hay đó có Thầy giúp cho.

3.- Làm sao đặng nên trò Chơn-Lý
Làm sao cho tiếng để muôn đời
Đạo Thầy nào phải trò chơi
Đạo Thầy quyết lập lại đời Thuấn Nghiêu.

4.- Kìa những đứa hiêu hiêu tự đắc
Mình khoe mình đúng bực Thiên-Phong
Một lời Đạo-đức chưa thông
Mảng lo bày việc cuồng ngông gạt người.

5.- Nhìn thế cuộc Đạo Đời Thầy ngán
Hết trông chi là đáng làm người
Đạo thì tu giỡn tu chơi
Đời thì trở lại phá Đời cho hư.

6.- Nhìn hai phía dồn hư lại một
Thầy hết lòng chỉ tột nẻo cùng
Tại vì chẳng kể Thiên-công
Cứ lo tính dại tính khôn cãi Trời.

7.- Đạo còn dốt mà Đời chưa tỉnh
Hỏi thử con liệu định lẽ nào
Một mai biển hóa cồn dâu
Than Trời trách Đất thảm sầu xiết chi.

Thăng.

******************

LỄ KHÁNH THÀNH CHÂU-THIÊN

LỄ KỶ NIỆM LONG-HOA (14-15/4)

39. Châu-Thiên nay đã khánh thành

Ngày 24 tháng 3 annam 1938 (17 giờ)

LỄ KHÁNH-THÀNH CHÂU-THIÊN-ĐÀI
LÀ NGÀY LONG-HOA HỘI

Châu-Thiên nay đã khánh thành
Nam-Bang hưởng đặng phước lành vui thay.

..................

1.- Từ đây biết một Trời Chúa-Tể
Đặng chung lo phổ tế cho thành
Khắp cùng cả thảy chúng-sanh
Đồng qui hiệp nhứt tập tành Lý-chơn.

2.- Tiếng đờn vọng cao-sơn, lưu-thủy
Người ngậm cơm suy nghĩ cuộc đời
Có ai qua nổi máy Trời
Biến an xây chuyển đổi dời rất mau.

3.- Phân rành rẽ trước sau thứ lớp
Lập chương trình hòa hiệp phái chi
Anh em lớn nhỏ trọn nghì
Một lòng tuân luật Từ-bi dạy truyền.

4.- Ấy là cũng có duyên có phước
Nên ngày nay mới được thăng bường
Lần lần mở rộng Bốn-phương
Năm-châu qui hiệp một trường tại đây.

5.- Nhờ Đuốc Huệ rẽ mây vén ngút
Dẹp tà tâm thoát tục siêu phàm
Kể đà dư mấy muôn năm
Đến nay mới đặng thậm thâm diệu huyền.

6.- Từ đây hết đảo điên trật tự
Cứ an lòng lo giữ luật Trời
Bỏ điều tu giỡn, tu chơi
Tu cho đến chỗ, đến nơi của Thầy.

7.- Tuy đã biết một bầy con dại
Biết sợ Thầy cái dại là khôn
Cũng nhờ có xác có hồn
Có Thầy ung đúc bảo tồn Chơn-thân.

8.- Đừng có dạ phân vân như trước
Ráng theo Thầy từ bước đi lần
Ấy là mỗi nhựt mỗi tân
Nhựt tân thì phải ân cần thêm tân.

9.- Kẻ đặng hưởng Thiên-ân tước lộc
Người thì lo Đạo học trau-giồi
Hiệp đồng được vậy mới vui
Vui là cơ biến, biến rồi lại an.

10.- Nay mừng đặng Nam-Bang gặp gỡ
Gái trai đều hớn hở vui lòng
Trên nhờ có Chủ-Nhơn-Ông
Tiếp dây liên lạc dẫn thông Đạo-mầu.

11.- Gồm cả thảy một bầu thế-giái
Nhờ Vô-Vi quảng đại thông truyền
Hiệp hòa tiên hậu Nhị Thiên
Tam tam Qui-nhứt mối-giềng một tay.

12.- Đầu cúi lạy CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ
Ban ơn lành cứu tế sanh linh
Chúc câu cộng hưởng THÁI-BÌNH
Dưới trên hòa thuận phải nhìn một CHA.

Thăng.

******************

40. Ngày nầy Đại-hội Long-Hoa

Ngày 6 tháng 4 annam 1938 (18 giờ)

Thầy mừng các con, các con cũng có lòng mộ Đạo nên mới đến đây làm lễ. Vậy Thầy cho bài đây cho các con đọc đặng vui lòng.

NGHE THI

Ngày nầy ĐẠI-HỘI LONG-HOA
CHÂU-THIÊN thành lập Thánh-Tòa vẻ vang.
..................

1.- Trên Thầy ngự ban ơn các trẻ
Dưới cúi đầu Đãnh-lễ Huyền-Khung
Từ đây chung-thỉ một lòng
Ráng lo giúp Đạo cho cùng là hay.

2.- Các con biết rằng Thầy Chúa-Tể
Thì đừng lòng khi dể nghe con
Nhớ câu biển cạn non mòn
Lời con Hồng-thệ Thầy còn chép ghi.
(1)

3.- Khá gìn chữ Từ-Bi Bác-ái
Với Công-bình khỏi hại nghe con
Anh em lớn nhỏ vuông tròn
Đừng lòng ganh ghét dại khôn chia lìa.

4.- Nếu các trẻ chẳng chia phe đảng
Là các con chẳng phản với Thầy
Khắp cùng Nam Bắc Đông Tây
Trước đều một điển của Thầy ban ra.

5.- Xuống trần thế khác cha khác mẹ
Là tại nơi sanh đẻ khác người
Chia nhau mỗi đứa một nơi
Đua theo thế tục rã rời xa nhau.

6.- Thầy nhìn thấy quặn đau dạ ngọc
Sai Chư-Thần chịu nhọc kêu về
Các con còn tánh muội mê
Vậy nên chẳng nhớ cảnh quê là gì.

7.- Nay Thầy lập Tam-Kỳ ân xá
Bổn thân Thầy giá hạnh Nam-Thiên
Nhìn con giọt lụy liền liền
Tội tình chất ngất oan khiên dẫy đầy.

8.- Bởi tại đó đọa đày dồn dập
Nên các con chồng chập Nguơn-Thần
Đành quên bốn chữ Tứ-ân (2)
Ôi thôi! nào biết Tân-dân là gì?

9.- Thầy nhắc nhở nhiều khi cho nhớ
Tại các con viện cớ cãi Thầy
LONG-HOA Thầy lập ra đây
Đặng cho con biết kỳ nầy thưởng răn.

10.- Đứa nào biết có căn có kiếp
Thì ráng lo bước kịp theo Thầy
Đứa nào ỷ giỏi khoe hay
Thì Thầy không thể nắm tay dắt dìu.

11.- Lời dạy trẻ bấy nhiêu là đủ
Khuyên các con nhìn chủ Tam-Hồn
Hoặc là biết trọng Tam-Tôn
Phải tua biết Xác, biết Hồn mới nên.

12.- Con nào được lòng bền dạ vững
Thì mới mong còn đứng Tam-Kỳ
Con nào còn tánh tự khi
Thầy e cho nó phải đi đường tà.

13.- Đây Thầy dặn nầy CA với ĐƯỢC
Hai con coi gương trước của PHÙNG
Anh em ráng trọn thỉ-chung
Thầy trông hai trẻ ngày cùng hiệp nhau.

14.- Còn các trẻ công lao khó nhọc
Mấy năm chầy lo lập CHÂU-THIÊN
Ngày nay đã đặng vẹn tuyền
Thầy ban ân huệ phỉ nguyền các con.

15.- Thầy giáng bút mừng con cả thảy,
Việc lỗi lầm khờ dại Thầy tha
Từ đây ráng hiệp ráng hòa
Thương nhau như Một mới là phải con.

(1) Hồng-Thệ nầy ai ai đều có làm với Thầy, khi đi đầu thai xuống làm người.
(2) Ân Trời là Đấng Tạo-Hóa là ngôi Độc-Nhứt, là Trời nơi Tâm; Ân Vua hay là Ân Nước; Ân Thầy dạy dỗ; Ân Cha Mẹ.


******************

41. Đời nhiều nỗi đua chen rộn rực

Ngày 13 tháng 4 annam 1938 (10 giờ trưa)

ĐƯỢC, Thầy vui lòng mừng cho con, vậy con phải đứng dậy mà đáp lễ với Chư Thiên-Tôn, vì có lòng ao ước chúc mừng cho con đó.

Chư vị Thiên-Tôn đồng giáng lâm trong giờ Ngọ nầy, vậy con phải biểu Vi-Hộ cho Đạo-Hữu hay, mỗi người có cúng thời Ngọ nầy phải cho nghiêm tịnh, đặng Chư Thiên-Tôn ghi Công-quả cho.

Thầy lui cho Chưởng-Giáo Thiên-Tôn giáng bút.

CHƯỞNG-Quản Thiên môn thượng
GIÁO-huấn Đạo Tam-Kỳ
THIÊN khai thành Đại-Hội
TÔN trưởng giá lâm thi.

Chào Chức-sắc Nam Nữ có mặt trong giờ Ngọ nầy, nghe Bổn-Tôn dạy đây mà tự xét.

NGHE THI

1.- Đời nhiều nỗi đua chen rộn rực
Ỷ sức phàm quên Luật Thiêng-Liêng
Lo cho xác thịt phỉ nguyền
Mà quên tội lỗi Cửu-Huyền phải sa.

2.- Thầy nói trước Kỳ-Ba Đạo chuyển
Luật chuyển là cơ biến u thâm
Không tin nên phải chịu lầm
Chịu lầm không sửa đọa trầm xiết bao.

3.- Bổn-Tôn đã thấp cao khuyên giải
Người Dương-trần canh-cải nhiều lời
Tưởng rằng mình giỏi hơn Trời
Vậy nên phải chịu trọn đời đừng than.

4.- Mình làm tội mình mang không ức
Hại vợ con phiền phức ưu sầu
Vì chưa rõ lý cạn sâu
Tưởng mình là đúng bực cao hơn rồi.

5.- Long-Hoa Hội Đạo Trời rộng mở
Cả Thần Tiên hớn hở vui mừng
Mấy năm đặng gặp một lần
Là lần ÂN-XÁ MẬU-DẦN nầy đây.

6.- Ai sớm biết có Thầy mở Đạo
Thì mau lo cải tạo cho rành
Lâu ngày tội ác lại sanh
Sanh hoài khó dứt ắt thành oan khiên.

7.- Bổn-Tôn giáng Hiệp-Thiên-Đài nội
Phân cho tường cuộc Hội LONG-HOA
Từ đây yên vững Đạo nhà
Nam-Bang hưởng đặng âu ca thái bình.

Thăng.

******************

LỄ TAM-TÔN (15 tháng 5)

42. Ngày nay hội hiệp Tam-Hồn

Ngày 22 tháng 4 annam 1938 (6 giờ sáng)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn, con phải nói cho CA nó nghe: khi nó đem cái Ngọc-Ỷ về, nó phải phong lại cho kỹ, để tại bàn Nguơn-Thần cho đến ngày 13 tháng 5, đúng 12 giờ khuya sẽ đem lên để sau cái mặt thạch tròn đó, chỗ đó gọi là Tam-Tôn chánh vị đó; khi để rồi đồng nhau cầu nguyện cho Bửu-Vị được vững bền, từ nay cả thảy phải trọng Tam-Tôn, biết xác biết hồn, Đức Chí-Tôn là Chúa-Tể, nguyện rồi đồng lạy (giờ nầy mặc Tiểu-Thiên-phục), lạy rồi ngó ra, rồi đọc bài Lạy Thầy, Lạy Mẹ lui ra bãi Đàn.

Đến ngày 15, đúng 12 giờ khuya, phận con phải đội áo Khai-Thiên ngồi trước bàn Nguơn-Thần, chờ cho gióng chuông ba rồi con sẽ bước ra (giờ nầy đủ mặt Chức-sắc phải mặc Đại-Thiên-phục), Chức-sắc đều phải hết lòng cầu nguyện cho Tam-Hồn hiệp nhứt với Tam-Tôn, đặng đồng qui Tam-Bửu là Hàng-Long làm chủ trong đó, ấy là cơ bí mật khải-thông Đạo-lý Kỳ-Ba đó, nghe các con.

Trước khi con biểu CA nó lên ngồi đó đi, rồi Chức-sắc cúi đầu tỏ lòng mừng cho Cửu-Trùng-Đài đắc quả đó, còn Tam-Tôn Chánh-Vị vì trên Bửu-Điện không lẽ lạy, rồi nó bước xuống tỏ lòng chào con, rồi con bước lên đó, còn nó đứng trước mặt con, đó là Tam-Hồn qui nhứt an vị Châu-Thiên đó.

Rồi cả thảy đồng quì xuống lấy dấu kỉnh Thầy, rồi đọc bài nầy ba lần:

Ngày nay hội hiệp TAM-HỒN
Phàm-gian mới biết TAM-TÔN mà nhìn.

1.- Phải để trọn đức tin làm trước
Mới trông nhờ hưởng được ơn Thầy
Tam-Hồn qui hiệp tại đây
Khải-thông Đạo-lý kỳ nầy nghe con.

2.- Các con muốn cho tròn phận sự
Thầy khuyên đừng chống cự mạng Trời
Con nhìn cả thảy các nơi
Cũng vì tại cãi Luật Trời nên sa.

3.- Các con biết nghe Cha dạy dỗ
Đặng qui về yên chỗ yên nơi
Biết rằng Đạo cả của Trời
Song Trời cũng hiệp với Người mới xong.

4.- Người muốn đặng lập xong danh phận
Hiệp cùng Trời mới đặng nên danh
Hiệp tâm hòa thể Đạo thành
Muốn cho thành tựu phải nhìn Châu-Thiên.

5.- Các trẻ cũng có duyên có phước
Nên ngày nay mới đặng vui vầy
Thái bình cảnh tượng hay hay
Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt từ này vẻ vang.

6.- Vui vẻ đẹp Trắng Vàng Đen Tím
Đỏ Xanh đồng mật niệm danh Thầy
Khai-Thiên Tịch-Địa là đây
Các con ráng nhớ từ nầy chớ quên.

7.- Ngôi Bạch-Ngọc Châu-Thiên Thầy ngự
Chủ Tam-Hồn lo giữ Luật-điều
Biết rằng Đất Thuấn, Trời Nghiêu
Gây ra tội lỗi Thiên-điều khó dung.

8.- Thầy phóng điển ban chung các trẻ
Đặng đồng lo bước lẹ theo Thầy
Hiện nay Thầy định tại đây
Là cơn PHÁN XÉT chỗ nầy nghe con.

Đọc rồi con với CA bước xuống đứng từ địa vị Chưởng-Quản, anh em tỏ lòng chúc mừng cho cả Chức-sắc, rồi quì xuống lạy Thầy, đóng 72 tiếng trống mừng, rồi phải đánh lại 3 dùi, đánh đủ 6 hồi chuông, trống cũng vậy; rồi đánh trống nhập đàn cúng Đại-lễ theo như thường.

******************

43. Phong Ngũ-vị Thiên-Sư

Ngày 2 tháng 4 annam 1938 (4 giờ khuya)

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: nay năm đứa nó Bái-mạng đó, con phải biểu CA nó viết chữ đỏ theo bài của Thầy cho đây, đặng cho mỗi đứa một bài cho nó biết, nó làm phận sự.

Nầy năm trẻ nghe Thầy dặn đây:

1.- Nầy năm trẻ Thiên-Sư Bái-mạng
Trước Bửu-Tòa Thầy dặn nghe con
Từ đây bổn phận lo tròn
Phải tin có Xác, có Hồn mới nên.

2.- Tuy đã biết Ơn-Trên phong thưởng
Là chỉ cho phương hướng tu hành
Sao cho hòa hiệp nhơn-sanh
Được vầy mới gọi là danh giúp Trời.

3.- Đứa giúp sức giúp lời giúp của
Trong năm con xét rõ phận mình
Thầy thương nên dặn đinh ninh
Năm con ráng nhớ ráng nhìn đừng quên.

4.- Phải chịu khó mới nên bớ trẻ
Được làm người có dễ đâu con
Công-phu, Công-quả ráng bòn
Trước sau phải giữ cho tròn mới nên.

5.- Làm được vậy có tên có tuổi
Để lưu truyền trường-cửu chẳng sai
Nam-nhi là bực râu mày
Đừng cho hổ thẹn danh tài nghe con.

6.- Lời Thầy dặn năm con ráng nhớ
Đặng chung nhau nhắc nhở hằng ngày
Biết rằng Chơn-Lý là Thầy
Thì lo giúp Đạo có ngày thảnh thơi.

Thăng.

******************

44. Rường cột Chơn-Lý

Ngày 23 tháng 4 annam 1938 (17 giờ)

Nầy các con, các con nghe Thầy cho bài mừng các con đây, ráng lo tu niệm nghe các con.

Thầy mừng các con:

1.- Thầy mừng con cả gái trai
Ngày xưa lạc bước ngày nay cũng về
Biết đây là quán là quê
Khuyên con lớn nhỏ trọn bề tu thân.

2.- Đừng có dạ cân phân nhĩ ngã
So sang hèn rời rã xa nhau
Con xa Thầy có vui nào
Con gần Thầy được ước ao phỉ nguyền.

3.- Các con nhớ đảo điên mấy lúc
Ấy là do phàm tục không chừa
Tu hành còn đợi sớm trưa
Lại không để ý ngăn ngừa quỷ ma.

4.- Nay con biết nhìn Cha Chúa-Tể
Khuyên dứt điều chia rẽ Đông Tây
Biết nhìn Thầy ngự tại đây
Các con phải nhớ lời Thầy chớ quên.

5.- Ngôi Độc-Nhứt là trên cả thảy
Xét đủ điều quấy phải thế-gian
Dưới
Hai Chưởng-Quản rõ ràng
Ra cầm mối Đạo vững vàng lo chung.

6.- Các con muốn trọn chung, trọn thỉ
Ba Đầu-Sư lo chỉ dắt dìu
Còn phần
Tứ-Bửu mến yêu
Ấy là bốn báu noi theo Luật Trời.

7.- Bốn đứa giúp về Đời về Đạo
Năm Thiên-Sư khử bạo trừ tà
Thảy đều do một Lịnh Cha
Chung lo chống vững Thánh-Tòa tại đây.

8.- Châu-Thiên hiệp Trùng-Đài gom Một
Trong MƯỜI-LĂM rường cột Tam-Kỳ
Các con khuyên chớ nghị nghi
Ráng tin cho trọn Thầy qui con về.

9.- Cầm châu bút liền phê một đoạn
Mừng các con thương bạn mến Thầy
Hiệp đồng đủ mặt nhau đây
Chung lo việc Đạo giúp Thầy nghe con.

10.- Thầy phê đó chữ son rành rạnh
Các con lo sửa hạnh cho tròn
Lời nguyền kìa nước nọ non
Các con mỗi đứa giữ tròn chớ sai.

Bài nầy Thầy cho đọc nội trong giờ Đại-lễ Tam-Tôn, còn mấy ngày Đàn Sóc Vọng cũng nên đọc cho Đạo nghe mau hiểu, đọc sau khi vừa bãi Đàn đó.

Thăng.

******************

45. Cơ thưởng của Thầy

CƠ THƯỞNG CỦA THẦY

Bản-đồ trong Thập-Ngũ Linh-Đăng

I.- là Ngôi Độc-NhứtĐức Chí-Tôn.

II.- là Hai Chưởng-Quản:

C.Q Hiệp-Thiên-Đài C.Q Cửu-Trùng-Đài
Ông:
Lê-văn-Được Ông: Nguyễn-văn-Ca

III.- là Ba Đầu-Sư:

Thượng-Đầu-Sư Thái-Đầu-Sư Ngọc-Đầu-Sư
Nguyễn-Phước-Lai Trần-Thiên-Kim Nguyễn-v-Ngàn

IV.- là Tứ-Bửu:

Ông: Nguyễn-văn-Lộng Ông: Thái-văn-Tam

Ông: Phan-văn-Ngô Ông: Nguyễn-Trọng-Hiệp

V.- là Ngũ-Vị Thiên-Sư:

Đông-Thiên-Sư Nam-Thiên-Sư
Ông:
Trần-văn-Thành Ông: Nguyễn-văn-Lê

Trung-Thiên-Sư
Ông:
Nguyễn-văn-Quản

Bắc-Thiên-Sư Tây-Thiên-Sư
Ông:
Nguyễn-văn-Chiếu Ông: Nguyễn-văn-Rợ


46. Thập-Bát La-Hán

Thập-Bát La-Hán phái:

Ông: Lê-văn-Được Hàng-Long Chơn-Tánh
Nguyễn-văn-Ca Bửu-An-Thiên
Trần-Thiên-Kim Hòa-Phong
Nguyễn-Phước-Lai Kim-Tiên
Nguyễn-văn-Ngàn Hổn-Nguơn
Trần-văn-Trượng Thông-Thần
Phạm-văn-Ngượt Vi-Hộ
Nguyễn-văn-Tôn Chiêu-Thánh
Nguyễn-văn-Dậu Định-Phong
Lê-văn-Giàu Thanh-Phong
Lê-văn-Sáu Tịnh-Vân
Nguyễn-văn-Hiển Phục-Hổ
Lê-văn-Thiệt Tinh-Quân
Nguyễn-văn-Giàu Tỉnh-Phong
Nguyễn-văn-Thu Linh-Thông Cảm-Giác
Nguyễn-văn-Vân Thanh-Sơn
Lê-văn-Thiết Diệu-Mật Thông-Truyền


47. Thập-Nhị Thời-Quân

Thập-Nhị Thời-Quân:

1. Ông P.S Lê-văn-Văn 7. Ông . . . .
2. Ông P.S
Lê-văn-Ngàn 8. Ông . . . .
3. Ông P.S
Nguyễn-văn-Mau 9. Ông . . . .
4. Ông P.S
Trương-văn-Cần 10. Ông . . . .
5. Ông P.S
Nguyễn-văn-Sơn 11. Ông . . . .
6. Ông P.S
Nguyễn-văn-Dậu 12. Ông . . . .


Cả Chức-sắc Nam Nữ Cửu-Trùng-Đài trở về với Thầy được cầu phong lại hết, Thầy có cho kiểu mẫu của Nữ-phái và kiểu lúp cho nữ Đồng-nhi.

******************

48. Cơ phạt của Thầy

CƠ PHẠT

Ngày 29 tháng 1 annam 1938 (9 giờ tối)

KIÊN, nghe Thầy xử tội:

KIÊN, con chớ nhiều lời cãi lẽ
Tội của con Thầy để dành đây
Một là tội trẻ khi Thầy
Hai là không kể chuyển xây Luật Trời.
Ba là cả tiếng lấp lời
Bốn là chia rẽ Ta Người xa nhau
Năm là ỷ thế sang giàu
Sáu là tự đắc, tự cao hơn người.
Bảy là dạy Đạo biếng lười
Tám là ỷ giỏi chê người ngu si
Chín là ăn ở vô nghì
Mười là chẳng rõ thau chì nói ngang.
Mười điều tội lỗi rõ ràng
Khuyên con chớ khá kêu oan uổng lời
Vì con nay Đạo trễ thời
Nay Thầy cứ giữ Luật Trời trị ngay;
Chư-Thần vưng lịnh ra tay
Hành cho con biết từ rày hết trông.

Thăng.

******************

Ngày 30 tháng 1 annam 1938 (12 giờ trưa)

PHÙNG, con nghe Thầy xử tội:

1.- Con những mảng xiêu theo lời phỉnh
Nên quên mình là chính Thầy sai
Ỷ mình Chưởng-Quản Thiên-Đài
Cả gan khoát nạt kể Thầy ra chi.

2.- Thầy hết dạ Từ-bi tha lỗi
Sao con không tự hối lấy mình
Kiếm điều phỉnh gạt chúng-sinh
Độc quyền lợi dụng gia đình ấm no.

3.- Phần dạy Đạo không lo cho Đạo
Mượn tiếng Thầy giả tạo danh mình
Kết phe, kết đảng tung hoành
Làm cho đến đỗi chúng-sanh phàn nàn.

4.- Nhiều em nhỏ gián can hết sức
Con ỷ quyền bỏ phứt chẳng nghe
Luật Trời khó nổi chở che
Tại con ngỗ nghịch chẳng nghe lời Thầy.

5.- Nay đến lúc thời kỳ Đạo chuyển
Luật Vô-tư Thầy quyết khó dung
Nầy nầy bớ Nguyễn-Kỳ-Phùng
Tội làm phải chịu hết trông khẩn cầu.

6.- Trước Thầy xử giảm thâu niên kỷ
Sau hành hình cho thế làm gương
Từ đây Tòa-Thánh Trung-Ương
Thầy thâu để chữ Định-Tường như xưa.

Thăng.

******************

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 10 tháng 4 annam 1938 (6 giờ sáng)

HUYỀN-CHƠN, nghe Thầy xử: (1)

1.- Nầy tội trẻ khi Thầy thái quá
Dám bạo gan chê giả, chê tà
Nên Thầy khó nỗi bỏ qua
Tội con ngỗ nghịch chẳng hòa dưới trên.

2.- Điều thứ nhứt hủy tên Công-quả
Điều thứ nhì chịu đọa Luân-hồi
Từ nầy con chớ than ôi!
Sớm lo chịu tội cho rồi nghe con.

3.- Con đã biết rằng con vô cớ
Mà tại sao con trở khi Thầy
Ấy là tại ỷ tài hay
Trớ trêu ngang dọc thày lay nên vầy.

4.- Con đừng có trách Thầy hẹp lượng
Vì tội con tự cượng cãi Thầy
Một lời dặn trẻ từ đây
Ráng lo chịu đọa, án nầy ba năm.

5.- Năm nầy kể là năm thứ nhứt
Cuối Canh-Thìn mới dứt nghe con
Xét vì trẻ cũng có công
Nên Thầy trừ bớt nửa trong năm đầu.

6.- Chịu đọa đủ hồi đầu sám-hối
Thầy cũng cho con nối tu hành
Từ rày đó chớ cải-canh
Nếu còn như trước tội hành bằng hai.

Thăng.

(1) Trước khi lên án, Đức Mẹ có xin Thầy đình đải và dạy Ngôi-Chị Thể-Liêng giáng thức tỉnh Huyền-Chơn.


******************

Ngày 17 tháng 4 annam 1938 (7 giờ tối)

1.- LƯỢNG có chí anh tài cảm dõng
Nhưng một điều hơ hỏng sự tu
Chúng-sanh đương lúc mê mù
Sao con nỡ chịu đành ngồi khoanh tay.

2.- Thầy biết trẻ tánh hay tự đắc
Đến kỳ nầy Thầy nhắc con nghe
Đạo mà kết đảng kết phe
Phân môn kết phái Thầy e hại thầm.

3.- PHÙNG nó phạm tà dâm đại tội
Thầy xử rành mỗi mỗi án ghi
Phần con, con giữ can gì
Dám ra kình chống, nhiều khi ngạo Thầy.

4.- Con chớ tưởng con dày Công-quả
Mà ỷ mình muốn phá Lịnh Trời
Tưởng rằng Đạo-luật làm chơi
Quen theo phàm tục lả lơi ắt lầm.

5.- Nay Thầy định ĐƯỢC cầm mối điển
Đặng giúp Thầy vận chuyển Kỳ-Tam
Con dầu không chịu đã cam
Sao con lại muốn dọa hăm phá Thầy.

6.- Con phải biết kỳ nầy hành Lịnh
Con phải chừa cái bịnh khi nhơn
Khi không gây chuyện oán hờn
Con làm con chịu, xin đừng than van.

7.- Phái Chiêu-Thánh Thầy ban khi trước
Con phản Thầy Thiên-tước Thầy thâu
Từ nay con hết cơ cầu
Khôn khôn, dại dại đáo đầu sẽ hay.

8.- Con ráng nhớ Lịnh Thầy xử đoán
Tội con đồng một án với KIÊN
Oan qua, trái lại liền liền
Tội hành thấy tại nhãn tiền thế-gian.

9.- Con sớm biết ăn năn tự hối
Thầy vui lòng tha lỗi bớt cho
Bớt rồi thì sớm phải lo
Nếu còn tự cượng Thầy lo hành hình.

10.- Đến chừng đó con nhìn con khóc
Đừng kể công khó nhọc với Thầy
Án ghi tội xử từ đây
Đặng cho con bớt khi Thầy nghe con!

Con gởi cho LƯỢNG nó rõ.

Thăng.

******************

Ngày 21 tháng 4 annam 1938 (4 giờ khuya)

1.- Này HẬU, ĐẾN ráng nghe Thầy hỏi
Hỏi hai con học giỏi bực nào
Dám rằng Đạo thấp Đạo cao
Hai con giải nghĩa thấp cao cho tường.

2.- Hai con đã lương khương tấn thoái
Lại kiếm lời giả dối gạt người
PHÙNG nay tội lỗi con cười
Con không biết Đạo, ai cười lại con?

3.- Hai trẻ chớ khôn khôn dại dại
Thầy e cho mang hại lúc nầy
Hiện nay cơ Đạo chuyển xây
Hai con dám cãi, tội này phải mang.

4.- Luật Thầy định rõ ràng còn đó
Sao hai con đành bỏ chẳng màng
Không tường hư thiệt biến an
Dám ra chống cự đặng toan phản Thầy.

5.- Con phải biết Luật Thầy không dễ
Sao hai con đành để lụy mình
Thầy nay hỏi lại cho rành
Đặng sau hai trẻ lòng đành dạ ưng.

6.- Trước hai trẻ vào vưng Thiên-mạng
Thề một lòng thương bạn mến Thầy
Đến nay Thầy giáng tại đây
Sao con lại phản, tội nầy đáng không?

7.- Hai con chớ kể công tiền nhựt
Tội phản Thầy chiếu Luật trị ngay
Án ghi vào sổ đọa đày
Trầm luân bảy kiếp, từ nầy sắp lên.

8.- Từ đây hủy hai tên của trẻ
Tại Thánh-Tòa hết kể công lao
Án phê giam tại Công-Tào
Coi theo trị tội giam vào sổ riêng.

9.- Vì hai trẻ chống kình Luật cả
Nên án ghi chịu đọa luân trầm
Bảy lần chừng một trăm năm
Hai con ráng đếm đủ năm Thầy trừ.

10.- Lòng Cha thật nhơn từ quá lẽ
Mấy năm chầy cũng để thung dung
Đến nay Tam-Tiểu kịp cùng
Nên Thầy chiếu Luật con đừng thở than.

11.- Từ đây phải đành mang tội lỗi
Đã hết trông cãi chối đặng nào
Trước Thầy có tỏ âm hao
Tại con không sợ thì sau chịu đày.

ĐƯỢC, con gởi cho CA đặng nó gởi cho HẬU với ĐẾN.

Thăng.

******************

Ngày 3 tháng 5 annam 1938 (4 giờ khuya)

Nầy TÀI, XUÂN, hai con nghe Thầy hỏi đây mà nhớ tội. Đừng chối với Thầy nghe hai con.

1.- Nay Thầy hỏi TÀI, XUÂN hai trẻ
Tại vì sao hai trẻ khi Thầy
Một lời hỏi trẻ ngày nay
Hỏi rồi kết án tội nầy khó dung.

2.- Hai trẻ biết rằng PHÙNG là phải
Phải chỗ nào con chỉ Thầy coi
Khoe KIÊN sanh trước Đất Trời
Hai con tự xét mấy lời hư, nên?

3.- Thầy trước có kêu tên nhắc trẻ
Tại hai con viện lẽ cãi Thầy
Biết rằng cơ Đạo chuyển xây
Mà trong chưa quyết phải Thầy hay ma.

4.- Tại vì đó con xa Chơn-Lý
Xa đành rồi cố ý phá Thầy
Tưởng rằng ĐƯỢC giả mạo đây
Không kiêng trong đó có Thầy chủ trương.

5.- Thầy cũng hết sức thương nên dạy
Tại hai con canh-cải nên lầm
Công dày hai trẻ mấy năm
Nay Thầy phủi sạch, con cầm tay không.

6.- Đã biết vậy còn trong ghi án
Án đọa đày vô dán ngục hình
Luân-hồi vào kiếp đao binh
Thầy phê hai trẻ chịu hình mười năm.

7.- Đầu tháng sáu là năm bước tới
Đếm đủ mười con mới rảnh rang
Án ghi giao lại Thành-Hoàng
Coi theo hành tội rõ ràng tại đây.

8.- Hai trẻ biết từ đây chịu đọa
Hết trông chờ thong thả như xưa
Làm gương đời biết đặng chừa
Mỗi con xét lấy đặng ngừa phàm tâm.

Thăng.

******************

Ngày 11 tháng 2 annam 1938 (3 giờ chiều)

Án nầy ra tại ngày nói trên đây, song Thầy cũng đình đải cho NHƠN nó lo sám-hối.

Đã lâu rồi mà nó tự cượng, nên ngày nay là 12 tháng 5 annam 1938 (8 giờ sáng), Thầy phải tuyên án ra cho nhơn sanh biết.

CA, ĐƯỢC hai con vưng lịnh Thầy đem cái án nầy đọc trước Bửu-Tòa ngày 15 nầy đọc tại thời Tý, sau khi Tam-Tôn an vị rồi đó thì khởi đọc án nầy, đọc rồi gởi cho NHƠN nó coi, rồi ghi tên vào sổ bìa đen.

ÁN

NHƠN, nghe Thầy hỏi:

1.- Trước Thầy định con về dạy Đạo
Sao con đành lừa đảo chẳng tuân
Ỷ mình là phái Thanh-Sơn
Không tuân luật chuyển mới vương tội nầy.

2.- Thầy có dặn kỳ nầy rắc rối
Sao con không tự hối nơi lòng
Thầy vì Ngọc-Quế dày công
Thương con khờ dại hết lòng lạy xin.

3.- Thầy y tấu nên đình án lại
Đặng cho con sửa cải điều lầm
Sửa lầm Thầy sẽ chế châm
Sao con chẳng chịu hồi tâm nghe Thầy.

4.- Ngày nay đã đến ngày phán đoán
Thầy nhìn con Thầy ngán cho con
Từ đây con hết bảo tồn
Tội làm gây đến dập dồn thê nhi.

5.- Lấy nể đó diên trì trễ bước
Chiếu Luật hình xử trước con coi
Công-phu, Công-quả phủi rồi
Hết cơn phú quí đến hồi khốn nguy.

6.- Cũng vì trẻ khinh khi quá lẽ
Lời của Thầy nói quỷ, nói ma
Tội nầy khó nỗi bỏ qua
Hành cho con biết Luật ra thể nào.

7.- Đó là tội tự cao tự đại
Việc tu hành đó dại đây khôn
KIÊN là một đứa ngây cuồng
Tại con nghe nó nên con chịu lầm.

8.- Thầy nói trước mấy năm con nhớ
Đến Mậu-Dần day trở khó khăn
Hiện nay đủ cớ đủ bằng
Sao con ngỗ nghịch không màng lời Cha.

9.- Thầy hết chỗ thứ tha tội trẻ
Đủ các điều Thầy kể ra đây
Đủ rồi chiếu Luật trị ngay
Xử con một cách phân thây rã rời.

10.- Con đừng có kêu Trời uổng tiếng
Đúng ngày hành án chuyển Kim-Lôi
Tên ghi vào Hắc-tịch rồi
Con lo chịu tội hết lời kêu oan.

Thăng.

******************

Ngày 29 tháng 5 annam 1938 (3 giờ chiều)

TẮC, con nghe Thầy xử:

1.- Rày con hết ỷ mình cao thượng
Cơn đáo đầu khó mượn danh Thầy
Trước vì thương trẻ thơ ngây
Đem ra tiếp điển giúp Thầy lập công.

2.- Lời Thầy dặn lo xong mối Đạo
Chớ chác điều ngược ngạo phỉnh người
Lâu ngày con lại dể ngươi
Lộng quyền tà mị coi Trời như không.

3.- Thầy cầm luật Chí-công Tạo-Hóa
Chuyển cơ huyền rõ đá, vàng, thau
CA ra gánh nặng Thầy giao
Đặng con tự xét ngày sau của mình.

4.- Nào dè trẻ cành nanh quá lẽ
Dám viện điều bác bẻ lời Thầy
Làm cho cơ Đạo trở day
Rắp đường cản ngõ gạt rày đoàn em.

5.- Chư Tiên Phật xét xem quá ngán
Về xin Thầy xử đoán phân minh
Đặng cho sanh chúng dễ nhìn
Để vầy mối Đạo khó thành Lý-chơn.

6.- Thầy suy nghĩ thiệt hơn sau trước
Cầm viết phê xử trước Linh-Tòa
Tội nầy khó nỗi bỏ qua
Gom thâu hồn trẻ dẫn ra Đại-đồng.

7.- Giao chư vị Thần thông ác sát
Chiếu Luật Hình đặng phạt tội con
Từ nay thân thể khải mòn
Ấy là cũng bởi tại con cãi Trời.

8.- Án ghi đủ các lời tội lỗi
Con khó trông cãi chối đặng nào
Hiện giờ giam tại Thiên-lao
Chờ cơn nguy hiểm sẽ giao hành hình.

Án nầy đọc tại ngày lễ An-Thiên, trước khi đọc phải đánh ba hồi trống, mỗi hồi 28 dùi, đọc tại thời Tý phải có Chủ Tam-Hồn chứng án. Đọc án giao cho Bửu-An-Thiên.

Thăng.

******************

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Ngày 25 tháng 5 annam 1938 (9 giờ trưa)

CÒN, nghe Thầy xử tội:

Từ đây hết cải-canh mưu sự
Mưu sự nhiều tội xử càng nhiều
Tại vì chưa dứt tự kiêu
Vậy nên Thầy chiếu Luật-Điều trị ngay.

Con chớ trách rằng ai cản trở
Tại ỷ mình nên lỡ bước đường
Lỡ rồi phải chịu lương khương
Sanh lòng tà mị mới vương tội hình.

Con ráng ngó lại mình cho kỹ
Xét cho rành từ thỉ chí chung
Mấy khi con hứa với PHÙNG
Ngày nay đến kiếp Đại-đồng khó than.

Trẻ chớ khá kêu oan kêu ức
Án ghi rành do luật Chí-công
Tội con vào kiếp Đại-đồng
Giao cho ác sát canh phòng ngày đêm.

Mỗi ngày phạt thúc kiềm thân thể
Hành xác con nứt nẻ hao gầy
Tội nầy còn chỗ động lây
Một phe theo trẻ cứ đây hành hình.

Giao ngạ quỷ giữ gìn lũ đó
Mỗi ngày thường dòm ngó xét xem
Bữa ăn giấc ngủ việc làm
Mỗi điều hành khổ sáu năm đọa đày.

Hành tội đó đủ ngày, đủ tháng
Cho luân-hồi vào nạn ma-ranh
Sanh qua tử lại khổ hình
Đủ rồi chuyển lại mang hình giác mao.

Kể từ đó xiết bao thảm thiết
Đà hết trông hết biết việc người
Thầy nhìn thấy trẻ lụy rơi
Cũng vì ỷ sức chống Trời nên sa.

Rày con hết trông Cha cứu độ
Đã mấy phen dạy dỗ ráo lời
Khuyên đừng tu giỡn tu chơi
Tại con không kể lả lơi hại mình.

ĐƯỢC, nghe Thầy dặn: án nầy giao cho Vi-Hộ quì trước Linh-Tòa đọc sau án của TẮC, đọc rồi con biểu Chiêu-Thánh đem sổ Luân-hồi để trước bàn án (là mặt thạch tròn đó), rồi con cầm viết mực đen ghi tên 8 đứa đó vào sổ Luân-hồi, ghi rồi biểu Vi-Hộ đứng dậy, rồi con ghi luôn HẬU, ĐẾN, TÀI, XUÂN, THOẠI cũng chung vào sổ đó. TÀI, XUÂN Thầy cho nó luân-hồi Ba-kiếp vào cửa Bần-nhơn. Còn THOẠI cũng BA-kiếp, vào hình bịnh khổ, ghi rồi con bước xuống cởi áo Khai-Thiên để nơi Ngọc-Ỷ, rồi con đội mão chứng Đàn với CA đặng cúng thời Tý.

Còn án của TRƯNG để ngày 15 tháng 7 sẽ đọc. Ấy là Thầy cũng quá thương nên đình cho nó đó.

Thăng.

******************

Ngày 29 tháng 5 annam 1938 (4 giờ chiều)

TRƯNG, con nghe Thầy xử:

Trước Lịnh-Tòa hội đủ
Chư Tiên Phật Thánh Thần
Xử tội Lê-văn-TRƯNG
Nêu Lịnh-Tòa tam nhựt.

ÁN

Từ lúc trẻ bước ra tu niệm
Các lời nguyền con đếm thử coi
Nhiều khi con hứa hẳn hòi
Tại sao nay lại quên lời vậy con?

Thầy cũng muốn cho tròn phận sự
Án ghi rồi còn đợi hồi tâm
Tại con không kể nên lầm
Ngày nay đáng tội khó tầm về quê.

Con ỷ giỏi lập phe kết đảng
Dùng mưu phàm đặng cản đường tu
Không thương em dại quáng mù
Kiếm lời phỉnh gạt, quến rù cho đông.

Lại chẳng kể luật công là khác
Gây ra nhiều tội ác oan gia
Đặt điều đánh đổ Thánh-Tòa
Tại vậy nên trẻ phải sa luân-hồi.

Nay Thầy phạt trọn đời khổ sở
Cho luân-hồi trả nợ trần-gian
Chịu phần sừng đội, lông mang
Đủ hai mươi kiếp hết toan làm người.

Án phê đủ các lời tội lỗi
Giao Hung-Thần xã nội xét xem
Ngày đêm canh giữ thúc kềm
Đến ngày mãn số sẽ đem luân-hồi.

Án nầy đọc sau án của TÚ, đọc rồi treo tại Lịnh-Tòa, ba ngày đủ rồi sẽ ghi vào Hắc-Tịch.

Thăng.

******************

Ngày 22 tháng 6 annam 1938 (8 giờ sáng)